95232

Αριθμός τεύχους

4755

Χρονική Περίοδος

Α' 1938

Ημερομηνία Έκδοσης

4/1/1938

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ^

  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
  ΣΥΝΑΡΟλΐΑΙ.
  Αιγυπτου
  ε'τησία /ίι>«ι 3
  ί'ϊάιιηνος "2
  Άμιρικής
  έτησια δολ. 15
  έξίίμηνός » 8
  ΐιμή
  κ«τά φύλλον
  Λ^ιαχ. 2
  ΤΡΙΤΗ
  4
  ΙΑΙΟΥΑΡΙΟΥ
  1938
  ΗΡΑΚΛΠΟ.Μ ΚΡΗιΙΙΕ · ΜΟΙ 23ΟΝ
  ΑΡΙΘΜ. ΦΥΛΛΟΥ
  ΓΡΛΦΚΙΑ ΤΥΠΟΙΡΑΦΠΛ
  ΟΛΟΣ: ΜΙΝΩΓΑΥΙΌΥ
  ΔΙΕΥθΥΜΙΜΣ: ΑΝΔΡ. Μ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ
  Μ ΣΤ ΛΥΡΑΚΗΣ
  ΥΙΚΥ8ΥΝ0Σ ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ
  ΦΟΒΟΙ ΚΑΙ ΕΛΠΙΔΕΣ
  ΔΙΑ ΤΟ ΝΕΟΝ ΕΤΟΣ
  Ευρισκόμεθα είς την αύ-
  γήν τού νέου έτους 1938. Έν
  τούτοις, ή βαρεία κληρονο-
  μία την οποίαν κατέλι¬
  πόν τό απελθόν 1937 καί οί
  πυκνοί καπνοί των πολεμι-
  κών φλογών πού άναπη-
  δοΰν άπό την Δύσιν καί
  την "Απω "Ανατολήν, θο-
  λώνουν την ατμόσφαιραν
  καί δέν έπιτρέπουν νά δια-
  βλέψωμεν μέ ακρίβειαν καί
  διαύγειαν τό μέλλο ν είς ό¬
  λον τό μάκρος τού έτους
  πού ήρχισεν.
  Πάντως, επί τή βάσει των
  δεδομένων τοΰ παρελθόντος
  ττού δημιουργοΰν τάς πιθα-
  νότητας τού μέλλοντος, θά
  έπιχειρησωμεν μίαν σύν-
  τομον καί έν γενικαίς γραμ¬
  μαίς πρόβλεψιν των πιθανών
  έξελίξεων τής διεθνοΰς κα¬
  ταστάσεως.
  Τό έτος αύτό, όπως άνε-
  φέραμεν είς προηγούμε¬
  νον άρθρον μας, φαίνεται
  ότι θά είναι ετος εκκαθα¬
  ρίσεως των πολυπλόκων ζη-
  τημάτων πού έπεσωρεύθη-
  σαν κατά τό παρελθόν^ καί
  κρατοΰν είς αγωνίαν τούς λα
  ούς της γης.Κυρίως εί;τό ετος
  αύτόθάκαταβληθή προσπαθεία
  διευθετήσεως των δύο τερα¬
  στίων προβλημάτων πού συγ
  κλονίζουν τόν κόσμον: Τού
  Ίσπανικοΰ άφ' ενός καί τοΰ
  Κινεζοϊαπωνικοΰ άφ' ετέρου.
  Διότι μόνον ή ίκανοποιη-
  τική καί όριστική λύσις των
  προβλημάτων αυτών θά είναι
  δυνατόν ν' άπομακρύνη τούς
  κινδύνους τοΰ πολέμου καί
  νά διασφαλίση την ειρή¬
  νην. Έκ παραλληλου δέ,
  Βά επιδιωχθή καί ή ήρωϊκή
  αντιμετωπίση των οίκονο-
  μικών καί νομισματικών ζή
  τημάτων, ή έκκρεμότης των
  οποίων έπιτείνει την σύγχυ-
  σιν καί διατηρεϊ την αμφι¬
  βολίαν καί την άβεβαιότη-
  τα διά την εξέλιξιν τής παγ¬
  κοσμίου οίκονομικής κα¬
  ταστάσεως. Καί 'ίσως ΐσως
  θά επιτευχθή ή επάνοδος
  είς τό καθεστώς τής ελευ¬
  θερίας των συναλλαγών,
  ή έπιστροφή δηλαδή είς
  τόν θεσμόν τοΰ οίκονομι-
  κοΰ φιλελευθερισμοΰ, διά
  τής έγκαταλείψεως τοΰ δόγ-
  ματος τής έθνικής αύταρ-
  κείας καί τής νέας θεωρί¬
  ας τής κλειστής οίκονομίας.
  Ή άνάγκη άλλωστε τής
  έπανόδου είς τόν θεσμόν
  αυτόν κατέστη άπό πολ-
  λοΰ αίσθητή καί αί με¬
  γάλαι δυνάμεις πού διατη-
  ροΰν την οικονομικήν ήγε-
  μονίαν επί τοΰ κόσμου, ήρχι
  σαν άπό καιροΰ άναζητοϋσαι
  τόν δρόμον πού θά έφερεν τα
  κράτη πρός τα έκεΐ. Έγι¬
  νεν μάλιστα καί ή πρώτη
  οσβαρά προσπαθεία πρός
  τουτο, διά τής άναθέσεως
  είς τόν πρώην πρωθυπουρ¬
  γόν τοΰ Βελγίου κ. Βάν Ζέ~
  ελανδ, τής μελέτης τής
  παγκοσμίου οίκονομικης κα¬
  ταστάσεως καί τής φροντί¬
  δος εξευρέσεως λύσεως των
  συγχρόνων οίκονομικών προ-
  βλημάτων.
  Έξ άλλου κατά τό Ιτος
  τουτο πιστεύεται δτι θά επι¬
  διωχθή ή άναδιοργάνωσις
  τοΰ είρηνιστικοΰ θεσμοΰ τής
  Γενέυης, ώστε νά καταστή
  δυνατή ή επάνοδος είς αυ¬
  τόν των Κρατών πού ανεχώ¬
  ρησαν καί ν' αποβή ούτω ή
  Κ.Τ.Ε. ισχυρόν όργανον εί-
  ρηνης καί ζωντανός πράγμα-
  τι οργανισμός, ίκανός νά ε¬
  πιβληθή καί νά συνδιαλλάξη
  τα άντιμαχόμενα Κράτη.
  Εάν δέ έπιτευχθοΰν οί
  Τρείς αύτοί κύριοι καί με-
  γάλ€ΐ σκοποί, ή είρήνευσις
  τής Ίσπανίας καί της "Απω
  'Ανατολής, ή οίκονομική ί-
  σορρόπιισις τοΰ κόσμου διά
  τής έπανόδου είς την ελευ¬
  θερίαν των συναλλαγών καί
  ή άναδιοργάνωσις καί ενί¬
  σχυσις τής Κ. Τ. Ε. τότε, α¬
  ναμφισβητήτως, τό 1938 θά
  δύναται νά θεωρηθή ώς έ¬
  τος της ωραιοτέρας είρη-
  νικής δημιουργίαν ώς σταθ-
  μός μιάς νέας φωτεινής πε-
  ριόδου διά την άνθρωπότη-
  τα. ©ά έπιτευχθοΰν όμω; οί
  οκοποί αύτοί; Δυστυχώς αί
  υπάρχουσαι σήμερον έλπίδες
  δέν είναι οϋτε πολλαί, ούτε
  καί, μεγάλαι. Καί τουτο διότι,
  ό οικονομικάς άνταγωνισμός
  καί αί έκτραφεΐσαι νέαι φιλο
  δοξίαι ύψώνονται τεραστία έμ
  πόδια πού καθιστοΰν δυσχερή
  την επαφήν καίτήνάμοιβαίαν
  κατανόησιν καί συνδιαλλα-
  γήν των κρατων. Αί άποι-
  κιακαί διεκδικήσεις τής Γερ-
  μανίας, αί έπιδιώξεις τής'Ιτα-
  λίας καί ή άξίωσις της Ίαπω-
  νίας νά ηγεμονεύση επί
  τής 'Ασίας καί τοΰ είρηνι-
  κοΰ ώκεανοΰ, ή στενή συνερ-
  γασία των τριών αυτών δυνά
  μεων άποτελοϋν νέας αφορ¬
  μάς προστριβήν κα'ι έπαυ-
  ξάνουν τούς κινδύνους τής
  πολεμικής ρήξεως κατά τό
  άρξάμενον ετος. 'Αλλ' αύτοί
  ακριβώς, οί ϊδιοι λόγοι, δη¬
  μιουργοΰν καί τάς πιθανότη-
  τας της είρήνης. Καί έν πρώ¬
  τοις, %η" προσχώρησις τής Ι¬
  ταλίας είς (τό γερμανοΐαπω-
  νικόν άντικομμουνιστικόν
  σύμφωνον είχεν ώς άποτέ-
  λεσμα την στενωτέραν συ-
  νεργασίαν'Αγγλίας καί Γαλ-
  λίας. Δεύτερον, τό γεγονός
  τούτο, έγινεν άφορμή νά εγ¬
  καταλείψη ή Άμερική την
  πολιτικήν«τής ούδετερότητος
  καί της χρυσήςάπομονώσεως»
  καί νά έγκαινιάση πολιτικήν
  στενής συνεργασίας μέ την
  Αγγλίαν καί την Γαλλίαν, Ι
  τόαον εί; τα 'Ασιατικά όσον επληροφορήθην μετά
  καί τα Εύρωπαϊκά ζητήμα- 'μένον» τής ημέρας,
  τα. Τρίτον, η αύξησις των τοπίζεται μέ
  κινδύνων τοΰ πολέμου, έγι¬
  νεν άφορμή νά έντείνουν
  τούς έξοπλισμούς των άφ' ε¬
  νός ή Αγγλία, η Γαλλία
  καί ή Άμερική καί νά έκ-
  δηλώσουν μέ περισσοτέραν
  ενέργειαν οί λαοί της ΥΠί'
  την απόφασιν των νά δια-
  φυλάξουν την ειρήνην καί
  τόν πολιτισμόν. Διότι πρέ-
  πει νά σημειωθή ότι εάν ο¬
  λίγων ήγετών εθνών φι-
  λοδοξία είναι νά κυριαρχή-
  σουν τοΰ κόσμου διά τής βί·
  άς τοΰ πολέμου, πόθος των
  περισσοτέρων λαών καί έπι-
  θυμία πανανθρώπινος σχεδόν
  είναι νά διαφυλαχθή ή ει¬
  ρήνη κα'ι νά δριαμβεύση τό
  ίδεώδές της.
  Αυτή δέ ή στενή σύ¬
  μπραξις των τριών μεγάλων
  Δυνάμεων τής Λύσεως
  ή συντελουμένη όλοκλήρω-
  σις των έξοπλισμών των, ί-
  κανών νά έμπνεύσουν τό
  δέος καί τό αΐσθημα τού σε
  βασμού πρός τα διεθνή νό-
  μιμα καί την τάξιν καί η
  διάχυτος φιλειρηνική διά¬
  θεσις μεταξύ των λαών
  των περισσοτέρων χωρών
  σχεδόν τής γης, άποτελοϋν
  στοιχεϊα ίκανά νά δημιουρ
  γήσουν την έλπίδα άποφυ-
  γης τοΰ πολέμου τελικώς.
  Πάντως, ή έξυνσις των έ-
  θνικών καί ίδεολογικών άν-
  τιθέσεων, ή οίκονομική έξάν
  τλησις την οποίαν επέφε¬
  ρεν είς τα άσθενέστερα Ι¬
  δίως Κράτη Π έντασις των
  έξοπλισμών καί ή άγωνία
  τοΰ κόσμου πού άσφυκτιά
  άπό τόν φόβον καί την ά-
  βεβαιότητα διά την αύρι¬
  ον, πιστεύεται ότι θά συντε-
  λεσουν είς τό νά δοθή μί ■
  οιαδήποτε λύσις είς την διε-
  τον «χα-
  νά κατα-
  τοπίζεται μέ τάς λύ:ιεις μερι-
  κών προβλημάτων άπέναντι των
  υποχρεωτικών φίλων—καί όμο-
  τραπέζων—των Χριστουγέννων ή
  τή; Πρωτοχρονιας.
  ί *
  'Έχουν λοιπόν καί τα μεθεόρ-
  τια την σοφίαν των. Καί έρχε¬
  ται μέν ή σόφια αυτή...κατό¬
  πιν εορτής. 'Ωστόσο δέν είνε
  /αί όλωσδιόλου άχοηστος. Κάλ-
  λιο άργά π^αρά ποτέ! λέγουν
  καί σήμερ?ν·Ό άναίκοπών τα
  πεπραγμένα των άγίων ημερών
  δέν είνε πάντοτε ενα; διαχειρι-
  στής μέ παθητικόν. Είνε κάπο-
  τε έ'νας εύτυχής τοΰ πλεονάσμα-
  τος. Γιατί; Άίΐλούστατα διότι
  είτε ώς νοικοκύρη;, είτε ώς «ν-
  Ηρΐύ^ος τοΰ κόσμου, έτήρησε κά-
  ποιον σεβασμόν πρός τα ανωτέ¬
  ρα μαθηματικά ή πρός τό πνεΰ-
  μα τής έποχής εύρύτερα πού εί¬
  νε σχεδόν καί αύτό δπως τα μα-
  θηματικά... Δέν τοΰ έ'λλειψεν ου-
  τε ή σημασία τοΰ άριθμοΰ, οΰτε
  τό κοσμικόν τάκτ: "Ας φροντί-
  σουν οί διάφοροι άσοφοι των
  μεθεορτίων νά γίνουν τοΰ λοιπού
  σοφοί. Καί τό σπουδαιότερον: Πο-
  λύ πρίν άνατείλουν αί «σημαντι¬
  καί» αύται διά την χριστιανωσύ-
  νην ημέραι...
  ΑΣΜΟΔΑΙΟΣ
  Πεταχτά
  σημειωματα
  ΠΑΡΑΠΟΝΑ
  ΤΟΥ Αί ΒΑΣΙΛΗ
  έντός
  τού
  θνή κατάστασιν
  1938.
  Δι' αύτό καί επαναλαμ¬
  βάνομεν ότι τό έτος αύτό
  θά είναι έτος εκκαθαρίσεως
  καί Βά σημάνη τουλάχιστον
  την αρχήν τοΰ τέλους τοΰ
  δράματος πού μάς έκληρο-
  δότησε τό 1937.
  ΟΠΩΣ ΛΙΑΒΑΙΝΕΙ Η Ζ&Η
  Η ΣΟΦΙΑ
  ΤΩΝ ΜΕΘΕΟΡΤΙΩΝ
  Τπάρχει σόφια εις τα μεθεόρ¬
  τια; Μερικοί άπό τούς σοφούς
  άλλά καί τούς άσόφους την
  I-
  χουν ύπογραμμίσ^... Έννοείται
  2τι καί ή θυμοσοφία τοΰ τυχόν-
  τος έ"χει τόν ρόλον της έδώ. Εις
  τα μεθεόρτια τονίζεται κυρίως
  τό άξίωμα: «παθήματα—μαθή-
  ματα».
  —'Υπονοεΐς τούς.... στομαχι-
  •χούς τής επομένης τοΰ ρεβεγιόν
  ή τής πρωτοχρονιάς πού κάνουν
  τα μεθεόρτια είς τό φαρμακείον;.,
  θά έρωτοΰσεν Ενχς ένδιαφερόμε-
  Καί βεβαία ή·σόφια των με-
  θεορτίων καταντα πολλάκις ζή-
  τημα.,.Βισύ. Χρειάζεται δέ κά-
  ποια κρίσις τοΰ λοιποΰ προκειμέ-
  νου νά καταναλωθή έν άφθονία—
  καί μέ όλην την γαστριμαργικήν
  μαεστρίαν—ή γαλοποϋλα, ό ά-
  μνό; τοΰ γάλακτος, οί βασιλόπητ-
  τες, τα κέϊκ καί οί κουραμπιέδες.
  Κυρίω; δμως ή σόφια των μεθεορ-
  τίων Ιχει τόν τόπον της άλλοΰ:
  Εί; τό επίπεδον τοΰ νοικοκυριοΰ
  καί είς τάς κοινωνικάς σχέσεις.
  'Υπήρχε κάποιο; «χαμένος» τή;
  προχθέ;, ά οποίος διεκήρυττεν
  στεντορεία τή φωνή:
  —"Αν δέ μέ εσερνεν ό τάδε
  δέν θά εχανα την παραμονήν ά-
  κτώ όλόκληρα χιλιάρικα!
  Τό ίδιον ισω; θά Ιλεγεν καί ε¬
  να; κερδισμένος. Κυρίω; όμω;
  την παραμονήν των έορτών ευρί¬
  σκεται ό «υποχρεωτικό; φίλος»,
  έ οποίος σας άναγκάζη κατά κα-
  νόνα νά παραστρατήσετε. Καί τό
  παραστράτημα αύτό άποβαίνει,
  κατά κανόνα επίση;, πρό; ζημί¬
  αν οχς: Οί άπλοΐ «σύντροφοι»
  των χαρτοπχικτικών τραπε>,ών
  είναι ευτυχία διά τού; συστηματι-
  κού; ίσον κ«1 προληπτικοΰ; χαρ-
  τοπαίκτα;. 'Όχι διότι είναι ό-
  λωσοιόλου παπάκια πού μαοιοϋν-
  άλλά διότι
  συντελεί εις
  Μέ συγχωρειτε.
  δπως πάντοτε.
  ται ανοικτιρμονω;
  ή άτζαμοσύνη τού;
  τό νά έντείνουν την προσοχήν
  των δλοι οί τυχεροί τής τέχνης—
  άφοΰ καί είς την τύχην συμβαδί-
  ζει πολλάκις ώς απεδείχθη ή τε-
  χνη...
  Ό παθών συνεπώς των μεθε-
  ορτίων είχε οί%γ> νά φωνάζη
  κατά τοΰ έαυτοΰ τού. Διότι εναν¬
  τίον αύτοΰ Ιστρεφετο ούσια-
  στικώς. "Οπως έστρεφετο καί
  κάθε νοικοκύρης ό οποίος ηθέλη¬
  σε την τράπεζαν τού ύπερπολυτε-
  λή. Καί τουτο, διά λόγους.
  γενικωτέρους. Συμβαίνει <ζτ^.ζρον οί παρουσιάζοντες ύπερπολυτελή τράπεζαν νά εχουν καί φήμην. Καί ϊταν ύπάρχει ή φήμη αυ¬ τή, ευρίσκονται πάλιν οί υπο- χρεωτικοί φίλοι. Κάθε Χρι- στούγεννα ή νεον ετος θά φρον- τίσουν νά Ιξασφαλίσουν την τε¬ λευταίαν στιγμήν θέσιν είς την τράπεζαν αυτήν. Τότε δέ, δέν καθίζουν απλώς. Στρογγυλοκαθί- Πλήρης όργής κσι παραπό νων ό "Αγιος Βασίλειος. Μοϋ απηύθυνε χθές μίαν επιστο¬ λήν. Άλλά τί επιστολήν Ή- ;Φαίστειον κοχλάζον ά^ρ δπου έξέρχεται ώς λάβα Τΐυρακτω- μένη ή διαμαρτυρία καί τό παράπονον μαζί. Την παρα- θέτω ολόκληρον ώς £χει: «Άγαπητέ μου κύριεΜ , δέν σας γνωρίζω, άφοΰ δέν μέ έπλησιάσατε ποτέ καΐ δέν έ- ζητήσατε την ευνοιαν καί τα δώρά μου δπως κάνουν δλοι οί σύγχρονοι συνάνθμωποί σας. Άλλά δέν είμπορώ πα- ρά νά διαμαρτυρηθώ καΐ σέ σας διά την αδικίαν πού μοΰ κάνετε. Γράφετε, δτι φαίνεται πώς δέν τό κούνησα άπό την Καισαρείαν. Έγώ ήλθα Άλλά άν ήξερα τί θά έπά- θαινα δέν θά κουνοΰσα πράγ- ματι. Καί πρώτα, πρώτα, λό¬ γω τής ελλείψεως βενζΐνης, έδεινοπάθησα νά βρώ αυτοκί¬ νητον καί έπλήρωσα άκριβώ- τατον εισιτήριον. 'Έπειτα, έ- πειδή τό αυτοκίνητον έκινεΐτο μέ βενζίνην άνεμιγμένην μέ πετρέλαιον καί είς παναθλί- ους δρόμους, έχαλοΰσεν ή μη- χανή τού κάθε τόσο, άναγ καζόμουν νά κατεβαίνω καί νά τό σπρώχνω νά ξεκολλήση άπό την λάσπην καί τοϋς λάκ κους καί έτσι μέ χίλια βάσανα έφθασα καθυστερημένος είς τόν θαυμάσιον τόπον σας. Ηλπιζα δμως, δτι τουλάχι¬ στον θά εϊχατε την ευγένειαν νά μέ περιποιηθήτε, νά μέ ά- φήσετε ν' άναπαυθώ λΐγο, διά νά σδς μοιράσω τό πρωΐ μέ εύχάριστη διάθεσι τα δώρά μου. Πόσο έπλανήθην! Οί συ- νάνθρωποΐ σαςί μέ παρέλαβον μέ άλαλαγμούς καί άντί νά μέ όδηγήσουν είς κλίνην διά ζουν. ζεται Ό οικοδεσπότης άναγκά- νά συμπληρώση άκόμη περισσότερον τήν...ύπερπολυτέλει- αν τής τραπέζης τού. Συμπερα- σμα: Τα Ιξοδα καί μέ τόν δι¬ πλούν μισθόν, καταντοΰν δυσα- νάλογα πρός τάς ημέρας· θά πήτε: θά άποδιώξετε τούς άπαι:ήσεις τής μπορέσετε νά τζαμπατζήδες τής τραπέζης; Αδύνατον!.. Δέν ύπάρχει βλέπβτε εί; τοιαύτας πε- ριατάσεις ή γνώμη μόνον τοΰ οί- κοδεσπότου άλλά καί τής οϊκο- δεσποίνης. Πάντω; κάποιος συμ- «ολίτη», καταγίνεται καθ' α' τού άλλωστε υπέρ τής πόλε¬ ως παρέχει άρκετήν περί τού- ου εγγύησιν. Οί δρόμοι. τα γηρασμένα ένέκλεισαν είς άναπαύσω μέλη μου, μέ χαρτοπαικτικήν λέσχην. ΜοΟ επήραν τό «χαρτί καί τό κα- λαμάρι» καί τό μέν πρώτον μετέτρεψαν είς τραπουλόχαρ- τον, τό δέ δεύτερον έχρησιμο- ποίησαν διά νά ρίπτουν έντός τό βιδάνιον τού καταστήμα- τος. Καί δέν μοθ εδωσαν του¬ λάχιστον ουτε έ'να κάθισμα διά νά ξαποστάσω. Διότι άλ¬ λοτε εΐχα τουλάχιστον τό ρα- βδί μου, είς τό οποίον, ώς ά- ναφέρουν καΐ τα παλαιά κάλλαντά σας, μόλις άκουμ- βοΰσσ, μολονότι ξηρόν, έ- βγαζε χλωρά βλαστάρια. Τώ- ρα δμως δέν εύρήκα ουτε ρα- βδί, διότι τα ολίγα πεϋκα καΐ έ'λατα πού εϊχατε,τα έκόψατε Ώρισμένοι δρόμοι τής πό¬ λεως έ'χουν υποστή τόσην με¬ γάλην φθοράν ώστε ή διάβα¬ σις των καθίσταται προβλη- ματική. Τό κακόν δέ είναι δτι έ'χουν καταστραφή καί δρόμοι πολυσύχναστοι, δπως έκεΐνος τής Καινούργιας Πόρ- τας καί άλλοι. Άλλά πιστεύ¬ ομεν δτι θά ενδιαφερθή καί διά τό ζήτημα αύαο προσωπι- κώς ό κ. Δήμαρχος ώστε νά αρχίση άμέσως ή έπιοκευή των δρόμων. Τό ενδιαφέρον διά νά κάμετε «Χριστουγεννι- άτικα δένδρα». Βρήκα βεβαία άφθονα κούτσουρα, άλλά αύ- τά μοϋ ήσαν περιττά, διότι δέν γνωρίζουν τίποτε άπό την ιστορίαν μου. Άκόμη, δέν μοΰ εζήτησε κανείς νά είπω την άλφαβήτα, καί φαίνεται πράγ- ματι δπόάνσλφαβητισμός σας είναι πσροιμιώδης. Είς μίαν στιγμήν μόνον, μέσα είς τούς καπνούς των τσιγάρων καί είς την παραζάλην τής χαρτοπαι- ξίας, μέ επλησίασε μία κομ- ψή κυρία πού έσηκώθη άπό τό τραπέζι τοΰ χαρτιοΰ καΐ αύτό μοΰ εδημιούργησε κό- ποιο αΐσθημα χαρας. Δέν ήρ- γησα δμως νά έννοήσω τάς διαθέσεις τοΰ άθλίου θήλεος. Τό άθλιον άφοΰ έθώπευσε την πάλλευκον γενειάδα μου, α¬ πεφάνθη: Ώραΐο μαλλί, ώσάν αίγός τής Άγκυρας. Θά κάνη θαυμάσιο πλε- κτό! Καί συγχρόνως μοθ ά- φήρει τό πορτοφόλιον διά νά συνεχίση μέ τα περιεχόμενον τού τό παιχνίδι τοΰ μπακα- ρα. Τέλος μοΰ έρρίφθησαν δλοι, καΐ μέ άπεγύμνωσαν τελείως. Οί κερδισμένοι ήθε- λάν κάτι νά πάρουν καί ά¬ πό μενά, έ'τσι, γιά γοθρι, γιά τό κσλό τοΠ χρόνου. Οί χα- μένοι, μέ υβρισαν, μέ έπρο- πηλάκισαν, μέ απεκάλεσαν, γουρσοόζη, τζαναμπέτη, καί άπκστρεψαν μέ μορφασμόν περιφρονή<ΐεως τα ξονισμέ- να άπό την άϋπνίαν καί την οδύνην καί την αγω¬ νίαν τής χασούρας, πρόσω- πά των! Εύτυχώς, τό πρωΐ, δταν πλέον έβγήκεν ό ήλιος, άπε- λευθερώθηκα άπό αύτό τό μαρτύριον καί έσπευσα νά συναντήσω τόν προσφιλή μου μικρόκοσμον καί νά τού δω- ρήσω δτι μου άπέμεινε, ά¬ πό την χαρτοπαικτικήν βου¬ λιμίαν των μεγάλων. Καί τό βράδυ μετά πολυώρους περι- πλονήσεις είς όλην την πό λιν, εύρήκα επί τέλους είνα άρχοντικό σπίτι, δπου ό άνε μος τοΰ κακώς έννοουμένου μοντερνισμοΰ δέν κατώρθω¬ σεν ώς φαίνεται ν' ανατρέψη δ,τι ωραίον έ'χει ή παραδο σις, ή πίστις καί οί οίκογε νειακές άρχές καί δπου εί σήλθα μέ χαράν καί αγαλ¬ λίασιν καί έλαβα μέρος είς την πρός τιμήν μου όργανου- μένην εορτήν. Άλλ' δπως £να άηδόνι δέν φέρει την άνοιξιν, έ'τσι καί μέ ολίγας έξαιρέσεις, δέν σώζεται ή παράδοσις. Κα νά σάς είπω: "Αν έξακο λουθήσετε δτσι, τοΰ χρόνου θά τό γράψετε άλήθεια δτι δέν τόν κουνώ άπό την Και σάρεια. Διότι τό δΐς έξαμαρ τεΐν, ουκ' άνδρας σοφοΰ Καΐ έγώ εΐμαι καί σοφός κα Μέγας: Βασίλειος». Έχετε άντίρρησι σ' δλα αύτά; Έγώ προθύμως προ- συπογράφω, Μ. Καί άοσμον. "Αχρουν, άοσμον καί διαφα- ές ύγρόν, μας εΐχαν διδάξει ϊς τα σχολεΐα δτι είναι τό ερό. Καΐ δμως, τό άοσμον, έν ίσχύει προκειμένου δια τό ερό τής πόλεώς μας. 'Έχει ισμήν καί μάλιστα άφόρητον: ήν άηδιαστικήν όσμήν τού (λωρίου. Τώρα δμως ή όσμή άφαιριθη. Ό Δήμος επρο¬ ηθεύθη είδικά μηχανήματα προαμμωνιάσεως καί έ'τσι ή ό- μή τοϋ χλωρίου θ' άφαιρήται <αΐ τό νερό θά μείνη καΐ πά- ΐν άοσμον. Τό γεγονός είναι ύχάριστον. Καί (εΐναι άξιος παίνου ό Δήμος διά τουτο. Πολΰ περισσότερον μάλιστα φόσον έκ παραλληλου κατα- ίάλλει προσπάθειαν καί διά ην εξασφάλισιν τής απολύ¬ του έπαρκείας τοϋ υ,δατος. Μέ νέαν ορμήν. Ό πανηγυρισμός τής πρω- οχρονιδς ετελείωσεν. Αί έορ- ταί τοΰ νέου έ'τους, τό οποίον κόσμος ϋπεδίχθη μέ αίσθή- ματα ανακουφίσεως καί προ- σδοκίας, έ'ληξαν. Καί ήδη άρ- χίζει πάλιν ή ζωή τόν κανονι- <όν της ρυθμόν. Οί άνθρωποι θά έπιδοθοΰν έκ νέου είς τα δημιουργικά των έ'ργα καί έ¬ κεΐ δπου ήκούοντο μέχρι χθές έορτάσιμα τραγούδια, θ' άντη- χήση άπό σήμερον τό θούριον τής εργασίας. Τό 1938, μάς παρέχει πλείστας ελ¬ πίδας μιάς καλυτέρας ζω- ής. Άνάγκη μόνον νά έργα- σΒώμεν δλοι μέ νέον ζήλον, μέ νέαν ορμήν διά νά κατα¬ στήσωμεν ευκολον την πραγ¬ μάτωσιν των έλπίδων αυτών. Τό Μπεντενάκι. Τεραστία ρήγματα έ'χουν α¬ νοιχθή είς τό Μπεντενάκι καί ή διάβασις εκείθεν καθίσια- ται έξαιρεπκώς έπικίνδυνος ιδία τάς νυκτερινάς ώρας. Δι¬ ότι τα ρήγματα αϋτά άιιοτε- λοΰν πραγματικάς παγίδας θανάτου. Τό πώς δέ δέν έ- θρηνήσαμεν θύματα μέχρι σή¬ μερον είναι θαΰμα. Καί δμως επρόκειτο νά κατασκευασθοΰν είς τό μέρος αύτό εργα άνα- στηλωτικά των τειχών καί έ- ωραϊστικά τής παραλίας. Τα εργα δμως δέν ήρχισαν έκτε- λούμενα. Διατί; Άλλά τουλά¬ χιστον, ελπίζομεν δτι θ' άρχί- σουν συντόμως ώστε νά λείψί) ή σημερινή αθλιότης. Ή όδός Σητείας. Ή κατασκευή τήςόδοθ Πα- χείας Άμμου— Σητείας, βρα- δύνει ώς πληροφορούμεθα, λό¬ γω τής ελλείψεως έργατικών χειρών, διότι οί κάτοικοι τής περιφερείας είναι άπησχολη- μένοι την εποχήν αυτήν είς την συγκομιδήν τοΰ έλαιοκάρ- που. Καί δμως θά επρεπε νά έξευρεθοΰν όπωσδήποτε εργά¬ ται καί διά νά προχωρήί>η. τό
  έργον, άλλά καΐ διά νά μην
  μείνουν άχρησιμοποίητοι αί
  πρός τούτο διατεθεΐσαι πιστώ-
  σεις, όπότε θά είναι δύσκο¬
  λον νά χορηγηθοϋν έκ νέου.
  Καί ελπίζομεν δτι θά γίνη
  τουτο. Μέχρι τού έρχομένου
  Απριλίου θά πρέπει νά έχη
  έξαντληθή δλη ή πίστωσις,
  διά νά χορηγηθή νέα, καί νά
  έχη προχωρήστι τόσον ό δρό
  μος ώστε νά καταστή δυνατή
  ή διάνοιξίς τού έντός τοϋ
  1938.
  Λο ^°
  ι* ·■
  •ι
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ. - Σήμερον -Μή
  κοιμηθής πρίν σέ φιλήσω»
  «ΜΙΝΩΑ»—Σήμερον 'τό πήδη
  μα τοθ θανάτου>.
  'Δπό τού σρόνου
  είς την λαιμητόμον.
  ΜΙΑ ΤΡΑΠΚΗ
  ΒΑΣΙΛΙΣΣΑ =
  ΣΗΜΕΡΟΝ
  Ή ώραιότερη Βιβννέζικη '
  όπερέττα, τ© έφβτβινβ σουξέ ι
  τβϋ Ρ. Στόλτς:
  Μ Η ΚΟΙΜΗΘΗΣ ί
  ΠΡΙΝ ΣΕ ΦΙΛΗΣΩ)
  Μέ τβός Λιάνε Χάϊντ, '
  Πέτρββιτς, Τέο Λίγκεν, Χάνς < Μίζαρ καί Χάνς Ρύμαν. ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗΝ Ό Ναιπικδς Κολοσ- σός! ΝΙΤΣΕΒΟ Μέ Μπώρ την Μαροέλ Σαντάλ καί των Ίβάν Μουσζούκιν ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗΝ ωρ« 11 π. μ. ακριβώς εκτακτος παράστασις Μ ΣΙΝΕΑΚ μέ εξαιρετικόν πρόγραμμα * Ο ΣΤΟΜΑΧΟΛΟΓΟΣ ΙΑΤΡΟΣ Κων. Ε. Πολυδάκης ΕΙδικευθείς έν Γερμανία είς τα νοσήματα τοθ στομάχου έντέρων καί ήπατος, δέχεται τούς πάσχοντας έκτοΰπεπτι- κου συστήματος έν τω Ιατρείω τού (οΐκΐα κ. Χελιδώνη). Τρείς Καμάρες. θεραπεΐα αΐμορροίδων α¬ νευ εγχειρίσεως δι" ένέσεων. Άριθμ. τηλ. 7—92 ΠΡΟΚΗΡΥΞΙΣ ΦΑΝΕΡΑΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ Ό Δήμαρχος Ηρακλείου προκηρύσσει δτι έκτίθεται είς φανεράν μειοδοτικήν δημο¬ πρασίαν ή προμήθεια είς τόν Δήμον 1000 μ. 3 ,σκύρων Λα- τομεΐου Ρουσσών ενώπιον τής Δημαρχιακής "Επιτροπήν την 8ην Ίανουαρίου 1938 ημέραν Σάββατον καί ώραν 11—12 π. μ. συμφώνως πρός τοΰς δρους των σχετικών άτινα ει¬ σίν κατατεθειμένα είς τα γρα φεΐα τής Τεχνικής Υπηρεσίας τοϋ Δήμου. Ηράκλειον τή 3 'ϊανουαρίου 1938 Ό Δήμαρχος Ηρακλείου Μηνάς Γεωργιάδης ΠΡΟΚΗΡΥΞΙΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤ1 ΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ Ό Δήμαρχος Ηρακλείου «ροκηρύσσει ότι: Κατατεθείσης νέας έτιΐ έ¬ λαττον προσφοράς διά την προμήθειαν είς τόν Δήμον 200 μ. κυβ. άμμον 'Ελληνοπεράμα τος ή όλλης προελεύσεως κα- ταλλήλου διά την κατασκευήν άσφαλτικθν όδοστρωμάτων έ- παναλαμβάνεται ή φανερά δημοπρασία υπό τούς αΰτοΰς δρους την 8ην Ίανουαρίου 1938 ημέραν Σάββατον καί ώ¬ ραν 11 —12 π. μ. ενώπιον τής Δημαρχιακής Έπιτροπής. Έν Ηρακλείω τή 3 Ίανουα¬ ρίου 1938 Ό Δήμαρχος Ηρακλείου Μηνάς Γεωργιάδης ΠΩΛΕΙΤΑΙ οΐκία είς κεντρικήν συνοικίαν, μέ 4 κύρια δωμάτια κουζίναν, αϋλήν, ττηγάδι κ.λ. άντΐ 130.000 δραχμών. Πληροφορίαι, κουρείον κ. Ζ. Γαλυπιανακη, οδός ΚβλοκοιρινοΟ ίΓϋατειά Στράτα. 291 όν —■—«■ι— "Ας εύρη έ'να μέσον νά μοΰ άνακοινώνΓ) τίς ίδέες τού. Θά τού άπαντώ μέ εί- λικρίνεια καί θά κάνω δ,τι μπορώ. Ό,τι καί νά είνε δέν θά μοθ στοιχίση τίποτε δταν θά ίδθ ότι πρόκειται πράγ- ματι γιά τό γενικόν κα¬ λόν». Ό Μπαρνάβ έδειξεν αύ- τό τό γράμμα στούς φίλους τού, οί όποΐοι ένθουσιάσθη- καν κ' έτρόμαξαν, μαζί, άλ λά στό τέλος απεφάσισαν νά άναλάβουν στό εξής άπό κοινοΰ νά δίνουν κρυφά συμβουλές στή βασίλισσα— τόν βασιληδ κανείς δέν τόν έλογάριαζεν. "Αρχισαν λοι- πόν ζητώντας άπό τή Μα¬ ρία— Άντουανέττα νά πείση τούς πρίγκηπας νά έπιστρέ- ψουν στή Γαλλία καί τόν άδελφό της, τόν αύτοκρά- τορα, νά αναγνωρίση τό γαλ- λικό σΰνταγμα Ή βασίλισ- σα υίοθέτησεν δλες αύτές τίς προτάσεις μέ έπιδεικτική προθυμία. Απηύθυνε στόν άδελφό της γράμματα ποϋ τής υπηγόρευσαν ο ι συμ- βουλοί της καί ενήργησε συμφωνα μέ τίς διαταγές των. "Ηδη οί νέοι κύριοι τής καταστάσεως έφαντάζοντο δτι βρήκαν στό πρόσωπο τής Μαρίας — Άντουανέττας μιά μαθήτρια προσεκτική καί άφωσιωμένη. Άλλά πόσο εΐχαν γελα- σθή οί άφελεϊς! Ή Μαρία Άντουανέττα ουδέ στιγμή εΐχε σκεφθή νά παραδοθή σ' αύτούς τοΰς «έπανα- στάτες». 'Όλες έκεΐνες οί διαπραγ- ματεύσεις δέν τής εχρησί¬ μευσαν παρά γιά νά «παρελ- κΰη» την καταστασι ώσπου νά συγκαλέση ό άδελφός της τό «'Ένοπλον Συνέδρι¬ ον» των μοναρχικών δυνά- μεων. Σάν την Πηνελόπη, έξύφαινε μονάχη την νύχτα δ,τι Οφαινε την ήμέρα μέ τοΰς νέους της φίλους. Έ- νώ έ'στελνε μέ πρόθυμη ΰ- πακοή στόν άδελφό της τα γράμματα πού τής ϋπηγό- ρευαν, έγραφε στόν 'Μερσΰ: «Σάς έγραψα, προχθές, Μνα γράμμα πού ευκολα θά καταλάβετε πώς δέν έ'χει τό δικό μου ΰφος. (συνεχΐζεται) ΠΡΟΚΗΡΥΞΙΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ Ό Δήμαρχος Ηρακλείου, Προκηρύσσει δτι έκτίθεται είς φανεράν δημοπρασίαν ή έ- πισκευήκαταπεσοϋσηςγεφύρας είς θέσιν* ΆριφάκιΜετόχι» την 8ην τού μηνός Ίανουαρίου ημέραν Σάββατον καί ώραν 11—12 π. μ. είς τα γραφεΤα τοθ Δήμου ένθα καλοθνται νά προσέλθωσι οί βουλόμενοι νά μειοδοτήσωσι. Εγγύησις όρίζεται ΔραχμαΙ (2.000) είς γραμμάτιον τοϋ ΤαμεΙου Παρακαταθηκών καί Δανείων. Τα σχετικά ευρίσκονται είς τό γραφείον Τεχνικής Υπηρε¬ σίας τοϋ Δήμου. Έν Ήρακλείφ τή 3 Ίανουα¬ ρίου 1938. Ό Δήμαρχος Ηρακλείου Μηνάς Γεωργιάδης ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΙΣ Ή 12η Κοινή Διεύθυνσις Φορτηγών Αυτοκίνητον Νο- μοϋ Ηρακλείου γνωστοποιεΐ είς άπαντας τούς όδηγούς φορτηγών αΰτοκινήτων καί βο- ηθοΰς αυτών, δτι διά νά διο¬ ρισθώσιν οί επιθυμούντες ώς τοιούτοι, δέον δπως έντός δε- καημέρου άπό σήμερον υπο¬ βάλωσιν υμίν άπαντα τα προβλεπόμενα υπό τοϋ Νόμου πιστοποιητικά ήτοι: 1) Πιστοποιητικόν Νομιά- τρου, 2) ΠοινικοΟ μητρώου, 3) Στρατολογικοΰ Γραφείου, 4) Προέδρου Κοινότητος, 5) Αρμοδίας άστυνομικής άρ- χής των κοινωνικών πων φρο- νημάτων. Περισσότεραι πληροφορίαι παρέχονται καθ* εκάστην έκ των Γραφείων τής Διευθύν¬ σεως. Έκ τής Διευθύνσεως Μ. Τζουλάκης «=>
  Ή στήλη τού ώραιόκοσμου.
  Ξεθρετε νά περιμενετε.
  Προφανώς ύττάοχει ίνα πλήθος
  άνθρώπων πού περιμένουν πάρα
  πολύ είς την ζωή Άλλά αύτοι
  καθώς καί οί μικρο'ι άνυπόμονοι
  πρέπει νά μάθουν νά ττεριμένουν
  Δέν πρόκειται νά μένετε αμορ-
  φοι, νά κοιμάσθε πολύ, νά δνει-
  ρεύεσθε δίπλα στήν φωτία, νά
  £χετε τα ττόδια μέσα είς τίς παν
  τοθφλες, νά μετρατε τα σχέδια
  των ταπέτων ή νά φαντάζεσθε δ
  τι θά έλθουν νά σας έκφωλεύσουν
  άπό τό καταφύγιόν σας μέ την
  ίδιαν προθυμίαν δπως έαν είσθε
  τό σπάνιο πτηνό Πρέπει νά ξεύ·
  ρετε νά περιμένετε' άλλά μέσα
  είς την προσπαθεία, κατά τρόπον
  πού νά είσθε Κτοιμοι δταν παρου¬
  σιασθή ή εύνοικήεύκαιρία. Πρέπει
  έπίσης νά ξεύρετε νά περιμενετε
  ολίγον κατά τόν τρόπον των στρα
  τιωτών είς την ένέδρα· £χουν κά¬
  μει δλας τάς άναγκαίας ποοετοι-
  μασίας, ξεύρουν τ'ι ακριβώς επι
  οιώκουν άκόμη όφείίί^υν νά δα-
  μάζουν την ανυπομονησίαν των,
  νά μην άποκαλϋπτωνται παρά την
  χρήσιμη στιγμή' χωρίς αύτό, τό
  παν αποτυγχανει.
  Άλλ' ή ένέδρες της κανονικής
  ζωής—χωρίς την έπιθετική καί ά-
  ναξιοπρεπή σημασία τής λέξεως
  ένέδρας— άπαιτοΰν διαφορετικήν
  την ύποαονήν άπό των έμπολέ
  μων, χρόνια καϊ χρόνια εργασίας,
  ϋξυπνες ττροσπάθειες, έπιμονή, συ·
  νοχή πνεόματος, τέλος νά είσθε,
  δπως λέγουν οί Άγγλοι: ό άν-
  θρωπος πού πρέπει, είς την θέσιν
  στήν όιοία πρέπει, την ημέραν
  τής καλής εΰκαιρίας. Πρέπει νά
  πιστεύωμε είς τό δτι άστοχοΰμε
  συχνότερα είς τίς εύκα'ρίες πα¬
  ρά δτι μδς λείπουν ή εύκαιρίες.
  Είς μίαν άπό τίς εϋθυμες <ω- υωδίες τού ό Άλφρέδος Καπίς βε¬ βαιοί δτι κάθε ανθρωπος, διέρχε ται τουλάχιστον μία φορά είς την ζωήν τού, πλάι άπό την τύχην άλλά δλος ό κόσμος δέν ξεύρει νά την άρπάξη άπό τα μαλλιά. Ό συγγραφεύς έκφράζει έδώ υπό εύθυμον τύπον μίαν απόλυτον ά- λήθεια. Δέν είνε μόνον υπόθεσις όσφρήσεως, άλλα καί επιτηδειό¬ τητος Πολλοί μεταξύ μας σπεύ- δουν έμπρός στήν τύχη χωρ'ις νά περιμένουν νά γίνουν ίκανοί γιά νά έκπληρώσουν τάς πιθανότητας πού τοΰς φέρει. Είνε ή ίστορία τοΰ μεγαλυτέρου άριθμοϋ των νέων άνυπομονούν- των νά λάμψουν ή να κάμουν τύ χη καί οί όποΐοι «έξερευνοΰν την πεδιάδα» χωρ'ις νά θέλουν ν' ά- ναρριχηθοΰν είς τάς βαθμίδας ποϋ άνερριχήθησαν οί παλαιότεροί των, χωρίς νά ύποταχθοϋν είς καμ μίαν πρόοδον. Φθάνουν συνήθως μόνον είς τό νά παοαμορφώσουν τα καλυτέρα χαρίσματα καί τίς ώραιότερες ύποσχέσεις τοθ μέλ- λοντος "Οποίος πηγαίνει άργά, πηγαι· νει ασφαλώς, λέγει Ενα ίταλικό ρητό, τό οποίον ΰπονοεΐ ε"να πλή- θος μικρών καί μεγάλων άναμο- νών. "Οχι έν τούτοις πολύ άργά, είς δλας τάς περιπτώσεις δλο τόν καιρό διότι επειτα άπό άνα μονήν, κάποτε μακράν, άρμόζει δταν είσθε καλά παρεσκευασμέ- νοι, νά ξεύρετε νά τρέξετε Μόνον τό γαιδοθρι διατηρεΐ πάντοτε τό μικρό ήσυχο βήμά τού Ό καλός ίππος ποϋ ήξευρε νά κρατήση τό βήμά τού, είς τόν ανήφορο, βαδί· ζει καί ί-πειτα καλπάζει.. είς τό καλό εδαφος... Ή Ντιατεγκέ ■■■ι "■«ι Ό Ίατρός ΚΙΜΩΝ Α. ΕΥΓΕΝΗΣ ΔΙΔΑΚΤΩΡ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΤΗΣ ΛΥΩΝΟΣ Είδικευθείς επί έπταετίαν είς τα παθολογικα νοσήματα έν Παρισίοις καί Λυώνι. Εγκαθίσταται οριστικώς ενταύθα, θά δέχεται δέ τούς πάσχοντος είς τό Ιατρείον τού όδός Ά- μαλθείας (πάροδος δδοϋ Κατεχάκη, πρώην Πλατύ σοκκάκι). ώραν 9—12 π. μ. καί 3—6 μ. μ. Ιί «■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ι Τηλέφωνον 6—63 ■■■■■■■■■■εί "Οπως πάντοτε κ«1 εφέτος τό: ,ΚΡΥΣΤΑΛΛ' ΙΩΑΝ. Μ. ΜΥΛΩΝΑΚΗ είνε έφωδιασμένόν μέ τα μοναδικά είς τό είδος των: ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΝΑ των πλέον φημισμένων Εύρωπαϊκών ) έργοστασίων. | Έπίσης σερβίτσα πορσελάνης είς | ττλουσίαν συλλογήν καί σχέδια. Τα έπάργυρα έτητραπέζια σκεοη ι τοΰ «ΚΡΥΣΤΑΛΛ» είνε τα μόνα κατάλ , ληλα διά δώρα των ημερών. ) ΑΙ ΤΙΜΑΙ ΜΑΣ ΕΙΝΕ ΑΣΥΓΚΡΙΤΟΙ. | ΤΑ ΑΝΩΤΕΡΑ ΟΛΩΝ ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ "ΑΡΟΤΡΟΝ,, ΑΠΛΑ ΚΑΙ ΣΥΝΘΕΤΑ Αφίχθησαν καί πωλοΰνται είς τό Κατά- στημα: ΕΥΑΓ. ΠΕΡΑΚΗ Ό γολγοθάς μιάς καρδίας ΕΜΣΑΒΕΤ = = Η ΓΥΝΑΙΚΑ ΤΟΥ ΒΡΥΛΟΥ Ή ζωη τής μΕλαγχολικής "4ον αϋτοκρατείρας. Στό Παρίίΐ ήταν καί ό λοοοο- βίκος ό IV ποΰ στήν παγκόσμιον έκθεσιν είχεν εϋρη μιά λαμπρά εύκαιρία ν' άπουσιάση άπό την πρωτεύουσά τού την οποίαν διαρ¬ κώς έσκανδάλιζε μέ τίς ριομαντ,ι- κές πχραφορές τού καί την άλλο- πρόσαλλον διαγωγήν τού. Ό Φρχγκΐσκος Ιωσήφ Ιγραφε γ:ά τόν άτυχή βααιλέα, μέσα στό ώραΐο κεφάλ: τοθ όποίου ήταν ή τρικυμία, χά εξής στή γυνχίκα τού: «Ό Αουδοβΐκο; Εκέτευε την αύ- τοκράτειρα τής Γαλλίας. νά τοΰ χαρίση Ινα φιλί! Ή αύΐοκράτει- ρα ΐοΰ υπεσχέθη ν' άνεβ^ μαζί τού σ' Ινα άπό τα άερόστατα τής εκθέσεως. Τούτο βεβαία δέν ένέ- χει κανένα κίνδυνον, γιατί τό άε- ρίστατον είνε δεμένο μέ γερό σχοινί. Άλλ' ή αύτοκράτειρα τό Ιχει κρυφά άπό τόν αύτοκράτο- ρα. Έσύ δμως —δέν είνε ετσι άγ- γελέ μου; —δέν θά κάνης ποτέ σου κδτι τέτοιο πίσω άπό την ρά- χι μου». Γυρίζοντας άπό τό Παρίσι, ό Φραγκΐσκος δέν πήγε κατ' ευθεί¬ αν στήν Βιέννη, δπου τόν περίμϊ- ναν Ιγνοιες καί φροντίδες Πέρασε πρώτα άπό τό Γκεστελλέ, τό κτήμα πού τό οϋγγρικόν εθνος είχε διορήσϊ] σ' αυτόν καί στήν αύτοκράτειρα επί τή ατέψει των ώς βασιλέων τής Ουγγαρίας. Τό εϊδυλλιακόν περφάλλον τοΰ Γκεν- τελλέ καί δ Φραγκίσκον Ιωσήφ τό εύρισκεν, δπως ή Έλ'.σάβετ, έ'να «άσυλον»... Τό Γκεντελλέ σφυρηλατεΤ ίνα νέο οεσμό μεταξύ των δύο, συζύ- γων. Έκεί Ιξω δέν τούς ένοχλεί κανείς. Βρίσκουν άληθινά την ευ¬ τυχία τους. Καί έκεί, σάν σέ μιά ήσυχη φωλεά, καταφεύγε: ή αύ¬ τοκράτειρα γιά νά φέρη στδν κό- σμο τό τέταρτο παιδί της. Στοι- χημάτιζε μέ τόν Φραγκΐσκο Ιω¬ σήφ πώς θάταν κορίτσι, καί διά- λεξε έκ των προτέρ(ι)ν τό δνομά της: Βαλερία. Οί προαΐσθήσεις της βγήκαν ά- ληθινες. Στόν κόσμο ήλθε μιά νέα πριγκήπισσα. Ό Φραγκίσκος Ιωσήφ, στή Βι¬ έννη, περιγράφει στόν μικρό διά- δοχο Ροδόλφο, ώς εξής την άδελ- φοΰλα τού: «χοντρά μάγουλα, κα- τάμαυρα μάτια, ένα μικρό στόμα, καί μαϋρα πυκνά μαλλιά, τόσο πυκνά πού άπό τώρα θά μποροΰ- σε νά τα φρυζάρη!». (συνεχίζεται) ; Χτεφ. Σαριδάκης ■ ■ Μαιευτήρ-Γυναικολόγοτ; ! Είδικευθεί; έν Παρισίοις. ■ Δέχεται έν τή Πολυκλινική. Ι Τηλεφ. Κλινικής 490 Ι » οικίας 608 ό Δερματολόγος 'Αφροδισιολόγος * ' Ιατρός ': Α. Χ. ΜΑΡΚΟΔΗΜΗΤΡΑΚΗΣ ': '* Επανελθών έκ τοθ Επι- · Ι ατημονικοΰ ταξειδίου τού. Ι Δέχεται 9 —1π. μ. 4—7 μ. μ. ! ■ ■■■ ΝΑΥΤΙΚΟΝ ΓΡΑΦΕΙΟΝ Ε. Α. Χαμαράκη Τηλέφ. Νβ 5-50 ΤΟ ΑΤΜΟΠΛΟΙΟΝ: Νέ εξησφαλισμένην ταχΰ- τητα Η μιλλίων. Αναχωρεί εκάστην ΤΡΙΤΗΝ π. μ. διά Ρέθυμνον, Χανιά, ΠΕΙΡΑΙΑ, Χαλκίδα, Αίδη- ψόν, Βόλον, Θεσσαλονί¬ κην. ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ϊ ΚΟΙΜΩΙΊΙΚγ^ ΓΛΜΟΙ.—Ό κ. Νΐκος Φραγκια¬ δάκης Ιμπορος καί ή δίς Μαρία Τσικαλάκη έκ Σητείας ετέλεσαν τούς γάμους των. Παράνυμφος παρέστη ή δνίς Ευτυχία Πρατικά- Συγχαρητηρια — Γιάννης Παπανικολάου Δνίς Βιβίνα Άργύρη ετέλεσαν τούς γό: μους των Τούς νυμφικούς στεφά¬ νους άντήλαξεν ό κ. Χρίστος Λα- γόςΔιευδυντήςΠρακτικοΟ Λυκείου. Γύρω στήν ττόλι. Ή χθεσινή κίνησις απέδειξεν δ¬ τι επανήλθομεν είς την καθημε¬ ρινήν... όμαλότητα. —Αί έορταί άν δέν επέρασαν έξ ολοκλήρου, διά τούς πολλούς ί τερματίσθησαν μέ την δύσιν ιή; Πρωτοχρονιάς: — Αί εργασίαι έπανελήφθησαν κανονικώς καί τό κυνηγητό τής τύχης εγκατελείφθη καί άπό τούς κεροισμένους καΐ άπό τούς χαμέ- νους. — Μολονότι οί πληροφοριοδό- ται έπιμένουν τώρα δτι κερδισμέ- νοι σχεδόν δέ" υπήρξαν. —Μεγάλη κίνησις παρετηρήθη χθές είς την '£θνικήν Τράπεζαν —Μέ την παραλαβήν των τοκο- μεριδίων των διαφόρων μετοχών των οποίων πολλοί είναι οί κάτο- χοι καί έν τή πόλει μας. —Τό ύποκατάστημα οϋτω τής Έθνικής παρουσίαζε ζωήν άσυνή θη καί ανάλογον πρός τάς καλάς ημέρας των συναλλαγών —Λέν μποροϋμε νά ι>αραπονε·
  θώμεν διά τόν καιρόν. Κατά ,τάς
  ημέρας των παρελθουσών έορτών
  μάς εχάρισε φωτεινας στιγμάς
  καλωσύνης
  —Ή καλωσύνη αυτή συνήθως
  διατηρεΐται μέχρι καί πέραν των
  θεοφανείων.
  —Όπότϊ «άγιάζονται τα ϋδατα»
  καί ό χειμών σημειώνει ϊνα διά-
  μέσον καλοκαιρίας ανάλογον τή;,
  θείας σημασίας τοθ θρησκευτικοΰ
  γεγονότος.
  —ΟΙ κοσμικοί εσημείωσαν είς
  τύ καρνέ τους την εφετεινήν πα¬
  ραμονήν...
  —Υπήρξε κατ' αΰτούς καί δσον
  άφορά καί τα δύο κατ' εξοχήν
  κοσμικά κέντρα· την Λέσχην "Η¬
  ρακλείου καί την Λέσχην 'Επιστη-
  μόνων έξαιρετική καί είς κίνησιν
  καί είς τουαλέττες.
  —Δέν £λλειψεν έννοεΐται καί ή
  έν οίκω κοπή τής βασιλόπητας
  καθ" ήν διεκρίθησαν έπίσης πολ¬
  λοί καί πολλές—κατά τούς θέλον-
  τας πάντοτε νά γνωρίζουν τα
  πράγματα άπό τής απόψεως αυ¬
  τής.
  , —'Υπενθυμίζομεν την σημερινήν
  διάλεξιν είς την Λέσχην 'Επιστη-
  μόνων.
  — Είς την όποιαν θά ομιλήση ή
  συμττολΐτις δικηγόρος Δνίς Ρένα
  Παπαδάκη γύρω άπό τό ενδιαφέ¬
  ρον θέμα: Ό τουρισμός άπω οϊκο-
  νομικής απόψεως.
  —"Ηρχισαν άπό χθές αί εργα¬
  σίαι διά την άνοικοδόμησιν τής
  Λόγγιας.
  —Τό έργον αύτό προώρισται
  νά συμβάλτι σπουδαίως είς την έν
  γένει εμφάνισιν τοϋ Ηρακλείου
  καί την τουριστικήν τού κίνησιν.
  —Αποτελεί δέ τωόντι άξιοπρό-
  σεκτον σταθμόν είς την δλην δρά¬
  σιν τοΰ Δήμου.
  —Καθ" ά Λναγράφουν αί συνά-
  δελφοι των Αθηνών ό κ. Πρωθυ-
  πουργός πληροφορηθείς την ίλλει
  ψιν βενζινών κα'ι πετρελαίου έν
  Κρήτη.
  —Προέβη είς αυστηράς συστά-
  σεις πρός τοϋς ενδιαφερομένους
  διευθυντάς έταιριών διά τόν άνελ
  λιπή εκάστοτε άνεφοδιασμόν τής
  νήσου μας,
  — "Ισως άπό τοΰς ίδίους διευ¬
  θυντάς θά ζητηθοθν εύθύναι διά
  τόν μή Μγκαιρον άνεφοδιασμόν
  τής Κρήτης μέ βενζίνην καί πε¬
  τρέλαιον.
  —Τό άποψινόν φίλμ τοΰ Πουλα¬
  κάκη: «Μην κοιμηθής πρίν σέ φι·
  λήσω» είνε άπό τα ωραιοτέρα της
  έποχής.
  ο Ρέπορτερ
  Λύσις χθεσινοϋ
  ύπ'άρ. 47σταυρολέξου
  ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΝ ΓΡΑΦΕΙΟΝ
  Έμμ. Ι. Λουλακάκη Ι
  'Ακαίημίας 70 'Αβήναι
  Τηλέφωνον 31411 Ι
  Ό όίοντίατρος .
  Έμμ. Ι. Αλεξάκης '
  ίναντι Αγ. Τίτου Ι
  "Εκπαιδευθείς είς Παριοί- ||
  ούς άναλαμβάνει οίανδήττοτε ·
  θεραπείαν νοσημάτων τοϋ ■
  στόματος (ούλίτιδος, κακοσμί Ι
  άς) συμφώνως μέ την τελευ- ·
  ταίαν εξέλιξιν τής έτιιστήμης. ·
  'Ετΐίσης όδοντοστοιχίας καί "
  κορώνες έκ διαφόρων μετάλ ■
  λων—κορώνες έκ ττορσελά- ■
  νης. 'Ετιαναφορά τελείως ά- ·
  νώδυνος τδν στρεβλοφυών ό- Ι
  δόντων είς την κανονικήν ού- ■
  των θέσιν. ·
  Τηλέφωνον 6—91. *
  ισν α1Χ6 θάλσμον τούτον
  τού
  τού.
  α το
  κοιτών* τοκα1
  "λψένη,'6 βήμα τοθ άνΙ
  κουσέ ^ν *-
  αΟρι°
  άπεκρ
  Λλλον λόγον
  νας δέ στιγμάς ήτο
  των·ο &έ
  νοδόχο" είχεν ά
  £ τού. καί τό δέμα.
  Κσαν καθέδραν α
  τα υποδήματα τ
  1ν έΦύσησ^ν ίηΐ τοθ
  Ζ καί εξήλθε τού θ
  2* εί εζήτει ι«Λγμ< έλσΦράν άναπνοήν. αΜ διον τι εκοιμάτο δ» μ Κ ν6ΐ ς ταόηίσω τής κλίμα* τοειδών παλαιών καλ σμένων. έντός τοθ κο βλέυει μίαν κλίνην. κλίνην Μν άχυρόστρων ταχοό νά ΒισψαΙνωνΐ πλωμα τρυπημένον τ< Φ^ίνεται χό άχυρόστρ* προ: Β ΤΙ III Ή βάσις τού μος βΐνε η καλή λί Ρ«5 απεδείχθη ότι ή κ μΐ λιπάοματα: «Έλι Αφίχθησαν ολθ» Σ» δ»' άμπι παρά Κί*Ν_Τ ΑΑΚΛΦ Γ····· ■■■ '·· ι ΠΡ€ Τα όρα,6τερα οηνό ΑΩ 1937. ηνΐες άΡ ^συλλογήν. ! εύΥενέστερα «Νύκτεςϊώ
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  Τό μεγάλο έργον
  τού Βίκτωρος Ουγκώ.
  Οί Άθλιοι.
  1%©ν
  —Τί είνε τοθτο; ηρώτησεν ό όδοιπόρος.
  — Είνε ή καμάρα μας ή νυμφική, άπεκρίθη ό
  ξρνοδόχος. Ακολούθως έπεράσαμεν είς άλλην,
  έγώ καί ή γυναΐκά μου. Μόλις τρείς ή τέσ-
  σαρες φορές τό χρόνο έμβαίνει έδώ μέσα άν-
  θρωπος.
  — Νά σοϋ είπω, είς έμένα, καί ό σταϋλος τό
  Γδιο θά ή'ταν, είπεν 6 ξένος ξηρώς.
  Ό Θεναρδιέρος ύπεκρίθη δτι δέν ίίδωκε προ-
  οοχην είς τ,ό άχαρι τοϋ λόγου, άλλ' ήναψε δύο
  κηρία £τι άθικτα ίστάμενα επί τοΰ μαρμά-
  ρου τής έστίας, έν ή ανεδίδετο καλή φλόξ, εύάρε-
  στον θάλπος προχέουσα είς τόν κοιτώνα.
  Έκεΐ μεταξύ των δύο κηρίων, εφαίνετο υπό
  ύάλινον κώδωνα γυναικεία τις καλύπτρα πλεκτή,
  έξ άργυροϋ σύρματος καί τεχνητών ανθέων
  πορτοκαλλέας.
  — Άμ' έκεΐνο έκεΐ τί είνε; ηρώτησεν ό ό¬
  δοιπόρος.
  —Αύτό, κύριέ μου, τό έφόρεσεν είς την κεφα¬
  λήν της, δταν έ'γινε νύμφη, ή γοναϊκά μου.
  Ό όδοιπόρος παρετήρησε τό πράγμα έκεΐνο
  μετά βλέμματός τινος, ώς άν έλεγεν «Υπήρξε
  λοιπόν καΐ στιγμή, καθ" ήν τό άνθρωπόμορφον
  τέρας αύτά ήτο παρθένος!»
  "Αλλως τε 6 Θεναρδιέρος έψεύδετο' διότι, δ¬
  ταν εΐχε λόβει ύπ' ενοίκιον τό ξενοδοχείον,
  εύρε τόν θάλαμον τούτον ηΰτρεπισμένον ώς ήτο,
  καί ηγόρασεν ώς είχον τα έπιπλα.
  Ό ξενοδόχος απήλθε καΐ αυτάς είς τόν
  κοιτώνά τού, δπου εύρε την γυναΐκά τού κατακε-
  κλιμένην, δχι δμως καί καθεύδουσαν. 'Όταν ή¬
  κουσε τό βήμα τοΰ άνδρας της, έστράφη καί τοθ
  είπεν.
  —Εϊξευρε πώς αυριο θά διώξω ά πό τό σπίτι
  την Τιτίκαν.
  Ό Θεναρδιέρος άπεκρίθη ψυχρώς.
  —Κάπως εϋκολα τό άπεφάσισες!
  —"Αλλον λόγον δέν αντήλλαξαν μετά τι¬
  νάς δέ στιγμάς ήτο καί έσβεσμένος ό λύχνος
  των.
  Ό δέ όδοιπόρος μετά την αναχώρησιν τού ξε-
  νοδόχου είχεν άποθέσει είς μίαν γωνίαν την ρά-
  βδον τού, καί τό δέμα, καί έκάθισεν είς την παρα-
  τυχοϋσαν καθέδραν σκεπτόμενος. Αφήρεσεν έ-
  πειτα τα υποδήματα τού, έλαβεν έ'ν έκ των κη¬
  ρίων, έφύσησεν επί τοϋ ετέρου προσώθησε την θύ¬
  ραν καί εξήλθε τοΰ θαλάμου, βλέπων γύρω τού,
  ώς εί εζήτει πραγμά τι. Διήλθεν ίέ'να διάδρο¬
  μον καί προέβη μέχρι τής κλίμακος. Έκεΐ ήκουσεν
  έλαφράν άναπνοήν, ώς παιδίου. Ένόησεν δτι παι-
  δίον τι εκοιμάτο όπισθεν των ξυλίνων βαθ-
  μίδων.
  Κατεβαίνει έ'ως κάτω, στρέφεται υστερα είς
  τα οπίσω τής κλίμακος καί έκεΐ, μεταξύ παν-
  τοειδών παλαιών καλαθίων καί λαγηνών τεθραυ-
  σμένων, έντός τοϋ κονιορτού καΓ των άραχνών,
  βλέπει μίαν κλίνην, άν γίνεται νά όνομάση τις
  κλίνην ε'ν άχυρόστρωμα έσχισμένον, ώστε παν-
  ταχοΰ νά διαφαίνωνται τα άχυρα, καΐ έν έφά-
  πλωμα τρυπημένον τόσον, ώστε πολλαχοΰ νά δια
  φαίνεται τό άχυρόστρωμα.
  (συνεχίζεται)
  ΠΡΟΣΟΧΗ
  ΕΙΣ ΤΑ ΛΙΠΑίΜίΤΑ ΣΑΣ
  Ή βάσις τού πλουσίου καί άφθόνου είσοδή-
  ματος είνε ή καλή λίπαναις. Καΐ έκ τής πεί-
  ρας απεδείχθη ότι ή καλυτέρα λίπανσις γίνεται
  μέ λιπάσματα:
  «Έλέφας»
  Αφίχθησαν ολοι οί τύποι των λιπασμάτων
  «ΕΛΕΦΑΣ» δι' άμπέλους, έλαίας, σιτηρά κ.λ.π.
  καί πωλοΰνται παρά τοίς:
  ΚΩΝΣΤ. ΚΟΥΦΑΚΗ καί Σία
  , ΑΔΕΛΦΟΙΣ ΜΠΟΥΡΝΕΛΟΥ
  ι_
  ΠΡΟΣΟΧΗ
  Τό ωραιοτέρα, τάπρακτικώτερα κα!
  φβηνότερα ΔΩΡΑ στού:
  ΓΕΩΡΓΑΝΤΑ
  Κλίπς, Καρφίτσες, Πουδριέρες τής εκθέσεως των
  Παρισίων 1937.
  Κασετίνες άρωμάτων καΐ μανικιούρ είς πλουσιω-
  τάτην συλλογήν. , .,
  Τα εύγενέστερα δώρα μιά ΛΟΣΙΟΝ και ένα
  άρωμα «Νύκτες των Αθηνών».
  Ε3ΑΝΤΛΗΟΟΥΝ
  ΣΠΕΥΣΑΤΕ
  ΈγκυκΑοττα ιδε ία
  ΑΓ έκείνους ττού δέλουν
  νά πλουτίζουν τάς γνώσεις των.
  Άπό δλα δι* δλους.
  ΤΑ ΠΑΡΑΞΕΝΑ ΤΟΥ ΗΧΟΥ
  Α'.
  "Αν δέν έχωμεν εντεταμένην
  την προσοχήν μας, μπορει νά
  μην άκοΰμε τόν ρυθμικό κτύπον
  τοΰ ρολογιοϋ μΪ3α είς τό δωμά_"
  τιόν μας: Τόσον πολύ έχομεν
  συνηθίση είς αυτόν. Άν κάνη ο
  μως τό ρολόϊ πώς έξαφνα στα-
  ματά, τότε καταλαόαίνομε άμέ-
  σως, άπό την αιφνιδίαν ησυχίαν,
  πώ; λϊίπει κάπν.ος θόρυοος. Τό
  ίδιον ακριβώς συμ,ίαίνε: εις τό
  αύτί τοΰ άνθρώπου καί μέ δια¬
  φόρους ήχους Ι;ω είς τό ύπαι¬
  θρον, είς την φύσιν: Δέν τοΰ; ά-
  κοΰαε τού; ήχους αυτού;, έπει-
  δή είμεθα συνηθισμένοι εις αυ¬
  τού;. ΜπορεΙ όα,ως νά μή τού;
  άκοϋμε καί διά τόν λόγον δτι
  τό αύ:ί μας δέν είνε συνηθισμέ-
  νον εί; αύτούς. Γιά τοΰ; ήχους
  αυτού; Ο' αναφέρωμεν σήμερον
  - ήχου; πού εχουν εξαιρετικήν
  σημασίαν γιά άλλα ζώα, καμ¬
  μιά ομω; σημασίαν γιά τόν άν-
  θρωπον. Εί; την α/ραν τού οά-
  σους, εί; απόστασιν μέτρων τι¬
  νών άπό τοΰ ν.^ρίο^ τού στέκε-
  τα: τό σκυλλΐ τοϋ κυνηγοΰ. Ό
  τελευταΐο; αύτό; όγάζει άπό την
  τσέπη τού μιά σφυρίκτρα καί
  σφυρίζει, χωρΐς ν" άκούη τόν πα-
  ραμικρόν ήχον. Τό σκυλλΐ ομως
  πειθαρχικόν, σπεύδει νά πλησι-
  ϊ) τόν κύριον τού: Άπλούστατα
  ήκουσεν ήχου; ποΰ δεν αντε¬
  η τό αύτί τοΰ άνθρώπου. Ή
  σφυρίχτρα μέ την οποίαν έσφύ-
  ριξεν ό κυνηγός παράγει τόσον
  υψηλού; τόννος, ώστε τα αύτιά
  τοο άνθρώπου δέν Ί]ιποροΟν νά
  τού; άντιληφΊοϋν. Τό αύτ,ί τοΰ
  σκυλλιοθ ομω; εχει μεγαλείτερα
  περιθώρια εις τό άκουσμα ύψη-
  λών ήχων. Ό ήχος είνε έ'να κϋ-
  μα, μιά δόνησις τοΰ αιθέρας. Μέ
  εΐκοσ: χιλιάδε; δονήσεις κατά
  δευτερόλεπτον σταματα ή άχο·>
  στική ίκανότης τοΰ άνθρώπου,
  τό αύτί ομως τοΰ σκυλλιοΰ—όπως
  απέδειξεν ό αποθανών διάσημος
  Ρώσσος φυσιολόγος Ιΐαυλώφ—α-
  κούει καί μέ ,'ί,^.ΟΐΙΟ οονήσ·ι; κα¬
  τά δευτερόλεπτον. Τό γεγονός αΰ-
  τό έςεμε:αλλεύθη ε"να αγγλικόν
  έργσστάσιον καί παρήγαγεν άθο-
  ρύόους σφυρίχτρες γιά σκυλλιά.
  Σφυρίζετε, καί ένω ό ϊδιο; δέν ά-
  κοΰτε τίποτε, απολύτως τίποτε, τό
  σκυλλΐ σας άκούίΐ. Σημασίαν οί
  σφυρίχτρες αύτες Ιΐά εχουν γιά
  την αστυνομίαν καί τόν στρατόν,
  κάθε φοράν πού θά πρόκειται νά
  χρησιμοποιήσουν Ινα σκυλλί.
  'Οταν κατά τα άνοιξιάτικα
  πρωίνά τα πουλάκια ίρχίΖ,ο>Ί νά
  κελαϊδοΰν, εμείς νομίζομε δτι ο;
  μικροσκοπικοί άοιδοί προβαίνουν
  είς τίς τρίλιες των άπό χαρά γιά
  την ζωή, άπό άνοιςιάτικη μέθην.
  (συνεχίζεται)
  ■■........'ϊι
  Αναφορικώς πρό; τα; άσφαλι-
  στιχ,ά; αυτή; έργασία; ή Άγροτι-
  κή Τραπέζα ανεκοίνωσεν ότι έ-
  κωοικοποίησεν 5λα τα αφορώντα
  τάς έργασία; αύτάς τή; Τραπέ¬
  ζης
  Τα; εργασίας ταύτας ή Αγρο-
  τική Τραπέζα, ήρχισεν άπό τοΰ
  11131 μέ τόν Κλάδον Πυρός καί
  δή μέ την άσφάλισιν των χωρι-
  κων καπνών κατά τοΰ κινδύ^ου
  ■ζο'!ιχοϋ Κατόπιν ανέλαβε την ά¬
  σφάλισιν των θημωνιών των δη-
  μητριακών κατά τόν άλωνισμόν.
  Αργότερον έπεςέτεινε τάς εργα¬
  σίας τοΰ κλάδου τούτου είς 8λα
  /ενικώ; τα γεωργικά προϊόντα,
  άπό δέ τοΰ ΙίΚϊυ' έθεσεν είς ε¬
  φαρμογήν καί τόν κλάδον τή; ά
  αλίσεω; των διά ξηρά; καί
  θαλάσσης μεταφ,ρών. Συγχρόνως
  περίπου έπεξέτεινε τάς άσφαλι-
  στικά; τη; έργασία; καί πέραν
  των γεωργικών πρυϊόντων, τώρα
  δέ μελετάται καί ή είσαγωγή τοΰ
  κλάδου τή; άσφαλίσει»; τής ζωής
  των' γεωργικών οίκογενειών.
  Σκοπό; τής γενομένης κωδικο¬
  ποιήσεως είνε νά επιφέρη είς τάς
  σχυούσας διατάξεις τάς μεταβο¬
  λάς, άς κατέστησεν άναγκαίας ή
  έκ τής έπταετοΰ; έφαρμογή; κτη-
  θεΐσα πεΐρα καί ή ενίσχυσις των
  άπο'Ιεματικών κεφαλαίων των ά-
  σφαλιστικών εργασιών τή; Τρα¬
  πέζης.
  ■■■■■■■■■■·■■■■■■■■■■■■■■■■■
  ΕΜΜ. Κ. ΣΧΙΖΑΚΗΣ
  ΙΑΤΡΟΣ - ΠΑ©ΟΛΟΓΟΣ
  Δέχεται είς τό ιατρείον τού όδός Άγίου Τίτου—
  έναντι Δημαρχείου. Καθ" εκάστην 9—11 καί 3—7.
  Αριθ, τηλεφώνου 300.
  Ι— ■«■■■■ εί ρ «■■■■■■■■■εί ■■■■■■■■■■■ ν ■■■■■■■■■■■■«■$
  Λεωφορεΐ» Τυπου Κ.
  και φορτηνά αύτοκίνητα
  Εκτιθενται εις το Γραφείον:
  Χατζιδάκη, Τσιλένη καί Σία
  ΆντιπρώσωποιΙ,Κρπτης.
  Ηοη.α · ίίογτΙ μ. ΟοΠοτΗ-ννβΓΐιο, ΒΓβιπβη
  --
  Η ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΣ ΤΩΝ ΔΩΡΩΝ
  ΑΠΠΑΕΙΚΝΥΕΙ ΤΗΝ ΟΡΛΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΑΣ
  Κάλτσες,
  Κάλτσες,
  Κάλτσες
  ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ:
  Α-ΉΟΠΑΤΖΗ Ι
  ΚΕΝΤΡΙΚΟΝ.· Πλστεΐα Αγ. Αικατερίνης.
  ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ:
  ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■•■■■■■■■■■■■■■Ι
  ■ϋ
  (νΑ: Πλατειά Στράτα. )
  Τό άσφαλιστικόν έργον
  της Άγροτικης Τραπέζης.
  "Οπως τονίζεται εί; την σχε¬
  τικήν εγκύκλιον τοΰ κ Διοικη-
  τοΰ αυτής πρός τα ύπο/.α-
  τχστήματα Κρήτης καί τα πρα-
  κτορεΐα τή; Άγροτική; Τραπέ-
  | ζης, άπό τής λήψεως ταύτης παύ
  | ουν ισχύουσαι άπασαι α£ έγ-
  ,κύκλιοι καί αί γενικαί ή είοι-
  καί διαταγαί, αί ρυθμίζουσαι
  τάς άσφαλιστικάς της εργασίας,
  καί θά ίσχύουν μόνον αί συ-
  μπεριλαμβανόμεναι είς την κο>2:-
  κοποίησιν διατάξεις.
  Διά τή; ιδίας έγκυκλίου έφι-
  σταται ή προσοχή των διευ-
  θυντών των ύποκαταστημάτων
  κ.τ.λ. Ιπί τής έξαιρετικής ση-
  μασίας, την όποιαν κέκτηται ή
  άσφάλισις είς την προαγωγήν
  τής καθ" όλου οίκονομίας των
  γεωργικών πληθυσμών καί συνι-
  στίται ή διά συνεχοΰς διαπαι-
  δαγωγήσεως επέκτασις αυτής είς
  όλας τα; γεωργικά; οικογενείας,
  ώσ-ε νά καταστή δυνατόν, διά
  τής προσπαθείας των διαφόρων
  όργάνων τής Τραπέζης, νά καλυ-
  φθοΰν κατά των διαφόρων κιν-
  δύνων τα πάσης φύσεως κεφα-
  λαια καί προίόντα τούτων, άτι¬
  να μέχρι τής επεμβάσεως τής
  Άγροΐικής Τραπέζης εμενον ά-
  κάλυπτα, διότι οί αγρόται μα;
  σπανιώτατα μετεϊχον των εύερ-
  γετικών επί τή; οίκονομίας άπο-
  τελεσμάτων τοΰ θεσμοΰ των Ά-
  σφαλίσεων.
  ΑΝΟΙΚΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ
  Πρός την Διεύθυνσιν τής
  Έλληνικής Ασφαλείας ζωής
  ή «ΑΝΑΤΟΛΗ»·
  Φιλελλήνων 15
  ΑΘΗΝΑΣ
  Άξιότιμε Κύριε Διευθυντά,
  Δυνάμει τού ύπ' άριθμ.
  11862 έξωφλητηρίου συμβο-
  λαίου τού Συμβολαιογράφου
  Ηρακλείου κ. Ευστρ. Γαρε-
  φαλάκη καί έντός 10 ημερών
  άπό τής ύποβολής των δι-
  καιολογητικών εγγράφων* Υ¬
  μίν είσέπραξα σήμερον κατό-
  ιτιν έμβάσματός σας έξ Αθη¬
  νών καί μέσω τής ενταύθα
  Έμπορικής Τραπέζης τής Έλ
  λάδος Αραχ. «ΐίΟ.ΟΟΟ
  προερχομένας άπό ασφάλειαν
  ζωής την οποίαν είχομεν συ-
  νάψ&ι μεταξύ δύο κεφαλών
  κατά Αύγουστον 195Ϊ7
  μετά τού μακαρίτου άδελφοΰ
  μου ΙΩΑΝΝΟΥ Μ. ΜΑΥΡΑ-
  ΚΗ Άσφαλιστοΰ κα'ι υπέρ τής
  άνηλίκου κόρης μου Έριέτ-
  τας.
  Θεωρώ υποχρέωσιν μου
  νά σας εύχαριστήσω καί διά
  τοΰ τύπου διά την μεγάλην
  ταχύτητα τής άποζημιώσεως
  καί τό πατρικόν σας ενδια¬
  φέρον διά τοΰς πελάτας
  έν γένει, προσόντα διά τα
  όποΐα δικαίως πρέπει νά ύ-
  περηφανεύεται κάθε "Ελλην
  Πατριώτης διότι έχομεν τοι¬
  αύτην Έταιρίαν Ελληνικήν
  Έν Ηρακλείω τή 28η.
  Δεκεμβριού 1937.
  ΑΝΔΡΕΑΣ Μ- ΜΑΥΡΑΚΗΣ
  Ώς ένασκών την Πατρικήν
  έξουσίας επί τής άνηλίκου
  κόρης μου Έριέττας 1 — 5
  — Συλλήψεις είς Ρέθυμνον.
  Υπο τοδ ϊταθμοΰ Χωρβφυλα-
  κής Ροοστίκν)ν Ρεθύμνης συνε¬
  λήφθη ό Έμμ. Ι. Ηλιάκης κάτοι-
  κος Παλαιλήμνου κατηγορούμε-
  νος ι5Γ άδικον επίθεσιν.
  —Ύπβ τού Σταθμοΰ Χωροφυ-
  λακής Άρδάκτοο συνελήφθη 6
  Ιωάννης Γ. Γιωργουκάκης ϋ Κου
  κούνιος έκ Κισσοϋ Αγ. Βασιλβί-
  ου κατηγορούμενος επί ζωοκτβ-
  νία.
  —Τα νέα διδακτικά βιβλία.
  Τό συμβούλιον τοΰ όργανιαμοϋ
  διδακτικων βιβλίων συνήλθε καΐ
  κατηρτίσθη εις· σώμα. Τό αυμβού-
  λιον ήρχισεν ηδη ασχολούμενον
  μέ τόν καταρτισμόν τής προκη-
  ρύξεως τοΰ δΐαγωνιαμοΰ δια την
  συγγραφήν των νέων διδακτικήν
  βιβλίων καί τόν καθορισμόν των
  χρηματικήν βραβείων τα ό ποία
  θά άπονεμηθοϋν είς τούς συγγρα-
  φες.
  -Ό ραδιοτηλεγραφικός σταθ
  μός.
  Καθ' α πληροφορούμεθα έξ Α¬
  θηνών έντό'ς των ημερών θά γί¬
  νωνται δεκτά ίδιωτικά τηλεγρα-
  φήιιατα διά τοΰ σταθμοΰ άσυρ-
  μάτου 'Αλικαρνασσού. Έπίσης θ«
  διαβιβάζωνται αργότερον κ«ί
  τηλεφωνήματα διά τοϋ σταβ·
  μοϋ τούτου.
  «■■■■■»


  ■■■■■■■■■«■■■■Μ
  ΕΚΤΟΣ ΤΡΑΣΤ
  π Τ*1 θαλαμηγόν ά)π
  ■ Αναχωρεί
  * κλείου εκάστην
  ■ ΚΗΝ βράδυ κατ
  έξ Ήρα-
  ΚΥΡΙΑ-
  εύθεϊ-
  ■ αν ΠΕΙΡΑΙΑ.
  ! ΤΕΤΑΡΤΗΝ βράδυ κατ'
  ■ ευθείαν ΠΕΙΡΑΙΑ, Σΰρον,
  ■ ΤΗΝΟΝ, Πάρον, Νάξον.
  Πρακτορΐΐβν
  ΛΙΝΑΡΔΑΚΗ
  Τηλέφ. 5-41
  ■ ■«■*■■ ■■■■«■■■«■■■Μ».·.
  —Διδασκαλικά.
  Εξεδόθη απόφασις της Γβνικής
  Διοικήσεως Κρήτης διά τής οποί¬
  ας άποσπάται είς τό Ανώτερον
  Παρθεναγωγεΐβν Χανίων ή διδα¬
  σκάλισσα τής Οίκοκυρική; παρά
  τί) Παιδαγωγική Άκαδημία "Ηροτ-
  κλείβυ δνϊς Εΰγενία Σεργάκη.
  —Φιλάνθρωπος δωρεά.
  Ή κ. Έλισάβετ Χαριδημου Ζα¬
  χαριουδάκη κατέθεσεν είς τό Τα¬
  μείον τοΰ Έθνικβΰ Πτωχοκομίί-
  ου δραχ. 400 πρός παροχήν φα-
  γητβΰ είς τό Πτωχοκομεΐον βη-
  μερον διά τό τρίμηνον μνημόσυ¬
  νον τού άνδρος της Χαριδημου
  Ζαχαριουδάκη.
  — Έπίσης ή κ. Ερασμία Ρασι¬
  δάκη διδασκάλισσα προσεφέρον
  είς τό ϊδρυμα εκλεκτόν φαγητον
  εις μνήμην τής θανούσης έν, Α¬
  θήναις "αδελφής της 'Αριστέοις
  Κουνδοΰρου.
  ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟΝ
  Τό Διοικητικόν Συμβούλιον τοΰ
  ενταύθα Έθνικοΰ Ιΐτωχοκομείου
  εύχαριστεϊ θερμώς τόν Σύλλογον
  Δεσποινίοων Ήροκ,λζίου διά τάς
  υπ' αύτοϋ προσφερθ,ίσας εΐκοαι
  έννέα έξωτερικά; Ινδυμααία; εί;
  ζο}^τροφΙμο»ζ τοΰ Ίδρύματος.
  ^Έπίσης εύχαριστεϊ τάν Συμπο¬
  λίτην ημών, άντιλήπτορα των όρ-
  φανών καί πτωχών, κ. Γεώργιον
  Λιαπάκην διά τό υπ' αυτού παρα¬
  τεθέν γεΰμα τοίς τροφίμοις κατά
  την ημέραν των Χριστουγέννων
  είς μνήμην τοΰ πατρός αυτού Χα-
  ραλάμπους καί τοϋ γαμβροΰ τού
  Ιωάν. Φουνταλίδου.
  Έν Ηρακλείω τη" 3 Ίανουαρί-
  ου 1938
  Ό Πρόεδρο;
  + Ό Κρήτης Τιμόθββς
  ι ΠΩΛΕΙΤΑΙ είς τιμήν εύκαιρίας
  αυτοκίνητον φορτηγόν μάρκας
  Φόρντ, μέ άδειαν κυκλοφορίας δη¬
  μοσίας χρήσεως έν αρίστα κατα-
  στάσει καί μέ έλαστικώ _καινθυρ-
  γή. Πληροφορίαι πτχρά τφ σωφ£·
  κ, Γρηγ. Λαζαράκπ.
  Ν
  α
  Ηράκλειον—Κρήτης
  Γραφεΐα έναντι Πσλ. Νομαρχίας
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  Πρωΐα Τρίτης
  4 Ίανουαρίου 1938
  0 ΧΙΤΛΕΡ ΒΑ ΜΕΤΑΒΗ ΕΙΣ ΡΟΜΗΝ
  ΕΠ'ΕΥΚΑΙΡΙΑΤΟΝΕΟΡΤΩΝ
  ΤΗΣ ΙΤΑγΙΗΣ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑΣ
  ΑίίΙΙΑΕΤΑΙ ΠΟΛΝΤΙΚΗ 2ΗΜΑΣΙΑ
  ΑΘΗΝΑΙ 3 Ίανουαρίου (τού άν-
  ταποκριτού μας).—Πληροφορίαι έκ Ρώ
  μης άναφέρουν "ότι ή μετάβασις έκεΐ
  τοΰ Καγκελλαρίου Χίτλερ θά συγχρο-
  νισθή μέ τάς εορτάς τής Ίταλικής αύ-
  τοκρατορίας.
  Είς τόν,Χίτλερ προετοιμάζεται με-
  γαλοπρεπής ύποδοχή. Αέν άπακρύπτε-
  ται δέ ότι είς την νέαν συνάντησιν Μου¬
  σολίνι καί Χίτλερ θά συζητηθή ή διε-
  Ονής κατάστασις καί ό τρόπος καθ* όν
  Οά εκδηλωθή καλύτερον ή ένιαία πολι-
  τική τού άξονος Βερολίνου— Ρώμης—
  Τόκιο έναντι των διεθνών ζητημάτων.
  ΣΥΝΕΧΙΖΟΝΤΑΙ ΕΙΣ ΤΗΝ ΣΑΓΚΑΗΝ
  ΑΙ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΉ ΕΝΕΡΓΕΙΑΙ
  ΤΩΝ ΚΙΝΕΖΩΝ ΑΤΑΚΤΟΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 3 Ίανουαρίου (τού
  άνταποκριτού μας).— Αγγέλλεται έκ
  τής "Απω Άνατολής ότι είς την Σαγ-
  κάην συνεχίζονται είς βάρος των Ία-
  πώνων αί τρομοκρατικαί ενέργειαι των
  Κινέζων.
  Αί ενέργειαι αυται όφείλονται είς
  Κινέζους άτάκτους άνήκοντας είς διαλυ-
  Οέντα στρατιωτικά σώματα καί έκ των
  οποίων κατήρτισθησαν είοΊκαί τρομο¬
  κρατικαί όμάδες κρυπτόμεναι είς διά¬
  φοραι σημεία^ τής ζώνης τής Ίαπωνικής
  κατοχής καί ιδίως έν Σαγκάη, όπου καί
  δρώσιν ηδη.
  Αποστόλη στρατοΰ είς Αίδιοπίαν.
  Αί έπιζωοτίαι είς την Γερμανίαν.
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ (ραδιογρ).— Αί
  έφημερίδες σχολιάζουσαι την
  αποστολήν δυνάμεων έξ έπι-
  λέκτων μελανοχιτώνων είς Ά-
  βησσυνίαν, τονϊζουν δτι τό
  έργον τής άποκαταστάσεως
  τής τάξεως είς Άβησσυνίαν
  συνεχίζεται εισέτι υπό των
  Ίταλικών άρχων χωρίς τουτο
  νά σημαίνη |δτι αποκατεστά¬
  θη έν τή χώρα ταύτη πλήρης
  τάξις δυναμένη νά εξυπηρε¬
  τήση ιδίως τα συγκοινωνια-
  κά έργα καί την εκμετάλ¬
  λευσιν τοΰ φυσικοΰ πλούτου
  τής χώρας υπό τής Ιταλίας.
  ΛΟΝΔΙΝΟΝ (ραδιογρ.). —
  Πληροφορίαι έκ Βερολίνου
  άγγέλλουν δτι τα κρούσματα
  τής έπιζωοτίας είς την Γερ¬
  μανίαν συνεχίζονται λαμβά-
  νοντα μάλιστα άνησυχητι-
  κάς διαστάσεις. Μέχρι τέλους
  τουλάχιστον Δεκεμβριού ή έ»
  πιζωοτία αυτή φέρεται προι-
  οΰσα σταθερώς άποδεκατί-
  ζουσα κυριολεκτικώς τα ζώα
  είς την ύπαιθρον χώραν Τα
  ληφθέντα έν τώ μεταξϋ μέ-
  τρα υπό τής κυβερνήσεως τού
  Ράϊχ δέν φέρονται τελεσφο-
  ρήσαντα.
  Ή 5Οετηρίς τοΰ κ. Δροσοπούλου.
  Τα σταλέντα συγχαρητήρια τηλ)ματα.
  Επί -τίί προχθεσινή έπβτείω τής
  50ετηρίδος τοΰ Διοικητοΰ τής Έ-
  θνικής Τραπέζης κ. Ιωάν. Δροσο-
  πούλου τού έστάληβαν εντέυθεν
  τα κάτωθι ουγχαρητήρΐα τηλε-
  γραφήματα.
  ΥΠΟ ΤΟΥ ΣΕΒΑΣ. ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ
  μών συναλλασσομένων κόσμον>
  καί κοινωνικόν σύνολον διά Ί-
  στορικοΰ Ίδρύματος.
  Εμπορικόν 'Επιμελητηριον Η¬
  ρακλείου.
  Πρόβδρος Γεωργιάδης
  ΤΟΥ ΒΙΟΤ. ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
  ΑΦΙΧΘΗ ΧΟΕΣ ΕΙΣ ΑΘΗΝΑΣ
  Η Α.Β.Υ. Ο ΔΙΑΔΟΧΟΣ ΠΑΥΛΟΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 3 Ίανουαρίου (τοΰ άν
  ταποκριτοΰ μας). — Σήμερον άφίχθη
  έκ Γερμανίας είς Αθήνας ή Α.Β.Υ.
  ο Διάδοχον Παύλος. Είς τόν Διάδο¬
  χον εγένετο θερμή ύποδοχή υπό των ε¬
  πισήμων καί τοΰ παραστάντος κατά την
  άφιξιν αυτού κόσμου.
  ΕΞΕΔΟΘΗ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
  ΤΗΣ ΤΕΛΕΤΗΣ ΤΠΝ ΓΑΜΩΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 3 Ίανουαρίου (τού άν-
  ταποκριτοΰ μας). — Σήμερον εξεδόθη
  καί εκοινοποιήθη τό επίσημον πρόγραμ-
  μα τής πομπής καί τής τελετής των γά-
  μων τοΰ Αιαδόχου καί τήςπριγκηπίσσης
  Φρειδερίκης ορίζον τάς θέσεις των επι¬
  σήμων, τα τής τάξεως, παρελάσεως, ιε-
  ροτελεστίας είς τόν Μητροπολιτικόν να¬
  όν κλπ.
  Ιωάννην Δροσόπουλον Διοικη¬
  τήν 'Εθνικής Τραπέζης Αθήνας.
  Έκπροαωπος Έκκλησίας Κρήτης
  άείποτε έπαινοΰση; είλικρινεϊ;
  έντίμους εργάτας κοινωνικής αλ¬
  ληλεγγύης καί προόδου καί τέ¬
  κνον πόλεως Ηρακλείου πολλα-
  χώς αίοθανθεΐση; ευεργετικήν
  προνοιαν ής προΐστααθε 'Εθνικης
  Τραπέζης αΐσθάνομαι βαθείαν
  χαράν επί σήμερον πανηγυρικαϊς
  υπέρ υμών έκδηλώσεσιν Έλληνι-
  χιις κοινωνία; ερχόμενος υμίν
  μακράν βταδιοδρομίαν.
  Μητρβπολίτης Κρήτης.
  Τιμόβεο;
  ΤΟΥ κ. ΔΗΜΑΡΧΟΥ
  Δημοτικόν Συμβούλιον συνελ¬
  θόν είς έκτακτον συνεδρίασιν ό·
  λομελείας μέ έξουσιοδότησεν ό¬
  πως ύποβάλλω "Υμίν θερμα συγ¬
  χαρητήρια επί συμπληρώσει πεν-
  τηκονταετοΰς ανεκτιμήτου άπο
  δοτικής υπηρεσίας έν τώ μεγαλυ
  τερω καί άρχαιοτερω πιστωτικώ
  Έπ' έξαιρετικώ γεγονότι έορτα-
  σμοϋ πεντηκονταετπρίδος βας έ-
  παγγελματικός βιοτεχνικός κό
  σμος Κρήτης συγχαίρει έγκαρδί-
  ω; εύχομενος ολοψύχως υγείαν
  καί μακροβιότητα έπ' άγαθφ 'Ε-
  θνιχης μας Οίκονομίας.
  Έπαγελματικον Βιοτεχνικόν
  Έπιμελητήριον Ηρακλείου.
  Κοσμαδάκης
  ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
  Η Χ8ΕΣΙΝΗ
  ΕΙΣ ΤΗΝ
  ΠΑΤΡΟΚΤΟΝΙΑ
  ΑΘΗΝΑΙ 3 Ίανουαρίου (τοΰ
  άνταποκριτού μας).—Σήμερον είς την
  αυνοικίαν Κολωνού έλαβε χώραν τραγι¬
  κον οίκογενειακόν δράμα. ΊΙ Ευγενία,
  θετή κόρη τοΰ Αναστασίου Λΐαχαίρα
  έφόνευσε τόν τελευταίον. Τό νέον δρά¬
  μα κράτει έν συγκινήσει την Αθηναϊ¬
  κήν κοινωνίαν.
  Ίδρΰματι Χώρα; καί ευχάς όπως
  έν ΰγεία συνεχίαητε μακράν δι¬
  οίκησιν Κοινωφελούς Ίδρύματος
  έπ' άγαθώ Οικονομικήν ζωη; Κρά-
  τους καί γενικώτερον έπ' ωφελεία
  "Εθνους. Ευχαρίστως κα'ι με-
  τά συγκινήσεως έκτελων απόφα¬
  σιν Δημοτικοΰ Συμβουλϊβυ υπο-
  βάλλω άτομικώς συγχαρητήρια
  καΐ εγκαρδίου; Ευχάς ώς καί την
  πραγματικήν ευγνωμοσύνην τοΰ
  Δημου όστις είς παρεχομένην έ-
  κάατοτε 'Υμετέραν συνδρομήν
  έλπίζει όλοκλήρωσιν προγράμμα
  τέ; τού.
  Δήμαρχος Ηρακλείου.
  Γεωργιάδης
  ΤΟΥ ΕΜΠ. ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
  Διοικητικόν ημών Συμβούλι¬
  ον συνελθόν επί αύριανή έπετείω
  συμπληρώσεω; πεντηκονταετοΰς
  γονιμωτάτης κα'ι εΰεργετικής στα
  διοδρομίας Υμών παρά πρώτω πι-
  οτωτικφ "Υδρϋματι Χώρας ένε-
  τείλατο ημίν ΰποβάλωμεν εΐ-
  λικρινή συγχαρητήρια καί θερ¬
  μάς ευχάς υπέρ 'Υμετερας ΰγείας
  καί εϋημερίας πρό; συνέχισιν με-
  γαλειώδους έ'ργου εΰεργετούντο;
  τή έμνπευσμενη πρωτοβουλία Υ-
  'Εμπορικό; Σύλλογο; Ήρακλεί
  ου αυνεορτάζων αυριανήν επέ¬
  τειον πεντηκονταετοϋς φωτεινής
  σταδιοδρομίας 'Υμετερας Πρόσω-
  πικοτητο; πρώτον Πιστωτικόν
  "I-
  όρυμα Χώρας ύποβάλλει δι' έμοΰ
  διαθέρμους ευχάς ίνα θεία Χάρι-
  τι συνεχίσητε επι μακρόν μεγα-
  λοφυές καΐ γονιμον Υμών έργον
  επ1 ωφελεία συναλλασσομενου Έ-
  μπορικοϋ κοσμου καΐ 'Εθνικής Οι¬
  κον ομίας.
  Έμπορικό; Σύλλογος Ηρα¬
  κλείου.
  Πρόεδρο; Γιαλεράκη;
  ΛΙΜΕΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
  Λιμενική 'Επιτροπή μνήμων
  θίκονομικής ένισχύσεω; λιμένι·
  κοϋ Ταμείου καί προσφάτου τοι¬
  αύτη; πρό; κατασκευήν κρηπιδω·
  μάτων Λιμένος Ηρακλείου ΰπο-
  βάλλει επί πεντηκονταετηρίδι 'Ε-
  θνικών Υμών ϋπηρεσιών έν Έ¬
  θνική Τραπέζη θερμά συγχαρη¬
  τήρια καί ευχάς μακροβιότητο;
  έπ' άγαθώ 'Εθνικής Οίκονομίας.
  Προεδρος Λιμενικπς Έπιτρο-
  πής.
  Γεώργιος Μιτσοτάκη;
  ΓΕΩΡΓ. ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
  Επί συμπληρώοει πεντήκοντα·
  ετού; έθνωφελοϋς δράσεώς υμών
  πρώτον Πιστωτικόν ΐδρυμα, Γε
  ΕΝΩΣΙΣ ΣΥΝ)ΣΜΩΝ
  "Ενωσις Συχθσμών Ν. Ήρακλεί
  ου επί έπετείω συμπληρώσεως
  πεντηκονταετοΰς εΰεργετικϋς στα
  διοδρομίας είς πρώτον Πιστωτικόν
  "Ιδρυμα Χώρας κοινωνίαν. Ι'Εμπύ
  ριον, Γεωργίαν καί ανάπτυξιν Συ
  νεταιριστικοΰ πνεΰματος ΰποβάλ-
  λει διαπύρους 'εύχας μακροημε-
  ρεΰσεως πρός συνέχισιν γονίμω-
  τάτου Ιργου υμών.
  "Ενωσις Συν)σμών.
  Βαρούχας
  ΚΙΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΩΝ
  Επί πεντηκονταετηρίδι αα;
  παρακαλούμεν δεχθήτε θερμά
  συγχαρητήρια ημετέρα; οργανώ¬
  σεως εΰχομένη; πολλά τα έτη υ¬
  μών πρό; συνέχισιν κοινωφελούς
  εργου σας.
  "Ενωσις Κιτροπαραγωγών Κρή¬
  της. ______
  ΣΤΑΦΙΔΕΞΑΓΩΓΕΩΝ
  ΚΑΤΟΠΙΝ ΣΚΛΗΡΟΤΑΤΟΝ ΜΑΧΟΝ
  ΑΝΑΚΑΤΕΛΗΦΟΠΟ ΤΕΡΟΥΕΛ
  Η ΕΠΙΘΕΣΙΣ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΟΥ ΑΡΑΝΤΑ
  ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΕΙΣΕΤΙ
  ΑΘΗΝΑΙ 3 Ίανουαρίου (τού ά«
  ταποκριτού μας).—Πληροφορίβιιι έκ 11<α ρισίων άναφέρουν ότι οί έθνικοί κατό¬ πιν σκληροτάτων, αίματηρών μαχών ά- νακατέλαδον τό Τερουέλ. 'ΙΙ επίθεσις τού άπελευθερώσαντος τό Τερουέλ στρατηγοΰ Άράντα συνβ χίζεται καθ* ά αγγέλλει ή Σαλαμάνκ* επί μετώπου πολλών χιλιομέτρων καί μέ αντικειμενικόν σκοπόν την άπώθη· σιν των κυβερνητικαί πρός την ,γραμ. μην Βαλενθίας—Λ ~ ΕΒΟΜΒΑΡ&ΙΣΟΗ ΚΑΙ ΠΑΛΙΝ ΣΦΟΛΡΟΣΗ ΒΑΡΚΕΛΟΝΗ ΑΘΗΝΑΙ 3 Ίανουαρίου (τοΰ άνταποκριτοΰ μας).— Αγγέλλεται εκ τοΰ έξωτερικοΰ ότι έθνικά άεροπλάνα έβομβάρδισαν σφοδρώς την Βαρκελώ- νην. Έξ έθνικής πηγής ανακοινούται ότι τα άποτελέσματα τοΰ βομβαρδι- σμού τούτου υπήρξαν καταστρεπτικά. Τό Διοικητικόν Συμβουλιον Συνδεσμου Σταφΐδεξαγωγεων συ¬ νελθόν έκτάκτως πεντηκονταετη¬ ρίδι φωτεινής δράσεω; υμών έν τή 'Εθνιχή Τραπεζη ψηφίζει έκ- φρασθώσιν υμίν θερμά συγχαρη¬ τήρια. Πρόεδρο; Συνδεσμου Σταφι- δεξαγωγεων. Γεώργιος Φλώρο; ΕΜΠΟΡΩΝ ΥΦ ΑΣ ΜΑΤΩΝ ρακλείου ΰποβαλλει θερμά συγ χαρητήρια καΐ είλικρινεϊς ευ¬ χάς συνεχίσεω; επί μακρόν γονι- μωτάτη; έθνωφελοΰ; δράσεω; υ¬ μών. Γεωργοεπιμελητήριον. Δαφερμος Σΰλλογος Έμπόρων 'Υφασμά- των ψιλικών Ηρακλείου συγχαί- ρων επί πεντηκονταετηρίδι αας ευχεται βίον μακρόν καΐ συνέχι¬ σιν έπωφελοΰς δι' Εθνικήν Οίκο- νομίαν δράσεώς σας. Προεδρος Τσκχάκη; ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ Διοικ. Συμβούλιον ΣυλλόγουΠρο στααίας Ίδιοκτησίας συγχαϊρονέ- πΐφωτεινίί Έθνωφελή δράσει υμών επί ολόκληρον πεντηκονταετίαν έκφράζον δέ καί την ευγνωμοσύ¬ νην τού πολλαπλώ; εΰεργετουμέ- νου κτηματικοϋ κόσμου υπό πρώ- του Πιατωτικού Ίδρΰματος χάρις έπιδεικνυομενω 'Υμετέρω ένδια- ΟΙ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟΙΑΠΟΚΡΟΥΟΥΝ ΤΑΣ ΕΠΙΘΕΣΕΙΣ ΤΟΗ ΕΘΝΙΚΟΝ ΑΘΗΝΑΙ 3 Ίανουαρίου (τού άν· ταποκριτοΰ μας). — Τηλεγραφούν έκ Βαρκελώνης ότι εξεδόθη έκεΕ ανακοι¬ νωθέν τονίζον ότι αί έπιθεσεις τ<ον έ- θνικών παρά τό Τερουέλ άποκρούοντας υπό των κυβε-ρνητικών οΐτινες συγκεν- τρώνουν μεγάλας δυνάμεις μέ τήν< ά- πόφασιν νά παρεμποδίσουν κάθε προέ. λαηιν των έθνικών πέραν τής πόλεως. ω'ργικόν 'Επιμβλητηριβν Ή·^φ:ροντι ΰπββάλλει' έκφρασιν αϊ- π»νΐικ[«<ι ίι«ΛΒ/»ιι.».ι θεηιιήτ «■■>« Γα8ημάτων άπείρου εκτιμήσεως καί
  9ερμοτάτας ευχάς ίιγείας Υμών
  πρός συνέχισιν πολυτίμου προστα
  οίας έθνικών συμφεροντων.
  Σύλλογο; Προστασία; Ίδιοκτη
  βίας. Προεδρος
  Παναγιώτης Πρατικάκης
  ΟΙ ΚΕΡΔΙΣΜΕΝΟΙ
  ΑΡΙΘΜΟΙ ΤΟΥ ΛΑΧΕΙΟΥ
  ΟΙ ΙΑΠΟΝΕΣ ΕΠΙΤΙΒΕΝΤΑΙ
  ΕΙΣ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗΝ ΤΣΙΓΚΤΑΟ
  ΑΘΗΝΑΙ 3 Ίανουαρίου (τού
  άνταποκρ'.τοΰ μας). — Τηλεγραφοΰν έκ
  Σαγκάης ότι οί Ίάπωνες βυγκεντρώ-
  σαντες μεγάλας δυνάμεις έπιτίθενται είς
  την περιοχήν τού Τσβγκτάο. Ή άμυ-
  να πάντως των Κινέζων κρίνεται υπο-
  λογίσιμος.
  ΑΦΙΚΝΟΥΝΤΑΙ
  ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΙ
  ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 3 Ίανουαρίου (τού άν¬
  ταποκριτοΰ μας).— Άργά τα άπόγευ-
  μα αναμένονται είς Αθήνας οί πρ γκη-
  πες Ανδρέας καί Χριατόφορος οΐτινες
  καί θά παράσχουν είς τούς γάμους τού Ι
  Διαδόχου Ηαύλου. Τούς πρίγκηπας
  θά ύποοεχθούν οί έπίσημοι καθώς καί
  Γενομένης κληρώσεως τοΰ
  λαχεΐου τού στόλου εξήχθη¬
  σαν οί κάτωθι πρώτοι άριθ-
  μο(: 13304 Β κερδίζων δρ. 500.
  ΟΟΟ, 13304 Α δρ. 3ΟΟ.ΟΟΟ, 13
  304 Γ δρ. 200 000, 31436 Β
  100 000, 31436 Α 80.000, 31
  436 Γ 50000, 49277 δρ. 30.000
  11334 δρ 10 000 καί 32.672
  δρ. 10.000.
  Η ΕΞΑΓΩΓΗ ΕΙΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑΝ
  ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ ΕΙΔΟΝ
  Υπό τού ύπουργείου των
  Οίκονομικών ένετάλθησαν αί
  τελωνειακαί αρχαί δπως επι
  τρέπωσι μόνον βάσει αδείας
  τής Τραπέζης τής Ελλάδος
  την εξαγωγήν είς Γερμανίαν
  πάσης φύσεως έλληνικών προ-
  ϊόντων είς περίπτωσιν καθ* ήν
  ό έξαγωγεύς δέν παρουσιάζει
  άδειαν είσαγωγής είς Γερμα
  νίαν έκδεδομένην υπό τής άρ
  μοδίας γερμανικής άρχής.
  ΑΙ ΤΕΑΩΝΕΙΑΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ
  ΠΑΡΑΣΗΜΟΦΟΡΙΑ
  ΕΠΙΣΚΟΠΟΝ
  Αί είσπράξεις τοθ τελωνεί-
  ου Ηρακλείου κατά τόν λή¬
  ξαντα μήνα άνήλθον είς δρ.
  10.988.345.4Ο_______
  ΑΠΟΠΕΙΡΑ ΑΥΤΟΚΤΟΝΙΑΣ
  Απεπειράθη χθές ν'αύτοκτο
  νήση λαβών δόσιν άξαλικοθ ό-
  έκπρόσωποι των Δημοτικών Άρχών ξέος ό μαθητευόμενος ράπτης
  Αθηνών. ' Κωνστ. Ρουσάκης.
  Διά βασιλικοθ διατάγματος
  απενεμήθη ό Χρ. Σταύρος τοΰ
  Β. Τάγματσς Γεωργίου τοΰ Α'
  είς τούς έπισκόπους Ρεθύμνης
  καΐ Αύλοποτάμου κ. 'ΑΟανά
  σιον, Λάμπης καί Σφακίων κ
  Εύμένιον καί Ίερδς καί Ζητεί
  άς κ. Φιλάθεον._________
  Η ΧΟΡΗΓΗΣΙΣ ΑΔΕΙΩΝ
  ΟΔΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΝ
  ΤΑ ΕΠΙΑΟΙϊΙΑΤΑ ΤΩΝ ΑΝΑΠΗΡΟΝ
  ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
  Παρετάθη διά νόμου μέχρ
  31ης Δεκεμβριού 1939 ή τεθεΐ
  σα απαγόρευσις χορηγήσεως
  έπαγγελματικών άδειών όδη
  γων αύτοκινήτων. Κατ' έξαί
  ρεσιν διά την περιφέρειαν τής
  Γεν. Διοικήσεως Κρήτης έπε
  τράπη ή χορήγησις 25 τοιού¬
  των άδειών.
  ΔΙΕΤΑΧΘΗ ΣΗΜΑΙΟΣΤΟΛΙΣΜΟΓ
  ΕΠΙ ΤΗ ΑΦΙΞΕΙ ΤΗΣ ΦΡΕΙΑΕΡΙΚΗΣ
  Άπό τής αυριον, ημέρας εί-
  σόδου είς τό ελληνικόν έ'-
  δαφος τής Α. Β. Υ. τής πριγ-
  κηπίσσης Φρειδερίκης μνη
  στής τοΰ Διαδόχου Παύλου
  καΐ μέχρι τής 11 τρέχ , άπαν-
  τα τα καταστήματα καΐ αί
  οικίαι δέον νά σημαιοοτολι-
  σθώσιν. _____________
  ΠΡΟΣΑΡΑΞΙΣ ΑΤΜΟΠΛΟΙΟΥ
  Συνεπεία βλάβης τοΰ πηδα-
  λίου τού προσήραξε προχθές
  την νύκτα παρά τάς έμπρο¬
  σθεν τοθ λιμένος Άγίου Νι-
  κολάου νησίδάς τό ατμόπλοι¬
  ον «Σΰρος».
  Κατόπιν σχετικής διαταγής.
  οί διαμένοντες είς τάς επαρ¬
  χίας άνάπηροι δέον νά μερι-
  μνήσουν διά την είσπραξιν
  μέχρι 15ης τρέχ., των απο¬
  σταλέντων έπιδομάτων λόγω
  των έορτών. Παρερχομένης
  τής προθεσμίας, τα έπιδόμα-
  τα θά έπιστραφώσιν είς τό
  Κεντρικόν Ταμείον Θυμάτων
  Πολέμου ώς άζήτητα.
  ΟΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΙ ΓΕΩΠΟΝΟΙ
  Ό είς τάς τάξεις τοθ στρα-
  τοΰ ύπηρετών γεωπόνος έκτα-
  κτος γραμματεύς β'. τάξεως
  Ανδρέας Παπαδαντωνάκης
  ετοποθετήθη δι' αποφάσεως
  τοϋ ύπουργοΰ Γεωργίας είς
  την διάθεσιν τής Γεν. Διοική¬
  σεως Κρήτης Ίνα χρησιμοποι-
  ηθή ώς κοινοτικός γεωπόνος.
  Η ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ
  Εδημοσιεύθη άναγκαστικός
  νόμος διά τού όποίου τροπο-
  ποιοθνται συμπληρούμενοι οί
  μέχρι τοθδε έκδοθέντες περί
  άποκαταστάσεως προσφύγων
  νόμοι.
  Η ΥΔΡΕΥΣΙΣ ΒΟΡΡΩΝ
  Τό υπουργείον Κρατικάς 'Υ
  γιεινής καί Αντιλήψεως ένέ-
  ρινε την χορήγησιν 75 000 δρ.
  διά την βελτίωσιν τής υδρεύ¬
  σεως τής Κοινότητος Βόρρων.
  ΑΠΩΝΕΣ ΒΑ ΚΑΤΑΛΑΒΟΥΝ
  ΕΝΤΟΣ ΟΛΙΓΟΥ ΤΟ ΤΣΙΓΚΤΑΟ
  ΑΘΗΝΑΙ 3 Ίανουαρίου (τού άν
  ταποκριτού μας).— Νυκτερινά τηλε-
  γραφήματα άναφορικώβ πρός την έπί-
  Οεσί,ν των Ίαπώνων εναντίον τής πό¬
  λεως Τσιγκτάο, βεβαιούν ότι οί
  πωνες θά καταλάβουν τούτο έντός
  γου, των Κινέζων άδυνατούντων νά
  συνβχίσουν αποτελεσματικώς την άμυναν
  αυτών.
  Ίά
  όλί«
  ΕΙΣ ΤΗΝ ΜΑΛΑίΑΝ ΕΠΙΚΕΙΤΑΙ
  Η ΕΠΙΟΕΣΙΣ ΤΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟΝ;
  ΑΘΗΝΑΙ 3 Ίανουαρίου (τοΰ .άν
  ταποκριτού μας).—Νεώτεραι πληροφο¬
  ρίαι έκ Παρισίων φέρουν ώς έπικειμέ-
  νην την επίθεσιν των κυβερνητικαί εναν¬
  τίον τής Μαλάγας. "Αλλαι πληρο¬
  φορίαι ίσχυρίζονται ότι ·ή επίθεσις
  αυτή επί τού παρόντος έματαιώθη.
  ΤΑ ΣΟΒΙΕΤ ΑΠΟΒΛΕΠΟΥΝ
  ΕΙΣ ΤΗΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΙΝ ΣΤΟΛΟΥ
  ΑΘΗΝΑΙ 3 Ίανουαρίου (τού άν¬
  ταποκριτοΰ μας).— Νεώτεραι είδήσεις
  έκ Λονδίνον) άναφέρουν ότι ή πληροφο-
  ρία περί ιδρύσεως χωριστού έπιτρο-
  πάτου των Ναυτικών, αντιστοιχούντος
  είς τό παλαιόν Τσαρικόν ναυαρχεϊον
  τής Πετρουπόλεως, άπασχολεΐ τούς
  Άγγλικούς ναυτικοϋς κύκλους. Καθ'
  α βεβαιούται σχετικώς, τα Σοβιέτ άπο-
  βλέπουν είς την δημιουργίαν έντός αυν-
  τόμου χρονικοΰ διαστήματος ίσχυρο-
  τάτου στ,όλου, ύπολογισίμου υπό των
  λοιπών εθνών, πράγμα τό οποίον καθ'
  ά ίσχυρίζονται οί κύκλοι τού Αονδίνου,
  δέν συμβαίνει σήμερον.
  ΣΗΜΛΝΤΙΚΟΙ ΟΙ ΕΞ
  ΤΟΥ 1938 ΕΙΣ ΤΗΝ ΓΕΡΜΑΝΙΑΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 3 Ίανουαρίου (τού άν-
  ταποκριτού μας).— Έκ τοΰ έξωτερι-
  κοΰ αγγέλλεται ότι τό|πρόγραμμα των
  έξοπλισμών είς την Γερμανίαν κατά
  τό 1938 προβλέπει σημαντικήν αύ¬
  ξησιν των μηχανοκινήτων μέσον, τής
  άεροπορικής δυνάμεως καί ναυπηγήσεις
  μονάδων τού στόλου άνταποκρινο-
  μένων είς τα σύγχρονα ναυτικά μέσα
  τοΰ πολέμου καί εξασφαλιζουσών ταχύ-
  τητ« καΐ άντιανροπορικήν άμυναν.
  ΚΑΘΗΜΕΡ
  *>-
  των διι
  {.«« «ειρ*,
  ϊτ Χ- δεδομένων,
  35 βλ»; τας δυνατ
  τάς δυνχτβτη-|
  μέχρ·
  ι της,1 ά$.ο«β»β'·>μενΠ Κβ1'
  ώ; χαλλιεργβυμβνη
  ϊμϊ χαλλιατα ν' ««««
  ^χαρποΰς όσοι είναι
  ,ροιχχι την 3ΐτ«ρκΐ»«ν|
  ;δν έξαγωγών γεωρ-
  ρών είδών χά» »δί« νωπών
  -άν χ«ϊ άμπελουργικών
  βι ελχιουργιχών προϊβντων
  ι χ-ϋξηβ-. Τβ ελληνικόν υ-
  :ίνχφο; έπίαης περιχλείε» *»ί
  ΐ^χολπους τού τεραστιβάπβ
  ίιμβτα μεταλλευματων πβύ
  ^κοοοϋν ν' άποβοΰν «νε-
  {ίντλητος πηγη πλούτον
  *>κτ ν« οργανωθή ή **'
  Νλλενβίς τού.
  Ή χτηνοτροφία έπίσης ε
  Ι!) ίίφύχατχ περιθώρια άνα
  *τυξε.»ς, άρχεϊ να όργανω
  ^ μί αύγχρονα έηιστημο
  «χ» ουοτήματ* καί νά Ι
  ΙΒ1Ρ)ϊ») ή οίκόαιτος τβιαύτ
  ^. ΚαΊ αί θαλασααι β
  «ΐίλοϋν χολοσαιαίον πλοί
  "ν, μέ τβ!^ απείρους μ»
  ^ των βπου είμπορβί
  «®ΡΥ*νω8οΰν ίχβυβτρ*
  ν όργοινώσωμεν κι
  ΤΛ~-------------- την < όργα «κόμη εύρ άναπτύξει 8 * . ό τ ο»ν αρ '■.'·*μετ*λλευαι; τού ό; ™«λο·οτβυ >,α·ν τών 8βιλί
  'βηαβΐΜρί,ν, τβτ« θά ύη
  ιυ^ββνβιαιΐπρώτ»! δ
  «"""^τος τής παραγω'
  εύθηνότερον. Ι
  ν θα αϋξήσωι
  τών γεωργΐ)
  Λντας 6ιοκγωγβ
  ύ£ ΡνβΗπχαν»κών εί
  0>βΙ μεταλλευμάι
  Ψ«ριχών κ.
  ΆλΤ!
  ' *5 Ο*
  ,ηΡ*5 τούτο 3«
  ι ^ν^, ν ζπτηματων
  ων της
  ' ««στηματοι

  την «Χ»;