95177

Αριθμός τεύχους

4744

Χρονική Περίοδος

Β 1937

Ημερομηνία Έκδοσης

19/12/1937

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ι».
  *ν "^ οί.
  βρίου (:ιή
  •ίου
  ρθφθμ
  ότι ίΐ$ Φ
  θ*. %ί 'Λ·
  σαι έχ ·Λ»
  .λέσεων '*·
  ,^ίου Ι*
  ΑΝΟΡ
  ΩΣΙΣ
  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
  ΙΡΛΦΕΚ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΑ
  ΥΠΕΥθΥΝΟΣ ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΘΡ. Ν. ΣΤΑΥΡΑΚΗΣ
  ΣΥΝΔΡΟΜΑΙ
  γ
  ίτι|σια λίραι 'Λ
  έξάμηνος 2
  'Αμερικής
  Γΐησια βολ. 1ό
  έξαμηνος · 8
  Τιμη
  κατα φύλλον
  χ. 2
  ΚΥΡΙΑΚΗ
  19
  ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ
  1937
  ΔΓΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΑΝΔΡ. Μ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ
  ΗΙΆΚΛΙΙΟΝ ΚΡΗΙΗΣ Ι Ι ΟΙ. ^ο
  ΑΡΙΘΜ. ΦΥΛΛΟΥ 4744
  ΤΟ ΤΑΞΙΛΙΟΝ ΤΟΥ Ι. ΤΣΟΥΔΕΡΟΥ
  ΕΙΣ ΤΑΣ ΒΑΑΚΑΗΙΚΑΪ ΠΡΟΤΕΥΟΥΣΑΣ
  Ό Διοικητής τής Τραπέ¬
  ζης τής Ελλάδος κ. Τσουδε¬
  ρός επανήλθεν προχθές είς
  Αθήνας έκ τού άνά τας πρω-
  τευούσας των Βαλκανικών
  Κρατών ταξιδίου τού. Ό
  κ. Τσουδερός μετέβη κατά
  πρώτον εις "Αγκυραν οΐτου
  άντιπροσώπευσε την Τράπε¬
  ζαν τής Ελλάδος εις την δι¬
  άσκεψιν των Έκδοτικών
  Τραπεζών των Κρατών τής
  Βαλκχνικής Συνεννοήσεως.
  Εκείθεν δέ συνεχίζων τό
  ταξίδιόν τού επεσκέφθη καΐ
  τό Βελιγράδιον καΐ τό Βου-
  ' "-______-...1 _*..._
  τα άμεσώτατα τα οϊκονομι-
  κά μας συμφέροντ» καί διευ-
  κολύνοντα τάς έξαγωγάς των
  γεωργικών καΐ βιομηχανι-
  κών προΐόντων τής χώρας
  μας. Είναι άλλωστε γνω
  στόν ότι καί άλλοτε χά¬
  ρις είς την εύρεΐαν πολιτι
  κήν την οποίαν εφήρμοσεν
  ή Τραπέζα τής Ελλάδος,
  χάρΐ£ είς την εύστροφον δι-
  αχείριαιν των ζητημάτων
  τοΰ εξαγωγικόν μας έμπορί-
  ου υπό την φωτεινήν καθο-
  δήγησιν τοΰ κ. Τσουδερου,
  κατωρθώθη νά ύπερνικηθοΰν
  μικά φράκτη τοΰ ορόμ,ου. ι
  Ένα ρόδο μακρυνό άρκεΐ γιά
  νά δακρύσουν τα μάτια τοθ ποιη*
  τοϋ «πού τόν Ιδειρεν αγρια ή βα-
  ρυχειμωνιά» Άλλά μόνον αυτού;
  Τπάρχουν τόσι; καί τόσο; πού
  δέρνονται άπό τή ζ<>>ή—συγκεκρι¬
  μένως ΰστερ' άπό καταστρεπτικές
  νεροποντές—καί πού άναγαλλιά-
  ζουν κυριολεκτικώς μέ τό παρά-
  καιρο αύτό άνθισμα τοΰ ρόδου —
  —καί ενός ρϊοου άκόμη! 'Γά ρόδο
  είνε άληθινά ή μοναόική διατόνι-
  σις τοθ περιβάλλοντος. 'Όλα συγ-
  κεντρώνονται τρόπον τινά εις τό
  Ις'αφνικόν τού θέαμα. Στόν αύλό-
  γυρό τού δέν άνθίζει σχεϊόν τί¬
  ποτε παρα μόνον αύτό. Άς λάμ-
  ^ «μια χαρά ό ήλιος». Άς ά-
  πλώνεται πάρα πέρα τό πράσινο
  ταπέτο. Τό ρόδο θά δώστ, τό συ-
  ναίσθημα Ικείνα, τό τοποθετημέ
  νο| άρχιτεκτονικά στή διανόησι
  τής αίσιοδοξίας.
  *υ."
  κουρέστιον, οπου καΐ είχε, πλείστα οσα εμπόδια πού εΐ-
  μκκράς επανειλημμένας ου- χον ανακύψη έκ τής έφαρ-
  ------λ- . -----.·._.-.. .:..«---- μογης των τελωνειακόν
  φραγμών καί των κλήριγκ
  νομιλίας μετά των οίκονο-
  μικών καΐ πολιτικών παρα-
  γόντων των φίλων, συμμά-
  χων χωρών.
  υπήρξαν τα
  Καΐ ποία μέν
  συμΐίεράσματα
  καΐ τα πρακτικά άποτελέ-
  σματα των συνομιλιών αυ¬
  τών δέν ανεκοινώθη μέχρι
  τής στιγμής λεπτομερώς. Γνω
  ρίζομεν όμως ότι ή Τραπεζι-
  τική διάσκεψις τής Άγκυ¬
  ρας εξήτασεν ολα τα οίκο-
  νομικά καΐ έμπορικά ζητή-
  ματα πού ένδιαφέρουν τάς
  τέσσαρας χώρας τής Βαλκα-
  νικής Άντάντ, έθεσε τάς βά
  οεις τής στενωτέρας οίκο-
  νομικής κκΐ έμπορικής συ-
  νεργασίας των καΐ εξέφρασε
  την ευχήν όπως διά παγκο¬
  σμίου προσπαθείας εξευρεθή
  τρόπος έπανόδου είς τάς αρ¬
  χάς καΐ τα συστηματα τοΰ
  οικονομικόν φιλελευθερι-
  σμοΰ.
  Δέν ύπάρχβι -λοιπβν άμ-
  φιβολία ότι έπ' αυτών των
  βάσεων θά διεξήχθησαν αί
  συνομιλίαι τοΰ κ. Τσουδερου
  καΐ εις τάς άλλας πρωτευού-
  — Δέν ξέρω... άλλ' αύτό
  ρόδο κάτι μοθ λέει γιά τό
  τό
  αϋ
  ριο.
  καΐ νά διευκολυνθή σοβαρώς
  όχι μόνον ή έξαγωγή των
  προΐόντων μας άλλά καΐ ή
  διάθεσις των είς συμφερούσας
  τιμάς. Καθώς ενθυμούνται δέ
  όλοι, χάρις είς την επιτύχη
  παρέμβασιν καΐ την εξαιρε¬
  τικήν εΰστροφίαν τοΰ κ.Τσου¬
  δερου ώς διοικητοΰ τής Έκ-
  δοτική?, διηυθετήθη άλλοτε
  τό άνακΰψαν μεταξύ ημών
  καΐ τής Γερμανίας ζήτημα
  έξ αίτίας τοϋ οταφιδικοΰ συ-
  ναλλάγματος καί εσώθη τό
  εξαγωγικόν εμπόριον καΐ ή
  παραγωγή των σταφίδων έχ
  σοβαρωτάτου κινδύνου. Τό ί¬
  διον δέ συνέβη καΐ είς πλεί¬
  στας όσας άλλας παρομοίας
  περιπτώσει^. Καί δέν ύπάρ¬
  χει άμφιβολία ότι την ιδίαν
  σας των φίλων κρατών.
  Εί-
  Έτσι μίλησε ό συμπεριπατη-
  τής πού ειχε σημειωτέον έ'να λό-
  γο παραπάνω νά είνε «παθός»τής
  ,Βαρυχειμωνιίς. Καί δέν είπε τί¬
  ποτε τό άνακριβές. Ή στιγμή τής
  αϊσιοδοξίας §έν είνε κάτι τό...
  πρόχειρο. Έχει βάθος, λίπτεπίλε
  πτα ψυχολογημένο. 1ά νά αίσθα,ν-
  θής την αίσιοδοξία άπαιτοΰνται
  γεγονότα. Καί ύποθέτω, 6'τι Ινα
  γεγονός άπό τα αίσθητικώτερα ϊ-
  σως άλλά καί τα αποτελεσματι¬
  κωτέρα είνε τό άνθισμα ενός
  ρόοοο, την ώρα κα! έκεΐ πο8 δέν
  τό περιμένεις. Τουλάχιστον αυτή
  την εντύπυίαι ^σχημάτισα προ¬
  χθές καί υποκειμενικάς, καΐ
  άντικειμίνικώς μέ τόν συμπε
  ριπατητήν μου — κάθε άλλο
  Ιννοειτα: παρά «έστέτ». Τό ρόδο
  είνε κάτι συνδεδεμένο μέ τή δό-
  α τοΰ πρώτου ξανθοθ Απριλίου
  τής ζωής—τότε ποθ πρωτακούσαμε
  τόχελιδόνι. Καί είνε φυσικό ή -
  πήχησις τής δόξης αυτής νά δίατη
  ρήται μέ τα ρόδο ακριβώς «τό
  έ'να»—τό μοναχικό καί αίφνίδιο!
  Οί μεγάλοι άπαισιόδοξοι γ^σαν
  καλοζωίστές γι' αύιό ακριβώς: Έ-
  λάτρευαν τα μικροπράγματα τής
  ζωής: Μίαν τριανταφυλλιά στό
  θ τους, Ινα σκυλλάκι τοθ
  ρμ Ινα άσημδ τύπο τής
  τιχβίρνας. Ό Σοπενάουερ ΙγελοΟ-
  σε μέ την καρδιά τού εξ αίτίας
  ακριβώς των μικρο,πραγμάτων αυ¬
  τών καΐ μπροστά σ' ϊλη την
  πεσσιμιτικήν τού πολυγραφία
  "Ενας Βέρθερος μ' ενα λουλουδά-
  κι, εΐχε στιγμές πού ξεχνοΰσε
  ότι ή Λόττη ήταν ή... γυναΐκα
  τοθ καλύτερον τού φίλου.
  Φαντάζομαι ότι ή ζωή πάντοτε
  είναι ζήτημα λεπτομερειαι. Α'
  γενικότητές της μπορεϊ -Λ ε{ναι
  άμειώτοις κακές. 'ίϊστόσο αύτές
  ο£ διαβολεμένες λε.ττομέρειες μίς
  κάνουν νά γαντζωνόμασΐ.ε. ά.3ιά-
  σπαστα ατό πρώτο (?ύντριμμ« πού
  θ ή ύΆ
  Η1ΕΝ1ΡΟΚΑΑΑΙΕΡΓΕΙΛ
  ΑΣΤΕΙΡΕΥΤΟΣ^ΠΗϋΟΑΟΥΤΟΥ
  Τό κίτρο, σΰμφωνα πρός όν. Άνάλογοι δέ εΤναι αί
  την εκκαθάρισιν την οποίαν τιμαί καί των άλλων φρούτων,
  έδωκε ή Ένωσις Κιτροπα·
  ραγωγών, έπρσγματοποίησεν
  εφέτος τιμήν 14 δραχμών κατ'
  οκάν. Καί ή τιμή αυτή κρίνε-
  ται ώς έξαιρετικώς ίκανοποι-
  ητική, παρ' δλον
  ύπολείπεται κατά
  βεβαία ποΰ
  πολύ των
  τακτικήν, την
  κήν μέριμναν
  ιδίαν στοργι-
  ύπέρ των έ-
  ναι έπίσης βέβαιον ότι ό κ.
  Διοικητής τής Έκδοτικής
  θά διεξήγαγε συνεννοήσεις
  διά την καθιέρωσιν κοινης
  πολιτικάς των συμμάχων κρ«
  των είς ότι άφορά τα όμοει-
  δίί προϊόντα τα όποΐα πα-
  ό σταφίδα
  έξάγουν
  είς διαφόρους χώρας, ώστε
  νά λείψη ό μεταξύ των συνα-
  γωνισμός καΐ νά έξασφαλι-
  σθή ή ρύθμισις τής προσφο-
  ρ&'ς κατά τοιούτον τρόπον
  ώστε νά διατηρώνται αί τι¬
  μαί είς ά έπί
  δ
  θνικών π{Η9ϊβ}ρτων καΐ των οί
  κονομικών συμφερόντων τής
  χώρας, συνεχίζων καΐ τώρα
  ό κ. Τσουδερός, θά μεριμνή¬
  ση διά την προατασίαν τοΰ ε¬
  λαίου καΐ των άλλων προΐ¬
  όντων καΐ την εξασφάλισιν
  τής έξαγωγής καΐ τής τοπο¬
  θετήσεως των είς τάς κατανα
  λωτικάς άγοράς είς τιμάς Ίκα
  νοποιητικάς διά τόν παραγω
  γόν καΐ τό εμπόριον.
  Βαθϋς γνώστης των συγ¬
  χρόνων οίκονομικών προ-
  βλημάτων καί κατευθΰνσεων
  ράγουν,
  κλπ. καΐ
  καπνόν,
  τα όποΐα
  Τσουδερός κ«ΐ στοργι-
  προστάτης δλων έν γέ-
  ο κ.
  κός
  νει των κλάδων τής παρα-
  γωγής καί των συμφερόν-
  των τοΰ εθνους εχει άνα
  πτύξει γονιμωτάτην δράσιν
  καί ώς διοικητής τοΰ έκδο-
  τικοΰ μας " ' ' -
  ίκανοποιητικά
  βά
  έπί-
  *<χ ώς ; τής χώρας μας — - *— _· -__*. „ ο πεδα. Καΐ υπαρχουν βάσιμοι έλπίδες ότι είς τό κεφάλαιον αύτό θά συντελεσθή οημαν- τική πρόοδος έπ' άγαθω των οίκονομικών συμφερόντων μας. Αί συνομιλίαι δέ αύται καΐ αί ενέργειαι τοΰ κ. Τσου δεροΰ, τοΰ όποίου τάς ίκανό- τητας καΐ την εύρύτητα αν¬ τιλήψεως είς ο,τι άφορά τα οίκονομικά ζητήματα, άνα- γνωρίζουν καί οί πολιτικαί καΐ οίκονομικοΐ κύκλοι των άλλων χωρών, διεξαχθεΐσαι είς μίαν περίοδον κατά την οποίαν είς τάς πρωτευούσας των Μεγάλων δυνάμεων ήρ¬ χισε ν' άναγνωρίζεται ή ά- έγκαταλείψεως ρ συνχντήσοιιμε σ,τόν ύχλί,χΆ Αύτό τό ρόδο το3 εγκατ»- έ ά ί θά της ρ λελειμμένου. φράκτη μ*·3 υπάρχει αά,ν σύμβολο. Κα- νεί; αλλος χείμωνανθός—χά! μέ ■( ϊνομχ κα! μέ τή χαρ;—δέν έ'- χει χήν ενεργεια τού. Είνε το- ποθίΐημένο άπό τό ξδιο ϊσως τό χέρ'. τής θείας προνοίας, 'Όσο άξίζ ά ή δέ άξίζ χρ άξίζει ρ μιά στιγμή χρβνο,ι Ιλεγαν Τό ρόδο Ικεϊνο ύ έν άξίζουν οί παλαιό- τή ή στιγμή «ύτή. . Καί διά τή ν ζωήν γενίκώτϊρα καΐ διά την νοοτρο¬ πίαν μας την άτομική πού ίίνβ δύσκολον νά μεταβάλλεται —δπως ή κακή Ικείνη φύαίς των πρ γόνων μα;.., ΑΣΝΟΔΑΙΟΣ 30 δρ. πού έφθασεν άλλοτε, δε&ομένου δτι καϊ τα έξοδα τής καλλιεργείας είναι σχετι¬ κώς μικρά καί ή απόδοσις των κιτροδένδρων είναι συνή- θως μεγάλη. Έξ ϊσου δέ κα¬ λάς τιμάς μέ τα κίτρα, πραγ- ματοποιοθν εφέτος, δπως καί τα τελευταία ετη, καί τα άλ- λα έσπεριδοειδί), πορτοκάλ- λια, μανταρίνια, λεμόνια κ. λ. π. Έτσι ή καλλιέργεια των σπεριδοειδών, άποδεικνύεται κατ' εξοχήν κερδοφόρος καί δικαιολογεϊ έξ ολοκλήρου τού< ύποστηρίζοντας την γενίκευ σιν της. Άλλά δέν είναι μόνον τα έσπεριδοειδή ποΰ πωλοθνται είς υψηλάς τιμάς. Καί οί άλ- λοι καρποί, δλα γενικώς τα φροθτα, εχουν μεγάλην ζήτη¬ σιν καί τιραγματοποιοΰν τι¬ μάς έξαιρετικώς ικανοποιητι¬ κάς διά τούς παραγωγούς Τα μήλα κσί τα άπίδια έφθα¬ σαν είς τάς 25 καί 28 δραχμ. κατ' όκδν. Οί μπανάνες πω- λοΰνται 4 δρ. κστά τεμάχι- Πεταχτά οημειώματα ΧΕΙΜΕΡΙΝΕΣΚΑΑΟΣΥΝΕΣ "Ανοιξις στήν καρδιά τοΰ χειμώνα! Ό ήλιος, όλόξαν- θος, θερμός, σελαγίζει στόν καταγάλανο γελαστόνούρανό. ΆσημΦνει τίς χιονισμένες κα- ρυψές τοθ Μ^ηλορείτη κα( τής Δίκτης. Παίζει μέ τα γερά, των ποταμών Βάζει φςρτιά καί πυρπολε^ τό δειλιγό τόν Στρούμπουλα καί τόν Γιούχτα καί τό δάσας ταΰ βουγαΰ της Άμαλθείϊς Μαέστρος άσύγ- κριτος συνθέτει καί διευθύ- νει άπό ψηλά την πλέον χα- ροϋμενη ά,ρμονία μέ τούς γλυ- κΰτερους διοτονισμούς. Ή γή ντρμένη μέ πρασινο βελοΰδο δέχετσι τίς θωπεϊές τού μέ Κ θ είς την αγοράν μας πού εί¬ ναι καί τόπος τής παραγωγήν των. Δεδομένου δέ 8τι τα φροθτα αϋτά ζητοϋνται ή'δη καί άπό τό εξωτερικόν, είναι βέβαιον δτι καί είς τό μέλλον αί τιμαί θά διατηροθνται ίκανο- ποιητικαί καΐ ή κατανάλωσις των θά είναι απολύτως εξη¬ σφαλισμένη. Καί θά έ'πρεπε ν' άναλη- φθή όλόκληρος αγών υπέρ τής επεκτάσεως τής δενδρο- καλλιεργείας. έφόσον μάλι- στα είς τόν τόπον μας εύδο- κιμοϋν καί άναπτύσσονται δ¬ λα τα εϊ'δη των όπωροφόρων δένδρων. Τώρα μάλιστα όπό- τε τό υπουργείον τής Γεωρ¬ γίας έγκαινιάζει την νέαν πο¬ λιτικήν τού συντονισμοΰ των καλλιεργειών, είναι ευκολώτε¬ ρον νά ενισχυθή καί νά γενικευ θή ή ίδέα τής δενδροκαλλιερ· γείας Ή Ελλάς έχει 8- λας τάς δυνατότητας νά πα- ράγτ] έντός ολίγων έτών τό- σα φροθτα ώστε νά κατακλύ- ζη τάς άγοράς τής Εύρώπης καίν'άποκομίζτ) τεραστία ποσά συναλλάγματος.Καί πρέπει νά τό επιτύχη. Ή δενδροκαλλιερ· γεια αποτελεί άστείρευτον πη¬ γήν πλούτου, την όποιαν δέν ΐπιτρέπεται νά παραμελοθ- μέν. χισε νάγκη έκπρόσωί ής χρς μς είς τό εξωτερικόν είς τάς δι¬ αφόρους συνδιασκέψεις, τα συνέδρια καΐ τάς άλλας α¬ ποστολάς είς τάς οποίας μέ τόσην έπιδεξιότητα κ«ΐ εύ¬ ρύτητα αντιλήψεως έχειρίσθη τα διάφορα ζητήματα καΐ έπροστάτευσε καΐ προήγαγε τα συμφέροντα τής χώρας. Καί, δικαίως άπολαμβάνων όχι μόνον τής βαθείας εκτι¬ μήσεως άλλά καί τής απο¬ λύτου έμπιστοσύνης ολοκλή¬ ρου τοΰ έ'θνους, θά συνεχί¬ ση ασφαλώς καΐ είς τό ε¬ ξής έργαζόμενος καΐ μοχθών διά την παραγωγήν καΐ προ¬ στασίαν τής έθνικής παρα- καΐ διά την οίκονο- μας άνόρθωσιν, τής γωγης μικήν τοΰ συστήμοίτος τής κλειστής οίκονομίας καΐ τήζ έπανό¬ δου είς τόν θεσμόν τής ελευ¬ θερίας των συναλλαγών, ά- ποκτοϋν ιδιαιτέραν όλως ση¬ μασίαν καΐ ειμπορεί νά θε¬ ωρή θοΰ ν ώς μία σοβαρά συμ- βολή είς την επιτυχίαν τής ατροφής αυτής των κρατών πρός τόν οικονομικόν λιμ- περιαλισμόν. Άλλ' ανεξαρτήτως τούτου, τό ταξίδιον τού κ. Τσουδερου καΐ ή επάνοδος τού είς Α¬ θήνας, δέν ύπάρχει άμφιβο¬ λία ότι θά έχη ευεργετικήν επίδρασιν επί τής καθόλου έθνικής μας οίκονομίας. Δι¬ ότι κατά τό ταξίδιόν αύτό θά διεκανονίσθησαν πλείστα οσα ζητήματα ένδιαφέρον- ΟΠ0.Σ ΔΙΑΒΑΙΝΕΙ Η Ζ»Η Η ΓΟΗΤΕΙΑ_Π)Υ ΡΟΑΟΥ Ή λεγομένη πρώϊμο; άνθησις δέν είνε τίποτε μκρο^τά σ' Ινα ρόοο τοΰ χειμώνα. Αύτό νομίζω 8τι είνε τό κυριώτερο θέμα αύ¬ τη τή στιγμή στήν... ύπαιθρία πραγματικότητα: Χαίρεστε Ιξω τό πράσινο, Ινα πράσινο ξανακα καινουργιωμένο, άλλάδέν ίκανοποι είσθε Κάπου άνεμοδέρνεται,τδ λε πτό, άσθενικό άγριολούλουδο- χαρακτηριστική μώβ άνεμώην ίνα ψυχικό άντιφέγγισμα πέν θους ή οιωνοθ νέας θυέλλης. Έ νώ είνε άλλο, τελείως διαφορετι κά, τό ξέσπασμα μιί; μοναχική. τριανταφυλλιας, στόν πρώτο έρη ήδονική νωχέλεια. Κι' ή θά- λασσα, άκύμαντη, γαληνεμέ- νη, τιθασσευμένη άπά τή γοη- τεία τού, άπλώνεται κι' άγτι- φεγγίζει μέ μαρμαρυγές καί παίζει μέ την άμμο καί τούς βράχους καθώς σμίγει σέ μιά θερμή περίπτυξι μέ τή στερηά. Βαρκαΰλες μέ άπλφμέγα τα <άταςπρα πανιά τους την σχί- "ουν άνάλαφρα ένώ μέσα σ' αύτη τή μαγική ήρεμία τής σιωπής ΰψώνεται χαρούμενος Ομνος πρός τή ζω,ή καί τή δημιουργία τό τραγοΰδι των ψαράδων πού άνασύρουν τίς μέρες αύτές άφθονο καί σπαρ- ταριστό τό άσήμι των βυθών. Κυκλάμηνα κι' άγριομενε- ξέδες έστόλισαν την γή. Στούς άνοικτούς λειμώνες λυγίζον- ται πολύχρωμες, ξεμυαλισμέ- νες μπαγιαντέρες των άγρών οί πρώτες άνεμώνες. Στοΰς φράχτες έσκασαν τα πρώτα μπουμπούκια κι' οί πανσέδες Κι' οί άμυγδαλιές τρελλές νύμψες των Χριστουγέννων έ τίναξ,αν τούς κατάλευκους άνθούς των, εκάλυψαν τή γύ μνια των μέ πάλλευκους παρ θενικούς πέπλους, χωρίς νά σκέφτωνται δτι αύτός ό μέγας διαφθορεύς πού άλητεύει στό στερέωμα δέν τώχει τίποτε νά τίς εγκαταλείψη μέ σαδιστι κη σκληρότητα καί άπονιά είς την άγκάλη τοΰ άγριου χιονιά ποΰ θά τίς ξεγυμνώ ογ) άπό τούς άσπρους περθε νικούς των πέπλους καί θώ ρημάξτ, δλα των τα θέ"λγητρα, Άλλά τί σημασία έ'χει! Άρ- κεϊ δτι τώρα δέχονται τίς θω- πεΐες καί τίς θερμές τίς περι- πτύξεις αυτού τοΰ άκατανί- κητου Δόν Ζουάν των ούρα- νθν. Θαρθη ό χιονιάς νά τι ΡΠ τα θέλγητρα τής ξωής, νά σπείρη τό θάγατο, Άς έ'λθΓ) Σ' αυτή την ώρα, ϊσως καί νδναι εΰπρόσδεκτος καί εύερ- γετικός. Τί μεγαλύτερη ευτυ¬ χία άλλωστε μπορεϊ νά ύ- Ηάρξπ *πο το° νάρθη ό θάνα- τος την ώρα ακριβώς τού τρύ γου δλων τ£»ν ήδονών, την ώ ρα τοΰ άποκορυφώματος τοΰ αϊσθησιακοΰ μεθυσιοΰ, 'Αλλοί- μον άν κι' έρωτευμένοι έσκέ- φτον/ταν τό θάνατο. Θάλειπε ϊπό τόν κόσμον τ χαρά. Θά- παυε τό τααγοθδι τής ζωής. $ά σταματοθσεν ή δημιουρ- 'ία. Καί πώς σ' αυτή τή χώρα ής αίωνίβς ανοίξεως νά δι¬ καιολογηθή ή ίδέα καί ό φό- τοϋ θανάτου; Χίλιες χα- Ό Βασιλεύς. Χθές επανήλθεν είς την πρω¬ τεύουσαν έκ τού άνά την Ευ¬ ρώπην ταξιδίου τού ή Α. Μ. 6 Βασιλεύς Γεώργιος γενόμε¬ νος ένθουσιωδώς δεκτός τό¬ σον υπό των άρχών δσον καί υπό τοΰ λαοΰ. Ή Α. Μ. ό Βασιλεύς έσχεν κατά τό τα- ταξίδιόν τού είς τάς πρωτεο- ούσας των Εύρωπαϊκών Κρα¬ τών σπαυδαιοτάτας ουνομιλί- ας μετά των ΰτιευθύνων Κυ- βερνητών καί των ήγεμάνων των ΚρατΛν αυτών. Καϊ δέν ύπάρχει άμφιβολία δτι διά των ουνομιλιών αυτών θά έ- ξυπηρετήθηρβίν τα συμφέρον- τα τοΰ Έλληνικοΰ έθνους. Πι- ατεώει δέ ό Ελληνικάς λαός δτι ή επάνοδος τού Βασιλέ¬ ως είς την χώραν θ' αποτε¬ λέση σταθμόν καί αφετηρίαν νέας περιόδου έθνικής εύημε- ρίας καί προόδου. ρούμενες φωνές ψάλλουν τόν ΰμνο τής ζωής, τό τραγοΰδι τοθ έρωτα καί τής χαρας πού ύψώνεται ώς τόν ούρανό, ώς έμβατήριο αίσιοδοξίας πού μάς μεθάει μέ τή γοητεία τού, καί μάς καλεϊ νά πάρωμε μέ- ρος σ' αύτό τό δργιο τοθ φω¬ τός, των ή'χων καί των χρωμά- των σ' αύτό τό άνοιξιάτικο ξεφάντωμα. Άλκυονίδες, στή σειράλ γεμίζουν την άτμόσφαι- ρα μέ τα μεθυστικώτερα ά- ρώματα, συνθέτουν τα ψαν- τασμαγορικώτερα ταμπλώ, δι- ατονίζουν κάτω άπό γαλάζι- ουςθόλουςθεϊες ούράνιες άρ- μονίες, καί όργανώνουν τό πιό τρελλό, τό πιό ήδονικό μεθύ- σι των αίσθήσεων. Άνοιξις στήν καρδιά τού χειμώνα. Ή ζωή καί ό έρως άγκαλιασμέ- νοι σφιγκτά δίδουν την ώ- μορψιά τής δημιουργίας καί τής χαράς είς την χώραν αυ¬ τήν τοΰ φωτός καί τοΰ αί- ων(ου κάλλους. Μ.— Αί τιμαί των οΐνων. Πληροφορίαι έκ τοθ έξωτε- ρικοϋ άναψέρουν δτι είς όλας τάς καταναλωτικάς άγοράς τής Εύρώπης αί τιμαί των οΐ¬ νων διατηροθνται στσθεραί καί είς ύψηλά σχετικώς έΐϊί- πεδα. Έτσι μετά τή,ν σταφί- δα καί οί οΐνοι πωλοθνται είς ικανοποιητικάς διά τόν παρα¬ γωγόν τιμάς. Τα άμπελουρ γικά προιόντα άποβαίνουν κσί πάλιν προσοδοφόρα. Θά έ'πρεπε μόνον νά φροντίσω¬ μεν νά επιτύχωμεν καλυτέ- ηρόσωηα θά συμμορφωθοϋν ευχαρίοτως πρός τόν νόμον καί θά άποφασίσουν την χο¬ ρήγησιν δανείων είς τούς ύ- παλλήλους των, διά νά δυ- νηθοθν νά καλύψουν τάς τό¬ σας μεγάλας καί κατεπειγού- σας ανάγκας των κατά τάς ερχόμενος εορτάς των Χρι¬ στουγέννων καί τής πρωτο- χρονιας. Είς την Μεσσαράν. Είς την Μεσσαράν μετέ¬ βησαν χθές ό νομομηχανι- κός κ. Καυγαλάκης μετά τοΰ νομαρχιακοΰ διευθυντού κ. Σεργάκη διά την έπιτόπιον μελέτην καί επίλυσιν διαφό¬ ρων επειγούσης φύσεως ζη¬ τημάτων. Δημιουργεΐται ου- τω ή πεποίθησις ότι τα ζητή¬ ματα τής πολυπαθοΰς αυτής πεδιάδος θά εύρουν ταχείαν δσον καί ίκανοποιητικήν την λύσιν των. Ιδιαιτέρως, ελπί¬ ζομεν, δτι θά καταβληθή φρον¬ τίς διά την διευθέτησιν των όδικών ζητημάτων ώστε αί συγκοινωνίαι πού δυσχεραί- νονται σήμερον νά διεξάγων- ται μέ άνεσιν καί ασφάλειαν καί χωρίς διακοπάς καί καδυ- στερήσεις. μ ραν επεξεργασίαν «αί τυπο- ποίησιν των οΐνων μας, όπό- τε θά επιτυγχάνωμεν ασφα¬ λώς καί πολύ καλυτέρας τι¬ μάς. Διαλέξεις. Είς την σχης των αίθουσαν τής Λέ- έπιστημόνων εδόθη προχθές ή προαγγελθείσα δι¬ άλεξις τού ίατροϋ κ. Κίμωνος Εύγενή· περϊ των «νέων προ- σανατολισμών καϊ τής εξελί¬ ξεως τής ίατρικής». Ό δ Τα δάνεΐα. Ό νόμος περί -αροχής δα- νείων είς τούς δημοσίους ύ- παλλήλους, έξοφλη,τέων έντός διετίας, έπεκτείνεται λοιτιόν δχι μόνον είς τούς ύπαλλή- λους των δήμων καί κοινοτή- των άλλά καί είς τούς ύπαλ- λήλους των νομικών πρόσω¬ πον δημοσίου δικαίου. Ή ε¬ πέκτασις αυτή τού νόμου ήτο πράγματι έπιβεβλημένη έκ λό¬ γων δικαιοούνης καί ορθώς α¬ πεφασίσθη. "Ελπίζομεν δέδτι οί διοικοθντες τα νομικά αύτά ή κριμένος έτΐιστήμων, θαυμάσι- ος κομφερασιέ έπραγματεύ- θη τό όντως &υσκολώτατον θέμα τού μέ επιστημονικήν έμβριθειαν, μέ εύρύτητα αντι¬ λήψεως, μέ βαθείαν έρευναν καί γνώσιν της έπιστήμης, μ6 φιλοσοφικήν διάθεσιν καΐ μέ τοιαύτην γλαφυρότητα υφους κοί εύφρά&ειαν ώστε νά κρα¬ ή ά' ά έ λ τήση άπ' άρχής τέλους ή ή μρ ς άδιάτιτω.τον τό ενδιαφέρον καΐ την προσοχήν τοΰ πυκνοτάτου άκροατηρίου τού. Ό κ, Εϋγβ- νής έμφανιζόμενος διά πρώ¬ την φοράν ενώπιον τοΰ κοινοΰ τής πόλεώς μας, μετά πολυε- τεις σπουδάς έν Εύρώπη, κα- τέκτησε την εκτίμησιν καί την εμπιστοσύνην τής κοινωνίας μας καί έπηλήθευσε πλήρως την φήμην τού ώς λάμπρου καΐ ίκανωτάτου έπιστήμονος.
  ΑΝΟΡΘ&ΣΙΣ
  ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ.-Σήαερον τό άρι
  στούργημα- -ΛΓΥΚΗ ΑΔΕΛΦ!!·.
  «ΜΙΝΩΑ». —Σήυερον -Νύχτρς
  άγωνίας·.
  ΣΗΜΕΡΟΝ
  "Ρνκ άσύγκριτβ δραματι-
  ύιιμιούργπμα:
  Μέ την }
  Καμίλλη Χόρν
  τόν "Οττο Τρέσλερ
  ΑΥΡΙΟΝ ΔΕΥΤΕΡΑΝ άκόμ
  ενα έκλεκτό Γερμαν κό ςριλμ
  Ο ΔΡΟΜΟΣ
  ΤΗΣ ΚΑΡΔΙΑΣ
  Μέ τίιν
  Άγγέλα Ζαλλόκερ
  καϊ τόν
  'ΑττΐλαΧαιρμϊγκερ
  ΣΗΜΕΡΟΝ 121» Α 11π. μ.
  Κι νηματονέα Τύπου
  Η
  Γενική εϊσοδο; δρ. 10
  Παιδικά Μαβητικά δρ. 5
  ΤΑΜΕΙΟΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
  Αριθ. Πρ. 1431(5.
  11ΡΟΓΡΑΜΜΑ
  Άναγκαστ'.κοΰ πλειστηριασμοϋ
  άν.ινήτου τής όφειλέτιοος τοΰ Δή
  μοσίου Σοφίας Χ. Ιωσήφ Λεμ¬
  πιδάκη τό γένος Μαν. Πολενάκη
  κατοίκου Ηρακλείου.
  Ό Διευθυντάς τοΰ Ταμείου Ή-
  ρακλίίιυ:
  Δηλοποιώ, (■ζ,ρ'Ιρχ 2] καΐ 41
  λ'ΕΔΕ).
  Ότι ή οιωκομένη όφειλΐτι;
  τοΰ Δημοσίου Σόφια Χ. 'Τωσϊ,φ
  Λεμπιδάκη τό γένος ΙΙολϊνάκη
  κάτοικος Ηρακλείου όφείλει ** χ
  |ΐέο«ν φόρων δραχμάς έννέα χιλιά
  δ«ς τετρακοσίας έςήκοντα πέντε
  ('.·46Γ>) καΐ πρός ικανοποίησιν
  τού όημοσίοο έκθέτω εί; αναγ¬
  καστικόν πλϊΐστηρικσμόν τό άκί
  νητον κτήμά της ώς περ.γράφε-
  ται είς την άπό 1ης Ιουλίου
  11137 έκθεσιν άναγκαστικής κα-
  τασχεσεως τοθ κατασχέτου Ματ¬
  θαίου Έμ.Μιχελινάκη έπιμελητοϋ
  εισπράςεως ήτο: μίαι οικίαν κει-
  μένην Ιντάς τής πόλεως Ηρα¬
  κλείου καί πχρά την ίοδ'/ Κυ-
  δωνίας καί συνισταμένην έκ τεσ-
  σάρων ίσογείων δωματίων, τριών
  ανωγείων, μιάς κουζίνας καί εν
  ίσόγειον συνεχόμενον ήμιτελές,
  7.ο/ήν /.αί άφοδίοτήριον ϊαχχ-
  σΐΐβς περίπου είκοσι πέντε τετρα-
  γωνικών μέτρο)ν καΐ συνορευομέ
  νην μέ κτήμασι χήρας Σκουλιοά,
  Τάσσου Γιαννακοπούλου καΐ δρό-
  μω έκ δύο· μίρων καΐ τό οποί¬
  ον έξετιμήθη είς δραχμάς ίξή-
  χοντα χιλιάδας (ίίΟ.ΟΟΟ).
  Καί διακηρύττω
  "Οτι τα ώς είρηται κτή;ια
  Ικηλείσχηριάζεται την Κυριακήν
  δίχάτην τρίτην ΐοθ μηνός Φε-
  ίρουαρίου τοθ ίτους 1Ρ3Κ χίλια
  όχτώ καΐ
  ίίρω'ίνήν καϊ
  την ϊωδί/άτην (1"2"ην)
  4.1
  χρηματα
  ,'ϊ) Ουδείς γίνετα: οεκτός πρός
  πλειοδοσίαν εάν οέν καταθέση τό
  1)4 τν,ς έκτιμηθείσης άξίας είς
  μετρητά. Αί κατατεθείσαι Ιγγυή-
  σεις διά την πλειοδοσίαν έπιστρέ-
  φονται άμέσως πλήν τής τοΰ υπέρ
  θεματιστοΰ (αρθρον 14 § :»η τοΰ
  ΝΕΔΕ).
  4) Ή κατακύρωσις γίνετα: είς
  τόν προσφέροντα τα περισσότερα
  (II.
  Δ. !)74
  Γ>) Ό πλειοδότης υποχρεοΰται
  νά προσφέρη άςιόχρεον εγγυητήν
  ι'να σ·ονυπογράψ·{] την έκθεσιν
  τού πλειστηριασμού.
  Ι!) ΐά κ-^ρόκεια καϊ πάντα
  τα εςοοα οαρύνουοι τόν ΰπερθε
  ματιστήν.
  7) Εάν ό ύπερθεματιστής »/ ό
  έγγυητής αρνηθή νά υπογράψη
  την έκθεσιν πλειστηριασμοΰ γί¬
  νετα: μνεία, άλλά αί ύποχρεώ-
  σεις παραμένουν αί αύται ώς
  νά υπέγραψε.
  Μ) Εάν ή τελευταία προσφορά
  .ίνα: μικροτέρα τοΰ ημίσεως τής
  άςίας τοΰ ακινήτου ό όφειλετης
  δύναται καταοάλλων άμέσικς τα
  Ιςοδα, νά ζητήσ,Λ τόν άναπλει-
  στηριασμόν (ίρ^ρν) 45 ΝΕΔΕ).
  !Ι) Ή έν.πλε:στηρίασις τέλει ε¬
  πί 15 ημέρας υπο την έςο-υσια-
  στικήν αιρεσιν τής καταβολής
  των οφειλομένων υπό τής διωκο-
  μένης όφειλέτιδος (48 τοϋ ΝΕΔΕ).
  10) Ό ύπερθεματιστής ύποχρε-
  οΰται ανευ άλλης εϊδοποιήσεως νά
  καταβάλν^ είς τό δημόσιον Ταμεί¬
  ον τό έκπλειστηρίασμα έντάς 25
  ημερών (45 ·<οί 4Κ τοΰ ΝΕΔΙ 11» Ή μή εμπρόθεσμος καταβο- λή τοθ έκπλειστηριάσματος συνε- πάγεται άναπλειστηριασμόν καί τάς συνεπείας τοΰ άρθρου 47 § 1η τοΰ .ΝΕΔΕ κατά τοΰ ύπερθεματι- στοΰ. 12) Πας άναγγελθείς Ινυπόθη- κος καταβάλλων τα έξοοα πρίν καταστή τελεσίδικος ή έκπλειστη- ρίασις δύναται νά ζητήση (επί ιδία τού εύθύνη διά τό άποτέ λεσμα) παρά τοΰ έπϊ τοΰ πλειστη¬ ριασμοΰ υπαλλήλου άναπλειστη- ρισμόν (άρθρον 47 § 15 τοΰ ΝΈΔΕ). Κχτά τα λοιπά εφαρμόζονται αί διατάςεις τοΰ ΝΕΔΕ καί αί τής Πολ. Δικονομίας δπου δέν άντί- κειται πρός αυτόν. Χά κοινοποιηθή, τοιχοκολληθή κα'ι δημοσιευθή, οπου καί δπω, ό Χόμος περί είσπράξεοις δημο- σίιον έσόοων όρίζει. Έν Ηρακλείω τή 17)12)19:37. Ό επισπεύδων Διευθυντάς τοΰ Ταμείου Ηρακλείου. Μιχαήλ Τζανάκη; ■■■■■■■■ι ■ ■■■ ΕΚΤΟΣΤΡΑΣΤ; ) Ό ηλίίστήρίασμ^ γενή'σ'εΐαί Ιν^Λίο1/ τνΰ έτίΐ το-3 ϊίλίιστηρ:»- -μοί ·>πχλλήλ'/7 Μιχαήλ Γαλϊ-
  ν.3<<Ό"ό Συ^όολαιογράφου κ^τοίνίο- ΕΪρεύονχος έν ΊΙρα/λίίφ ή τού '/ομι'μου αύτο·ΰ άναπληρωτοϋ 1/ Ήρϊκλείψ καί ε!; τόν συνήθη τΛν δημοπρασιών τόπον υπο ΐ*,ύς έξήί όρους: 1) Ιΐριόοη πρ;σφο(>χ 5:ά λογα¬
  ριασμόν τού δημοσίου Ιχε:όρι-[
  αΗη δραχ. τριάκονΐα χιλιάδχ;
  (3ΟΙΚΧ)). Ι
  ί) Αί προσφοραί γίνωνται ίΐ;
  Αναχωρεί έξ Ήρσ- *
  'ίοι.· εκάστην ΚΥΡΙΑ· ||
  Κ ΗΝ βράδυ κητ' ιύθεί- ■
  όν ΠΕΙΡΑΙΑ. ;
  ΤΕΤΑΡΤΗΝ βρπδυ κατ' ϊ
  Ρ-ύΟείσν ΠΕ.ΙΡΑΙΑ, Σι)μον, 5
  ΤΚΝΟΝ, Πάρον, Νάί,ον. ι
  Πρα«τβρΐΐ(5ν ■
  ΛΙΝΛΡΔΑΚΗ !
  Ιπλεφ. 5-41 Β
  ■ ■•■■■•■■■■■■■ε>ιιι
  Συνταξιοΰχο; καθηγητής "ών
  Μαθηματικών άναλαμό'άνει προγυ
  μνάσεις μαθητών έν τώ φροντιστη
  ρίω αύτοΰκαίκατ'οίκον μέδίδακτρα
  συγκαταβατικά. Πληροφορίαι έν
  τω φροντιστηρίφ συνοικία ίΐερβ--
  λας όδός Βασιλογεώργη ώρα .'5
  —5 μ. μ.
  Ή στήλη τού ώραιόκοσμου.
  Κσλή στάσις σημαίνει λεπτή τάγισ.
  Πολλές γυναίκας τιστεύουν
  τούς εαυτούς των δυναΐούς, ένω
  έχουν άτλώς κακήν στάσΐ".
  Γνωρίζομε δλοι άπ' αύτές τίς
  κο'<έττες πού δέν έχουν παρά τό δέρμα επί των όστών καϊ ή όποϊ ες έν τούτοις λυποΰνται &ιό-ι έ- χούν ολίγον περισσότερον έξογ- κωμένη την κοιλίαν άτ' δπ ή αό δα τό έπιτρέττει.Ύποβάλλουν τούς εαυτούς των σέ δίαιιες, λιμοκτο- νοθν, έξαντλοΰνται ααταίως. Διότι αύτό ό^είλεται έ-αναλαμ βάνω, απλώς είς την κακήν στά σιν. Εάν αυτή είνε ή ττερί-ττωσίς σα<:, κυρ'ια μου, στα9ϊτε έαπρός στόν καθρέπτη καί ρίψετε τούς ώ^ους νΐρός τα οπίσω δηως σάς έμα3αν νά κανετε δταν άνόμη εί σ<:'ε μικρόκοριτσάκι. Γό άτοτέλε σμα είνε σχεδόν ασήμαντον. · ΜάθίιΤΕ λοι-ιόν δτι δταν δμι- λοθν σήμερα γιά την στάσιν μιάς γυναίκας δέν κάνουν ττλ?·">ν ΰπαε-
  νιγυό στήν στρογγυλή ράχη, άλ
  λά είς την κακήν Ίο-ορροτπ'αν των
  γόμφων, είς μίαν ύπερβολική ψοι-
  κή κααίτύλη. Άτι' έκεΐ έξαρτάται
  ή αίσθητική σας.
  Άτ' έκεΐ έί,αρτάται ή ύγεία σας.
  Όταν ρίπτοντας τούς ώμους
  πρός τσ ότίσω τό προφ'ιλ σ κς—ό
  λοκλήρου τοθ σώματος— ϋχει την
  φόρμα ενός 5 συμβαίνει τό μέν
  ύτιογάστριον νά στηρίζεται άπό
  μυώνας άσθενικούς τα δέ διγανα
  νά κατέρχωνται' κι' £τσι δσον άδύ
  νατη κι' άν Είσθε νά εχ^τε έξογ-
  κωμέεη την κοιλίαν.
  Μέ άλους δρους: ή ψοική καμ-
  πύλη είνε ύπερβολική, τό ύτογά-
  στριον προχώρει άναγκαστικώς
  πρός τα εξω, διότι ή γραμμή τοθ
  ύτογαστρίου διαφράγαατος άκο
  λου9εΐ την γοααμην τής σ-ΐονδι.·
  λικης στήλης.
  Τό αόνον μέσον διά νά συ'-ΐπιέ-
  σετε την κοιλία αί συγχρόνως
  νά έξαλείιΐιετε τό έλάττοχ.α τΓ,ς
  ράχης είνε νά ,έπαναφέρετε ~
  λε,κάνη πρός τα έυτρός. £ΐνε Τ
  λύ δύσκολο ά έξηγήσω αυτήν
  την κίνησιν είς τίς γυνςχΐκες ιδίως
  που δέν άσχολοΰνται μέ την γυ
  μναστική. Άλλά θά την ένοήσε
  τε άιιέσως εάν δώσεΤ^ στούς έ
  αυτους σας την ακόλουθον άπό
  δειϊιν.
  Πλησιάσπτε την ράχην δύο κα
  θισμάτων την μίαν αέ την άλ? ην
  άρ<ετά υψηλές διά νά φθάσουν τό κοΐΑον τοθ στομάχου σας. Ή ά-τόστασις έπιβάλλεται νά είνε άρκετά στενή ώστε μόλις νά μπο ρεΐτε νά είσχωρήσετε. Προσπα- 9ήσΓ'ε νά τεράσετε μεταξύ των δύο κα3ισμάτων. Ένστικτωδ'Γ Όίχ κάμίτε τόχε τάς κινήσεις τής άκριβεστέρας στάσεως: ή λεκάνη γυρίζει έλαφρώς έκ των πίσω πρός τα έμπρότ, ή τάγια κοιλαί νεται, ή κοιλία συ.ιπέζεται. Κάνετε πολλές φορές, κάθε πρωΐ, τό ά-τοδεικτικό αύτό πέρα σμα μεταξύ δύι καθισμάτων. Καϊ σκεφθήτε καλά δτι σύτή πρέπει α είνε ή σΓάσιςτήν]ότοίαν όφείλε τε νά διατηρήσετε καθ" δλην την ημέραν, ίάν θέλετε νά έ'χετε γε νικώς καλύτερον στάσιν. Ή Ντιστεγκέ Τό/Εθνικόν' μέ τόν πεφημισμένον ζαχαροπλάατπν -ου, Ιλυαε δι' εφέτος τό πρόβλημα των Χρΐίτουγεν- νιάτικων καί 'Αγιοβασιλιάτικων γλυκισμάτων. ΟΙ ΒΑΣΙΛΟΠΗΤΕΣ τοϋ «Έθνικοϋ» θά παρου- σιάσουν έκπλήξεις. ΟΙ ΚΟΥΡΑΜΠΙΕΔΕΣ τού θά είνε άπαράμιλλοι. Τα ψρουΐ—γλασσέ τού άούγκριτα. ■ ■■■■••■■π«·ιιηπι·ει·ειειπειπιειΗ·ε)·>>ιιιι·ΒΒειεΐε!εΐΒ>πι
  ΕΜΜ. Κ. ΣΧΙΖΑΚΗΣ
  ΙΑΤΡΟΣ -ΠΑΟΟΛΟΓΟΣ
  Δέχεται είς τό ιατρείον τού όδός Άγΐου Τίτου —
  έναντι Δημαρχείου. Καθ* εκάστην 9—11 καΐ 3—7.
  "Αριθ. τιιλεφώνου 300.
  *■■····>■·..........
  ·ΙΙ··········Μ·>··ΜΙΙ·
  >■ «ι»·«■■■■■·■■·■■ ΐι«Μ··*!··■■■■■■ ■■■•«είειπειε)·μ ■
  ·Ι^
  XI
  Φ/()!·ται ί,ϊς γνώσιν των Γεωργικών ^ ονι ται-
  ριομΓών καί δλων των Γ'θΐαφ( ρπμένι.ιν, ότι ('ϊφΐχθη,
  τό άναμβνόμι-νον ΝΠ ΡΟΝ ΓΙΙλ ΧΙΛΗΣ, καί κο-
  λιοόντίΐι οί προττγομόοανΐίς νώ ίλθοον γιά νά πα-
  ραλά[ϊουν. *
  Ή ιιμή ίΓακολουΟίΐ νά ίϊν-ε Δμαχ. 225-ό
  σάκκος τΛν 50 χιλιογμάμμωκ.
  ΘΕΟΔ. ΚΟΥΦΑΚΗΣ
  βΜΗεΐ «■■■^■■■■■■■η>ΙΙ>1Ι·Β>α»ΒΒΒΒΒΙΙ·ΒΒΒΒΗΒΜΒΒΒΒΒ ΜΗκΙ
  ■ ■■■ΒΒ>ΒΒ*ΒΙΙΒ1Ι««τ«ΙΒΒΒΒΙΙΒΒΙ1ΗΒΒΙ·Β·ΒΒΜΒεΐ«>ΒΒβ*ΒΒηΐΙ
  Κρασιά άγνσ, έκλεκτά,
  Μοσχάτο-, λευκσ, μαϋρα
  Ρετσίνες εξαιρετικες, σοθμες
  Στου ΜΠΕΤΞΙΝΑΚΗ
  Πλατεΐα Άρκαδίου (Σεϊτάν—Όγλοΰ)
  Πώλησις λιανική καί χονδρική.
  1. Έκπτώσειςέξαιρετικαί ■
  Έπ' εύκαιρία των έσρτών καί δι' 20 μόνον ημέρας τό §§§
  νέον Χραοοχσεΐον; £~:
  1 Ανδρ, Βλάσση
  3 θά διαθέση είς τιμάς ΊΓραγματικοϋ κόστοϋς όλην την ^§
  ■ίχ* Ττλουσίαν συλλογήν των ώσυναγωνίστων καί ιτεφημισμέ- =—
  ΞΞΞ νων είδών τού. —=
  ΞΞίτ ΤιΜΗΜΑΊΆ: Χρυσά κοσμήματα άπαραμιλλα. —'ίίρολόγια έπιτρκπέζια ~=
  5~ Χίφός κ«Ί τσέπης.—"Ολα τα μοδέρνα Β^'οοχ τή; παγκοσμίου μάρκας =
  ?~:: Β8ΡΕ. — Κρύσταλλα.—-Μπιμπελώ σπάνια, παντός εΐδους. ^——
  Ιί!ΙίΙΙΙ!ΙΙ»Ι1ΙΙΙ1ΙΙΙΙΙΙ!ΙΙΙΙ!ΙΙΙΙΙΙ!ΙΙ!Ι!ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙ1
  μιάς καρδίας
  ΓΥΝΑ1
  Τ8Υ ΙγΥΛΙΤ
  Άχώριστοί εΐχαν γίνη οί τρείς
  τού; στό Κίςΐσιγ/.εν: Ή γοητευτι-
  κή νεαρχ αΰ-.οκρίτειρα, ο τυ-
  φλό; δ'/ός τ:ΰ Μέκλεμόουργκ καί
  ό ταπίΐνός "Λγγλος πχρα/,υ-ικϊς
  -οό '/·'>'/.'' >φο,οιΰσε μ! τοα ;ιαςάκ'.
  "Εόγαιναν μαζί περίπατον, ;ιιλοϋ-
  σαν 'ί'Λ τόν Ηεό καί γιά τόν κό-
  σμο, γ,'.ά τό ά'νοιγμα τής ζ'ύ
  καί τό μυστήριον τοΰ θανάτ>υ,
  για την δυστυχίαν κα'ι την εΰ-
  ΐυχίαν· Τί είνε ν, δυστυχΓα; Τίς
  στιγμάς πού ^ήσαν μαζί, καί οί
  τρείς τους (Γ ά::αντοΰσαν άοιστά-
  κ-'ος. Δυΐτυχία είνε ή άληθινη
  ϊύτυχία! Τόσον ήϊθάνοντο εύτυ-
  χείς -Λ τρεϊ: αύτες ψυχές πόύ ή
  κάθί μιά ήταν δυστυχισμένγ; μέ
  τόν δικό τη; τρό~.ι. Είχαν ένώ-
  ση τρείς δυστυχίας :ων καί τό
  α:'ροισμα ήταν εύϊοχία. Με χέρι
  πού τρέμει ό Άγγλος παραλυτι-
  κός άνυμνεΐ την νεχράν'αότοκρά-
  τειραν σέ στίχου; άπλοϊ/ούς, πού
  όγαίνουν άπό τα βάθη τής πονε-
  μένης καρδίας τού.
  «'() Ηεό; νά φυλάη την ώ-
  ραία καί ευγενικήν κυρίαν, πού
  ή πονετική καροιά της μπορεΐ
  καί αίσθάνΐται οίκτον γιά τούς
  άλλ^υς».
  Την 2.">ην ΊνΛίοι ή αύΐοκρά-
  τειρα έπιστρέφει είς την Ηιέν-
  νην. Γιά τόν φτοιχό παρ.ίλυτι-
  κό το,ΰ Κίσσιγκεν ήταν σάν έξα¬
  φνα νά χάθηκε άπό τόν ουρα¬
  νόν ό τ/λιος πού τόν θέρ-
  μαινε.
  Μέ τό ήμιπαράλυτο χέρι τού
  γραφει στήν αύτοκράτειρα γιά
  νά την ευχαριστήση γιά τό φώς
  πού άκτινοδόλησε μέ την κατα-
  εκτική παρουσία της στό σκο-
  τεινό μονοπάτι τής καταοικα-
  μένν^ς ζωή; τού. Ή Έλισάόετ
  άπαντα σ' δλα τού τα γράμιιατα.
  'Γοϋ άπαντα πώς εδίοσ; νά με-
  λοποιήσουν τα δύο άγαπημένα τού
  τραγούδια καί τ' άκούει μέ συγ¬
  κίνησιν τό βράδυ, γυρίζοντας άπό
  την ίππασίαν. Την παράκλησίν
  τού ομως νά τοΰ στείλν; μιά μπού-
  κλα άπό τα μαλλιά τη; οέν δέ¬
  χεται νά την ίκανοποιήσγ;. Τοΰ
  γράφει πώ; τώχε τάμα νά μή
  δώση ποτέ της, σέ κανένα, άπό
  τα μαλλιά τις. «Σά; εΰχαριστώ
  τοϋ γράφει, γιά τό μικρό σας
  ποίημα. Με παρακαλεϊτε νά κά-
  μι) κριτική ν.αί νά σάς γράψω
  ειλικρινώς την γνώμην μου.Ένα
  μόνο μπορώ νά σί; πώ: "Εχετε
  πολύ μεγάλην ίδέα γιά μενά καϊ
  ασφαλώς ύπερτιμάτε την άςίαν
  μου. Σίς διαβεβαιοί ότι οέν αξί-
  ω τό μισό, άπό 2,τι νομί^ετε...».
  (συνεχίζεται)
  ΓΝϋΣΐΟΙΙΟΙΗΣΙΣ
  Ένοί/.ια ανταλλαξίμων κτημάτων
  Γνωστο.-ΐθΐΐϊτα: εί; τού; όφϊΐ-
  λέτας καθυστερουμένων μισθωμά-
  ΐΐι>ν των άναγο,ιένων είς χρόνον
  προγΐνέστερον τής 1ης Ίχνοοαρί-
  ου 1!);>7 επί άνταλλαςίμων κτη-
  μάτων ότι: Κατόπιν τοό άναγ-
  κχστικοΰ Νόμου !)()!)) 1'):>7 περϊ
  έφ^ρμογής τή; ά_πό 4)1(>}.'Ϊ7 νίζς
  Συμόάυεω; μεταξύ Έλληνικοΰ Δή
  μοσίου καί Έθνική; Τραπέζης,
  δύνανται ούΐοι έπωφελού;».ενοι των
  διά τοΰ άρθρου 7 τής μν/]μονευ
  ο;.ιίνης Συμβάσεως παραχωρουμέ
  νιον έκπτώσεων νά σπΐύσουν διά
  την συμφώνως τώ Χόμ<ρ τακτο- ποίησιν των όφΐ'.λομένων ώς άνιο μισθωμάτων προσερχόμενοι είς την άρμιδίαν υπηρεσίαν μας. 'Εθνική Τραπέζα τής Ελλάδος Ι'Υποκατάστημα Ηρακλείου) ' Κ 0 ί !Ί Ω ΐΊ Ι Κ γα Γ ΝΧλΓΊΣΤί-ίΡΙΟΜ __ ·| Χθε'κ εκ ποΜΜΐηνου νόσοο τής ο,τοίας'τήν ακριβη διάγνωσιν μολονότι -τ»=ρι ήλθον-τ">είστουε ΙοχτοούΓ, ύφείλί.ι
  αποκλειστικώς καί μόνον είς τόν
  ίττρον κ Νικόλαον Νταγιαν-ίϊν
  καί εις τόν έττυχώς έγχειρήσαΐν
  τα με διαιτρετη ιατρόν νειΓο€ρ
  γον Ηρακλείου κ. Στυλ. Για'αλά
  κηναΪ7θανομαι την ύ-ΐοχρίαχ,',ν νά
  ίφρααω καΐ δημοσία τάς ευχα¬
  ριστίας αου πρός τούς ά'νωτίοο
  ΐατρούς κ. κ. Νικόλ. Νταγιαντδν
  κσί Στυλ. Γιαμαλάκην είς τούς 6-
  ποίους ασφαλώς όφείλω την ζω¬
  ήν μ ου
  Πόιπηα 10)12)37
  Ό ίύχαριστίόυ
  . Ντελιίακπ;
  Γύρω στήν πόλι.
  Έργ ίαιμος λοΐ'ΐόν ή σημρ,-ΐλή
  Κυηιακή, ώς τρλευταία τ·ιθ £ιοιτ
  — Κα'ι·. ί,'ιγάσιμοι φυσικά καί
  οί έ'.διαφερόμενοι ίπαν> Γλπατίαι.
  —Ιδίως δέ οί κατασΓηματάρχαι
  είδών σχετιζορένων μέ τα δώρ«
  δσον αί τάς άλλας οϊκοκι,'ρικάΓ,
  καί μή προετοιμαοίας των έπικει-
  μένων έορτών.
  —Ή τιαή των άμ ών τοΰ γάλα-
  χτος θά παραμείνη λοιπόν ή αύΐή
  _—Έν τώ μεταξύ οί άμνοί αι'κοί
  οί αϊροντες συνήθως τάτ άμαρ- ·
  άς το«ό κόσμοο, έξήφανίοθησαι.
  _"~'χα^ λόγω τής άτταγορρύσιως
  τής σφαγής των άλλά κα'ι διότι
  πάντως τίλοΰν έν άναμονή καλυ
  τέοων τιμών.
  —Σύννεφα χθές είς τόν ώραΓον
  μέχρι τινος χβιμερινόν ουρανόν..
  —Ώς έκ 'τούτου ετέθησαν πάλιν
  επί τάπητος —τί άλλο '<αύτ?ρο; ■ αί καιροσκοτικαί προβί.[ιρ1ζ — Αί όμιλοΰσαι ώς εικός π·-ρί κακοκαιρίας. — ΙΛί. την προχθεσινήν σεισμΐΜ,ν δόνησιν έδη ιιοοργήθησαι' πάλιν ...σεισμόφοβοι — Είχαμεν βλέπρτε πολύν και¬ ρόν νά αίσθανθοΰμε υεισμόν καί συνήθως οί μεγάλοι σειπμοί σιν(ΐ- βαίνουν μετά την απαραίτητον1. . άνάταυλαν τοΰ Έγκελάδου. — Καί κατά διάρκειαν ττοΐ"ίλλου σαν χρονολογικώς άπό 8—10 ειη Ειδικώς διά τό Ηράκλειον ε'χίΐ παρατηρηθή άπό τό παρελθόν 6 τι τό διάστημα τουτο είνε κατά τό μόΚλον καί ήττον άκριβές. — Ή έλλειψις |3εζίνης ή όποία παρατηρεΐται πάλιν, καθ" οί πληρο φορούμεθα θετική -πρόκειται νά λήξη συντόμως. — Διά τής άφίξεως ίκανοϋ φορ- τίου δυναμένου νά ανταποκριθή πρός τάς ανάγκας τής τόλ?ως. —Έπ' άγαθώ καί των ταλαιπο) ρουμένων σωφέρ καί τής 6λης κι¬ νήσεως είς την πόλιν καί τόν νο¬ μόν γενικώς. — Ή έν δλλη στήλη δημοσιευο- μένη άνταπόκρισις διά την δρασιν των τΐροσκόπων Σητείας. —Άξίζει καί ιδιαιτέρας ίί,άροε- ως λαμβανομένου ϋη' όψιν ίίτι ή δημιουργουμένη μεταξύ των προ· σκόπων άίμιλλα διά παρομοίας φύ σεως πράξεις. — Είνε καί είς την άλλην Κρή¬ την χαρακτηριστική κα'ι τιμςΐ την δλην έν τή νήσω δράσιν τού Προ σκοπισμοΰ. —Δέν πρέπει νά χάση κανρίς την «Λευκήν Άδελφήν· τό εξαιρε¬ τικόν φίλμ πού-προβάλλη τό κι- νηματοθέατρον Πουλακάκη οή- μερον. — ^ιόπ όντως μετά τα ·Ν(-ανι· κά χρόνια τής Βασιλίσης Βικι&ΐ ρίας> συνεχίζρι νέαν «χροσήν · αει
  ράν έ'ργων τοΰ τόοον άνταποκρι-
  νομένου είς τάς άΐΓαιτήσπς τοΰ
  κοινοΰ κινη,ιατυθεατρου.
  ό
  Λύσις χθεσινοθ
  ύπ'άρ. 45σταυρολέξου
  !Δ[ΟΙΡ|ΚΐΑίϊΙ !Ν[ΙίΚ|Λ,|Ι|Λ
  |ΙΪ ΤΕ|Ι|^Ο1 ιΤ| ^Γ,ίΐ
  Ι Αι νΝΆΙ Ο|Χ|Η| <ΜΉ [£|ΚιΟ|Ρ|Ο,£1 Σ Ι ΙΙΚ Ο'Γ'ΗΙ |Β ΒΙΘ&αΤιΤα] Λεωψορεια Τύπου Κ. ι Φορτηγά αύτοκίνητα Έκτίθενται είς τό Γραφείον Χατζιδάκη, Τσιλένη καί Άντιπρόσωΐτβι Κρήτης υ. ΟοΙΙαηι-ννβΓΚο, Β γ· — βπ
  ΛΝΟΡΘΩΣΙΣ
  ί·
  αι·
  . τόν ύρα;0,
  >ν ουρανόν
  ίβηοαν ττβλ,ν
  ' ιαΧύ
  νήν
  Οί ι σμόν
  και·
  ρ
  ϊΧαδου.
  ,αν τ»οι·ίΧ
  «ό 8-
  «απελθόν 6·
  ο είνε κατά
  ν άκρφέί.
  ι»ής ή διοια
  καθ* α τΐηρο
  ιιρόκειται νο
  ; Ικανοϋ »ο;
  ης
  των ταλα
  ι τής 5λΐκ»ι
  ιν κοι τόν νο-
  ι^Ι δημοσίου
  ιισ. την δρασιν
  είας.
  τίρας {ξαροί
  π' όψιν ϊ"1
  ταί,ϋ των ψ
  παρομοίας *3
  άλλην Κ(4-
  καί τψ?Φ
  βολ τού Προ
  ϋ
  ήν τό ί
  λ>
  |ΤΑΜΝΐΑ
  'θΕΗ

  ονϊ
  Τό μεγάλο έργον
  τού Βίκτωρος Ουγκώ.
  Οί "Αθλιοι.
  187ον
  Η Τιτίκα επέστρεψεν είς τό σκυλόσπιτόν
  της, καθώς έλεγεν ή Θεναρδιέρου τόν τόπον
  δπου συνήθως άπεχώρει ή πτωχή, καΐ ό μέγας
  όφθαλμός της, όν προσήλωσρν επί τού αγνώστου
  όδοιπόρου, ήρξατο νά λαμβάνη ήθός τι άσύνη-
  θες εως τότε είς αυτόν. Ήτο' θάμβος τι άφε-
  λί,ς, καί σμα έκστατική τις πρός αυτόν ϊμπ,στο-
  σύνη.
  Άληθινά, τοθ λόγου σου δέν θά δειΐτνή-
  σης, ^ ηρώτησεν ή Θεναρόιέμου τόν όοοιπό-
  ρον Άλλ' αύτάς δέν άπεκρίθη- εφαίνετο τιερί-
  σκεπτος.
  Τί άνθρωπος αύτύς νά είνε; εΐπε καθ" εαυ¬
  τήν ή γυνή τοθ ξενοδόχου. Φαίνεται νά μην έχη
  είς τόν ήλιο μοΐρα. Οΰτε διά νά δειπνήση θά
  τοϋ ευρίσκεται λεπτό. Νά έ'χη, άρά γε νά μέ
  πληρώση διά τό κατάλυμά τού; Καλά καί δέν
  τοΰ ήλθε νά κλέψη άπό χάμου έκεϊνο τό νό-
  μισμα!
  Έν τούτοις ήνοίχθη ή θιόρα καϊ εισήλθον ή
  Έπονίκη καί ή Άζέλμα. Άληθώς ήσαν δύο ώ-
  ραΐαι μικραί κόραι, μάλλον πολίτιδες ή χωρικαί,
  χαριέσταται, ή μέν καλώς πλεγμένας έχουσα
  τάς πλεξίδας τής καοτανής κάμης της. ή δέ
  την μακράν μελανήν της κόμην πίπτουσαν είς εΐ-
  δος ψιάθου επί τής ώμοπλάτης της, αμφότεραι
  ζωηραί καθάριαι, ϋγιεΐς, αμφότεραι ενδεδυμέναι
  μετά χάριτος καί έν ταύτω είς τρόπον ώστε
  νά μή κρυώνωσι. Ηδύνατο τις νά είπη δτι ή
  μήτηρ των έπιτυχο-ς έξεζήτησε πώς καί κατά
  τοΰ χειμώνος νά τάς προφυλάξη, καΐ τό έαρ
  νά τάς διατηρήση έν τώ ίματισμθ των. Έφεγ-
  γοβόλουν αί δύο αυται κορασίδες έντός γοΟ εϋ-
  τελοΰς έκείνου καπηλείου, καί έφαίνοντο ώς βα
  σιλοποθλαι. Είς ταύτας, αμα είοελθούσας, ή
  Θεναρδιέρου εΐπε μετ" έκπληκτικοΰ τινος τόνου,
  ττλήρους μητρικής λατρείας'—"Α! καλώς ώ-
  ρίστε!
  'Έπειτα δέ, σύρασα αύτάς μεταξύ των γονά-
  των της έκ διαδοχής, καί λιστρώσασα διά τής
  χειρός τάς κόμας των, καί διορθώσασα τούς
  κόμβους των ταινιών, τάς απέλυσεν έπειτα διά
  τού άπλοΰ τρόπου τοΰ άπωθεϊν, τοθ ίδιάζοντος
  είς μητέρας είποΰσα.
  — Άνοστόπαιδα!
  Τότε έκάθισαν πλησίον τοΰ πυρός. Ή Έπονί-
  νη καί ή Άζέλμα είχον μίαν κούκλαν την οποί¬
  αν έ'παιζον είς τα γόνατά των, μυρία δσα κελα-
  δοΰσαι δι' αυτήν καί πρός αύτην" ή δέ Τιτίκα
  άνήγειρεν έκ οιαλειμμάτων τούς οφθαλμούς πε-
  ριλύπως άπό τής περικνημίδος ήν επλεκε, καί τάς
  έ'βλεπε παιζούσας, ένω αύται ουδέ την πσρε-
  τήρουν. Αί τρείς όμοΰ αυται κόραι δέν είχον εΐ-
  κοσιτεσσόρων έτών ζωήν, καί δμως ήδη έπροσω
  ποποίουν άπασαν την κοινωνίαν των άνθρώ-
  πων τόν φθόνον άφ' ενός, την ϋπεροψίαν άψ' ε¬
  τέρου.
  (συνεχίζεται)
  Ό Ίατρός
  ΚΙΜΩΝ Α. ΕΥΓΕΝΗΣ
  ΛΙΛΑΚΤΟΡΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΤΗΣ ΛΥΩΝΟΣ
  Είδιχευθεΐς επί έπταετίαν είς τα παδολογικά
  νοσάματα εν Παρισίοις καί Λυώνι.
  "Εγκαθίσταται (Ίριατικώς ενταύθα, θά χ
  5ε τούς πααχονιας είς τύ Ιατρικον ιοο όΜς Ά-
  μαλθείας (πύροοος όΓ,ου Κατί-χώκη, ημώην 1Ιλ«ιι'>
  οοκκώκι) Δραν 9—Α ιγ μ. *αί 1-0 μ. μ
  Τηλέφωνον 6—ί>3 -
  !£*)■■■■■■ «,■■■■■■■■■·■■■■■■■■■■■·■·■■■■·«■·■«■—
  ΡΟΑΑ-ΡΟΛΑ ΣΤΟΥ ΙΩ. ΚΥΠΡΛΙΟΥ
  Η
  α
  ΑΠΟΑΕΙΚΗΥΕΙ ΤΗΝ ΗΡΛΚΤΙΚίϊίΤΑ ΣΑΣ
  Ι Κάλτσες,
  Κάλτσες,
  Κάλτσες
  ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ:
  Α-^ΒΟΓΙΑΤΖΗ
  ΚΕΝΤΡΙΚΟΝ: Πλατ'εΐα Αγ. Αικατερίνης. )
  ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ: Πλατειά Στράτα. /
  Έγκυκλοπαιδεία
  ΑΓ έκείνους ποΰ θέλουν
  νά πλουτίζουν τάς γνώσεις των.
  Άπό δλα δ Γ όλους.
  Ο ΓΕΙΤΩΝ ΜΑΣ, Η ΣΕΛΗΝΗ
  Β'.
  Τα άέρια, πού θά ήμπορο3σ/ν
  νά σχημ,ατίσουν την ατμόσφαιραν
  καί τάς θαλάσσας, 3 λ χ Ικεϊνα τα
  μόρια πού ή ασυγκρίτως μεγα-
  λειτέρα γή εΐχε την δύναμιν νά
  "" Ίη καί συγκρατηθή, τής σελή¬
  νης ευθύς έξ άρχής, λόγω τής
  μικράς μάζης της, τής ςέφυ-
  γαν καί χάθηκαν είς τό διάστη-
  μα. Ουδέποτε άνεπτύχθησαν επί
  τής σελήνης, άν άπο,ίλέψη κανείς
  είς κάτι ανώτερον των βακτηριοί-
  ων, των έγχυματικών, των
  φυτειών κλπ , άνώτεραι μορφαί
  ής. Βάλετε ενα κοινόν βώλον,
  μιά άπό τις μικρές μπίλλιες μέ
  τίς οποίες παίζουν τα παιδία,
  πλάΐ εις μίαν σφαίραν τοθ μπιλ-
  λιάροου, καί θά έχετε άμέσως
  τάς διαστάσεις τής σελήνης έν
  συγκρίσε: μέ την γήν. "Αν ύπήρ-
  χε τρόπος νά ζυγίσωμεν την σε-
  λήνην καί την γήν εις μίαν πε¬
  λωρίαν ζυγαριά, ,θά έβλέπαμεν
  τι, γιά νά ίοορροπηθη ή πλά-
  στιγς, θά επρεπε είς τόν έ'να οί-
  σκον της, νά βάλωμε 81 σελή-
  νες καί είς τόν άλλον μιά γή!
  Τόσον μικροτέρα τής γής είνε
  ή σελήνη, ό δορυφόρος της. Καί
  έπειδή είνε τόσον μικρή, δέν κα¬
  τώρθωσε νά έχ-^ ποτέ ζωήν. Καί
  α άλλα ομως περιστατικόν κα¬
  τεδίκασε την σελήεην είς τό νά
  είνε ενας άκατοίκητος, νεκρός κό-
  σμος. "Οπως είνε γνωστόν, ό δο-
  φόρος τής γής μάς δείχνει τό
  ίδιον πάντοτε [ίέρος τού. Ιίλέπο-
  μεν διαρκώς την ιδίαν πλευράν
  τής σελήνης, μέ τάς γνωστάς σκο-
  τεινάς κηλίδας. Ουδέποτε τό μά-
  τι τοΰ άνθρώπου είδε καί χήν
  ανάποδη όψιν τοϋ φεγγαριοΰ.
  Όπως ή σελήνη προκαλεϊ μέ την
  ελξιν τό φαινόμενον των παλιρ-
  ροιών επί τής γής, έ'τσι αρχικώς
  καΐ ή γή, άσκοΰσα ασυγκρίτως
  μεγαλειτέρον 2λξιν έ,χΐ τής σε¬
  λήνης, πνο ήταν τότε, είς τάς
  ά,οχάς τοϋ σταδίου της, μία θερ-
  μή, χαλαρά μαζα. Έ γή τρί-
  βηςε πρός τα επάνω, πρός τα έ-
  ξω, την θερμήν εκείνην μάζαν,
  την ΰψωσεν είς θεώροτα κύμα-
  τα, πού, δσο πάγωσαν, μαρμά-
  ρωσαν σέ βουνά. Αυτή ή πριεξο-
  χή πού εσχηματίσθη είς τό θερ¬
  μόν τότε υλικόν τής σελήνης υπό
  την επίδρασιν τής γής περιστρέ-
  φεται περί τόν αςονά της, πρός
  διεύθυνσιν αντίθετον τής περιστρο-
  φικής κινήσεως τής σελήνης. ΤοΟ-
  το είχεν ώς συνέπειαν νά Ιπι-
  βραδύνεται ή περιστροφή τής με-
  γάλης αυτής σ,ίούρας πού γυρί-
  ζει είς τό διάστημα, τής σελήνης,
  καί τό τελικον άποτέλεσμα είνε
  ότι ή σελήνη εχει έστραμμένον
  πρός την γήν τό ίδιον διαρκώς
  ήμισφαίρΐον. Ποία ομως είνε ή
  συνεπεία τούτου; Ή συνεπεία εί¬
  νε ότι ήμέρα καί νύκτα, φώς
  καί σ/.ότος, κρύο καί ζεστη,
  δέν έναλλάσσονται επί τής σελή¬
  νης τόσον γρήγορα, 2σον επί τής
  γής, πού κάθε είκοσιτετράωρον
  γράφει ενα ολόκληρον κύκλον
  άπό τόν άξονά της. Κάθε σημεί¬
  ον τής επιφανείας τής σελήνης,
  πού αύτη καθ' εαυτήν είνε ψυ-
  χρά κχί σκοτεινή, φωτιζομένη,
  όπως καί ή γή, άπά τόν ήλιον,
  δέχεται 14 ημέρας φώς καί
  θερμότητα καί ϋστερα επί 14 η¬
  μέρας βυθίζεται είς τό σκότος
  καΐ τό ψϋχος. Ή συνεπεία τού¬
  του είνε ότι μεταξύ ι μεσημβρίας
  καί μεσονυκτίου ύπάρχει δια-
  φορά θερμοκρασίας 250 βαθμών
  Κελσίου επί τής σελήνης. Ουδείς
  άνώτερος ζωντανός όργανισμός
  μπορεί ν" άνθέξη είς τάς συνθή¬
  κας αύτάς. Ιδού διατί ή σελήνη,
  ό γείτων μας είς τό διάστημα,
  είνε ενας κόσμος νεκρός.
  Ήδράσιςτηςπροσκοπικίϊς
  ομάδος της Σητείας.
  ΣΗΤΚΚ Δ:κέμ6ο:ος (ανταπο¬
  κριταί μας) - Τό γεγονός τής
  5ης τρέχοντος μηνός, καθ' δ ί-
  δρασαν, ώς έκτίθεται κατωτέρω,
  οί πρόσκοποι Σητείας άποδεικνύ
  εί καί οικαιολογεί δχι
  μόνον την αληθή σκοπι-
  μοτητα τής ιδρύσεως ενταύθα
  Προσκοπικής ομάδος άλλά καί
  την καθ1 δλου εκτίμησιν τής Κρη-
  τικής κοινωνίας πρός τόν Προσκο-
  πισμόν.
  Κατά την ημέραν εκείνην, ένώ
  έςεφόρτωνε είς Σητείαν, τό άτμό
  πλοιον τής Άκτοπλοίας «Σΰρος»
  εσημειώθη θύελλα πρωτοφα-
  νοθς εντάσεως. Τό ατμόπλοιον
  Ικινδύνευσε νά έςωκείλη, άν ό
  πλοίαρχος δέν είχε την έτοιμότη-
  τα νά διατάξΐί) πάραυτα ίπαρσιν.
  Αί λέμβοι ομως αί ευρισκόμε¬
  ναι παρά τό ατμόπλοιον παρασυρ-
  θεΐσαι Ιφέροντο υπό τοΰ ρεύμα-
  τος πρός την βραχώδη άκτήν
  (όκκινα» παρά τάς προσπαθεί¬
  ας των προστρεξάντων βενζινο-
  πλοίων νά τάς συγκρατήσουν. Έ-
  κεϊ προσέτρεζαν τότε καί οί πρό-
  σκοποι Σητείας, οί όποΐοί μέ
  πριφανή κίνδ'ονον τής ζωής των
  άλλά καϊ μέ προσπαθείας υπε-
  ρανθρώπους κατώρθωσαν νά σώ-
  σουν καί τάς λέμβους καί τ&ύς
  έπιβαίνοντας καί τα έμπορεύματα.
  Είς τούς προσκόπους Σητείας
  δικαιολογείται όμολογουμένως Ι¬
  να πλατύστομον εύγε. Ο£ πρό-
  σκοποι δ' ούτοι οί όποίο: έτί-
  μησαν καί τόν ΙΙροακοπισμόν γε¬
  νικώς καΐ την Όμάδα Σητείας
  ειδικώτερον, είναι οί κάτωθι:
  'Υπαρχ. (ναυτοπρόσκοπος) Αϊ-
  κατερινίδης Ίωάνν., Ένωμ. (ν«υ-
  τοπρόσκοπος) Κοζύρης Νικόλ, καϊ
  ύπεν. (ναυτοπρόσκοπος) Κατσάνη;
  Δημ. Πεζοπρόσκοποι: Ένωμ. Δρα¬
  κάκης Ν., Ένωμ. Έλληνικάκης
  Ι., 'Υπεν. Έλευθεράκης Εύαγ.,
  Πρόσκοπος Λυδάκης Δ.
  — Διά παράνομον ίδρυσιν έ-
  λαιοτριβείων.
  Υπό τής Χωροφυλακη; Πη-
  γής Ρεθύμνης έμηνύθηβκν βί
  Νικ. Σερτεδάκης έκ Πηγή; διά
  την Ίδρυσιν έλαιοτριβείου άνευ
  τή; επί τούτω κεκανονισμένης α¬
  δείας. Διά τόν αυτόν λόγον έ-
  μηνϋθησαν υπό τής Χωροφυλα-
  κής Καββουσίου οί Έμμ. Γ. Πι
  ακοιτάκη;, Στυλ. β. Μπριλλάκη;
  έκ Κυρίαν»; καί Εύαγ. Κ. Δα¬
  σκαλάκης έ;" 'Λμνάτου Ρεθύ¬
  μνης.
  —Μετάθεσις άγρονόμων.
  ΔΓ άποφάβεω; τής Γβνικής
  Διοικήσεως μετετέθησαν οί άγρο-
  νόμοι κ. κ. Χαρ. Λίτινας έκ
  Χανδρά είς Νεάπολιν, Μανοϋ-
  σος Παπαδονικολάκη; έκ Νεα¬
  πόλεως εί; Σητείαν καΐ Μύρων
  Κονδυλακη; έκ Τζερμιάδων εί;
  Χανδρά.
  Νέα Μαιευτικη Γυναικολογική Κλινική
  Τοθ ΊατροΟ κ. ΓΡΗΓ. ΧΑΤΖΙΔΑΚΗ.
  Όδό; 2ωγράφου (όπισθεν Τριών Καμάρων).
  Λειτουργεΐ μέ όλους τούς δρους τής ύγιεινής. Δωμάτια 1ης, 2ας
  καί 3ης θέσεως. Ήλεκτροθεραπευτήριον.— Αΐθουσαι τοκετών, χει-
  ρουργείου κ. λ. π.
  ~
  ■ ■■■■■■■■■■■■■■■■•■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■αειειεΐΒΒΒει^ΒεΐΒει
  Ι Λόγφ των έορτών
  θά πωλήσωμεν
  είς τιμάς κόστους
  Τό χρησιμώτερον καΐ ττρακτικώτερον δώρον των ημερών
  είνε αναμφισβητήτως ένα μοδέρνο υφασμα των νέων παραλα¬
  βήν μας.
  Έχομεν ιτάντοτε την τίλουσιωτέραν συλλογήν γυναικείων
  ύφασμάτων.
  Κατάστημαί
  Χρ. Παντουβάκη
  Πλατειά — Στράτα.
  !■■■■■■■
  ■ ■■■■ι
  —Ή κατοχή οπλων.
  Ή Χωροφυλχχή 'Αρδάκτου Ρβ
  θύμνη; συνέλαβε τον Κωνοταν-
  τίνον 'Αντωνιουδκκην έκ Κε,οα·
  μί τού ϊδίου νομοΰ κατκμυνηθέν
  τα επί παρανόμω κατοχή δηλών.
  Έπίβη; συνελήφθη εί; Κοξαρέ
  ό Νικόλ. Δασκαλάκης έκ
  Κάνεβο Ρεθύμνη;, κατηγ»ρού·
  νο; επι παρανόμω κατοχή ενός
  πιστόλιον καί έκρηκτικών ΰλων.
  Επί παρανόμω κατοχό δηλών
  συνελήφθησαν εί; Ροδακινο καΐ
  Καβοΰσι καταμηνυθέντε;, οί Γ.
  Ν. Κοτσίφης έκ Ροδάκινου Έ-
  λευθ. Άντ. Καλαϊτζάκης καί
  Έμμ. Μϊρκβυράκη; έκ Πίκρι τ©«
  ίδίου νομοΰ.
  —Οί άλκιμοι Χανίων.
  Ή Διοικητική Έπιτρβπή τής
  έν Χανίοις οργανώσεως των άλ-
  κίμων δι' άπβφάσεώ; τη; άνβκή
  ρυξε τόν Πρόεδρον τό; Έθνικής
  κυβερνήσεως κ. Ί. Μεταξάν Επί-
  τιμον Πρόεδρον, τα ν δέ Διοικη¬
  τήν τής Πρωτευούσης κ. Κοτξιάν
  επίτιμον αρχηγόν.
  —Ό ΐατρός κ. Σταματάκης
  δι' αποφάσεως τή; ιδία; επιτρα¬
  πή; διωρίσθη Ίατρός τή; έν λό¬
  γω οργανώσεως.
  Έπαναληπτική Δημοπρα-
  σία πωλήσεως Άγροτικών
  Κτημάτων των «Φιλαν-
  θρωπικών "Ιδρυμάτων 'Αν-
  δρέου καί Μαρία; Καλο-
  καιρινοΰ».
  Έκτίθενται είς πώλησιν
  διά ψανεράς πλειοδοτικης
  δημοπρασίας τα έπόμενα
  άγροτικά κτήματα:
  1) Είς την περιφέρειαν Η¬
  ρακλείου καΐ είς θέσιν «Κα-
  μήνια» άγρός εκτάσεως 7 1)2
  περίπου στρεμμάτων.
  2) Είς την περιφέρειαν
  '<Γήζι» καί είς θ'σιν «Μπίκου τα Λειβάοια» άγρός 15 πε ρίπου σιρεμμάτων. 3) Είς την περιφέρειαν «Χανιαλή Τίκέ» ληόφοτο μέ 22 ίλαιόδενδρα. 4) Είς την περιφέρειαν ΚαρτεροΟ καί είς θέσιν «Κου μπελη Μΰλος» καί «Διμηλιές» ή «Καρτεργιανά» άγροί καλ- λιεργημένοι καί άκαλλιέργη- τοι εκτάσεως 220 περίπου στρεμμάτων. 5) Είς την περιφέρειαν Φοινικιάς» καί είς θέσεις: α) «Άμπέλα» άμπελος σουλ τανί εκτάσεως 45 περίπου στρεμμάτων μέ ποταμίδα 2 στρεμμάτων περίαου, κυπα- ρίσσους, άμυγδαλέας καί ε¬ λαιόδενδρα. β) «Λάκκος Φοινικιάς» ά¬ μπελος σουλτανί τριών πε¬ ρίπου στρεμμάτων. γ) «Κεραληδς» ή «Άνωγει· ανάκη» άμπελος τακτά 8 πε¬ ρίπου στρεμμάτων. 6) Είς την περιφέρειαν «Σταυρωμένου» άμπελος σουλ τανί 15 περίπου έργατών. 7) Είς την περιφέρειαν «Σπη- λίων» άγρός μετά συνεχομέ- νης άγριάδος εκτάσεως πε¬ ρί που 15 στρεμμάτων. 8) Είς την περιφέρειαν Σκα· λανίου καί είς θέσιν «Κάμ- πος» άμπελος σουλτανί εκτά¬ σεως 6 περίπου στρεμμάτων. 9) Είς την περιφέρειαν τοϋ χωρίου Άίτάνια καΐ είς θέ¬ σιν «Αίτανιώτικα» άγρός ε¬ κτάσεως 12 περίπου στρεμμά¬ των μέ 145 ελαιόδενδρα. Ή δημοπρασία θά γίνη την 30ήν Δεκεμβριού ημέραν Πέμπτην καί ώραν 10—12 π. μ. είς τα Γραφεΐα των Ιδρυμάτων. Ηράκλειον τή 18 Δεκεμβρί- ου 1938. (Έκ τοθ Γραφείον) 1
  . Ηράκλειον - Κρήτης
  Γραψεϊα έναντι Παλ. Νομαρχίας
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  Πρωΐα Κυριακης
  19 Δεκεμβριού 1^37
  120 Ώρα
  Ο ΒΑΣΙΛΕΥΣ
  ΕΙΣ ΤΗΝ 1Ρ0Ν
  Ε ΓΕΝ £ Τ Ο 8Ε ΡΜΟ ΤΑΤΑ
  ΑΕΚΤΟΣ ΥΠΟ ΤΩΝ ΑΡΧΩΝ
  ΚΑΙ ΤΟΥ Λ&ΟΥ ΤΗΣ ΠΟΛΕΩΣ
  ΑΟΙΙΝΑ1 1 Μ Δεκεμβριού (τοΰ άν¬
  τ ΐτΐοκριτού μας).— Ίΐκ ·>> εσσαλονίκης
  αγγέλλεται ότι σήμερον αφίκετο έκεΐ έκ
  Βελιγραδίου ό Βασιλεύς Γεώργιος.
  "Υπό των άρχών ♦ϊεσσ'χλονίκγις κ*ί
  τί»1"* παραστ,άντος κ*χά την άφιξιν τού
  άνακτος λαοΰ τής πόλεως εγένετο είς
  αυτόν θερμοτάτη ύποθοχή. Τόν Βασι-
  λέα προϋπάντησαν είς την μεθόριον ό
  Γενικός Διοικητής κ. Κυρίμης μεθ' ου
  ό Βασιλεύς συνετα'ςίδευιε μέχρι θεσ¬
  σαλονίκης.
  Ό αγών τής Κίνας δα συνεχισθή.
  Ή έξωτερική πολιτική τής Γαλλίας.
  ΕΙΣ ΑβΐΑΤ
  ΊΑΣΙΑΕΥΣ
  ΝΥΚΤΑ
  Α*»ΙΙΝΑΙ 18 Δεκεμβριού (τού άν
  ταποκριτού μας)-— Έκ Οτεσ'ϊ'αλονίκης
  ή Α-Λΐ- ό Βασιλεύς αναχωρών σήμερον
  φθάνει είς'Αθήνας τάς νυκτερινάς ώρας.
  Είς τόν σταθμόν ώς γνωστόν τόν "Λνα·
  κτα θά ύποδεχθοΰν ό Διάδοχος ΙΙαΰλος,
  αί πριγκήπισσαι καί τό υπουργικόν <ΐυμ- βούλιον. ΑΥΡΙΟΝ ΑΡΧΙ2ΕΙΗ ΑΠΟΓΡΛΦΗ ΤΟΝ ΕΜΠΟΡΟΝ ΑΒ1ΟΝ - ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΘΗΝΑΙ 18 Δεκεμβριού (τού άν ταποκριτού μας).— ^ Ανεκοινώθη ότι μεθαύριον Δευτέραν άρχίζει ή άπογρα φ/^ των έμπόρων Αθηνών — Πειραιώς διά την οργάνωσιν τοΰ ταμείθυ άβφαλί- σίως αυτών. ΛΙετά την λήξιν τής άπο- νραφής ταύτης Οά αρχίση άμεσος καί ή άπογραφή διά τόν αυτόν σκοπόν των εμπόριον όλων των έπαρχιακών περ φβρειών. ΛΟΝΔΙΝΟΝ (ραδιογρ.) Εί- δήσ'εις έκ της "Απω 'Ανατο- λής βεβαιούν ότι ιδρύθη έν Κίνα ειδικήν άντιίαπωνική ορ¬ γάνωσις μέ εύρείας διακλα- δώσεις καΐ είδική υπηρεσίαν. Έπίσης διά διατάγματος τής είς ΧάνΚάου ευρισκομένης Κι νεζικής κυβερνήσεως έπεστρα τεύθησαν δλοι οί μή μέχρι τούδε στρατευθέντες πολλών έπαρχιών κσΐ δυνόμενοι ό- πωσδήποτε νά φέρουν δπλα. Διά των δυνάμεων τούτων έλπίζεται ότι θά άνσχαιτι- σθη ή προέλασις των Ία- πώνων πρός την νότιον Κί νσν. ΡΩΜΗ (ρσδιογρ). Αί "Ιτα¬ λικαι έφημερίδες έξαίρουν | την πράξιν τοθ ανεξαρτήτου κράτους της Ίρλανδίσς άνα- γνωρίσαντος την κατάκτησιν τής Αίθιοπίας. Οί γράφοντες τονίζουν δτι ανεξαρτήτως τής ανεγνώρισεν ταύτης τό κρά- τος τής Ίρλσν&ίας παρέχει πολλάκις δείγματα πολιτικής < άνεπίΐρεάστοι.1 άπό τάς «οιε-| θνείς αρνήσε-ις» ι ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ (ραδιογρ.). Οί, Γερμανικοί κύκλοι σχολιάζον-1 τας την αντίδρασιν κύκλων | τοθ Βρεττανικοϋ κοινοβουλί-; ου είς τό ζήτημα των άποι-Ι κιών, ΐσχυρίζονται δτι ή μονο·ι μερής αυτή εκδήλωσις δέν ρΐ-1 νέ δυνατόν νά μεταβάλη τό ρεΰμα τής δημοσίας γνώμης, τό οποίον είνε φανερόν άπό τινος καί έν Αγγλία ότι ά- ποκλίνει υπέρ τής αποδόσεως είς την Γερμανίαν τής άποι- κιακής αυτής κληρονομίας. ΠΑΡΙΣΙΟΙ (ραδιογρ.) Ώς άφήναται νά εννοηθή έξ άρ¬ θρων τοθ ΓαλλικοΟ τύποιο ά- μα τή έπιστροφή τοθ κ. Ντελ- πός ή Γαλλική κυβέρνησις πρόκειται νά άσχοληθή εΐδι κώτερον μέ τό ζητημα τής Εύρωπαϊκής πολιτικής. Συζή¬ τησις διά την έξωτερικήν πο¬ λιτικήν λέγεται έπίσης δτι θά γίνη είς την Γαλλικήν Βου¬ λήν επ' εύκαιρία της έπανό- δου τοΓκ.ΝτελμπόςεϊςΠράναν. ϊΟΠρωϊνή ΑΓΓΕΛΛΕΤΑΙ ΝΕΑ ΕΠΙΔΕΗ ΤΗΣ ΔΪΕ8Ν0ΥΣ ΚΑΤΑΣΤΉ Η ΑΜΕΡΙΚΗ ΕΖΗΤΗΣΕ" ΑΠ' ΕΥΒΕΙΑΪ ΠΑΡΑ ΤΟΥ ΙΑΠΟΝΟΣ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΟί ΤΗ! ΣΗΜΛΙΛΣ ΙΠ "Οργανουνται έορταί τοΰ πρασίνου υπό τής Φιλοδασικής 'Επιτροπής. Είς την Νομαρχίαν έλαβε χώραν χθές την μεσημβρίαν ουνεδρίασις τής Φιλοδασικής 'Επιτροπής Ηρακλείου καθ" ήν έξετέθη εύρύ πρόγραμμα διοργανώσεως έορτών άπο- σκοπουσών είς την δημιουργί- άλσυλλίων καί είς την δεν¬ δροφύτευσιν γενικώτερον ά δένδρων περί την πόλιν έ- κτάσεων. Ή πρώτη έορτή θά διορ¬ γανωθή την 9ην Ίανουαρίου είς την παραλίαν τής Νέας Άλικαρνασσοϋ θά κλη- θοΰν δέ νά παραστώσιν είς ι αυτήν άπασαι α! αρχαί, οί μαθηταί των σχολείων μέσης καί δημοτικάς, οί πρόσκοποι κ λ.π. Ή δευτέρα θά οργανωθή είς Φαιστόν την, 16 Ίανουα¬ ρίου μέ ευρύτερον συμμετο¬ χήν τοθ λαϊκοΰ στοιχείου καί τοΰ μαθητικοΰ κόσμου τής περιφερείας. Είς αμφοτέ¬ ρας τάς εορτάς θά συμβάλη Ι <>ιά την άρτιωτέραν επιτυχίαν
  Ι των κσ.ί ό ενταύθα "Ομιλος
  1 των φίλων τοθ πρπσίνου ο¬
  ί στις καί έξέθεσεν ήδη οχετι-
  I
  κώς είς προχθεσινήν συνεδρί-
  I
  ασιν τό πρόγραμμά τού, πρός
  προστασίαν τοθ πρασίνου.
  Τος εορτάς ταύτας θά έπα
  κολουθήσουν αργότερον άλλαι
  είς τρόπον ώστε νά έλπίζεται
  δτι συντόμως θά δενδροφυτευ-
  θοθν νέαι έκτάσεις πέριξ καί
  έντός τής πόλεως καί των πε-
  ριχώρων.
  ΕΤΕΡΜΑΤΙΣΟΗΣΑΝ ΑΙ ΣΥΝΟΜΙΛΙΑΙ
  ΤΟΥ ίΝΤΕΑΜΠΟΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΠΡΑΓΑΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 18 Δεκεμβριού (τοΰ άν
  ταποκριτού μας).— ^Ση λερινά τηλεγρα¬
  φ ήματα έκ Πραγα; άναφερουν όϊ·, ετερ¬
  ματίσθησαν έχεΐ αί συνομιλίαι τοΰ Γάλ-
  λαυ ύπουργοΰ των Εξωτερικών χ.~ίτελ-
  •ωτερικων
  κ. ΛΙπένβ;, καί
  λαυ ύπουργού
  μπός μετά των κ. κ. ΛΙπένβ;, καί Χό-
  τζα. Ό Γάλλος^ύπουργός αναχωρεί ή¬
  δη έπκΐΐρέφων είς Παρισίους.
  ΓΑΛΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΣΕΧΟΣΛΟΒΑΚΙΑΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 18 Δεκεμβριού (τοΰ άν-
  ταποκριτοΰ μας).—Διά τάς συνομιλίας
  τής ΙΙράγας νεώτεραι πληροφορίαι βε¬
  βαιούν ότι ή επιτευχθείσα αύτόθι συμ¬
  φωνίαι είνε πλήρης έφ» όλων των ζητη-
  μάτων.ΊΒια&τέ(»ως διά τό αμετάβλητον
  τού καθεστώτος έν τή Κεντρική Έύρώ-
  πή ή συνομιλία Ντβλμπός καί Τσεχο-
  σλοβ*κων επισήμων έπεϊετάθη ώς λεγε-
  ται καί είς είδικάς λεπτομερείας εν¬
  διαφερούσης άμοιβαίως την Γαλλίαν
  καί την Τσεχοσλοβακίαν.
  ΣΥΙΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ Κ. ΜΕΤΑΞΑ
  ΜΕΤΑ ΤΟΥ ΥΦΥΠΟΥΡίίΥ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
  Α4ΦΗΝΛΙ 1 8Δ*κ4μ6ρίου (τοΰ άν
  •αποκριτοΰ μας). — Σήμερον ό πρω¬
  θυπουργόν *, Ί. Μεταξάς εδέχθη είς
  συνεργασίαν διαρκέσασαν έπ' άρκ&τόν
  τόν ύφυπουργόν τής άαφαλείας'κ, Μαν&οί
  δάκην*
  ΑΙ ΔΙΕΝΕΞΙΣ ΡΩΣΣΙΑΣ ΧΑΙ ΙΑΠΩΙΙΑΣ ~~
  ΠΛΗ8ΥΜ0ΝΤΑ1 ΑΝΗΣΥΧΗΤΙΚΩΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 1 8 Δεκεμβριού (τοΰ άν-
  ταποκριτοθ μας).— Έκ τοΰ έξωτερι-
  κ »ύ βββαιαΰν οτϊ αί δββνέξεις Ίαποινί-
  άς /αί Ρωσσίας «ληθύνανται άνησυχητι-
  κώ£. Έκ τούτου καί δημιουργούνται
  φόβοι ότι δέν θά βραδύνη ή πολεμική
  ξ των εύο τούτων δά
  Η ΙΔΡΥΣΙΣ
  ΝΕΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ
  ΧΘές ανεχώρησαν είς Μεσ¬
  σαράν προκειμένου νά προ-
  βοόν είς την εξεύρεσιν καταλ-
  λήλων γηπέδων πρός ανέγερ¬
  σιν νέων σχολικών διδακτη-
  ρίων οί κ.κ. Χατζηγρηγόρης
  σχολίατρος Σταυρίδης σχολι
  κάς άρχιτέκτων, καί Ι Βαλέρ-
  γας Έιθεωρητής των δημοτι-
  κών σχολείων Ηρακλείου. Οί
  ανωτέρω θά μεταβοΰν κατ'
  αρχήν είς την επαρχίαν Μο¬
  νοφατσίου, αργότερον δέ θά
  επισκεφθούν τα διαμερίσματα
  των ίπιθεωρητώνΓόρτυνος καί
  Πεδιάδος πρός ίξέ,τασιν καί
  τι7)ν άναγκών των έκεΐ σχο¬
  λείων.
  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ_^ΩΗ^ΚΑΙ ΚΙΝΗΣΙΣ
  Αί κυμανθΕΐσαι χθές έν τη αγορά μας τιμαί των κατωτέρω έγχω
  ρίων τροιόντων είχον ώς ακολούθως:
  Χαρούτπα » 3
  Σουλτανίναι
  Η ΚΟΙΝΟΤΗΣ ΜΟΧΟΥ
  ΥΠΕΡ ΤΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ
  Ή κοινότης Μοχοϋ ίψήφι-
  αεν υπέρ της Βασιλικής Άε-
  ροπορίας δρχ. 5 000.
  Η ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΚΙΝΗΣΙΣ
  ΛΗΞΑΣΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ
  Έκυκλοφόρησε χθές τό ίϊοο-
  μαοιαΓον δίλτίον τού Έμπορικοϋ
  καί Βιομηχανικοΰ Έπιμελητηρίου
  αναφορικώς μέ την κίνησιν τής
  άγοράς Ηρακλείου /ατά την οαχρ
  ρεύσασαν έβόομάόα. Ι'^ις τό δελ¬
  τίον άναφέρετα'. ϊςι καί ή πα-
  ρελθοΰσα έβοομάς ίιέρρευσεν εν
  άπραξία. Κ ατά την διάρκειαν
  ταύτης εξήχθησαν τα κάτωθι έγ-
  γ/ύριζ προ'ιόντα είς χιλιόγραμμα:
  Σταφίς Σουλτανίναι 155.000, ε¬
  λαια .",:5Η.000, οίνος 3<>.ΟΟΟ, τα¬
  χτάδες 32.000. πυρηνέλαια 2Η.
  000 καί πυρήναι .'ίΤ.ΟΟΟ.
  ΤΑ ΝΟΡΒΗΓΙΚΑ ΕΪτΊΠΟΡΕΥίΥΤΑΤΑ
  Καθωρίσθη δι' ύπουργικής
  αποφάσεως δτι διά την εισα¬
  γωγήν έκ Νορβηγίας οιουδή¬
  ποτε εϊδους έμπορεύματος α¬
  νεξαρτήτως πίνακος είς δν τοθ
  το ύπάγεται άπαιτεΐται είδι-
  κή αδεία τής παρά τή 'Τρα-
  πέζΓ) τής Ελλάδος έπιτροπής
  παθητικών ύπολοίπων κλή-
  ριγκ.
  ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΑ
  Ανεχώρησεν είς Χάρακα δι'
  ύγειονομικήν έρευναν ό Νο-
  μίατρος Ηρακλείου κ. Γ. Νι¬
  κολακάκης.
  ΕΠΙ ΚΛΟΠΗ ΕΛΑΙΟΚΑΡΠΟΥ
  Συνελήφθη καί κατεδικάαθη
  είς πρόστιμον 750 δρχ. έτΐΐ
  κλοπί) έλαιοκάρ'ηου ό Κωνστ.
  Τ. Τζωρτζακάκης έκ· Τυμπα-
  κίου.
  Καραμι.
  Ελεμέδες
  Ταχτας
  Μαύραι
  α'
  β
  Υ'
  α
  β'
  γ'
  α
  ορ
  ι 22 23. -
  10.50
  9.50
  9--
  0. -
  ϋ'-
  (:λαια 5ο · 23 50
  » κοινΑ » 2Ρ.5Ο
  Σάπωνίς.
  ΛίυκοΙ α' ποιότητος δρ. 20.— 24
  » β' · «19.- 23
  Πράσινοι α' ττοιότ. » 2! Γ>0
  β' · · 19.-
  θΐνβι.
  "Αρχανών τό μίατατ. » 4"5.
  Μαλεβυζίου κατ' οκάν δρ. 5.
  ΤΟ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ ΕΝ ΗΡΑΚΛΕΙΩ
  ΤΙΜΑΙ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
  18ης Δεκεμβριού 1937
  Ζυρίχη
  Παρίσιοι
  Λονδινον
  Νέα 'Υόρκη
  •Αγορά Πώλησις
  25 30 -
  3 Οί!
  546
  109.30
  25 51
  3.78
  110.30
  Άμσττρδαμ
  Στοκχόλμη
  Βρυξελλαι
  Βαρσοβία
  ΆγοριΊ Πώλησις
  60./Ο 61.30
  2Β.10 28.35
  3 71 3.75
  20 75 21.—
  ΛΘΙΙΝΥΙ 18 Δεκεμβριού
  άνταποκριτοΰ μας). — Νυκτεριναί εί·
  θήσεις εκ των Ιθύρωπαϊκών πριοτευου-
  ουσών συμφωνοΰν ότι ή διεθνής καΐά-
  σιασις παρυυσιάζεε νέαν τροπήν επί τα
  χείρω.
  Τουτο συνάγεται καί έξ ά'λλων γ^-
  γονότων άλλά καί £* τ*ς άξιώσεω; τ/,ς
  Άμερικής ήτις διατυπωθ^ίσα πρό; την
  Ίαπωνικήν Κυβέρνησιν «ροεκάλειε κ?χ-
  τάπληξιν έν Τόκιο. ΊΙ Άμεμική δηλ.
  διά νεωτέρας άποφάβ£<ος αυτής ζητεί ό¬ πως δοθή ίκανοποίησις θιά την καταβύ- Θισιν τής κανονιοφόρου της, προσο>τ«ι·
  κώς υπό τοΰ Ίάπωνος αύτονΐράτορος
  πράγμα άντιτιθίμενον πρός τα Ίαπιο-
  κά έθ:μα καί προσβλητικόν διά την κυ¬
  βέρνησιν.
  8Α ΓΙΝΗ ΜΟΝΟΜΕΡΗΣ ΜΙΒΙ
  ΥΠΟ ΤΩΝ ΗΝΟΜΕΝβΝ ΠΟΛΪΤΕΙΩΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 18 Δεκεμβριού (τοΰ
  άνταποκριτοΰ μας).— Τηλεγραφήματα
  έκ Βασιγκτώνος άναφέρουν ότι είς πε¬
  ρίπτωσιν μή ίκανοποιήσεοίς υπό τής Ί«
  βπωνίας των Άμερικανικών άξιώσεων
  έτοιμάζεται υπό τής κυβερνήσεως των
  Ήνωμένων Πολιτειών μονομ,ερής ναυ-
  τική έπίδειξις εναντίον τής Ίαπωνίας.
  Η ΐο? ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΟΥ ΛΑΧΕΙΟΥ
  ΔΙΕΤΕΘΗ ΕΙΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ
  Κατά την προχθεσινήν β'
  κλήρωσιν τού έθνικοΰ λαχί.ί-
  ου των διαδοχικών κληρώοε-
  ών εκέρδισε τύν πρώτον λαχ-
  νόν ύπ' αριθ. 33.107, ό πα¬
  ρά τή Νομαρχία Ηρακλείου
  κλητήρ κ. Έμμ. Μονιάκης.
  ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΟΙ ΔΩΡΕΑ
  ΤΑ ΚΟΜΙΖΟΜΕΝΑ
  ΕΚ ΤΟΥ ΕΞϋΤΕΡΙΚΟΥ ΕΙΔΗ
  Ό κ. Γ. Χ. Λιαπάκης απέ¬
  στειλεν ημίν είς μνήμην τοϋ
  πατρός τού Χσραλάμπους καί
  διά τα τρίμηνα τοθ γαμβροθ
  τού Ί Φουνταλίδου δρ. πεν-
  τακοσίας υπέρ τοΰ Πτωχοκο-
  μείου "Ηρακλείου καί διά πα¬
  ρασκευήν φαγητοϋ π>ήρους
  την ημέραν των Χριστουγέν-
  Καθ' ά ανακοινούται αρμο¬
  δίως τα μεταχειρισμένα ένδύ-
  μστα τα κομιζόμενα παρ' έπι-
  βατών είς παραλαβήν τρίτον
  δέν ύπάγονται είς τάς περί
  είσαγωγής μεταχειρισμένων εί
  δών κομιζομένων παρ' έπιβα-
  τών δι' ιδίαν αυτών χρήσιν
  διατάξεις, άλλά είς τάς δια-
  |τάξειςτάς ρυθμιζοΰσας την
  ■ εισαγωγήν είδών αποστελλο¬
  μένων δωρεάν έκ τού έξωτε-
  ρικοθ.
  νων.
  ΤΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΖΗΤΗΙϊϊΑΤΑ
  Διά την προσέχη Τετάρτην
  εκλήθη είς συνεδρίασιν πρός
  συζήτησιν ύπηρεσιακής φύσε¬
  ως ζητημάτων ή Διοικοϋσα
  Έπιτροπή τού Γεωργικοϋ 'Ε-
  πιμελητηρίου Ήρακλρίου.
  ΕΓΚΡΙΣΙΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΣ
  Τό Γεωργικόν Ταμείον Η¬
  ρακλείου ενέκρινε υπέρ ΤοΟ
  Γεωργικοΰ Έπιμελητηρίου πί¬
  στωσιν δρχ. 10.000 διά διά-
  φορα ί'ξοδα τής διοικήσεως αύ
  τού.
  ΤΟ ΩΔΕΙΟΝ ΧΑΝΙΩΝ
  Σήμερον Κυριακήν εί; τώ
  Ωδειον Χανίων 8α ύο9ή μίγάλη
  βυνοτυλία ΰιτό την πρβΐωΛΐχήν
  όιεύίυναιν τοΰ Δυυίίαντοΰ τού
  σι>μπολίτ«ιι χ. Κ.
  Η ΕΙΣΑΓΩΓΗ
  ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΧΑΡΤΟΥ
  Λι' ϋπουργικής αποφάσει ς
  παρετάθη επί τρίμηνον ή προ-
  θεσμία έκτελωνισμοΰ άνευ κα
  ταβολής δεκαπλασίου δασμοΰ,
  δημοσιογραφικοθ χάρτου ούτι¬
  νος ή άξία διεκανονίσθη νομί¬
  μως πρός τής ύπ' αριθ. 53.
  596 αποφάσεως.
  ΠΑΡΑΤΑΣΙΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ
  Παρετάθη επί δεκαήμερον ή
  ίσχΰς τής ύπ' αριθ. 98,412 ύ¬
  πουργικής αποφάσεως άψορώ-
  σης την άπαλλαγήν άπό τοϋ
  δεκαπλασίου δασμοθ ξυλείας
  προελεύσεως Αύστριακής ά·
  ψιχθί,ίσης είς ελληνικόν λιμέ¬
  να μέχρι τής 20ής Αύγούστου
  1937.
  ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ :
  Κατ' άρμοδίαν ανακοίνωσιν
  διά την εισαγωγήν άραχιδων
  (φυσπκίων) άπαιτεΤται προη-
  γουμένη αδεία τοθ κ. υπουρ-
  γοΰ Έθν, ΟίκονομΙας.
  ΤΑΣ ΜΕΒΟΡΙΑΚΑΣ ΤΗΝ ΦΡΟΥΡΑΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 18 Δεκεμβριού (τουάν
  ταποκριτοΰ μας).— Τηλεγραφή«ι.ατα έκ
  Σαγκάης άγγέλλουν ότι καθ* α ύπάρ-
  χούν έκεΐ έγκυροι πληροφορίαι όλόκλη-
  ρος η ρωοσομαντζουριανή καί ρωσί7<»ϊ(*- πωνική μεθόριος ένισχύεται εντατικώς υπό των Σοβιέτ άποστελλόντων έκεί νέας μεραρχίας πυροβολικοΰ καί άερο- πλάνα. Έκ των συγκεντρώσεων τούτ<·ιν μάλιστα ήρχισαν νά έκΒηλοΰνται έν 'Γό- κιω έμφανώς άνησυχίαι μεταςύ των επι¬ σήμων Ίαπωνικών κύκλων. ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΛΙΜΑΤΗΡΟΤΑΤΟΣ Ο ΑΓ9Ν ΕΙΣ ΤΟ ΤΕΡΟΥΕΛ ΑΘΗΝΑΙ 18 Δεκεμβριού (τοΰ άν ταποκριτοΰ μας). — Πληροφορίαι ε* Παρισίων άγγέλλουν ότι ό αγών είς την περιοχήν Τερουέλ τής Ισπανία; συνεχί- ζεται αίματηρύτχτο;. Τα έκατέρωθδν αποτελέσματα φέρονται άμφίρροπχ, των δύο άντιπάλων δια-ηρούντων κατά τί>
  μάλλον καί ήττον τάς Οέιεις των.
  01 ΕΡΥΘΡΟΙ ΕΠΙΤΙΘΕΝΤΑΙ
  ΕΙΣ ΤΟ ΜΕΤΩΠΟΝ ΜΑΔΡΙΤΗΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 1 8 Δεκεμβριού (τοΰ άν
  ταποκριτοΰ μας).— Τηλέγραφον εκ
  Λονδίνου ότι οί έρυθροί ένή^γησαν
  έπίθειΐν καί είς τό μέτωπον της Μαδρί¬
  της α,λλ' άνευ σοβαρών άποτελβσμάτιον
  ώς άγγέλλουν οί έθνικοί. Αί επιθέσει;
  πάντως συνεχίζονται.
  ί
  Σ ΚΑΙ ΣΟΒΙΕΤ
  ΑΘΗΝΑΙ 18 Δεκέμβριον)
  άνταποκριτοΰ μας). — Τηλεγραφούν έκ
  Βερολίνου ότι έδηΐΑΐουργήθη νεον έπεε
  αόδιον μεταξύ Ηολωνίας καί Ρωσσί-
  ας είς τρόπον ώστε νά έν,ταθούν πάλιν αί
  σχέσεις Σοβιέτ καί Ηολωνίας. Πάντως
  καταβάλλονται προσπάθειαι να διβυθετη·
  Οή τό επεισόδιον τουτο»