95252

Αριθμός τεύχους

4759

Χρονική Περίοδος

Α' 1938

Ημερομηνία Έκδοσης

11/1/1938

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
  ΣΥΝΔΡΟΜΑΣ
  Αίγϋπτοιι
  ετήσιαι λίραι 'Λ
  έξάμηνος «2
  Άμερικής
  έτησια δο>.. 15
  Γςάμηνος » 8
  Τιμή
  κιΐίά φύλλον
  Λι>αχ. 2
  ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΑ
  Ο1)1 ΜΙΝΡΓΑΥΙΌΥ .
  ΗΙΆΚΛΠΟΝ ΚΡΗΤΗΣ- ίΙΟΣ 23ΟΝ
  ΑΡΙΘΜ. ΦΥΛΛΟΥ «59
  ΥΠΕΥβΥΝΟΣ ΣΥΝΤΑΚΤΝΣ ΘΡ. Ν. ΣΤΑΥΡΑΚΗΣ
  ΔΙΕΥΘΥΝ1ΗΣ: ΑΝΔΡ. Μ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ
  ΜΕΤΡΟΝ ΑΝΑΓΚΗΣ
  Ή έπαρχιακή εφημερίς υ¬
  φίσταται άπό τινος νέαν δο¬
  κιμασίαν μέ την έλλειψιν
  δημοσιογραφικόν χάρτου.
  Καί είς την κρίσιν καί τάς
  οικονομικάς στενοχωρίας τάς
  οποίας άντεμετώπιζε έπϊ πο¬
  λύν χρόνον μετ* άγωνίας
  καί πολλάκις μέ αληθή από¬
  γνωσιν, προστίθεται τώρα βα-
  ρύ, δύσλυτον, καταθλιπτικόν
  καί τό μεγάλο προβλημα τού
  χάρτου της.
  Ό δημοσιογραφικόν δέ
  χάρτης δέν παράγεται ώς
  γνωστόν είς την Έλλάδα,
  άλλ' έκτός αυτής. Καί ό πνέ-
  ων προπολεμικός ανεμος είς
  τό εξωτερικόν απετέλεσε μίαν
  βασικήν αφορμήν σοβαρωτά-
  της άνατιμήσεώς τού. "Ε¬
  φθασε ό δημοσιογραφικός
  χάρτης νά τιμάται εις τό δι-
  -λά_ον ακριβώς τής τιμης
  πού προσεφέρετο άλλοτε. Είς
  τό διάστημα έτους, άπό 8 λί-
  ρας πού ετιμάτο ό τόννος
  τού χάρτου των εφημερίδων
  έφθασε τάς 16 λίρας.
  Είς την ακρίβειαν αυτήν
  άς προστεθοϋν αί μεγάλαι δυ¬
  σχέρειαι τής είααγωγής τού,
  οί περιορισμοί τού χορηγου-
  μένου εκάστοτε συναλλάγ-
  ματος, τα μέτρα τής κυβερ¬
  νήσεως ή όποία καλώς έπεδί-
  ωξε νά εμποδίση την λα·
  θρεμπορίαν καί την εκμε¬
  τάλλευσιν τού εϊδους, πού ε¬
  γίνετο είς άλλας περιφερείας
  άπό άσυνειδήτους έπαγγελ-
  ματίας καί άλλαι δυσκολίαι
  των οποίων δέν ύπάρχει ούτε
  άρχή, ©ΰτε τέλος.
  ϊό προβλημα τουτο, όπως
  εσχάτως εδημιουργήθη καί
  όπως άντιμετωπίζεται άπό ό¬
  λας τάς επαρχιακάς εφημερί¬
  δας, υφίσταται φυσνχά καί
  διά την άνά χείρας εφημε¬
  ρίδα ή όποία είς κάθε άλλην
  λεπτομέρειαν τής εκδόσε¬
  ως της δέν έφείαθη κόπων,
  δαπανών, ούτε καί καμμιάς
  θυσίας διά νά γίνη τελεία ε¬
  φημερίς καί είς ' εμφάνισιν
  καί είς περιεχόμενον, άντι-
  καθιστώσα έν πολλοίς την
  καλήν εφημερίδα τής πρω¬
  τευούσης.
  Άλλά τό ζήτημα τού χάρ¬
  του της δέν αποτελεί λεπτο¬
  μέρειαν. Καί δέν έξαρτάται
  άπό μόνην την θέλησιν τής
  διευθύνσεως της. Είνε βασι-
  κόν κα'ι καταντά ζήτημα ζω-
  ής κα'ι υπάρξεώς της. Καί διά
  νά τό αντιμετωπίση τελε-
  σφόρως ζητεί νά βοηθηθή ά¬
  πό τόν αναγνωστικόν της
  κόσμον, άπό τόν ίδιον κό¬
  σμον μέ τόν οποίον την ή-
  νωσαν κοινοί, ώραΐοι, πολυ-
  ετεΐς άγώνες.
  Δυστυχώς είνε τόση ή ά-
  νάγκη τής φειδοΰς καί τού
  ενός φύλλου χάρτου πού θά
  διαθέτομεν εφεξής ώστε νά
  καθίσταται μέτρον άνάγκης
  ή διακοπή τής άποστολής
  της «Ανορθώσεως είς κάθε
  άναγνώστην ό οποίος είτε
  άπό συνήθειαν κακήν είτε
  άπό άμέλειαν δέν σπεύδει
  πληρώνων άμεσος καί προ¬
  θύμως την εφημερίδα τού,
  όπως κάθε τι άλλο, νά τής
  αναγνωρίση τούς όλοχρονί-
  ους μόχθους καί τόν άχαρι
  άγώνα ποΰ διεξάγει διά νά
  συντηρήται καί ύπάρχει.
  Μέ λύπην μας, άς πιστεύ-
  σουν οί ολίγοι των συνδρο¬
  μητήν ποΰ δέν εφάνησαν
  πρόθυμοι είς τάς πληρωμάς
  των, .ότι θά έφαρμόσωμεν τό
  μέτρον τής διαγραφής τωγ,
  έντός των ημερών, διότι ό¬
  πως είπωμεν καί ανωτέρω
  είνε τόσα τα βάρη ποΰ άν-
  τιμετωπίζει κάθε εφημερίς
  ώστε διά νά επιζήση θά κά¬
  μη υποχρεωτικός αυστηράν
  έπιλογήν των αναγνωστών
  της καί υποχρεωτικών θά
  επιδιώξη νά στηριχθή είς έ-
  κείνους ποΰ δύνανται νά
  έκτιμήσουν τί άξίζει δΓ Ινα
  τόπον μία εφημερίς μέ τούς
  αγώνας, την πολυετή ζωήν
  καί την ωραίαν ιστορίαν τής
  «Ανορθώσεως».
  Πεταχτά
  οημειώματα
  Δ1ΑΒΟΛΗ
  ΚΑΙ ΚΑΚΟΛΟΠΑ
  Ό σόμπαθέστερος ,τών ξέ-
  νων ύοαλλήλων πού έχομεν
  έδώ μοθ έλεγρ ιιροχθές μέ
  καταφανή λύπη τού:
  —Δέν είξεύρω γιατί έ'χει τό¬
  ση άνάπτυξι στόν τόπο σας
  ή άρρώστεια τής διαβολής καί
  τής κακολογΐας. Σέ βλέπουν
  μιά-δυό φορές μαζύ μ' ενα κύ-
  ριο ή μέ μιά κυρΐα, την άλλη
  μερά άν δέν σοϋρθη ό τυ-
  χαΐος πληροφοριοδότης ποΰ
  θά σοϋ πή τα έξ άμάξης ε¬
  ναντίον των, θά λάβης άμέ-
  σως γράμμα, κατά την κοι¬
  νήν εκφρασι. Καί θά διαβά-
  σρ,ς τό μεγαλύτερο καί έξω-
  φρενικώτερο κατηγορώ εναν¬
  τίον των άνθρώπων πού συ-
  νανεστράφης γιά πρώτη φορά
  καί άντήλλαξες δυό κουβέν-
  τες άνυστερόβουλες μαζύ
  των.
  Άντί άλλης απαντήσεως
  καί άντί νά διαψεύσω τόν
  άνθρωπον σκεπτικιστήν ποθ
  μοΰ άράδειασε τό εύσταθέ-
  στατο αύτό κατηγορητήριον
  εναντίον δλων μας, ξερόβη-
  ξα, έ'σκυψα τό κεφάλι καί
  δέν έβγαλα λέξι άπό τό στό-
  μα μου. Τί νά πώ, γιά νά
  άντικρούσω την μεγάλη αυτή
  αλήθειαν; Πώς ν' άποκρούσω
  μιά συνήθεια τόσο κακή ποθ
  έχει καταντήση γιά μερικούς
  τουλάχιστον γνωστούς τύπους
  πάθος καί πάθος άνΐατον;
  Ξέρετε τό άνέκδοτο ποϋ κα-
  θόντουσαν τέσσαρες συμπολί¬
  ται έ'να άπομεσήμερο σέ κά-
  ποιο καφφενεϊο μ' έ'ναν ξένο
  καί δέν άφήσαν άνθρωπο
  γιά άνθρωπο άπό κείνους ποθ
  περνοθσαν τυχαίως άπ' έκεΐ
  κί νά μή τόν κουτσομπο-
  λέψουν;
  Άπό τούς τέσσαρας έ'φευ-
  γε ό έ'νας μετά τόν άλλο
  καί κεΐνος πού έφευγε ΰφί-
  στατο έ'να καταιγισμό κακο-
  γλωσσιδς άπό κείνους πού έ-
  μεναν μέ τόν ξένο. Ή οί>ρα
  πέρασε γοργά, δπως λέγει ό
  ποιητής, άλλ' ό ξένος δέν τό
  κουνοθσε ροθπι άπό τό τραπε-
  πεζάκι τού κεντρικοΰ καφφε¬
  νείου. "Ωσπου ό συμπολίτης
  ουνομιλητής τού, πού εΐχε έ-
  ξεμέσι^ παντός εϊδους κακο-
  γλωσσιά, κα* κατά των άπο-
  χωρησάντων μελων τής συν-
  τροφιδς των, έχασε την υπο¬
  μονήν τού καί άνασύρας τό
  ώρολόγι τού εΐπε σάν έξαφνι-
  σμένος.
  —Φίλε μου πήγε μεσάνυ-
  κτα! Δέν θά πδτε γιά φα-
  γητό;
  Καί ό ξένος μέ δλη την ά-
  τσραξία άνθρώπου μετρημέ-
  νού καί σοβαροθ τού απήν¬
  τησε:
  —Σας περιμένω άγαπητέ
  μου νά φύγετε πρώτος καί
  νά μείνω έδώ τελευταΐος καί
  όλόμονος.
  —Καί γιατί; Τόν ηρώτησε ό
  άφελής συμπολίτης.
  —Άπλούστατα γιά νάπο-
  φύγω την κακογλωσσιά σας.
  Γιατί πολύ φοβοΰμαι ότι μπο-
  ρεΐ νά καλέσετε, μόλις άπο-
  μακρυνθώ, κανένα περαστικό
  άπό κείνους πού μοΰ ύβρίζατε
  τόσην ώρα καί νάρχίσετε καί
  γιά μενά, ιτού βλέπετε γιά
  πρώτη φορά τόν ϊδιο έξά-
  ψαλμο.
  Καί ό μέν συμπολίτης εφυ-
  γε μέ την κεραμίδα αυτή στό
  κεφάλι, σειόμενος καί λυγιζό-
  μενος σάν πάπια, άλλά τό ά¬
  νέκδοτο έμεινε καί θά μείνη
  γιά καιρό είς βάρος έκείνων
  πού τα λένε μέν γιά νά πε¬
  ράση ή ώρα των ή γιά νά
  κάμουν πνεΰμα άνάλατο καΐ
  άνούσιο, άλλά δέν διαλέγουν
  οί)τε τόν τόπο ο£5τε τόν χρο·
  νο, οΰτε καΐ τα πρό-σωπα κάν
  έμπρός είς τα όποία έκδηλώ-
  νούν τό πιθανώτατα πατρο-
  γονικόν αότό πάθος των.
  Γι' αύτό προτείνω σοβα-
  ρώτατα νά γίνη ενας σύλλο-
  γος άντίθετος τής ροπής αυ¬
  τής καί τοΰ συλλόγου νά προ-
  Οπάρξουν μερικαΐ διαλέξεις
  μέ παραδείγματα κσί παρά¬
  ταξιν των θυμάτων τής κακο-
  γλωσσιδς των κακών καΐ
  όλεθρίων τύπων πού προανέ-
  φερα.
  Ό συμπαθής ξένος έν πά¬
  ση περιπτώσει, ποΰ μοϋ έ-
  δωσε αφορμήν γιά νά θίξω
  τό ζήτημα δέν είνε τυχαϊος.
  Είνε άπό τούς άνθρώπους
  ποΰ έκτιμοϋν καί συμπαθοΰν
  τόν τόπον μας, είνε άπό
  τούς ξένους πού δέν ευρί¬
  σκουν παρά μόνο καλά νά
  ποθν γιά τό σύνολον τού.
  Καί δέν τόν δικαιώνω μόνο
  γιά την καλή τού παρατήρη-
  σι, άλλά καί τόν συγχαίρω
  δημοσία.
  ΜΠΟΕΜ
  ΟΠ&Σ ΔΙΑΒΑΙΝΕΙ Η ΖΡ.Η
  Η ΣΗΜΑΣΙΑ
  ΤΩΝ ΜΕΝΕΞΕΔΩΝ
  Τό πρώτο μπουχετάκι μενεξέ-
  δων εσημειώθη προχθές άπό συμ¬
  πολίτην καφενοδίαιτον: Τό έ'φερε
  καρφιτσωμένο πρός τό μέρος τή;
  καρδίας περαστική έκπρόσωπος
  τού ώραιοκόσμου. Καί τό περιέ-
  φερε ώς σύμβολον τής ενάρξεως
  μιάς έποχής...
  —Ηέλεις νά πής, προσέθεοεν
  ό σημειώσας τό γεγονός, δτι έκτός
  άπά την γλώσσαν τής καρδίας
  πού είνε ατομικόν ζήτημα, ύπάρ-
  χει καί ή γενικωτέρα πού ένδια-
  φέρει την... αντικειμενικήν έρευ¬
  ναν;
  Άλλ' αύτό δπως λέμε είνε
  «κοντά στό νοδ». Τό δίμηνον μέ-
  χρι τής άνοίξϊω;,- πλαισιώνεται
  πάνιοτε άπό την άβρότητα τοΰ
  άνθους αύτοΰ. Άδιαφάρως πρός
  την ειδικήν γλώσσαν ή «σημα¬
  σίαν» των λουλουδιών, ό μενεξές
  περιφέρειαι καί ώς έναρξις τής
  κυρίως χορευτικάς κινήσεως καί
  των εϊόυλλιακών ίλονυκτιών εις
  τάς χορευτικάς αιθούσας. Τό με-
  λαγχολικόν ε/είνο βάλς τοΰ Δου-
  νάβεω; έ'χει στενήν συγγένειαν μέ
  την ευγένειαν των μενεξέοων. "0-
  ταν τό έχόρευαν οί προπάτορές
  μας ήτο αδύνατον νά μή τό συν-
  δυάαουν μέ το άρωμα τού μενε-
  ξέ πού παρουσιάζετο σέ στερεό-
  τυπο μπουκετάκι,άπό αϊθέριες φυ-
  σιογνωμίες. Ή Δαντική Βεατρίκη,
  έκεϊνο «τό λευκά ενδεδυμένον ω¬
  ραίον πλάσμα» (λά κρεατοΰρα
  μπέλλα μπιάνκο βεστίτο) ήτο α¬
  δύνατον νά μην έχη έδώ τάς πα-
  ρομοιώσεις της: Λευκές τουαλέτ¬
  τες μ' ε"να μπουκετάκι μενεξέδες
  εις τό στήθος. Καί περιεχόμενον...
  ανάλογον.
  Ό μενεξές μ' ενα λόγο άνήκει
  στΐς ίδιοσυγκρασίες τοΰ παρελ-
  θόντος αιώνος. "Εχει πολύ μεγα-
  λύτερη σχέσι μέ τόν Ααμαρτίνο
  παρά μέ τόν Μαρινέττι. Άλλά θά
  τό πιστεύσετε; Καΐ μεταπολεμι-
  κώς έξακολουθεϊ νά είνε λουλοΰδι
  τής μόδας. Καΐ ώς διακοσμητικόν
  απλώς, διατονίζον ένα ώρχϊο^
  σύνολον, άλλά καϊ ώς βαθύτερα
  συνδεδεμένον μέ την εποχήν πού
  είνε κάτι μεταξύ ανοίξεως, διά
  την οποίαν χαίρεται ό μοντέρνος,
  καί φθινοπώρου διά το οποίον λυ-
  πεϊται ό ρωμαντικός. Άλλως τε
  τό άρωμα τοΰ μενεξέ μπορεΐ νά
  κάμη καί τοΰς μοντέρνους ρω-
  μαντικοΰς, άρκεΐ οί τελευταίοι νά
  έχουν μετατεθή εις τό φθινόπω¬
  ρον τής ήλίκίας. Διότι τό αϊώνιο
  μπουκετάκι θά τούς παρουσιασθή
  κατά κανόνα εις ενα στήθος νεα-
  νικόν καί σφύζον...
  * *
  "Αν περιέλθετε τάς ρύμας και
  τάς άγυιάς θά συναντήσετε τόν
  μενεξέ πλάϊ άπό τόν πατροπαρά-
  δοτο βασιλικό. Καί αύτό ασφαλώς
  είνε Ι"νας λόγος παραπάνω διά νά
  τόν συμπαθήσετε. Ή παλαιά κο-
  σμικότης τού άρχίζει νά συγχρο-
  νίζεται καί μέ τό πνεΰμα τοΰ
  τοϋ εικοστοΰ αιώνος.Άπό τα πολύ-
  τιμα άνθοδοχεΐα των άριστοκρα-
  κών σαλονιών, ό μενεξές κατέβη-
  κε λίγο πολύ είς τα λαϊκά καθα¬
  ρώς έπίπεδα. Τό κέντημα τής κό-
  πού ίίνί κάποτβ κέντημα Ηή:
  Οί κϊνδυνοι τού πολέμου.
  ΜΙΑ ΜΟΝΟΝ ΛΥΣΙΣ ΥΠΑΡΧΕΙ
  ΕΙΣ ΤΟ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟΗ
  Ενθυμούμεθα πϊ>ς οί αίσι-
  όδοξοι διεΐδαν είς την άγγλο-
  ϊταλικήν «συμφωνίαν κυρίων»
  τής 2 Ίανουαρίου 1937 τό τέ¬
  λος των παρεξηγήσεων, τάς
  οποίας έπροξένησεν ό πόλε-
  μος τής Αϊθιοπίας καί την ε¬
  πάνοδον τής μεσογειακής δι-
  πλωματίας είς μίαν άνετον πε-
  πατημένην. Άλλά άπό ενός
  έτους τα πράγματα κάθε άλ¬
  λο παρά πρός τό καλλίτερον
  έστράφησαν. Εάν κρίνωμεν
  δέ άπό τούς λόγους, τα άρ-
  θρα τοΰ τύπου, τα κεντρίσμα-
  τα τής προπαγάνδας κσί τάς
  πολεμικάς προπαρασκευάς
  τό κακόν καθημερινώς χειρο
  τερεύει.Άπό τής'ΐσπανίας μέ-
  χρι τής Παλαιστίνης, άπό τής
  Βορείου Άφρικής μέχρι τής
  Άραβίας, άπό τής Αιγυπτου
  μέχρι τής Μαύρης Θαλάσσης
  τα πιόνια είνε άντιμέτωπα
  αλλήλων. Ή εύρωπαϊκή κα¬
  τάστασις υφίσταται την αυ-
  ξουσαν επιρροήν τοΰ μεσογει-
  ακοθ κινδύνου, ό οποίος σι-
  γά—σιγά δίδει είς την Γερ-
  Ί
  μανίαν θέσιν διαιτητοθ.
  κινητήσας δέ σημαντικάς
  "Δ¬
  υ¬
  νάμεις είς την Δύσιν, επέφε¬
  ρεν ανατροπήν τής ίσορροπί-
  ας είς την Άπω Ανατολήν
  πρός ζημίαν ολων των λευ-
  κών εθνών. Έκ τής εξελίξε¬
  ως τοϋ μεσογειακοΰ κινδύνου
  έξαρτάται ή ειρήνη ή ό πόλε-
  μος διά τό άρξάμενον έ'τος.
  Τό κεφαλαιώδες γεγονός
  είνε δτι μέ τα νέα μέσα τού
  πολέμου, λαμβανομένης ιδίως
  ϋπ' όψιν τής άκτΐνος ενεργεί¬
  ας των ύποβρυχίων καΐ των
  άεροπλάνων, ή Μεσόγειος δέν
  δύναται πλέον-νά είνε θάλασ-
  σα ελευθέρα λόγω τής στε-
  νότητός της. Δύναται νά α¬
  ποβή πεδίον μάχης, δπου θά
  υπήρχαν νικητσί καί ήτιημέ-
  νοι. Άλλ' άφ' ής στιγμής θά
  ύφίστατο έμπόλεμος κατά¬
  στασις, τίποτε δέν θά ήμπο-
  ροΰσε νά εγγυηθή την ελευθέ¬
  ραν κυκλοφορίαν τοΰ έμπορί-
  ου καί τού έπισιτισμοθ είς την
  θάλασσαν αυτήν. Άκόμη καί
  άν ήττδτο είς ναυμαχίαν έκ
  παρατάξεως, ένας στολος θά
  ηδύνατο νά διεξαγάγη έπίφο-
  βον κατά θάλασσαν κλεφτο-
  πόλεμον.
  Έν σχέσει πρός τα πατρο¬
  παράδοτον θέματα τής μεσο¬
  γειακής στρατηγικής, ή νέα
  αυτή κατάστασις φαίνεται εύ-
  νοοΰσα την "Ιταλίαν, καλώς
  έφοδιασμένην είς άεροπλάνα
  καί ύποβρύχια. Πράγματι καΐ
  αύτό τό στόμιον τοΰΠόρτ-Σάϊτ,
  οπόθεν έκβάλλουν είς την Με¬
  σόγειον τα πλοΐα τα έρχόμε-
  να έκ τής Έρυθρδς θαλάσσης
  καί τοΰ Ίνδικοΰ ώκεανοΰ,
  δέν άπέχει παρά τετρακόσια
  μίλλια άπό τάς βάσεις τής ϊ-
  ταλικής άεροπορίας είς την
  Δωδεκάνησον. Πιό πέρα ή θα-
  λασσία όδός διέρχεται είς α¬
  πόστασιν εκατόν μιλίων άπό
  την ίδιαν Δωδεκάνησον. Ά¬
  κόμη πιό πέρα ή Μάλτα δέν
  άπέχει παρά 70 μίλλια άπό
  την Σικελίαν £ως την Τύνιδα,
  τό πλάτος μόλις φθάνει τα 80
  μίλλια καί ή όδός δέν ξεφεύ-
  γει άπό τό στενόν αύτό παρά
  διά νά πέσηύπό τήνάκτΐνατών
  άεροπορικών βάσεων τής Σαρ
  δηνίας. Τέλος, μετά μίαν άνά-
  παύλαν, ό κίνδυνος άναφαί-
  νεται εάν οί Ιταλοί διαθέτουν
  άεροπορικάς ή ύποβρυχιακάς
  βάσεις είς τάς Βαλεαρίδας
  καί είς τα παράλια τής Ίσπα-
  νελόπης, άλλά και κέντημα... τι-
  μιότητος καΐ φρονιμάδας, εχει
  συμβουλάτορα την σεμνότητά τού
  στό περβάζι τοΰ συνοικιακοΰ χα-
  μόσπιτου. Ό μενεξές μ' Ινα λό¬
  γο, γίνεται πλέον έ'νας τύπος κοι-
  νωνικής έξισώσεως καί αλληλεγ¬
  γύης, άπό εκείνες πού έπιβάλλον-
  ται σήμερον διά νά εύημερη" τό
  σύνολον.
  ΑΣΜΟΔΑΙ02
  νίας... Υπό τούς δρους τού¬
  τους έν περιπτώσει πολέμου,
  θά ήτο αδύνατον διά τα δυ-
  τικά έθνη νά ύπολογίσουν επί
  τής ασφαλείας των μεταφο-
  ρών των διά τού μεγαλειτέ-
  ρου μέρους τής Μεσογείου.
  Εάν δμως κυττάξωμεν τα
  πράγματα έκ τοϋ σύνεγγυς, ό
  κίνδυνος εΐνε άκόμη σοβαρώ-
  τερος διά την Ιταλίαν, δεδο¬
  μένης τής ελλείψεως πρώτων
  ύλών καί ιδίως πετρελαίου
  καί τής διατάξεως τής αύτο-
  κρατορίας της. Δέν δύναται
  νά άποκλείσΓ) τάς δυτικάς δυ-
  ωάμεις, δύναται ομος νά α¬
  ποκλεισθή υπό αυτών, έκτός
  εάν τεθή υπό την έξάρτησιν
  τής Τουρκίας, ή όποία θά έ-
  φρούρει την οδόν πρός τα πε-
  τρέλαια τής Μικρδς Άσίας,
  καί τής Γιουγκοσλαυίας, ή ό¬
  ποία κράτει την ήπειρωτικήν
  γραμμήν πρός τα ρουμανικά
  πετρελαια. Αί ναυτικαι καί ά-
  εροπορικαί βάσεις τής Αγ¬
  γλίας καί τής Γαλλίας άπό
  Έγγύς Άνατολής μέχρι τοΰ
  κόλπουτής Γασκώνης, σχημα-
  τίζουν ήμικύκλιον περί την Ι¬
  ταλίαν. Τα ζωτικά κέντρα τής
  τελευταίας ταύτης εΐνε πλη-
  σιέστερα πρός την κινδυνώδη
  ζώνην άπό τα γαλλικά καί ι¬
  δίως τα άγγλικά κέντρα. Ή
  Αγγλία έ'χει ανάγκην τής δι-
  ώρυγος τοΰ Σουέζ, έν περι¬
  πτώσει άνάγκης, διά νά συγ-
  κοινωνήση μέ οιονδήποτε τμή-
  μα τής αύτοκρατορίας της.
  Όχυρώνει την διώρυγα. Εϋκο-
  λα ημπορεί νά την κλείση. "Ε¬
  άν έκλ&ίί.το ή" διώρυς καί έ
  φρουρεΐτο ή δυτική Μεσόγει¬
  ος. ή "Ιταλία θά ίβλεπε τάς
  κινήσεις της καί τα μέσα άνε-
  φοδιασμοϋ της νά περιορίζων-
  ται είς την Άνατολιχήν Με¬
  σόγειον. Δέν θά Εύρισκε συγ¬
  κοινωνίαν μέ την Έρυθράν
  θάλασσαν καί την Αίθιοπίαν
  παρά διά μέοου των άμμων
  τής "Ανω Αιγυπτου ή δι* έ-
  πισφαλών όδεύσεων μέσα είς
  τόν άραβικόν κόσμον.
  Ουδείς τού λοιπού δύναται
  νά δεσπόστ) έλευθέρως καί έ-
  πωφελώς τής Μεσογείου. Μιά
  μεσογειακή σύρραξις ημπορεί
  νά καταστρέψη πολλά, άλλά,
  δέν ημπορεί νά δημιουργήση
  τίποτε. Ό σημερινάς άνταγω-
  νισής δέν δύναται νά ώφελή-
  ση παρά μόνον τούς μή μετέ-
  χοντας άμέσως αύτοθ. "Οταν
  άναγνωρισθοθν αύται αίπραγ
  ματικότητες, ό έκνευρισμός
  καί ή δυσπιστία θά ύποχωρή-
  σουν ασφαλώς πρό τής πρα-
  κτικότητος. Τότε θά καταστή
  δυνατόν νά έπινοηθή καί νά
  συναφθήένας μεσογειακόςχάρ
  της, ό οποίος θά καθησυχάση
  δλον τόν κόσμον. Ή σημερινή
  δέ^έπισφαλής καί στεΐρα κατά
  στάσις δέν έπιτρέπει μακράς
  παρακάμψεις τοΰ προβλημα·
  τος.
  Λ. ΡΟΜΙΕ
  Γυμνάσιον αύτό όπότε τό 6-
  νειρον των Σητειακΰν γίνε-
  ται πραγματικότης.
  Λίαν εΰστοχος.
  Ή απόφασις τού ύπουργεί-
  ου Παιδείας νά διαθέση τ6
  ποσόν των δέκα πέντε χιλι¬
  άδων δραχμών πρός ενίσχυ¬
  σιν τής Δημοτικής Φιλαρμο-
  νικής Ρεθύμνης υπήρξε λίαν
  εύστοχος.
  Ή πόλις τής Ρεθύμνης άξί-
  ζει αναμφισβητήτως δλης τής
  προσοχής τού κέντρου θά ηύ-
  χόμεθα δέ τό έκδηλωθέν ώς
  ανωτέρω κυβερνητικόν ενδια¬
  φέρον νά συνεχισθή επί πανιός
  ζητήματος τής γείτονος.
  "Αλλοτε καί τώρα.
  Διά τάς έορτασίμους ημέ¬
  ρας πού παρήλθον, δίκαιον
  εΐνε νά έξαρθή ή καταδειχθεΐ-
  σα παγίωσις τής τάξεως έν
  τω τόπω μας χάρις βεβαίως
  είς την χωροφυλακήν γενικώ-
  τερον καί τόν Διοικητήν της
  κ. Νικηφοράκην καΐ ειδικώτε¬
  ρον δμως είς τό υπό τόν μοί¬
  ραρχον κ. Στεφανάκην τμήμα
  ασφαλείας. Διότι ουδέν οΰτε
  μικροεπεισόδιον εσημειώθη
  καθ1 δλον τό διάστημα των
  έορτασίμων ημερών, ή επικρα¬
  τήσασα δέ παντοΰ καί πάν-
  τοτε τάξις υπήρξε ζηλευτή
  καί παροιμιώδης.
  Ένω άλλοτε, τάς ημέρας
  αύτάς δέν ειμπορούσε νά πα-
  ρέλθη τό δεκαπενθήμερον αύ¬
  τό άναίμακτον καί άνευ έπει-
  σοδίων.
  Ή έλαιοπαραγωγή.
  Μετά την αγρίαν κακοκαι¬
  ρίαν τού λήξαντος δεκαημέ-
  ρου κατά τό οποίον έκρα-
  τήθησαν άδρανοΰσαι τόσαι
  έργατικαί χεΐρες ό καιρός
  εβελτιώθη αΐσθητώς πρός μέ¬
  γα δφελος τής έλαιοπαραγω-
  γής επί τής οποίας στηρίζει
  δλος ό αγροτικάς κόσμος ΰ-
  λας τάς ελπίδας τού.
  Μέ την βελτίωσιν αυτήν αί
  έργατικαί χεΐρες θά άποδώ-
  σουν καί οί έλαιοπαραγωγοί
  θά δυνηθούν νά συγκομίσουν
  μέ άνεσιν τό πλουτοφόρον
  προϊόν των.
  "Αλλο δέν μένει μόνον νά
  εύχηθώμεν παρό νά εΐνε ή κα
  λοκαιρία σταθερά καί πολυή-
  μερος.
  Τό Γυμνάσιον Σητείας.
  Ή κωμόπολις τής Σητείας
  παρακολουθεΐ μετά στοργής
  τάς προσπαθείας τοΰ Γυμνα¬
  σιάρχου της κ. Κατσούλη,
  τάς άφορώσας την ανέγερσιν
  τοΰ νέου ΓυμνασιακοΟ της
  κτιρίου.
  Άπό των στηλών αύτώνήσχο
  λήθημεν καί άλλοτεδιάμακρών
  μέ τό ίδιον ζήτημα σημειώνο-
  μεν δέ μετ" άληθοΰς χαρδς
  τάς καταβαλλομένας ήδη προσ
  παθείσς διά την ταχυτέραν
  ανέγερσιν τοϋ Γυμνασιακοϋ
  μεγάρου τό οποίον θά έχη
  καί τόν προορισμόν νά προ-
  σθέστ) είς τα άλλα έκπολιτι-
  στικά έργα τής ωραίας κω¬
  μοπόλεως έ'να άκόμη έργον
  εύπρεπισμοΰ. "Ελπίζομεν δέ
  νά άνεγερθή συντόμως τό
  Κράτοςκαϊ ύπάλληλοι.
  Διά νέου νόμου δημοσιευ¬
  θέντος είς την εφημερίδα τής
  κυβερνήσεως καθορίζονται νέα
  μέτρα μέλλοντα νά έξυπη-
  ρετήσωσιν οίκονομικώς τοΰς
  δημοσίους υπαλλήλους. Με¬
  τά τόν διπλούν μισθόν, συμ-
  πληρώνεται οΰτω γενικώτερον
  τό ενδιαφέρον τής κυβερνή¬
  σεως υπέρ τού δημοσιοϋπαλ-
  ληλικοΰ κόσμου κατά τρόπον
  ανάλογον πρός την σημασίαν
  τής συμβολής τού είς την
  εΰρυθμον λειτουργίαν τής
  κρατικής μηχανής άλλά καϊ
  σύμφωνον πρός τάς οικονο¬
  μικάς ανάγκας τού καί την
  δλην παράστασιν τού σήμε¬
  ρον έν τή Έλληνική κοινωνία.
  Ή όδοποιΐα.
  Διά τάς έθνικάς όδούς τής
  Κρήτης τό Κράτος, καθ* α
  γράφομεν είς άλλην στήλην,
  οιέθεσε 10 έκατομμύρια δραχ¬
  μών. Πρόκειται περί τής συν¬
  τηρήσεως των έθνικών όδών
  αΐτινες καί ανάγκην συμπλη-
  ρώσεως έχουν καΐ βλάβας
  σημαντικάς ύπέστησαν έκ τοϋ
  τελευταίου χειμώνος. Έκ τοΰ
  λόγου τούτου πιστεύομεν δτι
  ή χορήγησις αυτή θά συντελέ¬
  ση είς την αποκατάστασιν
  των όδών τούτων καΐ δή των
  εχουσών ζωτικήν σημασίαν
  διά τάς τοπικάς ανάγκας,
  ώς άλλως τε ύποδεικνύει καί
  τό αρμόδιον υπουργείον Δημ·
  Έργων, προκειμένου νά γίνη
  συντόμως ή διάθεσις τού πο-
  σοθ αΰτοΰ είς τάς ένδιαφε-
  ρομένας αρχάς τής νήσου
  μας.
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ. - Σήμερον μία
  έφετεινή δημιουργία τής Οδφα·
  'Σέρλοκ Χόλμς*.
  «ΜΙΝΩΑ»—Σήμερον τό Ρωσ
  σικής υποθέσεως έργον Ήαφέ Μό
  σχα». Την Πέμπτην: «υπό την σκι¬
  άν τής λαιμητόμου».
  ΣΗΜΕΡΟΝ
  Μιά έξαιρετική έφετεινή
  δημιουργία τής ΟΥΦΑ.
  ΣΕΡΛΟΚ ΧΟΛΜΣ
  Μέ τβύς
  Χάνς "Δλμπερς
  Χάνσι Κνότεκ
  ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗΝ
  ΛΟΡΔΟΣ
  Μέ την
  Ντολορές Κοστέλο
  καΐ τόν
  Φρέντ Μπαρτόλεμυ
  Τό ώραιότερον κατόρθωμα
  τού κινπματβγράφου.
  Σπμ. Έκαστην Πέμπτην
  καΐ Σάββατον ώρα 5 μ. μ.
  εκάστην Κυριακήν ωρα 11
  π. μ. παραστάσεις:
  ιΣΙΝΕΑΚ'
  Ι1Μ>_/ν-~>ί>
  -/->ι «~> <~ι^">* Τ
  ΕΚΤΟΣ ΤΡΑΣΤ
  Τί θαλαμηγόν ά)π
  Αναχωρεί έξ Ηρα¬
  κλείου εκάστην ΚΥΡΙΑ¬
  ΚΗΝ βράδυ κατ' ευθεί¬
  αν ΠΕΙΡΑΙΑ.
  ΤΕΤΑΡΤΗΝ βράδυ κατ'
  ευθείαν ΠΕΙΡΑΙΑ, ΣΟρον,
  ΤΗΝΟΝ, Πάρον, Νάξον.
  Πρακτορείον
  ΛΙΝΑΡΔΑΚΗ
  Τηλέφ. 5-11
  ■■■■■■■■■■■«■■■■■■■■■Β
  ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■Β
  ΝΑΥΤΙΚΟΝ ΓΡΑΦΕΙΟΝ
  Ε. Α. Χαμαράκη
  Τηλέφ. Νι 5-50
  ΤΟ ΑΤΜΟΠΛΟΙΟΝ:
  Άπό τού Βρόνου
  είς την λαιμητόμον.
  ΜΙΑΤΡΑΠΚΗ
  ΒΑΣΙΛΙΣΣΑ --=
  291 όν
  Αύτάς έκορόιδευε την ά-
  δελφή τού πώς θά έ'σπευ-
  δεν είς βοήθειαν της, ένώ
  στό βάθος ήταν άποφασι-
  σμένος νά μή θυσιάση οΰτε
  έ'ναν στρατιώτη ουτε μιά
  δεκάρα γιά χατήρί της. Ό
  βασιληας τής Πρωσσίας έ
  νφ συνεννοεΐτο μσζί τού
  γιά την συγκρότησιν «Ένό-
  πλου Συνεδρίου» εναντίον
  τής Γαλλίας, έξουσιοδοτοθ-
  σε τόν έν Παρισίοις πρε
  σβευτήν τού νά χρηματο·
  δοτή καί νά κεντρίζη τούς
  δημοκρατικούς.
  Οί Γάλλοι πρίγκηπες πού
  εΐχαν καταφύγη είς τό ε¬
  ξωτερικόν, έξωθοΰσαν τα
  πράγματα πρός πόλεμον, δ-
  χι βεβαία γιά νά έξασφα-
  λίσουν τό θρόνο τού άδελ-
  φοΰ των, άλλά γιά νά τόν
  γκρεμίσουν καί νά φορέ-
  σουν αύτοι τό στέμμα δσο
  τό δυνατόν ταχύτερον. Καί
  μέσα σ' δλους αύτούς τούς
  άγώνες καί τίς φιλοδοξίες έ-
  χειρονομοΰσεν ό Δόν Κιχώ-
  της τοθ μοναρχισμοΰ, ό Γου-
  σταΰος τής Σουηδίας, ό ο¬
  ποίος ήθελε νά παραστήση
  τόν πρόγονό τού, τόν Γου-
  σταΰον Άδόλφο, τόν σωτή-
  ρα τής Εύρώπης.
  Τό διπλό παιγνίδι εΐχε γε¬
  νικευθή. Ό δοΰξ τής Μπρουν
  σβίκης, ό οποίος έμελλε νά
  διοικήση τόν συμμαχικό στρα-
  τό πού θά έστέλλετο έναν
  τίον τής Γαλλίας, διεπραγ-
  ματεύετο συγχρόνως μέ τούς
  Ίακωβίνους, οί όποΐοι γιά
  νά τόν παραπλανήσουν, τοΰ
  προσεφέρον τόν θρόνο τής
  Γαλλίας. Ό Δαντών, έπί-
  σης, έπαιζε διπλό παιγνίδι,
  Τό ϊδιο καί ό Ντυμουριέ. Οί
  πρίγκηπες διαφωνοΰσαν με-
  ταξύ των. Οί έπαναστάτες
  άκόμη περισσότερο. Ό ά-
  δελφός έγελοΰσε την ά-
  δελφή, ό βασιληας τόν λαό
  τού, ή συνέλευσις τόν βα-
  σιληθ, οί μονάρχαι έκοροϊ
  δεύοντο άμοιβαίως, δλοι έ-
  λεγαν ψέμματα ό ε'νας στόν
  άλλον, γιά νά κερδίσουν
  καιρό γιά τόν δικό τού ό κα-
  Θένας^σκοπό.
  Ό καθένας ήθελε νά έπω-
  φεληθή τής άναμπουμπού-
  λας καί μέ τίς φοβέρες τού
  έπέτεινε την γενικήν άστά-
  θεια, Κανείς δέν ήθελε νά
  κάψτ] τα δάχτυλά τού, δ¬
  λοι δμως έπαιζον μέ τή φω¬
  τία. Αύτοκράτορες, βασιληά-
  δες, έπαναστάτες έδημιουρ-
  γοθσαν μέ τίς άτελείωτες
  διαπραγματεΰσεις των, τίς πά
  νουργίες των, τίς άπά-
  τες , των, μίαν άτμοσφαΐ-
  ρα δυσπιστίας—ώσάν αυτήν
  πού δηλητηριάζει τόν κόσμο
  σήμερα. "Ωσπου, χωρίς καλά
  καλά νά τό θέλουν, παρέσυ-
  ραν είκοσιπέντε έκατομμύ-
  ρια άνθρώπους στήν κατα-
  στροφή ενός πολέμου πού έ-
  βάσταξεν είκοσιπέντε χρόνια.
  (συνεχίζεται)
  Ή στήλη τού ώραιόκοσμου.
  Δέν άρκεΐ νά εχετε έπισκεπτήρια
  Πρέπει νά ξεύ ρ ε τ ε νά τό χρηοιμοποιήτε.
  Μέ χιόνια ή χωρίς χιόνια, ή έ·
  ορτές των Χριστουγέννων καϊ τοΰ
  | Μέου "Ετους όρίζονται πάντοτε
  μέ μιά λευκή καταιγίδα άπό μπρι-
  στάλ ή όποία άνανεώνει τίς κα-
  ραμελημένες φιλίες, άτοδεικνύει
  φιλίες πιστές ή έκδηλώνει απλώς
  ότι ή καλή άγωγή είνε άκόμη είς
  την ζωή.
  Ή καταιγΐς λοιπόν αυτή των μι-
  κρών λευκών καρτών μοθ εδωσε
  άφορμή είς £να πλήθος παρατηρή-
  σεων γενικών καί μερικών είς δ-
  τι άφορα την έθιμοτυπίαν. Καί
  βάσει των παρατηρήσεων αυτών
  έφιστώ την προσοχήν σας, άγαπη-
  ταί μου αναγνώστριαι, επί τού τρό
  που τής χρησιμοποιήσεως των
  καρτών σας. Πρέπει είς την περί¬
  πτωσιν πού άπευθύνετε ευχάς νά
  γνωρίζετε δτι:
  Δέν βάζουν ποτέ επί κοσμικής
  εύχετηρίου κάρτας τόν αριθμόν
  τού τηλεφώνου. Ή λεπτομέρεια
  αυτή είνε προωρισμένη αποκλει¬
  στικώς διά τίς έμττορικές κάρτες
  Μία γυναίκα πανδρευμένη δέν
  θά προσθέση ποτέ επί τής κάρτας
  της την διεύθυνσιν της. Δέν είνε
  μόνον άνάρμοστον αύτό άλλά καί
  παρεξηγήσιμον. Ή διεύθυνσις θά
  φιγουράρτι μόνον επί τής κάρτας
  τού συζύγου ¥ τού ζεύγους.
  Δέν βάζουν ποτέ «Κύριος·· ή
  «Δεσποινίς». Διά τό ζεΰγος: Κ. καί
  Κα έν περιλήψει. Άλλά, γιά μιά
  γυναίκα πανδρευμένή θά γράφη ό-
  λόκληρος ή λέξις «Κυρία».
  Γράφουν πάντοτε όλόκληρο τό
  βαπτιστικό δνομα.
  Δέν παρατάσσουν ποτέ τίς τιμη
  τικές διακρίσεις, ουτε τα έπαγγέλ
  Βασίλειον τής Ελλάδος
  'Ελευθ. Πηγάκης
  ' Ιατρος— Παθολό γος
  Δέχεται έν τω "ιατρείω τού
  όδός Τσακίρη (οίκία στρατη-
  γοϋ κ. Άλεξάκη) 10—12 π. μ.
  καί 4—6 μ. μ.
  ΤΑΜΕΙΟΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
  Αριθ. πρωτ. 21Γ>.
  Άρ.θ. είδ. βιβλίου 9Γ.8.
  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
  Άναγκαστικοΰ πλειστηριασμοΰ
  ακινήτου τής όφειλέχιδος τού Δη¬
  μοσίου βεονίκης συζύγου Γεωργ.
  Σακαλάκη τό γένος Μαρή κατοί-
  κου Ηρακλείου.
  Ό Διευθυντής τοΰ Ταμείου Η¬
  ρακλείου.
  Δηλοποιώ, (άρθρα 21 καί 41
  ΝΕΔΕ), δτι ή διωκομένη όφειλέ-
  τις τοΰ ^τιμοοίου Θεονίκη σύζυ-
  γος Γεωργ. Σακαλάκη τό γένος
  Μαρή κάτοικος Ηρακλείου όφείλει
  έξ άμέσων φόρων δραχ. έννέα χι¬
  λιάδας έννεακοσίας εβδομήκοντα
  Ιννέα (9979), καί πρός ικα¬
  νοποίησιν τοΰ Δημοσίου έκθέτω
  είς αναγκαστικόν πλεισχηριασμόν
  τό άκίνητον κτήμά της ώς περι-
  γράφεται είς την άπό 6 Δεκεμβρι¬
  ού 1937 ϊκθεσιν άναγκαστικής κα-
  τασχέσεως τοΰ κατασχέτου Γρη-
  γορίου Σταυρακάκη επιμελη-
  τοΰ Ταμείου ^Ηρακλείου ήτοι
  μίαν άμπελον εϊδους σουλτανί
  κειμένην έντός τής περιφερείας
  τής Κοινότητος Σταυρακίων Μα-
  λεβυζίου καί παρά την θέσιν
  «Κάμπον» εκτάσεως περίπου τρι-
  άκοντα έργατδν καί συνορευομέ-
  νην κτήμασι πρός βορράν μέ ά-
  γροτικόν δρόμον, πρός ανατολάς
  ποταμόν, πρός μεσημβρίαν Ιωάν¬
  νου Βρεττάκη καί πρός δύσιν α¬
  μαξιτής όδοΰ, καί τό οποίον έξε-
  τιμήθη είς ^δραχμάς έξήκοντα
  χιλιάδας (άρ. (50.000).
  Καί διακηρύττω,
  "Οτι τό ώς είρηται κτήμα έκ-
  πλειστηριάζεται την Κυριακήν εΐ-
  κοστήν έβδόμην τοΰ μηνός Φεβρου-
  αρίου τοΰ ετους (193Η) χίλια έννε-
  ακόσια τριάκοντα οκτώ καί ώραν
  (ΙΟην) πρωϊνήν καί περατοΰται
  την δωδεκάτην (12ην) μεσημβρι-
  νήν αυθημερόν (άρθρ. 43 ΝΕΔΕ).
  Ό πλειστηριασμός γενησεται ε¬
  νώπιον τοΰ επί τοΰ πλειστηρια-
  σμοΰ υπαλλήλου κ. Ιωάννου Πα-
  παχαριλάου Συμβολαιογράφου
  κατοικοεδρεύοντος έν Ηρακλείω
  γ) τοΰ νομίμου αύτοΰ άναπληρωτοΰ
  φϋ·ι....._
  Ινα γομάρι μί
  Μέ εξησφαλισμένην ταχύ-
  τητα 11 μιλλίων.
  Αναχωρεί εκάστην
  ΤΡΙΤΗΝ π. μ.
  διά Ρέθυμνον, Χανιά,
  ΠΕΙΡΑΙΑ, Χαλκίδα, Αίδη-
  ψόν, Βόλον, Θεσσαλονί-
  Κ ΤΊ
  V
  ■' Διαρκής πσρακαταθήκη είς τα Καταστήματα: Μύρωνος
  ««■■■■■■«■■■■■■■■■•■■■εί' Παπαδάκη, Χρήστ, Σπανούδη, Άδελ. Καπαρουνάκη.
  ματα επί κοσμικών καρτών, έκ-
  τος επί καρτών προωρισμένων ν'
  άνταλλαχθοΰν μεταξύ συναδέλ-
  φων, μεταξύ συνεργατών ή είς τάς
  ύποθέσειο
  Μία νέα δέν όφείλει γενικώς
  νά έχη έπισκεπτήρια. Εάν θέλει
  νά προσκαλέση ψίλες διά νά τούς
  δώση τσάι π. χ., θά διαγράψη, ά¬
  πό την κάρταν τής μητέρας της.
  την λέξι «Κυρία» καί θά την άν-
  τικαταστήση, μέ τό χέρι, διά τής
  λέξεως «Δεσποινϊς>, ή διά τού
  βαπτιστικοθ της όνόματος, εάν έ¬
  χη άλλην ή άλλες άδελφές. Έν
  τούτοις δέν θά έπιγράψη ποτέ έν¬
  τυπον: ^Δεσποινίς Μαγδαληνή Χ »
  Ό πατήρ καί ή μήτηρ μποροΰν
  έπίσης ν' άναφέρουν: «... καί ή κό·
  ρη των» εάν είνε μοναχοκόρη, με-
  τα την είσοδον της είς τόν κό¬
  σμον.
  Έν τούτοις εάν αυτή ή νέα έρ-
  γάζεται, μτΐορεΐ νά έχη μία κάρ-
  τα λεγομένη »έμπορική» ή όποία
  δέν θά φέρη ποτέ τό «Δεσποινίς>
  άλλά τό δνομα, τό έπώνυμον της,
  τό εΐδος υπηρεσίας της, τόν δηαό-
  σιον ή ίδιωτικόν οίκον είς τόν ο¬
  ποίον έργάζεται. Αύτη ή κάρτα
  δέν θά τής είνε χρήσιμη παρ' είς
  δ,τι ένδιαφέρει την υπηρεσίαν της.
  Μία νέα δέν στέλνει λοιπόν έ-
  πισκεπτήριον μέ τάς ευχάς της,
  άλλά γράφει επιστολήν είς τούς
  συγγενεΐς της, είς τίς φίλες της
  διά νά τούς εύχηθή. Δέν θά γρά-
  ψΓΙ τέλος ποτέ πρ'ώτη ευχάς είς
  έναν νέον, θά γράφη μόνον διά
  ν' άντευχηθή τυπικώτατα.
  Ή Ντιοτεγκέ
  έν Ήρακλείφ καί έν τώ δημοσίφ
  γραφείψ τού κειμένψ παρά την ο¬
  δόν Κυανς τής πόλεως Ηρακλεί¬
  ου 6πό τούς εξής δρους.
  1)) ΙΙρώτη προσφορά διά λογα¬
  ριασμόν τοΰ Δημοσίου εχει ορι¬
  σθή δραχμάς δώδεκα χιλιάδας
  (12.000).
  2) ΑΕ προσφοραί γίνονται είς
  χρήματα.
  'Λ) Ουδείς γίνεται δεκτός πρός
  πλειοδοσίαν εάν δέν καταθέση
  δραχ. τό 1)4 τής Ικτιμηθείσης ά-
  ξίας είς μετρητά. Αί κατατεθεΐ-
  σαι έγγυήσεις διά την πλειοδο¬
  σίαν Ιπιστρέφονται' άμέσως πλήν
  τής τοΰ υπδρθεματιστοΰ (άρθρον
  44 § 3η τοΰ ΝΕΔΕ).
  4) Ή κατακύρωσις γίνεται είς
  τόν προσφέροντα τα περισσότερα
  (Π. Δ. 974).
  5) Ό πλειοδότης υποχρεοΰται
  νά προσφέρη άξιόχρεον έγγυητήν
  ί'να συνυπογράψη την ϊκθεσιν τοΰ
  πλειστηριασμοϋ.
  β) Τα κηρύκεια καί πάντα τα
  εξαδα βαρύνουσι τον υπερθεματι-
  στήν.
  7) Εάν ό ύπερθεματιστής ή ό
  έγγυητής αρνηθή νά υπογράψη
  την Ικθεσιν πλειστηριασμοϋ γίνε¬
  ται μνεία, άλλά αί ύποχρεώσεις
  παραμένουν αί αύται ώς νά υπέ¬
  γραψε. ^
  8) Εάν ή τελευταία προσφορά
  είναι μικροτέρα τοΰ ημίσεως τής
  άξίας τοΰ ακινήτου ό οφειλέτης
  δύναται καταβάλλων άμέσως τα ε-
  ξοδα, νά ζητήση τόν άναπλειστη-
  ριασμον (άρθρον 45 ΝΕΔΕ).
  9) Ή έκπλειστηρίασις τέλει
  επί 15 ημέρας υπό την έξουσια-
  στικήν αϊρεσιν τής χαταβολής
  των όφειλομένων υπό τοΰ διωκο-
  μένου όφειλέτου (48 τοΰ ΝΕΔΕ).
  10) Ό δπερθεματιστής υπο¬
  χρεοΰται άνευ άλλης είδοποιήσε-
  ως νά καταβάλη είς τό Δημόσι¬
  ον Ταμείον τό έκπλειστηρίασμα
  έντός 25 ημερών (45 καί 48 τοΰ
  ΝΕΔΕ).
  11) Ή μή έμπρόθεομος κατα-
  βολή τοΰ έκπλειστηριάσματος συ-
  νεπάγεται άναπλειστηριασμάν καί
  τάς συνεπείας τοΰ άρθρου 47 §
  1η τοΰ ΝΕΔΕ κατά τοΰ ΰπερθΐ-
  ματιστοΰ.
  12) Πάς άναγγελθείς Ινυπόθη-
  κος καια^άλλων τα εςοδα πρίν
  καταστή τελεσίδικος ή έκπλειστη¬
  ρίασις δύναται νά ζητήση (επί
  ιδία τού εύθύνη διά τό άποτέλε-
  σμα) παρά τοΰ επί τοΰ πλειστη¬
  ριασμοϋ υπαλλήλου άναπλειστηρι-
  ασμόν (άρθρον 47 § 3 τοΰ ΝΕΔΕ).
  Κατά τα λοιπά έφαρμόζονται
  αί διατάξεις τοΰ ΝΕΔΕ καί αί
  τής Πολ. Δικονομίας δπου δέν
  αντίκεινται πρός αυτόν.
  Νά κοινοποιηθή, τοιχοκολληθή
  καί δημοσιευθή, δπου καί δπως ό
  Νόμος περί είσπράξεως δημοσίων
  "σόδων ορίζει.
  Έν Ηρακλείω τή 5)1)1938.
  Ό έπισπεύδων Διευθυντής τοΰ
  Ταμείου Ηρακλείου.
  Μ. Τζανάκης
  ΚΟΚΑΡΙ έξαιρετικής ποιότη-
  τος ψιλό θά εΰρετε είς την κρεμ-
  μυδαποθήκην πλησίον Χανίων
  Πόρχα ώς |ςα1 χρ'εμμύδια ε1; δ{.
  αρκή παρακαταθήκην.
  Ό γολγοθάς
  μιάς καρδίας
  ΕΑΙΣΑΒΕΤ = =
  Η ΓΥΝΑΙΚΑ ΤΟΥ ΒΡΥΛΟΥ
  Ή ζωή τής μελαγχολικής
  ςτ,-,ον αϋτοκρατείρας.
  Ό Ναπολέων παρέδωσεν ήττη-
  μένος τό ξίφος τού στόν άλαζονι-
  κό βασιλέα τής Πριοσσίας. Στό
  Παρίσι έξερράγη ή έπανάσχασις
  κα'. ό γαλλικός λαός, άποδίδοντας
  την '/τροπίί τής ήττης σχή μοναρ-
  χία, φώναξε: «Ζήτω ή δημοκρα-
  χία». Ή αΰχοκράτειρα Εύγενία
  ηναγκάζετο νά φύγη, παίρνοντας
  χον Βρόμο τής Ιξορίας.
  Ή αΰλή τής Βιέννης ηϋχετο
  την νίκη των γαλλικών όπλιον.
  Ή ενίσχυσις τής Πρωσσίας δέν
  συνέφερε την αύχοκρατορίαν. Συ-
  νείδησις τοΰ αύστριακοΰ Εμπερια-
  λισμοΰ ή γηραιά άρχιδούκισσα
  Σοφία,"ή μητέρα τοΰ αύτοκράτο-
  ρος, Θρηνοΰσεν ώς κάτι τό χαμέ-
  νο τό τολμηρόν όνειρον νά ίδη δ¬
  λους τούς Γερμανούς ήνωμένους
  υπό τό σκήπτρον των Άψβούρ-
  γων. Νέος άντίπαλος ώρθώνετο,
  αύθάδης καί φιλόδοξος: Ό βασι¬
  λεύς τής Πρωσσίας.
  «ΙΙόσο άνυπομονώ νά σέ ίδώ!
  —ϊγραφεν ή Έλισάβετ, πού ευρί¬
  σκετο έκείνη την έποχή στήν έ-
  ςοχή, σχόν Φραγκίσκον Ιωσήφ
  πού ευρίσκετο είς την Βιέννην.
  Άπό τό σχόμα σου θέλω νά μάθω
  δλες χίς λεπτομέρειες. Ιδίως μέ
  ένδιαφέρει νά μάθω τα τής φυ-
  γής τής αύχοκραχείρας Εύγενί-
  ας...».
  Οί μήνες πζρνοϋ^. Χειμώνας,
  Χριστούγεννα. Καί μέ χά Χρι-
  σχούγεννα, χά γενέθλια τής αύτο-
  κρατείρας. Ό Φραγκΐσκος Ιωσήφ
  τής γράφει καί την ερωτά τί θά
  ήθελε νά τής χαρίση γιά την έ-
  πέτειο των γενεθλίων της.
  «Άφοΰ έ'χεις την καλωσύνη καί
  μέ ρωτάς, θά ήθελα πολύ νά μοΰ
  χαρίσης Ινα άπό τα τρία αύτά
  πράγματα: Μιά βασιλική τίγρι
  (στά ζωολογικό κήπο τοΰ Βερολί-
  νου ξεύρω πώς Ιχουν τρείς νεα-
  ρές τίγρεις). "Η ίνα μενταγιόν.
  "Η—μή τρομάξης!—Ινα φρενοκο-
  μεΐο. Άπό 3λα πιό πολύ προτιμώ
  τό τελευταϊο!»
  Κι' αύτό τοΰ χό Ιγραφε σοβα-
  ρώτατα. Ή περίθαλψις των άτυ-
  χών πού είχαν χάση τάς φρένας
  των, είς την Βιέννη, ήταν εντε¬
  λώς άνοργάνωτος. Καί ή Έλισά¬
  βετ, γιά νά τούς βοηθήση πρό
  πολλοΰ Ικανε τό όνειρον νά ιδρύ¬
  ση έ'να νέον άσυλον γιά τοΰς φρε-
  νοβλαβεΐς. Άπό τότε ιδίως πού
  εγνώρισε τόν παράδοξο βασιλέα
  τής Βαυαρίας, τόν έκκεντρικά
  ΛουδοβΤκον—στενό συγγενή της—
  ή Έλισάβετ συλλογιζόταν τούς
  τρελλούς. "Ισως νά εΐχζν φθάση
  μέχρις αυτής οί^άσεβεΐς οπαινιγ-
  μοί πού ηκούον ιο στό εχθρικόν
  γι' αυτήν αύλικόν περιβάλλον,
  υπαινιγμοί γιά κάποια κληρονο-
  μικότητα πού βάρυνε την οϊκογέ-
  νειά της.
  (συνεχίζεται)
  ^■••■■•••■•■•••••■■■^
  Ο ΣΤΟΜΑΧΟΛΟΓΟΣ ΙΑΤΡΟΣ
  Κων. Ε. Πολυδάκης
  Είδικευθείς έν Γερμανία είς
  χά νοσήματα τοθ στομάχου
  έντέρων καί ήπατος, δεχεται
  τούς πάσχοντας έκτοΰπΕπτι-
  κοΰ συστήματος έν τφ Ιατρείφ
  τού (οίκία κ. Χελιδώνη). Τρείς
  Καμάρες.
  θεραπεία αΐμορροίδων α¬
  νευ εγχειρίσεως δι" ένέσεων.
  Άριθμ. τηλ. 7—92
  ΠΩΛΕΙΤΑΙ είς τιμήν εΰκαιρίας
  αυτοκίνητον φορτηγόν μάρκας
  Φόρντ, μέ άδειαν κυκλοφορίας δη¬
  μοσίας χρήσεως έν αρίστη κατα·
  στάσει καί μέ έλαστικά καινουρ-
  γή. Πληροφορίαι παρά τω σωφέ -
  κ. Γρηγ. Λαζαράκη.
  ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ
  ΘΑΓΗΑΤΟΙ —Μετά πολυώδυνον
  νόσον καθ1 ής δέν ϊσχυσαν οθτε
  τής έπιστήμης τα μέσα οΰτε των
  οίκείων τού αί περιποιήσεις καί ή
  στοργή, απέθανε προχθές είς Μοί
  ραις καί μετεφέρθη άμέσως είς τό
  χωρίον τού Στάβιες δπου καί ε¬
  τάφη, ό αίδεσιμώτατος Παπά Εμ¬
  μανουήλ Μουντράκης. Ό μετα-
  στάς, πρότυπον κληρικοθ καί οί-
  κογενειάρχου, ύπηρέτησε καθ" δ-
  λην την ζωήν τού καί την εκκλη¬
  σίαν καί την κοινωνίαν μέ πίστιν,
  μέ αΰταπάονησιν, μέ πραγματικόν
  χριστιανικόν άλτρουισμόν. Έμόρ-
  φωσε τα τέκνα τού καί τα απε¬
  κατέστησε. Έβοήθει τούς πάσχον
  τα<:, ώς αληθής λειτουργός τού υψίστου καί δέν παρέλειπε ευ¬ καιρίαν άπό τού νά πράξη τό καλόν καί νά δώση τό παραδειγ- μα τής εΰψυχίας. Ό θάνατός τού έποοξένησεν είς δσους τόν έγνώρισαν βαθείαν λύπην, πλή- θη κόσαου δέ έκ Σταβιών καί των πέριξ χωρίων τής Μεσσα¬ ράς παρηκολούθησαν την κηδεί¬ αν τού. Συμμεριζόμενος την λύ¬ πην επί τώ θανάτω τού ευχόμε¬ θα είς τούς οίκείους τού καί "ι¬ διαιτέρως είς τόν υϊόν τού κ. Αλέξανδρον Μουντράκην φαρμα- κοποιόν την έξ ϋψους παρηγο- ρίαν. —Μετά μακράν νόσον απε¬ βίωσεν ενταύθα ό Νικόλαος Γ. Φουντουλάκης γεωργοκτηματίας, πατήρ τοϋ φίλου κ. "Ι. Φουντου¬ λάκη δημοτικοΰ υπαλλήλου. Ό μεταστάς εκηδεύθη είς Καλό Χωριό έν συρροη πολλοΰ κόσμου έκ τοΰ χωρίου τούτου έκτιμώντες τάς άρετάς τού. Τούς οϊκείους τοΰ αποβιώσαντος συλλυπούμεθα θερμώς. —Προχθές έξεμέτρησε τό ζήν χρηστή καί ένάρετος οίκοδέσποι· να ή Κυριακοΰλα Γ. Παπαδάκη. Την κηδείαν της παρηκολούθησε πολύς καί έκλεκτός κόσμος έκτι- μών τάς άρετάς αυτής. Τούς οίκείους τής ιαεταστάσης συλλυπούμεθα θερμώς. ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟΝ.- Τούς συμ- μερισθέντας τό πένθος μας επί τώ άδοκήττί) θανάτω τοΰ προσφι- λοΰς μας συζύγου καί πατρός καί τούς παρακολουθήσαντας την κηδείαν τού, ιδιαιτέρως δέ τόν θεοφιλέστατον επίσκοπον Άρκα- δίας κ. Βασίλειον χοροστατήσαν- τα θερμώς ευχαριστούμεν. Έν Στάβιες τη 8—1-1938 Ή οίκογένεια Παπά Έμμ. Μουντράκη Γύρω στήν πόλι. α Φρ "ό ΪαγΙ όμ^λησω ολίγο μίαν στιγμήν έαρΐΗέρο» κατ άπροόπτων υ συνηθως ό τον Λιακάδα χθές τό πρωΐ καί ΰ- φεσις τοΰ ψύχους. — "Ετσι έπαρηγορήθησαν οί <ρο βούμενοι τόν χειμώνα ή συγκε¬ κριμένως οί φοβηθέντες τόν εφε¬ τεινόν χειμώνα. —ΟΊ δποΐοι καί επίστευσαν είς γενικωτέραν—καί σταθερωτέ¬ ραν—βελτίωσιν τοΰ καιροΰ. —Ή προχθεσινή καί χθεσινή φωταγώγησις τής πόλεως έπ' εύ- καιρία των εύτυχών γάμων τοϋ Διαδόχου, έν συνδυασμώ μέ τόν σημαιοστολισμόν. — "Έδωκανάσυνήθη πανηγυρικήν δψιν καί έξυπηρέτησαν την κί¬ νησιν. —"Ητις εσημειώθη άπό τής Κυ· ριακής πυκνή είς τα κέντρα καί τάς όδούς. —Συνεχίζονται έντατικώς αί έ- παναρχίσασαι εργασίαι κατασκευ- ής των κρηπιδωμάτων. —Έκ παραλλήλου ό είς Μπεν τενάκι έγκατασταθείς έργολά- βος τιροβαίνει. έντός των ημε¬ ρών είς την κυρίως έναρξιν των έξωραιστικών έργων. —Αΐτινες θά έπεκταθοΰν ώς γνωστόν καθ" δλην την παραλια- κήν λεωφόρον Νόελ. —Άπό συμφώνου μέ την πα¬ ρατηρουμένην γενικήν δραστη- ριότητα είς τα 2ργα τής πόλε¬ ως, προχωροΰν ώς πληροφορού¬ μεθα μέ γοργόν ρυθμόν καί αί συμπληρωματικαι κατασκευάς τοΰ Άεροδρομίου Ηρακλείου. —Χθες ήργησαν τα δημοσία γραφεΐα. — Συμφώνως πρός τό πρόγραμ- μα έορτασμοΰ διά τούς Διαδοχι- κούς γάμους. — Είς τό κινηματοθέατρον Που λακάκη προβάλλεται ό Σέρλοκ Χόλμς £να φίλμ άπό τα μάλλον ένδιαφέροντα, άπό τα όμώνυμα συναρπαστικά £ργα τοΰ Κόναν Ντόυλ. έ Ρέπορτιρ ΠΩΛΕΙΤΑΙ ο'ικία είς κεντρικήν συνοικίαν, μέ 4 κύρια δωμάτια κουζίναν, αΰλήν, πηγάδι κ.λ. άντί 130.000 δραχμών. Πληροφορίαι, κουρείον κ. Ζ. Γαλυπιανάκη, όδός Καλοκαιρινοΰ (Πλατειά Στράτα. ΑΝΟΗΣΤΟΥΙΟΑΝ.ΧΥΪΡΑΙΟΥ ΤΑ ΑΝΩΤΕΡΑ ΟΛΩΝ ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ "ΑΡΟΤΡΟΝ,, ΑΠΛΑ ΚΑΙ ΣΥΝΘΕΤΑ Αφίχθησαν καί πωλοΰνται είς τό Κατά- στημα: ΕΥΑΓ. ΠΕΡΑΚΗ μ ηρώτον τιροσέ ίέν° ε,θίση ΚσΙ ό μέν ϊνΚιίΟος έστάθηδρθ . 6, ί: ήρώττ Ο ερρ ράδοξο τιρά ί λβίν< ΕΙ«έκε ρακαλώ τα « ούτό τό παιδί. __Ποιό. ηρώτησε πά —Διά την μικρο0λ( ς! δέν εΐπατε ΕΙλκριν ηννΡετε. ρ είσθε καί *νας τΐμιος βα μοθ Φανβ σάν κάι ρήθηκα. Τό νεάλήθεισ πώς πως έχει τα έλ είμεθα πώς έτιλήρωσ κα^ιάτά ίατρικά το νάλη άσθένεια'. Αλ πρέπει κανείς νά κ δ,η ίίμτιορεϊ Αυτή μάννα ουτε κύρη £ ανάθρίψα' Τέλος ■* οω ιό τισιδ». ΈμβοΙ>
  λίας μου. Άτιό λόγο
  μως εΐμαι ενας κα
  κά μου, ποθ βλέπί
  καί αύιή ιιολΰ τό
  6ί μας. ΕύχσριστοΓν
  δή μέσα είς τό σπΐι
  Ό ξένος έξηκολο
  λομίνος Ό θινορί
  —Μάθετε βη τ
  συγγνώμην άτιό τ.6ν
  άλλά κανιίς 6έν (
  £να άνθρωτιο ιιερασ
  ΠΡΟ
  ίΙΠΑΜΙΙ
  Ή βάσις τοΰ κλ«ν
  μ«τος ϊν» ή χ«λπ λ
  Ρ«5 «πεδείχθη ότι π >
  Ι1* λ»π«οματ«:
  «Έλ
  Α(Ρ'χ8πο«ν όλοι
  Ε. δ. «μπ
  κχρα
  Ν
  .
  ΚΩΝΣΤ
  ΑΔΕΛΦ
  ·............
  Κρασιά < Μοσχάτσ, Ρετσίνες εί Στου λιο ; ο»
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  3
  Τό μεγάλο έργον
  τού Βίκτωρος Ουγκώ.
  Οί Άθλιοι.
  200ον
  —Ό ξένος εξήγαγεν έκ τοϋ κόλπου τού καί
  ήρίθμησεν επί τής τραπέζης πέντε άργυρδ πεν-
  τάφραγκα.
  —Ποϋ είνε ή μικρή; εΐπε" πήγαινε νά μοΰ την
  φίρης.
  — Κατ' εκείνην την στιγμήν, ό Θεναρδιέρος
  προεχώρησεν είς τό μέσον τής αιθούσης λέγων.
  —Τό χρέος τοϋ κυρίου είνε £να φράγκο καΐ έ¬
  ξη σολδιά.
  —Πώς, £να φράγκο καί έξη σολδιά! ηρώτη¬
  σεν ή γυνή.
  —Βεβαία, απήντησεν ό Θεναρδιέρος μετά φλέγ-
  ματος, ενα φράγκο διά ιήν καμάρα καί έξη σολ¬
  διά διά τό φαγί. 'Όσο ί·ιά την μικρή, είνε
  χρεία νά όμιλήσω ολίγον μέ τόν κύριον. "Αφησέ
  μας διά μίαν στιγμήν.
  Ή Θεναρδιέρου κατελήφθη υπό τοΰ θάμβους
  τού έκ των άπροόπτων άστραπών τής περινοίας
  προξενουμένου συνήθως. Ησθάνθη ότι είς την σκη
  νην εισήλθεν ό πρωταγωνιστής, καΐ λοιπόν απήλ¬
  θεν αυτή άφωνος.
  "Αμα ώς έμεινεν ό Θεναρδιέρος μόνος μετά τοϋ
  ξένου, πρώτον προσέψερεν είς αυτόν καθέδραν
  ίνα καθίοη. Καί ό μέν ξένος έκάθισεν, ό δέ θε-
  ναρδιέρος έστάθη ορθιος καΐ τό τιρόσωπόν τού έ¬
  λαβε παράδοξον χαρακτήρα άγαθότητος καί άψε-
  λεΐας.
  —Ήθελα, σύθέντης μου είσθε-, νά σάς είπω.
  Πρέπει νά ξεύρετε, ότι έγώ αύτό τό παιδί τό λα-
  τρεύω.
  Ό ξένος προσήλωσεν επί τοϋ καπήλου τό
  βλέμμα τού.
  —Ποιό παιδί: ηρώτησε.
  Ό Θεναρδιέρος έξηκολοι'θησε λέγων— Είνε
  ίνα πσράδοξο πραγμα, αύβέντης μου είσθε,
  πώς κανείς λαμβάνει μερικαΐς ουμπάθειαις! Τί
  είνε έκεΐνα έκεΐ τα χρήματα! τιΑρετε, σάς πα-
  ρακαλώ τα πεντάφραγκά οος. Έγώ τό λατρεύω
  ούτό τό παιδί.
  —Ποιό; ηρώτησε πάλιν ό ξένος.
  —Διά την μικροΰλα σάς λέγω' διά την Τιτί¬
  κα μας! δέν εϊπατε θαρρώ πώς θέλετε νά μάς
  την πάρετε; Ειλικρινώς λοιπόν σάς λέγω, καθώς
  είσθε καί £νας τίμιος άνθρωπος, δέν θέλω αύτό
  τό πρδγμα" έμένα νά μοϋ λείψη αύτό τό παιδί,
  θά μοΰ φανή σάν κάτι μεγάλο πράγμα πώς έστ,ε-
  ρήθηκα. Τό έ'χω κοντά μου άπό τόσο μικρά. Εί¬
  νε άλήθεια πώς μάς έκόστισε πολλά χρήματα'
  πώς έ'χει τα έλαττώματά του' πώς πλούσιοι δέν
  είμεθα" πώς έπλήρωσα υπέρ τα τετρακόσια φράγ
  κα διά τα ίατρικά τού, δταν έ'πεσε σέ μιά με-
  γάλη άσθένεια! Άλλ' δμως χριστιανοί είμεθα"
  πρέπει κανείς νά κάμη καΐ διά την ψυχή τού
  δ,τι ειμπορεί. Αυτή ή μικροΰλα δέν έ'χει ουτε
  μάννα ουτε κύρη' είνε πεντάρφανο. Έγώ τό
  άνάθρεψα' Τέλος πάντων, έ'φθασα νά τό άγαπή-
  σω τό παιδί. Έμβαίνετε είς τό νόημα τής όμι-
  λίας μου. Άπό λόγους πολλά δέν γνωρίζω, δ¬
  μως εΐμαι ε"νας καλάς άνθρωπος. Καΐ ή γυναΐ-
  κά μου, ποΰ βλέπετε νά την παίρνη ό θυμός,
  καί αυτή πολύ τό άγαπα. Τό εχομεν ώσάν παι¬
  δί μας. Εύχαριστοθμσι νά τό άκούω νά κελαϊ-
  δή μέσα είς τό σπίτι.
  Ό ξένος εξηκολουθεί νά τόν παρατηρή προση-
  λωμένος. Ό Θεναρδιέρος προέβη λέγων.
  —Μάθετε δτι πολύ μου κακοφαίνεται" ζητώ
  συγγνώμην άπό τόν κύριον, μιοριάκις συγγνώμην,
  άλλά κανείς δέν δίδει τό παιδί τού ευκολα είς
  Ενα άνθρωπο περαστικόν.
  (συνεχίζεται)
  ΠΡΟΣΟΧΗ
  ΕΙΣ ΤΑ ΑΝΙλΣΜΑΤΑ ΣΑΣ
  Ή βάσις τού πλουσίου καί άφθόνου είσοδή-
  ματος είνε ή καλή λίπανσις. Καί έκ τής πεί-
  ρας απεδείχθη δτι ή καλυτέρα λίπανσις γίνεται
  μέ λιπάσματα:
  «Έλέφας»
  Αφίχθησαν ολοι οί τύποι των λιπασμάτων
  «ΕΛΕΦΑΣ» δι' άμπέλους, έλαίας, σιτηρά κ.λ.π.
  καί πωλοΰνται παρά τοίς:
  ΚίΙΝΣΤ. ΚΟΥΦΑΚΗ καί Εία
  ΑΔΕΛΦΟΙΣ ΜΠΟΥΡΝΕΛΟΥ
  ■ ■■■■■■■■■■■■■■■■■•■"«■■■«■"■■■■■■■ε^··Β«ββ·Ι
  Κρασιά άγνά, έκλεκτά,
  Μοσχάτσ, λευκσ, μαθρα
  Ρετσίνες έξαιρετικες, σουμες
  Στου ΜΠΕΤΞΙΝΑΚΗ
  Πλατεΐα Άρκαδίου (Σεϊτάν-Όγλβΰ)
  Πώλησις λιανική καί χονδρική.
  ■■■■■■■■■■■■ι
  ■■■■■«
  ΣτοΟ Μάρκου Ανδρεαδάκη
  ολ€ς οί νέες πλάκες γραμμοφωνα.
  Έγκυκλοπα ιδε ία
  ΑΓ έκείνους ποϋ δέλουν
  νά πλουτίζουν τάς γνώσεις των.
  ό δλα δι' δλους.
  (<=- ΟΙ ΒΑΝΔΑΛΟΙ ΟΙ ΤΕΡΜΙΤΑΙ ματίας έπιστρέφει άπό την Όλ- λανδίαν είς τάς όλλανδικά; Ίν-, Γ. Όσάκις, κατά τάς επιδρομάς των, άπομακρύνονται τής φωλε ά; των, έγκαθιστοΰν σωληνοειδεϊ; διάδρομον;, στηριζομένου; εις δένδρα ή εις τοίχο^ς οωματίων, εις βεράντες καί εις στοάς: Πάν- τοτε άποόλέπουν είς τό νά προφυ-' βιβλιοθήκη όλόκληρος! Κατά την λάσσωνται άπό τόν ήλιον. Τό άπουσίαν τού, οί τερμΐται έπέόρχ- πνεΰμα τοΰ σκότους κα'ι των ύ-' μόν κατά τή; βιβλιοθ,ήκης. Τό τϊογείων καθοδηγεΐ την στρατιάν. χαρτί των βιβλίων είνε κάμωμε- Ή τιμή έλαιοπυρήνης είς τόν γείτονα νομόν. Α ΤΊΟΣ Ν1ΚΟΔΑΟΣ Ίανουά- ριο; (άνταποκριτοΰ μας). — Ανα¬ φορικώς μέ την τιμήν τής έλαιο- οίας, οπουείνε έγκατεστημένος. ι π^Ψ' -δ λ>άΡΧ^ Λασηθίου
  γημ
  1ό ,ίραου, γιά νά περάση λιγο ή
  ώρα, θέλει κάτι νά διάβασις. Κά-
  νει νά τραβήςτ] ε*να βιβλίο, άλλά
  τότε καταρρέει είς κονιορχόν ή
  ββλή ! Κ η
  τών πολεμιστών καΐ των έργατών,
  έκ των οποίων συγκροτοΰνται τα
  στιφη των τερμιτων.
  Άν
  εις
  λον
  των συνάντησιν μεταλ-
  ώ; έμπόδιον, έπιχειροΰν νά
  τό Ιξουδετερώσουν. Συχνά δέ τό
  κατορθών^υν, διότι τό ϋγρον πού
  £κκρίν:υν, προκαλεϊ σκουριά. Έν
  πάση περιπτώσει είνε απολύτω;
  βέβαιον ότι τό ύγρόν πνύ έκκρί-
  νουν οί τερμΐται τρυπά τα κουτιά
  των κονσερβών. "Ετσι δέ άπό τίς
  τρύπες πού άνοίγουν, τα καταφέρ-
  νουν οί τερμΐται καί άφαιροϋν
  μέσα άπό τα κουτιά τό περιεχό¬
  μενον το)ν. Άκόμη κα'ι μποτίλι-
  ες κατορθώνουν καΐ άνοίγουν τα
  γιοίρχ αύτά εντομα. Ή λεία έπι-
  φάνεια των φιαλών δέν τού; έμπο-
  δίζει την άναρρίχησιν. Χάρις
  εί; μίαν χημικήν ενέργειαν ν.α-
  θιστοϋν την επιφάνειαν άνώμα-
  λον, καΐ £τσι κατορθώνουν καΐ
  άναρριχώνται έπ' αυτής. Άνεβαί
  νούν, φθάνουν είς τό στόμιον,
  χρί^ο^Ί τόν φελλό, καΐ αν αί φι-
  άλαι δέν είνε τοποθετημέναι όρ-
  θιαι, χύνουν το δγρόν πού περιέ-
  Χ°υν:
  Είνε άπίστευτοι αί
  φαί πού προκαλοΰν
  αύτοι ράνδαλοι τοΰ
  καταστρο-
  οί φοβεροί
  κόσμου των
  έντόμων. Ί'ποθέσατε 2τι έ'νας κτη-
  νόν άπό την πολύτιμον θυσίαν
  τοΰ ξύλου, την κυτταρίνην. Δέν
  άφίνουν λοιπόν ίνα οί τερμΐται
  εις τα βιβλία. Τα εχουν φάγει
  ίλα! ΆπομένΒΐ μόνον τό σύνη¬
  θες ΐχνος τή; φοβερά; των 3ι-
  αθέσεω;: Τα λεπτότατον εξωτερι¬
  κόν περίβλημα, πού καταρρέει
  εί; σποδόν, μόλις κανεΐ; κάνη
  πώ; το έγγίζει. Πόσε; φορέ; εί;
  τα; Ίνδίας, καΐ γενικώ; εί; τούς
  Τροπικού;, δέν καταστρέφεται
  τό προ'ιόν πολλών έτών έργασία;,
  προσπαθειών καΐ οίκονομιών των
  άνθρώπων, άπό τα φοβερά αύτά
  εντομα! Κουρασμένο; γυρίζει ά;
  ποΰμε 2να; Εύρωπαΐος κτηματί-
  ας τό βράου σπίτι τού. Κάνει
  νά καθίση εί; την καρέκλα: Ή
  καρέκλα καταρρέει καΐ γίνεται
  σκόνη. Καθώ; πέφτει, αυτομά¬
  τως, κάνει ό άνθρωπο; νά πιαστή
  άπό τό τραπέζι: Καΐ τό τραπέζι,
  τό ϊδιο, σωριάζεται εί; σκόνη!
  Έν τή άλλοφροσύνη τού πιάνεται
  άπό μιά δοκόν τή; δροψΎΐ^ τή;
  ξυλίνη; οικίας τού. Ή οίκία κα¬
  ταρρέει όλόκληρος, μεταβάλλεται
  καί αυτή εί; κονιορτον. Άπλούστα
  τα: Πέρασαν οί τερμΐται καΐ υ-
  πενόμευσαν τα πάντα... Όπου
  περνοΰν τα φοβερά αύτά εντομα,
  κ. Φλωρίδης προέβη εί; άνα-
  κοινώσεις, έχουσα; περίπου ώ; έ-
  I
  Είναι γνωστόν είς δλιυς 8τι
  εφέτο; έξαιρετικώς, ή παραγωγή
  τοΰ ελαίου εί; τόν νομόν Λαση¬
  θίου έμεινεν οπίσω. Πρό; καθορι¬
  σμόν τής διατίμησεως τή; πυρή-
  νη; πρέπει νά προηγηθή δειγμα-
  τοληψία κα'ι μετ' αυτήν ανάλυσις
  τοΰ Κρατικοΰ Χημείου πρός οια-
  πίστωσιν τή; περιεκτικότητος τοΰ
  ελαίου αυτή;.
  Την περΐ δειγματοληψίας δια¬
  ταγήν τοΰ υπουργείου Γεωργίας
  την ελάβομεν εγκαίρως, έθεωρή-
  σαμεν δμως—-κα1. έξακολουθοΰμεν
  νά θεωρούμεν -ότι δέν μας επε¬
  τρέπετο νά λάβωμεν δείγματα
  πυρήνη; άπό χώρους ελαια;.
  Διά τόν λόγον τούτον την δειγ-
  ,τοληψίαν την έκάμαμεν πρό
  μηνός περίπου, πολύ έπιμεμελη-
  μένην. Τα δείγματα απεστάλησαν
  είς το Χημεΐον Ηρακλείου, οπό¬
  θεν καΐ πρό δεκαημέρου ελάβο¬
  μεν τα πορίσματα των άναλύσεων,
  τα όποΐα καί άμέσω; άπεστείλα
  οεν απομενει τιποτε.
  !■ ■■■■■■>·■■■■>■■■■■■■■■■■■
  "31
  'Ό,τι νέον είς;
  ΚΟΣΜΗΜΑΤΑ
  ΩΡΟΛΟΓΙΑ
  ΚΡΥΣΤΑΛΛΑ
  ΚΟΜΗΌΊΈΧΝΗΜΑΤΑ.
  Είδικότης είς κοσμήματα, έκ πλατί-
  νης Έλληνικής Τέχνης, ειδή έκκλησια-
  στικά καί έπιτρα'ΐτέζια, θά τα εΰρητε είς
  ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑΣ ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ
  ΕΙΣ ΤΟ ΧΡΥΣΟΧΟΕΙΟΝ:
  Ανδρ. Βλάσση
  Όδός "Ιδής
  Νέαι παρκλαβκί, νέα σχέδια
  Στυλογράφων ΡΑΡΚΕΡ
  'Αποκλειστική 'Αντιπροσωπεία.
  «■■■■■■■■■■■■■■■■■■»■!
  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ
  Ό Δικηγόρος Αθηνών κ. Νικόλαος Κων. Στε-
  φανΐδηι:, (Γραφείον όδός Βαλο-
  ωρήτου 6 Αθήνας) άσχολούμενος είς δικαστικάς,
  διοικητικάς, καί ΰποθέσεις "Αμερικής καΐ έξωτερι-
  κοΰ μας παρακαλεΐ νά άνακοινώσωμεν, δτι ουδε¬
  μίαν σχέσιν έ'χει μέ τόν Νικόλαον Γ. Στεφανίδην
  (Στοα Φέξη Αθήναι) μή δικηγόρον καί ασχολούμε¬
  νον μέ ύποθέσεις συντάξεων.
  Οί έχοντες ΰποθέσεις έξωτερικοΰ—Αμερικής δύ¬
  ναται ν'άπευθύνωνται είς τό δικηγορικόν γραφείον
  των κ.κ. Νικ. καί "Ιω. Κρασαδάκη μεθ' ών ό κ.Νικ.
  Στεφανίδης συνεργάζεται.
  ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ^ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
  ΥΠΟ ΚΑΤΑΣΤΗ Μ Α ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
  Δέχεται Καταθέσεις:
  ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟΥ πρός 3 3 ) 4 ©)©
  μέχρι δραχμών 125.000.—
  ΠΡΟΟΕ^ΜΙΑΣ ! ύα* τθύζ Χ«λλ'τέΡβι>5 £Ρβ««
  Ό τοκος ύΛθλογίζεται άπό τής επομένης της κατα-
  θέσεως. "Άπασαι αί καταθέσεις είναι έξ όλοκλήρβυ ηγ¬
  γυημέναι υπο τβώ Κράτβυς καΐ άπηλλαγμέναι τβλών χαρ-
  τοαήιιου.
  ΕΕΥΠΗΡΕΤΗΣΙΣ ΤΑΧΙΪΤΗ
  ^■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ΐε|β
  μέν πρός τό υπουργείον Γεωργίας
  ίνα τουτο Ιν γνώσει καί των
  λοιπών συντελεστών (τιμής έςω-
  τερι/οΰ, βιομηχανοποιήσεως κτλ.)
  προβή είς καθορισμόν τής διατί¬
  μησεως τή; πυρήνης, διά τόν
  νομόν μας.
  Προχθές έζητήααμεν 8πω; τη¬
  λεγραφικώς κοινοποιηθή ήμΤν ή
  τιμή ίνα τό ταχύτερον καθορι¬
  σθή καί έν τφ νομώ διατί-
  μησις πρός άρσιν των παραπόνων
  των παραγο)γών.
  Ηδυνάμεθα έπαναλαμ^άνω νά
  καθορίσωμεν διατίμησι,ν πρό μη¬
  νός, τό τοιούτον δμως θά ήτο
  είς βάρος των παραγωγήν διότι ή
  δειγματοληψία άπό δωρον καρπόν
  θά έσημείωνε περιεκτικότητα ελα¬
  χίστην βάσει τής οποίας θά καθω-
  ρίζετο τιμή πυρήνης δι" δλην
  την παραγωγήν άσύμφορος διά
  τούς αγρότας.
  Περαιτέρω ό κ. Κομάργτις α¬
  νεκοίνωσεν δτι μόλις ληφθή α¬
  πάντησις τοΰ 6πουργε£ου Γεωρ¬
  γίας έν σχέσει μέ τόν καθορι¬
  σμόν τής τιμής τή; έλαιοπυρή¬
  νης, θά κοινοποιηθή ταύτην τηλε¬
  γραφικώς πρός τάς κοινότητος καΐ
  λοιπού; ενδιαφερομένους.
  ΔΙΑΚΗΡΥΞΙΣ ι
  ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ
  Έκτίθεται είς μυστικήν μει¬
  οδοτικήν δημοπρασίαν δι" έν-
  σφραγίστων τιροσψορών ή
  προμήθεια είς την Επιτροπήν
  Εκμεταλλεύσεως Ηλεκτρικόν
  Έγκαταστάσεων Ηρακλείου
  διαφόρων ηλεκτρικόν είδών.
  Ή δημοπρασία θέλει λάβει
  χώραν την 24ην τοΰ μηνός Ί-
  ανουαρίου 1938 ημέραν Δευ¬
  τέραν καί ώραν 11 — 12 π. μ.
  έν τώ Δημαρχιακώ καταστή¬
  ματι καί ενώπιον τής Έπιτρο-
  πής Εκμεταλλεύσεως.
  Οί δροι συγγραφής υποχρε¬
  ώσεων εισί κατατεθειμένοι είς
  τα γραφεΐα τής Εκμεταλλεύ¬
  σεως των Ήλεκτρικών Έγκα-
  τσστάσεων Ηρακλείου οπό¬
  θεν οί βουλόμενοι δύνανται
  νά λάβωσι γνώσιν.
  Έν Ηρακλείω τή 7γ) Ίανου-
  αρίου 1938.
  Ό Πρόεδρος τής Έπιτρο·
  πής Εκμεταλλεύσεως.
  Μηνάς Γεωργιάδης
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΙΣ
  Προκηρύσσεται μειοδοτική δη¬
  μοπρασία διά την κατασκευήν
  μιας πλακός έκ μπετον άρμέ τής
  εκκλησίας Άγίου Ίο)άννου Κα-
  μάρια τής Ένορίας Λιλιανοΰ
  Πεδιάδος την ."ίϋην τοΰ μηνός
  Ίανουαρίου καί ώραν 12τ/ν π. μ.
  οί δροι εισίν κατατεθειμένοι είς
  τή γραφεΐα της Ένορίας καΐ οί
  βουλόμενοι νά πλειοδοτήσωσι δύ¬
  νανται νά λάβωσιν γνώσιν.
  Έκ τοΰ Γραφείου Ένορίας Λι¬
  λιανοΰ.
  Οί Ίίνοριακοί Έπίτροποι
  Έμμ. Κ. Σαββάκης
  ■ ■·■■■
  ό Δερματολόγος
  Άφροδισιολογος
  ' Ι κ τ ρ ό ς
  Α. Χ. ΜΑΡΚΟΔΗΜΗΤΡΑΚΗΣ
  Επανελθών εκ τοΰ Έπι-
  στημονικοΰ ταξειδίου τού.
  Δέχεται 9 -1π. μ. 4—7 μ. μ.
  ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΝ ΓΡΑΦΕΙΟΝ
  Έμμ. Ι. Λουλακάκη
  Άκαδημίας 70 Αθηναι
  Τηλέφωνον 31411
  ■Μ ιε α η β β β β ■ β ■ β β β ■ μ α β α**·
  Ιαβεδισ!
  : :
  ■ Νέαι παραλαβαί. ■
  2 Νέα ύφάσματα. 5
  ■ Νέοι μοδέρνοι χρωμα- ■
  ■ τισμοί.
  ΑΙ τιμαί μας είνε αί 5
  ■ καλύτεραι. ■
  : :
  : Α Β Ε ΔΙ ΣΙ Λ Ν:
  ■ Όδός Άγίου Μην*. 2
  —Ή όδοποιΐα Κρήτης.
  Κα8' ά πληροφορούμεθα έκ Χα¬
  νίων τό υπουργείον Σογκβινωνί-
  ας ώι' έγγράφου τού πρός την Γε¬
  νικήν Διοίκησιν Κρήτης γνωρίζει
  ότι διά την περίοδον 1938—1939
  χορηγεϊ πίστωσιν δρ. 10.000.000
  διά την ουντηρησιν των έθνικών
  όδών τής νήβου. Κατά την εκ¬
  τέλεσιν των έργων, τό υπουργεί¬
  ον ΰποδεικνΰει άπω; προτιμων-
  ται αί έχουσα» την μεγαλυτέραν
  κυκλοφορίαν οδοί.
  —Οί άποροι μαθηταί 'Αγ.
  Νικολάου.
  Την παρελθούσαν Κυριακήν ή
  επί τούτω συσταθεΐσα έπιτροπίι
  υπό την προεδρίαν τής κ. Φλω-
  ρίδη. διένειμε έκ των ^γραφείων
  τής Νβμαρχίας Αγ. Νικολάου
  ειδή ρουχισμοΰ είς όγδοήκοντ*
  απόρους μαθητάς καΐ μαθητρίοςς
  των αϋτ'όθι Δημοτ. Σχολείων.
  —Εΰχαί τού Οικουμενικού
  Πατριαρχείου.
  Ή Α. 6. Π. ό θίκουμενικό;
  Πατριάρχπς κ. Βενιαμίν απαν¬
  τών είς εΰχετήριβνέπί τώ νέω έ-
  τέι τηλεγράφημοτ τού Μητρβπο-
  λίτβυ Κρήτης κ. Τιμοθέου, άν-
  τεύχεται είς αυτόν καΐ τόν Κρη¬
  τικόν λαόν: μεστόν τής εΰλογίας
  τού θεοΰ τόν άνατείλαντα ένι-
  —Φιλάνθρωποι δωρεαι.
  Είς τό προσωπικόν καΐ τα ορ-
  φανά τβΰ ενταύθα Έθνικοΰ Όρ-
  φανοτροφείου ίι κ. Μαρία Καλο-
  καιρινοϋ καί κ. Χρυσή Κατεχά-
  κη διένειμαν διάφορα δώρα καί
  γλυκά κατά την ημέραν των θε-
  οφανείων.
  —Εί; τό Πτωχβκομεΐβν Ηρα¬
  κλείου 6 κ. Άριοτβτέλη; Γραμ-
  ματικάκη; κατέθεσε δρχ. 500
  πρός παροχήν φαγητβθ είς μνή¬
  μην τοΰ μακαρίτου θείου τού
  Γεωργίου βορεάδου.
  —Ή προεξοφλήση των συν¬
  τάξεων.
  Τό Διοικητικόν Συμβούλιον
  τού Τοτμείου ΙΈφέδρων Πολεμι-
  στών Ν. Χανίων ενέκρινε την αύ¬
  ξησιν τού διά την προεξόφλησιν
  των στρατιωτικών συντάξεων διοι-
  τεθέντος ποσοΰ, άπό 200.000 είς
  +00.000.
  —"Αδικος επίθεσις.
  Προχθές είς ΧανίαβΈμμ. Μθί-
  νουσάκης ήνίοχος επετέθη εναν¬
  τίον τού Έμμ. Κατοιφαράκη, 8-
  ξωθι τής άγοράς, λόγω προηγου¬
  μένην άφορμών καί τόν ετραυ¬
  μάτισεν είς τώ πρόσωπον.
  — Έκκλησιαστικά.
  Αδεία τού Σεβ. Μητροπολίται»
  Κρήτης κ. κ. Τιμοθέου καί πρός
  διευκόλυνσιν των χριστιανών Η¬
  ρακλείου, ή Ένοριακή Επιτρο¬
  πεία τού Μητρβπολιτικβϋ Ναού
  Άγίου Μηνά, καθιεροϊ έν τώ
  Μητροηολιτω Ναφ Άγίου Μπνά
  την τέλεσιν καί δευτέρας λει-
  τβυργίας άπό τής προσεχούς Κυ-
  ριακής 16ης τρέχοντος. Α'. Λβι-
  τβυργία: "θρθρος ωρα 7 π. μ. Α¬
  πόλυσις 9.45'. Β'. λειτουργία ώρ«
  10 έως 11.
  ΕΝΟ1ΚΙΑΖΕΊΆΙ μικρά οίκία
  όδός Πεδιάδος (Τρείς Καμάρες).
  Πληροφορίαι Ντορέ.
  Ο ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ παντοπωλών
  Ηρακλείου αριθμών άνω των 400
  μελών ζητεί προσφοράς έμπορευ-
  μάτων τα όποΐα θά οιανείμη εί;
  τα μέλη τού.
  (Έκ τοΰ γραφβίου τοθ Συν
  θμου).
  Α
  Ι
  Ηράκλειον— Κρήτης
  Γρσφεΐα έναντι Παλ. Νομαρχίσς
  ΜΕΓΑΛΟΠΡΕΠΩΣ ΚΑΙ ΕΝ ΣΥΡΡΟΗ
  ΕΚΑΤΟΝΤΑΔΟΝ ΧΙΛΙΑΔΟΝ ΛΑΟΥ
  ΕΤΕΛΕΣΘΗΣΑΝ ΟΙ ΓΑΜΟ
  ΤΟΥ ΔΙΑΙΟΧΟΪ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΡΙΓΚΗΠΙΣΣΗ
  ΤΟΥ ΑΝΝΟΟΕΡίΥ ΦΡΕΙΑΕΡΙΚΗΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 1Ο Ίανουαρίου (τού άν
  ταποκριτού μας).— Οί χθεσινοί γάμο
  τού Αιαδόχου πρίγκηποςΐΐαύλου μετά
  τής πριγκ-ηπίσσης τοΰ Άννοβέρου Φρε
  οερίκης, απετέλεσαν διά την πρωτεύου
  παν γεγονός άφαντάστου μεγαλοπρε
  πείας.
  Την όλην τελετήν των γάμων πά
  ρηκολούθησαν χιλιάδες λαοΰ πάσης τα
  ξεως καί έξ όλης τής Ελλάδος. Γεν
  κώς ή έν τή πρωτευούοη πρωτοφανής
  κίνησις καί συρροή κόσμου παρατηρη
  θεϊσα άπό τής παραμονής των γάμων
  εκορυφώθη κατά την Κυριακήν, διετη
  ρήθη δέ καί
  μερον.
  καθ* όλην την ημέραν σή·
  ΟΙ ΝΕΟΝΥΜΦΟΙ ΑΝΑΧΟΡΟΥΝ
  ΕΝΤΟΣ ΟΛΙΓΟΝ ΗΜΕΡΟΝ ΕΙΣ ΑΥΣΤΡΙΑΝ
  Υ ΟΑ ΟΑΡΑΜΕΙΝΟΥΝ ΕΠΙ ΜΗΝΑ
  ΑΘΗΝΑΙ 10 Ίανουαρίου (τού ά
  ταποκριτοΰ μας). — Έξ επισήμου πή
  γής έβεβαιώθη ή πληροφορία ότι οί
  νεόνυμφοι πρίγ/ηψ ΐϊαΰλος καί πριγ
  κήπισσα Φρειδερίκη θά άναχωρήσου
  είς Λύστρίαν καί πιθανώτατα είς τό
  αύτόθι κέντρον των χειμερινών σπόρ
  Ρίϊζεν Γκεμπίργκε.
  Οί νεόνυμφοι θά παραμείνουν έ
  κεϊ επί μήνα έπιστρέφοντος είτα είς Ά
  Οήνας.
  Ο ΑΙΑ&ΟΧΟΣ ΤΗΣ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ
  ΚΑΤΕΘΕΣΕ ΣΤΕΦΑΝΟΝ
  ΕΙΣ ΤΟ ΜΝΗΜΕΙΟΝ ΤΟΥ ΑΓΝΩΣΤΟΥ
  ΑΘΗΝΑΙ 1Ο Ίανουαρίου (τού ά
  ταποκριτοΰ μας). — Σήμερον έν επι
  σήμω τελετή ό Διάδοχος τής Ρουμα
  νίας μέγας βοεβόδας Μιχαήλ κατέθε
  σε στέφανον είς τό μνημείον τοΰ Ά
  γνώστου Στρατιώτου.
  Τα παριστάμενα κατά την κατάθε
  σιν τοΰ στεφάνου πλήθη λαοΰ έπευφή
  μησαν τόν Διάδοχον καί τοΰς έπισή
  μους.
  ΟΙ
  ΟΙ ΕΟΝΙΚΟΙ ΑΜΥΝΟΝΤΛΙ ΚΡΑΤΕΡΟΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 1Ο Ίανουαρίου (τοΰ
  ανταποκριτοΰ μας).— Τηλεγραφήματα
  έκ Παρισίων άναφέρουν ότιείς τό μέτω
  πον τοΰ Τερουέλ έξεδηλώθησαν χθές
  καί σήμερον σφοδραί έπιθέσεις των κυ
  βερνητικών. Κατά τάς έκ Σαλαμάν
  κάς πληροφορίας τάς έπιθέσεις ταύτας
  άπέκρουσαν τα έθνικά στρατεύματα, τα
  όποΐα, ώς τονίζεται κρατοΰν τάς θε
  αυτών είς όλην την Άραγώνα.
  ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ Η ΤΡΙΜΕΡΗΣ
  ΔΙΑΣΚΕΨΙΣ ΤΗΣ ΒΟΥΑΑΠΕΣΤΗΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 1Ο Ίανουαρίου (τού
  ανταποκριτοΰ μας).— Σήμερον άρχί-
  ζουν είς Βουδαπέστην αί εργασίαι τής
  τ ριμεροΰς διασκέψεως. Εις την διά¬
  σκεψιν αντιπροσωπείαι ώς γνωστόν την
  Ιταλίαν ό ύπουργός των Εξωτερι¬
  κών κόμης Υαιάνο.
  Κατά τάς έκ Βουδαπέατης πλη-
  ροφορίας ή διάσκεψις ώς εδήλωσεν χθές
  ο ύπουργός των Εξωτερικών τής Ον>γ
  γαρίας κ. ντέ Κάνυα, Οά περιορισθή
  αποκλειστικώς είς ζητήματα ένδιαφέ»
  ροντα στενώς καί έπ' άμοιβαιότητι τα
  συμφέροντα τής Ιταλίας, Αυστρίας
  κ«ί Ουγγαρίας.
  ΣΥΝΕΧΙΖΟΝΤΑΙΈνΤΟΤΕ
  ΑΙ ΜΑΧΑΙ ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΠΩ ΑΝΑΤΟΛΗΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 1Ο Ίανουαρίου (τού
  ανταποκριτοΰ μας)— 'Εσπερινά τηλε¬
  γραφήματα εκ τής "Απω Ανατολάς ά
  ναφέρουν ότι καθ' όλην την Κίναν
  συνεχίζονται σκληραί μαχαι μεταξϋ
  Κινέζων καί Ίαπώνων.
  Κατά τάς αύτάς πληροφορίας οί Ί-
  άπωνες δέν εσημείωσαν επί τοΰ πα¬
  ρόντος άΕίας λόγου επιτυχίας πλήν άε
  ροπορικών τίνων έπιδρομών εναντίον
  βάσεων τίνων των Κινέζων καί μερι-
  κων πόλεων.
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  Ή τέλεσις των πριγκηπικών γάμων.
  Ή διαδρομή τής πομττής και ή τελετή.
  Πρωία Τρίτης
  10 Ίανουαρίου 1938
  ΑΘΗΝΑΙ 10 Ίανουαρίου.—
  Συμφώνως πρός τό εκδοθέν
  υπό τοΟ Αύλαρχείου πρόγραμ-
  μα ή έναρξις τής τελετής των
  γάμων τοΰ Διαδόχου Παϋλου
  μετά τής πριγκηπίσσης Φρει-
  δερίκης εσημειώθη διά πέντε
  κανονιοβολισμών ριφθέντων
  την 8ην πρωϊνήν. Την 8.30' έ¬
  παυσε ή ελευθέρα έπικοινω-
  νΐα τού κόσμου.
  Ή προσέλευσις των
  μων είς τόν
  ναόν εγένετο
  έπισή-
  Μητροπολιτικόν
  την 9.45' πρωϊ¬
  νήν Πρό ταύτης συνετελέσθη
  ή στρατιωτική παράταξις. Ταύ
  τοχρόνως έγινεν ή έκκίνησις
  τής έξ 20 αύτοκινήτων καί τής
  τελετικής άμάξης, Βασιλι-
  κής πομπής, έκ των Άνσκτό-
  ρων διά την Μητρόπολιν. Ή
  πομπή διήλθεν διά των όδών
  Ήρώδου Άττικοΰ, Βασιλίσ-
  σης Σοφίας, Γεωργίου Α', Πλα
  τείας Συντάγματος, Έρμοΰ
  καί Εύαγγελιστρίας. Ή έκκί¬
  νησις ανηγγέλθη δι' εϊκοσι
  καί ενός κανονιοβολισμών.
  Περί ώραν 11 π. μ. περίπου
  εκατόν καί είς κανονιοβολι-
  σμός άνήγγειλαν την τέλεσιν
  των γάμων. Την άναγγελίαν
  επηκολούθησε γενική κωδωνο-
  κρουσία των ναών τής πρω
  τευούσης. Είς τόν Πειραια τό
  πυροβολεΐον τού λιμένος καί
  τα πολεμικά πλοΐα, έχαιρέτη
  σαν την τέλεσιν των γάμων
  δι' είκοσιν καί ενός κανονιο
  βολισμών. Μετά τούς γάμους
  οί νεόνυμφοι κατηυθύνθησαν
  είς τα Άνάκτορα διά τής ίδί
  άς τελετικής άμάξης διά των
  όδών Εύαγγελιστρίας, Έρμοΰ,
  Πλατείας Συντάγματος, Στα
  δίου, Πανεπιστημ'ου, Βασιλίσ-
  σης Σοφίας καί Ήρώδου τού
  Άττικοΰ, όλόκληρος δέ ή λοι
  πή πομπή ηκολούθησε, κατά
  την αυτήν ώς καί προηγουμέ¬
  νως διαδρομήν.
  Σημειωτέον δτι ό κατά τό
  προτεσταντικόν δόγμα γάμος
  εγένετο είς τό παρεκκλήσιον
  των Άνακτόρων έν ιδιαιτέρα
  ίεροτελεστία.
  Τα έκτελεστέα έργα έξυγιάνσεως
  διά την καταπολέμησιν των έπιδημιών.
  Δι' έγγράφου τού πρός τό
  υπουργείον Ύγιεινής ό νομί-
  ατρος Ηρακλείου κ. Γ. Νικο¬
  λακάκης γνωρίζει είς εκτέλε¬
  σιν σχετικής διαταγής, δτι
  πλείσται κοινότητες τοθ νο-
  μοϋ μας έχουσιν ανάγκην εκ¬
  τελέσεως έξυγιαντικών καί
  άρδευτικών έργων ώς διεπί-
  στωσεν έξ έπιτοπίου μεταβά-
  σεώς τού. Διά τής εκτελέσε¬
  ως των έργων τούτων θά κα¬
  τορθωθή νά περισταλώσι ση¬
  μαντικώς αί έμφανιζόμεναι
  κατά καιρούς έπιδημίαι καί Ι¬
  δίως ή έλονοσία.
  Ό κ. Νομίατρος επισκεφθείς
  ήδη τάς κοινότητος Άγίων
  Δέκα, Άρκαλοχωρίο'υ, Αύγε-
  νικής, Βενεράτου, Βιάννου,
  Βουτών, Ζαρού, "Ινι, Καβρο-
  χωρίου, Κουνάβων, Μοιρών,
  Μοχοΰ, Έπισκοπής, Τυμπακί-
  ου, Κασάνων, Φόδελε καί
  Βόρρων συνεκέντρωσε τα κα¬
  τωτέρω στοιχεΐα τα όποΐα καί
  περιέχονται είς τό υποβληθέν
  είς τό υπουργείον έγγραφον
  τού.
  Οΰτω διά την κοινότητα Ά¬
  γίων Δέκα προτείνει την κα¬
  τασκευήν έργων βελτιώσεως
  τοΰ ΰπάρχοντος συστήματος
  υδρεύσεως
  τής πηγής
  και
  άπό
  προστασίας
  εξωτερικών
  μολύνσεων ύπολογίζων την δ-
  λην δαπάνην είς 7Ο.ΟΟΟ δρ.
  έξ ών τό ήμισυ δύναται νά δι¬
  αθέση ή κοινότης. Αί κοινό¬
  τητες Άρκαλοχωρίου καί Μοι¬
  ρών έχουσιν ανάγκην εκτελέ¬
  σεως έργων άποχετεύσεως,
  κοινοχρήστων αποχωρητηρί¬
  ων, σφαγείων καί ύποστέγων.
  Αί δαπάναι των έργων τού¬
  των ύπολογίζονται είς 200
  ΟΟΟ δραχ., δια την κοινότητα
  Άρκαλοχωρίου καί 3ΟΟ.ΟΟΟ
  δια την κοινότητα Μοιρών.
  Αμφότεραι αί κοινότητες δύ¬
  νανται νά άναλάβουν πλέον
  των 2)3 τής δαπάνης. Αί κοι¬
  νότητες Αύγενικτ)ς, Βενερά¬
  του, "Ινι καί Κουνάβων έχουν
  ωσαύτως ανάγκην βελτιώσε¬
  ως τού συστήματος υδρεύσε¬
  ως καί κατασκευής έργων ά¬
  ποχετεύσεως. Δι' εκάστην των
  κοινοτήτων τούτων προβλέπε-
  ται δαπάνη έξ 100.000 δρ. έξ
  ών τό 1)3 δύνανται νά διαθέ-
  σουν αυται είς μετρητά καί
  διά προσωπικής εργασίας των
  κατοίκων.
  Δι' εκάστην των κοινοτήτων
  Βιάννου, Ζαρού, ΜοχοΟ 'Ε-
  πισκοπής καί Κασάνων, εχου¬
  σών ανάγκην κατασκευής έρ¬
  γων άποχετεύσεως, βελτιώσε-
  ως τής υδρεύσεως καί άποξη-
  ράνσεως έλωδών έκτάσεων,
  προτείνεται ή χορήγησις άνά
  15Ο.ΟΟΟ δρ. έξ ών τά 2)3 δύ
  νανται νά διαθέσουν αί δύο
  πρώται κοινότητες καί τό 1)2
  αί δύο τελευταίαι.
  Διά την εκτέλεσιν άρδευτι¬
  κών έργων είς την κοινότητα
  Βουτών ύπολογΐζεται δτι θά
  άπαιτηθή δαπάνη έξ 1.000 000
  δρ., την οποίαν καί δύναται
  νά διαθέση έξ ίδίων της ή κοι¬
  νότης. ΈπΙσης διά την κοινό¬
  τητα Καβροχωρίου ύπολογίζε-
  ται δαπάνη διά την κατα¬
  σκευήν έργων άποχετεύσεως
  των υδάτων, άποξηράνσεως
  των έλωδών έκτάσεων καί κα¬
  τασκευήν προτύπων οίκιών είς
  τάς οποίας νά καθίσταται ά-
  δύνατος ή διείσδυσις κωνώ-
  πων, άνερχομένη είς 5ΟΟ.ΟΟΟ
  δρ. Τό 1)3 τής δλης δαπάνης
  δύναται νά αναλάβη ή κοινό¬
  της.
  Ό κ. Νομίατρος θά επισκε¬
  φθή αργότερον τάς υπολοί¬
  πους έλογενεΐς περιφερείας
  τοϋ νομοΰ ώς καί τάς κοινό¬
  τητος τάς εχούσας ανάγκην
  κατασκευής έξυγιαντικών έρ¬
  γων προκειμένου νά εισηγηθή
  ΟΡΟΥΣΒΕΛΤ ΕΠΑΝΕΛΑΒΕ
  ΟΤΙ Η ΑΜΕΡΙΚΗ ΠΡΟΤΙΟΕΤΑΙ
  ΝΑΤΕΡΜΑΤΙΣΗ ΣΥΝΤΟΜΩΣ
  ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΡΧΙΑΝ ΤΩΝ "ΠΡΟΝΟΜΙΟΥΧΟΝ,,
  ΔΥΝΑΜΕΟΝ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ
  ΑΘΗΝΑΙ 1Ο Ίανουαρίου (τού άν
  ταποκριτοΰ μας).— Έκ Νέας Υόρκης
  αγγέλλεται σήμερον ότι είς νέας Βη·
  λώσεις αυτού ό πρόεδρος των Ήνω-
  μένων Πολιτειών κ. Ροΰσβελτ έπανέ-
  λα@ε την βεβαίωσιν ότι ή Άμερική α¬
  πεφάσισε νά τερματίση την κυριαρχίαν
  των «προνομιούχον» κρατών.
  Αί δηλώσεις αυται τοΰ Ροΰσβελτ
  προεκάλεσαν ζωηράν εντύπωσιν είς τούς
  διεθνεΐς κύκλους, παρ' ών έκφράζεται
  ή πεποίθησις ότι" ή Άμερική οέν προ
  τίθεται νά παραμείνη μέχρι τέλους ά-
  :- ί-.-_.'------- ένδιαφέροντα ζω
  τής παγκοσμίου
  παθής είς ζητήματα
  τικώς την διατήρησιν
  είρήνης.
  καί δι' αύτάς
  ενίσχυσιν.
  την κρατικήν
  Η ΣΥΜΙΪ1ΕΤ0ΧΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
  ΕΙΣ ΤΑΣ ΕΟΡΤΑΣ ΤΩΝ ΓΑΙΪ1ΩΝ
  Είς την τελεσθείσαν προχθές
  πρωτοβουλία τοΰ Δήμου Ηρακλεί¬
  ου δοξολογίαν, επί τή τελέσει των
  γάμων τοΰ πρίγκηπος Διαδόχου
  Παύλου μετά τής πριγκηπίσσης
  Φρειδερίκης παρέστησαν αΕ αρ¬
  χαί τής πόλεως καί πλήθη κό¬
  σμου. Μετά την δοξολογίαν επη¬
  κολούθησε στρατιωτική παρέλα¬
  σις καί είτα δεξίωσις είς τόν
  Δήμον. Τό άπόγευμα εγένετο έ-
  πίσης δεξίωσις εϊς την Λέσχην
  Προσκόπων καθ' ήν ανέπτυξεν
  έν όλίγοις την σημασίαν τής ορ¬
  γανωθείσης εορτής άπά έθνικής
  απόψεως ό περιφερειακός Ιφορος
  Ιροσκόπων Ηρακλείου κ. Στ. Κα¬
  τεχάκης. Μετά την δεξίωσιν οί
  έπίσημοι μετέβησαν είς τάν Δη¬
  μοτικόν κήπον είς την είσοδον τοΰ
  δποίου έφυτεύθησαν υπό των προ¬
  σκόπων δύο μακρόβια δενδρα εις
  ανάμνησιν των πριγκηπικών γά¬
  μων. Την εσπέραν αί προσκοπικαί
  μάδες διωργάνωσαν λαμπαδηφο-
  'ίαν. Πρός την Α. Μ. τόν Βασι-
  λέα καί τό Διαδοχικόν ζεΰγος
  απεστάλησαν ακολούθως ουγχαρη-
  τήρια καί εύχετήρια τηλεγρα-
  >ήματα Συγχαρητήριον τηλεγρά-
  ρημα απεστάλη ωσαύτως υπό τής
  αυτικής οργανώσεως Ηρακλείου
  :ίς τόν Διάδοχον Πρίγκηπα Παΰ-
  ον. __________
  ΚΛΗΡΩΣΙΣ ΔΑΝΕΙΟΥ
  Κ'ατά την γενομένην 24ην κλή¬
  ρωσιν τοθ δανείου 7 ο)ο τοθ 1925
  :ής Κτηματικής ^ Τραπέζης τής
  Ελλάδος έκληρώθησαν οί κατω-
  :έρω άριθμοί κερδίζοντες έκαστος
  έναντι τού σημειούμενον πο-
  όν:
  Ό άριθμός 177271! δραχμάς
  (Μ).000, ό άριθμός 778011 δρ.
  00.000, οί άριθμοΐ 579102 καί
  191.250 άνά δραχμάς 50.090,
  ί άριθμοί 172.073, 4ϊ5:)ό2, 39<>.
  49 καί 799752 άνά δραχμάς
  Γ) 000 καί οί άριθμοί (>78 740,
  1.909, 044.3518, 436.1589,
  50.775, 391.949, 799 275, 137.
  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ ΚΑΙ ΚΙΝΗΣΙΣ
  ΑΙ κυμανθεΐσαι χθές έν τη άγορφ μας τιμαί των κατωτέρω έγχω
  ρίων προϊόντων είχον
  Σταφίίίς.
  Σ ουλτανίναι α' δρ. )
  β'
  Καραμπ.
  Ελεμέδες
  Ταχτας
  Μαύραι
  α
  β'
  Υ'
  α'
  β'
  Υ'.
  ώς ακολούθως:
  Χαρούπια
  "Ελαια 5ο
  Ι 22.50-23. * κοινά
  Σάπωνες.
  Λευκοί α' ποιότητος δρ.
  ΕΚΦΡΑΖΟΝΤΑ! ΖΟΗΡΟΙ ΦΟΒΟΙ
  ΔΙΑ ΤΟΥΣ ΙΤΑΛΙΚΟΥ! ΕΚ
  ΑΘΗΝΑΙ 1Ο Ίανουαρίου (τοΰ
  ανταποκριτοΰ^ μας). —Νυκτερινά τηλε¬
  γραφήματα έκ τοΰ έξωτερικοΰ άγγέλ-
  λουν ότι έν Ευρώπη, επικρατθΰν ζωήροίΓ'
  έξοπλισμών της
  Ιταλίας οΐτινες άνατρέπουν την ναυ-
  τικήν ίσορροπίαν έν τή Μεσόγειω καί
  ανακινοΰσι τό ζήτημα τής επικρατήσε¬
  ως τής Ιταλίας έν αυτή είς βάρος
  τής Αγγλίας καί Γαλλίάς.
  Κατά τά αύτά τηλεγραφήματα οί έ-
  ξοπλ«σμοί ούτοι άπασχολοΰν την στιγ
  μην ταύτην τοΰς Παρισίους καί Λον¬
  δίνον κατά τρόπον μή άποκλείοντα ά-
  ποφασιστικά ένδεχόμενα έν τή καθ* δ·
  λου έξελίξει τής διεθνοΰς καταστάσεως.
  Η ΙΑΠαΗΙΑ ΚΑΤΗΡΤΙΣΕ ΠΡΟίΡΑΜΜΑ~
  ΟΑΩΚΑΗΡίΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΑΗΊΈΩΣ ΤΗΣ ΚΙΝΑΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 1Ο Ίανουαρίου (τού άν
  ταποκριτοΰ μας). —Έκ Λονδίνου τη-
  λεγραφοΰν ότι ή κυβέρνησις τοΰ "Τό-
  κιο κατήρτισε λεπτομερώς πολιτικο-
  στρατιωτικόν πρόγραμμα άποβλέπον
  είς την ολοκληρωτικήν κατάληψιν τής
  Κίνας καί εγκαθίδρυσιν έν αυτή όμο-
  σπονδιακοΰ καθεστώτος άπορρέοντος
  ούσιαστικώς έκ τής Ίαπωνικής θελή¬
  σεως.
  ( 14 50-
  -8 50
  7 80-8.
  3.
  23 50
  20.- 24
  19.— 23
  21.50
  19.—
  Πράσινοι α' τιοιότ. »
  > β' » »
  Οΐνοι.
  "Αρχανών τό μίστατ. » 45.
  Μαλεβυζίου κατ' ώκαν δρ. 5.
  ΟΙ ΣΤΡΑΤΕΥΣΙΜΟΙ
  ΠΡΟΣΤΑΤΑΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ
  Πρός τάς στρατιωτικάς αρχάς
  ήθ έύλ θζ
  ΓΕΝ. ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ
  ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
  Διά την προσέχη Κυριακήν,
  εκοινοποιήθη έγκύκλιος ρυθμίζου- 16ην τρέχοντος, συνεκλήθη
  των είς γενικήν συνέλευσιν ή ό-
  ;τος λομέλεια τοθ ΈμπορικοΟ Συλ-
  λόγου μέ θέματα την έκθε¬
  σιν των πεπραγμένων τού
  Συμβουλίου κατά τό λήξαν
  έτος 1937 λογοδοσίαν τοϋ Τα-
  ■ Ι · ^11
  σα τόν τρόπον άπαλλαγής
  στρατευσίμων λόγω άνικανότ
  πατρός ή άθελφοΰ.
  Η ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΖΑΧΑΡΕΩΝ
  Η ΚΙΝΑ ΟΑ ΚΑΤΑΚΤΗΘΗ
  Ε ΝΤΟΣ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΕΤΩΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 1Ο Ίανουαρίου (τού άν
  ταποκριτοΰ μας).—Κατά τά έκ Τόκιο
  τηλεγραφήματα τό καταρτισθέν πρό«
  γραμμα όλοκληρωτικής κατακτήσεως
  τής Κίνας προβλέπει τετραετή συνέ¬
  χισιν των στρατιωτικών έπιχειρήσεων
  διά τάς οποίας ή Ίαπωνία θά διαθέ
  ση κονδύλια δισεκατομμυρίων γιέν έ-
  ξασφαλιζομένων διά νέων φορολογιών
  τού έμπορ ου καί τής παραγωγής αύ-
  ^ής
  241, 526.988 καί
  δραχμάς 40.000.
  259.953 άνά
  Τά κατά τόπους ύποκαταστή-
  ματα τής Τραπέζης τής Ελλάδος
  έξουσιοδοτήθησαν υπό τού ΰπουρ-
  γείου Έθνικής Οΐκονομίας όπως
  έγκρίνουν την εισαγωγήν ζαχά
  ρειον υπό τούς δρους τής ύπ' α¬
  ριθμόν 94454 8.1Ο.;)7 αποφάσεως
  μέ μόνην την εξαίρεσιν δτι ή ή-
  μερομηνία τής φορτωτικής δύνα¬
  ται νά είνε καί μέχρι πέντε ημε¬
  ρών προγενεστέρα τοΰ άνοίγματος
  τήςπιστώσεως. Έν τοιαύτηπεριπτώ
  σει ή καθοριζομένη προθεσμία
  διά τόν έκτελωνισμόν τής ζαχά-
  ρεως θά μετραται άπό τής ήμε-
  ρομηνίας τής φορτωτικής.
  Η ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ
  ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
  Είς την εφημερίδα τής Κυβερ¬
  νήσεως εδημοσιεύθη άναγκαστικός
  νόμος διά τοΰ όποίου καθορίζον-
  ται τά τοΰ μισθοϋ, των έπιδομά-
  των πόλεων καί των προσθέτων
  άποζημιώσεων των δημοσίων 6-
  παλλήλων.
  γ
  μείου καί άρχαιρεσίας. "Επί
  τή εύκαιρία ταύτη ό άντιπρό-
  σωπος τοΰ Έμπορικοΰ Συλλό-
  γου παρά τή Λιμενική Έπι-
  τροπή θά έκθέσΓ) τά μέχρι τού¬
  δε έκτελεσθέντα ώς καΐ έκεΐ-
  να άτινα έν συνεχεία θά έ-
  νεργηθώσι διά την όλοκλήρω-
  σιν των Λιμενικών έργων.
  ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΟΙ ΔΩΡΕΑΙ
  "Υπό τής οικογενείας κ.
  Σπύρ. Τουπογιάννη μάς κα¬
  τετέθησαν είς μνήμην Κυρια-
  κής Γ. Παπαδάκη δραχμαί
  500 υπέρ τού ΠατριωτικοΟ Ί-
  δρύματος καί Ετεραι δρ. 500
  είς ένίφχυσιν τού συσσιτίου
  τού Γηροκομείου.
  ΜΕΤΑΤΙΘΕΤΑΙ Ο κ. ΤΕΛΩΝΗΣ
  Διά διατάγματος μετατίθεται
  εί; Πάτρας ό τελώνης Ηρακλείου
  κ. Δ. Δαμαλάς.
  ΟΙΑΠΟΝΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ ΖΗΤΕΙ
  ΑΜΕΣΟΝ ΚΗΡΥΞΙΝ ΠΟΛΕΜΟΥ
  ΑΘΗΝΑΙ 1Ο Ίανουαρίου (τοΰ άν
  ταποκρΐϊούμας).— Έκ Χόκιο άγγέλ
  λεται ότι ο Ίαπωνικός τύπος είς φιλο-
  πόλεμα άρθρα Βημοσιευόμενα
  συνεχώς
  πο
  κήρυξιν
  απο ημερών, ζητεί άμεσον . .„
  λέμου εναντίον τής Κίνας. Αί
  ρίδες προσθέτουν ότι διά τοΰ
  τούτου Οά εκδηλωθή ή θέλησις
  πωνίας νά καθυποτάξη την Κίναν πά¬
  ση θυσία, εάν αυτή ϊΐέν θά σκεφθή φρονι-
  μώτερον πρίν ή αποφασίση νά συνε¬
  χίση τόν πόλεμον.
  εφημε-
  τρόπου
  τής Ία
  Ο ΣΤΡΑΤΗΓΟΣ ΜΙΑΧΑ ΕΠΙΜΕΝΕΙ
  ΕΙΣ ΤΑΣ ΑΠΟΨΕΙΪ ΤΟΥ ΔΙΑ ΤΗΗ ΜΑΔΡΙΤΗΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 10 Ίανουαρίου (τού άν
  ταποκριτοΰ μας).— Έκ Ηαρισίων τη-
  λεγραφοΰν ότι ο άρχηγός τής αμύνης
  τής ^ Μαδρίτης Μιάχα έπιμένει ότι
  δεν είνε δυνατόν ανευ μειώσεως των
  μέσων τής αμύνης αυτής, νά διατεθώ-
  σιν εξ αυτής δυνάμεις διά την συμπλή-
  ρωσιν τής ένισχύσεως άλλων τομέ-
  ών. Κ"
  •Έκ Μαδρίτης ώς γνωστόν εζητήθη-
  * ενισχυσεις παρά τού άρχνιγού των
  σαν
  μαχομένων παρά τό Τερουέλ δυνάμε
  ών των κυβερνητικών.
  ΚΑΘΗΜΙ
  01 ΣΥΝΕΧΕΙΑΝ
  ,κυρίσ. 5ιοκρ»νομ4νη διά
  (οοιν καί την κοινω
  πείραν μου γράΦει
  ογο ε«ισ*·ολ,η. Είς
  τοθ χθεσινοθ μου
  >ς την παραδΐ&ω είς
  ιητσ:
  ]τέ Μ*ο4μ.
  ασσ τ ό
  'ίίχο^στημα τος κακόν
  «ς Δέν πιστεύω νά ίί
  «αΐαιν αφορμήν είς την
  |«βγήντού θίματός σος < σας ξένος. 6ιτω< , έχοκαλΕΐτε. Διότι εν το* [■8 κίχττωσβι ά&ικβΐτε τήι σας. Τό φρο^'^ &ϊβς τε αύτό, τό εηι^ ιηον τής μισαλληλΐσς. — βανό είνε, οΰκ νέον. ΕΙν 1—Δς καρακαιρισμενο Κα ϋοιός ηολή. ιιοιό %> την ηικρέαν το
  ~τλ· τού. Δέν χρειαζόταν
  **ν νά ευρεθή ίνας ξίνα
  'Μς μιληοΤ) γιά νά ϋψι
  ^νά τό τιροσ^ξίτε.
  θόλενε μάλιστα κανιΐς &
  Ι^ΐμίρες αύτ4ς εϊνε «ά;
  ένοχή χα'. στήν άκμή το< Χίίε. Καί είξε.ι.·ρ*τί γι€Μ ναντοτε τίτοιες ήμ4ρι οίκογινί.ιακ*ς. στι όηοίων κάποιο ■ ευρεθή είς τό στοιχιϊ Γ.διαλέγονΐας χό θϋμά το ρίμα τόσο εϋ<ολο σ' αύι Ι^ρκπάσεις ΐέ κάμποσες ή , -γ— τις απόκρεω ~ Ρί« οάν αΐγόκλημα νά ( 9νΠ κα{ νά άτιειλή τό ο< ^ ^ άλματώοη καί ηο'β άνάπτυξί τού τί ιΓΐΤΛ συναστροφές, . άλλά καί