95227

Αριθμός τεύχους

4754

Χρονική Περίοδος

Α' 1938

Ημερομηνία Έκδοσης

1/1/1938

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ■*· "ί
  ΜΝ
  ί^ -
  ΑΝΟΡ
  Τιμή
  χατά φύλλον
  Λοαχ 2
  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΦΗΜ
  ΙΆΦΕΙΑ ΊΥΠΟΙΙ
  0ΟΕ ΜΙΝΩΓΛΝΊ
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ ΚΙ'ΗΓΗλ ■ ί-ΓΟΣ 23ΟΝ
  ΑΡΙΘΜ ΦΥΛΛΟΥ
  ΥΠΕΥ8ΥΝ0Σ ΣΥΜΓ4ΧΤΗΣ ©Ρ Ν ΣΤ ΛΥΡΑΚΗΣ
  ΔΙ-_νοΥΝ1ΗΣ ΑΝΔΡ. Μ ΖΩΓΡΑΦΟΣ
  1276ο
  Εις τούς παλαιούς και καλούς φίλους της καΐ είς τόν προσφιλή κόσμον των συνδρομητών καί νέων
  αναγνωστών της ή «Ανάρθωσις» άπευθύνει τάς πλέον θερμάς ευχάς διά τό άνατέλλον μέ τόσας ελπί¬
  δας νέον ετος.
  ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΡΧΗΝ ΤΟΥ 1938
  "Εσβυσεν καί ή τελευταία
  άναλαμπή τού 1937 καί ήδη
  ροδίζει ή αύγή τού νέου ε-
  τους. Άλλ' είς τα όμματα
  μας διατηρειται άκόμη ζων-
  τανή ή εικών τού άπελθόν-
  τος έτους. Τό έτος αύτό υ¬
  πήρξεν, ώς άνεφέραμεν χθές
  έτος άγωνίας, ανησυχίας και
  συνεχοϋς άμφιβολίας διά την
  άνθρωπότητα. Άπό τής κα¬
  θαρώς Έλληνικής απόψεως
  έν τούτοις, ειμπορεί νά είπη
  κανεις ότι υπήρξεν έτος δη-
  μιουργικής προσπαθείας. Ή
  Ελλάς λόγω τήςμεσογειακής
  θέσεώς της, καί τής στρατη-
  γικής σημασίας της, ήτο φυ¬
  σικόν νά δεχθή τόν αντί¬
  κτυπον τής παγκοσμίου ά-
  ναταραχής και νά δοκιμάση
  τό αΐσθημα τού φόβου πού
  συνέχει περισσότερον ή ολι¬
  γώτερον τούς λαούς όλης τής
  γής. Αί φιλικαί όμως σχέσεις
  τάς οποίας κατώρθωσε νά δη¬
  μιουργήση καί νά διατηρή¬
  ση μέ όλους τούς γείτονάς
  της, ή συμμετοχή της είς την
  Βαλκανικών Συνεννόησιν
  καί ή στενή συμμαχία καί
  σύμπραξις της μέ την Τουρ¬
  κίαν τής έπέτρεψαν νά πα¬
  ραμείνη μακράν των διενέ-
  ξεων των άνταγωνιζομένων
  Κρατών τής Εύρώπης καί τής
  έξησφάλισαν την ηρεμίαν
  πού είχεν ανάγκην διά νά
  επιδοθή άπερίσπαστος είς τό
  έργον τής εσωτερικήμ περι-
  συλλογής της. Ούτω τό 1937
  διέρρευσε διά την Έλλάδα
  χωρϊς έξωτερικούς περισπα-
  σμούς καί επικινδύνους έθνι-
  κοΰς κλυδωνισμούς. Καί έδω¬
  κε την ευχέρειαν τόσον είς
  την Κυβέρνησιν όσον καί είς
  τόν λαόν νά άφιερώσουν ό¬
  λας τάς δυνάμεις των είς κα¬
  θαρώς παραγωγικά έργα, χω-
  ρίς βεβαίως νά παραμεληθή
  καί ή πολεμικήν οργάνωσιν.
  Αντιθέτως μάλιστα τό ετος
  αύτό ή Κυβέρνησις έστρε¬
  ψεν την προσοχήν της είς
  την άναδιοργάνωσιν καί ε¬
  νίσχυσιν των άμυντικών δυ-
  νάμεων καί ό λαός έβοήθη-
  σεν είς τούτο δι' άθρόων εισ¬
  φορών υπέρ τής άεροπορίας.
  Κυρίως όμως τό ετος του¬
  το άφιερώθη είς την οργά¬
  νωσιν καί τόνωσιν των πα-
  ραγωγικών δυνάμεων τής
  χώρας καί είς την αύξησιν
  τού έθνικοΰ είσοδήματος, Καί
  ή προσπαθεία αυτή, διά τής
  εκτελέσεως μεγάλων παρα¬
  γωγέων έργων καθ" όλην
  την χώραν, άπέδωσε πλουοί-
  ««5 κβίρπούς. Χάρις δέ καί
  είς την ε&νοιαν των καιρι-
  κών σννθηκών η γεωργική
  παραγάγη εσημείωσε τερα¬
  στίαν αδξησιν καί άπέδειξε
  βάσιμον καί απολύτως λογι¬
  κήν την αντίληψιν ότι ή γε¬
  ωργική αύτάρκεια τής χώρας
  ειμπορεί νά επιτευχθή κάλ-
  λιστα ωέ μίαν έντετα'μένην
  καί καίβς ώργανωμένην προ¬
  σπάθειαν
  Παρ#μοίας δέ προόδους ε¬
  σημείωσαν καί όλοι οί άλλοι
  κλάδοι τής έθνικής παραγω-
  γής. Ιδιαιτέρως μάλιστα ή
  ελληνική ναυτιλία, ειμπορεί
  νά είπη κανείς ότι έγνώρι-
  σεν ημέρας άληθινά χρυσής
  περιόδου. Ή αϋξηϋΐς δέ αυ¬
  τή τού έθνικοΰ είσοδήματος
  έν συνδυασμώ καί πρός την
  συνεχιζομένην Κυβερνητι¬
  κήν μέριμναν διά την οργά¬
  νωσιν τής εκμεταλλεύσεως
  όλων των πλουτοπαραγωγι-
  κών πηγών τής χώρας εδη¬
  μιούργησαν άσφαλεΐς τάςπρο
  ϋποθέσεις καί την πεποίθησιν
  ότι καί τόάναΐέλΑ
  νέον έτος θ' αποδώση πλου-
  σιωτέρους καρπούς καί θά
  θέση άσφαλεΐς τάς βάσεις τής
  οίκονομικής περισυλλογής
  καί αναρρήσεως.
  Ό Ελληνικάς λαός χαιρε-
  τίζει την αύγήν τού 1938 μέ
  αίσθήματα έλπίδος καί προσ-
  δοκίας. Έλπίζει ότι τό ετος
  αύτό θά δώση την λύσιν τού
  δράματος πού συγκλονίζει
  τόν κόσμον. Καί προσδοκά
  την γαλήνευσιν καί την ε¬
  ξασφάλισιν τής είρηνης τοϋ
  κόσμου. Καί επί πλέον ευ-
  χεται όπως τό έτος αύτό ή
  Ελλάς παραμείνη τελείως
  άπερίσπαστος άπό πάσης
  πλευράς, ώστε νά ανοίξη ε¬
  λευθέρα, ύπερήφανος καί ί-
  σχυρά τόν δρόμον των πεπρω
  μένων της, τής είρηνικής ά-
  ναδημιουργίας της, τόν δρό¬
  μον πού θά την οδηγήση
  λάμπουσαν άπό την άκτινο-
  βολίαν τού αίωνίου κάλλους
  της καί τοΰ άρχαίου πνεύμα-
  τός της είς τάς φωτεινάς κο-
  ρυφάς τοΰ άληθοΰς πολιτι-
  σμοΰ καί τοΰ άνθρωπιστικοΰ
  ίδεώδους.
  ΟΠΩΣ ΔΙΑΒΑΙΝΕΙ Η ΖΕΗ
  Η ΠΟΙΟΤΗΣ
  ΤΗΣ ΕΛΠΙΔΟΣ
  Ή δύσι; τοΰ παλαιοΰ χρ^)οχ>
  καί ή άρχή τού καινουρίου ()υ-
  μίζει τούς οημώοει; στίχους:
  Κόκκινη κλωσ'ή δεμένη
  στην άνέμη τυλιγμένη .. (
  Δώσ' της κλώτσο νά γυριση
  τΐαραμυθι ν" άρχινίση.
  Πρόκειται θά πήτε περί παρα-
  μυθιοΰ, Ύποθέτω δτι καί ^άν
  δέν πρόκειται, αί διαφοραί οέν
  είναι μεγάλαι. Μόλις τα παλαιά
  έκκρεμές σημάνη μέσα στό σα-
  λόνι δώδεκα και άνάψη έκ νέου
  τό φώς, τό περφάλλον είνε δν-
  τως... μυθώδες. Ή έλπίδα, »ύ
  τή ή βασική δυστυχία^ των
  θνητών, γυρίζβι στήν καινούργια
  άνέμη. Ή κλωστή τη; είτε άπό
  μετάξ: είνε είτε άπά κοινό μαλ-
  λί, θά άγγίξη τού; ιδιου; στο-
  Χασμού;, θά στραφή στΐς ϊδι«;
  μορφέί, θά μακρύνη πρό» τα
  Ιδία χιμαιρικά όράματα. Εις
  τα πρόσωπα βλων των ^καλε-
  «μένων αί άνταύγειαι θά διατο-
  νίζη την αυτήν Ικφρασι: Τή
  Χ«Ρ* τής προσδοκία;. Ή άέη
  τοΰ παληού χρόνου ξεκληρισμέ-
  νη, ξεγυμνωμένη άπό κάθε στιγ-
  μή της, είτε καλή, είτε κακή
  —ύπάρχει θλΓψι καί γ:ά τίς
  κακές στιγμές τού παληού" χρό-
  νου ύποστηρίζει ό Τέννυσον—
  είνε πεταμένη στά κατώφλι. Κα-
  νείς οέν την σκέπτεται. Άλλά
  καί κανείς δέν συγκρίνει την
  νΛζ>% της μέ την μοΐρα ^τή; και-
  νούργιας άνέμης Ή ζωή κα·
  ταντα παραμύθι ακριβώς διότι
  δέν θέλουμε νά νοιώσουμε 5,τι α¬
  ποτελεί άναλλοίωτο νόμο ^ φβο-
  ρας καί άνανεώσεως. Τοΰ κύκλου
  τα γυρίσματα μένουν τα ιδία.
  Ί3 έλπίδα ώστόσο είνε ματαιό-
  ξη-
  —Ένας άΐνβρωπος χωρίξ έλ-
  πίδε; μπορίϊ νά φτάση τούς
  Βδούς! έλεγεν 2νας αοψώζερος.
  Έν πάση περιπτώσει εμείς θέ¬
  λουμε νά μδίνουμε άνθρωποι καί
  νά ζοθμ» μέ τ^ν έλπίδα Α'^'
  νουμβ τα σχοινά/ι της ίλεΜερο
  στό απειρο. Καί παρακολουθοΰ-
  με τούς άκρο^ατισμούς καί τα
  φτερουγίσματά της. Δέν μπορεί
  νά αρνηθή κανεΐ; ίτί οί νόμοι
  τ*ς φ?&ί καί τής άναδημιουρ-
  γίας βασίζοντΛΐ έπωσδτ3ποτε σε
  κάποιο γενικό νόμο εξελίξεως.
  Τί χαρακτηρίζει τα χρόνια μα;,
  Κάποιο; είπεν: ή ποσότης! Καί
  δέν είχεν άδικον. "Ο,τι Ινδίέ-
  φβρεν τούς παλαιοτέρους ήτο ή
  ποιότης Καί εί; την τέχνην
  καί εί; την ζωήν Ή χαρά
  τή; ημέρας ήτο ζήτημα ποιότη¬
  τος. Ένώ τώρα '() "Λη Βασίλη;
  κρίνεται άπό το ποσόν ποΰ κο-
  μίζει. Είνε σύμφωνο μέ τό
  μάξ'μουμ των καταναλωτικων ά-
  ναγκών, Έχε; καλώ;. Δέν είνε;
  Δέν Ιχει τόπον ό Ιρχομός τού
  οΰτε εί; την χαράν, οΰτε είς
  την έλπίδα
  Ξεθωριασμένη λοιπόν καί ή
  ποιότης τή; ελπίδας σήμερα.
  Άλλ' αύτά δέν έμποδίζει τοΰ;
  όλιγωτέρου; πού άποβλέπουν
  καί είς την ποιότητα τοΰ αν¬
  θρωπίνου ύλικοθ, νά ξεχο>ρ£σουν
  καί έδώ την ήρα άπό τό στά-
  ρι: Νά έλπίσουν ότι ό καινούρ-
  γιο; χρονο; θά διακρι&ή πρό
  παντά; εί; τα ζήτημα ίή; άναστη-
  λώσεω; μερικών αξιών τή; ζωή;,
  «ί οποίαι μολονότι δέν έ'χουν
  πέρασιν είς τα... χρηματιστήριον,
  καταντοΰν άξιαι άναμφισίήτη-
  τοι διά τό αίσθημα τή; προσ-
  καιροσύνης: Ό κύκλος τής ζωή;
  γυρίζει, χάρις είς αύτάς, βρα5ύ-
  τερα!..
  <· + * Καθε ΙΙρωτοχρονιά άποδεικνύ εται άντιφατική ή Ιννοια τή; προόδου ΣοΟ λένε: Τί επετέλε¬ σε τό παρελθόν ετος εί; εργα προί^ου, Αύτό καί αύτό. Τί πρέ- πε: νά έπιτελέση τό νέον, Πλή- θος άκόμη! Δια ποίαν αφορμήν, Διά νά αυξηθή ή παραγωγή καί νά φθάση τα ανώτατον ο'ριον ή έκβιομηχάνησι; των πάντων. Άλ¬ λά διά την ευτυχίαν των άνθρώ πων, ΙΙολύ άμφιβάλλω. Άς κοντήνιομεν λοιπάν εφέτος τό σχοινάκι των έλπίδων μχς— καί των γενικών καί των άτομι- κών Μόνο άπά τα κόντεμα αύχο θά επανέλθωμεν εί; τό νόημα τή; ζωή;. "Οταν άνάψουν έκ νέου τα φώτα εί; τό οαλόνι ά; προσπαθήσωμε νά διατηρήσωμεν μέσα μας την ειλικρίνειάν καί την καλωσύνην πού είχον οί πα- λαιότεροι* άς φροντίσωμεν νά κρατήσωμεν Ινα μέτρον είς τάς προσδοκία; καί τα; όρέξεις μ«;. Έτοι μόνον, ύποθέτω, ή αίωνία έλπί; τοθ καινούργιου χρόνου, δέν θά αποβή μίαν ημέραν ή ου- στυχία μα;. ΑΣΜΟΔΑΙΟΣ Πεταχτά σημειώματα ΤΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Απολύτως σύμφωνον πρός τό πνεθμα καΐ τα ήθη τής έ- ποχής μας τό περίφημον έτος πού μας έγκατέλειψε χθες. Τ ό εϊδατε πώς μδς έφέρθη. νΗλ- θε πέρυσι σάν σήμερα ακρι¬ βώς μέ άστραπάς, καταιγίδος καί κεραυνούς πολεμικής θυ¬ έλλης. Εσημείωσε μίαν όργι- ώδη διαδρομήν. Ανέτρεψε τα πάντα, άνεστάτωσε τόν κό¬ σμον. Τα έκαμεν δλα γυαλιά καρφιά. Κατέστησε την ζωήν μας έ'να συνεχές, άφόρητον μαρτύριον καΐ είς τό τέλος άντΐ νά έξαφανισθίϊ μέ έκρη- ξεις όργής όπως τό έγνωρί- σαμεν, έστάθη ώς εύγενέστα- τος ίππότης καΐ μ άς άπεχαι- ρέτισε μέ τα γλυκιότερα μει- διάματα καί την θερμοτέραν περίπτυξιν. Καί ένώ 6'λον τόν χρόνον μας συνεκλόνισε μέ την μακάβριον μουσικήν των ήχων των τηλεβόλων καί των βομβών καί των σπαρακτικών κραυγών καί των όλολυγμών των σφαγιαζομένων είς τα πολεμικά πεδία, χθές ώργά- νωσεν τό ώραιότερον φεστι- βάλ μέ τόν άρμονικώτερον δι- ατονισμόν ήχων, φωτός καΐ χρωμάτων. Κατορράκται φω- νός καΐ χείμαρροι μουσικής μθς κατέκλυσαν. Καί έμπρός είς τα μάτια μας παρουσιά¬ σθη τό πλέον πσνηγυρικόν πανόραμα. Τό 1937 £διδε την άποχαιρετιστήριον εορτήν τού Άλλά διατί σραγε ή τόση κα¬ λωσύνη τού, ή τόοη γλυκΰ- της τού πού έκανε ν' άνθή παντοΰ τό μειδίαμα τής α¬ νοίξεως, Νά μετενόησε πραγ- ματικά δι" δσα κακά μας ε¬ δημιούργησε μέ την παραμο¬ νήν τού μεταξύ μας, ή μήπως ηκολούθησε καί αύτό την τα¬ κτικήν των συγχρόνων άνθρώ- πων, Μάλλον, φαίνεται ότι συ νέβη τό δεύτερον. Διότι καί τα Κράτη σημερον εχουν αύ¬ την την τακτικήν Έπεμβαί- νουν είς τα έσωτερικά των άλλων. Τ' άναποδογυρίζουν δλα' καταστρέφουν πόλεις μέ βομβαρδισμούς, κατσβυθίζουν πλοϊα όλόκληρα, έξαπολύουν τόν όλεθρον. Καί κατόπιν, είς τό τέλος, στέλλουν την άβράν διπλωματίαν ή όποία κάμνει μίαν ύπόκλισιν, ζητεί συγγνώ μην δι' δτι κακόν έγινεν, έξ άπροσεξίας πάντοτε, σκορπα ι!ίΐρ6ονα μειδίαμα τα καλωσύ¬ νης καί ζητεί νά ταφή είς την ληθην τό παρελθόν. Καΐ θά- πτεται. Ετάφη λοιπόν καί χθές τό παρελθόν τοΰ 1937, καΐ ό κόσμος έ'ζησε μέ τα δώ- ρα καΐ την μουσικήν τού Παρ' δλον δμως δτι ή μουσική έ- πανελάμβανε συνεχώς τό «"Αγιος Βασίλης έρχεται» ό άγιος δέν φσίνεται νά τό έ- κοόνησεν άπύ την Καισάρει- αν. Ίσως διότι λόγω τής κρί¬ σεως δέν εΤχε τα είσιτήρια, ίσως καί διότι έθεώρησεν πε¬ ρισσότερον άσφαλή τόν εαυ¬ τόν τού είς την άπόμερον αύ¬ την πόλιν τής φίλης Τουρκί- ας. Εξήλθον Βμως είς τοΰς; δρόμους πολλοί έκ Καισαρεί άς άδελφοί μέ σαντούρια καί κλαρΐνα καί λαγοΰτα καί έ- ψαλλον καΐ αύτοι τα κάλλαν- τα καί προσέθεσαν τούς μου- σικούς φθόγγους των είς αυ¬ τόν τόν μουσικόν καταιγισμόν πού όπέστημεν χθές. Μέ τό νά μην έλθΓ] όμως ό "Ανιος Βασίλειος άπό την Καισαρεί- αν πού «βαστά εΐκόνα καί χαρτί», έζησεν ό κόσμος εφέ¬ τος καί χωρις χαρτοπαιξίαν καί έτσι ή θεά τύχη ένεκλεί- σθη είς ολίγας λέσχας όπου μάλλον εκλαυσε την κακοτυ- χίαν της μαζί μέ τα ολίγα θό- ματά της. Έν τούτοις παρά την άπουσίαν τού γενναιοδώ- ρου Άγίου, πού κρατα την εΐ¬ κόνα, είχομεν είκόνες άγιο- βασιλειάτικες άφθονες χθές καΐ θα έχωμεν ασφαλώς καΐ σήμερον. Είκόνες άπό την α¬ γοράν όπου τα πάντα εύρί σκοντο έν άφθονία καί μόνον τό χρημα παρουσίαζε σχετι¬ κήν έλλειψιν καί είκόνες εί- δυλλιακές μάλιστα είς τούς δρόμους καΐ τα καταστήμα τα, είκόνες ώραιοκόσμου ποΰ έκινεΐτο άενάως, άπό δρθρου ταχέως μέχρι βαθείας νυκτός είτε διά νά κάμη. προμηθείας των έπιδεικνυομένων στις προθήκες των καταστημάτων πρωτοχρονιάτικον δώρων,εϊτε Μιά εξαίρεσις. "Οπως πάντοτε καΐ εφέτος θά παρελάσουν σήμερον άπό τάς οικίας καί τα καταστήμα- τα διάφοροι πτωχοί βιοπα- λαισταΐ, διανομεΐς, έφημερι- δοπώλαι, οδοκαθαρισταί, ύ δρονομεΐς, καπνοδοχοκαθαρι- σταί καί άλλοι πολλοΐ, στρα τιά όλόκληρος καί θά ζητή- σουν έν μικρόν φιλοδώρημα Καίοίδυνάμενοι θάπροσφέρουν ασφαλώς ευχαρίστως. Ιδιαι¬ τεραν όμως εξαίρεσιν, μεταξύ τού κόσμου αύτοΰ άποτελοΰν οί ταχυδρομικοί καί τηλεγρα- φικοΐ διανομεΐς καΐ έφημερι- πώλαι. ΕΤναι πτωχοί βιοπα- λαισταί ποΰ έξυπηρετοΰν συ¬ νεχώς, υπό βροχην, ψΰχος, εί¬ τε καυστικόν ήλιον, ημέραν καί νύκτα τό κοινόν Κατά τουτο δέ άποτελοΰν καί την συμπαθεστέραν τάξιν. Δι" αύ- το καί δέν ύπάρχει άμφιβο- λία ότι τό φιλοδώρημα πρός αύτοΰς θά δοθή μέ προθυμί¬ αν, μέ ευχαρίστησιν καΐ γεν- ναιοδωρίαν. Τό αεροδρόμιον. Μέ γοργόν ρυθμόν πρσχω- ροΰν αίέργασίσι τής κατασκΓυ ής τοΰ άεροδρομίου ττ(ς τίό- λεώς μας Ύπολογίζεται δέ ότι μέχρι τοΰ προσεχούς Α¬ πριλίου θά ειμπορεί νά εξυ¬ πηρετήση κάλλιστα τή^ άερο- πορικήν συγκοινωνίαν, πού θά έγκαινιασθή μεταξύ τής πόλε¬ ώς μας καί των Αθηνών άφ' ενός καΐ τής Άλεξανδρείας άφ' ετέρου. "Ετσι ή πόλις μας μετ' ολίγον θά καταστή κόμ- βος έναερίων συγκοινωνιών μεταξύ Λύσεως καί Άνατολής —τό αεροδρόμιον μας θά έξυπηρετΐ] καί πλείστας ξένας άεροπορικάς έταιρίας—καί θά έχει τακτικήν επικοινωνίαν μέ τόν άλλον κόσμον διά τοΰ πλέον συγχρόνου καί τελείου συγκοινωνιακοΰ μέσου, τοΰ άεροπλάνου. Έπειδή δ' α¬ κριβώς τό αεροδρόμιον μας άποκτά τόσην αξίαν καί διά νά κάμχ] επίδειξιν των θελ γήτρων τού τα όποΐα θά προ- σέφερεν ώς μποναμάν είς τόν νυμφίον πού θά τα έξετίμα ε¬ παξίως καί ειλικρινώς. Είχα¬ μεν άκόμη καί άφθονες είκό¬ νες άπό είκογενειακάς σκηνάς έξ αίτίας των προετοιμασίαι δια τόν πανηγυρισμόν τής πρωτοχρονιάς, άλλ'αύτάς τάς άφηνομεν έν οί'κω, διότι τα έν οϊκφ, μή έν Δήμω. "Ετσι τό 1937 μάς άπεχαιρέεησε μέ την όργάνωσινμιάς λαμπράςέορτής μέ έ'να ξεφάντωμα των αίσθη- σεων καί μάς έδωσε την χα· ρούμενη διάθεσι γιά τόν έρ- χομό τοΰ καινοόργιου χρό¬ νου. Τό μόνον κακόν είναι ότι μάς έ'δωκε καί τό καλα- μάρι τού Άγίου Βασιλείου, μέ τό θά διαπράξουν πάλιν τόσα άμαρτήματα οί άσχολού- μενοι μέ τα γράμματα, όπως είναι καί τό παρόν. Άλλά σάς δίδω την υπόσχεσιν νά μην διαπράξω άλλο είς τό ε¬ ξής. Πιστεύω ή ύπόσχεσις αυ¬ τή νά είναι ό καλύτερος γιά σάς άναγνώστριες καί άνα· γνώστες, πρωτοχρονιάτικος μποναμάς. Μ.— σπουδαιόιητα, ή Κυβέρνησις απεφάσισε την χορήγησιν καΐ νέων πιστώσεων διά την κα¬ τασκευήν μεγάλων ύποστέ- γων, των άπαραιτήτων οίκη- μάτ^ν καί λοιπών έξαρτημά- (των ώστε, νά καταστή τουτο εν έκ των τελειοτέρων άε- ροδρομίων τής χώρας μας. Οί πρόσκοποι. Άξιόλογος καΐ εφέτος ή φι- λανθρωπική δράσις, των προ- σκόπων μας. Καί συνετέλεσεν είς τό νά ένισχυθοΰν οί πτω¬ χοί, νά δοθούν δώρα είς πτω- χά παιδάκια καί νά περιστα- λή ή κοινωνική δυστυχία. Ε¬ φέτος μάλιστα είς τό έργον των προσκόπων προσετέθη καί ή δράσις των «όδηγών» Τό λαχεΐόν των χθές εσημείωσεν άρκετήν επιτυχίαν καί άφί]κε σημαντικά κέρδη τα όποΐα καΐ διετέθησαν διά την αγο¬ ράν δώρων καί παιχνιδιών διά τα πτωχά παιδία. "Ετσι ό προσκοπισμός είς την πόλιν μας άπέβη οργάνωσις μεγί¬ στης κοινωνικής ώφελΐ(ΐότητος δι* δ καΐ άξίζει κάθε έπαίνου καί υποστηρίξεως. "Εστω καί άργά. Ή Κρήτη, έστω καί κάπως άργά, απεφάσισε ν' Αποδώση τόν όφριλόμενον φόρον τού σεβασμοΰ καί τής εύγνωμοσύ- νης της είς τούς ήρωας πού πρωτηγωνίσθησαν διά την α¬ πελευθέρωσιν της έκ τοϋ ξε- νικοθ ζυγοο, διά τής ανεγέρ¬ σεως των άνδριάντων αυτών. Οοτιο απεφασίσθη ν' άνεγρρ· θίι είς μέν τό "Αδελε Ρεθύμνης ό άνοριάς τοΰ ΓιαμΐΓουδάκηείς δέ την πόλιν μας οί άοριάντες τού Δασκαλογιάννη καί τοΰ Κόρακα Άποδεικνύεται ετσι ότι ή Κρητη γνωρίζει νά πρά- τη τό καθήκον της καΐ νά τι- μά τούς μεγάλους νεκρούς της. Καί ή αίσθητική. Επί τή εύκαιρίςχ όμως θά εΐχωμεν νά κάμωμεν δι' άλ¬ λην μίαν εισέτι φοράν, μίαν παρατήρησιν: Ή ανέγερσις μνημείων καί άνδριάντων δέν είναι ζήτημα χρημάτων μόνον. Είναι καί ζήτημα αίσθητικής, δταν μάλιστα άνεγείρονται έντός πόλεων. Δι' αύτό καί φρονούμεν δτι θά πρέπει νά καταρτισθή μία καλλιτεχνική έπιτροπή υπό τοΰ Δημου πού ν' αναλάβη τό έργον τής εξευ¬ ρέσεως των καταλλήλων χώ- ρων διά την τοποθέτησιν των άδριάντων καΐ τής αίσθητικής έν γένει εμφανίσεως των, ώ¬ στε νά μην επαναληφθή καί είς τό μέλλον ή άσχημία πού συνετελέσθη είς την πλατείαν Ελευθερίας μέ τόν περίφημον «άγνωστον» στρατιώτην. Εύχαί τού κ. Δημάρχου. Είς τούς άγαπητοΰς συν- δημότας μου εΌχομαι νά διέλ¬ θωσιν εύτυχές καΐ χαρμόσυ¬ νον τό νέον έτος 1938. ΜΗΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ. - Σήμερον ίίνα
  φίλμ κολοσσός: «Βασίλισσα Βι
  κτωρία»,
  'ΜΙΝΩΑ»— Σήμερον τό Ρωσσι-
  κόν άριστούργημα: Είς την υ¬
  πηρεσίαν τού Τσάρου
  Άπό τού 5ρόνου
  είς την λαιμητόμον.
  ΑΝΟΙΚΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ
  Πρός την Διεύθυνσιν τής
  Έλληνικής Ασφαλείας ζωής
  ή «ΑΝΑΤΟΛΗ»·
  Φιλελλήνων 15
  ΑΘΗΝΑΣ
  Άξιότιμε Κύριε Διευθυντά,
  Δυνάμει τοϋ ϋπ' άριθμ.
  11862 έξωφλητηρίοο συμβο-
  λαίου τοϋ Συμβολαιογράψου
  Ηρακλείου κ. Ευστρ. Γαρε-
  φαλάκη καί έντός 10 ημερών
  άπό τής ύποβολής των δι-
  κβιολογητικών εγγράφων Υ¬
  μίν είσέπραξα σήμερον κατό¬
  πιν έμβάσματός σας έξ Αθη¬
  νών καί μέσω τής ενταύθα
  Έμπορικής Τραπέζης τής Έλ
  λάδος Αραχ. ϋΚΟ.ΟΟΟ
  προερχομένας άπό ασφάλειαν
  ζωής την όποιαν είχομεν συ-
  νάψει μεταξύ δύο κεφαλών
  κατά Αυγουστον 1937
  μετά τού μακαρίτου άδελφοΰ
  μου ΙΩΑΝΝΟΥ Μ. ΜΑΥΡΑ-
  ΚΗ Άοφαλιστοΰ καί υπέρ τής
  άνηλίκου κόρης μου Έριέτ-
  τας.
  Θεωρώ υποχρέωσιν μου
  νά σάς εύχαριστήσω καί διά
  τοΰ τΰπου διά την μεγάλην
  ταχότητα τής άποζημιώσεως
  καί τό πατρικόν σας ενδια¬
  φέρον διά τούς πελάτας
  έν γένει, προσόντα διά τα
  όποΐα δικσίως πρέπει νά ϋ-
  περηφανεΰεται κάθε "Ελλην
  Πατριώτης διότι έχομεν τοι¬
  αύτην Έταιρίαν Ελληνικήν.
  Έν Ηρακλείω τή 28η,
  Δεκεμβριού 1937."
  ΑΝΔΡΕΑΣ Μ· ΜΑΥΡΑΚΗΣ
  Ώς ένασκών την Πατρικήν
  έξουσίας επί τής άνηλίκου
  κόρης μου 'Εριέττας 1—5
  Μ1Α ΤΡΑΓ1ΚΗ
  ΒΑΣΙΛΙΣΣΑ =
  290ον
  Ή στήλη τού ώραιόκοσμου.
  Τό τάκτ τού παίζειν...
  Τής Πρωτοχρονιάς.
  Ό γοΑγο&άς
  μιάς καρδίας
  ΕΜΣΑΒΕΤ = =
  Η ΓΥΝΑΙΚΑ ΤΟΥ ΒΡΥΛΟΥ
  ΝΩΝΙΚίν
  * Ο ΣΤΟΜΑΧΟΛΟΓΟΣ ΙΑΤΡΟΣ *>
  Κων. Ε. Πολυδάκης :
  ΕΙδικευθείς έν Γερμανία είς ■
  τα νοσήματα τοΰ στομάχου *
  ένιέρων καί ήτιατος, Βέχεται ■
  τούς πάσχοντος έκτοΰπεπτι- ■
  κου συστήματος έν τφ Ιατρείω *
  τού (οΐκία κ. Χελιδώνη). Τρείς ·
  Καμάρες. ·
  θεραπεία αίμορροΐδων α- .
  νευ εγχειρίσεως δι* ένέσεων. ■
  Άριθμ. τηλ. 7—92 ;
  ΣΗΜΕΡΟΝ
  Ένα ΦίλμΚολοσσός!
  ΒΑΣΙΛΙΣΣΑ
  Ό αθλος ήταν ϋπεράν-
  θρωπος. Ήταν άδύνατο νά
  τα βγάλη πέρα μιά γυναΐ-
  κα άδύνατη καί άπομονωμέ-
  νη μέσα σ' ενα παλάτι ποΰ
  ήταν φυλακή! Έδώ θά έ-
  χρειαζόταν μιά μεγαλοφυΐσ,
  εϊνας άνδρας πανοΰργος καί
  γενναΐος, Όδυσσεύς καί Ά-
  χιλλεϋς μαζί, έ"νας καινούρ-
  γιος Μιραμπώ. Άλλά την
  ωρα έκείνη τής μεγάλης ά-
  πογνώσεως δέν παρουσιάζον-
  το γύρω παρά μικροί βοη-
  θοί. Σ' αΰτούς θέλοντας
  κσί μή, κατέφυγεν ή βα¬
  σίλισσα.
  Μόλις έγύρισαν άπό τή Βα
  ρέν ή Μαρία—Άντουανέττα
  εκατάλαβε γρήγορα μέ πό-
  σην εύκολία ό Μπαρνάβ, ό
  δικηγορδκος άπό την έπαρ-
  χία πού εΐχε μεγάλη έπιρ-
  ροή στή συνέλευσι, έπιανό-
  ταν άπό τα κολακευτικά λό·
  για μιδς βασιλίσσης. Καί ά·
  πεφάσισε νά εκμεταλλευθή
  αυτή την άδυναμία. Τοΰ έ'-
  στειλε λοιπόν μέσω τρίτου
  Ενα έμπιστευτικό γράμμα
  στό οποίον έλεγεν δτι: «άπό
  την ήμέρα πού έγύρισεν άπό
  τή Βαρέν εσκέφθη πολΰ τή
  νοημοσύνη καί τό πνεθμα έ-
  κείνου στόν οποίον είχεν ει¬
  πή τόσα πολλά καί αίσθάν
  θηκεν δλη την ωφελεία πού
  θά μποροΰσε νά άποκομίση,
  συνεχίζοντας μαζί τού έ'-
  να εΐδος γραπτής συνο-
  μιλίας».
  Τόν Ιβεβαίωνε περί τής έ-
  χεμυθείας της καί περί τοϋ
  χαρακτήρος της, τοΰ έπανε-
  λάμβανε πώς ήταν πάντα
  πρόθυμη νά ύποταχθή στήν
  άνάγκη προκειμένου γιά τό
  κοινό καλό. Καί, μετά τό
  προοΐμιον αύτό, έμιλοΰσε πιό
  συγκεκριμένα:
  «Δέν μποροΰμε νά μεΐνω-
  με δπως εϊμαστε. Είνε βέ-
  βαιο πώς πρέπει κάτι νά
  κάνωμε. Άλλά τί; Τό άγνοώ.
  Άπευθύνομαι σ' αυτόν γιά
  νά τό μάθω. Θά είδεν α¬
  σφαλώς άπό τίς συζητήσεις
  μας πόσο καλής πίστεως ή-
  μουν. *Θά εΐμαι πάντα. Εί¬
  νε τό μόνο καλό πού μάς
  μένει καί πού δέν θά μπορέ·
  σουν ποτέ νά μοΰ άφαιρέ-
  σουν. Πιστεΰω δτι έχει τόν
  πόθο τοΰ καλοΰ. Τόν έχομε
  κ' εμείς καί, δ,τι καί νά λέ-
  νε, τόν είχαμε πάντα. "Ας
  μδς καθοδηγήση λοιπόν ώ-
  στε νά έργασθοΰμε δλοι
  μαζί.
  (συνεχίζεται)
  ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■Μ
  Τα βράδυα αϋτά κυρίες μου θά
  παρευρεθήτε σέ φιλικό σας κύ-
  κλο πού θά σας πειθαναγκάση νά
  παίξετε κάποιο παιχνίδι, λέ'γον-
  τάς σας δτι έ'τσι δοκιμάζετε την
  τύχην σας. Γιά νά μή φανήτε κου-
  ραστικές καϊ δύσκολες νά προ-
  σαρμόζεσθε είς τό περιβάλλον,
  πρέπει νά δεχθήτε την «εύγενική»
  πρόκλησι μιδς χαρτοπαικτικής ρε
  βάνς πρό πάντων δταν γίνεται
  άπό ίνα κθριο, νά την άποδε-
  χθήτε δέ μέ χαρούμενο καί άνυ·
  πόκριτο μειδίαμα. Άκόμή περισσό
  τερο δταν ή πρόκλησις αύτη γί-
  νεται άπό την οίκοδέσποινα ποΰ
  ί-χει <αΐ άλλους καλεσμένους. Τύ- τε τό μειδίαμα σας πρέπει νά με¬ ταβληθή σέ έκρηξι χαρδς γιά την προτίμησι πού σδς κάνουν, εκδη¬ λουμένην μέ Κνα νεανικό άλλ' ά θόρυβο γέλιο. "Αλλως τε ή σημερινή πρώτη η¬ μέραι τοΰ'χρόνου επιβάλλει πρώτα άπ' δλα τό άκούραστο και άβία- στο γέλιο τής χαρας καί οσάκις άκόμη σδς άπευθύνουν τόν λόγο πρόσωπα πού δέν συμπαθεϊτε ή πού Μτυχε νά διαπιστώσετε ώς ύ- ποκρινόμενα άπέναντί σας. Άλλά είς τό παιχνίδι, Ιδίως την ήμέρα αυτή πού δλοι γίνον- ται προληπτικο'ι καί δεισιδαίμο- νες χρειάζεται πολύ τάκτ καί με¬ γάλη διάκρισις. Είδα κάποτε κυρίες πού κάνουν τίς κοσμικές, τίς άλλέ,γρες, τίς χορτδτες άπό χρήμα καί πλούτη, νά κουτσομπολεύουν στή παρακα- θημένη των ή στόν άγνωστό τους κύριο πού τίς συντροφεύει στό χαρτί, την καλύτερή των γνωρι- μία καί πολλές φορές την στενω- τέρα των φιλή. Εΐδα ΰίλλες νά ξε- χνιώνται γιά ολίγα κέρματα καί ν' άμφισβητοΰν τό καλό παίξιμο τοΰ συμπαίκτου των, χωρίς νά ϊίμπορέσουν νά συγκρατήσουν τό φρικτό έλάττωμα μιδς έμφϋτου καί πατρογονικής τσιγκουνιδς πού έ'χει καταντήση τιάθος. Γιά νά μην ύποπέσετε άγαπητή μου άναγνώστρια σέ γκάφες τό¬ σον άσυγχώρητες, φροντίσετε νά έξασφαλίσετε προτοϋ παίξετε την αΰτοκυριαρχία σας. Καί έν πρώτοις μή βιασθήτε πο¬ τέ νά πάρετε τό ποσόν πού σδς προσφέρει τό χαρτί τής εύνοίας ΒΊΚΤΟγΊΑ χωρίς νά σδς τό προσφέρουν οί συμπαΐκται σας. Μιά νευρική σας χειρονομία μπορεϊ νά σδς παρου σιάση ώς βουλιμιώσαν αρπαγα; Προστταθεΐτε άν δέν εχετε χαρτί νά μή χάνετε την έαυτή σας, μέ μορφασμούς ή γκριαάτσες πού προδίδουν ταραχή. Μην πετδτε ποτέ τα χαρτιά, άλλ' άφήνετέ τα μέδιάκρισικαίάφέλεια έπίτής τρα¬ πέζης. Είνε μεγάλο προτέρημα νά έπιδεικνϋη άπέραντο καί σταθερά καλωσύνη έκεΐνος πού παίζει.Τότε καταδεικνύει δτι δέν παίζει διά νά ξαφρίση τόν πορτμονέ τού ψιλτάτου τού προσώπου, άλλά διότι τόν τέρπει ή συντροφιά τού. "Επιμένετε άλλο τόσο είς την δι- ατήρησι τής ψυχραιμίας σας δταν κερδίζετε την άντίπαλο ή τόν άντίπαλο παίκτη σας. Είνε άφάν- ταστο σφάλμα νά "έκτεθήτΕ είς έ πιφωνήματα θριάμβου έπειδή τό άδέξιο παίξιμο μιδς άλληο, σδς έδωκε ε'να χρηματικό κέρδος ό ποιοδήποτε. Ή καλή άγωγή σας Θά φανή ακριβώς την στιγμή αυτή μέ την διακριτική καί άθόρυβο έκδήλωσι μιδς άπλής ίκανοποιή σεως δχι διότι έκερδίσετε Μνα πο¬ σόν, άλλά διότι δέν έπαίξατε ά δέξια Προσοχή, μεγάλη προσοχή ε'κ τό παίξιμο καί είς όλας τάς κινή σεις των χειοών σας, Συντονΐσα τε τάς κινήσεις αύτάς δσον σδς είνε δυνατόν μέ την χαρά πού πρέπει νά φωτίζη τό πρόσωπό σας, είτε χάνετε, είτε κερδίζετε Γίνεσθε σημειωτέον περισσότερον άντιπαθής δταν κερδίζετε καί χά¬ νετε τόν ρυθμόν των κινήσεων καί των λόγων πού θά έκστομίσετε. Είς τό παιχνίδι τής πρωτοχρο- νιδς δίδουν έξετάσεις άγωγής δ λοι άνεξαιρέτως. 'Εκθέτουν, χω ρίς νά τό ν.οιώθουν, όλόκληρη την είκόνα τοϋ έαυτοϋ των. Π' αύτό σδς συνιστώ προσοχήν. Καί εάν χάσετε ε'να μικρό πο¬ σόν είς τα χαρτιά, κερδίζετε παί· ζοντας μέ τάκτ δλη την έκτίμησι τοΰ κϋκλου πού σδς βλέπει ¥ σδς γνωρίζει γιά πρώτη φορά. Γίνε¬ σθε ή κορωνίς των συμπαθειών καί των πλέον δυσπίστων καί των πλέον αϋστηρών κριτων. Ή Ντιοτεγκέ Ή £ωη τής μελαγχολικώς 73ον αύτοκρατείρας. ΕΟΡΤΑ!. —Σήαερον τοϋ Άγίου Βασιλε'ιου δέν έορτάζει λόγω πέν- θους ό κ Βασίλ. Χωραϊτης. ΑΡΡΑΒΩΝΕΣ.—Ό κ. Σπύρος Σ. Κορνήλιος καί ή Δίς Άννα Γ. Ά- νωγειαννάκη διδασκάλισσα ϊδω- σαν αμοιβαίαν υπόσχεσιν γάμου την παρελθ. Κυριακήν είς τό χω¬ ρίον Βοϋτες. θερμά συγχαρητή- ρια. ΓΑΜΟΙ.—Την παρελθ. Κυριακήν κ. Έμμ. Κονδυλάκης καί ή δίς θ ά εέ Οί ύπήκοοι τοΰ Υουξοδίκου είχαν άπογοητευθ^ καί διηγούντο μέ αποτροπιασμόν δτι ό βασιλεύς είχε πετάξτ) άπό τό παράθυρο ε- ξ(0 ατήν αύλή μίαν φυσικοθ μΐ- γέθους, μαρμάρινη προτομή τής τέως μνηστής τού! Έν τώ μεταξύ ό Αουδοβϊκος ό Β'. καθημερινώς ευρισκόταν καί σ' άλλον πύργο, ή γύριζε στά βουνά, καί μιλοΰσε μέ τα δενδρα, μέ τόν ούρανό, μέ τα σύννεφα. Έν πάσγ; περιπτώσει ήταν αδύνατον να, τόν άνακαλύψουν οί υπουργοί τού ποΰ δέν ήξευραν πι<ά τι νά κάμουν, ή τα άλλα μέλη τής οι¬ κογενείας τού. "Ο:αν ή αύτονράτειρα Έλισά- ,ίετ έπληροφορήθη την περίεργον συμπεριφοράν τοΰ παραδόξου βα¬ σιλέως πρός την άτυχή άδελφήν της, έγραψεν Ιξω φρενών πρός την μητέρα της, την πριγκήπισσα Δουδοβίκα: «Πόσην αγανάκτησιν αίσθάνομαι τόσον έγώ, δσον καί ό αυτοκρά- τωρ, γιά την συμπεριφοράν αυτήν τοΰ βασιλέως, τα φαντάζεσαι. Δέν ϊυρίσκω λόγια νά χαρακτηρίσω την διαγωγήν τού. Έκεΐνο πού ϊμολο^ίύ πώς μοΰ είνε ακατανόη¬ τον, είνε πώς Ιχει μοΰτρα, ΰστερα άπό £σα συνέβησαν, νά εμφανισθή στό Μόναχον. Δοξάζω μόνον τόν θεόν πού ήρθαν ϊτσι τα πράγματα γιατί μέ έ'να τέτοιο $.ν%ρν>-χο, ■/
  Σοφία μας θά ήταν πολύ δυστυ
  χής... Ήδη, άπό τα βάθη τής
  καρδίας μου, τής ευχομαι νά τής
  παρουσιασθή Ενας καλός σύζυγος.
  Ποίος θά είνε άραγε;».
  Καί άνασκουμπώνεται νά εΰρΥ]
  γαμβρό γιά την άδελφή της, γιά
  νά δείξη στόν βασιλέα τής Βαυα-
  ρίας πώς δέν τόν έλάμβαναν κάν
  υπ' οψίν των...
  * *
  μμ Κονδυλάκης ή ς
  Όδάνθη Περογιαννάκη ετέλεσαν
  τούς γάμους των είς-Εμπαρον. Πά
  ράνυμφος παρέστη ό κ. Γ. Μ. Τζα-
  ά
  κηε.
  —Την παρελθ. Κυριακήν ετέλε¬
  σαν τούς γάμους των έν Μονή, ό
  Βασ. Κασσαπάκης μετά τής Δίδος
  Ελένης Στρατάκη. Παράνυμφος
  παρέστη ή κ. Μαρίκα Κατσαράκη.
  Ευχόμεθα κάθε ευτυχίαν.
  ΒΑΠΤΙΣΞΙΣ.-Τήν παρελθ Κυ¬
  ριακήν ό κ. Γ. Μ. Τζανάκης άνε·
  δέξατο τό άγοράκι τού φίλου κ.
  Γ. Τσαγκαράκη έν 'Εμπάρω ονο¬
  μάσας αύτό Μάριον.
  Γύρω στήν πόλι.
  Διά τάς άναγνωστρίας
  και τούς αναγνώστας μας.
  Σταυρόλεξον ΰπ' αριθ. 47.
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Π 12 13
  Τό ρωμάντζο τής δοξα- < σμένης Αύτοκρατείρας μέ ι τόν Πρίγκηπα Άλβέρτο. Πρωταγωνιστοΰν. [ ΕΚΤΟΣ ΤΡΑΣΤ Θαλαμηγόν ά)π ΝΙΓΚΛ ΑΝΤΟΑΦ ΒΟΛΜΠΡΥΚ { Σήμερον καί αύριον ) ϋρα 11 π. μ. ακριβώς * Τ6 τφωτοχρονιάτικο «ΣΙΝΕΑΚ" ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑΝ Ή ωραιώτερη ΒιεννέζΊκπ ύπερέττα, τό ίφβτίινό σουξέ τού Ρ. Στόλτς: Μ Η ΚΟΙΜΗΘΗΣ ΠΡΙΝ ΣΕ ΦΙΛΗΣΩ Μέ τούς Λιάνϊ Χ,ά'ίντ, / V Πέτρββιτς, Τέο Λίγκβν, Χάνς ) / Μόζαρ και Χάνς Ρύμαν. Ν ■ Αναχωρεί έξ Ήρα- 2 κλεΐου εκάστην ΚΥΡΙΑ- ■ ΚΗΝ βράδυ κατ' εύθεΐ- ■ αν ΠΕΙΡΑΙΑ. • ΤΕΤΑΡΤΗΝ βράδυ κατ' ■ ευθείαν ΠΕΙΡΑΙΑ, ΣΟρον, Ι ΤΗΝΟΝ, Πάρον, Νάξον. ■ Πρακτορίΐον ■ Λ1ΝΑΡΔΑΚΗ Ζ Τηλέφ. 5>-«1
  ■■■■>■■■■■■■■■■■■■■■*■*
  : Π. Παπαδόπουλος
  της ίατρικτί}
  ν
  ε>
  . Δέχεται έν τφ Ίατρείφ τού
  • καρά τόν "Αγιον Μηνάν καθ"
  • έκαστην:
  9-12 καί 4-7
  ΠΩΛΕΙΤΑΙ οίκία είς κεντρικήν
  συνοικίαν, μέ 4 κυρια δωμάιια
  κουζίναν, αϋλήν, πηγάδι κ.λ. άντϊ
  130.000 δραχμών. Πληροφορίαι,
  κουρείον κ. Ζ. Γαλυπιανάκη, οδός
  ΚαλοκαιρινοΟ (Πλατειά Στράτα.
  ΟΡΙΖΟΝΤΙΩΣ
  1) Ό υποφαινόμενος Σταυρολε-
  ξοποιός εδχεται είς τούς Σταυρο-
  λεξίτας νά ζήσουν πολλά καί εύ-
  τυχισμένα . . . —Τραγική δα
  σίλισσα τής Μεσσηνίας σύζυγος
  τού Κρεσφόντου.
  2) Άρχαία θεά (γεν.). — Γρά-
  φεται οΰτω:=
  3) Ήρωίς καί όμώνυμον Ιργον
  τοΰ Ζολά.— "Εχει 1280 γραμμά-
  ρια.—Αέγεται επιστημονικώς άν-
  θρακικόν νάτριον.
  5) Έγεμονικός οίκος τής Βουλ¬
  γαρίας.—Σπρώχνω.—Μεταξωτή ή
  λεπτή έσάρπα.
  (>) Γράμμα τοΰ Άλφαβήτου.—
  Βιολέττες.— "Αρθρ. (πληθ.).—-Ά-
  παραίτητα στήν όμελέττα.
  7) Νησίς των Κυκλάδων.
  Η) Στρέφεται γύρω άπό τόν δ-
  ξονά της.— Σύνδεσμος.—Καί έτε¬
  ρος σύνδεσμος. —Πρόθεσις.
  9) Είδος άγωνίσματος. —Είδος
  σπόρ.—Ή μία έκ των 3 λέξεων
  τάς οποίας είδε έν δράματι ό
  Μέγας Κωνσταντίνος.
  11) Διάαημος Ο&γγρος μουσι-
  κός.—Σύνδεσμος τελικός.—Παρε¬
  φρόνησεν διότι τα δπλα τοΰ φο¬
  νευθέντος Άχιλλέωςέδόθηοαν στόν
  Όδυσσέα καί δχι είς αυτόν.
  12) Φυλή των παιγνιοχάρτων.
  —Παροιμίαι, άποφθέγματα.
  13) Ήκυβέρνησις απηγόρευσε τό
  τραγοϋδι αύτό ώς άναχρονιστικόν.
  —Ό μή έχων τάς αύτάς δια-
  στάαεις.
  ΚΑΘΕΤΩΣ
  1) Έτσι ελέγετο τό Ήράκλβιο
  υπό των Ένβτών. — ΕύρωπαΊ'κόν
  κράτος.
  2) Μουσικός φθόγγος Ό μέγι
  στος θεός των Φοινίκων.
  ,'5) Άρπακτικά πτηνά.—Προσω-
  πίς.
  4) Δέν είναι ήλικιωμένη.—
  Γράμμα.— Σύνδεσμος.—"Η .....ή
  επί τάς.
  5) Άνθη.— Έπίρρημα χρονι¬
  κόν.—Μουσικός φθόγγος.
  Ο) Ένδιαφέρεται μόνον γιά την
  σταφίδα.—Νήσος των Κυκλάδων.
  7) Απαραίτητον εϊς τούς έμ-
  πόρους βιβλίον όχι δμως υποχρε¬
  ωτικόν υπό τοΰ νόμου.
  Η) Άριθμητικόν. — Συμπεραί-
  νει.
  9) Πρόθεσις τής άρχα-ίας.—Έν
  άπό τα σπουδαιότερα 2ργά τού
  είναι τό πλατωνικόν λεξικόν.—
  Την οποίαν,
  10) "Αγγλος θαλασσοτίόροί ά-
  νακαλύψας τόν βόρειον μαγνητ.
  πόλον.—Μουσικός φθόγγος.—.....
  τούτω νίκα.—"Αλογο, ί'ππος.
  11) Κάθε Ιμψυχον ή άψυχον Ι¬
  χει και τό ϊδικό τού. —Ή μιά
  εκ των δύο πνευματικών θυγατέ-
  ρων τοΰ Όμήρου.
  12) Έλληνίς Λαίδη τής οποίας
  τό ονομα φέρει μία όδό; των
  Αθηνών.—Πρόθεσις.
  13) Έπαρχία τοΰ νομοΰ θεσσα¬
  λονίκης μί πρωτεύουσαν την Βέρ-
  ροιαν.—Μιά των 48 πολιτειών
  τής Βορειοαμερικανικής όμοσπον-
  δίας.
  Γ. Χ. Μ.
  Έν τώ μεταξύ είς την αύλήν
  τής Βιέννης είχεν έγερθή πρό
  πολλοΰ ?να ζήτημα: 'Η αϋτοκρά-
  τειρα Εύγενία τής Γαλλίας, ή
  σύζυγος Ναπολέοντος τοΰ Γ'. ΐ-
  σως άπό περιέργεια γιά νά ιδή
  ποία άπό τίς δυό τους ήταν ή ω¬
  ραιοτέρα, είχε καλέση την Έλι-
  σάβετ στό Παρίσι. Είχε προσκλη-
  θή καί ό Φραγκΐσκος Ιωσήφ διά
  την παγκόσμιον έκθεσιν των Πα¬
  ρισίων. Άλλ' ή Έλισάβετ δέν
  βαρειέται τίποτα τόσο πολύ, '6αο
  τίς έπισημότητες καί τίς φασαρί-
  ες. Άναδάλλει διαρκώς τό ταξί-
  δι καί στό τέλος δικαιολογείται
  γιά την άπουσίαν της, μέ μιά
  δήλωσιν των ιατρών δτι ευρίσκε¬
  ται εις τόν τρίτον μήνα τής έγκυ-
  μοσύνης.
  Ό Φραγκίσκος Ιωσήφ φεύγει
  μόνος τού γιά τό Ηαρίσι... «Είδα
  γράφει υστερα άπό όλίγε^ ήμέρες
  εις την σύζυγον τού, πολλές νό-
  στιμες γυναικοΰλες, σ' αώτό τό δι-
  άστημα, άλλά καμμιά τους δέν τίς
  αυγκρίνω μέ σένα άγγελέ μου!».
  Καί τής γράφει γιά ολη την νο-
  σταλγίαν τού γι' αυτήν, γιά τα
  παιδία τους, γιά την ζεστή οίκο-
  γενειακή τους φωληά.
  (συνεχίζεται)
  ΟΊκύκλοι πού θέλβυν νά φαίνων¬
  ται τΐάντοτε καλώς πληροφορη-
  μένοι, έπιμένουν δτι άπό προχθές
  ένετάθη ή Άγιοβααιλιάτικη χαρ-
  τοπαικτική κίνησις άλλά καί δτι
  πολλοί είτε., κερδίζουν είτε χά-
  νουν στά χαρτιά.
  —Τό ενδιαφέρον είνε δτι ή άνα-
  λογία των κερδών καί ,τών ζημι-
  ών, κατά τούς καλώς πληροφορη-
  μένους πάντοτε, είνε Ίλιγγιώδης
  διά τούς κοινούς θνητοός.
  — Νά τό πιστεύσωμεν; Όλα γί-
  νονται προκειμένου νά διαπιστω¬
  θη ή καλή ¥ κακή τόχη τού και-
  νούργιου χρόνου καί αί άνάλογοι
  τοΰ λοιπού κατευθύνσεις είς την
  οικονομικήν ζωήν.
  —Ό καιρός συνεχίζεται μάλ¬
  λον άκατάστατος.
  --'Ωστόσο ή χθεσινή πρωινή λι-
  ακάδα έκαμε πολλούς νά προει-
  κάσουν άλλά καί νά εύχηθοΰν λι-
  ακάδα καί διά σήμερον.
  —Χάριν τοΰ πανηγυρικοΰ καί
  κοσμικοΰ χαρακτήρος τής ημέρας.
  —Ενωρίς— ενωρίς εσημειώθη¬
  σαν χθές οί καλλανδισταί τής
  πρωτοχρονιάτικης παραμονής.
  — Δέν Μλειψαν έπίσης ^καί οί κο-
  μισταί τοΰ φωνογράφου μέ τόν ό-
  πο'ον έκηούττετο μελωδικώς ή ά¬
  φιξις τοΰ Άγίου Βασιλε'ιου.
  — Καί διαχωρίζομεν τούς φω·Ό-
  γράφους άπό τους κυρίως καλλαν-
  διστάς διά λόγους... πρακτικότη·
  τος καί μουσικής προόδου είς τάς
  έκτελέσεις των καλλάνδων!
  —Οί πωληταί πρωτοχρονιάτι·
  κων είδών είχον καταλάβη χθές
  τα πόστα τής άγορδς.
  — Καί δέν ίκαμαν άσχημες δου-
  λειές άν κρίνωμεν άπό τα ένδια-
  φέροντα μικροπαιγνιδάκια τους.
  —Τα όποΐα ίήγοράζοντο άπό
  πτωχούς καί πλουσίους.
  —Σχετικώς εδωσαν καί επήραν
  οί. Άγιοβασιλιάτικες φοΰσκες καί
  τα άλλα συνεργα τοΰ θορύβου μέ'
  τόν οποίον μικροί καί μεγάλοι ύ-
  τιοδέχονται τόν καινοόργιον χρό¬
  νον.
  — Γενική υπήρξεν ή κίνησις όψω-
  νιστών είς την αγοράν τροφίμων.
  —Ή όποΐα παρουσιάσθη μέ πα¬
  νηγυρικήν όψιν ώς συνήθως.
  —Χαρακτηριστική ήτο ή άφθο-
  νία χονδρών κρεάτων καί ιδιαιτέ¬
  ρως φρούτων.
  —Ιδιαιτέραν δρασιν είς την κί¬
  νησιν των καλλάνδων εσημείωσαν
  χθές τα κατηχητικά σχολεΐα.
  — Είς την όλην φιλανθρωπικήν
  κίνησιν των ημερών ή κίνησις αυ¬
  τή είνε καί ή μάλλον συγκινη-
  τική.
  —Ύπενθυμίζομεν "ήν σημερινήν
  χοροεσπερίδα τής αιθούσης «Σα
  βόί» τοΰ χοροδιδασκάλου κ. Γ.
  Καραγιάννη.
  — Σημειωτέον δτι ή αΐθουσα
  -Σαβόί» συγκεντρώνει καλόν χο
  ρευτικόν κόσμον καί άξίζει πάσης
  υποστηρίξεως άπό μέρους των
  χορευτών μας.
  —Είς τοΰ Πουλακάκη ή «Βααί
  λισσα Βικτωρία> άτΐοτελεΐ τό κι
  νηματογραφικόν γεγονός τής η¬
  μέρας.
  ό Ρέπορτερ
  Τό έν Άρκαλοχωρίω
  κατάστημα ύποδημάτων
  Μπιτζαράκη, ευχεται είς
  την πολυπληθή πελατείαν
  τού εύτυχισμένο τόν και-
  νούργιον χρόνο 1938.
  ΕΥΧΕΤΗΡΙΟΝ
  Οί κ. κ. Φουστανάκης— Ξυλού
  ρης καί Σία άντιπρόσωποι σιγα¬
  ρέττων Ζαπάντι εϋχονται είς τούς
  φίλους καπνιστάς των τόν και·
  νούργιο χρόνο εύτυχισμένο.
  —"Εκθεσις ζωγραφικής,
  Άρκετούς φιλοτέχνους προσελ
  κύει ή παρά την Πλατείαν 'Ελευ
  θερίας κα'ι είς την έκεΐ αίθουσαν
  εκθέσεως έπίπλων τοΰ κ. Παπαχα
  τζάκη έκθεσις ζωγραφικής τής κα
  θηγητρίας τοΰ Γυμνασίου θηλέων
  κα'ι γνωστής καλλιτέχνιδος δίδος
  Μαρίας Ζωγράφου.
  ΤΑ ΑΝΩΤΕΡΑ ΟΛΩΝ
  ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ
  "ΑΡΟΤΡΟΝ,,
  ΑΠΛΑ ΚΑΙ ΣΥΝΘΕΤΑ
  Αφίχθησαν καί πωλοΰνται είς τό Κατά¬
  στημα:
  ΕΥΑΓ. ΠΕΡΑΚΗ
  &
  σ. λΓ δ άγνωρ
  Λύΐ κσί τόσον Λ4
  **_ φΡά>κων. κ< «έντ£ Κο6κλας είς τ &£ΐςΛτον έηίφοβος ο ^ς !·ρν τούτοις παί ίν εΐΧ* αύ ύτός 6 «νθρωτ,ο 6τε „ θέλεις κμ •Ο θεναρδιέρο . τΐρός την γω άαγινω. £το νάγ Τοιουτοτρόπως ϊα Ιΐχεν αναγνώση ΛΓ,μερίδα τού. άπ ίοϋόνόμα.ος το. αενεν άκίνητος. Ό Θεναρδιέροι φύσησε την μύτην Ι, την καθέδραν οάλευε·- Μήπως κατά νοθν. Ό ξένος δέν τ η Τέλος, ό θε* τ0υ, έπλησίασεν νά εί"· ο . ο. -ΚαΙ δέν θό Τό «Δέν θά τόν ξενο&όχον ά παυθή» Επνεε < ξεις εχουν την ιοθ νά έξογκων γσρισσμό. δοιπόρου Κοιτώ κον· κοιτών δ φράγκα. —Τωόντι! άπι είνε ό στ,αΰλός ( —Κύριέ μου τιομειδιάσας. 6( γήσω. Έλαβε δ* τ νος τό 64μσ καί είς ένα θάλαμο σμένον μβτά στ τ &Λ_" "Οπως τ .ΚΡΥ ΙΩΑΝ. , είνε έφωδι τό είδος ι των πλέον έρ-γοστασίων. Έπίσης σε τΐλουσίαν συλ Τα έπάρ^ τού «ΚΡΥΣΤΑ λ διά δώ ΤΙΜΑΙ Ι Ι; Ν ΤΙΙ ........ ΠΑ ΚΑΛΛΥΓ -ΕΙ «·Α.π., χ
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  | Τό μεγάλο έργον
  τοϋ Βίκτωρος Ουγκώ.
  Οί "Αθλιοι.
  195ον
  Ό ξένος έστήριξε τόν άγκώνα επί τής τραπέ¬
  ζης, την δέ κεφαλήν επί τού πήχεως τής χειρός,
  καί έ'μεινε σύννους. Οί άλλοι δλοι, ξένοι μεταπρά
  ται τε καί άμαξηλάται, άπεμακρύνθησαν ολίγον
  καί πλέον δέν έμελπον. Τόν παρατήρουν έξ απο¬
  στάσεως μετά σεβασμοϋ τινος μετέχοντος φόβου.
  Αύτός ό άγνώριστος, ό τόσον πενιχρώς ένδεδυμέ-
  νος, καί τόσον άφειδώς ρίπτων τα πέχαλα των
  πέντε φράγκων, καΐ γενναίως χαρίζων γιγαντώ-
  δεις κοόκλας είς πτωχόπαιδα ώσάν έκεΐνο βεβαί¬
  ως ή*τον έπίφοβος όνθρωπος.
  Έν τούτοις παρήλθον ώραι ίκαναί. Είς την εκ¬
  κλησίαν εΐχε περατωθή ή άκολουθΐα τού μεσονυ-
  κτίου ή αί'θουσα ηρημώθη, ιό πϋρ άπεσβέσθη· μό-
  νος ό ξένος έμεινεν είς την θέσιν τού, σύννους τε
  καί σιγών.
  — Έκεΐ έ'χει σκοπό νά περάση την νύκτα
  αϋτός ό άνθρωπος; εΐπε μεμψιμοίρως ή Θεναρ-
  διέρου.
  Έοημάνθησαν δέ ώραι δύο μετά τό μεσονύκτι¬
  ον, δτε ή σύζυγος τοϋ ξενοδόχου, νικηθεΐσα ύτιό
  τού ϋπνου, εΐπε τέλος είς τόν άνδρά της. — Έγώ
  πάγω νά κοιμηθώ. "Αν θέλτις σύ, περίμενέ τον
  δ,τι θέλεις κάμε τον. Ένΰσταξα.
  Ό Θεναρδιέρος μετέβη είς άλλην τινά τράπε¬
  ζαν, πρός την γωνίαν, ήναψεν έν κηρίον, καί ήρ
  ξατο νά άναγινώσκη εφημερίδα τινά. Διέτρεξε δέ
  τοιουτοτρόπως Κως μία έτι ώρα. Ό ξενοδόχος
  είχεν άναγνώσει τουλάχιστον τρείς φοράς την ε¬
  φημερίδα τού, άπό τοΰ αυξοντος άριθμοθ μέχρι
  τού όνόματος τοΰ τυπογράφου' άλλ' ό ξένος έ-
  μενεν άκίνητος.
  Ό Θεναρδιέρος μετεκινήθη, έβηξεν, έ'πτυσεν, έ-
  φύσησε την μύτην τού είς τό ρινόμακτρόν τού, έκα¬
  με την καθέδραν τουνά τρίξη. Ό ξένος δέν έ-
  σάλευε.— Μήπως κοιμαται; είπεν ό Θεναρδιέρος
  κατά νούν.
  Ό ξένος δέν εκοιμάτο, άλλ' ουδέν ηδύνατο νά
  τόν έξυπνίση.
  Τέλος, ό Θεναρδιέρος άφαιρέσσς τόν σκοΰφόν
  τού, έπλησίασεν είς αυτόν ησύχως καί ετόλμησε
  νά είπη,.
  —Καί δέν θά πάγΓ) ό κύριος ν' άναπαυθή;
  Τό «Δέν θά πάγη νά κοιμηθή» εφαίνετο είς
  τόν ξενοδόχον άπρεπές, χωριάτικον τό «Ν' άνα¬
  παυθή» επνεε σέβας καί δλβον. Αί τοιαύται λέ-
  ξεις εχουν την μυστικήν, την έξαισίαν ίδιότητα
  τού νά έξογκώνωσι τό πρωΐ τής έπιούσης τόν λο¬
  γαριασμόν, δστις μέλλει νά πληρωθή υπό Βτοΰ ό-
  δοιπόρου. Κοιτών δπου κοιμώνται, άξίζει εν φράγ¬
  κον" κοιτών δπου άναπαύονται, άξίζει εϊκοσι
  φράγκα.
  —Τωόντι! άπεκρίθη ό ξένος, καλά λές. Ποΰ
  είνε ό σταΰλός σας;
  —Κύριέ μου, άπεκρίθη ό Θεναρδιέρος ύ-
  πομειδιάσας, όρίστε, άν άγαπδτε, νά σας όδη
  γήσω.
  Έλαβε δέ τότε αύτός μέν τό κηρίον, ό δέ ξέ¬
  νος τό δέμα καί την ράβδον τού, καί άνέβησαν
  είς έ'να θάλαμον τοϋ άνω πατώματος, ηύτρεπι-
  σμένον μετά σπανίας εύπρεπείας.
  (συνεχίζεται)
  "Οπως ττάντοτε
  καί εφέτος τό;
  ,ΚΡΥΣΤΑΛΛ' Ι
  ΜΜΗΜΗΗΗΒΒΗΒΒΙΜΗΒΜΜΜΜΒΒΒίΙΙ^ΗΜΜΒΗΗΜΗΜΗΗΗΜΜ ι
  ΙΩΑΝ. Μ. ΜΥΛΩΝΑΚΗ !
  είνε έΦωδιασμένον μέ τα μοναδικά < είς τό εΐδος των: ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΝΑ των πλέον φημισμένων Εύρωπαϊκών έργοστασίων. Έττίσης σερβίτσα πορσελάνης είς πλουσίαν συλλογήν καί σχέδια. Τα έπάργυρα έπιτραπέζια σκεύη τοΰ «ΚΡΥΣΤΑΛΛ» είνε τα μόνα κατάλ ληλα διά δώρα των ημερών. ΑΙ ΤΙΜΑΙ ΜΑΣ ΕΙΝΕ ΑΣΥΓΚΡΙΤΟΙ. Γ" Π Α1Χ ΝΙΔΙΑ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑ ΑΡβΗΑΤΑ Πρίν κάμετε τάς προμηθείας των δώρων σας διά τάς εορτάς επισκεφθήτε την .,ΕΡΜΙΝΑ" Διαθέτει πλουσίαν συλλογήν παιχνιδιων, *«λλυντικά, άρώματα, ΥΠΟΚΑΜΙΣΑ, γκρα- βάτες κ.λ.π., κ.λ.π. ■ 1 Ίανουαρίου 1938. ΧΑΝΙΑ 30 Δεκεμβριού (άν- απακριτοΰ μας). —Καί κατά τάς Ημέρας των Χριστουγέννων άλ- ά καί τάς επί θύραις τής πρω- οχρονιας, ή κίνησις εις την πόλιν μας δέν κρίνεται ασήμαν¬ τον Τουναντίον, άφιχθείση; έν φ μεταςύ καί τής αναμενόμενος ίενζίνης, παρετηρήθη- κα'. εί- ρο^] χωρικών είς την πόλιν καί ενικώς κίνησις ένδιαφέρουσα ήν αγοράν μας καί τό εμπό¬ ριον. Ή κίνησις αυτή εξακολου ίϊεΐ καί υποτίθεται ίτι Οά συνε¬ χισθή μεχρι τέρματος τής έορτα- στικής περιόδου καϊ Ιπ' άγαθ<7>
  ών συναλλαγ(7)ν.
  Έπάρκεια τροφίμων διεπιστώ
  θη δτι υφίσταται εις την αγοράν
  μας. Ώ; πρός την υπερτίμησιν
  ωρισμένων εϊδών, ή όποία πα-
  ρουσιάζεται μάλλον άοικαιολόγη
  τος, ή Άγορανομική 'Υπηρεσία
  έρευνώσα ταύτην όδηγεΐται εΐςμέ
  ,έτραδυνάμενα νά αυξήσουντήν κα
  τανάλωσιν καί νά υποτιμήσουν τα
  εϊδη. Έν πάση περιπτώσει μία
  άντικειμενική μελέτη τής κατα-
  Ή έν Ηρακλείω άντιπροσωπεία
  τής Μεγάλης ΚαττνοβιομηχανΙας ΠΑ-
  ΠΑΣΤΡΑΤΟΣ εϋχεταϊ εΙ< τους άττειρο- πληθεΐς καταναλωτάς των Σιγαρέτ- ΠΡΟΚΗΡΥΞΙΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ Ή Λιμενική Έπιτροπή "Η¬ ρακλείου προκηρύσσει μειοδο¬ τικήν δημοπρασίαν την 29ην Ίανουαρίου 1938 ημέραν Σάβ¬ βατον καί ώραν 11 —12 π. μ. διά την προμήθειαν ενός Θε- οδολίχου συμφώνως πρός τοΰς Βρους τής υπό χρονολογίαν 14 Δ)βρίου 1937 σχετικής συγ- γραφής υποχρεώσεων εΰρισκο- μένης είς τα Γραφεΐα τοΰ Λιμεν Ταμείου Ηρακλείου καί τής ΈφημερίδοςΔημοπρα- σιών έν Αθήναις, είς την δι¬ άθεσιν παντός ένδιαφερομέ- νου. Έν Ηρακλείω τή 30 Δεκεμ¬ βριού 1937. Ό Πρόεδρος τής Λιμεν. Έ- πιτροπής. Γεώργιος Μιτσοτάκης των της, ποθ τόσον τιμοθν την Ελλη¬ νικήν βιομηχανίαν, πλήρες χαράς καΐ εύδαιμονίας τό νέον ετος 1938. Έτοαρεία Παπαστράτος. Η άγοραστική κίνησις είς Χανιά και Ρέθυμνον. στάσεως τή; άγορα;, δέν δύναται παρά νά άποδείξη δτι τα εϊδη πωλοθνται εί; τιμάς λογικάς, έν συγκρίσει πρό; τα αϊτια τα προκαλοθντα είτε παγκοσμίους, είτε εσωτερικώς, τάς διακυμάν σεις των τιμών. Κατ' εΠήσεις έκ Ρεθύμνου καί ή έκεΐ άγορά παρουσιάζει την ιδίαν κατάστασιν, δέν λείπουν δέ ουτ: καί επιτοπίως αί καλαί φροντίδες των άρχιον πρό; βελτί- ωσιν των ίρων πωλήσεως καί τ?]ν εξασφάλισιν των εϊδών πρώτη; ά- νάγκης. Γενικώς είς την δυτικήν Κρήτην, έν συγκρίσει πρό; τό πρόσφατον τουλάχιστον παρελθόν, δεν πχρατηρείται μείωσις τής ά- γοραστική; κινήσεως, διαπιστοΰται δέ μόνον μία λελογισμένη οικο¬ νομ ία τοΰ κόσμου άπορρέουσα ά¬ πό την άβεβαιότητα τή; διεθνοθς καταστάσεως άλλά καί αυντελε- στική )διά την καλυτέραν οϊκονομι κήν αύριον διά την οποίαν τόσον ένδιαφέρεται τό σημερινόν Κρά- τος ν,αί ώ; πρό; τα; αγροτικάς καί ώ; πρό; τα καθαρω; αστικάς τάξει;. ΔΙΑΚΗΡΥΞΙΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ Έκτίθεται είς μυστικήν δι' ένσφραγίστων προσφορών μει¬ οδοτικήν δημοπρασίαν ή προ- μήθεια είς την Επιτροπήν Εκ¬ μεταλλεύσεως Ηλεκτρικόν Έγκαταστάσεων Δήμου Η¬ ρακλείου μιας φυγοκέντρου άντλίας μετά τοΰ αντιστοι¬ χούντος ήλεκτροκινητήρος. Ή δημοπρασία θέλει λάβει χώραν έν τώ Δημσρχιακώ Κα¬ ταστήματι την 17ην Ίανουα¬ ρίου 1938 ημέραν Δευτέραν καί ώραν 11 —12 π. μ. ενώπι¬ ον τής Έπιτροπής Εκμεταλ¬ λεύσεως. Οί δροι συγγραφής υ¬ ποχρεώσεων εισί κατατεθειμέ- νοι είς τα Γραφεΐα τής Εκ¬ μεταλλεύσεως των Ήλεκτρι- κών Έγκαταστάσεων Δήμου Ηρακλείου οπόθεν οί βουλό¬ μενοι δύνανται νά λάβωσιν γνώσιν. Έν Ηρακλείω τή 30 Δεκεμ¬ βριού 1937 Ό Πρόεδρος Τής Έπιτροπής Εκμεταλ¬ λεύσεως Μηνάς Γεωργιάδης Ιτεφ. Σαριδάκης Μοαβυτήρ-Γυναικολογο; Εϊοικευθεΐ; εν Παρισίοις. Δέχεται έν τή Ηολυκλινική. Τηλεφ. Κλινικής 490 » οικίας 608 — Εύχαί πρός ταύς εργάτας. Υπο τοϋ Έργατοϋπαλληλικβΰ Κέντρου Ηρακλείου εξεδόθη α¬ νακοίνωσις έπ' εΰκαιρία τής λή¬ ξεως τοϋ έτους. Εις την ανακοί¬ νωσιν τβνίζεται ή φιλεργατικπ πολιτικίι τής κυβερνήσεω; ίίτις διε/τιστώθπ κατά τό 1937 καΐ έκ- Φράζονται εύχαί πρός τούςεργά¬ τας καί ύπαλληλους ινα τό 1938 σημάνη την ολοκλήρωσιν τοΰ προστατευτικόν» έργατικοΰ πρβ- γράμματβς. —Μία ώραία έορτή είς Λι- θίνες. Την ημέραν των Χριοτουγέν- νων διωργανώθη είς Λιθίνε; Ση¬ τείας έορτή, πρωτοβουλία των δβ- σποινίδων κοι» νέων τής κωμβπβλε ως. Την εορτήν έποίκιλλεν{έφέτος καί ή καθιέρωβις Χριατουγεννι- άτικου ίένύρου. Παρέστη κατ' αύτην ολόκληρος ή κβινωνία Λι- θινών Ητις καί βυνειβέφερεν υ¬ πέρ τής άεροαορίας <5ρ. 600. ΟΙ σχβντβς την πρωτοβουλίαν τής διοργανώσεως τής ωραίας αυτή; εορτής δίδες Μαρίκα Έμμ. Βιν- τζέντζου. 'Ελενίτσα Ν. ΑΙκατε- ρινίδοο, Κατίνα Έμμ. Καζινιε- ράκη, Κατίνα Ν. Περάκη, "Αν¬ να Καμενάκη, καΐ οί κ. κ. Μιν. Πρωτογεράκης, Γεώργιος Πχθ ά- κης. Έμμ. Καμενάκη; καί θεβώ. Πατιχάκης άπέσπασοιν μετά το πβρα; τή; έορτή; τα βυγχαρητη- ρια των παραστάντων. —Τα «πολυτελή» τηλεγρα- φήματα επί τΓι πρώτη τού έτους. Έκ τοΰ Τηλεγραφικοϋ καί Τη¬ λεφωνικον Κέντρου Ηρακλείου φέρεται εί; γνώσιν τοΰ κοινοΰ ©τι άπό τή; 1ης Ίανουαρίου 1938 γίνονται δεκτά πολυτβλη συγκαρητήρια τηλεγραφήματα μέ «ροσθετβν τέλο; δραχμών τεσβά- ρων (♦) έκτός των πόλεων Αθη¬ νών, Πειραιώς, θεσσαλονίκης, Πατρών καί παραρτπμάτων αυ¬ τών. —Δωρεά. Ή οΐκογένεια τοΰ Λημητρίου Δασκαλάκη κατέθεσε δρ. 300 είς τό ταμείον τοϋ Έθνικοϋ Πτωχο- κομείου είς μνήμην τοΰ πατρός των Δημητρίου Δασκαλάκπ. —Οί πίνακες είσαγωγής. Εί; τό υπουργείον Έθνικής θίκονομίας κατηρτίσθησοιν ορι¬ στικώς οί πίνακε; τού νέον» εί- σαγωγικοϋ εξαμήνου, ο! όποϊοι θά δοθοΰν πρό; δημοσίευσιν έν- τώς τής αυριον. ΟΊ πινακες βύτβι θά ϊσχϋσουν άπό τής 1π; Ίανου¬ αρίου μεχρι τής 31ης Ίουνίου 1938. Διά τβύς έ'χοντας ΰπβλβιπα είβαγωγικά, έδέθη ώ; γνωστόν παράτασις τβύτρεχβντος''εΐσαγωγι κου εξαμήνου μέχρι τής 31η; 'Ια- νβυαρίου 1938.
  1
  - ί
  Ηράκλειον- -Κρήτης
  Γραφεΐα έναντι Παλ. Νομσρχίας
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  Πρωΐσ Σαββάτου
  1 Ίανουαρίου 1938
  ΕΥΧΑΙ ΤΟΥ ΠΡϋθΥΠΟΥΡΓΟΥ
  ΚΑΙΤΟΥΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥΑΒΗΝΟΝ
  ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ ΛΑΟΝ
  ΣΗΜΕΡΟΝ Ο ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΘΑ ΔΕΧΘΗ
  ΤΟΥΣ ΑΝΟΤΕΡίΥΣ ΚΡΑΤΙΚΟΥΣ ΑΕΙΤΟΥΡΓΟΥϊ
  ΑΘΗΝΑΙ 3 1 Δεκεμβριού (τού άν
  ταποκριτοΰ μας).—Επί τω νέω ετει ό
  Ηρωθυπουργός κ. Ί. Μεταξάς απηύ¬
  θυνεν ευχάς πρός τόν Ελληνικόν λαόν.
  Ευχαί έπίσης άπηυθύνθησαν καί υπό
  τοΰ Άρχιεπισκόπου Αθηνών.
  Αύριον (σήμερον) καί μετά τήν δο¬
  ξολογίαν είς τόν Μητροπολιτικόν Να
  όν, ή Α. Μ. ο Βασιλεύς θά δεχθή
  τούς έπισήμους καί τούς άνωτέρους
  έν γένει κρατικούς λειτουργούς οΐτινες
  καί, θά ύποβάλουν είς αυτόν τάς ευ¬
  χάς των.
  Η ΑΦΙΞΙΣ ΤΟΥ ΑΙΑΔΟΧΟΥ
  ΚΑΙ ΤΗΣ ΟΡΙίΚΗίΙΣΣΗΣ ΦΡΕΙΑΕΡΙΚΗΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 31 Δεκεμβριού (τού άν
  ταποκριτού μας). — Αυριον φθάνει εί
  Αθήνας έκ Γερμανίας ή Α.Β.Υ. «
  Διάδοχος Παΰλος.
  Ή πριγκήπισσα Φρειδερίκη άνα
  μένεται την προσέχη Πέμπτην. Είς
  τήν πριγκήπισσαν έτοιμάζεται έπίση-
  μος ύποδοχή υπό τής κυβερνήσεως κα
  τοΰ Δήμου 'Αθηναίων.
  Έπιφυλάξεις διά τήν Ιαπωνίαν.
  Ή εύδηνία τοΰ βίου έν Γαλλία.
  ΛΟΝΔΙΝΟΝ (ραδιογρ.) Αί
  Αγγλικαί έφημερίδες, αί εκ¬
  προσωπούσαι την άντιπολί-
  τευσιν, γράψουσαι επί τής
  δοθείσης ικανοποιήσεως είς
  την Αγγλίαν καί την Αμερι¬
  κήν, έκφράζουν έπιφυλάξεις
  άπέναντι τής Ίαπωνικής δη-
  λώσεως δτι θά σιβασθη τα ξέ-
  να συμφέροντα καί τονίζουν
  δτι ή Ίαπωνία είς την Κίναν
  άσκεΐ καθαρώς κατακτητικήν
  πολιτικήν.
  ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙΟΝ (ραδι¬
  ογρ.) Ό πρόεδρος τής νέας
  Ρουμανικής Κυβερνήσεως κ.
  Γκόγκα προέβη είς δηλώσεις
  ι σήμερον έν σχέσει μέ τό εσω¬
  τερικόν καί εξωτερικόν έργον
  τής κυβερνήσεως. Σκοπός τής
  νέας κυβερνήσεως ετόνισεν ό
  κ. Γκόγκα είνε ή άποκλειστι-
  κή εξυπηρέτησις των έθνικών
  συμφερόυτων Είς την έξωτε-
  ρικήν πολιτικήν ό Ρ^υμάνος
  πρωθυπουργός εδήλωσεν δτι
  θά τηρηθοΰν αί συνθήκαι καί
  οί δεσμοί τής Ρουμανίας πρός
  τα γείτονα κράτη.
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ (ραδιογρ.) Επί
  τή λήξει τής άπεργίας των
  Παρισίων αί κυβερνητικαί έ¬
  φημερίδες έκφράζουν την έλ-
  πίδα δτι τα έργατικά ζητήμα
  τα έν συνδυασμώ μέ τα γενι
  κώτερα τής εύθηνίας τοΰ βίου
  θά άπασχολήσωσι την κυ¬
  βέρνησιν κατά τρόπον ριζικόν
  καί άποκλείοντα γενικωτέ
  ρους κινδύνους διά τό μέλλον
  ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ (ραδιογρ.) Ό
  Γερμανικός τύπος άναφέρει
  μετ" εύμενών σχολίων τό
  σχηματισμόν τής κυβερνήσεως
  Γκόγκα έν Ρουμανία, τονί
  ζων δτι ό Βασιλεύς Κάρολος
  αντελήφθη καλώς τήνπραγμα
  τικότητα άναθέτων δέ την κυ
  βέρνησιν είς νίον κόμμα άπο
  βλέπει μετά πεποιθήσεως εί
  τό εθνικόν μέλλον τής χώρας
  Ή άνακάλυφις και κατάσχεσις
  τοϋλαδρεμπορίου δημοτικών φόρων
  ΔΗΜΟΣΙΕΥΕΤΑΙ ί ΚΟ&ΙΞ ΔΙΚΗΓΟΡΟΝ
  ΚΑΤΟΧΥΡΟΗΪΙ ΤΟ ΕΠΑΤΓΕΛΜΑ
  ΑΘΗΝΑΙ 3 1 Δεκεμβριού (τοΰ άν-
  άνταποκριτοΰ μας).— Είς την εφημε¬
  ρίδα τής κυβερνήσεως δημοσιεύεται ό
  νέος κώδ&ξ των δικηγόρων. Διά τοΰ
  κώδικος τούτου τό δικηγορικόν έπάγ
  γελμα κατοχυροΰται.
  ΑΙ ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ
  ΟΑ ΥΟΟΟΑΑΟΥΝ ΟΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΑΚΤΕΟΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 3 1 Δεκεμβριού (τού άν
  ταποκριτού μας).— Εγνώσθη ότι αί
  διάφοροι στρατιωτικαί μονάδες διε
  τάχθησαν υπό τοΰ 'Υπουργείου Στρα
  τιωτικών καί των προϊσταμένων άρχών
  νά ύποβάλουν προτάσεις προακτέων ά
  ξιωματικών ινα καταρτισθοΰν συντό
  μ ως οί πίνακες των προαγωγών.
  ΑΦΙΚΕΤΟ ΧΘΕΣ ΕΙΣ ΑΘΗΝΑΣ
  Η ΠΡΙΓΚΗΠΙΣΣΑ ΕΛΕΝΗ
  ΑΘΗΝΑΙ 31 Δεκεμβριού (τού άν
  ταποκριτοΰ μας). —Είς Αθήνας άφί
  κετο σήμερον ή πριγκήπισσα Ελένη
  προκειμένον νά παραστή καί αυτή μετά
  των άλλων μελών τής βασιλικής οικο¬
  γενείας είς τούς γάμους τού Αιαδόχου
  Παύλου. Την πριγκήπισσαν ύπεδέχθη-
  σαν ό αύλάρχης καί άλλοι έπίσημοι.
  ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΙΓΥΠΤΟΝ ΑΝΑΜΕΝΟΝΤΑΙ
  ΣΟΒΑΡΑ ΠΟΑΙΤ1ΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ;
  ΑΘΗΝΑΙ 31 Δεκεμβριού (τού
  άνταποκριτού μας).-— Πληροφορίαι έκ
  Κα?ρου παρουσιάζουν άνησυχητικήν
  την πολιτικήν κατάστασιν μετά την πά
  ραίτησΐν τού Ναχάς καί την άνάθεσιν
  τής κυβερνήσεως είς πρόσωπα τής έμπι-
  στοσύνης τοΰ Βασιλέως Φαρούκ άτι¬
  να καί πρόκειται νά δώσουν άντισυν-
  ταγματικάς λύσεις είς τα έπίμαχα ζητή-
  ματα. Οί κύκλοι τής Ούάφντ καί γε¬
  νικώς οί φίλοι τού παραιτηθέντος πρω
  θυπουργοΰ δέν άποκρύπτουν την δυσφο¬
  ρίαν των καί έπιρρίπτουν είς την νέαν
  κυβέρνησιν τάς ευθύνας διά τα επαπει-
  λούμενα γεγονότα.
  ΟΙ ΓΑΛΛΟ1 ΔΥΣΑΡΕΣΤΗΜΕΝΟΙ
  ΔΙΑ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΝ ΓΚΟΓΚΑ
  ΑΘΗΝΑΙ 3 1 Δεκεμβριού (τού άν·
  ταποκριτού μας).— Τηλεγραφοΰν έκ
  Παρισίων Οτι παρά τάς δηλώσεις τού
  πρωθυπουργού κ. Γκόγκα διά τό άδια-
  τάρακτον των εξωτερικών σχέσεων, οί
  Γαλλικοί κυβερνητικαί κύκλοι δέν φαί¬
  νοντο! ι εύχαριστημένοι έκ τής σμνθέσεως
  τού Ρουμανικού υπουργείον. ί
  Είς την εφημερίδα τής Κυ¬
  βερνήσεως εδημοσιεύθη ό ΰπ'
  αριθ. 678 άναγκαοτικός νόμος
  διά τοθ όποίου προβλέπεται
  ή χορήγησις άμοιβών διά την
  ανακάλυψιν καί κατάσχεσιν
  λαθρεμπορίου δημοτικών φό¬
  ρων.
  Ώς λαθρεμπόριον δημοτι¬
  κών ή κοινοτικών φόρων χά-
  ρακτηρίζεται πασά καθ" οιον¬
  δήποτε τρόπον καί δι' οίωνδή-
  ποτε μέσον έντός τής περι¬
  φερείας εκάστου Δήμου ή κοι¬
  νότητος είσαγωγή είδών ύ-
  ποκειμένων είς τό Δημοτικόν
  δασμολόγιον, έφ' δσον δέν ή-
  θελε τό τοιούτον έμπόρευμα
  δηλωθή άμα τή είσαγωγή τού
  είς τόν Δήμον ή Κοινότητα
  καί υποβληθή είς τόν ανάλο¬
  γον φόρον κατά την διέλευ¬
  σιν των υποκείμενον είδώ
  έκ τοθ πλησιεστέρου δημοτικοΰ
  ή κοινοτικοΰ φορολογικοΰ σταθ
  μοθ.
  Ή καταβολή των ' καθορισθει
  σών άμοιβών είς τούς δικαι-
  ούχους είναι άσχετος πρός
  την εκτέλεσιν τής Καταδικα-
  στικής αποφάσεως καί την τυ
  χον αναστολήν τής ποινής διά
  τούς καταδικασθέντας.
  Ο κ. ΙΠΠΟΛΥΤΟΣ
  ΔΙΑ ΤΟ ΝΕΟΝ ΕΤΟΣ
  Ό άναπληρωτής τοΰ υπουρ
  γοϋ Γεν. Διοικητοΰ Κρήτης κ.
  Ίππόλυτος διεβίβασε τηλεγρα¬
  φικώς πρός τάς εφημερίδας
  τής νήσου τάς επομένας ευ¬
  χάς τού πρό ςτούς Κρήτας:
  «Ευχομαι είς γενναίους Κρή
  τας οί όποΐοι υπήρξαν πρω-
  τοπόροι είς τάς έθνικάς προ
  σπαθείας είναι δέ σήμερα
  πρωτοπόροι είς τόν τίμιον ά
  γώνα τής παραγωγικής έργα
  οίας νά ίδουν πραγματοποι
  ουμένας έντός τού νέου έτους
  δλας τάς έθνικάς καί τάς ά
  τομικάς ελπίδας των. Άνα
  πληρωτής Ύπουργοϋ Π. Ίπ
  πόλυτος».
  ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΙΚΑΙ ΕΥΧΑΙ
  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ ΚΑΙ ΚΙΝΗΣΙΣ
  ΑΙ κυμανθεΐσαι χθές έν τη άγορ? μας τιμαί των κατωτέρω έγχω
  ρΐων προιόντων είχον ώς ακολούθως:
  Σταφίδες.
  Σουλτανίναι α'
  β'
  δρ. )
  Ό ΰπουργός τής Παιδείας
  κ. Γεωργακόπουλος έκοινοποί-
  ησε πρός τάς έκπαιδευτικάς
  αρχάς έγγραφον τού πρωθυ
  πουργοΰ κ. Μεταξδ διά τοθ
  όποίου ούτος ευχεται πρός
  τοΰς ύπ' αύτάς ύπαλλήλους
  πλήρες αγαθών τό νέον έτος
  —Πρός τοΰς έκπαιδευτικούς
  λειτουργοΰς Ηρακλείου ό 'Ε-
  πιθεωρητής των Δημοτικών
  Σχολείων κ. Ί. Βαλέργας ά
  πηύθυνεν ευχάς έπ' εύκαιρία
  τού νέου έτους 1938.
  ΥΠΕΚΥΨΕΝ Η ΠΕΤΡΑΛΙΑ
  Τάς μεταμεσονυκτίους ώρας
  τής χθές ύπέκυψεν είς τό τραϋ-
  μά της ή τραγική αύτόχειρ τής
  παρελθούσης Πέμπτης Έλευ
  θερία Πετραλιδ. Έκ των διε-
  νεργηθεισών άνακρίσεων προέ
  κυψεν δτι ή Πετραλιδ ώθήθη
  είς τό διάβημά της έκ λόγων
  τύψεως δεδομένου δτι τό πα¬
  ρελθόν της δέν υπήρξεν άνε-
  πίληπτον.
  ΣΥΛΛΗΗΊΣ ΚΥΒΟΠΑΙΚΤΩΝ
  Συνελήφθησαν καί παρεπέμ-
  φθησαν αρμοδίως διά κυβοπαι
  ξίαν οί Ί. Δ. Καραφούλης,Ά.
  Ν. Γιαμπέλης, Ί. Δ. Κανόνης,
  Α. Έμμ. Πελεκουνάκης, Μ.
  Η. Μπουμπαλίκης, Γ. Λ. Χα-
  ραμουντάκης, Γ. Β Φαναρτζής
  καί Άντ. Ν. Φιλιππίδης.
  ΛΗΞΙΑΡΧΙΚΑ
  Είς τό ληξαρχεΐον Ηρακλει¬
  ον εδηλώθησαν κατά τό λή¬
  ξαν έτος 1103 γεννήσεις έξ ών
  554 ήσαν όρρενα καί 549 θή-
  λεα, 651 θάνατοι έξ ών 334
  αρρενων καΐ 265 γάμοι.
  ΑΝΑΧΩΡΗΣΙΣ ~~αΤμΕΝΑΡΧΟΥ
  Ανεχώρησε μέ δεκαήμερον
  άδειαν είς Αθήνας ό λιμενάρ
  χης Ηρακλείου κ. "Αγγελος
  Σταύρου.
  Καραμπ.
  "Ελεμέδες
  Ταχτδς
  Μαύραι
  Υ
  α
  Ρ'
  Υ'
  α'
  β'
  Υ'
  ( 22.-23.-
  )
  ( 10.50-11
  9. - 9.50
  )
  ( 9-9.50
  7.80-8.
  Χαρούπια » 3.
  "Ελαια 5ο » 2310
  > κοινά »
  Σάπωνες.
  Λευκοί α' ποιότητος δρ.
  » β' » »
  Πράσινοι α' ιτοιότ. »
  » β' » »
  Οΐνοι.
  Αρχανών τό μίστατ. » 45.
  ΜαλεβυζΙου κατ' οκάν δρ. 5.
  20.- 24
  19.- 23
  21.50
  19.-
  ΤΟ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ ΕΝ ΗΡΑΚΛΕΙΩ
  ΤΙΜΑΙ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
  ΖυρΓ,χη
  25.30-
  ΐωΛΐι^ιν,
  25.5=1
  Παρίσιοι
  3.68
  3.78
  Λονδινον
  546
  550
  Νέα 'Υόρκη
  109.30
  110.30
  31ης Δεκεμβριού 1937
  "Αμστερδαμ
  Στοκχόλμη
  Βρυξελλαι
  Βαρσοβία
  Άγορά Πώλησι
  60.70 61.30
  28.10 28.35
  3.71 3.75
  20.75 21.—
  0 ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ κ. ΜΕΤΑΞΑΣ
  ΚΑΙ ΤΟ ΖΗΤΗΜΑ ΤΩΝ ΒΕΝΖΙΝΩΝ
  Πρός τούς νομάρχας τής
  νήσου εκοινοποιήθη χθές τό
  κάτωθι τηλεγράφημα τού κ.
  Πρωθυπουργού:
  «Σήμερον 2ανμ μ. ανεχώρη¬
  σεν έκ Πειραιώς ατμόπλοιον
  «Άλέξανδρος» μέ φορτίον
  1200 δοχείον βενζίνης. Επί
  σης σήμερον αναχωρεί πετρε
  λαιοκίνητον «Χελιδών» μέ
  5850 δοχεΐα μέ άξιοματικόν
  λιμεναρχείου πρός επίβλεψιν.
  Προγενεστέρως άναχωρήσαν
  ατμόπλοιον έπόδισε Σίφνον.
  Ί. Μεταξάς Πρόεδρος Κυ
  βερνήσεως».
  ΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ
  Προχθές υπεγράφη έν Αθή¬
  ναις συλλογική σύμβασις διά
  τής οποίας ρυθμίζονται αί ά-
  ποδοχαΐ τοΰ προσωπικού των
  έν Ελλάδι λειτουργουσών ά-
  σφαλιστικών Έταιριών, άσφα-
  λιστικών Έπιχειρήσεων καί
  ά σκαλιστικών Γραφείων.
  Η ΑΞΙΑ ΤΩΝ ΠΑΙΓΝΙΟΧΑΡΤΩΝ
  Η ΕΟΡΤΗ
  ΤΗΣ ΧΑΡΑΣ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ
  Διά δημοσιευθέντος είς την
  εφημερίδα τής κυβερνήσεως
  συμπληρωματικοθ προγενεστέ-
  ρου νόμου, όρίζεται ανώτατον
  ποσοστόν θεμιτοΰ όρίου κέρ-
  δούς επί τής τιμής των πωλου-
  μένων παιγνιοχάρτων πολυτε¬
  λείας δρχ. 4.
  Ο ΛΙΜΕΝΙΚΟΣ
  ΦΟΡΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
  Είς τό ύπ' αριθ. 497 Α' τεθ-
  χος τής Εφημερίδος τής Κυ¬
  βερνήσεως εδημοσιεύθη διά-
  ταγμα διά τοϋ όποίου άπαλ-
  λάσσονται τού έπιβεβλημένου
  επί των διά ξηρδς εισαγομέ¬
  νων λιμενικοΰ φόρου Ήρακλε
  ου τα βιομηχανικά καί βιοί
  τεχνικά προϊόντα τοΰ νομοϋ-
  Χθές την 2.30 μ.μ. έλαβ
  χώραν είς την λέσχην Προσκό
  πων Ηρακλείου ή «έορτή τής
  χαρδς τοΰ Παιδιοΰ» καθ* ήν
  είς πλείστα άπορα παιδάκια
  διενεμήθησαν διάφορα δώρα
  καί παιγνίδια άγορασθέντα
  πό των προσκόπων. Είς την
  εορτήν εκλήθησαν όΝομαρχών
  ό Δήμαρχος Ηρακλείου κα
  άλλαι αρχαί τής πόλεως.
  ΑΙ ΑΜΟΙΒΑΙ
  ΤΩΝ ΥΠΟΛΗΜΑΤΕΡΓΑΤΩΝ
  Δι' αποφάσεως τοθ κ. ύψυ-
  πουργοΰ Εργασίας εκηρύχθη
  έκτελεστή ή άπό 13 Νοεμβρί
  ου 1937 απόφασις τής έπιτρο
  πής Διαιτησίας Ηρακλείου
  δι' ής ρυθμίζονται τα τής ά-
  μοιβής των ενταύθα ύποδημα-
  τεργατών.
  ΤΑ ΕΝΣΗΜΑ
  ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΩΝ
  Ό ύπουργός τής Δικαιοσύ
  νης ίκ. Λογοθέτης απηύθυνεν
  εγκύκλιον είς την όποιαν τονί
  ζει δτι πρσκειμένου νά έφαρ
  μοσθή ό νόμος περί ένσήμων
  Ταμείον Προνοίας Συμβολαιο
  γράφον Αθηνών, δέον νά έ
  πιστηθή ή προσοχή των συμ
  βολσιογράφων επί των συνε
  πειών.
  ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΚΙΝΗΣΙΣ
  Κατά τόν λήξαντα μήνα κα-
  τέπλευσαν είς τόν λιμένα Η¬
  ρακλείου 47 έν δλο άτμό·
  πλοια έξ ών υπό ελληνικήν
  σημαίαν ήσαν 33, υπό ίταλι-
  κήν 8, υπό σουηδικήν 2, υπό
  γερμανικήν 2, υπό αγγλικήν
  1, καί 1 υπό όλλανδικήν. Τα
  καταπλεύσαντα καθ* όλον τό
  έτος άτμόπλοια διαφόρων έ-
  θνικοτήτων άνήλθον συνολι-
  κώς είς 628.
  δΟΠρωϊνήι
  ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΣ
  Η ΠΡ0ΕΛΑΣ1ΤΩΝ
  ΟΙ ΚΙΝΕΖΟΙ
  ΝΑ ΚΕΡΔΙΣΩΣΙ ΧΡΟΝΟΝ
  ΑΝΑΣΥΝΤΑΣΣΟΜΕΝΟΙ ΤΕΛΕΙΩΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 31 Δεκεμβριού (τού άν-
  ταποκριτοΰ μας).— Ραδιογραφήματα
  έκ τής "Απω Ανατολάς άγγέλλουν ότι
  οί Κινέςοι κατώρθωσαν νά ανακόψουν
  τήν προέλασιν των Ίαπώνων καθ* όλην
  τήν γραμμήν. Πληροφορίαι έκ Τό-
  κιο χαρακτηρίζουν τήν ανακοπήν τήςπρο
  ελάσεαχ, ταύτης ώς εντελώς προσωρινήν
  καί οφειλομένην είς τεχνικούς λό-
  γους.
  Πάντως οί Κινέζοι έκ τής άνακο-
  πής ταύτης θά προσπαθήσουν ώς λέγε-
  ται νά κερδίσωσι χρόνον, άνασυντασσό-
  μενοι τελείως, διά νά άντιτάξουν απο¬
  τελεσματικωτέραν άμυναν είς τούς Ί-
  άπωνας.
  Η ΠΛΟΥΣΙΑ ΕΠΑΡΧΙΑ ΣΑΝΤΟΥίΚ
  ΟΑΡΑΔΙΑΕΤΑΙ ΕΙΣ ΤΗΝ ΕΡΗΜΟΣΙΗ
  ΑΘΗΝΑΙ 31 Δεκεμβριού (τού
  άνταποκριτοΰ μας).—Καθ* ά άγγέλλουν
  τελευταίαι είδήσεις έκ τοΰ έξωτερικοΰ
  οί Κινέζοι άναμ.ένοντ.ες όλοκλήρωσιν
  τής Ίαπωνικής προελάσεως είς την άπο
  μονωμένην επαρχίαν Σαντούγκ παρα-
  δίδουν αυτήν είς τό πΰρ καί την έρή-
  μωσιν. Σημειωτέον ότι ή έπαρχία
  αυτή είνε έκ των πλουσιωτέρων τέ^ς
  Κίνας.
  ΑΙ ΜΑΧΑΙ ΕΙΣ ΤΟ ΤΕΡΟΥΕΛ
  γΑΜΒΑΗΟΥΣΙ Α1ΑΣΤΑΣΕΙΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 31 Δεκεμβριού (τού
  άνταποκριτοΰ μας).— Τηλεγραφοΰν έκ
  Παρισίων ότι αί μαχαι έξωθι τοΰ Τε-
  ρουέλ λαμβάνουσι διαστάσεις. Αμφό¬
  τεροι οί άντίπαλοι έχουν κινητοποιήαβι
  είς αύτάς μεγάλας δυνάμεις πεζικού,
  πυροβολικοΰ καί άεροπλάνων.
  ΣΥΓΚΡΟΥΟΝΤΑΙ ΑΥΣΣΩ&ΩΣ
  ΕΟΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟΙ
  ΑΘΗΝΑΙ 31 Δεκεμβριού (τού
  άνταποκριτοΰ μας).—- Νεώτεραι πλη¬
  ροφορίαι διά τάς είς Τερουέλ μάχας
  βεβαιούν ότι αί συγκρούσεις κυβερνη¬
  τικήν καί έθνικών άποβαίνουν έπικαί
  λόγω τοΰ πείσματος μεθ' ου άγωνίζον
  ται οιά την διακατοχήν τής θρυλικής
  πόλεως.
  ΔΙΑΠΙΣΤΟΥΤΑΙ ΥΠΕΡΟΧΗ
  ΤΩΝ ΕΒΝΙΚΩΠΙΣ ΤΕΡΟΥΕΛ;
  ΑΘΗΝΑΙ 31 Δεκεμβριού (τού άν¬
  ταποκριτού μας). — Καθ* ά άγγέλλε
  ται έκ Σαλαμάνκας οί ΈΟνκοί ένεργή
  οαντες πολλάς άντεπιθέσεις κερδίζουν
  έδαφος πρός τό μέρος τοΰ Τερουέλ.
  Αί μονάδες των έθνικών, κατά τα αύ-
  τά τηλεγραφήματα, προσεγγίζουν πρός
  την πόλιν ? άγωνιζόμεναι νά άποκατα-
  στήσουν επαφήν μέ τοΰς έν αυτή άνθι-
  σταμένους εισέτι συμπολεμιστάς των.
  ΟΙ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟΙ ΜΕΛΛΟΥΝ
  ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΕΙΠΗΝ ΑΛΜΕΡ ΑΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 31 Δεκεμβριού (τού
  άνταποκριτοΰ μας).— Τηλεγραφοΰν έκ
  Παρισίων ότι οί κυβερνητικαί έν Ι¬
  σπανία συγκεντρώνουν μεγάλας δυνάμεις
  είς τήν Άλμεριαν. Κατά πάσαν πιθα-
  νότητα οί κυβερνητικαί θά προσβάλλου-
  σι την Μαλάγαν έλπίζουν δέ νά επιτύ¬
  χουν τοΰ σκοποΰ των έφ' όσον καί ό
  πληθυσμός ολοκλήρου τής περιοχής φέ
  ρεται εχθρικώς πρός τούς εθνικούς.
  ΣΥΝΕΧΙΖΟΝΤΑΙ ΑΙ ΕΤΟΙΜΛΣ
  ΔΙΑ ΤΟΥΣ ΓΑΜΘΥΣ ΤΟΥ Δ ΑΔΟΧ
  ΪΥ
  , ΑΘΗΝΑΙ 31 Δεκεμβριού (τοΰ
  άνταποκριτοΰ μας). Τόσον είς Αθήνας
  όσον καί εις Πειραια συνεχίζονται αί
  προετοιμασίαι διά τούς γάμους τού
  Διαοοχου αΐτινες θά τελεσθοΰν ώς γνβι
  στον την 9ην Ίανουαρίου.
  ΚΑΘΙ·
  1ΙΑ ΤΟ ^
  «*·'
  βί των
  πβΰ άνο
  ΤΠν Δύσιν
  Ανατολήν,
  άτμοοφα
  »τρ
  μ* «><Ρ»βεια>
  λλον «Ι
  ^
  1
  τας ι
  μέλλοντι
  ί
  γενικαίς γ
  των
  «ύτό, β«»$
  μας. *«»
  *
  άρ
  πολυπλοκω-
  ρίβί
  ημ«τ«ν «ου ρ
  Ζ κατά τό παρελθόν
  χρβτούν είς αγωνίαν το
  ίύ: τή; γης.Κ«Ρίω5 ε1ίτ< ,ύ ρ ίιευθετήοεως των δυβ βτίων πρββλημοττων πό χλονίζουν τον κόσμον Ίοκχνιχού άφ' ενός ^ κ Κινϊζβϊβπωνικοϋ αφ ·ι Διότι μόνον ή ίκ«ν< ηχη χά» όριοτιχή δυνατόν ν' άπβμα χινδύνβυς τού νά διασφαλίσι. νην. Έκ παρ' 3ά επιδιωχθή >
  αντιμετωπίση
  μιχών καί νομιβ^
  τημάτων, ή έκκρε»
  οποίων επιτείνε» τί|·%
  σιν κα'ι διατηρεί
  Βολίαν καί τήν ι
  τ« δ«« την εξέλιξιν τή
  χοαμίου οίκονομιχή
  ταβΐάο&ως. Κχί ίσω< β« έπιτευχθτι η «π ίΐς τό καθεστώς τής Ηρίας των συν» λ ή ίπιατροφή δηλα* τόν θ&βμον τοΰ οί) "ού φιλελευθερισμοι :ή$ έγκοχταλείψεως τ« μ«τος τής έθνικής «5 τής κλειατής οίκ< Ή άνάγκη άλλως 'πβινοδου είς τόν «ύτον κατέστη άπ< ^δ «ίσθητή καί ν*λ«ι δυνάμεις που Ρ°ύν την οίκβνομικ Ηονί«ν επί τού κβσμ β«ν άπο καιρού άν» ΐβν δρόμον πού οά έ 2 τβν ς μάλιστα καί ι προσπάβει τής ά ΡΠν πρ ·δ Βελγίου χ. δ μελ4 βίκονο1 1 άλλβυ κατά ίται ο ΐοΰϊ" '· «ναδν ΓΪ, ε1ΡΠνιατικού θ ^ν«τή η έπάνοδο π ζωνταν< «υτβί