95287

Αριθμός τεύχους

4766

Χρονική Περίοδος

Α' 1938

Ημερομηνία Έκδοσης

19/1/1938

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
  ΣΥΝΑΡΟΜΑΙ-
  Αιγυπτου
  έτησκι λιοαι 'Ί
  έΐάιιηνο; .'
  Άμρρικής
  έτηι.ιιΐ όολ. ],'·
  Τι
  κατα φύλλον
  οαχ. 2
  ΤΕΤΑΡΤΗ
  19
  ΙΑΝ8ΥΑΡΙΟΥ
  1938
  ΠΆΦΜΑ ΤΥΠΟΓΡ ΑΦΠΑ
  ΟΔΟΕ ΜΙΝΩΙλνΐ'θν
  ΗΡΑΚΛΙ.ΙΟΝ ΚΡΗΤΗΣ · Γ-Γθϊ 23ΟΝ
  ΑΡΙΘΜ. ΦΥΛΛΟΥ
  ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΘΡ. Μ ΣΤΑΥΡΑΚΗ*
  Δ1ΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΑΝΔΡ. Μ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ
  ΤΗΣ ΕΚΐϊΡΙ»
  "Η κυβερνητική κρίσις συ-
  νεχίζεται είσέτι έν Γαλλία,
  άφοΰ τα διάφορα κόμματα |
  δίν κατώρθωσαν νά αυμ-
  φωνήαουν άκόμη καί νά
  δώσουν βιώσιμον κυβέρ¬
  νησιν είς την χώραν
  των. Τό γεγονός δέ τούτο
  τό οποίον οί είρηνιστα'ι θεω-
  ροΰν ώς μέγα άτύχημα διά
  την υπόθεσιν τής παγκοσμί¬
  ου είρήνης, παρεμποδίζει ώς
  είναι φυσικόν την κίνησιν
  πρός διευκρίνισιν τής διε-
  θνοΰς καταστάσεως. Καί έν
  πρώτοις, έγινεν άφορμή ν
  άνκβληδή ή σύγκλησις τής
  Κ.Τ.Ε. πού επρόκειτο νά συ-
  νέλθη την παρελθούσαν Δευ
  τέραν. "Επειτα παρεμποδίζει
  χαί την Αγγλίαν ν' ανα¬
  λάβη πρωτοβουλίαν έντονω-
  τέρας διπλωματικής δράσεώς,
  $φού ^ωρίς την συνδρομήν
  Τής— έκυβερνήτου σήμερον
  βύαιαβτικώ,ς—Γαλλίας καί χω
  ρί{ την έγκρισιν ήπε^θύνου
  κυβερνήσεως της, δέν είμπο-
  ρεΐ νά κινηθή μέ ελευθερί¬
  αν κα> επιβολήν. Είναι δέ
  αναμφισβήτητον ©τ» έκτός
  τής Αγγλίας καί ή Άμερι-
  κή καί αί άλλαι είρηνόφι-
  λοι δυνάμεις τής Εύρώπης
  ύπέστησαν την επίδρασιν
  1ΝΪ$ Γαλλικής κρίσεως. Έξ
  άλλου δέ ή πβλιτική κρίσις
  της Γαλλίαςπαρεχει τήνεύκαι
  ρίαν είς τούς άντιπάλλους της
  νά κινηθοϋν μέ μεγαλυτέ¬
  ραν ελευθερίαν καί περισσο¬
  τέραν δραστηριότητα καί νά
  έπιχειρήσουν μίαν διπλωμα¬
  τικήν έξόρμησιν διά ν' άπο-
  απάσουν διάφορα κράτη έκ
  τού πολιτικοΰ άστερισμοΰ τής
  Γαλλίας.Κατά πόσον ομως θά
  δυνηθούν νά έπωφεληθοΰν
  Τ^ς εύ,καιρίας αυτής είναι βε¬
  βαία άγνωστον, δεδομένου
  ίτ, υφίσταται πάντοτε ή Γαλ-
  λική διπλωματία, ή όποία
  Ιργά^ετα» έστω καί χωρ·5
  μόνιμον, ύπε^θυνον κυβέρ¬
  νησιν, κα9ώς χαί ή κυβέρνη¬
  σις καί οί διπλωματικαί άντι-
  πρέσωποι τής Αγγλίας,
  Όπωσδήποτε, ύπάρχουν
  φόβοι Οτι ή Γαλλική κρίσις
  θά έπιδράση επί των σχέσε¬
  ων τής μεγάλης Δημοκρα¬
  τίας τής Λύσεως μετά των
  βυμμάχων της έν τή Κεντρι-
  κή καί τή νοτιανατολική
  Εύρώπη, οπου ήδη εκδηλώ-
  νεται έξαιρετική διπλωματι-
  κή δραστηριότης.
  Είναι άλλωστε γεγονός ότι
  λόγω τής άδυναμίας καί τής
  άνεκτικότητος την οποίαν ε¬
  πέδειξαν ή Γαλλία καί ή Αγ
  γλία, τελευταίως είς τα δι¬
  άφορα διεθνή γεγονότα
  I-
  χασαν είς την διεθνή συνεί¬
  δησιν καί πολλοί πιστεύουν
  ότι έπαυσαν νά διατηροΰν
  την κυριαρχίαν επί τού κό-
  σμου. Είναι ομως έπίσής ά-
  ληθές ότι εκέρδισαν, χάρις
  είς την σύνεσιν των, είς την
  συνείδησιν ολων των λαών
  τπς ΥΠς πού έπιθυμοΰν την
  διατήρησιν τής είρήνης καί
  «ν αύριον έκραγή πόλεμος,
  ουδείς θά τάς κατηγορήση
  *τι τόν προεκάλεσαν αυταί.
  Είναι άκόμη γεγονός ότι αί
  δύο αύται δυνάμεις, διαθέ-
  τ»υβ«ι τΐράστια «ποβέματα
  υλικών καί ήθικών δυνάμε-
  ων δύνανται ευκόλως καί έν-
  τός μικροΰ σχετικώς χρονι-
  κού διαστήματος, νά συμ-
  πληρώσουν τάς πολεμικάς
  παρασκευάς των, πραγμα τό
  οποίον κάμνουν ήδη, καί ν'
  άσκήσουν τόσον αποφασιστι¬
  κήν πολιτικήν, ώ,στβ νά άνα-
  κτήσουν διά μιάς «αί τό γό¬
  ητρον καί τάς φιλίας των
  καί νά συνάψουν καί νέας
  άκόμη συμμαχίας.
  Έπειδή ομως όπωσδήποτε
  ύφίατανται καί ήρχισαν έκ-
  δηλούμενοι κίνδυνοι πι¬
  στεύομεν οπ άφ' ενός
  μέν θάέπισπευαθή ή λύσις της
  κυβερνητικάς κρίσεως έν
  Γαλλία καί άφ' ετέρου θά
  άναληφθή συντόμως νέα προ
  σπάθεια τής Γαλλίας καί Αγ¬
  γλίας πρός εκκαθάρισιν τής
  καταστάσεως. "Αλλωστε ή
  παρατηρουμένη τόν τελευ¬
  ταίον καιρόν διπλωματική
  δραστηριότης δημιουργεΐ ά-
  σφαλή την πεποίθησιν δτι ό-
  λα τα κράτη παράσκευάζον-
  ται καί λαμβάνουν θέσιν είς
  την μί«Υ ή την άλλην πα¬
  ράταξιν ««ό §που νρμ(ζο«.ν
  ότι θ' ανΤφετωπίσβυν άσφα-
  λέστερον την θυελλαν το§
  πολέμου. Καί φυσικά έμπρός
  είς αυτήν την πολιτικήν καί
  διπλωματικήν κοςμογονίαν
  πού συντελεΐται μέ τόσην
  ραγδαίαν εξέλιξιν δέν ειμ¬
  πορούν ασφαλώς νά μένούν
  άπαθεΐς ή Γαλλία καί ή Με-
  γάλη Βρεττανία ϊσως—ϊσως
  μάλιστα, οΰτε καί αί Ηνω¬
  μεναι πολιτειαι.
  ΟΠΩΣ ΔΙΑΒΑΙΝΕΙ Η Ζ0.Η
  ΥΠΑΙΘΡΙΑ
  ΚΟΝΣ{ΞΡΤΑ
  Δέν υ,πάρχομν μόνον, ΆΟηναϊκά
  τζιτζίκια. Ί'πάρχουν καί... έπαρ-
  χιακά. Κάποιος συ,νάνθρωπος συ
  νελήφθη προχθέ; εί; ΰ,παίθριον
  κέντρον
  V*....
  ^φυβίζ-τ}. Τό αφύ-
  ριγμα υπό την μ·ίλι«3ικήν έννοεϊ-
  ται σημασίαν τού ήΐο σύνηθες
  άλλοτε. Δέν ίσφύριζαν μόνον τού;
  δημαγωγούς είς την αγοράν. Έ-
  σφύριζαν δταν δέν υπήρχον οϋτε
  κακοί ρήτορες, ο&τε καλοί θεα-
  τρΐνοι. "ί'πΫΐρχρν συρικταί οί ο¬
  ποίαι θά ημπορούσαν νά δώσουν
  θαυμασία καί ρεσιταλ.
  Ό προχθεσινάς π"ού, έσφύ,ριζε
  εί,χεν, άποΧύ,τω,ς μ§ τή με^ας ΐου
  την παλαιάν έχείνην μελωδικήν
  δανότητα. Άλλά καί την έκλε-
  κτικότητα. Τό πρόγραμμά τού έ-
  ποίκιλλαν'^ έκτός άπό τα τραγού-
  δια τής Ιποχής κάί' κομμάτια ά¬
  πό δπερες καί τραγοήδια λαικά,
  ίξού ήσαν παλ,αιό—ρ* τής μ<ίδας χαί σαλπίαματα άκόμη. Γενι¬ κώς έ άπ(«Ϊ3$όκητος ϊκεΐνος συρι- κτή; συνεκεντρωνέ τό ενδιαφέρον δλων των άργο|χόλων τής ωραίας χειμερινής -ημέρας >
  Κυρίως το ενδιαφέρον τοΰτα
  δέν ήτο μόνον, καθαρώς μουσικόν
  Έξυπηρέτει καί την διαλογικήν
  τής στιγμάς: Εδρίθη συμπολίτης
  νά σημειώση δτι ή μουσική έκεί-
  νη ήρχετο έν μέρει .. άπό τα 6ά-
  θη των αίώντΛ^ΙίαΙ δέν έγέλασαν
  μέ την παραδοξολογίαν τού. Ά-
  πλούστατα υ^ρχε μία βάσις καί
  είς αυτήν!·
  —Αί άληθί'/αί μελωδίαι, δέν
  είνε άνάγκη ν» είναι κανείς ύπε-
  ραισθηματμί(|ς, διά νά αντιληφθή
  πόσο χρω£*τίζουν την στιγμήν
  εκείνην, κατα την οποίαν τάς ά-
  κούει;.
  Ή γνώμη αυτή διβτυπώθη συμ-
  πληρωματικώς Ήλθεν ιός έπεςή-
  γησις τής πρώτης Καί ήτο όμο-
  λογουμένως λογική: Τραγούοια
  πού συνεδέθησαν μέ στιγμάς πο-
  λυσημάντους διά χον οίον τοϋ κα-
  Ηνόί, 3ταν ςανατραγουδηθοθν
  ρνου^ μαζύ τού; ολοκλήρου;
  κόσμους. Είνε συγκεκριμένως, δε-
  μένα εντελώς μέ τοΰς κόσμους αύ¬
  τοι»; είς τοϋς όποίους καϊ π»ί·ζοι»ν
  τόν ρόλον ενός εύφώνου καρατερ/-
  στα, αν έπιτρέπεται ό ίρισμός.
  Ένας ΤΑοη^ς άδιαφόρω; τής μου-
  σικής ύφή; τού, είνε σκοπός έπο-
  χής Μέ τα τραγούοια καταντα
  νά ,ΐλέπουν πολλοί καλυτέρα τάν'
  έαυτό τού; μέσα στό πέρ«σμαι
  τής ζωής Νλ διατονίζουν τίς
  στιγμές ποΰ επέρασαν στήν ά-
  φροντισιά καί την εΰϊυχίαν τϊ,ί
  καί νά πείθωντχι κατά πόσ"ο
  έκαμαν καλήν χρήσι των στιγμών
  ώστε νά τάς .. διαιωνίσουν. Οί
  μελοδραματικοϊ τύποι λ. χ. δέν
  είνε ζήτημα μελοδράματος μό¬
  νον. Είνε καί ζήτημα νοοτροπία;
  καί συναισθημάτων γενικώΐερχ
  φιλοσοφημένων.
  —Άλλά τα σαλπίσματα τί θέ-
  λουν έδώ, θά έλεγεν Ινα; όρθολ,ο-.
  γιστής.
  Τολμώ νά ϋποστηρίξω ότι άξί-
  ζουν καί αύτά είς £να ΐδιότυπον
  μουσικόν πρόγραμμα δπως ήτο τό
  προχθεσινόν. Καί διότι είνε κά-
  ποτε σαλπίσματα .. δευτέρα; πα-
  ρουσία;. Άλλά καί διότι θυμί-
  ζουν καί αότά εποχάς μέ την τ)υ-
  μοσοφίαν εκείνην πού κατώρθωνε
  νά έλαφρύνη καί τόν «φόρτον έκ
  στρατείαν» εις μακρυνά; πορείας
  καί χαρακτήρας τοπικού; άπό
  τοϋ; όποίους έξεκίνήσαν εξελίξεις
  καί διαμορφώσεις σύγχρονοι: "Ενα
  αάλπισ,μα λησμονημίνο Άγγλικοδ
  σιω,πητηρίθΜ Ικαμε νά ^ιωπήσουν
  πολλοί γύ,ρω «πό την ανάμνησιν
  τού ΊΙρακλείίιυ, των προ?νωτ,ιχΛ»ν
  χρόνων μέ τήνκβινωνιχήν κα! πο¬
  λιτικήν το« χατά<3τ.α;αιν. * * Φαντάζομαι ότι ήξιζε τόν κό¬ πον νά κατασκευασθή τό παρόν έξ άφορμής τοθ συμπολίτου συ- ρικτοΰ. "Αλλως τε καί άπό καλλι- τεχνικής απόψεως ό άνθρωπος μίΖς έχάρισεν άναλόγου; στιγμάς καί χωρίς ϊσως κανένα σοβαρό φάλτσο διά τό οποίον θά είχαν τ^ν λόγον τού; ενταύθα καί οί μουσικοκριτικοί. Αυτή ήτο ή κοινή αντίληψις. "Αλλως τε καί τα προγράμματα σήμερον των ρα- 2ι§φών(ήν, τα όποία συ,ντάθ'ΐου.ν μομσικοί παγκοσμίου κάροας, π* ρουσιάζουν τοήτο τό προσόν: "Οτι αυγηθέσ,τατα ή ποικιλία τού; είνε άλογο; μ4 τή τερόγραμμα τού προχθεαινοί5 εντοπίου μελιοοοΰ τής .. καλής ώρας. Δέν άπ&ρρί- πτουν δηλαδή βτι ή μουσική σή¬ μερον είνε καί τέχνη βεβαία άλ¬ λά καί ψυχολογία μεταξύ ενός κόσμου άνησύχου καί μάλλον σκε- πτομένου παρά άκούοντος. ΑΣΜ04ΑΙΟΕ Πεταχτά σημειώματα ΑΗΤΙΑΟΠΑ ΚΑΙ ΑΠΑΗΤΗΣΙΣ Ό «νθρωπος τοθ «παλαιιΰ κα- λοί5 καιροθ», πού δέν χωνεύει τίς λεξεις εξέλιξις καί συγχρονισμό;, ευρήκε πάλι την εύκαιρία νά μέ κεραυνοβολήση. —!Μά τί παράςενοι νεωτερι- σμαί είναι πάλι αύτοι, μοΰ γρά- φει, πού ύ,ποατηρίζετε οτ^ιρο; Ηέλετε πράγματι ατά σοβαρά νά δώσωμε Ισα μέ τα δικά μ«ς δι- καιώματα στή γυναϊκα, Μά έσκε- φθήκατε καλά τί μας προτείνετε; Καί δέν γνωρίζετε ότι αύτ,ά είν" ά- νατρβπτικά κηρύγματα, Έγώ δέν ξέρω, κύριε, τί γίνεται είς τάς Ευρώπας σας καί ο&τε μέ ένοι- αφέρει, οΰτε θέλω καί νά μάθω. Έγώ ξέρω τί δρήκαμβ άπ' την παράδοσι. Κι1 αύτό θέλω ν» δια¬ τηρηθή άδιατάρακτο. Γιατί αυτή ή παράδοσι; αποτελεί καί τό θεμέ- λιο τη; κοινωνία; καί τή; ήθική;. Τα ^λλα περί ελευθερία; τής γυ¬ ναίκας καί δέν... συμμαζεύεται, εγώ τα θεωρώ άρλοθμπε; %χ νε- ωτερισμού; ποΰ έ'χουν πηγή τους την άνηθικότητα, καί τεί¬ νουν στή γενικήν άνατροπή Μά υποστηρίζετε στά σωστά σας τα σουφραζετισ,ι,ό, θέλετε σουσουρά- δες τίς γυναΐκες, νά μην πατοΰν άπ' τό πρωί ώς τίίορϋυ στό σπίτι των, νά μην δίδουν θίκάρα γιά τόν άντρα καί τα παιδία των, άλλά νά τρέχουν στούς δρόμους, στά σινεμά, στίς πλάζ τό καλο/,αίρι, στά σπόρ καί στά διάφορα νυ- φοπάζαρα, Άλλά—ώ! ΰψιστε θεέ! —ξεχνάτε λοιπόν ότι ή γυναϊκα είναι γεννημένη γιά την κουζίνα καί την κούνια τοϋ μικροΰ, κΓ δτι δέν έχει κανένα αλλο προ- ορισμό άπό τό νά υπηρετή τόν ιίνχρα, Μή μοθ είπήτε πώς έχω ίδικο. Μην προσπαθήσετ'ε νά ά- να"τρέψετε τίς πεποιθήσει; μου πού εχουν θεμέλιο μακρών αιώ¬ νος παράδοσι. Μή μ' άπαντήσετε κάν! δέν θέλω την άπάντησί σας!» Ό άνθρωπος τής παραδόσεως οέν δέχεται λοιπόν όχι μονάχα άντιρρήσεις, άλλ' οϋτε κάν άπάν- τησι. Ίσως γιατί φοβαται κι' ό Τδιο,ς δτι δσα ύποστηρίζει δέν ε¬ χουν στήριγμα τή, λογική "ϊσως γιατί αΐσθάνεταιδτι εϋκολα άνατρέ πονται. ΓΓ αύτό καί θέλει νά μεί¬ νη μονάχα μέ τή γνώμη τού, μέ τόν έαυτό τού.. Καί 5μω; θά το3 δώσω μέ δύο λόγια την άπάν- τησι. —Φίλτατε, ο{ θυμοί αου είναι άδικαιολόγητο,ι. Κανείς δέν είπε πώς είναι καλδς ό σουφραζετι- σμ;4ς. Κι' Ιγώ δέν ΰπεαχήριξα Ινα ,{τ.Ιτοΐ9 πρίγμα. Ελευθερία 5λλωατε κι' εξίσωσι τής γυναί¬ κας δέν θά πή, τό νά μπορή νά τρέχη έδώ κΓ εκεϊ άπό τό πρω'ι ώς τ,δ (ίράδυ καί άπό τό βράου ώς τί έξημερώματα'. Έλευ&ερία κι' έξίσιοσι θά π$ τό νά τή; άνα- γνωρισθοΰν τα άναφαίρίτα άνθρώ" πινα δικαιώματά της στή ζωή, ή απαλλαγή της άπό τα δεσμά τής άνδρικής δεσποτδίας, ή άπίλευθέ ρωαί; της άπό τ' άπομίΐνάρια τώ,ν νόμων καί των συνθηκων τοή χα- ρεμιοό. ΚΓ αυτή την ελευθερία καί την, εξίσωσι υ,ποστηρίζω, πού είτε θέλομε οέλλωστε, είτε δ- χι, την παίρνει αήμερο, μέ την άξία της ή γαναίκ,χ. 'Α'πο-ίτ^ρίζι» άκόμη δτ,ι ή γυ,ναϊχα δέν είναι γάχοί γιο^ νά χρηαιμεύη (?>ς
  ακλάβα ή ώς ακεθο; ήδο,νής γιά
  τ,όν ίντρα;. Είναι κΓ αυτή άνθρω-
  πος δπως κΓ ό άνδρας. Καί σέ
  άπειρε; περιπτώσει; β,νΰριοπος τε-
  λίΐίτερος άπό τόν ανδρα. Έχει
  άναμφισβήτητες πνευματικές £κα-
  τητε;. Έχει απείρως πλουσιώ-
  τερο καί εύγενέστερο ψυχισμόν
  άπό τόν άντρα. "Εχει στολίδια
  τής ψυχής, τό ψίλζρο, τή στορ-
  γή, την τρυφεράδα, την ' α^ΰτα-
  «άρνησι, :ή θασί* καί άφοσίωσι,
  τή δύ//α.μι τής γοητείας... ΚΓ εί¬
  ναι άναμφισβήτητο δτι δσοι άν-
  δρε; έμεγαλούργησαν τ' όφείλουν
  κατά μέγιστο μίρος στίς γυναϊ-
  κες—συντρόφου,ς τ<^ν. "Η. γυναϊκα είναι ή Ιδία δκαν,ή άκόμη καί γιά τίς μίγαλύτερες δημιουργίες. Άλ¬ λά καί δταν δέν μεγαλουργεί, μπορεϊ κάλλιστα, εάν τή; έχωμεν επιτρέψη νά νοιώσι^ τόν προορι- σμό της, νά. θερμάνη μέ την ά- γάπη καί τή στοργή της την ψυ- χή τοθ άντρα της, νά δυ,ναμώαη τα φτερά τού, νά βοηθήση τή σκέψι τού, νά τόν κάμη Εκανά ν' ανοιχθή σ' εϋρύτατους όρίζον- τε; δράσεω;. Μπορεϊ δμω; νά τα κάμη δλα αύτά μιά γυναϊκα σκλάβα, Μέ ποιές πνευματικές καί ψυχικές δυνάμβις, Ένώ μία γυναϊκα έλεύθερη.'... "Ωστε λοι¬ πόν καλέ μου φίλε, έσεϊ; μπορεί- τε νά ζήσετε μέ τή μούχλα τοθ «παλαιοΰ καλοΰ καιροθ» καί μέ τίς παραδόσει; σας. Άλλά κι' ϊ- μεί; έχομε δικαίωμα νά ζήσωμε μέ τόν ήλιο τοθ νέου άληθινοθ πολιτισμοθ. Μ.— ΤΑ ΙΙ1ΡΑΓΟΓΙΚ.Α ΕΡΓΑ ΤΗ! ΠΕΔΙΑΔΟΣ ΜΕΣΣΑΡΑΣ Πληροφορίαι έξ έγκύρου γ, παρέχουν την βεβαί- ωσιν ότι λίαν συντόμως πρό- κειται ν' αρχίση ή εκτέλε¬ σις των παραγωγικών έργων τής Μεσσαράς. Ή Κυβέρνη¬ σις, τονίζεται, απεφάσισε την χρηματοδότησίν των, διαθέ- τουσα περί τα εκατόν έκα- τομμύρια πρός τούτο. Καί τα έργα αύτά πού θά χωρι- σθοΰν είς τρείς κατηγορίας, άποστραγγιστικά, άντιπλημ- μυρικά καί άρδευτικά, πι- στεύεται ότι θ' άποπερατω- θοΰν έντός τού συντομωτέ- ρου δυνατοϋ χρονικοΰ δια- στήματος. Διά των παραγωγικών έρ¬ γων τής Μεσσαράς ύπολογί- ζεται ότι θά δοθούν πρός καλλιέργειαν περί τα 50 χι- λιάδες στρέμματα γής πού καλύπτονται σήμερον άπό τέλματα. Θ' απαλλαγή ολη ή πεδιάς οριστικώς άπό τούς κινδύνους καταστροφήν τής παραγωγής έκ πλημμηρών. Καί θά καταστοΰν άρδεύσιμοι δεκάδες χιλιάδες στρέμμα¬ τα εύφορωτάτης γής πού θά μεταβληθοΰν είς κήπους παντοίων κολλιεργειών. Διά των έργων αυτών προσέτι θά διευκολυνθή ή έπιστημο- νική καί έντκτική καλλιέρ- γεια τής εύφόρου αυτής πε¬ διάδος, θά λυθή κατά μέγι¬ στον μέρος τό δημογραφι- κόν πρόβλημα τής Κρήτης καί θ' αυξηθή τόσον ή πα- ραγωγή, ώστέ νά καταστή έξ ολοκλήρου σιτάρκης ή νή σος μας καί νά τονώση συγ¬ χρόνως σημαντικά τάς έξ»· γωγάς της είς γεωργικά προ- ΐόντα. Πρόκειται δηλαδή διά των έργων αυτών νά επιτευ¬ χθή ή πλήρης άναδημιουρ- γία τού τόπου μας καί νά τε¬ θή άσφαλής ή βάσις τής εύη- μερίας τής νήσου. Έκτός δέ τής ύλικής ωφελείας θά προ¬ κύψη καί άλλο μέγα κέρδος: Ή έξυγίανσις τού λαοΰ διά τής έκλείψεως τής έλονοσίας· Καί τό γεγονός αύτό θά έχη τεραστίαν επίδρασιν επί τής έν γένει μελλοντικήν εξελί¬ ξεως μας. ΔΓ αύτούς ακριβώς τούς λόγους κα'ι ή είδησις τής εκ¬ τελέσεως των παραγωγικών έργων τής Μεσσαράς ηκού¬ σθη μέ χαράν άπό ολους καί έπροξένησεν αΐσθημα γενι- κης ευχαριστήσεως. Γενική δέ είναι έπίσης ή εύχή των Κρητών όπως τα έργα αύτά άρχίσουν όσον τό δυνατόν συντομώτερον, όπως γενι¬ κή θά είναι καί ή εύγνωμο- σύνη τής Κρήτης κρός την Κυβέρνησιν δια την εκτέλε¬ σιν των έργων αυτών. Ό ηροϋπολογι σμός. Αί συνεργασιαι τοθ κ. Πρωθυπουργοΰ μετά τοϋ ύ- φυπουργοΰ των οίκονομικών καί των αρμοδίων ύπηρεσιών τού Γεν. Λογιστηρίου, διά τόν καταρτισμόν ιοΰ νέου προϋ- πολογισμοθ τοθ Κράτους συ- νεχίζονται. Έλπίζεται δέ δτι μέχρι τοϋ Μαρτίου θά Εχη καταρτισθή πλήρως ό προϋ· πολογισμός. Καί ύπάρχει έ- πίσης ή πεποίθησις ότι θά εξασφαλισθή ή πλήρης ίσο- σκέλισίς τού, χωρίς νέας ψο- ρολογικάς έπιβαρύνσεις ϊοΟ λαοθ. Καί περί τούτου έγγυ- άται τό ενδιαφέρον τοΰ κ Πρωθυπουργόν, έργαζομένου αυτοπροσώπως είς την σύν¬ ταξιν τοθ προυπολογισμόν. είς τό εξής μέ την συμπά¬ θειαν της την πόλιν μας, Του¬ λάχιστον άς τό εύχηθώμεν. Διότι επί σειράν έτών κατά τό πρόσφατον παρελθόν ό τόπος αύτός δέν εγνώρισε παρά την κακοτυχΐαν μόνον. Τό πράσιναν. Μέ πολλήν επιτυχίαν ε¬ γένετο προχθές ή έορτη τοΰ Ήρασίνου είς Ν. Άλικαρ-νασ- σόν, φυτευθέντων καί άρκε- τών δενδρυλλίων. Φανταζόμε¬ θα ότι ή φύτϊυσις των δεν- δρυλλίωγ θά συνεχισθή μέχρις βτου άναδασωθή δλ,ος 6 πα¬ ρά τίς Ρουσσές άκώλυπτος χώρος, ώστε νά δημιουργηθή έκεΐ £να ωραίον άλσος. Ά¬ κόμη πιστεύομεν δτι ή άνα- δασωτική προσπαθεία θά συ νεχισθή καί θά γενικευθή μάλιστα καί είς την ύπαιθρον, ώστε μετ" ολίγον νά κυριαρ- χή παντοΰ τό πράσινον πού αποτελεί πηγήν ώμορφιδς καί ύγεΐας καί άσφαλές δεΐγ- μα πολιτισμοθ. Ή έλαιοπιιρήνη. Κατ' απόφασιν τού υπουρ- γείου τής Γεωργίας ή τιμή τής έλαιοπυρήνης καθορίζε- ται άπό σήμερον πρός 1.20 κατ' όκδν, έφόσον αύξάνει καί ή τιμή τοθ ελαίου. Ή τι¬ μή αυτή δέν είναι ασφαλώς άκριβή, προκειμένου μάλιστα περί πυρήνης των παλαιών έ- λαιοτριβείων Διότι πρέπει νά σημειωθή τουτο: Πυρήνη 300 οκάδων των έλαιοτριβείων ά- λεσθεϊσα καΐ πιεσθεΐσα υπό νέου ουνεταιρικοΰ έλαιουργεΐ- ου άπέδωσε 35 οκάδας λά- δ*. Καί έπωλήθη φυαικά κατόπιν, είς την ίδΐαν τιμήν πού θά έπωλεϊτο καί πριν. Καλόν είναι έπομένως νά κερδίζουν τα έργοστάσια, άλ¬ λά δίκαιον ήτο βεβαία νά προστατευθοϋν καί οί παρα- γωγοΐ. Εΐίνοια τίιχης. Ή θεά Τύχη ηύνόησε καί πάλιν τό Ηράκλειον. Καί κα¬ τά την προχθεσινήν κλήρω¬ σιν τού μεγάλου λαχείου, ό πρώτος άριθμός, κερδΐζων τετρακοσίας χιλιάδας δραχ- μών, έπεσεν είς τό Ηράκλει¬ ον. Νά ελπίσωμεν δτι θά φανή είς δλα εύνοίκή ή θεά τύχη καί δτι θά περιβάλλπ Πνευματική ζωή. Ό νομός Λασηθίου φαίνε- ται δτι απεφάσισε νά πρωτο- πορήσΐ) είς δλα. Καΐ είς την εκτέλεσιν παραγωγικών έρ¬ γων καί είς τόν έξωραϊσμάν των πόλεων καί των χωρίων τού καί είς την δημιουργίαν πνευματικής κινήσεως καί ζω- ής. Είς την Νεάπολιν, είς τόν Άγιον Νικόλαον, είς την Ίε- ράπετραν καί την Σητείαν, παντοΰ πνέει άνεμος προόδου. Παντοΰ ίδρύονται δμιλοι φί- λων τής προόδου, σύλλογοι διανοουμένων, γίνεται προσ¬ παθεία Ιδρύσεως μουσικών σωματείων καί άργανισμών, οργανουνται θεατρικαί καί καλλιτεχνικαί παραστάσεις καί καταβάλλεται σοβαρωτά- τη προσπαθεία διά την πνευ¬ ματικήν εξύψωσιν τοθ τόπου. Καί είναι αξιοί κάθε έπαίνου καί πάσης υποστηρίξεως οί έχοντες την πρωτοβουλίαν αυ¬ τής τής προοδευτικής κινήσε¬ ως.
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  Ν
  Άπό το· θρόνου
  είς την λαιμητόμον.
  ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ - Σήμερον τό ά-
  ριστούργημα: «Άνήσυχες ψυχές».
  «ΜΙΝΩΑ» — Σήμερον τό έρω
  τικό ρωμάντζο: «Μιά νύχτα στή
  Σιγγαπούρη>.
  ΣΗΜΕΡΟΝ
  Η ΑΝΝΑ ΣΤΕΝ
  Στό κορϋφωμα τής καριέρ
  β«ς της:
  ΑΝΗΣΥΧΕΣ
  ΨΥΧΕΣ
  ΡωσαικιΊς υποθέσεως.
  "Ενα κινηματβγραφΐκό
  Μ1ΑΤΡΑΓΙΚΗ
  ΒΑΣΙΛΙΣΣΑ --
  αριστουργημα.
  ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗΝ
  .ΜΠΟΕΜ'
  Τό χιλιοδιαβασμένβ μυ-
  θιστορπμα τού ΜΥΡΖΕ.
  Μβυαική ΠΟΥΤΣΙΝΙ.
  ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑΝ
  Τβ μεγαλύτερον κινημα-
  τβγραφικβν γεγονός από
  τής συστάσ'εως τού κινηματο-
  γράφβυ:
  Α
  Μέ τβν Άντβλφ Βόλ-
  μπρυκ, κατ την Ντάνιελ
  ■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■εη|
  {άβεδις
  ■ Νέαι παραλαβαί.
  ϊ Νέα ύφάσματα.
  ■ Νέοι μοδέρνοι χρωμα-
  ■ τισμοί.
  2 ΑΙ τιμαί μας είνε αί
  ■ καλύτεραι.


  ΑΒΕΔΙΣΙ ΑΝ
  Όδος 'Αγίου Μηνά.
  293βν_
  "Αδ.κα ίκέτευε κι' αυτή τόν
  άδελφό της, τόν αύτοκράτορα
  «νά συγκροτήση τούς πρΐγκη-
  πες καί τούς Γάλλους πού εί¬
  νε έξω.» Ό κόμης τής Προ-
  βηγκΐ'ας έπροσπερνοΰσε τούς
  βσσιλικούς ταχυδρόμους έβε-
  βσίων/εν δτι οί διαταγές τής
  βασιλίσσης ήτσν διαταγές «ά
  νσγκαστικές» καί έπαιρνε μέ
  τό μέρος τού δλους τούς θια-
  σώτας τυΰ πολέμου. Ό Γου
  σταθος τής Σουηδίας έστειλε
  πίσω, χωρίς κάν νά τό άνοί
  ξη, τό γράμμα στό οποίον ό
  Λουδοβΐκος 16ος τοθ άνήγ-
  γελλε την παραδοχή τού συν
  τάγματος. Ή Αίκατερίνη τής
  Ρωσσίας έσάρκσσε τή Μαρία-
  Άντουανέττα μέ περιφρόνησι
  άκόμη μεγαλεΐτερη, λέγοντάς
  της πώς ήταν κρΐμα νά μην
  τής μένη πιά άλλη έλπίδα ά
  πό την καλογηρική. Ό άδελ-
  φός της, άπό τή Βιέννη, άφη-
  σε νά περάσουν έβδομάδες
  πρίν τής δώση μίαν άπάντησι
  θολή καΐ μπερδεμένη. Στό βά
  θος δλες οί δυνάμεις επερίμε¬
  ναν την εύκαιρία πού θά τούς
  έπέτρεπε νά ώψεληθοΰν κστι
  άπό τό άναστάτωμα τής Γαλ-
  λίας.
  Κανείς δέν προσέφερε πραγ-
  ματική βοηθεία στό βασιληδ
  καί τή βασίλισσα. Κανείς δέν
  τούς έλεγε κάτι θετικό. Κα
  νεΐς δέν άνησυχοΰσεν ειλικρι¬
  νώς γιά την κατάστασί τους
  Μέ έπιμονή κάθε ήμέρα μέγα
  λείτερη, ό καθένας έξακολου
  θοθσε νά παίζη τό διπλό
  παιγνίδι τού είς βάρος των
  δυστυχών φυλακισμένων.
  Άλλά τί ακριβώς ήθελε, τ
  έζητοΰσεν ή Μαρία—Άντουα
  νέττα; Οί έπαναστάτες τής ά
  πέδιδσν σχέδισ σστανικά κα
  μυστηριώδη. Έπίστευαν δτι ή
  βασίλισσα καί τό «αυστρία
  κόν κομιτάτον» έτοίμαζαν μέ
  σα στό παλάτι μιάκολοσσιαία
  σταυροφορία εναντίον τού
  γαλλικοθ λαοϋ. Άλλά ή άλή
  θεια ήταν πώς ή Μαρία—Ά
  τουανέττα, την όποιαν εΐχε
  κάμη διπλωμάτη ή άπελπισία
  δέν είχεν οϋτε πρόγραμμα,
  ουτε σχέδιο.
  (συνεχίζεται
  ■ ·■■
  ■ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΝ ΓΡΑΦΕΙΟΝ
  . Έμμ. Ι. Λουλακάκη |
  " 'Ακαδημία; 70 Αθήναι
  ', Τ ηλέφωνον 31411
  ό Δερματολόγος
  'Αφροίισιολόγος
  ' Ιατ ρ ό ς
  Α. Χ. ΜΑΡΚΟΔΗΜΗΤΡΑΚΗΣ
  Επανελθών έκ τοθ Έπι-
  στημονικοΰ ταξειδίου τού.
  Δέχεται 9—1π. μ. 4—7 μ. μ.
  >■■■■■* ·■■■■■■!
  ■ •■■■■■■■■■■■■ι
  'Ελευθ. Πηγάκης
  Ίατρός—Παθολόγος
  Δέχεται έν τω ιατρείω τού
  όδός Τσακίρη (οίκία στρατη-
  γοΰ κ. Άλεξακη) 10—12 π. μ.
  καί 4—6 μ. μ.
  ΠΡΟΣΟΧΗ
  ΕΙΣ ΤΑ ΑΙΠΑΣΜΑΤΑ ΣΑΣ
  Ή βάσις τού πλουσίου καΐ άφθόνου είσοδή-
  ματος είνε ή καλή λίπανσις. Καί έκ τής πεί-
  ρας απεδείχθη δτι ή καλυτέρα λίπανσις γίνεται
  μέ λιπάαματα:
  «Έλέφας»
  Αφίχθησαν ολοι οί τύποι των λιπασμάτων
  «ΕΛΕΦΑΣ» δι' άμπέλους, έλαίας, σιτηρά κ.λ.π.
  καί πωλοΰνται παρά τοίς:
  ΚΩΝΣΤ. ΚΟΥΦΑΚΗ καί Σία
  ΑΔΕΛΦΟΙΣ ΜΠΟΥΡΝΕΛΟΥ
  Παρέχονται ευκολίαι πληρωμής
  Η στήλη τού ώραιόκοσμου.
  Τό συμφέρον τής οικογενείας
  επιβάλλει τή συζυγικήν άρμονίσν.
  Ό γολγο&άς
  μιάς καρδίας ·λ-
  ΕΛΙΪΑΒΕΤ _ =
  II
  ιΊΠΜΓΓΗ 8ΡΥΛ0Υ
  Είσθε ήπία. Έχετε χαρακτήρα
  ίιγγελικό, κυρία μου Άποκτήσα-
  ε μεγάλη αύτοκυριαρχία καί
  ,εύρετε θαυμασία νά μένετε ή1-
  ρεμη είς τάς θυελλώδεις περι-
  στάσεις Τό ξεύρουν γΰρω σας.
  Κάνουν χρήσι, ϊσως άκόμη καί
  ολίγη κατάχρησι.
  "Ω! ξεύρω καλά δτι ό άνδρας
  σας είνε μία τελειότης. Άλλ'
  ύπάρχουν άνδρες οί όΐτοϊοι έ-
  πιθυμοΰν νά μένουν είς την γραμ¬
  μήν τοϋ τελείου συζύγου, έν ώ
  θυμώνουν κάποτε πολύ καί φω
  άζουν ολίγον δυνατώτερα παρ'
  δσον θά ήρμοζε νά κάνουν.
  Ύποφέρετε την καταιγίδα ' μίέ
  άπειρη ύπομονή. "Εχετε δίκαιον
  ή γαλήνη ίΐνε άπό τα ωραιοτέ¬
  ρα στολίδια μιδς γυναίκας. Άλλ'
  ύπάρχουν έν τούτοις δοια Πι-
  στεύω δτι θά ηρμοζε περισσότε
  ρ· στόν τέλειο άνδρα (παρά τόν
  ολίγο εύέξαπτο χαρακτήρα τού)
  ν' αντιληφθή δτι θά έ"κανε πο¬
  λύ καλυτέρα εάν έχαλιναγώγει
  τα νεϋρά τού καί δέν έξέσπα είς
  υβρείς
  "Ας είσθε ήπία, άλλά ποτέ
  είς βάρος τής αξιοπρεπείας σας
  Πρό πάντων εάν ίχετε παιδία
  Ενας άνδρας ό οποίος συνηθί-
  ζει νά δίδη άπεριόριστη έλευθε
  ρία στήν κακή τού διάθεσι, τίς
  ωρες τής μοναξιδς σας, δέν θά
  παραλείψη, εάν δέν άντιδράσετε
  ποτέ, να σας κακομεταχειρισθή,
  άπό την μίαν ημέραν είς την άλ¬
  λην, έμπρός είς τα παιδία σα_ς.
  Καί, δι' αύτό τό συμφέρον τής
  οίκογενειακής σας έστίας, ΐδοιΐ
  τί δέν όφείλετε νά παραδεχθή-
  τε. θά έχάνατε κάθε κυριαρχία
  επί των παιδιών σας 'ιΞάν είνε
  πολύ καλά παιδία, θά σάς λυ-
  πηθοΰν, καί τότε τΐνε ό πατέ-
  ρας πού θά χάση άπέναντι των
  "Ηρεμα άλλα 'σταθερά, οδηγή-
  σετε τόν άνδρα σας_είς τόν δρό
  μόν τής πραότητος. ^.εύρω καλα,
  ακριβώς όπως έσεΐς, δτι δέν σκέ¬
  πτεται μίαν λέξιν άπ' δτι σάς λέ¬
  γει, δταν δέν είνε εύχαριστημέ-
  νος, Άλλά τα λόγια εχουν μα-
  γική δύναμι, δημιουργοΰν άτμό-
  σφαιρα συχνά καταστρεπτική των
  πλέον άγαπητών έπιθυμιών μας*
  'Εαν εχετε ενα υϊόν, έμφυσή-
  σετέ τού, άπό πολύ ενωρίς, την
  μετριοπάθεια, την αύτοκυριαρ¬
  χία την τελεία εϋγένεια είς τας
  οικογενειακάς τού σχέσεις θα
  τοϋ δώσετε ϊτσι, ενα έκ των ά-
  σφαλεστέρων στοιχείων συνεν¬
  νοήσεως μέ δλους έκείνους πλη¬
  σίον των οποίων πρόκειται νά
  ζήση, την άσφάλεια τής εΰτυχίας.
  ή Ντιστεγκέ
  Διά τάς άναγνωστρίας
  καί τούς αναγνώστας μας.
  Ζταυρόλεξον ύπ' αριθ. 52.
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
  ΟΡΙΖΟΝΤΟΣ
  1) Κατά την μυθολογίαν ήτο
  πηγή, άπό την οποίαν έ'πινον
  ύδωρ αί ψυχαί των νεκρών διά
  νά λησμονήσουν τόν επάνω κό¬
  σμον.
  2) Σύμβολον τού είχε την Τρί-
  αιναν.
  .'?) Στο χωρίον αύτό ό Χριστός
  μετέβαλε τό ύδωρ είς οινον.—Ου¬
  δείς...... άνευ έξαιρέσεως.
  4) Άριθμητικόν απόλυτον.—
  Τόπος λατρείας καΐ προσευχής
  (αίτιατ ).—'Υποθετικός Σύνδεσμος
  τής άρχαίας.
  5) Τα έχον υπόστασιν.—Άντω-
  νυμία έρωτηματική. — "Ονομα
  πολλών ποταμών τής Εύρώπης
  —Ή έπιζώσα ψυχή μετά θάνατον
  παρ' αρχαίοις Αίγυπτίοις.
  <>) Μέγα κενόν.—"Αρθρον (πλη-
  θυντικός).—Τέτοιος ήτο ό Βαλεν-
  τϊνος ώς πρός τό ωραίον φΰλον.
  7) Μέγας θαλασσοπόρος.
  8) Διάσημος Γερμανός μουσικο-
  συνθέτης.— Άντωνυμία προσιοπι-
  κή.—Τα φοροθν οί δεσποτοπαπα-
  δοκαλόγεροι!
  9) Άρθρον (πληθ.).—Ή αυτή
  λέξις μέ την τρίτην τής όης σει¬
  ράς όριζοντίως.— Μάς τα μεταδί-
  δουν οί έφημερίδες. —Νημάτιον.
  10) Άναφορική άντωνυμία.—
  Νήσος των Κυκλάδων (γεν.).—
  Κτητική άντωνυμία.
  11) Δημητριακόν.—Αέγεται καί
  τροχιόδρομος.
  12) Όμάς νήσων τοΰ Άτλαν-
  τικοΰ ανηκουσών είς την Ισπα¬
  νίαν.
  Υ.)) Λιμήν εις τόν Κορινθιακόν
  κόλπον.
  ΚΆΒΕΤΩΣ
  1) Περιληπτική ονομασία παν¬
  τός τροχοφόρου.
  2) Δέν είναι γεμάτα.—"Ονομα
  πολλών Παπών.
  :>) Άρχαΐος θεός.—'Η κυβέρνη¬
  σις σκέπτεται νά την καταργήση
  άφοΰ καί ή πατρίς τη? ή Τουρ
  κια πολλοΰ την κατήργησε.—"Ο
  ταν είναι ετσι ό άνδρας, είναι ά-
  ρεστός στίς γυναΐκες (ξεν.).
  4) Ό θεός είναι τό υπέρτα-
  τον.....—Είδος υφάσματος.—"Αρ
  θρον (πληθ).
  5) Χωρίον νομοθ Μεσσηνίας.—
  Σ' αύτό καταφεύγομεν οταν τα
  μαχαίρια δέν κόβουν.
  6) Μουσικός φθόγγος.—Άντια-
  διαστέλλεται πρός τόν άγρότην
  —Τοΰρκος στρατηγός γνιοστότα-
  τος άπό την παράδοσιν των Ιωαν¬
  νίνων.
  7) Εις αυτόν όφβίλβι τό ονομ:
  της ή Νικοτίνη —Την προτάσσο
  μέν δταν άπειλεΐται ή σωματική
  μας άκεραιάτης.—Μουσικάς φθόγ¬
  γος.
  Η) Πόλις τής Τουρκίας έν Κι-
  λικία.—θεά τής έλληνικής μυθο-
  λογίας.
  9) Μετοχή βηθ. ρήματος.—Ά¬
  πό έκεΐ προμηθευόμεθα τα τρό-
  φιμα.—Γράμμα τού άλφαβήτοιτ
  10) Ό πατήρ τοθ Σήμ. —Άν¬
  τωνυμία άναφορική (πληθ.).—"Ο¬
  νομα 3 Γάλλων οίκονομολόγων.
  11) Ή χαρά των στρατηγών.
  —Άσιατικόν κράτος.
  12) "Ηπειρος (γενική).
  ζωή
  μελαγχολικής
  ΚΟΙ ΜΩΜΙ ΚΡι
  ον αυτοκρατειρα;.
  Ήταν Ι'ΐχξ άνθρωπο; αΰθόρμη-
  τος καί άπροσποίητος. Άπένειμε
  τό άνώτατ#/ παράσημον πού μπο-
  ροϋσε νά ίο'.ρχπ} ώς σάχης τής
  Περσίας είς τόν Φραγκίσκον Ι¬
  ωσήφ, καί ενα αλλο είς τόν ύ-
  κουργρν τού των Εξωτερικών, κό-
  μητα ΙΑντράσσι. "Οταν τοΰ είπαν
  πώς Ι|ν ήταν σωστό νά δώσ^ μετά
  τόν "χύτοκράτορα, παράσημον εϊς
  άλλον, αν πρώτα δέν παρασημο-
  φοροϋσε τοΰς άδελφοΰς τοΰ αύτο-
  κράτορος, ηρνήθη νά συμμορφωθή
  πρός το πρωτόκολλον. Παράσημα
  είπε—δέν μοίραζε παρά μονά-
  χα σέ 3σους τοΰ ήυαν συμπαθείς.
  Οί άδελφοί τοϋ αύτοκράτορος δέν
  τοΰ φάνηκαν συμπαθητι/οί. Τοΰς
  ήγνόησε. Άλλη φορά πάλιν μία
  κυρία των τιμών χοΰ παρουίίαζί
  ξιάφορες γηραιές κυρίες τής ά-
  ριστοκρχτίας.
  "Οταν έφθασε στή δεύτερη ή
  στήν τρίτη, ό αάχης πού δέν έν-
  διεφέρεχο παρά μόνον γιά νέες
  καί ώραΐες γυναΐκες, διέκοψεν ά-
  πότομα την κυρία των τιμών πού
  έσυνέχιζε τάς παρουσιάσεις τοϋ ά-
  ριστοκρατικοΰ γηροκομείου της,
  μέ την παρατήρησιν: «Άργει,
  παρακαλώ!» Καί έστρεψε τό βλέμ-
  μα τού πρός διάφορες ώραίες κυ¬
  ρίες, πού έστέκοντο είς μικράν
  άπό έκεί απόστασιν.
  Στό τραπέζι συνέβη τό έςής
  νόστιμο έπεισόδιο μέ τόν σάχη
  τής Περσίας: Τοΰ παρουσίαζαν
  διάφορα φαγητά, ίγνωατα γι' αυ¬
  τόν τόν 'Ανατολίτη. Ό σάχης δέν
  τα άγγιξε, ΐσως γιατί δέν είχε
  πεποίθησιν στό έαυτό τού, πώς
  θά τάβγαζε πέρα υτό σερβίρισμα.
  Καΐ δέν ήθελε νά γίνι;] γελοΐος
  μπροατχ στούς Εύρωπαίους, πού
  άφορμή γύρευαν γιά νά γελοΰν
  είς ι^άρος των Άνατολιτών!
  "Οταν βμως Ινας αύλικός υπη
  ρέτης τοΰ παρουσίασεν έ'να μεγά-
  λο άσημένιο δίσκο μέ φράουλες
  γιά νά πάρη μιά μερίδα, δ σάχης
  τής Περσία; είπεν:
  —Εύχαριστώ! Κα'. χωρίς τόν
  παραμικρό δισταγμό πήρε τόν δί¬
  σκο, τόν ίβαλε μπροστάίτου καί
  πρός σκανδαλιαμόν τοΰ ύπηρέτου
  πού δέν ήξευρε τί νά κάμη, ε*φα·
  γεν 8λες τίς φράουλες.
  Ή Έλισάβετ ήταν εύγνώμων
  πρός τόν πρωχόγονον καί γραφι-
  κόν 'Ανατολίτη. Γι' αυτήν πού ά-
  σφυκτιοΰσε μέσα στήν άποπνικτι-
  κή άτμάσφαιρα τής άμειλίκτου έ-
  θιμοτυπίας, οί μικρές αύτές άν-
  ταρσίες τοΰ σάχη τής Περσίας
  κατά τοΰ πρωτοκόλλου, ήταν μιά
  άληθινή δασις. Καί τοΰ οιετήρη-
  σεν εύγνώμονα ανάμνησιν. Γιατί
  καί αυτή έξακολουθοΰσε νά παρα¬
  μείνη μιά άντάρτις κατά των τύ
  πων! Τό τολμηρότερό της πρα-
  ξικόπημα, τό άπετόλμησε λίγο
  άργότερα, δταν δ Φραγκΐσκος Ι¬
  ωσήφ, είς άνταπόδοσιν τής επι¬
  σκέψεως τοΰ τσάρου είχεν άναχω
  ρήση είς την Πετρούπολιν. Τό
  πραξικόπημά της έκείνο ήταν τα
  ρωμαντικό έπεισόδιο τοΰ κίτρινου
  ντόμινου.
  (συνεχίζεται)
  ΒΑΠΤ1ΣΕΙΣ— Ό δικηγόρος κ.
  Κώστας Βαρβεράκης εβάπτισε
  προχθές τό θυγάτριον τοθ κ. Έμ.
  Κουναλάκη δώσας είς αύτό τό ο¬
  νομα Ελένη -Φρειδερίκη Νά τοίς
  ζήση
  ΘΑΜΑΤΟΙ. - Απέθανε καί εκη¬
  δεύθη χθές έν συρροή πολλοΰ καί
  έκλεκτοθ κόσμου ό Γ Λιαντράκης
  άνάπηρος πολέμου Τούς οίκείους
  τού καί ιδιαιτέρως τόν άντισυν-
  ταγματάρχην έν ά κ.Γ Φουντουλά-
  ην συλλυπούμεθα θερμώς.
  -'ΕΚΤΟΣΤΡΑΣΤ
  ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ, ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
  ΥΠΟ ΚΑΤΑΣΤΗ Μ Α ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
  Δέχεται Καταθέσεις:
  ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟΥ πρός 3 3 ) 4 ο)ο
  μέχρι δραχμών 125.000.—
  Ο ΨΕ ΩΣ )
  ΠΡΟβΕΣΝΙΑΣ )
  υπό τοΰς καλλιτέρους ορους
  Ό τόκβς όπβλογίζεται άπό τής επομένης τής κατοτ-
  θέσεως· "Απασαι αί καταθέσεις είναι έξ ολοκλήρου ήγ
  γυημεναι υπό τοΰ Κράτους καΐ απηλλαγμεναι τβλων χαρ·
  τοβήμου.
  ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΙΣ ΤΑΧΙΣΤΗ
  ■ Τό θαλαμηγόν ά)π
  ■ Αναχωρεί έξ Ήρα-
  ! κλείου εκάστην ΚΥΡΙΑ-
  ■ ΚΗΝ βράδυ κατ' εύθεΐ-
  • αν ΠΕΙΡΑΙΑ.
  ■ ΤΕΤΑΡΤΗΝ βράδυ κατ'
  ■ ευθείαν ΠΕΙΡΑΙΑ, Σϋρον,
  • ΤΗΝΟΝ, Πάρον, Νάξον.
  ■ Πρακτορείον
  Ι ΛΙΝΑΡΔΑΚΗ
  « Τηλέφ. 3-41
  Γΰρω στήν ττόλι.
  Ό Ίανουάριος φαίνεται δτι θά
  περάση δπως ήρχισεν άστατος.
  — Αύτό τουλάχιστον άπέδειξε
  καί ή χθεσινή ήμέοα ..
  — Διότι καί λιακάδα έμεσολαβη-
  σε καί συννεφιά έναλλαξ άλλά
  κα'ι ψυχρίτσα.
  —Πολλά λέγονται περί άφϊξε-
  ως θιάσων άλλά θίασοι δέν £ρ·
  χονται.
  —'Αραγε Ιπαυσεν τό Ηράκλει¬
  ον νά εΤνε θεατρική πιατσα ή
  οί θίασοι εχουν άταιτήσπς μ?γά-
  λας;.
  — Καί τό Μνα νά συμβαίνη και
  τό άλλα, πιθανόν καί νά δικαιο-
  λογήται άπό τα ο'ικονομικά πράγ-
  ματα τής έποχής.
  —Πάντως καί ημείς ευχόμεθα;
  νά κατορθωθή ί) Ιλευσις είς Η¬
  ράκλειον άξιολόγου θιάσου.
  —Οί φεγγαράδες τοΰ Ίανουαρί-
  ου δέν μένουν χωρίς θιασώτας.
  —'Υπάρχει δηλ νυκτερινή κίνη¬
  σις δχι μόνον ένδιαφέρουσα τόν
  κλειστόν χώρον άλλά καί τόν ύ-
  παίθριον.
  — Είς τόν οποίον συχήθως ση·
  μειώνονται περιπατηταί συζητούν¬
  τες εύρέως, κατά την δημοφιλή
  συνήθειαν των θερινών νυκτών
  —Συζήτησις είς τάς Ρεθυμνίους
  συναδέλφους επί ζητημάτων άφα-
  ρώντων την όνομασίαν των όδων
  τής πόλεώς των.
  — Καί ειδικώς ώς πρός την έπα-
  ξίαν απονομήν τοΰ όνόματος τοϋ
  κ Έμμ. Τσουδερου είς τίνα έκ
  των όοών ταύτης υπό τοΰ ^ιήμου.
  —'Η όποία αποτελεί προσήκον-
  τα φόρον τιμής πρός τόν εκλε¬
  κτόν συμπολίτην των.
  —Ή κυνηγετική κίνησις δέν ι**·
  στερεΐ οΰτε τίς ήμέρες αύτάς
  — "Αν κρίνωμεν άπό φυσιογνω¬
  μίαν κυνηγών αί οποίαι συχά ά-
  παντώνται έν τή πόλει.
  — Μέ πλήρη έξάρτησιν.. Μόνον
  πού ό κυνηγετικός των σάκκος
  δέν είνε ένίοτε προσιτός είς την
  κοινήν παρατήρησιν.
  —Έκδιαφέρουσα καΐ διά τούς .
  άγάμους ή αϋριανή διάλεξις το·3
  δικηγόρου κ. Κώστα Μαμαλάκι]
  είς την Λέσχην Έπιστημόνων,
  — Είς δλον τόν κόσμον τό θ!α·-
  ζύγιον αποτελεί κοινωνικόν ζκΐη-
  μα άλλά καί ζήτημα έπιατημα-
  νικόν άπό τα λεπτότερα καί κά¬
  ποτε τα περιπλοκώτερα.
  — Μία ανάλυσις τού δέ δικονο-
  μική οΐα θά είνε ή αύριανή διά¬
  λεξις καί μαλιστα άπό όμιλη-
  τήν τής ίκανότητος τοθ κ. Μα-
  μαλάκη καί έπίκαιρος είνε καΐ δι·
  αφωτιστική,
  — Χθές μέ την εορτήν τοϋ Ά-
  γίου Άθανασίου ύπήρχε κόσμος
  έορταζόντων καί έορταζουσών.
  —Καΐ εσημειώθη ή σχετική κί¬
  νησις γύρω άπό τούς θανάσηδες
  καί τάς Αθανασίας.
  — Είς τοΰ Πουλακάκη προβάλλε-
  ται αυριον ίνα άληθινό άριστούρ-
  γημα: «Οί Μποέμ» τοϋΜυρζέ άπά
  τό όμώνυμον μελόδραμα κατά κι·
  νηματογράφησινσυναρπάζουσαντό
  κοινόν παντοϋ δπου προεβλήθη
  εφέτος.
  ο Ρβπορτερ
  Λύσις προχθεσινοϋ
  ύπ'άρ.51οταυρολέξου
  ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■Β
  ΝΑΥΤΙΚΟΝ ΓΡΑΦΕΙΟΝ
  Ε. Α. Χαμαράκη
  Τηλ«<ρ. Λ"> 5-50
  ■ ■■■■■■■■■■•■■■ειειειειεΐΒ·
  ΑΦΙΧΘΗΣΑΝ τα ψρεσκότα-
  τα ψαρικά είς δοχεΐα μικρά
  καΐ μεγάλα, είς τό κατάστη-
  μα Έμ. Κρασάκη, (έναντι
  παλ. ΝομαρχΙας.
  Τιμαί αί καλύτεραι.
  ΤΟ ΑΤΜΟΠΛΟΙΟΝ;
  Μέ εξησφαλισμένην ταχύ-
  τη τα Η μιλλίων.
  Αναχωρεί εκάστην
  ΤΡΙΤΗΝ π. μ.
  διά Ρέθυμνον, Χανιά,
  ΠΕΙΡΑΙΑ, Χαλκίδα, ΑΙδη-
  ψόν, Βόλον, Θεσσαλονί¬
  κην.
  ■■■■■■■
  ΕΝΟ1ΚΙΑΖΕΤΑ1 μικρά οίκία
  δδός Πεδιάδος (Τρείς Καμάρες).
  Πληροφορίαι Ντορέ.
  αόν τι άκρωτΓ
  είχεν. ήγόΡα0
  θ* τϊρύςτ*
  δρομους
  ιΟν είδομεν μ
  Πρώτη τού
  ,'όυς
  ,'όυς, ?)*<>* ά^
  ' μικράν, έπταί
  άλυμα Τουτ
  λιΟν.
  καί άττό τής
  τα μέρη εΐχρ·
  καί δτι £κτοι
  τχερί αύτοθ.
  Άλλ' δμα:
  τουτο συνεπύ
  ρΐσΐοις περιή>
  6ων, α'ίιινες
  ούχααε, καί ί
  νεκρός.
  Την έστιέρ
  έλύτρωσε την
  διέρων, έπέσι
  νην την ώραν
  ε!ς μίαν των
  λίγομένην, ά
  κατηυθύνθη τ
  Γ5η, έπληρωσε
  την Τιτίκαν ι
  ε[ς τάς ίρημι
  κατηυθύνθησ< μείου. Παράδοξα νη, ώς πλήρτ των άγροτικί σθέντσ, είς | όχήματσ, κο ρίον τι καί τι κρά δέν έμεμ Άγιάννης π< ή πτωχή έπε| τού. Την εϊχι ούτω πως ή τερίναν, εϊχε τού Άγιάνντ] μί,ν θιμον ώς γορά των ' ι νός καΐ μετο παμπαλαιός της μέν 6ψε< τι δμως ήτ< τής όδοΰ έφ μόνον παράΐ τεινομένη π( Εΐχε δέ ή'( -... ΜΕΓΑ Ό,τι νέο £2 Είδικότη< νης Έλλτν καί έ ΕΞΑΠ εί: Ά ■»■■·. Κρο Μοσ; Ρετσίν Στ Πλα Πώλί ■■■■■■«.
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  Τ6 μεγάλο έργον
  τού Βίκτωρος Ουγκώ.
  Οί "Αθλιοι.
  201 όν
  Έν τή έμβω ταύτη κατώρθωσε νά μεί η κε-
  κρυμμένος^έχρι τής εσπέρας" την δέ νύκτα, πέσων
  πάλιν είς* την θάλασσαν, εξήλθε κολυμβών είς έρη¬
  μον τι άκρωτήριον, δχι μακράν απέχον. Χρήματα
  εΐχεν' ηγόρασεν έκεϊ μίαν ενδυμασίαν καί κατηυ¬
  θύνθη πρός τάς "Αλπεις, ακολούθων τούς μηνήρεις
  δρόμους. Οϋτως είχεν έλθει μέχρι Παρισίων, οπόθεν
  τόν είδομεν μετοβάνα είς Μορψέρμείλιον.
  . Πρώτη τού φροντίς, άμα φθάσαντος είς Παρισί¬
  ους, ήτο ν' αγοράση φορέματα πένθιμα διά κόρην
  μικράν, έπταετή εως όκταετή, έΐτ,ειτα δέ νά εύρη κα
  τάλυμσ. Τούτων γενομένων, αφίκετο είς Μορφερμιεί-
  λιον. Ενθυμείται δέ ο άναγνώστης, δτι ό'Αγιάννης
  καί άπό τής πρώτης τού δραΛετεύσεως πρός έκεΐνα
  τα μέρη εΐχε πορευθή κροφίως έκεΐ καί είς τα πέριξ
  καί δτι έκτοτε ή έξουσία εΐχε λάβει ύποψίαν τινά
  περί αύτοΰ.
  Άλλ' δμως ένομίζετο τεθνεώς, καί τό φρόνημα
  τουτο συνεπύκνωσε τό περί αυτόν σκότος. Έν Πα¬
  ρισίοις περιήλθεν είς χείρας τού μία των εφημερί¬
  δων, αϊανες άνέφερον τό γεγονός, τουτο τόν καθη-
  ούχασε, καΐ διήγεν έν ειρήνη, ώς άν ήτο πράγματι
  νεκρός.
  Την εσπέραν τής αυτής έκείνης ημέρας καθ" ήν
  έλύτρωσε την Τιτίκαν άπό των όνύχων των Θεναρ-
  διέρων, επέστρεψεν είς τοΰς Παρισίους. Κατ' εκεί¬
  νην την ώραν άνήπτχτντο οί λύχνοι. "Αμα φθάσας
  είς μίαν των θυρών τής πόλεως, την τοϋ Μονοώ
  λργομένην, άνέβη είς μικρόν δχημα κλειστόν, καί
  κατηυθύνθη πρός τό Άστεροσκοπεΐον. Έκεΐ κατέ-
  βη, έπληρωσε τόν άμαξηλάτην έλαβεν άπό χειρός
  την Τιτίκαν καί αμφότεροι είς τό σκότος, εισήλθον
  είς τάς έρημικάς τής συνοικίας έκείνης όδούς, καί
  κατηυθύνθησαν. πρός τό βουλεβάρτον τοϋ Νοσοκο-
  μείου.
  Παράδοξος εφάνη είς την Τιτίκαν ή ήμέρα έκεί-
  νη, ώς πλήρης συγκινήσεων. Είχον φάγει όπισθεν
  των άγροτικών φρακτών άρτον καί τυρόν, άγορα-
  σθέντα, είς μονήρη καπηλεΐα' πολλάκις ήλλαξαν
  όχήματσ, καταβοίνοντες πρΐν ή φθάνωσιν είς χω¬
  ρίον τι καί περιπατοΰντες πεζή τόν δρόμον. Ή μι¬
  κρά δέν έμεμψιμοίρει1 ήτο δμως κατάκοπος, καΐ ό
  Άγιάννης παρετήρησε τουτο έκ τής χειρός τού ήν
  ή πτωχή έπεβάρυνε βαθμηδόν, βαδίζουσα πλησίον
  τού. Την εΐχε πάρει λοιπόν είς την ράχιν τού, καΐ
  ούτω πως ή Τιτίκα κρατοϋσα πάντοτε καί την Κα-
  τερίναν, εΐχε στηρίξει την κεφαλήν είς τόν ώμον
  τού Άγιάννη καΐ άπεκοιμήθη.
  ΒΙΒΛΙΟΝ ΤΕΤΑΡΤΟΝ
  ΠΑΛΑΙΟΣΠ1ΤΟΝ ΚΑΡΑΚΑ
  Α'.
  καί ύπολαΐδος φωλεά.
  Είς οδόν τίνα των Παρισίων, άκόκεντρον καί
  άδλίαν κατ' εκείνον τόν καιρόν, οδόν διά νυκτός
  μέν αγριωτέραν δρυμώνος, κατά δέ την ημέραν πέν
  θιμον ώς κοιμητήριον, δπου πάλαι ποτέ ήτον ή Ά-
  γορά των "Ιππων, έκειτο πλησίον σιδηρουργείου τι¬
  νός καί μεταξύ δύο τοίχων περΐφραττόντων κήπους
  παμπάλαιός τις καί σεσαθρωμένη οίκία, ήτις έκ πρώ
  της μέν δψεως εφαίνετο μικρά ώς καλύβη, πράγμα¬
  τι δμως ήτο μεγάλη ώς μέλαθρον' διότι άπό μέν
  τής όδοθ εφαίνετο μία μόνη πλευρά της στενή, εν
  μόνον παράθυρον έχουσα καΐ μίαν θύραν, άλλ' έκ-
  τεινομένη πρός τα οπίσω, ήνοίγετο είς μέγα εδρος.
  Εΐχε δέ ή'οίκία αυτή δύο μόνον όροφάς.
  (συνεχίζεται)
  εκ■*■■■■■■■■■■)
  ■ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■»»■■■■■
  'Ό,τι νέον εις:
  ΚΟΣΜΗΜΑΤΑ
  ί&ΡΟΛΟΠΑ
  ΚΡΥΣΤΑΛΛΑ
  ΚΟΜΨΟΊΈΧΝΗΜΑΤΑ.
  Είδικότης είς κοσμήματα, έκ πλατί-
  νης Έλληνικής Τέχνης, ειδή έκκλησια-
  οιικάκαί έτπτραττέζια, θά τα εΰρητε είς
  ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑΣ ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ
  ΕΙΣ ΤΟ ΧΡΥΣΟΧΟΕΙΟΝ:
  Ανδρ. Βλάσση
  Όδός "Ιδής
  παραλα3αί, νέα σχέδια
  Στυλογράφων ΡΑΚΚΕΡ
  Ά«οκλειστική 'Αντι«ρβσωπεί«.
  ■•■■■■■■■■■■■■■■«■Β
  ■ ■■■■■■>■*■■■■■
  «■■■■■■■■■■■■■■■■■■«■■■■■■Ι
  ■ ■■■■■■■■■«■■■εί
  Κρσσιά άγνά, έκλεκτά,
  Μοσχάτα, λευκά, μαϋρα
  Ρετσίνες έξαιρετικές, σοθμες
  Στου ΜΠΕΤΕΙΝΑΚΗ
  Πλατεία Αρχαίίβυ (Σδϊτάν-Όγλβΰ)
  Πώλησις λιανική καί χονδρική.
  Έγκυκλοπα ιδε ία
  ΑΓ έκείνους πού θέλοιιν
  νά πλουτίζουν τάς γνώσεις των.
  δι' δλους.
  ΤΑ ΜΥΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΦΥΛΛΩΝ
  Α'.
  Τόν Μάη, όπως άναφέρίί καΐ
  £να παλαιόν τρχγιυίάκ:, πρχσινί-
  ζουν τα δένορα, άλλ' ώ; γνω¬
  στόν πολλα οένδρα πέταξχν πρό
  τοθ Μχίου τα πρώτα φύλλα των.
  Αί πολυάριθμον ύλαι πού χρειά-
  ζονται διά τόν σχηματισμόν των
  φύλλων, πρέπίΐ ν' άντληθοΰν ά¬
  πό τοϋ δένορου πρός τα επάνω
  μέσα άπό τό εοαφος ή άπό τόν
  ν,ορμό^, ό'που ευρίσκοντο συσσ λ)·
  ρευΐένα: καθ' όλον τόν χειαώνα.
  "Οίον ψηλότερο-ν εί/ε έ'να δέν-
  ορον, τόσον μεγαλειτέρας προσπχ-
  θειαν ύποτίθεται ότι πρέπε: νά
  καταβάλη διά την άντλησιν των
  οΰσιων -<ύτων μέχρι τής κορυφής τού, οπου θά ςεπεταχθοΰν τα φύλ¬ λα. Πώς λειτουργεΐ αύτός ό μη- χχνισμός τή; άντλίας εις τα δένορα; Τό πρόβλημα τουτο μό- λις τώρα τελευταία τό ελυσεν ή έπ-.στήμη χάρις εις νεχς εντελώς μεθόδους, έλθόντων είς φώς έν- διαφερόντοιν στοιχείων περί τής ζωής των ο Τό πρόβλημα πώς τό ρεΰμ,α των χυμών των οένορων άνε,ίαί- νε; άπό την ρίζαν είς την κορυ- φήν των, άπησχόλησεν επί πολ¬ λάς δεκαετηρίδας τούς βοτανικούς. Πολλαί καί διάφοραι θεωρίαι εύ¬ ρισκον ύπερμάχους καί θιασώτας. Σήμερα δέον νά θεωρήται ώς ο¬ ριστικώς Ιπιλυθέν τό παλαιόν πρόβλημχ" Σύμφωνα μέ μιά ό- λόκληρη σειράν προσφατων επι¬ στημονικήν εργασιών οφειλομέ- νων /υρίως είς τόν Γερμανόν καθηγητήν τής βοτανικής δρα Μπροϋνο Χο'ίμπερ, ιδού πώς α¬ κριβώς συμβαίνουν τα πράγματα: Μακραί, λεπτόταται ινες διασχί- ζουν ολόκληρον τό οί^Ζρ^' άπό τής ρίζης μέχρι των φύλλων, ού- δαμοϋ διακόπτονται α: ίνες αυταί πού έχουν πάχος μιάς ύποδιαι- ρέσεως τοϋ χιλιοστομέτρου, καί χρησιμ,εύουν ώς άγωγοί τοθ ύ¬ δατος. Άπό διαφόρους δοκιμάς πού έγιναν άπ·5·3ε:κνύετ?.ι ότι αί ίνες αύται είνε στεριΐίηαται σπα- νίως σχιζόμεναι. Άπό αυτής τής απόψεως όμοιάζουν μέ κλωστήν άπό ινα έςαιρετικά στερεόν υλι¬ κόν, λ χ. μέ μ;τάςινον νήαα. Πάντως χΐ ΐνες αυταί των οέν- δρων εχουν καΐ ίδιότητας εντε¬ λώς οιαφορετικάς άπί τάς ιδιό¬ τητος ;ιιάς κλωστής έκ στερε- οΰ ύλικοϋ: Ένω λ. χ. μ:ά μετα- ξίνη κλωστή σπάζει τόσον εύ- κολώτερα ο'σον λεπτοτέρα είνε, είς τάς ίνας αύτάς των δένδρων πχρατηρεΐται άκρ:,5ώς τό αντίθε¬ τον: "Οσον στενώτεραι είνε, τό¬ σον ουσκολώτερα σπάζουν, καί αντιστρόφως. Έ άντλία γιά τα οίνορτ. είνε ό ή'λιος, πού φροντίζει διαρκώς ώστε νά έξατμίζεται νερό διά των φύλλο>ν. Χάρις εις την στε¬
  ρεάν συνοχήν των Ενίον διά των
  οποίων, άνεβαίνε; τό νερό καί
  πού διασχίζον ολόκληρον τό δέν-
  ορον, τό χανόμενον νερό άκορ-
  ροφάται αδιακόπως έκ των κάτω.
  "Αν ομως σπάση είς ενα ωρισμέ¬
  νον σημείον μία άπά τάς συνεχο-
  μένας αύτάς ίνας, άποβαίνει ά-
  γ^ρτ^χο^. Ί1 διοχέτευσις λοιπάν
  τοϋ ύδατος έκ τής ρίζης πρός
  τα φύλλα γίνεται δι" ενός εί'δους
  άπορροφητικής άντλίας.
  (συνεχίζεται)
  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ
  Ό έγκριτος Δικηγόρος Αθηνών κ. Νικόλαος
  Κωνσταντ. Στεφανίδης, (Γρ,αφεΐον άδός 3αλα
  ωρήτου 6 Αθήνας) άσχολούμενος είς δικαστικάς,
  διοικητικάς, καί ύποθέσεις Άμερικής καί έξωτερι-
  κοΰ μάς παρακαλεΐ νά άνακοινώσωμεν, δτι ούδε-
  ρίανσχέσιν έχει μέ τόν Νικόλαον Γ. Στεφανίδην
  (Στοα Φέξη Αθήναι) μή δικηγόρον καί ασχολούμε¬
  νον μέ ύποθέσεις συντάξεων.
  Οί έχοντες ύποθέσεις έξωτερικοΰ—Άμερικής δύ¬
  νανται ν'άπευθύνωνται είς τό δικηγορικόν γραφείον
  των κ. κ. Νικ καί Ίω.Κρασαδάκη μεθ' ών ό κ.Νικ.
  Στεφανίδης σονεργάζεται.
  ΥΠΕΡ1ΧΚΕΑΝΕΙΟΝ
  ΟΓ'
  Τό μεγαλύτερον, ταχύτερον, άσφαλέΰτερον,
  πολυτελέστερον, άνετώτερον, εύατκδέστερον άτμό
  πλοιον τής γραμμής ΚΡΗΤΗ_-Π1·:ΐΡΑΙϋ_
  ΚΑΘΕ ΠΕΜΠΤΗΝ ΠΡΩΪ
  Καμπίναι πολυτελείας πρώτιις κ«Ί δευτέρας
  θέσεως ώς καί ή τρίτη θέσις μετά κλίνης.
  Πρακτορειον ΑΔΑΜΗ
  Τπλέφ. 5—40
  Ή αποπεράτωσις
  τής όδοΰ Σητείας.
  ΣΗΤΚΙΑ Ίανουίριος.— Ώς
  καί άλλοιε έγράφη άπό των
  στηλών τής «Ανορθώσεως» 3τι
  ό πόί)3ς των Σητειακών οιά την
  αποπεράτωσιν τής όδν3 Σητείας
  εινΐ έ'κδηλος πάντοτε άλλά καί
  Ινδείκνυται νά πρχγματοποιηθή
  τό συντομώτερον.
  Βεβαίως ή Γενική Διοίκησις
  Κρήτης καΐ ή Χομαρχία Λα¬
  σηθίου ώς έτονίσθη καί άλλοτε,
  άντχπεκρίθησαν είς την κοινήν
  αυτήν επιθυμίαν των κζτοίκων
  Σητείας. Τό Κράτος ες δλλου
  Ιντός τοϋ λήγοντος όσονούπω οί-
  κονομιχοΰ ετους, εχορήγησεν άρ
  κετάς πιστώσεις διά την άρτη-
  ρίαν Σητείας, εάν λάβωμεν 6π'
  όψιν τό συνολικόν ποσόν αυ¬
  τών άνελθον ακριβώς είς 4.500.
  000 δρχ.
  Έγράψχμεν ομως καί πρό ιψ
  νών δτι ό έργολάβος τής όδοϋ
  ταύτης φέρεται άουνατων νά δια
  θέση μέχρι τής ενάρξεως τοϋ νέ
  ου οικονομικόν Ιτους την χορη
  γηθεϊσαν υπό τής κυβερνήσεως
  έτέραν πίστίοσιν έκ 2.ΟθΟ.
  000 δρ. Ό έργολάβος αίτιολογεΐ
  την τοιαύτην αδυναμίαν μέ τό
  δύσκολον ά"ν δχι αδύνατον, τής
  εξευρέσεως ίργατών, λόγω εής
  συγκομιδής τής πλουσίας εσοδεί¬
  ας των έλαιων.
  Έκ το'ό λόγου τούτου κινδυ-
  νεύν; νά διακοπή έπ' αρκετόν ή
  κατασκευ// τής όδοΰ Σητείας ώς
  πρός τό τελευταίον αυτής τμή-
  μα καί διά την έναρξιν τής συγ¬
  κοινωνίαν, άδιαφόρως τής σκυρο-
  στρώσεως, >]τις είνε δυνατόν νά
  γίνη έντός τοϋ έπιόντος οΐκο-
  ννμικοθ Ιτους. Καΐ χνΰιο καθώ;
  φρονούν τινές, 5χι έκ θετικής
  άνάγκης, δεδομένου ότι τα ή-
  μερομίσθια ήδη καί κατόπιν των
  όρισθέντων διά νόμου επί τοϋ
  κχτωτάτου όρίου ημερομίσθιον
  δέν είναι μικρά κ α Ι ώ; έ* τού¬
  του ή έξεύρεσις έργατών ει¬
  μπορεί νά πραγματοποιηθή άχό-
  πωο. ^
  ΙΙάντω; οί άρμόοιοι είναι είς
  θέσιν νά εξακριβώσωσι τα
  I-
  πιχειρήματα τού έργολάβου κ*ί
  κατά τρόπ3ν τοιοϋτον ώστε νά
  μή παραβλεφθτζ ό πόθος διά
  τόν ταχύτερον τερματισμόν τή;
  όοοθ Σητε'Ας, ήτις άλλως τε
  δέν ένοιαφέρει μόνον τού; Ση·
  τειακούς άλλ' ϊλους έν γέν$ι
  τού; κατοίκου; τοϋ Νομοΰ Αα-
  σηθίου, άποκαθιστα δέ διά την
  διά τής κεντρικής άρτηρίας συγ¬
  κοινωνίαν έν Κρήτη, βασικόν ζή
  τημα. Ή όδός Σητείας έν έν! λό¬
  γω άποπερατουμέν/] ίξυπηρε-
  τεϊ καί τάς ανάγκας τής ε¬
  παρχίας Σητείας καΐ τοϋ
  Ννμοΰ Λασηθίου, καί την
  Κρήτην ολόκληρον άπο απόψεως
  συγκοινωνιακόν μέσων άνταπο-
  ■χρινομενκιν εις τόν σύγχρονον
  πολιτισμόν. Καΐ διά τούς στ,οι·
  χειώδεις αΰτ^ύ; λόγους άπαιτεΤ
  όλον το ενδιαφέρον των αρμοδίων
  άρχών επί τής προκυπτούσης ήδτ^
  καθυστερήσεως.
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΙΣ
  Ή Ένοριακή Επιτροπεία Βόρ-
  ρων έκτίθησιν εις δημόσιον μειο¬
  δοτικόν οιαγιονισμόν την επισκευ¬
  ήν τού Ίίροΰ Ναοΰ τήςΆγ. Πελα¬
  γίας Βόρρων, συμφώνως τή σχε-
  τική μελέτιτ] τοϋ έμπειρογνώμονο;
  Νικολ. Σπανακάκη την .'ΪΟήν Ία-
  νοου^ρίου ημέραν Κυριακήν καί
  ώραν 10 π. μ. έντό'ς τοΰ χωρίου
  Βόρρων καί έν τω γραφείφ τής
  Ένορίας οπου καλοΰνται οί βου¬
  λόμενοι νά μειοδοτήσωσιν.
  —"Οροι συμμετοχής παράβολον
  δραχ. 1500.
  Έν Βόρροις τή 10—1—9;3«
  Ό Διευθύνων
  Έμμ. Ι. Πιπεράκη;
  Ή Ένοριακή Επιτροπεία
  'Αλέξ. Τζωρτζάκη; ιερεύς
  Γεώργ. Παπαδάκης
  Έμμαν. Παντελάκη;
  —Τα έγχώρια προϊόντα καί
  ή άγορά Λονδίνου.
  ΔΓ έγγράφου τού πρό;τό εν¬
  ταύθα Γεωργικόν Έπιμελητΐ'ιρι-
  ον έ Έμπορικό; Άκόλουθο; τής
  έν Λονδίνω Έλληνικίϊ; Πρε-
  σβείας κ. Λούταης παρακαλεΐ νά
  τού κοινοποιίί τούτο τα εκάστο¬
  τε εκδιδόμενα δελτία άγοράς έ-
  λαιολάδου καί λοιπών προΐόντων
  των έξαγομένων έκ τού νομοϋ Η¬
  ρακλείου, πρό; παρακολούθησιν
  των τιμών αυτών.
  Ο ΣΤΟΜΑΧΟΛΟΓΟΣ ΙΑΤΡΟΣ
  ; Κων. Ε. Πολυδάκης
  (ΖΐδικευθεΊς έν ΓερμανΙα είς
  χά νοσή|ΐατσ τοΰ στομαχου
  έντέρων κα'ι ήπατος, δεχεται
  τούς πάσχοντος έκ τοθ ττειττι-
  κοΰ συστήματος ίν τω ίατρεΐφ
  ιου. (οίκία κ. Χελιδώνη). Τρείς
  Καμάρες.
  θεραιτεΐα αΐμορροΐδων ά¬
  νευ εγχειρίσεως δι" ένέσεων.
  'ΛριΟμ. τηλ. 7-92
  Π. Παπαδόπουλος
  ;Πτυχιούχο; τής ΐατρική;
  Όύοντίατρο;
  Δέχεται έν τφ Ίατρείψ τού
  παρά τόν "Αγιον Ληναν καθ*
  έκαστην:
  9 12 καί 4- 7
  Ιϋ■■■■■■■■■■■■>■■!
  ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
  ΙΔΡΥΘΕΙΣΑ Ύ ίλ 184 1.
  Ή άρχαιοτέρα καί μεγαλυτέρα των Έλληνικών Τραπεζών.
  Δραχ.
  1.205.000.000
  10.100.000.000
  Κεφάλαια Μετοχικά καί άποθεμάτων
  Καταβέσεις
  ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ είς όλην την Έλλάδα.
  ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΤΑΙ είς όλας τάς χώρας τοθ Έξωτερικοΰ.
  Εκτελεί πάσης φύσεως τραπεζικάς εργασίας είς τό εσωτερικόν καί
  τό εξωτερικόν.
  ΑΡΥΡΤΑΪ ΙιΓΑΤΑΑΡΥΡΙΥ είς πΡώτην ζήτησιν ταμιευτηριου
  Ζΐ —Λ1>1/Λ1 |Η 1/ΐν7ΐν_<Α_Ι_< καΐ επί προθεσμία μέ λίαν εύνοϊκά έπιτόκια. ΗΕί^ΝΙΟ ΒΑΝΚΤΡυβΤΟΟΜΡΑΝΥ, ΝΕΛ/νθΚΚ 51 ΓνΙΑΙΡΕΝ ίΑΝΕ Ιδρυθείσα υπό τής Έθνικής Τραπέζης τής Ελλάδος συμφώνως μέ τούς νόμους τής Πολιτείας τής Νέας Υόρκης, πρός εξυπηρέτησιν των έν Άμε- ρική Έλλήνων. Κεφάλαια όλοσχερώς καταβεβλημένα δολλάρια 1.350.000 —Φιλάνθρωποι δωρεαι. Κατετέθησαν: 1) Δι1» τό τμήμα Προστασίαν Βρεφών εί; τόν τα- μίαν κ. Θεόδωρον Κουφάκη ν τό ποαόν των δραχ. 5.120 υπό τού Συλλόγου Δεσποινίδιον Ηρακλεί¬ ου δι' ου ιΐγοράσθη ϋφκσμοτ δΐ- ατεθέν εί; τα βρεφη τού Βρεφο· κομικού Σταθμού τού. 2) Διά τό τμιϊμα Λαΐκών συσσιτίων κατετε- θοαν υπό φΐλανθρώπου κυρίου τή; ΐτόλεω; δρ. 500 εί; τόν ταμίαν των Συσοιτίων κ. 'Λλκιβιάδην Μαρήν, 'ίίσικύτω; οί ενταύθα άν- τιπρόσωποι τή; Έταιρεία; Ντίκο προαέφερεν εί; τα Λαϊκά Συσσί- τια 15 όκάδα; μακαρονιοτ διά των οποίων παρεσκευάσθη συασΐ- τιον εί; τού; πλημμυροπαθβίς τη; πόλεως. — Όρειβατικός σύνδεσμος. Τα μέλη τού έν Ηρακλείω Τμόματο; τοϋ 'Κλληνικοΰ Όρει- βατικοΰ Συνδέσμου προεκλήθη¬ σαν εί; Γεν. Συνέλευσιν σήμε¬ ρον 19ην τρέχοντο; κ«ι ώ¬ ραν 7 μ. μ. εί; τα Γρα$εϊ« τού Συνδεσμου διά την διενέργειαν αρχαιρεσιών καΐ την λογοδβσίαν τού Διοικητικού Συμβουλίου. 'Κλ λείψει άπαρτία; ή συνέλευοι; 3έ- λει λάβη χώραν την μεταπ,οοαε- χή Τί Γάρ την 26ην τρέχ. (ιηνό; κατά την αυτήν ώραν καί έν τω αύτω τόπω. —Αί κυρώσεις διά τούς άγο- ράζοντας την έλαιοπυρ '-,- νην παρά την διατίμ ισιν. Συμπληρωματικώ; πρό; χ8ί, ι- νην μα; πληροφορίαν ή άρμούι^ Διεύθυνσις Γεωργίας^άνακοιν ούαχ ότι ώρίαθη κατωτατπ τιμή έλαι- οπυρήνων περιφερείας Ήρ-<κλεί- ου πληρωτεα είς παραγωγεύς εί; αποθήκας λιμένος Ηρακλείου αυμ φώνω; τώ οχετικώ Νομώ είς δρ. μίαν καΐ λεπτά εϊκοσι κατ' οκάν, προσθετως ότι «Ί ανωτέρω τιμαί άφβρούν κατωτέρα ώ'ρια πληρω- μή; έλαιοπυρήνων κάτω των ο¬ ποίων οί παραβάται τιμωροϋνται συμφώνωςτφ άρθρω 2 Ν.5365 Κύνβ- ητον τυγχάνει βτι αί βιβμπχοςνί- αι δύνανται να άγοράζουν τιμάς ανωτέρας καθορισθείσαν έφ' δαον διά διαφόρους λόγους εύρίσΜώυ- σι τουτο συμφέρον. —Διάλεξις. Αύριον Πέμπτην 7.30' μ. μ. α¬ κριβώς θά ομιλήση είς την Λέσχην Έπιστημονων ο δτκηγόρος κ. Κωντ. Μαμαλάκης μέ θέμα: »θί λόγοι τοΰ διαζυγίου εϊ; την νο· μοθεσίαν».—Εΐσοδο; ίλϊυθέρα. Τό ύφασματοπωΑεϊον ΝΙΚ. Γ. ΚΑΡΕΛΛΗ Μβτβφέρθη είς την λβωφβρον Καλοκαιρινοϋ (πλ«τβι«—οτράτοτ) ίναντι Κατα3τημ«ΐ»ν κ. κ. Τβ«· χάκη, Τζανάκη.
  4
  Ν
  Ι
  Ι!
  Ηράκλειον—Κρήτης
  Γρσφ&ϊσ έναντι Πσλ Νομαρχίσς
  Ϊ
  ΗΧΟΕΣΙΝΗ ΜΑΚΡΑ ΑΚΡΟΑΣΪΣ
  ΤΟΥ ΠΡΟΒΥΠΘΥΡΓΘΥ χ. ΜΕΤΑΙΑ
  ΠΑΡΑ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΩΣ «ΟΥ
  Ο ΑΗΑΞ ΚΑΤΕΤΟΠΙΣΟΗ ΓΕΝΙΚΟΣ
  ΕΠΙ ΤΗΣ ΕΞΕΑΝΞΕΡΣ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 1 8 Ίανουαρίου (τού άν
  ταποκριτού μας).— Σήμερον ή Λ. ΛΙ.
  ό Βασιλεύς εδέχθη είς ακρόασιν τόν
  Πρωθυπουργόν κ. Ί- Λΐεταξαν.
  'ΙΙ συνεργασία Βασιλέως καί ΙΙρω-
  θυπουργοΰ παρετάθη"επί μακρόν, κατά
  πάσαν δέ πιθανότητα έπεϊετάθη επί
  πολλών ζητημάτων ώς καί επί τής όλης
  πορείας τού κυβερνητικοΰ έργου, τού
  'Άνακτος ζητήσαντος πληροφορίας καί
  κατατοπισθέντος γενικώς.
  ΕΠΑΝΕΛΗΦΘΗ Η ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
  ΤΟΥ κ. ΜΕΤΑΞΑ & ΤΟΝ ΑΡΜΟΔΙΩΝ
  ΔΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΑΙΙΝ ΤΟΥ
  ΑΘΗΝΑΙ 18 Ίανουαρίου (τού
  άνταποκριτού μας).— Ό πρωθυπουρ-
  γός κ. Ί. Μεταξάς έπανέλαβε σήμε¬
  ρον τάς συνεργασίας αυτού μετά των
  αρμοδίων ύπηρεσιών διά την σύνταξιν
  τού νέου προΰπολογισμοΰ τού Κρά-
  τους. Αί συνεργασιαι αυται υπήρξαν
  διεξοδικαί, διαρκέσασαι επί δίωρον
  καί πλέον.
  Ε ΓΚΑΡΔ10Ι ΣΥΝ Ο Μ1Λ
  ΧΙΤΛΕΡ ■
  ΑΙ
  ΤΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 18 Ίανουαρίου (τού άν
  ταποκριτού μας).— Τηλεγραφήματα
  έκ Βερολίνου άναφέρουν ότι αί συ·
  νομιλίαι τού Γιουγκοσλαύου Πρωθυ-
  πουργοΰ μετά τού Καγκελαρίου Χί-
  τλερ έπεξετάθησαν έφ* όλων των ζητη
  μάτων των ένδιαφερόντων τάς δύο χώ¬
  ρας.
  Κατά τα αύτά τηλεγραφήματα αί
  συνομιλίαι αυται υπήρξαν απολύτως
  έγκάρδιοι.
  Η &ΥΝΑΤ0ΤΗΣ
  ΙΙΣΥΣΦΙΓΙΕΩΣ ΣΧΕΣΕΩΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 18 Ίανουαρίου (τού
  άνταποκριτοΰ μας).—Κατά τάς έκ Βε¬
  ρολίνου πληροφορίας αί συνομιλίαι
  Καγκελαρίου Χίτλερ καί Στογιαντί-
  νοβιτς άπέδειξαν ότι είνε δυνατή ή σύ
  σφιγξις των σχέσεων Γερμανίας καϊ
  Γιουγκοσλαυ'ΐας άπό πάσης απόψεως
  καί πρός άμοιβαίον όφελος.
  Η ΙΛΠΩΝΙΑ
  ΝΑ ΔΙΔΚίτΉ ΤΑΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕΤΗΝΚΙΝΛΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 1 8 Ίανουαρίου (τού άν¬
  ταποκριτοΰ μας).— Έκ Τόκιο αγγέλ
  λεται ότι ή Ίαπωνία είνε διατεθειμέ
  νη νά διακόψη τάς ^διπλωματικάς αυ¬
  τής αχέαεις μέ την Κίναν συμφώνως
  πρός τάς άποφάαεις τού τελευταίου
  ειδικοΰ συμβουλίου τής χώρας. Τάς α¬
  ποφάσεως ταύτας ή Ίαπωνία θά έφαρμό
  ση ούσιαστικώς έντός των ημερών
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  Πρωΐα Τετάρτης
  19 Ίανουαρίου 1938
  Η ΔΙΑΚΟΠΗ ΤΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ
  ΟΑ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΚΙΝΕΖΙΚΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΙΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 18 Ίανουαρίου (τού άν
  ταηοκριτού μας).—Νεώτεραι πληροφο
  ρίαι έκ Τύκιο άναφέρουν ότι ή Ίαπω-
  νική κυβέρνησις θά διακόψη τάς διπλω
  ματικάς σχέσεις άλλά μόνον μέ την κυ
  βέρνησιν Τσάγκ—Κάϊ—Σέκ. Ή άνο^-
  κοίνωσις αυτή εδόθη ήδη επισήμως έν
  σχέσει μέ τάς τελευταίας άποφάαεις
  τού αύτοκρατορικού συμβουλίου.
  Αι συνομιλίαι τού Βερολίνου.
  Ή παράτασις της Γαλλικής κρίσεως.
  ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ (ραδιογρ.) Αί
  ερμανικαί έφημερίδες γρά-
  φουσαι επί των συνομιλιών
  Στογιαντίνοβιτς—Νώυρατ—Χί
  τλερ τονίζουν την σημασίαν
  των καί άναφέρουν δτι τό τα-
  ξίδιον Στογιαντίνοβιτς είς
  Βερολίνον άποκατέστησε γε¬
  νικώς πλήρη ένότητα είς τάς
  σχέσεις ΣερβΙας, Γερμανίας,
  Ιταλίας, ώς πρός την φιλίαν
  καί την στενήν οικονομικήν
  συνεργασίαν μεταξύ των τρι-,
  ών χωρών.
  ΛΟΝΔΙΝΟΝ (ραδιογρ). Ό
  ήμιεπίσημος Άγγλικός τύπος
  συνεχίζει καί σήμερον τα σχό-
  λια αύτοϋ #πί τής Γαλλι¬
  κής πολιτικάς κρίσεως τής ο¬
  ποίας χαρακτηρίζει επικίν¬
  δυνον την παράτασιν. Τινές
  έκ των εφημερίδων ύποστη-
  ρίζουσιν δτι παρουσιάζεται ά-
  νάγκη νά σχηματισθή έν
  Γαλλία κυβέρνησις έθνική ί·
  σχυρά, δυναμένη νά κρατή¬
  ση την τάξιν καί ρυθμίση
  ταχέως τό οικονομικόν πρό-
  γραμμα.
  ΡΩΜΗ (ραδιογρ.) Αί Ιτα¬
  λικαι έφημερίδες χαρακτηρί-
  ζουν ώς χαώδη την έν Γαλ
  λία κατάστασιν Την κατά¬
  στασιν ταύτην αί ΐδιαι έφη¬
  μερίδες άποδίδουν είς τα
  κόμματα τής άκρας άριστε-
  ρδς άτινα νομίζουν δτι έκ
  μιάς τοιαύτης καταστάσεως
  θά έξυπηρετηθή ή παράτα-
  ξίς των, έκβιάζουσα τοΰς
  ριζοσπάστας είς λύσεις εύ-
  νοούσας την διατήρησιν τοθ
  λαικοΰ μετώπου.
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ (ραδιογρ.) Αί έ¬
  φημερίδες τής δεξιας άνα-
  φέρουσαι την εξέλιξιν των
  συνεννοήσεων διά τόν τερμα¬
  τισμόν τής κυβερνητικήν κρί¬
  σεως έπιμένουν δτι μόνη ένδε
  δειγμένη την στιγμήν ταύ¬
  την είνε ή κυβέρνησις έθνι
  κης ένότητος. Αί έφημερίδες
  αντιθέτως της άριστεράς έ-
  ξακολουθοϋν νά ύπερμαχούν
  υπέρ τού λαικοϋ μετώπου ά¬
  νευ τοΰ όποίου τονίζουν δέν
  θά αποκατασταθή ή πολιτι-
  κή ήρεμία καί ή άναδημιουρ-
  γία τοΰ κράτους έν σχέσει
  μέ τάς παρουσισζομένας άδη-
  ρίτους κοινωνικάς ανάγκας
  Ή κίνησις των Κρητικόν σταφίδων
  εις την σταφιδαγοράν Λονδίνου.
  Είς τό ενταύθα Γεωργικόν
  Έπιμελητήριον εκοινοποιήθη
  χθές τό τελευταίον δελτίον
  τής σταφιδαγορας Λονδίνου.
  Αί παρεχόμεναι έν τώ δελτίω
  τούτω πληροφορίαι άναφέρουν
  δτι ή' πραγματοποιηθή τής
  προσδοκομένης μεγαλυτέρας
  κάπως κινήσεως είς ελληνικόν
  καρπόν δέν ήρχισεν εισέτι κατ'
  ακολουθίαν δέ καί αί διεξα-
  χθεΐσαι πωλήσεις ήσαν συγ-
  κριτικώς περιωρισμέναι.
  "Οσον άφορα ειδικώτερον
  τάς σουλτανίνας καί δή τής
  Κρήτης άναφέρεται δτιούδεμία
  πράξις εσημειώθη έπ' αϋτΰν.
  ΑΙ τιμαί τής προσφοράς των
  έν τούτοις διατηροθνται στα-
  θεραί. Μικροπωλήσεις εσημει¬
  ώθησαν, μόνον επί καρποϋ
  Αυστραλίας. Είς την αγοράν
  Λονδίνου εγνώσθη έπίσης ή
  πώλησις σοβαράς μερίδος κα¬
  τωτέρας ποιότητος περσικοΰ
  πρός άμεσον φόρτωσιν έκ λι¬
  μένος τού Καυκάσου είς τιμήν
  25)— τόν στατήρα τσίφ Αγ¬
  γλικόν λιμένα.
  Καθ" ά έξ άλλου άναφέρε
  ται είς συνοδευτικόν τοΰ δελ-
  τίου πίνακα κατά τό άπό 4
  Δεκεμβριού 1937 μέχρι 1 Ί¬
  ανουαρίου έ. ε. χρονικόν διά-
  στημα εισήχθησαν είς Άγγλί
  αν έκ Κρήτης 3506 κιβώτια
  σουλτανινών καί έκ τής λοι-
  πής Ελλάδος 6020. Κατά τό
  αύτό χρονικόν διάστημα αί
  Ηνωμεναι Πολιτειαι τής Ά-
  μερικής εξήγαγον είς ΆγγλΙ
  αν 242.565 κιβωτίδια σταφί¬
  δος καί ή Τουρκία 16.114.
  ΠΟΣ ΕΠΗΛΘΕΝ Η ΚΑΤΑΘΕΣΙΣ
  ΤΗΣ ΕΗΤΟΛΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΜΠΛΟΥΜ
  ΣΥΝΗΝΤΗΣΕ ΠΟΛΛΑΣ ΔΥΣΧΕΡΕΙΑΣ
  ΕΙΣ ΤΑΣ ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΕΙΣ ΑΥΤΟΥ
  ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΩΑΙΤΙΚΩΥΣ ΑΡΧΗίΟΥΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 18 Ίανουαρίου (τού άν
  ταποκριτοΰ μας). — Τηλεγραφήματα
  έκ Παρισίων βεβαιούν 'συμπληρωματι-
  κώς πρός την κατάθεσιν τής έντολΐ^ς
  άπό τόν κ. Αεόν Μπλοΰμ ότι ούτος
  προσέκρουσεν είς δύο τινάϊ
  α) Είς την αντίδρασιν των ριζο-
  σπαστών όσον άφορα την συμμετοχήν
  είς την κυβέρνησιν των κομμουνιστών
  καί β) είς τό δύσκολον τού σχηματι-
  σμού κυβερνήσεως καθαρώς έκ τού Ααϊ-
  κου μετώπου τή συμμετοχή των κομ-
  μουνιστών.
  Κατόπιν των δυσχερειών τούτων αΐ¬
  τινες έκρίθησαν άνυπέρβλητοι, ό κ.
  Μπλούμ κατά την χθεσινήν επίσκεψίν
  τού παρά τώ προέδρω τής δημοκρα¬
  τίας κ. Αεμπρέν κατέθηκε την εντολήν
  τοΰ σχηματισμοΰ κυβερνήσεως.
  ΕΠΑΝΗΛΘΟΝ ΧΘΕΣ
  ΟΙ κ.κ ΝΟΜΑΡΧΗΣ'ΚλΙ ΔΗΜΑΡΧΟΣ
  Την 6ην εσπερινήν χθές έ-
  πανήλθον έκ Χανίων ό Νο-
  μάρχης κ. Ανδρ. Μάρκελλος
  καί ό Δήμαρχος Ηρακλείου
  κ. Μηνάς Γεωργιάδης.
  ΑΙ ΑΠΟΔΟΧΑΙ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΝ
  ΙΑΙΩΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΟΝ
  Πρός τούς 'Επιθεωρητάς Μέ-
  σης Έκπαιδευσεως εκοινοποι¬
  ήθη τό διάταγμα διά τοΰ ό¬
  ποίου αί άποδοχαΐ των ϋπη-
  ρετούντων είς τα Ίδιωτικά
  σχολεΐα έκπαιδευτικών έξισώ-
  νονται πρός τάς άποδοχάς
  των ύπηρετοΰντων είς τα κρα
  τικά σχολεΐα τοιούτων.
  Σταφίδες.
  Σουλτανίναι α'
  ΟΪΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ ΚΑΙ ΚΙΝΗΣΙΣ
  ΑΙ ΚυμανΘεΐσαι χθές έν τή άγορφ μας τιμαί των κατωτέρω έγχω
  ρΐων προιόντων είχον ώς ακολούθως:
  Χαρούπια » 2 70
  &ρ. ) "Ελαια 5ο » 26 20
  » κοινά »
  Σάπωνες.
  ΛευκοΙ α' ποιότητος δρ __ 20,—
  Πράσινοι α' ποιότ. » 21.50
  β' » » 19.-
  θΐνοι.
  Αρχανών τό μίστατ. » 45.
  Μαλεβυζίου κατ' όκδν δρ. 5.
  Καραμπ.
  Ελεμέδες
  Ταχτας
  Μαύραι
  α
  Ρ'
  Υ'
  α'
  β'
  Υ'
  ( 22. -23.
  )
  ( 14 50—
  )
  (7 50-8.50
  7.80-8.
  24
  23
  ΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑΙ ΑΤΕΛΕΙΑΙ
  ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ
  "Υπό τοΰ ύφυπουργείου Συγ
  κοινωνίας απεφασίσθη ή διαρ¬
  ρύθμισις των ταχυδρομικών ά-
  τελειών των δημόσιον άρχών
  καί των νομικών προσώπων
  δημοσίου δικαίου.
  Είς τό εξής θά χορηγοΰνται
  είς τάς αρχάς επί πιστώσει
  καί μειωμένα τα ταχυδρομι-
  κά τέλη, θά καταργηθοΰν δέ
  αί άτέλειαι των νομικών προ¬
  σώπων.
  ΠΑΡΑΝΟΜΟΣ ΟΠΛΟΦΟΡΙΑ
  Συνελήφθη παρ' όργάνων
  τοΰ τμήματος Χωροφυλακήν
  Ηρακλείου ό Ιω. Μαρκόπου
  λος διότι κατελήφθη όπλοφο-
  ρών. Διά την αυτήν αιτίαν συ
  νελήφθη καί ό Έμμ. Βλ. Άθα
  νασάκης.
  ΚΑΤΑΜΗΝΥΣΕΙΣ
  Κατεμηνύθησαν επί αίσχρο-
  κερδεία ξυλανθρακων οί Ζαχ.
  καί Νικόλαος Άριστ. Λενα-
  κάκης. "Ομοίως κατεμηνύθη¬
  σαν ό Μιχ. Χαρ. Στρατηδάκης
  διότι επώλει άρτον ούχι κα¬
  λώς έψημένον καί Απόστο¬
  λος Ανδρ. Πουλιός διότι ε¬
  πώλει κρέας είς υπερβολικήν
  τιμήν.
  ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΑ
  Δι' άγορανομικής διατάξε¬
  ως εφεξής καθορίζεται ή τι-
  μή τοΰ άνθρακασβεστίου
  κατά δοχείον 47 1)2 χίλιο-
  γράμ. συμπεριλαμβανομένης
  καί τής άξίας τούτου είς τάς
  αποθήκας είς δρχ. 605 κατ' α¬
  νώτατον δριον. Διά τάς ε¬
  παρχίας θά προστίθενται τα
  μεταφορικά έξοδα καί οί τυ¬
  χόν τοπικοί φόροι.
  Η ΤΙΜΗ ΕΛΑΙΟΠΥΡΗΝΗΣ
  ΕΙΣ ΤΟΝ ΓΕΙΤΟΝΑ
  Τόύπουργεΐον Γεωργίας διά
  τηλεγραφήματός τού πρός την
  Νομαρχίαν Λασηθίου ανεκοί¬
  νωσεν πρός αυτήν δτι τιμαί
  πωλήσεως έλαιοπυρήνης νο-
  μοΰ Λασηθίου ωρίσθησαν διά
  μέν την περιφέρειαν Μεραμ¬
  βέλλου 1.20 κατ' όκδν πληρω-
  τέαι είς τοΰς παραγωγούς είς
  τάςάποθήκας λιμένοςΆγ.Νικο
  λάου, διά δέ την περιφέρειαν
  Ιεραπέτρας 1.07. Διά την πε¬
  ριφέρειαν Σητείας ή τιμή έλαι¬
  οπυρήνης ωρίσθη είς 1.15 πα-
  ραδοτέας είς τάς αποθήκας
  τού Λιμένος Σητείας.
  Η ΠΡΟΠΩΛΗΣΙΣ ΕΛΑΙΟΠΥΡΗΝΗΣ
  Αναφορικώς μέ την καθο¬
  ρισθείσαν είς 1,20 δρχ. κατ'
  οκάν τιμήν τής έλαιοπυρή-
  νης, παρέχεται αρμοδίως ή
  πληροφορία δτι καί είς περί¬
  πτωσιν άκόμη καθ" ήν έχουσι
  γίνει προπωλήσεις έλαιοπυρή·
  νης είς έμπόρους, δέν είχεν δ-
  μως γίνει ή παραλάβη τοΰ έμ-
  πορεύματος μέχρι τής κοινο-
  ποιήσεως τής ΰπουργικής α¬
  ποφάσεως, οί έμποροιέφ' δ-
  σον ήγόρασαν μέ τιμήν κατω-
  τέραν τής καθορισθείσης πρός
  1.20 κατ' οκάν, υποχρεούνται
  νά καταβάλωσιν είς τοΰς πα¬
  ραγωγούς την επί πλέον δια¬
  φοράν. Αντιθέτως δέν δύναν¬
  ται νά καταβάλωσιν επί έ¬
  λαττον εάν αί προπωλήσεις ε¬
  γένετο είς τιμήν ανωτέραν
  τής καθορισθείσης.
  Η ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΡΑΑΙΟΦΩΝΩΝ
  Υπό των ύπουργών Οίκο-
  νομικών καί Έθνικής Οίκονο-
  μίας καταρτίζεται κοινή από¬
  φασις ρυθμίζουσα τα τής ει¬
  σαγωγήν ραδιοφώνων.
  Η ΧΘΕΣΙΝΗ ΔΙΚΗ
  Χθές την πρωΐαν ήρξατο είς
  τό κακουργιοδικεΐον Ηρα¬
  κλείου ή δίκη κατά τοθ Γεωρ-
  γείου Ζυμβραγουδάκη κατηγο
  ρουμένου θιά φόνον.
  Η ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
  ΔΗΜΟΝ ΚΑΙ^ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
  Είς τό ύπ'άρ. 57 φύλλοντής
  εφημερίδος τής κυβερνήσεως
  εδημοσιεύθη άναγκαστικός νό
  μος διά τοΰ όποίου ,έπιφέρον
  ται διάφοροι μεταρρυθμίσεις
  είς την Νομοθεσίαν περί Δή
  μων καί Κοινοτήτων.
  ΑΓΡΟΝΟΙΥΗΚΑΙ ΔΙΚΑΣ1Μ0Ι
  Τό άγρονομεΐον Αγ. Μύ¬
  ρωνος καθώρισε τάς κάτωθ
  δικασίμους άγροζημιών διά
  τόν ερχόμενον μήνα Φεβρου
  όριον: Την 11 είς Βοΰτες, την
  12 είς Κορφές, την 14 είς "Α-
  νω Άσίτες, την 15 είς *Άγ
  Μύρωνα, την 16 είς Κρουσώ
  να, την 17 είς Δαφναΐς κα
  την 18 είς Βενεράτο.' Διά
  τόν αυτόν μήνα ωρίσθη
  σαν δικάσιμοι άγροζημιών ύ
  πό τοΰ άγρονομείου Άρχα
  ν ών ή 7 είς Άρχαναις καί ή
  10 είς Κνωσσον.
  ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ
  Είρηνοδίκης Ιεραπέτρας δι¬
  ωρίσθη διά Β.Δ. ό κ. Δ. Μα
  νέτας Διά τοΰ αύτοΰ διατάγ
  ματος διορίζεται είρηνοδ,ίκης
  είς την άλλην Έλλάδα (πε-
  ριφέρεια Παπάδου) ό κ. Ν.Κου
  κλάκης.
  ΖΩΟΚΤΟΝΙΑ
  Συνελήφθη παρ' όργάνων
  τοΰ σταθμοΰ Κρουσώνος ί
  Μιχ. Σκουλάς ή Μεκιάνος δι
  ότι διά λόγους άντεκδικήσεως
  έθανάτωσεν έν πρόβατον ά-
  νήκον είς τόν Άντών.Νάθεναν
  έκ Κορφών.
  ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΣ
  Ό Χαρ. Γουρνιζάκης έι
  Λουτρακίου Βιάννου έτραυμά
  τισε προχθές έξ άπροσεξίας
  διά κυνηγετικοΰ δπλου τόν ό
  μοχώριόν τού Πέτρον 1. Μιχε-
  λακάκην. Ούτος συνελήφθη.
  Η Ε Η Τ Ο Λ Η ΑΝΕΤΕΘΗ
  ΕΙΣ ΤΟΝ κ ΚΑΜΙΛ ΣΩΤΑΝ
  ΚΥΒΕΡΝΗΣΙΣ ΕΒΜΙΚΗΣ ΣΥΓΚΕΠΤΓΐΙΕΚ;
  ΑΘΗΝΑΙ 18 Ίανουαρίου (τού
  άνταποκριτού μας).—Νυκτεριναί πλη¬
  ροφορίαι έκ Παρισίων άναφέρουν ότι
  την εντολήν τοΰ σχηματισμού νέας κυ¬
  βερνήσεως άνέλαβεν άπό των έαπερινών
  ώρών τής χθές ό τέως πρωθυπουργός
  κ. Καμίλ Σωτάν όστις συνεχίζει τάς
  συνεννοήσεις τού.
  Αί προσπάθειαι τοΰ κ. Σωτάν κα¬
  τά τάς ιδίας πληροφορίας, τείνουν είς
  τόν . σχηματισμόν κυβερνήσεως έθνικής
  συγκεντρώσεως.
  ΕΠΗΛΘΕ ΡΗΓΜΑ ΕΙΣ ΤΟ ΚΟΜΜΑ
  ΤΩΝ ΓΑΛΛΟΝ ΣΟΣΙΛΛΙΣΤΩΝ
  Ο Κ. ΜΗΑΟΥΗ ΕΙΝΕ ΑΑΙΑΑΛΑΚΤΟΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 18 Ίανουαρίου (τού
  άνταποκριτού μας).— Τηλεγραφούν έκ
  Παρισίων ότι είς τό Γαλλικόν σοσια¬
  λιστικόν κόμμα έξεδηλώθησαν ριζικαί
  διαφωνίαι ώς πρός τό ένδεδειγμ&νον
  τής συμμετοχής αυτών είς την υπό τόν
  κ. Σωτάν πιθανήν κυβέρνησιν έθνικής
  συγκεντρώσεως.
  Ό κ. Μπλοϋμ καί πολλοί έκ των
  φίλων τού φρονούν ότι έπιβάλλεται ή
  εμμονή είς τάς αρχάς τού κόμματος.
  Συνβπώς δέον νά αποκλεισθή ή συμμετο
  χή τοΰ πρώτου είς τυχόν σχηματισθη-
  σομένην εθνικήν κυβέρνησιν.
  ΘΑ ΜΕΤΑΠΕΙΣΘΗ Ο Κ. ΜΠΛΟΥΜ
  ΝΑ ΜΕΤΑΣΧΗ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ;
  ΑΘΗΝΑΙ 18 Ίανουαρίου (τού
  άνταποκριτοΰ μας). — Είς έκπεμφθέν-
  τα άργά την νύκτα ραδιοτηλεγραφήμα-
  τα έκ Παρισίων τονίζεται ότι καταβάλ¬
  λονται ενέργειαι νά μετάσχη ό κ.
  Μπλούμ τής νέας κυβερνήσεως. Πάντως
  τούτο έξακολουθεί νά κρίνεται απίθανον.
  ΣΥΝΕΧΙΖ0ΝΤΑ1 ΑΙ ΕΠΙ ΘΕΣ ΕΙΣ
  ΤΟΥ ΚΙΝΕΖΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ
  ΑΘΗΝΑΙ 18 Ίανουαρίου (τού άν
  ταποκριτού μας).— Έκ τής "Απω Ά-
  νατολής αγγέλλεται ότι οί Κινέζοι συ·
  νεχίζουν αντεπιθέσεις εναντίον των Ί-
  απώνων είς πολλά σημεία των μετώπων
  έν Κίνα. Αι έπιθέσεις αύται στέφον-
  ται υπό επιτυχίας.
  ΙΊΟΛΕΜΟΣ ΔΕΝ ΒΑ ΚΗΡΥΧΘΗ
  ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΗΣ ΚΙΝΑΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 1 8 Ίανουαρίου ίτού άν
  ταποκρΐϊθΰ μας).— Κατά τα έκ Τό¬
  κιο τελευταία τηλεγραφήματα ή κατά¬
  στασις είς την "Λπω Ανατολήν θά συ¬
  νεχισθή ώς καί πρότερον μή κηρυσσομέ-
  νου πολέμου εναντίον τής . Κίνας υπό
  τής Ίαπωνίας καί παρά την διακοπήν
  των διπλωματικαί σχέσεων μέ την κυ¬
  βέρνησιν Τσάγκ·Κάϊ·Σέκ.
  ΚΑΘ^
  άλλ
  ουντελεσθε
  έτη ί
  είς
  ς την έργ«τικ
  χ
  ην τ κατοί
  ?ην πρόοδον,
  λτχ<χ5 *5τΪΛί «ναπτύξεως. «ύς Τούρκους, ε ς τελευταίας 4 «λλα καί ήι τ«ςκ«λλιεργή< άπβδοτιχαςχο ουνε Κ«« Χ«' «υτοχ η»5ηβ«ν εις τβ Ηλίθιον την γεωρ^ ίΓΜεγαλόνηοβν εν η «λβυοιώτεραδιαμερισ ϊή£ χώρας. —«· ταυτα ϊέβ»νκ«1 άνάλογο χιχην καί ηθικήν συ μηνέκ μέρους τού Κρα αιότ» βΐς την Κρητη εΐνκι ««γκοίνως γνι β,τε παραγωγϊκά εργβ τδλί38ηο«ν, οϋτε όδικ χτυον συνεπληρώθη, χκί αί γεωργικα'ι ύπη^ι όργ«νώ8ηοαν όπως έ δια ν' άηοββϋν χρήα»μ< τους αγρότας. Είναι ί δίχβλον νά φαντασθ νείς τι ειμπορεί νά γί «ν τόπον αυτόν, οτ« ϋράτος βοηθήση είς τϊ υργικήν άναδημιουργί Εώτυχώς, ή βοήθει Κράτους φαίνεται ότι ρκοχεδή πλέον. Ή έκΐ ΐών παραγωγικών έργ< 'λκοχόρωνα πού ήρχι ίη καί τής Μεσσαράς «ρχίοΐι συντόμως, ώς ε μβν χ— χθές, άποτε3 "ρώτην σοβαράν ένδει Κρκτιχοΰ ενδιαφέρον «ρ τής ,νήσου. Ή ου επίσπς τής κατασκευΐ 5"γχοινωνιακών εργω ΧΡ>9 βλοκληρώσεως τ
  «δ δικτώου, αποτελεί
  «ηβδειξιν τής Κρατικι
  Ρ'μνη5. Ή ίδρυσις
  ^«χτορείων τής Αγ
  'Ρβκβζης είς Μοίραις
  *τραν, Σητείαν καί
  Χ««, των οποίων ή εϊ
  ?ς γεωργο
  απέδωκεν ι
  ρ
  ^τ«, άπετέλεαεν ε
  & μέτΡβ
  χ
  πρός αυξι-
  πς Κ«ί
  τα υπέρ
  Κ
  ' 8
  ό μέλ
  ^μβ
  ,εΧει όλας τα
  η
  ^ την
  δ ν ε,παντβί«ν είδ