952

Αριθμός τεύχους

495

Χρονική Περίοδος

1946

Ημερομηνία Έκδοσης

20/11/1946

Αριθμός Σελίδων

2

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ΟΥ
  ΓΡΑΦΕΙΑ: ΚΟΖΥΡΗ 11
  . Γηλεφ. 4 —40
  Ι
  Τπεύθυνος;
  ΙΑΕΚΟΣ ΜΒΛΟΑΙΔΑΚΒΣ
  Τα πάντα γι* τή νίκη
  ν'
  Π ΚΓΐΊΤΐΊ
  ΙΙΙΗΚΙ"·""""1"""""""""""""""""""11111111»"
  ΟΡΓΑΝΟ ΤΟΥ ΠΟΛ. ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ Ε Α Μ Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
  ΙΙΙΙΙΙηΐΙΙΙΙΙΙΠΙΙΙΙΙΙΙιηιΙΙΗΙΙΙΙΙΙΠΙΙΗιιιιΐιιιιιιιιιιιηιιιιιιΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙ......■ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΠΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙ.....ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙ1ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙ
  ΧΡΟΝΟΣ 2ος ΠΕΡΤΟΔ. 2η
  ΑΡΙΘ. ΦΥΛΛΟΥ 495
  ΤΕΤΑΡΤΗ
  20
  ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1946
  ΓΙΜΗ ΦΥΛΛΟν Δ*»ΑΧ. 200
  1ΤΟΥΤΤΑΜΕΛΟΙΤΤΟΝ
  ΝΑ ΣΧΗΜΑΤΙΣΘΉ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΕΘΝΙΚΗΣ
  ΣΩΤΗΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΕΑΜ
  ΙΜΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΗΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΠΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΜΙΙΙΗΙΙ
  ■Ηχθβσινή Βουλή καί οΙ|αςάρχάς>. Μάχες γίνονται
  χθεσινές έ^Ισημες καί^ δημο-Ισέ πλείστα μέρη τής Μακε-
  ..»__% ^-ι-- 'δονίας. Άγνοεΐται ή τύχη
  σιογραΦΐκές πληροψορΐες ήρ-
  βαν νά έπιβεβαιώσουν δλο
  ,6 περιβχόμενο τής επιστο¬
  λάς ιτού δημοσΐευετε ή άντα-
  ϋοκρΐτρια τοθ «ΝταΙηλυ Γου
  ώρκερ» τοθ ΛονδΙνου μΐσες
  Μπέττυ Μπάρλετ στήν εφη¬
  μερίδα της γιά την κατάστα
  Βη σΐή Δυτική ΜακεδονΙα.
  Καί, μαζΐ, ήρθαν νά χύσουν
  φώςστή ·κοτεινή προσπαθεία
  ΐοθ κ. Τσαλδάρη νά σκηνο-
  β,τήεει δήθεν άποδεικτικά
  οτοιχεΐσ γιά την «έξωθεν ο
  ηοκΐνησιν» μιας τραγικής ά-
  νωμαλίας πού ζεϊ καί βασι-
  λεόει Ι σ ω θ ε ν καί μόνον
  ίσωθεν.
  104 χωρία έχει ή περιφέ-
  ρεια Γρε|Ιενών. Πλήν τεσσά-
  ρων χωρίων «όλόκληρος ή
  περιοχη των Γρεβενών δσον
  καί ή περιοχή των ΧασΙων
  ΠολυνερΙου ευρίσκονται είς
  χείρας των άνταρτών, ό άρ-
  χηγός των οποίων είνε ζό κα-
  ΐ8τά Λασάνης». Έχουν έγ
  κατασταθεΐ άνταρτοδικεΐα.
  •ΟΙ συμμορϊται έγκατέστη
  οσν φρουραρχεΐα είς τάς έγ-
  καταλειΦθεΙσας κωμοπόλεις»
  ΈκδΙδεται άνταρτικός τύπος
  «είς τό χωρίον Μέλισσα 'έ-
  ξωθι των Γρεβενών.» Καί
  •γενικώς είς τάς περιφερεί¬
  ας ταύτας έγκαθίδρυσαν νέ-
  πού έξαγρΐωσαν τόσο τούς
  Λαοπροβλήτους, ύπουργούς
  ωστε £νας άπ' αύτούς— ό
  τής φρουρδς Νώτιας. «Οί έ- κ. Παπαθανάσης τής Γεωρ-
  ΤΑ28Μ»ΤΟΪΙ(ΚΕί Π
  2ΤΑΧΑΝΙΑ ΑΟΒΗΚΕ Η ΑΔΕΙΑ
  ΕΟΡ Τ Α Σ ΜΟΥ
  ΧΑΝΙΑ 19 (τοθ άνταπο-
  κριτή μας).— Χθές άντιπρο-
  σωπεία τής 'Επιτροπής Πό
  λης Χανίων τοθ ΚΚΕ παρου
  σιάσθηκε στάν κ. Διοικητή
  ΟΣ
  ΟΣΙΑΛΙΣΤΩΝ ΣΤΗ ΓΑΛΛΙΑ
  πιτεθέντες συμμορϊται άνέρ-1 γίας—καβάλλησε τα υπουρ-, Χωρ)κής καί εζήτησε αδεία
  χονται είς 1200 £ως 1400. Ό γΐκά έδώλια καί έμπηξε τίς-έορτασμοθ τής 28ης έπετεί-
  έπικεφαλής τής άμυνομένης' φωνές: Προδότες! Προδότες! ■ ου άπό τής Ιδρύσεως τοθ
  διμοιρΐας τοθ στρατοθ άξιω-| Άπευθυνόταν στήν έσωκοι·. ΚΚΕ.
  ωματικός ηυτοκτόνησε». Άλ^οβουλευτική άντιπολίτευση | Ό κ. Διοικητής έχορήγησε
  λη μάχη έγΐνε οτήν Άργιθέα) Πρωτότυπο. γιά έ"ναν άρ-,τήν αίτηθεϊσα αδεία.
  τής Θεσσαλίας, άλλη στ
  Τρϊκκαλα, άλλη στό Κιλκίς
  Άλλά καί στή Μυτιλήνη
  στήν ΆγΙασο, στήν όρειν
  της περιοχή, Ιγΐνε μάχη μ
  τούς άντάρτες. «ΟΙ συμμορΐ
  τες κατεΐχον όρεινάς θέσεις;
  Τραυματίσθηκαν ό άνθυπα
  σπιστής, ό ένωμοτάρχης κα
  ένας χωροφύλακας. «Τελι
  κώς οί συμμορΐπαι διέφυγο
  έγκαταλείψαντες τρόφιμα κα
  πυρομαχικά». Αύτά γράφουι
  δλες αί έφημερίδες καί ο
  πιό μοναρχικές.
  * *
  *
  Άλλά καί μέσα στή Βου
  λή των Λαοπροβλήτων έφτα
  σε χθές ή άντήχηση τοθ χά
  ούς πού βασιλεύει στήν υ
  παιθρο. Ό άρχηγός κόμμα
  τος κ. Κανελλόπουλος άπε
  φάσισε νά θέσει τόν δάκτυ
  όν είς τόν τύπον των ήλων
  Πήγε στή ΜακεδονΙα, γύρισε
  πΐσω, άνέβηκε στό βήμα τής
  Βουλής καί εΐπε μεοικά πό
  ύ ένδιαφέροντα ιτράγματα
  Από τη θέση.
  ΑΝΟ1ΚΟΛΟΜΗΣΗ ! 1
  -----—.-------------------------- »
  ΟΙ λαοπρόβλητοι γιά νά άνοικοδομήσουν τα χωρία πτύ κα
  ψο οί Γεμμανοί τιηραν τή μεγ λη άιόφαση νά χορηγήσ υ
  μρικές... σανΐδες στούς άστέγους πού Μχουν... κτίσει τού. τοί-
  χους κοΐ ϊχουν ϊτοιμο τό σπίτι τους.
  ΈτσιτΥίδώ ύττηρεσία τού ύτι υργείου «' ν.>ικοδομήσεως»Ι!
  ίχορήνησε στούς άτυχείς Τυμπακια ούς ι ού γορισα β,τά την ά-
  »')£ϋθέρωση οτό χωρ.ό τους καί βρήκαν τα οηίτ α τους κα-εδα:
  •'ομεακαΐτΐς περιουσίες τού, - αταστραμμένες έξ αΐτιας τ.υ
  ώρ μΐου ποθ κα,ασκε.ασεχ^ οί Γερμα οί, 50 τετραγωνι^α σ -
  «βιςατον καθένα, γα νά σκεηάσουν ι» σπ τι « ηου μερικοι άπ
  «ύτούς κατώρθωσαν μέ τοσβς στΕΡήσ ις «αί μέ τό ζβτΐουλημ ι
  «ολλές » ρές τής ύπόλοι ής περιουσίας τού νά κτίσουν. .
  Τ Καίοντι νάοια.εμηθεϊ ή ξυλεΐα επί τότΐου, άν > κΑζοντα οί
  νΙ νά £ χο ταιστό Ήράκλειο καί να ^°β^λ°ντ"1ν^
  σνετι*ά μ* την οΐκονομική κ «·άστ >σή τους δ πάνες
  Χί την ελαχίστη αύτη ποσότητα ξυλείας ηου τους
  ΓοΓΛ^ Ϊοΐΐ ?
  Μμιτά τους μοιρολατρικά άλλ
  '*?μί κινητοπο ήσβις καί μέ 6ια^κη ττάλη
  οΤ
  κουν
  ξυλείας
  ,ουν τ^
  έπίλο'σή
  α
  ύπηρεαίας
  'Ρ χ· Είοαγγελέας ΉρακλΕίου
  "Ρφ οτό Είδικό Στρατ·δικεϊο
  ηών πολέμου, πού δικβζβι
  *ς Γβομανονς δημίους τής Κρη
  β κα1
  βνορ
  Ι
  -.«υ.ν,η ϊΟ5 Γβρμανοϋ άνθυπο-
  2ϊαΥθ0 τής Γκβσταπό Ηρακλείου
  . Κρόν. Στή κατάθεαή τού
  ιΙι*ττ ^ν·φβο,8ΐ ότι <εχτ·ς άπό Μ. ^^λιουδάκη πού τροφοδοτοϋσβ ^ κατακτητή μέ καταδότες, πρά- 1^Ρβί τών Γερμανών ήταν καί ο Ι^ιτολοχαγός Εύάγγβλος Παπα- ε-~-~ς. αξιωματικός αύτάς έξα- *βΐ νά ϋπηρβτεϊ στό Σώ- ' % «'Ελληνικής Βασιλικής Χω- ""Ιακής» χαί είναι μάλιοτα Διοι- » τής ΎποδΊοικήσεως Χωρο- ■=Ιϊ Σφακίων. αλώς θά περιμένει χαί προ «κατ' εκλογήν» γιά τίς «πη- »«ϊ πβυ πρόσφ«ρβ στό «ρώτο ά- 1*110, βτβνς Γερμανούς, καί ιτού - νά προσφέρει στό δεύτεβο στβύς Άγγλους. Η καινούργια ?βρολογία τοΰ λαδιοΰ ο1 καινούργιο έ ά ό Ρ πιβάλλουν καινούργιο 0 λάδι κα1 τίς εληές γιά τό ω«γ0 ί Δλβή 100 . « ή 100 οχ* τό, λάδι- τό *°ν°- 0Ια ελαιοτριβείον και Λ ?°«Χ· σΐή *κά έκεί έ στό έξωτερι- κατά οκά. Ή φορολογία αύτη μπαί νει, κατά το νόμο πάντοτε, για την καταπολέμηβη τοΰ δάκου.·ν . Μά επί τέλβυς ως ποτβ ο Ελλη¬ νας άγρότης θά είναι ιό σπουδαιο- τβρο θθμα τής φορομπηχτικής μα- νίας αύτοΰ τοϋ Κράτους, που θυ- μάΐαι τόν άγρότη μόνον όταν προ- χειται νά τόν φορολογήββι; έβ βκάνδαλο 'Υστερα άπό τό ακ-άνδαλο Ρεϊζίν, τό σκάνδαλο ίματισμοϋ, το οχάνδο>
  λο αλεύρων—τελευταία έσοδεια τοΰ
  Κοάτους των λαοπροβλήΐων—ϊχου-
  μίι καί νέο, τό «σκάνδαλο υελοπι-
  ^Όπως γοάφουν οί Άθηναϊκές
  έβημερίδες σύμφωνα μ* άνακοινω-
  «Γ τού Συνδέσμου Β.ο|*ηχανων
  Γ δείκτης Βιομηχ.νικής Αοα
  Χς στόν κλαδο της Βι·ο
  πατασκευής τζαμιών πα-
  ^ουσιάζειπαοαγωγή ΜΗΔΕΝ για
  "•Η^άτομιχή «οωτσβουλία; τού
  Ααίχο'υ Κομματος "«νει Θαυματα
  ΟΙ Βιομήχανοι πιστοι ατό βιιοτη
  μα τήΤ ύποπαραγωγής φβοντιζουν
  ΙΓκρατήσουν μέ την ύποπαοαγωγη
  καί τίς τιμβς των τζαμιών σε ιτψη-
  λά έπίΛβδα καί προβτοιμάζουν μ*«
  οη άγορά «έν δψει» τοϋ χβιμ«να
  χον
  ιύ έρχεται.
  Οί ΆγγλθΛρόβλητοι μποροϋν νά
  είναι ύπερήφηινοι. γιά τα κατορθώ-
  ματά τους Ό Έλληνικός όμως λα-
  ό ι οημειώαεις καί θά ζητή-
  ματά τους Ό Έλληνικός μ
  ός κράτει οημειώαεις καί θά ζητή- {Ζ
  σει όπωσδήποΐε, γρήγορα μάλιατα, ·,
  χηγό
  τό
  λέει, μέσα σέ θωρακι
  σμένο αύτοκΐνητο καί διέτρε-
  ξε την Μακεδονία κατά τή
  φράση τού «ά/άμεσα είς πο-
  λεμικά πεδίσ» καί δήλωσε 8-
  τι αποτελεί «στρατιωτικόν
  Μυστικόν» τό πώς κυκλοφο-
  ροθσε αύτό τό θωρακισμένο
  Ρ
  ιρέχ. καί ώρα Π π. μ.
  γίνει οτά
  ΚυΥριακή24
  ΕΞΕΚ Αβ Α ΡΙΣΒΗ Χ Α Ν
  ΟΛΕΙΣΤΑΙ Π Ε Ρί
  IX
  ΑΙ!
  ΑΘΗΝΑ 20 (ίδ. τηλ)μα.)-
  αύτοκίνητο. Σ'σύτό τό πράγ Ό στρατηγός Βεντήρης άνα·
  ματι έντυπωσισκό τού ταξίδιι φίηρι οτΑ τρλΒΐιτΓ.τΛ τη>ν..Λ
  ματι έντυπωσισκό τού ταξίδι
  ό κ. Κανελλόπουλος διεπί
  στωσε την εξής κατάσταση
  πού άνέφερε ύιτεύθυνα στή
  Βουλή:
  1) Άπά τόν Όλυμπο μέ-
  χρι των συνόρων ή χώρα δέν
  βρΐσκεται κάτω άπό τόν ε-
  λεγχο τοθ κράτους των Α¬
  θηνών.
  2) Άπο την δπαιθρο τής
  Βορείου "Ελλάδος έχουν ά
  πομακρυνθεΐ δλα τα στοιχεΐα
  «πού μαρτυροϋν την δπσρξιν
  κρατικής έξουσίας».
  3) Όλόκληρες πόλεις δέν
  βρίσκονται πιά κάτω άπό τόν
  έλεγχο τοθ κράτους. Συγκε-
  κρΐμένσ: Νάουσσ, Έδεσσα,
  'Αρ&ι=α κλπ.
  φέρει στό τελευταΐο τηλ)μά
  τού δτι «έξεκαθαρΐσθησαν
  πλείσται περιοχαί καί αί μά
  χαι συνεχΐζονται μέ μεμονω·
  μενά τμήματα».
  ΑΘΗΝΑ 20-11-46 (ίδ. ύπ.).
  Ή Κ.Ε. τού Κ,Κ.Γ. απέστειλε
  έπιστολή πρός τό Έθνικό Συμ
  βούλιο τοΰ Σοσκίλιστικοΰ Κόμ-
  ματος καί προτείνει όπως τα
  δύο έργαπκά κόμματα έλ¬
  θουν σέ έιαφή γιά νά*έ;ασφα-
  λίσουν τό σχηματισμό κυβερ¬
  νήσεως ύ.τό την προεδρεία κομ
  μουνιστή Πρωθυπουργοΰ.
  Τό Έθνικό Συμβούλιο «Λ
  Σοσιαλιστικοΰ κομματος εστει-
  λε στήν Κ.Ε. τοΰ ΚΚΓ τό πα-
  ρακάτω τηλεγράφημα:
  Τό Γαλλικοσοοκίλιστικό Κόμ
  μα, συμφώνως πρός την ιδία,
  τού άντίληψη περί Δημοκρατί¬
  ας, είναι σύμφωνο νά άναλάβει
  την πρωτοβουλία πρός σχηματι
  σμόν κυβερνήσεως, τό κόμμα,
  πού Ιτυχε τής πλέον εύνοϊκής
  ψήφου τοϋ λαοΰ κατά τίς έκλο·
  γές.
  Ώς εκ τούτου τό ΚΚΓ πρέ-
  πει ν° άνακοινώσει τόν τρόπυ
  καί τα όριατήςπλειοψηφίας γιά
  τό «χηματισμό τής νέας κυβερ·|
  νήσεως, καθώς καί τα κόμμα-1
  τα μέ τα όπυΐα τοοτί'ίρται νά
  συνεργασθεΐ. Έπίσης πρέπει
  νά άνακοινώσει τά ούσκόΛη μέ
  τρα τού γιά την ίΐιακυβέρνηση
  τής χώρας καθώς καί τίς λε·
  πτομέρειες τοϋ προγράμματός
  τού.
  ΟΙ ΡΟΥΜ«Σ 'ά'Μί
  ΑΘΗΝΑ 20—11—-46 (ϊδ. ύ-
  πηρεσία).— Ό Ραδιοσταθμός
  τοϋ Λονδίνου μετέδοσε, δτι ή
  ψηςροφορία στή Ρουμανία διε¬
  ξήχθη εΐο,ηνικά καί μέ πλήρη
  ταξη.
  Οί Ρουμάνοι έκλογεΐς καί
  Ιδιαιτέρα οί γυναΐκες, πηγά ν
  άθρόοι στίς -κάλπες. Πληροφο-
  ρίες άπό τό Βουκυυρέστι άνα-
  φέρουν ότι τα γενικά άποτε-
  λέσματα των γενίκων Ρουμα-
  έκλογών πού άρχισαν
  γ ρχ
  σήμερα θά γνωσθοΰν την Πέ-
  μπτη. Άναμένεται δτι αΰριο
  (σήαβρο) θά γνωσθοΰν τα πρώ
  τα άποτελέσμαΐα.
  Η ΣΤΗΛΗ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΟΥ
  ΟΑΗΓΙΕΣ ΠΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ
  XI
  Είναι γνωστό 8τι
  όλ ί ά
  4πό τόν
  4) Μέσα στή Νάουσα ό κυ-
  βερνητικός στρατός εχει ττε-
  ριχαρακωθεϊ σέ μιά συνοικΐα
  μόνο τη"ς πολιτεΐας καί —δ
  πως συμπλήρωσε ό βουλευ-
  τής κ. Θεμελής πού συνόδευ
  σε τόν κ. Κανελλόπουλο στό
  ταξίδι—περιορίζεται στό νά
  φρουρεΐ τα έργοστάσια Λα·
  αρά,'
  5) Οί δημόσιοι ύηάλληλοι
  Ιχουν έγκαταλείψει τή Μακε
  δονία. :
  ·.*
  "Ας ρωτήσουμε λοιπόν τόν
  Τσαλδάρη: Όταν σέ όλό
  κληρη την Κεντρική καί Δυ·
  ική Μακεδονίσ ώς τόν Ό
  υμπο, δηλαδή πολύ μακρυά
  άπό ιά σύνορα έπικρατεΐ τό
  άος πού άνέφερε στή Βου
  λή ό κ. Κανελλόπουλος, ποι·
  ς θά πιστέψει την κυβέρνη
  ση" καί τα άποδεικτικά της
  στοιχεΐα γιά την «έξωθεν»
  πέμβαση; Κα.1 δταν οί έπΐση
  μες πληροφορΐες μιλάνε γιά
  άχες στήν Άμγιθέα, στά
  ΤρΙκαλα στή Μυτιλήνη, στή
  ίεφαλλωνιά καί σ(ό Μωριά
  πώς θά ύποοτηριχθεΐ ή έ'ξω-
  εν έπέμβαση; Καί δέν βγαί-
  ει τό συμπέρασμα μόνο τού
  τι δλη ή ίστορΐα τοϋ Σκρά
  δνα έττεισόδιο τοθ έμφυλίου
  ολέμου μέσα σέ δεκάδες
  αρόμοια), ή πτωματολογΐα
  μέθοδος Σιτρίν - Τσώρτσιλ)
  αί δλα τα άποδεικτίκά στοι-
  εΐα («πιστέψτε με γιατΐ
  γώ πού τα λέω εΐμαι ό Ντΐ
  ος Τραλδάρηςί») άποτελοθν
  ιά πολύ χοντροκομμένη άλ-
  ά έγκλημαιική γιά τούς έ-
  νικούς κινδύνους πού μπο-
  εΐ νά όδηγήσει σκηνοθεσία,
  σφαλώς κατά άγγλοσαξωνι
  ύόδξ
  γ πρν τ
  πόλεμο οί άγρότες τοθ ΝομοΟ
  μας χρησιμοπειοθσαν, σέ σύγ-
  κριση μέ δλλες περ'φβρκιες, με-
  γάλες τΐοσότητες χημικων λιττα·
  σματων γιά τή λίττανση των σι-
  τηρων, των
  λαιοδένδρων
  άμπελ,ών, των έ
  καί γενικά Ολων
  των καλλιεργειώ/. 'Ϋπολογίζετσι
  δτι ή ττροπολεμική κα^ανάλωση
  χημικών λιπασμώτων Εφτανε τό
  χρόνο τοΰς 12,000 τόνους δηλ
  τίς 600.000 οακκιά των 50 κι
  λών.
  Τα λιτΐάσματα αύτα οί άγρό-
  τες μας τα χρησιμοποιοθσαν υ¬
  πό μορφή διαφόρων τόπων κο
  γιά κΛθε καλλιέργβια εΤχαν κα
  θορίσει οί διάφορες έταιρεΐες
  λιπασμάτων σύμφωνα, κατ* τή
  γνώμην πβλλων έπιστημόνων μέ
  τα συμψέροντά τους καί δχι μέ
  τίς πραγματικές άνβγκις των
  διαφόρων εδαφών καί καλλιερ
  γειών.
  "Ετσι στοθς γεωργοθς ήσαν πε
  ρισσότερο γνωστοί οί τύηοι:
  4—12—3 γιά τα σιτηρα.
  6—8_8 για τίς ιΐατάτες καί τα
  κηπικα.
  4—10—10 γιά τα άμπέλια
  τα δένδρα·
  καί
  Τα λιπάσματα αύτα ίχουν τα
  στοιχεΐα δηλ. τό βζωτο, τα φω-
  σφορικό καί τό κάλι άνακατεμέ·
  νσ. Τα άττλά λιπώσματα δηλ. έ·
  κεϊνα ποθ τό καθε στοιχεΐο εί¬
  ναι χοριστό, ήταν στήν πλτιτειά
  άγροτική μδζα Αγνωστα.
  Δέν ξέρει, καί έξακολουθοθν
  ή ξέ ώ ό
  άκόμη
  μή ξέρουν, πώς ιτό-
  ό ό ά
  ή ύπόδειξη;
  Άλλά μέσα άπό τα πράγ-
  ατα, μέσα άπό τό χάος τοθ
  μφυλίου πολέμου, μέσα άπό
  ό σπαραγμό τής χώρας ξε·
  ηδάει ιό έπιτακτικό έρώτη-
  α: Ποθ πάμε λοιπόν; Πότε
  ά πάρει χαμπάρι δ Τσαλδά
  ής καί τό κόμμα τού 8τι κυ·
  κιόλας στό γκρεμνό;
  μη μή ξρ, ς
  τε καΙ]| σέ ποιό; ποσότητα, γιά
  κάθε καλλιέργεια, πρέπει νά χρη-
  σιμοττοιοθν τό κάθε άτΐλό στοι-
  χ·Ιο, δηλ. τό αζωτο, τό φωσφο-
  ρικό καί τό κάλι πού μοιράζον-
  ται τώρα άπό τή γεωργική ύπη
  οει όπωσδήποΐε
  την βξόφληβη τού
  Ως πότε θά έμποδΐζουν τή ετοιμοι.
  συμφιλίωση, τή συνεννοήθη,
  την επικρατήση τής λογικής,
  δηλαδή την Οίκουμενική Κυ-
  ■βέρνηση μαζί μέ τό ΕΑΜ;
  "Οσο άργότερα τό κατα-
  λάβουν, τόσο τό χειρότερο
  θά είνε γι'αόΐούς. Δέν είνε
  βεβαία κουΛουές άλλά γνη
  σιότατος ;ύττερεθνικόφρων ό
  βουλευιής πού εΐπε στή Βου
  λή δτι οί Άγγλοι βαστάνε
  στήν 'Ελλάδα τόσες δυνά¬
  μεις δσες χρειάζονται—άμα
  τους λάχει—γιά νά κάνουν
  στήν "Ελλάδα μιά άξιοπρεπή
  Δουγκέρκη γιά λβγαριασμό
  τους. Αύτό σημαΐνει δ?ι εμείς
  οί Έλληνες, δεξιοί, κέντρω-
  οί καί άριστεροΐ, θά Ιπρεπε
  νά βροθμε £να τρόπο νά
  βγοόμε μ ό ν ο ι μας άπό
  τό τραγικό μας άδιέξοδο. Ε¬
  μείς εϊμασιε εΊοιμοι. Κι' ή
  εύθύνη πέφτει απάνω σέ κεΐ
  νους πού δέν θέλουν νά είνε
  1) Λίηανβη Δημητρΐακών: Κα¬
  τά μέσο «ρο γι'χ να λιπανθεϊ 6να
  μέτριο χωράψι ποΰ πρόκειται να
  σΐταρεΐ μέ σιτάρι κλπ. χρβιάζον
  ται τό όλ'γώτερο:
  _____________________ ΑΙΠΑΣΜΑΤΟΝ
  Ι ΕΙΑΙΚΟΥ ΓΥΝΕΡΓΑΤΟΥ ΜΑΣ
  ρεσΐα, γιβ τή λΐπανση των δ'α-1 λιπάσματα αύτά χρησιμοποιοϋν-
  φόρων καλλιεργειών. Ι ται ώς εξής:
  Γι' αύτό δίδουμε μ-ερικΐς πλη-
  ροφορΕες πάνω στή χρήση των
  λιπασμάτων αυτών γιά νά χρη
  σιμοποιηθοθν κατά τόν έπωφε·
  λέστερο για τοΰς άγρό'ες καί
  τίς διάφορες κετλλιέργειες τρόιτο.
  ΠροτοΟ άναπτύξουμε τΰν τρό-
  πο τή"ς χρησιμοιτοιήσεως τώ' ά-
  πλών λιπασμάτων θά θέλαμε νά
  τονίσουμε βτι τό συμθέρο των
  παραγωγήν είναι νά χρησιμο-
  ποιοθν πά^ΐα άΐτλοθς τώττους λι¬
  πασμάτων γιά νά ύπάρχει ή 6υ
  νατοΐητοΐ νά βάζουν στα χωρΛ
  φια τους δσο πρέπει άπό τό κΊ-
  θε στοιχεΓο άνάλογα μέ τό ίδτ-
  φός καί τίς άπαιτήσεις ττ]ς κάθε
  καλλιέργειας.
  "Ετσι καί καλυτέρα άτΐοτελέ-
  σματα ϊχουμε κεί €ΐκονομ(α με·
  γάλη κάνουμε. Έν ω μέ τούς συν
  θετους τύτΐους είμεθα ύττοχρεω-
  μενοι νά βάζουμε τα στοιχεϊβ
  πρύ δίδουν οί ΈταιρεΪΕς πού τίς
  ιτέρισσότερες Φορές δέν συμβι-
  βάζονται μέ τίς άπαιτή3εις τοθ
  κάθε άγροθ.
  γ
  ,^Ι^, ,Κιλά ρ
  16. Ο η 14 » , Ο.4ΟΟ
  2) 20 κιλα νίτρο 1
  15 » άμμωνια ή
  10 » νιτρική άμμωνία
  ρικό σκορτΐζε-
  Τό
  τττι στό χεορ^φι ταύτόχρονα μέ
  μέ τό δρ^ωμιχ τή; σπορας. Τό
  ϊδ'ο καί τό άζωτοθχο λίπασμα
  έ*' δ?ον είναι μέ τή μορφή τής
  Θϊιϊ-<η<; ί νιτρικής άμμωνίας. "Αν 6μως είνεη νίτρο τότε ή μισή πο- σότητα, δηλ. τα 10 κιλα, σκορπΐ ζονται ταύτόχρονα μέ τ· ύπεο- * — *ορικό καί τα ύπόλοιπα 10 σκορπίζοντα οτήν έιιφί- νεια τοθ άγροθ δυό (2) μήνες μβ τα τό φύτρωμα. Λίιτανση όαΛρίων: Χίειΐζονται τούλάχ στον 59 κιλά Ο—16—Ο ή 20 κιλα 0-40.0. ΣκορπΙζεται ταθ φ «ιλι τόχρονα μέ Ή Γεώργ.κή 'Υιΐηρεσία μοιοά- ζει τα παρακάτω λιπάσματα: Α'. Άζωτοΰχα: 1) νιτρικό ν4- τ·ιο (ν(τρο) ττοή περιέχει 16 μονΛδες άζώτβυ. . " θειϊκή άμμωνία (άμμωνία) Ι ο 40 0. πού περιέχει 21 μονάδες άζώ-1 2Ί 30 χ ρΐ τό σπόρο. Ί 3 *Ρ τό όλιγώ. τού. 3) Νιτρική άμμωνία πού περιέ¬ χει 33 μονάδες άζώ (ου. Β'.) Φωσφορικά: 1) άραιά ύ- πβρφωσφορικά τύτΐου 0. 16. 0. 2) Πυκνό ύιτερφωσφορικό τύ που 0. 40. 0. Γ'. Καλιοΰχα: Τοπου 0. 0. 48. Πά τίς κύριες κβλλιέργειες τα ΚΑΙΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟΣΣΤΟΑΟΣ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ ΑΘΗΝΑ 20- Π—46. ((δ. ύπ.)— Κατά πληροφορΐες ά¬ πό τό Κάίρο δυό άνιιτορπιλ λικά τής μοίρας τοθ ίτμερι- <ανικοϋ στόλου πού θά πλεό σει στούς λιμένες τής Άνα- ολικής Μεσογείου π,οόκει αι νά έπισκεμθοθν την Κρή- η μεταξύ 24 έΌος ρΐου. 28 Νοεμ- ΕΧΕΙ ΗΟΥ ΑΕΝ Α101Χ Π Υ Η ΟΙ ΛΟΣΙΛΟΓΟΙ ΑΘΗΝΑ 20 (Ιδ. τηλ)μα).— Τό δικαστήριο τής Λυών κα· εδίκασε σέ θάνατο καί δή μευση τής περιουσίας των 7 μέλη τοϋ λαίκοθ κομματος τοθ Ντοριώ, γιά καΐαδόσεις πρός τίς γερμανικές άρχές, ουλλήψεις καί βασανισμούς πολλών παΐριωτών. 70 κιλά 0160 ή 28 κιλά θειϊκή άμμωνία ί| / μή άμ 3) 20 κιλί κάλι. Ρί<νίται αυτή τήνέ^οχή στά άμπέλια καί σέ βΐθος 20 πόντων γύρω-γυρω άπό τίς κορμοθλες, άφ οδ πρωτα ώναμιχθοθν καλά ·> ^"«Ι"1» «λαιβδένβρΜν: Γιά
  κάθε έλαιόδ^νδρο χρ«ιάζοντοι ά-
  νάλογα μέ τό μέγεθός τού:
  1)3-6 κιλά ύτερ»ωσ·ο
  °~16Γ?Λ ''2-2·4 ΟΤ
  ρικό 0.40 β.
  2) 1,5—κιλα θειϊκή άμμωνία Λ
  1—2 κιλά νιτρική άνΐμωνΐα.
  3) 1-1,5 3κιλά κάλι.
  Μπαίνουν βύτή την έποχή α·'
  ου πρώτα γίνουν 8να ίβιναα
  γόρω άπό την έληά βέ άττόστα-
  ση 12 μέ άό
  γρ η ηά βέ
  ση 1-2 μέτβα άπό τόν
  ί] έλδ ί
  κορμό
  2030
  η μ άπό τόν κορμό
  τί]ς έληδς καί σέ βάθος 20-30
  πόντους.
  5) Λίιτκνση ιτ«τ«τας: Γιά κά¬
  θε σιρέμμα χρειάζονται τό ολι¬
  γώτεροι
  Λ η°Ηΐλά ίΪΕεΡΊ>ωσ|ίΌ·ικό 0.
  ,η2> 3° κιλ* θειϊκή άμμωνία
  2°«1οΒ* ν·ίΤρικ1Ί *μμβνΓα.
  3) 25 κιλά κάλι.
  Ρίχνεται στήν έπονή τοθ
  τεόματοςή μιοη ,^ ™»
  τά1 «*
  ΟΙ πσραπάνω ποσότητες
  ξάνουν «) λιγοστεόουν «νοΑο
  της καταστάσεως το0 άγροθ.
  τε.
  ρ
  ^Λα χωράφια λιγώ-
  ρο, στά φιΜ/α ηερισσότερο.
  υιιόΙΡΧει κοπριά οί πα-
  ης γοστβύουν
  καλλιέργειες.
  II
  .**
  ΚΡΗΤΗ»
  ..ΕΛΕΥ8ΕΡΗ
  ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
  ©ΕΑΜΑΤΑ
  Χε'μερινός «ιΗΛ^ΚΤΡΑ». Σήμε
  ρβν ά>ιό &ρα 6 υ. μ. ή ταινία
  βαϋμα ΥΙΕ ΜΟΥ ΥΙΕ ΜΟΥ.
  ΣΙΝΕ^ΜΙΝΩΑ» (Χειμερινός)
  Σήμερον & >α ενάρξεως 5 1)2 μ
  μ. ούο ϊρ,α συγχρόνως: Ιον ό
  Χ-ίνδράς καΐ ό Λυγνός ΑΣΣΟΙ
  τοθ ΧΟΡΟΥ. 2 ν ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΙ
  ΕΚΤΟΣ ΝΟΜΟΥ.
  Την Κυριακήν: Πρωϊνή Λαική
  Πσράστασης.
  ΘΕΑΤΡΟΝ «ΝΤΟΡΕ»
  θίασος Πΐλπιολόγου
  Σύμπραξις Π. Ξυ^οΟ —Σ Μ--
  λοιίση Πρωτ χγωασφΐΓ- Ήλέκ-
  Τρα Βάχλί».
  Σήμερον ώρα 9 1)2 ή σπ ρτα
  ριστή σά'υρα γραφείω γιά πρώ
  τη «βρά. Ή Δεξιά-Ή Άριστερά
  καΐ δ Κύ? Παντε ής
  ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ
  <*0ριο εορτήν των ΕΙσοδΙων τής θεοτόκου ή δνίς Μαριάνθη Χ. Παπαδ'κη, οττάλληλος τής Ηλεκτρικής εκμεταλλεύσεως τ. Ο Δήμου, δέν έο^τάζει οθτε δέχε- ' ται έτιισκέψΕ ς. ΕΙΕΕ Ι -Πί^ΓΙΑ ΤΩΝ ΤΥΠΟΓΡΑΦΩΝ "Υπτερ'» άπο την αποδοχή των ι ϊτηαάτων των Έργατών Τυπον/ράφιον καί άπο τις έφη μερίόες «Πατρίς1» καί'«Δράσις» οί παραπάνω εφημερίς έπα- νεκδίδονται, ού'ριο. 14 ΦΡΙΚΙΑΣΤίΚΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΖΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Εύχαριστήριον Ή Κοι^ότης καί ή ' νορί τ Έμ πάρου (ύχαριστοθν θεβμότ »τα τ ν κ Μβνέλαον Λυνν'ν Ιατρόν δστ* ς δι" Ιδ ών τού έξόδων άνοι- κοδόμησεν έκ θεμε ίων ήν έν τφ χωρίω μας έρειπωμ'-ιην εκ¬ κλησίαν τού όσίου Νι ήτ">. Τοι-
  ούτη χειρονομία εΰγενή καί θεσ
  ρεστοι δέν ημπορεί νά μην έκτι
  μάται άπό δλον τόν κοσμ ν.
  Διά την Κοινότητα 'Εμτΐάρου
  Ό Πρόεδρος
  Γ. ΐΣΙΡΙΓΩΤΗΣ
  Διά την 'Ενρρίαν 'ί-μπάρου
  Ό Εφημέοιο
  ΚΛΕΑΡΧΟΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ
  ΓΜΩΤ ΤΟΠΟΙΗΣΙΣ ΓΑΜΟΥ
  Γνωστοτΐοιβϊτα1 συμφωνως πρός
  τό δρθρο 1369 τού Άστικοΰ Κώ
  δι< ς δτι ό Στέλιος Σφακιωτά- κης ι- Ο Κωνοταντίν υ καί τής Εθαγγελ άς γε νηθίίς εΚ Ήρά- κλαον καί κατσικ^ς Ήρακλεί υ «αί ή Καραψηλή Μιλιτσι τοϋ Άν ωνίου καί τή Έ·ένης γε - νηβεΐαα είς Κάλυμνον Δωδεκσνή σου κάτοικσς "Ηρακλείου μέ- λ"υσι νά Ιλβωσι εις γάαον " λβσβησόμενον έν αΰθα Διανυκτερεΰον Φαρμακείον ΜΛΔΑΡΙΩΤΑΚΗ (Καμαράκι) ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΕΣ Κάθε Δευτέρα. Παρασχεθή ΑΤΜΟΠΛΟ1ΚΕΣ: ά)ττ «ΕΛΕΝΗ» αναχωρεί την έ^πτη μ'. μ. κ τ* ευθείαν , Πε - ρα ά α)π «ΗΡΑΚΛΕΙΟ» άναμένεται την Πέμπτη 21-11 46 καί θά άνα- χωρήσει τό Σ ββατο μ. μ διά Πειραια, θεσσαλονίκην σ)ι «ΠΑΤΡΑΙ» αναχωρεί την Παρασ<ευή 22 11 46 .ι διά Ρέ- θυμν^, Σ ύδα, Γειραια. ΚΑΤΕΡΙΝΗ 15.—ΔεκαΛέν- ΐΒ ένοπλοι μοναρχικοι στις 13- 11ου τή νύκτα έόιέδραμαν στό Ιχωριό Κράνη καί όιέπ^αξαν τό όίύτερο μεσα σ'έ'να μήνα δα'ΐ- δΐΜθ φρικιαστικο εγκλημα. Τό πρώτο ίΐχε γίνει μέσα στήν πό- λη μας πρίν έό'α π^ρίπου μήνα μέ τό φυνο δεκάδας δημοκραΐΐ- κών πολιτών καί τόν έμπρησαό των σπιΐιών τους. Τώρα σΐό <ωριό αύτό σκότω(ταν την Έ- Ιλένη 'Π«3*αδοπούλου καί την Κυριακη Παπαδοπούλου 9 χρο νών καθώς καί τό Μ. Παπά· Τετάρτη κιΐΐγεωργίου. Έπίσης σκότωσαν τόν Γ. Κεμερίδη καί όλόκληρη την οίκογένεια τοΰ ΈΚ. Κεμε¬ ρίδη πού άποτελεΐτο άπό τή γυναϊκα τού Γεσθημανή, τα Η ΑΓΟΡΑΜΑΣ γα τού Γεσθημανή, τ παιδία τού Σοφία 19 χρονών, Μαρία 10 χρονών, Εύστάθιο 15 χρονών. Έπίσης σκότωααν τόν Τ Ελευθεριάδη. Ι. 2ΉΆΡΤΗ 15.—Ή συμμο- ρί« τού Καίσ'ίρέα δολοφόνησε στό χωριο Βιχσαρα μέσα σέ ά- γρ·α βασανιστήρια, κτυπώντας τα θύματα μέ τίς άρβύλες στο κκφάλι τόν Ηλ. Σταυρόπουλο 65 χρονών καΐ τή γυναϊκα τού Γιαν νούλα. ΛΑΜΙΑ 15.—Στό χωριό Μά κριση αί μοναρχικοί τρομοκρά- τες Ν. Ράμμος καί Γ. Σούτας βκοτωσαν μέ μαχαϊρι την Κων σΐαντία Τσόγκα. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 15.—Τη¬ λεγράφημα άπό την Κομοτινή άναφέρει δα μέσα στή πόλτ, σκοτώθηκε άπο Τούτους στρα τιαηρς καί μοναρχικούς τρομο- κράτες δ πρώην έλαβατης Αν¬ δρέας Παπανδρέ >υ. "Εξω άπό
  τή Θεσσαλονίκη, στό χα>ριό Μι
  ΠΙΤΙΐηΐ ΑΠΕΧΩΡΗΣΕ
  ΧΘΕΣ ΑΠΟ ΤΗ ΒΟΥΛΗ
  ίΦΟΡΜΙΗΤΟΡΙΣΤ||!ΤΛΣ1
  , _______-ν...,, ν ·ν Λ,ΐΑ^ηυ ιιι
  γάλη Βρύση, μον«ρχικοί μπρά
  βυι όολοφόνησαν τό δημοκρα·
  τικο Κ. Γκέντσο.
  ΟΙ ΒΡΙΣΪΟΙ ΙΒΣ
  Τιμές Τρβφίμων:
  Ψω.αΙ Χ2Ον2ι%
  Φΐσόλια Τουρκ. 2 250
  1 800
  ΦάΡα 1.400
  Γιλα 2 000
  λι 9.300
  ο ό γ. 8.700
  . ο κ ' 7 00°
  ϊ?Φές 6 οοο
  Τ 6.000
  Ψ λ1 7 000
  , .°ν«ς 800
  |Γ μάτες 900
  ΗμιίΊϊ 400
  Ϊ?Ρ γ° 800
  Στ .<,ύκισ )Λ00 ΑΧ 'Η* 1 000 Λίαν. 2.500 2 000 1.700 1.600 1.600 ι.ιοοο 10 000 8 000 12.000 6.600 6.600 7 500 1 000 1 100 500 1 000 1,200 2.ΟΟΟ ΧΑΝΙΑ 20-11-46 (τοϋ άν- ταποκριτοθ μας).—Οί πολιτι¬ κόν έξόριστοι τής Γαύδου ε- στειλαν πρός τίς Άρχές τό παρακάτω τηλεγράφημα: υνος .„ „„ ,Γ.,νΕιυσουμεν λόγω έπερχομένου χειμώνος γιά νά χορηγηθοΰν τρόφιμα τριών μηνών. Παρακαλώ δι- ατάξητε δπως παρουσιασθώ υμών έ·<θέσω κατά- ΑΘΗΝΑ 20.—(ίδ. ύπηρ.)— Κατά τή χθεσινή συνεδρίαση τής Βουλής ή ΆντιπολΙτευση απεχώρησε έξ άφορμής τής ύβριστικής καΐ προκλητικής συμπεριφοράς τοθ κ. Τσαλ· δάρη καί των κυβερνητικών βουλευτών, άπέναντι των βουλευτών τής αντιπολιτεύ¬ σεως. Ή άγόρευση τοθ κ. Κανελ λοπούλου, πού έκαυτηρίασε δριμύτατα την πολιτική τής κυβερνήσεως, προεκάλεσε ά-, σχημίεςκαίάντεΥκ λαοπροβλήτων σή τού δέ ό Οβ' κ. Οστερα άπ'αύτό σύσσωμη πλή "Υπήρχαν τό Κόμμα .„,, _1( καί οί Βενιζελικοί ροι δέν θά " Βουλή κατέ δρΐαση, &ν δέν δοθοθν σότερες εξηγήση Τσαλδάρη. ΠΤΑ " ; ΟΐΒΕΜΙΖΕΛΟί 0Ρ0ΙΗΑ8ΕΙ ΝΑΐη ΕΜΜ ΕΝ»,, ΚΟΙ1ΙΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΝ ""' ΑΘΗΝΑ 2011-46 (ίδιαΐτε- ρο τηλεγράφημα).—Ό κ. Σο- φοκλής Βενιζέλος,ώθούμενος άπό τοθς άγγλους καί τούς αμερικανούς, προσπαθεΐ νά έπιτύχει την «'Εθνική Ένω- τριών μην'ών'. 'Παρακαλ"ώ'δ"|σΓ1* τών κομμάτων τής Βου ».αε— «- λής. Γιαυτό έθεσε καί ζήτη- μα παραιτήσεως τοθ κ. Τσαλ δάρη γιά νά σχηματισθεϊ καινούργια κυβέρνηση καινούργιο πρωθυκουργό Τη λ ρχήν κατεύθ^ση αύ· τη διεξάγει συνεννοήθη Μά οί προσπάθειές τού ί' μωςαύτές είναι καταδικα- σμένες σέ άποτυχ(« γιαΐ| σ|) ναντοθν την άδιαλλαξΐα το0 κ. Τσαλδάρη. Η ϋίΦΟΗΙί ΠΑ ΤΗΝ ΕΙ ΑΥΡΪΟΝ ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΑ Παραβτάβΐΐς άπό ώρα έ μ. μ. ΣΥΝΕΧΩΣ Σήμερον μιά κολοσσιείίΛ ίη- μιου^γΐα. "Ενα κοινωνικό «ριστβόργημα ΥΙΕΜθΕΜΟΥ ΣΗΜ Καθ" έκαστην ώρα 3—5 μ. μ. ΛαϊκαΙ ίπο>ευματι αί
  μ4 ϊργα Κ^ου—Μτιόϋ καί Α¬
  στυνομικαι
  ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΙΣ
  ΕΙδθποιώ 6τι έκ των 3 κα-
  τοικιΛν, άς έκτισσ, κατά τα
  Ιτσ 1923—1925, είς συνοΐκί-
  αν Ηρακλείου, «Περβόλαν»
  «ωλώ τάς 2, ών μισθωταί οί
  κ. κ. Κ. ΚοΙνακάΚΓίς καί κλη
  ρονόμων Λουκά Λουκόκη
  Πληροφορίαι παρ' έμοί, έν
  τώ Δικηγορικώ μου Γραφείω
  παρά την Πλατείαν Δασκα¬
  λογιάννη. Προτιμώ τάς άπ'
  εύθείας μετά των άγορα-
  στων συνεννοήσεις, μή άποτ
  κλειομένων καί των μεσιτών.
  Ηράκλειον 17)11)46
  Νΐχ. Ά. Μανααβάκης
  Δικηγόρος πρώην Βουλευτής
  ΕΙΣ ΘΕΣΙΝ ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ
  τβϋ Προαστείου Πόρος πωλεΐ
  ται οίκόπεδο εκτάσεως 320
  τετβ. μέτ(ιων έντβς σχεδίοι».
  Πληροφορίαι δερματοπωλεϊ·
  όν Έμμ. Μπαντουβά.
  μ πληρωμήν τετάρτου
  της άςΐας καί έπίδομα καθυ-
  στερεΐ. Έστάλη Λάνδανον
  έκπρόσωπος πολιτικών έξορΐ-
  στων Γαύδου, δπως ζητήαει
  καί πσρουσιασθεϊ ενώπιον ύ
  μών πρός λύσιν έπισιτισπκοθ
  ζητήματος έξορίστων. Αρχαί
  Κανδάνου ηρνήθησαν καΐύ,
  ν ρ^Τγία ίΠεοοΐ
  στους πού δέν τούο έφθανεν
  μόνο γιά 3 ιιέοϊί -ηΦ ι*
  νέ °τό Ιχα^Πφτα^ λ
  ναγκάζονται ο Γδ?οι οί 2ϊί
  ριστοινά πληηΛ „ Ι .
  7
  ,οχρέωσανέίστρΐψειή;:
  λαιόχωραν δπου ένεκλείσθην
  κρατητηριον. Άνάγκη ένερ.
  γησετε έπαγόντως διατάξετε
  οωρεάν χορήγησιν τροφΐμων
  Σεπτεμβ^^δή^
  . „-----ιγ-γ- ^« νά έξε-
  τάσει τα άποτελέσματα τής
  χθεαινής ψηφορορίας, πάνω
  στήν τροπολογία τών 73 έρ-
  γατικών βουλευτών, γιά την
  έξωτερική πολιτική τής Κυ·
  ««,„..*------ <0 ώριθμ6ς τών Ρυν πώς ά- σφαλωζ θά θρηνήσουν θύμα- τα απο την πεΓνα. Αυτή εΤνε ή τραγικη κατάστασ» πού σ,οντα; σΤασνί που στερα άπ'αύτό πισχεύεταιδ- τι θο ένταθεΐ στούς κόλ- 'ατικοθ κόμμα- , _.- Τ—..α πάνω στήν έ· ξωτερική πολιτική. Οί άγγλι- κές έφημερΐδες σέ σημερινά τους σχόλια παρατηροθν δτι ή άποχή αυτή 128 βουλευ¬ τών τοθ έργατικοθ κόμμα· τος άπό την ψηφορορΐα απο¬ τελεί διάσπαση τοθ έργατι- κοϋ κόμματος σχετικά μέ την έξωτερική πολιτική τής κυ¬ βερνήσεως καί νεννά πολλές άνησυχίες οτόν κ. Άτλυ. ■^ΑΘΗΝΑ 20—11—46 (ίδ τηλ.)— Ό Τσαλδάρης Οστε¬ ρα άπό συνάντησή τού μέ τόν Πρεσβευτή τής Αγγλίας Νόρτον καί τής Άμερικής Μάκ Βή, διστάζει δχι μόνο νά προσψύγει στόν ΟΗΕ γιά τα γεγονότα τής Μακεδονί άς, μά άκόμη καί νά πραγ- ματοποιήσει τό ταξεΐδι τού στήν Άμερική. ΘΑ ΠΙΡΟ^ΕΙ Τ. Α' Ι591ΜΕΡΟ ΜΙΝΩ Σήμεοο" Δύ Ιργα συγχρόνως ΛΡΑ 5 1)2 μ. μ. ΣΥΝΕΧΩΣ Ιον "Ενα κφάνταστο ντβλί- ριβ γέλιβυΐ "Βνα ΐτρωτοφα νέ; ξέσπασμα κβφιβΰ! ΧΟΝΑΡΟΣ - ΛΥΓΝΟΙ "Ασσοι τού Χοροΰ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΜΟΥ Μέ τα ίίδυμα Αίέλφια Μπίλλυ καί Νπ·μηυ Μώκ 2ον ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗΝ Πρωιναί Λαίκαί Παραστάσεις Τιμαί Ήλατωμέναι ΠΡΟΣΕΧΩΣ! " Στήν Κάλααη τής Δουγκέρκης ΑΘΗΝΑ έθ-11—46 (ΐδ. ύ- ΐρ.).— Δοί^ηκε διαταγή στά ταμεϊα τού Κράτους νά πλη- ρώσουν τό πρώτο δεκαπενθή- μερο τοΰ Ίανουαρίου στούς ύ- παλλήλους καί δλόκληρη τή σύνταξη τοΰ ΐδιου μήνα, στούς συνταξιούχους. Μέ την αυτή δι«ταγή θά πλη ρωθοΰν κα'ι οί ύπαλληλυι των Νομικών προσώπων Δημοσίου Δικαίου. ΤΟΠΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΟΛΑΟΣ ΑΠΑΝΤΑ ΣΤΟΥΣ ΕΜΠΡΗΣΤΚΣ ΑΘΗΝΑ 20-11-46 Η1ΤΜ.. ΤΟΥ ΙΜΜΕΜΪ ΚΑΙ ΤΟΥ ΡΟΑΛΙΓΚΣ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΑ ύ-) Βραχ,α της» περιφερείας Θε,σα Λονίκης πραγματοποιήθηκεν ή στι δλων "'·· ------' Ι ΑΘΗΝΑ 20—11—46 (Ιδ. ύ πηρ.).— . Έκπρόσωπος τοθ [Φόρεϊν "Οφφις βεβαίωσε σή οί κ.κ. Σπηλιωτό- .., ιαί Ρόλλΐγκς νούν στό Λονδΐνο στίς 22 συμφι *ων. Τό μεολοημερρ γλέντι Δημοσιογράφοι τόν ρώτη- σαν άν πρόκειται γιά τόν 'ά II ΑιΐΕΡΠΑ ΡϋίΙίΩΧ ΣΤΑ ΧΑΝΙΑ ΧΑΝΙΑ 20—11—46 (τοΰ νταποκριτή μας).— Ή άπερ- α τών ραπτεργατών Χανίων, ύ είχεν άρχίσει τώρα καί τό σες μέρες, έληξεν άφοΰ τα αί .. τους έ'γιναν δεκτά άπό τούς έργοδότες. ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΪΚΑ Σπηλιωτόπουλο πού εΓ χε διατάξει στήν κατοχή τή χωροφυλακή νά πιάνει τοΰς άγγλους στρατιώτες καί νά τούς παραδίδει στούς Ίταλούς. Ό έκπρόσωπος τοθ Φόρείν >**"· κάτω άπό τα μειδιά-
  *·■ δημοσιογράφων ά-
  δτι.. ..δέν γνωρίζει
  'αν έπίσης πώς εΤνε
  ί> κ. Σπηλιωτόπου-
  λος νά έρχεται νά παρακο-
  λουθήσει άβκήσεις στήν Άγ-
  ααα β'ο"-·— ■·«" στήν Έλ-
  λάδα διεξάγεται ό έμφύλ,ος
  "όλεμος καί ζήτησαν νά μά
  θουν μήπωςό πραγματικάς
  σκοπός τήςάφιξεως του εΓναϊ
  νά έπικαλεσθεΓ την άμεση
  αγγλικη στρατιωτική έπέμβα
  σηκατά των άνταρτών. Ό
  εχπρόσωπος άπέφυγεν νά δώ
  "*· σαψή απαντήση καί βΓ·
  ότι ή έλληνική Κυβέρνη-
  οεν ζήτησεν έπίσημα 4η* ,
  την αγγλικη Κυβέρνηση νά
  επέμβουν στή σύρραξη οί Αγ
  Υλικές δυνάμεις,
  Τό «Ν(ούς Κρόνικλ» άνα-
  ψερόμενο στίς νέες έκκα·
  θαριστικές έιτιχεΐρήσεις πού
  οιβζάγουν 2 ταξιαρχΐες στήν
  πΒηιοχή τής Άρδέας, προβλέ
  ότι κι' αύτές είναι κα-
  αδικασμένες σέ πλήρη ά-
  ποτυχία.
  —Ή 'ΡπιτροΤΤή δωρεάν Ιματι-
  σμ'-ΰ τής 'Ενορίας Ν. Βρυοολων
  [π-ρέλαβε χθές τόν Ιματ σμί> πού
  θά διανεμηθεΐ οτουςάπόρους τής
  'Ενορίας
  —ΟΙ έπιτροπές 'Λγίου Κων)-
  ν υ καΐ '^γίου Ιωάννου Φορτέ-
  τσας δέν παρέλαβον άκόμη τόν
  Ιμιτισμό
  —Τό Γραφεΐο Άνθελονοσια·
  κοθ άγώνα τής ΟΥΝΡΑ δέν πρό
  κει αι νά διαλυθεϊ κατ^ τόν τρέ
  χ ντ- μήνα.
  —"Εφθασε χθές στή πόλη μ^ς
  δ ΔιοικητΓς τής 'Ε^νικής Τρα-
  ττ'ζης κ. Γ. Πεσμα·ζόγλοα.
  Άπό τούς 10 χιλ. τόννους σ ·
  τ**ρών πΌ 9ά εΐσαχθο'ν γιά τις
  άνάγκες των ^σΐ'κών κέντρων
  θά κατανεμπθοθν ϋστερτ άπό
  άποφαση τοθ 'ΥπουργοΟ 'Ρφο-
  δισσμοϋστούς κυλινδρομύλσυς'Η
  ρακλείου 400 τόνοι γιά τις 4νάγ
  κες τών πόλεων Ηρακλείου,
  Χανίων καΐ Ρεθύμνου.
  Όπως πληροφορούμαστε τό
  Δ. Σ. τοΰ Άθλητικοΰ Όμίλου
  «Έργΐίτικός Άστέρας» εκάλεσε
  εγγράφως σέ άγώνα ρεβάνς τή
  ποδοσφαιριν.ή όμάδα τοΰ Όμί¬
  λου Φιλάθλων. Μέχρι τής στΐγ
  μής ό Όμιλος Φιλάθλων δέν
  άπάντησε ά'ν θά δεχθεϊ την ου
  νάντηση.
  ©ΑΛΑΣΣΗΣ^ΝΤΙΖΕΛ
  Τόύπουργεϊο Έθνιχης οϊ-
  ^ΥΓΖΤ^ δ
  ΑΘΗΝΑ 20—11-46 (ίδ'
  τηλ)μα).— Ό κ. Σοφούλης ε-
  πιμένει νά μεταβληθεϊ ριζι-
  κά ό τρόπος τής άντιμβτωπί-
  σεως, τής πολιτικάς καταστά¬
  σεως. Άπεναντίας ό κ. Βενι-
  ζέλος θέτει απλώς ζήτημα ά-
  πλής κυβερνητικής μεταβολής,
  χωρίς νά μεταβληθεϊ τό κυ-
  βερνητικό πρόγραμμα, τό ό-1
  Β1 ■ Δ»Τ«'
  χΐ_κβΑΡ0ΓΡΑΜΜ4;
  ποΐο πρέπει νά διατηρηθή την
  «ϊχμη τού εναντίον τή; δημο¬
  κρατικής αριστεράν.
  Κυβερνητικές πληροφοράς
  άναφέρουν τή δήλ»ση τού κ.
  Σοφούλη γιά τό ψήφισμα τοδι
  κατευνασμοβ. Ή κυβέρνηση
  θώ απαντήσει με δυναμική «θ-
  λιτική.
  των
  ->·*, μαρεω.-, τυπου, πεντα-
  •'νδρους, μαρίας Καλεμχ.έρ-
  4ΠΟ δυναμε.ω? 15« ΐ™<»ν, 340 400 στροφών ' " ατό 000 δραχ^^ Χ0ύχων 58·000· ΣΤΗΝ «ΗΛΕΚΤΡΑ» μανούς άρχιεγκληματίας Μπρό- γιερ καί Μύλλερ το παρακά τω τηλεγράφημα: «Οί κάτβικοι τοϋ χωρίου Α¬ νωγείων τοΰ Μυλοποτάμου παρακολουθούμεν μέ συγκίνη¬ σιν την δίκην των έγκληματι- ών πολέμου Μπρόγερ καί Μύλ ,λερ. Τό χωρίον μας, αποτελού¬ μενον εκ 3.500 κατοίκων κατε- δαφισμένον μέ εντολήν Μύλλερ, άπαιτεΐ δικαιοσύνην. Έξ όνόματος εκατοντα'δος Χβ' τεστραμμένων χωρίων καΐ χΐ,-· λιάδων τυφΒκισ·ε>έντων καΐ < 4» λοκλήρου τοΰ ΚρητικοΟ λαοϋ,1 κατατυραννηθέντος νπά των βαρβα'ρων στρατηγών Μπρό- γερ καί Μύλλερ, αϊτοΰμίν την είς θάνατον καταδίκην κ«ί την εκτέλεσιν τής άποφα'σεως ηρός δόξαν καί τιμήν τοϋ άντιφασι- στικοΰ πολέμου καί διατήρη¬ σιν τής Είρήνης καί τής εύη- μερίας τών λαών. Οί κάτοικοι των Ανωγείων.