95292

Αριθμός τεύχους

4767

Χρονική Περίοδος

Α' 1938

Ημερομηνία Έκδοσης

20/1/1938

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  Λϊγΐ'-ττοιι
  έτηοίίί λίιχΐι
  έςάμΐ|νο;
  ΙΑΝ0ΥΑΡ10Υ
  1936
  Τιμή
  κατά φύλλον
  Δραχ. 2
  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
  ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΛ
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ ΚΡΗ1 ΗΣ - Ε.ΓΟΙ 23ΟΝ
  ΑΙ>ΙθΜ. ΦΥΛΛΟΥ
  ΔΙΓΥΘΥΝΤΗΣ: ΑΝΔΡ. Μ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ
  ΥΠΕΥΒΥΝΟΣ ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΘΡ. Ν. ΣΤΛΥΡΑΚ1ΙΣ
  II
  ΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΕΝ ΚΡΗΤΗ
  Ήσχολήθημεν κα'ι άλλοτε
  κατ' επανάληψιν διά μα¬
  κρών μέ τα γεωργικά ζητή-
  ματα Τής νήσου μας. Καί ά-
  νελύσαμεν καί δι' αριθμών
  μάλιστα τάς συντελεσθείσας
  κατά τα τελευταία ετη προ¬
  όδους. Διότι είναι αναμφι¬
  σβήτητον ότι ή Κρήτη, πρω-
  τοποροΰσα εις ολα, κατώρθω¬
  σε χάρις είς την έργατικότη-
  τα, τόν άέναον μόχθον καί
  την αγάπην των κατοίκων
  της πρός την πρόοδον, νά
  παρουσιάση έκπληχτικάς προ¬
  όδους είς τό κεφάλαιον τής
  γεωργικής άναπτύξεως. Οί
  Κρήτες όχι μόνον κατώρθω¬
  σαν νά έξαγοράσουν τάς α¬
  γροτικάς περιουσίας, πού ά-
  νήκον κατά τό μέγιστον μέ-
  ρος είς τούς Τούρκους, είς τό
  διάστημα τής τελευταίας, τρι
  ακονταετίας άλλά καί ήδυνή
  θησαν νά τάςκαλλιεργήσουν,
  νά τάςφυτεύσουν, νά τάς κα-
  ταστήσουν άποδοτικάςκαί νά
  τάς μεταβάλουν είς πραγματι
  κάπεριβόλια, άπό χέρσους καί
  άγόνους. Καί κατ' αυτόν τόν
  τρόπον ηυξησαν είς τό πολ-
  λαπλάσιον την γεωργικήν
  παραγωγήν καί κατέστησαν
  την Μεγαλόνηαον εν άπό
  τα πλουσιώτεραδιαμερίσματα
  τής χώρας. Καί ταύτα χωρίς
  νά Ιχουν καί ανάλογον ύ-
  λικήν καί ηθικήν συνδρο¬
  μήν έκ μέρους τού Κράτους.
  Διότι είς την Κρήτην, ως
  είναι παγκοίνως γνωστόν
  ©Οτε παραγωγικά εργα εξε¬
  τελέσθησαν, όντε οδικόν δί¬
  κτυον συνεπληρώθη, β»τε
  καί αί γεωργικοα υπηρεσίαι
  ώργανώθησαν όπως επρεπε
  διά ν' άποβοΰν χρήσιμοι διά
  τούς αγρότας. Είναι λοιπόν
  εΰκολον νά φαντασθή κα-
  νείς τί είμπορεί νά γίνη είς
  τόν τόπον αυτόν, έταν τό
  Κράτος βοηθήση είς την γε¬
  ωργικήν αναδημιουργίαν.
  Εΰτυχώς, ή βοηθεία τοΰ
  Κράτους φαίνεται ότι θά πα¬
  ρασχεθή πλέον. Ή εκτέλεσις
  των παραγωγικών έργων τοϋ
  Άποκόρωνα πού ήρχιοεν ή¬
  δη καί τής Μεσσαράς πού θ'
  αρχίση συντόμως, ώς έγράψα-
  μεν καί χθές, αποτελεί την
  πρώτην σοβαράν ένδειξιν τοΰ
  Κρατικοΰ ένδιαφέροντος υ¬
  πέρ τής ,νήαου. Ή συνέχισις
  έπίσης τής κατασκευής των
  συγκοινωνιακόν έργων, μέ¬
  χρις όλοκληρώσεως τού όδι-
  κοϋ δικτύου, αποτελεί άλλην
  απόδειξιν τής Κρατικής με-
  ρίμνης. Ή ίδρυσις δέ των
  πρακτορείον τής Αγροτικάς
  Τραπέζης είς Μοίραις, 'Ιερά-
  πετραν, Σητείαν καί αλλα¬
  χού, των οποίων ή εύεργετι-
  κή διά τούς γεωργούς μας
  δράσις, απέδωκεν ηδη τα
  πρώτα εύχάριστα άποτελέ-
  σματα, άπετέλεσεν εν σπου¬
  δαίον μέτρον ένισχύσεως τής
  ύπαίθρου πρός αύξηοιν τής
  παραγωγήν Καί πιστεύομεν
  απολύτως δτ» τα υπέρ τής γε
  ωργίας μέτρα τής Κυβερνή¬
  σεως έν Κρήτη, θά συνεχι
  σθοΰν καί είς τό μέλλον.
  Ή Κρήτη, τό τονίζομεν
  καί τό επαναλαμβάνομεν και
  πάλιν, εχει όλας τάς δυνατο-
  τητας διπλασιασμβΰ τής ση
  μερινής παραγωγής της· Δι
  ότι καί έκτάσεις άκαλλιεργή
  τους τελείως διαθέτει άκόμη
  μεγάλας, καί έντατικώς δέν
  εχει καλλιεργηθή ««· κα
  ταλλήλους διά την καλλιέρ
  γειαν παντοίων είδών, τ πβύ
  δέν εισήχθησαν εισέτι, είναι
  Ή Κρήτη ειμπορεί κάλλι-
  στα ν' αποβή απολύτως αύ-
  τάρκης είς σιτηρά, Δύναται
  νά αυξήση μέχρι τοΰ διπλα-
  σίου την ελαιοπαραγωγήν
  της. Δύναται έπίσης ν' αύ-
  ξήοη την φρουτοπαραγωγήν
  Της διά τής δενδροκαλλιερ-
  γΐνίας κα. Ιδία των έσπβριδ©
  ειδών, των άμυγδαλεών, των
  διαφόρων άλλων καρποφό-
  ρων δένδρων, όπως τής μη-
  λέας, τής άπιδέας καί άλλων.
  Επί πλέον ειμπορεί κάλλι-
  στα νά αποβή τόπος μελιτο-
  παραγωγής καί παραγωγής
  άφθόνων κτηνοτροφικών καί
  όρνιθοκομικών προϊόντων,
  διά των οποίων νά τροφο-
  δοτή καί την άλλην χώραν.
  Άρκεΐ βεβαίως νά διαπαι-
  δαγωγηθοΰν καταλλήλως οί
  γεωργοί μας, νά διαφωτι-
  σθοϋν, νά λάβουν ειδικήν
  μόρφωσιν, άπό είδικευμέ-
  νους γεωπόνους καί νά τύ-
  χουν έκ παραλλήλου καί τής
  απαραιτήτου ήθικής καί ύλι-
  κης προστασίας. Άλλά καί
  τούτο πιστεύομεν ότι θά γί¬
  νη συντόμως. Ό διορισμός
  άλλωστε των κοινοτικόν γε-
  ωπόνων, ή Ίδρυσις των Γε-
  ωργικών ταμείων καί ή έν
  γένει άναδιοργάνωσις των
  γεωργικώνύπηρεσιών είς του¬
  το αποβλέπει.
  Ειμπορούμεν λοιπόν νά
  πιστεύωμεν μετά βεβαιότη-
  τος, ότι οταν μετ* ολίγον θά
  έκτελεσθοΰν τα παραγωγικά
  καί συγκοινωνιακά εργα καί
  συντονισθοϋν αί προσπάθειαι
  τής γεωργικής μας αναδημι¬
  ουργίαν, ή Κρήτη θά εισέλθη
  είς νέαν περίοδον γενικης ά¬
  ναπτύξεως, άναπλάσεως της
  ύπαίθρου καί καθολικής με-
  ταμορφώσεως της ζωής της.
  Διότι καί έδάφη διαθέτει καί
  κλΐμα θαυμάσιον, εύνοϊκόν
  ■δι* δλ« τα εϊδη των καλλι-
  εργειών εχει καί άπό λαόν
  φιλοπρόοδον, εργατικόν καί
  προσηλωμένον είς δημιουρ-
  γικά εργα κατοικεϊται. Καί
  τα στοιχεΐα αύτά έν συνδυα¬
  σμώ καί πρός την κρατικήν
  μέριμναν είναι ασφαλώς ίκα-
  νά νά παρουσιάσουν πραγ-
  ματικά θαύματα...
  Πεταχτά
  σημειώματα
  μπλουζίτσα ραμψίζεται στό
  στήθος άπό δυό πάλλευκα πι-
  οίΛια;—δέν θά σάς δώση
  ποτέ την ανθρωπίνη ελευθε¬
  ρία καί την εξίσωσι. Γιατί ή
  κατάκτησι τής ελευθερίας δέν
  είνε ύπόθεσι κοκκεταρίας καΐ
  ωγραφικής προσώπου, άλλά
  γερής σκέψεως καί τετράγω-
  νης λογικής. Κι' ή μόδα σας
  εχει πάρει δυστυχώς άπό πολ-
  λοθ διαζύγιο μέ τή λογική.
  Είναι μόδα των παραλογι-
  σμών καί τοΰ έντοπωσιακοϋ
  έξωφρενισμοθ. Γιατί, τί εΤναι
  παρακαλώ πίιλι αύτη ή μόδα
  τυΰ καπέλλου σας; Προχθές
  άκόμη ήθέλατε νά άντιγρά-
  ψετε τούς ίππότας μέ τό «ξϊ-
  φος είς τό πλευρόν είς τόν
  πΐλον πτερόν...» καί έφορέσσ-
  τε καΐ σεΐς πτερόν στρουθο-
  καμήλου είς την κεφαλήν
  σας, ώσάν νά ήταν ό... στρου
  θοκαμηλισμός τό κύριον συ-
  στατικόν τού χαρακτήρος σας.
  Καί σήμερον ένώ κάνετε άγώ
  να κατά τοϋ χαρεμιοϋ καί τοϋ
  φερετζέ κι' εμείς δεχόμεθα την
  κατάργησί των κι' άναγνωρίζο
  με τό δίκηο σας, μδς έμφανίζε
  σθε μέ μιθς μέ ενα... ψεσάκι
  στραβά,στραβά, άπ' τό όποΐο
  δέν λεΐπει μάλιστα ουτε τόκρό
  σι τοϋ τούρκικου φεσιοϋ ! Καί
  δέν μάς λέτε: είναι μήπως μό¬
  δα αυτή; "Η θέλετε νά δείξετε
  δτι τώρα πού κατηργήθη μα-
  ί μέ την άνδρική τή δεσπο-
  ΚΑΙ Η ΑΛΛΗ ΟΨΙΣ
  Ά! μά ξέρετε άγαπητά
  μου θήλεα δτι τό παρακά-
  ματε; έκαταλάβατε δτι επήρα
  τε πολύν άέρα; Εϊπαμε δτι
  εχετε τα ϊδια μέ τόν άνδρα
  δικαιώματα στή ζωή. Ύπο-
  στηρίξαμε ώς δίκαιη την
  άξίωσί σας νά έξισωθήτε ά-
  πόλυτα μαζί μας. Σας έστο-
  λίσαμε μ' δλες τίς άρετές καί
  μ' δλα τα εύωδιαστά λουλού
  δια τής ψυχής.
  Άλλά δέν εϊπαμε νά πά-
  ρετε κι' ετσι ψηλά τόν άμα-
  νέ. Δέν εϊπαμε καί νά μας
  έπιβάλλετε τή δικτατορία σας
  καΐ μάλιστα μέ τέτοια σκλη-
  ρά μέτρα κι' άβάσταχτα
  μαρτύρισ. Γιατΐ, θέλετε νά μι
  λήσωμε μέ είλικρίνεια;—άν έ-
  ξακολουθήσετε μ' αύτά τα μέ·
  σα τόν άγώνα, θά παραμείνε-
  τε πάντα οί ϊδιες κι' άπα
  ράλλαχτες μέ μόνο σκοπό
  σας στή ζωή τή φιλαρέσκεια-
  Καί επί τέλους μην ξεχνάτε
  δτι ζήτε σέ μίαν χώρα, άπό
  δπου έξεπήδησε ό κανών
  «παν μέτρον άριστον». Ένώ
  έσεΐς δέν δέχεσθε κανένα
  μέτρο. Ουτε κι' έκεΐνο μέ τό
  όποΐο κάποια δικτατορία
  πρό έτών ήθελε νά μετρά τίς
  φοϋστες σας! "Επήρατε δπλο
  τού άγώνα σας τή φιλαρέ-
  σκεια καί τή μόδα καΐ έννο
  είτε νά έπιβληθήτε μ' αύτό
  Άλλά σάς βεβαιώ, δσο κι
  αν είναι δυνατό τό δπλο
  αύτό—Τίοιός ειμπορεί ν' αντι
  σταθή σέ Σάς σάν άντικρύζη
  αύτό'τό δραμα τής σιλουέτ
  τας σας μέ δύο δάκτυλα πά
  νω άπό τα γόνατα τή φού
  στα πάλι, ένφ ή μεταξωτή.
  τείσ τό φέσι, τό πέρνετε καί
  τό φορατε έσεΐς ώς έμβλημα
  τής δικτατορίας πού θέλετε
  νά μάς έπιβάλλετε; Άλλά
  σάς βεβαιώ, δπως καί νάναι,
  άν έξακολουθήσετε έτσι, γρή-
  γορα άπ' τό φέσι θά κατα-
  λήξετε καί στό φερετζέ. Γιατί
  άπόστασι μεταξύ τους δέν υ¬
  φίσταται. Έκτός άν εχετε
  σκοπό νά καλυφθοΰμε εμείς
  —καθ1 δ άλλωστε άσχημο
  φύλλο—μέ τό φερετζέ. Φαν-
  τάζομαι δμως δτι δέν θά προ-
  χωρήση ώς έκεΐ ή τυραννία
  σας. "Αλλωστε αύτό δέν εί¬
  ναι καί συμφέρο σας. Μά θά
  μοΰ πήτε: Κα'ι πότε οί γυναΐ-
  κες έσκέφθηκαν στά σοβαρά
  κι' ήξεραν τό πραγματικό
  συμφέρον των; "Αν ήξευρον,
  άντί νά καταφεύγουν στήν
  κοκκεταρία καί τό σουφραζε-
  τισμό καί στή ζωγραφική κι'
  άντί νά χρησιιαοποιοΰν την
  πονηρία των άδυνάτων ώς δ¬
  πλο γιά την διεκδίκησιν τής
  θέσεώς των στή^ ζωή, θ' άκό-
  νιζαν τή σκέψι των, θά έμόρ-
  ψωναν την ψυχή των, θά ένέ-
  τειναν τή δημιουργική δρα-
  στηριότητά των καί θά έπε-
  βάλλοντο. Μπορώ δμως ν' ά-
  παντήσω, δτι ύπάρχουν πάμ-
  πολλες τέτοιες γυναΐκες σή-
  μερο. Καΐ τό παράδειγμά των,
  θάπρεπε ν' άκολουθήσετε στήν
  όλότητά σας άγαπητά μου
  θήλεα...
  Μ.—
  ΟΠΟΣ ΔΙΑΒΑΙΝΕΙ Η Ζ&Η
  ΣΥΝΗΓΟΡΙΑ
  ΩΡΟΛΟΓΙΟΥ
  Δέν πιστεύω 8τι τό περίφη-
  μο ρολογάκ; τοθ πέτου τού τα-
  γιέρ, εδημιούργησε την αφορ¬
  μήν ενός άριστοτεχνικοθ χρονο-
  γραφήματο; γύρω άπδ τό ρολάϊ.
  Ο έκλεκ-τός συνάδελφος πού τα
  έγραψε, ασφαλώς άπό γενικωτέ¬
  ρας ά.φοριίς ώρμήθη εις τάς έμ-
  πνεύσεις τού: Πραγματι τό ρο-
  λόϊ ουδέποτε απέκτησε εν Έλλά
  δι την σημασίαν τού. Τα «χρό-
  νου φείδου» των άρχαίων διετυ¬
  πώθη διά νά τό τηροΰν σήμερον
  με θρησκευπκήν εύλάβειαν καί κά
  ποτε άμείλικτη αύστηρότητα,
  οί βόρειοι λαοί. Εμείς έδώ
  κάτω οί... ϋζρμοϊ γιά ίλα τα
  πράγματα, έλησμονήσαμεν την
  θερμότητα τοΰ ρολογιοΰ. Διότι
  πραγματι τό όργανον τής χρο-
  νικής μετρήσεως δέν εχει κα-
  θόλου αποστολήν «νά μετρά τόν
  πόνον» ίπως υποστηρίζη ό άμί-
  μητος ρωμαντικός ποιητής. Α-
  πεναν:ίας είνε πολλές φορές ό-
  πλον εναντίον τού πόνου, φυσικοΰ
  ή ήθικοΰ, άφοΰ μέ τοΰς λεπτο-
  δεΐχτες πού γυρίζουν άκούραστ*,
  Ιξωτερικεύει μίαν αλήθειαν: περ-
  να ή ώρα δπως καί ό πόνος!..
  Κατέχει στοργήν διά τόν βασανι-
  ζόμενον άνθρωπον άλλά καί τόν
  άνθρωπον «ντεφετιστήν». "Αμα
  τελειώση ή ώρα τοΰ οιουδήπο¬
  τε πόνου, σημειώνει την ώρα τής
  εργασίας ή τής καλής χρησιμο¬
  ποιήσεως τοΰ λοιπού τοΰ χράνου,
  διά νά περισταλοϋν επί τέλους
  καΐ αί ώραι τοΰ πόνου!
  Οί παληοί νοικοκυρέοι τοϋ
  καφενείου—κχί είναι τόσο λί-
  γοι σήμερον!—όμολογουμένως κρί
  νονται άντιπροσωπευτικοί τής γε¬
  νεάς έκείνης πού συνησθάνετο
  μέ τό ρολόϊ την επίθεσι τοΰ
  χρόνου καί φυσικά την άμυναν
  εναντίον τού. Τό ρολόϊ τ,ους
  πού εδειχνε ακριβώς δώδεκα δ-
  μοΰ μέ τό ωρολόγιον τοΰ κωδω-
  νοστασίου—υπήρχε τότε χρονομε-
  τρική' άκρίβεια καΐ εις τα τοι-
  αΰτα ωρολόγια—καί ξανακουρ-
  δίζετο...αυτομάτως σχεδόν άπό
  τόν Ινδιαφερόμενον, άπετέλει σύμ¬
  βολον. Ό κάτοχός τού ήτο ή
  ζώσα απόδειξις δτι ό χρόνος δέν
  ήτο τίποτε τό περιφρονητέον. Οί
  άπώλειέ; τού κατά την διάρκει¬
  αν τοΰ οιουδήποτε χρονικοθ οια-
  στήματος δέν_^ απετέλουν «αμίλη-
  τέαν ποσότητα». Κάθε άλλο! Συ-
  νετέλουν (με τό ρολόϊ) είς τό νά
  καθορίζωνται έπακρφώς καί νά
  μετριάζωνται είς τα έπερχόμενα
  καΐ άπερχόμενα κύματα τοΰ χρό¬
  νου. Συνέβη μάλιστα παλαιάς 'κα-
  φενοδίαιτος νά άνακαλύψη μίαν
  ημέραν δτι τό καφενειον τοθ 2-
  τρωγε 2ύο ώρις το ολιγώτερον
  δημιουργικής εργασίας καί είπε
  στήν γυναΤκα τού το περίφημον
  έκεΐνο:
  —'Έκοψχ τα καφενεΐο!
  Λησμονείτε ώστόσο καί τα πο-
  λυθρύλητα ραντεβοθ; Άν ό σύγ-
  χρονος ερωτευμένος παραπονείται
  είς τό ταγκό, ότι «Ιχει έξαντλή-
  σει τό εΐκοαιτετράωρό τού» χω¬
  ρίς νά συναντήση πουθενά τό}βασα
  νάκι τού—είνε άλλο ζήτημα. Κυ-
  ρίω; τα είκοσιτετράωρα έςαν-
  τλοΰνται παρ' ημίν χωρίς ατυ¬
  χώς νά πραγματοποιήσουν κανένα
  ραντεβοΰ }«φίξ» άλλά κα'ι γενικω¬
  τέρας κοινωνικής σημασίας. Καί
  έχει απόλυτον 'δίκαιον ό συνάδελ¬
  φος νά τονίζη έν σχέσει μέ τό ρο
  λόϊ τό περίφημον έκεΐνο «περι-
  μένζτε» τής δλης κινήσεως έν
  τή χώρα. Σάς λέγουν παντοδ κχί
  πάντοτε: «τπίριμένετε». Τό γρα-
  φειοκρατικόν καθεστώ; ποΰ συνέ
  βη έν Ελλάδι νά λάβη την μορ¬
  φήν πληγής δσον καί ή άνευλί-
  βεια τοΰ Ρωμηοΰ πρός την ώραν
  τοΰ συνανθρώπου εις τα φρικτά
  έκεΐνα ραντεβοΰ, Ιχουν την βάσιν
  των εις αύτό τό «περιμένετε».
  —Γιατί νά μή μέ π»ριμένη;;
  Επερίμενα καί έγώ άλλοΰ γιά
  χατήρι σου!
  Αυτή τή δικαιολογία προβάλ-
  λουν οί αιώνιοι καθυστερημένοι
  είς τάς διαμαρτυρίας των όσων
  «τούς την Ισκασαν». Καί Ιχουν
  δίκαιον νομίζετε; Άδιαφόρως ε¬
  άν «άκούμπησαν» τό ρολίϊ τους
  εις τό ένεχυροδανειστήριον, συνε-
  χίζουν μίαν γενικήν καί μόνι
  μ&ν δυστυχώ; έπιπολαιότητα μέ-
  σα είς τό άμείλικτον πέρασμα
  τοΰ χρόνου.
  * *
  *
  Μερικοί δέν μποροΰν νά άκού-
  ουν στήν κάμερή τους ουτε τόν πα-
  ραμικρό κρότο ρωλογιοϋ άντιθέ
  τως πρός άλλους, πού {ίεΐύροϋ
  τόν Άρότα^ «ύτόν κάτι τό πα-
  ρήγορο καί τό στοχαστικό. Εί¬
  ναι απλώς νευρικοί οί πρώτοι; Εί
  ναι νηφάλιοι καί «συναισθηματι-
  κοί» οί δεύτεροι; Δέν μτιορώ νά
  καθορίσω. Είνε έν τούτοις βέβαι¬
  ον δτι ρόλον εδώ παίζει ή χά
  ρακτηριστικτή έκείνη: υπόληψις
  πρός τό ρολόϊ—δπως την ώνόμα
  σε κάποιος. Οί πρώτοι είναι πά
  λαιοί έπιπόλαιοι τοΰ «χρόνοι
  φείδου»: Ουδέποτε έφειδωλεύθη
  σαν τόν χρόνον αυτόν. Τό έ"σπα·
  τάλησαν καί μαζύ μέ την σπα
  τάλην αυτήν έσκότωσαν την ζω
  ήν τους: Την εΓδαν μιά στιγ-
  μή νά περιμένη άκόμη τό νυμ
  φίο 8πως καί ή μωρά παρθέ
  νος. Καί είχαν ήδη διαβ^ τό
  πεντηκοστόν.
  Οί άλλει πού κρατοΰν άκόμη
  την Οπόληψί τους στά ρολόϊ π:
  θανόν νά μην είναι νέοι. Είνα
  δμως πάντοτε άκμαίοι καί ευ
  θυμοι. Γιατί; Άπλούστατα διότ
  έξ άπαλών όνύχων εσυνήθισαν
  νά χνπίζουν μέ συμπαθητικό
  Ο ΡΑΔΙΟΦΟΝΙΚΟΣ
  ΚΑΙ Η ΜΟΡΦΩΣΙΣ ΤΟΥ ΛΑΟΥ
  Μετά δίμηνον περίπου πρό
  κείται ν' αρχίση ή λειτουρ-
  γία τοθ ραδιοφωνικοΰ σταθ-
  μοθ Αθηνών. Ό σταθμός
  αύτός, μικρός καΐ προσωρι-
  ός, μέχρις δτου κατασκευ¬
  ασθή ό μεγάλος τοιούτος, θά
  δύναται έν τούτοις νά έξυ-
  πηρετή απολύτως ολόκληρον
  την χώραν. Ή δέ λειτουργία
  τού θά πρέπει νά χαιρετισθή
  ώς 'έν γεγονός έξαιρετικής
  έθνικής σπουδαιότητος. Πρώ
  τον διότι ή έλλειψις τοϋ
  σταθμοΰ αύτοθ, παρουσΐαζε
  την χώραν μας ώς την πλέον
  καθυστερημένην χώραν είς ό¬
  λην την Ευρώπην, άφοΰ μό¬
  νον ημείς καί ή Άλβανία
  δέν είχομεν άκόμη ραδιοφω
  νικόν σταθμόν. Καί δεύτερον
  διότι ή άπόκτησις καίή κανο
  νίκη λειτουργία τού θά συμβά-
  ] τα μέγιστα είς την πνευ¬
  ματικήν καί ψυχικήν μόρφωσιν
  τοϋ λαοϋ μας καί είς την ε¬
  ξύψωσιν τού έθνικοθ πολιτι-
  σμοθ.
  Επί τή εύκαιρία δμως θά
  είχομεν νά κάμωμεν μίαν πα¬
  ρατήρησιν: Διά ν' αποβή ό
  σταθμός μέσον διαφωτίσεως
  τοϋ λαοϋ θά πρέπει καί νά έ-
  κλαϊκευθή τό ραδιόφωνον.
  Καί ή μέν Κυβέρνησις συνέ¬
  στησε είς τας Κοινότητος
  νά προμηθευθοθν ραδιόφωνα,
  διαθέτουσαι τό απαιτούμενον
  ποσόν έκ τοΰ προϋπολογι-
  σμοθ των, ώστε νά δύνανται
  οί χωρικοί νά παρακολου-
  θοϋν τάς έκπομπάς, τάς δια
  λέξεις, την μουσικήν, τας ό-
  δηγΐας των είδικών διά τάς
  εργασίας των, νά μορφώνων
  ται καί νά ώφελοΰνται συγ¬
  χρόνως.
  Έκ παραλλήλου δμως θά
  επρεπε νά καταβληθή προσ¬
  παθεία ώστε νά επιτευχθή ή
  προμήθεια ραδιοφώνων είς
  χαμηλός τιμάς. Διότι τό ραδι¬
  όφωνον τότε μόνον θά αποβή
  έξυπηρετικόν δταν θά γίνη
  κτήμα τοΰ λαοΰ. Καί διά νά
  γίνη τουτο πρέπει νά ευρί¬
  σκεται είς εντελώς εύθηνάς τι¬
  μάς, προσιτάς καί είς τόν βι-
  οπαλαιστήν των πόλεων καί
  είς τόν καλλιεργητήν των ά-
  γρών.
  Ή λεωφόρος Κουντου
  ριώτη.
  Χάρις είς τάς ενεργείας
  τής χωροφυλακής καί τοϋ
  τουρισμοθ ή Λεωφόρος Κουν¬
  τουριώτη άπηλλάγη άπό και-
  ροΰ άπό τα αύτοκίνητα πού
  έστάθμευον έκεΐ καί άφέθη
  ελευθέρα είς την διάθεσιν^ τβν
  περιπατητών. Καλόν δμως καί
  επιβεβλημένον θά ήτο φρο¬
  νούμεν νά ληφθή έκ παραλλή¬
  λου μέριμνα καί διά την ρυ-
  μοτόμησιν τής βορείας πλευ-
  ράς της καθώς καί διά την α¬
  ποπεράτωσιν τού έπ' αυτής
  δικαστικοθ Μεγάρου, ώστε νά
  έξωραϊσθή, νά διαπλατυνθή
  καί νά λάβη την οριστικήν
  διαμόρφωσίν της. Μή λησμο-
  νώμεν άλλωστε δτι είναι ή
  μοναδική λεωφόρος περιπάτου
  των συμπολιτών έκ τής οποί¬
  ας κατ' ανάγκην διέρχονται
  καί δσοι ξένοι μάς Ιρχονται
  διά την επίσκεψιν τού Μοο-
  σείου καί τής ΚνωσοΟ.
  Οί Εΐρηνοδίκαι.
  Μεταξύ των νεοδιορισθέν-
  των Είρηνοδικών ϋπάρχουν
  καί άρκετοί Κρήτες. Έπίσης
  διά των διορισμών αυτών
  πληροΰνται αί κεναί θέσεις
  Είρηνοδικών τής νήσου μας,
  δπως των Τζερμιάδων, τής
  Ιεραπέτρας κ.λ.π. Τό γεγονός
  είναι ευχάριστον καί άξίζει
  νά σημειωθή Ιδιαιτέρως. Ή
  δικαιοσύνη θά λειτουργή είς
  τό εξής κανονικώς καΐ τουτο
  θά συμβάλη καί είς την παγί¬
  ωσιν τής τάξεως καί είς την
  εξυπηρέτησιν των συμφερόν-
  των τοθ κοινοΰ. Καί τό κέρ-
  δος δέν θά είναι βεβαίως μι¬
  κρόν.
  τάξεων. Οί έκπαιδευτικοί των
  ίδιωτικών σχολείων, προσφέ-
  ρουν τάς αύτάς καί μεγαλυ¬
  τέρας ϊσως υπηρεσίας μέ
  τούς κρατικούς συναδέλφους
  των. ΤΗτο έπομένως δίκαιον
  νά προστατΓ,υθοΰν καί νά
  έξισωθοθν μισθολογικώς πρός
  αύτούς.
  Δίκαιον.
  Ή κυβέρνησις κατήρτισε
  καί έδημοσίευσε διάταγμα
  διά τοΰ όποίου αί άποδο-
  χαί των ύπηρετούντων είς ί-
  διωτικά σχολεΐα έκπαιδευ-
  τικών έξισοΰνται πρός τάς
  άποδοχάς των ύπηρετούντων
  είς κρατικά έκπαιδευτήρια. Τό
  μέτρον είναι απολύτως δίκαι¬
  ον, άποδεικνύει δέ μέ πόσον
  ενδιαφέρον παρακολουθεΐ ή
  Κυβέρνησις τα ζψ1)ματα δ-
  λ ών των κλάδων, δλων των
  Ό νέος Αιοικητής.
  Άπό προχθές αφιχθη είς
  την πόλιν μας καί ανέλαβε
  τα καθήκοντά τού ό νέος Δι-
  οικητής τής Χωροφυλακής ταγ-
  ματάρχης κ. Όρφανουδά-
  κης. Ό νέος Διοικητής, άν-
  θρωπος μέ εϋρεΐαν αντίλη¬
  ψιν, άξιωματικός μέ μεγάλην
  δράσιν καΐ μόρφωσιν, αφήκε
  παντοΰ δπου ύπηρέτησε μέχρι
  σήμερον, τάς άρίστας των έν-
  τυπώσεων. Δέν ύπάρχει λοι-
  πόν άμφιβολία ότι καί είς τάν
  τόπον μας ή δράσις τοθ κ.
  Όρφανουδάκη θά δικαιώση
  την φήμην τού ώς άκριβοδι-
  καίου άνθρώπου καί ώς διοι-
  κητικοΰ λειτουργοΰ άφοσιω-
  μένου είς τό καθήκον τού
  καί μόνον.
  Είς τό Ρέθυμνον.
  Έκ παρσλλήλου πρός την
  αρξαμένην άπό καιροΰ έν
  ΡεΘύμνη κίνησιν διά την κα
  τασκευήν μεγάλου λιμ/νος
  εκδηλούται τόν τελευταίον
  καιρόν ενδιαφέρον καί διά
  την ίδρυσιν συνεταιρικών οί-
  νοποιείων καί έλαιουργείων.
  Η ίδέα είναι θαυμασία, ή
  δέ πραγματοποίησίς της Οα
  εξυπηρετήση τα μέγιστα την
  οινοπαραγωγήν καί ελαιο¬
  παραγωγήν. Δέν άμφφάλ-
  λομεν δέ δτι τόσον ό όργα-
  νισμός οϊνοποιείων Κρήτης
  δσον καί ή Άγροτική Τρα¬
  πέζα, θά βοηθήσουν τούς τό¬
  σον φιλοπροόδους Ρεθυμνί-
  ους είς την απόκτησιν ίργο-
  στασίων έπεξεργασΐας των
  γεωργικών προϊόντων των.
  μάτι τίς δυό συμβολικές κεραϊες
  τοΰ ρολογιοΰ τους, τάν ώροδείκτη
  καί λεπτοδείκτη. "Ετσι μεταξύ
  τοΰ σήμερον καί τού αυριον κα
  τώρθωσαν νά μην άφήσουν κα¬
  νένα σημαντικό περιθώριο άπω
  λβία;!
  Λ£ΝΟΔΑΙΟ£
  Ή όδός Σητείας.
  Καί πάλιν τονίζομεν την
  ανάγκην τής εξευρέσεως άρ-
  κετών έργατών διά την κα¬
  νονικήν καί άπρόσκοπτον συ¬
  νέχισιν των εργασιών τής κα
  τασκευής τής όδοΰ Σητεί¬
  ας, χάριν τής ταχυτέρας απο¬
  περατώσεως της. Πρός τουτο
  δέ θά πρέπει νά μεριμνή-
  σουν έκτός τοθ έργολάβου
  καί οί ΐδιοι οί ΣητειακοΙ. Τα
  προφερόμενα άλλωστε ήμε-
  ρομίσθια είναι άρκετά ίκα-
  νοποιητικά. Καί η διάνοιξις
  τής όδοΰ αυτής διά την ό¬
  ποιαν ένδιαφέρεται όλόκλη-
  ρος ή Κρήτη, θά εξυπηρετή¬
  ση πρωτΐστως καί κυρίως τούς
  Σητειακούς.
  ί
  14
  Κ
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ.— Σήμερον
  άριστούργημα: «ΜΠΟΙ5Μ>
  τό
  «ΜΙΝΩΑ».—Σήμερον: «Ήρωι
  κές καρδιές».
  ΣΗΜΕΡΟΝ
  Τό χιλιοδιαβασμένβ μυ-
  θιστορημα τού ΝΥΡΖΕ.
  Η !■ Η Η ■
  Μέ την
  Γερτροϋδη Λώρενς
  τίιν
  Καρόλ Γκοϋντερ
  καί τόν
  Ντούγκλας Φαίρμπανκς
  (υϊόν)
  Μβυσική ΠΟΥΤΣΙΝΙ.
  Σπμ. Έκαστην Πεμπτην
  κα'ι Σάββατον ωρα 5 μ. μ.
  εκάστην Κυριακήν ωρα 11
  π. μ. παραοτάσεις:
  ιΣΙΝΕΑΚ'
  ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑΝ
  Τό μεγαλύτερον κινημα-
  τογραφικόν γεγονός άπό
  τής συστάσεως τού κινηματο-
  γράφου:
  ΑΡΘΟΥΡ
  Μέ τόν 'Αντβλφ Ββλ-
  μπρυκ, καΐ την Ντάνιελ
  . Ντάριε.
  Άριθμ. 21373.
  • ΠΡΟΣΚΛΗΣΙΣ
  Ό ΣυμρΌλαιογράφος Καστελλί-
  υ Πεδιάδος "Εμμανουήλ Ιδομε¬
  νέως
  Προσκαλώ
  1) τό Ελληνικόν
  Δημόσιον καί 2) την έν Αθήναις
  έδρεύουσαν Άγροτικήν Τράπεζαν
  τής Ελλάδος ώς τοιαύτην καΐ ώς
  διάδοχον τοθ ποχέ Κοινωφελούς
  Ταμείου Κρήτης έγγεγραμμένου
  πιστωτοΰ ώς καί πάντα έτερον
  Ιχοντα τυχόν δικαιώματα ή άξιώ-
  Λϊΐς επί τού έκ δραχμών τριάκον-
  τα χιλιάδων (30.000) έκπλειστη-
  ριάσματος των ενώπιον μου χθές
  κατά την υ,π"1 αριθμόν 21368 σχε¬
  τικήν έκθεσιν μου άναγκχστικώς
  τ·§ έπισπεύσει τοθ Κωνσταντίνου
  Χριστοδούλου-Δακιανάκη κατοίκου
  Καστελλίου-ΙΙεδ'άδος Ικποιηθέντων
  άκινήτων κτημάτων τής όφειλετρί-
  ας Καλλιόπης συζύγου Ιωάννου
  Κουντάκη τα γένος Εμμανουήλ
  Δοκιανάκη κατοίκου Τζίγκουνα
  Πεδιάδος όπως έντός τής νομίμου
  προθεσμίας προσαγάγωσιν ενώπιον
  τού άρμοδίου Δικαστηρίου παρ' ώ
  γενησεται ή κατάταξις καί διανο-
  μή τοδ έκπλειστηριάσματος τούς
  τίτλους των καί λοιπά Ιικαιολογη
  ■κκά των άπαιτήσεών των εγγραφα
  καθ' δσον πάσα έκπρόθεσμος προ-
  σαγωγή έσται άπαράδεκτος. Εγέ¬
  νετο έν Καστελλίω Πεδιάδος καί
  έν τφ ενταύθα οημοσίψ γραφείφ
  μου κειμένφ κατά την συνοικίαν
  Πολεμάρχη ίδιοκτησία τέκνων
  Γεωργίου Λαγουδιανάκη σήμερον
  την δεκάτην έβδόμην Ίανουαρίου
  ημέραν Δευτέραν τού χιλιοστοθ
  ένεακοσιοστοΰ τριακοστοθ όγδόου
  ίτους δι' ήν εισπρακτέα τέλη καΐ
  δικαιώματα δραχμα'ι εκατόν πέν-
  τε (1ΟΓ)) καί υπεγράφη παρ' έμοθ
  τού Συμβολαιογράφου.
  Ό Συμβολαιογράφος
  (Τ. £.) Έμμ. Ιδομενέως
  ό Δβρματολογος
  Άφροδιοιολέγος
  ' Ι α τ ρ ό ς
  Α. Χ. ΜΑΡΚΟΔΗΜΗΤΡΑΚΗΣ
  Επανελθών έκ τοΰ Έπι-
  στημονικοΰ ταξειδίου τού.
  Δέχεται 9—1π. μ. 4—7 μ. μ.
  ΕΝΟ1ΚΙΑΖΕΤΑΙ μικρά οίκία
  ίδός Πεδιάδος (Τρείς Καμάρες).
  Πληροφορίαι Ντορέ.
  Άπό τού σρόνου
  είς την λαιμητόμον.
  ΜΙΑΤΡΑΓΙΚΗ
  ΒΑΣΙΛΙΣΣΑ --=
  29*ον
  Μέ πνεϋμα θυσίας έξαιρε-
  τικό, μέ ζήλον έκπληκτικό,
  έγραφε κ' εστελνε γράμματα
  πρός δλες τίς διευθύνσεις,συ-
  νέτασεν ύπομνήματα καί προ-
  τάσεις, έσυζητοΰσε καί διε-
  πρσγματεύετο. Άλλά δσο πε-
  ρισσότερα έγραφε, τόσο λιγώ
  τερο έκαταλάβαιναν οί αλλοι
  τίς πολιτικές της ίδέες. Ώνει-
  ρευόταν θολά καί άκαθόριστσ
  είνα ένοπλο συνέδριο των δυ-
  νάμεων, διάφορα ήμίμετρα
  τα όποΐα θά έφόβιζαν τοΰς
  έπαναστάτες χωρίς δμως καί
  νά θίξουν την έθνική φιλοτι-
  μία τού γαλλικοΰ λαοΰ. Άλ¬
  λά καλά — καλά δέν ήξερεν
  ή ϊδια τί ήθελε. Δέν ένεργοΰ-
  σε, δέν έσκεπτόταν μέ λογι-
  κή. Οί σπασμωδικές κινήσεις
  της, οί κραυγές της έθύμιζαν
  τόν άνθρωπο πού πνίγεται
  καί, δσο παραδέρνει, τόσο
  βουλιάζει πιό βαθειά.
  Πότε επέμενε πώς ό μόνος
  δρόμος πού ' μποροϋσε νά
  ακολουθήση ήταν νά κατακτή
  ση την έμπιστοσύνη τοϋ λσοΰ'
  καί λϊγο παρακάτω, στό ϊδιο
  γράμμα, έλεγε: «Δέν ύπάρχει
  πιά τρόπος συνδισλλαγής».
  Πόλεμο δέν ήθελε—γιατί προ-
  έβλπε καθαρώτατα καί ά-
  κριβέστστα τί θά συνέβαι¬
  νεν.
  «Άπό τή μιά μεριά θά ά-
  ναγκασθοθμε νά βαδίσωμεν
  εναντίον των—δέν μπορεΐ νά
  γίνη άλλοιώτικα—καί άπό την
  άλλη θά έξακολουθοΰν νά
  μάς ύποψιάζωνται έδώ δτι
  εϊμαστε κακής πίστεως καί
  δτι εϊμαστε σύμφωνοι μέ τούς
  ξένους».
  Καΐ ϋστερ' άπό μερικές ήμέ
  ρες έγραφε:
  «Μονάχα ή ένοπλος δύνα¬
  μις μπορεΐ νά επανορθώση
  τα πάντα καί χωρίς καμμιά
  ξένη βοηθεία, δέν θά κάνωμε
  τίποτε».
  Άπό τή μιά μεριό έσπρω-
  χνεν, έπίεζε τόν άδελψό της,
  τόν αύτοκράτορα, «νά νοιώση
  επί τέλους μιά φορά τίς βρι-
  σιές ττοΰ στρέφονται εναντίον
  τού»—καί προσέθετε: «Δέν
  συντρέχει πιά λόγος νά άνη-
  συχήτε γιά τήνάσφάλειά μας.
  Τόν πόλεμο, τόν προκαλεΐ ή
  Γαλλία». Καί άπό την άλλη
  τόν έμπόδιζε νά ενεργήση, νά
  κινηθή φωνάζοντάς τού: «Μιά
  επίθεσις άπό τό έξωτερικό
  θά μδς έστοίχιζε τή ζωή.»
  ...Έτσι ήλθεν έ'νας καιρός
  δπου κανείς πιά δέν έκαταλά
  βαινε τίποτε άπό τίς σκέψεις
  καί τούς σκοπούς της. Οί ξέ
  νες κυβερνήσεις δέν εΐχαν βε¬
  βαία διάθεσι νά σπαταλήσουν
  τα χρήματά τους σέ άκαρπες
  στρατιωτικές έπιδείξεις.
  (συνεχίζεται)
  Η στήλη τού ώραιόκοσμου.
  Ό γολγοθάς
  μιάς καρδίας
  Κυριακή είς την έξοχή
  Αύτοοχεδίοτοτη φυσική εξάσκησις.
  ΕΛΙΣΑΒΕΤ = =
  Η ΓΥΝΑΙΚΑ ΤΟΥ ΒΡΥΛΟΥ
  ΚΟΙΙΊΩΝΙΚίι
  Την παλαιάν Κυριακή—ενδυμα
  Κυριακής.., — άντικατέστησε τό
  οΰΐκ—έντ. Είνε μία πρόοδος είς
  την όποιαν δέν έσυνηθίσαμε διότι
  είνε πολύ νέα. Καί έν τούτοις,
  ενα πρωί, μέ παπούτσια άπό δέρ
  μα μαλακό... Εάν είσθε εύαίσθη ΤΤον
  τη είς τίς χιονίστρες, τρίψετε
  τα χέρια μέ καμφοροθχο ο'ινό-
  πνευμα καΐ μην πιστεύετε δτι τα
  εάν ύπάρχει £νας εϋτυχής νεω- γάντια καί ιδίως τα μάλλινα, σδς
  τερισμός είς τα νέα £θιμα, είνε ι είναι άπαραίτητα. ΧωρΊς καπέλ-
  ακριβώς αΰτός ό οποίος συνί
  σταται είς τό νά διακόπτωνται
  τελείως, είς τό τέλος κάθε ε¬
  βδομάδος, όλαι αί φροντίδες
  εργασίας.
  Ό χειμώνος έιτιφυλάσσει πολ-
  λές ύπέροχες ήμέρες. Έπωφελη-
  θεΐτε διά νά διατηρήσετε μία κα-
  λή φυσική φόρμα...
  Ή πεζοπορία είνε
  τό άληθινό
  χειμερινό σπόρ γι' αϋτούς πού
  δέν άρέσκονται ή δέν άσχολοΰν·
  ται μέ κανένα άλλο.
  Ό δροσερός άέρας, ή άβίαστη
  κα'ι ευχάριστος άσκησις άρμό-
  ζει πρό πάντων είς αΰτούς, τούς
  όποίους κουράζει καί καταβάλ-
  λει ή έπανάληψις τής εργασίας
  των.
  Πώς θά κάνετε τούς περιπά-
  τους αΰτούς διασκεδαστικούς δσον
  κα'ι ϋγιεινούς;
  Σκεφτήτε έν πρώτοις καλά,
  δτι ό περίπατος αύτάς πρέπει
  νά γίνεται μέ ζωηρά βάδισμα
  Τόν χειμώνα ζοΰμε άπομονωμέ-
  νοι είς άέρα ολιγώτερον καθα-
  ρό. Πρέπει λοιπόν είς ώρισμένες
  στιγμές, νά γεμίσωμε τούς πνεύ-
  μονάς μας καί νά τούς έμποδί·
  σωμε νά έξασθενήσουν. Τό σώμα
  μας. βραδύνει τίς άνταλλαγές
  τού, κατά την ψυχράν περίοδον
  τοθ χειμώνος· είς αύτό όφείλον-
  ται οί πόνοι κα'ι οί ρευματι-
  σμοί.
  Άλλά θά ήτο κακόν νά έ-
  φαρμόσετε δρόμο ταχύτητος Χρει
  αζεται ενα ήσυχο βάδισμα διά
  τούς μΰς καί άκόμη περισσότε¬
  ρον διά τούς πνεύμονας. Καλή
  άναπνοή, ιδού τι έπισπεύδει την
  έργασία των άδένων...
  Φυγετε λοιπόν διά την έξοχή
  λο, έκτός εάν βρέχει Κατά προ¬
  τίμησιν φορέσετε μία κορδέλλα
  φαρδειά άπό μάλλινο ϋφασμα,
  εΐδος τυρμπάν, ή όποία θά συγ
  κρατήση τα μαλλιά κα'ι θά προ¬
  στατεύση τ' αύτιά άπό τό κρύο.
  Περιπατήσετε στήν άρχή επά¬
  νω στ'ις μύτες των ττοδιών δ-
  πως μιά γάτα. Πρέπει ν' άποδώ-
  σετε είς τα σφυρά την εΰλυγι-
  σίαν των έπανέλθετε είς μεγάλα
  καί μακρυά βήματα διά την εϋ
  λυγισίαν των μηρών καί τής λε
  κάνης.
  Τρέξετε επειτα χωρίς βία στήν
  άρχή καί έπισπεύσετε κανονι-
  κά τό βάδισμα σας. "Υστερα
  άπό τρέξιμο μερικών λεπτών έ
  παναλάβετε τό τακτικό σας βή
  μα. 'Έχετε ζέστη, είστε έμψυ
  χωμένη, αίσθάνεσθε την διάθεσ
  διά μίαν νέαν προσπάθειαν.
  Πηδήσετε τα χανδάκια, άναρρι
  χηθήτε ή κατεβήτε τίς πλαγιές
  ύπερπηδήσετε μετά ή άνευ βοηθεί
  άς τοϋς κομμένους κορμούς των
  δένδρων, περιπατήσετε μέ τα
  τέσσερα επάνω άπό τράφους ή
  κάτω άπό χαμηλά κλαδιά...Παί-
  ξετε όπως ενα παιδί.
  Άναπνοή καί ζέστη στήν άρχή
  δύναμις επειτα, έπιδεξιότης κα
  εύλυγισία διά νά τελειώσετε' αύ
  τάς είνε ό ρυθμός μιάς καλής
  πεζοπορίας. Πολλές γυναΐκες αί-
  σθάνονται δτι γηράσκουν τόν χει
  μώνα. Ό περίπατος είς την έ
  ξοχή, έπειτα ενα ζεστό μπάνιο
  καί μιά μικρή ανάπαυσις, εΐνα
  μία άληθινή πηγή νεότητος.
  ή Ντιστεγκέ
  Στεφ. Σαριδάκης
  Μαιευτήρ-Γυναικβλόγος
  ΕΐδικευθεΙς έν Παρισίοις.
  Δέχεται έν τή Πολυκλινική.
  ΐηλεφ. Κλινικής 490
  » οικίας 608
  Ό Ίατρός
  ΚΙΜΩΝ Α. ΕΥΓΕΝΗΣ
  ΔΙΔΑΚΤΩΡ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΤΗΣ ΛΥΩΝΟΣ
  Είδικευθείς επί έπταετίαν εις τα πκθολογικά
  νοσήματα έν Παρισίοις καί Λυώνι.
  Εγκαθίσταται οριστικώς ενταύθα, θά δέχεται
  δέ τοΰς πάσχοντος είς τό Ιατρείον τού όδός Ά-
  μαλθείας (πάροδος όδοΰ Κατεχάκη, πρώην Πλατύ
  σοκκάκι). ώραν 9—12 π. μ. καί 3—6 μ. μ.
  =_ Τηλέφωνον 6-63 _
  ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■αειειειειειεΐΒ
  ■■■■■■■■■
  ΕΚΤΟΣ ΤΡΑΣΤ
  Τό θαλαμηγόν «)η
  Αναχωρεί έξ Ηρα¬
  κλείου εκάστην ΚΥΡΙΑ¬
  ΚΗΝ βράδυ κατ' ευθεί¬
  αν ΠΕΙΡΑΙΑ.
  ΤΕΤΑΡΤΗΝ βράδυ κατ'
  ευθείαν ΠΕΙΡΑΙΑ, ΣΟρον,
  ΤΗΝΟΝ, Πάρον, Νάξον.
  ΛΙΝΑΡΔΑΚΗ
  Τπλίφ. 5-«1
  ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■«Μ
  ΠΡΟΣΟΧΗ
  ΕΙΣ ΤΑ ΛΝΙΛΣΜΑΤΑ ΣΛΣ
  Ή βάσις τοΰ πλουσίου καί άφδόνου είαοδή-
  ματος είνε ή καλή λίπανσις. Καί έκ τής πεί-
  ρας απεδείχθη ότι ή καλυτέρα λίπανσις γίνεται
  μέ λιπάσματα:
  «Έλέφας»
  Αφίχθησαν δλοι οί τύποι των λιπασμάτων
  «ΕΛΕΦΑ2» δι' άμπέλους, έλαίας, σιτηρά κ.λ.π.
  καί πωλοΰνται παρά τοίς:
  ΚΩΝΣΤ.. ΚΟΥΦΑΚΗ καί Σία
  ΑΔΕΛΦΟΙΣ ΜΠΟΥΡΝΕΛΟΥ
  Παρέχονται ευκολίαι πληρωμής
  Ή ζωή τή; μελαγχολική;
  αϋτοκρατείρας.
  Μετά την άναχώρηαι τοΰ αύτο-
  κράτορος, ή Έλισάβετ είχε σκε¬
  φθή πρός στιγμήν ν' αναχωρήση
  στό προσφιλές της καταφύγιον,
  στό Γκεντελλέ, στήν Οόγγαρία.
  Άλλ' ΰστερα σκέφθηκε ώριμώτε-
  ρον καΐ απεφάσισε νά μείνη στή
  Βιέννη. Αί διαρκεΐς άναχωρήσεις
  της είς την Ούγγαρίαν κινδύνευαν
  στό τέλος νά θεωρηθο-ΰν ώς πρό¬
  κλησις άπό τούς Αύστριακούς.
  Καί είχεν άρκετούς ίγβρο)^ στή
  Βιέννη καί είχαν δημιουργηθή
  άρκετές παρεςηγήσεις. Δέν ήθελε
  νά δημιουργήδ^; κι' άλλες. Έτσ
  απεφάσισε νά παραμείνη στή·
  πρωτεύουσα.
  Κάθε χρόνο, τίς απόκρηες, στή
  Βιέννη, εδίδετο Ινας χαρ^ί μετημ
  φιεσμένων, εις τόν οποίον συνε
  κεντρώνετο ή άφρόκρεμα τής ά
  ριστοκρατίας. Ή αύτοκράτειρα
  είχεν έξαφνα μιά έ'μπνευσιν: "Α
  πήγαινε κι' αύτη, μετημφιεσμένη
  στόν χορό, κρυφά, χωρίς νά τό
  ξέρη κανείς; Τό σχέδιό της, τό έξω
  ΓΑΛΑΟΙ.—Την παρ. Κυριακήν είς
  τό χωρίον Αύγενική ετέλεσαν
  τούς γάμους των ό κ. Έμμ. Βαρ·
  βεράκης κα'ι ή δίς Μαρία Στυλ.
  Βλαχάκη. Παράνυμφος παρέστη δ
  κ. "Ελευθέριος Μ. θαλασσινός.
  χ η
  μιη μόνον στήν Ικ των κυρι
  ών επί των τιμών "Ιντα Φερέντσι
  στήν κτενίστριά της πού θά την
  κτένιζε, καΐ στήν ΐοιαίτερη θα-
  λοίμηπ6λο της, την Γαβριέλλα. Ο
  τρείς αύτές υποχρεώθησαν νά μή
  ποΰν λέξι σέ κανένα. Ή Έλι-
  σάβετ τίς κατέστησε προσωπικώς
  ΰπεύθυνες. Στό χορό των μετημ
  φιεσμένων θά πήγαινε μ' ενα πο-
  λυτελές ντόμινο, άπά κίτρινο με-
  ταξωτό, καΐ μέ μιά μαύρη μάσκα
  ποΰ θά κατέληγε σέ μακρυά δαν-
  τέλλα, ώστε νά καλύπτη ασφα¬
  λώς τό πρόσωπον. Θά την συνώ-
  δευεν ή "Ιντα Φερέντσι, πού θά
  φοροθσε ενα κόκκινο ντόμινο.
  "Εμειναν σύμφωνες πώς ή κυρία
  των τιμών θά την φώναζε Γαβρι¬
  έλλα—ώατε έν εσχάτη άνάγκη αί
  ύποφίαι νά στραφοΰν κατά τής
  θαλαμηπόλου τής αϋτοκρατείρας
  ποΰ καΐ αύτη είχε ψηλο άνάστη-
  μα. Άργά την νύκτα, 8ταν τό
  σκυθρωπόν άνάκτορον ήταν βυθι-
  σμένο ατόν ΰπνο καί στό σκοτάδι
  δυό ντόμινα σάν νά ήσαν δυό
  συνωμόται, γλύστρησαν σοούς δι-
  αδρόμους καί εφυγαν, χωρίς νά
  τα αντιληφθή κανείς. Σέ λίγο, ο
  Ινα ()εΐϋρΐΖο τής μεγάλης αϊθού-
  σης τοΰ χοροΰ είχαν έγκατασταθή
  τό έ'να κοντά στό άλλο, δυό
  ντόμινα: "Ενα κίτρινο καί Ινα
  κόκκινο.
  θά είχαν περάση δυό ώρες, καί
  Έλισάβετ είχεν αρχίση νά πλήτ-
  τη. Ή κυρία των τιμών πού έ-
  γ.ρύ6ετο μέσα στύ κόκκινο ντόμι¬
  νο, εσκυψε καί τής ψιθύρισε:
  — Ραβριέλλα! Διάλεξε Ιναν
  άπό δλους τούς καβαλλιέρους πού
  ί^ κάτω στή σάλλα, πές
  μου ποίος σοΰ άρέσει καί θά πάω
  νά σοϋ τόν φέρω.
  Ή αύτοκράτειρα, βέβαιη πώ>
  δέν την είχε καταλάβει κανείς
  μεθυσμένη άπό ελευθερία, Ιδειξε
  στό συνοδό της Ινα γοητευτικό
  νέο ποΰ έπερνοΰσεν έκείνη την
  στιγμή κάνω άπό τό θεωρεϊο
  τους. Ή "Ιντα Φερέντσι, ή συνο-
  δάς μέ τό κόκκινο ντόμινο, ά-
  φίνει την αύτοκράτειρα γιά μιά
  στιγμή μόνη στό θεωρεϊο, κατε-
  βαίνει στή σάλα, παρασύρεται
  άπό τό κΰμα τοΰ πλήθους. "Ως
  έ'να ώρισμένο σημ,εΐο ή Έλισά-
  βετ την παρακολουθεϊ μέ τό.
  βλέμμα.
  (συνεχίζεται)
  Ζητβίται,—"Εσωτερικάς Ίατρός
  είς τό Σανατόριον Άγία ΕΊρή-
  νης μισθός ικανοποιητικάς. Πλη¬
  ροφορίαι παρά τώ Διευθυντη Έμ.
  Μανδαλενακη όδος Χάνδακος Ή'
  )άκλειον.
  ΠΑΝΤΟΠΩΛΑΙ
  Τό συμφέρον σας άπαιτεΐ νά προτιμάτε τής:
  Ρέγγες «Κρϊνος»
  Τό κόκκινο έλαφρό κουτί παρασκευασμένο
  ειδικώς διά την Έλλάδα.
  Ποιότης ή ανωτέρα πού μπορεΐ νά γίνη. Τό έμπόρευμα φορτώνεται είς πα¬
  ραλαβήν μας, ΚΑΤ' ΕΥΘΕΙΑΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΗΓΗΝ καί έχι άπό ψυγεϊα.
  ΠΩΛΟΥΜΕΝ ΡΕΓΓΕΣ ΚΑΙ ΟΧΙ ΞΥΛΑ.
  Δοκιμάσατέ πρός τό συμφέρον σας, εάν δέν σάς άρέσει δεχόμεθα νά μάς
  τό έπιστρέψετε.
  ΓΕΝΙΚΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ
  ΜΗΝΑΣ Φ. ΛΑΜΠΡΙΝΟΣ
  ΚΕΝΤΡΟΝ (Παραττλεύρως καφφενείου «Όλυμπος»).
  Γύρω στήν πό Αι.
  Ή προχθεσινή ήαέρα μέ τόν ή¬
  λιον της άπό τό άπόγευμα καί ϊ-
  πειτα ηΰχαρίστησε πολλούο
  — Καί χθές έπίσης ό καιρός δέν
  υπήρξε δυσάρεστος.
  — Διότι εχάρισε στιγμάς ηλίου
  ζωτικάς διά πολλούς.... Γενικά δ
  μως ό ήλιος ε'παιξε πάλι τό συνη-
  θισμένο «κρυφτοΰλι» τού, πού είνε
  στερεότυπο άπό των άρχών τοΰ
  μηνός αΰτοϋ καί τοϋ νέου σωτη-
  ρίου έ'τους.
  — Εύρεΐαι αί συζητήσεις περί
  τής «τυχηρότητος» των Ηρακλειω¬
  τών άπό τφοχθές.
  —Συνέβαλε βλέπετε ευρύτατα
  είς τάς συζητήσεις ταύτας τό Ε¬
  θνικόν Λαχεϊον.
  — Καί τα κέρδη τού φυσικά τα
  τόσον ποθητά τώοα διά τούς μή
  κερδίσαντας κα'ι όνειροπολοΰντας.
  —Ό Δημοτικάς κήπος δέν παύ-
  εί νά παρουσιάζη κίνησιν.
  —Άρκεϊ νά επικρατή λιητκάδα ..
  — Μάλιστα αί συγκεντρώσεις
  τοΰ κήπου δταν ή αίθρία είνε βε¬
  βαία άπό πρωΐας, άρχίζουν έπί¬
  σης άπό πρωΐας καί πυκνώνονται
  αναλόγως εάν κα'ι έφ' δσον έννο-
  εϊται ή αϊθρία συν&χίζεται.
  — Καί δέν έπέρχεται άπρόσκλη·
  τον ένίοτε κα'ι διαπεραστικόν τό
  ψΰχος...
  —Οί χοροδιδάσκαλοι καί γενι-
  κώτερον οί χορευτικο'ι επιχειρη¬
  ματίαι, άναμένουν άνυπομόνοις
  την έλευσιν τοΰ Τριωδίου.
  — Καί την έντασιν τής χορευτι-
  κης κινήσεως.
  —Πάντως είναι φειδωλοί είς ά-
  νσκοινώσεις έστω καί... εμπιστευ¬
  τικάς περί των όρχηστρών των
  ντιζέρ ή ντιζέζ κα'ι των «άττρα-
  ξιόν» των επί θΰραις χορευτικών
  συγκεντρώσεων.
  — Οί ύπαίθριοι πωλητα'ι φρούτων
  έξακολουθοΰν νά κάνουν καλές
  δουλειές.
  — Άλλως τε τα έσπεριδοειδή
  έν γένει ευρίσκονται ήδη είς τό
  ζεν'ιθ τής παραγωγής των ή δέ έ-
  ποχή των διαρκεΐ καί ένίοτε ή
  φθήνεια των.
  — Πρδγμα πού έπιτρέπει καί
  την δσο—δσο διαλάλησίν των είς
  τάς όδοϋς.
  — Κινηματογραφικον γεγονός
  τής ημέρας είνε ή άποψινή προ-
  βολη των -Μποέμ» τοΰ Πουλα¬
  κάκη.
  ,—Έκ τ°ϋ λόγου τούτου προμη-
  νύεται πυκνή κοσμοσυγκέν-
  τρωσις καί είς την πρεμιέραν αυ¬
  τήν.
  ό Ρέπβρτερ
  Λύσις χσεσινού
  ύπ'άρ. 52σταυρολέξου
  Άλ. Γ. Στεφανΐδης
  ΙΑΤΡΟΣ- ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ
  Τέως ίατρός Εύαγγελισμοϋ
  σπουδάσας επί πενταετίαν έν
  Ιταλία. Δέχεται έν τω νέφ
  Ιατρείω τού όδός (Πλατειά-
  Στράτα) έναντι φαρμακείου
  κ. Ζαχαριάδου. Ή είσοδος έκ
  τής όδοΰ Καγιαμπή.
  ΤΩραι έττισκέψεων 912 4-6
  Ο ΣΤΟΜΑΧΟΛΟΓΟΣ ΙΑΤΡΟΣ
  Κων. Ε. Πολυδάκης
  Είδικευθείς έν Γερμανία είς
  τα νοσήματα τοϋ στομάχου
  έντέρων καί ήπατος, δέχεται
  τούς ττάσχοντας έκ τοϋτΐεπτι-
  κοΰ συστήματος έν τφ Ιατρείω
  τού (οίκία κ. Χελιδώνη). Τρείς
  Καμάρες.
  θεραιτεία αίμορροίδων ά¬
  νευ εγχειρίσεως δι" ένέσεων.
  Άριθμ. τηλ. 7-92
  Π. Παπαδόπουλος
  ίΠτυχιούχος τής ίατρικής
  Όίοντίατρος
  Δέχεται έν τφ Ίατρείφ τού
  τταρά τόν "Αγιον Μηνάν καθ'
  εκάστην:
  9—12 καί 4-7
  'Ελευσ. Πηγάκης
  Ίατρός—Παβολόγος
  Δέχεται έν τω Ιατρείφ τού
  όδός Τσακίρη (οίκία στρατη-
  γοΰ κ. Άλεξάκη) 10—12 π. μ.
  καί 4—6 μ. μ.
  οα
  ϊ
  Τό περίεργον
  δντρσι» μι*ρ
  Ρ"των Κα1
  άπελεκητω
  τίου, καίτοι εν
  -Αμσ άνοιγομ
  τις κσί άπότο
  λσπωδών
  ο1χω
  τού άλλην
  ήτο κεκλεκ
  διά πριονιοιο
  ^ν τόπον ψεγγΙ
  ϊνσ βλέπωσιν οί
  Ιομένους. ττρΐν ι
  Εφερεν αριθμόν
  νΐωγμένη. έφαίν
  ίίνος τίνα των 1
  ;ήση ώς άλάνθο
  ευρίσκετο επ
  νόν διάδρομον, )
  0εν καί άριστερί
  θους καί κατασ»
  δεχόμενα τό φώ
  τσ πάντα δμως
  απαίσια. Καί
  ίστοί.
  ΟΙ ύπηρέται
  νίοτε επιστολάς
  τηζι έκάλουν αι
  συνοικίαν ύπήρ
  τοθ Κάρακα» δ
  Καΐ 6 δρόμο
  οτατος. Έκεΐ τι
  κσταλελειμμένο
  πρός την φυλαν
  το είς θάνατον
  ρίας καΐ τής π< φόνοι δέ συνέβι μερον. Ιδού πόθεν Όσοι άνέγ' ραν βίου καΐ τ< των ακρίβειαν, Παρισίοις κατό νοι ό μέν Κόρ< λαδή τα όποία φέρει. Έννοεΐ1 των χαριτολόγ σωσι καί δή ε ού έγενικεύθη νάκτορα.
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  Τό μεγάλο έργον
  τού Βίκτωρος Ουγκώ.
  Οί Άθλιοι.
  Τό περίεργον ήτον, ότι ή μέν θύρα εφαίνετο θύ-
  ρα άντρου, μικρά, πεφραγμένη διά σκαιών καΐ σκω-
  ληκοβρώτων καί κακώς συνηομοσμένων σανίδων,
  οίονεί άπελεκήτων, τό δέ παράθυρον μέγα ώς πα-
  λατίου, καίτοι εύτελές καί τουτο καί έλεεινό^.
  Άμα άνοιγομένης της θύρας, παρουσιάζετο στε-
  νή τις καί άπότομος κλίμαξ μετά βαθμίδων ύψη-
  λών, λασπωδών, πληθουσών χώματος, ρυπαρά, καί
  ής ή κορυφή( έχάνετο έντός τσΰ σκότους μεταξύ
  δύο τοίχων. Άνέβαινες, καί άπήντας άμέσως έμ-
  πρός τού άλλην θύραν δσον ή κλίμαξ στενήν, καΐ
  δταν ήτο κεκλεισμένη, έβλεπες έπ' αυτής άνεωγμέ
  νην διά πριονίου μίαν τριγωνικήν τρύπαν, έπέχου-
  σαν τόπον ψεγγίτου, καί έν ταύτω χρησιμεύουσαν
  Ίνα βλέπωσιν οί έντός τής οικίας 'τούς έξωθεν έρ-
  χομένους, πρίν τοίς άνοίξωσι. Καΐ ή μέν θύρα αυτή
  έφερεν αριθμόν 52, άνωθεν δ' αυτής, δταν ήτον ά-
  νεωγμένη, εφαίνετο ό άριθμός 50, ώστε ήπόρει ό
  ξένος τίνα των δύο αριθμών τούτων έπρεπε νά θεώ
  ρήση ώς άλάνθαστον.
  Ευρίσκετο έπειτα είς μακρότατόν τίνα καί στε-
  νόν διάδρομον, καί τούτον ρυπαρόν, ούτινος δεξιό-
  θεν καί άριστερόθεν υπήρχον θύραι διαφόρου μεγέ-
  θους καί κατασκευής. Αί θύραι είσήγον είς δωμάτια
  δεχόμενα τό φώς άπό των όπισθεν τής οικίας. Ταύ¬
  τα πάντα δμως σκοτεινά, μελαγχολικά, σκυθρωπά,
  άπαΐσια. Καί πανταχόσε γιγάντειοι άραχνών
  ίστοί.
  Οί ϋπηρέται τοϋ τσχυδρομείου, οΐτινες έφερον έ-
  νίοτε επιστολάς είς τοΰς κατοίκοος τής οικίας ταύ¬
  της, έκάλουν αυτήν αριθμόν 50—52, άλλ' είς την
  συνοικίαν ϋπήρχε γνωστή υπό τό ονομα «τό σπίτι
  τοΰ Κόρακα» δστις ήτον ό ίδιοκτήτης αυτής.
  Καί 6 δρόμος δ' έκεΐνος ρυπαρός καί λασπωδέ-
  στατος. Έκεΐ πλησίον υπήρξε μία των μάλλον έγ-
  καταλελειμμένων θυρών τής πόλεως, ή άγουσα
  πρός την φυλακήν τής Βισέτρης, δι' ής προεπέμπον-
  το είς θάνατον οί κατάδικοι επί τε τής αΰτοκρατο-
  ρίας καΐ τής παλινορθώσεως των Βουρβόνων. Καΐ
  φόνοι δέ συνέβησαν έκεΐσε, μυστηριώδεις μέχρι σή¬
  μερον.
  Ιδού πόθεν προήρχετο ή όνομασία αυτή.
  "Οσοι ανέγνωσαν μικροδιάφορα τού καθ" ημέ¬
  ραν βίου καί τα ενθυμούνται μέ την χρονολογικήν
  των ακρίβειαν, αύτοι θά γνωρ,σωσιν δτι υπήρχον έν
  Παρισίοις κατά τό 1870 δύο είσαγγελεΐς καλούμε-
  νοι ό μέν Κόρακας, ό δέ Άλεπούδης, όνόματα δη-
  λαδή τα όποΐα είς τοΰς μϋθους ό Λαφονταίν άνα-
  φέρει. Έννοεΐται δτι εδόθη άφορμή είς τα στόματα
  των χαριτολόγων καί λογοπαικτών νά τα παρωδή-
  σωσι καί δή είς στίχους κάπως χωλούς, μέχρις
  ου έγενικεύθη τό πραγμα, καταντήσαν έ'ως τα ά-
  νάκτορα.
  (συνεχίζεται)
  Έγκυκλοποαδεία
  ΑΓ έκείνους πού σέλουν
  νά πλουτίζουν τάς γνώσεις των.
  δι* όλους.
  ΤΑ ΜΥΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΦΥΛΛΩΝ
  Β'.
  Ε· -ας^ αρχάς τής ανοίξεως,
  δταν δέν υπάρχουν άκόμη τα φύλ-
  λα, τό φυτόν θέτει προσθέτως
  είς λειτουργίαν καΐ μίαν άντλίνν
  πιέσεως, την λεγομένων «πίεσιν
  τής ρίζης», διά τής οποίας ό χυ
  μός πιεζόμενος τινάσσεται έκ τής
  ρίζης είς τόν κορμόν.
  "Απαξ καί ελύθη τό πρώτιστον
  πρόβλημα τής άναβάσεως τοΰ
  χυμοΰ έκ τής ρίζης πρό; τα
  φύλλα, οί βς<τανικοί επεδόθησαν καί είς την μελέτην καί διαφώ τισιν των διαφόρων λεπτομέρειαν/ τού Διηρωτήθησαν μέ ποίαν τα- χύτητα μπορεΐ νά άνε^αίνη τό νερό διά μέσου των στενών αυ¬ τών σωλήνων, των ίνών. Αί πρώ¬ ται δοκιμαί πού άπέβλεπαν είς την διαφώτισιν αυτή; τής λεπτο¬ μερείας, υπήρξαν άπλούσταται. ' Εκοψαν κλαοιά καί τα ετοποθέ¬ τησαν μέσα είς νερό έντός τοΰ ό- ποίου είχαν λυώστ] έ'να χρώμα. "Υστερα άπό λίγην ιόραν, Ιβλεπαν μέχρι ποίου ΰψνος είχεν άνεβή τό νερό αύτό κατά μήκος των κλαδιών. Παρόμοια δμως πειρά- ματα είχαν σχετικήν μόνον αξί¬ αν, διότι δέν ήταν γνωστόν ά"ν καί είς τό "ίδιον τό δένδρον τα πράγματα έξειλίσσοντο κατά τόν ίδιον τρόπον. Τόν τελευταίον καιρόν οί είδι- κοί έπιστήμονες κατώρθωσαν νά έ- πεξεργασθοΰν μίαν μέθοδον, διά τής οποίας, άνευ τοθ παραμι- κροΰ κινούνου διά τό ζί^ρον ε¬ πί τοΰ όποίου γίνονται αί πειρα- ματισμοί, δύνανται νά γίνουν είς αύτό έπανειλημμέναι όσον καί άκριβεΐς μετρήσεις. Είς δύο σημεΐα τοΰ κορμοΰ πού ευρίσκον¬ ται τό ϊνα επάνω άπό τό άλλο, χώνονται λεπτά μετάλλινα σύρ- ματα. Άπό κάτω άπό αύτά θερ- μαίνεται κάπως τό οζ^ρον, καί τό χρονικόν διάστημα πού άπαι- τεΐται δπως ό Οερμανθείς χυμός φθάση άπό τό κάτω σημείον τής μετρήσεως είς τό ύπερθεν αύτοϋ, μετραται δι' ήλεκτρικής όδοϋ: Ένα γχλβανόμετρον είς επαφήν ευρισκόμενον μέ αμφότερα τα σημεΐα, δεικνύει πότε ακριβώς φθάνει ό Οερμανθείς χυμός. Ή νέα αυτή μέθοδος παρουσιά¬ ζη·, τόσην ευαισθησίαν, ώστε ν' άποδειχνύεται δι' αυτής καΐ ή ελαχίστη θέρμανσις πού προκα- λεΐται, δταν, κάτω άπό τ* ση¬ μεΐα οπου γίνεται ή μέτρησις, άκουμβήσωμεν επ" ολίγον, επά¬ νω είς τόν φλοιόν τοΰ δένορου, τό δάκτυλον! Μέ την μέθοδον αυτήν έμετρήθη ή ταχύτης τής ά¬ ναβάσεως τοΰ χυμοΰ είς δλ(ον των εί δών τα δένδρα, τούς θά- μνους καΐ τα άναρριχητικά φυ- τά. Αναλόγως δέ τοϋ είοους τοΰ φυτοΰ, ποικίλλει καί ό ρυθμός τής άναβάσεως τοΰ χυμοΰ. Την μεγαλειτέραν βραούτητα καθ' δ¬ σον άφορα την ανάβασιν τοΰ χυ μοΰ, παρουσιάζων τα οελονωτά οένδρα, ώς π. χ. τα πεϋκα. Εί; αύτά ό χυμός είς τόν κορμόν ά- νε^αίνει μόνον ολίγα δέκατα τοΰ μέτρον την ώραν. Είς κανένα οί'/ορον μέ βελονωτά φύλλ'α δέν παρουσιάζετχι ταχύτης μεγαλει- τερα τοΰ μισοΰ μέτρου την ώραν ώς πρό; την ανάβασιν τοΰ χυμοΰ. Ρεκόρ ταχύτητος άπό αυτής τής απόψεως παρουσιάζουν ώρισμέ- νες κλιματϊοες (1ίαη69) των Τροπικών: Είς αύτά έμετρήθησαν ταχύτητες έ'ως εκατόν μέτρων την ώραν είς την ανάβασιν τοΰ χυ¬ μοΰ! Είς μίαν μάλιστα περίπτω¬ σιν έμετρήθη ταχύτης 150 μέ¬ τρων την ώραν, δηλαδή τριακο- σιαπλασία ταχύτης τής παρατη¬ ρουμένης είς τα πεΰκα καΐ τα ε- λατα. ΚΟΚΑΡΙ έξαιρετικής ποιότη¬ τος ψιλό θά εΰρετε είς την κρεμ- μυδαποθήκην πλησίον Χανίων Ιΐόρτα ώ; καί κρεμμύδια είς δι- αρκή παρακαταθήκην. Τα Κρητικά ζητήματα είς οδόν επιλύσεως. ΧΑΝΙΑ Ίανουχριος (άντατΐο κριτοΰ μας).— Ώς γνωστόν την παρελθούσαν Κυριακήν επανήλθε είς Χανία ό 'ΐπϊνρ~{1ί Γενικός Δι- οικητής Κρήτης κ. Μπότης Σφα¬ κιανάκης Ή δημοσία δέ γνώμη καί τής πόλεώς μας ειδικώς καί ολοκλήρου τού Νομοο Χανίων ά- σφαλώ; εσημείωσε μέ ικανοποίη¬ σιν την επάνοδον τούτου καί την ανάληψιν έκ νέου των καθηκόν- των τοθ Γεν.κοΟ ΔιοικητοΟ, τα όποΐα άξίζει έπίαης νά όπογραμ- μισθη ότι διεχειρίσθη αρίστα μέ¬ χρι τής έπανόδου τοϋ κ. 'ίκουρ- οΰ ό άναπληρωτής αύτοϋ κ. Ίππόλυτος. Ό κ. Σφακιανάκης επανελθών είς την θέσιν τού ήρχισε τάς συ· νεργασίας τού διά τόν κατατοπι- σμόν τού επί τής πορείας των δι¬ αφόρων ζητήματι^ τής νήσου. Ώς είμαι είς θέσιν νά γνο)ρίζω είς τα ζητήματα ταυτα τα συγκοινω- νιακά καί τα έν γένει εξυγιαντι- κά θά άπασχολήσουν εϋρέως τόν κ. Γενικόν Διοικητήν, δεδομένης άλλως τε τής ένισχύσεως την ό- I ποίαν ή κυβέρνησις παρέσχε, πα- ρέχει κα14θάπαράσχη ώστε ή Κρή- τη νά αποβή έν καιρώ παραγω- γικωτάτη καί άνταξία τής εύρύτη- τος των έκμεταλλευσίμων πόρων καΐ τοθ άπεράντου φυσικοΰ πλού- τού της. Τόν κ. Γενικόν Διοικητήν θά άπασχολήσουν έπίσης τα βιοτεχνι κά καί έπαγγελματικά ζητήμα¬ τα, τα έμπορικά, αί τυχόν κατά τόπους υφιστάμεναι σοβαραί οι¬ κονομικαί άνάγκαι των άγροζ&ν κ λ.π. Άπαιτεΐτα'. δμως υπομο- νή καΐ καλή θέλησις παρά παν¬ τός όστις δέν δύναται νά μή αναγνωρίση δτι διά νά έξυπηρε- τηθώσιν α£ τάξεις αύται έπ' ά- γαθω τής τοπικής οίκονομίας καί τής κοινωνικής δημιουργίας άπαιτεϊται πίστωσις χρί^οχ». Διότι τα ζητήματα ταυτα ουτε μικρά είναι ουτε μικράν μελέ¬ την άπαιτοΰν διά νά οιατυπωθοΰν έπ' αυτών α£ ένδεδειγμέναι κ α Ι ώφέλιμοι λύσεις. Επί τοότων άλ¬ λως τε αποτελεί μίαν έγγύγ,σιν τό οιαρκές ενδιαφέρον τοΰ κ. 'Υττουργοΰ Γενικοΰ ΔιοικητοΟ. —Εύχαριστίαι τής Α. Μ. τοΰ Βασιλέως πρός τόν κ. Δή¬ μαρχον. Πρός τον Δήμαρχον Ηρακλεί¬ ου κ. Μηνάν Γεωργιάδην συγχα- ρέντα άπό μέρους αυτού καΐ τοϋ Δημοτικοΰ Συμβουλίου τον Ιϊα- σιλεα Γεώργιον διά τους γάμους τής Α. Β. Υ. τού Διάδοχον ή Α. Μ. απήντησεν ώ; εξής: «Εύχαριστώ άπαντας έγκαρδίως. ΓΕΩΡΓΙΟΣ Β'.». —Τα φορολογικά δικαστή- ρια. Πληροφορούμεθα ότι υπό Βιο- τεχνικοΰ Σωματείου τής πρωτευ¬ ούσης υπεβλήθη διά τής αρμοδί¬ ας Όμοσπονδίας ϋπόμνημα διά τοΰ όποίου ζητεΐται νά παραμεί- νουν α! ισχύουσαι διατάξεις διά την έκπροαώπησιν των φορολογι- κών δικαστηρίων. —Ό κ. Δροσόπουλος εύχαρι- στεΐ τόν Δήμον. Πρός τόν Δήμαρχον Ηρακλεί¬ ου κ. Μηνάν Γεωργιάδην ό Δι- οικητης τής Έθνικής Τραπέζης κ. Ι. Δροσόπουλος απέστειλεν τό κάτωθι τηλεγραφημα: «λίαν συγκεκινημένος δι' εϋγε- νεϊς εκδηλώσει; καί συγχαρητη- ριά σα; επί πεντηκονταετηρίδι μου παρ' Έθνικίί Τραπέζη τής Ελλάδος, εΰχκριστώ άπό καρδί¬ ας υμάς καΐ Δημοτικόν συμβού¬ λιον. Ι. ΔΡΟΣΟΠΟΥΛΟΣ Διοικητής Έθνική; Τραπέζης τής Έλλάδβ;». —Δωρεά. Ή οίκογένεια Γεωργίου Οικο¬ νομίδου προσεφερε δι' δλην την ημέραν τής 18ης Ίανουαρίου εκ¬ λεκτόν φαγητόν είς το Πτωχβ- κομεϊον είς μνήμην τοΰ Γβωργί- ου Οικονομίδου, καΐ άντί έτπσί- ου μνημοσύνου, ΟΊ τρόφιμοι τοϋ Ίύρύματος |καΐ τό προσωπικόν τού; εΰχαριστοΰν θερμώς. Λόγφ άνακαινίσεως των Καταστημάτων: ~— (ΜΕ'ΓΝΤΑΝΙ). Ο6τοι θά έκποιήσουν άπό της ΔΕΥΤΕΡΑΣ 17 ΙΛΝΟΥΑΡΙΟΥ μέχρις τό έμπόρευμά των σχεδόν 50 ο)ο κάτω των τιμών των. Πρωτοφανής εύκαιρία διά την Κρήτην, πού θά καταπλήξη τόν κόσμον. ΘΑ ΠΩΛΗΘΟΫΝ: Κασμήρια Έλληνικά των 200 μόνον 100 την ύάρδαν 25 ΙΔΙΟΥ ϊ Ο » 250 160 » - » 375 250 Τσουλάκια γ'. » 280 180 » β'. » 375 240 » α'. » 525 324 » α'. α'. 600 390 Σατινέ 425 285 Άγγλικά Σκωτϊας » 650 410 Άγγλικά » 550 350 Παλτά ετοιμα » 500 275 » _ » 850 500 » 1000 625 » » 1300 » 850 Καπσρτίνες » 1300 850 Πώλησις αποκλειστικώς τοίς μετρητοΐς. 'Αποκλείονταφ ΔιατακτικαΙ Δ. Υ., άποκλείεται χονδρική πώλησις πέραν τού ενός κου- στουμιοϋ ή ενός παλτου.
  .4
  #
  Α
  ·*
  ί
  ί
  Ηράκλειον—Κρήτης
  Γραφεϊσ έναντι Παλ Νομαρχίας
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  Πρωΐα Πέμτχτης
  20 Ίανουαρίου 1938
  Ο ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΕΒΑΠΤΙΣΕ ΧΘΕΣ
  ΤΑ ΑΕΡΟΠΑΑΝΑ ΤΑ &ΟΡΗΟΕΝΤΑ
  ΥΠΟ ΤΟΥ ΟΜΟΓΕΝΟΥΣ ΖΑΡΠΑΚΗ
  ΕΙ! ΤΟ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟΝ ΤΑΤΟΪΟΥ
  ΑΘΗΝΑΙ 15» Ίανουαρίου (τού
  άνταποκριτοΰ μ.ας).— Σήμερον είς επι-
  βλητικήν τελετήν είς τό Αεροδρόμιον
  Τατοΐου, ή Α. ΑΙ. ό Βασιλεύς εβάπτι¬
  σε τα δύο άεροπλάνα τα δωρηθεντα υ¬
  πό τού έν Αιγύπτω όμογενούς κ. Ζαρ-
  πάκη.
  Είς την τελετήν ταύτην παρέστησαν
  έκτός των επισήμων, των ανωτέρων α¬
  ξιωματικών τής άεροπορίας μας κ. ά.
  καί άρκετός κόσμος. Τα άεροπλάνα Θά
  «ποτελέσωσι μετ* άλλων τοιούτων δω-
  ρηθέντων έπίσης υπό όμογενών, ιδιαίτε¬
  ρον σμήνος τής πολεμικής μας άερο¬
  πορίας.
  ΣΗΜΕΡΟΝ ΤΕΛΟΥΝΤΑΙ ΕΝ ΚΑΪΡΟ
  ΜΕΓΑΛΟΠΡΕΠΩΣ ΟΙ ΓΑΜΟΙ
  ΤΟΥ ΒΑ2ΙΑΕΟΣ ΤΗΣ ΑΙΙΥΠΐίΥ ΦΑΡΟΥΚ
  ΑΘΗΝΑΙ 19 Ίανουαρίου (τού
  άνταποκριτοΰ μας).— Τηλεγραφοΰν έκ
  Καΐρου ότι αυριον τελοΰνται μεγαλο¬
  πρεπώς οί γάμοι τοΰ Βασιλέως τής
  Αιγυπτου Φαρούκ. Είς τοϋς γάμους
  Οά παραστοΰν πολλαί ξέναι αντιπροσω¬
  πείαι, θά γίνουν δέ έπ' εύκαιρία αυτών
  έν Καΐρω καί Άλεξανδρεία, είδικαί
  πανηγύρεις καί λαϊκαί έορταί.
  ΗΡΧΙΣΕΝ ΕΙΣ ΤΟ ΜΗΝ ΠΕΙΡΑΙΟΣ
  Η ΔΙΚΗ ΜΟΣΧίϊΑΟΟΟΥΑίΥ
  ΑΘΗΝΑΙ 19 Ίανουαρίου (τού άν
  ταποκριτοΰ μας).— Σήμερον είς τό
  Κακουργ οδικεΐον Πειραιώς ήρχισεν ή
  ϊϊίκη τοΰ Μοσχοϊδοπούλου. Ούτος ώς
  γνωστόν έφόνευεε καί έλήατευσε τό
  άνδρόγυνον των παντοπωλών είς την
  συνοικίαν τής Καλλιθέας.
  Ή Γερμανία καί ήείρήνευσιςέν Κίνα.
  Οί Ιταλοί διά τα Γερμανοσερβικά.
  ΛΟΝΔΙΝΟΝ (ραδιογρ ).—
  Ένδιαφέρουσαι κρίνονται υ¬
  πό τοΰ Άγγλικοΰ τύπου αί
  εργασίαι τής Έπιτροπής ού-
  δετερότητος, ήτις ώς γνωστόν
  ήσχολήθη καί πάλιν επί τοϋ
  Ίσπανικοΰ ζητήματος καί έ¬
  λαβεν άποφάσεις. Κατά τούς
  γράφοντας αί άποφάσεις αυ¬
  ται θά συντελέσωσι είς τό νά
  άποσαφηνισθή ή κατάστασις
  δσον άφορα τό ζήτημα τής
  άνακλήσεως των έθελοντών
  καί τό δυνατόν τής έφαρμο-
  γής τής άνακλήσεως είς εύ-
  ρυτάτην άκτΐνα.
  ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ (ραδιογρ.).—
  Αί Γερμανικαί έφημερίδες πλη-
  ροφοροΰνται έκ τής "Απω Ά-
  νατολής δτι κατά πολύ συνέ-
  βαλον είς την μετριοπάθειαν
  τής Ίαπωνίας δσον άφορδ τάς
  τελευταίας άποφάσεις αυτής
  επί τοϋ Σινοιαπωνικοϋ, αΐπρο-
  σπάθειαι τής Γερμανίας δια
  των έν Τόκιο καί Καντώνι δι-
  πλωματών της. Πιθανολογεϊ-
  ται ότι έν τή παρόδω τοΰ
  χρόνου ή Ίαπωνία θά δεχθή
  νά έλθη είς συνεννόησιν καί
  μέ την κυβέρνησιν Τσάγκ-Κάι
  Σέκ έφ' δσον αυτή άναγνω
  ρίση, κατ' αρχήν, ωρισμένας
  αξιώσεις τής Ίαπωνίας ώς
  πρός τό καθεστώς τής Κίνας
  ΡΩΜΗ (ραδιογρ ) Ό Ίτα-
  | λικός τύπος άσχολούμενος μέ
  την παρουσίαν τοϋ Γιουγκο-
  σλαύου πρωθυπουργοΰ κ
  ί Στογιαντίνοβιτς είς Βερολίνον
  έπαναλαμβάνει την σημασίαν
  των συνεννοησεων αύτοϋ με
  τα τοΰ Χίτλερ καί τονίζει δτ,
  είς τάς παρούσας στιγμάς
  εμφάνισις δραστηριότητος άπό
  μέρους τού άξονος Βερολίνου
  —Ρώμης έξυπηρετεϊ την ίσορ
  ροπίαν τού έναντι παντός
  καλοθελητοΰ άλλά καί τά< αγαθάς αύτοΰ έπιρροάς εί τάς συνεννοήσεις διά την πε ριφρούρησιν τής είρήνης. θάέπισκεφδη προσεχωςτήν πόλιν μας Ό ύπουρνός Γεν. Διοικητής Κρήτης Επί τή έπανόδφ τού Νο-[τόν άπησχόλησαν επί τή εύ- μάρχου Ηρακλείου κ. Άν-1 καιρία τής διελεύσεως τού έκ δρέου Μαρκέλλου άνήλθον | χθές είς την Νομαρχίαν καί τόν έχαιρέτισαν οί προιστά- μενοι δλων των ύπηρεσιών τής πόλεως. Έπίσης τόν κ Νομάρχην επεσκέφθησαν οί άντιπρόσωποι τοΰ τϋπου. "Ομιλών πρός αύτούς ό κ. Νομάρχης άνεφέρθη είς τα γενικά ζητήματα τα όποϊα τής Πρωτευούσης ένθα καί έ¬ σχεν είδικάς συνεργασίας τό¬ σον μετά τοϋ κ. Πρωθυπουρ- γοΰ καί τοΰ ύπουργοΰ Γεν. Διοικητοΰ Κρήτης δσον καί μετ" άλλων ύπουργών. "Επί των ζητηματων τούτων, ώς είπεν ό κ. Νομάρχης, θά προβή είς άνακοινώσεις ό ύ¬ πουργός Γεν. Διοικητής Κρή¬ της κ. Μπότης Σφακιανάκητ δστις θά αφιχθή ενταύθα μ τα £να δεκαήμερον. Έκτίκ της πόλεώς μας ό κ υπουρ γός θά επισκεφθή πιθανώτα τα καί τόν "Αγ. Νικόλαο καί τό Ρέθυμνον, προκειμένοι νά εξετάση τάς ανάγκας έ κάστου νομοΰ καί αύτοπρο σώπως διά νά προβή είς την θεραπείαν τούτων. ΣΥΝΕΧΙΖΟΝΤΑΙ ΣΦΟΔΡΟΤΑΤΑΙ ΜΑΧΑΙ ΕΙΣ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗΝ ΤΕΡΟΥΕλ ΑΘΗΝΑΙ 19 Ίανουαρίου (τού άν¬ ταποκριτοΰ μας). — Τηλεγραφοΰν έκ Παρισίων ότι περί τό Τερουέλ συνεχί- ζονται σφοδρόταται μαχαι, των έθνικών επιτιθεμένων εναντίον των παρά την πό¬ λιν ταύτην όρεινών συγκροτημάτων τα όποΐα κατέχουν οί κυβερνητικόν. Α¬ νακοινωθέν τής Σαλαμάνκας άναφερει σημαντικάς επιτυχίας των έθνικών στρα- τευμάτων είς όλην την γραμμήν τής έπιθέσεως. Η ΕΦΑΡΝΙΟΓΗ ΤΟΥ ΝΟΚΙΟΥ ΠΕΡΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚαΘ' α πληροφορούμεθα ά¬ πό τής 27ης τρέχ. μηνός θ' αρχίση έν τώ νομώ "Ηρακλεί¬ ου ή έφαρμογή τοϋ νέου νόμου περί άγροτικής ασφαλείας. ΑΙ ΤΙΜΑΙ ΤΩΝ ΕΛΑΙΩΝ ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΝ Δι' έγγράφου τού πρός τό ενταύθα Γεωργικόν Έπιμελη- τήριον, τό ΈμπορικόνΈπιμελη τήριον Άλεξανδρείας γνωρΐ- ζει τάς προσφερομένας έκεϊ τιμάς χο δρικής πωλήσεως επί έλαιολάδων Κρήτης κα Μυτιληνης. Έν ταύτώ γνωρί ζει καί τα διάφορα έξοδα τα έπιβαρύνοντα τάς τιμάς των ά ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ ΚΑΙ ΚΙΝΗΣΙΣ Αί κυμανθεΐσαι χθές έν τη άγορςί μας τιμαί των κατωτέρω έγχω ρΕων προιόντων εΤχον ώς ακολούθως: Σταφίίες. Σουλτανίναι α' δρ. ) Καραμπ. Ελεμέδες Ταχτδς Μαύραι α β' Υ' α' β' Υ' ( 22 -23. ) ( 14 50- ) (7 50-8 50 7 80 -8. 270 26 20 Χαρούτπα "Ελαια 5ο » κοινά Σάπωνες. ΛευκοΙ α' ποιότητος δρ 20 — 2· » β' » 19— 23 Πράσινοι α' ττοιότ. » 2150 β' » » 19.- θΐνοι. Αρχανών τό μίστατ. » 45. Μαλεβυζίου κατ' οκάν δρ. 5. νωτέρω προελεύσεων λάδων. έλαιο Η ΡΥΘΜΙΣΙΣ ΤΩΝ ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΤΙΚΩΝ Η ΚΑΤΑΙΠΣΤΙΚΟΣ ΥΠΟ ΤΟΝ ΕΟΝΙΚΟΝ ΑΘΗΝΑΙ 19 Ίανουαρίου (τού άνταποκριτοΰ μας). — Έκ τοΰ έξωτε- ρικοΰ αγγέλλεται ότι οί έθνικοί έβομ· βάρδισαν καταιγιατικώς, την Βαλέν- θιαν. Αί έπενεχθεΐσαι είς την πόλιν ζη¬ μίαι είναι σημαντικαί, εφονεύθησαν δέ καί ετραυματίσθησαν άρκετοί. ΔΙΕΤΡΕΞΕ ΣΟΒΑΡΟΝ ΚΙΝΔΥΝΟΝ ΚΑΙ Η ΟΜΑΣ ΤΟΝ ΑίίΛΟΝ ΒΟΥΛΕΥΤΟΝ ΑΘΗΝΑΙ 19Ίανουαρίου (τού άν¬ ταποκριτοΰ μ^ας) Αναφορικώς μέ τόν βομβαρδισμόν έν Βαλενθία άγγέλ λεται ότι κατ' αυτόν παρ* ολίγον νά έφονεύοντο καί οί ευρισκόμενοι έκεϊ διά νά μελετήσουν την κατάστασιν "Αγ¬ γλοι βουλευταί. Σήμερον τα άπόγευμα συνέρ χεται είς.συνεδρίασιν ή αρμο¬ δία ύποεπιτροπή διά την ρΰθ μ ι σιν των φορτοεκφορτωτικώ1 οικαιωμάτων τοΰ λιμένος. ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΣΥΜΦΟτνΓΑΣ Δι' ύπογραφείσης εμπορικήν συμφωνίας ρυθμίζονται τα των πληρωμών των έπ' άνταλ λαγή έμπορευμάτων μεταξύ τής "Ελλάδος καί Ιταλίας. Η ΚΑΤΑΠ0ΛΕΙΥ1ΗΣΙΣ ΤΗΣ ΚΑΜΠΗΣ Τό υπουργείον Γεωργίας διέταξε τάς τού Κράτους δασικάς αρχάς δπως έντείνουν ΕΛΥΘΗ |_ΜΙ ΚΡΙΣΙΣ ΕΣΧΗΜΑΤΙΣΕΝ_Ο ΣΟΤΑΝ ΑΘΗΝΑΙ 19 Ίανουαρίου (τού άν- ταποκριτοΰ μας).— Τηλεγράφημα έκ Παρισίων βεβαιοί ότι ή Γαλλική κυ- βερνητική κρίσις έτερματίβθη, τού τέως πρωθυπουργοΰ κ. Καμίλ Σωτάν αχη- ματίσαντος κυβέρνησιν. Ό κατάλογος των ύπουργών υπεβλήθη παρ' αυτού είς τόν πρόεδρον τής Δημοκρατίας όστις καί τόν ενέκρινεν άμέσως. ΊΙ κυβέρνη¬ σις Σωτάν θά άποβλέψη πρωτίστως είς την ρύθμισιν τοΰ οικονομικοΰ ζη· τήματος καί την διαβφάλισιν τής τάξεως. τάς προσπαθείας των διά την καταστροφήν ή τόν περιορι σμόν τής κάμπης των πεύκων Τό υπουργείον προσεκάλεσεν έπίσης πάντας τοΰς κατόχους ή ιδιοκτήτας πεύκων, εΐτεϊδιώ ται είνε ούτοι είτε νομικά πρό σωπα δημοσίου ή (διωτικοθ δι καίου Ίνα έργασθώσι διά την έντονον καί διηνεκή καταπο λέμησιν τής κάμπης των πεύ¬ κων. ΝΕΟΝ ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΟΝ Άπό τής 8ης προσεχούς μη¬ νός Φεβρουαρίου κυκλοφορεΐ τό διαβαλκανικόν γραμματό- σημον άξίας 6 δρχ. τό οποίον θά χρησιμοποιήται διά την μεταξύ των βαλκανικών χω- ρών άλληλογραφίαν. ΑΙ ΚΡΟΤΙΔΕΣ Δι' άστυνομικής διατάξεως απηγορεύθη ή πώλησις κροτίί δών έν Ρεθύμνη.. Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Έκυκλοφόρησε προχθές ή έβδομαδιαία κατάστασις τής Τραπέζης τής Ελλάδος. Είς αυτήν άναγράφεται δτι τό είς χρυσόν καί συνάλλαγμα κά- λυμμα τής Τραπέζης μετά των συναλλαγματικάς γραμματί- ων άνέρχεται είς 4.931 266.714 δραχμάς. Τό χρέος τοΰ Δημο¬ σίου πρός την Τράπεζαν ά¬ νέρχεται είς 3,856.056,216 δραχμών. Ή κυκλοφορία των τραπεζογραμματίων άνέρχε¬ ται είς 6.600 306 700 δρχ , αί δέ ύποχρεώσεις δψεως τής Τραπέζης είς 6.446.362 δρχ. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣ ΠΡΟΑΓΩΓΗΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ Δι" αποφάσεως τού ύπουρ¬ γοΰ τής Γεωργίας κ. Κυρια- κοθ, προεκηρύχθη διαγωνι- σμός διά την πληρώσιν δεκα- πέντε θέσεων προισταμένων γεωργικής υπηρεσίας διευθυν τώνφυτωρίωνκαθηγητών κατω¬ τέρων γεωργικών σχολείων ή καθηγητών μέσων 'γεωργικών σχολείων, φυλλοξηρικών έλεγ κτών ή επαρχιακήν γεωπό- νων. Αί θέσεις αύται θά πλη- ρωθοΰν διά προαγωγής των είσηγητ·ϊ>ν γεωπόνων οί όποϊ·
  οί θά επιτύχουν είς τόν δια¬
  γωνισμόν.
  ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟΝ ΤΗΛΕΓΡΑΦΗΜΑ
  ΤΗΣ Α.Μ. ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
  Απαντών είς συγχαρητήρι-
  ον επί τή τελέσει των γάμων
  τού Πρίγκηπος διαδόχου Παύ
  λου τηλεγράφημα ό Βασιλεύς
  Γεώργιος ηύχαριστησε τηλε¬
  γραφικώς τόν κ. Νομάρχην
  "Ηρακλείου διά τάς ύποβλη-
  θείσας ευχάς.
  Ο ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ
  Καθήκοντα ίδιαιτέρου Γραμ-
  ματέως είς τόν Δήμον Χανί¬
  ων άνέλαβεν ό άπόοτρατος
  ταγματάρχης Χωροφιολακής
  Η ΕΟΡΤΗ ΤΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ
  ΕΙΣ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΝ ΦΑΙΣΤΟ
  Ι —————_——.
  Την παρελθούσαν Τρίτη
  διωργανώθη είς Φαιστόν τρ
  συμμετοχή των σχολείων κα
  άρκετών κατοίκων των πέριξ
  ή δευτέρα τής σειράς των έορ
  των πρσστασίας τοΰ πρασίνου
  Κατ' αυτήν ωμίλησαν ό Θεοφι
  λέστατος'Αρκαδίας κ Βασίλει
  ος κα'ι ό Διευθυντής τής Γεωρ
  γικής Σχολ. Μεσσαράς κ. Κάβ
  βουρας. Τής εορτής μετέσχεν
  έπίσης ό Διευθυντής Δασών
  Κρήτης κ Π. Οίκονόμου
  ΙΔΡΥΟΝΤΑΙ
  ΕΙΔΙΚΑ ΔΑΣΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ
  Έν ουνεχεία των μεχρι τούδε ά-
  ποφααισθεντων διά την διάνοι-
  ξιν και κατασκευήν νεων άδων
  διά την εκμετάλλευσιν τοΰ δασι-
  κοϋ πλοϋτου τής χάρχς τό υπουρ¬
  γείον τής Γεωργίας απεφάσισεν
  όπως ίδρυθοϋν είδικά κατά περι¬
  οχάς ταμϊϊα. Είς εκάστην περιο¬
  χήν, είς την οποίαν θά κατασκευ¬
  ασθή σύμπλεγμα δασικων όδών
  θα ιδρύθη καΐ ειδικόν δασικον
  ταμείον, τό οποίον θά αναλάβη
  την χρηματοδοτπσιν των
  καταοκευής των δασικων
  έργων
  όδών
  τοΰ συμπλεγματος αύτοϋ, διά δα
  νείου τό οποίον θα λάβη υπό την
  εγγύησιν τοΰ κράτους, έκ τής Ά-
  γροτικής Τραπέζης.
  ΚΑΤΑΔΙΚΗ ΑΔΕΛΦΟΚΤΟΝΟΥ
  κ.
  Θεοδ. Νιαουντάκης.
  Τάς μεταμεσονυκτίους ώρας
  τής χθές έληξεν ή υπό τοΰ
  ενταύθα κακουργιοδικείου έκ-
  δικαζόμενη υπόθεσις κατά τού
  Γεωργ. Ζυμβραγουδάκη. Ού¬
  τος κατηγορεΐτο δτι κατά
  τόν παρελθόντα Σεπτέμβριον
  έφόνευσε διά λόγους τιμής
  είς Λουτράκι Ρεθύμνης την ά
  δελφήν τού σύζυγον Δημητρί-
  ου Μιχελιουδάκη. Τό δικαστή
  ριον των ένόρκων έκρινε τού¬
  τον ένοχον άναιρέσεως καίτόν
  κατεδΐκασεν είς όκτώέτών είρ-
  κτήν Έπίσης τοΰ έπέβαλεν ε¬
  νός μηνός φυλάκισιν διά την
  όπλοχρησίαν.
  3^^^ρωϊνή
  ΚΥΒΕΡΝΗΣΙΣ
  ΑΠΕΤΕΑΕΣΟΗ^ΗΡΙΖΟΣΠΑΣΤΟΝ
  ΟΙ ΠΟΑΙΤΙΚΟΙ ΚΥΚΑΟΙ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ
  ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΕΞΙΑΣ ΠΑΡΑΤΑΞΕΩΣ
  ΕΞΕΔΌΘΗΣΑΝ ΥΠΕΡ ΑΥΤΗΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 19 Ίανουαρίου (τού άν
  ταποκριτοΰ μας).— Νεώτεραι πληρο¬
  φορίαι έκ Παρισίων άναφέρουν ότι η
  νέα Γαλλική κυβέρνησις άπετελεσθη έκ
  προσωπικοτήτων των ριζοσπαστών.
  Οί πολιτικαί κύκλοι τής άριστεράς
  είναι μέχρι τής στιγμής έπιφυλακτικοί
  διά την νέαν αυβερνησιν. * Αντιθέτως οί
  τοΰκέντρου καί τή« δεςιάς φαίνονται μάλ
  λον ίκανοποιημένοι έκ τής νέας υπό
  τόν κ. Καμίλ Σωτάν κυβερνήσεως.
  Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΙΣ ΣΟΤΑΝ
  ΟΑ ΕΜΦΑΝΙΣΘΗ ΑΥΡΙΟΝ
  ΕΙΣ ΤΟ ΓΑΛΛΙΚΟΝ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 19 Ίανουαρίου (τού
  άνταποκριτοΰ μας).—Κατά τα έκ Πα¬
  ρισίων τηλεγραφήματα την προσέχη Πα¬
  ρασκευήν (αυριον) ή κυβέρνησις Σωτάν
  Θά παρουσιασθή είς την Γαλλικήν Βου¬
  λήν. Ό Σωτάν θά αναπτύξη τάς προ-
  γραμματικάς δηλώσεις τού καί θά ζητή-
  σητήν εμπιστοσύνην τοΰ κοινοβουλίου.
  'ΥποτίΟεται ότι ή Βουλή θά χορηγήση
  ψήφον έμπιστοσύνης δι* ίκανής πλειοψη-
  φίας.
  ΕΥΜΕΝΕΙΣ «Ι ΚΡΙΣΕΙΣ ΤΟΝ ΞΕΝΟΝ
  111 ΤΟ ΝΕΟΝ ΓΑΛΛΓΚΟΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 19 Ίανουαρίου (τού
  άνταποκριτού μας).— *Εκ τοΰ έξωτερι-
  κοΰ αγγέλλεται ότι ή σύνθεσις τοΰ νέ-
  ου Γαλλικού ύπουργείου Σωτάν προε-
  κάλεαεν εύμενή εντύπωσιν είς τάς ξένας
  πρωτευούσας καί ιδιαιτέρως έν Αονδί·
  νω όπου προβλέπεται ίκανοποιητική ή
  σταδιοδρομία τής νέας κυβερνήσεως.
  ΑΝΕΚΛΗΘΗΣΑΝ ΟΙ ΠΡΕΣΒΕΥΤΑΙ
  ΙΑ Π ΠΗ 1ΑΣ ΚΑΙ ΚΙΝΑΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 19 Ίανουαρίου (τοΰ
  άνταποκριτοΰ μας).— Τηλεγραφήματα
  έκ Τόκιο βεβαιούν ότι έγινεν ή ανάκλη¬
  σις τοΰ πρεσβευτού τής ' ΙαπωνίαςένΚίνα
  κατόπιν τής διακοπής των διπλωματικών
  σχέσεων μεταξύ των δύο χωρών. Άνε-
  κλήθη έπίσης καί ό έν Τόκιο Κινέζθς
  πρεσβευτάς, όστις καί ανεχώρησεν ήδη
  εκείθεν λαβών τα οΊαβατήριά τού.
  ΕΠΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΟΤΙ ΠΟΛΕΜΟΣ
  ΕΠΙΣΗΜΩΣ ΔΕΝ ΘΑ ΚΗΡΥΧΘΗ
  ΑΘΗΝΑΙ 19 Ίανουαρίου (τού άν
  ταποκριτοΰ μας). — Πληροφορίαι έκ
  Σαγκάης βεβαιούν ότι ή Ίαπωνική κυ¬
  βέρνησις καθ* ί απεφασίσθη είς τό τε¬
  λευταίον αύτοκρατορικόν συμβούλιον
  δέν Οά κηρύξη επισήμως τόν πόλεμον
  εναντίον τής Κίνας. Ώς έκ τούτου ή
  πραγματοποιηθείσα ανάκλησις των πρε-
  σβευτών έπαναλαμβάνεται ότι έχει τόν
  χαρακτήρα μόνον διακοπής των διπλω-
  ματικών σχέσεων.
  ΗΡΧΙΣΑΝ ΑΙ ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΕΙΣ
  ΔΙΑ ΤΟ ΖΗΤΗΜΑ ΤΟΥ ΦΡΑΓΚΟΥ
  ΑΘΗΝΑΙ 1 9 Ίανουαρίου (τοΰ άν¬
  ταποκριτοΰ μας). — Τηλεγραφούν έκ
  Παρισίων ότι των νέων ύπουργών άνα-
  λαβόντων τα καθήκοντά των, έγιναν συ-
  σκέψεις αφορώσαι τα κοινωνικά ζητή¬
  ματα έν Γαλλία καί την ρύθμισιν τοΰ
  ητήματος τοΰ φράγκου επ* ωφελεία
  τής δημοσίας πίστεως καί τής εύθηνίας
  τού βίου είς την χώραν.
  V
  υΚυ0έρνΠ<»5 «5 τί νέ* ΚυΡτήΡν φοράν ι οί κομμ νκεντρώσΓΐ ή « ■& ίβν κ·μμ ΡΛ«ϊκοϋ Μετώπου» τ. ·*£, Χ«1 τό προγραμΐ ΰί^ δ"* «*ολβ 5 » ίκ των κόλπων ' "δέ δτι δέν θ« « «1% τάς ελπίδας βνβτ» «Ι κβ^ ,ίνονται ένθουσι άπό τβν,οχπμ,»· χ«ΐ η«Ρ' έλον βτ! δ,αβλέπουν βρ«30 της» προοιωνιζ. τπν πληρι Κόφευχτον πλέον βηοιν τοΰ Λαϊκου με Όδήηβτ·6 β τεΡΜ°< τή? Γαλλικής κρίσεως, ρεϊται χαΐ είναι γ !ύτάρ»<5τον. Ή αν » χ«ι ««λιν τού των εξωτερικώ ά ββχρ βνδ* ή Γαλλία θά συνεχίσ ιδίαν ώ; καί μέχρι αι έξΝτεριχήν πολιτική κποτελεΐ μίαν έγγύηο ή προσπαθεία διά τί ρΐφρούρηβιν τής δι ίΐρηνης δέν πρόκει »ν«κοπϊ). Πιστεύεται όΐΐμετκ'τόν σχηματισ νέας Γαλλικής Κυβε »ς θ' «ναληφθή νέα ^ουλία τοϋ Λβνδίν των Παρισίων διά τί νίυαιν τής Εΰρώπης >
  χββμου ολοκλήρου ί
  βυνδιαλλαγής των
  ηρΜΤοβουλία ή όποία
  νόννβι εκδηλωθή κ< «ροοεχή σύνοδον τ< βνοΰς θεομοΰ τής Γ Σημερον άλλωστε ι Ευρώπην, παρατηρεΐι «5 «ρεσις είς τάς σχέ< διαφόρων Κρατών, τι «5 βμως αί πιθαναί ί 4έν δύναται νά π οίβδν, λόγω τοϋ ότι ?«μένη άπό καιρού δι τικΠ, δρ*οτηριότης α Τ«« ίΐσέτι,χωρΐς βμως Χβιβδτικάάκόμηάπο Τ«·Άλλά καί εν άλ; Υΐγονός είναι ένθί Χ«ν ώς πρός την μ "Πν εξέλιξιν τής «««ατοισεως: Ή ί *ν«Χ0ίνωσι5 χης ·| 5 χης | τα «λλεπαλλΓ « των στρατη^ προεδρείαν δτι δέν άπβσ. ά «τάκτησιν οϋτ « Ρ'οριομβν τής έδ» Ρ«»οτητος τής Κ "β«ητο διατεθειι μ μέν πολλ< δτι ή ού ; όρίζ *<*νβνες δΐ