95282

Αριθμός τεύχους

4765

Χρονική Περίοδος

Α' 1938

Ημερομηνία Έκδοσης

18/1/1938

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ΑΝΟΡ
  ΩΣΙ
  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
  ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΑ
  ΟΛΟΙ Μ1ΝΩΤΑΥΡΟΥ
  ιΙΤΕτβΥΝΟΣ ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΘΡ. Ν. ΣΤΑΥΡΑΚΗΣ
  ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΑΝΔΡ. Μ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ
  ΣΥΝΛΡΟ.ΜΑΙ.
  ΤΡΙΤΙΙ
  ΑίγΓ'Λΐοι·
  Ετησί« λίοΐ'ΐ '.Ί
  ίξάμηνος '2
  Άμρρικής
  ίτησια δολ. 1Γ>
  18
  έξάμηνος » 8
  Τιμή
  ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ
  κατά φύλλον
  -
  Αθ«χ. 2
  1938
  ΗΡΑΚΛΚϋΜ ΚΡΗΤΗΣ-
  ΕΓΟί. 23ΟΝ
  ΑΡΙΒΜ. ΦΥΛΛΟΥ *1Μ
  II
  ΕΚΘΕΣΙΣ ΤΟΥ Κ. ΤΣΟΥΔΕΡΟΥ
  ΕΠΙ ΤΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜ!»! ΚΑΤΑΣΤΑΣΊΣ
  *Η έκθεσις τοΰ Διοικητοΰ
  τής Τραπέζης τής Ελλάδος
  κ. Έμμ. Τσουδερου, ενώπιον
  τού Γενικοΰ Συμβουλίου
  τού έκδοτικοΰ ίδρύματος, φω
  τείνη καί έμπεριστατωμένη,
  έδοσε πλήρη την είκόνα
  τής οίκονομικής καταστά¬
  σεως τόσον τής Τραπέζης ό¬
  σον καί τού Κράτους. Καί α¬
  πετέλεσε πολύτιμον στοιχεΐ
  όν δι" οσους άσχολοΰνται μέ
  τα δημοσία οίκονομικά τής
  χώρας.
  Ό κ. Τσουδερός, με την
  διακρίνουσαν αυτόν βαθεί¬
  αν γνώσιν των οίκονομι-
  κών ζητημάτων άνέλυσε τα
  στοιχεϊα τής οίκονομικής καί
  συναλλαγματικής καταστά¬
  σεως, ήρμήνευσε την άκολου
  θηθεΐσαν υπό τής Τραπέζης
  καί τής Κυβερνήσεως πολι¬
  τικήν καί κατέληξεν είς
  μίαν ευχάριστον διαπίστω-
  σιν: Ότι τό είς χρυσόν καί
  ξένον συνάλλαγμα άπόθεμα
  τής Τραπέζης, παρά την αΰ-
  ξησιν των δαπανών, παρά
  την αύξησιν τοΰ έξαχθέντος
  συναλλάγματος διά τάς είσα-
  γωγάς μας, έν τούτοις παρου
  σιάζεται ηύξημένον κατά
  10 περίπου έκατομμύρια
  χρυσά φράγκα έν συγκρί-
  σει πρός τό τέλος τού έ-
  τους 1936. Καί έλπίζεται
  ότι έφόσον θά συνεχισθή
  καί κατά τό τρέχον ετος η
  αύτη συναλλαγματική καί
  δημοσιονομική πολιτική, τό
  συναλλαγματικόν άπόθεμα
  θά εξακολουθήση αύξανόμε-
  νον δεδομένου ότι εφέτος
  θά έξαγάγωμεν πολύ ολι¬
  γώτερον συνάλλαγμα παρ'
  ότι πέρυσι, διά την προμή¬
  θειαν σιτηρών, άφοΰ ή έγ-
  χώριος σιτοπαραγωγή θά κα
  λύψη τα τρία τέταρτα των ά
  ναγκών τής καταναλώσεως.
  Φυσικά, ή έκθεσις τού κ.
  Τσουδερου, συνοπτική καί
  είς την κατάστασιν τής Τρα¬
  πέζης μονον αναφερομένη,
  δέν παρέσχε στοιχεϊα επί
  τής έν γένει οίκονομικής
  καταστάσεως τοϋ τόπου. Δι¬
  ότι δέν ωμίλησεν ουτε διά
  την παραγωγήν οΰτε διά
  τό Εμπόριον, άφοΰ τουτο θά
  γίνη ενώπιον τής γενικής
  |συνελεύσεως των μετόχων
  Ι της Τραπέζης. Έπομένως
  Ι δέν δυνάμεθα οΰτε καί η¬
  μείς νά γνωρίζωμεν τό πό
  σοστόν τής αυξήσεως τής
  έθνικής παραγωγής κατά τό
  παρελθόν ετος καί την ά-
  κριβή συμβολήν της Τρα¬
  πέζης είς τούτο. Είναι ομως
  αναμφισβήτητον ότι είς την
  σημειωθεΐσαν τό τελευταίον
  διάστημα βελτίωσιν της οι¬
  κονομικάς καταστάσεως, συ¬
  νέτεινε πρωτίστως καί κυ-
  ρίως ή Τραπέζα τής Ελλά¬
  δος μέ την φωτισμένην πο¬
  λιτικήν της· Ό Διοικητής
  τής Τραπέζης κ. Τσουδερός
  είναι γνωστόν, δτι δέν πε-
  ριορίζει την δράσιν τού είς
  την άσκησιν τοΰ έκδοτικοΰ
  μόνον προνομίου, είς την
  διεύθυνσιν τής συναλλαγμα¬
  τικάς πολιτικής καί είς τό
  νά δίδη τάς κατευθύνσεις
  τής δημοσιονομικής μας πο¬
  λιτικής, άλλά έκδηλώνει τό
  ενδιαφέρον τού έξ ϊσου καί
  είς την ενίσχυσιν των κλά¬
  δων τής έθνικής παραγωγης,
  είς την όρθήν κατεύθυνσιν
  καί την τόνωσιν τοΰ έμπο-
  ρίου, είς την λύσιν όλων
  των προβλημάτων πού άφο-
  ροΰν την οικονομικήν ζωήν
  τοΰ τόπου. Καί χάρις είς την
  δραστηριότητα αυτήν καί
  την εύρεΐαν αντίληψιν μέ
  την οποίαν χειρίζεται τα οί¬
  κονομικά ζητήματα ό κ.
  Τσουδερός, ή χώρα μας ά-
  πέφυγεν επικινδύνους κλυ-
  δωνισμούς οταν ευρέθη είς
  την δίνην τής παγκοσμίου
  οίκονοΜΐκής θυέλλης καί η¬
  δη εΐσέρχεται είς τό στάδιον
  τής περισυλλογής καί τής
  πλήρους ανορθώσεως. Τα
  στοιχεϊα τα όποΐα παρέσχεν
  ό ϊδιος ό κ. Τσουδερός κατά
  την προχθεσινήν συνεδρία¬
  σιν τοΰ Γενικοΰ Συμβουλίου
  τής Τραπέζης, παρέχουν την
  άδιάψευστον απόδειξιν περί
  τούτου. Ή'παρουσία τού δέ
  είς την Διοίκησιν τής Τρα¬
  πέζης αποτελεί την άαφα-
  λεστέραν εγγύησιν δι' ενα
  καλύτερον μέλλον τής οί¬
  κονομικής ζωής τής χώρας
  μας.
  Πεταχτά
  σημειώματα
  ΓΥΝΑΙΚΕΣ
  ΚΑΙ ΑΝΔΡΟΚΡΑΤΙΑ
  Τί είναι πάλιν αύτό τό νέο
  κΰμσ τής... γυναικοφιλίας;
  Μάς ήλθε τόσο άπρόοπτα, έ-
  ξέσπασε τόσον άναπάντεχα,
  πού όμολογώ δτι έγώ τούλά-
  χιστο δέν ξέρω πώς νά
  τό άντιμρτωπΐσω "Ηρκεσε τό
  δτι ό Λούξ τού Κέντ καί ό κ.
  Ούατερλόου είπαν σ' έπίση-
  μο γεθμα δυό λόγια φιλοφρο-
  νήσεως πρός τάς συζύγους
  των, γιά νά άρχίσουν δλοι έν
  χορώ την ΰμνολογία τής γυ¬
  ναίκας! Λεπτότατοι τζέντελ-
  μέν έγιναν δλοι οί ρωμηοΐ μέ
  μιάς. Έπέταξαν τό ροΰχο τοθ
  Άνατολίτη κι' έφόρεσαν τό
  &νδυμα τοϋ ίππότου τής Λύ¬
  σεως. Είς την πλειοδοσία έ-
  βγήκε ό ϋμνος τής γαναΐκας.
  Εΐπε δύο λόγια λεπτότητος ό
  Λούξ τοθ Κέντ γιά τή γυναΐ-
  κά τού. Πρέπει νά πρ τουλά¬
  χιστον δέκα γιά τή δική τού ό
  «έξευγενισθείς» διά μιδς ρω-
  μηός. Κι' άν εΐπε τέσσερα γιά
  την κυρΐα πρέσβειρα ό κ. Ού
  ατερλόου, πρέπει νά πή έκα-
  τό γιά την κυρία τού ό νεοέλ-
  λην. Καί νά μοΰ τό θυμάσθε:
  Δένθάπεράσηπολύς καιρός καΐ
  είς κάθε περίπτωσι, σέ κάθε
  εύκαιρία, άκόμη καί στά γεύ-
  ματα των νεοκόρων ή των
  καπνοδοχοκαθαριστών, οί ό-
  μιληταί θά πλέκουν κι' Ινα
  εγκώμιον πρός τα τρυψε-
  ρά 8σον καί εύφυέστατα ήμί-
  ση των. Καί τότε δέν θ' άπο-
  ροϋν οί καλοί συνάδελφοι τής
  πρωτευούσης γιατί νά μην
  είναι λεπτοΐ καί οί ρωμηοί
  πρός τάς συζύγους των. "Ο¬
  πως δέν έπρεπε νά άποροϋν
  καί τώρα. Γιατί άπλούστατα
  θά ξέρουν ασφαλώς, πώς δτι
  γίνεται στόν τόπο μας γίνεται
  άπό μίμησι. Άντιγραφή των
  εύρωπαίων, άλλά άντιγραφή
  μέ άπεψες άνορθογραφίες.
  Γι' αύτό καί ή κοινωνική ζωή
  μας παρουσιάζεται τόσο άρ·
  ρυθμη, τόσο άκατάστατη κι'
  άδιαμόρφωτη, σάν έ'να παρδα-
  λό μωσαϊκό. Καί μή νομίσετε,
  πώς θά αυριο άκουσθοθν είς έ
  να γεΰμα ή σέ μιάσυγκέντρωσι
  δυό λόγια κολακευτικά γιά
  την γυναΐκα άπό τόν όμιλη-
  τή, θά έχη επέλθη πράγματι
  καμμιά μεταβολή ούσιαστική
  είς την νοοτροπία καί την ψυ-
  χολογία τοθ ρωμηοΰ. Θά είναι
  πλάνη!'Ο ρωμηός θά άντιγρά-
  φη έκείνη την ώρα τόν τζέν-
  τλεμαν εύρωπαΐο, ένώ ή ψυχή
  τού θά παραμένη ψυχή άνα-
  τολίτου. Γιατί τί τα θέλετε. Αυ¬
  τή ή ρωμηοσύνη, πού βρίσκεται
  στό σταυροδρόμι τής Εύρώπης,
  τής Άσίας καί τής Άφρικής,
  είναι ίνα κράμα κι' άπό τίς
  τρείς Ήπείρους. Δέν εχει ά¬
  κόμη δικό της πολιτισμό. Δέν
  έ'χει μορφοποιηθή ώς έθνικό
  σύνολο. Καί θά περάση άκό¬
  μη πολύς καιρός γιά ν' άφο-
  μοιωθοθμε μέ τό νεώτερο πο¬
  λιτισμό γιά νά ζυμωθοΰμε καί
  νά προθαρμοσθοΰμε σέ δ,τι ά
  ποκαλεΐται σήμερον«εύρωττα-
  ϊκή κουλτοΰρα». "Ιδίως θ
  άρνήσωμε ν' άναγνωρίσωμε
  πραγματικώ τή θέσι τής
  γυναίκας ώς κοινωνικοθ πά
  ράγοντος. Κι' αύτό γιατΐ
  δέν καταβάλλομε καμμιά
  προσπαθεία σοβαρή γιά την
  πνευματική καί ψυχική μεταλ-
  λαγή μας. Γιατί δέν έχουμε
  τό θάρρος νά σπάωμε τα δε-
  σμά τοΰ Άνατολίτη καί νά
  ανοίξωμε την ψοχή καί τή
  σκέψι μας γιά νά μπή 6 άνε
  μος των συγχρόνων ί'ΐντιλήψτ.-
  ων τής ζωης.
  Στήν σκέψι μσς · ΰπάρχει
  πάντα τό χαρέμι γιά τή γυ¬
  ναΐκα καί στήν ψυχή μας ύ-
  πάρχει ό άνόητος έγωίσμός
  καΐ ή γρλοΐα πρόληψις τής
  άνδροκρατΐας. Δέν νοιώθωμε
  δτι χωρίς τή στοργή τής γυναί
  κάς δέν θάμαστε ίκανοί γιά
  τίποτε. Καί δέν θέλομε νά
  πιστέψωμε δτι ή γυναΐκα
  είναι ή πηγή τής δημιουργίας.
  Κλειοΰμε τα μάτια έμπρός
  στά μεγαλουργήματα τής πνευ
  ματικής καί ψυχικής δραστη¬
  ριότητος τής συγχρόνου εΰρω
  παίας γυναίκας. Καϊ στρεφό-
  μεθα χαυνωμένοι πρός τα
  καψάσια των χαρεμιών.
  Καί άν μιλήσωμε κάποτε
  μέ σεβασμό γιά τή γυναΐκα
  τό κάνωμε άπό μίμησι. Καί
  δχιως θάπρεπε νά καταλάβω-
  με πιά δτι πρέπει νά δώσωμε
  στή γυναΐκα τή θέσι πού τής
  άξίζει γιά νά προοδεύσωμεν
  ώς άτομα καί ώς κοινωνία.
  Άλλοιώς θά μείνωμε αίώνια
  καθυστερημένοι, μέ κύριο γνώ
  ρισμα την ανδρικήν άλαζο-
  νία ποϋ είναι χαρακτηριστι-
  κό των άπολιτίστων τής άνα
  τολής.
  Μ
  Ι ΔΙΑΒΑΙΝΕΙ Η ΖΡ.Η
  ΜΑΚΑΒΡΙΑ
  ΘΕΜΑΤΑ
  Είς τάς Πάτρας ένφ εγίνετο τό
  θλιβερόν έκεΐνο ξενύκτι τοϋ νε-
  κροθ—πού συμβχίνει όταν ό θά-
  νατος έπέρχεται τάς τελευταίας
  απογευματινάς ή τάς πρώτας νυ¬
  κτερινάς ώρας—κάποιος άπδ τούς
  φίλους κζί συγγενείς ηθέλησε νά...
  γλεντήση. Επήρε Ινα ποτήρι κρα-
  αί καί άρχισε νά πίνη. Αύτό 8-
  μιος παρΊ ολίγον νά γίνη άφορμή
  δράματος καί μάλιστχ άναλώμασι
  τοΰ... ^ζρίτρον καί τής σοροΰ.
  Ή πληροφορ'α άναγνωσθεϊσα
  εν μέσω όμηγύρεως ΊΙρακλειον
  τών εδημιούργησε γέλωτας άλλά
  καί συζήτησιν κ«τά τό μάλλον
  καί ήττον σοβαράν.
  —-Ό «φίλος» πού ηθέλησε νά εΰ-
  θυμήση πίνων είς συγχώρησιν φυ¬
  σικά, τοΰ μακαρίτου—ύπάρχει άλ¬
  λως τε καί ή καθιερωμένη «μα-
  καρία» — δέν παρέβη καμμίαν έ
  πικήδειον Ιθιμοτυπίαν.
  Αύτό έθεσεν αρχικώς ό πρώτος
  τής όμηγύρεως πού έλαβε τόν λό¬
  γον. Καί έρωταται: Είχε άδι¬
  κον; Ί'ποθέτω δχι. Διότι πράγ-
  ματι συνεκέντρωνε καί τυπικούς
  λόγους έκτός άπό τούς ούσιαστι-
  κούς: Ή πολλή λύπη προκαλεϊ
  βλέπετε συχνά καΐ ανάγκην αντι¬
  δράσεως. Τώρα άν ή αντίδρασις
  αυτή είνε ενδεχόμενον νά δημι¬
  ουργηθή μέ τό κρχσί είνε άλλο
  ζήτημα. Κχθένας εχει τα μέσα
  μέ τα όποϊα έπιτυγχάνει νά λη¬
  σμονή τα βάσανα τής ζωής. Καί
  αύτά τα μέσα δέν έμποδίζεταί νά
  είναι καί καθαρώς ύλικά—άνάλο-
  γα των σωματικών άδυναμιών τοΰ
  μεταχειριζομενου ταυτα.
  '—θέλεις νά πής ηρώτησεν Ι¬
  να; τρίτος δτι κακώς εζητήθη
  ό λόγος άπό τάν εύθυμήσαντα κα¬
  τά την πένθιμον εκείνην ώραν;
  Βεβαία αύτό ήθελα νά πώ: Ή¬
  το μαζύ τού καΐ ό τύπος καί ή
  ούσία. Καΐ ήτο φυσικόν νά έκμανή
  ό άνθρωπος δταν τοΰ εζητήθη ό
  λόγος καΐ νά άνασπάση μάχαιραν.
  Έθίγοντο χά ίερώτερά τού! Ή
  θλΐψις τού διά τόν μακαρίτην ή
  τόσον Ικδηλος άντί νά προκαλέση
  την συμπάθειαν, προεκάλει ώς
  συνήθως την παρεξήγησιν τής
  συμπαθείας αυτής άπό τούς άλ-
  λου;, τούς κατέχοντας φαίνεται
  μόνον την απλήν αίσθηματολογί-
  αν, καΐ δχι την «σύνθβτον» είς την
  οποίαν είνε άπαράμιλλος ένίοτε ό
  λαϊκάς τύπος. Διότι 2πω; ϊίπαμεν
  Ιχει μέ τό μέρος τού καί τό Ιθι-
  μον καί τόν πόνον τής στιγμής ά-
  δύ ϊσως καί βαθύτερον, άπό
  κάθε άλλον.
  —Καί δέν ΰπάρχει άμφιβολία
  δτι τόν εχει... παρετήρησεν Ινας
  τέταρτος πού ήθελε νάάκούη προ·
  σεκτικά καΐ σύμφωνα μέ όσα ή-
  κι-υε νά προσθΐτη τόν καλύτερον
  έπίλογον.
  Διότι καΐ δ έπίλογος; αύτός ή¬
  το άνάλογος πρός χά πράγματα.
  Ποίοι λυποθνται σήμερον διά τόν
  οιονδήποτε νεκρόν; ΟΕ σΐενοΐ συγ-
  γενείς καΐ οί «στενώτεροι» φίλοι.
  Κα! αύΐοί την πρώτην ή τό πολύ
  την τελευταίαν ημέραν τής πρώ-
  τη; εβδομάδος. Άπό έκεϊ καί
  I-
  πειτα ϊπικρατεΐ τό περίφημον έ¬
  κεΐνο παράπονον τοΰ "Αϊνε:
  Ποίος άπό μάς έδιάβηκε
  καί 5έν έλησμονήθη;..
  Ηά πήτε: Μά καί ό άνθρωπος
  των Πατρών ήθελε νά λησμονήση
  μίαν ώρα άρχήτερχ.'Ωστόσο ή τά¬
  σις αυτή 5πως εφάνη, εξεδήλωνε τό
  ασυγκράτητον τοΰ πόνου τού: Ό
  πόνος κατεξέσχιζε τα σωθικά
  τού. Καί τό κρασί ϊ^το τό μόνον
  πρόχειρον άντιφάρμακον. "Αλλ(ιΐς
  τε ή άναλλοίωτος λαϊκή παράδο¬
  σι; εχει καί στήν ώρα αυτή τό
  τραγικον της έπιμύθιον: "Οτι τό
  κρασί τότε νερώνεται καί άς μή
  τό νερώνη ό ταβερνάρης! Δραμα-
  τική δηλχδή καί άνάλογος πρός
  την συγκλονιστικήν εκείνην σΐιγ-
  μήν ή χειρονομία τοΰ προαναφερ-
  θέντος...
  * *
  Λένε: Νά χορέψω στό γάμο
  σου! Λένε άκόμη: Νά χορέψω
  στόν τάφο τού! Έπικαίρως μάλι-
  στα μέ τό γεγονός των Πατρών
  αύτό τα τελευταίον ηύχήθη ή σύ-
  ζυγο; ενός έκατομμυριούχου. Καί
  ό τελευταΐος πιύ τό Ιμαθε, έ¬
  σπευσε νά τής τό ζητήση μετά
  θάνατον καί μέ όρον είς την δια¬
  θήκην τού ή δποία μόνον έν τοι¬
  αύτη περιπτώσει θά έκρίνετο
  πραγματοποιήσιμος. Ήτο Άμερι-
  κανός βεβαία ό αποθανών έκεϊνος
  Άλλ' οίοσδήποτε και ιϊν ήτο, ήτο
  κακός άφοθ εφρόντισε προηγουμέ¬
  νως νά κοινοποιηθή καί ή Ιπιθυ-
  μία τού νά καη ή σορός τού καί
  νά σκορπισθή εις τούς τέσσαρας
  άνέμους! '() Ρωμηός πού ηθέλησε
  νά διασκεοάση μέ τόν τρόπον
  τού παραπλεύρως άπό τόν νεκρι-
  κόν θάλαμον καί άν υποθέσωμεν
  ότι έπραγματοποίε: μίαν επιθυ¬
  μίαν τοΰ μακαρίτου ή μίαν ιδικήν
  τού επί τέλους, τό έκαμνεν μέ δ-
  λην την λεπτότητα... Απλώς έ'πι-
  νεν χΰτός, δέν έκερνοΰσε κανένα
  άλλον! Ένώ είναι μερικοί πού
  κερνοΰν άκόμη, οταν μάθουν τδν
  θάνατον ενός οιουδήποτε ...προσ-
  φιλοΰς των.
  ΑΣΜΟΛΑΙΟΣ
  Η ΕΠΑΝΟΔΟΣ ΕΙΣ ΚΡΗΤΗΝ
  ΤΟ Υ ΠΥΡΓΟΥ Κ. ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ
  Τό ελαιον.
  Τάς τελευταίας ημέρας ε¬
  σημειώθη σημαντική αύξησις
  των τιμών τοΰ ελαίου μέ τα-
  σεις μεγαλυτέρας έτι άνατι-
  μήσεως. Σημειώνομεν τό γεγο¬
  νός μέ ιδιαιτέραν ευχαρίστη¬
  σιν. Διότι ή πώλησις τοθ ε¬
  λαίου είς ικανοποιητικάς τι-
  μάςθά έχη εύχάριστα άποτελέ
  σματα διά τόν τόπον ολόκλη¬
  ρον. Θά συμβάλη είς την οι¬
  κονομικήν άνάρρωσιν, θά το¬
  νώθη, την οικονομικήν ζωήν,
  θά άναζωογονήστι την αγοράν
  καί θά επιφέρη νέαν δραστη¬
  ριότητα είς την όλην κίνησιν
  καΐ την ζωήν μας. Είναι άλ-
  λωστε γνωστόν δτι, δταν οί
  παραγωγοί εύτυχοθν, κερδί-
  ζουν καί όλαι αί άλλαι κοι¬
  νωνικαί τάξεις.
  Τό Μπεντενάκι.
  "Ηρχισαν άπό ημερών καί
  συνεχίζονται έντατικώς αί ερ¬
  γασίαι διά τόν έξωραϊσμόν
  τής παραλΐας τοΰ «Μπεντε-
  νακιοθ». Έτσι θά λείψΓ) μετ*
  ολίγον τό δγος τής κατ' εύ-
  φημισμόν Λεωφόρου Νόελ καί
  θά δημιουργηθή μία ώραία
  πράγματι λεωφόρος, κόσμη-
  μα διά την πόλιν καί πνεύμων
  ύγείας καί χαράς διά τούς πό
  λίτας. Καλόν δμως θά είναι
  νά συνεργασθούν αί μηχανι¬
  καί υπηρεσίαι Λιμενικής καί
  Δήμου διά τόν συντονισμόν
  Αναρρώσας πλήρως έκ
  τής μακράς ασθενείας τού ό
  Ύπουργός Γεν. Διοικητής
  Κρήτης κ. Μπότης Σφακια¬
  νάκης, κατήλθε προχθές έξ
  Αθηνών είς Χανιά καί ά-
  νέλαβεν έκ νέου τα καθιί-
  κοντά τού.
  Ό κ. ύπουργός, πρίν κα¬
  τέλθη είς Χανιά, όπου τόν
  συνώδευσε κα'ι ό έν Αθή¬
  νας ευρισκόμενος Νομάρ¬
  χην Ηρακλείου κ. Μάρκελ-
  λος, συνειργάσθη αλληλο¬
  διαδόχως, τόσον μετά τοΰ
  κ. Πρωθυπουργοΰ όσον καί
  μετά των αρμοδίων υπουρ
  γών διά τα φλέγοντα ζητή
  ματα τής Κρήτης. Καί δέν
  ύπάρχει άμφιβολία, ότι τα
  άποτελέσματα των συνεργα¬
  σίαν αυτών θά έκδηλωθοΰν
  λίαν συντόμως.
  Ό κ. Σφακιανάκης άλ-
  λωστε επέδειξε καί κατά
  τό παρελθόν ιδιαίτερον όλως
  ενδιαφέρον διά την προαγω
  γήν τοΰ τόπου τόν οποίον
  διοικεΐ. Ασφαλώς δέ καί
  τώρα, έπανερχομενος είς
  την θέσιν τού μετά μακράν
  άναγκαστικήνάπομάκρυνσιν,
  θά εκδηλώση τό ίδιον 'ένδια
  φέρον, την αυτήν δραστηριό¬
  τητα, την ιδίαν στοργήν.
  Άλλά, τόν κ. Γενικόν Δι
  οικ,ητήν, κατελθόντα είς
  Χανιά, συ^'ώδευσεν, καθώς
  άνεφέραμεν καί ό Νομάρχής
  Ηρακλείου κ. Μάρκελλος,
  όστις καί ευρίσκεται είοέτι
  έκεΐ. Έπίσης είς Χανιά εύ-
  ρίακεται από τής εσπέρας
  τοΰ Σαββάτου καί ό δήμαρ-
  χος τής πόλεώς μας κ. Γεωρ¬
  γιάδης, μεταβάς διά νά υπο-
  δεχθή τόν κ. Σφακιανάκη ν
  καί νά συνεργασθή μετ' αυ¬
  τού επί ζητημάτων ένδια-
  φερόντων τόν τόπον μας.
  Είς τα Χανιά έπομένως
  θά συγκρατηθή σύσκεψις τοΰ
  κ. Ύπουργοΰ μετά των κ. κ.
  Νομάρχου καί Δημάρχου
  Ηρακλείου διά την μελέ¬
  την καί την ρύθμισιν των
  εκκρεμούντων ζητημάτων
  τόσον τής πόλεως όσον καί
  τής ύπαίθρου τοΰ νομοΰ μας.
  Καί ύπάρχει ή πεποίθησις ό¬
  τι ή σύσκεψις αυτή θά έχη
  άγαθά διά τόν τόπον μας ά¬
  ποτελέσματα. ΤΗτο δέ πράγ¬
  ματι άνάγκη νά συγκρατη¬
  θή ή σύσκεψις αυτή. Διότι ό
  νομός μας, λόγω Τής έγκα-
  ταλείψεώς τού υπό των κυ-
  βερνήσεων τού παρελθόντος
  καί λόγω των αλλεπαλλή¬
  λων καταστροφήν τάς οποί¬
  ας υπέστη έκ θεομηνιων καί
  ιδία συνεπεία των τελευταί-
  ων πλημμυρών, εχει σήμε¬
  ρον πλήθος έπειγουσών καί
  μεγάλων άναγκών, των ο¬
  ποίων έπιβάλλεται ή άμε¬
  σος θεραπεία. Άλλά τό μέ-
  χρι τούδε έκδηλωθέν υπέρ
  τοΰ τόπου ενδιαφέρον τόσον
  τοϋ κ. Γεν. Διοικητοΰ, όσον
  καί των κ. κ. Νομάρχου καί
  Δημάρχου δημιουργεΐ την
  έλπίδα ότι αί άνάγκαι τού
  τόπου θά εύρουν ταχέως την
  θεραπείαν των. Γενική δέ
  είναι ή ελπίς ότι ή επάνο¬
  δος τοΰ ύπουργοΰ Γενικοΰ
  Διοικητοΰ κ. Σφακιανάκη
  είς την έδραν τού, θά οη-
  μάνη την άπαρχήν νέας δη-
  μιουργικής περιόδου, την α¬
  φετηρίαν νέας έποχης άναρ-
  ρώσεως καί άναδημιουργίας
  τού τόπου, διά τής εκτελέσε¬
  ως καί της όλοκληρώσεως
  τοΰ προγράμματος των πα¬
  ραγωγέων, των συγκοινωνι-
  ακών, των έξυγιαντικών καί
  των λοιπών έκπολιτιατικών
  έργων.
  εκατέρωθεν των εργασιών καί
  την αίσθητικήν διαμόρφωσιν
  τής παραλίας κατά τρόπον
  πραγματικά πολιτισμένον.
  Αί τιμαί των τυρικών.
  Ή έπιτροπή διά την μελέ¬
  την τού κόστους τής ζωής
  πρόκειται νά συνέλθη κατ' αύ¬
  τάς διά ν' άσχοληθή μέ την
  έρευναν επί των τιμών των
  γαλακτερών, γάλακτος, τυ-
  ροΰ, γιαούρτης κλπ., διότι ώς
  άνακοινοϋται, αί τιμαί των
  είδών αυτών θεωροϋνται υπερ¬
  βολικαί. Πράγματι τα γαλα-
  κτερά είς την χώραν μας πω-
  λοΰνται είς υψηλάς τιμάς.
  Άλλ' ή ύποτίμησις των είδών
  αυτών θά επιτευχθή τότε, δ¬
  ταν θ' άναδιοργανωθή καί θά
  ενισχυθή ή κτηνοτροφία, όπό-
  τε καί τό κόστος τοϋ γάλα¬
  κτος θά είναι μικρόν. Διότι
  σήμερον βεβαία μέ τόν πρω-
  τογονισμόν τής κιηνοτροφίας,
  τό κόστος των προϊόντων της
  είνε φυσικόν νά είνε πολύ
  άκριβόν.
  Τα παραγωγικά.
  Τάς ημέρας αύτάς εκυκλο¬
  φόρησεν είς την πόλιν μας έ'¬
  να κομψότατον αυτοκίνητον
  μέ τα άρχικά Υ.Ε.Κ. (ύδραυ-
  λικά έργα Κρήτης) άνήκον είς
  την εταιρείαν Μπούντ, ώς μάς
  έπληροφόρησαν. Καί δσοι τό
  είδον τό εθεώρησαν ώς καλόν
  οίωνόν καί διά την ταχείαν έ¬
  ναρξιν των παραγωγέων έρ
  γων τής Μεσσαράς, άφοϋ τοϋ
  Άποκόρωνα τα έργα ήρχισαν
  ήδη. Νά τό ελπίσωμεν; Άλ¬
  λά διατί δχι; Ή κυβέρνησις
  εχει δώσει ρητήν υπόσχεσιν
  διά την .κατασκευήν των έρ¬
  γων αυτών. Καί ώς γνωυτόν
  αί κυβερνητικαί ύποσχι'σεις
  δέν μένουν γράμμα.νεκρόν.
  Τα στηθαϊα.
  Τό ζήτημα τής κατασκι,υ )ΐ;
  στηθαίων είς τα έπικίνί·υνα
  σημεΐα των δρόμων μας ττρΛς
  πρόληψιν αύτοκινητικών δπ·
  στυχημάτων, μας άπησχ')λΐ|
  σε κατ' επανάληψιν καί έ>ΐχ.ι
  τως. Σχετικώς ελάβομεν τ ;/
  κατωτέρω απάντησιν.
  «Είς απάντησιν τοΰ άηδ 31
  λήξαντος δημοσιεύματος υμών
  επί τής άνάγκης κατασκ. υής
  στηθαίων επί τής όδοΰ Μ ;λο-
  ποτάμου, έχομεν την τιμήν νά
  γνωρίσωμεν υμίν δτι τα στη¬
  θαϊα τοποθετοθνται κατά την
  κατασκευήν των όδών είς τα
  έπικίνδυνα σημεΐα αυτών, με¬
  ταγενεστέρως δέ διά τοθ κον-
  δυλίου των συντηρήσεων πυ-
  κνοθνται έφ' δσον παρΐστοίται
  άνάγκη. Τουτο θά έχη ύτ' δ-
  ψιν ή αρμοδία υπηρεσίαι έν
  καιρώ διά τάς όδούς τής ε¬
  παρχίας Μυλοποτάμου, ΰσον
  καί διά τάς υπολοίπους τής
  Νήσου αναλόγως των χορηγη-
  θησομένων εκάστοτε πιστώ-
  αεων.
  Έντολίΐ Ύιΐουργοΰ ό Έπι-
  θε,ωρητής Δημοσίων Έργων
  IX
  Περιφερείας.
  Ν.Βανθόπβυλ·;».
  .4
  »
  \
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ. - Σήμερον τ ό ά
  ριστούργηαα: «Άνήσυχες ψυχές»,
  «ΜΙΝΩΑ» — Σήμερον τό έρω-
  τικό ρωμάντζο- *Μιά νΰχτα στή '
  Σιγαπούρη».
  Άπό τού ©ρόνου
  είς την λαιμητόμον.
  μιΙτραΤΙ
  βασιλισσα =
  ΣΗΜΕΡΟΝ £
  Η ΑΝΝΑ ΣΤΕΝ |
  Στό κορύφωμα τής καριερ )
  ρ«ς της:
  ΑΝΗΣΥΧΕΣ
  ΨΥΧΕΣ
  Ρωβσική; ύιχοθέσεως.
  "Ενα κινηματογραφΐκό
  άριοτοΰργημα.
  ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗΝ
  ί
  Τό χιλιβδιαβαομεν© μυ-
  θιστόρπμα τού ΜΥΡΖΕ.
  Μουσικίι ΠΟΥΤΣΙΝΙ.
  ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑΝ
  Τό μεγαλύτερον κινημα-
  τβγραφικόν γεγβνος άιτό
  τής συστάσεως τού κινηματο-
  γράφβυ:
  Τ
  *****
  ΑΡΟΟΥΡ
  Μέ τόν Άντόλφ Βόλ·
  ι μπρυκ, καί την Ντάνιελ
  Ντάριε.
  Ο*ν.
  ■ ■■■■■ν ■■■■■■■εί ■■■■■■■
  ΕΚΤΟΣ ΤΡΑΣΤ
  Το θαλαμηγόν ά)π
  Αναχωρεί έξ Ηρα¬
  κλείου εκάστην ΚΥΡΙΑ¬
  ΚΗΝ βράδυ κατ' ευθεί¬
  αν ΠΕΙΡΑΙΑ.
  ΤΕΤΑΡΤΗΝ βράδυ κατ'
  ευθείαν ΠΕΙΡΑΙΑ, Σΰρον,
  ΤΗΝΟΜ, Πάρον, Νάξον.
  Πρακτορείον
  ΛΙΝΑΡΔΑΚΗ
  Τηλβφ. 5-41
  ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■Μ
  ΝΑΥΤΙΚΟΝ ΓΡΑΦΕΙΟΝ
  Ε. Α. Χαμαράκη
  Τηλέφ. ΝΙ 5—50
  ΤΟ ΑΤΜΟΠΛΟΙΟΝ:
  Μέ εξησφαλισμένην ταχώ-
  τπτα 14 μιλλίων.
  Αναχωρεί εκάστην
  ΤΡΙΤΗΝ π. μ.
  διά Ρέθυμνον, Χανιά,
  ΠΕΙΡΑΙΑ, Χαλκίδα, Αΐδη-
  ψόν, Βόλον, Θεσσαλονί¬
  κην.
  ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■Μ
  ΑΝΟΗΣΤΟΥΙΟΑΝ.ΚΥΗΡ1ΙΟΥ
  293βν
  εί—■—■—«
  Ό κόμης τής Προβηγκίας
  καϊ ό κόμης τοΰ Άρτουά, οί
  δύο άδελφοί τοϋ βασιλέως,
  εΐχαν εγκαταστήση τό στρα-
  τηγεΐό τους στό Κόμπλεντς
  καί άπό έκεΐ εΐχαν ανοίξη ά
  λύπητον πόλεμο εναντίον τοΰ
  Κεραμεικοϋ. Τό γεγονός δτι
  | ό βασιληάς, μέσα στήν άπό-
  γνωσί τού, εΐχε δεχθή τό σύν-
  ταγμα,τούς έδωκε μίαν έξαί
  ρετη εύκαιρία γιά νά άρχί-
  . σουν νά βρίζουν, μέ την πέν
  Ι να πληρωμένων δημοσιογρά-
  φων, τόν Λουδοβΐκο καί τή
  Μαρία—Άντουανέττα δειλούς
  καί προδότες τΏν καθηκόν-
  των τους καί νά έμφανίζων-
  ται αύτοι έκ τού άσφαλοΰς
  ώς οί μόνοι άληθινοί καί α¬
  ξιοί ΰπερασπισταί τής μοναρ-
  χικής ίδέας. "Αν έτσι έπεβά-
  ρυναν τή θέσι τού άδελφοΰ
  των, τί τοϋς ένοιαζεν.,.Άδικα
  ό Λουδοβΐκος 16ος ίκέτευε
  τούς άδελφούς τού νά σταμα-
  τήσουν. Άκόμη καί τούς διέ
  ταξε νά γυρίσουν στή Γαλ
  , λΐα γιά νά λείψη ή δικαιολο-
  (γημένη δυσπιστία τοΰ λαοΰ
  Ι Είς απάντησιν, οί υπουλοι άρ-
  παγες των δικαιωμάτων τού
  ι άδελφοΰ των ίσχυρίσθησαν
  πώς ή διαταγή αυτή δέν ή-
  ταν άπόρροια τής ελευθέρας
  θελήσεως τοΰ αίχμαλώτου βα
  σιλέως. Κ' έμειναν στό Κόμ
  πλεντς δπου έξακολούθησαν
  νά παρασταΐνουν τόν ήρωα.
  Ή Μαρία — Άντουανέττα
  έτρεμεν άπό τή λύσσα της
  μπροστά στή δειλία των φυ-
  γάδων, «αυτής τής πρόστυχης
  ράτσας άνθρώπων ποϋ λένε
  πώς είνε άφωσιωμένοι καί
  πού μόνο κακό μας έκαναν».
  ι Κατηγοροΰσε πλέον ψανερά
  Ι τούς συγγενεΐς τοΰ άνδρας
  Της:
  —-'Η διαγωγή τους μάς έ-
  φερε στό χάλι πού βρισκόμα-
  στε, έλεγεν.
  «Άλλά τί τα θέλετε;—έ¬
  γραψεν. Εύρήκαν ιόν τρόπον
  καί τοΰς έπιασεν ή ι^ανία, γιά
  νά μην κάνουν αύτ& πού θέ¬
  λομε, νά λένε πώς βέν ε'ίμα-
  στε έλεΰθεροι—αύτό είνε α¬
  λήθειαι—καί δτι, έπομένως,
  δέν μποροΰμε νά είποΰμε δ,τι
  σκεπτόμαστε καί πρέπει νά
  κάνουν τό άντίθετο».
  (συνεχίζεται)
  Ή στήλη τού ώραιόκοσμου.
  Ό γολγοθάς
  μιάς καρδίας
  Τα έξανθήματα τού δέρματος.
  ΠΡΟΣΚΛΗΣΙΣ
  Πρός Άπαντα τα Μέλη τού
  Έμπορικοϋ Συλλόγου Ηρα¬
  κλείου.
  "Εχομεν την τιμήν νά προ-
  σκαλέσωμεν Υμάς είς την
  κατά την προσέχη Κυριακήν
  23ην Ίανουαρίου έ.έ. περί ώ¬
  ραν 10 π.μ. συγκαλουμένην
  έν τω ένταΰθα Εμπορικώ καί
  Βιομηχανικώ "Επιμελητηρίω
  Γενικήν Συνέλευσιν των με-
  λών τοΰ ΈμπορικοΟ τούτου
  Συλλόγου.
  Θέματα Ημερησίας Διατά¬
  ξεως: 1) "Εκθεσις Πεπραγμέ-
  νων Συμβουλίου 2) Λογοδο-
  σία Ταμίου 3) Αρχαιρεσίαι.
  Έν Ηρακλείω τή 15 Ίανου¬
  αρίου 1938.
  Ό Πρόεδρος.
  Νικόλαος Γιαλεράκης
  Ό Γεν. Γραμματεύς
  Γεώργιος Πολυχρονιδησ
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΙΣ
  Ή Ένοριακή Επιτροπεία Ηόρ-
  ρων έκτίθησιν είς δημόσιον μειο¬
  δοτικόν διαγωνισμόν την επισκευ¬
  ήν τού Ίεροϋ ΝαοΟ τήςΆγ. Πελα¬
  γίας Βόρρων, συμφώνως τή σχε-
  τική μελέτη τοΰ έμπειρογνώμονος
  Νικολ. Σπανακάκη την ,'50ήν Ία-
  νοουαρίου ημέραν Κυριακήν καί
  ώραν 10 π. μ. έντός τοΰ χωρίου
  Βόρρων καί έν τω γραφείω τής
  Ένορίας δπου καλοΰνται οί βου¬
  λόμενοι νά μειοδοτήσωσιν.
  —"Οροι συμμετοχής παράβολον
  δραχ. 1500.
  Έν Βόρροις τή 10— 1— 938
  Ό Διευθύνων
  Έμμ. Ι. Πιπεράκη;
  Ή Ένοριακή Επιτροπεία
  Αλεξ. Τζωρτζάκη; ιερεύς
  Γεώργ. Παπαδάκης
  Έμμαν. Παντελάκη;
  Τό ύφασματοπωλεϊον
  ΝΙΚ. Γ. ΚΑΡΕΛΛΗ
  Μετεφέρθη είς την λβωφορον
  Καλοκαιρινοΰ (πλατεια—στράτα)
  έναντι Καταστημάτων κ. κ. Τσα-
  χάκη, Τζανάκη.
  Όταν όμιλοΰν περί καλλονής,
  θά ήθελον νά μην πραγματεύων-
  ται παρ' εύχάριστα μόνον θέμα-
  τα καί νά φροντίζουν περισσό· |
  τερον διά την απόκτησιν προσόν-1
  των, παρα διά την θεραπείαν έ-1
  λαττωμάτων. Όμολογώ δτι δέν
  είνε ευχάριστον να όμιλοθμε περί
  έξανθήματος οΰτε κα'ι νά διαβά-
  ζωμε αρθρα έπ' αύτοθ τού θέμα-
  τος. Έν τούτοις εάν θέλω νά έκ-
  πληρώσω τό άπέναντι των άνα
  γνωστριών μου καθήκον, όφείλω
  νά Οποδείξω τόν τρόπον θεραπεί-
  ας αυτής τής ασθενείας τής επι-
  δερμίδος, ποΰ τόσο άπελπίζει τίς
  γυναϊκες..
  Τό έξάνθημα συνίσταται είς μί
  αν μόλυνσιν των σμηγματογόνων
  άδένων τοθ προσώπου. Οί σμηγμα
  τογόνοι άδένες είναι μικρο'ι σωλή-
  νες κάτω άπό τό δέρμα οί ό
  ποϊοι έκκρίνουν μία λιπαρά ού
  σία άπαραίτητη διά την εϋλυγι-
  σίαν τοϋ δέρματος. Είς τό έξάν¬
  θημα λοιπόν, οί μικρο'ι αύτοι ά¬
  δένες άσθενοΰν: Είτε έκκρίνουν
  πολΰ (στιλπνόν δέρμα) είτε είσβάλ
  λει έντός αυτών £να μικρόβιον
  (μαΰρα στίγματα).
  Αύτά τα δύο συσχετίζονται. 'Ε-
  πειδή δέ τό δέρμα είνε πολύ λυ-
  παρό τα μαϋρα στίγματα άνα-
  πτύσσονται. Έξ άλλου, αυτή ή 0-
  περέκκρισις καί ή είσβολή, έπι-
  φέρουν μιά διαστολήν των πόρων.
  Όπότε, ενας διεσταλμένος πόρος
  είνε μία πόρτα άνοικτή είς την
  μικροβιοκή μόλυνσι (μικρά λευκά
  σπυριά) ¥ είς την ανάπτυξιν των
  παρασ'ιτων. (Είς την ίδιαν πάντο-
  τε θέσιν έμφανίζονται διαρκώς
  νέα μαΰρα στίγματα).
  Διά την θεραπείαν των πρόκει-
  ται έν πρώτοις νά τΐεριορίσωμε
  την έκκρισιν των μικρών άδένων
  τού δέρματος, διότι τό λυπαρό
  δέρμα εϋνοεΐ την ανάπτυξιν των
  μαύρον στιγμάτων.
  Νά έμποδίσωμε επειτα τα μαΰ¬
  ρα στίγματα ν' άναπτυχθοϋν καί,
  ΥΠΕΡΩΚΕΑΝΕΙΟΝ
  ..ΑΝΔΡ
  ϊό μεγαλύτερον, ταχύτερον, άσφαλέστερον,
  πολυτελέστερον, άνετώτερον, εύσταθέστερον άτμό
  πλοιον τής γραμμάς ΚΡΗΤΗΣ—ΠΕΙΡΑΙΏΣ
  ΚΑΘΕ ΠΕΜΠΤΗΝ ΠΡΩΪ
  Καμπίναι πολυτελείας πρώτας καί δευτέρας
  θέσεως ώς καί ή τρίτη θέσις μετά κλίνης.
  Πρακτορείον ΑΔΑΜΗ
  Τηλέφ. 5-40
  μετά τόν καθαρισμόν καί την θε¬
  ραπείαν των πόρων, νά τοΰς συμ-
  πιέσωμε.
  Πρώτα άπ' δλα, θά καθορισθή
  καλά τό δέρμα Γ*!ά μην φοβα
  σθε τό νερό Καταργήσετε τα λι-
  παρδς φύσεως προιόντα διά την
  άφαίρεσιν των ψιμμυθίων. Κα-
  θαρίζετε τό πρόσωπο καί τό λαι-
  μό πρωΐ καί βράδυ μέζεστό νε¬
  ρό έντός τοθ όποίου θά έχετε
  διαλύσει: έ'να κουτάλι τής σοΰττας
  βόρακα καί ένα κουτάλι τής σοϋ-
  πας άνθρακική σόδα Χρησιμοποιεΐ
  τε ολίγον νερό διά την τουαλέτ-
  τα σα(Γ, ώστε ή διάλυσις αυτή νά
  είνε δσο τό δυνατόν συμπεπυκνω-
  μένη.
  Πλύνετε τούς ώμους καί την ρά
  χην μ' ενα σαποΰνι πίσσας διά
  νά έμποδίσετε την ανάπτυξιν τοϋ
  έξανθήματθ(Γ.
  θά καθαρίζετε τό πρόσωπο
  δύο βραδυές κάθε έβδομάδα μέ
  τό ϊδιο αΰτό σαποΰνι καί μέ νε¬
  ρό έμπεριέχον την διάλυσι πού
  σάς άνέφερα.
  'Αφοΰ καθαρίσετε, θά σκουπίσε-
  τε καλά τό δέρμα καί θά έπιθέ-
  σετε έφ' δλου τοΰ προσώπου μία
  λοσιόν άπό θειάφι, άφοΰ προηγου¬
  μένως άφαιρέσετε όσον τό δυνα¬
  τόν περισσότερα στίγματα. θ' ά-
  φίσετε αύτη τή λοσιόν νά στεγνώ
  ση επί τού προσώπου.
  'Τό δέρμα θά καλυφθή τότε μ'
  ε'να λευκό έπίχρισμα ττού θά δια-
  τηρήσετε δλη την νύκτα.
  Την επαύριον τό πρωΐ θά καθα¬
  ρίσετε προσεκτικά τό δέρμα μέ
  ζεστό , νερό έμπεριέχον βόρακα
  καί άνθρακική σόδα. θά ξεπλυ-
  θήτε μέ κρύο νερό καί θά επι
  θέσετε. μίαν άλλη στυπτική λοσι-
  όν, ώς βάσιν τής πούδρας καί
  των ψιμμυθίων τής ημέρας...
  Τίς συνταγές διά την λοσιόν ά·
  πό θειάφι καθώς καί διά την στυ
  πτική λοσιόν παρέχω ευχαρίστως
  είς τάς άναγνωστρίας μου.
  ή Ντιστεγκέ
  ■■■■Ι
  «■■■■■■■■■■■■■Ι
  "«Ι¬
  ΤΟΥΣ ΓΕΟΡΠΧΟΥΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥΣ
  ΚΑΙ Κ. Κ. ΚΤΗΜΑΤΙΑ2
  Φέρομεν είς γνώσιν των ενδιαφερομένων, δτι
  τό παραληφθέν ύφ" ημών φορτίον Ν1ΤΡΟΥ ΤΗΣ
  ΧΙΛΗΣ, είναι προελεύσεως τοϋ αυτού Έργοστασί-
  ου, φέρει άλλωστε καί τό αύτό σήμα ΚΕΦΑΛΗΝ
  ΚΥΝΟΣ μέ τό υπό τοΰ συναγωνισμοΰ προσφερόμε·
  νόν, συνεπώς είναι καθ" δλα δμοιον, καί πωλεΐται
  ύφ" ημών πρός Δρχ. 225 ό σάκκος των 50 χιλιο-
  γράμμων.
  ΘΕΟΔ. ΚΟΥΦΑΚΗΣ
  ■«■■■■εί ■*■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■§
  Στου Μάρκου Ανδρεαδάκη
  δλες οί νέες πλάκες ~ γραμμοφώνων.
  ΕΛΙΣΑΒΕΤ
  ΓΥΝΑΙΚΑ ΤΟΥ
  Ή ζωή τής μελαγχολική;
  7όον αυτοκρατείρα;.
  Όπωσδήποτε τό πρόγραμμα δέν
  άλλαξεν Ήταν μακρά παράδοσις,
  κάθε φορά ποΰ θά έτελοΰντο οί
  γάμοι μιάς πριγκηπίσσης τοΰ αύ-
  τοκρατορικοΰ οΐκου, νά παίζεται
  τό «Όνειρον θερινής νυκτός». Ό-
  λα μποροΰσε ν' άλλάξουν. Μόνον
  ή έθιμοτυπία, τό πρωτόκολλον τής
  Βιέννης, δέν αλλαζαν ποτέ !
  Τό 1874 άρχίζει μέ μιά «σαν-
  σιόν». Ή ώραία, ή νεαρά αύχο-
  κράτειρα, πού φαινόταν άκόμη
  νεώτερη κι' άπό δ,τι ήταν γίνηκε
  γιαγιά.Ή κόρη της Ζιζέλα έφερε
  στόν κόσμο τα πρώτό της παιδί.
  Ή Έλισάβετ ήταν άκόμη νέα,
  πολύ νέα, στό άνθος τής ήλικίας
  της. Καί δμως εΐχε μιά αίσθη¬
  σιν σά νά εσερνε πίσο> της αϊώ-
  νες. Πρό όλίγου, μέ δλη την αϊ-
  γλη πού ήρμοζε στό εύτυχές γε¬
  γονός, δέν είχεν έορτασθή ή εΐκο-
  σιπενταετηρίς τής αναρρήσεως
  τοΰ Φραγκίσκου Ιωσήφ είς τόν
  θρόνον; Καί ό αύτοκράτωρ εΐχε
  νυμφευθή είς τάς αρχάς σχεδόν
  τής βασιλείας τού. Εΐκοσι πέντε
  σχεδδν χρόνια ποΰ "είχεν αύτο-
  κράτειρα ή Έλισάβετ, είχε παρα-
  στή μάρτυς τεσσάρων πολέμων,
  είχε γίνη τέσσερες φορές μητέρα,
  ■/.αί ήδη ήταν καί γιαγιά... Ά-
  κτινοβολοΰσεν άπό ώμορφιά κα'.
  νειατα, άλλ' ή ψυχή της ήταν
  κουρασμένη. Καί γύρευε περισσό-
  ζερο άπό κάθε άλλη φορά την μο-
  ναξιά.
  "Οταν τα αύτοκρατορικά της
  καθήκοντα την υπεχρέωναν νά δια
  κόψη την μόνωσι, ό'που μονάχα
  αισθανόταν τόν έαυχό της έλεύθε-
  ρο, νά γυρίση στή Βιέννη γιά ύ-
  πο^ογίς, τελετές καί έπισημόχη-
  τες, γι' αυτήν ήταν άληθινό μαρ-
  τύριο.
  Έτσι είχεν επιστρέψη είς την
  Βιέννην, πρίν άπό τό 1874, γιά
  νά τιμήση διά τής παρουσίας της
  την μεγάλη εκθεσι, χάριν τής ο¬
  ποίας εΐχαν φθάση είς την πρω¬
  τεύουσαν τής αύτοκρατορίας τόσοι
  ξένοι ήγεμόνες. Την Έλισάβετ δ¬
  μως περισσότερο άπό δλους την
  διεσκέδασεν ό σάχηςτής Περσίας.
  Ό Άνατολίτης αύτός ήγεμώ'ν, ή¬
  ταν μιά μορφή έξαιρετικά γρα
  κή. Εΐχε παρατήση τα χαρέμια
  τού καί είχεν £λθη είς την Βιέν¬
  νη, κυρίως γιά νά ιδή την αύτο
  κράτειρα τής Βιέννης. Ή φήμη
  τής ώμορφιας τής Έλισάβετ, είχε
  φθάση εως την Περσία! Κι' 2ταν
  οταν την είδεν Ιμεινε Ικθαμβος,
  χάιδευε τα κατάμαυρα γένεια τού,
  καί δέν ήξευρε πώς νά εκφράση
  τδν θαυμασμό τού.
  (συνεχίζεται)
  ϊ~..................1
  ΑΒΕΔΙΣ
  Νέαι παραλαβαί.
  Νέα ύφάσματα.
  Νέοι μοδέρνοι χρωμα-
  τισμοί.
  Αί τιμαί μας είνε αί
  καλυτέρα..
  ΑΒΕΔΙΣΙΑΝ
  'Λγίου Μην*.
  ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■Μ
  ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■Β
  ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΑΟΣ
  ΙΔΡΥΘΕΙΣΑ ΤΩ 1841.
  Ή άρχαιοτέρα καί μεγαλυτέρα των Ελληνικήν Τραπεζών.
  Κεφάλαια Μετοχικά καί άποθεμάτων Δραχ. 1.205.000.000
  Καταβέσεις » 10.100.000.000
  ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ είς δλην την Έλλάδα.
  ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΤΑΙ είς δλας τάς χώρας τοΰ ΈξωτερικοΟ.
  Εκτελεί πάσης φύσεως τραπεζικάς εργασίας είς τό εσωτερικόν καί
  τό εξωτερικόν.
  είς πρώτην ζήτησιν ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟΥ
  καί επί προθεσμία μέ λίαν εύνοϊκά
  έπιτόκια.
  ■51
  ΛΡΥΡΤΑΪ Ι/ΑΤΛΛΡΥΡΙΥ
  ΗΕ^ΕΝΙΟ ΒΑΝΚΤΡυδΤΟΟΜΡΑΝΥ,ΝΕννΥΟΚΚ
  Ιί.
  51 ΜΑΙΡΕΝ ίΑΝΕ
  Ιδρυθείσα υπό τής Έθνικής Τραπέζης τής Ελλάδος συμφώνως μέ τούς
  νόμους τής Πολιτείας τής Νέας Υόρκης, πρός εξυπηρέτησιν των έν Άμε-
  ρική Έλλήνων.
  Κεφάλκια όλοσχερώς καταβεβλημένα δολλάρια 1.350.000
  ■■■■■■■■■«■■■^■■■■■■Ι ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
  ΚΟΙΜΩΝΙΚΗ
  ΕΟΡΤΑΙ.— Σήμερον εορτήν τοϋ
  Άγίου Άθανασίου δέν έορτάζει,
  οϋτε δέχεται έπισκέψεις, ό συν-
  ταξιοϋχος δημοδιδάσκαλοςκ.Άθα
  νάσιος Δ Παπαγεωργίου.
  ΑΡΡΑΒΩΝΕΣ.- Χάρις θ. Πέ-
  τσας, Εύρη Άχιλ. Λευκόχειρ ηρ¬
  ραβωνίσθησαν έν Πειραιεί.
  Γύρω στήν πόλι.1
  Χθές ό καιρός μδς τα έχάλασε
  δλως διόλου.
  — "Ετσι ή ώραία Κυριακάτικη
  ήμέρα —έννοΰμε μάλλον καί αυ¬
  τής, τίς τιρωινές ώρες—δέν εΐχε...
  συνέχειαν.
  — "Ας εϋχηθώμεν πάντως ό χει-
  μών νά μην «έπιταθή», διότι μά
  την αλήθειαν καλά είνε εως έ¬
  κεΐ.
  —Ουδείς τυχηρός τού λαχείου
  συντακτών ανηγγέλθη έδώ μέχρι
  τής στιγμής..
  —Αντιθέτως πρός τάς Αθήνας
  καί την θεσσαλονίκην δπου τυ·
  χηροί παρουσιάσθησαν.
  —Παρετηρήθη δμως καί άλλοτε
  δτι αί κυρίως επαρχίαι δέν εύ·
  νοοϋνται καί τόσον άπό τό λα-
  χεΐον τουτο.
  — Τό ραδιόφωνον αποτελεί κά-
  ποτε τό μοναδικόν μουσικόν δρ-
  γανον γύρω άπό τό οποίον μπο-
  ρεΐ μιά -παρέα νά ακούση μου¬
  σικήν άλλά καί νά .. σιγκοντάρΓ)
  την μουσικήν αυτήν, έν είδει καν-
  τάδας.
  —Αύτό παρατηρεΐται ιδίως είς
  τα συνοικιακσ ζαχαροπλαστεΐα
  δπου συχνάζουν νεαροί μουσόφι-
  λοι άλλά συχνά καί νεαραί..
  — "Ωστε να συμπληρώνωνται
  καί έδώ οί βαθύτεροι μουσικοί
  καί άκροαματικοί σκοποί.
  —Οί διεθνολόγοι των καφενεί-
  ών μας δέν λείπουν οϋτε αύτές
  τίς ήμέρες. Καί είναι μάλιστα
  πολλοί άλλά καί διηρημένοι είς
  δύο στρατόπεδα.
  — Κυρίως δέ συζητοΰν διά την
  Γαλλικήν κρίσιν καί τα πιθανά
  της ένδεχόμενα.
  —Επί τοϋ τελευταίου τούτου
  σημείου καί αί διαφωνίαι των.
  — Είς τάς 2 μετά μεσονύκτιον
  τής παρελθούσης Κυριακής πρός
  Δευτέραν.
  —Εσημειώθη πάλιν σεισμός με-
  τρίας εντάσεως.
  —Αύτό βεβαιοΰν έκεΐνοι πού
  τόν ήκουσαν, καί δέν είναι ολί¬
  γοι ώστε νά πιστοποιήται πάλιν
  τό νέον αύτό.. σεισμικόν γεγο¬
  νός πρός ανησυχίαν φυσικά των
  σεισμοφόβων.
  —Τελευταίως άπό τό μαγκάλι
  εσημειώθησαν έξ άπροσεξίας είς
  την άλλην Έλλάδα άρκετά δυστυ-
  χήματα καί μάλιστα θανατηφόρα.
  —Αύτό δμως δέν έμποδίζει μαγ
  κάλια σήμερον νά χρησιμοποιοϋν-
  ται είς εϋρεΐαν κλίμακα άπό
  τοίς συμπολίτας καί συμπολίτι
  δας.
  —Ύπάρχει βλέπετε έδώ δχι μό
  νόν ή άπλή συνήθεια άλλα καί
  τα έθιμον.
  —Άφοϋ γύρω άπό τό μαγκάλι
  μπορεϊ νά αρχίση καί νά διαρ
  κέση εύχάριστα μιά οιαδήποτε α-
  ποσπερίοα.
  — Είς τοΰ Πουλακάκη οί «Άνή¬
  συχες ψυχές·· μέ την "Αννα Στέν
  συνεκέντρωσαν ώς συνήθως χθές
  πολύν κόσμον.
  —Τό έργον αύτό είναι δυνα¬
  τόν πραγματικαί ενδιαφέρον, καί
  πρέπει νά τό παρακολουθήσουν
  δλοι οί φίλοι τοϋ κινηματογρά-
  φου.
  ό Ρέπορτερ
  ό Δερματολόγος
  Άφροδισιολόγος
  ' Ι α τ ρ ό ς
  Α. Χ. ΜΑΡΚΟΑΗΜΗΤΡΑΚΗΣ
  Επανελθών έκ τού Έπι-
  ατημονικοθ ταξειδίου τού.
  Δέχεται 9—1π. μ. 4—7 μ. μ.
  Ο ΣΤΟΜΑΧΟΛΟΓΟΣ ΙΑΤΡΟΖ
  Κων. Ε. Πολυδάκης
  Είδικευθείς έν Γερμανία είς
  τα νοσήματα τοϋ στομάχου
  έντέρων καί ήτΐατος, δεχεται
  τούς ττάσχοντας έκ τοθ ττεπτι-
  κου συστήματος έν τφ Ιοτρείτρ
  τού (οΐκία κ. Χελιδώνη). Τρείς
  Καμάρες.
  θεραπεΐα αΐμορροΐδων &■
  νευ εγχειρίσεως δι' ένέσεων.
  Άριθμ- τηλ. 7—92
  ΠΡΟΣΚΛΗΣΙΣ
  Παρακαλοΰνται τα μέλη τοθ
  Μορφωτικοΰ Συλλόγου Ηρακλείου
  δπως προσέλθουν εις Γενικήν Συ¬
  νέλευσιν έν τή Δημαρχία σήμε¬
  ρον ΙΚην τρέχοντος ημέραν Τρί¬
  την καί ώραν π. μ.
  (Τό Διοικητικόν Συμβούλιον)
  Άλ. Γ. Ζτεφανίδης
  ΙΑΤΡΟΣ-ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ
  Τέως ίατρός Εύαγγελισμοϋ
  σπουδάσας επί πενταετίαν έν
  Ιταλία. Δέχεται έν τφ νέφ
  Ιατρείω τού όδός (Πλατειά—
  Στράτά) έναντι φαρμακείου
  κ. Ζαχαριάδου. 'Η είσοδος έκ
  τής όδου Καγιαμιΐή.
  τΩραι έπισκέψεων 9-12 4-6
  Ζητεΐται,—Εσωτερικάς Ίατρός
  είς το Σανατόριον Άγία ΕΊρή-
  νης μισθός Ικανοποιητικάς. Πλη¬
  ροφορίαι παρά τφ Διευθυντη Έμ.
  Μανδαλενακη όδός Χάνδακος Ή'
  ράκλειον.
  Ο θεναρδιέρ
  ενός. την άτ
  άΦ" έτέρο^
  ϊ
  εϊι
  έκεϊνοι
  ήΡει τούς ττ
  οο. ^
  ;α τούς όφθαλμ
  Ισθενεΐς τού βρ< ^Γ -Μέγα ζώον άψησεν ς, άλλσ το τινά άπελειπονι έγγραφον » ίφβι ρίγορία τα χιλι κ Ό ξένος προ κάς βΡσδύ βσ6ί' κσί υπό θλιβερί λα των δένδρω ώστε ό Θεναρδι 0ών, τούς διέκρ δισλειμμάτων κ λουθεϊτο. Αϊφνι τε έσπευσε νά νμης τινός. Χ^'_-Ά. δαίμο' διέρος καί έδιπ τούς 'Επειδή ή λι τοϋς πλησιάση- είς τό οασύτερι στάθη. Ματαίωι κρυβή έντός τί ριψεν έπ' αύτοι Επειτα εκίνησε μόν τού. Ό κό "Επροχώρησεν < μστα. Αίφνης « νος, καί εΐδε τ βλέμματος βλο έκρινε καλόν ν< φελές περαιτέρ 'Αν«φ*ίν«τα ν Ό Γιάννης κρών. Πέσων ε εαυτόν νά πέσι δεσμά είς τούς ϋδατα, £ως οί σωρμισμένον, τ βος·
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  3
  Τό μεγάλο έργον
  τού Βίκτωρος Ουγκώ.
  Οί "Αθλιοι.
  206βν
  Ό Θεναρδιέρος εΐδε την παρουσίαν τής ράβδου
  άφ' ενός, την άπουσίαν πάσης άλλης γεννητής ψυ-
  χής άφ' ετέρου...καί ούτως ό καλάς σας ξέ
  νος είσέδυσεν είς τό δάσος μετά τής μικράς, άφή-
  σας τόν κάπηλον άκίνητον καΐ άποσβολωμένον.
  'ίινώ έκεΐνοι άπεμακρύνοντο, ό Θεναρδιέρος πα-
  ρρ.τήρει τούς πλατεϊς καίπως τοξοειδεΐς ώμους τοΰ
  ξένου, καΐ τούς βαρείς γρόνθους τού. "Εφερεν έπει-
  τα τούς οφθαλμούς επί τού έαυτου του' εΐδε τούς
  άσθενεϊς τού βραχίονας καί τάς ίσχνάς τού χείρας,
  καί—Μέγα ζώον εΐμαι, εΐπε καθ" εαυτόν, νά μην
  πάρω μαζί τό τουφέκι μου, ένώ βγήκα νά κυνη-
  γήσω!
  Δέν άφησεν δμως όλωσδιόλου τόν ξένον ό κά-
  πηλος, άλλά τόν ηκολούθησεν έξ αποστάσεως. Δύο
  τινά άπελείποντο είς χείρας του' μία είρωνεία τό
  έγγραφον δ έφερεν υπογραφήν Φαντίνα, καί μία πά
  ρηγορία' τα χίλια πεντακόσια φράγκα,
  Ό ξένος προέβαινεν έν τω δάσει μετά τής Τιτί-
  κας βραδϋ βαδίζων καί την κεφαλήν προσκλινής
  καί υπό θλιβερών στοχασμών κατεχόμενος· Τα φύλ
  λα των δένδρων είχον πέσει ένεκα τού χειμώνος,
  ίόστε ό Θεναρδιέρος, καίτοι μακρόθεν παρακολου-
  θών, τούς διέκρινε πάντοτε. Ό ξένος έστρέφετο έκ
  διαλειμματων καί έβλεπεν οπίσω τού, εάν παρηκο-
  λουθεΐτο. Αίφνης διέκρινε τόν Θερναδέρον καί τό¬
  τε έσπευσε νά κρυβή μετά τής μικράς όπισθεν λόγ-
  χμης τινός.
  —"Α, δαΐμονα, ποΰ θά μοΰ πάς! είπεν ό Θεναρ-
  διέρος καΐ έδιπλασίασε τα βήματά τού πρός αύ-
  τούς.
  Έπειδή ή λόχμη ήτο πυκνή, ηναγκάσθη πολύ νά
  τοΰς πλησιάσΓ). "Οταν δέ καί ό ξένος είσεχώρησεν
  είς τό δασύτερον μέρος, έστράφη διά μιάς, καί έ-
  στάθη. Ματαίως τότε ό Θεναρδιέρος εζήτησε νά
  κρυβή έντός των θάμνων ό ξένος τόν διέκρινεν.'Έρ
  ριψεν έπ' αύτοΰ βλέμμα ουδέν καλόν οίωνιζόμενον,
  έπειτα εκίνησε την κεφαλήν καΐ έπανέλαβε τόν δρό
  μόν τού. Ό κάπηλος έ'δραμε πάλιν κατόπιν τού.
  Επροχώρησεν ούτω πως έ"ως τριάκοντα είσέτι βή-
  ματα. Αίφνης έστράφη πάλιν πρός τα οπίσω ό ξέ¬
  νος, καί εΐδε τόν κάπηλον. Νυν δμως τόν εΐδε διά
  βλέμματος βλοσυροΰ τοιούτου, ώστε ό Θερναδιέρος
  έκρινε καλόν νά τα πρυμνήση, θεωρήσας ώς άνω-
  φελές περαιτέρω τό κυνηγέσιον.
  ΙΑ',
  'Αναφαίνεται ό άριθμός 9430, καΐ ή Τιτίκα κερδαί-
  νει αυτόν έκ τοΰ λαχείβυ.
  Ό Γιάννης Άγιάννης δέν ήτο μεταξύ των νε-
  κρών. Πέσων είς την θάλασσαν, ή μάλλον άφήσας
  εαυτόν νά πέση, δέν είχεν, ώς είδομεν, τα σιδηρα
  δεσμά είς τούς πόδας. Έκολύμ*βησε λοιπόν υπό τα
  ϋδατα, £ως ου άνέδυσεν υπό πλοΐόν τι έκεϊ προ-
  σωρμισμένον, παρ' φ ετύγχανε δεδεμένη μία λέμ-
  βος. (συνεχίζεται)
  Έγκυκλοπα ιδε ία
  ΑΓ έκείνους ποϋ θέλουν
  νά πλουτίζουν τάς γνώσεις των.
  Άπό δλα δι' δλους.
  ΖΩΗ ΠΑΝΤΟΥ...
  'Υπ' αύτάς τάς συνθήκας δέν εί¬
  νε καθόλου παράοοξον '6τ: παρε¬
  τάθη επί μακρούς αίώνας ή άμ-
  φισβήτησις τοΰ 2τι είς τούς β·ο-
  θούς των θαλασσών ήτο δυνατόν
  νά υπάρχη ζωή. Καί ναί μέν τα
  181Κ δ περίφημος έκ των τολμη-
  ρών ταξιδίωντουΆγγλος θαλκσσο-
  πόρος Τζόουν Ρός είχε άνασύρει
  έκ ,ίάθους 1Η00 μέτρων δείγμα-
  τα βυθοΰ, ,3ρίθοντα άπό παράδο-
  ξα ζωντανά πλάσματα, άλλ' ελέ¬
  γετο ότι μόνον είς τα ανωτέρα
  στρώματα τής επιφανείας πιά-
  σθηκαν μέσα εις την Ελύν τα ζων¬
  τανά πλάσματα πού έπεδείκνυεν
  ό Ρός. Ένας οιάσημος ίσ-οριο-
  δίφης τής Ιποχής έ/είνης, ό Άγ-
  γλος Έδουάρδος Φόρμπες, προέ-
  βαινε τό 1841, μέ όλον τό ν.ΰρος
  τής επιστημονικήν αύθεντίας τού
  είς την κατηγορη;ιατι/.ήν δήλωσιν
  ότι, κατά την πεποίθησιν τού, δέν
  ήμποροΰν νά ζήσουν οί οργανισμοί
  είς βάθος μεγαλειτέρον των 550
  μ,έτρων. Δέν επέρασαν ομως οΰΐε
  έννέα ετη, καΐ έ'νας νεαρός Νορ-
  βηγός, ό Μιχαήλ Ζάρς, ΰποψήφι-
  ος τότε άκόμη τής θεολογίας είς
  έκ των έπιφανεστέρων ώκεανο-
  γράφων τής χώρας ιου, άπεδεί-
  κνυεν είς τάς σκαδινχυικάς θα¬
  λάσσας την ύπαρξιν ζωντανών
  πλασμάτων είς βάθος 7(50 μέτρων
  Έμπρός είς την απόδειξιν αυτήν
  ελέχθη δτι ναί μέν είς τό σχετι¬
  κόν αύτό βάθος μποροΰσε νά ύ-
  πάρχουν ζωντανά τίνα πλάσματα,
  άλλ' άπεκλείετο τελείως ή ύπαρ¬
  ξις οίασδήποτε μορφης τής ζωής
  είς βάθος χιλιάδων τινών μέτρων.
  Τό 1858 ετοποθετήθη μέσα είς
  την θάλασσαν τό πρώτον τηλεγρα-
  φικόν καλώδιον μεταξύ Εύρώ-
  πης καί Αμερικήν καί ολίγον
  πρίν τό πρώτον καλώδιον μετα¬
  ξύ Ραλλίας, Σαρδηνίας καί Άλ-
  γερίου Κατόπιν χρησιμοποιήσε¬
  ως τριών έτών, αμφότερα αύτά
  τα καλώοια πού είχαν βυθιαθή
  είς βάθος τρισχιλίων καί πλέον
  μέτρων, κόπηκαν. Κατά την έ-
  πιδιορθωσιν τοΰ είς βάθος 3 ύ'ΟΟ
  μέτρον έντός τής Μεσογείου κα-
  ταβυθισμένου κλλωοίου, ευρέθη¬
  σαν έπ' αύτοΰ τουλάχιστον δέ-
  κα πέντε άγνωσ:α θαλάσσια
  ζώα. Ιδού λοιπόν δτι άπεδει-
  κνύετ^ κατά τρόπον αναμφισβή¬
  τητον ή ύπαρξις ζωντανών πλα¬
  σμάτων είς τα μεγάλα θαλάσ-
  σία βάθη. Άλλά μόνον ή εξε¬
  ρεύνησιν ή Ιπιχειρηθεϊσχ άνά
  τάς θαλάσσας τοΰ πλανήτου μας
  υπο τοΰ άγγλικοΰ πλοίου « ?οα1-
  1βΠ8·βΓ» Ιλυσε κατά τρόπον ορι¬
  στικόν διά την επιστήμην το μυ¬
  στήριον τής ζωής είς τάς θαλασ
  σίας ά,ίύσσους Οί έπιστήμονες
  οί έπιβζίνοντϊς τοΰ άγγλικοΰ
  πλοίου Ιβύθισαν διάφορα λεπτά
  καί χονδρά δίκτυα είς ό'λα τα
  ώκεάνια βάθη. Παντοϋ έπιστο-
  ποιήθη ή ύπαρξις ζωής. Περίφη¬
  μον είς τα χρονικά τής επιστή¬
  μας παρέμεινε τ4 τηλεγράφημα
  τοΰ άρχηγοΰ έκείνης τής άπο·
  στολής, τηλεγράφημα είς τό ο¬
  ποίον άνεφέρετο: «Πουθενά δέν
  ζΖρομιν τάς μάζας των υδάτων
  των θαλασσών άνευ ζωής!». "Ε-
  τσι οί επιστήμονας ήναγκάζοντο
  νά παραδεχθοΰν 3τι πράγματι
  ύπήρχε ζωή είς τα μεγάλα θα¬
  λάσσια βάθη, άλλ1 έκαμαν πάν¬
  τως την επιφύλαξιν ότι τα ζων¬
  τανά πλάσματα πού ζοΰν είς τα
  μεγάλα, παγωμένα καί σκοτει-
  νά θαλάσσια βάθη, είνε μετρη-
  μένα, έλάχιστα. Νεώτεραι ερευ-
  ναι, έκ των οποίων τελευταία
  είνε ή τοΰ Άμερικανοΰ ζωολό-
  γου Ούίλλιαμ Μπήμπ, καταδυ-
  θέντος διά μεταλλίνης σφαίρας
  είς τάς θαλασσίας. άβύσσου; ε-
  ξω άπό τάς Βερμούδας νήσους,
  έσάρωσαν καί την επιφύλαξιν
  αυτήν. Αί θαλάσσιαι άβυσσο;
  βρίθουν άνεξαντλήτων 'όαον καί
  παραοόξων μορφών ζωής.
  Ή πνευματική κίνησις
  είς την Ίεράπετραν.
  ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ μικρά οίκία
  όδός Πεδιάδος (Τρείς Καμάρες).
  Πληροφορίαι Ντορέ.
  ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ Ίανοοάριος (άν-
  ταποκριτοΰ μας).—Έξαίρεται άπό
  τοΰς κοινωνικούς κύκλους τής η¬
  μετέρα; κωμοπόλεως ή δράσις τοΰ
  Τουριστ/κοΰ Όμίλου Ιεραπέτρας.
  Ιδιαιτέρως έξαίρεται ή δράσις
  τοΰ όμίλου όσον χφορ% την εξύ¬
  ψωσιν τής εκπολιτιστικήν στάθ-
  μης τοΰ τόπου, άπό άπόψϊως πνευ-
  ματικής. Είς τό κεφάλαιον τοθτο
  δέον νά θεωρηθή άξία πολλοΰ λό-
  γου ή άνα,ίίίβασις τής έπιθεωρή-
  σΐΐος «Γεραπετρίτι/.ο κουβεντο-
  λό'ι».
  Ή επιθεώρησις α'οτή είνε ίρ-
  γον τοΰ φοιτητοθ κ. Σακαοάκη
  δέν στερεΐται δέ ένδιαφέροντος
  άπό τής πλευρας ειδικώς τοΰ το-
  πι/οθ περιβάλλοντος: Είνε παρ-
  μένη άπό την Γεραπετρίτικη ζωή
  καί Ιχει ήθιγραφική βάσι ή ό-
  ποίχ έξελίσσεται άρκετά καλά κα!
  κάποτε εςυπνα. Ή έπιτυχία ση¬
  μειωτέον τής παρατάσεως όφεί-
  λεται κατά πρώτο λόγο στό μη-
  χανικό κ. Γ. Φουντή έκτελέσαν-
  τα τάς σκηνογραφίας καί στό μη-
  χανικό ν.. 1Λ. Μαρκόπουλο διευ-
  θύναντα φαντασμαγορικούς φωτι-
  σμούς οί'τινες υπήρξαν αύτόχρημα
  έξαιρετικοί, πρό παντός δέ στό
  «Γεραπετρίτικο άκρογιάλι». Ή
  μουσική όφείλεται εί; τού; κ. κ.
  Σ. Κχτροτζανήν, Μ. Παπαοογιάν-
  νην, Ν. Άδριανόν καί Δ Μαρκό-
  πουλον καΐ τίς Σ. Δασενακη καί
  Π. Άδριανοϋ (τραγοϋδι). Οί ή-
  θοποιοί καΐ αύτοι εντόπιοι, κ. κ.
  Κ. Χατζάκης, Γ. Μαρκόπουλος,
  Μ. Σαμΐτιωτάκης, Ά. Πευκιανά-
  κης, Γ Δαμηλάκης, Α. Δρανοά-
  κης, Κ. Φλουράκης, Α. Δημητρί-
  ου, Δ. Γαρυφαλάκης, Ά. Άσπρα-
  δάκης, Ιπαιξαν μέ πολύ μπρίο
  ιδία στή σκηνή στά ψαράδικα.
  Ιεν ελειψεν ουτε ή χαβάγια ά¬
  πό τόν κ. Ί. Πατεράκην καί Ν.
  Μαργαρίτην. Ιδιαιτέρας προσοχής
  ήσαν καί Ά Δίδες Κ'. Γιανικάκη
  καί Μ. Γιαννικάκη ή πρώτη είς
  τόν ρόλον τής γραίας Γιεραπετρί-
  τισας, ή δευτέρα σιό τόσο ώραΐο
  βάλς.
  Γενικώς ή παράστασις αυτή ά-
  πέβη πρός τιμήν τού Τουρι6τικο5
  Όμίλου Ιεραπέτρας καΐ τής δλης
  προσπαθείας πρός πνευματικήν α¬
  νάπτυξιν τοΰ τόπου καΐ γενικώς
  την απόκτησιν των άπαραιτήτων
  έκείνων έχεγγύων προόδου καί γε-
  νικής· κοινωνικήν μορφώσεως.
  —Σύλλπψις φυγοποίνου. ι —Ναυάγιον βενζινοπλοίου.
  Υπό τοΰ Σταθμοΰ χωροφυλα-
  κιϊ; Σπήλι Ρεθύμνης συνελήφθη
  ό Ίωχν. «£>εμ. Ζαχαριοοδάκης
  έκ Μουρνέ 'Αγ. Βασιλείου πρός
  εκτισιν 28 ημερών φυλακίσεις
  έπιβληθείβης επί αδίκω επι¬
  θέσει.
  —Υπό των αστυνομικον όρ-
  γάνων Ρεθύμνης συνελήφθη καΐ
  ο έξ Άγίβυ Μάμαντος Μυλοπο¬
  τάμου, έκτοΓπζόμενος εί; νήοον
  Μήλον ώ; έπικίνύυνος ζωοκλέ-
  πτης. Εμμανουήλ θΐκονομάκης.
  —Υπέρ τής άεροπορίας.
  Ό Ίατρικός αύλλογος Χα¬
  νίων, κατόπιν είσφοράς μετα,ύ
  των μελών τού προσέφερεν υ¬
  πέρ τής άεροπορίας δρ. 11.300
  ώς πρώτην είσφοράν. Πρός τόν
  Ιατρικόν Σύλλογον γνωρίσαντα
  τουτο είς τόν Πρωθυπουργόν κ.
  Ί. Μεταξάν, απήντησεν ευχαρι¬
  στών ό κ. Μεταξάς.
  Τάς πρωϊνάς ωροτς τής παρελ¬
  θούσης Παρασκευήν ένώ τό βενζι-
  νόπλοιβν «Έλπινίκπ» έξήρχβτβ
  κενόν τού λιμένος Χανίων κχτευ
  θυνόμενον είς Σφακιά έπαθε αι¬
  φνιδίως βλάβην τής μηχανή;τού
  κα'ι μή δυνάμενα ν νά κυβερνηθή
  παρεσύρθη υπό ίσχυροϋ ρεύματο;
  καΐ προσηραξ&ν ένβφηνωθέν είς
  τούς κάτωθι τού φρούριον Φιρ¬
  κά βράχους. Τό πλοΐον εγκατε¬
  λείφθη υπό τοΰ πληρωματός τού
  καθ1 ότι εκρίθη απολύτως άύύνκ·
  τος ή ,άνέλκυσίς τού. Ίώιοκτήτης
  τοΰ πλοίου βΐνε ό βιομήχανβς
  Πειραιώς κ. Κουμάνταρος.
  —Οί «"Αλκιμοι Χανίων.
  Ό άναπληρωτή; τοΰ Γενικοΰ
  Διοικητοΰ κ. Ίππώλυτος ενεκρινε
  την χορήγησιν δρ. 2.000 είς τό
  Σώμα 'Ελλήνων Άλκίμων Χ«·
  -~
  Λόγφ άνακαινίσεως των Καταστημάτων:
  (ΜΕ'ΓΝΤΑΝΙ).
  Ο6τοι θά έκποιήσουν άπό της χθές ΔΕΥΤΕΡΑΣ 17 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ μέχρις 25 ΙΔΙΟΥ
  τό έμπόρευμά των σχεδόν 50 ο)ο κάτω των τιμών των.
  Πρωτοφανής εύκαιρία διά την Κρήτην, πού θά καταπλήξτι τόν κόσμον.
  ΘΑ ΠΩΛΗΘΟΥΝ:
  Κασμήρια Έλληνικά των 200 μόνον 100 την ύάρδαν &
  » 250
  160
  1» »
  » 375
  250
  Τσουλάκια γ'.
  » 280
  180
  » 6'.
  » 375
  240
  _ α'.
  » 525
  324
  » α'. α'.
  » 600
  390
  Σατινέ
  » 425
  285
  Άγγλικά Σκωτίας
  » 650
  410
  Άγγλικά
  » 550
  350
  Παλτά ετοιμα
  » 500
  275
  » »
  » 850
  500
  » 1000
  » 625
  » »
  » 1300
  » 850
  Καπαρτίνες
  » 1300
  850
  Πώλησις αποκλειστικώς τοις μετρητοΐς.
  Άποκλείονται Διατακτικα! Δ. Υ., άποκλείεται χονδρική πώλησις πέραν τού ενός κου-
  στουμιου ή ενός παλτου.
  ί ,
  Ηράκλειον -Κρήτης
  Γρσφεΐα έναντι Πσλ Νομσρχίας
  ΟΙ ΙΑΠΟΝΕΣΕ&ΗΛΟΣαΊ
  ΟΤΙ ΕΙΝΑΙΠΡΟΘΥΜΟΙΝΑΔΕΧΘΟΥΝ
  ΣΥΖΗΤΗΣΙΝ ΔΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΑΨΙΝ ΕΙΡΗΝΗ
  ΕΑΝ ΠΑΡΑΙΤΗΘΗ Ο Τ Σ Α Γ Ι·Ι Α ΪΣΕΚ
  ΑΘΗΝΑΙ 1 7 Ίανουαρίου (τού ά
  ταποκριτοΰ μας). — Καθ* α αγγελλε
  ται έκ τοΰ έξωτερικού ή Ίαπωνική κυ
  βέρνησις εδήλωσεν ότι είνε πρόθυμοι
  νά διαπραγματευθή την σύναψιν είρή< νης μετά τής Κίνας επί τή βάσει προ- Οεσεων εξασφαλίζουσα^ την ανεξαρτησί¬ αν τής τελευταίας. Ώς πρωταρχικόν όπωσβήποτε ορο τής αποδοχής ταύτης, ή *Ιαπωνία θέ¬ τει την παραίτησιν τοΰ Τσάγκ—Κάϊ— Σέκ καί την ύπαρξιν κυβερνήσεως άνε- πηρεάστου άπό εξωτερικάς έπιρροάς μεθ' ής καί θά έλθη είς επαφήν άμέσως ή Ίαπωνία. Η ΧΒΕΣΙΝΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΡΩΟΥΠΟΥΡΓΟΥ ι ΜΕΤΑΞΑ ΜΕΤλ ΤΟΥ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΝ ΑΘΗΝΑΙ 1 7 Ίανουαρίου (τού άν ταποκριτοΰ μας).— Σήμερον ό πρωθυ πουργός κ.Ί. Μεταξάς συνειργάσθη με τα τοΰ ύπουργοΰ των Οικονομικήν κ. Αποστολίδη. ΊΙ συνεργασία αφεώρα λεπτομερείας περί την σύνταξιν τοΰ νέ» ου προϋπολογισμόν τοΰ Κράτους. ΤΟΥ ι ΜΕΤΑΞΑ ΚΑΙ ΤΟΥ ΙΤΑΛΟΥ ΠΡΕΣΒΕΩΣ ΑΘΗΝΑΙ 17 Ίανουαρίου (τοΰ άνταποκριτοΰ μας).— Ό πρωθυπουρ γός Ι.κ. Μεταξάς έσχε σήμερον συνάν τησιν καί μετά τοΰ πρεσβευτοΰ τής Ί ταλίας μετά τοΰ όποίου καί συνωμί- λησεν επί άρκετήν ώραν. ΕΥΧΑΡΙΣ1Ι ΤΟΥ ΣΕΡΒΟΥ ΑΝΤ1ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΠΑΥΛΟΥ ΑΘΗΝΑΙ 1 7 Ίανουαρίου (τοΰ άν¬ ταποκριτοΰ μας).— Ό άντιβασιλεύς τής Γιουγκοσλαυΐας Ηαΰλος απηύ¬ θυνεν ευχαριστηριον τηλεγράφημα πρός τ όν Βασιλέα. Διά τοΰ τηλεγραφήμα- τος τούτου ό πρίγκηψ ΙΙαΰλος «εύχα- ριστεί αυτόν διά την φιλοξενίαν τοΰ 'Ελληνικοΰ λαοΰ, τάς έπιδαψιλευθείαας περιποιήσεις υπό τού Βασιλικοΰ οί'κου καί γενικώς την έγκαρδιότητα ήτις έπε- δείχθη πρός αυτόν έκ μέρους τής φίλης Ελληνικάς χώρας». Η ΜΙΚΤΗ ΤΟΝ ΑΘΗΝΟΝ ΕΝΙΚΗΣΕ ΕΙΣ ΜΑΤΣ ΕΝ ΑΑΕΞΑΝΔΡΕΙΑ ΑΘΗΝΑΙ 17 Ίανουαρίου (τοΰ άνταποκριτοΰ μας).—Έξ Άλ&ξανδρεί άς αγγέλλεται ότι ή μικτή ομάς Α¬ θηνών είς ποδοαφαςρικήν συνάντησιν δοθείσαν έκεΐ ένίκησε διά τερμάτων ενός έναντι μηδενός, την αντίπαλον αυτής ό μάδα. ΜΑΧΑΙ ΕΙΣ ΤΣΡΟΥΕΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΝΤΑΙ ΠΑΝΤΟΤΕ ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ Οί "Αγγλοι και ή κρίσις έν Γαλλία. Αι τυπικαί σχέσεις Ίαπωνίας-Κίνας. Πρωΐα Τρίτης 18 Ίανουαρίου 1938 ΠΑΡΙΣΙΟΙ (ραδιογρ.) Αί έ- φημερίδες γράφουσαι επί τής συνεχίσεως τής πολπικής κρί¬ σεως καί τού πιθανοΰ άνα- σχηματισμοΰ κυβερνήσεως υ¬ πό τοΰ κ. Ζώρζ Μπονέ τονί- ζουν την ανάγκην τοΰ τερμα- τισμοΰ ταύτης χάριν τής Γαλ- λίας. Ιδιαιτέρως κατηγορημα- τικαί είναι αί έφημερίδες τής άριστερσς α'ιτινες άρθρογρα φοθν πάντοτε υπέρ τής συνο χής τού λαικοθ μετώπου. ΡΩΜΗ (ραδιογρ ) Ό Ίταλι- κός τύπος άσχολεΐται καί σή¬ μερον μέ τα άποτελέσματα τής τριμεροΰς διασκέψεως έ- ξαϊρων την σημασίαν των. Αί έφημερίδες έπιλέγουν δτι διά τής τριμεροΰς διασκέψεως κα- τωχυρώθη έν τή κεντρική Εύ- ρώπη καθεστώς διάφορον έ- κείνου δ έπεζήτουν τινές έκ των δυνάμεων μέ αντικειμε¬ νικόν σκοπόν νά πλήξουν και- ρίως τόν Ιταλικόν παράνον- τα έν Εύρώπη. ΛΟΝΔΙΝΟΝ (ραδιογρ ) Αί Αγγλικαί έφημερίδες συνεχί- ζουν τα σχόλιά των επί τής Γαλλικής κρίσεως. Αί έφημε¬ ρίδες έξακολουθοΰν νά άμφι βάλλουν άν ό Μποννέ θά κα¬ τορθώση νά σχηματίση κυβέρ¬ νησιν. Πάντως εΰχονται δ- κως ή κρίσις τερματισθή τό ταχύτερον. Οί "Αγγλοι άρθρο γράφοι ύποδεικνΰουν ώς πρώ¬ τον μέλημα τής νέσς κυβερνή- , σεως την διασφάλισιν τής τά- I ξεως έν Γαλλία. ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ (ραδιογρ.).— Έκ Τόκιο αγγέλλεται δτι είς τόν αύτόθι Κινέζον πρεσβευ¬ τήν εδόθησαν τα διαβατήριά τού Όπωσδήπθτε 6 Κινέζος πρεσβευτής δέν ανεχώρησεν εισέτι έκ Τόκιο Ή προχθεσι νή συνάντησις τοΰ ϋπουργο των Εξωτερικών Χιρότα μεττ: τοΰ έν Τόκιο Γερμσνοΰ πρε σβευτοΰ ΰπογραμμίζεται ώ σημαντική διά την έπίλυσι τοΰ Σινοϊαπωνικοΰ. Αί κρατήσεις υπέρ τού Μετοχικοΰ επί των συναπτομένων συμβάσεων Πρός τάς δημοσίας πολιτι¬ κάς αρχάς τού Κράτους εκοι¬ νοποιήθη υπό τοΰ ύπουργείου Οϊκονομικών 'έγκύκλιος άφο- ρώσα τάς κρατήσεις τάς διε- νεργουμένας υπέρ τοΰ Με- τοχικοϋ Ταμείου ύπαλλήλων. Διά τής έν λόγω ου γνωρίζεται συν Πολιτικών έγκυκλί- τοΐς άλ¬ λοις δτι, ή δυνάμει τοθ άπό 2 -11—35 άναγκ. νόμου «πε- ρί τροποποιήσεως των περί Μ.Τ.Π.Υ. διατάξεων» έπιβλη- ( λογίαν ταύτην ή έφ'δσον τα θεΐσα αύξησις των κρατήσε- ων κατά 1ο)ο είνε έφαρμοστέα δχι μόνον επί των συμβάσε¬ ων προμηθειών, έργολαβιών καί μισθώσεων, αΐτινες κα¬ τήρτισθησαν μετά την 1 Δε¬ κεμβριού 1935, άλλά κα'ι επί των προγενεστέρας συνσφθει- σών, έφ' δσον έννοεϊται τό άντίτιμον καταβάλλεται δι' εί'δη παραδιδόμενα ή έργα έκτελοόμενα μετά την χρονο- μισθώματα όφείλονται διά χρήσιν τοϋ μισθίου μετά την ανωτέρω χρονολογίαν. Διά τής ιδίας έγκυκλίου κο νοποιεΐται καί άντίγραφο σχετικοΰ άποσπάσματος έκ πρακτικών συνεδριάσεων τοϋ Α' τμήματος τοΰ έλεγκτικοθ Συνεδρίου, έν φ έκτίθενται α έν προκειμένω άπόψεις των ά μοδίων κρατικών ύπαλλήλω " Η Α.Β.Υ. Ο ΔΙΑΔΟΧΟΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΠΑΝΤΟΠΩΛΑΣ Πρός τόν Σύνδεσμον παν- τοπωλών Ηρακλείου συγχα- ρέντα αυτόν επί τή τελέσει των Γάμων τού, ή Α Β. Υ. ό Διάδοχος απήντησε διά τοΰ έ- ής τηλεγραφήματος: ξ«Ψαρουδάκην Πρόεδρον Συν δέσμου Παντοπωλών Ήρα- λείου. Εΰχαριστώ έγκαρδί- ως άπαντας. Παΰλος Διάδοχος». ΟΙ ΠΑΝΤΟΠΩΛΑΙ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΛΙΑ ΤΗΝ ΕΘΝ. ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΝ ΜΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ ΚΑΙ ΚΙΝΗΣΙΣ ΑΙ κυμανθεϊσαι χθές έν τή άγορδ; μας τιμαί των κατωτέρω έγχω ρίων προιόντων είχον ώς ακολούθως: Σταφίδες. Σουλτανίναι α' δρ. ) Καραμπ. Ελεμέδες Ταχτάς Μαύραι α β' Υ' α' β' Υ' ( 22. -23. ) ( 14 50- (7 50-8 50 7.80-8. Χαρούπια » 2 70 "Ελαια 5ο » 26.00 » κοινά » Σάπωνες. Λευκοί α' ποιότητος δρ. 20.— 24 » β' » » 19.- 23 Πράσινοι α' ποιότ. » 21.50 β' » » 19.— θΐνοι. "Αρχανών τό μΐστατ. » 45. Μαλεβυζίου κατ' οκάν δρ. 5. Ό Σύνδεσμος Παντοπω Ηρακλείου απέστειλε <θές έπ' ονόματι τοθ Προέδρου τής Κυβερνήσεως ραχμάς πεντακισχιλίας ώς πρώτην είσψοράν τού υπέρ ής Έθνικής άεροπορίας μας. ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ «ΝΕΟΛΑΙΑ» Διά διαταγής τού πρός τάς αρμοδίας αρχάς τό ΰπουργεΐ όν των 'Εσωτερικών συνιστδ ά προπαγανδισθή δσον τό δυνατόν εύρυτέρα είς όλας άς περιφερείας ή κυκλοφο ιία τού έθνικοΰ περιοδικοΰ Νεολαία». Η ΕΙΣΑΓΩΓΗ Δι' άγορανομικής διατάξε¬ ως όρΐζεται δπως οί είσαγω /είς ήλεκτρικών λαμπτήρων πιθέτωσιν επί των κυ ίων ή περιβλημάτων των αμπτήρων σφραγίδα έμψαί- ουσαν την .αμπτήρος. προέλευσιν τού ΑΘΗΝΑΙ 17 Ίανουαρίου (τοΰ άν ταποκριτοΰ μας).— Τηλεγραφήματα έ* Παρισίων άναφέρουν ότι αί περί τό Τερουέλ μαχαι συνεχίζονται πάντοτε Κατά τα αύτά τηλεγραφήματα ουδέν άποτέλεαμα επετεύχθη εκατέρωθεν αμ¬ φοτέρων των άντιπάλων διατηρούντων τάς θέσεις αυτών. ΔΑΝΕΙΑ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΕΙΣ ΛΙΡΑΣ Εί δοποιοθνται καί πάλιν οί όψειλέται δτι ή χορηγηθεΐσα άναστολή πλειστηριασμών λή¬ γει τέλος Ίανουαρίου καί θ' άρχίσωσιν έκτε- λέσεις πλειστηριασμών άπό των άρχών έπο- μένου μηνός Φεβρουαρίου. Όλοι οί όφειλέται έχουσι την ευχέρειαν νά πληρώνωσι μικράς δόσεις ήλαττωμένας επί τή βάσει παρατάσεως τριακονταετίας καί έκεΐ- νοι οΐτινες δέν συνέταξαν σχετικά συμβολαι- ογραφικά δηλωτικά διά την τριακονταετίαν.'20 ήσαν έλληνικά, 2 γερμανι ΑΙ ΕΟΡΤΑΙ ΤΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ Παρουσία των άρχών, των αθητών των σχολείων καί :ρκετοΰ κόσμου έλαβε χώραν ροχθές Κυριακήν είς Άλι- αρνασόν ή πρώτη τής σει των διοργανουμένων έ- ρτών δενδροφυτεύσεων καί ροστασίαςτοθ πρασίνου. Η ΤΙΓΛΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΞΗΣ Καθωρίσθη δι' άγορανομι κης διατάξεως άπό δρχ. 295 ε'ως 387 κατά ντενιέ ή τιμή τής μετάξης. Διά τα πολύκλω- να καθορίζεται τιμή πρός δρχ. 286. Διά τάς επαρχίας θά προστίθενται τα μεταφορικά έ'ξοδα καί οί τυχόν τοπικοί φό· ροι. ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΚΙΝΗΣΙΣ Κατά τό λήξαν α' δεκα- πενθήμερον μηνός Ίανουαρί¬ ου είς τόν λιμένα Ηρακλεί¬ ου κατέπλευσαν έν δλω 28 άτμόπλοια. Έκ τούτων ( Έκ τοΰ 'Υποκαταστήματος τής Τραπέζης τής Ελλάδος.) Εθνικής'κά, 1 ρουμανικόν, 1 γιουγ- ΤΟ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ ΕΝ ΗΡΑΚΛΕΙΩ ΤΙΜΑΙ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 17ης Ίανουαρίου 1938 Ζυρίχη Παρισιοι Λονδίνον Νέα Ύόρκη -Αγορά Πώλησις 25 30— 25.55 3.63 546 109.30 3 73 550 110.30 "Αμστερδαμ Στοκχόλμη Βρυξέλλαι Βαρσοβία Άγορά Πώλησις 60.70 61.30 28.10 28 35 3.71 3.75 20.75 2175 ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΑΙ ΤΟΥ ΔΙΑΔΟΧΟΥ Πρός την Όμοσπονδίαν Έ- παγγελματιών Ηρακλείου συγχαρεΐσαν την Α. Β. Υ. τόν διάδοχον Παΰλον διά τοΰς γάμους τού, ούτος άπήν τησεν: «Εύχαριστώ έγκαρδίως ά πάντας. ΠΑΥΛΟΣ Διάδοχος». ΚΑΘΩΡΙΣΘΗ Η ΤΙΜΗ ΤΗΣ ΕΛΑΙΟΠΥΡΗΝΗΣ Δι" αποφάσεως τού υπουρ γείου Γεωργίας κοινοποιηθεί- σης τηλεγραφικώς χθές τό ά- πόγευμα είς την Νομαρχίαν, Διοίκησιν Χωροφυλακής καί Γεωργικόν Έπιμελητήριον ή τιμή τής έλαιοπυρήνης έν Η¬ ρακλείω καθωρίσθη είς δρ. 1.20 κατ' οκάν. ΚΑΙ ΠΑΛΙΝ ΕΙΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ Ο ΠΡΩΤΟΣ ΤΟΥ ΕΘΝ. ΛΑΧΕΙΟΥ Κατά τηλεγράφημα πρόςτόν ενταύθα πράκτορα τοΰ Έθν. Λαχείου κ. Τζολάκην κατά την γενομένην χθές έν Αθή¬ ναις γ' κλήρωσιν τοΰ λαχείου των διαδοχικών κληρώσεων ό άριθμός 8988 έξαχθείς πρώ- τος έκ τής κληρωτίδος έλαχε καΐ πάλιν είς Ηράκλειον. Ό άριθμός ούτος κερδίζεϊ ώς γνωστόν 400.000 δρχ. ΑΙ ΕΛΑΙΟΠΥΡΗΝΑΙ κοσλαυϊκόν καΐ 4 ίταλικά. Ι λαιοπυρήνων. Διά διαταγάς τοΰ ύπουργεί- Γεωργίας εκλήθησαν τα γε- ωργικά Έπιμελητήρια νά ύ- ποδείξωσιν τηλεγραφικώς ε- καστον άνά έ'να αντιπρόσω¬ πον αυτών δστις θά μετέχη τής έπιτροπής πρός εξασφάλισιν Ικανοποιητικής τιμής των έ- Η ΣΦΡΑΠΣΙΣ ΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΘΙΥ1ΩΝ Κατ' ανακοίνωσιν έκ τής άστυνομίας άπό τής σήμερον άρχίζει ή ΰποχρεωτική σφρά- γισις των μέτρων καί σταθμών άπό τόν άναλαβόντα την ερ¬ γασίαν αυτήν κ Έμμ. Λυδα- κην. Οί φωραθησόμενοι μέ ά σφράγιστα μέτρα ή σταθμά μετά την έκπνοήν τής ταχθεί- σης προθεσμίας θά διώκωνται ποινικώς. Ο ΤΙΜΑΡΙΘΜΟΣ ΧΟΝΔΡΙΚΗΣ ΠΩΛΗΣΕΩΣ Κατ' ανακοίνωσιν τής υπη¬ ρεσίας τοΰ Ανωτάτου Οίκο νομικοΰ Συμβουλίου, ό τιμά· ριθμος χονδικής πωλήσεως κα τα τόν μήνα Δεκέμβριον έλα- φρώς κατηλθεν είς 2286 έναν¬ τι 2292 τοΰ παρελθόντος μη¬ νός Νοεμβριού. ΑΙ ΠΡΟΑΓΩΓΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΝΙΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΑ.ΕΥΣΕΩΣ Κατ' είδήσεις έξ Αθηνών κατ' αύτάς θά καταρτισθούν υπό τοΰ κεντρικοΰ Έποπτικοΰ Συμβουλίου Μέσης Έκπαι- δεύσεως οί πίνακες προτάσε- ών πρός προσαγωγήν λει- τουργών τής Μέσης ΑΝΑΣΥΣΤΑΣΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΦΟΡΕΙΑΣ Έπανασυσταθείβης τής οΐκονο- μικής Έφοριας Καστελλίου Κισ- αάμου έτοθετήθησαν εί; αύτην κατόπιν διαταγής τής Γεν. Διοι¬ κήσεως ό έφορετακός Ηρακλείου κ. Δ. Καμαράτος ώ; εφβρος καί ο έφορειακός Χανίων κ.Γ. Διαλέτης. ΣΧΟΛΗ ΕΜΠΟΡΟΤΠΑΛΛΗΛΩΝ Μετά την επανάληψιν των μα- Βημάτων τής Νυκτβρινής Σχολής καί τβϋ Φροντιστηρίου της ήρχι¬ σε καΐ η Διδαοκαλία τής Ίταλι κης γλώοσης έν αυτή υπό τής Διευθυντρίας τής'ΐτβιλικής £χολης ΛΗδβς Μαρίας Ιωσηφ Κόρπη. Ι Ο ΔΕΟΝ ΜΠΛΟΥΜ ΑΝΕΛΑΒΕ ΝΑ ΣΧΗΜΑΤΙΣΗ ΕΝ ΓΑΛΛΙΑ ΚΥΒΕΡΝΗΣΙΝ ΛΑ ΓΚΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ Ο κ ΖΟΡΖ ΜΙΙΟΝΝΕ ΚΑΤΕ8ΕΣΕΝ ΑΠΟ ΤΗΣ ΠΡΟΧΘΕΣΤΗΝ ΕΝΤΟΛΗΝ ΑΘΗΝΑΙ 17 Ίανουαρίου (τού άνταποκριτοΰ μας). — Έκ Παρισίων τηλεγραφοΰν ότι ό κ. Ζώρζ λΐπονέ ά- ποτυχών είς τάς διαπραγματεύσεις πρός σχηματισμόν κυβερνήσεως κατέθεσεν τάς πρωϊνάς ώρας τής χθές την εντο¬ λήν. Κατόπιν τούτου ο πρόεδρος τής Δημοκρατίας κ. Αεμπρέν μετά σύντο- μον συνεννόησιν μετά προσωπικοτήτων τοΰ κοινοβουλίου άνέθηκε τόν σχημα¬ τισμόν τής κυβερνήσεως είς τόν αρχη¬ γόν των σοσιαλιστών κ. Αεόν Μπλούμ άναλαβόντα νά σχηματίση κυβέρνησιν λαϊκοΰ μετώπου μέ συμμετοχήν πιθα¬ νώς καί στοιχείων έκ τής άκρας άρι- στεράς. ΟΑ ΣΧΗΜΑΤΙΣΘΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙ ΚΥΒΕΡΝΗΣΙΣ ΜΠΛΟΥΜ; ΑΘΗΝΑΙ 17 Ίανουαρίου (τού άνταποκριτοΰ μας).— Τελευταίαι πλη ροφορίαι έκ τής Γαλλικής πρωτευ ύ· σης άναφέρουν ότι θεωρείται έκεΐ βέβαι¬ ον ότι ο Αεόν Μπλοΰμ θά κατορθώση έντός τής αυριον τό βραδύτερον νά σχηματίση κυβέρνησιν λαϊκοΰ μετώπου. ΣΥΝΕΡΧΕΤΑΙ ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΓΚΥΡΑΝ ΤΟ ΣΥΜΟΟΥΑΙΟΝ__ΤΗΣ_ ΤΕΤΡΛΜΕΡΟΥΣ ΑΘΗΝΑΙ 17 Ίανουαρίου (τού άν ταποκριτού μας).— Αγγέλλεται ότι Οά συνέλθη είς "Αγκυραν τό τακτικόν συμ βούλιον τής τετραμεροΰς Βαλκανικής συνεννοήσεως είς ήν θά μεθέξουν ώς γνωστόν οί ύπουργοί των Εξωτερικών Ελλάδος, Ρουμανίας, Γιουγκοσλαυΐας καί Τουρκίας. ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ ΣΥΝΕΡΧΕΤΑΙ ΠΕΡΙ ΤΑ ΜΕΣΛ ΦΕ8Ρ0ΥΑΡΙΟΥ ΑΘΗΝΑΙ 1 7 Ίανουαρίου (τοΰ άν ταποκρΐΕθΰ μας).— Αναφορικώς μέ τ ό συμβούλιον τής Βαλκανικής συνεν¬ νοήσεως άναφέρεται ότι τουτο θά συνέλ¬ θη έν Αγκύρα περί τα μέσα τοΰ προ σεχούς μηνός Φεβρουαρίου. Η ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΝΕΤΕΘΗ ΕΙΣ ΤΟΝ κ. Ι. ΙΜΕΤΑΞΑΝ ΑΘΗΝΑΙ 17 Ίανουαρίου (τού άνταποκριτοΰ μας).—Κατά τάς προαε- χεΐς συνεδριάσεως τοΰ Συμβουλίου τής Βαλκανικής συνεννοήσεως θά προεδρεύ ση ταύτης ο πρωθυπουργός κ. Ί. !%Ιε ταξάς είς όν κα'ι μετεβιβάσθη ήδη ή προεορία αυτή. ΕΙΣ ΠΑΡΙΣΙΟΥΣ ΣΥΝΕΧΙΖΟΝΤΑΙ ΤΑ ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΘΗΝΑΙ 17 Ίανουαρίου (τού άνταποκριτοΰ μας).— Έκ Λονδίνου άγι γέλλεται ότι συνεπεία των μικροσυγ- κρούσεων τής προχθές συνεχίζονται τα μέτραάηφαλείας είςΠαρισίους.Είς τούς άντιπροσώπους των λαϊκών καί έργατι- κών οργανώσεων συνεστήθη υπό των άρχηγών των σοσιαλ:στών καί αί ριζο σπαστικών ψυχραιμία καί μετριοπάθεια μέχρι τοΰ τερματισμού τής κρίσεως. ΚΑΙ Η ί ΑΑΛΙΚΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΗ ΚΡΙΣΙΣ ΑΘΗΝΑΙ 1 7 Ίανουαρίου (τού άν ταποκριτοΰ μας).— Ό ύπουργός των Εξωτερικών κ. ΊΙντεν επιστρέψας έπει- γόντως έκ τού έξωτερικοΰ λέγεται ότι ήλθεν είς επικοινωνίαν σήμερονμετά τού έν Παρισίοις 'Άγγλου πρεσβευτοΰ έν σχέσει μέ την κυβερνητικήν κρίσιν έν Γαλλία την οποίαν παρακολουθε! ζωη¬ ρώς ή Αγγλικη κυβέρνησις. ΚΑΘ να όϊ 'εΐρην.αταί «ρ-5 ' έγινεν άφορμ ,λη'δό ή ™Υ*ληαι*, Ι ηοϋ έηρβκβ.τβ ν« ^παρελθούσαν ', "ΕΛ8ΐτ« παρεμπο •Λν Αγγλίαν ν' ι πρωτοβουλίαν εντ Ι νέ ** μ·»ι., . . Άγγλίοί? καί ή 'Α| ΜΙ χαί «ί άλλαι είρην Ιλι 5«νάμεις τής Εύρ ύιτέβτησαν την 4«ίδρ ,,(Γ«λλιχής κρίσεως. ϋλου δέ ή πβλιτικη Χ % Γαλλίαςπαρέχει τήνι ρίκν ιΙς τούς άντιπάλλο^ ν» χινηβοΰν μέ μεγαΐ ρ<ν ελευθερίαν χαΐ π&ρ τέραν δραατηριότητα χι ίλΐχηριίαουν μίαν διπλ ηχήν έξόρμησιν διά ν' «άοβυν διάφορα κράτι »ύ κολιτιχοΰ άστερισμο Γχλλίας.Κατά πόσον όμι ίννηδοΰν νά επωφελη ^ε»χαιρί«ί αυτής είνο Μ έγν^στον, δεδβμ }τ>ύφίατοετο(ΐ πάντοτε ή
  1"α διπλωματία, ή «
  καί ;
  ', ύπεύθνν#ν κν
  "$ Χ*1 οί
  τής Αγγλίας
  πβτε, ύπάρ
  ]♦« *τι ή Γαλλική >
  *«»δρ«αη επί των α;
  μεγάλης Δημ< Λύσεως μετά ν της έν τη Κε τϋ νρτιανατ< δπου ήδη εχί διπλω ρτη. *1 «λλωατε γεγονϊ Μί «δυναμίας κα •τΐ,τβς την όπβί Π Γ«λλίβι χαί, ΐΐ ηιβτι επί χβ •λων έπιθυμοΰΛ Π πέλ κατηγ« ν α τ«Ρ«στ, '·* &πο9ί