95257

Αριθμός τεύχους

4760

Χρονική Περίοδος

Α' 1938

Ημερομηνία Έκδοσης

12/1/1938

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
  ΣΥΝΛΡΟΜΛΙ:
  ΤΕΤΑΡΤΗ
  Αίγυπτον
  έτησία λίηικ 'Ί
  ές,άηηνος 2
  ΆιΐΡ(ρικί(ς
  ρτησκι όολ. Ι Γ)
  12
  έςάιιηνη; . Κ
  Τιμή
  ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ
  Ι κατά φύλ/.ΟΝ
  Ι
  •Νοαχ. 2
  1938
  'ΛΦϋΚ ΤΥΙΙΟΙ Ι'ΛΦΙ ΙΛ
  ΟΟ2. ΜΙΝΏΙΛΥΡυΥ
  ΥΠΕΥΒΥΚΟΣ ΣΥΝΤΑΚΤΝΣ ΘΡ. ΓΗ. ΣΙΛΥΡΛΚΙΙΣ
  ΔΙΓΥΘΪΝΊΙΙΣ: ΑΝΔΡ. Μ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ
  ΗΡΑΚΛΙ ΙΟΝ ΚΡΙΙΙΙϋ: ■ Γ.ΙΟΣ 23ΟΝ
  ΑΡΙΘΜ. ΦΥΛΛΟΥ
  Ο ΚΛΗΡΟΣ
  Είς άλλην σελίδα δημοσι¬
  εύομεν την απόφασιν τής
  αυξήσεως των συντάξεων
  των κληρικών, των χορη-
  γουμένων λόγω γήρατος καί
  άναπηρίας. Δέν δυνάμεθα
  δέ παρά νά εξάρωμεν τό
  λαμβανόμενον μέτρον ώς ε-
  να άπό τα μάλλον έπιβε-
  βλημένα καί όρ8ά.
  Πολύς καιρός δέν έχει άλ¬
  λως τε παρέλόη άφ' ής ό κλή¬
  ρος είχε έγκαταλειφθη είς
  την τύχην καί ειχε παρα-
  γνωρισθή, είς εποχήν μάλι-
  στα κατά την οποίαν μΰρι-
  «ι αφορμαί επέβαλλον νά
  τύχη Ιδιαιτέρας δλως μερί-
  μνης κα'ι προσοχής.
  Είνε δέ παγκοίνως γνω¬
  στόν ότι πλήθος κληρικών
  ύπεβάλλετο τότε είς στερή-
  σεις καί άλλοι λειτουργοί
  τού υψίστου έπένοντο κυριο¬
  λεκτικώς έπειδή τό κράτος,
  ασχολούμενον είς άλλα, δέν
  εστρεφε ποτέ τό βλέμμα τής
  στοργής τού πρός αύτούς.
  'Αλ,λ άπό τινος ή μισθο-
  κλήρου έθεσπίαθη
  διά νόμου καί οΓπτωχοί κλη-
  ρικοϊ διέφυγαν τό μαρτύριον
  τής πείνης είς την οποίαν
  τούς ειχε καταδικάση ή ά-
  βελτηρία των ίθυνόντων καί
  ή κακή διαχείρισιν των κοι-
  νών.
  "Ηδη δέ μέ τό ΐσχΰσαν
  πρό καιροΰ μέτρον των συν-
  τάξεων κα'ι τάς άποφασισθεί-
  σας αύξήσει; αυτών άποδίδε-
  ται είς τούςκληρικούς έκεΐνο
  ποΰ τοίς ώφειλε ή κοινωνία
  καί ή πολιτεία, έξασφαλίζον-
  ται δέ οίγέροντες καί οί άνά
  πηροι ότι δέν θά στερηδοϋν
  είς τα τελευταία έτη τής
  ζωής των καί αύτοϋ τοϋ έπι-
  ουσίου. Τόσον δέ άπό τής κοι-
  νωνικής σκοπιμότητος όσον
  καί έκείνης τοϋ προορισμοΰ
  τοϋ κλήρου ή ληφθεϊσα από¬
  φασις δέν δύναται παρά νά
  έπικροτηθή υπό τής δημοσί¬
  α; γνώμης καί νά αναγνω¬
  ρισθή ώς δικαία — δικαιο-
  τάτη.
  Πεταχτά
  σημειώματα
  ΕΙΣ ΣΥΝΕΧΕΙΑΝ
  Μία κυρία, διακρινομένη διά
  την μόρφωσιν καί την κοινω¬
  νικήν της πείραν μοθ γράφει
  μιά άξιόλογο έπιστολή. Είς
  συνέχειαν τού χθεσινοΰ μου
  σημειώματος την παραδΐδω είς
  την δημοσιότητα:
  Άγαπητέ Μποέμ,
  Έοιάβασα τό σημείωμά σας
  ■ϊ4-·βχετικό μέ τοΰς διοβολεΐς
  καΐ έκ συστηματος κακογλώσ-
  σους. Δέν πιστεύω νά έ'δωσε
  μοναδικήν αφορμήν είς την
  εκλογήν τοΰ θέματός σας ό
  συμπαθής σας ξένος, δπως
  τόν άποκαλεΐτε. Διότι έν τοι¬
  αύτη, περιπτώσει άδικεΐτε την
  νοημοσύνην σας. Τό φροθτο
  άλλως τε αύτό, τό έπικατά-
  ρατον, τής μισαλληλίας, ουτε
  τωρινό είνε, ουτε νέον. Είνε
  ατυχώς παρακαιρισμένο. Καί
  ΐ'χομε δλοι, ποίος πολη, ποίος
  ολίγο γευθή την πικρίαν τοΰ
  καρποΰ τού. Δέν χρειαζότανε
  λοιπόν νά ευρεθή έ'νας ξένος
  νά σας μιλήαρ, γιά νά σάς
  κάμη νά τό προσεξετε.
  Θάλεγε μάλιστα κανείς δτι
  τίς ήμέρες αύτές είνε πάλι
  στήν έποχή καΐ στήν άκμήτου,
  άν θέλετε. Καΐ είξεύρετε γιατί;
  Διότι πάντοτε τέτοιες ήμέρες
  γίνονται συγκεντρώσεις, πρό
  πάντων οίκογενειακές, στήν
  διάρκειαν των οποίων κάποιος,
  άπό τούς τύπους πού γράψα-
  τε, θά ευρεθή είς τό στοιχείον
  τού, διαλέγοντας τό ΘΟμά τού,
  πράγμα τόσο ευκολο σ' αύτές
  τίς περιστάσεις.
  "Επειτα, σέ κάμποσες ήμέ
  ρες θάχωμε τίς απόκρεω ποΰ
  άρχίζει σάν αίγόκλημα νά ξα-
  πλώνη καί νά άπειλή τό σύμ-
  παν μέ την άλματώδη καΐ γι-
  γαντιαία άνάπτυξί τού τό ϊ-
  οιο φροθτο.
  Καί δπως θά ήξεύρετε δέν
  έ'μεινε συμπολίτης πού νά μην
  έπλήρωσε τόν φόρο τού είς
  την άνάπτυξί αυτή.
  Θυμοθμαι έ'να εύτυχισμένο
  άνδρόγυνο πού άποτελοθσε
  ύπόδειγμα όμαλής συμβιώσε-
  ως καί άμοιβαίας άγάπης. Ό
  σύζυγος μάλιστα ήταν άπό
  τούς σπάνιους τύπους των
  άνδρών γιά την άρετή, την
  ψυχική τού άνωτερότητα, τόν
  αίσθηματισμόν, τόν καλό καί
  γλυκύ χαρακτήρα. Περιζήτη-
  τος στΐς συναστροφές, στάς
  διασκεδάσεις, άλλά καΐ μετρη-
  μένος οίκογενειάρχης δσον
  δέν έ'περνε.
  Ή άράχνη τής κακογλωσ-
  σιας ώς τόσο ηγρύπνει καί
  τάν πήρε κάποτε κατά πόδας.
  Καί μιά μερά πού ξεμονιάχια-,
  οε' την γυναΐκα τού ϋφανε
  Υύρω άπά τό κεφάλι της την
  πειό άπίθανη, την πειό άστή-
  ρικτη, την πειά σαθρά σκευ¬
  ωρία.
  Τέ άποτέλεσμα επήλθε ά-
  Ι μέσον. Ή καταιγίδα δέν άρ-
  I
  γησε νά ξεσπάση άγρια καί
  φοβερή, τόσο άγρια ποϋ παρ'
  Ι ολίγο νά ήφάνιζε τό οίκογε-
  { νειακό οίκοδόμημα τοϋ καλοϋ
  οίκογενειάρχου. Μετά μακρόν
  ή σκευωρία φάνηκε πώς ήταν
  σκευωρία τής κακής ώρας μά¬
  λιστα. Άλλά τί βγήκε; Λίθος
  έ'πεσε στή θάλασσα.
  Τό κουτσομπολιό ειχε κά¬
  μη τα θαύματά τού. Ή κα¬
  ταιγίδα ποθ ξέσπασε τόσο/ά-
  νέλπιστα στό κεφάλι τοθ «ύ-
  ποδειγματικοϋ συζύγου» τοΰ
  ειχε θερίσΓ) ολη τή ζωτικοτη-
  .τ,α^.ΤΛΰ ~ άφήρ^σε τό γέλιο,
  τόν έγήρασε...
  Καί μήπως είνε ένα ή δυό
  τα παραδείγματα των θυμά-
  των των φιλοκατηγόρων ποΰ
  έχομε, ποΰ έκτρέφομε, ποθ
  θρρμαίνομε είς τα στήθη μας
  σάν φείοια ποΰ πάντα είνε
  έτοιμα νά μδς δαγκώσουν
  ή νά δηλητηριάσουν την 'ζωή
  μας μέ τό άφθονο δηλητήριο
  ποΰ διαθέτουν; Έγώ τουλάχι¬
  στον είμπορώ νά άπαριθμή-
  σω πάμπολλα.
  »· Δέν είνε λοιπόν άστοχος ή
  πρότασις σας τοϋ νά γίνη έ'¬
  νας σύλλογος κατά των φι¬
  λοκατηγόρων καί έκ συστη¬
  ματος δισβολέων. 'Ένας σύλ¬
  λογος φιλαλληλίας επί παρα¬
  δείγματι ποΰ μέ τόν τίτλον
  αυτόν θά έπιγραμμάτιζε άρι-
  τα τόν βασικόν σκοπόν τού
  άλλά καί την ψυχικήν άνω¬
  τερότητα δλων έκείνων ποθ
  θ' άντετίθεντο πρός τοΰς έκ-
  τρέφοντας μέ την διαβολήν
  καΐ την κακολογίαν τό μικρό-
  βιον τής μισαλληλίας.
  Σταυροφορία όλόκληρος σάς
  βεβαιώνω χρειάζεται διά νά
  άνατραπή καί σαρωθη αύτη
  ή όλεθρία συνήθεια, διά νά
  λείψη τό σαράκι τοΰ κα-
  κολογεΐν καΐ διαβάλλειν τόν
  πλησίον, πολλάκις χωρίς σκο¬
  πόν, χωρίς λόγον, χωμίς κάν
  αιτίαν. Άλλά θά πήτε: Ποι-
  οΐ θά ευρεθούν νά την κάμουν
  την σταυροφορίαν αυτήν; Δι'
  αύτό σάς άπευθύνω την πα¬
  ρούσαν καί ζητώ την γνώμην
  σας.
  Μέ τα καλυτέρα φιλικά αί-
  σθτματα.
  Ή κυρία πού ξέρει
  Διά την πιστήν άντιγραφήν
  τής επιστολάς τής άναγνω-
  στρίας μου.
  ΜΠΟΕΜ
  ΟΠ0.Σ ΔΙΑΒΑΙΝΕΙ Η ΖΟΗ
  οΤεΙμποροι
  ΤΟΥ ΠΟΔΑΡΙΟΥ
  Οί Ιμποροι τοΰ ποδαριοΰ είναι
  σημερον άξιοπρόσεκτοι. Λ. χ. ϊ-
  να; είς την πόλιν μας πού πωλεϊ
  μικροσκοπικά μανδολϊνα .Λ
  •νευ χορΐών, δέν μπορεϊ ν αρνη¬
  θή κανείς δτι άπευτίύνεχαι κατ'
  ευθείαν εί; τό μουσικόν αίσθημα
  καΐ δτι κάνει προπαγάνδαν των
  κανταδόροιν!
  'Υπάρχει άκόμη καΐ ενας αλλος
  τοθ «ίδους αύτοΰ, πού
  δέν μπορεΐ νά τόν πή /.ανΐίς οϋ-
  τε αυτόν άσυγχρόνιστον ίσον άφο-
  ρά τό οίκονομολογικον πνεΰμα:
  Πωλεϊ «μολυβήθρες» άσφαλτες
  καί οΐκονομικές γιά τα καντηλά
  κια. Ηά πήτε: Μά Όπάρχει τόση
  άνάγκη κανοηλ'.ών, τώρα πού ευ¬
  ρίσκεται εύθηνόν ηλεκτρικόν
  φώς;.. "Α; μή λησμονοΰμεν δτι
  τό καντήλι είτε τής κρϊβίατοκά
  μερας, είτε τού εΐκονοστασίου ο-
  που 6πάρχει μαλαματοκαπνισμέ·
  νο; ή άσημιομένος ό "Αγιος τού
  σπιτιοΰ, εκπροσωπεΐ κανόνχ κοι¬
  νωνικόν. Καί είναι συνηθέστατα
  τα παράπονα των οϊκοδεσποινών
  οταν τό καντήλι δέν είνε δυνατόν
  νά διατηρήση ϊλην την νύκτα
  την μυστικοπαθή φλόγα τού. Ά-
  φήνω ότι κάποτε οί οϊκοοεσπόται
  παραπονοϋνται καί διά τό λάδι
  πού καίει. Ό συμπαθής ώστόσο
  εμπορος ποϋ άνέφερα λύε: ολα
  αότά τα .προ,ίλήματα μέ μίαν μο-
  νοκονδυλιάν καί δέν κάνει φαντά-
  ζομαι άσχημες δουλειές.
  Άλλ' άπό τούς πλανοδίους γε-
  νικά έμπόρους, άντιλαμ,'ϋάνεταί τις
  ότι σήμερον καί αύτό τουτο τα
  εμπόριον τοϋ ποδαριοΰ δέν είνε
  εύκαταφρόνητον. Καί ο·Λ τα κέρ-
  δη τού κάποτε. Άλλά καί διά
  την εμπορικήν ψυχολογίαν τού.Ό
  εμπορος καναντχ ζήτημα ΐδιοφυΐ-
  ας καί ϊδιοφυί'ας ούχι τής... τρε¬
  χούσης. Τα λογιστικά είναι εδώ
  υπόθεσις πρακτικής αριθμητικώς.
  Είνε δμο>ς μεγάλη δουλειά ή πα-
  ρακολούθησις των διαθέσεων τοΰ
  κοινοθ καί τής ώρας πού θά είνε
  δυνατόν αί διαθέσεις αύται νά ε-
  πιπολάζουν. Τότε έπεμβαίνει καί
  πωλεΐ τό είοός τού εις τιμήν
  «εύκαιρίας». Ένδέχεται μάλιστα
  ή τιμή αυτή νά άνταποκρίνετζ:
  μόνον είς τό... όνομαστικόν τοΰ
  όρου,άλλά νά έπιβάλλεται άπό τόν
  έμπορον χάρις είς την έπιστημο-,
  νίκην αΰτόχρημα έπιχειρηματολο-
  γίαν. Ό Αερουα Μπωλιέ θά έζή-
  λευεν όμολογουμένοις αυτήν την
  στιγμήν την εύφράϊειάν τού ποΰ
  περιέχει σχεδόν σχοι^εΐα πολ'.τι-
  κής οίκονομίας. Άπό τάς τέσ¬
  σαρας πράξεις τής άριθμητικής
  πηδά κυριολεκτικώς έξαφνα είς
  τάς ανωτέρας σφαίρας τής πλου-
  τολογικής έπιστήιιης!
  * *
  Είνε παληά ίστορία δτι ή πε-
  νία τέχνας κατεργάζεται. Έν πά¬
  ση περιπτώσει μεταςύ των
  τεχνών αυτών ό εμπιρος τοΰ πό-
  δαριοΰ άποοαίνει ένίοτε άληθινή
  φυσιογν<ομία. Μοιάζει τόν Αμερι¬ κανόν εκείνον ό οποίος έψεϋρε την γομολάστιχα την προσηρμο- αμένην εί; τό μολύβι καί χάρις είς την ρεκλάμαν τού, την ρητο- ρικήν τής ρεκλάμας συγκεκριμέ¬ νως, έγινεν έκατομμυριοΰχος. Εί- μαι βέβαιος δτι πολλοί άργόσχο- λοι κερδοσκόποι «μέ παρελθόν» θά κτυπούν σήμερον τό κεφάλι τους ενώπιον των πλανοδίων έμ- πόρων των ημερών, ή τουλάχιστον έκείνων πού οιαττ,ροϋν παράλλη¬ λον πρός τό «ψυχολογημένον» τοΰ εϊδους των καί ρητορικήν ανάλο¬ γον πρός την ψυχολογίαν αυτήν. Είνε άλλως τε εΰ·λ.ολ^ δταν έ1- φευρεθη τό είδος, νά σκηνοθετηθή καί ή άγοραία διαφήμισις τού. Άρκεΐ νά υπάρξη στοιχειώδης φι- λομάθεια άλλά κα'ι έξυπνάδα προ- κοπής. ΑΣΜΟΔΑΙΟΣ Αγγλία κοί Εύρώπη Ό διορισμός τοΰ μέχρι τού¬ δε μονίμου ύφυπουρνοΠ τοΰ Φόρεϊν "Οφφις Σέρ Ρόμπερτ Βάνσιταρ ώς πρώτου συμ γούλου τής βρεττανικής κυ¬ βερνήσεως επί των διπλωμα- τικών ύποθέαεων ήρμηνεύθη ώς μία μεγάλης σημασίας και νοτομία τής Αγγλίας είς τό κεφάλαιον τής έξωτερικής της πολιτικής. Είνε γνωστόν δτι ό Σέρ Ρόμπερτ Βάνσιταρ ώς μόνιμος ΰφυπουργός έ τί των Έξωΐερικιί)ν ϊίιταιξε σπουδαι¬ ότατον ρόλον καί υπήρξεν, δ¬ πως ό προκάτοχός τού είς την αυτήν θέσιν, ό λόρδος Τύ- ρελλ, είς έκ των μεγαλυτέρων όπαδών τής πολιτικής τής με¬ τά τής Γαλλίας συνεργασίας πολιτικής, ή όποία καΐά τό διάστημα τής κρίσεως των τε- λευταίων ίτόν υπήρξε τό πλέ¬ ον άσφαλές έρεισμα διά την προάσπισιν τής εόοωπαϊκής εϊρήνης. Τό γεγονός δτι ό πρωθυπουργός κ. Νέβιλ Τσάμ περλαιν, έν πλήρει όμοφωνία μετά τοΰ ύπουργοΰ των Εξω¬ τερικών κ. "Αντονυ ΤΗντεν, απεφάσισε νά δημιουργήση διά τόν κ. Βάνσιταρ την θέ¬ σιν τοΰ Πρώτου διπλωμαηκοΰ συμβούλου τής Αΰτοκρατορί- ας, έπιτρέπει νά υποθέσωμεν δτι ή επί των εξωτερικών ζη- τημάτων δραστηριότης τής κυ βερνήσεως τοΰ Λονδίνου θά σημειώση κατά τό έ'τος 1938 έξελίξεις πολΰ περισσότερον ένδιαφερούσας άπό δσας ε¬ σημείωσεν αυτή μέχρι τοΰδε. Είνε άκριβές δτι τό έργον τοϋ ύπουργοΰ των Εξωτερικών κατέστη κατά τόν τελευταίον καιρόν ιδιαιτέρως βαρύ, λό¬ γω άψ' ενός μέν τής διεξαγω- γής άπ' εύθείας συνεννοήσε- ων μεταξύ των κυβερνήσεων, ή όποία άπαιτεΐ συχνάς μετα- κινήσειςτώνύπουργών'Εξωτερι κων,αφ'ετέρου δέ τής πολυπλό κου μορφής, την οποίαν προσέ λαβον τα έξωτερικά ζητήματα. Ό Σέρ Ρόμπερτ Βάνσιταρ υ¬ πό την ίδιότητα τοΰ Πρώτου διπλωματικοϋ συμβούλου προσλαμβάνει νυν θέσιν άμέ- σως μετά τόν κ. ΤΗντεν καί πρό τοΰ κ. Αλεξάνδρου Κάν- τογκαν, δστις υπήρξε μέχρι τοΰδε σΐενός τού συνεργάτης είς τό Φόρεϊν "Οφφις καί τόν διαδέχεται νυν είς την θέσιν τοθ μονίμοο ύφοπουρνοΰ των Εξωτερικών. Ό Σέρ Ρόμπερτ Βάνσιταρ πιστεύεται δτι θά ά ναλάβη τάς συνεννοήσειςιιετά των ξένων κυβερνήαεων, άντι- προσωπεύων τόν κ. Ήντεν είς δσας περιπτώσεις ή προσω- πική παρουσία τούτου καθί- σταται άδύνατος. Ή σημασία τοϋ νέου γε- γονότος ουδενός την άντίλη λιν ημπορεί νά διαφύγη. Γε- νική δέ είνε ή εντύπωσις δτι τό έτος τό οποίον άρχίζει θά είναι συμφώνως πρός την φρά σιν τοΰ κ. Μπένες, τό έτος των συζητήσεων, των δια- πραγματεύσεων καί των προ- σπαθειών διά την πραγματο¬ ποίησιν μερικωτέρων συμφω νιών, αί οποίαι θά όδηγήσουν είς την οριστικήν πανευρωπαϊ κήν συμφωνίαν. Είναι γνω¬ στόν δτι ή κυβέρνησις τοϋ Λον δίνου έν πλήρει συνεργασία μετά τής γαλλικής κυβερνήσε ως, επιδεικνύει δλην αυτής την καλήν θέλησιν διά την ε¬ ξεύρεσιν τής καταλλήλου βά- σεως πρός εξέτασιν τοϋ ζητή- ματος της κατά τό μέτρον τοϋ δυνατοΰ έξασφαλίσεως μιάς μακράς περιόδου εϊρήνης διά την Ευρώπην. Υπό τό πνεϋμα τουτο πρό ενός έτους υπεγρά¬ φη μεταξύ Αγγλίας καί Ίτα λίας ή «Συμφωνία Κυρίων», ό δέ κ. Τσάμπερλαιν άπό τής ά- νόδου τού είς την εξουσίαν εξέφρασε την επιθυμίαν μιάς είλικρινοθς άτοσαφηνίσεως των άγγλο—ίταλικών σχέσε¬ ων. Αί έν προκειμένω προβλε¬ πόμεναι διαπραγματεύσεις δέν κατέστη άκόμη δυνατόν νά άρχίσουν, άλλ' ή ίδέα των διαπραγματεύσεων τούτων δέν εγκατελείφθη έφ' δσον τουλά¬ χιστον γνωρίζομεν. Ή έπαφή άφ' ετέρου μετα¬ ξύ Λονδίνου καΐ Βερολίνου κατέστη στενωτέρα καί ή με¬ τάβασις τοΰ λόρδου Χάλιφαξ είς Γερμανίαν επέτρεψε νά συγκεντρωθοΰν σημαντικά στοιχεΐα, τα δποΐα παρέσχον βάσιν μιας έπιμελους έξετά- σεως των ζητημάτων μεταξύ τού Γάλλου καΐ τοΰ "Αγγλου ΰπουργών των Εξωτερικών Εύτυχές γεγονός. Είς πληροφορίαν δημοσιευ- ομένην είς άλλην στήλην, ά- ναφέρεται ώς προσεχής ή ε¬ πάνοδος είς Κρήτην καί άνά- ληψις έκ νέου των καθηκόν- των τού, τοθ ΓενικοΟ Διοικη- τοθ κ. Μπότη Σφακιανάκη, άναρρώσαντος τελείως έκ τής τελευταίας ασθενείας τού. Ή επάνοδος αυτή πραγματοποι- ουμένη δέν είνε δυνατόν παρά κατά τάς προσφάτους συνομι- λίας τοΰ Λονδίνου. Επηκο¬ λούθησε τό ταξίδιον τοβ κ. Ντελμπός είς Πολωνίαν, Ρου¬ μανίαν Γιουγκοσλαυΐαν καΐ Τσεχοσλοβακίαν, τό οποίον έ- πέτρεψεν είς αυτόν νά εκθέ¬ ση είς τάς κυβερνήσεις των φίλων καί συμμάχων χωρών την σταθερότητα τής κοινής άγγλογαλλικής πολιτικής. "Ο¬ λα αύτά συνετέλεσαν είς τό νά επιτευχθή μία άμβλυνσις τής διεθνοΰς οξύτητος, διαπι- στωθεΐσα ήδη καΐ νά ανοίγη ό δρόμος δια μίαν συμφωνί¬ αν, ή όποία άν δέν επραγμα¬ τοποιήθη άκόμη είνε έν τού¬ τοις δυνατόν νά πραγματοποι¬ ηθή χάρις είς την δημιουργη¬ θείσαν ατμόσφαιραν λίαν εύ- νοϊκήν πρός έναρξιν σχετικών συνομιλιών. Θά ήτο βεβαίως ενδεικτικόν ελλείψεως συνέσε¬ ως, εάν έθεωρούσαμεν έκ των προτέρων απολύτως βεβαίαν αυτήν την συμφωνίαν. Ή σχε- τική δμως προοπτική είναι σή¬ μερον καλυτέρα καΐ αίσιωτέ- ρα άπό δ,τι ήτο πρό ολίγων μόλις μηνών. Είς τουτο ιδιαι¬ τέρως συμβάλλει καΐ ή κρατή- σασα άρχή δ τι τα έσωτερικά καθεστωτα των διαφόρων χω¬ ρών δέν άποτελοθν άνυπέρ- βλητον έμττόδιον διά μίαν εϊ- λικρινή συνεργασίαν μεταξύ των δημοκρατικών καί των φασιστικών κρατών. Δίν υφί¬ σταται λοιπόν λόγοςνά ά- πι.λπιζώμεθα διά τα μέλλον, έφ' δσον μάλιστα αί δημοκρα¬ τικαί χαιραι έ'χουν την σύνε¬ σιν νά διατηροθν τούς έζο- πλισμοός των είς τύ επίπεδον έκήνο, τό όϊτοΐον επιβάλλει ή άσκησις άιτοτελεσματικής πολιτικής διά την προστασίαν τής εϊρήνης. Εάν κρίνωμεν επί τη βάσει των προσφάιων δηλώσεων των κ. κ. Τσάμπερλαιν καΐ ■'Ήντεν ή αγγλικη κυβέρνησις άντιλαμβάνεται τα ζητήματα καί άκολουθεΐ την πολιτικήν ή όποία έξετέθη ανωτέρω."Εν αγγλικόν δημοσιογραφικόν όρ¬ γανον, «Ό Λαός», βεβαιοί δ τι ό διορισμός τοθ Σέρ Ρόμ¬ περτ Βάνσιταρ ώς πρώτου πολιτικοΰ Συμβούλου τής Βρετ τανικής κυβερνήσεως, προα- ναγγέλλει μίαν νέαν εύρυτά- την προσπάθειαν έκ μέρους της κυβερνήσεως αυτής διά την παγίωσιν τής εϊρήνης. Ε¬ άν πιστεύσωμεν είς τάς πλη¬ ροφορίας τής έν λόγω εφημε¬ ρίδος ό κ. Βάνσιταρ θά με· ταβΡ) προσεχώς είς Βερολίνον καί Ρώμην μέ τόνσκοπόν νά συ ζητήση τό σχέδιον μιας πανευ ρωπαϊκής συνδιασκί,ψεως. Ή Βρεττανική κυβέρνησις κατά τάς πληροφορίας τοθ «Λαοΰ» μαζί μέ την επιδίωξιν μιάς παγκοσμίου οϊκονομικής είρη νεύσεως επί των βάσεων τάς οποίας θά ύποδείξη ή άναμε- νομένη έκθεσις τοΰ κ. Ζέελαντ θά προσπαθήση νά επιτύχη συνεννόησιν έπαγομένην περι¬ ορισμόν των έξοπλισμών καί την σύναψιν συμφώνου μή έ- πιθέσεως μεταξϋ Μεγάλης Βρεττανίας, Γαλλίας, Γερμα- νίας καί Ιταλίας. Ή προσπα¬ θεία αυτή ώς αντικείμενον θά έχη καί την αναθεώρησιν ωρι¬ σμένων διατάξεοτν των συνθη- κών τής είρήνης καί την συγ- κρότησιν βραδύτερον μιάς παγ κοσμίου διασκέψεως σκοπός τής οποίας θά είναι ή έν τώ συνόλω τού έξέτασις τοΰ ά- ποικιακοΰ προβλήματος. Αί ανωτέρω δμως πληρο¬ φορίαι δέν ειμπορεί νά γίνουν δεκταί παρά μέ τάς μεγίστας των έπΐφυλάξεων». νά ευχαριστήση κάθε Κρήτα, δεδομένης τής έν τώ παρελ- θόντι δράσεώς τοϋ κ. Σφακι¬ ανάκη καί τής στοργής μεθ' ής άντιμετώιτιζε κάθε ζήτη¬ μα ενδιαφέρον τόν τόπον τού μέχρι τής άπωτέρας έπαρχια- κής γωνίας τού. "Αλλως τε ή επάνοδος αυτή θά δώση α¬ φορμήν είς τόν κ. Σφακιανά- κην νά ανταποκριθή μέ την ιδίαν ζί,σιν είς τάς τοπικάς ανάγκας καί είς ωρισμένα έκκρεμή ζητήματα ενδιαφέρον- τα την Κρητην. Έν άφθονία. Καΐ εφέτος αί ύπερεκατόν τρόφιμο ιτοΰ Όρφανοτροφείου τής πόλεώς μας διήλθον την πρώτην τοΰ νέου έτους έν μέ¬ σω άτελειώτου χαράς. Χάρις είς δύο κυρίας πού τόσο ά- φειδώς άλλά καί άθορύβως βοηθοΰν την πτωχείαν έν τώ τόπω μας: Την κ. Μαρίαν Κα- λοκαιρινοϋ καί την κ. Χρυσή Γεωργ'. Κατεχάκη. Τα ^ώρα καί οί πρωτοχρο- νιάτικοι μποναμάδες πού ε- στειλαν πρός τάς όρφανάς κορασίδας διετέθησαν έν πραγματική άφθονία καθώς έ- μάθομεν, υπήρξε δέ τόση ή ώ- ραιότης των ώστε αί τρόφιμοι τοΰ Όρφανοτ·ροψείου έ'ζησαν την ημέραν αυτήν μέσα είς την φωτεινότητα άληθοΰς οί- κογενειακής στοργής δπως πολλά εύτυχισμένα παιδία πού έ'χουν τούς γονεΐς των. "Ας προσθέσωμεν: Διά τό¬ σον ωραίας χειρονομίας δέν ύπάρχουν λόγοι έγκωμιασμοΰ. Οί Κρητσώται. Είς την περιφέρειαν τής Κρητσας ήκμαζε ώς γνωστόν άπό πολύ παλαιά, ή κτηνοτρο- φία. Εντέυθεν δέ καί τα όνομαστά βούτυρα καί τα τυ- ρικά, ποΰ έιτωλοΰντο δπως τα Λασηθιώτικα άκριβώτερα, ώς έκλεκτά καί σαάνια. Άλλ' ή κτηνοτροφία τής Κρητσας εΐ- χε καί αυτή τάς κακοτυχίας της, συνεπεία των οποίων ή¬ το νά μην κρατηθή είς την παλαιάν της άκμήν. "Ηδη τα πράγματα άλάσ- σουν. Οί Κρητσώται κτηνο- τρύφοι συνεκρότησαν σόνΒε- σμόν, ό οποίος θά έχη μέ,ν βασικόν σκοπόν την άλληλο- ϋποστήριξιν των μελών τού άλλά παραλλήλως θά αποβλέ¬ πη καΐ είς την ενίσχυσιν τής κτηνοτροψίας. Οί φιλοπρόοδοι Κριτσώται είνε αξιοί υποστη¬ ρίξεως διότι μέ την νέαν ορ¬ γάνωσιν θά τονώσουν μεγά¬ λως την κτηνοτροψίαν ποΰ α¬ ποτελεί έ'να άπό τοΰς σοβα- ρωτέρους κλάδους τής έθνι- κής οίκονομίας. 'Αναστηλώοεις. ξθίΰν τ« ευφημα σχό- λια τοΰ Άθηναϊκοΰ καί Ίίπαρχι- ακού τύπου γύρω άπό τόν άνδρι- άντα τοΰ Γιαμπουοάκη όστις θά άνεγερθή ώς γνωστόν είς τό "Α- δελε τοΰ γείτονος νομοϋ. Άλλοις τε ή ανέγερσις τοϋ άνδριάντος ζοόζου συμ.πίπτει καί μέ την άλ¬ λην εκείνην τοϋ Δασκαλογιάννη^ Έπικρατεί δηλ. κατ' αύτάς έκ Κρήτ^ εν πνεΰμα ανάλογον πρός αναστήλωσιν αξιών ιπατριωτικοϋ χαρακτήρος μεγάλης σημασίας: Οί νεώτεροι Κρήτες πρέπει νά ε- χουν ενώπιον των είς έπιβλητικά άγαλματα—ίπάρχει ώς γνωστόν καί ειδικόν καλλιτεχνικόν ζήτη¬ μα ώς πρός την έπιβλητικότητα καΐ την αίσθητικήν αρτιότητα των άγαλμάτων—έκείνου; είς τού; οποίον; όφείλουν την ελευθερίαν των άλλά καί τό "Εθνος την θερ- μουργόν πνοήν ήτις εδημιούργησε μαζύ τού; τόσους ίλλίυ; ήρωας, εί; ου; στηρίζεται οήμερο^ ή ί- στορική έντόττ^ί καί ΰπαρξί; τον.
  II
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ. - Σήμερον ^μία
  έφετεινή δημιουργία τής Οδφα
  «Σέρλοκ Χόλμς>.
  «ΜΙΝΩΑ»—Σήμερον τό Ρωσ-
  σικής υποθέσεως έργον: «Καφέ Μό
  σχα». Την Πέμπτην: «υπό την σκι¬
  άν τής λαιμητόμου».
  Μιά έξαιρετιχπ έφετεινή
  δημιουργία τής ΟΥΦΑ.
  Άπό τού θρόνου
  είς την λαιμητόμον.
  ΜΙΑ ΤΡΑΓΙΚΗ
  ΒΑΣΙΛΙΣΣΑ ^
  Νέ τού;
  Χάνς "Αλμπερς
  Χάνσι Κνότεκ
  ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗΝ
  Ο
  ΛΟΡΛΟΣ
  Μέ την
  Ντολορές Κοστέλο
  κ«ί τόν
  Φρέντ Μπάρτόλεμυ
  Τβ ώραιοτερβν κατόρθωμα
  τού κινηματογράφου.
  Σπμ. Έκαστην Πεμπτην
  καΐ Σάββατον ωρα 5 μ. μ.
  εκάστην Κυριακήν ωρα 11
  π. μ. παραστάσεις:
  ιΣΙΝΕΑΚ'
  ο Δερματολόγος
  Άψροδιοιολογος
  '.Ιατ.'ροϊς
  Α. Χ. ΜΑΡΚΟΔΗΜΗΤΡΑΚΗΣ
  Επανελθών έκ τού Έπι-
  στημονικοΰ ταξειδίου τού.
  Δέχεται 9—1π. μ. 4—7 μ. μ.
  ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΝ ΓΡΑΦΕΙΟΝ
  Έμμ. Ι. Λουλακάκη
  Άκκδημίας 70 Αθήναι
  Τηλέφωνον 31411
  ΠΩΛΕΙΤΑΙ είς τιμήν εύκαιρίας
  αυτοκίνητον φορτηγόν μάρκας
  Φόρντ, μέ άδειαν κυκλοφορίας δη¬
  μοσίας χρήσεως έν αρίστη κατα·
  στάσει καί μέ έλαστικά καινουρ-
  γή. Πληροφορίαι παρά τώ σωφέρ
  κ. Γρηγ. Λαζαράκη.
  291ον
  "Ολες δμως αιότές οί ρα
  διουργίες δέν μποροΰσαν
  νά άναχαιτίσουν τό γοργό
  κύλισμα τοΰ χρόνου. Ό ρυ-
  θμός τής έπαναστάσεως δέν
  μποροΰσε νά ταιριάζη μέ
  την παρελκυστική τσκτική
  τής παληδς διπλωματίας.
  'Έπρεπε νά πάρουν μίαν
  άποφασι. Ή έθνοσυνέλευ
  σις κατώρθωσεν επί τέλους
  νά κατσρτίση ένα σχέδιο
  συντάγματος καί τό ύπέβα
  λε στόν Λουδοβΐκο 16ον. Έ-
  πρεπεν ό βασιληάς—δηλαδή
  ή βασΐλισσα—νά δώση μίαν
  άπάντησι.
  Ή Μαρία-Άντουανέττα ή
  ξερεν δτι αύτό τό «τερατΩ-
  δες» σύνταγμα—δπως έγρα-
  ψε στήν αύτοκράτειρα Αίκα
  τερίνη τής Ρωσσίας— σημαί-
  νει ηθικόν θάνατον πού είνε
  χίλιες φορές χειρότερος άπό
  τόν φυσικόν θάνατον ό ο¬
  ποίος λυτρώνει τόν άνθρω¬
  πον άπό ολα τα βάσα-
  να». "Ηξερεν έπίσης δτι οί
  κουνιάδοι της καί οί ξένες
  αΰλές θά έθεωροθσαν την
  παραδοχή τοΰ συντάγματος
  ώς δειλία. Άλλά ή βασιλι¬
  κή έξουσία είχεν ήδη τιέ-
  ση τόσο χαμηλά ώστε ή ι
  δια βσσίλισσα βρέθηκε στήν
  άνάγκη νά συμβουλέψη ύ
  ποταγή.
  «Άποδείξαμε μέ τό παρα
  πάνω—έγραφε στόν Μερσύ
  —μέ τό ταξΐδι πού έπε-
  χειρήσαμε πρό δύο μηνών,
  8τι δέν λογαριάζομε τό ά-
  τομό μας προκειμένου γιά
  τό γενικό καλό... Είνε α¬
  δύνατον, μέ την κατάστασι
  πού έπικρατεΐ έδώ, νά αρ¬
  νηθή ό βασιληδς. Πιστέψετε
  δτι αυτή είνε ή άλήθεια, ά-
  φοϋ σάς τό λέω έγώ. Ξέ-
  ρετε άρκετά τόν χαρακτήρά
  μου ώστε νά πιστέψετε δτι
  θά έπροτιμοθσεν άλλη λύσι,
  γεμάτη εύγένεια καί θάρ-
  ρος. Άλλά δέν ύπάρχει
  καμμιά τέτοια λύσις πού νά
  μή συνεπάγεται βεβαιοτά-
  τους κινδύνους».
  Την Ί'δια στιγμή δμως πού
  ό Λουδοβΐκος ήταν Μτοιμος
  νά υπογράψη την συνθηκολό-
  γησί τού, ή Μσρία-Άντουα-
  νέττα είδοποιοϋσε τοΰς δι-
  κούς της πώς ό βασιληάς
  στό βάθος δέν εΐχε διόλου
  σκοπό νά τηρήση τόν λόγο
  τού έναντι τοθ λαοϋ.
  (συνεχίζεται)
  ♦ ·'.........•••...«■^^
  Ό οδοντίατρος
  Έμμ. Ι. Αλεξάκης
  {■ναντι Αγ. Τίτου
  Έκπαιδευθε'ις είς Παρισί¬
  ους άναλαμβάνει οιανδήποτε
  θεραπείαν νοσημάτων τοΰ
  στόματος (οϋλίτιοος, κακοσμί
  άς) συμφώνως μέ την τελευ¬
  ταίαν εξέλιξιν τής έπιστήμης.
  Έπίσης όδοντοστοιχίας καί
  κορωνες έκ διαφόρων μετάλ
  λων—κορωνες έκ πορσελά-
  νης. Έπαναφορά τελείως ά-
  νώδυνος των στρεβλοφυών ο¬
  δόντων είς την κανονικήν αυ¬
  τών θέσιν.
  Τηλέφωνον 6—91.
  ΠΡΟΣΟΧΗ
  ΕΙΣ ΤΑ ΑΗΙΑΣΜΑΤΑ ΣΛΣ
  Ή βάσις τοϋ πλουσίου καί άφθόνου είσοδή-
  ματος είνε ή καλή λίπανσις. Καί έκ τής πεί-
  ρας απεδείχθη ότι ή καλυτέρα λίπανσις γίνεται
  μέ λιπάσματα:
  «Έλέφας»
  Αφίχθησαν ολοι οί τύποι των λιπασμάτων
  «ΕΛΕΦΑΣ» δι' άμπέλους, έλαίας, σιτηρά χ.λ.π.
  καί πωλοϋνται πχρά τοίς:
  ΚΩΝΣΤ. ΚΟΥΦΑΚΗ καί Σία
  ΑΔΕΛΦΟΙΣ ΜΠΟΥΡΝΕΛΟΥ
  Η στήλη τού ώραιόκοσμου.
  Δέν άρκεΐ νά εχετε έπισκετττήρια
  Πρέπει νά ξεύρετε
  νά τα χρηοιμοποιήτε
  Μία γυναίκα πανδρευμένη θά
  βάλη είς την κάρτα της- Κυρία (ό-
  λογράφως) Τακώβου Βιλλόν, επί
  παραδείγματι, χωρίς διεύθυνσι.
  θά πάη πρώτη, ν' αφίση την κάρ¬
  τα της είς τό σΐτίτι προσώπων τα
  όποΐα εχουν μεγαλυτέραν άπ' αυ¬
  τήν ηλικίαν ή τα όποΐα κατέχουν
  υψηλοτέραν κοινωνικήν βαθμίδα.
  Εάν τα πρόσωπα αύτά δέν κα
  τοικοΰν είς την ιδίαν μέ αυτήν πό
  λιν, θά στείλη τάς ευχάς της είς έ·
  κεϊνα μόνον μέ τα όποΐα είνε άρ
  κετά συνδεδεμένη.
  "Ενας άνδρας πανδρευμένος θά
  έχη μία κοσμική κάρτα, ή όποία
  θά έχη τό δνομα, τό έπώνυμον καί
  την διεύθυνσιν τού. "Επειτα μία
  κάρτα έμπορική, άναφέρουσαν δ¬
  νομα, έπώνυμον, έπάγγελμα, διεύ¬
  θυνσιν καί αριθμόν τοΰ τηλεφώ
  νού τοϋ γραφείου τού ή τοϋ οί-
  κου είς τόν οποίον έργάζεται. θ'
  αφήση ό ιδιος την κοσμική τού
  κάρτα είς τό σπίτι των ανωτέρων
  τού.
  Ή κάρτα τοϋ ζεύγους θά £χη:
  Κ. καί Κα "Ιακώβου Βιλλόν, καί
  την διεύθυνσιν.
  Αυτήν την κάρταν θ' αφήση ό
  ϊνας ή ό άλλος έκ των σύζυγον
  είς τό σπίτι προσώπων ήλικιωμέ·
  νων ή ανωτέρας κοινωνικής βαθ·
  μίδος, καί είς τό σπίτι έκείνων
  πού τούς έδέχθησαν μέ μεγαλυ¬
  τέραν αναλογίαν άπ' δ,τι τούς έ
  δέχθησαν έκεΐνοι είς τό σπίτι
  των. Είς αύτά τα Ιδία πρόσωπα
  θά σταλή έπιστολή είς την περί¬
  πτωσιν πού κατοικοΰν είς άλλην
  πόλιν.
  Μία χήρα δέν θά βάλη ποτέ:
  * Κυρία Χήρα Χ.» θά διατηρήση
  την κάρτα τής ώς πανδρευμένης
  είς την όποιαν τής είνε έπιτετραμ
  ! αένον νά τιροσθέση την διεύθυν¬
  σιν της.
  Ή ταχυτέρα απάντησις είνε η
  Ι εϋγενεστέρα είς όλας τάς περι-
  πτώσεις.
  Όταν άφήνετε την κάρτα σας
  είς τό σπίτι ενός άλλου, την δίδε¬
  τε είς την υπηρέτριαν ή την ένα-
  ποθέτετε είς τόν δίσκον ό οποίος
  θά ευρίσκεται είς τόν διάδρομον
  καί είνε προωρισμένος γι* αυτόν
  τόν σκοπόν. Πόλλά πρόσωπα ά-
  φήνουν την κάρτα των είς τόν θυ-
  ρωρόν αοοκειμένου περί πολυκα
  τοικίας Διά μίαν επίσκεψιν έορ
  τής, γό,μων ή άρραβώνων, διπλώ
  νετε συνήθως την κάρτα ύψηλά
  πρός τα δεξιά, μέ την μύτην πρός
  τα έμπρός. Διά μίαν επίσκεψιν
  πένθους την διπλώνετε ΰψηλά
  πρός τα άριστερά μέ την μύτην
  πρός τώ οπίσω.
  "Εάν είσθε πανδρευμένη καί ά
  Φήσετε τίς κάρτες σας είς ενα
  ζεΰγος όφείλετε ν' άφήσετε δύο
  κάρτες: αύτην τοΰ Κ. καί Κάς καί
  αυτήν τοΰ συζύγου σας.
  "Εάν £νας ύποδεέστερος δέν
  μιορεΐ διά τόν έναν ή τόν άλλον
  λόγον, ν' αφήση την κάρταν τού
  είς τό σπίτι τοΰ ανωτέρου τού.
  θά τού την στείλη γράφοντας αύ
  τάς τάς λέξεις «Χ... Μέ ευχάς πλή
  ρης σεβασμοΰ -, είς την όποιαν ό
  άνώτερος θ' απαντήση μέ την ίδι
  κήν τού κάρταν, φέρουσαν:«Εύχαρι
  στίας καί εύχάο.
  Όφείλω έν τούτοις νά σδς πώ
  δτι οί κανόνες αύτοι είνε σήμε¬
  ρον πολύ < έλαστικοί». Ή αύστη ρά ή μή έφαρμογή των έξαρτδται άπό τό περιβάλλον είς τό οποίον έκτελοϋνται. Ή Ντιοτεγκέ Διά τάς άναγνωστρίας καί τούς αναγνώστας μας. Χταυρόλεξον ύπ' αριθ. 50. 12 3 4 6 7 9 10 Π 12 13 ΟΡΙΖΟΝΤΟΣ 1) Τό αΰνΑον τής φυλαττομέ- νης άλληλογραφίας ή αλλων - εγ¬ γράφων. —Λέγεται καί Ποντίφιξ. 2) "Αγριον ζώον.—Οίκιακάν ί- πιπλον άλλά καί πιστωτικόν ί'- δρυμα. 3) Μουσικός φθόγγος. —Συμ- φωνεΤ.—Ήμιανεξάρτητον σουλτα- νάτον τής Άραδίας. 4) Ιερόν δρος έν Κ ίνα. Ό μό- νος Έλλην πολιτικάς, πού κατέ¬ λαβε διαδοχικώς δλα τα ΰπατα άξιώματα (γενική).— Γράμμα τοθ άλφαβήτου. 5) Έλληνική λουτρόπολις.—Ά- παραίτητη είς τα ταξίδια. (3) Άντωνυμία κτητική.—Ξένον νόμισμα.—"Ορος τής Κρήτης. 7) Ένάρετος, ήθική.—Κατόπιν δημοψηφίσματος απεδόθη είς την Γερμανίαν.—Σύνδεσμος ύποθετ. Η) "Υψωμα τής γής.—Διετέλε- σεν Οπουρχάς "ΙΤαίδείας τα 1922. 9) Άντωνυμία κτητική.—Χλάη. —Αύτόνομος δργανισμός. 10) Χημικόν στοιχείον. —Αρ¬ χαίον νόμισμα. 11) Άριθμός.— Κτητική άντω¬ νυμία. 12) Γάλλος Καρδινάλιος άνα- μιχθείς εϊς την υπόθεσιν τοθ πε- ριδεραίου.— Γάλλος συγγραφεύς. —Είναι δεϊγμα ερωτος, φιλίας, στοργής, πόθου, φίλτρου κλπ. 13) Ό υπάρχων.—^Πρακτορείον είδήσεων.—Ή Ιχουσα τάς αύτάς διαστάσεις. — Μόριον προτρεπτι- κόν. 14) Σύνδεσμος άντιθετικός.— Οχι παλαιόν. ΚΑΘΕΤΩΣ 1) Μην.—Είκονίζεται μέ φαρέ- τραν καί βέλη. 2) Αϊγυπτιακή θεότης.—Ή με¬ γίστη έορτή των Μωαμϊθανών. 3) Χριστιανική α'ίρεσςς.—Ή έ- πιζώσα ψυχή παρ' αρχαίοις Αϊγυ- πτίοις. 4) Άριθμητικόν. —Συστατικόν των μυών.— Άρχηγός των Ο&γί- νότων φονευθείς υπό των καθολι- κών. 5) Φυτρώνουν στούς άνθώνας άλλά περισσότερα στά σταυρόλε- ξα.— Πόλις τής Τουρκίας παρ' αύτην ό Καίσαρ ενίκησεν τόν Φαρνάκην, τήνδέ νίκην ανήγγειλε είς Ρώμην διά τής παροιμιώδους φράσεως «ήλθον είδονϊνίκησα» — Ό καθένας.— Σύνδεσμος ύποθετι- κός. (!) Ό χημικός τύπος τοϋ να- τρίου.—Ό άσπρομάλλης. 7) "Αγγλός θαλασσοπόρος άνα- καλύψας τόν φερώνυμον πορθμόν. —.......άριστεύειν. 8) Όμοιοκαταληξία. — Τάς 6- ποίας.—Τόνος. 9) Φθόγγος βυζαντινής μουσΐ- ν,ής.— Δικαστήριον των άρχαίων Αθηνών (χΐτ.). —Μουσικάς φθόγ¬ γος. 10) Πρόθεσις.—Έκκριμα τοΰ σώματος.—ΈργαλεΓον των ξυλο- κόπων. 11) Ήμέρα τής εβδομάδος.— Κοψίματα. 12) Γάλλος φιλόσοφος υποστη- ρίζων την θεωρίαν των άντισταθ- μίσεων. — Βυζαντινοί μουσικός φθόγγος.— Όχυρά πόλις τής Β. Α. Γαλλίας άλλά καί Γάλλος στρα- τάρχης. 13) Όμοιωματικός σύνδεσμος τής Δημοτικής. — Έορτάζεται τό Πάσχα. ·"..........■■■■·.·», * Ο ΣΤΟΜΑΧΟΛΟΓΟΣ ΙΑΤΡΟΣ Κων. Ε. Πολυδάκης ΕΙδικευθείς έν ΓερμανΙα είς τα νοσήματα τοθ στομαχου ίντέρων καί ήπατος, δέχεται τούς πάσχοντος έκτοΰπετιτι- κοθ συστήματος έν τφ Ιατρείω τού (οΐκίσ κ. Χελιδώνη). Τρείς Καμάρες. θεραπεία αίμορροΐδων Α¬ νευ εγχειρίσεως δι" ένέσεων. Άριθμ. τηλ. 7—92 ΕΛΙΣΑΒΕΤ = = Η ΓΥΝΑΙΚΑ ΤΟΥ ΒΡΥΛΟΥ _Ι1 ζωή τής μελανχολικής 7Γ»ον αϋτοκρατείρας. Τα παιδία της εχουν μεγαλώ- η. Ή Ζιζέλα είνε δεκαέςη έτών, καί έν άγνοία σχεδόν τήςμητέρας της, άρραβωνιάζεται μέ ενα ξά- δελφό της, πρίγκηπα τής Βαυα- ρίας. «Είνε ό μόνος καθολικός πρίγκηψ — παρατηρεΐ ό Φραγκϊ- σκος Ιωσήφ—καί δέν είνε διόλου δυσάρεστον πού τόν εξησφάλισεν ή Ζιζέλα. Ή Έλισάβετ δέν θά ή- θελε τόσο γρήγορα ή κόρη της τό χθεσινό παιδΐ, μέ τα δεσμά τοΰ γάμου. Άλλ' ή άλήθεια ήταν πώς μέ την κόρη της αυτή αϊσθανόταν τόν έαυτό της κάπως ξένο. Την Ζιζέλα την είχεν άναθρέψΐί) ή γι- αγιά της. Ή άγαπημένη τής Έλι¬ σάβετ, ήταν τό στερνοπαΐδι της, ή Βαλερία, ποΰ είχεν άναθρέψη στήν άγκαλιά της! Ό διάδοχος Ροδόλφος ήταν ενα παιδί δέκα τεσσάρων Ιτών μέ πρόωρον ανάπτυξιν. Αί ιδέαι τού τρόμαζαν τόν Ούγ γρον επίσκοπον ποΰ έπέμεινεν ή Έλισάβετ νά προσλάβουν ώς καθηγητήν τοΰ υίοΰ της διά την ουγγρικήν γλώσσαν. Τούς άριστο- κράτας ό νεαρός, διάδοχος τούς έχαρακτήριζε περιττά παράσιτα. Μεταξύ των έστεμμένων καί τοΰ λαοΰ δέν παρεδέχετο καμμιά δι- αφορά, παρά μόνον δτι ό λαός ήταν καλλίτερος! Γιά τόν γ.λΫΐρο'ν ελεγε πώς μαζί μέ την άριστο- κρατίαν ήθελε νά καταδικάζη τόν λαόν εις την άμάθειαν γιά νά τόν έκμεταλλεύωνται άσφαλϊατερα. Ό γηραιός έπίσκοπος τρόμαζε. Ποί¬ ος είχεν έμπνεύση στόν νεαρόν δι¬ άδοχον αύτές τίς τολμηρές ίδέες; Οί έχθροΐ τής Έλισάβετ ψιθύρι- ζαν: «ή αύτοκράτειρα». Άλλ' ό νεαρός διάδοχος περισσότερο ήταν μέ τούς δασκάλους τού παρά μέ την μητέρα τού. Μπορεΐ νά είχε κληρονομήστ] άπό αυτήν, πού δέν είχε προλήψεις, τό φιλελεύθερο πνεΰμά της. Άλλ' ή Έλισάβετ δέν ήταν ύπεύθυνος γιά την άνα- τροφή τοΰ υίοΰ της. Ό νεαρός διάδοχος εδειχνε καί άλλας κλίσεις πού στό περιβάλλον τού έφαίνοντο παράξενες. Μανι- ώδης κυνηγός, παρά τό νεαρόν τής ήλικίας τού, θά έλεγεν κα- νείς* πώς ήταν αίμοδιψής: Τόσον τοΰ άρεσε νά σκοτώνη λαγούς καί πουλιά, μόνο καί μόνο γιά νά βλέπη αίμα, γιά νά χύνη αίμα. Καί στά τετράδιά τού καμμιά φο- ρά σημείωνε σκοτωμένα ζώα, πού τοΰ άρεσε ιδιαιτέρως, μέ κόκκινο μελάνι ή μέ κόκκινο χρώμα, νά ζωγραφίζιτ) πλάι τού μεγάλες κη- λίδες αί'ματος. (αυνεχίζεται) ■■■■■»■■■■! ■ ■■ ΕΚΤΟΣΤΡΑΣΤ Τό θαλαμηγόν ά)π Αναχωρεί έξ Ηρα¬ κλείου εκάστην ΚΥΡΙΑ¬ ΚΗΝ βράδυ κατ' ευθεί¬ αν ΠΕΙΡΑΙΑ. ΤΕΤΑΡΤΗΝ βράδυ κατ' ευθείαν ΠΕΙΡΑΙΑ, Σθρον, ΤΗΝΟΝ, Πάρον, Νάξον. Πρακτορείον ΛΙΝΑΡΔΑΚΗ Τηλέφ. 5-41 Κ01 ΜΩΜ1 ΚγΛ ΒΑΠΓΙΣΕΙΣ.—Την παρελθούσαν Κυριακήν έν Άρκαλοχωρίφ Μονο¬ φατσίου ό κ. Μιχαήλ Ν. Μαρνε¬ λάκης Διευθυντής τής συναδέλφου ' Ιδής· άνεδέξατο τό χαριτωμένο κοριτσάκι τοΰ κ. Μιχαήλ Μαχαι- ριανάκη ονομάσας αύτό Ίωανναν. Είς τε τόν ανάδοχον καί τούς γονεΐς ευχόμεθα νά τοίς ζήση. —Τό παρελθ. Σάββατον ό κ. Φ. Ί. Δροσίτης εβάπτισε είς Πόρον τό κοριτσάκι τοΰ κ. Μ. Ν. Γεωργι- λαδάκη ονομάσας αΰτό Πελαγί- αν Νά τοίς ζήση. Α. Π. —Ό κ καί ή κ. Ά. Γραμματι- κάκη άγγέλλουν την έν στενωτά- τω κύκλω βάπτισιν τής κόρης των υπό τής κ. Χριστοθέας Ί "Α¬ νεμογιάννη. Είς την νεοφώτιστον εδόθη τό δνομα "Ολγα. ΓΑΜΟΙ —Ιωάννης Μ. Κυβερνη- τάκης Κατίνα Ί. Χατζάκη ετέλε¬ σαν τούς γάμους των. Παράνυμ- φός παρέστη ό κ. Χρύσ. Καρύδης. —Την παρελθ. Κυριακήν ό έκ τοϋ χωρίου Άλόιδες Μυλοποτά¬ μου κ.Χαράλαμπος Σφυρής καί ή έκ Φόδελε Μαλεβυζίου Δνίς Βασι¬ λική Π. Μακοιδάκη ετέλεσαν τούς γάμους των. Παράνυμφος παρέ¬ στη ή κ. Μιχ. Λογιάδου ίατροϋ. ΤρΓ 'φ 5(ϊ Γύρω στήν ττόλι. Εσυνεχίσθη καί χθές ή καο· καιρία εάν έξαιρέσωμεν την νο¬ τίαν τής προηγουμένης νυκτός. — Πάντως οί οίωνοσκόποι δέν είνε κα'ι πάλιν τόσον αίσιόδοζοι. —Δέν έ'χουν εμπιστοσύνην λέ¬ γουν στό Γεννάρη... Άλλ' άν δέν έ'χουν σ' αυτόν, θά έ'χουν μεθαύ¬ ριον είς τόν Φεβοουάριον; —Μέ την δευτέραν λειτουργίαν την όποιαν καθιέρωσεν ή 'Ενορια- κή 'Επιτροπή Αγ. Μηνδ καθ" εκά¬ στην Κυριακήν. — Οί φιλόχριστοι θά έξυπηρετη- θώσιν'μεταβαίνοντες είς περίπτω¬ σιν πού θά έμποδισθοΰν όπωσδή- ποτε διά την πρωϊνήν λειτουργίαν. — Είς την β' τοιαύτην, ή ^όποία ώς γνωστόν θά άρχίζη την ΊΟην π. μ. — Ή καινοτουία ώς έκ τούτου τής 'Ενοριακής Έπιτροπής Αγ. Μηνά άνταποκρίνεται είς μίαν σκοπιμότητα έπ' άγαθω των έκ- κλησιαζομένων. —Διά τοΰ χθεσινοΰ ατμοπλοίου έπέστρεψαν έξ "Αθηνών συμπολί¬ ται οίτινες καί παρηκολούθησαν τάς εορτάς των γάμων τοΰ Διπ- δόχου. — Οί συμπολίται ούτοι ετονίζον την πρωτοφανή συρροήν κόσμου είς Αθήνας καί την δλήν έπιβλη· τικότητα των γάμων. — Ειδικώτερον άξία παρατηρή- σεως κατά τούς Ιδίους, ήτο ή λα- ίκή συμμετοχή είς την χαράν αυ¬ τήν τοΰ Βασιλικοϋ μας Οϊκου. — Οί τελευταΐες λιακάδες ηύνό· ήσαν την κίνησιν τοΰ κόσμου καί δή τοΰ συχνάζοντος είς τα κέντρα τής πλατείας καί τόν Δημοτικόν Κήπον. — Είς τόν τελευταίον παρετηρή¬ θη ή συνήθης συγκέντρωσις οίκο- δεσποινώ.1, παιδιών , ετά ή ανευ παιδαγωγοΰ ή παρααάνας. —Δέν έλειψαν έπίσης οί σεβά- σμιοι κύριοι οί περι&ιαβάζοντες τακτικώς έκεΐ δταν ό χειμρρινός ήλιος είνε εύεργετικός. —'Εκτός των άλλων θηραμά- των τής έποχής τούς Νεμρώδ άπα- σχολοϋν τώρα οί μπεκάτσες καί τα μπεκατσίνια. —Άπό τα έκλεκτότερα ώς γνω¬ στόν έδέσμαια τοΰ κυνηγίου. —Τό κυνήγιον μάλιστα τουτο παρετάθη υπό των Δασαρχείων μέχρι 15 Μαρτίου. —Εφέτος τό Τριώδιον άρχεται όπωσδήποτε συντόμως. —"Ετσι ύπάρχει ελπίς συντόμως νά ζωηρεΰση καί ή χορευτική κί¬ νησις. —Διά την όποιαν δέν φαίνονται ίκανοποΐήμένοι οί χοροδιδάσκα- λοι. —Τό αυριανόν έ'ργον τού Που¬ λακάκη ό «Μικράς Λόρδος» είνε άπό τα περιφημοτερα τής έποχής. — Είνε παρμένο άπό έργον άρι- στουργηματικόν τής Άγγλικής φι· λολογίας καί συνδυάζει θαυμάσι¬ ον παίξιμο καϊ σκηνοθεσίαν. ό Ρέιτορτερ Λύσις χθεσινοϋ ύπ'άρ. 49σταυρολέξου ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■Ι ΔΙΑ ΤΟΥΣ ΓΕΟΡΓΙΚΟΥΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥΣ ΚΑΙ Κ. Κ. ΚΤΗΜΑΤΙΑ2 Φέρομεν είς γνώσιν των ενδιαφερομένων, δτι τό παραληφθέν υφ' ημών φορτίον ΝΙΤΡΟΥ ΤΗΣ ΧΙΛΗΣ, είναι προελεύσεως τοϋ αύτοΰ 'Εργοστασί- ου, φέρει άλλωστε καί τό αΰτό σήμα ΚΕΦΑΛΗΝ ΚΥΝΟΣ μέ τό υπό τοϋ συναγωνισμοΰ προσφερόμε- νον, συνεπώς είναι καθ* δλα δμοιον, καί πωλεΐται υφ' ημών πρός Δρχ. 225 ό σάκκος των 50 χιλιο- γράμμων. ΘΕΟΔ. ΚΟΥΦΑΚΗΣ ■■■■■9 Ούγκά λύ κας ευτυχίαν τοθ δι* ί' ,ινεκαί περί νείς ,ινε ΰποθεσωμ ; θυσίαν τού μ πάντοτε νά είς άθ ΚΧσ την β λός της δπατέρο 0· Καυτή την έγνοιά Τί 6έν -. Ατιό τό τό μάθης. ουτ< ϊοθ θά βρί< κλωστη Σάς οτ Κοβώς οί Κρ(νουσ.ν άπό τίνων ωτιρας τινός 6εόττ οΗ ενώπιον τού εί) ,θεσινής εσπέρας *ν ίηλατών καίσυνεκά ρατράγωδα έκεΐνα^ ίενον. όστις έφόρει ναλή. τόν έσπούδα! ϊοθ διέφυγε την προο κίνημα. Όξυδερκής στος εκφράση πρός τ 6 Θεναρδιέρος είχε. είς τα βλέμματά ■ επί τής μικράς. Δ" τος: πώς. ένώ εΐχε αϋτα οίκτρά φορέ^ σκέπτετο ταύτα, και αίνίγματος. Πατήρ δέν τού εφαίνετο τΐι( άλλά τότε. διατί σως; "Οταν έχη τ» ραυτα. Δέν θά εΤχι ιίκας. Καί άρα τί διέρος μυρίας ειτλ λά καί δέν διέκρρ ιδίας τού, ήτον έξ τίνες κρίνουσι μϊα' νού βλέμματος. "Εί γάλοι στροαηγοί επί νοι αύτοι βλέπουοιν νονιοστοιχίαν τού. — Άκούοαιε, κ φράγκα θέλω. ■■■■■■■■■Ι Ό Ίατρός ΚΙΜ&Ν / Ι ΟΥ ΠΑΝΙ ς έη επ ν«θιίματ« έν Παρισι Εγκαθίσταται όρι δέ τούς ττάοχοντας ίί μαλθείας (πάροδος ό& οοκά). ώραν 9—12 ΤΑ ΑΝΩ' ΛΙΠΑ ΑΡΟ ΑΠΛΑ ΕΥ ^ Γ°υ Μάρ °· νέες
  ΑΝΟΡΘΟΣΙΣ
  * 3
  Τό μεγάλο έργον
  τού Βίκτωρος Ουγκώ.
  δΓΆθλιοι.
  201 όν
  Ψεύματα, κύριε; Σδς βάλλω τόν "ίδιον κρι-
  τήν. Δέν σάς λέγω τό εναντίον είσθε άνθρωπος
  εύκατάστατος, καταλαμβάνω άπό τό σχήμά σας δτι
  είσθε πολύ καλός' νυί, άν ήξευρα πώς θά ήταν
  διά την ευτυχίαν τοΰ παιδιοΰ... Πρέπει δμως κα-
  νείς νά είνε καί περί τούτου βέβαιος. Καταλα-
  Παίνετε, άς υποθέσωμεν δτι πΛς την άφινα νά
  ■ηαγΓ) μέ θυσίαν τοϋ έαυτοθ μου, έστω' δμως
  θά ήθελα πάντοτε νά μάθω καί ποθ πηγαίνει'
  νά γνωρίζω είς κάθε καιρόν ποθ ευρίσκεται, είς
  ποίον κοντά είνε, διά νά ερχωμαι άπό αιρό είς
  καιρόν νά την βλέπω, καί νά γνωρίζη καί αύτη δπ
  ό καλάς της ό πατέρας ποθ την άνέθρεψε, έχει
  δι' αυτή την έγνοιά τού. Θέλω νά σδς είπώ' είνε
  μερικά πράγμαια άδΰνατα. ΆφοΟ, αυθέντης
  μου είσθε, έγώ δέν γνωρίζω ουτε τό δνομά σας.
  Πολύ καλά, την παίρνετε αί, ϋστερα; ποΰ είνε ή
  Κομυδαλλίδα, τί, άπέγινε; Τουλάχιστον τα έβλε-
  πα έ'να κομμάτι χσρτίέστω καίμιά πατσσβοΰρα, ενα
  κουρέλι έκεϊ, ώσάν διαβατήριο! "Ηγουν θέλω νά
  σας είπω!
  Ό ξένος δέν έπαυσε μέν ουδέ στιγμήν νά
  τόν παρατηρή μετά βλέμματος έξ έκείνων άτινα
  εϊσδύουν μέχρι βάθους συνειδήσεως, άπεκρίθη
  δέ σοβαρώς.—Κύριε Θεναρδιέρε, δέν ζητεί νά έχη
  διαβατήριον άνθρωπος·, δπου πάγει πέντε λεύγας
  μακρυά άπό τό Παρίσι. "Αν πάρω υαζί μου την
  Τιτίκα, θα μοΰ τή δώσης απλώς. Τό δνομά μου
  6έν θά τό μάθης, ουτε τή διαμονή μου, ουτε πρέπει
  νά ξεύρης ποΰ θά βρίσκεται' μάλιστα ό σκοπός μου
  είνε να'μή σσ·ς μεταϊδή είς δλη της τή ζωή. Κό-
  ψτω' την κλωστη δπου είνε δεμένη άπό τό πόδι,
  κ" έπέταξε. Σάς ουμφέρει αύτό! Ή τό ναί, ή τό
  οχι.
  Κοθώς οί δαίμονες καί τα πνεόματα δια-
  κρίνουσιν άπό τίνων οημείων την παρουσίαν α¬
  νωτέρας τινός θεότητος, ό Θεναρδιέρος ένόησεν
  δτι ενώπιον τού εΐχέ τίνα ισχυρόν. Άπό _ τής
  χθεσινής εσπέρας ένώ συνέπινε μετά των άμα-
  ξηλατών καί συνεκάπνιζε καί ουνέμελπε τα πα-
  ρατράγωδα έκεϊνα, παρετήρει μέν λαθραίως τόν
  ξένον, δστις έφόρει τόν κίτρινον έπενδύτην, ώς
  γαλή,' τόν έσπούδαζε δέ ώς μαθηματικός. Δέν
  τοΰ διέφυγε την προσοχήν ούδ' ελάχιστον σύτοΰ
  κίνημα. Όξυδερκής φύσει, πρίν έ'Κ ό άγνώρι-
  στος εκφράση πρός την Τιτίκαν την συμπάθειαν τού
  ό Θεναρδιέρος εΐχε μαντεύσει αυτήν. Προσέσχεν,
  είς τα βλέμματά τού δ,τι συνεχώς έπανέπιπτον
  επί τής μικράς. Διατί; τίς ήτον ό άνθρωπος ού¬
  τος: πώς, ένώ εΐχε τόσον άργύριον, έφόρει τοι-
  αΰτα οίκτρά ' φορέματα; Όλην την ημέραν έ-
  σκέπτετο ταυτα, καί δέν εύρισκε την λύσιν τού
  αίνίγματος. Πατήρ νά ήτον αΰτός τής Τιτίκας
  δέν τού εφαίνετο πιθανόν. "Ισως ήτο πάππος της·
  άλλά τότε, διατί νά μή φανερώντ) τουτο άμέ-
  σως; "Οταν έχη τις δικαίωμα, τό έκφέρει πά-
  ραυτα. Δέν θά εΐχε λοιπόν δικαίωμα επί τής Τι¬
  τίκας. Καί αρα τί ήτο πρός αυτήν; Ό Θεναρ-
  διέρος μυρίας επλαττεν είκασίας. Διέβλεπε πολ-
  λά καί δέν διέκρινε τίποτε. Τέλος ουνήψε τάς
  ίδέας τού, ήτον έξ έκείνων των άνθρώπων, οΐ¬
  τινες κρίνουσι μίαν τινά θέσιν δι' ενός καί μό-
  νου βλέμματος. Έπραξεν ώς πράττουσινοί με·
  γάλοι στρατηγοί επί τής κρισίμου στιγμής, ήν μό-
  νοι αύτοι β'λέπουσιν άπεκάλυψεν άμέσως την κα-
  νονιοστοιχίαν τού.
  —Άκούοαιε, κύριε, εΐτΐε- χίλια πεντακόσια
  φράγκα θέλω.
  (συνεχιζεται)
  Έγκυκλοπαιδεία
  Δι* έκείνους ποΰ θέΑουν
  νά πλουτίζουν τάς γνώσεις των.
  Άπό 6λα δι' ολους.
  ΠΕΤΡΕΣ ΑΠΟ ΤΟΝ "ΟΥΡΑΝΟΝ
  Α'.
  Άπό παλαιοτάτου
  χρονων
  οί
  άνθρωποι παρέστησαν μάρτυρες
  τής διελεύσεως έκ τοΰ ούρανοΰ
  ,ίολίδων ή μετεώρΐον, πού όμοιά
  ζουν μέ μιά πυρίνην σφαίραν με-
  γέθους πού φαίνετα: συχνά ίση
  πρός την σελήνην, καί ποΰ ρί-
  πτουν ζωηράν λίμψιν. Παλλάκις
  ή σφχίρα αυτή οιαρρηγνύεται καί
  τότε πίπτουν είς την γήν κομμά-
  τια της κατα τό μάλλον καϊ ή:-
  τον μεγάλα. Τα κομμάτια αύΐά
  όνομάζονχχι άερόλιθοι ή ούρανόλι-
  θοι, πέτρες πού πίπτουν άπό
  τόν ουρανόν. ΊΙ διέλευσις ενός
  μετεώρου συνοδεύετα: κάποτε ά¬
  πό κρότον τέτοιον ποΰ είς τα 1ΗΤ2
  οί κάτοικοι τής Ρωμη; λ. χ. ενό¬
  μισαν ότι έσείοντο καί θά κατέρ
  ρεαν επάνω εις τό κεφάλ: των
  τα ούράνια! Τα ίδιον φαινόμενον
  εσημειώθη τό 18X5 είς Σαντπούρ
  τοϋ Ίνδοστάν, των ϊθαγενών τρα-
  πέντων πανικοβλήτων εις φυγήν.
  Τα κομμάτια ποΰ πίπτουν είς την
  γήν είνε ενίοτε τεραστία, εισχω-
  ροΰν δέ ,^αθέως έντός αυτής. Γε¬
  νικώς, άπαξ καί π£σ3υν, δέν τούς
  άποοίδίται πλέον καμμιά προσο-
  ■■■■■■■«■■■■■■«■■■■εί
  ■ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■Ι!
  Ό Ίατρός
  ΚΊΜΩΝ Λ. ΕΥΓΕΝΗΣ
  ΔΙΔΑΚΤΩΡ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΤΗΣ ΛΥΩΝΟΣ
  Είδικευθείς επί έπταετίαν είς τα παθολογΐκά
  νοσήματα έν Παρισίοις καΐ Λυώνι.
  Εγκαθίσταται οριστικώς ενταύθα, θά δέχεται
  δέ τούς πάσχοντος είς τό Ιατρείον τού όδός Α-
  μαλθείας (πάροδος όδοΰ Κατεχάκη, πρώην Πλατυ
  σοκκάκι). ώραν 9—12 π. μ. καΐ 3—6 μ. μ.
  Τηλέφωνον έ>—63
  ΤΑ ΑΝΩΤΕΡΑ ΟΛΩΝ
  ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ
  ΑΡΟΤΡΟΝ,,
  ΑΠΛΑ ΚΑΙ ΣΥΝΘΕΤΑ
  χή
  ΓΓ αύτό
  προξενεϊ
  παντοτε
  έκπληξιν τό γεγονός δτι έξα¬
  φνα, μετά πάροδον τ^ολΧοΰ και-
  ροΰ, είς εκ των άερολίθων αυ¬
  τών, άνευρισκόμενος, αποτελεί
  τό αντικείμενον μιας νέας 6ιο-
  μηχανίας. Τηλεγραφήματα έξ Ά-
  μερικής άνήγγειλαν πρό τινος δτι
  θά ήρχιζεν έκεΐ ή εκμετάλλευσις
  ενός άερολίθου πού έπεσεν επί
  τή; άμερικανικής γής πρό χιλιά¬
  δων έτών. Ό κολοσσιαίας αύτός
  άερόλιθος πού εΐχε πέση άπό
  τόν ουρανόν, είχε οιανοίξη τερα-
  Ρ"'"..........".....
  [ ΕΜΜ. Κ. ΣΧΙΖΑΚΗΣ
  ■ ΙΑΤΡΟΣ - ΠΑ0ΟΛΟΓΟΣ

  2 Δέχεται είς τό ιατρείον τού όδός Άγίου Τίτου—
  ■ έναντι Δημαρχείου. Καθ" εκάστην 9—11 καί 3—7.
  ■ Αριθ, τηλεφώνου 300.
  στίαν όπήν πού ε?χε βάθ^ς 200
  περίπου μέτρων κα'ι διάμετρον
  ενός καί πλέον χιλιομέτρου. Έκ
  των αριθμών αυτών είνε φανερόν
  τί διαστάσε'.ς πρέπει νά εΐχε
  τό μετίιαρον πού έκ των παρατη-
  ρήσεων πο··ό έγιναν είς τα γύρω
  έοάφη, πρέπει τα εξερρχγη πρίν
  φθάση είς την άμερικανικήν γήν,
  δεδομένου ό'τ'. είς άχτΐνα έκα-
  τοντάοων χιλιομέτρων ευρίσκονται
  μεγάλα τεμάχι* άερολίθου, χω-
  μένα βαθειά έντός τής γής.
  Οί σκεφθέντες νά έκμεταλλευ-
  θοθν τόν τεράστιον αυτόν άερόλι-
  θον ποΰ αποτελεί άληθές μεταλ-
  λείον, δεδομένου δτι άποτελείται
  άπό πολλά δισεκατομμύρια χιλι¬
  όγραμμα σιδήρου, άπό έκατοντά-
  δες έκατομμύρια νϊκελ, χαλκοΰ
  καί πλχτίνης άκόμη, Οά έπιχει-
  ρήσουν νά όργανώσουν επιστημο¬
  νικώς την άπόσπασιν έκ τοΰ άε¬
  ρολίθου των μετάλλων πού πε-
  ριέχεΐ. Τό πράγμα οέν είνε ευ·
  ■/.όλον, δεδομένου δτι πρέπει νά
  φθάσουν είς βάθος 300 μέτρων,
  διά ν' απάντησιν την πολύτιμον
  μεταλλίνην μάζαν. Τό ^ίρος τοΰ
  άερολίθου τούτου τής Άμερικής,
  υπολογίζεται είς δέκα έκατομ¬
  μύρια τόννους, είνε δηλαδή ό ού-
  ρανόλιθος αύτός, ό βαρύτερος έξ
  δσων επεσαν επί τής γής. "Αν έ-
  ξαιρέσωμεν τόν ογκώδη τούτον ού-
  ρανόλιθον, ό μεγαλειτέρας έκ
  των γνωστών άερολίθων πού έ¬
  φθασαν είς την επιφάνειαν τής
  γής μας, είνε ό άερόλιθος πού έ¬
  φερεν είς τό μουσείον τής Νέας
  Υόρκης, ό έξευρενητής Πήρυ ά¬
  πό την Γροιλανδίαν, καί πού δέν
  εζύγιζε παρά 40 τόννους.
  (συνεχιζεται)
  Ή συνταξιοδότησις
  όπλιτών χωροφυλακης.
  Σχετικώς
  μέ
  .. . ζητήματι);
  αναθεωρήσεως καί συμπληρώσε-
  ως των αυνταξιοδοτικών νόμων,
  πληροφορούμεθα 5τι ή επί τού¬
  τω αυσταθεΐοα 14μελής έπιτρο
  πή συνεχίζε: τάς εργασίας της
  καί Οζ τάς συνεχίση καθ' όλον
  το χρονικόν διάστημα τοθ τρέ¬
  χοντος μηνός.
  Αί επί των συνταξιοοοτι-
  κών νόμιον των άφορώντων τ;ύς
  αστυνομικού; ύπαλλήλους καί 6-
  πλίτας τής Χωροφυλακήν λη-
  φθείσαι μέχρι τής στιγμής ά-
  ποφάσΐΐς τής επιτροπής είναι
  αί
  1 όν) Παραμένουν έν ισχύϊ αί
  διατάξεις τού Διατάγματος. τής
  Η1) 1Ο)3δ ώς έτροποποιήθησαν
  διά τοΰ άναγκ. Χόμου τής 19)
  11)35). 2ον) Ή διαοικασία ώς
  πρός την εξακρίβωσιν τής σχέ
  σεως τής παθήσεως των άστυνο-
  μικών θά ισχύση διά τοΰ Δια-
  τάγματας τής .'Π) 10)35. :,) Ώς
  πρός την 20ϊτίαν θά συζητηθή
  έντός τοΰ μηνός ή περίπτωσις
  αΰ:η. 4νν) Ηαραμένουν έν ισχύϊ
  αί διατάξεις τοΰ Άναγκ. Νόμου
  τής 19)11)35 περί αυξήσεως
  των συντάςεων των άνθ)στών καί
  όπλιτών Χωρ)κής μέ την διαφο¬
  ράν ότι τα ποσοστά μειώνονται
  εις 75 ο)ο άντϊ των 85 ο)ο, των
  55)50 τοΰ μ·.σθοΰ ενεργείας.
  Γ>ον) Έπίση; είς τούς φυματι-
  κοΰς χορηγείται Ιπίδομα 40 ο)ο
  επί τής λαμβανομένης συντάξεως
  έξακριοωμένου κχτά 2ετίαν δι' έ-
  πανεξετάσεω; υπό τής Α.Σ.Υ. Έ-
  πιτροπής άν φέρη την πάθησιν
  ώς πρός την χορήγησιν τοΰ έ-
  πιδόματος.
  Ή Έπιτροπή απερριψε σχετι¬
  κήν πρότασιν περί αναθεωρήσεως
  των παθόντων ί'να μή επέλθη σί-
  λος. Διά τούς παθόντας δχι προ-
  οήλως έξ αΐτίας τής υπηρεσίας
  καί εχοντας ΙΟετή υπηρεσίαν, ή
  έπιτροπή προτείνει νά λαμβάνωσι
  ώς σύνταξιν τα 1)3 τοΰ συνταξί-
  μου μισθοΰ καί ουχί τα 2)3 ώς
  μέχρι ιήμζρον Τα χορη/·ούμεν«
  είς τοΰς παθόντας επί πλέον
  8)50 χαταργοΰ^ται. Καταργεΐται
  έπίσης καί ό διπλασιασμός τής
  διετίας των Χέων Χωρίον.
  Είς τάς τροποποιήσεις εις την
  νομοθεσίαν των συντάξεων ή επι¬
  τραπή είχεν ώς κατεύθυνσιν αυτής
  τάς οίκονομίας καί επέτυχεν ώς
  λέγεται τοιαύτας μέχρι των 150
  έκατομμυρίων δραχμώΑ
  — Ή απόλυσις των έν Κρή-
  τη κρατουμένων μέχρις 6
  μηνών.
  Είς τάς αρμοδίας αρχάς Κρήτη;
  εκοινοποιήθη τηλεγραφικώς ή έγ-
  κΰκλιος διά τή; οποίας ανακοι¬
  νούται δπ δημοσιευθέντος τού
  ΰπ' αριθ. 1029 άναγκαβπκού νβ-
  μου άπολΰονται οί καταδικαβθέν-
  τες υπό των δικοιστηρίων μέχρι
  τής 9ης τρέχ. μηνός συμπεριλαμ-
  βανομένης, είς. ποινάξ κρατήσεως
  η φυλακίσεω; εξ μηνών καϊ έκτί-
  οντες την ηοινήν των.
  «, ι. ««··■·■») ■■
  ■·■<«■■»■·*■■ ■■«! ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΓΕΩΡΓ. ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥΣ ΚΑΙ Κ Κ. ΚΤΗΜΑΤΙΑΣ Είνε γνωστόν είς υμάς δτι εφέτος διά Νόμου καθωρί- σθησαν εί'κοοι τόποι συνθέτων Χημικών Λιπασμάτων, ύ- ποχρεωθίΐντων δλων των έργοστασίων νά περιορισθούν αυστηρώς είς τούς εϊκοσι αύτούς τύπους. Διετηρήθησαν δέ καί θά πωλοϋνται δπως καΐ είς τό παρελθόν τα άττλα στοι- " χεια. Έπίσης διά πρώτην φοράν εφέτος, ρφηρμόσθη έκ μέ- ρους τής Άγροτικης Τραπέζης, τό σύστημα τής μειοδο¬ σίας ί-ίς τα Λιπάσματα, ή δέ μειοδοσία κατεκυρώθη είς την Ελληνικήν Εταιρείαν ΠΕΤΕΙΝΟΥ, προσφέρασαν τι¬ μάς κατά πολΰ χαμηλοτέρας δλων των άλλων έργοστα- σίων, τόσον είς τα σύνθετα Λιπάσματα, όσον καί είς τα άπλά στοιχεΐα, "Αζωτον, Φώοφορον καΐ Κάλι. Κατόπιν τής μειοδοσίας, ή Άγροτική Τραπέζα είς όλην την Έλλάδα θά χρηματοδοτή μόνον Λιπάσματα ΠΕΤΕΙΝΟΥ, έξασφαλίσασα ούτω τούς γεωργούς νά άγοράζουν τα Λι¬ πάσματα των είς τάς κατωτάτας δυνατάς τιμάς. Προκειμένου διά τόν Νομόν "Ηρακλείου, αί τιμαί τής μειοδοσίας είνε αί κάτωθι κατά σάκκον των 50 χιλιογράμμων. ΤΥΠΟΙ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ ΤΙΜΑΙ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ —Έπανέρχεται ό κ. Γενικάς Διοικητης. 'Εντβς τής αρξαμένης εβδομά¬ δος έπανέρχεται καθ' ά πληρο¬ φορούμεθα έκ Χανίων, ό Γενι¬ κώς Διοικητης Κρήτης κ. Μττ. Σφακιανάκης, όστι; καί άναλαμ- βάνει τα καθι'ικοντά τού. ΠΡΟΚΗΡΥΞΙΣ ΙΙροκηρύσσεται μειοδοτική δη- μοπρασία διά την κατασκευήν μιας πλχκός έκ μπετόν άρμέ τής Ικκλησίας Άγίου Ιωάννου Κα- μάρια τής Ένορίας Λιλιανοΰ Πεδιάδος την 3Οην τοΰ μηνός Ίανουαρίου καί ώραν 12ην π. μ. οί οροι εισίν κατατεθίΐμίνοι είς τή γραφεΐα τής Ένορίας καΐ οί βουλόμενοι νά πλειοδοτήσωσι δύ¬ νανται νά λάβωσιν γνώσιν. Έκ τοΰ Γραφίίου Ένορίας Λι¬ λιανοΰ. Οί Ένοριακοί Έπίτροποι Ίνμμ. Κ. Σαββάκη; — Χορός είς την Στρατιωτι¬ κόν Λέσχην Χανίων. Είς την Στρ. Λέσχην Χανίων εδόθη τό έαπέρα; τή; παρελθοό- ση; Κυριακή; μέγας χορό; έπ' βύ- καιρία των γάμων τοΰ Διάδοχον. 'Εκτβ; των κ. κ. αξιωματικών τής Μεραρχία; Κρήτης καΐ τού Συν) τος Χανίων παρέστη καΐ έκλδ- κτό; κόσμο; έκ τή; κοινωνί»; Χανίων. —Ή μείωσις τής έγκλημα- τικότητος. Εί; τό υπουργείον τή; Αικαιο- σύνης ελήφθησαν τπλεγραφήματα των περισαοτέρων εΐσαγγδλέων τοϋ Κράτου; περί τοΰ άριθμοΰ των ΰποθέσεων αί οποίαι διεξε- περαιώθησαν κατά τό λήξαν I- το;. Έκ των αυτών τηλεγραφη· μάτων έξάγεται ότι ή έγκλημα- τικότη; εσημείωσε καί είς τάς λοιπά; περιφερίία; τής χώρ«5 αίβθητην μείωσιν. ΈπΙβης εση¬ μειώθη ελάττωσις καί είς τα άδι- κήματ* τής ζωοκλοπής, κατόπιν τής έφθΐρμογής τοϋ τελευταίου νόμου, ό οποίος έθέσπιαεν αύστπ- ρβτάτ»; ποινά; διά τού; ζωοκλέ- πτας, τού; ΰποθά_λπβντας αυτού; ώ; καί πάντας έκείνους δι' βϋς γεννώνται τυχόν υπόνοιαι έκ! συνενοχνϊ ή ΰποθάλψει. —Μικροκαταστροφαί έν^ Χα¬ νίοις. Συνεπεία τή; προχθεσινάς νυ- κτερινής τρικυμίας εις την πρβ- κυμαίαν Χανίων έηηνεχθησαν ζημίαι τινές καί ιδία εί; τα έκεϊ ευρισκόμενα καταστήμκτκ. 0.44)46.0 0.24.0 11.48.0 12.36.0 16.1)2.20.0 21.50.0 0.30.15 12.16.16 14.30.15 8.20.12 Δρχ· 263.— 145.50 377.50 346.50 305.50 491.— 272.— 321.— 408.50 290.— ΐΑΒΕΔΙΣί Νέαι παραλαβαί. ■ Νέα ύφάσματα. ι Νέοι μοδέρνοι χρωμα- ■ τισμοί. ■ Αί τιμαί μας είνε αί 2 καλύτεραι. Άφίχθη<3«ν στημα: «αί πωλοΰνται είς τό Κατά- ΕΥΑΓ. ΠΕΡΑΚΗ ) ΣτοΟ^Μάρκου Ανδρεαδάκη δλες ο! νέες πλάκες γραμμοφώνων. 0.16.0 » 102.50 0.14.7 » 137.50 4.12.0 » 133.50 4.12.3 » 146.— 4.10.6 » 155.— 6.88 » 169.50 6.8.12 » 191.— 4.8.12 » 172.50 12.12.0 < » 210.50 10.1)2.20.0 » 237.50 9.9.18 » 264.50 11.11.11 » 260.— 9.9.4 » 250.50 ΑΠΛΑ ΣΤΟΙΧΕΪΑ Νίτρον τής Χιλής 16.0.0 Δρχ. 225.— Θειϊκή Άμμωνία 21.0.0 » 215.— Νιτρικόν Νάτριον 16.0.0 » 220.— Θεικόν Κάλι 0.0.48.50 » 265.— Νιτρική Άσβεστος 25 χιλιόγ. 112.50 Σημείωσις: Αί αυταί τιμαί ίσχύουν διά τα Πρακτορεΐα μας Καστελλίου, Άρκαλοχωρίου, Έπισκοπής, Βενεράτου, Πύργου, Παναγίας, Γωνιών, Μάρθας, Αρχανών, Καλλονής, Πραιτωρίων, Ζαρού κλπ. Προστίθενται μόνον τα μεταφορικά Εξοδα άπό Ηρακλείου, είς τα χωρία των κ. κ. Πρακτόρων. ΘΕΟΔ. ΚΟΥΦΑΚΗΣ ■ κ {αβεδι σι αν[ ■ Όδός ' Αγίου Μηνά. Β ■ · εί ο ■ ■ ■ ■«■■■«■■■«■(«■«■■■■■■■εί ΕΝΟΙΚΙΑΖΚΤΑΙ μικρά οίκία όδός Πεδιάδος (Τρείς Καμάρες). Πληροφορίαι Ντορί. —Τα προσφυγικά οΐκήματα. Δι' άνακοινώσεως τοϋ Τμιιματος Δημ. Αντιλήψεως τής Γενικής Διοικήσεως Κρήτης γίνεται γν&>-
  ατόν ©τι δημβσιευθέντο; 2—3 η¬
  μέρας πρό τή; γενομένης κληρώ¬
  σεως των προσφυγικήν οΐκημάτων
  τβΰ ύπ' άριθμ. 99δ νέβυ Άναγκ.
  Νόμου ρυθμίζοντος άλλως τόν
  τρόπον διαθέσεως των οίκημάτων
  άκυροϋται ή γενομένη κληρω-
  σις καί καλβϋνται ο! πρόσφυγες
  οί υποβαλόντες αΐτήσεις καί δι¬
  καιούμενοι στεγάσεως οπω; έντο;
  δεκαημέρου τό βραδύτερον
  υποβάλωσιν πιστοποιητικά έμ_φαί·
  νοντα ότι τυγχάνβυσιν η 1) άνά-
  πηροι πολέμβυ, ή 2) θώματα πο¬
  λέμου είς ά περτλαμβάνβντοιι και
  αί οικογένειαι ών βί άρχηγβ» έ-
  σφαγιάσθησαν, ή 3) Παλαιβί Πο¬
  λεμισται, ή ♦) Άπροστάτευτοι.
  Οί ώ; άνω καΐ μόνον καΐ κατά
  την ώ; άνω σειράν προτιμήοεως
  δικαιοΰνται στεγάσεως.
  ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικία είς κεντρικήν
  συνοικίαν, μέ 4 κύρια δωμάτια
  κουζίναν, αώλήν, ττηγάδι κ.λ. άντί
  130.000 δραχμών. Πληροφορίαι,
  κουρείον κ. Ζ. Γαλυπιονάκη, όδός
  Καλοκαιρινοϋ (Πλατειά Στράτα.
  ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ι
  ΛΑΪΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
  ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
  '«!
  Α, Ε,
  ■■■ΜεΙΙ
  ■■■■■■■■■■■■■■Μ
  'Υττοκαταστήματα καΐ ανταποκριταί
  είς τάς κυριωτέρας πόλεις τής Έλλά-
  δος καί τοΰ ΈξωτερικοΟ.
  Ταμιευτηριον καταθέσεις έν δψει
  καί επί προθεσμία.
  Δάνεια επί ενεχύρω έμιτορευμάτων.
  Εκτέλεσις ,πάσης φύσεως τραπίζιτικής έργαοίας βττο
  συμφέροντας βρους.
  Ηράκλειον -Κρήτης
  Γρσφεΐα έναντι Παλ Νομαρχίας
  ΗΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΒΟΥΑΊ
  ΑΠΕΡΡΙΨΕ ΤΗΝ ΠΡΟΤΑΣΙΝ
  ΠΕΡΙΔΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
  ΕΙΣ ΠΕΡίΠΤΟΣΙΗ Π Ο Δ Ε Μ Ο Υ
  ΑΘΗΝΑΙ 1 1 Ίανουαρίου (τοΰ
  άνταποκριτοΰ μας).— Τηλεγραφήματα
  έκ Λίέας Υόρκης μεταδίδουν την
  πληροφορίαν ότι ή Άμερικανική »*ου
  λή απερριψε την ύποβληθεϊσαν υπό τής
  κυβερνήσεως τροπολογίαν διά τής ο¬
  ποίας ή κήρυξις πολέμου υπό τής Ά
  ΐ>.ερικής δέον νά πραγματοποιήται κατό
  πιν κανονικοΰ δημοψηφίσματος, διά
  -ού όποίου θά έκφράζεται επί τοΰ ζη-
  ■ίήματος τούτου ή θέλησις τοΰ λαοΰ.
  ΊΙ απόρριψις αυτή κρίν&ται υπό
  των Ευρωπαϊκών πολιτικών κύκλων
  ε-ΰγλωττος διά τό έπικρατοΰν εν Ά-
  μερική άντιϊαπωνικόν ρεΰμα, κατόπιν
  των γνωστών έν τή" Απω Ανατολή γεγο
  νότων.
  Η ΠΡΟΤΑΣΙΣ ΔΙΑ &ΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑ
  ΕΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣ6Η ΑΣΚΟΠΟΣ
  ΧΑΙ ΕΙΣ ΑΚΡΟΝ ΕΠΙΚΙΗΑΥΝΟΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 1 1 Ίανουαρίου (τοΰ άν
  ταποκριτοΰ μας).— Νεώτεραι είδήσεις
  έν σχέσει μέ την απόρριψιν τής προ¬
  τάσεως περί δημοψηφίσματος έν Ά-
  μερικ7;, βεβαιούν ότι οί Άμερικανι»
  κοί κοινοβουλευτικοί κύκλοι εχαρα¬
  κτήρισαν »ατά τό πλείστον την πρότα
  σιν περί δημοψηφίσμαϊθς δχι μόνον
  άσκοπον άλλά καί είς άκρον έπικίνδυ
  νόν διά τό γόητρον των Ήν. Πολι*
  τειών καί την άκεραιότητα των Αμε¬
  ρικανικόν κτήσεων, είς περίπτωσιν νέας
  έπιβουλής εναντίον αυτών.
  Ο &ΙΑ&ΟΧΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΕΞΗΛΘΕΝ
  ΕΙΣ ΠΕΡΙΠΑΤΟΗ ΑΝΑ ΤΑΣ Α Β ΗΝ ΑΣ
  ΜΕΤΑ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΣ ΤΟΥ ΕΛΕΝΗΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 1 1 Ίανουαρίου (τοΰ άν
  ταποκριτοΰ μας). —^Σήμερον ή Α.Β.
  Υ. ή πριγκήπι-ισα Ελένη, τέως 6α-
  σίλισσα τής Ρουμανίας, εξήλθεν είς πε
  ρίπατον άνά τάς Αθήνας μετά τοΰ
  υιού της, διαδόχου τής Ρουμανίας
  Ιιχάήλ. Τόσον ό δΊάδοχος όσον καί
  ή μήτηρ τού έπευφημήθησανύπό τοΰ λα
  ού κατά την μετάβασιν το>ν είς τα διά
  φορα άξιοθέατα των Αθηνών.
  Ο ΡΟΥΜΑΝΟΣ &ΙΑΛΟΧΟΣ
  ΑΝΑΧΩΡΕΙ ΕΙΣ ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙΟΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 1 1 Ίανουαρίου (τοΰ
  άνταποκριτοΰ μας).— Σήμερον την νύ
  κτα αναχωρεί δι* έκτάκτου άμαξοστοι
  χίας έπιστρέφων είς Βουκουρέστιον, ό
  Διάδοχος τής Ρουμανίας Μιχαήλ καί
  ή άκολουθία τού.
  Ο ΣΕΡΒΟΣ ΑΝΤΙΒΑΣΙΛΕΥΣ
  ΚΑΤΕΘΕΣΕ ΣΤΕΦΑΝΟΝ ΕΙΣ ΤΟΝ ΑΓΝΩΣΤΟΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 1 1 Ίανουαρίου (τοΰ άν¬
  ταποκριτοΰ μας).—Ό άντιβασιλεΰς τής
  Γιουγκοσλαυΐας Ιΐαΰλος κατέθεσε σή
  μερον έν έπισήμω τελετή, στέφανον είς
  το μ.νημεϊον τοΰ Αγνώστου στρατιώ-
  του. Ιΐρός τόν άντιβααιλεα εγένοντο
  θερμαί λαϊ/αί εκδηλώσεως.
  ΥΠΟΧΩΡΕΙ ΒΑΘΜΗΔΟΝ
  ΤΟ ΔΡΙΜΥ ΨΥΧΟΣ ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ
  ΑΘΗΝΑΙ 1 1 Ίανουαρίου (τού άν
  ταποκριτού μας).—Κατά τάς άνακοι-
  νώσεις τής Μετεωρολογικής υπηρεσίας
  παρατηρεΐται ϋφεσις τοΰ ψύχους είς
  όλας σχεδόν τάς Ελληνικάς περιφε¬
  ρείας καί δή την ΙΜακεοΌνίαν.
  ΕΙΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΝ
  ΕΠΙΚΡΑΤΕΙ ΚΑΚΟΚΑ1ΡΙΑ
  ΑΘΗΝΑΙ 1 1 Ίανουαρίου (τού
  άνταποκριτοΰ μας).— Αντιθέτως πρός
  την άλλην Έλλάδα,* είς τό νότιον τμή
  μα τής χώρας καί ιδιαιτέρως την 11ε-
  λοπόννησον ή κακοκαιρία φαίνεται μάλ¬
  λον διαρκούοα.
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  Πρωΐα Τετάρτης
  12 Ίανουαρίου 1938
  Αί έπιχειρήσεις είς την Ισπανίαν.
  Οί Ιταλοί διά την τριμερή διάσκεφιν.
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ (ραδιογρ ).— Αί
  διάφοροι πληροφορίαι έκ των
  Ίσπανικών μετώπων είναι άν-
  τΐφατικαί. Ή Σαλαμάνκα αγ¬
  γέλλει συνέχισιν των έπιθέσε-
  ων των έθν ικων εναντίον των
  κυβερνητικόν περΐ τό Τερου-
  έλ. Οί τελευταΐοι ούτοι, δμως,
  ίσχυρίζονται δτι κάθε κίνδυ-
  νος έπανακαταλήψεως τής
  πόλεως υπό τοϋ έθνικοϋ στρα-
  τοϋ άποκλείεται πλέον.
  ΛΟΝΔΙΝΟΝ (ραδιογρ.). —
  Οί ΆγγλικοΙ πολιτικοί κύκλοι
  δέν άποκρύπτουν τούς φό-
  βους των έκ τοΰ Σινοίαπω-
  κοΰ. Συγκεκριμένως ύπογραμ-
  μίζουν την Ίαπωνικ^ν προ-
  κλητικότητα ήτις εσημείωσε
  καθ" α λέγουν «ύποτροπήν»
  καί ενώπιον τής οποίας ή Μ
  Βρεττανία θά έξαναγκασθή
  νά μεταβάλη στάσιν έξ αυ¬
  τών τούτων των πραγμάτων
  — Έκ Παρισίων έξ άλλου
  οί Λονδίνιοι κύκλοι πληρο-
  φοροΰνται θετικώς, ότι ή Γαλ¬
  λία παρακολουθεΐ τελείως
  την Αγγλίαν είς τό Σινοι-
  απωνικόν, τιθεμένη άλληλέγ-
  γυος πρός αυτήν εάν ή άνάγ-
  κη τό καλέση.
  ΡΩΜΗ (ραδιογρ ).— Αί Ι¬
  ταλικαι έφημερίδες άναγρά-
  1 φουσαι τα πρακτικά τής τρι-
  | μεροΰς διασκέψεως (Βουδαπέ-
  στης) ίσχυρίζονται δτι κατ'
  αύτην διαπιστοΰται πλήρης
  ένότης κατευθΰνσεων μεταξύ
  Ιταλίας καί των κρατων τής
  παλαιάς δυαδικής μοναρχίας
  μέλλουσα νά επιφέρη άνάλο
  γον επιρροήν είς τάς έν τή
  κεντρική Εύρώπη πολιτικάς
  διαμορφώσεις Ώς άφήνουν
  να εννοηθή αί Ίδιαι έφημε
  ρίδέ.ς τα κράτη ταυτα (Αυστρία
  Ούγγαρία) θά ενισχύσωσι τόν
  άγώνα τής "Ιταλίας εναντίον
  τοΰ κομμουνισμόν
  Οί καθορισθέντος συντελεσται
  αύξήσεωςτώνσυντάξεωντώνκληρικών.
  ΚαΘ' άρμοδίαν ανακοίνω¬
  σιν, αύξάνονται άπό 1 Ία¬
  νουαρίου αί συντάξεις των
  κληρικΰν καί των οίκογενει-
  ών αυτών. Οί καθορισθέντες
  συντελεσται τής αυξήσεως ά-
  νέρχονται είς δρχ. 35 επί μι-
  σθοϋ δρχ. 1000, 45 επί 1.500,
  55 επί 2000, 65 επί 2500,75
  επί 3000, 85 επί 3500, 95 επί
  4.000, 105 επί 4500 καί 115
  επί μισθοϋ 5000 καί άνω.
  Ή προσαύξησις συντάξεων
  γήρατος καί άναπηρίας έχει
  ώς εξής:
  Πασά μηνιαία σύνταξις μέ-
  χρι καί 375 δρχ , αύξάνεται
  είς δρχ. 500 άπό 376—475
  δρχ. κατά 40 ο)ο άπό 476—
  555 δρχ. κατά 35 ο)ο, άπό 555
  —600 δραχ. κατά 25 ο)ο, καί
  άπό 601 καί άνω δρχ κατά
  5 ο)ο.
  Ή προσαύξησις των συν¬
  τάξεων χηρών καί λοιπών δι
  καιούχων έχει ώς εξής:
  Πασά μηνιαία σύνταξις μέ
  χρι 250 δραχ. αύξάνεται είς
  300 δραχμάς, άπό 251—299
  δρ. κατά 35 ο)ο, άπό 300—
  375 δρχ. κατά 30 ο)ο, άπό
  376—499 δρ. κοτά 20 ο)ο, άπό
  500—599 δρχ. κατά 15 ο)ο
  άπό 600—799 δρχ κατά 10
  ο)ο καί άπό 800 καί άνω αύ
  ξάνεται κατά 5 ο)ο.
  ΑΝΕΛΑΒΕΝ ΑΠΟ ΧΘΕΣ
  Ο ΝΕΟΣ ΛΙΟΙΚΗΤΗΣ ΧΩΡ)ΚΗΣ
  Αφίκετο καί ανέλαβε την Δι¬
  οίκησιν χωροφυλακής Ηρακλεί¬
  ου ό ταγματάρχης κ. Όρφανου-
  δάκης Έμμ. άντί τοθ ώς άνω
  τέρου Διοικητοΰ χωροφυλακής
  Κρήτης μετατιθεμένου άντισυνταγ
  ματάρχου κ. Γεωργ. Νικηφοράκη
  βστις καί ανεχώρησε χθές έντεθ
  θεν διά την νέαν τού θέσιν.
  Ο ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
  ΤΩΝ ΓΕΩΡΠΚΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΩΝ
  Δι" έγκυκλίου τού πρός τα
  Γεωργικά Έπιμελητήρια τής
  χώρας τό υπουργείον Γεωρ¬
  γίας παραγγέλλει δπως ταυ¬
  τα υποβάλωσιν εγκαίρως την
  καθ" έκαστον έτος συντασσο¬
  μένην έκθεσιν πεπραγμένων
  έν ί) νά άναγράφωνται αί
  σπουδαιότεραι αυτών εργα¬
  σίαι. Έπίσης συνισταται είς
  αύτά νά υποβάλωσιν έκτός
  τής ανωτέρω εκθέσεως καί
  την προβλεπομένην υπό τού
  νόμου 280 έκθεσιν. Διά τής
  εκθέσεως ταύτης τα υπουργεί¬
  ον λαμβάνει γνώσιν τής δα-
  σικής καταστάσεως δλων των
  περιφερειών, των προόδων
  τής γεωργίας έν γένει καί τοΰ
  γεωργικοθ πληθυσμοΰ.
  ΣΥΛΛΗΨΙΣ
  ΚΥΒΟΠΑΙΚΤΩΝ
  Συνελήφθησαν καί παρε-
  πέμφθησαν αρμοδίως επί κυ¬
  βοπαιξία οί Σπ. Χρονιάρης
  καί Δημ. Πασπαράκης έξ Α¬
  νωγείων.
  ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΛΗΨΙΣ ΧΩΡΟΦΐΛΑΚΩΝ
  Ή Γενική Διοίκησις Κρήτης
  έκοινοποίησε πρός τάς Νομαρ¬
  χίας τής νήσου τα όνόματα
  των έπαναπροσλαμβανομένων
  είς τό σώμα όπλιτων χωροφυ¬
  λακής, άπολυθέντων πρό διε-
  τίας ώς εύνοησάντων τό κΐνη
  μα τής 1ης Μαρτίου 1935.
  Η ΧΘΕΣΙΝΗ ΔΙΚΗ
  Χθές την πρωίαν ήρχισεν
  ενώπιον τού κακουργιοδικείου
  Ηρακλείου, άναβληθεΐσα αρ¬
  γότερον λόγω άπουσίας μαρ¬
  τύρων, ή έκδίκασις τής ύ
  ποθέσεως κατά των Ιωάν¬
  νου Τζιμπουκάκη καί Μι¬
  χαήλ Λιλικάκη κατηγορου¬
  μένων δι" απόπειραν φό·
  νού.
  ΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ
  Κατά τό λήξαν α' δεκαή¬
  μερον τρέχ. μηνός αί εί-
  σπράξεις τοΰ ενταύθα Τελω-
  νείου άνήλθον είς δραχ.
  1.117.471.
  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ ΚΑΙ ΚΙΝΗΣΙΣ
  ΑΊ κυμανθεΐσαι χθές έν τί") άγορα μας τιμαί των κατωτέρω έγχω
  ρΐων προιόντων είχον ώς ακολούθως:
  Σταφίίες.
  Σ ουλτανίναι α
  β'
  Καροίμπ
  Ελεμέδες
  Ταχτάς
  Μαύραι
  α
  β'
  Υ
  α'
  δρ. )
  ( 22 50 - 23.
  )
  ( 14 50
  )
  ( -8 50
  7 80-8.
  Χαρούπια » 3
  •Ελαια 5ο » 23 50
  > κοινά »
  Σάπωνες.
  Λευκο'ι α ποιότητος δρ 20-24
  > β" » · 19— 23
  Πράσινοι α' ιτοιότ. » 21 50
  β' » » 19.—
  Οΐνοι.
  Αρχανών τό μίστατ. » 45.
  Μαλεβυζίου κατ' όκδν δρ. 5.
  Ο ΜΙΣΘΟΣ Φ)ΡΙΟΥ
  ΤΩΝ ΛΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
  Κατά τηλεγραφικήν ανακοί¬
  νωσιν πρός τα Δημοσία Τα-
  μεϊα ό μισθός των δημοσιοϋ-
  παλλήλων μηνός Φεβρουα-
  ρίου θά καταβληθΡ] την 17
  τρέχ. μηνός.
  Η 50ΕΤΗΡΙΣ ΤΟΥ *·ΛΡΟΣΟΠΟΥΛΟΥ
  ΚΑΙ Η ΝΕΑΠΟΛΙΣ
  Πρός τόν Διοικητήν τής
  Έθνικης Τραπέζης κ. Ιω.
  Δροσόπουλον απεστάλη έκ
  Νεαπόλεως τό κάτωθι εύ
  χ ετήριον επί τή πεντηκονταε
  τηρίδι αύτοθ τηλεγράφημα:
  «Επί πεντηκονταετηρίδι σας
  Έθνοτραπέζη λαός κοινότη¬
  τος Νεαπόλεως Κρήτης εΰ-
  χεται συμπληρώσετε έτέραν
  τοιαύτην έπ' άγαθώ "Εθνους.
  Άντιπρόεδρος Κοινότητος
  Μ. Σαρρής»
  ΑΓΡΟΝΟΜΙΚΑΙ ΔΙΚΑΣΙΜΟΙ
  Τ ό άγρονομεΐον Τυμπακίου
  προσδιωρισε διά τόν τρέχοντα
  μήνα τάς κάτωθι δικασϊμους
  άγροζημιών: Την 13ην είς
  Τυμπάκι, την 17ην είς Μαγα-
  ρικάρι, την 19ην είς Βόρρους,
  την 20ήν είς Πετροκεφάλι καί
  την 21ην είς Σίββα. Διά τόν
  αυτόν μήνα τό Άγρονομεΐον
  Μοιρών καθώρισε τάς εξής
  δικασϊμους: Σήμερον είς Γέρ-
  γερην, αυριον 13ηνείς Ζαρόν,
  την 14ην είς Πόμπηα, την 17ην
  είς Μοΐρες, την 18ην είς Πλα
  τανον, την 19ην είς Β. Άνώ-
  γεια, την 20ήν είς Μιαμοΰ καί
  την 24ην είς Αγ. Δέκα.
  ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΙΣ ΝΟΜΟΥ
  Πρός τα νομικά πρόσωπα
  Δημοσίου Δικαίου καί τάς εί-
  δικας υπηρεσίας καί είδικά
  Ταμι,ϊα τοΰ ύπουργείου τής
  Γεωργίας εκοινοποιήθη πρός
  εφαρμογήν ό νόμος 972)37
  «περί ϋποχρεωτικής δημοσιεύ-
  σεως είς την εφημερίδα τής
  κυβερνήσεως πράξεων άφο-
  ρωσών τό προσωπικόν των
  Νομικών προσώπων Δημοσίου
  Δικαίου Εϊδικών Ταμείων ή
  Ύπηρεσιών καί Αύτονόμων
  Όργανισμών».
  Η ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΑ ΑΞΙΑ
  ΤΩΝ ΕΛΑΙΩΔΩΝ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ
  Δι" αποφάσεως τής παρά
  τώ Τελωνείω αρμοδίας Επι¬
  τροπήν ύποβληθείσης χθές
  τηλεγραφικώς είς τό υπουρ¬
  γείον Οικονομικόν πρός έγ
  κρίσιν, προτείνεται ό καθορι
  σμός τής μέσης άγοραίας
  τιμής των έλαιωδών προιόν¬
  των των έξαχθησομένων έκ
  Κρήτης κατά τόν προσέχη
  μήνα Φεβρουάριον ώς εξής
  Έλέλαια δραχ. 25 κατ' ο¬
  κάν, σπορέλαια 24 μουργέ
  λαια καί πυρηνέλαια 19.
  Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
  ΔΙΑ ΤΟΥΣ ΠΡΙΓΚΗΠΙΚΟΥΣ -ΓΑΙΥΙΟΥΣ
  κ.
  Ό Μητροπολίτης Κρήτης
  Τιμόθεος συνεχάρη διά
  θερμοΰ τηλεγραφήματος τό
  Διαδοχικόν ζεΰγος τής Ελ¬
  λάδος Πρίγκηπα Παΰλον καί
  Πριγκήπισσαν Φρειδερίκην έπ'
  εύκαιρία τοΰ εύτυχοθς γεγο-
  νότος των γάμων αυτών.
  ΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΣΟΔΑ
  Ό ΰφυπουργός των Οίκο
  νομικών δι' έγκυκλίου τού
  πρός τάς έφοριακάς αρχάς
  τοθ Κράτους παραγγέλλει
  δπως αυται έπεκτείνουν την
  δρασιν των είς δλα τα φο
  ρολογικά άντικείμενα τής
  άρμοδιότητός των είς τρόπον
  ώστε νά μην ύστερή ή από¬
  δοσις των Δημοσίων έσό-
  δων.
  ΤΑ ΑΓΡΟΝΟΜΕΙΑ
  Εξήλθε πρός επιθεώρη¬
  σιν διαφόρων άγρονομείων ό
  Έπόπτης άγροφυλακής Ηρα¬
  κλείου κ. Έλευθ. Παπαγιαν
  νάκης.
  ΑΦΙΞΙΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ
  Αφιχθη χθές ό νέος Πρόε-
  δρος Πρωτοδικών Ηρακλείου
  κ. Κίνιας.
  3Π^ωϊνή
  Η ΜΕΑΛΟΝΤΙΚΗ ΣΤΑΣΙΣ
  ΤΗΣ ΙΑΠΟΝΙΑΣ ΕΝΑΝΤΙ ΤΗΣ ΚΙΝΑΣ
  8Α ΔΙΕΚΑ Ν Ο ΝΙ ΖΕΤίΟ ΧΘΕΣ
  ΕΙΣ ΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗΝ ΔΙΑΣΚΕΨΙΝ
  ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΕήΡΙΑΝ ΤΟΥ ΜΙΚΑΔΟΥ
  ΑΘΗΝΑΙ 1 1 Ίανουαρίου (τοΰ άν
  ταποκρΐΕθΰ μας).— Τηλεγραφοΰν έκ
  Τόκιο ό'τι ή αύτοκρατορική διάσκεψις
  ήτις συνέρχεται σήμερον έκεΐ, υπό την
  προεδρίαν τοΰ αύτοκράτορος Χιροχί-
  το θα καθορίση την μελλοντικήν στά¬
  σιν τής Ίαπωνίας άπέναντι τής Κί¬
  νας
  ται
  Λέγεται χωρίς όμως νά έπιβέβακού-
  .—« έξ ούδεμι&ς επισήμου πηγής, ότι
  ή κήρυξις ^τοΰ πολέμου εναντίον τής
  Κίνας θά αποφασισθή, όπότε θά δια-
  ταχθή έπιστράτευσις χχί θά κινητοποιη-
  θώσι μεγάλαι μονάδες ατρατοΰ πρός
  αποστολήν είς τό θέατρον τοΰ άκηρύ-
  κτου ήδη πολέμου έν Κίνα.
  Η ΚΗΡΥΞΙΣ ΕΠΙΣΗΜΩΣ
  ΤΟΥ ΣΙΝΟΪΑΠΟΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ
  ΟΑ ΕΟΙΔΕΙΝΟΣΗ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 1 1 Ίανουαρίου (τοΰ άν
  ταποκριτοΰ μας). —Έκ Λονδίνου αγ¬
  γέλλεται ότι ή τυχόν κήρυξις σήμε¬
  ρον τοΰ πολέμου υπό τοΰ Ίαπωνικού
  αύτοκρατορικοΰ συμβουλ ου θά έπιδει
  νώση την κατάστασιν καί συγκεκριμέ¬
  νως τάς σχεσεις Αγγλίας καί Ίαπω-
  νίας. Αναφορικώς μέ τό ζήτημα τοΰ
  το, παρετηρήθη σήμερον είς Ντάουνιγκ
  Στρήτ όπου ώς γνωστόν ή οίκία τ«»ΰ
  Βρεττανοΰ πρωθυπουργοΰ, ιδιαιτέρα
  πολιτική κίνησις.
  Ο ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΠΑΗΟΥΣΜΟΣ
  ΚΑΙ Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΙΣ ΜΕΤΑΞΑ
  ΑΘΗΝΑΙ 1 1 Ίανουαρίου (τού
  άνταποκριτοΰ μας). —Είς συγκεντριο-
  θείσας είς τό Πολιτικόν Γραφείον τοΰ
  κ. Πρωθυπουργοΰ έκθέσεις έκ των δια
  φόρων γεωργικών περιφερειών τής χώ
  ρας τονίζεται ότι ό άγροτικός πληθυ-
  σμός παραμένει άφοσιωμέν(»ς είς την
  κυβέρνησιν τοΰ κ. Ι. Μεταξά καί τό ε¬
  θνικόν έργον ταύτης.
  ΟΙ ΑΓΡΟΤΑΙ
  II
  ΕΙΣ ΤΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 1 1 Ίανουαρίου (τού άν¬
  ταποκριτοΰ μας).— Συμπλ^ρωματικώς
  πρός τα άνακοινούμενα διά την στά¬
  σιν των άγροτών άπέναντι τοΰ κυβερνη-
  τικοΰ έργου, τονίζεται ότι οί αγρό¬
  ται έχουν επιδοθή είς τα εργα αυτών
  καί την ανάπτυξιν τής παραγωγης ήτις
  θά αποβή πρός άγαθόν τούτων καί τής
  έθνικης άναδημιουργίας.
  ΑΙΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΝΤΑ ΤΡΕΙΣ ΝΕΟΙ
  ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΙ
  ΑΘΗΝΑΙ 1 1 Ίανουαρίου (τού άν
  ταποκριτοΰ μας). — Υπεγράφη σήμε¬
  ρον Βασιλικόν Διάταγμα διά τοΰ ό¬
  ποίου διορίζονται τεσσαράκοντα τρείς
  νεοι λειτουργοί τής μέσης έκπαιδεύσε-
  ως οΐτινες καί τοποθετοΰνται είς τάς
  υπαρχούσας κενάς θέσεις των κλάδων
  αυτής, είς την πρωτεύουσαν καί τάς ε¬
  παρχίας.
  ΑΠΕΦΑΣΙΣΘΗ Η ΚΗΡΥΞΙΣ
  ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΚΙΝΑΣ;
  ΑΘΗΝΑΙ 1 1 Ίανουαρίου (τοΰ άν
  ταποκριτοΰ μας).— Ραδιοφωνικαί πλη¬
  ροφορίαι μεταδοθεΐσαι άργά την νύκτα
  αναφέρουν ότι τό Αυτοκρατορικόν συμ
  βούλιον τοΰ ΊΓόκιο είσηγήσει τοΰ ' »·-
  που^γοΰ των Εξωτερικών τής Ίαπωνί-
  ας απεφάσισε την κήρυξιν τοΰ πολέ¬
  μου εναντίον τής Κίνας. Άναμένεται
  έντό^ των πρωϊνών ώρών διευκρίνισις
  των αναγγελλομένων.
  ΚΑΘΗΜΙ
  Η
  επαγπ
  Πβρ6λθεΛ«βλ-
  τι
  ί
  V"
  ί^ί1 · · Ιΐβι τού ίπε
  _„«! »' *£■-..αχ βΐς τό
  τόν
  «να-
  . «π.
  Μ
  ορ
  ύ»Γοστηρίζ·«ν
  δ
  Ρ
  εφετεινήν
  ί δέν

  μρμ
  των πβι·τπ-
  οϊμς
  ίίΛοφιβτ» άπβτελεσματα
  -, ίέργήοβυν νά «π·φ*-
  ,νϊτοΰς κ«Ρί Υ
  β ώτήν τ ήν ββσιμβν
  ;ώιβ8ίθ»ν χαί Τ« ηδη «*-
  ~ δεδβμένα τϋί
  ίλβΗβσβδείας. «>ν«
  ν* είπωμεν ολίγα
  την τάξιν τ_νέ-
  ΐτλματ»ών μας.
  ϋ ίίπ«μίν βτ», μ« μ»-
  χύς δανειαχήν υ-
  μέ την συνέχισιν
  (Βαζν εύκβλιών «ου
  ΙηηροΜΐάζουν ουδέ τόν
  ιρμιχβον κίνδυνον δνά
  ι; ίενιιατριας τρβπέζας,
  ίΐ«γγιλματίαι μας πού
  ή «ποτελούν τβι
  Ιαοχτά
  ιρόματο
  ΕΛΛΕΙΨΙΣ ΕΙΔΟΥΣ
  Ποίος θά τώ τιίστευι. Έφη
  Μδα Ήροκλειώτικη δεν ό-
  ■¥»·· ά*ό ττολύ πρωΐ χθίς,
  ?«οτα χέριο των έφημερι-
  !«*ών, ούτε στά περίπτερα,
  ■«ίκαιο' αύτά τα δημοσιο-
  ί"'"~ γραφεϊα. Ο( τζαμκσ-
  άναγνώσται πού τώ-
  "Χημα νά ίνθυλακώ-
  |ν έντοτιία εφημερίδα
  1««ρωτου καΛΛίνεΐου πού
  τόν έρα-
  χθ*ς τόν
  Σημαδεμένοι 6
  τα
  ηού
  » ώνοντο απο ματιές ου-
  » ^Ρακολουθήσεως α
  ικρά
  νά «κ
  εί
  ντ< ζει· η°6ι° ώ Ιχοα κεΙν< ηολλ ν Τ