95242

Αριθμός τεύχους

4757

Χρονική Περίοδος

Α' 1938

Ημερομηνία Έκδοσης

6/1/1938

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
  ΣΥΝΛΡΟΜΑΙ:
  ΑϊγιΊ.-ΐτοΐ'
  ' λ !
  εςάαηνοΐ: 'ί
  Άμερική;
  έτηβία Λολ. 1 Γ·
  έξάμηνος ■· 8
  Τιμή
  κατά φύλλον
  Δ ί'
  ΠΕΜΠΤΗ
  6
  ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ
  1938
  ΗΡΑΚΛΠΟΝ ΚΡΗΤΗΣ-ΕΓΟΣ 23ΟΝ
  ΑΡΙΘΜ. ΦΥΛΛΟΥ */37
  ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΥΙΙΟΙΡΑΦΕ1Α
  ΟΛΟΪ. ΜΙΝί.Μ \ΊΌΥ
  ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΑΝΔΡ. Μ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ
  ΥΠΕΥ8ΥΝ0Ι ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΘΡ. Ν ΣΓΑΥΡΛΚΗΣ
  ΤΟ ΠΡΟΒΑΗΜΑΤΗΣ ΣΤΕΓΗΣ
  ΚΑΙ Η
  Τό ύφυπουργεΐον τού
  Τουρισμοΰ ανέλαβε μίαν ή-
  ρωΐκήν προσπάθειαν αξίαν
  παντός έπαίνου καί κάθε
  υποστηρίξεως. Νά απαλλά¬
  ξη τάς πόλεις τής Ελλάδος
  από τα ξύλινα παραπήγμα-
  χχ καί τα άλλα αθλια οί-
  κήματα καί νά τάς μετα¬
  βάλη είς σύγχρονα άστικά
  κέντρα μέ πολιτισμένην εμ¬
  φάνισιν, εύπρεπή, καθαρά,
  ανετα, ύγιεινά. Έκ παραλ-
  λήλου καί τό υπουργείον
  τής Προνοίας καί ή Κυβέρ¬
  νησις γενικώτερον μελετοΰν
  τό πρόβλημα τής στέγης τού
  λκοΰ καί λαμβάνουν μέτρα
  πρός βελτίωσιν των δρων τής
  διαμονής καί τής διαβιώσε-
  ως έν γένει των λαϊκών τά-
  ξεων, διά" τής ανεγέρσεως
  πολυκατοικιών, ύγιεινών συ-
  νοικισμών καί άνέτων ©ί-
  κιών είς όλας τάς πόλεις.
  Καί άξίζει όμολογουμένως
  κάθε έξάρσεως ή προσπα¬
  θεία αυτή. Διότι αποτελεί
  τό σοβαρώτερον μέτρον έκ-
  πολιτισμοϋ καί έξυγιάνσεως
  τής χώρας μας.
  Ή Ελλάς, δυστυχώς, ει-
  χε καταντήσει, λόγω τής
  πτωχείας καί τής Μικρασια
  τικής καταατροφής, χώρα τής
  τρωγλοδυσίας. Άπέραντοι
  συνοικισμοί άθλίων ξυλίνων
  παραπηγμάτων, περιβάλ-
  λουν όλας σχεδόν τάς πό¬
  λεις μας. Καί είναι συνοι-
  κισμοί χωρίς δρόμους, χωρίς
  άποχετευτικόν δίκτυον, χω¬
  ρίς ρυθμόν, ώσάν νά πρόκει-
  ται περί συνοικισμών οπου
  στεγάζονται Κινέζοι κού-
  ληδες. Τα ύπόγεια των
  οίκιών έπίσης, πού χρησιμο-
  ποιοΰνται παντοΰ ώς ^"απο¬
  θήκαι, έδώ χρησιμεύουν
  ώς κατοικίαι άνθρώπων, πρός
  στέγασιν των έργατικών τα
  ξεων. Άρκεΐ ν' άναφερθή
  ότι μόνον είς τάς Αθήνας,
  ώς διεπίστωσεν ή άστυνο-
  μία δι* ερεύνης ένεργηθεί-
  σης εσχάτως, κατοικοΰν πε¬
  ρί τάς 40 χιλιάδες πρόσωπα
  είς άνήλια ύγρά καί άν-
  θυγιεινά ίσόγεια. Άλλά καί
  αύτά τα σπήλαια καί αί τρώ-
  γλαι χρησιμοποιοϋνται ώς
  κατοικίαι υπό των πτωχών,
  ώς συμβαίνει καί εί$ την
  πόλιν μας. Δέν είναι δέ
  διόλου καλυτέρα ή κατάστα¬
  σις είς την ύπαιθρον.
  Είς πλείστα χωρία μας αί
  οικίαι των χωρικών είναι
  πανάθλιαι, τελείως πρωτό-
  γονοι καί συνήθως στεγά-
  ζονται είς τό αύτό οίκημα
  οί άνθρωποι καί τα ζώά των.
  Πώς λοιπόν υπό τάς συν¬
  θήκας αύτάς νά υπάρχη υ-
  γεία είς τόν τόπον αυτόν,
  πώς νά μην ένδημοΰν αί
  διάφοραι μολυσματικαί νό-
  σοι καί πώς νά μην κά¬
  μνη θραϋσιν ή φυματίωσις
  δταν μάλιστα έχει επί πλέ¬
  ον μέγαν σύμμαχον την έ-
  λονοσίαν καί οταν ή ύγειο-
  νομική καί νοσοκομειακή
  οργάνωσις έλλείπει τελείως;
  Καί πώς ειμπορούμεν νά
  ομιλούμεν περί τουρισμοϋ,
  περί έθνικοΰ πολιτισμού πε¬
  ρί έξυγιάνσεως τής χώρας ©-
  ταν διατηρεϊται αυτή ή στε-
  γαοτική αθλιότης;
  Ή σημερινή Κυβέρνησις
  πού άντικρύζει καί όμολογεΐ
  μέ ειλικρίνειάν καί θάρρος
  την πραγματικότητα όχι μό¬
  νον δεν άπέκρυψε την αλή¬
  θειαν αυτήν άλλά καί την
  απεκάλυψε καί ήδη έδωκε
  την υπόσχεσιν νά θεραπεύση
  τό κακόν. Καί αυτή ή ύπό-
  σχεσις αποτελεί ώς άρχή,
  σημαντικόν γεγονός. Βεβαί¬
  ως, ή λύσις τοΰ στεγαστικοΰ
  προβλήματος δέν είναι εύ-
  κολος. {λιότι θ' απαιτήση καί
  κεφάλα*α τεραστία καί χρό¬
  νον πολύν. Άλλ' δταν υπάρ¬
  χη ή καλή διάθεσις, τίποτε
  δέν είναι δύσκολον καί πολύ
  περισσότερον αδύνατον. Καί
  έδώ, εξεδηλώθη ή καλή διά¬
  θεσις έκ μέρους τοΰ Κράτους.
  Τό στεγαστικόν πρόβλημα
  λοιπόν ειμπορεί νά άντιμε-
  τωπιαΒή τελεσφόρως, καί ή
  λύσις τού θά εξευρεθή ασφα¬
  λώς. Τό Κράτος διαθέτει ήδη
  σημαντικά ποσά πρός τουτο.
  Ειμπορούν καί έχουν καθή¬
  κον νά βοηθήσουν καί οί
  Δήμοι καί οί οικονομικαί
  όργανισμοί προκειμένου διά
  τάς πόλεις. Διότι προκειμέ¬
  νου διά τα χωρία, διά την
  ύπαιθρον, έκεΐ πρέπει νά
  δράση καί νά εκδηλωθή ή
  συνεργασίαν τού Κράτους με-
  τά των κατοίκων, χρηματο-
  δοτουμένων υπό τής Άγρο-
  τικής Τραπέζης διά μακρο-
  χρονίων δανείων επί έξαιρε-
  τικώς χαμηλώ τόκω. Ή κα¬
  λή, 'ύγ.βτνίν καί χαρούμενη
  στέγη είναι τό πρώτιστον
  άγαθόν πού πρέπει νά έχη
  κάθε άνθρωπος έστω καί στοι-
  χειωδώς πολιτισμένος. Καί
  αύτό τό στοιχειώδες άγαθόν
  πρόκειται νά δώσωμεν συν¬
  τόμως καί είς τούς εργάτας
  καί τούς πτωχούς των πόλε¬
  ων καί είς τβύς καλλιεργη¬
  τάς τής ύπαίθρου.
  μοντέρνων άνθρώπων. Ή περίφη-,
  μος άνησυχία τοΰ αιώνος καταντα'
  μία καθημερινή άστρολογία καΐ
  τίποτε περισσότερον. Αί χαρτο-
  μάντιδες καΐ γενικώς αί μάντιοες
  των σαλονιών δέν ύπάρχουν μό¬
  νον είς Παρισίους. Ευρίσκονται
  παντοΰ. Πώς θέλετε λοιπόν νά
  μή διεκδική τα δικαιώματά
  τού καΐ αύτό; ό περιφρονημένος
  Καζαμίας; Άν προέλεγε καΐ τό
  1«!)« όσα προλέγει καΐ διά 1938
  δέν σημαίνει. Τό βάθος των ση-
  μερινών προφητειών κάτι- τέτοιο
  είνε: Έπανάληψις των _προηγου
  μένων. "Αν δέν παίζ^ είς αύτάς
  ρόλον ό αΐώνιος ξανθός, θά παίζη
  ό ... μελαγχροινός. Καΐ ούτω
  καθ1 εξής.
  * *
  *
  ΟΠΩΣ ΛΙΑΒΑΙΝΕΙ Η ΖΒΗ
  Η ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ
  ΤΟΥ ΚΑΖΑΜΙΑ
  Ό Καζαμίας είνε τής... μόδας
  αύτές τίς ήμέρες. Γηραιά οΐκοδέ-
  σποινα, καθ' ά εσημείωσεν ε*νας
  κοσμικός,.^άντί παντός άλλου έν-
  διαφέροντος πράγματος ή καλυ¬
  τέρα ένω υπήρχον άλλα ένδιαφέ-
  ροντα, τόν έςεφύλλισε ενώπιον
  πυκνής,,όμηγύρεως είς τό σαλόνι
  της. ' Καί ευρέθη ό αΕώνιος πα-
  ραπονιάρ/ης νά ψιθυρίση:
  —Μωρέ Καζαμία καί τί μας
  σναρώνεις πρωτοχρονιάτικα!.. Δέν
  φτάνουν/ίί έφημερίδες. "Εχουμε
  καΐ τί; χυρίες πού μας ψάλλουν
  τίς προφητεΐες σου, αυτή τή φο·
  ρά χωρΐς πνεθμα.
  Άλλά θά Ιλεγε κανείς: Μήπως
  ό Καζαμίας μέ τίς αίώνιες προ-
  φητεΐες περί καιρών καΐ κατα-
  στάσεων ή τό ημερολόγιον πού
  δέν λησμονεΐ ουτε τα πατροπαρά-
  δοτα γνωμικά, ουτε τούς στί-
  χους:
  θνητέ είς τταν σου ρημα
  βαδίζεις πρός τό μνήμα!
  είνε άδυναμία μόνον των γηραιών
  οίκοδεσποινών; Άπεναντίας καί
  αί νέαι ή νεώτεραι άν δέν Ιχουν
  την ειδικήν αυτήν μανίαν, εχουν
  την άλλην την γενικωτέραν: θέ-
  λουν νά μάθουν όπωσδήποτε τό
  αυριον! Καΐ τό αύριον τό οικό
  τουί καί τό αυριον τοΰ κόσμου.
  Συμβαίνει βλέπετε τό πρώτον νά
  συνδέεται μέ τό δεύτερον ή καί
  τάνάπαλιν. Λησμονοΰν 3τι ή
  πραγματικότης αυτή τοΰ αύριον
  σχετίζεται δυστυχώς καΐ μέ μερι-
  χές... άσπρί; τρίχες διά τίς δποϊ·
  6; ξέρει κάτι ό καθρέφτης τού;.
  Έννοοΰν πάντοτε τόν βίον ρόδινον
  ή τουλάχιστον ένδιαφέροντα.
  Άλλά τα είπαμεν καΐ άλλοτε.
  Αί προφητβΐαι είναι Ινα άπό τα
  πολλά βίτσια ή τα καπρίτσο των
  ΊΙ μαντάμ Λούς Βιντΐ ή όποία
  βλέπει το μέλλον είς τάς κηλΐδας
  τής μελάνης — ύπάρχουν καί αί
  κηλϊδες αύτές, αδιάφορον φαίνε-
  ται άν όφείλωνται είς την τυπο¬
  γραφικήν ή την συνήθη μελάνην
  —προλέγει 8τι δέν θά εχωμεν πό¬
  λεμον κατά τό 193Κ καί δτι δέν
  θά νικήση καμμιά άπό τάς δύο
  ίσπανικάς μερίδας. Καΐ είνε ή
  μαντάμ Βιντί μία άπό τάς πρώ¬
  τας προφήτιδας τοΰ κόσμου.
  Ώστόσο καί γιά κάτι τέτοια
  πράγματα ό Καζαμίας τής γιαγιας,
  »μας ηκολούθει μίαν τακτικήν έ-
  ξαιρετικά ψυχολογημένην.Δέν ήτο
  οόΜτ.οίζ κατηγορηματικάς. Ω¬
  μίλει περί καταιγίδων, περί θα-
  νάτου διασήμων άνδρών, περί
  κοινωνικών συγκλονισμών, περί
  ήττών ή νίκων συνήθως χωρίς νά
  άναφέρτ// ποΰ, πότε καΐ πώς α¬
  κριβώς. Ηκολούθει πιστώς τό συγ-
  κεχυμένον ή σιβυλλικόν τής Δελ-
  φικής ΙΙυθίας. Ένω οί σημερινοί
  άστρολόγοι καί μάντιδες είναι ώς
  επί τό πλείστον άκριβεΐς. Ένα κ'
  Ινα οηλαδή διά νά έπαληθεύση
  ίσως-ίΌω; μόνον & Καζαμίας τής
  γηραιά; συμπολίτιδος καΐ ουδείς
  άλλας!
  ΑΣΜΟΔΑΙΟΣ
  Πεταχτά
  σημειωματα
  ΠΝΕΥΜΑ
  ΚΑΙ ΠΕΡΙΣΤΕΡΑ
  Είς μάτην επέμενον χθές
  άπό πρωϊας μέχρι βαθείας νυ¬
  κτός τα σμήνη των καλλαντι-
  στών καί οί ίερεΐς δτι έπεψάνη
  «τόπνεθμαέ είδει περιστεράς».
  Ουτε τό πνεθμα ουτε ή περι-
  στερά εσημειώθησαν πουθε-
  νά. Αύτά εϊμποροθσαν νά
  έμφανίζωνται άλλοτε, είς την
  μακρυσμένην εκείνην εποχήν
  τής βαπτίσεως τοθ Χριστοΰ,
  δταν οί άνθρωποι εζούσαν
  μέ περισσοτέραν γαλήνην καί
  έκαλλιεργοΰσαν τόν πνευμα¬
  τικόν καί ψυχικόν κόσμον
  των. Τώρα δμως αύτά
  τα σύμβολα τής είρήνης καί
  τής σωτηρίας δέν ΰπάρχουν
  πλέον. Άνήκουν είς την ιστο¬
  ρίαν. Τό πνεϋμα έξηνεμίσθη
  τελείως καί δέν έμειναν παρά
  τα χονδροκομένα άστεΐα των
  κατ' έπάγγελμα καλαμπουρι-
  στών, πού νομίζουν δτι κά¬
  νουν επίδειξιν πνεύματος ένώ
  συνήθως κάμνουν την αποκα¬
  λύψιν τής μωρίας των. Πώς
  ν' άνθέξτι, άλλωστε τό πνεϋμα
  αύτό, άφοΰ εΐχε την άτυχίαν
  νά εμφανισθή υπό την μορ¬
  φήν τοϋ «άττικοΰ άλατος»
  τοθ όποίου τόση κατάχρησις
  γίνεται επί αίώνας τώρα άπό
  τούς ποιητάς καί τούς φιλο-
  σόφους πού άρτίζουν μέ αύτό
  την πνευματικήν χύτραν των;
  'Έπειτα, υπό ποίαν μορφήν
  νά έμφανισθή;Τής περιστεράς;
  Άλλά καί τό άθώον αύτό
  πτηνόν, διεφθάρη άπό τούς
  συγχρόνους συνανθρώπους,
  άπό τότε ποθ τό άπέσπασαν
  άπό τούς ούρανούς καΐ τό κα¬
  τέστησαν οίκόσιτον καί τό έ-
  θέσαν είς την υπηρεσίαν των
  Καί ένώ άλλοτε τό έχρησιμο-
  ποίει μόνον ό Θεός διά νά
  κομίσΓ) κλάδον έλαίας είς
  τόν Νώε ή διά νά έπιβεβαιώ
  στ| την θείαν υπόστασιν τοΰ
  βαπτιζομένου έν Ίορδάνη, σή
  μερον τό χρησιμοποιοθν οί άν
  θρωποι είς την υπηρεσίαν τοθ
  ' πολέι>ου.ΚαΙ δέν γίνεται πλέον
  λόγος παρά διά τάς πολεμι-
  κάς περιστεράς, τάς οποί¬
  ας έκγυμνάζουν τα πολεμικά
  έτητελεΐα διά ταχυδρομικάς
  αποστολάς. Πώς λοιπόν νά
  εχτ) πλέον εμπιστοσύνην καΐ
  προτίμησιν είς ίίνα τοιούτον
  πτηνόν ό Θεός τής είρήνης
  καΐ τής Άγάπης; "Επειτα, μή¬
  πως άπέμεινε καί τίποτε πλέ¬
  ον άπό την φωτεινήν σκηνο-
  γραφίαν τοθ Μυστηρίου τοΰ
  Ιορδάνη; Καί τό μυστήριον
  τής βαπτίσεως θεωρεϊται πλέ¬
  ον ώς μία κοινοτυπία, ώς
  κάτι πού γίνεται άπό συνή¬
  θειαν, άπό παράδοσιν. Κανείς
  δέν άσχολεΐται σοβαρά μέ
  τό μυστήριον τής βαπτίσεως
  είς την πίστιν τοθ Χριστοΰ.
  Είς την εποχήν μας μάλιστα
  Κατήντησε μέγα πρόβλημα ή
  έξεύρεσις άναδόχου, άφοθ τό
  μυστήριον τής βαπτίσεως εί¬
  ναι στενά συνδεδεμένον μέ
  δχι εύκαταφρόνητα έξοδα καί
  δαπάνας. Σήμερον οί άνθρω¬
  ποι άσχολοϋνται μέ άλλου
  εϊδους βαπτίσματα, μέ τό βά-
  πτισμα τοϋ πυρός, μέ τό βά-
  πτισμα τού αέρος, μέ τό βά-
  πτισμα τοΰ πολέμου. Νέοι και-
  ροί βλέπετε, νέα ήθη. Ό άνε-
  μος τοθ πολέμου καί τοϋ μ(-
  σους έξουδετέρωσε τό πνεθ¬
  μα τής είρήνης καί τής Άγά¬
  πης. Καί δσοι όμιλοθν διά
  τό πνεθμα τής είρήνης θεω-
  ροϋνται άποπνευματωμένοι,
  άνθρωποι έκτός τής πραγμα¬
  τικότητος, άεροβάμονες ούτο-
  πισταί. Σήμερον, σοϋ λένε, έ-
  χει πέρασιν ή ρεαλιστική αν¬
  τίληψις τής ζωής. Καί ό ρεαλι-
  σμός τής ζωής έκδηλώνεται
  μέ τα σύνεργα τοΰ θανάτου,
  μέ τα τάγκς, μέ τα βομβαρδι-
  στικά άεροπλάνα, μέ τα θω-
  μηκτά καί τα τηλεβόλα. Ώς
  πρός δέ τό πνεθμα τής είρή¬
  νης, αύτό απέθανεν άτιό τα
  δηλητηριώδη άέρια. Μόνον
  πού μαζί τού, κινδυνεύει ν'
  αποθάνη καί ό πολιτισμός
  καί ή ανθρωπότης. Καί τότε
  άντίο ρεαλισμός. Έκτός εάν
  την τελευταίαν στιγμήν επι-
  φοιτήση καί πάλιν, έ"στω καί
  υπό άλλην μορφήν έξ ούρα-
  νοΰ τό πνεϋμα τής είρήνης,
  τής άγάπης καί τής λογικής
  είς τάς άμαρτωλάς κεφαλάς
  των έξΑλλων ήγετών τής αν¬
  θρωπότητος.
  Μ.—
  ΑΝΕΜΟΣ ΠΡΟΟΑΟΥ
  ΠΝΕΕΙ ΕΙΣ ΤΟΝ ΝΟΜΟΝ ΛΑΣΗΘΙΟΥ
  "Ανεμος προόδου καί ά-
  ληθινοΰ πολιτισμόν πνέει
  τόν τελευταίον καιρόν είς
  τόν Νομόν Λασηθίου. Αύ¬
  τη δέ ή έκπολιτιστική διά-1
  θέσις φανερώνεται είς όλας
  τάς έκδηλώσεις τής κοινω-
  νικής ζωής των κάτοικον
  τοΰ γείτονος. Καί έφανερώ
  θη καί έπ' εύκαιρία των
  έορτών. Ή φιλανθρωπία πού
  αποτελεί την ώρχιοτέραν
  καί γνηοιωτέραν εκδήλωσιν
  πολιτισμοϋ έθαυματούργηοεν
  είς τό Λασήθι. Είς την
  Νεάπολιν καί τόν "Αγιον
  Νικόλαον, είς την Ίερά-
  πετραν,καί την Σητείαν αί
  κυρίαι καί αί δεσποινίδες
  των φιλανθρωπικόν όργα-
  νώσεων, οί πρόσκοποι καί
  τά'μέλη των διαφόρων σω-
  ματείων, οί έκπρόσωποι τοΰ
  Κράτους, των Δήμων καί
  των κοινοτήτων έκινήθη-
  σ«ν μέ ζήλον καί ενθου¬
  σιασμόν, μέ δραστηριότη-
  τα καί έργώδη παλμόν, συ-
  νέλεξαν χρήματα καί δώ-
  ρα καί διένειμον βοηθή-
  ματα, ένδύματα καί παιχνί-
  δια είς τούς απόρους καί τα
  πτωχά παιδία.
  "Ισως μάλιστα είς κανέν
  διαμέρισμα ή φιλανθρωπι-
  κή κίνηοις »«» Π δράσις δέν
  έδωσε τόσον λαμπρά άποτε-
  λέσματα όσον είς τόν Νο¬
  μόν Λασηθίου, τηρουμένων
  βεβαία πάντοτε των άναλο-
  γιών. Καί αύτό αποτελεί τί¬
  τλον τιμης διά τούς Λασηθι-
  ώτας. Άλλά δέν έκδηλώνε¬
  ται ή έκπολιτιστική διάθεσις
  διά τής φιλανθρωπίας μόνον.
  Έκδηλώνεται καί διά τής*
  εκτελέσεως έργων κοινής ω¬
  φελείας, έργων πού θά κα-
  ταστήσουν κτημα τοΰ λαοΰ
  τα άγαθά τής συγχρόνου
  ζωής·
  Παντοΰ είς δλα τα διαμε-
  ρίσματα τού νομοΰ, πρωτο-
  βουλία των Δήμων καί κοι-
  νοτήτων καί μέ προσωπικήν
  εργασίαν των κατοίκων έκ-
  τελοΰνται έργα κοινής ωφε¬
  λείας. Διανοίγονται δρόμοι
  χιλιομέτρων πολλών, διευθε-
  τοΰνται χείμαρροι, άποξη-
  ραίνονται ελη, κατασκευά-
  ζονται ύδραυλικά έργα άρδεύ
  σεως καί υδρεύσεως πού μετα
  βάλλουν την Οψιν τοΰ τόπου.
  Καί έκ παραλλήλου έπεκτεί-
  νονται καί συστηματοποιοΰν-
  ται αί άγροτικαί καλλιέργειαι
  καί καταβάλλεται τεραστία
  προσπαθεία αυξήσεως τής .πα¬
  ραγωγείς.
  Ό νομός Λασηθίου ση-
  μειώνει τόν τελευταίον και¬
  ρόν τεραστίας προόδους είς
  δλα τα πεδία, είς όλας τάς
  κατευθύνσεις. Καί δέν πρέ-
  πει νά φανή περίεργον ου
  τε καί έκπληκτικόν, εάν ό
  μέχρι πρό τινος καθυστε-
  ρημένος καί όγνοημένος αύ-
  τός τόπος ευρεθή είς την
  πρώτην γραμμήν, μεταξύ
  των πλέον προηγμένων δια-
  μερισμάτων τής χώρας. Διό
  τι οί Λασηθιώται άναπτύσ-
  σουν σήμερον μίαν θαυμα-
  τουργόν όντως προσπάθει¬
  αν. Καί δέν ύπάρχει άμφι-
  βολία δτι την προσπάθειαν
  αυτήν θά την συνεχίσουν καί
  είς τό μέλλον. Έφόσον μά¬
  λιστα θά εχουν καί την
  πρόθυμον ενίσχυσιν τοΰ Κρά
  τους, τόσον την ύλικήν δ-
  σον καί την ηθικήν, ή συ¬
  νέχισις τοΰ εκπολιτιστικόν
  έργου των θά είναι ευκολώ¬
  τερον καί ή άπόδοσίς τού θά
  είναι κατά πολύ μεγαλυτέ-
  ρα. Κυρίως δμως είς την
  πρόοδον τού νομού θά συμ
  βάλη τα μέγιστα ή όλοκλή-
  ρωσις τοΰ όδικοΰ δικτύου τού,
  τοΰ όποίου ή κατασκευή συ-
  νεχίζεται ήδη.
  Ή φυλλοξήρα.
  Ή έγκύκλιος την όποιαν α¬
  πηύθυνε τό υπουργείον των
  Οίκονομικών πρός τάς Τελω-
  νειακάς αρχάς καΐ δι" ής έ-
  φιστςί: την προσοχήν των διά
  την αυστηράν εφαρμογήν των
  διατάξεων περί άπαγορεύσε-
  ως είσαγωγής είδών δυναμέ¬
  νων νά μεταδώσουν την φυλ-
  λοξήραν, είναι άξία πολλής
  προσοχής καί πρέπει νά εφαρ¬
  μοσθή μέ σχολαστικήν ακρί¬
  βειαν. Ή φυλλοξήρα αποτε¬
  λεί τρομεράν νόσον, έπιφέ-
  ρουσαν την πλήρη καταστρο¬
  φήν καί έρήμωσιν των δέν-
  δρων καί φυτών, δπου μετα-
  δοθή. Δι' αύτό καί πρέπει νά
  ληφθούν δλα τα άπαραίτητα
  μέτρα πρός πρόληψιν της. Δι¬
  ότι αλλοίμονον άν εμφανισθή
  είς τόν τόπον μας. Θά αποτε¬
  λέση την τρομερωτέραν συμ
  φοράν ιδίως διά τούς άμπε-
  λουργούς, άλλά καί διά τούς
  άσχολουμένους μέ την δεν-
  δροκαλλιέργεια ν,
  λεσιν των άναστηλωτικών καί
  έξωραϊστικών έργων τής πα-
  ραλίας «Μπεντενάκι» έργο-
  λάβος εγκατεστάθη ήδη καί
  ήρχισε τάς σχετικάς προεργα-
  σίας διά την εκτέλεσιν τοϋ
  έργου. Ό έξωραϊσμός τής πά-
  ραλίας θ' άποτελέστι έργον
  μεγίστης σπουδαιότητος καί
  θά προσδώση νέαν όψιν καί
  μορφήν είς την πόλιν. Θά δη¬
  μιουργηθή έ'νας θαυμάσιος τό¬
  πος περιπάτου καί άναψυχής
  των πολιτών καί ή πόλις θ'
  αποκτήση μίαν πραγματικήν
  προθήκην άληθοΰς πολιτισμοϋ
  πού θά δίδη την πρώτην ευχά¬
  ριστον εντύπωσιν είς τούς ξέ-
  νους πούθά έρχωνται διά θα¬
  λάσσης. Ελπίζομεν δέ δτι
  αί εργασίαι θά προχωρήσουν
  σπεύσουν τώρα νά ύποβά-
  λουν τα στοιχεΐα αϋτά, ώ-
  στε νά μην παραληφθρΰν ά¬
  πό τούς καταλόγους πράγμα
  τό οποίον θά έχη όδυνηράς
  συνεπείας δι' αύτούς.
  Οί γεωπόνοι.
  Συνεχίζεται υπό το·3 υπουργείου
  τής Γεωργίας δ διορισμός κοινο-
  τικών γεωπόνων.Ό πρίορισμόςτών
  γεωπόνων αυτών είναι άληθως μέ¬
  γας καί εύρύς καΐ τό έργον των
  θα είναι τεράστιον, άρκεϊ νά τό
  άναλάβουν με ζήλον καί άποφχ-
  σιστικόττ^τα, μέ πίστιν καΐ ενθου¬
  σιασμόν. Οί κοινοτικοΐ γεωπόνοι
  θ' άποβοθν οί πρωτεργάται τής ά-
  ναοημ'.ουργίας τή; έλληνική; ύ¬
  παίθρου. Καΐ θά ήτο καλόν νά
  διορισθοθν τοιούτοι γεωπόνοι είς
  δλα; τάς κοινότηχας ή τοΐλάχι-
  Τό Μπεντενάκι.
  Ευχαρίστως πληροφορούμε¬
  θα δτι ό αναλαβών την εκτέ¬
  μέ γρήγορον ρυθμόν ώστε στ*ν είί τάς μ«Υ*λυτέρα; τοιαύ-
  τό έργον νά συντελεσθή τό *"
  συντομώτερον.
  Τα παραπήγματα.
  Μετ" ολίγας ημέρας θ' αρ¬
  χίση ή κατεδάφισις των ξυλί-
  νων παραπηγμάτων πού Ευ¬
  ρίσκονται είς την προκυμαίαν
  τοϋ λιμένος γενικευομένης
  τής μάχης κατά τής παράγ-
  κάς. 'Έτσι ή πόλις μας θ' α¬
  παλλαγή άπό την ασχημίαν
  αυτήν καί άπό πλείστας β-
  στίας αθλιότητος καΐ άκα-
  θαρσιών. Επί πλέον καί οί
  διαμένοντες είς παράγκας θά
  στεγασθοθν είς ύγιεινά, άνβ-
  τα καΐ άσφαλή οίκήματα, διό¬
  τι πιστεύομεν δτι ελήφθη πρός
  τουτο φροντίς πρΐν αποφασι¬
  σθή άκόμη ή κατεδάφισις των
  ξύλινον παραπηγμάτων,
  Λιά τούς έμττόρους.
  Όπως κατ' έτος καί εφέ¬
  τος θά γίνη ή άναθεώρησις
  των μητρώων των μελών των
  Εμπορικήν καί Βιομηχανικών
  Έπιμελητηρίων. Καί πρός τόν
  σκοπόν αυτόν τό 'Εμποροβιο-
  μηχανικόν Έπιμελητήριον τής
  πόλεώς μας ζητεί άπό τούς
  έμπόραυς τής περιφερείας τού
  νά άποστεΐλουν εγκαίρως τάς
  εμπορικάς έπωνυμίας των διά
  νά γίνη άκριβής καί έγκαιρος
  ή καταχώρησίς των. Δυστυ¬
  χώς πολλοΐ καθυστεροΰν την
  αποστολήν των στοιχείων αυ¬
  τών, ένώ τό μέτρον αποβλέ¬
  πει είς ιδικήν των ωφέλειαν.
  Πιστεύομεν πάντως δτι θά
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ. - Σήμερον
  ΤΣΕΒΟ».
  ΝΙ-
  «ΜΙΝΩΑ·—Σήμερον «ή έπέλα-
  σις έλαφρδς ταξιαρχίας».
  ΣΗΜΕΡΟΝ
  τό μεγαλήτερον κινημα-
  τογραφικόν γβγβνβς:
  Ο Ναυτικδς Κολοσ-
  σός!
  ΝΙΤΣΕΒΟ
  Μέ τόν Γίγαντοι τής «8β-
  νης:
  Χάρρυ Μττώρ
  Την ήρωΐδα των μβγάλων
  Γαλλικών φΐλμ:
  Μαρσέλ Σαντάλ
  καί τόν μεγάλον καλλι¬
  τέχνην:
  Ίβάν Μουσζούκιν
  Μιά συνταρακτική θαλασ-
  σινή τραγωίία λαμβάνει μέ-
  ρβς ό Γαλλικός στόλβς καί
  όλοκληρος μοϊρα ύπββρυ-
  χίων.
  ΣΗΜΕΡΟΝ
  λόγω τής εορτής
  3 απογευματιναί ωρα 3—5,
  5—7 καί 7—9. Έσπβρινή ώρα
  10 μ. μ.
  Σήμερον καί αυριον
  ωρα 11 π. μ. ακριβώς
  ίΙΝΕΑΚ"
  μέ εξαιρετικόν πρόγραμμα
  ό Δερματολόγος
  Άφροδιοιολογος
  ' Ιατ ρ ό ς
  Α. Χ. ΜΑΡΚΟΔΗΜΗΤΡΑΚΗΣ
  Επανελθών έκ τοθ Έπι-
  στημονικοΰ ταξειδίου τού.
  Δέχεται 9—1π. μ. 4—7 μ. μ.
  'Ελευθ. Πηγάκης
  Ίατρος—Παθολόγος
  Δέχεται έν τφ Ιστρείφ τού
  δδός Τσακίρη (ο'ικία στρατη-
  γοθ κ. Άλεξάκη) 10—12 π. μ.
  καί 4—6 μ. μ.
  Ζτεφ. Σαριδάκης
  Νκιευτήρ-Γυναικολόγος
  Εΐδικευθείς έν Παρισίοις.
  Δέχεται έν τη Πολυκλινικηό
  Τηλεφ. Κλινικής 490
  » οικίας 608
  ΝΟΤΗΣ ΚΟΝΣΤ. ΓΕΡΑΚΑΡΗ2
  ΤΑΓΜΑΤΑΡΧΗίΠΥΡΟΒΟΔΙΚΟΥ Ε. Α.
  Μιά άπό τάς ευγενεστέρας μορ¬
  φάς τής συγχρόνου γενεάς τής
  Κρήτης έξέλιπε εσχάτως διά ^ τού
  θανάτου τοϋ Νάτη Κωνοτ. Γερα-
  κάρη, υΕοϋ τοϋ άρχηγοΰ τοΰ Μυ¬
  λοποτάμου κατά την επανάστασιν
  τοϋ 1897 καί μετέπειτα ήρωος
  τοΰ Δρίσκου τό 1912.
  Έξέλιπε προώρως, εϊς ηλικίαν
  κατά την οποίαν άπό τα στήθη
  τού Ιπνεε άνεμος εύψυχίας Εκανός
  καί διά τα έπικώτερα πολεμικά
  κατορθώματα καί διά τάς ωραιο¬
  τέρας είρηνικάς δημιουργίας. Ο
  Ν'ότης Γερακάρης, μόλις άπεφοί-
  τησε τής σχολής των Εύελπίδων
  Ι^άδισε τόν άνάντην τοΰ στρατι-
  ωτικοθ καθήκοντος δρόμον, τόν
  οποίον Ιφώτισεν ή άστραπή τοΰ
  ήρω'ικοϋ θανάτου τοΰ πατρός τού
  είς τόν Δρϊσκον, φανατικός ύπέρ-
  μαχος των ευγενεστέρων ίδανι-
  κών των οποίων κοιτίς καί Εε-
  ροφάντις έν τω κόσμω υπήρξεν ή
  πατρίς μας, των ίδανικών τοϋ πο-
  λιτισμοΰ καί τής ελευθερίας.
  Καθ' δλην την ζωήν καί την
  δρόίσίν τού, ώς στρατιώτας καί
  ώς πολίτης, έκράτησεν δψηλά την
  σημαίαν των Εδανικών τού επί
  των έπάλξεων πού έμάχετο, χω-
  ρΐς νά την περιστείλη ούδ' επί
  στιγμήν. Ένεπνέετο άπά την ιδέαν
  τής εξυπηρετήσεως τής χώρας
  τού, έφωτίζετο άπό τό φώς κά-
  ποιας κρυφής χαράς καί έθερμαί-
  νετο άπό την φλόγα τοΰ μεγά-
  λου οου ίδεολογισμοΰ, είς δλας
  τάς έκδηλώσεις τής δημοσίας καί
  ι ίδιωτικής τού ζωής καί είχεν ά-
  φιερωθ^ εί; την υπηρεσίαν τής πά
  ζρίΖος μέ αφοσίωσιν καί αυταπάρ¬
  νησιν καί ώς μαχητής τοΰ δπλου
  καί ώς χειριστής. τής γραφίδος
  καί ώς βαθύς γνώστης τής στρα-
  τιωτικής διπλωματίας είς ήν υπη-
  ρέτησε μέχρι τής τελευταίας πνο-
  ής τού. Προ είκοσαημέρου μόλις
  έξεπλήρου υψίστης σπουδαιότητος
  έμπιστευτικήν αποστολήν είς τό
  εξωτερικόν,
  Έπιστρέφων έκ Βελιγραδίου,
  προσεβλήθη είς Σκόπια άπό ο¬
  ξείαν σκωληκοειδίτιδα μετά δια-
  τρήσεως. Παρ' δλας έν τούτοις τάς
  συστάσεις των Σέρβων φίλων τού
  ιατρών ν' άνακόψη τό ταξίδιάν
  τού έπ' ολίγον, έπιμόνως, ηρνήθη
  διότι ήθελε νά φέρη εις πέρας
  την αποστολήν τού τό συντομώ-
  τερον. Εις την Θεσσαλονίκην έπί-
  σης ηρνήθη νά παραμείνη καί νά
  υποβληθή είς εγχείρησιν. Βά προ-
  λάβω, Ιλεγεν. Θέλω νά πάω στ"
  άδέρφια μου κοντά, καί νά έκ-
  πληρώσω είς τό ακέραιον τό κα¬
  θήκον μου. Φθάσας είς τάς Αθή¬
  νας κατηυθύνθη υποβασταζόμενος
  είς τα υπουργείον των Εξωτερι¬
  κών άπό όπου άφοΰ παρέδωσε τα
  εγγραφα καί τα στοιχεΐα τής έμ-
  πιστευτικής άποστολής τού, μετε¬
  φέρθη είς χειρουργικήν κλινικήν.
  Άλλ' ήτο—φεΰ— άργά πλέον. Ή
  νόσος έξελιχθείσα έν τώ μεταξύ
  είς περιτονίτιδα, επέφερε τό μοι¬
  ραίον. Μετ' ολίγον ό εύγενής αύ-
  τός Άνταΐος, έθερίζετο άπό τόν
  θάνατον.
  Τώρα τα στοργικά άδέρφια τού,
  θρηνοΰν τόν άδελφό, τό χωριό τού
  τό μεγάλο τέκνο τού, τό Μυλοπό-
  ταμο τό παλληκάρι, ή Κρήτη τόν
  ήρωά της, ή Ελλάς ε"να άπό τα
  εύγενικώτερα παιδία της. Τό πε¬
  πρωμένον τού ήτο αύτό. Αφήκε
  την ζωήν είς την άκμήν τής ήλι-
  κίας τού. "Ουοι δμως τόν έγνώ-
  ρισαν θά τόν Ινθυμοΰνται πάντοτε
  ώς υπόδειγμα άρετής, μεγαλουρ-
  γοΰ δράσεώς, εύγενών έπιδιώξεων.
  Σήμερον τοΰ άπευθύνομεν τα ίίστα
  τον χαΐρε, είς στάσιν εύλαβοΰς
  προσοχής άπό θαυμασμόν καί &■
  φατον θλίψιν. Έ μνήμη τού δέ
  άς μένη αίωνία.
  ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΊΆΙ μικρά οϊκία
  Πεδιάδος (Τρείς Καμάρες).
  Πληροφορίαι Ντορέ.
  ΚΟΚΑΡΙ έξαιρετικής ποιότη¬
  τος ψιλό θά ευρετε είς την κρεμ-
  μυδαποθήκην πλησίον Χανίων
  Πόρτα ώς καί κρεμμύδια είς δι-
  αρκή παρακαταθήκην.
  Ή στήλη τού ώραιόκοσμου.
  Τό αύτΐ ώς κόσμιμα.
  Τό αύτί, μοΰ ί-λεγε μία φιλή,
  είνε έ'να δργανο χρήσιμο γιά νά
  τηλεφωνοΰμε.
  Άλλά τό αότϊ ώς κόσμημα τοθ
  προσώπου; Όμολογήσετε ότι δέν
  εΐχατε σκεφθή καϊ δταν άκόμη ή¬
  το κανών νά έπιδείξετε τα αύτιά
  σας. Όμιλοϋσαν συχνά γιά £να
  καλό αύτί, ώς Κνα δργανο ακρι¬
  βείας, άλλά ττοτέ γιά ίνα *ώραϊο»
  αύτί.
  Καί έν πρώτοις, τί είνε ίνα ώ-
  ραιο αύτί; "Ολοι οί ζωγράφοι, δ-
  λοι οί ανθρωποι εΐχαν τό εύνο
  ούμενο μοντέλλο των: αί Καρυά-
  τιδες είχον τό κάτω μέρος τού
  αύτιοϋ φαρδύ καϊ στρογγυλό, καί
  αϋτό δέν ηταν χωρίς χάριν κάτω
  άπό τούς άφθονους πλοκάμους
  των. Ώρισμένοι ϊνδοξοι ζωγράφοι
  είναι κεκηρυγμένοι έχθροί των
  αΰτιών καί τα κρύβουν είς δλα
  τα πορτραΐτα γυναικών.
  Μέ τα κτενίσματα τής μόδας £-
  χομε την έκλογή: άς έπωφελη-
  θοθμε. Διότι ύπάρχουν άσχημα,
  πολύ άσχημα αύτιά. Είς την περί-
  πτωσι αύτη δέν ύπάρχει τίποτε
  νά ποϋμε: θά τα κρύψωμε.
  Τα εύχάριστα στήν δψι αϋτισ
  είναι μάλλον μικρά, ούχι ύπερβο-
  λικά, καλά έφηρμοσμένα επί τής
  κεφαλής, τό «στρίφωμά» των είνε
  μικρό, καϊ ή όπή των είνε ολιγώ¬
  τερον μικρή παρά κρυμμένη' ή κυ¬
  ριώτερα άσχήμια ενός πολύ μεγά-
  λου αϋτιοΰ είνε, περισσότερον ά-
  κάμη κα'ι άπό τό φάρδος τοθ πτε-
  ρυγίου τού, τό μέγεθος τής όπής
  τού.
  Εάν Μχετε ώραΐα αύτιά δείξε-
  τέ τα όλόκληρα. Πουδράρετέ τα
  εάν δέν είναι έκ φύσεως χνουδω-
  τά. Άλλά εάν είναι ήδη έκ φύσε¬
  ως βελουτέ μην προσθέσετε τί¬
  ποτε. Γιά τό βράδυ, ένθυμηθεΐτε
  δτι £νας στενάς λοβός κερδίζει
  δταν είνε έλαφρά μακιγιαρισμέ-
  νος: μιά ϋπόνοια ρούζ πούδρας,
  ή ενα στρώμα πούδρας δκρ. Εάν
  τό άκρον των αύτιών σας είνε
  συχνά, ιδίως κατά τόν χειμώνα,
  πολύ κόκκινο, ύποκείμενο είς χι-
  ονίστρες, κάνετε μασσάζ μέ μιά
  κρέμα οϋτε λυπαρά ουΐε ξηρά καί
  προσεξετε Μπειτα νά την σκουπί-
  σετε τελείως.
  Ή μόδα έπανέφερε τα σκουλα-
  ρήκια άλλά πάντοτε συγκρατη
  μενά άπό μία λαβίδα καί σπανί-
  ως κρεμαστά. Διά τόν δρόμο, άν
  ταγιέρ, έκλέξετε σκουλαρήκια μι¬
  κρά, σχεδόν άόρατα άπό μακρυά,
  καί μην τα σφίγγετε πολύ θά σδς
  £καναν νά ύποφέρετε καί θά ά
  σχήμιζε τό αύτί σας μ' ε'να μικρά
  ώχρά κύκλο, περιβεβλημένο άπό
  ίνα κύκλο κόκκινο.
  Γιά τό βράδυ, έπιτρέπεται ττε
  ρισσότερη φαντασία' μην λησμο-
  νήτε δτι ό λοβός καί τα σκουλα¬
  ρήκια φαίνονται πάντοτε πολύ μι-
  κρότερα επάνω άπό λαιμό κα'ι ώ
  μους ντεκολτέ.
  Είσθε μήπως άπό τίς εύτυχισμέ-
  νες αύτές γυναΐκες στ'ις οποίες έ¬
  πιτρέπεται νά δείξουν δσο καί νά
  κρύψουν τα αύτιά των; 'Εκλέξετε
  τότε αναλόγως μέ την άτομικό-
  τητά σας καί την ευκαιρίαν Οί
  φλύαροι άνδρες άγαποϋν τα έλεύ
  θερα αύτιά' αίσθάνονται δτι α¬
  κούονται καλυτέρα. Καί ή έκμυ-
  στηρεύσεις γλιστροθν εύκολώτερα.
  Ένθυυεΐσθε δμως πάντοτε αύ¬
  τό: θά είσθε θελκτικώτερη, θά εί¬
  σθε περισσότερον γυναΐκα εάν
  τα αύτιά σας σκεπάζωνιαι άπό
  τα μαλλιά σας. "Εάν προτιμδτε
  μιά ζωηρή, πνευματώδη κα'ι εϋ
  θυμη Μκφρασι, μην διστάσετε: δεΐ-
  ξετέ τα.
  Ή Ντιατεγκέ
  Διά τάς άναννωστρίας
  και τους αναγνώστας μας.
  Σταυρόλεξον ύπ' αριθ. 48.
  1 2 3
  5 6 7 8 9 10 Π 12 13
  13
  ΟΡΙΖΟΝΤΟΣ
  1) Ή πρώτη έκ των 3 λέξε-
  ων τάς οποίας είχε ώς 2μ-
  βλημα ή Γαλλική Έπανάστα-
  σις — Μονάς ήλεκτρ. Άντιστά-
  σεως.
  2) Τό δνομα τής βασιλομήτο-
  ρος τής Νοτιοσλαυΐας.—ΕΖδος ερυ-
  θροΰ χαβιαρίου.
  3) Φυτόν οίκογ.
  ρων, οί μίσχοι τοΰ
  σιμοποιοΰνται ώς
  σκιαδιοφό-
  όποίου χρη-
  όδοντογλυφί-
  δες (πληθ).— Λουτρόπολις τοΰ
  Βελγίου—Νύμφη ήτις ήράσθη
  τοϋ Ναρκίσσου.
  4) Ή μήτηρ τής ^ίθζύ-χου—
  Κατάρα, άνάθεμα—Σύνδεσμος 6-
  ποθετικός.
  ό) Ή Σύνζροψος τοΰ άνδρός—
  Ή Δευτέρα κατά μέγεθος νή¬
  σος των Άντιλλών (γενική).
  (3) Μονψδία — Στρατιωτικόν
  παράγγελμα:
  7) Είς έκ των 11 υίών τοΰ
  Ίακώβ—Κατεδικάσθη έν τώ Ά-
  δη νά περιστρέφεται διαρκώς
  υπεράνω φλογών δεδεμένος έν
  ΠΑΝΤΟΠΩΛΑΙ
  Τό συμφέρον σας άπαιτεΐ νά προτιμάτε τής:
  Ρέγγες «Κρΐνος»
  Τό κόκκινο έλαφρό κουτΐ
  ειδικώς διά την
  Τίαρασκευασμένο
  Έλλάδα.
  Ποιότης ή ανωτέρα πού μπορεί νά γίνη. Τό έμπόρευμα φορτώνεται είς πά- §||
  ραλαβήν μας, ΚΑΤ' ΕΥΘΕΙΑΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΗΓΗΝ καί οχι άπό ψυγεϊα. Ε
  ΠΟΛΟΥΜΕΝ ΡΕΓΓΕ2 ΚΑΙ ΟΧΙ ΞΥΛΑ. ^
  Δοκιμασατε πρός τό συμφέρον σας, εάν δέν α&ς άρέσει δεχόμεθα νά μάς ~ί
  τό έπιατρέψετε. ===
  ΓΕΝΙΚΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ
  ΜΗΝΑΣ Φ. ΛΑΜΠΡΙΝΟΣ
  ΚΕΝΤΡΟΝ (Παραπλεύρως καφφενείου «Όλυμπος»). ==
  τώ τροχφ.
  8) Ό Μέγιστος των ποιητών.
  —Μονάς επιφανείας— Άρχαίος
  θεάς τραγόπους.
  !)) Ωραίον φυσικόν φαινόμε¬
  νον παρατηρούμενον είς τούς—
  πόλους—Σύνδεσμος συμπερασμα-
  τικός.
  10) Πτηνόν Ιχον ροπήν πρός
  την κλοπήν—Ιτσι ώνομάζοντο αί
  τρείς άδελφαί Αύξώ, Ηαλλώ καί
  Καρπώ.
  11) Τίτλος Ίσπανικός — Λέ-
  γεται καί σκαρλατίνα (Αίτ).
  12) Ό κάτοικος των πόλεων
  —Πλανήτης.
  13) Άντων. άναφορική—υπήρ¬
  ξεν υπατος Άρμοστής Κρήτης.
  ΚΑΘΕΤΟΣ
  1) Άνδρικόν όνομα—Λαμπάς
  πυρσός.
  2) ΓΕνεται δταν τό στομάχι
  ύπερφορτωθή.
  3) Άνδρικόν δνομα — Μουσι-
  κός φθόγγος.
  4) Άγριον ζώον τρεφόμενον
  μέ θνησιμαία.—Άαιατικόν Κρά-
  τος—Τάν δποϊον.
  5) Σχολικά Ιπιπλα (πληθ.)
  Ό άνακηρυχθείς ίγιος διά
  την εύσέβειαν τοΰ βίου τού.
  6) 'Υποθετικός σύνδεσμος τής
  άρχαίας.—Μία άπό 10 πληγάς
  τοθ Φαραώ άλλά καί σύγχρονος
  πληγή τής Γεωργίας.—Δύο δ-
  μοια σύμφωνα διά των οποίων έ-
  πιβάλλομεν την σιωπήν.
  7) Αϊθιοπικός τίτλος—Μηρυ-
  καστικάν άλλά καί λουτρόπολις
  τής Γαλλίας—Γερμανός φιλόλο-
  γος καί φιλόσοφος (1778-1840).
  8) Βυζαντινός μουσικός φθόγ¬
  γος—ετέρα όνομασία τής Τροίας
  — Τό πλοϊον τοΰ Ίάσονος.
  9) Τό άκραίον έκ των πε-
  πτικών δργάνων των πτηνών άλ¬
  λά καί όρεινή περιοχή τής
  ΑΕθιοπίας—χρονικόν διάστημα—
  Άποτελείται άπό "Αζωτον καί Ό
  ξυγόνον.
  10) Άρθρον (πληθ)—Μυθολο-
  μιάς καρδίας
  ΕΛΙΣΑΒΕΤ = =
  Η ΓΥΝΑΙΚΑ ΤΟΥ 8ΡΥΛ0Υ
  Ή ζωή τής μελαγχολική;
  74ον αΰτοκρατείρας.
  Ή Έλισάβετ πάλι, μέ τό παι-
  δί της, έξω στό ούγγρικό κτήμα,
  ήταν εύτυχισμένη. Άπό κεΐ ξε-
  προδάδιζε τόν αύτοκράτορα, πού
  φευγε στά έγκαίνια τής διώρυ-
  γος τοΰ Σουέζ. Ή ιδία, εχθρά τής
  φασαρίας των δεξιώσεων, έστάθη
  άδύνατον|νά πεισθή νά συνοδεύση
  τόν Φραγκίσκον Ίιοσήφ στό τα-
  ξίδ: τού.
  «"Αν θέλης δμως, τοΰ είπεν,
  δσο καιρό θά λείψης, νά είμαι
  ήσυχη, κάνε μου τή χαρ ι καί
  δέξου νά σέ συνοδεύση Ινας !α-
  τρός».
  'Η άρχιδούκισσα ποΰ πληροφο-
  ρείται τό στοργικό, τό έναγώνιον
  αύτο ενδιαφέρον τής νύφης της
  γιά τόν υϊόν της διαπιστώνει ευ¬
  χαρίστως πώς ή Έλισάβετ είναι
  άφωσιωμένη στόν Φραγκίσκον
  Ιωσήφ, καί αύτό την πείθει ν' ά-
  ποτραβηχθή άκόμη περισσότερον
  άπό κάθε ένεργόν ανάμιξιν. Κατά
  βάθος ή άρχιδούκισσα, δ,τι είκανε
  τόσα χράνια παρεξηγουμένη άπό
  τή νύφη της, τό ϊκανε μόνον άπό
  βαθείαν άγάπη καί ενδιαφέρον
  γιά τόν υΕόν της.
  Ό Φραγκίσκος Ιωσήφ φεύγει
  μαζί μέ τάν ίατρό. Πρωτος σταθ-
  μός τοΰ ταξιδιοΰ τού είνε ή Κων-
  σταντινούπολις. Τής περιγράφει
  μιά επίσκεψίν τού στόν σουλτάνον
  Άβδούλ Άζίζ, πού τής τόν παρι-
  στάνει «ώς τόν συμπαθέστερον οί-
  κοδεσπότην πού μπορείς νά φαντα¬
  σθής». Καί συνεχίζει: «Τώρα θά
  σοΰ πώ κάτι πού ασφαλώς θά σέ
  κάνη νά ζηλέψης». Καί τίς περι¬
  γράφει «τούς μεγαλοπρεπείς σταύ-
  λους τοΰ σουλτάνου!».
  'Η Έλισάβετ, μανιώδης άμα-
  ζών, εχοντας μανία γιά τα ώραΐα
  άλογα, άληθινά μακαρίζει σ' αύτό
  τό κεφάλαιον τον σουλτάνο. «Φαν
  τάσου, τής γράφει ό Φραγκίσκος
  Ιωσήφ, δτι μόνον ό μικροσκοπι
  κός διάδοχος 2χει στή διάθεσί τού
  εκατόν πενήντα άλογα! Είνε δμως
  τόσο κακός καί κακοανατεθραμμέ-
  νος πού κυνηγα μέ τό καμου-
  τσίκι τούς Οπασπιστάς τοΰ πα·
  τρός τού!».
  (συνεχίζεται)
  ΕΟΡΤΑΙ.— Αυριον εορτήν τού
  Άγίου Ιωάννου δέν θά δεχθή επι-
  σκέψεις ή οίκογένεια κ. Ανδρ. Ζω·
  γράφου.
  —Έπίσης δέν θά δεχθοΰν αυρι¬
  ον λόγω άπουσίας ή κ. καί ό κ.
  Ιωάννης Γ. Μιτσοτάκης.
  —Έπίσης δέν έορτάζει καί δέν
  δέχεται έπισκέψεις ό κ. Ιωάννης
  Λυράκης έφοριακός
  —Έπίσης δέν έορτάζει λόγω
  πένθους ό κ. Ιωάννης Χαλκιαδά¬
  κης
  —Όμοίως δέν έορτάζει καί δέν
  δέχεται έπισκέψεις ό κ. Ιωάννης
  Εύγενής.
  —Έπίσης δέν έορτάζει λόγω
  πένθους ό κ. Ιωάννης Ψαλιδάκης
  ταχυδρομικός.
  —Έπίοης δέν έορτάζει ό κ. Ιω.
  Λογιάδης φαρμακοιτοιός.
  —Έπίσης δέν έορτάζει ή κ. Μ-
  ωάννα Μ. Μπετεινάκη.
  —Όμοίως δέν έορτάζει καί δέν
  δέχεται έπισκέψεις ό κ. Ιωάννης
  Περδικογιάννης Μαπορος
  —Όμοίως δέν έορτάζει ό παθο-
  λόγος ίατρος κ.Ίωάννης Άλμπαν-
  τάκης.
  —Έπίσης δέν έορτάζρι ό κ.
  Ιωάννης Γ. Τουτουντζάκης τρα-
  πεζιτικός.
  — Δέν έορτάζει έπίσης ό κ.
  Τω Χριστοφοοάκης
  —Έπίσης δέν έορτάζει ό κ. "Ι¬
  ωάννης Σταυρακάκης ίατρός.
  —Όμοίως δέν έορτάζει ό κ. Ι¬
  ωάννης Γ. Νικολαΐδης
  —Έπίσης δέν έορτάζει ό κ. Ιω¬
  άννης Κρασαδάκης δικηγόρος.
  —Έπίσης δέν έορτάζει λόγω
  πένθους ό κ Ιωάννης Τζοβενής.
  —Έπίσης δέν έορτάζει καί δέν
  δέχεται έπισκέψεις ό κ. Ιωάννης
  Μυλωνάκης ΰαλέμπορος.
  —Έπίσης δέν έορτάζει ή κ. Τω-
  άννα Χ. Λιοκούκουδου.
  ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟΝ.- Αισθανόμε¬
  θα επιτακτικόν καθήκον ίνα ευ¬
  χαριστήσωμεν θερμώς πάντας
  ΰς συμμερισθέντας τό βαρύ πέν-
  θος μας, ιδιαιτέρως τούς καταθέ¬
  σαντας στεφάνους και χρηματικά
  ποσά, επί τή άνεπανορθώτω άπω·
  λεία τοΰ πόλυκλαύστου καί αλη¬
  σμονήτου συζύγου καί πατρός η¬
  μών.
  Οίκογένεια: Γεωρ. Δ. Βορεάδου
  —Ό Φιλανθρωπικόν Σύλλογος
  Κυρίων καί ,Λεσποινίδων Σητεί¬
  ας, έκφράζει τάς απείρους τού εύ
  χαριστίας πρός τόν έν Άμερι-
  κή διαμένοντα κ. Μάρκον Χα-
  τζόπουλον διά την υπέρ τοθ
  Συλλόγου δωρεάν τού των χιλί-
  ών (1000) δραχ. είς μνήμην τοΰ
  πατρός καί άδελφοΰ τού. Την
  οικογένειαν Κων. Γρηγορίου διά
  την έκ χιλίων (1000) δραχ. έπίσης
  δωρεάν της είς μνήμην τοΰ απο¬
  βιώσαντος συζύγου καί πατρός
  των, είς την χήραν κ. Ε'ιρήνην Λια-
  νουδάκη διά την δωρεάν της
  των πεντακοσίων (500) δραχ. είς
  μνήμην τοΰ αποβιώσαντος συζύ
  γου της.
  (Φιλανθρωπικός Σύλλογος Κων
  καί Δ)δων Σητείας).
  ΑΝΟΙΚΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ
  Πρός την Διεύθυνσιν τής
  Έλληνικής Ασφαλείας ζωής
  ή «ΑΝΑΤΟΛΗ»·
  Φιλελλήνων 15
  ΑΘΗΝΑΣ
  Άξιότιμε Κυριε Διευθυντά,
  Δυνάμει τού ΰπ' άριθμ.
  11862 έξωφλητηρΐου συμβο-
  λαίου τοθ Συμβολαιογράφου
  Ηρακλείου κ. Ευστρ. Γαρε
  φαλάκη καί έντός 10 ημερών
  άπό τής ύποβολής των δι-
  καιολογητικών εγγράφων Υ¬
  μίν είσέπραξα σήμερον «κατό¬
  πιν έμβάσματός σας έξ Άθη
  νών καί μέσω τής ένταϋθα
  Έμπορικής Τραπέζης τής Έλ
  λάδος Αραχ. 2ίίΟ.ΟΟΟ
  προερχομένας άπό ασφάλειαν
  ζωής την όποιαν είχομεν συ-
  νάψει μεταξύ δύο κεφαλών
  κατά Αυγουστον 1.937
  μετά τοθ μακαρίτου άδελφοΰ
  μου ΙΩΑΝΝΟΥ Μ. ΜΑΥΡΑ
  ΚΗ Άσφαλιστοΰ καί υπέρ τής
  άνηλίκου κόρης μου Έριέτ
  τας.
  Θεωρώ υποχρέωσιν μου
  νά σάς εύχαριστήσω καί διά
  τοϋ τΰπου διά την μεγάλην
  ταχύτητα τής άποζημιώσεως
  καί τό πατρικόν σας ενδια¬
  φέρον διά τούς πελάτας
  έν γένει, προσόντα διά τα
  όποΐα δικαίως πρέπει νά ύ
  περηφανεύεται κάθε Έλλην
  Πατριώτης διότι έχομεν τοι¬
  αύτην Έταιρίαν Ελληνικήν.
  Έν Ηρακλείω τή 28η
  Δεκεμβριού 1937.
  ΑΝΔΡΕΑΣ Μ· ΜΑΥΡΑΚΗΣ
  Ώς ένασκών την Πατρικήν
  έξουσίας επί τής άνηλίκου
  κόρης μου Έριέττας 1—5
  γικάν δρνεον.
  11) Βουνά— Άρθρον (πληθ.)
  —Εύρωπαϊκή πρωτεύουσα.
  12) Τό δνομα ενός έκ των
  Άρχαγγέλων άλλά καί διάδοχος
  ΕύρωπαΊκοΟ Κράτους — "Ονομα
  πολλών ποταμών τής Εύρώπης.
  13) Τα δνομα αύτό Ιφεραν ό
  πρωτος καί ό τελευταίας Αύτο-
  κράτωρ τοθ Βυζαντίου.
  Γύρω ατήν πόλι.
  Αίφνιδία ή προχθεσινή τραμουν-
  τάνα.... Πάντως δέν έκρίνετο &■
  σχετος μέ τάς προηγουμένας προ-
  βλέψεις.
  —Αί οποίαι ώς γνωστόν άπέκλι-
  ναν πρός νέαν κακοκαιρίαν.
  — Εΰτύχημα μόνον έκρίνετο δτι
  τό κρύο παρέμεινεν είς τα αύτά
  όπωσδήποτε έπίπεδα αντιθέτως
  πρός την ίίλλην Έλλάδα.
  —Ή σημερινή έορτή τοΰ καθα-
  γιασμοΰ των υδάτων συνεκέντρω-
  νεν άλλοτε πλήθη κόσμου έκ των
  πλησιοχώρων τής ΰπαίθρου χώ¬
  ρας.
  —Δέν γνωρίζομεν δμως άν
  σήμερον θά γίνη τό ίδιον λόγω
  τοΰ καιροΰ...
  —Μολονότι ώς έγράφομεν χθές
  ό καιρός εύνοεΐ συνήθως την τε¬
  λετήν αύτην καί την πυκνοτέ-
  ραν συγκέντρωσιν κόσμου είς
  τόν λιμένα καί τα κέντρα διά των
  οποίων θά διέλθη ή Έκκλησιαστι-
  κή πομπή.
  —ΑΊ έορταστικαί άποσπερίδες
  δέν εσημείωσαν άκόμη τό φινά-
  λε των.
  —Καί δικαίως άφοΰ αί έορταΐ
  καί αί πανηγύρεις δέν παρήλθον
  άκόμη.
  —Άλλά καί διότι τό κρύο εύ¬
  νοεΐ μιά... ζεστή συντροφιά με
  χαρακτήρα πανηγυρικόν καί ποι-
  κιλίαν άπασχολήσεων άπό τό εύ·
  χάριστο κουβεντολόι εως τό χο-
  ρό καί τό διάφορο παιγνίδια της
  τύχης...
  — Είς τό κινηματοθέατρον Που¬
  λακάκη προβάλλεται άπόψε τό
  πολύκροτο ναυτικόν έργον «Νι-
  τσεβό>.
  ό Ρέπορτερ
  ΖΗΤΕΙΤΑΙ ύπάλληλος διά πε-
  ρίπτερον πωλήσεως σιγαρέττων.
  Πληροφορίαι παρά τώ καφενείω
  Ιωάννου Γοργορράπτη ΓβνίΤζαμί'.
  Ο ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ παντοπωλών
  Ηρακλείου αριθμών άνω των 40Χ)
  μελών ζητεί προσφορίϊς έμπορευ-
  μάτων τα όποΐα θά διανβίμη είς.
  τα μέλη τού.
  (Έκ τοΰ γραφείου τοθ Συνδέ-
  σμου).
  ΕΘΝΙΚΟΝ ΛΑΧΕΙΟΝ
  Πρακτβρείβνί Ήρακλίίβυ
  Ηαρακαλοΰντχι οί κ. κ. συν¬
  δρομηταί νά προσέλθωσι καί άν
  ταλλάξωσι τα γραμμάτιά των
  μέχρι τής 11 τρέχοντος, διότι
  πέραν τής προθεσμίας αυτής τό
  Πρακτορείον δέν Ιχει υποχρέω¬
  σιν νά κρατήση τα λαχεία. ΟΕ
  επιθυμούντες νά άνανεώνωσι τα
  γραμμάτιά των πρέπει νά κρα-
  τώσιν απαραιτήτως τα παλαιά
  των γραμμάτιά.
  (Έκ τοθ Πρακτορ«(ου)
  *****
  ΤΟ° ♦*
  μ*
  νά
  ** ΚΙ
  *ανη 6«1σω
  »ηείς την θύραν
  μόνον ή ύί^γος
  ^ Ό
  τού.
  Ρδον
  ναρδΛέρου
  ρήοετε .
  —Λέγουσα 5β
  ιΐς τος χεϊρβ* "Κ
  νά τ;α
  «το «
  Ό
  Κάλτσι
  Κά>
  1
  ΚΑΤΑ5
  ΥΠ0ΚΑΤΛΣΤΗΐν
  Ι11"—.....
  ■ •■■■εΜ
  Κρασιό;
  Μοσχάτβ
  Στου
  Πλ«τ»ϊετ /
  Πώλησις ι
  /νά,
  ο»
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  Τό μεγάλο έργον
  τού Βίκτωρος Ουγκώ.
  Οί "Αθλιοι.
  Ι
  198ο ν
  Λέξιν δέν έλεγον άφ' ενός έβλεπες την βα¬
  θείαν μελέτην, άφ' ετέρου τόν θρησκευτικόν ε¬
  κείνον θαυμασμόν, μεθ' ου παρατηρούμεν τε¬
  ράστιον τι τής ανθρωπίνης περινοίας, ένώ γεννά¬
  ται καί προάγεται βαθμηδόν. Εις μόνος θόρυ-
  βος ηκούετο είς τόν οίκον ή Τιτίκα έσάρωνε
  την κλίμακα.
  Μετά παρέλευσιν δεκαπέντε λεπτών τής ώρας,
  ό Θεναρδιέρος κατεσκεύασε τό επόμενον άριστούρ-
  γημα, άφοϋ εσβεσε καί έπεδιώρθωσε.
  Σημείωσις τοΰ κυρΐου είς τόν αριθ. 1
  Διά δείπνον φρ. 3
  » θάλαμον » 10
  » κηρία » 5
  » φωτιάν » 4
  » υπηρεσίαν » 1
  φρ. 23
  Ή λέξις «υπηρεσίαν» ήτο γραμμίνη «οϊπυραι-
  σήαν».
  —Είκοσιτρία φράγκα! άνέκραξεν ή γυνή μετ'
  ένθουσιασμοϋ, ένέχοντος 8μως καί δισταγμόν
  τίνα.
  — Καθώς δλοι οί μεγάλοι άριστοτίχναι, οϋτώ
  καί ό Θεναρδιέρος δέν ήτο αρκούντως ίκανοποιη-
  μένος.
  Τί τάχα! είπεν.
  "Ομοίως έξεφράσθη καί ό Καστελρΐγος, όπότε
  συνέταττε έν Βιέννη τόν λογαριασμόν, δν ώφει¬
  λεν ή Γαλλία ν' άποτίστι.
  —Λέγω, μή τοθ φανοΰν παρά πολλά καί
  Ρ>ΐ.ν θελήση νά πληρώση, επέφερεν ή γυνή.
  — Θά πληρώση, είπεν ό Θενορδιέρος γελάσας
  ψυχρώς γέλωτα πεποιθήσεως καί έξουσίας. Καλά
  κ' έγώ χρεωστώ χίλια πεντακόσια φράγκα, καί είς
  ήμδς κανείς δέν χαρίζει.
  Καί πορευθεΐς έκάθισε πλησίον τής έστίας, Βπου
  έ'μεινε σκεπτόμενος.
  Ή Θενσρδιέρου ήρξατο τότε νά διορθώντι, τάς
  τραπέζας.
  —Εΐξευρέ το, εΐπε πρός τόν σύζυγον σήμερα
  θά διώξω την Τιτίκαν δέν είμπορώ έγώ νά τρώ-
  γουνται τα έντόσθιά μου μέ την κοΰκλα ποΰ τή^ς
  έδωσεν. "Ας πάγη πλέον είς την όργή, τό ε-
  κτρωμα.
  Ό Θεναρδιέρος ήναψε την πίππαν τού καί
  άπεκρΐθη μεταξύ δύο φυσημάτων καπνοΰ.
  —Τόν λογαριασμόν κύτταξε νά δώσης είς τόν
  άνθρωπον.
  —Καί τουτο ειπών ανεχώρησε. Μόλις δ' ε¬
  ξήλθεν αύτάς τής αιθούσης, καί εισήλθεν ό ό-
  δοιπόρος καί μόλις εισήλθεν ό όδοιπόρος καί ανε¬
  φάνη οπίσω τού ό Θεναρδιέρος" άλλ' οδτος έστά
  θη είς την θύραν, είς τρόπον ώστε τόν εβλεπε
  μόνον ή σύζυγος.
  — Ό όδοιπόρος έ'φερε τό δέμα καί την ρά-
  βδον τού.
  — Έξυπνήσατε τόσον Ενωρίς ! είπεν ή Θε-
  ναρδιέρου' πώς ; άπό τώρα θά μδς άναχω-
  ρήσετε ;
  —Λέγουσα δέ ταύτα, περιέστρεψε συγχρόνως
  είς τάς χείρας της τόν λογαριασμόν, διστάζουσα
  νά παρουσιάση, αυτόν είς άνθρωπον, δστις εφαί¬
  νετο πτωχάς τόσον έκ τής ένδυμασίας τού.
  Ό όδοιπόρος ήτο περίσκεπτος.
  (συνεχίζεται)
  Η ΧΡΗΣΙΜΟΝ ΤΩΝ ΔΩΡΟΝ
  ΑΠΟΑΕΙΚΝΥΕΙ ΤΗΝ ΗΡΑΚΤΙΚίΤΗΤΑ ΣΑΣ
  Κάλτσες,
  Κάλτσες,
  Κάλτσες
  ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ:
  Α__ΒΟΓΙΑΤΖΗ
  ΚΕΝΤΡΙΚΟΝ: Πλατεϊα Αγ. Αικατερίνης. )
  ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ: Πλατειά Στράτα. ?
  Έγκυκλοτιοαδεία
  ΑΓ έκείνους ποΰ δέλουν
  νά πλουτίζουν τάς γνώσεις των.
  Άπό δλα δι* δλους.
  ΟΙ ΒΑΝΔΑΛΟΙ ΟΙ ΤΕΡΜΙΤΑΙ
  Α'.
  Άπό την ιστορίαν πρέπε: νά
  σάς είνε γνωστά τα στίφη των
  Βανδάλων, πού περνοΰσαν κατα-
  στέφοντα καί έρημώνοντα. Τί εί¬
  νε δμως καί των Βανδάλων αί
  καταστροφαί πού προχαλοδν είς
  τό πέρασμά των οί λευκοί, λεγό-
  μενοι, μύρμηγκες, οί «τερμϊται»;
  Δέν είνε πολύς καιρός πού είς
  τάς εφημερίδας έδημοσιεύετο ή
  άγγελία ενός άγγλικοΰ Ιργοστασί-
  ου παρίγοντίς ραοιόφιονα καί γε¬
  νικώς μηχανήματα άσυρμάτου, ζη-
  τοϋντος πρός αγοράν λευκούς μύρ-
  μηγκας» καί έρωτώντος ταυτοχρό¬
  νως, πώς συντηροΰνται έν τή ζωη*
  οί τερμΐται. Τί τούς ήθελε; Τί
  τοΰς έχρειάζετο; Άπλούστατα τό
  εργοστάσιον έσκόπευε νά παραγά¬
  γη Ινα άπομονωτικόν υλικόν, ι¬
  κανόν ν' άντεχη είς τάς έπιθέσεις
  αυτών των έντόμων. Διότι είς
  τούς Τροπικοΰς οί τερμΐται είχαν
  κατορθώση νά καταφάγου/ τοΰς
  άπομονιοτήρας των μηχανημάτων
  τοϋ άσυρμάτου προκαλέσαντες
  δραχυκυ/.λώματα. Έννοεΐται ότι
  ή έπινόησις ενός τοιούτου υλικοΰ
  δέν θά είνε οιόλου ζΰγ,ολος, διότι
  οί λευκο'ι μύρμηγκες είνε έξαί-
  ρετοι χημικοί, πού τα καταφέρ-
  νουν περίφημα, μπροστά καί στΐς
  μεγαλείτερες άκόμη δυσκολίες.
  Έ μεγάλη είδικότης των τερμι-
  τών, καθ' όσον άφορα την φθο-
  ροποιόν των επίδρασιν, είνε τό
  ςΰλον. "Εχουν την ίδιότητα νά
  τρώγουν άπό μέσα τό ξύλον, είς
  τροκον ώσχε νά μή παρέχεται
  καιρός νά προδοθή τό έργον των.
  Καί έξαφνα, μίαν ωραίαν πρωί¬
  αν, όλόκληρα έ'πιπλα σωριάζον-
  ται κυριολεκτικώς εις σκόνην.
  Τί συνεβη; Άπλούστατα, οί λευ-
  κο'. μύρμηγκες, ετρωγαν σιγά-αι-
  δ ξ
  μμηγ ργ
  γά τδ ξΰλον άπό μέσα, εως
  δέν άπέμεινε παρά τό λεπτότα¬
  τον στρώμα τής εξωτερικάς επι¬
  φανείας, μία λεπτοτάτη φλούδα,
  πού είς τό τέλος μοιραίως διελύ¬
  θη εις σκόνην! Έν χο^ούζψ υ-
  πάρχουν καί ωρισμένα ειδή ξύ-
  λου, τα όποΐα δέν ηροοοίλλο·^
  τα μυρμήγκια. Άπό τα ξύλα αυ
  τα μπορεΐ νά παράγωνται διά-
  φορα ειδή διά τούς Τροπικούς,
  μέ την εγγύησιν 8τι δέν είνε'κα-
  ταδικασμένα είς καταστροφήν
  άπό τούς τερμίτας. Τα εντομχ αύ-
  τά ζοΰν είς μεγάλην ποικιλίαν
  είδών είς τούς Τροπικούς, στό
  σκοτάδι. Υπό την επίδρασιν τοΰ
  ήλιακοΰ φωτός είνε καταδικασμέ-
  να εις απώλειαν, ομοίως υπό θερ-
  μοκρασόαν κάτω των εϊκοσι βαθ-
  μών, καί δταν δεν ύπάρχει άρκε-
  τή ύγρασία ψοφοΰν. Ή Ιπιστη-
  μονική των ταξινόμησις είς τό
  σύστημα τοΰ ζωϊκοΰ κόσμου, άμ-
  φισ,ίητΐΐται μέχρι σήμερον.
  (συνεχίζεται)
  ΤΑ ΑΝΩΤΕΡΑ ΟΛΩΝ
  ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ
  "ΑΡΟΤΡΟΝ,,
  ΑΠΛΑ ΚΑΙ ΣγΙθΕΤΑ
  Αφίχθησαν καί πωλοΰνται είς τό Κατά-
  στημκ:
  ΕΥΑΓ. ΠΕΡΑΚΗ
  Ο^ν—'-»^
  ■■■■■■■■■■Ι
  Κρασιά άγνά, έκλεκτά,
  Μοσχάτα, λευκά, μαθρα
  Ρετσίνες έξαιρετικές, σουμες
  ΣτοΟ ΜΠΕΤΕΙΝΑΚΗ
  Πλκτεΐα Άρχαδίου (Σεϊτάν-Όγλβΰ)
  Πώλησις λιανική καί χβνδρική.
  ■ ■■......•■.■■■■■■■■■■■■■■■ειει11"""1111"11"""1"
  ΣτοΟ Μάρκου Ανδρεαδάκη
  δλες οί νέες πλσκες γραμμοφωνα
  ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■Μ
  ΠΡΟΣΟΧΗ
  Τα ωραιοτέρα, τα ττρακτικώτερα καϊ
  φδηνότερα ΛΩΡΑ στοϋ:
  ΓΕΩΡΓΑΝΤΑ
  Κλίπς, Καρφίτσες, Πουδριέρες τής εκθέσεως των
  Παρισίων 1937.
  Κασετίνες άρωμάτων καί μανικιούρ είς πλουσιω-
  τάτην συλλογήν.
  Τα εύγενέστερα δώρα μιά ΛΟΣΙΟΝ καί Μνα
  άρωμα «Νύκτες των Αθηνών».
  ΣΠΕΥΣΑΤΕ ΠΡΙΝ ΕΞΑΝΤΛΗ0ΟΥΝ
  •■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ειαεΐΜΒΚΐειεΐΒεΐΒειειεΐΜπεΐΗ—Ι
  Ιϊ
  Αι φιλοδασικαί έορταί
  είςτόνΝομόνΉρακλείου
  Ή Φιλοδασική Έπιτροπή Η¬
  ρακλείου τής οποίας πρόεορος
  είνε ό Νομάρχης κ. Μάρκελλος,
  κατά την συνεδρίασιν τής ΙΚης
  Δεκεμβριού π. ϊ. απεφάσισε ώς
  γνωστόν την διοργάνωσιν έορτών,
  έπ' εύκαιρία των δενδροφυτεύσεων
  έν τή περιφερεία τοΰ Ν. Ηρακλεί¬
  ου κατά τό τρίχο^ άναδασωτικόν
  ετος, ώς έςής:
  Έν τή παραλία Νέας Άλικαρ
  νασοΰ είς την πρό τής οικίας κ.
  Παπαδοπούλου πλατείαν την 9ην
  Ίανουαρίου 1938, ημέραν Κυρια¬
  κήν καί ώραν 4 μ. μ. Είς ταύ
  την παρεκλήθησαν 5πως προσέλ¬
  θουν ό Σεβασμιώτατος Μητροπο-
  λίτης Κρήτης, οί Άντιπρόσωποι
  Ξένων Δογμάτιον, ό κ. Έπιθεωρη-
  τής Δασών Κρήτης ή δεν Χανί¬
  οις έδρεύων κ. Δασάρχης, απα¬
  σαι αί Πολιτικαί, Δικαστικαί
  Στρατιωτικαί αρχαί, ό κ. Δήμαρ-
  χος μετά τοΰ Δημ. Συμβουλιον,
  αί ένταΰθα όμάδες Προσκόπωνκαί
  Έλληνίδων όδηγών, ό "Ομιλος
  Φίλων Πρασίνου Ηρακλείου, ή
  Κοινοτική Άρχή Νέας Άλικαρ-
  νασοΰ, τα σχολεΐα μετά των κ.
  Καθηγητών καί Διδασκαλίαν, οί
  Άντιπρόσωποι τοΰ Τύπου, τό'Γε-
  ωργικόν Έπιμελητήριον, οί Διευ¬
  θυνταί των ΙΙιστωτικών Εδρυμά-
  των, αί τοπικαί έπιτροπαί Κρα-
  τικών ίργανισμών, τα Έπιστημο-
  νικά, Φυσιολατρικά, Έπ-χγγελμα-
  τικά καί Έργατικά Σωματεϊα,
  οί Άντικομμουνιστικός καί πολυ-
  τέκνων Σύλλογοι, ό Στρατός καί
  ό Λαός.
  Ή εκκίνησιν τής μαθητικής
  φάλαγγος θέλει γίνει άπό την
  πλατείαν «Καλλεργών» μέ επί κε¬
  φαλής την μουσικήν τοΰ Δήμου
  περί ώραν 3ην μ. μ. Εί; ανάμνη¬
  σιν τή; εύτυχοΰ; αυμπτώσεω; των
  ίορτ&ν τοΰ πρασίνου καί τής τε-
  λέσεω; των γάμων Α. Α. Β. Β.
  Υ· Υ. Διαδόχου Παύλου καί Πριγ-
  κηπίσση; Φρειδερϊκης θέλουσι
  φυτευθή δύο μακρόβια δένδρα. Έ-
  πίση; είς τόν χώρον αρχαιοτάτων
  Φαιστού την ΙΟην Ίανουαρίου
  193Η, ημέραν Κυριακήν καί ώ¬
  ραν 2 μ. μ. θά λάβη χώραν ή ο. υ
  τέρα έορτή.
  Είς την τελευταίαν ταύτην εορ¬
  τήν παρακαλοΰνται 8πω; προσέλ¬
  θουν ό θεοφιλέστατος Άρκαδίας,
  ό κ. Δήμαρχος Ηρακλείου, ό κ.
  Έπιθεωρητής Δασών Κρήτης ή ό
  έν Χανίοις έδρεύων κ. Δασάρχη;,
  ή Γεωργική Σχολή Μεσσαράς, τδ
  Γυμνάσιον ΙΙόμπηας, ό κ. Έπιθί-
  ωρητή; Δημοτικήν Σχολείων Γόρ¬
  τυνος καί τα σχολεΐα άτινα ούτος
  θέλει όρίσει, ό Όμιλος Φίλων
  Πρασίνου Ηρακλείου καί λοιπά
  Φυσιολατρικά σωματεία Ηρα¬
  κλείου, αί πολιτικαί καί Στρατι¬
  ωτικαί Αρχαί Μοιρών, τό Γεωρ-
  γικόν Έπιμελητήριον τοΰ Νομοΰ,
  τα Κοινοτικά Συ|ΐδούλια καί οί
  κάτοικοι των πέριξ χωρίων.
  παρα
  τ?)ν
  Ία-
  Εί;
  πα-
  Έπίσης εις τόν
  Φορτέσταν λόφον την 23ην
  νουαρίου ώραν 11 1)2 π. μ.
  την εορτήν ταύτην δέον νά
  ραστώσιν απαραιτήτως οί κ. κ.
  προΊ3ΐάμ.ενοζ τοΰ Δασονομείου, Δι-
  οικητής τοθ Σταθμοϋ τή; Χωρ)
  κης, καί ό Διευθυντής τοΰ Σχο-
  λείου Φορτέτσας μετά των μαθη-
  τών, καί οί κάτοικοι τοΰ χωρί¬
  ου. Όμιληταί: Έν Άλικαρ-
  νασσω ό Έπιθεωρητής Δα¬
  σών Κρήτης κ.
  II.
  Οίκονό-
  μου ή άναπληρωτής αυτού καί ό
  Άντιπρόεδρος τής Φιλοδασικής
  Έπιτροπής, Έν Φαιστώ ό Έπι-
  θεωρητή; Δασών Κρήτης κ. Π.
  Οίκονόμου ή ό Δασάρχης ή ό ά¬
  ναπληρωτής αυτού καί ό Διευθυν¬
  τάς τής Γεωργικής Σχολής Μεσ¬
  σαράς ή άναπληρωτής αύτοΰ.
  —Οί ύπάλληλοι των Έλαιο-
  ταμείων Κρήτης.
  Ό παρά τώ Προέδρω τής Κυ¬
  βερνήσεως 'Υφυπουργός εγνώρισει
  σχετικώς πρός τό ζήτημα τή;'
  προσλήψεως των ΰπκλλήλων τ»ΰ>
  ώιαλυθέντος έλαιοταμείου Χανί-1
  ών είς τόν νέον οργανισμόν τού
  αύτόθι Γεωργικοϋ Ταμείου, ότι Ι
  τό ζήτημα μελετάται ήδη υπό
  τοΰ ΰπουργείου τής Γεωργίας.
  ■ »■■»■■■■■■■■■■■■■■■
  ΕΚΤΟΣ ΤΡΑΣΤ
  Τό θαλαμηγόν ά)π
  Αναχωρεί έξ Ηρα¬
  κλείου εκάστην ΚΥΡΙΑ¬
  ΚΗΝ βράδυ κατ* ευθεί¬
  αν ΠΕΙΡΑΙΑ.
  ΤΕΤΑΡΤΗΝ βράδυ κατ'
  ευθείαν ΠΕΙΡΑΙΑ, Σΰρον,
  ΤΗΝΟΝ. Πάρον, Νάξον.
  Πρακτορΐϊβν
  ΛΙΝΛΡΛΑΚΗ
  Τηλέφ. 5-41
  ■■■■■■«■■■*■■·■■■«■«■■■
  Λόγω των έορτών
  θά πωλήσωμεν
  είς τιμάς κόστους
  Τό χρησιμώτερον καί πρακτικώτερον δώρον των ημερών
  είνε αναμφισβητήτως ένα μοδέρνο ϋφασμα των νέων παραλα-
  βών μας.
  "Εχομεν πάντοτε τήν^ τΐλουσιωτέραν συλλογήν γυναικείον
  ύφασμάτων.
  Κατάστημα:
  Χρ. Παντουβάκη
  ΜΜΒΛΒΒΒΛΜΒΒΒΒβΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒβΆ
  — Ή αύξησις τής τιμής βεν-
  ζίνης.
  Σχετικώς μέ την έπιβληθβΐοαν
  αύξησιν τής τιμής τής βενςινης.
  πληροφορούμεθα, ότι αυτή προε¬
  κλήθη συνεπεία τής αυξήσεως των
  τελών των ναύλων καί των τελών
  τής βενςίνπς είς τούς τόπβυς πα-
  ραγωγής, κατόπιν των τελίυτοοίων
  πολεμικών γεγονότων καί των
  πολεμικών παρασκίυών.
  —Φιλάνθρωποι Δωρεαι.
  Αί κυρίαι Ανδρ. Καλοκαιρινβυ,
  Στρατηγβΰ Κατεχάκη, Νικολβ-
  πούλβυ, καί ό ίατρβς κ. Άπβλλό-
  δωρβς Μελισσείδης απέστειλαν
  είς τό Πτωχοκομεϊον διάφορα δώ¬
  ρα έπ' εΰκαιρία τοϋ νέβυ έ'τβυς.
  Έπίσης οί κ. κ. Εύαγ. Μεΐμα-
  ράκης δικηγόρος καί Δημ. Λυδά¬
  κης ίατρός κατέθεσαν δρχ. 500
  πρός παροχήν φαγητβΰ διά τα
  έννεάμηνα τής μακαρίτιδος πβν-
  θεράς των Ελένης Κοζυράκη.
  —Μία ώραία έορτή,
  Είς την αίθουσαν Ρεγκινάκη
  διεξήχθη προχΆίς άπό τούς όδη-
  γούς τής πόλεώς μας μία ώραία
  ίορτη καθαρώς οίκογενειακοΰ
  χαρακτήρος. Γιά τό κόψιμο τής
  πρωτοχρονιάτικης πήτας αί Όδη-
  γοί τής πρώτης Όμάδος, πα-
  ρουσία των γονέων των, των Κυ
  ριών τοΰ Τοπικοΰ Συνδέσμου Ό
  δηγών, τοΰ Τοπικοΰ Έφ6ρο^ Προ
  σκόπων Ηρακλείου καί άλλων
  φιλοπροσκόπιον, έτραγούδησαν διά
  φορα άσματα καί έπίκαιρα δί-
  στιχα ιδικής των εμπνεύσεως, έ'
  παιξαν μικράς κωμωδί^ς καί άλ-
  λα παιγνίδια, πού είχαν έτοιμά
  σει κατ' ένωμοτίας, κί(1 β£ς τ0
  τέλος έχόρεψαν υπό τούς μεθυ
  στικούς ήχους τοϋ άκορντεόν τοΰ
  κ. Μπορζωφ.
  Επί τή εύκαιρία ανεκηρύχθη
  υπό τής κ. Μ. Πετράκι, Τοπικί|ς
  Έφόρου όδηγών, πρώτη όδηγός
  διά τό 1937 ή δβσποινίς Αούδη
  Βαρδάκη ώς ένσαρκώσασα πληρέ-
  στβρον τό όδηγικόν ίδεώδες, πού
  είναι πειθαρχία καί καλωσύνη
  πρός δλους καί πρός δλα. Τό
  πρόγραμμα έπεσφραγίσθη μέ τόν
  εθνικόν μας υμνον. Ή δλη ίορ-
  τή καθώς καί τό λαχεϊον ποΰ βί-
  χεν οργανωθή κατά την παραμο¬
  νήν τής πρωτοχρονιάς άπετέλεοϊ
  λαμπράν επίδειξιν τής δλης ερ¬
  γασίας ποΰ συντελεΐται άθόρυδα
  καί μέ άπλότητα άπό τάς όδη-
  γούς μας. Άξίζουν θερμά συγχα-
  ρητήρια είς δλες καί ιδιαιτέρως
  είς την Αρχηγόν δίδα Τζ. Κλι-
  νάκη καί τάς υπαρχηγούς δεσποι-
  νίδας Εύτ. ΙΙρατικάκι καί Μερό-
  πην Κασιμάτη, Εδιαίτατα δέ είς
  την τοπικήν'Έφορον ώ; την ψυχήν
  τού δλου ϊργου,
  Χ-
  Ηράκλειον—Κρήτης
  Γραφεϊα έναντι Παλ. Νομσρχίας
  123 Ώρα
  Η ΑΜΕΡΙΚΗ 8Α ΕΠΕΜΒΗ
  ΕΙΣΠΕΡΙΠΪΟΣΙΝΣΥΡΡΑΙΕΟΣ
  ΙΑΠΩΝΙΑΠΑΙΛΕΥΚΟΝ
  Η ΔΗΜΟΣΙΑ ΓΝΟΜΗ ΤΗΡΕΙ
  ΗΑΝΤΟΤΕ ΑΝΤΙΙΒΙΊΟΗΙΚΗΗ ΣΤΑΣΙΝ
  ΑΘΗΝΑΙ !» Ίανουαρίου (τού άν·
  ταποκριτοΰ μας).— Σημερινά τηλεγρα-
  φήματα έκ Νέας Υόρκης τονίζουν ότι
  ή έπίσημος *Αμερική διατελεί πάντοτε
  έν έπιφυλακή. Σχετικώς είνε πλέον ή
  βέβαιον ότι. είς περίπτωσιν οιανδήποτε
  πολεμικής έπιθέσεως των Ίαπώνων ε¬
  ναντίον λευκών καί γενικεύσεως τής με-
  ταξύ αυτών συρράξεως, ή Άμερική θά
  επέμβη άμέσως. ~
  Έν τώ μεταξύ όλόκληρος ή δημο¬
  σία γνώμη τής Άμερικής τηρεΐ πάντο¬
  τε άντιϊαπωνικήν στάσιν, δέν άπολεί-
  πουν δέ αί έκδηλώσεις εναντίον τής Ί-
  απωνίας, τού Άμερικανικοΰ λαοΰ γενι¬
  κώς όσον καί των ώργανωμένων τάξε-
  ών αυτού καί ιδία των έργατικών.
  ΠΡΩΤΟΒΟΥΛίΑΗ ΔΡΑΣΕΩΣ
  ΝΙΚΩΝΤΑΙ ΟΙ ΙΑΠ11ΝΕΣ;
  ΑΘΗΝΑΙ ϊ> Ίανουαρίου (τού
  άνταποκριτοΰ μας).— Τηλεγραφήματ*/.
  έκ τής "Απω Άνατολής φέρουν τούς
  Κινέζους άναλαβόντας πρωτοβουλίαν
  δράσεώς καί είς την βόρειον καί είς την
  νότιον" Κίναν. 'Αγγέλλονται μάλιστα
  σημαντικαί έπιτυχίαι αυτών είς την πε¬
  ριοχήν τού Χαγκτσόου κκί αλλαχού.Ε¬
  πιτυχίαν έπίσης σημειώνει καί ό συστη-
  ματικός «κλεφτοπόλεμος» των Κινέ-
  ζων είς τάς περιοχάς τάς οποίας έχουν
  καταλάβη οί Ίάπωνες.
  ΕΦΘΑΣΑΝ ΕΙΣ ΤΑΣ ΑΘΗΝΑΣ
  ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΙ
  ΤΟΝ ΞΕΝΟΝ ΒΑΣΙΛΙΚΟΝ ΟΙΚΟΝ
  ΑΘΗΝΑΙ ϊϊ Ίανουαρίου (τοΰ άν-
  ταποκριτοΰ μας). — Είς την πρωτεύ¬
  ουσαν αφίχθησαν ήδη οί περισσότεροι
  ξένοι πρίγκηπες οΐτινες καί θά αντιπρο-
  σωπεύσουν τούς βασιλικούς οΐκους αυ¬
  τών είς τούς επί θύραις γάμους τού
  Αιαδόχου πρίγκηπος ΙΙαύλου μετά τής
  πριγκηπίσσης Φρειδερίκης.
  Ο &ΙΑ&ΟΧΟΣ ΤΗΣ ΡΟΥΜΑΝΙΑ!
  ΑΝΕΧΩΡΗΣΕ ΔΙΑ ΠΟΛΕΜΙΚΟΥ
  ΑΘΗΝΑΙ ί> Ίανουαρίου (τού άν-
  ταποκριτού μας). — Τηλεγραφοΰν έκ
  Βουκουρέστιον) ότι ό Διάδοχος τής
  Ρ ουμανίας ανεχώρησεν ερχόμενος εις
  Πειραια έκ Ρουμανικοΰ λιμένος, επι-
  βαίνων πολεμικοΰ σκάφους.
  ΑΟΥ: ΚΑΙ Ν ΛΟΥΚΙΣΣΑ ΤΟΥ ΧΕΝΤ
  ΦΟΑΝΟΥΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΣ
  ΑΘΗΝΑΙ Κ Ίανουαρίου (τοΰ
  ταποκριτοΰ μας).— Ανεκοινώθη σήμβ.
  ρον ότι ό Δούξ καί ή Αούκισσα το$
  Κέντ έρχονται είς Αθήνας άεροπο"
  ρικώς, προκειμένου νά παράσχουν καί
  ούτοι είς τούς γάμους τοΰ Διαδόχου
  Παύλου.
  Ν ΧΙΟΗ ΥΠΕΡΕΒΗ ΤΟ ΜΕΤΡΟΝ
  ΕΙΣ ΤΑΣ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ
  ΑΘΗΝΑΙ Ι» Ίανουαρίου (τού άν-
  ταποκριΐού μας).— Κατά τηλεφωνικάς
  πληροφορίας έκ Θεσσαλονίκης, Ηατρών
  κ. λ. π. ή χιών είς τάς όρεινάς περιφε¬
  ρείας υπερέβη τό μέτρον. Γενικώς είς
  τάς περισσοτέρας Ελληνικάς επαρχίας
  ή χιών έφθασε την άνβιλογίαν αυτήν,
  είς τίνα δέ αημεία καί την υπερέβη κα·
  τ4 ιιολό.
  ΑΓ4ΟΡΘΩ.ΣΙΣ
  Πρωΐα Πέμτττης
  6 Ίανουαρίου 1938
  Οί Ιταλοί και τα έν Αίγύτιτφ.
  Ή συνεννόησις Γερμανίας-Αγγλίας.
  ΡΩΜΗ (ραδιογρ.( Οί Ίταλι-
  κοί κόκλοι προβλέπουν
  δτι ή κατάστασις έν Αιγύπτω
  μετά την τελευταίαν μεταβο¬
  λήν θά παγιοποιηθή. Οί Ιτα¬
  λοί μάλιστα προβλέπουν δτι
  ή διακυβέρνησις τού Μωχάμετ
  Μαχμούτ πασά θά διαρκέση
  επί μακρόν, επιτυγχάνουσα
  πιθανώτατα πλειοψηφίαν είς
  τάς προκηρυσσομένας εκλογάς
  μετά την έτοιμαζομένην διά¬
  λυσιν τής Αιγυπτιακάς Βου·
  λής.
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ (ραδιογρ.).— Αί
  έφημερίδες τής άριστερθς καί
  πσρά τάς φιλογαλλικάς έκδη¬
  λώσεις των νέων Ρουμάνων
  ύπουργών φέρονται δυσπι-
  στοΰσαι πρός την κυβέρνησιν
  Γκόγκα. Αί έφημερίδες ζητοϋν
  άπό την Γαλλικήν κυβέρνησιν
  όπως μή άποστέλλη πλέον πο¬
  λεμικόν υλικόν επί πιστώσει
  είς την Ρουμανίαν, τινές δέ
  καί έπιτίθενται εναντίον τού
  ύπουργοΰ των Εξωτερικών κ.
  Ντελμπός.
  ΛΟΝΔΙΝΟΝ (ραδιογρ.). —
  Μετά τα τελευταία σοβαρά
  μέτρα τής Βρεττανικής Διοι¬
  κήσεως έν Παλαιστίνη ή κα¬
  τάστασις αύτόθι φέρεται βελ-
  τιωθεΐσα. ΟΙ Άραβες τρομο-
  ι κράται περιέστειλαν κατά πο-
  λύ την δρασιν των. Συμπλο¬
  καί τίνες είς την περιοχήν Ίε-
  ροσολύμων κατωρθώθη νά έν-
  τοπισθώσιν μέ ολίγα θύματα.
  ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ (ραδιογρ.).—
  Αί Γερμανικαί έφημερίδες ά-
  φιερώνουν τάς ημέρας αύτάς
  φιλοβρεττανικά άρθρα, ίσχυ-
  ριζόμεναι δτι ή Αγγλικη κυ¬
  βέρνησις παρέχει πάντοτε
  δείγματα τής μετριοπαθείας
  της έναντι των άπαιτήσεων τής
  Γερμανίας τάς οποίας κατέστη
  σαν άναποφεΰκτους αί νέαι
  πολιτικαί καί οικονομικαί συν¬
  θήκαι έν τή χώρα.
  Ειδικαί οδηγίαι της 'Αγροτραπέζης
  διά τάς γεωργικάς άσφαλίσεις.
  Υπό τής διοικήσεως τής
  Άγροτικής Τραπέζης εκοινο¬
  ποιήθη ή έγκΰκλιος πρός τούς
  διευθυντάς των ύποκαταστη-
  μάτων καί τούς προϊσταμέ-
  νους των πρακτορείων αυτής,
  διά τής οποίας παρέχει όδηγί
  άς ώς πρός τάς χαραχθείσας
  νέας κατευθύνσεις Αίς τα
  ζητήματα των Άγροτικθν ά-
  σψαλειών των οποίων διά νό-
  μου εγένετο ρυθμιστής ή Ά-
  γροτική Τραπέζα.
  Έν αυτή καθορίζεται κυρί-
  ως ό τρόπος των άσφαλειών
  δι' έ'καστον προϊόν καθώς καί
  τα μέτρα άτινα οί κατά τό-
  πους διευθυνταί καί πράκτο-
  ρες τής Τραπέζης θά λαμβά-
  νουν δι* την προστασίαν των
  άγροτών καί τής Τραπέζης.
  Κατά τάς νέας όδηγίας της
  Τραπέζης αί άσφάλειαι θά έ-
  πεκτείνωνται καί είς τα
  μηχανικά μέσα καλλιεργεΐας
  καθώς καί είς τα ειδή τα ό-
  ποΐα είνε άπαραίτητα είς την
  καλλιέργγειαν είδών τίνων
  ώς είνε ό θειϊκός χαλκός καί
  άλλα.
  Τέλος τονίζεται δτι ή περί
  τής άσφαλίσεως τής ύπαίθρου
  προσπαθεία τής Άγροτικής
  Τραπέζης ώς διεμορφώθη α¬
  ποτελεί εφαρμογήν συστήμα-
  τος δπερ είνε συγχρόνως Ά
  σφάλισις "καί Άποταμίευσις,
  ένεργουμένη υπέρ των γεώρ¬
  γιον πληθυσμών.
  Η ΚΙΝΗΣΙΣ
  ΤΟΥ ΓΥΙΟΝΟΠΟΛΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
  Κατά τόν λήξαντα μήνα τό
  μονοπώλιον Ηρακλείου ένε-
  φάνισε την ακόλουθον κίνη¬
  σιν: Α'. εισήχθησαν: 288.800
  κυτία πυρείων άξίας 374.400
  δρχ., 2500 δέσμαι παιγνιχάρ-
  των άξίας 110.000 δρχ., χαρ-
  τόσημον όνομαστικής άξίας
  599.250 δρχ., 7200 φυλλάδια
  καπνοπαραγωγικοθ σιγαρο¬
  χάρτου άξίας δρχ. 14.400,
  ταινίαι καπνοΰ άξίας 98.000
  δρχ. καί 10 κύλινδροι σιγα¬
  ροχάρτου έπεξεργασθέντες υ¬
  πό τής ενταύθα καπνοβιομη-
  χανίας άξίας δρχ. 960. Β'. ε¬
  ξήχθησαν: Πυρεΐα 197,800 κυ¬
  τία άξίας 257.140 δρχ., καί
  1413 δέσμαι παιγνιοχάρτων ά¬
  ξίας δρχ. 56.344.
  Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ
  ΕΙΣ ΤΟΥΣ ΠΡΙΓΚΗΠΙΚΟΥΣ ΓΑΜΟΥΣ
  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ ΚΑΙ ΚΙΝΗΣΙΣ
  ΑΊ κυμανθεισαι χθές έν τί) άγορα μας τιμαί των κατωτέρω έγχω
  ρίων προϊόντων είχον ώς ακολούθως:
  Κατ' απόφασιν τού ύπουρ-
  γείου Παιδείας την 8 τρέχ. θ'
  άνοίξουν τα σχολεϊα διά νά
  γίνη δυνατόν νά συγκεντρω-
  θοΰν οί μαθηταί ώστε νά λά-
  βουν μέρος καί αύτοι είς τάς
  εορτάς των γάμων τοθ Δια-
  δόχου Παύλου καί τής Πριγ¬
  κηπίσσης Φρειδερίκης. Τό πρό
  γραμμα τής σημμετοχής των
  σχολείων θά κοινοποιηθή αρ¬
  μοδίως.
  ΤΑ ΜΑΘΗΤΙΚΑ~ΣΥΣΣΙΤΙΑ
  "Εκοινοποιήθη υπό τοθ ύ-
  πουργείου τής Παιδείας μα-
  κροσκελής έγκΰκλιος πρός τάς
  έκπαιδευτικας αρχάς αναφε¬
  ρομένη είς τόν τρόπον τής ορ¬
  γανώσεως καί[λειτουργίας των
  μαθητικών συσσιτίων. Ταυτα
  θά λειτουργήσουν έν άρχή
  είς τα δημοτικά σχολεϊα των
  άστικών κέντρων έπεκτεινόμε-
  να βαθμηδόν καί είς τα. έκτός
  αυτών σχολεϊα.
  ΤΟ ΣΑΝΑΤΟΡΙΟΝ ΙΕΡΟΥΣΑΛΗΜ,]
  Τό προσεχές Σάββατον ΰ-
  πογράφεται καθ* ά πληροφο¬
  ρούμεθα τό έργολαβικόν συμ¬
  βόλαιον έπ' ονόματι τού τε-
  λευταίου μειοδότου έργολά-
  βου κ. Γιαννοποΰλου διά την
  αποπεράτωσιν τοΰ σανατορί-
  ου Ίερουσαλήμ. Αί εργασίαι,
  κατόπιν τούτου θ' άρχίσουν
  λίαν προσεχώς.
  ΑΓΡΟΝΟΜΙΚΑΙ ΔΙΚΑΣΙΜΟΙ
  Τό άγρονομεΐον Ηρακλείου
  προσδιώρισε διά τόν τρέχ,
  μήνα τάς επομένας δικασί-
  μους άγροζημιών: Την 10 είς
  Φορτέτσαν, την 11 είς'Άγ. Σίλ
  λάν, την 12 είς Κανλί Κα¬
  στέλλι, την 13 είς Τύλισσον,
  την 14 βίς Γωνιές, την 15 είς
  Μάραθον, την 18 είς Ρογδιάν,
  την 20 ενταύθα καί την 22 είς
  'Επισκοπήν.
  Σταφίδες.
  Σουλτανίναι α'
  Καραμττ.
  Ελεμέδες
  Ταχτας
  Μαύραι
  δρ. )
  Ρ
  Υ'
  (
  α >
  > )
  Ρ' '
  . (
  10.50-11
  Υ' '
  . 9.
  - 9.50
  α' ι
  • )
  β'
  • (
  9.-9.5Ο
  Υ'
  >
  »
  7.80-8.
  Χαρούπια » 3.
  " Ελαια 5ο » 23.00
  » κοινά »
  Σάπωνες.
  Λευκοί α' ποιότητος δρ.
  » β' > »
  Πράσινοι α' ττοιότ. »
  » β' » »
  θΐνοι.
  Αρχανών τό μίστατ._
  20.- 24
  19.- 23
  21.50
  19.-
  45.
  Μαλεβυζίου κατ' οκάν δρ, 5.
  ΤΟ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ ΕΝ ΗΡΑΚΛΕΐρ
  ΤΙΜΑΙ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
  Ζυρίχη
  Παρίσιοι
  Λονδίνον
  Νέα Ύόρκη
  5ης Ίανουαρίου
  •Αγορά Πώλησις |
  1928
  25.30-
  25.5^
  3.68
  3.78
  546
  550
  109.30
  110.30
  "Αμστερδαμ
  Στοκχόλμη
  Βρυξέλλαι
  Βαρσοβία
  Άγορά Πώλησις
  60.70 61-50
  28.10 28.33
  3.71 3.75
  20.75 21.-
  ΤΟ ΤΑΜΕΙΟΝ ΕΦΕΑΡΩΝ
  ΠΑΛ. ΠΟΛΕΜΙΣΤΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
  Κατά την τελευταίαν τού
  συνεδρίασιν τό εφεδρικόν Τα¬
  μείον Ηρακλείου εψήφισε τρι-
  σχιλίας δρχ. ώς εΐσφοράν τού
  διά τόν άνδριάντα τοΰ πυρπο-
  λητοΰ τού Άρκαδίου Γιαμπου-
  δή. Έπίσης ενέκρινε την διά¬
  θεσιν ίσοπόσου χρηματικοΰ
  δώρου ίνα δι' αυτού άγορα-
  σθώσιν διάφορα άντικείμενα
  διά τούς έκ τοΰ νομοΰ Ηρα¬
  κλείου ύπηρετοΰντας είς την
  μεθόριον στρατιώτας. Τέλος ε¬
  ψήφισε τάς λεπτομερείας, των
  προικισθησομένων 12 όρφανών
  κορών έφέδρων παλαιών πο-
  λεμιστων. Αί δικαιούμενοι δέ¬
  ον νά υποβάλωσιν σχετικάς
  αίτήσεις μετά των απαιτουμέ¬
  νων δικαιολογητικών είς τό
  ταμείον Έφέδρων.
  ΟΙ ΠΑΛΑΙΟΙ ΠΟΛΕΜΙΣΤΑΙ
  Καθ* άρμοδίαν ανακοίνωσιν
  έπαυσεν ή ύποχρέωσις των
  δημόσιον άρχών, δπως άνά
  δΰο ταυτοχρόνως ή καί κατά
  διάφορα χρονικά διαστήματα
  προσλαμβανομένους δημοσί-
  ους ύπαλλήλους ή ύπηρέτας
  προσλαμβάνουν έ'να παλαιόν
  πολεμιστήν. Ή ύποχρέωσις
  ίσχΰει μόνον προκειμένου περί
  των συμβουλίων Παλαιών Πο-
  λεμιστών άτινα δικαιοΰνται
  νά τοποθετώσιν είς κενάς δη¬
  μοσίας θέσεις έφέδρους πα¬
  λαιούς πολεμιστάς έφ' δσον δ
  μωςοδτοι δέν λαμβάνουσι σύν¬
  ταξιν ανωτέραν των 100 δρχ.
  καί παραμένουσιν άνευ εργα¬
  σίας.
  ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΝ ΕΙΣ ΡΕΘΥΜΝΟΝ
  Έξ αύτοκινητικοϋ δυστυχή
  ματος ετραυματίσθησαν προ-
  χθές έλαφρώς είς διάφορα μέ-
  ρη τοΰ σώματός των οί Γεώρ.
  Άνδρουλιδάκης καί Ιω. Μιλ.
  Κλειδής έκ τοΰ χωρίου Άρμέ-
  νων Ρεθύμνης.
  ΤΟ ΑΝ ΟΙ ΓΜΑ ΚΑΙ ΚΛΕΙΣΙΜΟΝ
  ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΗΜΕΡΟΝ
  Κατ' άρμοδίαν ανακοίνωσιν
  σήμερον θά εφαρμοσθή ή Κυ-
  ριακή άργία δσον άφορά τό ά
  νοιγμα καί κλείσιμον των κα-
  ταστημάτων.
  ΕΚΤΟΠΙΣΜΟΙ
  ΚΑΚΟΠΟΙΩΝ
  Συνελήφθησαν καί εξετοπί¬
  σθη σαν ώς έπικίνδυνοι είς
  την δημοσίαν «ασφάλειαν οί:
  Ιω. Στ. Πρατικάκης επί έ'ν έ-
  τος είς "Ιον, Έμμ. Δασκαλά¬
  κης ή Γαλόχονδρος καί Ν. Β.
  Μαρκάκης ή Άβαντάκης, έ-
  πΐ δμηνον είς Άμοργόν, Γ.
  Πετυχάκης ή Παπατζής επί έ'ν
  έτος είς "Αγ. Νικόλαον καί
  Μιχ. Θ. Κανδεράκης επί 8μη-
  νον είς1 "Ιον.
  ΔΩΡΕΑ ΑΝΩΝΥΜΟΥ
  Μδς απεστάλησαν παρ' ά-
  νωνύμου δραχμ. 200 υπέρ τού
  Βρεφοκομείου είς μνήμην τοθ
  αλησμονήτου Γιάννη Μαυρά-
  κη.
  ΠΤΕΡΩΤΟΣ ΤΑΞΙΔΙΩΤΗΣ
  Είς τό χωρίον Άμουργέλ-
  λες συνελήφθη πτηνόν φέρον
  είς τόν αριστεράν πόδα δα-
  κτύλιον έξ άλουμινίου είς
  τόν οποίον είναι έγχαραγμέ-
  ναι αί λέξεις «Ρόσιτεν Τζερ-
  μάνια Ο. (384.424).»
  ΣΥΛΛΗΨΙΣ ΚΛΕΠΤΟΥ
  Συνελήφθη καί απεστάλη
  αρμοδίως ό Σπύρ. Βαμβάκης
  διά κλοπήν άκατεργάστων δερ
  μάτων έκ τής άποθήκης τοθ
  κ. Έμμ. Έλευθεράκη.
  33|Ίρωϊ^
  Η ΡΟΥΜΑΝΙΑ ΒΑ ΜΕΙΝΗ ΠΙΣΤΗ
  ΕΙΣ ΤΗΝ ΓΑΛΛΙΚΗΝ ΦΙΛΙΑΝ
  ΚΑΙ ΤΗΝ ΒΑΛΚΑΗΙΚΗΝ ΣΥΜΜΑΧΙΑΝ
  ΑΒΑΣΙΜΑ ΤΑ ΔΙΑΔΟΘΕΝΤΑ
  ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΕΝΑΝΤΙΟΥ ΕΝ ΕΥΡΩΠΗ
  ΑΘΗΝΑΙ 4 Ίανουαρίου (τού άν·
  ταποκριτοΰ μας). — Νεώτεραι πληρο
  φορίαι τοδ έξωτερικοΰ βεβαιούν ότι
  ή πολιτική τής Ρουμανίας καί μετά
  την τελευταίαν μεταβολήν θά μείνη ά-
  νεπηρέαστος εντελώς όσον άφορα την
  Γαλλικήν φιλίαν είς την οποίαν ή Ρου
  μ'ανία θά παραμείνη πιστή. Έπίσης
  άδιατάρακτοι θά παραμείνουν αί σχέσεις
  τής Ρουμανίας μέ όλα τα Βαλκανικά
  κράτη τού τετραμεροΰς συμφώνου.
  Αί κυκλοφορήσασαι έν Εύρώπη φη
  μαι περί πολιτικάς τής κυβερνήσεως
  Γκόγκα προσεγγιζούσης επί μάλλον καί
  μάλλον τόν άξονα Ρώμης — Βερολί-
  νού έλέγχονται άνακριβεΐς.
  Η ΠΡΙΓΚΗΠΙΣΣΑ ΦΡΕΙ&ΕΡΙΚΗ
  ΕΥΡΙΣΚΕΤΑΙ ΕΠΙ ΕΛΑΗΝΙΚΟΥ ΕΔΑΦ0Υ2
  ΑΘΗΝΑΙ Ι> Ίανουαρίου (τού
  άνταποκριτοΰ μας).— Κατά τάς υ¬
  παρχούσας πληροφορίας πρός τό Αύ
  λαρχεϊον,ήπριγκήπισσα 4>ρειδερίκη επι
  βαίνουσα εκτάκτου άμαξοστοιχίας εί-
  σέρχεται σήμερον είς τό Ελληνικόν
  έδαφος. Συγκεκριμένως ή φέρουσα
  την πριγκήπισσαν άμαξοστοιχία Θά δι¬
  έλθη την Έλληνοσερβικήν μεθόριον τάς
  πρώτας νυκτερινάς ώρας.
  ΛΕΥΚΗ ΛΤΜΟΜΗΧΑΝΗ ΒΑ ΟΔΗΤΗΣΗ
  ΕΙΣ ΑΟΗΝΑΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 5» Ίανουαρίου (τού άν-
  ταποκριτού μας).— Την έκτακτον άμα-
  ξοστοιχίαν επί τής οποίας ' έπιβαίνβι ή
  ύψηλή πριγκηπική νύμφη, Θά οδηγή¬
  ση είς Αθήνας λευκή άτμομηχανή φω-
  ταγωγημένη, μετά χρυσωμένων τροχών.
  Η ΠΡΙΓΚΗΠΙΣΣΑ ΦΡΕΙΔΕΡΙΚΗ
  ΦΘΑΝΕΙ ΣΗΜΕΡΟΝΕΙΣΑΘΗΝΑΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 5 Ίανουαρίου (τοΰ άν
  ταποκριτού μας).— Κατά τάς σχετικάς
  ά"ακοινώσεις ή άφιξις τής πριγκηπίσσης
  Φρειδερίκης είς Αθήνας θά συμπέση
  μέ τάς πρωϊνάς ώρας τής αύριον (σή¬
  μερον). Είς την πριγκήπισσαν έτοιμά-
  ζεται Θερμοτάτη ύποδοχή υπό των ε¬
  πισήμων καί τοΰ λαού.
  ΕΠΑΝΗΡΧΙΣΑΝ ΣΦΟΔΡΟ Τ Α ΤΑ Ι
  ΜΑΧΑΙ ΕΙΣ ΤΗΝ Α Ρ Α ΓΡ Ν Α
  | ΑΘΗΝΑΙ Ιί Ίανουαρίου (τού
  άνταποκριτοΰ _μας). —Τηλεγραφοΰν έκ
  τού έξωτερικού ότι είς την γραμμήν
  Τερουέλ — Άλμπαραθίν έπανήρχι-
  σαν σφοδρόταται μαχαι. Οί έ-
  θνικοί επ τίθενται συνεχώς προσπαθούν¬
  τες νά άπωθήσουν τοΰς κυβερνητικούς
  καί νά διασφαλίσουν τα σημεΐα τα ό-
  ποϊα φέρονται καταλαβόντες τελευταί¬
  ως.
  Η ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΒΑΝΣΙΤΑΡ
  ΚΑΙ ΑΙ ΑΓΓΛΙΚΑΙ ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ
  ΑΘΗΝΑΙ Εί Ίανουαρίου (τοΰ άν¬
  ταποκριτοΰ μας). — Έκ Αονδίνου αγ¬
  γέλλεται ότι αί Αγγλικαί κυβερνητι¬
  καί έφημερίδες άφιερώνουν εύφημα σχό-
  λια είς τό ταξίδιον τού σέρ Βάνσιταρ,
  εκτάκτου διπλωματικού συμβούλου τής
  •Αγγλίας, είς Παρισίους, Ρώμην καί
  Βερολίνον πρός δημιουργίαν ατμο-
  αφαίρας διά μίαν πανευρωπαϊκήν δι¬
  άσκεψιν.
  ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΕΙΣΕΤΙ
  ΣΦΟΔΡΑ ΚΑΚΟΚΑΙΡΙΑ ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ
  ΑΘΗΝΑΙ ϊί Ίανουαρίου (τού άν-
  ανταηοκριτού μας).— Κατ' άνακοινώ-
  σεις τής Μετεωρολογικής υπηρεσίας
  προβλέπεται συνέχισις τής κακοκαιρίας.
  Έξ άλλου καί κατά την σήμερον δέν
  έπαυσαν καθ* ά αγγέλλεται αί βροχαΐ
  μ «Ι χιονοθύελλαι.
  ΚΑΘΗΜΕΙ
  ■*^νιΚ)ΙΙ>Λ<ϊ<ιΙΛ ίΐ'ν1>1-', ,«·ν-ΗΑνΐ_ν
  ΟΛ'
  ΐτο
  ϊχτΐ ίΐ έ?αρμογή τού
  όμοιο
  ίγροτι
  »Μ> Λ». -γρβφυ
  όλην την χύ-
  ώ; δέ τονίζουν αί δή
  ' λ, τό ιαχάσαν μέ
  σύβτημα άγροτι
  „.......,αεως τού τόπβυ
  λ είχεν αποδώση όσον ί-
  :ί:.ε χαί ή έλλειψις ένότη-
  ΐΧίί έιηβολης τοΰ σώμα-
  Ιίνικη οίκονομία
  XI
  *'
  ϊιδ τοϋ γεωπόνου κ. "Τϊλία
  *1(άκου μάς ίοτάλη ίνδιαφέ-
  ** "ραγματεία επί τού φλέ·
  ιηοζ_ζητήματος τοθ ελαίου καί
  •ί'ψήςαύτοθ. τής όηοΐας την
  *°βιευοιν άρχίζομίν άτιό σήμε
  2 Η ιραγματείο τού κ. Ζου
  χει ούτως·.)
  Α'.
  χον θέμα συζητήσεων τήι
  ««ην ή έλα_, τβ ίλχι
  ό ώργανωμέ
  ""ϊ; ελαιοπχραγωγός, α
  '«ί ^ργανώσβις, τό 'ΐ'κουρ
  /■5»)ργίχς, ή -Αγροκχι
  μιχροαστό; χατχνα
  • ό χεφαλαιοθχο;έ
  ί- οί έλαιοβι:
  ελαίου.
  » πρ-ότη; χνά