95192

Αριθμός τεύχους

4747

Χρονική Περίοδος

Β 1937

Ημερομηνία Έκδοσης

23/12/1937

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ΑΝΟΡ
  ΩΣΙΣ
  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
  ΣΥΝΛΡΟΜΑΙ
  Αίγΐ'πτοι·
  Άμι
  έπισια δο/. 1Γ>
  εξαμήνου » ί>
  Τιμη
  κητά φι'ι/.λυ
  Λοαχ. Ι
  ΠΕΜΠΤΗ
  23
  ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ
  1*37
  ΓΡΑΦΕ1Α ΤΥΠΟΓΡΑΦΕ1Α
  ΟΛΟ1 ΜΙΝ2ΙΛΥΙΌΥ
  ϊΒΕΥίΥΙΙΟΣ ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΘΡ Ν ΣΤΛΥΡΑΚΗΣ
  ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ ΑΝΔΡ. Μ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ
  Ο ΠΥΡΕΤΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ
  Πληροφορίαι έκ των Εύ-
  ρωπαϊκών πρωτευουσών καί
  τής Άμερικής βεβαιούν ότι
  η διεθνής κατάστασις είσήλ-
  θεν κατά τάς τελευταίας ημέ¬
  ρας είς τό κρισιμώτερον όσον
  καί άποφασιστικώτερον ση·
  μεϊον. Τα προβλήματα τής
  Απω .Άνατολής περιεπλά-
  κησαν έξ αίτίας τής Ιαπωνι-
  κης προκλητικότητος κατά
  τοιούτον τρόπον ώστε αί έν-
  διαφερόμεναι δυνάμεις άντι-
  λαμβάνονται ότι ή όμαλή
  διευθέτησις των είναι άδύνα-
  τος καί δτι ή λύσις των μό¬
  νον δι' ήρωϊκών άποφάσεων
  καί ένεργειών είναι δυνα¬
  τόν νά επιτευχθή. Καί πρός
  τόν σκοπόν αυτόν ήρχισαν
  ήδη νά προβαίνουν είς δρα-
  στηρίας παρασκευάς. Ό,τι
  δέ χαρακτηρίζει τάς ημέρας
  μας είναι έκτος της άγωνί-
  ας καί τής νευρικότητος πού
  συνέχει τούς λαούς τής γής,
  ή γενική κινητοποίησις των
  πολεμικήν κολοσσών τής Ά¬
  μερικής καί τής Αγγλίας.
  Ό πυρετός τοϋ πολέμου έκυ-
  ρίευσε τούς πάντας καί με-
  τεδόθη είς δλιιν την γήν.
  Αί Ηνωμεναι πολιτειαι,
  κατόπιν μακρών αλλεπαλλή¬
  λων συσκέψεων των ύπευθύ-
  νων κυβερνητικών, στρατιω¬
  τικών καί ναυτικών παρα-
  γόντων είς τόν Λευκόν Οί¬
  κον, διέταξαν τόν στόλον
  των νά πλεύση όλοταχώς
  είς τα κινεζικά παράλια καί
  νά προστατεύση έστω καί διά
  των τηλεβόλων τα Άμερι-
  κανικά συμφέροντα καί τό
  γόητρον της Μεγάλης ύπερ-
  «τλ«νηχής σνμπολκείας
  Καθώς δέ άναφέρουν αί έξ
  Ούασιγκτώνος καί Ν. Υόρ¬
  κης είδήσεις, ό πρόεδρος
  Ροΰσβελτ έχων ηδη μέ τό
  μέρος τού καί ολόκληρον
  την κοινήν γνώμην τής Ά-
  μερικής, είναι άποφασισμέ-
  νος νά ρίψη δλο τό τεράστι¬
  ον βάρος τού οικονομικοΰ
  καί πολεμικοΰ κολοσσοΰ τής
  χώρας τού είς τό προσκήνιον
  τής διεθνοΰς κονίστρας διά
  νά επιβάλη την σύνεσιν καί
  τόν σεβασμόν πρός τα διε-
  θνη νόμιμα, είς τούς κατα-
  ταληφθέντας άπό πολεμικόν
  μένος καί έπιδεικνύοντας
  αΐσθημα περιφρονήσεως πρός
  την ειρήνην, τα συμφέρον¬
  τα καί τό γόητρον των άλ-
  λων δυνάμεων. Είς παρομοί¬
  ας δέ ενεργείας προβαίνει
  ηδη καί ή Μεγάλη Βρεττα-
  νία. Μέγα μέρος τοϋ ατόλου
  της συγκεντροΰται είς τάς
  Ναυτικάς βάσεις της Άπω
  Ανατολή;, ή κυβέρνησις δέ
  τοΰ κ. Τσάμπερλαιν, έξαν-
  τλήσασα καί τό τελευταίον
  δριον τής υποχωρητικότητος
  καί τής άνεκτικότητος, φαί-
  νεται ηδη άποφασισμένη νά
  τραπη πρός την οδόν τής έ-
  πιβολής διά τής βίας* άφοΰ ή
  τακτική τής συνδιαλλαγής
  απεδείχθη άτελέσφορος.Ουτω
  λαμβανομένων ύπ' όψιν καί
  των ρωσσικών παρασκευών
  καί των κινητοποιήσεωνστρα
  τιωτικών καί ναυτικών δυ¬
  νάμεων, δικαιολογοΰνται α¬
  πολύτως οί έκφραζόμενοι φό-
  βοι δτι τό ήφαίστειον τής Ά
  νατολής γίνεται ολοέν καί
  άπειλητικώτερον καί ύπάρ-
  χει κίνδυνος νά κατακλύσξΐ
  τόν κόσμον ολόκληρον μέ
  την λάβαν τού καί νά μετα-
  δώση είς δλην την γήν τό
  πΰρ τού πολέμου.
  Άλλά δέν προέρχονται
  μόνον άπό την Άπω Ανα¬
  τολήν οί κίνδυνοι, αυτήν
  την στιγμήν. Καί έν Εύρώπη
  φαίνεται δτι δημιουργείται
  έκ νέου, νέα ταραχώδης κα-
  τάσαασις. Ό κ. *Ηντεν, ό
  μιλών προχθές είς την Βου¬
  λήν των Κοινοτητων προέ¬
  βη είς μί«ν τρομακτικόν
  δήλωσιν: Ότι ή Αγγλία δέν
  είναι δυνατόν νά έλθη είς
  ουδεμίαν απολύτως συνεννό¬
  ησιν μέ την Ιταλίαν έφό-
  οον δέν θά παύσουν αί ταρα-
  χαί καί αί έξεγερσεις των
  Άράβων τής Παλαιστίνης.
  Καί αφήκε νά εννοηθή σα-
  φώς δτι αί έξεγέρσεις αύται
  όφείλονται είς την άντιαγγλι
  κήν προπαγάνδαν πού ά-
  σκοΰν Ιταλοί πράκτορες. Οί
  λόγοι δέ αύτοι τοΰ Άγγλου
  ύπουργοϋ των εξωτερικών έ¬
  γιναν άφορμή νά οργανωθή
  νέα έκστρατεία τοΰ'Ιταλικοΰ
  τύπου εναντίον τής Αγγλίας.
  Καί οΰτω ή Άγγλοϊταλική
  διένεξις εισήλθεν είς νέαν
  επικίνδυνον φάσιν καί έ¬
  φθασεν είς όξύτατον σημεί¬
  ον. Παρ' δλας όμως τάς δι¬
  αμαρτυρίας τοΰ Ιταλικού
  τύπου δι' δσα είπεν ό κ. Ήν
  τεν καί τα ©ποία χαρακτη-
  ρίζει ώς συκοφαντίας πού ύ-
  ποκρύπτουν άλλους ύπούλους
  σκοπούς, έν τούτοις τόσον
  οί Άγγλοι όσον καί οί Γάλ-
  λοι πιστεύουν δτι ή Ιταλία
  είναι έκείνη πού ύποκινεΐ
  τόσον τούς Άραβας τής Πα-
  λκιστίνης όσον καί τούς Μου
  σβυλμάνους τής Άφρικής κα¬
  τά των δύο μεγάλων Δυτι-
  κών Δυνάμεων, δεδομένου
  μάλιστα δτι αί έξεγέρσεις καί
  αί άνταρσίαι ένετάθηοαν άφ'
  ής ό Ιταλός δικτάτωρ έλαβε
  την σπάθην καί ανεκηρύχθη
  είς την Τριπολίτιδα προστά-
  της τού Ίσλάμ. Εΐσερχόμεθα
  λοιπόν έκ νέου είς νέαν πε¬
  ρίοδον έξαιρετικώς κρίσιμον,
  έηιδεινουμένην έτι περισσό¬
  τερον καί έκ τής έπαναλήψε
  ως των έπιχειρήσεων έν Ι¬
  σπανία.
  Καί "τούτο διότι δυστυχίας
  αί πολεμικαι παρασκευαι τής
  ?Αγγλίας πού θά ειμπορού¬
  σε νά σταθή άσφαλής φρου
  ρός τής είρήνης, δέν συνε-
  πληρώθηοαν εισέτι. Τώρα μά
  λιστα πού εδέησε ν' απο¬
  στείλη μέρος τού στόλου της
  είς την Άπω Ανατολήν,
  εφάνη καλυτέρα, διατί υπήρ¬
  ξε μέχρι σήμερον τόσον χλι
  αρά ή πολιτική τοΰ Λονδί-
  νου καί διατί εδέχθη τόσους
  κολάφους μέχρι σήμερον χω-
  ρΐς ν' απαντήση αναλόγως.
  Ό στόλος τής Μ. Βρεττανί-]
  άς τεράοτιος όντως είς έκτό-'
  πισμα, άφοΰ άνερχεται είς
  1.200.000 τόννους, δέν ήτο
  έν τούτοις ίκανός νά δράση
  είς ολα τα σημεΐα οιτου θά
  τό άπήτουν τα συμφέροντα"
  τού Ήνωμένου Βασιλείου,
  διότι τα περισσότερα σκάφη
  ήσαν παλαιά, βραδυκίνητα
  καί άνεπαρκώς ώπλισμένα.
  Καί σήμερον, παρά τό δτι
  τα πλείστα έκ των σκαφών
  αυτών εχουν τελείως άνα-
  καινισθή, μετά την μετα-
  στάθμευαιν των νέων κυρίως
  μονάδων είς τόν Ειρηνικόν,
  ό Άγγλικός στόλος παρου-
  σιάζεται άνίσχυρος καί ή ά-
  σφάλεια της Μεαογείου έχει
  έμπιστευθή είς τόν Γαλλικόν
  στόλον Είναι λοιπον φανε¬
  ρόν δτι ή Αγγλία θά προ¬
  σπαθήση ν' αποφύγη τόν πό¬
  λεμον μέχρι τού 1940, όπότε
  μέ την άνακαίνισιν των πα¬
  λαιών σκαφών καί την ναυ-
  πήγησιντών νέων θά διαθέτη
  μάχιμον στόλον 1.500.000τόν
  έκτοπίσματος καί πλέον, ικα¬
  νόν ν' άντιπαραταχθΓι έν
  συνεργασιαι μέ τόν στόλον
  τής Γαλλίας μόνον, καί χω-
  ρίς την συνδρομήν τής Ά¬
  μερικής, πρός τούς στόλους
  καί τής Ιταλίας καί τής Ία-
  πωνίας καί τής Γερμανίας,
  των τριών δηλαδή συμμάχων
  χωρών ποΰ στρέφονται κατά
  τοΰ Άγγλογαλλικού συνα-
  σπισμοΰ. Άλλ' είναι βεβαία
  αμφίβολον εάν θά επιτύχη
  ή αγγλικη αυτή προσπαθεία.
  Διότι δέν θά περιμένουν α¬
  σφαλώς αί άλλαι δυνάμεις
  νά τελειώση τούς 'έξοπλι-
  σμούς της ή Μ. Βρεττανία,
  διά νά τής έπιτεθοΰν κατό¬
  πιν. Πάντως καί σήμερον,
  αί κολεμιχοά δυνάμει; -χϊ$
  Αγγλίας καί Γαλλίας, έν συ-
  νεργασία μάλιστα καί μέ την
  Αμερικήν, κρίνονται ίκαναί
  νά κερδίσουν την νίκην έ¬
  στω καί μέ σοβαράς ζημίας.
  Καί δι' αύτό ακριβώς, άρχί-
  ζει νά γίνετβ·ι περισσότερον
  άποφοίαιοτικη καί τολμηρά ή
  πολιτική της Άγγλικης κυ¬
  βερνήσεως.
  ντ
  Πεταχτά
  οημειώματα
  ΕΝΤΥΠΩΣΕΙΣ
  ΚΥΡ' ΜΕΝΤΙΟΥ
  Ή έλλειψις τής βενζίνης —ώς
  Ιγραφα καί χθές—μας έκαμε νά
  στραφώμεν καί πάλιν πρός τα υ-
  πομονητικά τετράποδα ποϋ απε¬
  τέλουν άλλοτε τα μοναδικόν μετα-
  φορικόν μέσον καί νά ζητήσωμεν
  την εξυπηρέτησιν των. Καί πράγ-
  ματι τα άκακα ζώα έπροθυμοποι-
  ήθησαν νά έξοικονομήσουν δπως-
  όπως την κατάστασιν. ' Ετσι ή
  πόλις απέκτησε διά μιας την πα¬
  λαιάν προπολεμικήν της όψιν. Τα
  περίφημα χανιά εσημείωσαν εξαι¬
  ρετικήν «όνικήν» κίνησιν καί εις
  τίς καντάδες των νυκτερινών τρ3-
  ία.ζοί>ρΐύ^, προσετέθησαν καί αί
  συναυλίαι των όγκανισμών των
  νέων αυτών έπισκεπτών. Δέν εϊ-
  ξεύραμεν δέ ποίαν εντύπωσιν έ¬
  καμεν ή πόλις είς τα άγαθά τε¬
  τράποδα, πού την έπεσκέπτοντο
  ΰστερα άπό τόσων χρόνων άπου-
  σίαν, ουτε καί άν ή συναυλία των
  έξεδήλωνεν ενθουσιασμόν ή δυ¬
  σφορίαν ή άν εδίδετο διά νά συ-
  ναγωνισθή τα μεγάφωνα καί τούς
  νυκτερινούς ύπαιθρίους κανταδό-
  ρους. Ιδού δμιος δτι καί ή άπο-
  ρία αυτή λύεται σήμερον.
  «Φίλος των ζώων» είχε ώς
  μοθ γράφει μίαν συνέντευξιν μέ
  ενα κύρ Μέντιον καί μοΰ την α¬
  πέστειλε πρός δημοσίευσιν. Κα'ι
  τα πράττω ευχαρίστως:
  —Μέ έρωτάτε λέγει|ό κύρ' Μέν-
  τιος, είς τόν καλόν φίλον τού, διά
  τάς έντυπώσεις μου άπό την επί¬
  σκεψίν μου είς την πόλιν. Άλλά
  τί νά σας πώ άγαπητέ μου, Εί-
  χα υπέρ τα 15 χρόνια νά σάς έ-
  πισκεφθώ. Έζοΰσα άμέριμνος έ-
  κεΐ εξω είς τούς άγρούς. 'Έτρωγα
  τ6 γρασίδι την ημέραν καί τό ά-
  χυρο την νύκτα. "Ετρωγα βεβαία
  καί ξύλο συχνά άπό τόν άξεστο
  προ'ι-3τάμε;ο κ*ί κύριό μου. Άλλ'
  ήμου/ όπικσδήποτε εΰχαριστημέ-
  νος. Εΐμποροΰσα τουλάχιστον νά
  τραγουίώ τόν πίνο καί την χα-
  ρά μου χωρίς τον φόβον δτι πα-
  ραβαίνΐο κανένα νόμον. Επί τέ-
  λους έζοΰσα μίαν ζωήν φυσικήν
  καί αύτό, όέβαια δέν είναι μικρόν
  καί ασήμαντον εί; την εποχήν
  αυτήν ίτ,^ι ύπάρχουν τόσιι καί
  τόσοι κήρυκες τ/)ς νέας περί φυ-
  σιολατρείας θρησκείας κα'ι 2που
  τόσας καταβάλλετε φροντίδας καί.|
  προσπαθείας σεΐς οί άνθρωποι νά
  μας μιμηθήτε είς χορτοφαγίαν.
  Τό μόνον πού μέ έβασάνιζε
  ποΰ κα: ποΰ ήταν ή νοσταλγία
  τής πόλεως καί ή έπιθυμία νά
  -ήν έπισκεφθώ διά νά ΐοω τάς
  προόδους σας. Ήκουα άλλωστε
  ότι κατασκευάζετε νέα, άνετα,
  κατακάθαρα, πανδοχεΐα έκτός τής
  πόλεως, 2που θά εϊμποροΰσα βε¬
  βαία νά μείνω μέ άνεσιν καί νά
  φάγω πλουσίως. Εΐχα μάθει άκό-
  μη ότι κατεσκευάζατε μεγάλα ερ-
  γα έξωραιστικά, έςυγιαντικά, ό¬
  τι έκάνατε τουριστικήν πολιτικήν,
  'ό-ζι έδημιουργήαατε κήπους, ότι
  έκαλλιεργούσατε τό πράσινον καί
  ότι τέλος ίδρύσατε ειδικήν έ-
  ταιρίαν διά την προστασίαν μας.
  Καί φυσικά ά πόθος νά ΐδω κυκ
  νά άποθαυμάσω ολα αϋτά τα θαύ-
  ματα μοΰ Ιφερε πυρετόν. Καί ε¬
  πί τέλους τώρα πού Ιλειψεν ό
  μεγάλος μου εχθράς ή βενζίνη,
  δ πάθος μου έξεπληρώθη. Άλλά
  συγχρόνως διελύθη καί ή πλάνη
  μου. Καί τό χειρότερον, Ιπλή-
  ρωσα την άνοησίαν μου άκριβά:
  Διά νά Ιλθω είς τον μακάριον τό¬
  πον σας, έφορτώθηκα έκατδ οκά¬
  δες λάδι καί έφαγα αλλο τόσο
  ξύλο, χωρίς κανείς άπό την εται¬
  ρείαν σας των φίλων μου, νά μέ
  προστατεύση. Οδτε συνήντησα κάν
  κανένα την ώρα τοθ μαρτυρίοι»
  μου' ένώ αντιθέτως μόλις Ικανα
  την έμφάνισί μου είς κεντρικόν
  μέρος, μέ επαιρναν δλοι κυνήγι
  μέ τό ξύλο! —Τί θέσιν ίχει Ινας
  γάιοαρος, είς την τουριστικήν
  ζώνην, ϊλεγαν ίλοι. Νά φύγης
  άμέσως άπ' έδώ. "Επειτα δέν εύ-
  ρήκα καί καμμιά διαφορά είς νήν
  περίφημον πόλιν σας. Οί δρό-
  μοι σας είναι σχεϋν οί ϊδιοι.
  Μονάχα πού παλαιότερα υπήρχαν
  λίγες οενδροστοιχίες καί δέν τίς
  είδα τώρα. Κήπους έπίσης δέν
  εΐδα πουθενά καί τό πράσινο δέν
  τό συνήντησα. Μέγαρα έπίσης
  δέν άντίκρυσα, έκτός εάν έννο-
  είτε μέγαρα τούς άμορφους οί-
  κοδομικούς δγκοος πού υψώσατε
  εδώ κι' έκεΐ. Καί οσο γιά τα
  πανδοχεΐα, τα βρήκα είς την ιδί¬
  αν θέσιν άλλά είς χειροτέραν
  κατάβτασιν. Έρειπωμένα, περισ¬
  σότερον άκάθαρτα, καί, τό χειρό¬
  τερον, μέ λίγο άχυρο καί μέ ε-
  λάχιστο νερό κι' αύτό πανάθλιο
  πού δέν μποροΰσα νά τό πιώ
  άπό την όσμή τοΰ χλωρίου.
  Τό μόνο νέο πού εϊδα είναι
  τα μεγάφωνα πού Ιχουν διάφορα
  κέντρα, άλλ' ή φωνή των μοΰ ή¬
  ταν γνωστή γιατί, τί νά σάς πώ,
  τής βρήκα πολλές όμοιότητες μέ
  τής δικής μου. Όσο δα γιά εύ-
  γένεια μή μ' Ιρωτάτε. Θαρρώ
  πώς στό κεφάλαιο αύτό θά εϊμ¬
  ποροΰσα νά χρησιμοποιηθώ ώς
  πρότυπον διδασκάλου Νά την χα¬
  ρήτε λοιπόν την πόλι σας! Δέν
  την άλλάζω ουτε μέ τα χειρότερο
  χωριό. Έκεί τουλάχιστον ύπάρ-
  χει ελευθερία, ένώ έδώ, οΰτε κι'
  αύτό τό στοιχειώδες άγαθό δέν
  τδχετε. Ζήτε σέ μία πλάνη, μέ
  παραισθήσεις καί δέν είσθε είς
  'έσιν νά ίδητε οϋτε 2σα έγώ,
  έ'νας κύρ' μέντιος έπρόσεξα μέ
  αγανάκτησιν...»
  Χρειάζεται μήπως κανένα σχό-
  λιο εί; δλα αύτά, έγώ νομίζω
  Μ.—
  ΟΠΒΣ ΔΙΑΒΑΙΝΕΙ Η ΖΒΗ
  Η ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΣ
  ΚΑΙ Η ΤΥΧΗ...
  Άπό μιά προσωπική επικοινω-
  νία μέ Ινα τυχήρον τής ημέρας
  έθυμήθηκα τα ζητήματα τύχης. Τα
  ^τήματα αύτά Ιρχοντχι έπικαί-
  ρως μέ τον. . θάνατο τοΰ Λούντεν-
  τορφ: Είς τα άπομνημονεύματά
  τού είχεν υποστηρίξη βτι οί άν
  θρωποι ίπως καί τα εθνη δημιουρ
  γοΰν μόνοι τού;, την μοίραν τους.
  — Δέν υπάρχει άμφιβολία δτι
  υφίσταται σιδηρά βάσις είς τό
  άπίφθεγμα, θά όμολογοϋσεν Ι'νας
  θετικιστής.
  Τα παραδείγματα βλέπετε πού
  μας δίδει η καθημερινή ζωή είναι
  άπειρα Μεσολαβοΰν πλείσται ϊ-
  σαι άνθρώπιναι άτυχίαι διά τάς
  οποίας δέν εύθύνεται κανείς πα-
  ρά μόνον οί ένδιαφερόμενοι. Τούς
  ίλειψεν άπο διαφόρους λόγους Ι¬
  να πηδάλιον είς την ζωήν τους.
  Μποροΰσαν άκόμη νά τό έχουν αύ
  τό τό πηδάλιον, άν δέν άφηναν
  απλώς την κρίσιν τους νά πετά
  είς τού; αιθέρας, οταν επρεπε νά
  ιτ^ στερεάν Ιδαφος. Έν πάση
  περιπτώσει τό γεγονό; αύτό 6πο-
  θέτω δέν έμποοίζει τό άλλο: Τής
  υπάρξεως μιας καλοπροαιρέτου
  θεάς ή έποία κατευθύνει τα βή-
  ματα των θνητών Κάτι ήξεραν
  οί άρχαΐοι θεσπίζοντες καί σκη-
  νοθετοθντες τό επεισόδιον των
  μυθολογικών προσωπικοτήτων τή;
  τύχης γύρω άπά τό νείγνόν.
  Ή τύχη υπήρξεν άνέκαθεν μία
  όντότης πού είτε Ιμχ·/.ρ^ν& ή εκο-
  5ε τό νήμα τής ζωής χάρις είς
  Ινα «τυχαϊον» γεγονός, είτε άνοι-
  γεν ή έκλειοΰσε έ'να φωτεινόν δρό
  μόν, έπίσης, χάρις είς τυχαϊον γε
  γονός ή μίαν άλληλουχίαν τυχαί-
  ων γεγονότων.
  Άλλ' άς έλθωμεν εί; τόν τυχή¬
  ρον τή; ήμέρα;. ΠολλοΙ άπό τού;
  συμπολίτα; τόν ζρΐύτο$ν:
  —Είδε; κανένα όνειρο προη¬
  γουμένως;..
  Αί συμπολίτιδες ιδίως είναι
  κουραστικαί: Ό καθημερινός ό-
  νειροκρίτης είνε δημιούργημάτους
  προσωπικόν. Άλλά καί αί έπα-
  ληθεύσεις τού διατηροΰν μεταςύ
  τους κυρίως, δεδομένα άνεπίδε-
  κτα αμφισβητήσεως. Ό τυχηρός
  όμολογεϊ δτι δέν είδε κανένα 6-
  νειρο. Τοΰ εγεννήθη δμως μία
  προαίσθησις αναφορικώς μέ τόν
  αριθμόν τού, τάς χιλιάδας πού
  έπρεπε νά υπερβαίνη καί ειδικώς
  τό τελευταίον ψηφίον τού. Προ
  αίσθησις άνεξήγητος άλλ' εντε¬
  λώς... μαθηματική ώς άπίδεί-
  ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΗΗΙΑΤΙΚΑ 10 Ρ Α
  ΕΙΣ ΤΟΥΣ ΟΠΛΙΤΑΙ ΤΗΣ ΜΕΘΟΡΙΟΥ
  Τάς ημέρας αύτάς, κάθε
  χρόνο, Κράτος, Δήμοι, φιλαν-
  θρωπικαί όργανώσεις, εΰπο-
  ροι ιδιώται προσφέρουν δ,τι
  ειμπορεί έ'καστος διά την πε¬
  ρίθαλψιν καΐ την ανακούφισιν
  των ένδεών Καί χάρις είς
  την εκδήλωσιν αυτήν τής κοι-
  νωνικής αλληλεγγύης καί τΊς
  φιλαλληλίας εύρισκον τροφήν,
  περίθαλψιν, όλίγην χαράν, αί
  χιλιάδες των πτωχών καί των
  άποκλήρων τής τύχης Χάρις
  έπίσης είς την πρωτοβουλίαν
  διαφόρων όργανώσεων, των
  προσκόπων, των μαθητών καί
  των άρχών, διενέμοντο καί
  διανέμονται είς τα απορα παι
  δάκια ροΰχα, παπούτσια, παι-
  χνίδια, γλυκίσματα, κάθε τί
  πού ειμπορεί νά δώση την χα¬
  ράν είς την παιδικήν ψυχήν.
  ΈληομονοΟντο δμως οί άν¬
  θρωποι πού ευρίσκοντο μα¬
  κράν, είς τάς προκεχωρημένας
  γραμμάς, οί Άκρΐται, φύλα-
  κες τής τιμής καί τής άκεραι-
  ότητος τής χώρας. Έλησμο-
  νοθντο οί στρατιώται πού ευ¬
  ρίσκοντο είς την μεθόριον, μα¬
  κράν των οίκογενειών των,
  μακράν άπό τάς πόλεις καί
  τα χωρία, είς τόπον δπου πολ
  λάκις δέν φθάνει ούτε ό ή*χος
  τής καμπάνας των έκκλησιών
  Οί στρατιώται, εΐχαν βεβαία
  τροφήν, ρουχισμόν, άφθονον
  καί εκλεκτόν, εξαιρετικόν μά·
  λιστα κατά τάς εορτάς συσσί-
  τιον Διότι τό Κράτος βεβαία
  έφρόντιζε καί φροντίζει διά
  την καλήν διαβίωσίν των. Δέν
  εΐχαν δμως έ'να δώρον, έ'να
  χριστουγεννιάτικο γλΰκισμα,
  κάτι ποΰ νά τοϋς ένθυμίζη ι¬
  διαιτέρως τα Χριστούγεννα
  καί την Πρωτοχρονιά.
  Δέν θά συμβή δμως εφέτος
  τό ίδιον. Τό Κράτος, στοργι-
  κόν καί προνοητικόν καί είς
  τουτο, έφρόντισεν ήδη. Τα
  συντάγματα πού έδρεύουν είς
  πόλεις, ανέλαβον νά συλλέ-
  ξουν χρήματα καί δώρα, διά-
  φορα χρήσιμα ειδή καί έορτά-
  σιμα πράγματα καί νά τ' ά-
  ποστείλουν είς τούς στρατιώ¬
  τας τοϋ μετώπου. Φυσικά δέ
  τό καθήκον αιότό, τό έπιτελεϊ
  καί τό 43ον Σΰνταγμα τής
  πόλεώς μας. Άξιωματικοί μέ
  επί κεφαλής τόν Διοικητήν τοθ
  Συντάγματος περιέρχονται ά¬
  πό τής χθές τα καταστήματα
  καί τα γραφεϊα τής πόλεως
  καί ένεργοΰν έρανον πρός τόν
  σκοπόν αυτόν. Καί πιστεύο¬
  μεν δτι δλοι θά προσφέρουν
  προθύμως Πρόκειται περί σκο
  ποθ ίεροϋ, περί τής ωραιοτέ¬
  ρας Έθνικής εκδηλώσεως. Καί
  ή πόλις μας πού διακρίνεται
  διά τόν Εθνικόν ίδεολογισμόν
  της, δέν θά ύστερήστ) ασφα¬
  λώς καί είς την περίπτωσιν
  αύτην.
  Τα κάλλανδα.
  Αυριον θά περιέλθουν τάς
  οικίας καί τα καταστήματα
  τής πόλεως όμάδες προσκό¬
  πων καί μαθητών των κατη-
  χητικών σχολείων καί θά ψάλ-
  λουν τα κάλλανδα μέ σκο¬
  πόν την συλλογήν δώρων,
  τροψίμων, παιχνιδιών καί χρη
  σίμων είδών διά τα άπορα
  παιδάκια. Ό σκοπός των καλ-
  λανδιστών είναι ίερός καί ελ¬
  πίζομεν ότι θά τύχη τής ένι-
  σχΰσεως δλων έν γένει των
  δυναμένων συμπολιτών. Ή
  περίθαλψις των πτωχών παι-
  διών, ή διανομή δώρων καί
  παιχνιδιών είς αύτά είναι
  καθήκον χριστιανικόν καϊ
  ύποχρέωσις μεγίστης κοι-
  νωνικής άξίας καί σκοπιμό-
  τητος. Καί πιστεύομεν δτι τό
  καθήκον αύτό θά τό έπιτελέ-
  σουν πάντες οί δυνόμενοι μέ
  προθυμίαν καί γενναιοφροσύ-
  νην
  Η βενζίνη.
  Ελπίζομεν δτι έντός των
  ημερών θά άφιχθοΰν τα άνα-
  χθη έκ των υστέρων.
  Τό γεγονός αϋτό άπέδειξε νο¬
  μίζω 2τι ή Ποθία δέν είνε μόνον
  αύΐιζτΧον τής Δελφικής ΐδέας. Εί¬
  νε θεότης . άνθρώπινος καί ιδι¬
  αιτέρως μεταπολεμική Τα τυχαΐα
  γεγονότα άποοεικνύουν σήμερον,
  πληθωρικώς καί έπιμόνως, βτι ό
  μεταφυσικός κόσμος δέν είνε «ά-
  μελητέα ποσότης» ώς πρό; τοΰς
  οΐωνοΰς καί τχ |ΐαντικά προαι-
  σθήματα: Κάποιος καλίς θεάς ε-
  πιβλέπει τα βήματά μας Ή καί
  τό αντίθετον. .
  * *
  Είς τό καφενειον ό τυχηρός τής
  ημέρας αποτελεί ώς πρός τό ση¬
  μείον διά τό οποίον ώμιλήσαμεν,
  έπιχείρημα .. τρικούβερτο. Οί εί-
  δήμονες άναφέρουν Ινα πλήθος
  γεγονότα καί άπό την στρατιωτι-
  κήν τους ζωήν ιδίως καί άπό
  την καθημερινήν, την μεταπο¬
  λεμικήν νά ποθμε, τα όποία δια-
  πιστώνουν την ύπαρξιν τύχης είτε
  τυφλής, είτε άνοικτομάτας. Καί
  άσχέτως πρός τό λογικόν βάθος
  των πράξεων. Συμπέρασμα: Οϋτε
  ή συμπολίτις ή όποία σχεδόν
  εζήτησε άπό τόν τυχήρον τής η¬
  μέρας νά τής αγοράζη ή άνανεώ-
  νη λαχεΐα, ήτο έξω τής πραγμα¬
  τικότητος.
  ΑΣΜΟΔΑΙΟΣ
  μενόμενα φορτία βενζίνης, ώ¬
  στε νά καταστή δυνατή ή κί¬
  νησις των αΰτοκινήτων καί ή
  έπανάληψις των συγκοινωνι-
  ών όπότε καί θά εύρη ή ζωή
  καί ή κίνησις τού τόπου τόν
  κανονικόν της ρυθμόν. Ήδη
  οί άντιπρόσωποι των έταιρει-
  ών καθώς καί αί τοπικαί αρ¬
  χαί προέβησαν κατ' επα¬
  νάληψιν είς τάς ένδεικνυομέ-
  νας'ενεργείας. Ίστιοφόρα ε¬
  γνώσθη ότι εφορτώθησαν καί
  ευρίσκονται έν πλώ. Ειμπο¬
  ρούμεν λοιπόν νά πιστεύωμεν
  μετα πεποιθήσεως δτι ή άφιξις
  τής βενζίνης δέν θά καθυστε-
  ρήση επί πολύ εισέτι καί δτι
  τα έκ τής ελλείψεως τοΰ πολυ¬
  τίμου αύτοθ ύγροΰ άνακύψαν-
  τα προβλήματα θά λυθουν
  συντόμως.
  ***
  Είς την Σητείαν.
  Τό έπαρχιακόν ταμείον τοθ
  νομοΰ Λασηθίου διέθεσεν ώς
  πληροφορούμεθα 750 χιλ. δροτχ
  μάς δια την κατασκευήν αμα¬
  ξιτής όδοΰ άπό Λιμένος Ση¬
  τείας είς Ροϋσσα Εκκλησίαν
  καί Καρύδιον. Ή απόφασις
  αυτή τοθ ταμείου υπήρξεν α¬
  πολύτως έπιτυχής. Διότι ή ό-
  δός αυτή θά εξυπηρετήση έ'¬
  να άπό τα πλουσιώτερα καί
  τα γραφικώτερα διαμερίσματα
  τής επαρχίας Σητείας. Άργό-
  τερα δέ προεκτεινομένη θά
  συνδέση τόν Λιμένα καΐ μέ
  την Ζάκρον. την ωραίαν κω-
  μόπολιν ποΰ κείται πλησίον
  των νοτίων παραλίων καί εί¬
  ναι άπό τάς πλουσιωτέρας
  άλλά καί τάς γραφικωτέρας
  κωμοπόλεις τής Κρήτης
  Οί ίερείς.
  Όρθοτάτη καί δικαιοτάτη
  ή απόφασις τού ύπουργοϋ τής
  Παιδείας κ. Γεωργακοπούλου
  δπως τα έκκλησιαστικά τα-
  μεΐα καταβάλουν είς τοΰς
  Ιερεΐς τό ήμισυ ενός μισθοθ
  ώς έκτακτον έπίδομα λόγω
  των έορτών. Οί ιερεΐς, τάς η¬
  μέρας αύτάς κοπιάζουν είς
  συνεχεΐς άγρυπνίας είς καθη-
  μερινάς λειτουργίας, άγια-
  σμούς κ.λ.π. επί πλέον δέ ώς
  οίκογενειάρχαι, έχουν καί αύ¬
  τοι μεγάλα έξοδα. Έπομένως
  Ιπρεπε νά λάβουν έ'στω καΐ
  έ'ν μικρόν βοήθημα καί διά
  τούς επί πλέον μεγάλους κό-
  πους των άλλά καΐ διά νά κα-
  λύψουν τάς πολλαπλδς ανάγ¬
  κας των ώς οίκογενειάρχαι
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ. - Σήμερον, τό
  άριστουργημα τοΰ συγγραφέως
  Στεφάν Τσάιγκ: Ο <ΦΟΒΟΣ>.
  «ΜΙΝΩΑ» —Σήμερον μιά ήρωί-
  κή έτιοποιΐοι ποΰ την διέπει πνοή
  ανωτέρας τέχνης: «Ό δρόμος των
  Ήρώων».
  ΣΗΜΕΡΟΝ
  Η ΓΚΑΜΠΥ ΜΟΡΛΑΙ
  ΚΑΙ Ο ΣΛΡΛ ΒΑΗΕΛ
  Είς τό ώραιότερο
  καί πειά ρεαλιστικό ?
  έργο τοϋ συγγραψέ- γ
  ως ιτοΰ ττερισσότε- (
  ρο διαβάζεται άπό < τίς γυναΐκες δλου ι τοΰ κόσμου.· ΣΤΕΦΑΝ ΤΣΑΪΓΚ είς τό άριστούργη- μά τού: ΦΟ- ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑΝ ΕΝΛ ΠΛΡΑΞΕΝΟ Μέ την Ντάνιελ Ντάριε ΠΗ ■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■— Ιαβεδισ' ■ ■ ■ Νέαι παραλαβαί. 2 Νέα ύφάσματα. ■ Νέοι μοδέρνοι χρωμα- ■ τισμοί. Ζ ΑΙ τιμαί μας είνε αί ■ καλύτεραι. ■ Ι ΣΙΑ Ν Όδός Άγιον Νηνά. Άπό τού θρόνου είς την λαιμητόμον. ΜΙΑΤΡΑΓΙΧΗ ΒΑΣΙΛΙΣΣΑ = 284ον "Οταν στίς 4 Ιουλίου, έξα· ναγύρισε στίς Βρυξέλλες, δυό γράμματα τόν επερίμεναν, δυό γράμματα τής Μαρίας- Άντουανέττας! "Ανοιξε τό πρώτο: «Νά είσθε ήσυχος γιά μας. Ζοϋμε». Τα χέρια τού έ- τρεμαν, τα μάτια τού έρρου- φοϋσαν, θαρρεΐς, τα λόγια τής δεύτερης, έπιστολής πού εΐχε γράφη την άλλη μερά. Μέ περισσότερη έπιμονή καί περισσότερη άγάπη έ^τρέφετο πάλιν πρός τόν Φέρσεν. Ό άπόγονος τού Φέρσεν εφρόν¬ τισε νά σβύση, τα χωρία δηου έξεχείλιζε τό αϊσθημα,^ή στορ γή. Άλλά καί δπως έ'μεινε τό γράμμα κουτσερεμμένο, αίσθά νεται κανε'ις την, καρδιά πού γοργοκτυπα, την θερμή πνοή τής τρυψεράς άγάπης: «Ύπάρχω... Πόσο άνησύχη- σα γιά σας καί πόσο σας λυ πδμαι γιά δλα δσα ύποφέ- ρετε μην έχοντος καμμίαν εϊ- δησί μας! Ό Θεός θά έπιτρέ ψη νά φθάσουν τα λόγια τοϋ τα έ'ως τα χέρια σας; Μή μοθ γράφετε, γιατί ύπάρχει κίνδυ- νος νά μάς έκθέσετε, καί πρό παντός νά μην ξαναγυρίσετε έδώ έπ' ούδενί λόγω. Ξερουν πώς έσεΐς μάς έβγάλατε άπό δώ· δλα θά έπήγαιναν χαμέ να, εάν έμφανισθήτε. Μδς φυ λδνε μερά καί νύχτα, τό ϊδιο μοϋ κάνει... Νά είσθε ήσυχος δέν θά συμβή τίποτε. Ή συ νέλευσις θέλει νά μάς μετα χειρισθή μέ ήπιότητα. Χαίρε τε... Δέν θά μπορέσω πιά νά σας γράψω...». Ό Φέρσεν έ'κλεισε τα μά τια. Εΐχε τόσο πονέση ωστε τό γεγονός 8τι εκρατούσε στά χέρια τού τό χαρτί ποΰ έ κείνη είχεν άγγίξη. ήταν γι αυτόν μιά ευτυχία τόσο ου νατή πού εμοιαζε σχεδόν μέ βίαιον κτύπημα. Έξαναδιάβα σε τα λόγια έκεΐνα £να-έ'να κ" εβυθίσθη σέ λογισμούς. (συνεχίζεται) Ο ΣΤΟΜΑΧΟΛΟΓΟΣ ΙΑΤΡΟΣ Κων. Ε. Πολυδάκης ΕίδικευθεΙς έν Γερμανία είς τα νοσήματα τοϋ στουάχου έντέρων καί ήιτατος, δέχεται τοΰς πάσχοντος έκτοΰπεπτι- κοϋ συστήματος έν τφ Ιατρείω τού (οΐκία κ. Χελιδώνη). Τρείς Καμάρες. θεραπεία αΐμορροΐδων ά¬ νευ εγχειρίσεως δι' ένέσεων. Άριθμ. τηλ. 7-92 Συνταξιοθχος καθηγητής των Μαθηματικών άναλαμβάνει προγυ μνάσεις μαθητών έν τω φροντιστη ρίψ αύτοϋκαίκατ'οίχον μέοίδακτρα συγκαταβατικά. Πληροφορίαι έν τώ φροντιστηρίω συνοικία Περβό- λας όδός Βασιλογεώργη ώρα —δ μ. μ. ί II ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΣ ΤΩΝ ΔΩΡΟΝ ΑΗΟΑΕΙΚΝΥΕΙ ΤΗΝ ΟΡΑΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΑΣ Κάλτσες, Κάλτσες, Κάλτσες ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ: Α-ΉΟΠΑΤΖΗ ΚΕΝΤΡΙΚΟΝ: Πλατεΐα Αγ. Αικατερίνης. ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ: Πλατειά Στράτα. Ό γοΑγοθάς μιάς καρδίας Ή στήλη τού ώραιόκοσμου. Τό άρωμά σας.-.εΐσθε σεΐς. ΣτοΟ Μάρκου Ανδρεαδάκη 'όΚες ο νέες πλάκες γραμμοφώνων. —Άρκοΰααι είς την αγοράν δύο μόνον φορειιάτων ετησίως, ένω 9ά μττοροΰσα ν' άγοράσω ανέτως τρίοι. Άλλά, προτιμώ νά εχω ϊνα φόρευα λιγώτερον καί νά μην πα· ραιτηθώ άπό τό άρωμα ποΰ άγα- ττώ. Κατ' αυτόν τόν τρόπον ώμιλοΰ- σε μία πολύ ώραία γυναίκα ή ό- ποία υπήρξε μία έκ των κομψοτέ- ρων Παοισινών γυναικών καί ή δ ποία είνε σήμερα κατεστραμμένη οίκονομικώς. Διά μ'ια γυναίκα πραγματικά γυναίκα, τό άρωμα δέν είνε πολυ- τέλεια. Αποτελεί μέρος τής άτμο- σφαίρας της. Τής είνε τόσο άναγ- καΐον δσον Μνας καλός φωτισμός είς Μνα ώραΐο πίνακα. Ποίος θά εΐχε νά πή είς την ψυχολογία τοΰ άρώματος! Σχεδόν πάντοτε, ή γυ¬ ναίκα πού δέν είνε εΰαίσθητη στά άρώματα στερήται μάλλον κομ- ψότητος κα'ι γυναικείας χάριτο<ς, ευχαρίστως δέ θά έπίστευα, δτι ή γυναίκα πού άλλάσσει πολύ συ· χνά άρωμα δέν θά ήταν διόλου ίκανή δι' Μνα διαρκή σύνδεσμο... Τό άρωμα φέρνει άναμνήσεις δπως καί ή μουσική Ωρισμένα άρώματα είναι άδιαρρήκτως συν· δεδεμένα μέ την άνάμνησι ωρι¬ σμένων έπίσης περιόδων τής ζω- ής μας. Είνε πολύ καλή μέθοδος, δταν κανείς θέλει νά θεραπευθη άπό τό παρελθόν, ν' άλλάσση ά¬ ρωμα. Όταν άρχίζετε αιφνιδίως ν' άν- τιπαθήτε ενα άρωμα ποϋ είχατε άγαπήσει, μπορεΐτε νά στοιχημα- τίσετε δτι τό ύποσυνείδητόν σας, σδς προετοιυάζει έκπλήξεις... Τό άρωμά σας, είσθε σεϊς. Σ5ς ύπενθυμίζει είς δλους σύτοΰς πού σάς άγαποϋν —Ή μιαμά επέστρεψε! φωνάζουν τα παιδία έπανερχόμενα άπό τό σχολείον, δταν όσφραίνονται, είς την εϊσοδό των είς τό σπίτι, την άγαηητή εκείνην εϋωδία της. Διά τούς φίλους σας, τό άρωμά σας «Τνε συνδεδεμένο μέ τό μει¬ δίαμα σας, μέ τό βλέμμα σας, μέ μιά φράσι ποϋ δχετε πή, μέ τό φώς ποϋ έπικρατεΐ είς τό μκρό σαλόνι σας. Διά τόν άνδρά σας, διά τόν μνηστήρα σας, τό άρωμά σας είνε τό συγκινητικώτερο άπό κάθε τι στόν κόσμο. Αποτελεί μέρος τού θελγήτρου των ώρών τέτ ά τέτ σαο Γι' αΰτό μην έκλέξετε τό άρω μά σας χωρίς προσοχή οθτε νά τό άλλάξετε άπερίσκεπτα... Γιά την εκλογήν των άρωμάτων σας, τόν τρόπον χρήσεως καί λοι¬ πά, νά μοΰ έπιτρέψίτε, κυρίες μου, ν' άσχοληθώ άλλοτε. Ή Ντιστεγκέ ΕΛΙΣΑΒΕΤ = = » [ΙΙΙΙΙΙ III «III Ή ζωή τή; μελαγχολικώς ΔΙΑ ΤΑ ΓΛΥΚΑ ΣΑΣ Οίκοδέσποιναι καί Οίκοκυράδες, "Εφθασαν οί καλές ρμέρες τοϋΧρόνβυ. Ή χαρά τοΰ σπιτιοϋ δέν έννβεϊται εάν δέν κο¬ πή ή Βασιλόπητα, άν δέν παρατεθοϋν τα ά- παραίτητα έκλεκτά γλυκά στόν μπουφέ α άς γιά τα παιδία, γιά τού; επισκέπτας σα;. Τό καρδιοκτύπι μήπως δέν βρήτε άγνά υλι- κά, μ π τω; δέν σ_άς πετώχουν οί κουραμπιέδβς, ή μή σά; κάψη ό ψοϋρνο; την Βασιλόπητα δέν τό έχετβ εφέτο;. 'Ο πεφημισμένο; Ζαχαροΐτλάστης τού «Ε- ©Ν1ΚΟΥ» σά; άπαλλάσσει άπό κάθβ άνηβυχία καί φροντίδα. Διότι δι' όλας τάς έορτασίμου; ημέρας, διά τα; έσπερίδας αχς, διά τα δώρα πβύ θά ατεί- λετε εί; φΐλικά σα; σπίτια, θά έχη άνά πάσαν στιγμήν εί; την διάθεσιν σα;: ΘΑΥΜΑΣΙΟΥΣ ΑΜΥΓΔΑΛΩΤΟΥΣ ΚΟΥΡΑΜΠΙΕΔΕΣ, ΒΑΣΙΛΟΠΗΤΕΣ σέ οποιο μέγεθος θελήσετε μέ άγνά ύ- λικά, ΦΡΟΥΙ· ΓΛΑΣΣΕ φρεσκότατα εις μεγάλην ποικιλίαν, ΣΟΚΟΛΑΤΑ- ΚΙΑ, ΜΑΡΟΝ ΓΛΑΣΕ, ΜΑΡΟΝ ΝΊΈ- ΓΚΙΖΕ άπαράμιλλα. ΤΟΥΡΤΕΣ είς ώραϊα πρωτότυπα σχέ- δια, καί δ,τι άλλο θελήσετε δι' ιδιαίτε¬ ρον παραγγελίαν. Προμηθευόμεναι τα γλυκά σας άπό τό «ΕΟΝΙΚΟΝ» καί ©ίκβνβμίαν βχετβ καί τβύς δικούς σα; θά κατενθουαιάσετε, διότι όπως εί¬ νε γνωστόν μέχρι σημερον, κανείς δέν ήμφι- σβητησε την ύπεροχήν μας. Μετά πλείστης τιμή; ΤΟ «ΕΟΝΙΚΟΝ» ΕΙΝΕ ΤΟ «ΕΘΝΙΚΟΝ" Λεωφορεια Τύπου Κ. καί φορτηγά αύτοκίνητα Έκτίθενται είς τό Γραφείον: Χατζιδάκη, Τσιλένη καί Σία Άντιπρόοωποι' Κρήτης. Ηοηιο - ίΐονθ' υ.βοΠσίΙι-νν·ΓΚ·/ΒΓβ —«π ■■■■■■■■ΗΙΒ■■■■■■■■! ■■■■■■■■■ Κρασιά^άγνά, έκλεκτά, Μοσχάτα, λευκά, μαθρα Ρετσινες εξαιρετικες, σουμες ΣτοΟ ΜΠΕΤΕΙΝΑΚΗ Πλατεΐα Άρκαδίου (Σβϊτάν—ΌγλβΟ) Πώλησις λιανική καί χονδρική. |)7ον οτυτοκρατΐΐρας. Έ αύστριακή άριστοκρατία θε- ωρεΐ ώς παρείσακτον την Ουγ- γαρέζα εύννοουμένην τή; αύτο- κρατείρας. 1Ιο:ά είνε αύιή ή "Ιν- ! τα Φερέντσι, ώστε νά τοϋ; επι¬ βληθή διά μι5; ώ; κυρία των τ·.μών; Άρχίζουν ζί αντιδράσει;. Γιά νά περισώση την εΰνοουμέ- νην ττ;; ή Έλισάβετ άνχγκάζίτα: εί; μίαν υποχώρησιν: Λέχεται νά δοθή εί; την εννοουμένην της ό τίτλος άπλή; «άναγνωστρί- α;» τής αύτοκρχτϊίρα; καί 5χ: κυρία; των τίμιον. Ή οΰσία ήταν νά επιβάλη εί; την αυλήν Ινα άνθρωπο δικό τη;. Έφιστά εϋ- θύ; άπ'( άρχή; την προσοχήν τή; εϋνοουμενης τη; πώ; δέν Ιχει νά έπαναλαμβάνη σέ κανίνα ί,τι θ' άκούη άπό τό στόμα τη;. Γιατί ήξευρε πώ; δλοι οί άλλο: μέσα εί; την αύλήν ήσαν κατάσκοποι τή; πεθερί; τη;. Τόν πρώτο και¬ ρώ, μέ την ίδέα πώ; θά κέρϊ'.ζαν μέ τα χίρος τού; την "Ιντα, οί άλλε; κνρίε; τή; αύλή;, τή; έ- φέροντο μέ φιλίαν καί συμπάθει¬ αν. Άλλ' δταν διεπίστωσαν πώ; ή νέα ήταν άπέναντί τού; έπιφυ- λακτική καί δέν μποροΰσαν νά νά πάρουν λόγια γιά λογαρια- σμό τή; αύτοκρατϊίρας, τή; ε¬ κήρυξαν τόν πόλϊμο. Τότϊ μό¬ νον ή Έλισάβετ επείσθη πώ; μπο ροϋσε νά έχη εμπιστοσύνην εί; την εύνοουμένην τη;. Ή Ιπιβολή μιίίς Ούγγαρέζα; ϊί; τό άμεσον αύλικόν περιβάλ- λον εθεωρήθη ώ; άλλη μία άπό- δειξι; των συμπαθε'ών τή; χύ- τοκρατείρα; πρό; την Ο5γγαρίχ.ν. Οί Ουγγροί ήτένιζαν πρός αυτήν μέ ελπίδας. Έν τώ προσώπω της ένόμιζαν δτι είχαν εΰρη 'ένχ συνήγορον των δικαίοιν των. Ι¬ δίως ό νεαρό; καί φιλόδοξος Οόγ γρο; πολιτικάς κάμη; Άντράσσι προσπαθεϊ νά κερδίση την υπο¬ στήριξιν τής αύτοκρατείρα; στό νά κερδηθή ό αύτοκράτωρ γιά την έφαρμογή τοΰ τολμηροθ σχε δίου τού μετασχηματισμοΰ τής αύτοκρατορίας σέ ουαδική, ε!ς τρόπον ώστε νά δοθή ίκανοποί- σις στί; έθνικέ; βλέψει; των Οϋγγρων. Ή Έλισά^ετ δέν άποκρύπτει τα; συμπαθεία; τη; πρό; τούς Μαγυάρου; ΰπηκόου; της. Μέ την "Ιντα Φερέντσι άσκεϊται καθημε¬ ρινώς στήν ουγγρικήν γλώσσαν, τελειοποιεϊ τάς γνώσεις της σχε- τικά μέ την Γστορίαν καί την φι¬ λολογίαν των Μαγυάρων. Όταν σέ μιά έπιτροπή Ουγγρων άρι- στοκρατών πού ίμφανίζονται έπ' εύκαιρία των γενεθλίων της, είς τα άνάκτορα γιά νά τής υποβά- λουν, παρουσία τοϋ Φραγκίσκου Ιωσήφ, τάς ευχάς των, ή αΰτο- κράτειρα άπαντα είς την Οΰγγρι κήν ό ενθουσιασμός των Οΰγ- γρων ήταν άπερίγραπτος. (συνεχίζεται) Μανώλης Γ. Κωνιός Νϊυρολογος—Ψυχίοιτρβς Τμηματάρχης Ίατρός Δημοσ. Ψυχιατριίου 'Αβηνών Δέχεται έν τφ ϊατρείψ τού ίδός Πειραιώς Πδ' ΑΗΗΝΑΙ. Τηλέφ. 52.379. Κ ΟΙΜ ΩΙΊ ί Κ /α _ ΚΙΝΗΣΙΣ.- Διήλθε προχθές της πόλεως 'μας ό έπιθεωρητής των Ταμειων Κρήτης κ. Γοβατζι- οακης. *** Γΰρω στήν πόλι. Άλ. Γ. Ιτεφανίδης ΙΑΤΡΟΣ-ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ Τέως ίατρός Εύαγγελισμοϋ στΐουδάσας έτιί πενταετίαν έν "Ιταλία. Δέχεται έν τφ νέφ ίατρείφ τού όδός (Πλατειά— Στράτα) ϊναντι φαρμακείου κ. Ζαχαριάδου. Ή εΐσοδος έκ τής όδοΰ Καγιομπή. ΤΩραι έπισκέψεων 9-12 4-6 Τα προεόρτια των Χριστουγέν- νων σημειούνται σήμερον —Πανηγυρίζεται ώς γνωστόν Λ μνήμη των Άγίων Δέκα των μαρ- τυρησάντων έν Κρήτη επί Διοκλη- τιανοθ. —Τοπικώς ή παράδοσις διά τούς Άγίους Δέκα σχετίζεται ώς γνωστόν μέ την όμώνυμον κωμό- πολκ' της Μεσσαρδτ, £δραν τής Έπισκοπής Άρκαδίας. —"Οπου όπάρχουν θρησκευτικά κειμήλια άναφερόμενα είς τό μαρ τύριον των Άγίων καί ό τόπος δ- που ύποτίθεται δτι έτάφησαν. —Έζηκολούθησε καί χθές ή ά- καταστασία τού καιροΰ. — Καί δέν πρόκειται όλωσδιό- λου περί χιονιάς, την οποίαν προ- έβλεψαν διά την έβδομάδα αυτήν οί οίωνοσκόποι. —-Ώστόσο τό έπικρατοθν ψθχος δέν είνε καθόλου εϋκαταφρονη- τον. —Ένετάθη άπό χθές ή κίνησις τής άγοράς. —Αύζηθέντων καί των οψωνι- στών έκείνων οί όποΐοι φροντί¬ ζουν νά έεασφαλίσουν.. προκατα- βολικώς την Χριστουγεννιάτικην τράπεζαν. — Καί νά μην Εχουν σκοτοϋρες την τελευταίαν στιγμήν έκτός άπό την μικράν «οικονομικήν καχε- ζίαν». —Αί άγιαι ημέραι δέν ϊχουν καμμίαν πέρασιν διά την διεθνή κατάστασιν. —Τής οποίας τα αΐώνια νέφη ήρχισαν νά πληθύνωνται άνησυχη- τικώς τάς τελευταίας ημέρας. — Πληθύνοντα καί τούς έπιχωρί- ους κήρυκας τού πολέμου. —Ή χορευτική κίνησις τής έπο- χής θά σημειώση τρόπον τινά Ε¬ ναρξιν πανηγυρικήν την προσέχη Κυριακήν εσπέρας. —Μέ την μεγάλην οικογενεια¬ κήν χοροεσπερίδα την όποιαν δι- οργανώνει ό πιανίστας κ. Άρ. Νε· ρονώφ είς την αίθουσαν Γ. Καρά- γιάννη «Σαβόι». — "Οπου άλλοτε ή Ίστορική διά τόν χορευτικόν κόσμον »Πουπέ»... —Αί τελευταίαι αυταί ημέραι τής νηστείας των Χριστουγέννων τηροΰνται ώς γνωστόν αϋστηρό- τερον. —Ύπάρχει άλλως τε έκτός τής νηστείας κα'ι ή άνάγκη τής οΐκο- νομίας διά μερικούς. — Άλλά καί διά τούς περισσο- τέρους, τοΰ γραφικοϋ θρησκευτι- κοΌ έθίμου, άνευ τοϋ όποίου δέν νοεϊται συνοίσθημα ευχαριστήσε¬ ως καί πανηγυρισμόν. —Διά τοΰς φιλανθρώπους άζί- ζει νά σημειωθή δτι είς τό Παν¬ δοχείον Μπελιμπασάκη διάγει έν πενία καί στερήσεσι τάς ημέρας τού ό παλαιάς άγωνιστης των Κρη' τικών άγώνων Άντ. Σταματάκης. —Διά τόν άνθρωπον αυτόν α¬ σφαλώς άζίζει ίνα βοήθημα άν δχι καί μία κοινωνική αντίληψις γενικωτέρα διότι καί άπορος τε¬ λείως είνε καί ποδαλγός ώατε νά μή δύναται νά κινηθη σχεδύν. ό Ρέπορτερ —«'Εφηβικά τραγούδια». Υπό τοϋ νεαροϋ ποιητοθ Μή· τσου Γ. Καραμπίνη εξεδόθη συλ- λογή ποιημάτων υπό τόν ανωτέ¬ ρω τίτλον. Τα ποιήματα αύτά δια- κρίνονται διά τό αΐσθημά τους, την καλήν τεχνικήν τους καί δια- βάζονται εΰχάριστα άπό τούς φί¬ λους τής ποιήσεως καί άπό τούς άνθρώπους γενικώς ποϋ συγκινοΰν ται άπό κάτι ώραΐο καί τρυφερό. Είνε βέβαιον δτι μεταζύ των νέ- ων ποιητών τοϋ τόπου μας, ό Κα¬ ραμπίνης χαράσσει σταθερά ϊνο άζιοπρόσεκτο δημιθυργικό δρόμο. Λύσις χθεσινοΰ ύπ'άρ. 46σταυρολέξου Τό ύφασματοπωλεϊον ΝΙΚ. Γ. ΚΑΡΕΛΛΗ Μετεφέρθη ιί; την λβωφόρον Καλβκαιρινοΰ (πλατειά—οτράτοτ) ίναντι Κβττκστημάτων χ. κ. Τσβι- χάκη, Τζανάκη. ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ, ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Δέχεται Καταθέσεις: ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟΥ πρός 3 3)4 ο)ο μέχρι δραχμών 125.000.— ΟΨΕ11Ϊ ) ΠΡΟΟΕΣΜ1ΑΣ ) "** τβύί "«λλιτέρους βρβυς Ό τόχος ΰπβλογίζετκι άπβ τής επομένης τής χ«τ«· βεβ«Μς. Αποτβαι αί κατοιβέοϊις «{ν»! έξ «λοκλήρβυ ηγ¬ γυημέναι υπ* τού Κράτβυς κκί «πηλλ«γμέν«ι τβλών χβρ- ^β£Ι 1Έ 1.1 «Ο ΤΙ Ε2ΥΠΗΡΕΤΗ£Ι£ ΤΑΧΙ2ΤΗ
  ΑΝΟΡΘΏΣΙΣ
  Τής
  4
  ···*;
  Αριθ. Άποφ. 2039
  Τό Δικαστήριον των έν Η¬
  ρακλείω Πλημμελειοδικών Συγ
  Θεοφίλου Τζίκα
  όντος κωλυομένου
  ήττον δμως τό
  ^ ή^ο έν
  Δικαστήριον
  τοΰ Προέ
  ρ
  δρου, Κωνσταντίνου Καρβε
  λα καί Στυλιανοϋ Κασίλου
  Πταισματοδίκου κωλυομένων
  των λοιπών τακτικών Δικα-
  στών.
  Συνεδριάσαν δημοσίως έν
  τώ άκροατηρίω τού την 9 Δε¬
  κεμβριού 1<ί37 παρόντων τοθ τε Άν)είσαγγελέως Παναγ. Παναγιωτοποΰλου καί τοθ "Υ)γραμματέως Α'. Στυλ. Περ βολαράκη "ίνα δικάση τούς επί Δυσφημήσει κατηγορουμέ νους 1) Αριστείδην Κ. Κουφά κην καί 2) Χριστόφορον Παν- τουβάκην κατοίκους Ηρα¬ κλείου παρόντων μετά τοϋ συνηγόρου των Κωνστ. Μα μαλάκη. Καί Επί τής πολιτικής άγωγής τοϋ Νικολάου Χ. Κατεχάκη κατοίκου έπϊοης παραστάν- τος αυτοπροσώπως καί διο- ρΐσαντος πληρεξούσιον τού τόν παρόντα δικηγόρον Ιωάν. Ζερβουβάκην αΐτησάμενον δ- πως καταβληθώσι τώ τιελάτη τού δραχ. 5000 έντόκως άπό σήμερον μέχρις έξοφλήσεως προσωπικής τού καί διά κρατήσεως σεως ώς νοποίησιν διά την ψυχικήν μέχρις έξοφλή- χρηματικήν ϊκα- όδύνην ήν υπέστη έκ τοΰ άδικήματος. Ό παρά τώ Δικαστηρίω τούτω Εισαγγελεύς διά κλη- τηρίου θεσπίσματος τού εκάλε¬ σε τούς ανωτέρω κατηγορου- μένους "ίνα έμφανισθώσιν σήμερον ενώπιον τοϋ Δικα- στηρίου τούτου καί δικασθώ σιν ώς υπαίτιοι τής έν αυ¬ τώ άναφερομένης άξιοποίνου πράξεως. Προκειμένης σήμερον συ¬ ζητήσεως καθ* ήν έξετάσαν τούς κατηγορουμένους περΐ τής ταυτότητός των. Άκοϋσαν τοθ Εισαγγελέ¬ ως άπαγγείλαντος συνοπτι- κώς την έννοιαν τής κατηγο- ρίας. Έξετάσαν ένόρκως τούς μάρτυρας τής κατηγοριας καί ύπερασπίσεως. Άκοΰσαν των κατηγορου¬ μένων άπολογηθέντων καί άρνηθέντων την κατηγορίαν. Τοΰ Εισαγγελέως προτεί- νοντος την ένοχήν τοθ κατη γορουμένου Άρ. Κουφάκη ε¬ πί άπλή δυσφημήσει καί την άπαλλαγήν τουβάκη. τού Χρ. Παν- Τού Πληρεξουσίου αίτησα- μένου την ένοχήν των κατη¬ γορουμένων. Τοΰ συνηγόρου αίτησαμένου την άώωσιν των κατηγορου- μένου. Ίδόν την δικογραφίαν Σκεφθέν κατά τόν Νόμον Έπειδή, καθ" ά προκύπτει έκ τοΰ υπό κρίσιν δημοσιεύ- ματος τής 29ης Ιουλίου 1937 έν ταίς έφημερίσι «Δράσις» καί «Ανάρθωσις» ό έκ των κατηγορουμένων Άριστ. Κου¬ φάκης προσήψε κατά τού μη- νυτοΰ Νικολ. Κατεχάκη την πράξιν τής έκβιάσεως ήτοι δ- τι ηξίωσε οδτος νά λάβη πα¬ ρά τής έταιρείας Κ. Θ. Κου¬ φάκη ής ήτο μέλος ό κατηγο- ρούμενος δραχμάς 8000, ίνα μή προβή <Κς την υπό την Διεύθυνσιν τού εφημερίδα «Κρητικά Νέα» δημοσίευσιν είδήσεως άφορώσης την εται¬ ρείαν ταύτην ώς πρός την παρασκευήν ποτασσών καί την λειτουργίαν κρυφοθ έργο- στασίου κλπ. Έπειδή ή προσαφθεΐσα πρδ ξις απεδείχθη άναληθής έκ τής προεκδοθείσης ύπ' άριθμ. 2034 αποφάσεως τοΰ Δικαστη ρίου τούτου, δι' ής ήθωώθη ό Διευθυντής τής ανωτέρω εφη¬ μερίδος Νικ. Κατεχάκης, ουχ- νότος καθ" όν χρόνον έδημο- σίευσε την ανωτέρω εναντίον τοΰ μηνυτοϋ δυσφησμητικήν αγγελίαν διότι έπίστευε πε¬ ρί τής αληθείας ταύτης έκ των διαβεβαιώσεων τού ετέ¬ ρου μέλους τής έταιρείας καί συγκατηγορουμένου Χρ. Παν¬ τουβάκη Κατά συνέπειαν δέ¬ ον νά κηρυχθή ούτος ένοχος επί άπλή δυσφημήσει δεχομε- νου τοΰ Δικαστηρίου ότι ύπήρ χε παρ' αΰτΩ όπωσδήποτε πρό θέσις δυσφημήσεως τοθ μ,ηνυ- τοΰ διά τής αποδόσεως αύτω πράξεως τοσούτον βαρείας ά¬ νευ προηγουμένης δικαστικής ερεύνης περί τής αληθείας αυ¬ τής καί δή διά δημοσιεύσεως ταύτης είς τρείς συγχρόνως έκ των ένταΰθα εκδιδομένων εφημερίδων έν καταφανεΐ τοθ φύλλου θέσει. Έπειδή δέν προέκυψαν κα¬ τά την κρίσιν τοΰ Δικαστηρί¬ ου στοιχεΐα ένοχής κατά τοϋ ετέρου κατηγορουμένου Χρ. Παντουβάκη επί τή ανωτέρω πράξει, καθ" όσον τό ανωτέρω δημοσίευμα εγένετο απο¬ κλειστικώς υπό τοΰ πρώτου των κατηγουρομένων καί τώ λόγω τούτω δέον νά κηρυχθή άθώος. Έπειδή συμφώνως τω άρ- θρω 28 τού Νόμου 5060 δέον νά διαταχθή ή δημοσίευσις τής παρούσης έν άντιγράφω είς τάς ενταύθα έκδιδομένας ημερησίας εφημερίδας «Άνόρ- θωσιν» «Δράσιν» καί «Γ- δην». Διά ταυτα Κηρύσσει τόν κατηγορού μενον Αριστείδην Κ. Κουφά- κην έτών 28, γεννηθέντα καί κατοικοΰντα είς Ηράκλειον, άγαμον έμπορον καί χριστια¬ νόν "Ορθόδοξον, ένοχον τοΰ δτι την 29ην Ιουλίου 1937 έν Ηρακλείω ίσχυρίσθη καί διέδωσε περί τοΰ Νικολάου Κατεχάκη ωρισμένον γεγονός δυνάμενον νά βλάψη την τιμήν καί ύπόληψιν αύτοΰ ή¬ τοι εδημοσίευσεν αγγελίαν αύτοΰ έν ταίς έν Ηρα¬ κλείω έκδιδομέναις έφημερίσι «Δράσις» καί «Άνόρθω- σις», δι* ής ισχυρίζετο δτι ό >
  μηνυτής ηξίωσε νά λάβη. παρ'
  αΰτοθ δραχμάς 8000 διά την 1
  μή δημοσίευσιν έν τή έφημερί- ,>
  δι «Κρητικά Νέα» ής Διευθυν-
  τής ετύγχανεν ό παθών ειδή-
  σεως όσον άφορά την παράνο
  μόν λειτουργίαν έργοστασίου
  Κ. Θ. Κουφάκη καί τόν τρόπον
  παρασκευής των ποτασσών.
  Τόν δέ κατηγορούμενον
  Χριστόφορον Παντουβάκην
  κάτοικον έπίσης άθώον τής
  ανωτέρω πράξεως.
  Εκρίθη, απεφασίσθη καί ά-
  πηγγέλθη.
  Έν Ηρακλείω τή 9 Δεκεμ¬
  βριού 1937.
  Ό Προεδρεύων
  Θεόφ. Τζίκας
  ΟΙ Δικασταί
  Κωνστ. Καρβελδς
  Στυλ. Κασέλος
  Ό Ύ)γραμματεύς Α'
  Στυλ. Περβολαράκης
  Μετά την άπαγγελίαν τής
  ανωτέρω αποφάσεως.
  Ό Εισαγγελεύς προέτεινεν
  δπως είς τόν κηρυχθέντα έ-
  τοΰ Νόμου 5060.
  Έπειδή κατά τα άρθρα
  II
  καΐ 42 τοθ Νόμου 5060 νόμι-
  μος τυγχάνει ή προκειμέ,νη
  παράστασις τού πολιτικώς έ-
  νάγοντος περί χρηυατικής ι¬
  κανοποιήσεως αύτοϋ καί δέον
  έπομένως δηως γίνει έν μέρει
  δεκτή αυτή διά τό ποσόν των
  δραχμών 3000, δπερ κρίνει τό
  Δικαστήριον άρτιοΰν.
  Έπειδή ή περί μετατρο-
  πής αίτησις τοθ κατηγορού
  μένου έρειδομένη επί τού άρ
  θρου 1 έδ. 1 τοΰ Νόμου
  5989, νόμιμος έστί καταβλη-
  θέντος δέ καί τοϋ διά τό
  παραδεκτόν καί τοΰ νομίυου
  τέλους, δέον νά γίνη δεκτή
  καί νά ορισθή χρηματική
  ποινή δραχμών πεντήκοντα
  (50) δι' έκάσΐην ημέραν φυ
  λακίσεως λαμβανομένης ύπ'
  όψει τής έν γένει οικονομι¬
  κάς κσί οίκογενειακής κατα
  στάσεως αύτοθ.
  Διά Ταυτα
  Καταδικάζει τόν κηρυχθέν¬
  τα έ'νοχον κατηγορούμενον
  είς φυλάκισιν τεσσαράκοντα
  (40) ημερών καί είς τα δικα-
  στικά έξοδα καί τέλη έκ δραχ
  μών έπτακοσίων ογδοήκον¬
  τα δύο καί 10 (782, 10) εί-
  σΐτρακτέα παρ' αύτοΰ είς
  τρείς ϊσας τριμηνιαίας δόσεις
  τής πρώτης καταβλητέας
  πρό πάσης έκ των φυλακων
  απολύσεως τού καί διά πρόσω
  πικής τού κρατήσεως. Με-
  τατρέπει την ώς άνω ποι¬
  νήν φυλακίσεως είς χρηματι
  κήν καϊ όρίζει δραχμάς πεν¬
  τήκοντα (30) δι' εκάστην ή
  μέραν φυλακίσεως τού.
  Διατάσσει την δαπάναις
  νοχον κατηγορούμενον
  επι
  τού κατηγορουμένου δημο
  σίευσιν τής παρούσης έν άν
  τιγράψω είς τάς έν Ηρα¬
  κλείω έκδιδομένας ημερησίας
  εφημερίδας «Άνόρθωσιν»
  «Δοασιν», καί «'Ίδην».
  Δέχεται έν μέρει την υπό
  κρίσιν πολιτικήν άγωγήν.
  'Υποχρεοΐ τόν έναγόμε
  νόν ίνα καί διά δεκαπενθη
  μέρου προσωπικής τού κρα
  τήσεως καταβάλη τώ ένάγον
  τι έντόκως νομίμως άπό σή
  μερον μετά τοΰ νομίμου τό
  κου μέχρις έξοφλήσεως δρα
  χμάς τρείς χιλιάδας (3000)
  ώς χρηματικήν ικανοποίησιν
  διά την ψυχικήν οδύνην ήν
  υπέστη έκ τοΰ άδικήματος
  καί έπιβάλει είς βάρος τοΰ
  έναγομένου τα έξοδα πά
  ραστάσεως τοϋ ένάγοντος έκ
  δραχμών τριακοσίων (300) ώς
  αμοιβήν τοΰ παραστάντος
  Γτληρεξουσί,ου δικηγόρου αύ
  τοΰ καί τα τέλη
  Εκρίθη απεφασίσθη καί
  ανηγγέλθη.
  Έν Ηρακλείω τή 9 Δεκεμ
  βρίου 1937.
  Ό Προεδρεύων
  Θεόφ. Τζίκας
  ΟΙ Δικασταί
  Κωνστ. Καρβελάς
  Στυλ. Καοέλος
  Ό 'Υ)Γραμματεύς Α'
  Στυλ. Περβολαράκης
  Άκριβές αντίγραφον
  Έν Ηρακλείω τή 17 Δέ
  κεμβρίου 1937.
  Ό 'Υ)Γραμματεΰς Α'
  Στυλ. Περβολαράκης
  Οπως πάντοτε
  αληθή φυλάκισις δύο μηνών.
  Ό πληρεξούσιος ήτήσατο
  την παραδοχήν της πολιτικής
  άγωγής.
  Ό συνήγορος ήτήσατο τό
  ελάχιστον τής ποινής δριον
  καί την μετατροπήν τής ποι¬
  νής.
  Σκεφθέν κατά τόν Νόμον.
  Έπειδή ή πράξις δι' ήν κη-
  ρύσσεται ένοχος ό κατηγο-
  ρούμενος προβλέπεται καί τι-
  μωρεΐται άπό τ' άρθρα 20
  καί εφέτος τό;
  .ΚΡΥΣΤΑΛΛ'
  ΙΩΑΝ. Μ. ΜΥΛΩΝΑΚΗ
  είνε έφωδιασμένον μέ τα μοναδικά
  είς τό εΐδος των:
  ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΝΑ
  των πλέον φημισμένων Εύρωπαϊκών
  εργοστασιον.
  Τα έπάργυρα έπιτραπέζια σκεύη
  τοθ --ΚΡΥΣΤΑΛΛ» είνε τα μόνα κατάλ
  ληλα διά δώρα των ημερών. ^
  ΑΙ ΤΙΜΑΙ ΜΑΣ ΕΙΝΕ ΑΣΥΓΚΡΙΤΟΙ.
  ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■Μ■
  «■■■■■■■■■■■■■ι
  ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΙΣ
  ΔΙΑ ΤΟΥΣ κ. κ. ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΑΣ
  Πρός αποφυγήν των συνεπειών τοΰ Νόμου κα-
  θίσΐαται γνωστόν είς τούς ενδιαφερομένους δτι αί
  παντός εϊδους διαφημίσεις (ρεκλάμες) καθώς καί
  τα διανεμόμενα κατ' έ'τος διαφημιστικά ήμερολό-
  για παντός εϊδους (είτε τσέπης, είτε τοίχου, ε'ίτε
  έπιτρσπέζια) ύπόκεινται είς τέλος διαφημίσεως.
  Κατά των παραβατων έφαρμόζονται τα άρθρα
  225)288 τοϋ Κώδικος περί Δήμων καί Κοινοτήτων
  δι' ών έπιβάλλεται πρόστιμον τό δεκαπλάσιον τοΰ
  κανονικοΰ φόρου καί κατάσχεσις των κυκλοφορούν
  των ήμερολογίων.
  Έν Ηρακλείω τή 22α Δεκεμβριού 1937
  Ό Ενοικιαστάς Φόρου
  Διαφημίσεων Δήμου Ηρακλείου.
  ■—
  Ή ενίσχυσις των άπόρων
  τοΰ Νομοϋ Λασηθίου.
  ΑΠΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ - Δε/έμ-
  βριος. (άνταποκριτοΰ μας). — Έν
  σχέσει πρός την ενίσχυσιν των
  άπόρων τοΰ ήμετέρου Νομοϋ,
  περί ής έγραψεν ή «Ά/όρ·
  Θωσις», ανεκοινώθη σήμερ?ν άπό
  ίρο^; τής ενταθθα Νομαρχίας
  ι εζητήθη πίστωσις έκτός τής
  χορηγηθείσης ήδη έκ τ'Λ5 Κέν-
  τριυ έκ δρ. 30.000 πρός έπαύ
  ,ησιν των χορηγηθησόμενα)"/ βοη
  θτ/μάτων ειδικώς εις τα θύμ,ατα
  καί τούς αναπήρους πολίμθΊ.
  Ανεξαρτήτως πρός τα βοηθή-
  ματα ταυτα ή Νομαρχία διέθε¬
  σεν άνά 4 000 δραχμών πρός
  τα φιλανθρωπικά σωματεία των
  κυρίων καί δεσποινίδιον Νεαπό¬
  λεως, Σητείας, Ιεραπέτρας καί
  Άγίου Νικόλαον πρός παροχήν
  βοηθημάτων κατά τάς εορτάς.
  Ύ,τλ> τής Νίμτρχία; γίνεται
  σύστασις δπως εις την χορήγησιν
  βοηθημάτων είς απόρους έν γέ¬
  νει οικογενείας, προτιμώνΕαι οί
  άνεργοι καί άκτήμονε; οί δια-
  βιοΰντες έντάς των πόλεων.
  "()σον άφορ5 τούς άνά την 0-
  παιθρον αναξιοπαθούντας οίτινες
  δέν κρίνονται™πολλοί, λόγιρτής έ-
  φετεινής καλής όπωβδήποτε ϊζο
  δείας, διετάχθησαν αί κοινότη¬
  τος τοΰ νομοθ να ψηφίσςυν άνά-
  λογα κονδύλια. Αί αποφάσει ς
  των κοινοτήτων μάλιστα θεωροθν-
  ται προκαταβολικώς έγκεκριμέ-
  ναι 6πό τής Νομαρχίας καί τουτο
  πρός δϊευκόλυναιν τής πληρωμής
  των δυνατών βοηθημάτων είς τούς
  τυχόν ά.κ6ροι>ς κκί ένδεεΐς των
  κοινοτήτων των διαφόρων έπαρ-
  χιων
  —Ή φιλαρμονική Άγίου Νι¬
  κολάου.
  Παραληφθέντων άπό προχθές
  των έκ Γερμανίας αποσταλέντων
  είδικών μουσικων όργάνων, ήρχι¬
  σε ή πρακτική εξάσκησις των μα-
  θητών οΐτινες θά άποτελεσουν
  έντός όλίγου την φΐλαρμονικήν
  τού Δήμου Άγίου Νικολάου.
  —Πρόσκλησις.
  Καλοϋνται τα μέλη τοΰ Δικη-
  γορικοΰ Συλλώγου Ηρακλείου
  είς τακτικήν ΓενικήνΣυνελευσιν-
  είς την αΐβουσαν τοΰ Πρωτοδικεί
  ου Ηρακλείου την 2έην Δεκεμ¬
  βριού 1937 ημέραν Κυριακήν καί
  ώραν 11 π. μ.
  Θέμχτχ: Ιον) Κανονισμό; εισ
  φοράς 1938. 2ον) Άνακοινώσεις.
  3ον) "Εγκρισι; είσφοράς υπέρ τής
  Βασιλικής 'Αεροπορίας.
  Ηράκλειον τή 21 Δεκεμβριού
  1937.
  Ό Πρόεδρος τοΰ Δικιιγορικοϋ
  Συλλόγου Ηρακλείου.
  Τίτος Γεωργιάδης
  ■■■■■■■ι
  ΕΚΤΟΣ ΤΡΑΣΤ
  Τό θαλαμηγόν^ ά)η
  Αναχωρεί έξ Ηρα¬
  κλείου έκαστην ΚΥΡΙΑ¬
  ΚΗΝ βράου κατ' ευθεί¬
  αν ΠΕΙΡΑΙΑ.
  ΤΕΤΑΡΤΗΝ βράδυ κατ'
  εύθνιαν ΠΕΙΡΑΙΑ, Σύρον,
  ΙΗΝΟΝ, Παρον, Νάξον.
  Πρακτορείον
  ΛΙΝΑΡΔΑΙΐΗ
  Τηλίφ. 5-41
  ΝΕΡΟ ΤΟΥ ΛΕΝΤΑ
  Αφιχθη και ττωλρΐται ώς συνή
  θως αττό τό γτωστόν ιταρά τό κέν
  τρον Πρατήριον.
  —"Άδικος επίθεσις.
  Υπό τοΰ στα3μοΰ Χωροφυλα-
  κή; Έπισκοπής Ρεθύμνης συνε¬
  λήφθη ό Γεώργιος Ν. Βελόνης
  έκ Καρωτη; Ρεθύμνης κατηγο-
  ροΰμενο; έπϊ αδίκω επιθέσει κατά
  τής Πηνελόπη; Κωνστ. Δαμανά-
  κη.
  —Διά ζωοκλοπήν.
  Υπό τοΰ Σταθμοΰ Χωροφυλα-
  κής Λειβαύίων συνελήφθη ο Νικ.
  Γ. Ζ&ρβός π Κοκολϊνο; έκ Ζω-
  νιανών Ρίθϋμνης, κκτηγορούμϊ-
  νο; επί ζωοκλοπί).
  —Χορήγησις άδειών είς τούς
  όίϊλίτας.
  Διά ύιαβιβασθείβης αρμοδίως
  διαταγής τοϋ κ.',Ύπουργοΰ των
  Στρατιωτικών κατά τάς εορτάς
  των Χριστουγέννων θά χορηγή-
  θοΰν είς άπαντας τβυς όπλίτας
  όκταήμεροι έκ περιτροπης κανβ-
  νικαί άδειαι.
  —Όρειβατική έκδρομή.
  Τό ένταΰθα τμήμα τού Έλλη-
  νικοϋ Όρειβατικοΰ Συνδέσμου
  διοργανώνει τετραήμερον έκδρο-
  μήν είς Ρεθυμνον—Μονήν 'Αρ-
  καδίου—Επαρχίαν Άμαρίου—
  Μεσααράν επί τού όρους Κέ-
  όρος». Τό καταρτηθέν ΐτρόνραμ-
  μα έχει ούτω: Παρασκευή 24] Δε¬
  κεμβριού. 'Αναχώρησις 1 μ. μ.
  ακριβώς άπό τα γραφεϊα τοΰ Ό-
  ρειβατικοΰ δι' αύτοκινήτου είς
  Ρεθυμνον. Εκείθεν δι'αΰτβκινή-
  του είς χωρίον 'Αμνάτος, καϊ α¬
  κολούθως πεζή διά μονήν 'Αρκα-
  δίου οπου διανυκτέρευσις. Πό-
  ρεία μιάς ίίρας. Σάββατον 25 Δε¬
  κεμβριού (Χριστούγεννα). Άνα-
  χώρησι; πεζή είς Μονήν 'Ασωμα-
  των οπου όιανυκτέρευοις. Πορεία
  4 ώρων. Κυριακή 26 Δϊκεμβρίου.
  'Αναχώρησι; μέσω χωρίου Νεύς
  'Αμάρι και άνοδος εί; τό όρος
  Κέδρος. Κάθοδος διά τής άν.
  πλκυράς είς τό χωρίον Βυζάρι,
  όπου διανυκτέρευσις. Δευτέρα 27
  Δεκεμβριού. 'Αναχώρησις 6 π. μ.
  μέσω χωρίου >'Αποδούλου°κάθο-
  δος είς όρμον Αγ. Γαλήνπς καί
  Κ. Πύργου εί; Τυμπάκι, οπόθεν
  έπιστροφή εί; Ηράκλειον δι' αΰ-
  τοκινήτου. τί1ρχι πορείας 5. 'Αρ-
  χηγός έκδροαής ό κ. Μέν. Εΰτυ-
  χιάδης. Δικαίωμα συμμετοχής
  μελών δρ. 160, μή μελών δρ. 200.
  Ένοικιάζεται άπό 1ης Ίανουα-
  ρίου τό παρά την πλατείαν Μειν-
  τανίου μαγαζείον διτου νυν τό κα-
  πνοπωλεΐον Άλεξανδροπούλου.
  Πληροφορίαι παρά τφ κ. Άλε·
  ζανδροπούλω.
  ■ ■■■
  ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■«■ι
  ί-.,
  ΕΜΜ. Κ. ΣΧΙΖΑΚΗΣ
  ΙΑΤΡΟΣ - ΠΑ0ΟΛΟΓΟΣ
  Δέχεται είς τό ιατρείον τού όδός Άνίου Τίτου—
  έναντι Δημαρχείου. Καθ* εκάστην 9—ιΐ καΐ 3—7.
  Αριθ, τηλεφώνου 300.
  | Έκπτώσειςέξαιρετικαί|
  Η Έτί' εοκαιρία των έορτών καί δι' 20 μόνον ημέρας τό ||
  —Ξ νέον Χρυσοχοεΐον:
  ■ Ανδρ. Βλάσση
  Όδός 'Ίδης §§
  -ΞΞ νων εί&ών τού.
  πραγματικοθ κόστους όλην την
  δσϊνανωνίθτων καί πεφημισμε-
  ν εί&ών τού.
  ΤΜΗΜΑΤΑ· Χρυσά κοσμήματα άπαράμιλλα.-Ωρολόγια έπιτραπέζια
  ΤΜΗΜΑ1Α- Αρυσα κο ΗΠΗ παγκοσμίου μαρκας
  ΙΓ8Ρρ1}.-ΚρΓστ«Αΐ«.-Μλπιμπελώμ σπάν^α, παντός εϊδους.
  ΙίΙΙΙΙΙΙΙΙΙ
  ΙίΙΙ!ΙΙΙ!!1ΙΙΙΙΙΙ1ΙΙ1
  ΠΑΝΤΟΠΩΛΑΙ
  Τό συμφέρον σας άπαιτεΐ νά προτιμάτε τής:
  Ρέγγες «Κρίνος»
  Τό κόκκινο έλαφρό κουτί παρασκευασμένο
  ειδικώς διά την Έλλάδα.
  Ποιότης ή ανωτέρα πού μπορεΤ νά γίνη. Τό έμπέρευμα φορτώνεται είς πα¬
  ραλαβήν μας. ΚΑΤ' ΕΥΘΕΙΑΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΗΓΗΝ καί όχι άπό ψυγεϊα.
  ΠΩΛΟΥΜΕΝ ΡΕΓΓΕ2 ΚΑΙ ΟΧΙ ΕΥΛΑ.
  Δοκιμάσατέ πρός τό συμφέρον σας, εάν δέν α&ξ άρέσει δεχόμεθα νά μας
  τό έπιστρέψετε.
  ΓΕΝΙΚΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ
  ΜΗΝΑΣ Φ. ΛΑΜΠΡΙΝΟΣ
  ΚΕΝΤΡΟΝ (Παραπλεύρως καφφενείου «"Ολυμπος»).
  Ηράκλειον Κρήτης
  Γρσφεΐα έναντι Παλ. Νομαρχίας
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  Πρωΐα Πέμπτης
  23 Δεκεμβριού 1937
  12Π Ώρα
  ΤΩΝ ΤΣΑΜΠΕΡΛΑΙΝ ΚΑΙ ΗΝΤΕΝ
  ΕΠΙ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ
  ΑΜΦΟΤΕΡΟΙ ΑΦΗΚΑΝ ΝΑ ΕΝΝΟΗΘΗ
  ΟΤΙ ΕΙΝΕ ΗΔΗ ΚΡΙΣΙΜΟΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 22 Δεκεμβριού (τοΰ άν-
  ταποκριτοΰ μας).— Σημερινά τηλεγρα-
  φήματα έκ Λονδίνου άναφερουν ότι είς
  την Βουλήν των Κοινοτήτων ωμίλησαν
  ό Βρεττανός Πρωθυπουργός κ. Τσάμ¬
  περλαιν καί ό ύπουργός των "Εξωτερι¬
  κών κ. ΥΗντεν.Αμφότεροι άνεσκόπησαν
  την διεθνή κατάστασιν καί ύπβγράμμισαν
  τάς προσπαθείας τής Αγγλίας διά την
  διατήρησιν τής παγκοσμίου είρήνης.
  Έπίσης τόσον ο κ. Τσάμπερλαιν ό¬
  σον καί ό κ. ΤΗντεν δέν άπέκρυψαν τάς
  δυσχερείας διά την διευθέτησιν των δι-
  εθνών ζητημάτων, τα όποϊα ώς αφήκαν
  νά εννοηθή, καθιστοΰν την έν γένει κατά¬
  στασιν κρίσιμον.
  ΤΟ ΤΕΡΟΥΕΛ ΚΑΤΕΛΗΦΘΗ
  ΥΠΟ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΤΩΝ ΕΡΥΘΡΩΝ
  ΚΑΤΟΠΙΝ ΑΙΙτΤΑΤΗΡΟΥ ΑΓΩΝΟΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 22 Δεκεμβριού (τού άν-
  ταηοκριτοΰ μας).— Καθ* ά αγγέλλεται
  έκ Παρισίων ό στρατός των έρυθρών
  όστις είχεν εισέλθη άπό ηροχθές είς
  Τερουέλ,όλοκλήρωσε την κατάληψιν τής
  πόλεως κατόπιν αίματηροΰ αγώνος. Οί
  έθνικοί υποχωρήβαντες, κατέλαβον θέ-
  «ιεις βορειότερον.
  Ο ΤΕΟΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΟΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΝ
  ΤΗΣ ΛΜΕΡΙΚΗΣ ΚΕΛΛΟΓΚ ΑΠΕΘΑΝΕ
  ΑΘΗΝΑΙ 22 Δεκεμβριού (τοΰ άν
  ταηοκριτοΰ μας).— Τηλεγραφοΰν έκ
  Νέας "Υόρκης ότι ό τέως ύπουργός των
  Εξωτερικών τής Άμερικής Κέλλογκ
  όστις είχεν υπογράψη μετά τού Μπρι¬
  άν τό όμώνυμον άντιπολεμικόν σύμφω¬
  νον, απέθανε σήμερον. Ό Κέλλογκ ώς
  γνωστόν ειχε προσβληθή έξ άποπληξίας
  πρό ημερών.
  Σ. Σ. Ό Φραγκίσκον Μπέλλινγκ Κέλλογκ υ¬
  πήρξεν άπό τούς ύιοκεκριμένους ύιπλωμάτας καί
  πολιτικούς των Ήνωμένων Πολιτειών.'Εγεννήθη έν
  Ποτσδαμ της Νέας "Υόρκης τό 1856. Έσπούδααε
  νομικά είς την πολιτείαν Μιννεσόταν ©πβυ μετέ¬
  βη μετά των γονέων τού τό 1865. Εξήσκησε τό έ-
  πάγγελμα τοΰ δικηγόρον επί δεκαετίαν. 'Εχρημά-
  τιοβ νομικός συμβουλάς τής κυβερνήσεως των Ή¬
  νωμένων Πολιτειών κατά την δίωξιν τού τράβτ
  τβδ χάρτου καί τής Στάνταρ "Οΐ'λ Κόμπανυ. Εξε¬
  λέγη γερουσιαστής τω 1917. Διωρίσθη είτα πρεσβευ¬
  τάς έν Λονδίνω καί τόν Φεβρουάριον τοΰ 1925 ά-
  πβδέχθη τό χαρτοφυλάκιον τοΰ ΰπουργείου των
  Εξωτερικών. Υπήρξε συνειδηταί ψίλος τής είρή¬
  νης.
  ΔΥΣΦΟΡΙΑ ΕΙΣ ΙΤΑΛΙΑΝ
  ΕΚ ΤΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΗΝΤΕΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 22 Δεκεμβριού (τού
  άνταποκριτού μας).— Τηλεγραφοΰν έκ
  Ρώμης ότι αί δηλώσεις τοΰ ύπουργοΰ
  των Εξωτερικών κ. *ΙΙντεν περί τής υ¬
  πάρξεως άντιαγγλικής προπαγάνδας ώρ-
  γανωθείσης υπό τής Ιταλίας είς Πα-
  λαιατίνην, προεκάλεσεν,, έκεϊ ζωηροτά¬
  την δυσφορίαν.
  ~ ΕΔΟΡΗΘΗΣΑΝ ΔΥΟ ΛΕΡΟΠΛΑΝΛ
  ΥΠΟ ΤΟΥ ΠΛΟΥΣΙίΥ ΕΛΛΗΝΟΣ ΖΑΡΠΑΚΗ
  ΑΘΗΝΑΙ 22 Δεκεμβριού (τού άν-
  ταποκριτού μας).— Υπό τοΰ πλουσίου
  όμογενοΰς Ζαρπάκη έδωρήθησαν διά
  τήν'Εθν.άεροπορίαν δύο άεροπλάνα.Ή
  παραλάβη τούτων πιθανώτατα θά γίνη έν
  έηιβήμω τελετή είς την όποιαν θά παρα-
  ατή ό ΙΙριηθυπουργός κ. Ί. Μεταξάς
  καί ό δωρητής ή άντιπρόσωπος αυτού.
  ΤΟ ΑΠΟΙΚΙΑΚΟΝ ΖΗΤΗΜΑ
  ΚΑΙ ΑΙ ΒΕΛΠΚΑΙ ΑΝΗΣΥΧΙΑΙ
  ΑΘΗΝΑΙ 22 Δεκεμβριού (τού
  άνταποκριτοΰ μας) — Τηλεγραφοΰν έκ
  Βρυξελλών ότι αί ΒελγικαΙ έφημερί
  δες συνεχίζουσαι την άρθρογραφίαν
  των επί τού άποικιακού προβλήμα-
  τος, ίσχυρίζονται ότι διά νά έκλείψω
  4ΐ αί Βελγικαί άνησυχίαι είνε άνάγκη
  νά «ιαρασχεθώβι θετικαί έγγυήβεις είς
  τό Βέλγιον ότι τό άποικιακόν ζήτημα
  αποτελεί πλατωνικήν επιθυμίαν τής
  Γερμανίας η ζήτημα Ιντοπιζόμενον μό
  νόν μεταξύ αυτής καί τής Αγγλίας.
  Οί Γάλλοι καί τα Σινοϊαπωνικά.
  Ή προπαγάνδα είς την Παλαιστίνην.
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ (ραδιογρ.) Αί
  Γαλλικαΐ Έφημερίδες γρά-
  φουσαι επί τής έν'Άπω Άνα
  τολή καταστάσεως έκφρά
  ζουν την έλπίδα δτι ή Ία-
  πωνία αντιλαμβανομένη την
  Θέσιν της· έναντι των συμφε-
  ρόντων των ξένων δυναμε-
  ων Θά θελήση νά περιστείλη
  την όρμητικότητά της, δίδου-
  σα προσοχήν είς τάς υπο-
  δείξεις τής Εύρώπης καί Ά
  μερικής. Διότι τόσον ή πρώ
  τη δσον καί ή δευτέρα δια-
  τηροϋν δικαιώματα επί των
  τυχών τής Κίνας έν συνδυ¬
  ασμώ μέ συμφέροντα κατο
  χυρωθέντα διά παγκοσμίου
  κύρους συνθηκών.
  ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ (ραδιογρ.). Αί
  έφημερίδες έπανερχόμεναι επί
  τοΰ θεσμοΰ τής Γενέυης επι
  μένουν δτι ή αποχώρησις τής
  Ιταλίας καί Γερμανίας έξ αύ
  τής έξησθένησε τούτον σημαν
  τικώς καί δτι ούδεμία τοΰ
  λοιπού πράξις τού θά δύνα
  ται νά θεωρηθή σοβαρά. Οί
  Γερμανοί έν προκειμένω όμι-
  λοθν καί περί τροποποιήσεως
  τού θεσμοΰ.
  ΛΟΝΔΙΝΟΝ (ραδιογρ.) Οί
  ήμιεπίσημοι κύκλοι τής Άγ-
  γλικής πρωτευούσης όμι-
  λοΰντες περί της Άντιαγγλι
  κης προπαγάνδας είς Παλαι¬
  στίνην άναφέρονται είς ωρι¬
  σμένα γεγονότα δυνάμενα
  νά πλειοδοτήσωσι διά την ύ¬
  παρξιν τής προπαγάνδας ταύ
  της πολύ πρό των δηλώσε¬
  ων τοΰ κ. Ήντεν.
  Συνεδρίασεχδές τό Γ. 'Επιμελητήριον
  άσχοληδέν μέ ύπηρεσιακά ζητήματα.
  Συνήλθε χθές την μεσημβρί¬
  αν άσχοληθεΐσα μέ διάφορα
  τρεχούσης φύσεως ύπηρεσια¬
  κά ζητήματα ή Διοικοθσα έ-
  πιτροπή τοΰ Γεωργικοΰ'Επιμε-
  λητηρίου Ηρακλείου. Ή έν λό
  γω έπιτροπή συνεζήτησεν ω¬
  σαύτως διατυπωθεΐσαν γνώ¬
  μην αναφορικώς μέ την έπιβά
  ρυνσιν των Γεωργικώνκαί Έμ
  πορικών 'Επιμελητηρίων τής
  χώρας διά των έξόδων συντη¬
  ρήσεως τοΰ'Ανωτάτου Οίκονο
  μικοθ Συμβουλίου, άπαλλασο-
  μένου τοϋ Δημοσίου τής ανω¬
  τέρω υποχρεώσεως.
  Έν προκειμένω τό Έπιμε-
  λητήριον άπέφυγε νά εκφράση
  ιδίας άντιλήψεις έπαφιέμενον
  είς την κρίσιν τοΰ ΰπουργείου
  Γεωργίας ώς προϊσταμένης
  αύτοθ άρχής.
  Έξ άλλου υπό τοΰ Γεωργι-
  κοθ Έπιμελητηρίου Ηρακλεί¬
  ου ελήφθη χθές έγγραφον τού
  Έπιμελητηρίου Έβρου κοινο-
  ποιούμενον καί πρός τα άλλα
  Έπιμελητήρια τοΰ Κράτους.
  Διά τοΰ έγγράφου τούτου το-
  νίζεται ή άνάγκή τής ριζικής
  άνακαινίσεως καί προσαρμο
  γής τοΰνόμου280 «περίΓεωργι
  κων 'Επιμελητηρίων» πρόςτάς
  έπικρατούσας σήμερον κοινω
  νίκας καί οικονομικάς συνθή¬
  κας τής χώρας επί τώ σκοπώ
  τής πληρεστέρας καΐ αποτε¬
  λεσματικώτερος εξυπηρετήσε¬
  ως των συμφερόντων τοϋ ά-
  γροτικοθ καί γεωργικοθ κό-
  σμου. Πρός τουτο δέ συνιστά
  δπως ε'καστον 'Επιμελητήριον
  υποβάλη αρμοδίως τάς άντι¬
  λήψεις τού.
  Η ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΙΣ
  ΤΗΣ ΑΦΙΞΕΩΣ ΤΩΝ ΒΕΝΖΙΝΩΝ
  Διά χθεσινοΰ τού τηλεγρα-
  φήματος πρός την Νομαρχί¬
  αν Ηρακλείου ό Γεν. Γραμ¬
  ματεύς τού ΰφυπουργείου Ά-
  γορανομίας κ. Τριανταφύλλου
  γνωρίζει δτι τα άτμόπλοια
  «Προικόνησος» καί «Χελιδών»
  επί των οποίων εφορτώθησαν
  προοριζόμενα διά την πόλιν
  μας δοχεΐα βενζΐνης, καθυ-
  στέρησαν λόγω τής κακοκαι-
  ρίας. Τό ύφυπουργεΐον ώς έκ
  τούτου διέταξε τόν άπόπλουν
  τού ατμοπλοίου «Ήρώ» μέ
  φορτίον 3.800 δοχείων βενζί-
  νης. Έντός τής εβδομάδος, ά-
  ποστέλλονται έπίσης διά τού
  ατμοπλοίου «Άτρόμητος» Μ-
  τερα 4.000 δοχεΐα βενζίνης.
  ΠΑΝΕΡΓΑΤΟΎΠΑΛΛΗΛΙΚΗ
  ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΙΣ
  Ή άναβληθεϊσα πανερ-
  γατοϋπαλληλική συγκέντρω¬
  σις θέλει λάβη χώραν την
  προσέχη Κυριακήν είς τό Κι-
  νηματοθέατρον «Μινώα» περί
  ώραν ΙΟην πρωϊνήν ακριβώς.
  ΤΟ ΑΤΟΚΟΝ ΔΑΝΕΙΟΝ
  ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
  Τό υπουργείον των στρα
  τιωτικών έκοινοποίησε πρός
  τάς ύπ' αύτό αρχάς διευκρι-
  νιστικήν εγκύκλιον αφορώ¬
  σαν τόν τρόπον τής κατα-
  βολής τοΰ άτόκου δανείου
  τοΰ εγκριθέντος δι' άπαντας
  τούς δημοσίους ύπαλλήλους
  δυνάμει τού άναγκαστικοΰ
  νόμου 980|1937.
  ΑΓΡΑΝΟΜΙΚΑΙ ΔΙΚΑΙΙΙΥΙΟΙ
  Τό Άγρονομεΐον Αγ. Μύ
  ρωνος προσδιώρισε διά τόν
  προσέχη μήνα τάς κάτωθι
  δικασίμους άγροζημιών: Την
  12 είς Βοΰτες, την 13 είς
  Κορφές, την 14 είς Άνω Ά-
  σίτες, την 15 είς Δαφναΐς,τήν
  19 είς "Αγ. Μύρωνα, την 20
  είς Κρουσώνα καί την 21 είς
  Βενεράτω.
  Η ΦΟΡΟΛΟΠΑ ΤΟΥ ΣΙΤΟΥ
  Δι' έγκυκλΐου τοΰ υπουρ-
  γείου των Οίκονομικών πρός
  τάς Τελωνειακάς αρχάς γνω-
  στοποιεΐται δτι ό σΐτος τής
  συγκεντρώσεως ό μεταφερό-
  μενος διά ξηράς ή θαλάσ¬
  σης, δέν ύπόκειται είς την κα
  ταβολήν λιμενικών τελών τ)
  έτέρων είδικών φόρων ή έ-
  πιβαρύνσεων κατά την εισα¬
  γωγήν, εξαγωγήν ή διαμετακό
  μισιν αύτοθ είς άλλους λι-
  μένας, παρά μόνον είς τούς
  λιμένος τοϋ τελικοϋ αύτοϋ
  προορισμοϋ.
  ΟΙΚΟΝΟΜίΚΗ ΖΩΗ ΚΑΙ ΚΙΝΗΣΙΣ
  ΑΊ κυμανθεΐσαι χθές έν τη άγορά μας τιμαί των κατωτέρω έγχω
  ρίων προιόντων είχον ώς ακολούθως:
  Σταψίδες.
  Σουλτανίναι α'
  β'
  δρ. )
  Καραμττ.
  Ελεμέδες
  Ταχτδς
  Μκθραι
  α
  Ρ'
  Υ'
  α'
  β'
  ν'
  ( 22.-23.-
  10.50
  9.50
  9.—
  9.-
  9 —
  Χαρούπια » 3.
  "Ελαια 5ο » 23.50
  » κοινά » 22.50
  Σάπωνες.
  Λευκοί σ' ποιότητος δρ.
  » β' » »
  Πράσινοι α' ποιότ. »
  » β' » »
  θΐνοι.
  Αρχανών τό μίστατ. » 45.
  Μαλεβυζίου κατ' οκάν δρ. 5.
  20.- 24
  19.-- 23
  21.50
  19.-
  ΠΡΟΑΓΩΓΑΙ
  ΚΡΗΤΩΝ ΤΡΙΑΤΑΤΙΚΩΝ
  Διά δημοσιευθέντος είς την
  εφημερίδα τής κυβερνήσεως
  διατάγματος προήχθησαν είς
  τόν άμέσως ανώτερον βαθμόν
  έκείνου δν ήδη κέκτηνται οί
  κάτωθι Κρήτες Τριατατικοί:
  Γ. Μπουραντάς, Ί. Πάγκα¬
  λος, Ν. Φθενάκης, Ν. Κοντά-
  κης, Ι. Φραντζεδάκης, Στ. Δε-
  τοράκης, Χ. Νικητάκης, Λισ.
  Λεμπιδάκης, Δ Παπαδάκης,
  Φ. Ζαβιτσανάκης, Γ. Παπαδά¬
  κης, Ε. Δρανδάκης, Χ. Μπριν
  τάκης, Ε. Συκιωτάκης, Έμμ.
  Διαλλυνάς, Ί. Μαρινάκης, Μ.
  Σφακιωτάκης, Γ. Σαπουνάκης,
  Α. Φωτεινάκης, Δ. Κουβαρά-
  κης, Ν. Σπυριδάκης, Έ Γω
  νιωτάκης, Μ. Συνιολάκη, Α.
  Ζανουδάκη, Άν. Μοράκη, Γ.
  Δασκαλάκης, Ούρ. Λογιαστά-
  κη, Ν. Κισσαμιτάκη, Α. Κου-
  τουλάκης, Ν. Γεωργάκης, Έ.
  Μαρκάκης, Α. Πολυχρονάκης,
  Γ. Φραγκάκης. Γ. Έλευθερά-
  κης, Κ. Κατραμαδάκης, Ι. Ξυγ
  κάκης, Δ. Καμαγιαννάκη, Κ,
  Σβολάκης, Άρ. Κικιβαράκη.
  Μ. Καρτσάκη, Κοΰλα Κατρα-
  μαδάκη, Δ. Φραγκουδάκης,
  Έλ. Καντεράκης, Έμμ. Με¬
  τ αξαράκης, Γ. Γιαννακάκης,
  καί Ν Ταμπάκης.
  ΧΡΗΜΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΙΣ
  ΔΙΑ ΤΟΥΣ ΑΓΡΟΦΥΛΑΚΑΣ
  Διά διαταγής τοϋ κ. υπουρ
  γοϋ των 'Εσωτερικών έπ' εύ-
  καιρία των Χριστουγέννων
  θά χορηγηθή είς τούς αγρο¬
  φύλακος χρηματική ενίσχυ¬
  σις έκ 300 δραχμών είς έ¬
  καστον. Επί τοϋ προκειμένου
  θά συνεδρίασιν σήμερον τό
  Εποπτικόν Συμβούλιον Άγρσ
  φυλακής Ηρακλείου.
  Ο Δ1ΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ
  Τόν Νομάρχην Ηρακλείου
  κ. Άνδρέαν Μάρκελλον επε¬
  σκέφθη χθές καΐ εχαιρέτησε
  μετά τού κ. Ι. Παπαδοπού-
  λου τέως διευθυντού τοΰ έν-
  ταΰθα ύποκαταστήματος τής
  Αγροτικάς Τραπέζης ό τοπο-
  θετηθείς ενταύθα νέος διευ-
  θυντής τής Τραπέζης ταύτης
  κ. Κόκκορης.
  ΤΑ ΔΙΑΝΕΙΚΙΗΤΕΑ ΒΟΗ0ΗΙΥΙΑΤΑ
  ΥΠΕΡ ΤΩΝ_ΑΠΟΡΩΝ
  Τό υπουργείον Εργασίας διέθε-
  σε διά τούς τυχόν έν τή πόλει
  άνέργους εργάτας μή ήσφαλισμέ-
  νους ανάλογον πίστωσιν. Ω¬
  σαύτως τό υπουργείον Προνοίας
  διέθεσεν ανάλογον πίστωσιν πρός
  παροχήν βοηθημάτων είς τάς χή-
  ρας, τα όρφανά καί τούς τελείως
  απόρους Ηρακλείου. Έξ άλλου
  προσεφέρθησαν χθές είς τόν κ.
  Νομάρχην παρ' Ιγνωσμένου φι-
  λανθρώπου, παρακαλέσαντος ό'πως
  μή άναγραφή τό ό'νομά τού, γνω-
  στοΰ δμως έκ τής κοινωνικής καί
  φιλανθρωπικής δράσεώς αύτοΰ,
  έπ' εύκαιρία, ώς εδήλωσεν δτι
  έπιθυμή νά γίνη γνωστόν, τής
  εκδόσεως τοϋ βιβλίου κ. Μαρκέλ-
  λου, δρχ. 5000, ίνα διατεθώσι
  κατά την κρίσιν τοΰ κ. Νομάρ¬
  χου υπέρ των πτωχών. Ό κ.
  Νομάρχης παρεκάλεσε τάς κυρί-
  ας τοΰ Ιΐατριωτικοΰ Ίδρύματος
  ι'να διά τοΰ ποσοθ ζούτου άγορα-
  σθώσιν υποδήματα διά μικρούς
  μαθητάς. Διά τόν ίδιον σκοπόν
  θά διατεθή καί ή δωρεά τοΰ κ.
  Λιαπάκη πρός τόν κ. Δήμαρχον
  Ηρακλείου.
  ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΟΙ ΔΩΡΕΑΙ
  Επί τή έπετείω τοΰ θανά-
  του τοΰ άλήοτου μνήμης Άν
  δρέου Λ. ΚαλοκαιρινοΟ τοϋ
  μεγάλου τής πόλεως μας εύ-
  εργέτου, τό Διοικητικόν Συμ¬
  βούλιον τοΰ ύπ' αυτού συ-
  σταθέντος ίδρύματος «Φιλαν-
  θρωπικά Ίδρύματα Άνδρέου
  καί Μαρίας Καλοκαιρινοΰ»
  διέθεσε τα έπόμενα ποσά είς
  μνήμην αύτοθ: 1)Διά την προι-
  κοδότησιν μιδς Όρφανής τοϋ
  Έθνικοΰ 'Ορφανοτροφείου Θη
  λέων δραχμάς 10.000 2) Διά
  τό Γηροκομεΐον Ηρακλείου
  δρχ. 1.500 3) Διά τό Βρεφο-
  κομεΐον Ηρακλείου δρχ. 1.500
  4) Διά παροχήν φαγητοϋ είς
  τούς φυλακισμένους κατά την
  ημέραν των Χριστουγέννων
  δρχ. 1.500 5) Διά βελτίωσιν
  τσΰ συσσιτίου των τροφίμων
  τού 'Ορφανοτροφείου Θηλέων
  κατά την ημέραν των Χριστου
  γέννων δραχ. 1.500.
  ΥΠΕΡ ΤΗΣ ΑΕΡδΠΟΡΙΑΣ
  Τό Συμβούλιον Θήρας 'Η-
  ρσκλεοίυ συνεδριάσαν προ¬
  χθές ενέκρινε την διάθεσιν
  30.000 δραχ. υπέρ τής άερο
  πορίας.
  30Πρωΐνή
  επ ι κ ρ οτει τ αΤΤεηΤκϊσ
  Η ΣΤΑΣΙΣ ΤΟΥ ΡΟΥΣΒΕΛΤ
  ΕΙΣ ΤΟ ΣΙΝΟΪΑΠΩΝΙΚΟΝ
  Ο ΣΤΟΛΟΣ ΤΟΥ ΕΙΡΗΝΙΚΟΥ
  ΕΙΣ ΕΜΠΟΛΕΜΟΝ ΣΥΝΘΕΣΙΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 22 Δεκεμβριού (τού
  άνταποκριτοΰ μας).— Νυκτβριναί πλη¬
  ροφορίαι έκ τοΰ έξωτερικοΰ βεβαιούν
  ότι καθ* όλην την "Αμερικήν παρατη-
  ρεΐται ρεΰμα φιλοπόλεμον. Γενικώς έ-
  πιδοκιμάζεται ή στάσις τοΰ Ρούββελτ
  όστις δέν ήρκέσθη είς τα Ίαπωνικά ήμί-
  μετρα άλλ* εζήτησε σαφεϊς έγγυήσεις
  άπό τόν Ίάπωνα αυτοκράτορα.
  Έκ παραλλήλου αγγέλλεται ότι ό
  στόλος τοΰ Είρηνικοΰ συνεπλήρωσε την
  εμπόλεμον αύτοΰ σύνθεσιν, ευρισκόμε¬
  νος σχεδόν έξ ολοκλήρου είς τα ϋδα-
  τα τοΰ Είρηνικοΰ. Αέγεται ότι πρω-
  τοπορεία τού στόλου άποπλεύσασα εκ
  των νήσων Χαβάϊ πρός εκτέλεσιν γυμνα*
  σόων, ευρίσκεται έν όψει των Ίαπωνι·
  κων άκτών.
  ΥΠΟΥΡΓΙΚΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ
  ΣΥΝΗΛΘΕ ΕΙΣ ΠΑΡΙΣΙΟΥΣ
  ΕΞΗΤΑΣΘΗ Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 22 Δεκεμβριού (τού άν
  ταποκριτοΰ μ-ας).— Τηλεγραφήματα
  έκ Παρισίων άγγέλλουν^ότι συνήλθεν
  έκεΐ μακρόν υπουργικόν συμβούλιον.
  Είς τό συμβούλιον εξετάσθη ή γενική
  κατάστασις έν συνδυασμώ μέ τα άπο-
  τελέσματα τοΰ ταξιδίου τοΰ ύπουργοΰ
  ξ ί
  ξ ργ
  των "Εξωτερικών κ. Ντελμπος είς
  Κεντρικήν Ευρώπην καί
  κάνια.
  τα Βαλ-
  Ο Κ. ΝΤΕΛΜΠΟΣ ΕΞΕΘΕΣΕ
  ΤΑΣ ΕΝΤΥΡ.ΒΣΕΙΣ ΤΟΥ ΤΑΙΙΑΙΟΥ ΤΟΥ
  ΛΕ2Μ0Ι ΤΗΣ ΓΑΑΑΙΑΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 22 Δεκεμβριού (τοΰ άν¬
  ταποκριτοΰ μας). — Νεώτεραι πληρο¬
  φορίαι έκ Παρισίων άναφερουν ότι είς
  συνελθόν έκεί υπουργικόν συμβούλιον
  ό ύπουργός των "Εξωτερικών κ.
  Ντελμπος εξέθεσε τάς έντυπώσδΐς έκ
  τοΰ προσφάτου ταξιδίου τού. Ώς ε¬
  τόνισεν ό κ. Ντελμπός, παντοΰ όπο>
  μετέβη διεπιστώθη τό στχθερόν των 5β
  σμών των κρατΦν μετά τής Γηλλίας
  καί όσον άφ6ρά τάς κατβυθύνβ&ις τής
  δευτέρας επί των Ευρωπαϊκών ζητη¬
  μάτων.
  ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΗΣ ΚΑΝΤΩΝΟΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 22 Δεκεμβριού (τού άν
  ταποκριτού μας). — Τηλεγραφοΰν έκ
  Σαγκάης ότι οί Ίάπωνες συμπληρώ
  νούν τάς προετοιμασίας των διά την
  μεγάλην επίθεσιν εναντίον τής Καν»
  τώνος.
  ΕΙΣ ΑΙΑΡΚΗ ΕΝΤΑΣΙΝ ΠΑΝΤΟΤΕ
  Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ ΕΙΣ ΑΝΑΤΟΛΗΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 22 Δεκεμβριού (τού άν¬
  ταποκριτοΰ μας).— Καθ" ά αγγέλλεται
  ή κατάστασις είς την "Λπω Ανατολήν
  ευρίσκεται πάντοτε είς διαρκή έντασιν.
  Έκ τής διακοινώσεως £τής "Αμερι¬
  κής καί των συγκεντρώσεων τού Άμε-
  ρικανικού στόλου τοΰ Είρηνικοΰ εδημι¬
  ουργήθη νευρικότης είς Τόκιο. Πάν¬
  τως οί πολιτικοστρατιωτικοί κύκλοι τής
  Ίαπωνικής πρωτευούσης τονίζουν ότι
  ή Ίαπωνία Θά έκκαθαρίση όπωσδήπο-
  τε την έν Κίνα κατάστασιν".
  ΟΙ ΙΤΑΛΟΙ ΚΑΙ Η ΚΑΤΑΛΗΨΙΣ
  ΥΠΟ ΤΟΝ ΕΡ ΥΒΡΟΙΓΓΟΥ ΤΕΡΟΥΕΑ
  ΑΘΗΝΑΙ 25ί Δεκεμβριού (τοΰ άν
  ταποκριτοΰ μας).—- Ραδιοτηλεγραφή-
  ματα Ίταλικής πηγής, όμιλοΰντα πε·
  ρί τ^ς καταλήψεως τού Τερουέλ υπό
  των ερυθρών ίσχυρίζονται ότι πρόκειτοπ
  περί επιτυχίας μή δυναμένης νά επήρε-
  άβη την Θέσιν των έθνικών ή όποία είναι
  πλβνονεκτική.