95237

Αριθμός τεύχους

4756

Χρονική Περίοδος

Α' 1938

Ημερομηνία Έκδοσης

5/1/1938

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ 1276
  ΙΙΆΦΠΑ ΤΥΙΙΟΪΡΛΦΗΛ
  ΟΔΟΙ Μΐν>1*νΓ'ΟΥ
  ΣΥΝΛΡΟΜΑΙ:
  ΤΕΤΑΡΤΗ
  ΑΐγύίΤΐοΐ'
  έτησία ) ιρηι 'ί
  έξ« μηνός ί?
  Άμεριχής
  έτησια δολ. 15
  5
  Γξάμηνος » 8
  Τιμή
  ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ
  κατά φύλλον
  Δραχ 2
  1938
  ΥΠ£Υ8ΥΚ0Σ ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΘΡ. Μ. Σ [ΛΥΡΑΚΗΣ
  ΔΙΕ.ΥΘΥΝΊΗΣ: ΑΝΔΡ. Μ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ ΚΡΗΤΗΣ 1-1 Οί. 23ΟΝ
  ΑΡΙθΜ. ΦΥΛΛΟΥ
  Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΡΡΩΕΙΣ
  ΚΑΙ ΑΝΑ1ΗΜΙ0ΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ
  Είμεθα έξ έκείνων οί ©-
  ποΐοι πιστεύουν ότι τό σύ-
  στημα τού ©ίκονομικοΰ φι-
  λελευθερισμοΰ είς τό πεδί¬
  ον των διεθνών συναλλα-
  γών είναι πολύ προτιμώ¬
  τερον άπό τόν έγκαινιασθέν
  τα εσχάτως θεσμόν τής
  κλειστής οϊκονομίας. Άλλά
  πιστεύομεν συγχρόνως ότι
  τό σύνθημα τής οικονομι¬
  κάς αύταρκείας τής χώρας
  διά τής αυξήσεως τής έ-
  θνικής παραγωγης δέν έρ¬
  χεται είς άντίθεσιν πρός
  τάς θεωρητικάς μας αύτάς
  αρχάς. Αντιθέτως μάλιστα,
  φρονούμεν ότι τό σύνθημα
  αΰτό θά πρέπε» νά αποτε¬
  λέση την βάσιν των μελ-
  λοντικών μας κατευθύνσεων
  καί ν' αποβή τό σύνθημα
  τής ένσαρκώσεως ©λων των
  έθνικών μας προσπαθειών.
  Διότι, όπως εχομεν "τονί-
  σει καί άλλοτε κατ' επανά¬
  ληψιν, μόνον ή ,,οίκονομι-
  κή αύτάρκεια καί η αύξη¬
  σις τού έθνικοϋ πλούτου θά
  μάς εξασφαλίση καί την
  πραγματικήν καί αληθή ε¬
  θνικήν ανεξαρτησίαν.
  Καί είναι εύτύχημα, ότι
  την αλήθειαν αυτήν κατε¬
  νόησε πλήρως ή σημερινή
  κυβέρνησις καί εστρεψε πρός
  την κατεύθυνσιν αυτήν ό¬
  λας της τάς προσπαθείας.
  Ή Ελλάς ώς άποδεικνύε-
  ται έκ τής πείρας καί των
  στατιστικήν δεδομένων, έχει
  εύτυχώς όλας τάς δυνατότη-
  τας νά αυξήση μέχρΊ τού δι-
  πλασίου τόν πλούτον της. Ή
  γή της,] άξιοποιουμένη καί
  καλώς καλλιεργουμένη είμ-
  πορεΐ κάλλιστα ν' αποδώση
  τόσους καρπούς οσοι είναι
  άρκετοί καί την σιτάρκειαν
  νά εξασφαλίση καί την αύ¬
  ξησιν των έξαγωγων γεωρ-
  γικών είδών καί ιδία νωπών
  καρπών καί άμπελουργικών
  καί έλαιουργικών προϊόντων
  ν' αυξήση. Τό ελληνικόν ύ-
  πέδαφος επίσης περικλείει είς
  τούςκόλπους τού τεράστιαάπο
  θέματα μεταλλευμάτων πού
  ειμπορούν ν' άποβοΰν άνε-
  ξάντλητος πηγή πλούτου
  άρκεΐ νά οργανωθή ή εκ¬
  μετάλλευσις τού.
  Ή κτηνοτροφία έπίσης έ¬
  χει ευρύτατα περιθώρια άνα-
  πτύξεως, άρκεΐ νά οργανω¬
  θή μέ σύγχρονα έπιστημο-
  νίκά συστήματα καί νά ε¬
  νισχυθή ή οίκόσιτος τοιαύτη
  κυρίως! Καί αί θάλασσαι ά-
  ποτελοΰν κολοσσιαίον πλού¬
  τον, μέ τούς απείρους μυ-
  χούς των δπου είμποροΰν
  νά ©ργανωθοΰν ίχθυοτρο-
  φεϊα, εάν όργανώσωμεν καί
  συστηματοποιήσωμεν την α¬
  λιείαν. Φυσικά δέ καί ή Βι-
  ομηχανία εχει άκόμη εύρύ-
  τατβνΤ στάδιον άναπτύξεως.
  Διότι δταν αυξηθή ή γεωρ-
  γική παραγωγή, δταν αρχί¬
  ση ή εκμετάλλευσις τού όρυ-
  κτοΰ πλούτου καί των θαλασ-
  σίων θησαυρών, τότε θά ύπάρ
  χούν άφθονοι αί πρώται ύλαι
  καί τό κόστος τής παραγωγης
  θά είναι εύθηνότερον. Καί
  τότε έχι μόνην θά αύξήσωμεν
  τάς έξαγωγάς των γεωργικών
  προϊόντων, άλλά καί θά πε-
  ριορίσωμεν τάς είσαγωγάς ε
  ξωθεν βιομηχανικων είδών
  καθώς καί μεταλλευμάτων,
  πετρελαίου, ψαρικών κ.λ.π.
  καί θά κατορθώσωμεν ϊσως
  νά κάμνωμεν σημαντικάς έ¬
  ξαγωγάς των είδών αυτών.
  Άλλά πρός τούτο βεβαί¬
  ως χρειάζεται προσπαθεία
  έντεταμένη, βαθεΐα καΐ
  λεπτομερής μελέτη των πα-
  ραγωγικών ζητημάτων, ορ¬
  γάνωσις καί ενίσχυσις δ¬
  λων των κλάδων τής έθνι-
  *ής οίκονομίας καί πλήρης
  ένοποίησις, συστηματοποίη
  """ καί συντονισμός των
  σις
  παραγωγικών δυνάμεων.
  Εύτυχώς, την προσπάθει
  «ν αυτήν την «νέλαββν
  ήδη ή ϋημερινή Κυβέρνησις.
  Ιδίως όσον άφορά την
  Γεωργίαν, ή Κυβερνητική
  μεριμνα εξεδηλώθη έναρ-
  γής καί απέδωκεν ήδη άρ
  κετά πλουσίους τούς καρ¬
  πούς της. Καί την προσπά¬
  θειαν αυτήν συνεχίζει καί
  σήμερον. Δέν ύπάρχει δέ
  αμφιβολίαι ότι τό 1938, ή προ¬
  σπαθεία συστηματοποιήσεως
  τής έθνικής παραγωγης θά
  ένταθή έτι περισσότερον
  και θ' άποβλέψη είς την
  όλοκλήρωσιν τού παραγωγι-
  κοΰ προγράμματος τής χώ¬
  ρας.
  Τό 1937 μάς έδωκε την
  απόδειξιν ότι ή Ελλάς ει¬
  μπορεί δχι μόνον τόν σημε¬
  ρινόν πληθυσμόν της άλλά
  καί πολύ μεγαλύτερον νά
  διαθρέψη ανέτως. Τό 1938
  πρέπει νά θέση τάς βάσεις
  τής πλήρους οικονομικάς
  μας άναρρώσεως. Καί θά
  τάς θέση ασφαλώς, Τό Κρά-
  τος παρέχει δλην την συν¬
  δρομήν, την πείραν τάς
  γνώσεις καί την ηθικήν
  καί ύλικήν ^συμβολήν τού.
  Τό κεφάλαιον άρχίζει νά
  γίνεται τολμηρότερον. Καί
  ό λαός έργάζεται ήδη μέ
  περισσότερον ζήλον, μέ με¬
  γαλύτερον ενθουσιασμόν, μέ
  δύναμιν καΐ πίστιν. Καί
  οί παράγοντες αύτοι, στε¬
  νώς συνεργαζόμενοι, είμπο¬
  ροΰν νά έπιτελέσουν θαύμα-
  τα. Τό θαΰμα έπομένως
  τίς οίκ,ονομικής άναρρώσε¬
  καί άναδημιουργίας τής
  χώρας μας ειμπορεί κάλλιστα
  νά συντελεσθή. Όταν δέ ά-
  νορθωθή οικονομικάς ή Ελ¬
  λάς τότε θά έξυψωθή ασφα¬
  λώς καί εκπολιτιστικάς.
  υοριστικόν, νά *,ηιησ-£ οι/τον.
  Καΐ δέν εζήτησε.
  — Ένα θΰμα επί πλέον εις τόν
  βωμόν τής... άκαμψίας, συνεπλή
  ρωσεν ό σαρκαστής μάς συντρο-
  Άλλά θϋμα μόνον; Εις τοιαΰ-
  τα θύματα άξίζουν νομίζω κά
  ποιοι φωτοστέφανο:. 'Ή νυμφι-
  κή παστάς, είς σπανίας περιπτώ-
  σεις, απησχόλησε τούς οραματι-
  κούς συγγραφείς. Συμφωνως, του¬
  λάχιστον άπό οσα γνωρίζω, εις
  τό σημείον αύτό υπήρξε καί ή
  καθόλου κοινωνική ίστορία: Κατ'
  αρχήν, ή νύμφη ήτο φαιδρά...
  "Αν ΰπήρχε κάποιο σκοτεινον ση-
  Λεϊον είς την όλην υπόθεσιν τοΰ
  άμου αύτό εΐχε ληφθή φροντίς
  νά εξουδετερώση" συμφώνως πρός
  τό πνεϋμα' των περιστάσεων. Ου¬
  δέποτε ομως έγκατελείφθησαν τα
  πάντα είς την πιθανήν αξίαν
  τοΰ ανθρωπίνου αΐσθήματος άπέ-
  'αντι ενός σφάλματος διά τό ό-
  ποϊον ΐσως ήτο αναμφισβήτητον
  καί τό ξηρόν «άλλοθι» τού δικο-
  ομικοΰ τύπου. "Ισως να διευκρι-
  ίζετο ή κατάστασις μετά τόν μή-
  να τοΰ μέλιτος. Πρό αΰτοϋ έπε-
  ράτει ή συνθήκη είτε πρός τό
  διαζυγιον ώδευε, είτε όχι. Τό νά
  άντηχήση πυροβολισμάς διά λό-
  γουςπερισσότερον...ψυχογραφικούς
  —περισσότερον έπουσιώδεις ή ά-
  φηρημένους—ήτο κάτ: τό εντελώς
  απίθανον.
  —Ιδού δμως δτι τα παρθενικά
  ρόδα, διά τα όποϊα τόσον πανη-
  γυρικώς ωμίλησεν ό λαϊκάς τρα-
  γουδιστής, έγιναν ζήτημα θανά-
  ΟΠΟΣ ΔΙΑΒΑΙΝΕΙ Η ΖΩΗ
  ΨΥΧΪΚΑ ΔΡΑΜΑΤΑ
  ΚΑΙ ΛΑΟΣ
  Ή προχθεσινή αϋτοκτονία νεα-
  ρας νεονύμφου παρήλθεν άπαρατή
  ρηχοί άπό τούς πολλούς. Ευρέθη
  σαν δμως μερικοί πού όιηπόρησαν
  διά τόν αίσθηματισμόν της. Κά-
  τιο άπό την μακαρίαν επιφάνει¬
  αν τής ζωής, κανείς βλέπετε δέν
  πιστεύει σοβαρώς δτι ύπάρχουν
  άκόμη άνεξερεύνητοι κόσμοι. Ή
  «Τερέζα Ρακέν» τοΰ Ζολά ή οί
  ήρωες τοΰ Μπουρζέ, παραμένουν
  διά τούς άνθρώπους τής έποχής
  τα πλέον άπίθανα άνθρώπινα φαι-
  νόμενα. Καί δμως! Τό ψυχολογι-
  κόν ή απλώς ψυχικόν δραμα άπό
  αίώνων δέν αποτελεί μόνον δημι-
  ούργημα τής τέχνης. Ή ζωή τό
  εχει παρουσιάση καί τό παρουσιά-
  ζει συχνά, είς φάσεις πού είνε
  δυνατόν νά διαφεύγουν πολλές φο·
  ρές καί την τολμηροτέραν φαντα¬
  σίαν.
  Δέν έξετάζω αν ή βάσις μιας
  κοινωνική; χειρονομίας όπως ή
  προχθεσινή πρέπει νά άναδοθή
  είς φιλοτιμίαν ή τύψεις συνειδή¬
  σεως. Έκείνο πού ένδιαφέρει
  έδώ είνε ή έντασι; τοΰ ψυχικοΰ
  κόσμου, ή έπανάστασίς τού τρό¬
  πον τίνα, γύρω άπό μερικά
  παράδοξα τής ζωής, διά τα ό
  ποία δέν ένδιεφέρθη 'μέχρι τοΰ
  δέ ή κοινωνία. 'Υπήρχε είς τό
  αυνοικεσιον κάποιο τρωτάν ση
  μεΐον: Ένα άπό τα συνήθη έ
  κεϊνα παραπατήματα τής σημε
  ρινής νεότητος... Τό ήγνόου1
  όλωσδιόλου'οί συγγενεΐς; Καί άν
  δέν τό ήγνόουν, δέν θά τό έπρό-
  σεξαν όπως δλοι τοθ καιροΰ μας
  ()ύσ:ώδες έν πάση περιπτώσει
  είνε ότι ή αποκάλυψις προσέκρου
  σε είς άκαμψίαν—ό γαμβρός ήτο
  φυσικόν νά μην ήτο άνθρωπι
  ατής. Ενώπιον τής πραγματικό
  τητος αυτής ώρθώθη 2νας κόσμο;
  άνθρώπινος. Ή ψυχή, δ,τι δια-
  -ονίζε: τό βάθος τής ζωής, ^ εί*
  Ινα δευτερόλεπτον μέσα έμελέτη
  σε τό ζήτημα, τό είδε άπό 2λα·
  τα; πλευράς καί επείσθη δτι ή
  χο μάταιον, άλλ1 ϊσως-ϊοως %αΙ
  τού άντί νά μείνουν σύμβολον
  ζωής...
  Αύτό τό ρεφρα'.ν είχεν εις την
  σχετικήν συζήτησιν ί Ιμφιλοχω-
  ρήσας αΐσθηματικός. Καΐ ήτο
  σίμφωνος μέ τό [^άθος των πραγ-
  μάτων. "Αν ή παρατήρησίς τού
  τώρα ένδιέφερε καί τούς άπό πε-
  ρϋοπής κοινωνιολόγους, καί θά
  Ιλεγα καί τούς νομοθέτας ενός
  πολιτισμένου κράτους, ήτ5 άλλο
  ζήτημα.
  * *
  Υπ^ύτω δτι ή ύπόμνησις τοΰ
  λαϊκοΰ τραγουδιστοΰ είχε μίαν
  θέσιν σύμμετρον εις την προχθε¬
  σινήν αύτοκτονίαν. Άποδεικνύε-
  Ται μέ αυτήν την αύτοκτονίαν
  δτι τό τό αίσθημα, ή δυνατότης
  καί ή ένάργεια τοϋ ψυχι/οΰ κό¬
  σμου, άπομένει ζήτημα λαοϋ. Είς
  τα κατωτέρα στρώματα ύπάρχει
  ΐάντοτε τό υλικόν έκεΐνο μέ τό
  οποίον ενας άληθινός άναμορφω-
  τής θά μπορέσ^ νά χαράξη τό
  Γσιο δρόμο τού. Βεβαία ή αϊσθη-
  ματολογία τοΰ λαοθ μας δέν είνε
  άσχετος καί μέ την εθνικήν μας
  παράδοσι τής οποίας οί ρίζες ά-
  νευρίσκονται είς τό πολυπρόσωπο
  δημοτικο τραγοΰθι. Είνε δμως ά-
  διαφιλονίκητο δτι ή σημερινή λα-
  "ική ψυχή εχει καί τα συγχρονι-
  σμένα καί σαφώς ύπολογισμένα
  κριτήριά της. "Εχει άκόμη καί τή
  συγκινητική αύτοθυσία της. Αύτό
  μάλιστα τα τελευταία, φαντάζο-
  μαι δτι άπέδειξε μέ τό παραπά-
  νω ή προχθεσινή αύτοκτονία.
  ΑΣΜΟΔΛΙΟΣ
  Τα διεθνή ζητήματα
  Η
  ΠΡΟ! ε:
  ΤΗΣ ΑΓΓΛΙΑΣ
  ΤΗΣ ΕΙΡΗΝΗ!
  Άσχολούμενοι χθές μέ τα
  προγνωστικά τής έξελίξρως
  τής διεθνοΰς καταστάσεως
  κατά τό άρξάμενον έτος
  1938, έγράφαμεν δτι φαίνεται
  βέβαιον δτι θ' άναληφθή μία
  ήρωίκή προσπαθεία επιλύσεως
  τού Ίσπανικοΰ καί τού Κι-
  νεζοϊαπωνικοΰ διά την συν-
  διαλλαγήν των εθνών καί
  την είρήνευσιν τού κόσμου.
  Καί, πρίν παρέλθη εΐκοσιτε-
  τρεχωρον, τα γεγονότα μάς
  έδικαίωσαν. Την πρωτοβου¬
  λίαν αυτής τής προσπαθείας,
  την άνέλαβεν ήδη ή Μέγα
  λη Βρεττανία. ΚαΌώς άνα-
  φέρουν αί χθεσινοβραδυναί
  είδήσεις έκ Λονδίνου, ό μέ-
  χρι τούδε μόνιμος ύφυπουρ-
  γός των εξωτερικών κ. Βάν-
  τσισταρ, διωρίσθη διπλωμα¬
  τικάς σόμβουλος τής Κυβερ¬
  νήσεως Τσάμπερλαιν καί έ-
  πεφορτΐσθη νά επισκεφθή
  τοΰς Παρισίους, τό Βερο¬
  λίνον καΐ την Ρώμην, νά
  συζητήση μετά των τριών
  Κυβερνήσεων τα εκκρεμούν¬
  τα ζητήματα καί νά προπα¬
  ρασκευάζη την σύγκλησιν
  πανευρωπσϊκής συνδιασκέψε-
  ως πρός λύσιν των ζητημά¬
  των αυτών.
  Ταυτοχρόνως, ό πρόεδρος
  Ροϋσβελτ, καθώρισεν είς βα-
  ρυσήμαντον λόγον τού την
  θέσιν τής Άμερικής έ'ναντι
  των διεθνών προβλημάτων,
  καί Ετόνισεν δτι αί Ηνω¬
  μεναι πολιτειαι, έν έπιγνώ-
  σει των κινδύνων τοϋ πολέ¬
  μου, θά έργασθοΰν δι' δλων
  των δυνάμεων των διά την
  είρήνευσιν τοϋ κόσμου, έ'τοι
  μαι πάντως άνά πάσαν στιγ¬
  μήν νά έπιβάλουν τάς θε-
  λήσεις των καΐ διά τής βίας
  εάν προκληθοθν καΐ άν πα-
  ραστή άνάγκη νά προσφύ-
  γουν είς ήρωϊκά μέτρα.
  Είναι λοιπόν φανερόν δτιείσ
  ερχόμεθα ήδη είς νέαν περίο¬
  δον άποφασιστικών γεγονό-
  των, Τουτο δέ μαρτυρεΐ, έ-
  κτός τής εκδηλωθείσης διπλω-
  ματικής δραστηριότητος καί ή
  γενίκευσις των έπιχειρήσεων
  έν "Ισπανία δπου ήδη διεξά-
  γονται αί σκληρότεραι άπό
  άπό τής ενάρξεως τού πολέ¬
  μου μαχαι, Διότι έ'καστος των
  άντιπάλων θέλει νά ευρίσκεται
  είς πλεονεκτικήν πολεμικήν θέ¬
  σιν, δταν μετ* ολίγον θά δρά-
  ση έντονώτερον ή διπλωματία
  καί θά θελήση νά λάβη όρι
  στικάς άποφάσεις. Κατά πό
  σον δμως τα γεγονότα θά έ-
  χουν ώς άποτέλεσμα την ειρη¬
  νικήν εκκαθάρισιν τής διε-
  θνοθς έπιπλοκής ή θά κστα-
  στήσουν αναγκαίαν την χρη¬
  σιμοποίησιν τοθ ξίφους διά
  την λύσιν τοθ συγχρόνου γορ-
  δίου δεσμοΰ, δέν ειμπορεί βε¬
  βαίως νά προείπΓ] ουδείς μετά
  βεβαιότητος. Πάντως τό γε
  γονός δτι ή Αγγλία άναλαμ
  βάνει την πρωτοβουλίαν συγ
  κλήσεως πανευρωπαϊκής συν
  διασκέψεως, ειμπορεί νά κριθΡ)
  ώς ε'ν στοιχείον μαρτυροΰν
  βελτίωσιν είς τάς σχέσεις τό¬
  σον τής Αγγλίας όσον καί
  τής Γαλλίας μετά τής Γερμα-
  νίας καί Ιταλίας. Διότι ή
  πρωτοβουλία αυτή δέν θ' ά
  νελαμβάνετο ασφαλώς χωρίς
  την συγκατάθεσιν τής Γαλ¬
  λίας καί χωρίς νά έχη προ
  ηγηθη προλείανσις τήςόδοΰοιά
  τήςδιπλωματίαν. Καί πράγμα
  τι, τόν τελευταίον καιρόν πατ-
  ρατηρεΐται μία σχετική ΰφεσις
  έν ΕύρώπΓ| είς δλων δέ την
  αντίληψιν έχει ϋποπέσει δτι
  εάν δέν εξεδηλώθη βελτίωσις
  είς τάς σχέσεις των μεγάλων
  άντιπάλων χωρών, πάντως αί
  άντεγκλήσεις καΐ οί διαξιφι-
  σμοί δέν είναι όσον πρό και¬
  ροΰ βίαιοι. Καΐ τό γεγονός
  αύτό δίδει την έλπίδα δτι ϊσως
  ύπάρχει πρόσφορον έδαφος
  ώστε νά καρποφορήση, ή ίδέα
  τής συνδιαλλαγής καί τής εί-
  ρηνεύσεως.
  Άλλ' ή πρωτοβουλία τής
  Αγγλίας, τής οποίας βε¬
  βαίως την ειλικρίνειάν υπέρ
  τής είρήνης δέν ειμπορεί
  ν' αρνηθή ουδείς, έ'χει καί έ'-
  να άλλον άκόμη σκοπόν α¬
  σφαλώς.
  Αποβλέπει είς την περί¬
  πτωσιν τής άποτυχίας, νά
  κερδίση άφ' ενός χρόνον πό
  λϋτιμον καί άφ' ετέρου την
  συμπάθειαν τής μεγαλυτέρας
  μερίδος τής διεθνοϋς κοινής
  γνώμης, είς την συνείδησιν
  τής οποίας θά καταδικα
  σθοθν ώς ύπεύθυνοι τού νέ-
  ου πολέμου αί δυνάμεις πού
  θ' άντιδράσουν είς την Αγ¬
  γλικήν προσπάθειαν. Έν τοι¬
  αύτη δέ περιπτώσει καί αί
  Ηνωμεναι Πολιτειαι θά κρα
  τήσουν ασφαλώς έτι έντονω-
  τέραν στάσιν καΐ θά συ¬
  νεργασθούν στενώτερον μέ
  την Αγγλίαν καί Γαλλίαν τό
  σον έν Εύρώπη δσον καί έν
  τή "Απω Ανατολή
  Άλλ' είναι άκόμη πρόω-
  ρον νά ομιλήσωμεν διά τ' ά-
  ποτελέσματα τής Άγγλικής
  πρωτοβσυλίας. Τό ψρονειμώ-
  τερον είναι νά αναμείνωμεν
  την εξέλιξιν των γεγονότων,
  άφοΰ, τό τονίζομεν καί πά
  λιν, εισήλθομεν πλέον ορι¬
  στικώς είς τό στάδιον τής
  πλήρους, κατά έναν οίονδή
  ποτε τρόπον, εκκαθαρίσεως
  τής διεθνοΰς καταστάσεως.
  Πεταχτά
  σημειώματο
  ΕΥΓΟΝΙΑ
  Οί άλλοι πατέρες τή; εκκλη-
  σίας πού εΐχαν έξαγγείλει πρό
  καιροΰ ότι θά ώργάνωναν σταυρο-
  φορίαν υπέρ τοΰ γάμου καΐ των
  γεννήσεων ειμπορούν νά ήαυχά-
  σουν. Ή γλώσσά των άς λαλήση
  δι' ότι δήποτε άλλο, άλλ' δχι καί
  διά την αύξησιν των γεννήσεων
  Διότι άμεσω; θά πνιγή ή^ή
  η
  μ γή ή^ή
  άπό την συγχορδίαν των
  κλαυθμηρισμών απειραρίθμων νεο-
  γεννηθέντων νηπίων. Είμποροΰν
  ν' άνησυχοΰν, έστω καί άδικαιο-
  λόγητα, οί νεομαλθουσιανισταί. Ν'
  άνησυχοΰν ομως οί πατέρε; τή;
  έν.κλησίας δέν έπιτρέπεται.
  "Ας ρίξουν άλλωστε Ινα βλέμμα
  είς την στατιστικήν. Ηά πεισθοΰν
  δτι εθορυβήθησαν καί έθορυβή-
  θησαν αδίκω;. Ηά ευρεθούν εμ-
  πρός εί; χιλίου; εκατόν τρεΐ;
  νέους -πολίτας καί πολίτιδα; πού
  αφήκεν ώ; κληρονόμου; τό Ι!):;!
  είς την πόλιν μα; καΐ πού'*ί)ά έ-
  πιβάλλουν άμέσως την σιγήν. Δι¬
  ότι τόσαι γεννήσεις εσημειώθη¬
  σαν κατά τό απελθόν έτος έναν¬
  τι 051 μόνον θανάτων! Πρό; τί
  λοιπόν τα κηρύγματα τής εύγο-
  νίας, δταν καί χωρίς αύτά αι
  γεννήσεις είναι 5ιπλάσιαι σχεδόν
  των θανάτων; "Η μήπως είναι
  τάχα άνάγκη νά καταρρίψωμεν
  ημείς, ώς χώρα, :ά ρεκόρ τής
  Λθλυτεκνίας καί νά καταστήσω¬
  μεν την Έλλάδα χώραν των παι-
  διών; Άλλά άρκεί νομίζομεν, δ¬
  τι ευρίσκεται ή ιδία εί; νηπια-
  κήν κατάστασιν άπό απόψεως πο-
  λιτισμοΰ καί πνευματικών κατα-
  κτήσεων. "Αλλωστε, έδώ ειμπο¬
  ρεί νά καρποφορήσουν δλες οί δλ-
  λες μοντέρνες ίδέες τοΰ συγχρό¬
  νου πολιτισμοθ. Ή ίξεα δμως
  τής άτεκνίας δέν καρποφορεί. ΔΓ
  δ καί καρποφορεί ό έρως καί ό
  Καί
  οί καρποι των είναι
  Ή φιλανθρωπία.
  Γονιμωτάτη υπήρξε καί ε¬
  φέτος ή δράσις τής φιλανθρω-
  πίας είς την πόλιν μας. Ιδι¬
  αιτέρως δμως άξίζει νά έξαρ-
  θή τό έργον τής νεότητος. ΟΙ
  νέοι, είτε ώς πρόσκοποι, είτε
  ώς μαθηταί των κατηχητικών
  σχολείων, είτε ώς μέλη διαφό¬
  ρων άλλων όργανώσεων, επέ¬
  δειξαν πνεθμα φιλαλληλΐας
  καί ειργάσθησαν διά νά δώ-
  σουντήν χαράν είς τα πτω-
  χά καί τα άπορα παιδία κα¬
  τά τάς εορτάς των Χριστου-
  γέννων καί τής Πρωτοχρονι-
  δς. Ή διαπίστωσις είναι ευ¬
  χάριστος. Όχι μόνον διότι οί
  πτωχοΐ ανεκουφίσθησαν άλ¬
  λά καί διότι έκαλλιεργήθη τό
  αισθημα τής αλληλεγγύης,
  τοϋ άλτρουϊσμοΰ καί τής φι-
  λαλληλίας είς τάς παιδικάς
  ψυχάς. Καί τό τελευταίον
  τουτο ένέχει μεγίστην σπου-
  δαιότητα διά τό μέλλον τής
  κοινωνίας καί τής φυλής μας.
  πλούσιοι, άφθονοι. Έδώ ειμπο¬
  ρεί νά παρατηρείται συχνά πυ-
  κνά άφορία των άγρών; δυστοκία
  ίδεών, στειρότης πνευματική. Ύ¬
  πάρχει δμως πάντοτε εύγονία άν-
  θρώπων.
  Τώρα, εάν ή εύγονία αυτή είναι
  ευτυχία ή συμφορά είναι άλλο
  ζ/]τημα, πού δέν τό θίγουμε σή-
  μερο. Είναι δμως έ'να φαινόμενο,
  τόσο φυσικό δσο καί εΰεξήγητο.
  Γιατί πώ;^ Οέλετε παρακαλώ νά
  μην άναπτύσσωνται καί νά μην γο-
  νιμοποιοΰνται εις καρπούς ό ερω-
  τα; καί ό γάμο; σ' αυτή τή χώ¬
  ρα; Περνοΰμε τα τέσσερα πέμπτα
  τοΰ χρόνου μέ άνοιςιάτικο καιρό.
  Ό ξανθός ήλιος καί ό γαλάζιος
  ούρανός, ή θάλασσα καί οί στερ
  γές μα; λές κι' είναι καμωμένα
  δλα γιά νά θερμαίνουν καί νά
  ζωοΊΐνοϊίν καί νά εκτρέφουν τόν
  ερωτα. Καί τ' άγριολούλουδα καί
  οί μενεξέοες καί τα κυκλάμινα
  καί βονκανβίλλιες κι' οί δάφνες
  κι' οί κισσοί θαρρεΐ; πώ; δλα
  άνθοϋν μονάχα γιά νά πλέκωνται
  στεφάνια γιά τόν έρωτα καί τό
  γάμο. Αένε πώς τα νησιά τοΰ
  Είρηνικοΰ είναι οί φωληές τοΰ
  2ρωτα. Άλλ' ασφαλώς δλοι αύτοι,
  δέν έταξίδεψαν ποτέ εί; τα νησιά
  τοΰΈλληνικοΰ άρχιπελάγους. Καί
  οϋτε έστάθηκαν ποτέ ν' άκούσουν
  των κυμάτων τό μουρμουρητό, τό
  θρόισμα των δένδρων καί των λου-
  λουδιών, τό βόμβισμα των μελισ-
  σών, των τσομπάνων τή φλογέρα
  καί των ψαράδων την άρμονίαν
  πού δλα μαζί συνθέτουν τό Ιρω-
  τικό τραγοΰδι.
  Βγήτε δσοι άμφιβάλλετε στήν
  ύπαιθρον, στ,αθήτβ 2ν« λεπτδ κι'
  Ή βιομηχανία.
  Άπό τάς Άθηναϊκάς συν-
  αδέλφους πληροφορούμεθα δ¬
  τι ή κυβέρνησις άντιμετωπί-
  ζει ήδη τό πρόβλημα τής βιο-
  μηχανικής άποσυμφορήσεως
  τής πρωτευούσης. Καί επί τή
  εύκαιρία γίνεται λόγος περί
  ένισχΰσεως τής προσπαθείας
  πρός ίδρυσιν βιομηχανίαν είς
  τάς επαρχίας. Φυσικά αί βιο-
  μηχανίαι δέν ίδρύονται είκή
  καί ώς έ'τυχε, άλλ' δπου ύ-
  πάρχουν αί προϋποθέσεις διά
  την ανάπτυξιν των. Έπομέ-
  νως δέν είμποσδΰμεν νά εϊ-
  πωμεν' δτι θά ιδρύσωμεν βιο·
  μηχανίας είς δλας τάς Ελλη¬
  νικάς επαρχίας. Είς τόν τό¬
  πον μας δμως ειμπορεί κάλ¬
  λιστα νά ίδρυθοΰν καί νά προ-
  οδεύσουν βιομηχανίαι έπεξερ-
  γασίας γεωργικών είδών. Τα
  άμπελουργικά καΐ έλαιουργι-
  κά προϊόντα άποτελοΰν θαυ-
  μασίας πρώτας υλας πρός
  τουτο. Τα χαροΰπια δέ άποτε-
  λοθν σπουδαίον κεφάλαιον,
  διά την ανάπτυξιν τής ζαχα-
  ροβιομηχανίας.
  Τό νοσοκομείον.
  Αί εργασίαι πρός επέκτασιν καί
  άνακαινισμόν τοΰ Ηανανείου Δη-
  μοτικοΰ Νοσοκομείου συνεχίζον-
  ται μέ σύντομον ρυθμόν. Τό κτί-
  ριον θά έπισκευασθ-^ έξ ολοκλή¬
  ρου, τό δλον δέ ί'δρυμα θά άνα-
  καινισθί] τελεί<ος. Τώρα μάλιστα όπότε καί τό υπουργείον τής Προ- νοία; διέθεσεν έν έκατομμύριον δραχμών, πιστεύεται 8« θά συμ- πληρωθοΰν δλαι αί έ'λλείψίΐς, ώ- στε τό ΙΙανάνειον Νοσοκομείον ν' έν άπό τα καλυτέρα καί τα μεγαλύτερα Οεραπευτικά ίδρύ- ματα τής Χώρας. Καί τουτο πρός τιμήν τής αημερινής Δημοτικής άρχή; πού τόσον ενδιαφέρον επι¬ δεικνύει 'δι' δλα γενικώς τα με- γάλα ζητήματα τής πόλεως. άποθαυμάσετε τα δειλινά δταν ό ήλιος βάλη φωτία στά δάση καί πυρπολεϊ τίς βουνοκορφές. Δέν θά αΐσθανθήτε έδώ μελαγχο- λικά. Χίλιες μαγευτικές φωνές σειρήνων θά σά; γοητεύσουν καί θά σά; καλέσουν νά πάρετε μέρος σ' Ινα όργιαστικό ξεφάντωμα των αίσθήσεων καί νά μεθύσετε μέ τό κρασί τοΰ ίρωτα! Καί τό¬ τε θά νοιώσετε γιατί στή χώ¬ ρα αυτή είναι περιττό τό κή- ρυγμα τοϋ γάμου καΐ τής εϋγονί- ας. Ό ερωτας στή χώρα αυτή είναι λουλοΰδι άειθαλές, άμάραν- το, μέ πλούσιους κκρπούς. Ά; μην άνησυχοΰν λοιπόν δσοι δέν εΐμποροΰν νά άρωματισθοθν καΐ νά μεθύσουν άπ' αύτό. Ή άνη- αυχία των αποδεικνύη»; «δικαιο Μ.
  έργον
  τι
  Ι
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ. - Σήμερον -Μή
  κοιμηθής πρίν σέ φιλήσω».
  «ΜΙΝΩΑ» —Σήμερον -τό πήδη-
  μα τοΰ θανάτου».
  --
  ΣΗΜΕΡΟΝ
  Ή ώραιότερη Βιεννέζικη
  ώηερέττα, τό έφετεινό σουξέ
  τοΰ Ρ. Στόλτς:
  Μ Η ΚΟΙΜΗΘΗΣ
  ΠΡΙΝ ΣΕ ΦΙΛΗΣΩ
  Μέ τβος Λιάνε Χάϊντ, '
  Πέτρββιτς, Τέβ Λίγκβν, Χάν; Ι
  Μβζαρ καί Χάνς Ρύμαν.
  ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗΝ
  Ό Ναυτικδς Κολοσ-
  σός!
  ΝΙΤΣΕΒΟ
  Μέ τον
  Χάρρυ Μπώρ
  την
  Μαρσέλ Σαντάλ
  καί τόν
  , Ίβάν Μουσζοΰκιν
  ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗΝ
  ωρα 11 π. μ. ακριβώς
  εκτοικτος παράστασις
  ίί
  ΣΙΝΕΑΚ
  μέ εξαιρετικόν πρόγραμμα
  ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΙΣ
  Ή 12η Κοινή Διεύθυνσις
  Φορτηγών Αΰτοκινήτων Νο-
  μοϋ Ηρακλείου γνωστοποιεϊ
  είς άπαντας τούς όδηγοΰς
  φορτηγών αύτοκινήτων καί βο¬
  ηθούς αυτών, δτι διά νά διο¬
  ρισθώσιν οί επιθυμούντες ώς
  τοιούτοι, δέον δπως έντός δε-
  καημέρου άπό σήμερον υπο¬
  βάλωσιν υμίν άπαντα τα
  προβλεπόμενα υπό τού Νόμου
  πιστοποιητικά ήτοι:
  1) Πιστοποιητικάν Νομιά-
  τρου, 2) Ποινικοϋ μητρώου,
  3) Στρατολογικοΰ Γραφείου,
  4) Προέδρου Κοινότητος, 5)
  Αρμοδίας άστυνομικής άρ-
  χής των κοινωνικών των φρο-
  νημάτων.
  Περισσότεραι πληροφορίαι
  παρέχονται καθ' εκάστην έκ
  των Γραφείων τής Διευθύν¬
  σεως.
  Έκ τής Διευθύνσεως
  Ν. Τζουλάκης
  ΕΚΤΟΣ ΤΡΑΣΤ
  Τέ) θαλαμηγόν άρη
  Αναχωρεί έξ Ηρα¬
  κλείου εκάστην ΚΥΡΙΑ¬
  ΚΗΝ βράδυ κατ' «ύθεΐ-
  σν ΠΕΙΡΑΙΑ,
  ΤΕΤΑΡΤΗΝ βράδυ κατ'
  ευθείαν ΠΕΙΡΑΙΑ, ΣΟρον,
  ΤΗΝΟΝ, Πάρον, Νάξον.
  Πρακτορείον
  ΛΙΝΑΡΔΑΚΗ
  Τηλέφ. 3-41
  ■■·■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
  ΠΩΛΕΙΤΑ1 είς τιμήν εύκαιρίας
  αυτοκίνητον φορτηγόν μάρκας
  Φόρντ, μέ άδειαν κυκλοφορίας δή.
  μοσίας χρήσεως έν αρίστη κατα.
  στάσει καί μέ έλαστικά καινουρ.
  γή. Πληροφορίαι καρά τω σωφέ-
  Κ. Γρηγ. Λαζαράκη,.
  Από τού θρόνου
  είς την λαιμητόμον.
  Μ1Α ΤΡΑΓΙΚΗ
  ΒΑΣΙΛΙΣΣΑ =
  29|ον
  —■—■—■■Μ
  «Ένόμισα δτι επρεπε νΑ έν-
  δώσω στϊς έπιθυμίες των έδώ
  άρχηγών των κομμάτων, οί
  όποΐοι μοϋ έδωκαν οί ϊδιοι
  τό σχέδιο τής έπιοτολής. "Ε-
  γραψα άλλο είνα γράμμα τέ-
  τοιο στόν αύτοκράτορα χθές.
  Θά έντρεπόμουν γι' αύτόάνδέν
  ήλπιζα πώς άδελφός μου θά
  καταλάβη ότι στή θέσι πού
  βρίσκομαι εΐμαι ΰποχρεωμένη
  νά κάμωκσί νάγράφωδ,τι μοΰ
  ζητοΰν. Είνε απαραίτητον νά
  πεισθή εντελώς ό αύτοκράτωρ
  δτι στήν επιστολήν αυτήν δέν
  ϋπάρχει οΰτε λέξις δική μου».
  Άνεγνώριζε πώς οί σύμβου
  λοί της, παρά την έμμονή των
  στίς γνώμές των, «εΐχαν με-
  γάλη είλικρίνεια, δύναμι καί
  πραγματικήν έπιθυμία νά ά-
  ποκαταστήσουν την τάξι, συ-
  νεπώς δέ καί τό βασιλικόν
  κΰρος». Αυτή ομως ηρνείτο
  νά τοΰς ακολουθήση ειλικρι¬
  νώς, γιατί «δσο άγαθές προ-
  θίσεις κα'ι νά δείχνουν, οί ί-
  δέες των είνε ΰπερβολικές
  καί δέν μποροϋν ποτέ νά μας
  ταιριάζουν».
  "Ετσι ή Μαρία-Άντουανέτ-
  το έμπλεξε σ' ένα διπλό παι-
  γνίδι, τό οποίον ήταν άνησυ-
  χητικό καί πρό παντός δέν
  ήταν πολύ τιμητικό γι' αύτην.
  Γιά πρώτη φορά άφ' δτου άρ-
  χισε νά ασχολήται μέ την πο-
  λιτική—καί ακριβώς έπειδή ή-
  σχολεΐτο — άναγκάσθηκε νά
  χωθή στά ψέμματα,—καί νά
  χωθή γιά καλά. Ένώ έβεβαί-
  ωνεν ύποκριτικά τοΰς βοηθούς
  της πώς δέν εΐχε καμμιά ύστε-
  ροβουλία, εγραφε συγχρόνως
  στόν Φερσεν.
  «Ήσυχάσετε, δέν άφήνω νά
  μέ παρασύρουν }οί λυσσασμέ-
  νοι. "Αν τοϋς βλέπω καί αν
  έχω σχέσεις μέ μερικούς άπό
  δαύτους, δέν τό κάνω παρά
  γιά νά τούς χρησιμοποιή).
  ΜοΟ προξενοΰν δλοι τόση φρί-
  κη ώστε νά μή μπορώ νά ά-
  φήσω νά μέ παρασύρουν1»,
  Στό βάθος, αίσθανόταν δλη
  τή ντροπή αυτής τής άγυρτεί-
  ας, αυτής τής άπάτης είς βά-
  ρος είλικρινών άνθρώπων οί
  όποΐοι έκινδΰνευαν, έξ αίτίας
  της, νά άφήσουν μιά μερά τό
  κεφάλι τους στήν καρμανιόλα.
  "Ενοιωθεν δσο κανένας άλλος
  τό σφάλμα της, άλλά έρριχνε
  τό φταίξιμο στήν έποχή καί
  στίς περιστάσεις ποΰ την ά-
  νάγκαζαν νά παίζη αυτόν
  τόν πανάθλιο ρόλο.
  «Μερικές φορές δέν κατα-
  λαβαίνω οΰτε έγώ τόν έαυτό
  μου— έγραψεν στόν Φέρσεν—
  καί άναγκάζομαι νά σκέπτω-
  μαιγιά νά ίδώ άν εΐμαι πραγ
  ματικά έγώ έκείνη πού μιλώ.
  Άλλά, τί τα θέλετε; Όλα
  αΰτά είναι άναγκαΐα.
  (συνεχίζεται)
  ό Δερματολόγος
  Άφροδιαιολόγος
  ' Ι α τ ρ ό ς
  Α. Χ. ΜΑΡΚΟ&ΗΜΗΤΡΑΚΗΣ
  Επανελθών έκ τοΰ Έπι-
  στημονικοΰ ταξειδίου τού.
  Δέχεται 9—1π. μ. 4—7 μ. μ.
  'Ελευδ. Πηγάκης
  Ίατρος- Παδολόγβς
  Δέχετοπ έν τω Ιατρείφ τού
  όδός Τσακίρη (οίκία στρατη-
  γοϋ κ. Άλεξάκη) 10—12 ττ. μ.
  καί 4—6 μ. μ.
  ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■π—
  (άβεδις"

  ■ Νέαι παραλαβαί.
  2 Νέα ύφάσματα.
  ■ Νέοι μοδέρνοι χρωμα-
  ■ τισμοί.
  ! Αί τιμαί μας είνε αί
  ■ καλυτέρα).
  [ΑΒΕΔΙΣΙΑΝ
  'Αγίου Μηνά.
  ■ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■II
  Ή στήλη τού ώραιόκοσμου.
  Τελευταία νέα των μεγάλων
  ραπτικών οί'κων.
  Ό Λουσιέν Λελόγκ γαρνίρει μέ
  χρυσό κορδόνι τέσσερις τσέττες
  έφηρμοσμένες επί ενός έπανωφο-
  ριοθ μαλλίνου μαόρου ύφάσματος,
  μέ γιακά άπό άστρακαν.
  Ό ϊδιος λανσάρει ϊνα σόνολο
  σπύρ μέ φοθστα καί μπλοϋζα ά¬
  πό σκωτσέζικο υέ μεγάλα καρρώ
  ϋφασμα, τα όποΐα συνοδεύει μ' £-
  να <οντό μονόχρωμο έπανωφόρι, κυματιστό πολύ νεανικ ής εμφα¬ νίσεως. Προτείνει έπίσης ίνα φωτεινού χρώματος έπανωφόρι επί ενός φορέματος σκοτεινής χροιάς "Ολα γενικώς τα νέα μοντέλλα τοΰ Λουσιέν Λελόγκ δεικνύουν πο¬ λύ νεανικότητα είς την γραμμήν των κα'ι ζωηρότητα είς τούς χρω- ματισμούς των. Ό Ζάν Πατοΰ δημιουργεΐ φορέ- ματα αυστηρώς σεμιζιέ μέ άττροσ- δόκήτα ύφάσματα: μεταξύ αυτών εντελώς νέα ανάμιξις θεωρεΐται ή άπό λεπτή δαντέλλα κα'ι λαμ- περό σατέν μαϋρο. Τοποθετεΐ λαμπεροΰ ύφάσμα- τος μοτιφ επί φορεαάτων θαμποΰ ύφάσματος καί κούπ τελείως α πλή. Γαρνίρει £να μάλλινο φόρε- μα μέ μιά φαρδειά καί πολύχρω- μη ζώνη άπό σατέν. Ό Ζαν ΠατοΟ Εκαμε άπογευμα- τινά επανωφόρια άιτλα δπως τα φορέματα καί πολύ νεανικής σι- λουέττας. Πολλά μαΰρα είς αυτήν την συλ λογήν, δι' δλες τής ώρες τής η¬ μέρας. Ή Σανέλ έκθειάζει τό εξής νε- ανικό καί πολύ άπλό σύνολον: Ζακέττα σκοτεινοθ χρώματος μέ φοΰστα φωτεινού μέ μικρά καρρώ Ό Φρανσεβραμάν παρουσιάζει άραμπέσκ άνάγλυφα καί άπλικα· σιόν γούνινα είς τα φορέματα κα'ι τίς ζακέττες. Γιά τα έπίσηαα βράδυα οί με- γάλοι ο'κοι λανσάρουν ώραΐα καλΰμματα τής κεφαλής άπό τοΰ λι, παγιέττες άνθη καί πτερά τα όποΐα προσδίδουν γλυκύτητα καί πολύ θέλγητρον είς τα πρόσωπα καί είς τα σκοτεινά, χρυσα ή χαλ· κόχροα μαλλιά. τα όποΐα μαζεΰ- ονται επί τοΰ τραχήλου. Ή Σανέλ τοποθετεΐ, τοιουτο τρόπως, δπως μία πεταλοΰδα επί ενός ανθους, £να φιόγκο παγιετ- τέ μπλέ ό οποίος συγκρατεΐ μία κοντή τουαλέττα άπό τρίχα. Ή ιδία Σανέλ παρουσιάζει γαρ- νιρισμένη μέ μικρές κάμπες μία έλαφρά καί μακρυά τουαλέττα ή όποία καταλήγει είς την κεφα¬ λήν μέ ' ίνα. λοφίον άπό πτερά στρουθοκαμήλου.... Ή Ντιστεγκέ ^■■^■■■■■■■^■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ι Ό Ίατρός ΚΙΜΩΝ Α. ΕΥΓΕΝΗΣ ΔΙΔΑΚΤΩΡ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΤΗΣ ΛΥΩΝΟΣ Είδικευθείς επί έπταετίκν είς τα παθολογικά νοσήματα έν Παρισίοις καί Λυώνι. Εγκαθίσταται οριστικώς ενταύθα, θά δέχεται δέ τοΰς πάσχοντος είς τό Ιατρείον τού όδός Ά- μαλθεΐας (πάροδος όδοΰ Κατεχάκη, πρώην Πλατύ σοκκάκι). ώραν 9—12 π. μ. καί 3—6 μ. μ. ■ «■ Τηλέφωνον 6—63 ■■■■■■■■■■■■■■■« ■ ■■ Η ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΣ ΤΩΝ ΔΟΡΒΝ ΑΗίΛΕΙΚΝΥΕΙ ΤΗΝ ΠΡΑΚΤΝΚΟΤΗΤΑ ΣΑΣ Κάλτσες, Κάλτσες, Κάλτσες ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ: Α^ΒΟΠΑΤΖΗ ΚΕΝΤΡΙΚΟΝ: Πλατεΐα "Αγ. Αικατερίνης. ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ: Πλατειά Στράτα. ΠΡΟΣΟΧΗ Τα ωραιοτέρα, τα πρακτικώτερα καί φβηνότερα ΑΩΡΑ στοϋ: ΓΕΩΡΓΑΝΤΑ Κλΐπς, ΚαρφΙτσες, Πουδριέρες τής εκθέσεως των Παρισίων 1937. Κασετίνες άρωμάτων καί μανικιοΰρ είς πλουσιω- τάτην συλλογήν. Τα εύγενέστερα δώρα μιά ΛΟΣΙΟΝ καί ίνα όρωμα «Νύκτες των Αθηνών». ΣΠΕΥΣΑΤΕ ΠΡΙΝ ΕΒΑΝΤΛΗβΟΥΝ " .ΛΜ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■Β ΣτοΟ Μάρκου Ανδρεαδάκη όλες οί νέες πλάκες γραμμοφώνων. Ό γοΑγοοάς μιάς καρδίας ΕΛΙΣΑΒΕΤ = = Η ίΥΝΑΙΚΑ_ΤΟΥ ΒΡΥλΟΥ 'Ηζωή τπ£_αελαγχολικης 74ον Μέ τδ νέο παιδί της ή αύτο- κράτειρα παραμένει είς Γεντελέ. Είνε ό τέταρτος τοκετάς της καί 5μως αίσθάνεται γιά πρώτη γορχ τον εαυτόν της σά μητέρα. Δέν έ'χει πιά νά φοβήτα: καμμιά ξένη έπιρροή πάνω στό παιδί της. Εί¬ νε δικό της, δλο δικό της. Κα- νείς δέν τής τό παίρνει άπό την άγκαλιά της. Ή πεθερά τη;, ή άγερωχος άρχιδούκισσα ευρίσκε¬ ται στή Βιέννη. "Αλλωστε, άπό τού τραγικοΰ θανάτου τοΰ υίοΰ της, τοΰ αύτοκράτορος τοΰ Μεξι- /.οΰ, ή άρχιδούκισσα, είνε άλλος άνθρωπος. Ό χαμός τοΰ παιδιοϋ της, υπό τάς τραγικάς μάλιστα συνθήκας ποΰ συνέβη, την τσάκι- σε. Δέν εχει πιά όρεξι γιά τίπο- τε. "Εχει καταθέση τα δπλα. Δέν προβάλλει πιά ώ; γιαγιά πού έν- ννΛζζ νά 2χγ) άπόλυτα οικαιώμα- τα επί των έγγονιών της. Τώρα πιά είνε ή μητέρα πού θρηνεϊ τό τραγικό παιδί της. Ή θέσις της δέν είνε κοντά στά λίκνα. Είνε κοντά σ' έ'να τάφο.., Στό Γκεντελέ, στόν καθαρό τού άέρα, ή μικρή πριγκήπισσα Βαλερία μεγαλώνει καί θεριεύει. Καμμιά φορά δμως άδιαθετεΤ, πραγμα άναπόφευκτο στά μικρά παιδία. Τότε ή αύτοκράτειρα Έ- λισάβετ περνα στιγμές άγωνίας. Ή καρδιά της τρέμει. Τα βάζει μέ την παραμάννα, γιατί τής φαί- νεται πώς τό γάλα της είνε ή ίγορμ·}] τής άδιαθεσίας τοΰ παι- διοΰ. Ζητεί μίαν άλλη παραμάν¬ να. Τής στέλνουν μιά Ούγγαρέζα πού μέ μιά χονδρή φωνή" κον- χρχλχο τραγουδεί δλες τίς Τσάρ- δας πραγμα πού άρέσει στήν Έ- λισάοετ. Τό περιβάλλον τής Βιέννης πού συνήθως δβλεπε μέ εύχαρίστησι την αύτοκράτειρα ν' άπομακρύνε- ται, γιατί, δταν ήταν παροΰσα ή Έλισάβετ άνεβάλλοντο διαρκώς υ¬ πό τα διάφορα προσχήματα, οί χοροί καί αί δεξιώσεις, τό φυ- σάει καί δέν κρυώνει πώς ή μι¬ κρά πριγκήπισσα ήλθεν είς τόν κόσμον επί ούγγρικοθ έδάφους. Θεωρεΐται καί αύτό ώς μία άκό- μη απόδειξις τής προτιμήσεως, τής σκανδαλώδους προτιμήσεως τής αύτοκρατείρας πρός κάθε τι τό ούγγρικό. Άλλ' άν άπό την μιά μεριά οί άριστοκράται τής Βιέννης ΰεωροΰν την άπουσίαν τής αύτοκρατείρας ποϋ πήγε νά γέννη¬ σίς στήν Ούγγαρίαν, ώς προσβολή, άπό την άλλη είνε ένθουσιασμένοι πού δόθηκε επί τέλους ό μεγά- λος άνακτορικός χορός. Μιά κυ- ρία τής άριστοκρατίας δέν διστά- ζει μάλιστα νά έκφρασθή άνευλα- βώς γιά λογαριασμό τής αύτοκρα- τείρας καί περιγράφοντας σέ μιά φιλή της τάν χορί>, τής γράφει
  «πώς διεσκεδάσαμε πολύ, κι' ολα
  πήγαν κατ' ευχήν, μιά καί Ιλει-
  πεν αυτή ή διεστραμμένην,
  (συνεχίζεται)
  Ζτεφ. Σαριδάκης
  Μοαευτήρ-Γυναικολόγος
  Εΐδικευθείς έν Παρισίοις.
  Δέχεται έν τη Πολυκλινική.
  Τηλεφ. Κλινικής 490
  » οϊκίας 608
  ΚΟί ΜΩΜΙ ΚγΛ
  ΕΟΡΤΑΙ. —Αυριον εορτήν των
  Θεοφανείων δέν έορτάζει καί δέν
  δέχεται έπισκέψεις ή κ. Φανή Στ.
  Στεφανίδου.
  Γύρω στήν πό Αι.
  Ή χθεσινή βροχή έδηαιούργησε
  πάλιν .. προηγούμενα διά τό αμ¬
  φίβολον τής σταθερότητος τοα
  καιροϋ.
  —Ώς έκ τούτου μαζύ μέ τούς
  διεθνολόγους είχον χθές ιτρωί —
  πρωΐ την ευεργετικήν των καί οί
  α'ιώνιοι οΰρανοσκόποι.
  —Προλέγοντες άπό καφενεια-
  κης καθέδρας έννοεΐται τόν ση¬
  μερινόν *πιθανόν καιρόν».
  —Ή σηαερινή νηστεία είνε ώς
  γνωστόν καθιερωμένη αυστηρώς.
  — Νηστεύουν οί πάντες.. Άλλά
  καί πρό παντός έκεΐνοι πού δέν
  ένήστευσαν καί τόσον προηγου¬
  μένως.
  — Είνε δηλ. ή σημερινή νηστεία
  καί νηστεία πίστεως βεβαίως ά-
  λά καί νηστεία ο'ικονομίας καί ύ·
  γείας.
  — Συνεχίζονται άκόμη καθ' α
  μανθάνομεν αί... κινησεις γύρω
  ^πό την πρασίνην τρόπ:ζαν.
  —'Υπάρχουν πολλοί φαίνεται
  ποθ έχουν πεποίθησιν είς τό α-
  στρόν των.
  — Καί οί όποΐοι ώς έκ τούτου
  δέν έννοοϋν νά λέγωνται ήττημέ
  νοι μέχρι τέλους...
  — Καθ' όλην την Κρήτην ή έφε-
  τείνη φιλανθρωπική κίνησις δέν
  υπήρξεν άναξία λόγου.
  —Ιδιαιτέρως διά την "Ανατολι¬
  κήν Κρήτην ή κίνησις αυτή παρου-
  σίασε καί παράτασιν πέραν τοΰ
  καθιερωμένου χρονικοϋ όρίου.
  —Τουτο τουλάχιστον έξάγεται
  έκ των άναφερομένων είς άλλην
  στήλην παραστάσεων καί χοροε-
  σπερίδων έν τώ γείτοΜ
  — Είς τό ζαχαροπλαστείον Ρεγ-
  κινάκη διωργανώθη προχθές τό
  εσπέρας υπό των Όδηγών τής πό¬
  λεώς μας ή έορτή τής κοπής τής
  βασιλόπητας.
  —Την εορτήν έποίκιλεν ή άρτια
  εκτέλεσις μικρών κωμωδιών καί
  έκλεκτα'ι απαγγελίαι χειροκροτη_-
  θεϊσαι έπανειλημιαένως υπό τού
  παραστάντος κοινοΰ.
  —'Λξίζει Βνα εύγε είς την κ.
  Πετράκη 2καί τάς επί κεφαλής
  γενικώτερον τοΰ «ΌδηγισμοΟ» έν
  Ηρακλείω.
  —Ή έκθεσις τής Δίδος Μ. Ζω-
  γράφου είς την Εκθεσιν έπίπλων
  τοΰ κ. Παπαχατζάκη παρά την
  πλατείαν "Ελευθερίας έξακολου-
  θεΐ νά άπασχολή τούς φιλοτέ-
  χνους.
  —Ή Δνίς Ζωγράφου παρουσιά-
  ζει είς τούς πίνακάς της άξιοπρό·
  σεκτον εξέλιξιν ή όποία δέν δια·
  φεύγει τόν αντικειμενικόν παρα¬
  τηρητήν.
  —Δυο ώρες ευθυμιας, περνςί κα-
  νείς είς τό κινηματοθέατρον Που¬
  λακάκη μέ τό νέον εξαιρετικόν
  φίλμ: «Μην κοιμηθής πρίν σέ φι·
  λήσω».
  —Πρόκειται περί εργου χαριτω·
  μένου καί έξαιρετικώς ευθύμου
  πού δέν πρέπει νά χάσουν άπόψε
  έκεΐνοι πού δέν τό παρηκολού¬
  θησαν.
  ο Ρέπορτερ
  Άλ. Γ. Στεφανίδης
  ΙΑΤΡΟΣ-ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ
  Τέως ίατρός Εΰαγγελισμοΰ
  σπουδάσας επί πενταετίαν έν
  "Ιταλία. Δέχεται έν τώ νέφ
  Ιατρείφ τού όδός (Πλατειά—
  Στράτα) Εναντι φαρμακείου
  κ. Ζαχαριάδου. Ή εϊσοδος έκ
  τής όδοΰ Καγιαμπή.
  ΤΩραι έτΐισκέψε ών 9-12 4-6
  ■■■■■■■■
  Π.
  Παπαδόπουλος
  τής Ιατρικη;
  Όίοντίατρος
  Δέχεται έν τώ Ιατρείφ τού
  παρά τόν "Αγιον Μηνάν καθ'
  έκαστην:
  9—12 καί 4-7
  ΠΡΟΣΟΧΗ
  ΕΙΣ ΤΑ ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ ΣΑΣ
  Ή βάσις τού πλουσίου καί άφθονου είσοδή-
  ματος είνε ή καλή λίπανσΐς. Καί έκ τής πεί-
  ρας απεδείχθη ότι ή καλυτέρα λίπανσις γίνεται
  μέ λιπάσματα:
  «Έλέψας»
  Αφίχθησαν δλοι οί τύποι των λιπασμάτων
  «ΕΛΕΦΑΣ» δι' άμπέλους, έλαίας, σιτηρά κ.λ.π.
  καί πωλοΰνται παρά τοίς:
  ΚΩΝΣΤ. ΚΟΥΦΑΚΗ καί Σία
  ΑΔΕΛΦΟΙΣ ΜΠΟΥΡΝΕΛΟΥ
  ο*
  τΐέδιλσ ^
  ένεθυμήβη την
  ρομονης των Χ,
  νά εΰρωοιν
  δώρον ζ
  το Εν ωραίον ν< Τ° άνη>έρθη *α
  είς άκρον
  νόν. ρογισμενον.
  λοθ Ήτο τό '
  «ιιοιβήοεως συγγ'
  καί
  έσίίας.
  Είνε
  καιοίον.
  ματο<. ι·"·!- ·ΐ7 . Έντός τοθ ζυλινου »?ρχε τϊΐϊοτε Ό ζ*ν ί(ς τό θυλάκιον τοθ νέβ£σ«ν είς "«ό «ίοιλο χρυσουν. 'Ειιειτα 64 τού πάλιν λαθρσίως. Ό Την ίιιιοθσαν τής αΐγής. 6 θινι καθήμενος έν τη * ρων άνά χειρός κάλ (χαομόν. δν &«€ΐλε ν< έκιϊ ή σΐζυγός τού. αυτόν, ναρΐΛήρει ο ■••ε····· ΕΜΜ. Κ. ΙΑΤΡΟΣ - || Δέχπαι είς τό (οτρκΐι έναντι Δημαρχείου Κα Ι*· ής και έιταρα ΕΙΣ ΤΟ '■■■·........ ■ι
  ΑΝ0ΡΘΩΣ1Σ
  Τό μεγάλο έργον
  τού Βίκτωρος Ουγκώ.
  Οί "Αθλιοι.
  197βν
  Σινδόνας, τίποτε. Τουτο δέ κατά γής, επί
  τών'πλακών. Είς ταύτην την κοίτην εκοιμάτο ή
  Τιτίκα. Ό άνθρωπος επλησίασε καΐ την παρε¬
  τήρησε.
  Ή Τιτίκα εκοιμάτο βαθέως, μεθ' δλων των
  φορεμάτων της. Τόν χειμώνα δέν έξεδύετο, ίνα
  αΐσθάνεται ολιγώτερον ψΰχος. Έκράτει έσφιγμέ-
  νην επάνω της την κούκλαν, τής οποίας τα
  μεγάλα καί άνεωγμένα όμματα έστιλβον είς τό
  σκότος. Έκ διαλειμμάτων έβαλλε βαθύν άναστε-
  ναγμόν, ώς εί έμελλε νά εξυπνήση, καΐ τότε έ-
  σφιγγε σπασμωδικώς σχεδόν την κούκλαν είς τάς
  άγκάλας της. Πλησίον τής κοίτης ευρίσκετο μό¬
  νον τό Εν των ξυλίνων πεδίλων της.
  Παρέκει τού άντρου έκείνου τής Τιτίκας ήτο
  θύρα τις άνοικτή, δι' ής εφαίνετο μέγας τις
  σκοτεινός θάλαμος. Ό ξένος είσέδυσεν είς αυ¬
  τόν. Είς τό βάθος τού διεκρίνοντο διά θύρας
  τινός ύαλοφράκτου δοο μικραί κλΐναι δίδυμοι,
  καθαρώταται' α5ται ήσαν αί τής Άζέλμας καί
  τής Έπονίνης. "Οπισθεν αυτών προέκυπτεν ή ά¬
  κρα κοιτίδος καλαθοπλέκτου, οπου εκοιμάτο τό
  άρρεν νήπιον, δ ηκούετο καθ" δλην την εσπέραν
  κλαυθμυρίζον.
  Ό ξένος συνεπέρανεν δτι ό θάλαμος ούτος
  συνεκοινώνει μετ" έκείνου δπου τό άνδρόγυνον.
  Έκινεΐτο λοιπόν ν' άποχωρήοτ), ότε τό βλέμμα
  τού έπεσεν επί τής έστίας' αυτή ήτο άνευ πυρός
  καί άνευ τέφρας' είς τόπον δέ τέφρας παρετήρη¬
  σε δύο πέδιλα παιδικά, άνισα κατά τό μέγεθος,
  καί τότε ένεθυμήθη την συνήθειαν δτι την νύκτα
  τής παραμονάς των Χριστουγέννων τα παιδία ά-
  ποθέτουν έν τή έστία τα υποδήματα των, περιμέ-
  νοντα νά ευρωσιν έντός αυτών τό πρωΐ ώραΐ-
  όν τι δώρον, κομιζομενον αυτοίς διά νυκτός υ¬
  πό τής καλής Μοίρας. Βεβαίως ή Έπονίνη καί
  ή Άζέλμα είχον άποθέσει εκάστη έ'ν των πεδί¬
  λων της.
  Ό ξένος έκυψε καί παρετήρησεν. "Η Μοΐρα,
  δηλαδή ή μήτηρ, ήδη είχεν έκτελέσει την επίσκε¬
  ψιν αυτής, διότι έντός εκάστου πεδίλου ευρίσκε¬
  το έ'ν ωραίον νόμισμα εξ σολδίων, έτι στιλπνόν.
  Ό ξένος ανηγέρθη καί έκινεΐτο ν' απέλθη, ότε
  διέκρινεν είς άκραν τινά τής έστίσς καί άλλο
  πραγμα, είς τό οποίον δώσας πλείονα προσοχήν,
  είδεν δτι ήτο βάναυσόν τι ξύλινον πέδιλον, έλεει-
  νόν, ραγισμένον, πλήρες δέ τέφρας καί ξηροθ πή
  λοθ. ΤΗτο τό πέδιλον τής Τιτίκας. Ή Τιτίκα,
  έκ πεποιθήσεως συγγνωστής είς την ηλικίαν της,
  εΤχε βάλει καί αύτη τό πέδιλον της έντός τής
  έστίας.
  Είνε πρδγμα γλυκύ καί υψηλόν ή ελπίς είς
  παιδίον, ουδέποτε έμφορηθέν άλλου τινός αίσθή-
  ματος, πλήν τής άπελπισίας.
  Έντός τοΰ ξυλίνου πεδίλου τής Τιτίκας δέν υ-
  τιτϊρχε τίποτε. Ό ξένος τότε ένέβαλε την χείρα
  είς τό θυλάκιον τοΰ έσωκαρδίου τού καΐ κύψας α¬
  νέθεσεν είς τό πέδιλον έκεΐνο εν είκοσάψραγκον
  χρυσουν. Έπειτα δέ επέστρεψεν είς τόν θάλαμόν
  τού πάλιν λαθραίως. '
  Θ'.
  Ό Οεναρδιέρος επί τό έργον.
  Την έπιοΰσαν πρωΐ, δύο ώρας τουλάχιστον πρό
  τής αύγής, ό Θεναρδιέρος, παρά τίνα λύχνον
  καθήμενος έν τή αιθούση τού καπηλείου καί φέ-
  ρων άνά χείρας κάλαμον, συνέταττε τόν λογα¬
  ριασμόν, δν ώφειλε νά πληρώση ό κίτρινος. ΤΗτο δ'
  έκεΐ ή σύζυγός τού, ήτις όρθία καί κύπτουσα έπ'
  αυτού, παρετήρει δ,τι έγραφε.
  (συνεχίζεται)
  ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■«■■■■■■■■■■■ι
  ΕΜΜ. Κ. ΣΧΙΖΑΚΗΣ
  ΙΑΤΡΟΣ - ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ
  Δέχεται είς τό ιατρείον τού όδός Άγίου Τίτου—
  έναντι Δημαρχείου. Καθ1 εκάστην 9—Π καΐ 3—7.
  Αριθ. τηλεφώνου 300.
  ««ι
  "
  ■ ■■■■■■■■■■■■εν—Ι
  ..............α
  ΜΕΓΑΛΑΙ ΕΚΠΤΟΣΕΙ-
  "Ο,τι νέον είς:
  ΚΟΣΜΗΜΑΤΑ
  ΩΡΟΛΟΓΙΑ
  ΚΡΥΣΤΑΛΛΑ
  ΚΟΜΜΌΤΕΧΝΗΜΑΤΑ.
  Είδικότης είς κοσμήματα, έκ πλατί-
  νης Ελληνικάς Τέχνης, εϊδη έκκλησια-
  στικά καί έπιτραττέζια, θά τα εΰρητε είς
  ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑΣ ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ
  ΕΙΣ ΤΟ ΧΡΥΣΟΧΟΕΙΟΝ:
  Ανδρ. Βλάσση
  Όδός "Ιδής
  Νέαι παραλαβαί, νέα σχέδκχ
  Στυλογράφων ΡΑγ?ΚΕΡ?
  Έγκυκλοπα ιδε ία
  ΑΓ έκείνους ποΰ θέλουν
  νά πλουτίζουν τάς γνώσεις των.
  Άπό 6λα δι' δλους.
  . ΤΑ ΠΑΡΑΞΕΝΑ ΤΟΥ ΗΧΟΥ
  Β'.
  Έν τοσούτω είς την πραγμχτι-
  κότητα ό λόγος είνε άλλος: Ο[
  ήχοι πού ζγάζουν άπό τόν μι¬
  κροσκοπικόν των λάρυγγα τα
  πουλάκια, χρησιμεύουν τρό¬
  πον τινά ώς έ'να εΐδο; άκουστι-
  κοϋ περιφράγματος μέ τό οποίον
  τό πουλάκι περιβάλλει την περι¬
  οχήν τής φωλεα; τού. Έως ΙκεΙ
  πού φθάνουν οί ήχοί τού, άπλώ-
  νεται ή άκτίς τής ιδικής τού ε¬
  νεργείας, είνε ΐδιοκτησία τού καί
  ή ν.σοοΌζ άπαγορεύεται εις άλλα
  πουλάκια τοΰ ειδους των! Άν
  κάνη Ινα άλλο πουλΐ τοΰ αύτοΰ
  εϊδους πώς περνά τό περίφραγμα
  αύτό πού είνε καμωμένον άπό τό-
  νους, άρχίζει μιά φωνητική μο-
  νομαχία μεταξύ των πτερωτών ά-
  οιοών ποΰ πολλάκις καταλήγει
  καί είς σύγκρουσιν. Είνε "ενδεχό¬
  μενον βεβαία είς τό κελάσημα
  των πουλιών νά υπάρχη καΐ έκ¬
  φρασις χαράς γιά την ζωή, καί
  δόλωμα γιά την κατάκτησιν τού
  αίωνίου θήλεος! Άλλ' είνε έπίση;
  αναμφισβήτητον ότι οί ήχοί τού
  χρησιμεύουν γιά νά έφιστοΰν την
  προσοχήν των όμοίων τού, χρη¬
  σιμεύουν ώς ενα είοος περιφράγ-
  ματο;...
  "Ας έλθωμεν τώρα είς τα έ"ντο-
  μα: Καθώς έργάζεσθε μέ την
  λάμπα σας άναμμένη μιά μυΐγα
  περιίπταται κα'ι βομβεί. Ό ήχος
  πού παράγει ό βόμβος τοΰέντόμου
  δέν είνε καθόλου άκαθόριστος:
  Άν τόν μετρήσωμεν μέ την δια-
  πασών, θά έξακριβώσωμεν πώς
  χρειάζονται ;).">() οονήσει; τό δευ¬
  τερόλεπτον, γιά νά προκληθή ό
  όνος. Τό καταπληκτικον συμπέ-
  ρασμα είνε πώς αί τρυφεραί πτέ-
  ρυγες τής μυίγας πρέπε* νά χτυ-
  πήσουν μέσα είς Ινα δευτερόλε¬
  πτον, τουλάχιστον τριακόσιες τρι-
  άντα φορές τόν αιθέρα. Τα μεμο-
  νωμένα κτυπήματα παρείγουν τάς
  δονήσεις τοΰ ήχου. Ή μέλισσα,
  γιά νά παραγάγη τόν μ^
  της, κοπιάζει ολιγώτερον άπό
  την μυϊγα: Κτυπα τόν αιθέρα
  μόνον εκατόν ένενήντα φορέ; με
  τάς πτέρυγάς της.
  Βουβά δέν είνε οΰτε τα ψάρια!
  Τα τελευταία χρόνια οί είδικο!
  ήρεύνησαν την άκουστικήν ίκανό-
  τητα των ψαριών καί τα ντρεσ-
  σάρισαν είς τό ν' άκούουν τό-
  νους. "Εκτοτε πληθύνονται αί ά-
  νακοινώσεις περί ψαριών πού
  βγάζουν διαφόρους τόνους. Είς
  τούς Τροπικούς ΰκίρχουν ψάρια
  πού βγάζουν ε'να τόνον, πού, ά-
  κουόμενος έξ αποστάσεως, θυμί-
  ζει τάν κρότοντυμπάνου.Άλλα πά
  λινεϊδηψαριών, ιδίως ό'ταν τρομί
  ζουν, βγάζουν ωρισμένους ήχους.
  "Ωστε ή έκφρασις «άφωνος ώς ί-
  χθύς», είνε εντελώς σχετική.
  Καταπληκτικώτερον θά φανή
  τό γεγονός ότι καί πολλές πετα-
  λοΰϊες εχ-,υν φωνήν! Μερικές μι-
  κρές πεταλουδίτσες ίχουν είς τό
  κάτω μέρος τής προσθίας πτέ-
  ρι>-(θζ ενα εΐδος γ^οροΊις, πού α¬
  ποτελεί ήχητικόν πεδίον. Κάθε
  φοράν πού ή πεταλουδίτσα τρί-
  [ϊει επάνω είς την χορδήν αυτήν
  ενα άκρον πού ευρίσκεται πρός
  τα πίσω τοϋ σώματό; της, ίνα
  είδος ποδιοΰ, σάν οοξάρι επάνω
  είς τάς χορΒχς βιολιοϋ", παράγε-
  ται ενας χαραν.τηριστικάς καί
  εύκρινώς άκουόμενο; ήχος. Είς
  άλλα εντομα, ώς μάντις ή θρή-
  σκος, τό ήχητικόν πεδίον δέν ευ¬
  ρίσκεται είς την πτέρυγα, άλλ'
  είς ωρισμένον μέρος τοΰ όπισθί-
  ου σώματος. Είνε δέ τόσον δυνα¬
  τάς ό ήχος αύτάς, ώστε μποροΰν
  καί τόν άντιλαμβάνονται καί τα
  αύν.ά τοΰ άνθρώπου. "Αν δέν ε-
  χουν αύτιά, οί πεταλοΰδες εχουν
  ομω; άλλα άκουστικά οργανα, μέ
  τα ο'ποϊα λόγου χάριν μποροϋν
  καΐ άκούουν τό... φλέρτ τοΰ άλ¬
  λου φύλου.
  Όπως πάντοτε
  καΐ εφέτος τό;
  ,ΚΡΥΣΤΑΛΛ'
  ΙΩΑΝ. Μ. ΜΥΛΩΝΑΚΗ
  είνε έφωδιασμένον μέ τα μοναδικά
  είς τό εΐδος των.·
  ΚΡΥ-ΤΑΛΛΙΝΑ
  των πλέον φημισμένων Εύρωπαϊκών
  έργοστασίων.
  Έττίσης σερβίτσα ττορσελάνης είς
  ττλουσίαν συλλογήν καί σχέδια.
  Τα έπάργυρα έτατραπέζια σκεύη
  τοΰ «ΚΡΥΣΤΑΛΛ» είνε τα μόνα κατάλ
  ληλα διά δώρα των ημερών.
  ΑΙ ΤΙΜΑΙ ΜΑΣ ΕΙΝΕ ΑΣΥΓΚΡΙΤΟΙ.
  Αί εργασίαι επεκτάσεως
  τοΰΝοσοκομείουΧανίων
  ΧΑΝΙΑ Ιανουάριον (άνταποκρι-
  τοΰ μας).— Τό διατεθέν διά την
  επέκτασιν τοΰ Δημοτικοΰ Νοσοκο-
  (αείου Χανίων έ'ν έκατομμύριον
  παρελήφ'Ιη προχθές πχρά τοΰ Δη-
  μάρχου Χανίων κ. Σν.ουλ« καί
  κατετέθη εί; την Εθνικήν Τράπε¬
  ζαν.
  Παρά τοΰ κ. Δημάρχου ανεκοι¬
  νώθη σχετικώς δτι τό Άδελφα-
  τον τοϋ Δημοτικοϋ Νοσοκομείου,
  ούτινος τυγχάνει τ.ρίίο'ρος, θά
  αποστείλη κατ' {αύτάς την ορι¬
  στικήν μελέτην των έκτελεσθησο-
  μένων εργασιών πρός θεώρηβιν
  εί; την Ανωτάτην Τεχνικήν υπη¬
  ρεσίαν τοΰ ύπουργείου Κρατικής
  Ί'γιεινή; καΐ Αντιλήψεως. Ά-
  μα τή Ιπιστροφή |θεωρημένης
  τής μελέτης ταύτης, θά γίνη ή δι
  ακήρυξις εκτελέσεως τοϋ ϊ
  Ώ; γνωστόν διά τό Νοσοκομεί¬
  ον Χανίων προ,ίλέπεται συμπλή¬
  ρωσις των κτιριακών τιυ έγκατα-
  στίσεων. Παράλληλον; καΐ ώ;
  εΐμα; εί; θέσιν νά γνωρίζω, τό
  Άδελφατον τοΰ Χοσοκομείου απο¬
  βλέπει εί; την άναδιοργάνωσιν
  τοΰ Νοσοκομείου καί άπό γενικω¬
  τέρας απόψεως ουτιο; ώστε τουτο
  νά ανταποκριθή εί; τόν προορι¬
  σμόν τουκαϊ ώςπρό; την περίθαλ
  ψιν ασθενών αποστελλομένων πα-
  ρχ των κοινοτήτων τοΰ Νομοδ
  μα;.
  Ειδικώτερον θά προβλεφθί/ ή
  συμπλήρωσι; έν καιρώ κάθε Ιπι-
  στημονικής ελλείψεως τοΰ Νοσο¬
  κομείου ώστε νά δύναται νά λέ-
  γεται τουτο συγχρδνισμένον άπό
  συμφώνου πρός τάς άλλας έν
  τή πόλει μα; προόδους.
  ΑΝΟΙΚΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ
  Πρός την Διεύθυνσιν τής
  Έλληνικής Ασφαλείας ζωής
  ή «ΑΝΑΤΟΛΗ»-
  Φιλελλήνων 15
  ΑΘΗΝΑΣ
  Άξιότιμε Κϋριε Διευθυντά,
  Δυνάμει τοΰ ϋπ' άριθμ.
  11862 έξωφλητηρίου συμβο-
  λαίου τοϋ Συμβολαιογράφου
  "Ηρακλείου κ. Ευστρ. Γαρε-
  φαλάκη καΐ έντός 10 ημερών
  άπό τής ύποβολής των δι-
  καιολογητικών εγγράφων Υ¬
  μίν είσέπραξα σήμερον κατό¬
  πιν έμβάσματός σας έξ Αθη¬
  νών καΐ μέσω τής ένταθθα
  Έμπορικής Τραπέζης τής Έλ
  λάδος Αραχ. 2!£Ο.ΟΟΟ
  προερχομένας άπό ασφάλειαν
  ζωής την οποίαν είχομεν συ·
  νάψει μεταξύ δύο κεφαλών
  κατά Αύγουστον 1937
  μετά τοΰ μακαρίτου άδελφοΰ
  μου ΙΩΑΝΝΟΥ Μ. ΜΑΥΡΑ-
  ΚΗ Άσφαλιστοΰ καΐ υπέρ τής
  άνηλίκου κόρης μου. Έριέτ-
  τας.
  Θεωρώ υποχρέωσιν μου
  νά σάς εύχαριστήσω καί διά
  τοΰ τΰπου διά την μεγάλην
  ταχύτητα τής άποζημιώσεως
  καΐ τό πατρικόν σας ενδια¬
  φέρον διά τούς πελάτας
  έν γένει, προσόντα διά τα
  όποΐα δικαίως πρέπει νά ύ-
  περηφανεύεται κάθε "Ελλην
  Πατριώτης διότι εχομεν τοι¬
  αύτην Έταιρίαν Ελληνικήν.
  Έν "Ηρακλείω τή 28η
  Δεκεμβριού 1937.
  ΑΝΔΡΕΑΣ Μ· ΜΑΥΡΑΚΗΣ
  Ώς ένασκών την Πατρικήν
  έξουσίας επί τής άνηλίκου
  κόρης μου Έριέττας 1—5
  ·"■■"*■"'**.....•■■»#
  * Ο ΣΤΟΜΑΧΟΛΟΓΟΣ ΙΑΤΡΟΣ *·
  Κων. Ε. Πολυδάκης :

  Είδικευθείς έν Γερμανία είς ■
  τα νοσήματα τοϋ στομάχου *|
  ένχέρων καί ήπατος, δέχεται ·
  χοΰς πάσχοντας έκτοΰπεπτι- ■
  κοθσυστήματος έν τφΐατρεΐφ ^
  τού (οϊκία κ. Χελιδώνη). Τρείς ·
  Καμάρες. ■
  Οεραπεία αΐμορροΐδων &· ·
  νευ εγχειρίσεως δι' ένέσδων. ■
  Άριθμ. τηλ. 7-92
  ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ι
  | Λόγορ των έορτών
  ■ ".........." " .....■'"
  5 θά πωλήσωμεν
  | είς τιμάς κόστους
  ■ "-1"""""""-""~~~~—-——-——-———————»_«__«—-»——-—_—_—
  ■ Τό χρησιμώτερον καί ιτρακτικώτερον δώρον των ημερών
  ■ είνε αναμφισβητήτως ένα μοδέρνο ϋφασμα των νέων παραλα-
  ■ βών μας.
  ; "Εχομεν ττάντοτε την τϊλουσιωτέραν συλλογήν γυναικείον
  3 ύφασμάτων.
  5 Κατάστημα:

  Χρ. Παντουβάκη
  " ""
  —Τοποθέτησις δικαστικοΰ.
  Διά Β. Δ- ετοποθετήθη είς τό
  Είρηνοδικεϊον Κχνδάνου Σε-
  λίνου ώ; γραμματεύς ό κ. Ν.
  Περοώασκαλάκπς.
  Ή φιλανθρωπική κίνησις είς
  τόν γείτονα.
  Την 1 τοΰ νέου έ'τους εδόθη
  είς Ίεράπετραν θεατρικπ παρά¬
  στασις αί εϊσπράξεις της ©ποί¬
  ας διετέθησαν υπέρ των ιττωχών
  τής κωμοπόλεως.
  —Έξ άλλου την ημέραν των
  Οεοφανείων (αυριον) ό Προακο-
  πικός σύνώεσμβ;, ό Τουριοτικός
  Όμιλος καί τό φιλανθρωπικόν
  σωματείον «Στοργπ» τού Άγίου
  Νικόλαον όργανώνοον κοινήν
  χοροίσπερίδα α! εΐσπράξεις τή;
  οποίας θά διατεβώοιν διά φιλαν
  θρωπικούς καΐ κοινωνικούς οκβ-
  πούς.
  —Τό δασικόν φυτώριον Χα¬
  νίων.
  Τό Δασονομεΐον Χανίων διά
  σχετικής διακηρύξεώς τού ζητεί
  κατάλληλον γήπεδον πρός πώλη
  σιν μέ σκοπόν την εγκατάστασιν
  είς αυτώ τοϋ Δημοσίου Δαβικοΰ
  φυτωρίου Χανίων.
  — Ή Έορτίι των ©εοφα-
  νείων.
  Αυριον εορτήν των ©βοφα-
  νείων ή άκολουθϊα τού 'Ορ-
  θρου άρχεται περΐ την έ καΐ
  30' π. μ. μετά τβ τέλος τού ό-
  ποίου (περΐ ώραν 9ην) τελεσθή-
  σεται ό Μέγας 'Αγιασμός καΐ έν
  συνεχείβκ η θβία λειτουργία. Με¬
  τά τό τέλος αυτής καΐ περΐ ώ¬
  ραν 10 καΐ 30' π. ιί. ή Έκκλη-
  σιασπκή Πομπή έκκινοϋσα έκ
  τβΰ Μητροπολιτικόν Ναβΰ τοΰ
  Αγίβυ Μηνα κατευθυνθήσεται
  διά των όδών 'Αγίβυ Μην* Λε-
  ωφόρου Άνδρέου Καλοκαιρι-
  νοΰ, Πλατείας Νικηφόρου Φω¬
  κά, όδοϋ 25ης Αΰγοϋστου είς
  τόν Λιμένα, ένθα γενησεται ή
  κατάδυσις τοΰ Τιμίου Σταυροό
  καΐ ό 'Αγιασμός των υδάτων,
  μεθ' δ ή Πομπή θέλει έπιβτρέ-
  ψει διά των αυτών όδών είς τόν
  Μητροπολιτικόν Ναόν.
  Πλατειά — Στράτα.
  Ιί.
  — Ή διατίμησις ακαθάρτου
  πετρελαίου.
  Τό ΰφυπουργεΐβν Άγορανβ-
  μίας κατόπιν ερεύνης την οποίαν
  ενήργησε δι' εΐδικής υπηρεσίας
  επί τοΰ ακαθάρτου πετρελαίου
  προέβη είς την μείωσιν τής τι-
  μής τού κατά 100 δραχμάς τόν
  τόννον. Μετά την ληφθείσαν α¬
  πόφασιν τό άκάθαρτον πετρέλαι
  όν θά πωλήταιπρός!2825 δρ. κατά
  τόννον. Τό ΰφυπουργείον απέ¬
  στειλε πρός τάς Γενικάς Διοι-
  κήσεις τηλεγράφημα περΐ τού
  μέτρου ίνα μεριμνήσουν διά την
  εφαρμογήν τού.
  ΕΘΝΙΚΟΝ ΛΑΧΕΙΟΝ
  Πρακτορειον^ Ηρακλείου
  ΙΙαρακαλοΰνται οί κ. κ. συν¬
  δρομηταί νά προσέλθωσι καί άν
  ταλλάξωσι τα γραμμάτιά των
  μέχρι τή; 11 τρέχοντος, διότι
  πέραν τής προθεσμία; αυτή; τό
  Πρακτορείον δέν Ιχει ύποχρέα)-
  σιν νά κρατήση τα λαχεϊα. Οί
  επιθυμούντες νά άνανεώνωαι τα
  γραμμάτιά των πρέπει νά κρα-
  τώσιν απαραιτήτως τα παλαιά
  των γραμμάτιά.
  (Έκ τοθ ΠρακτορεΕου)
  »·"·**"·"........"'■♦.
  Ό όδοντίατρος
  Εμμ. Ι. Αλεξάκης
  ίναντι Αγ. Τίτου
  Έκτταιδευθείς είς Παρισί¬
  ους άναλαμβάνει οιανδήποτε
  θεραπείαν νοσημάτων τοθ
  στόματος (ούλίτιοος, κακοσμΐ
  άς) συμφώνως μέ την τελευ¬
  ταίαν εξέλιξιν της έπιστήμης.
  Έτιίσης όδοντοστοιχίας καΐ
  κορώνες έκ διαφόρων μετάλ
  λων—κορωνες έκ πορσελά-
  νης. Έτΐαναφορά τελείως ά-
  νώδυνος των σΐρεβλοφυών ο¬
  δόντων είς την κανονικήν αυ¬
  τών θέσιν.
  Τηλέφωνον 6—91.
  Ηράκλειον—Κρήτης
  Γραφεΐα έναντι Πσλ. Νομαρχίας
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  Πρωία Τετάρτης
  5 Ίανουαρίου 1938
  1
  ΔΙΑΚΟΣΙΑΙ ΧΙΑΙΑ&ΕΣ ΣΤΡΑΤΟΥ
  ΜΕΤΕΧΟΥΝ ΕΙΣ ΤΑΣ ΜΑΧΑΣ
  ΤΗΣ ΑΝΛΤΟΛ1ΚΗΣΙΣΠΑΝΙΛΣ
  ΣΥΝΕΧΙΖΟΝΤΑΙ ΑΙ ΕΟΙΟΕΣΕΙΣ ΕΙΣ ΤΕΡΟΥΕΑ
  ΑΘΗΝΑΙ 4 Ίανουαρίου (τοΰ άν-
  ταποκριτού μας).— Σημερινά τηλεγρα-
  φήματα έκ Παρισίων άναφέρουν ότι πα·
  ρά τό Τερουέλ συνεχίζονται λυσσώδεις
  μαχαι.
  Είς τάς έπιχειρήσεις τάς διεξαγομέ-
  νας ήδη πλησίον τής περιμαχήτου πό¬
  λεως,μετέχουν διακόσιαι χιλιάδες στρα-
  τού καλώς έξωπλισμένου'καί ά-πειρία
  μηχανοκινήτων μέσω ν καί πυροβολικοΰ.
  Η ΕΞΕΛΙΞΙΣ ΤΩΝ ΜΑΧΩΝ
  ΕΟΙΟΡΑΑΥΝΕΤΑΙ ΑΟίΟ ΤΟΥ ΚΑΙΡΩ Υ
  ΤΙ ΛΝΑΚΟΙΝΩΙΗ ΣΑΛΑΜΑΝΚΛ
  ΑΘΗΝΑΙ 4 Ίανουαρίου (τοΰ
  άνταποκριτοΰ μας).— ΡαδΊογράφημα
  τού στρατηγείου τού Φράνκο ομολο-
  γε! ότι ή προέλασις των έθνικών πέραν
  τοΰΤερουέλ άνεκόπη.
  Κατά τό ί'διον ραδιογράφημα, ή ά-
  νακοπή αυτή καί γενικώς ή άναστολή
  των έπιχειρήσεων είς Άραγώνα, οφεί-
  λεται είς την ένσκήψαααν σφοδράν κα¬
  κοκαιρίαν.
  ΣΥΝΕΧΙΖΟΝΤΑΙ ΑΙ ΕΤΟΙΜΑΣΙΑΙ
  ΔΙΑ ΤΟΥΣ ΟΡΙίΚΗΐΙΙΚΟΥΣ ΓΑΜΟΥΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 4 Ίανουαρίου (τοΰ άν¬
  ταποκριτοΰ μας). — Καί σήμερον έσυ-
  νεχίσθησαν αί προετοιμασίαι των γάμων
  τοΰ Διαδόχου μβτά τής πριγκηπίσσης
  Φρειδερίκης. Των έτοιμασιών τού¬
  των μετέχουν ένεργώς αί Δημοτικαί άρ
  χαί Αθηνών καί Πειραιώς.
  ΕΔΗΜΟΣΙΕΥΘΗ Ο ΝΟΜΟΣ
  ΠΕΡΙ ΤΟΥ 1ΙΚΗΓΟΡ1ΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΑΜΑΤΟΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 4 Ίανουαρίου (τού άν¬
  ταποκριτοΰ μας).— Είς την εφημερίδα
  τής κυβερνήσεως εδημοσιεύθη σήμερον
  ό κώδιξ των δικηγόρων διά τοΰ όποί-
  ου κατοχυροΰται ώς γνωστόν τό δικη-
  γορικόν έπάγγελμα. Ή ίσχΰς τοΰ νό-
  μου τούτου ήρξατο ήδη.
  ΑΥΡΙΟΝ ΦΟΑΝΕΙ ΕΙΣ ΑΘΗΝΑΣ
  Ο ΔΙΑΑΟΧΟΣ ΤΗΣ ΡΟΥΜΑΝΙΑ!
  ΑΘΗΝΑΙ 4 Ίανουαρίου (τοΰ
  άνταποκριτοΰ μας).— Την προσέχη
  Πέμπτην (αύριον) φθάνει είς Αθήνας
  ινα παραστή ώς άντιπρόσωπος τοΰ Βα-
  σιλικοΰ Οί'κου τής Ρουμανέας είς τούς
  πριγκηπικούς γάμους, ό διάοοχος Μι-
  χαήλ. Είς'τόν Ρουμάνον διάδοχον,
  θά γίνη" έπίσημος ύποδοχή υπό τής
  κυβερνήσεως καί τοΰ Άθηναϊκοΰ
  λαοΰ.
  ΔΡΙΜΥΤΑΤΟΝ ΨΥΧΟΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙ
  ξΓΣ ΟΛΟΚΛΗΡΟΝ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
  ΑΘΗΝΑΙ <£ Ίανουαρίου (τού άνταποκριτού μας). — Είς ολόκληρον την Έλλάδα έπικρατεϊ πάλιν άπό των νυκτερινήν ώρών τής χθές δριμύτατον ψύχος. Χιόνες καί βροχαί σημειούνται παντού. ΕΙΣ ΤΗΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΝ Η ΧΙ11Ν ΑΠΕΚΛΕΙΣΕ ΤΑΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝ1ΑΣ ΑΘΗΝΑΙ 4 Ίανουαρόου (τοΰ άν ταποκριτοΰ μας). — Τηλεγραφοΰν έκ Ααρίσσης καί Θεσσαλονίκης ότι ή πτώ- σις χιόνος είς τάς ορεινάς περιοχάς αυ- νεχίζεται άφθονος. Αί συγκοινωνίαι είς την Θεσσαλίαν καί την βορειοδυτικήν Μνκεδονίαν έχουν διακοπή άποκλει- αθεισών πολλών διαβάσεων έκ των χιονο στιβάδων. ΝΕΑΙ ΑΙΑΤΙΜΗΣΕΙΣ Κατ' απόφασιν τής Έπιτροπής Διατιμήσε ών ή τιμή τού άφρύκτου καφφέ καθορίζετα άπό σήμερον είς δρ. 84 χονδρικώς καί 92 λι ανικώς, τοϋ δέ πεφρυγμένου είς δρ. 116. Έ πΐσης ή έπιτροπή απεφάσισε την αύξησιν κα τα μίαν δρχ. έκάστης στήλης πάγου πωλου αενρυ έν τοίς πρατηρΐοις. Λύονται αι άπεργίαι έν Γαλλια. Αί σχέσεις Γκόγκα καί Μουσολίνι. ΠΑΡΙΣΙΟΙ (ραδιογρ.).—Συ-1 καταστάσεως είς Αίγυπτον νεχίζονται αί συνεννοήσεις Ι κατόπιν των σημειωθεισών έ- αλλικής κυβερνήσεως, άντι- προσώπων έργατών καί έρ- γοδοτών πρός λύσιν των ση¬ μειωθεισών είς ωρισμένα έ- παρχιακά διάμερίσματα άπερ- γειών. Αί συνεννοήσεις άπο- δίδουν ίκανοποιητικά κατά τό πλείστον άποτελέσματα. ΛΟΝΔΙΝΟΝ (ραδιογρ).—Αί Αγγλικαί έφημερίδες έκφρά- ζουν άμφιβολίας διά την ο¬ μαλήν εξέλιξιν τής πολιτικής κεΐ ταραχήν στρεφόμενον κατά τής νέας κυβερνήσεως καί έμμέσως καί εναντίον τοΰ στέμματος. ΟΙ άρθρογρά- φοι προσθέτουν δτι ή Αγγλι¬ κη έπιρροή θά άσκηθη έπωφε- λώς Βλΐ καί ρ Ούάφντ τό οποίον αποτελεί μερίδες σχολιάζουν εύφήμως τό τηΧεγραφημα τό οποίον ό νέος πρωθυπουργός τής Ρου- μανίας κ. Γκόγκα απηύθυνεν πρός τόν κ. Μουσολίνι. καί παρά τω Βαοιλεΐ παρά τω κόμματι τής ήδη την άντιπολίτευσιν την νέαν κατάστασιν. ΡΩΜΗ (ραδιογρ.)—Αί έφη Αί έ- φημερίδες έξαίρουν καί την απάντησιν τοΰ κ. Μουσολί¬ νι καθ" ήν ό τελευταΐος τονίζει την εκτίμησιν των ο¬ ποίων τρέφει ό Ιταλός πρωθυ πουργός κατόπιν καί των είς | προσωπικών συναντήσεων άς έσχε πρό καιροϋ μετά τοΰ κ. Γκόγκα. Αί έκδικαστέαι ύποδέσεις τρέχ. μηνός υπό τοΰ Κακουρ]δικείου Ηρακλείου, Είς την Εισαγγελίαν Η¬ ρακλείου εκοινοποιήθη χθές τό πινάκιον των κατά τόν τρέχοντα μήνα έκδικασθησομέ νων υπό τοΰ ενταύθα κα- κουργιοδικείου άδικημάτων. Συμφώνως πρός τό κοινο ποιηθέν πινάκιον έναρξις τής συνόδου τοϋ κακουργιο- δικείου ωρίσθη ή 8 τρέχ. Κατ' αυτήν θά έκδικασθοΰν τα έπόμενα άδικήματα: Την 11 κατά μπουκάκη καί των "Ιω. Τζι- Μιχ. Λιλίκα- κη κατηγορουμένων δι' από¬ πειραν φόνου. Την 14 κατά τ<Γ·ν Γεωργ. Άντ. Μυλωνάκη κ.λ.π. κατη¬ γορουμένων δι' αναίρεσιν καί την 15 κατά τοϋ Γ. Μιχ. Ζυμ- βραγουδάκη κατηγορουμένου διά φόνου. Μέ την δίκην ταύτην λήγει τό α' δω δεκαή¬ μερον. Κατά τό β' δωδεκαήμερον θά έκδικασθώσιν τα άκόλου- θα άδικήματα. Την 21 πατά τοΰ "Ιωσήφ Νικολακάκη κατηγορουμένου διά ληστείαν. Την 25 κατά των Μανού σου Γ. Μανουσέλη κ.λ.π. κατηγορουμένων διά φόνον καΐ την 28 κατά τοΰ Νικολά ου Ποντικάκη κατηγορουμέ¬ νου ωσαύτως διά φόνον. 33 Πρωϊνή *^(ν^ε^^^^εε^^^^εε^^ε^Ι^^^^^π^^_^ε^^^Ι^^^^^^Ι^|^ε^ε^ρ^^^Μ^ε^^^^^·^ρΤι Η ΒΡΕΤΤΑΝΙΚΗ ΚΥΒΕΡΝΗΣΙΣ ΚΑΤΑΝΟΟΥΣΑΤΟ ΚΡΙΣΙΜΟΝ ΤΗΣ &ΙΕΟΝΟΥΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ ΠΡΟΒΑΙΝΕΙ ΕΙΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑΣ ΠΡΟΣ ΔΙΑΣΦΑΑΙΣΙΝ ΤΗΣ ΕΙΡΗΝΗΣ ΑΘΗΝΑΙ Λ Ίανουαρίου (τού άν* ταποκριτοΰ μας). — Τηλεγραφοΰν έκ Αονδίνου ότι ή Βρεττανική κυβέρνησις μετά τάς τελευταίας συσκέψεις επί των εξωτερικών ζητημάτων εκρινε μάλλον έ- πισφαλή πάλιν την διεθνή κατάστασιν. Χαρακτηριστική τουλάχιστον τής αν¬ τιλήψεως ταύτης θεωρεΐται ή απόφασις όπως ό μόνιμος ύφυπουργός των Εξω¬ τερικών Βάνσιταρ ονομασθή διά δια- τάγματος έκτακτος διπλωματικάς σύμ- βουλος τής Άγγλικής κυβερνήσεως, μέ σκοπόν νά επιτύχη κοινήν πλέον καί ό- ριστικήν συνεννόησιν γύρο> άπό τα έπί-
  μαχα παγκόσμια ζητήματα, οϋτως ώ-
  στε νά διασφαλισθή τελείως ή ειρήνη.
  ΟΙ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΩΣ
  ΤΙΜΩΡΗθΕΝΤΕΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΑΊ
  Έπ' εΰκαιρία τοΰ νέου έ-
  τους απηλλάγησαν τής έκτίσε-
  ως τοΰ ύπολοίπου τής ποινής
  των οί πειθαρχικώς τιμωρη-
  θέντες άξιωματικοί καί οπλί¬
  ται.
  ΤΙΜΗΤΙΚΗ ΔΙΑΚΡΙΣΙΣ
  ΕΙΣ ΚΡΗΤΑΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥΣ
  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ ΚΑΙ ΚΙΝΗΣΙΣ
  ΑΊ κυμανθεϊσαι χθές έν τη άγορα μας τιμαί των κατωτέρω έγχω
  ρΐων προίόντων είχον ώς ακολούθως:
  Σταφίδες.
  Σουλτανίναι α' &ρ. )
  Μεταξϋ των διδασκάλων
  είς τούς δποίους έχορηγήθη
  έπαινος καί τιμητική διάκρι-
  σις μετά όκτακοσιοδράχμου
  γέρατος συγκαταλέγονται καί
  οί κάτωθι Κρήτες: Γ. Σεμερ-
  τζάκης τοΰ ένταΰθα Δ' Δημο-
  τικοΰ, Έμμ. Τσατσαρωνάκης
  τοΰ σχολείου Άτσαλένιο,
  Έμμ. Μουρτζίδης τοΰ σχολεί¬
  ου Αύλής Πεδ., Μ. Παλιαδά
  κης τοθ σχολείουΚεφαλοβρυσί
  ου. Γ.Μανουσάκης, Έμμ. Κου-
  δουμάκης, Γρ. Ζευγαδάκης,
  Άντ. Πελεκανάκης, διαφόρων
  σχολείων τοθ νομοϋ Ρεθύμνης
  Σπ. Παπαδάκης τοΰ σχολείου
  Γρ. Λυγιάς Σητείας, Γ. Κακα-
  βάκης τοΰ σχολείου Σταυροχω
  ρίου, Δ. Άρώνης Άλ. Κου-
  τσουλάκης, Εύτ. Γλαμπεδά-
  κης καί Ί. Χατζηδάκης έκ τοΰ
  νομοΰ Χανίων.
  Η ΠΡΟΣΑΡΑΞΙΣ ΤΟΥ Α)Π "ΣΥΡΟΣ,,
  Κατά πληροφορίας έξ Άγί-
  ου Νικολάου ουτε χθές κατωρ
  θώθη ή άνέλκυσις τοΰ προσα-
  ράξαντος έξω τοΰ λιμένος έπι-
  βατηγοΰ ατμοπλοίου «ΣΟρος».
  Έν τώ μεταξΰ είς τόν τόπον
  τής προσαράξεως κατέπλευσεν
  έκ Πειραιώς καί τό ναυαγο-
  σωστικόν «'Άγ. Γε ώργιος».
  Η ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΙΣ
  Χθές την μεσημβρίαν συνήλθεν
  είς συνεδρίασιν άσχ οληθεΤσα μέ
  υπηρεσιακά ζητήματα ή έπιτροπή
  ήλεκτρικών έκμεταλλεύσεων Η¬
  ρακλείου.
  ΠΛΗΡΩΣΙΣ ΘΕΣΕΩΝ ΙΑΤΡΩΝ
  Πρός τάς Στρατιωτικάς καί
  λοιπάς αρμοδίας αρχάς εκοι¬
  νοποιήθη έγκύκλιος τοΰ υπουρ
  γείου των Στρατιωτικών διά
  τής οποίας παρέχονται οδη¬
  γίαι δσον άφορδ τόν τρόπον
  προκηρΰξεως
  διαγωνισμών
  καί διενεργείας
  πρός πληρώσιν
  θέσεων άνθυπιάτρων, οδόν
  τοϊατρών άνθυπιάτρων, άνθυ
  ποκτηνιάτρων καί
  μακοποιών.
  άνθυποφαρ
  Καραμπ.
  Ελεμέδες
  Ταχτάς
  Μαύραι
  Ρ
  Υ'
  • ι
  » (
  α >
  • )
  β' ■
  • (
  10.50—Π
  Υ'
  » 9.
  - 9.50
  α' ■
  • )
  β'
  • (
  9.-9 50
  Υ'
  1
  7 80-8.
  Χαρούιτια » 3.
  "Ελαια 5ο » 23.00
  » κοινά »
  Σάπωνες.
  Λευκοΐ α' ποιότητος δρ. 20.— 24
  » β' » · 19.- 23
  Πράσινοι α' ττοιότ. » 21.50
  β' » » 19.—
  θΐνοι.
  "Αρχανών τό μίστατ. » 45.
  Μαλεβυζίου κατ' οκάν δρ. 5.
  Ζυρίχη
  Παρισιοι
  Λονδίνον
  Μέα Ύόρκη
  ΤΟ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ ΕΝ ΗΡΑΚΛΕΙΩ
  ΤΙΜΑΙ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
  4ης Ίανουαρίου 1937
  •Αγορά Πώλησις Άγορά Πώλησις
  25.30- 25.5* "Αμστερδαμ 60.70 61-50
  3.68 3.78 Στοκχόλμη 28.10 28.33
  546 550 Βρυζέλλαι 3.71 3.75
  109.30 110.30 Βαρσοβία 20.75 21.—
  Η ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΑ ΑΞΙΑ
  ΤΩΝ ΕΙΔΟΝ ΠΡΩΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ
  Τό υπουργείον των Οίκονομι-
  κών απηύθυνε πρός τάς τελωνει¬
  ακόν αρχάς τηλεγράφημα διά τοΰ
  όποίου γνωρίζει δτι κατά τόν
  άρξάμενον μήνα ή φορολογητέα
  άξία των είδών πρώτης άνάγκης
  καθωρίσθη ώς ακολούθως: Σΐτος
  δρ. 5 .'5Ο κατά χιλιόγραμμον, κρι¬
  θή 3.80, βρώμη :ί.7(), άραβόσι-
  τος 4, φασόλια κοινά Κ.30, φασό-
  λια τσάλια καί πάσης άλλης προ¬
  ελεύσεως 10 80, φασόλια χονδρά
  τύπων Τέτο'βας, Γιάκοβας, έλέ-
  φαντες κ. λ. π. παρεμφερή ειδή
  13.40, ρεβύθια 12.20, φακαΐ 0.
  .')(), μπιζέλια άποφλοιωμένα ί) Γ>0,
  μετά φλοιοθ 8.50, τέϊον 95, κα-
  φές 21), ζάχαρις 5.5>ϋ, ορυζα κα-
  ρολίνα κ. λ. π. παρεμφερή ειδή
  II,
  λοιπά ειδή όρύζης, 7.30.
  Η ΕΛΛΗΝΟΊΤΑΛΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ
  ΕΜΠΟΡΙΚΟΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ
  Διά τηλεγραφήματος τού ΰ-
  πουργείου των Οΐκονομικών
  ανακοινούται δτι ή λήξασατήν
  31 παρ. μηνός έφαρμογή τής
  Έλληνοίταλικής συμφωνίας
  έμπορικών συναλλαγών θά ε¬
  ξακολουθήση μέχρι νεωτέρας
  αύτοΰ διαταγής. _______
  αγρονομικαΓδΤκασιμοι
  Τό άγρονομεΐον Μοιρών
  προσδιώρισε διά τόν τρέχον¬
  τα μήνα τάςκάτωθιδικασίμους
  άγροζημιών: Την 12 είς Γέρ-
  γερην, την 13 είς Ζαρόν, την
  14 είς Πόμπηαν, τ^ν 17 είς
  Μοΐρες, την 18 είς Πλάτανον,
  την 19 είς Β. Άνώγεια, την
  20 είς Μιαμοΰ καί την 24 είς
  Αγ. Δέκα.
  ΑΙ ΠΡΟΑΓΩΓΑΙ ΤΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ
  Εκοινοποιήθη πρός τάς
  Στρατιωτικάς αρχάς ή'έγκύ·
  κλιος διά τής οποίας τό υπουρ¬
  γείον εντέλλεται την υποβο¬
  λήν προτάσεων αξιωματικών
  καί ανθυπασπιστήν πρός σύν¬
  ταξιν παρά τοΰ Ανωτάτου
  Συμβουλίου προαγωγών έν γέ
  νει, πινάκων προακτέων κατά
  τό άρξάμενον Ετος 1938—1939.
  ΤΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ
  ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΕΩΣ
  Δι' αναγκαστικόν νόμου
  προβλέπεται ή έπιβολή προ-
  σθέτου τέλους επί των μή πά
  ραλαμβανομένων πρός άνά-
  λωσιν έμπροθέσμως έμπορευ
  μάτων άλλοδαπής προελεύσε¬
  ως. Τό πρόσθετον τουτο τέ·
  λος όρίζεται είς 10ο(ο άν ή
  παραλάβη πρός άνάλωσιν ε¬
  νεργηθή έντός τοΰ α' δεκαπεν
  θημέρου, 2()ο)ο έντός τοΰ β'
  δεκαπενθημέρου, 30ο)ο έντός
  τοΰ γ' δεκαπενθημέρου καί
  75ο)ο όποτεδήποτε βραδύτε¬
  ρον. _____________
  ΤΑ ΜΕΤΡΑ
  ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΦΥΛΛΟΞΗΡΑΣ
  Τό υπουργείον των Οίκονο-
  μικών δι' έγκυκλίου τού πρός
  τάς τελωνειακάς αρχάς τού
  Κράτους, έφιστ^ την προσοχήν
  αυτών διά την αυστηράν ε¬
  φαρμογήν των διατάξεων τοϋ
  νόμου περί άπαγορεΰσεως,
  είσαγωγής είδών δυναμένων
  νά μεταδώσουν την φυλλοξή-
  ραν.
  ΑΥΞΗΣΙΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ
  Ο ΒΑΝΣΙΤΑΡ ΟΑ ΜΕΤΑΒΗ
  ΕΙΣ ΠΑΡΙΣΙΟΥΣ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Ν
  ΟΑ ΕΠΙΣΚΕΦΘΗ ΚΑΙ ΤΟ ΟΕΡΟΑΙΝΟΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 4 Ίανουαρίου (τοΰ
  ταποκριτοΰ μας).—Νεο>τεραι πληροφο¬
  ρίαι έκ Αονδίνου έν σχέσει μέ τόν διο¬
  ρισμόν ώς διπλωματικοΰ συμβούλου
  τοΰ μονίμου ύφυπουργοΰ των "Εξωτε¬
  ρικών τής Μεγάλης Βρεττανίας Βάνσι¬
  ταρ, άναφέρουν ότι ούτος εξουσιοδο¬
  τήθη όπως μεταβή είς Παρισίους—Ρώ«
  μην καί είτα είς Βερολίνον. ΊΙ άπ«ι-
  σεολή τοΰ Βάνσιταρ έπεκτείνεται έφ*
  όλων των διεθνών ζητημάτων επί των
  οποίων ούτος θά προσπαθήση νά επιτύ¬
  χη γενικήν συνεννόησιν.
  Η Μ. ΒΡΕΤΤΑΝΙΑ ΕΠΙΖΗΤΕΙ
  ΣΥΓΚΛΗΣΙΝ ΔΙΑΣΚΕΨΕΩΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 4 Ίανουαρίου (τού άν-
  άνταποκριτοΰ μας).— Καθ* α αγγέλλε¬
  ται ή Ιΐρεττανική Κυβέρνησις διά τής
  άποστολής τοΰ Βάνσιταρ είς τάς Εύ-
  ρωπαϊκάς ^ρωτευούσας, έπιζητεΐ την
  .ϊύγκλησιν 'μεγάλης Εύρωπαϊκής διασκέ¬
  ψεως πρός ριζικήν επίλυσιν των ζητη¬
  μάτων τα όποΐα άπειλοΰν σήμερον την
  παγκόσμιον ειρήνην.
  Παρά τού ύφυπουργοΰ τής Έμ-
  πορικής Ναυτιλίας ενεκρίθη ή
  απόφασις τοΰ Ναυτικοΰ Άπομαχι-
  κοΰ Ταμείου περί διαθέσεως των
  πλεονασμάτων τοθ Ταμείου τού¬
  του, ανερχομένας είς ϊζ έκατομ-
  μύρια, ορΛχμω·/ διά την προσαύ-
  ξησιν των συντάξεων κατά την
  πρώτην τριμηνίαν τού 1938. Ή
  προσαύξησις άνέρχεται είς 4Οο)ο
  επί τής όργανικής συντάξεως.
  ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ ΑΓΡΟΝΟΜΕΙΩΝ
  Εξήλθε χθέ; είς περιοδείαν
  πρό; επιθεώρησιν άγρονομείων ό
  έπόπτης. άγροφυλακής Ηρακλείου
  κ. Έλευθ. Παπαγιανάκη;.
  ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ
  Δι' αποφάσεως τοθ κ. ΰ-
  πουργοΰ των Έσωτερικών
  διωρίσθη δόκιμος γραφεύς α'.
  τάξεως παρά τή Νομαρχία
  Λασηθίου ό Γ. Κ. Κοκολάκης.
  ΔΙΑΨΕΥΔΟΝΤΑΙ ΤΑ ΠΕΡΙ ΑΙΑΦΩΝΙΩΝ
  ΕΙΣ ΤΗΝ ΓΑΛΛΙΚΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΙΝ
  άν
  ΑΘΗΝΑΙ 4 Ίανουαρίου (τού
  ταποκρΐϊθΰ μας).— Τηλεγραφοΰν έκ
  Παρισίων ότι αί κυβερνητικαί έφημερέ
  δβς διαψεύδουν ότι δήθεν μεταξύ τοΰ
  Ηρωθυπουργοΰ Σωτάν καί τοΰ υπουρ
  γοΰ των Έσωτερικών καί είς ζητήμα¬
  τα σχετιζόμενα μέ τάς τελευταίας άπερ
  γίας, ένεφιλοχώρησαν διαφωνίαι.
  Η ΒΕΛΤΙΩΣΙΣ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΝ
  ΚΑΙ Η ΤΑΞΙΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΓΑΛΛΙΑΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 4 Ίανουαρίου (τοΰ άν·
  άνταποκριτού μας).— Είς ανακοίνωσις
  πρός άντιπροσώπους τοΰ ϊύπου των Πα¬
  ρισίων ό πρωθυπουργός κ. Σωτάν καί ό
  ύπουργός των Οΐκονομικών κ. Μωνιέ
  εδήλωσαν ότι μετά την επιτυγχανομένην
  ήδη βελτίωσιν των οΐκονομικών τής χώ¬
  ρας θά έπιζητηθή ή έπίλυσις όλων των
  ζητημάτων των δυναμένων νά έπηρεά-
  σουν την τάξιν καί κατά τρόπον σύμφω¬
  νον πρός τό δίκαιον καί τό κρατικόν
  συμφέρον.
  ΟΙ ΚΙΝΕ20ΙΑΠΕΜΑΚΡΥΝΑΝ
  ΤΟΥΣ ΙΑΠΩΝ» ΧΑΓΚΤΣΟΟΥ
  ΑΘΗΝΑΙ 4 Ίανουαρίου (τού άν¬
  ταποκριτοΰ μεχς).— Τηλεγραφήματα έκ
  Σαγκάης βεβαιούν ότι οί Κινέζοι είς
  Χαγκτσόου κατώρθο>σαν όχι μόνον νά
  άνακαταλάβουν την πόλιν ταύτην άλλά
  καί νά άπωθήσουν τούς Ίάπωνας είς ι¬
  κανόν βάθος.
  ρΑ^1
  ΚΑΘΗΜΕΙ
  ,,ΟΙΐΆ'ιΊ ΙΑ
  ΟΛ<'- \ΓΟΥ ι ή¬ ν* τ*5 · άστικοι απ τη τό κ< , κι καϊή ή ρ μελετβυν αυνβ%" χίτευτιχ δίκτυον, Χ«- ριί ρυθμόν, ώσάννά πρβκει- σμών βπβν βπβν κου- τω>
  ;η περι ουνοικισμων
  β«ν«ζβντ«» Κινέζοι
  Χη&βς. Τα ύπόγεια
  ' ιίχών έηίοης, «βύ
  1 η«οΰντο(τ «αντοΰ ώς
  ' Βήχαη, έδώ
  , 4; χκτβικίαι άνθρώπων, προ
  1 «έγβοιν των εργατικών τ
  {κιν. 'Αρχεΐ ν' άναφερθ
  , «ι μόνον είς τάς ' Αθηνά
  ίι; ίιεπίοτωσεν ή αστυν*
  ρΐκ δι' ερεύνης ένεργηββ
  οΐ)5 ϊοχάτως, κατοικοΰν π
  ρι τ«5 40 χιλιάδες πρόσω!
  ίΐξ «νηλι« ύγρά Χ»» ά1
  ί»ν>»νκ ίσόγεια. Άλλά κ
  *«» τά οπηλαια καί αί τρ
  γλβι χρησιμοποιοΰνται
  «ιτοιχίαι υπό των πτωχί
  ίυμβ«ίνει καί είς τ
  ιΐίλιν μοις. Δέν είναι
  δι-λου χ«λυτέρα ή κατάθ'
  "5 ϊίξ την ύπαιθρον.
  ^5 πλείστα χωρία μαί
  ·ίχί«ι των χωρικών ε'ι
  τελείως ηρ<* αυνήθως στε 'νίοιι είς τό αύτό οΐκι ' «νδρωποι καί τά ζώά ι λοιπόν υπό τάς < ^ νά ύπάρχ ^5 τόν τόπον αύ μην ένδημοίη ι μολυαματικαί ««ι «ώς νκ μην 5 8ρ«ΰσιν ή φυμβτ ιν μ«λιστ« έχει επί Γ*έν«ν σύμμαχον τι ^>«νκαιβτοίν Π ύ
  καί νοσοκομι
  έλλείπει τεΐ
  περί τουρ,
  ύ πολιτισμ«
  άβλιότης;
  καί
  τή
  «λλά κ