95197

Αριθμός τεύχους

4748

Χρονική Περίοδος

Β 1937

Ημερομηνία Έκδοσης

24/12/1937

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ΑΝΟΡ
  ΩΣΙΣ
  ΣΥΝΔΡΟΜΑΣ
  Αΐγι',,-ηοι·
  ιΐΐ|θί(ΐ Ηρια 3
  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
  μρήν
  ρτιισίη οολ Ι ό
  (ζάμηνός » 8
  Τιιιη
  /ίιγι1 ψυ/.λο»
  ΗΑΡΑΣΚΕΥΗ
  24
  ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ
  1937
  ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΥΠΟΓΡΑΦΡ-ΙΑ
  ΥηΕΥβΥΗΟΣ ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΘΡ. Μ. ΣΤΑΥΡΑΚΗΣ
  ΔΙΕΥΘΥΝΤΆΣ: ΑΝΔΡ. Μ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ
  ΑΡΙβ.Μ. ΦΥλΛΟΥ 4748
  Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΙΣ
  III
  ΤΗΝ ΣΤΕΓΗΗ ΤΟΥ
  'Η άστυνομία των Αθη¬
  νών προέβη είς μίαν τρο-
  μακτικήν αποκαλύψιν: Τεσ-
  σαράκοντα τρείς χιλιάδες ά-
  τομα μένουν είς τρώγλας,
  «νθυγιεινά, ύγρά, σκοτεινά
  ύπόγεια της πρωτευούσης.
  Καί τούτο διεπιστώθη κατό¬
  πιν ερεύνης ένεργηθείσης
  υπό αστυνομικον όργάνων
  διατεθέντων πρός τουτο. Ή
  αποκάλυψις δέ αυτή ήλθεν
  ώς βόμβα πού έξερράγη καί
  επρο^ενησε τόν τρόμον. "Η¬
  δη, ο τύπος των Αθηνών ά-
  σχολεΐται διά μακρών μέ αυ¬
  τήν την θλιβεράν διαπίστω-
  οιν, ή^ Κυβέρνησις δ! έδη-
  λωσκν ότι θά πράξη τό πάν
  όπως βελτιώση τοΰς όρους
  τής στεγάσεως των άποκλή-
  ρων αυτών τής τύχης. Άλλά
  δέν ύπάρχουν είς την πρω¬
  τεύουσαν μόνον άνθρωποι
  ζώντες είς ύπόγεια καί είς
  τρώγλας.
  Ύπάρχουν δυστυχώς παν-
  τοΰ είς όλην την χώραν. Είς
  ότι είμεθα κράτος πτωχόν
  έχον νά θεραπεύση δυσανα
  λόγως μεγάλας ανάγκας.
  Άλλά πταίει βεβαίως καί η
  άβελτηρία των κυβερνήσεως
  τού παρελθόντος μέ την παν
  τέλη έλλειψιν κοινωνικήν
  πολιτικάς. Καιρός ομως δι
  εύθυνολογίαν δέν είναι. Δι
  ότι καΐ δεν ώφελεΐ θετικώ
  είς τίποτε ή άναζητησι
  των εύθυνών αυτών. Σήμε
  ρον είναι αρκετόν ότι δια
  πιστοΰται αυτή ή κατάστασίς
  ότι όμολογεΐται μέ ειλικρί¬
  νειάν καί ότι γίνεται άρχή
  τής θεραπείας τοΰ κακοΰ.
  Ή σημερινήν Κυβέρνησις,
  μή <5ιστάζουσα νά όμολογή την αλήθειαν, έσυρε καί είς την περίπτωσιν αυτήν τόν πέπλον πού εκάλυπτε την κοινωνικήν άδλιότητά μας. Καί ήδη ύπόσχεται νά λάβη σειράν μέτρων διά την βελτίωσιν τής στέγης τού λαοΰ. Καί είναι βέβαιον 'όν θά έκπληρώσρ είς τό άέ τού εις όλην την χώραν, ΐνις | βα εκπληρώση εις τ* ακε< όλας τάς πόλεις καί τα χω- Ι ραιον την υπόσχεσιν της ριά. Ύπάρχουν καί έδώ, είς Πιστεύομεν δέ ότι τα κυβερ- το Ηράκλειον. Μάς τό άπε· κάλυψεν ή σηρειωθεΐσα πρό ημερών πλημμύρα όπότε εύρον είς αύτά τα πανάθλια χαμόσπιτα #τόν διά πνιγμοΰ φρικτόν θάνατον δεκαπέντε βυνάνδρωποι. Μάς τό βοά ή ύπαρξις των παραγκών καΐ των τρωγλων τής Τρυπητής »αί τής Χρυβοπηγήδ, ©«ου διαβιοΰν έκατοντάδες οικο¬ γένειαν, ώς άληθινά* κοινω- νικά ράκη, Τό άηοδεικνΰει άκόμη η μεγάλη έξάπλωσις τής φυμα¬ τιώσεως καί ή τρομακτική θνησιμότης, ι.πού έφείλονται είς τοΰς κακοΰς όρους διαβι- ώσεως τοΰ πληθυαμοΰ καί ι¬ δία των πτωχοτέρων τάξεων. Ποίος δέ πταίει δι' αυτήν ήν οικτράν κατάστασιν; Βε- τήν οίκτρά βαίως, πταίει πρωτίστως ή μικρασιατική καταστροφή, ή έπακολουθήσασα κρίσις, τό νητικά μέτρα θά περιλά- βουν καΐ την πόλιν μας. Έ- πειδή όμως έδώ παρουσιά- ζεται, μετά τάς τελευταίας μάλιστα πλημμΰρας, τό στε γαστικόν πρόβλημα υπό ό ξυτέραν μορφήν δέν θά ή¬ το άσκοπον νά μελετηθή άπό γενικωτέρας απόψεως έν συνδυασμώ καί πρός την ά· ναδημιουργίαν τής πόλεως Καί την μελέτην αυτήν εϊ· μεθα βεβαιοί ότι θά έπιχει· ρήσουν νά συντάξουν αί άρ· μόδιαι μηχανικαί υπηρεσίαι τού Δήμου καί τού Κράτους. Ή στέγη τοΰ λαοΰ, είναι Ή στέγη τοΰ λαοΰ, είνα Ινα άπό τα σπουδαιότερα ζή τήματα, Διότι έξ αυτής έξαρ τ«ται κατά μέγιστον μέρος καί ή ύγεία καί ή κανονι- κή ανάπτυξις των πολίτην καί διότι αυτή δίδει τόν χα- ρακτήρα κα'ι τόν βαθμόν τού πολιτισμόν τής χώρας Η ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΙΣ ΚΑΙ Ο ΕΞΟΡΑΪΣΜΟΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΛΙΜΕΝΟΣ ΜΑΣ Ή άνασταλεΐσα προσωρι¬ νώς, κατόπιν διαταγής τοϋ κ. Νομάρχου κατεδάφισις των παραπηγμάτων τού λιμένος, θά πραγματοποιηθή ώς εγνώ¬ σθη μετά τάς εορτάς, Τουτο δέ κρίνεται ώς τό πρώτον μέ¬ τρον πρός έξωραϊσμόν τής προκυμαίας. Διότι, καθώς λέ- γεται, διά τόν έξωρϊσμόν τοϋ λιμένος θά εφαρμοσθή ολό¬ κληρον, πλήρες καθ' δλα σχέ¬ διον. ΚαΙ είναι πράγματι ά- νάγκη νά ληφθή είδική μέ- ριμνα διά την εμφάνισιν τοΰ λιμένος μας. Διότι ή πόλις μας καθώς έξελίσσεται, θ' αποβή μίαν ημέραν, καί ελπίζομεν 6χι πολΰ άργά, σπουδαιότα¬ τον εμπορικόν, *"" καί τουριστικόν Είς τουτο δέ θά ρυντε- λέσουν τα κατασκευαζόμενα λιμενικά έργα, ή ανέγερσις τοΰ νέου μεγαλοπρεποΰς μου- σείου μέ τάς απαραμίλλους καΐ μοναδικάς είς τόν κόσμον αρχαιότητάς τοθ ΜινωϊκοΟ πολιτισμόν, τό αεροδρόμιον, ή όλοκλήρωσις τού ουγκοινωνι- ακοΰ μας δικτΰου καί ή γορ- γή έμπορική καί βιομηχανική μας ανάπτυξις, καθώς καί τό θαυμάσιον κλΐμα, αί σΰγχρο- νοι φυσικαί καλλοναί καί τα άφθονα καί έκλεκτά φροΰτα πού καθιστοθν τό Ηράκλειον ίδεώδη τόπον διαμονής. Φυσι- ναυτικόν κέντρον. κά δέ την πρώτην κα£ την τε¬ λευταίαν εντύπωσιν είς τούς ξένους ποϋ θά μδς επισκέ¬ πτωνται, θά δίδη, ό λιμήν. Αύ- τός θά είναι ό καθρέπτης τοϋ πολιτισμόν μας, ή προθήκη τής πόλεως, Κσί βεβαία, πρέπει νά δημι¬ ουργή έντΰπωσι ευχάρι¬ στον, πολιτισμένην. Θά επι¬ τευχθή δέ τουτο μόνον εάν υ¬ πάρχη τάξις είς αυτόν καί άν εμφανίζη όψιν καλαίσθητον, ευχάριστον. Ή Λιμενική, σχε- διάζει την ανέγερσιν Μεγά- ρου δπου θά στεγασθοΰν αί υπηρεσίαι της, τό λιμεναρχεί¬ ον, τα ναυτικά γραψεϊα καί 6λρ.ι αί έ'χουραι σχέσιν μέ τόν λιμένα υπηρεσίαι καί έ- πιχειρήρεις. Έπίσης, έχει ά- ποφασίσει καΐ την ανέγερσιν τρϋ ψυγείομ τώγ γωπών κ,αρ- πών· £υγκατατίθεται δέ γά συνδράμη καΐ είς τόγ έξωρα¬ ϊσμόν τοΰ Μεγάλορ Κόυλε, ώστε νά μεταβληθή είς κέν¬ τρον άναψυχής, καθώς καί είς την κατασκευήν κάτωθι αυτού ναυτικοϋ σταδίου διά τούς άσχολουμένους μέ τα θαλάσσια σπόρ. Άλλ' δλα αύτά βεβαία δέν είναι άρκετά. Χρειάζεται νά εκπονηθή καί νάέφαρμοσθή σχέδιον διαμορφώσεως των προκυμαιών, συγκεντρώσεως των άποθηκών, διαχωρισμοθ των χώρων είς έμπορικοΰς, τό συνήντησε πουθενά. Συνή ναυτικούς καί ζώνας έμφανί τησαν δμως τα έ'λατα οί σεως ώστε νά υπάρχη καί τάξις καί καθαριότης καί άνε σις καί πολιτισμός, οταν μετ" ολίγα έτη ό νέος λιμήν θά έχη αποπερατωθή έξ όλο κλήρου. Ή Λιμενική Έπιτρο πή, έχει έπιδείξει μέχρι σή μερον μέγα ενδιαφέρον διά την πρόοδον καί τόν έκπολι τισμόν τού Ηρακλείου. Καί είμεθα βεβαιοί ότι καί τό ζή- τημα τής αίσθητικής έμφανί σεως τοΰ Λιμένος θά τό άν τιμετωπίσΓ) κατά τόν ρον τρόπον. καλύτε Πεταχτά σημειώματα ΤΑ ΘγΗΑΤΑ ΤΟΗ ΗΜΕΡΩΝ Τα κακόμοιρα τα πεθκα, τα άρνάκια καί οί γαλοπρΰ- λες! Όδεύουν καί πάλιν ε¬ πί σφαγήν διά νά προρφερ- θοϋν θυρία είς τόν έορτασμόν των Χριστουγέννων! "Ας έ'δει- ξεν 6 γεννώμενος θεός τό¬ σην αγάπην καί συμπάθειαν πρός τα ζώα, άφοΰ επροτί¬ μησεν νά γεννηθή έν μέσω αυτών είς μίαν ταπεινήν φάτ- νην σπηλαίου, άντί νά γεννη¬ θή είς κατοικίαν άνθρώπων. Καί άς ηκούσθη την άσέλη- νον εκείνην νύκτα άπό τόν ουρανόν τής Βηθλεέμ, ώς θεΐ- ος ϋμνος τό: Καϊ επί γης ει¬ ρήνη!... Οί σύγχρονοι χριστιανοί δέν τα ξέρουν αύτά. Ό Χρι- στός ώς θεός ειμπορούσε νά γεννηθή δπου ήθελε καί νά κηρύσστ] την ειρήνην. Οί χρι¬ στιανοί δμως ώς άνθρωποι καί μάλιστα πολιτισμένον δέν ειμπορούν νά τρέφουν τόσην αγάπην καί συμπάθειαν πρός τα ζώρ οΰτε καί νά συμμορ- φωθοΰν πρός έ'να χιμαιρικόν ϋμνον Ό πόλεμος κυριαρχεΐ των πάντων σήμερον. Καί άν¬ τί νά στρέφωνιαι οί δνθρω- ποι πρός την ταπεινήν ψάτ- νην, άγονται τα ζωα πρός σφαγήν είς τόν βωμόν τοΰ 'εοειδωλολατρισμοΰ. Διότι έκεΐ κατηντήσαμεν, Νεοει- ιωλολάτραι κακής μορφής, άφοΰ παρεί,ε,κλίναμεν εντελώς ής άδοΡ, την όποιαν ήνοι- ;εν διά τής γεννήσεως, ιής ϊΐδασκαλίας κσί τού μαρτυρί- στοί τού των βορείων χω ρών καί τα έχρησιμοποίησαν ώς «χριστουγεννιάτικο δέν δρων, επάνω είς τό οποίον <. ναποθέτυυν τα δώρα τής ήμέ ρας. Καί ημείς, που είμεθα κακοί μιμήται των Εύρωπαίων έπήραμεν καί αϋτό τό έθιμον των δένδρων. Καί έπειδή δέν έχομεν έλατα, έξεσπάσαμεν είς τα ολίγα πεϋκα πού ά ποτελοϋν τόν μοναδικόν τόνον τοθ πρασίνου είς την φαλα κρήν Ελληνικήν γήν. Καί τα κόπτομεν διά νά στήσωμεν δένδρον είς την οικίαν μας, ένώ δέν φρονιίζομεν νά φυ- τεύσωμεν ε'να δένδρον είς τόν αγρόν μας, όπότε θά έκάμνα μέν πράγματι μίαν θεάρεστον πράξιν. Έχομ&ν δμως έταιρίας προστασίας των ζώων δπως έχομεν καί όμίλους φίλων τοΰ πρασίνου Άλλά, αί όρ γανώσεις αύται, είς παρο- μο.'ας περιπτώσεις σιωποϋν. Διότι πρόκειται περί έορτών καί πανηγύρεων. Καί ϊσως νά μην έπεμβαίνουν διά νά μην δημιουργηθή ή εντύπωσις δτι -' - ■ ' · ρεις. Δέν είναι διά τάς πανηγύ είναι άλλωστε τα πεΰ ΥΟΕΡΤΑΤΟΝ ΚΑΘΗΚΟΝ Η ΣΥΗ1ΡΟΜΗ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΠΛΗΣΙΟΝ Αί μεγάλαι έορταΐ των Χριστουγέννων έφθασαν.Αυ¬ ριον ή χριστιανωαύνη θά έ- ορτάση την γέννησιν τοΰ Σωτήρος Οεοΰ. Είς τάς έκ- κληαίας θ' άναπεμφθοΰν ΰ- μνοι πρός τόν θεόν. Είς τάς οικίας των εύπόρων καί των οπωσδήποτ& εχόντων θά τόν πρέπει νά ατραφώμεν ο- λοι μέ συμπάθειαν, μέ στορ¬ γήν καί ενδιαφέρον, σήμε¬ ρον. Τό Κράτος καΐ ό Δη- μος, κάμνουν ο,τι ειμπορούν διά νά βοη3ιίσουν τού; έν- δεεϊς. Διανέμουν χρηματι- κά βοηθήματατ καί διάφορα άλλα ειδή- Και αί φιλαν .....ν,μΜΐ· «χοντινν οχ οτΛΛα ειοη. Καΐ αί φΐλαν- στρωθοΰν πλούσιαι τράπεζαι θρωπικαί έπίσης όργανώσεις μέ έκλεκτά έδέσματα, μέ | φροντίζουν νά δώσουν είί ---------Γ---------» Γ·- γλυκά καί άνθη. Είς τα π«ι- 6ιά θά διανεμηθούν δώρα κ«ί άθύρματα πού προκα- λοΰν την χαράν. Είς τάς πόλεις θά όργανωθοΰν έορ- - * ίά γίνουν φωταγωγή- Και παντοϋ, ή ήμέρκ αυτή θά προολάβη όψιν έορ- τάσιμον μέ χυριαρχοϋν «ί- σθημα την χαράν καί την εΰφροσύνην τ«ί, 081$ κα, τα άρνιά καί οί γαλο ποΰλες πού άποτελοΰν τα μο ναδικά θύματα των ημερών. Αΐναι καί οί οίκογενειάρχαι, πού είναι καί τραγικωτέρα ή θέσις των. Άλλά τί είμπο ροθμεν νά ποΰμε γι' αύτούς; Τό δράμά των είναι άπερί- γραπτον. Μ. τού, τό λεέμ. (Ιρέφος τής Βη- Τά ΕΪίιατε τα ιϊκακα άρνία. <οπαδια όλόκληρα περνοΰν ίς νύκτες άπό τούς δρόμους ής πόλεως καί όδηγοΰνται πρός τα σφαγεϊα. Χά άθώα μάτιά των λάμπουν σάγ φω- :εινές χάντρες μέσ' στό σκα- :ά&ι κα( τα βελάσμοιτά των, ΐυνθέ>ρυν μίαν απαρακτικήν
  'υγαυλίαν, ώς έμβατήριον θα-
  'άτου. "Αλλοτε, υπό το,ϋς η-
  ,;ους τής φλργέρας των ποι-
  μένων, επανηγύριξον οί πρό-
  γονοί των την γέννησιν τοΰ
  Θεανθρώπου. Σήμερον, υπό
  :ούς ήχους καί πάλιν τής φλο-
  /ερας των ποιμένων, χωρίς
  (εβαίως την συνοδείαν άγγέ-
  ,ων, βαδίζουν πρός τό ρφα-
  ■εΐογ καί θρηνοΰν τό τέλας
  ής ζωής των. Διά τίς γαλο-
  ποΰλες δέν γίνεται βεβαία λό-
  'ος.Αύτός έπ^ τέλους δέν έ-
  :ανηγύρισαν την έλευσιν τοθ
  ΐεοϋ. Έτχομένςιος δέν είμπο-
  ΰγ καί νά έχουν πο;ράπονα
  ΔΙΑΒΑΙΝΕΙ Η ΖΠΗ
  ΟΝΕΙΡΑ
  ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ
  £~οιο: ε?π*ν νυσταλέα τα
  Κα', δέν εΖχαν άδικον.
  Άν έξαιρεαωμϊν τοΰς καλλιφώ¬
  νους μαθητικοϋς ή προσκοπικούς
  ^οροΰς» τής ημέρας, τα κάλλαν-
  δ» τα άληθινά--τής νυκτός
  παραμονής —δέν ψάλλοντα: ... ..
  ίλλοτε. Παιδάκι» φτωχά, ζαρω-
  μένοι άπό τό κρύο, τα ψάλλουν...
  μόλις, μπροατά σία μαγαζειά
  καί στά συνοικιακά τρίστρατα.
  Έν τούτοις αύτές ο: νυσταλέ-
  : φ(ονοϋλες φαντάζομαι δτι ά-
  ρέσου,ν σέ /(ίθε Λν^ριαπο πού Ιζη
  __Λ Ι|Ι1·. ..Α «--(.-Λ. ..-.1
  τής
  :ίος
  Άλλά, ύπάρχει κα'ι 'ένχς
  όλόκλιιρος κόομος, καλών
  χριστιανών, αγαθών άνθρώ¬
  πων, συμΐταθών άδελφών
  πού στεροΰνται των πάντων.
  Καί αΰτός ό κόομος θά αι¬
  σθανθή μέν τό σκίρτημα τής
  φυχής πού θά τοΰ δημιουργή¬
  ση ή πίστις τού πρός τόν γεν-
  νώμενον θεόν άλλά θά μεί¬
  νη συγχρόνως καί μέ τό πι¬
  κρόν παράπονον τής άνε-
  χείας,μέ τόν σκληρόν πόνον
  τής δυοτυχίας, εάν δέν τόν
  βοηθήσωμεν νά δοκιμάση
  την χαράν νά λησμονήση
  την σκληράν δοκιμασίαν
  τής μοίρας τού. Ύπάρχει ε-
  νας όλόκληρος κόσμος πτω-
  χών, άΐτοκλήρων, πού δέν
  έχει θερμήν στέγην, πού
  δέν είμπορεΐ νά προμηθευθή
  έορτάσιμα ειδή και άφθονα
  τρόφΐμα καΐ βασανίζεται ά¬
  πό την σκέψιν ότι θά διέλθη
  καΐ τα μεγάλας αύτάς ημέ¬
  ρας, μέ μόνον σύντροφον
  τό άφόρητον ψΰχος τοΰ βα¬
  ρέως χειμώνος καΐ την ατέ-
  ρησιν καΐ την πενίαν.
  Καί πρός τόν κόσμον αΰ-
  σε
  μο
  έ
  ρ
  <(έλει να ζήα-^ καΐ σήμερα στό Χριατοιιγεννιίτικο. Ιθι- Ίί αημααία τή; παραιμονή ή ή λί ύ μ ημααία τή; παραιμ μέ τή γραφική 3λο.ν·4κτίαι ττ}ς, ύ θΙτίΛ 3τι Ιρχίται κατ' ευθείαν τί; φωνοϋλες αύτές: Φθάνουν άπδ τα βάθη των περασμένων. Χομίζεις δτι ό τόνος των άδυνά- τησε... μόνο άπό την άπό.ατααι!.. "Η άκριβέστερα: 05 φωνοϋλες με βλήθ δί βλήθ Φροντίζουν νά δώσουν είς τα πτωχά παιδάκια, ένδύμα- τα, δώρα, παιγνίδια, ο,τι ειμ¬ πορεί νά δημιουργήση την χαράν. Άλλά δέν είναι δυ¬ νατόν νά έπαρκέσουν είς τάς τόσας ανάγκας τό Κρά¬ τος καί ό Δήμος κ«ί αί φι- λανθρωπικαί όργανώσεις. Δι¬ ότι οί πτωχοΐ καΐ οί ταλαί- πωροι τής ζωής άποτελοΰν ολόκληρον στρατόν. ΔΓ αύ- τό καί πρέπει ολοι οί δυνά- μενοι νά δώσουν την συν¬ δρομήν τ&>ν, νά συνειαφέ-
  ρουν άκόμη καΐ έκ των υ-
  στερημάτων των. Πρόκειται
  περΐ υπερτάτου χριστιανικοΰ
  καθήκοντος. Πρόκειται περί
  τής καλυτέραςς κατανο-
  ήαεως τής μεγάλης οημασί-
  «ς πού έχει ή γέννησίς τοΰ
  Χριστοΰ. Σήμερον, άς στρα-
  φώμεν πρός τούς δυβτυχοΰν-
  τας βυνανθρώπους μας, πρός
  τοΰς στερουμένους των πάν¬
  των πλησίον μας. Καί άς
  τού; βοηθήσωμεν μέ ο,τι ειμ¬
  πορεί έκαστος. Αυριον δταν
  οί καμπάνες των έκκλησιών
  θά σημάνουν την γέννησιν
  τού Χριστοΰ, θά πρέπει παν¬
  τοϋ, και είς την ταπεινοτέ-
  ραν τρώγλην νά άντηχήση
  τό γέλιο τής χαράς. Καί
  αΰτό θά κατορθωθί) εάν η¬
  μείς τό θελήσωμεν, εάν κα¬
  τορθώσωμεν νά μην λείψη
  άπό κοτνένα οϋτε άπό τό
  πλέον πτωχικό σπίτι, τό ά¬
  φθονον φαγητον καί τό κά-
  θε Χριστουγεννιάτικο
  δος.
  εί·
  ργ κα χ ;ρπ
  :άν σήμερον προσάγωνται θύ
  ιατα είς τόν βωμόν τής λα-
  ρείας τού.
  Τα πεϋκα δμω,ς; Τί έκαμαν
  ΐάλιν αύτά τα δυστυχή; Καί
  ιΐά ποΐογ λόγον νά κόπτων
  αι καί νά γίνωνται δήθεν
  >ένδρα των Χριστουγέννων;
  Αλλά αύτά πιστεύομεν οΰτε
  ;ΐχαν ποτέ σχέσιν μέ τόν
  νριστόν. Διότι καθόσον τού
  .άχιστον γνωρίζομεν, ό Θεόν
  ΐρωπος, άνεπαύθη υπό την
  ιυκήν, προσηυχήθη είς τό
  ρος των έλαιων, διέσχισε
  ό δάσος των κέδρων, άρω
  ατίσθηκεν άπό σμϋρναν καί
  ρ
  τεβλήθησαν
  π2ού/3χτα
  φς μ
  μετεβλήθη ά
  θώ
  ήησ μλή
  π.2.ού/3ϊ!χτα καϊ τό άνθρώπινο
  νχίσθημχ [ίττροατ% σ,τή α^μασί
  τής στιγμής. "Αλλβξεν, ή αντίλη
  ψις γιά μεο,ικά «(ίίγμχτα διότι
  οί αψΗίϊ/Αί ΐής ζωής έςεθώρια-
  ϊα η
  την μ^ργψ τους.
  —Είναι κωμικοτραγικά τα παι¬
  δία αύτά... είπεν άλλοτε Ινας πού
  έπρόσεξε σάν άφηρημένο; άπό
  κάποια σκέψι, τούς μικρούς. Έ-
  περίμενε σειρά σ' έ'να κουρεΐο κι'
  είχε Ιτσι λόγους νά ρεμβάζη.
  Κωμικοτραγικά ναί. '£^3τ.όαο
  καί συμπαθέσιατα... ΤΑ 5νειρα
  τής παραμονάς των Χριστουγέν-
  ν,ων πάλλοντχι μέσα στό νυστα-
  λέο τρΐϊγοθδι τους. Καί γιατί βέ-
  β*ια είναι. . όνειρα. Άλλά «αι5.
  διότι Ιχοτν πέρασι μό,ν<5> 3ια τόν
  παλαιόν σ,υναισθΛ^ματικό κόσμο.
  'Η ^ανυασμα,γορία των Χρι¬
  στουγέννων έχει πλαίοιο την Ά-
  γάπη. Καί ή 'Άγάπη ώς ΐδέα
  πλατέιά καί ανθρωπίνη Ιχασε την
  Ιπιβολή της. Θυμοΰμαι τίς παρα-
  μονές τοΰ άλλοτε. Φαντάζομ,αι 2ει
  αύτές άνταπεκρίνοντο πολύ πε-
  ρισσότερο στήν ίδέα αυτή. Ό,τι
  ϊφαε τάν κόσμο, είνε όπό ωρι¬
  σμένας βεβαία προϋποθέσεις, ή
  πολυθρύλητη μεταπολεμική άνη-
  συχία. Άνησυχήσαμε γιά τό μέλ-
  λον τοθ κόσμου καί έχάσαμε τόν
  εαυτόν μας! Διότι τό μέλλον αύ-
  τό κατήντησε σιγά-σιγά ϊνα μέ
  τα ατομικόν συμφεροντάκι. Οί
  κίνουνοι τοΰ μέλλοντος εξλιθ
  ,.ίβανον καί λωτόν, άλλά τό {σαν είς κινδύνους τοΰ συμφέ
  πεθκον δέν άναφέρεται νά ροντο; αύτοθ και τίποτι περισσό
  ΑΙ δενδροστοιχία!.
  Τό υπουργείον της Συγκοι-
  νωνίας απεφάσισε νά δενδρο-
  φυτεύση καί νά έξωραΐση δ-
  λους ταΰς κατά μήκας των σι-
  δηροδρομικών γραμμοΛν χώ-
  ρους. Έδώ βεβαίως σιδηρο-
  δρομικάς γραμμάς δέν έ'χο-
  μεν. Δρόμους 8μως άμαξιτοΰς
  έστω καί έλλειπεΐς έχομεν
  καΐ θά ϊπρεπε νά τοΰς 6εν-
  δροφυτεύσωμεν έπί^ιης ώς
  κατ' επανάληψιν ίγράψαμεν.
  Ιδίως ή όδώς "Ηρακλείου —
  Κνωσο,ΰ, φρονούμεν δτι θά
  πρίκει νά δενδροφυτευθί) ά-
  τερον. Νυσταλέα λο,^πίν πάντοτε
  τα κάλλανδα δ,ιΐ τούς «άρχοντας»
  μέ τάς πολλάς ανησυχίας καί τ,ά
  ξεκο.'^ντΐ'υμένα νεΰρα. "Οχ_ι 5-
  μω; καί άσυγχρόνιστα 4λωσδιό-
  λου πρός την ανάγκην μιάς πε-
  ρισσυλλογής γύρω από κάποια αϊ-
  ώνια όμοΐ(!ιμ3ίτ:α πίστεως καί κα.-
  παραιτήτως έντός τοΰ χειμώ¬
  νος. Ή έργασία αυτή θά ήτο
  δυνατόν νά γίντ) κάλλιστα
  συνεργασιαι Δήμου καί 43ου
  *
  βυμοΰμαι μιά μαχρννή όλονυ^
  κτία Χριστουγ,ίνινων στόν. Άγι,ο
  Μηνά... Σ»ηνογραφία άληθινή τό
  περφάλλον: Τ,ά πρόσωπα
  ρφ ρ *άτωά
  πό τό πανηγυρικί φεγγος των
  π-ολυβλαίων 2πΛΐ|?ναν τίς ζιοηρές.
  νατουραλιατικές άποχρώσεις των
  άγιογραφ,ίών τής Άναγεννήσεως
  μέ τό φαιδρί, ίκαναποιημένο τά.-
  νο τής συγκαταβάσεως καί τής
  Άγάπης. Ένόμιζες δτι παντοϋ
  άντίκρυζες γνώριμες άποστολικές
  μορφέ; μέσα στό φώς μιάς ψυχι-
  κής αναδημιουργίαν καί Ραφαη-
  λικές μαντόνες μέ την ύγεία καί
  τή χαρά τής ζωής. Ή ειρήνη
  καί εν άνθρωποι; ευδοξία ήτο
  κάτι τό άναμφισδήτητο. Τώρα
  στή παραμονή έκείντ) επήρε θέσι
  ή άρνησις, ή ελαφρότης, ή άνία,
  ή παραδοξολογία, ό έκνευρισμός...
  Άλλά γιατί τό κάτωκάτω...
  ΑΣΜΟΔΑΙΟΣ
  Ή άγορά
  "Αφθονα δλα τα εϊδη είς
  την αγοράν μας. Τρόφιμα,
  δώρα, παιχνίδια κοσμήματα
  είναι έκτεθειμένα είς τα κα-
  ισντήματα, άναμένοντα τούς
  αγοραστάς. Καϊ παρατηρεΐ-
  ται μέν κάποια κίνησις, δέν
  είναι δμως οϊα ανεμένετο ε¬
  φέτος. Καί είς τουτο ασφαλώς
  συνετέλεσεν καί ή έλλειψις
  βενζίνης ηού εγινε άφορμή
  νά διακοποϋν αί συγκοινωνί-
  αι κα» νά καταστή άδύνα-
  τος ή εϊσοδος χωρικών είς την
  ιτόλιν, πού θά έδιδαν ζωήν είς
  την αγοράν. Πάντως, αί βεν-
  ζίναι αναμένονται καί πιστεύ¬
  ομεν &τι αί παραμοναϊ τής
  πρωτοχρονιδς θά σημειώσουν
  μεγάλην κίνησιν καί θ' άπο-
  ζημιώσουν έξ ολοκλήρου τούς
  καταστημστάρχας.
  Ν£α είσφορά.
  Καί άλλος όμογενής δ κ,
  Ζ'αρπάκης, προσεφέρθη; προ¬
  θύμως νά ενισχύση την προ¬
  σπάθειαν τής κυβερνήσεως ν"
  άναδιοργανώστ) τάς πο>λεμ^'
  ■κάς μας δυνάμεις καΐ· έδώρηι-
  σεν είς τό Κράτος δύο πολϊ-
  μικά άεροπλάνα. Ή δωρεά
  είναι όμολογουμένως ήγεμονι-
  κή καί άξίζει νά έξαρθή
  ίδιαηέρως. Ό φιλόπατρις ό¬
  μογενής έπραξε τό καθήκον
  τού είς τό ακέραιον έκδηλώ-
  σας τόν ίδεολογικόν έθνισμόν
  τού διά τοθ ώραιοτέρου καί
  τοϋ πλέον συγκινητικοϋ, πρα-
  κτικοϋ τρόπου. Άλλ' ή δωρεά
  δέν τιμξτ τόν κ. Ζαρπάκην
  μόνον, αποτελεί τιμήν δι' όλό
  κλήρον την φυλήν.
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ. - Σήμερον: τό
  άριστούργημα τοϋ συγγραφέως
  Στεφάν Τσάίγκ: Ο<ΦΟΒΟΣ<. Άπό τού δρόνου είς την λαιμητόμον. «ΜΙΝΩΑ» —Σήμερον μιά ήρωί-1 κή έποποιΐα ποΰ την διέπει πνοή ανωτέρας τέχνης: «Ό δρόμος των Ήρώων». ΣΗΜΕΡΟΝ η ΓΚΑΜΠΥ ΜΟΡΛΑΙ ΚΑΙ Ο ΣΑΡΛ ΒΑΝΕΛ ι Είς τό ώραιότερο ' καί ιτειό ρεαλιστικό ι έργο τού συγγραφέ-( ως ττοϋ ττερισσότε- ρο διαβάζεται άπό τίς γυναΐκες δλου < τοϋ κόσμου.· ^ ! ΣΤΕΦΑΝ ΤΣΒΑίίΚ • είς τό άριστοοργη- μά τού: ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑΝ Μιά όπερέττβτ τής ΟΥΦΑ: ΝΚΟΓΚΝΙΤΟ Μέ τον Γκουστάβ Φραϊλιχ καί την Χάνσι Κνοτέκ ΜΙΑ ΤΡΑΓΙΚΗ ΒΑΣΙΛΙΣΣΑ = 285ον Τού έλεγε ψέμματα γιά νά τόν καθησυχάστι; ήταν βέβαιος. Κάτω άπό' κάθε λέξι έμάντευεν είναν πόνο· α¬ δελφόν τού δικοϋ τού πόνου. Έμάντευε, την άγωνία μιδς καρδίας πού έξεχνοΰσε τίς δικές της δυστυχίες γιά νά μην σκεφθή παρά τούς κιν- δύνους πού άπειλοΰσαν τόν ανδρα πού άγαποΰσε. Ποτέ τα φιλιά της, ποτέ τό σφι- χταγκάλιασμά της δέν τοΰ έδωκαν δσο τα λόγια αύτά πού εΐχαν γράφη κρυφά καΐ βιαστικά, την βε'βαιότητα πώς αύτός ήταν δ,τι πιό άκριβό είχεν έκείνη στόν κόσμο. Έξανάρχισε λοιπόν τα διαβήματά τού. Άλλά παν- τοϋ, μόλις έμφανιζόταν, οί σνθρωποι τόν έκύκλωναν καί τόν έρωτοΰσαν μέ μιά άρρωστιάρικη περιέργεια. "Η θελαν νά μάθουν καταλε πτώς τίς λεπτομερείς τής ά πίστευτης περιπετείας. "Ολες οί γυναΐκες έλιγώνοντο γύ¬ ρω άπό αυτόν τόν ωραίον άνδρα μέ τό πονεμμένο πρό- σωπο, γύρω άπό αυτόν τόν ζωντανόν ήρωα τοΰ θρύλου. Άλλά δσο κι' άν μέ κάθε τρόπο εδειχναν τόν πόθο τους νά τοθ παραδοθοΰν, έκεΐνος θαρρεΐς, δέν έβλεπεν. Ό νοΰς τού εΐχε χωρισθή άπό τό σώμα τού. Ήταν μέρα-νύχτα κοντά στή φυ- λακισμένη' βασίλισσα πού εκινδύνευε νά πνιγή άπό τή δυστυχία. Πώς μποροΰσε νά τής μιλήσΓ), άπό μακρυά, νά την ένθαρρύνη; Γιατί κι' έκεί¬ νη δέν μποροΰσε νά βαστάξη χωρίς έ'να μήνυμα, μιά λέξι δική τού, σέ στιγμές ακριβώς σάν κι' αύτές. "Υστερ' άπό δυό ήμέρες τού έστειλε τό γράμμα τό πιό τρυφερό, τό πιό φλογερό, ζητώντας νέα τού, λόγια καθησυχαστικά, άγάπη, «Μόλις μπορώ κ' έ'χω τόν καιρό νά σδς είπω δτι σδς ά- γαπώ. ΕΤμαι καλά. Μην άνη- συχήτε γιά μενά. Θά ήθελα πολύ νά ξέρω δτι καΐ σεΐς είσθε καλά. (συνεχίζεται) Όπως πάντοτε και εφέτος τό; ,ΚΡΥΣΤΑΛΛ' ΙΩΑΝ. Μ. ΜΥΛΩΝΑΚΗ είνε έφωδιασμένον μέ τα μοναδικά είς τό εΐδος των: ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΝΑ των πλέον ψημισμένων Εύρωπαϊκών έργοστασίων. Τα έττάργυρα έπιτραπέζια σκεύη ι τοθ «ΚΡΥΣΤΑΛΛ» είνε τα μόνα κατάλ / ληλα διά δώρα των ημερών. ΑΙ ΤΙΜΑΙ ΜΑΣ ΕΙΝΕ ΑΣΥΓΚΡΙΤΟΙ. Ή στήλη τού ώραιόκοσμου. Πουτιγκα Ούΐνδσωρ Καί κάτι Χριστουγεννιάτικο. Είς τό παλάτι τοΰ Μάλμπουρυ Χάουζ, ή βασίλισσα Μαίρη δέν περιορίζεται απλώς είς τόν θαυ¬ μασμόν των ϋπερόχων συλλογών της. Ή βασίλισσα, είνε έπίσης μία ένεργητική γυναΐκα τοΰ σπι- τιοϋ, παρά τα έβδομήντα καί πλέ¬ ον χρόίια της .. Μία των προσφιλών ένασχολή- σεων τής βσσιλικής οίκοκυράς ή- βοεΐου λίπους λετιτοκομμένου, 250 γρ. σταφίδων Δαμασκοΰ, 250 γρ. σουλτανίνας σταφίδας κομμένης, 250 γρ. σταφίδων Κορίνθου, 125 γρ. λευ.ονιών καΐ πορτοκαλλιών κομμένον (φρουΐ — γκλασέ), 125 γραμ. φαρίνας, 125 γρ. γαλέττας, 65 γρ. άμυγδάλων καθαρισμένων κα'ι κομμένον. 3 όλόκληρα αύγά καλά κτυπηιιένα, 1)2 κουτάλι τοΰ το πάντοτε—άπό τόν καιρό τήςΒα Ι γλυκοΰ άλάτι, 1)4 τής κουταλιας σιλείας τοΰ συζύγου της, Γεωργί ου ν—τάς παραμονάς των Χρι- στουγέννων, ή κατασκευή τής πε¬ ριφήμου πουτίγκας. Ή ιδία που- τίγκα έσερβίρετο είς τοΰς μονάρ- χας καί είς τούς ύπηρέτας των. Τό δνομα τής βασιλίσσης Μαίρης ήτο τόσο συνδεδεμένο μέ την κα¬ τασκευή τοΰ γλυκίσματος αΰτοΰ των Χριστουγεννων, ώστε ετόλμη¬ σαν κάποτε νά τής γράψουν γιά νά τής ζητήσουν την συνταγή. ΤΗτο τό Μτος πού δλες αί Κτή- σεις εΐχαν αποστείλει είς τό Λον¬ δίνον τα ΰλικά ιαιάς γιγαντιαίας πουτίγκας δέκα τόννων, ουτε πε¬ ρισσότερον, οϋτε ολιγώτερον, που· τίγκας ή όποία έπωλήθη κατόπιν πρός οφελος τοΰ Μργου τής «Προ στασίας των ζώων». Ό Καναδάς εΐχε αποστείλει έ'να τόνο φαρί¬ νας,ή Αύστραλία δύο τόννους στα¬ φίδων, ή Νέα Ζηλανδία δϊιο τόν¬ νους βοεΐου λίπους, αί άνατολικαί Ίνδίαι εβδομήκοντα γαλόνια ροΰ- ρι, ή Κΰπρος δύο γαλόνια μπράν- τυ, ή Ίρλανδία 22 400 αύγά... καί δέν ήσαν μόνον αύτά τα ΰλικά τής πουτίγκας. Διά την ανάμιξιν λοιπόν δλων αυτών των προμηθειών, ή βασί¬ λισσα Μαίρη συνήνεσε είς τό ν' άποκαλΰψη ίνα έκ των μυστικόν τοΰ στέμματος, δίδοντας είς την δημοσιότητα την συνταγήν τής πουτίγκας Ούΐνδσωρ... β'Η περίφημον ουνταγή. Ή κατα¬ σκευή τής πουτίγκας Ούΐνδσωρ ά- παιτεϊ μία όλόκληρη περίπου ή μέοα. Άλλ' έπίσης τί εΰωχία... βα σιλική! Ιδού άλλωστε τα άναγκαϊα ύ- λικά δι' όκτώ άτομα: 250 γραμ. ζακχάρεως πούδρας, 350 γραμ. τριμμένον μοσχοκάρυον, κανέλλα, πιπερόρριζα, γαρύφαλλα κατά βούλησιν, ενός λεμονιοΰ τό φλοιό τριμμένο, 1)4 λίτρας γάλακτος, 1 ποτήρι τού κρασιοΰ κονιάκ. Άκολουθήσετε απολύτως την όδηγίαν εκτελέσεως: είς μίαν λε- κάνη εμαγιέ, άναμίξετε δλα τα ξηρά ύλικά διά των χειρών σας, έ'πειτα προσθέσετε τα αύγά καλά κτυπημένα, τό γάλα καί τό κονι¬ άκ. Θά άνακατεύετε τό μΐγμα επί δύο περίπου ώρες. θά γεμίσετε κατόπιν μέ την πουτιγκα μιά βου- τυρωμένη μ' έπιμέλεια φόρμα καί θά πάρετε 'ένα τεμάχιον ύφάσιια- τος ολίγον βρεγμένον τό οποίον θ' άλευρώσετε, καί θά τό έφαρ- μόσετε επί τής πουτίγκας καί θά τό δέσετε δυνατά γϋρω άπό την φόρμα. ' θά βάλετε ενα άκόμη στρώμα φαρίνας καί θά δέσετε ό¬ λόκληρη την φόρμα είς έ'να άλ· λο μεγάλο τεμάχιον ύφάσματος. Τοποθετήσετε επειτα την φόρμα έντός μεγάλης ποσότητος βρα- στοΰ ύδατος καί άφήσετέ την νά ψηθή. Τό μεταξύ των δύο ύφασμά- των στρώμα φαρίνας θά σχημα¬ ί ϊ δ ύ ύ ΐ ρμ φρς τίση ϊνα ειδος κρούστας πού ή γεϋσις της πουτίγκας. Τραβήξε- τε την άπό τό νερό άφοΰ ψηθη καί άφήσετε τό ίνα μόνο κάλυμ- μα έ'ως την ώραν τής έξαγωγής άπό την φόρμα. "Οταν έλθη ή ώ- ρα τής παρουσιάσεως θά την ψή- σετε έκ νέου μέσα στό νερό πάν¬ τοτε, επί δύο ώρες, καί την στιγ¬ μήν πού θά την σερβίρετε θά την βρέξετε μ' ίνα ποτήρι κονιάκ, θά την άνάψετε καί θά την παρουσι- άσετε είς τό τραπέζι. Ή Ντιοτεγκέ -. ■■■■■■■■■■■■■■■■ι ΠΡΟΣΟΧΗ Τα ωραιοτέρα, τα πρακτικώτερα καΐ φθηνότερα ΑΩΡΑ στοΰ: ΓΕΩΡΓΑΝΤΑ Κλίπς, Καρφίτσες, Πουδριέρες τής εκθέσεως των Παρισίων 1937. Κασετίνες άρωμάτων καΐ μανικιούρ είς πλουσιω- τάτην συλλογήν. Τα εύγενέστερα δώρα μιά ΛΟΣΙΟΝ καί £να άρωμα «Νύκτες των Αθηνών». ΣΠΕΥΣΑΤΕ ΠΡΙΝ ΕΞΑΝΤΛΗ©ΟΥΝ " ■■»»»»■■»■»»»■■■■■■■■■«■■■■■■! .£1 Στου Μάρκου Ανδρεαδάκη δλες ο! νέες πλάκες γραμμοφώνων. ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΥΠΟ ΚΑΤΑΣΤΗ Μ Α ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Δέχεται Καταθέσεις: ΊΆΜΙΕΥΤΗΡΙΟΥ πρός 3 3 ) 4 ο)ο μέχρι δραχμών 125.000.— ΠΡΟβΕίΜΙΑΪ ! ύπ* τβύί *«λλ'ΐέΡβ»5 δρβυς Ό τοκβς ΰπολβγίζεται άπβ τής επομένης τής κατα- θέσεως. "Απασοίΐ αί καταβέσβις είναι έ§ ολοκλήρου ηγ¬ γυημέναι υπο τού Κράτβυς και άππλλαγμέναι τελών χ«ρ· τοσήμου. ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΙΣ ΤΑΧΙΣΤΗ ΕΛΙΣΑ8ΕΤ = = Ι ΙΙϋΙΙΗΙΙΙ ΙίΙΙΙΙ αύτοκρατειρας. Άλλ' όσον έκέροιζε τας συμπα¬ Ο ή Έλάβ θείας των Οΰγγρων ή Έλισάβετ, τόσον ευρύτερον ώρύναζζο τό χά- σμα ποΰ την χώριζεν άπό τούς Αύστριακούς άριστοκράτας αΰλικοΰ της περιβάλλοντος. Κ0Ι ΜΩΙΊΙ ΚΡ ΚΙ_ΝΗΣΙΣ.-Άφίχθη χθές έξ Α¬ θηνών ό ίατρός κ. Δημ. Γ. Τσικρι- τσής. —Έπίσης αφίκετο ό κ. Στυλ. Κατεχάκης. ΕΟΡΤΑ1.—Σήμερον εορτήν τής Άγίας Εύγενίας δέν έορτάζει ή κ Εύγενία Φουρναράκη ζ κ. Εύγενία Φουρναράκη τράπεζαι- κου. —Αυριον εορτήν των Χριστου· γέννων δέν έορτάζει λόγω πέν τοΰ ί θους ό κ. Έμμ. Αντωνακάκης, —Όυοίως δέν έορτάζει ό κ. "Ολοι αύτοι ήσαν πάντοτε συ- νησπισμένο: περί την γηραιάν άρχιδούκισσαν, την μητέραν τοϋ Φραγκίσκου Ιωσήφ, πού τώρα είχεν άλλη μιά σοβαρά κατηγο¬ ρίαν ν' απευθύνη κατά τής «εκ- κεντρικής» νύφης της: Τα φιλουγ- γρικά της α'.σθήματα. Ή άντίθεσις μεταξύ νύφης καί πεθεράς, άπό την ΐδιωτική ζ,ωή προεκτείνεται καί είς την πολιτι¬ κήν. Προβάλλει καί δημοσία. Ένα βράδυ εις τό θέατρον, είς τό αυτοκρατορικόν της θεωρείον, ή Έλισάβετ εμφανίζεται μέ Ινα πέπλο στά κεφάλι, έ'να πέπλο κεντημένο μέ πολυτίμους λίθους, ο'πως συνήθιζαν οί γυναϊκες των Οΰγγρων άριστοκρατών. Ή πεθε- ρά της πού την βλέπει άπό ενα άλλο θεωρείον, δέν πιστεύει τα μάτιά της. Τεντώνε; τόν λαιμό της γιά νά κυττάξη καλλίτερα, ΰστερα γέρνει τό κεφάλι της πίσω στό έρεισίνωτον τής πολυθρόνας της καί τό κουνεΐ ίλεεινολογοΰσα τίς εκκεντρικότητες τής νύφης της. Τό κοινόν στά άλλα θεωρεΐα καί κάτω στήν πλατείαν, άντι- λαμβάνεται την έπιδεικτικήν αύ¬ την κριτικήν τής πεθερας καί την σχολιάζει ποικιλοτρόπως. Ό- ταν τό αυτοκρατορικόν ζεΰγος ά- ποχωρή πρό τής τελευταίας πρά¬ ξεως, οί ψίθυροί. καί τα σχόλια έπιτείνονται. Οί πιό άδιάκριτοι θεαταί είχαν παρατηρήση πόσο νευρική είχε καταστή στή θέσι της ή Ίΐ.%ψ% αύτοκράτειρα μετά την έπιδεικτικήν εκδήλωσιν τής πεθερας της... (συνεχίζεται) Αριθ. 7(502. ΠΡΟΣΚΛΗΣΙΣ Ό Συμβολαιογράφος Μοιρών Εμμανουήλ Α. Κονιωτάκης έν Βόρροις Πυργιωτίσσης κατοικοε- δρεύων προσκαλώ πάντας τούς έγγεγραμμένους δανειστάς, καί τούς τυχόν εχοντας δικαίώματα ή αξιώσεις ΙπΙ τοΰ έκ δραχμών τρι¬ ών χιλιάδων (3.000) έκπλειστη- ριάσματος τοΰ ενώπιον μου χθές τή έπισπεύσει τού Μιχαήλ Εμ¬ μανουήλ Πετράκη κατοίκου Μα- γαρικάρι Ικποιηθέντος ακινήτου κτήματος τής όφειλέτιδος έν Κοκ κίνω Πύργω έδρευούση; Άνωνύ μου Βιομηχανικής Έταιρείας υπό την έπωνυμίαν «Άνώνυμος Βιομη χανική Έταιρεία Μεσσαράς» κα¬ τά την υπ' αριθμόν 7000 χθεσινής χρονολογίας Ικθεσίν μου άναγκα- στικοθ πλειστηριασμοθ έν υ, περι- γράφεται τό έκποιηθέν άκίνητον όπως έμπροθέσμως προσαγάγωσι τού; τίτλους καί λοιπά δικαιολο- γητικά των άπαιτήσεών των έ*γγρα φα ενώπιον τοΰ άρμοδίου Δικα- ί θ' δ ΟΙΟΒΟΣ καθ' δσον πασά Ικπρό- θεσμος προσαγωγή έσεται άπα- ράδεκτος. Έφ' ώ συνετάχθη ή παροΰσα δι' ήν ελήφθησαν τέλη καί δικαιώματα δραχμαί 105, έν Βόρροις Πυργιωτίσσης Κρήτης καΐ έν τω Συμβολαιογραφείω μου ίδιοκτησία Μαρίας Ν. Κραάαγά- κη σήμερον την εϊκοστήν Δεκεμ¬ βριού τοΰ χιλιοστοΰ έννεακοσιο- στοΰ τριακοστοΰ έβδόμου ετους η¬ μέραν Δευτέραν καί υπεγράφη παρ' Ιμοΰ τοθ Συμβολαιογράφου. Ό Συμβολαιογράφος (Τ. Σ.) Ε. Α. Κονιωτάκης Άκριβές αντίγραφον. Έν Βόρροις αυθημερόν. Ό Συμβολαιογράφος Μοιρών Ε. Α. Κονιωτάκης Χρήστος Μιστίλογλου. —Έπίσης δέν έορτάζει ό κ. Έ. Ί. Κοσμαδάκης πρόεδρος Έπαγ- γελματικοΰ Έπιμελητηρίου λόγφ πένθους. —Έπίσης αυριον δέν έορτάζει 6 κ.'Εμμ. Τζουλάκης τραπεζιτικός. —Έπίσης δέν έορτάζει οΰτε δέ- χεται έπισκέψεις ό κ. Έμμ. Ματζα πετάκης φαρμακοποιόο —Έπίσης δέν έορτάζει ουτε δέ¬ χεται ό κ. Έαμ. Μιγάδης. —Αυριον εορτήν των Χριστου¬ γέννων δέν έορτάζει οθυε δέχε¬ ται έπισκέψεις ό κ. Έμμ Κατσα- ράκης. —Έπίσης δέν έορτάζει οΰτε δέ¬ χεται έπισκέψεις ό ίατρός κ. Έμμ. Μαλτεζάκης. —Έπίσης δέν έορτάζει ουτε δέ¬ χεται έπισκέψεις ή Δν'ις ΧρυσοΟ- λα Ί. Μηλιάδου. —Έπίσης δέν έορτάζει οΰτε δέ- χεται έπισκέψεις ό κ. Χρήστος Βο γιατζής ϊμπορος. —Έπίσης δέν έορτάζει οϋτε δέ¬ χεται έπισκέψεις ό κ. Έμμ. Γ. Βο- ρεάδης. *** Γύρω στήν πόλι. Ή χθεσινή πρωϊνή βροχή δέν έ· μετρίασε την κίνησιν τής άγορδς. —Ή όποία υπήρξε πυκνή... —Τα καταστήματα μάλιστα μέ την έπιδεικτικήν ώς συνήθως α¬ φθονίαν των είδών των, παρουσί- αζον δψιν πανηγυρικήν. —Οί φιλόχριστοι καί δή οί Ικ των παλαιοτέραν, συνέρρευσαν χθές είς τάς Έκκλησίας τής πό¬ λεως. —"Ενθα έψάλη ή καθιερωμένη λειτουργία των έν Κρήτη μαρτυ- ρησάντων 10 προμάχων τοΰ Χρι- στιανισμοΰ. —Των οποίων ό θρΰλος, ώς έ- γράφομεν καί χθές, συνδέεται τό¬ σον μέ τάς Κρητικάς ίστορικοθρη· σκευτικάς παραδόρεις. —Διεπιστώθη καί πάλιν ή σπά· νις τής γαλοπούλας ή ή δυσανά- λογος πρός τα προσόντα της, τι- μή. — Μέ την όποιαν την προσεφέ¬ ρον οί εύάριθμοι πλανόδιοι πωλη- ταί. — Αντιθέτως τό χοιρΐδιον, «με- ζές» καί αύτός άπό τούς καλυτέ- ρους των Χριστουγέννων, προσε- φέρετο συγκαταβατικώτερον. —Μέ την άκαταστασίαν τοθ καιροΰ τα είχον χθές οί φιλέορ- τοι. —Δέν μποροΰσε νά συνεχίση τίς λιακάδες τού ό καιρός, του¬ λάχιστον τίς δύο ή τρείς πσνηγυ- ρικές αύτές ήμέρες; —Τα Χριστούγεννα άλλως τε μόνον είς την Σκανδιναυΐαν νο¬ ούνται χιον/ισμένα ή βροχερά. Συ¬ νήθως εις Έλλάδα τα έγνωρίσα- μεν υπό γαλανόν ουρανόν. — Καζαμίαι καί ήμερολόγια είς ημερησίαν διάταξιν είς τα βιβλι- οπωλεΐα. —Ύπάρχουν νοκοκυρές οί οποί¬ ες δέν μποροϋν νά κάμουν χωρίς καζαμίαν. —Άλλά καί νοικοκύρηδες... Τό ημερολόγιον £πειτοι αποτελεί συνάρτημα καθημερινόν, συνήθως δέ... προτοΰ μπη ό καινοΰργιος χρόνος. —Μεταξύ των έπαγγελματιών τής ημέρας είναι καί οί φουρνά- ρηδες. —Αί συγκεντρώσεις έκεί των λαμαρινών άρχίζουν πάλιν νά γίνωνται χαρακτηριστικαί. —Χωρίς νά έξαιροϋμε έννοεϊται καί τάς συγκεντρώσεις των φερου- σών τάς λαμαρίνας μικρών καΐ μεγάλων ύπηρετριών, αί οποίαι ά ποτελοΰν σωστό μελισσολόί. — Είς τοΰ Πουλακάκη προβάλλε- ται άπό χθές ό 'Φόβος» ίνα άπό τα νεώτερα καί ωραιοτέρα κινη- ματογραφικά £ργα. ό Ρέπορτβρ ΑΦΙΧΘΗΣΑΝ τα φρεσκότα- τα ψαρικά είς δοχεΐα μικρά καί μεγάλα, είς τό κατάστη- μα Έμ. Κρασάκη, (έναντι παλ. Νομαρχίας. | Έκπτώσειςέξαιρετικαί ι Έττ' εύκαιρία των έορτών καί δι' 20 μόνον ημέρας τό νέον Χρυσοχοεΐον: 1 Ανδρ. Βλάσση Όδός Ιδής θά διαθέση είς τιμάς -ραγματικοθ κόστους δλην την πλουσίαν συλλογήν των άσυναγωνίστων καί πεφημισμέ- νων είδών τού. ΤΜΗΜΑΤΑ: Χρυσα κοσμήματα άπαράμιλλα.—Ωρολόγια έπιτραπέζια χειρός καί τσέπης.—"Ολα τα μοδέρνα Βί]ο«Χ τής παγκοσμίου μάρκας Β8ΡΕ.—Κρύσταλλα.—Μπιμπελώ σπάνια, παντός εΐδους. Ρ" ■ ■■■ι ■ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ι Λόγφ των έορτών θά πωλήσωμεν είς τιμάς κόστους Τό χρησιμώτερον καΐ πρακτικώτερον δώρον των ημερών είνε αναμφισβητήτως ένα μοδέρνο υφασμα των νέων παραλα- βών μας. Έχομεν πάντοτε την ΐΐλουσιωτέραν συλλογήν γυναικείον ύφασμάτων. Κατάστημα: Χρ. Παντουβάκη «ι Πλατειά — Σΐράτα. ι— κ...
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  Δικαστών
  Προεδρεύ-
  κείμενον έκ ιών
  Θεοφίλου Τζίκα
  όντος κωλυομένου τόϋ Προέ
  δρου, Κωνσταντίνου Καρβε-
  λά καί Στυλιανοΰ Κασέλου
  Πταισματοδίκου, κωλυομένων
  των λοιπών τακτικών Δικα-
  στών.
  Συνεδριάσαν δημοσίως έν
  τώ άκροατηρίω τού την 9 Δε¬
  κεμβριού 1037 παρόντων τού
  τε Άν)είσαγγελέως Παναγ.
  Παναγιωτοπούλου καϊ τοϋ
  'Υ)γραμματέως Α'. Στυλ. Περ
  βολαράκη Ίνα δικάσπ τούς
  επί Δυσφημήσει κατηγορουμέ
  νους 1) Νικόλαον Χ. Κατεχά
  κην καί 2) Έμμ. Α. Ζαχαρι*
  ουδάκην κατοίκους Ηρα¬
  κλείου παρόντων μετά των
  συνηγόρων τού δικηγόρων
  Ιωάν. Ζερβουδάκη, Δημ. Βου-
  ρεξάκη καί Γεωργ. Σκου¬
  λα. Καί
  Επί τής πολιτικής άγωγη"ς
  τού Άριστείδη Κ.; Κουφάκη
  κατοίκου έπίσης παραστάν-
  τος αυτοπροσώπως καί διο-
  ρίσαντος πληρεξούσιον τού
  τόν παρόντα δικηγόρον Κων.
  Μαμαλάκην αίτησάμενον δ
  πως καταβληθώσι τώ πελάττ)
  τού δραχ. 9000"ώς ' χρηματι
  κης έν τη είδήσα ταύτη κρί
  σεων τοΰ
  *<ήν ικανοποίησιν διά την ψυχικήν οδύνην ήν υπέστη έκ τοΰ άδικήματος. Ό παρά τώ Δικαστηρίω τούτω Εισαγγελεύς διά κλη- τηρίου θεσπίσματός τού εκάλε¬ σε τούς ανωτέρω κατηγορου- μένους "ίνα έμφανισθώσιν σήμερον ενώπιον τού Δικα- στηρίου τούτου καί δικασθώ σιν ώς υπαίτιοι τής έν αυ¬ τώ άναφερομένης άξιοποίνου πράξεως. Προκειμένης σήμερον συ¬ ζητήσεως καθ" ήν έξετάσαν τούς κατηγορουμένους περί τής ταυτότητός των. Άκοθσαν τοΰ Εισαγγελέ¬ ως άπαγγείλαντος συνοπτι- κώς την έ'ννοιαν τη"ς κατηγο- ρίας. Έξετάσαν ένόρκως τούς σεων τοΰ κατηγορουμένου περί ύπόπτων καί έπικινδΰ- νων είς την παραγωγήν κσ- τασκευασμάτων καί έκ τής έν τώ φόλλω θέσεως έν ή" κατεχωρήθη τό δημοσίευμα τουτο των πομπωδών αύ- τοϋ τίτλων οΐτινες είναι ά- σύνηθες είς παρομοίας είδή- σεις τό Δικαστήριον άγεται είς τό συμπέρασμα δτι ένυπηρ χε παρά τω κατηγορουμένω πρόθεσις δυσφημήσεως τού μηνυτοΰ ούχι συκοφαντικής, άλλ' άπλής τοιαύτης καΐ τούτω λόγω δέον νά κηρυ¬ χθή ούτος έ'νοχος επί τή πά ραβάσει τοΰ άρθρου 20 τοϋ Νόμου 5060 καί διαταχθή ή δημοσίευσις τής αποφάσε¬ ως είς τάς ενταύθα έκδι- δομένας ημερησίας εφημερί¬ δας «Άνόρθωσιν», «Δρασιν» καί «'Ίδην» συμφώνως τω άρθρω 28 τοΰ ώς άνω Νό- προηγουμέ Ι νυμάκειον Βρεφοκομεϊον Ή-1 τοΰ κατηγορουμένου οημο °* ' ρακλείου. ; σιευθη αντίγραφον τής παρού Ό συνήγορος ήτήσατο τό σης τίς τάς έν Ηρακλείω έκ- έλάχιστον τής ποινής όριον διοομένας καθημερινάς εφημε¬ μου. Έπειδή δέν προέκυψαν κα- μάρτυρας τής κατηγορίας καλ ύτιεραοτννοεως. Άκοΰσαν των κατηγορου¬ μένων άπολογηθέντων καί άρνηθέντων την κατηγορίαν. Τοΰ Εισαγγελέως προτεί- ναντος τήν^άπαλλαγήν των κα τηγορουμένων ελλείψει δόλου. Τού Πληρεξουσίου αΐτησα- μένου την ένοχήν των κατη¬ γορουμένων. νων την των των. Ίδόν Των συνηγόρων αίτησαμέ· άθώωσιν των πελα την δικογραφίαν Σκεφθέν κατά τόν Νόμον Έπειδή, καθ" ά προκύπτει έκ τοΰ υπό κρίσιν δημοσιεΰ- ματος εφημερίδος «Κρητικά Νέα» τής 26ης Ιουλίου 193 7 6 έκ των "κατηγορουμένων Νικολ. Χ. Κατεχάκης Διευ θυντής καί ίδιοκτήτης Τής εφημερίδος ταύτης προσήψε είς τόν μηνυτήν την πράξιν τής ιδρύσεως κρυφοΰ έργο- στασίου μετασκευής άχρηστων ποτασσών άνήκον είς την ε¬ ταιρείαν Κ. Θ. Κουφάκη καί Σία είς τό οποίον ή πότασσα έχρωματίζετο καί επιπροσθέ¬ τως δτι κάτι τα ύποπτον συμ καί άν αί πότασσαι έπωλοΰντο θά έπρο ξένουν άνυπολογίστους κατα στροφάς είς την παραγωγήν. Καί απεδείχθη μέν έκ ενώπιον τοΰ Δικαστηρί γενομένης διαδικασίας, δτι ή πράξις τής μετασκευής τής ποτάσσης καί ή Ίδρυσις έργοστασίου παρά τής έται- ρ(ας ής μέλος είνε καί ό μηνυτής Αριστείδης Κουφά- τα την κρίσιν τοΰ Δικαστηρί- ου στοιχεΐα ένοχής κατά τού ετέρου κατηγορουμένου Έμμ. Ζαχαριουδάκη επί τή ανωτέρω πράξει, καθ" δσον ούτος οΰδα μώς ανεμίχθη είς ταύτην καί τούτω λόγω δέον νά κηρυχθή άθώος. Διά ταυτα Κηρύσσει τόν κατηγορού μενονΝικόλαον Χ. Κατεχάκην έτών 26, γεννηθέντα καί κατοικοϋντα είς Ηράκλειον, Διευθυντήν καί ίδιοκτήτην τής εφημερίδος «Κρητικά Νέα» καί χριστιανόν "Ορθόδοξον, έ νοχον τοΰ δτι ώς Διευθυν- τής καί ίδιοκτήτης τής έν Ηρακλείω εκδιδομένης υπό τόν τίτλον «Κρητικά Νέα» ε¬ φημερίδος την 26 "Ιουλίου 1937 έν Ηρακλείω ίσχυρί- σθη ενώπιον τρίτων καί διέ- δωσε περΐ τοΰ Άριστ. Κ. Κουφάκη ωρισμένον γεγονός δυνάμενον νά βλάψτ) την τιμήν καί υπό λήψιν αύτοΰ ή¬ τοι έδημοσίευσε έν τφ ύη' ά,ρνθ. 907 φύλλω τής ανωτέ¬ ρω εφημερίδος δτι ανεκαλύ¬ φθη τό κρυφόν εργοστάσιον μετασκευής άχρηστων ποτασ¬ σών άνήκον είς την έταιρίαν «Κ. Θ. Κουφάκης καί Σία» ής ό παθών ήτο διαχειριστάς, είς τό οποίον ή πότασσα έ¬ χρωματίζετο καί δτι κάτι τό ύποπτον συμβαίνει καί δτι ε¬ άν αί πότασσαι αυται έπω- λοΰντο θά επροξένουν άνυπο¬ λογίστους καταστροφάς είς την παραγωγήν η ής καί την μετατροπήν αύτ?]ς. Σκεφθέν κατά τόν Νόμον. Έπειδή ή πράξις δι" ήν κη- ρύσσεται ένοχος ό κατηγο- ρούμενος προβλέπεται καί τι- μωρεΐται άπό τ' άρθρα 20 καί 28 τοΰ Νόμου 5060. Έπειδή κατά τα άρθρα 41 καί 42 τοΰ Νόμου 5060 νόμι- μος τυγχάνει ή προκειμένη παράστασις τοΰ πολιτικώς έ- νάγοντος περί χρηματικής ι¬ κανοποιήσεως αύτοΰ καί δέον έπομένως όπως γίνη έν μέρει δεκτή αυτή διά τό ποσόν των δραχμών 3000, δπερ άρκοΰν κρίνει τό Δικαστήριον Έπειδή ή περί μετατρο- πής αίτησις τοΰ κατηγορού μένου έρειδομένη επί τού άρ θρου 1 έδ. 1 τοΰ Νόμου 5989, νόμιμος τυγχάνει κατα- βληθέντος δέ καί τοΰ νομίυοο τέλους. δέον νά γίνη, δεκτή καϊ νά όρισθΓ] χρηματική ποινή δραχμών τριάκοντα 30) δι' έκαστην ημέραν φυ λακίσεως λαμβανομένης ύπ' όψει τής έν γένει οίκονομι- κής κσΐ οίκογενειακής κατα στάσεως αύτοΰ. Διά Ταυτα Καταδικάζει τόν κηρυχθέν- τα ένοχον κατηγορούμενον είς φυλάκισιν ενός μηνός (1) καί είς τα δικαστικά εξο δα καί τέλη έκ δραχμθν έ πτακοσίων έξήκοντα έπτά καί 10 (767, 10) είσπρα- κτέα παρ' αύτοΰ είς τρείς σας τριμηνιαίας δόσεις τής πρώτης καταβλητέας πρό πάσης έκ των ψυλακών απολύσεως τού καί διά πρόσω πικής τού κρατήσεως. βαίνει αυται τής ου Τόν δέ Εμμανουήλ κατηγορούμενον Ζαχαριουδάκην κάτοικον έπίσης άθωον τής ανωτέρω πράξεως. "Εκρίθη, απεφασίσθη καί ά· πηγγέλθη. Έν Ηρακλείω τή 9 Δεκεμ βρίου 1937. Ό Προεδρεύων Θεόφ. Τζίκας Οί Δικασταί Κωνστ. Καρβελας Στυλ. Κασέλος Ό Ύ)γραμματεΰς Α' Στυλ. Περβολαράκης Μετά την άπαγγελίαν τής ανωτέρω αποφάσεως. Άκοΰσαν τοϋ Εισαγγελέως είς τόν κατηγο- φυλάκι- προτείναντος δπως κηρυχθέντα έ'νοχον ρούμενον επιβληθή σις δύο μηνών. Ό πληρεξούσιος ήτήσατο την παραδοχήν τής πολιτικής άγωγής καί εδήλωσεν δτι τό έπιδικασθησόμενον ποσόν τής ψυχικής όδύνης δωρίζει υ¬ πέρ τοΰ Κοινωφελούς ϊδρύμι ' - , Γ-______ τατρέπει την ώς άνω Με- ποι- νήν φυλακίσεως είς χρηματι κήν καί όρίζει δραχμάς τριά κοντα (30) δι' έκαστην ή μέραν φυλακίσεως τού. ΔιατΑσσει δπως δαπάναις ρίδας «Άνόρθωσιν» «Δοά σιν», καί «'Ίδην», καί είς την υπό τοθ κατηγορουμένου έκ- διδομένην άπογευματινή εφη¬ μερίδα «Κρητικά Νέα». Δέχεται έν μέρει την υπό κρίσιν πολιτικήν άγωγήν. Ύποχρεοϊ τόν έναγόμε νόν Ίνα καταβάλη είς τό έν Ηρακλείω Κοινωψελές ϊίϊρυ- μα ύΐτό την έπωνυμίαν «Γε- ρωνυμάκειον Βρεφοκομεϊον Ή ρακλείου» έντόκως άπό σήμε ρον μετά τοϋ νομίμου τό- κοο καί διά δεκαπενθημέρου προσωπικής τού κρατήσεως καί μέχρις έξοφλήσεως δρα¬ χμάς τρείς χιλιάδας (3ΟΟΟ) ώς δωρηθείσας υπό τοΰ πολι τικώς ένάγοντος Άριστ. Κου¬ φάκη ώς χρηματικήν ίκανοποί ησιν διά την ψυχικήν οδύνην ήν υπέστη έκ τοϋ άδικήματος καί έπέβαλεν είς βάρος τοθ έναγομένου τα έξοδα πά ραστάσεως τοϋ ένάγοντος έκ δραχμών τριακοσίων (300) ώς αμοιβήν τοΰ παραστάντος πληρεξουσίου δικηγόρου αύ τοΰ καί τα τέλη. Εκρίθη απεφασίσθη καί άπηγγέλθη. Έν Ηρακλείω τή 9 Δεκεμ βρίου 1937. Ό Προεδρεύων Θεόφ. Τζίκας Οί Δικασταί Κωνστ. Καρβελα; Στυλ. Κασέλος Ό 'Υ)Γραμματεΰς Α' Στυλ. Περβολαράκης Άκριβές αντίγραφον Έν Ηρακλείω τή 17 Δέ κεμβρίου 1937. Ό Ύ)Γραμματεΰς Α' Στυλ. Περβολαράκης τος υπό την έπωνυμίαν Γερω ς,ν^-χ-^Ν»—*-»./» ΑΙΑ ΤΑ ΓΛΥΚΑ ΣΑΣ Οίκοδέοποιναι καϊ Οίκοκυράδες, "Εφθασαν οί καλές ήμέρες τού Χρόνου. Ή χιχρχ τοΰ σπιτιοϋ δέν έννοεϊτκι εάν ύέν κο· , «ή ή Ηααιλόπητα, άν δέν ποψατεδοϋν τα βς- παραίτητα έκλεκτά γλυκά α τόν μιχοαφέ οχς γιά τα παιδία, γιά τους επισκέπτας σας. Τό καρδιοκτύπι μήπω; δέν βρήτε άγνά ύλι- χά, μηπω; δέ ν σάς πετύχουν οί κουραμπιέδες, ϊί μ Π σάς κάψη ό φούρνος την Ιΐασιλόπητα δέν τα έ'χετε εφέτος. 'Ο πεφημιαμενος Ζαχαρρπλάστη; τού «Ε- ΟΝ Ι ΚΟΥ» σάς άπαλλάσσει άπό κάθε άνησυχία καί φροντίδα. Διότι «5Γ όλας τάς έορτασίμου; ημέρας, διά τάς έσπερίδας βας, διά τα δώρα πού θά στεί- λετε είς φιλικά αχς σΐτίτια, 3ά έ χ.ι άνά πάσαν στιγμήν είς την διάθεσιν σας: ΟΑΥΜΑΣΙΟΥΣ ΑΜΥΓΔΑΛΩΤΟΥΣ ΚΟΥΡΑΜΠΙΕΔΕΣ," ΒΑΣΙΛΟΠΗΤΕΣ αέ ώ πό ι ο μέγεθος θελήσετε μέ άγνά ύ- λικά, ΦΡΟΥ-Ι- ΓΛΑΣΣΕ φρεακότατα εί; μεγάλην ποικιλίαν, ΣΟΚΟΛΛΤΑ- ΚΙΑ, ΜΑΡΟΝ ΓΛΑΣΕ, ΜΑΡΟΝ ΝΤΕ- ΓΚΙ^Ε ΐ/.Γίαράμιλλα. ΤΟΥΡΊΈΣ εί; ώρκΐα πρωτότυαα σχέ- 5ιχ, καί ο,τι άλλο θελήσετε δι' ιδιαιτέ¬ ραν παραγγίλιών. Προμηθευόμεναι τα γλυκά σας άπό τό «ΕΟΝΙΚΟΝ» καί οίκονομίαν εχετε καιΐ τούς δικού; σα$ 6ά κατενβουσιάσετε, διότι οπ*>ς εί¬
  νε γνωστόν μέχρι σημερον, κανβίς δέν ήμφι-
  ββητΐΐΐί την Ο.τϊροχήν μας.
  Μετά πλεϊστη; τιμίίς
  ΤΟ «ΕΘΝΙΚΟΝ»
  ί ΕΙΝΕ Τ0 ..ΕΘΝΙΚΟΝ"
  Γ
  ■■«■■■■
  Διά τα καλλυντικά σας.
  Καθ1 όλον τόν μήνα Δεκέμβριον καί μέχρις έξαντλήσεως
  τής μεγάλης τταρακαταθήκης των καλλυντικών και άρωμά-
  των τού φαρμακείον
  Ίθθίν. ΛθγΐΟΧδθυ (ηλ. Μεϊντάνι)
  θά τίωλοθνται είς τό ειδικόν τούτου τμήμα καί ΕΙΣ ΤΙΜΑΣ
  τίραγματικΌΟ ΚΟΣΤΟΥΣ 6λα χά είδη των καλλυντικων καί ά-
  Ρί01ίΗτοιν'άρώματα, ποθδρες:, κρέμες, μπριλλαντίνες, σατίού-
  νια κ. λ. ττ., κ. λ. τι.
  'Εκπτώσεις κόστους.
  »_^-ν>~^>_^—»_/***^ν
  ΕΚΤΟΣ ΤΡΑΣΤ
  Ή έξωτερική παράστασις
  των διδασκάλων.
  ΙΙ,ο-'ς το',ις Γενικού; Επιθεωρη
  τάς τής στοιχεκοδους έκπαιδεύσε-
  ιος καί τού; Έπιθειορητάς των
  οημοτικών σχολείων, απεστάλη ύ
  πό τοϋ υπουρ,'ϊίου τής ΙΙαιοείχξ
  έγκύκλιος αναφερομένη είς την έ-
  ςωτερικήν παράστασιν των διδ*-
  σκάλων.
  Σχετικώς τό ' Υπουργείον !>πο-
  δεικνύει δπως γίνουν είς τοΰ; δι
  δασκάλου; αί δέουσχ·. συστάσεις
  περί έπιμελείας τής εμφανίσεως
  αυτών κατά τρόπον ν.ίσαιον κα'.
  σοβαρόν.
  Αναφορικώς μέ τάς δ;δασ·/αλίσ
  σα; γίνετα: μνεία κα: τή; χρή¬
  σεως ψιμμυθίων, ήτις παρουσ-.α
  ζομένηένίοτε ζατά τρόπον προσβάλ
  λοντα την κοσμιότητα δέν δημ:ουρ
  γεί έχέγγυα έπιό->λής μεταςύ των
  η
  Τό 'ΥπουργίΙον Ιπιμένει εί;
  την μετ' άκριβεία; τήρησιν τής
  2γχυκλίου ταύτας, καθ' δτι έν
  I-
  νχντία περιπτώσει Οί ευρεθή είς
  την ανάγκην νά επιβάλη κυρώσεις
  εί; τούς μή συμμορφωθησομενου;
  οεδομένουβτι κατά τό πνεθμα ταύ
  τη; δέν νοεΐται μόρφωσις κα! άνά
  πλασ:ς Ιφ' δσον ο! διδάσκαλοι δέν
  Γ.χρί'/ο1^ έαυΐοϋ; παραϊείγματα
  άςιοπρεπείίς /.αί ή'ϊικής τά¬
  ξεως.
  Ή ανωτέρω έγκύκλιο; κοινο¬
  ποιησισ* καί πρός τούς Επιθε¬
  ωρηταί Κρήτης, θά τύχη παρ' αύ
  των άναλόγου προσοχής.
  —Οί περιορισμόν των εΐσαγω-
  γών.
  Κατά συγκροτηθεϊσαν είς τό υ¬
  πουργείον τής Έθνικής θϊκονο-
  μίας σύσκεψιν των ύπουργων Έ-
  θνική; θίκονομία; καί Οϊκονομι-
  κων καί των αρμοδίων ϋπηρεσΐών
  κατήρτισθησαν οί όριστικβί πίνα·
  κες περιορισμων είσαγ^γής, οί
  όηοΐοι θά ϊσχΰσουν κατά τό
  νεον εισαγωγικόν εξάμηνον, 'ίΐ;
  πληροφορούμεθα οϋσιώδεις μετα¬
  βολαι είς τό ίσχϋον σύστημα δέν
  έπερχονται, μζτατάξεις μονον γί-
  νονται έμ.τορευμάτων τινών άπό
  πίνακο; είο^ πίνακα, συγχρόνως
  δέ άφίνονται ελευθέρα ωρισμέ¬
  να έμπορεύματα των οποίων ή
  εϊααγωγή δέ ν ίΐνε μεγάλη.
  'Ο Δήμαρχος Ηρακλείου
  Διακηρύττει δτι:
  Έκτίθεται είς μυστικήν μει¬
  οδοτικήν δημοπρασίαν δι' έν-
  I
  σφραγίστων προσφορών άνευ
  δρίου έκπτώσεως ή έγκατά-
  ί στάσις κεντρικής θερμάνσε-
  ; ως είς τό Μέγαρον Άκτάρι-
  ,κα υπό τούς ορους τής ύπ'
  άριθμ. 10419)8667 διακηριόξε-
  ως.
  Τό έργον προύπελογίσθη είς
  δραχμάς 475.000.
  Ή δημοπρασία ενεργηθή¬
  σεται ένταΰθα καί έν τώ Δή
  μαρχιακφ Καταστήματι την
  τριακοστήν (30ήν) τοθ μηνός
  Δεκεμβριού έ. έ. ημέραν Πέμ-
  την καί ώραν Π —12 π. μ.
  Δεκτοί γίνονται έργολάβοι
  διπλωματοθχοι τοΰ οίκείου
  πτυχίου καί διπλωματοΰχοι
  Άνωτάτης Σχολής Μηχανολό-
  γων—Ήλεκτρολόγων έχοντες
  άδειαν άσκήσεως επιτηδεύμα¬
  τος έργολάβου.
  Έν Ηρακλείω τή 9 Νοεμ¬
  βριού 1937.
  Ό Δήμαρχος Ηρακλείου
  Μηνάς Γεωργιάδης
  Αναχωρεί έξ Ηρα¬
  κλείου εκάστην ΚΥΡΙΑ¬
  ΚΗΝ βράδυ κατ' ευθεί¬
  αν ΠΕΙΡΑΙΑ.
  ΤΕΤΑΡΤΗΝ βράδυ κατ'
  ευθείαν ΠΕΙΡΑΙΑ, Σϋρον,
  ΤΗΝΟΝ, Πάρον, Νάξον.
  Πρακτορείον
  ΛΙΝΑΡΔΑΚΗ
  Τηλέςρ. 5-41
  ■■■■«■■■■■■■■■■■■■■■εί
  —Ή επαρχιαχή όδοποΓία είς
  τόν γείτονα.
  Έκ τοΰ συναφβέντος προσφά-
  τως δανείου διά την επαρχιακήν
  όδοποιΐαν* έν τω γβίτονι διετέ¬
  θησαν δρ. 900 χιλ. διά την συνέ¬
  χισιν τής όδοΰ 'Αχλαδίων—Ρ«υ·
  κακάς. Διετέθησαν έπίσης 900.000
  δρ. δια την κατασκευήν τής γε-
  φύρας 'Απολιανων μεταξϋ 'Μαλ-
  λών καί Μύρτου, τής γεφυρας
  Μουρνιών καί συμπλήρωσιν των
  γεςρυρών τοθ όδικοϋ δίκτυον Ι¬
  εραπέτρας— Καλαμαΰκας— Ανα¬
  τολή;.
  —Τέλεσις λειτουργίας.
  Την προσέχη Κυριακήν 26ην
  τρέχοντος τελεσθήσεται έν τ%ι Μη¬
  τροπολιτικώ Ναώ τοϋ 'Αγίου Μη·
  νά Πανηγυρική Λειτουργία τοΰ
  Ίακώβου τοϋ άδίλφοθέου κατά
  την ειδικήν τυπικήν διάταξιν
  των Πατριαρχείον, αρχομένη πε·
  ρί ώραν 8.30 πρωϊνήν. Ή λειτουρ-
  νία χύτη γινομενη ύικ πρώτην
  φοράν έντκΰθοι τελεΐτβιτ ο-υνήβως
  χχτχ την εορτήν τού Άγίου Α¬
  ποστόλου Ίακώβου, άδελφοϋ τ»ϋ
  Κυρίου ήτις συμπίπτει την Κυρια¬
  κήν μετά την Χριστοΰ Γβννησιν,
  καί την 23ην Όκτωβρίου. Τό τε
  περιεχόμενον των εύχών κ»ί τβ
  τελετουργικόν τυγχάνει πρυτβ·
  τύπον καί άρχαϊκόν, καβώς καί
  τό Μουσικόν μέρος άπλοΰν ' κατ
  κατανυκτικόν.
  —Οί ταξιδεύοντες Στρατιωτι-
  κοί.
  Πρός τάς Στρατιωτικάς άρχά;
  εκοινοποιήθη απόφασις τοϋ κ. υ¬
  πουργόν Σιδηροδρόμων καί αύτο-
  κινήτων δι' ής καθίβταται γνω¬
  στόν ότιέξακολουθεΐ-,ϊσχΰον τόαρ
  θρον 17 τοϋ Α Ν. 412 όπερ πρβ-
  βλέπει περί έκπτώσεων επί τής τι¬
  μαί των εισιτήριον των λεωφορεί-
  ων αϋτοκινήτων διά τού; έν ύ-
  πηρεσϊα καί αδεία ταξιδ&ύοντ-ας
  στρατιωτικού;.
  ΕΜΜ. Κ. ΣΧΙΖΑΚΗΣ
  ΙΑΤΡΟΣ - ΠΑΟΟΛΟΓΟΣ
  ται είς τό Ιατρείον τού όδός Άγίου Τίτου—
  έ'ναντι Λημαρχείου. Καθ" εκάστην 9—11 καί 3—7.
  Αριθ, τπλεφώνου 300.
  • «•■■«■■■■«■■■■••■■■■■■■■■■■■«••■■■ι
  Η ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΣ ΤΩΝ ΔΩΡΟΝ
  ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΗ ΤΗΝ ΟΡΑΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΑΣ
  Κάλτσες,
  Κάλτσες,
  Κάλτσες
  ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ:
  Α^ΒΟΠΑΤΖΗ
  ΚΕΝΤΡΙΚΟΝ: Πλατεΐα Αγ. Αικατερίνης.
  ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ: Πλατειά Στράτα.
  Ηράκλειον —Κρήτης
  Γραφεΐα έναντι Παλ. Νομαρχίας
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  Πρωΐα Παρασκευής
  24 Δεκεμβριού 1937
  Η ΑΓΓΛΙΑ ΕΖΗΤΗΣΕ ΣΕΒΑΣΜΟΝ
  ΤΟΥΚΑΒΕΣΤΩΤΟΣΤΟΥΧΟΓΚ-ΚΟΓΚ
  ΕΖΗΤΗΘΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΣΑΜΠΕΡΛΑΙΝ
  Η ΕΝΙΣΧΥΣΙΣ ΤΟΥ ΑΓΓΛΙΚΟΥ ΣΤΟΑΟΥ
  ΛΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΡΟΥΡΗΣΙΝ ΤΟΝ ΟΑΛΑΣΣΙΟΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 2» ^Δεκεμβριού (τοΰ
  άνταποκριτού μας).— Έκ Αονδίνου
  αγγέλλεται ,ότι ή Αγγλία διά νεο>τέ
  ρας διακοινώσεώς της πρός την κυ·
  βέρνησιν τοΰ Τόκιο, ζητεί παρ* αυτής
  απόλυτον σεβασμόν τής Βρεττανική
  περιοχής τοΰ Χόγκ-Κόγκ.
  'Κν τώ μεταξύ ο ΙΙρωθυπουργόι
  κ. Τσάμπερλαιν είς συνελθόν σήμερο·
  Υπουργικόν Συμβούλιον προέβη είς
  νέας δηλώσεις ύποδείξας την ένίβχυσι·
  τού Βρεττανικοΰ στόλου. Ό στόλος έ
  πείπεν ό κ. Τσάμπερλαιν πρέπει νά έ
  νισχυθή αρκούντως διά νά ανταποκριθή
  πλήρως καί ^ έν "Απω Ανατολή καί ό-
  που άλλού άπειλοΰνται τα Βρεττανικά
  συμφέροντα χωρίς μείωσιν τής ναυτικής
  δυνάμεως τοΰ Κέντρου.
  Ή Κινεζική προέλασις είς Χοπέϊ.
  Δέν αποβλέπει είς πόλεμον ή Άμερική
  ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ (ραδιογρ.) Εί-
  δήσεις πρός τό Πρακτορείον
  Τρανσότσεαν βεβαιούν δτι
  ή άντεπίθεσις των Κινέζων είς
  την επαρχίαν Χοπέϊ έπιτυγ
  χάνει καί δτι ό Κινεζικός
  στρατός προελαύνει πέραν
  των πόλεων Κουάν Τσέν καί
  Νάν—Νόχ τάς οποίας καί
  άνακατέλαβε.
  κινητοποιήση τοθ Άμερικα-
  νικοϋ στόλου τοθ Είρηνικοΰ
  έ'χει οιονδήποτε έπιθετικόν χα-
  ρακτήρα. Οί ναυτικοί κύκλοι
  τής Ούασιγκτώνος έπιμένουν
  δτι ή συγκέντρωσις αυτή γίνε
  ται χάριν γυμνασίων.
  ΛΟΝΔΙΝΟΝ (ραδιογρ.).—Αί
  Αγγλικαί έφημερίδες γράφου-
  σαι επί τής συναντήσεως τοθ
  ΑΚΑΘΟΡΙΣΤΟΣ ΑΚΟΜΗ
  ΗΣΤΑΣΙΣ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 23 Δεκεμβριού (τού άνταπο-
  κριτοϋ μας).—Νεώτεραι πληροφορίαι έξ Ού¬
  ασιγκτώνος άγγέλλουν ότι ή στάσις τής 'Α-
  μερικής δέν καθωρίσθη εισέτι σαφώς. Οί
  κύκλοι των Παρισίων καί ιδία τοΰ Λονδί-
  νου άναμένουν τόν καθορισμόν τούτον διά
  νά προβούν είς συντονισμόν των Ιδικών
  τωνμέτρων έναντι τής Ίαπωνίας.
  Η ΧΘΕΣΙΝΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
  ΒΑΣΙΛΕΩΣΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ
  ΑΘΗΝΑΙ 23 Δεκεμβριού (τού άν
  ταποκριτοΰ μας).—Ό Πρωθυπουργός
  κ. Ιω. Μεταξάς εγένετο σήμερον
  τό άπόγευμα δέ*τος είς συνεργα·
  οίαν υπό τοΰ Βασιλέως. Ή συνεργα
  σία περιεστράφη είς γενικά κυβερνήτι·
  κά ζητήματα.
  ΕΙΣ ΠΟΛΛΑΣ ΠΟΛΕΙΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
  πιητΕΐ <ηο χόες χιον ΑΘΗΝΑΙ 23 Δεκεμβριού (τού άν- ΐαποκριτοΰ μας).— Ή κακοκαιρία έν- ταθείσα κατά τάς τελευταίας ημέρας, έπεξετάθη ή'δη είς όλην σχεδόν την ή- πειρωτικήν Έλλάδα. Είς τάς περισσο¬ τέρας Ελληνικάς πόλεις έπεσε χιών. Τό ψύχος είς Αθήνας, Πειραια, Πά¬ τρας καί αλλαχού είνε δριμύτατον. ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ ΗΣΧΟΛΗΘΗ ΜΕ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ ΑΘΗΝΑΙ 23 Δεκεμβριού (τού άν¬ ταποκριτού μας). — Σήμερον συνήλθε τό καθιερωμένον υπουργικόν Συμβού λι·ν τής εβδομάδος. Τό συμβούλιον άπησχολήθη μέ ύπηρεσκακά καί νομοθε τικά ζητήματα. ΚΑΤΑΡΤΙΖΕΙ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΕΑΕΤΗ! ΑΙΑ ΤΟΥΣ ΓΑΜΟΥΣ ΤΟΥ ΑΙΑΑΟΧΟΥ ΑΘΗΝΑΙ 23 Δεκεμβριού (τού άν ταποκριτού μας). — Εγνώσθη σήμε¬ ρον ότι υπό τής αρμοδίας άρχής καταρτίζεται τό πρόγραμμα τής τελε- τής καί ειδικώτερον τής στρατιωτικάς παρατάξεως διά τούς γάμους τοΰ Δια- δόχου Ηαύλου. Ό^ Δήμαρχος Άθηναίων έν τώ με¬ ταξύ απέστειλε διά τοΰ άναχωρήααντος την πρωΐαν άεροπλάνου άνθη πρός την πρΐγκήπισοαν Φρειδερίκην. ΕΙΙΤΡΥί ΕΗΤΑΥ8Α ΑΗΑΠΗΡΟΥΙ ΠΟΛΕΜΟΥ Κατ' ανακοίνωσιν Ικ τής λ'ομαρχίας Ηρακλεί¬ ου, σήμερον έκ τοθ Παραρτήματος Ηυμάτων Πολέ¬ μου Ηρακλείου (Γραφείον Νομαρχίας) Ηά αρχίση ή διανομή των βοηθημάτων είς τούς αναπήρους καί τα θύματα πολέμου. Ή διανομή θά συνεχισθή" *3ίΙ την Δ$υτί(5«ν. ΠΑΡΙΣΙΟΙ (ραδιογρ.) Κατ' Προέδρου Ροθσβελτ μετά τού είδήσεις έξ Ούασιγκτώνος έξ έν Ούασιγκτώνι Κινέζου πρε- έπισήμων άνακοινώσεων δια- σβευτοθ, τονίζουν δτι ή Κίνα βλέμματά της πρός την Άμε- ρικανικήν συμπολιτείαν, βε¬ βαία ούσα δτι τό κΰρος αυ¬ τής θά συντελέση πρός περιο¬ ρισμόν των Ίαπωνικών άπαι- τήσεων. Έν τώ μεταξύ ή ά- ποφασιστική στάσις τού Ροΰ- σβελτ, ένδέχεται ανεξαρτήτως των άπόψεων τής Κίνας νά λά βΓ),κατάτάς'Αγγλικάς εφημερί¬ δας,συγκεκριμένην μορφήνάπέ ναντι τής Ίαπωνίας είς ήν πε¬ ρίπτωσιν συνεχισθή ή έκστρα- ψεύδεται ή πληροφορία δτι ή στρέφει αύτην την στιγμήν τα τεία είς την Κϊναν. Οί άναποκατάστατοι πρόσφυγες. Άναδεωροΰνταιοί τίτλοι ίδιοκτησίας. Διά δημοσιευθέντος νόμθυ αί παραχωρήσεις άκινήτων είς άναποκαταστάτους πρό¬ σφυγας θά γίνεται εφεξής μόνον είς τόν αρχηγόν τής οικογενείας, έκτός ωρισμένων έξαιρέσεων, τα δέ πιστοποι ητικά προσφυγικήν ιδιότητος θά έκδίδωνται υπό τής δη- μοτικής ή κοινοτικής άρχής τής κατοικίας τοθ ένδιαφε ρομένου. Όλα τα μέχρι τοθ δέ ύποβληθέντα πιστοποιητι κά πρέπει νά άντικαταστα- θοθν διά νέων. Έκ των δικαιουμένων ά- στικής άποκαταστάσεως, προ τιμώνται κατά σειράν οί δια μένοντες είς παραπήγματα, είς προσωρινά στέγαστρα ή είς έπιτεταγμένα οίκήματα. Τό άν ή κατοχή ακινήτου υ¬ πό τοΰ πρόσφυγος αποτελεί [ συ, δι" ωρισμένους λόγους. Αί κώλυμα διά την αστικήν άπο Ι ληξιπρόθεσμοι δόσεις άπό τής κατάστασιν αύτοΰ, κρίνεται υπό τού ύπουργοθ τής Κρα τικής Ύγιεινής καί Αντιλή¬ ψεως. Ωρισμένον κατώτατον δριον δέν αποτελεί κώλυμα. Ό ύπουργός δύναται δι* αποφάσεως τού νά θεωρή έγ- κύρους παραχωρήσεις γενομέ¬ νας κατά τό παρελθόν είς προσφυγικάς οικογενείας μή ε¬ χούσας πλήρη τα άπαιτούμενα προσόντα πρός αποκατάστα¬ σιν. Ή εγγύησις διά την α¬ γοράν προσφυγικών άκΓνήτων αύξάνεται άπό 10 ο)ο είς 20 ο)ο διά τα άνω των 40.000 δραχμών άξίας άκίνητα. Ή εγγύησις αυτή δύναται νά καταβληθή είς δύο δόσεις ή λήξεως τής πρός πληρωμήν προθεσμίας καθίστανταιέ'ντο- κοι πρός 3 ο)ο, δι' άπαντα ά- νεξαιρέτως τα οίκήματα όπο- τεδήποτε καί άν παρεχωρήθη- σαν. Όσον άφορά τα οίκήματα, τα κατεχόμενα δωρεάν, λό¬ γω άδναμίας των είς αύτά κατοικούντων νά τα έξαγορά- σουν, όρίζεται δτι, διά πρά¬ ξεως τοθ κ. ύπουργοΰ, κατα- λογίζεται τίμημα χρήσεως μή ύπερβαΐνον δμως τα 3 ο)ο τής άξίας τοθ ακινήτου. Διά την πληρωμήν των προσφυγι κων άκινήτων θά γίνωνται δε¬ κταί μόνον όμολογίαι των αν¬ ταλλαξίμων, ύπολογιζόμεναι καί νά περιορισθή είς τό ήμι-ι: είς την όνομαστικήν τιμήν των. ΑΊ ΠΟΛΕΜΙΚΑΙ ΕιΙΙΧΕΙΡΗΣΕΪΣ ΕΝΕΤΑ8ΗΣΑΝ ΕΙΣ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΗΝ ΤΕΡΟΥΕΛ ΚΑΙ ΑΛΜΠΑΡΑ6ΙΗ ΜΕΓΑΛΑΙ ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΣΤΡΑΤΟΥ ΑΠΟΣΤΕΑΛΟΝΤΑΙ ΠΑΝΤΑΧ08ΕΗ ΑΘΗΝΑΙ 23 Δεκεμβριού (τού άν- ταποκριτοΰ μας). — Καθ* ά τηλεγρα- φοΰν εκ Παρισίων αί μαχαι είς την πε- ριοχήν^Τερουέλ έλαβον εύρεϊαν έκτα¬ σιν. Είς όλην την γραμμήν μεταξύ Τε- ρουέλ—Άλμπαραθίν διεξάγεται λυσσώ- δης αγών, εξαπολυθείσης καθ* ά συμ- περαίνεται αντεπιθέσεως των Έθνικών. Μεγάλαι δυνάμεις άποστέλλονται εκ τοΰ μετώπου τής Μαδρίτης καί άλλων σημείων-ςήςπαρατάξεωςτών'Εθνικών. Ω¬ σαύτως καί κατά τα αύτά τηλεγραφήμα- τα, στρατός απεστάλη^ καί έκ τοΰ μετώ¬ που των Έρυθρών έν Μαδρίτη, λέγε- ται δέ ότι ό άρχηγός των Έρυθρών Ι%ΐι· άχα ευρίσκεται επί τοΰ τόπου των έ- πιχειρησεων. ΕΠΕΣΤΡΕΨΑΝ ΟΙκ.κ-ΣΤΑΥΡΙΔΗΣ ΧΑΤΖΗΓΡΗΓΟΡΗΣ Επέστρεψεν έκ τής άνά την επαρχίαν Μονοφατσίου περι- οδείας των οί σχολίατρος καί σχολικός άχιτέκτων Κρήτης κ. κ, Χατζηγρηγόρης καί Σταυρί- δης. Είς την περιοδείαν των ταύτην ήτις εγένετο επί τώ σκοπώ τής εύρέσεως καταλ- λων γηπέδων πρός ανέγερσιν σχολικών κτιρίων εΐχε συ- νοδεύσει τούτους καί ό έπιθε- ωρητής των δημοτικών σχολεί¬ ων Ηρακλείου κ. Βαλέργας. ΟΙ ΥΠΗΡΕΤΟΥΝΤΕΣ ΕΙΣ ΤΟΝ ΣΤΡΑΤΟΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΙ Διά κοινοποιηθείσης πρός τάς στρατιωτικάς αρχάς απο¬ φάσεως τού κ. ύπουργοθ τής Εθν. Παιδείας έγκρίνεται δ- πως οί έκ των διορισθέντας δημοδιδασκάλων υπηρετούν¬ τες είς τό στρατόν δώσωσι τόν δρκον τής υπηρεσίας είς τό είρηνοδικεΐον τοϋ μέρους δπου έδρεύει ή στρατιωτική μονάς είς την όποιαν ύπηρε- τοθν, άναλάβουν δέ υπηρεσί¬ αν έν τή θέσει των μετά την έκ τοϋ στρατοϋ άφυπηρετησίν των. ΤΑ ΒΙΒΛΙΑΡΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΟΣ ΤΟΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΦΕΝΕΙΟΝ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΗ ΤΟΝ ΟΡΟΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΙΣ Διηυκρινίσθη χθές έν σχέ¬ σει μέ τάς ώρας εργασίας των βιοτεχνικών έργαστηρί- ών κατά την μέχρι 5ης προσε χοϋς μηνός περίοδον των έορτών, δτι ειδικώς διά τα ραφεΐα, ύποδηματοποιεΐα καί Η ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΤβΝ ΑΝΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΤΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ Τό υπουργείον, Κρατικής Ύ¬ γιεινής καί Αντιλήψεως άπηύ θυνε μακροσκελή εγκύκλιον πρός τούς Νομάρχας σχετι¬ κώς μέ την διενέργειαν καθ* άπαν τό κράτος τής άπογρα- φής των άναποκαταστάτων έπιπλοποιεΐα άπαιτεϊται είδι- πΡ°σφυγων καί των στεγαζο- κή αδεία ΰπερωρίας διά τάς έν αυτοίς ύπερβαινούσας τό 8αρον εργασίας. ΕΛΕΥΘΕΡΑ Η ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΦΕ Υπεγράφη κοινή απόφασις των ύπουργών Οίκονομικών καί Έθν. Οίκονομίας διά τής οποίας έππρέπεται άπό 1ης Ίανουσρίου προσεχούς έτους ή ελευθέρα εϊσαγωγή καφέ έξ οίασδήποτε χώρας επί κατα- βολή πρίμ 35 ο)ο επί τής άξί¬ ας αύτοΰ τσίφ. ΠΑΡΕΤΑΘΗ ΤΟ ΙΣΧΥΟΝ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟΝ 6ΜΗΝΟΝ Κατ' ανακοίνωσιν έκ επιθεωρήσεως έγρασίας τής άπό Ίανουαρίου προσεχούς έ¬ τους άπαγορεύεται είς τούς καταστηματαρχας καφενείων καί ζαχαροπλαστείον ή χρη¬ σιμοποίησις ύπαλλήλων άνευ βιβλιαρίων ταυτότητος. ΜΕΙΩΣΙΣ ΤΟΚΟΥ Διά δημοσιευομένου νόμου όρίζεται δτι άπό 1ης τρέχ. μηνός ό τόκος των υπό τοθ Μετοχικοΰ Ταμείου των πολι¬ τικών ύπαλλήλων χορηγουμέ- ων δανείων μειοϋται 3ο)ο είς 6 1)2 ο(ο. άπό ΕΙΣΑΙΈΓΙΚΑ Καθ" άρμοδίαν ανακοίνωσιν ύπ' αριθ. 112.238 απόφασις ών ύπουργών Έθνικής Οΐκο- 'ομίας καί Οικονομικήν, περί ίσαγωγής ποσοστοΰ 20ο)ο εί- ών τινών χρεώσει τοΰ είσα- γωγικοθ δικαιώματος τοθ έ- πομένου εξαμήνου, δέν έ'χει εφαρμογήν προκειμένου περί ό0 είσαγωγικοΰ δικαιώματος των παραγγελιοδόχων— αντι¬ πρόσωπον ξένων οϊκων. Υπεγράφη ύπουργική από¬ φασις διά τής οποίας παρα- τείνεται μέχρι τής 31 Ίανουα¬ ρίου 1938 ή ίσχύς τοΰ τρέχον¬ τος είσαγωγικοΰ εξαμήνου. ΑΙ ΥΠΟΧΡΕΟΣΕΙΣ ΤΟν'εΡΓΟΑΟΤΟΝ Τό ύφυπ. Εργασίας άπέστει λεν πρός τα έμπορικά έπιμε- λητήρια καί τούς έμπορικούς συλλόγους τοθ κράτους μα¬ κράν εγκύκλιον ΰπομιμνηστι- κήν των υποχρεώσεων των έρ γοδοτών δσον άφορά την πεν τάδραχμον υποχρεωτικήν εί- σφοράν δι" έ'καστον παρ' αυ¬ τοίς ασχολούμενον πρόσωπον. Έπίσης ύπομιμνήσκει δτι δέον νά καταβάλλωνται ανελ¬ λιπώς είς την Έθν. Τράπεζαν αί κρατήσεις έκ προστίμων έ- πιβαλλομένων τυχόν είς τούς ύπαλλήλους. ΑΦΙΞΙΣ ΦΟΡΤΙΟΥ ΒΕΝΖΙΝΩΝ Διά τής χθεσινής θαλασ σίας εύκαιρίας αφίχθησαν τό άπόγευμα 2.000 δοχεΐα βεν ζίνης. ___________ ΤΑ ΕΦΕΔΡΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ Κατ' είδήσεις έξ Αθηνών ή έν Αθήναις παρεπιδημούβκ έπιτρο- πή έφέδρων έκ των κ. κ. Χάλαρη, Νανωλικάκη καϊ Καρύδη, επρό¬ κειτο νά παρουσιασθή είς τόν κ. Πρόεδρον της Κυβερνήσεως μέ σκοπόν νά ζητήση ωρισμένας εΰ· Χ0λί«{ ύ«ίρ των ε«εδρ»ν. μένων προσωρινώς είς παρα¬ πήγματα. Διά τής έγκυκλίου δίδεται τρίμηνος προθεσμία πρός ένέρ γειαν τής άπογραφής είς δλας τάς περιφερείας. ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΙΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΟΣ Πρός τάς έπιθεωρήσεις ερ¬ γασίας εκοινοποιήθη συλλογι- κή σύμβασις άφορώσα τόν κα¬ θορισμόν κατωτάτου όρίου ή- μερομισθίου διά τοΰς μηχανι- κούς καί ύπαλλήλους των κινη ματογράφων. ΔΙΑΝΟΜΗ Β"θΗΘΗΜΑΤΟΝ Άπό τοθ άπογεύματος τής χθές ήρξατο έκ τής Νομαρχί¬ ας ή διανομή βοηθημάτων είς τούς πλημμυροπαθεΐς τής πό¬ λεως.Σήμερον τό άπόγευμα έξ άλλου θά χορηγηθώσι βοηθή- ματα είς τούς απόρους καί έν- δεεΐς ώς καί είς τούς άνέρ- γους εργάτας, έκ τοϋ άστυ- νομικοϋ τμήματος Ηρακλεί¬ ου. ΝΕΟΙ ΚΡΗΤΕΣ ΔΙΑΑΣΚΑΛΟΙ Έν σχέυεΐ μέ την δημοσίευσίν τοΰ διατάγματος δι' ού διορίζον- ται καί άλλο: δημοοιδάσκαλλοι πρός πληρώσιν υπαρχουσών κενών θέσεων, πληροφορούμεθα δτι είς τα κάτωθι σχολεΐα διορίζονται καί οί κάτωθι Κρήτες: Είς τό σχο λεΐον Μεγάλης Βρύσεως Ήρακλεί ου ό κ. Γ. Κατζαγιαννάκης, είς Β. Περιφ. Χανίων δ κ. Χ. Παπα¬ δάκης, είς Άντιφιλίππους Καβάλ¬ λας ό κ. Ζ. Τζουγκαράκης, εις Καβάλλαν ό κ. Α. Φωτάκης, είς Σταυροχώριον Ξάνθης ό κ. Κ. ί'αλτάκης, είς Πρασινάδα Ξάνθης ό κ. Γεωργιλαδάκης καί είς Ά¬ νω Σχολάριον θεσσαλονίκης 6 κ. Στ. Τσολάκης. Η ΦΡΟΥΡΑΤΟΥΤΕΡΟΥΕΛ ΑΝΘΙΣΤΑΤΑΙ ΑΚΟΜΗ; ΑΟΗΝΑΙ23 Δεκεμβριού (τού άνταπο- κριτοΰ μας).—Αγγέλλεται έκ Βερολίνου ό¬ τι κατά τινάς πληροφορίας έκ Σαλαμάνκας ή φρουρά τοϋ Τερουέλ όχυρωθεΐσα εις τάς νοτίους παρυφάς τής πόλεως ανθίσταται είς τούς Έρυθρούς. Δυνάμεις των Έθνικών ε¬ πετεθησαν σήμερον κατά προκεχωρημένων τμημάτων των κυβερνητικών παρά τό Τβ- ρουέλ τα όποΐα εξηνάγκασαν είς όπισθοχώ- ρησιν. ΑΝΕΝΕΩΒΗ Η ΑΛΙΕΥΤΙΚΗ ΡϋΣΣΟΙΑΠΟΝΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΙΣ ΑΘΗΝΑΙ 23 Δεκεμβριού (τού άνταποκριτοΰ μας).— Κατά σημερινά τηλεγραφήματα ή άλιευτική σύμβασις Ρωσσίας καί Ίαπωνίας άνενβοόθη μετα¬ ς ς η μ ξύ των δύο τούτων χωρών. Τό γεγονός τούτο κρίνεται ώς χα- ρακτηριστικόν ύφέσεως είς την έντασιν των Ρωσσοϊαπωνικών σχέσεων. Η ΠΟΛΙΣ ΤΟΥ ΠΕΙΡΛΙΟΣ ΘΛ ΜΕΤΑΣΧΗ ΤΟΥ ΕΟΡΤΑΣΜΟΥ ΤΩΝ ΓΑΜΟΝ ΑΘΗΝΑΙ «3 Δεκεμβριού (τού άν ταποκριτού μας).— Ό Αήμος Πειραι¬ ώς καταρτίζει πρόγραμ.μα ιδιαιτέρας συμμετοχής τής πόλεως είς τούς γά¬ μους τού Διαδόχου Παύλου καί τής πριγκηπίσσης Φρειδερίκης. ΗΣ 1ΑΡ ίΤΑΘΗ Ε II ΜΑΚΡΟΝ ΜΙΛΙΑ ΒΑΣΙΛΕΩΣ-ΜΕ ΑΙΑ ΑΘΗΝΑΙ 23 Δεκεμβριού (τοΰ άνταπο- κριτοϋ μας).—Αναφορικώς μέ την σημερι¬ νήν συνεργασίαν καί "Ανακτος ανακοινού¬ ται ότι αύτη παρετάθη επί μακρόν, τοΰ ά- νακτος κατατοπισθέντος έφ' ολων των ζητη- μάτων καί τής έν γένει εξελίξεως τής κα¬ ταστάσεως. ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΟΣ ΔΩΡΕΑ Παρά φιλανθρώπου δικηγό- ρου τής πόλεώς μας προσε¬ φέρθησαν έπ' εύκαιρία τής εκδόσεως τοθ βιβλίου κ. Μαρ- κέλλου, δρχ. 1000 ίνα διατε- θώσι διά την αγοράν ύποδη- μάτων δι" απόρους μικρούς μαθητάς. ΟΙ ΙΑΠΟΝΕΣ ΕΝΙΣΧΥΟΝΤΑΙ ΔΙΑΡΚΩΣ ΑΙΑ ΝΕΟΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ ΑΘΗΝΑΙ 23 Δεκεμβριού (τού άν¬ τ αποκριτοΰ μας).— Έκ Σαγκάης άγ· γ έλλεται ότι οί Ίάπωνες εΜσχύονται δ ιαρκώς διά στρατοΰ καί μηχανοκινήτων μέσων μεταφερομένων έξ Ίαπωνίας. Πάντως διαψεύδεται ότι ούτοι άπεβί- βασαν στρατόν πλησίον τής Καντώνος. ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΣΤΡΑΤΕΥΣΙΣ ΕΙΣ ΜΑΔΡΙΤΗΝ ΚΑΙ ΒΑΛΕΝΘΙΑΝ ΑΘΗΝΑΙ 2 3 Δεκεμβριού (τοΰ άνταποκριτοΰ μας)— Τηλ&γραφούν έκ τού 'Εξωτερικού ότι τα ληφθέντα έν Βαρκελώνη μέτρα τής γενικής έπιστρα- τεύσεως μεταξύ των ήλικιών των βοηθη- τικών τοΰ στρατού μέχρι τοΰ ΕδΟοΰ έ¬ τους δι» έργα είς τα μετόπισθεν, θέλει εφαρμοσθή αυστηρώς καί είς την πε¬ ριοχήν τής Μαδρίτης όπως καί τής Βα- λενθίας.