95262

Αριθμός τεύχους

4761

Χρονική Περίοδος

Α' 1938

Ημερομηνία Έκδοσης

13/1/1938

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  Ο < ι) ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΣΥΝΔΡΟΜΑΣ Αιγυπτου ρτηοία λιοθΊ 3 έξη μηνός 2 Άμερικής ε'τησια δολ. 15 ίξάμηνος > 8
  Τιμή_
  κατά φύλλον
  Λ»αχ. 2
  ΠΕΜΠΤΗ
  13
  ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ
  1938
  ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΥΠΟΠΆΦγΊΑ
  ΟΛΟΣ ΜΙΝΩΤΑΥΙΌΥ
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ ΙνΓΗΤΗΣ ■ ΠΤΟΣ 23ΟΝ
  ΑΡΙΘΜ. ΦΥΛΛΟΥ
  ιΊΙΕΥΐιΙΟΣ ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΘΡ. Ν. ΣΤΑΥΡΑΚΗΣ
  ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΑΝΔΡ. Μ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ
  ΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΙ
  Δέν έχουν παρέλθει πολ¬
  λαί ημέραι άφ' ής διετρανώ-
  ναμεν άπό τής παρούσης
  στήλης την πίστιν καί πεποί¬
  θησιν μας διά την οικονο¬
  μικήν άναζωογόνησιν τού
  τόπου μας. Τα έκτοτε δ' ύ-
  πάρχοντα δεδομένα διαπι-
  στώνουν ότι έχομεν ολο τό
  δίκαιον μέ τό μέρος μας υ¬
  ποστηρίζοντες ότι, αί πλού-
  σιαι έαοδεϊαι τοΰ τρέχοντος
  έτους καί αί άλλαι τοΰ έπερ-
  χομένου θά δώσωσι είς τόν
  νομόν μας νέαν ζωήν καί
  θά τόν προωθησουν νά άνα-
  κύψη ταχέως ταχύτατα, άπό
  τα οίκονομικά βάρη καί τάς
  συνεπείας των κακοτυχιών
  πού υπέστη είς προηγούμενα
  έτη συνεχών άφοριών.
  "Οσο καί άν ύποστηρίζουν
  οί έκ συστήματος άπαισιόδο-
  ξοι τα άντίθετα, ημείς δέν
  θά δεχθώμεν ποτέ ότι τό Η¬
  ράκλειον μέ την ποικιλίαν
  των έκλεκτών προϊόντων
  τού καί μέ την εφετεινήν
  πρωτοφανή έλαιοσοδείαν δέν
  βαδίζει σταθερώς την άνιοΰ-
  σαν τής οικονομικάς κλίμα-
  κος καί δέν βαίνει πρός τάς
  καλάς ημέρας πού εγνώρισε
  καΐ άλλοτε.
  Όλίγος κόπος άκόμη, ολί¬
  γη καλή θέλησις καί έπιμο-
  νή καί συνεχής μέριμνα διά
  την βελτίωσιν των ποιοτή-
  των των προϊόντων μας καί
  τα εύχάριστα άποτελέσματα
  δέν θάργήσουν νά άποφέ-
  ρουν τούς καρπούς των.
  Μέ αυτήν την βάσιμον
  προϋπόθεσιν καί τα ήδη ύ-
  πάρχοντα δεδομένα τής
  πλουσίας έλαιοσοδείας, είνε
  σκόπιμον νά είπωμεν ολίγα
  τινά διά την τάξιν των έ-
  παγγελματιών μας.
  Νά είπωμεν ότι, μέ μι¬
  κράν σχετικώς δανειακήν υ¬
  ποστήριξιν, μέ την συνέχισιν
  τραπεζιτικών εύκολιών πού
  δέν παρουσιάζουν ουδέ τόν
  παραμικρόν κίνδυνον διά
  τάς δανειστρίας τραπέζας,
  οί επαγγελματιαι μας πού
  άναντιρρήτως άποτελοΰν τα
  ζωτικώτερα καί έπωφελέστε-
  ρα στοιχεΐα τού τόπου, θά
  άποβοϋν καί πάλιν άστείρευ-
  τος πηγή εΐποδόσεως είς την
  τοπικήν οΐχονομίαν καί θά
  δώσουν την ζωήν καί την
  άκμήν πού ένεφάνιζε καί
  άλλοτε τό Ηράκλειον έταν
  ή τάξις των εΰημεροΰσε και
  ήκμαζε οίκονομικώς.
  Όπως είνε ολοι γενικώς
  οί βιοτέχναι κα'ι έπαγελμα-
  τίαι μας φιλόνομοι καί ά-
  κούραστοι, δέν ειμπορεί πα·
  ρά νά έχουν στερράν προ-
  σήλωσιν πρός τόν νοικοκυρι-
  σμόν καί την πρόοδον καί
  όπως είνε παραγωγικοί δέν
  ειμπορεί παρά προκόπτον-
  τες νά δημιουργοΰν καί νά
  παρασκευάζουν την ευτυχί¬
  αν τοΰ κοινωνικον μας συ-
  νόλου.
  Διανύουν ομως καί αύτοι
  σήμερον τόν άνάντην δρό¬
  μον των συνεπειών των κα¬
  κοτυχιών πού προείπομεν
  καί διά σήμερον ακριβώς α¬
  ναμένομεν νά ένισχυθοΰν
  διά νά άντεπεξέλθουν είς
  τάς βαρείας ύποχρεώσεις πού
  τούς έκληρονόμησε τό πα¬
  ρελθόν.
  Τό σημερινόν Κράτος δέν
  χωρεΐ αμφισβητήση ότι με-
  λετά ολόκληρον σειράν μέ·
  τρών μέ τα όποΐα θά άνα-
  κουφίση καί θά τονώση την
  ύγιεστέραν τάξιν ποΰ έχη ό
  τόπος, τούς έπαγγελματίας
  τού. Άλλά άσχέτως των μέ-
  τρων αυτών, τα όποΐα θά έ¬
  χουν γενικόν χαρακτήρα,
  οί επαγγελματιαι τού Ηρα¬
  κλείου είνε έπωφελές διά
  τόν τόπον αυτόν καί την έν
  γένει οικονομικήν τού κατά¬
  στασιν, νά τονωθοΰν όπωσ-
  δήποτε]διά την περίοδον ιδία
  των άγόνων μηνών είς τούς
  όποίους ήδη είσερχόμεθα.
  Πιστεύομεν δ' ότι διά ζήτη-
  μα τόσον κεφαλαιώδους ση-
  μασίας αί παραινέσεις πρός
  τα ίδρύματα πού ειμπορούν
  καί έχουν συμφέρον νά βοη-
  θήσουν τούς έπαγγελματίας,
  είναι εντελώς περιτταί.
  Πϋταχτα
  οημειύματα
  ΕΛΛΕΙΨΙΣ Ε1ΑΟΥΣ
  Ποίος θά τό πίστευε; Εφη¬
  μερίδα Ήρακλειώτικη δέν ύ-
  πήρχε άπό πολύ πρωΐ χθές,
  οϋτε στά χέρια των έφημερι-
  δοπωλών, οΰτε στά περίπτερα,
  οϋτε καί σ' αΰτά τα δημοσιο-
  γραφικά γραφεΐα. Οί τζαμπα-
  τζήδες αναγνώσται πού τώ-
  χουν καύχημα νά ένθυλακώ-
  νουν την έντοπία εφημερίδα
  τοϋ πρώτου καφφενείου πού
  θά έπισκεφθοθν γιά τόν έρα-
  τεινό τους βρήκαν χθές τόν
  μπελδν των. Σημαδεμένοι δ-
  πως είνε άπό τα γκαρσόνια.
  δτι βολέβονται εφημερίδα άπό
  τό καφψενεΐο πού εχει την τι¬
  μήν νά,τούς έχη πελάτες,κατε-
  κ·ραυν'ώνοντο άπό ματιές συ-
  νεχοΰς παρακολουθήσεως, κα-
  τεσκοπεύοντο διαρκώς καί μό-
  λις έκαναν την παραμικράν
  κίνησι, πού μποροθσε νά έκ-
  ληφθή ώς ϋποπτη άκουγαν
  την σχετικήν καμπάνα:
  —Κύριος. Ή εφημερίδα εί¬
  νε έ—γκαζέ.
  —Δέν 'ποδιάβασα, άπήντα
  ό σεσημασμένος τζαμπατζής
  άναγνώστης.
  —Δέν πειράζει. Ποδιοβάζε-
  τε τάπόγευμα. Τώρα έ'χουν
  σειρά νά δισβάσουν κείνοι
  πού περιμένουν άπό πολλή
  ώρα.
  —Μιά στιγμή. έπρότασσε ώς
  τελευταία άντίστασι ό τζαμ¬
  πατζής. Άλλά είς μάτην. Τό
  γκαρσόν, άρποΰσε την εφη¬
  μερίδα άπό τα χέρια τοΰ
  τζαμπατζή μέ νευρικότητα γιά
  νά την προσφέρτ) στόν διπλα-
  νά πρωϊνό πελά'τη άπό τόν
  οποίον πάλι δέν άπέσπα τα
  βλέμματα έπιτηρήσεως.
  Ή ϊδια σκηνή επανελήφθη
  τρείς ή τέσσαρες φορές στό
  κεντρικό καφφενεΐο ποΰ εΐ-
  χα πάη μέ κάποιο φίλο
  μου ταξιδιώτη. Τόση μά-
  λιστα συχνή ήταν ή στιχομυ-
  θία γκαρσονιοΰ καί πελατών
  επάνω στό ϊδιο ζήτημα, ώστε
  ηρώτησα τόν προϊστάμενό
  τού γιατΐ νά έπαναλαμβάνε-
  ται αυτή ή ίστορία μέ κάθε
  πελάτη πού θέλει νά διαβάσΓ)
  εφημερίδα. Τό γκαρσόν ποΰ
  αντελήφθη τί ηρώτησα, έσπευ¬
  σε νά μοϋ δώση την άπάν-
  τησι:
  — Θέλουν νά διαβάζουν άλ¬
  λά καί νά πέρνουν την εφη¬
  μερίδα τού καφφενείου στήν
  τσίπη φεύγοντας.
  — Καί γιατί αύτό άγαπητέ
  Εύρυβιάδη;
  —Γιατί θέλουν νά ξαναδια-
  βάσουν σπίτι των. Νά λύσουν
  τό σταυρόλεξο μέ την ήσυχία
  των. Καί νά ρίξουν μιά τελευ¬
  ταία ματιά στά νέα τής ημέ¬
  ρας.
  Μέ την άπροσδόκητη δμως
  αύτη προστασία τής έντοπΐας
  εφημερίδος, τής μοναδικής άς
  προσθέσω πού ύπήρχε σ' έ'να
  καφενεΐο πού ήρίθμει εκείνην
  την ώρα τριάκοντα καί πλέ¬
  ον πελάτας ήνοίχθη μεταξύ
  γνωστών κάί άγνώστων μιά
  εύρυτάτη συζήτησις.
  —"Εχει δίκηο, είπεν έ'νας
  έξ δλων, τα γκσρσόνι.
  —"Ελλειψις τοϋ εϊδους βλέ-
  πετε, προσέθεσε όλλος.
  __Καί δέν φθάνει πώς δέν
  βρίσκει κανείς «αγοράση άπό
  τόν έφημεριδοπώλη μιά εφημε¬
  ρίδα, εφθέγξατο ό τρίτος πε-
  λάτης άλλά, κλέβουν καί την
  εφημερίδα τοθ καφφενείου.
  —Κακή συνήθεια κύριος
  παρενέβη πάλι τό γκαρσόν
  Άλλά ποϋ θά πανε. Τώρα
  μέ την έλλειψι θά ξεσυνηθί
  σουν.
  "Οπου τό πράγμα επήρε
  την μορψή καί την δψι ποθ Ι-
  πρεπε νάχη πάρει άπό πολύν
  καιρό. Οί τζαμπατζήδες των
  εφημερίδων καταργοΰνται καΐ
  καταλύονται. Ή έλλειψις τοϋ
  δημοσιογραφικοϋ χάρτου έδω·
  σε την άφορμή νά κοπή τό
  κακό αΰτό άπό την ρί-
  ζα τού. Καΐ κανένα κακό
  δέν κόβεται άν δέν πληθύνη».
  Ώς τόσο τό πρόβλημα τής
  ημέρας δέν είνε οί τζαμπα¬
  τζήδες τού ήμερησίου έγχωρί-
  ου τύπου ποϋ άριθμοθνται κα-
  τά εκατοντάδας οί άθεόφο-
  βοι. Είνε άλλο...
  Άλλά μ' αύτό θά άσχολη-
  θώ είς άλλο μου σημείωμα. Ή
  έλλειψις τοΰ εϊδους, δέν είνε
  πρδγμα άνάξιον λόγου. Μία
  εφημερίδα Ήρακλειώτικη είνε
  πάντοτε προσφιλής κι' άξια-
  γάπητη. Άντικατοπτρίζει αύ¬
  την την ψυχήν τοϋ τόπου καί
  αποτελεί είνα πολύτιμο κομ-
  μάτι τής καθημερινής τού
  ζωής καί τής δλης κινήσεως
  Πώς νά λείψη λοιπόν; Καί
  μάλιστα άπό έκείνους πού την
  είχον τόσο συνηθίση στό πρω-
  ίνό των ξύπνημα δσο μιά θερ-
  μή καί άξιαγάπητη φίλη των;
  ΜΠΟΕΜ
  ΟΠΩΣ ΔΙΑΒΑΙΝΕΙ Η ΖΩΗ
  Ο ΘΟΡΥΒΟΣ
  ΚΑΙ ΤΟ ΤΑΚΤ...
  Είς γείτονα πόλιν πληροφορού¬
  μεθα δτι κάποιος συνελήφθη καί
  παρεπέμφθη είς τό αύτόφωρον
  Πλημμελειοδικειον διότι έθορύβει
  είς τάν κινηματογράφον.
  θεωρούμεν τό γεγονός αύτό
  σπάνιον διά τα τοπικά χρονικά.
  Διότι πολλο'ι θορυβοϋν είς'τόν κι-
  νηματογράφον σήμερον ή καΐ είς
  τα ρεσιτάλ ατιμωρητεί .. Ύπάρ-
  χει μάλιστα κίνδυνος εάν τούς; ζη-
  τηθή β λόγος νά δημιουργηθή ε¬
  πεισόδιον αναφορικώς μί την νο¬
  οτροπίαν εκείνην τοϋ "Ελληνος,
  «δ δποϊος οέν υποφέρει ζυγόν».
  Άλλά καί ό οποίος πρέπει νά εί¬
  νε έλεύθερος ένίοτε νά Ινοχλή
  τούς πάντας καί τα πάντα διά
  χειρών καί ποδών.
  Είς τον κανόνα αυτόν βεβαία υ-
  πάρχουν ώς συνήθως αί έςαιρέ-
  σεις. Διά τό Ηράκλειον εΐοικώ-
  τερα, δέν είναι οΰτε Ινας οΰτε
  δύο οί άνθρωποι μέ την εξελιγμέ¬
  νην κοινωνικήν άγωγήν, οί θεω¬
  ρούντες τό δημόσιον θέαμα ώς εί-
  δος πρχγματικής μυσταγωγίας ή
  άναψυχής καλώς έννοουμένης. 'ίΐ
  ατόβο ή άπασχόλησις τοΰ άστυ-
  νομικοϋ δελτίου μέ τούς θορυ-
  βοΰντας είς τάν κινηματογράφον ή
  τούς όπωσδήποτε ένοχλοΰντας
  τούς συμπαρακαθημένου; των, δέν
  είνε άσχετο; μέ μίαν πρόοδον.
  Τουλάχιστον αύτό ΰπεστήριξεν
  .συμπολίτας πού ένοιεφέρθη μέ
  την είδησιν. Μία συστ^ματική
  δίωξις των θ^ρυβούντων είπε, θά
  περιστείλη αύτό τό κακόν.
  Φαντάζομαι δτι καί οί ίξ οί-
  ουδήποτε λόγου ρέποντες πρός
  τόν θόρυβον, δέν θά δυσαρεστη-
  θοθν μέ την ανωτέρω γνώμην.
  Καί θά συμμορφωθώσιν βαθμι-
  αίως πρός τάς αγαθάς Οποοείξεις
  αί οποίαι θά τούς γίνβυν είς τό
  προκειμένον.Ώς στοιχείον άπό τα
  εΰγενέστερα ψυχικώ;, εσημειώθη
  κάποτε εις τό εξωτερικόν ή προ-
  θυμία μέ την όποιαν ^νας Έλλην
  πολιτικάς άπό τούς μεγαλυτέρου;,
  έσπευσε νά συμμορφωθή πρός κοι¬
  νήν υπόδειξιν τοΰ εϊδους αΰτοϋ
  εις εν* θέατρον. Δέν έθορύβει
  μέν όπως θορυβοϋν οί συμπατρι-
  ώται τού. Πάντως, είχε σοδα-
  ρούς λόγου; νά συζητή καθώς άλ¬
  λοτε είς το κοινοβούλιον, μέ δύο
  τρείς καλούς φίλους τού ελθόν-
  τας ές Αθηνών. "Επαυσεν άμέσως
  την συζήτησιν έκ τοΰ λεπτοΰ έ-
  κείνου συναισθήματος τής κοινω-
  νικής μορφώσεως άλλά καί τής
  άπλής άγωγής ότι ό χβ>ρ^ί έκεϊ-
  τος ήτο άφιερωμένος μόνον είς
  την Τέχνην ή τό δημόσιον θέα¬
  μα. Δι' άλλου είδους άπασχολή-
  σεις όπήρχε καιρός εις τό διά-
  λειμμα.
  Εί; την πρωτεύουσαν π°λλοί
  κινηματογράφοι εχουν ώς προσόν
  τα βελούδινον άναπαυτικό κάθι-
  σμα άλλά καί την σιγήν πού θυ-
  μίζει αύτόχρημα ίεροτελεστίαν.
  Καί ξέρετε ποιό είνε τό γενικόν
  συμπέρασμα; Νά φεύγουν δλοι £-
  κανοποιημένοι. "Αν δχι άπό το
  ίργον—συμβαίνει βλέπετε παντοΰ
  νά μην άρέση τό έργον εις δλους
  —τουλάχιστον άπό την ησυχίαν
  καί ηρεμίαν είς την οποίαν κα¬
  τώρθωσαν νά τοποθετηθοϋν δυό
  ώρες. Καί κατά τρόπον ευεργε¬
  τικόν διά την διάθεσιν των γενι-
  κώτερα ή την άναψυχήν των, δ-
  στε^α άπό τού; κόπου; _ή τα νεΰ-
  ρα τής ημέρας.
  * *
  *
  Άλλοΰ, είς ε"να κινηματογρά¬
  φον συνέβη τουτο τό... άνέκδοτον:
  Νά ακουσθή Ιν μέσιρ τοθ σκότου;
  καί τοΰ τέλους τή; προβολής
  Ινα: «νά χαθής παληάνθρωπε!» τό
  οποίον επηκολούθησε καί μπά-
  τσος. Ό μηχανικάς δμως φαίνεται
  δέν ήτο κοινό; ρωμηός: Έπεβρα-
  δυνε καί μετά τό τέλος τοθ προ-
  βαλλομένου μέρους τό άναμμα των
  φώτων. "Ετσι δταν άναψαν αύτά
  δέν κατέστη δυνατόν νά καθορι¬
  σθή σαφώς τό σημείον άπό τό ο¬
  ποίον ήκούσθησαν. Ή κοινή πε-
  ριέργεια ήτο μάταιον νά εκδηλω¬
  θή θορυβΐϋδώς. Καί ουτε καί εξε¬
  δηλώθη. Τούτο δέ φαντάζομαι δ-
  χι μόνον πρός όφελος των άμέσως
  ενδιαφερομένων, άλλά καί τής 8-
  λης... ψυχραιμίας καί τοΰ κοινω-
  νικού τάκτ τοΰ κόσμου.
  ΑΣΜΟΔΑΙΟΣ
  Τα διεβνη προ6λήματα
  Η ΑΝΑΠΙΗ ΤΗΣ ΣΥΓΚΛΗΣΕΟΣ
  ΕΪΡΟΠΑΐΚΗΣ ΔΙΑΣΚΕΨΕΩΣ
  "Αρθρον τοϋ Λάνσμπουρυ.
  [Είς τόν αγγλικόν τύπον Ιοημο
  σιεύθη έπ' εύκαιρία τοΰ νέου
  I-
  τους τό κατωτέρω άρθρον τοΰ
  πρώην ηγέτου των εργατικών κ.
  Τζώρτζ Λάνσμπουρυ].
  Α',
  Δύο χρόνια τώρα άγωνίζο-
  μαι διά την Ειρήνην. Έπεσκέ-
  ψθην τόν πρόεδρον των Ή-
  νωμένων Πολιτειών, τόν κ.
  Μπλούμ, τόν κ. Βάν Ζέελαντ
  καί δλους τούς Σκανδιναυούς
  πρωθυπουργούς καΐ ύπουρ-
  γούς των Εξωτερικών. Εΐδα
  τόν κ. Χίτλερ, τόν κ. Μουσο¬
  λίνι καί άλλους άρχηγούς
  κρατών, είς την Πολωνίαν,
  την Τσεχοσλοβακίαν καί την
  Αύστρίαν. Επί πλέον έ'σχον
  πολλάς συνομιλίας μέ τούς
  άντιπροσώπους τής Ίσπανίας,
  τής Άβησσυνίας, τής Κίνας
  καί τής Ίαπωνίας. Ό μονα-
  δικός σκοπός τόν οποίον εΐχα
  κατά νοθν ήτο νά βοηθήσω
  τούς πολιτικούς μου φίλους
  είς την Μεγάλην Βρεττανίαν,
  τα άκροατήριά μου είς την
  Αμερικήν καΐ δλους έκείνους
  μέ τούς όποίους συνωμίλησα,
  νά κατανοήσουν τό έφιαλτι-
  κόν γεγονός' δτι εάν δέν ευ¬
  ρεθή καί δέν εφαρμοσθή έν
  τάχει κάποια λύσις διαφορε-
  τική άπό την σημερινήν άμιλ-
  λαν των έξοπλισμών, ή αν¬
  θρωπότης θά παραστή μάρ¬
  τυς τής καταστροφής τοθ δυ·
  τικοϋ πολιτισμοθ καί θά έπα-
  ναπέση είς την βαρβαρότητα.
  "Ολοι έκεΐνοι μέ τούς όποίους
  συνεζήτησα επί τοΰ ζητήματος
  αύτοϋ τοΰ βρεττανικοΰ Φόρεϊν
  "Οφφις, συμφωνοθν μέ την
  άποψιν αυτήν. Καί κανεΐς
  δέν υπήρξε κατηγορηματικώ-
  τερος των κ. κ. Χίτλερ καί
  Μουσολίνι.
  "Οταν ώμίλησα πρός τα έ-
  ξέχοντα αύτά πρόσωπα έθιξα
  τό ζήτημα τοϋ Πολέμου καί
  τής Είρήνης τόσον ώς χριστι-
  ανός όσον καΐ ώς ρεαλιστής.
  Ή συγκεκριμένη πρότασις ή
  όποία ετέθη ενώπιον των κο-
  ρυφαίων πολιτικών άνδρών
  των χωρών τάς οποίας έπε-
  σκέφθην είνε βτι, πρΐν ό κό·
  ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ κ. ΔΗΜΑΡΧΟΥ
  ΔΙΑ ΤΑΣ ^ΛΑΝΘΡϋΠΟΥΣ ΚΥΡΙΑΙ
  Μόνον δημοσιεύματα εύγνωμοσύνης.
  Παρά τοϋ Δημάρχου Ηρα¬
  κλείου κ. Μηνά Γεωργιάδου
  μδς έστάλη ή κάτωθι έπιστο-
  λή:
  Κύριε Διευθυντά,
  Κατάπληκτος διάβασα είς
  την εφημερίδα «Δράσιν» δη-
  μοσίευμα άνωνυμογράφου τό
  οποίον εντελώς άπερισκέπτως
  είρωνεύεται εΰγενεΐς Κυρίας
  τής πόλεώς μας αίτινες τό¬
  σον προθύμως, τόσον άφιλο-
  κερδώς, τόσον φιλανθρώπως
  πρωτοστατοθν είς κάθε κοι¬
  νωνικήν κατεύθυνσιν.
  Νομίζομεν δτι διά τάς έκ-
  λεκτάς αύτάς κυρίας τάς ο¬
  ποίας ή τύχη έστέρησε ΐσως
  τής μητρικής ιδιότητος άλ¬
  λά έπροίκισε μέ τόσα εύγενι-
  κά αίσθήματα, μόνον δημοσι¬
  εύματα εύγνωμοσύνης καί
  εκτιμήσεως πρέπει νά άνα-
  γινώσκωνται.
  "Αν πλεονάζουν μεταξύ των
  κυρίων αΐτινες πρωτοστατοθν
  είς την φιλανθρωπικήν δρα¬
  σιν κυρίαι χωρίς παιδία δέν
  σημαίνει δτι αί μητέρες ύ-
  στεροΰν είς αίσθήματα φιλαν-
  θρωπίας, άλλά απησχολημέ¬
  ναι είς τάς φροντίδας των παι-
  διών των δέν διαθέτουν τόν
  απαιτούμενον χρόνον διά τάς
  σωματειακάς άσχολίας.
  Τό έφ' ήμδς περιβάλλομεν
  μέ ευγνωμοσύνην καί εκτί¬
  μησιν τάς εύγενεΐς κυρίας
  αί οποίαι παραμερίζουσαι την
  οίκιακήν θαλπωρήν καΐ την
  οικογενειακήν ανάπαυσιν
  σπεύ5ουν πάντοτε προθύμως
  νά συνεισφέρωσι τόσους κό-
  πους είς τόσην εργασίαν υ¬
  πέρ τής φιλανθρωπικής κινή¬
  σεως τής πόλεως.
  Μετά τιμής
  /1ΗΝΑΣ ΓΕβΡΓΙΑΔΗΣ!
  Δήμαρχο; Ηρακλείου
  σμος έξαναγκασθή νά δεχθή
  την βαρβαρότητα ώς την άπόρ
  ροιαν τής έπιστημονικής καί
  έφευρετικής ίδιοφυΐας τοϋ άν-
  θρώπου, νέα παγκόσμιος δι¬
  άσκεψις θά έπρεπε νά συγ-
  κληθή διά νά κάμη τουλάχι¬
  στον μίαν προσπάθειαν νά ά-
  νακαλύψΐ] μέσα άποτροπής
  τής καταστροφής. Άνεξαιρέ-
  τως δλοι συνεφώνησαν δτι
  μία τοιαύτη διάσκεψις πρέπει
  νά συγκληθή.
  Προβάλλεται βεβαία πάντο¬
  τε ή έπιφύλαξις δτι ή δέου-
  σα προπαρασκευή δέον νά
  προηγηθή τής συγκλήσε<ώς τής διασκέψεως. Δύναμαι δ¬ μως νά είπω δτι ή προπαρα¬ σκευή αυτή εχει ήδη αρχίση. ' Τα νοτιοανατολικά κράτη τής Εύρώπης συνεργάζονται ένερ- γώς διά νά κατασνήσουν εύ- κολώτεροντό εμπόριον μεταξΰ των. Οί άρχοντές των κατα- νοοΰν δτι μολονότι αί έπιβλη- θεΐσαι συνθήκαι είρήνης έδη μιοόργησαν σημαντικώτατα προβλήματα μειονοτήτων, εί¬ νε δυνατόν διά τής καλής θε¬ λήσεως καί τοϋ κοινοϋ νοϋ νά μετριασθοΰν, άν δχι νά λυ· θοΰν έξ ολοκλήρου, αύται αί δυσχέρειαι1 καί τό πρώτον βήμα πού θά γίνΓ) πρέπει νά είνε τοιούτον ώστε νά οδηγή είς μίαν παραδουνάβειον οίκο νομικήν όμοσπονδίαν ή όποία θά περιλαμβάνη δχι μόνον την Γιουγκσσλαυΐαν, άλλά καί την Βουλγαρίαν. Μέ ένεθάρ- ρυναν πολύ κατά τό τελευταί¬ ον δεκαπενθήμερον δλα δσα έπληροφορήθην περί των προ- σπαθειών διά την επίτευξιν ε¬ νός οικονομικόν κατευνασμοθ μεταξύτώνμικροτέρων κρατών. Αίκυβερνήσεις των κρατών αυ¬ τών δέν έπιθυμοθν συμμαχίας αί οποίαι νά άποσκοποΰν είς την άπομόνωσιν οίασδήποτε έκ των τριών μεγάλων δυνά- μεων υπό των οποίων πβριστοι χίζονται. Ή μόνη των έπιδίω- ξις είναι νά έξασφαλισουν την φιλίαν καΐ την σύμπραξιν καί των τριών δχι μόνον δέν έπιθυ μοθν δέ πόλεμον, άλλά τρο- μάζουν δταν σκέπτωνται τί θά έπάθαιναν εάν παρεσύρον- το είς ένδεχομένην σύρραξιν. Ή βοηθεία τής Μεγάλης Βρετ τανίας θά ήτο λίαν εύπρόσδε- κτος θά ήτο μία ήνωμένη προ¬ σπαθεία τής Μεγάλης Βρετ¬ τανίας, τής Γαλλίας, τής Γερ- μανίας, τής Ιταλίας καί των Ήνωμένων Πολιτειών δπως συνδράμουν την "ίδρυσιν μιας οίκονομικής ενώσεως των κρα· τώντής Εύρώπης, είς τούς κόλ- πους τής οποίας έκαστον έ- θνος θά αφήνετο νά ρυθμίση μέ τόν ιδικόν τού τρόπον τάς εσωτερικάς τού ύποθέσεις. Αύτά δσον άφορδ τάς μι¬ κράς δυνάμεις. Άλλά καί ή Μεγάλη Βρεττανίσ, ή Γαλλία καί αί Ηνωμεναι Πολιτειαι έ¬ καμαν μίαν κίνησιν. Ό κ. Βάν Ζέελαντ, ό τέως πρωθυ- ΐϊουργός τοθ Βελγίου, έκδή λως ύποστηριζόμενος υπό τοθ Ο προσκοπισμός. Πράγματι έθαυμάσθη κατά την γενομένην έπ' εύκαιρία τής τελεσθείσης δοξολογίας υπέρ τοΰ Διαδοχικοΰ ζεύγους τής Ελλάδος ή συνέλευσις των προσκόπων Ηρακλείου. Καί δέν δυνάμεθα ηαρά γά εξάρωμεν καί ημείς την συν¬ τελουμένην άθόρυβον εργασί¬ αν υπό των τοπικών άρχη- γών τοΰ προσκοπισμοϋ, ή ό¬ ποία κατά την προχθεσινήν παρέλασιν απέδωκε τόσον πλουσίους καί άφθόνους τούς καρπούς της. Αί προαγωγαι των. Είς τάς τελευταίας προα- γωγάς των Τριατατικών ύ- παλλήλων συμπεριελήφθησαν πολλοί Κρήτες, έξ έκείνων ποθ προσέφεραν πάντοτε ύ-' πηρεσίας άνεκτιμήτους είς τό κράτος καί την Ελληνικήν κοινωνίαν. Δι" δ καί ή χαρά τής προα- γωγής των καλών αυτών λει- τουργών τής άριιωτέρας κρατι κης υπηρεσίας είναι γενική δι* ότι τό σημερινόν κράτος δέν έλησμόνησε νά άμείψη μέ τάς γενομένας προαγωγάς τα σώμα των Τριατατικών. "Επιτυχής τοποθέτησις. Ανεχώρησε προχθές είς Χά νία ό άντισυνταγματάρχης κ. Γ.Νικηφοράκης άναλαμβάνων κατόπιν αρμοδίας διαταγής Γήν ανωτέραν Διοίκησιν Χω- ροφυλακής Κρήτης. Καίτοι ή στήλη αυτή &ΐνε πάντοτε φειδωλή είς έγκώμια καί έπαίνους, δέν ειμπορεί πα¬ ρά νά έξάρη την δλην δρά¬ σιν τοΰ κ. Νικηφοράκη ώς δι- οικητοΰ Χωροφυλακής Ηρα¬ κλείου είς τό τελευταίον δε- καοκτάμηνον διάστημα. Ό κ. Νικηψοράκης υπήρξε πράγμα¬ τι άμερόληπτος καί αδέκαστος καθ" δλο αύτό τό διάστημα κρατήσας τα ύπ'αύτόν δργανα είς τάξιν καί πειθαρχίαν άξι- οζήλευτον. Δι" αύτό ή τοπο- θέτησίς τού είς την ανωτέραν Διοίκησιν Χωροφυλακής δέν κρΐνεται απλώς έπιτυχής. Βασιλέως Λεοπόλδου, επεσκέ¬ φθη τάς Ηνωμένας Πολιτείας καί τελευταίως την Ρώμην καί προτίθεται νά επισκεφθή την Μεγάλην Βρεττανίαν, έρευ- νών τί ημπορεί νά γίνη. πρός άναζωογόνησιν των συναλ- λαγών δι' οίκονομικής συμ- πτύξεως. Εΐς έκ των συναδέλ- φων τού περιώδευσε την Ευ¬ ρώπην μέ τόν ίδιον σκοπόν ύπ' δψιν. ΑΥΡΙΟΝ: τό β' μέρος.
  Ι'Λ
  1
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ. - Σήμερον τό ά-
  θάνατο άριστούργημα τής παγκο-
  σμίου φιλολογίας: »Ό μικρος Λορ
  δος».
  *ΜΙΝΩΑ» - Σήμερον τό με·
  γαλούργημα: «Υπό την σκιάν της
  λαιμητόμου». Έκτός προγραμμα-
  τος Ζουρνάλ.Άτέλειαιδέν ισχυουν.
  Άπό τού Ορόνου
  είς την λαιμητόμον.
  ΜΙΑΤΡΛΠΚΗ
  ΒΑΣΙΛΙΣΣΑ -~=
  Ή στήλη τού ώραιόκοσμου.
  ΣΗΜΕΡΟΝ
  Τό άθάνατο άριστοΰργημα
  τή; παγκοσμίου φιλολογία;:
  !}
  ΛΟΡ&ΟΣ
  Άπό τό περίφημον ©μώ-
  νυμον μυθιστόρημα.
  Ή ωραιοτέρα δημιουργία 1
  τ·ϋ διασημου ΣΕΛΖΝΙΚ.
  Πρωταγωνιστοΰν: ή Με-
  γάλη τρλγωδό;:
  Ντολορές Κοστέλο
  καΐ ό αφθαστο; μικροσκο-
  πικό; άβτήρ: ^
  Φρέντ Μπαρτόλεμυ
  Πρωτθίγωνιστή; των (ΔΥΟ
  ΜΑΓΚΕΣ).
  /
  ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑΝ
  291ον
  »"Οσον άφορα την παραδο¬
  χήν τοϋ συντάγματος είνε α¬
  δύνατον ό κάθε σκεπτόμενος
  άνθρωπος νά μή βλέπη πώς,
  δ,τι καί νά κάνωμε, δέν εϊμα-
  στε έλεύθεροι. Άλλά είνε α¬
  παραίτητον νά μή δώσωμε
  την τιαραμικρή υπόνοιαι στά
  τέρατα πού μδς περιστοιχί-
  ,ουν. . Έν πάση περιπτώσει
  μονάχα οί ξένες δυνάμεις
  μποροϋν νά μδς σώσουν. Ό
  στρατός είνε χαμένος, χρήμα
  δέν ύπάρχει πιά: κανένας δε-
  σμός, κανένας χαλινός δέν
  μηορεΐ νά συγκροτήση τόν
  δχλο πού έξοπλΐζεται άπό
  παντοΰ.Άκόμη καί οί άρχηγοί
  τής έπαναστάσεως, δταν θε-
  λουν νά μιλήσουν περί τάξε¬
  ως, δέν ακούονται πιά. Σ' αύ
  τό τό άξιοθρήνητο χάλι έχο¬
  με φθάση. Προσθέσετε σ' αύ-
  τά πώς δέν έχομεν £να φίλο,
  πώς δλος δ κόσμος μας προ-
  δίδει: οί μέν άπό μΐσος, άλ-
  λοι άπό άδυναμία ή φιλοδο-
  ξία. Τέλος κατήντησα νά φο·
  βδμαι την ήμέρα δπου θά ά-
  Κοιμάσθε τό ενα τρίτον της ζωής σας.
  Ξεύρετε νά κοιμάσθε;
  Μ
  ί
  Τό χιλιοδιαβασμένο μυ-
  θιστόρημα τού ΜΥΡΖΕ.
  Μουσική Π0ΥΤΣ1ΝΙ.
  Σημ. Έκαστην Πέμπτην
  καΐ Σάββατον ωρα 5 μ. μ.
  εκάστην Κυριακήν ωρα 11
  π. μ. παραστάσεις:
  ιΣΙΝΕΑΚ'
  ό£Δερματολογος
  Άφροδισιολόγος
  ' Ι α τ ρ ό ς
  Α. Χ. ΜΑΡΚΟΔΗΜΗΤΡΑΚΗΣ
  Επανελθών έκ τοΰ Έπι-
  στημονικοΰ ταξειδίου τού.
  Δέχεται 9—1π. μ. 4—7 μ. μ.
  ΠΩΛΕΙΤΑΙ είς τιμήν εΰκαιρίας
  αυτοκίνητον φορτηγόν μάρκας
  Φόρντ, μέ άδειαν, κυκλοφορίας δη¬
  μοσίας χρήσεως έν αρίστη κατα-
  στάσει καί μέ έλαστικά καινουρ-
  γή. Πληροφορίαι παρά τω σωφέρ
  κ. Γρηγ. Λαζαράκη.
  ποφασίσουν δήθεν νά μας
  δώσουν είνα εΐδος ελευθε¬
  ρίας».
  Καί μέ σπαρακτικήν είλικρί
  νεια έσυνέχιζε:
  «Βλέπετε την ψυχή μου όλό
  κληρη σ' αύτό τό γράμμα.
  Μπορεΐ νά γελιέμαι. Άλλά
  είνε ή μόνη διέξοοος πού βλέ
  πω άκόμα μπροστά μου. "Α-
  κουσα δσο μπορω άνθρώπους
  καί των δύο παρατάξεων καί
  άπό τίς γνώμες δλων έσχη-
  μάτισα τή δική μου. Δέν ξέ-
  ρω αν θά γίνη δεκτή. Ξέρετε
  μέ τί άνθρωπον έχω νά κά-
  νω. Τή στιγμή πού νομίζεις
  δτι τόν έχεις πείση, μιά λέξις
  είνας συλλογισμός τόν κάνει
  νά άλλάξη χωρίς νά τό κα
  ταλάβη,. Είνε κι' αύτός έ'νας
  λόγος πού μδς έμποδίζει νά
  έπιχειρήσωμε χίλια—δυό πράγ
  ματα.
  Τέλος πάντων, δ,τι καί νά
  συμβή, διατηρήστε τή φιλία
  σας καί την άγάπη σας γιά
  μενά. Τίς χρειάζομαι πολύ
  Καί πιστέψετε πώς, όποιαδή
  ποτε συμφορά καί άν μέ χτυ
  πήστι, μπορεΐ νά ύποκύψω
  στίς περιστάσεις, άλλά δέν
  θά συγκατατεθή) ποτέ νά κά
  μω τίποτε τό άνάξιο. Την ώ
  ρα τής δυστυχίας αίσθάνετα
  ό άνθρωπος περισσότερο τ
  είνε. Τό αΐμά μου ρέει στίς
  φλέβες τοΰ γυιοϋ μου' καί έλ
  πίζω πώς μιά μερά θά δεί
  χθή άντάξιος έγγονος τήςΜα
  ρίας—Θηρεσίας».
  Λόγια μεγάλα καί συγκινη
  τικά, τα όποΐα δμως δέν κα
  τορθώνουν νά κρύψουν τήι
  ντροπή πού ένοιωθε μέσα τη< αυτή ή γυναΐκα ποΰ δέν μπο ροΰσε νά ΰποκριθή καί ή°τοη άναγκσσμένη νά παίζη τόι ρόλο τής ραδιούργου ποΰ δεί τής έταίριαζε διόλου. (συνεχΐζεται; Κοιμώμεθα όκτώ ώρες τό είκο- σιτετράωρο. Καί οί πολύ φιλό- πονοι κοιμοθνται κάποτε περισ¬ σότερον διότι ξεύρουν δτι δ ϋ- πνος δέν είνε χαμένος καιρός. Μιά καλή νύκνα προετοιμάζει μιά εύχάοιστη καί -πλήρη δρά¬ σεώς ημέραν. Άλλά ϋπάρχει τρόττος μέ τόν οποίον πρέπει νά κοιμδσθε. Πολλοί ανθρωποι ά μελοθν κατά τρόπον άφελή την ποιότητα τής νυκτερινής των ανα¬ παύσεως. Σεΐς οί οποίες περιβάλλετε τα γεύματα σας μέ μιά μικρά έθιμοτυπία τής οποίας ή ανά¬ παυσις σας εχει έπίσης ανάγ¬ κην, σεβασθήτε τόν ϋτνον σας. Υπάρχει κώδιξ τοθ κοιμδσθαι ■ίπως ύπάρχει κώδιξ τού συμπερι- ιέρεσθαι. Εάν τό νά ξεύρετε νά κοιμα- σθε είνε μία τέχνη παρεγνωρι- 'μένη είς τάς γενικάς αρχάς της, πολύ περισσότερον άγνοοθνται αί συμβουλαί των ΰγιεινολόγων καΐ των ιατρών δι' ωρισμένας πε· ριπτώσεις ποθ ή ανάπαυσις είνε έκτεθειμένη είς ένοχλήσεις διά μιδς κακής στάσεως 'τ έλαττω- ματικών συνηθειών. Τό περιβάλλον δέν είνε τό πάν, ό άερισμός καί ή σιωπή δέν άρκοΰν. Πρέτιει άκόμή νά κοιμα- σθε αναλόγως τής καταστάσεως τής ϋγείας σας... Εάν π. χ. είσθε συναχωμένη ί ϊχετε οιαρκεϊς παροξυσμοϋς βηχός, οί όποΐοι σας έμποδί- ζουν νά κοιμηθήτε προσθέσετε ενα μαξηλάρι. Ή ήυικαθισμένη στάσις σας θά ήρεμήση τόν βήχα έλευθερώνοντας τό στήθος καί τόν λαιμό. Εάν £χετε κρίσιν άεροφαγίας πλαγιάσετε επί τής κοιλίας, μέ | τό χέρι επί τοΰ όπογαστρίου, γιά νά δήμιουργήσετε πίεσιν επί των όργάνων. Εάν θέλετε νά εχετε ωραίαν χροιά κα'ι νά διατηρήσετε νεα- νικό λαιμό, πλαγιάζετε είς έπί- πεδο μαξηλάρι. Εύνοεΐ την κυ- κλοφορία καί καθαρίζει την ! χροιά. Εάν τό πρωίνό φώς σδς ξυ- πνδ μέ την αύγήν, σκεπάζετε τα μάτια σας μέ μίαν μικράν μά- σκα, σέ σχήμα φασόλας, άπό ϋ φασμα την όποία θά κάνετε μόνη σας. Εάν £χετε κακήν κυκλοφορί¬ αν., .πόδια κρΰα, άνασήκώσετε τα κάτω πόδια τοϋ κρεββατιοΰ σας μέ δΰο τοΰβλα. Εάν έχετε παλμούς άποφεύγε- τε νά κοιμδσθε επί τής άριστε- ρδς πλευράς καί εάν ρογχαλί- ζεται, άποφεύγετε νά κοιμδσθε επί τής ράχης. Ο γολγοθάς μιάς καρδίας ΕΛΙΣΑΒΕΤ = = Κ ΓΥΝΑΙΚΑ ΤΟΥ ΒΡΥΑΟΥ Κ01 ΜΩΜ Ι ΚΓΛ Διά την καλλονήν ό υπνος ε'χει έξ ίσου μεγάλην σημασίαν. "Ενα παλαιά ρητό ίσχυρίζεται ότι ή γυναΐκα πού κοιμδται καλά θά ώραίους οφθαλμούς τό Πά· σχα!* Μπορεΐτε νά ε'χετδ. δλον τόν χρόνον, καί δλον τόν χρόνον νά εχετε έξ ίσου ζωηρή χροιά, καί γελαστή δψι... Δέν ΰπάρχει, πράγματι, παρ' ενας τρόπος γιά νά είσθε Γύγι- ής, εύχάριστη είς τούς άλλους καί εϋχαριστημένη άπό τόν εαυ¬ τόν σας: είνε νά εχετε πάρη μία κανονική άνάπαυσι—κατά προτί¬ μησιν ενωρίς, διότι είναι ή πρώ- τες ώρες τής νυκτός πού άνα- κουφίζουν καλυτέρα καί δχι έ- κεΐνες ' ποϋ προηγοθνται ή ε"πον- ται τής άνατολής τής ημέρας. Ή Ντιοτεγκέ ΥΠΕΡίΙΚΕΑΝΕΙΟΝ .ΑΝΔΡΟΣ" Τό μεγαλύτερον, ταχύτερον, άσφαλέστερον, πολυτελέστερον, άνετώτερον, εΰσταθέστερον άτμό πλοιον τής γραμμής ΚΡΗΤΗΣ—ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΘΕ ΠΕΜΠΤΗΝ ΠΡΩΪ Καμπίναι πολυτελείας πρώτης καί δευτέρα; θέσεως ώ; καί ή τρίτη θέσις μετά κλίνης. Πρακτορείον ΑΔΑΜΗ Τηλέφ. 5—40 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■Β ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ, ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Δέχεται Κκταθέσεις: ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟΥ πρός 3 3 ) 4 ο)ο μέχρι δραχμών 125.000.— Ό τβκβ; ΰπβλογίζεται άπό τή; επομένης τής κατα· θέσεω;. "Απασαι οΛ καταθέσει; είναι έξ ολοκλήρου ηγ¬ γυημέναι υπό τοΰ Κράτους καί άπηλλαγμεναι τελών χαρ· τοβήμου. ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΙΣ ΤΑΧΙΣΤΗ ■ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■πααΒΒΒΒειειΠΒΒειεΐΒεΐΜει Ή ζωή τή; μΕλαγχολική; 7Γ)ον αϋτοκρατείρα;. Άπο τα ουο της μεγαλείτερα παιδία ή Έλισάβετ αΐσθανόταν τόν έαυτό της ςένο. Τό παιδί της αύτηνής —οχι μόνο τής σαρκός της, άλλά καί τής καρδίας της, ήταν ή μικρή πριγκήπισσα Βαλε- ρία. Τής είχε μίαν άγάπη πού ΰ- περεβαινεν 3λα τα δρια. Κάθε φορά πού ή μικρά άρχιδούκισσα επρόκειτο νά βγή περίπατο, ή Έ¬ λισάβετ την άποχαρετοΰσε, την I- σφιγγε στήν άγκαλιά της, ένώ δά- κρυα ετρεχαν στά μάτιά της. Έ- κανε γενικώς σάν ή κόρη της νά εφευγε σέ μακρυνό ταξεϊδι, καί 'ά επρόκειτο νά κάνη χρόνια νά ιήν ςαναδή. Μακρυά της δέν εΐχε .Οτε στιγμή ήσυχίας. Καί την σκέπτετο διαρκώς. Μιά φορά πού αύτοκράτειρα εΐχε βγή περί- :ατο μέ τό άμάξι, μέ την νέα :ης κυρία των τιμών, την πιστή :ης Ουγγαρέζα την Μαρία Φεστέ- ικς, πέρασε, κατά την επιστρο¬ φήν, χωρίς νά ειδοποιηθη, άπό ίνα μεγάλο ζαχαροπλαστεΐο τής Βιέννης. Δέν είχε την αίσθησιν :οΰ χρήμίτος. Στό άμάξι ρώτησε :ήν συνοδό της άν κρατοΰσε έπά- >ω της χρήματα. «Ιδού, μεγαλει-
  ιτάτη!» τής είπεν ή κυρία των
  ;ιμών, καί τής Ιδωσεν δσα χρή¬
  ματα εΐχε στήν τσάντα της, είκοσι
  πέντε φιορίνια. Μέαα στό ζαχα¬
  ροπλαστείον, δπου άπό την συγκί¬
  νησιν γιά την άπρόοπτον επίσκε¬
  ψιν τής αύτοκρατείρας, 8λοι εΐχαν
  σαστίστ;], ή αύτοκράτειρα ψώνισε
  τό Ινα μετά τό άλλο— όλόκληρα
  πακέττα γλυκίσματα, δλα γιά
  την κόρη της, την Βαλερία."Υστε-
  ρα έ*βγαλε νά πληρώση. «Φθάνουν
  είκοσι πέντε φιορίνια;» ηρώτησεν.
  Εΐδαν κι' Ιπαθαν γιά νά τής ποϋν
  πώς τα πράγματα πού είχεν α¬
  γοράση ή μεγαλειότης της εκαναν
  εκατόν πενήντα φιορίνια.
  Ή Έλισάβετ γέλασε γιά την α-
  γνοιά της. Γέλασε τό παράξενο
  κεϊνο γέλιο της, πού κυρίως συνί-
  στατο σ' Ινα παράξενο φίδς πού
  γιόμιζαν τα μάτιά της. "Ολοι οί
  άλλοι ανθρωποι γελοΰν μέ τό στό-
  μα. Στήν αύτοκράτειρα τής Αυ¬
  στρίας τό γέλιο, κάθε φορά, άρ-
  χιζε πρώτα άπό τα μάτια. ΙΙρωτα
  γελοΰσαν τα μάτια της καί σκόρ-
  πιζαν |ΐιά γοητευτική λάμψι. "Υ-
  στερα άνθιζε τό γέλιο στά χείλια
  της...
  Ένώ ί^ίνοντο οί έτοιμασίες γιά
  τόν γάμο τής άρχιδουκίσσης Ζι-
  ζέλας, στό άνάκτορον έπεσεν ή
  βαρεία σκιά τοΰ θανάτου.Ή γρηά
  άρχιδούκισσα Σόφια, ή πεθερά
  τής Έλισάβετ, ή γυναΐκα πού τό-
  σα χρόνια διεκδικοΰσε την κυρι-
  αρχία, έπνεε τα λοίσθια. Ήταν
  ό Μάϊος τοΰ 187:2. Ένα βράδυ
  γυρίζοντας άπό την ζεστή άτμο-
  σφαΐρα τοΰ θεάτρου τοΰ «Μπούργκ
  Τάτερ», ή γηραιά άρχιδούκισσα
  βγήκε νά πάρη λίγο άέρα στάν έ-
  ξώστη τοΰ δωματίου της. Έκεΐ
  την πήρεν ό ϋπνος. Κρυολόγησε.
  Την άλλην ήμέρα ξύπνησε μέ βα¬
  ρεία πνευμονία. ΙΙροαισθάνθηκε
  τό τέλος της καί διετήρησε τό
  λογικό της ϊως τό τέλος.
  (συνεχίζεται)
  ΚΙΝΗΣΙΣ.— Ανεχώρησε χθές
  δι" Αθήνας, δπου θά παραμεί¬
  νη επί ολιγοήμερον, ό Διευθυν-
  τής τοΰ Ταμείου Ηρακλείου κ.
  Μιχ. Τζανάκης.
  ΒΑΠΤΙΣΕΙΣ.— Ό κ. Κωνστ.
  Μούτσελος διευθυντής τού ενταύ¬
  θα Ύποκαταστήματος τής Τρα¬
  πέζης τής Ελλάδος εβάπτισε τό
  θυγάτριον τοΰ κ. Βιττώρου Κανά
  κη ονομάσας αϋτό Έλένην.
  —Ωσαύτως ή δεσποινίς Νίκη
  Χανιωτάκη εβάπτισε τό άγοράκι
  τοϋ ίδίου ονομάσασα αΰτό "Εμ¬
  μανουήλ.
  ΚΑΣΜΗΡΙΑ ΑΓΓΛΙΑΣ
  ΝΕΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΑΙ
  'Εκτός των παραγνελιών τής ΐΐελατείας μας, τάς οποίας έκτελοϋμεν μέ τα-
  χύτητα καί εύσυνειδησίαν:
  ΠΩΛΟΥΜΕΝ ΚΑΙ ΕΠΙ ΜΕΤΡΩ ΚΑΣΜΗΡΙΑ
  άπό την μεγάλην συλλογήν μας, είς τιμάς πράγματι ασυναγωνίστους.
  ΜΗ ΣΑΣ ΓΕΛΟΥΝ: ΑΙ νέαι παραλαβαί μας Αγγλικών κα!
  Έλληνικών κασμηρίων είναι αι ώραιότεραι είς σχέδια καΐ πλουσιώ-
  τεραι εις χρωματισμούς. "Εχομεν την μεγαλυτέραν παρακαταθήκην.
  Είμεθα οί εύθηνότεροι άπό όλους.
  'Υποκατάστημα είς Μοΐρες.
  ΕΜΠΟΡΟΡΡΑΦΕΙΟΝ
  ΕΜΜΑΝ. ΚΑΣΤΡΙΝΑΚΗ
  (ΠΛΑΤΕΙΑ-ΣΤΡΑΤΑ).
  Γίιρω στήν ττόλι.
  Βροχερός μάλλον ό χθεσινάς
  καιρός καί κάπως διαπεραστικό
  πάλιν τό κρύο.
  — Καί πολλοί οί μεμψίμοιροι
  οί βασίζοντες είς τα σημεΐα αύ·
  τα την συνέχισιν τού χειμώνος
  καί φυσικά τα παράπονά των.
  — Είπαμε βεβαία νά βρέξη καί
  νά χιονίση . Άλλά μέχρις ενός
  σημείου.
  —Ώς γράφομεν αλλαχού τό συ-
  νεταιριστικόν πνεΰμα δέν παύει
  νά σημειώνη έν Κρήτη πρωτοβου¬
  λίαν.
  —Τό ζήτημα τώρα είνε ή πρω-
  τοβουλία αυτή νά ρυθμίζεται καί
  νά συστηματοποιήται αναλόγως
  καί ούτως ώστε νά αποδίδει
  πράγματι άποτελέσματα,
  —Άλλά τόν λόγον έδώ £χουν
  αί κατά τόπους ένώσεις συνε-
  ταιρισμών αί οποίαι καί είναι
  αί άμέσως ένδιαφερόμεναι επί
  τού σημείου τούτου.
  — Ειρήνη ή πόλεμος έντός τοθ
  1933; Ιδού τί απησχόλησε πάλιν
  χθές πρωΐ—πρωΐ τούς καφενειο-
  λόγους.
  — Καΐ νά ποΰμε την άλήθειβ
  μέ τό δίκηό τους όλωσδιόλου
  αυτή την φορά:
  —Τα ραδιόφωνα τουλάχιστον
  άνήγγειλαν έν χορω ώς πιθανωτά-
  τήν την κήρυξιν τού πολέμου υπό
  τής Ίαπωνίας εναντίον τής Κίνας.
  Κακόν προηγούμενον δηλ. καί ...
  θετικόν εναντίον τής έπιχειρημα-
  τολογίας των ε'ιρηνοφίλων..
  —Χθές την πρωΐαν έληξεν 6
  έορτασμός έπ' εΰκαιρία τοϋ εύ-
  τυχοΰς γεγονότος των διαδοχικών
  γάμων.
  —Τό οποίον καί έωρτάσθη έν
  Ηρακλείω αναλόγως τής σημα·
  σίας τού καί ώς εγένετο είς δ-
  λας τάς επαρχιακάς πόλεις.
  — Πρωτοβουλία παντοΰ των Δή-
  μοτικών Άρχών καί των λα'ικών
  όργανώσεων.
  —Ή άστυνομία καί ενταύθα
  καί αλλαχού καταδιώκει άπη-
  νώς τούς κυβοπαίζοντας ώς έ-
  ξάγεται έκ σχετικών είδήσεων.
  —Ή δίωξις αυτή άποδεικνύει
  βαθύ φιλοκοινωνικόν ενδιαφέρον.
  —Δεδομένης μάλιστα τής εύ-
  ρύτητος τής κυβοπαιξίας τοΰ Λλ
  λοτε μεταξϋ νεαρών ιδία επί
  ζημία αυτών και πρός αϋξησιν
  γενικώτερον τής έγκληματικότη-
  τος.
  —Είς ημερησίαν διάταξιν τα
  χορταρικά αυτήν την εποχήν.
  —Οί όψωνισταί σπανίως τα λη
  σμονοϋν καί έκ συνηθείας άλ¬
  λά καί ιδιαιτέρας όλωσδιόλου·
  προτιυήσεως.
  —Τα θέλουν μάλιστα καί φρέ-
  σκα —φρέσκα καί διά τόν λόγον
  αυτόν δέν παραλείπουν νά σημει
  ώνωνται πρωΐ—πρωΐ είς την αγο¬
  ράν.
  —Ή χθεσινή πρεμιέρα είς τοθ
  Πουλακάκη μέ τό έργον τοθ
  Ντίκενς ό «Μικράς Λόρδος> εση¬
  μείωσεν δπως πάντοτε κοσμοσυγ
  κέντρωσιν.
  έ Ρέπορταρ
  Ό οδοντίατρο;
  Εμμ. Ι. Αλεξάκης
  £ναντι "Αγ. Τίτου
  Έκπαιδευθείς είς Παρισί¬
  ους άναλαμβάνει οιανδήποτε
  θεραπείαν νοσημάτων τοθ
  στόματος (ούλίτιοος, κακοομί
  άς) συμφώνως μέ την τελευ¬
  ταίαν εξέλιξιν τής έπιστήμης.
  ΈιτΙσης όδοντοστοιχίας καΐ
  κορώνες έκ διαφόρων μετάλ
  λων—κορώνες έκ πορσελά-
  νης. Έπαναφορά τελείως ά-
  νώδυνος των στρεβλοφυων ο¬
  δόντων είς την κανονικήν αυ¬
  τών θέσιν.
  Τηλέφωνον 6—91.
  Ο ΣΤΟΜΑΧΟΛΟΓΟΣ ΙΑΤΡΟΣ
  Κων. Ε. Πολυδάκης,
  Είδικευθείς έν ΓερμανΙα είς
  τα νοσήματα τού στομαχου
  έντέρων κα'ι ήιΐατος, δέχεται
  τούς πάσχοντος έκτούπεπτι-
  κου συστήματος έν τφ ίατρείφ
  τού (οίκία κ. Χελιδώνη). Τρείς
  Καμάρες.
  θεραπεία αΐμορροΐδων Λ-
  νευ εγχειρίσεως δι' ένέσεων.
  Άριθμ. τηλ. 7—92
  Στεφ. Σαριδάκης
  Ναιευτήρ-Γυναικολόγος
  Είδικευθείς έν Παρισίοις.
  Δέχεται έν τή Πολυκλινική.
  Τηλεφ. Κλινικής 490
  ■» οικίας 608
  ΚΟΚΑΡΙ έξαιρετικής ποιότη¬
  τος ψιλό θά εΰρετε είς την κρεμ-
  μυδαποθήκην πλησίον Χανίων
  | Πόρτα ώς καΐ κρεμμύίια είς δι-
  αρκή παρακαταθήκην.
  Τσ /
  ίόΛλατύν
  είπε. ττρός τόν
  1 β^ύ δ
  τι
  επί
  3 θυλάκιόν της ώο
  0 κστά βάθος δτι
  2 ηρχετο
  ^Μό^
  αντίον μαλιστο
  δυ Τιτίκα ου
  Ιαύσασα. ουδ οογ
  νοϋ, ηννόει τί έστΐ
  6ιιόσκέπην πτέρυ
  λαδή ηδύνατο τό■ τ
  νον κα1 τ
  τϊ δίμεΐαν .^ »!
  ν£ΤΟ δτι ένεδυθη. Ι
  ψοχή. τώρα θάλπο.
  Ι είχεν έκ τής €
  ηήρχεμόνη. είχεν
  Έσπίυσεν δμω
  ώφειλε καθ' έκάστ
  πεντε λεπτά ηνοιγι
  έβλεπεν Ινδον αυ
  κρεμώσα (όμολογτΐ
  σάν της
  Καΐ είς στιγμή1
  μένη είς την λσμτ
  νημένον τό σάρω€
  βεν ή Θενσρδιέροι
  αυζύγου της, 'ινα
  Πράγμα ανη*
  Πράγμα η
  κατέφερε δαρμόν
  λά,—Τιτίκα, τής ι
  έδώ γρήγορα.
  Μετά μίαν ότι
  αίθουσαν τού ξεν
  δέμα τού, τότε τό
  ,μικρά έσθής έκ |
  ένα έπανωφόριον
  περικνημί&ες μάλ
  ένδυμασΐα διά κό
  πά ντα, πλήν τού
  — Πόρε. παιδί
  γαινε νά ένδυθής
  ΕΓΚ
  ΤΟΥΣ ΓΕί
  ΚΑΙ Κ_Κ
  "* Είνε γνωστόν είς ύμά
  αθηοαν εϊκοσι τύποι ο< ηοχρεωθέντων δλων τί αυστηρώς είς τοΰς εϊκοσ καί θά πωλοθνται δπως μϊο. Έτιίοης διά πρώτην ρους τής Άγροτικής Τ( οίας είς τα Λιτιάσματ( την Ελληνικήν ΈταιρεΙ μας κατά πολύ χαμηλο Ίων, τόσον είς τα συν δτιλδ στοιχεΐα, "Άζωτο ]% μειοδοσίας, ή Ά Ελλάοα θά χρηματοδ ^αοφαλίσασα ούτω το 'ασματά των είς τάς κο Προκειμένου διά " % μειοδοοΐας είνε ο χιλιογράμμων. ΤΥΠΟΙ Λ1ΠΑΣΜ/ 0.44)460 0.24.0 11.48.0 12.36.0 16.1)2.20.0 21.50.0 0.30.15 12.16.16 14.30.15 8.20.12
  ΑΝ0ΡΘΩΣ1Σ
  Τό μεγάλο έργον
  : ':■'..■»»
  τού Βίκτωρος Ουγκώ.
  Οί "Αθλιοι.
  202βν
  Ό ξένος έλαβεν άπό τοΰ κόλπου τού παλαιόν
  τι χαρτοφυλάκιον έκ;μελανοΰ σκύτδυς, τό ήνοιξε,
  καί εξήγαγε τρί« τραπεζιτικά γραμμάτια, άτινα
  άποθέσας επί τής τραπέζης, καΐ στηρίξας έπ' αυ¬
  τών τόν πλατύν άντίχειρα. — Κραξε νά έλθη ή Τι¬
  τίκα, εΐπε, π^ός τόν κάπηλον.
  Έν τώ^μείΓαξΰ δέ τούτω, ή Τιτίκα τί επραττεν;
  "Αμα εξυπνήσασα, εΐχε τρέξει είς τό πέδιλόν της
  τό ξύλινον, εΰροΰσα δ' έντός αύτοΰ τό κατάστιλ-
  πνον χρυσουν είκοσάφραγκον έμεινε έκθαμβος. Ή
  τύχη της ή'ρξατο νά την μεθύσκτ). Δέν έγ νωσκεν
  £ως ^ότε τί ήτον έίν νόμισμα χρυσουν, δέν είχεν ι¬
  δή τοιοΰτό τι επί ζωής της' τό έκρυψεν ευθύς είς
  τό θυλάκιόν της ώσάν νά τό εΐχε κλέψει. Ησθάνε¬
  το κατά βάθος δτι άνήκεν είς αυτήν, έμάντευε πό¬
  θεν τή προήρχετο ιό δώρον τουτο, άλλά κατείχετο
  υπό περιφόβου χαρδς. Ήτον ώς υπό γοητείαν ά-
  γαλλιάσεως. Τό λαμπρόν παιγνίδι, τό χρυσουν νό-
  μισμα, τής έφαίνοντο ώς όνειρον μάλλον ή ώς
  πράγμα. Έτρεμεν επί τή κατοχή τής λαμπρότητος
  ταύτης. Μόνον έκ τοΰ ξένου δέν ησθάνετο φόβον*
  τουναντίον μάλιστα έξ αύτοΰ ήρόετο θάρρος. Ή
  δυστυχής Τιτίκα ούδεμιας μέχρι τοΰδε χαρδς άπο-
  λαύσασα, ούδ' δσης ή ελαχίστη χελιδών τοΰ ούρα-
  νοΰ, ήγνόει τί έστί καταφύγη υπό σκιάν μητρός,
  υπό σκέπην πτέρυγος. Πέντε ήδη έτη, άφ' ότου δη-
  λαδή ηδύνατο τό πτωχόν παιδίον νά ενθυμήται έρ·
  ρΐγει μόνον καί ετρεμεν, ώς γυμνόν άείποτε υπό
  την δριμεΐαν τής δυστυχίας πνοήν. Τώρα, τή εφαί¬
  νετο ότι ένεδύθη. Πρότερον ησθάνετο ψΰχος έν τή
  ψυχή, τώρα θάλπος, έξ ου καί ηλαττώθη ό φόβος
  δν είχεν έκ τής Θεναρδιέρου'. Τού λοιπού δέν ύ-
  πήρχε μόνη, είχεν έκεΐ είνα προστάτην.
  "Εσπβυσεν δμως νά εκτελέση, την υπηρεσίαν, ήν
  ώφειλε καθ* εκάστην πρωΐαν, καίτοι άπό πέντε είς
  πέντε λεπτά ήνοιγε τό θυλάκιόν τής ποδιας της καί
  έβλεπεν έ"νδον αύτοΰ τό χρυσουν έκεΐνο νόμισμα,
  κρεμώσα (όμολογητέον καί τουτο) έξω την γλώσ¬
  σαν της.
  Καί είς στιγμήν λοιπόν καθ" ήν ήτον ένησχολη-
  μένη είς την λαμπράν ταύτην θέαν, καί εΐχε λησμο-
  νημένον τό σάρωθρόν της καί τόν κόσμον δλον, ήλ¬
  θεν ή Θεναρδιέρου πρός αυτήν, σταλεΐσα υπό τοϋ
  συζύγου της, ίνα την φέρη είς τόν ξένον.
  Πράγμα άνήκουστον' ή Θεναρδιέρου δέν τής
  κατέφερε δαρμόν τίνα, ουδέ την έλοιδόρησεν" άλ¬
  λά,—Τιτίκα, τής εΐπε, σχεδόν μετά πραότητος, ελα
  έδώ γρήγορα.
  Μετά μίαν στιγμήν, ή Τιτίκα είσήρχετο είς την
  αίθουσαν τού ξενοδοχείου, ό δέ ξένος λαβών τό
  δέμα τού, τότε τό έλυσε. Ήσαν δέ έντός αύτοΰ μία
  ,μικρά έσθής έκ μαλλίνου ύφάσματος, μία ποδιά,
  ε'να έπανωφόριον παχύ, £ν μεσοφόριον, είς χιτών,
  περικνημίδες μάλλιναι, πέδιλα, τέλος όλόκληρος
  ένδυμασία διά κόρην έπταετοΰς ήλικίας. Ταυτα δέ
  πάντα, πλήν τοϋ χιτώνος μελανά.
  — Πάρε, παιδί μου, είπεν ό ξένος, αύτά καί πή-
  γαινε νά ένδυθής όγρήγορα.
  (συνεχίζεται)
  '^ΐί^
  ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ
  ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΓΕΩΡΓ. ΣΥΝΕΤΑ1ΡΙΣΜΟΥΣ
  ΚΑΙ Κ Κ. ΚΤΗΜΑΤΙΑΣ
  - Είνε γνωστόν είς υμάς δτι εφέτος διά Νόμου καθωρί-
  σθησαν εί'κοσι τύποι συνθέτων Χημικών Λιπασμάτων, ύ-
  τιοχρεωθέντων δλων των έργοστασίων νά περιορισθούν
  αύσττιρώς είς τοΰς εϊκοσι αΰτούς τύπους. Διετηρήθησαν δέ
  καί θά πωλοθνται δπως καΐ είς τό παρελθόν τα άπλα στοι-
  χεΐα.
  Έπίσης διά πρώτην φοράν εφέτος, έφηρμόσθη έκ μέ-
  ρους τής Άγροτικής Τραπέζης, τό σύστημα τής μειοδο-
  α,ίας είς τα Λιπάσματα, ή δέ μειοδοσία κατεκυρώθη είς
  την Ελληνικήν Εταιρείαν ΠΕΤΕΙΝΟΥ, προσφέρασαν τι¬
  μάς κατά πολύ χαμηλοτέρας δλων των άλλων έργοστα¬
  σίων, τόσον είς τα σύνθετα Λιπάσματα, δσον καί είς τα
  άπλά στοιχεΐα, "Άζωτον, Φώσφορον καΐ Κάλι. Κατόπιν
  ιής μειοδοσΐας, ή Άγροτική Τραπέζα είς δλην την
  Έλλάδα θά χρηματοδοτή μόνον Λιπάσματα ΠΕΤΕΙΝΟΥ,
  έξασφαλίσασα ούτω τούς γεωργούς νά άγοράζουν τα Λι¬
  πάσματα των εΐς τάς κατωτάτας δυνατάς τιμάς.
  Προκειμένου διά τόν Νομόν Ηρακλείου, αί τιμαί
  τής μειοδοσΐας είνε αί κάτωθι κατά σάκκον των 50
  χιλιογράμμων.
  ΤΥΠΟΙ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ ΤΙΜΑΙ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
  0.44)46.0
  0.24.0
  11.48.0
  12.36.0
  16.1)2.20.0
  21.50.0
  0.30.15
  12.16.16
  14.30.15
  8.20.12
  Δρχ.
  263.—
  145.50
  377.50
  346.50
  305.50
  491.—
  272.—
  321.—
  408.50
  290.—
  Ο.16.Ο »
  0.14.7 »
  4.12.0 »
  4.12.3 »
  4.10.6 *
  6.88 ·
  6.8.12 »
  4.8.12 »
  12.12.0 »
  10.1)2.20.0 »
  9.9.18 »
  11.11.11 *
  9.9.4 »
  ΑΠΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
  ΝΙτρον τής Χιλής 16.0.0 Δρχ. 225.—
  Θειϊκή Άμμωνία 21.0.0 » 215.—
  Νιτρικόν Νάτριον 16.Ο.Ο » 220.—
  θεικόν Κάλι 0.0.48 50 » 265.—
  Νιτρική Άσβεστος 25 χιλιόγ. 112.50
  Σημείωσις: Αί αυταί τιμαί Ισχυουν διά τα -
  μας Καστελλίου, Άρκαλοχωρίου.. 'Επισκοπής, Βε^™·
  Πύργου, Παναγίας, Γωνιών, Μάρθας, Αρχανών, Κ°λλον·1ς.
  Πραιτωρΐων, Ζαρού κλπ. Προστίθενται μόνον τα μ"αψορικά
  «ο*, άπό Ηρακλείου, είς τα χωΡ'^κ. ^Ρ™^.
  102.50
  137.50
  133.50
  146.—
  155.—
  169.50
  191.—
  172.50
  210.50
  237.50
  264.50
  260.—
  250.50
  Έγκυκλοπα ιδε ία
  ΑΓ έκείνους ποΰ θέλουν
  νά πλουτίζουν τάς γνώσεις των.
  Άπό δλα δι* όλους.
  ΠΕΤΡΕΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΥΡΑΝΟΝ
  Η'.
  ΟΕ άλλοι άερόλιθοι, πού συνέ-
  λεξαν οί είδικοί επιστήμονας, εί¬
  νε ασυγκρίτως μικρότεροι. Μετα-
  ξύ αυτών συγκαταλέγεται καί ό
  άνακαλυφθείς, παρά την τοποθεσί-
  αν Μπέχια τής Βραζιλίας καί ά-
  ποσταλείς είς Ρϊον Ίανέϊριον. Ό
  άερόλιθος αύτός ζύγιζε 5.ΗΟΟ
  κιλά. Άλλος ούρανόλιθος εϋρεθείς
  είς τα περίχωρα τής Μελόούρνης
  τής Αύστραλίας, ζ'ογίζει μόνον
  3.000 κιλά.
  Έ/τάς των άερολίθων τούτων
  πού είνε πασίγνωστοι είς τούς
  είόΊκούς, δύναται νά μνημονευθή
  καί ό πέσων έν Κίνα, παρα τόν
  Κίτρινον ΙΙοταμόν, καθώς καί ό
  ευρισκόμενος είς Τουκά|ΐαν τής
  Νοτίου Άμερικής, ζυγίζοντες ό
  μέν πρΆχος 10, ό δέ άλλος 15
  τόννους. Είς δλα τα είδικά μου-
  σεΐα τοΰ κόσμου ύπάρχουν έκτϊ-
  θειμένοι ούρανόλιθοι μικροσ*οπι-
  κιοτέριον φυσικά κατά πολύ δια-
  στάσεων, ζυγίζοντες τό πολύ ε¬
  κατοντάδας τινάς χιλιογράμμων.
  Οί είδικοί εξήτασαν πρό πολλοϋ
  τούς λίθους αύτούς πού Ιρχονται
  άπό τούς κόσμους έ'ξω τοΰ πλα-
  νήτου μας, καί πού έπονομάζον-
  ται προσφυέστατα «άλήται τοϋ
  διαστήματος». Έκ τής έξετάσεώς
  των προέκυψεν δτι συγκροτοΰνται
  άπό μιά μάζαν άμιγοϋς σχεδόν σι-
  δήρου, περιέχοντες σοχνά νϊκελ,
  χρώμιον, χαλκόν καί άνθρακα.
  Πόθεν εχουν την προέλευσιν των
  οί πέτρες αύτές πού πίπτουν άπό
  τόν ουρανόν; Οί είοικοί κατέλη-
  ξαν είς τό συμπερασμα δτι είνε
  τό προϊόν τής διασπάσεως καί
  άποσυνθέσεως των κομητών. Τα
  μικρότερα τεμάχια τής διασπά¬
  ΕΜΜ. Κ.
  ΙΑΤΡΟΣ
  σεως αυτής, είνε αί άσθενέσταται
  μάζαι κομητων πού γίνονται αί-
  σθηταϊ κατά την διέλευσιν των ά¬
  πό την ατμόσφαιραν τής γής, 3-
  που καθίστανται διάπυροι, χα-
  ρακτηριζόμεναι συνήΗως ώς δι
  άττοντες άστέρες. ΐά μεγαλείτε-
  ρα κομμάτια των διασπασθέντων
  κομητών είνε τα λεγόμενα μετί-
  ωρα ή βολίδίς πού έκρηγνυόμε-
  ναι παρέχουν αύτούς τούς ούρα-
  νολίθους. Κανονικώς οί μεταλλι-
  κοί αυταί όγκοι περιστρέφονται
  μεταξύ των πλανητών τοϋ ήλιακοϋ
  συστήματος. "Αν είς δεδομένην
  στιγμήν, εϊσδύσουν είς την α¬
  τμόσφαιραν τής γής, καθίστανται
  διάπυροι, καί τότε καθόστανται
  όρατοί ώς μεγάλες σφαΐρες πυ·
  ρος διασχίζουσαι τόν ουρανόν
  με ταχύτητα 5Ο.Οΐ)Ο μετρων κα¬
  τά δευτερόλεπτον, μέ μεγάλον πά-
  'ταγον.
  "Οπως συμβαίνει μέ τάς αψίδας,
  είς τόν πόλεμον, Ιτσι κχί ό κρό-
  τος των βολίδων οφείλεται είς
  την συμπίεσιν τοΰ αέρος πρός τα
  έμπράς τοΰ μζζεώροΐ) υπό μορψ'ίι'/
  κώνου παρασυρομένου υπό τής
  βολίδος δπως υπό τΫ|ς ό|ίίδος καί
  παράγοντος ήχητικά κύματα. Τα
  ήχητικά αύτά κύματα διαοέχονται
  άλληλα μέ τοιαύτην ταχύτητα,
  ώστε παράγουν ενα δυνατόν θό¬
  ρυβον. Είς την περίπτωσιν μιας
  βολίδος, προχωρούσης μέ ταχύτη-
  τα 50.000 μετρων κατά δευτε¬
  ρόλεπτον, ό άκουόμενος κρότος
  δέν οφείλεται είς την ϊκρηξίν
  της, άλλ' είς τα κύματα τοΰ
  πεπιεσμένου αέρος. Τουτο παρα-
  τηρεϊται κάθε φορά πού Ινα σώ-
  μα κινεΐται είς την ατμόσφαιραν
  μέ^ μεγάλην ταχύτητα.
  .........."........."«
  ΣΧΙΖΑΚΗΣ
  ΠΑ©ΟΛΟΓΟΣ
  "Ιδρυσις Συνεταιρισμοΰ
  πωλήσεως σταφυλών.
  Δέχεται είς τό ιατρείον τού όδός Άγίου Τίτου—
  έναντι Δημαρχείου. Καθ" εκάστην 9—11 καΐ 3—7.
  Αριθ, τηλέφωνον 300.
  ^•■■■«■■■■■•■■■■«■■■■■■■ει
  ΪΤΡΟΣΟΧΗ
  ΕΙΣ ΤΑ ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ ΣΛΣ
  Ή βάσις τού πλουσίου καί άφθόνου εΐσοδή-
  ματος δΐνε ά καλή λίπανσις. Καΐ έκ της πεί-
  ρας απεδείχθη ότι ή καλυτέρα λίπανσις γίνεται
  μέ λιπάσματα:
  «Έλέφας»
  Αφίχθησαν ολοι οί τύποι των λιπασμάτων
  «ΕΛΕΦΑΣ» δι' άμπέλους, έλαίας, σιτηρά κ.λ.π.
  καί πωλοΰνται παρά τοίς:
  ΚΩΝΣΤ. ΚΟΥΦΑΚΗ καί Σία
  ΑΔΕΛΦΟΙΣ ΜΠΟΥΡΝΕΛΟΥ
  Στου Μάρκου Ανδρεαδάκη
  δλες οί νέες πλάκες γραμμοψώνων.
  ΙΈΗΙ'.ΜΝΟΝ Ίανουάριο; (τοΰ
  άνταποκριτνΰ μχς). —Άςια λόγου
  διά την ϊλην συνεταιριστικήν κί¬
  νησιν φίρετχι ή ί'δρυσις ένταΰθα
  Συνεταιρισμοΰ όστις θά αναλάβη
  νά πωλή έν καιρώ τάς νωπάς
  σταφυλάς πχντός είδους.
  Ή πώλησις θά γίνεται έπιτο-
  πί(ος ή είς τό εξωτερικόν, κατόπιν
  σοβχρών προσπχθειών τή; υπηρε¬
  σίας τού συνϊτχιρισμοΰ, αΐτινες
  δέν θά Ιπιβαρύνουν παντάπασι1/
  τόν παραγωγόν. Ή καλή τιμή καί
  τό κέρδος τοΰ παραγωγοΰ θά ά-
  ποτελέσωσι τόν σκοπόν των προσ¬
  πχθειών τούτων, υπάρχον* δέ
  πολλαί έλπίδες δτι μέ τόν τρόπον
  πού θά γίνωνται θά άπολήγουν
  είς άποτελέσμχτα.
  Ό συνεταιρισμόν απευθύνθη ή¬
  δη είς τούς ενδιαφερομένους διά
  νά τόν συνδράμωσιν είς τό έργον
  τού. Πιστεύεται δέ δτι οί αγρόται
  οί όποΐοι τνχ.ρί*(ονν ποσότητας
  στχφυλών άπό τό ραζακΐ, τή φρά-
  ουλα, το μοσχάτο ϊως τό σουλτα¬
  νί, θά ένδιαφερθοΰν μέ την Γδρυ-
  σιν καί την καλήν λειτουργίαν
  τοΰ συν»ταιριαμν3 τούτου έγγρα-
  φόμενοι συντόμως μέλη τού: *
  Ή Επιτραπή Συνετχιρισμο3 κα¬
  τηρτίσθη έκ των κ. κ. Έμμαν.
  Καούνη έμπόρου, Γ. Τσου5εροΟ
  ίχτροΰ, Γ. Γιχκουμογιαννάκη δι-
  κηγόρου, Ν. Καράβχ κτηματίου
  καί Β. Βιστάκί], ϊχ^)ί":%ι δ! την
  εξυπηρέτησιν το3 άτομικοΰ κχί
  όμχδικοΰ συμφέροντας των παρα-
  γιογικών τάξεων ίσον άφορί την
  κατανάλωσιν τοθ^προϊόντος, τούτου
  ούτινος ή καλλιέργεια έχει έπεκτχ
  θή άρκετά καλά.
  Σημειωτέον δτι είς τδν συνε¬
  ταιρισμόν χο^ιοί ήρχισαν Ιγγρα¬
  φόμενα μέλη αγρόται καί ίλ-
  λοι κτηματίχι έ/, των εχόντων
  συνείδησιν των ώφελειών καί
  γΐνικώτερον τή; συνεταιριστική;
  Ιδίας καί ώς πρός την τοιαύτην
  κατεύθυνσιν.
  ΠΟΙΟΤΗΣ ΤΩΝ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ
  Ό ύΐιουργός τής Γεωργίας κ.
  Κυριακός απηύθυνε πρός τάς Γεν.
  Λιοικήσεις Μακεδονία;, <ήρίγ.η:, Ηπείρου καί Κρήτης καί πρός ά¬ παντα τα γραφεία Γεωργικών Τ- πηρεσιιον των νομών τοΰ Κράτους καί τα Γεωργικά [δρύματα εγ¬ κύκλιον δι' ής συνιστά δπως δι' εγγράφων καί προφορικών όδη- γιών διαφωτίσωβι τούς γεωργούς δτι τα υπό τίνων Έταιριών Αι- πασμάτων προπαγανδιζόμενα, δτι δήθεν τα λιπάσματα των Εδίων τύπων δέν είναι τής αυτής ποιό¬ τητος οϋτε καί πρέπει νά Ιχουν τήναύτήν τιμήν, δέν είναι αληθή. Ιδιαιτέρως συνιστά ό γ..'ΐπο>ρ·{δί
  τής Γεωργίας δπως τονισθή δτι
  τα λιπάσματα τοΰ αύτοΰ τύπου
  καί εχοντα τα έν αυτοίς λιπαν-
  τικά στοιχεϊα υπό την αυτήν
  μορφήν είναι τής αυτής ποιότητος
  καί συνεπώς καί οί γεωργοί δέον
  νά προτιμώσι τα έκ τούτων ευθη¬
  νοτερα.
  ■ ■■■■■^■■■■^■■■■«■■■■β
  Β

  ΕΚΤΟΣΤΡΑΣΤ5
  Τβ βαλαμιιγόν &)η
  Αναχωρεί έξ "Ηρα¬
  κλείου εκάστην ΚΥΡΙΑ¬
  ΚΗΝ βράδυ κατ' ευθεί¬
  αν ΠΕΙΡΑΙΑ.
  ΤΕΤΑΡΤΗΝ βράδυ κατ'
  ε,ύθί.ΐαν ΠΕΙΡΑΙΑ. Σϋρον,
  ΤΗΝΟΝ, Πάρον, Νάξον.
  ΙΊροΗΐτορβΙον
  ΛΙΝΑΡΔΑΚΗ
  Τιιλέφ. 5-41
  ■■•■■«•■■«■«■ι
  !■■
  ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΝ ΓΡΑΦΕΙΟΝ
  Ι Έμμ. Ι. Λουλακάκη
  ' Άκαύημίας 70 Αθήναι
  • Τηλέφωνον__31421
  —Διά παράνομον όπλοφορί-
  αν.
  Υπό τής Χωροφυλακής Ρουατί-
  κων Ρεθύμνης συνελήφθη ό Ιω¬
  άννης Γ. Άγγελάκης έκ Ρ*ο-
  στίκων Ρεθύμνης, όστις καΐ κατη-
  γορκΐται επί παρανόμω κατοχή β-
  πλου κχί όίτλοφορία.
  — Έπίσης υπό τοΰ μεταβατικοΰ
  άποσπάσματος "Ανωγείων συνελή¬
  φθησαν οί Γ. Κόκκινο; ή Μυζχ-
  ατάρη; καί Μ. Κοκκινος έκ Κρά-
  να; τοΰ Ίύίου νομοΰ διά την αύ¬
  την αιτίαν.
  —Αί έπαρχιακαί συγκοινω¬
  νίαν
  Έκ τοϋ ΰπουργϊίου τής Συγ-
  κοινωνία; ανεκοινώθη ότι απε¬
  φασίσθη ή ίκανοποίησις τοϋ αΐτή-
  ματος πολλών Κοινοτήτων δπως
  αυξηθή ό άριθμός των λεωφορεί-
  ων αύτβκινήτων, πρός καλλιτέ¬
  ραν εξυπηρέτησιν των συγκοινω¬
  νιακόν άναγκων των κατοίκων.
  Είς άντιστάθμισμα τής όημιοορ-
  γουμβνης ώ; έκ τούτου ζημίας
  των αύτοκινητιστών, θά επιβληθή
  μικρά αύξησις επί τής τιμής των
  βίσιτηρίων.
  — Ά γορανομικά.
  Υπό τής Χωροφυλακήν Γενή
  Γκαβέ κατεμηνύθη ό παντοπώ-
  λης Γ. Φλουρή; διότι επώλει ρίγ-
  γ*; άκαταλλήλους πρός βρδοιν.
  — Ή δασική πολιτική τού
  Κράτους.
  Ή αποφασισθείσα ίιάνοιξις ό-
  ύών έντός των ώααών πρός εκ¬
  μετάλλευσιν τού όασικού πλού-
  τού θά ρυθμιαθή <3ιά νομοθετικοϋ μέτρου, ή <3έ έξκύρεσι; των χρη- μάτων θά γίνη διά αυναφθπ- οομένου ύανείου μεταξύ Δημοσί¬ ου καΐ Άγροτικής Τραπέζης. Το δάνειον τούτο, συγκείμενον έξ εκατόν πεντήκοντα έκατομμυρί- ων δρα^μών. θά έξοφληθή εκ των ώφεληματων, τα όποία θά προ- κύψουν διά τής έπιββλής εϊδιχής φορολογίας επί των δκαικών προ· ϊόντων. — Ό φόρος οίκοδομών καί οί δημόσιοι ύπάλληλοι. Προκειμένου περΐ τή; άπαλλα- γής των μικρών οίκοδομών επί οΐκοδομής άνηκούσης έν μέρει είς άπαλλασαόμενον δημόσιον ύ- πάλληλον, τό ύπουργβϊον των Οΐκονομικών δι' αποφάσεως τού καθορϊζει ότι επί σϋγκυριοτητο; έξ άδιαιρετου οΐκοδομής, τής ο¬ ποίας τό 1)2 έξ άδιαιρετου άπαλ- λάσσεται τού φόρου λόγω δη- μοσιοϋπαλληλικής ιδιότητος τού ενός των συγκυρίων, ινα κριθή ε¬ άν έχωσιν εφαρμογήν αί πβρϊ ά- παλλαγής κλπ. των μικρών βίκο- δομών σχετικαί ίιατάξεις τοΰ ά- ναγκαστικοϋ νόμου 332, θά ληφθή ύπ' όψιν τό εΐσόδημα ολοκλήρου τής οΐκοδομής καΐ ουχί μόνβν τοϋ μή άπαλλασσομένου τμήμα- τος αυτής. ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ΠΑΝΤΟΠΩΛΑΙ Τό συμφέρον σας άπαιτεΐ νά προτιμάτε τής: Ρέγγες «Κρϊνος» Τό κόκκινο έλαφρό κουτί παρασκευασμένο είδικώς διά την Έλλάδα. Ποιότης ή ανωτέρα πού μπορεΐ νά γίνη. Τό έμπόρευμα φορτώνεται είς πα¬ ραλαβήν μας, ΚΑΤ' ΕΥΟΕΙΑΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΗΓΗΝ καί όχι άπό ψυγεΐα. ΠίίΛΟΥΜΕΝ ΡΕΓΓΕΣ ΚΑΙ ΟΧΙ ΕΥΛΑ. Δοκιμασατε πρός τό συμφέρον σας, εάν δέν σάς άρέσει δεχόμεθα νά μάς τό έπιστρέψετε. ΓΕΝΙΚΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣίΙΠΟΣ ΜΗΝΑΣ Φ. ΛΑΜΠΡΙΝΟΣ ΚΕΝΤΡΟΝ (ΠαραπλεΟρως καφφενείου «"Ολυμττος»). [ΑΒΕΔΙΣ ■ Νέαι παραλαβαί. ■ Νέα ύφάσματα. 2 Νέοι μοδέρνοι χρωμα- ■ τΐσμοί. ϊ ΑΙ τιμαί μας είνε αί ■ καλυτέρα ι. • ΑΒΕΔΙΣΙΑΝ ! Όόβς 'ΛγΙβυ Μην*. ΠΩΛΕΙΤΑ1 οΙκΙϊ είς κεντρικήν συνοικΐσν, μέ 4 κύρια δωμάτια κουζίναν, αύλήν, τιηγάδι κ.λ. άντΐ 130.000 δραχμών. Πληροφορίαι, κουρείον κ. ί. Γαλυτπανάκη, οδος ΚαλοκαιρινοΟ (Πλατειά Σά
  Ηράκλειον -Κρήτης
  Γραφεϊα έναντι Παλ. Νομαρχίσς
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  Πρωΐα Πέμπτης
  13 Ίανουαρίου 1938
  ΕΙΣ ΒΙΕΝΝΗΝ Σ Υ Η Ε Β Η Σ Α Ν
  ΑΙΜΑΤΗΡΑΙ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΙΣ
  ΜΟΜΑΡΧΙΚΟΝ - ΕΒΝΙΣΟΣΙΑΛΙΣΤΡΝ
  ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΔΙΑ ΤΟ ΑΝΣΛΟΥΣ·.
  ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΝΤΟΥΡΑΓΧ
  ΑΘΗΝΑΙ 12 Ίανουαρίου (τού ά
  ταποκριτοΰ μας).—Έσπερινά τηλεγρ*
  φηματα έκ Βιέννης παρέχουν λεπτο
  μερείας των γενομένων έκεΐ σήμερο
  σοβαρών συγκρούσεων μεταξύ μοναρ
  χικών βκαί έθνικοσοσιαλιστών. 'Υπάρ
  χουν^ άρκετοί τραυματίαι.
  * Αναφορικώς μέ τάς συγκρούιεις
  ταύτας ύποστηρίζεται ότι ή ίδέα τήι
  ενώσεως Γερμανίας καί Αύστρ'ας υ
  πέρ τής οποίας προπαγανδίζουν τελευ¬
  ταίως έντατικώς οί έθνικοαοσιαλιστα
  υπήρξεν ή βασική άφορμή των συμπλο·
  κων. Ηροστίθεται μάλιστα ότι οί έ< θνικοσοσιαλισταί έπιτιθέμενοι κατά τώ· μοναρχικών έζητωκραύγαζον υπέρ τού Χίτλερ καί τού «'Άνσλους». ΕΙΣ ΤΕΡΟΥΕΛ ΣΥΝΕΧΙΖΟΝΤΑΙ ΠΑΝΤΟΤΕ ΛΥΣΣΩΔΕΙΣ ΜΑΧΑΙ ΕΠΙΤΥΧΙΑΙ ΤΩΝ ΕΘΝΙΚΟΝ; ΑΘΗΝΑΙ 12 Ίανουαρίου (τού άν ταποκριτού μας). — Καθ* ^ά άγγέλλε τ αι έκ τού έξωτερικοΰ αί μαχαι πε ρί τό Τερουέλ συνεχίζονται λυσσώδεις Έκ Σαλαμάνκας βεβαιούται ότι οί έ- θνικοί πληβιάζουν έκ τίνων σημείων είς την πόλιν καί ότι επίκειται ή κατάλη ψις όχυρών Θέσεων των κυβερνητικών παρά την γραμμήν Τερουέλ—Άλμπα- ραθίν. ΑΝΕΧΩΡΗΣΕΝ ΕΙ Ο ΔΙΑΔΟΧΟΣ ΤΗΣ ΡΟΥΜΑΝΙΑ! ΑΘΗΝΑΙ 12 Ίανουαρίου (τού άνταποκριτού μας).— Σήμερον άνεχώ ρησεν έπιστρέφων είς Βουκουρέστιον ό διάδοχος τής Ρουμανίας Μηχαήλ Τόν Ρουμάνον διάδοχον προέπεμψαν οί έπίσημοι καί αρκετάς κόσμος έπευ φημήσας αυτόν κατά την αναχώρησιν τ·υ. ΑΥΡΙΟΝ Ο ΑίΥ: ΚΑΙ Ν ΔΟΥΚΙΣΣΑ ΤΟΥ ΚΕΝΤ ΑΘΗΝΑΙ 12 Ίανουαρίου (τού άν ταποκριτού μας).— Την προσέχη Πά ρασκευήν ^(αύριον) άναχωρούαι^ διά Λονδίνον οί άφιχθέντες ώς γνωστόν διά τούς γάμους τού Διαδόχου Παύλου δούξ καί δούκισσχ τού Κέντ. ΣΦΟΔΡΟΤΑΤΗ ΤΡΙΚΥΜΙΑ ΕΒΙΚΡλΤΕΙ ΕΙΣ ΤΟ ΑΙίΑΙίΝ ΙΙΕλΑΓΟΣ ΑΘΗΝΑΙ 12 Ίανουαρίου (τού άν ταποκριτού μας).— Κατά σχετικάς άνα- κοινώσεις είς τό Αίγαϊον πέλαγος έπι- κρατεί άπό χθές σφοδροτάτη τρικυ- μία. Ηολλά άτμόπλοια έχουν ποδίση είς άσφαλεΐς όρμους ύπάρχουν δέ έν Πειραιεί άνησυχίαι διά τίνα πλοία, των οποίων ή άφιξις έκεΐ καθυστερεί. Η ΕΒΝΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΕΔΡΑΣΕΝ ΑϋίΤΕΑίΣΜΑΤΙΚΟΣ ΑΘΗΝΑΙ 12 Ίανουαρίου (τού άνταποκριτού μας).— Καθ' ά ισχυρίζε¬ το.! είς νυκτερινάς άνακοινώσεις τού τό στρατηγείον τής Σαλαμάνκας ή έθνική άεροπορία έδρασεν αποτελεσματικώς κατά τό λήξαν είκοσιτετράωρον. Έκ Βαρκελώνης αγγέλλεται έν τω μετ αξύ ότι μετεφέρθησαν έκεϊ ό πά"} ραδοθείς φρουραρχος τοΰ Τερουέλ Ρέύ] μετά των άλλων αξιωματικών «ής φρου- Διάγγελμα τού Βασιλέως Γεωργίου έπ'εύκαιρία των γάμωντοΰ Διαδόχου. ΑΘΗΝΑΙ 12-1-38 (τηλε¬ γραφικώς.). Ή Αύτοΰ Μεγα- λειέτης ό Βασιλεύς, απηύθυνε πρός τόν Ελληνικόν Λαόν έπ' εύκαιρία των Γάμων της Α. Β. Υ. τού Διαδόχου Παύ¬ λου μετά τής Α. Β. Υ. της Πριγκηπίσσης Φρειδερίκης τό κάτωθι διάγγελμα: «Πρός τόν Ελληνικόν λαόν. Ή ειλικρινός συμμετοχή 2ου είς την χαράν τοΰ Βα- βιλικοΰ Μου Οΐκου καί τοΰ Δουκικοΰ Οΐκου τοΰ Μπρού- νβινγκ Λούνεμπουργκ διά τό εύτυχές γεγονός των Γά¬ μων των Αυτών Βασιλικόν 'Υψηλοτητων τοΰ προσφιλε- στάτου Μου Άδελφοΰ Διαδό¬ χου τοΰ Έλλιινικοΰ Ορόνου Βασιλόπαιδος Παύλου καί τής Πριγκηπίοοηξ Φρειδερί- κης Λουϊζης'τοϋ Άννοβέρου, αποτελεί άριστον οίωνόν εύ- τυχίας, την οποίαν εϊθε ή ©εία Πρόνοια νά έπιφυλάσση άδιατάρακτον είς τούς 'Υψη- λούς Νεονύμφους- Βχθύτατα συγκεκινημένος άπευθυΛω πρός Σέ έκ βάθους καρδίας τάς θερμάς Μου ευχαριστίας διά τα αίσθήματα άγάπης καί άφοσιώσεως τα όποΐα καί έν τω παρελθόντι πάν τοτε άπέδειξες πρός Εμέ καί Τούς άειμνήστους Πατέ ρα καί Πάππον Μου καΐ νυν δέ επί τή εύκοαρία τύτη έξε- δήλωσες πρός τόν Οίκον Μου έγκλείοντα ήδη είς τούς κόλπους Αύτοΰ νέον προσφι¬ λέστατον Μέλος, την "Υψη¬ λήν Σύζυγον τοΰ Δικδόχου τοΰ ©ρόνου. 'Υπερήφανος δέ διά την φιλόξενον ύποδοχήν την οποίαν παρεσκεύασες εί τούς Ύψηλούς ξένους τής Χ' ρας μας καί την άπόλυτο τάξιν, την όποιαν έτήρηοε καί ήτις τοσούτω συνέβαλε είς την επιτυχίαν των τελε σθεισών εύτυχών έορτών, αί σθάνομκι άπαξ έτι Έαυτό ένιαχυόμενον έν τή άδιαλλε πτω προσπαθεία Μου υπέρ τή προόδου καί τής τής φ»λτάτης_Μας_ εύημερία Πατρίδος ΓΕΩΡΓΙΟΣ Β. Έν τοίς Άνακτόροις Άθη νών Τήΐΐη Ίανουαρίου 1938: Ή εισαγωγική και έξαγωγική κίνησις των έμπορευμάτων παρελ. μηνός. Κατά την καταρτισθεΐσαν χείων προκυπτει δτι ή έξαγω- ύπό τοθ τελωνείου Ήρακλεί- γή έλαιων κατά τόν έν λόγω της ου μηνιαίαν στατιστικήν είσαγωγικής καί έξαγωγικής κινήσεως έμπορευμάτων, κατά τόν παρελθόντα μήνα Δεκέμ¬ βριον εισήχθησαν ενταύθα έμ- πορεύματα άξίας δρχ. 10.551. 475 καί εξήχθησαν τοιαϋτα άξΐας δρχ. 45. 134.380. Έκ των παρεχομένου στοι- μήνα άνήλθεν.είς 799.219 όκ σταφίδος είς 1.264.175 χιλγρ., οΐνων είς 206.702 όκ., σάπω¬ νος, είς 5.252 όκ., μήλων είς 1431 όκ., δικτάμου είς 518, άλαβδάνου είς 152, κίτρων έν άλμτ) είς 28 250 χιλγρ., ά- μυγδαλόψυχας είς 7. 337, ύ- ποστάθμης οΐνων είς 7 593, ρΐγανης είς 1720, δαφνοφύλ λωνείς 4817, ελαιών είς 1295 πυρηνελαίων είς 35.121 κα άρνοδερμάτων άκατεργάστων είς χιλγρ. 4938. Αί κυριώτεροι καταναλώ- τριαι άγοραί εγχωρίων προϊ όντων κατά τόν λήξαντα μή¬ να υπήρξαν ή Αγγλία, ή Ί ταλία ή Γερμανία καί ή Αί γυπτος. ΘΑ ΣΥΣΤΑΘΩΣΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΟΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΙΥΙΟΙ Ό Σύλλογος προστασίας εγχωρίων προϊόντων δι' έγ- γράφου πρός τα Γεωργικά Έ πιμελητήρια ζητεί την υποβο¬ λήν στοιχείων έξ ών νά προ¬ βή είς έρευναν σχετικώς μέ τάς τιμάς τάς οποίας πραγ- ματοποιοΰν τα διάφορα προ- ϊόντα. Τό ενταύθα Έπιμελη- τήριον απαντών είς είδικά έ- ρωτήματα αύτοϋ διατυπώνει συν τοίς άλλοις την γνώμην δτι πρός εξασφάλισιν των συμφερόντων τόσον τής πα- ραγωγής δσον καί τού κατα- ναλωτικοΰ κοινοΰ ένδείκνυται ή σύστασις καταναλωτικών συνεταιρισμόν οΐτινες καί θά προβαίνουν άπευθείας είς την αγοράν των προϊόντων άπό ούς παραγωγοΰς διδομένων οϋτω είς την κατανάλωσιν ά¬ νευ τής έπιβαρύνσεως των δι- καιωμάτων των μεσαζόντων. ΟΙΚΟΝΟΜ'.ΚΗ ΖΩΗ ΚΑΙ ΚΙΝΗΣΙΣ ΑΙ κυμανθεΐσαι χθές έν τη άγορ§ μας τιμαί των κατωτέρω έγχω ρΐων προϊόντων είχον ώς ακολούθως: Σταφίδες. Σουλτανίναι δρ. ) Καραμπ. Ελεμέδες Τσχτας Μαύραι α β' Υ' α' β' Υ' Ι 22 50 -23. ( 14 50- -8 50 7 80-8. Χαρούττια "Ελαια 5ο » κοινά » Σάπωνες. Λευκοί α' ποιότητος δρ. 3 23 50 20.- 24 19.- 23 Πράσινοι α' τιοιότ. » 21.50 β' » » 19.- Οΐνοι. "Αρχανών τό μίστατ. » 45. Μαλεβυζίου κατ' οκάν δρ. 5. ΤΟ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ ΕΝ ΗΡΑΚΛΕΙΩ ΤΙΜΑΙ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 12ης Ίανουαρίου 1938 ΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΓΕΒΡΓ. ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ Κατά τόν μήνα Δεκέμβριον είσεπράχθησαν υπό τού τελω νείου δια λογαριασμόν τού Γεωργικοϋ Έπιμελητηρίου Η¬ ρακλείου δρχ. 101.200 έκ φό- ρων επί διαφόρων γεωργικών προϊόντων. Η ΑΠΟ ΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΜΕΣΟΝ ΝΙΕΤΑΦΟΡΑΣ Κατ' ανακοίνωσιν έκ τοΰ ΰπουργείου Στρατιωτικών ή άπογραφή των μέσων μετα- φοράς θά ενεργηθή άπό 1 Φε- βρουαρίου μέχρι 1 Απριλίου 938 καί ουχί άπό 1 Ίανουα ίου ώς είχεν αποφασισθή μέ (ρι 1 Μαρτίου. Η ΑΞΙΑ ΤΟΥ ΣΙΤΟΥ Διά τηλεγραφήματός τού πρός τάς τελωνειακάς αρχάς ό υπουργείον των Οίκονομι- ών γνωρίζει δτι ή άξία τοΰ σίτου πρός ύπολογισμόν τού όρου κύκλου εργασιών έ- ροποποιήθη άπό τής χθές ίς δρχ. 5.60 κατά χιλιόγραμ- μον. ΔΙΑΛΕΞΙΣ τού· Σήμερον 7.1 Γ) μ, μ. θά γίνη ή προαγγελθείσα διάλεξις εΕς την αίθουσαν τής Λέσχης Έπι- στημόνων ίιπά τοΰ ίατρου κ Δημήτρ. Σπυριδάκη μέ θέμα: «Βνησιγένεια καί Ηνησιμότης των βρεφών, αίτιολογία. Προατασία τής μητρότητος καί τοθ παιδοιθ». ΕΙσοδος ελευθέρα. Ζυρίχη Παρίσιοι Λονδίνον Νέα Ύόρκη •Αγορά Πώλησις 25 30 - 25.55 3.68 3.78 546 550 109 30 110.30 "ΆμστΓρδαμ Στοκχόλμη Βρυξέλλαι Βαρσοβία Άγορά Πώλησι 60.70 61.50 28.10 28.- 3.71 3.33 20.75 21.75 ΘΑ ΤΗΣ ΜΕΤΑΦΕΡ0ΟΣΙ ΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗΣ Παρά τής Οίκονομικής Έ- φορΐας "Ηρακλείου προεκηρϋ- χθη διά την 23ην τρέχοντος η¬ μέραν Κυριακήν καί ώραν 10 —12 πμ. μειοδοτική δημοπρα σία διά την μίσθωσιν επί διε- τίαν καταλλήλου οίκήματος κειμένου είς κεντρικήν θέσιν διά την εγκατάστασιν των Γραφείων τής Διοικήσεως Χω ροφυλακής "Ηρακλείου. Η ΚΙΝΗΣΙΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΌΝΤΩΝ Η ΠΑΡΑΔΟΣΙΣ ΔΗΙΫ10ΣΙ0ΓΡΑΦΙΚ0Υ ΧΑΡΤΟΥ Δι' έγγράφου τού πρός τό Γεωργικόν Έπιμελητήριον τό Τελωνείον Ηρακλείου γνωρί¬ ζει δτι κατά τόν μήνα Δεκέμ¬ βριον εξήχθησαν εντεύθεν 28. 250 χιλγρ. κίτρων έν άλμη, 1.143.643 σταφίδος σουλτανί- νης καϊ 119.591 ξανθής. Άν- τιστοίχως εισήχθησαν σΐτος 388.411 χιλγρ. είς κόκκους, 60.701 όρύζης καί 78,090 σακ- χάρεως. Η ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΤΗΘΑΙΩΝ Σχετικώς μέ τδ ζήτημα τής κατασκευής ατηθαίων είς την οδόν Μυλοποτάμου τό ύφυπουρ- γείον παρά τώ πολιτικώ γρα¬ φείω τοθ κ. Πρωθοπουργοΰ γνω¬ ρίζει ημίν, είς απάντησιν σχε- τικοθ σχολίου μας 8τι ενήργησεν ήδη παρά τή Γενική Διοικήσει Κρήτης ώς άρμοδίαν έν προκει μένω. ΤΑ ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ Συνήλθε προχθές άσχολη- θέν μέ διάφορα τρεχούσης φύ σεως έμπορικά ζητήματα τό Διοικητικόν Συμβούλιον τοϋ Έμπορικοϋ καί Βιομηχανικοϋ Έπιμελητηρίου. Τό υπουργείον των Οίκο- νομικών απηύθυνε χθές τηλε γραφικώς διαταγήν πρός τάς Τελωνειακάς αρχάς διά τής οποίας έντέλλονται αδται ν ά παραδώσωσιν επί προσω- ρινή άτελεία διά τόν τρέχ. μή να είς τοΰς διευθυντάς των έφπμερίδωνκα'ι περιοδικών τόν άναγκαιοϋντα αυτοίς διά τάς ανάγκας τού μηνός Ίανουα ρίου δημοσιογραφικόν χάρτην. ΑΙ ΔΙ&ΑΚΤΗΡΙΑΚΑΙ ΑΝΑΓΚΑΙ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΓΟΡΤΥΝΟΣ Δί' αποφάσεως τής Γεν. Διοι¬ κήσεως Κρήτης, προκληθείσης κα τόπιν οχετικής προτάσεως τοθ κ. Έπιθεωρητοΰ Γόρτυνος, Ιχο- ρηγήθη συμπληρωματική άρωγή είς τα κάτωθι σχολεΐα: Είς Ρου φα, Καμάρες, Τσαλικάκι, Φανε- ρωμένην, Μάκρες καί Πλουτή άνά 5000 δρχ. καί εϊς ΜιαμοΟ δρχ. 15.000. ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ Τό ενταύθα τμήμα τοΰ Έλληνι- κοΰ ΌρειβατικοΟ Συνδέσμου διορ- γανώνει έκδρομήν είς Στρούμπου¬ λα. Ή άναχώρησις ωρίσθη διά την Την πρωϊνήν τής προσεχούς Κυρι- ακής δι' αύτοκινήτων εις Κουμπέ- δες. Εκείθεν πεζή μέσω «Βουλι- σμένο Άλώνι» θά γίνη άνοδος είς την ΜρυψΥΐ'/ «Στρούμπουλα. Κάθο δος διά Β.Α. πλευρά'ς καί διά πο- ταμοΰ «Νεραντζές», Μετόχι Καπί- τανάκενας, 'Αλμ^ρ^ύ είς Γάζι. Ε¬ κείθεν δι' αύτοκινήτων έπιστρο- φή είς Ηράκλειον. Ιίορεία Γ> ώ-
  ρών. Άρχηγό; ό κ. Μ. Μικε-
  δάκης. Δι/.αίωμα συμμετοχής με-
  λών δρ. 35, μή μελών δρ. 45.
  ΕΔΗΛΩΣΑΝ
  ΟΤΙ θ ΑΜΥΗΘΟΥΝ ΜΕΧΡΙΤΕΛΟΥΣ
  ΕΙΣ ΤΗΝ ΙΑΠΟΝΙΚΗΗ ΕΙΣΒΟΛΗΝ
  ΕΝΗΡΓΗΣΑΝ Ε ΠΙΤ Υ Χ ΕΙΣ
  ΑΝΤΕΠΙΘΕΣΕΙΣ ΕΙΣ ΣΑΝΤΟΥΓΚ
  ΑΘΗΝΑΙ 12 Ίανουαρίου (τού
  άνταποκριτοΰ μας).— Τηλεγραφήματα
  έκ τής "Απω Άνατολής άναφέρουν ότι
  οί Κινέζοι ουδόλως διατίθενται νά
  καταθέβουν τα όπλα καί μετά την τυ¬
  χόν κήρυξιν επισήμως τοΰ πολέμου ε¬
  ναντίον των ύπό^ τής Ίαπωνίας.
  Τουναντίον είς απάντησιν των Ίαπω
  νίκων απειλών ένήργησαν σφοδράς άντε-
  πιθέσεις ιδία είς τό μέτωπον τοΰ Σαν
  τούγκ καί Χαγαντσούγκ μέ επιτύχη ώς
  άνεκοίνωσαν άποτελέσματα.
  Ο ΜΙΤΣΕΣΚΟΥ ΕΦΘΑΣΕ ΧΟΕΣ
  ΕΙΣ Κ) ΒΕΛΙΓΡΑΔΙΟΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 12 Ίανουαρίου (τού
  άνταποκριτοΰ μας). — Έκ Βελιγρα¬
  δίου τηλεγραφοΰν ότι έφθασεν έκεϊ χθές
  ό κ. ΙΜιτσέσκου προκειμένου νά συζη¬
  τήση επί των εξωτερικών ζητημάτων
  μετά τοΰ Σέρβου πρωθυπουργοΰ κ.
  Στογιαντίνοβιτς. Ό κ. Μιτσέσκου δι-
  επίστωσεν πλήρη συμφωνίαν μεταξύ
  Σβρβίας καί Ρουμανίας καί; ειδικώς
  μετά τόν σχηματισμόν τής κυβερνήσε¬
  ως Γκόγκα καί τής πιθανής πολιτικής
  αυτής.
  ΕΞΩ ΤΗΣ ΒΑΛΕΝΘΙΑΣ
  ΕΤΟΡΠΪΛΛΙΣΘΗ ΟΛΛΑΝΑΙΚΟΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 12 Ίανουαρίου (τού άν
  ταποκριτού μας).— Τηλεγραφούν έκ
  Παρισίων ότι έξωθι τοΰ λιμένος τής
  Βαλ&νθίας έτορπιλλίσθη Όλλανδικόν
  ατμόπλοιον. Τό πλήρωμα τοΰ ατμο¬
  πλοίου διεσώθη.Άγνοοΰνται μέχρι τής
  ώρας αί συνθήκαι ύφ* άς εγένετο ό τορ
  πιλλισμός.
  !Ε ΤΑΣ ΠΥΛΑΣ ΤΗΣ
  Η ΠΟΛΩΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΙΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 12 Ίανουαρίου (τοΰ
  άνταποκρ:τού μας). —Σήμερον παρου-
  σία τοΰ Βασιλέως καί Πρωθυπουργοΰ
  ήνοιξε τάς πύλας της ή Ηολωνική "Εκ
  θέσις. Είς τό άνοιγμα τής Εκθέσεως
  παρέστησαν έπίσης πλείστοι έκ τοΰ δι-
  πλωματικού κόσμου τής Άθηναϊκής
  κοινωνίας.
  Η ΓΕΡΜΑΝΙΑ ΑΚΟΛΟΥΒΕΙ
  Ε1ΡΗΝΟΦΙΛΟΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 12 Ίανουαρίου (τοΰ άν
  άνταποκριτοΰ μας)."— Αγγέλλεται έκ
  Βερολίνου ότι ή Γερμανική κυβέρ¬
  νησις καί έκ τελευταίων δηλώσεων τοΰ
  καγκελαρίου Χίτλερ καί έξ άλλων έν-
  δείξεων φαίνεται διατεθειμένη νά ενι¬
  σχύση τάς προσπαθείας των άλλων δυ·
  νάμεων διά την περιφρούρησιν τής εί
  ρήνης έν Εύρώπη.
  ΤΗΣ ΔΕΥΤΕΡΑΝ Α Ν ΑΧΩΡΟΥΝ
  ΟΙ ΝΕΟΝΥΜΦΟΙ ΔΙ' ΑΥΣΤΡΙΑΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 12 Ίανουαρίου (τοΰ,άν
  ταποκριτοΰ μας).—Έκ τώνάνακτόρων
  ανεκοινώθη ότι την προσέχη Δευτέραν
  άναχωροΰν οριστικώς δι' Λύστρίαν ό-
  που θά παραμείνουν επί μήνα αί Α.Λ.
  Β. Β. Υ. Υ- ό_Διάδοχο<, ΙΙαΰλος, καί πριγκήπισσα 41>ρειδερίκη.
  ΤΟ
  ΔΙΑΓΓΕΛΜΑ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΩΣ
  ΤΟΥΣ ΓΑΜΟΥΣ ΤΟΥ ΑΙΑΑΟΧΟΥ
  ΑΘΗΝΑΙ 12 Ίανουαρίου (τού
  άνταποκριτοΰ μας).— Είς έκτακτον φύλ
  λον τής εφημερίδος τής κυβερνήσεως ε¬
  δημοσιεύθη σήμερον τό ευχαριστηριον
  διάγγελμα τοΰ Βασιλέως πρός τόν Έλ
  ληνικόν λαόν έπ' εύκαιρία των γάμων
  ού Διαδόχου Ηαύλου.
  £ £. Το διάγγελμα τβΰτο δημβακύβμεν «Ις &λ*
  λην στήλην.
  ΚΑΘΗΓ
  52 Ανωτάτου
  τΧ δ ή ρ
  'ήί χτηνοτροφιας χ
  Κάτος κα» «ηο το
  οργ«νιομ·«9 δι
  εί; ««λον σημεΐο
  δέν άπετελ©
  ΐΓ^τε ΤΓμρη
  '* ΐλην γεωργικήν β
  ^, χατα τρόπον &
  τής
  διατηρεΐ
  Λεν ^ήρχο β
  βντό;. Λυνάμεβ* δ.
  ιδιαιτέρως οκβπ
  ί>τοοετ.
  ς κτηνβτρ·*
  ηίδβν ύπεροχπς *«*
  βν. Άλλως τε γε< μχοη χτηνβτρβφι» «» ,Ι,ίοι άλληλβεςβρτωμει λ ΐίνε δέ συμφέρον α;ιη Π μΙ« Χ«Ρ»ν ^ δια την κα ΐτϊΐθίν τής κτπνβτρβφιβς την χώραν μας, υπήρξεν ια καταναλωσί χρέατος τβ οποίον είσή^ κβ;ο εξωτερικόν βμοί κλλα κτηνοτροφιχά προ' τι επί ζημία ο'ιχονομική ΐβϊθΜ μ«ς είς τβνβπβίβν «ιραίτητον χαί το μικρ ?ον πο^ν συναλλαγμα >ιί τούτο ένώ άννμφιαβι
  Τα διεθνη προβλήι
  ίΙΡΟΙΙΑΤΙΙΙ
  Β' Ιτελευταίον)
  Ό βασιλεύς Λεοηόλδο
  ™νιοεν ότι μόλις ληφθή < ",^ς τοθ κ. Βαν Ζέελαν ^ άμέσου κσΐ συμιΐί ««τάσεως Θεωρω την ν τού Βαν Ζέελαν τ μεγάλας -ροσπα καταβάλλονται «αραδουναβΐων κ* ^νμίταξο τωνε(ρή>
  «κονομικης ουμπρθ
  ^ηλέ εύοίωνα α
  παγκοσμίου
  οθτε
  τόν
  "°ν Λ- παγκόσμιον
  υς σύτο
  κατά
  Τα
  προσ'