95267

Αριθμός τεύχους

4762

Χρονική Περίοδος

Α' 1938

Ημερομηνία Έκδοσης

14/1/1938

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ΑΝΟΡ
  ΩΣΙ
  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
  ΣΥΝΛΡΟΜΑΙ
  Αίγυπτον
  έτησία λίραι 3
  μ
  Άμι ρικης
  έτησίο οολ. 15
  ίζάμηνος » 8
  Τιμή
  κατά φύλλον
  Δραχ. 2
  ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
  14
  ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ
  1938
  ΙΙΡΑΚΜ.ΙΟΝ ΚΡΙΙΤΗΣ · 1 ΓΟΣ 21ΟΝ
  ΑΡ1Θ.Μ. ΦΥΛΛΟΥ
  ΓΡΑΦΙ_ΙΑ Τ ΥΠΟΓΡΑΦΗ Α
  Ο()1 ΜΙΝΩΙΛΥΤΟΥ
  ΔΙΙ.ΥθΥΜΤΗΣ- ΑΝΔΡ. Μ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ
  ΥΠΕΥβΥΙΙΟ2 ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΘΡ. Ν. ΣΓΑΝΡΛΚΗΣ
  Η ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ
  Ι
  Ό Άθηναΐκός τύπος έξαί-1
  ρει την άπασχόλησιν τελευ-|
  ταίως τού Ανωτάτου Οίκο-
  νομικοΰ Συμβουλίου γύρω
  «πό τό κτηνοτροφικόν πρό-
  βλημα τής χώρας. Καΐ είνε
  πράγματι ιδιαιτέρας σημασί¬
  αν τό πρόβλημα τουτο. Ειδι¬
  κώτερον διά την συζήτησιν
  ενώπιον τού Ανωτάτου Οί-
  κονομικοΰ Συμβουλίου άξί-
  ζει νά έξαρθή ή ανάπτυξις
  γνωμών άπό είδικούς παρά-
  γοντας, ούτως ώστε αί τυχόν
  άποφάσεις τού συμβουλίου είς
  τό προσεχές μέλλον, νά στη-
  ρίζωνται επί τής πραγματικό¬
  τητος.
  Άπό τό σημερινόν υπουρ¬
  γείον τής Γεωργίας άνελή-
  φθη άπό πολλών μηνών η
  προσπαθεία μιάς συντονιαμέ-
  νης κτηνοτροφικής πολιτι-
  κής. Καΐ τούτο διότι ή προ-
  στασία τής κτηνοτροφίας κα'ι
  άπό τό Κράτος καί άπό τούς
  διαφόρους όργανισμούς δέν
  ευρίσκετο είς καλόν σημείον.
  Τα ποίμνια δέν απετέλουν
  στοιχείον παραγωγικόν τοι¬
  ούτον, ώστε νά συμβάλλη είς
  την όλην γεωργικήν οίκο-
  νομίαν κατά τρόπον άπο-
  τελεσματικόν ή ανάλογον
  τουλάχιστον τής αημασίας
  την οποίαν διατηρεΐ αλλα¬
  χού. Δέν υπήρχον βοσκαί
  πρό παντός. Δυνάμεθα δέ νά
  πιστοποιήσωμεν καί άπό τής
  τοπικής Ιδιαιτέρως σκοπιάς
  ότι ή γεωργία έτοποθετεΐτο
  άπέναντι τής κτηνοτροφίας
  είς επίπεδον ύπεροχής δυσα-
  νάλογον. "Αλλως τε γεωρ¬
  γία καί κτηνοτροφία είναι
  κλάδοι άλληλοεξαρτώμενοι,
  δέν είνε δέ συμφέρον νά
  θυσιάζεται ή μία χάριν τής
  άλλης.
  Χαρακτηριστικόν άλλως τε
  γενικώτερον διά την κατά¬
  πτωσιν τής κτηνοτροφίας είς
  την χώραν μας, υπήρξεν ή
  άνεπάρκεια καταναλωσίμου
  χρέατος τό οποίον είσήγετο
  άπό τό εξωτερικόν ομού μέ
  άλλα κτηνοτροφικά προϊόν-
  τα επί ζημία οίκονομική τού
  τόπου μας είς τόνβποϊον ήτο
  απαραίτητον καί τό μικρότε-
  ρον ποσόν συναλλάγματος.
  Καί τούτο ένώ άναμφισβητή
  τως ή Έλληνική χλωρϊς καϊ
  ή δλη διαμόρφωαις τής χώ¬
  ρας άποτελοΰν έπιχειρήματα
  άδιάψευατα διά την δημιουρ¬
  γίαν πλήρους κτηνοτροφικής
  αύταρκείας. Ειδικώτερον διά
  την Κρήτην μίαν συντονι-
  σμένη προστασία τής κτη¬
  νοτροφίας, όπως άπέδειξαν
  διά μελετών των οί είδικο'ι,
  θά ηδύνατο νά εξυπηρετή¬
  ση ευρύτατα την οικονο¬
  μ ία ν της. Αναφέρομεν σχε¬
  τικώς ένα άπό τούς ιδιαιτέ¬
  ρους κλάδους τής Κρητικής
  κτηνοτροφίας: Τήν^ τυροκο-
  μίαν, τής οποίας είναι γνω-
  στή ή εξέλιξις καί ήτις είνε
  αύτόχρημα πηγή πλούτου
  διά την Κρητικήν παραγω¬
  γήν. "Αν ύπήρχε κτηνοτρο¬
  φία άξία τού ονόματός της
  καί ή τυροκομία δέν θά ήτο
  περιωρισμένη άλλά θά έξυ-
  πηρέτει μεγάλως τάς τοπικάς
  ανάγκας καί την όλην εθνι¬
  κήν οίκονομίαν.
  Διά τούς λόγους τούτους ή
  ανάπτυξις τού κτηνοτροφι-
  κοϋ προβλήματος ενώπιον
  τού ανωτάτου οίκονομικοΰ
  συμβουλίου άνταποκρίνεται
  είς μίαν ανάγκην έθνικής
  σημασίας. Ευχόμεθα δέ κα'ι
  ημείς όπως ταχέως ό άρμόδι-
  ος είσηγητής μορφώνων σα-
  φεΐς γνώμας δι' ολους τούς
  κλάδους τής κτηνοτροφίας
  υποβάλη την έκθεσιν τού είς
  τό αρμόδιον τμήμα καί είς
  την όλομέλειαν τού συμβου¬
  λίου. Ούτω θά καταστή δυ¬
  νατόν νά ληφθώσιν αί άπο¬
  φάσεις έκεΐναι αί οποίαι θά
  ρυθμίσουν κατά τόν δικαιό-
  τερον δυνατόν τρόπον τό
  κτηνοτροφικόν πρόβλημα.
  Πολλαί είναι έν προκειμενω
  αί γνωμαι είτε πρός την νο-
  μαδικήν κτηνοτροφίαν στρέ-
  φονται, ε'ίτε πρός την οίκό-
  σιτον διά την οποίαν λέγε-
  ται ήδη ότι καταλλήλως α¬
  ναπτυσσομένη δύναται νά ε¬
  ξυπηρετήση την αύτάρκειαν
  κα'ι κυρίως' των επαρχιακήν
  πόλεων. Πάντως τό Ανώτα¬
  τον οικονομικόν Συμβούλι¬
  ον εχει ήδη ενώπιον τού ο-
  λα τα στοιχεΐα διά νά μορ¬
  φώση τελικώς τάς καλυτέρας
  γνώμας.
  Τα διεθνη προβλήματα
  Η ΛΝΑΓΚΗ ΤΗΣ ΣΥΓΚΛΗΣΕΩΣ
  ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΪ ΔΙΑΣΚΕΨΕΩΣ
  "Αρθρον τού Λάνσμπουρυ.
  Β' (τελευταίον)
  Ό βασιλεύς Λεοπόλδος ε¬
  τόνισεν δτι μόλις ληφθή ή έκ¬
  θεσις τού κ. Βάν Ζέελαντ, θά
  τύχη άμέσου καί συμπαθούς
  έξετάσεως. Θεωρώ την απο¬
  στολήν τοΰ Βάν Ζέελαντ καί
  τάς μεγάλας προσπαθείας
  πού καταβάλλονται υπό
  των παραδουναβίων κρατών
  διά την μεταξύ των είρήνευσιν
  δι' οίκονομικής συμπράξεως,
  ώς τα πλέον εύοίωνα σημεΐα
  ΰτι θά ευρεθή άλλη όδός, διά-
  φορος τής τρομεράς ματαιό-
  τητος ενός παγκοσμίου πολέ¬
  μου.
  Δέν παραβλέπω ουτε ύπο-
  τιμώ τούς φοβερούς κινδύ-
  νους τούς όποίους ή συσσώ-
  ρευσις των έξοπλισμών απο¬
  τελεί διά τόν κόσμον—τόν
  κίνδυνον ενός άντιξόου έπει-
  σοδίου—ώσάν έκεΐνο πού έπέ
  σπευσε τόν παγκόσμιον πόλε¬
  μον, καΐ την αδυναμίαν οιου¬
  δήποτε εθνους, μεγάλου ή μι-
  κροΰ, δπως βαστάση, έπ' άπει¬
  ρον τό οικονομικόν βάρος πού
  έπιβάλλουν οί έξοπλισμοί.
  Τούς κινδύνους αύτούς πρέ
  ■πει νά έ'χουν κατά νοϋν δ-
  λοι οί κυβερνήται καΐ οί
  σπουδασταί. Τα πραγματα
  τα όποΐα παρέχουν λαβήν
  είς συγκρατημένην αισιοδο¬
  ξίαν είνε αί προσπάθειαι
  πού καταβάλλονται πρός
  μετριασμόν τής εντάσεως καί
  πρό παντός, τό γεγονός δτι
  δλοι οί ιθύνοντες τόν κόσμον
  σήμερον έννοοΰν καΐ άναμε-
  τροϋν τό δτι έ'νας παγκό-
  σμιος πόλεμος ώσάν αυτόν
  πού φαίνονται έχοντες ύπ'
  δψιν οί σημερινοΐ έξοπλισμοί,
  θα αφήση την άνθρωπότητα
  χρεωκοπημένην καΐ κατεστραμ
  μένην.
  "Ολοι θά ήττηθοΰν' δέν
  θά ϋπάρξουν νικηταί. Διά
  τουτο προσβλέπω τό μέλλον
  μέ κάποιαν έλπίδα. Ό φό-
  βος ύποχωρεΐ κάπως αί τρο
  μεραί ζηλοτυπίας καί οί φυ
  λετικοΐ άνταγωνισμοί σβύ-
  νουν.'Όλοιοί κυβερνήται δλων
  των χωρών συμφωνοΰν δτι
  είναι πράγματι εύκολωτέρα
  ή σύμπραξις διά την ειρήνην
  παρά διά τόν πόλεμον. Λέγω
  τουτο έν πλήρει συνειδήσει
  των λεγομένων μου. Οί στρα
  τιωτικοΐ άρχηγοί δλων των
  χωρών παραδέχονται δτι ή
  οργάνωσις πρός πόλεμον εί¬
  νε ίλιγιώδες έγχείρημα τό
  οποίον άπαιτεΐ μεγάλην επι¬
  στημονικήν γνώσιν καί πεί¬
  ραν καί σύμπραξιν μεταξΰ
  άνθρώπων, ή όποία υπό άλ¬
  λας περιστάσεις θά εφαίνε¬
  το άδύνατος. Έπίσης οί
  πολιτικοί άνδρες μέ τούς ό¬
  ποίους συνωμίλησα άντιλαμ-
  βάνονται δτι οί κοινοί θνη-
  τοί δλων των τάξεων καΐ δ¬
  λων των θρησκειών άντιτί-
  θενται απολύτως είς τόν πό
  λεμον καί δέν θά μετάσχουν
  άλλου πολέμου μέ πνεθμα
  ένθουσιασμοθ.
  Οί άνθρωποι άξιοϋν νά ευ¬
  ρεθή—καί ημπορεί νά ευρεθή
  —άλλος δρόμος· καί είς δ-
  λον τόν κόσμον αί μάζαι κα
  τανοοθν δτι ή μία καί μόνη
  λύσις τοϋ προβλήματος τής
  οίκουμένης είνε ή ανύψωσις
  τής καταναλωτικής δυνάμε¬
  ως δλων των λαών διά τής
  διεθνοϋς συμπράξεως.
  Άπευθύνω έκκλησιν πρός
  τοΰς λαούς των χωρών καί
  πρός τάς κυβερνήσεις των:
  «Άπορρίψατε τόν φόβον. Έγ
  καταλείψατε την παράφρονα
  ιδέαν δτι ημπορεί νά μάς έλ¬
  θη ειρήνη διά τής γενικής άλ-
  ληλοσφαγής. Τό πανάρχαιον
  Χριστουγεννιάτικον μήνυμα:
  «Δόξα έν Ύψιστης Θεώ καί
  επί γής ειρήνη, έν άνθρώποις
  εύδοκία»— είνε άληθές. Τό
  μήνυμα τουτο δέν είνε αίσθη-
  ματικός παραλογισμός, είνε έ-
  φηρμοσμένος κοινάς νοϋς. Ή
  ανθρωπότης έδοκίμασε την μέ¬
  θοδον τής ύλικής ίσχύος καί
  τής βίας καί δέν ηδυνήθη νά
  εξασφαλίση ουτε την ευτυχί¬
  αν, ουτε την ειρήνην. Τα τα-
  ξίδια μου μέ πείθουν περΐ τού
  τού. Ουδέν άτομον είνε απηλ¬
  λαγμένον πλάνης καί άμαρ-
  τίας έναντι τοΰ φωτός' έπίσης
  κάθε άνθρωπος, δικτάτωρ, βα-
  σιλόφρων ή δημοκρατικάς, θά
  έπροτιμοθσε νά μείνη γνωστάς
  είς την ιστορίαν ώς είρηνευ-
  τής μάλλον παρά ώς δημιουρ-
  γός πολέμου.
  Ή βία καί τό μΐσος γεν¬
  νούν βίαν καί μΐσος. Ή άγά-
  πη γεννδ αγάπην. Άλλά ο¬
  φείλομεν νά ήμεθα Ιτοιμοι δ¬
  πως έγκαταλείψωμεν πάσαν
  σκέψιν καθυποτάξεως των άλ-
  λων. Όσον σκοτεινός καί ά-
  ποκαρδιωτικός καί άν είνε ό
  όρίζων— καί ουδόλως παρα¬
  βλέπω τουτο— εΐμαι βέβαιος
  δτι, βραδέως, άλλ' ασφαλώς
  αί διάνοιαι των άνθρώπων
  καί οί διαλογισμοί των πολι¬
  τικών άναζητοΰν μίαν μέθο¬
  δον εξευρέσεως τής είρήνης
  προσφορωτέραν άπό την μέ¬
  θοδον τής βαρβαρότητος καΐ
  εΐμαι άρκετά αίσιό6οξος ώ¬
  στε νά πιστεύω δτι, δ,τι δή-
  ποτε καί άν προτείνη ή έκθε¬
  σις Βάν Ζέελαντ, θά μας α¬
  ναγκάση δλους κυβερνήτας
  καΐ λαούς, νά προσηλώσωμεν
  την σκέψιν μας είς την οικο¬
  νομικήν σύμπραξιν δλων των
  ίθνών ώς εκπλήρωσιν τοΰ κα¬
  θήκον τος μας πρός τούς γεί-
  τονάς μας καΐ ώς την μόνην
  έφαρμόσιμον λύσιν πρός απο¬
  σόβησιν τοϋ πολέμου.
  Τζώρτζ Λάνσμπουρυ
  ΟΠΩΣ ΔΙΑΒΑΙΝΕΙ Η 2ΩΗ
  Ο ΜΑΡΙΝΕΤΤΙ
  ΚΑΙΟΠΑΡΘΕΝΩΝ
  Ό Μαρινέττι λοιπόν εζήτησε
  νά κχοΰν 5λα τα... εργα τοΰ Λού-
  βρου. Οί χρονογράφοι τόν πέρ-
  νουν στό ψιλό. Ψίίάνουν μάλιατ,α
  νά ενθυμηθοΰν την πυρπόλησιν
  τοΰ ναού τής Άρτέμιδος άπό τόν
  Ήρόστρχτον τονίζοντες ώραιότατα,
  ότι ειςτήν Αθανασίαν ειμπορεί νά
  εισέλθη κανείς έ'σχω καί... μου-
  τζουρωμένος άπό τόν καπνόν μιας
  πυρκαϊάς.
  —Άλλά διατί οχι;.. υπεστή-
  ριξεν Ινας άοιόρθωτος άντιρρη-
  σίας. Οί σημερινοΐ πολεμικοί
  ...καπνοί δέν είνε πηγή αθανασί¬
  ας ή τουλάχιστον εύθανασίας;
  Αέν έχω άντίρρησιν. 'Ωστό-
  σο· ή πρότασις τοϋ Μαρινέττι
  άξίζει νά συζητηθή καί είδικώ-
  τερα. Κα'. νά κατατοπισθή σύμ-
  φωνα μέ τάς επί τού προκειμέ-
  νου αντιλήψεως τοϋ πολλοΰ κό-
  σμου πού Ιχει την συνήθειαν νά
  λογικεύεται. Ό τελευταΐος θόρυ-
  βος γύρω άπό τούς «Άκαδημα-
  ϊκούς ζωγράφους» έδωκεν την
  ευκαιρίαν νά εκδηλωθή κα'. ε¬
  πισήμως μία γνώμη: "Οτι μπο-
  ρεϊ ό καλλιτέχνη; νά μην είνε
  ούτε άκαδημαϊκός ουτε φουτουρι-
  στής χαΐ έν τούτοις; νά είνε άπό
  πάσης απόψεως άξιος προσοχής!
  Ό Παρθενών είνε μέγα έργον.
  Περί αύτοι} δέν εχει άμφιρΌλίοίν
  άνθρωπος. Έπίσης καλλιτεχνήμα-
  τα ανωτέρας πνοής είνε χά Ιργα
  τοΰ Τζιόττο ή τού Ντονατέλλο.
  Αύτά ομω; δέν εμποδίζει νά πα¬
  ρακολουθή κανείς καί την λεγο-
  μένην εξέλιξιν τής τέχνης. Άλ¬
  λά πρός Ηεοΰ όχι μέ την... ατ¬
  μομηχανήν τοΰ Μαρινέττι. Ί'πάρ-
  χουν ορια λογικής παντοΰ. Καί
  ύποθέτω ότι καί διά την τέχνην
  ό κανών αύτάς είνε άπαράβατος.
  Δέν μπορεϊ λ. χ. μέ τό· «εισί θέ-
  λω» νά καταργοθμεν την προο
  πτικήν. Μπορεϊ δμως.,καί επί
  τή βάσει αυτής δημιουργοΰντες,
  νά παράγωμεν έργα άπό πάσης
  απόψεως «έξελιγμένα».
  "Ας μή θυμώνωμεν λοιπον μέ
  τόν κ. Μαρινέττι. Καί πρό παντός
  άς μή τόν άδικοϋμεν μέ τόν σαρ-
  κασμόν μας. Ό άνθρωπος διά
  νά νομίζη ότι ό φουτουρισμός
  είνε άξία μόνον καί μόνον διότι
  έφευρέθη άπό εκείνον, δικαιολο-
  γεΐ την φράσιν τοϋ λαοΰ: "Ας το¬
  νε κΓ άς άλωνίζη... Τό άλώνι-
  σμά τού βλέπετε δέν είνε δυνα¬
  τόν νά ανατρέψη αίωνίους νό-
  μους λογικής καί συμμετρίας.
  Ό Παρθενών δέν είνε άνάγκη νά
  γυρίση την ράχιν τού είς τόν
  κ. Μαρινέττι όπως σημειώνε: ί·
  ξαιρετικός χρονογράφος. Την
  εχει γυρίση ήδη είς αυτόν όλος
  ό κόσμος ποΰ έκπροσωπεΐ κάτι
  άπό την... μετρίαν μάθησιν καΐ
  την μετρίαν λογικήν.
  * *
  * '
  "Αλλοτε γράφοντες περί ιζροό-
  οου είπομεν 3τι δπάρχει άνάγ¬
  κη ή πρόοδος αυτή κάποτε νά
  σταματα καί νά περισυλλέγεται.
  Καί τουτο διότι τρέχουσα ϊπως
  τρέχει κινδυνεύει νά φθάση τόν
  παραλογισμόν ή καί την άνρι-
  αν όλωσδιόλου. Ό -{οργόί ρυθμάς
  δηλ. μολονότι επιβάλλεται είς ερ¬
  γα προκοπής, είνε επικίνδυνον
  δι' άλλα διά τα όποΐα ή άμ-
  φιβολία καί ή έπιφύλαξις είνε
  κάτι τό πανθομολογούμενον. Έ
  πρότασις τοΰ Μαρινέττι κατά την
  ταπεινήν μου γνώμην, νομίζω 8τι
  έκπροσωπεΐ την ανάγκην ενός τθί-
  ούτου σταθμοΰ. Καΐ τό γρηγο-
  ρώτερον μάλιστα πρίν... παρα-
  φρονήσωμεν.
  ΑΣΜΟΔΑΙΟΣ
  Περΐ την τριμερή διάσκεψιν
  ΑΙΑΠΟΨΕΙΣΤΩΝΓΑΛΛΩΝ
  ΚΑΙ ΑΙ ΚΡΙΣΕΙΣ ΤΩΝ ΙΤΑΛΩΝ
  Λεπτομερείς ραδιοφωνικαί
  πληροφορίαι έκ Παρισίων ά-
  ναφέρουν ότι αί Γαλλικαί έ-
  φημερίδες δημοσιεύουν μακρά
  τηλεγραφήματα έκ Βουδαπέ-
  στης διά την τριμερή διάσκε¬
  ψιν, είς τα όποΐα παρέχεται
  ή εντύπωσις των έκεΐ Γαλλι-
  κών κύκλων, ώς πρός τα πι-
  θανά άποτελέσματα ταύτης.
  Οί κύκλοι ούτοι δέν προ-
  βλέπουν σημαντικά άποτελέ¬
  σματα, διότι, ώς λέγουν, ή
  Αυστρία καί ή Ούγγαρία θ'
  άναγκασθοΰν νά μοιρασθοθν
  μέ την Ρουμανίαν καί την Νο-
  τιοσλαυΐαν τα οίκονομικά
  πλεονεκτήματα πού ή Ρωμη
  παρεΐχεν είς αύτάς μέχρι
  τούδε. Ή Αυστρία καΐ ή Ούγ¬
  γαρία—προσθέτουν οί ϊδιοι
  κύκλοι—διαπιστώνουν, ότι ή
  Γερμανική άγορά είνε πολύ
  περισσότερον ίκανοποιητική δι*
  αύτάς, άκόμη δέ δτι
  ή πολιτική σπουδαιότης τής
  Γερμανίας ηυξήθη σημαντι¬
  κώς.
  Κατά τούς Γάλλους αντα¬
  ποκριτάς, αί Ίταλοαυστρια-
  καΐ συνομιλίαι στρέφονται κυ·
  ρίως είς την αναγνώρισιν ντέ
  γισΰρε τής Κυβερνήσεως Φράν¬
  κο. Ή Αυστρία δμως, καί
  ή Ούγγαρία, λέγουν, μολο¬
  νότι έχθρευόμεναι τόν μπολ¬
  σεβικισμόν, δέν θά δεχθοΰν
  νά μετάσχουν τοΰ άντιμπολ-
  σεβικικοϋ συνασπισμοθ. Ή
  Βιέννη καί ή Βουδαπέστη θέ-
  λουν ν ά διατηρήσουν την α¬
  νεξαρτησίαν των είς την έξω-
  τερικήν πολιτικήν καί δέν
  άντιμετωπίζουν εγκατάλειψιν
  τής Κοινωνίας των Εθνών, ή
  όποία οίκονομικώς τάς ένισχϋ-
  εί. Θά έδέχοντο μόνον ανα¬
  θεώρησιν τοϋ καταστατικοϋ
  τής Κοινωνίας των Εθνών.
  Τέλος, είς τό ζήτημα τής ε¬
  πιδιωκομένης παρ' αυτών α¬
  ναθεωρήσεως των συνθηκών,
  δέν πιστεύουν, δτι ή Ιτα¬
  λία θά ηδύνατο νά τούς
  παράσχη τίποτε άλλο είμή
  μόνον την καλήν της θέλη¬
  σιν.
  Αντιθέτως, κατά τα έκ
  Ρώμης τηλεγραφήματα, ό
  διπλωματικάς συνεργάτης τοϋ
  Πρακτορείου «Στέφανι» λέ¬
  γει, δτι ή διάσκεψις θά £χτι
  σημαντικά άποτελέσματα, θά
  τερματισθή διά σχετικών δη¬
  λώσεων, «αί οποίαι θά συ-
  νοψίζουν τάς συμφωνίας είς
  τάς οποίας θά καταλήξουν
  αί μακραί έγκάρδιοι συζη-
  τήσεις, αί οποίαι διεξάγον-
  ται μεταξύ των άντιπροσώ-
  πων των τριών χωρών».
  Είς τούς άρμοδίους κΰ-
  κλους, κατά τό ίδιον Πρα¬
  κτορείον πιστεύεται, δτι αί
  συμφωνίαι αυται θά έχουν
  Εΰρωπαϊκήν σπουδαιότητα.
  Πιστεύεται, δτι ή διάσκεψις
  έξετάζει δχι μόνον τάς μετα¬
  ξύ "Ιταλίας, Αυστρίας καί
  Ουγγαρίας σχέσεις, άλλά
  καΐ τα σπουδαιότερα ζητήμα
  τα τα ένδιαφέροντα την ζωήν
  τής Εύρώπης. Μεταξΰ τούτων
  εΤνε αί κατενθυντήριοι γραμ¬
  μαί τής αμύνης τοΰ πολιτι-
  σμοΰ κατά τοΰ κομμουνισμοΰ,
  ή Ίταλογερμανική συνεργα-
  σία έν σχέσει πρός τα πρω-
  τόκολλα τής Ρώμης, ή νέα
  κατάστασις ή δημιουργηθεί¬
  σα διά τής έξόδου τής Ίταλί
  άς έκ τής Κοινωνίας των Ε¬
  θνών, αί σχέσεις μέ την Κυβέρ
  νησιν τής Έθνικής Ίσπανίας
  καί ή επέκτασις τής συνερ-
  γασίας Είς τό λεκανοπέδιον
  ιοΰ Δουνάβεως καί την Βαλ
  κανικήν.
  Άγρότης καί Κράτος.
  "Ο,τι ό αγροτικάς κόσμος
  έ'χει επιδοθή είς τα εργά τού
  είνε άνεπίδεκτον αμφισβητή¬
  σεως.Έκ παραλλήλου τό Κρά¬
  τος παρακολουθεΐ μέ στοργήν
  την προσήλωσιν ταύτην των
  άγροτών ώστε καΐ διευκολύν-
  σεις νά παρέχη καί γενικώς
  τό ενδιαφέρον τού νά έξικνή-
  ται είς κάθε τί τό αφορών την
  κατάστασιν τοΰ άγρότου με-
  τά την εύνοϊκήν δι' αυτόν
  ρύθμισιν των άγροτικών χρε-
  ών. Έκ τοΰ λόγου τούτου καί
  ή έπίδοσις τού άγρότου είς
  τα εργά τού γίνεται έν έπι-
  γνώσει ότι άπεργάζεται κάτι
  τό καλόν διά την εθνικήν οί-
  κονομίαν καί δτι ή υπέρ αύ-
  τοΰ κρατική αντίληψις θά συ¬
  νεχισθή είς δλα τα κεφάλαια
  τής ήθικής καί ύλικής ένισχΰ-
  σεώς τού.
  Ή έκπαίδευσις.
  Διά τού διορισμοΰ 43 εισέτι
  έκπαιδευτικών λειτουργών έ-
  ξυπηρετοΰνται ασφαλώς αί ά-
  νάγκαι τής έκπαιδεύσεως. Ή
  κυβέρνησις απέδειξεν δτι ή
  έκπαίδευσις αποτελεί διηνεκή
  αυτής μέριμναν καΐ δσον άφο
  ρα τό ευρυθμον τής λειτουρ
  γίβς αυτής. Τό ευρυθμον δέ
  τουτο έξαρτάται απολύτως έκ
  τού έπαρκοθς άριθμοϋ των
  έκπαιδευτικών λειτουργών.Ε¬
  σχάτως είς την στοιχειώδη εκ¬
  παίδευσιν έγιναν άρκετοί διο-
  ρισμοΐ διδασκάλων μέλλοντες
  νά έξυπηρετήσουν τάς ανάγ¬
  κας αυτής. "Ηδη δέ διά των
  τοιούτων τής μέσης, συμπλη¬
  ρούται ή είδική έΐτί τοΰ ση-
  μείου τούτου μέριμνα.
  Έπαινετόν μέτρον.
  Τό μέτρον τής απολύσεως
  των καταδίκίνν είς εξάμηνον
  φυλάκισιν, έκτός ωρισμένων
  έξαιρέσεων καί προσωρινώς
  μέ τό δικαίωμα τής άνακλή-
  σεως, άνταποκρίνεται είς την
  γενικήν κοινωνικήν αντίληψιν
  τής έποχής. Έπ' εύκαιρία μά¬
  λιστα των εΰτυχών διαδοχι-
  κών γάμων τό μέτρον συμβα·
  δίζει καί πρός ένα πνεϋμα
  σύμφωνον μέ τάς άνθρωπιστι-
  κάς παραδόσεις. Άλλως τε
  έφηρμόσθη ώς μανθάνωμεν
  καί είς άλλα κράτη, άσκήσαν
  μάλιστα ευεργετικήν ψυχολο-
  γικήν επίδρασιν επί των κα-
  ταδίκων. Καί ούτως ώστε νά
  περιορισθή καΐ ευρύτερον ή
  έγκληματικότης.
  Τα στησαϊα.
  Τά στηθαΐα των όδών περί
  των οποίων πολλάκις άπη-
  σχολήθη ή στήλη αυτή καί δή
  ώς πρός τό τελευταίον άτύ-
  χημα είς τόν νομόν Ρεθύμνης,
  θά άπασχολήσουν ταχέως, ώς
  συνάγεται έξ εϊδικοΰ πρός η¬
  μάς έγγράφου τού Πολιτικοΰ
  γραφείου, τούς ίθΰνοντας τά
  δημοσία. Διά τής κατασκευής
  δέ τούτων είς δσα σημεΐα ύ·
  πάρχει έπιτακτική άνάγκη θά
  άποσοβηθοθν νέα τυχόν αύτο-
  κινητικά δυστυχήματα πρός δ-
  φελος καί τής δλης εξυπηρε¬
  τήσεως τής συγκοινωνίας.
  Τά διδακτήρια.
  Άξία λόγου διά την 6λην
  κυβερνητικήν μέριμναν υπέρ
  τής Έκπαιδεύσεως εΤνε καί
  ή χορήγησις νέων πιστώσεων
  δια τά σχολεΐα. Διότι είναι
  γνωστόν δτι αί πίστωσις αδ-
  ται έξυπηρετοΰσαι την βελτί¬
  ωσιν των διδακτηριακων άναγ
  κων έξυπηρετοΰσι καί την ό¬
  λην παιδείαν. Ιδιαιτέρως δέ
  δια την Κρήτην δπου αί δι-
  δακτηριακαί άνάγκαι υφίσταν¬
  το πάντοτε, έπηρέαζον δέ
  καθώς άπεδεικνύετο πολλάκις
  είς τό παρελθόν, την έκπαίδευ
  σιν, ώστε αυτή νά χωλαίνη
  σοβαρώτατα.
  Τό Αιάγγελμα.
  Τό προχθεσινόν Βασιλικόν
  Διάγγελμα αποτελεί συν τοίς
  άλλοις χαρακτηριστικήν εκδή¬
  λωσιν διά τάς άρετάς τοΰ Έλ-
  ληνικοΰ Λαοΰ. Αί άρεταί αδ-
  ται είναι ή εύνομία, ή τάξις
  καί ή φιλοξενία. Ό λαός τάς
  άρετάς ταύτας τάς συναισθά
  νεται καΐ δέν παύει νά τάς εκ¬
  δηλώνη δταν τό καλέση ή
  στιγμή. Καί είναι απολύτως
  δίκαιαι όμολογουμένως αί
  φράσεις τοΰ Βασιλικοΰ Διαγ-
  γέλματος πρός την τοιαύτην
  ύψηλοφροσύνην τοΰ Έλληνι-
  κοϋ λαοΰ δστις άπέδειξε τοι¬
  ουτοτρόπως τά αίσθήματα λα-
  τρείας τού πρός την "Εθνικήν
  Δυναστείαν. .
  ΟΊ Συνεταιρισμοί.
  Τό Συνεταιριστιχόν πνεΰμα άρ-
  χίζει νά γίνεται συνείΐησις άν
  κρίνωμεν καί άπό τάς προσφά-
  τους ίδρύσεις συνεταιρισμών. Καΐ
  ιδία καταναλωτικων τοιούτων.
  Καΐ οέν δύναται παρά νά θεωρή-
  ται έπίκαιρος άλλά καί ένισχυ-
  τική τής τοιαύτης συνεταιριστι-
  κής κατευθύνσεω; ή σύστασις την
  οποίαν άπευθύνει σχετικώς έ Σύλ-
  λογος εγχωρίων προϊόντων πρός
  τά Γεωργικά Έπιμελητήρια 3ε-
  δομένου 8τι διά τοθ τρόπου τού¬
  του Ιλπίζεται νά λήξη έν καίρφ
  τό ζήτημα τής άπ' εϋθείαί δια-
  θέσεως των διαφόρων προϊόντων
  έπ' άγαθω τής παραγωγή; κ«1
  καταναλώσεως.
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  4

  ι*
  ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ. - Σήμερον τό ά
  θάνατο άριστούργημα τής τιαγκο
  σμίου φιλολογίας: «Ό μικράς λόρ
  δος».
  ***
  • ΜΙΝΩΑ» — Σήμερον χά με
  γαλούργημα: «Υπό την σκιάν τής
  λαιμητόμου». Έκτός προγράυμα
  τος Ζουρνάλ.Άτέλειαιδέν ίσχύουν
  ΣΗΜΕΡΟΝ
  Τό άθάνατ© άριστούργημα
  τη; παγκοσμίου φιλολογίας:
  Ο
  Λ Δ
  Άπό τό περίφημον όμώ-
  ννμον μυθιστέρημα.
  Ή ωραιοτέρα δημιουργία
  τού δικσήμου ΣΕΛΖΝΙΚ.
  Πρωταγωνιβτοΰν: ή Με-
  γάλη τρβιγωδός:
  Ντολορές Κοστέλο
  καί ό άφθαβτος μικροβκο-
  πικός «στηρ:
  Φρέντ Μπαρτόλεμυ
  Πρωτοιγωνιστής των (ΔΥ©
  ΜΑΓΚΕΣ).
  Άπό τού θρόνου
  είς την λαιμητόμον.
  ΜΙΑ ΤΡΑΓΙΚΗ
  ΒΑΣΙΛΙΣΣΑ ""—
  291ον
  •μ—■■·—■—
  Στό βάθος τής ψυχής της
  αίσθανόταν πώς ήταν χίλιες
  φορές προτιμότερο νά παραι¬
  τηθή θεληματικά τοϋ θρόνου
  παρά νά έφαρμόζη μιά τακτι-
  κή πού δέν ήταν τίμια. Άλλά
  δέν μποροΰσε πιά νά κάμη
  κι' άλλοιώς.
  «Θά ήταν βεβαία εύγενικώ-
  τερο—έξωμολογεΐτο στόν πο-
  λυάκριβό της "Αξελ—νά άρ·
  νηθοΰμε. Άλλ'αύτό ήταν άδύ
  νατο σέ τέτοιες περιστάσεις.
  Θά ήθελα κ' έγώ ή δήλωσις
  τής παραδοχής νά ήταν άπλού
  στερη καί συντομώτερη. Άλ¬
  λά έχομε τή δυστυχία νά μας
  περικυκλώνουν όλοΰθε άλιτή-
  ριοι. Καί πάλιν δμως σδς βε
  βαιώ πώς τό κείμενο ποΰ υ¬
  πεγράφη ήταν τό καλλίτερο
  άπό ολα τα άλλα. 'Εκτός
  τούτου οί τρέλλες των πριγ-
  κήπων καί των φυγάδων μάς
  Ή στηλη τού ώραιόκοσμου.
  Τα μυστικά δύο ώραίων νυναικών.
  Αί δύο ώραιότερες γυναΐκες
  τοϋ κόσμου, ή Δωροθέα Λαμούρ
  καί ή Καρόλ Λομπάρ, προσφέ-
  ρουν ώς δώρον είς δλες τίς άλ·
  λες γυναΐκες, τα μυστικά τής
  καλλονής των
  Ή Δωροθέα Λαμοθρ λέγει. Ά-
  πό συμφώνου μέ δλους τούς εί-
  δικούς διατηρώ τόν τύπον μου
  — τόν τύπον τής μελαχροινής—
  χωρίς ν' άλλάξω τΐποτε
  ής μ
  χωρίς ν' άλλάξω τΐποτε.
  Διά νά τονίσω αυτόν
  τόν φυ-
  φ
  έδεσαν τα χέρια
  γειές μας. ΤΗταν
  τον δχι μόνον νά
  στίς ένέρ-
  απαραίτη¬
  δεχθοϋμε,
  ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑΝ
  ΜΠΟΕΜ
  Τό χιλιοδιαβασμένο μυ-
  Θιστόρημα τού ΜΥΡΖΕ.
  Μουσικίι ΠΟΥΤΣΙΝΙ.
  Σπμ. Εκάστην Πέμπτην
  καΐ Σάββατον ώρα 5 μ. μ.
  έκαστην Κυριακήν ωρα 11
  π. μ. παραστάσεις:
  ιΣΙΝΕΑΚ'
  ■■■■■*■■■■■■■■■■■■■■■■
  ΕΚΤΟΣ ΤΡΑΣΤ
  Τό Θαλαμηγόν ά)π
  Αναχωρεί έξ Ηρα¬
  κλείου εκάστην ΚΥΡΙΑ¬
  ΚΗΝ βράδυ κατ' ευθεί¬
  αν ΠΕΙΡΑΙΑ.
  ΤΕΤΑΡΤΗΝ βράδυ κατ'
  ευθείαν ΠΕΙΡΑΙΑ, Σϋρον,
  ΤΗΝΟΝ, Πάρον, Νάξον.
  Πρακτορείον
  ΛΙΝΑΡΔΑΚΗ
  Τηλέν. 5—41
  ■■■■■■■■■■■■■«ι
  ■■■■■■■■ι
  ΝΑΥΤΙΚΟΝ ΓΡΑΦΕΙΟΝ
  Ε. Α. Χαμαράκη
  Τηλέφ. Νί 5—50
  ΤΟ ΑΤΜΟΠΛΟΙΟΝ:
  Νέ εξησφαλισμένην ταχύ-
  τητα Η μιλλίων.
  Αναχωρεί εκάστην
  ΤΡΙΤΗΝ π. μ.
  διά Ρέθυμνον, Χανιά,
  ΠΕΙΡΑΙΑ, ΧαλκΙδα, Αίδη-
  ψόν, Βόλον, Θεσσαλονί¬
  κην.
  ■■■■■«■■■■■■■■■■■■■■■•β
  άλλά καί νά άφαιρέσωμε κά¬
  θε άμφιβολία δτι ή δήλωσις
  μας δέν ήταν καλής πίστε¬
  ως».
  «Καταλαβαίνω τή θέσι σας,
  είνε φρικτή, δέν υπήρχεν άλ-
  λη λύσις»—απήντησεν αύτάς.
  Μέ την φαινομενική αυτή
  'προσχώρησι στό σΰνταγμα ή
  βασιλική οίκογένεια εκέρδισε
  λίγον καιρό' αύτό ήταν δλο
  τό κέρδος—κέρδος σκληρό δ¬
  πως έφάνηκε σέ λίγο—πού ά-
  πεκόμισεν άπό τό διπλό έκεΐ-
  νο παιγνίδι. "Ολοι τώρα άνέ-
  πνεαν κ' έκαναν πώς έπίστευ-
  αν ό £νας τα ψέμματα τοθ
  άλλου. Τό μαΰρο σΰννεφο τής
  καταιγίδος άπό τή μιά στιγ-
  μή στήν άλλη έκομματιάσθη
  καί διελύθη. Ό ήλιος τής λαϊ·
  κης εύνοίας ελαμπε πάλι ά-
  πατηλός επάνω άπό τα κεφά
  λια των Βουρβώνων.Άμέσως
  μετά την δήλωσι τοθ βασιλέ¬
  ως, 8τι θά ώρκιζόταν πίστι
  στό σύνταγμα ενώπιον τής
  εθνοσυνελεύσεως—14 Σεπτεμ-
  βρίου—ή φρουρά ποϋ έπετη-
  ροΰσε τό παλάτι απεσύρθη
  καί οί κήποι των άνακτόρων
  τοθ ΚεραμεικοΟ άνοίχθησαν
  στό κοινόν. Εδόθη έ'να τέλος
  στήν αίχμαλωσία, καθώς—δ¬
  πως έβιάσθησαν οί περισσότε-
  ροι νά πιστέψουν—καί την έ-
  πανάστασι. Πά πρώτη φορά,
  ϋστερ' άπό έβδομάδες καί μή
  νες, άλλά καί γιά τελευταία,
  ή Μαρία—Άντουανέττα άκου
  σε χιλιάδες στόματα νά έπα-
  ναλαμβάνουν μιά κραυγή πού
  είχεν όλότελα σχεδόν λησμο-
  νηθή:
  —Ζήτω ό βασιλεύς! Ζήτω ή
  τόν φυ
  σικό τύπο δέν βάφω τάς παρει
  άς μου' τίς άφίνω μάτ δπως
  είναι, χωρίς κανένα ρούζ.
  "Οταν γυρίζω— πρόκειται πε-
  ρί άστέρος τοθ κινηματογράφου
  — έπαγρυπνώ πρό πάντων είς την
  άνάπαυσί μου. Ή γυναϊκα όφείλει
  ν' άποφεύγη, την φυσική ή νευρική
  ύπερκόπωσι.
  "Εχουσα ύποχρέωσι νά σηκω-
  θώ είς τάς £ξ τό πρωΐ γιά νά
  γυρίσω, πλαγιάζω έ'πειτα, άπό
  τίς έννέα. Πρέπει νά ήμεθα τα-
  κτικές είς τόν ύπνον μας.
  Κοιμδμαι προσεκτικά άποψιμ-
  μυθιωμένη, μέ τό δέρμα άπηλλαγ-
  μένο κάθε ιτροιόντος, διότι, δπως
  τα άνθη, άναπνέει πολϋ καλυτέ¬
  ρα την νύκτα.
  Κάνω τρία έλαφρά γεύματα η¬
  μερησίως Διαθέτω, απαραιτήτως,
  κάθε πρωΐ τριάντα λεπτά τής
  ώρας είς φυσικάς άσκήσεις' δέν
  παραλείπω ποτέ αυτόν τόν σπου
  δαιότατο κανόνα.
  Τό προσφιλές μου σπόρ είνε
  ή Ίππασία την όποιαν κάνω καθ"
  ημέραν διότι τό σπουδαιότερο
  ί ά ί δλ έ ά
  ημρ
  είνε νά γίνωνται
  κρίβεια.
  Κλ
  ρ
  δλα μέ ά-
  β
  Κολυμβώ πολύ: τό κλΐμα τής
  Καλλιφορνίας μοΰ έπιτρέπει νά
  λοΰωμαι δλον τόν χρόνο, δλες
  τίς έποχές καί έτΐωφελοΰμαι.
  Ό χορός ποϋ γιά μενά άντι-
  καθιστά τό βάδισμα, είνε μιά
  πολύ εθχάριστη άσκησις καί έξα-
  σκουμαι συχνα...
  Ή Καρόλ Λομπάρ μδς λέγει:
  "Εχω τό δέρμα καί τόν φυσικό τύ-
  πο τής ξανθής. Ακολουθούσα την
  γνώμην των είδικών βάφομαι έ-
  λαφρά.
  Την μόνην «πανουργία» ποϋ έ-
  πιτρέπω είς τόν εαυτόν μου εί¬
  νε νά στιλβώνω τα μαλλιά μου
  τα όποΐα είναι έκ φύσεως
  ξανθά.
  "Εχω υγείαν πού μοϋ έτΐιτρέ-
  πει νά έξέρχωμαι άκούραστα. Δια
  τηρώ αυτήν την υγείαν μέ κανονι-
  κές συνήθειες.
  Καί έν πρώτοις κοιμαααι ύπερ-
  βολικά' μοϋ συμβαίνει νά κοιμά·
  ιιαι περί τάς δέκα ώρας την νύ¬
  κτα. Φυσικά πλαγιάζω ενωρίς.
  Ή ώραιότης καί ή άτομικότης
  βασίζεται πρό πάντων είς μία
  τελεία φυσική κατάστασι. ΓΥ αύ
  τό άποφεύγω κάθέ τι πού μπο
  ρεΐ νά διεγείρτ) τα νεϋρά μου
  καί νά μέ κουράση
  Ζώ δσο τό δυνατόν περισσό
  τερο είς τό ύπαιθρον ό ήλιος τής
  Καλλιφορνίας καθιστδ ευκολω¬
  τέραν παρά είς την Ευρώπην αυ¬
  τήν την συνήθειαν.
  Κάνω πολλά σ·>όρ, ιδίως ίπ-
  πασία. Ή γυναΐκες έχουν άδικον
  νά μην άσχολοϋνται μέ αύτό τό
  σπόρ.
  'Επιδίδομαι καθ" ημέραν είς τό
  τέννις μ' ενα καθηγητήν, διότι
  πρόκειται περί ενός σπόρ τό
  οποίον πρέπει νά έκτελοϋμε σο¬
  βαρά καί μέ πεποίθησι.
  Μιά φορά την έβδομάδα τηρώ
  ουχί την πλήρη δίαιτά μου άλλά
  μίαν άλλην άπλουστάτην. Δέν
  πέρνω τίποτε άλλο άπό χυμούς
  πορτοκαλλιών.
  Τίς άλλες ήμέρες τρώγω κανο·
  νικά' κρέας ψητό επί τής έσχά-
  ρας, λαχανικά, φροΰτα καί χυ-
  Ό γολγο&άς
  μιάς καρδίας
  ΕΜΣΑΒΕΤ = =
  Η ΓΥΗΑΙΚΑ ΤΟΥ ΟΡΥΑΟΥ
  Ή ζωη τή; μελαγχολικώς
  75 3ν αϋτοκρατείρας.
  Τότε φάνηκεν δλο τα μεγαλεί¬
  ον τής εύγενικής ψυχής τής Έ-
  λισάβετ. Μπροστά στή βαρεία σκιά
  τοΰ θανάτου, λησμόνησεν 5λα τα
  πάθη τοΰ παρελθόντος. Έσπευσε
  κοντά στή ψυχορραγοΰσα μητέρχ
  τοΰ συζύγου της. Δέν τό κούνη-
  σεν άπό τό προσκέφαλό της. ΚΓ
  2ταν άκόμη οί άλλοι πήγαιναν
  κάτι νά βάλουν τό στόμα τους,
  ή Έλισάβετ, ή «άκαρδη γυναίκα»
  δπως την έ*λεγαν οί εγβροί τη;
  ΚΟί ΜΩΜΙ ΚΡ
  χ φρ
  μούς πορτοκαλλιών.
  η Ντιστεγκέ
  ή
  βασίλισσα!
  (συνεχ(ζεται)
  ■■■■■■■■■■■■■■■■■■ι
  [ΑΒΕΔΙΣ
  Νέαι παραλαβαί.
  Νέα ύφάσματα.
  Νεοι μοδέρνοι χρωμα-
  ■ τισμοί.
  Αί τιμαί μας είνε αί
  ■ καλύτεραι.

  !ΑΒΕΔΙ ΣΙ Α Ν
  Όόός 'Αγίου Νηνά.
  ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ν
  Ό όδοντίατρος
  : Έμμ. Ι. Αλεξάκης :
  Εναντι "Αγ. Τίτου
  Έκπαιδευθείς είς Παρισί¬
  ους άναλαμβάνει οιανδήποτε
  θεραπείαν νοσημάτων τού
  στόματος (ούλίτιοος, κακοσμί
  άς) συμφώνως μέ την τελευ¬
  ταίαν εξέλιξιν τής έπιστήμης.
  'Επίσης όδοντοστοιχίας καί
  κορώνες έκ διαφόρων μετάλ
  λων—κορώνες έκ τίορσελά-
  νης. 'Επαναφορά τελείως ά-
  νώδυνος των στρεβλοφυών ο¬
  δόντων είς την κανονικήν αυ¬
  τών θέσιν.
  Τηλέφωνον 6—91.
  ΠΩΛΕΙΤΑΙ είς τιμήν εύκαιρίας
  αυτοκίνητον φορτηγόν μάρκας
  Φόρντ, μέ άδειαν κυκλοφορίας δη¬
  μοσίας χρήσεως έν αρίστη κατα-
  στάσει καί μέ έλαστικά καινουρ-
  γή. Πληροφορίαι ηαρά τω σωφέρ
  κ. Γρηγ. Λαζαράκο.
  βασίλειον της Ελλάδος
  ΤΑΜΕΙΟΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
  Αριθ. πρωτ. 413.
  Άρ.θ. εΐδ.,βιβλίου 800.
  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
  Άναγκαστικοΰ πλειστηριασμοΰ
  ακινήτου των δφειλετών τοΰ Δη¬
  μοσίου Μιχαήλ?καΙ Χριστοφόρου |
  Μαστρογιαννάκη.
  Ό Διευθυντή; τοΰ Ταμείου Ή
  ρακλείου.
  Δηλοποιώ, (άρθρα 21 καί 4
  ΝΕΔΕ), Βτι οί διωκόμενοι όφειλ
  ται τοΰ ΔημοσίουΜιχαήλ καί Χρι
  ατόφορος Μαστρογιαννάκης κάτο:
  κος Ηρακλείου όφείλουν έξ άμέ
  σων φόρων δραχμ. Ιξ χιλιάδαί
  πεντακοσίας
  ((5Γ)84) καί
  χ
  τέσσαρει
  Εκανοποίησ
  ί ά
  τοΰ Δημοσίου έκθέτω είς άναγ
  καστικόν πλειστηριασμάν τδ άκί
  νητον κτήμά των ώς περιγράφε-
  ται είς την άπό 15 'ϊουλίοιι 1937
  έκθεσιν άναγκαστικής κατασχέ-
  σεως τοΰ κατασχέτου Ματθαίου
  Έμμαν. Μιχελινάκη έπιμελητοΰ
  Ταμείου Ηρακλείου ήτοι μίαν
  οικίαν κειμένην παρά την Αγ.
  Τριάδα ή Κιζίλ Τάμπια συνοι
  κίας Γενί Τζαμί τής πόλεως Η¬
  ρακλείου καί συνισταμένην άπό
  έ'ν μαγαζείον, Ετερον πόρτεγον
  μέ ά,νώγειον δωμάτιον, κουζίναν
  άφοδευτήριον, στερνοπήγαϊδον κα'
  κρεββατίναν κειμένην παράτήνΆγ
  Τριάδα εκτάσεως περιττον είκοσ
  τετραγωνικών μέτρων καί συνορευ
  ομένην κτήμασι Νικολάου Γεωρ-
  γαλή, Έλληνικοΰ' Δημοσίου κα
  όμον καί τό δποϊον έξετιμή-
  θη είς δραχμάς εϊκοσι χιλιάδας
  (20.000).
  Καί διακηρύττω,
  "Οτι τα ώς είρηται κτήμα έκ
  πλειστηριάζεται την Κυριακήν εί-
  κοστήν τοΰ μηνός Φεβρουαρί-
  ου τοΰ Ιτους (1938) χΕλια έννε-
  ακόσια τριάκοντα όκτώ καί ώραν
  (ΙΟην) πρωϊνήν καί περατοϋται
  την δωδεκάτην (12ην) μεσημβρι-
  νήν αυθημερόν (άρθρ. 43 ΝΕΔΕ).
  Ό πλειστηριασμός γενησεται ε¬
  νώπιον τοΰ επί τοΰ πλειατηρια-
  σμοΰ δπαλλήλου κ. Αριστείδου
  Τσακίρη Συμβολαιογράφου κατοι-
  κοεδρεύοντος έν Ήρακλείψ
  τοΰ νομίμοΐ) αύτοΰ άναπληρωτοΰ
  έν Ηρακλείω καί έν τώ δημοσίω
  γραφείω τού κειμένω παρά την ο¬
  δόν Ν. ΐσακίρη υπό τούς εξής
  ϋρονς.
  1)) Πρώτη προσφορά διά λογα¬
  ριασμόν τοΰ ίίτιμοοίοΐ) Ιχει ορι¬
  σθή δραχμάς δώδεκα χιλιάδας
  (12.000).
  2) Αί προσφοραί γίνονται εις
  χρήματα.
  3) Ουδείς γίνεται δεκτός πρός
  πλειοδοσίαν εάν δέν καταθέση
  δραχ. τό 1)4 τής έκτιμηθείσης ά-
  ξίας είς μετρητά. ΑΕ κατατεθεί-
  σαι έγγυήσεις διά την πλειοδο¬
  σίαν έπιστρέφονται άμέσως πλήν
  τής τοΰ ύπερθεματιστοΰ (άρθρον
  44 § 3η τοΰ ΝΕΔΕ).
  4) Ή κατακύρωσις γίνεται είς
  τόν προσφέροντα τα περισσότερα
  (Π. Δ. 974).
  5) Ό πλιιοδότης ΰπογ,ρεοθται;
  ώς
  υπε-
  νά προσφέρη άξιόχρεον Ιγγυητήν
  Ι'να συνυπογράψη την έκθεσιν τοΰ
  πλειστηριασμοΰ.
  6) Τα κηρύκεια καί πάντα τα
  Ιξοδα βαρύνουσι τόν υπερθεματι-
  στήν.
  7) Εάν ό υπερθεματιστής ή ό
  έγγυητής αρνηθή νά υπογράψη
  την Ικθεσιν πλειστηριασμοΰ γίνε¬
  ται μνεία, άλλά
  παραμένουν αί
  γραψε.
  8) Εάν ή τελευταία προσφορά
  είναι μικροτέρα τοΰ ημίσεως τής
  άξίας τοΰ ακινήτου ό όφειλέτης
  δύναται καταβάλλων άμέσως τα Ι¬
  ξοδα, νά ζητήση τόν άναπλειστη-
  ριασμόν (άρθρον 4Γ> ΝΕΔΕ).
  !)) Ή έκπλειστηρίασις τέλει
  επί 15 ημέρας υπό την εςουσια-
  στικήν αϊρεσιν τής χαταβολής
  των δφειλομένων υπό τοΰ διωκο-
  μένου όφειλέτου (48 τοΰ ΝΕΔΕ).
  10) Ό υπερθεματιστής 6πο-
  χρεοΰται άνευ άλλης είδοποιήσε-
  ως νά καταβάλη είς τα Δημόσι¬
  ον Ταμείον τό έκπλειστηρίασμα
  έντός 25 ημερών (45 καί 48 τοΰ
  ΝΕΔΕ).
  11) Ή μή ίιηρό{)&ομος, κατα-
  βολή τοΰ έκπλειστηριάσματος συ-
  νεπάγεται άναπλειστηριασμόν καί
  τάς συνεπείας τοΰ άρθρου 47 §
  1η τοΰ ΝΕΔΕ κατά τοΰ ύπερθε¬
  ματιστοΰ.
  12) Πας άναγγελθείς ένυπόθη-
  κος καταβάλλων τα Ιξοδα πρΐν
  καταστή τελεσίδικος ή έκπλειστη¬
  ρίασις δύναται νά ζητήση (επί
  Ζδία τού εύθύνη διά τα άποτέλε-
  σμα) παρά τοΰ επί τοΰ πλειστη¬
  ριασμοΰ υπαλλήλου άναπλειστηρι¬
  ασμόν (άρθρον 47 § 3 τοΰ ΝΕΔΕ).
  Κατά τα λοιπά έφαρμόζονται
  αί διατάξεις τοΰ ΝΕΔΕ καί αί
  τής Πολ. Δικονομίας δπου δέν
  αντίκεινται πρός αυτόν.
  Νά κοινοποιηθή, τοιχοκολληθη
  καί δημοσιευθή, δπου καί ϊπως ό
  Νόμος περί είσπράξεως δημοσίων
  έσόδων δρίζει.
  Έν Ηρακλείω τη 21)12)1937.
  Ό έπισπεύδων Διευθυντής τοΰ
  Ταμείου Ηρακλείου.
  Μ. Τζανάκη;
  τοΰ αύλικοΰ περιβάλλοντος, δέ1
  δέχθηκε ν' αφήση οΰτε πρός σπγ
  μην μόνη την πεθερά της στήν
  πάλη της μέ τόν θάνατον.
  Ό ϊσχυρός όργανισμδς τής άρ
  χιδουκίσσης εδειξε καταπληκτι¬
  κήν άντοχήν. Ή έπιθανάτιος ά-
  γωνία παρετείνετο. "Εχοντας ή¬
  μέρες νά κλείση μάτι ή Έλισά¬
  βετ, Ιξαντλημένη, κατάκοπος, α¬
  πεσύρθη άργά την νύκτα καί πε-
  τάχθηκε ν' άναπαυθη λίγο στό ά-
  νάκτορον τοΰ Σαιμπρούν. Δέν εΐ-
  χε^προφθάση 2μως νά πέση στό
  κρεββάτι της, καί κτυποϋσαν την
  πόρτα της. Ένας άγγελιαφόρος
  είχε φθάση άπεσταλμένος τοΰ αύ-
  τοκράτορος καί τής μετεβίβαζε
  την παράκλησιν τού νά σπεύση
  νά επιστρέψη γιατί ή «αυτής αύ-
  τοκρατορική ϋψηλότης ή άρχιδού
  κισσα» ψυχορραγοΰσε. Ή Έλι¬
  σάβετ ίκανε δσο πιό γρήγορα
  μποροθαζ, γιά νά προφθάση πρίν
  επέλθη τό μοιραίον. Άγωνιοθσε
  νά προφθάση, γιατί ήξερε έν έ-
  ναντία περιπτώσει δτι οί εχθροί
  της στήν αύλή θά ώργίαζαν πάλιν
  εις κακεντρεχεϊς υπαινιγμούς έ-
  αντίον της καί θά Ιφθαναν νά
  τής καταμαρτυρήσουν πώς επίτη-
  δες σηκώθηκε καί Ιφυγε την τε¬
  λευταία στιγμή, μόνο καί μόνον
  γιά νά μή βρίσκεται κοντά στήν
  πεθερά της. Μέ άγωνία ρώτησε
  μόλις Ιφθασε: «Ζή άκόμη;» Κι'
  δτ«ν τής απήντησαν καταφατικά
  άνέπνευσε. Εύρε συγκεντρωμένους
  γύρω άπό την ψυχορραγοΰσαν άρ-
  χιδούκισσαν τόν αύτοκράτορα, 8-
  λα τα μέλης τής αύτοκρατορικής
  οϊκογενείας, τούς ύπουργούς. Ή
  επισημότης αυτή άφαιροΰσε κάθε
  φυσικότητα άπό τίς τελευταϊες έ-
  κείνες στιγμές τής βασιλομήτο-
  ρος. Ή κυρία των τιμών τής Έ¬
  λισάβετ, ή Μαρία Φεστέτικς, δέν
  κρατήθηκε καί είπε:
  «Τό βρίσκω σκληρό νά μή ά-
  φίνουν ήσυχο Ινα πρίγκηπα οδτε
  στίς τελευταΐς στιγμές τού. Δέν
  άναγνωρΕζουν οΰτε τό δικαίωμα
  πού εχει καί ό τελευταίος ζητιά-
  νος νά παραδώση έν ειρήνη τό
  πνεϋμα. Χρειάζεται λοιπόν τό αύ-
  λικόν πρωτόκολλον άκόμη καί
  πρός ίιποδοχήν τοθ θανάτου;»
  Ή Έλισάβετ ήταν σύμφωνος
  μαζί της. Άλλά μέσα είς την αύ-
  λήν των Άψβούργων κυβερνοΰσε
  κυρίαρχος ή ψυχρά καί άκαμπτος
  έθιμοτυπία, καί κατέπνιγε τα άν-
  θρώπινα αϊσθήμαχα...
  (συνεχίζεται)
  ΒΑΠΤΙΣΕΙΣ.- Ή κ. Κλεάνθη
  Φουσκη εβάπτισε είς ^υδα τό
  θυγάτριον τοθ κ. Μάρκου Καοπα-
  θιωτάκη ονομάσασα αΰτό Αγγε¬
  λικήν.Νά τοίς ζήση.
  ***
  Γύρω οτην πόΑι.
  Ή χθεσινή λιακάδα εθεωρήθη
  πάλιν άπό τούς καιροσκόπους εύ-
  οίωνον σημείον διά τόν καιρόν.
  —Τί νά είπωμεν; "Αστατον εί¬
  ναι καί ό Ίανουάριος ό οποίος
  μιμεΐται δπως φαίνεται τίς άναττο
  διές τοϋ Φεβρουαρίου.
  —Άλλά καί τίς γνωστές έκεϊ-
  νες πέντε γνώμες τοΰ Μάρτή.
  —Πυκνή έπιβατική κίνησις ττα-
  ρατηρεϊται τάς ημέρας αυτάς.
  —Τουτο άποδίδεται άφ' ενός
  είς τούς πριγκηπικούς γάμους
  οίτινες συνεκέντρωσαν άρκετοϋς
  είς Αθήνας
  —Άλλά καί είς την λήξιν των
  έορτών τάς οποίας εθεώρησαν
  καλόν μερικοί είτε διότι είχον
  συγγενεϊς αλλαχού ή δι* άλλους
  λόγους νά περάσουν είς την άλ¬
  λην 'Ελλάδα.
  —'Εννοεΐται δτι άπό την έπιβα
  τικήν κίνησιν δέν λείπουν καί έ-
  κεϊνοι οΐτινες συνεδύασαν μέ τό
  ταζιδάκι τους λόγους έμπορικών
  εργασιών, αί οποίαι πάντοτε ύ
  πάρχουν καί προκαλοΰν ταξίδια
  καί άναγκαστικώς!
  —Αί όρειβατικαί έκδρομαί δέν
  παύουν νά άπασχολοθν καί τό έν-
  ταϋθα εύδοκίμως λειτουργοθν
  τμήμα τοϋ Όρειβατικοϋ Συνδέ-
  σου
  σμου.
  -Τό
  τμήμα τουτο ώς «γνω¬
  ί δά
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΙΣ
  ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ
  Την δεκάτην (ΙΟην) Φεβρου-
  αρίου 1938 ημέραν Πέμπτην
  καί ώραν 11 ην π. μ. γεννή-
  σεται ενώπιον τοϋ Άδελφά-
  ου τοϋ Νοσοκομείου καί έν
  ώ ΔημοτικΩ Καταστήματι
  ιημοπρασία διά την προμή¬
  θειαν είς τό Νοσοκομείον 150
  μαλλίνων κουβερτών.
  Οί δροι τής δημοπρασίος
  ΰρίσκονται κατατεθειμένοι
  ίς τόν Γραμματέα τοϋ Δήμου.
  Ηράκλειον τή 11 Ίανουα-
  >ίου 1938.
  Ό Πρόεδρος τοϋ Άδελφά-
  ου.
  Δήμαρχος Ηρακλείου
  Μηνάς Γβωργιάδης
  Στεφ. Σαριδάκης
  Μκιβυτήρ-Γυναικολόγος
  Εϊδικευθείς έν Παρισίοις.
  Δέχεται έν τη Πολυκλινικηό
  Τηλεφ. Κλινικής 490
  » οικίας 608
  ΚΟΚΑΡΙ έξαιρετικής ποιότη¬
  τος ψιλό θά εϋρετε εις την κρεμ-
  μυδαποθήκην πλησίον Χανίων
  Πόρτα ώς καί κρεμμύδια είς δι-
  αρκή παρακαταθήκην.
  στόν διακρίνεται διά την καλλιέρ
  γειαν τοϋ όρειβατικοϋ πνεόμαι-
  τος, διότι πνεϋμα κάποτε είνε
  καί ή όρειβασία καί μάλιστα άπό
  τα πειο δημιουργικά.
  —Οί ένδιαφερόμενοι άς μή νο·
  μίσουν δτι πρόκειται περί λογο-
  παιγνίου.
  —Ή χθεσινή διάλεξις έν τή
  Λέσχη 'Επιστημόνων συνεκέντρω·
  σε τό ενδιαφέρον τοΰ Έπιστημο-
  νικοΰ κόσμου καί τής Κοινωνίος
  ϊς γενικώτερον.
  —Όμιλητής ώς γνωστόν ήτο
  ό ίατρός κ. Σπυριδάκης μέ θέμα
  δχι μόνον έπιστημονικόν άλλά
  εύρυτάτου κοινωνικοϋ ένδιαφέ-
  ροντος:
  — Την προστασίαν τής μητρότη
  τος καί τοϋ παιδιοϋ.
  —Τό^ζήτημα τοΰ μεγάρου τής
  παλαιάς Νομαρχίας άνακεινϊται
  πάλιν μέ την προσέχη μεταφοράν
  εκείθεν των Γραφείων τής Διοι¬
  κήσεως χωροφυλακής Ηρακλείου.
  —Διά τό ζήτημα τουτο έγρά-
  ψαμεν άλλοτε ύποδείξαντες τα
  έπιβαλλόμενα άπό αίσθητικής άπό
  ψεως καί έξωραίσμοΰ.
  —.Αΐά τα όποϊα δέν έκπρο-
  σωπεϊ σήμερον τίποτε τό πεπα-
  λαιωμένον καί άναχρονιστικάν
  αύτό κτίριον.
  —Μέ πολλήν ικανοποίησιν ?)-
  κουσεν ή Κοινωνία τής πόλεώς
  μας την παρασημοφορίαν τοΰ Νο¬
  μομηχανικού "Ηρακλείου κ. Καυ-
  γαλάκη.
  _—Προσφέραντος επί σειράν έ-
  τών τάς υπηρεσίας τού είς τόν
  τόπον.
  —Καί άνταποκρινομένου εκά¬
  στοτε μέ προσήνειαν καί δικαιο¬
  σύνην είς τάς ϋποθέσεις των πο-
  λιτών.
  — Πολύς καί καλάς κόσμος συγ
  κεντρώνεται είς τό χορευτικόν
  κέντρον «Σαβόι» τοϋ χοροδιδα-
  σκάλου κ. Καραγιάννη.
  —Τό κέντρον τουτο προώρισται
  κατά την επί θύραις χορευτικήν
  περίοδον τοϋ ϊτους νά άποτελέ-
  στ] τό μοναδικώτερον διά τούς φί
  λους τοϋ χοροΰ καί τής χορευ-
  τικής κινήσεως.
  — Είς τού Πουλακάκη προβάλ-
  λεται άπό χθές τό άριστουργη-
  ματικό £ργο τοΰ Σέλζνικ «Μικρός
  Λόρδος».
  νείς.
  Δέν πρέπει νά τό χάση κα-
  ό Ρέπορκρ
  Λύσις χθεσινοΰ
  ύπ'άρ. 5Οσταυρολέξου
  ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΊΆΙ μικρά οίχία
  όδός Πεδιάδος (Τρείς Καμάρες).
  Πληροφορίαι Ντορέ.
  ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■—|
  ΔΙΑ ΤΟΥΣ ΓΕΟΡΓΙΚΟΥΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥΣ
  ΚΑΙ Κ. Κ. ΚΤΗΜΑΤΙΑΣ
  Φέρομεν είς γνώσιν των ενδιαφερομένων, δτι
  τό παραληφθέν υφ' ημών φορτίον ΝΙΤΡΟΥ ΤΗΣ
  ΧΙΛΗΣ, είναι προελεύσεως τοϋ αύτοΰ Έργοστασί-
  ου, φέρει άλλωστε καί τό αύτό σήμα ΚΕΦΑΛΗΝ
  ΚΥΝΟΣ μέ τό υπό τοϋ συναγωνισμοΟ προσφερόμε-
  νον, συνεπώς είναι καθ" δλα δμοιον, καί πωλεΐται
  υφ' ημών πρός Δρχ. 225 ό σάκκος των 50 χιλιο-
  γράμμων.
  ΘΕΟΔ. ΚΟΥΦΑΚΗΣ
  ί'.
  Λθήτ ψ
  η! την Τιτΐκαν.
  κα Ι* 6έ ή Τιτίκα Ι
  θ^ Ϊολλοί δέν έ
  ·η Τιτίκα άνεχω
  έγίνωσκι
  λοιπόν
  ιά μεγάλα της 6μν
  ^ς ηοδιας της. Εκ
  πρός τον καλόν χο
  Ευρίσκετο πλησίον
  Ή Θεναρδιέρου
  Γυγόν της νά πράξ
  τβ παρέλευσιν δεκο
  ρήσεως τού ξένου
  ναρδι^Ρθζ κατ Ιδί
  είς αυτήν τα χΐλια
  —Τόσσ μόνον,
  Πρώτον τουτο < γος άπεκδΓχομένη τού καί ή έπίκρισι λές, (! Ιχεις δίκαιον. Τύί νορα τό καπέλλο Έδίπλωσε τα ίχωσεν είς τόν κό 4λ' άκατηθβίς κι Γείτονες έπειτα τί θύνσεως τής Κορυ ηλλαξε τόν δρόμο λών καθ" εαυτόν, μιλλιοθνι ένδυμέν νος! Πρωτσ καί
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  Τό μεγάλο έργον
  τού Βίκτωρος Ουγκώ.
  Οί "Αθλιοι
  ~'
  203ον
  ΤΗτον ήδη ήμέρα, δτε οί κάτοικοι τοθ χωρίου,
  άνοίγοντες τάς θύρας αυτών, είδον διαβαίνοντα
  διά τής όδοϋ, ήης ήγεν είς Παρισίους, £να άνθρω¬
  πον πενιχρώς ένδεδυμένον, καί κρατούντα άπό τής
  χειρός μικράν τίνα κόρην πενθηφοροΰσαν καί φέ-
  ρουσαν είς τάς άγκάλας της μίαν κούκλαν, ροδί-
  νην έσθήτα φοροθσαν τόν γνωστόν ημίν όδοιπόρον
  καί την Τιτίκαν. Καΐ-αυτόν μέν ουδείς εγνώριζεν,
  έπειδή δέ ή Τιτίκα δέν ήτο ρακένδυτος, κατά τό σύ¬
  νηθες, πολλοί δέν έγνώρισαν ουδέ αυτήν.
  Ή Τιτίκα άνεχώρει. Μετά ποίου, ήγνόει. Ποΰ:
  ουδέ τουτο έγίνωσκε. Τό μόνον δ κατελάμβανεν ό
  νοθς της η*τον, δτι άφινεν οπίσω της τό καπηλεΐον
  των Θεναρδιέρων. Ουδείς εσκέφθη νά ε'ίπη είς τούς
  άνθρώπους έκείνους «έχετε υγείαν»· ούδ' αυτή είς
  ουδένα. Εξήλθε τής οικίας έκείνης μεμισημένη καί
  μισώσα.
  'Εβάδιζε λοιπόν ή Τιτίκα σοβαρώς, άνοίγουσα
  τα μεγάλα της όμματα πρός τόν ουρανόν. Εΐχε βά-
  λει τό χρυσουν της νόμισμα είς τό θολάκιον τής νέ
  άς ποδιας της. Έκ διαλειμμάτων ήνοιγε τό θυλάκιον
  καί έρριπτεν ε'ν βλέμμα έντός αύτοθ, £πειτα ήτένιζε
  πρός τόν καλόν τοθτον άνθρωπον. "Ησθάνετο ώς εί
  ευρίσκετο πλησίον τού παναγάθου θεοΟ.
  Γ.
  Ό ζή των τ* βαλτί» ένδϊχβται νά εϋρη τα χβίρω.
  Ή Θεναρδιέρου αφήκε κατά τό σύνηθες, τόν σύ¬
  ζυγον της νά πράξη ώς αύτάς έγίνωσκε μεγάλα. Με
  τα παρέλευσιν δεκαπέντε λεπτών άπό τής αναχω¬
  ρήσεως τοθ ξένου μετά τής Τιτίκας, επήρεν ό Θε-
  ναρδιέρος κατ' ιδίαν την γυναΐκά τού καί έδειξεν
  είς αυτήν τα χίλια πεντακόσια φράγκα.
  —Τόσσ μόνον; είπεν ή σύζυγος.
  Πρώτον τουτο άφότου συνέζων έτόλμησεν ή σύζυ
  γος άπεκδεχομένη νά έπικρίνη πράξιν τοθ δεσπό-
  του καί ή έπίκρισις έκαμεν άμέσως την ενέργειαν
  της.
  —Καλά λές, άπεκρίθη ό Θερναδιέρος' είς αύτό
  ί-χεις δίκαιον. Τύφλα, μοΰντζά μου! Δός μου γρή-
  γορα τό καπέλλο μου.
  Έδίπλωσε τα τρία τραπεζιτικά γραμμάτια, τα
  εχωσεν είς τόν κόλπον καί εξήλθε κατεσπευσμένως
  άλλ' άπατηθείς κατ' αρχάς, κατηυθύνθη δεξιόθεν.
  Γείτονες έ'πειτα τόν έπληροφόρησαν περί τής διευ¬
  θύνσεως τής Κορυδαλλίδος καί τοϋ ξένου, καΐ τότε
  ήλλαξε τόν δρόμον τού μέ τό ταχύ βήμα καί ομι¬
  λών καθ" εαυτόν.—Αύτάς ό όνθρωπος βεβαία είνε
  μιλλιοθνι ένδυμένο ροΰχα κίτρινα, καϊ έγώ ε'να κτή
  νος! Πρώτα καΐ άρχή, εΐδες, έδωκεν εϊκοσι σολδία,
  Ιπειτα πέντε φράγκα, έ'πειτα πενήντα φράγκα, επει
  τα χίλια πεντακόσια φράγκα, πάντοτε μέ την αυτήν
  ευκολίαν. Αύτός καί δεκαπέντε χιλιάδες φράγκα
  νά τοθ ζητούσα, θά ταίς ί-δινε. Μιά νά τόν προ-
  φθάσω καί βλέπομεν. Τό δέμα έκεΐνο έ'πειτα μέ τα
  φορέματα, έπΙτηδεςπροετοιμασμέναδιάτήνμικρή...δλα
  πράγματα, βλέπεις, παράδοξα1 είς δλα κάποιον μυ¬
  στήριον ύποκάτω. Μυστήρια δέ δπου έρχονται μέ-
  σα είς τα χέρια ενός άνθρώπου, δέν άφίνονται. Τα
  μυστικά των πλουσΐων είνε γεμδτα χρυσάφι" πρέπει
  νά ξεόρτι ό άνθρωπος νά τα σφίγγτ) καλά.
  (συνεχίζεται)
  Γρ~-~
  ΠΡΟΣΟΧΗ
  ΕΙΣ ΤΑ ΜΠΑΣΜΑΤΑ ΣΑΣ
  Ή βάσις τού πλουσίου καί άφθόνου είσοδή-
  ματος είνε ή καλή λίπανσις. Καΐ έκ τής πεί-
  ρας απεδείχθη ότι ή καλυτέρα λίπανσις γίνεται
  μέ λιπάσματα:
  «Έλέφας»
  Αφίχθησαν δλοι οί τύποι των λιπασμάτων
  η ΕΛΕΦΑΣ» δι' άμπέλους, έλαίας, σιτηρά κ.λ.π.
  καί πωλοϋντοτι παρά τοίς:
  ΚΩΝΣΤ. ΚΟΥΦΑΚΗ καϊ Σία
  ΑΔΕΛΦΟΙΣ ΜΠΟΥΡΝΕΛΟΥ
  ΥΠΕΡΩΚΕΑΝΕΙΟΝ
  ..ΑΝΔΡΟΓ'
  Τό μεγαλύτερον, ταχύτερον, ασφαλεστερβν,
  πολυτελέστερον, άνετώτερον' |ύστ«θεατερον «τμο
  πλοιον τής γρ«μμΠ$ ΚΡΗΤΗΣ-Π-Ι1 ΑΙΙϋ.
  ΚΑΘΕ ΠΕΜΠΤΗΝ ΠΡΩΪ
  Καμπίνα» πολυτελείας πρώτης χ«1 δευτέρας
  βέσεως ώς καί ή τρίτη θέσις μετα κλίνης.
  Πρακτορείον ΑΔΑΜΗ
  ' Εγκυκλοττα ιδ ε ία
  ΑΓ έκείνους ποϋ θέλουν
  νά πλουτίζοϋν τάς γνόσεις των.
  Άπό δλα δι' 5λους.
  Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ
  Α'.
  Άπό πότε 'ίτΛρ^ν^ι πανεπιστ,ή-
  μια; Πότε ακριβώς καί ποθ ιδρύ¬
  θη τό Ιον πανεπιστήμιον; "Αν
  ώς πχνεπιστήμιον θεωρούμεν ενα
  ανώτατον Γδρυμα εί; τό οποίον
  νά μεταοίδεται εί; τού; νέου; ό
  θησαυρό; των γνώσεων, τότε μπο-
  ροΰμε νά ποΰμ,ε ότι πανεπιστή-
  μια υπήρχαν κα'. κατά την άρ-
  χαιότητα. Οί άρχαΐοι "Ελληνε;
  πού είχαν τα γυμναστήρια διά νά
  γυμνάζουν τό σώμα των νέων, εί¬
  χαν καί τάς φιλοσοφιχά; σχολάς,
  είς τάς όποία; υπό έπιφανεΐς δι¬
  δασκάλους, οί νέοι μποροΰσαν νά
  γυμνάζουν τό πνεΰμά των. Αί
  φιλοσοφικαί σχολαί, βπως των Α¬
  θηνών, τή; Άλεξανορεία; κλπ.,
  ήσαν ίδρύματα άνάλογα πρό; τα
  σημερινά πανεπιστήμια ή μάλλον
  πρό; τα μεσαιωνικά. Διότι όπως
  κατά τόν μεσαάυνα, ή διδασκα-
  λία των επιστήμων ήταν ύποτε-
  ταγμένη εί; την θεολογίαν, έτσι
  καί ή διδασκαλία εί; τάς ανωτέρας
  σχολάς τής αρχαιότητος ήταν ύ-
  ποτεταγμένη είς την φιλοσοφίαν.
  Οί νέοι είς τάς φιλοσοφικάς αύ¬
  τάς σχολάς εοιδάσκοντο την φι-
  λοαοφίαν, την ρητορικήν, την έν¬
  νοιαν τοΰ καλοΰ, έμυοΰντο είς
  τάς αρχάς τής αίσθητικής.
  Έντοσούτψ τα σημερινά πανεπι
  στήμια την καταγωγήν των την
  I-
  χουν άπό την εποχήν τοΰ μεσαίω-
  νος. Ώς γνωστόν, την εποχήν ε¬
  κείνην, είς την Δύσιν, καταφύγια
  τής γνώσεως ήσαν τα μοναστήρια.
  Ή έπιστήμη, ή μόρφωσις, αί
  γνώσεις, ήσαν τό προνόμιον καί
  τό μονοπώλιον τοΰ κλήρου. Διά
  την μόρφωσιν των ανωτέρων κλη-
  ρικών καί των μοναχών πού ά-
  νήκον είς τα διάφορα θρησκευτι-
  κά τάγματα λειτουργοΰσαν είδικαί
  σχολαί. Είς μερικάς έκ των
  σχολών αυτών, τάς περιφημοτέ-
  ρας, ήρχισαν νά νιρρίϊν} σπουδα-
  στα'. επιθυμούντες νά διδα-
  χθοΰν -ά; «έπτά τέχνας», ήτο:
  γραμματικήν, ρητορι/ήν, λογικήν,
  άριθμητικήν, γεωαετρίαν, μουσι¬
  κήν καί την άστρονομίαν, ή νά
  σπΌυοάσουν θεολογίαν, κοινωνικόν
  ή αστικόν δίκαιον κχί ιατρικήν.
  Οί έπιστήμονες κατά τόν μεσαίω-
  να ήσαν ρασσοφόροι. Ή μόρφω¬
  σις είς τάς ανωτέρας αύτάς απού
  δα; είχε χ*Ρ*χτήρα γενικών
  σπουοών. Οί όιδάσκοντες είχαν
  ειδικήν άδειαν τοΰ καγκελλαρίου
  εκάστη; μητροπόλεως, άσκοΰντες
  την ανωτάτην εποπτείαν επί των
  σχολών. Διότι, δπω; εΐπαμεν,
  τα πανεπιστήμια αύτά τοΰ μεσαί-
  ωνο; επί μακρόν ετελοΰσαν υπό
  τόν έλεγχον τή; έκκλησίας. "Ο¬
  πως κατά τόν μεσαίωνα ήσαν ώρ-
  γανωμενοι εί; συντεχνίας ή α¬
  δελφότητος οί διάφοροι έπχγγελ-
  ματίαι, ετσι καί οί οιδάσκαλοι
  καί οί μαθηταί είς τάς σχολάς
  αύτάς απετέλουν έ'νχ είδος σω-
  ματείου ή αυντεχνίας πού εκα¬
  λείτο «ούνιβέραιτας μαγκιστρό-
  ρουμ ετ σκολάριουμ». Ό τίτλος
  «ούνιβέρσιτας», υπό την έννοιαν
  πού τοΰ άποδίδεται σήμερον είς
  τάς ξένας γλώσσας είς τάς οποί¬
  ας τό πανεπιστήμιον όρίζεται μέ
  μίαν λέξιν έτυμολογουμένην άπό
  τόν λατινικόν αυτόν 8ρον (π. χ.
  γαλλικά οΰνιβερσιτέ, γερμανικά
  ουνιβερσιτέτ άγγλικά ούνιβέρσιτι),
  υπό την έννοιαν δηλαδή τής κα-
  θολικότητος των διδασκομένων
  επιστήμων, εχρησιμοποιήθη βρα¬
  δύτερον. Αί πρώται σχολαί το5
  είδους αυτού, τα πρώτα πανεπι-
  στήμια άπαντοΰν είς την Ιταλί¬
  αν.
  (άκολουθεΐ)
  ΕΜΜ. Κ. ΣΧΙΖΑΚΗΣ
  ΙΑΤΡΟΣ -ΠΑΦΟΛΟΓΟΣ
  Δέχεται είς τό ιατρείον τού όδός Άγίου Τίτου—
  έναντι Δημαρχείου. Καθ" εκάστην 9—11 καί 3—7.
  Αριθ. τηλεφώνου 300.

  ■•■■■■•«ι
  Ιί...........
  ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ
  ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΓΕΩΡΓ. ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΓΛΟΥΣ
  ΚΑΙ Κ Κ. ΚΤΗΜΑΤΙΑΣ
  Είνε γνωστόν είς υμάς δτι εφέτος διά Νόμου καθωρί-
  σθησαν είκοσι τύποι συνθέτων Χημικών Λιπασμάτων, ύ-
  ποχρεωθέντων όλων των έργοοτασίων νά περιορισθούν
  αυστηρώς είς τοϋς εΤκοσι αύτοϋς τύπους. Διετηρήθησαν δέ
  καί θά πωλοϋνται όπως καί είς τό παρελθόν τα άπλά στοι-
  χεΐα.
  Έπίσης διά πρώτην φοράν εφέτος, έφηρμόοθη έκ μέ-
  ρους τής Αγροτικάς Τραπέζης, τό σύστημα τής μειοδο-
  σ(ας είς τα Λιπάσματα, ή δέ μειοδοσία κατεκυρώθη είς
  την Ελληνικήν Εταιρείαν ΠΕΤΕΙΝΟΥ, προσ'φέρασαν τι¬
  μάς κατά πολύ χαμηλοτέρας δλων των άλλων έργοστα-
  σΐων, τόσον είς τα σύνθετα Λιπάσματα, όσον καΐ είς τα
  ώπλά στοιχεΐα, Άζωτον, Φώσφορον καί Κάλι. Κατόπιν
  τής μειοδοσίας, ή Άγροτική Τραπέζα είς δλην την
  Έλλάδα θά χρηματοδοτή μόνον Λιπάσματα ΠΕΤΕΙΝΟΥ,
  έξασφαλίσασα ούτω τούς γεωργούς νά άγοράζουν τα Λι¬
  πάσματα των είς τάς κατωτάτας δυνατάς τιμάς.
  Προκειμένου διά τόν Νομόν "Ηρακλείου, αί τιμαί
  τής μειοδοσίας είνε αί κάτωθι κατά σάκκον των 50
  χιλιογράμμων.
  ΤΥΠΟΙ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ ΤΙΜΑΙ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
  044)460 Δρχ. 263.—
  0.24.0 » 145.50
  11.48.0 » 377.50
  12.36.0 » 346.50
  16.1)2.20.0 » 305.50
  21.50.0 » 491.—
  0.30.15 » 272.—
  12.16.16 » 321.—
  14.30.15 » 408.50
  8.20.12 » 290.—
  0.16.0 » 102.50
  0.14.7 » 137.50
  4.12.0 , » 133.50
  4.12.3 » 146.—
  4.10.6 » 155.—
  6.88 > 169.50
  6.8.12 » 191.—
  4.8.12 » 172.50
  12.12.0 » 210.50
  10.1)2.20.0 » 237.50
  9.9.18 » 264.50
  11.11.11 » 260.—
  9.9.4 » 250.50
  ΑΠΛΑ ΣΤΟΙΧΕΪΑ
  ΝΙτρον τής Χιλής 16.0.0 Δρχ. 225.—
  Θειϊκή Άμμωνία 21.0.0 » 215.—
  Νιτρικόν Νάτριον 16.0.0» 220.—
  Θεικόν Κάλι 0.0.48.50 » 265.— .
  Νιτρική Άσβεστος 25 χιλιόγ. 112.50
  Σημείωσις: Αί αύται τιμαί ίσχύουν διά τα Πρακτορεΐα
  μας Καστελλίου, Άρκαλοχωρίου, 'Επισκοπής, Βενεράτου,
  Πύργου, Παναγίας, Γωνιών, Μάρθας, Αρχανών, Καλλονής,
  ΠραιτωρΙων, Ζαρού κλπ. Προστίθενται μόνον τα μεταψορικά
  εξοδα άπό Ηρακλείου, είς τα χωρία των κ. κ. Πρακτόρων.
  ΘΕΟΔ. ΚΟΥΦΑΚΗΣ
  Έξυγιαντικά έργα
  είς τόν Νομόν Λασηθίου
  ΑΠΟΣ ΝΙΚΌΛΑΟΣ 12 Ία-
  ουχρίου.-— Καθ' ανεκοινώθη άρ
  μοδίω; τό υπουργείον 'Υγιεινής
  συνέβαλε διά χορηγήσεως είδικών
  πιστώσεων είς την εκτέλεσιν των
  κάτωθι έςυγιαντίκών 2ργ>ον έν τφ
  Νομώ Λασηθίου, ώς εξής:
  Εί; την κο-ινότητα Κρητσίς έ-
  χορηγήθη πίστωσις, 80.000 δρχ.
  διά των οποίων διευθετηθή ή ά-
  ποχέτευσις των υδάτων τής πη-
  γής /.αί συμπλήρωσις τοΰ κοινοθ
  πλυντηρίου. Είς Μοναστηράκι έ-
  χορηγήση πίστωσις δραχ. 15.000
  διά των όκοίΐϋν έρρυθμίσθη τό ζή-
  τημα τής προστασία; τής πηγής.
  Είς την κοινότητα Καλοΰ Χωρίου
  έχορηγήθ/]σαν 32.000 διά των
  οποίων Ιγένετο ή προστασία των
  πηγών Πύργου καί 'Ορνικού. Είς
  Βασιλικόν έχορηγήθησαν ΙίΟ.ΟΟΟ
  διατεθεΐσα; διά ~ψ προστασίαν
  τήί πηγής.
  Είς την κοινίτητα Καπουσί έ-
  χορηγήθησαν 9 000 πρό; προστα¬
  σίαν φρέατος. Είς Καστέλλι Φουρ-
  νής έχορηγήθησαν 36.000 πρός
  προστασίαν δύο φρεάτων. Είς
  Φνορνήν όμοίω; 36.000 διά τόν
  αυτόν σκοπόν. Εί; την κοινότητα
  Χανδρα έχορηγήθησαν 75.000
  πρό; προσΐασίαντήςύδρεύίεως. Είς
  την κοινότητα Μαρωνιοΐς δραχμαί
  75.000 διά τόν αυτόν σκοπόν.
  Τα ανωτέρω χρηματι/ά ποσά
  διετέθησαν δπό τοθ Τπουργείου
  'Υγιεινής επ5 ονόματι τοΰ Νομιά-
  τρου κ. Έμμ. Περάκη. Ή μελέ-
  τ« καΐ επίβλεψις των Ιργων εγέ¬
  νετο υπό τοΰ υγιεινολόγου Μηχα-
  νικοΰ καί Καθηγητού τής δγειο-
  νομική; Σχολής κ. Αίμιλ. Βογι-
  ατζή.
  —Διανομή ρουχισμοΰ.
  Προχθές, ώ; είχομεν άναγρά-
  ψει, είς τό κατάατπμα τή; Νο·
  μαρχία; Αγ. Νικόλαον υπό επι-
  τροπής κυρίων υπό την προεδρί-
  αν τής κ. Φλωρίδη εγένετο ή δι¬
  ανομή εΐδών ρουχιαμού εις ογδο¬
  ήκοντα πτωχούς μαθητάς καΐ μα¬
  θητρίας των δημοηκών σχολείων
  Αγ. Νικολάου.
  —Καλλιεργητικά δάνεια είς
  Κρήτην.
  Ή 'Αγροτική Τραπέζα; ανεκοί¬
  νωσεν ότι εδόθησαν οδηγίαι είς
  τα ύποκαταστήματα καΐ πρακτο-
  ρεϊο: Κρήτης διά την έναρξιν τής
  χορηγήσεως ύανείων πρός τού;
  καλλιεργητάς αμπέλων καΐ στα-
  φΐδαμπέλων, τή; νέας κκλλιεργη-
  τικής περιόδου.
  Αριθ. 185.
  Ό Εισαγγελεύς ΙΙρωτοδικών Η¬
  ρακλείου.
  Διακηρύττει 8τι,
  Συνεπεία τής υπ' αριθ. 70150
  —78707 π. ϊτου; διαταγή; τοΰ
  Σοΰ υπουργείου Δικαιοσύνη;.
  Την 30ήν Ίανουαρίου 1938 η¬
  μέραν τής έβδομάδο; Κυριακήν
  καί ώραν 10—12 π. μ. ενεργη¬
  θήσεται, έν τώ Είσαγγελικω κα¬
  ταστήματι πρόχειρος έπαναληπτι-
  κός προφορικός πλειοδοτικός δια-
  γωνισμάς διά την εκποίησιν
  ούο (2) φορτηγ&ν αύτοκινήτων
  τεσσάρων (4) τόννων έκαστον, έρ-
  γοστασίου κατασκευής «Ιΐερλεσσε»
  ευρισκομένον έν ταίς Κινηταΐς ά-
  γροτικαΐς φυλακαΐς Ηρακλείου,
  Ινθα οί βουλόμενοι προοεργό^ζ-
  νο: δύνανται νά λαμβάνωσι γνώ-
  σι παντί; σχετικοΰ στοιχείου.
  Έν Ηρακλείω τή 11 Ίανουαρίου
  1938
  Ό Εισαγγελεύς
  Δ. Βϊλίνης

  • ό Δερματολόγο;
  ^ Άφροδισιολόγος
  ■ ' Ι α τ ρ ό ς
  ί Α. Χ. ΜΑΡΚΟΔΗΜΗΤΡΑΚΙ,Σ
  ■ Επανελθών έκ τοΰ Έπι-
  στημονικοΰ ταξειδίου τού.
  Ι Δέχεται 0—1 π. μ. 4—7 μ. μ.
  —Τα ζητήματα των έμπό-
  ρων.
  Είς τό Κατάστημα τοΰ Έμπορι-
  κοΰ Συλλογου Αθηνών, συνήλ-
  θον είς επανειλημμένας συσκέ¬
  ψει; προχθέ; οί κ. κ. Πρόεδροι
  των κυριωτέρων Συλλόγων τής
  Ελλάδος καΐ συνεζήτησαν ζητή¬
  ματα γενικοΰ ένόιαφέροντο; σο-
  βούντα άπό έτών καί σββαρώτα-
  I
  τα άπασχολοΰντκ τόν εμπορικόν
  κόσμον. Οί ώς άνω έκπροσωποι
  επρόκειτο νά έπιακεφθοΰν την ε¬
  πομένην τούς άρμοδίους κ. κ. ύ·
  πουργοΰ;, ίνα ΰποβάλουν πρός
  αϋτούς τάς άπόψει; των όργανώ-
  σεών των όσον άφορά την ρύθμι¬
  σιν των συζητηθέντων κικτά χχς
  συοκέψει; ζητημάτων, έπικαλοΰ-
  μενοι την κυβερνητικήν έπ' αυ¬
  τών αντίληψιν καΐ θεραπείαν.
  Καθ' χ πληροφορούμεθα αι συ¬
  σκέψει; θέλουν συνεχισθή.
  —Οί φυματικοί καταδικαι.
  Κατόπιν αποφάσεως τοΰ ΰπουρ-
  γείου τη; Δικαιοούνης, κατηργή¬
  θη τό έν ταί; φυλακαί; Έπτα-
  πυργίου τμήμα φυματικών κρα-
  τβυμένων έξ δλβυ τοΰ κράτους.
  Οί κρατούμενοι είς τό τμήμα
  τούτο 15 φυματικοΐ καταδικαι
  μετεφέρθησχν είς τό παράρτημκ
  φυμοττικών καταδίκων τή; «Σω¬
  τηρίας».
  — Ή ίδρευσις Χανίων.
  Ό Δήμκρχο; Χανίων κ. Σκου¬
  λα; καΐ ό Δημοτικόν Σύμβουλος
  κ. Μιχ. Παπαγιαννάκη; ανεχώ¬
  ρησαν δι' 'Αθήνα; όπως ύπογρά-
  ψουν τα συμβόλαια διά τό δά¬
  νειον πρό; εκτέλεσιν των έργων
  Άγυιάς διά την ύδρευσιν τής
  πόλεως. Άναπληρωτή; τοΰ κ.
  Δημάρχου ωρίσθη ό ϊατρό; κ. Με-
  λισσά;, δημ. σύμβουλος.
  — Καταμηνύσεις.
  Ό Γεώργιος Στ. Οερναδάκη;
  κάτοικο; Χανίων έμηνΰθη αύ¬
  τόθι επί άποκρύψυι κρεάτων. Έ-
  πΐση; έμηνύθησαν αύτόθι ο! 'Αθ.
  Διαμαντής καΐ Μιχ. Τζανέτος
  διότι επώλουν ΐχθεϊ; υπέρ την
  διατίμησιν.
  —Φιλάνθρωπος δωρεά.
  Ό κ. Γεώργ, βλαστός οδοντοϊ¬
  ατρός, κατέθεσεν δρχ. (300) ηρίις
  παροχήν φαγητού, είς τού; τρο-
  φίμους τοΰ Έθνικοΰ Πτωχοκο-
  μείου, διά τα έννεάμηνα τή;
  μακαρίτιδος συζύγου τού Αικα¬
  τερίνης Βλαστοϋ.
  η
  ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ι
  Ι ■■■■■■■'
  ΜΕΓΑΛΑΙ ΕΚΠΤΟΙΕίΣ
  'Ό,τι νέον είς;
  ΚΟΣΜΗΜΑΤΑ
  ΩΡΟΛΟΓΙΑ
  ΚΡΥΣΤΑΛΛΑ
  ΚΟΜΨΟΤΕΧΝΗΜΑΤΑ.
  Είδικότης είς κοσμήματα, έκ πλατί-
  νης Έλληνικής Τέχνης, ειδή έκκλησια-
  στικά καί έπιτραπέζια, θά τα εΰρητε είς
  ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑΣ ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ
  ΕΙΣ ΤΟ ΧΡΥΣΟΧΟΕΙΟΝ:
  Ανδρ. Βλάσση
  Όδός Ιδής
  Νέαι παραλαβαί, νέα σχέδια
  Στυλογράφων ΡΑΚΚΕΚ
  Άποκλειστική 'Αντιπροοωηεία.
  Ψ Ι
  »
  Ηράκλειον —Κρήτης
  Γρσφεϊα έναντι Παλ. Νομαρχίας
  ΤΟ ΤΑΞΙΔΙΟΝ ΤΟΥ ΣΕΡΒθΓγ
  ΠΡΟΘΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΙΣ ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ
  ΘΑ ΣΥΖΗΤΗΘΟΥΝ Ζ Η Τ Η Μ Α ΤΑ
  ΑΦΟΡΩΝΤΑ ΤΗΝ ΟΙΚ Ο ΜΙΚΗΝ
  ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΝ^ ΦΙΛΙΑΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 1» Ίανουαρίου (τού
  άνταποκριτοΰ μας).— Τηλεγραφήματα
  έκ Βελιγραδίου άναφέρουν ότι ό πρω-
  θυπουργός κ. Στογιαντίνοβιτς φθάνει τό
  προσεχές Σάββατον (μεθαύριον) είς τό
  Βερολίνον.
  Είς τόν κ. Στογιαντίνοβιτς έτοιμά-
  ζεται θερμή ύποδοχή υπό των Γερμα-
  νών επισήμων. Αέγεται ότι τα συζη-
  τηθησόμενα έν Βερολίνω ζητήματα με-
  ταξύ τού κ. Στογιαντίνοβιτς καί τώνύ-
  πουργών τού Χίτλερ είναι κυρίως οί-
  κονομικοΰ χαρακτήρος. ΊΙ φιλία άλ¬
  λως τε μεταϊϋ των δύο χωρών καί έξυ-
  πηρετουμένη άκόμη στενώτερον υπό
  των ανωτέρω συναντήσεων δέν στρέφε-
  ται καθ* ά τονίζεται έκ Βελιγραδίου,
  κατ' ουδενός.
  ΤΟ ΧΘΕΣΙΝΟΝ ΦΙΛΙΚΟΝ ΓΕΥΜΑ
  ΕΙΣ ΤΟΝ ΑΓίΛΟΕΛΑΗΝΙΚΟΝ
  ΣΥΝΔΕΣΜΟΝ ΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 13 Ίανουαρίου (τού άν
  ταποκριτοΰ μας).—Την νύκτα χθές είς
  τόν 'Αγγλοελληνικόν σύνδεσμον Αθη¬
  νών εδόθη γεΰμα είς τό οποίον ωμί¬
  λησαν ό Δούξ τοΰ Κέντ καί ό πρε-
  σβευτής τής Αγγλίας κ. Ούατερλόου.
  Είς τό γεΰμα τό οποίον ειχε τόν έ
  πί καιρόν χαρακτήρα μιάς εκδηλώσεως
  πρός τόν φιλοξενούμενον εισετι έν Ά
  θήναις _οΰκα τοΰ Κέντ καί όσον άφο-
  ρά γενικώτερον την φιλίαν τής Ελλάδος
  πρός την Αγγλίαν, παρεκάθησαν ό
  Πρωθυπουργός κ. Μεταξάς καί άλλοι
  έκ των επισήμων.
  Ο ι 0ΥΑΤΕΡΑ00Υ ΕΞΗΡΕ
  ΤΑΣ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑΣ ΤΟΥ κ. 10. ΜΕΤΑΞΑ
  ΤΙ ΕΔΗΛΩΣΕΝ Ο κ. ΜΕΤΑΞΑΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 1 3 Ίανουαρίου (τού άν
  ταποκριτοΰ μας). — Είς τό δοθέν
  χθές την νύκτα είς τόν Άγγλοελληνι-
  κόν σύνδεσμον γεΰμα ό πρεσβευτής κ.
  Ούατερλόου εξήρε συγκεκριμένως τάς
  προσπαθείας τού κ. Μετάξια διά την
  άνασυγκρότησιν τής Ελλάδος. Ό κ.
  Μεταξάς απαντών ετόνισε την τελεί¬
  αν άδέλφωσιν Ελλάδος καί Μεγάλης
  Βρεττανίας.
  ΕΙΣ ΤΕΡΟΥΕΛ ΟΙ ΕΡΥβΡΟΙ
  ΑΗίΚΡΟΥΩΝΤΑΙ ΥΠΟ ΤΟΝ ΕΟΝΙΚΟΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 13 Ίανουαρίου (τού
  άνταποκριτοΰ μας). — Τηλεγραφοΰν
  έκ Σαλαμάνκας ότι αί έπιθέσεις των έ-
  ρυθρών είς την περιοχήν τοΰ Τερουέλ
  άποκρούονται υπό των δυνάμεων τού
  Φράνκο αΐτινες διαρκώς ένισχύονται.
  Αί δυνάμεις αυται καθ' α ΐσχυρίζον·
  ται αί αύται πληροφορίαι κατακτοΰν
  επαρκώς έδαφος είς τα ,περί τό Τε
  ρουέλ ορεινά συγκροτήματα.
  ΕΒΟΜΒΑΡΔΙΣΘΗΣΑΝ ΣΦΟΔΡΩΣ
  ΑΚΤΑΙ ΚίΡΘΑΓΕΝΗΣ-ΒΑΛΕΝΟΙΑΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 13 Ίανουαρίου (τοΰ
  άνταποκριτοΰ μας). — Έκ τοΰ Έξω
  τερικοΰ αγγέλλεται ότι αί άκταί άπό
  Καρθαγένης μέχρι ΙΙαλενΰίας έβομβαρ.
  δίσθησαν σφοδρώς. Εις τίνα σημεΐα
  τα έπάκτια πυροβολεΐα των κυβερνητι-
  κών απήντησαν είς τό πΰρ των έθνικών
  οΐτινες άπέβλεπον κυρίως είς άντιπερι·
  σπασμόν, κατόπιν τής εξελίξεως των είς
  Άραγωνίαν πολεμικών έπιχειρή-
  σεων.
  ΑΝΑΧΩΡΕΙ ΣΗΜΕΡΟΝ
  Ο ΛΟΥΞ ΤΟΥ ΚΕΝΤ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 1 3 Ίανουαρίου (τού άν
  ταποκρΐϊθΰ μας).— Αύριον (σήμερον)
  αναχωρεί μετά τής συζύγου τού έπιστρέ
  φων είς Λονδίνον ό δούξ τοΰ Κέντ.
  Τούς δοΰκας τοΰ Κέντ θά προπέμψουν
  άναχωρούντας οί έπίσημοι καί άντιπρό·
  σωποι των Άρχών^ τής πρωτευούσης.
  'Επίσης αύριον αναχωρεί καί ό Άν
  τιβασιλεύς τής Γιουγκοσλαυία^.
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  Προοΐα Παρασκευής
  14 Ίανουαρίου 1938
  ΛΟΝΔΙΝΟΝ (ραδιογρ.). —
  Κατόπιν τοϋ διοριομοϋ τοϋ
  άντιστρατηγου Χάίνιγκ ώς
  διοικητοΰ των Βρεττανικών
  δυνάμεων είς Παλαιστίνην
  καί 'Υπεριορδανίαν λέγεται
  δτι θά ληφθούν νέα μέτρα ά-
  άποσκοποθντα είς την ριζικήν
  εκκαθάρισιν τής χώρας άπό
  τα ταραχοποιά στοιχεΐα.
  ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ (ραδιογρ.) —
  Ή μετάβασις τοϋ άντιβασιλέ-
  ως Χόρτυ είς Κρσκοβίαν την
  όποιαν μετέδωσεν τό ούγγρι-
  κόν τηλεγραφικόν πρακτορεΐ-
  Τό υπουργείον των Στρα¬
  τιωτικών εξέδωκε διαταγήν διά
  τής οποίας γνωστοποιεΐ δτι
  έντός τού πρώτου καί πέμ-
  πτου μηνός τής κατατάξεώς
  των οί βοηθητικοΐ δέον νά ύ-
  φίστανται λεπτομερή ύγειονο-
  μικήν επιθεώρησιν πρός ανεύ¬
  ρεσιν των τυχόν μεταξύ αυ¬
  τών ίκανών καί παραπομπήν
  τούτων είς τάς οίκείας έπι-
  τροπάς άπαλλαγών δι' ανα¬
  θεώρησιν τής άρχικής αποφά¬
  σεως. Ή ύγειονομική αυτή έ-
  ξέτασις είνε ύποχρεωτική δι'
  άπαντας. Οδτοι είς οιανδήπο¬
  τε εποχήν τής έν τω στρατώ,
  υπό οιανδήποτε ίδιότητα ϋπη-
  Αί ταραχαι είς Παλαιστίνην.
  Ή νέα κυβέρνησις τής Αιγυπτου.
  όν δέν χαρακτηρίζεται όλωσ-
  διόλου άσχετος πρός την σύ-
  σφιγξιν των σχέσεων Πολωνί-
  ας καί Ουγγαρίας διά την ό¬
  ποιαν παρατηρεΐται τελευταί¬
  ως σημαντική προσέγγισις.
  Ώς γνωστόν ό ναΰαρχος Χόρ¬
  τυ μεταβαίνων είς Πολωνίαν
  άνταποκρίνεται είς προσκλη¬
  σιν τού προέδρου τής Πολω-
  νίαςκ. Μοσΐσκυχάρινκυνηγίου.
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ (Ραδιογρ.)— Πλη
  ροφορίαι έκ Μαδρίτης ανα¬
  φορικώς μέ την έπισυμβδσαν
  έκεϊ πρό ημερών έκρηξιν βόμ
  βας έντός τοΰ συρμοΰ τοϋ ύ·
  πογείου σιδηροδρόμου ήτις έ-
  στοίχισε την ζωήν είς πολλά
  άτομα, άποδίδουν ταύτην είς
  συνωμοσίαν των Έθνικών.
  ΡΩΜΗ (ραδιογρ.).— Κατά
  τηλεγραφήματα έκ Καΐρου αί
  έτοιμασίαι διά τοΰς προσε-
  χεΐς γάμους τοΰ Βασιλέως
  Φαρούκ έχουν διακόψη τάς
  πολιτικάς έκδηλώσεις. Πάν¬
  τως κοινή αντίληψις είνε δτι
  παγιούται ή θέσις τοΰ νέου
  ύπουργείου τοΰ Μωχάμετ
  Μαχμούτ πασά.
  Ή ύγειονομική έξέτασις
  των βοηδητικών κληρωτώντοΰ στρατοΰ
  ρεσίας των θά παραπέμπων-
  ται πρός εξέτασιν τής σωμα-
  τικής αυτών ίκανότητος έφ' δ-
  σον έξακριβοΰται δτι μετε
  βλήθη ή ιόγιεινή των κατάστα¬
  σις. Σκοπός τοΰ μέτρου είνε
  ν ά προληφθή ή διαφύγη των
  ίκανών στρατιώτην υπό την
  ίδιότητα τοΰ βοηθητικοΰ διά
  πάθησιν ή όποία έν τώ μεταξύ
  έξέλιπεν.
  Πρός τόν αυτόν σκοπόν ά¬
  πασαι αί στρατιωτικαί αρχαί
  είς άς υπό οιανδήποτε ίδιότη¬
  τα ύπηρετοΰν ή είνε προσκε-
  κολλημένοι βοηθητικοί όφεί-
  λουν νά μεριμνοΰν διά την
  συγκέντρωσιν καί παρουσία-
  σιν τούτων είς υποχρεωτικός
  ύγειονομικάς έπιθεωρήσεις ή
  δέ έπανεξέτασις αυτή καί τό
  άποτέλεσμα αυτής θά άνα-
  γράφωνται είς τό βιβλιάριον
  ύγείας εκάστου υπό τοΰ έξε-
  τάσαντος αυτόν ύγειονομικοΰ
  άξιωματικοΰ, βεβαιούν τος τοϋ
  το διά τής ύπογραφής τού.
  Οί ήδη υπηρετούντες βοη-
  θητικοί ύποστάντες ή μή μέ¬
  χρι τοΰδε ΰγειονομικήν εξέτα¬
  σιν, θά έπανεξετασθώσιν έν¬
  τός τοϋ προσεχούς μηνός Φε-
  βρουαρΐου καί θά συμπληρω-
  θοΰν τα δελτία ΰγείσς αυτών.
  ΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΙ
  ΤΟΥ ΓΕΝ. ΔΙΟΙΚΗΤΟΥ ΚΡΗΤΗΣ
  Κατ' εΕδήσεις έξ Αθηνών ό
  ύπουρ-^ος Γεν. Διοικητής Κρήτης
  κ. Σφακιανάκης επεσκέφθη προ-
  χθές τάν υπουργόν τής Δικαιοσύ-
  νης κ. Αογοθέτην καί συνειργάσθη
  μετ' αύτοθ επί διαφόρων ζητημά-
  των άφορώντων την νήσον.
  Η ΙΤΑΛΙΚΗ ΚΥΒΕΡΝΗΣΙΣ
  ΚΑΙ ΑΙ ΤΙΜΑΙ ΤΩΝ ΕΛΑΙΩΝ
  Είς απάντησιν σχετικοϋ έγ-
  γράφου τοΰ Γεωργικοΰ Έπι-
  μελητηρίου Ηρακλείου, τό Έλ
  ληνικόν Έπιμελητήριον Τερ-
  γέστης γνωρίζει δτι υπό τής
  Ίταλικής κυβερνήσεως ή τιμή
  άγοράς των κοινών φαγωσί-
  μων έλαιολάδων ωρίσθη είς
  600 λιρέττας τα 100 χιλγρ. είς
  τούς τόπους παραγωγής, των
  δέ ραφιναρισμένων είς 700.
  Η ΣΤΑΦΙΔΑΓΟΡΑ
  ΛΟΝΔΙΝΟΥ ΜΕΤΑ ΤΑΣ ΕΟΡΤΑΣ
  Κστά πληροφορίας τοΰ έν
  Λονδίνω Έμπορικοΰ Άκολού-
  θου τής Έλληνικής Πρεσβεί¬
  ας, ή έκεΐ άγορά παρά τάς ε¬
  λαχίστας σημειωθείσας επί
  σταφίδων πράξεις παρουσιά-
  ζει σαφή σημεΐα βελτιώσεως.
  Όσον άφορδ τάς σουλτανί-
  νας Κρήτης γνωρίζει δτι εση¬
  μειώθησαν μικροπράξεις τινές
  πρός 59)—64)—.
  ΑΙ ΧΩΡΑΙ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗΣ
  Δι' έγκυκλίου τού πρός τάς
  τελωνειακάς αρχάς τό υπουρ¬
  γείον Έθν. Οίκονομίας γνω¬
  ρίζει δτι κατά την υπογραφεί¬
  σαν καί τεθεΐσαν άπό 1 τρέχ.
  μηνός, έν Ισχύϊ Συμφωνίαν
  ΣυμψηφισμοΟ μεταξύ Ελλά¬
  δος καί Λιθουανίας, ή τελευ¬
  ταία θεωρεΐται πλέον χώρα
  άνταλλαγής. Συνεπώς διά
  την εξαγωγήν είς την χώραν
  ταύτην είδών έκ των άναφε-
  ρομένων είς την ΰπ' αριθ. 92.
  480 κοινήν ΰπουργικήν από¬
  φασιν, θά έκδίδεται υπό τοΰ
  ύπουργείου Έθν. Οίκονομίας
  είδική αδεία. Αντιθέτως διά
  την Έσθονίαν δέν άπαιτεΐται
  τοιαύτη αδεία διά τα αύτά
  ε'ίδη.
  ΤΟ ΤΑΜΕΙΟΝ ΝΟΜΙΚΩΝ
  Πρός τούς κατά τόπους δικη-
  γορικούς συλλόγους εκοινοποιήθη
  ί'να εκφέρουν Ιπ' αύτοθ τάς πα-
  ρατηρήσεις των οί ένδιαφερόμενοι
  ό καταρτιοΗείς υπό τοθ κ. υπουρ
  γοθ τής Δικαι&σύνης άναγκαστι-
  κός νόμος «περί Ταμείων Νομι
  κων».
  ΟΙΚΟΝΟΜ1ΚΗ ΖΩΗ ΚΑΙ ΚΙΝΗΣΙΣ
  ΑΙ κυμανθεΐσαι χθές έν τί) άγορ<5 μας τιμαί των κατωτέρω έγχω ρίων προιόντων είχον ώς ακολούθως: Σταφίδες. Σουλτανίναι α' δρ. Καραμπ. Ελεμέδες Ταχτας Μαύραι α β' Υ' α' β' Υ' Ι 22. -23. Ι ) ( 14 50 - ) (7 50-850 7.80- 8. Χαρούταα » 2 70 " Ελαια 5ο » 24.50 » κοινά » Σάπωνες. ΛευκοΙ α' ποιότητος δρ. , β- Πράσινοι α' ττοιότ. » > β' > »
  Οίνοι.
  "Αρχανών τό μΐστατ.
  Μαλεβυζίου κατ' οκάν δρ. 5.
  20.- 24
  19-23
  21.50
  19.-
  45.
  ΤΟ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ ΕΝ ΗΡΑΚΛΕΙΩ
  ΤΙΜΑΙ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
  13ης Ίανουαρίου 1938
  Ζυρίχη
  Παρίσιοι
  Λονδίνον
  Νέα Ύόρκη
  ■Αγορά Πώλησις
  25 30- 25.55
  3.68 3.78
  546 550
  109.30 110.30
  "Αμστερδαμ
  Στοκχόλμη
  Βρυξέλλαι
  Βαρσοβία
  Άγορά Πώλησις
  60 70 61.50
  28.10 28. -
  3.71 3.33
  20.75 21.75
  Η ΔΙΑΤΙΜΗΣΙΣ
  ΤΗΣ ΕΛΑΙΟΠΥΡΗΝΗΣ_ΕΝ ΗΡΑΚΛΕΙΩ
  Απαντών εϊς σχετικόν τηλεγρά
  φημα τής Νομαρχίας Ηρακλείου
  τό υφυπουργεΐον τής Άγορανομί-
  ας γνωρίζει δτι τέλει έν άναμονή
  τής λήψεως των άποσταλεισών
  εντεύθεν άναλύσεων των δειγμά-
  των έλαιοπυρήνης δπως προβή
  εις διατίμησιν τούτων έν τώ νομώ
  Ηρακλείου.
  ΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ
  ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΟΝ
  Κατόπιν τής δημοσιεύσεως τοΰ
  σχετικοϋ νόμου, προσετέθη είς
  την εφημερίδα τής κυβερνήσεως
  νέον τεΰχος είς τό 6-αοΙθΊ θά δη-
  μοσιεύωνται αποκλειστικώς αί
  πράξεις αί αφορώσαι διορισμούς
  άπολύσεις προαγωγάς κ.λ.π. των
  ύπαλλήλων των νομικών προσώ-
  πων δημοσίου Δικαίου ΕΕδικών Τα
  μείων ή ΰπηρεσιών καί αύτονόμων
  όργανισμών.
  Η ΚΑΤΟΧΗ ΟΠΛΩΝ
  ΠΑΡΑ ΠΟΛΙΤΩΝ
  Δι' άβτυνομικής διατάξεως πα¬
  ρετάθη μέχρι τής 14ης Νοεμβριού
  19,'59 ή απαγόρευσις κατοχής 8-
  πλων, πολυβόλων 8πλων, χειρο-
  βομβίδων καί έκρηκτικών ύλών
  υπό πολιτών.
  Η ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΔΙΚΗ
  Σήμερον την πρωΐαν άρχίζει ε¬
  νώπιον τοΰ κακουργιοδικείου Η¬
  ρακλείου ή έκδίκασις τής υπο¬
  θέσεως κατά τοΰ Γεωργ. Μυλωνά¬
  κη κ.λ π. κατηγορουμένων δι' α¬
  ναίρεσιν.
  Η ΦΟΡΤΩΣΙΣ ΖΩΩΝ
  ΔΓ ύπουργικής αποφάσεως κα-
  νονίζ&νται τα τής μεταφοράν ζώ-
  ων διά των άτμοπλοίων.
  ΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΙ
  ΤΟΥ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
  Κατά την λήξασαν 4ην τρΐμη
  νίαν παρ. ίτους είς τό Είρηνοδι-
  κεϊον Ηρακλείου εισήχθησαν πρός
  εκδίκασιν 8(>ο ύποθέσεις τακτι
  κης διαδικασίας καί 14(50 μι
  κροδιαφορών καί εξεδόθησαν 9(Κ
  άποφάσεις τακτικ.ής διαδικασίας,
  803 μικροδιαφορών, 115 έξώσεων
  255 επί δηλώσεων έξ άνανεώσεω
  χρεών, 2808 άντίγραφα εγγρά¬
  φων, 738 άπόγραφα άποφάσεω
  καί 42."> διάφορα πρακτικά καί
  έκθέσεις τοΰ κ. Είρηνοδίκου. Κα
  τα την αυτήν τριμηνίαν κατετέ¬
  θησαν αύτω 1Η Γ>30 δηλώσεις ά
  γροτοκών χρεών.
  ΑΙ ΠΡΟΑΓΩΓΑΙ ΦΥΛΑΚΩΝ
  Είς τό ύπ' αριθ. 418 φύλλον
  τής εφημερίδος τής κυβερνή¬
  σεως εδημοσιεύθη ό πίναξ τής
  σειράς επιτυχίας των μετα-
  σχόντων είς τόν διαγωνισμόν
  πρός προαγωγήν είς τόν βαθ¬
  μόν τοϋ ύπαρχιφύλακος φυ
  λακών.
  ΚΑΤΑΜΗΝΥΣΕΙΣ
  Κατεμηνύθη επί νοθεία καφέ
  ό έξ Αρχανών Γεώργ. Εύαγγ. Τι
  τάκης. Όμοίω; κατεμηνύθη διότι
  επώλει κρέας υπέρ την οιατίμη
  σιν ό Έμμ. Ιω. Βρέντζος έκ Δαφ
  νών.
  ΠΑΡΑΝΟΜΟΣ ΟΠΛΟΦΟΡΙΑ
  Συνελήφησαν καί παρεπέμφθη-
  σαν αρμοδίως οί Μιχ. Γ. Κριτσω¬
  τάκης καφεπώλης διότι κατεΐχε
  π αρανόμως δύο περίστροφα καί
  θεοδ. Α. Μάρκου ίχθυ&πώλης 5(ό
  τι ίφερι μεθ' έαυτοθ μάχαιραν,
  ΕΝΤΕΙΝΟΝΤΑΙ ΑΙ ΣΧΕΣΕΙ!
  ΑΓΓΛΙΑΣ ΚΛΙ ΙΑ Π Ο ΝΙ ΑΣ
  ΟΜΑΠΩΝΕΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΝ
  ΕΥΘΥΝΑΣ ΕΙΣ ΤΟΥΣ ΑΓΓΛΟΥΣ
  ΔΙΑ ΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΠΕΙΣΟΑΙΑ
  ΑΘΗΝΑΙ 13 Ίανουαρίου (τού
  άνταποκριτού μας).— Τηλεγραφήματα
  έκ τοΰ έξωτερικοΰ βεβαιούν ό^ι αί σχέ-
  σεις Αγγλίας καί Ίαπωνίας ευρίσκον¬
  ται πάντοτε είς επικίνδυνον ένϊασιν.
  Κυρίως την δημοσίαν ^ * Αγγλικήν
  γνώμην έχει έξερεθίση ή έπιμονή των
  Ιαπώνων νά άποδίδουν είς τούς "Αγ·
  γλους τα συμβάντα πρό ημερών νέα
  Άγγλοϊαπωνικά έπειαόδια. Οί Ίάπω-
  νες μάλιστα καταλογίζουν καί ευθύ¬
  νας είς τούς "Αγγλους έν Σαγκάη σςρα-
  τιωτικοΰς δηλοΰν δέ ότι τοΰ λοιπού
  ουδόλως θά πταίουν αύτοί εάν έπανα-
  ληφθοΰν παρόμοια ή καί αοβαρωτέρας
  μορφής έπεισόδια.
  Η ΤΡΙΜΕΡΗΣ ΔΙΑΣΚΕΨΙΣ
  ΤΗΣ ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗΣ
  ΑΝΕΓΝΩΡΙΣΕ ΤΟΝ ΦΡΑΝΚΟ
  ΑΘΗΝΑΙ 13 Ίανουαρίου (τού άν
  ταποκριτοΰ μας).— "Εκ Βουδαπέστης
  αγγέλλετα,ι ότι εγένετο δεκτή έκεΐ ή Ί
  ταλι,κή εισήγησις όπως ή διάσκεψις αϋ
  τη αναγνωρίση τόν 4>ράνκο. Κατόπιν
  τούτου αποκαθισταται διπλωματική καί
  έμπορική έπαφή μεταξύ των άρχών τοΰ
  στρατηγοΰ «Ι»ράνκο, τής Αυστρίας καί
  Ουγγαρίας.______________
  ΛΥΣΣΩΔΕΙΣ ΜΑΧΑΙ
  ΙΑΠΩΝΩΝ ΚΑΙ ΚΊΝΕΖΩΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 1 3 Ίανουαρίου (τού άν¬
  τ αποκριτοΰ μας).— Έκ τής "Απω Ά-
  νατολής τηλεγραφοΰν ότι είς την έπαρ
  χίαν Σαντοϋγκ συνεχίζονται λυσσωδέστα
  ται μαχαι μεταξύ των Κινέζων καί
  Ίαπώνων. Οί πρώτοι άποβλέπουν νά
  κερδίσουν έδαφος άπωθοΰντες τούς Ίά-
  πωνας. Αί ,μαχαι πάντως μέχρι τής
  στιγμάς φέρονται άμφίρροποι.
  ΕΠΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙΟΤΙΗΚΙΝΑ
  ΔΕΝ ΟΑ ΥΠΟΚΥΨΗ ΕΙΣ ΤΟΥΣ ΙΑΠΟΝΑΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 13 Ίανουαρίου (τού
  άνταποκριτοΰ μας).— Τηλεγραφοΰν έκ
  Λονδίνουότι εδόθη νέα κατηγορηματική
  δήλωσις υπό των Κιναζικών κυβερνήτι-
  κων κύκλων ότι παρά τάς Ίαπωνικάς
  μηχανορραφίας ή 14ίνα ουδέποτε θά
  υποκύψη είς τούς Ίάπωνας.
  ΕΙΣ ΤΗΝ ΜΑΔΡΙΤΗΝ ΟΙ ΕΒΝΙΚΟΙ
  ΕΠΙΤΙΘΕΗΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΣ ΧΟΕΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 13 Ίανουαρίου (τού άν¬
  τ αποκριτού μας). — Άπό των νυκτερι
  νών ώρών τής χθές οί εθνικοί διαθέτον¬
  τες μεγάλας δυνάμεις επετεθησαν εναν¬
  τίον στρατηγικών σημείων κατεχομένων
  υπό των κυβερνητικαί νοτίως τής Μα¬
  δρίτης. Αί μαχαι επηκολούθησαν καί
  σήμερον.
  0ΙΠΑΡΙΣΙ0ΙΔΙΑΤΑΣΣΥΝ1ΝΤΗΣΕΙΣ
  ΒΕΑΙΓΡΑΔΙΟΥ-ΒΕΡΟΑΙΝΟΥ
  ΑΘΗΝΑΙ 13 Ίανουαρίου (τοΰ άν
  ταποκριτοΰ μας).— Έκ Παρισίων άγ-
  γέ λλεται ότι οί Γαλλικοί δημοσιογρα-
  φικοί κύκλοι δέν άποκρύπτουν την δυσ¬
  φορίαν των διά τάς συνθμιλίας Λΐι-
  τσέσκου Στογιαντίνοβιτς καί είτα την
  μετάβασιν τοΰ τελευταίου είς Βερο¬
  λίνον. Ιΐάντως ύπευθυνως εδόθη ή
  πληροφορία ότι ή Γαλλία δέν άνησυ-
  χεί έκ των συνομιλιών τούτων.
  ΔΕΝ ΟΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗ
  Ο ΠΟΛΕΜΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΚΙΝΑΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 13 Ίανουαρίου (τοΰ
  άνταποκριτοΰ μας).— Νεώτεραι πληρο¬
  φορίαι έκ τοΰ έξωτερικοΰ ώς πρός τό
  ζήτημα τής κηρύξεως επισήμως τοΰ πό
  λέμου εναντίον τής Κίνας υπό τής Ία-
  πωνίας φέρουν την τελευταίαν έν άναμο-
  νή, κρίνουν δέ όλως απίθανον την κήρυ¬
  ξιν επισήμως τού πολέμου εναντίον τλβ
  Κίνας. 4*
  ΚΑΘΗΓνΙ
  ΝΑ
  ΚΑΙ ΠΟΛ
  «ν βορΓ
  νωσεν ι%
  τής τοΐ
  τ*ν *
  π έορτπ
  βλ«
  τβ δένδρον άπο-
  «νωνικβ
  βς. Δίδεται δ«
  Ξύθσ,ς το,
  ίΐιΐί νά ·
  ^νδρον. Κ«» ν« φρβ
  ' δ,· «ύτό συνειδητα έ
  γ*'ι« τής δράαεώς των
  »ϊ ην Κρήτίν την έπο
  ϊ$η* π έορτη τη
  5νάρχεται επικαίρως μ
  ΛΚτίραιν άνακίνησ,
  γ
  ωργικβς ούτος
  άίό απόψεως Ιδ.««ι
  7Ενώ ή συστηματ
  «ύτού προοδο; θα ο
  υπέρ τής οικονομ
  « τόπου. Είναι πρβ< μ άλλως τε κα» είς ι »ι·ύαον τούτο αί υποδε &;τδν δυναμένων ν» , 2Μΐν γνώμην κα» είς τί Ι«Γβν« νομόν καί είς τ< 16 ΐοιιανικόν δράμ Η ΤΡΑΓΩΔΙΑ λΠΟ ΑΥΤΟΠ Περί τής μάχης τοΰ Τερ & καίτης καταστάσεως, Ιΐοία εΐχε δημιουργηθή ' αλευταΐας αύτάς ημέρας- «Ι 6 παρισινός «Χρόνος* ιιοσιεΰει την κάτωθι ά ν τα φοιν τοθ πολεμικοΰ τού 'Κ'ίαλμενου, γραφεϊσοτν °#τως άπό την πολυϋ «6λιν, ■! "Οπως προεβλέπετο, οί ι %>νες εδοκίμασαν νά ί
  ««αλάβουν τό Τερουέλ *
  ™ άΐϊολεσθέν έδαφος Ο
  |£ΐ? τί]ς έπιθέσεως των < ίφνητικών τής εκδηλωθή <«ά χά μέσα Δεκεμβριού *Αλλά αυτήν την φο *ν_δύναται νά γίνη λ< «Ρ' αΐφνιδιασμοο. Ή ό ^εσΐς ανεμένετο καΐ ώς 0 ηόμενον συνήντησε μ ϊ,^οκολΐας, παρα την ί>ν χρησιμοποιι
  • Ή δέ Σαλαμ< μετ'όλϊγον νά ά ανάκτησιν τής πόλεως εΤχα>ξ
  ια την
  Επ1 όκτώ
  «χβν ν λον ^ άς °
  »ουν ΤΛατ°ΡθώσΠ νά πε
  « ^^νίλ των
  τό
  τής Τρο
  τυτημα -> Τό άλλο
  ?νδκρον ρϊ6 βόρει<* 4*0 «Τ1 εΐΧε σχημ. ^^νάριον/^, ^νΐανκ^του, τήν Νν Σή τ >1άνο κς
  , »ΤήΛάντα Τερέζα
  Ι μ*ν Ίμέραν τής