95207

Αριθμός τεύχους

4750

Χρονική Περίοδος

Β 1937

Ημερομηνία Έκδοσης

28/12/1937

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ΑΝΟΡ
  ΩΣΙΣ
  ΣΥΝΔΡΟΜΑΙ
  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΤΤΟΛΠΊΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
  ι1'
  Ι ΡΛΦΠ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΑ
  (ΜΟΙ. ΜΙΝΩΙΛΥΙ'Ον
  ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ- ΑΝΔΡ. Μ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ
  Αίγι ΐιοι>
  ΓΓηπια "/ιι_>ηι 3
  ί'νιΐιηνος
  V
  'Λιΐίΐ,ικης
  "ΐησια οολ. 15
  Γ-(Ίμηνο; » 8
  κητά φύλλον
  Λοσχ 2
  ΤΡΙΤΗ
  28
  ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ
  1937
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ ΚΡΗΤΗΣ ■ ί-ΓΟΣ 22ΟΝ
  ΑΡ1ΘΜ. ΦΥΛΛΟΥ «50
  ΑΙΑΡΚΗΣ ΑΠΕΙΑΗ ΤΗΣ ΕΙΡΗΝΗΣ
  Ο ΣΙΝΟΪΑΠΟΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΙΣ
  Κατά πληροφορίας έξ Ού
  ασιγκτώνος, είς τόν πρόε¬
  δρον Ροΰαβελτ επεδόθη ή
  απάντησις τής Ίαπωνικής
  Κυβερνήσεως είς την τελευ¬
  ταίαν έντονον διακοίνωσιν
  τού την σχετικήν μέ τα είς
  βάρος -ών συμφερόντων καΐ
  τού γοήτρου τής Άμερι-
  κης προκληθέντα υπό των
  Ίαπώνων έπεισόδια έν Κί-
  ν«. Καί ή απάντησις αυ¬
  τή εθεωρήθη ώ; ίκανοποιη·
  τική. Δι' αυτής ή Ίαπω-
  νία δέχεται νά προβή εί;
  έπανόρθωαιν των ζημιών τάς
  οποίας υπέστη ή Άμερική,
  είς αποζημίωσιν των παθόν-
  των, είς ηθικήν ικανοποίη¬
  σιν τού Άμερικανικοϋ γοή¬
  τρου. δίδει δέ ρητήν διαβε¬
  βαίωσιν δτι είς τό εξής όχι
  μόνον δέν θά θίξη τα άμερι-
  κανικά συμφέροντα καί τό
  γόητροντή; Μεγάλης συμπο-
  λιτεία;, άλλά καί θά τα σε¬
  βασθή καί θά τα περιφρου¬
  ρήση άπολύπως.
  Ή απάντησις αυτή τής Ί¬
  απωνίας εκρίθη έξ ολοκλή¬
  ρου ίκανοποιητική κατόπιν
  δέ τούτου ή Άμερική δέν
  πρόκειται νά προβή εί; την
  λήψιν π.εστικών μέτρον κα¬
  τά τή; Ίαπωνίας. Ούτω χα-
  λαροϋται καί ή έντασις των
  Άμερικανοϊαπωνικών σχέ¬
  σεων καί την κρίσιν των προ
  ηγουμένων ημερών έπακο-
  λουθεϊ ήδη σημαντική ΰφε-
  σις.
  Δυστυχώς δμως, ή ύφεσις
  αυτή δέν σημαίνει καί πλή¬
  ρη καί οριστικήν γαλήνευ-
  σιν. Καί τουτο διότι εάν ή
  Ίαπωνία εδήλωσε σήμερον
  δτι θά σεβασθή τα Άμερι-
  κανικά συμφέροντα δέν πα¬
  ρητήθη έν τούτοις καί των
  κατακτητικήν σχεδίων τη;
  επί τής Κίνας. Αντιθέτως
  μάλιατα τα Ίαπωνικά στρα-
  τεύματα συνεχίζουν τάς έ-
  πιχειρήσεις καί ηδη ώς λέ-
  γεται έτοιμάζονται νά έπι-
  τεθοΰν καί κατά τής δευτέ-
  ρας Κινεζική; πρωτευούοη;,
  τή; Καντώνος. Τό ήφαίστειον
  λοιπόν τής Άπω Άνατολής
  ευρίσκεται πάντοτε έν δρά-
  σει καί οί έξ αΰτοΰ κίνδυνοι
  ύφίστανται πάντοτε είς τό
  ακέραιον. Έπειδή δέ έν Κί
  να έχουν μεγάλκ συμφέρον¬
  τα έκτός τής Άμερικής καί
  αί Μεγάλαι δυνάμει; τή; Εύ-
  ρώπη; καί έπειδή ή Ίαπω-
  νική διείσδυσι; δέν ειμπο¬
  ρεί παρά νά γίνεται είς βά¬
  ρος των συμφερόντων αυτών,
  μοιραίως θά προκληθοΰν καί
  είς τό μέλλον έπεισόδια πα-
  ρόμοια πρός έκεΐνα πού συ-
  νέβηοαν πρό ημερών είς τόν
  ποταμόν Γιάγκ Τσέ καί πού
  επροκάλεσαν την τελευταί¬
  αν οξείαν κρίσιν. Ή δημι-
  ουργία δέ νέων έπεισοδίων
  θ« έχη μβιρ«ίως ώς συνέ¬
  πειαν την έκ νέου έπιδείνω
  σιν τής καταστάσεως. Καί
  δέν γνωρίζομεν εάν θά ύ·
  πάρχουν τότε άρκετά περι-
  θώρια διά την παροχήν έ-
  παρκών έξηγήοεων καΐ έμ-
  πράκτου ικανοποιήσεως εί;
  έκείνου; πού θά ύποστοϋν
  την επίθεσιν. Ό Κινεζοϊα-
  πωνικός πόλεμο; αποτελεί
  μίαν συνεχή καί άμεσον α¬
  πειλήν διά την ειρήνην ο¬
  λοκλήρου τοΰ κόσμου, ή ο-
  ποία θά υφίσταται έφόσον
  θά διαρκή ό πόλεμος. Καΐ
  τότε μόνον θά ειμπορούμεν
  νά είπωμεν μετά θετικότη-
  τος ότι οί έκ τής Άπω Α¬
  νατολάς κίνδυνοι παρήλθον,
  όταν εξευρεθή τρόπος έριστι-
  κης διευθετήσεω; τής σινοϊ-
  απωνικής διαφοράς και είρη-
  νικής συνθηκολογήσεως με-
  ταξύ των δύο χωρών.
  Όπωσδήποτε, ή ύποχώρη-
  ο»ς τής Ίαπωνίας .ενώπιον
  της Άμερικής αποτελεί γε-
  γονός_ ευχάριστον. Έξ αύτοϋ
  δέ τού γεγβνότος έξάγεται
  τό εξής άδιαμφισβήτητον
  συμπέρασμα: Ότι οά Μεγά¬
  λαι Δυτικαί δυνάμεις έχουν
  όλην την δύναμιν νά έπι-
  βάλλουν την τάξιν καΐ την
  ηρεμίαν είς τόν κόσμον, άρ-
  κεΐ νά τό θελήβουν, άρκεϊ
  νά φανοΰν περισσότερον ά-
  ποφασιστικαί. Διότι είναι α¬
  ναμφισβήτητον δτι ή Ίαπω-
  νία ύπεχώρησεν έπειδή α¬
  κριβώς αντελήφθη δτι ή Ά¬
  μερική είχεν απόφασιν νά
  προσφύγη είςδραστικά μέτρα
  καΐ δτι παρά τό πλευρόν τής
  Άμερικής θά έσπευδον άν
  παρίστατο άνάγκη καί ή Αγ¬
  γλία καί ή Γαλλία. Έκεϊνο
  έπομένως τό οποίον άπό και-
  ροϋ ύπεστηρίζαμεν, δτι οί
  κίνδυνοι τού πολέμου, δέν
  προήρχοντο έκ τής προκλη-
  τικότητο; μόνον τής Ιταλί¬
  ας, τής Γερμανίας καΐ τής
  Ίαπωνίας άλλά καί έκ τής
  χλιαράς καί άναποφασίστου
  πολιτικήν των τριών Μεγά-
  λων δυνάμεων τής Δύσεως,
  πολιτικής προδιδούσης άξιο-
  θρηνηΤον αδυναμίαν δράσε¬
  ώς, άποδεικνύεται σήμερον
  έξ ολοκλήρου άληθές.
  Θά είναι δέ εύτύχημα εάν
  αί κυβερνήσει; τοΰ Λονδί-
  νου, των Παρισίων καί τής
  Ούασιγκτώνος κατανοήσουν
  πλήρως την αξίαν τού διδάγ-
  ματος αύτοΰ.
  Άλλά οί κίνδυνοι επεκτά¬
  σεως τής πολεμικής θυέλλης
  δέν προέρχονται άπό την
  Άπω Ανατολήν μόνον βε¬
  βαίως. Προέρχονται καί άπό
  την Ευρώπην τόσον την
  Κεντρικήν όσον καί Δυτικήν
  καΐ ιδίως άπό την Ισπανίαν
  δπου ή έπανάληψις καί ή γε-
  νίκευσις των πολεμικών έπι-
  χειρήσεων δημιουργεΐ νέα
  προβληματα καί περιπλέκει
  έκ νέου την εύρωπαϊκήν κα¬
  τάστασιν. Άλλ' άν καί είς
  την Ευρώπην αί εΐρηνόφιλοι
  δυνάμεις τηρήσουν ανάλογον
  αποφασιστικήν στάσιν πρός
  εκείνην πού ετήρησεν άπέ-
  ναντι τής Ίαπωνίας ή Άμε¬
  ρική, τότε ή έκκαθάρισις τής
  καταστάσεως θά κατορθωθή
  ασφαλώς συντόμως καΐ ΐσως-
  ϊσως θά έκλείψουν δλοι οί
  κίνδυνοι πού άπειλοΰν σή¬
  μερον τόν πολιτισμόν καί
  την γαλήνην τής ανθρωπό¬
  τητος, επί μακρόν διάστημα.
  ΟΠΡ.Σ ΔΙΑΒΑΙΝΕΙ Η ΖΡ.Η
  Η ΝΥΜΦΗ ΤΟΥ ΒΟΡΡΑ
  ΚΑΙ Ο ΕΛΛΗΝ
  Την περιώνυμον νύμφην τοϋ
  Βορρά οί χρονογράφοι την ύμνοϋν
  έξ έπαγγελματικοΰ καθήκοντος.
  Οί πολλοί έπίσης χήν θεωροϋν ευ¬
  τυχίαν, άρκεϊ νά υπάρχον τα ά-
  παραίτητα θερμαντικά μέσα. Κα¬
  τά βάθος δμως οί Νεοέλληνες δέν
  άντιλαμβάνονται την σημασίαν
  της. Σοΰ λένε:
  —Π ώραϊα τα βουνά μέ τα
  χιόνια··· "Ας τό στρώσγ; κ1 έδώ
  νά κάνουμε χιονοπόλεμο.
  Διά νά πάνε βλέπετί ώς τα
  βουνά χρειάζεται βενζίνη. Άλλ'
  άσχέτως αύτοΰ οί άνθρωπον δέν
  καταλαβαίνουν δτι καί μέ την πα-
  γωνιά στό δρόμο μπορεϊ νά κά¬
  μουν πόλεμο άν δχι εναντίον αλ¬
  λήλων, τουλάχιστον εναντίον τού
  έαυτοϋ των Είνε παληά ίστορία
  δτι τό ν.^ο καταντά νά κάνη
  άνθρώπους τού; Έλληνας.
  Δέν πρόκειται περΐ παραδοξο-
  το άνίατον «Έγώ» τοΰ συνανθρώ-
  που, είτε ρητορικόν τό φαντασθοΰ-
  |ΐί, είτε κοινοτέρας χρήσεως, έκ-
  λείπει. Άποκτχ έπίσης τάξιν καί
  η κυκλοφορία τού. είπουν άπό
  κάθε βήμα τα ίστορικά «πηγά-
  δια», οί ύπαίθριοι ό'μιλοι των συ-
  ζητούντων, έξ αιτίας των οποίων
  τα αυτοκίνητα ώνομάσθησαν άδί-
  κως «τρέχουσαι λαιμητίμοι».
  Έν δυό, 2ν δυό! Βαδίζετε
  οεςιά! Τροχάδην πάντοτε δεξιά!
  Ιδού συνήθη παραγγέλματα
  πεζών τούς όποίους τό κρύο έκα¬
  μεν άνθρώπους!.. Τα παραγγέλ-
  ματα δέ αύτά, τό πιστεύετε, Δί¬
  δονται καί έκτελοΰνται χωρίς τόν
  αιώνιον άπείθαρχον ή σαστισμέ-
  νον τής τελευταίας τετράδος. Κα-
  νείς δέν εχει άντίρρησιν. Κανείς
  δέν είνε άφηρημένος. Οϋτε δια¬
  μαρτυρίαι, οΰτε άψυχολόγητοι ή
  άπρεπεΐς χειρονομίαι—άλλη πλη-
  γή τοΰ δρόμου—οΰτε τίποτε άλλο
  αντίθετον πρός την έννοιαν τής
  κοινωνικής πειθαρχίας Τα πάντα
  κινοΰντα: άλλά καί τρέχουν, σάν
  ρωλόι... 'Υπάρχει |ΐέ την παγω-
  νιά οχι μόνον συναίσθησις τής
  ζωηρότητος άλλά καί τής νηφα-
  λιότητος: λεΰρα Ιξημμένα—τα
  νεθρα των τριανταπέντε βαθμών
  υπό σκιάν—δέν έννοοΰνται έδώ.
  Ό πολυθρύλητος ,Νεοέλλην άπο-
  καθίσταται επί τέλους ώς στοι¬
  χείον τάξεως καί προόδου!
  *
  * ν
  Είπαν άκόμη διά την παγωνιάν
  ίτι δίδει τό απαραίτητον ή περισ¬
  σότερον ψυχολογημένον, έξωραι-
  στικόν στοιχείον είς τόν γυναι¬
  κείον κόσμον. Καί άπό συμφώ-
  νου υποθέτω πρός τα πράγματα.
  Αί γυνχικεΓαι μορφαί καί χωρίς
  καταφυγήν είς τό ρούζ, άποκτοΰν
  ά άμάραντα τριαντάφυλλ α τής
  νεότητος. Ή κυρία μέ την έρμίνα
  γίνεται καθημερινόν ταμπλώ ή έ¬
  στω μία στιγμή μόνον είς τό πε-
  ζοδρόμιον άπό τάς χαρακτηριστι-
  κωτερας. Τό ήμικάλυπτον δημι-
  ουργεΐ ώραία «εφφέ» είς τα σα¬
  λον: α' άποβαίνει πηγή των λετιτο-
  τέρων συγν,ινήσεων αντιθέτως
  πρός τό άκάλυπιον ή
  φανές τοΰ θέρους.
  Ηά Ιλεγα άκόμη ότι τό
  μα τ/]ς αίοοϋς διακρίνει τούς πάν¬
  τας καί τα πάντα. Άλλ' αύιό θά
  ήτο πολύ διά τα πλεονεκτήματα
  τής παγωνιας Καί θά προεκάλει
  άντιρρήσεις. 'Γπήρχε κίνουνος μά-
  λιστα νά δημιουργηθή καί ό άδι-'
  ϋωτοζ καλαμπουριστής ό ίποίο;
  θά οιέπραττε κύοιος οίδε τί είς
  ρος τής .. αίδ'/Ος τοΰ ψόχνος.
  ΑΣΜΟΔΑΙΟΣ
  υπέρ
  οια·
  χρω-
  ί—>//——_——- '
  Ό καιρός.
  Μέ άγριο χιονοβόρι έώρτοτ-
  σεν ό κόσμος τα έφετεινά Χρι-
  στοόγεννα. Έν τούτοις χθές
  ό ήλιος έλαμψεν είς τόν γα-
  λάζιον ουρανόν καί έσκόρπι-
  σε την θαλπωρήν καί την γο-
  ητείαν τού γενναιοδώρως. Οί
  χιονισμένες βουνοκορφές ά-
  σημώθηκαν, ή θάλασσα γαλη
  νεμένη έπαιζε στά άκρογιάλια
  καί ή ϋπαιθρος προσέλαβε μί¬
  αν σπανίας γραφικότητος ώ-
  ραιότητα. Ό κόσμος έξεχύθη
  πρός την ύπαιθρον, τα κέν-
  τρα κατεκλύσθησαν άπό πε¬
  λάτας καί είς τούς άγρούς
  άντήχησε τό τραγοϋδι τής εύ-
  θυμίας καί ό υμνος τής δου-
  λειδς. Ό Δεκέμβριος πού ε¬
  πέρασε μέ καλοκαιρίας, μδς
  απεζημίωσε χθές διά τό δριμύ
  ψΰχος τής παρελθούσης εβδο¬
  μάδος. Όμολογουμένως, κα¬
  νείς δέν ειμπορεί νά έχη.
  παράπονα μαζί τού.
  Τό Λαχείον.
  Είς την αίθουσαν τοΰ Δη-
  μοτικοθ Συμβουλίου εγένετο
  προχθές ή έκκύβευσις τοθ λα-
  χείου τοΰ Συλλόγου των Δε·
  σποινίδων. Οϊ λαχνοί ήγορά-
  σθησαν δλοι καί οί πλεΐστοι
  εκέρδισαν διάφορα εί'δη, κεν-
  τήματα, μπιμπελώ, χειροτε-
  χνήματα, μικρούς πίνακας ζω-
  γραφΐκής, άθύρματα, δ,τι ή
  φιλοκαλία, ή τέχνη, καί ή αί-
  σθητική διάθεσις των Δεσποι-
  νίδων τής πόλεως έδηαιούρ-
  γησε καί προσέφερε είς "όν
  Σύλλογον πρός επιτυχίαν τοΰ
  ψιλανθρωπικοϋ σκοποΰ τού.
  Τα κέρδη τού υπήρξαν καθώς
  πληροφορούμεθα σημαντικά
  καί έτσι μέ αύτά καί μέ τα
  αλλα χρήματα ποΰ διαθέτει
  όΣύλλογος 8' άγορασθοΰν καί
  θά προσφερθοΰν είςτά άπορα
  παιδάκια της πόλεώς μας, έν-
  δύματα, τρόφιμα, παιχνίδια
  καί αλλα χρήσιμα, δώρα. Καί
  άξίζουν κάθε έπαινον τόσον
  αί Δ&σποινίδες τοϋ Συλλόγου
  δσον καί αί άλλαι δεσποινίδες
  ποϋ ειργάσθησαν καί συνέ·
  δραμαν δι' £να τόσον ωραίον
  σκοπόν.
  Τα τοηικά μας ζητήματα.
  Η βενζίνη.
  Επί τέλους! Τα φορτία των
  βενζινών αφίχθησαν καί τό
  συγκοινωνιακόν πρόβλημα ε¬
  λύθη. Τα αύτοκίνητα έκινήθη-
  σαν, ή πόλις έπανεΰρε την
  κανονικήν της ζωήν μέ τόν
  σύγχρονον ρυθμόν καί ή άγο
  'ρά μας εσημείωσε προχθές ζω
  ηράν κίνησιν Ελπίζομεν λοι¬
  πόν δτι αί ημέραι ποΰ μεσο-
  λσβοϋν μέχρι τής πρωτοχρο-
  νιας θά σημειώσουν έντονον
  Εμπορικήν κίνησιν, ώστε οί
  καταστηματάρχαι νά πραγ-
  ματοποιήσουν αρκετάς είσ-
  πράξεις καί νά ίσοφαρίσουν
  τάς ζημίας πού ύπέστησαν
  κατά τό παρελθόν δεκαήμε¬
  ρον. Θά εΤναι τό καλύτερον
  πρωτοχρονιάτικον δώρον δι'
  αύτούς.
  Ό κ. Νομάρχπς.
  Προχθί,ς ανεχώρησεν είς
  Αθήνας ό Νομάρχης κ. Μάρ-
  κυλλος διά νά διέλθη ΐάς ε¬
  ορτάς πλησίον των οίκείων
  τού. Άλλ' ό κ. Μάρκελλος
  δέν θ' αφήση ασφαλώς άνεκ·
  μετάλλευτον την ευκαιρίαν
  τής διαμονής τού είς την πρω¬
  τεύουσαν. Θά συνεργασθή),
  είμεθα βεβαιοί, μέ τούς άρ-
  μοδίους ύπουργούς καί μέ την
  κυβέρνησιν γενικώς διά τα
  ζητήματα πού ένοιαφέρουν
  τόν νομόν μας καί θά επιδιώ¬
  ξη την ταχείαν καί ριζικήν δι¬
  ευθέτησιν των. Καί άπό τής
  απόψεως αυτής τό ταξίδιον
  τού κ. Νομάρχου θά άποβί] δ¬
  χι μόνον ευχάριστον δι' εκεί¬
  νον, άλλά καί έπωφελές διά
  ιόν τόπον μας. Περί αύτοΰ
  δέ έγγυδται τό μέχρι τοΰδε
  ενδιαφέρον καί ή μέριμνα τοΰ
  κ. Μαρκέλλου διά την πρόο¬
  δον καί ανάπτυξιν τού νομοΰ
  μας.
  Ευχάριστον.
  Ή Διεθνής "Εκθεσις τής
  θεσσαλονίκης ήρχισε την α¬
  ποστολήν των μεταλλίων καί
  των χρηματικήν έπάθλων είς
  τούς αγρότας τού νομοϋ μας
  των οποίων τα προίόντα έ-
  βραβεύθησαν άπό την άρμοδί-
  αν επιτροπήν της εκθέσεως.
  Καί είναι παρά πολλοί οί
  βραβευθέντες άπό τόν νομόν
  μας. Τό πρθγμα είναι ευχά¬
  ριστον. Διότι άποδεικνύεται
  κατ' αυτόν τόν τρόπον δτι
  καΐ ή συμμετοχή είς την έκθε¬
  σιν υπήρξε σημαντική καί ή
  ποιότης των προιόντων μας έ-
  ξετιμήθη δεόντως. Τα Κρητικά
  προίόντα άπεθαομάσθησαν
  διά μίαν άκόμη φοράν είς την
  Διεθνή έκθεσιν. Καί διεφημί-
  σθησαν κατά τόν καλύτερον
  καί έπωφελέστερον τρόπον.
  Ή έξυγίανσις.
  Ή απόφασις τού ύπουργεί-
  ου τής ύγιεινής νά ενισχύση
  χρηματικώς τάς κοινότητας
  τοϋ Κράτους είς την εκτέλε¬
  σιν έξυγιαντικών έργων, άρ
  κεΐ νά δεχθοθν αυται νά δι
  αθέσουν τό 2ν τρίτον τής δ
  λης δαπάνης είτε είς χρήμα
  είτε διά προσωπικής έργασί
  άς των κάτοικον της, ηκού¬
  σθη μέ πραγματικήν χαράν ά
  πό τόν κόσμον τής ύπαίθρου.
  Διά τοϋ τρόπου αύτοϋ θά κα¬
  ταστή δυνατή ή ταχεία έκτέ-
  ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΟΝ
  ΤΟΝ ΣΤΑΦΥΑΟΝ
  Ή υπόθεσις τής κχτα-
  σκευής ψυκτικών έγκατχατά-
  σεων εί; τόν νέον λιμένα
  μας, είσέρχετκι πλέον είς
  την οδόν τής όριστικής δ¬
  σον καί Ικκνοποιητικής λύ¬
  σεως της. Ή Λιμενική έπι-
  τροπή «ναλαβοΰσα την δ«-
  πάναις της κατασκευήν τοϋ
  έργου προκηρύσσει την οχετι
  κήν δημοπρασίαν διά την
  ανέγερσιν τοΰ σχετικοΰ κτη-
  ρίου καί την εγκατάστασιν
  των άπαραιτήτων μηχανη-
  μάτων. Καί ΰπολαγίζεται δτι
  άπό τοΰ προσεχούς θέρους
  θ' αρχίση ή κκτασκευή τοϋ
  έργου αύτοΰ, τοΰ όποίου ή
  δαπάνη θά είναι σεβαστη,
  προϋπολογιζομένη είς άρκε¬
  τά έκκτομμύρικ δραχμών,
  ή σημααία τού δέ διά τόν
  τόπον θά είναι τεραστία.
  Ή αποπεράτωσις κκί ή
  λειτουργία των ψυκτικών
  αυτών έγκατκοτάαεων δέν
  πρόκειται βεβαία νά συντε¬
  λεσθή είς βραχύ διάστημα.
  Έπομένω; δέν πρέπει νά
  νομισθή δτι κατά την προ¬
  σέχη σταφυλικήν περίοδον
  θά λειτουργή ψυγείον διά
  τάς σταφυλάς. Ίσως θά κα-
  τορθοΰτο τουτο, εάν άπό έ-
  τών, πβύ γίνεται συζήτη¬
  σις είχεν άρχίοει καί ή κα-
  τασκευή τοΰ εργου. Άλλά
  δυστυχώς τούτο δέν κατέ
  α τη τότε δυνατόν λόγω των
  διαφωνιών αΐτινες άνεφύη-
  σαν μεταξύ τής Λιμενικής
  Έπιτροπής καί τής Άγρβτι-
  κης Τραπέζης. Οΰτε δέ καί
  καί ήτο δυνατόν νά αναλά¬
  βη τότε ή Λιμενική την κα¬
  τασκευήν τοΰ έργου, διότι
  δέν διέθετε τα άπαιτούμε
  να κεφάλαικ καί τα όποΐκ
  δικθέτει εϋτυχω; σήμερον,
  χάρι; εί; την αΰξηαιν των
  έσόδων τη; καί την βελτίω
  σιν των οίκονομικών τη;.
  Όπωαοήποτε δμω;, καί
  παρά την καθυστέρηαιν αύ¬
  την, ή έναρξις τή; κατα-
  σκευής των ψυκτικών έγκα-
  ταοτάσεων 9ά πρέπει νά πα¬
  νηγυρισθή ώ; έξαιρετικά ευ¬
  χάριστον γεγονό;. Διότι θά
  αποτελέση σταθμόν προόδου
  κχί θά συντελέση τα μέγι-
  στα εί; την αύξησιν των έξα-
  γωγών των σταφυλών καί
  των άλλων νωπών καρπών.
  Διά των ψυκτικών αυτών
  έγκαταστάσεων, αί οποίαι
  θά κατασκευκσθοΰν επί ει¬
  δικώς πρός τουτο δημιουρ-
  γουμένου κρηπιδώματος, θά
  πλουτιαθή ό λιμήν μα; μέ
  εν άξιόλογον έργον, μονα¬
  δικόν εί; τό εΐδός τού καθ'
  όλην την χώραν καί θά δι-
  ευκολυνθή τα μέγιστα τό ε¬
  ξαγωγικόν εμπόριον των νω¬
  πών καρπών. Πρωτα διότι
  αί στκφυλαί καί τα κλλκ
  φροΰτα, θά τοποθετοΰνται
  έντός τοΰ ψυγείου, ένώ σή¬
  μερον εμεναν εκτεθειμένον
  εί; τόν ήλιον καί δέν θά
  διατρέχουν τόν κίνδυνον τής
  καταστροφή; καΐ άν δέν
  φορτωθοΰν άμέσω; καί δεύ¬
  τερον διότι η φόρτωβι; θά
  γίνεται διά πλευρίσματος
  των άτμοπλοίων εί; τό κρη-
  πίδωμα το^ψυγείου. Κατ' αυ¬
  τόν δέ τόν τρόπον έκτός
  τοΰ δτι θά εξχσφαλίζεται ή
  διατήρησις των καρπών θά
  πραγματοποιεϊται καί οικο¬
  νομ ια έξόδων, άφοΰ ή φόρ¬
  τωσις θά γίνεται χωρίς την
  μεσολάβησίν λέμβων καί
  φορτιιγίδων. Δέν ύπάρχει
  λοιπόν άμφιβολία δτι, δταν
  μετά διετίαν, ώ; ύπολογίζε-
  ται, θ' αρχίση ή λειτουργία
  τοΰ ψυγείου θ' αρχίση μία
  νέα περίοδος προόδου καί
  άναπτύξεω; τόσον τής πα-
  ραγωγή; όσον καί τοϋ έμπο-
  ρίου των σταφυλών. Διότι
  πιστεύομεν δτι έν τω μετα¬
  ξύ, έκτό; των ψυκτικών έγ¬
  καταστάσεων τοϋ λιμένος
  θά ύπάρχουν καί έπαρκή ά-
  τμόπλοια καί βαγόνια—ψυ-
  γεΐα διά την μεταφοράν
  των καρπών εί; τάς άγορά;
  καταναλώσεως ώστε νά έξα-
  σφαλίζεται απολύτως ή ποι-
  οτικη των ύπβροχή καί νά
  καθίαταται εΰκολος ή διάθε-
  ! οί; των εί; ικανοποιητικάς
  1 τιμάς.
  λεσις πλείστων έργων καί θά
  επιτευχθή ή έξυγίανσις των ά
  γροτικών περιφερειών. Άπο-
  μένει μόνον νά συνταχθή τό
  συντομώτερον ό κατάλογος
  των έκτελεστέων έργων ώστε
  ή έργασία ν' αρχίση βάσει
  σχεδίων καΐ λεπτομερών με-
  λετών.
  Καϊ ή έκκλησία.
  Διακοσίας πεναήκοντα χιλι¬
  άδας δραχμών προσέφερεν ή
  έκκλησία τής Ελλάδος είς τόν
  κ. Πρωθυπουργόν πρός ενί¬
  σχυσιν τής Έθνικής άεροπορί-
  ας. Ή είσφορά είναι όμολο¬
  γουμένως σεβαστή, εάν μάλι-
  στα ληφθή ϋπ' όψιν δτι ή έκ¬
  κλησία δέν ευρίσκεται είς πο¬
  λύ άνθηράν κατάστασιν. Καί
  άποδεικνύεται ούτω δτι ή Έλ-
  ληνική έκκλησία πού τόσας
  προσέφερεν υπηρεσίας είς την
  εθνικήν υπόθεσιν, παραμένει
  καΐ σήμερον πιστή είς τάς πά
  ραδόσεις της, συνεχίζουσα
  την ωραίαν εθνικήν δράσιν
  της.
  Οί δρόμοιμας.
  "Ομολογούμεν δτι τόν τε
  λευταΐον καιρόν κατεβλήθη
  σοβαρά προσπαθεία έκ μέρους
  τού Δήμου διά την επισκευήν
  των δρόμων της πόλεως. Έν
  τούτοις ύπάρχουν άκόμη τμή-
  ματα δρόμων καΐ μάλιστα
  κεντρικών πού καταντοΰν ά-
  διάβατα μέ τάς βροχάς Καΐ
  είναι καλόν νά έπισκευασθοΰν
  καί οί δρόμοι αύτοι τό συντο¬
  μώτερον, ώστε νά λείψη τό
  μαρτύριον πού ΰφίστανται οί
  άναγκαζόμενοι νά λασποδρο
  μοΰν έν τή κυριολεξία είς τα
  κατεστραμμένα τμήματα.
  Καί κάτι άλλο άκόμα.
  Παραλλήλωςπρός τούς δρό-
  μους θά είχαμεν νά κάμωμεν
  μίανύπόδειξιν άκόμη: Πρόκει¬
  ται διά τόν ηλεκτροφωτισμόν ό
  οποίος είς ωρισμένα συνοικι-
  ακά τμήματα... χωλαίνει διά
  νά μεταχειρισθώμεν στερεό¬
  τυπον φράσιν παλαιοτέρου,
  Ιδιαιτέρως άπό Πολυκλινικής
  καί εκείθεν πρός μικρά
  Τσαρσάκι επεκράτει άΐτό
  τής νυκτός των Χρυτουγέν-
  νων άπλετον σκότος. Πρό¬
  κειται ασφαλώς περί βλά-
  βης τοΰ ήλεκτρικοΰ δικτύου
  την οποίαν πιστεύομεν δτι
  θά έχη επιδιορθώση ήδη ή
  Ήλεκτρική ύπηρεσία έπ' ά-
  γαθώ των διαβαινόντων νύ¬
  κτωρ, οΐτινες καί μδς παρεπο-
  νέθησαν.
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ. - Σήμερον: μιά
  όπερέττα τής Οδφα: «Ίνκόγκνιτο".
  «ΜΙΝΩΑ> —Σήμερον ε"να μου-
  σκό άριστούργημα: «Ό μεγαλεί-
  τερος έρως τού Σοΰμπερτ».
  ΣΗΜΕΡΟΝ
  Μιά όπερέττα τής ΟΥΦΑ:
  ΙΗ Κ Ο Γ Κ ΜΙ ΤΡ
  Μέ τον
  Γκουστάβ Φραϊλιχ
  καίτην
  Χάνσι Κνοτέκ
  ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗΝ
  Ένα φίλμΚολοσσός!
  ΒΙΚΤΟΡΙΑ
  Τό ρωμάντζο τής δοξα-
  σμένης Αύτοκρατείρας μέ
  τόν Πρίγκηπα Άλβέρτο.
  Γυρίστηκε στϊς ϊδιες πό¬
  λεις, στά ιδία παλάτια
  στά όποΐα έζησε ή πανί-
  σχυρος έστεμμένη, ποϋ ή
  δύναμις τάς εσεισε τα θε-
  μέλια μιάς ολοκλήρου Αύ-
  τοκρατορίας.
  Πρωταγωνιστοΰν.
  ΑΝΝΑ ΝΙΓΚΛ
  ΑΝΤΟΛΦ ΒΟΛΜΠΡΥΚ
  ■■
  ■■■■■■■■■Β
  ΝΑΥΤΙΚΟΝ ΓΡΑΦΕΙΟΝ
  Ε. Α. Χαμαράκη
  Τπλέφ. Νΐ 5-50
  ΤΟ ΑΤΜΟΠΛΟΙΟΝ:
  Μέ εξησφαλισμένην ταχυ-
  τητκ 14 μιλλίων.
  Αναχωρεί εκάστην
  ΤΡΙΤΗΝ π. μ.
  διά Ρέθυμνον, Χανιά,
  ΠΕΙΡΑΙΑ, Χαλκίδα, Αίδη-
  ψόν, Βόλον, Θεσσαλονί¬
  κην.
  ■ ■■■■■■■■■■«■■■■■■■■■εί
  Άπό τού θρόνου
  είς την λαιμητόμον.
  ΜΙΑ ΤΡΑΠΚΗ
  ΒΑΣΙΛΙΣΣΑ =
  286ον
  Βαλτέ τόν όπηρέτη σας
  νά γράφη τίς διευθύνσεις
  Γράψετέ μου σέ ποίον πρέ
  πει νά άπευθύνω τα γράμμα
  τα πού θά μποροϋσα νά σδς
  γράψω, γιατί δέν μπορώ
  πιά νά ζήσω χωρΐς αύτό
  Κανένσς άνδρας οΰτε άγάπη
  σεν ού'τε άγαπήθηκε σάν
  καί σας. Χαίρετε. Σάς φιλώ
  μέ δλη μου την ψυχή».
  «Δέν μπορώ πιά νά ζήσω
  χωρΐς αύτό». Ποτέ δέν α¬
  κούσθηκε τέτοια κραυγή πά
  θους άπό τα χείλη τής βα
  σιλίσσης. Την ώρα πού δλοι
  γύρω άφαιροϋσαν διαρκώς
  άπό τή βασΐλισσα την πα-
  ληά της αϊγλη καί τή δύνα
  μι, ή γυναΐκα άγωνιζόταν
  νά φυλάξτ] δ,τι κανένας δέν
  θά μποροΰσε νά τής άπο
  σπάστι: την άγάπη της. Κα
  τό συναίσθημα αύτό τής έ'-
  δινε τή δύναμι νά ύπερασπ
  ση τή ζωή της μέ εύγένεια
  καΐ ένεργητικότητα...
  Ό Φέρσεν έφερε στά χεί
  λη τού τό γράμμα άπό τό
  οποίον άντλοΰσε νέες έλπί
  δες. Τώρα έξαναβρήκεν δλη
  την αύτοπεποίθησί τού. Θά
  την έ'σωζε, παρ' ολες τίς
  άντίθετες φιλοδοξίες, τούς
  άνθρώπους πού έπαζάρευαν
  τή συνδρομή τους, τή λιπο-
  ταξία έκεΐνων πού εγκατέ¬
  λειπον τούς ήττημένους καί
  μάλιστα έχαιρεκακοθσαν γιά
  τή συμφορα τού. Ή ύπόσχε-
  σις την οποίαν εΐχε δώση
  τή βραδυά τής φυγής, έ'λαμπε
  μέσα σάν φώς ίερό πού έζων-
  τάνευε τή πίστι τού:
  —Θά κάμω όλον τόν κό¬
  σμον άνω - κάτω...
  Ήλθεν ή ωρα νά κρατή¬
  ση τόν δρκο τού. Ό άθλος
  ήταν ύπεράνθρωπος άλλά
  δέν έπτοοΰσεν οΰτε τή δύ
  ναμί τού, οΰτε τό κουρά
  γιο τού, οΰτε την άγάπη
  τού...
  «Εΐμαι άποφασισμένος νά
  θυσιασθώ γι' αύτούς — έγρα-
  φε στήν άγαπημένη άδελφή
  τού τή Σοφία—-καί νά τούς
  υπηρετήσω δσο ύπάρχει άκό
  μη κάποια έλπίδα. Μονάχα
  ή ίδέα αυτή μοΰ δίνει τή δύ
  ναμι νά ύπομείνω καρτερικά
  δλες μου τίς λύπες».
  (συνεχίζεται)
  ΑΒΕΔΙΣ!
  Νέαι παραλαβαί.
  Νέα ύφάσματα.
  Νέοι μοδέρνοι χρωμα-
  τισμοί.
  Αί τιμαί μας είνε αί
  καλύτεραι.
  Α Β Ε ΔΙΣΙΑ Ν
  Όύός Άγίου Μηνά.
  ■■■■■■■■■■ι
  Όπως πάντοτε
  **
  καί εφέτος τό:
  ,ΚΡΥΣΤΑΛΛ'
  ΙΩΑΝ. Μ. ΜΥΛΩΝΑΚΗ
  είνε έΦωδιασμένον μέ τα μοναδικά
  είς τό είδος των:
  ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΝΑ
  των πλέον φημισμένων Ευρωπαϊκών
  εργοστασιον,
  Τα έΤΐάργυρα έπιτραττέζισ σκεύη
  τού «ΚΡΥΣΤΑΛΛ» είνε τα μόνα κατάλ
  ληλα διά δώρα των ημερών.
  ΑΙ ΤΙΜΑΙ ΜΑΣ ΕΙΝΕ ΑΣΥΓΚΡΙΤΟΙ.
  Ό γολγοθάς
  μιάς καρδίας
  Η στήλη τού ώραιόκοσμου.
  Κίνδυνος των έκμυστηρεύσεων.
  Είνε δύσκολο, δταν εχεις κάτι
  στήν καρδιά, νά τό κρατήσης γιά
  τόν εαυτόν σου. Καί έν τούτοις,
  πόσες περιπλοκές θ' άττοφεύγα-
  με, εάν είχαμε αύτην την αύτο-
  κοριαρχία. Διότι είναι ολίγοι οί
  άρκετά «άσφαλεΐς» άνθρωποι πλη¬
  σίον των οποίων νά μπορή κανείς
  νά σκεφθή μεγαλοφώνως. Όχι μό¬
  νον, άπό φόβο άδιακρισιών, άλλά
  πρό πάντων διότι όμιλώντας γιά
  κάτι τοΰ δίδεις σωμα, τοθ δημι
  ουργεϊς μίαν ϋταρξι ή όποία γί-
  νεται σχεδόν άνεξάρτητη άπό
  τόν Ιδιον τόν έαυτό σου.
  'Εγνώρισα πολλά κορίτσια τα
  ότΐοϊα έκαμαν κατ' αυτόν τόν τρό¬
  πον πραγματικότητα δ,τι δέν ή¬
  το κατά βάθος παρ' ε"νας μικράς
  πυρετός τής φαντασίας των. Νά
  ξεύρης νά συγκρατηθή την γλώσ-
  σα σου, είνε νά ξεύρης σχεδόν
  νά συγκρατήσης την καρδιά σου.
  Καταλαβαίνω ιΐολύ καλά γιατ'ι ή
  μητέρες ταράσσονται δταν βλέ-
  πουν την κόρη των νά ψιθυρίζη
  στίς γωνιές μέ μιά άπό τίς φίλε'ς
  της. Κατά βάθος δλες ή έκμυστι-,-
  ρεύσεις, δλες απολύτως είναι έ-
  πικίνδυνες... Ή καλυτέρα διατεθει-
  μένη άπό τίς φίλες σας θ' αφί¬
  ση τόν εαυτόν της νά παρασυρ¬
  θή άπό την γοητεία ποϋ δημιουρ-
  γήτε σεΐς ή ιδία μέ τα φλογερά
  σας λόγια καί, χωρΐς νά σκεφθή
  κακό, θά σδς παρασύρη ττολύ
  μακρϋτερα άπ' δσο θά ήθέλατε
  νά φθάσετε. Γι' αύτό τόν λόγο
  όφείλει μία μητέρα νά φέρεται
  πάντοτε κατά τέτοιον τρόπον, ώ-
  ρρ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■]
  στε ή κόρη της νά μην Ιχη άλλην
  εμπιστον άπ'αύτήν την Ίδιαν. Πρό
  κείται, κάποτε, νά παραιτεΐσθε
  ή μητέρες άπό τόν ρόλον τοΰ
  αύστηροΰ συαβούλου, διά νά υίο-
  θετήτε τόν ρόλον τής μεγάλης α¬
  δελφής, τής μεγάλης φίλης. Καί
  είνε γι' αύτό, πού δταν έξορκίζω
  τίς γυναϊκες νά κάμουν τό πάν
  διά νά μείνουν νέες, πρόκειται
  γιά την καρδιά, δσον γιά τό πρό-
  σωπο. Μία γυναίκα ή όποία άφή-
  ν,εται νά γηράση, ή όποία άφίνει
  τόν εαυτόν της νά πάθη ήθική καί
  φυσική άγκύλωσι, ή όποία κυρι-
  εύεται άπό την βαρεία καί τρα-
  χεία πλευρά τής ζωής, δέν θά εί¬
  νε ίκανή νά καταλάβη την κό¬
  ρη της, δέν θά ζεύρη νά εύρη τάς
  λέξεις πού χρειάζονται γιά νά
  δημιουργήση μεταξύ των κάτι κα¬
  λύτερον άκόμη άπό Μνα φιλικό
  αίσθημα: την απόλυτον εμπιστο¬
  σύνην.
  Είς τάς ώρας, πού δέν μποοεΐ-
  τε νά έμποδίσετε τόν εαυτόν
  σας νά ομιλήση, πού πρέπει απα¬
  ραιτήτως ν' άνακουφισθήτε άπό
  μιά θλϊψι ή μιά χαρά, προσπα-
  θήσετε έν πρώτοις νά σιωπήσετε.
  Καί έαν αύτό σάς ίΐνε αδύνατον,
  έάυ δέν έχετε την ευτυχίαν νά ί-
  χετε μητέρα νοήμονα καί στοργι-
  κήν, μην έμπιστευθήτε τό μυστι¬
  κόν σας παρ' είς μίαν έκλεκτήν
  φίλην, έκλεκτή δμως ούχι διά την
  έπιείκειαν άλλά διά την φρόνησιν
  της.
  Ή Ντιατεγκέ
  ■■■■■■■
  ....-
  ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ
  ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑ ΑΡΩΜΑΤΑ
  Πρίν κάμετε τάς προμηθείας των δώρων σας
  διά τάς εορτάς επισκεφθήτε την
  ..ΕΡΜΙΝΑ'
  Διαθέτει πλουσίαν συλλογήν παιχνιδιών,
  καλλυντικά, άρώματα, ΥΠΟΚΑΜΙΣΑ, γκρα-
  βάτες κ.λ.π., κ.λ.π.
  ««■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■«■■■■■■■ι
  ■ ■■■«■■■■ ετ*
  Στου Μάρκου "Ανδρεαδάκη
  δλες οί νέες πλάκες γραμμοφώνων.
  ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ι
  ΕΛΙΣΛΒΕΤ = =
  Ι [ίΙΙΙΙΙ
  III
  Μ)
  "Η ζωή τής μελανχολική;
  β9ον αύτοκρατζίρας.
  Τής έξηγοΰν δτι ό τραυματίας
  έ'νας όπλίτης, τοΰ πεζικοΰ, ό Τσ.γ
  γανο; Ιωσήφ Φεχέρ, άρνειται νά
  σταθη^ νά τοΰ κόψουν άπό τόν ώ
  μο τό άριστερό τσυ χέρι. Ή έγ
  χίίρησις είνε άπαραίτητος. Χω
  ρίς τόν άκρωτηριασμόν υπάρχει
  κίνδυνος μολύνσεως τοΰ αί'ματος
  γαγγραίνης.
  —Άφήστε! θά τοθ μίλήσω έ
  γώ—λέγει ή αύτοκράτειρα καί
  πλησιάζει τόν άσθενή. Κάθεται
  στήν άκρη τοΰ κρεοβατιοΰ τού.
  Γλυκά, δπωί ήξευρε μόνον αυ¬
  τή, προσπαθεΐ νά τόν πείση. Τ
  φτωχός φαντάρος είνε άμετάπει-
  στος. "Οχι! Λέν θέλει νά τοΰ κό
  ψουν τό χέρι. Προ-'.μά νά πεθά¬
  νη.
  —Δέν λυπάσαι τα νειάτα σου
  —τοϋ λέγει ή αύτοκράτειρα. Σκέ
  ψου τή μάννα σου, την άρραβω-
  νιαστικιά σου...
  Ένα χονορ6 δάκρυ κυλα στό
  μάτι τοΰ φαντάρου. Άναστενάζει
  βαθειά. "Αν τοΰ κόψουν τό χέρι
  πώς θά παίζη βιολί; Χωρίς βιο-
  λί τί Τσιγγάνος θάναι;
  Ή Έλισσάβετ σηκώνεται. Τοΰ
  λέγει πώς θά τόν αφήση νά
  σκεφθή.
  —θά κάνω ενα γύρο στούς άλ·
  λους άσθενεϊς. Όταν γυρίσω, θά
  μοΰ πής την άπόφασί σου.
  "Υστερα άπό όλίγην ώραν ευ¬
  ρίσκεται πάλιν κοντά τού. Σκύ-
  οε'. τρυφερά επάνω τού:
  —Λοιπόν;
  —Τό άποφάσισα! — λέγει ό
  τραυματίας. Άλλ' υπό ϊίχ όρον
  Στήν έγχείρησι θά είσθε σεΐ;
  μπροστά. Ή παρουσία σας Οά μέ
  κάνη νά μή πονέσω!
  Ή αύτοκράτειρα δέχεται τόν
  δρο τού.
  —Έμπρός!—φωνάζει στούς ΐ-
  ατρούς πού την κυττάζουν
  πληκτο:. Μή χάνομε καιρό.
  Οί χειροΰργοι πλησιάζουν μέ
  τα νυστέρια, οί νοσοκόμες μέ τα
  άναισθητικά. Τό πρόσωπον τή;
  αύτοκρατείρας είνε χλωμό σάν τό
  κερί. Μέ τό γερό τού χέρι ό τραυ¬
  ματίας κρατά τό χέρι της.
  (συνεχίζεται)
  ι εί ■«««;■■■ ■■εί ■■■■■■■■■■■■■!
  Λόγφ των έορτών
  θά πωλήσωμεν
  είς τιμάς κόστους
  Τό χρησιμώτερον καί πρακτικώτερον δώρον των ημερών
  είνε αναμφισβητήτως ένα μοδέρνο ϋφασμα των νέων παραλα-
  βών μας.
  "Εχομεν πάντοτε την πλουσιωτέραν συλλογήν γυναικείων
  ύφασματων.
  Κατάστημα:
  Χρ. Παντουβάκη
  Πλατειά — Στράτα.
  Τό μόνον κατάστημα
  ποϋ συγκεντρώνει δλα τα εϊδη
  Άνδρικά, νυναικεϊα και τΐαιδικά:
  Λεμταδάκη-
  Ζαψε ιροπούλου
  "Επίσης κουβέρτες, τραπεζομάνδηλα, στόρ είς μεγά¬
  λην συλλογήν.
  Είς τό τμήμα Μαλλιών πλεκτικής θά εΰρετε δτι είδος
  θέλετε είς ποιότητας καί χρωματισμούς.
  ΜΑΛΛΙΑ ΜΠΟΥΚΛΕ ΑΦΘΟΝΑ
  ΚΟΙΜΩΙΊ
  ΚΙΝΗΣΙΣ —Αφιχθη άπό προ-
  χθες ο Επιθεωρη,ής '^ Τ π·.
  ^,ης της Ελλάδος κ. Μιχ. Φυτάκης.
  - Αφιχθη διά τάς εορτάς, ό έκ-
  παιδευτικος κ. Χαρίδημος Κακου-
  λθ(ΚΓ|ζ.
  ΓΑΜΟΙ.- Στέφανος Διαλλυνας,
  Ασπασια Μαρκακη ετέλεσαν
  τους γαμους των χθές την έσπέ.
  ραν. Παράνυμφος παρέστη ό κ
  Ναπολέων Διαλλυνας.
  — Μήνας Ι. Παντουβάκης, Λιλί¬
  κα Γ. Νικολαΐδου ετέλεσαν τούο
  γάμους των την -παρελθούσαν
  Κυριακήν, θερμά συγχαρητήρια
  ΑΡΡΑΒΩΝΕΣ.- Κίιιων Σ. Μά-
  γνης, Μαρίκα Γ. Νικολαΐδου ήρ-
  ραβωνίσθησαν την 26—12—1937
  ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ.— Ή κ. Λιλίκα
  Μ. Παντουβάκη δέν θά δεχθή επι-
  σκέψεις.
  ΘΛΝΑΤΟΙ.— Μετά αακράν νό¬
  σον άπεβίωσε προχθές χρηστή
  καί ένάρετος οΐκοδέσποινα, ή
  Αγγελική Στυλ. Βογιατζάκη. Ή
  κηδεία της εγένετο έν συρροΓ) έκ-
  λεκτοΰ κόσμου έκτιμώντος τάς ά·
  ρετάς τής μεταστάαης.
  Είς τα τέκνα της ή «Άνόρθωσις>
  άπευθύνει συλλυπητήρια.
  Γύρω στήν πόλι.
  Ή χιονιά των Χριστουγέννων
  ύπήρ£εν οΓα ή άναμενομένη ά-
  πό^ ημερών υπό των ποιμένων
  καί των αλλων λαίκών οϊωνοσκό-
  πων.
  —Ανταπεκρίνετο δέ πλήρως είς
  τάς προβλέψεις έκείνας... ΤΗτο
  δηλ. «πραγματική» χιονιά.
  —Τό λυπηρόν έν πάση περιπτώ¬
  σει είνε δτι καί χθές ή χιονιά
  μάλλον εφαίνετο συνεχιζομένη.
  —Άπό τής χθές όπότε καί έ-
  ττανήρχισεν ή κίνησις ή διακοπεί¬
  σα έκ τής διημέρου άργίας των
  Χριστουγέννων, ήρχισαν τρόπον
  τίνα νά έπικρατουν τα ιτρωτοχρο-
  νιάτικα προεόρτια.
  —Μέ την εμφάνισιν κυρίως των
  παιδικών παιγνιδίων καί δή τής
  «φθηνοδουλειάς», διά τα όποϊα
  τόν λόγον έ'χουν οί επιχειρημα¬
  τίαι τής εύκαιρίας ή τοϋ ποδαρι·
  ου.
  —'Εννοεΐται δτι δέν λείπει καί
  ή βιτρίνα... περιωπής μέ τα σοβα-
  ρώτερα παιγνίδια γύρω άπό τα
  όποία οί δμιλοι των παιδιών πυ-
  κνώνονται κάθε τόσο καί άνανε-
  οϋνται...
  —Ή μουσική τού ιΛήμου δδωκε
  χθές τό πρωΐ ε'να τόνον χαρμό¬
  συνον είς την φιλανθρωπικήν κίνη¬
  σιν τής στιγμής.
  —Άφιερωθεϊσαν ώς] γράφομεν
  καί έν άλλη στήλη είς τό παιδί
  κατά τα καθιερωμένα διά την «η¬
  μέραν» αύτοθ, ή όποία συμπί-
  πτει ώς γνωστόν μέ τάς εορτάς
  των Χριστουγέννων.
  —Άξίζει £να εύγε επί πλέον
  είς τάς κυρίας τοΰ ΠατριωτικοΟ
  Ίδρύαατος διά την ωραίαν |όργά-
  νωσιν ειδικώτερον τής ημέρας
  τοΰ παιδιοϋ.
  —Τό χιόνι έχει κατέλθει χαμη-
  λά, χθές μάλιστα τό πρωΐ παρου¬
  σιάσθη νέα πτώσις αύτοϋ ωστε
  τα όρεινάπερίχωρα άπό την γραμ¬
  μήν τής Ρογδιάς ε"ως τό Ψηλορεί-
  την νά παρουσιάζωνται λευκά ή...
  ήμίλευκα.
  — Βεβαίως ή κορυφογραμμή τοϋ
  Ψηλορείτη διατελεί άπό ημέρας
  χιονισμένη. πάντως τώρα απέκτη¬
  σε περισσοτέραν έπιβλητικότητα.
  —Άποτελοϋσα μίαν άποθέω-
  »(.ν λευκοϋ, έκθαμβωτικήν κυριο-
  λεκΐ'ΚΡζ μέσα είς τό πρωϊνόν
  φώς.
  — ΣπανΙξβΐ<ν αύτές τίς ήμέρες οί ξυλάνθρακες. —Οί πολλοί λέγουν βτι πρό- κείται περΐ άποκρύψείος αίιτίν δι" εϋνοήτους λόγους. —Υποθέτομεν δμως 8τι εΐνβ πιθανόν νά υπάρχη καί έλλειψις ώστε νά δικαιολογήται έν μέρει ή φειδωλή αυτών παροχή είς τούς ζητούντας καί.. μή εΰρίσκοντας. —Ό ήλιος δταν φαίνεται καί διαρκεϊ, σημειώνει άληθινόν συ- ναγερμόν ήλιαστών. —Καί μέ τό δίκηο τους, διότι οί άκτΐνες τού άποτελοΰν θερμαν- τικόν άπό τα εΰεργετικώτερα. — Καί τα μάλλον ϋγιεινά 3ν κρίνωμεν άπό την μανίαν πού ί- χούν μερικοί σχεδόν νά κοιμοθν- τσι παραπλεύρως άπό τό μαγ- · κάλι. — "Ενα ϊργο άπό τα ολίγα τής έττοχής είς κέφι καί χάριν είνε τό «Ίνκόγνιτο» πού τιροβάλλει άττό χθές τό κινηματοθεατρον Πουλα¬ κάκη. ό Ρέπορτερ ΕΚΔΟΣΕΙΣ.— 'Εκυκλοφόρησε μέ πλουσίαν ύλην λαογραφικήν καί φιλολογικήν ή «Δρήρος», τό γνωστόν περιοδικόν τής Νεαπό¬ λεως τοΰ Μεραμβέλλου, τό οποί¬ ον τόσην συμβολήν παρέχει τε¬ λευταίως είς την πνευματικήν ανάπτυξιν τοϋ τότιου. Ο ΣΤΟΜΑΧΟΑΟΓΟΣ ΙΑΤΡΟΣ Κων. Ε. Πολυδάκης Είδικευθείς έν Γερμανία είς τα νοσήματα τοθ στοαάχου έντέρων καί ήπατος, δέχεται τούς πάσχοντος έκτοθπετιτι- κοϋ συστήματος έν τφ ΙατρεΙφ τού (οΐκία κ. Χελιδώνη). Τρείς Καμάρες. νευ θεραπεΐα αίμορροΐδων 4· ■υ εγχειρίσεως δι" ένέσεων. Άριθμ. τηλ. 7-92 Άλ. Γ. Στεφανϊδης ΙΑΤΡΟΣ-ΠΑΘΟΛ0Γ0Σ Τέως Ιατρός ΕύαγγελισμοΟ ρπουδάσας επί πενταετίαν έν "Ιταλία. Δέχεται έν τφ νέφ Ιατρείφ τού δδός (Πλατειά— Στράτα) Εναντι φαρμακείου κ. Ζαχαριάδου. Ή εΐσοδος έκ τής όοου Καγιαμπή. ΤΩραι έττισκέψεων 9-1 2 4^
  *
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  Οί "Αθλιοι.
  Ενα παιδι σάν ήλίθιο. Πρέπει νά έχη νερό
  μέσα εις τό κεφάλι τού αύτό τό παιδί. ΠαρατηρΓϊ
  τε πώς είνε μεγαλο τό κεφάλί ^ κ£ '£
  &,τι ειμπορούμεν δι' αύτό, έπειδή καί δέν είμεθα
  πλουσιοι. Εβαρεθήκαμεν νά γράφωμεν είς τόν τό¬
  πον τού· είνε τώρα εξ μη>ς, οπου δέν μδς άπο-
  κρινονται πλέον. Ποίος ξεύρει, Πρέπει ν' απέθα¬
  νεν ή μάννα τού.
  —Ά! είπεν ό ξένος, καί πάλιν έ'μπνε περίσκε-
  πτος καί σιγηλός.
  —Δέν ηταν δα καί τίποτε ή μάννα τού
  οπου άκούετε, προσέθεσεν ή Θεναρδιέρου Ά-
  φού Οφησε τό παιδί της είς την μέσην τού
  δρομου.
  Έν τούτοις ή Τιτίκα, ώς αϊσθανθεΐσα δτι περί
  αυτής εγίνετο λόγος, παρετήρει την θεναρδιέρου,
  καί ηκουεν έκ διαλειμμάτων τινάς των λόγων της,
  ένώ άφ' ετέρου ηΰξανεν ή εύθυμία· των οϊνοποτών!
  οΐτινες δέν έπαυον νά άδωσι τάς άηδεΐς επωδός
  των. Καί ή μέν θεναρδιέρου έπορεύθη δπως συμμε
  θέξη καΐ αυτή είς τούς γέλωτάς των, ή δέ Τιτί¬
  κα, μένουσα υπό την τράπεζαν, προσήλωσε τοΰς
  οφθαλμούς είς την φωτιάν, ήτις έφλεγεν άπέναν
  τί της, άνακινοΰσα έν ταύτώ είς τάς άγκάλας
  της την κούκλαν ώς διά νά την άποκοιμίση, καί
  νανουρΐζουσα αυτήν διά των λέξεων. «Απέθανε ή
  μάννα μου! απέθανε ή μάννα μου! απέθανε ή
  μάννα μου!» πρθφίραμένων χαμηλή τή φωνή.
  —Καί δέν θά φδτε τίποτε, κύριε; η¬
  ρώτησεν έκ νέου ή θεναρδιέρου τόν «μιλλιου
  νάριον».
  —"Άς είνε, τρώγω κάτι τι.
  —Σάν τί άγαπδτε;
  —ψωμί καί τυρί, άπεκρίθη ό άνθρωπος.
  —"Α! είπε κατά νοΰν ή Θεναρδιέρου' αύτός
  θά είνε κανένας ψωριάρης, καί τίποτ' άλλο, κα
  θώς μαρτυρεΐ καΐ τό σχήμά τού.
  Ίδοΰσα δέ τότε ή Τιτίκα, δτι έκειτο χαμαί ή
  κοϋκλα των θυγατέρων τής Θεναρδιέρου, έπειδή
  την είχον παραιτήσει προτιμήσασαι την μικράν
  γαλήν, εξήλθε κάτωθεν τής τραπέζης, παρετήρη¬
  σε μή την εβλεπέ τις, καί προχωρήσασα λαθραί-
  ως πως, την ηρττασεν, επειτα δέ πάλιν επέστρεψε
  μετ" αυτής υπό την τράπεζαν, εύδαίμων διά την
  τοιαύτην σπανΐαν απόλαυσιν.
  Έκτός τοϋ ξένου, όστις Ιτρωγε βραδέως τό
  λαόν τού δείπνον, συνέβη ουδείς άλλος νά "ίδη
  τό βήμα τουτο τής μικράς. Ή Θεναρδιέρου ωμίλει
  πρός τόν ανδρα της κρυφίως μετροθσα χρήμα-
  τσ' ή Πονίνα καί ή Ζέλμα έ'τιαιζαν την γαλήν, οί
  δέ ξένοι έ'τρωγαν ή έπιναν, ή έμελπαν.
  Αίφνης, ή Έπονίνη διέκρινεν υπό την τρά¬
  πεζαν, άπένανιι αυτής, δτι ή Τιτίκα ^ έκράτει
  είς τάς χειρός της την κούκλαν των. Έγείρεται
  λοιπόν καί κρατοθσα πάντοτε την γαλήν, πλη
  σιάζει πρός την μητέρα της καί την σύρει άπό τής
  έσθήτος.
  —Άφινέ με καί σύ! εΐττεν ή μήτηρ. Τι θελεις
  καί μέ τραβ^ς,
  (συνεχίζεται)
  Η ΧΡΗΣίΜΟΤΗΣ ΤΩΝ ΔΩΡΟΝ
  ΑΜΕΙΚΝΥΕΙ ΤΗΝ ΟΡΑΚΤΙΚίΤΗΤΛ......ΣΑΣ
  Κάλτσες,
  Κάλτσες,
  Κάλτσες
  ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ:
  ΒΟΠΑΤΖΗ
  Α
  ΦΩΝ
  ΚΕΝΤΡΙΚΟΝ: Πλατεΐα Άν- Αικατερίνης.
  ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ: Πλατειά Στράτα.
  ΠΡΟΣΟΧΗ
  ΠΡ
  Τα ωραιοτέρα, τα πρακτικώτερα καί
  φβηνρίερα ΑΟΡΑ ατου:
  ΓΕΩΕΕΑΝΙΑ
  Κλίπς, Καρφίτσες, Πουδριέρες τής εκθέσεως των
  93 καί μανικιούρ είς πλουσιω-
  Τά ίύγενΐίτερα δώρα μιά ΛΟΣΙΟΝ καί
  αρωμα «Νΰκτες των Αθηνών».
  ΣΠΕΥΣΑΤΕ ΠΡΙΝ Ε£ΑΝΤΛΗ©ΟΥΝ
  -—"■■■.....
  'Εγκυκλοπαιδεία
  νά
  ΑΓ έκεϊνους ηοΰ θέλουν
  πΑουτίζουν τάς γνώσεις των.
  'Από δλα δι' ολους.
  Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΦΙΛΙΟΥ
  Μείωσις των ποινών
  των όδηγών αυτοκίνητον.
  Β'.
  "Αλλαι δ; φυλαί, άγνοοΰσα: έ-
  ιΐ}ί το φιλί, την τρ',ιφεράν έπα-
  )ήν των χειλέων, συνηθίζουν νά
  γγίζουν τα μπράτσα των ή τίς
  οιλιές τους, ήνά τρίβοον ελαφρά
  των.
  πρόσωπον των εις τό
  ■χ πόοια τοΰ τςροσφιλοΰς
  )ΰ:ε οί Μνγγόλο: ξέρουν τό φι-
  ί,^ υπό την μορφήν τουλάχιστον
  ού τό γνωρίζομεν ημείς. Ηέτουν
  ήν μύτν, είς τό μάγουλο τού ά-
  :γαπημένου των προσώπου, εϊσ-
  :νέουν, ένώ Ιχουν τα μάτια κλει-
  τά, βαθειά, ν.αί τέλος άκού:ται
  να ^ έλαφρόν πλατάγισμα των
  ;ειλέ(ον, χωρϊς έν τοσούτψ τό
  τόμ* νά Ιγγίσί) τό μάγουλο.
  Κννοεΐτχι, ότι τα χείλη δέν έ-
  υπηρετοΰν πάντοτε τό Ιρωτικόν
  :άθος. Ζηλότυποι Έλληνες είς
  ήν αρχαίαν Έλλάδα, ύπεχρέω-
  2ταν ίζήρ-
  τας αυι,υγους των,
  (.οντο τής οικίας των,
  να τρω-
  ουν κρεμμύδι, διά νά μυρίζουν
  ;αί νά τρίπο·^ είς φυγήν τούς έ-
  5αστάς. Οί εΰγενεις Κομαΐοι ά-
  τηγόρευαν εις τάς συζύγους των,
  πό τό πρόσχημα δτι επρεπε νά
  ιατηροΰν την γυναικείαν των ά
  γνότητα, νά πίνουν κρασί, κα': ό
  αύστηρός Κάτων ισχυρίζετο δτι
  οί περισσότερο; των συμπολιτών
  ου φιλοΰσαν τάς γυναίκας των
  μόνον διά νά τάς πιάνουν άν ε'πι-
  αν κρυφά, κρασί! Μέ τό φιλί ό
  Ρωμαϊος έδεσμεύετο διά γάμου
  καί εξησφάλιζε δι' αυτού, έν ή
  η........"■...........
  περιπτώσει άπέθνησκε πρό τιϋ
  Υ/Λμου, είς την νεάνιδα πού φίλη-
  σε, τό ήμισυ τής περιουσίας τού.
  Τό φιλί, γιά τούς άρχαίους Ρω-
  μαίους εθεωρείτο κάτι τδ τόσον ι¬
  ερόν καί σοβαρόν, ώστε έ'νας Ρω-
  μαϊος ο)1ίποτε φιλοΰσε την γυ-
  ναΐκά τού [ΐηροστόί στά παιδία
  τού. Ή ίερότης τού φιλήματος
  προσέλαβε κατά τόν μεσαίωνα δι¬
  αφόρους [ΐοργίς Έτσι φιλοΰσχν
  τα πόδια των ήγεμόνων ή την
  γήν επάνω εις την οποίαν έιτέ-
  κο-ντο. Τό φιλ'ι ' είς τό με-
  γάλο δάκτυλο τοθ ποδιοΰ τοΰ πά¬
  πα ή επάνω είς τόν χρυσόν σταύ¬
  ρον τής παντούφλας τού, ήτο ■σύμ¬
  βολον τής υποτχγής καΐ τής θρη-
  σκευτικής ύπακοής. Είς την Αγ¬
  γλίαν συνηθίζετο νά φιλή ό ςέ-
  νος την οϊκοδέσποιναν καί τίς κό-
  ρες της. Ύπζχρεώνοντο μάλιστα,
  ϋστερα άπό ϊνχ χορόν οί ντάμες
  ν' άμείβουν τόν καοαλλιέρο των
  μ' 2να φιλί. Επί μακράν μάλι-
  στα οί Άγγλοι κληρικοί πού
  ήσαν εϊδικοί διά την τέλεσιν των
  γάμων, καί αύτό τό έπάγγελμα
  ήτο άπό τα δημοφιλέστερα- δι-
  καιωματικώς φιλοΰσαν την νύφη
  καί τάς νεάνιδας τής τιμητικής
  συνοδείας της: Εις την Σκωτίαν
  μάλιστα ό ιερεύς φίλώντας τή νύ
  φη, την κρατοΰσεν δυνατά άπό τα
  αυτια!
  (σ·ονεχ£ζεται)
  ■■•■■■■■■■■Μ
  ΜΕΓΑΛΑΙ ΕΚΠΤΟΣΕΙΣ
  'Ο,τι νέον είς:
  ΚΟΣΜΗΜΑΊΆ
  ίϊΡΟΛΟΠΑ
  ΚΡΥΣΤΑΛΛΑ
  ΚΟΜΨΟΤΕΧΧΗΜΑΤΑ.
  Είδικότης είς κοσμήματα, έκ πλατί-
  νης Έλληνικής Τέχνης, ειδή έκκλησια-
  στικά καί έττιτραπέζια, θά τα εΰρητε είς
  ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑΣ ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ
  ΕΙΣ ΤΟ ΧΡΥΣΟΧΟΕΙΟΝ:
  Ανδρ. Βλάσση
  Όδός "Ιδής
  π«ρ«λ«β«ί, νέ« οχέδια
  Στυλογράφων ΡΑΡΚΕΡ
  'Αποκλδΐστική 'Αντιπροσωπεία.
  η
  ■ ■■«•■ΗΙ··!····""·"·1·1......'*.....■"■|>
  ΕΜΜ. Κ. ΣΧΙΖΑΚΗΣ
  ΙΑΤΡΟΣ - ΠΑΒΟΛΟΓΟΣ
  Δέχεται είς τό ιατρείον τού όδός Άγίου Τίτου —
  έναντι Δημαρχείου. Καθ" εκάστην 9—11 καί 3—7.
  Αριθ. τηλεφώνου 300.
  Χ·Μ Δε/έα,^ιος Ό λτουρ-
  γός των Σιδηροδρίμων κ. Σπυ-
  ρίδωνος ο;1 αποφάσεως τού ήτις
  εκοινοποιήθη έπειγόντως καί είς
  τό ενταύθα γραφείον έλέγχου μη-
  χανημάτων καί τάς αστυνομικάς
  αρχάς καί την Γενικήν Διοίκησιν
  Κρήτης κλπ. τονίζει 3τι:
  ΊΚπί τ(] εύ/αιρία των Χριστου-
  γέ/νων καί τοΰ νέου Έτους εύχό-
  με/ος είς τοΰς έργαζομένους αύτο-
  κινητιστάς νά διέλθωσιν εύτυχεΐς
  τάς ίορττΐζ καΐ τό νέον Έτος, έν
  τέλλεται την μείωσιν: 1)ε!ς πέντε
  ημέρας τΛν μέχρι τριών μηνών έ-
  πιβληθεισών ποινών απολύσεως,
  άφαιρέσεΐος άδειών όδηγών, είσ-
  πρακτόρ'ον καί άδειών κυκλοφο-
  ρίας οχημάτων ύπαγομένων ή μή
  είς κοινάς Διεύθυνσις, 2)ϊίς τό ή
  μισυ των άπό τριών μέχρις ϊξ μη
  νών έπιβληθεισών ποινών αφαιρέ¬
  σεως άδειών όδηγών ή άδειών κυ·
  κλοφορίας αϋτοκινήτων καΐ 3)
  την μή επιβολήν ποινών διά τα;
  παραβάσεις τάς λαβούσα; χώρκν
  πρό τής χρονολογίας τής παρού¬
  σης καί δι' ής προβλέπετα: ποινή
  μέχρι τριών μηνών απολύσεως, α¬
  φαιρέσεως άδειών όδηγών είσ-
  πρακτόρων καί κυκλοφορίας αύ·
  τοχινήτων ύπαγομένων ή μή είς
  κοινάς , διευθύνσεις ή χρηματι-
  κή τοιαύτη μέχρι τοθ 1(2 τού
  μισθού διά τούς ύπαλλήλους ή
  πρόστιμον μέχρι χιλίων οραχμών
  διά τιύς ιδιοκτήτας ύπαγβμενους
  είς κοινάς Διευθύνσεις.
  Των ανωτέρω μειώσεων έζαι-
  ροΰντα: αί ηοιν*· αΐτινες κατά
  τάς κειμένας διατάξεις τυγχάνου-
  σιν άμετάκλητοι ώς κζί χί ποι-
  ναί αί'τινες μειωθεΐσα: έφ' ά'παξ
  διά προγενεστέρων άποφάσεων
  δέν δύνανται νά μειωθώσι περαι¬
  τέρω, πρός δέ καί αί Ιπιβληθεΐσχι
  χρηματικα! τοιαΐται.
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΙΣ
  ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ Ι
  Ή Λιμενική Έπιτροπή Η¬
  ρακλείου προκηριόσσει μειοδο¬
  τικήν δημοπρασίαν δι' ένσφρα-
  γίστων προσφορών διά την α¬
  νέγερσιν Είδικοΰ κτιρίου
  καί εγκατάστασιν έν αυτώ
  Ψυκτικών Μηχσνημάτων διά
  την διατήρησιν Σταφυλών,
  νωπών όπωρών καί βρωσίμων
  ύλών έν γένει, την 12ην τοθ
  μηνός Μαρτίου 1938 ημέραν
  Σάββατον καί ώραν 10—12
  π.μ. έν τοίς Γραφείοις τού
  Λιμεν. Ταμείου, συμφώνως
  πρός τοΰς δρους τής υπό χρο-
  νολ. 27 Ν)βρίου 1937 σχετι-
  κής διακηρύξεως εύρισκομέ
  νης είς τα Γραφεΐα τού Λι¬
  μεν. Ταμείου Ηρακλείου, τοΰ
  Τεχνικοΰ Έπιμελητηρίου τής
  Ε έ "
  —Οί άμπελουργοί Ρεθύμνης.
  Κατ' είδησει; έκ Ρεθύμνης ή
  ιδία τίίς συμπήξε»; ΐσυνεταιρι-
  ομών συγκεντρώαβως καί πωλήσε
  ως των ποοϊόντων των έκεϊ ά-
  μπελουργών, πραγματβποιεϊται
  κατ' αύτάς. Οί ένίιαφερομενοι ε¬
  κλήθησαν ήδη νά μετάσχουν
  εϊδικης διαβκαψεω; ουγκροτουμέ
  νης αύριον Τετάρτην καβ' ην
  θά συζητηθουν αί βάββις τή; βυ
  στάσεως τής οργανώσεως.
  χ
  Ελλάδος έν
  Θεσσαλονίκη,
  η
  "Αθήναις καί
  είς την διάθε¬
  σιν παντός ένδιαφερομένου.
  Έν Ηρακλείω τή 24 Λαρί¬
  ου 1937.
  Ό Πρόεδρος τής Λιμεν. Έ-
  'πιτροπής.
  Γεώργιος Μιταοτάκη;.
  ΕΚΤΟΣ ΤΡΑΣΤ
  Το θαλαμηγόν άχι
  «■«•■•■•■■■•■■■■•■■■ι
  Αναχωρεί έξ "Ηρα¬
  κλείου εκάστην ΚΥΡΙΑ¬
  ΚΗΝ βράδυ κατ' ευθεί¬
  αν ΠΕΙΡΑΙΑ.
  ΤΕΤΑΡΤΗΝ βράδυ κατ'
  ευθείαν ΠΕΙΡΑΙΑ, Σΰρον,
  ΤΗΝΟΝ, Πάρον, Νάξον.
  Πρακτορϊΐον
  Λ1ΝΛΡΔΑΚΗ
  Τπλίφ. 5-11
  ■ ■■■■■■■■■■■■ειεΐΒ·εΐεΐειειπ>
  ΝΕΡΟ ΤΟΥ ΛΕΝΤΑ
  Άφίχθη καϊ πωλεΐται ώς συνή
  θως άπό τό γτωστόν τιαρά τό κέν
  τρον Πρατήριον.
  —Διά παράνομον βοσχήν.
  Οί έκ Καρυνων Ρεθύμνης Ν»
  κόλαος «φραγκιαδάκης καί έκ Πά
  τσώ τού ΐδίβυ νομού Φραγκιας
  Χαροκόπος κατεμηνύθησαν διά
  παράνομον βοσκπν. Διά την αύ¬
  την «ϊ·(ίχν κατεμηνύθησαν οί
  θεμιστοκλής Έμμ. Κοκκολάκης
  κατ Έμμ. Ί. Κοκκολάκης έκ
  Μύρτου Ρεθύμνης,
  —Τα λαΐκά συσσίτια Χανίων.
  'Απο τής 25η; Δεκεμβριού ή-
  μέρα; των Χριστουγεννων, ήρχι¬
  σεν εί; Χανιά ή λειτουργία των
  συσβιτίων των άΐτόρων καί άνέρ-
  γων. Επί τούτω έψάλη άγιασμος
  κατά τόν οποίον παρέστησαν αί
  αρχαί καί ή. Έφβρία των αυσοι-
  τίων.
  —Οί άποροι εφεδροι Χανίων.
  Τό Διοικητικόν Συμβούλιον
  τού Ταμείου Έφέδρων Χανίων ε¬
  ψήφισε δρ. 30.000 διά την διανο¬
  μήν βοηθηιιάτων είς άΐΐβροι»; έ-
  φεδρου; τοΰ Νομοΰ Γάτινα καί
  ήρχισαν χβρηγούμενα άπό τή;
  προχθέ;.
  — Ή ανέγερσις οωφρονιστι·
  κων φυλακών.
  Την πρωΐαν τής χθές εί; τό υ¬
  πουργείον Δικαιοσύνη; επρόκειτο
  νά συγκροτηθπϋΐχό την πρβίδρίαν
  τοϋ κ. ύπουργοϋ σύακεψι;, βΐς ίίν
  βα μετεϊχον ό διευθυντή; τή; Σω
  φρονιστικής Διευθύνσεω; καΐ οί
  άντιπρόσωποι τού άμερικανικοϋ
  όμίλου, ό όποΐο; έπρότεινε την
  παροχήν δανείου τριακοβίων ε-
  κατομμυρίων δραχμών διά την ά
  νεγερσιν σωφρονιστικών κτιρίων.
  Κατά την σύσκεψιν ταύτην θά
  συνεζητοΰντο διάφοραι τεχνικαί
  λεπτομερειαι σχετικαί μέ τήνέκτέ
  λεσιν των έργων, διά τα όποΐα ό
  ομιλο; προσφέρεται νά αναλάβη
  ωρισμένα; ύποχρεώσει;.
  Διά τα καλλυντικά σας.
  Καθ" δλον τόν μήνα Δεκέμβριον καί μέχρις έξαντλήσεως
  τής μεγάλης παρακαταθήκης των καλλυντικών καί άρωμά-
  των τοΰ φαρμακείον.·
  Ιωάν. Λθγΐάδθυ (Πλ. Μεϊντάνι)
  θά πωλοΰνται είς τό ειδικόν τούτου τμήμα καί ΕΙΣ ΤΙΜΑΣ
  ττραγματικοΰ ΚΟΣΤΟΥΣ δλα τα ειδή των καλλυντικών καί ά-
  ρωματων.
  "Ητοι άρώματα, ποθδρες, κρέμες, μπριλλαντίνες, σαπού-
  νια κ. λ. π., κ. λ. π.
  Έκπτώσεις κόστους.
  ό Δερματολόγο;
  'Αφροδιοιολόγο;
  ' Ι α τ ρ ό ;
  Α. Χ. ΜΑΡΚΟϋΗΜΗΤΡΑΚΗΣ
  Επανελθών έκ τοΰ Έπι-
  στημονικοΰ ταξειδίου τού.
  Δέχεται 9—1 π.μ. 4—7 μ. μ.
  Στεφ. Σαριδάκης
  Μαιευτηρ-Γυναικολόγος
  ΕϊοικευθεΙς έν Παρισίοις.
  Δέχεται έν τή Πολυκλινική.
  Τηλεφ. Κλινική; 490
  608
  Μανώλης Γ. Κωνιός :
  Νευρολογβ;—ΨυχΙατρβί .
  Τμηματάρχηί Ίατρό$ '.

  Δημοο.
  Δέχεται έν τω Σαίρείφ τ&« ·
  όδός Πειραιώς 175' ΑΘΗΝΑΙ. ·
  Τηλέφ. 52.379.
  'ιιιιιιιιι■•■■■•ιιιι'
  ι
  Ηράκλειον-Κρήτης
  Γραφεΐα έναντι Παλ. Νομαρχίας
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  Πρωΐα Τρίτης
  28 Δεκεμβριού 1937
  ΓΕΝΙΚΠΣ ΠΟΙΟΣ ΤΩΝ ΛΑΟΝ
  ΕΙΝΕ Η ΔΙΑΤΗΡΗΣΙΣ ΤΗΣ ΕΙΡΗΝΗΣ
  ΤΟ ΔΙΑΓΓΕΛΜΑ ΤΟΥ ΓΕΟΡΠΟΥ ΣΤ
  ΕΠ' ΕΥΚΑΙΡΙΑΤΰΝΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΡΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 27 Δεκεμβριού (τού
  άνταποκρ'.τοΰ μας) — Νεώτερα· πληρο¬
  φορίαι έκ Αονδίνου ^ σχετικώς μέ τό
  διάγγελμα τό οποίον ό Βασιλεύς Γεώρ
  γιο; ΣΤ.' καί ή Βασίλισσα άπηύθυνα
  επ* εύκαιρία των Χριστουγέννων πρός
  τόν Αγγλικόν λαόν, παρέχουν νέας αύ
  τού λεπτομερείας.
  Ειδικώτερον έξαίρεται ή φράσις τού
  'Άγγλου Βασιλέως αναφορικώς πρός
  την διατήρησιν τής είρήνης. «Γενικός
  πόθος σήμερον των λαών, προσέθεσεν ό
  Γεώργιος ΣΤ' είνε ή διατήρησις τής εί
  ρήνης». Καθ' ά συμπεραίνεται ό "Αγ·
  γλος Βασιλεύς ύπηνίχθη την πρόθεσιν
  τής Αγγλίας, όσον καί Γαλλίας καί
  'Λμερικής, νά διατηρήσουν όπωσδή
  ποτε την παγκόσμιον ειρήνην.
  ΟΙ ΙΑΠΩΝΕΣ ΕΙΣΗΛ80Ν ΧΟΕΣ
  ΕΙΣ ΤΗΝ ΠΟΛΙΝ ΧΑΓΚΤΣΟΟΥ
  ΑΘΗΝΑΙ 27 Δεκεμβριού (τού
  ταποκρετοΰ μας). — Κατά τηλεγρα
  φηματα έκ Σαγκάης, οί Ίάπωνες προ
  ελαύνοντες είς την νότιον Κίναν, κατέ
  λαβον χθές την πόλιν Χαγκτσόου. Οί
  Κινέζοι φέρονται έγκαταλείψαντες την
  πόλιν ταύτην άνευ σοβαράς άντιστάσεως.
  ΑΓΓΕΛΛΕΤΑΙ ΟΤΙ Ο ΤΑΤΑΡΕΣΚΟ
  ΔΙΑΤΕΛΕΙ ΥΠΟ ΠΑΡΑΙΤΗΣΙΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 27 Δεκεμβριού (τού άν-
  ταποκριτοΰ μας).— Κατά τηλεγραφή-
  ματα έκ Βουκουρβστίου ή κυβέρνησις
  Ταταρέσκο ευρίσκεται υπό παραίτησιν
  λόγω τής μή συγκεντρώσεως έπαρκούς
  πλειοψηφίας μετά τάς τελευταίας εκλο¬
  γάς καί ώς άδυνατοΰσα νά συνεργασθή μέ
  έτερα κόμματα έξ άφορμής των πρός
  αύτά παρουσιαζομένων ριζικών άντιθέ
  σεών της.
  Ο ΠΡΟΧΟΕΣΙΝΟΣ ΗΟΛΟΣΦΛΙΡΙΚΟΣ ΑΓΟΝ
  ΡΛΗΙΝΤ ΚΑΙ ΜΙΚΤΗΣ ΑΟΗΝ1Ν
  ΑΘΗΝΑΙ 27 Δεκεμβριού (τού άν
  ταποκριτού μας).— Ό ποδοσφαι
  ρικός αγών ό οποίος διεξήχθη χθές
  είς τό γήπεδον τή<, οδοΰ 'Αλεξάνδρας μεταξύ τής μικτής ομάδος Αθηνών καί των Βιεννέζων ποδοσφαιριστών τής ομάδος «Ραπίντ», άπέβη υπέρ τής δευ τέρας έπιτυχούβης τρία τέρματα έναντι δύο τής πρώτης. ΕΙΣ ΤΟΝ ΑΝΕΗΙΣΗΜΟΝ ΑΓΒΝΑ ΕΦΟΝΕΥΘΗ Ο ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΪΤΗΣΚΥΡΙΑΚΟΥ ΑΘΗΝΑΙ 27 Δεκεμβριού (τού άνταποκριτού μας).— Κατά τόν άνεπί- σημον άγώνα μεταξύ των όμάδων Ρα- πΐντ καί μικτής Αθηνών εφονεύθη όλι- σθήσας ό ποδοσφαιριατής Κυριακού. ΠΑΡΕΔΟΘΗ Η ΣΗΜΑΙΑ ΕΙΣ ΤΑ ΤΑΓΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΘΗΝΑΙ 27 Δεκεμβριού (τού άνταποκρΐτού μας)-— Σήμερον εγένετο ή τελετή παραδόσεως τής αημαίας είς ΐά νέοαυσταθέντα τάγματα εργασίας, Είς την τελετήν .παρέστη ό πρωθυ¬ πουργόν κ. Ί. Μεταξάς, ό ύφυπουργός τής Εργασίας κ. Δημητράτος καί πολ- ΧοΙ άλλαι έκ των επισήμων. ΛΕΝ ΒΑ ΘΙΓΟΥΗ ΑΙ ΑΠΟΙΚΙΑΙ ΤΗΣ ΠΟΡΤΟΓΑΛΑΙΑΣ ΑΘΗΝΑΙ 2 7 Δεκεμβριού (τού αν ταποκριτού μας).— Τηλεγραφοΰν έκ Λονδίνου ότι είς την προχθεσινήν συ¬ νάντησιν τού ύπουργοΰ των Εξωτερι¬ κών κ, ΊΙντεν μετά τού Πορτογάλλου συναδέλφου τού κ. Μοντέϊρα εδόθησαν υπό τής Αγγλίας σαφεϊς έγγυήσεις διά τόν σεβασμόν τού ΙΙορτογαλλικοΰ ά- ποικιακοΰ καθεστώτος τόσον υπό τής "Αγγλίας όσον καί τής Γερμανίας. Τό Τόκιο καί οί Άμερικανοί. Ό αγών είς Τερουέλ συνεχίζεται. ΠΑΡΙΣΙΟΙ (ραδιογρ.) Έφημε ρΐδες τινές των Παρισίων γράφουσαι επί τής μυστηριώ- δους πυρκαϊας ήτις έξερράγη επί τού νέου ΓαλλικοΟ Θωρη- κτοΰ «Στρασβοΰργον» είς Σαΐν —Ναζαίρ καί διά την όποιαν ούδεμία έπίσημος ανακοίνω¬ σις εδόθη μέχρι τής στιγμής, άποδίδουν ταύτην είς έχθρούς τού καθεστώτος. ΡΩΜΗ (ραδιογ.) Πληροφο¬ ρίαι έκ Τόκιο έπανερχόμεναι επί των κινήσεων τού Άμερι- κανικοϋ στόλου άγγέλλουν δ- τι οί έκεΐ πολιτικοστρατιωτι- κοί κύκλοι δέν παύουν νά χα- ρακτηρίζουν τάς κινήσεις ταύ¬ τας άπειλητικάς διά την Ία πωνίαν. Ι —Τό Πρακτορείον Στέφα ι νι μεταδίδει σημερινάς πλη¬ ροφορίας έκ Σαλαμάνκας καθ' άς ό αγών των μαχομένων έντός τοΰ Τερουέλ δέν έπαυ- σεν εισέτι. Ούτοι έχουν όχυ- ρωθή έντός τής μητροπόλεως καΐ τοΰ κτιρίου είς τό οποίον ήδρευεν ή πολιτοφυλακή, λέ- γεται δέ δτι κατεΐχον μέχρι τής 5.30' τής παρελθούσης Κυριακής καί τόν ραδιοφωνι- κόν σταθμόν. Έν τω μεταξύ συνάπτονται έξωθι τής πόλε¬ ως καί είς μικράν σχετικώς άπ' αυτής απόστασιν λυσσώ- δεις μαχαι μεταξύ των τμη- Ιμάτων των έρυθρών καί των δυνάμεων τού στρατηγοΰ Α¬ ί ράντα ένισχυθεισών καί δι' ι Μξ νέων μεραρχιών. Τα περί προωθήσεως των θέσεων των έρυθρών επί τής γραμμής Τε¬ ρουέλ—Σαραγώσης οί έθνικοί χαρακτηρίζουν μυθεύματα. ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ (ραδιογ.) Ό Γερμανικός τύπος σχολιάζων δηλώσεις έν Βιέννη τού τέως ηγέτου τού έργατικοΰ κόμμα- τος τής Αγγλίας κ. Λάνσμ- πουρυ διά την ύπαρξιν εύνοϊ- κής άτμοσφαίρας πρός συνεν¬ νόησιν έπικροτεΐ ταύτας, γε- νικεύων τα σχόλιά τού καί επί τής άνάγκης τροποποιήσε¬ ως τοθ θεσμοθ τής Γενέυης Ή χδεσινή έορτή διά τό παιδί. Πόσα παιδία ένεδύδησαν. Εξαιρετικήν επιτυχίαν εση¬ μείωσε χθές ή δοθεΐσα είς τό θέατρον Πουλακάκη έορτή πρός χάριν των άπόρων μι- κρών μαθητών τής πόλεως. Ή έορτή διωργανώθη δπως γίνεται κατ' ετος, υπό τοθ παραρτήματος τοθ Πατριωτι- κοθ Ίδρύματος Κοινωνικής Προνοίας καί Αντιλήψεως, παρέστησαν δέ κατ' αυτήν ό Νομαρχών Ηρακλείου κ. Γ. Συγγελάκης, ό Δήμαρχος κ. Μηνάς Γεωργιάδης, οί Διευ¬ θυνταί των σχολείων μέσης καί Δημοτικής, οί επιθεωρηταί των δημοτικών σχολείων, ό γραμματεύς τοθ παραρτήμα¬ τος κ. Στυλ. Κατεχάκης, αί κυρίαι τού Πατριωτικοΰ Ίδρύ¬ ματος Τιτίκα Μοράκη, Άγλα ΐα Βογιατζάκη, Κοΰλα Φα- νουράκη, Χρυσή Πρινιανάκη, Μαρία Κουλούρα κ. ά. Συμφώνως πρός τό καταρ- τισθέν πρόγραμμα, την έορ την έποίκιλλαν, διάφοροι έλ- ληνικοί χοροί καί όσματα. Έπίσης έπαιάνιζεν κατά τα διαλείμματα ή μουσική τοθ Δή μου. Ή έορτή ακολούθως ελη- ξε διά τής προβολής έκλεκτών ταινιών Σινεάκ, μεθ' δ διε- νεμήθησαν μικρά δώρα. Υπό τοΰ ενταύθα Έλλη- νογερμανικοϋ Συνδέσμου ή- γοράσθησαν 21 παιδικαί εν¬ δυμασίαι διά των οποίων έ- νεδύθησαν £τερα 21 άπορα παιδάκια έκτός των ένδυθέν των προχθές έξακοσίων. Την Κυριακήν πρωΐαν έλα βε χώραν καί ή έκκύβευσις τοΰ λαχείου των δεσποινίδων καθ' ήν έκληρώθησαν πλεΐ στοι άριθμοί κερδίσαντες ά ξιόλογα άντικείμενα. Τό προ- ϊόν τοΰ λαχείου διετέθη ώς γνωστόν διά φιλανθρωπικούς σκοπούς. 50 Πρωΐνή Η ΩΝΙΑΣ ΚΑΙ Α Μ Ε ΡΙΚ Η Σ Η ΠΡαΤΗ ΕΠΕΔΩΚΕΝ ΑΠΑΝΤΗΣΙΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΒΕ ΣΑΝ ΕΠΑΡΚΗ Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ ΚΑΙ ΚΙΝΗΣΙΣ Διά διαταγής τοθ άρχηγεί ου τής Βασιλικής Χωροφυλα κης παρατείνεται προσωρινώς ή υπηρεσίαι παρά τή ένταθ θα Διοικήσει Χωροφυλακής τοΰ Διοικητοΰ αυτής κ. Γ. Νι¬ κηφοράκη. ΤΑ ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΤΩΝ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΚΛΗΤΗΡΩΝ Υπό τού ύπουργείου τής Γεωργίας κοινοποιεΐται έγκύ- κλιος τοθ γενικοΰ λογιστηρί- ου διά τής οποίας όρίζεται δ¬ τι τα παρεχόμενα έπιδόματα λόγω παγίων όδοιπορικών έ- ξόδων είς τούς ποινικούς καί έμμίσθους δικαστικούς κλητή- ρας, τούς δημοσίους είσπρά- κτορας των ταμείων τοθ κρά- τους καί είς τό μέσον καΐ κα- τώτερον δασικόν προσωπικόν, θά καταβάλλονται εφεξής την 15ην ημέραν τοθ μηνός, δεδομένου δτι ό δικαιολογητι- κός λόγος τής παροχής αυτών είνε δτι ταυτα χορηγοΰνται πρός κάλυψιν έξόδων ένεργου- μένων υπό των ύπαλλήλων τούτων διά λογαριασμόν τού κράτους, κρίνεται δέ δτι δέν παρέχεται εύχέρεια είς τούς λαμβάνοντας ταυτα νά τα προκαταβάλλωσιν έκ τής μι- σθοδοσίας των. Η ΕΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟ0ΗΚΩΝ Τό υπουργείον των Οίκο¬ ν ομικών έκοινοποίησε πρός τάς αρμοδίας αρχάς κοινήν μετά τοθ ύπουργείου Δικαιο- σύνης απόφασιν διά τής οποί¬ ας έντέλλονται οί φύλακες ύποθηκών νά μην εγγράψουν πράξεις ασφαλείας δι' ύποθή- κης βάσει άποφάσεων στηριζο μένων έπΐγραμματίων ή συναλ λαγματικών εάν δέν προκατε βλήθητό άνήκον τέλος. ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΙΣ ΝΟΜΟΝ ΑΙ κυμανθεΐσαι χθές έν τη άγορά μας τιμαί των κατωτέρω έγχω ρίων προϊόντων είχον ώς ακολούθως: Σταφίώες. Σουλτανίναι α' δρ. ) Καραμπ. Ελεμέδες Ταχτάς Μαύραι α β' Υ' α' β' Υ' ( 22.-23.- 10.50 9.50 9.— 9.- 8.— Χαρούττια "Ελαια 5ο κοινα 3. 23.50 22.50 Σάπωνες. Λευκοΐ α' ποιότητος δρ. 20.— 24 » β' » 19.— 23 Πράσινοι α' ποιότ. » 21.50 β' » » 19.— Οίνοι. Αρχανών τό μίστατ. » 45. Μαλεβυζίου κατ' οκάν δρ. 5. ΤΟ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ ΕΝ ΗΡΑΚΛΕΙφ ΤΙΜΑΙ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 27ης Δεκεμβριού 1937 Ζυρίχη Παρίσιοι Λονδίνον Νέα Ύόρκη ■Αγορά Πώλησις 25.30— 3.68 546 109.30 25.5* 3.78 550 110.30 "Αμστερδαμ Στοκχόλμη Βρυξέλλαι Βαρσοβία Άγορά Πώλησις 60.70 61.30 28.10 28.35 3.71 3.75 20.75 21.- Η ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ ΕΙΣΠΡΑΞΙΣ ΟΦΕΙΛΩΝ Τό Υπουργείον των Οίκονο- μικών έκοινοποίησε πρός τα δημοσία ταμεΐα τοθ κράτους μακροσκελή εγκύκλιον αφορώ¬ σαν τόν τρόπον τής είσπράξε- ως των δημοσίων έσόδαν καί την εφαρμογήν των προβλε¬ πομένων άναγκαστικών μέ- τρων διά την είσπραξιν τού¬ των. Η ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΕΪΟΥ ΚΑΙ ΝΗΜΑΤΩΝ ΝΕΟΙ ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΙ Πρός τάς τελωνειακάς άρ- ;άς εκοινοποιήθη έγκύκλιος ν τή όποία διαλαμβάνονται αί ισχύουσαι μέχρι τοΰδε δια- τάξεις περΐ άεροναυτιλίας έν γένει. Πρός τάς έφοριακάς αρχάς εκοινοποιήθη έξ άλλου ό νόμος περί συνθέσεως τής έκδικαστικής έπιτροπής ένστά- σεων των Άνωνύμων έται- ριών έν τή φορολογΐα των καθαρών προσόδων. Είς την έφημερ'δα τής κυβερ¬ νήσεως εδημοσιεύθη διάταγ- μα διά τοΰ όποίου διορίζονται είς τα κάτο^θι σχολεΐα μετα- ξύν άλλων καί οί εξής Κρή¬ τες νέοι διδάσκαλοι: Ι. Δο- ξαστάκης είς τό σχολείον Αγ. Μάμαντος Ρεθύμνης, Κ. Δου- ράκης είς Μάλθον Τριφυλίας, Ι. Ζωγραφάκης είς Γωνιές Πε¬ διάδος, Έμμ. Καπέτης είς Γαλλια Γόρτυνος, Μ. Κωστά κης είς Χορτάτη Θεσσαλονί¬ κης, Ήρ. Καντιδάκης είς Ρου- φδ Γόρτυνος, Γ. Μηναδάκης είς Χόνδρον Πεδιάδος, Έμμ. Παπαδάκης είς Παπαδιανά Χανίων, Ι. Σαρρής είς Άλό- ϊδες Ρεθύμνης, Μ. Συκιανά- κης είς Πάνορμον Ρεθύμνης, Μ. Ψωμαδάκης είς Άςτοπλα- γιά Καβάλλας καί Ν. Ψαρου- δάκης είς Μοναστηράκι Ρε¬ θύμνης. Δι' αποφάσεως των υπουρ- γών Οίκονομικών καί Έθνι- κής Οίκονομίας, έπιτρέπεται ή κατά τό τρέχον εισαγωγι¬ κόν εξάμηνον είσαγωγή πο- σοστοθ 10 ο)ο τοθ είσαγωγι- κοθ δικαιώματος τεΐου είς χρέωσιν τοθ έπομένου εξαμή¬ νου. Δι' άλλης αποφάσεως έπι¬ τρέπεται ήείσαγωγή ποσοστοΰ 20 ο)ο νημάτων. Η ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΌΝ ΕΙΔΩΝ Δι' αποφάσεως των ύπουρ- γών Έθνικής Οίκονομίας καί Οίκονομικών όρίζεται δτι τό διετεθέν ποσόν των 94.000.000 δι' είσαγωγάς διαφόρων εί- δών έξ Άμερικής κατά τό τρέχον εισαγωγικόν εξάμηνον αύξάνεται κατά έξ εισέτι έκα- τομμύρια δραχμών. ΟΙ ΣΧΟΛΙΚΟΙ ΚΗΠΟΙ Δι' έγκυκλίου τού πρός τούς προϊσταμένους των Εξωτερι¬ κών Γεωργικών ύπηρεσιών τό υπουργείον Γεωργίας παρέ- χει όδηγίας περί τοθ τρόπου τής ιδρύσεως καΐ συντηρήσε¬ ως των σχολικών κήπων έν συνεργασιαι μετά των κοινο- τικών γεωπόνων καί των δη- μοδιδασκάλων. ΥΠΟ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΡίΥΣΟΕΛΤ ΑΘΗΝΑΙ »7 Δεκεμβριού (τοΰ άν- ταποκριτοΰ μας). — Νυκτερινά τηλε- γραφήματα έκ τοΰ έξωτερικοΰ άναφε- ρουν ότι ή διαφορά Ίαπωνίας καί Ή- νωμένων Πολιτειών διηυθετήθη. ~1'Η Ίαπωνία επέδωκεν είς τάς διακοι νώσεις τής πρώτης απάντησιν έκθέτου- σαν τα των συνθηκών τοΰ έπεισοδίου καθ* ό κατεβυθίσθη ή κανονιοφόρος «Πά νεΰ», των άνακρίσεων αΐτινες επηκολού¬ θησαν καί των προαπαθειών τής Ίαπω¬ νίας νά άνευρεθοΰν καί τιμωρηθοΰν οί ύπεύθυνοι. Ή απάντησις έπεκτείνεται επί των ζητουμένων υπό τής Άμερικής έγγυήσεων καί παρέχει βεβαιώσεις περί μή επαναλήψεως παρομοίων έπεισαδίων. Ή κυβέρνησις τής Ουασιγκτώνος έκρι νεν έπαρκή την δοθείσαν (ικανοποίησιν, φέρεται δέ Οεωροΰσα τό επεισόδιον λή. ξαν Η ΑΓΓΛΙΑ ΔΕΝ ΑΠΟΣΤΕΙΛΕΙ ΕΙΣ ΧΟΓΚ ΚΟΓΚ ΑΘΗΝΑΙ 27 Δεκεμβριού (τού άνταποχριτοΰ μας).— Πληροφορίαι έκ Λονδίνου άγγέλλουν ότε ή αποστόλη στόλου τής Μ. Βρεττανίας είς Χόγκ Κόγκ πρός περιφρούρησιν των Βρεττα- νικών ουμφερόντων εκρίθη περιττή. Τό τοιούτον προήλθεν ασφαλώς έκ τής δι- ευθετήσεως , τής Άμερικανοϊαπωνικής διαφοράς άλλά καί των διαθέσεων τής Ίαπωνίας νά σεβασθή πλήρως τάς έκχω- ρήσεις των ξένων καί τα καθόλου Βρ.τ- τανικά συμφέροντα είς την Κίναν. ΒΕΒΑΙΟΥΤΑΙ ΟΤΙ ΕΙΣ ΤΕΡΟΥΕΛ ΑΘΗΝΑΙ 27 Δεκεμβριού (τοΰ άνταποκριτού μας).— Τηλεγράφημα έκ Σαλαμάνκας έκπεμφθέν σήμερον, βεβαι οί ότι αί έστίαι άντιστάσεως έντός τού Τερουέλ ύφίατανται άκόμη, άμυνόμεναι ίκανοποιητικώς. Αί πληροφορίαι έκ Σαλαμάνκας προσθέτουν ότι είς Τε¬ ρουέλ επαναλαμβάνεται ή ίστορία τού Άλκαζάρ καί ότι οί έρυθροΐ ευρίσκον¬ ται είς δυσχερή θέσιν λόγω τής πιέ- σεως την οποίαν άσκοΰν έξωθι αί κατα- φθάσασαι ισχυραί δυνάμεις έθνικοΰ τοΰ. ΑΙ ΜΑΧΑΙ ΕΞΩΘΙ ΤΟΥ ΤΕΡΟΥΕΛ ΣΥΝΕΧΙΖΟΝΤΑΙ ΑΘΗΝΑΙ 27 Δεκεμβριού (τού άν ταποκριτοΰ μας).—Καθ» ά αγγέλλεται έκ τοΰ έξωτερικού έξωθι τοΰ Τερουέλ συνεχίζονται σφοδραί μαχαι μεταξύ έ¬ ρυθρών καί έθνικών μέ άποτελέσματα μέχρι τής ατιγμής άμφίρροπα. Ο ΛΟΓΟΣ ΤΟΥ Κ. Ι. ΜΕΤΑΞΑ ΕΙΣ ΤΗΝ ΕΡΓΑΤΙΚΗΝ ΤΕΛΕΤΗΝ ΑΘΗΝΑΙ 27 Δεκεμβριού (τού άν- ταποκριτοΰ μας).— Κατά την τελετήν τής παραδόσεως τής σημαίας είς τα έρ γατικά τάγματα ο πρωθυπουργός κ. Ί. Μεταξάς εξεφώνησε κατάλληλον λόγον εξάρας τα πλεονεκτήματα τής συστάσε- ως των έργατικών ταγμάτων άπό έργατι- κής καί γενικωτέρας κοινωνικήςάπόψεως. ΑΙΣΙΟΔΟΞΙΑ ΠΑΛΙΝ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙ ΜΕΤΑΞΥ Τ1Ν ΑΙΕΘΗΟΗ ΚΥΚΛΟΝ ΑΘΗΝΑΙ »7 Δεκεμβριού (τού άν- ταποκριτοΰ μας).— Λ'ι τελευταίαι έκ Λονδίνου πληροφορίαι βεβαιούν ότι κατόπιν τής διευθετήσεως των επεισοδί¬ ον Ίαπωνίας καί Άμερικής καί των δοθεισών διαβεβαιώσεων τής Ίαπωνίας καί πρός την Αγγλίαν περί σεβασμού των έν Κ ίνα αυμφερόντων ή γενική κα¬ τάστασις παρουαιάζεται ομαλωτέρα. Οί ΆγγλικοΙ κύκλοι τουλάχιστον δεικνύ¬ ουν πλήρη αισιοδοξίαν ώς πρός την ε¬ ξέλιξιν τής καταστάσεως.