95217

Αριθμός τεύχους

4752

Χρονική Περίοδος

Β 1937

Ημερομηνία Έκδοσης

30/12/1937

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ΝΟΡ
  ΩΣΙΣ
  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΤΤΟΛΠΊΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
  ΣΥΝΔΡΟΜΑΣ
  Αιγυπτου
  έτησία λίρηι :ϊ
  έξόμηνο; 2
  "Αμεριχής
  ίτι,σια δολ. 15
  εξάμηνον · 8
  Τι"
  χ.ατά φύλλον
  Δραχ. 2
  30
  ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ
  1937
  ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΑ
  ΟΛΟΣ ΜΙΝΩΤΑΥΙΌΥ
  ΥΠΕΥΒΥΝΟΣ ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΘΡ. Ν ΣΤΑΥΡΑΚΗ!
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ ΚΡΗΤΗΣ · ΕΤΟΣ 22ΟΝ
  ΑΡΙβΜ. ΦΥΛΛΟΥ 4752
  ΔΙΕΥΘΥΝΓΗΣ: ΑΝΔΡ. Μ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ
  Η ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
  ΚΑΙ Η Τ Ο ΠΙΚ Η ΟΙΚΟΚΟΜΙΛ
  Άνασκοποΰντες την οικο¬
  νομικήν κατάστασιν τοΰ τό¬
  που μας, ώς έξειλίχθη αυτή
  κατά τό λήγον ήδη έτος ση-
  με.ιώνομεν μέ ιδιαιτέραν ό¬
  λως ευχαρίστησιν μίαν αί-
  σθητήν βελτίωσιν δυναμέ-
  νην νά θεωρηθή ώς άρχή
  πλήρους άναρρώσεως. Ό τό-
  πος μας, υποστάς αλλεπαλ¬
  λήλους καταστροφάς έκ θε-
  ομηνιών καί συνεχών άφο-'
  ριών καί δεχθείς τόν αντί¬
  κτυπον τής διεθνοΰς οίκο-
  νομικής κρίσεως καί τής
  νομισματικής ασταθείας, ά-
  ποτέλεσμα τοΰ όποίου υπήρ¬
  ξεν ό έκπεσμός των τιμών
  των γεωργικών εΐδών καί
  ιδία των άμπελουργικών
  προϊόντων, διήλθε βαθείαν
  κρίσιν κατά τα τελευταία
  ετη. Δέν θά είναι μάλι-
  στα ύπερβολή εάν λεχθή ότι
  ό νομός τοΰ Ηρακλείου έ-
  δοκίμασε περισσότερον ά πό
  κάθε αλλο διαμέρισμα τής
  χώρας τάς καταστροφικάς
  συνεπείας τής οίκονομικής
  θυέλλης των τελευταίαν έ-
  τών. Καί τουτο διότι έκτός
  των θεομηνιών καί τοΰ
  έκπεσμοΰ των τιμών των ά-
  γροτικών προϊόντων, συνέ¬
  τεινεν είς τουτο καί τό
  γεγονός ότι είχεν επιδοθή
  είς τεραστίας καλλιεργητι-
  κάς δαπάνας κτημάτων τα
  όποΐα οί αγρόται μας, α¬
  γοράσαντες άπό τα έκποιού-
  μενα μοναστηρι«κά, έφε-
  δρικά καί άνταλλάξιμα, δέν
  είχον άΒβπληρωσει. Δι' Ιαύ-
  τό «αί <ό ""Ηράκλειον ιτα- ρουσνάζεται ώς εν διαμέρι¬ σμα ύπερχρεωμένον έν τώ συνόλω τού. τ Ούτω, ή άγορά μας είχεν άπονεκρωθή τελείως, ή έμ- πορική , κίνησις είχε χαλα- ρωθή καί ό μαρασμός εί¬ χεν έπέλθει παντοΰ. Τα τρία Ιδίως τελευταία ΐτη ή οίκονομική ζωή τού τβ- που είχεν άποτελματωθή, ή πίστις είχεν φυγαδευβι^, αγρόται δέ καί αστοί έφε- ροντο ακατασχέτως είς τόν όλισθηρόν κατήφορον της ©Ικονομικής καταστροφής- ^ Έν τούτοις, σήμερον, ε¬ παναλαμβάνομεν, παρατη- ρεϊται μία σημαντική βελτί¬ ωσις καί άνεμος άναζωογο- νήοεως ηρχιοε νά πνέη το- βον εις την πόλιν όσον και είς την ύπαιθρον. Αί σχετι¬ κώς καλαί έσοδεΐαι των τε- λβυταίων ετών, η εξ ολο¬ κλήρου καί είς ικανοποιητι¬ κάς τιμάς διάθεσις των α- γροτικών προϊόντων και ι¬ δία των άμπελουργικων, η έφέτεινη πλουσία παραγάγη τοΰ ελαίου καί πλείστοι ©σοι αλλοι ύλικοί καί ψυχολογι- κοί παράγοντες, συνέτεινεν ώστε την περίοδον της κρί¬ σεως καί τής παρακμής να διαδϊχ6ή περίοδος αναζωογο- νήσεως'καί βαθμιαίας ανορ¬ θώσεως. Καί ένώ πρό τινος «κόμηΤέμφ^. * *%$£ τοΰ τόπου αυτού, ?Ρβ«Ρλ*Γ πον μέ «γωνίαν και δδβς τβ ναΐνον οικονομικόν βαρα- ίρον, σήμερον , «Ρ·«Ρ^ϊν μέ πίστιν καί αισιοδοξίαν πρός ένα καλύτερον μέλλον. •Η περίοδος τής χ«τ««τ"°*; ως παρήλθε πλέον καί ηδη ήρχισεν ή εξυγίανσις, η «- ρισυλλογη «αί ή πληρης οί- κονομική ' άνασυνταξις. Μ μεταβολη μ«λ»στα «υ™!* ένίνετο πρισσοτερον αντιλη- πτή τάς ήμέρ«5 αυτάς «αν δέν συνέπιπτεν η έλλειψις τής βενζίνης "ού επέφερε την διακοπήν των συγκοινω νιών την άπομόνωσιν της ύπαίέρου άπό τήν_ πόλιν κα, την χαλάρωσιν της, *««·»?■ γίας τοΰ έμπορικου καί οί χονομικοΰ όργανισμου. Είς την ευχάριστον δέ «* την μεταβολήν, ουδεμ α χω ρε. άμφιβολία ότι, ««τος των καλών σχετικώς έσοδειών, συνετέλεσε τα μέγιστα ή Τραπέζα τής Ελλάδος, διά τής σωστικής παρεμβάσεώς της. Χάρις είς την πολιτικήν την οποίαν ήσκησεν ή Τρα¬ πέζα αυτή άπό τού 1930, ό τόπος μας ενισχυθή σημαν- τικά καί διέφυγε τούς μεγά- λους κινδύνους τής πλή¬ ρους οικονομικάς καταρρεύ- σεως, κινδύνους πού εδη¬ μιούργησεν ή έξαπο- λυθεΐσα είς όλον τόν κό¬ σμον, καί είς την χώραν μας φυσικά, οίκονομική καταιγΐς μετά τό κράχ τής Νέας Υ¬ όρκης καί την απομάκρυν¬ σιν τής λίρας κατ' αρχάς καί των αλλων νομισμάτων κατό πιν έκτής χρυσής βάσεως. Καί χάρις είς την Τράπεζαν τής Ελλάδος εσώθη «ό τόπος κα¬ τά τό λήγον ήδη έτος, ότε τό εξαγωγικόν εμπόριον εί¬ χεν έξασθενήσει είς τοιού¬ τον σημείον ώστε ήπειλήθη σοβαρώς ή έμπορία των στα¬ φίδων καί ή έγκατάλειψίς των είς χείρας των παραγω- γών ελλείψει έπαρκών κεφα¬ λαίων διά την αγοράν, την επεξεργασίαν καί την εξαγω¬ γήν των. Ουδείς άλλωστε λη σμονεϊ την πρό τοΰ παρελ- θόντος Αϋγούστου κατάστα¬ σιν, ότε λόγω των τεραστίων υποχρεώσεων των μεγάλων έξαγωγέων σταφίδος ήπειλή- θη ή άπονέκρωσις τής άγο- ράς, τό κλείσιμον των έργο- στασίων σταφίδος καί ή ολο- κληρωτικη καταστροφή καί Τθΰ 4μοαρίου καί τής ·παρα- γωγής, γενική δηλαδή οίκο¬ νομική κατάρρευσις τού τό¬ που μας. Καί ουδείς ληαμονεΐ ότι αυτήν ακριβώς την εποχήν συνέπεσε νά κατέλθη είς την πόλιν μας ό Διοικητής τής Τραπέζης κ. Τσουδερός, ό οποίος καί έπενέβη προσωπι¬ κάς καί ήνοιξε νέας πιστώ- σεις καί έρρύθμιοε τό ζήτρμα κατά τοιούτον τρόπον ώστε ή σταφιδαγορά νά λειτουρ- γήοη καί πάλιν κανονικώς καί οχι μόνον ν' άπορροφή- ση όλον τό προϊόν άλλά καί νά τό πληρώση είς τούς πα- ραγωγούς είς ' έξαιρετικώς ι¬ κανοποιητικάς τιμάς. Καί ούτω χάρις είς την προσωπι¬ κήν παρέμβασιν τοΰ κ. Τσου¬ δερου, εσώθη δι' άλλην μίαν εισέτι φοράν τό εμπόριον καί ή παραγωγη τής σταφίδος, άφοΰ είχεν ήδη οωθή καί κατά τό προηγούμενον έτος διά τής ρυθμίσεως τοΰ ζητή- ματος πού είχεν άνακύψει έκ τού Γερμανικοΰ κλήριγκ καί πού επετεύχθη έπίσης χάρις είς τόν επιτύχη χειρι- σμόν καί τάς ενεργείας τοΰ ίδίου. Άλλά καί είς πλείστας όσας άλλας περιπτώσεις, ή Τραπέζα τής Ελλάδος καί έ Διοικητής αυτής εξεδή¬ λωσαν τό ενδιαφέρον των υπέρ τοΰ τόπου μ«ς, παρέ- σχον όλην την ενίσχυσιν καί την συνδρομήν των καί συνετέλεσαν θετικώς οχι μό¬ νον είς τό ν' άποτραποΰν οί κίνδυνοι καταστροφήν άλλά καί νά δημιουργή; θοΰν αί προϋποθέσεις καί αί άσφαλείς βάσεις τής αρξα¬ μένης *ΚΙ συντελουμένης ήδη οίκονομικής ανορθώ¬ σεως. , Διότι πρέπει να ομολο- νηθςτ είς αυτήν ακριβώς την* ώραν των ευχαριστών διαπιστώσεων διά την έναρ¬ ξιν μιά5 νε(Χ5 καλυτέρας περιόδου, ότι ή Τραπέζα Τή$ Ελλάδος καί ο κ. Τσουδερός δέν περιωρίσθη- σαν πβτέ είς τό έργον τής κατευθύναεως τής γενικής οίκονομικής πολιτικής τής χώρας μόνον,; άλλ' ένδιε- έ8 Η ρώς καί μέ τα τοπικά ζητή- ματα. Ειδικώτερον ό κ. Τσου¬ δερός χάρις είς τοΰ όποίου την φωτεινήν δράσιν, την εύρεΐαν αντίληψιν καί την βαθείαν γνώσιν των διεθνών οικονομικήν ζητημάτων, ή Ελλάς κατώρθωσε νά έξέλ θη άπό την δίνην τής παγ¬ κοσμίου οίκονομικής θυέλ¬ λης χωρίς μεγάλους κλυδω- νισμούς καί καταστροφάς, καθώς είναι πανθομολογού- μενον δέν παρέλειψεν ευ¬ καιρίαν, παρά τόν φόρτον καί την σοβαρότητα τ'ών με¬ γάλων άσχολιών τού, άπό τοΰ νά εκδηλώση τό ενδια¬ φέρον τού καί νά παράσχη την συνδρομήν τού είς τόν τόπον μας. Καί είναι χρέος ύπέρτατον ν' αναγνωρισθή τουτο καί νά τοΰ αποδοθή ό όφειλόμενος φόρος τής εύγνωμοσύνης την ώραν α¬ κριβώς αυτήν όπότε διαπι- στοΰνται τα πρώτα εύχάριστα άποτελέσματα τής εϋεργετι- κής δράσεώς τού. Πεταχτά οημειώματα ΚΑΤΣΙΚΕΣ Οί καυμένες οί κατσίκες! Τί έκαμαν τέλος πάντων καί ετέθησαν έκτός νόμου, Διότι παντοϋ μαίνεται ό πό λεμος κατά τής κατσίκας. Τό κατηραμένον ζώον, γρζυ γάζουν δλοι πρέπει νά εξα¬ λειφθή άπό πάσης γωνίας Έλ ληνικής γής διά νά βλα- στήση ή άποψιλωμένη ϋπαι- θρος καί νά πρασινίσουν οί φαλακρές βουνοκορυφές. Εΐπε τό υπουργείον τής Γεωργίας ότι ή κατσίκα' εί¬ ναι ό εχθράς των δασθν. Καΐ άμέσως έπλειοδότησαν οί πάν τες είς τουτο. Ιεράν συμμα¬ χίαν κατά τής κατσίκας υπέ¬ γραψαν οί πανέλληνες καί ή οργάνωσις τής άντικστσι- κικής σταυροφορίας ήρχισε μέ τυμπανοκρουσίες καί άλ- λαλαγμούς. Ό πόλεμος κατά τού δυστυχοΰς ζώου εκηρύχθη άπηνής. Καί οοτε αύτάς ό πατήρ των θεών, ό Κρηταγε- νής Ζεϋς, πού όφείλει την ζωήν καΐ την ανάπτυξιν τού ώς γνωστόν είς τό θρεπτι- κώτατον γάλα τής αίγός Άμαλθείας δέν ειμπορεί νά προστατεύση τάς άπογό- νους τής τροφοΰ τού. Καί δ- μως νομίζω ότι θά έπρεπε νά ήμεθα ολιγώτερον άγνώμο- νες πρός τό καλόν αύτό ζώ¬ ον Τρώγει λέγει τοΰς βλα- στούς των δένδρων καί κα- ταστρέψει τα δάση. Δέν τό άρνοϋμαι. Δέν είναι δμως φρονώ λόγος αύτάς δια νά αποφασίζομεν την εξολόθρευ¬ σιν τού. Διότι μέ την λογικήν αυτήν θά είμποροϋσαν καί οί κατσίκες άν εΐχαν τα αύτά αίσθήματα καί την παρομοί¬ αν πρός τοΰς άνθρώπους σκέ¬ ψιν, νά ζητήσουν την έξολό- θρευσίν μας, άφοϋ καί ημείς τρώγωμεν τό γάλα καί τό κρέας των. Άλλά βλέπετε, οί καυμένες οί κατσίκες υπήρξαν άπό στάσεως κόσμου τα πλέ¬ ον άδικημένα καί συκοφαν- τημένα δντα τής γής. Τό δνο- μά των κατήντησε συνώνυμον τής άσχημίας, τής άταξίας τής άχαριστίας καί κάθε κα- κοΰ έλαττώματος. Καΐ δμως ΰπάρχουν κατσίκες έξαιρετι- κά ώραΐες δσον καί εύγενεΐς. Κατσίκες άποκαλοΰν τίς ά- σχημες γυναΐκες, οί άνθρω- ποι τοΰ εύθηνοΰ καί χαμη- λοΰ πνεύματος. Άλλά γιστί; μήπως είναι τουλάχιστον γα- λακτοφόρες, Άλλά τότε θά ήσαν βεβαία χρήσιμες, άξιο- σέβαστες καί δχι άξιες έμ- παιγμοϋ. Άλλά μήπως είναι μονάχα αϋτό, Άνέκαθεν οί άνθρωποι ώμίλουν γιά πρό- βατα καΐ έρίφια οσάκις ήθε- λαν νά κάμουν τόν διαχωρι- σμόν των άτόμων είς άγαθά καί πονηρά, είς χρήσιμα καί άχρηστα. Κάποτε μάλιστα καθώς μοΰ διηγήθησαν, αύτός ό χαρακτηρισμός έγινεν ά- φορμή ενός χαριτωμένου έπει- σοδίαυ σέ κάποιο έπαρχιακό Γυμνάσιο τοΰ τόπου μας. Κάποιος καθηγητής ήταν ά- δύνατο νά επιβάλη τόν σεβα- σμό καί φυσικά την τάξι στούς μαθητάς τού. Την ώρα τοϋ μαθήματός τού, ή αϊθουσα μετεβάλλετο είς στίβον ταυρο- μαχιών. Άπηυδυσμένος ό Γυ- μνασιάρχης, εισήλθεν αίφνι- διαστικώς μιά μερά είς την τάξιν καί διέταξε τάν καθη¬ γητήν: —Θέλω επί τέλους νά μοΰ ξεκαθαρίσετε τα πρόβατα άπό τα έρίφια. Όκαθηγητής, πρόθυμος καΐ πειθαρχικός, ήρχισεν άμέσως την έκφώνησι τοϋ καταλόγου των μαθητών. Τάδε, πρόβα- τον! δεξιά. Δεϊνα, έρίφιον ά- ριατερά! Δέν είμπόρεσεν δμως νά συνεχίοτ]. Μαθηταί καί Γυ- μνασιάρχης έξέσπασαν είς γέ- λια. Καί Ιτσι τό ποίμνιον των μαθητων δέν εξεκαθαρίσθη. Μόνον ό κ.καθηγητής... έξεκα θαρίσθη κατ' είσήγησιν τοϋ Γνμνασιάρχου πού εζήτησε την απόλυσιν τού ώς άνικά- νου ...ποιμενάρχου! Αυτή δμως είναι ή ευθυμη πλευρά τού ζητήματος. Ύπάρχει δμως καί ή σοβαρά. Καί αυτή μας επι¬ βάλλει νά άντιμετωπίσωμε τό πρόβλημα τής αίγοτροφίας μέ περισσοτέραν περίσκεψιν. Βε¬ βαία οί κατσίκες άποτελοθν μεγάλον εχθρόν των δασών. Καί πρέπει νά περιορισθή ό άριθμός των. Άλλ' αύτό πρέ¬ πει νά γίνη βαθμιαίως καΐ μέ παράλληλον αύξησιν των ποι- μνίων των προβάτων καί των άγελάδων. Αύτό δέ ακριβώς είναι καΐ τό πνεΰμα μέ τό ο¬ ποίον έξετάζει τό ζήτημα τό υπουργείον τής Γεωργίας. Δι¬ ότι δέν πρέπει νά λησμονοΰ- μεν δτι ή κατσίκα αποτελεί πλούτον διά την χώραν καί μάς τρέφει μέ τό γάλα της. Πόσα παιδία άλλωστε δέν ά- νατρέφονται μέ τό γάλα τής συκοφαντημένης κατσίκας, δι¬ ότι οί μητέρες των θεωροΰν κατώτερον τού προορισμόν καί τής εύγενοϋς καταγωγής των τόν θηλασμόν των βρε- φων των! Καΐ θαρρώ πώς άν ήταν άπαραίτητο καί έπιβε- βλημένο νά κάμωμε την έκκα- θάρισι τής χώρας άπό τα ά¬ χρηστα καί έπιβλαβή ζώα, θάπρεπε ν' αρχίσωμε άχι άπ' τίς άθώες κατσίκες, άλλα ά¬ πό τίς εύγενεΐς αύτές μητέ¬ ρες. Μ.— ΟΠΟΣ ΔΙΑΒΑΙΝΕΙ Η ΖΟΗ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΜΠΟΝΑΜΑ Τά δώρα χαταντοΰν σωστή έ- πιστήμη τάς ημέρας αύτάς. Ό θρυλικός «μποναμάς» δέν διακρί- νεται μόνον διά την ακρίβειαν τού ένίοτε άλλά καΐ διά την είδικό- τητά τού. Ή είδικότης αυτή είνε ή έχουσα τόν λόγον έδω .. Ή έπι- λογή της αποτελεί ολόκληρον ι¬ στορίαν συνδεομένη1/ οχι μόνον μέ τά γοΰστα τοϋ λαμγίάνοντος τόν μποναμάν άλλά καί τά καπρίτσιά τού καί γενικώτερον την κοινωνι¬ κήν τού δράσιν, είτε την φα¬ νεράν, είτε την γνωστήν είς τούς αποτελούντες τά δλως οιόλου φι¬ λικόν περιβάλλον τού. —Έ έκλογή τοΰ δώρου, πρέ¬ πει νά τό ξέρης πρίν μπής έκεϊ άπό 2που θά τό άγοράσης, δέν είνε τίποτε τό ζ>·Αολο. Χρειάζεται
  τέχνη έδώ καί κάποτε... πονη-
  ριά.
  Την σύστασιν αυτήν μεταφέρω
  επί λέξει άπό την στιχομυθίαν
  συμπολιτών έτοιμαζομένοιν νά εισ¬
  έλθουν εις γνωστόν κατάστημα
  τής πόλεώς μας πρός αγοράν δώ-
  ρων. Καί δέν είχεν άδικον ό συ-
  νιστών. Άν λάβωμεν ΰπ' δψιν 8-
  λας τάς συρπρίζ πού ενθυμούμε¬
  θα έν σχέσει μέ δώρον τής πρω-
  τοχρονιΧς —τό καί κυριώτερον
  είς την ζωήν — δέν άποκλείεται
  πράγματι έδώ ουτε ή τέχνη, ούτε
  ή πονηριά. 'Υπάρχουν περιπτώ¬
  σεις πού διά νά άπολαύσετε δλην
  την χαράν τοΰ μποναμα είς Ινα ά-
  γαπώμενον πρόσωπον πρέπει νά
  καταφύγετε είς πλήθος συνδυα-
  σμών. Συμβαίνει μάλιστα τό πε-
  Σ
  ΣΜΙ
  Αί έκ τοΰ έξωτερικοΰ δια-
  βιβαζόμεναι είδήσεις κατά
  τάς τελευταίας ημέρας, έμφα-
  νίζουν την διεθνή' κατάστα¬
  σιν ώς εΐσελθοΰσαν είς πε¬
  ρίοδον ύφέσεως Ή κρίσις
  τής Άπω Άνατολής άρχί-
  ζει νά παρέρχεται κατόπιν
  των ικανοποιητικόν έξηγή-
  σεων ποϋ παρέσχεν ή Ίαπω
  νίκη Κυβέρνησις πρός την
  Μεγάλην Βρεττανίαν καί την
  Αμερικήν. Καί άν δέν δημιουρ
  γηθοΰν έν τώ μεταξύ νέα ά-
  πρόοπτα, ϊσως ή πυρκαϊά
  τοΰ πολέμου νά εντοπισθή είς
  την Κίναν χωρίς νά έπεκτα-
  θτ καί είς τόν άλλον κόσμον.
  Έξ άλλου καί είς την Ευ¬
  ρώπην, παρατηρεΐται τόν τε¬
  λευταίον καιρόν αΐσθητός κα-
  τευνασμός των πνευμάτων,
  τό ίσπανικόν δέ έπαυσε σχε
  δόν νά δίδη αφορμάς είς
  προστριβάς καί διενέξεις με¬
  ταξύ των μεγάλων δυνάμεων
  τής Ηπείρου μας.
  Ούτω διερχόμεθα μίαν πε¬
  ρίοδον ύφέσεως καί άναμο-
  νής, πού δέν γνωρίζομεν έν
  τούτοις ποϋ θά μας όδηγήστ).
  Διότι δέν ειμπορεί κανεΐς νά
  είπη μετά θετικότητος εάν
  άποτελή αρχήν γαληνεύσεως
  ή άν άποτελή απλώς την η¬
  ρεμίαν πού προηγεΐται τής
  καταιγίδος.
  Βεβαίως, ύπάρχουν αί χθε¬
  σιναί ένθαρρυυτικαί δηλώ-
  σεις τοΰ Γαλλου ύπουργοΰ
  των εξωτερικών κ. Ντελ-
  μπός πού τονίζουν δτι χάρις
  είς την σώφρονα πολιτικήν
  τής Γαλλίας καί της Άγ-
  γλίσς είς τό Ίσπανικόν, ό
  πόλεμος άπεφεύχθη καί οί
  κίνδυνοί τού άπεμακρύνθη-
  σαν. Άλλ' αί δηλώσεις αύ¬
  ται δσον καί άν προέρχων-
  ται άπό £να πρωταγωνιστήν
  τής εύρωπαικής διπλωματίας,
  έν τούτοις δέν ειμπορεί κα-
  νείς νά πιστεύση δτι δίδουν
  πλήρη την έννοιαν καΐ την
  είκόνα τής σημερινάς κατα
  στάσεως.
  Ό πόλεμος βεβαίως άπε
  φεύχθη μέχρι σήμερον. Κατά
  πόσον δμως θά κατοχυρω-
  θή καί θά εξασφαλισθή ή ει¬
  ρήνη τοΰ κόσμου είναι ά¬
  γνωστον δσον καί αμφίβολον.
  Διότι ύπάρχουν πλείστα
  δσα έκκρεμή προβλήματα
  πού εάν δέν λυθοΰν δέν θά
  εΐρηνεύση ό κόσμος καί ή ά
  πειλή τοό πολέμου θά είναι
  διαρκής.
  "Ηδη, εϋτυχώς, καταβάλλε
  ται μία προσπαθεία διευ-
  θετήσεως των παγκοσμίων
  οίκονομικών προβλημάτων. Ό
  κ. Βάν Ζεελάνδ πού είχεν
  άναλάβει τό βαρύ αύτό έργον
  πρόκειται νά υποβάλη την
  έκθεσιν τού είς την Αγγλίαν
  καί Γαλλίαν.
  Καί άνΰπάρχουνπιθσνότητες
  επιτυχίας ϊσωςνά κληθή συντό
  μωςπαγκόσμιος διάσκεψιςπρός
  τουτο. Ή σΰγκλησις δέ καί ή
  έπιτυχία μιάς παγκοσμίου οί¬
  κονομικής συνδιασκέψεως θ'
  άπετέλει τό σοβαρώτερον βή-
  μα πρός την οδόν τής γαλη¬
  νεύσεως. Διότι δταν λυθοϋν
  τά οίκονομικά προβλήματα
  πού χωρίζουν τά διάφορα
  κράτη τότε ασφαλώς θά κατα¬
  στή εΰκολος καΐ ή πολιτική
  συνδιοτλλαγή.
  ρίεργον ή χαρά αύτη νά μην Ιπι-
  τυγχάνεται οϋτε μέ τό πολυτιμό¬
  τερον μπιζοΰ! Διά τόν λόγον αυτόν
  οί εϊδήμονες τής έπιλογής καΐ
  δταν άκόμη δέν είναι οΐκονομο-
  λόγοι συμβαίνει νά προτιμοΰν τά
  εύθηνά δώρα Άλλά τά εύθηνά
  δώρα... άςίας Τά δώρα δηλαδή
  τά δυνάμενα νά προκαλέσουν την
  έκπληξιν εκείνην ή όποία θά
  πλαισιώσι^ την ημέραν σας μέ μίαν
  στιγμήν έκτάκτως τρυφεράν καί ση
  μαντικήν.
  Οί κινηματογραφικοί άστέρες,
  έδιάβασα τελευταίως εις ε"να ει¬
  δικόν ρεπορτάζ, κάνουν μικρο-
  σκοπικά δώρα, άνάλογα πάντως
  μέ τάς προτιμήσεις μεταξύ τού;... |
  Τό σύστημα αύτέ 2χουν καΐ πολ-
  λοί άπό τούς ψυχολόγους τοΟ
  μποναμά. Καί ίνα; κοΰκλος κά¬
  ποτε, "μέ εμφάνισιν δσον τά δυνα¬
  τόν ντερνιέ κρί, καί ενα άσημέ-
  ν.ο αύτοκινητάκΐ, ή Ινα κοινότερο
  άεροπλανάκι είναι δώρα δυνάμενα
  νά έπικυρώσουν τά άτοθ μιάς συρ-
  πρίζ εις μίαν επίδοξον νύμφην,
  είς Ινα μαθητευόμενον κοσμικόν
  σωφέρ, είς μίαν κυρίαν πού κα-
  τορθώνει νά... πετα πάντοτε μέ
  τα πτερά τής νεότητος. Ενθυμού¬
  μαι έπίσης ότι Ινα ζευγάρι πα-
  σουμάκια απολύτως άσσορτ'ι μέ
  τό κιμονό μιάς οικοδεσποίνης α¬
  πετέλεσαν άλλοτε συζήτησιν ημε¬
  ρών γύρω άπά τούς άξιοπρόσε-
  κτους, τοπικούς μποναμάδες. Ό
  χαρίαας εξελιχθή είς άληθινόν
  θριαμβευτήν, διά τόν οποίον άρ-
  γότερα έφλυάρησαν καί οί... κα-
  κές γλώσσες.
  • *
  *
  Τέχνη /.αί πονηριά γύρω άπό
  τό δώρον άπεδείξαμεν μέσες ά-
  κρες, δτι υπάρχε;. Ύπάρχει άκό¬
  μη καί έπιτυχία μέ χαρακτήρα
  ευρύτερον: Χάρις είς Ινα δώρον
  μπορεΐ νά γίνετε κατακτηταί
  μιάς ψυχής. Κάποτε δέ καΐ
  μιάς καρδίας ή μιάς ...προίκας.
  Υπάρχουν σταθμοι είς την στα-
  διοδρομίαν πολλών άτόμων καΐ
  αύτό έξ αίτίας τής είδικότητός
  των είς την Ιπιλογήν τοΰ μπονα-
  μά.
  —Κάθε μποναμάς θέλει; νά
  π^ς ϊχέι καί τόν .. άντίποδά τού
  Τά τελευταίον αύτό υπεστήριζε
  συμπολίτης εύφυολόγος. Καί ή¬
  το καί αύτός μέσα είς τά πράγ-
  ματα. Ό μποναμάς είνε πολλάκις
  στοιχείον ενδιαφέρον δχι μόνον
  Αί αύριαναί παραστά-
  σεις.
  Κατ' απόφασιν τής Πανελ
  ληνίου Κινηματογραφικής "Ε¬
  νώσεως, αί είσπράξεις των αύ
  ριανών παραστάσεων των
  κινηματογράφων δλης τής χώ
  ρας, θά προσφερθοϋν πρός ε¬
  νίσχυσιν τής άεροπορΐας.
  Είναι ή δευτέρα φορά κα¬
  τα την οποίαν αί κινηματο-
  γραφικαΐ έπιχειρήσεις προ-
  σφέρονται νά ένισχύσουν τό
  έργον τής άναδιοργανώσεως
  τής έθνικής μας άεροπορί-
  ας. Καί είναι άξιαι παντός
  έπαίνου δι' αύτό. Δέν αμφι¬
  βαλλομεν δέ δτι καί ό έλλη-
  νικός λαός θά βοηθήση είς
  τό έργον αύτό, δι' άθρόας ά-
  γορδς είσιτηρίων καί προσε¬
  λεύσεως είς τούς κινηματο-
  γράφους αυριον.
  Η όδός Μεσσαράς.
  Κατά τό παρελθόν θέρος
  έπισσοστρώθη μέρος τής όδοΰ
  Μεσσαράς άπό τά Μούλια μέ-
  χρι τής Άλμυρής καί τό τμή-
  μα αύτό ευρίσκεται πράγμα-
  τι είς αρίστην κατάστασιν.
  Τά άλλα δμως τμήματα έ"-
  χουν υποστή βλάβας μεγά¬
  λας, τά σκϋρα έ'χουν φθαρή,
  λάκκοι έχουν ανοιχθή καί ή
  συγκοινωνία διεξάγεται μετά
  κόπου καί έμποδίων. "Ελπίζο¬
  μεν δμως 8τι θά χορηγηθή ή
  νέα συμπληρωματική πίστω¬
  σις διά την πισσόστρωσιν καΐ
  των άλλων τμημάτων τής ό-
  δοϋ. Επί τοϋ ζητήματος αύ-
  τοϋ άλλωστε £χει ληφθή από¬
  φασις τοϋ υπουργείου τής συγ
  κοινωνίας ή όποία καί θά εκ¬
  τελεσθή. Ύπάρχει λοιπόν ελ¬
  πίς τό επόμενον έτος νά συμ¬
  πληρωθή ή άσφαλτόστρωσις
  ολοκλήρου τής όδοϋ.
  τάς κοινωνικάς σχέσει; άλλά καί
  την καθημερινήν συναλλαγήν 3-
  λως διόλου. Διά τό τελευταίον
  μάλιστα αύτό ό προλαλήσα; άφη-
  σε να εννοηθή δτι κάτι ήξερεν.
  ΛΧΜΟΔΑΙΟΧ
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ. - Σήμερον έ'να
  φίλμ κολοσσός: «Βασίλισσα Βι·
  κτωρία»,
  «ΜΙΝΩΑ»—Σήμερον τό Ρωσσι-
  κόν άριστούργημα: «Είς την υ¬
  πηρεσίαν τοϋ Τσάρου».
  ΣΗΜΕΡΟΝ -1
  ΜΕΓΑΛΗ ΠΡΕΙΗΙΕΡΑ
  Ένα ΦίλμΚολοσσός!
  ΒΑΣΙΑΙΣΣΑ
  ΒΙΚΤΟΡΙΑ
  Άπό τού σρόνου
  είς την λαιμητόμον.
  ΜΙΑ ΤΡΑΓΙΚΗ
  ΒΑΣΙΛΙΣΣΑ —
  288ον
  Τό ρωμάντζο τής δοξα-
  σμένης Αύτοκρατείρας μέ
  τόν Πρίγκηπα Άλβέρτο.
  ΓυρΙστηκε στής ϊδιες πό¬
  λεις, στά ϊδια παλάτια
  στά όποία εζησε ή πανί-
  σχυρος έστεμμένη, ποϋ ή
  δύναμΐς της έ'σεισε τα θε-
  μέλια μιας ολοκλήρου Αύ-
  1 τοκρατορίας.
  Πρωΐαγωνιστοΰν.
  ΑΝΝΑ ΝΙΓΚΛ
  ΑΝΤΟΛΦ ΒΟΛΜΠΡΥΚ
  Σήμερον ώρα 5 μ. μ.
  Σάββατον καϊ Κυριακήν
  ώρα Π π. μ. ακριβώς
  Τό ιτρωτοχρονιάτικο
  ..ΣΙΝΕΑΚ"
  έξαιρετικά ωραίον καί εύ- '
  χάριστο.
  Σημ. Διά σήμερον πρεμιέ
  ρα άτέλειαι δέν ϊσχυουν.
  Ό ούοντίατρος
  Έμμ. Ι. Αλεξάκης
  έναντι Αγ. Τίτου
  Έκπαιδευθείς είς Παρισί¬
  ους άναλαμβάνει οιανδήποτε
  θεραπείαν νοσημάτων τοϋ
  στόματος (ούλίτιδος, κακοσμΐ
  άς) συμφώνως μέ την τελευ¬
  ταίον εξέλιξιν τής έπιστήμης.
  ΈτΐΙσης όδοντοστοιχίας καί
  κορωνες έκ διαφόρων μετάλ
  λων—κορώνες έκ πορσελά-
  νης. Έπαναφορά τελείως ά-
  νώδυνος των στρεβλοφυών ο¬
  δόντων είς την κανονικήν αυ¬
  τών θέσιν.
  Τηλέφωνον 6—91.
  ΠΩΛΕΙΤΑΙ είς τιμήν εύκαιρίας
  αυτοκίνητον φορτηγόν μάρκας
  Φόρντ, μέ άδειαν κυκλοφορίας δη¬
  μοσίας χρήσεως έν αρίστη κατα-
  στάσει καί μέ έλαστικά καινουρ-
  γή. Πληροφορίαι παρά τφ σωφέρ
  κ. Γρηγ. Λαζαράκη.
  Κάθε ήμέρα σχεδόν ό δ-
  χλος έπήγαινεν £ως κάτω
  άπό τα παράθυρά της κ" έ
  ξεστόμιζε τίς χειρότερες βρι-
  σιές εναντίον της. «Είνε εύ-
  τυχισμένη σάν βασίλισσα»—
  άκουσε μιά μερά ό μικράς
  δελφΐνος νά λένε γιά κά¬
  ποιαν. Καί τό παιδάκι διε¬
  μαρτυρήθη.
  —Δέν πρέπει νά μιλάτε
  έτσι ή μαμά κλαίει διαρκώς.
  "Εκλαιγε τόν καιρό πού
  μονάχη είχεν αποδυθή στόν
  σκληρότερον άγώνα τής ζω
  ής της. Ή φύγη πρός τή
  Βαρέν καί πρό παντός
  άποτυχία της—είχεν ανοίξη
  έ'να νέο κεφάλαιο τής ίστο-
  ρίας τής έπαναστάσεως. Ά¬
  πό τό γεγονός έκεϊνο έγεν
  νήθη £να νέο κόμμα, τό
  δημοκρατικό. "Εως τότε ή
  εθνοσυνέλευσις ή"ταν έξ ό
  λοκλήρου βασιλική* άπηρτί
  ζετο άπό εύγενεΐς καί άστούς.
  Τώρα δμως, μέ τίς νέες έ-
  κλογές πού έπέκειντο, πίσω
  άπό την τρίτη τάξι, την ά-
  στική, επροχωρουσε μιά τέ-
  ταρτη—τό προλεταριδτο, ή
  μεγάλη, όρμητική, ήφαιστειώ
  δης μάζα ή όποία έτρόμα
  ζε τόσο τούς άστούς δσο
  αύτοι έτρόμαζαν τόν βασι-
  ληδ. Άνήσυχοι καί μεταμε-
  λημένοι οί εύγενεΐς καί οί
  αστοί έβλεπον τίς δαιμονια-
  κές δυνάμεις πού εΐχαν έ-
  ξαπολύο~.
  Γι' αύτό θά ήθελαν νά
  φτιάξουν γοργά-γοργά έ'να
  σύνταγμα γιά νά καθορίσουν
  τα δρια τής βασιλικής καί
  τής λαι'κής έξουσίας καί
  νά έδραιώσουν όπωσδήποτε
  μιά τάξι, ύψώνοντας έ'να
  φράγμα στόν έπαναστατικό
  χεΐμαρρο ποΰ θά παρέσυρε
  τα πάντα.
  Έπρεπεν δμως, στό σχέδι
  όν αύτό, νά προσεταιρισθοΰν
  όπωσδήποτε καί τόν βασιληά.
  Καί γιά νά τόν καταφέρουν
  άρχισαν νά τόν καλοπιά-
  νουν. Δέν τόν έψεξαν διό-
  λου γιά τή φύγη τού. Εδήλω¬
  σαν ύποκριτικά δτι δέν έφυ
  γε θεληματικά άπό τό Πα-
  ρίσι, άλλά δτι «άπήχθη».
  Καί δταν, άπό την άλλη με
  ριά, οί Ίακωβΐνοι έζητοϋ-
  σαν την έκθρόνισΐ τού καί
  ώργάνωσαν μιά δημοκρατικι1
  διαδήλωσι στό Πεδίον τού
  Αρεως, οί ηγέται τής άστι
  κης τάξεως, ό Μπαγύ καί ό
  Λά Φαγιέτ, διέταξαν, γιά
  πρώτη φορά, νά διασκορ
  πισθή τό πλήθος μέ έπελά-
  σεις καί άσφαιρα πυρά όμα
  δόν.
  (συνεχΐζεται)
  ΠΩΛΕΙΤΑΙ οίκία είς κεντρικήν
  συνοικίαν, μέ 4 κύρια δωμάτια
  κουζίναν, αύλήν, πηγάδι κ.λ. άντ
  130.000 δραχμών. Πληροφορίαι,
  κουρείον κ. Ζ. Γαλυπιανάκη, όδός
  αλοκαιρινοΰ (Πλατειά Στράτα
  Ν ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΣ ΤΩΝ ΔΩΡΩΝ
  ΑΠΟΑΕΙΚΗΪΕΙ ΤΗΝ ΠΡΑΚΤΙΚίΤΗΤΑ ΣΑΣ
  Κάλτσες,
  Κάλτσες,
  Κάλτσες
  ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ:
  Α-*ΒΟΠΑΤΖΗ
  ΚΕΝΤΡΙΚΟΝ: Πλατεί,α Αγ. Αικατερίνης.
  ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ: Πλατειά Στράτα.
  Ή στήλη τού ώραιόκοσμου.
  Μικρές έφαρμόσιμες τέχνες.
  Είς την κουζίνα σας, κυρίες
  μου, ϊχετε δτι χρειάζεται διά τάς
  φροντίδας τής καλλονής σας. Ε¬
  άν άμφιβάλλετε, διαβάσετε τό
  κατωτέρω αρθρον καϊ θά ξεύρετε
  τί συνταγές μπορεΐ ευκόλως νά
  δανεισθή τό φροντιστήριον τής
  τουαλέττες σας άπό τό ντουλάπι
  μιδς κουζίνας
  "Ενα έξαιρετικό μέσον διά την
  άφαίρεσιν των ψυμμιθίων άπό -τό
  πρόσωπον είνε ν' άλείφετε έπ'
  αύτοϋ ολίγον βούτυρο,νάσκουπίζε-
  σθε έπειτα, δττως κάμνετε διά
  την ε'ιδική κρέμα άποψυμμιθιώσε-
  ως, μέ εΐδικό επίσης χαρτί, εάν
  ύπάρχει. Περνάτε κατόπιν, είς τό
  πρόσωπο μ' Μνα τεμάχιο βάμβα-
  κος ολίγον άνθόνερο είς τό όποΐ-
  πον προσθέτετε, μόνον διά νά τό
  άρωματίσετε έλαφρά καϊ νά τού
  προσδώσετε μιά τονωτική ίδιότη-
  τα μερικές σταγόνες λεβάντας ..
  Σας ύπέδειξα άλλοτε τόν τρό¬
  πον πού θά χρησιμοποιήσετε διά
  τόν τέλειον καθορισμόν τής επι-
  δερμίδος, ίνα άλλο προιόν έπίσης
  τής κουζίνας, τό κίτρινο τοΰ αϋ-
  γοϋ, ύπέροχο διά την καλλονήν
  σας.
  —Τό τσάϊ ώς στυπτικό καΐ
  τονωτικό.
  Τα τσάί χρησιμοποιοΰμενο κρΰο
  είνε ίνα πρώτης τάξεως στυπτι¬
  κό. Μττορεΐτε λοιπόν νά τό χρη¬
  σιμοποιήσετε μετά τό καθάρισμα
  μέ βούτυρο διότι είνε άποτελε-
  1^1*^1*^0^*^^^*^·^ 4)~^^ε^^*^^^ε^ε^Β^^ρ^*Με^^Ι^Δ^*4^Β^
  σματικώτερο άπά τό άνθόνερο·
  Είνε ύπέροχο, χρησιμοποιοΰμενο
  μετά τό πρωινό ξύττνημα διά νά
  τονώσετε τό πρόσωπο, προτοθ φο-
  ρέσετε την βασική διά τό μακιγι-
  άρισμα κρέμα. Γενικά τό δυνατό
  τσάι, χρησιμοποιοΰμενο είς κομ-
  πρέσσες, είνε ίνα έζαιρετικό το¬
  νωτικό τής δψεως.
  —Μάσκα ώμορφιάς άπό μέ-
  λι...
  Ιδού άκόμη μία πολύ καλή μά¬
  σκα ώμορφιδς διά τα ξηρά δέρ-
  ματα καί την όποία έξαγάγετε έξ
  ολοκλήρου άπό την κουζίνα σας.
  Άναμίξετε 90 γρ. κριθαρένιο ά-
  λεΰρι, 35 γρ. μέλι καί τό λευκό ε¬
  νός αΰγοϋ. Τό μϊγμα αύτό κρατή-
  σετε έττί τοΰ προσώπου π&ρί τα
  είκοσι λεπτά τής ώρας.
  Τό λευκό τοϋ αΰγοΰ κτυπημένο
  πολύ καλά (μαρέγκα) καί χρησιμο-
  ποιούμενο διά τό πρόσωπο είνε
  περίφηαο προληπτικό κατά των
  ρυτίδων.
  Μέ μέλι καθαρό ή άναμεμιγμέ-
  νο μέ μιά μικρή κουταλιά λεμό-
  νι, άλείφετε τό πρόσωπο καί ετσι
  μαλακώνετε τό δέρμα, φωτίζετε
  τή χροιά καί άποφεύγετε τίς ρυ-
  τίδες.
  "Εάν Ιχετε δέρμα ξηρό καί εάν
  έν τούτοις αίσθάνεσθε την ανάγ¬
  κην νά τονώσετε την έπιδερμίδα
  σας θά Εχετε πολΰ καλά άποτε-
  λέσματα εάν κάνετε κομπρέσσες
  μέ κρύο χαυομήλι. Διά την τόνω-
  σι λιπαροθ δέρματος θά κάμετε
  κομπρέσσες ίεροβοτάνης...
  Ή Ντιστεγκέ
  ΠΡΟΣΟΧΗ
  ΕΙΣ ΤΑ ΑΙΠΑΣΜΑΤΑ ΣΑΣ
  Ή βάσις τοΰ πλουσίου καί άφθόνου είσοδή-
  ματος είνε ή καλή λίπανσις. Καί έκ τής πεί-
  ρας απεδείχθη ότι ή καλυτέρα λίπανσις γίνεται
  μέ λιπάσματα:
  «Έλέφας»
  Αφίχθησαν όλοι οί τύποι των λιπασμάτων
  «ΕΛΕΦΑΣ» δι' άμπέλους, έλαίας, σιτηρά κ.λ.π.
  καί πωλοΰνται παρά τοίς:
  ΚΩΝΣΤ. ΚΟΥΦΑΚΗ καί Σία
  ΑΔΕΛΦΟΙΣ ΜΠΟΥΡΝΕΛΟΥ
  Ό γολγοθάς
  μιάς καρδίας
  ΕΑΙΣΑΒΕΤ = =
  ι ινιιη ην ιπηι
  71 όν
  Ή ξωι'ι τή; μελαγχολικώς
  αϋτοκρατείρας.
  /νν^ν
  ί
  "Οπως πάντοτε
  κ«1 εφέτος τό:
  .ΚΡΥΣΤΑΛΛ'
  ΙΩΑΝ. Μ. ΜΥΛΩΝΑΚΗ
  είνε έφωδιασμένον μέ τα μοναδικά
  είς τό είδος των:
  ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΝΑ
  των πλέον φημισμένων Εύρωπαϊκών
  έργοστασίων.
  Έπίσης σερβίτσα πορσελάνης είς
  πλουσίαν συλλογήν καί σχέδια.
  Τα έπάργυρα έπιτρατίέζια σκευη
  τοϋ «ΚΡΥΣΤΑΛΛ» είνε τα μόνα κατάλ
  ληλα διά δώρα των ημερών.
  ΑΙ ΤΙΜΑΙ ΜΑΣ ΕΙΝΕ ΑΣΥΓΚΡΙΤΟΙ.
  15"
  Ιί.
  ΕΜΜ. Κ. ΣΧΙΖΑΚΗΣ
  ΙΑΤΡΟΣ - ΠΑΟΟΛΟΓΟΣ
  Δέχεται είς τό ιατρείον τού όδός Άγίου Τίτου—
  έναντι Δημαρχείου. Καθ1 εκάστην 9—11 καί 3—7.
  ΆριΒ, τηλεφώνθϋ 300.
  ■■■■■■■■■■■■■■ι
  ■■■■■■■■ε_Ι
  ΣτοΟ Μάρκου Ανδρεαδάκη
  όλες ο! νέες πλάκες γραμμοφώνων.
  Γυρίζοντας στή Βιέννη ηρμ
  μακρά, περιπαθή έπιστολήτοΰ έςα-
  δέλφου της βασιλέως τής Βχυαρί-
  ας Λουδοβίκου τοΰ Β'. πού τής
  Ιγραφε σέ τόνον έρωτΐκής έξιμο-
  λογήσεως, γιά νά την παρακαλέση
  νά τάν προσκαλέση κοντά τη;,
  στό Ίσλ! Ή Έλισά^ετ δέν τοΰ
  απήντησεν. Επρόκειτο περί το·
  άτυχοΰς βασιλέως, πού Ικκεντρι-
  κός ευθύς, άπ' άρχής, 5ρχισε ρω-
  μαντικός γιά νά καταλήξη τρελ
  λός πνιγείς μέσα στά νερά μιά
  λίμνη;. ΌΑουδοβϊκος όΒ' άγαποι
  σε την μουσική! κ«ί την ποίησι
  Μάταια τόν κυνηγοθσαν οί υπουρ
  γοί τού την έποχή πού ή Βκυα·
  ρία, ώς σύμμαχος τής Αυστρίας
  είχεν άναμιχθη· εις τόν κατά τή
  Πρωσσίας πόλεμον, γιά νά συσκε·
  φθοΰν μαζί τού ή νά πάρουν τή
  υπογραφήν τού.Ό Λουδοβίκου γύ
  ριζεν άπά τόν ενα ρωμαντικό
  πύργο στόν άλλον, Ιγραφε ποιή
  ματα ή συζητοΰσεν ώρες όλόκλη
  ρες περί μουσικής, μέ τόν εύν
  ούμενόν τού, τόν Ριχάρδο Βάγνερ
  πού Οστερα άπό τόσες πικρίε
  καί τόοους διωγμούς, είχεν επ
  τέλους εύρη στό πρόσωπον τοϋ νέ
  αροΰ βασιλέως, τόν ισχυρόν ηρο
  στάτην τού. Ό Λουδοβίκος ήτα
  ώραΐος σάν θεός, μέ δύο μεγάλί
  μελαγχολικά, γαλανά μάτια. Τ>^
  άρεζε νά φαντάζεται τόν έαυτό
  τού σάν τούς ή'ρως καί τούς θεού
  τής γερμανικήν μυθολογίας ποϊ
  ζωντάνευε μέ την μουσνκήν τού >
  Βάγνερ.
  Ό Λουδοβΐκος αύτός, ρωμαντι
  κός καί ένθουσιώδης, είχε γνωρί
  ση ένα καλοκαΐρι την έξαδέλφη
  τού, την ωραίαν αύτοκράτειραν
  τή; Αυστρίας, πού έν τω μεταξύ
  μαζ'. μέ τόν Φραγκίσκον Ιωσήφ
  είχε στεφθή καί βασίλισσα τή
  Ουγγαρίας καί έκτοτε παρέμενεν
  υπό τό ν,ράτος τή; γοητεΕας τη;!.
  "Ισω; ή γοητεία αυτή νά τόν ώ¬
  θησεν, ΰστερα άπό λίγο, ν' άρ
  ραβωνιασθη" μέ την πριγκήπισσα
  Σοφία, μιά άπό τίς νεώτερες ά
  δελφέ; τής Έλ^σάβετ. Άλλ' γ
  μνηστεία τραβοθσε τοθ μά<ρ:υ; καί ό μελαγχολικός βασιληδς μέ τίς παράξενες συνήθειες, δδειχνε σάν νά είχε ξεχάση την άρρχβω νιαστικιά τού Ένω ανηγγέλλετο καί στό σπίτιτής μνηστής τού τόν περίμεναν μέ συγκίνησιν, δέν Ι φαίνετο. Ό ή'λιο; εδυε, νύχτωνε κι' αύτός γύριζεν Ιφιππος, κάτω άπό τό φεγγάρι, σέ μακρυνού; κα μονήρζις περιπάτους. Είχε παρά ξενους διαλόγους μέ τόν εαυτόν τού. Κι' έκεΐ πού οί άλλοι είχαν πιά άπελπισθ^) καί δέν ήξευραν πώς νά τόν δικαιολογήσουν στήν τραγική άρραβωνιαστικιά, 6 Αου- δοβϊκος, μέ τίς χρυσές μποΰκλες των ξανθών μαλλίών τού, μπερδε- μένες άπό τόν νυκτερινό άνεμο, τούς παρουσιάζετο. Άλλ' οσάκις τόν έρωτοθσαν πότε επί τέλου; σκόπευε νά τελέση τούς γάμους τού, άπέφευγε νά δώση μιά συγ- κεκριμένη άπάντησι. (συνεχίζεται) ΚΟΙΜΩίΊ Στεφ. Σαριδάκης Μκιβυτήρ-Γυναικβλβγβς Εΐδικευθεΐς έν Παρισίοις. Δέχετα: έν τή Πολυκλινικη Τηλεφ. Κλινικής 490 » οικίας 608 έ Δερματολόγος Άφροίισιολόγβί ' Α. Ι ΜΑΡΚΟΔΗΜΗΤΡΑΚΗ_ Επανελθών έκ τοθ Έπι- στημονικοΰ ταξειδίου τού. Δέχεται 9—1π. μ. 4—7 μ. μ. Ο ΣΤΟΜΑΧΟΛΟΓΟΖ ΙΑΤΡΟΣ *. Κων. Ε. Πολυδάκης : ΕΙδικευθείς έν ΓερμανΙσ είς ■ τα νοσήματα τοϋ στομαχου ' έντέρων καί ήπατος, δέχεται · τούς ττάσχοντας έκτοθττεπτι- ■ κου συστήματος έν τφ Ιατρείω ' τού (οίκία κ. Χελιδώνη). Τρείς Ι Καμάρες. · θεραπεία αίμσρρσΐδων &■ . νευ εγχειρίσεως δι1 ένέσεων. ■ 'Λριθμ. τηλ. 7-92 ! ΓΑΜΟΙ.—Έν μέσω έκλεκτοϋ κύ- κλου προσκεκληαένων ετελέσθη¬ σαν έν Λαφναΐς οί γάμοι ΓΟ0 <ρί- λου κ. Κωνστ. Στρατάκη μβτά τής δίδος Αννας ΠυργιανακΐΓ Π^ νυμφος παρέστη ό Δή ρακλείου κ. Μήνας Γ Συγχαρητηρια καί θ^Γ Λγ τούς νεονύμφους. ^ ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟΝ.— Αϊσθανόαε- θα την υποχρέωσιν ίνα καί διά τύπου ευχαριστήσωμεν τούς κ κ Λάζαρον Κανάκην, Έμμ. Χισκάκην καί Έμμ. Μανταλήν οί όποϊοι μέ την αρτίαν έπαγγρλμιατικήν μόρ¬ φωσιν των εόσυνειδήτως έργα- σθέντες υπό συνθήκας δυσμενε- στάτας, κατώρθωσαν έντάς βρα- χυτάτου χρονικοθ όρίου νά έπανα- φερουν είς την προτέραν τού κα- τά,στασιν τό έν Φουρνή ελαιουρ¬ γείον μας οΰτινος ή κινητήριος μηχανή συνεπεία άτυχήματος εί¬ χεν υποστή σοβαράς βλάβας. Έττί- σης ευχαριστούμεν τοΰς έκ των κατοίκων Φουρνής καί Σχοινιά συντρέΐ,αντας ημάς είς την μετα¬ φοράν των μηχανημάτων. Οί ιδιοκτήται τού ελαιουργείον Γύρω στήν πόΑι. Άκατάστατος άκόμη ό καιρός, παρσ την άγγελλομένην βελτίω¬ σιν αυτού. —"Αν κρίνωμεν τουλάχιστον ά¬ πό την χθεσινήν ημέραν·, ή βελτί¬ ωσις αυτή σχεδόν δέν ήτο αίσθη- τή μέτόν μεσολαβήσαντα άνε- μόν καί τό διατηρούμενον όπωσ¬ δήποτε ψΰχος. —Έννοειται δτι τα σημεϊα αύ· τα δέν άφηκαν ησύχους καί τούς αίωνίους καιροσκόπους οί όποίοι ήρχισαν νά... μυρίζωνται, καθώς Ελεγον, νέα χιονιά! —Έπ' εύκαιρία τοΰ τέλους τοϋ ί-τους πού κλειεΐ ώς γνωστόν τούς παλαιούς λογαριασμούς οί Εχον¬ τες λαμβάνειν ζητοΰν καί οί έχον¬ τες πληρώνειν... πληρώνουν. —Καί τό σημειώνομεν αϋτό δι¬ ότι ύπάρχουν συνήθως καί οί μή έχοντες. —Μέ την ανατολήν δηλ. τοϋ νέου χρόνου δέν είνε δυνατόν πά- ρά_νά ϋπάρχουν καί έκεΐνοι οί ό- ποΐοι άπό τοΰ παλαιοΰ... έτους με- ταφέρονται είς τό νέον. — Είς ημερησίαν διάταξιν πά¬ λιν είναι οί μικρογριπποϋλες. —Πράγμα ποϋ δίδει άπασχόλη- σιν είς τούς θεράποντας ίατρούς. —Άλλά καί στίς πατροπαράδο· τες άποσπερίδες γύρω άπό τάν άρρωστο, ό οποίος συνήθως είνε ύπομονητικώτατος καί είς τα διά- φορα λαικά «γιατροσόφια». —Οί καταστηματάρχαι παραπο- νοΰνται πάντρτε δι" έλλειψιν άγο- ραστικής κινήσεως. —Πάντως διά τούς άντικειμενι- κώς κρίνοντας τα πράγματα κίνη¬ σις ΰπάρχει... — "Ισως μόνον νά μην ύπάρχουν άγορασταί πληρώνοντες όπως καί την παλαιάν εποχήν, χωρϊς δισταγ μούς καί δσον αφορςί την τιμήν των ε'ιδών καί δσον άφορς; τΛν αφθονίαν καί την ποικιλίαν μιας «καλώς» έννοου^ένης άγοράς. —Παρά τό ψυχος δέν λείπουν οί ξενύκτηδες. —Ύπάρχουν βλέπετε ασφαλώς καταφύγια διά τό ξενύκτι, είτε τό κουβεντολογικόν απλώς, είτε καί τό άπαυχολούμενον μέ τα έπιτρε- πόμενα τάς ημέρας αύτάς παι¬ γνίδια. —Παρουσιάζονται έπίσης είς μερικά συνοικιακά καφενεΐα ξε¬ νύκτηδες τής .. πρέφας—άπό τούς βετεράνους τοϋ κατ' εξοχήν αύτοϋ λαικοϋ παιγνιδιοΰ. —Ανεμένετο χθές είς τοϋ Που¬ λακάκη πιέννα μέ την πρώτην τής *Βασιλίσσης Βικτωρίας» τοϋ ίστο- ρικοΰ άριστουργήματος τής έπο- χής· « Ρέπορτβρ 'Αλ. Γ. Στεφανίδης ΙΑΤΡΟΣ- ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ Τέως ίατρός Εϋαγγελισμοΰ σπουδάσας επί πενταετίαν έν Ιταλία. Δέχεται έν τφ νέφ ίοτρείφ τού όδός (Πλατειά— Στράτα) Εναντι φαρμακείου κ. Ζαχαριάδου. Ή εΐσοδος έκ τής όδου Καγιαμπή. ΤΩραι έπισκέψεων 9-12 4-6 Έλευθ. Πηγάκης Ίατρος—Παββλόγος Δέχεται έν τω ιατρείω τού όδός Τσακίρη (οίκία στρατη- γοϋ κ. Άλεξάκη) 10—12 π. μ. καί 4—6 μ. μ. Μανώλης Γ. Κωνιός Τμημκτάρχης Ίατρό; . Ψ«χι«τρ«1βυ Άβηνβν Δέχεται έν τφ ίατρείφ ίου όδός Πειραιώς 17δ' ΑΘΗΝΑΙ. Τηλέφ. 52.379. ΤΥΡΙΑ ΓΝΗΣΙΑ ΑΝΩΓΕΙΩΝ τό Πρατήριον, Άνω· ειανών τυροκομικών, ΔΡΑ¬ ΜΟΥΝΤΑΝΗ παρά την πλα¬ τείαν Βενιζέλου παραπλεύρως "αχαροπλαστείου Μεθυμάκη.
  νέφ
  4-6 ·
  ··■·.
  Τό μεγάλο έργον
  τού Βίκτωρος Ουγκώ.
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  3
  Οί "Αθλιοι.
  193βν
  μέν πλέον ουτε έξεφώνει,
  μή τολμώσα ουτε ν' άνα-
  Καΐ δέν έκλαιε
  άλλ' εφαίνετο ώς
  πνεύση.
  Ή Θεναρδιέρου, ή Έπονίνη, ή Άζέλμα έμει¬
  ναν ως άγάλματα. Καί αύτοι δέ οί οίνοπόται ε¬
  στάθησαν άκίνητοι. Καθ" δλον τό καπηλεΐον διε-
  χύθη άκρα σιωπή.
  —Μά σάν τί άνθρωπος νά είνε αύτός! έλεγε
  καθ· εαυτήν ή Θεναρδιέρου έν τή άπορία της.
  Νά είνε πτωχάς, νά εΤνε έκατομμυρίοθχος·
  Ισως νά είνε καΐ τα δύο, δηλαδή κανένας λη-
  στής. '
  Ό Θεναρδιέρος παρετήρει έναλλάξ την κου
  κλαν καί τόν ξένον, καί εφαίνετο ώσει όσφραι-
  νόμενος αυτόν θηριωδώς, ώς σάκκον γέμοντα χρη
  μάτων. Ευθύς δ' έπειτα, πλησιάσας πρός την
  γυναΐκά τού.
  —Μωρή γυναΐκα, τής εΐπε μέ χαμηλήν φω¬
  νήν αύτό τό πραγμα έκεϊ ποθβλέπεις, πρέπει ν'
  άξίζττ, τριάντα φράγκα τό όλιγώτερο. Πρό-
  σεξε μή άνοησίαις. 'Υποπόδιον έμπρός τού ύπο-
  πόδιον.
  Αί βάναυσοι φύσεις τουτο έχουσι κοινόν μετά
  των άφελών δτι άμέσως μεταβαίνουσιν άπό τοΰ
  ενός άκρου είς τό άλλο.
  —Δέν άκοϋς, μωρή Τιτίκα, είπεν ή Θεναρδιέ
  ρου διά φωνής, ήτις ήθελε τώρα νά φανή θω·
  πευτική, άλλ' δμως περιεΐχε τό δξινον έκεΐνο
  μέλι των μοχθηρών γυναικών δέν παίρνεις την
  κοθκλά σου;
  Ή Τιτίκα μόλις ετόλμησε νά εξέλθη έκ τής
  όπής, δπου ήτο κρυμμένη.
  —Μωρή κουτσουμποϋ, έπανέλαβεν ή Θεναρδιέ¬
  ρου κολακευτικώς' ίδέ τί σοθ δίνει ό κΰριος' ίδέ
  μιά λαμπρά κοϋκλα! Πάρε την, είνε δική σου.
  Ή Τιτίκα παρετήρει την έξαίσιον εκείνην κού¬
  κλαν ώς εμφοβος. Τό πρόσωπον της ήτο έτι κα
  τάβρεκτον έκ των δακρύων, άλλά τα όμματα
  της ήρξαντο πληρούμενα υπό παραδόξων άκτίνων
  χαράς ώς ό ούρανός την αύγήν. Ησθάνετο
  κατ' εκείνην την στιγμήν δ,τι σχεδόν θά ησθάνετο,
  εάν τις τής έλεγεν αιφνιδίως. «Μικρά, σΰ εΐσσι
  ή βαοίλισσα τής Γαλλίας». Τής εφαίνετο δτι,
  άν ήγγιζεν εκείνην την κοθκλαν, θά εξήρχετο
  άστραπή καΐ βροντή' τουτο δέ ήτο καί κατά τι ά-
  ληθές, διότι εφρόνει δτι ή Θεναρδιέρου θά την
  έπέπληττε καί θά την έ'δερεν. Άλλά τέλος ύπε-
  ρίσχυσεν ή έλκτική δύναμις. Επλησίασε, καί
  πρός την Θεναρδιέρου άποταθεΐσα, έψιθύρισε μετά
  δειλίας.
  —Κυρά, ήμπορώ νά την πάρω;
  —Ναί, άπεκρίθη ή Θενσρδιέρου
  Ό κύριος άπ' έδώ σοθ την χαρίζει
  — Μοΰ την χαρίζεις; ηρώτησε τόν ξένον ή
  τίκα. Άλήθεια; νά είνε δική μου αύτη ή
  ρίσ;
  Τοΰ ξένου οί όφθαλμοί έφαίνοντο πλήρεις
  δακρύων εφαίνετο διατελών υπό τό κράτος έκεΐνο
  τής κατανύξεως, καθ" δ δέν ομιλούμεν
  κλαύσωμεν.
  'Ένευσε λοιπόν μόνον καταφατικώς πρός την
  Τιτίκαν, καί έθεσε την χείρα τής «κυρίας»
  τος τής μικράς της χειρός.
  (συνεχίζεται)
  είνε δική σου.
  Τι-
  κυ-
  ϊνα μή
  έν-
  ΙΓ"
  ■ ■■■■■■■
  ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■Β■■■'
  Έγκυκλοποαδεία
  ΑΓ έκείνους ποΰ θέλουν
  νά πλουτίζουν τάς γνώσεις των.
  Β'.
  Τα άνίσχυρα νεαρα πλάοματα
  :ού προορίζονται νά σχηματίσουν
  ίαν ημέραν Ινα νέον φυτ'όν, κλεί-
  'ονται τρόπον τινά άπό τάς μη-
  :έρα; των μέσα εις μίαν φυλακήν
  :ού τα τΐιχώματά της καποτε εΐ-
  ε τόσον σχληρά καί δυνατά,'
  ώστε ό άνθρωπος δυσκολεύεται
  νά την παραβιάστ). Ποίος δέν
  ;ύρη σχετικά παραδείγματα; Ή
  Γΐρόνοια δέ τής προστασίας των
  :μβρύίον των φυτών πολλάκις δέν
  ιεριορίζεται μόνον εις τόν καθ" έ-
  ιυτόν σπόρον, άλλά χρησιμοποι-
  Λ πρός τουτο καΐ εν μέρος τού
  ιαρπαθ, τής σαρκός τοϋ καρποΰ.
  Γό σάν πέτρα σκληρόν περικά-
  ,υμμα τού κουκουτσιου των κερα-
  σιών λ. χ. καί ή σάν ξύλινη
  φλοθδα τής ϊνοικής καρύδας, εί¬
  νε λ. χ. τα δευτέρα στρώματα τού
  καρποΰ. Συνήθως τό περίβλημα
  :οΰ καρποθ χρησιμεύε; ώς θήκη
  διά τούς απόρους, εφ' 2σον ούτοι
  ώριμάζουν άκόμη επί τοΰ μητρι-
  κοΰ φυτοΰ, ή πρϊορίζεται άργό-
  τερα διά την προσέλευσιν των
  έντόμων πού χρησιμεύουν πρός
  ^ιάδοσιν των σπόρων. Διά τόν
  .όγον αυτόν ό καρπός είνε σαρ-
  :ώδης, εΰγευστος, άρωματώδης
  :αί θαυμασίως χρωματ'.σμένος.
  Η σάρξ τοΰ καρποΰ άρκεΐ επί
  των Ιγκλείστων σπόρων /.αί μίαν
  άλλην επίδρασιν: Μέ τό νά εκκρί-
  νη ωρισμένα; θυσίας, έμποδίζει
  ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ
  ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑ ΑΡΩΜΑΤΑ
  Πρίν κάμετε τάς προμηθείας των δώρων σας
  διά τάς εορτάς επισκεφθήτε την
  ..ΕΡΜΙΝΑ"
  Διαθέτει πλουσίαν συλλογήν παιχνιδίών,
  καλλυντ,κά, άρώματα, ΥΠΟΚΑΜΙΣΑ, γκρα-
  βάτες κ.λ.π., κ.λ.π.
  ΒΗΒΒΒ:>Μ>ΜΒΒΒΠΒΒΒΒΒΒ·Β·Β>>"
  ■ ■■■■ ■■■■■■■■■ ■■■■ ■ ■■■■■■■ "ε"!
  "Ο.τι νέον είς»·
  ΚΟΣΜΗΜΑΤΑ
  12ΡΟΛΟΠΑ
  ΚΡΥΣΤΑΛΛΑ
  ΚΟΜΜΌΤΕΧΝΗΜΑΤΑ.
  τα εΰρητε είς
  ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑΣ ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ
  ΕΙΣ ΤΟ ΧΡΥΣΟΧΟΕΙΟΝ:
  Ανδρ. Βλάσση
  'Από ολα δι' όλους.
  ΑΠΟΔΡΑΣΙΣ ΔΕΣΜΩΤΩΝ
  την πρόωρον ώρίμανσιν τοΰ σπό-
  ρου. Ύο Ιμβρυον τοΰ φυτοΰ έξα-
  κολουθεΐ νά άναπτύσσεται κα!
  άφοθ σαπίση ή φαγωθη ό καρ¬
  πός. Οί περισσότεροι ακόροι δέν
  ήμποοοΰν νά βλαστήσουν ευθύς
  αμα τή έγχ™αλείψει τοθ μητρι-
  κοΰ φυτοΰ. Πρέπει προηγουμένως
  νά περάσουν μίαν πζρίοΐον ήσυ-
  χίας. Τί συντελεΐται κατά τό στά¬
  διον αύτό, πού οϋτε μέ χό μικρο-
  σκόπιον διαπιστοΰται έξωτερική
  τις μεταβολή είς τό φυτόν, δέν ε-
  χει έ'ως τώρα διασαφισθή. Ενδι¬
  αφέρον άπ' αυτής τής απόψεως
  είνε ότι άλεΰρι άπό φρέσκα σιτη-
  ρά είνε πολύ ολιγώτερον κατάλ¬
  ληλον πρός άρτοποιίαν, άπό άλεΰ-
  ρι άπό σιτηρά πού αφέθησαν ω¬
  ρισμένον καιρόν εις την αποθήκην.
  Άπό αύτό άποοεικνύεται ότι με¬
  τά την απομάκρυνσιν τού έκ τοΰ
  μητρικοΰ φυτοΰ, έπέρχονται εις
  τόν σπόρον χημικαί καί άλλαι με¬
  ταβολαί. Έν τήάφθάστφ δμως πό ι
  κιλία πού χαρακτηρίζει τό έργον
  της, ή φύσις εδημιούργησε καί
  απόρους, είς τούς ί,ποίονς παρα-
  τηρεϊται τό αντίθετον: Οί σπόροι
  των πρέπει νά βλαστήσουν ελάχι¬
  στον διάστημα μετά την πτώσιν
  των έκ τοΰ δένδρου: Διότι μετά ό-
  κτώ ή δέκα ημέρας χάνουν πλέον
  οριστικώς τήν' ίκανότητα πρός
  βλάστησιν. Ή φύσις ομως έπρο-
  χώρησε καί Ινα βήμα παραπάνω:
  (συνεχίζεται)
  ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ι
  ΠΡΟΣΟΧΗ
  Τα ωραιοτέρα, τα πρακτικώτερα καΐ
  φθηνότερα ΑΩΡΑ στοό:
  ΓΕΩΡ Γ Α Ν Τ Α
  Κλίπς, Καρφίτσες, Πουδριέρες τής εκθέσεως των
  Παρισίων 1937.
  Κασετίνες άρωμάτων καΐ μανικιούρ είς πλουσιω-
  τάτην συλλογήν.
  Τα εύγενέστερα δώρα μιά ΛΟΣΙΟΝ καί έ"να
  άρωμα «Νύκτες των Αθηνών».
  ΣΠΕΥΣΑΤΕ ΠΡΙΝ ΕΪΑΝΤΛΗ©ΟΥΝ
  ΪΙ
  ■■■■■■Ι
  ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ι
  Ή κατασκευή ύποστέγων
  εις τό Αεροδρόμιον μας.
  Νεώτεραι πληροφορίαι ες Αθη¬
  νών έν σχέσει μέ τάς ίδρυομένας
  καΐ ίαονονκφ λειτουργούσας άερο-
  πιρικάς γραμμάς Αθηνών—Ηρα¬
  κλείου—Άλεςανδρείας καί Αθη¬
  νών—Κερκύρας, βεβαιούν 2τι ή
  κυβέρνησις έν τ$ μερίμνη της διά
  την άεροπορικήν άνασυγκρότησιν
  τής χώρας έκτός των άλλων μέ-
  τροιν διά την ενίσχυσιν τοΰ έμψύ-
  χου καί άψύχου άεροπορικοΰ ύλι
  κου προήλθεν εϊς την απόφασιν
  τής δημ:ουργίας πλήρους άεροδρο-
  μιχοΰ δικτύου. Τό δίκτυον τουτο
  θά είνε ικανόν νά ανταποκριθή
  5χι μόνον πρός τάς ανάγκας τή;
  στρατιωτική; άεροπορίας άλλά
  καί πρός τάς άπαιτήσεις τής όση-
  μέραι αύξανομένης κινήσεως των
  ςένων καί Έλληνικών έμπορικών
  άεροπλάνων άνωθεν τοΰ Έλληνι-
  κοΰ έδάφους.
  Ειδικώτερον, έκτό; των άλλων
  μέτρων ιδρύσεως άερολ'.μένων
  κ.λ.π. θά ληφθή πρόνοια τεχνι-
  κών έγκαταστάσεων είς τα άερο-
  δρόμια οΰτω; ώστε ταυτα νά άντα-
  ποκρίνωνται είς τάς όσημεραι πυ-
  κνουμένας οιεθνεΐς γραμμάς, άε-
  ροπλάνα των οποίων θά διέρχων-
  ται εκείθεν. Είς τα δημιουργού-
  μενα λ. χ. άεροδρόμια Ηρακλείου
  καί Κερκύρας θά γίνουν έκτός
  των υποστέγων καί αποθήκαι όλι-
  κοΰ καί καυσίμων διά τόν άνεφο-
  διασμόν των άερολίμένων καΐ κτί-
  ρια διά την εγκατάστασιν των
  κρχτ.κών ΰπηρεσιών (άερολιμε-
  ναρχών— τελωνειακών κλπ.) ώ;
  καΐ την στέγασιν των γραφείων έ-
  ς'υπηρετήσεως των διά των άερο¬
  πλάνων κινουμένων.
  Διά τό αεροδρόμιον Ηρακλείου
  συγκεκριμένως προβλέπεται ίδιαι-
  τέρως ή άνάγκη τή; κατασκευής
  δσον τό δυνατόν συντομώτερον των
  ύποστέγων κα! άποθηκών τούτων
  λόγψ τής θέσεως την οποίαν θά
  καταλάβη εις την εξυπηρέτησιν
  των μεγαλυτέρων άεροπορικών
  γραμμών τοΰ^κόσμου, των έξιχνβυ-
  μένων μέχρις Ίνδιών καί Άπω
  Ανατολή;.
  ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■Β
  ΕΚΤΟΣ ΤΡΑΣΤ
  Τό θαλαμηγόν ά)π
  Αναχωρεί έξ Ηρα¬
  κλείου εκάστην ΚΥΡΙΑ¬
  ΚΗΝ βράδυ κατ' ευθεί¬
  αν ΠΕΙΡΑΙΑ.
  ΤΕΤΑΡΤΗΝ βράδυ κατ'
  ευθείαν ΠΕΙΡΑΙΑ, Σϋρον,
  ΤΗΝΟΝ, Πάρον, Νάξον.
  Πρακτορβΐον
  ΛΙΝΛΡΛΛΚΗ
  Τπλέφ. 3-11
  ■■■■■■■■•■■■■■■■■■■■Μ
  ΝΕΡΟ ΤΟΥ ΛΕΝΤΑ
  Αφιχθη καΐ ττωλεϊται ώς ουνή
  θως άπό τό γτωστόν παρά τό κέν
  τρον Πρατήριον.
  —Ή έβδομάς εργατικάς ά-
  μίλλης.
  Την πρωΐαν προχθέ; συνεκρο¬
  τήθη σΰσκεψι; υπό την προεδρ(-
  αν τοΰ ΰφυπουργοΰ τής'Εργααίας
  ώιά την οργάνωσιν τής εβδομά¬
  δος έργατικής άμίλλης.
  —Τα έπιδόματα των Ίερο-
  ψκλτών.
  ^ Συμφώνως πρός τό αποσταλέν
  έγγραφον τού υπουργεΐου Έκ-
  κλησιαστικών έκτός άπβ τούς Ιβ-
  ρεΐς καί ίεροδιακόνου; τό ήμισυ
  τής 'μηνιαίας μισθοδοσίας διά
  τάς έορτάξ, θά λάβουν καί οί ι«-
  ροψάλται όσον καί οί νβωκόρβι
  των ναών.
  — Προαγωγή.
  Πρός πληρώσιν χηρβυοΐΜΜν 9έ·
  σεων προήχθησαν είς άρχιτβχνί-
  τας ε'. τάξεως ώρισμένοι τβχνι-
  κοΐ ΰπαξιωματΐκοί μεταξϋ των
  οποίων καίό Κρήςόπλοτβχνουργ·);
  *' Σταυρακάκης.
  —Τό Λαχεΐον των Συντα-
  κτών.
  Καθ' α πληροφορούμεθα η άν«-
  βολή κληρώσεως τού λαχείβυ τής
  «Ενώσεως των ; Συντάκτην» διά
  την Ηην Ιανουάριον έγινβ διά
  τόν λόγον ίΰρυτέρας συμμετο¬
  χήν των έπαρχιών είς τό έν λόγω
  λαχεϊβν.
  ΙΙΙ1ΙΙΙΙ1ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙ1ΙΙΙΙΙΙ1ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙ1ΙΙΙΙΙΙ1
  ΠΑΝΤΟΠΩΛΑΙ
  Τό συμφέρον σας άπαιτεΐ νά ττροτιμάτε τής:
  Ρέγγες «Κρϊνος»
  Τό κόκκινο έλαφρό κουτί παρασκευασμένο
  ειδικώς διά την Έλλάδα.
  Ποιότης ή ανωτέρα πού μπορεϊ νά γίνη. Τό έμπόρευμκ φορτώνεται είς πα¬
  ραλαβήν μας, ΚΑΤ' ΕΥΘΕΙΑΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΗΓΗΝ καί όχι άπό ψυγεϊα.
  ΠΩΛΟΥΜΕΝ ΡΕΓΓΕΣ ΚΑΙ ΟΧΙ ΞΥΛΑ.
  Δοκιμάσατέ πρός τό συμφέρον σας, εάν δέν αν,-ς άρέσει δεχόμεθα νά μάς
  τό έπιστρέψετε.
  ΓΕΝΙΚΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ
  ΜΗΝΑΣ Φ. ΛΑΜΠΡΙΝΟΣ
  ΚΕΝΤΡΟΝ (Παραπλεύρως καφφενείου «"Ολυμπος»).
  ;!Ι|.ΙΙΙ1ΙΙ|||||;ί|1||]!|||υ||ί|||||||!ΐΙΙΙΙΙΙΙΙΗ«Ι«ΙΙΙ..Ι1Η!
  Ρ'
  ■■■■■■■■ι
  ■ ■■■Ι
  Λόγφ των έορτών
  θά πωλήσωμεν
  ΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒ
  «.■■■■■■■
  ΒΒΒΒΒΒΒΒ·.""
  ■ΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒ
  είς τιμάς κοστους
  Τό χρησιμώτερον καΐ ιτρακτικώτερον δώρον των ημερών
  είνε αναμφισβητήτως ένα μοδέρνο Οφασμα των νέων παραλα-
  βών μας.
  "Εχομεν πάντοτε την πλουσιωτέραν συλλογήν νυνσικε'ων
  Οψασμάτων.
  Κατάστημα.·
  Χρ. Παντουβάκη
  Πλατειά — Στράτα.
  |ί|ΒΒ·ΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒ·ΒΒΒΒΒ·ΒΒΒΒΒεΐΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒ|ΒΒΐ
  —Ή οργάνωσις τής Έθνικης
  νεολαίας.
  Είς Αθήνας έξακολουθοΰν αί
  ενέργειαι άπό μέρους τού γενι-
  κοΰ κυβερνητικόν έπιτρόπου τής
  Έθνικής οργανώσεως τής νεολκί-
  ας τής Ελλάδος κ. Κανελλοποΰ-
  λου περιοδεύσαντος τελευταίως
  καί ωρισμένας επαρχίας, διά την
  εΰρυτεραν καΐ άρτιωτέραν οργά¬
  νωσιν τής 'Εθνικής νεολαίας.
  —Τα Γενικά 'ΑρχεΤα τοΰ
  Κράτους.
  Είς Διευθυντήν των Γενικών
  Αρχείων τοΰ Κράτους προήχθηώ;
  πληροφορούμεθα ό μεχρι τούδε
  ύποδιευθυντή; Διονύσιος Ζκκυνθι
  νός.
  —Αί συλλογικαί συμβάσεις.
  Ό κ. ΰφυπουργός τής Εργασί¬
  ας δι' έγγράφου τού πρό;
  Έταιρίαν γνωρίζβι είς αυτήν,
  ότι προκειμένον μέν περΐ ύπαλ-
  λήλων πωλητών έμπορικοΰ κατα-
  στήματος 2χει εφαρμογήν ή ά¬
  πό 10 Ιουλίου έ. έ. συλλογιχπ
  σύμβασις περΐ έμποροϋπαλλήλων,
  προκειμίνου δέ περί τοΰλογιστοΰ
  ή άπό 16 Σεπτεμβρίου έ. &. ; συλ-
  λογική σύμβασις ίδιωτικών ΰπαλ-
  λήλων καΐ πάσης φύσεως άνωνύ-
  μων έταιριών, δΐδομένου έτι διά
  την ΰπαγωγήν τοΰ μισθωτοΰ είς
  αυλλογικήν σύμβασιν λαμβάνε-
  ται ύπ' όψιν ή ΰπ' αΰτοΰ έκτϊ-
  λουμένη έργασία καί έχι ή φύ¬
  σις τής έπιχειρήσεως.
  ■ηειιιιιιιιιιιιιΐΜΜ
  ΙαβεδισΙ
  ■ ■
  ■ ■
  β Νέαι παραλαβαί. 3
  ■ Νέα ύφάσματα. ■
  ■ Νέοι μοδέρνοι χρωμ«- ■
  β τισμοί. β
  2 Αί τιμαί μας είνε «Ι 2
  ■ καλύτκραι. ■
  ■αβεδισιαν;
  Β Όδός ΆγΙβυ Μηνά. ■
  ί :
  ΒΒΒεΐΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒεΐΒΒΒΒΒ·ΒΒ
  Ηράκλειον—Κρήτης
  Γραφεΐα έναντι Παλ. Νομαρχίας
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  Πρωΐα Πέμπτης
  30 Δεκεμβριού 1937
  ΑΝΕΣΤΑΛΗ ΥΠΟ ΤΗΣ ΑΓΓΛΙΑΣ
  ΗΑΠΟΣΤΟΛΗ ΔΥΝΑΜΕΩΝ
  ΕΙΣ ΤΗΝ ΕΜΠΟΛΕΜΟΝ ΖΩΝΗΝ
  ΤΗΣ ΑΠΩ ΑΝΑΤΟΛΗΣΕΝ ΓΕΝΕΙ
  ΟΙ ΑΓΓΛΙΚΟΙ ΚΥΚΛΟΙ ΑΙΣΙΟΔΟΞΟΙ
  ΑΘΗΝΑΙ 29 Δεκεμβριού (τού άν-
  ταποκριτού μας).— Πληροφορίαι έκ
  Αονδίνου αναφορικώς μέ την απάντησιν
  τής Ίαπωνίας διά τα έπεισόδια τού
  Γιαγκτσέ, βεβαιούσιν ότι ή Αγγλικη
  κυβέρνησις απεφάσισε κατόπιν τής α¬
  παντήσεως ταύτης, την διακοπήν τής ά-
  ποστολής τόσον ναυτικών όσον καί στρα
  τιωτικών δυνάμεων είς την "Απω Ά
  νατολήν έν γένει καί ειδικώτερον είς
  Χόγκ Κόγκ.
  Οί κυβερνητικοί κύκλοι τού Αονδί¬
  νου έκφράζουν διά την Ίαπωνικήν α¬
  πάντησιν απόλυτον ικανοποίησιν, φαί
  νονται δέ αίσιόδοξοι καί διά τό δυ¬
  νατόν όρισυικής διευθετήσεως των πραγ-
  μάτων έν τή "Απω Ανατολή επ* ά-
  γαθώ τής παγκοσμίου είρήνης.
  ΑΙΗΥΘΕΤΗΘΗ Η ΕΚΡΑΓΕΙΣΑ
  ΕΙΣ ΤΗΝ ΡΟΥΜΑΝΙΑΝ ΠΟΑΙΤΙΚΗ ΚΡΙΣΙΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 29 Δεκεμβριού (τού άν
  άνταποκριτού μας).— Τηλεγραφούν έκ
  Βουκουρεστίου ότι ή εκραγείσα έν Ρου
  μανία πολιτική κρίσις διά τής παραι
  τήβεως τής κυβερνήσεως Ταταρέσκο
  διηυθετήθη. Κυβέρνησιν έσχημάτισεν
  ό καθηγητάς Κόγκα.
  Η ΝΕΑ ΚΥΒΕΡΝΗΣΙΣ ΚΟΓΚΑ
  ΚΑΘΑΡΩΣ ΕΘΝΙΚΙΣΤΙΚΗ;
  ΑΘΗΝΑΙ 29 Δεκεμβριού (τού άν
  ταποκριτού μας). — Νεώτερα τηλε-
  γραφήματα έκ Βουκουρεβτίου άγγέλ-
  λουν ότι ή κυβέρνησις Κόγκα ώρκί-
  βθη σήμερον ενώπιον τού βασιλέως
  Κάρόλου. Κατά τάς ιδίας πληροφο¬
  ρίας θά ακολουθήση πρόγραμμα άνα-
  δημιουργίας καί άποκαταστάσεως πλή¬
  ρους ένότητος μεταξΰ των δυνάμεων
  τού "Εθνους.
  ΕΠΙΒΕΟΡΗΣΙΣ ΤΟΥ ΤΑΓΜΑΤΟΣ
  ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 29 Δεκεμβριού (τού άν-
  ταποκριτού μας).·— Σήμερον ό Πρω-
  θυπουργός κ. Ί. Μεταξάς καί ό ύφυ
  πουργός Ασφαλείας κ. Μανιαδάκης
  έπεθεώρησαν τό ειδικόν τάγμα τής δή
  μοσίας ασφαλείας. Έκ τής επιθεωρή¬
  σεως ταύτης οί κ. κ. Μεταξάς καί
  Μανιαδάκης έμειναν πλήρως ίκανοποι
  ημένοι.
  ΕΠΑΝΕΛΗΦΘΗ Η ΚΑΚΟΚΑΙΡΙΑ
  ΕΙΣ ΟΛΟΚΛΗΡΟΝ ΤΗΝ ΕΛΛΑΛΑ
  ΑΘΗΝΑΙ 29 Δεκεμβριού (τοΰ άν
  ταποκριτοΰ μας).— Παρά τάς χθεσινάς
  προβλέψεις, ο καιρός σήμερον ετράπη
  αποτόμως επί τα χείρω. ϋΐεγάλη κα-
  κ«καιρία σημειούται πάλιν είς όλό
  κλήρον την Έλλάδα καί ιδία είς Θεσ·
  «αλίαν καί Μακεδονίαν.
  ΒΡΟΧΑΙ ΚΑΙ ΧΙΟΝΕΣ ΕΙΣ Π.ΕΛΑΑΔΑ
  Κ ΑΙ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 29 Δεκεμβρίου ν._.
  άνταηοκρ&τοΰ μαςϊ.— Καθ* Ά άνακοι
  νούται αρμοδίως είς τα ορεινά τής ΙΙα-
  λαιάς Ελλάδος καί ΠελοποννήσΌυ ε¬
  ίτα νελήφθησαν αι βροχαί καί αί χιονοθύ-
  ■νλλαέ. Πολλαί αυγκοΐνωνίαι εχουν δι-
  ακοπή.
  ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΝΤΕΛΜΠΟΣ
  ΔΙΑ ΤΗΝ ΠΑΙΚΟΣΜΙΟΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 29 Δεκεμβριού (τού αν¬
  ταποκριτοΰ μας).— Έκ Παρισίων αγ¬
  γέλλεται ότι ό ύπουργός των Εξωτε¬
  ρικών κ. , Ντελμπός προέβη σήμερον
  είς δηλώσεις επί των δ ι εθνών πραγ-
  ματων τονίσας ότι ή κατάστασις παρου-
  βιάζεται επί τού παρόντος ίκανοποιητι-
  κή.
  Ή κοινωνική πολιτική έν Γαλλία.
  Οί Ίάπωνες δέλουν την ειρήνην,1
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ (ραδιογρ.) Αί σο-
  σιαλιστικαί έφημερίδες άπα-
  σχολούμεναιμέώρισμένα έργα
  τικά καί κοινωνικά ζητήματα
  ζητοθν αποτελεσματικωτέραν
  πολιτικήν παρά τής κυβερνή¬
  σεως Σωτάν. Αί έφημερίδες
  ύπογραμμίζουν την γλισχρό-
  τητα των ήμερομισθίων είς ω¬
  ρισμένας εργατικάς τάξεις.
  ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ (ραδιογρ.) Έκ
  Τόκιο αγγέλλεται δτι οί Ία-
  πωνικοί κύκλοι φαίνονται καί
  πάλιν πρόθυμοι νά συζητή-
  σουν δρους είρήνης τούς όποί
  ούς ήθελεν υποβάλη ή Κίνα
  έστω καί μέσω ξένης δυνάμε¬
  ως. Αί Γερμανικαί έφημερίδες
  συνιστοΰν διαλλακτικότητα
  έπ' εύκαιρία τής ανωτέρω πλη¬
  ροφορίας είς την Κινεζικήν
  κυβέρνησιν.
  ΡΩΜΗ (ραδιογρ.).— Μετα-
  ξύ των μελλόντων νά εκτελε¬
  σθώσιν είς Αίθιοπίαν μεγά-
  λων έργων, άναφέρονται υπό
  των Ίταλικών εφημερίδων καΐ
  τοιαϋτα αφορώντα αποκλει¬
  στικώς τάς πλουτολογικάς πη¬
  γάς τής χώρας καί την έξυ-
  γίανσιν αυτής άπό πάσης α¬
  πόψεως. Μετά την άφιξιν τοΰ
  νέου άντιβασιλέως τα έργα
  ταυτα θά άποκτήσουν ταχύν
  ρυθμόν εκτελέσεως, εύρυνό-
  μενα καθ" δλην την Αϊθιοπί-
  αν.
  ΛΟΝΔΙΝΟΝ (ραδιογρ.).—
  Έν σχέσει μέ την Ίαπωνικήν
  απάντησιν είς την διακοίνω¬
  σιν τής Μ. Βρεττανίας οί Άγ-
  γλικοί κύκλοι παρατηροθν δτι
  απεδείχθη ή καλή θέλησις τής
  Ίαπωνίας είς την διευθέτησιν
  των διαφόρων μέ την Μ.
  Βρεττανίαν. Αί έφημερίδες
  τής αντιπολιτεύσεως τηροΰν
  έπιφυλάξεις επί τής Ίαπωνικής
  απαντήσεως.
  Ή ύπογραφεΐσα έμπορική συμφωνία
  μεταξύ τ,ής Ελλάδος καί τής Έσδονίας.
  Τό Υπουργείον τής Έθνι-
  κής Οίκονομίος ανεκοίνωσεν
  είς τάς αρμοδίας αρχάς, τό
  πλήρες κείμενον τής ύπογρα-
  φείσης έμπορικής συμφωνίας
  μεταξύ Ελλάδος καΐ Έσθο-
  νίας, τής οποίας ώς γνωστόν,
  ή ίσχύς άρχεται άπό τής Ιης'Ι-
  ανουαρίου. Κατ' αυτήν, ό δι-
  διακανονισμός των εκατέρω¬
  θεν έμπορικών συναλλαγών
  θά ένεργήται δι' ελευθέρας
  μεταφοράς συναλλάγματος.
  Τα είσακτέα είς Έσθονίαν
  έλληνικά προϊόντα, καθωρί-
  σθησαν ώς εξής είς χιλιόγραμ
  μα: Πορτοκάλλια καί μανδαρί
  νια 50.000. κίτρα 1.000, νω-
  παί σταφυλαί 10.000. σταφί-
  δες 100.000, σθκα 5.000, κα-
  πνά 225.000, ύφάσματα μετα-
  ξωτά 500. Τα χαρούπια, οΐ-
  νοι, σπόγγοι, σμύρις, κολοφώ-
  νιον, τερεβινθίνη, μαγνησίτης,
  έλσιόλαδον, μόλυβδος καί τα
  πητες, θά είσάγωνται έλευθέ-
  ρως.
  Τα είσακτέα είς Έλλάδα έ-
  σθονικά προϊόντα καθωρίσθη-
  σαν ώς εξής είς χιλιόγραμμα:
  Γεωμηλάλευρον 200.000, χαρ-
  τομάζα 500.000, χάρτης εφη¬
  μερίδων 500.000, γάλα συμ-
  πεπυκνωμένον 5.000, γάλα
  είς κόνιν 3.000, ξυλεία κόν-
  τρα πλακέ 25.000. Καθωρίσθη
  έπίσης δτι διατηρημένα κρέατα
  βούτυρον, ειδή άλουμινίου,
  χάρτης τυπογραφικός, λινά ύ¬
  φάσματα καΐ νήματα βαμβα-
  κερά θά είσάγωνται έλευθέ-
  ρως έντός των υφισταμένων
  περιορισμών είσαγωγής.
  Ή άξία των είδών τούτων
  θά ύπολογίζεται«τσΐφ». Έπί¬
  σης καθορίζεται δτι άπαντα
  τα ανωτέρω έμπορεύματα
  πρέπει νά συνοδεύωνται υπό
  πιστοποιητικών προελεύσεως,
  άτινα νά βεβαιούν την φόρ¬
  τωσιν είς λιμένα τής χώρας
  παραγωγής διά λιμένα τής
  χώρας προορισμοθ, άνευ μνεί
  άς διαμετακομίσεως.
  ΠΛΗΘΥΣ ΤΡΑΥΜΑΤΙΩΝ
  ΕΚ ΚΡΗΜΝΙΣΕΩΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ
  ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΓΑΡΑΖΩ-ΡΕθΥΜΝΗΣ
  Καθ" ά πληροφορούμεθα αύ
  τοκίνητον λεωφορείον έκ των
  έκτελούντων την γραμμήν Γα
  ράζω Ρεθύμνης κατακρημνισθή
  χθές την πρωΐαν είς βάρα-
  θρον 15 περίπου μέτρων κα-
  τασυντριβέν. Επί τοθ αύτοκι-
  νήτου έπέβαινον περί τα 25
  άτομα τραυματισθέντα κατά
  τό μάλλον καί ήττον σοβα¬
  ρώς. Δύο έκ των τραυματιών,
  κατά τάς ιδίας πληροφορίας
  ετραυματίσθησαν σοβαρώτα-
  τα. Τό δυστύχημα κατά την έ-
  πικρατεστέραν εκδοχήν, όφεί-
  ται είς βλάβην τού τιμονίου
  τοϋ αύτοκινήτου.
  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ ΚΑΙ ΚΙΝΗΣΙΣ
  Αί κυμανθεΐσαι χθές έν τη άγορφ μας τιμαί των κατωτέρω έγχω
  ρίων προϊόντων είχον ώς ακολούθως:
  Η ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΑ
  ΤΙΜΗ ΤΟΥ ΕΛΑΙΟΥ
  Τό υπουργείον των Οίκονο-
  μικών καθώρισε δι" αποφά¬
  σεως τού την μέσην άγοραίαν
  τιμήν των έλαιων καί σπορε-
  λαίων των έξαχθησομένων έκ
  Κρήτης κατά τόν μήνα "Ιανου¬
  άριον είς δρχ. 25 κατ' όκδν
  των δέ πυρηνελαίων καΐ μουρ-
  γελαίων είς δρχ. 20.
  ΛΙΘΟΒΟΛΙΣΜΟΣ ΑΓΡΟΦΥΛΑΚΟΣ
  Συνελήφθησαν καΐ παρεπέμ-
  φθησαν αρμοδίως οί Ανδρ.
  Γ. Φασσαλός καί Ιω. Ν. Φασ-
  λός έκ Λιγορτύνου διότι φι-
  λονικήσαντες μετά τοϋ όμο-
  χωρίου των αγροφύλακος
  Γεωργ. Λαμπρίδη έτραυμάτι-
  σαν τούτον διά λίθων είς δι-
  άφορα μέρη τοθ σώματος.
  ΦΟΡΤΩΣΙΣ ΒΕΝΖΙΝΗΣ
  Κατά ΐηλεγράφημα τοΰ ύ-
  πουργείου Συγκοινωνίας πρός
  την Γεν. Διοίκησιν Κρήτης δι¬
  ετάχθη ό άπόπλους διά Κρή¬
  την τώνάτμοπλοίων «Παναγία
  Κονίστρα» καΐ «'Άγιος Νικό¬
  λαος» μέ συνολικόν φορτίον
  5.500 δοχεΐων βενζίνης.
  Η ΕΝΙΣΧΥΣΙΣ ΤΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ
  ΑΙ κοινότητες Άγίου Θωμά
  καί Βασιλειών διέθεσαν άνά
  3.000 δρχ υπέρ τής Βασιλι-
  κής Άεροπορίας.
  ΤΟ ΛΑΧΕΙΟΝ ΤΩΝ ΟΔΗΓΩΝ
  Καθ* ά μας ανεκοινώθη, τό
  λαχεΐον των όδηγών Ηρα¬
  κλείου (προσκοπίνων) θά κλη-
  ρωθή είς τό παραπλεύρως τοθ
  κινηματοθεάτρου «Μινώα» οί¬
  κημα αυριον 31 τρέχ. άπό τής
  10ης πρωϊνής.
  Σταφίύες·
  Σουλτανίναι α'
  Ρ'
  δρ. )
  Καραμπ.
  "Ελεμέδες
  Ταχτας
  Μαύραι
  α
  β'
  Υ'
  α'
  β'
  Υ'
  ( 22.-23.-
  ( 10.50-11
  9.- 9.50
  )
  ( 9.-9 50
  7.80-8.
  Χαρούπιο » 3.
  "Ελαια 5ο » 22 80
  » κοινά »
  Σάπωνες.
  ΛευκοΙ α' ποιότητος δρ. 20.— 24
  » β' » 19.— 23
  Πράσινοι α' ποιότ. » 21.50
  β' » » 19.-
  Οΐνοι.
  Αρχανών τό μίστατ. » 45.
  Μαλεβυζίου κατ' οκάν δρ. 5.
  ΤΟ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ ΕΝ ΗΡΑΚΛΕΙΩ
  ΤΙΜΑΙ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
  Ζυρίχη
  Παρίσιοι
  Λονδίνον
  Νέαι Ύόρκη
  29ης Δεκεμβρίου 1937
  -Αγορά Πώλησις |
  25.30-
  3.68
  546
  109.30
  25.55
  3.78
  550
  110.30
  "Άμστερδαμ
  Στοκχόλμη
  Βρυξέλλαι
  Βαρσοβία
  Άγορά Πώλησις
  60.70 6130
  28.10 28.35
  3.71 3.75
  20.75 21.-
  ΑΥΤΟΚΤΟΝΙΑ
  ΔΙΑ ΚΙΝΙΝΗΣ
  Προχθές ηύτοκτόνησεν είς
  Χανιά λαβών 50 δισκία κι-
  νίνης ό Γεώρ. Μισυρλάκης. Ά-
  νακρίσεων έπελήφθη ή αρμο¬
  δία άστυνομική άρχη.
  ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΑΙ
  ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΗΣ ΑΕΡ)ΡΙΑΣ
  Καθ* άρμοδίαν ανακοίνωσιν
  ή πανελλήνιος "Ενωσις Κινη-
  ματογράφων απεφάσισεν "ίνα
  σί είσπραξεις τής 31ης τρέχ.
  των κινηματογραφικών παρα-
  στάσεοίν, διατεθώσιν υπέρ έ-
  νισχύσεως των άεροπορικών
  δυνάμεων.
  ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ
  Την προσέχη Τρίτην 4 Ία-
  νουαρίου καί ώραν 7.30 θά δσ
  θή είς την Λέσχην έπιστημό-
  νων διάλεξις μέ θέμα: «Περί
  τουρισμοθ έν Ελλάδι άπό οί-
  κονομικής απόψεως» καί ομιλή
  τριαν την δίδα Ρένα Παπα¬
  δάκη δικηγόρον έν Αθήναις.
  Εΐσοδος ελευθέρα,
  ΙΔΡΥΣΙΣ ΕΛΑΪΟΫΡΓΕΙΩΝ
  Υπό τής Μηχανολογικής
  διευθύνσεως τοθ ύπουργείου
  Σ ιδηροδρόμωνκαίΑύτοκινήτων
  έχορηγήθησαν άδειαι Ιδρύσε¬
  ως νέων ελαιουργείον είς Λι¬
  μένα Χερσονήσου είς τόν κ.
  Α. Κανακάκην καί είς Γδόχια
  Ιεραπέτρας είς τόν κ. Ι. Δα
  σκαλογιαννάκην.
  ΕΜΦΑΝΙΣΙΣ ΤΥΦΟΥ
  Κατά πληροφορίας πρός τό
  Ύγειονομικόν κέντρον Ηρα¬
  κλείου είς τό χωρίον Τυμπάκι
  ενεφανίσθησαν κρούσματα τύ-
  φού.
  Ο ΔΑΣΜΟΣ
  ΤΟΥ ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥ ΕΛΑΙΟΥ
  Διά τηλεγραφήματος τοΰ ύ¬
  πουργείου των Οίκονομικών
  πρός τάς τελωνειακάς αρχάς
  παρετάθη μέχρι τέλους προσε¬
  χούς Μαρτίου ή ίσχύς προγε¬
  νεστέρας αποφάσεως αύτοθ
  άφορώσηο την μείωσιν τού δα-
  σμοΰ των είς τό εξωτερικόν
  έξαγομένων έλαίων καί την
  δασμολογικήν προσαύξησιν
  άφ' ετέρου των μεταφερομέ-
  νων είς τό εσωτερικόν.
  ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΙΚΟΝ ΕΙΣ ΧΑΝΙΑ
  Κατ' είδήσεις έκ Χανίων ό
  Άλ. Χαΐδεμενάκης άρχηγός
  τοϋ έκεΐ Σώματος Άλκίμων έ¬
  πεσεν έξ αύτοκινήτου εϋρι-
  σκομένου έν κινήσει τραυμα-
  τισθεΐς είς την κεφαλήν σοβα¬
  ρώς. Μετεφέρθη είς την κλινι¬
  κήν Γεωργιλαδάκη δπου καΐ
  νοσηλεύεται.
  ΤΑ ΠΡΟΣΦΥΠΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ
  Την προσέχη Κυριακήν α¬
  ναχωρεί είς Αθήνας διά την
  διευθέτησιν διαφόρων προ-
  σφυγικών ζητημάτων ό παρά
  τή Νομαρχία Ηρακλείου ύ-
  πάλληλος άρμοδιότητος ύ-
  πουργείου Προνοίας κ. Γ. Ί·
  ατρίδης.
  ΑΠΟΤΕΦΡΩΣΙΣ ΚΛΙΒΑΝΟΥ
  Έξ έκραγείσης πυρκαϊδς
  άπετεφρώθη είς Χαλέπαν Χα¬
  νίων ό κλίβανος τοθ κ. Ραδ.
  Σελινητάκη. Ή πυρκαϊά έπε-
  ξετάθη καί είς την παραπλεύ¬
  ρως οικίαν τοθ Ιδίου άρτοποι-
  οθ ήτις άπετεφρώθη ωσαύτως.
  Αί προκληθεΐσαι ζημίαι ύπο-
  λογίζονται είς 200.000 δραχ-
  Μών
  Ι ΣΤΑΣΙΣ ΑΓΓΛΙΑΣ ΚΑΙ ΓΑΛΛΙΑΣ
  :ΙΣ ΤΟ ΙΣΠΑΝΙΚΟΝ 2ΗΤΗΜΑ
  ΕΣΟΣΕ ΤΗΝ ΕΥΡΟΠΑΊ'ΚΗΝ ΕΙΡΗΝΗΝ
  ΑΠΟ ΠΑΝΤΟΣ ΣΟΒΛΡΟΥ ΚΙΝ1ΥΝΟΥ
  ΑΙ ΧΘΕΣΙΝΑΙ ΔΗΑΟΣΕΙΣ_ΤΟΥ ΝΤΕΛΜΗΟΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 29 Δεκεμβριού (τοΰ
  ανταποκριτοΰ μας).— Νυκτερ»ναί ειδή-
  σεις έκ ΙΙαρισίων έν σχέσει μέ τάς δη·
  λώαεις είς άς προέβη ό Γάλλος ύ·
  πουργός^ των Εξωτερικών κ. Ντελ-
  ,,.,,;- ««"φέρουν ότι ούτος ετόνισεν ι-
  Λ____λ________5. .. 1___________ ·> '
  στάσις αυτή, εβεβαίωσεν ό κ. Ντελ¬
  μπός, ιδιαιτέρως ό>ς πρός τό Ίσπανι-
  κόν ζήτημα, έσωσε την ειρήνην άπό
  πολλούς κινδύνους καί συνετέλεσ&ν είς
  την ϋφεβιν τής οξύτητος ήτκ, παρουσι¬
  άσθη πρό μηνών, άπειλήσασα πρός στιγ¬
  μήν παγκόσμιον πόλεμον.
  ΑΜΥΝΟΝΤΑΙ ΕΙΣΕΤΙ ΕΙΣ ΤΕΡΟΥΕΛ
  ΣΤΡΛΤΙΟΤΑΙ ΚΛΙ ΠΟΛΙΤΑΙ ΤΟΝ ΕΟΝΙΚΩΝ
  ΟΧΥΡ1ΟΗΣΑΝ ΕΙΣ Τί ΛΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 29 Δεκεμβρίου (τού
  ταποκριτού μας).·— Τηλεγραφοΰν έκ
  Παρισίων ότι ή άμυνα των Έθνικών
  είς Τερουέλ ένετοπίσθη ήδη είς τό Αι-
  οικητήριον όπου άμύνονται στρατιώται
  των ' Εθνικών άπό κοινοΰ μέ καταφυγόν-
  τας έκεϊ πολίτας. Εναντίον τού Δι-
  οικητηρίου λέγεται ότι ήρχισε βάλλον
  τό πυροβολικόν των κυβερνητικών ά¬
  πό τής πρωΐας σήμερον.
  ΤΟΣ
  ΕΞ 1
  ΛΟΚΑΙ
  Ρ
  Ν ΚΑ
  Υ ΠΥ
  ΕΣΤΡΑΦΚ
  ΑΘΗΝΑΙ 29 Δεκεμβρίου (τού
  άνταποκριτού μας).— Πληροφορίαι έκ
  Βαρκ&λώνης βεβαίουνότι είςΎερου&λ τό
  Σεμινάριονόπου όχυρωθείσαι άνθίσταντο
  μέχρι τής χθές δυνάμεις τινές τοΰ Έθνι-
  κοΰ στρατοΰ, κατεστράφη έξ ολοκλή¬
  ρου πυρποληθέν υπό των κυβερνήτι-
  κων.
  ΘΕΠΡ
  [ΙΤΑΙΜΕΓΑΛΗΣ ΣΗΜΑΣ ΑΣ
  ΤΟΥ ΥΗΟΥΡΓΕ ΟΥ ΚΟίΚΑ
  Η ΟΡΚΟΜΟΣΙΛ__________
  ΑΘΗΝΑΙ 29 Δεκεμβρίου (τού
  ανταποκριτοΰ μας).— Τηλεγραφοΰν έκ
  Βουκουρεστίου ότι ό σχηματισμός τής
  κυβερνήσεως Κόγκα θεωρβίται έξαιρβ-
  τικής πολιτικάς βημασίας. Ή κυβέρνη¬
  σις αυτή κρίνεται εκδήλωσις τής θελή¬
  σεως τοΰ στέμματος νά τερματίση τάς
  πολιτικάς διαμάχας, νά δώση ένιαί-
  αν καΐ σταθεράν κατεύθυνσιν είς την έ-
  ξωτερικήν πολιτικήν καί νά αποκατα¬
  στήση την δημοσίαν τάξιν είς ολόκλη¬
  ρον την Ρουμανίαν.
  Α Π Ώ Ν Ε Σ ΠΡΟΕΑΑΥΝΟΥΣΙΝ
  ΕΙ! ΟΛΗΝ ΪΜ ΝΟΤΙΟΝ ΚΙΝΑΗ
  ΑΘΗΝΑΙ 29 Δεκεμβρίου (τού άν
  ταποκριτοΰ μας).- Τηλεγραφήματα έκ
  Σαγκαης βεβαιούν ότι τα Ίαπωνικά
  στρατεύματα προελαύνουσιν είς την Νό¬
  τιον Κίναν. Αναφορικώς μέ την έπίθε-
  σιν εναντίον τής Καντώνος λέγεται ότι
  ειδοποιηθησαν αί 'Λγγλικαί αρχαί τοΰ
  Χογκ Κογκ καί ότι ύπεδείχθησαν παρά
  των Ίαπώνων μέτρα μέλλοντα νά άπο-
  βοβησουν νέα έπεισόδια είς την περι¬
  οχήν ταύτην.
  Η ΣΑΛΑΜΛΝΚΑ «ΕΙ
  , ΑΘΗΛίΑΐ 29 Δεκεμβριού (το5
  ανταποκριτοΰ μας).— 1»<αδιογραφήμα- τα εκ Σαλαμάνκας διαψεύδουν τα πε¬ ρί επιτυχιών των ερυθρών είς Άνδα- λουσίαν. 'Έπίβης εις την περιφέρειαν Γερουελ οί εθνικοί ίβχυρίζονται ότι «ροχωροΰν, απειλούντες έπανακατάλη- ψιν τής πόλεως. 4 Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΙΣ ΣΩΤΑΝ ΑΘΗΝΑΙ 29 Δεκεμβρίου (τοΰ άν ταποκριτοΰ μας)- χ^λεγραφοΰν έκ Παρισίων ότι αι έφημ6ρίΟ6ς τής δβ^&ς ^υνεχιζουν 5ην πολεμικήν αυτών έναντι! βεη^Λΐ Οΐκονο^ί^ς πολιτικής τής κυ¬ βερνήσεως Σωτάν καί των φημών περί επικειμένης νέας ύποτιμήσεω, τού γ*λ. λικοθ φράγκου.