95277

Αριθμός τεύχους

4764

Χρονική Περίοδος

Α' 1938

Ημερομηνία Έκδοσης

16/1/1938

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΛΥΣΙΝ
  Σ'
  Τα έκ Παρισίων τηλεγρα-
  φήματα άνήγγειλαν προ-
  χθές την παραίτηαιν τής Κυ¬
  βερνήσεως Σωτάν επελθού¬
  σαν όλως άπροόπτως, με-
  τά όλονύκτιον συζήτησιν είς
  την Βουλην. Τό γεγονός δέ
  τουτο, ώς ήτο φυσικόν, προε-
  κάλεσε μεγίστην συγκίνη¬
  σιν είς όλον τόν κόσμον, ό¬
  σον καί ζωηράν έκπληξιν.
  Αί συνέπειαι έν τούτοις τής
  πολιτικής κρίσεως έν Γαλλία
  καθώς καί αί προβλέψεις διά
  την πιθανωτέραν λύσιν της,
  δέν είνε δυνατόν νά συ-
  ζητηθοΰν άπό τούδε μετά
  θετικότητος, έφόσον δέν ε¬
  γνώσθησαν εισέτι τα πραγ-
  ματικά καί βαθύτερα αϊτια
  πού ώθησαν τόν κ. Σωτάν
  νά υποβάλη την παραίτησιν
  τού ύπουργείου τού. Όπωσ-
  δήποτε ομως, βέβαιον είναι
  ότι η Κυβερνητική κρίσις
  της Γαλλίας θά έπιδράση
  κατά έναν οιονδήποτε τρό¬
  πον επί τής διεθνοΰς κατα¬
  στάσεως. Πολύ περισσότερον
  μάλιστα, έφόσον θεωρεϊται
  πιθανόν δτι, ή παραίτησις
  τοΰ κ. Σωτάν δέν όφείλεται
  είς ζητήματα άναγόμενα είς
  την εσωτερικήν πολιτικήν
  μόνον, άλλά καί είς την διά
  θέσιν τοΰ Γαλλικοΰ κοινοβου
  λίου νά έγκαινιάση νέαν ά-
  ποφασιστικωτέραν έξωτερι-
  κήν πολιτικήν. Πάντως πι-
  στεύεται ότι αί άπορίαι πού
  έδημιουργήθησαν θά λυ-
  θοΰν συντόμως, άφοΰ όπως
  έλπίζουν καί εϋχονται δλοι
  οί είλικρινεΐς φίλοι τής Γαλ-
  λίας καί ή κυβερνητική κρί¬
  σις θά λυθή ταχύτατα.
  Εάν δμως ή πολιτική κρί¬
  σις τής Γαλλίας δέν έπιτρέ-
  πει άσφαλεΐς προβλέψεις διά
  την εξέλιξιν τής διεθνοΰς κα¬
  ταστάσεως, αντιθέτως άλλα
  γεγονότα ύποβοηθοΰν ση-
  μαντικά είς την διαμόρφω-
  σιν μιάς θετικής όπωσδήπο-
  τε γνώμης σχετικώς μέ την
  μελλοντικήν πορείαν των
  πολιτικών πραγμάτων τόσον
  έν τή Εύρώπη όσον καί έν
  τή Ανατολή*. Καί έν πρώ¬
  τοις, ή συγκληθεΐσα προχθές
  έν Βουδαπέστη διάσκεψις
  τής Ιταλίας, Αυστρίας καί
  Ουγγαρίας, κατά την οποίαν
  διεπιστώθη καί έξηγγέλθη
  μάλιστα δημ®οίχζ διά την
  τελευταίαν αυτήν. Ή νύχτα τοΰ
  Γενάρη είνε κάτι μεταξύ προα-
  δοκίας καί άοριστίας. Εΐμαι βέ-
  βαιος ότι καί ό νυχτοπεριπατη-
  τής τοΰ οποίου τα βήματα άντη-
  χοΰν ,ίαρειά στό λιθόστρωΐο τοΰ
  δρόμου, αύτό σκέπτεται. "Ισως
  διότι ο Γενάρης δέν προμαντεύει
  ακόμη ...άνοιξι.
  —Ζήΐημα... μετείορολογίας λοι-
  πόν τό συναίσθημα τής περιφή¬
  μου αυτής νυκτός; θά έρωτοΰσεν
  ϊνας μή παραδοξολόγος.
  Πιθανόν. Διότι καί μετεωρολο-
  γικώς δέν γνωρίζομεν συγκεκρι¬
  μένως τί τέξεται ή έπιοΰσα. Αι¬
  θρίαν ή τρικυμίαν. "Ηλιον ή ψΰ-
  χος. Τό μαντολίνο πού είνε πιθα¬
  νόν νά ταράξη την σιγήν μέ τό
  φαιδρό άνάκρουσμα κάποιας κον-
  τυλιάς, δέν είνε λόγος νά μάς κά¬
  μη νά εύθυμήσωμεν απολύτως διά
  την αύριον.
  *
  'Υπάρχουν στιγμαί πού είναι ά
  ριατοτεχνικά τοποθετημέναι είς τό
  νόημα μιάς έποχής. Αυτή τή στιγ-
  μή νομίζω δτι έξυπηρετεΐ ή φεγ-
  γαρονυχτιά τοΰ Γενάρη. Μάς λέει
  κάτι γιά τόν Αΰγουστο άλλά νάτι
  καί γιά τό Φεβρουάριο. Κυμαίνε-
  ται μεταξύ πάθους καί... άπονε-
  κρώσεως.Προμαντεύει είδύλλια άλ
  λά δέν έμποδίζει τα είδύλλια αύ-
  τά νά πνίγωνται άπό την ορμήν
  μιάς χιονοθυέλλης — καί άς είνε
  κοινόν μυστικόν δτι έρως μπο¬
  ρεί νά υπάρξη στά χιόνια. Λίγο
  πολύ δηλαδή ή νύχτα είνε ή έπο-
  χή μας αύτουσία: Κάθε στιγμή
  δέν μετατοπίζεται καί αυτή άπδ
  τό δνειρο στήν πραγματικότης
  καί αντιθέτως; Καί κάθε ώρα δέν
  παραπατα έδώ καΐ έκεΐ καί δέν
  έπαμφοτερίζη χωρίς νά σταθερο·
  ποιήται πουθ^ϊνά; Ύποθέτω δτι Ι-
  νας "Αμλετ Οά ίσορροπεΐτο σήμδ
  ρον θαυμασία εις ΐήν σκηνογρα-
  φίαν (Ιιάς νύχτα; τοΰ Γε,νίρτί).
  ΛΣΜΟΔΛΙΟΣ
  Πεταχτά
  σημειόματα
  ΤΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ
  ΤΟΥ ΜΟΧΘΟΥ
  Βαρΰς ώσάν μολΰβι ό ού-
  ρανός. Τα σΰννεφα, πελώρι-
  ες μορφές έξωτικών τιτάνων,
  εΐχαν καλύψει τίς βουνοκορ-
  φές καΐ έχαμήλωναν ώς κά-
  τω στήν πεδιάοα. Σιγή άπό-
  λυτη παντοθ' μονάχα ό ρόχ-
  θος τοΰ αύτοκινήτου πού άγω-
  νιζόταν νά τραβήξη τίς κορ-
  δέλλες τού δρόμου καθώς ά-
  νηφόριζεν, έτάρασσε την άπό
  λυτη γαλήνη πού προμηνοΰ-
  σε τό ξέσπασμα τής καταιγί-
  δος. Καί ποΰ καί ποΰ κανέ-
  να μικρά πουλί έφευγε τρομαγ
  μένο κι' έσπάθιζε τόν ούρα-
  νό, ζητώντας άλλοϋ άσφαλέ-
  στερο καταφύγιο. Καί ττράγ-
  ματι σέ λίγο ξέσπασεν ή θύ-
  ελλα. Έγιναν καταρράκται
  βί οιόρανοί καί οί δρόμοι μετε¬
  βλήθησαν σέ χείμαρρους άδι-
  άβατους. Σέ λίγο ό κάμπος
  τής Μεσσαράς μσς παρουσία-
  σε τό θέαμα άπέραντης λι-
  μνοθάλασσας. Ό Γέρω ποτα-
  μός κι' οί παραπόταμοί τού
  εΐχαν ξεχειλίσει καί τα νερά
  των παφλάζοντας μ' όρμή
  ξαπλώνονταν θολά, άγρια,
  σάν κύματα φουρτουνιασμέ-
  νης θαλάσσας.
  Εΐχαν ξυπνήσει τα στοι-
  χειά τής φύσεως. Καί οί άν-
  θρωποι, έντρομοι, έμαύζευαν
  τα ζώα των κι' έσπευδαν νά
  κρυφτοΰν μέσ' στά χωρία φο¬
  βούμενοι μην έπαναληφθοΰν
  οί προηγούμενες τρομαχ-
  τικές πλημμΰρες. Μά δπως
  είναι δλα είς τόν τόπο αύ¬
  τό εύμετάβλητα έ'τσι καί ό
  καιρός. Σέ λίγο πέραοεν ή κα-
  ται^ίδα, ό ήλιος έβγήκε πάλι
  κατάξανθος είς τόν γαλάζιον
  ούρανό. Τα σϋννεφα διελύ¬
  θησαν ώς διαλύωνται καΐ
  χάνονται κι' οί ίδέες στή χώ-
  ρα μας. Οί χείμαρροι εστα¬
  μάτησαν καί τα νερά υπεχώ¬
  ρησαν, δπως ύποχωροΰν κι'
  οί ταραξίες άφοΰ τα κάμουν
  γυαλιά-καρφιά. Κι' έμειναν
  μοναχά οί λάσπες κι' οί τε-
  ράστιοι λάκκοι στούς δρό-
  μους—χάρις σ' αύτοΰς μία δι-
  αδρομή έξήντα χιλιομέτρων
  μας έφαγεν όκτώ όλόκληρες
  ώρες! —μόνιμο δεΐγμα τής α¬
  θλιότητος μας. Γιατΐ μονάχα
  ή αθλιότης ήτανε μέχρι σήμε¬
  ρον ό άχώριστός μας σύντρο-
  φος.
  Κάτω άπ' τόν ήλιον ά-
  στραφτεν ό καρπός καί οί ά-
  σημένιες φυλλωσιές των έλη-
  ών πού σχηματίζουν δάση ό-
  λόκληρα. Καί είς τούς λό-
  φους καί τίς κορφές άνάλα-
  φρος άέρας έλύγιζε τίς άνε-
  μώνες κι' έχάϊδευε τα κυκλά-
  μινα καί τούς ναρκίσσους. Κι'
  δμως καμμιά φωνή, κανείς
  κελαϊδισμός, κανένα άλλο
  σημάδι ζωής δέν έφαινότανε.
  Τ'άηδόνια κουρνιασμένα μέ-
  σα στούς βάτους των ποτα-
  μών, κι' οί κοτσυφοί εχουν σω
  πάσει. Καί τ' άλλα τα που-
  λιά, βρεμμένα εχουν άποσυρθή
  κι' αύτά κι' εχουν ψωληάσει.
  Μονάχα τάσπουργίτια πετοθν,
  ύψώνονται, «ζυγίζουν» στόν
  άέρα,καί σφυρολογοΰν. Καί
  υστερα άπό λίγο βγαίνουν κι'
  οί άνθρωποι. Λές κι' είναι τα
  χωρία μέ τα σπιτάκια των
  κυψέλλες άπ' δπου ξεχύνονται
  μελίσσι όλόκληρο τής γής οί
  δουλευτάδες. Μέ τα τσαπιά
  στόν ώμο οί άνδρες, μέ τα
  καλάθια οί γυναΐκες, νέοι καί
  νηές, μεγάλοι καί μικροί τρέ-
  χουν πρός δλες τίς κατευθύν-
  σεις. Ζευγολάτες έδώ, κι' έ-
  κεΐ σκαφτιάδες, κι' άλλοθ έ-
  ληομαζόχτρες άναμοχλεύουν
  τή γή ή συγκομίζουν τούς
  καρπούς. Κι' ό κάμπος βρί-
  σκει καί πάλι τή συνηθισμέ
  νη δψι τού. Φορέματα πολύ-
  χρωμα καί μαντήλια άνεμί
  ζοιη^ΒΓ άνακατεύονται μέ τα
  χρώματα των άνεμώνων καί
  των μαργαριτών πού άρχίζουν
  κι' αύτές δειλά-δειλά ν' άνθί-
  ζουν, καί μέ τούς νυφικούς-
  τούς πέπλους των άμυγδαλι-
  ών καΐ ήχοι άπό φωνές κι' ά¬
  πό τραγούδια ύψώνονται ώς
  τόν ούρανό καί διατονίζουν
  τό ώραιότερο τραγοΰδι, τό
  τραγοΰδι τοθ μόχθου, τόν υ-
  μνο τής δουλειάς. Σκληρή ή
  ζωή των χωρικών μας. Δέν
  ξέρουν τί θά πή ξεκούρασις.
  Γιατί κι' δταν γυρίσουν άπό
  τούς άγρούς, θά βροΰν άλλη
  δουλεια, τή νύχτα. Νά π^>ι
  ποιηθουν τα ζώα των. Νά τρέ-
  ξουν στά ληοτρίβεια ν' ά-
  λέσουν τίς εληές, νά βοηθή-
  σουν τοΰς γείτονας, τούς
  συγγενεϊς. Τή μερά γίνονται
  νεκρουπόλεις τα χωρία. "Ερη-
  μα παντελώς. Τίς ωρες πού
  στίς πολιτεΐες κατάμεστα βου-
  ΐζουν τα καφενεϊα, έκεΐ μο¬
  νάχα στό σχολειό θά ίδητε
  τα παιδία.Κι' ένω έδώ ύψώνον
  ται οί φωνές των άργοσχόλων
  κσί των κανταδόρων, έκεΐ μο¬
  νάχα στούς κάμπους ακούε¬
  ται φωνή είτε τραγοΰδι. Καί
  είναι τόσο γοητευτικές αύτές
  οί φωνές καί τόσο ώραΐο τό
  τραγοΰδι!... Γιατΐ είναι τό
  τραγοΰδι τού δημιουργικοΰ
  τού μόχθου.
  Μ.—
  Τό ίσπανικόν δράμα
  Η ΤΡΑΓδΔΙΑ ΤΟΥ ΤΕΡΟΥΕΛ
  ΑΠΟ ΑΥΤΟΠΤΗΝ ΜΑΡΤΥΡΑ.
  (Συνεχίζομεν σήμερον την άντα
  πόκρισιν τού «Παρισινοΰ Χρόνου»
  γύρω άττό τάς μάχας τοθ Τερου·
  έλ).
  »"Ενας των έλευθέρων τού¬
  των σκοπευτών, σχεδόν λιπό-
  θυμος άπό την μεγάλην εξάν¬
  τλησιν, κρυμένος είς τό κω¬
  δωνοστάσιον τού μητροπολι-
  τικοΰ ναού, εΐχε την επιμο¬
  νήν νά πυροβολήση άπό έκεΐ
  επάνω, δταν πλέον οί κυβερ-
  νητικοί είχον καταλάβιτ, τόν
  ναόν πρό έξαημέρου. Επί έξ
  ημέρας ό στρατιώτης αύτάς
  δέν εΐχε πιή σταγόνα νερό!
  »'Η Μητρόπολις, είς την ο¬
  ποίαν οί έθνικοΐ εΐχαν όχυρω-
  θή, κατελήφθη μετά διήμερον
  πολιορκίαν, δι' έφόδου μέ
  τάνκς, τα όποΐα έθραυσαν
  τάς θύρας μέ πολυβόλα πού
  κτυποθσαν άπό πολύ κοντά.
  Μετά την έκβΐασιν των θυ¬
  ρών, οί κυβερνητικαί στρατιώ¬
  ται έπέδραμον έντός τοθ να·
  οθ μέ χειροβομβίδας.
  »Έξωτερικώς ό ναός δέν Ε-
  παθε μεγάλας ζημίας, άλλά
  τό πλείστον τοθ έσωτερικοθ
  τού κατεστράφη. Όταν είσήλ-
  θα είς την Μητρόπολιν, ό συ-
  νοδός μου άξιωματικός ^ήνα¬
  ψε Ινα κερί διά νά φωτισθή ό
  δρόμος μας άνάμεσα *βίς τα
  έρείπια. Είς μίαν στιγμήν εΐ-
  δα μίαν απροσδόκητον σκιάν
  καί δύο μάτια νά λάμπουν είς
  τό βάθος τού ναοθ. Μόλις ε¬
  πλησιάσαμεν, εΐδα ενα άλο-
  γο, τό οποίον ήταν δεμένο είς
  τό μσνουάλι καί μσσοθσε ά-
  τάραχα την τροφήν τού, ένώ
  ό κύριός τού, ενας ίππεύς, εί-
  χε ξαπλωθή κοντά τού νά
  κοιμηθή.
  »Άπο την Μητρόπολιν έ-
  πήγα πρός τα όδοφράγματα
  πού έχρησίμευαν είς τούς πο-
  λιορκητάς τού Σεμιναρίου, τό
  οποίον δέν είχεν άκόμη κα¬
  ταληφθή υπό των κυβερνήτι-
  κων. Εΐχε πέση ή νύκτα καί
  ή σιγή ήταν άπόλυτος. Ό θό-
  ρυβος έκ τοθ μακρυνοϋ κανο-
  νιοβολισμοθ, πού ηκούετο
  καθ" όλην την ημέραν, είχεν
  έξαφανισθή.
  «Αίφνης μία σκιά ενεφανί¬
  σθη νά κινήται πρό τοϋ όδο-
  φράγματος.
  »—"Αλτ! εφώναξεν ό κυβερ¬
  νητικάς στρατιώτης, φρουρός
  τοΰ όδοφράγματος.
  »—Έβαδίδο ! (δηλ. διαφυ¬
  γών) απήντησε μία φωνή Τα-
  ραγμένη. Καί ή σκιά έπροχώ-
  ρησε πρός την θέσιν μας. Ό
  δραπέτης κτυποθσβ διαρκώς
  Ό τύωος.
  Καί είς την Νεάπολιν πα¬
  ρουσιάσθησαν κρούσματα τύ-
  φού. 'Έτσι μετά τόν νομόν
  μας καί ό νομός Λασηθίου
  προσβάλλεται άπό την έπά-
  ρατον νόσον. Τό φαινόμενον
  δέν είναι διόλου ευχάριστον
  βεβαία. Ό τύφος κατήντη¬
  σεν ένδημική νόσος διά την
  νήσόν μας, πράγμα τό οποί¬
  ον εχει όδυνηράς συνεπείας.
  Ελπίζομεν δμως δτι χάρ!ς
  είς τα λαμβανόμενα υπό των
  ύγειονομικών άρχών μέτρα
  καΐ χάρις είς τα έξυγιαντικά
  έργα πού πρόκειται νά έκτε-
  λεσθοΰν είς όλας τάς κοινό¬
  τητος τής Κρήτης συντόμως ή
  νόσος θά εκλείψη οριστικώς.
  Έπιβάλλεται μόνον ν' άρχί-
  σουν άμέσως αί κοινότητες
  την εκτέλεσιν των έξυγιαντι-
  κων αυτών έργων.
  δρόμοι.
  Μέ ευχαρίστησιν διεπιστώ-
  σαμεν 8τι είς πλείστους δρό-
  μους τού νομοΰ έργάζονται
  ήδη συνεργεΐα διά τόν καθα-
  ρισμόν καί την διάνοιξιν αύ-
  λάκων πρός εΰκολον παροχέ-
  τευσιν των υδάτων. Είς πολ-
  λά έπίσης σημεΐα πρόκειται
  ν' άρχίσΓ) ουνΐόμως ή έπι-
  σκευή καί ή σκυρόστρωσίς
  των. ΤΗτο δέ πράγματι άνάγ¬
  κη νά γίνη τουτο. Διότι λόγω
  των συνεχών βροχών καί των
  αλλεπαλλήλων πλημμυρών οί
  δρόμοι μας είχον υποστή με¬
  γάλας φθοράς, είς πολλά μέ-
  ρη εΐχαν καταστή άδιάβατοι
  καί ή διαδρομή των άπετέλει
  άληθινόν μαρτύριον.
  Αί λαϊκαί άγοραί.
  Ή κυβέρνησις άπεφάσισβ
  νά ενισχύση τάς Λαϊκάς ά-
  γοράς, των οποίων ή λειτουρ-
  γία, καθώς διεπιστώθη, συμ-
  βάλλει σοβαρώς είς την μείω¬
  σιν τού κόστους τής ζωής.
  Ελπίζομεν λοιπόν δτι καί ή
  Λαϊκή άγορά τής πόλεώς μας
  θά ενισχυθή καί θ' άναδιορ-
  γανωθή. Κυρίως δέ ελπίζομεν
  ότι θά ληφθή μέριμνα διά την
  οριστικήν καί μόνιμον στέγα-
  σιν καί εγκατάστασιν της
  πρός δφελος καί των παρα-
  γωγών καί των πωλητών καί
  τοΰ καταναλωτικοθ κοινοθ.
  τάς παλάμας των χειρών τού.
  »—Διάνά πεισθώμεν δτι δέν
  κράτει δπλον ή 8η δέν πρό¬
  κειται νά πετάξτ) χειροβομβί-
  δσ, μοΰ έξήγησεν ό συνοδός
  μου άξιωματικός.
  »Ό αύτόμολος επήδησε τή
  όδόφραγμα υπό την συνοδεί-
  αν τής κάννης τού δΐτλου τοΰ
  σκοποϋ στρατιώτου.
  »Άμέσως ήρευνήθη καί ω¬
  δηγήθη είς τό στρατηγεΐον.
  Έκεΐ έξήγησεν είς τόν αξιω¬
  ματικόν τής υπηρεσίας τόν λό
  γον τής αύτομολήσεώς τού:
  «Εΐχε, λέγει, δημοκρατικά
  φρονήματα καί ευρέθη τυχαί-
  ως μεταξΰ των τάξεων των
  έθνικών, καΐ ήδη έπωφελεΐται
  τής πρώτης εύκαιρίας νά δρα-
  πετεϋσΓ) κ. λ. π.».
  »Έν συνεχεία ό αύτόμολος
  άρχίζει νά περιγράφη ώς ά-
  πελπιστικήν την κατάστασιν
  των κλεισμένων είς τό Σεμι-
  νάριον.
  »Οί έθνικοί, κατορθώσαν-
  τες νά κυριεύσουν τό Μουέλα
  ντέ Τερουέλ, λόφον, ό οποίος
  κυριαρχεΐ επί τού δυτικοΰ
  τμήματος τής πόλεως, έ'βαλ-
  λον μέ προσοχήν διά νά μή
  κτυπήσουν τάς έστίας των ι¬
  δικών των, οί όποΐοι έξηκο-
  λούθουν νά άνθίστανται έν¬
  τός τής πόλεο^ς.
  »Άλλά τό ψΰχος άπά όκτα-
  ημέρου 'έγει ένταθή. Όλα ε¬
  χουν π αγώση. Καί αί πολεμι¬
  και έπιχειρήσεις παραλύουν.
  «Σήμερον τα πάντα χάνον-
  ται κάτω άπό τό χιόνι, τό ο¬
  ποίον ένίοτε φθάνει είς πά-
  χος 60 έκατοστών. Καί μόνον
  τό πυροβολικόν έξακολουθβΐ
  νά β άλλρ άρσιά.».
  ·*·
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΙΣ
  ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ
  Έκτίθεται είς φανεράν δή
  μοπρσσίαν ή έκποίησις τού έ-
  ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ - Σήμερον τό ά-1 πιβατικοθ αύτοκινήτου τού Δή-
  <=>
  θάνατο άριστούργημα τής παγκο
  σμίου φιλολογίας: «Ό μικράς λόρ
  δος*.
  "Ωρα Π π μ Σινεάκ
  'ΜΙΝΩΑ» — Σήμερον τό με
  γαλούργημα: «-Υπό την σκιάν τής
  λαιμητόμου». Έκτός προγράυμα-
  τος Ζουρνάλ Άτέλειαιδέν ίσχύουν.
  "Ωρα 10 π. μ. Σινεάκ.
  Τό άθάνατο αριβτουργημα
  τής παγκοσμίου φιλολογίας:
  Λ ΡΛ
  Ά πό τό περίφημον όμώ-
  νυμον μυθιοτορημα.
  Ή ωραιοτέρα !δημιουργία
  τού ι5ιαοημου ΣΕΛΖΝΙΚ.
  Πρωταγωνιβτοΰν: ή Μβ-
  γάλπ τραγωδός:
  Ντολορές Κοστέλο
  καϊ ό άφθαστος μικροσκο-
  πικός άστήρ:
  Φρέντ Μπαρτόλεμυ
  Πρωταγωνιστής των (ΔΥΟ
  ΝΑΓΚΕΣ).
  ΑΥΡΙΟΝ
  ΑΝΗΣΥΧΕΣ ΨΥΧΕΣ
  Μέ την ΑΝΝΑ ΣΤΕΝ
  Ρωσβικής υποθέσεως.
  ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗΝ
  ΜΠΟΕΜ
  Τό χιλιοδιαβασμένο μυ-
  ι θιστορημα τού ΜΥΡΖΕ.
  Μουσικη ΠΟΥΤΣΙΝΙ.
  μου τύπου ΓΙΟΡΤΑΜ Κατω¬
  τέρα τιμή όρίζεται δρχ. έξή-
  κοντα χιλιάδες.
  Ή Δημοπρασία διεξαχθή¬
  σεται ενώπιον τής Δημαρχι-
  ακής Έπιτροπής Ηρακλείου
  έν τω ΔημοτικΩ Καταστήματι
  Ηρακλείου την 22 Ίανουαρί-
  Σάββατον
  ου 1938 ημέραν
  καί ώραν 11 —12
  π. μ.
  Οί οροι συγγραφής είναι
  κατατεθειμένοι είς τό Γρα¬
  φείον τοΰ κ. Μαστοράκι
  Γραμματέως Δήμου.
  Ηράκλειον τί] 14 Ίανουα-
  ρίου 1938.
  Ό Δήμαρχος Ηρακλείου
  Μηνάς Γεωργιάδης
  Ή στήλη τού ώραιόκοομου.
  Πώς νά σρωματίζεσθε.
  Άπό τού Ορόνου
  είς την λαιμητόμον.
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΙΣ
  Έπαναληπτικής δημοπρασίας
  Άκυρωθείσης τής δημοπρα
  οίας κατασκευής γεφυρώσεως
  ρήγματος τείχους παρά τό
  εργοστάσιον Τζωρτζάκη θεω-
  ρηθείσης άσυμφόρου έπανα
  λαμβάνεται αυτή την 17ην
  τρέχοντος ημέραν Δευτέραν
  καί ώραν 11 —12 π. μ. υπό
  τούς αύτοΰς δρους καί ενώπι¬
  ον τής Δημαρχιακής Έπιτρο
  πής.
  Ό Δήμαρχος Ηρακλείου
  Μηνάς Γεωργιάδης
  ΠΡΟΣΚΛΗΣΙΣ
  Κατόπιν έγγράφου τοΰ Φρου-
  ραρχείου Ηρακλείου προσκαλοθν-
  ται άπαντα τα μέλη τής Ενώσεως
  άποτάκτων καί άποστράτων αξιω¬
  ματικών ^Ηρακλείου ]!),'5.'5—193ο
  όπως υποβάλωσιν είς τό Φρου-
  ρχρχεΐον Ηρακλείου οί μέν διαμέ
  νοντες ενταύθα αυτοπροσώπως, οί
  δέ έν ταίς επαρχίαις διά των Ά
  στυνομικών άρχών, δήλωσιν εις
  ήν νά Ιμφαίνεται τό ονοματεπώ¬
  νυμον αυτών, τό δνομα πατρός καί
  μητρός, ό βαθμός των, τό δπλον
  ή Σώμα είς ό άνήκουν, ή στρατο-
  λογική κλάσις, τό Εδιωτικόν έ-
  πάγγελμα ή εϊδικότης των, ή έγ-
  γραφήτων είς τα μητρώα αρρε¬
  νων Δήμουή κοινότητος, τό Στρατο
  λογικόν Γραφείον είς 8 ύπάγον-
  ται, ό τόπος διαμονής, ή όριστι-
  κή διαμονή (όδός αριθ., χωρίον,
  Δήμος, Έπαρχία) ή προσωρινή
  διαμονή.
  ΠΡΟΣΚΛΗΣΙΣ
  Προσκαλοΰνται άπαντα τα μέλη
  τής «Ενώσεως Κτηνοτρόφων Κρή¬
  της» δπως προσέλθωσιν είς γενι¬
  κήν τακτικήν συνέλευσιν την 30ήν
  Ιανουαρίου 1938 ημέραν Κυρια¬
  κήν καί ώραν 10—12 π μ. είς
  την αίθουσαν τοϋ καφενείου τοθ
  Ηίάζρου Πουλακάκη.
  Συζητητέα θέματα:Έκλογή Δι-
  οικητικοΰ Συμβουλίου.
  (Ή Διοικοΰσα Έπιτροπή).
  Τό άρωμά σας, κυρίες μου, δέν
  πρέπει νά έπιβάλλεται. Πρέπει
  να τό μαντεύουν
  Ό καλύτερος τρόπος μέ τόν
  οποίον θα χρήσιμοποιήσετε τό
  άρωμά σας, είνε ν' άρωματίσε-
  τε μ' αΰτό, τή βοηθεία ενός βα
  ποριζατέρ, άπ' εΰθείας τό δέρμα
  σας Όχι μόνον διότι τα περισ
  σότερα των άρωμάτων κατα-
  στρέφουν τα ένδύματα, άλλ' έιί-
  σης διότι δέν θά είνε πραγμα-
  τικά δικό σας ενα άρωμα, παρ'
  δταν θερμανθή κα'ι ζωογονηθή
  άπό την έπιδερμίδα σας Διά να
  εύωδιάζουν έξ άλλου τα φορέ·
  ματά σας, πάρετε την συνήθειαν
  δταν τα τοποθετήτε επί τής κρε-
  μάστρας νά τα καλύπτετε μέ
  μιά λωοίδα άπό μάλλινο ϋφασμα
  την όποιαν θά εχετε άρωμα-
  τίσει.
  Ή διάκρισις είς την χρήσιν
  τοΰ άρώματος, είνε κανών άπό-
  λυτος διά την γυναΐκα ποδ έρ-
  γάζεται. Όμοίως την ημέραν ποϋ
  «κάνετε σπόρ» μην φορτώνεσθε
  μέ άρώματα.
  Αντιθέτως είς τό σπίτι σας,
  καθώς καί είς τάς δεξιώσεις,
  τα έπίσημα βράδυα, τούς χορούς,
  μπορεΐτε νά κάνετε εύρεϊαν χρή
  σιν τοΰ άρώματος σας.
  Σάς ύπέδειξα την χρήσιν τοΰ
  βαποριζατέρ.
  παραίτητο ν'
  Είνε έν τούτοις ά-
  άρωματίσετε έλα-
  φρώς τό πίσω μέρος τού αύ-
  τιοϋ καϊ τό κοΐλον των χειρών
  σας. Μην λησμονήσετε έπίσης
  ΜΙΑ ΤΡΑΓΙΚΗ
  ΒΑΣΙΛΙΣΣΑ =
  νά ψαόσετε έλαψρώς τα φρύδια
  σας..
  Πρέπει ν' άλλάσσωμε άρωμα,
  Ύπάρχουν στιγμές, σδς τό εΐπα
  καί άλλοτε, που μιά γυναΐκα
  δέν μπορεϊ ν' άτοτρέψη τόν εαυ¬
  τόν της ν' άλλάξη Τής χρειάζε-
  ΐα,ι νεον. Γύρω σας θά λυπη-
  θοΰν γι' αύτές τίς εϋκολες με-
  ταβολές Εΐχαν συνηθίσει νά σάς
  έπανευρίσκουν.
  Άλλ' ϋπάρχει μιά άλλη σχο-
  λή Άλλάσσετε κτένισμα, φόρε-
  μα, τό έξωτερικό σας άκολουθεΐ
  την μόδα, έξελίσσεται αναλόγως
  μέ τό. αίσθήματα καί τάς άσχο-
  λίας σας. Τό άρωμα πρέπει ν'
  άκολουθή Όταν μία των άγα-
  πημένων φίλων μας άλλάσσει άρω
  μα, · αισθανόμεθα £ δυσαρέσκεια
  την πρώτη στιγμή, έ'κπληξι τή
  δεύτερη καί θαυμασμό την τρίτη.
  Ν' άλλάσσετε άρωμα είνε
  σως ε'νας έξαιρετικός τρόπος ν'
  άναζωογονήται 'ένα αίσθημα ποϋ
  εχει ναρκωθή μέσα είς την συ
  νήθεια.
  Ή Ίστορία μιδς γυναίκας εί< ωρισμένας περιπτώσει, θά μπο ροθσε ν' άποκαλυφθή άπό τό τι μολόγιον τοθ άρωμοτοποιοϋ της.. ή Ντιστεγκέ άπό ενα μην Διά τάς άναγνωστρίας καί τούς αναγνώστας μας. Σταυρόλεξον ύπ' αριθ. 51. 1 2 3 6 7 10 11 12 13 14 ΠΠΓ 13 14 ΟΡΙΖΟΝΤΟΣ 1) Επίσημον ενδυμα. 2)Πάντοτε.—Μουσικός φθόγγος. 3) Προτρεπτικόν μόριον.—Εί- ρωνική όνομασία των Βορειαμερι- ■■■■■■■ ΑΙΙΟΙΙ ^Τίΐν ΙΩΑΜ ΙίνΠΟΑΐην πΠΟΠ 4.1111 ΙΙίηΠ. ηΐΙιΓΑΙυΐ (■■■■■εΐΒ ■■■■■■■■■■■■■■■ 'ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 1841. των Ελληνικήν Τραπεζών. Δραχ. 1.205.000.000 10.100.000.000 ΙΔΡΥΘΕΙΣΑ ΤΩ Ή άρχαιοτέρα καί μεγαλυτέρα Κεφάλαια Μετοχικά κα'ι άποθεμάτων Καταθέσεις ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ είς δλη'ν την Έλλάδα. ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΤΑΙ είς δλας τάς χώρας τού ΈξωτερικοΟ. Εκτελεί πάσης φύσεως τραπεζικάς εργασίας είς τό εσωτερικόν καί τό εξωτερικόν. ΛΡΥΡΤΔϊ ΙίΆΤΑΑΡΥΡΙΥ ε[ς πρώτην ζήτησιν ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟΥ £-—'ΛΙ_1/Λ1 ΙΛ ϋΛν/~_ιΙ—Ι —-· καί επί προθεσμία μέ λίαν εύνοίκά έπιτόκια. Ό ΒΑΝΚΤΡυΒΤΟΟΜΡΑΝΥ, 51 ΜΑΙΡΕΝ τής Ελλάδος συμφώνως μέ τούς πρός εξυπηρέτησιν των έν Άμε- Ίδρυθεΐσα υπό τής Έθνικής Τραπέζης νόμους τής Πολιτείας τής Νέας "Υόρκης, ρική Έλλήνων. Κεφάλαια ολβσχερώς καταβεβλημένα δολλάρια 1.350.000 ■ ■■■■■■ εί ■ εί ■■■■■■■■■■■■■■■■■■ εί ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■εΐΜΗεΐΗΐιέΙ ΠΑΝΤ ΟΠΩΛΑΙ Τό συμφέρον σας άπαιτεΐ νά προτιμάτε τής: Ρέγγες «Κρΐνος» Τό κόκκινο έλαφρό κουτί παρασκευασμένο ειδικώς διά την Έλλάδα. Ποιότης ή ανωτέρα πού μπορεϊ νά γίνη· Τό έμπόρευμα φορτώνεται είς πα¬ ραλαβήν μας, ΚΑΤ' ΕΥΘΕΙΑΝ ΑΠΟ ΓΗΝ ΠΗΓΗΝ καί όχι άπό ψυγεϊα. ΠΩΛΟΥΜΕΝ ΡΕ1ΤΕΣ ΚΑΙ ΟΧΙ Ξ,ΥΛΑ. Δοκιμάσατέ πρός τό συμφέρον σας, εάν δέν σάς άρέσει δεχόμεθα νά μάς τό έπιατρέψετε. ΓΕΝΙΚΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ ΜΗΝΑΣ Φ. ΛΑΜΠΡΙΝΟΣ ΚΕΝΤΡΟΝ (Παραπλεύρως καφφενείου «"Ολυμπος»). κανών.—Γαλλική πόλις άλλά κ Γάλλος Στρατάρχης. 4) Δένδρον άλλά καί πόλις τής Ελλάδος.— Μαλακά, ήπίως. 5) Ό βασιλεύς των αιθέρων.— Μία των Μουσών. —Αΐγυπτιακή θεότης. 6) Είναι δύο ειδών αξιών καί έμπορευμάτων. 7) "Εάν.—"Αλο^ο. — Χαλινά- ρια. Η) Όνομασία τής Γερμανικής βουλής.—Άντωνυμία κτητική. Πρωτόγονον φωτιστικόν μέσον. 9) Υφίσταται δταν υπάρχει στρατιωτικάς νόμος. 10) Πριγκήπισσα των Φαιάκων γνωστή άπό την Όδύσσεια.—Βα- σίλισσα τής Ελλάδος. 11) Μέτρον επιφανείας. 12) Χώρα τής Α. μέσης Εύρώ- πης κατανεμημένη σήμερον μετα- ξΰ Πρωσσίας, Πολωνίας καί Τσε¬ χοσλοβακίας.—Βυζαντινός μουσι¬ κός φθόγγος. Ι.'ϊ) Άρθρον εϊς την δοτικήν.— 'Υποδιαίρεσις τής Κορώνας. 14) Έξωτικός καρπός. ΚΆΘΕΤΩΣ 1) Ηοταμός τής Ηπείρου κα- τά την μυθολογίαν δι'αύτοΰ διε- πορθμεύοντο αΣ ψυχαί είς τόν Άδην. 2) Άπό αύτά γίνονται τα κα- λά κασμήρια. .">) Ή δευτέρα κατά τα μέγεθος
  νήσος των Άντιλλών. —· Λάσπη,
  (ίοΰρκος (γεν.)
  4) Εσωτερικόν όργανον των
  ζώων.
  5) Άντωνυμ. Κτητική. —
  Τοΰρκος στρατηγός παραδώσας τα
  Ίωάννινα είς τόν τότε Διάδοχον
  Κωνσταντίνον. —■ Λιμήν επί τής
  νοτίας παραλίας τής Κριμαίας.
  (!) Έπίρρημα τοπικόν τής δη-
  μοτικής. — Ποιητής καί άθλητής
  έκ Ρόδου έχθρός τοθ θεμιστοκλέ-
  ους.
  7) Άντων. άναφορ. άλλά καί
  νήσος των Κυκλάδων. — Σύνδεσ.
  υποθετ. — Οίίτω ώνομάζετο παρ'
  Αϊγυπτίοις ή ανθρωπίνη ζωή.
  8) Έμ,ίατήριον. — "Ορος τής
  Νάξου.
  9) Λεπτόν νήμα. — Μεγάλη
  συνοικία των Αθηνών. — Συμ-
  περαίνει.
  10) Γράμμα τοΰ άλφαβήτου.—
  θεά τής εκδικήσεως.— Τραγοΰδι.
  —Πρόθεσις άρχαίας.
  11) Μέρος τοθ πλοίου.—Έχουν
  293βν
  —Πόσο θλιβερό είνε—έλε
  γε στήν γλουβερνάντα των
  παιδιών της γυρίζοντας
  τή ψωταγωγημένη πόλι -
  πράγμα τόσον ώραΐο νά
  αφήνη μέσα στίς καρδιές μας
  παρά ίίνα συναίσθημα θλίψε
  ως καί ανησυχίας.
  Άνησυχία, θλΐψις... Κα'ι κά
  τω άπό δλα, τό φόντο μιάς
  άσίγαστης άγωνίας. Εΐχε τό-
  σες φορές ξεγελασθή, άπογο
  ητευθή άπά τα πράγματα καί
  τούς άνθρώπους, ώστε δέν αί-
  σθανόταν πιά ουτε τή δύναμι
  ουτε την άδυναμία νά παραδο
  θή σέ μίαν όποιαδήποτε αύτα·
  πάτη. Κ' έγραφε στόν Φέρ-
  σεν, τόν μόνον καί άχώρι·
  στον φίλον τής καρδίας της:
  «Πρός τό παρόν δλα είνε
  άρκετά ήσυχα φαινομενικώς.
  Άλλ' αυτή ή ήσυχία κρέμεται
  άπό μιά κλωστή καί ό λαός
  είνε πάντα δπως ήταν, έ'τοι
  μος νά διαπράξτι, φρικαλεότη-
  τας. Μας λένε πώς είνε μέ
  τό μέρος μας. Έγώ δέν πι-
  στεύω τίποτε άπό αύτά, του¬
  λάχιστον γιά μενά. Ξέρω πό
  σο άκριβά στοιχίζουν δλα
  αύτά. Τίς περισσότερες φορές
  τό άντίτιμον καταβάλλεται.
  Καί ό λαός δέν μας άγαπδ
  παρά δσο κάνομε αύτό ποϋ
  θέλει. Είνε αδύνατον νά βα¬
  στάξη πολΰ αυτή ή κατάστα¬
  σις. Στό Παρίσι δέν ύπάρχει
  γιά μας άσφάλεια μεγαλείτε-
  ρη άπό πρίν—ϊσως μάλιστα
  είνε μικρότερη, γιατί ό κό-
  σμος συνηθίζει νά μας βλέπη
  έξουθενωμένους».
  Ή νέα εθνοσυνέλευσις που
  είχεν εκλεγή ήταν «χίλιες φο¬
  ρές χειρότερη άπό την άλλη»
  —έλεγεν ή Μαρία-Άντουα
  νέττα. "Ενα άπό τα πρώτα
  της ψηφίσματα ήταν ή αφαί¬
  ρεσις τοϋ τίτλου τοθ «μεγα-
  λειοτάτου» άπό τόν βασιληά.
  Μέσα σέ λίγες έβδομάδες οί
  Γιρονδΐνοι κατώρθωσαν νά
  πάρουν στά , χ£ρι
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  Τό μεγάλο έργον
  τού Βίκτωρος Ουγκώ.
  Γ
  ι
  ι
  ί:
  Οί "Αθλιοι
  ΤΗτο τωόνη ή ύηογράφη τής Φαντίνας. Ό Θε-
  ναρδιέρος ανεγνώρισεν αυτήν. Δέν είχε τί ν' ά>το-
  λογηθί}. Δύο συγχρόνως άδημονίαι τόν έδάγκασαν,
  δτι δέν έπάθαινε την διαφθοράν ήν ήλπιζε, καί ότι
  ένικατο.
  — "Αν θέλτις, προσέθεσεν ό ξένος, είμπορεΐς νά
  κρατήση αύτό τό χαρτΙ, διά νά έχης ν' άπολογή-
  σαι.
  Ό Θερναρδιέρος τό κατέπιε, μόνον ύπογογγύ-
  σας.
  — Ό δαίμονας! άρκετά καλά έμιμήθηκε την υπο¬
  γραφή. Τέλος πάντων άς κουρεύεται!
  Καταβαλών δέ καΐ έσχάτην απόπειραν, καίτοι
  άπελπις —Αύτό κύριε, πάγει καλά, είπεν, άφοθ
  οεΐς είσθε ό έπιφέρων τό παρόν άλλά τό παρόν
  λέγει δτι π£·ς πρέπει νά μέ πληρώσετε «δι' δλα τα
  μικρά έξοδα». Αύτά τα ?ξοδα πού Λκούετε δέν εΤ-
  νε λίγα. ™
  Ό ξένος ανηγέρθη τότε όρθιος, καί εΤπε τίνάσ-
  σων διά τού ονυχος τόν κονιορτόν, δστις έπεκάθισεν
  είς την τετριμμένην χειρΐδά τού.
  —Κύριε Θερναδιέρε, τθν Ιανουάριον έλογάρια-
  ζες ή μητέρα πώς σοϋ χρεωστοθσε εκατόν εί'κοσι
  φράγκα" τής εΐχες στείλει τόν Φεβρουάριον ενα λο¬
  γαριασμόν άπό πεντακόσια φράγκατ. Έλαβες τρια-
  κόσια φράγκα είς τό τέλος τοθ Φεβρουαρίου, καί άλ-
  λα τριακόσια είς τάς αρχάς τού Μαρτίου. Άπό τό¬
  τε επέρασαν έννιά μήνες' πρός δεκαπέντε φράγκα,
  καθώς ήταν ή συμφωνία σας, κάμνει εκατόν τριάν-
  τα φράγκα. Είχες λάβει εκατόν φράγκα περισσό¬
  τερον. Μένουν άκόμη νά σοΟ χρεωστοθνται τριάν-
  τα πέντε φράγκα, κι' έγώ σοΰ εδωσα χίλια πεντα¬
  κόσια.
  Ό Θεναρδιέρος ησθάνθη δ,τι αίσθάνεται ό λύ·
  κος, καθ' ήν στιγμήν δάκνει καί συλλαμβάνπ αυ¬
  τόν σιδηροΰν στόμα παγίδος.
  —Τί διαβολάνθρωπος είνε αύτάς; έ'λεγε κατά
  νούν.
  Καί έπραξε λοιπόν δ,τι ό λύκος' έ'σεισε την πα-
  γίδα ολαις δυνάμεσιν. Είδεν άπαξ δτι ή αύθάδειά
  τού εΤχε τελεσφορήσει.
  —Κύριε... δέν είξεύρω πώς σέ λέν... είπεν, άφή-
  σας πλέον κατά μέρος πασάν εύλάβειαν έγώ άν
  δέν μοϋ δώσης χίλια πεντόφραγκα, παίρνω την Τι¬
  τίκα, καί ώρα σου καλή.
  Ό ξένος άπεκρίθη ησύχως.— 'Έλα, Τιτίκα πηγαί-
  νομεν.
  Συγχρόνως δ' έλαβε διά τής άριστεράς αύτοθ
  χειρός την Τιτίκαν, καΐ διά τής δεξιας επήρεν άπό
  χαμαί την ράβδον τού.
  (συνεχίζεται)
  Έγκυκλοττα ιδε ία
  ΑΓ έκείνσυς ποϋ θέλουν
  νά ΐϊλουτίζουν τάς γνώσεις των.
  Άτίό ολα δι' δλους.
  ΖΩΗ ΠΑΝΤΟΥ...
  Α'
  Είς τόν άέρα ν.α:
  νερί
  είς τόν
  μεσα εις
  τό
  φλοιόν τής γής
  τό τζ.*μι τού
  ό
  ε!ς την πέτρα, εί
  παραθύρου καΐ είς τό νόμισμα
  πού εχετε μέο* είς την τσέπη
  σας — παντοθ ύπάρχει, υπό μυρί¬
  ας μορψί;, ζωή. Το'ΐτο δέν άμ-
  φισβητείτα: πλέον τήμερον Έως
  πρό έκατό έτών ομως οποίος τολ-
  μοϋσε νά ίσχυρισθή γ,χζ: τέτοιο,
  θά εθεωρείτο ώς παράφρων. Άνα-
  γινώσκοντας τάς περιγραφάς <)>:■
  λασσοπόρων τοθ δεκάτου πεμ-
  πτου καί δεκάτου §κτου αιώνος
  πού διεσχιζαν τό ανοικτόν πέλα-
  γος, τόν ωκεανόν, βλέπομεν
  IV.-
  πληκτοι ότι ούτοι θεωροΰσαν ο'τι
  μόνον είς τα θαλάσσια ΰοατα,
  κοντά είς τα ακτάς, υπήρχαν φυ-
  τά κα'. ζώα. Άπό κίί καί πέρα
  θΐωροΰσαν την θάλασσαν ώς μί¬
  αν μεγάλν;ν έρημον! Καί ναί μέν
  εΐχε διά μέσου τού χρόνου μετρ;-
  ασθή ή πεπλανημένη αυτή αντίλη¬
  ψις. Άλλ' ή άλήθεια ανεκαλύφθη
  μόνον κατά την μεγάλην θαλασ-
  σίαν αποστολήν πού επεχείρησε τό
  αγγλικόν πλοΐον «εΐι&ΙΙβπβ'βΓ».
  Τό πλοΐον αύτό διέσχισεν άπό
  τού 1872 μέχρι τοθ 1885 όλας τάς
  θαλάσσας. Έχρησιμοποίησε διά
  /πρώτην φορχν οίκτυα άπό πυκνο-
  ϋφασμένα μεταξοειοή ύφάσματα.
  Μέσα άπό τα δίκτυα αύτά οί ώ-
  κεανογράφο'. φ'.λτράρισαν νερό 5-
  λιον των θαλασσών. Μόνον χάρις
  εί; την νέαν αυτήν μέθοδον απε¬
  δείχθη διά πρώτην φιράν δτι ή έ-
  πιφάνεια τοΰ ώκεανοΰ βρίθει ζων-
  τανών πλασμάτο)/, κάθε αλλο ά-
  ποτελοΰσα παρά έρημον.
  Άπέναντι τής πεπλανημένης
  αυτής αντιλήψεως ;ιας φαίνεται
  περισσότερον εύνόητος μία 3λλη
  πλάνη Διότι πολύ περισσότερον
  άπό τα νερά τής επιφανείας τής
  θαλάσσης, Ιθεωροΰντο νεκρά, α-
  γονα καί ερημα τα νερά των βυ-
  θδν. Επί μακράς χιλιετηρίδα; ύ-
  πεστηρίζοντο επί τοΰ προκειμένον
  μ παραδοξώτεραι άνπλήψεις.Πρό
  παντός εθεωρείτο ότι ή ζωή εις
  τα θαλάσσια βάθη άπεκλείετο ώς
  έκ τής τεραστίας πιέσεως των νε-
  ρών. Έκτός τής πιέσεως αυτής,
  άνεφεροντο ώς λόγοι άποκλίίον-
  τες την ζωήν καί τό φοβερόν ψΰ-
  χος καί τό απόλυτον σ/.ότος. Ά·
  κόμα τα 1812 ό*1'άλλος Περόν,
  όστις, κατ' εντολήν τή; κυβερνή¬
  σεως τού είχεν έπιχειρήση μέ ι¬
  στιοφόρον μακράς έςερευνήσει;
  των θαλασσών, υπεστήριζε σοβα-
  ρώτατα δτι ό βυθός των ώχεανών
  έκαλύπτετο μέ πάγον! Ύπεστν;ρί-
  ζετο ομω; καί ή άντίθετος άπο¬
  ψις. "Οτι δηλαοή ό θαλάσσιο; ,ίυ-
  θός μπορ^οζ νά είνε έξαιρετικά
  θερμό;, ώ; ευρισκόμενος πλη
  σιέστερα
  γής-
  πρός τό κεντρον τής
  (συνεχίζεται)
  ΕΜΜ. Κ. ΣΧΙΖΑΚΗΣ
  1ΑΤΡΟΣ - ΠΑΟΟΛΟΓΟΣ
  Δέχετσι είς τό ιατρείον τού όδός Άγίου Τίτου —
  έναντι Δημαρχείου. Καθ' εκάστην 9—11 καί 3--7.
  2 Αριθ. τηλεφώνου 302.
  1^...................„„.„„„„..........
  Στου Μάρκου Ανδρεαδάκη
  δλες οί νέες πλάκες γραμμοφώνων.
  Ίδρύεται είς Ρέθυμνον,
  και άλλος συνεταιρισμός
  ΡΕΗΥΜΝΟΝ' Ίαν,υάριος (άν
  ταποκριτοΰ μας).— Έκτός τού ί-
  ορυθέντος εις την ημετέραν πόλιν
  καταναλωτικοΰ συνεταιρισμοΰ στα-
  φυλών, περ'ι τοΰ όποίου Ιγραψα
  εις προηγουμένην άνταπόκρισιν,
  αγγέλλεται ήδη ή "ι'δρυσις «Στα-
  φιδι/.οΰ Συνεταιρισμοΰ». Την Γ-
  δρυσιν ταύτην απεφάσισαν άρκε-
  τοί Ρεθύμνιοι σταφιδοπαραγωγοί
  οίτινες καΐ κατέστρωσχν τού; σκο-
  π'>ύ; καί χον τρόπον λειτο-υργίας
  τοΰ Συνίτα'.ρισμοϋ Συμφώνως
  πρό; τάς ληφθείσας αποφάσει; ό
  Σονεταιρισμό; θά συγκεντρώνη καΐ
  θά πωλή άπΐ κοινοΰ τάς σταφί-
  δας. Ιδιαιτέρα φροντίς θά κατα¬
  βάλλεται συν τώ χρόνω κα'. υπό
  εϊδικών συνεργείο>ν τοΰ συνεταιρι-
  σμοΰ διά την επεξεργασίαν τού¬
  των.
  Τα καταστατικόν τοΰ συνεται¬
  ρισμόν αυνελθοοσα Ιπεξίΐργάσθτ;
  επιτροπή έχ των κ. κ. Δημ. Μπεμ-
  πή, Γείοργίου Αουκάκη, Εύαγγέ-
  λου Ζαμπετάκη, Εμμανουήλ Κού-
  νη καί Στυλ. Άναΐτασάκη ή'τις
  συνήλθεν την 5ην Ίχνουαριου. Τα
  καταστατικόν ήρχισεν ή5ϊ} ύπογρα
  φόμενον.
  Άξιον σημειώσεως είνε δτι οόλοι
  οί σταφιδοπαραγωγοί φαίνονται
  πρόθυμοι εί; τό νά συμόάλλουν
  είς τόν υπό ίδρυσιν συνεταιρισμόν
  άναγνωρίζοντε; ότι- ή επέκτασις
  τοθ συνεταιριστικοΰ πνεύματος έν
  Ρεθύμνη καί ιδία ώς πρός την
  πώλησιν των προιόντων θά συντε¬
  λέση εις την γενικήν τόνωσιν τής
  τοπική; οίκονομϊας καΐ θά εξυπη¬
  ρετήση τα συμφέροντα των πχρα-
  γωγών.
  -Τό Βρεφοκομεΐον Ηρα¬
  κλείου διά την δράσιν
  των κυρίων τοΰ Π. Ι.
  Παρά τής Διοικούοης Έπιτρβ-
  πΓις τού Βρεφοκοιιείου έλάβομϊν
  ανακοίνωσιν δι' ής ή Διοίκησις
  δηλοί ότι:
  «Συμμερίζεται πλήρως την γνώ¬
  μην καί τάς άντιλήψεις τβδ Δή-
  μάρχου Ηρακλείου κ. Γεωργιά¬
  δου, τάς δημοσιευθείσα^ είς προ¬
  χθεσινόν φύλλον μας, όσον άφβ-
  ρά την παγκοίνως άνεγνωρισμε-
  νην δράσιν των φιλανθρώπων κυ¬
  ρίων τής πόλεώί μας. Ή Διοίκη¬
  σις αϊσθάνεται άμα την υποχρέω¬
  σιν, οιτω; καΐ δημοσία^ διακηρύξη
  την συμβολην αυτών είς κάθε δύ¬
  σκολον περίπτωσιν, τάς συνεχεΐς
  Φροντίδας καΐ τούς κόπους εί;
  ούς τακτικώς ΰποβάλλονται, ίι5ία
  δέ την άπεριόριστον αγάπην κχί
  στοργήν, δι' ών περιβάλλουν άφ'
  ής ανέλαβον τα έαυτων καθήκον-
  τα, ώ; 'Εφορεοτική Έπιτροπή
  τίιν Κυρίων τοϋ Γερωνυμακείου
  Βρεφοκομείου, αί κ. κ. Τιτίκα
  Μοράκη, Κατίνα Άλεξάκη, Εύ-
  αγγελία Τζουλάκη, Μαρία Κου¬
  λούρα, Χρυσή Πρινιανάκη καΐ
  Βαρβάρα Πεστιμαλδζιάν άς καΐ
  εύχαριστη θερμώς».
  ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ μικρά οίκία
  όδός Πεδιάδος (Τρείς Καμάρες).
  Πληροφορίαι Ντορέ.
  —Ό νέος κώδιξ άγροτικής
  ασφαλείας.
  'βκυκλοφόρηίί τό ΰπ' αριθ.
  528 φύλλον τής εφημερίδος της
  Κυβερνήσεως, τό οποίον περιέ-
  χει τόν νέον Κώδικα Άγροτικής
  Ασφαλείας. Τοϋ Κώίικος τούτου
  προτάσσεται μακροσκελές είσηγη-
  τική έκθεσις είς την οποίαν άνα-
  πτύταοντχι η απουδαιότης τού
  θεσμοΰ τή; Άγροτικής Άαφθολ&ί-
  ας καΐ ό σκοπος, τόν οποίον έπι-
  ίιώκουν αί νέαι διατάξει;.
  — Ή Δημοτική Μουσική.
  Ή Δημοτικίι Φιλαρμονικίι θχ
  θά παιανίση, σήμερον καΐ πίρι
  ώραν 11 π. μ. είς την πλατείαν
  Τριών Καμάρων υπό την διεύθυν¬
  σιν τού άρχιμουσικοϋ τηςκ.Ίωχν·
  νού Δεληβασίλη.
  —' Εκκλησιαστικά.
  Ύπενθυμίζεται είς τό κοινόν
  ότι άπό τής σήμερον Κυριακή;
  16 τρέχοντος καΐ ώραν ΙΟην πρωΐ
  νήν ακριβώς θα τελήται έν τω
  Μητροπολιτικώ Ναώ τοΰ 'Αγίου
  Μηνά καΐ Β'. Λειτουργία. Τα
  Λειτουργικα θά εκτελή ό χορός
  τής Παιδαγωγικής 'Ακαδημίας.
  Ζητεΐται,—'Ρσωτερικός Ίοτρός
  είς το Σανατόριον Άγία Είρή-
  νης μισθός ίκανοποιητικός. Πλη¬
  ροφορίαι παρά τω Διευθυντρ Έμ.
  Μανδαλενακη όδός Χάνδακος ΊΙ'
  ράκλειον.
  ^ίΙΙΙΙΙΙΙΙΗΙΙΙΙΙΙΙίΙΙίΙΙΙΙΙΙΙΙΙπΙΙ^
  Λόγφ άνακαινίσεως των Καταστημάτων:
  ι
  (ΜΕΙ'ΝΤΑΝΙ).
  ω
  Οδτοι θά έκποιήσουν άπό της αυριον ΔΕΥΤΕΡΑΣ 17 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ μέχρις 25 ΙΔΙΟΥ
  τό έμπόρευμά των σχεδόν 50 ο)ο κάτω των τιμών των.
  Πρωτοφανής εύκαιρία διά την Κρήτην, πού θά καταπλήξη τόν κόσμον.
  ΘΑ ΠΩΛΗΘΟΥΝ:
  Κασμήρια Έλληνικά των 200 μόνον 100 την ύάρδαν
  250
  »
  160
  » »
  375
  »
  250
  Τσουλάκια γ'.
  »
  280
  »
  180
  - β'.
  375
  240
  » α'.
  525
  »
  324
  » α'. α'.
  600
  390
  Σατινέ
  »"
  425
  >
  285
  Άγγλικά ΖκωτΙας
  »
  650
  »
  410
  Άγγλικά
  550
  »
  350
  Παλτά ετοιμα
  »
  500
  »
  275
  _ »
  »
  850
  »
  500
  1000
  625
  » _
  1300
  »
  850
  Καπαρτίνες
  »
  1300
  850
  Πώλησις αποκλειστικώς τοις μετρητοΐς.
  Άποκλείονται ΔιατακτικαΙ Δ. Υ., άποκλείεται χονδρική πώλησις πέραν τοθ ενός κου-
  στουμιου ή ενός παλτου.
  ΗΙΜΙβ^
  ϊ
  Ι».*
  Ι
  Ηράκλειον Κρήτης
  Γρσφεΐα Εναντι Παλ Νομαρχίσς
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  Πρωία Κυριακής
  16 Ίανουαριου 1938

  1^
  ΕΦΘΑΣΕΝ ΕΙΣ ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ
  Ο ΣΕΡΒΟΣ
  ΑΙ ΣΥΝΟΜΙΛΙΑΙ
  ΜΕ ΤΟΥΣ ΓΕΡΜΑΝΟΥΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 1 ϊ» Ίανουαριου (τού άν
  ταποκριτοΰ μας).— Τηλεγράφημα έκ
  Βερολίνον) αγγέλλει ότι έφθασεν έκεϊ
  σήμερον ο Γιουγκοσλαΰος πρωθυπουρ-
  γός κ. Στογιαντίνο6ι*ς.
  Ό κ. Σταγιαντίνοβιτς ήρχισε τάς συ-
  νομιλίας μέ τοΰς Γερμανοΰς ύπουργούς
  όσον άφορα τα υπό διευθέτησιν ζή-
  τήματα τα ένδιαφέροντα τάς φιλικάς
  σχέσεις καί την συνεργασίαν Γιουγκο-
  σλαυΐας καί Γερμανίας.ι'Ο κ. Στογιαν-
  τίνοβιτς Οά συναντηθή καί μετά τοΰ καγ-
  κελαρίου Χίτλερ.
  Η ΣΥΝΕΔΡΙΑΝ! ΤΗΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗΣ
  ΚΑΙ Η 0ΙΚ0Ν0ΜΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
  ΔΙΕΠΙΣΤΩΘΗ Η ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΤΗΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 155 Ίανουαριου (τοΰ άν
  ταποκρΐΐοΰ μας).— Είς την συνεδρία¬
  σιν των μετόχων τής Τραπέζης τής
  Ελλάδος ό Διοικητής αυτής κ. Τσου¬
  δερός ώμιλήσας ετόνισε ότι ή οίκονο-
  μική καί δημθσιονομική πολιτική τής
  Οί Άγγλοι και^ϋά^ινοϊαπωνικά.
  Ή Γαλλική κυβερνητική κρίσις.
  ΡΩΜΗ (ραδιογρ) Αί έφη-1 άσχολούμενοι μέ τα Σινοίαπω
  μερίδες γράφουσαι επί τοθ | νικά έξακολουθοΰν νά το-
  ταξιδίου τοΰ Στογιαντίνοβιτς ^ νίζοον την σοβαρότητά των
  είς Βερολίνον τονίζουν δτι. διά την παγκόσμιον ειρήνην.
  ' Αναφορικώς μέ την παρουσί¬
  αν τής συζύγου τοθ στρα
  τάρχου Τσάγκ—Κάί—Σέκ είς
  δι' αύτοθ συμπληρούται ή
  δλη ρύθμισις των σχέσεων
  μεταξύ Ιταλίας Σερβίας καί
  μξ
  Γερμανίαςέπί τή βάσει κοινών
  άρχών φιλίας καί συνεργα-
  σίας. Τό ταξίδιον τουτο έπι-
  λέγουν αί "Ιταλικαι έφημε-
  ρίδες ερχόμενον μετά την
  τριμερή διάσκεψιν τής Βουδα
  πέστης ένισχύει τόν αξονα
  Βερολίνου—Ρώμης
  ΛΟΝΔΙΝΟΝ (ραδιοδρ.) Οί
  Άγγλικοί ήμιεπίσημοι κύκλοι
  ρχ γ
  Χόγκ—Κόγκ ύτιοστηρίζουσιν
  δτι αυτή είνε άσχετος μέ
  την παροχήν βοηθείας τής
  Αγγλίας είς την Κίναν.
  ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ (ραδιογρ.) Ό
  αγών περί τα όχυρά τού Τε
  ρουέλ συνεχίζεται εισέτι με¬
  τά πείσματος. Έκ Σαλαμάν-
  κας αγγέλλεται δτι οί έθνικοί
  έβελτίωσαν τάς θέσεις των
  1 είς πολλά σημεΐα τοΰ με-
  , τώπου. Ή άεροπορία έπίσης
  ! των Έθνικών έδρασεν ίκα-
  ' νοποιητικώς τό τελευταίον εί-
  κοσιτετράωρον.
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ (ραδιογρ.) Αί έ-
  φημερίδες τής δεξιάς γράφου
  σαι επί τής έκραγείσης κυ-
  βερνητικής κρίσεως συνιστοθν
  ταχείαν ρύθμισιν αυτής λό¬
  γω τής σοβαρότητος τής έν
  τή χώρα καταστάσεως άπό οί
  κονομικής καί κοινωνικής ά
  πόψεως. Είνε άγνωστον εάν
  ή κρίσις θά κατορθωθή νά
  λήξη. πρό τής παρελεύσεως
  της εβδομάδος ταύτης.
  Τροποποιήσεως είς τα ισχυοντα
  διά την εξαγωγήν οίνοπνεύματος.
  τοΰ
  Είς την Εφημερίδα τής Κυβερ¬
  νήσεως δημοσιεύεται νόμος τοϋ
  όπουργείου των Οΐκονομικών διά
  τοΰ όποίου τροποποιοΰνται καί
  συμπληρούται τα ϊσχύοντα σήμε¬
  ρον περί έξαγωγής έγχωρίου κα-
  θαροΰ οίνοπνεύματος καί άποσΐάγ-
  ματος οίνου καί περί φορολογί-
  ας έν γένει τοΰ οϊνοπνεύματος.
  Δι' αύτοΰ μεταξύ άλλων όρίζε-
  ται 8τι ή εξαγωγή τοΰ προωρι-
  σμένου νά έξαχθή είς την άλλοδα-
  δαπήν κράματος άποστάγματος
  οίνου μετ' ο'ίνζν γλεύκους είνε
  ύποχρεωτική έντός δ-ετίας, τής
  προθεσμίας ταύτης δυναμένης είς
  έςαιρετικάς περιπτώσει νά παρα¬
  ταθή επί χρόνονούχί ανώτερον τοΰ
  Ιτους, ή προκειμένου περί γλυκέ-
  ων οΐνων, επί χρόνον ουχί άνώτε-
  τερον τής τριετίας, υπό τοΰ γενι-
  κοΰ χημείου τοΰ 'χ.ρίχου^
  Παρελθούσης τής διετίας ή λη¬
  ξάσης τής χορηγηθείσης παρατά¬
  σεως τής ' προθεσμίας χωρίς νά
  πραγματοποιηθή ή έξαγωγή τοΰ
  κράμαΐος εις την άλλοδαπήν,
  βεβαιούται καί εΕσπράττεται ό επί
  τοΰ άναμιχθένςος οϊνοπνεύματος
  γόρος καταναλώσεως (κύρΐος κα'.
  πρόσθετος) καί πρικειμένου περί
  οϊνοπνεύματος άλλοδαπής κοεΐ τό
  εισαγωγικόν τέλος.
  ΕΝΤΟΛΗΝ ΠΡΟΣ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΝ
  ΝΕΑΙ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΟΣ
  ΑΝΕΛΑΒΕΝ Ο κ. ΖΟΡΖ ΜΠΟΝΕ
  ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΙΣ
  ΜΕ ΤΟΥΣ ΑΡΧΗΓΟΥΣ ΚΟίΥΙΜΑΤΩΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 1 ί» Ίανουαρίου (τοΰ άν
  ταποκριτοΰ μας).—Νυκτεριναί πληρο¬
  φορίαι έκ Παρισίων άναφερουν ότι ό
  τέως υπουργός των Οΐκονομικών κ.
  *Ζο>ρζ Λΐπονέ ανέλαβε νά σχηματίση τό
  νέον Γαλλικόν υπουργείον.
  Ό κ. ΛΙπονέ συνεχίζει τάς συνεννοή-
  σεις τού μέ τοϋς άρχηγούς των κομμά¬
  των καί τούς άλλους πολιτικούς παρά-
  γοντας προκειμένου νά καταρτίση τόν
  κατάλογον των ύπουργών τής νέας κυβερ
  νήσεως.
  ΑΝΕΧΩΡΗΣΕΝ
  Ο ΛΗΝΙΑΡΧΟΣ
  ΕΙΣ ΧΑΝΙΑ
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
  κυβερνήσεως επέτυχε πλήρως. Επί
  αύτοΰ θέματος ωμίλησε καί ό κ. Έ-
  ξαρχάκης τού Γενικοΰ Αογιστηρίου ά-
  ναφερθείς καί ούτος είς τα άγαθά άποτε
  λέσματα τα οποϊα διεπιστώθησαν έκ τής
  έφαρμογής τοΰ κυβερνητικοΰ προγράμ-
  ματος είς τα οικονομικά τής χώρας.
  ΑΝΕΧΟΡΗΣΑΝ ΟΙ ΔΟΥΚΕΣ ΚΕΝΤ
  ΧΑΙ Ο ΗΑΥΑΟΣ ΤΗΣ ίΙΟΥίΚίΣΑΑΥΙΑΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 1 5 Ίανουαρίου (τοΰ άν
  ταποκριτού μας).— Σήμερον ανεχώρη¬
  σαν έξ Αθηνών διά Λονδίνον ό Αούϊ
  καί ή Δούκισσα τού Κέντ. Έπέσης ανε¬
  χώρησεν ό πρίγκηψ Ηαΰλος άντιβασι-
  λ εύς τής Γιουγκοσλαυΐας μετά τής συ¬
  ζύγου τού πριγκηπίσσης "Ολγας. Τοϋς
  ά ναχωρήσαντας προέπεμψαν οί έπίση-
  μοί καί άρκετός κόσμος όστις τούς έπευ-
  φήμησε.
  Χθές τό άπόγευμα ανεχώ¬
  ρησεν είς Χανιά προκειμένου
  νά παραστή κατά την σημε¬
  ρινήν άφιξιν τοϋ ύπουργοΰ
  Γεν. Διοικητοΰ Κρήτης κ. Π.
  Σφακιανάκη κσί τού Νομάρ¬
  χου Ηρακλείου κ. Α. Μαρ-
  κέλλου, ό Δήμαρχος Ήρακλεί-
  ουκ.Μήνας Γεωργιάδης.Έπίτή
  ευκαιρία ό κ. Δήμαρχος θά συ
  νεργασθή μετά των αρμοδίων
  ύπηρεσιών τής Γεν. Διοικήσε¬
  ως επί διαφόρων ζητημάτων
  άφορώντων την πόλιν μας.
  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ ΚΑΙ ΚΙΝΗΣΙΣ
  ΑΙ κυμανθεΐσαι χθές έν τη άγορςί μας τιμαί των κατωτέρω έγχω
  ρίων προιόντων είχον ώς ακολούθως:
  Σταφίδες.
  Σ ουλτανίναι α'
  β'
  Υ'
  Καραμπ.
  Ελεμέδες α
  β'
  Υ'
  Ταχτδς α'
  Ίαυραι
  δρ.
  ΤΟ
  ΚΑΙ
  ΚΟΣΤΟΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ
  ΤΑ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΑ ΕΙΔΗ
  ΑΥΡΙΟΝ ΑΝΑΧΟΡΕΙ ΕΙΣ ΑΥ2ΤΡΙΑΝ
  ΤΟ ΔΙΑΔΟΧΙΚΟΝ ΖΕΥΓΟΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 155 Ίανουαρίου (τού άν
  ταποκριτοΰ μας).—,Τήν προσέχη Δευ-
  τ έραν (αυριον) αναχωρεί ώς προανηγ-
  γέλθη είς Αύστρίαν ή Α.Β.Υ. ό πρίγ¬
  κηψ διάδοχος Παΰλος καί ή σύζυγος
  αύτοΰ πριγκήπισσα Φρειδερίκη. Ώς
  γνωστόν είς Αύστρίαν τό ζεΰγος θά πα¬
  ραμείνη επί μήνα.
  Ο ΓΕΡΜΑΝΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ ΠΛΕΚΕΙ
  ΤΜΤ Ε[ΚΟΜΙΟΤΙ1ΠΪΟΠΑΝΪΙΝΟΒΙΤΣ
  Έντός των ημερών έπαναρχί-
  ζουν αί εργασίαι τής Έπιτροπής
  διά την υπόδειξιν των ένδεικνυο-
  μένων μέτρων πρός μείωσιν τοΰ
  κόστους τής ζωής. Παραλλήλως
  πρός τάς εργασίας τής Έπιτροπής
  τα υφυπουργεΐον τής Άγορανομί-
  ας ήρχισε νά μελετα διάφορα μέ-
  τρα πρός αποτροπήν τής αισχρο¬
  κερδείας επί των κτηνοτροφικών
  προιόντων (τυροΰ, βουτύρου, για
  ούρτης κ.λ.π.). Τα μέτρα ταυτα
  θά άνακοινωθοΰν άφοθ συγκεντρω·
  θοΰν τα άποτελέσματα τής έκ τοΰ
  σύνεγγυς παρακολουθήσεο>ς των
  εργασιών των τυροκομείων.
  ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΚΙΝΗΣΙΣ
  Είς τό κυκλοφορήσαν χθές
  έβδομαδαΐον δελτίον των τι
  μών άγορας καί κινήσεως
  των εγχωρίων προίόντων, ά
  ναφέρονται αί κάτωθι πραγ
  ματοποιηθεΐσαι έξαγωγαί κα
  τα την διάρκειαν τής ληξάσης
  εβδομάδος: Σουλτανίναι 11
  000 χιλγρ., ταχτάδες 27.000
  ελαια 192.000, πυρηνέλαια
  39.000, πυρήναι 90.000 κα
  καπνά 66.000.
  ΑΘΗΝΑΙ 12» Ίανουαρίου (τού
  άνταποκριτοΰ μας).— Τηλεγραφήματα
  έκ Βερολίνου άναφέρουν ότι αί Γερμα¬
  νικαί έφημερίδες άναφερόμεναι είς την
  άφιξιν τοΰ Γιουγκοσλαύου Πρωθυπουρ-
  γοΰ κ. Στογιαντίνοβιτς πλέκουν τό έγκώ
  μιον αύτοΰ. Αί έφημερίδες τονίζουν ό¬
  τι επί τής πρωθυπουργίας τοΰ κ. Στο-
  γιαντίνοβιτο ή Γιουγκοσλαυία απέκτησε
  άρκετήν συναίσθησιν τής όντότητος καί
  των γενικωτέρων αυτής συμφερόντων.
  ΣΥΝΕΧΙΖΟΝΤΑ1 ΣΦΟΔΡΑΙ
  ΜΑΧΑΙ ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΡΑΓΠΝΑ
  ΑΘΗΝΑΙ 15 Ίανουαρίου (τού
  άνταποκριτού μας). — Τηλεγραφοΰν
  έκ Παρισίων ότι είς την Άραγώνα συνε
  χίζονται σφοδραί μαχαι μέ μεγάλας ε¬
  κατέρωθεν δυνάμεις. Πάντως ουδέν ση¬
  μαντικόν άποτέλεσμα επετεύχθη εισέτι
  εκατέρωθεν. Είς τό μέτωπον τής Μα¬
  δρίτης έπίσης εσημειώθησαν σήμερον
  ουγκρούσεις άνευ όμως γενικωτέρας
  βημασίας.
  ΑΔΕΣΠΟΤΑ ΑΝΤ1ΚΕΙ1Υ1ΕΝΑ
  Ανευρέθησαν καί ψυλάσ
  σονται παρά τώ άστυνομικω
  τμήματι Ηρακλείου, είς
  καί δύναται νά προσέλθωσι
  δπως τα παραλάβωσιν οίένδι
  φερόμενοι, έν αργυρούν δακτ
  λίδιον, μία άγκράφα έπίση>
  άργυρά καί εν μετάλλιον έλ
  ληνικόν των βαλκανικών πό
  λέμων.
  ( 22. -23.
  )
  ( 14 50-
  )
  (7.50-8 50
  7 80-8.
  Χαρούπια » 2 70
  "Ελαια 5ο » 26 00
  » κοινά »
  Σάπωνες.
  Λευκοί α' ποιότητος δρ.
  » β' » »
  Πράσινοι α' τιοιότ. »
  > β· » »
  θΐνοι.
  Αρχανών τό μίστατ. » 45.
  Μαλεβυζίου κατ' οκάν δρ. 5.
  ΘΑΚΑΤΟΡΘΟΘΗΟ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ
  ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΠΟ ΤΟΝ ΜΠΟΝΕ:
  ΑΘΗΝΑΙ 15 Ίανουαρίου (τού
  άνταποκριτού μας).— Νεώτερα τηλεγρα
  φηματα έκ Παρισίων άναφερόμενα είς
  την ανάληψιν έντολής πρός σχηματι¬
  σμόν κυβερνήσεως άπό τόν κ. ΙΜπονέ, ά
  φήνουν νά εννοηθή ότι πιθανώτατα ού¬
  τος θά δυνηθή νά σχηματίση κυβέρνη¬
  σιν. Ώς πρός την σύνθεσιν τοΰ νέου υπό
  τόν ΛΙπονέ ύπουργείου δέν ύπάρχουν ά-
  κόμη συγκεκριμέναι πληροφορίαι.
  20.- 24
  19.- 23
  21.50
  19.-
  ΚΑΤΑΔΙΚΑΙ ΦΟΝΕΩΝ
  ΠΟ ΤΟΥ ΚΑΚ)ΔΙΚΕΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
  Χθές τάς μεταμεσονυκτίους
  ώρας έληξείν ή έκδίκασις υπό
  ου κακουργιοδικείου τής υπο¬
  θέσεως κατά τοΰ Γεωρ. Μυ¬
  λωνάκη κ.λ.π κατηγορουμέ-
  ων δι' αναίρεσιν τού Νικο.
  , Τζανουδάκη έξ "Ανω Πα-
  ,αιοκάστρου Κισσάμου, δια-
  πραχθεΐσαν τόν παρελθόντα
  Μάϊον δι' οικογενειακάς άφορ
  μάς. Διά τής έτυμηγορίας
  των ένόρκων εκρίθη ένοχος
  άναιρέσεως, όπλοχρησίας καί
  όπλοφορίας μέ μετρΐαν σύγχυ
  σιν ό Γ. Μυλωνάκης καταδι¬
  κασθείς είς είρκτήν 8 έτών
  καί πέντε ημερών καί ενός
  μηνός φυ?«άκισιν διά την όπλο
  χρησίαν. Έπίσης ένοχος δι'
  άπρομελέτητα θανατηφόρα
  τραόματα εκρίθη ό Έμμ. Μυ¬
  λωνάκης υποστάς καταδίκην
  είς φυλάκισιν 4 έτών κα'ι 5ήμε
  ρών, κα'ι ενός μηνός διά την
  όπλοχρησίαν. Ή ετέρα έκ των
  κατηγορουμένων Εύθυμία Μυ¬
  λωνάκη άπηλλάγη.
  Η ΒΕΒΑ1ΩΣΙΣ
  ΤΩΝ ΦΟΡΟΛΟΠΩΝ
  Τό υπουργείον των Οίκονο-
  μικών διέταξε τάς έφορειακάς
  αρχάς δπως φροντίσουν διά
  την έντός τοϋ λήγοντος οίκο-
  νομικοΰ έτους βεβαίωσιν δλων
  των φορολογιών.
  Έκτός τούτου διετάχθησαν
  ν ά περατώσουν τόν έλεγχον
  των έκκρεμών ΰποθέσεων τής
  φορολογίας κληρονομιών.
  ΕΙΣ ΤΗΝ
  ΕΠΑΡΧΙΑΝ ΣΑΝΤΟΥΓΚ
  ΤΟΥΣ ΙΑΗΟΝΑΣ
  ΑΙ ΕΠΙΔΗΜΙΚΑΙ ΝΟΣΟΙ
  ΚΑΤΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 1937
  Κατά την καταρτισθεΐσαν
  υπό τοθ ύγειονομικοθ κέντρου
  "Ηρακλείου στατιστικήν, κατά
  τό λήξαν ετος εσημειώθησαν
  καθ'δλον τόν νομόν 1 κροΰσμα
  άνεμοευλογιάς, 16 έπιδημι-
  ής γρίππης, 9 διφθερίτιδος,
  2 ίλαρδς, 20 κοκκυτου 12 με-
  ΐταίου πυρετοΰ, 21 μηνιγγί-
  ιδος, 16 όστρακιδς, 38 πα-
  ρωτίτιδος, 3 πνευμονίας, 106
  υφοειδοΰς καί 2 δυσεντερίας.
  ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΑΙ ΤΟΥ ΔΙΑΔΟΧΟΥ
  ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΛΑΟΝ ΤΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
  ΑΘΗΝΑΙ 1 £> Ίανουαρίου (τοΰ άν
  ταποκριτοΰ μας). — Καθ* ά αγγέλλε¬
  ται έκ τής "Απω Άνατολής είς την ε¬
  παρχίαν Σαντοϋγκ ό Κινεζικός στρα-
  τός εσημείωσεν αρκετάς επιτυχίας είς βά
  ρος των Ίαπώνων- Αέγεται μάλιστα ό¬
  τι οί Ίάπωνες άνεκοψαν έξ ολοκλήρου
  την προέλασιν αυτών άναμένοντες νέας
  ένισχύσεις έξ Ίαπωνίας.
  ΑΙ ΤΙΜΑΙ
  ΤΩΝ ΑΛΕΥΡΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ
  ΑΡΤΟΥ
  ΚΑΤΑΤΑΞΙΣ ΠΡΟΤΑΚΤΩΝ
  Τό υπουργείον των Ναυτι-
  κώνπροεκήρυξε την κατάταξιν
  διά 3 έ'τη προτάκτων των κά¬
  τωθι είδικοτήτων: Άρμενιστών
  13, πυροβολητών 16,1 σηματω-
  ρών 2, νοσοκόμων 6, έσχαρέ-
  ων 6 καί θερμαστών 25. Ή
  κατάταξις θά γίνη την 14
  Μαρτίου 1938. Περΐ των προ-
  σόντων, των άποδοχών κ.λ.π.,
  πληροφορίας παρέχουν αί λι-
  μενικαί αρχαί
  Δι' αποφάσεως τοΰ ύφυ-
  πουργείου Άγορανομίας αί
  τιμαί των αλεύρων καί τοϋ
  άρτου έν τή πόλει μας καθω-
  ρίσθησαν ώς εξής: "Αλευρα
  λευκά κατ' οκάν δρχ. 11.57
  πιτυροΰχα 10.26. "Αρτος λευ-
  κός δρχ. 10.70, πιτυροθχος 8
  90.
  ΔΙΑΛΕΞΙΣ
  Την προσέχη Πέμπτην 20
  τρέχ. καί ώραν 7.30 μ.μ. άκρ
  βώς θά ομιλήση είς την αΐθου
  σαν τής Λέσχης Έπιστημό
  νων ό δικηγόρος κ. Κωνστ.Μα
  μαλάκης μέ θέμα: «Οί λόγο
  τοθ διαζυγίου είς την νομοθε
  οίαν». Εΐσοδος ελευθέρα.
  ΗΙΑΠΟΝΙΑ ΘΑ ΑΠΕΦΑΣΙΖΕ ΧΘΕΣ
  ΤΟΝΣΧΕΣΕΟΝΜΕΤΗΝ ΚΙΝΑΝ
  Πρός τόν κ. Νουάρχην Η¬
  ρακλείου έστάλη χθές τό κά¬
  τωθι τηλεγράφημα είς απάν¬
  τησιν εύχετηρίου τηλεγραψή-
  ματός τού επί τή τελέσει των
  διαδοχικών γάμων:
  «Νομάρχην Ηρακλείου Υ¬
  μάς, λαόν "Ηρακλείου ευχα¬
  ριστούμεν έγκαρδίως. Παΰλος
  —Φρειδερίκη».
  ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ
  ΕΞΕΤΑΣΙΣ ΤΩΝ ΣΩΦΕΡ
  Κατόπιν σχετικής διαταγής
  τοθ ύπουργείου Σιδηροδρόμων
  καί Αύτοκινήτων ήρχισεν άπό
  προχθές ή ύγειονομική έξέ-
  τασις υπό τοΰ Νομιάτρου Η¬
  ρακλείου των σωφέρ των ερ¬
  γαζομένων είς τάς αστικάς
  καί ύπεραστικάς γραμμάς τοθ
  νομοΰ.
  Η ΕΠΑΝΟΔΟΣ ΤΟΥ κ. ΝΟΜΑΡΧΟΥ
  ΑΘΗΝΑΙ 1» Ίανουαρίου (τού
  άνταποκριτοΰ μας). — Έκ τής "Απω
  Άνατολής αγγέλλεται ότι ή Ίαπωνία.
  θά άπεφάσιζε σήμερον έν είδική συσκέ¬
  ψει την διακοπήν ή' μή των διπλωματι-
  κών αυτής σχέσεων μέ την Κίναν. ΛΙέ«
  χρι τής στιγμής πάντως ουδέν τό Οετι-
  κόν,. ανηγγέλθη.
  18 ΤΗΛΕΦΩΝΗΤΡΙΑΙ ΕΚΕΡΔΙΣΑΝ
  ΕΝΑ ΛΑΧΝΟΝ ΤΟΥ ΛΑΧΕΙΟΥ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ
  Καθ" ά πληροφορούμεθα με¬
  τά τοΰ άφικνουμένου σήμερον
  είς Χανιά Ύπουργοΰ Γεν. Δι¬
  οικητοΰ Κρήτης κ. Μπότη Σφα
  κιανάκη κατέρχεται καί ό Νο·
  μάρχης Ηρακλείου κ. Μάρκελ
  λος. Ό κ. Νομάρχης πιθανώ-
  τατα αφικνείται ένταθθα αυ¬
  ριον.
  ΦΟΝΟΣ ΕΙΣ ΑΠΟΚΟΡΩΝΑ
  Είς τό χωρίον Γαβαλοχώρι
  Άποκορώνου ό Παΰλος Χει-
  λαδάκης έφόνευσε διά λόγους
  τιμής τόν ομοχώριον τού Γε¬
  ώργ. Καλιβουνάκην.
  ΑΘΗΝΑΙ 1ϊ> Ίανουαρίου (τού
  άνταποκριτοΰ μας).—Τόν 4ον λαχνόν
  τοΰ λαχείου των Συντακτών εγνώσθη ό¬
  τι εκέρδισαν 18 τηλεφωνήτριαι αΐτινες
  είχον προβή άπό κοινοΰ είς την αγοράν
  αύτοΰ.
  ΒΑ ΕΠΙΖΗΤΗΘΗ Η ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΙΣ
  ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ ΤΟΥ ΓΑΑΛΙΚΟΥ ΦΡΑΙΚΟΥ
  ΑΘΗΝΑΙ 1 ϊί Ίανουαρίου (τού άν-
  άνταποκριτοΰ μας).—Καθ* ά τηλεγρα¬
  φείται έκ Παρισίων ή νέα Γαλλική κυ¬
  βέρνησις Θά άποβλέψη είς την συγκρά-
  τησιν τής τιμής τοΰ Γαλλικοΰ φράγκου.
  Αέγεται έπίσης ότι τό εργατικόν ζήτη-
  μα θά αποτελέση τό θέμα πολλών συ-
  σκέψβων είς τάς οποίας θά συμμετάσχω-
  σιν άντιπρόσωποι τόσον των έργοδοτών
  όσον καί των έργατών.
  ΠΛΗΡΗΣ ΤΑΞΙΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙ
  ΕΙΣ ΟΛΟΚΑΗΡΟΗ ΤΗΝ ΓΑΛΛΙΑΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 1 £» Ίανουαρίου (τού άν¬
  ταποκριτοΰ μας).— Τελευταίαι πλη¬
  ροφορίαι έκ Παρισίων βεβαιούν ότι είς
  ολόκληρον την Γαλλίαν έπικρατεί πλή-
  ρης τάξις. Ή πολιτική κρίσις έν πάση
  περιπτώσει δέν φαίνεται πιθανόν ότι θά
  τερματισθή σήμερον.
  ΚΑΟΗΜ
  ^ 'ίημάτων άνέλυσε τα
  * '«'ήί οικονομικάς καί
  7 -
  ε την ακολου
  _Γ0«β τής Τραπέζης
  Τ Κυβερνήσεως πολ»-
  ;Π' £ΐΡ κατέληξεν είς
  ίίύχάριοτον διαπίστω-
  '-ς,,το εις χρυοβν κ«1
  Ι «νίλλαγμ* άποθεμ_α
  ΓτρΜίέζης. ««Ρ« τπν αυ;
  ίδν δαπάνην, παρα
  -«ύ έξαχθέντος
  ς διά τάς εισα-
  ' έν τβυτοι5 ΠαΡβυ
  » πύξπμένον κατά
  7 -ερίηου έκατομμυρια
  ',* ?ρ«γκα έν συγκρί-
  κΦί τό «λος τού «-
  Κ1936. Κχί ίλπιζεται
  ,'έεόββν ββ συνεχισθή
  ««κ* τό τρέχον Ιτος ή
  β {«νχλλαγματική καί
  ικιβνομική πολιτική, τό
  κϋϊγματικβν άποθεμα
  ΐ^οιβΑουθήση αύξανβμβ-
  ι ίίίομένου βτ» εφέτος
  ιί^γωμεν πολύ όλι-
  μ/η συνάλλαγμα πκρ'
  ηκ'ρνβι, διά την προμή-
  !»3ΐ:ηρών, άφβΰ ή εγ-
  ^ «τοπαραγωγή θα κ«
  ^■λ -ρία τέταρτα των (ι
  ψ τή; καταναλώσεως.
  Φνβιχχ, η έκθεσις τοΰ κ
  Ιώροΰ, συνοπτική καί
  τ;ΐ-ν χατάστασιν τής Τρα·
  ^ μόνον αναφερομένη
  Λ παρέσχε 5τοιχεΐα επ
  * έν γένει οίκονομική
  «ίίτασεως τού τόπου. Δι
  'ίέν ωμίλησεν οϋτε διο
  Τ π*ραγι>γήν οΰτε δκ
  ΐ(μπόρ»ον, άφοϋ τούτο θο
  "5 ενώπιον τής γενική
  Ιιταχτά
  ΓΥΝΑ1ΚΕΣ
  ΪΑΝΛΡΟΚΡΑΤΙ
  πάλιν αύτό τό νέ
  γφ
  ΤΒε τόσο άπρόοπτα,
  ■ Αν τόσον άνσπάντεχτ
  »Α ξέρω πώ^ ν
  "Ηρκεσε ι
  τοϋ Κέντ καί ό
  Γ εΐπαν σ'
  άΡΧίσουν δλοι
  ί
  «λειοδοσία
  για
  Υυν< τ°ι νά πή έ>
  τού ό
  τό
  ς
  Νΐα, Λ^ίιΤτωσι· ο* κί
  ,'9 των 6μη καί στα Υ
  εθΟ
  αΡΐστών, οί
  Πλέκουν κι'Ι
  ώ τα τρυ