95247

Αριθμός τεύχους

4758

Χρονική Περίοδος

Α' 1938

Ημερομηνία Έκδοσης

9/1/1938

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
  ΣΥΝ4ΡΟΜΛΙ-
  Λίγώιτοιι
  έτησιη 'ίοαι ό
  ||ά
  ις
  η δολ. 15
  έξάμηνος » 8
  Τι,ιιη
  ι α (ρνλλ
  Λπαχ. 2
  ΚΥΡΙΑΚΗ
  9
  ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΝ
  1938
  ΙΡΑΦΕΙΑ ΤΥΠΟΓΡΛΦΕΙΑ
  ΟΛΟΣ ΜΙΝΟΓΑΥΙΌΥ
  ΥΠΕΥ.8Μ0Σ ΗΝΤΑΚΤΗΣ ΘΡ. Ν. ΣΤΑΥΡΑΚΗ!
  ΔΙΕΥΟΥΝΠΙΣ. ΑΝΔΡ. Μ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ
  ΗΙ'ΛΚΛΕΙΟΝ ΚΡΗΤΗΣ- Ι ΤΟΣ: 23ΟΝ
  ΑΡΙΘΜ. ΦΥΛΛΟΥ +758
  Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ
  ΤΗΣ ΥΠΑΙθΡΟΥ ΧΩΡΑΣ
  Είς την Εφημερίδα τής
  Κυβερνήσεως εδημοσιεύθη
  την έβδομάδα ταύτην ό νέος
  κώδιξ περί άγροτικής ασφα¬
  λείας, εις συνέχειαν άλλων
  κυβερνητικών μέτρων άτινα
  ελήφθησαν προγενεστέρας
  διά την ενίσχυσιν τής γεωρ¬
  γίας. Διά τού νέου κώδικος
  καθιερώνεται ενιαίον σύστη-
  μα άγροτικής ασφαλείας καθ'
  άπασαν την Έλλάδα μέ βά¬
  σιν την πλήρη καί ριζικήν
  άναδιοργάνωσιν τής άγροφυ-
  λακής κατά τρόπον τοιούτον
  ώστε νά δύναται νά περι-
  φρουρή αποτελεσματικώς την
  άγροτικήν περιουσίαν, νά ά-
  ποσοβή τάς άγροζημίας αί ο¬
  ποίαι απετέλουν μάστιγα
  φρικτήν διά την κατά τό-
  πους παραγωγήν καί νά πα-
  γιώνη την τόσο απαραίτητον
  διά την ευτυχίαν τής ύπαί-
  θρου χώρας ασφάλειαν καί
  τάξιν.
  Την σημασίαν τού νεί>υ
  κώδικος έπλαιβΜΜατν χαρα-
  κτιιριστ»*ώτατα, δύναται τις
  νά είπη, αί γενόμεναι επί
  τη εύκαιρία τής δημοσιεύ-
  σεως τούτου δηλώσεις τού κ.
  Προέδρου τής Κυβερνήσεως
  άφ' ενός καί τοΰ κ. ύπουρ-
  γοΰ των Έσωτερικών άφ' ε¬
  τέρου, δώσαααι τόν τόνον
  καί την βαρύτητα την οποί¬
  αν θά έχη ή έφαρμογή τοΰ
  καθιερουμένου νέου όμοιο-
  μόρφου συστήματος άγροτι¬
  κής διοικήσεως καί άγροφυ-
  λακής καθ' όλην την χώ¬
  ραν.
  Καθώς^δέ τονίζουν αί δη-
  λώαεις αύται, τό ισχΰσαν μέ'
  χρ» τούδε σύστημα άγροτι-
  κής διοικήσεως τοΰ τόπου
  δέν είχεν αποδώση όσον έ-
  πρεπε καί ή έλλειψις ένότη-
  τος καί έπιβολής τοΰ σώμα-
  τος τής άγροφυλακής τόσον,
  όσον τό διακεκριμένον και
  κατά διάφορον τρόπον άγρο¬
  τικής διοικήσεως τής μιάς
  περιφερείας άπό την άλλην,
  έδημιβύργουν όχι μόνον σύγ-
  χυσιν άλλά καί καθαυτό ά-
  ναρχίαν είς την εφαρμογήν
  τού θεσμοΰ τής άγροφυλα¬
  κής, ή όποία ναί μέν ύπήρχε
  άλλ' έλάχιστα ίί μηδέποτε ά-
  πέδιδε ενώ αί δαπάναι τή;
  συντηρήσεως της έπεβάρυναν
  πολλάκις καταθλιπτικώς τούς
  άγρβτικοϋς πληθυσμοΰς.
  Άλλ' είς τάς ατελείας αύ¬
  τάς τού μέχριτούδε ϊσχύσαν-
  τος Νόμου τής άγροφυλακής
  έθεσε οριστικόν τέρμα ό δη-
  μοσιευ3είς νέος κώδιξ τής ά*
  γροτικής ασφαλείας. Διά τού¬
  του όργανώνεται επί νέων
  εντελώς βάσεων τό σώμα τής
  άγροτικής ασφαλείας, παγι-
  οΰται ή πειθαρχία καί ή τά¬
  ξις μεταξύ των ανωτέρων καί
  κατωτέρων όργάνων τού καί
  προσλαμβάνει την μορφήν
  άστυνομικοΰ όργανισμοΰ τής
  ύπαίθρου, ίκανοΰ νά εμπνέη
  τόν σεβασμόν καί νά επιβά¬
  λη την άγροτικήν ασφάλει¬
  αν καί την τάξιν.
  Ή κυβέρνησις καί ό κ.
  Πρόεδρος αυτής εξετέλεσαν
  όμολογουμένως Ινα άθλον
  μέ την καινοτομίαν τού νέ¬
  ου κώδικος τής άγροτικής α¬
  σφαλείας. Αποτελεί δέ σύμ¬
  πτωσιν εύοίωνον ή δημοσίευ¬
  σις τού διά τό άρξάμενον
  νέον Ιτος τόσον διά τούς ά-
  γροτικούς πληθυσμούς όσον
  διά την ευημερίαν τής ύπαί-
  θρου, της οποίας πρωταρχι-
  κόν όρον απετέλεσε πάν-
  τοτε καί αποτελεί ή εξασφά¬
  λισις άγροτικής ασφαλείας
  καί πραγματικής τάξεως.
  'ΕΟνική οίκονομία
  κα! παραγωγή.
  ΤΩ
  ΚΑΙ ΤΟ
  ΤΟΥ ΕΛΑΙΟΥ
  ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ ΤΟΥ
  (Υπό τού γεωπόνου κ. Ήλίσ
  Ζουλ^όκου μάς έστάλη ένδιαφέ-
  ρούσα ττραγματεία επί τοΰ φλέ¬
  γοντος ζητήματος τοΰ ελαίου καί
  τής τιμής αύτοΰ, τής όττοίας την
  δημοσίευσιν άρχίζομίν άπό σήμε¬
  ρον. Ή πραγμοιτεία τοΰ κ. Ζου-
  λφάκου έχει οϋτως:)
  Α'.
  Γενικόν θέμα συζητήσεων την
  εποχήν ταύτην ή ελαια, τό Ιλαι-
  ον. Ό τύπος τής πρωτευούσης
  καί ό επαρχιακάς, ό ώργανωμέ-
  νος άγρότης ελαιοπαραγωγός, αί
  γεωργικαί όργανώσεις, τό Ύπουρ-
  γεϊον Γεωργίας, ή Άγροτική
  Τραπέζα, ό μικροαστός κατανα-
  λωτής ελαίου, ό κεφαλαιοΰχος ε¬
  πιχειρηματίας, οί έλαιοβιομήχανοι
  καί έμποροι ελαίου, πας, τέλος
  Έλλην ήσχολήθη καί άσχολείται
  μέ τό ζήτημα τοΰ ελαίου, τής
  συγκομιζομένης μεγάλης παραγω-
  γής αύτοΰ, τής τιμής τού διά τό
  παράν καί των προβλέψεων διά
  τό προσεχές μέλλον. Καί δικαίω;.
  Τό ίλαιον, είδος πρώτης άνάγ-
  κης, τροφή αρίστη, προ'ιόν έκ των
  κυριωτέρων τοθ έθνικοΰ μας πλού-
  του, ένδιαφέρει μίαν πολυπληθή
  καί συμπαθή τάξιν έλαιοπαραγω-
  γών, δσον καί τό κράτος άλλά καί
  κάθε Έλληνα
  Ευρισκόμεθα ήδη π&ρΐ τό τέλος
  τής συγκομιδήν καί άπ' δλα τα
  έλαιοκομικά διαμερίσματα κατα-
  φθάνουν είδήσεις περί έξαιρετι-
  *ήί εσοδείας. Καί πράγματι. Κα¬
  τά τα συγκεντρωθέντα υπό τοΰ
  υπουργείου Γεωργίας στοιχεϊα ή
  παραγωγή ελαίου θά πλήσιάση
  τούς 140 χιλ. τόννους, ποσόν ά-
  σύνηθε; διά την ελληνικήν έλαι-
  παραγωγήν, τής οποίας ό μέσος
  όρος περιωρίζεται εις 85.000 τόν-
  ν^ς, ώς ή στατιστική τής τελευ-
  •«ί«ς δεκαετίας μας πληροφορεϊ.
  "-**,5 εφετιινή; δμω; πλουσίας
  έθνικός κυβερνήτη;, ό πρώτος
  Έλλην αγρότας, δ=ν ά τεμετώπι-
  ζε ριζικώς τό ζήτημα των άγρο-
  τικών χρεών τα όποία είχον γί-
  νει πλέον οί έφιάλται είς τα στή-
  Οη τοΰ τιμίου άγρότου.
  Παρά τό οικονομικόν άδιέξοδον
  καί την συνωμοσίαν τής φύσεως
  εναντίον τού, ό άγρότης έλαιο-
  παραγωγάς έκ ψυχοσυνθέσεως
  δημιουργουμ,ένης αύτω λόγω αυτής
  ταύτης τής φύσεως τοΰ επαγγέλ-
  ματός τού, άντεμετώπισεν επί μα¬
  κράν σειράν έτών τάς δυσκόλους
  στιγμάς τής ζωής τού χωρίς ν'
  άπογοητευθή, μέ καρτερικότ/;τα,
  ;ιε πίστιν εις τό ζργ^ι τού, χω¬
  ρίς νά παύση νά έργάζεται καί
  νά συνεργάζεται μέ την γήν, β£-
  βαιος ότι ή γή την όποία/ δρο-
  σίζει μέ τόν ίίρώτά τού, ή έλλη-
  νική γή τής έλαίας, δέν προδίοει
  ποτέ τόν άφέντη της, ήλπιζεν καί
  ανέμενεν μίαν πλουσίαν ανταμοι¬
  βήν των θυσιών τού, των άγώνων
  τού. Καί δέν διεψεύσθη διά την
  πίστιν τού είς την γήν, είς τό
  5ν/ορο^ τή; Αθήνας. Ήδη συγ-
  κομίζει μίαν πλουσιωτάτην παρα¬
  γωγήν ώ; προϊ^ άγώνων καί ίρ·
  γασίας τού μακράς σειράς έτών.
  (συνεχίζεται)
  ΟΠΩΣ ΔΙΑΒΑΙΝΕΙ Η Ζ51Η
  ΠΑΝΗΓΥΡΙΚΟΙ
  ΧΑΡΑΚΤΗΡΕΣ
  τής μικρούλας αύλής θά προσε¬
  ξετε τή ροδαλή γερόντισσα, πού
  ;ίχστάζει μ» χριστιανικήν συγκχ-
  τάβασιν τα έξήντα της χρόνια.
  (-ίά δήτε άκόμη στό γηρχλίο
  πλαίσιο τής πατρογονικής έξώ-
  πορτας, τό κορίτσι τ/)ς γειτονιάς
  διά την άγέρωχη ώ^ηρψιχ τοΰ
  όποίου στεπάζει άκόμη είς τα τρί-
  στρατα ό νυκτερινός κιθαριστής.
  * *
  *
  Είπαν: Οί τύποι κάποτε δέν
  συμφωνοΰν μέ τό περιεχόμενον.
  Διχφωνώ. Τουλάχιστον όσον άφο-
  ρα, τούς πανηγυρικούς τύπους τής
  συνοικίας θά βρήτε πάντοτε άκμαΐο
  τόν ήθογραφικό εθνισμό τους κα'ι
  τό άναλλοίωτο θρησκευτικό αί-
  σθημα. Βεβαία έξελίξει; λαϊκαί
  '^κίρχοΊ'/ άλλ' οχι μέχρι τοΰ
  σημείου έκείνου πού νομίζουνπολ-
  λοί. Είς τό σημείον αύτό ό λαός
  έπιτυγχάνει Ινα εΐδος συμβιβα-
  σμοΰ μεταξύ παρελθόντος, παρόν¬
  τος καί μέλλοντος. Άλλά τί τα
  Οέλετε! Άρκεΐ νά προσεξετε την
  λαϊκήν μορφήν των μεγάλων έορ-
  τών διά νά πεισθήτε ότι παοαμέ-
  νουν άκατάλυτα τα έθιμα. 'Υπάρ-
  χει έδώ δχι α'ίσθημα απλώς άλ¬
  λά καί λογική, αίτιολογοΰσα, 8-
  πως καί άλλοτε, τό αισθημα.
  ΑΣΜΟΔΑΙΟΣ
  εις Ινα συμ-
  έλαιοπαραγωγής πρ^ηγήθησαν επί
  σειράν έτών έσοδεϊαι κατά τάς
  οποίας έδοκιμάσθη ή τάξις των
  ελαιοπαραγωγήν περιελθοΰσα είς
  οικονομικόν άδιέξοδον, είς χρεω¬
  κοπίαν διά τίνα έλαιοκομικά δια¬
  μερίσματα, δπως τό τοΰ Μυλοπο¬
  τάμου Κρήτης π. χ., ούτινος ή
  οίκονομία στηρίζεται επί τής έ-
  I
  λαίας κυρίως, άλλά καί είς ολό¬
  κληρον την Κρήτην γενικώτερον
  καί άλλας περιφερείας τής έλαιο
  κομική; Ελλάδος.
  Ιδιαιτέρως μικρά καί κάτω τοΰ
  ήμίσεος τοΰ μέσου ορου ήτο ή
  παραγιογή τοΰ παρελθόντος Ιτου;,
  ώστε ή πλειονότης των έλαιοπα-
  ραγωγών νά ευρεθή είς την α¬
  νάγκην ν' &·(ορχζη τό έλαιόλαδον
  άντί 52.50 δραχ. κατ' οκάν ή ελ¬
  λείψει τούτου τα σπορέλαια πρός
  40 καί πλέον δραχ. τα όποϊα τοΰ
  έκόστιζον είς την πραγματικότης
  τα πολύ περισσότερον άπό την
  τιμήν τοΰ έλαιολάδου, διότι είθι-1
  σμένος είς τα ασυγκρίτως μέγα
  λυτέρας θρεπτικής άξίας έλέλαια,
  έχρησιμοποίει μεγαλυτέρας ποσό¬
  τητας σπορελαίου πρός κάλυψιν
  των άναγκών τοΰ όργανισμοΰ τού.
  Ή θέσις πλέον τοΰ έλαιοπαρα-
  γωγοΰ ήτο αύτόχρημα τραγική.
  Πώς νά έπρομηθεΰετο τα άλλα
  ειδή διά την συντήρησιν τού άφοΰ
  διά ταυτα είς τό επί πλέον των
  άναγκών τού Ιλαιον έκ τής παρα-
  γωγής τού εστηρίζετο καί είχεν
  φθάσει είς την ανάγκην καί τούτο
  ν' ^"{ορά,ζ^; Άποτέλεσμα τής τοι¬
  αύτης καταστάσεως ήτο νά πεινα,
  νά γυμνητεύη καί νά καταφεύγη
  είς δάνεια άπό δπουοηποτε καί
  υπό οίουσδήποτε δρουζ, ώστε νά
  άπειλήται καί αυτή πλέον ή Ζδι-
  οκτησία τού, νά κινδυνεύση νά
  ευρεθή είς τούς δρόμους, εάν ό
  Αί μεγάλαι πανηγύρεις άπο-
  βαίνουν πάντοτε ζήτημα συνοι¬
  κίας. Άπό τα πέρατα ταύτης
  σημειοϋται γενική έξοοος. Τα
  κέντρα τής πόλεως σχεδον κα-
  ταλαμβάνονται έξ έφόδου άπό
  τούς έκπροσώπους τής συνοικίας.
  Συμβαίνει μάλιστα καί τουτο
  τό χαρακτηριστικόν: Νά έκστρα-
  τεύουν μετχξύ των νέων καί ο!
  μάλλον δυσ^ίνητοι συνοικιακοί
  τΰποι. Καί τουτο έπΤ άγαίΤώ
  τοθ άδιορθώταυ πΛρατηρητοΰ τής
  ημέρας:
  —"Εχεις τίποτε άλλο νά κά¬
  νης; Κύτταξε γύρω σου άνθρώ-
  πους πού δέν τούς βλέπεις κά¬
  θε μέρ/.! Ηυμήσου τάς πανηγύ¬
  ρεις διά ...μέσου των αίιόνων
  καί μελέτην λχ.1 τίς σημ,ερι-
  νές.
  Αύτό υπεοειξεν
  πολίτην, νευροπχθή τής άνίας,
  έ'νας βυ,ιπαραχ.αθήιιενός τού. Καί
  δέν είχ:ν άδικον. Τό θέαμα
  ήξιζε τό κόπον. Έζωντάνευ* λη
  σμονημίνες σελίδες περιγραφικών
  συγγραφίιο/, άπό τόν μεσαίιονα
  μέχρι σήμερον ! ίϊ*όαίως καί
  οί κάτοικοι τής Ρώμης εζήτουν
  άρτον καί θεαματα. Κυρίως δ-
  μως ή πολυποίκιλος λαϊκή μορφή
  των πανηγύρεων έγινεν άντιλη-
  πτή άφ' ότου άνεβιβάσθησαν τό
  πρώτον επί σκηνής τα γνωστά
  έκεΐνα μεσαιωνικά μυστήρια διά
  τα όποϊα ομιλεί ό Ουγκώ είς την
  «Παναγίαν των1 Παρισίων» Είς
  τάς πανηγύρεις παρουσιάζετο
  ό,τι καί σήμερον: ΙΙοικιλία κα¬
  θαρώς λαϊκή. Γυναικοΰλες τοΰ λα-
  οΰ μέ παρδαλά φορέματα, πτω-
  χοί μαγαζάτορες των συνοικια
  κων καντουνιών έξωραΐσμένοι άπό
  κεφαλής μέχρι ποδών καί μέ
  τό άπαιραίτητο γαρύφαλλον τής
  κομβιοδόχης, πλανόδιοι εμποροι
  κάθε μορφής, παιδία, έ'νας κό-
  σμος.
  Άλλ' άς αφήσωμεν τούς γενι¬
  κοίς -χαρακτήρες καί την παγκό¬
  σμιον ιστορίαν. Ή σημερινή γρα-
  φεικότης γύρω άπό τάς μεγάλας
  πανηγύρεις είνε άναμφισβήτητος.
  Έν σχέσει μάλιστα μέ τόν τό¬
  πον μας έχει τούτο τό καλόν: "Ο¬
  τι έξωτερικεύει την ίδιαν εθνι¬
  κήν όμοιογένειαν, την όποιαν πε-
  ρΐέγραψαν άνέκαθεν οί άντιπρο-
  σωπευτικώτεροι κάλαμοι τής Έλ-
  ληνικής ήθογραφίας. Οί περίφη-
  μοι διά την ένάργειάν των νησιώ-
  τικοι τύποι τοΰ Καρκαβίτσα, τοΰ
  Έφταλιώτη καί τοΰ Παπαδιαμάν
  τη, ήσαν πάντοτε πανηγυρικοί-
  θελω νά πώ δτι είχαν ώς αφορ¬
  μήν τάς μεγάλας ίορτίζ. Τα Χρι-
  στούγεννα, τα Ηεοφάνεια, τό ΐίά-
  σχα ήσαν διά τούς ήθογράφους ή
  καλύτερη στιγμή διά νά τοποθε-
  τήσουν τούς τύπους των στ,ό ίδι-
  αίτερο έκείνο καί «έντελές» συ-
  νοικιακόν ή λαϊκόν περιβάλλον.
  "Αλλως τε καί αυτή καθ' εαυτήν
  ή Έλληνική συνοικία ζωηρεύει
  καί έκφράζεται τότε άνεμπόδιστα:
  Κάτω άπο την «πρωίνή ί
  ΑΙ ΕΥΧΑΙ
  ΤΩΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΩΝ.
  Τό εύτυχές γεγονός των
  σημερινών γάμων τού τόσον
  συνδεδεμένου μέ την Έλλη-
  >«τν λ«ϊ«*Γν ψωχιτν "Ελλη¬
  νος Διαδόχου Παύλου μετά
  τής Πριγκηπίσσης τού Άν·
  νοβέρου Φρειδερίκης, συγ-
  κεντρώνει άπασαν την προ¬
  σοχήν καί τό ενδιαφέρον τοϋ
  Πανελληνίου πρός τό ίοστε-
  φές αστυ, τό οποίον θά αυγ-
  κλονίσουν σήμερον τόσαι
  χαραί καί θά διαδράμουν
  αί συγκινήσεις των γάμων
  τοϋ ύψηλού ζεύγους των εύ-
  τυχών μνηστευμένων.
  Καί τάς συγκινήσεις αύ¬
  τάς θά συνοδεύσουν άπό τα
  πέρατα της Ελλάδος αί διά-
  πυροι εύχαί των Πανελλή-
  νων υπέρ τής ευδαιμονίαν
  τού λαοφιλοΰς Διαδόχου Παύ¬
  λου καί της σεπτής τού ου-
  ζύγου, αί εύχαί ολου τοΰ "Ε-
  θνους καί μαζύ αί εύχαί τοΰ
  Ηρακλείου μετέχοντος μέ
  όλην την θερμήν πού τό
  διακρίνει τής, χαρας τοΰ ση-
  μερινοΰ εύτυχοΰς γεγονότος
  πού τόσον είναι συνδεμένον
  μέ την στερέωσιν τοΰ Έλ-
  ληνικοΰ θρόνου.
  Οί Πριγκηπικοί νάμοι
  ΤΟ ΓΕΝΕΑΛΟΠΚΟΝ ΔΕΝΔΡΟΝ
  ΤΗΣ ΠΡΠΚΗΠΙΣΣΗΣ ΦΡΕΙΔΕΡΙΚΗΣ
  Είς τό "Ελληνικόν έ'δαψος
  ευρίσκεται άπό προχθές, ή
  ύψηλή μνηστή τής Α.Β.Υ.
  τοΰ Διαδόχου Παύλου, των
  οποίων οί γάμοι τελοΰνται
  ώς γνωστόν σήμερον.
  Διά τούς άγνοοΰντας την
  καταγωγήν, τής άπό σήμερον
  Έλληνίδος πριγκηπίσσης, εί¬
  νε σκόπιμον νά σημειωθή δτι
  ό οΐκος αυτής εΐνε άρχαιό-
  τατος. Είνε άπόγονος ή πρι-
  γκήπισσα των ίστορικΰν
  Γουέλφων, άντιπρόσωποι των
  οποίων έβασίλευσαν επί τής
  Γαλλίας, άλλοι δέ υπήρξαν
  διάσημοι σταυροφόροι; διασχί-
  σαντες τό Αΐγαιον καί πολε-
  μήσαντες εναντίον των Σα
  ρακηνών διά την πίστιν τοθ
  ΧριστοΟ. Άπό την αρχαίαν
  "Εστην καί την Βερώνην τής
  Ιταλίας οί Γουέλφοι μετέφε¬
  ρον την κοιτίδα των είς την
  Βαυαρίαν καί Σαξωνίαν,
  διακριθέντες διά την φιλε-
  λευθέραν δράσιν εναντίον
  των αύτοκρατόρων τής Γερμα
  νίας. Έκ τού οί'κου των
  Γουέλφων κατάγεται ό βασι¬
  λεύς τής Αγγλίας Γεώργι¬
  ος ό Α', 6 σημερινάς δέ βα-
  σιλικός οΐκος τής Αγγλίας
  εΐνε κατ' ευθείαν άπόγονος
  των Γουέλφων καί ό βασι¬
  λεύς Γεώργιος ΣΤ' άρχηγός
  τής ύπερχιλιετοΰς θρυλικής
  οικογενείας Άξίζει έπίσης
  νά σημειωθή δα ό πρόπαππος
  τής πριγκηπίσσης Φρειδερϊ-
  κης υπήρξε μέγας άντίπαλος
  τού καγκελλαρίου Μπίσμαρκ.
  Άπό την σύντομον αυτήν
  ιστορικήν άνασκόπησιν, πεί·
  θεταί τις οιι ή εύτυχής νύμ-
  φη τής σήμερον καί μέλλουσα
  βασίλιστα τής Ελλάδος, α¬
  ποτελεί φυσιογνωμίαν συμπα-
  θεστάτην καί ανάλογον πρός
  τα πρός αυτήν α'{.σθτματα τοΰ
  ΈλληνικοΟ ΛαοΟ. "Αλλως τε
  καί ή' μόρφωσις αυτής καί ό
  χαρακτήρ της, ϊδιάζουν πρός
  την "Ελληνικήν παράδοσιν ή
  όποία απέβλεψεν άνέκαθεν
  πρός Βασιλείς μέ δημοτικό-
  τητα, προσήνειαν καί άπλό-
  τητα, έμφορουμένους δέ άπό
  ϊδεώδη καθαρώς φιλολαϊκά.
  Τα ίδεώδη ταυτα εΐνε βέβαιον
  δτι ή πριγκήπισσα θά ασκήση
  πάντοτε, ώστε αί σημεριναί
  εϋχαί διά τούς γάμους αυτής
  μετά τοθ διαδόχου τοθ Έλλη-
  νικοΰ θρόνου, νά είναι καΐ
  είλικρινεΐς καί άμέριστοι άπό
  μέρους δλων τβν κοινωνικών
  τάξεων τής "Ελλάδος.
  ή ήμέρα τοΰ νέου ετους, όπό-' μέρας. Άς πιστεύωμεν λοι-
  τε ή απαγόρευσις διετήρησε ] πόν είς τό καλύτερον μέλλον
  την μικράν έφεκτικότητά της, τοΰ "Ηρακλείου καί άς φρον-
  διά νά σημειωθή ό φόνος, ά-
  παραίτητος έπίλογος δπως
  άλλοτε, είς την ιστορίαν των
  καζίνων καί των άπό συστή¬
  ματος χαρτοπαικτείων.Εύτυ-
  χώς ή απαγόρευσις τοθ χαρ-
  τοπαιγνίου συνεχίζεται καί
  πιστεύεται δτι ό νεοέλλην, εί¬
  τε άγρότης εΐνε είτε άατός,
  θά συγχρονισθή μέ την ηθικήν
  καί την τάξιν της, έπ' άγα-
  β(ρ τής δλης Ελληνικάς κοι-
  νωνίας.
  Ή
  Τα έξυγιαντικά έργα.
  Τό υπουργείον Ύγιεινής
  καί Αντιλήψεως θά συνδρά¬
  μη χ'ρηματικώς τάς κοινότητας
  είς την εκτέλεσιν έξυγιαντι-
  κών έ'ργων έν συνδυασμώ μέ
  την προσωπικήν εργασίαν την
  οποίαν θά καταβάλλουν αυ¬
  ται έν προκειμένω. Τό μέτρον
  τουτο δέν ύπάρχει άμφιβολία
  δτι θά συμβάλτ) είς την έξυ
  γίανσιν των άγροτικών περι
  φερειών συντομώτερον ϊσως ή
  δι" άλλου τρόπου, έφ' δσον
  άλλως τε θά συνυπάρξΓ) κά-
  τι τό ούσίώδες διά τάς κοινό¬
  τητας, την εποχήν αύτην: Οί-
  κονομική ενίσχυσις διά τής ό
  ποίας θά τονώθη ό ζήλος καί
  αί καλαί προσπάθειαι αυτών
  τάς οποίας έν πολλοϊς δέν
  παύουν νά καταβάλλουν δσον
  άφορα τα χρήσιμα κοινοτικά
  έργα.
  Διάτήν ηθικήν
  καί την τάξιν.
  Άπό £να φόνον προχθές είς
  γειτονικόν νομόν, συμβάντα
  κατά την διάρκειαν χαρτο
  παιξίας, καταδεικνύεται πά
  λιν ή άξία τής άπαγορεύσεως
  τού χαρτοπσιγνίου: "Ηρκεσεν
  Τό πράσινον.
  Αί ψιλοδασικαί έομταί
  ρακλε,ίου περί των οποίων
  έγράφομεν προχθές, πρόκει-
  ται ασφαλώς νά δώσουν νέ¬
  αν ζωήν είς τόν άγώνα διά
  τό πράσινον. Ή φιλοδασική
  Έπιτροπή "Ηρακλείου εΐνε ά¬
  ξία έπαίνου διά την οργά¬
  νωσιν ταύτην. Ειδικώς ή ά-
  ναδάσωσις τής πόλεως καί
  των περιχώρων "Ηρακλείου
  είς την οποίαν αποβλέπει ή
  Έπιτροπή, αποτελεί τό κύρι¬
  ον σημείον έξάρσεως. Διότι
  πολλά έξήρθησαν—καί πολλά
  έγιναν—έν τώ παρελθόντι διά
  την άναδάσωσιν αυτήν. Άλλ'
  ουτε αύτη επετεύχθη, ουτε τό
  δίνδρον γενικά απέκτησε την
  θέσιν πού έμπρέπει είς την
  κοινήν συνείδησιν.
  τίζωμεν μέ την πίστιν αυτήν
  νά παρηγορούμεθα.
  Ή ελαια.
  ■ Επ* εύκαιρία τής εορτής τής
  έλαίας ήτις γίνεται αυτήν
  ήν εποχήν είς την Τουρκίαν,
  <ατά μίμησιν τής γενομένης είς Πάργαν τής Ηπείρου πρό <αιροΰ, έγκριτος ΆΟηναϊκή συνάδελφος, ύπενθυμίζει τοϋ- ο: "Οτι είς την Έλλάδα δέν ύπάρχει ασφαλώς άνάγκη προ¬ παγάνδας διά την διάδοσιν τής έλαίας. Εΐνε £μως απα¬ ραίτητον νά καταβληθή προ¬ σπαθεία διά την ριζικήν κα- απολέμησιν τοΰ δάκου καί των άλλων φυτονόσων αί ο¬ ποίαι καταστρέφουν τό εύλο· γημένον δένδρον. Διά την Κρήτην δπου ή ελαια άρχί- ,ει νά άποκτα πάλιν καιρικάς συνθήκας εύνοούσας άπολύ- ως την εύφορίαν της, ή ύπεν- θύμισις καί έπίκαιρος είνε καί σκόπιμος έφ' δσον παραλ¬ λήλως πρός τό ενδιαφέρον πού θά δείξουν έν προκειμέ- νω τα γεωργικά ταμεϊα, ά- παιτεΐται καί συνειδητόν εν¬ διαφέρον τού άγρότου καί έ- λαιοπαραγωγου. Κρη Άνάγκη πίστεως. Τόν Μάρτιον θά αρχίση ή χρησιμοποίησις καί διά τό κοι- νόντοθραδιοτηλεγραφικοΰσταθ μοΰ "Ηρακλείου. Τόν Μάρτιον έπίσης προβλέπεται καί ή έ' ναρξις τής άεροπορικής γραμ- μής μέσω "Ηρακλείου όπότε θά χρησιμοποιηθή τό αεροδρό¬ μιον. Τοιουτοτρόπως ή γενική έμπορική καΐ τουριστική κίνη σις τού "Ηρακλείου προώρι σται μέ την άνοιξιν νά ση μειώση νέους μεγάλους σταθ μούς. "Εν τώ μεταξύ ή έ"ναρ ξις κσΐ τής περιηγητικής κι νήσεως καΐ ή καλυτέρευσις των δρων τής παραγωγής θά έπιτρέψουν είς την πόλιν μας [νά άναζωγοονηθροίκονομικϊδς Οί ηρόσκοποι τσάς. Αί προσκοπικαί πρόοδοι είς τόν γείτονα συνεχίζονται. Αί σχετικαί ενδείξεις δίδον¬ ται μέ την κοινωνικήν δρά¬ σιν των προσκόπων κατά τάς εορτάς άλλά καί τάς συγκεντρώσεις των είς τάς ο¬ ποίας άποδεικνύεται ή άμιλ· λα καϊ ή τάσις αυτών πρός αρτίαν οργάνωσιν καί εμφάνισιν ανάλογον τής ση· μασίας τοθ θεσμοϋ των. Ή έορτή λ.χ. τής «Προσκοπικής Φωτιάς» ή όποία εδόθη τε¬ λευταίως είς Κρητσάν υπό τής έκεΐ άρτισυστάτου ομά¬ δος, συνετέλεσε πάλιν νά δη· μιουργηθοθν αί καλύτεραι έλ- πίδες διά την δρασιν τού προσκοπισμοθ είς δλον τόν γείτονα καί γενικώτερον έν θυμουμένη παλαιάς καλάς ή'την Ανατολικήν Κρήτην-
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  —:
  ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ. - Σήμερον ΜΙ-
  ΤΣΕΒΟ».
  "Ωρα 11 π μ Σινεάκ.
  «ΜΙΝΩΑ»—Σήμερον «ή έπέλα
  σις έλαφρδς ταξιαρχίας».
  "Ωρα 10 π. μ. Σΐ'εάκ.
  ΣΗΜΕΡΟΝ
  τό μεγαλειτέρον κινημα- |
  τογρκφΐκ&ν γεγονός:
  Ό Ναυτικός Κολοσ- ^
  σός!
  ΝΙΤΣΕΒΟ
  Μέ τόν Γίγαντα της βθό-
  νης:
  Χάρρυ Μττώρ
  Την ήρωΐύοι των μεγάλων
  Γαλλικών φίλμ:
  Μαρσέλ Χαντάλ
  καί τον μεγάλον καλλι¬
  τέχνην:
  Ίβάν Μουσζούκιν
  ΣΗΜΕΡΟΝ
  ωρα Π π. μ. ακριβώς
  .ΣΙΝΕΑΚ"
  μέ εξαιρετικόν πρόγραμμα
  ΑΥΡΙΟΝ
  1ΣΕΡΑΟΚΙΟΛΜΣ
  Μιχ έξαιρετική έφετεινή
  δημιβυργία τής ΟΥΦΑ.
  Νέ τούς
  Χάνς "Αλμπερς
  Ι Χάνσι Κνότεκ
  ■■■■••■■■■■■■■■ι
  ΕΚΤΟΣ ΤΡΑΣΤ
  Τό βοτλαμπγόν
  Αναχωρεί έξ Ηρα¬
  κλείου εκάστην ΚΥΡΙΑ¬
  ΚΗΝ βράδυ κατ' ευθεί¬
  αν ΠΕΙΡΑΙΑ.
  ΤΕΤΑΡΤΗΝ βράδυ κατ'
  ευθείαν ΠΕΙΡΑΙΑ, Σθρον,
  ΤΗΝΟΝ, Πάρον, Νάξον.
  Πρακτορείον
  ΛΙΝΑΡΔΑΚΗ
  Τηλίφ. 5-41
  Άπό τού ©ρόνου
  είς την λαιμητόμον
  ΜΙΑ ΤΡΑΓ1ΚΗ
  ΒΑΣΙΛΙΣΣΑ =
  291 όν
  ·■—ε—■—■■
  »Πίστεψε δτι θά είχαμε φθά
  ση άκόμη πιό χαμηλά άπό
  έκεϊ πού βρισκόμαστε, άν
  δέν εΐχα πάρη έξ άρχής
  αΰτό τό δρόμο. Τουλάχιστον
  ετσι θά κερδίσωμε καιρό—
  τό μόνο πού χρεισζόμαστε
  Τί ευτυχία άν μπορέσω μιά
  μερά νά ξαναγίνω δ,τι εΐμαι
  γιά νά άποδείξω σ' δλους
  αύτοΰς τούς παληανθρώπους
  πώς δέν ήμουν κορόϊδό
  τους!»
  Ή άδάμαστη ύπερηφάνειά
  της δέν ώνειρευόταν παρά
  έ'να πρσγμα: νά ξαναγίντ]
  έλεύθερη, νά μην εΐνε πιά
  άναγκασμένη νά ασχολήται
  μέ την πολιτική καί τή δι-
  πλωματία, νά μην είναι ύ-
  ποχρεωμένη νά λέη ψέμ-
  ματα. Γιά νά άνακτήση αύ
  τή την ελευθερία, δέν έδΐ-
  σταζε νά ξεγελάστ) δλους 8-
  σοι ήθελαν νά την περιορί-
  σουν.
  Άλλά δέν ήταν μονάχα ή
  Μαρία-Άντουανέττα ποΰ
  I-
  κλεβε στά χαρτιά μέσα σ"
  έκείνη την άποφασιστική
  κρίσι. "Ολοι δσοι έλάμβα
  ναν μέρος στό μεγάλο παι
  γνίδι τής πολιτικάς έκλεβαν
  Ποτέ ή άνηθικότης τής μυ
  στικής διπλωματίας δέν έ
  φάνηκε τόσον άνάγλυφος
  δσον στά άναρίθμητα έγγρα
  φα των κυβερνήσεων, των
  πριγκήπων, των ύπουργών
  καί των πρέσβεων τής έπο-
  χής. "Ολοι έδούλευαν ΰπού
  λως εναντίον δλων καΐ ό
  καθένας αποκλειστικώς γιά
  τό δικό τού συμφέρον. Ό
  Λουδοβϊκος 16ος έξηπάτα
  την εθνοσυνέλευσιν ή όποία
  πάλιν, έπερίμενε μονάχα
  νά ριζώση άρκετά στίς μά
  ζες ή δημοκρατική ίδέα γιά
  νά έκθρονίση τόν βασιληα.
  Οί συνταγματικοί έπεδείκνυ-
  αν μπροστά στή Μαρία-Άν¬
  τουανέττα δΰναμι ποΰ δέν
  εΐχαν πιά, ένώ ή Μαρία
  Άντουανέττα τούς έπεριφρο-
  νοΰσέ καί τούς έξεγελοθσε
  συνεννοουμένη κρυφά μέ τόν
  άδελφό της Λεοπόλδο.
  (συνεχίζεται)
  «■■■■■■■■ι
  ΑΒΕΔΙΣ
  Νέαι παραλαβαί.
  Νέα ύφάσματα.
  Νέοι μοδέρνοι χρωμα-
  τισμοί.
  ΑΙ τιμαί μας εΐνε αί
  καλύτεραι.
  ΑΒΕΔΙΣΙΑ Ν
  Όδός Άγίου Μηνά.
  ΠΩΛΕ1ΤΑ1 είς τιμήν εύκαιρΐας
  αυτοκίνητον φορτηγόν μάρκας
  Φόρντ, μέ αδειαν κυκλοφορίας δή
  μοσίας χρήσεως έν αρίστη κατα-
  στάσει καί μέ έλαστικά καινουρ-
  γή. Πληροφορίαι παρά τώ σωφέ·-
  ■ ■πειει-----ει-εεο»-----ειπ·ϊ κ. Γρηγ. Λαζαράκτ).
  ΠΡΟΣΟΧΗ
  ΕΙΣ ΤΑ ΑΙΠΑΣΜΑΤΑ ΣΑΣ
  Ή βάσις τοΰ πλουσίου καί άφθόνου είσοδή-
  ματος είνε ή καλή λίπανσις. Καί έκ τής πεί-
  ρας απεδείχθη ότι ή καλυτέρα λίπανσις γίνεται
  μέ λιπάσματα:
  «Έλέφας»
  Αφίχθησαν ολοι οί τύποι των λιπασμάτων
  «ΕΛΕΦΑΣ» δι' άμπέλους, έλαίας, σιτηρα κ.λ.π.
  καί πωλοΰνται παρά τοίς:
  ΚΩΝΣΤ. ΚΟΥΦΑΚΗ καί Σία
  ΑΔΕΛΦΟΙΣ ΜΠΟΥΡΝΕΛΟΥ
  —> , Ό γολγοθάς
  'μιάς καρδίας
  Η στήλη τού ώραιόκοσμου.
  Όλίγη φαντασία...
  Ή ένεργητική γυναΐκα, ή γυναϊ-
  κα των σπόρ, άγαπφ νά έ"χη πρα-
  κτική περιβολή, άλλ' αΰτό δέν ά-
  ποκλείει την φιλαοέσκεια. "Α λ-
  λωστε, ή ποικιλία είνε μία άνάγ-
  <η: δέν μποροΰμε νά ήμεθα διαρ¬ κώς μέ την ιδία πάντοτε ένδυμα- σία. Μέ μία μόνη φοΰστα, σέ καλή φόρμα, ή γυναΐκα των σττόρ μπο ρεΐ νά ίχρ τρία άνσάμπλ. Διά τίς ώραΐες ήμέρες τοθ χειμώνος μία μπλοϋζα άπό τό Ιδιο ΰφασμα τής φούστας κα'ι θά §χη ε'να φορεμα· τάκι. Κάνει κρΰο. Μιά φωτεινού χρώματος μπλοθζα θά εΐνε ύπέ· ροχη κάτω άπό τό βαρύ σπόρ έ· πανωφόρι ή ζακέττα. Τέλος μία βέστα άπό σκωτσέζικο ϋφασμα, άρυόζει δι' δλους τοΰς καιρούς και δλες τίς ώρες. Και διά την πόλιν, ή "ιδία συν- θέσις, έχουσα ώς βάσιν την φοΰ¬ στα, εΐνε έξ ίσου δυνατή. Μέ μιά φοϋστα κα'ι μιά μπλοϋζα τοΰ ίδί ου ύφάσματος θά £χετε £να ϋτέ- ροχο πρόχειρο φορεματάκι, νεανι- κώτατο άνσάμτλ διά τα σπίτι. Ε¬ πί τής ιδίας φούστας, διά τάς πρω¬ ϊνάς σας έζόδους θά φορέσετε μία μικρή μάλλινη ζακέττα ζωη¬ ρά^ άποχρώσεως κα'ι μία γραβα- τα ή όποία θά φαιδρύνη τό σύνο¬ λον. "Επειτα, κάτω άπό τό έπα- νωφόρι, θά συνοδεύσετε την φοϋ- στα μέ μιά μπλοθζα φανταιζί, ή δταν θά κάνη ολιγώτερον κρύο, μία μπλοΰζα άπά κρέπ—ντέ—σιν ...Πολλά φορέματα. έμπριμέ Διά τό άπόγευμα, γιά τσάΐ, διά θέατρο, δέν μπορεϊτε έπίσης νά είσθε ή κυρία ποΰ δέν ϊχει παρά ενα φόρεμα' Μια φοϋστα άκόμη. μιά μικρή φοϋστα πολθ άπλή θά σδς σώση Στό σπίτι σας. θά την φορέσετε' μέ μία μετρία καζάκα τοϋ Ίδίου ΰφάσματος μέ μακρυά αανίκια Γιά τάς έπισκέψεις, ή ί¬ να τσαΐ, θά άντικαταστήσετε την καζάκα μέ μιά μπλοθζα άμπιγιέ, κατά τό έ'να ήμισυ άπό τό υφα σμα τής φούστας κατά τό άλ- λο άπό διαφανή δαντέλλα κα'ι δι' ένα γεϋμα στό ρεστωράν. χάριν σέ μία βέστα άπό λαμέ φουσέ, θά 2χετε ε'να ^χαριτωμένο σύνολον. 'Επίσης γιά τό βράδυ, ή τουα- λέττα σας, πρέπει νά μεταβάλλε ται αναλόγως των ιΐΕριστάσεων. Καί εΐνε μία άπλή μακρυά φοΰ¬ στα άπό μαϋρο σατέν πού θά σας εξυπηρετήση αυτή την φορά. Διά νά παραστήτε είς μία συναυλία, θά την συνοδεύσετε μέ ε'να μικρό μπολερό—μπλοΰζα άπό λαμέ, γάρ νιρισμένο μέ γιακά καί ζαμπό μα· τελασέ. Μιά καζάκα άπό ζέρσεθ ροντιά πολύ ντεκολτέ έμπρός, την όποία θά φορέσετε επί τής Φθύ- στας σας καί θά την μεταβάλλη σέ μία κομψή τουαλέττα γεύμα τος. Καί ίνα μικρό κορσάζ χωρίς μανίκια, άπό σατέν δπως ή φοΰ στα, θα κάμη την ώραιότερη βρα¬ δύνη τουαλέττα. Ή Ντιστβγχέ Διά τάς άναγνωστρίας και τούς αναγνώστας μας. Σταυρόλεξον ύπ' αριθ. 49. 12 3 4 6 7 8 9 10 Π 12 1) Ή πατρίς τοΰ Έθνομάρτυ- ρος Ρήγα. — Κάματος. 2) Ποταμδ; καί περιοχή τής Γερμανίας. ?,) Άδελφός τοΰ Οανάτου, υιός τής νυκτός καί πατήρ τοϋ Μορ- φέως. — Άέριον χρήσιμον δια την πληρώσιν των άεροπλοίων. 4) Συμπεραίνει. — Πόλις τής Άλγερίας. 5) Είναι ψάρΐ, μονάς ζίρους καί δρος τής Γραμματικής. — Οί Έπικούρειοι εθεώρουν αυτήν ώς σκοπόν τής ανθρωπίνης ζωής. (ί) Ό συγγραφεύς τοΰ «Άρχι- σιδηρουργοΰ». Τ) Κατάφασις. 8) Τό...., ούκ έρχεται μόνον.— Σημείον στίξεως. 9) Απόλυτον άριθμητικόν. — Ποταμός τής Ρωσσίας. 10) Άρχαία χώρα τής Μικράς Άσίας. — θεατρικόν είδος. 11) Ό είσαγαγών τόν καπνδν εις την Ευρώπην. 12) Ή μή εσφαλμένη. — Άγ- χέμαχον δπλον. 1) Τόν διεδέχθη ό Φαρούκ. — Μά; τόν προκαλοΰν τα άστεϊα. 2) Μυθολογική θυγάτηρ τοΰ Πανοίωνο; καί σύζυγος τοΰ Τηρέ- ω; μεταμορφωθεΐσα υπό τοΰ Διός εί; χελιδόνα. .'5) Γάλλο; συγγραφεύς καί φι- λόσοφο; άποκαλέσας τόν Χριστόν τέλειον άνθρωπον καί ίχι θεάν- θρωπον. — Όσπριον. 4) Τα σύνορα, ή μεθόριο;. 5) Πόλις τή; Άσίας, έν τή ό¬ ποία δ Άλέξανδρος ένίκησε τοΰ; Πέρσας. — Έκεί μένουν τα πρό- βατα. Β) Τόπο; υδρεύσεως. — Άρ¬ χαία πόλις τής Κύπρου παρά τή όποιαν μυθολογεΐται δτι άνεδύθη ή Άγρο5ίτη έκ τής θαλάσσης. 9) Τό τομάρι, ή προβιά των ζώων. 10) "Ορο; τής Μακεδονία; κα- λυπτόμενον υπό δασών. — Δοχεΐ όν ύδατος. 11) Μέγας ποτχμδς τή; Άφρι- 12) ΓαλλΙς συγγραφεύς. — Μι¬ κρά νησίς των Κυκλάδων. ΕΜΜ. Κ. ΣΧΙΖΑΚΗΣ ΙΑΤΡΟΣ - ΠΑΟΟΛΟΓΟΣ Δέχεται είς τό ιατρείον τού όδός Άγίου Τίτου— έναντι ΔημαρχεΙου. Καθ* εκάστην 9—11 καί 3—7. Αριθ, τηλέφωνον 300. ■ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ειεΐΒεΐεΐει·ΒΒει>«πει
  -41
  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ
  Ό Δικηγόρος Αθηνών κ. Νικόλαος Κων. Στε-
  φανίδης, τέως Ίδιαίτερος Γραμματεύς τοΰ αειμνή¬
  στου Έλευθ. Κ. Βενιζέλου, (Γραφείον όδός Βαλα·
  ωρήτου 6 Αθήνας) άσχολοΰμενος είς δικαστικάς,
  διοικητικάς, καί ύποθέσεις Άμερικής καΐ έξωτερι-
  κοΟ μάς παρακαλεΐ νά άνακοινώσωμεν, 8τι ουδε¬
  μίαν σχέσιν έχει μέ τόν Νικόλαον Γ. Στεφανίδην
  (Στοα Φέξη Αθήναι) μή δικηγόρον καί ασχολούμε¬
  νον μέ ΰποθέσεις συντάξεων.
  Οί έχοντες ύποθέσεις έξωτερικοθ—Άμερικής δύ¬
  ναται ν'άπευθύνωνται είς τό δικηγορικόν γραφείον
  των κ.κ. Νικ. καΐ Ιω. Κρασαδάκη μεθ' ών ό κ.Νικ.
  ΣτεφανΙδης συνεργάζεται.
  ΕΜΣΑΒΕΤ = =
  Η ΓΥΝΑΪΚΑ ΤΟΥ ΟΡΥΑΟΥ
  Ή ζωή τή; μελαγχολικής
  7Γ)ον «ύτοκρατείρας.
  Ό Φραγκΐσκο; Ιωσήφ βρίσκε-
  ται στή Γιάφχ κι' άπό έκεϊ στό
  Κάϊρον. Επί τέλους βρίσκετχι
  στό Σουέζ, δπου τόν φιλοξενεί
  καί αυτόν καθώς καί δλους τοΰς
  επισήμου; ξένους ό Κεδίβης. Όρ-
  γανώνονται έορταί επί έορτών,
  καί ή Έλισάβετ λογίζεται ευτυ¬
  χή; πού λείπε: άπό δλες αύτές
  τί; φασαρίε;. «Αίσθάνομαι, γρά-
  φει τοΰ συζύγου της, τόσο τεμ-
  πέλλα! Ή ϊδέα μόνο πώς πρέπει
  νά κινηθώ μέ τρομάζει». Στό ε¬
  πίσημον γεΰμα πού παραθέτει ό
  κεδίβη;—Ινα γεθμα είς τό οποίον
  παρετέθηααν τριάκοντα φαγητά,
  έκτός άπό τα γλυκίσματα καΐ τα
  Ιπιδόρπια—ό Φραγκΐσκος Ιωσήφ
  κάθεται πλά: στήν (όραίαν αύτο-
  κράτειρα τής Γαλλία; την Ευγέ¬
  νιαν. Ή Έλισάβετ σ' Ινα γράμ-
  μχ της τόν πειράζει, κα'. τοΰ λέ¬
  γει πώ; τόν φαντάζεται νά Ιρωτο-
  τροττζ μέ την αύτοκρατειρα πού
  φημίζεται τόσον ώραία! Άλλ' 6
  Φραγκϊσκο; Ιωσήφ άπαντα πώ;
  βρίσκει την Εύγενία πολύ χαλα-
  σμένη άπό την έποχή πού την
  πρωτογνώρισε στό Ηαρίσι, στήν
  παγκόσμιον ϊκθεσιν. «ΙΙάχυνε καΐ
  τό πάχο; βρίσκω πώς δέν τή;
  πάει».
  Ποιό; νά τό έλεγε στήν άτυχή
  αύτοκράτειρα Εύγενία πού, παρ'
  δλη την αύστηρά κριτικήν τοΰ
  Φραγκίσκου Ιωσήφ, διατηροίΐσεν
  '6λη την γοητεία της καί είχε
  προσελκύση, στό έπίσημο έκεΐνο
  γεΰμα, στό οποίον ενεφανίσθη μέ
  μιά κόκκινη άμφίεσιν, πώ; ΰστε-
  ρα άπό λίγο καιρό, θά Ιπαιρνε τόν
  σκληρό δρόμο τή; έξορία;... Γιατί
  δέ πέρασε πολύς καιρός καί κόκ-
  κινο φουατάνι δέν φοροΰσεν ή αύ¬
  τοκράτειρα Εύγενία, άλλά γι' άλ-
  λη μιά γορχ στήν άνήσυχη ίστο-
  ρία τη; ή Εύρώπη. Τό κόκκινο
  φουστάνι τοΰ πολέμου καί τή;
  αίματοχυσία;! Τό αΐμα κυλοΰσε
  πάλι... Ή Έλισάβετ ήταν τρελλή
  άπό την άγωνία, γιατί είχε ήδη
  την πικρά πεΐρα δύο άτυχών πο-
  λέμων. Εύτυχώς δμω; γι' αυτήν
  ό νέο; πόλεμο; δέν παρέσυρε στό
  κόκκινο κΰμά τού την, χωρ* τη;.
  Ήταν ό γαλλοπρο)σσι*ό.ς).-πόΧεμ&,
  τοΰ 1870. Άρχισε μέ νίκε; καΐ
  κατέληξε στό Σεδάν, στήν ήττα
  των Γάλλων.
  (συνεχίζεται)
  [ΝΑΥΤΙΚΟΝ ΓΡΑΦΕΙΟΝ
  ι Ε. Α. Χαμαράκη
  Τηλίφ. Νβ 5-50
  ΤΟ ΑΤΜΟΠΛΟΙΟΝ:
  ■ Μέ εξησφαλισμένην ταχύ-
  ■ τητα 14 μιλλίων.
  £ Αναχωρεί εκάστην
  ■ ΤΡΙΤΗΝ π. μ.
  ■ διά Ρέθυμνον, Χανιά,
  2 ΠΕΙΡΑΙΑ, Χαλκίδα, Αίδη-
  ■ ψόν, Βόλον, ΘεσσαλονΙ-
  ■ ΧΓ)ν.
  Ο ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ παντοπωλών
  ΉρανιλεΙου ά.ριΒ>&ν ανω τ.ων 400
  μελών ζητεΓ προσφορίς ε"μπορευ-
  μάτων τα όποία θά διανείμη εις
  τα μέλη τού.
  (Έκ τοΰ γραφείου τοΰ Συνδέ-
  σμου).
  ΚΟΙίΊΩΜΙΚΗ
  ΕΥΤΥΧΕΙΣ ΑΡΡΑΒΩΝΕΣ,-Αν¬
  δρέας Κ. Παπαδάκης Τραπέζης
  τής Ελλάδος Νίκη "Ι Ζωγραφά-
  κη ηρραβωνίσθησαν
  ΚΙΝΗΣΙΣ.—Ανεχώρησε δι' Α¬
  θήνας ό 'Επιθεωρητής τής Τραπέ¬
  ζης τής "Ελλάδος κ. Μιχ. Φυτά¬
  κης
  —Αφιχθη έζ Αθηνών ό έκεϊ έγ-
  κατεστηαένος δικηγόρος κ. Νικ
  Στεφανίδης.
  ΘΑΝΑΤΟΓ.— Προχθές έζεμέτρη-
  σε τό ζήν χρηστή καί ένάρετος
  οίκοδέσποινα ή "Ελένη Βασ. Σκου
  λά Την κηδείαν της παρηκολού¬
  θησε αρκετάς κόσμος τιμών την
  μνήμην της.
  Τα τέκνα και τους έγγονους
  τής μεταστασης συλλυπούμεθα
  θερμώς.
  Γύρω στήν πόλι.
  ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ μικρά οίκία
  όδός Πεδιάδος (Τρείς Καμάρες).
  Πληροφορίαι Ντορέ.
  Ό "Ι α τ ρ ί> ς
  ΚΙΜΩΝ Α. ΕΥΓΕΝΗΣ
  ΔΙΔΑΚΤΩΡ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΤΗΣ ΛΥΩΝΟΣ
  Είδικευθείς επί έπταετίαν είς τα παθολογικά
  νοσήματα έν Παρισίοις καί Λυώνι.
  Εγκαθίσταται οριστικώς ενταύθα, θά δέχεται
  δέ τοΰς πάσχοντος είς τό Ιατρείον τού όδός Ά-
  μαλθείας (πάροδος όδοΟ Κατεχάκη, πρώην Πλατύ
  σοκκάκι). ώραν 9—12 π. μ. καί 3—6 μ. μ.
  ■■■■■■■■■■
  Τηλέφωνον 6-63 ■
  ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■(Η
  Ή έορτή των θεοφανείων διε¬
  ξήχθη προχθές μέ την συνήθη της
  έπιβλητικότητα.
  —Συντελέσαντος είς τουτο καί
  τοϋ ώραίου καιροϋ, δστις επέτρε¬
  ψε την συγκέντρωσιν πλήθους κό·
  σμου.
  —Τόσον είς τόν λιμένα δσον
  καί είς δλας τάς κεντρικάς όδούς
  τής πόλεως.
  —Ή πόλις άπό προχθές ?χει πά
  λιν γενικόν σημαιοστολισμόν ό¬
  στις τής προσδίδει πανηγυρικήν
  δψιν
  —Ώς γνωστόν ό σημαιοσ^ολι-
  σμός οθτος όφείλεται καί είς τάς
  εορτάς έν γένει καί ειδικώτερον
  είς τούς γάμους τοϋ Διαδόχου.
  --Οΐτινες τελοΰνται σήμερον
  είς Αθήνας μέ άσυνήθη μεγαλο¬
  πρέπειαν.
  —Τό κομισθέν σιτοφορτίον, πρ-
  ρί οθ γράφομεν έν άλλη στήλη,
  λύει τό έμφιλοχωρήσαν πρός στιγ
  μην πρόβλήμα τής έπαρκείας τοϋ
  άρτου.
  —Άλλά τό "Ηράκλειον ουδέπο¬
  τε ή σπανιώτατα εστερήθη αλεύ¬
  ρων ήτο δέ γνωστόν άπό τής ε¬
  σπέρας τής παρελθούσης Τετάρ-
  της όπότε παρετηρήθη καί ή μι¬
  κρά έλλειψις.
  — "Οτι την επομένην θά έκομί-
  ζετο σίτος καί ούδεμία απολύτως
  άνησυχία έδικαιολογεΐτο δεδομέ-
  νου μάλιστα δτι αί αρχαί Ιδειξαν
  άμέσως τό προσήκον ενδιαφέρον
  — Είς τό τελευταίον διήμερον
  των έορτών Εδωκαν ζωήν και τα
  αϊώνια λαικά γλεντάκια.
  —Των οποίων αί άπηχήσεις ε¬
  σημειώθησαν κατά τό μάλλον καΐ
  ήττον είς τάς όδούς.
  —Καί μέχρι των άπωτέρων νυ·
  κτερινών ώρών.
  —Ή άστάθεια τοϋ καιροϋ δέν
  φαίνεται νά έτερματίσθη
  —Προχθές τουλάχιστον δέν έ!-
  λειψεν οΰτε τό κρύο, οϋτε ή ψιλο
  βροχοϋλα.
  —Άδιαφόρως δτι δέν Ελειψεν
  καί τό... κρυφτοΰλι τοϋ ηλίου τόν
  οποίον πότε καί πότε έκαμε νά
  φανή χωρίς δμως να ίκανοποιήση
  δπως την προηγουμένην τούς ;φί-
  λου,ς. τής, θαλπωρής τού καί,νά
  τοϋς συγκεντρώσΓ) είς τα «προσή-
  λια».
  — Χθές έν πάση περιπτώσει δ
  καιρός τό παραζύλωσε μέ νέαν
  χιονιάν καί τραμουντάναν.
  —Άφθονία φρούτων αύτές τίς
  ήμέρες κα'ι δή πορτοκαλλιών καί
  μανδαρινιών.
  —Ύπαίθριοι δέ πωλητοί αυτών
  ύπάρχουν πλήθος.
  —Οί όποΐοι καί περιέρχονται
  τακτικώς την πόλιν διευκολύνον-
  τες ούτω τούς φρουτοφάγους.
  — "Ενα άπό τα ολίγα έργα τοϋ
  κινηματογράφου πού συναρπά-
  ζουν κυριολεκτικώς τόν θεατήν,
  είνε τό «Νιτσεβό· πού προβάλλε-
  ται άπό προχθές είς τοΰ Πουλα¬
  κάκη.
  —Σημειωτέον δτι έκτός άπό
  την θαυμασΐαν είς ψυχολογίαν
  καΐ την συγκλονιστικήν είς ί>ρα-
  ματικότητα πλοκήν, τό βργον ά-
  ποδεικνύει καί την αρτίαν οργά¬
  νωσιν τοϋ ύποβρυχιακοϋ στόλου
  τής Γαλλίας είς μέσα διασώσεως
  κα'ι ανθρώπινον υλικόν.
  ό Ρέπορτβρ
  Λύσις χθεσινοΰ
  ύπ'άρ. 4θσταυρολέξου
  καλαί ς
  ϊ τόσο άπε,
  ζένοςδέν Ι
  ?ν τή σημειω»
  .ίηΐ τό θρηνωδέστερ
  τΛν φωνήν ι
  οί οημεριν^
  ϊύ όλίγος κόσι
  μετρίας καταστ
  ώσάν την ευ
  καΐ πλούσιοι
  τόσα βά!
  ^Εκείνη δπου εϊδ
  καθώς την λέν εί
  1 ΤΙ μοθ λές! αύτη.
  δλ
  ? «
  τόσα
  νομεν
  νά
  Γρον διά ταίς Βί-ρα
  ^Ρ τόσα έκατοστά!
  π< οέφωκαΐξένα παιδι Ρά την πάρη. νά την __Έγώ την παίρ>
  6 ξένας μετά ΦωνίΚ
  τίνα τρόμον. καίτοι ι
  ο,αψορώτερον
  Ή έρνθρΑ καί ί
  καθιλσρύνθη άπεχθώι
  —Τί; β. κύριέ μ
  μνετε αύτό τό μέγα
  ψησστέ την. φάγετε ·
  ρα σας καϊ ό θεί
  καΐ τοθ Ίσαάκ τα ά'
  -Καλά ό λόγο< — Άληθινά. την ι —Την παΐρνω. —Τώρα ευθύς. —Τώρα ευθύς! Κι —Τιτίκα! άνέκρα —Στάσου. είπεν τόν λογαριασμόν μοί Ρίψας δ' έν ταύ άνά χείρας σημείωσ απορίαν τού— Ε.ίκο< Καί άτενίσας πρ< ρωτηματικώς —Εϊκοσιτρία φρ
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  Τό μεγάλο έργον
  τού Βίκτωρος Ουγκώ.
  Οί Άθλιοι.
  πρός την ξενοδό-
  είς τό Μορ-
  —Μάλιστα, κυρία, άπεκρίθη
  χον, άναχωρώ.
  —Καί δέν ήλθε λοιπόν ό κυριος
  φρρμεϊλι διά καμμίαν τού υπόθεσιν,
  —ΌχΓ διαβατικός εΐμαι" Παρακαλώ, κυρίαι
  τί σας χρεωστώ,
  Ή Θεναρδιερου, άντί άποκρίσεως, παρουσΐα-
  γ ε ιόν λογαριασμόν είς τόν ξένον, Ούτος
  έξεδίπλωσε τό χαρτίον, καί έρριψε μέν έπ' αύ-
  τοθ τό βλέμμα τού, άλλ' εφάνη Εχων αλλαχού
  την προσοχήν.
  —Κάμνετε, εΐπε, κυρίσ, κάμνετε είς τό Μορ-
  φερμεΐλι καλαΐς δουλιαΐς,
  — Οιοτε τόσο, άπεκρίθη ή ξενοδόχος έ'κθαμ-
  βος διότι ό ξένος δέν Εβαλε τάς ψωνάς άμα ίδών
  τα έν τή σημειώσει.
  "Επί τό θρηνωδέστερον δέ καί έλεγειακώτερον
  τρέψασα την φωνήν της — Αϊ, κύριέ μου, είνε
  δύσκολοι οί σημερινοΐ καιροί ! "Επειτα περνδ
  κσΐ πολύ όλίγος κόσμος άπό τα μέρη μας ! καί
  αύτός μετρίας καταστάσεως. "Αν μδς ήρχουνταν
  κάποτε ώσάν την εύγενία σας άνθρωποι μεγα-
  λόδωροι καΐ πλούσιοι, χαρά σ' τή μοϊρά μας !
  "Εχομε τόσα βάρη! Νά! αυτή ή μικρη οπου
  εΐδατε, μας κοστίζει τα μαλλοκέφαλά μας.
  — Ποία μικρή;
  — Έκεΐνη δπου εΐδατε, ή Τιτίκα! ή Καρυδαλλί-
  δα, καθώς την λέν είς τό χωριό!
  —ΤΙ μοθ λές! αύτη;
  —Αυτή ή κορυδαλλίδα! δέν την έλεγον καλ¬
  λίτερα νυχτερίδα! Εμείς, κύριε, είμεθα άνθρω¬
  ποι ποΰ ποτέ δέν ζητούμεν άπό κανένα έλεημο-
  σύνη, άλλά καί ουτε ειμπορούμεν νά κάμνομεν
  είς άλλον. Δέν μδς περισσευει τίποτε, καί έ¬
  χομεν τόσα νά πληρώνωμεν. Φόρον επιτηδεύματος
  φόρον διά ταίς θύραις; άλλον διά τα παράθυ-
  ρα' τόσα έκατοστά! Ξεύρετε πολύ καλά πώς ή
  κυβέρνησις άρμέγει άδιάκοπα. Έχω έ'πειτα καί
  ταίς κόραις μου" πώς νά μοθ περισσεύση νά
  τρέφω καΐ ξένα παιδία! Νά εύρίσκουνταν κανε'ις
  νά την πάρη, νά την έξεφορτωνόμεθα.
  — Έγώ την παίρνω' μοθ την δίνετε: είπεν
  ό ξένος μετά φωνής, ήτις περιεΐχε καί λεπτόν
  τίνα τρόμον, καίτοι έπετηδευθη αυτήν επί τό ά-
  διαφορώτερον.
  Ή έρυθρδ καΐ όξύθυμος τής καπήλου μορφή
  καθιλαρύνθη άπεχθώς.
  —Τί; ά, κύριέ μου, κύριέ μου, νά μάς έκά-
  μνετε αύτό τό μέγα καλό! Πάρετέ την, έχετέ την,
  ψήσατέ την, φάγετέ την, μέ γειά σας καί μέ χα¬
  ρά σας. καΐ ό Θεός νά σας δώση τού Άβραάμ
  καΐ τοθ Ίσαάκ τα άγαθά!
  —Καλά" ό λόγος μου λόγος.
  —Άληθινά, την παίρνετε;
  —Την παίρνω.
  —Τώρα ευθύς;
  —Τώρα ευθύς! Κρδξέ την.
  - —Τιτίκα! άνέκραξεν "ή θέναρΒιέρου.
  —Στάσου, είπεν ό ξένος, νά σοθ πληρώσω
  τόν λογαριασμόν μου. Πόσα είνε,
  Ρΐψας δ' έν ταύτώ τδ βλέμμα
  άνά χείρας σημείωσιν, δέν ηδυνήθη
  απορίαν τού— Είκοσιτρία φράγκα!
  Καί άτενίσας πρός την κάπηλον,
  ρωτηματικώς.
  — Είκοσιτρία φράγκα,
  Ή Θεναδιέρου, προπσραοκε<_ασμένη τα τής ίφόδου. — Είκοσιτρία φράγκα Μάλιστα, είπεν. (συνεχίζεται) έκ νέου είς την νά κρύψη την έπανέλαβεν έ- ουσα κα· Η ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΣ ΤΩΝ ΔΟΡΩΝ ΑΜΟΛΕΙΚΝΥΕΙ ΤΗΝ ΠΡΛΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΑΣ Κάλτσες, Κάλτσες, Κάλτσες ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ: Α-ΉΟΠΑΤΖΗ ΚΕΝΤΡΙΚΟΝ: Πλατεϊα Αγ. Αικατερίνης. ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ: Πλατειά Στράτα. Έγκυκλοττοαδεία ΑΓ έκείνους πού θέλουν νά πλουτίζουν τάς γνώσεις των. Άπό 6λα δι* δλους. ΟΙ ΒΑΝΔΑΛΟΙ ΟΙ ΤΕΡΜΙΤΑΙ Β'. Άποτελοΰν χωριστόν εντελώς είδος. Ό μέγας Γερμανός ζωολό- γος Μπρέμ τούς ταξινομοϋυε με- ταξΰ φθειρών το3 ςύλου καί κα- τσαρίδων! Οί τερμΐται ζοΰν ,ύπό την γήν πυργώνοντες επάνω άπό τάς φωλεάς ττον ύψηλοτάτους πολ¬ λάκις κχί ποικίλους είς σχήμα σ ορούς, πού έκτεινόμενοι είς με¬ γάλας έκτάσεις εί; τάς στέππα: ή είς τάς λόχμας, όμο-.άζουν μέ μικρά; νεκρουπόλεις. Τα άγγί- στρια των τερμιτών είνε γ.^ψτερ'χ καΐ άνεξχντλητ* Ιργαλεΐα! Έκ- τό; των άλλων παράγουν, εργα¬ ζόμεναι, Ινα όξύ, πού προσβάλλει καΐ τα μέταλλα. Ό περίφημος διά τάς ψΐυδολογίας τού ζχρΓύνοζ φόν Μυγχάουζεν, ό διασημότερος των ψευστών δλων των έποχών, ά- ναφέρει εί; τα θ,ρυλικχ ψευδη τού περί ενός κανθάρου, ποΰ τρύπωνε εί; τό οίδζρο καΐ ετρωγε τό σί- ρί των χ.ανονίών. Ηά μποροΰσε κανε!; νά ΰποθέση δτι επρόκειτο περί τερμιτών. Άλλ' αί ψευδολο- γίαι τοΰ Μυγχάουζεν είνε παλαιό- τεραι των γνώσεων περί των περι- έργων αυτών Ιντόμων. Ό πρώ- το; Ιρευνητής πού ήσχολήθη μέ- τού; τερμίτα;, ήταν κάποιος ΚαΙ- νιγκ, αποθανών τό 1785. Εί; τάς χώρας των Τροπικών, δπου ζοΰν οί τερμΐται, δέν είνε γνωστόν τί¬ ποτε τό θειϊκόν ώ; πρό; τα Ιν- τομα αύτά. Ό Λινναίος, ό μέγας Σκανοιναυός φυσιοδίτης Ιγραφεν: Οί τερμΐιαι είνε ή μεγαλειτερα μάσχιγξ των Ίνδιών. Άλλά μόνον των Ίνδιών; Οί τερμϊται δίεξάγουν Ινα άκα- τάπαυστον πόλεμον κατά τοΰΐργου τού άνθρωπον, καταστρέφοντες καί καταβροχθίζοντες παν δ,τι περιέχει κυτταρίνην. "Οταν αν¬ τιληφθή κανεϊ; τό φθοροποιόν Ιργον τω/ είνε πλέον πολύ άρ- γά. Τό κακόν έχει γίνη. Άσκοΰν άθορύοω; τό έργον τής ύπ?νομεύ- σεως, είς τό οποίον επι δίδονται, καί <Άύ ή καταστρεπτική δρά¬ σις των, τό πριόνισμα, τό φάγω- μα τοΰ ξύλου, είνε άόρατος. Εις τό Ιργόν των χωροΰν μέ όξύτα- τον τεχνικόν ένστικτον: "Επιπλα όλόκληρα, σπίτια, κιβώτια, βι- βλία, τρόφιμα, ροΰχα, 2,τι ευρε¬ θή έ"μπρό; των, είνε χαταδικα- σμένον είς άφανισμόν. Όπως εί¬ πομεν, χρώ^ο'Μ τό ξΰλον άπό μέ- σα καί δέν άφίνουν παρά μιά λεπτότατον εσωτερικήν φλοΰδα, καί αοτήν μόνον, διά νά τοΰ; προστατεύη άπό τό ήλιακόν φώς, τό οποίον τού; είνε άνυπόφορον καΐ όλέθριον. (συνεχίζετκι) Ή ανάπτυξις έν Κρήτη της μελισσοκομίας. ΡΕΘΥΜΝΟΝ Ίανουάριος. — Έ* πληροφοριών πρός τό ενταύθα 'Υ- ποκατάστ,ημα τής Άγροτικής, ό παραγγελθεΐς εί; εντοπίου; βιο- τέχνα; τύπος κυψέλης (εκ τούτων ώ; γνωστόν ή Άγροτική Τραπέ¬ ζα παρήγγειλε 10 000) εχει δο- κιμασθή άρκούντω; καΐ έσημείω σεν αλλαχού εξαιρετικήν επιτυ¬ χίαν. Διά την κατασκευήν κηρήθρας αί μέλισσαι δέν κουράζονται, ή δέ διαμονή των Ιντός των κυψελών αυτών είνε ανετος καί υγιεινή, Ή απόδοσις σημειωτέον των νέ- ων κυψελών εί; μέλι είνε ' διπλα- σία των έν χρήσει τύπων. Είδικώ; διά τόν νίμόν μα; δ¬ που ή μελισσοκομία είνε πολλα- χοΰ άνεπτυγμένη αρκούντως, ή δια νομή των νέων κυψελών, επί χά μηλη" τιμή, θά συντελέση είς την μεγαλυτέραν της τ.ρίιΰον. Είνε δέ εΰνόητο; ή σημασία τή; προόδου ταύτη; άπό πλουτοπαραγωγικής απόψεως, διδομένης τής άξίας τοθ μέλιτο; ώς προ-'ιόντο; περιζητή- του συνήθω; είς την κατανάλω¬ σιν. Ιδιαιτέρας σημασίας κρίνετα: άπό τούς γεωργικοΰ; κύκλου; κχί ή παροχή Άγγλικοΰ καΐ Όλλαν- δικοΰ ^πάρο^ πατάτας έκ τοθ ό- ποίου ή Τραπέζα εκόμισεν 100 τόννους. Ή παροχή αυτή θά πραγματοποιηθή έντός τοΰ Ίανου- αρίου, λαμβανομένου δ' ύπ' δψιν ότι ό σπόρος ούτος είνε Ικλεκτής ποιότητος καΐ ώριμάζει ταχύ- τατα, ή Κρήτη Ιχει νά ωφεληθή κ*1 5σον άφορα την πατατοπαρα- γωγήν ήτις άναπτυσσομένκ} κα¬ ταλλήλως άποβχίνει Ινα; επί πλέον σταθμό; είς την ποικιλίαν τής ϊλης παραγωγής τής νήσου μας. — Ή διαδικασία εκτελέσεως των ποινών. ΔΓ άναγκαστικοΰ νόμου τοΰ ΰπουργείου τή^ Δικαιοσάνης ορί- ζεται ότι ή εκτέλεσις τής ποινής των καταδικαζομένων είς θάνα¬ τον καταδίκίΐν είς ι'ίν περίπτω¬ σιν δέν απονεμηθή ε'5 «ύτούς χάρις θά γίνεται υποχρεωτικών μετά την παρέλευσιν τεσσάρων μηνών άπό της αποφάσεως τού Σλμβουλίου Χαρίτων. Νέα Μαιευτική Γυναικολογική Κλινικη Τού Ίατροϋ κ. ΓΡΗΓ. ΧΑΤΖΙΔΑΚΗ. Όδός Ζωγράφου (όπισθεν Τριών Καμάρων). —Τα κτηνοτροφικά ζητή- ματα. Εί; τα γραφεϊα τοΰ Ανωτάτου θϊκονομικοϋ Συμβουλίου συνήλ¬ θον προχθές είς σύσκεψιν υπό την «ροεδρίαν τού κ. Α. Διομή- δή. οί προσκληθεντες πρό; τουτο εΐδικοί οπνς έκθεσουν ενώπιον τοΰ Γεωργικοΰ Συμβουλιον τάς άπόψεις επί τοΰ κτηνοτροφικοΰ ζητήματο; της χώρας. Κατόπιν όμιλίας τοΰ κ. Διομηδη επί της δπμασίας τού κτηνοτροφικοΰ κλκδου εκλήθησαν οί είδικοί ό¬ πως έκψερουν τάς άπόψίΐ; των. Μετά την διατύπωσιν των άπβ- ψεων τούτων αΐτινες θέλουν συ¬ νεχισθή είς άλλην συνεδρίασιν, Θά διατυπωθοΰν πβρϊβματα επί των μετρων διά την συστηματι¬ κήν ανάπτυξιν τής κτπνβτρο· φίας. —Άφιξις φορτίου σιτηρών. Είς τόν λιμένα Ηρακλείου κα τέπλευβε την παρελθοϋραν Τε¬ τάρτην τό φορτηγόν «Λάκης» μέ μεγάλην πβσβτητα σιτπρων είς παραλαβήν των άδελφών Καστρι¬ νάκη. Τό ατμόπλοιον λόγω της θαλασσοταραχής εΐχε ποδίαη είς Σούώαν. Κατόπιν τής άφίξεω; τού φορτίου τούτου μεγάλη πο- βότης αλεύρων διενεμηθη προχθές είς τα διάφορα άρτοποιεία, οϋ· «*ς ώϊτβ νά άπβκατ«στ«θή τε¬ λείως ή έπάρκεια όΐρτου. —Λαθρέμποροι είς Ρέθυ¬ μνον. Έν Ρεθύμνη συνελήφθησαν οί Γρηγ. Βολονάκης καί τίνες αλ- λοι. Εί; χείρας ~τοϋ πρώτου κα¬ τεσχέθησαν άνω των 2 χιλιάδων φύλλων λαθραίου σιγαροχάρ¬ του καί 2 οκάδες καπνοϋ. Λειτουργεΐ μέ όλους τούς δρους τής ύγιεινής. Δωμάτια 1ης, 2ας καί 3ης θέσεως. Ήλεκτροθεραπευτήριον.— Αίθουσαι τοκετών, χει- Ιρουργείου κ. λ. π. __^^4^Λ* /^, ^^ /»^^«,,^^^^Ο^<~>« <~^**^ι «—« 1~>~»ι«"1
  ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■Β
  Κρασιά άννα, έκλεκτά,
  Μοσχάτα, λευκά, μαυρα
  Ρετσίνες έξαιρετικες, σουμες
  Στου ΜΠΕΤΕΙΝΑΚΗ
  Πλατϊΐα Άρ««δίβυ (Ϊεϊτάν-Όγλβύ)
  Πώλησις λιανική καί χβνίρική.
  ■■■Μ
  Βασίλειον τής Ελλάδος
  ΤΑΜΕΙΟΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
  Αριθ. πρωτ. 211.
  Άρ.θ. είδ. διβλίου 871.
  Ι1ΡΟΓΡΑΜΜΑ
  ΆναγκαστικοΟ πλειστηριασμοθ
  ακινήτου τής όφειλέτιθος τοθ Δη¬
  μοσίου Είρήνης χήρ Στυλ. Χατζά
  κη τό γενο; Χαρ. Βλαχάκη κα-
  τοίνίθ) Ηρακλείου.
  Ό Διευθυντή; τοΰ Ταμείου Η¬
  ρακλείου.
  Δηλοποιω, (άρθρα 21 καΐ 41
  ΝΕΔΕ), δτι ή διωκομένη οφειλέ-
  τις τοΰ Δημοσίου Ειρήνη χήρα
  Στυλ. Χατζάκη τό γένος Βλαχάκη
  κάτ,οικο; Ηρακλείου όφείλει έξ
  άμέσων φόρων δραχμάς έννεα χι¬
  λιάδας έννέα (!»009), καί πρός ι¬
  κανοποίησιν τοθ Δημοσίου έκθέτω
  εί; αναγκαστικόν πλειστηριασμόν
  τό άκίνητον κτήμά τη; ώ; περι-
  γράφεται εί; την άπό 12 Ιουλίου
  1937 έκθεσιν άναγκαστικής κα-
  τασχέσεω; τοΰ κατασχέτου Ματ¬
  θαίου Έμμ. Μιχελινάκη έπιμελη-
  τοΰ Ταμείου Ηρακλείου ήτοι
  μίαν οικίαν κειμενην έντό; τής
  πόλεως Ηρακλείου καΐ παρά την
  οδόν Λασθένου; (Μικρό Τσαρσά-
  κι) συνισταμένης έξ ενός πορτέγου
  μιίς τραπεζαρίας μέ σοφί, δύο
  ανωγείων δωματίων, αύλήν καΐ
  στερνοπήγαδον, Ινα συνεχόμενον
  μαγαζείον μέ ιδιαιτέραν ταρά-
  τσαν καί άφοδευτήριον εκτάσεως
  περίπου εϊκοσι τετραγωνικών μέ-
  τρων (αρ. 20) καΐ συνορευόμενον
  τοΰ δλου κτήματο; Κωνσταντίνου
  Τνηράκη Ιωάννου Βογιατζι-
  δάκη ή Κανάρη, Ελευθερία; Βο-
  γιατζιδάκη τό γένο; θαλασσινοΰ
  καί δρόμψ εκ δύο μερών, καΐ τό
  οποίον έξετιμήθη εί; δραχμάς
  τριάκοντα χιλιάδας (άρ. ."50.0Ο0).
  Καΐ διακηρύττω,
  "Οτι τό ώ; είρηται κτήμα έκ-
  πλειστηριάζεται την Κυριακήν εί-
  κοστήν τοΰ μηνός Φεβρουαρίου
  τοΰ Ιτους (1!Κ5Η) χίλια έννεακό-
  σια τριάκοντα όκτώ καί ώραν
  (ΙΟην) πρωϊνήν καΐ περατοΰται
  την δωδεκάτην (12ην) μεσημβρι-
  νήν αυθημερόν (άρθρ. 43 ΝΕΔΕ).
  Ό πλειστηριασμά; γενησεται ε¬
  νώπιον τοΰ επί τοΰ πλειστηρια-
  σμοΰ υπαλλήλου κ. Εύστρατίου
  Βουρδουμπάκη Συμβολαιογράφου
  κατοικοεδρεύοντος έν Ηρακλείω
  ή τοΰ νομίμου αυτού άναπληρωτοΰ
  έν Ήρακλείψ καί έν τ(ΐ> δημοσίω
  γραφείφ τού κεμένω παρά την ο¬
  δόν Καντανολέων τής πόλεω; Η¬
  ρακλείου υπό τού; έξη; δρους.
  1)) Πρώτη προαψηρί διά λογα¬
  ριασμόν τοΰ Αημαοί^Ό Ιχει ορι¬
  σθή δραχ. είκοσι χιλιάδας.
  2) Αί προσφοραί γίνονται είς
  χρήματχ.
  3) Ουδείς γίνεται δεκτός πρός
  πλειοδοσίαν εάν δέν καταθέση
  δραχ. τό 1)4 τής Ικτιμηθείση; ά¬
  ξίας είς μετρητά. Αί κατατεθεΐ-
  σαι Ιγγυήσεις διά την πλειοδο¬
  σίαν έπιστρέφονται άμέσω; πλήν
  τής τοΰ 6περθεματιστοϋ {άρδρον
  44 § 3η τοΰ ΝΕΔΕ).
  4) Ή κατακύρωσι; γίνεται είς
  τάν προσφέροντα τα περισσότερα
  (Π. Δ. 974).
  5) Ό πλειοδότης υποχρεοθται
  νά προσφέρη άξιόχρεον έγγυητήν
  ί'να συνυπογράψη την Ικθεσιν τοΰ
  πλειστηριασμοϋ.
  (5) Τα κηρύκεια καί πάντα τα
  εζοδα βαρύνουσι τόν ύπερθεματι-
  στήν.
  7) Εάν ό υπερθεματιστής ή ό
  έγγυητής αρνηθή νά ύπογρά-Ι,ιη
  την έκθεσιν πλειστηριασμοϋ γίνε-
  ται μνεία, άλλά αί ύποχρεώσει;
  παραμένουν αί αυταί ώ; νά υπέ¬
  γραψε^
  8) Εάν ή τελευταία προσφορά
  είναι μικροτέρα τοΰ ημίσεως τή;
  άξίας τοΰ ακινήτου ό όφειλετης
  δύναται καταβάλλων άμέσως τα
  I-
  ξοδα, νά ζητήση τόν άναπλειστη-
  ριασμόν (άρθρον 45 ΝΕΔΕ).
  !)) Ή έκπλειστηρίασις τέλει
  επί 15 ημέρας υπό την έξουσια-
  στικήν αϊρεσιν τής καταβολής
  των όφειλομένων υπό τοΰ διωκο-
  μένου όφειλέτου (48 τοΰ ΝΕΔΕ).
  10) Ό υπερθεματιστής ύπο-
  χρεοΰται άνευ άλλης είδοποιήσε-
  ως νά καταβάλη είς τό Δημόσι¬
  ον Ταμείον τό έκπλειστηρίασμα
  Ιντός 25 ημερών (45 καί 48 τού
  ΝΕΔΕ).
  11) Ή μή έμπρόθεομος κατα-
  ,ίολή τοΰ έκπλειστηριάσμχτο; συ-
  νεπάγεται άναπλειστηριασμόν καί
  τάς συνεπείας τοΰ άρθρου 47 §
  1η τοΰ ΝΕΔΕ κατά τοΰ ύπερθε-
  ματιστοΰ.
  12) Πάς άναγγελθεϊς ένυπόθη-
  κος καταβάλλων τα εξοδα πρίν
  καταστή τελεσίδικος ή έκπλειστη-
  ρίασις δύναται νά ζητήση (επί
  ιδία τού εΰθύνη διά τό άποτέλε-
  σμα) παρά τοΰ επί τοΰ πλειστη¬
  ριασμοϋ υπαλλήλου άναπλειστηρι-
  ασμόν (ίρβρον 47 § 3 τοΰ ΝΚΔΕ).
  Κατά τα λοιπά έφαρμόζονται
  αί διατάξεις τοθ ΝΕΔΕ καΐ αί
  — Υπέρ τής Άεροπορίας.
  Τό Ταμείον Οήρ*ς Ρεθύμνης
  καί ό Κυνηγετικος Σΰλλβγιί;
  (Βρύσινας», κκτ&θηκαν ΰτέρ τής
  Αεροπορία; τό πρώτον δρ. 10.000
  κα'ι ό δεύτερος 5.000.
  — Ή φιλαρμονική Ρεθύμνης.
  Είς τον Δήμον Ρεθύμνης α¬
  νεκοινώθη ότι ή Διεύθυνσις Κα
  λών Τεχνών τβΰ Ύπβυργείβυ
  Παιδείας, διέθεσε κονδύλιον 15
  χιλιάδων δροτχμών (15.000) πρός
  ενίσχυσιν τβΰ Γαμείου της Δημο-
  μοτικης Φιλαρμονικής Ρεθύ¬
  μνης,
  τής Πολ. Δικονομίας δπου δέν
  αντίκεινται πρός αυτόν.
  Χά κοινοποιηθή, τοιχοκολληθή
  καί δημοσιευθή, δπου καί δπως δ
  Νόμος περί είσπράςεως δημοσίων
  Ισόδων όρίζει.
  Έν Ηρακλείω τή 5)1)1938.
  Ό έπισπεύοων Διευθυντή; τοθ
  Ταμείου Ηρακλείου.
  Μ. Τζανάκης
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΙΣ
  Προκηρύσσεται μειοδοτική δη-
  μοπρασία διά την κατασκευήν
  μιάς πλακός έκ μπετόν άρμέ τής
  έκκλησίας Άγίου Ιωάννου Κα-
  μάρια τής Ένορία; Λιλιανοΰ
  Πεδιάδος την 30ην τοΰ μηνός
  Ίανουαρίου καί ώραν 12ην π. μ.
  οί δροι εισίν κατατεθειμένοι είς
  τή γραφεΐα τής Ένορίας καΐ οί
  βουλόμενοι νά πλειοδοτήσωσι δύ¬
  νανται νά λάβωσιν γνώσιν.
  Έκ τοΰ Γραφείου Ένορίας Λι¬
  λιανοΰ.
  Οί Ένοριακο! Έπίτροποι
  Έμμ. Κ. Σββά
  Κ()ΚΆΡ1 έξαιρετικής ποιότη¬
  τος ψιλό θά εΰρετε είς την κρδμ-
  μυδαποθήκην πλησίον Χανίων
  Ιΐόρτα ώ; καί κρεμμύ5ια είς δι-
  αρκή παρακαταθήκην.
  ΑΦΙΧΘΗΣΑΝ τα ψρεσκότα-
  τα ψαρικά είς δοχεΐα μικρά
  καί μεγάλα, είς τό κατάστη-
  μα Έμ. Κρασάκη, (έναντι
  παλ. Νομαρχίας,
  Τιμαί αί καλύτεραι.
  Ηράκλειον- Κρήτης
  Γραφεΐσ έναντι Παλ. Νομαρχίσς
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  Πρωία Κυριακής
  9 Ίανουαρίου 1938
  Η ΧΟΕΣΙΝΗ ΜΕΓΑΛΗ ΑΕΞΙΟΣΙΣ
  ΕΙΣ ΤΑ ΒΑΣΙΛΙΚΑ ΑΝΑΚΤΟΡΑ
  ΤΗΣ ΔΕ.ΊΟΣΕΟΣ ΠΡΟΗΓΗΒΗ ΓΕΥΜΑ
  ΕΙ! ΤΟ ΟΠΟΊΟΝ ΠΑΡΕΚΑΒΗΣΑΗ
  ΟΙ ΛΝΤΙΠΡΟΣΟΠΟΙΤΟΝ ΒΑΣΙΛΙΚΟΝ ΟΙΚΟΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 8 Ίανουαρίου (τού άν-
  ταποκριτοΰ μας).—Την νύκτα χθές είς
  τα Άνάκτορα παρετέθη πρός < τιμήν των αφιχθέντων 'ινα παραστοΰν είς τοΰς Αιαδοχικοϋς γάμουςάντιπροσώπων των διαφόρων Βασιλικών οί'κων μέγα ^γεΰ- μα είς τό οποίον παρεκάθησαν ούτοι μεϊά των Έλλήνων πριγκήπων καί των επισήμων έν γένει. Τό γεΰμα επηκολούθησε δεξίωσις, διδομένη άπό μέρους έπίσης τού Βασι¬ λέως πρός τιμήν των ύψηλών ξένων καί ήτις παρετάθη μέχρι των πρωϊνών ώ- ρών. ΌΕύρ.τύπος'καί οί σημερινοι γάμοι. Ήαρσις των τελωνειακόν φραγμών. ΑΘΗΝΑΙ 8 Ίανουαρΐου (τοθ | Πα6λου μετά τής Πριγκηπίσ- άνταποκριτοθ μας) — Τηλε- σης Φρειοερίκης καί άφιερώ- γραφοθν έκ Τόκιο δτι οί Ία- νονται κρίσεις διά την παλ ΕΦΘΑΣΕΝ ΕΙΣ ΑΘΗΝΑΣ Ο ΑΙΑ&ΟΧΟΣ ΤΗΣ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ ΘΕΡΜΟΤΑΤΗ ΥΠΟΔΟΧΗ ΑΘΗΝΑΙ 8 Ίανουαρίου (τού άν- ταποκριτού μας). — Την Ιην μ^ με¬ σημβρίαν σήμερον αφιχθη σιδηροδρομι κώς έκ Βουκουρεστίου ό Αιάδοχος τού Ρουμανι<οΰ θρόνου Μιχαήλ. Είς τόν Διάδοχον Μιχαήλ εγένετο θερμοτάτη υποδοχή υπό τής Βασιλι- κης Οικογενείας, τής Κυβερνήσεως καί των άρχών τής πρωτευούσης. πωνικοί κύκλοι έπαναλαμβά- νουν την δήλωσιν δτι είς πε¬ ρίπτωσιν αρνήσεως τής Κίνας νά δεχθή την ειρήνην, θά συ- νεχίσουν τόν πόλεμον μέχρι πλήρους καθυποτάξεως τής Κίνας. —Καθ" α αγγέλλεται έκ Ρώ μης καί Λονδίνου πολλαί πλη¬ ροφορίαι άναγράφονται είς τόν διεθνή" τύπον έν σχέσει μέ τοΰς αύριανούς (σημερι- νοΰς) γάμους τοΰ διαδόχου λαϊκήν ύποδοχήν τής πριγκη- πίσσης έν Αθήναις καί την —Σημερινά τηλεγραφήματα έκ Λονδίνου άναφέρουν δτι ο Άγγλικοί πολιτικοί καί οίκο νομικοί κύκλοι άφιερώνουσιν εύμενή σχόλια είς την προχθε- συγκέντρωσινέκεΐ εκπροσωπών | σινήν συνάντησιν τοϋ πρωθυ- τών κρατών τής Βαλκανικης ιδία συνεννοήσεως έπ' εύκαι- ρία των τελουμένων γάμων. — Έκ Παρισίων αγγέλλε¬ ται δτι έκτός τοϋ Τερουέλ συ- νεχίζονται πάντοτε λυσσώ- δεις μαχαι, Οί κυβερνητικαί ίσχυρίζονται δτι αί δυνάμεις των Έθνικών ύποχωροθν ό- λονέν. πουργοΰ κ. Τσάμπερλαιν με τα τοΰ τέως Βέλγου πρωθυ πουργοΰ κ. Βάν Ζέελανδ. Τι νές έν τούτοις των κύκλων τοϋ Σίτυ δέν θεωροθν ζήτημα τής παρούσης ώρας, την ανα¬ κίνησιν ζητημάτων γύρω άπό την άρσιν των τελωνειακόν φραγμών καί τα διεθνή οίκο- νομικά προβλήματα. Ή σημερινή δοξολογία επί τη τελέσειτών Πριγκηπικών γάμων. Υπό τού Δήμου Ηρακλεί¬ ου κατηρτίσθη χθές τό άκόλου θον πρόγραμμα τής σημερινής δοξολογίας έπ' εύκαιρία τής τελέσεως των γάμων ου Πρίγκηπος Διαδόχου Παύλου. «Επί τώ εύτυχεΐ Έθνικώ γεγονότι των Γάμων τής Α. Β. Υ. τοϋ Διαδόχου τής Ελ¬ λάδος Παύλου μετά τής Α. Υ. τής Πριγκηπίσης Φρειδερίκης τοθ Άννοβέρου τελεσθήσεται πρωτοβουλία τοθ Δήμου Ηρα¬ κλείου σήμερον Κυριακήν 9ην τρέχοντος καί ώραν 10. 30' π. μ. Δοξολογία έν τώ Μητροπολιτικώ Ναώ τοθ Ά- γίου Μηνά είς ήν παρακα- λοϋνται δπωςπαραστώσιν: Ό Όρθόδοδος κλήρος. Οί Άντιπρόσωποι των ^.ένων Δογμάτων. Οί πρώην Υπουρ γοΐ Πάσαι αί πολιτικαί δικα- στικαί καί Στρατιωτικαί αρχαί μετά των ΰπαλλήλων καί των Αξιωματικών. Ό πρόεδρος καί τα μέλη τοθ δικηγορικοΰ συλλόγου. Ό πρόεδρος κα'ι τα μέλη τού ίατρικοϋ συλλό- γου καί των λοιπών Επιστη¬ μονικήν Όργανώσεων. Οί πρόεδροι κα'ι τα Διοικητικά Συμβουλια των Έπιμελητηρί- ων. Οί Διευθυνταί καί οί ΰ- πάλληλοι των Πιστωτικών Ί- δρυμάτων. Οί τραυματίαι Πο¬ λέμου καί οί τετιμημένοι διά πολεμικών μεταλλίων. Οί άν¬ τιπρόσωποι τοΰ τύπου. Τα διοικητικά συμβουλια των συλ λόγων καί σωματείων τής πό- Σώμα Έλλήνων καί Έλληνίδων λεως. Τό Προσκόπων Όδηγών. Οί κ.κ. Άντιπρό σωποι των ξένων Κραιών θέ¬ λουσι κληθ&ΐ δπ^ος ευαρεστού¬ μενοι παραστώσι. Τα τής Ίεροτελεστίας θέλει κανονίση ή Ίερά Μητρόπολις. Τα τής στρατιωτικάς παρατά¬ ξεως τό Φρουραρχεΐον. Τα τής τάξεως ή Διοίκησις Χωρο- φυλακής. Μετά την Δοξολογίαν θέλει επακολουθήση παρέλασις στρατοΰ καί Προσκόπων, έν τή πρό τοΰ Ήρώου Πλατεία μεθ' δ δεξίωσις έν τώ Δημο τικώ Καταστήματι. 'Ένδυμα κατά προτίμησιν επίσημον ή μέλαν». Η ΕΛΑΗΝΙΚΗ ΕΡΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΤΕΣΚΕΥΑΣΕ ΤΗΝ ΕΣΒΗΤΑ ΤΗΣ ΠΡΙΓΚΗΠΙ2ΣΗΪ ΦΡΕΙΔΕΡΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΙ 8 Ίανουαρίου (τού άν- ταποκριτοΰ μας). — Είς χά έργαστή- ρια τής Ελληνικάς έριουργίας κατε- σκευάσθη ή νυμφική έσθής τής πριγ- κηπίσσης Φρειδερίκης. ΊΙ έσθής είνε πολυτελεστάτη, παρουσιάζουσα θαυμά¬ σιον σύνολον. Ή άξία της ύπολογΐζε- ται είς τρία έκατομμύρια δραχμών. ΑΙ ΙΤΑΛΙΚΑΙ ΚΑΙ 10 ΜΑΥΤΙΚΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗ! ΓΑΑΑΙΑΪ ΑΘΗΝΑΙ 8 Ίανουαρίου (τού άνταποκριτοΰ μας).— Τηλεγραφήματα έκ τοΰ έξωτερικοΰ βεβαιούν ότι η Ιτα¬ λία κατήρτισε πρόγραμμα μεγάλων ναυπηγήσεων. Κατά τό πρόγραμμα τούτο προβλέπεται ή ναυπήγησις' συν¬ τόμως δύο μεγάλων θωρηκτών, δώδε- κα καταδρομικών καί πλείστων ύπο- βρυχίων. Κατά τάς αύτάς πληροφορίας οί νέ- οί Ίταλικοί έξοπλισμοί θά έπηρεάσουν σοβαρώς τό Γαλλικόν ναυτικόν πρό¬ γραμμα ώστε νά περιλάβη τούτο άνα- λόγους έξοπλισμούς. ΔΡΙΜΥΤΑΤΟΣ ΧΕΙΜΩΝ ΕΝΕΙΚΗΨΕΝ ΕΙΣ ΤΗΗ ΕΛΛΑΔΑ ΑΘΗΝΑΙ 8 Ίανουαρίου (τού άν- ταποκριτοΰ μας).— Πληροφορίαι έκ διαφόρων μερών τής Ελλάδος άναφέ- ρουν ό« άπό τής νυκτός τής χθές ένέ- σκηψεν έκ νέου δριμύτατος χειμών καθ' άπασαν την Έλλάδ». Είς την Μακεδονίαν ιδίως ό χει¬ μών είνε βαρύτατος, καί ιδία είςτήν βο ρειοδυτικήν καί ανατολικήν μέχρι Θρά κης όπου χιονίζει συνεχώς άπό χθές ΕΙΣ ΤΑΣ ΑΒΗΝΙΑΣ ΕΙ' ΟΛΙΓΟΝ ΗΕΜΙΙ ΟΡΟΙΑΝ ΑΘΗΝΑΙ 8 Ίανουαρίου (τού άν ταποκριτοΰ μας).— Την νύκτα καί περί τάς πρώτας πρωϊνάς ώρας εσημειώθη πτώσις χΐόνος καί έντός των Αθηνών. Ή πτώσις χιόνος διεκόπη μετ" ολίγον, συνεχισθεΐσα βηορα&ικώς αργότερον. Η ΤΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΚΑΘΑΠΑΣΜΟΥ ΤΩΝ ΥΑΑΤΩΝ Μετά τής συνήθους έπιση μότητος έλαβε χώραν την ή μέραν των Θεοφανείων ή τελ τή τοΰ καθαγιασμοθ των ύδά των. Κατά την τελετήν παρέ στησαν άπασαι αί αρχαί τή πόλεως πολιτικαί καΐ στρατι ωτικσΐ καί πλήθη κόσμου. Η ΑΜΠΕΛΟΥΡΠΑ ΕΙΣ ΡΕΘΥΜΝΟΝ Δι" έγγράφου της πρός τό Γεωργικόν Έπιμελητήριον Η¬ ρακλείου ή Γεωργική Ύπηρε σία Ρεθύμνης παρακαλεΐ νά τής προμηθευθή τουτο περί τα 1000—1500 μοσχεύματα άμ πέλου ποικιλίας ραζακί προ κειμένου νά τα διαθέση είι κοινότητος τής περιφέρειαι της. Η" ΣΤΑΦΙΔΑΓΟΡΑ ΛΟΝΔΙΝΟΥ Είς τό Γεωργικόν Έπιμελη τήριον εκοινοποιήθη χθές δελτίον τιμών τής σταφιδαγο- ρας Λονδίνου. Έν τΟ δελτίφ άναφέρεται δτι ή άγορά τι ρουσιάζει τελευταίως σημεϊα βελτιώσεως. Πάντως σημαντι καί ζητήσεις σταφίδων δέν έ γένοντο εισέτι. Η ΕΞΑΓΩΓΗ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ Διά κοινής αποφάσεως των ύπουργών Οικονομικόν κα Έθνικής Οίκονομίας όρίζετα δτι δι* την εξαγωγήν έλαιο λάδων είς χώρας άνταλλαγής θά άπαιτήται εφεξής άδειατοΰ ύπουργοΰ Έθν. Οίκονομίας. , ΟΙ ΠΡΙΓΚΗΠΙΚΟΙ ΓΑΜΟΙ Διά τηλεγραφήματός τού πρός τάς Νομαρχίας ό ΰπουρ- γός των Έσωτερικών κ. Δου- ρέντης γνωρίζει δτι επί τή τε· λέσει των γάμων τής Α.Β.Υ. τοΰ Διαδόχου Παύλου άπασαι αί δημόσιαι υπηρεσίαι καί τα σχολειό δέον νά άργήσωσι μέχρις εσπέρας Δευτέρας. τής αύριον ΑΝΕΙΛΚΥΣΘΗ ΤΟ Α)Π «ΣΥΡΟΣ» Κατ' είδήσεις έξ Αγ. Νι- κολάου κατωρθώθη προχθές ή άνέλκυσις τοθ ατμοπλοίου «Σΰ ρος» υπό τοΰ καταπλεύσαντος έκεΐσε ναυαγοσωστικοΰ «"Αγ. Γεώργιος». Ήδη τό ατμόπλοι¬ ον «Σΰρος» κατέπλευσεν είς Πειραια. ι ΤΟ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ ΕΝ ΗΡΑΚΛΕΙΩ ΤΙΜΑΙ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 3ης Ίανουαρίου 1938 Ζυρίχη Παρίσιοι Λονδίνον Νέα 'Υόρκη ■Αγορά Πώλησις 25 30— 25.55 3.68 3.78 546 550 109.30 110.30 "Αμστερδαμ Στοκχόλμη Βρυξέλλαι Βαρσοβία Άγορά Πώλησις 6070 61-50 28 10 28 33 3 71 3.75 20.75 21.- Η ΠΡΟΣΕΧΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΙΣ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ Διά την προσέχη Τρίτην ε¬ κλήθη είς συνεδρίασιν τό Δι¬ οικητικόν Συμβούλιον τοϋ Έμ πορικοΰ καί Βιομηχανικοΰ Έ- πιμελητηρίου. Θέματα ωρίσθη¬ σαν: 1) Προσδιορισμός αΰτο δικαίως έξερχομένων μελών συμβουλίου καί κλήρωσις τοι ούτων πρός αντικατάστασιν τοΰ ημίσεως των μελών τού δ λου άριθμοϋτοϋ Συμβουλίουδι έκλογώνκαΐ 2) Ύπόδειξις άντ πρόσωπον τοθ Έπιμελητηρίου παρά τή ΰποεπιτροπή έλέγχου προύπηρεσίας ΰπαλλήλων κα έργατών. Η ΕΞΑΓΩΠΚΗ ΚΙΝΗΣΙΣ ΛΗΞΑΣΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ Λόγω των έορτών ή άγορά Η¬ ρακλείου παρέμεινεν ήσυχος κατά την λήξασαν έβδομάδα. Είς τό κυκλοφορήσαν δελτίον τής κινή¬ σεως καί τιμών των εγχωρίων προ'ιόντων άναφέρονται αί κάτω¬ θι έξαγωγαί: Σουλτανίναι 42 00( χιλγρ., ταχτάδες 82 0()0, ελαια 5:ϋ)00, οίνοι 8.900, πυρήναι 04 000. ΝΕΑΙ ΔΙΑΤΙΜΗΣΕΙΣ Κατά την τελευταίαν της συνεδρίασιν ή έπιτροπή Δια- τιμήσεων Ηρακλείου διεκανό- νισε τάς τιμάς των αλεύρων καί άρτου ώς εξής: 'Άλευρα λευκά δρχ. 11.48, πιτυροΰχα 10.18.50 "Αρτος λευκός δρχ 10. 60, πιτυροΰχος 8.90. Είς την ιδίαν συνεδρίασιν ή επι- τροπή διατιμήσεων ηύξησε την τιμήν των ξυλανθρακων κατά 20 λεπτά κατ' οκάν. Έπίσης διεκανόνισε τάς τιμάς των έ- στιατορίων α' β' καί γ' κα- τηγορίας. ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΟΙ ΔΩΡΕΑΙ Ή οίκογένεια Ι. Γιαννούλη κατέβαλε πεντακοσίας δραχ¬ μάς είς τό Πατριωτικόν "Ιδρυ- μα, άντΐ έννεαμήνου μνημοού- νου τής μητρός τωνΧαρικλείας, Η ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΕΟΡΤΗ ΤΟΥ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ κ. ΜΕΤΑΞΑ Επί τή όνομαστική έορτή τού Πρωθυπουργοϋ κ. Ί. Με- ταξά ό Δή"μος Ηρακλείου, τα Έπιμελητήρια, οίΣύλλογοι καί τα σωματεΐα τής πόλεως απέ¬ στειλαν εύχετήρια πρός αυτόν τηλεγραφήματα. Η ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΔΕΞΙΩΣΙΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΟΠΙΚΗΝ ΛΕΣΧΗΝ 4 μ. Σήμερον καί περί ώραν μ. θέλει γίνη δεξίωσις έν τω Προσκοπεϊω τής πόλεώς μας καθ' ήν αί ΠροσκοπικαΙ Αρχαί Ηρα¬ κλείου θέλουσι δεχθή χά συγχα- ρητήρια επί τώ εύτυχεί καί εύ- φροσύνφ γεγονότι των γάμων τής Α. Β. Υ. τοΰ Διαδόχου Παύλου τυγχάνοντος ώς γνωστόν Άρχηγοΰ τοΰ Σώματος των Έλλήνων Προ¬ σκόπων. Είς την εν λόγφ δεςϊω- διν ϊδιαίτεραι προσκληθείς δέν θέλουσι αποσταλή. ΔΙΑΛΕΞΙΣ Την προσέχη Πέμπτην 13ην τρέχ. καΐ ώραν 7.15 μ.μ. θά γίνη είς την αίθουσαν τής Λέσχης Έπιστημόνων ή διά¬ λεξις τού ΊατροΟ κ. Δημητρί- ου Σπυριδάκη, μέ θέμα: «Θνη- σιγένεια καί θνησιμότης των βρεφών, αίτιολογία. Προστα- σία τής μητρότητος καί τοϋ παιδιοθ». Εϊσοδος ελευθέρα. Η ΕΟΡΤΗ ΤΟΥ ΠΡΑΣ1ΝΟΥ ΣΥΝΕΠΛΗΡΠΘΗ ΕΙΣ ΑΘΗΝΑΣ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΣΗΜΑΙΟΣΤΟΛ1ΣΜΟΣ ΣΥΝΕΧΙΣΙΣ ΠΡΟΕΤΟ1ΜΑΣΙ ΩΝ ΚΑΙ ΑΑΛΑΙ ΔΕΕΙΟΣΕΙΣ ΕΙΣ ΤΑ ΑΝΑΚΤΟΡΑ ΚΑΙ ΤΟ ΒΑΣΙΛΙΚΟΝ ΘΕΑΤΡΟΝ ΑΘΗΝΑΙ 8 Ίανουαρίου (τοΰ άν¬ ταποκριτοΰ μας).— Ό γενικός αημαιο- στολισμός των Αθηνών συνεπληρώθη σήμερον, συνεχιζομένων έν τώ μεταξΰ των τελευταίον προετοιμασιών διά τούς σημερινούς γάμους. Είς τα Άνάκτορα καί τό Βασιλικόν Θέατρον δίδονται άπόψε μεγάλαι Γ>ε-
  ξιώσεις είς τάς οποίας θά παραστοΰν
  τα μέλη τής Βαβιλικής οικογενείας,
  οί φιλοξενούμενοι πρίγκηπες καί οί άν-
  τιπρόσωποι των ξένων κρατών, τα μέλη
  τής κυβερνήσεως καί έπίλεκτα πρόσωπα
  τής Άθηναϊκής κοινωνίας.
  ΕΙΣ ΤΟΝ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟΝΣΤΡΑΤΟΝ
  ΠΑΡΕΔΟΘΗ Ο ΦΡΟΥΡΑΡΧΟΣ
  ΤΩΝ ΕΘΝΙΚΩΝ ΤΟΥ ΤΕΡΟΥΕΛ
  ΑΘΗΝΑΙ 8 Ίανουαρίου (τού
  άνταποκριτοΰ μας).— Κατά τηλεγράφη-
  μα έκ Παρισίων σήμερον παρεδόθη είς
  τούς κυβερνητικούς ό φρούραρχος τής
  πόλεως όστις ήμύνετο εισέτι άπό τινος
  κτιρίου εναντίον των έπιθέσεων των πο-
  λιορκουσών αυτόν δυνάμεων. ΛΙετά τού
  φρουράρχου παρεδόθησαν είς τούς κυ¬
  βερνητικούς καί οί έπιζώντες εισέτι έκ
  των άλλων ήρωϊκών ύπερασπιστών τής
  πόλεως.
  Η ΑΥΣΤΡΙΑ ΚΑΙ ΟΥΓΓΑΡΙΑ
  ΔΕΝ ΑΝΑΓΝΟΡΙΖΟΥΝ ΤΟΝ ΦΡΑΝΚΟ
  ΑΘΗΝΑΙ 8 Ίανουαρίου (τού άν-
  ταποκριτού μας).— Σημεριναί πληρο¬
  φορίαι έκ τού έΐωτερικού άγγέλλουν ό¬
  τι είς την τριμερή διάσκεψιν τής Βου-
  δαπέστης, ή Αυστρία καί Ουγγαρία δέν
  προτίθενται νά άναγνωρίσουν την κυβέρ¬
  νησιν τοΰ στρατηγοΰ Φράνκο.
  ΕΙΣ ΤΕΡΟΥΕΛ ΣΥΝΕΧΙΖΟΝΤΑΙ
  ΛΥΣΣΩΑΕΙΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΙΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 8 Ίανουαρίου (τού άν¬
  τ αποκριτού μας).— Νεώτεραι είδήσεις
  έκ Παρισίων άγγέλλουν ότι περί τό Τί·
  ρουέλ συνεχίζονται πάντοτε λυσσιόδεις
  μαχαι μέ άποτελέσματα άμφίρροπα διά
  τοΰς δύο άντιπάλους Προβλέπεται ότι
  αί μαχαι αυται βελτιουμένου τοΰ και-
  ρού Θά έπεκταθοΰν έφ' ολοκλήρου τού
  μετώπου τής Άραγώνος. ,-ν
  ΤΑΠΕΡΙΣΥΓΚΛΗΣΕΟΣΔΙΑΣΚΕΨΕΩΣ
  ΔΕΝ ΦΑΙΝΟΝΤΑΙ ΠΙΟΑΝΑ
  ΑΘΗΝΑΙ 8 Ίανουαρίου (τοΰ άν-
  ταποκριτού μας)— Καθ» α αγγέλλε¬
  ται έκ Αονδίνου τα περί συγκλήσεο>ς
  πανευρωπαϊκής διασκέψεως διά τα '
  ο·
  Ή ορισθείσα διά σήμερον έ
  ορτή τοΰ πρασίνου ανεβλήθη
  δι" αργότερον.
  ΕΠΑΝΟΔΟΣ κ. ΛΙΜΕΝΑΡΧΟΥ
  Επανήλθεν έκ τής αδείας
  τού ό λιμενάρχης "Ηρακλείου
  κ. "Αγγελος Σταύρου.
  ποία ως γνωστόν καταβάλλει προσπα¬
  θείας ή Μεγάλη Βρεττανία δέν φαί-
  νεται επί τοΰ παρόντος πιθανόν ότι θά
  άποδώσωσιν άποτελέσματα. Πάντως ή
  Βρεττανική Κυβέρνησις δέν θά εγκατα¬
  λείψη τάς προσπαθείας της διά την
  σύγκλησιν τής διασκέψεως ταύτης είς την
  οποίαν φρονεί ότι είνε δυνατόν νά
  I-
  πιλυθώσι ριζικώς τα διεθνή ζητήματα.
  ΕΙΚΟΣΙ ΥΠΟ ΤΟ ΜΗΔΕΝ Η ΟΕΡΜΟΧΡΑΣΙΛ
  ΕΙΣ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΝ ΦΑΟΡΙΝΗ!
  ΑΘΗΝΑΙ 8 Ίανουαρίου (τού
  άνταποκριχοΰ μας). —Τηλεγράφημα έκ
  Φλωρίνης άναφέρει ότι είνε πρωτοφα-
  νής έκεϊ ή κακοκαιρία. Ή χιών είνε
  άφθονος είς όλην την περιφέρειαν, ή δέ
  θερμοκρασία κατήλθεν εΐκοσι βαθμούς
  υπό τό μηδέν.
  ΚΑΘΗΜΕ
  6έν
  ,ι ό «νέ-
  η,
  είς κβδε άλλην
  . όντε κλι « . . .
  * γίνο τέλει· Ι-
  ■ ιί( >ερ«εχ·μεν·ν. «νη-1
  ΛΙΑΒΟΛΗ
  ΑΙ ΚΑΚΟΛΟΠΛ
  θε- τ^βοXβ*ς μ*
  λ
  τής ΙχαβοληΧ καϊ
  «κολογίας. Σ4 ρλ4«ο*Λ
  *ί4 Ινα κε>
  ρ. την
  ·* δεν σούρβη 6
  2Η«· «ατά την