95272

Αριθμός τεύχους

4763

Χρονική Περίοδος

Α' 1938

Ημερομηνία Έκδοσης

15/1/1938

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ΑΝΟΡ
  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
  ΣΥΝΔΡΟΜΑΣ
  έτησί« λιοηι 3
  έξάιιηνος 2
  Άμρριχής
  έτησια δολ 1γ>
  έξάμηνο; » 8
  Τιμ.)
  κατά φύλλον
  ΣΑΒΒΑΤΟΝ
  15
  ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ
  1938
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ ΚΡΗΤΗΣ ■ 1.1ΟΣ 23Ον
  ΑΡΙΘΜ. ΦΥΛΛΟΥ
  ΠΆΦΠΙΑ ΤΥΠΟΙΡΑΦΗΑ
  ΟΔΟΙ ΜΙΝίίΙΑΥΓΟΥ
  ΔΙΓ.ΥΘΥΝΤΗΣ: ΑΝΛΡ. Μ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ
  ΣΥΝΤΑΧΤΗΣ ΘΡ. Ν ΣιΛυΙ'ΛΜΙΣ
  ΔΕΝΔΡΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ
  ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
  Αυριον Κυριακήν δίδε-1
  ται υπό τής φιλοδααικής
  Έπιτροπής Ηρακλείου ή
  προαγγελθείσα έορτή διά τό
  πράσινον περί τής οποίας
  χα'ι γράφομεν.Ή έορτή άνή-
  κει είς την όλην σειράν έορ-
  τών τάς οποίας ώργάνωσεν ή
  Ιδία έπιτροπή χώριν τής το-
  νώσεως τού αγώνος των φί-
  λων τοΰ πρασίνου.
  Ανεξαρτήτως τής είδικής
  οιΐμασίας της, η έορτή αυ¬
  τή θά χρησιμεύση 'ίσως καί
  είς την αντίληψιν ότι ό
  δενδρώδης πλοΰτος δέν απο¬
  τελεί πλέον ζήτημα λέξε-
  ων. Είς ολα τα πεπβλιτισμέ-
  να κράτη τό δένδρον άπο-
  βαίνει παράγων κοινωνικάς
  καί οικονομικάς. Δίδεται δέ
  γενικώς μία κατεύθυνσις τοι¬
  αύτη ώστε καί οί μικροί
  καί οί μεγάλαι νά άγαποΰν
  τό δένδρον. Καί νά φροντί¬
  ζουν δι' αύτό συνειδητά έν
  τώ κύκλω τής δράσεώς των.
  Διά την Κρήτην την επο¬
  χήν ταύτην ή έορτή τής
  αύριον έρχεται έπικαίρως μέ
  την εύρυτέραν ανακίνησιν
  τής δενδροκαλλιεργείας. Δι¬
  ότι είνε πανθομολογούμενον
  ότι ό γεωργικός ούτος κλά-
  δος καί άπό απόψεως ιδιαιτέ¬
  ρως παραγωγικής εχει παρα-
  μεληθί). Ένω ή συστηματι-
  κωτέρα αυτού πρόοδος θά ά-
  πέβαινεν υπέρ τής οίκονομί-
  ας τού τόπου. Είναι πρόσ-
  φατοι άλλως τε καί εις τό
  κεφάλαιον τουτο αί ύποδεί-
  ξεις των δυναμένων νά έ-
  χουν γνώμην καί είς τόν
  γείτονα νομόν καί είς τόν
  νομόν Ηρακλείου. Διότι καΐ
  τό αποδίδον δένδρον έχει
  παραμεληδΓι παρά την άακη-
  θεϊσαν καί άσκουμένην προ¬
  παγάνδαν των φιλοδασικών
  επιτροπών κοά τοΰ Κράτους
  γενικώτερον. Ό έμβολιασμός
  των άγρίων δένδρων απετέ¬
  λεσε διά τό τελευταίον την
  αφορμήν πολλών μελετών
  κκ'ι διχταγών αΐτινες έφαρ-
  μόζονται ώς μανθάνομεν η¬
  δη κα'ι έφ' όσον συμβάλλει ή
  προθυμία των κατά τόπους
  ίοιωτών κα'ι παραγωγών.
  Διά τούς γενικούς αύ-
  τούς λόγους ή έορτή τής Φι-
  λοδασικής επιτροπήν είναι
  άξία σημειώσεως. Καί ελπίζο¬
  μεν ότι θά αποκτήση πράγ-
  ματι μετά τόν πανηγυρικόν
  χαρακτήρα καί τόν ούσια-
  στικόν τοιούτον: Ότι ή ά-
  ναδάσωσις, στοιχείον έξωρα-
  ΐσμοΰ καί πολιτισμόν άπό
  τα μάλλον έκδηλα θά συ-
  συστηματοποιηθή παραλλή¬
  λως πρός τάς άλλας φροντί¬
  δας, τάς άπευθυνομένας είς
  την αίσθητικήν καί την περι¬
  φρούρησιν τής δημοσίας ύγεί
  ας.Άλλά καί ότι τό δένδρον
  ώς σύμβολον κοινωνικάς καί
  οίκονομικής άναπτύξεως είς
  ολα γενικώς τα έπίπεδα θά
  έξυπηρετηθή άπό ολους καί
  παντοΰ. Διότι τότε μόνον θά
  δυνάμεθα νά είπωμεν ότι ή
  ωργανωμένη φιλία πρός τό
  πράσινον καί ή αντίληψις υ¬
  πέρ τοΰ δένδρου δέν έμει¬
  νεν ώς συνήθως είς τούς πα-
  χεΐς λόγους άλλ' ώδευσεν
  επί τα εργα.
  Τα Ίσπανικόν δράμα
  Η ΤΡΑΓΩΔΙΑ ΤΟΥ ΤΕΡΟΥΕΛ
  ΑΠΟ ΑΥΤΟΠΤΗΝ ΜΑΡΤΥΡΑ.
  Περί τής μάχης τοΰ Τερου-
  έλ καί τής καταστάσεως, ή
  όποία εΐχε δημιουργηθή τάς
  τελευταίας αύτάς ημέρας έ-
  κεΐ, ό παρισινός «Χρόνος» δη-
  μοσιεύει την κάτωθι άνχαπό-
  κρισιν τοΰ πολεμικοΰ τού ά-
  πεσταλμένου, γραφεΐσαν ε¬
  σχάτως άπό την πολυπαθή
  πόλιν;
  Όπως προεβλέπετο, οί έθνι
  κόφρονες εδοκίμασαν νά άνα-
  καταλάβουν τό Τερουέλ καί
  τό άπολεσθέν έδαφος συνε¬
  πεία τής έπιθέσεως των κυ-
  βερνητικών τής εκδηλωθείσης
  κατά τα μέσα Δεκεμβριού.
  »Άλλά αυτήν την φοράν
  δέν δύναται νά γίνη λόγος
  περί αϊφνιδιασμοΰ. Ή άντε-
  πίθεσις ανεμένετο καί ώς ή¬
  το επόμενον συνήντησε μεγά¬
  λας δυσκολίας, παρά την α¬
  φθονίαν των χρησιμοποιηθέν-
  των μέσων. Ή δέ Σαλαμάνκα
  έσπευσεν μετ'όλίγον νά αναγ¬
  γείλη την ανάκτησιν της άτυ-
  χοΰς αυτής πόλεως.
  »Οί κυβερνητικοί εΐχσν φθά¬
  ση είς τα περίχωρα την 22αν
  Δεκεμβριού, είς δέ την πόλιν
  την 23ην. Επί όκτώ ημέρας ή |
  κατάστασις παρέμεινε σχεδόν
  άμετάβλητος. Οί κυβερνητικοί
  μετά 48ωρον μάχην είς τάς ό-
  δούς ή μάλλον είς τάς οικίας,
  εΐχαν κατορθώση νά περιορί-
  σουν τόν αντίπαλον των είς
  δΰο συγκροτήματα δημοσίων
  κτιρίων. Τό έ'να είς τό νότι¬
  ον άκρον τής πόλεως συνί-
  στατο άπό τό Διοικητήριον
  καί τό κτίριον τής Τραπέζης
  τής Ίσπανίας. Τό άλλο συγ-
  κρότημα, είς τό βόρειο δυτι¬
  κόν άκρον, εΐχε σχηματισθή
  άπό τό Σεμινάριον, την εκ¬
  κλησίαν τούτου, την μονήν
  Σάντα Κλάρα, την εκκλησί¬
  αν τοΰ Σάντ' Ίάγο καί την
  μονήν Σάντα Τερέζα.
  »Τήν παρελθούσαν Πέμπτην
  δευτέραν ημέραν τής έπιθέ¬
  σεως των έθνικών, έσυνεχί-
  ζετο ή πολιορκία των έστιών
  τούτων άνιιστάσεως, μέ επι¬
  μονήν, δχι δμως καί σπουδήν.
  »Χίλιοι πεντοκόσιοι κάτοι-
  κοι εΐχαν καταφύγη είς τό τε¬
  τράγωνον τοΰ Σεμιναρίου καί
  των μονών, ή δέ διοίκησις των
  κυβερνητικόν στρατευμάτων,
  ήλπιζεν δτι ή πεΐνα καί ή έλ¬
  λειψις πυρομαχικών θά ήμπό-
  διζαν τούς έγκλείστους νάέξα
  κολουθήσουν την αντίστασιν.
  »'Όλοι οί δρόμ^., ^οΐτινες
  ώδήγουν είς τό τετράγωνον
  τουτο, εΐχαν φραχθή μέ στε-
  ρεά όδοφράγματα είς τό άνά-
  στημα άνθρώπου, έίκαστον δέ
  όδόψραγμα εΐχε δύο πυροβό-
  λα καί δύο πολυβόλα. "Οπι¬
  σθεν εκάστου δπλου έ'νας
  στρατιώτης ήταν είτοιμος, μέ
  τό δάκτυλον είς την σκανδά-
  λην, νά βάλη στιγμιαίως ε¬
  ναντίον οίασοήποτε σκιάς πού
  θά έκινεΐτο.
  »Γύρω άπό τό διοικητήριον,
  τοΰ όποίου ή ύψηλή μαυρι-
  σμένη πρόσοψις εκυριάρχει ε¬
  πί τής νοτίας κοιλάδος καΐ
  τής όδοΰ ποός την Βαλένθιαν,
  ή διέλευσις άπηγορεύετο απο¬
  λύτως καί οί στρατιώται ανέ¬
  μενον έπίσης μέ τα δπλα ε-
  τοιμα, στημένα είς τα όδο¬
  φράγματα.
  »Είς την λοιπήν πόλιν έση-
  μειοθτο κίνησις στρατοπέδου.
  Είς τούς δρόμους μόνον άν-
  θρωποι μέ στολήν. "Ολοι οί
  κάτοικοι τής πόλεως έ'χουν έ-
  ξαψανισθή.
  »Άλλως τε, διατί νά εΐχαν
  μείνη;
  »Τό Τερουέλ, μικρά πόλις,
  δώδεκα χιλιάδων κατοίκων,
  τής οποίας τό μεγαλειτέρον
  μήκος φθάνει τα έξακόσια πε
  ρίπου μέτρα ύπέφερε σκλη¬
  ρώς. Τα μικρά διώροφα σπι·
  τάκια τού, πλήρη άνσμνήσε-
  ων, καί χρονολογούμενα άπό
  πολλών έτών, άκόμη δέ καί
  αΐώνων, οέν ηδυνήθησαν νά
  άνθέξουν είς τάς τορπίλλας,
  έπειτα τάς όβίδας καί τέλος,
  τάς χειροβομβίδας.
  »Γοητευτικές σκιές των ερω¬
  τευμένον τού Τερουέλ, ποϋ
  θά ευρετε καταφύγιον, Δέν
  ϋπάρχει πλέον ουτε μία οίκία
  άθικτος είς την παλαιάν πόλιν,
  την οποίαν έφώτιζε τό πάθος
  σας. Καί ή καταστροφή τής πό
  λεως είνε γιά σας ενας δεύτε
  ρος θάνατος...
  »Είς τα καταστήματα των
  τροφίμων δύο στρατιώται
  φρουροΰν κατά την διανομήν
  μέ «έφ' δπλου λόγχην». Άλ-
  λά είς ολα τα άλλα καταστή¬
  ματα πού κατεστράφησαν μέ
  τάς όδομαχίας, κατά την κα¬
  τάληψιν τής πόλεως, οί στρα¬
  τιώται έ'χουν τρυπώση λόγω
  τοΰ ψύχους καί κάθηνται γύ-
  ρω άπό μικράν φωτιάν διά νά
  ζεσταθοΰν.
  »Είς τοΰς δρόμους, γεμά-
  τους άπό τα πλέον άνόμοια
  συντρίμματα, σπασμένα επί-
  πλα, κουρέλια φορεμάτων καί
  κλινοσκεπασμάτων, τηλεφωνι-
  κά καί ήλεκτρικά σύρματα,
  πρέπει νά βαδίζη κανείς μέ
  πολλήν προσοχήν. Έξ άλλου
  παντοθ είνε σπαρμένα φυσίγ-
  για. Είς την κεντρικήν πλα¬
  τείαν τής πόλεως ό στρατιώ¬
  της πού μέ συνοδεύει μέ κρά-
  τησε την στιγμήν ακριβώς δ-
  που τό πόδι μου επρόκειτο νά
  πατήστι επάνω είς μίαν χειρο-
  βομβίδα, πού δέν εΐχε άνα-
  φλεγή.
  »Περίπολοι έκ τριών άν-
  δρών μέ τα περίστροφα είς τα
  χέρια διατρέχουν τούς δρό¬
  μους καί έπισκέπτονται αδια¬
  κόπως τα σπίτια ποϋ δέν έ-
  χουν άκόμη τελείως σωριασθή
  χάμω καί δέν έχουν καταλη¬
  φθή υπό τοΰ στρατοΰ. Χρησι-
  μοποιοΰντες τάς-φυσϊκάς" κρύ-
  πτας πού σχηματίζονται είς
  τό έδαφος, δπου είνε κτισμέ-
  νη ή πόλις, μερικοί φανατικοί
  όπαδοί των έθνικών κατώρ-
  θωναν επί όκτώ ημέρας νά
  κρόπτωντσικαί νάπυροβολοΰν
  εναντίον μεμονωμένων στρα-
  τιωτών μέσα άπό έρειπωμέ-
  νας οικίας.
  ΑΥΡΙΟΝ: τό τέλος.
  ΟΠΡ.Σ ΔΙΑΒΑΙΝΕΙ Η ΖΡΗ
  ΟΝΟΜΑΤΑ
  ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑ
  Είς συνάδελφον των Χανίων
  συμπατριώτης άπό τό Σπρίγκφιλδ
  των Ήνωμένων ΙΙολιχειών δια-
  μαρτύρεται διατί υφίστανται εισέ¬
  τι αί Τουρκικαί όνομασίαι των
  Χανίων λ. χ. Χαμάμ Σοκάχ, Βε-
  νέτικα στενά, Καλέ Καπισί,
  Σπλάντζια, Κούμ Καπί κ. λ. π.
  Τα ζήτημα δέν είνε νέον. Έ¬
  χει άλλως τε ρυθμισθή ή ρυθμί-
  ζεται μέ τάς καλάς φροντίδας
  των Δημοτικών Άρχών νά μετο-
  νομάσ3υν τάς όοούς των πόλεων
  μέ όνόματα άξιοπρεπή καί σύμ-
  φωνα μέ την εθνικήν όψιν τής
  Ελληνικής ίστορίας. Φρονώ ώ-
  στόσο ότι εις τό σημείον αύτό
  ΰπάρχει μία έπιφύλαξις: Αί τουρ¬
  κικαί όνομασίαι δέν πρέπει
  βεβαίως νά άναφέρωνται δημο¬
  σία. Δέν βλάπτει ίμιος άν μέ
  αύτάς άσχολεΐται κάποτε-κάποτε
  ή καθομιλουμένη καί ή εΐδικωτέ-
  ρα τοπική ερευνα.
  Ό ποιητής ίσχυρίζεται 2τι καί
  ό μιναρές πού στεκει άκόμη «α-
  πομεινάρι τής πικρότατης σκλα^ι-
  άς» είνε χρήσιμος έθνολογικώς
  καί Σστορικώς. Είς την Κρήτην
  σχεδόν δέν ύπάρχουν πλέον μινα-
  ρέδες. 'ϊπά,ρχ^·^ δμω; τα Τούρ¬
  κικα όνόματα τα όποΐα Χρτ/σι-
  μεύουν είς τουτο: Νά δίδουν α¬
  φορμήν είς τόν ιστορικόν των
  I-
  λευθερων Έλληνικών χρόνων, νά
  κατατοπίζεται όσον χφορή. μερι-
  κά σκοτεινά, 8σο καί Ινδοξα, ση-
  μεΐα τοΰ αγώνος, των Κρητών ε¬
  ναντίον τοΰ ενός ή καί περισ¬
  σοτέρων κατακτητών. Άπό τάς
  Τουρκικάς όνομασίας πληροφορού¬
  μεθα διατί καί πώς αί όνομασίαι
  έκεϊναι συνεσχετίσθησαν μέ την
  δράίΐν* την αφορώσαν καΐ τού;
  έθνικού; κχΟαρΛς αγώνας.
  "Αλλως τε υπάρχει εδώ καί τί
  ζήτημα των προσωπικών άνα-
  μνήσεων. Καί αί άναμνήσεις αύ¬
  ται, τουλάχιστον διά τούς παλαιο-
  τέρους, έξυπηρετοϋντα; φυσικά
  άπό τάς Τουρχικάς όνομασίας οε-
  δομένου ότι Έλλ^νικαί οέν υπήρ¬
  χον τότε. Συμβχίνει άκόμη καί
  οί λόγοι χναμνήσειος νά Ιχουν
  τόν τόπον των είς την κοινωνι¬
  κήν δρασιν συμπολιτών οί όποίοι
  δέν παρέλιπιν νά καλλιεργοΰν
  καί εν τω στενώ κύκλω τω/, την
  ιδέαν τής απελευθερώσεως Δέν
  σημαίνει δηλ. εάν μέ τό ονομα
  Σπλίντζια αίφνης εχομεν άμέσως
  την εΐκόνα μιϋς πλατείας μέ χαρα-
  κτηριστικόν άνατολίτικο χρώμα,οΰ-
  τε εάν ό Σεμπλιχανές των Χανίων
  συνδέεται μέ χρονικά κάθε άλλο
  παρά ίστορικά άφοΰ θυμίζει μό¬
  νον κουτσομπολιό καί ...ναργιλέ-
  δες. Ύπάρχουν στιγμαί πού καί
  έκεΐ εδρασαν έκ τοθ άφανοθς οί
  Κρήτες «ένωτικιί» έκ παραλλή-
  λου πρός τοΰς πολειιοΰντας τόν
  τύραννον είς τάς κορυφογραμ¬
  μαί-
  Δικαιώνω δηλαδή τόν όμ,ογενή
  τής Άμερικής καί την αγανάκτη¬
  σίν τού όσον άφορ^ί την «μετ,ά
  τόσα *τη έλευθέρου βίου» χρησιμο
  ποίησιν άκόμη των τουρκικών ό-
  νομάτων. Έπιμένω ομΐος ότι τα
  ονομα:α
  άπό την ΙΐιίσΓ/μο/ άλληλογρα
  φίαν καί οημοσιολογίαν πρέπει
  νά πχραμένου/ διά την άνεπίσ/;-
  μον ή την σχετιζομένην μέ ερεύ¬
  νας ίστορικοΰ ή πολιτικοκοινωνι-
  κοΰ χαρχ/.τήρος.
  Αί τοπ'ονομίαι τοθ Ηρακλείου
  είναι πλειστάκις ζήτημα τουρκι¬
  καί όνομασίας. Ή Κιζίλ Τάμπια
  έν παραδείγματι μέ τί νά είνε ή
  νά μην... είνε κόκκινος προμαχών
  χαρακτηρίζΐΐ εποχάς καί κατα-
  στάσεις. Τό Βίζύρ Τσαρΐί πού
  φέρει σήιο,ερον μίαν ωραίαν με-
  τονομασίαν δέν Ιμποδίζει νά ση-
  μειώνεται ετσι άπό τόν ιστορικόν
  τή; τοπωνυμία; τόν έπιζητοΰντα
  γενικωτέραν έθνολογικήν άλλη-
  λουχίαν. Τό ΐΐιο θά ελεγα καί
  διά τό Βαλιδέ Τζαμί τοΰ ό¬
  ποίου είνε άκό;ιη ζωηρά είς την
  μνήμην πολλών ή πανηγυρική ο-
  ψις τάς ημέρας τοΰ Μπα'ιραμίου.
  Πόλεμος λοιπόν εναντίον των τουρ¬
  κικών ονομάτων έν σχέσει μέ τόν
  σημερινόν βίον, τάς προόδους καί
  τάς άνακαινίσει; τού. Διατήρησις
  δμως των άπηχήσεών τοιν είς την
  μόρφωσιν των μεταγενεστέρας
  κατά τρόπον άολαβή καί χρήσι¬
  μον.
  ΑΣΜΟΔΑΙΟΣ
  "Εμποροι - επαγγελ¬
  ματιαι.
  Ώς γράφωμεν έν άλλπ, στή-
  λΓ) οί εμποροι των κυριωτέ¬
  ρων πόλεων τής χώρας συνε-
  σκέψθησαν τελευταίως επί τής
  δλης πορείας των έμπορικών
  ζητημάτων. Είμεθα βεβαιοί
  δτι αί συσκέψεις αυται θά
  προκαλέσουν την προσοχήν
  τής κυβερνήσεως επί των ζη-
  τημάτων τούτων. Ιδία είς τάς
  επαρχίας δπου τό εμπόριον
  φυτοζωεΐ ή κυβέρνησις πι¬
  στεύομεν δτι θά στρέψΓ] δλην
  την προσοχήν της. Είναι άλ¬
  λως τε συνάψη τα ζητήματα
  των έμπόρων μέ έγεινα »τών
  έπαγγελματιών γενικώτερον
  ών ώς ανεκοινώθη ή κυβέρ¬
  νησις έξετάζει σοβαρώς την
  επίλυσιν έν συνδυασμώ μβ
  την δλην οίκονομίαν καί α¬
  νάπτυξιν τής χώρας.
  'Εξοπλισμοΐ καϊ Κράτος.
  ι
  1ΟΑ
  ί
  [ΜΙΚΑΙ ΔΑΠΑΝΑ
  ΕΝΙΚΗΝ ΑΝΑΖΟ
  Η
  ΛΟΝΔΙΝΟΝ Ίανουάριο;.— Άφ'
  ής ημέρας ή Μεγάλη Βρεττανία
  άπεδύθϊ] είς τό πλέον έσπευσμέ-
  νον έξ όλων των έν καιρώ είρή
  νης προγραμμάτων έπανεξοπλι-
  σμοΰ, τα* βλέμματα των βιομη-
  χάνων 2λου τοΰ κόσμου εστρά-
  φησαν* πρός^αϋτήν. Οί ενταύθα
  βιομήχανοι προέλεγαν την άναζω-
  ογόνησιν τής μηχανουργικής |3ι-
  ομηχανίας καί ελεγαν 5ιι ολί¬
  γον βραδύτερον ή άνθηρά ορα-
  στηριότης 8λων των βαρειών βι-
  ομηχανιών θά καθίστατο γεγο-
  νός πασίδηλον δι' 8λον τάν κό¬
  σμον. Έοεβαίωναν 8τι τό όλον
  πρόγραμμα δέν ηδύνατο* νά έχη
  άλλο άποτέλεσμα πλήν μιάς πε-
  ριόδου γενικής .ίιομηχανικής εύ-
  μερίας. Αύτη ήτο καί τής βρετ-
  τανικής κυβερνήσεως ή άποψις.
  Οί δέ υποστηρικταί της ε'σπευσαν
  νά τονίσουν είς τούς έκλο^είς
  τα εύεργετήματα μιάς τοιαύτης
  πολιτικήν Ή αντιπολίτευσις α¬
  πήντησε καί άμέσως ήγέρθησαν
  τα ζητήματα: «Πόσον θά διαρ¬
  κέση αυτή ή ν.αλουμένη εύημε-
  ρία,» καί «θά συμβάλη είς την
  λύσιν των δυσχερών καί μέχρι
  τ^ΰδε άλύτων προ^λημάτων, τής
  άνεργίας καί των «έξαθλιωμέ-
  νων» περιφερειών;»
  Ό κόσμος διερωτάται εάν καί
  κατά πόσον υπάρχη πιθανότης
  νά επέλθη κρίσις 8ταν άρχίζη νά
  πέφτη ή παραγωγή είδών έξο-
  πλισμοΰ, 8ταν ή κυβέρνησις πε¬
  ρατώση τό πενταετες σχέδιον
  της. Ενδείξεις τοιαύτης υφέσε-
  ως δέν είνε δυνατόν νά ύπάρ-
  ξουν πρό τής παρόδου μερικών
  έτών, διότι μολονότι ή εκτέλε¬
  σις τοΰ προγράμματος τοΰ έπα-
  νεξοπλισμοΰ άρχίζει νά άποκτά
  την ορμήν της, μόνον ενός ετους
  έντατική έργασία έγινεν. "Ηδη
  περί τα 288 έκατομμύρια λιρών
  έδαπανήθησαν, κατά τό άρξά-
  μενον δέ ετος 340 έκατομμύρια θά
  διατεθοΰν έκ τοΰ δημοσίου τα-
  μείου διά την παροχήν εργασίας
  είς τούς <5πλο,3:ομηχάνους καί διά την εκτέλεσιν τοΰ προγράμ¬ ματος τής έθνικής αμύνης. Αύ¬ ται είναι δύο μικραί σχετικώς δόαεις, αί οποίαι διετέθησαν ή θά διατεθοΰν εκ των 1500 έκα- τομμυρίων λιρών, αί οποίαι, κα- θώς υπελογίσθη, θά παραστή ά- νάγκη νά δαπανηθοΰν κατά την πενταετίαν. Δέν χωρεί ουδέ ή παραμικρά σκιά αμφιβολίαν, δτι ή διάθε¬ σις των μεγάλων αυτών ποσών, είτε έξ άποθεμάτων προέρχονται είτε έκ διαφόρων μορφών φορο- {λογίας, θά συμβάλη «ι; την γε¬ νικήν ευημερίαν τής Μεγάλη; Βρεττανίας καί θά συντείνη με¬ γάλως είς την ανακούφισιν τής άνεργίας των βιομηχανικήν περι¬ φερειών τής χώρας. Ό αντίκτυ¬ πον έγινεν ήδη αίσθητός, άλλά δέν ύπάρχουν εισέτι άριθμοί πρός άναμέτρησίν τού. Είνε μέν γνω¬ στόν 8τι όλόκληροι πόλεις άνέ- κτησαν ευημερίαν καί εργασίαν, άλλά είνε αδύνατον νά είπωμεν μέχρι ποίου βαθμο&ή άναζωογό- νησις τής βιομηχανίαν ημπορεί νά αποδοθή είς τό πρόγραμμα των έςοπλιαμών. Οί πολιτικοί προθύ¬ μως συνεφώνησχν ότι αύτό συμ- βχίνει. Ό κ. Λοϋδ Τζώρτζ ετό¬ νισε προαφάτως ϊτι δέν ύπάρχει αμφιβολίαι ότι ή κατάστασις είς τάς περιφερείας αί οποίαι εΐχαν έξαθλιωθη" συνεπεία τής κρίσεως εβελτιώθη έκ τής εφαρμογήν τοΰ προγράμματος, ό δέ πρωθυπουρ¬ γόν είς την Βουλήν των Κοινοτή των ετόνισεν ότι ή χώρα εύρισκε ται είς πολύ καλλιτέραν θέσιν παρά είς οιανδήποτε άλλην έπο χήν μετά τόν πόλεμον όπως άν τεπεξέλθη είς ΰφεσιν ή όποία τυχόν θά εξήρχετο είς τό προσε χές μέλλον. Ό σέρ Τόμας Ίνσ/ιπ, υπουρ γάς τοΰ Συντονισμοΰ τής Αμύνης, είς χείρας τοϋ δποίου ευρίσκεται τό πρόγραμμα τοΰ έπανοπλισμοΰ, είνε απολύτως βέ,ίαιος ότι τό πεν ταετές σχέδιον κρατικής δαπάνας άρκεϊ διά νά εμποδίση οίανδήπο τε κρίσιν κατά την περίοδον αύ ήν. ΙΙράγματι ή διάθεσις αυτού τοΰ χρήματος παίζει, άμέσως καί έμμέσως, πολύ μεγαλειτέρον ρόλον παρ' ό,τι πολλοί πιστεύ ουν διά την βελτίωσιν τής κατα στάσεως. ΊΙ κυ/λοφορία /.αί μόνη τόσου χρήματος άρκεΐ καθ' εαυτήν διά νά προαγάγη εις 8λους τούς κλάδους τής βιομηχανίαν ίνα πνεΰμα αίσιοδοςία; διά τό μέλλον, ί) δέ έμπισχοσύνη την οποίαν ένέ 'ευσε το μέγα πρόγραμμα έπα νεςοπλισμού, ανεξαρτήτως τοΰ χρηματικοΰ ποσοΰ τό οποίον θά ριφθή είς την χώραν, υπήρξεν ά σφαλώς ϊνα; άπό τούς μεγαλειτέ ρους συντελεσ.άς τής άνθήσειος τοΰ έμπορίου την οποίαν γνω ρίζει σήμερον ή Μεγάλη Βρεττ,α νία. Έκπρόσωποι τής κυβερνήσεως, έπιδιώκοντες ασφαλώς νά φονεύ σουν έν τή γενέσει τού πάντα φόβον αιφνιδίαν κρίσεως, έπανει λημμένως διέψευσαν ότι ή ευημε ρία τή; χώραν όφείλεται είς τάς δαπάνας διά τούν έξοπλισμούς, ένφ αντιθέτων διετυπώθη ή προ φητεία ότι ολόκληρον ή Αγγλία Ιΐά καταντήση μία μεγάλη «έξα- Ολΐωμένη» περιφέρεια. Αύτός ού τος ό σέρ Τόμας "Ινακιπ είπεν ότι, κ*τά την γνώμην τού, ή αύ ςησις των ποσών πού έδαπανήθη σ»ν διά τα τ,ρία πολϊμ-κλ υπουρ Τα Κρητικά ζητήματα. Ή συνεργασία τού ύπουρ- γοΰ Γενικοΰ ΔιοικητοΟ Κρή¬ της κ. Σφακιανάκη έν Αθή¬ ναις μετά τοθ ΎπουργοΟ Δι- καιοσύνης καί άλλων κρατι- κών λειτουργών άποδεικνύει τουτο: "Οτι ύπάρχουν ζητή¬ ματα χρήζοντα ρυθμίσεως χά¬ ριν τοΰ συνόλου τής νήσου μας άλλά καί τής γενικής α¬ νασυγκροτήσεως διά την ό¬ ποιαν Φροντίζει ή κυβέρνησις. Ό κ. Σφακιανάκης υποθέτο¬ μεν δτι έπιθυμεΐ νά κατατρ- πισθή επί των προθέσεων διά την ρύθμισιν των αΐτινες δέν είνε δυνατόν παρά νά είναι απολύτως άγαθαί. Καΐ άπό τής απόψεως ταύτης αί έν Α¬ θήναις συνεργασιαι τού δέον προκαταβολικώς νά λογισθώ- σιν ώς ε,ΰνοοθσαπ τα Κρητι- κά ζητήματα. ·-■« Ή έλαιοπυρήνη. Λέν ΰπάρχει άμφιβολία δπ λαμβανομένων των άιτοσια- λεισών εντεύθεν άναλύσε-ων, τό ύφυποπργεΐον Άγορανομί- άς Οά προβή είς την διατίμη¬ σιν τής έλαιοπυμήνης. Οί έν- διαφερόμενοι ουνεηώς δέον ν ά ρχουν όλίγην υπομονήν. Είνε ί'σως ζωτικόν τό ζήτημα δι' αύτοϋς Γπιβάλλεται δμως νά ιηοηθοθν μέχρι τέλοι>ς αί
  άπαιτούμεναι διατυπώσεις δια
  νά είνε καί ή διατίμησιν άνά-
  λογος πρός τα συμφέροντά
  των.
  * * *
  Τα νομικά πρόοοπα.
  Οί ύπάλληλοι των νομικιΤ>ν
  προσώπων θά ύπάγωνχαι τοθ
  λοιπού καί κατόπιν άναγκα-
  στικοΰ νόμου είς τα αφορών¬
  τα τούς διορισμοΰς καί άπο-
  λύσεις των δημοσίων ύπαλλή-
  λων. Διά τοΰ τρόπου τούτου
  άποκαθίσταται ένότης είς την
  κίνησιν των έν λόγω ύπαλλή-
  λήλων οϋτως ώστε καί αύτοι
  νά πεμιληφθοϋν είς τόν όλον
  κρατικόν μηχανισμόν δστις
  πρό παντός έχει ανάγκην πε·
  πειραμένων ύπαλλήλων. "Αλ¬
  λως τε καί οί διορισμοί ή ά-
  πολύσεις θά καταστή δυνα¬
  τόν διά τοΰ τρόπου τούτου
  νά γίνωνται μόνον είς περί¬
  πτωσιν πραγματικής άνάγ-
  κης καί διά λόγους δικαίου.
  γεία κατά τό 1(Λ>7 έν συγκρίσει
  πρός την παρελθούσαν τριετίαν
  είνε άσήμαντος εάν συγκριθή
  πρός τόν όγκον τοΰ έμπορίου τόν
  έκτός τοΰ προγράμματος έπανΐ
  ξοπλισμοΰ. Ούχ ήττον τό γεγο
  νός καί μόνον ότι αί πολεμικαι
  δαπάναι τοΰ 1(,),'37 ήσαν κατά 165
  έκατομμύρια λιρών μεγαλείτερα'
  τοΰ μεγίστου ποσοΰ τό βποϊο/
  διετέθη διά τα πολεμικά υπουρ
  γεία καθ' οιονδήποτε έτος μετ«< τόν πόλεμον, δέν είνε δυνατόν νά παροραθή. Καί συνεπώς δέν είνε δυνατόν νά διαψευσθ^ 8τι ή ' βελτίοοσις τής 2λης οίκονομίας εν Ι Αγγλία οφείλεται είς τάς 3απ"< νας των έξοπλισμών καί ιδία την ραγδαίαν ζήτησιν πρώτω/ υλών.
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ. - Σήμερον τό ά-
  θάνατο άριστούργημα τής τταγκο
  σμΐου φιλολογίας: «Ό μικράς λόρ
  δος».
  «ΜΙΝΩΑ» — Σήμερον τό μ_ε-
  γαλούργημα: <Ύπό την σκιάν τής λαιμητόμου». Έκτός προγράμμα- τος Ζουρνάλ.Άτέλειαιδέν ίσχύουν. ΣΗΜΕΡΟΝ Τό άβάνατβ άριστούργημα τή; παγκοσμίου φιλολογίαν: ΛΟΡ&ΟΣ »Από τό περίφημον όμώ- νυμον μυβιστόρημα. Ή ωραιοτέρα 'δπμιουργία τοϋ όικσήμου ΣΕΛΖΝΙΚ. Πρωταγωνιστβΰν: π Με- γάλη τραγωδός: Ντολορές Κοστέλο καί ο άφθαστβς μικροσκο- πικός άστήρ: (Φρέντ Μπσρτολεμυ Πρωταγωνιστής των (ΔΥΟ ΜΑΓΚΕΣ). ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑΝ Άπό τού δρόνου είς την λαιμητόμον. μΤα ΤραΊΤκη βασιλισσα = ΜΠΟΕΜ Τό χιλιοδιαβασμένο μν>-
  Βιοτόρημα τού ΜΥΡΖΕ.
  Μουσικη ΠΟΥΤΣΙΝΙ.
  ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗΝ
  ΑΝΗΣΥΧΕΣ ΨΥΧΕΣΐ
  Μέ την ΑΝΝΑ ΣΤΕΝ
  Ρωσσικής υποθέσεως.
  ■ ■■■■■π
  ■■■■■■
  ΕΚΤΟΣ ΤΡΑΣΤ
  Το θαλαμηγόν
  Αναχωρεί έξ Ηρα¬
  κλείου εκάστην ΚΥΡΙΑ¬
  ΚΗΝ βράδυ κατ' ευθεί¬
  αν ΠΕΙΡΑΙΑ.
  ΤΕΤΑΡΤΗΝ βράδυ κατ'
  ευθείαν ΠΕΙΡΑΙΑ, ΣΟρον,
  ΤΗΝΟΝ, Πάρον, Νάξον.
  Πρακτορείον
  ΛΙΝΑΡΔΑΚΗ
  Τηλέφ. 5-41
  ■■■■■ι
  ΝΑΥΤΙΚΟΝ ΓΡΑΦΕΙΟΝ
  Ε. Α. Χαμαράκη
  Τηλέφ. Νι 5—50
  ΤΟ ΑΤΜΟΠΛΟΙΟΝ:
  Ν
  Μέ εξησφαλισμένην ταχύ-
  ΤΠΤΜ 14 μιλλίων.
  Αναχωρεί εκάστην
  ΤΡΙΤΗΝ π. μ.
  διά Ρέθυμνον, Χανιά,
  ΠΕΙΡΑΙΑ, ΧαλκΙδα, Αίδη-
  ψόν, Βόλον, Θεσσαλονί¬
  κην.
  • ■-■■■■-■■■■■■■■■■■■■■ε]
  292ον
  εΜειεΒεΜΒΗΒ
  Άλλά άπό καιρό τώρα δ-
  λοι, έχθροί κσί φΐλοι, δώθε
  κα'ι πέρα άπό τα σύνορα, εΐ¬
  χαν συνωμόση γιά τόν άφα-
  νισμό της. Ή άτέλειωτη άγω
  νία έμελλε νά συνεχισθή.
  Οί ώρες οί πραγματικά τρα
  >ικές της Μαρίας—Άντουα-
  νέττας τότε δέν ήσαν οί ώρες
  των μεγάλων καταιγίδων, άλ¬
  λά άπεναντίας οί ώρες, οί ά-
  πατηλές ήμέρες ποΰ άνέτελ-
  λάν έν τώ μεταξΰ. "Εάν ή έ-
  πανάστσσις έξεσποΰσε σάν
  θύελλα κ' έγκρέμιζε μονομιθς
  τή μοναρχία, εάν έπραγματώ-
  νετο, άπότομα χωρΐς νά δώ¬
  ση στά Θιόματά της τόν και-
  ρό νά σκεφθοΰν, νά έλπίσουν
  νά άντισταθοθν, δέν ή"ταν τό
  σο τρομερή γιά τα νεΰρα τής
  βσσιλίσσης, δσο έκείνη ή βρα-
  δεΐα άγωνία. Άλλά διαρκώς,
  άνάμεσα σέ δυό θύελλες, έμε-
  σολσβοΰσε ξαφνικά ή γαλή-
  νη Πέντε—δέκα φορές ό Λου-
  δοβΐκος καί ή Μαρία—Άν-
  τουανέττα ενόμισαν πώς ή ει¬
  ρήνη είχεν αποκατασταθή ό-
  ριστικά, δτι ή πάλη εΐχε τε¬
  λειώση. Δυστυχώς γι' αύτοΰς
  ή έπανάστασις ήταν σάν την
  θάλασσα—δύναμις τής φύσε¬
  ως. Τό πέλαγος ποΰ έφούσκω
  νέ δέν έκάλυψε τή γτη μονο-
  μιας. Άπεναντίας τό κΰμα ά-
  ποτραβιότσν ϋστερα άπό κά-
  θε γερό ξέσπασμα' άποτρα-
  βιόταν φαινομενικά έπειδή εί¬
  χεν έξαντληθή ή δύναμις τού,
  άλλά πραγματικά γιά νά ξα-
  ναρχίση την κατακλυσμικήν έ-
  πίθεσί τού. Καί ποτέ έκεΐνοι
  ποΰ έκινδύνευαν δέν ή'ξεραν
  άν ΰστερ' άπό τό τελευταίον
  κΰμα δέν θά έρχόταν Ενα άλ-
  λο πιό δυνστό, πιό έπικίν-
  δυνο.
  Όταν επί τέλους έγινε τό
  σύνταγμα δεκτό, ενόμισαν δ-
  λοι πώς ή κρίσις εΐχε περά¬
  ση.. Ή έπανάστασις εΐχε νο¬
  μιμοποιηθή, οί δυνάμεις τής
  εξεγέρσεως εΐχαν άποκρυσταλ
  λωθή. Ή χσρά έξεχύθη πάλι
  στούς δρόμους καί ό ένθου-
  σιασμός στήν έθνοσυνέλευσι,
  ένφ θύελλαι χειροκροτημάτων
  έτράνταζαν τα θέατρα. Έπερ
  νοθσαν οί μέρες, έπερνοΰσαν
  οί έβδομάδες καί μιά άπατη-
  λή εύεξΐα, μία χαρωπή γαλή
  νη είχεν άπλωθή κ' έδινε
  την έντΰπωσι πώς δλα εΐχαν
  επανέλθη στόν κσνονικό ρυθ-
  μό τους. Άλλά ήταν πολύς
  καιρός ποΰ ή Μαρία—Άν-
  τουανέττα εΐχε χάση την ά-
  πλοΐκή καί αύθόρμητη έμπι-
  στοσύνη των νεανικών της
  χρόνων:
  (συνεχίζεται)
  «■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■Ι|
  (άβεδις!
  ■ ■
  ■ ■
  ■ Νέαι παραλαβαί. ■
  Β Νέα ύφάσματα. Β
  ■ Νέοι μοδέρνοι χρωμα- ■
  ■ τισμοί. ■
  2 ΑΙ τιμαί μας είνε αί!
  ■ καλύτεραι, ■
  ■ ■
  [αβεδισι αν{
  ■ Όδός Άγίου Μηνά. ■
  Χτεφ. Σαριδάκης
  Μακυτήρ-Γυναικολόγος
  Εΐδικευθείς έν Παρισίοις.
  Δέχεται έν τ$ 1Ιολυκλινικη
  Τηλεφ. Κλινικής 490
  » οικίας 608
  'Ελευθ. Πηγάκης
  Ίατρός Παθολογος
  Δέχεται έν τω Ιατρείω τού
  όδός Τσακίρη (οΐκΐα στρατη-
  γοθ κ. Άλεξάκη) 10—12 π. μ.
  καί 4—6 μ. μ.
  ΚΟΚΑΡ1 έξαιρετικής ποιότη¬
  τος ψιλό Θά εθρετε είς την κρεμ-
  μυδοΜΐοθήκην πλησίον Χανίων
  Ηόρτα ώς καί κρεμμύδια είς δι-
  αρκή παρακαταθήκην.
  Ή στήλη τοϋ ώραιόκοσμου.
  Ό γολγοδάς
  μιάς καρδίας
  Πώς θά έκλέξετε τό άρωμά σας.
  "Ενα καλό άρωμα είνε Ενα
  Ιργο τέχνης. Γι' αύτό ή έκλογή
  τού πρέπει νά γινεται μέ ιδιαιτέ¬
  ραν θό: ίλεγα προσοχήν
  Δέν θά έκλέξετε π. χ. £να ά¬
  ρωμα άποπνέοντας άπ' εΰθείας
  άπό τό φιαλίδιον. Τό οίνόπνεομα
  θά κυριεύση την δσφρησίν σας
  και δέν θά μπορέσετε νά τό έ-
  κτιμήσετε δσο πρέπει. Διά νά
  γνωρίσετε καλά £να άρωμα, πρέ¬
  πει ν' άφιερώσετε ολίγον και¬
  ρόν Οί άρωματοποιοϊ θά σας
  άρωματίσουν ευχαρίστως μέ τό ά¬
  ρωμα ποθ έπιθυμήτε νά δοκιμά-
  σετε. Ζητήσετε λοιιτόν νά βά-
  λουν ολίγον είς τό μαντήλι
  σας ζητήσετε έπίσης νά σάς
  ρίξουν ολίγον επί τού άνω μέ-
  ρους τής χειρός σας. καί αύτό
  διά νά ξεύρετε κατά πόσον θ'
  άλλάξη τό άρωμα ερχόμενον είς
  επαφήν μέ την έπιδερμίδα σας
  Μην άποφασίσετε ευθύς άμέ-
  σως. Μην πιστεύσετε δτι ή πω-
  λήτρια Θά σδς θυμώση εάν πά
  ρετε όλας τάς προφυλάξεις' έαν
  άγαπα τό έπάγγελμο. της, θα σδς
  έκτιμήση αντιθέτως.
  Σας ζητώ νά περιμένετε 24
  ώρες ποοτοθ άποφασίσετε την
  έκλογή ενός άρώματος' διότι ά
  ναγνωρίζουν ίνα πολύ καλό ά¬
  ρωμα εάν έξελίσσεται είς ώ·
  μορφιά, εάν διατηρεΐιαι έπ' αρ¬
  κετόν εάν εμμένει είς την δύ¬
  ναμίν τού.
  Διακινδυνεύουν νά κάνουν φι-
  1ΙΡΟΓΡΑΜΜΑ
  ΠΛΕΙΣΤΗ1ΊΑΣΜΟΥ
  Ιωάννου Μ. Μαραζάκη γεωργο-
  κτηματίου κατοίκου Μετοχίου
  Σελλόπουλο τοϋ Δήμου 'Ηρα-
  κλείου.
  Κατά
  Λάμπρου 1. Μαυράκη κατοίκου
  Καινούργιο Χωρία Πεδιάδος.
  Δυνάμει καί πρός εκτέλεσιν τοθ
  υπ' αριθ. 2ΚΪ1Η συμβολαίου τοϋ
  Συμβολαιογράφου Ηρακλείου Εύ-
  ατρατίου Βουρδουμπάκη νομίμως
  ν.εκηρυγμένου έκτελεστοΰ καί τής
  οπ' αριθ. 1Κ51 τοΰ 193Κ αποφά¬
  σεως ΰοΰ Προιτοδικείου Ηρακλεί¬
  ου νομίμως κηρυχθείσης εκτελε¬
  στής, έπέταξα τόν καθ' ού τό πα-
  ρόν διά τής άπό 4 Σεπτεμβρίου
  1930 άπλής επιταγής καί τής
  άπό 1ο Νοεμβριού 19,'57 κατα-
  σχετηρίου τοιαύτης ώς δείκνυται
  έκ των υπ' αριθ. 141 καί Ιί18
  έπιδοτηρίων τοΰ δικαστικοΰ κλη-
  τήρος τοΰ Πρωτοδικείου Ηρακλεί¬
  ου Γεωργίου Σφακιανάκη δπως
  μοί πληρώση έμπροθέσμως τό ό-
  φειλόμενον κεφάλαιον δυνάμει
  τοΰ ώς άνω συμβολαίου καί τής
  ώς άνω αποφάσεως τοΰ Πρωτοδι¬
  κείου Ηρακλείου τούς τόκους τού¬
  του άπό τής 9ης Όκτωβρίου
  11)3(), τα Ιπιδικασθέντα δικαστι-
  κά Ιξοδα των ώς καί τα Ιξο-
  δα των ώς άνω έπιταγών ήτοι
  δραχμάς 8.1(53,50 καί ταύ¬
  τας μετά τοΰ νομίμου τόκου μέ¬
  χρις όλοσχεροΰς έξοφλήσεως έν
  τούτοις ό καθ' ού τό παρον δέν
  μοί κατέβαλεν εί μή δραχμάς 3.
  000 τάς δέ υπολοίπους καθυστερεΐ
  άδικαιολογήτως.
  Διά ταυτα
  Πρός είσπραξιν τοϋ ύπολοίπου
  ήτοι των δραχμών 5.103.00 μετά
  τοΰ -/οιί[ίου τόκου τοΰ μέν κε-
  φαλαίου άπό τής 9ης Όκτωβρίου
  193·ί των δέ έξόδων, δικαιωμά-
  των καί τελών άπό τής κοινοποι-
  ήσεως τής υπό χρονολογ. 13—11
  —1937 έπιταγής καί των έξό¬
  δων εκτελέσεως μέχρις όλοσχεροΰς
  έξοφλήσεως εκτίθημι είς δημόσι-
  λολογία δσοι όμιλοΰν γιά τα ά¬
  ρωμα ποΰ άρμόζει είς ωρισμέ¬
  νους τύπους. Γενικώς τα «θερ-
  μά» άρώματα άρμόζουν στίς ιιε-
  λαχροινές, τα δέ ζωηρά άρώμα¬
  τα στ'ις ξανθές.
  Άλλ' αύτάς δέν είνε άτόλιπος
  κανών. Μία μελαχροινή γυναϊ-
  κα των σπόρ, μέ φωτεινή χροιά,
  μπορεΐ νά μην άγατα παρά τα
  ζωηρά άρώματα καί νά είνε 9ελ-
  κτικώτερή μέ αύτά.
  Τα ξηρά άρώματα, είναι της
  μόδας. Δέν άρμόζουν παρά στίς
  κομψές γυναΐκες, είς αύτές ποθ
  ζοΰν μιά έντονη κοινωνική ζωή.
  ,Η εύαίσθήτη γυναΐκα πού προ-
  τιμδ άπ' δλες τίς ώρες, έκεΐ-
  νες τής μοναξιας, θά έκλέΕπ σχε
  δόν πάντοτε ένστικτωδώς, ε'να ά¬
  ρωμα περισσότερον περιπαθές
  καί συναρπαστικό, τόσο διαφο·
  ρετικό άτό ίνα ξηοό, δσο είνε
  £να βάλς τοΰ Σοπέν άπό, μία
  τζάζ.
  "Οταν πρόκειται νά έκλέξετε
  τό άροιμά σας άκολουθήσετε τό
  γοΰστό σας, θά ϊλεγα τα αί-
  σθήματα σας, πολύ περισσότερον
  άπό τή μόδα Πρέπει νά φοβδ·
  σθε τό άρωμα άν βόγκ" μήπως
  τό άρωμά σας δέν πρέπει νά
  είνε δσο τό δυνατόν περισσό¬
  τερον προσωπικό καί μυστικό;
  Πολνές γυναΐκες δέν όμολογοΰν
  ποιέ τα δνομα τοϋ άρώματος
  πού χρησιμοποιοΰν: έπιμένουν
  είς τα μυστήριον τού.
  η Ντιστεγκέ
  όν αναγκαστικόν πλειστηρια-
  σμόν τα κάτωθι άναφερόμενα ά-
  κίνητα κτήματα τοΰ καθ' ού τό
  παρόν κείμενα είς την κτηματικήν
  περιφέρειαν τοΰ χωρίου Καινούρ-
  γιο Χωριό Πεδιάδος τοΰ Ειρηνο-
  δικείου καί Ί'ποθηκοφυλακείου
  Χερσονήσου καί είς τάς εξής το-
  ποθεσίας:
  Ιον) Είς θέσιν «Ντουλούμια»
  άμπελον σουλτανί εκτάσεως τριών
  περίπου έργατών αυνορ. κτήμασι
  Εμμανουήλ Μαυράκη, Γεωργίου
  Μαυράκη, ρύακι καί δρόμω. 'ίον)
  Είς θέσιν «Βουνάρα» άμπελον τα-
  κτά καί λιάτικο εκτάσεως 2 έρ-
  γατών περίπου συνορ. κτήμασι
  Μαρίας Μαυράκη, Είρήνης Έμμ.
  Κονταξάκη, κληρονόμων Έμμ.
  Μαυράκη, οέτην καί Ελένης Ξιο-
  μεριτάκη. 3ον) Είς θέβιν «Αάκ-
  κους» αγρόν εκτάσεως τεσσάρων
  περίπου στρεμμάτων αυνορ. μέ
  ποταμφ καί 4ον) είς θέσιν «Ά-
  νατολικό Σπήλαιο» αγρόν εκτά¬
  σεως πέντε περίπου στρεμμάτων
  συνορ. κτήμασι Νικολάου Ταμ-
  πακάκη, κλήρον. Ιωάννου Ταμ-
  πακάκη, Εμμανουήλ Λασηθιωτά-
  κη, καί ρύακι άτινα τό πρώτον
  διά τής παρούσης μου κατάσχω.
  Ό πλειστηριασμός των ανωτέ¬
  ρω κτημάτων θά γίνη την 20
  τοΰ μηνός Μαρτίου καί Ιτους
  19.">8 ημέραν Κυριακήν καί ώραν
  10—12 π. μ. ενώπιον τοΰ Συμ-
  βολαιογράφου Χερσονήσου θεο-
  φράστου Ινοζύρη ή τοΰ νομί-
  μου αύτοΰ άναπληρωτοϋ καί είς
  τό έν Χερσονήσω Πεδιάδος κεί¬
  μενον δημόσιον αύτοΰ γραφείον
  Ινθα καί ότε καλοΰνται οί βουλό¬
  μενοι νά πλειοδοτήσωσι.
  Άρμόδιος δικαστικός κλητήρ
  ένεργησάτω τα νόμιμα έν προ-
  κειμένο,).
  Έν Ήρακλείψ τή 1:5 Ίανουαρίου
  1!).'58
  Ό πληρεςούσιος δικηγόρος τοΰ
  έπισπεύδοντος καί παραγγέλλον-
  τος
  Ν. Καφατζής
  ΠΡΟΣΟΧΗ
  ΕΙΣ ΤΑ ΛΙΙΙΑΣΜΛΤΑ ΣΑΣ
  Ή βάσις τοΰ πλουσίου καί άφθόνου είσοδή-
  ματος είνε η καλή λίπανσις. Καί έκ τής πεί-
  ρας απεδείχθη ότι ή καλυτέρα λίπανσις γίνεται
  μέ λιπάσματα:
  «Έλέφας»
  Αφίχθησαν ολοι οί τύποι των λιπασμάτων
  «ΕΛΕΦΑΣ» δι' άμπέλους, έλαίας, σιτηρά κ.λ.π.
  και πωλοϋνται παρά τοίς:
  ΚίϊΝΣΤ. ΚΟΥΦΑΚΗ καί Σία
  ΑΔΕΛΦΟΙΣ ΜΠΟΥΡΝΕΛΟΥ
  ΕΜΣΑΒΕΤ = =
  | ΓΥΝΑΙΚ»_Π1Υ ΒΡΥΑΟΥ
  Ή ζωή τής μελαγχολικης
  75ον αϋτοκρατείρας.
  Ι Ή άρχιδούκισσα ξεψύχησε τίς
  πρωϊνές ώρες. Ή Έλισάβετ την
  εθρήνησε μέ εϊλικρινή οάκρυα
  Ι Άνεγνώριζεν εύγνωμόνως πώς τα
  Ι τίλευταΐα έ"τη ή άρχιδούκισσα εί-
  ! χεν άποσυρθ^ καί δέν έναντιώνε-
  το στό δράμο της. Καί μέ την τι-
  μιότητα τής καθαράς ,ψυχής της
  άνεγνώριζεν ότι είχε καί αύτη
  μερίδα είς τάς ευθύνας γιά τάς
  παλαιάς παρεςηγήσεις πού την
  εΐχαν χωρίση άπό την πεθερά
  της.
  Ή Έλισάβετ ντύθηκε σία μαδ-
  ρα. Τό πένθος έξαυλωνε την ώμορ-
  φιά της. Έκείνη ακριβώς την έ-
  έποχή σέ μιά στιγμή θαυμασμόν,
  ή κυρία των τιμών Μαρία Φεστέ-
  τικς, εγραψε γιά την μαυροφορε-
  μένη αύτοκράτειρα:
  «Διερωτώμαι πολλές φΐρές άν
  ή γυναΐκχ αύτη είνε έ'να λουλοΰδι,
  μιά όπτασία, μιά νεράϊδα»... Τό-
  ση ήταν ή ώμορφιά της.
  Άλλ' ή ζωή γρήγορα διεκδικεΐ
  τα δικαιώματά της. "Υαχερκ άπό
  τό πένθος καί,τόν θάνατον, ή χα-
  ρά των γάμων. Ή νεαρά άρχιδού¬
  κισσα, ή Ζιζέλα, ήταν ετοίμη νά
  προσέλθη στό βωμό. Ή Έλισάβετ
  ή «άκαρδη γυναΐκα», γιά την
  όποιαν οί έχθροί της εΐχαν φθάση
  νά ποΰν πώς δέν εβλεπε την ώρα
  πότε νά πανδρευθή ή άρχιδούκισ-
  σα καί νά φύγη άπό κοντά της,γιά
  νά μή τής θυμίζη πώςεΐχε τόση με
  γάλη κόρη, είχεν επιμείνη, λόγιρ
  τοΰ νεαροΰ τής ήλικίας τής άρ-
  χιδουκίσσης, νά παραταθοΰν επί
  Ινα χρόνο οί άρραβώνες. Κι' δταν
  στήν έκκλησία ετελέσθησαν οί γά-
  μοι, ή Έλισάβετ, δλη την ώρα
  είχε δάκρυα στά μάτια. Μέ λυγ-
  μούς άποχωρίσθηκεν άπό τό παι-
  δί της. Οί γάμοι τής Ζιζέλας έ-
  ωρτάσθησαν μέ μιά μεγαλοπρεπή
  παράστασιν στό αύτοκρατορικόν
  θέατρον. Ή Έλισάβετ ήταν έ'ξω
  φρενών γιατί στό πρόγραμμα εί-
  χαν τό «"Ονειρον θερινής νυ¬
  κτός».
  «Σ' αύτό τό έ'ργο παρατηρεϊ ή
  αύτοκράτειρα —μιά πριγκήπισσα
  νυμφεύεται Ινα γά'ίδαρο! Δέν εΰ-
  ρισκαν κ^νένα άλλο, καταλληλό-
  τερο γιά την περίστασιν;» Καί ό
  γαμβρός, ό Λεοπόλδος τής Βαυα-
  ρίας, έρωτα: «'Ώστε είμαι γάϊδα-
  ρος;» Ή παρατήρησι τοΰ πρίγκη-
  πος Ικανε τούς άλλους νά γελά-
  σουν μέ την καρδιά τους.
  (συνεχίζεται)
  Άλ. Γ. Στεφανίδης
  ΙΑΤΡΟΣ-ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ
  Τέως ίατρός Εύαγγελισμοΰ
  σπουδάσας επί πενταετίαν έν
  Ιταλία. Δέχεται έν τώ νέω
  ΊατρεΓω τού όδός (Πλατειά—
  Στράτα) έναντι φαρμακείου
  κ. Ζαχαριάδου. Ή είσοδος έκ
  τής όδοΰ Καγιαμπή.
  ΤΩραι έτιισκέψεων 9-12 4-6
  ΚΟΙΙΊΩΜ 1 ΚΓ
  ΒΑΠΤ1ΣΕΙΣ.— Την παρελθού¬
  σαν Κυριακήν είς το χωρίον Κρου
  σώνα ό κ Πατεράκης μηχανικάς
  άνεδεξατο έκ τής κολυμβήθρας
  τό χαριτωμένο κοριτσάκι "τοΰ Β.
  "Αγγελιδάκη δωσας είς αϋτότό δ¬
  νομα Σπυριδοΰλα.
  ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟΝ - Ή Διεύ¬
  θυνσις τοϋ 3ου Δημοτικοΰ σχολεί-
  ου Ηρακλείου αίσθάνεται την ι¬
  εράν υποχρέωσιν δπως καί δημο¬
  σία ευχαριστήση θερμώς τάς
  εΰγενεϊς καί φιλανθρώπους κυ·
  οίας τού Πατριωτικοΰ Ίδρύματος,
  κ. Τιιικαν Μοράκη, κ Κούλαν
  Φανουράκη καί κ. Μαρίαν Κου¬
  λούρα, αΐτινες άφιλοκερδώς καί
  προθύμως άφιέρωσαν χθές ολό¬
  κληρον ώραν είς την ύπόδησιν
  των όρφανών καί άπόρων μαθη-
  τών τοϋ Σχολείου μου καί γενι¬
  κώς άνέκαθεν περιβάλλουν αο-
  τούς μέ μητρικήν όντως στοργήν.
  Ηράκλειον 14-1-38
  (Έκ τής Διευθύνσεως ' τοϋ Σχο¬
  λείου)
  Π. Παπαδόπουλος
  ',Πτυχι©ΰ£>ς τής ίατρικής
  Όδοντίατρος
  Δέχεται έν τώ Ίατρείτρ τού
  ■παρά τόν "Αγιον Μηνάν καθ"
  έκαστην:
  9-12 καί 4-7
  ΠΩΛΕΙΤΑ1 οίκία είς κεντρικήν
  συνοικίαν, μέ 4 κύρια δωμάτια
  κουζίναν, αΰλήν, πηγάδι κ.λ. άντί
  Μ30.000 δραχμών. Πληροφορίαι
  Ιουρεΐον κ. Ζ. Γαλυπιανάκη, όδός
  καλοκαιρινοϋ, (Πλατειά Στράτα.
  Γύρω στήν πόλι.
  Συνεχίζεται ή καιρική άστασία
  καί μάλιστα κατά τρόπον δυσά¬
  ρεστον διά τούς φοβουμένους
  τόν χειμώνα, ιδία δταν οδτος ση-
  μειώνει ύποτροπήν
  --Έν τώ μεταξύ δέν λείπουν
  οί καιροσκόποι τής αίσιοδοξίας.
  —Οί όποΐοι άντιφρονοϋντες
  πρός τα καιρικά σημεια προλέ-
  γουν σύντομον καλοκαιρίαν.
  —Τό ψάρι αύτές τίς ήμέρες δέν
  λείπει άπό την αγοράν μας.
  — Καί είς ποικιλίαν είδών καί
  ποιοτήτων καθώς βεβαία καϊ
  τιμών.
  —Ιδιαιτέρα είνε ή άφθονία των
  σουπιών καί όκταποδιών διά τα
  όποϊα παρουσιάζεται χαρακτηρι-
  στική ή άδυναμία των. .κουτσοπι-
  νόντων.
  —Μέ τίς τελευταΐες συννεφιές
  καί τόν δυνατόν άνεμον οί γωνιές
  των καφενείων άπέκτησαν πάλιν
  την ζωήν καί την κίνησιν τους.
  —Έκεΐ συναθροίζονται δλοι
  καί μάλιστα οί πρεσβΰτεροι οί
  δυνάμενοι νά θυμηθοΰν μακαρίως
  τα παληό, κουβεντολογοΰντες ώ-
  ρεςΐόλόκληρες.
  — Δέν λείπει έννοεΐται άπό τίς
  γωνιές αύτές ή πρέφα ή τό τά·
  βλι χάριν των οποίων οί φίλοι
  των καφενείου είναι πάντοτε
  «φίξ» είς τα ραντεβοϋ των.
  —Τα σημεια των καιρών διά
  την χορευτικήν κίνησιν είνε αίνιγ-
  ματικά.
  —Τινές ίσχυρίζονται δτι κατά
  την προσέχη χορευτικήν'καί κο-
  σμικήν περίοδον προμηνύεται ά-
  φθονος ή κατανάλωσις.. γκαζο-
  ζών.
  — Νά τό πιστεύσωμεν; Φανταζό¬
  μεθα δτι ύπάρχουν κύκλοι κα¬
  τά τό μάλλον καί ήττον τΌλυά-
  ριθμοι οί όποΐοι έννοοΰν καί
  είς την πόλιν μας νά γλεντοϋν
  «πραγματικά» κάθε χρόνο.
  — Είς την ϊγκριτον συνάδελ¬
  φον των Αθηνών «Έθνος» ό τέ¬
  ως νομάρχης Ρεθύμνης καί έκλε-
  κτός >ογογράφος κ. Σταματίου
  συνεχίζει τάς περιγραφάς τού
  έκ Κρήτης.
  —Αί περιγραφαί αδται άφο-
  ροΰν ήδη τα Σφακιά.
  — Παρέχουσαι χαρακτηριστικά
  σκίτσα άπό την ζωήν τής θρυλι-
  κης αυτής Κρητικής επαρχίας
  διά την όποιαν ό κ. Σταματίου
  έπιφυλάσσεται νά γράψρ αργότε¬
  ρον έκτενώς.
  — Είς τοΰ Πουλακάκη συνεχίζε
  ται μέ κοσμοσυγκέντρωσιν ή
  προβολή τής έξαιρετικής ταινίας
  ό «Μικράς Λόρδος».
  ό Ρεπορτερ
  Ζητεΐται, -Εσωτερικάς Ίατρός
  είς τό Σανατόριον Άγία Είρή¬
  νης μισθός Ικανοποιητικάς. Πλη¬
  ροφορίαι παρά τώ Διευθυνχίί Έμ.
  Μανδαλενακη όδός Χάνδακος Ή"
  ράκλειον.
  ό Δερματολόγο;
  'Αφροδισιολόγος
  ' Ιατρός
  Α. Χ. ΜΑΡΚΟΔΗΜΗΤΡΑΚΗΣ
  Επανελθών έκ τοΰ Έπι-
  στημονικοΰ ταξειδίου τού.
  Δέχεται '.)—1π. μ. 4—7 μ. μ.
  > ΠΩΛΕΙΤΑΙ είς τιμήν εύκαιρίας
  αυτοκίνητον φορτηγόν μάρκας
  Φόρντ, μέ άδειαν κυκλοφορίας δη¬
  μοσίας χρήσεως έν αρίστη κατα-
  στάσει καί μέ έλαστικα καινουρ-
  γή. Πληροφορίαι παρά τφ σωφέρ
  κ. Γρηγ Λαζαράκπ-
  ■ ■■■■■■■■■■■■■■■■ει·εΐΜεΐΒειειειει>Βειε]ειειετειειειεΐΒειειειει>
  ΔΙΑ ΤΟΥΣ ΓΕΟΡΓΙΚΟΥΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥΣ
  ΚΑΙ Κ. Κ. ΚΤΗΜΑΤΙΑΙ
  Φέρομεν είς γνώσιν των ενδιαφερομένων, δτι
  τό παραληφθέν υφ' ημών φορτΐον ΝΙΤΡΟΥ ΤΗΣ
  ΧΙΛΗΣ, είναι προελεύσεως τοϋ αύτοϋ Έργοστασί-
  ου, φέρει άλλωστε καί τό αύτό σήμα ΚΕΦΑΛΗΝ
  ΚΥΝΟΣ μέ τό υπό τοΰ συναγωνισμοΰ προσφερόμε-
  νον, συνεπώς είναι καθ' δλα δμοιον, καί πωλεΐται
  ύφ1 ημών πρός Δρχ. 225 δ σάκκος των 50 χιλιο-
  γράμμων.
  ΘΕΟΔ. ΚΟΥΦΑΚΗΣ
  Ι»..
  ■■■■■■■■■■■■■■■·«■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■μ
  ^ βίκτωρος
  Ούγ*
  5#
  ..
  ΐΓί,ηκολη
  .. τα τιέριί. ώς άλω
  Όπισθεν Ι
  οότινος προ,
  εκείθεν τ< ου ρ ολίγον, ότι 6έν Εφαίνετο, κ Ο Τής κούκλας ή Τωόντι. 6 ξένας , π ολίγον ή Τιτίκα. 2. τ,αρουσιάσ έ κ _Μέ συγχωρεϊτι &0όμου. άλλ' Ιρχομι ,ακοσια φράγκα σα Κσί τσΓτα λέγω τοίσ τραπεζιτικά γρ Ό ί,ένος άνήγειι είπη. ηρώτησε. Ό θενσρδιέρος Τ6 νά σας εΐηώ. κύι ίχα. Ή Τιτίκα έρρίγΓ τήρά της Άλλ' οδτ ί,ιερον άσκσρδαμυκ εΐιιε συγκοητων ι τούτων. — Μάλιστσ. κύρι σκέφθηκα δτι δέν ε Έγώ εΐμαι ένσς τί| είνε δ*κή μου εΤνβ την έμπιθτεϋθηκε ε μητέρα της ίΐμαι ύ μοϋ είτΐήτε πώς ή άλλά τότε δέν ήμΐ μί| είς οποίον μοθ τής μητέρσς. νά δι τ6ν δεΐνα τό παιδΐ ιαι άυλώς καί ώς Ό ξένος 6έν ά κολπον τού. έξήγα άφ' ού εΤχε λάβει έτιανιοών αϋτό 6 * — ΚσλΛ πάγ' τ ϋάλιν θά ζητήση Πρίν ή ανοίγη Φη καί εΤδ€ γύρω είς τό πλησίον δα χή 6έν έφοίνίτο. ' λαβεν έξ ούτοΰ 6 ών, ώς περιίμενε^ χαρτίον, τουτο δ' νοικτόν είς των ξι δίκσιο. Άνάγνωσι Ό θιναρδιέρ γνωοε. •Κύριε θεναρ •Παροδώοατε ησρόν. Αύτός θά κρά της Ι',οδα. "Ι τάς ^ —Γνωρίζίις α ξένος. ■· ■■■■■■ ΜΕίλλΙ "Ο,τι νεον ε ΚΟΣΜΗΜΑ Εΐδικότης εί νης Έλληνική 0>Ιικά καί έτητ,
  ΕΞΑΙΡΕΤ
  ΕΙΣ Τ
  Ανδρ
  Άποκλι
  ο| νέβς
  ΑΝΟΡΘ0ΣΙΣ
  •ϊΐ
  Τό μ^γάλο £ργΟν
  τού Βίκτωρος Ουγκώ.
  Οί "Αθλιοι.
  Έγκυκλοπαιδεία
  1 Δι' έκείνους ποϋ θέλουν
  νά πλουτϊζουν τάς γνώσεις των.
  204βν
  "Απασαι αί ιδέαι έκυκλοφόρουν έντός τού έγκε-
  φάλου τού.
  —Τί ζώον εΐμαι, τί ζώον! έλεγεν.
  Έπειτα έστάθη καί ετΐληςε τό μέτωπον τού, ώς
  πράττωμεν δταν ίδωμεν δτι έλησμονήσαμέν τι άναγ-
  κοιότατον καί ετοιμαζόμεθα νά έιΐιστρέψωμεν ότή-
  σω δι' σιότό.
  — ΕΤδες' είπεν έττρεπε νά πάρω καί τό τοιοφί-
  κι μου.
  Μετά τίνα δέ σκέψιν—Μπα! έπρόσθεσεν, αύτοι
  επήραν τα έμπρός, έ'ως νά πάγω διά τό τουφέκι καί
  νά έπιστρέψω, τρέχα πλέον κυνήγα τους.
  Έξηκολούθησε λοιπόν τόν δρόμον τού, προσέχων
  είς τα πέριξ, ώς άλώπηξ δταν όσφραίνεται έσμόν
  περδίκων. "Οπισθεν ενός λόφου διέκρινε μακρόθεν
  θάμνον, ούτινος προεΐχεν άνωθεν πΐλος άνδρας ώς
  ρ[ έκάθητο εκείθεν τοΰ θάμνου άνθρωπος υπό τοΰ
  θάμνου κρυπτόμενος. Ό Θεναρδιέρος έβεβαιώθη
  μετ' ολίγον, 6τι έκεΐνος ήτον ό ξένας τού. Τό παι-
  δΐον δέν εφαίνετο, καθό χαυηλότερον, άλλά διεκρί¬
  νετο της κοόκλας ή κεψαλή.
  Τωόντι, ό ξένος εϊχε καθίσει έκεΐ, δπως άναηαυ-
  ΟΡ) ολίγον ή Τιτίκα. Διαβάς λοιπόν τόν θάμνον ό
  κάπηλος, παρουσιάσθτ| α.φνιδίως ενώπιον των ύπ'αύ
  τοΰ άναζητουμένων.
  — Μέ συγχωρεΐτε, κύριε, εΐπε πνευστιών έκ τοΰ
  δρόμου, άλλ' έρχομαι νά έπιστρέψω τα χίλια πεν-
  τακόσια φράγκα σας.
  Καί ταυτα λέγων, προέτεινε πρός τόν ξένον τα
  τρία τραπεζιτικά γραμμάτια.
  Ό ξένος ανήγειρε τούς οφθαλμούς. — Αύτό τί θά
  ειπή; ηρώτησε.
  Ό Θεναρδιέρος άπεκρίθη ευλαβώς.—Θέλω υέ αύ
  τό νά σάς είπω, κύριέ μου, δτι θά πάρω οπίσω την
  Τιτίκα.
  Ή Τιτίκα έρρίγησε καί συνεσψίχθη πρός τόν σω·
  τί)ρά της. Άλλ' οδτος, άτενίσας πρός τόν Θεναρ-
  διέρον άσκαρδαμυκτί'—Νά πάρης οπίσω την Τιτίκα;
  ε'ίπε συγκόπτων ηασαν συλλαβήν των λέξεων
  τούτων.
  —Μάλιστα, κύριε, θά την πάρω οπίσω, έπειδή έ-
  σκέφθηκα δτι δέν έχω δικαίωμα νά σάς την δώσω.
  Έγώ εΐμαι ενας τίμιος άνθρωπος. Αυτή ή μικρή δέν
  είνε δική μου, είνε τής μητέρας της. Ή μητέρα της
  την έμπιστεύθηκε είς τα χέρια μου' μόνον είς την
  μητέρα της εΐμαι ύπόχρεως νά την παραδώσω. Θά
  μοϋ είπήτε πώς ή μητέρα της απέθανε. Πολύ καλά,
  άλλά τότε δέν ήμπορώ νά παραδώσω τό παιδί, ει¬
  μή είς δποιον μοΰ δείξη γράμμα μέ την υπογραφή
  τής μητέρας, νά διαλαμβάνΓ) ότι νά παραδώσω είς
  τόν δεΐνα τό παιδί. Αύτά τα πράγματα δέν γίνον-
  ται απλώς καί ώς έ'τυχεν.
  Ό ξένος δέν άπεκρίθη, άλλ' έρευνήσας είς τόν
  κόλπον τού, εξήγαγε τό αϋτό έκεΐνο χαρτοφυλάκιον
  άψ' ου εΐχε λάβει τα τραπεζιτικά γραμμάτια. "Αμα
  έπανιδών αύτό ό κάπηλος έσκίρτησεν υπό χαρδς.
  — Καλά πάγ' ή δουλειά! εΐπε κατά νούν. Τώρα
  πάλιν θά ζητήση νά μέ διαφθείρη!
  Πρίν ή ανοίξη τό χαρτοφυλάκιον ό ξένος, έστρά
  φη καί εΐδε γύρω τού. Τό μέρος ήτο έρημικώτατον'
  είς τό πλησίον δάσος καί την παρέκει κοιλάδα ψυ-
  χή δέν εφαίνετο. "Ηνοιξε τό χαρτοφυλάκιον, καί έ¬
  λαβεν έξ αύτοϋ δχι δράκα τραπεζιτικήν γραμματί-
  ων, ώς περιέμενεν ό Θεναρδιέρος, άλλ' άπλοΰν τι
  χαρτϊον, τουτο δ' άποδιπλώσας παρουσίασεν α¬
  νοικτόν είς τόν ξενοδόχον, καί τού εΐπεν'—"Εχκις
  δίκσιο. Άνάγνωσε λοιπόν.
  Ό Θεναρδιέρος έλαβε τό χαρτίον, καί άνέ-
  γνωσε.
  «Μ. επί Μ 25 Μαρτίου 1823.
  »Κύριε Θεναρδιέρε,
  »Παραδώσατε την Τιτίκα είς τόν έπιφέροντα τό
  τιαρόν. Αύτός θά οάς πληρώση καί δι" δλα τα μι¬
  κρά της ?ξοδα. "Εχω την τιμήν νά σδς προοφέρω
  τάς τιροσρήσεις μου.
  «ΦΑΝΤ1ΝΑ»
  ξένος.
  •Γνωρίζεις αυτήν την υπογραφήν; ηρώτησεν ό
  (συνεχίζεται)
  Ψ
  ■ .■■■■■«■■■■·■··■■■■·■■■■■■■■■■«■■■■■■■■■■■·>>-
  ΜΕΓΑΛΑΙ εΚΠΤΟΣΕΙΣ
  'Ό,τι νέον εις:
  ΚΟΣΜΗΜΑΤΑ
  ΩΡΟΛΟΓΙΑ
  ΚΡΥΣΤΑΛΛΑ
  ΚΟΜΨΟΤΕΧΝΗΜΑΤΑ.
  ΕΙδικότης είς κοσμήματα, έκ πλατί-
  νης Έλληνικής Τέχνης, είδη έκκλησια-
  στικά καί έπιτρσπέζια, θά τα εΰρητε είς
  ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑΣ ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ
  ΕΙΣ ΤΟ ΧΡΥΣΟΧΟΕΙΟΝ:
  Ανδρ. Βλάσση
  Όδός Ιδής
  Νέαι παραλάβη», νέα σχέδ,α
  Στυλονράφων ΡΑΡΚΕΡ
  •Αίΐβχλειστικη Άντι«ρβο«πβί«.
  ■*■».«....■»·.....■■■■.».■■■■■-«■··■■■■■■■■'
  Στου Μάρκου Ανδρεαδάκη
  *λ€ς οί *έ«<; πλ«κες γραμμοφώνων. Άπό δλα δι' ολους. Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΠΑΝΕΓΗΣΤΗΜΙΩΝ Η'. Μιχ χπό τάς πχλχιοτίρ-χς "/.αί περιφν;μο:έρα; έξ αυτών ήτχν ή ίχτρική σχολή τοΰ Σαλέρνου Τί πανεπιστήμιον αύ-ό υφίστατο άπό τοΰ Η' αιώνος, ήτο δέ περίφημον εις την Ευρώπην κατά τόν 11 όν αιωνζ Την ιδίαν εποχήν έλει τούργουν νομικχΐ σχολαί εις Ρχ- βέννχν καί Πά^βιαν τής Ιταλίας, εξαιρετικήν δέ φήμην είχεν ή σχο λή τής Κολωνίας. Εις τούς φοι- τητάς τής περιφήμου αυτής σχο- λής είχεν έκχωρήσ^ τόν δωοέκχ- τον αίώνχ προνόμια ό αύτοκρά- τω? Φρειδΐρΐ/.ος Παρβαρόσσας. Άπό ολα τα μέρη τής Εύρώ πης συνερρεχν εις την σχολήν τής Βολωνίας φοιτητα! Κα! οί μέν χύτόχθονε;, οί Ιταλοί, εϊ- χαν -ήν ιδίαν οργάνωσιν, οί δ' των αλλων περιοχών τής Εΰρώ- πης οργάνωσιν χωριστήν. Έκα τέρα των δύο αυτών φοιτητικών όργχνώσεων (ούνιβερσιτχτες), έξέ- λεγε τόν πρύτανίν της (ρί-κτορ). Δέν ήσαν δμως ωργανωμένη μό¬ νον οί φοιτηταί. Καί οί καθη¬ γηταί εϊχαν ιδιαίτερον σωματεί¬ ον διά την ύποστήοιξιν των συμ.- φερόντων των, τό λεγόμενον «κολ- λέγκιουμ». Ιδού ή πρώτη πχνε- πισττ,μιακή οργάνωσις μέ τόν σύλλογον των φοιτητών, μέ τόν πρυτανιν, καί τάν σύλλογον των καθηγητών, την σύγκλητον Επάνω εις τα άχνάρια των ί- ταλικών αυτών σχολών ανεπτύχθη καί τό πανεπιστήμιον των Παρι¬ σίων, μέ κέντρον τού την σχο¬ λήν τής Παναγίας των Παρισίων. Τό πχνεπιστήμιον των Παρισίων, ιδρύθη άπό τοΰ ΙΒ' σ.ιωνηζ. Τα Πχνεπιστήμιον των Παρισίων, εις τό οποίον οί φοιτητχί ήσαν συγ- κροτημένοι είς τέσσαρα σωμα- τεϊα, τα λεγόμενα «έ"θνη» ήτοι είς Γάλλους, Άγγλους, Ιΐικαρ- δούς καί Χορμανδούς, καί είς τα όποια τα μαθήματα ήσαν δι- ηρημένα κατά εΐδικότητας εις τέσσαρας σχολάς, την των Τε- χνών, την θεολογικήν, την νομι- κήν καί την ιατρικήν, κατέστη ι τό πρότυπον διά τα πανεπιστ/)- αια των λοιπων χ'ορών τής Ευ¬ ρώπας, ΐδϊω; τα χγγλικά καί γερμχνικχ. Έ:σι τό άρχαιότερον των αγγλικών πχνεπιστημίων, τό πανεπιστημίου τής Όξφόρδη;, πν> συνεκροτήθη εκ σπουδαστών
  καί καθηγητών έλθόντων έκ Πα¬
  ρισίων περϊ τα τέλη τοθ 12ου
  αιώνος, ανεπτύχθη κατά τόν 1.'3ον
  αΐώνα κχτχστχν έφάμιλλον τοϋ
  πχρ.σινοΰ. Τα άρχαιότερα των
  γερμανικήν πανεπιστ^μίων ϋπήρ
  ςχν τό τής ΙΙράγχς, ίδρυθέν τό
  1348 κχί τό τής Βιέννη; 1;3(»4.
  Άνάλογχ ίορύ;χχτα άνεπτύχθη-
  σαν μεταξύ τοΰ 13οό κ*: 14ου
  αιώνος είς ϊλας τάς χώρας τής
  Εΰρώπ»};. Γλώσσα είς την οποί¬
  αν εγίνετο ή διδχσκχλίχ -ίς τα
  μεσα'.ωνικά πανεπιστήμια 'ήτο ή
  λατινική. Αί γνώσε'ς μετεδίδον-
  το έντός των όρίων πού έπέτρε-
  πεν ή έκκλησία. Δέν είχαν την
  μορφήν των «έθνικών» πανεπιΐτη-
  μίοιν τής εποχής μας αι άνώτε·
  ραι έκεϊναι σχολαί τοΰ μεσχίω-
  νος Καθηγηταί καί φοιτητχί με-
  τεκινοθντϊ είς ολόκληρον την Ευ¬
  ρώπην χωρίς διάκρισιν εθνικότη¬
  τος. Κατά την Αναγέννησιν, ά¬
  πό τοΰ 15ου μέχρι τοΰ 19ου αι¬
  ώνος, τα πανεπισιήμια περιελή-
  φθησχν καί αύτά είς τόν μέγα
  Χον κύκλον των μεταρρυθμίσεω/.
  'Υπέστ^σαν την επίδρασιν τής με-
  γάλης μεταοολής, την οποίαν ε¬
  πέφερεν είς την Ευρώπην ή ανά¬
  πτυξις των νέων κοινωνικήν τά-
  ξεων, ή παρακμή τοΰ φεουδαρχι-
  σμοΰ, ή θρησκευτική μεταρρύθμι¬
  σις, ή άναβίωσις τώ/ ν.λασιικών
  σπουδών καί τοΰ ανθρωπίνου ΐοε-
  ώδους, ή εξέλιξις των φυσικών
  επιστήμων, ή ανάπτυξις τής φι-
  λοσοφίας καΐ των ίστορικών έρευ
  νών. ΙΙαλλά νέα πανεπιστήμια,
  ιδίως είς την Γερμανίαν, Εδρύ-
  θησαν. "Ηρχιζεν ή ελευθερία τή;
  συνειδήσεως, ανευ τής οποίας δέν
  ημπορεί νά νοηθή καί ελευθέρα
  ερευνα. Ή λατινική γλώσσα ήρ-
  χιζε βαθμηδόν νά έγκαταλεϊπε-
  ται άντικαθιστωμένη υπό τής έ-
  θνικής γλώσσης.
  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ
  Ό έ'γκφιτος Δικηγόρος Αθηνών κ. Νικόλαος
  Κωνσταντ. Στεψανίδης, (Γραφείον όδός Βαλα
  ωρητου 6 Αθήνας) άαχολοϋμενος είς δικαστικάς,
  διοικητικάς, καί ύποθέσεις Άμερικής καΐ έξωυερι-
  κοό μάς παρακαλεΐ νά άνακοινώσωμεν, δτι ούοε-
  μίοτν σχέσιν εχει μέ τόν Νικόλαον Γ. Στ&φανίδην
  (Σιοά Φίξη Αθήναι) μή δικηγόρον καϊ ασχολούμε¬
  νον μέ ύποθίσί.ις ουντάξεων.
  Οί έχοντες ύποθέσεις έξ(.·>Γερικοΰ—Άμερικής δύ¬
  ναται ν'άπευθύνωνται είς τό ^ικηγορικόν γραφείον
  των κ. κ. Νικ καΐ Ίω.Κραααδάκη μίθ' ών Λ κ Νικ.
  Στεφανίδης αυνεργάζεται.
  ^*""Ή/1Ο
  ΥΠΕΡίΙΚΕΑΝΕΙΟΝ
  .ΑΝΔΡ
  Τό μεγαλύτερον, ταχύτερον, άσφαλέστερον,
  πολυτελέστερον, άνετώτερον, εύσταθέατερον άτμό
  πλοιον τής γραμμής ΚΡΗΤΗΣ—ΠΕΙΡΑΙΩΣ
  ΚΑΘΕ ΠΕΜΠΤΗΝ ΠΡΩΪ
  Καμπίναι πολυτελείας πρώτης καΐ δευτέρας
  8έοεω; ώς καΐ ή τρίτη θέσις μετά κλίνης.
  Πρακτορείον ΑΔΑΜΗ
  Τηλέφ. 5—40
  ι».■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ι
  ΑΙΡΟΤΙΚΗ ΤΡΙΗΕΖΠΗΣ ΕΑΑΑΔΘ!
  ΥΠΟ ΚΑΤΑΣΤΗ Μ Α ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
  2 Δ έχεται Καταθέσεις:
  ! ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟΥ πρός 3 3 ) 4 ο)ο
  Ζ μέχρι δραχμών 125.000.—
  Ι ΠΡθ'©ΕΕΣΜΙΑΣ ) ύηέ> το°5 κ«λλ«βρβ«

  ■ Ό τόκος ύπολογίζεται άπό της έπβμβνης τής κατα-
  ■I
  θέσεως. Άπασαι αί καταβέσϊΐς είναι έξ ολοκλήρου πγ-
  ■ γυημεναι υπό τού Κράτους καί άπηλλκγμέναι τελών χαρ-
  " τββήμβυ.
  Ζ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΙΣ ΤΑΧ1ΣΤΗ
  ■ ■■«■■■■■■■■■■■■■■■■εί ·■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■


  ■ ■
  Οί έπανακατατασόμενοι
  οπλίται χωροφυλακης.
  ΜεταςΌ τω/ έπχνα,ίχ-ατχσσο-
  μένων διά νεωτέρας διαταγής τέ¬
  ως όπλιτών τή: Πχσιλική; Χωρο-
  φολαν-.ί,ς, άπολυθίντΐον ώς εύνοη-
  αίντων τό έπα/αιτατιχό/ κίνημχ
  τής 1 Μχρτίου 1!>:>5, συγ-Λαχαλέ-
  γονται κχί οί κάτωθι Κρήτες:
  Έ.Π.Άδικν,αίνάκης,Κ. Ν Βχμ-
  ^ουκά/.ης, Μ. Χ. Βςργάκης, Ά.
  Ά. Β·τζιλί/.ης, Δ Ν. Βορνιωΐ*-
  κης, Μ. Έ. Ρε οργουΐάκης, Στ.
  Ι Δϊρμιτζά/ΐης, Δ Γ. Ζ'Λνουδά-
  κης, Γ. Χ. Ηεοοοσάκης, Χ 1.
  Κατσα/.άκης, 1. Π Κοτσχυτάχης.
  IV
  Έ. Κοτσαμπϊσά/ΐης, Ι. Ε.
  Μακρυδάκης, Μ. Γ Μαριολάκης, Ι.
  Γ. Μαρκάκης, Μ. Σ Μαυριδχκης,
  Ε. Μ. Μιχελάκης, Κ. Ι. Μισερ-,
  άκη;, Ά. Γ. Μοσχάκης, Α. Έ
  Μπουλτχ5χκη;, Γ. Κ. Μπικουβα-
  ρά<ης, Β. II Μποδοσάκης, "Η. Ι. Μπριλά/.ης. Ι. Μ. Μυλωνάκης, Γ. Α Ντχουντάκης, Στ. Γ. Όρ- φανοοοάχη;, Γ. Φρ ΙΙαντβλιδα- κης, Γ Μ Παντελάκη;, Ε. Έ. Πιπεράκη:, Γ. Χ. Σχντιμ-πχντά- κης, Άρ Λ. Σπχνουίχκης, Ε. Η. Τσχτσαρολά/.ης, Γ. Σ. Φωτακη;, Δ. Ι. Φουρνχράκηί, Ε. Χ. Χαλα- κατε,ίάκης, Β. Ν. Λχβίκης, Γ. Ε. Ζερβαντωνάκης, Μ Γ. Ζουμπου- λάκης, Έμμ. Ν. θεοδωρουλάκης, Ν. Γ. Μπαχλιτζΐνχκης, Α Μ. Ιΐλχκιωτάκη;, Α. II. Παπαδάκης, Η. Χ. Ριτσχχάκης, Ζ. Έμμ. Στεφανάκης, Α. Σ. ΙΙροβ'.δά*τ)ί, Γ. Ι. Περαντωνάκης καί Ιω. Κ. Χαμχλάκης. ΠΡΟΚΗΡΥΞΙΣ Ή Ένοριχκή Επιτροπεία Βόρ- ρω/ έ-χτίθησιν είς δημόσιον μειο¬ δοτικόν διαγωνισμόν την επισκευ¬ ήν τοΰ Ίεροΰ Ναοϋ τήςΆγ. 11:λα- γίας Βόρρων, συμφώνως τή σχε- τική μελέτιτ) τοΰ έμπειρογνώμονος Νικολ. Σπανακάκη την .'ίθήν Ίχ- νοουαρίου ημέραν Κυριακήν καί ώραν 10 π. μ. έντός τοϋ χωρίου Βόρρων καί εν τω γραφείω τής Ένορίας δπου καλοΰνται οί βου¬ λόμενοι νά μειοδοτήσωσιν. —"Οροι συμμετοχής παράβολον δραχ. 1Γ)00. Έν Ιϊόρροις τή 10 ~1—ίΉΗ Ό Διευθύνων Έμμ. Ι. Πιπεράκης Ή Ένοριχκή Επιτροπεία "Αλεξ. Τζωρτζάκης ίεριύς Γεώργ. Παπαδάκη; 'Εμμαν. Παντελάκης ΠΡΟΣΚΛΗΣΙΣ Προσκαλοΰνται άπαντα τα μέλη τής «Ενώσεως Κττ,νοτρόφων Κρή¬ της» όπως προσέλθωσιν είς γενι¬ κήν τακτικήν συνέλευσιν την 30ήν Ίανουχρίου 19?>« ημέραν Κυρια¬
  κήν καί ώραν 10—12 π μ. εις
  την αίθουσαν τοΰ καφενείου τοΰ
  θεάτρου Πουλακάκη.
  Συζητητέα θέματα-.Έκλογή Δι-
  οικητικοΰ Συμβουλίου.
  (Ή Διοικοΰσα Έπιτροπή).
  ΠΡΟΣΚΛΗΣΙΣ
  —'Αγορχνομικά Χανίων.
  'Εμηνϋθησαν έν Χοςνίοις οί "Ιω¬
  άννης Πετράκη;, Νικ. Βολικός,
  Γ. Ιίερναύάκη;, Εύαγ Τααταοίν
  ρωνάκη; διότι μετέφερον εσφαγ¬
  μένα άρνία έν τή πόλει Χανί¬
  ων.
  —Διά παρατάσεως έξ άλλον δι-
  ατάξάων άφορωσών. την κυκλο¬
  φορίαν των αΰτβκινήτων έμπνύ-
  θησαν οί Άθ. Ε. Μαραγκουδά¬
  κης, Στυλ. Α. Κατάκης, Δημ. Λι-
  νάκη;, Νικ. Νικηφοράκη;, Ευτ.
  Άλιγιζάκη; καί άλλαι τινές.
  —Αί λαΐκαί άγοραί.
  Σχετικώς μέ τα πορίαματα τής
  έπιτροπίϊς διά τό κόστος τής ζω-
  ή; βεβαιούται έξ Αθηνών ότι
  αυτή κατέληξεν είς την λήψιν
  σοβαρωτάτων μέτρο>ν. Μεταξύ
  τούτων είνε καί ή ενίσχυσις τοΰ
  εργου των λαΐκών άγορών διά
  τάς οποίας όλως ιδιαίτερον ενδι¬
  αφέρον δεικνύει ό κ. Πρόεδρο;
  τής Κυβδρνπσεως. Αί λαϊκκί ά-
  γοραί, κρίνεται ότι διευκολύνουν
  την άμεσον καί άνεο πχρααιτι-
  κών προσώπων επαφήν κατανβτλω-
  τοϋ καί παραγωγοΰ πρός τό κα¬
  λόν καί συμφέρον αμφοτέρων.
  'Γ.κτός τούτου 8ά ληφθούν καί
  μετρα είς τρόπον ωστε νά άπβ-
  φεύγεται η ϋψωσι; των τιμϊιν των
  προμηθευομενων ειδή τοΰ έμ.το-
  ρίου επί πιστώσει.
  — Ή φορολογία των μεταφο-
  ρών.
  Ύπβ την πρβεδρίαν τβΰ,ύπβυρ-
  γοΰ τής Δικαιοσύνην κ. Λβγοθβ-
  ίη συνεοτήθη βΐδική έπιτρβπη έξ
  ϋπουργών καί ϋφυπουργών όπως
  μελετήση τό ζήτημα τής φορβλβ-
  γίας των μεταφορών.
  Κατόπιν έγγράφου τοΰ Φρου-
  ραρχείου Ηρακλείου προσκαλοΰν¬
  ται άπαντα τα μέλη τής Ενώσεως
  άποτάκτων καί άποστράτιον άςιω-
  ματικών |(ΊΙρχκλείου 1 ι».'$?{—11)35
  οπ<ος ύπο,ίαλΐιΐσιν είς τό Φρου- ραρχεϊον Ηρακλείου οί μέν διαμέ νοντες ενταύθα αυτοπροσώπως, οί δέ έν ταίς επαρχίαις διά των Ά στυνομικών άρχών, δήλωσιν είς ήν νά έμφχίνετχι τό ονοματεπώ¬ νυμον αυτών, τό όνομχ πατρός καί μητρός, ό βαθμός των, τό δπλον ή Σώμχ είς ο άνήκουν, ή στρατο^ λογική κλάσις, τό ιδιωτικάν έ- πάγγελμα ή είοικότης των, ή έγ- γραφήτων είς τα μητρώχ αρρε¬ νων Δήμουή κοινότητος, τό Στρατο λογικόν Γραφείον είς ο ϋπάγον- ται, ό τόπος διαμονής, ή όριστι- κή διαμονή (όδός αριθ., χωρίον, Δήμος, Έπαρχία) ή προσωρινή διαμονή. ΑΦΙΧΘΗΣΑΝ τα φρεσκότα- τα ψαρικά είς δοχεΐα μικρά καΐ μεγάλα, είς τό κατάστη- μα Έμ. Κρασάκη, (έναντι παλ. Νομαρχίας. Τιμαί αί καλύτεραι. ΕΧΟ1ΚΙΛΖΕΊΆΙ μικρά οίκία όδό; Πεδιάδος (Τρείς Καμάρες). Πληροφορίαι Ντορέ. — Ό νόμος διά την απόλυ¬ σιν των καταδίκων 6 μπ- νών φυλακίσεως. Οί άπολυθέντες έκ των φυλα- κών δυνάμει τοϋ τελευταίου νό- μου ώ; έκτίοντες ποινήν Εξ μη· νών άνερχονναι είς 265 καί προ- έρχονται ό'λοι έξ "Αθηνών κ«1 Πειραιώς. Οί λοιποί θά άπολυθοΰν αμα ώς συγκεντρωθοϋν τα ποινι- κα βτοιχείά των. Σημειωτέον δτ» είς τάς φυλακάς εύρίακονται 130 φυγόποινοι κάτω των εξ μηνών οΐτινες προσήλθον αυθορμήτως α¬ μα τί) δημοσιεύσει τοϋ νόμου. "Εκ τούτων οί 50 έκρατήθησαν ώς μή ΰπαγΐμενοι είς τάς ευερ¬ γετικόν διαταξεις τού νόμου τού¬ του. —Τό Ταμεΐον'ΥΎειονομικών. Είς τό ύφυπβυργεϊον εργασίας συνεδρίααε προχθές διά πρώτην φοράν τό συμβούλιον τού ταμεί- ου ΰγειονομικων υπό την «ρβε- δρίαν τοΰ ^ύφυπουργοΰ τή; εργα¬ σίας κ. Δημητράτου λαβών δια¬ φόρους αποφάσει; σχετικάς μέ την λειτουργίαν τού. Τό ίιφασματοποΑεϊον ΝΙΚ. Γ. ΚΑΡΕΛΛΗ Μετεφέρθη είς την λβωφβρον Καλοκαιρινοϋ (πλατεια—βτράτα) έναντι Καταατιιμάτων κ. κ. Τα*· χάκη. Τζανάκη. ΤΑ ΑΝΩΤΕΡΑ ΟΛΩΝ ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ "ΑΡΟΤΡΟΝ,, ΑΠΛΑ ΚΑΙ ΣΥΝΘΕΤΑ 'Αφίχθησχν καί πωλοΰνται είς τό Κατά- ΕΥΑΓ. ΠΕΡΑΚΗ
  ϊ
  ι
  Ι'ΓΛ Ι
  Ι'ι
  Ηράκλειον —Κρήτης
  Γραφεΐα Εναντι Παλ. Νομαρχίας
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  Πρωΐα Σαββάτου
  15 Ίανουαρίου ι°>38

  ΟΡΟΥΣΒΕΛΤ ΘΑΕΠΙΣΚΕΦΘΗ
  ΤΑΣ ΑΘΗΝΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΣΤΛΜΠΟΥΛ
  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΡΚΙΚΗΝ
  ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΒΥΙΙίΑΕΟΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 14 Ίανουαρίου (τοΰ
  άνταποκριτοΰ μας). — Τηλεγραφοΰν
  εκ Πέραν ότι έδημοαιεύθησαν σήμερον
  είς την εφημερίδα «Άξάμ» άνακοινώ-
  σεις τοΰ προέδρου των Ήνωμένων
  Ιΐολιτειών Ρούσβελτ.
  ■«Τ Ό Ρούσβελτ μεταξϋ των άλλων α¬
  νεκοίνωσεν ότι έπιθυμία τού είνε νά έ
  πισκεφθή τάς Αθήνας καί την Στα-
  μπούλ καί ότι προτίθεται νά πραγμα¬
  τοποιηθή τό ταξίδιον τουτο έν καιρώ
  καί ώς άφήνεται νά εννοηθή όταν τοΰ
  -:ό έπιτρέψουν αί πολιτικαί τού άσχο-
  λίαι.
  Η
  ΚΥΒΕΡΝΗΣΙΣ ΣΩΊΑΝ
  ΑΕΝ ΕΛΑΒΕ ΨΗΦΟΝ ΕΜΗΙΣΤΠΣΥΝΗΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 14 Ίανουαρίου (τού άν-
  άνταποκριτοΰ μας).— Τηλεγραφήματα
  έκ Παρισίων άναφέρουν ότι ή Γαλλική
  κυβέρνησις Σωτάν καταψηφισθεΐσα είς
  τό κοινοβούλιον παρητήθη.
  'Υποτίθεται ότι ή παραίτησις τής
  κυβερνήσεως όφείλεται είς τα οίκονομι-
  κά ζητήμ.ατα καί ότι μέτρα αυτής σχε-
  τιζόμενα κυρίως μέ την ρύθμισιν τής
  όλης δημοσιονομικής καταστάσεως τής
  χώρας οέν ένεκρίθησαν, πράγμα τό ο¬
  ποίον καί επέφερε την πτώσιν της.
  ΕΠΙΚΟΙΑΓΟΝΕΣ ΕΙΣ ΤΑ ΟΧΥΡΑ
  ΤΑ ΟΕΡΙΟΑΑΑΟΝΤΑ Τί ΤΕΡΟΥΕΑ
  ΑΘΗΝΑΙ 14 Ίανουαρίου (τού
  άνταποκριτοΰ μας).— Τηλεγραφήματα
  τού έξωτερικοΰ βεβαιούν ότι είς τα ό
  χυρά συγχροτήματα τα περιβάλλοντα
  τό Τερουέλ βυνεχίζονται αύτόχρημα
  έπικοί άγώνες μεταϊύ κυβερνητικαί καί
  έθνικών. Ένισχύσεις άποστέλλονται συ-
  νεχώς καί είς τάς δύο παρατάξεις. Αί
  πληροφορίαι δέ περί τής εκβάσεως των
  μαχών είναι άντιφατικαί.
  ιι ε:
  ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΝ ΤΟΥΣ
  ΓΑΛΛΟΥΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 1 4Ίανουαρίου (τοΰ άν-
  ταποκριτοΰ μας).— , Τηλεγραφοΰν έκ
  Παρισίων ότι αί Γαλλικαί έφημερίδες
  άσχολούμεναι μέ τοϋς ναυτικούς έξο-
  πλισμούς, ύπογραμμίζουν αύτοΰς ώς
  πρός την ναυτικήν κυριαρχίαν τής Μεσο
  γείου καί καλοΰν την Γαλλίαν νά ένιβχύ
  ση συντόμως την ναυτικήν της δύναμιν.
  Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΡΙΣΙΣ ΕΝ ΓΑΛΛΙΑ
  ΗΡΧΙΣΑΝ ΑΙ ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΙΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 14 Ίανουαρίου (τού
  άνταποκριτού μας).— Νεώτεραι πληρο¬
  φορίαι έκ Παρισίων άγγέλλουν ότι ό
  Ιΐρόεδρος τής Αημοκρατίας κ. Αεμ-
  πρέν εκάλεσε σήμερον παράγοντας ^δια¬
  φόρων πολιτικών μβρίθΌ>ν μέ τοΰς όποί-
  ους καί συνεννοήθη διά την επίλυσιν τής
  έ*ρ».γείσης διά τής παραιτήσεως τοΰ ύ-
  πουργείου Σωτάν κυβερνητικάς κρίσε¬
  ως.
  ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΜΕΤΡΑ ΤΑΞΕΩΣ
  ΕΙΣΤΗΗίΑΑΑΙΚίΝΠΡΟΤΕΥίΥΣΙΝ
  ' ΑΘΗΝΑΙ 14 Ίανουαρίου (τού άν
  ταποχριτοΰ μας). — Κατόπιν τής πα¬
  ραιτήσεως τής Γαλλικής κυβερνήσεως
  καί μέχρι τής διευθετήσεως τής κρί¬
  σεως διετάχθησαν μέτρα ασφαλείας
  υπό τής διοικήσεως των Παρισίων πρός
  πρόληψιν έκδηλώσεων αΐτινες είνε δυνα
  τόν νά απολήξουν είς συγκρούσεις.
  Πρός τουτο αί δυνάμειςτής *Αατυνο-
  μίας ένισχύθησαν διά στρατού.
  Ήτριμερήςδιάσκεψις και ή Ρουμανία ^ϊ| Πθ(*)ϊνή
  Δέν επολέμησαν Γάλλοι είς Τερουέλ.
  ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙΟΝ (ραδιο-
  γρ.). — ΈξακολουΘοΟν είς τόν
  Ρουμανικόν τύπον αί εϋμενεΐς
  κρίσεις τής τριμεροθς δια¬
  σκέψεως αναφορικώς μέ την
  δήλωσιν διά τάς ούγγρορου-
  μανικάς σχέσεις Ή οιατιόπω-
  σις τής δηλώσεως ταύτης ά-
  ποδίδεται έν πολλοΐς είς την
  επιρροήν την όποιαν ήσκησεν
  είς τα δύο παραδουνάβια
  κράτη (Αύστρίαν κσί Ουγγα¬
  ρίας) ή Ίταλική κυβέρνησις
  ώστε ταυτα νά υίοθετησουν
  έν προκειμένον κρίσεις απολύ¬
  τως άντικειμενικάς δια τάς έν
  Ρουμανία μειονότητας
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ (ραδιογρ ) — Αί
  έφημερίδες τής άριστερδς!
  γράφουσαι επί των φημών δ-1
  τι Γάλλοι έθελονταί έπολέμη ι
  σαν είς τό μέτωπον τοΰ Τε- ]
  ρουέλ ίσχυρίζονται δτι ή πλη-
  ροφορία αυτή εδόθη σκοπίμως
  διά νά δικαιολογηθή ή παρου
  σία πολλών Ίταλών φασιστών
  καί ή άφιξις άλλων είς τό ί¬
  διον μέτωπον καί γενικώς την
  "Ισπανίαν την κατεχομένην υ¬
  πό τοθ Φράνκο.
  ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ (ραδιογρ.).—
  Πληροφορίαι έκ Σαλαμάνκας
  άναφέρουν δτι ό άριθμός των
  καταρριφθέντων είς Τερουέλ
  άεροπλάνων των κυβερνήτι-
  κώνκατα τής τελευταίας μά-
  χης ύπερβαίνει τα 10. Διεπι¬
  στώθη δτι οί πιλότοι καί πα¬
  ρατηρήται δύο έκ των άερο¬
  πλάνων τούτων ήσαν Ρώσσοι,
  άλλων δέ Άμερικανοί καί
  "Αγγλοι
  Αι άναβληδεΐσαι φιλοδασικαι έορταί
  δα τελεσδοϋν αυριον Κυριακήν.
  Κατ' ανακοίνωσιν έκ τής
  Φιλοδασικής Έπιτροπής, αί
  άναβληθεΐσαι λόγω τής τελέ-
  σεως των πριγκηπικών γάμων
  έορταί τού πρασίνου, θά
  λάβουν χώραν είς μέν την Ά-
  λικαρνασσόν αυριον Κυ¬
  ριακήν 16 τρέχοντος καί ώραν
  10 30' ακριβώς, είς δέ την
  Φαιστόν την 18ην τρέχοντος
  καί 23ην ίδίου μηνός.
  Είς τάς έν λόγω εορτάς θά
  παραστώσιν αί τοπικαί αρχαί,
  τα σχολεΐα καΐ οί κάτοικοι
  των γύρω περιφερειών. Επί
  τή εύκαιρία θά γίνουν κατάλ-
  ληλοι όμιλίαι περί τής σημα-
  σίας των δενδροφυτεΰσεων
  άπό ύγιεινής καί έξωραίστι-
  κής απόψεως καί θά παραινε-
  θώσιν οί κάτοικοι νά βοηθή-
  σωσι τάς άναληφθείσας παραι-
  παθείας πρός προστασίαν τού
  πρασίνου.
  Δενδροφυτεύσεις καθ* α έ-
  πικαίρως πληροφορούμεθα, θά
  γίνωσιν καί είς τάς άλλας
  πόλεις τής νήσου συμφώνως
  πρός τάς σχετικάς όδηγίας
  τοΰ ύπουργείου Γεωργίας
  ΥΠΟΥΡΠΚΗ ΕΥΑΡΕΣΚΕΙΑ
  ΠΡΟΣ ΜΑΘΗΤΗΝ ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟΥ
  0ΙΚ0Ν0Μ1ΚΗ ΖΩΗ ΚΑΙ ΚΙΝΗΣΙΣ
  Πρός τάς
  Πρός άς ς
  αρχάς εκοινοποιήθη έκφρασις
  εύαρεσκείας τού ύπουργείου
  Έθν. Παιδείας πρός τόν μα¬
  θητήν τοθ Δημ. Σχολείου Κον
  διάς (Λήμνου) "Αγγελον Κερα
  μιδδν διαθέσαντα υπέρ τής
  Βασιλικής Άεροπορίας άποτα-
  μίευμα αύτοΰ ανερχόμενον είς
  δραχ. 1000.
  ΑΙ κυμανθεΐσαι χθές έν τρ άγορφ μας τιμαί των κατωτέρω έγχω
  έκπαιδευτικάς ρΐων προιόντων είχον ώς ακολούθως:
  ΤΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ
  ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ
  Κατ' άρμοδίαν ανακοίνωσιν
  ή πράξις περί παροχής έπιδό-
  ματος είς έκπαιδευτικοΰς είναι
  ίσχυρά εάν περιήλθε είς την
  υπηρεσίαν τής Νομαρχίας μέ-
  χρι τής 9ης Φεβρουαρίου 1937.
  "Οσαι έπίσης πράξεις έδη¬
  μοσιεύθησαν πρό τής 9 Μαρ-
  τίου παραμένουν ισχυραί. Αί
  άλλαι δέον ν' άνακληθοϋν
  καί νά ϋποβληθοϋν είς τό τμή-
  μα εκκαθαρίσεως δαπανών
  τού Ύπουργείου πρός δημοσί¬
  ευσιν.
  Η ΣΥΛΛΟΠΚΗ ΣΥΜΒΑΣΙΣ
  ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΟ.Ν
  Δι" αποφάσεως τοϋ κ. ύ-
  φυπουργοΰ Εργασίας έπεξε-
  τάθη καί είς τάς "Επαρχίας
  ή άπό 23 Δεκεμβριού 1937
  συλλογική σύμβασις περί κα-
  θορισμοϋ των μισθών των ύ-
  παλλήλων άσφαλιστικών έ-
  ταιρειών καί "γραφείων. Καί
  οί μισθοί τούτων άκολουθοϋν
  ώς πρός την αύξησιν κ.λ.π.
  προυποθέσεις την συλλογικήν
  σύμβασιν περί Οπαλλήλων
  άνωνύμων Έταιρειών.
  ΤΑ ΑΤΟΜΙΚΑ ΒΙΒΑΙΑΡΙΑ
  ΤΩΝ ΕΦΕΔΡΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ
  Διά διαταγής τοϋ ύπουργεί¬
  ου των Στρατιωτικών εφεξής
  είς τό ατομικόν βιβλιάριον
  εκάστου άπολυομένου των τά-
  ξεων τοθ στρατοθ έφέδρου έξ
  έφέδρων αξιωματικών καί ε¬
  κάστου έξερχομένου τοθ στρα
  τεύματος μονΐμου άξιωματι-
  τικοΰ, θά έπικολλαται μερίμνΓ|
  τής οίκείας άρχής φωτογρα
  φία τού άξιωματικοΰ είς δν
  άνήκει τουτο.
  ΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ
  Διά την προσέχη Τετάρ¬
  την ώρίοθη συνεδριασις τοϋ
  Δημοτικοΰ Συμβουλίου επί δια
  φόρων τρεχούσης φύσεως ζη-
  τημάτων.
  ΠΥΡΚΑΪΆ ΕΙΣ ΧΑΝΙΑ
  Έξ έκραγείσης προχθές πυρ
  καϊθς είς την οικίαν τοϋ Λεων.
  ^ερατσάκη έν Χανίοις, προε¬
  βλήθησαν ζημίαι ύπερβαίνου-
  ι σαι τας 80 000 δρχ. Άνακρί-
  σεων έπελήφθη ή αρμοδία ά-
  ' στυνομική άρχή,
  Σταφίίΐς.
  Σουλτανίναι α' δρ. )
  Καραμπ.
  Ελεμέδες α
  Ταχτδς
  Μαύραι
  Υ
  α'
  β
  Υ'
  )
  Ι 22. -23.
  )
  ( 14 50-
  )
  (7 50-8 50
  7 80-8.
  Χαρούτηα » 2 70
  "Ελαια 5ο · 25.00
  » κοινά »
  Σάπωνες.
  Λευκοί α' ποιότητος δρ.
  » β' » »
  Πράσινοι α' ττοιότ. »
  > β' > »
  θΐνοι.
  'ρχαν€>ν τό μίστατ.
  ρχαν€>ν τό μίστατ. > 45.
  Μαλεβυζίου κατ' οκάν δρ. 5.
  20.- 24
  19-23
  2150
  19.-
  45.
  ΤΟ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ ΕΝ ΗΡΑΚΛΕΐρ
  ΠΜΑ1 ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
  14ης Ίανουαρίου 1928
  Ζυρίχη
  Παρίσιοι
  Λονδίνον
  Νέα'Υόρκη
  ■Αγορά Πώλησις
  25 30— 25 55
  3.68 3.78
  546 550
  109 30
  "Αμστερδαμ
  Στοκχόλμη
  Βρυξέλλαι
  11030 Βαρσοβία
  Άγορά Πώλησις
  60.70 61.50
  2810 28.
  3.71 3.33
  20 75 21.75
  ΤΟΥ
  Η ΕΠΑΝΟΔΟΣ
  ΓΕΝ. ΛΙΟΙΚΗΤΟΥ ΚΡΗΤΗΣ
  Κατά πληροφορίας έκ Χανί¬
  ων αυριον άναμένεται έκεΐ ό
  ΰπουργός Γεν. Διοικητής Κρή¬
  της κ. Μπότης Σφακιανάκης.
  Η ΠΡΩΊ'ΝΗ
  ΠΡΟΣΕΥΧΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ
  Διά νεωτέρας αποφάσεως
  τού ΰπουργοΰ Θρησκευμάτων
  καί Έθν. Παιδείας, άνα-
  καλοιΐσης την ύπ' αριθ. 205
  «περί καθιερώσεως πρωϊνής
  προσευχής, έθν. άσμάτων καί
  τού Έθνικοΰ "Υμνου καθ' ε¬
  κάστην έν τοίς σχολείοις»,
  καθιεροϋται είς αύτά έτερος
  τρόπος τελέσεως υπό των μα-
  θητών προσευχής, δυνάμενος
  νά μεθαρμόζεται πρός τάς ε¬
  κάστοτε περιστάσεις, υπό των
  διευθυνόντων τα σχολεΐα.
  Ο ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΗΣ
  ΤΖΕΡΜΙΑΔΩΝ
  Διωρίσθη Είρηνοδίκης Τζερ-
  μιάδων ό Άναστάσιος Θ
  Χαλκιαδάκης γραμματεύς τοΰ
  Είρηνοδικείου Πύργου έπιτυ-
  χών κατά τόν διενεργηθέν-
  τα πρό τινος διαγωνισμόν.
  ΤΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ
  ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΕΩΣ
  Υπό τοϋ Ύπουργείου Κρα-
  τικής Ύγιεινής καί Αντιλή¬
  ψεως ένετάλθησαν αί τελο
  νειακαί αρχαί να έπιτρέπωσι
  την εισαγωγήν μεταχειρισμέ-
  νων είδών άποστελλομένωνδιά
  ταχυδρομικών δεμάτων καί άν
  άκόμη δέν συνοδεύωνται ταυ¬
  τα υπό πιστοποιητικοϋ άπο-
  λυμάνσεως, έφ' δσον δμως
  κατά τόν έκτελωνισμόν εύρε-
  θώσι καθαρά.
  Λ.ΙΟΡ1ΣΜΟΣ -ΪΔΑΣΚΑΛΙΣΙΗΣ
  Ή έξ Αρχανών διδασκά¬
  λισσα Ζαχαρένια Δρακάκη
  διωρίσθη διά διαταγής τοΰ
  ύπουργείου Παιδείας είς τό
  σχολείον Δρυμοΰσης Καβάλ-
  Ιλας.
  ΚΡΟΥΣΜΑΤΑ ΤΥΦΟΥ
  ΕΙΣ ΝΕΑΠΟΛΙΝ
  Είς Νεάπολιν παρουσιάσθη
  σ αν προχθές δύο κρούσματα
  τύφου Υπό των αρμοδίων ύ-
  γειονομικών άρχών ελήφθη¬
  σαν τα έπιβαλλόμενα πρός
  περιστολήν τής νόσου μέτρα.
  ΤΡΑΓΙΚΗ ΑΥΤΟΚΤΟΝΙΑ
  Προχθές ηυτοκτόνησεν είς
  Χανιά βληθείς διά σφαίρας πε
  ριστρόφου είς τόν δεξιόν κρό
  τάφον ό άπότακτος άντισυν-
  ταγματάρχης χωροφυλακής
  Ιωάννης Παπαγρηγοράκης.
  Ό τραγικάς αύτόχειρ ώθήθη
  είς τό διάβημά τού διότι ώς
  λέγει είς σχετικήν επιστολήν
  τού έσυκοφαντήθη συστηματι
  ματικώς άφ' ής ανέλαβε την
  Διεύθυνσιν τής ύπεραστικής
  κοινής διευθύνσεως αΰτοκινή
  των τού νομοϋ Χανίων.
  ΟΙ ΚΛΗΡΩΤΟΙ ΤΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ
  Διά διαταγής τοΰ ύπουργεί
  ου των Ναυτικων άπό 1ης
  μέχρις 6 Απριλίου 1938 ώρί
  σθησαν αί ημέραι προσελεύ¬
  σεως είς Πειραια πρός κατά¬
  ταξιν των στρατευσίμων κλη¬
  ρωτών τού Ναυτικοΰ κλάσεως
  1938 Α'.
  ΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ
  Κατ' απόφασιν τοϋ κ. ύ-
  πουργοΰ των Οίκονομικών ού·
  δεμΐα μεταβολή πρόκειται νά
  επέλθη είς τόν τελωνειακόν
  κλάδον πρό τής παρελεύσε
  ως τού προσεχούς μηνός Μαρ
  τίου.
  Η ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΞΥΛΕΙΑΣ
  Διά διεοκρινιστικής πρός
  τάς τελωνειακάς αρχάς έγκυ
  κλίου τού τό υπουργείον Έθν.
  Οίκονομίας παρέχει συμπλη-
  ρωματικάς όοηγίας είς δ,τι ά
  φορ§; την εισαγωγήν ξυλείας
  έν γένει.
  ΟΙΚΙΝΕΖΟΙ Ε Τ ΟΙΜ Α Ζ Ο ΝΤΑ1
  ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΕΝΕΡίΗΣΟΥΝ
  ΑΝΤΕΠΙ8ΕΣΙΝ
  ΤΟΝ Α Γ ΩΝ Α ΘΑ ΔΙΕΥΘΥΝΗ
  Ο ΣΤΡΑΤΑΡΧΗΣ ΤΣΑΓΚ - ΚΑΪ - ΣΕΚ
  ΑΘΗΝΑΙ 14 Ίανουαρίου (τού άν
  ταποκριτοΰ μας).— Νυκτερινά τηλεγρα-
  φήματα έκ Αονδίνου άγγέλλουν ότι
  κιαθ' α τηλεγραφεΐ ό έν Χάγκ Ύαόου άν-
  ταποκριτής τοΰ πρακτορείου Ρώυτερ,
  οί Κινέζοι έτοιμάζονται πυρετωδώς
  διά την ανάληψιν μεγάλης άντεπιθέσδ-
  ως κατά των Ίαπώνων.
  Την άντεπίθεσιν αυτήν είς την οποί¬
  αν οί Κινέζοι άποδίθΌυν μεγίστην
  σπουδαιότητα θά διευθύνη αυτοπροσώ¬
  πως ό στρατάρχης Τσάγκ Κάϊ-Σέκ ό¬
  στις καί ανέλαβε την γενικήν άρχηγίαν
  των Κινεζικών στρατευμάτων.
  "Ηδη οί Κινέζοι συγκεντρώνουν με
  γάλας στρατιωτικάς δυνάμεις, πυροβο-
  λικόν, τάγκς ίκαί άεροπλάνα, φαίνεταε.
  δέ ότι ή άντεπίθεσίς των θά εκδηλωθή
  έντός των ημερών.
  ΟΙ ΚΕΡΔΙΣΜΕΝΟΙ ΑΡΙ8ΜΟΙ
  ΤΟΥ ΛΑΧΕΙΟΥ ΣΥΝΤΑΚΤΟΝ
  ΠΟΙΟΙ ΚΕΡΔΙΖΟΥΝ ΟΙΚΙΑΣ
  ΑΟΗΝΑΙ 14 Ίανουαρίου (τού άνταπο¬
  κριτοΰ μας)·— Ενώπιον τής «Ένώ-σεως
  Συντακτών» εγένετο σήμερον ή κλή-
  ρωβις τοΰ μεγάλου Λαχείου. ΟΙκίας κερδί-
  ζουν οί εξής κατά σειράν άριθμοί: ΙΒ. 80&0,
  ΙΑ.5300, Κ Κ. 1-420, 10.8941, Β.8749, Κ.3763,
  ΚΔ. 8705, ΙΒ. 5355, ΙΒ. 5740, ΙΣΤ. 2866, ©.
  2725, ΙΒ. 3211, ΙΒ. 506, Ι. 7422.
  ΟΙ ΚΑΤΩΤΕΡΩ ΑΡΙΘΜΟΙ
  ΚΕΡΔΙΖΟΥΝ ΟΙΚΟΠΕΔΑ
  Συνεχισβείσης της κληρώσεως τοΰ λα¬
  χείου Συντακτών, εξήχθησαν οί ^κάτωθι ά-
  ριθμοί κερδίζοντες άνά έν οικόπεδον: Δ.
  4498, ΣΤ. 5576, ΙΒ. 7106 καΐ Ι. 2771. Τελος
  οί λήγοντες είς 616, 501 καί 934 κερδίζουν
  άνά πεντακοαίας δραχμάς έκαστος.
  Ο ΥΙΟΣ ΤΟΥ ΜΟΥΣΟΛΙΝΙ
  ΜΕΤΑΒΑΙΝΕΙ ΕΙΣ ΒΡΑΖΙ
  ΑΘΗΝΑΙ 14 Ίανουαρίου
  άνταποκριτοΰ μας).— Τηλεγραφοΰν έκ
  τού έξωτερικοΰ ότι τό προαγγελθέν τα-
  ξίοιον τοΰ υίοΰ τοΰ Μουσολίνι είς
  Βραζιλίαν σχετίζεται μέ διαθέσεις τής
  Ιταλίας νά αυσφίγξη τάς οικονομικάς
  καί πολιτικάς σχέσεις αυτής μέ την
  κυβέρνησιν τοΰ Βάργκας μετά την κή¬
  ρυξιν υπό τοΰ τελευταίου δικτατορίαν
  προσομοιαζούσης μέ την οργάνωσιν
  τοΰ φασισμοΰ.
  ΟΙΤΑΛΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ ΚΙΙ ΤΑ ΗΟΡΙΣΜΑΤΑ
  ΤΗΣ ΤΡΙΜΕΡ0Υ]_ΔΙΑΣΚΕΨΕΟΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 14 Ίανουαρίου (τού άν
  ταποκριτοΰ μας). — Είς τάς Ιταλικάς
  εφημερίδας συνεχίζεται ή άρθρογραφία
  διά τής οποίας έξαίρονται ώς σημαν·
  τικά διά την Ιταλίαν καί Γερμανίαν
  τα πορίσματα τής τριμεροΰς διασκέψε¬
  ως τής Βουδαπέστης.
  ΙΥΝΕΧΙΖ0ΝΤΑ1 ΠΑΗΤΟΤΕ
  ΑΙ ηΡΟΣΤΡΙΟΑΙ ΙΑίίΝΟΝ ΚΑΙ ΑΓΓΑΟΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 14 Ίανουαρίου (τού
  άνταποκριτοΰ μας). — Τηλεγραφήματα
  έκ Αονδίνου άναφέρουν ότι αί προστρι-
  βαί ' Ιαπώνων καί "Αγγλων συνεχίζον-
  ται. Την έπιδοθείσαν είς Τόκιο τελευ¬
  ταίως Αγγλικήν διαμαρτυρίαν ηρόκει-
  ται ώς λέγεται νά έπακολουθήσουν καΐ
  άλλαι έντονώτεραι εάν αί Ίαπωνικαί
  ύπερβασίαι συνεχισθώσιν*
  ΚΑΘΗΙνΙ
  ώνή,^' «ηρβόπτως, μβ-
  ί ί^Τιβν συζήτηοιν εις
  Τιβν σ
  Τ*
  φιλικόν" πρ
  αυγκίνη-
  β
  ^γΐατη
  ε-,μ . τβν κόσμον, β-
  τούτοις της
  ς έν Γαλλία
  >«'?*' δυνατόν νά συ-
  V
  ε-%6 άπό τούδε μετα
  ψΦ? έφόσον δέν έ-
  <"α°ν"είαέτι τα ηραγ- Λ * θύ αιτιοι ανείαέτι τ ργ *«ί βαθύτερα αιτιοι * τόν κ.-ωταν ην παραίτησιν ίουτου Όπωσ· ΖΙί 3έ3αιον ε ινα ^ ?#ρνητ.κ$ ^ * Γαλλίας 9« έπιδρασι έναν οιονδήποτε τρο 8 ίίί της διεονοΰς κατα ®1 Πολΰ περισσότερον έφββ°ν 8εωΡε"ιτα , ϊωτάν δέν όφείλετ» ,'τήματα άναγόμενα εί ωτερικπν πολιτική αλλά **» ε1« τΐιν £ι ,,ν0 Γαλλικοΰ κοινοβο νά έγκαινιάση νέαν ο ;Ι«»οτιχωτέραν έξωτερ «πολιτικήν. Πάντως π ΙίΒίίΤκ» ότι αί άποριαι π< [5ΐΐμιβΐ)ργίί8ποαν *α ., ϋν αυντόμως, «φβΰ οπ« Μζουν και εύχοντβι ολ ιΰλικρινεΐς φίλοι τής Γα «ι;χιχ ή κυ&ερνητική χρ β,' 9« λυθή ταχύτατα. Ε«ν δμως ή πβλιτική κ{ 1 ίΐ{ τής Γαλλία; δέν έπιτρ 1 «β άβφαλεΐς προβλέψεις ·! ν εξέλιξιν τη;διε8οϋς κ ■ ΜΤ»αεως, αντιθέτως αλ Ι^ονότα ύποβοηθούν ο |Ενΐικα είς την διαμόρ^ «ν μιάς θετικής οπωσδήι :ι γνώμης σχετικώς μέ τ (ΐΕλλοντικην πορείαν τ, 'βλιτικών πραγμάτων τό< ίν :ή Εϋρώπη όσον καί ΐί| Ανατολή. Καί έν Π| ■«ι;, ή ουγκ'ληθεΐσα προχ ίν Βουδαπέστη διάακ· "' Ιταλίας, Αυστρίας κατά την όπο .....«.«νιι και έξηγγέ | ίΛλιστα δημοσία καί πά ·"""-" ή προσήλωσις πα'ι Ουγγαρίας Ρώμης—Βερ' , ?«ίνεται ότι έστερέ ΤΓ,ν - :δν κα έθεσε τάς βά ΐΤΕνης ουνεργασίας μιάς ^5 "Λρατών πού έκτεί' "' ^πό τής Βαλτικής μ Μεσογείου καί χ ε15 δύο την λοιπήν Καί τό γεγονός Γ" μεγΐστην ^Ιε.οον-άπ*ΠολιτιΗί ««ν , Κ χαι πολιτική κβ1 & τρόΠβν καί Ε>νβι ν 5 χώρας, πού
  *« 5 και τελεί"
  Επί πλέ
  Π
  Γν»τ*λέοΓ«;«Ί
  ευρωπ
  •έκ
  τής