95297

Αριθμός τεύχους

4768

Χρονική Περίοδος

Α' 1938

Ημερομηνία Έκδοσης

21/1/1938

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ΑΝΌΡΘΩΣΙΣ
  1ΥΝΛΡΟΜΛΙ·
  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
  ΑΐγΓ'-ΓΓΙί
  μρι
  έτι"|θία οολ. 1"
  έξά ί
  Τιμή
  .Γ« φύλλον
  Δραχ. 2
  ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
  21
  ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ
  1938
  ΙΡΛΦΙ,ΙΑ ΤΥΠΟΙ ΡΛΦΓ.ΙΑ
  ΟΛΟ2. ΜΙΝί-ΊΑΥΙΌΥ
  ΥΠίΥβΫΊΟΣ ΣΥΗΤΑΚΤΗΣ ΘΡ. Ν ΣΤΑΥΡΑΚΗΣ
  ΔΙΕΥΘΥΜΤΗΣ: ΑΝΔΡ. Μ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ ΚΡΗΤΗΣ " Ε.ΤΟΣ 23ΟΝ
  ΑΡ1ΘΜ. ΦΥΛΛΟΥ *768
  ΠΟΥ ΟΑΗΓΕΙ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟΝ
  ΟΙΑΙΓΓΟΣ ΤΟΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΝ;
  Ή πολιτική κρίσις ή ό-
  ποία άφηκεν ούσιαστικώς ά-
  κυβέρνητον την Γαλλίαν έ-
  πΐ μίαν σχεδόν έβδομάδα ]
  εληξε προχθές διά τού σχη
  ματισμοΰ Κυβερνήσεως, πά¬
  λιν υπό τόν κ. Σωτάν. Η
  νέα Κυβέρνησις είς την ο¬
  ποίαν την φοράν αυτήν
  δέν μετέχουν οΰτε οί σο¬
  σιαλισταί ούτε οί κομμουνι¬
  σταί, θά εμφανισθή σήμερον
  ενώπιον τής βουλής καί έλ-
  πίζη νά συγκεντρώση την
  εμπιστοσύνην τής απολύ¬
  του πλειοψηφίας της. Κυ-
  ρίως έλπίζει είς την υποστή
  ριξιν των κομμάτων τοΰ
  «Λαϊκοΰ Μετώπου» τοϋ ©-
  ποίου καί τό πρόγραμμα ε¬
  δήλωσεν δτι θ' ακολουθήση
  καί έκ των κόλπων τού ό-
  ποίου προέρχεται. Φαίνε-
  ται δέ δτι δέν θά διαψευ
  σθή είς τάς ελπίδας της,
  μολονότι οί κομμουνισταί
  δέν φαίνονται ένθουσιασμε-
  νοι άπό τόν σχηματισμόν
  της καί παρ' όλον ότι πολ-
  λοί διαβλέπουν βραχύν τόν
  βίον της, προοιωνιζόμενοι
  συγχρόνως την πλήρη καί
  αναπόφευκτον πλέον διά¬
  σπασιν τοΰ Λαϊκοΰ μετώπου.
  Όπωσδηποτε ό τερματισμός
  τής Γαλλικής κρίσεως, θεω-
  ρεΐται καΐ είναι γεγονός
  ευχάριστον. Ή άνάληψις
  δέ καΐ πάλιν τοΰ ύπουρ-
  γείου των εξωτερικών υπό
  τοΰ κ. Ντελμπός, αποτελεί
  χαραχτηριαηκήν ένδειξιν ότι
  ή Γαλλία θά συνεχίση την
  ιδίαν ώς καί μέχρι σήμερον
  έξωτερικήν πολιτικήν καί
  αποτελεί μίαν εγγύησιν δτι
  ή προσπαθεία διά την πε¬
  ριφρούρησιν τής διεθνοΰς
  δίρήνης δέν πρόκειται ν'
  άνακοπή. Πιστεύεται λοιπόν
  δτιμετά'τόν σχηματισμόντής
  νέας Γαλλικής Κυβερνήσε¬
  ως θ' άναληφθή νέα πρωτο
  βουλία τού Λονδίνου καί
  των Παρισίων διά την είρή
  νευσιν τής Εύρώπης καί τοΰ
  κόσμου ολοκλήρου διά τής
  συνδιαλλαγής των εθνών,
  πρωτοβουλία ή ©ποία πιθα¬
  νόν νά εκδηλωθή κατά την
  προσέχη σύνοδον τοΰ διε¬
  θνοΰς θεσμοΰ τής Γενέυης.
  Σήμερον αλλωστε είς την
  Ευρώπην, παρχτηρεΐται ποία
  τις ίίφεσις είς τάς σχέσεις των
  διαφόρων Κρατών, τής οποί¬
  ας δμως αί πιθαναί έξελίξεις
  δέν δύναται νά προδικα-
  σθοΰν, λόγω τοΰ δτι ή αρ¬
  ξαμένη άπό καιροΰ διπλωμα-
  τική δραστηριότης συνεχίζε-
  ται εισέτι,χωρίς δμως εκδηλα
  καίθετικά άκόμη άποτελέσμα
  τα.Άλλά καί έν άλλοάκόμη
  γεγονός είναι ενθαρρυντι¬
  κόν ώς πρός την μελλοντι¬
  κήν εξέλιξιν τής διεθνοΰς
  καταστάσεως: 'Η επισήμας
  ανακοίνωσις τής Ίαπωνίας,
  μετά τα άλλεπάλληλα συμ-
  βούλια των στρατηγόν της
  υπό την προεδρείαν τοΰ Μι-
  κάδο, ότι δέν άποσκοπεΐ είς
  την κατάκτηαιν ούτε είς τόν
  περιορισμόν τής έδαφικής ά-
  κεραιότητος τής Κίνας καί
  ότι θά ήτο διατεθειμένη να
  διαπραγματευθή είρήνην μέ
  μίαν Κυβέρνησιν μή προερ¬
  χομένην δμως έκ τού έθνι-
  κιστικοΰ κόμματος (Κουό-
  μινταγκ) τής Κίνας. Καί ύ-
  πάρχουν μέν πολλοί πού ύ-
  ποστηρίζουν ότι ή δήλωσις
  αυτή δέν έχει ούσιαστικώς
  πραγματικήν αξίαν, άφοΰ Ο
  πόλεμος ©χι μόνον συνεχί-
  ζεται, άλλά καί γίνεται καθ*
  ημέραν καί σφοδρότερος καί
  άγριώτερος. Έν τούτοις, ή
  δήλωσις αύτη, άποδεικνύει,
  «ν μή τί αλλο, τουλάχιστον
  «τι ή Ίαπωνία δέν θέλει
  νά κηρύξη επισήμως τόν πό¬
  λεμον κατά τής Κίνας, διά
  νά μην υποστή τάς συνεπεί¬
  ας τάς οποίας όρίζουν οί δι-
  εδνεϊς κανόνες διά τούς ά-
  δίκως έπιτιθεμένους κχΐ ότι
  άκόμη θά ήτο διατεθειμένη
  νά υπογράψη ειρήνην άρκεΐ
  νά τής άνεγνωρίζοντο ωρι¬
  σμέναι οικονομικαί έκχωρή-
  σεις καί προνόμια έν Κίνα.
  Ή λβλιτική δέ αυτή τής
  I-
  απωνίας, άποδίδεται είς τό
  δτι οί Κυβερνήταί της ηρχι¬
  σαν ν' άντιλαμβάνωνται δ¬
  τι ή μαχροημέρευσις τού πο¬
  λέμου κ« ή προέλασις των
  στρατευμάτων των είς τα βά-
  θη τής άχανοΰς Κίνας, καί
  ή έμπλοκή των είς τα τέλ-
  ματα καί έλη υπό τα πυρά
  τοΰ α τρ* τοϋ καί των άτάκτων
  έξοπλισμένων συμμοριών τής
  Κίνας, σημαίνει φθοράν των
  πολεμικών καί οικονομικήν
  δυνάμεών της καί έξασθένη-
  σιν τοΰ έθνικοΰ όργανισμοΰ
  της,πού ϊσως θά καταλήξη είς
  τό τέλος είς πλήρη κατάρ-
  ρευσιν. Καί άκόμη είς τό ό¬
  τι ή Ίαπωνική διείσδυσις έν
  Κίνα προκαλεΐ τό ενδια¬
  φέρον καί την αγανάκτη¬
  σιν ©χι μόνον τής Άμερι-
  κής καί τής Μ. βρεττανίας
  των οποίων θίγονται τα συμ-
  φέροντα έν τή "Απω Ανα¬
  τολή άλλά καί τής Γαλλίας
  καί τής Ολλανδίας, πού ήρ¬
  χισε ν' άνησυχίί διά την τύ¬
  χην τής Σουμάτρας, τής Ί-
  άβας καί των άλλων κτησε-
  ών της έκ τής επεκτάσεως
  τής Ίαπωνίας. Καί φυσικά
  έκτός των χρκχών αυτών ή
  Ίαπωνική ές"άπλωσις προκα-
  λεΐ βαθείαν συγκίνησιν καί
  είς την Σοβιετικήν Ρωσσί¬
  αν, άλλά καί είς πλείστα άλ-
  λα Κράτη τής Εύρώπης, ά¬
  κόμη καί είς αυτήν την Γερ¬
  μανίαν. Καί βεβαία, αυτή
  ή παγκόσμιος εξέγερσις καί
  άναταραχή, δέν ημπορεί πα-
  ρά νά έιτηρεάζη τάς ακέψεις
  καί τάς απόφασις των ίθυ-
  νόντων την 'Ιαπωνίαν.
  Αύτη δέ ή ύπάρχουσα
  παντοΰ άνηο»χί« εκδηλού¬
  ται διά τής εντάσεως των έςΌ
  πλισμών είς τούς όποίου; ε¬
  πεδόθησαν μέ ίλιγγιώδη πα-
  ραφοράν όλα τα Κράτη- Καί
  αύτη ή μέθη των έξοπλι-
  σμών έμποδίζει την εξεύρε¬
  σιν τοϋ δρόμου τής έπανό-
  δου πρός την γαλήνευσιν.
  "ΐως πότε δμως θά διαρκέ¬
  ση αυτή ή μέθη καί ή έξο-
  πλιστική παραφορά; Θά συ¬
  νεχισθή επί πολύ άκόμη;
  Ιδού έρωτήματα είς τα ό-
  ποΐα δυσκόλως δύναται ν'
  απαντήση κανείς.
  Λέγεται βεβαία ότι οί έξο-
  πλισμοί γίνονται χάριν τή; πε
  ριφρουρήσεως τήςείρήνης κ«ί
  δτι θά έχουν ώς άποτελέσμα
  την οικονομικήν άναζωογό-
  νηοιν, άφοΰ δίδουν εργασί¬
  αν είς έκατομμύρια άνθρώ-
  πων. Τουτο δμως δέν εί¬
  ναι παρά έν άπατηλόν ψεύ¬
  δος. Οί έξοπλτσμοί όόηγοϋν
  είς τόν πόλεμον καί μόνον.
  Καί φέρουν την οικονομι¬
  κήν εξάντλησιν, άφοΰ δ-
  λαι αί οικονομικαί δυνάμεις
  των Κρατών άντί νά δια-
  τίθενται είς την παραγωγήν
  χρησίμων διά τόν άνθρωπον
  αγαθών, μεταβάλλονται είς
  σκάφη καί άλλα δπλα πολέ
  μου, είς νεκρά δηλαδή κε-
  φάλαια.
  Δέν είναι έπομένως δύ¬
  σκολον ν' άντιληφββΰν τάς
  αληθείας αύτάς οί ταγοί των
  λαών. Καί δταν ακριβώς θά
  τάς έννοήσουν, θά έχη επέλ¬
  θη καί ή στιγμή που θά εύ-
  νοήση την αμοιβαίαν κατα-
  νόηοιν καί την συνδιαλλα-
  γήν των εθνών. Καί ευχόμε¬
  θα νά συμβή τούτο καί μά-
  λιστα τό συντομώτερον, ώστε
  νά καταστή δυνατή ή στρο-
  φή πρός την οδόν τής είρή-
  νης.
  Πεταχτά
  σημειωμοτο
  ΜΝΗΜΕΙΑ
  Θά άνεγείρρ λοιπόν κι' ή
  πόλις μας μνημεΐα κι' άνδρι-
  άντας σ' έκείνους πού ήνοι¬
  ξαν μέ τό σπαθί καί τό ντου-
  φέκι των τό δρόμο πρός την
  ελευθερία τοΰ τόπου ή έλάμ-
  πρυναν μέ τό φώς τής σκέ¬
  ψεως καϊ τής ψυχής των την
  ίστορία τοΰ έ'θνους. Θά στή-
  ση τούς άνδριάντες τού Δα¬
  σκαλογιάννη, τοΰ Κόρακα,
  τοΰ Θεοτοκοπούλου. Ό Δή-
  μος μας έλαβε τή σχετικήν ά-
  πόφασι. Καί δέν μπορεΐ νά
  πή κανείς δτι ή άπόφασι αυ¬
  τή δέν είναι σύμφωνη πρός
  τό πνεΰμα τής έποχής ή πρός
  τή ψυχολογία καί τή θέλησι
  τοΰ λαοΰ μας.
  Ό Δασκαλογιάννης κι' ό
  Κόρακας, ζοΰνε πάντα ώς
  θρϋλος στή σκέψι καΐ στήν ψυ-
  χή τού Κρητικού λαοΰ. Είναι
  οί δύο ήμίθεοι ήρωες πού ξε-
  σήκωσαν τό νησί σ' έπανά-
  στασι κατά τής σουλτανικής
  σκλαβιδς καί μέ τίς άστρα-
  πές τής θΰελλας πού προε¬
  κάλεσαν, μέ τόν μαρτυρικό
  τού θάνατο ό πρώτος, μέ τούς
  ήρωϊσμούς τού ό δεύτερος,
  έφώτισαν τό δρόμο τής άπο-
  λυτρώσεως. Ό Θεοτοκόπου-
  λος, αύτός ό θεΐος Γκρέκο,
  μέ τόν χρωστήρά τού, έ'δωσε
  την είκόνα τής δημιουργικό-
  τητος καΐ τής μεγαλουργίας
  τής φυλής. Έδόξασε τδνο-
  μά τού. Άλλά μαζΐ έδόξασε
  καί τδνομα τής πατρίδας τού.
  Άνέβασε την τέχνη στούς ού-
  ρανούς. Τής ήνοιξε νέους ό-
  ρίζοντες. Άλλά μαζί άνέβα¬
  σε καΐ την Έλλάδα, την Κρή¬
  την καΐ την πόλιν μας ίδιαΐ-
  τερα, ψηλά είς τή συνείδησι δ-
  λου τοϋ πολιτισμένου κόσμου
  τής έποχής τού. Έτσι οί τρείς
  αύτοι, άποτελοΰν μιά δοξα-
  σμένη τριανδρία τής νεωτέ¬
  ρας Κρήτης όπως *σί ή ζωΠ
  καί τό έργον των θά ειμπο¬
  ρούσε ν' αποτελέση την τρι-
  λογία τοΰ συναρπαστικώτερου
  έαους. Ή άπόδοσι λοιπόν ατή
  μνήμη των τοο όφειλομένου
  φόρου τιμής κι' εύγνωμοσύ-
  νης, διά τής ανεγέρσεως των
  άνδριάντων των, δέν είναι
  απλώς δικαιολογηυένη Είναι
  ή έκπλήρωσις τοϋ ίερώτερου
  καθήκοντος πού έ'χει κάθε λα
  ός σ' έκείνους πού τόν εύερ-
  γέτησαν, πού τοΰδωσαν την
  ελευθερία τού, πού τόν έτίμη-
  σαν καί τόν έδόξασαν. Ό μα
  καρΐτης ό Ψυχάρης εΐπε, πώς
  είνας λαός ύψώνεται άμα δεί¬
  ξη πώς δέν φοβείται την ά-
  λήθεια. Κι' είναι σωστό αϋτό.
  Είναι δμως σωστό έπίσης άν
  ποϋμε, πώς είνας λαός ΰψώνε-
  ται καί άποδεικνύεται άξιος
  τής άποστολής τού, άξιος νά
  ζήση καΐ νά διαιωνισθή, άμα
  ίξη δτι γνωρίζη νά τιμδ έ
  κείνους στούς όποίους όφείλει
  την υπαρξι καί τή δόξα τού.
  Κι' αύτό πρόκειται τώρα νά
  κάμωμεν εμείς μέ την άνέγερ-
  σι των άνδριάντων τοϋ Δα¬
  σκαλογιάννη, τοΰ Κόρακα,
  τοΰ Θεοτοκοπούλου.
  Άλλά ή εκδήλωσις τής εύ-
  γνωμοσύνης πρός τούς ήρωας
  τοΰ πολέμου γιά την έλευθε
  ρία καΐ πρός τούς γίγαντας
  τής τέχνης, πρέπει, γιά νάχη
  άξία, νά γίνεται μέ σεβασμό
  πρός ωρισμένα πράγματα. Καΐ
  είς την προκειμένη περίπτωσι
  πρέπει νά γ(ντ| μέ σεβασμό
  πρός την αίσθητική καΐ πρός
  την ίστορία. Π' αύτό τδχου-
  με πή άλλωστε κι' άλλη φο·
  ρά, θά πρέπει νά καταβληθή
  ίδιαΐτερη φροντίδα, τόσον είς
  την έκτέλεσι, δσο καί είς την
  τοποθέτησι των άνδριάντων
  αυτών καθώς καΐ στήν αίσθη¬
  τική διαμόρφωσι δλων των
  πέριξ χώρων. Πολύ περισσό-
  τερο μάλιστα, άφοΰ δέν πρό¬
  κειται νά δείξωμε σεβασμό
  πρός την μνήμη μόνσ έκείνων
  πού θά τιμήσωμε, άλλά καΐ
  πρός την πόλι πού κατοικοθ-
  με, πρός τούς ϊδιους δηλαδή
  τούς εαυτούς μας.
  Ή πόλις μας, ός ποΰμε εύ-
  τυχώς, δένέ'χει άποκτήσει άκό
  μημνημεϊα,έκτός άπό τό τερα-
  τούργημα τοΰ αγνώστου στρα-
  τιώτου — άλήθεια ποίος θά
  βρεθή νά εξάλειψη αυτή την
  προσβολή πρός την τέχνη καί
  την μνήμη των έν πολέμοις
  πεσόντων;— κι' ετσι δέν έχει
  ψορτωθη μέ άσχημίες δπως έ-
  γινε μ' άλλες πόλεις στή χώ-
  ρα μας. "Εχει έπομένως δλη
  την εύχέρεια νά φροντίση νά
  μην ύποπέση σ' αίσθητικά
  άμαρτήματα. Καί γι' αύτό το-
  νίζουμε καί πάλι πώς εΐν' ά-
  νάγκη νά γίνη μιά έπιτροπή
  πού ν' αναλάβη τό έ'ργο τής
  προστασίας τής αίσθητικής
  τής πόλεως. Τί λέγει σχετικώς
  ό Δήμαρχος κ. Γεωργιάδης;
  Μ.—
  ΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΙ
  ΚΑΙ ΤΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΤΩΝ
  ΟΠΩΣ ΔΙΑΒΑΙΝΕΙ Η ΖΒΗ
  Κ1ΝΔΥΝΟΙ
  ΚΑΙ ΩΦΕΛΕΙΑΙ
  Συζήτησις πάλιν κατ' αυτάς
  γύρω άπό τόν «έρατεινόν»ν. Ευρί¬
  σκεται έν κινδύνω! Ό πολλά βα-
  ρύ γλυ/ός, ό μίτρ'.οζ, ό βαρύς
  καί δχι, ό βραστός καί ό καϊμα-
  κλή;—όλαι αυταί αί είδικότητες
  τοϋ έρατεινοΰ 6ποσκελίζονται άπό
  τόν «καφέ-έσπρέσσο» τό οποίον
  καθιέρωσαν τα Άθηναϊκά καφε-
  νεία.
  —Άλλά τί είνε αύτός ό καφές
  έσπρέσσο; ηρώτησεν ϊνα; φιλομα-
  —Ξέρω κ' έγώ; "Ετσι τόν με-
  ταδίδουν οί καλώς πληροφορημέ-
  νοι. Μετά την έταιρίαν «Άερο
  Ισποέσσο» εχομεν καί τόν καφέν
  τοΰ εϊδους αύτοΰ. '
  —Εξπρές μ' ενα λόγο καί ό
  καφές;
  —Κάτι τέτοιο
  "Αν ή στιχομυθία δέν απέδωκε
  συμπέρασμα, δέν πταίει κανείς.
  Είς τα μενοΰ τή; έποχής καί εί;
  τα τιμολόγια των καφενείων, άνα-
  καλύπτομεν άξιοπερίεργα πράγμα-
  τα. Ένας Άνατολίτης δέν είνε
  δυνατόν νά τα καταλάβη. Άλλά
  σ' αΰτό θά ελεγα πταίει ό έρα-
  τεινός! Άνατρέχοντες εί; τό σύγ-
  γραμμα τοΰ αειμνήστου σοφοθ
  άνδρός, Εατροΰ καί χημικοΰ Η.
  Άφεντούλη, μανθάνομεν δτι ό κα¬
  φές «έπιφέρει τί] διεγέρσει κα¬
  ταβολήν, οκνηρίαν καί ζάλην έ-
  νίοτε...».
  —Άλλά τότε πώς συμβιβάζεται
  τό πραγμα μέ την άληθινήν εύε-
  ξίαν καί τό κέφι τοΰ συνανθρώπου,
  μάλιστα μετά :όν πρωϊνόν κα¬
  φέν;
  Αυτήν την παρατήρησιν θά ε-
  καμνε έ"να; γνωστάς των νεοελλη-
  νίκων πραγμάτων. Διότι οί φωνά¬
  ζοντες—καί καυγαδίζοντε; συχνά
  —μέχρις ότου οιακομισθή ό έρα-
  τεινός είναι συστηματικαί καφε-
  πόται. Συμβαίνει νά φθάνουν τό
  πρωί είς τό γραφείον τους «μαχ-
  μο^ρλοΰοες». Καί γίνονται άλλοι
  ανΰριοπν. μόλις τούς κομισθηΊ Ώ-
  στόσο καί έδώ ή καρηβαρία εχει
  παρατηρηθή δτι έπέρχεται αργό¬
  τερον οταν διακομίζετοιι, ιδία είς
  τάς ώρας τής εντάσεως τής ερ¬
  γασίας, ό τρίτο; καί τέταρτο;
  κυαθίσκος καφέ. Ό νέος καφέ;
  έσπρέσσο πιθανόν νά συγκρούεται
  μέ τόν καφέν αυτόν τοΰ... άραμ-
  πά πού είνε πάντοτε «|ίίαρύ γλυ-
  κός». Κατέχει δμως την Εύρω
  παϊκή φινέτσα, δταν θέλη νά συ-
  σχετίση την παράδοσιν μέ την
  υγιεινήν, τό έθιμον μέ την πρόο¬
  δον.
  —Δηλαδή;.. θά έπανελάμβανε
  ό υπέρμαχο; τής νεοελληνικής
  καφεποσίας.
  Ιδού, ό καφές <3Ύ]μζρον πρέπει νά είνε ίνάλο·{θί τής ζωτικότητο; πού θέλουν οί καιροί μας.Χομίζετε δτι κακώς έθεσπίσθη άλλοΰ ό έλα- φρότατο; Ικεϊνος κχφές—τό αντί¬ θετον το·3 άνατολικοθ—τόν οποίον πολλοί παρέβαλλον μέ άνούσιον νεροζοΰμι; Ή μετρία ποσότη; τή; καφείνης «ού είσέρχεται εί; τόν οργανισμόν δέν βλάπτβι. Ή μετά τόν καφέν διανοητική ιδίως εύε- ξία πιθανόν νά μην είνε £κ5 λο; δπω; είς τόν πρωϊνόν εκείνον καφεπότην των Έλληνικών γρα¬ φείων. Υφίσταται ϊμως καί μί τόν έλαφρόν καφέν, δταν δέ συ- 'Από προχθέ; ήρχισαν καί συνεχίζονται είς τάς "Αθή¬ νας αί εργασίαι τής μέγα λης συνδιασκέψεως των άν- τιπροσώπων των έπαγγελ- ματοβιοτεχνικών όργανώσε- ων τής χώρας. Κατ' αρχήν, οί άντιπρόσωποι των όργα- νώσεων—214 τόν αριθμόν— απεφάσισαν την συγχώνευ¬ σιν δλων των έπαγγελματο- βιοτεχνικών όργανώσεων τής Ελλάδος, είς μίαν Πανελ¬ λήνιον εθνικήν όμοσπονδί- αν έπαγγελματιών καί Βιο τεχνών τής οποίας καί έθε- σαν τάς βάσεις. Καί τό γε¬ γονός τούτο ηκούσθη παν¬ τοΰ μέ γενικήν ευχαρίστη¬ σιν. Διότι ή ένοποίησις των έπαγγελματό β ι ο τ ε χνικών όργανώσεων, δέν ειμπορεί παρά νά έχη εύχάριστα ά- ποτελέσματα διά τάς άνη- κούσας είς αύτάς τάξεις. Πιστεύομεν μάλιστα δτι ή συσσωμάτωσις των έπαγγελ¬ ματιών καί Βιοτεχνών είς μίαν όμοσπονδίαν θ' αποτε¬ λέση την άσφαλή βάσιν επί τής οποίας θά στηριχθή ή πρόοδος των συμπαθών βιοπα λαιστών των πόλεων. "Αλλωστε, καί ή σημερινή Κυβέρνησις παρακολουθεΐ μέ συμπάθειαν την κίνησιν αυ¬ τήν καί έκδηλώνει δλο τό ενδιαφέρον της διά την ενί¬ σχυσιν της καί την προστα¬ σίαν των έπαγγελματιών. 'Αλλ' είς την συνδιάακε- ψιν των "Αθηνών, θά έξετα- σθοΰν καί δλα τα άλλα ζητή ματα πού άφοροΰν τούς έπαγ γελματίας καί βιοτέχνας τής χώρας, δπως είναι τό ταμείον άσφαλίσεων, ή κατοχύρωσις τοΰ έπαγγέλματος, ή εξασφά¬ λισις επαγγελματικήν στέ- γης, τό ενοικιοστάσιον, αί πι- στωτικαί διευκολύνσεις κ. λ. π. καί πιστεύομεν ότι αί έπ' αυτών αποφάσει; θά υίοθε- τηθοϋν πλήρως άπό την Κυ¬ βέρνησιν. Έτσι τα έπαγγελ- ματικά ζιιτήματα, θά εισέλ¬ θουν είς την οδόν τής πλή¬ ρους καί όριστικής επιλύσεως των, έπ' άγαθω τόσον των ενδιαφερομένων, δσον καί τοΰ κοινωνικοΰ συνόλου γε- νικώτερον. Τό ενδιαφέρον τής Κυβερνήσεως, αποτελεί την καλυτέραν περί τούτου εγγύησιν. Ό κ. ύπουργός. Μετά δεκαήμερον περίπου, καθώς ανεκοίνωσεν ό κ. Νο- μάρχης, θά επισκεφθή την πό λιν μας ό ύπουργός Γενικός Διοικητής κ. Σφακιανάκης προκειμένου νά προβή είς έπιτόπιον μελέτην των έκκρεμών ζητημάτων καί είς άνακοινώσεις επί των άπο- τελεσμάτων των ένεργειών τού έν Αθήναις. Οί Ηρα¬ κλειώται θά ύποδεχθοΰν μέ χαράν τόν κ. Σφακιανάκην, τού όποίου την μακράν νό¬ σον παρηκολούθησαν μέ συμ πάθειαν καί συγκίνησιν καί έλπίζουν δτι θά πλη- ροφορηθοϋν άπό στόματός τού την λύσιν των κυριωτέ- νοδεύεται μέ Ινα τσίγάρο, προξε- νεΐ δ,τι καί ό «βαρϋ γλυκός» τού Άνατολίττ]. Ό τελευταϊο; μπορεί νά πεθαίνη καροιακός έξ αίτίας τοΟ -Λχγϊ τής παραδόσεως καί τής ουνεχείας της. Ό καφές ίοπρίοαο πού καθιεροθται σήμε¬ ρον είνε ίσω; ενα όριον άκόμτ; I- λαφρότητος μέσα είς τόν βαρύν καί τάν Ιλαφρόν τοΰ Έλληνικοΰ καφενείου. Καΐ συνεπώς 2νας σταθμός υγείας καΐ τάξεως. * * • Ή έποχή μας τρέχει. θέλει ματια καί πόδια. Καί τα δύο αύ- τά πρέπει νά είναι άνευ έμπο- δίων. 'Υποθέτω ότι διά τόν λό¬ γον τούτον τό εξπρές ευρήκεν πέρασιν καί είς την ώραν τή; ραστώνη; κατά την οποίαν μετα- ξύ χειλέων καί κύλικος .. καφέ, όνειροπολεΐτε τό μέλλον ή κατα- τοπίζεσθε μέ τό παρόν. Τα φτερά είτε τοΰ άεροπλάνου είναι είτε τοΰ νοΰ, άπαιτοΰν σήμερον κάτι τό έλαφρό καί τό άνάερο διά νά διασχίσουν τού; αιθέρας καί νά περάσουν άπό δλα; τάς σκέψεις. Τό ολίγον είνε έκεΐνο πού συμ- φέρει υλικώ; τόν οργανισμόν μα;. Ά; μή λησμονοΰμεν 8τι πρέπει κάποτε νά τρέχωμεν διά νά προ- φθάνωμεν μόλις τοΰ; ά'λλους... Ούραγοί καί βραδυποροΰντες δέν υπάρχουν σήμερον ή καί άν υπάρ- χουν είναι φαίνεται καταδικασμέ- νοι εί; θάνατον. Δέν έχομεν α¬ νάγκην συγκοινωνιακών εξπρές μόνον. "Εχομεν ανάγκην έτοιμότη- τος πνεύματο; κυρίως. Καί αύτό τό τελευταίον απεδείχθη 8τι τό | άπετελμάτωσε έ Έλληνικός «βαρΰ | γλυκός». "Ηλθε λοιπόν ό καιρό; νά τόν μεταρρυθμίσωμεν. ! Λ£ΜΟΔΑΙΟ£ ρων προβλημάτων τού νομοθ, λύσιν οφειλομένην είς .τάς άόκνους ενεργείας τού παρά τή κυβερνήσει. Είς την Φαιστόν. Ή ώραία έορτή υπέρ τοΟ Πρασίνου είς την Φαιστόν, ά πετέλεσεν εν γεγονός έξαιρε- τικής σημασίας τό οποίον δέν έπιτρέπεται νά παρέλθη άπα- ρατήοητον. Διά τής εορτής αύ τής, έγινεν ή έπίσημος εναρ ξις τής άναδασωτικής προσπα θείας είς την Μεσσαράν. Συγ¬ χρόνως δμως εξεδηλώθη δι* άλλην μίαν εισέτι φοράν τό ενδιαφέρον των επισήμων καί τοϋ κοινοΰ διά τα έρείπια τής άρχαίας ενδόξου πόλεως. Καΐ πιστεύομεν δτι τό ενδια¬ φέρον αύτό θά εξακολουθή¬ ση ελπίζομεν καί είς τό μέλ¬ λον, διά τής κατασκευής τής ό δοθ πού θά ένώθΓ] την Φαι¬ στόν μέ την κεντρικήν άρχηρί- αν Μεσσαράς, χάριν τής δι- ευκολΰνσεως τής Τουριστικης κινήσεως. Οί γεωπόνοι. Τό υπουργείον τής Γεωργί¬ ας προεκήρυξε διαγωνισμόν διά την πληρώσιν δεκαπίντε θέσεων προϊσταμένων γεωρ- γικών ύπηρεσιών, διευθυντών φυτωρίων, καθηγητών γεωργι· κων σχολών καί φυλλοξηρι- κών έλεγκτών ή κοινοτικων γεωπόνων. Διά τής πληρώσ'-.- ως των θέσεων αυτών θά ίνι- σχυθή ή προσπαθεία τί)ς εί- σαγωγής καί παρ' ημίν τής έπιστημονικής καλλιεργείας, θά συντονισθή ό αγών διαφω- τίσεως των άγροτών μας καί θά γίνη έν επί πλέον βήμα πρός όλοκλήρωσιν τής γεωρ γικής μας πολιτικής. "Ετσι τί¬ θενται σταθερά τα θεμέλια τής άναδημιουργίας τής ϋπαί- θρου καί τής γεωργικής μας άναγεννήσεως. Τα καηνά. Τό μεγαλύτερον μέρος των καπνών τοΰ νομοΰ μας έπω- λήθη εφέτος είς την έξευτελι- στικήν τιμήν των 16—20 δραχ- μών κατ' οκάν, διά λόγους τούς όποίους δέν γνωρίζομεν. Έπειδή δμως μέ την τιμήν αυτήν δέν καλύπτονται ουτε τα Ιξοδα καλλιεργεΐας καλόν θά ήτο δπως μελετηθή επιστα¬ μένως τό ζήτημα τής ποτρ' η¬ μίν καπνοκαλλιεργείας, ώστε ν' άποψευχθοθν είς τό μέλ¬ λον παρόμοια φαινόμενα τα όποΐα έχουν βαρείας συνεπεί¬ ας επί τής οίκονομικής ζωής καί εξελίξεως τοΟ τ·που μας.
  4
  α ·
  Α
  —*
  ί
  ιψ
  11
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ — Σήμερον τό
  άριστούργημα: «ΜΙΙΟΕΜ».
  «ΜΙΝΰΑ». —Σήμερον: «Ήρωι-
  κές καρδιές».
  Άπό τού βρόνου
  είς την λαιμητόμον.
  Ι 4
  ΣΗΜΕΡΟΝ
  Τό χιλιοίιαβασμενβ μυ
  βιοτόρπμα τού ΜΥΡΖΕ.
  ΜΙΛΤΡΑΓΙΚΗ
  ΒΑΣΙΜΣΣΑ =
  ί
  Μέ την
  Γερτροίιδη Λώρενς
  καί τόν
  Ντούγκλας Φαίρμπανκς
  (υϊόν)
  Μβυσικίι ΠΟΥΤΣ1ΝΙ.
  ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗΝ
  3 απογευματιναί
  3—5.-5—7.-7-9 μ. μ.
  Εσπερινή ώρα 10 μ. μ.
  Η ΑΝΝΑ ΣΤΕΝ
  Στό κορύφωμα τής καριέρ
  ρ«; της:
  ΑΝΗΠΧΕΙ
  ΨΥΧΕΣ
  ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑΝ
  Τό μεγαλύτερον κινημα-
  τβγραφικόν γεγβνός άπό
  τής συστάσεως τβϋ κινημεχτο-
  γράφου:
  Α
  Μέ τόν 'Αντόλφ Βόλ-
  μπρυκ, καΐ την Ντάνιελ
  Ντάριε.
  ^■■■■■■■■■■■■■■β
  ΕΚΤΟΣ ΤΡΑΣΤ
  Τό θαλαμηγόν ά)«
  Αναχωρεί έξ "Ηρα¬
  κλείου εκάστην ΚΥΡΙΑ¬
  ΚΗΝ βράδυ κατ' ευθεί¬
  αν ΠΕΙΡΑΙΑ.
  ΤΕΤΑΡΤΗΝ βράδυ κατ'
  εύθκΐαν ΠΕΙΡΑΙΑ, Σΰρον,
  ΤΗΝΟΝ, Πάρον, Νάξον.
  Πρακτορείον
  Λ1ΝΑΡΔΑΚΗ
  Τηλέ». 5-41
  Γιά νά ξεσηκώσουν στρα-
  τιές καΐ νά τίς κινητοποιήσουν
  πρός τα γαλλικά σύνορα, ή-
  θελαν νά γίντιτούλάχιστονέ'νας
  πόλεμος πραγματικάς, μέ προ
  σαρτήσεις καί έπανορθώσεις.
  Καί φυσικά,έσήκωναν τούς ώ-
  μους μέ άδιαφορία δταν ή Μα
  ρία—Άντουανέττα τούς έζη
  τοΰσε νά κάνουν έπιστράτευ-
  σι καί νά διατηρήσουν—πό
  σον καιρό;—στρατούς επί πο-
  δός πολέμου μονάχα «γιά τό
  χατήρι τοΰ βασιλέως τήςΓαλ-
  λίας.
  —Τί πρέπει νά σκεφθή κα-
  νεΐς, έλεγεν ώμά ή Αίκατερί¬
  νη τής Ρωσσίας, γιά άνθρώ
  πους ποϋ διαπραγματειόονται
  διαρκώς μέ δυό τρόπους, τόν
  έναν αντίθετον τοΰ άλλου;
  Άκόμη καί ό Φέρσεν, ό ά
  φωσιωμένος Φέρσεν, ό όποΐ
  ος έν τούτοις έπίστευε πώς
  εγνώριζε καϊ τοΰς πιό κρυ-
  φοΰς λογισμοϋς τής Μαρίας
  — Άντουανέττας κατήντησε
  νά μην ξέρη πιά τί ήθελεν ή
  βασίλισσα—άν έζητοΰσεν ει¬
  ρήνη ή πόλεμο" άν στό βά-
  θος της ψυχής της είχεν ά-
  σπασθή ειλικρινός τό σύνταγ-
  μα ή απλώς έκορόϊδευε τούς
  συνταγματικοΰς* άν έξεγελοΰ
  σε την επανάστασιν ή τούς
  πρίγκηπες. Καί δμως ή άλή-
  θεια ήταν πώς ή δυστυχισμέ
  νη γυναΐκα δέν ήθελε παρά
  £να πράγμα: νά ζήση καί νά
  παύση νά υφίσταται τίς τόσες
  ταπεινώσεις, τούς καθημερι-
  νοϋς έξευτελισμούς. 'Επόνεσε
  περισσότερο άπό δσον οί άλ
  λοι έφαντάζοντο άπόμακρυά.
  Ή διπλοπροσωπία έκείνη πού
  έσκότιζε κ" έξενεύριζε τούς
  άλλους ήταν τόσο άντίθετη
  πρός την έμφυτη εύθύτητα
  τού χαρακτήρος της, ώστε ή
  ζωή της ήταν άληθινό μαρτύ
  ριο. Μέ δλη τή δΰναμΐ της ά
  γωνιζόταν νά πνίξτ] τόν πόνο
  της. Άλλά ήταν φορές δπου
  ή άηδία πού την έκυρίευε γιά
  την κατάντια της καί τόν ά-
  ναγκαστικό ρόλο ποΰ έ'παι-
  ζεν, έξεσποΰσε σέ μιά κραυ-
  γή βαθΰτατα ανθρωπίνη:
  (συνεχΐζεται)
  ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■Μ
  ΝΑΥΤΙΚΟΝ ΓΡΑΦΕΙΟΝ
  Ε. Α. Χαμαράκη
  Τηλέφ. -Μί 5-50
  ΤΟ ΑΤΙΥ10ΠΛ0Ι0Ν:
  Μέ εξησφαλισμένην ταχύ-
  τητα 14 μιλλίων.
  Αναχωρεί εκάστην
  ΤΡΙΤΗΝ π. μ.
  διά Ρέθυμνον, Χανιά,
  ΠΕΙΡΑΙΑ, Χαλκίδα, Αίδη-
  ψόν, Βόλον, Θεσσαλονί¬
  κην.
  ■•■■■■■■■■■■■■■■■■ειειει ■■■■·■·■■■■■■·■■■
  •■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ι
  ΕΜΜ. Κ. ΣΧΙΖΑΚΗΣ
  ΙΑΤΡΟΣ - ΠΑΟΟΛΟΓΟΣ
  Δέχεται είς τό ιατρείον τού όδός ΆγΙου Τίτου—
  έναντι Δημαρχείου. Καθ" εκάστην 9—11 καΐ 3—7.
  Αριθ, τπλεφώνου 300.
  ,.ϋ
  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ
  Ό έγκριτος Δικηγόρος Αθηνών κ. Νικόλαος
  Κωνσταντ. Στεφανίδης, (Γραφείον όδός Βαλα
  ωρήτου 6 Αθήνας) άσχολοΰμενος είς δικαστικάς,
  διοικητικάς, καί ΰποθέσεις Άμερικής καί έξωτερι-
  κοΟ μάς παρακαλεΐ νά άνακοινώσωμεν, δτι ούδε-
  μίανσχέσιν έ'χει μέ τόν Νικόλαον Γ. Στεφανίδην
  (Στοα Φέξη Αθήναι) μή δικηγόρον καΐ ασχολούμε¬
  νον μέ ύποθέσεις συντάξεων.
  Οί έχοντες ύποθέσεις έξωτερικοΰ—Άμερικής δύ¬
  νανται ν'άπευθύνωνται είς τό δικηγορικόν γραφείον
  των κ. κ. Νικ. καί Ίω.Κρασαδάκη μεθ' ών 6 κ.Νικ.
  Στεφανίδης συνεργάζεται.
  Ή στήλη τοΰ ώραιόκοσμου.
  Ό γολγο&άς
  μιάς καρδίας
  _____________________ ΕΜΣΑΒΕΤ = =
  Ή καλλονή σας είνε είς τα χέρ^σας. Η ΓΥΝΑΙΚΑ ΤΟΥ ΒΡΥΑΟΥ
  ΚΟΙΠΩΜΙΚΗ
  Μείνετε νέες, σηυαίνει προβλέ-
  ψετε' σας τό εΐπα ήδη πολλές φο¬
  ρές. Σας ΰπέδειξα τούς καλότε
  ρους τρόπους δια νά διατηρήσετε
  ή νά θεραπεύσετε τό δέρμα σας.
  Σδς έβεβαίωσα δτι ίνα περιποι-
  ημένο πρόσωπο είνε έξησφαλι-
  σμένο νά μείνη σωο' εάν άπό
  τα είκοσι χρόνιοτ. σας διατηρήτε
  την καλλονήν σας, δέν θά ύποφέ-
  ρετε την σκληρά δοκιμασία τής
  πρώτης ρυτίδος. Σάς εΐπα έπίσης
  δτι δέν είνε ποτέ πολύ άργά καί
  ότι εάν, ε'ως τώρα, δέν είχατε
  σκεφθή νά διατηρήσετε δτι σάς
  μένει άπό την νεότητά σας, είνε
  πόντον καιρός νά άρχίσετε...
  Ή κυριώτερα αντίρρησις των
  φίλων αναγνώστριαί μου είνε·
  'Δέν ε"χω τόν καιρό·.
  Αυτή την φορά, καμμιά μεταξύ
  σας δέν θά μπορή νά δώση ά-
  ξία σ' αυτήν την δικαιολογία' θά
  σδς ύποδείξω κατι ποΰ εχει βα·
  σική σπουδαιότητα διά την καλ¬
  λονήν σας' τούς θεμελιώδεις κα-
  νόνας, διά την μέ9οδο τής προ-
  πλάσεως (μοντελάζ) τοΰ ιτροσώ-
  που.
  Ή πρόττλασις αυτή θά είνε τε¬
  λεία, εάν έ'χετε τόν καιρό νά
  την έκτελήτε πέντε λεπτά τό
  ποωΐ καί πέντε τό βράδυ Άλλ'
  εάν δέν διαθέτετε αύτά τα πέντε
  λέ-πτά, άρκεϊ νά άκολουθήτε τούς
  κανόνας τής προπλάσεως δταν ξε
  βάφ^σθε ή δταν βάφεσθε. καί διά
  την επίθεσιν δλ.ων σας των προ-
  ιόντων (κρέμας, λοσιόν) επί τοΰ
  ττροσώπου κατ' αυτόν τόν τρό¬
  πον θά διατηρήσετε επί μακρόν,
  επί πολύ μακρόν τα πρόσωπον
  σας νέον.
  Ιδού £νας νεωτερισμός τής αί-
  σθητικής έπιστή'ΐης "Ιδού πώς θά
  σδς εϋχαριστήσω δλες. Ή πρό
  πλασις αυτή μέ τούς έξ ολοκλή¬
  ρου νέους κανόνας, έφευρέθη, έ-
  τελειοποιήθη καί έφηρμόσθη άπό
  την Φραντζέσκα Μησκλέ. Άπλή
  καί άκριβήο. διότι είνε λογική.
  άνατρέπει όλας τάς μέχρι σήμε¬
  ρον έ-'ΐνοήσεις όσον άφορδ
  ρ ή
  τεχνική διά
  προσώ-του
  Τί είνε ή
  ή
  την
  τού
  ς φρ
  τάς φροντίδας
  πρόπλαοια Μασάζ
  ύ ώ δέ
  καί πρόπλασις τοϋ προσώπου δέν
  είνε καθόλου τό ϊδιο πρδγμα καί
  δέν Ιχουν αεταξύ των παρ' ενα
  μόνον κοινόν σημείον δτι έκτε-
  λοϋνται αμφότερα διά τής χει¬
  ρός Τό μασάζ όπως έκτελεϊτε
  σήμερον είνε υπέροχον διά τό
  σώμα. ιδίως αετά την γυμναστι-
  κή, άλλ' ή τεχνική τού, αί ίδιαί
  τεραι κινήσεις τού άρμόζουν πό
  λύ όλινώτερον διά την περιποίη
  σιν τοΰ προσώπου, τό οποίον ά
  παιτεΐ απείρως περισσότερη γλυ-
  κΰτητα είς τάς κινήσεις καί ακρί¬
  βειαν.
  Δι" αύτό τόν λόγο ακριβώς ή
  πρόπλασις τοΰ προσώπου βασί-
  ζεται είς διαφορετικάς άπό τοΰ
  μασάζ κινήσεις κα'ι οί οποίες πρ_ο-
  σεγγίζουν πολύ τάς κινήσεις των
  δακτύλων ενός γλύπτου δταν προ
  πλάττει τόν άργιλλον. Έξ ου καί
  ή λέξις πρόπλασις... Τεχνική νέα,
  ή ξς ρ
  δνομα νέο!
  Άλλά θά συνεχίσωμεν καί
  ριον.
  ή Ντιστεγκε
  αϋ
  Διά τάς άναγνωστρίας
  και τούς αναγνώστας μας.
  Σταυρόλεξον ύπ' αριθ. 53.
  12 3 4 5 6
  9 10 11 12 13
  ΟΡΙΖΟΝΤΟΣ
  1) Κάθε ήθοποιός εχει καί τόν
  ιδικόν τού.—Φροΰτο.
  2) Άστερισμός.
  .'>) Ό έμπνευστής τής κλοπής
  των 1Η έκατομμυρίων τής Τραπέ¬
  ζης τής Ελλάδος.—Οί κάτοικοι
  ενός Άσιατικοΰ κράτους.
  4) Άριθμητικόν ούσιαστικόν.
  5) ΕύοΕωνα.—" Απειρος, άτζα-
  μή?·
  (ΐ) Χρονική μονάς.
  Τ) Είδος πλοίοιι, τό κοινώς λε¬
  γόμενον βρίκιον. — Πόλις καί όμώ-
  νυμος κόλπος τής Ιταλίας.
  Κ) "Ορος τής Κεφαλληνίας.
  ί)) "Οτι είναι τό «παν μέτρον
  άριστον,μηδέν άγαν».—Σιχαμάρα,
  άπέχθεια.
  10) Χαρκωτικόν.
  11) Τπάρχει στή μπύρα, στήν
  σαμπάνια, άλλά καί στήν θάλασ-
  σα.—Ζώα χρησιμώτατα (πληθ ).
  ΚΑβΕΤϋΣ
  1) Σπάσιμο, θραΰσις. — Δέν
  , λείπει άπό κανένα οίκοδόμημα
  (δημ.).
  2) Σύνδεομος τελικός.
  3) Καρπός άναφερόμενος είς την
  Όδύσειαν, οποίος τόν ετρωγε λη-
  σμονοθσε πατρίδα καί γνωστούς
  —"Εχει ώς έπάγγελμα νά άγο
  ρεύγ).
  4) Σύζυγος τοΰ Άθάμαντος.
  5) ΌρΙΙώς. — "Ο,τι είναι ό πυγ-
  μαΐος.
  7) Δέν την γνωρίζουν οί ψεΰσται
  καί οί ύποκριταί.
  !)) Δέν έχουν τάς αύτάς διαστά·
  σεις —Αίμνη τής Ά|ίησσυνίας.
  10) Πρόθεσις."
  11) Ηεός των Ίνδών.—Ωραίον
  ά'νθος τό οποίον σύμφωνα μέ την
  μυθολογίαν πήρε τό χρώμά τού
  άπά τό αίμα τής Αφροδίτης.
  12) Ηυγάτηρ τοΰ Κρόνου καί
  τής Ρέας.
  1.'})Έπος τής αρχαιότητος.—
  Χωρίον τής Άττικής.
  ΙΓ'
  Ό Ί α τ ρ ό ς
  ΚΙΜΩΝ Α. ΕΥΓΕΝΗΣ
  ΔΙΔΑΚΤΩΡ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΤΗΣ ΛΥΩΝΟΣ
  ΕΙδικευθείς επί έπταετίαν είς τα παθολογικά
  νοσήματα έν Παρισίοις καί Λυώνι.
  "Εγκαθίσταται οριστικώς ενταύθα, θά δέχεται
  δέ τοΰς πάσχοντος είς τό Ιατρείον τού όδός Ά-
  μαλθείας (πάροδος όδοΰ Κατεχάκη, πρώην Πλατύ
  σοκκάκι). ώραν 9—12 π. μ. καί 3—6 μ. μ.
  Τάς Κυριακάς 10—12 π. μ. τούς απόρους δω-
  ρεάν.
  Τηλέφωνον 6—63
  ■■■■■■Ι
  ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■Β
  Κρασιά άγνά, έκλεκτά,
  Μοσχάτα, λευκά, μαθρα
  Ρετσίνες έξαιρετικές, σοθμες
  Στου ΜΠΕΤΕΙΝΑΚΗ
  Πλατίϊα 'Αρκαδίου (Σβϊτάν—Όγλοΰ)
  Πώλησις λιανική καί χονδρική.
  ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■•■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■βί
  Ή ζωη τής μελαγχολικής
  7*ον αΰτοκρατείρα;.
  ' Υστερα την χάνει άπό [ΐτ.ρο-
  ςΐτά της. Τό κόκκιν ντόμινο εί¬
  χεν άνακατευθτ) μέοα στήν πο-
  λύχρωμη θάλασσα.
  'Η'Ιντα δμιος είχε σημαδέψη
  καλά τόν νέο, στόν οποίον είχε
  πέση ή έκλογή τής ύψηλής της
  κυρίας. Άφοΰ κατώοθωσε νά μά¬
  θη πώς ώνΐμάζετο Φρ'.τς Πάχερ,
  πώς ήταν άπό καλή οΐκογένεια
  καί υπηρετοΰσεν ώς ύπάλληλος
  είς τό υπουργείον των Εξωτερι¬
  κών, τοΰ εΐπε:
  —Επάνω στό θειορεΐον είνε
  μιά φιλή μου ποΰ εχει βαρεθη
  νά βλέπη τούς ίλλους νά χο-
  ρεύουν. θέλετϊ νά παμε νά τής
  κάνετε λίγ^ συντροφιά, κα'. νά
  χορί·ΐζτζ μαζί της;
  "Υστερα άπό λίγα λεπτά τό
  κόκκινο ντόμινο στεκόταν μπρο-
  στά στό κίτρινο μέ τόν κομψό
  καβαλλιέρο:
  —Γαβριέλλα; Ό κύριος θέλει νά
  ·£ορί'>% μαζί σου!
  Τό κίτρινο ντόμινο καλεΐ τόν
  νέο νά καθίση κοντά τού. Μιλοΰ-
  νέ γιά τό Ινα καΐ γιά τό άλλο.
  Τό μυστήριον έξάπτει την φαντα-
  σία τοΰ νέου, τόν γοητεύει.'Όταν
  τό κίτρινο ντόμινα τόν έρωτί άν
  καμμιά φοράν πηγαίνη στήν Αύ-
  λή, δέν τοΰ μένει καμμιά άμφι-
  βολία δτι εχει νά κάμη μέ μιά
  κυρία τής άνωτάτης άριστοκρα-
  τίας καί ϊσως-ίσως καί αύτοΰ τοΰ
  αύλικοΰ περιβάλλοντος.
  Άπό τό ενα έρώτημα στό
  άλλο, ή αύτοκράτειρα φθάνει νά
  τόν ερωτήση.
  —Καί γιά την αύτοκράτειρα
  τί άκοΰτε νά λέη ό κόσμος.
  —Γιά την αύτοκράτειρα! λέ¬
  γει ό νέος. Τί αλλο! Πώς εχει
  μανία μέ τα σκυλλια καί τα
  άλογα.
  Ή Έλισάβετ άφίνει νά τής ξεφύ
  γουν γέλίΐα. Φοβ5ται δμως μήπως
  στό τέλος προδοθή κι' άφίνοντας
  την άνάκρισί της γιά τίς έντυπώ-
  σεις πού έπικρατοΰν σχετικά μέ
  την Αύλή, στρέφει στήν ίμιλία
  στή φιλολογία καί ομιλεί γιά τα
  ποιήματα τοΰ άγαπημένου της
  ποιητοΰ, τοΰ Έρρίκου Χάινε.
  "Υατερα ομιλεί πάλι γιά τα ζώα
  καί συνοψίζει την πικραμένη φι-
  λοσοφία της σ' αύτό τό άπό-
  φθεγμα.
  —Τα ζώα είναι οί καλλίτεροι
  φίλοι. Οί άνθρωποι ώς επί τό
  πλείστον είνε κόλα/ες!
  —Ή παρατήρησις δέν μέ θίγει
  κίτρινο ντόμινο — παρατηρεΐ ό
  νέος. Φορεΐς προσωπίοα. Δέν σέ
  ξέρω. Συνεπώς καί νά ήθελα δέν
  μπορώ νά σέ κολακεύσω.
  "Υστερα άπότομα προτείνει:
  —Κατε^αίνομε κάτω στή σάλ-
  λα νά χορέψωμε λίγο;
  Οί γνωδτές τοΰ κομψοΰ νέου
  τόν βλέπουν νά στρο,ίιλίζεται μέ
  Ινα κίτρινο ντόμινο. Επάνω στή
  ζάλη τοΰ γρρον, μέ τό δικαίωμα
  πού δίνει ή τρελλή βραδυά, ό
  νέος παρασύρεται σέ μιά έρωτι-
  κή σχεδόν έξομολόγησι:
  — Γαβριέλλα!—λέγει στή μυ-
  στηριώδη ντάμα τού—δέν θέλεις
  λοιπόν ή ^γνωριμία μχς νά Ιχη
  συνέχειαν;
  (συνεχίζεται)
  Άλ. Γ. Στεφανίδης
  ΙΑΤΡΟΣ-ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ
  Τέως ίατρός Εύαγγελισμοΰ
  σττουδάσας επί πενταετίαν έν
  "Ιταλία. Δέχεται έν τφ νέφ
  Ιατρείφ τού όδός (Πλατειά—
  Στράτα) έναντι φαρμακείου
  κ. Ζαχαριάδου. Ή εΐσοδος έκ
  τής δδοθ Καγιαμπή.
  τΩραι έπισκέψεων 9-12 4-6
  Ο ΣΤΟΜΑΧΟΛΟΓΟΣ ΙΑΤΡΟΣ
  Κων. Ε. Πολυδάκης
  Είδικευθείς έν ΓερμανΙα είς
  τα νοσήματα τοΰ στομάχου
  έντέρων καΐ ήπατος, δέχεται
  τοϋς πάσχοντος έκτοΰπεπτι-
  κοϋ συστήματος έν τφ ίατρείφ
  τού (οΐκία κ. Χελιδώνη). Τρείς
  Καμάρες.
  θεραιτεΐα αΐμορροΐδων α¬
  νευ εγχειρίσεως δι" ένέσεων.
  Άριθμ. τηλ. 7—92
  'Ελευδ. Πηγάκης
  Ίατρός—Παθολόγος
  Δέχεται έν τφ Ιοτρείφ τού
  όδός Τσακίρη (οΐκία στρατη-
  γοΰ κ. Άλεξάκη) 10—12 π. μ.
  καί 4—6 μ. μ.
  ΘΑΝΑΤΟΙ — Τηλεγραφικώς ήγ-
  γέλθη έξ "Αθηνών ό θάνατος τοΰ
  Δομηνίκου Δελένδα ΓενικοΟ Δι
  ευθυντοθ τής Έταιρίας 'Ήστερν
  έν Αθήναις καί τέως Διευθυντού
  τοΰ Άγγλικοΰ Τηλεγραφείου Η¬
  ρακλείου. Ό μεταστάς γνωστότα-
  τος είς την πόλιν μας, έξετιμήθη
  άπό πάντας διά τόν χαρακτήρα
  καΐ τάς κοινωνικάς άρετάς τού
  καθ' όλον τό διάστημα τής παρα-
  μονής τού ενταύθα,^ήτο δέ πρότυ¬
  πον επιπροσθέτως, πεπειραμένου
  καί εϋσυνειδήτου ϋπαλλήΚου Την
  χήραν τοΰ μεταστάντος, τσ τέ¬
  κνα τού καΐ τούς έδώ οίκείους
  τού ιδιαιτέρως δέ την ο'ικοένει-
  αν τοΰ γυναικαδέλφου τού κ. Έρ-
  ρίκου Ρόζεμπους ή «Άνόρθωσις»
  συλλυτεϊται θερμώς.
  Γιίρω στήν ττόλι.
  Συνεχίζονται αί ώραίαι ημέραι
  τοΰ Ίανουαρίου αί οποίαι δαως
  δέ·-ι έ'χουν τό περιθώριον χρόνου
  πού θά ήθελαν οί πολλοί.
  —"Επονται μιδς συννεφιδς πού
  δέν λέγει τίιοτε τό καλόν άλ¬
  λά καί τελειώνουν συνήθως είς
  συννεφιάν
  — Εΰτυχώς χθές τό διάμεσον
  αύτό τής αίθρίας υπήρξε σχεδόν
  ήαερήσιον, ώστε νά χαρ:ση ανά¬
  λογον κίνησιν καί ζωήν
  —Οί φίλοι τοθ πρασίνου είναι
  ίκανοποΐήμένοι μέ τάς εορτάς πού
  έ'γιναν τελευταίως πρός όφελος
  τής άναδασώσεως έν τή ϋπαίθρω.
  —Φανταζόμεθα πάντως δτι καί
  έντός τής πόλεως έπιβάλλεται
  νά συστηματοποιηθή τό ενδιαφέ¬
  ρον υπέρ τοϋ πρασίνου
  — Καί τό λέγομεν αύτό διότι ό
  πάρχουν κα'ι «έχθροί τού πρασί¬
  νου» οί όποϊοι συλλαμβάνονται
  καθε τόσο είς έ'ργα άντιδασωτι·
  κά καί ιδία έντός τής πόλεως.
  —Τα «θαΰματα-* δίδουν κατ' αΰ
  τάς καί πέρνουν είς την πρωτεύ¬
  ουσαν.
  — Συγκεκριμένως άναφέρεται δ·
  τι είς μίαν συνοικιακήν εκκλησί¬
  αν παρετηρήθησαν έν καιρώ νυ¬
  κτός ~άναλαμπές»—όφειλόμεναι
  κατά τούς έξηγητάς είς αγων λεί¬
  ψανον ένοητοτιθεμένον έκεΐ.
  —Πάντως καί έδώ άλλοτε είχεν
  σημειωθή παρόμοιον φαινόμενον
  χωρίς να εξακριβωθή αν ήτο ζήτη
  μα φαντασίας λαικήςμδλλονπαρά
  πραγματικότητος «υπερφυσικάς».
  — Ξένοι τουρισταί παρατηροΰν-
  ται ποΰ καί ποΰ σποοαδικώς.
  —Πρδγμα τού άποδεικνύει δτι
  ό τουρισμός δέν είνε όπωσδήπο-
  τε ζήτημα έποχής: παντοτε ευρί¬
  σκονται οί ξένοι πού θέλουν να
  επισκεφθούν άρχαιολογικούς καί
  ίστορικούς τόπους όπως ή χώρα
  τού Μίνωος.
  — Συμβαίνει μάλιστα οί σπορα-
  δικοί αύτοι τουρισταί νά είναι
  κάποτε καί σπουδαϊοι έπιστήμο-
  νες προτιθέμενοι νά έπιδοθοϋν α¬
  νέτως κα'ι επί τι διάστημα είς
  μελέτας. Μόνον πο,ύ τό συνάλλ,αγ· ,
  μα τό οποίον άφήνουν δέν είνε
  καί τόσον άξιόλογον δπως την
  εποχήν των «καραβανιών».
  — Οί παλαμίδες είνε φαίνεται
  εύλογία θεοΰ αύτές τίς ήμέρες
  άν κρίνωμεν άπύ πληροφορίαν
  δτι μόνον εξωθί τοΰ λιμένος τής
  Κύμης τής Εύβοίας ήλιεύθησαν
  25.000 οκάδες.
  —Έννοεΐται δτι άπό την άλλην
  Έλλάδα μεταφέρονται ϊως έδώ
  δπου καί πωλοθνται
  —Έκτός άπό τίς «ντόπιες» οί.
  οποίες δμως πολλάκις είνε λι-
  γοστές καί άς τίς διαλαλοΰν
  ώς ντόπιες οί Ίχθυοπώλαι
  —Διά νά μή μείνωμεν παρ"χπο-
  νεμένοι αναφορικώς μέ χθεσινήν
  σημείωσιν μας άπό τής ιδίας στή-
  λης διά τας έκπληξεις τώ' χο·
  ρευτικών ημερών.
  — Μδς πληροφοροϋν δτι αί έκ-
  πλήξεις αύται δέν θά είναι εϋ
  καταφρόνητοι καί ώς πρός τάς
  όρχήστρας καί τούς ντιζέρ καί
  ώς πρός τάς άττραξιόν είς τάς
  διαφόρους χορευτικάς αιθούσας.
  —"Α νά δοϋμε.
  —Τό 1933 κυλδ χωρ'ις νά άμαο-
  ρώνουν τόν όρίζοντα πολεμικά
  σημεϊα άνάλογα των προβλέψεων
  των πρλιτικών οϋρανοσκόπων.
  —Άλλά μήπως τα σημεϊα αύτά
  είνε ζήτημα διαρκείας;
  —Έμφανίζονται καί χάνονται
  ολοέν χωρίς δμως νά διαμφισβη-
  τήται κατά βάθος ή πραγματι¬
  κότης δτι ή άπειλή τοΰ πολέμου
  —τοΰ παγκοσμίου εννοούμεν —υ¬
  φίσταται καί διά.τό 1938.
  — Είς τοΰ Πουλακάκη πολύς
  κόσμος παρηκολούθησε χθές τούς
  άθανάτους «Μποέμ» τοϋ Μυρζέ.
  ό Ρεπορτϊρ
  Ό έίβντίατρος
  Έμμ. Ι. Αλεξάκης
  ϊναντι Αγ. Τίτου
  Έκπαιδεοθείς είς Παρισί¬
  ους άναλαμβάνει οιανδήποτε
  θεραπείαν νοσημάτων τοθ
  στόματος (ούλίτιδος, κακοσμί
  άς) συμφώνως μέ την τελευ¬
  ταίαν εξέλιξιν τής έταστήμης.
  Έπίσης όδοντοστοιχίας καΐ
  κορώνες έκ διαφόρων μετάλ
  λων—κορώνες έκ ττορσελά-
  νης. Έπαναφορά τελείως ά-
  νώδυνος των στρεβλοφυών ο¬
  δόντων είς την κανονικήν αυ¬
  τών θέσιν.
  Τηλέφωνον 6—91. ·
  Π. Παπαδόπουλος
  ΕΠτυχιοΰχος τής ίατρικής
  Όώοντίατρος
  Δέχεται έν τω Ίατρείφ τού
  ■παρά τάν "Αγιον Μηνάν καθ'
  εκάστην:
  9-12 καί 4-7
  Ρ
  Οί δι-στυχεΐι
  χογοτισΐγνια κο
  ,ίς βάρος των,
  μάτων αυτών, »
  Εοταθωσι •πρός^
  αέρσν ό άτιοστο
  ενός κσί ό καρ!
  λαβώς γονυπετ< αν έκαστος παν λειότητος. είς; ι νη< τού. ■Ο βασιλεύς καί χαριεντιζόμ συνήνεσενεΐς τι τραπέντος είς τί Α. καί νά όνομ ,τοΰ&η νά άηοβ( αρχήν £ν Σ. £ ζε τόσον ιυχηρ μου εδίδετο ποι τά λογοπαίγνκ Αοιπόν, κατ Κάμακας ούτος 50 52 κτιρίου καΐ άπ' σύτοθ οίκία τοθ Κάρ< Κατέναντι τ άνά μέσον τώ' γάλη πτελέα κ άπέναντι ύπάρ τε μέν χωρίς τ δενδροστοιχίαν χρι τής ιάφροι τινος έργοστί θείου. Ή περιφερε 1823 ό τοΐχος Αυτή ή όδό< τού όδυνηράς ι ήτον ή πρός τι ίπί τής έποχής Αναγέννησιν νατον καταδΐΚ' τομήσεώς των. Αύτόσε έτε δολοφονία, ή έ μπλώ όδοΰ, ή ) λόψ^ τούς δρό ματος, τό όπο φοβερόν, καί ι "Ολίγα άκό την απαισίαν ι οποίας 6 Ούλι, γοβοσκόν τού νός ώς έν μελ< Ι ■■■■■■■■■■■■■■Μ ΜΕΤλΙΙ Ό,τι ΚΟ_ΜΗΜ Ειδικότης νης Έλληνιι στικά καί έτιι ΕΞΑΙΡΕ ΕΙΣ Άνδ| Νέαι παραλαβα Άηο *"■■■··■■.■■.■.. Γ μεγαλ; λέστερ< τής γρ ΚΑΘ. βέαε ως ώς
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  Τό μεγάλο έργον
  τοϋ Βίκτωρος Ουγκώ.
  Οί "Αθλιοι.
  ' Εγκυκλοπ α ιδ ε ία
  ΑΓ έκείνους ποΰ θέλουν
  νά ττλουτίζουν τάς γνώσεις των.
  85
  Οί δυστυχεΐς είσαγγελεΐς ένοχληθέντες άπό τα
  λογοπαίγνια καί τούς γέλωτσς, οί όποΐοι έξέ,σπων
  είς βάρος των, απεφάσισαν ν" άπαλλαγώσι των όνο
  μάτων αυτών, κσί πρός τουτο έκριναν καλόν ν' ά-
  ποταθώσι πρός τόν βσσιλέα. Ή αίτησις των υπε¬
  βλήθη είς τόν Λουδοβΐκον ΙΕ', ακριβώς καθ' ήν η¬
  μέραν ό άττοστολικόο άντιπρόσωπος τού Πάπα άφ'
  ενός καί ό καρδινάλιος Λαρωσεμόν άφ' ετέρου ευ¬
  λαβώς γονυπετοθντες αμφότεροι, επέρασαν άνά μί¬
  αν έκαστος παντοΰφλαν, ενώπιον τής αυτού μέγα-
  λειότητος, είς τοΰς δύο γυμνούς πόδας τής κυρίας
  Δυβαρύ, την ώραν καθ' ήν οΰτη κατήρχετο τής κλί¬
  νης τού.
  Ό βασιλεύς, δστις έγέλα, επηκολούθησε γελών
  καϊ χαριεντιζόμενος μετά των δύο έπισκόπων κσί
  συνηνεσεν είς την ζητουμένην παρ' αυτών χάριν, επι
  τραπέντος είς τον μέν κύρ Κόρακα νά τρέψη τό Ο είς
  Α καί νά ονομασθή Κάρακας, είς δέ τόν κΰρ Άλε-
  πούδη νά άποβάλΓΐ τό Ο καί νά προσθέση είς την
  αρχήν £ν Σ. Έννοεΐται ό κΰρ Άλεπούδης δέν υπήρ¬
  ξε τόσον τυχηρός, διότι καί έκ τοϋ δευτέρου έπωνύ-
  μου εδίδετο ποία τις λάβη πρός την παρωδίαν καί
  τα λογοπαίγνια.
  Λοιπόν, κατά την έπιτόπιον παράδοσιν, ό κΰρ
  Κάρακας ούτος υπήρξεν ίδιοκτήτης τού ϋπ' άριθμούς
  50—52 κτιρίου τοϋ βουλεβάρτου τού Νοσοκουείου,
  καΐ άπ' αύτοϋ δέ μετωνομασθη καί τό σπίτι έκεΐνο
  οίκία τοϋ Κόρακα.
  Κατέναντι τοϋ ΰπ' αριθ. 50—52 κτιρίου, ύψοΰται
  άνά μέσον των επί τοΰ βουλεβάρτου φυτειών, με-
  γάλη πτελέα κατά τα τρία τέταρτα ξηρά σχεδόν
  άπέναντι ύπάρχει ή περιφερειακη όδός Γοβελέν, τό-
  τε μέν χωρίς οίκοδομάς καί άνευ λιθοστρώτου, μέ
  δενδροστοιχίαν δμως άκανόνιστον άπολήγουσαν μέ·
  χρι τής ιάφρου υπό τα τείχη των Παρισίων. Άπό
  τινος έργοστασίου ό καπνός άνέδιδεν όσμήν
  θείου.
  Ή περιφερειακή αυτή όδός ήτο πλησιέστατα. Τω
  1823 ό τοϊχος τής τάφρου ύφίστατο εισέτι.
  Αυτή ή όδός ανεπόλει είς τό πνεϋμα τοϋ διαβά-
  του όδυνηράς σκηνάς, άλλοτε διαδραματισθείσας'
  ήτον ή πρός την Βισέτρην άγουσα όδός. Δι" αυτής,
  ίπί τής έποχής τής αύτοκρατορίας καί κατά την
  Αναγέννησιν είσήρχοντο είς Παρισίους οί είς θά¬
  νατον καταδικασμένοι κατά την ημέραν τής καρα-
  τομήσεώς των.
  Αύτόσε έτελέσθη τω 1829 ή μυστηριώδης έκείνη
  δολοφονία, ή έπικληθεϊσα τής «πρός την Φοντενε-
  μπλώ όδοθ, ή δικαιοσύνη δέ δέν ηδυνήθη νά άνακα-
  λύψη τούς δράστας τοΰ όδυνηροΰ έκείνου προβλή-
  ματος, τό οποίον δέν διελευκάνθη, ώς τι αϊνιγμα
  φοβερόν, καί τό οποίον έμεινεν άλυτον.
  "Ολίγα άκόμη βήματα προχωροΰντες θά εϋρετε
  την απαισίαν εκείνην οδόν Κρουλεμπάρδ, έντός τής
  οποίας 6 Ούλμπάχ διεπέρασε δι* έγχειριδίου την αί
  γοβοσκόν τοϋ Ίβρό, καθ' ήν ώραν έβρόντα ό οΰρα-
  νός ώς έν μελοδράματι.
  (συνεχίζεται)
  ■ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ειειειεΐΒΒπιΐΒειεΐΒειειειεΐΒπιειειειαΐ
  'Από δλα δι* δλους.
  ΠΤΕΡΩΤΟΣ ΤΑΧΥΔΡΟΜΟΣ
  ι Α'·
  | Ή περιστερά τοΰ λώε μϊ τόν
  ' κλάδον τής έλαίας είνε ή πρώτη
  Ι ταχυδρομική περιστερά, περί τής
  οποίας ίνχγίρζ: ή παράδοσις. Καί
  ] τα μνημεΐα τής έποχής των
  Ψαραώ τής Αιγυπτου άποόεικνύ
  | ουν ότι καί οί Αιγύπτιοι ναοτι-
  'κοί έχρησιμοποίουν πρό χιλιά¬
  δων ήδη έτών την περιστερχν
  | πρός μεταοίβασιν εΐοήσεων πρός
  | τοΰς οΐκείους των, οί όπνίοι μέ
  1 αγωνίαν επερίμεναν νά μάθουν
  νέα των, είς την στερεάν. Ό
  Πλίνιος άναφέρει εις τα εργά
  τού περί τής χρησιμοποιήσεως
  περιστερών ώς πτερωτών άγγε-
  λ;οφόρο>ν κατά την πολιορκίαν
  τής ίΐοόένης. Είς τόν εμφύλι¬
  ον πόλεμον τής Πομπηΐας τα τα-
  χύπτερα αύτά πτηνά εχρησιμο¬
  ποιήθησαν διά την μεταβίβασιν
  είδήσεων, καί πρός τόν ίδιον
  σκοπόν εχρησιμοποιήθησαν καί δ-
  ταν οί Λίγυες έπολιόρκησαν
  την Ρώμην. Οί Ρωμαΐοι ίθ·/οιί
  χοι (γκλαντιατόρες) επαιρναν είς
  τούς αγώνας των περιστεράς,
  διά των οποίων άνήγγελλαν είς
  τούς ϊδικούς των την νίκην. Ό
  Ιούλιος Καίσαρ έχρησιμοποίει
  εις τάς εκστρατείας τού πλήθος
  περιστερών ώς ταχυδρόμ,ων. Ά¬
  πό τα ολίγα αΰτά παραοείγματα
  ποΰ άνεφέραμεν είνε φανεράν
  ότι ή χρησιμοποίησις ταχυδρομι-
  κών περιστερών χρονολογεΐται
  άπό παλαιοτάτων χρόνων.
  Άντί των θωρακισμένων έλε-
  φάντων των Καρχηοονίων καί
  των Περσών, διασχίζουν σήμε-
  ρα τάνκς τα πεδία των μαχΐον.
  Τα άπλοικά πολεμικά μηχανήμα
  τα, οιά των οποίων Ιξαπελύοντο
  λίθοι, εχουν σήμερα άντικατα-
  σταθή από τελειότατα τηλεβόλα.
  Καί αΕ πυραί πού ήναπταν οί
  άρχαϊο: διά νά συνεννοοΰνται, κα-
  Σ
  Ό,τι νέον είς:
  ΚΟΣΜΗΜΑΤΑ
  ΩΡΟΛΟΓΙΑ
  ΚΡΥΣΊΆΛΛΑ
  ΚΟΜΗΌΤΕΧΝΗΜΑΤΑ.
  Εΐδικότης είς κοσμήματα, έκ ττλατί-
  νης Έλληνικής Τέχνης, ειδή έκκλησια-
  στικά καί έπιτραπέζια, θά τα εΰρητε είς
  ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑΣ ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ
  ΕΙΣ ΤΟ ΧΡΥΣΟΧΟΕΙΟΝ:
  Ανδρ. Βλάσση
  Όδός "Ιδής
  Νέαι παραλοφαί, νέα σχέδια
  Στυλογράφων ΡΑΡΚΕΡ
  Άπβκλειστική Άντιπρβσωπβία.
  • ■■Β
  ■■«■■■■■■■■■■■■ι
  ΥΠΕΡίίΚΕΑΝΕΙΟΝ
  ..ΑΝΔΡΟΣ"
  Τό μεγαλύτερον, ταχύτερον, ασφαλεστερον;
  πολυτελέστερον, άνετώτερβν, ευοταθεοτερον ατμο
  πλοιον τής γραμμής ΚΡΗΤΗΣ-ΠΕΙΡΑΙΩΣ
  ΚΑΘΕ ΠΕΜΠΤΗΝ ΠΡΩΪ
  Καμπίναι πολυτελείας πρώτης καί δευτέρας
  θέσεως ώς καί ή τρίτη θέσις μετα κλίνης.
  Πρακτορείον ΑΔΑΜΗ
  Τηλίφ. *-«
  Ι
  θώς καί οί εφιπποι άγγελιαφό·
  ρι: των εχουν άντικατασΐαθή επί
  των ημερών μας άπό τό τηλέ
  φο)ννν, τόν τηλέγραφον κχί τόν
  ασύρματον Μόνον ή ταχυδοομι-
  κή περιστερχ οζν άντικατϊστά
  θη άπό κανέν* άλλον μέσον
  Εχρησιμοποιείτο υπό των άρ-
  χαίων, χρησιμοποιεϊται σήμερον
  καί θά χρ/ριμοπνΐήτχι καί μελ
  λοντικώς. Τί ώφΐλεΐ %% ή τε
  λειοτέρα συικευή άσυριιάτου, 6-
  τα/ ^ιπζιροΰν νά την καταστή
  σουν αχρηστον έκπομπαί ποΰ
  γίνονται ειδικώς πρός παρενό-
  χλησίν της; Τί ώφελεΐ καί τό
  ποκνότερον τηλεφωνικόν δίκτυον,
  δταν τό φράγμα τοΰ πυρός τοθ
  έχθροθ τό κομματιάζη καί τό
  καταστρέφη; Μία ταχυδρομική
  όμως περιστερά, φυλαγμένη εις
  μίαν θήκην καμωμένην κατά
  τρόπον ιόστε νά την προφυλάσση
  άπό τα δηλητηριώοη άέρια, μπο-
  ρεί νά έξαπολύεται ϊήν κρισι-
  μωτέραν στιγμήν, μέ την βεβαιό-
  τητα ότι ΰψουμένϊ] υπεράνω τής
  ζώνης τοϋ κινδύ/ου, θά μεταφέρη
  ασφαλώς τό μήνυμα, πού έ'χουν
  στερεωμέναν εις τό ποδαράκι
  της. Ή ταχυδρομική περιστερά
  άναπτύσσει, κατά την πτήσιν της,
  κατά μέσον δρον ταχύτητα 90
  χιλιομέτρων την ώραν. Γενικώς
  επιδιώκει εύνο'ικά στρώματα αέ¬
  ρος είς υψος «'55Ο μέτρων κατά
  μέσον όρον. Μόλις συναντήση είς
  τόν δρόμον της ενα εχθρόν, π
  χ ενα ίέρακα, τότε μέ άνέ-
  φικτον σχεδόν ταχύτητα άνέρχε
  ται εις ΰψος εως (5.000 μέ¬
  τρων περίπου. διά νά διαφύγη τόν
  εχθρόν. Μία καλή ταχυδρομική
  περιστερά μπορεϊ νά δΊανΰση
  την ημέραν δνευ οιακοπής 700
  Ιως 800 χιλιόμετρα.
  (συνεχίζεται)
  ΠΡΟΣΟΧΗ
  ΕΙΣΤΙΑΙΠΑΣΜΑΤΑΣΑΣ
  Ή βάσις τοϋ πλουσίου καί άφθόνου εισοδιί-
  ματος είνε ή καλή λίπανσις. Καί έκ της πεί-
  ρας απεδείχθη ότι ή καλυτέρα λίπανσις γίνεται
  μέ λιπάσματα:
  «Έλέ
  Αφίχθησαν έλοι οί τύπβι των λιπασμάτων
  «ΕΛΕΦΑΣ» δι' άμπέλους, έλαίας, σιτηρά χ.λ.π.
  καί πωλοϋνται παρά τοίς:
  ΚίϊΝΣΤ. ΚΟΥΦΑΚΗ καί Σία
  ΑΔΕΛΦΟΙΣ ΜΠΟΥΡΝΕΛΟΥ
  Παρίχονται ευκολίαι πληρωμής
  ■■·ν^ν3
  Στου Μάρκου Ανδρεαδάκη
  δλες οί νέες πλάκες γραμμοφώνων.
  Ή φιλανδρωπική κίνησις
  καιοί σύλλογοιΡεδύμνης
  ΡΕΘΓ.ΜΧΟΧ Ίανουάριος (άν-ι
  ταποκριτοϋ μας). — Μέ την λήξιν!
  τής περιόδου των έορτών ό έγχώ-|
  ριος τύπο; αφιέρωσεν εϋφημα
  σχόλια είς ίήν δράσιν τοϋ Συλλό-
  γου κυρίων Ρεθύμνης.
  Είς την «Άνόρθωσιν» ή όποία
  άπό ειδικώς στήλης, παρακολου
  θεί τάς προόδους τής Κρήτης ά¬
  πό γενικής απόψεως καί κατά τό-
  πους, -άξίζει νά σημειωθή, επί-
  σης, ή δρασ'ς αυτή.
  Αί κυρίαι πού διευίιύνουν τόν
  έν λόγω Σύλλογον, διατελούντα υ¬
  πο την Εποπτείαν τοϋ Ηεοφιλε-
  στάτου Ρε'Ιύμνης κ. Άθανασίοο,
  διεκρίθησαν διά την δρ^αστηριό-
  τητά των κατά τάς παοελθούσχς
  ημέρας των έορτών Χάρις δέ
  ■/.αί είς την ηθικήν ενίσχυσιν τοϋ
  Νομάρχου κ. Κρεδ,ίατά άλλά κχί
  την ομόθυμον συνδρομήν των Ρε-
  θυμνίω/ εϊσΪΓςρχξχν άρ<ετά, βΐΐϊ συνέλεξαν είς ε!δος, καί τα διε νίΐμαν μέ την αυτήν ορχστηριό- τητα καί μέχρι των άπωτάτων σημείων τ-7/; πόλεως είς τού; πτ'οχού; καί πίσχοντας. Αί κυρίαι τής Ρεθύμνης απέ¬ βησαν ούτω πραγματικαί ίέρειαι έςοπηρΐτοθΐαι την κοινωνίαν είς. στιγμάς επιβαλλομένας έναντι το'ό συνόλου των δυστυχών άλλά καί χάριν σκοπιμότητος άνταξίας ό- λ'θσοιόλου μιας Ιςειλιγμέν^ς κοι- νωνίας. Άλλω; τε καί αί όλαι πρόοδόΐ τής πίλεως, Ιχουν την θέσιν τω.
  _
  Ηράκλειον Κρήτης
  Γρσφεΐα έναντι Παλ Νομαρχίας
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  Πρωΐα Παρασκευής
  21 Ίανουαρίου 1938
  120 Ώρα
  Η ΣΑΓΚΑΗ ΑΠΕΙΛΕΙΤΑΙ
  ΕΚ ΤΩΝ Κ1ΗΕΖΡΗ ΑΤΑΚΤΟΝ
  ΣΥΝΕΚΕΝΤΡΟΟΗΣΑΝ ΕΙΣ ΤΑ ΠΕΡΙΧΟΡΑ
  ΝΑ ΕΠ1ΤΕ90ΥΝ ΕΝΑΝΤΙΟΝ
  ΤΟΝ ΕίΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΗ ΙΛΠΟΝΟΝ
  ΑΘΗΝΑΙ »Ο Ίανουαρίου (τοΰ
  άνχαποκριτοΰ μας). — Σημερινά τηλε
  γραφήματα έκ τής "Απω Άνατολής
  άγγέλλουν ότι ή Σαγκάη άπειλεΐται κυ
  ριολεκτικώς έκ των έπιθέσεων των άτά
  κτων Κινέζων.
  Ούτοι άνερχόμενοι είς πολλάς χιλι-
  δας καί συγκεντρωθέντες είς διάφοραι ση-
  μεία παρά την Σαγκάην έτοιμάζονται
  καθ* α λέγεται νά έπιτεθοΰν εναντίον
  των έγκαταστάσεων των Ίαπώνων έν
  Σαγκάη.
  Οί Ίάπωνες λαμβάνουν έκτακτα μέ
  τρα, έκινητοποίησαν δέ στρατεύματα
  εις διαφόρους έν Σαγκάη θέσεις.
  Ή κυβέρνησις Σωτάν συνέταξεν
  τάς προγραμματικάς αυτής δηλώσεις.
  ΑΒΡΟΑΙ ΣΥΛΛΗΨΕΙΣ
  ΕΙΣ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗΝ ΤΗΣ ΙΕΝΗΣ ΖΟΝΗΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 2Ο Ίανουαρίου (τοΰ άν
  ταποκριτοΰ μας). — Νυκτεριναί πλη¬
  ροφορίαι έκ τής "Απω Άνατολής ά-
  ναφέρουν ότι είς την περιοχήν τής
  διεθνοΰς ζώνης εγένοντο
  λήψεις Κινέζων.
  ομαδικαί συλ
  Αί συλλήψεως αύται προεκλήθησαν
  έκ τοΰ γεγονότος ότι επικειμένης κα-
  τά πάσαν πιθανότητα αίφνιδιαστικής έ-
  πιθέσεως των Κινέζων άτάκτων, οί έν
  τος τής ζώνης ευρισκόμενοι Κινέζοι εί¬
  χον ειδοποιηθη νά έπιτεθοΰν καί ού¬
  τοι έκ διαφόρων σημείων τής ζώνης
  ινα έπιτείνουν την σύγχυσιν καί δυνη¬
  θούν ούτω νά έπικρατήσουν έν τή πό¬
  λει αί άτακτοι όμάδες.
  ΕΗΑΝΕΑΗΦΟΗΣΑΝ ΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΙ
  ΔΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΑΞΙΝ ΤΟΥ ΟΡίΫΟΟΑίΠΣΜΟΥ
  ΑΘΗΝΑΙ 2ΟΊανουαρίου (τοΰ άν-
  ταποκριτοΰ μας). — Ό πρωθυπουργός
  κ. Ί. Μεταξάς έπανέλαβε σήμερον τάς
  συνεργασίας αύτοΰ μετά των αρμοδίων
  ύπηρεαιών διά την σύνταξιν τοΰ πρου-
  πολογισμού. Αί συνεργασιαι αυται είναι
  πιθανόν νά συνεχισθώσιν έντός των ημε¬
  ρών.
  ΚΑΤΕΔΙΚΑΣΘΗ ΕΙΣ ΘΑΝΑΤΟΝ
  Ο ΔΟΛΟΦΟΝΟΣ ΜΟΣΧΟΊ'ΑΟΠΟΥΛΟΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 2Ο Ίανουαρίου (τοΰ άν-
  ταποκριτοΰ μας).— Ενώπιον τοΰ Κα-
  κουργιοδικείου Πειραιώς επερατώθη ή
  έκδίκασις τοΰ δολοφόνου Μοσχοϊδοπού-
  λου όστις ώς γνωστόν είχε διαπράξη τό
  έν Καλλιθέα διπλούν έγκλημα, θύματα
  τοΰ οποίου υπήρξαν ό παντοπώλης
  Σταυριανός καί ή σύζυγός τού. Άπο-
  δειχθείσης πλήρως τής ένοχής τοΰ 11ο
  σχοϊδοπούλου είς τόν φόνον καί την λη-
  στβίαν των άτυχών παντοπωλών, ούτος
  διά τής έτυμηγορίας των ένόρκων κατε·
  δικασθή είς την έσχάτην των ποινών.
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ (ραδιογρ ). —Σή¬
  μερον την 3 μ. μ. τό νέον υ¬
  πό τόν κ Καμίλ Σωτάν υ¬
  πουργείον συνήλθεν είς πρώ¬
  τον υπουργικόν συμβούλιον.Τό
  συμβούλιον διαρκέσαν επί δί-
  ωρον ήσχολήθη μέ την σύν¬
  ταξιν των προγραμματικών
  δηλώσεων τής κυβερνήσεως
  Αυριον την πρωίαν τό συμ¬
  βούλιον θά συνέλθη έκ νέου
  προκειμένου νά συζητήση τε-
  λικώς καί νά έγκρίνη την δι-
  ατΰπωσιν των προγραμματι-
  κΰν δηλώσεων υπό τού κ.
  Σωτάν. Είς την Γαλλικήν
  Βουλήν "ή κυβέρνησις Σωτάν
  θά εμφανισθή τό άπόγευμα
  τής ιδίας ημέρας
  Παρασκευήν).
  (σήμερον
  ΛΟΝΔΙΝΟΝ (ραδιογρ.).—Ό
  Άγγλικός τιόπος άφιερώνει
  εύμενή σχόλια είς την κυβέρ¬
  νησιν τοΰ κ. Σωτάν. Οί άρ-
  θρογράφοι έξαίρουν την προ-
  σωπικότητα τοΰ Γάλλου πρω-
  θυπουργοΰ^ δστις άπέδειξε
  προηγουμένως λεπτότητα είς
  την διαχείρισιν των έσωτερι-
  κών προβλημάτων έν συνδυ¬
  ασμώ μέ μίαν δραστηοιότητα
  είς τό εξωτερικόν, άποκαθι-
  στώσαν τάς σχέσεις τής Γαλ-
  λίας καί συντελοϋσαν είς την
  άποτελεσματικότητα των προ-
  σπαθειων διά την περιφρού¬
  ρησιν τής είρήνης. Αί έφημε-
  ρίδες έξαίρουν την συνεργα¬
  σίαν είς τό σημείον τουτο
  τοϋ κ Σωτάν μετά τοϋ κ
  Ντελμπός Έν πάση περιπτώ¬
  σει έπιλέγουν καί έν τή νέα
  κυβερνήσει Σωτάν δέν άπο-
  κλείονται αί δυνατότητες καί
  σήμερον μιας επιτυχούς δρά¬
  σεώς.
  ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙΟΝ (ραδιο¬
  γρ ).—Τό έθνικοαγροτικόν Ρου
  μανικόν κόμμα καί τό φιλε¬
  λεύθερον απέστειλαν πρός την
  Επιτροπήν μεταρρυθμίσεως
  τού έκλογικοΰ νόμου, την ό
  ποίαν ένεργεϊ ή νέα κυβέρ¬
  νησις Γκόγκα διαμαρτυρίαν.
  Αμφότερα τα μεγάλα ταυτα
  Ρουμανικά κόμματα θεωροΰν
  ώς παράνομον την τροποποί¬
  ησιν αύτην.
  Αι προχθεσιναί άποφάσεις
  τού Δημοτ. Συμβουλίου Ηρακλείου
  Κατά την προχθεσινήν τού
  συνεδρίασιν τό Δημοτικόν Συμ
  βούλιον Ηρακλείου ήσχολήθη
  μέ διάφορα τρεχούσης φύσεως
  ζητήματα.
  Μεταξύ
  άλλων έπελήψθη
  καί τοΰ ζητήματος τής τοπο¬
  θετήσεως των ύδρομέτρων,
  έγκρΐναν την σχετικήν δημο¬
  πρασίαν δια την προμήθειαν
  των άναγκαιούντων σιδηρών
  σωλήνων καί καλυμμάτων καί
  την κατασκευήν είδικών φρε-
  ατίων.
  γε-Ιοτοκόπουλον καί Κόρακαν κα
  πά-1 ταλήξασα είς την απόφασιν
  Ωσαύτως ενέκρινε την
  φύρωσιν των άνοιγέντων 1 ή η φ
  ρά τό ηλεκτρικόν εργοστάσιον πιβολής πρός τόν σκοπόν τοϋ
  ρηγμάτων πρός διοχέτευσιν τον τοΰ προβλεπομένου υπό
  των υδάτων έν περιπτώσει έ- τού άρθρου 246 τού κώδικο
  παναλήψεως νέων πλημμυ- τής Δημοτικάς Νομοθεσίας τέ·
  ρών. Ενέκρινεν έπίσης την έ- λους διαμονής.
  πισκευήν τής γεφΰρας είς θέσιν θως έχορηγήθησαν
  «Τσακιράκι Μετόχι» ήτις εί- ρωματικαί τίνες
  χε καταστή τελείως άχρησιμο- διά την εκτέλεσιν
  ποίητος. δημοτικών έργων μεθ'
  Έν συνεχεία διεξήχθη συ- Δημοτικόν Συμβούλιον
  ζήτησις δσον άφορα την άνέ- ψε την συνεδρίασιν τού
  γερσιν άνδριάντων είς τόν Θε σήμερον τό εσπέρας.
  Άκολοΰ
  άνατιλη
  πιστώσεκ
  διαφόρων
  δ τό
  διέκο-
  διά
  Η ΝΟΜΑΡΧΙΑ
  ΚΑΙ ΤΑ ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
  ΕΙΣ ΤΕΡΟΥΕΛ ΑΠΕΚΡΟΥΣ8ΗΣΑΝ
  ΕΠΙΟΕΣΕΙΣ ΤΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 2Ο Ίανουαρίου (τοΰ
  άνταποκριτοΰ μας).— Τηλεγραφούν έ<κ Σαλαμάνκας ότι αί ένεργηθείααι κατά τό τελευταίον είκοσιτεχράωρον άντεπι- θέσεις των κυβερνητικών είς τόν τομέα τοΰ Τερουέλ άπεκρούαθησαν απασαι υ¬ πό τού έθνικοΰ ατρατοΰ. Κατά τα αύτά τηλεγραφήματα οί έθνικοί διατηροΰν τάς θέσεις τάς οποί¬ ας είχον καταλάβη είς τόν δυτικόν το¬ μέα πρό τού Τερουέλ κατά την προ¬ χθεσινήν επίθεσιν. ΕΤΕΛΕΣΘΗΣΑΝ ΟΙ Γ Α Μ ΟΙ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΙΓΥΠΤΟΥ ΑΘΗΝΑΙ 2Ο Ίανουαρίου (τού άν ταποκρΐνθΰ μας)— Νεώτεραι πληρο¬ φορίαι εκ Καΐρου άγγέλλουν ότι οί προαγγ ελθέντβς γάμοι τού Βασιλέως τής Αιγυπτου Φαρούκ θά εγίνοντο σή μερον παρουσία τοΰ Ηασιλικού Οί'κου, τού Ύπουργικοΰ Συμβουλίου καί των ξένων άντιπροσωπειών. Κανονιοβολι- σμοί έχαιρέτιααν σήμερον τό χαρμό¬ συνον τής ημέρας, είς όλην δέ την Αί¬ γυπτον τελούνται έορταΐ επ* εύκαιρία «ών γάμων. Δι' έγκυκλίου της ή Νομαρ- χία Ηρακλείου πρός τα έν τώ νομώ σωματεΐα εντέλλε¬ ται δπως τής άναφέρωσι ταΰ τα έπειγόντως την έ'δρα καί τόν σκοπόν τής συστάσε- ώς των ποία τα πραγματοποιη Θέντα έσοδα καί εξοδα κατά τό παρελθόν έ'τος ώς καί τα ύφιστάμενα ήδη περιουσιακά αυτών στοιχεΐα. ΤΑ 2ΗΤΗΜΑΤΑ ΤΟΝ ΠΑΝΤΟΠΟΛΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΓ έγγράφου τού πρός τήι Νομαρχίαν ό σύνδεσμος Παντοπω λών Ηρακλείου παρακαλεΐ νά έ πιτραπή εις τα παντοπωλεΐα νά παραμένωσιν άνοικτά καθ' 2λη την ημέραν τοΰ Σαββάτου παρα· τεινομένου άμα τοϋ κλεισίματοι επί μίαν ώραν πλέον τοϋ κεκανο νισμένου. Έπίσης παρακαλεΐ δ πως ό περί Κυριακής άργίας νό μος εφαρμοσθή καί διά τα έν τοϊ< προαστείοις παντοπωλεΐα. Διά τοΰ ΐδίου έγγράφου τού ο σύνδε σμος παντοπωλών Ηρακλείου πά ρακαλεί νά χορηγηθή πίστωσις χρόνου είς τούς ύποστάντας ζημί¬ ας έκ των πλημμυρών τοΰ Όκτ βρίου παντοπώλας, ινα δυνηθώσιν ούτοι νά άντεπεξέλθωσιν είς τάς φορολογοκάς των υποχρεώσεις, Δι' ετέρου έγγράφου τού πρός την Διοίκησιν Χωροφυλακής ό σύν¬ δεσμος παντοπωλών αίτεΐχαι την αυστηράν έφαρμονήν διά τα παν¬ τοπωλεΐα τοΰ περί Κυριακής άρ¬ γίας νόμου. Έξ άλλου απηύθυνεν έγγραφον καί πρός τόν εμπορικόν σύλλογον παρακαλών νά συστηθή είς τούς έμπόρους νά παύσουν την λιανικήν πώλησιν είς ιδιώτας εί δών παντοπωλείου. ΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ ΚΑΙ ΚΙΝΗΣΙΣ ΑΙ κυμανθεΐσαι χθές έν τη άγορφ μας τιμαί των κατωτέρω έγχω ρίων προιόντων είχον ώς ακολούθως: Τό Γεν. Λογιστήριον απηύ¬ θυνε πρός τα νομικά πρόσω- πα καί τοΰς όργανισμοΰς δή μοσίου δικαίου εγκύκλιον δι' ής γνωστοποιεϊ είς αύτά δτι πρό τής τοποθετήςεως των τυχόν διαθεσίμων κεφαλαίων των άπαιτεΐται είδική έγκρισις τής άνωτάτης διοικήσεως τής οίκονομικής αμύνης. ΕΛΛΕΙΨΙΣ ΤΥΡΟΥ Ό Σύνδεσμος παντοπωλών Ηρακλείου απηύθυνεν ανα¬ φοράν είς την Νομαρχίαν ζη· των την άρσιν τής διατίμησε¬ ως επί τοΰ έγχωρίου κεφαλο- τυρίου λόγφ τής παρουσιαζο- μένης ελλείψεως τού είς την αγοράν. Σταφίδες. Σουλτανίναι Καραμπ Ελεμέδες α δρ. ) Ταχτας Μαύραι Υ' α' β' Υ' ( 22. -23. ( 14 50- ) (7 50-8.50 7 80-8. Χαρούπια "Ελαια 5ο » κοινά Σάπωνες. Λευκοί α' ποιότητος δρ 2 70 27 20 Πράσινοι α' τιοιότ. 20.- 24 19.- 23 21.50 β' » · 19.— ΟΤνοι. "Αρχανών τό μίατατ. » 45. Μαλεβυζίου κατ' οκάν δρ. 5. ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΙΣ ΣΥΛΛΟΠΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ Πρός τάς έπιθεωρήσεις έρ γασίας εκοινοποιήθη πρός ε¬ φαρμογήν ή άπό 30)12)1937 συλλογική σύμβασις καθορι σμοΰ των άποδοχων των οί· νοπνευματεργατών. Η ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΘ' ΥΠΕΡΒΑΣΙΝ ΕΞ ΗΝΩΜΕΝΟΝ ΠΟΛΙΤΕΙΩΝ Κατόπιν τής ΰπουργικής α¬ ποφάσεως διά τής οποίας ε¬ ξουσιοδοτήθη ή Τραπέζα τής Ελλάδος νά χορηγή αδείας εί σαγωγής έξ Ήνωμένων Πολι- τειών τής Άμερικής κατά τό Ιον εξάμηνον τοΰ 1938, ή Τρά πεζα έκοινοποίησε μακροσκε- λή εγκύκλιον πρός τα έμπορι- κά καί βιομηχανικά Έπιμελη- τήρια διά τής οποίας παρέχει λεπτομερείς έν προκειμένον ό δηγίας. ΤΟ ΔΙΑΔΟΧΙΚΟΝ ΖΕΥΓΟΣ ΠΡΟΣΤΟΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΝ ΚΡΗΤΗΣ Ή Α. Β. Ύψηλότης ό Διά- δθχος Παΰλος καί ή Α. Β. Ύ¬ ψηλότης ή Πριγκήπισσα Φρειδε ρΐκη απηύθυναν τό ακόλου¬ θον τηλεγράφημα πρός τόν Μητροπολίτην Κρήτης κ. Τιμό- θεον διά τα διαβιβασθέντα επί τοίς γάμοις αυτών συγχα- ρητήρια. «Σεβασμιώτατον Μητροπο¬ λίτην Κρήτης κ. Τιμόθεον. Η¬ ράκλειον. Ευχαριστούμεν έγ καρδίως άπαντας. Φρειδερίκη». Παϋλος— ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΠΚΟΝ ΔΕΛΤΙΟΝ Ό πιθανός καιρός σήμερον προβλέπεται είς τίνα μέρη τής Νήσου βροχερός κατά δι- αλείμματα. Οί άνεμοι θά πνέουν άπό νοτιοανατολι- κων διευθύνσεων ώς μέ- ριοι ένισχυόμενοι βραδύ- ερον. Ή θερμοκρασία θά ση¬ μειώση μικράν άνοδον. Θερ¬ μοκρασία τής χθές: 8ης ώρας 12,4, 14ης 13,8, ελαχίστη 10,2. ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΑΙ ΤΟΥ κ. ΔΡΟΣΟΠΟΥΛΟΥ Ό Διοικητής τής Έθνικήι Τραπέζης κ. Δροσόπουλος ηύ χαρίστησε τηλεγραφικώς την Διοίκησιν τοϋ Γεωργικοϋ Έ πιμελητηρίου Ηρακλείου διά τάς έκψρασθείσας επί τή πεν τικοενταετηρίδι αύτοΰ ευχάς έκ μέρους τού γεωργικοϋ πλη θυσμοΟ τού νομοΰ. ΤΟ ΜΙΣΘΩΜΑ ΤΩΝ ΔΑΣΙΚΩΝ ΚΑΡΠΩΣΕΟΝ Ό ύπουργός τής Γεωργίας κ. Κυριακάς, δι' αποφάσεως τού κοινοποιηθείσης πρός τάς δασικός αρχάς τού Κράτους καθορίζει τό καταβλητέον μί- σθωμα είς τάς περιπτώσεις τής άνευ δημοπρασίας παραχω¬ ρήσεως καρπώσεων έκ δημοσί- ων δασών. ΑΑΣΜΟΛΟΠΚΑΙ ΜΕΤΑΒΟΛΑΙ Πρός τάς τελωνειακάς αρ¬ χάς εκοινοποιήθη χθές τηλε γραφικώς απόφασις τοϋ υπουρ γοΰ των Οίκονομικών διά τής οποίας όρίζεται δτι άπό τοΰ παρελθόντος Σαββάτου 15 τρέχ. έπήλθον διάψοροι δα- σμολογικαί μεταβολαί είς την εισαγωγήν καρύων κοκκοφοι- νίκων, χρωμίου κ.λ.π. καθω- ρισθείσης συχρόνως αναλό¬ γως τής άξίας τής μεταλλικης δραχμής. ΤΑ ΟΙΚΟΣΙΤΑ ΠΡΟΒΑΤΑ Ή Έλληνική Γεωργική Έ- ταιρεία δι" έγκυκλίου της πρός τα Γεωργικά Έπιμελη- τήρισ γνωρίζει δτι διαθέτει πρός βελτίωσιν των εντοπίων οίκοσίτων προβάτων μικρόν ποίμνιον έκλεκτών προβάτων. ΣΥΛΛΗΨΙΣ ΚΛΕΠΤΟΥ Πσρ' όργάνων Χωροφυλα¬ κής συνελήφθη κλέπτων διάφο ρα ρ'ίδη άξίας 10 000 δρ. άνή- κοντα είς τόν κ. Κ. Λιναρδά- κην ό σεσημασμένος κακοποι- ός Νταρουδάκης. 50Πρωϊνή ΟΡΓΑΝΟΥΤΑΙ ΚΟΙΝΟΝ ΜΕΤΩΠΟΝ ΤΗΣ ΚΙΝΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΟΒΙΕΤ ΠΡΟΣ ΑΝΑΧΑΙΤΙΣΙΣΙΝ ΤΗΣ ΙΑΠΟΝΙΚΗΣ ΟΡΟΕΑΑΣΕΟΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΚΙΝΑΝ ΑΘΗΝΑΙ 2Ο Ίανουαρίου (τοΰ άν¬ ταποκριτοΰ μας).— Καθ' οί αγγέλλεται έκ τοΰ έξωτερικοΰ Οεωρεΐται βέβαιον ότι θά συμπηχθή ενιαίον μέτωπον με· τα£ΰ Κίνας καί Σοβιετικής Ρο>σσίας.
  Σκοπός τού μετώπου τούτου θά είνε
  ή άναχαίτησις τής προελάσεως των Ί¬
  απώνων. Πρός τουτο ή Ρωσσία θά α¬
  ναλάβη δραβτικωτέραν πολιτικήν είς
  την Κίναν άποστέλλουσα ταυτοχρόνως
  γέας ένισχύσεις είς τούς Κινέζους, ώς
  υλικόν πολέμου, τεχνικούς συμβούλους,
  άεροπόρους κ. λ. π.
  ΡΟΣΣΟΚΙΝΕΖΙΚΑΙ ΣΥΝΟΜΙΛΙΑΙ
  ΕΓΙΝΑΝ ΕΙΣ ΤΗΝ ΜΟΣΧΑΝ
  Κατά τάς υπαρχούσας πληροφορίας
  αναφορικώς μέ τό ενιαίον Ρωσσοκινε-
  ζικόν μέτωπον, είς ΙΙΙόσχαν έγιναν έκτβ-
  ταμέναι συνομιλίαι μεταξύ των εκπρο¬
  σωπών τής Σοβιετικής κυβερνήσεως καί
  άντιπροσώπων τής Κίνας, 'αΐτινες καί
  περιεστράφησαν αποκλειστικώς είς την
  σύμπηξιν τοΰ έν λόγω μετώπου καί
  τόν τρόπον μιας άποτελεσματικής άπό
  κοινοΰ δράσεωςΡωσσίας-Κίνας εναντίον
  τής 'Ιαπωνίας.
  ΠΩΣ ΒΕΟΡΕΙΤΑΙ
  Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΙΣ ΣΩΤΑΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 2Ο Ίανουαρίου (τού
  άνταποκριτοΰ μας).—Κατά τάς έκ Πα¬
  ρισίων τελευταίας είδήσεις ή κυβέρνη¬
  σις Σωτάν θεωρεΐται τόσον έν Γαλλία
  όσον καί είς τό εξωτερικόν ό μόνος έν-
  δεδειγμενος συνθυασμός υπό τάς πα-
  ρούσας συνθήκας ο δυνάμενος νά αντα¬
  ποκριθή είς την «οβαρότητα τής σημε-
  μερινής έν Γαλλία καταστάσεως, άπο-
  καθιστών την εθνικήν ένότητα καί ρυ-
  θμίζων τό οικονομικόν πρόβλημα.
  ΕΣΗΜΕΙΩΘΗ ΑΝΑΤΙΜΗΣΙΣ
  ΤΟΥΓΑΛΛΙΚΟΥΦΡΑΓΚΟΥ
  ΑΘΗΝΑΙ 2Ο Ίανουαρίου (τού
  άνταποκριτού μας).— Καθ9 ά αγγέλλε¬
  ται έκ τοΰ έξωτερικοΰ μετά τόν σχημα¬
  τισμόν τής κυβερνήσεως Σωτάν τό Γαλ
  λικόν φράγκον εσημείωσε άνατίμησιν,
  κερδίσαν αρκετάς μονάδας. Χό γεγονός
  τουτο θεωρεΐται χαρακτηριστικόν τής
  βελτιώσεως τής καταστάσεως έν; Γαλλία
  ώς καί τής άγαθής έντυπώσεως την ο¬
  ποίαν προεκάλεσεν έν Αγγλία καί Ά-
  μερική ο σχηματισμός τής νέας κυβερ¬
  νήσεως Σωτάν.
  0 ΣΩΤΑΝ ΠΙΘΑΝΩΤΑΤΑ
  ΘΑ ΛΑΒΗ ΨΗΨΟΝ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 2Ο Ίανουαρίου (τού
  άνταποκριτοΰ μας). —
  ριανήν
  (σημερινήν)
  Είς την αΰ-
  συνεδρίαασιν
  τής Γαλλικής βουλής ο Γάλλος
  πρωθυπουργός κ. Σωτάν θά εκθέση ώς
  γνωστόν τάς κατβυθύνσεις τής κυβερνή.
  σεώς τού καί θά ζητήση ψήφον έμπιστο
  σύνη«. Έν τω μεταξύ καί καθ' ϊ ήγγέλ-
  θη άργά την νύκτα έκ Παρισίων,είναι πι
  θανωτάτη ή χορήγησις είς αυτόν ψήφου
  εμπιστοσύνης.
  ΟΙ ΚΙΝΕΖΟΙ ΑΓΤΕΛΛΟΥΣΙ ΝΕΑΣ
  ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΟΝ ΙΑΠΟΝ1Ν
  ΑΘΗΝΑΙ «Ο Ίανουαρίου (τού άν¬
  ταποκριτού μας). — Κατά τα έκ Κι·
  νεζικής πηγής τηλεγραφήματα οί Κινέ¬
  ζοι ισχυρίζονται ότι εσημείωσαν νέας ε¬
  πιτυχίας εναντίον των Ίαπώνων καί ό¬
  τι οί τελευταΐοι ούτοι ευρίσκονται είς
  δυσχερή θέσιν. Οί Κινέζοι λέγουν ότι
  απέκοψαν τόν άνεφοδιασμόν τοΰ Ίαπω-
  νικοΰ στρατοΰ τοΰ μαχομένου είς την
  νοτιοανατολικήν Κίναν.
  ΑΙ ΣΥΛΛΗΨΕΙΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΡΩΣΣΙΑΝ
  ΕΧΘΡΟΝ ΤΟΥ ΚΛΒΕΣΤΩΤΟΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 2Ο Ίανουαρίου (τού
  άνταποκριτού μας).— Έκ Βερολίνου
  τηλεγραφούν ότι αί συλλήψεις εναντίον
  «έχθρώνΓτοΰ καθεστώτος» έν Ρωσσία
  ρ ς Ρω
  συνβχίζονται ιδία είς τα έπαρχιακά
  αμερίσματα καί την Ούκρανίαν.
  συλλαμβανόμενοι παραπέμπονται είς
  τα συνεδριάζοντα εισέτι είοικά στρατο-
  οικείαι.
  Οί
  είς
  Ρ»
  ί ς
  τβΰς τομεις- Κ
  ί δρόμους ο
  καιρόν μο
  ό
  ηάνϊημί
  ώ εξεδηλώθη μ«
  ρυθμόν.
  λέον. Π άνακα»νισι
  Π,νανείου Νοσοκβμι
  θ"«τρβ». ή έναρξις ι
  «βχ6Ηή5 ξ
  ίβν«ν τής παραλιας,
  λμένη άποπεράτύ
  ίίλβμ
  ηρώτου τμήμ«τβς τι
  μβυοειακβϋ μεγάρου
  ϊ,ταβχευή τού νέβυ^
  «κβτβλοΰν έργα αξ
  τϋηβϊα, όταν αποτ
  βούν, β« προσθέαου
  ,ντϊλώς όψιν είς τή^
  Είναι δέ ευτυχή μ«
  ρ«ςίκ των έργων
  βνιντελεΐται δαπανά
  Λιμενιχής βϊτε τού Ι
  χαί ϊτοι διευκολύνετβ
  μος είς την άναδη|
  χην τού χροαπαθβιαν
  η |ργ« αύτά βεβα
  είναι άρχετά, οϋτε ι
  β·*μ« τής ύγιεινής
  λί«ς νά λύσουν οϋτε
  δίηηχήν της έμφάν
  ίίααφαλίσουν. Τουτο"
  το Ηράκλειον, παλα
  χβκολις, χωρίς ρυθμό'
  σχέδιον κ* ι διαμ< χρειάζετοιι ριζικήν λήν διά νά χαταστϊ ούγχρβνος, ύγιεινή, Ευχάριστος είς τούι χοος της καί είς ι βχίπτας ή τούς δια κριηγητάς. Καί έν πρώτοις, έ) χην άπό μεγάλους, *«ι εύ9εΐς δρόμους, τιίας χοιί πάρκα κι ν«ι άνάγκη νά δή μ ι β«ντόμως τό κεντρι» «*ν, ίιχου σήμερον **<* Νομαρχία κα «Χ*ί—καθώς καί ΤΡ« άνέσεως και ψ •5. ξενοδοχεΐα, πα| β»« κέντρα άναψυχί *«μη δέ έχει ά ν*γκην ν' άπβκτιί Χρόνον δίκτυον ύ; ^Υιϊίς εργατικάς α «5*ρχή καί ύγιεινή Λ«1 ταύτα χωρίς Ρ*»μ«ν τό πλήθος τώ ΠΡ«Υμ«των πού ά ^ Χ«Ρ«κτηριατικά τ« 1 ς «νέτουΡ Ρ|Ου πόλεως. Ι * ·** αύτά δέν ι *■ γίνουν διά μ»< ϊ ^ λ ν· τβ άλ: ?5 Χιλιάδας Γ ε1