95202

Αριθμός τεύχους

4749

Χρονική Περίοδος

Β 1937

Ημερομηνία Έκδοσης

25/12/1937

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  Β
  ΑΝΟΡ
  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
  ΣΥΝΔΡΟΜΛΙ:
  Λι ,Μ'ΤΙΟΙ'
  έτΐ|πκι λιοιιι 'Λ
  έά
  ΐής
  ι« δολ. 1δ
  άμιιΊ>'- > ί!
  'Γιιιιι
  "<1ΤΙ< «, !ς
  πορτοκαλλιών καί μανταρινών ά¬
  πό τα όποΐα κατεκλύσθη ή ά¬
  γορά. Καί είς τουτο συνέτεινε
  καί ή έπανάληψις τής συγκοι-
  νωνίας άπό τής χθές, πού εΐχε
  διακοπ^ επί έβδομάδα, ελλεί¬
  ψει βενζίνης. Καί έφθασαν
  μαζεμένα τα φορτία των πορτο
  καλλιών πού καθυστέρησαν τάς
  προηγουμένας ημέρας. Χάρις δέ
  είς τήν αφθονίαν αύτην καί είς
  τα μέτρα τής άγορανομίας, αί
  τιμαί ήσαν τελείως προσιταί
  Καί οί χρυσοΐ καρποί ήγορά-
  σθησαν άθράως οχι μόνον άπό
  τούς διαθέτοντες χρυσίον, άλλα
  καί άπό -ούς εχοντας ολίγα τρ»
  πεζογραμμάτια διά τάς προμηθεί¬
  ας των ημερών.
  Τα άχλάδια 2μως καί τα
  μήλα τοθ Λασηθίου διετηρήθη-
  σ^.'ί. είς τιμάς υψηλοτέρας καί
  άπό τό οροπέδιον 3που παρά-
  γονται καί διά νά τα πλησΐά-
  ση κανείς θά ίπρεπε νά έχη άν
  τοχήν καρδίας καί εϋεξίαν πορ
  τοψολίοΐ).
  * *
  Αλλ ουκ επ αρτω μονον ι,ή
  σεται ανθρωπος.
  Καί πολΰ περισσότερον βε¬
  βαία δέν ειμπορεί νά ίορτί-
  ση τήν γέννησιν τοΰ θεοΰ μέ πά
  νηγυρίσμού; τής κοιλίας μόνον.
  Χρειάζονται καί ένδυιια εύπρε
  πές καί κόσμημα άποστράπτον
  κα'ι δώρα διάφορα, άρώματίί,
  μπιμπελώ, άνθη καί τραγούδια
  Εφ' ώ καί τα καταστήματα πού
  διαθέτουν τα ειδή αΰτά είχαν
  τήν ευεργετικήν των.
  Βεβαίως τα Καταστήματι «έν
  ούσεως καί υποοήσεω;» δέν εί¬
  χαν μεγάλες πιέννες. Διότι
  οί περισσότεροι χριστιανοί ήρ-
  κέσθηοαν είς απλήν... μετάφρα
  σιν καί έπιδιόρθωσιν καί είς μί¬
  αν επί πλέον παράκλησιν πρός
  τό ^ζϊον Βρέφος νά τούς δεχθή
  έστω καί μέ παλαιόν καί άνε-
  πίσημον ενδυμα, άφοΰ άλλωστε
  εκείνον είναι,καθ' ο βρέφος, όλόγυ
  μνον, είς δλην τού δέ τήν ζωήν
  ■ταν ένηνθρωπίσθη δέν έφόρεσε
  παρά ε"να τρίχινον μανδύαν. Όπω
  σδήποτε δμως δέν έ'λλειψαν καί
  οί έςοικ,ονομήσαντες τα πράγματα
  δπως όπως ώστε νά εμφανισθούν
  μέ καινουργές ενδυμχ καί ετσι
  καί τα καταδτήματα ειργάσθησαν
  όπωσοήποτε.
  Είς τα κοσμηματοπωλεΐα αντι¬
  θέτως παρετηρήθη μεγάλη συρ-
  ροή ιδίως ώραιοκόσμου. Έλά-
  χισται ομιος πράξεις έγιναν. Του¬
  το δέ καθώς ηκούσθη τουλάχι¬
  στον, διότι αί περισσότερον εκ
  των είαερχομένων είς τα κατα-
  στήμχτα, καθ' 8 γυναΐκες, είχαν
  τήν αντίληψιν 2τι ήσαν αί ΐδιαι
  άδάμαντες πού θά Ιπρεπε νά το-
  ποθετηθοΰν είς τάς προθήκας ή
  νά δοθούν ώς δώρα Χριστουγεννι-
  άτικα είς νεαρούς νυμφίους, καί
  οχι ν' άγοράσουν αύται, άδάμαν-
  τας. Παρετηρήθη μόνον ζήτησις
  μαργαριτών. Έν τούτοις αί τιμαί
  έκρατήθησαν είς χαμηλά έπίπεδα
  καί οέν παρουσιάσθη έλλειψις δι¬
  ότι ετέθησαν είς τήν κατανάλωσιν
  κα'ι τα γραπτά των έξετάσεων
  των σχολείων καί Πανεπιστημί¬
  ου, πού είναι ώς γνωστόν γεμά-
  τα άπό σπανίους μαργαρίτας. '&2ς
  πρός τα άνθη τέλος, αύτά βεβαί¬
  ως είναι σπάνιον, άγνωστον εΐ-
  δος διά τήν πόλιν [μας.
  ϊμως άφθονα άνΗρώπινα λουλού
  δια, ροδόχροα άπό τό κρΰο. Λε-
  πτόμυχα μπουμπούκια έπεριφέ-
  ρονταν ίλτ; τή μερά στά κατζΐτή-
  ματα. Καί καθώς ετρεχαν στούς
  δρόμους,κι' άνεμιζεν ό οορηάς τίς
  τοΰφες των μαλλιών των κ:' Ιπτύ-
  χωνε τό φίρεμά των καί εψιθύρι¬
  ζε στ' αύτί των τα πιό παράτολ-
  μα έρωτόλογα, διετονίζετο τό ώ-
  ραιότερο τραγοΰδι, ί άρμονικώ-
  τερος ϋμνος πρός τή νεανική ώ-
  μορφιά..
  Πεταχτά
  σημειώματα
  Η ΜΗΤΕΡΑ
  Είς την σκέψιν καί τήν ψυ¬
  χήν των άνθρώπων θ' ανα¬
  στηθή πάλιν σήμερον καί θά
  ζωντανέψη. ό ϋρθλος τής Γαλ
  λαίας. Καί είς την ,φαντα
  σίαν των πιστών θα σχημα¬
  τισθή τό φωτεινόν δραμα
  τής εικόνος της γεννήσεως.
  Όλο αύτό τό μυστήριον θ'
  άναζήση είς μίαν ύποβλητι
  κήν, απέριττον άλλά καί τό
  σον νραφικήν όσον καΐ συμ
  βολικήν σκηνογραφίαν καθώς
  τήν συνθέτει ή ποίησις καί
  τήν διαιωνίζει ή πίστις καί
  ή παράδοσις τοΰ Χριστιανι-
  σμοΰ διά μέσου των αίώνων.
  Άλλ' οί άνθρωποι, ί'σως
  άπό μίαν ένστικτώδη διάθε¬
  σιν αίσιοδοξίας, Ί'σως άπό
  τό έμφυτον α'ίσθημα τής δι-
  αιωνίσεως τού εϊδους, άπό ό¬
  λην αυτήν τήν φωτεινήν σκη
  νογραφίαν μέ τόν υψηλόν
  συμβολισμόν καί άπό 8λα
  τα πρόσωπα πού κινοΰνται καί
  δροΰν καί τοποθετοΰνται μέ¬
  σα είς τό πλαίσιόν της, δέν
  προσέχουν παρά
  τό Θείον βσέφος.
  μόνον εν:
  Ό Δήμος
  Είς τήν εκτέλεσιν τοΰ υ¬
  ψίστου χριστιανικόν καθήκον-
  τος των ημερών, πρώτος άνε
  δείχθη καί πάλιν ό Δήμός
  μας. Εψήφισε σεβαστόν κον
  διόλίον καί διένειμεν άρκετά
  βοηθήματα είς τούς απόρους
  τής πόλεώς μας. Έτσι ό Δή
  μος συνέτεινε καί πάλιν είς
  τήν περιστολήν τής κοινωνι-
  κής δυστυχίας, περιέθαλψε
  τούς απόρους πολίτας τού
  καί έδωσε τήν χαρον εί;
  ένα ολόκληρον κόσμον πού
  θά έμενε μέ τό παράπονον
  καί τήν θλίψιν τής
  ως. Καί είναι αξιοί έπαί
  νού διά τουτο τόσον τό Δη¬
  μοτικόν Συμβούλιον δσον καί
  ό Δήμαρχος κ. Γεωργιάδης.
  Τό Πατριωτικόν
  Ίδρυμα.
  "Αξιέπαινον δρασιν εσημεί¬
  ωσε καί εφέτος τό πατριωτι¬
  κόν Ίδρυμα προστασίας τοΰ
  παιδιοΰ, τής πόλεώς μας. Αί
  κυρίαι τοΰ ίδρόματος διένει-
  μαν προχθές έξακοσίας και-
  νουργεΐς ένδυμασίας είς ά-
  πορα παιδία έκ των οποίων
  τετρακοσίας είς άγοράκια καί
  διακοσίας είς κοριτσάκια. 'Ε-
  ξακόσια παιδάκια άπέκτησαν
  καινουργή ένδιόματα καί μα-
  ζί έξήσφάλισαν τήν χαράν
  καί τήν υγείαν. Ήδη τό έρ¬
  γον τοΰ Πατριωτικοΰ ίδρόμα-
  τος έρχεται νά ενισχύση καί
  νά συμπληρώση ό Σύλλογος
  δεσποινίδων. Δι' αύτό καί πι¬
  στεύομεν ότι ή λαχβιαφόρος
  άγορά τού, τής οποίας αί είσ-
  πράξεις θά διατεθοΰν είς ·φι-
  λανθρωπικούς σκοπούς, θά
  τύχη τής ένισχυσεως δλων
  των συμπολιτών διά τής ά-
  θρόας άγοράς λαχνών καί
  τής παντοίας άλλης άρωγής.
  Τό παιδί—θεός τοϋς συγκι-
  νεΐ βαθύτατα. Καί τούς συγ-
  νεϊ οχι μόνον διά τήν θεϊκήν
  τού υπόστασιν, άλλά διά τήν
  παιδικήν τού ίδιότητα. Διότι
  τό παιδί, τό κάθε παιδί, ώς
  νέος ανθρωπος γεννώμενος,
  είναι ένας θεός, άφοΰ ό αν¬
  θρωπος συνεχώς άναγεννώμε-
  νος, τελειοποιούμενος, έξελισ-
  σόμενος, ύψώνεται περισσότε¬
  ρον, καί πλησιάζει συνεχώς
  πρός τόν θεόν. Καί δμως ά¬
  πό δλην αυτήν τήν γραφικήν
  εϊκόνα τής γεννήσεως, φρο¬
  νώ ότι άποκτα ιδιαίτερον ό¬
  λως ενδιαφέρον τό πρόσω¬
  πον τής νέας Μητέρας. Καί
  πρός τήν Μητέρα θά έ'πρεπε
  νά στρεφώμεθα μέ τόν ίδιον
  θαυμασμόν, μέ τήν ιδίαν α¬
  φοσίωσιν μέ τόν αυτόν σεβα¬
  σμόν, όπως καί πρός τό παι-
  δί. Διότι ή Μητέρα ξεχωρί-
  ζει μέσα είς δλην τήν σκηνο-
  γραφίαν τής άναδημιουργίας
  καί τής κοσμογονίας. Ίδέτε
  την. "Οχι πλέον τήν Μητέρσ
  τοΰ Θεοΰ, άλλά τήν κάθε μη¬
  τέρα, είς τό μυστήριον τής
  γεννήσεως. Πόση στοργή δέν
  έχει ξεχειλίσει άπ' τήν καρ-
  διά είς τα πρόσωπον της. Πό¬
  ση χαρά δέν έχει διαδεχθή
  τήν οδύνην! Πόση τρυφερά-
  δα, πόση γλυκύτης δέν έχει
  πλημμυρίσει τα δακρυσμένα
  άπό αγαλλίασιν μάτια της!
  Είναι ή πηγή τής ζωής. Καί
  δμως, ένώ τό γνωρίζη δέν έκ-
  δηλώνει καμμίαν άλαζονίαν!
  Διότι ή γυναΐκα είς τάς στιγ¬
  μάς πού έκδηλώνει τήν μητρό-
  τητα είναι ή καλωσύνη καί ή
  άρετή τού σύμπαντος, συμπε- ί
  πυκνωμένη καί ένσαρκωμένη.' ρες, τοΰς καϋμούς καί τούς
  Είς τό Μονοφάτσι
  Προχθές έπανήλθον έκ τής
  άνά τήν επαρχίαν Μονο¬
  φατσίου περιοδείας 7ων οί
  κ. κ. Χατζηγρηγόρης Σχολία-
  τρος Κρήτης, Σταυρίδης σχολι
  κός άρχιτέκτων καί Βαλέρ-
  γας έπιθεωρητής των σχολεί
  ών Ηρακλείου. Ή περιοδεία
  των αφεώρα τήν μελέτην καί
  διαπίστωσιν των σχολικων ά·
  ναγκών τής επαρχίας αυ¬
  τής προκειμένου νά έπιδιω-
  χθΓ| ή θεραπεία τοιν. Πράγ-
  ματι τό Μονοφάτσι στερεϊται
  συγχρόνων σχολικων κτιρίων,
  είς τα περισσότερα τουλάχι¬
  στον χωρία τού καί τα έκπαι-
  δευτήρια στεγάζονται είς ά-
  θλια, πεπαλαιωμίνα κτ'ρια.
  Ελπίζομεν λοιπόν ότι ή πρ-
  ριοδεία των αρμοδίων είς την
  περιφέρειαν εκείνην Οά έχη
  ώς άποτέλεσμα τήν ένιός
  όλίγου ανέγερσιν νέων εύ-
  πρεπων έκπαιδευτηρΐων είς
  δλα τα χωρία έφόσον καί αί
  κοινότητες προθυμοποιοθνται
  νά βοηθήσουν είς τουτο.
  τήματα τής ζωής. Δοκιμάζει
  ολους τούς πόνους, τίς Ολί
  τίς άγωνίες, τίς λαχτά-
  Τό παιδί, είνε βεβαία ή ελ¬
  πίς τής ζωής. 'Αλλ' ή μη¬
  τέρα είναι το θάλπος καί ή
  τροφόςτής ζωής. Τό παιδί,
  είναι ή συνέχεια. Άλλ' ή
  μητέρα είνε ή άρχή, διά τόν
  άνθρωπον. Τό παιδί είναι τό
  τρυφερό λουλοΰδι πού θ' ανοί¬
  ξη, πού θ' ανθίση καί θά φέ¬
  ρη, την άνοιξιν καί την ώμορ-
  φιά. Ή μητέρα είναι τό θερ-
  μοκήπιον δπου θ' άναπτυχθή
  καί θ' ανθίση αύτό τό λου-
  λοΰδι.
  Ή Μητέρα! Τό
  τελειότερο
  χωρίς άμφισβήτησι δημιούρ-
  γημα τοΰ θεοΰ. Αίσθάνεται δ-
  λεςτίς άδύνεςτής δημιουργίος.
  Νοιώθει πρώτη. τα πρώτα σκιρ ι
  πόθους τής ζωής.
  Καί δμως, συγκεντρώνει
  συγχρόνως δλην την τρυφερό
  τητα,τήν στοργή,τήν εύγέ,νεια,
  δλα τα θεϊα δώρα πού συ-
  ναπαρτίζουν τήν ανθρωπίνην
  άρετή καί πλησιάζουν τόν άν
  θρωπον πρός τό θεό. Έμπράς
  είς τήν Μητέρα, άς σταθοΟ
  με σήμερον, ημέραν τής Γεν
  νήσεως καί άς τής άποδόσω
  με τόν φόρον τής άγάπης,
  τοΰ σεβασμοΰ, τοΰ θαυμα-
  σμοΰ καί τής εΰγνωμοσύνης
  πού τής όφείλομε.
  Μ,
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ. - Σήμερον: τό
  άριστούργημα τού συγγραφέως
  Στεφάν Τσάϊγκ: Ο<ΦΟΒΟΣ·. "Ωρα Π π. μ. Σινεάκ. «ΜΙΓΊΩΑ» —Σήμερον μιά ήρωΐ- κή έποποιΐα ποθ την διέπει πνοή ανωτέρας τέχνης: <·Ό δρόμος των Ήρώων». Κυριακή—Τετάρτη τό μουσικό άριστούργημα «Ό μεγαλείτερος Ιρως τού Σοϋμπερτ*. Άπό τοϋ δρόνου είς την λαιμητόμον. ΜΙΑ Ί ΒΑΣΙΛΙ ΑΓΙΚΗ Α Ή στήλη τού ώραιόκοσμου. Ό γολγοθάς μιάς καρδίας 2$5ον ΣΗΜΕΡΟΝ η ΓΚΑΜΠΥ ΜΟΡΛΑΙ ΚΑΙ Ο ΣΑΡΛ ΒΑΝΕΛ Είς τό ώραιότερο καί πειό ρεαλιστικό εργο τοϋ συγγραφέ¬ ως ποϋ ττερισσότε- ρο διαβάζεται άπό τίς γυναΐκες δλου τού κόσμου.· ΣΤΕΦΑΝ ΤΣΒΑΪίΚ είς τό άριστούργη¬ μα τού.· ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑΝ Μιά όπερέττα τής ΟΥΦΑ: Ν Κ Ο Γ Κ ΗΙ ΤΟ Μέ τδν Γκουστάβ Φραϊλιχ καΐτην Χάνσι Κνοτέκ »Γράψετέ μου κρυπτογρα- φικώς μέ τό ταχυδρο- πει νά άπευθύνω ματα πού θά μεΐο στή διεύθυνσι τοΰ κ. ντέ Μπρούβν... διπλό φάκελλο στόν κ. Γκουζενό. »Βάλτε τόν ύπηρέτη σας νά γράψτι, τίς διευθύνσεις. Γράψετέ μου σέ ποίον πρέ- τά γράμ μποροΰσα νά σδς γράψω, γιατί δέν μπορώ πιά νά ζήσω χωρίς αύτο. Κανένας άνδρας ου- τε άγάπησεν ουτε άγαπή- θηκε σάν καί σας. Χαίρετε. Σάς φιλώ μέ δλη μου την ψυχή». «Δέν μπορώ πιά νά ζήσω χωρίς αύτό». Ποτέ δέν ακού¬ σθηκε τέτοια κραυγή πά- θους άπό τα χείλη τής βασι- λίσσης. Την ώρα πού δλοι γύρω άφαιροΰσαν διαρκώς άπό τή βασΐλισσα την πα· ληά της αϊγλη καί τή δύ·»α- μι, ή γυναΐκα άγωνιζόταν νά φυλάξη, δ,τι κανένας δέν θά μποροθσε νά τής ά ποσπάστ): την άγάπη της. Καί τό συναίσθημα αύτό τής έδινε τή δύναμι νά υπερα¬ σπίση τή ζωή της μέ εύ- γένεια καί ένεργητικότητσ... Ό Φέρσεν έ'φερε στά χείλη τού τό γράμμα άπό τό ο¬ ποίον άντλοΰσε νέες έλπ(- δες. Τώρα έξαναβρήκεν δλη την αύτοπεποίθησΐ τού. Θά την έ'σωζε, παρ' δ- λες τίς άντίθετες φΐλοδοξίες, άπό τούς άνθρώπουςπούέπαζά Ή τέχνη τού τεμαχισμου των πουλερικών "Αλλοτε, οί εύγενεΐς άρχοντες καί οί εύπατρίδαι είχαν μόνοι τό δικαίωμα νά έξασκοΰν την τέχνη τού τεμαχισμοθ είς τό τραπέζι των μεγάλων. Πλησιέστερος τής έποχής μας, ό «άπλοίκός» βασι¬ λεύς τής Γαλλίας Λουδοβΐκος— Φίλιππος δέν παραχωροΰσε είς κανένα την εύχαοίστησι τοΰ δια- μελισμοΰ των πουλερικών πού τοΰ έτταρουσίαζαν. Πολλοί αύθέντες οίκιών έξακολουθοΰν χωρϊς νά τό ξεύρουν, αυτήν την παράδοσι, τταρ' δτι τό είσαχθέν άπό έτών είς την Ευρώπην σερβίρισμα ά λά ρύς (<ατά τόν ρωσσικόν τρόπον), τό ο¬ ποίον συνίσταται είς τό νά πα- ρουσιάζωνται Είς τούς συνδαιτυ μονάς τα φαγητά δλα τεμαχισμέ- να, έξηφάνισε αϋτό τό έθιμον ζάπό τα έπίσημα γεύματα. Παρ' δλα ταύτα ή γυναΐκα όφείλει νά ξεϋ- ρη την τέχνη τού τεμαχισμου, εί¬ τε διά νά την εφαρμόση πρό τοϋ γεύματος, είτε διότι πιθανόν νά τής ζητήσουν άπρόοπτα νά προ- σφέρΓ] αυτήν την έκδούλευσι, £είτε άκόμ'η διά ν' απαλλάξη. ε"να άδέ- ξιο άπό την άμηχανία. Διά νά τεμαχίσετε Ινα πουλρ- ρικό είς τό τραπέζι, πρέπει νά έ- νεργήσετε μέ άνεσι, άνευ άποτό- μων κινήσεων, άνευ άνυπομονη- οίας καί μέ κινήσεις έλεύθερες δηλ. χωρίς νά ένοχληθήτε καΐ χω¬ ρίς νά ένοχλήσετε κανένα. Πρέ¬ πει νά εχετε £να μαχαΐρι μυτερό, καλά άκονισμένο, δχι πολΰ μεγά- λο, καί νά τοποθετήσετε τό που- λερικό πού πρόκειται νά τεμαχί- ρευαντή συνδρομή τους, τή λιποταξία έκείνων πού εγ¬ κατέλειπον τοΰς ήττημένους καί μάλιστα έχαιρεκακοΰσαν γιά τή συμφορά τους. Ή ύ- πόσχεσις την οποίαν εΐχε δώ ση τή βραδυά τής φυγής, έ λαμπε μέσα σάν φώς ίε- ρό πού έζωντάνευε την π(- στι τού: —Θά κάμω δλον τόν κό¬ σμον άνω-κάτω... Ήλθεν ή ώρα νά κρατή¬ ση τόν δρκο τού. Ό δθλος ή ταν ύπεράνθρωπος, άλλά δέν έπτοοΰσεν ουτε τή δύναμί τού, ουτε τό κουράγιο τού, οΰτε την άγάπη τού... (συνεχΐζεται) σετε είς πιατέλλα έλεύθερη άπό ΑΝΑΒΑΗΤΙΚΗ ΕΙΔΟΙΙ. ΠΛΕΙΣΊΉΡΙΑΣΜΟΥ Καλλιόπης βυζύγου Ιωάννου Ζωάκι, κατοίκου Άγίου Βασιλεί- ου Βιάννου. Κατά 1) "Αννας χήρας Ιωάν. Καρα- σάλτσες καί γαρνιτοΰρες ώστε νά μπορήτε νά τό άνατρέψετε χωρίς νά οιατρέχετε τόν κίνδυνο των πιτσιλισμάτων. —Ό τεμαχισμός τής γαλο πούλας. Άποσπατε τοΰς μηροΰς έκλέ- γοντας καλά την κλείδωσιν έά ή γαλοπούλα είνε καλοψημμένη δέν ύπάρχει καμμιά δυσκολία. Το· ποθετήτε κάθε τεμαχισμένο μέρο τοΰ πουλερικοΰ είς μίαν καλά θερμασμένη πιατέλλα περιμένον- τας τό τέλος τοΰ τεμαχισμου. Κό· πτετε τα -λευκά» τα έγγύς τοι στομάχου, σέ λεπτές φέτες όλί· γον λοξά, ϊσια, παραλλήλως πρός τόν σκελετόν, κατευθύνοντας τό μαχαΐρι άπό τόνθώρακα πρός τα άρθρώσεις των πτερύγων. Μένουν έκλεκτά κομμάτια έπϊ τοΰ άπογυμνωθέντος τοιουτοτρό πως σκελετοϋ, τα οποΐα όνομά- ζονται *λέ σό λί λές^ (ό κουτός τ' άφήνει) τα σπουδαιότερα, τό καλά λευκό, καί άλλας βαθυχρώ- μους σάρκας. Άποσπατε τόν μηρόν άπό τό ίγδιοκόπανον εάν οί προσκεκλη μένοι σας είναι πολυάριθμον κό πτετε τόν μηρόν είς δΰο. Βεβαιωθήτε δτι τό άνοιγμα είνε άρκετό διά νά άποσπασθη ή «φάρ· σα··. "Έτΐειτα τοποθετήτε τό δλον σέ μιά πιατέλλα όλόκληρο τό άνασχηματίζοντα πουλερικό, δσο τό ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑ ΑΡΩΜΑΤΑ Πρίν κάμετε τάς προμηθείας των δώρων σας διά τάς εορτάς επισκεφθήτε την .ΕΡΜΙΝΑ" Διαθέτει πλουσίαν συλλογήν παιχνιδιών, καλλυντικά, άρώματα, ΥΠΟΚΑΜΙΣΑ, γκρα- βάτες κ.λ.π., κ.λ.π. ΡΑΔΙΟΦΩΝΑ ιιΦΙΛΙΠΣ" (νέου τυπου) Μέ μπαταρία των 6 βόλτ. "Οπως πάντοτε και εφέτος τό; .ΚΡΥΣΤΑΛΛ' ΙΩΑΝ. Μ. ΜΥΛΩΝΑΚΗ είνε έφωδιασμένον μέ τα μοναδικά είς τό εΐδος των: ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΝΑ των πλέον φημισμένων Εύρωπαϊκών έργοστασίων. γιωργάκη δι' εαυτήν καί ώς νομί- μου έπιτρόπου τοΰ άνηλίκου τέ- κνου της Άδαμαντίου Καραγιωρ γάκ:, 2) Κων)νου Ί. Καραγιωρ γάκι, 3) Χαρ'.κλείας τό γένος Ί. Καραγιωργάκι συζύγου Όδυσσέως Κασσαπάκι καί 4) Κυριακής τό γένος Ιωάν. Καραγιοργάκι συζύ¬ γου Δημ. Πετράκι, κατοΕκων Άνω Βιάννου ώς έξ άδιαθέτου κληρονόμων τοΰ αποβιώσαντος καί αρχικώς διωκομένου οφειλέτου Ί. Καραγιωργάκι. Άναβληθείς ένεκεν νομίμων λό¬ γων ό διά τοΰ άπό 12 ^Ιί 1937 προγράμματός μου πλειστη- ριασμοϋ τοΰ δημοσιευθέντος είς τό υπ' αριθ. 4590 φύλλον τής έν Ηρακλείω εκδιδομένης εφημερί¬ δος «Ανάρθωσις», προκηρυχθεΐς άναγκαστικός πλειστηριασμός κα¬ τά τοϋ νδν αποβιώσαντος καί υφ' υμών γ,λΎΐρονομτβϊντοζ Ιωαν. Κα- ραγιωργάκι, καΐ τοΰ ετέρου συνο φειλέτου Ιξ υμών Κων)νου Καρα- γιωργάκι, εΣδοποιώ δτι ούτος γενησεται οριστικώς ενώπιον τοθ συμβολαιογράφου Πεύκου Βιάννου Γεωρ. Τσαγκαράκη ή τοϋ νομίμοο άναπληρωΐοΰ τού καί έν τω έν Πεύκφ γραφεάρ τού την 30 Ία- νουαρίου 1938 ημέραν Κυριακήν καί ώραν 10—12 π. μ. 8τε καί δπου καλοΰνται οί πλειοδοτήσον- τες. Άρμόδιος δικαστικός κλητήρ ένεργησάτω τα νόμιμα. Πεΰκος Κ) Δεκεμβριού 1937. Ό πληρεξούσιος δικηγόρος. Μιχαήλ Σ. Πολένης δυνατόν καλυτέρα. Ή Ντιστεγχέ Έθνικίι Τραπέζα της Ελλάδος Ύποκατάστημα Ηρακλείου Ύπηρεσία Δϋσεως Κτημάτων έξ άνταλλαγής Προκήρυξις Δημοπρασίας έκμι σθώσεως. Έκτίθενται είς δημοπρασίαν ένεργηθησομένην την Την Ίανου αρίου 1938 ημέραν Παρασκευήν καί ώραν 11—12 π. μ., έν τω 'Υπ)τι τής Ε. Τ. ή μονοετής έκ μίσθωσις των κάτωθι άνταλλαξί μων κτημάτων μέ τάς κάτωθι τι¬ μάς είς Τρ)κά συμφώνως πρός τούς δρουζ τής υπ' αριθ. 29, τής 22—12—1937 διακηρύξεως: Των κάτωθι κτημάτων ή οημο- πρασία έσεται άρχική. 1) Άρκαδίου δρ. 1550 ετησίως, 2) Τουρλωτής δρ. 10.500 έτησί ως, 3) Ε. Τ. 2730 δρ. <>000, 4)
  Ε. Τ. 2834 δρ. 4000, 5) Ε. Τ.
  2839 δρ. 1200, 6) Ε. Τ. 5984
  δρ. 4700, 7) Ε .Τ. 2728 δρ. 4000.
  Τοΰ κτήματος τούτου έξαιρείται
  τής ενοικιάσεως τό τμήμα τό κα¬
  τεχόμενον παρά τοΰ Γεωρ. Μανια-
  δάκη. Έπίσης τα κτήματα Τουρ¬
  λωτής Ικτίθενται είς βάρος τοΰ
  έκπτώτου Ινοικιαστοϋ Λάμπρου
  Χ" Αδαμ.
  Των κάτωθι ή δημοπρασία Ι
  σεται α' έπαναληπτική.
  1) Άγ)τα Κελλιών δρ. 1315 ε¬
  τησίως.
  Σημ. Διά μισθώσεις έτησίου
  μισθώματος κάτω των 1200 δραχ-
  μών δέον νά ζητοΰνται πληροφορί¬
  αι παρά τοΰ 'Υπ)τος τής Έθνικής
  Τραπέζης εκτεθειμένον την αυτήν
  ήμερομηνίαν καθώς καί περιγρα¬
  φήν ένοικιαζομένων κτημάτων.
  (Έκ τοΰ 'Υπ)τος)
  ΡΟΔΑ-ΡΟΔΑ ΣΤΟΥ ΙΩ. ΚΥΠΡΑΙΟΥ
  ΕΑΙΪΛΒΕΤ = =
  ι ™ιιι _ΐιι ιγηιι
  Ή ζωή τής μελαγχολικη;
  68ον αύτοκρατείρ»;.
  Άλλ' ή Έλισάβετ δέν είνε πιά
  παιδί, καί δέν είνε διατεθειμένη
  νά υποχωρήση. Είνε πιά μιά ώ-
  ριμος γυναΐκα είκοσι όκτώ έτών
  μϊ £νδεκα έτών Ιγγαμον βίον, καί
  τρίΐς ψ^ρϊς μη.έρα. "Εχει συναί¬
  σθησιν τής έπιβολής της στόν αύ-
  τοκράτορα, θαμοωμένο, δπω; καί
  ίλοι οί άλλαι, άπό την ώμορφιά
  της καί είνε άποφασισμένη νά βα¬
  δίση τόν δρόμον της. Τόν σύζυγον
  της τόν ησθάνετο σύμμαχο π:·
  στό, στό πλευρό της. Τοϋ ήταν
  εύγνώμων γιά τάς ίκανοποιήσεις
  πού τής παρεΐχε καί αίσθανόταν,
  εί; άνταπόδοσιν την υποχρέωσιν
  νά τάν άγαπα περισσότερην. Ό
  αΰτοκράτωρ τής ίκανοποίησε τίς
  έπιθυμίες της άκόμη καί στό ζή-
  τημα τής ανατροφήν τοΰ νεαροΰ
  νίοϋ των, τοΰ μικροΰ δια5όχου.
  Ή γιαγιά τού ήθελε νά ζψχρμό-
  ζωνται τα πε:ό αύστηρά, συντη-
  ρητικά καί κληρικόφρονα συστή-
  ματα είς την ανατροφήν τού. Έ
  Έλισάβετ διαφωνοΰσε.Άλλά στήν
  )Γ.ερζ^λή της, άντί ν' ακολουθήση
  τάν σωστό δρόμο, πού, όπως πάν-
  τα, ήταν στό μέσον, ήθελε καί
  έπέβαλε τολμηρώς φιλελεύθερα
  συστήματα είς την ανατροφήν τοΰ
  υίοΰ της. Καϊ αύτό γιά Ινα παι-
  δί μέ πρ6(ύρον πνευματικήν ανά¬
  πτυξιν, δπως ό μικρά; διάδοχος,
  ήταν πάντοτε επικίνδυνον.
  Επάνω σ' αύτά ή αύτοκρατορία
  περ:πλέν.ετα: σέ νέον πόλεμο: Κα¬
  τά τή; ί^ερώχου Πρωσσίας. Αυ¬
  τήν την φορά τό καρδιοχτύπι
  είνε διπλό γιά την Έλισάβετ.
  Δέν άγωνιά μόνον γιά την ζωήν
  τοΰ συζύγου της. Τρέμει καί γιά
  τού; άδελφού; της, γιατί αυτή
  την φορά, Ιστω καί άπρόθυμα,
  παρά τό πλευρόν τή; Αυστρίας,
  άναμιγνύεται είς τόν πόλεμον καί
  ή ιδιαιτέρα πατρίς τής Έλισάβετ,
  ή Βαυαρία.
  Ή αύτοκράτειρα βοηθεϊ, δπω;
  αυτή αίσθάνεται καλλίτερα, τόν
  σύζυγον τη;. Ίδρύει νοσοκομεΐα.
  Έπισκέπτεται τού; τραυματία;.
  Γιά τάν καθένα Ιχει Ινα καλό
  λόγο. Σταλάζε: ελπίδϊ; στήν καρ-
  διά καί στήν πληγή βάλσαμο. Οί
  πληγωμένοι Ιχουν συνηθίση νά
  την βλέπουν νά μπαίνη στού; θα-
  λάμου; των σάν έ"να; προστάτη;
  άγγελο;.
  —Τί τρέχει; — έρωτά κάποτε
  ή Έλισάβετ πού βλέπει ίατρού;
  καί νοοογ.όμους συγκεντρωμένους
  γύρω άπό τό κρεββάτι ενός τραυ-
  ματίου.
  (συνεχίζεται)
  & Δερματολόγβς
  Άφρβδιοιολόγος
  ' Ιατ ρ β ς
  Α. Χ. ΜΑΡΚΟΔΗΜΗΤΡΑΚΗΣ
  Επανελθών έκ τοΰ Έπι-
  στημονικοΰ ταξειδίου τού.
  Δέχεται 9—1 π.μ. 4—7 μ. μ.
  Ένοικιάζεται άπό 1ης Ίανουα
  ρίου τό παρά την πλατείαν Μεϊν-
  τανίου μαγαζείον δπου νυν τό κα
  πνοπωλεϊον Άλεξανδροπούλου.
  Πληροφορίαι παρά τω κ. Άλε
  ζανδροπούλφ.
  ΚΟΙΜΩΜΙΚΗ
  Έ
  ΚΊΝΗΣΙΣ.-- Επανήλθεν έξ Α¬
  θηνών ό ιατρος Κ. Άλέκος Χ. Μαρ
  κοδημητρακης. ^ ^
  ΕΟΡΤΑΙ.-Σήμερον έορτην των
  Χριστουγεννων δέν έορτάζει ου-
  Λυδάκης τέως νομάρχης.
  —Έπίσης δέν έορτάζει δ κ
  Στρατιδάκης.
  —Έπίσης δέν έορτάζει ό
  Κ Διαλλυνάς.
  _—'Επίσης δέν έοοτάζει ό κ. Έμ
  ^ανθάκης δικηγόρος.
  —Όμοίως δέν έορτάζει ό κ. Έ.
  Γ. θ. Γεωργιάδης.
  —Έπίσης δέν έορτάζει ό κ.
  Έμμ. Πολυχρονίδης.
  —Σήμερον εορτήν των Χριστου-
  γέννων δέν έορτάζει 6 κ. Έμμ.
  Κ. Λασσιθιωτάκης συμβολαιογρά-
  φος.
  —Έπίσης δέν έορτάζει ό κ. Έ.
  Ε. Περάκης δικηγόρος.
  —Έπίσης δέν έορτάζει ό κ. Έ.
  Ζαφειράκης τελωνειακός.
  —Έπίσης δέν έορτάζει οθτε
  δέχεται έπισκέψεις ό κ. Έμμ.
  Κρουστολάκης.
  — Είς την έορτάζουσαν σήμερον
  κ. Χριστίναν Σεμερτζάκη τό' γένος
  Γεωργαντά ευχόμεθα χρόνια πολ-
  λά. Ε. Α.
  --Δέν έορτάζει σήμερον εορτήν
  των Χριστουγεννων ό κ. Έμμ. Ί.
  Κουτετάκης, τραπεζιτικός.
  —Έπίσης δέν έορτάζει οΰτε δέ¬
  χεται ίπισκέψεις ό κ. Χρ. Σπανού-
  δης εμπορος.
  -Έπίσης δέν έορτάζει 6 κ. Έμ.
  Καραπιπεράκης.
  -Έπίσης δέν έορτάζει οϋτε δέ-
  χεται έπισκέψεις 6 Διευθυντής
  Τ.Τ.Τ. κ. Εμμ. Γιανναδάκης.
  —Έπίσης σήμερον δέν έορτά-
  ζει ουτε δέχεται έπισκέψεις ό κ.
  Έμμ. Στειακάκης.
  —Λόγω πένθους δέν έορτάζει
  οθτε δέχεται έπισκέψεις 6 κ. Μά·
  νος Καβαλλάκης.
  —Έπίσης δέν έορτάζει ό κ. Έμ
  Κουναλάκης.
  — Αυριον δέν δέχρται έπισκέ-
  ψεις ή κ. Ιωσήφ Χατζιδάκη μηχα-
  νικοΰ.
  —Μεθαύριον τοΰάγίου Στεφάνου
  δέν έορτάζει ό κ. Στέφανος Περ¬
  δικογιάννης.
  ΘΑΝΑΤΟΙ.—Άπεβίωσε καί εκη¬
  δεύθη ττροχθές έν συρρο("| κόομου
  ό .Δημήτριος Δασκαλάκης έκ των
  παλαιοτέραν έπαγγελματιών τής
  πόλεώς μας διακριθείς διά τάς ά-
  ρετάς τού. Συλλυπούμεθα θερμώς
  την σύζυγον, τα τέκνα καΐ πάντας
  τούς οίκείους τού.
  ***
  Γύρω στήν πόλι.
  φορτίου βεν-
  κίνησις άνεζωο·
  ,ΓΒΐΙΙί
  | Τό μόνον κατάστημα
  § που συγκεντρώνει δλα τα ειδή
  ( Άνδρικά, γυναικεΐα και τταιδικά;
  | Λεμπιδάκη-
  —— ———,———————_«««—.^^««^._«_
  Ζαφειροπούλου
  Τα έττάργυρα έπιτραπέζια σκεύη
  τοθ «ΚΡΥΣΤΑΛΛ» είνε τα μόνα κατάλ
  ληλα διά δώρα των ημερών.
  ΑΙ ΤΙΜΑΙ ΓΛΑΣ ΕΙΝΕ ΑΣΥΓΚΡΙΤΟΙ.
  κοοβέρτες, τραπεζομάνδηλα, στόρ είς μεγά¬
  λην συλλογήν.
  Είς τό τμήμα Μαλλιών πλεκτικής θά ευρετε δτι εΐδος
  θέλετε είς ποιότητος καί χρωματισμούς.
  ΜΑΛΛΙΑ ΜΠΟΥΚΛΕ ΑΦΘΟΝΑ
  Μέ την άφιξι τοϋ
  ζίνης ή τροχαία
  γονήθη.
  —Χθές λ. χ. όπό βαθείας πρωί-
  άς τα κλάξον άντήχουν παντοΰ
  καί γενικώς ή κυκλοφορία των ό-
  χημάτων έθύμιζεν ημέρας οίκονο-
  μικής καί_έμπορικής εόεζίας.
  —Άφοϋ ύπήρχε κινητήριος δύ¬
  ναμις, ύπήρχε τό πάν...
  — Είς τό ταχυδρομειον πολύς
  κόσμος άπασχολεΐται μέ τάς εύ-
  χετηρίους αποστολάς.
  — Είτε... ττλατωνικαί είναι, είτε
  συνοδεΰονται καΐ μέ έπιταγοΰλες.
  —Δέν λείπουν έπίσης έκεΐνοι
  άπό τάς λαϊκάς τάζεις πού άπευ-
  θύνονται είς τό κομπόδεμά τους
  είς τό Ταχυδρομικόν Ταμιευτη¬
  ριον.
  —Φαίνεται δτι θά περάσωμεν
  Χριστούγεννα όλωσδιόλου χειμω-
  νικά.
  —Άν κρίνωμεν άπό την έντα¬
  σιν ιτού επήρεν ή χιονά άπό προ-
  χθές τό βράδυ.
  —Άλλ' ετσι ή Χριστουγεννιάΐΐ·
  κη σοΰπα θά φανή Εύεργετική....
  — Κίνησις όψωνιστών άσφυκτική
  σχεδόν, είς την αγοράν καί δή είς
  τα κρεοπωλεϊα.
  — "Οπου υπήρχον δλα τα εϊδη
  των κρεάτων έν άφθονία.
  — Καί οί πτωχότεροι έτσι είχον
  ανάλογον περιθώριον άγορας...
  — Δέν ϊλειψεν έπίσης ή άφθο¬
  νία καί ποικιλία των φρούτων ώ¬
  στε νά είνε προσιτή ή άγορά
  τους καί είς τό πολύ κοινόν.
  — Είς τα θέατρον Πουλακάκη
  θσ σημειώση σήμερον κοσμοσυγ-
  κέντρωσιν ή προρολή τοΰ έξαιρε-
  τικοΰ φίλμ ό «Φόβος> καί τού εί-
  δικοΰ *Σινεάκ>.
  έ Ρέπορτερ
  Στεφ. Σαριδάκης
  Μαιευτήρ-Γυναικβλόγος
  Είδικευθεί; έν Παρισίοις.
  Δέχεται έν % ΙΙολυκλινική.
  Τηλεφ. Κλινικής 490
  » οικίας 608
  Μανώλης Γ. Κωνιός
  Ν« υρολό γβς—Ψυχί ατρος
  Τμηματάρχης Ί«τρό$
  Δημβσ. Ψυχιατρΐιθ» 'ΑΟην&ν
  Δέχΐται έν τφ ιατρείω τού
  όδός Πειραιώς 175' ΑΘΗΝΑΙ.
  Τηλέφ. 52-379.
  *■·<<·<·.·.........·* Συνταξιοϋχος καθηγητής των Μαθηματικών άναλαμβάνει προγυ- μνάσεις μαθητών έν τφ φροντιστη ρίφ αύτοθκαίκατ'οίκον μέδίδακτρα συγκαταβατικά. Πληροφορίαι έν τώ φροντιστηρίφ συνοικία Πβρβό- λας όδός Βασιλογεώργη ώρα 8 —5 μ. μ. ι Ι
  ΑΝΟΡΘΟΣΙΣ
  Τό μεγάλο έργον
  τοϋ Βίκτωρος Ουγκώ.
  Οί Άθλιοι.
  190ον
  ,-„ "Υστερα θά ιδής τ' αύτιά της, καί ϋστερα θά
  ιδής καί την ούρά της, καί θ' άπορήσΓ,ς. Καΐ
  Οα είπής. «Κύριε έλέησον! άμ' σύτό πάλι τί εί¬
  νε;» Κ' έγώ θά σοΰ άποκριθώ. «Μάλιστσ, κυ-
  ρια είνε ή κόρη μου' είνε καθώς την βλέπετε. Τώ
  ρα ή κόραις ή μικραΐς εισί γίνουνται».
  Ή Άζέλμα ήκουσε την Έπονίνην μετά θαυ-
  μασμοΰ.
  Έν τούτοις οί οίνοπόται τοΰ ξενοδοχείου έ-
  ξετράπησαν είς βωμολόχον τι ασμσ, δι" δ καί ε-
  βαλλον καγχασμούς ίκανοός νά σείσωσι την όρο-
  φήν ό δέ θενσρδιέρος τοΰς ένεθάρρυνε καί μετ' αύ
  των συνέμελπε.
  Καθώς τα πτηνά σχηματίζουν φωλεάν, δ,τι άν
  εϋρωσι μετσχειριζόμενα πρός τουτο, ομοίως καί
  τα παιδία σχηματίζουν κούκλαν διά παντός πράγ
  ματος. Ένω ή 'Επονίνη καί ή Άζέλμα έσπαρ-
  γάνωναν την γαλί]ν, ή Τιτίκα άφ' ετέρου έ-
  σπσργάνωνε τό σπαθάκι της. Τούτου δέ γενομέ¬
  νου, τό Ιπλσγίασεν είς την άγκάλην της, καί
  ένανοϋριζεν αΰτό ησύχως 'ινα δήθεν τό άπο-
  κοιμίσΐι.
  Ή κοΰκλα είνε μία των άνυπερθέτων άναγ-
  κών καί άμα έν των χαριεστέρων όρμημάτων
  τής παιδικής ήλικίας των θηλέων. Νά φροντίζη
  τις διά κάτχ, νά τό ένδύτι, νά τό στολίζη,
  νά έκδύη αΰτό, πάλιν νά τό ένδύη., να τό διδά¬
  σκη καΐ ολίγον τι νά τό έπιπλήτττι, νά βαυκαλί
  ζτ|, νά άναλικνίζη, νά άποκοιμίζΓ], νά φαντάζε-
  ται δτι τό αψυχον είνε έμψυχον τι, είς τουτο ά-
  πόκειται άπαν τό μέλλον τής γυναικός. Είς τάς έ-
  νοχλήσεις τοθ ράπτειν μικρά σπάργανα καί μι¬
  κρά προικιά, ροθχα, ποδιές καί στηθοδέσμους,
  τό παιδίον καθίσταται κοράσιον τό κοράσιον νεα
  νις, ή νεάνις^γυνή, τό δέ πρώτον τής γυναικός τέ
  κνον είνε σκνέχεια τοΰ τελευταίου νινίου της.
  Ή Τιτίκα λοιπόν εΐχε σχηματίσει πλαγγόνα
  διά τού μολυβδίνου σπαθίου της. Ή θεναρδιέρου
  επλησίασε πρός τόν κίτρινον άνθρωπον, λέγουσα
  κατα νούν.—Μωρ' καλά λέγει ό άνδρας μου' ει¬
  μπορεί αύτάς νά είνε καΐ κανένας τραπεζί-
  της. Αύτοι οί πλούσιοι κάμνουν τέτοια.
  Έλθοΰσα λοιπόν είς την τράπεζαν καί στηρίξα-
  σα τούς άγκώνας έπ' αυτής,—Κύριε, είπεν.
  Άκούσας ό άνθρωΐτος κύριε. έστράφη πρός
  αυτήν άμέσως. Μέχρι τοΰδε τόν είχεν άποκαλέ-
  οει χριστιανόν της.
  —Έγώ, καθώς καταλαβαΐνετε, κύριε, έξηκο-
  λούθησε νά λέγη λαβούσα γλυκερόν τι ήθος, εί-
  δεχθέστερον τοθ άγρίου της, δέν άντιτείνω νά
  παίξη τό παιδί, άλλά μόνον αυτή τή φορά, έ-
  πειδή βλέπω π<2>ς εΐσσι άνθρωπος γενναιόδωρος.
  Άλλέως αυτή ή μικρή τίποτε δέν μ'άς ώψελεΐ,
  καί πρέπει νά δουλεύη διά τό ψωμΐ οπου τής
  δίδομε.
  — Δέν είνε λοιπόν ίδική σας αυτή ή μικρή.
  ηρώτησεν 6 ξένος
  —Όχι, ψυχή μου! είνε £να φτωχόπαιδο δπου
  πήραμε μέσ' άπό τόν δρόμον διά ψυχικό.
  (συνεχίζεται)
  Έγκυκλοπαιδεία
  Δι* έκείνους ποϋ θέλουν
  νά πλουτίζουν τάς γνώσεις των.
  Άπό δλα δι' δλους.
  Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΦΙΛΙΟΥ
  Α'.
  «Μέ φίλημα γεννώμεθα, μέ φ[-
  λημα γεννώμεν καΐ φίλημα λαμ¬
  βάνομεν ό'ταν τελευτώμεν» ψάλ-
  λει ό ποιητής τής καθαρευούσης.
  Αλλ' είνε το φίλημα προνόμιον
  τοΰ άνθρώπου μόνον; Οί ζωολόγοι
  περιγρχφουν τα έρωτικά ραμφί-
  σματα των πτηνών, ιδίως των πε-
  ριστεριών. Καί ό ΜίτζζΧ, έ'νας
  Άμερικανός ζωολόγος, άναφέρε·.
  ιά Ιναν πίθηκον τοΰ ζωολογικοθ
  κήπου ποϋ άγκάλιαζε την συμβί¬
  αν τού, την έπίεζε τρνψερχ Ιπά-
  ω στό στήθός τού καί την φι-
  οΰςΐε μέ πάθος. "Ισως καί ή τρυ¬
  φερότης μέ την όποιαν άγελάς
  καί μόσχος γλύφοντχι νά ήμπορή
  Λ χαρακτηρισθή ώς φιλί. Ο Δαρ
  βϊνος ανέφερεν ότι οί χρσενικοί
  κροκόοειλοι προκαλοϋν μέ θορυ-
  !^ς μέσα εις τό νερό την προ¬
  σοχήν τής θηλυκιάς, καί ΰστε-
  ρχ γ,ολλοΰν τό ρύγχος των είς
  την... ωραίαν ιων χαί την φιλοΰν!
  Οί αγριοι δμως, άν κρίνωμεν ε¬
  ί τή βάσει των 2σων άναφέρει
  ό σέρ 'Γζόουν Αύμποκ περί των
  θαγενών τής Ταϊτής, τής Νεας
  Ζηλανδίας, των νήσων Παπούα
  ,αί των ΐθαγενών τής Αύστραλί-
  ας, φαίνετα; ν' άγνοιϋν την ε¬
  παφήν των χειλέων. Ένας δέ ί·
  θαγενής τής Γής τοΰ Πυρός, ό
  Τζέμμυ Μποΰττον είχεν ειπή είς
  τόν πολύν Δαρ,ίΐνον: Τό φιλί ήτο
  η ώ ά
  ΙΝ
  Η ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΣ ΤΩΝ ΔΟΡΗΝ
  ΑΟΟΔΕΙΚΝΥΕΙ ΤΗΝ ΟΡΑΚΤΙΚίΤΗΤΑ ΣΑΣ
  Κάλτσες,
  Κάλτσες,
  , Κάλτσες 5
  ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ:
  Α^ΒΟΠΑΤΖΗ
  ΚΕΝΤΡΙΚΟΝ: Πλατεΐα Αγ. Αικατερίνης.
  ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ: Πλατειά Στράτα.
  ■ ■■■■■
  ΕΠΕΙΓΟΥΣΑΕΙΔΟΠΟΙΗΣΙΣ
  ΔΙΑ ΤΟΥΣ κ. κ-
  ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΑΣ
  Πρός αποφυγήν των συνεπειών τοθ Νόμου κα-
  θίσταται γνωστόν είς τούς ενδιαφερομένους δτι α
  Βίσταται γνωι/^ ^ ^ ^ ίη*κλάμες) καθώς καί
  χανονΐκοΟ φόρου καΐ κατάσχεσις των
  των Λμερολογίων.
  Έν Ηρακλείω τή 22α Δεκεμβριού 1937
  Ό Ένοικιαστίΐί Φ<»ρου Διαφημίοεων Δήμβυ Ηρακλείου. ......„.„„..«.«-«»■»—"""....." την χώραν τού κάτι ΟΜεΙ ■■■■■■■■■■■■!■■ τό εν¬ τελώς άσυνήθιπον καί άγνωστον. Μιά νέ* μιας φυλής μαύριον τής Άφρικής, κατετρόμαςε δταν πήγε νά την φιλήση κάποιος Ιςερευνη- τής, διά τόν απλούστατον λόγον ότι δέν ήξερε τό φιλ: Έφο^ή- θη οτ: εΐχε νά κάμ-^ μέ Ινα Καν- νί,ίαλον, πού πήγαινε να την κα- ταβροχθί'ση! Περίεργα είνε ό'σα ποεσβεύουν ό Σπένσερ καί ό ΔαρβΙνος περί τής προελεύσεως τής συνηθείας τοΰ φιλήματο;: Ό μέν φιλόσο- φος Σπένσερ αποδίδει την απόλαυ¬ σιν αυτήν είς την αίσθησιν τής... γεύσεως, ό δέ φυσιοδίφης Δαρ,ϊΐ- νος εις τόν έρεθισμόν τής τρυφε- ράς επαφής. Έν πάσι;/ περιπτώ¬ σει ή τελευταία αοτή έξήγησις ευρίσκεται περισσότερον έντός των όρίων τής λογικής, αν καί —πραγμα πού ίνισχύει την περί γεύσεως θεωρίαν οί άρχαΐοι Ρωμαΐοι έχαρακτήρι- ζαν τό φιλί ώς «ήδύτητα». Υπέρ τής έρμηνείας τής έπαφής, πού υ- ποστηρίζει ό Δαρβίνος, συνηγι- ρεί κ»1 τό γεγονός οτ; οί [θαγε- νεΐς τής Νέχς Ζηλανδίας, οί Αά- πω,/ες καί οί Έσκιμώοι, αγνοούν¬ τες ϊό φιλί, συνηθίζουν εις έν¬ δειξιν μεγάλης τρυφερότητος, νά τρίβουν τίς μύτες τους. (συνεχίζεται) τοΰ Σπένσερ — ■■■■■■ ΠΡΟΣΟΧΗ Τα ωραιοτέρα, τα πρακτικώτερα καΐ φθηνότερα ΔΩΡΑ στοθ: ΓΕΩΡΓΑ Κλίπς, Καρφίτσες, Πουδριέρες τής εκθέσεως των Παρισίων 1937. Κασετίνες άρωμάτων καί μανικιούρ είς πλουσιω- τάτην συλλογήν. Τα εΰγενέστερα δώρα μιά ΛΟΣΙΟΝ καί Ινα άρωμα «Νύκτες των Αθηνών». ΣΠΕΥΣΑΤΕ ΠΡΙΝ ΕΞΑΝΤΛΗΟΟΥΝ ...£Ι Σχου Μάρκου Ανδρεαδάκη δλες οί νέες πλάκες γραμμοφώνων. Τό ραδιόφωνον ώς μέσον γεωργικης προόδου. ΝΕλΙΙΟΜΣ Δεχέμβριος (τού άνταποχριτοθ μας).—Πολλής προ- σοχής τυγχάνουν μεταξύ των γε- ωργικΐΐιν κύκλων καί των Ινϊια-. φερνμένων διά τόν τουριαμον καί γενικώς χήν τοπικήν ανάπτυξιν τα γραφόμενα διά την επέκτασιν τοΰ ραοιοφώνου άνά την ύπαιθρον χώραν έν εύκαιρία καί τοΰ ίορυυ- μένου όσονούπω Ραδιοφίονικοΰ Σταθμοΰ Άθηνιον. Αναφορικώς μέ την καθαρώς γεωργικήν άναδιοργάνωσιν έςαί- ρεται ή χρησΐμότης τοΰ ραδιοφώ- νου δεδομένου ότι δι' αυτού, αί κοινότητες, (Ιά προσφερουν είς τό σύνολον άνεκτιμήτους ο/τως υπη¬ ρεσίας. "Οπως υπέμνησε σχετι¬ κώς γνωστάς έξ άλλης Ελλάδος γεωπόνος, οί αγρόται θά άκούουν διάλεξιν φέρ' ειπείν περί σκαλι- στικής καλλιεργείας τ^ΰ δένορ'.υ, διά τα λαχανικά των, τα οσπριά των, τα ζώα καί γενικώς διά θέ- ματα γεωργίας, κτηνοτροφίας, με λισσοκομίας, φυτοπαθολογίας. Δε- δομένου δέ δτι καί τό Κράτος α¬ πετέλεσε πρωτοπορείαν εις την διατύπωσιν καΐ ανάπτυξιν τοιού¬ των ^εμάνύ'/ είς απλήν γλώσσαν, ί) χρησιμότης τω·/ οιαλέςεων γε¬ νομένων καί αϋιών ν.χχά. κανόνα εις την δημοτιχήν, θά είνε με- γάλη. Έκτός τής θετικής αυτής ωφε¬ λείας, ό αγρότας διά τοΰ ραδιο· φώνοιι θά παρακολουθή την πο¬ ρείαν των ζητημάτων τοο λαμβα- νομένο^ ύπ' όψει δτι μελεταται εύρύ πρόγραμμα ραδιοφωνικών ά νακοινώσεων άπ' εΰθείας έκ των αρμοδίων υπουργείων καί ειδικώς τοΰ {ίκο^ρ^είου Γεωργίας. Έξ ίλ λου τα άνακοινού;ιεναθίμα;-< Ηχ εί νέ πολλάκις ένδιαφέρονχα καί διά κάθε άλλην πρόοδοντοΰ τόπου ώ στε νά συντονίζωνται καί αί επί τούτων ενέργειαι "καί αί έκ τού τωνώφέλειαι. Είς τάς άλλας χώρας καί μά- λιστα τάς Βαλκανικάς τό ραοιό- φωνον ώς μέσνν άναπτύξίως γε- ωργικώς,αποτελεί κίτι τό εΰρύτα τα διαδεδομένον. Έξ άλλου καί ή θέσις πλέον τής επαρχίας μέσα είς την γενικήν πρόοδον επιβάλ¬ λει τουτο Ιπιτακτικώς. Καΐ αυτή άλλωστε ή σημερινή. κυβέρνησις φαίνεται διατεθειμένη νά εϋνοήση μίαν τοιαύτην επέκτασιν τοΰ ρα- διοφώνου. Ό Δήμαρχος Ηρακλείου Διακηρύττει δτι: Έκτίθεται είς μυστικήν μει¬ οδοτικήν δημοπρασίαν δι" έν- σφραγίστων προσφορών ανευ όρίου έκπτώσεως ή εγκατά¬ στασις κεντρικάς Οερμάνσε-1 ως είς τό Μέγαρον Άκτάρι-' κα υπό τούς δρους της ϋπ' άριθμ. 10419)8667 διακηρύξε- ως. Τό έργον προϋπελογίσθη είς δραχμάς 475.000. Ή δημοπρασία ενεργηθή¬ σεται ένταϋθα καί έν τώ Δή μαρχιακφ Καταστήματι την τριακοστήν (3Οήν) τοϋ μηνός Δεκεμβριού έ. έ. ημέραν Πέμ- την καί ώραν 11 —12 π. μ. Δεκτοί γίνονται έργολάβοι διπλωματοϋχοι τοΰ οίκείου πτυχίου καί διπλωματοϋχοι Άνωτάτης Σχολής Μηχανολό- γων—Ήλεκτρολόγων έχοντες άδειαν άσκήσεως επιτηδεύμα¬ τος έργολάβου. Έν Ηρακλείω τή 9 Νοεμ¬ βριού 1937. Ό Δήμαρχος Ηρακλείου Μηνάς Γεωργιάδης ΑΦΙΧΘΗΣΑΝ τα φρεσκότα- τα ψαρικά είς δοχεΐα μικρά καί μεγάλα, είς τό κατάστη- μα Έμ. Κρασάκη, (έναντι παλ. Νομαρχίας. Ι- —Τα έπιβλαβίϊ είς την γεωρ¬ γίαν πτηνά καί ζώα. Τό Συμβούλιον τού Ταμείον* θή- ρας Ηρακλείου έν τγ| συνείρία αϋτοϋ της 18ης Δεκεμβριού 193Ϊ προεκήρυςε τάς κχτωθι άμοιβάς 6ιά τόν φονον των έπιβλαβων είς την κυνηγεαίχν καΐ την γεωρ¬ γίαν ζώων καί πτηνών. 1) Δια τί ν τροχόν (άσβόν ή άρκαλον) ύ?«χ- μαί τριάκοντα (30). 2) Διά ^ιό .' μιτοϋφθν ύραχμαί είχΰΐι πέντε (25). 3) Διά τούς άσπροκόραχαν, σιταροκουρβΰναν, κίβσαν καΐ κα- ρακάξανώραχμαί <5έκα πέντε (15). Πρός πληρωμήν των άμοιβών τού¬ των, αΐτινες θά καταβάλωνται μονον είς τούς ώι' αδείας κυνη- γίου έφωδιασμένου; κυνηγού; καί Γμβνον κατά την περίοδον καθ1 έπΐΓρεπεται τό κυνήγιον, δέ¬ ον νά προσκομίζωνται είς τό Δα· σονομεϊον Ηρακλείου (ένθα τα γραφεία τοϋ Ταμείου δήρας) διά τόν άαβόν-άρκαλον τό δέρμα, διά δέ τα λοιπά οί πόδες καί ή κεφα- λή. Επί πλέον οί φον'ίύοντε; τόν άσβόν δέον νά προσκομίζουν καί βεβαίωσιν, έφ' άπλοΰ χάρτου, τοϋ Προέδρου της Κοινότητος είς ήν έλαβε χώραν ούτος ό φό- νο; τοΰ ζώου. —Νέοι Κρήτες ΕΙρηνοδίκαι. Διά β. Δ. δημοσιευθέντος είς τό ΰπ' άρ. 202 φύλλον τή; εφημερί¬ δος τής Κυβερνήσεως διορίζονται μεταξύ των άλλων οί έπιτυχοντβς είς τόν ένίργηθέντα επί τούτω διαγωνισμόν Κρήτης Ο. Γαλανά¬ κης καί Α. Χαλκιαδάκης· ■ Έκ τούτων ό δεύτερος τοποθετεΐται είς Τζερμιάδω. 1 Έκπτώσεις έξαιρετικα11 ϋ Έπ' εύκοαρία των έορτών καί δι' 20 μόνον ημέρας τό §§| = νέον Χρυσοχοεΐον.· ==Ξ ■ Άνδρο Βλάσση -ιδής 1 θά διαθέση είς τιμάς πραγματικόν κόστους όλην την πλουσίαν συλλογήν των άσυναγωνίστων καί πεφημισμέ- νων είδών τού. ΤΜΗΜΑΤΑ: Χρυσά κοσμηματα άπαράμιλλα.—Ωρολόγια έπιτραπέζια χειρός καί τσέπης·—Όλα τα μοδέρνα Βί3οιιχ τής παγκοσμίου μάρκας Β3ΡΕ.—Κρΰσταλλα.—Μπιμπελώ σπάνια, παντός εϊδους. ΠΑΝΤΟΠΩΛΑΙ Τό συμφέρον σας άπαιτεΐ νά προτιματε τής: Ι Ρέγγες «Κρΐνος» Τό κόκκινο έλαφρό κουτί παρασκευασμένο ειδικώς διά την Έλλάδα. ι Ποιότης ή ανωτέρα πού μπορεΐ νά γίνη. Τό έμπόρευμα φθρτώνεται είς πα>
  Ι ραλαβήν μας, ΚΑΤ' ΕΥΘΕΙΑΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΗΓΗΝ καί οχ» άπό ψυγεΐα.
  ! ΠίΙΛΟΥΜΕΝ ΡΕΓΓΕ2 ΚΑΙ ΟΧΙ ΞΥΛΑ.
  Ι Δοκιμασατε πρός τό συμφέρον σας, εάν δέν σάς άρέσει δεχόμεθα νά μάς
  ι τό έΐτιστρέψετε.
  ; ΓΕΝΙΚΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΏΠΟΣ
  Ι ΜΗΝΑΣ Φ. ΛΑΜΠΡΙΝΟΣ
  ! ΚΕΝΤΡΟΝ (Παραπλεύρως καφφενείου «"Ολυμπος»).
  Ιιιιιιιιιιιιιι^
  — Ή άποφυλκκισις των οφει-
  λετών τοΰ Δημοσίου.
  Κατ' άρμοδίαν έκ τοΰ ύπουρ-
  γείου των Οίκονομικών ανακοί¬
  νωσιν, απεφασίσθη όπως χάριν
  των έορτών των Χριστουγέννων
  άποφυλακίζωνται οί όφειλέται
  τοΰ Δημοσίου μέχρι 500 μέν δρ.
  γενικώς, μέχρι δέ 1000 κατά την
  κρίσιν τοϋ Ύπουργοΰ.
  —Κωδικοτίοίησις νόμων.
  Διά β. Διατάγματος, δημοσιβυ-
  βέντο; είς την εφημερίδα της Κυ¬
  βερνήσεως, κωδικο.τοιοΰνται αί
  διατάξεις των νόμων «περί οίκο-
  νομικής ϋππρεαίας τοϋ στρατοΰ.
  — Προστασία των μικροκτη-
  νοτρόφων.
  Πληροφορούμεθα ότι τό υπουρ¬
  γείον τής Γεωργίας έν τή μΐρί-
  μνη πρός ανάπτυξιν ολων έν γέ¬
  νει των κλάδων {τής γεωργικής
  παραγωγή; κατόπιν έμπεριστατω-
  μένη; μελέτης, απεφάσισε νά λά¬
  βη τα ενδεικνυόμενα μέτρα διά
  την όριστικτιν»άΛοκατάστασιν των
  μικροκτηνοτρόφων.
  {ΑΒΕΔΙΣ
  ■ Νέαι ηαραλαβαί.
  ζ Νέα ύφάσματα.
  * Νέοι μοδέρνοι χρωμα-
  ■ τισμοί.
  " Αί τιμαί μας είνε αί
  ■ καλΰτεραι.
  [ΑΒΕΑΙΣΙ ΑΝ
  ■ Όδός 'Αγίου Μπνά.
  ■■■■■■■■■■■Β
  Ο ΦΟΒΟΣ
  Ηράκλειον Κρήτης
  Γραφεϊα έναντι Παλ. Νομαρχίας
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  Πρωΐα Σαββάτου.
  25 Δεκεμβριού 1937
  120 Ώρα
  Ε
  Μ
  ΜΗΝ
  ΕΑΔΙΑΚ
  Ε Π ΕΔ ΟΙ
  ΗΙΙ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚ
  Ι
  ΕΙ. ΤΟ ΤΟΚΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΖΕΙ ΔΙΑ Ρ Κ ΟΣ
  ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 24 Δεκεμβριού (τού άν-
  ταποκριτοΰ μας).—Τηλεγραφοΰν έκ τού
  έξωτερικοΰ ότι ή Άμερικανική κυβέρ¬
  νησις επέδωκε πρός την Ιαπωνίαν νέαν
  διακοίνωσιν έν σχέσει μέ τό επεισόδιον
  καταβυθίσεως τής κανονιοφόρου «Πά-
  νεΰ». Εις την διακοίνωσιν ταύτην γίνε-
  ται μνεία των προηγουμένων άξιώσεων
  τής Άμερικής καί τής άνάγκης τής πα-
  ροχής σα*?ών έγγυήσεων άπό μέρους
  τής κυβερνήσεως τοΰ Τόκιο. ΊΙ δια¬
  κοίνωσις είνε συντεταγμένη είς υφος
  μάλλον έντονον.
  Κατά τα αύτά τηλεγραφήματα μετά
  την επίδοσιν τής Άμερικανικής διακοι¬
  νώσεως,τό υπουργικόν συμβούλιον ένΤό
  κιο συνεδριάζει συνεχώς. Τό υπουργι¬
  κόν συμβούλιον θά συνέλθη καί αύριον.
  ΣΦΟΔΡΑ ΧΙΟΝΟΘΥΕΛΛΑ
  ΕΙΣ ΕΥΞΕΙΝΟΝ ΠΟΝΤΟΝ
  ΚΑΤΕΒΥΘΙΣΘΗ ΕΝ ΤΟΥΡΚΙΚΟΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 24 Δεκεμβριού (τού
  άνταποκριτού μας).— Έκ Πέραν αγ¬
  γέλλεται ότι σφοδρά χιονοθύελλα ένέ
  σκηψεν είς τόν Εύξεινον * Πόντον. "Ε
  Τουρκικόν πλοΐον κατεβυθίσθη πνιγέν
  των έκ τού πληρώματος 24».
  'Άλλα πλοϊα καταληφθέντα πλησίον
  των άκτών κατώρθωσαν νά ποδίσουν είς
  διαφόρους λιμένας.
  Οί Γάλλοι διά τήνΙΙδιεθνη κατάστασιν.
  Τα έν Παλαιστίνη και οί Ιταλοί.
  ΛΟΝΔΙΝΟΝ (ρσδιογρ.)—Ή
  Έπιτροπή μή επεμβάσεως συ¬
  νελθούσα χθές, εξήτασε πορί-
  σματα τής ύποεπιτροπής α¬
  φορώντα τα έν Ισπανία, χω-
  ρίς δμως νά καταλήξη είς θε-
  τικάς άποφάσεις.
  —Ό Άγγλικός τύπος συνε-
  χίζει την άντιιαπωνικήν άρ-
  θρογραφίαν τού, έκφράζει δέ
  την δυσφορίαν τού διά τινάς
  Άμερικανοϋς γερουσιαστάς
  κηρυχθέντας εναντίον τής ά-
  ποφασιστικότητος τοΰ Ροΰσ-
  βελτ. Ήττοπαθή έν προκειμέ-
  νω τινές έκ των εφημερίδων
  τής αντιπολιτεύσεως, έξακο-
  λουθοΰν νά όνομάζουν καί
  την πολιτικήν τής Άγγλικής
  κυβερνήσεως.
  ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ (ραδιογρ.) Ό
  Γερμανικός τύπος άφιερώνει
  μακρόν εγκώμιον είς τόν κη-
  δευθέντα προχθές έν Μονάχω
  παρουσία τοΰ Χίτλερ, στρα¬
  τάρχην Λούντεντορφ. Ό τύ¬
  πος χαρακτηρίζει τόν θάνα¬
  τον τοΰ στρατάρχου ώς απώ¬
  λειαν τού στρατοΰ καί τού
  "Εθνους, δεδομένου δτι ό Λού
  ντεντορφ ηδύνατο νά παρά¬
  σχη καί νυν τάς υπηρεσίας
  τού.
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ (ραδιογρ )Αί Γαλ
  λικαί έφημερίδες τής άριστε-
  ράς κρίνουν αίσιοδόξως καΐ
  πάλιν την κατάστασιν. Κυρί-
  ως ή αίσιοδοξία των άπορ-'
  ρέει άπό την όλονέν διαπι-
  στουμένην στενωτέραν προσέγ
  γισιν Γαλλίας, Αγγλίας καί
  Άμερικής άπέναντι τής οποί¬
  ας προώρισται βαθμηδόν νά
  θραυσθή κάθε αντίδρασις.
  ΡΩΜΗ (ραδιογρ.) Ό Ίτα-
  λικός τύπος συνεχίζει την πο¬
  λεμικήν τού κατόπιν των πε-
  ρί προπαγάνδας Αγγλικών
  δηλώσεων, άνασκευάζων τάς
  διατυπωθείσας κατηγορίας καί
  είρωνευόμενος ώς άφελεΐς
  τούς "Αγγλους κατηγόρους.
  Ίδιαίτερος λόγος γίνεται διά
  την έν Άβησσυνία άντιϊταλι-
  κήν προπαγάνδαν την τροφο-
  δοτηθεΐσαν άφθόνως έκ τοΰ
  Άγγλικοΰ θησαυροφυλακίου.
  Ή έκτακτος πρόσθετος άμοιδή
  διά τό διδόμενον στεμφυλόπνευμα.
  ΕΙΣ ΑΘΗΝΑΣ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΙΑ
  ΕΠΙΚΡΑΤΕΙ ΔΡΙΜΥΤΑΤΟΝ ΨΥΧΟΣ
  ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΙ ΥΠΟ ΤΟ ΜΗΔΕΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 24 Δεκεμβριού (τού άν
  ταποκριτοΰ μας).—Είς την πρωτεύου¬
  σαν καί την Άττικήν έν γένει έπικρατ&ΐ
  εισέτι δριμύ ψΰχος. Ί5ν γένει είς όλην
  την Έλλάδα κατά τάς άνακοινώσεις τής
  μετεωρολογικής ^υπηρεσίας έξακολου-
  Οεί βαρύς χειμών. Αί θερμοκρασίαι
  έχουν κατέλθη υπό τύ μηδέν.
  Σ ΥΝΕΧΙΖΟΝΤΑΙΑ1ΠΡ0ΕΤ0ΙΜ ΑΣΙ ΑΙ
  ΔΙΑ ΤΟΥΣ ΓΑΜΟΥΣ ΤΟΥ ΔΙΑΔΟΧΟΥ
  ΑΘΗΝΑΙ 24 Δεκεμβριού (τού άν
  ταποκριτοΰ μας).—Είς την πρωτεύου
  σαν καί τόν Πειραια συνεχίζονται αί
  προετοιμασίαι διά τούς προσεχεΐς γά-
  μους τού Διαδόχου. Άπό τοΰδε παρα-
  τηρεϊται συρροή ξένων καί έπαρχιωτών
  είς Αθήνας έπ' εύκαιρία των γάμων
  τούτων.
  ΟΙ κ κ ΜΕΤΑΞΑΣ ΚΑΙ ΚΡΗΤΕΚΟΣ
  ΕΞΗΤΑΣΑΝ ΤΗΝ ΕΠΑΡΚΕΙΑΗ ΤΡΟΦΙΜΟΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 24 Δεκεμβριού (τοΰ άν
  ταποκριτού μας).—Ό Πρωθυπονργός
  κ. Ι. Μεταξάς μετά τοΰ υφυπουργοΰ
  τής Άγορανομίας κ. Κρητικού έπεθε-
  ώρησαν τάς άγοράς, διαπιστώσαντες έ-
  πάρκειαν τροφίμων διά τα Χριστ«ύ-
  γεννα.
  ΟΙ ΙΑΠΩΝΕΣ ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΝ
  ΤΗΝ ΗΡίΕΛΑΣΙΝ ΤΟΝ ΕΙΣ ΤΗΝ ΚΙΝΑΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 34 Δεκεμβριού (τού άν
  'αποκριτοΰ μας).—Νεώτεραι πληροφο
  ρίαι έκ τής Ίαπωνικής πρωτευούσης αγ
  γέλλουν ότι οί Ίάπωνες συνεχίζουν την
  προέλασιν αυτών είς την Νότιον Κίναν.
  'Επίσης άγγέλλουν έντονον δράσιν τής
  αεροπορίας των, κατορθωσάαης νά κατα¬
  στρέψη πλείιτους σταθμούς άνεφοδια-
  ομού των Κινέζων καί νά επιφέρη ση¬
  μαντικάς καταστροφάς είς άνασυντασσό-
  μενα τμήματα αυτών.
  ΕΝΙΣΧΥΕΪΑΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΣ Ο ΣΤΟΛΟ!
  ΤΩΝ ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΠΟΛΙΤΕΙΩΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 24 Δεκεμβριού (τού
  άνταπακριτοΰ μας) — Τηλεγραφήματα
  έξ θύασιγκτώνος βεβαιούν ότι ό Άμε-
  ριχανικός στόλος κατόπιν τελευταίων
  άποφάσεων τής κυβερνήσεως Ρούσβελτ
  ενισχύεται σημαντικώς.
  Έν σχέσει μέ την χορήγη¬
  σιν έκτάκτου προσθέτου αμοι¬
  βήν έκ δρχ. 2 κατά χιλιόγραμ
  μόν άνύδρου οίνοπνεύματος
  διά τό παραδιδόμενον στεμ-
  φυλόπνευμα είς οίνοπνευμα-
  ματοποιούς α' κατηγορίας, α¬
  νακοινούνται αρμοδίως τα κά
  τωθι:
  Ή υπό τοϋ Δημοσίου χορη-
  γουμένη είς τοΰς διημέρους
  οίνοπνευματοποιούς α' κατη¬
  γορίας άμοιβή συμποσοΰται
  είς δρ. 10. Είς την τιμήν ταύ-
  I
  την σημειωτέον θά προστίθεν-
  I
  ται ωσαύτως δρ. 9 αΐτινες εΐ-
  ι ναι ή βιομηχανική άξία τοϋ
  στεμφυλοπνεύματος κατά χι-
  λιόγραμμον. Ούχ' ήττον δμως
  οί οίνοπνευματοποιοί δικαιοϋν
  ται έκτός των ανωτέρω 19
  δρχ. καί επιστροφήν τοθ κα-
  ταβληθέντος φόρου κατανα¬
  λώσεως διά την λειτουργίαν
  τοΰ άμβυκός των δι' έκαστον
  διήμερον κατά τούς καθοοιζο-
  μένους ώςκάτωθι συντελεστάς.
  1) Δι' άμβυκας χωρητικότη¬
  τος 20—60 χιλγρ. δρχ. 25.50
  κατά χιλιόγραμμον άνύδρου
  οίνοπνεύματος. 2) Δι' άμβυ¬
  κας χωρητικότητος άπό 60—
  80 χιλγρ. δρχ. 31.30 καί 3) Δι'
  αμβυνας χωρητικότητος άνω
  των 80 καΐ μέχρι 130 χιλγρ.
  δρχ. 34. 80 κατά χιλιόγραμ-
  γον άνύδρου οίνοπνεύματος.
  Ή προθεσμία παραδόσεως
  τοθ στεμφυλοπνεύματος λή
  γειτην 20ήν προσεχούς μηνός
  Φεβρουαρίου.
  ΑΝΕΧΩΡΗΣΕ ΧΟΕΣ
  Ο κ. ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
  Χθές τό εσπέρας ανεχώρη¬
  σε δι' Άήνας καΐ εκείθεν διά
  Κόρινθον καΐ Πάτρας όΝομάρ
  χης Ηρακλείου κ. Ανδρέας
  Μάρκελλος. Ό κ. Νομάρχας
  θά επανέλθη μετά την ΙΟην Ί
  ανουαρΐου.
  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ ΚΑΙ ΚΙΝΗΣΙΣ
  ΑΙ κυμανθεΐσαι χθές έν τη άγορδ μας τιμαί των κατωτέρω έγχω
  ρΐων προιόντων είχον ώς ακολούθως:
  ~" " Χαρούπια » 3.
  Σουλτανίναι α' δρ. )
  Η ΚΙΝΗΣΙΣ
  ΤΗΣ ΣΤΑΦΙΔΑΓΟΡΑΣ ΛΟΝΔΙΝΟΥ
  Είς τό Γεωργικόν Έπιμε-
  λητήριον εκοινοποιήθη χθές
  παρά τοϋ έν Λονδίνω Έμπο-
  ρικου Άκολούθου τής Βασι-
  λικής Πρεσβείας, τό τελευταί¬
  ον δελτίον τής έκεΐ σταφιδα-
  γοράς. Μολονότι ώς άναφέ-
  ρεται έν τώ δελτίω, ή άπρα-
  ξία τής άγοραστικής κινήσε¬
  ως έξηκολούθησε καί κατά την
  λήξασαν έβδομάδα, οί περισ-
  σότεροι των μεσιτών έν τού
  τοις αίσιοδοξοϋν πιστεύοντες
  δτι μετά τάς εορτάς θά επα¬
  ναληφθή ή ζήτησις δι' δλους
  γενικώς τους καρπούς. Αί τι
  μαί τής σταφιδαγορας, τελεί¬
  ως όνομαστικαί, παραμένουν
  αμετάβλητον
  ΧΡΥΣΟΥΝ ΒΡΑΒΕΙΟΝ
  ΕΙΣ ΑΡΧΑΝΑΙΣ
  Ή Διεύθυνσις τής διεθνοΰς
  εκθέσεως Θεσσαλονίκης άπέ-
  νειμεν είς τόν έξ Αρχανών
  κ. Χαρίλαον Ιω. Μαρκοδημη-
  τράκην χρυσουν βραβείον με¬
  τά χρηματικοΰ έπάθλουν δρχ.
  750, διά τόν παρ' αυτού έκτε-
  θέντα έν τή 12η Διεθνεΐ εκθέ¬
  σει Θεσσαλονίκης λευκόν οΤ-
  νον.
  Η ΕΓΓΥΗΣΙΣ ΤΩΝ ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ
  Διά τροποποιουμένης άποφά
  σεως μειοθται άπό 25ο)ο είς
  20ο(ο ή διά τής ύπ' αριθ. 76
  043 διαταγής όριζομένη εγ¬
  γύησις επί τής άξίας τοθ τι-
  μολογίου διά την αποστολήν
  άπ' εύθείας τή οίκεία επι-
  τροπή πρωτοτύπου τιμολογί-
  ου.
  ΕΚΤΟΠΙΣΜΟΙ
  Δυνάμει αποφάσεως τής έ-
  πιτροπής Ασφαλείας Ρεθύμ¬
  νης έξετοπίσθησαν διά σωμα-
  τεμπορίαν οί Έμμ. Γαλόχον-
  τρος ή Δασκαλάκης επί 8μη-
  νον είς Άμοργόν καί Μ. Χαλ
  κιαδάκης ή Ντουρουντοΰς επί
  6μηνον έξ "Ιον.
  ΑΝΑΒΟΛΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ
  Λόγω μή γενομένης άπαρ-
  ίας ανεβλήθη ή συνεδρίασις
  οθ ΔημοτικοΟ Συμβουλίου.
  Καραμπ.
  Ελεμέδες
  Ταχτας
  Μαύραι
  α
  β'
  Υ'
  α'
  β'
  Υ'
  2.-23.-
  10.50
  9.50
  9 —
  9.-
  5__
  "Ελαια 5ο » 23 50
  » κοινά » 22.50
  Σάπωνες.
  Λευκοί α' ποιότητος δρ.
  » β' » »
  Πράσινοι α' ττοιότ. »
  β' » »
  Οΐνοι.
  Αρχανών τό μίστατ.
  Μλβζί ά
  ρχ μ 5.
  Μαλεβυζίου κατ' οκάν δρ. 5.
  20.— 24
  19.- 23
  21.50
  19.-
  45.
  Η ΧΟΡΗΓΗΣΙΣ
  ΕΙΣΑΓΩΠΚΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ
  Κατά γνωμάτευσίν τής Κεν·
  τρικής Έπιτροπής,περιορισμών
  είσαγωγής δύναται νά χορη-
  γηθή τακτικόν εισαγωγικόν
  δικαίωμα είς αντιπρόσωπον
  κεκτημένον ήδη εισαγωγικόν
  δικαίωμα, έφ' δσον δμως ού¬
  τος παραιτηθή τού εϊσαγωγι-
  κοΰ δικαιώματός τού, ώς άν-
  τιπροσώπου.
  Η ΠΑΡΟΧΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ
  ΣΗΜΕΡΟΝ ΚΑΙ ΑΥΡΙΟΝ
  Κατ' ανακοίνωσιν έκ τής υ¬
  πηρεσίας Ήλεκτρικών έκμε-
  ταλλεύσεων Ηρακλείου σή¬
  μερον άπό τής 8 π. μ. £ως 11
  π.μ. κα'ι άπό 12 εως 2 15' μ.μ.
  θά διακοπήήπαροχή ρεύματος.
  Αυριον Κυριακήν ή παροχή
  ηλεκτρικόν ρεύματος θά δια-
  κοπή άπό τής 12 μεσ. μέχρι
  τής 2 15' μ.μ.
  Η ΕΙΣΑΓΩΓΗ_ΒΟΥΤΐΡΟΥ
  Επετράπη ή είσαγωγή κατά
  τό τρ. εισαγωγικόν εξάμηνον
  βουτύρου δασμ. κλ. 3β 3, 4,
  5 κατά ποσοστόν 20 ο)ο επί
  τοΰ νυν είσαγωγικοΰ δικαίω-
  ματος, χρεώσει τοΰ άνα-
  γνωρισθησομένου τοιούτου κα
  τα τό προσεχές εξάμηνον.
  Ο ΠΙΘΑΝΟΣ ΚΑΙΡΟΣ
  Κατ' ανακοίνωσιν τού Με-
  τεωρολογικου σταθμοθ Ηρα¬
  κλείου σήμερον εις τίνα μέρη
  τής νήσου ό καιρός θά είνε
  βροχερός κατά διαλείμματα.
  Άνα τα όρεινά χιόνες. Οίάνε-
  μοι θά πνέουν ώς άνατολικοί
  μέτριοι έ'ως ίσχυροί.'Ή θερμο-
  κρασία θά σημειώση μικράν ά-
  νοδον. Θερμοκρασία τής χθές:
  8ης ώρας 6.1, 14ης 9.3, ελα¬
  χίστη 5.2.
  ΝΕΑΙ ΔΙΑΤΙΜΗΣΕΙΣ
  Ή έπιτροπή Διατιμήσεων
  καθώρισε χθές τάς εξής τιμάς:
  Άλευρα λευκά 11.45 πιτυροϋ-
  χα 10.16.50 Άρτος λευκός
  10.60 πιτυροθχος 8.80.
  ΤΑ ΕΞΥΠΑΝΤΙΚΑ
  ΕΡΓΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
  Δι' έγκυκλίου τού πρός
  τούς Νομιάτρους τού κράτους
  τό υπουργείον Κρατικής Ύ
  γιεινής καί Αντιλήψεως εν¬
  τέλλεται "ίνα έν συνεννοήσει
  ούτοι μετά των μηχανικών
  Δήμων καί Κοινοτήτων, καταρ
  τίσωσι πίνακας έμφαίνοντας
  τάς κοινότητος είς άς δέον νά
  εκτελεσθώσιν έξυγιαντικά έρ
  γα προκειμένου τουτο τα ενι¬
  σχύση χρηματικώς την εκτέλε¬
  σιν τοιούτων κοινωψελών έρ¬
  γων υπό τόν δρον δμως νά
  διατεθή τό £ν τρίτον τής δλης
  δαπάνης τοθ έ'ργου υπό των
  κοινοτήτων είτε έκ τού προϋ-
  πολογισμοθ αυτών εϊτε διά
  προσωπικής εργασίας των κα-
  τοίκων.
  ΑΚΟΛΟΥΘΙΑΙ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ
  Συμφώνως πρός τό παρά
  τής Μητροπόλεως Κρήτης εκ¬
  δοθέν πρόγραμμα την 2 μ. μέ¬
  σον, σήμερον έψάλη ό'Όρθρος
  μετά τής άρχιερατικής λειτουρ
  γίας. Ό εσπερινάς θά ψαλή
  την 4 1)2 μ.μ.ΑυριονΚυριακήν
  ό δρθρος θά ψαλή την 7 π.μ.
  —8 1)2. Ακολούθως θά τελε
  σθή ή πανηγυρική λειτουργία
  Ίακώβου τοϋάδελφοθέου. Με¬
  τά μεσημβρίαν θά ψαλή ό έ-
  σπερινόςτήςΚυριακής θά'λάβη
  δέ χώρον καί τό καθιερωμέ¬
  νον κήρυγμα.
  Η ΤΙΜΗ ΕΛΑΙΟΠΥΡΗΝΗΣ
  Τό υπουργείον Γεωργίας κα
  θώρισε την κατωτάτην τιμήν
  των έλαιοπυρήνων έφετεινής
  εσοδείας είς Ρέθυμνον είς δρχ.
  1.20 κατ' όκδν. Έπίσης είς
  Χανιά ή τιμή τής έλαιοπυρή-
  νης ωρίσθη είς δρχ. 1.35.
  ΔΙΚΑΙΑ ΠΡΟΑΓΩΓΗ
  Μεταξύ των νεοπροαχθέν
  των τελευταίως Κρητών τρι-
  ατατικών συγκαταλέγεται καΐ
  ό κ. Χαρίδημος Μανιδάκης,
  προαχθείς είς τηλεγραφητήν
  α! τάξεως.
  ΜΟΣ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΡΟΕΒΗ
  ΕΙΣ ΑΥΣΤΗΡΑΣ ΔΗΑΩΣΕΙΣ
  ΔΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΑΓΓΑΙΚΗΝ ΔΡΑΣΙΝ
  ΤΗΣ ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΔΙΠΛΟΜΑΤΙΑΣ
  ΟΑ ΛΗΦΒΟΥΗ ΜΕΤΡΑ ΑΜΥΝΗΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 24 Δεκεμβριού (τοΰ
  άνταποκριτού μας).— Τηλεγραφοΰν έκ
  Αονδίνου ότι ^ό 'Άγγλος ύφυπουργός
  Γκάμπρουν προέβησήμερον είς αυστηράς
  δηλώηεις καυτηριάσας την έν Παλαιστί-
  νη άντιαγγλικήν δράσιν τής Ιταλίας.
  Είς τάς δηλώσεις ταύτας ό "Αγγλος
  ύφυπουργός αφήκε νά εννοηθή ότι ή
  ΛΙεγάλη Βρεττανία δέν Οά παραμείνη
  άπαθής άλλά Οά λάβη μέτρα αμύνης.
  Συμπεραίνεται ότι τα μετρα. ταύτα θά
  ληφθοΰν κατά παντός Ιταλού πράκτ·»-
  ρος διαστρέφοντος τόν έν ΙΙαλαιστίνη
  χαρακτήρα τής Βρεττανικής έντολής ι¬
  δία μεταξΰ των 'Λράβων των οποίων
  αύτόκλητος προστάτις παρουσιάζειαιι
  τελευταίως ή Άδριυιτική δύναμις.
  ΠΟΤΕ ΟΑ ΣΤΑΑΗ Ο ΣΤΟΛΟΣ
  ΤΗΣ ΑΓΓΛΙΑΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΚΙΝΑΝ
  Η ΜΕΓΑΛΗ ΒΡΕΤΤΑΝΙΑ ΕΝ ΑΝΑΜΟΝΗ
  ΑΘΗΝΑΙ 24 Δεκεμβριού (τού άν¬
  ταποκριτού μας). — Πληροφορίαι έκ
  Αονδίνου βεβαιούν ότι ίσχυρός Βρετ-
  τανικός στόλος Οά αποσταλή είς την Κί¬
  ναν είς περίπτωσιν μή ικανοποιητικάς
  απαντήσεως τής Ίαπωνίας είς ωρισμέ¬
  να έρωτήματα τής Μεγάλης Βρεττα¬
  νίας διατυπωθέντα δι' είδικής πρός αύ¬
  την διακοινώσεως. Ή Αγγλία διατε¬
  λεί έν τώ μεταξύ έν άναμονή τής απαν¬
  τήσεως τής Ίαπωνίας.
  ΓΕΝΙΚΕΥΟΝΤΑΙ ΑΙ ΜΑΧΑΙ
  ΕΞΩΒΙ ΤΗΣ ΠΟΛΕΟΣ ΤΕΡΟΥΕΛ
  ΑΘΗΝΑΙ 24 Δεκεμβριού (τού
  άνταποκριτοΰ μ.ας).— Τηλεγραφήματα
  έκ Παρισίων φέρουν γενεκευθείσας τάς
  μάχας έξωθι τής πόλεως Τερουέλ, των
  'Εθνικών άποβλεπόντων είς την άνακα-
  τάληψιν τής πόλεως. 'Ενεσχύσεις είς
  τούς τελευταίους άποστέλλονται διαρ¬
  κώς ένώ έκ παραλλήλου ή ά&ροπορία
  των προσπαθεΐ νά επιφερη άντιπερια^α-
  «μόν βομβαρδίζουσα καθημερινώς τάς
  όχυρώσεις των Καταλανών είς άλλα ση·
  μεία τού μετώπου τής Άραγώνος.
  ΕΝΙΣΧΥΣΙΣ ΤΩΝ ΕΡΥΒΡΩΝ
  ΕΙΣ ΑΝΔΡΑΣ ΚΑΙ ΥΛΙΚΟΝ
  -------------α
  ΑΘΗΝΑΙ 24,'Δεκεμβρίου (τοΰ άν
  ταποκριτοΰ μας). — Κατ' είδήσεις
  έκ ραδιοφωνικοΰ σταθμοΰ των 'Εθνι¬
  κών οί έρυθροί ένισχύθησαν τελευταίως
  μέσω τού Πόρτ ΛΙποΰ είς άνδρας καί
  υλικόν. Αί Γαλλικαί αρχαί, κατά τα
  αύτά τηλεγραφήματα, έπέτρεψαν καί έ
  προστάτευσαν τάς αποστολάς ταύτας.
  ΚΑΙ Η ΟΑΑΑΝΔΙΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΕΙ
  ΤΗΝ ΙΤ1ΛΙΚΗΝ ΑΥΤΟΚΡΛΤίΡΙΑΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 24 Δεκεμβριού (τού άν.
  ταποκριτοΰ μας).— Πληροφορίαι έκ
  Ρώμης βεβαιοΰν ότι ή Όλλανδία πρό-
  κειται νά αναγνωρίση συντόμως την
  Ίταλικήν κατοχήν έν Άβησυνία διοιρί
  ζουσα πρεσβευτήν είς την Ρώμην. Κα
  τα τάς αύτάς πληροφορίας καί άλλα
  κράτη έντός όλίγου θά άναγνωρίσουν
  την Ίταλικήν κυριαρχίαν.
  ΤΩΝ ΗΩιΗΙΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 24 Λεκεμβρίου (τοΰ
  άνταποκριτοΰ μας)— ΚαΟ' ά αγγέλλε¬
  ται έκ τοΰ έξωτερικού μεγάλαι διαδη-
  λο>σεις έλαβον χώραν είς Τόκιο καί Ύ-
  οκαχάμαν υπέρ τής συνεχίσεως τού πο¬
  λέμου έν Κίνα. ,χΊ διαδηλώσεις είχον
  καί μισοξενικόν χαρακτήρα στρεφόμε-
  ναι κατά των "Αγγλων καί Άμερικα-
  νών. Ή 'Αστυνομία έλαβεν έκτακτα
  μέτρα διά την περιφρούρησιν των πρε«
  σβειών καΐ προξενείων.