95222

Αριθμός τεύχους

4753

Χρονική Περίοδος

Β 1937

Ημερομηνία Έκδοσης

31/12/1937

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ΕΛΜΗΟΪ 1
  δ.
  »νι,εν ι.
  νι·
  φγ
  ϊθΰ Αι·
  ι Γάλλον
  τΐχών %·
  ίου (τοδ
  ιορίχι έ*
  ροιέ'*. τί)
  Οί
  όλή
  >βερνητι·
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
  ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΑ
  ^ ΜΙΝΩΤΑΥΙΌΥ
  ΥΠΕΥΒΥΝΟΣ ΣΪΝΤΑΚΤΗΣ ΘΡ. Ν. ΣΤ ΛΥΡΑΚΗΣ
  ΔΙΕΥΘΥΝΤΆΣ: ΑΝΔΡ. Μ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ
  ΣΥΝ1ΡΟΜΑΙ:
  ΠΑΡΑΣΧΕΥΗ
  Αϊγιπτοι'
  ίτηοια /ιη«ι Ι!
  ίξάμηνο; 2
  'Αμεηικής
  ρτΐ|σία δολ. 1Γ>
  31
  έξαμηνο: » 8
  Τιμη
  ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ
  κατ« φύλλον
  Δραχ. 2
  1937
  ΗΡΑΚΛΡΙΟΝ ΚΡΗΤΗΣ - Ι.ΤΟΕ 22ΟΝ
  ΑΡΙΘΜ. ΦΥΛΛΟΥ *75
  ΕΝ ΕΤΟΣ ΧΡΙΣΕΟΣ
  ΤΗΣ ΕΙΡΗΗΗΣΚΑΙΤΟΥ ΠΟΑΙΤΙΣΜΟΥ
  χρησίμων εί; την ζωήν των
  __Β______.„_ „ . , . άνθρώπων, ή ανθρωπότης θά
  φιαβήτησιν, έτος άγωνίας καί έζη είς παραδεισιακήν εύτυ
  Τό άπερχόμενον σήμερον
  1937 υπήρξε χωρίς άμ-
  δραματικών συγκλονισμών
  διά την άνθρωπότητα ολό¬
  κληρον. Τό φάσμα τοϋ πο¬
  λέμου πού υψώθη έμπρός είς
  τα έμφοβα όμματα των λα¬
  ών τής γής, στυγνόν, άπει-
  λητικόν υπήρξεν ενας διαρ-
  κής κίνδυνος πού εδημιούρ¬
  γησε την σύγχυσιν καί τόν
  φόβον είς τήν σκέψιν καί
  τάς καρδίας των άνθρώπων.
  Σήμερον τό έτος αύτό δύει
  μέσα εί; τούς καπνού; των
  τηλεβόλων καί χάνεται μέ¬
  σα είς τόν κονιορτόν πού ή-
  γειραν αί μετακινήσεις των
  πολεμικών δυνάμεων είς ολα
  τα σημεΐα τής γής. Αί φλό-
  γες όμως τής πολεμικης πυρ¬
  καϊά; πού ήναψε τόσον είς
  τήν Δύσιν όσον καί είς τήν
  "Απω "Ανατολήν παραμέ-
  νουν άσβεστοι καί φωτίζουν
  τόν δρόμον τοϋ έρχομενου
  νέου ετους μέ την τραγικήν
  λάμψιν των. Καί τό γεγο-
  νός αύτό ακριβώς κάμνει
  τόν κόσμον νά άναλογίζεται
  μέ θλίψιν τό άπερχόμενον
  έτος καί νά πρβσβέπη μέ
  σκεπτικισμόν καί δέος το έρ-
  χίαν καί ή κοινωνική αθλιό¬
  της θά έξέλιπεν άπό τής
  γής. Άλλά δέν είναι μόνον
  ή ύλική ζημία πού δημιουρ-
  γεΐται έκ τής εντάσεως των
  έξοπλισμδν. Είναι καί ή ήθι-
  κή κατάπτωσις καί ή ψυχο-
  λογική άπαθλίωσις των άν¬
  θρώπων. Είναι κυρίως ή σύγ¬
  χυσις, ή άμφΐβολία, ό φό·
  βος, ή άβεβαιότης διά τό
  μέλλον καί ή παράλυσις ώς
  έκ τούτου, τής δημιουργι-
  κή; ίκανότητος καί τής προ¬
  σπαθείας των ανθρώπων πού
  ταλανίζονται είς τενάγη
  μεταξύ τοϋ φόβου καί τή;
  προσδοκίας.
  "Επί πλέον τό άπερχόμε¬
  νον σήμερον έτος χαρακτη-
  ρίζεται άπό τάς πλέον άπι
  χόμενον.
  Τό 1937
  άπετέλεσεν έτος
  ύ
  άποκορυφώσεω; τοΰ πνεύμα-
  τος των έξοπλισμών καί πα-
  ρασκευης τής λύσεως τοΰ
  τή;
  που
  θάνου; καί ασυλλήπτου; άπό
  την καθαράν λογικήν αντι¬
  θέσει;. Οί λαοί είναι βέβαιον
  ©Μ εχουν μεγάλον πόθον,
  την διατήρησιν τής ειρήνη;·
  Καί οί άρχηγοί των, όμι-
  λοΰν έπίσης περί ειρήνη;
  καί προβαίνουν εί; όρκου;
  πίστεως πρό; τό ειρηνικόν
  ίδεώδες. Τουτο όμως δέν έμ-
  ποδίζει συγχρόνως νά έπιδί-
  δωνται είς ίλιγγιώδεις έξο-
  πλισμούς, νά όμιλοϋν περί
  λαών προωρισμένων έκ τής
  φύσεως νά κυριαρχήσουν τοΰ
  κόσμου, νά ύψώνουν τόν έμ-
  τόν οποίον έκΐτροσωποϋν,
  Ε,Τοΰτο δέ είναι καί τό μ<ί- νον παρήγορον σημείον, τό μόνον ενθαρρυντικόν στοι¬ χείον, άπό ότι τό άπερχόμε¬ νον έτος μά; έκληροδότη- σεν καί ή μόνη έλπί; πού λάμπει μέοα εί; τό λυκόφως τή; σήμερον καί μά; κάμνει νά προσβλέπωμεν μέ κά¬ ποιαν πίστιν πρό; τό λυκαυ- γέ; τή; αυριον. Διότι τουτο ακριβώς δημιουργεΐ τήν πε¬ ποίθησιν ότι άν τό 1937 υ¬ πήρξεν έτος συγχύσεως καί άγωνιώδου; άμφιβολίας, τό 1938 θά είναι τό έτος τής πλήρους εκκαθαρίσεως καί τής οριστικάς διαμορφώοεως καί εμφανίσεως των νέων τάσεων τής ζωής. Τό 1938 δύει σύμερον έν μέσω τρικυ- μίας φυλετικών έξάψεων, έ- θνικών άνταγωνισμών, ίδεο- λογικών συγκρούσεων καί γενικής ανησυχίας καί δέ- ούς. "Ας ελπίσωμεν ότι τό 1938 θά είναι ετος περιβσότε- ρον άποφασιατικών γεγονό- των καί ότι θά φέρη ή ανα¬ τολή τού τόν ήλιον τής εί- ρήνης πού θά δώση νέαν ζω- ήνκαί μέθερμουργόνδύναμιν θά διαλύση τήν άχλύν τής συγχίσεως καί τή; άμφιβολία; καί θά ψωτίση τόν δρόμον τή; άνθρωπότητο; πρό; τα; κορυφά; τοΰ ιδεώδου; τής ει¬ ρήνη; καί τή; εργασίας. νν. σ' άδικους θυμούς καί. νά πολεμήσης στή ζωή μέ κε- ραυνούς όργής. Ή δυναμικό- της σου, προσπάθησε νά με¬ ταβληθή καί νά εκδηλωθή σέ άκτινοβολία φωτός πού μέ τή λάμψι τού θ' ανοίξη τό δρόμο πρός την έπιτυχία, τό δρόμο τής άρετής καί τής μεγάλης δημιουργίας. Κι' άν ρτό δρόμον αύτό σοΰ βάλλουν ίμπόδια καί προσκόμματα αί δυνάμεις τοθ κακοϋ καί τής αντιδράσεως, τότε μή διστά- σης νά μεταβάλη τό φώς σέ η.ιραυνό, νά κτυπήσρς τήν Λντίδρασι. Καί πάλιν δταν καθαριότης τό δρόμο σου, αύ- τοκυριαρχήσου καί συνέχισε τήν πορεία σου μέ σύντροφο την άγάπη καί μέ κίνητρο καί ίμψυχωτή τόν έρωτα. Γιατί καθώς λέγει κι' ό ποιητής, μήτε δημιουργός, μήτε δημι- ^ύργημα δέν έννοεΐται χωρίς τόν έρωτα. Κι' δταν άκόμη κλονίζεσαι άπό τα χτυπήματα καί πέ- φτεις καί ξανασηκώνεσαι καί Διά τούς πτωχούς. Τα Χριστούγεννα ιταρήλ- θον. "Ερχονται δμως τώρα αί έορταί τής πρωτοχρονιδς. Συμπΐπτουν δέ αί ημέραι αύ- ταί μέ νέαν έντασιν τής κα- κοκαιρίας, μέ βροχάς μέ χιό- νας καί δριμύτατον ψΰχος. Καί τουτο μάς επιβάλλει πε¬ ρισσότερον τό καθήκον νά στμαφωμεν μέ μεγαλυτέραν στοργήν χούς καί πρός τούς τούς πτω άποκλήρους καΐ ή ωργανωμένη καί ή ά- τομική φιλανθρωπία. Άπό κα νένα σπίτι, άπό καμμίαν κα λύβην, δέν πρέπει νά λείψη τό άφθονον φαγητόν καί τό εϋτελές έστω παιχνίδι διά τα παιδία. Τα στηθαϊα. Νέον αΰτοκινητικόν δυσιύ- χημα έλαβε χώραν είς Μυλο- πόταμον. "Ετσι ή έπαρχία αυ¬ τή πληρώνει δι* άλλην μίαν— πολλοστή» ήδη— φοράν βαρύ¬ τατον των φόρον τής αθλιότη¬ τος των συγκοινωνιών μας. χούς καί τούς άποκλήρους γ μ τής τύχης καί ίδίο πρός τα Δέν γνωρίζομεν εάν τό δυστύ Πεταχτά σημειώματο ΤΟ ΤΡΑΓΟΥΑΙ της αισιοδοξιασ δράματος ποΰ έδημιουργη-1 κόσμου, νά ύψώνουν τον εμ- οεν ή πρόοδος τής τεχνι- πρηστικόν δαυλόν τοΰ πολέ- -=.- -λ«« 4.,λ^ ν»Ί Α άιιβλυν- ιιου «3ια*τήν επικράτησιν των κης -άφ* ενός καί ή άμβλυν σις τοΰ πνεύματος τοΰ σεβα- σμοϋ πρός τα διεθνή νόμι- μα, τάς ηθικάς αρχάς η ι ό μ την μα, τάς ηθικάς αρχς, ειρήνην τοΰ κόσμου καί την αξίαν τής ανθρωπίνης ζωής Ή συνέχισις καί ό έ ΰ μου «3ια*Τήν επικράτησιν των ίδεών καί νά όμολογοΰν ό¬ τι μόνον ή τι μόνο ηρφ ρήνη στηριζομένη χών ειμπορεί ά Τό έτος αΰτό ερη νά όμολογοΰν ό¬ σιδηρόφρακτος ει¬ έ εί λγ ερήη αξίαν τής άφ' ετέρου καθ' όλον Ή σχς αύτό τό έτος τοΰ ή Ί νά έμφυλίου σπαραγμοΰ τής Ι¬ σπανία;, ή έκρηξι; τοϋ κινε- ζοΐαπωνικοΰ πολέμου, αί έκ- δηλωθεΐσαι άνταρσίαι δια¬ φόρων άποικιακών λαών κα¬ τά των Μητροπόλεων καί πλείστα όσα άλλα δευτερευ¬ ούσης σημασίας πολιτικά γε- γονότα, εδημιούργησαν απει¬ ρίαν προβλημάτων καί έγι¬ ναν άφορμή νά επέλθη νέα άνακατάταξις των δυνάμεων καί νά καταφανή καί νά εύρυνθη έτι περισσότερον τό άβυσσαλέον χάσμα πού χωρί ζει τα διάφορα Ιθνη τής γής είς θανασίμως άλληλομισού- μενα στρατόπεδα. ΑΊ φλόγες τοϋ ίσπανικοΰ πολέμου έ- πηύξησαν έτι περισσότερον τόν πυρετόν τοΰ άνταγωνι- σμοΰ των άντιπάλων ίδεολο- γικών ρευμάτων πού μάχον- ς επί λογ χών ειμπορεί νά εννοηθή. Τό έτος αΰτό έπίαης, γίνεται περισσότερον παρά ποτέ/άλ- λοτε,λόγος περί τής άνάγκη; της έπανόδου εί; τού; 8ε- ύ τοϋ οίκονομικ&ϋ φι- λελευθερισμοΰ καί τής ελευ¬ θερίας των συναλλαγών. Καί ομως έκ παραλλήλου τα τελωνειακά τείχη ύψώνονται έτι περισσότερον καί τό κή- ρυγμα τής οικονομικάς αΰ- ταρκείας των Κρατών αποτε¬ λεί τό οικονομικόν καί πο¬ λιτικόν ευαγγέλιον των ήγε- τών των πλείστων χωρών. Γίνεται κήρυγμα έπιστροφής είς τάς παλαιάς ηθικάς αρ¬ χάς καί τάς κοινωνικάς ά- ξίας. Καί όμως συγχρόνως βλέπουν τό φώς καί ύΐτοστη- ρίζονται επισήμως νέαι πολι¬ τικαί, κοινωνικαί καί θρη- σκεττικαί δοξασίαι. "Ετσι τό 1937, μέ τα τόσα δραματικά γεγονότα, μέ τάς τεραστίας. Τό ύστερνό τό τ, μερο άς ποΰμε. Ό ροςάς γίνη αύλός καί ή πέννα άς ραμφίση ρυθμικά τό χαρ- ί κι' άς τονίση έστω καί πα- ,οάχορδο κι' άρρυθμο έναν ά- ποχαιρετιστήριον ϋμνο πρός τή ζωή πού πεθαίνει καί γεν- νιέται ταύτόχρονα. "Ενας χρό- νος μας άποχαιρετά. Κι' έ'- νας άλλος μας έρχεται. Μά δέν άξίζει ουτε νά λυπηθοϋ- με γιά τή φύγη τοθ ενός ού¬ ται διά τήν οίκονομικήν της γής καί κατάστασιν ραληρήματος. σμός πού προήλθεν έκ τής πολιτικήν ήγεμονίαν επί εδημιούργησαν πολεμικοϋ πα- Ό κραδα έ ή μέ προχωρεϊς, κι' δταν αλλάξης δρόμο γιά νά φθάση συντο- μώτερα στήν έπιτυχία, άλλ' καί στό τέρμα, γιατί τέρ- στό ετκοπό σου δέν πρέπει νά θέτης ποτέ, νά προχωρής πάντα μέ χαρούμενη διάθεσι καί νά τραγουδας τόν ϋμνο τί|ς ζωής, τής ζωής πού τείνει α' έ'ναν ανώτερον άνθρωπι- σμό. Κι' δταν ό χρόνος σέ καταβάλλει καί ή ζωή σ' έγ· ι^σταλείπει καί πάλι τότε νά άπορα παιδάκια. Είς τάς οίκίας των πλουσίων ή πρω- τοχρονιά θά έορτασθή μέ χαράν καί εύφροσύνην, μέ πλούσια φαγητά καί πλουσιώ- τερα δώρα. Είς τα φτωχό- σπιτα δμως; Έκεΐ τό νέον ε¬ τος θά εμφανισθή καί πάλιν υπό μορφήν έφΐάλτου, εάν δέν δώσωμεν, δσοι τουλάχι¬ στον ειμπορούν, την χαράν. Τό Κράτος καί ό Δήμος κά¬ μνουν δ,τι ειμπορούν διά του¬ το. Άνάγκη δμως νά κινηθή βιτρίνα τοθ εϊδους αύτοθ, είνε το- ποθετημένκ} θαυμασία μέσα είς την κοινήν ψυχολογίαν. Τό παι- 51 ποΰ είνε μία εκδήλωσις τή; τελευταίας άπό τάς ΐσχυροτέρας, βταν ζητα έπιμόνως σπαθί άντα- ποκρίνεται είς την ιδέαν τοθ πο¬ λέμου ώς πρωταρχικοθ δρου είς την διεθνή δσον καί την κο:νωνι- γοθδι τής δημιουργικής μάχης, ώς κύκνειον δσμα. Μ.— χημα αΰτό όφείλεται είς κα¬ κόν χειρισμόν τοΰ όδηγοΰ ή είς βλάβην τής μηχανής τοϋ αύτοκινήτου. Βέβαιον δμως είναι δτι ή πτώσις τού αύτο¬ κινήτου είς τό βάραθρον καί ό σοβαράς τραυματισμάς εικο¬ σάδος άνθρώπων, όφείλεται είς την έλλειψιν στηθαίων είς τα, έπικίνδονα σημεΐα των δρόμων μας. Ή σημερινή κυ¬ βέρνησις ένδιαφερθεϊσα καί διά τό ζήτημα αύτό ίΤχεν ά- ποψασίσει την χορήγησιν πι- στώσεων διά την κατασκευήν των στηθαίων αυτών. Καί πι¬ στεύομεν δτι τώρα, θά διατά¬ ξη την ταχυτέραν κατασκευήν των ώστε νά εξουδετερωθοϋν οί κίν&υνοι είς τό μέλλον. *** κόμη, όσφραίνεται παντοθ: —Σέλο) τό σπαθί! σπαθί! τον πόλεμον σέλω τό αμός πού προήλθ έκρήξεως τοϋ ήφαιστείου τή; "Απω Ανατολή; έφερε την άφύπνισιν των Εύρωπαίων ί 'Αμερικανών πού βλέ- άφύπνισ καί 'Αμερικανών λέον κα "Γ----ι · -— - πουν πλέον καθαρά, φ»τι- ζόμενον άπό τάς φλόγας πού άναπηδοΰν άπό τόν Ειρηνι¬ κόν, τό φάντασμα τοϋ κιτρί- νου κινδύνου ένσαρκωμένον είς τόν Ίαπωνικόν μιλιταρι- ----- 'ν^ί, Τίν εντύπωσιν συνεχεϊς αντιφάσεις τού, την αγωνίαν πού έδημιούρ γησε, παρέσυρε τόν κόσμον είς θέσιν έξαιρετικώς δύσκο¬ λον καί απετέλεσε την κρι- σιμωτέραν καμπήν είς την άνέλιξιν τής ανθρωπότητος. Τό χειρότερον δέ είναι ότι ένω υπήρξεν έτος αρνήσεως δέν παρουσίασε καί καμμίαν θετικήν πιθανότητα νέας συνθετική; εξελίξεως. Τό μό¬ νον θετικόν άποτέλεσμα τοϋ έτους αύτοϋ ήτο ότι έφερε πλησιέΰτερα πρός αλλήλας ε*<^ ι— -ιχ-,, τε νά χσροΰμε γιά τόν έρχο- μό τοΰ άλλου. Μιά συνεχής άνακύκλωσις είνε ή ζωή. Καί τή ζωή μονάχα θά πρέπει νά χαιρόμαστε καί νά τρα- γουδοθμε. Αυτή δίδει άξία καί περιεχόμενο στόν κόσμο. Αυτή αποτελεί τήν άστραπή πού δίδει τό φώς στό χάος τοΰ σύμπαντος. Κι' είνε* ή ζωή τόσο ώραία σάνξεύρ:ι; νά τή ζής!·· Κι' έχει ή ϋπαρξί σου τόσο μεγάλο περιεχόμε¬ νο καί ΰψηλό σκοπό σάν ξέ- ΡΠς τι1 χαρούμενη έπιστήμη τής ζωής... Νά μπορής νά στέ- κης μέ τό ενα πόδι στό χρό- νο πού φεύγτι καί νά τείνη,ς τό άλλο σ' εκείνον πού έρχε- :αι, νά ή πρώτη μεγάλη έπι- :υχία σου. Νά μην κλαϊς πο- έ γιά δτι έχασες μέ τό πέ- ιασμα τοϋ χρόνου καί νά μην ιοβάσαι έμπρός είς τούς κιν- ϊύνους καί τό άγνωστο τοΰ μέλλοντος, νά ή δεύτερη νίκη σου. Κι' ϋστερα, νά εΐσαι πολεμάρχος, νά άγωνίζεσαι ΟΠΟΣ ΔΙΑΒΑΙΝΕΙ Η ΖΡ.Η ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΤΙΚΟΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΙ Ό άφοπλισμό; τώτ κρατών υ¬ πήρξε πάντοτε ζήτημα περίπλο- κον. 'Γποθέτω δμως ότι τό περι- πεπλεγμένον τού άρχίζει περισσό¬ τερον άπό τα άτομα παρά άπό τα Ιθνη. Απόδειξις τό παιδί ά¬ πό τα οποίον ή ζωή άναπτύσσεται άλλά καί μελεταται καλύτερον. Καϊ ιδιαιτέρως τήν παραμονήν τής πρωτοχρονιίς. Ένας συμπολίτη; έμπορος πού περιέλαβε είς τό ραμπαί τού καί σμόν. ΐπο ν «ι» — -- δέ αύτοΰ τοϋ φρικαλέου πα- 2 κλ»τιλ ολα νοράματος τα Κράτη, ολα άνεξαιρέτως, έστράφησαν είς την εργασίαν της παρασκευ- ής καί ένισχύσεως των πολε¬ μικών των δυνάμεων. Ή γή μετεβλήθη είς ένα απέραν¬ τον έργαστήριον έπου χαλ- κεύονται τα σατανικώτερα σύνεργα τοϋ ολέθρου καί τοΰ θανάτου. Καί οί λαοί κα· λοϋνται νά προσφέρουν καί αύτάς άκόμη τάς σάρκα; των διά νά γίνουν πολεμοφόδια. Τόσα είναι τα έξοδα των έ- ξοπλισμών, ύπολογίζονται είς * * "-------"-■"■«•ΐιιύοια δραχ πληοιέοτερα πρό; αλής τα; δυνάμεις πού ποθοϋν ει¬ λικρινώς την διατήρησιν τής ιρήνη; «τι κατέστησε στε- είρήνης, ότι κατέστησε στε νωτέραν τήν συνεργασίαν των, ότι τάς έκαμε νά πα- ρασκευάζωνται διά τήν άνα- χαίτισιν τοΰ πολεμικοϋ χει- μάρρου άπό όπου δήποτε κα αν έξαπολυθη καί ότι έκαμε τήν Ευρώπην, τουλάχιστον τό μεγαλύτερον μέρος των λαών της, καί την Άμερι κήν ν' άντιληφθοΰν ότι ο Ι απωνικός κίνδυνος είναι πό λύ μεγαλύτερος άπό δ,τι έ «αντάζοντο καί ότι χρειαζε --'- κινηθοΰν .με με πολλά τρι'σ'εκατομμύρια ύραχ •·λ«. ώατε εάν διετιθεντο μών. ώστβ την παραγωγήν αγαθών πολεμρχς άδιάκοπα γιά ώ οϋ ού γ άνθρώπου έννοια, νό ζ την έξύψωσι στή γενική τό πρώτιστο θ όν¬ ... σπαθιά, άποβαίνει τής ημέρας. Κάποιο άνδρόγυνον είχε προχθές τό βράδυ συζήτησι γύρω άπό τα σπαθιά αΰτά καί τήν επιμονήν τοΰ μικροΰ των διά τό έν λόγψ δώρον: —Θέλει τό καϋμένο νά τοΰ ά- γοράσωμε σπαθί. "Α; τό πάρωμε άπό τοΰ... (καί ώνομάζετο έδώ ό εμπορο; σπαθιών). Είνε φθηνο- δουλειά. Σπαθιά λοιπόν σιά παιδία μα; εφέτο;. Άλλά γιατί οχι; Τό πο¬ λεμικόν... ΰφο; αποτελεί άπό έ- τών ενα άπά τα θετικώτερα πλε- ονεκτήματα τή; πρωτοχρονιάτι- Ό πόλεμος είναι χαλαστής κα'ι πλάστης λέγουν οί ποιηταί. Άλ¬ λά μαζύ μέ τού; ποιητάς τόν πα- ραοέχονται ώ; τοιοθτον καί Ά κοι νότεροι των άνθρώπων. Μέ τό πρωτοχρονιάτικο σπαθΐ ώς σταθ¬ μόν είς τήν ιστορίαν τής παρα- μονής άλλά καί των εφετεινήν... παραμονών πολέμου— Ιτσι τάς όνομαζουν ώρισμένοι άστρολόγοι —ΙννοεΤται σαφώς ό χαμός κ*1 ή δημιουργία. Νομίζει κανε'ις 3τι είς τό παιδί άναζοΰν αί πολε μικαί έφεδρεΐαι τοθ αδρι<Λ ποΰ θά άντικαταατήσουν τάς παλαιάς. Άλλά καί οί ίνθρωποι τοΰ αυρι¬ χρέος σου, ώς κοινωνικοΰ τος! Ν' άπλώνης τα ψτερά τής φαντασίας καί νά συλ- λαμβάνης καί τίς πειό μέγα- λες, τίς πιό υψηλές καί τολ- μηρές ίδέες. Ν' άνοίγης τήν καρδιά σου καί νά κλής μέσα δλο τό κόσμο. Ν' άφήνης τα αίσθήματα τής άγάπης καί τής συμπόνοιας, νά περι- βάλλουν καί νά θερμαίνουν τοΰς γύρω σου, νά ό άνώτε- ρος προορισμός τής ζωής σου. Κι' άν ή θύελλα σκληρής κα- κοτυχίας σέ ζώνη. Κι' άν ά- γριο τό κθμα τής συμφοράς σέ δέρνΐ"). Κι' άν άδυσώπητος ό άνεμος τής έναντιότητος σέ μαστιγώντ), νά μην κλονιοθής. Νά μην αφήσης νά έξαντλη- θοϋν τ' άποθέματα τής δυ- ήμ κης βιτρίνας. Διά νά δτι ό άφοπλ'.σμός, οχι μόνον των Έλλήνων, άλλά τοΰ παντός ποΰ εχει μπή στό νόημα τοΰ αιώνος, είνε άδύνατος. Ή βιτρίνα πολλά¬ κις μάς δίδει δλην τήν έννοιαν τοϋ πολέμου. Άλλά καί δλην τήν ον ο£ όποΐο: θά δώσουν ισω; την τελικήν «ρεβάν;» εί; τα; κα- ταστροφά; τού πολέμου, μέ μίαν οριστικήν κοινωνικήν δημιουρ¬ γίαν. * Παρακολουθούμεν πολλάκις τήν άνίαν ποΰ προκαλοΰν τα πρακτι- κά δώρα. Καί έξ άντιθέτου τήν ευχαρίστησιν πού γεννά Ινα παι- γνίδι συνδεόμενον όπωαδήποτε μέ την πολεμικήν βιομηχανίαν. Άπό τού; μικρού; άναζητοΰνται έμβριθώ; ποία είναι έδώ τα κα¬ λυτέρα δεδομένα τής αμύνης καί ;ής έπιθέσεως. Πώ; είνε δυνα- ;όν νά κινοΰνται άποτελεσμα-τικώ- τερον καί νά καταστρέφουν έπί¬ σης, ωρισμένα πολεμικά μέσα, είτε ώς άμυνα, είτε ώ; επίθεσις έννοοΰνται. Ό τύφος. Κρούσματα τύφου ένεφανΐ- οντσαν και τίς- το ιυμπαητ τάς τελευταίας ημέρας. Ή έ- πάρατος νόσος, άφοθ άπεδε- κάτισε πέρυσι τήν πόλιν έξα- πλοΰται ήδη καί είς τα χωρία είς πλείστα των οποίων εση¬ μείωσεν άρκετά κρούσματα. Τό φαινόμενον δέν είναι βε¬ βαίως διόλου ευχάριστον. Καί έπιβάλλεται νά ληφθούν δρα- στικά μέτρα πρός αντιμετώπι¬ σιν τού κακοϋ. Ή ύγειονομι- κή ϋπηρεσία κάμνει βεβαίως δ,τι είναι δυνατόν πρός πβρι- στολήν τής νόσου. Άλλά δέν θά ήτο πιστεύομεν περιττόν νά γίνη μία γενικωτέρα προ¬ σπαθεία έξυγιάνσεως των πη- γών καί των υδάτων έξ ών ύδρεύονται οί κάτοικοι τού Νομοΰ μας. Διότι καθώς τού- μ μ λάχιστον ύπάρχει πεποίθησις, ό τύφος προέρχεται έκ μολυ- σμένων υδάτων. τ«ι νά κΐνηοβυν .^»» γ·- ι--- , , .... ναλυτέραν άποφασιστικότη- θοϋν τ' άποθέματα τής δυ- τ« διά την περιφρούρησιν τής ναμικότητός τού. Άλλ' οθτε Τ.2..η? καί τοΰ πολιτισμόν καί νά άφίσης νά παρασυρ- τ« διά τη είρήνηί ««· ^αρη Τάνκς, άεροπλάνα, κα- νόνια, στρατιώται—άψυχον καί... έμψυχον πολεμικόν υλικόν. Χωρί; νά υπολογίσωμεν τό άληθέ; Ιμ- ψυχον: τόν πιτσιρΐκον πού θέτει έδώ τόν χαρακτήρα καί αύξάνει τήν πειθώ. —Οί έξοπλισμοί είναι ζήτημα βιτρίνας... ύπενθύμιζεν άλλοτε δ παρατηρητή; τή; ημέρας. Καί Ζσως-ϊσω; διετύπωνε μίαν κοινοτυπίαν. Διότι και χωρίς τήν πρωτοχρονιάτικη βιτρίνα οί έξοπλισμοί κάτι τέτοιο λένε 8ται γίνονται γυμνάσια καί έπιδείξεις Τό οϋσιώδε; δμως είνε έδώ δτι ι Διά τρίτην φοράν. Αί είσπράξεις των σημερι- νών παραστάσεων των κινη- ματογράφων, θά διατεθοΰν ώς γνωστόν υπέρ τής άεροπορίας. Σημειώνομεν, επί τή εύκαι- ρίςι μέ Ιδιαιτέραν ευχαρίστη¬ σιν δτι ό κινηματογράφος Πουλακάκη έργάζεται ήδη διά τρίτην φοράν κατά τό λή- γον έτος υπέρ τής άεροπορί¬ ας. Δηλαδή έκτός των γενο¬ μένων άπό κοινοϋ μέ δλους τοΰς κινηματογράφους τής χώρας, παραστάσεων τόν Ίού Δέν είνε λοιπόν τίποτβ τό πα¬ ράξενον δτι οί επιχειρηματίαι των πρωτοχρονιάτικον παιγνιίίων έ- ξακολουθοΰν νά άπευθύνωνται είς τα πολεμικά Ινστικτα των μικρών Τα ένστικτα αύτά είναι τα Οετι- κώτερχ καί τα μάλλον άξιο- πρόσεκτα. Άπό τήν ειρήνην άλ¬ λως τε, δσον καί άν τήν έξυμνοΰν οί ειρηνόφιλος δέν επήγασεν καί τόσον μίαδημιουργία προκοπής.Ό γορδιος δεσμός τή; ζωή; υπήρξεν άνέκαθεν ζήτημα σπαθιοθ. ΑΣΜΟΔΑΙΟΣ νιον, έκτός τής έδωκε καί κατά σημερινής, τόν παρελ- θόντα Μάϊον έτέραν παρά¬ στασιν έξ Ιδίας πρωτοβου- λίας καί τής οποίας αί είσ¬ πράξεις διετέθησαν έξ ολο¬ κλήρου υπέρ τής άεροπορί¬ ας. Καί άξίζει νομίζομεν νά σημειωθή τό γεγονός καί νά έξαρθή δσον πρέπει. Άποδει- κνύει τόν ένθουσιώδη πατριω τισμόν των διευθυνόντων τήν επιχείρησιν καί αποτελεί τίτλον τιμής δι* αύτούς.
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ. - Σήμερον ενα
  φίλμ κ-ολοσσός: «Βασίλισσα Βι-
  κτωρία»,
  ΑΙ είστιράζεις υπέρ τής Άερο
  πορίας.
  «ΜΙΓΊΩΑ» —Σήμερον τό Ρωσσι-
  κόν άριστούργημα: «Είς την υ¬
  πηρεσίαν τοϋ Τσάρου».
  Αί ε'ισπράξεις υπέρ τής Άερο-
  πορίας.
  ΑΝΟΙΚΤΗ ΕΠίΣΤΟΛΗ
  Πρός την Διεύθυνσιν τής
  Έλληνικής Ασφαλείας ζωής
  ή «ΑΝΑΤΟΛΗ»·
  Φιλελλήνων 15
  ΑΘΗΝΑΣ
  Άξιότιμε Κύριε Διευθυντά,
  Δυνάμει τού ΰπ' άριθμ.
  11862 έξωφλητηρίου συμβο-
  λαίου τοθ Συμβολαιογράφου
  Ηρακλείου κ. Ευστρ. Γαρε-
  φαλάκη καΐ έντός 10 ημερών
  άπό τής ύποβολής των δι-
  καιολογητικών εγγράφων Υ¬
  μίν είσέπραξα σήμερον κατό¬
  πιν έμβάσματός σας έξ Αθη¬
  νών καί μέσω τής ενταύθα
  Έμπορικής Τραπέζης τής Έλ
  λάδος Δραχ. 2ϊίΟ.ΟΟΟ
  προερχομένας άπό ασφάλειαν
  ζωής την οποίαν είχομεν συ-
  νάψει μεταξύ δύο κεφαλών
  κατά Αυγουστον 1937
  μετά τοθ μακαρίτου άδελφοθ
  μου ΙΩΑΝΝΟΥ Μ. ΜΑΥΡΑ-
  ΚΗ ΆσφαλιστοΟ καί υπέρ τής
  άνηλίκου κόρης μου Έριέτ-
  τας.
  Θεωρώ υποχρέωσιν μου
  νά σάς εύχαριστήσω καί διά
  τοϋ τύπου διά την μεγάλην
  ταχύτητα τής άποζημιώσεως
  καί τό πατρικόν σας ενδια¬
  φέρον διά τούς πελάτας
  έν γένει, προσόντα διά τα
  όποΐα δικαίως πρέπει νά ύ-
  περηφανεύεται κάθε Έλλην
  Πατριώτης διότι εχομεν τοι¬
  αύτην Έταιρίαν Ελληνικήν.
  Έν Ηρακλείω τή 28η
  Δεκεμβριού 1937.
  ΑΝΔΡΕΑΣ Μ· ΜΑΥΡΑΚΗΣ
  Ώς ένασκών την Πατρικήν
  έξουσΐας επί τής άνηλίκου
  κόρης μου Έριέττας 1—5
  Άπό τού θρόνου
  είς την λαιμητόμον.
  ΜΙΑΤΡΑΓΙΚΗ
  ΒΑΣΙΑΙΣΣΛ ~-
  ΣΗΜΕΡΟΝ
  Ένα φίλμΚολοσσός!
  ΒΑΣΙΑΙΣΣΑ
  ΒΙΚΤΟΡΙΑ
  Τό όωμάντζο τής δοξα-
  σμένης Αύτοκρατείρας μέ
  τόν Πρίγκηπα Άλβέρτο.
  Γυρίστηκε στί,ς ϊδιες πό¬
  λεις, στά ϊδια παλάτια
  στά όποία έζησε ή πανί-
  σχυρος έστεμμένη, ποϋ ή
  δύναμις της έσεισε τα θε-
  ^ μέλια μιάς ολοκλήρου Αύ·
  τοκρατορίας.
  289ον
  Ή Μαρία»Άντουανέττα δ-
  μως, την οποίαν έφρουροΰ-
  σαν μέρα-νύχτα σέ κάθε της
  βήμα μέσα στό παλάτι-φυλα-
  κή, δέν έξεγελιόταν πιά ά¬
  πό αύτά τα καθυστερημένα
  μέτρα σωτηρίας. "Ακουε πό-
  λύ συχνά κάτω άπό τα
  παράθυρά της, άντΐ τής πά
  ληδς κραυγής: «Ζήτω ό βα
  σιλεύς!» μιά καινούργια:
  —Ζήτω ή δημοκρατία!
  Καί Γ)ξερε πώς γιά νά ι
  δρυθη αυτή ή δημοκρατία
  έ'πρεπε πρώτα νά λείψου
  αυτή, ό άνδρας της καΐ τα
  παιδία της.
  Άλλά δέν άργησε νά κα
  ταλάβη πώς ή πραγματική
  συμφορά, τή φοβερή έκείνη
  νύχτα τής Βαρέν δέν ή~τα
  τόσο ή άποτυχία τής φύγη
  των, δσο ή έπιτυχία τής ά
  ποδράσεως, την ϊδια στιγ
  μή, τοθ κόμητος τής Προβηγ
  κίας, τοΰ σκοτεινοό καί φιλ
  δόξου άδελφοΰ τοϋ Λουδοβί
  κου. Μόλις έφθασε στίς Βρυ
  ξέλλες, ό πρίγκηψ αύτός ά
  πετίναξε την άδελφικήν ύπα
  κοή πού τόν έβάραινε τό
  σον καιρό, καί άνεκήρυξι
  τόν έαυτό τού άντιβασιλέα
  έφ' δσον ό Λουδοβΐκος 16ος
  ήταν αίχμάλωτος στό Παρί
  σι — ένώ κρυφά ό αδελφάς
  τού έμηχανορραφοΰσε γιά νά
  παρατείνη δσο έγινόταν πε
  ρισσότερο την αίχμαλωσία
  τού.
  «Έδώ έξεφράσθησαν μέ
  τόν πιό άνάρμοστο τρόπο γιά
  την σύλληψι τοθ βασιλέως
  —έγραψεν ό Φέρσεν άπό
  τίς Βρυξέλλες στήν άδελφή
  τού. Ό κάμης τοϋ Άρτουά-
  ό άλλος άδελφός—άχτινοβο
  λοΰσεν άπό τή χαρά τού».
  Τώρα δλοι αύτοι, άσφά-
  λισμένοι έξω άπό τή Γαλλία
  έπαράσταιναν τούς παλληκα
  Ή στήλη τού ώραιόκοσμοϋ.
  Πολύτιμες συμβουλές
  προσηρμοσμένες είς την μόδα.
  Πρωταγωνιστοΰν.
  ΑΝΝΑ ΝΙΓΚΛ
  ΑΝΤΟΛΦ ΒΟΛΜΠΡΥΚ
  Σάββατβν καΐ Κυριακήν
  ώρα 11 π, μ, ακριβώς
  Τό Τφωτοχρονιάτικσ
  <ί σώνει πόλεμο εναντίον τής έ- παναστατικής Γαλλίας. Τόσο τό καλλίτερο άν έτσι θά εύρι¬ σκον τό θάνατο ό Λουδοβΐ¬ κος, ή Μαρία-Άντουανέττα καί—κρυφή έλπίδα—ό μικράς διάδοχος. Πώς νά παλαίψη ή Μαρία Άντουανέττα εναντίον τοθ διπλοΰ κινδύνου πού την ά- πειλοΰσεν άττό τό έσωτερικό καί άπό τό έξωτερικό μαζί; Πώς νά αντισταθή στό δη- μοκρατικό κϋμα πού άπλω- νόταν μέσα στή Γαλλία καί πώς νά εξουδετερώση τόν φι λοπόλεμο φαμφαρονισμό των πριγκήπων καί τίς σατανικές ένέργειές των άπό τή με- θόριο; (συνεχίζεται) ό Δερματολόγος Άφροδιαιολογος ' Ι α τ ρ ό ς Α. Χ. ΜΑΡΚΟΔΗΜΗΤΡϋΚΗΣ Επανελθών έκ τοΰ Έπι- στημονικοΰ ταξειδίου τού. Δέχεται 9 —1π. μ. 4—7 μ. μ. —Τό ΰψος τής ζώνης. ...Εάν δέν Εχετε μάτι έξησκη- μένο, ύπάρχει έμπειρικόν μέσον, διά νά καθορίσετε τό κατά προ- σέγγισιν ϋψος μιάς ζώνης. 'Υπο- λογίσετε την άναλογία των άπο- στάσεων άπό τό επάνω μέρος τής τουαλέττας έ'ως την ζώνη καί άπό την ζώνη έ'ως τό κάτω μέ¬ ρος τής τουαλέττας· ή περιλαμ- βανομένη άπό τοϋ λαιμοθ έ'ως την ζώνη απόστασις, έμφανίζει σχε- δόν τό τρίτον τοΰ συνολικοθ ϋ- ψους τοΰ φορέματος (εάν πρόκει- ται γιά τουαλέττα τής ημέρας) Λέν πρέπει, έν τούτοις, ν' άκο- λουθήτε ακριβώς αυτήν την έν¬ δειξιν, διότι ή άναλογίες πού άρ- μόζουν είς μίαν τάδε σιλουέττα δέν άρμόζουν είς μίαν άλλην. Ή ύψηλά τοποθετημένη ζώνη εύνοεΐ τίς λεπτές γυναΐκες' ή χαμηλό- τερα τοποθετημένη ζώνη έπιμη κύνει £να πολύ άνοικτό καϊ παχΰ κορμό. Πρέπει νά έχετε ύπ' όψιν σας την μόδα' άλλ' ύπάρχει μέσος δ- ρος τόν οποίον πρέπει νά τηρήσε- τε καί δταν άκόμη "ή κοντές τα- γιες είνε άνβόγκ, δέν πρέπει νά ϋπερβάλλετε αυτήν την κίνησι, εάν άδικεΐται ή γραμμή σαο. Π' αΰτό τόν λόγο ό καλύτερος διαιτητής διά την καλυτέρα το- —...... Ό ποθέτησι μιάς ζώνης ϊΐνε τό βλέιΐ- μα. Εάν ή ζώνη δέν προσδιορίζει πάντοτε την τάγια τής γυναίκας όρίζει έν τούτοις την τάγια τής τουαλέττας της' ή τοποθέτησις των άλλων γαρνιρισμάτων έξαρ- τάται άπό τό ϋψος τής ζώνης καί γι" αύτό τόν λόγο την τοποθετοθ- με πρώτη. — Έπιρροή των γκωντέ επί τής σιλουέττας. Τα γκωντέ καΐ τα πτυχωτά μπιές είνε επί τοΰ παρόντος πο- λύ είς την μόδα. Τί πρέπει νά Ό γολγοθάς μιάς καρδίας ΕΛΙΣΑΟΕΤ = = Ι ΠΙΙΙΙΙ II ΙΡΜΟΥ Ή ζωή τής μελαγχολικώς ΚΟί ΜΩΜ 7-όν αύτοκρατΕΐρας. Ή κατάστασις αυτή στό τέλο; εξενεύρισε τόν πρίγκτ;πα Μαξιμι- λιανό τή; Βαυαρίας, τόν πατέρα τής μνηστής ·>ζ πώς
  τού. Τοθ έγρα-
  παράτασις τής ά-
  οριστίας εξέθετε τήν τιμήν
  καί τής κόρης καί τής οικογε¬
  νείας τού, κα'ι πώς ή κατάστασις
  αυτή επρεπεν απαραιτήτως νά πά¬
  ρη Ινα τέλος.
  «"Αν οί γάμοι δέν Ιχουν τελε¬
  σθή μέχρι τής 2(3 Νοεμβριού—
  I-
  ' "" ό
  Ρ?^πένθους
  ΓΑΜΟΙ.-Τήν παρελθ. Κυ
  έν τω Ιερω ναώ τού άγίου
  γιου Σεληνάρ ό
  ρ τού
  γιου Σεληνάρι ό κ.
  Φλ ίό
  Μιχ
  ή Α
  ηρι ό κ. Μιχ ·|
  Φαλκώνης ίατρός καί ή Αίς μ£
  ρια Εμμ. Αρχαύλη ετέλεσαν τοθο"
  γαμους των. υς
  Παράνυμφος παρέστη ή
  λισάβετ Λυράκη διδ)σσα
  λ Λ
  ^___.....___ _ μέ δλο τού τό δίκΥ|ο
  σκεφθοθμ'ε γιά την γρα~μμή; Τό ] πατέρας τής πριγκηπίσσης — ή
  πάν έξαρτδται άπό την θέσιν κόρη μου λύεται τής δεσμεύ-
  των.
  Τοποθετημένα είς προεξέχοντα
  μέρη τής σιλουέττας (γόμφους)
  τα γκωντέ, τα τονίζουν περισσό¬
  τερον εάν, αντιθέτως, τοποθετη-
  θοθν μέ φροντίδα έμπρός, έλαττώ-
  νουν την επιφάνειαν τής κοιλίας.
  'Όλη ή τέχνη τοΰ ντραπέ συνί-
  σταται είς τό νά ζητήσετε την ά-
  κριβή θέσι ποΰ πρέπει νά πέσουν
  ή πτυχές καί αυτήν πού αντιθέ¬
  τως πρέπει νά μείνη όμαλή. Δέν
  ϋπάρχουν ώρισμένοι νόμοι τούς
  όποίους νά τηρήσετε, είνε μόνον
  αναλόγως τής γραμμής καί των
  διαστάσεων κάθε γυναίκας.
  Ή Ντιστεγκέ
  ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■π¬
  ' ', · ·■
  Ίατρός
  ΚΙΜΩΝ Α. ΕΥΓΕΝΗΣ
  ΔΙΔΑΚΤΩΡ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΤΗΣ ΛΥΩΝΟΣ
  £ίδικευθείς επί έπταετίαν είς τα παθολογικα
  νοσήματα έν Παρισίοις καί Λυώνι.
  Εγκαθίσταται οριστικώς ενταύθα, θά δέχεται
  δέ τούς πάσχοντος είς τό Ιατρείον τού όδός Ά-
  μαλθεΐας (πάροδος όδοΰ Κατεχάκη, πρώην Πλατύ
  σοκκάκι). ώραν 9—12 π. μ. καί 3—6 μ. μ.
  Τηλέφωνον 6—63
  Χ?πως ττ.άντοτε
  και εφέτος τό:
  ΙΩΑΝ. Μ. ΜΥΛΩΝΑΚΗ
  είνε έφωδιασμένον μέ τα μοναδικά
  είς τό εΐδος των:
  ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΝΑ
  των πλέον φημισμένων Εύρωπαϊκών
  έργοστασίων.
  Έπίσης σερβίτσα πορσελάνης είς
  πλουσίαν συλλογήν καί σχέδια.
  Τα έπάργυρα έπιτραπέζια σκευη
  τού «ΚΡΥΣΤΑΛΛ» είνε τα μόνα κατάλ
  ληλα διά δώρα των ημερών.
  ΑΙ ΤΙΜΑΙ ΜΑΣ ΕΙΝΕ ΑΣΥΓΚΡΙΤΟΙ.
  σεως».
  "Υστερα άπό τέσσαρες ήμέρες,
  ή πριγκήπισα Σοφία έλάμβανεν ώς
  απάντησιν είς τό δίκαιον τελεσί¬
  γραφον τοΰ πατέρα της, την εξής
  λακωνικήν επιστολήν άπό χον
  παράδοξον μνηστήρά της:
  «Άγαπητή—· Έλίζα—γιατί
  I-
  ταί τής Ιγραφε πάντοτε, δανειζό-
  μενος την προσφώνησ·ν άπά ενα
  μελόδραμα τοΰ Βάγνερ — οί γο-
  νείς σου έπιθυμοθν την διάλυσιν
  των άρραβώνων μας. Δέχομαι,
  λοιπόν, την πρότασιν των.Ό Έρ-
  ρϊκός σου».
  Ό «ΈρρΤκος» είς την περίπτω¬
  σιν αυτήν ήταν ϊνας ήρως άπό τα
  μελοδράματα πάλιν τοΰ Βάγνερ,
  μέ τόν οποίον ό μελαγχολι-
  κός βασιλεύς έταύτιζε τόν εαυ¬
  τόν τού...
  Καί την ιδίαν ήμερα — 7 Ό-
  κτωβρίου— πού Ιγραφε τίς λίγες
  αύτές λέξεις πού έκρήμνιζαν ολη
  την ευτυχία μιάς άτυχοΰ; πριγ-
  κηπίσσης πού δέν τοΰ Ιφταιγε είς
  τίποτε, ό άκαταλόγιστος Αουδοβϊ-
  κος έσημείωνε στό ήμερολόγιό
  τού:
  «Ξέγραψα την Σοφία. Ή έφι-
  αλτική εικών οιαλύεται. Ήθελα
  την ελευθερία μου. Διψώ γιά ε¬
  λευθερία — αϊσθάνομαι την άνάγ-
  κη ν' άναπνεύσω υστερα άπό τόν
  έφιάλτη πού μέ έπίεζε......
  Καί την ήμέρα πού επρόκειτο
  νά τελεσθοΰν οί γάμοι τού, ό Αου-
  δοβίκος προσθέτει στό ημερολό¬
  γιον τού: » —
  «Δοξασμένον ά"ς είνε :ό δνομα|
  τοθ Κυρίου. Τό φρικώδες δέν συ¬
  νετελέσθη».
  Ή εντύπωσις είς την Βαυαρί¬
  αν καί είς δλον τόν κόσμον υ¬
  πήρξε βαθεΐα. Άρχισαν ν' άκού-
  οονται ουνατώτεροι οί ψίθυροι πε-
  ρί κάποιας διανοητικής άνωμαλί-
  ας τοΰ άτυχοΰς Βασιλέως... Ιδί¬
  ως είς την Βαυαρία, όπου είχαν
  κι' δλχς διορισθή1 οί" τιτλοΰχοι
  καί α£ κυρίαι τής τιμής τής μελ-
  λοντικής βασιλίσσης, καί δπου
  θά έπροικίζοντο άπό τό δημόσιον
  χίλιες φτωχές κοπέλλες γιά νά
  τελέσουν τούς γάμους των την ι¬
  δία ήμέρα πού θά πανδρευότα1^
  καί ό βασιλεύς, τό σκάνδαλον υ¬
  πήρξε μεγάλο. ,,.
  (συνεχίζεται)
  ^Ρ^χ^^^ί
  της έπιστημης_αί έπεμβάσεις οθτε
  των προσφιλων οίκείων αί άέ
  ναοι φροντίδες καΐ περιποιήσεις
  έξεμετρησε τό ζήν χρηστός καί
  καλοκαγαθος συμπολίτης, ό δικη-
  γόρος καί μεγαλοκτηαατίας Γε¬
  ωργιος Βορεάδης. Ό μεταστάς υ¬
  πήρξε καθ δλον τού τόν βίον κα¬
  λάς και ένθουσιώδης πατριώτης
  εις τας υπηρεσίας δέ των Βορεά-
  δηδων πρός την πατρίδα προσέ¬
  θεσε καί τάς ιδικάς τού άλλοτε
  ώς πολιτευόμενος καί άλλοτε ώς
  Νομάρχης. Άλλά καί ώς οίκογε-
  νειαρχης υπήρξε πρότυπον, άπο·
  οωσας είς τα τέκνα τού αρτίαν ε¬
  πιστημονικήν καΐ κοινωνικήν μόρ
  φωσιν καί συντελέσας είς τήν &.
  νάδειξιν_ καί πρόοδον των επί τη
  βάσει των άρχών καί τοΰ ήθους
  των καλών καιρών.
  'Η κηδεία τοΰ μεταστάντος συμ¬
  πολίτου εγένετο χθές έν πάση έ-
  πιβλητιχότητι καί έν συρροή πολ·
  λου κόσμου τιμώντος τήν μνήμην
  αυτού.
  Η «Ανάρθωσις» τής οποίας υ¬
  πήρξε προσφιλής καί άγαπητότα-
  τος ό έκλείψας συμπολίτης, απευ-
  θύνει τα πλέον θερμά συλλυπητή·
  ρια εις την σύζυγον καϊ τα τέκνα
  τού καΐ εΰχεται αυτοίς την έξ ο-
  ψους παραμυθίαν.
  ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟΝ. — Καθήκον
  μου θεωρώ δπως καί δημοσία εΰ-
  χαριστήσω την διακεκριμένην δι-
  πλωματουχον μαΐαν Κατίναν Ν
  Κουλεντάκη ήτις διά τής προθυ-
  μιας καί έπιστηαονικής Ικανότη-
  τός της συνετέλεσε μεγάλως είς
  τόν είίκολον τοκετόν τής συζύ-
  γου μου.
  Ή ειρημένη μαϊα περιποιεΐ 6ν-
  τως, τιμήν είς τόν κλάδον της λό¬
  γω τής άρτιας μορφώσεως καΐ ί·
  κανότητός της.
  Έν Ήρακλείφ τή 3Θ Δεκεμβρί-
  Ό ευχαριστών σύζυγος
  Ν. Κ. Μοσχονάς
  —Τοΰς συμμετασχόντας είς τό
  βαρύπένθός μας επί τω θανάτω
  τής αλησμονήτου μητρός μας Άγ·
  γελι_κής Σ. Βογιατζάκη ευχαρι¬
  στούμεν θερμώς.
  Οικογένειαι Φιλ.
  Γύρο στήν πόλι.
  Άνερράψΐ)
  Ή πρωτοχρονιάτικη κίνησις ά¬
  πό χθές τό εσπέρας εφέρετο είς
  τό φόρτε της.-
  —Σήμερον ώς συνήθως θά έν·
  ταθί] μέ την κίνησιν μικρών καΐ
  μεγάλων είς την αγοράν.
  — Καί ιδιαιτέρως τα καταστή-
  ματα ειδών πολυτελείας, είδών
  μποναμάδων καί είδών τροφίμων.
  —Λαμβανομένον ύπ' όψιν ΰτι
  τοΰς πολλούς ένδιαφέρει σττου·
  δαίως ή άρτιότης τής πρωτοχρο-
  νιάτικης τραπέζης, πού είνε καΐ
  αυτή Μνα γοΰρι είς τα πολλά τής
  ημέρας.
  --Άξίζει νά έξαρθί) καΐ πάλιν
  ή πρωτοβρυλία τοΰ Δήμου νά ένι-
  σχόστι τούς απόρους.
  ΣΙΝΕΑΚ
  έξαιρβτικά ωραίον καΐ εύ-
  χάριοτβ.
  ♦.................··♦
  / Ο ΣΤΟΜΑΧΟΑΟΓΟΣ ΐΑΤΡΟί *
  Ι. ΠοΑυδάκης
  ΕίδικευθέΙς έν Γίρμανίςι είς
  τα νοσήματα τοθ στομάχου
  έντέρων καί ήτιατος, δέχεται
  τούς τΐάσχοντας έκτοθπεπτι·
  κου συστήματος έν τφ ιατρείω
  τού (οΐκΐα κ. Χελιδώνη). Τρείς
  Καμάρες.
  θεραπεία αΐμορροΐδων ά¬
  νευ εγχειρίσεως δι" ένέσεων.
  Άριθμ. τηλ. 7—92
  Διά τα καλλυντικά σας.
  Καθ1 όλον τόν μτνα Δεκέμβριον κα·1 μέχρις έξαντλήσεως
  τής μεγάλης παρακαταθήκης των καλλυντικών καί άρωμά-
  των τσϋ φαρμακεϊου;
  Ιωάν. Λογιάδου
  (Πλ. Μεϊντάνι)
  θά τίωλοθνται είς τό ειδικόν τούτου τμήμα καί ΕΙΣ ΤΙΜΑΣ
  πραγματικόν ΚΟΣΤΟΥΣ δλα τα εϊδη των καλλυντικών καί ά-
  ρωματων.
  "Ητοι άρώματα, ποθδρες, κρέμες, μπριλλαντίνες, σαπου-
  νια κ. λ. π., κ. λ. π.
  Έκπτώσεις κόστους.
  ■ •♦Ι
  Στεφ. Σαριδάκης
  Μαιευτήρ-Γυναικολόγος
  Εΐοικευθείς έν Παρισίοις.
  Δέχεται έν τή Πολυκλινική.
  Τηλεφ. Κλινικής 490
  » οικίας 608
  Π. Παπαδόπουλος
  ΪΠτυχιοϋχος τής Ιατρικής
  Όίοντίατρος
  Δέχεται έν τω ΊαχρίΙφ τού
  ηαρά τόν "Ανιπυ μ^.,λ,. —α·
  εκάστην:
  "Αγιον Μηναν καθ"
  -12 καί 4—7
  Ό βδβντίατρβε.
  Εμμ. Ι. Αλεξάκιις
  Εναντι Αγ. Τίτου
  Έκπαιδευθείς είς Παρισί¬
  ους άναλαμβάνει οιανδήποτε
  θεραπείαν νοσίΐμάτων τοΰ
  στόματος (ούλίτιδος, κακοσμί
  άς συμφώνως μέ την τελευ-
  ης όδοντοστοιχίας κσΐ
  κορωνες έκ διαφόρων μετάλ
  λων-κορωνες έκ πορσελά¬
  νης. Επαναφορά τελείως ά-
  νωδυνος των στρεβλοφυών ο¬
  δόντων είς την κανονικήν αυ¬
  τών θέσιν.
  Τηλέφωνον 6—91.
  —- Κ ά Ί μάλιστα καθ" ήν στιγμήν
  ο'ικονομικά τού δέν ευρίσκον¬
  ται καί τόσον είς άνθηρόν ση¬
  είς
  μεϊον.
  —Μέ τήν έπικρατοΰσαν δέ σχε¬
  τικώς... στενότητα είς τάς έν γέ¬
  νει φιλανθρωπικάς δωρεάς, ό Δή-
  μος δίδει ενα καλόν παράδειγμα.
  —Τό προχθεσινόν αύτοκινητι-
  κόν δυστύχημα είς τήν γραμμήν
  Γαράζω—Ρεθύμνης ανεξαρτήτως
  των άφορμών τού.
  — θέτει επί τάπητος τήν κατά¬
  στασιν ωρισμένων όδών είς τάς
  οποίας καί χωρίς βλάβην τού αύ-
  τοκινήτου είνε δυνατόν νά προέλ¬
  θη δυστύχημα.
  —Εύτυχώς τό Κράτος δεικνύει
  τελευταίως ζωηρόν ενδιαφέρον
  διά τήν έπιδιόρθωσιν ή συμπλή¬
  ρωσιν των όδκών δικτύων καΐ
  τούτο είνε έδώ τό παρήγορον.
  — Κοσμοσυγκέντρωσις χθές είς
  τό κινηματοθέατρον Πουλακάκη
  δπου προεβάλλετο τό Ιστορικόν
  φίλμ 'Βασίλισσα Βικτωρία».
  ί Ρέπβρτερ
  —Ή έκθεσις τοϋ «Κρυστάλλ».
  Καί εφέτος δπως κάθε χρόνο
  τα «Κρυστάλλ» τού κ. Μυλωνάκη
  συγκεντρώνει την προσοχήν δλου
  τοϋ καλού κόσμου ποθ γνωρίζει
  νά έκτιμςί την χρησιμότητα των
  δώρων των ημερών, πού γνωρίζει
  νά ουνδυάζπ την πρακτικότητα
  μέ την ωραίαν εμφάνισιν ενός ώ-
  ρσίου δώρου, Καί τό -Κρυστάλλ»
  Ιχει είς την έκθεσιν των εϊδών
  τού πράγματι λαμπρά καί χρή-
  σιμα δώρα,
  ΠΩΛΕΙΤΑΙ σίκΐα Είς Κίνΐρικήν
  συνοικίαν, μέ 4 κύρια δωμάτια
  κουζίναν, αύλήν, πηγάδι κ.λ. άντΐ
  130.000 δραχμών. Πλη,ροφορίαι,
  κουρείον κ. Ζ. Γαλυπιανάκη. όδός
  Καλοκαιρινού (ρλατειά Στράτα.
  _ ΠΩΛΕΙΤΑΙ είς τιμήνεύκαιρΐας
  αυτοκίνητον φορτηγόν μάρκας
  Φόρντ, μέ άδειαν κυκλοφορίας δη¬
  μοσίας χρήσεως έν αρίστη κατα-
  στάσει καί μέ έλαστικά καινουρ-
  γή. Πληροφορίαι παρά τω σωφέρ
  κ, Γρηγ. Λαζαράκη.
  ΝΕΡΟ ΤΟΥ ΛΕΝΤΑ
  "Αφιχθη καί πωλείται ώς συνή
  θως άπό τό γτωστόν παρά τώ κίν
  τρον Πρατήριον.

  'ί ι< ·5ϊ ^λ ν «·' ι* κια, 1 - Καθήκον 'α> δημοσία Εί,
  "■«Ριμίιηι 5,
  αν Κατιναν Ν,
  ·* της β
  ή Ι
  η
  Ι μίγάλως είς
  τόν τής ουζν
  α «εριιοκ; 6ν.
  [λό*ον της λο-
  >*ώσεως «αί
  ) 30
  ν σύζυνος
  Μχον«(
  τχόνας εις ;ο
  νι τφ βαναψ
  «ητρός μ·( "Αγ-
  ΐτζάκη ιύχψ
  γ!
  *;■>"
  ΑΝΟΡΘΏΣΙΣ
  Τό μεγάλο έργον
  τού Βίκτωρος Ουγκώ.
  Οί Άθλιοι.
  194© ν
  < Ή Τιτίκα άπέσυρεν άμέσως την χείρα της ωσανεί εκαιεν ή «κυρΐα» καΙ προσήλωσεν είς την γήν τούς οφθαλμούς. Άναγκαζόμεθα δέ νά προσθέσωμεν, ότι κατ' εκείνην την στιγμήν έκρέ- μασεν έξω των χειλέων δλην την γλώσσαν της Ειπειτα στραφεϊσα αιφνιδίως, ίΐλαβε την κούκλαν άρπακτικώς—Θά την λέγω Κατερίνα, εΐπε. Αί μεταξωταί ταινίαι καί αί ροδόχροοι μου- σελΐναι τής κούκλας απετέλεσαν παράδοξον άν- ιίθεσιν επί των ρυπαρών καί είς ράκη μεταβεβλη μένων φορεμάτων τής Ταίκας — Ειμπορή, ηρώτησε την Θεναρδιέρου, είμπο- ρώ, κυρά, νά την βόλω επάνω είς μιά καθέκλα νά καθίση, —Βάλε την, παιδί μου, διατί δχι; ΤΗλθεν ή ώρα 'ινα ή Έπονίνη καΐ ή Άζέλ- μα παροαηρώσι την Τιτίκαν μετά φθονεροΰ βλέμ- ματος. Ή Τιτίκα έθεσε την Κστερίναν επί μιδς των καθεδρών έ'πειτα δ' έκάθισε καί αυτή ενώπιον της, καί έμεινεν άκίνητος, καΐ ώς έκστα- τική. —Δέν παίζεις, Τιτίκα, ηρώτησεν ό ξένος. —"Ω! παίζω, άπεκρίθη ή μικρά. Ό άγνωστος ούτος ξένος, ό διαδρσματίζων ώς τίνα επίσκεψιν τής θείας Προνοίας πρός την Τιτίκαν, ύπήρχε κατ' εκείνην την στιγμήν πρός την Θεναρδιέρου πάν δ,τι ή γυνή αυτή εθεώρει ώς μισητότατον επί γής. Άλλ' έ'πρεπεν έκοΰσα ά- κουσα νά ύποκριθή. Έστειλε λοιπόν τάς θυγατέρας της νά κατα- κλιθώσιν, έπειτα δ' εζήτησε παρά τοΰ κιτρίνου άνθρώπου την άδειαν νά στεϊλη ωσαύτως καΐ την Τιτίκαν «έπειδή έκοπίασε πολύ εκείνην την ημέ¬ ραν», προσέθεσε μετά μητρικής δήθεν στορ- γής. Ή Τιτίκα λοιπόν επήρε την Κατερίναν της είς τάς άγκάλας, καί ανεχώρησε νά κοιμηθή κα αυτή. Κατά τόν κοινόν λόγον, ή Θεναρδιέρου τό έφύ σα καί δέν έκρύωνεν. Έπορεύετο έκ διαλειμμά- των είς τό άλλο άκρον τής αιθούσης, δπου έκά- θητο ό σύζυγός της.—Τόν εΐδες τόν παληόγερο έλεγεν. Ό διάβολος τόν έσκούντησε νά έ'λθτ) έδώ νά μδς χαλάση την ήσυχίσ! Καί καλά, νά θέλι- νά βάλη. έκείνη τή μικρή την πομπή νά παίξ|) Νά πιάση, νά τής αγοράση μιά κοϋκλα σαράντα φράγκων! Άκοϋς έκεΐ σαράντσ φράγκα δι* έ'να βρωμοκόριτσο, δπου έγώ θά έδιδα αϋτό τό ϊδιο διά μόνο σσράντα σολδιά! Άκόμη ολίγο, κσί θά την έλεγεν «ή μεγαλειότης σου!» Έλύσσο:- ξεν αύτάς ό παληάνθρωπος! τί μυστήριον είνε αύτό; —Καλότυχη! άπεκρίνετο ό Θεναρδιέρος. Έσένα τί σέ μέλλει; Άφες τον νά κάμη έκεΐνο δπου τοϋ άρέσει. Είς έσένα άρέσει νά δουλεύη ή μικρή' είς αυτόν άρέσει νά την βλέπη_ νά παίζη. Είνε έν τος τοΰ δικαιώματός τού. Ξένος είνε αύτός' £- νας ξένος· δταν τρίβττ, άπό τοΰτα... κάμνει έκεΐνο δπου θέλει. Άν αύτός είνε κανένας φιλάνθρω- πος, τί κάθεσαι καί χωλοσκάς; άν είνε ενας άνόη τος, έσένα τί σέ πειράζει! Τί άνακατώνεσαι άφοΰ έχει, βλέπεις, χρή ματα. Διάλεκτος οίκοδεσπότου καί λογική ξενοδόχου Ούδ' ή διάλεκτος δέ αυτή, ούδ' ή λογική έπεδέ νοντο άντίρρησιν. (συνεχίζεται) Έγκυκλοπα ιδε ία ΑΓ έκείνους πού δέλουν νά πλουτϊζουν τάς γνώσεις των. 'Από δλα δι* δλους. ΑΠΟΔΡΑΣΙΣ ΔΕΣΜΩΤΩΝ Γ'. 'Υπάρχουν σπόροι πού δέν πε- ριμένουν νά πέσουν άπό τ6 μη- τρικόν φυτόν, άλλ' ίρχίζο·^ ήδη νά βλαστίνουν έν όσω άκόμη εί¬ νε στερεά συνδεδεμένοι μέ τό μη- τρικόν φυτόν. "Οτχν χωρι- σθοΰν άπό τό φυτόν, άποτελοΰν ήδη άνεπτυγμένα πλάσματα μέ πράσινα φύλλα καί δυνατήν ρί- "αν. Εις την περίστασιν αυτήν οί δεσμώται τό σκάζουν πρίν προφθάση νά κλείση καλά ή φυ λακή Ιίαράδειγμα σχετικώς είνε Ωρισμένα φυτά των τροπικών πα- ραλίων, άπό τά όποία δέν πίπτει πλέον ό σπόρος, άλλ' ενας νεαρός, μήκους ενός μέτρου περίηοΐ) ν.ορ- μός, πού ριζώνει καί εςακολου- θεΐ νά βλαστάνΐβ άναπτυσσόμενος είς τέλειον φυτόν. Υπό ομαλάς συνθήκας ύπάρχει έντός τοΰ σπό- ρου, εκτός τοϋ καθ' αύτό εμβρύ- ου, καί σημαντικόν άπόθεμα θρε- πτικών ούσιών. 'Υπάρχουν δέ είς τόν ακόρο^, διχμορφωμένα, είς άχρουν έννοεϊται κατάστασιν, ή άρχική ρίζ», ινα μικροσκοπικόν στέλεχος καΐ μερικά φυλλαράκια. Τό άπόθεμα των τροψθί^ χρησι- μεύει διά την συντήρησιν τοΰ βλαστοθ κατά τάς πρώτας ημέρας. Έννοίίται ότι ό σαρκώδης ϊστός, φυτών ώς τά κολοκυθάκια, τά άγ- γούρια κλπ. καί ή σάρξ των καρ- πών έν γένει δέν Ιχει καμμίαν σημασίαν διά την διατροφήν τοΰ Ή φιλανδρωττική κίνησις καί αι πρόοδοι Αρχανών. σπόρου: Είνε εντελώς άχρηστος δΓ αυτόν. Ή διαδικασία τής βλαστήσεως έγκειται είς τό δτι ή μικρά ρίζα καί τό στέλεχος, παραλχμΐϊίνοντα νερό, τεντώνουν καΐ άπλώνονται, σχηματίζουν %- ναλώμαοι τοΰ άποθέματος των τροφων νέα κύτταρα, διαρρηγνύ- ι ουν βαθμιαίως τό περίβλημα καί ι φθάνουν ελευθέρα εςω. "Ολη δ- ί μως αυτή ή διαδικασία είνε τό¬ σον άξιοθαύμαστος κα'ι έν μέρει τόσον μυστηριώδης, ώςιτε κάθε ι μεμονωμένη πράξις της μπορεΐ Ι νά μ3ς έμβάλιτ] είς θαυμασμόν. Πολλάκις, διά νά αρχίση ή ανά¬ πτυξις τοθ νέου φοτοΰ, δέν άρ κεϊ ή άπόσπασις άπό τό μητρικόν φυτόν καΐ ίκανή ποσότης ζροϋ. Μποροΰμε λ. χ. ν' αφήσωμεν ε¬ πί μακρόν ολοκλήρους μήνας, καΐ όλόκληρα έ'τη ώρίμους απόρους σέλλινου καΐ άλλων φυτών μέσα είς έ'να δοχείον γεματο νερό, καΐ δμως ο£ οπίροι νά μή βλα- στήσουν καθόλου, Ιφ' ίίσον τούς εχομεν είς τό σκοτάδι. Τό έ'μ- ζρ^ον τοΰ φυτοϋ άρχίζει νά κι- νήται καΐ ν' άναπτύσσεται, μό¬ νον δταν οί σπύροι έκτεθοΰν είς τά φώς. Αντιθέτως πολλοί σπόροι δέν βλαστάνουν είς τό φώς, άλλά χρειάζεται απαραιτή¬ τως σκοτάδι. Τό Ιργον τής φύ¬ σεως είνε, δπως βλέπομεν, ανε¬ ξάντλητον είς ποικιλίαν. ΑΡΧΑΝΑΙΣ Δεκέμοριος (:οΰ άνταποκριτοθ μας). -Κατά τάς η¬ μέρας των Χριστουγέννιον ή κω- μόπολίς μας παρουσίασε κίνησιν εξαιρετικήν κχί άσυνήθη, ή όποία τής έ'διοεν όψιν μεγαλουπόλεως. Ή κίνησις βμως «ύτή, δέν ωφεί¬ λετο είς καμμίαν ματαιόδοξον επί¬ δειξιν, άλλ' εΐχε τάς &ψοριάς της εις μίαν σεμνήν φιλανθρωπίαν έν συνδυασμώ μέ την κοινωνικήν άναμόρφωσιν των κατοίκων. Ή ψυχή κ*ί τό πνεΰμα υπερίσχυον καί έθαυμχτούργουν έν τή άποδό- σει τί&ν εΰγενβστέρων άλλά καί θετικωτερων άποτελεσμάτων. Έν πρώτοις πρέπει να έςαρθί] Ιδώ καΐ πάλιν ή δράσις τοΰ κα- λοΰ συλλόγου Κυρίων καΐ Δεσποι- νίδων ή «Όμόνοια» μέ τό Χρι- στουγεννιάτικο δένδρο τού. Διά- φορα μπιμπελώ, κομψιτεχνήματα, παιγνίδια καΐ εΓδη κεντημάτ'ον -διά τά έποΤα φημίζοντζι οί Άρχανιωτοποΰλες—απετέλουν τόν διάκοσμον τοθ δένδριυ αύτοΰ, χά¬ ρις είς την προθυμίαν μέ την ο¬ ποίαν οί πάντες προσεφέρον. Α£ είσπράξεις άνελθοϋΐαι είς σε¬ βαστόν ποσόν διετέθησαν πρός ε¬ νίσχυσιν τοΰ Ταμείου τοΰ Συλλό¬ γου, πού είνε Ταμείον των άπό- ρων καΐ ενδεών. Άξίζει δέ είς τό προκειμένον νά σημειωθή ότι ένώ ή άξία τοΰ λαχνοΰ ήτο μηδα- — !■■■■■■■■■■■·*■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ,ΠΡΟΣΟΧΗ Τά ωραιοτέρα, τάηρακτικώτερα καί φθηνότερα ΑΩΡΑ στού: ΡΕΩΡ ΓΑ Ν ΤΑ μινή, '6τ άνεξαιρέτως τά άντι- κείμενα τοΰ λαχείου ΰπερέβαιναν κατά πολύ τό ποσόν τουτο. Είς την Χριστουγεννιάτικην κί¬ νησιν τής κωμοπόλεως μας δέν ( πρέπει νά λησμονηθή ή νεοσύστα- τος ομάς των προσκόπων Άρχα- ν(ΐ>ν. Ί1 ομάς αυτή άπυτελεί ήδη
  στοιχείον τοπικοΰ πολιτισμοθ άπό
  τά χαρακτηριστικώτερα, χάρις είς
  την πρΐύτοζο·Λί%ν τοθ προίο'ρον
  τής κοινότητος κ. Ξενοφ. Γ. Χο-
  χλιδάκη, τοΰ διδασκάλου τής κοι¬
  νότητος κ. Ανδρ. Χατζηκώστα
  μέ επ! κεφαλής τούς όπαρχηγού;
  κ. κ. Ιωάννην Δανδουλάκην, Νι·
  κήταν Έμμ. Κουτουλάκην κα!
  Γεώργ. Στραταριδάκην. Ή ομάς
  α·3τη ϊψχλλ,ε τά κάλανδα διά ν»
  ενισχύση τό ταμείον της καί έν-
  τείνη την δράσιν της.
  Διά τάς Κυρίας καί Δεσποινί-
  δας τοΰ Συλλόγου «Όμόνοια»
  λυποΰμαι διότι ί χώρος τή; φίλης
  «Ανορθώσεως», ήτις τόσον ενδια¬
  φέρον δεικνύει διά τά ζητήματι
  καΐ τάς προόδους τής κωμοπόλεως
  μας, δέν θά έπαρκέση ασφαλώς,
  διά νά άναφερθοΰν τά ονόματι*
  ολων, δεδομένου δτι πάσαι επέ¬
  δειξαν τόν αυτόν ζήλον είς την
  εξυπηρέτησιν ενός ώραίου καΐ
  κοινωφελούς σκοποΰ.
  Γιάννης Χ. Μαρκοίπμητράκη;
  "ΠΡΟΣΟΧΗ
  ΕΙΣ ΤΑ ΛΙ1ΑΣΜΑΤΑ ΣΑΣ
  ■Η βάσις Γβΰ πλουσίου καί άφθόνου δΐσοδιί-
  ματος είνε ή καλή λίπανσις. ΚαΙ έκ τής πεί-
  ρ«ς απεδείχθη ©τι ή καλυτέρα λίπανσις γίνετκι
  μέ λιπάσμκτα:
  «Έλέφας»
  •Αφίχθησαν βλο» οί τύποι των λιπασμάτων
  «ΕΛΕΦΑ-» δ»1 άμπέλους, έ**ί«ς, σιτηρά κ.λ.π.
  καί πωλοϋνται παρά τοίς:
  ΚίλΝΣΤ. ΚΟΥΦΑΚΗ καί Σία >
  ΑΔΕΛ«Ι>βΙ_ ΜΠΟΥΡΝΕΛΟΥ )
  ..............
  ..»«—.......
  ΠΑΙΧΝ1ΔΙΑ
  καλλϋντικα αροματα
  τάς «ρβμηθείας των δώρων
  "
  ,ΙΕΡΜΙΝΑ
  ή
  Διαθετε ,
  καλλυντικα, αρωματα,
  βάτες κ·λ.η.» κ.λ.η.
  συλλογήν παιχνιδιών,
  γηΟΚΑΜΙΣΑ, γκρα-
  ·■■■>·■■■
  ■■■■■■■■■·■·■■■■■"
  ,■■■»■■■·■■■■■■■■■■■
  Κλίπς, Καρφίτσες, Πουδριέρες τής εκθέσεως των
  Παρισίων 1937.
  Κασετίνες άρωμάτων καί μανικιούρ είς πλουσιω-
  τάτην συλλογήν.
  Τά εύγενέστερα δώρα μιά ΛΟΣΙΟΝ καΐ έ'να
  άρωμα «Νύκτες των Αθηνών».
  ΣΠΕΥΣΑΤΕ ΠΡΙΝ Ε3ΑΝΤΛΗ0ΟΥΝ
  ΪΒ--β ■»■■■■■■■■«■·■··■■■ ■■■■■■■■■·■■■■■■■■■■■«■
  Στου Μάρκου "Ανδρεαδάκη
  δλες οί νέες πλάκες γραμμοωώνων.
  —Ή άγορά κτηνών.
  Κατ' ανακοίνωσιν τής
  V
  Μβ·
  ραρχίας Κρήτης φέρεται είς γνώ-
  βιν των κατβίκων δτι ίι Στρατιω-
  τική 'Υηηρεσία θά προβή είς την
  αγοράν κτηνών διός τάς ανάγ¬
  κας αυτής. Δρομολόγιον τής συγ-
  κροτηθησομένης έπιτροπης θά
  Ι γνωσθή εγκαίρως υπό τής ν ^ε·
  ραρχίας διά των κατά τοπου; αρ¬
  μοδίων άρχών. Ή πληρωμή των
  'άγορασθησομενων κτηνών γενη¬
  σεται επί τόπου υπό τής έπιτρο-
  ' πής. ______
  —Ή ϋδρευσις Χανίων.
  Συνήλθε προχθές ίι Δπμαρχια-
  κή Έπιτροπή Χανίων πρός συζή-
  | τηαιν επί της συνάψεως δανείου
  διά την μεταφοράν των υδάτων
  'Αγυιάς.
  ■ ■■■■«■■■■■■■■■■■■■■«■εί
  Κ.Δ.ΠΑΡΟΝΜ
  ΠΛατειά Ιτράτα
  Τα κοστούμια τις καπαρντ'ινες
  τά παλτά σας, είς τοθ ΜΑΡΟΥΔΑ
  15"""
  ΕΚΤΟΣ ΤΡΑΣΤ
  θαλαμηγόν ά)ιτ
  Αναχωρεί Ιξ Ηρα¬
  κλείου εκάστην ΚΥΡΙΑ¬
  ΚΗΝ βράδυ κατ' ευθεί¬
  αν ΠΕΙΡΑΙΑ.
  ΤΕΤΑΡΤΗΝ βράδυ κατ'
  ευθείαν 11ΕΙΡΑ1Α, Σΰμον,
  ΤΗΝΟΝ, Π(τρον, Νάξον.
  ΠρακΓθρΕϊον
  Λ1ΝΑΡΔΛΚΗ
  Τηλίφ. 5-41
  ■ ■■■■■■■•■■••■■■«■■■εί
  —Ποδοσφχιρική κίνησις.
  Την ημέραν των Χριστουγέν-
  νων έλαβε χώραν εί; Χανιά πο-
  δοσφαιρική συνάντησις μβταξ»
  των ομάδων τβΰ έκεΐ Συντάγμα-
  τος καί τοϋ Όμίλου Φιλάθλων
  Χανίων. Ό αγών απέληξεν βΐς
  ϊσοπαλίαν διά τερμάτων 2 έκαίβ-
  ρωθεν. Την επομένην συνηντήθιι-
  σαν αί όμάδες «Όμίλβυ Φιλά-
  θλων» κ«ί «Ίωνίας». Ή νίκη &·
  πέβπ υπέρ της 2ας όμάδο; διά
  τερμάτων 5 έναντι 2.
  —ΑΙ τοπικαί άνάγκαι Χανί¬
  ων.
  Πληροφορούμεθα ότι ό κ. Κυ·
  ριάκος Βενιζελος απέστειλεν πρός
  των κ. Γ.Ναξάκην δρ. 40.000 ϊν«
  διανεμηθώσιν ώς εξής: 30.000 δρ.
  διά την οδόν Εύαγγβλιατρίκς Χα-
  λέπας—Άκρωτηρίβυ, 5.000 είς τό
  Δημοτικόν Σχολείον Χαλέπας,
  καί 5.000 δρ. είς την Βιβλιοθήκην
  τού Χρυσοστόμου.
  δενδροφύτευσιν
  —Διά την
  έλάτπς.
  Τό Δασονομείον Ρεθΰμνη; εί-
  δοποίησε τούς ενδιαφερομένους
  ότι παρεχει δωρεαν οπορου; έλά-
  τπς διά την φΰτευαιν αύτη; εί;
  ϋψηλά μίρπ (άπό 500 μετρων καί
  κνω).
  —Δωρεά 'Επιακόπου.
  Ό 'Επϊσκοπος Ρεθύμνης καί
  Αύλοποτάμου κ. 'Αθανάσιος έώώ-
  ρησεν έξ Ιδίων βίς τον έν Ρββύ-
  μνη (Παιδικόν σταθμόν 35 ζ&ύγη
  ΰποδημάτων.
  —Έξαγωγή κίτρων.
  Είς τόν Μολπον Κοτλυβών Άκο-
  κϋρώνου κάτέπλβυοε τό Όλλαν-
  δικόν ατμόπλοιον «Ούλίσες» τρ«>5
  παραλαβήν 200 βαρελίων κίτρων.
  ■■«•■■■■■■ι
  ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ι
  ΜΕΓΑΛΑΙ ΕΚΙΙΤΟΣΕΙΣ
  'Ό,τι νέον είς;
  ΚΟΣΜΗΜΑΤΑ
  ΩΡΟΛΟΓΙΑ
  ΚΡΥΣΤΑΛΛΑ
  ΚΟΜΨΟΤΕΧΝΗΜΑΤΑ.
  ΕΙδικότης είς κοσμήματα, έκ ττλατί-
  νης Έλληνικής Τέχνης, είδη έκκλησια-
  στικά καί έπιτρατΓέζια, θά τά εΰρητε είς
  ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑΣ ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ
  ΕΙΣ ΤΟ ΧΡΥΣΟΧΟΕΙΟΝ:
  Ανδρ. Βλάσση
  Όδός "Ιδής
  Νέοα παροιλαβαί, νέα σχεδια
  Στυλογράφων
  'Αποκλίΐοτική Άντιπροσωπβία.
  ΒΒ»»ΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒ»ΒΒΒΒΒΒ»ΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒ
  Ι
  ι
  Ηράκλειον—Κρήτης
  Γραφεΐα έναντι Παλ. Νομαρχίας
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  Πρωΐσ Παρασκευής
  31 Δεκεμβριού 1937
  ΕΛΗΞΕΝ Η ΜΕΓΑΛΗ ΑΠΕΡΠΑ
  ΤΗΣ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΗΣ
  ΟΛΟΙ ΟΙ ΑΠΕΡΓΟΙΕΠΑΝΕΑΑΒΟΝ
  ΚΑΝΟΝΙΚΒΣ ΤΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 3Ο Δεκεμβριού (τού άν
  ταποκριτού μας). — Σημερινόν τηλε-
  γράφημα έκ Παρισίων αγγέλλει ότι ή
  εκραγείσα έκεί χθές μ.εγάλη άπεργία,
  ήτις προεκάλεσεν αληθή κοινωνικήν ανα¬
  στάτωσιν, έληξε. "Ολοι οί άπεργοί,
  κατά τάς μεταδιδομένας πληροφορίας,
  έπανέλαβον ή πρόκειται νά έπαναλά-
  βουν έντός τής σήμερον, κανονικώς τάς
  εργασίας των.
  Κατόπιν τής λήξεως τής άπεργίας
  ήρθησαν τα ληφθέντα υπό τής Γαλλικής
  κυβερνήσεως έκτακτα μέτρα τάξεως, δι¬
  ακοπείσης καί τής έπιφυλακής μεγάλων
  τμημάτων στρατοΰ διά των όποίιον ε-
  νισχύθησαν αί δυνάμεις τής άστυνομίας.
  ΠΡΟΣ ΣΤΙΓΜΗΝ
  ΔΙΛΣΠΑΣΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
  ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΑΓΚΟΥ ΜΕΤΟΠΟΥ
  ΑΘΗΝΑΙ 3Ο Δεκεμβριού (τού
  άνταποκριτού μ^ς).— Νεώτεραι πλη¬
  ροφορίαι έκ Παρισίων άποδίδουν την
  λήξιν ^ τής μεγάλης εργατικάς άπερ¬
  γίας είς λόγους άφορώντας την υπόστα¬
  σιν τού λαϊκοΰ μετώπου.
  Εις την κυβέρνησιν, άμα τή έκρήξει
  τής άπεργίας, έξεδηλώθησαν θιαφωνίαι
  μεταξύ ριζοσπαστών καί σοσιαλιστών,
  αΐτινες είς περίπτωσιν συνεχίσεως τής
  άπεργίας θά ώδήγουν μοιραίως είς διά¬
  σπασιν τοΰ λαϊκοΰ μετώπου κτχί παραί¬
  τησιν τής κυβερνήσεως. Ή έργατική συ
  νομοσπονδία κατανοήσασα την σημασί
  αν μι£ς τοιαύτης τροπής των πραγμά
  των, έπροτίμησε νά λύση την απεργίαν
  αρκεσθείσα είς βεβαιώσεις περί ρυθμί-
  σεως έν καιρώ των αίτημάτων των άπερ-
  γών.
  ΣΦΟΔΡΟΤΛΤΑΙ
  ΤΩΝ
  ΑΝΤΕΠΙΒΕΣΕΙΣ
  ΕΙΣ ΑΡΑΓΟΝΑ
  ΑΘΗΝΑΙ 3Ο Δεκεμβριού (τού άν¬
  ταποκριτού μας).—Τηλβγραφούν έκ τού
  έξωτερικοΰ ότι ό έθνικός στρατός ένι-
  σχυθείς ένεργεΐ σήμερον σφοδράς άντε-
  πιθέσεις είς όλην την γραμμήν Τερου-
  έλ—ΆλμπαραΘίν. Οί Έθνικοί άποβλέ-
  πουν είς διάσπασιν τού μετώπου των
  κυβερνητικών.
  ΛΥΣΣΩΔΗΣ ΑΓΩΝ ΑΙΕΞΑΓΕΤΑΙ
  ΟΛΙΓΑ ΑΊΑΙΟΜΕΤΡΑ ΑΗί ΤΟΥ ΤΕΡΟΥΕΛ
  ΑΘΗΝΑΙ 3Ο Δεκεμβριού (τού άν¬
  ταποκριτού μας). — Πληροφορίαι τοΰ
  Ηρακτορείου Χαβάς βεβαιούν ότι λυσ-
  σώδης αύτόχρημα αγών διεξάγεται έγ-
  γύς τοΰ Τβρουέλ μεταξύ 'ΕΘνικών καί
  κυββρνητικών. Οί πρώτοι έπιζητοΰν νά
  άνακατά^άβουν πάση θυσ α την πόλιν
  ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ Η Κ Α Κ Ο Κ ΑΙΡΙΑ
  ΕΙΣ ΟΑΗΝ-ΧΕΑΟΝ ΤΗΝ ΕΛΑΑΑΑ
  ΑΘΗΝΑΙ 3Ο Δεκεμβριού (τού άν
  ταποκρινοΰ μας). —Καί σήμερον καθ*
  ά ανακοινούται, εσυνεχίσθη μεγάλη κα-
  κοκαιρία είς όλην σχεδόν την Έλλάδα.
  Είς τάς περιφερείας Τριπόλεως, Κα¬
  λαβρύτων καί Μεσολογγίου έξακολουθεί
  ή πτώαις άφθόνου χιόνος.
  ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΠΤΩΧΟΚΟΜΕΙΟΥ
  ΤΩ ΧΟΕΣ ΙΝ ΟΝ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟΝ
  Ε ΞΗ Τ Α ΣΕΝ___ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ
  ΑΘΗΝΑΙ 3Ο Δεκεμβριού (τού άν
  άνταποκριτού μας).— Είς τό καθιερω¬
  μένον έβδομαδιαίον υπουργικόν ^συμ¬
  βούλιον τό συνελθόν σήμερον ύπ« την
  προεδρίαν τού πρωθυπουργοΰ κ. Ί.
  Μεταξά εξητάσθησαν αποκλειστικώς ύ-
  πηρεσιακά καί νομοθετικά ζητήματα.
  ΑΑΙΑΤΑΡΑΚΤΟΙ ΑΙ Σ Χ Ε 2 ΕΙΣ
  ΓΑΛΛΙΑΣ ΚΑΙ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 3Ο Δεκεμβριού (τού άν
  ταίίοκριτοΰ μας).—Καθ' ά αγγέλλεται
  εκ τοΰ έξωτερικοΰ καί μετά τόν σχημα-ίμεΐον οί. κ.κ. Ιωάν. καΐ Εύ-
  τισμόν τής κυβερνήσεως Γκόγκα αί σχέ- άγγελος Σπανακάκης κατέθε-
  αεις Γαλλίας καίΡουμανίας θά παρα- σαν δρ. 300 είς μνήμην τής
  μείνουν εντελώς αδιατάρακτοι. ' μητρός των "Αννης,
  Όχαρακτήρ τοΰύπουργείουΓκόνκα.
  Αί μαχαι εις ανατολικήν 'οηανίαν.
  ΡΩΜΗ (ραδιογρ.) Έκ Βου-
  κουρεστίου τηλεγραφοΰν δτι ή
  νέα κυβέρνησις Γκόγκα στρέ
  φεται εναντίον των παλαι¬
  ών κομμάτων πρόκειται δέ
  νά διώξτ] αυστηρώς τόν κομ
  μουνισμόν διαλύουσα όλας
  τάς όργανώσεις τάς διατηροΰ
  σας άνατρεπτικόν χαρακτή-
  ρα. Λέγεται δτι ή νέα κυβέρ
  νησίς Θά διαλύση συντόμως
  την Βουλήν καί την Γερου¬
  σίαν. "Ισως έν εύθέτω χρο
  νικώ διαστήματι νά διενεργη
  θώσιν έν Ρουμανία νέαι εκλο¬
  γαί.
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ (ραδιογρ.) Είδή-
  σεις έξ Άλγερίου άναφέρουν
  δτι Γαλλικά έμπορικά πλοΐα
  συνηντήθησαν μέ νηοπομπήν
  συνοδευομένην υπό πολεμι-
  κών τής Έθνικής Ίσπανίας.
  Ή νηοπομπή κατευθύνετο
  πρός τα άνατολικά Ίσπανι-
  κά παράλια. Άγνοεΐται άν
  πρόκειται περΐ άποβατικοθ
  σώματος.
  ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ (ραδιογρ.) Ση
  μερινά ραδιογραφήματα έκ
  Σαλαμάνκας άναφέρουν δτι
  συνεχίζεται εισέτι ή μάχη πα·
  ρά τό Τερουέλ. Διαπιστοθται
  δτι έκ τοΰ χθεσινοΰ βομβαρ-
  δισμοΰ τόν οποίον ένήργη
  σαν είς τάς θέσεις των έρυ-
  θρών δώδεκα έθνικά άερο-
  πλάνα, αί απώλειαι των τε-
  λευταίων ήσαν πράγματι βα-
  ρύταται. Έκ των καταρρι-
  φθέντων άεροπλάνων δύο έ-
  πεσαν φλεγόμενα ολίγον
  πέρα των κυβερνητικών γραμ
  μών. Καί νεώτεραι είδήσεις
  έκ τοΰ μετώπου Τερουέλ
  βεβαιούν δτι οί κυβερνη-
  τικοί συγκαταριθμοθν είς τάς
  τάξεις των πλείστους ξέ-
  νους. Αί τελευταίαι έστίσι άν
  τιστάσεως έντός τοθ Τερουέλ
  ύφίστανται άκόμη.
  Ή ττροχδεσινή συνεδρίασιν
  τοΰ Δημοτ. συμβουλίου Ηρακλείου.
  Προχθές την εσπέραν συ¬
  νήλθεν είς συνεδρίαν τό Δή
  μοτικόν Συμβούλιον Ηρα¬
  κλείου.
  Κατά την συνεδρίασιν τού
  ταύτην τό Δημοτικόν Συμβού
  λιον ενέκρινε την χορήγησιν
  άναπληρωματικής πιστώσεως
  διά την άποπληρωμήν τού
  έργολάβου είς τόν οποίον
  ανετέθη ή κατασκευή των
  θαλάσσιον λουτρών. Έν συ-
  νεχεία τό Δημοτικόν Συμ¬
  βούλιον έπιληφθέν ΰποβληθεί-
  σης αίτήσεως περί τροποποι-1
  ήσεως τοϋ σχεδίου τής πό¬
  λεως είς την οδόν Αρχοντο¬
  πούλου, απερριψε ταύτην. Α¬
  κολούθως ενεκρίθη ή παρά¬
  τασις επί εν εισέτι ετος, τοΰ
  δημοτικοΰ φόρου επί των έ-
  ξαγομένων εγχωρίων, προϊ-
  όντων. Έπίσης ενεκρίθη πί¬
  στωσις δραχ. 3000 διά την
  ενίσχυσιν τοΰ Φιλανθρωπι-
  κοΰ Συλλόγου Κυρίων «Ή
  Άγίας Τριάς» καΐ ετέρα
  έκ 10.000 δρσχ. ώς είσφορά
  τού Δήμου είς την έρανικήν
  επιτροπήν ανεγέρσεως άν-
  δριάντος είς τόν ήρωα Δα-
  σκαλογιάννιν.
  Συνεχισθείσης τής συνεδριά
  σεως κατηρτίσθη έπιτροπή έκ
  των κ. κ. Μηνα Γεωργιάδου
  δημάρχου καί Άριστ. Άνδρου
  λάκη καί Μιχ. Κασιμάτη Δη-
  μοτικών Συμβούλων, ήτις θά
  μεριμνήση διά την ανέγερσιν
  ένταθθα άνδριάντος τοΰ άρ·
  χηγοθ των τμημάτων τώνΆνα
  τολικών Έπαρχιών Κρήτης
  Μιχ. Κόρακα.
  Ή αύριανή δοξολογία
  επι τη έλεύσει τοΰ νέουέτους.
  Είς τόν Μητροπολιτικόν να¬
  όν τού Άγίου Μηνα θά τελε¬
  σθή αυριον δοξολογία έπ' εϋ-
  καιρία τοΰ νέου ετους 1938.
  Είς ταύτην εκλήθησαν έκ τής
  Νομαρχίας δπως παραστώσιν:
  Ό Όρθόδοξος Κλήρος, οί
  Άντιπρόσωποι των _ένων
  Δογμάτων, άπασαι αί Πολιτι¬
  καί, Δικαστικαί, καί Στρατιω¬
  τικαί Αρχαί μετά των ύπαλ-
  λήλων καί των Αξιωματικών,
  ό Δήμαρχος καί τό Δημοτικόν
  Συμβούλιον, ό Πρόεδρος τοϋ
  Δικηγορικοΰ Συλλόγου, οί
  πρόεδροι καί τα Διοικητικά
  Συμβούλια των Έπιμελητηρί-
  ων, οί Διευθυνταί καί ΰπαλ-
  ληλοι των Πιστωτικών Ίδρυ-
  μάτων οί Τραυματίαι Πολέ¬
  μου καί οί τετιμημένοι διά πό
  λεμικών μεταλλίων οί Πρόε¬
  δροι των νομικών προσώπων
  Δημοσίου Δικαίου οί Άντιπρό
  σωποι τοϋ Τύπου, τα Διοικη¬
  τικά Συμβούλια των Συλλό-
  γων καί Σωματείον καί τό
  Σώμα των Προσκόπων ώς καΐ
  των Έλληνίδων Όδηγών. Οί
  κ.κ. Άντιπρόσωποι των Ξέ-
  νων Κρατών θέλουσι κληθή ί¬
  να παραστώσιν, εάν εύαρε-
  στώνται είς την Δοξολογίαν.
  Μετά την Δοξολογίαν θά
  γίνη παρέλασις τού στρατοΰ
  καί των Προσκόπων είς την
  Λεωφόρον Κουντουριώτου.
  ΘΑ ΑΝΕΓΕΡΘΗ ΑΝΛΡΙΑΣ
  ΤΟΥ ΗΡΩΟΣ ΓΙΑΜΠΟΥΔΑΚΗ
  ΤΩΝ
  Η ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ
  ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΝ
  Ή Γεν. Διοίκησις Κρήτης
  δι" έγγράφου της πρός τούς
  Νομάρχας τής νήσου γνωρί-
  ζει δτι συνεστήθη'Επιτροπή διά
  την ανέγερσιν είς Άδελε άν¬
  δριάντος τού πυρπολητοΰ τού
  Γιαμπουδάκη. Δεδομένου δτι
  διά την ανέγερσιν τοΰ άνδρι¬
  άντος τούτου πρέπει νά ενδι¬
  αφερθή δχι μόνον ό νομός Ρε¬
  θύμνης άλλ' όλόκληρος ή νή¬
  σος, ή Γεν. Διοίκησις συνιστά
  Ίνα πάντες οί Δήμοι καί αί
  Κοινότητες ψηφίσωσιν άνά-
  λογα ποσά ώς είσφοράν των
  πρός τόν σκοπόν τοθτον.
  ΣΗΜΑΙΟΣΤΟΛΙΣΜΟΣ
  ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
  Κατ' ανακοίνωσιν έκ τής άστυ-
  νομίας, σήμερον, αυριον καί των
  θεοφανείων, άπαντα τα καταστή-
  ματα καθ' δλον :όν νομόν δέον νά
  σημαιοστολισθώσιν.
  ΝΕΑΙ ΔΙΑΤΙΜΗΣΕΙΣ
  Ή Έπιτροπή διατιμήσεων διε-
  κανόνισε χθες την τιμήν τοθ μέν
  λευκοΰ άρτου είς δρχ 10Λ>(), τοΰ
  δέ πιτυρούχου είς δραχ. 8.90.
  Έπίσης διεκανόνισε την τιμήν
  των λευκών αλεύρων εί; δραχ.
  11.44.50 κατ' οκάν, καΐ των πι-
  τυρούχων είς δραχ. 10.1(3.
  Είς τό ταμείον τού 'Εθνι-
  κοΰ πτωχοκομείου ό κ. "Εμ¬
  μανουήλ Τζαγκαράκης έμπο-
  ρος κατέθεσεν δρ. 300 πρός
  παροχήν φαγητοθ είς τούς τρο
  φίμους τού ίορύματος άντί μνη
  μοσύνου τής μητρός τού Μα-
  3ίας. Έπίσης είς τό αύτό τα-
  Κατ' ανακοίνωσιν έκ τοΰ
  ταχυδρομείου Ηρακλείου επί
  των κυκλοφορούντος αύτοκι-
  νήτων λεωφορείων τύπου Κ.
  τής ταχυδρομικής γραμμής Ή
  ρακλείου—Χανίων, (-τοποθετή-
  θησαν πρός εξυπηρέτησιν των
  έπιβατών γραμματοκιβώτια.
  Τάς έν αυτοίς ριπτομένας ε¬
  πιστολάς μετά τοϋ αναλο¬
  γούντος τέλους, ύποχρεοϋνται
  νά παραλαμβάνωσι τα τα-
  χυδρομικά Γραφεΐα Χανίων,
  Καλυβών, Βρυσών, Ρεθύμνης,
  Περάματος καί "Ηρακλείου
  μεριμνώντα διά την είς τούς
  τόπους προορισμοϋ αποστο¬
  λήν τούτων.
  ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΟΙ ΔΩΡΕΑΙ
  Μας κατετέθησαν υπέρ τοΰ
  Γηροκομείου δραχ. 250 άντί στε¬
  φάνου τής' οικογενείας κ. Άρι-
  στοτέλη Γραμματικάκη εις την
  σωρόν τοϋ αποβιώσαντος θείου
  της Γεωργίου Βορεάδου.
  Υπέρ τοθ Γηροκομείου μας κα
  τετέθησαν είς μνήμην ωσαύτως
  τοθ μακαρίτου Γεωργίου βορεά¬
  δου, ϊτεραι 250 δραχμαΐ τής οι¬
  κογενείας τοθ κ. Νικολάου Γραμ-
  ματικάκη δικηγόρου έν Ξάνθη.
  ΤΟ ΠΡΟΧΘΕΣΙΝΟΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΙΚΟΝ
  Αναφορικώς μέ τό προχθεσινόν
  αύτοκινητικόν δυστύχημα, αί έφη-
  μερίδες τής Ρεθύμνης άναφέρουν δ¬
  τι τούτου ώς εξηκριβώθη, έπέβαι-
  νον 19 έπιβάται έξ ών οί βαρύτε-
  ρον τραυματισθέντος είναι οί Μ. Δ.
  Μακρυπόδης, Έμμ. Βουγιουκλά-
  κης σταθμάρχης Γαράζω, Χ. Δ.
  Πλεύρη, "Ο. Β. Καλλέργη, Δ. Σα-
  λοΰστρος, Δ. Ξημερής, Δ. Βάμ-
  βουκας κ.δ. Ό σωφέρ Δαφνομήλης
  διασωθείς, εξηφανίσθη.
  ΦΟΡΤΙΑ ΒΕΝΖΙΝΩΝ
  Κατά χθεσινόντηλεγράφημα
  τού ύφυπουργείου Άγορα-
  νομίας τό ατμόπλοιον «Χε-
  λιδών» απέπλευσεν έκ Πειραι¬
  ώς διά διαφόρους λιμένος
  τής νήσου μέ φορτΐον 5850
  δοχείων βενζίνης.
  Η ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΕΟΡΤΗ
  ΕΙΣΤΟ ΟΡΦΑΝΟΤΡΟΦΕΙΟΝ ΘΗΛΕΩΝ
  Σήμερον περί ώραν 4 μ. μ.
  θέλει γίνει έν τώ Οίκήματι τοΰ
  Όρφανοτροφείου έν Πόρω ή
  έορτή τοθ Δένδρου τής Πρω-
  τοχρονιάς ώς καΐ ή άπονομή
  τού Λιαπακείου Άριστείου καί
  τοθ Καλοκαιρινείου Βραβείου.
  Είς ταύτην προσεκλήθησαν αί
  οικογένειαι των δωρητών, αί
  αρχαί τής πόλεως καί άλλοι.
  ΤΑ ΚΑΛΛΑΝΔΑ
  ΤΩΝ ΚΑΤΗΧΗΤΙΚΩΝ
  Σήμερον θά περιέλθουν την
  πόλιν καλλανδισταί τώνκατη-
  χητικών σχολείων Άγίας Τρι-
  άδος. Διά των συλλεγησομέ-
  νων χρημάτων, τή προσθήκη
  καί των συλλεγέντων κατά
  την παραμονήν των Χριστου-
  γέννων, θά ένδυθώσιν75 άπο-
  ρα παιδάκιαέκ τής συνοικίας
  Αγ. Τριάδος.
  ΑΙ ΑΡΧΑΝΑΙ
  ΔΙΑ ΤΗΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΝ
  - Κατ' είδήσεις έξ Αρχανών
  έξακολουθεί μεταξύ των κα-
  τοίκων τής Κωμοπόλεως ό ε-
  ρανος υπέρ ένισχύσεως τής
  Βασιλικής Άεροπορίας. Τό
  μέχρι τούδε συλλεγέν ποσόν
  άνέρχεται είς δρχ. 16.000.
  ΤΡΑΓΙΚΗ ΑΥΤΟΚΤΟΝΙΑ
  Έντός τής παρά την Κιζίλ
  Τάμπιαν οικίας της έβλήθη
  χθές την πρωΐαν διά σφαίρας
  περιστρόφου είς τόν δεξιόν
  κρόταφον ή 20έτις Ελευθε¬
  ρία Πετραλή. Ή αύτόχειρ με-
  τεφέρθη έν κακή καταστάσει
  είς κλινικήν καί εκείθεν είς
  τό Δημοτικόν Νοσοκομείον
  Σημειωτέον δτι ή Πετραλή μό-
  λις την προηγομένην εσπέραν
  είχε τελέσβι τούς γάμους της.
  ίΟΠρωϊνή
  ^ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΗΣ^ΙΪΓΥιΠΤΟΥ
  ΑΠΕΔΕΧΘΗ ΤΗΝ ΠΑΡΑΙΤΗΣΙΝ
  ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΝΑΧΑΣ
  Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ ΚΡΙΝΕΤΑΙ
  ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΗΝΩΜΑΛΟΣ
  ΛΘΗΝΑΙ 3Ο Δεκεμβριού (τοΰ άν
  ταποκριτοΰ μας).—* Αγγέλλεται έκ Κ*.
  ΐ,ρου ότι ό Βασιλεύς Φαρουκ απεδέ.
  χθη την παραίτησιν τής κυβερνήσεοις Ν*.
  χάς, υποβληθεΐ'ϊαν κατόπιν των άν
  ψασών τελευταίως ριζικών δι-αφω
  μεταξύ οτέμματος καί κυβερνήσεως.
  Κατά τάς ιδίας πληροφορίας μετά
  την παραίτησιν τού Ναχάς η κατάστχ.
  αίς έν ι Αιγύπτω δέν κρίνεται ούδόλω-
  ίκανοποιηϊΐκή.' Άπειλοΰνται μάλιατ%
  «ί»βαραί ταραχαί είς ην περίπτωσιν ό
  Βασιλεύς αναλάβη ύπευθύνως την διεχι.
  θέτησιν τής κρίσεως επί τή βάσει των ά·
  πόψεων των ίδιαιτέρων τού συμβού·
  λων.
  ΣΗΜΑΝΤΙΚΑΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ 1
  ΑΘΗΝΑΙ 3Ο Δεκεμβριού (τοΰ
  άνταποκριτοΰ μας).— Τηλεγρβφήματα
  έκ τοΰ έξωτερικοΰ άναφέρουν ότι καθ'
  ά βεβαιούται έκ Κινεζικής πηγής, ό
  στρατός των Κινέζων ενεργήσας σφο¬
  δράς άντεπιθέσεις επέτυχε την κατάλη¬
  ψιν πολλών στρατηγικών σημείων, εξα·
  ναγκάσας είς ύποχώρησιν τούς Ίάπω-
  νας-
  ΑΝΑΚΑΤΕΑΗΦΟΗΣΑΝ ΑΙ ΘΕΣΕΙΣ
  ΕΙΣ ΤΛίΧΟΥ Κ1Ι ΧΑίΚΠΟΥ
  ΑΘΗΝΑΙ 3Ο Δεκεμβριού (τού
  άνταποκριτοΰ μας).— Καθ1· οί αγγέλλε¬
  ται σήμερον, άπασαι αί καταληφθεϊσαί
  υπό των Ίαπώνων θέσεις είς τάς περιο¬
  χάς Ταϊχοΰ καί Χαγκτσόου άνα<ατελή* φθησαν υπό των Κινέζων. Κατά τάς ι¬ δίας πληροφορίας ή προελαβις των τε· λευταίων συνεχίζεται. ί ΕΒΟΜΒΑΡΔΙΣΘΗ ΚΑΙ ΠΑΛΙΝ . ΚΑΤΑΙΠΣΤΙΚΩΣ Η ΚΑΝΤ11Ν ΑΘΗΝΑΙ 3Ο Δεκεμβριού (τοΰ άνταποκριτοΰ μας).— Τηλεγραφούν εκ Σαγκάης ότι σμήνος Ίαπωνικών άερο· πλάνων έβομβάρδισε χθές την Καντώ- να. 'Κχ τού βομβαρδισμοΰ προεκλή- Οησαν μεγάλαι καταστροφαί είς την πόλιν. ΥΠΑΡΧΟΥΗ ΕΙΣ ΤΗΝ ΚΛΝΤΟΝΑ ΠΟΛΥΑΡΙΒΜΑ ΑΗΘΡΟΠΗΑ ΟΥΜΛΤΑ 4 ΑΘΗΝΑΙ 3Ο Δεκεμβριού (τοΰ άνταποκριτοΰ μας).— Πληροφορίαι έκ τή*, "ΑπωΆνατολής άναφέρουσαι λεπτο μερείας τοΰ διενεργηθέντος υπό των Ί¬ απώνων βομβαρδισμού, τονίζουν ότι ύπάρχουν πολυάριθμα Ούματα. ΙΙολλά πτώματα είνε έγκατεσπαρμένα είς τάς οδους τής πόλεως, χωρίς νά είναι δυ- νατή η περισυλλογή των. »Έξ άλλου καί διά τούς τραυματίας ουνεστήθησαν ύγει- ονομικά συνεργεϊα έκ ξένων υπηκόων, προσφερθέντων οίκειοθελώς νά παρά¬ σχουν τάς υπηρεσίας των. ΟΙ ΙΑΠΩΝΕΣ ΕΤΥΦΕΚΙΣΑΝ ΚΑΤΑΣΚΟΠΟΥΣ_ΕΙΣ ΣΑΓΚΑΗΝ ΑΘΗΝΑΙ 3Ο Δεκεμβριού ίτου άν¬ ταποκριτοΰ μας).— Είδήσεις !κ Αον- Οίνου άναφέρουν ότι οί Ίάπωνες έτυ- φέκισαν είς Σαγκάην κατασκόπους των Κινέζων οΐτινες άναμιχθέντες μετά Ί¬ απώνων στρατιώτην έρριψαν χειροβομ- Οίδοις καί απεπειράθησαν νά πυρπολή- σου* Ίαπωνικοϋς αταθμούς καί άπο- θηκας πολεμοφοδίων. Ο ΑΝΟΤΕΡΟΣ 7ΑΞΙΑΡΧΗΙ ΕΙΣ ΤΟΝ ΑΙΟΙΚΗΤΗΗ ΤΗΣ ΕΟΝΙΚΗΣ , ΑΘΗΝΑΙ :*Ο Αεκεμβρίου (τού άνταποκριτοΰ μας).—Είς τόν Διοικη- τ*ΐν τής 'Εθνικής Τραπέζης κ. Δροσό- ηουλον απενεμήθη έπ' εύκαιρία τής πεν- τηκονταετηρίδος τού ήτις έωρτάσθη σή¬ μερον εν τή »Εθνική, Τραπέζη ό άνώτί- ρο5 Τ*ξι«ρχη5 1252^