95212

Αριθμός τεύχους

4751

Χρονική Περίοδος

Β 1937

Ημερομηνία Έκδοσης

29/12/1937

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ι*»
  *<· λότ°ν %ι ,„ ΑΝΟΡ ΩΣΙΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕ1Α ΟΛΟΣ νΐ1Ν«1ΑΥΙ>θγ
  ΣΥΝΑΡΟΜΛΙ-
  ΑΙγι',πτοι,
  έτησία λίοηι 3
  έξι: μηνός 2»
  'Αμρρικής
  ρχηοία 8ολ 15
  ί. ιιιιηνοκ · 8
  κιΐΓϋ φύλλον
  Δοαχ. 2
  ΤΕΤΑΡΤΗ
  29
  ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ
  1957
  ΥΠΕΥθΥΝΟΣ ΣΥΝΓΑΚΤΗΣ ΘΡ. Ν ΣΤΑΥΡΑΚΗ
  ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΑΝΔΡ. Μ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ ΚΡΗΤΗΣ - ΕΓΟΣ 22ΟΝ
  ΑΡΙΘΜ. ΦΥΛΛΟΥ +751
  ΔΙΑΤΙ ΕΙΝΕ ΑΥΝΑΤΗ
  Η ΑΥΞΗΣΙΣ ΤΗΣ ΠΑΡ1ΓΟΓΗ! ΜΑΣ
  Πλησιάζομεν είς την δύ¬
  σιν τού 1937 καί είς την α¬
  νατολήν τού νέου Ιτους 1938.
  Και οέν είναι άσκοπον επί
  τή εύκαιρία νά εξετάσωμεν
  έστω καΐ έν τάχει τό γεώρ¬
  γιον μας πρόβλημα ώς διε-
  μορφώθη καί ώ; έμφανίζεται
  ήδη. Ό γεωργικός χαρακτήρ
  αλλωστε τής χώρας δικαιο-
  λογεΐ φρονούμεν πλήρως
  την δι' άλλην μίαν εισέτι
  φοράν ένασχόληαίν μας μέ
  τα άγροττκά ζητήματα. Τό
  λήγον ετος, υπήρξεν έτος εύ-
  λογίας των άγρών καί επι¬
  τυχούς γεωργικης παραγω-
  γής. Υπήρξε μάλιστα έτος
  πού εσημείωσε ρεκόρ είς ολα
  σχεδόν τα ειδή τής γεωργι-
  κής παραγωγής. Τό έτος αύ-
  τό ή παραγωγή τού σίτου έ-
  πληαίασε τοΰς 900 χιλ. τόν-
  νους καί έκάλυψε τα τρία
  τέταρτα των άναγκών τής
  καταναλώσεως. Ή παραγω-
  γή τοΰ ελαίου υπήρξεν έπί-
  σης έξαιρετικώς πλουσία ύπο-
  λογίζεται δέ δτι τελικώς θά
  φθάση τάς 150 χιλ. τόννους.
  Ή έσοδεία των καπνών υ¬
  πήρξεν έπίσης, έν συγκρίσει
  πρός τάς καλλιεργηθείσας έκ
  τάσεις, αρκούντως ίκανοποιη-
  τική.Τά άμπελουργικά προ-
  ϊόντα μόνον ύπελείφθησαν
  τής παραγωγής προηγουμέ-
  νων έτών, άλλ' αί ύψηλαί τι¬
  μαί είς τάς ©Γθβί«ς βπωλήθη-
  σαν καί πωλοΰνται, συνέτει-
  ναν ώστε αί έξ αυτών εϊσ-
  «ράξεις νά είναι ίκανοηβιη-
  τικαί. Καϊ τα άλλα έπίσης
  δευτερεύοντα προϊόντα, δη-
  μητριακά, όσπρια, νωποί
  καρποί, κίτρα, χαροϋπι, άμύ-
  γδαλα καθώς καί τα κτηνο-
  τροφικά προϊόντα υπήρξαν
  σχετικώς αφθονα. Γεωργικώς
  έπομένως τό λήγον ετος ε¬
  σημείωσεν επιτυχίαν. Όφεί-
  λεται δέ ή αύξησις της παρα¬
  γωγής άφ' ενός μέν είς την
  εκτέλεσιν των άπό έτων άρ-
  ξαμένων παραγωγικών έρ¬
  γων τής θεσσαλίαν Μακε-
  δονίας καί ©ράκης καί την
  άξιοΛθίηαίν των καί άφ' ε¬
  τέρου είς την ενίσχυσιν την
  οποίαν παρέσχεν δι; τους γε-
  ωργούς μας ή Άγρβτ.κη Ίρ«-
  πεζα καί τό κράτος κ«8ως
  καί είς την συστηματοποιη-
  σιν των διαφόρων καλλιερ-
  νειών βάσει των ποριαμά-
  των τής επιστήμας. Φ»σικα
  ομως ή γεωργική μας παρα¬
  γωγήν δέν έφθασεν ακομη
  είς τό ανώτατον δυνατόν β¬
  ριον. Αντιθέτως μάλιστα β-
  χει μεγάλα περιθώρια αυ*η-
  ίεως εισέτι, δεδομένου ότι
  ευρισκόμεθα είς την αρχήν
  τού συντονισμοϋ τήδ γεωργι-
  κής μας προσπαθείας. Τουτο
  δέ τέ ευχάριστον συμπερα-
  σμα έξάγεται έκ των δεδο-
  μένων καί τής πείρας που
  μας άφήνει το ληγον ετος.
  Η Η Ελλάς, έχει «κομη τε¬
  ραστίας άνεκμεταλλευτους ε-
  κτάσεις, εκατοντάδας χιλιά¬
  δων στρεμμάτων γης παρ*-
  μένουν χέρσαι, ει*ε *«*""
  πτονται άπό ελη κ«ι τ«λμ«-
  τα καί άποτελούν εστιας μο-
  λύνσεως καί νοσηρβτητβ,ς
  στατο είς ιτροχειρότητας καϊ
  σπασμωδικά μέτρα διά νά
  μην είπωμεν ότι γεωργική
  πολιτικη δέν ΰπήρχε διό-
  λου. "Ηδη αί βάσεις συγχρο-
  νισμοΰ τής γεωργίας ετέθη¬
  σαν καί τό αρμόδιον υπουρ¬
  γείον κατήρτισεν έν πλήρες
  πρόγραμμα τοΰ όποίου καί
  έπιδιώκει μεθοδικώς την ε¬
  φαρμογήν. Καί δέν ύιτάρχει
  άμφιβολία δτι τα άποτελέ-
  σματα τοΰ προγράμματος αυ¬
  τού θά έκδηλωθοΰν συντό¬
  μως. Εάν μάλιστα, όπως εί¬
  ναι βέβαιον, συνεχισθή ή εκ¬
  τέλεσις των παραγωγικών
  έργων καί έπιτευχδή ή έπι-
  στημονική συστηματοΐτοίησ»5
  των καλλιέργειαν συντόμως,
  τό όνειρον τής αύταρκείας
  θά μεταβληθή είς άπτήν ό¬
  σον καίεύχάριστον πραγματι
  κότητα Ή σιτάρκεια τής χώ
  ρας θά εξασφαλισθή απολύ¬
  τως καί ή έξαγωγη των έλαι-
  ουργικών, άμπελουργικών,
  καπνικών καί λοιπών γεωρ-
  γικών προϊόντων, θ' αυξηθή
  σημαντικά. Τόσον μάλιστα
  ώστε καί αν δέν επιτύχωμεν
  τόν ίσοσκελισμόν τοΰ έμπο-
  ρικοΰ μας ίσοζυγίου θά μειώ-
  σωμεν έλάχιστα τό παθητι¬
  κόν τού. Καί διά μέν την
  αύξησιν τής παραγωγής κά¬
  μνει καί θά κάμη κκί είς τό
  μέλλο ν τό Κράτος, δ,τι είναι
  δυνατόν. Χρειάζεται ομως νά
  ληφθή έκ παραλλήλου μέρι-
  μνα καί διά την ποιοτικήν
  βελτίίώοιν» τΦν προ'ίόντων.
  Καί δι' αύτό την φροντίδα ό-
  φείλουν ν' άναλάβουν
  οχι μόνον οί γεωπόνοι
  τοΰ Κράτους καί οί ϊ'διοι
  οί γεωργοί, άλλά καί ή Ά-
  γροτική Τραπέζα ή όποία
  καί άποβαίνει συν τώ χρόνω
  ό ρυθμιστής "ής γεωργικης
  μας προσπαθείας. Κυρίως δη-
  λαδη χρειάζεται νά φροντί¬
  σωμεν διά τόν ποιοτικόν έ-
  ξευγενισμόν καί την τυπο-
  ποίησιν των προϊόντων. Καί
  έφόσον δέν δημιουργοΰνται
  γεωργικαί βιομηχανίαι δι' ί-
  οιωηκών κεφαλαίων, θά πρέ-
  πει νά δημιβοργηθοΰν συνε-
  ταιρικαί τοιαύται μέ την ε¬
  νίσχυσιν τής Άγροτραπεζης.
  Τό 1937 μας απέδειξεν δτι
  είναι απολύτως δυνατή η
  αύξησις τής γεωργικης μας
  παραγωγήν Τό 1938 θά πρέ-
  πει νά χρησιμεύαη διά την
  εφαρμογήν των διδαγμάτων
  αυτών. Καί ασφαλώς θά γίνη
  τουτο, έφόσον ή κυβέρνησις
  δεικνύει τόσον ενδιαφέρον
  διά την γεωργίαν. "Ηδη ε¬
  τέθησαν αί βάσεις τοΰ συγ-
  χρονισμοϋ τής γεωργίας.Δέν
  χρειάζεται λοιπόν παρά νά
  προχωρήσωμεν μέ ζήλον καί
  ενθουσιασμόν είς τό έργον
  αύτό, είς την αναδημιουργί¬
  αν τής Έλληνικής ύιταίθρου.
  Άπό την γήν, άπό τούς ά-
  νοικτούς κάμπους, άπό τους
  άγρβύς θά προέλθη Π σωτη-
  ρία τής Χώρ«5· Καί πρός την
  γήν θά πρέπη έπομένως να
  ατραφώμεν μέ στοργήν μέ
  ενδιαφέρον, μέ πίστην κα»
  ένδουσιασμόν.
  "«ι μέ πρωτογόνων *ρ·
  κωρίς σύατημ*. Χ^Ρ'5 έη|
  ϊτημονκήν μέθοδον χωρίς
  καμμίαν έπ»λογην των χρη-
  σιμοποιουμένων σπορων καί
  τ«ν καλλιεργουμένη φυ-
  τδν. Επί πλέον δέν εχουν
  καθορισθή ζ«να» *αλλιεργει-
  «ν των διαφόρων είδων καί
  Ιτσι' πολλάκις καλλιεργουν-
  τ«Γεϊδ«1 πβύ δέν άποδιδουν
  ε"ναι δέ εύκολος ή διάθεσις
  τωνείςβάροί «λλων είδων
  ποή 8* ήσαν άρκετα προσο-
  ο δέ διότι μέχρι πρό
  τινος άκόμη, ή Υ««ΡΥ.*«Ι
  πολιτικη τού Κράτους ήτο τε¬
  λείως έμπειρική *«· συνί"
  ΔΙΑΒΑΙΝΕΙΗΖ9Η
  Ο ΑΝΑΠΗΡ0ΣΤ1ΡΟΥΑΕΤΑΣ
  Άπό τούς τύπους τοΰ, δρόμου,
  τούς άναγομένους είς τό πνεΰμα
  καί την ψυχολογίαν των ημερών,
  Ιλε-ψεν ό άνάπηρος τής ρουλέ-
  τ«ς. Ή Άθη-ναϊκή εφημερίς
  οημειώνει διά την ιστορίαν 2τι
  ό άνάπηρος αύτός έλαβεν Ιπι-
  δομα υπό τού κράτους διά να.
  περάσ7ΐ ανέτως τάς ί^ρχάζ κα&
  Ιπαυσεν άπο,τελών ΐξαγίαα των
  δρό,μων. Άλλ' έρωτάται: ΙΙρος ευ¬
  χαρίστησιν των περισσοτέρων ή
  πρός 5φ«τον θλίψιν καί κακο-
  κεφ'*; ,>, », γ
  —-Νά σα"ς πώ, θα έλεγεν ό
  ψυχολόγοί τής ίποχής. Τό κόκ-
  κ:νο κχί μζΰρο τής ργΛίτχ;,
  ό άριθμος υπό οιονδήποτε χρώ-
  μα, άρκεί τό χρώμα αύτό νά
  εκπροσωπή το κέρδος ώς ιδίαν
  καί κατεύθυνσιν, καταντά τάς
  ημέρας αύτάς ψυχολογικόν συ-
  νάρτημα τής ζωής.
  Δέν νοούνται μ' έ'να λόγο ή
  μέραι χωρίς παίκτας γύρω άπέ
  τοϋς τονδυασμούς τοϋ άριθμοΰ.
  Οίαν λείπουν αύτοι λείπει τό
  παν. Ινα; ό άντικειμενικός σκε-
  πτόμενος έ'/,ει την αίσθησιν κε-
  νοο όταν αυλλογίζεται τούς δρί-
  μους άλλοτε καί σήμερον. "Οταν
  άναζητα καί οέν ευρίσχη γε-
  νικώτερον, τί; πολυπρόσ.οπες έ
  κεΐνες μάσκες άπέναντι τοΰ α!ω-
  νίο'ο «καλοΰ τοΰ χρόνου».
  - Άλλ' είνε κατ' θυσίαν κα¬
  λόν αύτό τό... καλόν;
  "Ετσι θά έ'θίτε τα πράγματα
  έ'νας βχθύστερος μύστης των κοι-
  νονικών αγαθών. Καί όχι χωρίς
  λόγον. Τό πνεΰμα τής Ιποχής
  είνε πνεΰμα επιφανείας πρό παν¬
  τός. Τα θέλομεν δλα διότι έτσι
  τα Οέλουν οί καιροί. Ό ύλισμός
  εξελιχθή είς πραγματικόν δεσπό
  την. Καί δταν άπό την γενικήν
  όψιν τοθ κόσμου λείπουν αί μορ-
  φαΐ Ικεΐναι πού μας θυμίζουν
  τόν δεσποτισμόν αυτόν—πάει,
  τελείωσε. Χάνομεν όλην την γο-
  ητείαν καί μας φαίνωνται άνού-
  σιοι καί άνιαροί βλοι οί πανη-
  γυρικοί χαρακτήρες.
  θέλω νά πώ δτι χωρίς ρουλε-
  τα τάν ορίμον δέν τόν χαίρονται
  σήμεραν οΰτε οί συντηρητικοί.
  Τό καλόν τοθ χρίνον δέν μπορεϊ
  νά κατατοπισθή θετικώς οταν λεί-
  πει ό πυρετός τοΰ κέρδους—έ'νας
  πυρετός γενικάς. Καΐ χωρίς εις
  τόν πυρετον αυτόν νά συμμετάσχη
  ένεργιδς ό ξια^άτ^ς, τόν θέλει διά
  ζητήματι Ινδιαφέροντα την ιδικήν
  τού φαντασίαν καί μόνον. Οί τύποι
  έκεΐνοι ποΰ εις τό τ.ρ&το άντί-
  κρυσμα τής σκανδαλιστίκής ρου-
  λετας παίζουν... ν^ερώς μέ Ικα-
  | τθμμύρια δέν είναι έ'νας οΰτε δύι
  τάς ημέρας αύτάς. Είναι πολλοί,
  χμέτρητοι.
  *
  Γ * *
  'Ώ,ιχζ ο άνάπηρος πού θά ίορ-
  τάση εφέτος στό σπίτι τού μπορεί
  νά είνε στοιχείον άρνητικόν διά
  την χαράν ή καί την... συμφοράν
  τοΰ ορόμΜ. Κίνε δμως θεμέλιο
  διά την λεγομένην κοινωνικήν ά-
  ναμόρφωσιν.
  Ανεξαρτήτως πρός την σημερι¬
  νήν πραγματικότητα, παντοΰ καί
  πάντοτε »ί κοινωνικαί χειρονομί¬
  αν υπήρξαν ζητήματα άποκοπής
  ριζών. Συνήθειαι αίώνων, ψυχο-
  λιγίαι δυσ/όλως μεταλλαασόμενχι,
  φύσεις έπιρρεπείς πρό; κάθε έλάτ-
  τωμα όλέθριον καί διά τό οίτο-
  μόν καί διά τό σύνολον, απετέλε¬
  σαν τάς ρίζας αύτάς. Χωρίς την
  καταστροφήν αυτήν δέν εννοηθή
  ποτέ δημιουργία. "Ας μή παρα¬
  πονούμεθα λοιπόν διά την άνίαν
  τοΰ δρόμου καί άς μή περιφερό-
  μεθα άκεφοι διότι δέν ευρίσκο¬
  μεν την γωνίαν εκείνην δπου α¬
  νεμένετο πυρετωδώς τό πορτοφό-
  λι μας. "Ας περιορίσωμεν τόν
  παλαιόν £νβρΜπον έντός των όρί-
  ων τής κοινωνικής λογικής. Ή
  ρουλέτα ύπάρχει κάπου: Στίς
  καρδιές μας. "Ας φροντίσωμεν
  λοιπόν νά την κάμωμεν... αριθ¬
  μόν καί άς τόν χαρίσωμεν εις
  τόν πλησίον ώς καλόν τοΰ χρό¬
  νου.
  ΑΣΜΟΔΑΙΟΣ
  Μεγάλαι τραπεζιτικα.
  φυοιογνωμίαι.
  ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΡΟΣΟΠΟΥΛΟΣ
  ΚΑΙ Η ΑΥΡΙΑΝΗ 50ΕΤΗΡΙΣ ΤΟΥ
  Μία φωτεινή σταδΐοδρομία.
  Αυριον Πέμπτην συνΐρχεται
  εκτακτος συνέλευσις των μετίχων
  τής ΊΟθνικής Τραπέζης είς συνε¬
  δρίαν πανηγυρικήν, ι'να αποδώση
  τόν φόρον τιμής ποϋ επιβάλλει ή
  μακρά τού σταδιοδρομία εις τόν
  Διοικητήν της κ. Ιωάννην Δροσό-
  πουλον, συμπληρώσαντα πεντή¬
  κοντα έτών υπηρεσίαν καί ορχ-
  σιν είς τό πρώτον πυτωτικόν ΐ-
  δρυμα τ/"Λ; χώρας.
  "Ηδη άλλως τε τό προσωπικόν
  τής Τραπέζης διά των έκπροσω
  ποιίντων αΰτό τριών συλλόγων
  συνελθόντιον ίΐς γενικήν συνέλευ¬
  σιν την 1ί-ί/)ν Νοε|Λ>ορίου,"~"εξεόή-
  λωαε τόν θαυμαιμόν, την ευγνω¬
  μοσύνην καί τόν ενθουσιασμόν τού
  διά τόν Διοικητήν τού καί την
  ευτυχή επέτειον πού θά πανηγυ¬
  ρισθή επισημοτάτα αυτήν την έ-
  βδομάϊα. Ψορείς των αίσθημά-
  των αυτών τοΰ προσωπικού ολο¬
  κλήρου, τα διηρμήνευΐαν οί πρό-
  εδρο; καί άλλα μέλη των συλλό-
  γων των ύπαλλήλων τής Τραπέζης
  διά των εκφωνηθέντα^ κατά την
  ά'νω συνέλευσιν λόγων.
  Ζωηροτάτη χειροκροτήματα καί
  πα:αγώδεις έπευφημίαι έκ μέρους
  των συνελεύσεων ύπεδέχοντο τού,ς
  λόγους καί αί έκδηλώ,σεις τής ά-
  γάπης, τοθ σε^ασμοθ, «Α θ,ακμα-
  σμοΰ των, ^φισταμενιοιν πρός τόν
  προιότάμβνον πού, ηδυνήθη καί
  I-
  γν«ρισε νά ι^ατακτήαη εις τέτοιον
  βαθμόν την χαρδίαν καί τάν νοΰν,
  την αγάπην καί την εκτίμησιν
  των υφισταμένων τού, ύπερέβαι-
  ναν κάθε περιγραφήν οσάκις οί
  ρήτορες άνέφεραν, τί ή Διοίκησ.ις
  κατά καιρούς εΐχε κάμει διά τούί
  ύπαλλήλθ'ος τής Τραπέζης ειδικώ¬
  τερον.
  Οί ύπάλληλοι καθιο; απεφασί¬
  σθη εις την ανωτέρω συνέλευσιν
  θά προσφέρουν είς τόν κ. ^ροοό-
  πουλον πολυτελέστατο,ν κύπελλον
  καί λεύκωμα μέ τάς υπογραφάς
  δλου γά προαιοπικοθ τής Τραπέ¬
  ζης ·άπά άφιέρωσίν έπιγραμματι-
  κήν διά βραχέων έξαίρουοαν τό
  μεγ* κ»Ι αξιοθαύμαστον πράγ-
  ματι παράδειγμα, τό ^ποΐν* απο¬
  τελεί ή σταδιοδρομία τοΰ κ. Δρο-
  σοπούλου.
  Μέγα καί αξιοθαύμαστον παρά-
  δειγμα, Χ">ρί» καμμίαν (>περ6ο-
  λήν, χωρίς κανέν σχήμα λόγου.
  Διότι πράγματι ό σημερινός Διοι-
  κητής τή; ΈΟνικής Τραπέζης, η¬
  δυνήθη νά αύτοδημιουργηθή κα¬
  τά τρόπον περίλαμπρον, νά κατα-
  κτήση, ξεκινήσας άπό κάτω-κά-
  τ(ι), τίς ψηλότερες κορυφές τής
  κοινωνικής καί οικονομικής Εε-
  ραρχίας τοΰ τόπου.
  'Ο Ιωάννης Δροσόπουλος, είνε
  ό άντιπροσιοπευτικώτερος τύπος
  τοΰ ά.'/Ηρώηου πού δέν ευρήκε 'ί-
  τοιμο τό τραπεζι τής ζωής. Τό
  παοάδεΐγμά τού άποδεικνύει δτι
  οέν είνε καμμιά άνάγκη νά μετα-
  ναστεύση κανείς στήν \.ιζριχ'ίί
  διά νά γίνη Φόρντ, Κάρνετζυ ή
  δέν γνοιρίζω τί άλλο.
  Παιοί τελωνιακοΰ ύπαλλή-
  λου, εγεννήθη στή Σούρπη, κον-
  τά στή Λαμία τό 1870 είς τάς
  27 Ίανουαρίου. Έκεί στό χω-
  ριό τού έμαθε τα πρώτα γράμμα-
  τα. Στή Λάρισσα, κοντά στό θεϊο
  τού, άξιωματικό τής χωροφυλα-
  κής, πέρασε τα πρώτα χρόνι*
  των γυμνασιακών τού σπουδών.
  "Οταν ό Οείός τού μετετέθη είς
  Αθήνας πήρε μαζύ, τού, τ^ν νεα¬
  ρόν, ό οποίος Ιπήρϊ τό απολυ¬
  τήριον τού, είς τό Γυμνάσιον τής
  Η,άχχς. Τόχε υπήρξεν ή ώρα
  τής κρ;αίμου αποφάσεως. Ό Γ-
  διο; νέος, ένθουσιώδης γεμάτος
  άπό αϊσθημα πατριωτικόν, ήθε-
  λε νά εισέλθη είς την Σχο¬
  λήν Εΰελπίδων Ζ·Λ νά γίν^ ά-
  ξιωματικός καί ό πατέρας τ-ιυ
  (ύπηρετών είς ττ^ν μεθόριον
  τής μήπω, έλ&υθ^ρωθίίαης βεσσα-
  λίας) ενέκρινε τό όνειρον τοΰ
  νΐου,
  Ό θείας δμως είχεν άντιρρή-
  αεις. Καί ό θεϊος έπεκράτησεν.
  Ό νεαρός θά εοιδεν έξετάσεις
  είς την Τράπεζαν. Είς ηλικίαν
  18 έτώ,ν υποστάς τάς αύστηρο-
  τάτας εκείνον τόν καιρόν είσιτη-
  ρίους έξετάσεις, επέτυχε καί
  την Ιην. Ίανουαρίου τοΰ 1Κ88
  διωρίζετο «δόκιμος» μέ...9Ο δραχ
  μάς τόν μήνα. Τα νομικά τα έ·
  απούδασεν Ιργαζόμενος.
  Βοηθός β' τάξεως τόν Άπρί
  λιον τοΰ 1Η9Ο, βοηθός α' τάξεως
  τόν Σεπτέμβριον τοΰ 18ί>4, έτοπο
  θετείτο μετά την Λαμίαν είς
  την Τρίπολιν καί εκείθεν τόν
  Ιανουάριον τοΰ 1896 εί; τό έν
  Αθήναις «Κ?ντρικόν», προα-
  χθείς τόν '.ΚπρίΙιον το·3 1899
  είς Οπολογιστήν β' τάξεως. Μετά
  δύ Ι
  δύο Ιτη
  ή
  είς ύπολογι-
  δά ά
  στήν α' τάξεως, διά νά όνομχ
  σθή τόν Μάϊον τοΰ 1901 είς τό
  Άγρίνιον ώ; διευθυντήν δ' τάξε¬
  ως. Εκείθεν προαχθείς είς λογι-
  στήν τρίτης τάξεως ετοποθετήθη
  πάλιν είς τό Κεντρικόν, δπου τα
  προνό·/τ% τού έκαμαν ώστε αί
  προαγωγαι είς λογιστήν β'. λο-
  γιστήν α' νά διαδεχθούν αλλήλας
  ραγοαίως. Διευθυντάς τμήματος
  ο" τάξεως τό 1905, προάγεται
  είς διευθυντήν τμήματος α' τάςε
  ως τό 1908, αναλαβών την διεύ¬
  θυνσιν τής Επιθεωρήσεως.
  Ό μακαρίτης Βχλχωρίτης, Δι-
  οικητής τής Τραπέζης τώ 1910,
  τόν προήγχγεν είς διευθυντήν,
  θέσιν άπό τής οποίας ήρχισε πλέ¬
  ον νά άναπτύσσεται ή δημοσία
  δράσις καί νάχαρακτηρίζεταιή κα
  ταπληκτική πρόοοος τού ξεχωρι-
  στοΰ Άνδρός.
  Ήταν ακριβώς ή έποχή κατά
  την οποίαν ή Χώρα εγείνετο
  πρός μίαν ' εθνικήν άφύπνισιν,
  συνεπεία τής οποίας υπήρξεν ή
  εξόρμησις τού 1912, οί νιν.ηφό-
  ροι Βαλκανικοί πόλεμοι, άλλά
  μετ' αϋτούς καί κατ' αύτούς,
  πρός διεξαγωγήν των καί πρός
  αντιμετώπισιν των μετ' αύτούς
  συνθηκών ή άνάγκη ν' αντιμετω¬
  πισθούν τα μύρια καί ολοέν πο-
  λυμορφότερα προβλήματα πού έ-
  δημιούργει διά την οικονομικήν
  οργάνωσιν καί άντοχήν τή; χώ¬
  ρας ή νέα κατάστασις. Διά την
  αντιμετώπισιν των προβλημάτων
  αυτών άπό τό Κράτος κύριος
  συντελεστής ήτο τό Εθνικον
  Πιστωτικόν "Ιδρυμα καί είς την
  διοίκησιν αύτοΰ ήσκει τόσην ε¬
  πιβολήν ή προσωπικότης τοΰ κ.
  Δροσοπούλου, ώστε τω 1914 έξε.
  ξέγετο όντος 'Γποοιοικητής τής
  Τραπέζης. Μέ συνυποδιοικητήν
  τόν κ. Δ. Μάξιμον καί συνδιοι-
  κητάς τούς μακαρίτας Ζαϊ^ην
  Χρ, Ζωγράφος, ό κ,; Αρ^σό-
  πουλος ευρέθη είς την πρώτην
  γραμμήν τής μεγάλης δράσεώς
  κατά την κρίσιμον εκείνην περί¬
  οδον των μεγάλον/ καί μακρών
  πολεμικών περιπετειών έντός των
  όποίοινή Χώρα έκλυοωνίσθη. Χά¬
  ρις είς τα προοό'/τχ τού καί
  την ισχυράν τού Ιν γένει προ-
  σωπικότητα (είναι σιοερένιο χέρι
  σέ βελουδένιο γάντι) ό «'Γποδι-
  οικητής» ήμπόρεσε τότε νά συγ¬
  κεντρώση στά χέρια τού σχεδόν
  το σύνολον των μεγάλον/ ζητημά-
  τιον, προοιθών ταύτα είς λύσεις
  ποΰ εφεραν πάσαι την σφραγΐδα
  τής ίσορρόπου τού ίετικότητος,
  τής συνετής τού τολμηρότητος,
  τής φωτισμένης τού προοδευτι-
  κότητος, τής οξείας τού διορατι-
  κότητος. Έπιδιώκων ώς γενικω
  τέρους άντικειμενικού; σκοπούς
  την πρόοδον τοϋ Πιστωτικοΰ Ί-
  δρύματος τοΰ ίποίου προΐστατο,
  άλλά μέσα καί παράλληλα μέ την
  ανύψωσιν καί την διεύρυνσιν τοΰ
  έπιπέοΌυ τής οίκονομικής ζο^ής
  τής Χώρας, έπέτυχεν αρίστα ώστε
  νά καταστήση τό ί'όρυμα το»ύτο
  συνεκτικόν κρίκον ίλ'ον των ηρο-
  σπαθειών, ν.υριώτεραν καθοδηγη-
  τήν δλης τής ο,ίκο,νομικής άναδη-
  μιουργίας έν τή Χώρα καί συγ-
  χρό,νω; τεραστίας ίσχύο-ς οικονο¬
  μικόν οργανισμόν. Εκλεγείς βρα¬
  δύτερον μέ Διοικητήν τόν κ. Δι-
  ομήοην, συνοιοικητής τής Τρα¬
  πέζης, ευρέθη τελικώς |Χό.ν·ος Δ:-
  οικητής ο'ταν, τό 19/28,, ιδρύθη ή
  Τραπέζα τής Έλλ,άδος, επί κε-
  φα-λής τής άπϋίας ετέθη τότε ό
  κ. Διομήδης, άποχωρήσας άπό
  την/ Εθνικήν.
  Αυτοπροσώπως μετέχων είς την
  καθοδήγησιν τής ορίοεΐύς των με¬
  γάλον; Έταιρειών Δημοσίας ωφε¬
  λείας είς τάς οποίας άλλως τε ευ¬
  ρίσκοντο διχπίπιατευμένα μέγι-
  σχα κεφχλα-ια τής Τραπέζης, Ιδη-
  μιούρ,γησεν οίκονομικούς όργανι-
  σμοΰς ίσχυροτάτους, είς τρόπον
  ώστε νά άποτελοΰν. σήμερον δη-
  μιούργημά τού αί κυριώτεραχ των
  μεγάλων γενικής ωφελείας έπχ-
  χειρήσεων
  Ηεριλαμβανόμΐνο; μεταξύ των
  καλλίτερον κατηρτισμένων οίκο
  νομολόγων μας ό κ. Δροσόπουλος
  Ιχων καταπληκτικώς ταχείαν καί
  εΰκολον την ίκανότητα προσαρμο-
  γής πρός τα εκάστοτε δεδομένχ
  τής οικονομικάς πραγματικότη¬
  τος, μελετηρός είς τό επακρον,
  είσούων είς τάς λεπτομερείας των
  ζητημάτων τα όποία φροντίζει
  ι πάντοτε νά κατέχη εντελώς, συνί-
  ! τος. τολμηρός καί ψυχραίμως ά
  'Εξωραϊσμοί.
  Πολλά ακούονται τόν τε¬
  λευταίον καιρόν περί έξωραϊ-
  μοθ τής πόλεως καί εύπρεπι-
  σμοϋ των κεντρικωτέρων του¬
  λάχιστον δρόμων καί πλα-
  τειών. Καΐ διά νά ήμεθα δί-
  καιοι γίνεται καϊ κάποια προ¬
  σπαθεία ώστε τα σχέδια καί
  οί λόγοι νά μετατραποθν είς
  έργα. Καλόν δμως θά ήτο νο¬
  μίζομεν νά συντονισθή ή προ¬
  σπαθεία αύτη. Κυρίως θά έ-
  πρεπε νά καταρτισθή Ιν πλη"-
  ρες σχέδιον διαμορφώσεως
  των κεντρικών σημείων τής
  πόλεως καί νά θεσπισθοθν ω¬
  ρισμέναι διατάξεις αφορώσαι
  την εμφάνισιν των σημείων
  αυτών. Την άνοιξιν, δταν θ'
  αρχίση ή νέα τουριστική σαι¬
  ζόν δέν θά πρέπη νά ίπαραυ-
  σιάζουν ουτε ο[ δρόμοι την
  σημερινήν αθλίαν δψιν οϋτε
  καί αί πλατείαι πρέπει νά δί¬
  δουν την εντύπωσιν άποθη-
  κών.
  ι«/V'Ν^^~^^^Λ^>^^>»Λ^>•-^,
  ποφχσιστικός, συνδυάζει ταχείαν
  καί απέραντον αντίληψιν πρός βα¬
  θείαν κρίσιν καί ισχυράν, Ικ δι-
  αισθήσεως, συνείδησιν των πραγ-
  ματικοτήτων.
  Είς τα διανοητικά αύτά προ·
  σόντα προστίθενται τα προσόντα
  τοΰ χαρακτήρος καί τής καρδίας
  τα όποϊα ξεχωρίζουν άπόλυτα ά¬
  πό τό σύνηθες μέτρον τόν κ. Αρο-
  σόπουλον. Άνέκαθεν — τόσψ πε¬
  ρισσότερον όσω ΰψηλότερον άνε-
  βχίνει— τόν διακρίνει μία Ιμφυ-
  τος καλωσύνη, Ινα πνεθμα ουν«4
  5ϊλφότητος καί αλληλεγγύης, 'ζλ-'
  λειψις όποιασδήποτε άλα^ονείας,
  ή κομπασμοΰ, μία ανωτέρα αντί¬
  ληψις περί δικαίου χαρακτηρι-
  ζομένη άπό :ήν τάσιν πρός έπι-
  εικείς έκάστοτε'.μάλλον κρίσίΐς,
  προσήνεια καί βαθεία, (χταοίιρχ'ΐτοί
  αυνειδητή φιλανθρωπία.
  'Γπουργός τοΰ έπισιτισμοθ τω
  1918 καί των Οίκονομικών τώ
  192(5, προοίψζρζ καΐ είς τό πε¬
  δίον αύτό τής δημοσίας ζωής τάς
  υπηρεσίας τού, οσάκις ή Πατρίς
  καί αί άνάγκαι της τω έπέβιλον
  νά υπάρξη καί μέλος τοΰ 'Υπουρ-
  γικοΰ Συμβουλίου, φροντίζων 2-
  μως πάντοτε νά περιορίζεται είς
  την τραπεζικήν τού δράσιν μόνον
  άποχωρών άπό την κυβέρνησιν τό
  ταχύτερον πού μποροθσε νά τό
  κάμη. Εί; 2λην τού την ζωήν ό
  κ. Δροσόπουλος «υπηρέτησε».
  Ύπηρέτησε την Τράπεζαν είς
  όλας τάς [ίαθμίοας τής Ίερχρχίας
  άπό τίς οποίες πέρ-ασε εισελθών
  παιδί 18 έτών καί συμπληρώσας
  πενήντχ χρόνια ένφ τό Γδρυμα
  εχει Ιν συνόλω] ζ'οήν 100 χρό¬
  νον/.
  Τπηρέτησε την χώραν ώς πά
  τριώτης παλλόμενος άπό αγάπην
  κχΐ ένθο'^ιασμόν δ:ά κάθε έθνι
  /.ήν προσπάθειαν γενικωτέρχν. Ί'-
  πηρέτησε την κοινωνίαν, διότι
  δέν ύπάρχει κοινωνική άνάγκη,
  άπό την γενικωτέραν έο>ς την
  μετριωτέραν ποΰ νά μή τόν εύρε
  πρόθυμον έπίκουραν καί ατοργι
  κόν άντιλήπτορα κχί ως άτομον
  καί ώς Διοικητήν· τοΰ πρώτοιι Ε-
  δρύματος τής χώρας. Ύπηρέτησε
  ΰς ϋ-παλλήλο-υς τοΰ ίδρύμχτος,
  άπέναντι των όΐτοίων υπήρξε
  πάντοτε ό μέγας φίλο.;, ό· π*-
  τρικός καθοδηγητής, ό έπικ-
  κής Διοικητής. 'Υπηρέτη;σε. την»
  ιδιαιτέραν τού, πατρ,ίδ», τής ο¬
  ποίας καί άνχφέρου^ μέ- άνυπόκρι
  τη,, σι^ιπάθίΐΛν τό- δνομά- του' *«!
  τα παιδία.
  Επέτυχε νά άφοπλίση, άκδμη,
  καί τόν φθόνον. Ή ΈΒνική Τρί
  π£ζα με την εορτήν της ταύτης
  τιμώσα τα 50 χρό·νι» δράσεώς
  καί υπηρεσίας τοΰ Δΐοικη,τοΰ'
  της, τιμα την μεγάλην άρβτή,ν το*
  άνδρός, ό οποίος επί μισόν αίώ
  να έπεφύλαξεν είς εαυτόν τόν δψη
  λάν όσον καί τιμητι/.όν ρόλον τόν
  προσιδιάζοντα μόνον στίς πράγμχ
  τι ξεχωριστές καί άνώτερες φύ¬
  σεις, τόν ρόλον τοΰ «ύπηρετείν»
  γενικώτερες ίδέες, εύρύτερους σκο
  πούς, άνώτερες ήθικές εννοιες, ίνα-
  ίδρυμα εθνικόν, τή-ν Πατρίδ*, την
  Κοινωνίαν,
  Ι
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ. - Σήμερον, μιά
  όπερέττα τής Οδφα: «Ίνκόγκνιτο·.
  «ΜΙΝΩΑ» —Σήμερον Ινα μου
  σκό άριστούργημα: «Ό μεγαλεί-
  τερος έρως τοΰ Σοΰμπερτ>.
  ΣΗΜΕΡΟΝ
  Μιά όπερέττχ τής ΟΥΦΑ:
  ΝΚΟΓΚΝΙΤΟ
  Νέ τβν
  Γκουστάβ Φραΐλιχ
  χαί την
  Χάνσι Κνοτέκ
  Άπό τού θρόνου
  είς την λαιμητόμον.
  ΜΙΑΤΡΑΓΙΚΗ
  ΒΑΣΙΛΙΣΣΑ —=
  ΑΥΡΙΟΝ
  "Ενσ φίλμΚολοσσός!
  ΒΑΣΙΑΙΣΣΑ
  ΒΙΚΤΠΡΙΑ
  Τό (5ωμάντζο τής δοξα- ί
  σμένης Αύτοκρατείρας μέ ]
  τόν Πρίγκηπα Άλβέρτο. )
  Γυρίστηκε στίς ϊδιες πό-
  λεις, στά ιδία παλάτια
  στά όποία εζησε ή πανί-
  σχυρος έστεμμένη, ποϋ ή /'
  δύναμΐς τάς εσεισε τα Θε-
  μέλια μιάς ολοκλήρου Αύ-
  τοκρατορίας.
  Πρωταγωνιστοθν.
  ΑΝΝΑ ΝΙΓΚΛ
  ΑΝΤΟΛΦ ΒΟΛΙΥΙΠΡΥΚ
  ■■■■■■■■■■■■■■■■Ι
  ΑΒΕΔΙΣ
  Νέαι παραλαβαί.
  Νέα ύφάσματα.
  Νέοι μοδέρνοι χρωμα-
  τισμοί.
  Αί τιμαί μας είνε αί
  καλύτεραι.
  Α Β Ε ΔΙΣΙΑ Ν
  Όδός Άγίου Μην».
  ■ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■«■εί
  ΑΦΙΧΘΗΣΑΝ τα φρεσκότα-
  τα ψαρικά είς δοχεΐα μικρά
  καΐ μεγάλα, είς τό κατάστη-
  μα Έμ. Κρασάκη, (έναντι
  παλ. Νομαρχίας.
  287ον
  ·«(■«—■■—
  Άλλά ή καρτερία δέν ή-
  ταν άρκετή. Έχρειαζόταν
  δράσις. Σ' £να ξενοδοχεΐο
  των Βρυξελλών ό Φέρσεν
  συνήντησε τόν Κράουφορδ.
  τόν έκκεντρικό Σκωτσέζο,
  έπ' ονόματι τοΰ όποίου εί¬
  χεν εκδοθή τό διαβατήριο
  τοΰ βασιληα, καί τή γυναΐ-
  κά τού. Τό σπίτι τους, στό
  Παρίσι, μόλις εγνώσθη πώς
  στόν περίβολό τού έπερίμε
  νεν Ετοίμη ή βασιλική άμαξα,
  λίγο έλειψε νά διαρπαγή
  άπό τόν δχλο — πράγμα,
  άλλωστε, ποΰ έγινεν άργό-
  τερα.
  Εύτυχώς τό ζεθγος Κρά¬
  ουφορδ εΐχε φύγη εγκαίρως.
  Καί, στό διαμέρισμά των,
  στΐς Βρυξέλλες, ό Φέρσεν
  άρχισε νά| έτοιμάζτ) £να
  νέο σχέδιο φυγής των βασι
  λέων τής Γαλλίας—αυτή τή
  ψορά μέ την ύποστήριξι τού
  βασιλέως τής Αγγλίας. Τώ-
  ρα έσυλλογιζόταν πώς αύ-
  τα έ'πρεπε νά εΤχαν κάμη άπό
  την άρχή: νά φύγουν κρυφά
  πρός την Νορμανδία καί
  νά φθάσουν σέ κάποιο ση-
  μεΐο τής παραλίας δπου
  θά τούς έπερίμενεν ίνα κα-
  ράβι.
  Ήδη εΐχε βρή σύμφωνον
  τόν βασιληδ τού, τόν Γου-
  σταΰον τόν 3ον, ό οποίος
  τοΰ ανεκοίνωσεν «έ'να σχέδιο
  πού εΐχε καταστρώση. έν
  συνεννοήσει μέ την Αίκατε¬
  ρίνη τής Ρωσσίας γιά νά
  κατεβοΰν στήν Νορμανδία
  καί νά ένισχύσουν την πα-
  ράταξι των βασιλοφρόνων: τό
  έκστρατευτικό σώμα έμελλε
  νά άπαρτισθή άπό πλοΐα
  καΐ στρατεύματα ρωσσικά
  καί σουηδικά, υπό την άρ
  χηγίαν τοΰ ΐδιου τοϋ Γου-
  σταύου». Αύτά έχοντος
  ύπ' όψει τού, 6 Φέρσεν έ-
  στειλε τόν Κράουφορδ στό
  Λονδΐνο γιά νά βολιδοσκο
  πήση, την αγγλικη κυβέρνη
  σι, ό ϊδιος δέ έτοιμαζόταν
  νά ττάβ στήν Αύσϊρίβτ γιά
  νά ιδή τόν αύτοκράτορα Λε
  οπόλδον, τόν αδελφόν τής
  Μαρίας - Άντουανέττας.
  "Ο,τι εΐχε νά κάμη, επρε
  πε νά τό κάμη γρήγορα. Για
  τί «έκείνη» δέν έζοθσε πιά
  παλάτι της, δπως πρίν.
  Ό Κεραμεικός ήταν φυλα-
  κή. Άπό τόν καιρό πού έ-
  γύρισαν άπό τή Βαρέν άπη
  γορεύετα στή βασίλισσα νά
  κλειδώστ] άκόμη καί τίς πόρ
  τες τοΰ διαμερίσματός της.
  (συνεχίζεται)
  'Ελευθ. Πηγάκης
  Ίατρβς—Παθολόγος
  Δέχεται έν τφ Ιατρείω τού
  όδός Τσακίρη (οϊκία στρατη-
  γοΰ κ. Άλεξακη) 10—12 ττ. μ.
  καΐ 4—6 μ. μ.
  Ή στήλη τοΰ ώραιόκοσμου.
  Τουαλέττα γιά τό σπίτι.
  Ή ρόμπ ντ' άπαρτεμάν έξετό-
  πισε την ρόμπ ντέ σάμπρ. Καί τό¬
  σο τό καλύτερο, διότι ή ρόμπ ντέ
  σάμπρ, παρά τό δνομά της. είνε
  χρήσιμη πρό πάντων είς τό ταξί-
  δι, ένώ ή ρόμπ ντ' άπαρτεμάν εί¬
  νε κάτι περισσότερον άπό ενα
  ενδυμα. Είνε ε,να φυλακτό πού
  μεταμορφωνει τάς ώρας τής ά-
  πραξίας καί τής άνέσεως είς τό
  σπίτι.
  Εάν άγαπατε τό σπίτι σας, τό
  στενό περιβαλλον σας, θά έχετε
  μία ρόμπ ντ' έντιμιτέ—τής οίκει-
  ότητος—δπως έ'χετε φορέματα δι'
  δλας τάς περιστάσεις: γιά σπόρ,
  τσάι, γεύυατα, χορό. Ή ρόμπ τής
  «οίκειότητος> θά είνε δπως αυτή
  ή ϊδια ή οΐκειό-.ης: θερμή, άνετη,
  άπομακρυσμένη έξ Ισου άπό τόν
  καταναγκασαό κα'ι την νωθρότη-
  τα. Διότι θά είσθε ασφαλώς τής
  γνώμης δτι τό άτημέλητο ντύσι-
  μο είνε ό πλέον, ϊίπουλος εχθράς
  τής οίκογενειακής έστίας. θά ε-
  χετε λοιπόν ίνα εθχάριστο Μνδυ-
  μα άρκετά μακρύ κα'ι εύρύχωρο
  διά νά πίπτη μέ χαριτωμένες πτυ-
  χές καί δταν άκόμη είσθε άπηλ-
  λαγμένη τοΰ κορσέ σας. θά δια-
  τηρήσετε κατ' αυτόν τόν τρόπον
  την γραμμή σας άνακουφιζοιαένη
  συγχρόνως άπό την κόπωσι τής ή
  μέρας. Εάν είσθε εύαίσθητη στό
  κρύο θά έ'χετε την έκλογή μεταξύ
  ενός λετττοθ μαλλίνου ϋφάσματος,
  ενός μαλλίνου ζέρσεϋ, ενός βαμ-
  βακεροΰ βελούδου καί θά έκλέξε-
  τε χρώμα ζωηρά, βαθύ καί στα-
  θερό.
  "Εκαμαν έπίσης καί μαντώ ντ'
  άπαρτεμάν. Είνε £νας νέος καί
  πρακτικός τύπος ό οποίος έπιτρέ-
  πει κάθε ελευθερία είς τάς κινή-
  σεις καί άφίνει νά διαγράφεται
  ή σιλουέττα: Τα επανωφόρια αύ-
  τα γίνονται άπό μεταξωτό ή μάλ-
  λινο ϋφασμα: βελούρ ντέ λα'ιν ή
  φανέλλα. Τό φοδράρισμα θά είνε
  άπό λεπτό ζέρσεύ άγκορά. εάν τό
  ϋφασμα είνε μεταξωτό ή καλύτε
  ρα άηό σατέν ζωηροΰ χρώματος.
  Π. χ. ε"να μαντώ άπό γκρί μάλλι-
  νο ϋφασμα θ' άφίνη νά φαϊνονται
  ρεβέρ άπό σατέν πράσινο ή ζωη-
  ρό κόκκινο. "Εάν τό μαντώ Είνε
  μεταξωτοϋ ϋφάσματος, τό άπό
  ζέρσευ άγκορά φοδράρισμα θ' ά·
  ναφαίνεται μέ την ελαχίστη κί
  νησι.
  Θά σκεφθήτε έπίσης καί τίς δι-
  άφορες γαρνιτοΰρες διότι Ιχουν
  καί αύτές τό θέλγητρό των. Ανα¬
  λόγως τής γαρνιτοΰρας τοΰ γού
  στου σας — χρωματιστές ζώνες,
  κορδέλλες, συρίτια κλπ.— θά κα·
  ταστήσετε εϊτε]περισσότερο γυ
  ναικεία μία ρόμπ ντ' έντιμιτέ ή
  θά τής δώσετε μία διασκεδαστι
  κή άρρενωπή νότα...
  Ή Ντιστεγκέ
  Ό γοΑγοδάς
  μιάς καρδίας
  ΕΛΙΣΑΒΕΤ - =
  1 [ΙΙΙΙΙΙ
  III
  ΗΙΠ
  Η ζωή τής μΕλαγχολικπ;
  "Οπως πάντοτε
  και εφέτος τό;
  .ΚΡΥΣΤΑΛΛ'
  ΙΩΑΝ. Μ. ΜΥΛΩΝΑΚΗ
  είνε έφωδιασμενον μέ τα μοναδικά
  είς τό εΐδος των.·
  ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΝΑ
  των πλέον φημισμένων Εύρωπαϊκών
  έργοστασίων.
  Τα έττάργυροί* έιτιτράτΓ.έζια ακέύτ Ι
  τού «ΚΡΥΣΤΑΛΛ» είνε τα μόνα κατάλ /
  ληλα διά δώρα των ημερών.
  ΑΙ ΤΙΜΑΙ ΜΑΣ ΕΙΝΕ ΑΣΥΓΚΡΙΤΟΙ.
  ■ ■■■■■ι
  ■■■■■■
  ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
  ΥΠΟ ΚΑΤΑΣΤΗ Μ Α ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
  Δέχεται Καταθέσεις:
  ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΌΥ πρός 3 3 ) 4 ο)ο
  μέχρι δραχμών 125.000__
  ΠΡΟΟΙ^ΜΙΑΣ ) *** τβύ? *«λλιτέΡβυ
  Ό τόκος ύπολογίζεται άπό τής επομένης τής κατοτ-
  θέοεως. "Απασαι αί καταθέβεις είναι έξ ολοκλήρου ηγ¬
  γυημέναι υπό τού Κράτους καί άπηλλαγμέναι τελών χαρ·
  τοσήμβυ.
  ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΙΣ ΤΑΧΙΣΤΗ
  7Οον αυτοκρατειρας.
  ΉΈλισσάβετ δέν άποχωρίΐ παρά
  μόνον, δ'ταν 6πό την έπίορασι των
  ναρκωτικών ό τραυματίας χάνει
  τάς αϊσθήσει; τού. Δίνουν διατα-
  γή, μόλις ό στρατιώτης αρχίση
  ! νά συνέρχεται, νά την εΐοοποιή-
  σουν γιά νά σπεύση κοντά τού.
  Πράγματι δταν ό φαντάρος ά-
  νοίγει τα μάτια τού, |3λέπει την
  αΰτοκράτείρα τού πλάϊ τού.
  Μέ τέτοιο ήρωϊσμό, μέ τέτοιαν
  αυτοθυσίαν, ή Έλισάβετ εκτελεί
  τό καθήκον της.
  Άλλά καί ό πόλεμος κατά τή;
  ΠρωσσΕας, δπως πρό έτών ό πό-
  λεμο; κατά των Ίταλών έπανα-
  στατών, υπήρξεν άτυχής. Απέλη¬
  ξεν είς ήτταν. Απέληξεν είς ήτ-
  ταν των αύστριακών 5πλων...
  * *
  Σάν νά μή έφθανεν ή συμφορά
  τής ή'ττης, προστίθεται καί τα
  πένθος. Τόν 'Ιού^ιο τοΰ 18(57
  φθάνει άπό τό Μεξικό ή είδησις
  τή; δολοφονία; τοΰ άρχιδουκός
  Μαξιμιλιανοΰ, άδελφοΰ τοΰ Φραγ-
  κίσκου Ιωσήφ, πού είχε στεφθή
  αύτοκράτωρ τή; μακρυνή; χώρας.
  Ή είδησις τοΰ θανάτου τοΰ υίοΰ
  της, πού ρωμχντικός καί καλο-
  προαίρετος είχεν Ιμπλακή σέ μιά
  τυχοδιωκτική περιπέτεια, συνέ-
  τριψε την μητέρα τού, την άγέρω-
  χη άρχιδούκισσα Σόφια. Ή δολο¬
  φονία τοΰ παιδιοΰ της, τή; εφαί¬
  νετο κάτι τό ζρομζρό κα'ι άπίστευ-
  το. Την άφησε συντετριμμένη καί
  άπαρηγόρητη. Καί ή Έλισάβετ
  λυπήθσκε τάν άτυχή κουν.άδο
  τη;. Άλλ' οΰτε ό πόνο; στάθηκε
  ίκανός νά την συμφιλιώση μέ την
  πεθερά της. Ή νεαρά αύτοκρά-
  τειρα έσέβετο την δυστυχία τή;
  άρχιοουκίσση;, άλλ' 6'σο τή; ή¬
  ταν δυνατόν την άπέφευγε. Με¬
  ταξύ των δύο γυναικών είχεν ο-
  ρυχθή τό χάσμα, καί τίποτε οέν
  μποροθαε νά τό γεφυρώση.
  Περισσότερο καί άπό τόν θάνα-
  το τοΰ κουνιάδου τη;, έστοίχισε
  στήν Έλισάβετ μ:ά άλλη άπώλεια:
  Ό θάνατο; τοΰ διχδόχου τοΰ Τά¬
  ξις, συζύγου τή; μεγαλειτέρα; της
  αδελφής Ελένη;.
  Μαζί μέ τόν αύτοκράτορα ηκο¬
  λούθησε την κηδείαν τού είς Ρέν-
  γκενομπούργκ.
  Έξηγοΰσε καΐ καταλάβαινε την
  συντριβή τή; άτυχοΰ; αδελφής
  της, πού στήν άπόγνωσί τη; έ-
  σκέπτετο ν' άποχωρήση σέ μονα-
  στήρι. Ό άτυχής πρίγκηψ ήταν
  καλό; σύζυγος καί μαζί τού ή
  άδελφή της είχε γνωρίση την ευ¬
  τυχία. Γιατ'ι ό θάνατο; νά χωρί-
  ζη τ' άγαπημένα άντρόγυνα; «Τώ-
  ρα ή θέσ.ς μου — ελεγε στήν αύ-
  τοκράτειρα ή άδελφή τη;— είνε
  στόν τάφο, κοντά στόν άντρα
  μου...».
  Καί ή Έλισάβετ εκλαιε μαζί
  της...
  (συνεχίζεται)
  Τό ύφασματοπωλεϊον
  ΝΙΚ. Γ. ΚΑΡΕΛΛΗ
  Μετεφέρθη είς την λεωφορον
  Καλοκαιρινοϋ (πλοτταιά—στράτβι)
  έναντι Καταστημάτων κ. κ. Τοα-
  χάκη. Τζανάκη.
  ΚΑΣΜΗΡΙΑ ΑΓΓΛΙΑΣ
  ΝΕΑΙ ΪΤΑΡΑΛΑΒΑΙ
  Έκτός των παραγγελιών τής ιτελατείας μας, τάς οποίας έκτελοθμεν μέ τα-
  χύτητα και εύσυνειδησίαν.·
  ΠΩΛΟΥΜΕΝ ΚΑΙ ΕΠΙ ΜΕΤΡΩ ΚΑΣΜΗΡΙΑ
  άπό την μεγάλην συλλογήν μας, είς τιμάς πράγματι ασυναγωνίστους.
  ΜΗ ΣΑΣ ΓΕΛΟΥΝ: Αι νέαι παραλαβαί μας Αγγλικών καΐ
  Ελληνικών κασμηρίων είναι αί ώραιότεραι είς σχέδια καί πλουσιώ-
  τεραι είς χρωματισμους. "Εχομεν την μεγαλυτέραν παρακαταθήκην.
  Είμεθα ο! εύθηνότεροι ά πό όλους.
  ΕΜΠΟΡΟΡΡΑΦΕΙΟΝ
  ΕΜΜΑΝ. ΚΑΣΤΡΙΝΑΚΗ
  'Υποκατάοτημα είς Μοίρες.
  (ΠΛΑΤΕΙΑ-ΣΤΡΑΤΑ).
  ΚΟί ΜΩΜί Κγλ
  ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟΝ- Καθήκον ε¬
  πιβεβλημένον θΕωρώ ίνα καί διά
  τού τυπου έκφράσω τάς άπΕίρους
  μου ευχαριστίας πρός άπασαν την
  κοινωνίαν τού χωρίου Αγ Στε¬
  φάνου καί πάντας τους όπωσδή-
  ποτε συμμερισθεντας το «αρυ
  πένθος μου επι τώ άπροόπτω
  θανάτω τού αποβιώσαντος ποοσ-
  φιλοϋς μου συζύγου "Ιωάννου θ
  Λιανουδάκη.
  ή Ευχαριστούσα
  Ειρήνη Ί. Λιανουδάκη
  — θεωρώ καθήκον μου νά έκ-
  φράσω καί δημοσία την ευγνωμο¬
  σύνην μου πρός τόν διακεκριμέ¬
  νον Ιατρόν Τυλίσσου κ. 'Εμμαν.
  Χατζιδάκην διασώσαντα έκ βε¬
  βαίου θανάτου τό τέκνον μου καί
  έπιδείξαντα παρά τούς κόπους
  τού μεγάλην άφιλοκέρδειαν.
  Κρουσώνας 26 Δ)βρίου 1937
  Ό Ευχαριστών
  Μιχαήλ Φ. Κουράκης
  —Ή 'Ενοριακή 'Επιτροπή Ί. Ν.
  Άγίου Ιωάννου Χουδετσίου αίσθά
  νεται την ανάγκην δπως καί δη¬
  μοσία εκφράση τάς απείρους ευ¬
  χαριστίας της έξ όνόματος δλων
  των ένοριτών Χουδετσίου πρός
  τό εκλεκτόν τέκνον τής ένορίας
  αξιότιμον κ. Νικόλ. Ί. Μπαλτζά·
  κην έμπορον άποικιακών καί ίδω
  δίμων έν Ηρακλείω, διά την εύ-
  γενή καί γενναίαν δωρεάν τού
  έκ δραχ. 7.500 υπέρ τοθ έξωραι-
  αμοϋ τής έκκλησίας μας.
  Έν Χουδετσίω τρ 28)12)38
  Ή ευχαριστούσα "Επιτποπή
  Ή. Άνδρουλάκης, Ν. Χον-
  δρακης, Ν. ΚουρουΓΤίΐκηί. 'Κ.
  Βασιλάκης.
  Γιίρω στήν πόλι.
  Παοά τόν χθεσινόν ήιον τό
  ψΰχος έξηκολούθησε.
  —Χωρίς νά υπολογίσωμεν δτι
  καί ό ήλιος έπαιζεν ίνα εΐδος
  κρυφτοϋλι.
  —Χαρακτηριστικόν διά νά πει-
  σθοΰμε δτι ή χιονιά ούσιαστικώς
  δέν παρήλθεν...
  —Πολλά άπό τα ένδυθέντα προ-
  χθές υπό τοΰ Πατριωτικοϋ 'Ιδρΰ-
  ματος φτωχά παιδάκια.
  — Περιέοχονται την πόλιν μέ
  τα καινοΰργια ρουχαλάκια καί
  κατά τρόπον συγκινοϋντα δσον
  καί ικανοποιούντο τούς διαβά-
  τας·
  —Καί,τουτο πρός £παινον πάν¬
  τοτε τής είδικής φιλανθρωπικής
  αντιλήψεως έν τί) πόλει μας.
  —Ή πανηγυρική κίνησις των η¬
  μερών συνεχίζεται.
  —Ιδίως τάς απογευματινάς καί
  εσπερινάς ώρας είς τα καταστή·
  ματα δέν λείπουν οί πελάται.
  —Άλλά καί ειδικώτερον αί πε-
  λάτιδες αί οποίαι κα'ι άγοράζουν
  μετά την αιωνίαν βεβαία διαπραγ
  μάτευσιν.
  — Είς την οποίαν άποδεικνΰεται
  καί θαυμάζεται κάποτε ή οίκονο-
  μολογία δσον καί ή πειστικότης
  τής γυναικός.
  —Λόγω πληθώρας Ολης δέν κα·
  τεχωρήσαμεν πληροφορίαν σχετι¬
  κήν μέ την έργατοθπαλληλικήν
  συγκέντρωσιν τής παρελθούσης
  Κυριακής.
  — Κατά την οποίαν ώς γνωστόν
  εγένοντο άνακοινώσεις αναφορι¬
  κώς μέ τό 8ον Πανεργατικόν Συ¬
  νέδριον.
  --Καί ενεκρίθη ψήφισμα υπέρ
  τοΰ ίργου τής Κυβερνήσεως διά
  τόν έργατούπαλληλικόν κόσμον.
  — Κα'ι είς τούς προσκόπους Η¬
  ρακλείου είνε όμολογουμένως δί¬
  καιον νά έκφρασθώσιν έπαινοι διά
  την συμβολήν των είς την φιλαν-
  θρωπικήν κίνησιν των ημερών.
  — Παραλλήλως δέ καϊ είς τα δη-
  μοτικά σχολεΐα των οποίων τό έρ
  γον υπέρ των άπόρων ιδίως μαθη-
  τών υπήρξεν άξιόλογον.
  —Ή «Βασίλισσα Βικτωρία» τό
  ?ργον πού προΒάλλεται αυριον
  είς τού Πουλακακη αποτελεί κι·
  νηματογραφικόν άριστούργημα είς
  τό οποίον μαζύ μέ την Ιστορίαν
  έκτυλίσσεται καί ή καθαρώς αϊ-
  σθημστική ζωή τής μεγάλης έκε£·
  νης βασιλίσσης.
  ό Ρέπορτβρ
  ΠΩΛΕΙΤΑΙ είς τιμήν εύκαιρίας
  αυτοκίνητον φορτηγόν μάρκας
  Φόρντ, μέ άδειαν κυκλοφορίας δη¬
  μοσίας χρήσεως έν αρίστη κατα-
  στάσει καί μέ έλαστικά καινουρ
  γή. Πληροφορίαι παρά τω σωφέρ
  κ. Γρηγ. Λαζαράκη.
  Ι | Ι | |
  Στεφ. Σαριδάκης
  Ναιευτήρ-Γυνβίΐκβλόγος
  Εΐδικευθείς έν Παρισίοις.
  Δέχεται έν τή Πολυκλινικη".
  Τηλεφ. Κλινικής 490
  » οικίας (508
  ■ «■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ι
  ό Δερματβλόγβς
  'Αφροδισιολογο;
  • 1«τ ρ ό ς
  Α. Ι. ΜΑΡΚΟΛΗΜΗΤΡΑΚΗΣ
  Επανελθών έκ τοΰ Έπι-
  στημονικοΰ ταξειδίου τού.
  Δέχεται 9--1π. μ. 4—7 μ. μ.
  ■»»■».—.....
  ΓΝΗΣ1Α ΑΝΩΓΕΙΩΝ
  Είς τό Πρατήριον, Άνω-
  γειανών τυροκομικών, ΔΡΑ¬
  ΜΟΥΝΤΑΝΗ παρά την πλα¬
  τείαν Βενιζέλου παραπλεύρως
  ζαχαροπλαστείου Μεθυμάκη*
  Τό μεγάλο έργον
  κου
  καί
  "Οθς
  τού
  Βίκτωρος Ουγκώ
  ΟΤΆθλιοι.
  192ον
  —Μητέρα, είπεν ή χόρη. κύτταξε!
  Καί έδειξε διά τοϋ δακτύλου την Τιτίκαν, ώς
  άν έλεγεν.
  — Ίδέ τί έτόλμησεν!
  Ή Τιτίκα, ή πιωχή, δλη έκστασις έκ τη"ς ά-
  πολαύσεώς της, ουδέν είδεν, ουδέν ήκουσεν έκ
  τούτων δλων.
  Εΐδες την Θεναρδιέρου καί έξηγριώθη ώς
  τίγρις.
  Τσαρίνα άν ήτο καί ϋβλεπε μουζΐκόν τίνα δο-
  κιμάζοντα επάνω τού την μεγάλην κυανην ται¬
  νίαν τοΰ αύτοκρατσρικοθ παι6ός της, δέν θά έ-
  φρύαττε τρομ&ρώτερον.
  —Μωρή! κράζει πρός αυτήν διά ψωνής βρογ-
  χώδους ύττό όργής.
  Ή Τιτίκα άνετινάχθη, ώς εί έσείσθη έκ 0ε-
  μελίων ή γή, καί έστράψη πρός την φωνήν παρα-
  χρήμα.
  —Τιτίκα μωρή! έπανέλαβεν ή Θεναρδιέρου.
  — Ή Τιτίκα άπέθεσεν άμέσως Γήν κούκλαν
  των κορών της Θεναρδιέρου έμπρός της, κατά
  γή"ς·
  —Τί είνε, τί έκαμε; ηρώτησεν ό ξένος άνε-
  γερθείς.
  — Δέν βλέπεις έκεΐ; είπεν ή Θεναρδιέρου
  δείξασα τό σώμα, ώς ειπείν, τού έγκλήματος,'
  κείμενον πρό των ποδών τής Ταίκας
  — Αϊ, ιί τρέχει, έπηρώτησεν ό ξένος.
  —Αυτή ή βρώμα, άπεκρίθη ή Θεναρδιέρου, 6-
  βαλε τό χέρι της είς την κοΰκλα των παιδιών!
  —Καί δι' αύτό είνε δλη ή τσραχή; είπεν ό.
  άνθρωπος. Καί τί πειράζει άν παίξη καί αυτή μέ'
  την κοΰκλα;
  —Την έγγίζει μέ τα βρωμόχερά της! εξηκο¬
  λούθησεν ή Θεναρδιέρου' μέ τα φρικτά έκεΐνα
  χέρια της!
  Ή Τιτίκα ήρξατο ήδη νά κλαΐη.
  —Σκάσε ! βουβάσου! άνέκραξεν ή Θεναρ-!
  διέρου.
  Ό ξένος έπορίύθη κατ' ευθείαν πρός την θύ¬
  ραν τής όδοΰ, ήνοιξε καί εξήλθε, δράξασα δέ'
  τότε ή Θενσρδιέρου την ευκαιρίαν, έκτΰπησε διά (
  τού ποδός της υπό την τράπεζαν τό παιδίον τό-1
  σον βαρέως, ώστε εβαλε, τό δυστυχές, οίκτράς,
  φωνάς. Ι
  Τότε ήνοίχθη έκ νέου ή θύρσ τοθ δρόμου,
  καί ανεφάνη ό ξένος βαστάζων δι' αμφοτέρων Ι
  των χειρών την μυθώδη κούκλαν, περί τής όποί-ί
  άς προείπομεν αύτην εκείνην, πρό τής οποίας1
  δλην την ημέραν ήσαν συνηγμένα τα παιδία τοθ
  χωρίου "ίνα την θαυμάζωσι.
  Στήσσς δέ αυτήν όρθίαν ενώπιον τής Τιτίκας,
  τής εΐπε.
  —Νά, αύτη είνε διά σένα.
  Ή Τιτίκα ανήγειρε τούς οφθαλμούς της, εΤδε
  τόν ξένον ερχόμενον πρός αυτήν μετά τής κού-
  κλας έκείνης, ώς άν έβλεπεν ερχόμενον ^ τόν _ή¬
  λιον ήκουσε τάς άνηκούοτους λέξεις, «αυτή είνε
  διά σένα»' παρετήρησεν αυτόν, παρετήρησε την
  κούκλαν, έ'πειτα ώπισθοχώρησί,ν ησύχως, καί
  πορευθεΐσα έκρύβη είς τό βάθος, υπό την τρά¬
  πεζαν.
  (συνεχιζεται)
  Έγταη<λοπα ιδε ία ΑΓ έκείνους ηού θέλουν νά πλουτΐζουν τάς γνώσεις των. Άπό δλα δι' δλους. Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΦΙΛΙΟΥ Ύγειονομικά μέτρα είς τόν Νομόν Χανίων. Γ. Είς μίαν τώ/ έπιστολών ττο ό φό; Έρασμος τοΰ Ρίτ-ςερνταμ, γράφει διά την μανίαν αυτήν των φιλιών: «"Οπου καί νά πας είς την Αγγλίαν, σέ χαιρετοΰν μέ I- να φιλί. Γυρίζεις κα! πάλιν άν- ταλλάσΐοντχ; φιλιά. "Ο.τοό κζ! ίν εό?εθί)ς, παντοθ φιλιά καί μιά φορα κα! οοκιμάτβς Ινα άπό αύ· χά, τί γλυκα πού είνε, πώς εϋω- διάζνυν! Στήν τιμή μου θα ηΰχε- σ3 ατόν τόπο αύτό των φιλιών νά ζήσης όχ'. μονάχα δέκα χρίνια, άλλ' δλη σου την ζωή!» Ό Μπούσιαν, έ"νας Άγγλος συγγραφεύς τοΰ 17ου αιώνος, ά- πορεϊ διά τό έθιμον αύτό καί διερωτατα; άπλο:<ά διατί τάχα οί ανδρες χαιρετοΰν κατ' αυτόν τόν τρόπον—δηλαδή άσπαζόμε- νο; —μόνον τίς ώραϊϊς, ένιϊι τίς ολιγώτερον εύνοημένες άπό την φύσιν άποφεύγουν νά τίς φιλοθν! Ό ΐοιος γράφει ότι τί φιλί δέν είνε αγγλικόν έθιμον, άλλ" αντι¬ θέτως ήταν τελείως άγνωστον εις την χώραν αυτήν εως την στιγ¬ μήν πού ή ώραία πριγκήπισσα τής Ραοέννας, κόρη τοθ βασιλέ¬ ως Χέγκιστ τοϋ Φρίσλχντ, έπίε- σϊ τό κύπελλον είς τα χείλτ; καί έλδώ θέ ρωτευμένους 'Λοί; πού την περι- τριγύριζαν μέ Ιιχ φιλί. Ί2ς ό εύτυχέστερος των άνθρώπων προ- ίοαλϊν ό Μπουλστροντ Οΰάϊτλοκ, όστις εκλήθη είς την αύλήν τής περιφήμου οασιλίσσης τής Σουη¬ δίας Χριστίνας, νά διδάξη είς τάς κυρίας των τιμών την «αγγλικήν μόδα το5 χαιρετισμόν»—δηλαδή πώς νά φιλοθν .. ΑΠΟΔΡΑΣΙΣ ΔΕΣΜΩΤΩΝ Α'. Άπόδρασις ϊεσμωτών... 'Λλλά μή περιμένετε κανέν* αστυνομικόν μυθιστόρημα. Πρόκειται απλώς πζρϊ των σπόρων των φυτών, των οποίων ή άπελευθέρωσις προσλαμ- βάνει μέν ένίοτε δραματικόν μορ¬ φήν, άλλά πάντως καταλήγει μέ την δημιουργίαν ενός νέου φυτοϋ. "Αλλωστε μέ την εμφάνισιν τοΰ νέου φυτοϋ δέν παράγεται νέα καθ' έαυτό ζωή, άλλ' ήδη είς 3- λ-5υς τούς απορου; καί τούς πυ- ρήνας κα; τα καρύοΊα, ό'σον άκί- νητα καί νεκρά καί άν μάς φαί¬ νωνται, ύπάρχει κρυμμένον Ινα τρυφερόν, νέον πλάσμα Δι' αυ¬ τόν τάν λόγον άπό τό κουκοθτσι ενός δαμάσκηνου πυΰ βράζομεν ή άπά ϊίχ καβοαρντισμένο οκορϊ καφφέ, δέν μπορϊί νά βλαστή- σιτ; ίνα νέον φυτόν, διότι κα¬ τεστράφη ή ζωή πού υπήρχεν έντός αυτών. Υπό ομαλάς δμως συνθήκας οί σπόροι των φυτών άντέχουν επί μακρόν καί είς με¬ γάλας δοκιμασίαν χωρίς καμμί¬ αν ζημίαν διά τούς ζωντανούς ί- στούς. Σπόρυι ληφθέντες "ύστζρχ άπό 80 καί ί)Ο έ*τη μέσα άπό τά- φους ή μουσεϊα, έβλάσττ;σαν. Τα περισσότερα φυτά παρέχουν α¬ ξιοθαύμαστον θέαμα προνοίας διά τούς βλαστούς των, τούς άπογό- ν3υς των! (συ,νεχίζετίΐι) ΧΑΝΙΑ Λϊκέμβριος. — Υπό τού ύπουργείου 'Γγιεινής εκοινοποιή¬ θη άρμοοίίϋς διάταγμα, αναφερό¬ μενον ειδικώς είς την καταπολέ¬ μησιν τίΐ)ν έπιδ/)μικ(ϊ)ν νόσων έν τή περιφερεία τοθ Νομοΰ μχς. Διά τού διατάγματος τούτοΊ πρΐβλέποντα: οιάφορα έςυγιαντικά μέτρα. Έκ των κυριώτερα εί¬ νε ή ύτοχρεωτική έκκα4άρισι; των φρεάτων τής περιφερείας, διά την οποίαν ύπεύθυν>ι είναι οί εν¬
  διαφερομένη ^δ'οκτήτα:
  Έπίσης θεσπίζετα: αύίτηρά
  άπαγόρευίΐς διά την πλύίΐν έν-
  δυμάτων είς πηγάς έκ των οποί¬
  ων ύδρεύονται οί κάτοικοι τής
  περιοχής. Άπχγορεύεται έπίσης
  ή απόρριψις άκαθάρτων υδάτων
  έντός οίκοπέδων προσωρινώς Ιγκα-
  ταλελειμαένι-ον.
  Αναφορικώς μέ τδν σταυλισμόν
  έντός τής πόλεως, έπιτρίπετ'χι ού
  τος υπό την προϋπόθεσιν 3τι αι"
  ι εγκατάστασις τού δέν επιφέρουν
  τί ίίς βάρος τ/)ς ο'ημοσ:*; υτείας
  λόγω τοΰ σ'οστήμ^ςος τοΰ καθαρί-
  σμν3 τοότων καί έν γέ
  νέ: τής φροντίδος διά μέτρα ά-
  νοσίας καί άπολυμάνσεως Ιϋν-
  τ'ος διά την έγκ*τ1σΐασ·.ν τοιού¬
  του σταυλισμοϋ άπαιτεϊτχι ίίδίκή
  άοειχ τής αρμοδίας ύγειονοτι;-
  κής έπιτροπής.
  Δια την εκτέλεσιν τοθ διχτάγ-
  αατος τούτοο. πιθανώτχτα α,Ι ύγϊΐ
  ονομικαί καί αστυνομικαί ύπηρϊ·
  σία·. Θά 'έκδώσουν είδικάς όϊηγί-
  ας πρός τοΰς κατοίκους, είς τρό
  πον ώΐτε κ»1 νά εφαρμοσθή
  καλώς κχί νά αποδώση άπιτελέ-
  σματα διά την δημοσίαν υγείαν
  ήτις τελευταίως δέν ευρίσκεται
  είς καλήν κατάστασιν έκ
  ν^σο^όνων αΐτίων προελθόντιον
  έκ τής μή τηρήσεως μέτρων, άνα-
  λόγων πρός τα θεσπιζόμενα διά
  τοθ Ιν λόγω δίατάγματος.
  — Πυρηνελοίΐουργεϊονείς Ά-
  ό
  ρβ τού Γεωργικοΰ σι>-
  νβταιρισμοΰ Καλυβί>ν Άποκορώ-
  ν©υ. προκειται νά ίόρνθή έκεϊ
  πυρηνβλαιουργεϊον.
  — Ή όδός πρός τό «γαλμκ
  ■■■■■■■■■·■■■■■■■■■■■■■■■■■■
  ΜΕΓΑΛΑΙ Ε
  ■■■■■■■■■■■■■■■■
  'Ό.τι νέον εις;
  ΚΟΣΜΗΜΑΤΑ
  ΩΡΟΛΟΓΙΑ
  ΚΡΥΣΤΑΛΛΑ
  ΚΟΜΨΟΤΕΧΝΗΜΑΤΑ.
  Είδικότης είς κοσμήματα έκ πλατί-
  νης Έλληνικης Τέχνης, ειδή έκκλησια-
  στικά καί έπιτραπέζια. θά τα εΰρητε εις
  ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑΣ ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ
  ΕΙΣ ΤΟ ΧΡΥΣΟΧΟΕΙΟΝ:
  Ανδρ. Βλάσση
  Όδός "Ιδής
  Νέαι παρ«λοΒ«ί-. νέα σχέδια
  Στυλογράφων ΡΑΡΚΕΡ
  ·■■■■■■■
  ■■■■■■■■■■■■■·■■■
  ■ ■■■■■■
  —51
  ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ
  ΚΑΛΛΥΝΊΊΚΑ ΑΡΩΜΑΤΑ
  Πρίν κάμετε τας ρμ
  διά "αί εορτάς επισκεφθήτε
  ,.ΕΡΜΙΝΑ"
  βάτες
  .λ.π
  ι · · εί ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ κ ■
  ■■■■■■«
  ..........-
  ·■....................
  ■ ■■■■■■*■■·■■■>■■■■■·■ εί ■■ ε) ««■ Μ
  ΠΡΟΣΟΧΗ
  Τα ωραιοτέρα, τα πρακτικώτερα καΐ
  φθηνότερα ΔΩΡΑ στοα:
  ΓΕΩΡΓΑΝΤΑ
  Κλίπς, Καρψίτσες, Πουδριέρρς τής εκθέσεως των
  Πσρισίτον 1937.
  Καπιιίνες Λρωμάτων καί (ΐανικιούρ είς πλουσιω-
  ιάιην συλλογήν.
  Τα ΓύγίνΓστερα δώρα μιά ΛΟ11ΟΝ καΐ Ι'να
  άρι.νμπ «Νϋκαες ιών Αθηνών».
  ΣΠΕΥΣΑΤΕ ΠΡΙΝ ΕΞΑΝΤΛΗΟΟΥΝ
  . Λ
  «■■■■■•■■■■■•«■■■■■■■■■■■■•■■■■■■■«■■■■■■■■·
  Πληροφορούμεθα έκ Χανίων
  , ότι την παρελθούσαν έβώομάόα ή
  ι έπιτροιτή διά την κατασκευήν έ-
  . δοΰ άπό Χαλεπας (Φακ-Α>θιανών)
  πρός τό αγαλμα Έλευθερίβις πε-
  | ριηλθε τα Χανιά ουλλεξασχ <3ι- άφβρα ύώρα καί άντικείμενκ | προσφερομεν^ παρά των κατχ- , στπματαρχών τής πόλεως τ« β- ΐτοϊα έθεα,αΛ' είς κλήρωσιν. Τό προ ϊόν τ<»ϋ λαχείοϋ 8ά ύιατε3ίί ό- , λβκλπρβν όιβ τίιν καταβκ'ευήν τή; έν λόγω όύοθ. »■■■■■■■■■■■■■■■«■■ ΕΚΤΟΣ ΤΡΑΣΤ Τό βαλαμηγόν ά)π ι—^Ν/ ΔΙΑ ΤΑ ΓΛΥΚΑ ΣΑΣ Ο.κοδέσπΌΐναι καϊ Οίκοκυράδες, "Εφβκβχν οί κ«λέ; ήμέρες τβϋΧρβνου. Ή χ«ρα τοθ σπιτιοϋ ίέν έννοεϊται εάν 6έν κο¬ πή ή Ιϊασιλόπητα, όίν ώέν παρατεθοθν τα ά- παραίτητα έκλεκτά γλυκα στόν μπουφε σας για τα παιίιά, γιά τβυς έπισκεΐττας σας. Τό καρδιοκτύπι μήπως ώέν βρήτε άγνά όλι- κά, μήπως δέν σάς πετώχουν οί κουραμπιεύε;, ή μη σ«5 κάψη ό φοϋρνος την βααιλοπητα δέν τό εχετε εφέτος. _ Ό πεφημισμενος Ζαχαροπλαστης τού «Ε- ΰΝΙΚΟΥ» αχς άπαλλάσσει άπβ κάθε άνησυχία καί φροντίιία. Διότι δι' όλας τάς εορτασίμους ημέρας, διά τάς έσπερίδα; οας, διά τα δώρα πού θά ατεί- λετε είς φιλικά σας σπίτια, θά έχη άνά πάσαν στιγμήν είς την διάθεσιν σας: ©ΑΥΜΑ2ΙΟΥΣ ΑΜΥΓΔΑΛΩΤΟΥ- ΚΟΥΡΑΜΠΙΕΔΕΣ, ΒΑΣΙΛΟΠΗΤΕΣ σέ δποιο μέγεθος θελήσετε μέ άγνά ύ- λικά, ΦΡΟΥ-Ι- ΓΛΑΣΣΕ φρεσκότατα είς μεγάλην ποικιλίαν, ΣΟΚΟΛΑΤΑ- ΚΙΑ, ΜΑΡΟΝ ΓΛΑΣΕ, ΜΑΡΟΝ ΝΤΕ- ΓΚΙΖΕ άπαράμιλλα. ΤΟΥΡΤΕΣ είς ώραΐα πρωτότυπα σχε- δια, καΐ έ,τι άλλο θελήσετε δι' Ιδιαιτέ- ρων παραγγελιών. Προμηθευόμίναι τα γλυκά βας άπό τό «ΕΟΝΙΚΟΝ» κκί οΐκονομίαν ϊχβτε καί τβύς ιίικοώς σας θά κατβνθουσιάσετε, διότι όπως εί¬ νε γνωστόν μέχρι βήμερον, κανείς δέν ήμφι- οβήτπσε την ΰηβροχήν μας. Μβτά πλείστης τιμής ΤΟ «ΕΘΝΙΚΟΝ» Αναχωρεί έξ Ηρα¬ κλείου εκάστην ΚΥΡΙΑ¬ ΚΗΝ ρράδυ κατ' ευθεί¬ αν ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΕΤΑΡΤΗΝ βραδυ κατ' Ευθείαν ΠΕΙΡΑΙΑ, λθρον, ΓΜΝΟΝ, 11<νον, Νάί,ον. — 'Αναμνηστικά γραμματό- σημα. 'Λνακοινώ36ΐ5 ^ΙΚ τα μέλλοντα νά έκδοθοΰν έπ' εϋκαιρία των γάμιιν τοϋ Διαδόχου Παύλβυ ά- ναμνηστικά γραμμχτοσημα άνα- φερουν ότι ταυτα θα φέρουν τάς εΐκόνας τοϋ Διαδβχου καί τής πριγκηπίβσης Φρειδερίκη; μέ τό βασιλικόν στεμμα έν τω μέσω αυτών καί έπίτής κορυφάς Οά εί ν*ι άξίας μιας, τριών καί όττώ δραχμών, θά τεθοΰν εί; κυκλο¬ φορίαν την 9ην Ίανουαρίου 1935, ημέραν των γάμων της Α. Β. Υ. τοΰ Διβιδόχου. —Ή ιδιότης τοΰ έφέδρου παλαιοΰ πολεμιστοΰ. Ό ΰφυπβυργός της "Εργασίας δι" έγγράφου τού πρός τόν νομι- κίν σύμβουλον τού 'Υφυηοκρ- γείου, παρακαλεϊ οπω; γνυμοώο- τήστι επί τού ζητήματο; εάν δύ¬ νανται νά χαρακτηρΐ39οΰν έφε- δροι παλαοί πολεμισται οί ώ; έ- θελοντα'ι η έφεύροι π κληρωτοί καταταγεντες καί μετέπειτα μονι- μοποιηθεντες. παραμείναντε; δέ . «τί μετχ την λήξιν τοΰ πολέμου είς τάς τάξεΐς τοΰ στρατοΰ ώς μόνιμοι άπολαμβάνοντες όλω ν των εϋεργετημάτΜν των μονίμων, ώς τοιούτοι πλέον. ΛΙΝΛΡΔΛΚΗ Τπλβφ. 5-41 ■■••«•■«■••■■■■■■■■■•εί ΠΩΛΕΙ Γ ΑΙ οίκί'ϊ είς κεντρικήν σονοικίαν, μέ 4 κόρια δωμάτια, κουζίναν, αύλήν, πη/άδι κ λ. άντ'ι 1^0.000 δραχμών Πληροφορίαι, κουρείον κ. Ζ. Γαλυκιανακη, δδός Καλοκαιρινοϋ (Πλατειά Στράτα. —Ή ενίσχυσις των νομοκτη- νιατρικών ύπηρεσιών. Κατόπιν συνεννοήσεως μετα$ύ των υπουργείων Στρατιωτικών καί Γεωργίας, άΐτεφασίσθη έπως ένιοχύωνται ό'που παρίσταται πρός τοΰτοκνάγκη «ι νβμοκτπνια τρικαί ΰππρεαίαιδιά στρατιωτικών κτηνιάτρων κατά την έκτέλυιν τής άστυκτηνιατρική; ϋπηρεσίει;. Εί; περίπτωσιν μάλΐστα κατά τίιν οποίαν, λόγω ύπιισεσιακών άναγκών ό νομοκτηνίατρος άπου- σιάζει έκ τής έδράς τοι>, θα συμ
  πληρβϋται υπό κτηνιάτρου τής
  οίκείας στρατιωτικΓι; φρουρά;, ό
  οποίος θά εκτελή την όλην άατυ·
  κτηνιατρικην ΰρηρεσίαν καϊ μκ-
  λιστα την επιθεώρησιν των «φα-
  γίων των ηρβοριζβμβν'ων διά την
  δημοσίαν κατανάλωσιν.
  ΕΙΝΕ ΤΟ "ΕΘΝΙΚΟΝ"
  ^
  ΚΕΝΤΡΙΚΟΝ: Πλατεΐα Αγ. Αικατερίνης.
  ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ: Πλατειά Στράτα.
  Στου . Μάρκου Ανδρεαδάκη
  ολες ο! νέες πλάκες γραμμοφώνων.
  Η ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΣ ΤΟΝ ΔΒΡΟΝ
  1Η01ΕΙΚΝΥΕΙ ΤΗΝ ΟΡΙΚΤΙΚίΤΗΤΑ ΣΑΣ
  Κάλτσες,
  Κάλτσες,
  Κάλτσες
  ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ:
  Α^ΒΟΠΑΤΖΗ
  Ηράκλειον—Κρήτης
  Γραφεΐα έναντι Παλ. Νομαρχίας
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  Πρωΐα Τετάρτης
  29 Δ ε κεμ βρίου 1937
  Ο ΑΓΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΤΕΡΟΥΕΑ
  ΕΑΑΟΕΝ ΑΠΟΦΑΣΙΣΤΙΚΗΝ ΦΑΣΙΝ
  ΚΑΙΕΤΑΙ ΤΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΝ
  ΟΠΟΥ ΩΧΥΡΟΘΗΣΑΝ ΟΙ ΕΘΝΙΚΟΙ
  ΑΘΗΝΑΙ 28 Δεκεμβριού (τούάν
  ταποκριτοΰ μας). — Νεώτεραι πλη
  ροφορίαι έκ Ηαρισ'ων άναφέρουν ότι
  έντός τοΰ Τερουέλ έλαβε χώραν )ζθέ
  άποφασιστική μάχη, των έρυθρών έπι
  τεθέντων σφοδρώς εναντίον τοΰ έκ ε ι
  Σεμιναρίου καί άλλων κτιρίων όπου
  ευρίσκονται ώχυρωμέναι άπό τής προ-
  χθές δυνάμεις των έθνικών.
  Τό Σεμινάριον καίεται ήδη έκ τού
  βομβαρδισμοΰ, χωρίς νάπαραδοθοΰν οί
  βντός αυτού ευρισκόμενοι.
  ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ ΣΗΜΕΡΟΝ
  ΠΕΙΣΜΑΤΩΔΗΣ ΜΑΧΗ
  ΑΘΗΝΑΙ 28 Δεκεμβριού (τού άν
  ταποκριτού μας).— Τηλεγραφήματα
  Ββρολίνου άγγέλλουν ότι δι* αύριον
  (σήμερον) άναμένεται πειαματώ
  δης μάχη ολίγον έξωθι τού Τερου
  έλ όπου έφθαναν τα ατρατεύματα τού
  στρατηγοΰ Άράντα. Ή μάχη αυτή κα-
  τά τάς ιδίας πληροφορίας προμηνύβται
  άποφασιστική διά την κατοχήν τοΰ Τε¬
  ρουέλ υπό των έρυθρών ή τόν έξα-
  ναγκασμόν αυτών είς οπιβθοχώρησιν.
  ΟΙ
  ΟΤΙ
  ΙΣΧΥΡΙΖΟΝΤΑΙ
  ΕΙΣ ΑΝΔΑΛΟΥΣΙΑΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 28 Δεκεμβριού (τού
  άνταποκρ:τού μας).— "Εκ Βαρκελώνης
  μέσω Παρισίων αγγέλλεται ότι επίθε¬
  σις των έρυθρών είς τό μέτωπον τής
  'Ανδαλουσίας εστέφθη υπό επιτυχίας.
  Οί κυβερνητικοί αγγέλλεται ότι κατέ¬
  λαβον διάφοραι σημεία είς τό μέτω¬
  πον τούτο.
  ΑΦΙΚΕΤΟ ΧΟΕΣ ΕΙΣ ΑΘΗΝΑΣ
  ΕΚ ΠΑΡΙΣΙΟΗ Ο ΠΡΙΓΚΗΨ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 28 Δεκεμβριού (τού άν-
  ταποκριτοΰ μας).— Σήμερον αφιχθη έκ
  Παρισίων ό πρίγκηψ Γεώργιος. Ή κά·
  θοδος τού πρίγκηπος εγένετο έπ' ευ¬
  καιρίαν των γάμων τοΰ Διαδόχου Παύ-
  λου είς τούς όποίους ούτος θά παραστή
  ομού μετά των άλλων πριγκήπων.
  ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΠΑΝΤΟΤΕ
  Η ΙΑΠΩΝΙΚΗ ΠΡΟΕΛΑΙΙΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 28 Δεκεμβριού (τοΰ άν¬
  τ αποκριτοΰ μας).— Τηλεγραφοΰν έκ
  Σαγκάης ότι οί Ίάπωνες συνεχίζουν
  πάντοτε την προέλασιν αυτών είς τό ε¬
  σωτερικόν τής Κίνας. Οί Κινέζοι, κα-
  τα τα αύτά τηλεγραφήματα, άντιτάσ-
  «ουν άσθενή άμυναν.
  ΣΗΜΕΙΟΥΤΑΙΥΦΕΣΙΣ
  ΤΗΣ ΚΑΚΟΚΑΙΡΙΑΣ ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ
  ΑΘΗΝΑΙ 28 Δεκεμβριού (τού
  άνταποκριτού μας).— Καθ* ά ανακοι¬
  νούται κατά τό τελευταίον είκοσιτετρά-
  ωρον εσημειώθη ΰφεσες τής κακοκαιρί-
  ας έν Ελλάδι. Είς Αθήνας ή θερμο-
  κρασία άνήλθε χαί έπεχράτησβν σχετιχή
  αίθρία τής οποίας έπωφελήθη ό κόσμος
  διά νά εξέλθη άθρόος είς τα κέντρα καί
  τα περίχωρα.
  Οί Γάλλοι διά τα έν Ρουμανία.
  Νέαι καταδικαι είς Ρωσσίαν.
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ (ραδιογρ ). — Οί
  Γαλλικοί πολιτικοί κύκλοι πα-
  ρακολουθοΰν την έν Ρουμανία
  κατάστασιν έκφράζουν δέ την
  πεποίθησιν δτι ή πολιτική κρί¬
  σις έν αυτή θά διευθετηθή
  καί δτι τα κόμματα μετά την
  παραίτησιν της κυβερνήσεως
  Ταταρέσκο δέν θά θελήσουν
  νά παρατείνουν την άβεβαιό-
  τητα, τόσον επιζημίαν είς την
  Ρουμανίαν.
  ΛΟΝΔΙΝΟΝ (ραδιογρ.).—Έ
  φημερίδες τινές τής αντιπολι¬
  τεύσεως έπιτίθενται κατά τής
  κυβερνήσεως, ήν κατηγοροϋν
  επί άδρανεία άπέναντι τής έ
  κρύθμου έν Παλαιστίνη κατα
  στάσεως.
  ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ (ραδιογρ.).—
  Ό Γερμανικός τύπος σχολιά-
  ζει σήμερον διά μακρών τάς
  νέας έν Ρωσσία έκτελέσεις ύ-
  ποσημειώνων τάς πληροφορί¬
  ας τού «Έγχωρίου Άγγελια-
  φόρου» τού ΒερολΙνου άγγέλ
  λοντος δτι κατά τό 1937 έτυ-
  φεκίσθησαν έν Ρωσσία βάσει
  επισήμων όμολογιών, 4800 ά-
  τομα.
  Έξ άλλου καΐ κατά τάς
  ιδίας πληραφορίας των Γερμα!
  νίκων δημοσιογραφίαν κύ
  κλων, επίκειται ό τυφεκισμός
  250 ανωτέρων ΰπαλλήλων με
  ταξύ των οποίων ό τέως πρε
  σβευτής έν Βερολίνω Γιούρι
  νεφ.
  ΡΩΜΗ (ραδιογρ ) Κατ' είδή-
  σεις έκ Σαραγώσης παρατη-
  ρεΐται έκεΐ συγκέντρωσις ίσχυ
  ρών δυνάμεων των έθνικών.
  'Υποτίθεται δτι πρόκειται πε
  ρΐ γενικεύσεως έπιθετικής έ
  νεργείας των έθνικών στρα
  τευμάτων είς την γραμμήν
  Ούέσκας— Σαραγώσης.
  Τό Ταμείον Άσψαλίσεως έμπορον
  καί αί έμπορικαι έπωνυμίαι.
  "Υπό τού ένταθθα Έμπορι-
  κοΰ καί Βιομηχανικοΰ Έπιμε-
  λητηρΐου ελήφθη έγκύκλιος
  τοθ Ταμείου Άσφαλίσεως έμ-
  πόρων διά τής οποίας ζητεϊ-
  ται ή ύποβολή πρός αύτό κα-
  ταστάσεων είς άς νά περιέ-
  χωνται τα όνόματα των είς
  τα έμπορικά αύτοΰ τμήματα
  έγγεγραμμένων έμπόρων.
  Κατά παρασχεθείσας σχε¬
  τικώς πληροφορίας, ίκανσΐ νε-
  αραί έπιχειρήσεις καί έν Η¬
  ρακλείω παρέλειψαν νά κατα
  χωρήσωσιν την έπωνυμίαν
  των είς τα οίκεΐα μητρώα τοθ
  ι Έμπορικοΰ καί Βιομηχανικοΰ
  Έπιμελητηρίου, ώς έκ τούτου
  δέ δέν θά δυνηθώσιν αυται νά
  συμπεριληφθώσιν είς τάς ώς
  είρηται καταστάσεις.
  Έπειδή δμως τό τοιούτον
  έκτός τού δτι συνεπάγεται την
  στέρησιν των είς αύτάς προ¬
  βλεπομένων εύεργετημάτων,
  δημιουργεΐ έξ άλλου κσΐ συ¬
  νεπείας διά τούς μή συμμορ-
  φωθησομένους, παρέχεται ή
  πληροφορία δτι τό Έπιμελη
  τήριον θά δεχθή σχετικάς αί
  τήσεις παρά των ανωτέρω έ
  πιχειρήσεων μέχρι τής ύποβο
  λής των ζητηθεισών καταστά-
  σεων. Παρερχομένης τυχόν ά
  νεκμεταλλεύτου .τής εύκαιρί
  άς ταύτης, ουδενός εύεργετή
  ματος, ώς ανεκοινώθη αρμο¬
  δίως, θά τύχωσιν αθται μελ
  λοντικώς, θά άπολέσωσι δέ
  καί τα δικαιώματα αυτών έ
  ναντι τού ανωτέρω ιομείου
  Ο ΕΚΤΕΛΩΝΙΣΜΟΣ
  ΕΝΕΧΥΡΙΑΣΜΕΝΩΝΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ
  Πρός τάς τελωνειακάς αρ¬
  χάς παρεσχέθησαν έγκυκλίως
  οδηγίαι περί τοϋ τρόπου έκτε-
  λωνισμών έμπορευμάτων ένε-
  χυριασμένων παρ' άνεγνωρι-
  σμέναις τραπέζαις.
  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ ΚΑΙ ΚΙΝΗΣΙΣ
  ΑΙ κυμανθεΐσαι χθές έν τη άγορφ μας τιμαί των κατωτέρω έγχω
  ρΐων προϊόντων είχον ώς ακολούθως:
  Σταφίοες.
  Σουλτανίναι
  ΑΓΡΟΝΟΜΙΚΑΙ
  ΔΙΚΑΣΙΜΟΙ
  Τό Άγρονομειον Χερσονή-
  σου καθώρισε διά τόν ερχό¬
  μενον μήνα τάς κάτωθι δικα-
  σίμους άγροζημιών. Είς Χερ¬
  σόνησον την 21, είς Κόξαρη
  την 22. είς Ανώπολιν την 24,
  είς Μοχόν, την 26 καί είς Άβ
  δοΰ την 27, Διά τόν αυτόν
  μήνα ωρίσθησαν δικάσιμοι υ¬
  πό τοθ άγρονομείου Βιάννου
  αί εξής: Την 23 είς Άνω Βίαν
  νόν, την 24 είς Άμυρά, την
  25 είς Πεθκα καί "Αγ Βασί¬
  λειον καί την 26 είς Καλάμι.
  Είς Άρχαναις ωρίσθη δικάσι-
  μος ή 8 έρχομένου μηνός καΐ
  είς Κνωσόν ή 10 Υπό τοθ
  άγρονομείου Αγ. Μύρωνος
  ωρίσθησαν έπίσης δικάσιμοι
  άγροζημιών ή 12{* είς Βοθτες,
  ή 13 είς Κορφές, ή 14 είς Ά¬
  νω Άσίτες, ή 15 είς Δαφναΐς
  19 είς "Αγιον Μύρωνα, ή
  20 είς Κρουσώνα καί ή 21
  είς Βενερατο.
  ΕΚΤΕΛΩΝΙΣΜΟΙ
  ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ
  ΕΙΣ ΚΑΛΟΝ ΣΗΜΕΙΟΝ ΑΙ ΣΧΕΣΕΙΣ
  ΓΑΑΑΙΑΣ Κ1Ι ίΕΡΜΑΗΙΑΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 28 Δεκεμβριού (τοΰ άν-
  ταποκριτού»μας).— Κατά τηλεγραφή¬
  ματα έκ Βερολίνου οί Γερμανικοί κύ¬
  κλοι δέν παύουν νά βεβαιούν ότι μετά
  τό ταξίδιον τοΰ^κ. Φλαντέν αί Γαλλο-
  γερμανικαί σχέαεις ευρίσκονται είς κα¬
  λόν σημείον, δυνάμενον νά [προεικάση
  κ»Ι δια μίαν γενικωτέραν συνεννόησιν.
  Διά τηλεγραφήματός τού
  πρός τάς τελωνειακάς αρχάς
  τό υπουργείον των Οίκονομι-
  κών ανακοινοί δτι άπό 1 Ί-
  ανουαρίου οί έκτελωνισμοί έ-
  σθονικών προϊόντων θά ένερ-
  γοϋνται βάσει τοϋ οίκείου τι-
  μολογίου δεόντως θεωρημέ-
  νου, τής αδείας έκτελωνισμσϋ
  τής Τραπέζης τής Ελλάδος
  καί τοΰ πιστοποιητικοΰ κατα-
  ταγωγής. Δι* ετέρου τηλεγρα¬
  φήματός τού τό υπουργείον
  τώνθίκονομικών παραγγέλλει
  δπως άπό 1 Ίανουαρίορ έ-
  φαρμόζεται ή ρήτρα τοΰ μάλ¬
  λον ευνοουμένου κράτους επί
  των εισαγομένων προϊόντων
  καταγωγήο Λιθουανίας. Οί
  έκτελωνισμοί καί των έμπο¬
  ρευμάτων τούτων θά ένεργών-
  ται υπό τούς δρους τούς άνα-
  φερομένους διά τα έσθονικά
  προϊόντα.
  Η ΕΙΣΑΓΩΓΗ
  ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΧΑΡΤΟΥ
  Διά κοινής αποφάσεως των
  ΰπουργών Οίκονομικών καί
  έθν. Οίκονομίας έξουσιοδοτεϊ-
  ται ή Τραπέζα τής .Ελλάδος
  δπως χορηγή αδείας είσαγω-
  γής δημοσιογραφικοΰ χάρτου
  μέχρι ποσοστοΰ 10ο)ο έκ τής
  δυναμικότητος των είσαγωγέ-
  ων έπομένου εξαμήνου.
  Καραμπ.
  Ελεμέδες
  Ταχτάς
  Μαύραι
  α'
  β'
  Υ'
  α
  β'
  Υ'
  α'
  β'
  Υ'
  δρ. )
  22.-23.-
  ( 10.50—Π
  9.- 9.50
  ( 9.-9.5Ο
  7 80-8.
  Χαρούττια » 3.
  •Ελαια 5ο » 22.80
  » κοινά »
  Σάπωνες.
  Λευκοί α' ποιότητος δρ.
  » β' » »
  Πράσινοι α' ττοιότ. »
  » β' » »
  θΐνοι.
  Αρχανών τό μίστατ.
  Μαλεβυζίου κατ' οκάν δρ. 5.
  20.- 24
  19.- 23
  21.50
  19.-
  45.
  Σημ. Τάς ημέρας αύτάς εσημειώθη σχετική μείωσις των τιμών
  τοΰ ελαίου οξύτητος 5 βαθμών κυμαινομένων πρός δρ. 228Θ κατ' ό
  κάν μέ αύξομείωοιν 0,25 δρ.
  ΤΟ' ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ ΕΝ ΗΡΑΚΛΕΙΩ
  ΤΙΜΑΙ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
  ΖυρίχΓ
  Παρίσι
  28ης Δεκεμβριού 1937
  -Αγορά Πώλησις
  Παρίσιοι
  Λονδίνον
  Νέα 'Υόρκη
  25.30-
  3.68
  546
  109.30
  25.55
  3.78
  550
  110.30
  "Αμστερδαμ
  Στοκχόλμη
  Βρυξέλλάι
  Βαρσοβία
  Άγορά Πώλησις
  60.70 61.30
  28.10 28.3!
  3.71 3.75
  20 75 21.-
  Ο χ.
  ΚΑΙ
  ΠΑΠΑΔΗΜΑΣ
  ΤΟ ΣΤΡΑΤΕΥΜΑ
  Επί τή εύκαιρία των έορ-
  τών ό ύφυπουργός των Στρα-
  τΐΰίτικών κ. Παπαδήμας άπηύ
  θυνεν ημερησίαν διαταγήν
  πρός τάς στρατιωτικάς αρχάς
  ερχόμενος ϊνα τό επικείμενον
  νέον έτος 1938 αποβή διά
  τό στράτευμα περισσότερον
  καρποφόρον τοϋ λήγοντος.
  ΤΑ ΑΡΧΑΙΟΛΟΠΚΑ ΛΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ
  Ή Νομαρχία "Ηρακλείου
  απηύθυνεν εγκύκλιον πρός
  τούς Άγρονόμους, τούς επι-
  θεωρητάςδημοτικών σχολείων,
  τούς προέδρους Κοινοτήτων
  καί την Διοίκησιν Χωροφυλα-
  κής Ηρακλείου διά τής οποίας
  συνιστδται ή Εκδοσις όδηγιών
  πρός τούς κστοίκους τής ύ-
  παίθρου ώστε νά μην άμε-
  λοθν ούτοι νά άναφέρωσιν
  είς τάς πλησιεστέρας αρχάς
  τάς τυχόν άνευρέσεις παρ'
  αυτών άρχαιολογικής άξίας
  αντικείμενον.
  Η ΑΝΑΛΩΣΙΣ
  ΚΕΝΩΝ ΔΟΧΕΙΟΝ
  Καθ' άρμοδίαν ανακοίνω¬
  σιν πρός τάς τελωνειακάς άρ
  χάς δύνανται μέχρι τέλους
  Μαρτίου 1938 νά άναλωθώ-
  σι τα κενά έν γένει δοχιεΐα
  τα τεθέντα είς άποταμίευσιν
  μέχρι τέλους Ίουνίου 1934 ά-
  διαφόρως άν μετέπειτα ήχθη-
  σαν ταυτα είς άποταμίευσιν
  δι' ελευθέραν χρήσιν.
  ΤΟ ΓΑΛΑ ΚΑΟΥΤΣΟΥΚ
  Δι* ύπουργικής αποφάσεως
  παρετάθη μέχρι 31 τρέχ. μη¬
  νός ή προθεσμία είσαγωγής
  γάλακτος καουτσούκ δασμ.
  κλ. 159 η 20 χρεώσει τού εί-
  σαγωγικοΰ δικαιώματος τοϋ
  ι λήξαντος εξαμήνου.
  ΓΕΝ. ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ
  ΤΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΩΝ
  Την προσέχη Κυριακήν συ-
  νέρχεται είς Γεν. Συνέλευσιν
  είς τα γραφεΐα τοΰ Έπαγγελ
  ματικοΰ καί Βιοτεχνικοΰ Έπι¬
  μελητηρίου Ηρακλείου ό Σύν-
  δεσμος Παντοπωλών Ήρα
  κλείου.
  Η ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΚΑΠΝΟΥ
  Τό υπουργείον των 'Εσωτε
  ρικών απηύθυνεν εγκύκλιον
  πρός τάς Νομαρχίσς καί τάς
  άλλας αρμοδίας αρχάς δι' ής
  εντέλλεται νά έπιστή ή προ-
  σοχή των προέδρων Κοινοτή-
  των επί των σοβαρών συνε-
  πειών τής μή προσηκούσης
  καί άκριβοϋς συμπληρώσεως
  ή συντάξεως των δηλώσεων ή
  Των άδειών καλλιεργείας κα-
  πνρϋ καί άλλων φορρλογικής
  φύσεως τοιούτων, έξ φν δημι
  ουργοθνται μεγάλαι ανωμα¬
  λίαι είς τάς ϋπηρεσίαςκαί ποι
  νικαί εύθύναι των καπνοπα-
  ραγωγ&ν καί φορολογουμέ-
  νων έν γένει.
  Η ΕΞΑΓΩΓΗ ΕΛΑΙΩΝ
  Κατά πληροφορίας αρμοδί¬
  ως παρασχεθείσας. συνεχίζον
  ται είς έπίπεδα τιμών χαλαρώ-
  τερα αί έξ Ελλάδος έξαγω-
  γαί ελαίου δι' Ιταλίαν μέσω
  κλήριγκ. Αί σημειούμεναι τι¬
  μαί εΤνε Λ.Ά. 50—51 τα 1000
  χιλγρ. ραφινέ παραδοτέα κα¬
  τά τόν Ιανουάριον βαρέλια
  έπιστρεπτέα. Διά τα πεντά-
  βαθμα σημειούνται τιμαί Λ.
  Ά. 44—45 παραδοτέα κατά
  τόν μήνα Ιανουάριον, βαρέ¬
  λια δωρεάν,
  ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ
  Σήμερον τό εσπέρας θά συ-
  νέλθη είς συνεδρίασιν τό Δη¬
  μοτικόν Συμβούλιον Ηρακλεί¬
  ου.
  30 Πρωίνή
  ΛΜΕΡΙΚΛΝΟΙ
  ΔΥΣΠΙΣΤΟΙ ΠΡΟΣ ΤΛΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ
  ΤΑΣ ΟΠΟΙΑΣ ΠΑΡΕΣΧΕΝ
  Η ΙΑΠΟΝΙΚΗ ΚΥΒΕΡΝΗΣΙΣ
  ΤΟ ΗΟΜΟΣΧΕΑΙΟΗ ΔΙΑ ΤΟΝ ΠΟΛΕΜΟΝ
  , ΑΘΗΝΑΙ 28 Δεκεμβριού (τού
  ανταηοκριτοΰ μας).— Νεώτεραι είδή-
  σεις εκ Νέας Υόρκης άναφέρουν ότι οί
  Άμερικανοί φαίνονται δύσπίστοι είς
  τάς έγγυήσεις τάς οποίας παρέσχεν ή
  Ίαπωνία διά την μή επανάληψιν επει¬
  σοδίον, ως εκεΐνο τής κανονιοφόρου
  «Ηάνεϋ», καί γενικώς άπέναντι των έν
  Κίνα συμφερόντων των Ήνωμένων ΙΙο-
  λιτειών.
  Οί κύκλοι μάλιστα τοΰ Κογκρέσσου
  προτίθενται νά προκαλέσουν απόρριψιν
  τής τροπολογίας τού Ρούσβελτ, διά
  τής οποίας είς τάς υφισταμένας νομο-
  θετικάς διατάξεις περί κηρύξεως πο¬
  λέμου προστίθεται νέα τοιαύτη περί δη-
  μοψηφίσματος, άνευ τοΰ όποίου δέν
  δύναται νά κηρυχθή πόλεμος. Οί κοι-
  νοβουλευτικοΐ κύκλοι φρονούν ότι διά
  τού τρόπου τούτου έπιβραδύνεται κάθε
  μέτρον είς τό μέλλον, άν ή Ίαπωνία
  άποδειχθή κακόπιστος.
  ΙΑΟΟΝΕ! ΑΠΕΚΑΕΙΣΛΝ ΣΤΕΝΟ!
  ΤΟΝ ΚΙΝΕΖΙΚΟΝ ΛΙΜΕΝΑ ΤΣΙΝΤΛΟ
  ΒΑ ΠΑΡΕΜΠΟΑΙΣΒΗ ΠΟΛΕΜ. ΑΗΕΦΟΑΙΑΣΜΟΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 28 Δεκεμβριού (τού άν-
  άνταποκριτού μας).— Τηλεγραφοΰν έκ
  τού έξωτερικού ότι ό Ίαπωνικός στό-
  λος απέκλεισε στενώς τόν Κινβζικόν λι¬
  μένα Τσίν Τσάο μέ σκοπόν νά παρεμ¬
  ποδίση κάθε πολεμικόν έφοδτασμόν
  δι* αυτού.
  II
  ΚΥΒΕΡΝΗΣΙΣ ΤΑΤΑΡΕΣΚΟ
  ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ_ΓΟΝ ΕΚΛΟΓ1Ν
  ΑΘΗΝΑΙ 28 Δεκεμβριού (τού
  ταποκριτοΰ μας). — Έκ Βουκουρε-
  στίου αγγέλλεται επισήμως, ότι παρη¬
  τήθη ή κυβέρνησις Ταταρέσκο. Συμφώ¬
  νως πρός τάς χθεσινάς είδήσεις ή κυβέρ¬
  νησις εφέρετο πρός παραίτησιν Ι καθ* ό¬
  τι έκ των τελευταίων έκλογών δέν συνε¬
  κέντρωσεν απόλυτον πλειοψηφίαν.
  ΚΡΙΝΕΤΑΙΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ
  Η ΑΠΑΝΤΗΣΙΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΑΓΓΛΙΑΝ
  ΤΗΣ ΙΑΠΩΝΙΚΗΗΥΒΕΡΝΗΣΕΟΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 28 Δεκεμβριού (τού
  ανταποκριτοΰ μας).— Τηλεγραφηματα
  έ* Λονδίνου άγγέλλουν ότι οί αύτόθι
  πολιτικοί κύκλοι κρίνουν απολύτως ί-
  κανοποιητικην την απάντησιν τής *Ια«ω·
  νέας πρός την Βρεττανικόν κυβέρνησιν
  διά τόν βομβαρδισμόν Άγγλικού πο-
  λεμικοθ. Οί Ίάπωνες έν τή απαντήσει
  ταύτη ύπόσχρνται νά" τηρήσουν επαφήν
  μετά τώ,γ 'Αγγλικών άρχών τοΰ Χόγκ
  Κόγκ προκειμένου νά έπεκτείνουγ τάς
  «πιχειρήσεις μέχρι Καντώ^ος.
  Ε
  ΔΡΑΣΙΣ ΕΙΣ ΪΗΝ ΙΣΠΑΝΙΑΝ
  Η
  ΑΘΗΝΑΙ 28 Δεκεμβριού (τοΰ άν
  ταποκριτού μας)— Τελευταίαι πληρο¬
  φορίαι έκ τής Ίαπανίας βεβαιούν ότι
  έντονος πάλιν αεροποριχή δράσις ση-
  μειούτΐΑΐ εκατέρωθεν. "Ανωθεν τοΰ Τε¬
  ρουέλ συνάπτονται άερομαχίαι. 'Λε-
  ροπλάνα των Έθνικών έβομβάρδισαν
  σημεϊα τινά τού μετώπου τής Μαδρίτης
  τραπέντα πρός Βαλένθιαν τής οποίας
  ανεμένετο νέος 6ομ6*ρδισμό?.