95302

Αριθμός τεύχους

4769

Χρονική Περίοδος

Α' 1938

Ημερομηνία Έκδοσης

22/1/1938

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
  ΣΥΝΑΡΟΜΑΙ:
  ΑίγΓι.τιου
  έτησια λί(>αι 3
  ίξάμηνο·; 3
  Άμεοικής
  ίτησία δολ. !.">
  ΓΪαυηνος » 8
  Τιμή
  κατα φύλλον
  Δραχ. 2
  ΣΑΒΒΑΤΟΝ
  22
  [ΜΑΡΙΟΥ
  1938
  ΙΡΑΦΙ.ΙΛ ΤΥΠΟΙΡΑΦΜΑ
  ΟΛΟΣ ΜΙΝΩ1ΑΥΙΌΥ
  ιΒΕίΟΥβΟΣ ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΘΡ. Μ. ΣΤΛΥΡΑΚΗΣ
  ΔΙΕΥθΥΝΤΗΣ: ΑΝΔΡ. Μ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ ΚΡΗΤΗΣ · ΕΤΟΣ 23ΟΝ
  ΑΡΙΘΜ. ΦΥΛΛΟΥ
  ΔΙΑ ΝΑ ΚΑΤΑΣΤΗ ΤΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ
  ΚΑΟ' ΟΛλ ΣΥΓΧΡΟΝΩΣ ΠΟΛΙΣ
  Οί παρακολουθοΰντες την
  εξέλιξιν τής πόλεώς μας δέν
  ειμπορούν παρά νά όμολο-
  γήσουν ότι κατά τα τελευ¬
  ταία ετη συνετελέσθηααν
  σημαντικαί πρόοδοι είς βλους
  σχεδόν τούς τομεΐς. Καί πα¬
  ρά τάς άκουομένας μεμψι-
  μοιρίας καί δρόμους άπεκτή
  σαμεν είς πλείστα σημεΐα
  καί έξωραΐστικά έργα συνε- ι
  τελέσθησαν άρκετά. Τόν τε-!
  λευταΐον καιρόν μάλιστα,
  χάρις είς την απόκτησιν σχε-
  δίου, ή άναδημιουργική προ¬
  σπαθεία εξεδηλώθη μέ ταχύ¬
  τερον καί περισσότερον συν-
  τονισμένον ρυθμόν. Επί
  πλέον, ή άνακαίνισις τού
  Πανανείου Νοσοκομείου, ή
  ανέγερσις τού Δημοτικοϋ
  Μεγάρου, ή ανοικοδόμησις
  τής Λόγγιας, ή μελετωμένη
  κατασκευή τού Δημοτικοϋ
  ©εάτρου, ή έναρξις τής κα-
  τασκεκής των έξωραΐστικών
  έργων τής παραλίας, ή συν-
  τελουμένη αποπεράτωσις τού
  πρώτου τμήματος τοΰ νέου
  μουσειακοϋ μεγάρου καί ή
  κατασκευή τού νέου λιμένος
  άποτελοΰν έργα άξιόλογα,
  τα όποΐα, οταν άποπερατω-
  θοΰν, θά προσθέσουν νέαν
  εντελώς όψιν είς την πόλιν.
  Είναι δέ εύτύχημα ότι μέ-
  ρος έκ των έργων αυτών
  συντελεΐται δαπάναις τής
  Λιμενικής είτε τοΰ Κράτους
  καί έτσι διευκολύνεται ό Δή-
  μος είς την άναδημιουργι-
  κήν τού προσπάθειαν. Άλλά
  τα έργα αύτά βεβαίως δέν
  είναι άρκετά, ούτε τό πρό-
  βλημα τής ύγιεινής τής πό¬
  λεως νά λυσουν ούτε την αί-
  σθητικήν της εμφάνισιν νά
  έίασφαλίσουν. Τοΰτο'δέ διότι
  τό Ηράκλειον, παλαιά τουρ-
  κόπολις, χωρίς ρυθμόν, χωρίς
  σχέδιον κα'ι διαμόρφωσιν,
  χρειάζεται ριζικήν μεταβο¬
  λήν διά νά καταστή πόλις
  σύγχρονος, ύγιεινή, άνετος,
  ευχάριστος είς τούς κατοί-
  κους της καί είς τούς επι¬
  σκέπτας ή τούς διαβατικούς
  περιηγητάς.
  Καί έν πρώτοις, εχει άνάγ
  κην άπό μεγάλους, εύρεΐς
  καΐ εύθεΤς δρόμους, άπό πλα
  τείας καί πάρκα' κυρίως εί¬
  ναι άνάγκη νά δημιουργηθή
  συντόμως τό κεντρικόν πάρ-
  κον, δπου σήμερον ή πα¬
  λαιά Νομαρχία καί αί φυ¬
  λακαί— καθώς καί άπό κέν
  τρα άνέσεως καί ψυχαγωγί-
  ας, ξενοδοχεΐα, παραθαλάσ-
  σια κέντρα άναψυχής κ.λ.π.
  Άκόμη δέ εχει άμεσον α¬
  νάγκην ν' αποκτήση σύγ¬
  χρονον δίκτυον ύπονόμων,
  ύγιεΐς εργατικάς συνοικίας,
  έπαρκή καί ύγιεινή ύδρευσιν.
  Καί ταυτα χωρίς ν' αναφέ¬
  ρωμεν τό πληθος των άλλων
  πραγμάτων πού άποτελοΰν
  τα χαρακτηριστικά γνωρί
  σματα καί τα απαραίτητον
  στοιχεΐα μιάς συγχρόνου, πο-
  λιτισμένης, άνέτου καί ευ¬
  χαρίστου πόλεως. Καί φυσι-
  κά ολα αύτά δεν είμποροΰν
  νά γίνουν διά μιάς. Διότι
  καί δαπάνας κολοσσιαίας ά-
  παιτεΐ ή εκτέλεσις των καί
  χρόνον πολύν καί μελέτην
  μεγάλην. Επομένας, δέν
  ειμπορούμεν ν' άξιώσωμεν
  σήμερον την επιτέλεσιν θαυ-
  μάτων.
  Έπειδή έμως τό Ηράκλει¬
  ον αποτελεί πόλιν μέ ένδο·
  §ον παρελθόν άλλά καί εΰ
  ρύτατον μέλλον, έπειδή λό¬
  γω τής οίκονομικής της άνα-
  πτύξεως καί τής τεραστίας
  άρχαιολογικης της σημασίας
  μέ τό μοναδικόν άνά τόν κό¬
  σμον Μινωϊκόν Μουσείον,
  αύξάνει καθημερινώς είς πλη
  θυσμόν καί συγκεντρώνει
  κατ' έτος χιλιάδας ξένων έ-
  πισκεπτών, εΐνα» άνάγκη νά
  καταστή συντόμως άνταξία
  καί τού όνόματος άλλά καί
  *·& μέλλοντι» τπ{. Καί πρός
  τούτο βεβαία πρέπει ν' ανα¬
  λάβη φροντίδα ό Δήμος,
  άλλ' είναι άνάγκη νά βοη-
  Βιίσουν καί όλοι οί άλλοι καί
  οί πολίται καϊ οί όργανι-
  σμοί, όπως έπίσης κα'ι τό
  Κράτος που εΰτυχώς ήρχισεν
  ήδη νά εκδηλώνη τό ενδια¬
  φέρον τού. Καί διά μέν την
  έςωδημοτικήν συνδρομήν δέν
  θά ομιλήσωμεν σήμερον. ©ά
  περιορισθώμεν μόνον είς ότι
  άφορα την δράσιν καϊ τα
  καθήκοντα τής Δημοτικής
  άρχής. Κα'ι θά είχομεν νά
  παρατηρήσωμεν τούτο: Ό
  Δήμος δέν ειμπορεί βεβαία
  νά διαθέση περισαότερα των
  όσων έπιτρέπουν αί οικονο¬
  μικαί τού δυνάμεις, διά την
  συν τω χρόνω αναδημιουρ¬
  γίαν τής πόλεως. Ειμπορεί
  ομως νά προχωρήση επί τή
  βάσει ενός προδιαγεγραμμέ-
  νου σχεδίου είς τόν σκοπόν
  αυτόν. Καί νά κάμη ότι εί¬
  ναι περισσότερον επιβεβλη¬
  μένον, ότι είναι άμεσωτέρας
  κα'ι γενικωτέρας άνάγκης.
  Εΰτυχώς, ό κ. Δήμαρχος
  άντιλαμβάνεται πλήρως τάς
  ανάγκας τής πόλεως καί εχει
  καλόν σύστημα εργασίας είς
  την δράσίν τού. Κα'ι τό Δη¬
  μοτικόν Συμβούλιον έπίσης
  πιστεύομεν ότι είναι πρόθυ-
  μον νά βοηθήση την προσ¬
  πάθειαν υπέρ τής πόλεως.
  Δένύπολείπεται έπομένως εί
  μήόμεγαλύτερο£ εισέτι συντο
  νισμός τήςπροσπαθείας αυτής
  ώστ*. επί των ημερών τής
  σημερινάς Δημοτικής άρχής
  νά τεθοΰν αί βάσει; καϊ νά
  γίνη ή απαρχή τής πλήρους
  άναδημιουργΐας καί μετα-
  μορφώαεως τοΰ Ηρακλείου
  είς πόλιν καθ* ολα σύγχρο¬
  νον κα'ι πολιτισμένην. Ή
  παράτασις τής θητείας των
  Δημοτικήν άρχόντων καί ή
  ενίσχυσις τής Κυβερνήσεως
  δίδει μίαν πρώτης τάξεως ευ¬
  καιρίαν δημιουργικήν δράσε
  ως υπέρ τής πόλεως.
  καταλαβαίνο), δέν είνε άνάγκη
  νά μοθ τό πή;.
  —Είσαι κουτός!
  — Κάθε άλλο. Βελω νά φά-
  ωμαι κοοΐός.
  Καί ό διάλογο; εσυνεχίσθη εί;
  ν ίδιον τόνον: Δικαιολογία: ά¬
  πό μίρν^ί τού κοριτσιοΰ. Μεμψι-
  μοιρία: κα'. έπιχειρήματα μάτσο
  <ατά των δικαιολογιών, άπό μ*- ους τοΰ στρατιώτη. Κυρίως έν- ιαφέρουσχ ήτο ή αϊσθηματολογία '.χϊ τής μέν καί τού οί. Οί Βίρ- ροι βλέπετε μέ τα ρωμαντικά <αί πρό παντός τα γεμάτα άπό ΟΠΩΣ ΔΙΑΒΑΙΝΕΙ Η ΖΟΗ ΚΑΘΗΜΕΡ1ΝΑ ΝΤΟΥΕΤΑ Ό στρατιώτη; καί τό κορίτσι απετέλουν συχνά 2να μοτίβο χαρα διά μουσικά; συνθέσει; ή θεατρικάς δημιουργία; —θυμη- θήτε τόν περίφημον εκείνον «Κύ- κλο» τοΰ νεωτέρου Γερμανικοΰ δραματολογίου, πού άνε,3ί,3ασε κά- ποτε έδώ, ό Άργυρόπουλο;. Συμ- δχίνει ώστόσο ή ζωή στά σημεϊο αύτό νά άντΐγράφη την τέχνην κατά τρόπον σκανδαλώδη, άν λά¬ βωμεν ύπ' 5ψιν δτι ή τέχνη πολ- λές φορέ; δέν άντιγράφει καί τόσο την ζωήν. Ό στρατιώτη καί τα κορίτσι είνε ενα θέαμα σχεδόν καθημερινόν εί; τα τρί- στρατα τή; συνοικία;: Κάπου έ- κεΐ κοντά υπάρχει φυλακεΐον καί τό εχει σκάση ό πρώτο; γιά μιά στιγμή καί χάριν φυσικά τοΰ κο- ριτσιοθ, πού Ιχει ξεπορτίση καί αύτό πρό; άγραν ϊσως τοΰ στρα τιώτη. Ή σκηνογραφία έ"τσ( είνε πλήρης: Ή στιγμή καί τό περι γάλλον είμαι βέ^αιος δτι δέν θά δυσηρέστουν ουτε τόν πλέον άπαι τητικόν σκηνοθέτην. Ώστόσο έβα ζαν είς πειρασμόν τόν περαστι κόν. —- Άλλά γιατί; Τό πράγμα εί νέ άπλούστατο. Παντοΰ ό στρα τώνας ένδιαφέρει λίγο πολύ τα κορίτσια. Ή παρατήρησις άπό τόν αίών: όν καλώς πληροφορημένον, δέ1 ήτο άκαιρος. Ό πειρασμό; ί' τούτοι; παρέμενε. 'Καί ξέρετε γιά ποιάν άφορμή; Διά τόν διάλογο μόνον τή; σκηνοΰλας την όποία επήρεν ό φ*κό; μα;· —Μάθε, έλεγεν ό στρατΐωτά κο;, σφιχτοζωσμένο; κομψά τί μπαλάσκες τού, δτι είμαι πολ λυπήμένος... —Γιατί; καϋμένη! Γ μπιστοσύνην :άρχο·ον πλέο α τοΰ δρόμου > τοΰ
  λό
  δέν ύ-
  α τού;,
  Άπό τα ντουέ-
  λείπει σήμερον ό
  λυρικοΰ θεάτρου.
  ί'πάρχει ή ψυχολογία τή; στιγ-
  ή; πού είνε άλλο πραγμα. Τό
  αϊσθημα συμβαδίζει μέ την λογι-
  κή. Άλλά καί ή λογική μέ τό...
  κοινωνικό δράμα. «ΙΙολύπλαγκτον»
  ό κορίτσι. Ό στρατιωτάκνς πι-
  θανώτατχ δέν ήτο ό πρώτος έ-
  ναστής. Άποτελοΰσε νούμερο.
  Αλλά τα νούμερα ακριβώς είναι
  σήμερον πού θέλουν την ΐσοζυ-
  ισμέντ;, μεταχείρισί τους, άν οχ;
  δλω; διόλου τή διαχείρισί τού;;
  Ο πνιγμενο; άπό τα μαλλιά τοι>
  πιάνεται. Τό Γδιο ένίοτε συμβαί-
  καί μέ τό λα-.κό κορίτσι. Ηι-
  άνετα·. άπό τον πρώτο, άλλά καί
  τόν δεύτερο, αυνήθως καί τόν τρί-
  το ή τέταρτο. Καί μέ τόν τρόηο
  τού γιά τόν καθένα.
  Ήτο 6έ,3χίο λοιπον δτι δέν ήτο
  κουχό; ό στρατι»ιης
  ή
  α Καί τό κο¬
  ρίτσι δμως δέν καθυστεροΰσε. Μέ
  τα μέσ» τής συνήθους συναλλα-
  ής—καί είνε ή Ιδία σχεδόν παν¬
  τοΰ καί πάντοτε—καθένα; ήθελε
  /ά πείση τόν άλλον. Διότι καί ή
  καρδιά τοΰ στρατιώτϊ} ήταν στάν
  τόπο τη·;! ' Ηξευρε δτι ό Ιρω;
  στήν έποχή μας εί/ε πρό παντός
  ζήτημα χασομέρηδων. Όταν ε-
  χουν καΐρό άγαποΰν οΕ πάντες.
  Άλλά κζΐ αί... πάσαι πού «ζοΰν
  την ζωήν τού;»
  θά τ.'Λι μερικοί: Δεν ϋπάρχουν
  εξαιρέσει;; Αί λαΐκαί τάξει; ιδί¬
  ως πού μένουν άκόμη μέ τάς ά-
  γνάς παραδόσεις—τα Έλληνοπρε-
  πή ήθη διά νά ήμεθα αύμφωνοι
  μέ την χρηστομάθειαν—ίχουν καί
  αύται έκμοντερνισθ^) πολύ; Δέν
  θέλω ν* πώ αύτό. «Τό στεφάνι»
  είνε έοώ ό άντικειμενικός σκοπός,
  τουλάχιστον γιά ίίσε; θέλουν νά
  κραττ/ίοΰν στόν κατήφορο:
  ΰπίρχει άπόθίμα σεμνότητος,
  πάρχει καί ό τρόπος. Έλα δ
  πού πάντοτε έπεμβαίνει, άπρόσ-
  κλητο; κριτής, καί μάλισΐα άπό
  τί; πειό λεπτολόγους, τό χαρτο-
  νόμισμα! Τί θά σοΰ κάμη ό φτω-
  χοοουλευτής; "Αν έχη άκέραιο
  τό συναίσθημα τοΰ οίκογενειακοΰ
  ΐοανικοΰ, δέν εχει τα μέσα νά τό
  διατηρήση. Καλή λοιπήν κα'ι ή
  χρησιμοποίησις τού έφημέρου έ-
  ρ<ύζο^: Τό πλουσιόπαιδο, ό κα- λοστεκάμενος μάγκας, ό Ιμπορος τοΰ ποδαριοΰ, ό ΐύατροφος στροι- τιωτάκο;. Ποΰ πάει ό γΰρος; Ό προχθεσινάς διαβατικό; θά μπο- ροΰσε νά τό καθορίση: Τό κορίται είχε τα μεταξωτά καί τα βραχι- όλ:α τού. Άλλά καϊ ό στρατιώτης τί; στιγμές έκεΐνε; ποΰ δέν έχώ- ριζε δυστυχώ; καμμιά άβυσσο; τάς προθέσεις τού άπό τούς σκο- πούς. ΑΣΜΟΔΑΙΟΣ Η ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ & ΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΙ ΑΓΡΟΦΥΛΑΚΟΣ Είναι αναμφισβήτητον ότι ή 'Αγροτική άσφάλεια εχει παγιωθή πλήρως είς την νή- σόν μας κατά τό τελευταίον διάστημα. Είς τόν νομόν μας ιδιαιτέρως ή άσφάλεια είς Η ϋπαιθρος Κρήτη Η ΜΕΣΣΛΡΛ ΝΡΟΟΔΕΥΕΙ ΚΑΙ ΕΞΕΛΙΣΣΕΤΑΙ Α Λ Μ Α Τ ΟΛΩΣ 'Όσοι έπισκεφθοθν την Μεσ¬ σαράν την εποχήν αυτήν θά άντιληφθοΰν μίαν τεραστίαν μεταβολήν πού εχει συντελε¬ σθή είς τόν έκτεταμένον αυ¬ τόν κάμπον. Ριζική μεταλλα- γή. Άληθινή μεταμόρφωσις. "Ανεμος προοδου καί άναδη¬ μιουργίας πνέει έκεϊ κάτω καί ζωογονεϊ καί μεταβάλλει τα πάντα. Νέαι καλλιέργειαι γίνονται παντοΰ. Ή μηχανι- κή, ή έντατική καλλιέργεια των δημητριακών κατακτά καθ" ημέραν έδαφος. Είς πλεΐ στα σημεΐα άρχίζει νά γενι- κεΰεται ή σκαλιστικη σπορά καί καλλιέργεια των σιτηρών. Παντοΰ νέαι άμπελοφυτεΐαι νέαι έλαιοφυτεΐαι, νέαι δεν- δροκαλλιέργειαι. Είς τό Τυμ¬ πάκι, την μεγαλυτέραν κωμό- πολιν τής Μεσσαράς, ύπολο- γΐζεται ότι την τελευταίαν δεκαετίαν έ'χουν φυτευθή καί καλλιεργηθή άνω των τριάν- τα χιλιάδων έσπεριδοειδών, λεμονεών, τιορτοκαλλεών, κι- τρεών. Καί είς τίς Στάβιες ί¬ να χωριό μέ έξήντα μόλις οι¬ κογενείας έχουν φυτευθή κα¬ τά τα τελευταία έτη, άνω των πέντε χιλιάδων νέα ελαιόδεν¬ δρα, άνάλογος δέ είναι ή καλ λιέργεια καί των αμπέλων καί άλλων καρποφόρων δέν- δρων. Καί αί καλλιέργειαι συ· νεχίζονται πάντοτε, μέ διαρ¬ κώς μεγαλύτερον ζήλον καΐ περισσότερον ενθουσιασμόν. Τώρα μάλιστα όπότε Ιδρύ¬ θη καί λειτουργεΐ έν Μοΐρες τό πρακτορειον τής Άγροτι- κης καΐ χορηγεΐ προθύμως λι- πάσματα καί δάνεια είς τούς αγρότας τής Μεσσαράς, ή γε- ωργική δραστηριότης ένετάθη άκόμη περισσότερον είς τόν ωραίον αυτόν κάμπον. Όταν δέ μετ" ολίγον έκτελεσθοΰν καΐ τα μεγάλα παραγωγικά εργα καί άποκαλυφθοΰν αί έκτάσεις τής γής πού μένουν σήμερον χέρσαι λόγφ των τελ μάτων καί ττ7>ν έλών, καΐ έ-
  ξουδετερωθοθν οί κίνδυνοι των
  καΐαστροφών έκ των πλημ
  μύρων, ένώ συγχρόνως θά κα¬
  ταστή άρδεύσιμον τό μεγαλύ¬
  τερον μέρος τής πεδιάδος καΐ
  θά απαλλαγή ό κόσμος άπό
  την μάστιγα τής έλονοσΐας,
  τότε θ' αρχίση νέα περΐοδος
  διά τόν τόπον αυτόν πού θά
  μεταβληθή είς αληθή γήν τής
  έπαγγελίας.
  Άλλά ή Μεσσαρά δέν προ
  οδεύει γεωργικώς μόνον' εχει
  έπιτρλέσει καί σημαντικάς εμ¬
  πορικάς προόδους. ΟΙ Μοί
  ρες έχουν εξελιχθή είς Ενα
  πρώτης τάξεως εμπορικόν κέν¬
  τρον είς τό οποίον μεταφέ-
  ρουν καί πωλούν τα πλείστα
  των προίόντων των οί Μεσ
  σαρϊται καί άπό δπου προμη-
  θεύονται δλα τα άναγκαιοΰν
  τα είς αύτοΰς ειδή. Έτσι έ-
  ηγεΐται καί τό φαινόμενον
  τής κρίσεως τής άγοράς τοϋ
  Ηρακλείου κατά ' τα τελευ
  ταΐα έτη. Ή Μεσσαρά, χείρα
  φετηθεΐσα οίκονομικώς, δέν
  εχει πλέον πολλάς συναλλα
  γάς μέ τό "Ηράκλειον. Τρείς
  επαρχίαι πλούσιαι καί μέγα
  λαι έγκατέλειψαν την αγοράν
  τού Ηρακλείου καί συναλλάσ
  σονται μέ την αγοράν Μοιρών
  Καί τό γεγονός αύτό, δσον
  καίνάμήν είναι εύχάριστονδιά
  την πόλιν, είναι έν τούτοις
  έξαιρετικής ωφελείας διά
  τούς Μεσσαρίτας. Εάν μά¬
  λιστα κατορθωθή ή κατα¬
  σκευή καΐ ενός Λιμένος εί¬
  τε είς Μάταλλα ή τόν Λέν
  τα ή τούς Καλούς Λιμένας
  ή Κόκκινον Πύργον καΐ
  πρέπει νά επιτευχθή του¬
  το μέ κάθε τρόπον καί
  μέ κάθε θυσίαν, τότε ή Μεσ
  σαρά θά έχη, μεγαλυτέραν
  άκόμη ανάπτυξιν καί οί
  Μεσσαρΐται θά ζήσουν νέαν
  περίοδον εύημερίας. Μέ τούς
  πιστωτικούς καί παραγωγι-
  κούς συνεταιρισμούς άλλω
  στε πού ίδρύουν τώρσ, θε
  τουν τάς βάσεις τής άπε
  λευθερώσεώς των άπό την το-
  κογλυφίαν καΐ τής άνεγέρσε
  ως τοΰ νέου οίκσνομικοΰ οίκο
  δομήμστός των.
  την ύπαιθρον
  λισθή πλήρω;
  εχει έξασφα-
  Χάρις είς τάς
  έντολάς καΐ τάς όδηγίας τής
  Κυβερνήσεως καί χάρις είς
  την δράσιν την οποίαν άνέ-
  πτυξαν αί υπηρεσίαι άγροτι-
  κής ασφαλείας, άπό των έ-
  ποπτών καί των αγρονόμον
  μέχρι καί τοϋ τελευταίου α¬
  γροφύλακος, αί άγροζημίαι
  περιωρίσθησαν αίσθητώς καί
  είς πολλά διαμερίσματα έξέ-
  λιπον τελείως, τό αΐσθημκ
  τοΰ σεβασμοΰ πρός την ξένην
  περιουσίαν έκυριάρχησε καί
  Π άσφάλεια καί ή τάξις είς
  την ύπαιθρον έφθασεν είς
  ευχάριστον καθ' ολα σημεί¬
  ον. Οί κομματισμοί των όρ·
  γάνων άγροφυλακής, πού εί¬
  χον καταντήσειάπότάόργανα
  ασφαλείας αληθής μάστιξ κα'ι
  έπικίνδυνος πληγή, έξέλιπον
  τελείως καί οί άγροφύλακες
  σήμερον περιωρίσθησαν είς
  τα καθήκοντα των καί μό¬
  νον. "Ετσι μέ ιδιαιτέραν ό¬
  λως ευχαρίστησιν διαπιστώ-
  νομεν μαζί μέ την παγίωσιν
  τής αγροτικάς ασφαλείας καί
  μίαν άναζωογόνησιν καί α¬
  ναδημιουργίαν των καλλιέρ¬
  γειαν τής ύπαίθρου. Καί δέν
  είνε ούτε μικρόν ούτε ολί¬
  γον τούτο. Διότι έκ τής ά-
  ναπτύξεως καί τής προόδου
  των άγροτι κων καλλιεργειών
  έξαρτάται κατά πρώτιστον
  λόγον ή οίκονομική μας ά-
  νόρθωσις καί ή έν γένει βελ¬
  τίωσις της ζωης μας.
  θέλομεν λοιπόν νά πιστεύ¬
  ωμεν ότι τώρα πού ετέθη είς
  εφαρμογήν ό νέος κώδιξ πε¬
  ρι άγροτικής ασφαλείας, ή
  προσπάθεικ περιφρουρήσεως
  τής τάξεως κα'ι της ασφαλεί¬
  ας είς την ύπαιθρον θά έντα-
  θή έτι περισσότερον καί αί
  άγροζημίαι θά έκλείψουν τε¬
  λείως άπό παντοΰ. Αύτός εί¬
  ναι άλλωστε καί ό σκοπός τόν
  οποίον έπιδιώκει ή κυβέρνη¬
  σις. Κα'ι πρός την εκπλήρω¬
  σιν καί την επιτυχίαν τοΰ'
  κυβερνητικόν αΰτοΰ σκοποΰ
  θά κατευθύνουν, είμεθα βε¬
  βαιοί καί θά έντείνουν όλας
  τάς προσπαθείας των αί υ¬
  πηρεσίαι τής Άγροφυλακής.
  Ή μέχρι τούδε επιτυχης δρά
  αίς των, μας τό έγγυαται α¬
  πολύτως.
  Τα ύδρόμετρα.
  Κατά την προχθεσινήν συ¬
  νερίασιν τοΰ Δημο.τικοϋ Συμ
  βουλίου, ενεκρίθη ή . δημο-
  πρασία προμηθείας σωλή-
  καί καλυμμάτων καί
  απεφασίσθη ή έναρξις των
  εργασιών διά
  θέτησιν των
  την τοπο-
  ύδρομέτρων.
  Ετσι μετ" ολίγον, ό νεωτερι-
  σμός αύτός ώς πρός την πά
  ροχήν τοϋ ύδατος, θ' άποτε
  λή πλέον γεγονός διά την πό
  λιν μας. Ελπίζομεν δμως
  δτι θά εχουν ληφθή καί δλα
  τα άλλα άπαραίτητα μέτρα
  διά την εξασφάλισιν τής έ
  παρκείας τοΰ ύδατος. Διότι
  πρωτίστως κοί κυρίως αύτύ
  ένδιαφέρει. Νά εξασφαλισθή
  άφθονον άλλά καί υγιεινόν
  συγχρόνως νερό διά την πό¬
  λιν καί νά λείψουν επί τέ-
  λους τα μαρΐύρια τα όποΐα
  υφίσταντο οί κάτοικοι τής
  πολυπαθοθς αυτής πόλεως
  κατά τό παρελθόν, έκ τής
  λειψυδρίας,
  Ο τυρός.
  Έλλειψις κεψαλοτυριοΰ πα-
  ρατηρεΐται τάς τελευταίας ήμέ
  ρας είς την αγοράν μας καί
  οί παντοπώλαι την άποδίδουν
  είς την επιβολήν τής διατίμη¬
  σεως. Δέν γνωρίζομεν άν εί¬
  νε άκριβές τουτο. Πάντως
  είμεθα βεβαιοί δτι ή άγορα-
  νομική ύπηρεσία θά εξετάση
  τό ζήτημα άπό δλας τού τάς
  πλευράς καί θά λάβη τα
  ενδεικνυόμενα μέτρα. Οί έν-
  διαφερόμενοι έπομένως είμπο
  ροθν νά είναι έξ ολοκλήρου
  ηΌυχοι ώς πρός τουτο.
  Ελλάς καί Αϊγυπτος.
  Μέ εξαιρετικήν μεγαλοπρέ
  πειαν ετελέσθησαν καθ' ά ά-
  ναφέρουν αί έκ Καΐρου ε(δή·
  σεις, οί γάμοι τοΰ νεαροθ ή-
  γεμόνος τής Αιγυπτου προ¬
  χθές. Ό Αιγυπτιακάς λαός
  εύρε την ευκαιρίαν νά εκ¬
  δηλώση τα αίσθήματα τής ά-
  γάπης τού ττρός τόν πρώτον
  βασιλέα τού ανεξαρτήτου
  Κράτους τού. Καί την χαράν
  τοΰ Αίγυτττιακοΰ λαοΰ, συνε-
  μερΐσθησαν καί δλοι οί γεί-
  τονες καί φίλοι τού, πβλύ
  πρρισσότερον δέ ό ελληνι¬
  κάς λαός. Διότι ή "Ελλάς
  καί ή Αϊγυπτος, άποτελοθν
  χώρας μέ κοινήν ιστορίαν,
  μέ μακράν παράδοσιν φιλί-
  ας καί εϊλικρινοθς συνερΝασί-
  ας καί μέ κοινά είρηνικά ί-
  οεώδη.
  αυτών εχει άκόμη ανάγ¬
  κην καί δρόμων άμαξιτών,
  διά ν ά προοδεύση, καί νά ά-
  ναδημιουργηθή. Άλλά πιστεύ-
  εται δτι συντόμως θά όλο-
  κληρωθή καί τό συγκοινωνια¬
  κόν της δίκτυον. Καί τότε ό
  κάμπος αύτός πού ήτο μέχρι
  προχθές άκόμη τελείως άνεκ-
  μετάλλευτος καί άπετέλει φω
  λεάν κωνώπων καί έστίαν
  τής έλονοσίας, θά μεταμορ-
  ψωθή είς ^να κήπον απέραν¬
  τον, είς μίαν πραγματικήν Έ-
  δέμ.
  Ή
  Μεσσαρά, εύτυχώς.
  προοδεύει, έξελίσσεται, άνα-
  πτύσσεται σύνεχώς καί πα-
  ρασκευάζει την πλήρη αναδη¬
  μιουργίαν της, τόν έκπολιτι-
  σμόν της. Καί πρέπει νά την
  βοηθήσωμεν είς την έπιτυχί
  αν τοΰ έργου της. Διότι άπό
  την πρόοδον της'έξαρτάται κα
  τα μέγιστον μέρος καί ή οί
  κονομική ανάρθωσις καί ή εύ
  Βεβαία ή Μεσσαρα, έκτός ημερία τής νήσου ολοκλήρου.
  Νέα σχολεία.
  Έκδηλώνουσα τό ενδιαφέ¬
  ρον της διά την καταπολέμη¬
  σιν τής άγραμματωσύνης καί
  την καλυτέραν μόρφωσιν τοθ
  λαοΰ, ή Κυβέρνησις προέβη
  είς άθρόους διορισμούς έκ·
  παιδευτικών λειτουργών καί
  ϊδροσε πλείστα νέα δημο-
  τικά σχολεία καθ' δλην την
  χώραν. Δέν ύττάρχει δέ άμ·
  φιβολία δτι θά ιδρύση καί άλ
  λα άκόμη Πιστεύομεν λοι¬
  πά ν δτι συντόμως θά ίδρυ-
  θή σχολείον καΐ είς Καρδου
  λιανό Πεδιάδος τού όποίου
  οί μαθηταί υπέρ τούς τεσσα-
  ράκοντα φοιτοθν τώρα είς
  τό σχολείον άλλου χωρί¬
  ου, ταλαιπωρούμενοι διά
  την μετάβασιν των είς αύ¬
  τό. Πρόκειται περί δικαιοτά
  αίτήματος των κατοίκων
  ώς άνω χωρίου τοϋ ό-
  τού
  τοΰ
  ποίου
  ρους
  την υίοθέτησιν έκ μέ-
  τοθ κ. Έπιθεωρητοΰ
  καί την σύντομον πραγματο¬
  ποίησιν, πιστεύομεν άπολ-ύ-
  τως.
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  ΠΟΥλΑΚΑΚΗ.— Σήμερον
  άριστούργημα: «ΜΠΟΚΜ».
  τό
  «ΜΙΝΩΑ».—Σήμερον: «Έρωι-
  κές καρδιές»
  ΣΗΜΕΡΟΝ
  Τό χιλιβδικβααμενο μνι-
  θιστόρημα τού ΜΥΡΖΕ.
  ί
  Μέ την
  Γερτρούδη Λώρενς
  καί τόν
  Ντούγκλας Φαίρμπανκς
  (υϊόν)
  Μουοικπ ΠΟΥΤΣΙΝΙ.

  ΑΥΡΙΟΝ ΚΥΡΙΑΚΗΝ
  3 ' Απογευματιναί
  3—5.-5-7.-7—9 μ. μ.
  Εσπερινή ωρα 10 μ. μ.
  η ΑΝΝΑ ΣΤΕΝ
  - ' Στό κορύφβμα της καριέρ
  ρας της:
  ΑΝΗΣΥΧΕΣ
  ΨΥΧΕΣ
  Ι ·—ε—Μεΐ—<—■·«■■*—·β^·^εΒε»ιεπ·π·ι·^εΜ·—■«■!—·—■■■■ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑΝ Τό μεγαλύτερον κινημα- τογραφικόν γβγονός άπό τής ουατάσβως τοΰ κινηματο- γράψου: Π Π Οί ***** 11111* ι ***** IIII Γ Ι 11 υ ■ ι ^ ^ί? ?& ">& ^&
  ΑΡβΟΥΡ
  Μέ τόν 'Αντόλφ Βόλ-
  μιτρυκ, καί την Ντάνιελ
  Ντάριε.
  Άπό τού θρόνου
  είς την λαιμητόμον.
  ΜΙΑ ΤΡΑΓΙΚΗ
  ΒΑΣΙΑΙΣΣΑ -=
  295ον
  III
  !■«■ ■! ι
  «Δέν ξέρω τί στάσι νά
  τηρήσω, σέ τί τόνο νά μιλή
  σω. "Ολος ό κόσμος μέ κα
  τηγορεΐ πώς εΐμαι ύποκρί-
  τρια, πώς εΐμσι ψεύτρα. Καί
  κανείς δέν μπορεΐ νά πιστέ-
  ψη—μέ τό δίκηο τους—δτι ό
  άδελφός μου ένδιαφέρεται
  τόσο λίγο γιά την φρικτή
  κατάστσσι τής αδελφής τού,
  ίόστε νά την έκθέτη διαρ¬
  κώς χωρίς νά τής λέη τί-
  ποτε.
  Ναί, μέ έκθέτει, καί μάλι-
  στα χίλιες φορές περισσότε
  ρο παρά εάν έκανε καί κά-
  τι. Τό μΐσος, ή δυσπιστία,
  τό θράσος είνε τα τρία έ
  λατήρια πού ύποκινοΰν αυ¬
  τή τή στιγμή τή Γαλλία.
  Είνε θρασεϊς άπό ΰπερβο-
  λικό φόβο καί γιατί συγ¬
  χρόνως πιστεόουν πώςοίάλ
  λοι άπ' έξω, δέν θά κου-
  νηθοθν... Δέν ΰπάρχει τίπο-
  τε χειρότερο άπό τό νά μεί
  νωμε δπως εϊμαστε. Δέν
  έχω πιά νά περιμένω καμ¬
  μιά βοηθεία άπό τόν χρόνο
  καί άπό τους δικούς μου».
  ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 6ον
  ■■■■■■»■■■■■■■■
  ΕΚΤΟΣ ΤΡΑΣΤ
  θαλαμηγόν ά)π
  Αναχωρεί έξ Ηρα¬
  κλείου εκάστην ΚΥΡΙΑ¬
  ΚΗΝ βράδυ κατ' ευθεί¬
  αν ΠΕΙΡΑΙΑ.
  ΤΕΤΑΡΤΗΝ βράδυ κατ'
  ευθείαν ΠΕΙΡΑΙΑ, ΣΟρον,
  ΤΗΝΟΝ, Πάρον, Νάξον.
  Πρακτορείον
  ΛΙΝΑΡΔΑΚΗ
  Τπλίφ. 9-41
  ■■■■■■■■■■■■■■■■ι
  ΝΑΥΤΙΚΟΝ ΓΡΑΦΕΙΟΝ
  Ε. Α. Χαμαράκη
  Τηλέφ. Ν! 5—50
  ■ ■ ■ Ι
  Ι ■ ■ ■ 1
  ΤΟ ΑΤΜΟΠΛΟΙΟΝ:
  Μέ εξησφαλισμένην ταχύ-
  τητα 14 μιλλίων.
  Αναχωρεί εκάστην
  ΤΡΙΤΗΝ π. μ.
  διά Ρέθυμνον, Χανιά,
  ΠΕΙΡΑΙΑ, Χαλκίδα, Αίδη-
  ψόν, Βόλον, Θεσσαλονί¬
  κην.
  ■ ■■
  'Η τελευταία συνάντηαις
  Τότε ενας μονάχα έκατά
  λαβεν... "Εκατάλαβε πώς 8-
  λοι έκεϊνοι οί δισταγμοί, δλες
  έκεΐνες οί διαταγές καί κόν
  τροτ διαταγές τής βασιλίσ-
  σης δέν ήσαν παρά φανε-
  ρά σημάδια άμηχανίας καί
  άπογνώσεως. Καί δτι ή γυ-
  ναΐκα αυτή δέν μποροΰσε
  νά σωθή μόνη. Ό ένας σΰ
  τος, ό Φέρσεν, εΐδε ξαφνι-
  κά μέ καθαρό μάτι την κα-
  τάστασι. Ό βασιληάς τού,
  ό Γουσταθος, δέν εΐχε τε-
  λειωμό μέ τοϋς θεατρισμούς
  τού. Ό Κράουφορδ έφερεν
  άπογοητευτικές είδήσεις άπό
  τό Λονδΐνο. Οί Άγγλοι
  τό μόνο πού ύπέσχοντο,
  κι' αύτό άορίστως, ή*ταν ή
  ούδετερότης. Έν τώ μεταξύ
  ό Φέρσεν εΐχε πάη ό ϊδιος
  στή Βιέννη. 'Έγινε δεκτός
  άπό τόν αύτοκράτορα. Καί
  εΐδε μέ τα μάτια τού καί
  άκουσε μέ τα αύτιά τού
  πόσο πικρά άληθινό ήταν
  τό θλιβερό παράπονο τής
  Μαρίας-Άντουανέττας. Ό ά¬
  δελφός της πού άλλοτε—δ-
  ταν κανείς δέν τοϋ τα έζητοΰ
  σ εν προσέφερε «χρήματα καί
  δ,τι άλλο», τώρα δέν ύπέ-
  σχετο τίποτε. Οί αύλικοί
  τού έσάρκαζαν τή δυστυ-
  χία τής Μαρίας- Άντουανέτ
  τας καί έκριναν πώς έπρε-
  πε νά δηλητηριάσουν την
  καρδιά τοΰ Φέρσεν μέ ενα σω-
  ρό αίσχρά κοτσομπολιά είς
  βάρος τής βασιλίσσης. Άη-
  δισσμένος ό Φέρσεν έφυγεν
  άπό την αύλή των Άψβοΰρ-
  γων κι' έγύρισε στίς Βρυξέλ-
  λες.
  (συνεχίζεται)
  15"
  [ΑΒΕΔΙΣ!
  ■ Νέαι παραλαβαί.
  2 Νέα ύφάσματα.
  ■ Νέοι μοδέρνοι χρωμα-
  ■ τιαμοί.
  2 ΑΙ τιμαί μας είνε αί
  ■ καλύτεραι.

  {αΒΕΔΙΣΙ ΑΝ
  ■ Όύός 'Αγίου Μηνά.
  ■■■■*■■■■■■■
  'Η στήλη τού ώραιόκοσμου.
  Ό γολγο&άς
  μιάς καρδίας
  Ή κσλλονή σας είνε είς τα χέρια σα.ς
  Ή πρόπλασις τοΰ προσώπου άρ-1 πει νά προπλάττετε μέ ήσυχες
  μόζει είς δλες... καί είς δλους. Γι-
  ατί δχι; Καί οί άνδρες θά εΐχαν
  τΐολυ συχνά συμφέρον νά έφαμό
  ζουν αυτήν την μέθοδον. "Οσον
  γιά τίς γυναϊκες, εάν ή πρόπλα¬
  σις τού προσώπου τους είνε άττα-
  ραίτητη είς τα σαράντα, δέν εί¬
  νε ολιγώτερον άξιοσύστατος είς
  αΰτές πού δέν είνε παρά τριάν-
  τα ή καί είκοσι μόνον έτών. "Ενα
  πρόσωπο, καί νεο εάν είνε καί
  πολύ ώραΐο άκόμη άποκτδ μία
  ξεχωριστή καί άξιόλογο λάμψι
  μετά άπό κια πρόπλασι ή όποία
  τό ένισχόει καί τό έξιδανικεύει
  "Ας Ελθωμε τώρα είς τούς κα-
  νόνας τής Κάς Μασκλέ. "Οποίες
  καί εάν είναι ή φροντίδες πού πρό-
  κειται νά δώσετε (ξηρά πρόπλα¬
  σις, επίθεσις των προιόντων, ή
  βάψιμο), το ποόσωτιο πρέπει να
  συγκρατηθή είς την «νεανική τού
  θέσι» καθ' όλην την διάρκειαν των
  φροντίδων.
  Νά συγκρατηθή τό πρόσωπο
  είς την «-νεανική τού θέσι» ση-
  μαίνει να τό άνυψώσωαε —ή άκρι-
  βέστερα: ν' άνυψώσωμε τό πρός
  θεραπείαν μέρος— εως την θέσιν
  είς την όποιαν πέρνει την τελει-
  ωτέραν φόρμαν καί τό νεανικώ
  τερο ϋφος Την κίνησιν αυτήν πρέ-
  πει νά έκτελέσετε μέ ακρίβειαν
  καί ηρεμίαν παρατηρώντας τόν
  εαυτόν σας είο ενα καθρέπτή.
  Κάθε μέρος τοΰ προσώπου τό ο¬
  ποίον θά είνε κατ' αυτόν τόν τρό¬
  πον άνυψωμέν'ο καί συγκρατημέ·
  νο, μέ τό ε'να χέρι, είς την νεα-
  νική τού θέσι, μπορεϊτε τότε νά
  τό προτΐλάσετε μέ τό άλλο χέοι.
  Διά την πρόπλασιν τοΰ πρόσω
  που θά χρησιμοποιήσετε άναλό
  γως τοΰ πρός θεραπείαν μέρουο,
  άλλοτε μέν μίαν έλαφράν έπίψαυ-
  σιν, άλλοτε έλαφρούς παλμούς
  καί άλλοτε έλαφρά καί γρήγο
  ρα κτυπήματα. Άλλά κατά τάς
  περισσοτέρας περιπτώσεις, πρέ-
  όλλ' έπίμονες καί συνδεδεμένες
  πιέσεις, οίδοντας πολύ μεγάλη
  σηαασίαν είς τό νά μην μετατο-
  πίσετε τό δέρμα κάτω άιό τα
  δάκτυλα -καί είς τό νά μην δη-
  μιουργήσετε δια τής εργασίας σας
  ριτίδες ή πτυχές είς τα γειτονι-
  κά μέρη
  Αναλόγως τοϋ πρός θεραπείαν
  μέρους τοΰ προσώπου καί τοΰ εί
  δούς των χρησιμοποιουμένων με-
  θόδων ενεργείας, θά χρησιμοποι-
  ποιήσετε ή τα ένα μόνο δάκτυλο
  (γύρω άπο την μύτη), ή τα τρία
  (διά τάς παρειάς), την παλάμη
  ή τό άνω μβρος τής χειρός (διά
  τό μέτωπον) τέλος ολόκληρον τό
  χέρι (διά τόν λαιμόν).
  Κατ' ένα γενικόν τρόπο, πρέπει
  νά χρησιιιοποιήσετε τό μέν άρι-
  στερό χέρι διά νά συγκρατήτε
  καί τό δεξιό διά νά προπλάτ-
  τετε.
  Είς καμμίαν περίπτωσι δέν
  πρέπει νά τσιμπδτε, νά τρίβετε
  γ) νά χτυπατε δυνατά τό πρόσω
  πό....
  Ή άρχές αΰτές δέν έφαρμόζον-
  ται παρά γύρω είς τό πρόσω-
  πό. Διότι, διά τα διάμεσα αέοη
  (οφθαλμούς μύιη, καί στόμα) ένω
  ή περιποίησις των συνίσταται είς
  τίς ϊδιες άμετάβλητες βάσειο, ά
  παιτοΰν έν τούτοις ά^όμη άκρι-
  βέστερες φροντίοες, τίς οποίες έ-
  πιβάλλεται νά σας ύποδείξουν
  έμπράκτως.
  Μπορεϊτε νά κάνετε τας κινή-
  σεις αύτάς πρωΐ καί βράδυ. Τό
  βράδυ, θά τίς έκτελέσετε ησύχως,
  αέ σκοπό νά ήρεμήσετε τα νεθρα
  τοΰ ττροσώπου, ένω τό πρωΐ, 9ά
  κάνετε χρήσιν περισσοτέρας ε¬
  νεργείας (ενεργείας, καί ούχι. τρα
  χύτητος) δ.ιά νά έπιτύχετε 'ένα
  διεγερτικό άποτέλεσμα.
  ή Ντιστεγκέ
  ΠΡΟΣΟΧΗ
  ΕΙΣ ΤΑ ΛΙ]ΙΑΣ|ΑΪΑ ΣΑΣ
  Ή βάσις τοΰ πλουσίου κ«ί άφθόνου είσοδή-
  ματος είνε ή καλή λίπανσις.' Καί έκ της πεί-
  ρας απεδείχθη δτι ή καλυτέρα λίπανσις γίνεται
  μέ λιπάσματα:
  «Έλέφας»
  Αφίχθησαν ολοι οί τύποι των λιπασμάτων
  «ΕΛΕΦΑΣ» δι' άμπέλους, έλαίας, σιτηρά κ.λ.π.
  καί πωλοϋνται παρά τοίς:
  ΚΩΝΣΤ. ΚΟΥΦΑΚΗ καί Σία
  ΑΔΕΛΦΟΙΣ ΜΠΟΥΡΝΕΛΟΥ
  Παρέχοντες ευκολίαι πληρωμης
  ΕΛΙΣΑΒΕΤ = =
  Η ΓΥΝΑΙΚΑ ΤΟΥ
  ΚΟΙΝΟΙΊΙΚΗ
  'Η ζωή τής μΕλαγχολική
  79ον αϋτοκρατείρα;.
  ΐό έβώτημα φαίνεται άστεΐο'
  στήν αΊίϊ'κράτειρα. Είνε άποφα
  σισμένη νά παίξη την κιομψδίαι
  εως τέ τέλος. Δέν θέλει ν' άπ
  θα?$νη τόν νέον^έ μ·.ά άρνησι
  Τοβ ΰπόσχετχι πώς θά τοΰ γρά·
  Κι' 5λα αΰτί, ζάλιζαν την αύ
  τοκράτειρα σ^ Ενα δυνατό κρασί
  πού πρώτη φ<}ρά δοκίμαζε. Ό νέος την συνοδεύει εις τ θεωρείον της. Ή Ιπιμονή τού ο μιος νά μάθη ποία επί τέλου ήταν, είχεν αρχίση νά γίνετα έπικίνδυνος. Σάν μεθυσμένος 5 ώ ραϊος ν-εος προφέρει κάθε τόσο ενα γυναικείον δνομα: —Ραοριέλλα! Ή αύτοκράτειρα ΐσχυρίζετα πώς "ήταν ώρα νά φύγουν. Τ κίτρΊνο ντόμινο σηκώνεται. Τ κό·/$'κινο τό άκολουθεί. Ό νέο έπίσης. ίΐόνον σάν βρέθηκαν εξω άπ τή ζεστή αάλλα τοϋ χορο3 κα την χτύπησεν στό πρόσωπον παγερός άέρας τής νύκτας, ή αύ ΐοκράτειρα απέκτησε συναίσθησι τοΰ τολμηροθ,τοΰ επικινδύνου παι χνιδιοϋ πού Ιπαιζε.Μέ χρ'^ηο ψιθύ ή δί ή ■ ■■■■■■■■^■■■■■■■■■■■^■■■^■■■■■■■■■■■ιιει Κρασιά άγνά, έκλεκτά, Μοσχάτα, λευκά, μαθρα Ρετσίνες έξαιρετικές, σουμες Στου ΜΠΕΤΕΙΝΑΚΗ Πλατεΐα 'Αρκκδϊου (Σεϊτάν—Όγλβϋ) Πώλησις λιανική καί χονδρική. «■■■•■■■■■■ε ■■■■■■ εί ■■■■■■■■■■■■■ καπαρντίνες τού ΜΑΡΟΥΔΑ, χ ζ ρ ψ ρισε στήν συνοδί της νά μή τρα,ίή ξϊ) τα άμάξι της κατ' ευθείαν πρό τό παλάχι, άπό φόβο πώς ό νέο θά την Ιπαιρνεν άπό πίσω. θά περνοΰσαν πρώ-α άπό τό σπίτ τής "Ιντας. θά {εκαναν έπίτηδε ενα μεγάλο άλόγυρο. Την στιγμή τοδ άποχαιρΐτισμοί ένω ή αύτοκράτειρα ήταν ετοίμη νά πηδήση στό άμάξι, ό νέο φοβούμενος πώς θά Ιχανε γΐ£ πάντα την άξιολάτρευτη όπτασία σκανδαλιζόμενος ν' άποκαλύψη τό μυστήριον, είπε σάν τρελλός: —Λοιπον θά μάθω ποία είσαι -καί μέ τό χέρι τού Ικανε νά τραβήξη την μαύρη μάσκα άπό τό ττρόσιοπο·^ τής αύτοκρατείρας Ή "Ιντα πού στεκόταν πλά'ι έ ξέβαλε μιά κραυγή τρόμου! 11α ρενετέθη ίμεταξύ τοΰ νέου κα τής καρίας πού έσπευσε νά έ ξαφανισθή στό εσωτερικόν τής άμάξης καί Ιτσι, την τελευταίαν στιγμήν, ή αποκάλυψις άπεσοβή Οη. Τό άμάςι άπεμακρύνθη καί ό νέος χάθηκε μέσα στή νύκτα ψιθυρίζοντας τρίλλός άπδ έρωτα καί απόγνωσιν: —Γαβριέλλα! Δέν τδν ξαναεΐδεν ή αύτοκρά τειρα τόν ώραϊό της καβαλλιέρο τής τρελλής έκείνης βραουάς Τοθ έγραψεν ομως. Τοΰ εγραψΐ ■άπό την Βαυαρίαν, ϊπου έταξί- δευσε σέ λίγο γιά νά ιδή τούς ίδικούς της, τοΰ εγραψε καί άπό την Αγγλία, 8που ταξίδευσεν άργότερα. Στά γράμματά της υ- πεγράφετο πάντοτε «Γαβριέλλα». Ό νέος πού είχεν ερωτευθή την γοητευιικήν όπτασία τοΰ κίτρινου ντόμινου, δέν Ιμαθε ποτέ τού ποία ήταν ή αϊνιγματική ντά- μα τής τρελλής, τής άξέχαστης έκείνης νύκτας τής Άποκρηας... (συνεχίζεται) Π. Παπαδόπουλος Πτυχιούχος τής ΐατρικι'ις Όιίοντίατρος Δέχεται έν τφ Ίατρείφ τού τϊαρά τόν "Άγιον Μηνάν καθ1 έκαστην: 9-12 καί 4-7 Ό όδοντίατρος Έμμ. Ι. Αλεξάκης ίναντι "Αγ. Τίτου 'Εκπαιδευθείς είς Παρισί¬ ους άναλαμβάνει οιανδήποτε θερατΐεΐαν νοσημάτων τοθ στόματος (οΰλίτιδος, κακοσμί άς) συμφώνως μέ την τελευ¬ ταίαν εξέλιξιν τής έπιστήμης. 'ΕπΙσης όδοντοστθιχίας καί κορώνες έκ διαφόρων μετάλ λων—κορώνες έκ πορσελα- νης. "Ετιαναφορά τελείως ά- νώδυνος των στρεβλοφυων ο¬ δόντων είς την κανονικήν αυ¬ τών θέσιν. Τηλέφωνον 6—91. Τα κοστούμια τις τα παλτά σας, είς —■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■Β ' ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ■ ■■■■■■■■■■1 ΙΔΡΥΘΕΙΣΑ ΤΩ Ή 184 1. των Έλλιινικών Τραπεζών. Δραχ. » 1.205.000.000 10.100.000.000 ε ε · · » ε . . ■ · . ι άρχαιοτέρα καί μεγαλυτέρα Κεφάλαια Μετοχικά καί άποθεμάτων Καταθέσεις ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ είς όλην την Έλλάδα. ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΤΑΙ είς δλας τάς χώρας τοΰ Έξωτερικοΰ. Εκτελεί πάσης φύσεως τραπεζικάς εργασίας είς τό εσωτερικόν καί τό έξωτερικόγ. ΛΡΥΡΤΔΙ ΙιΓΔΤΑΛΡΤΡΙΥ εΙς πΡώτην ζήτησιν ταμιευτηριου Ι1Ι_Λ1>1/11 ΙΛ 1/ΐν/-<-·ΐυΐ_ι καί επί προθεσμία μέ λίαν εύνοϊκά έπιτόκια. ΗΕ^ΕΝΙΟ ΒΑΝΚΤΡυβΤΟΟΜΡΑΝΥ,ΝΕννΥΟΚΚ 51 ΜΑΙΡΕΝ ίΑΝΕ Ιϊ. Ίδρυθέΐσ» υπό τής 'Εθνικής Τραπέζης νόμους τής Πολιτεΐας τής Νέας Υόρκης, ρική Έλλήνων. Κεφάλαια ολοσχερώς καταβεβλημένα τής Ελλάδος συμφώνως μέ τούς πρός εξυπηρέτησιν των έν Άμε- δολλάρια 1.350.000 ΑΡΡΑΒΩΝΕΞ.— Φαίδων Κεδί- 'κόγλου Κοθλα θρ Ανδρεαδάκη εμνηστεύθησαν. Συγχαρητήρια. Γύρω στήν ττόλι. Συνεχίζεται ό Ιδιος καιρός: Πό τε αίθρΐα πότε συννεφιά. —Φαίνεται μάλιστα Οτι τό ΐδιο τραγοΰδι θά συνεχισθή μέχρι τέ- λους τοΰ μηνός. — "/Ίν δέν πάρη μέσα καϊ τόν Φεβρουάριο —μήνα καί αυτόν τής άναποδιάς καί τής άστασίας. —Προχθές εορτήν τοΰ Άγίου Εύθυμίου, δέν . εύθύμησαν πολλοί. — "Αν κρίνωαεν άπό την νυκτε¬ ρινήν ησυχίαν των συνοικιακΰν ά¬ δων. —ΟΊ Εύθύμηδες είναι Ισως ολί¬ γοι είς τό όνοματολόγιον τοΰ τό- που άλλά καί οί εύθυμοθντες επί- σης την εποχήν αυτήν. — Καί μαντεύετε γιατί. — Χθές επεστρατεύθησαν οί όμ- πρέλλες —Ή ψιλοβροχοΰλα έν πάση_ πε¬ ριπτώσει υπήρξε συνεχής ούτως ώστε νά πλυθοΰν μόνον οί ?ρόμοι άντί νά λασπώσουν. —Πρός δφελος φυσικά των δι- αβατών καί δή ωρισμένων συνοι- κιακών όδών. —Την κατασκευήν τής προτο- μής τοΰ Δασκαλογιάννη ή όποία ώς γνωστόν θά στηθή έν Ηρα¬ κλείω. —'Ανέλαβεν ώς μανθάνομεν ό Ρεθύμνιος γλύπτης κ. Κανακάκης. —Τοϋ όποίου είναι γνωσταί αί ώραϊαι καί έμπνευσμέναι γλυπτι καί εργασίαι γύρω άπό τό Κρη¬ τικόν Πάνθεον. — Παρά την πρέφαν ή τό ταβλι ή έπιτόπιος διεθνολογίο: συνεχί¬ ζεται άπό βαθείπτς πρωΐας. —Έν τώ μεταξύ δέν λείπουν καί οί παρεμβάλλοντες είς την διεθνολογίαν καί οίκονομολογί· αν. — Συνδυάζοντες τα πολιτικά ση· μεϊα μέ έκεΐνα τοϋ οΐκονομικοϋ καί έμπορικοϋ έπιπέδου καί έκεϊ- να τής κινήσεως τής προσεχούς εσοδείας1 — Είς συνάδελφον τής Ρεθύμνης άναγράφεται δτι είς Κουμπέ τοΰ γείτονος καί πλησίον τοθ έ- κεϊ ίεροϋ ναοΰ τοΰ 'Αγίου Σπυ- ρίδωνος. — Ανεκαλύφθησαν έντός μιαςάμ πέλου φυτευομένης προσφάτως τα έρείπια μιδς έκκλησίας καί είς τάφος. —Ανευρέθησαν έπίσης άγιογρα- φίαι καί σκαλίσματα, δ ταφος δέ είνε σχεδόν έξ ολοκλήρου λαξευ- τος. —Άγνοείται μέχρι τής στιγμής άν πρόκειται περί παλαιάς Βυζαν- τινής έκκλησίας. — Συνεχίζονται αί εργασίαι είς Μπεντενακι πού πρόκειται ασφα¬ λώς συμπληρούμεναι νά δώσουν νέαν ζωήν είς τό Ηράκλειον. — Είς την διαμόρφωσιν τής ι- στορικής αυτής καί ωραίας παρα- λίας τοΰ Ηρακλείου ελπίζομεν δτι θά επικρατήση ή καλυτέρα αί- σθητική. — Ούτως ώστε νά προέλθη έν καιρώ κάτι τό γραφικόν καί ταυ¬ τοχρόνως συγχρονισμένον. —'Εξακολουθοΰν μέ κοσμοσυγ- κέντρωσιν αί παραστάσεις των Μποέμ» είς τοϋ Πουλακάκη. ό Ρέπορτερ ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ - Δι' Αθήνας ανεχώρησε ό Διευθυντής τής κο- σμικής αιθούσης «Ντορέ», τής πό λεως μας, κ. Διαμαντάκης πρός μετάκλησιν έξ Αθηνών μεγάλης δρχήστρας καί πλουτισμόν τής αι¬ θούσης δι' είδικής διακοσμήσεως χάριν τής νέας χορρυτικής σαιζόν είς την οποίαν καί πάλιν τα «Ντο ρέ» προώρισται νά σημειώση σΐαθ μόν διά τα τοπικά χρονικά. Λύσις χθεσινού ύπ'άρ. 53σταυρολέξου Ν Γ _ΙΡ, Ι,ΑΙΣ ΪΡ| ]ΑΙ Κ Δ.Α'ΑιΙ Ν Π ΡίΑ ! Ρ „ ^ ι ,τ'α,ριαΑι Γΐ^ [Ο Η ΑΙ Ι ΝΟΤ ^ρβΠΊ ιρ1η)ΤΙο.ν ε α ηΙδΓΤΤαι ™'8^0ΐπι ίΙ°ΙΝί9 11 ο Δερματολόγος 'Λφροδισιολόγος ' Ι α τ ρ ό ς Α. Χ. ΜΑΡΚΟΔΗΜΗΤΡΑΚΗΣ Επανελθών έκ τού Έπι- ατημονικοΰ ταξειδίου τού. Δέχεται 9—1π. μ. 4—7 μ. μ. Ο ΣΤΟΜΑΧΟΛΟΓΟΣ ΙΑΤΡΟΣ Κων. Ε. Πολυδάκης Είδικευθείς έν ΓερμανΙα είς τα νοσήματα τοΰ στομάχου έντέρων καί ήπατος, δέχεται τούς πάσχοντος έκ τοθ τιεπτι- κοθ συστήματος έν τφ ίατρείφ τού (οίκία κ. Χελιδώνη). Τρείς Καμάρες. θεραπεία αίμορροΐδων Α¬ νευ εγχειρίσεως δι' ένέσεων. Άριθμ. τηλ. 7—92 ΚΟΚΑΡΙ έξαιρετιχής ποιότη¬ τος ψιλά θά εΰρετε είς την κρεμ- μυδαποθήκην πλησίον Χανίων Πόρτα ώς καί κρεμμύϊια «ίς δί« αρχή παρακαταθήκην. ^ τινάς άπαισίας την < θα εΰρητε τό ι χαν τ νθρώπων, Γρέ|3ης. σιαρχών ί·πεχο λέσεων, οίδεν ψίσΓ νώ κ Τάςείς την έμι Πρό τριακο Σαινζάκ. ήτις ταθτα Λείιιοτε θύς ,χαρελθούοας είδεχθέστερον κείνης λεωψΛρ κ«ί σήμερον ε κεχνο δπου εκ Αί άστικαί γείρω ττενθίμους δια προσετίθεντο ι ηζ Π στέγη δυ ιρης' έν σλλα τα έν αύταΐς 6ντα. Άπωτέι τής τάψρου κ- μοιαζόντων π Πανταχοΰ πσ χοι ήμαυρωυέ' ώς σά^ανα, τι βν κσί εύθύγι Ούδεμία τ τεκτονική ίδιο γερόν, όμσλό σφίγγει την κ( ή δέ άνία εϊν θους. Ό άπελπι σθώμέ.ν τι τρ< λαιπωρούμεθ» λασις, ένθα χε, τό τμήμα βεβαίως θά τής. Άλλ' ούχ καθ' δ άρχετ πιελεών ή αί φύλλα τ,ων, { μέωμα δέν κο ά ν εμού πορο φόρος έκείν όψιν. Ό Ίατρι ΚΙΜΩ ΔΙΛΑΚΤΩΡ ΤΟΥ Είδικευθείς νοαήματα έν Ι Έγκαθίστατο δέ τοΰς πάσχον μαλθείας (πάροδ οοκκ|3κΟ ώραν ' Τάς Κυριακο ρεάν. Ό έ'γκριτοι Κονυταντ Σ ωρήτοο 6 Άθήν οιοικητικάς, καί Κου μας παρακι μία ν σχέσιν εχε (Στοα Φέξη Αί νόν μέ ύποθέσει Οί έχοντες ι νανται ν'άπευθ ° Νικ συν ΥΠΟΚΑ Κα ΓΑΜΙ

  Τό μεγάλο έργον
  τού Βίκτωρος Ουγκώ.
  Οί "Αθλιοι.
  209βν
  ' Εγκυκλοπα ιδ ε ί α
  Αι* έκείνους ποϋ ©έλουν
  νά .πΑουτ.ζουν τάς γνώσεις των.
  Μετά τινάς άκόμη βηματισμούς σας, υπό τάς ι
  άπαιοίας την όψιν ίΐίΐας έκείνας της όδοθ Σαινζάκ
  θά εΰρητε τό ύστατον κατσφύγιον έκεΐνο των φι-
  λανθρώπων, των θ&λησάντων νά αποκρύψωσι την
  λαιμητόμον, την ρυπαρόν καί αΐσχράν πλατείαν τής
  Γρέβης, δττου αί κατοικίαι των άστΛν καί έργοστα-
  σιαρχών υπεχώρησαν ενώπιον των θανατικών έκτε-
  λέσεων, ουδενός των Ιδιοκτητών τολμήσαντος ουτε
  νά κατεδαφίση πσχηγυρικώς οΰτε νά διατηρήση αύ¬
  τάς είς την έμπρέπουσαν θέσιν των.
  Πρό τριακονταετίας άκόμη πλήν τής πλατεΐας
  Σαινζάκ, ήτις ήτο προωρισμένη έκπαλαι κοί μετά
  ταυτα Λείίτοτε εΤχε τρομακτικήν θέαν, «·άναπολοϋσα
  παρελθούοας αιματηράς τής ίστορίας σελίδας, τό1
  είδεχθέστερον 'ίαως μέρος έξ δλης της είδεχθοΰς έ-
  κείνης λεωφόρου ήτο τό μέρος, τό. οποίον άκόμη
  καί σήμερον είνε τελείως απροσπέλαστον, αύτό έ-
  κεΐνο δπου έκειτο ή ύπ' αριθ. 50—22 οίκοδομή.
  Αί άστικαί οίκοδομαί δέν ευχον άρχίσει ν' άνε-
  γείρωνται παρά μετά είκοσιπενταετίαν. Είς τούς
  πενθίμους διαλογισμούς οΐτινες σας κατελάμβανον,
  ιι-ροσετίθεντο καί οί έκ τής θέας τής Σαλπετριέρης,
  ής ή στέγη διεκρίνετο μακμόθεν, ώ^ς καί τής Βισέ-
  ιρης' έν αλλαις λέξεσιν άπησχόλουν τό πνεθμά σας
  τα έν αύταΐς άπόκληρα τού λόγικοΰ άνθρώπινα
  οντα. Άπωτέρω διεκρίνοντο τά'Όψαγεΐα, οί τοϊχοι
  τής τάφρου κσί μερίκαί προσόψεις έργοστασίων, ό-
  μοιαζόντων πρός στρατώνας ή πρός μοναστήρια
  Πανταχοΰ πσραπήγματα καί ^ρείπια, παλαιοΐ τοΐ
  χοι ήμαυρωμένοι ώς ό θάνα*χος, νέοι δέ τοϊχοι λευκοΐ
  ώς σάβανα, παντοΰ οεψα^παράλληλοι δενδροφυτει-
  <2>ν κοί εύθΰγρσμμοι οίκο£>ομαί χαμηλαί.
  Ούδεμία τοθ έδάφου^ άνωμαλίσ, ούδεμία άρχι-
  τεκτονική ίδιοτροπία, αύδεμία πτυχή. Σύνολον πα-
  γερόν, όμσλόν, είδεχθε^ς. Ουδέν ώς άδυναμία περι-
  σφίγγει την καρδ αν. Ή συμμετρία είνε αυτή ή άνία
  ή δέ άνία είνε ό Καιάδας τής θλίψεως, τού πέν-
  θους.
  Ό άπελπις άνα-τΐνέει. Εάν δυνάμεθα νά φαντα-
  σθώμέν τι τρομακΐικώτερον τής κολάσεως, ένθα τα
  λαιπωρούμεθα, κ<*ί αύτη ή συμμετρία είνε μία κό· λασις, ένθα άνιό&μεν. Άφοϋ ή κόλασις αυτή ύπήρ- χε, τό τμήμα τουτο τής Λεωφόρου τού Νοσοκομείου βεβαίως θά εχρησιμοποιείτο ώς πάροδος αυ¬ τής. Άλλ' ούν' ήττον περί τό έσπερινόν λυκόψως, καθ* δ άρχεται ιό φ£ς έξαλειφόμενον καί άπό των πτελεών ή αΰρα άποοτια τα τελευταία πι>ρόχροα
  ψύλλα των, δταν ή σκιά συμπυκνώνεται καΐ τό στε
  ρέωμα δέν κοσμοθν άστέρες, ή ή σελήνη μετά τοθ
  άνέμου πορουοιάζουν χάοματα είς τα νίφη, ή λεω
  φόρος έκείνη προσλαμβάνει αίφνης απαισίαν
  όψιν. (
  (σονεχίζεται)
  'Από_6λα δι* ολους.
  ΠΤΕΡΩΤΟΣ ΤΑΧΥΔΡ0Μ02
  Β'.
  Ό Ίατρός
  ΚΙΜΩΝ Α. ΕΥΓΕΝΗΣ
  ΔΙΛΑΚΤΩΡ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΤΗΣ ΛΥΩΝΟΣ
  ΕίδικευβεΊς επί έπταετίαν εις τα παθολογικά
  νοσήματα έν Παρισίοις καί Λυώνι.
  Εγκαθίσταται οριστικώς ένταϋθα, θά δέχεται
  δί τούς πάσχοντας είς τό Ιατρείον τού ό&ός Ά-
  μαλθείας (πάροδος όδοΰ Κατεχάκη, πρώην Ι Ιλατύ
  σοκκ|4κι). ώραν 9 —12 π. μ. καί 3—6 μ. μ.
  Τάς Κυριακάς 10—12 π. μ. ιοΰς απόρους ^6ω-
  ρεάν.
  Τηλέφωνον 6-63 -
  ι εί ■«■■■■ α ■■■«■■■ ε* β ■■>■■■■■■■■ κ ■ ■ ρ κ ■»■■■■■■ *Λ
  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ
  Ό έ'γκριτος Δικηγόρος Αθηνών κ. Νικόλαος
  Κωνσταντ. ΣτεφανΙδης, (Γραφείον ό&ός Βαλα
  ωρήτου 6 Αθήνας) άσχολούμενος είς δικαστικάς,
  διοικητικάς, καί ύποθέσεις Άμερικής καΐ έξωτερι-
  κοΰ μας παρακαλεΐ νά άνακοινώσωμεν, ότι ούδε-
  μίανσχέσιν έχει μέ τόν Νικόλαον Γ. Στεφσνίδην
  (Στοα Φέξη Αθήναι) μή δικηγόρον καί ασχολούμε¬
  νον μέ ύποθέσεις συντάξεων.
  Οί έχοντες ύποθέσεις έξωτερικαΰ—Άμερικής δύ¬
  νανται ν'άπευθύνωνται είς τό δικηγορικόν γραφείον
  των κ. κ. Νικ. καΐ Ίω.Κρασαδάκη μεθ' ών ό κ.Νικ.
  Στεφανίδης συνεργάζεται.
  ■■■■■■■■■ι
  ***************
  ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
  ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
  Δέχεται Καταθέσεις:
  ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟΥ πρός 3 3 ) 4 ©)ο
  μέχρι δραχμών 125.000.—
  ΠΡΟΘΒ&ΝΙΑ2 ! *"* Τβύί κΛλλΐτέρβυί έρβυδ
  Ό τόκος υπολβγίςετα, άπβ τής επομένης τής Χ*τα-
  θέσεως. "Απασαι αί καταθεσεις είναι εξ ολοκλήρου ηγ·
  γυημβναι υπο τοΰ Κράτους καΐ άπηλλαγμεναι τελων χαρ-
  τοσήμου.
  ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΙΣ ΤΑΧΙΣΤΗ
  ■■■■■■■■■ιε*Μ
  Στοθ Μάρκου Ανδρεαδάκη
  ο! νέες πλάκες γραμμοφωνα
  "Οίαν σκο^
  συνήθω; επάνω είς καμπανα-
  ρειά καί στέ,'ες ϋψηλών ΐπιτιών,
  διά νά συνεχίση την πτήσιν της
  μόλις ξημερώση. Δέν είνε οπάνι-
  ον μία μικρά ταχυορομιχή πε-
  ριστερά νά κατορθώση νά δια-
  νύση—άναπα'οομένη την νύ/ΐτα—
  έν τω σ,ινόλω 1 Γ>ΟΙ· χιλ'όμετρ».
  Τελευταία άνεφέρθη 2τι ταχυ-
  δρομικαί περιστεραί εσημείωσαν
  τό ρνκόρ τής άντοχής εί; α¬
  πόστασιν τρισχιλίων χιλιομέι
  τρών.
  Πώς κα~τορθ(ί>νει νά τςροσανα-
  τολίζετα'. μία περιστερά καί νά
  εθρίσκγ, -Ό> δρόμον πίσω πρός
  τόν περιστερώνα της, είνε έ'να
  α'ίνιγμα πού δέν έπαυσε τα σκαν-
  δαλίζη την επιστήμην. Πρό; ε¬
  ξήγησιν τοΰ καταπληκτικοϋ φαι-
  νομένο.ι άναφέρονται έ'να σωρό
  πράγματχ: Μερικοί ίσχυρίζονται
  ότι'ΆΙ ταχυδρομικαί περιστεραί
  έ'χουν έ'να ειδικόν ένστικτον προ·
  σανατολισμοθ, άλλο; πάλιν λέ¬
  γουν ό'τι αί ταχυορομικαί περι¬
  στεραί καθοδηγοϋνται άπό μυ-
  στηριώδεις άκτινοδολία;, πού ε¬
  μείς οί άνθρωπο: δέν αισθα¬
  νόμεθα. Άλλ' ολα αύτά δέν
  είνε παρά άπλαΐ ύποθέσεις πρός
  εξήγησιν ενός μοναδικοΰ είς τό
  εΐοός τού φαινομένου. Τό γεγο-
  νός είνε ότι μπορεϊτε νά πάρε-
  τε κλεισμένη μέσα εις ενα κι¬
  βώτιον μίαν περιστεράν καΐ νά
  την μεταφερετε μέ το ατμό¬
  πλοιον, μέ τόν σιδηρόδρομον ή
  μέ τό άεροπλάνον είς τεραστίαν
  απόστασιν, λ.χ. άπό τάς Αθήνας
  εις την Βαγδάτην. Μόλις την
  άφήσετε ελευθέραν είς τάς Ίν-
  δίας, ή ταχυδρομική περιστερά
  θά πετάς-^ καί μετά τρείς ή
  τέσσαρας ημέρας θά ευρίσκεται
  μέ απόλυτον ασφάλειαν είς τόν
  αθηναϊκον περιστερώνά της. Πώς
  θά κατορθώση νά προσανατολι-
  σθή, τί την καθοδηγεΐ είς την
  μακρυνήν πτήσιν της, τί τής
  χρησιμεύει ώς σημάδι μυστή¬
  ριον...
  Καί αύτό άκόμη τό μάτι τής
  ταχυορομικής περιστεράς, αύτό
  καθ' έαυτό, είνε 2να Οαϋμα.
  Άπό τα πειράματα πού εχουν
  γίνη
  κανε'ς πχρά ν
  σχετικώ;—καΐ δέν εχει
  χφέρη τα; έ>
  γασία; τοΰ Αύστριακαΰ ()κολο-
  χαγοΰ Έρρίκου Γκλό; όστι; εί¬
  χεν είδικευθ/) εί; τα ζητήματα
  τή; υπηρεσίας των ταχυορομι-
  κών περιστερών εί; τα; τάξει;
  τοΰ παλαιοΰ αύστροουγγρικοΰ
  στρατοΰ—γνωρίζομεν σήμερα ότι
  μία ταχυορομική περιστερά μπο
  ρζΧ κα! διακρίνη άπό ΰψι,υ;
  400 μέτρων ε'να μικροσκοπικόν
  σπυρί σταριοΰ επί τής επιφανεί¬
  ας τοΰ έδάφους!
  Άλλά καί ή κατοπληκτική
  αυτή δράσις τής ταχυδρομική;
  περιστεράς δΐν άρκεΐ πρό; έξη
  γησιν τοΰ καταπληκτικοϋ φαινο
  μένου τοΰ προσανατολισμ&ΰ τη;
  εί; τα; μχ%ρ>νχς πτήοει; της.
  Έννοεΐται 3π μία ταχυδρομι-
  κή περιστερά πετα πάντοτε πρό;
  μίαν διεύθυνσιν, μέ μοναδικόν
  της σκοπόν νά φθάση είς τόν
  περιστερώνα της. Μόνον ό μνη-
  μονευθείς αξιωματικόν Ρκλό; ί
  πέτυχε ν" ασκήση μερικά; έξαι-
  ρετικά; περιστεράς είς το νά
  κατορθώνουν νά λοξοδρομοΰν
  Άλλά καί αυταί άκόμη αί πε·
  ριστεραί τοΰ Γκλάς πού «π>
  τελοϋν μοναόΊκήν εξαίρεσιν, μέ
  μεγάλην δυσκολίαν κατώρθωναν
  νά φθάσουν κατ' αυτόν τόν τρό
  πον είς τό τέρμα. Τί [Ιζρος μπο¬
  ρεΐ νά μεταφέρη μία ταχυδρο-
  μική περιστερά; Ή άπό άλουμί-
  νιον μικρά θήκη μαζί μέ τό
  ειδικόν λεπτότατον χαρτΐ επί
  τοΰ οποίον αναγράφηται τό μή-
  νυμα, ζυγίζει συνήθω; ένάμι-
  συ γραμμάριον. Ή ταχυορομική
  περιστερά μπορεΤ κατ' ανώτα¬
  τον όριον νά [χζζζφίρη μονομιάς
  τρείς τοιαύτας θή^α;. "Αν ή πε-
  ριστερά είνε έξαιρετά ίσχυρά,
  τότε μπορζϊ νά δεθή γύρω άπό
  τό στήθό; της μία μικροσκο
  πική φωτογραφική μηχανή πού
  μαζί μέ τό φίλμ ζυγίζει ογδο¬
  ήκοντα περίπου γραμμάρια. Με
  ταξύ έβδομήντα καί ογδοήκον¬
  τα γραμμαρίων εύρηται τό α¬
  νώτατον όριον τοΰ βάρου; πού
  μπορεΐ νά μεταφέρη μία περιστε
  ρά χωρί; νά παρεμποδίζεται
  ίΐς την πτήσιν τη;.
  Λεωφορεΐα Τύπου Κ.
  και ψορτηγά αύτοκίνητα
  Εκτίθενται εις τό Γραφείον:
  Χατζιδάκη, Τσιλένη καί Σία
  Άντιπρόσωποι Κρήτης.
  Ηαηια -
  ΒΠ
  Β ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■
  ! ΛΑΪΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ --·
  ; ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
  Ί
  ■■■■■■■■■■■■■■■Β
  ■■■■■■Ι
  'ΥτΓοκαταστήματα καί ανταποκριταί
  είς τάς κυριωτέρας πόλεις τής Έλλά-
  δος καί τοθ Έξωτερικοΰ.
  Ταμιευτηριον καταθέσεις έν όψει
  καί επι προθεσμία.
  Δάνεια έττΐ ενεχύρω έμπορευμάτων.
  Εκτέλεσις ^πάσιτς φύοίως τραπεζιτικήν «ργασίας ί»πβ
  συμφέροντας έρους.
  ■■■■■
  Ή όδός άπό Χαλέπας
  είς άγαλμα Ελευθερίας.
  ΧΑΝΙΑ Ιανουάριον (τοΰ άντα-
  ποκριτοό μ*;). — Έπ' εύκαιρία τ/];
  άφίξεω; έντχΰθα τοθ Τπουργοΰ
  Ρενικοΰ Δ'οικητοΰ Κρήτας κ.
  Σφακιανάκη, ο Δήμαρχο·; Ηρα¬
  κλείου κ. Μην2; Γεωργιάδης πχ-
  ίθεσε πρό; τιμήν αυτού κατά
  τή/ παρελθνΰσχν Κυριακήν δεί¬
  πνον ε:; τό Ιςοχικόν κέντρον
  Χιρμπίκη έν Χαλεπα.
  Ινατά την διάρκειαν τοΰ οείπνου
  τούτου, τόν κ. 'ΐ-ννργον επεσκέ¬
  φθη .ή Επιτραπή τή; κατασκευάς
  τή; όδοΰ άπό Χαλέπα; μέχρι τοΰ
  μνημείου τής Ελευθερίας. Ή
  Επιτραπή συνεχίρη τόν κ. Σφα
  κια/άκην διά την άνάρρωσίν τού,
  πρίσφέρασα καί άνθοοέσμην διά
  τοΰ κ.
  II
  Λούβαρη.
  Ό τελευταϊο; προσφωνών τόν
  κ. Υπουργόν εξέφρασε τα; εύχα-
  ριστία; των κατοίκων Φακωθια-
  νών διά τα; προσπαθείας τού υ¬
  πέρ ιής ταχυτέρα; άποπερατώσε-
  ως τή; ίδοΰ διά την οποίαν εξε¬
  δηλώθη τόσον ένεργώ; ή πρωτο-
  βουλί-ί των κατοίκων Φακυθιανών.
  Ό 'Υπουργός κ. Σφακιανάκης
  ευχαριστών την Επιτροπήν, Ι5ή-
  λωσ;ν ότι κ*1 τοΰ λοιπού θά εν¬
  διαφερθή ζωηρώς διά την συμ¬
  πλήρωσιν τή; όδοΰ ταύ;ης ήτις
  ίχει ιστορικήν καί τουριστικήν
  σημασίαν πρόκειται δέ άσφαλώ;
  νά έςυπηρίτήση τάς τοπικάς προ¬
  όδους καί την γενικήν κίνησιν
  των Χανίων. Έλπίζεται ό'τι κατό¬
  πιν τοΰ ένδιαφέροντος τοΰ κ. Ί'-
  πουργοΰ ή όδά; θά καταστή
  δυνατόν νά συμπληρωθή συντόμως.
  Άπό κοινοΰ άλλως χζ πρός' τάς
  προσπαθείας ταύτα; θά κ^ταβλη-
  θή καΐ κάθε δυνατή προσπαθεία
  δχι μόνον άπό μέρον-; τή; "Επι-
  τροπή; άλλά καί δλης τή; κοινω-
  νία; Χανίων ήτις ασφαλώς ένδια
  φίρεται διά την έν λόγω οδόν.
  — Επιθεώρησις κλινικών.
  Ή κατά νέμον Έπι-ϊροπή επι¬
  θεωρήσεως ϊδιωτικών >.λι νίκων
  Χανίων προέβη προχθέ; είς επι¬
  θεώρησιν των αύτόθι ίδιωτικών
  κλινικων ύποβαλούσα αρμοδίως
  την συνταχθείσαν έκθεσιν της-
  —Ποδοσφαιρική συνάντησιν.
  Αύριον Κυριακήν 23 τρέχ. ί>
  πβδοαφαιρικός Σύλλονος Χανίων
  ό «Γάλω;» θά έκδράμιι είς τό Ρέ
  θυμνον οπου θά συναντηθνϊ μετά
  τής έκεΐ ποόοσφαιρικής ομάδος
  "Ομιλος Ρεθύμνης».
  —Τα χρέη των συνταξιού-
  •χων.
  Πληροφορούμεθα ότι ό ΰφυ-
  πουργός των Οίκονομικών θά ρυ9
  μίση έντο? των ημερών τό ζήτη-
  μα τής πληρωμή; των χρεών των
  βυντα|ιούχων πρός τα μετοχικά
  ταμεΐα και τό ένεχυροόανειστη-
  ριον. Τα χρέη ταύτα θα παγιβ-
  ποιηθβΰν καί έξοφληθοϋν τμημα-
  τικώς, πράγμα που £ά επιτρέψη
  νά λαμβάνουν κανονικώς την συν
  τάξιν των οί συνταξιοΰχοι.
  ΥΠΕΙ'ΘΥΧΟΣ ΔΗΛΩΣΙΣ
  Ό κάτωθι υπογεγραμμένος Γε
  ώργιο; Άντωνίου Κουρουπίνη;
  κάτοικος Μαίταμπά Ηρακλείου
  δηλώ ύπευθύνως ότι ουδέποτε έμ-
  φορούμην υπό των άνατρεπτικών
  άρχών τοΰ Κομμουνισμοΰ καί ά-
  ποκηρύττω ταύτας ιό; ίδέα; κατα-
  στρεπτικάς διά την Πατρίοα μα;
  καί ότι παραμένη) πιοτό; εί; τάς
  Έθνικάς ΐοέας καί την σημερι¬
  νήν Εθνικήν Κυβέρνησιν.
  Έν Ηρακλείω τή ίίθ Ίανουα-
  ρίου 1!):}8.
  Ό ύπευθύνως δηλών
  Γεωργ. Κουρουπίνη;
  ΕΝΟΙΜΑΖΕΊΆΙ εί; τό προάστει¬
  ον Καμίνια κατάατημα μετ' ά-
  νωγείου οικίας καί συνεχομένης
  άμπελου. Τα αύτά μετά δύο είσέ
  τι καταστημάτίον π<ολοΰνται καί μέ εύκολία; πληρωμή;. Πληροφορίαι παρ" ημίν. ΚΝΌ1ΚΙΛΖΕΊΆΙ μαγαζείον κατάλληλον δι' άτελιέ υπυοηματο ποιείου, ραφείου ή οίουοήτιοτε άλ- λου τεχνικοΰ έπαγγέλματο; καί εί; κεντρικήν θέσιν. Πληροφορί¬ αι παρ' ημίν. — Ή δημοσία ύγ.εία έν Χα¬ νίοις. Ό Νομίανρος Χανίων κ. Ε. Παπαντωνάκη; ίιετάχδπ όπως είς πρώτην ευκαιρίαν μεταβάαεώς τού είς την επαρχίαν Άποκορώ- νου έπιοκεφΘή χχς κοινότητκς Γεωργιουπολεω; καΐ Άσή Γωνιάς ίνα λαβΐι τα ενδεικνυόμενα μέ- τροτ διά την ίΐροστασίαν τής ύγεί κς των κατοίκων κανονι¬ κήν ύδροληψίαν κ. λ. π. δεδομέ· νού ο π έ|εο:ιλώθπααν^ πχρχ· «ονα. —"Αφιξις θιάσου. Ό όπερετικώς θίαβο; τοΰ κ. Γεωργ. Ξΰδη ευρίσκεται είς τό Δημοτικόν θέατρον Σϋρου δίδων σειράν έκλεκτών παραστάαεων άπό τής 20Γι; Δεκεμβριού 1937. Προκειτβα ίέ νά κατέλθιι εΐς_ Η¬ ράκλειον κατά τάς απόκρεω όπως ι5ώσει παραοτάσει; καί χορούς είς τό θεατρον Πουλακάκη. —"Ιδρυσις συλλόγου έκδρο- μών. Είς Χανιά Ιδρύθη Ψυχαγωγι- χός ομιλος» μέ σκοπόν την ανά¬ πτυξιν τοθ έαωτερικοϋ τουρισμοΰ «αί τής φυσικής άγωγής δι' εκτε¬ λέσεως έκδρομών ψυχαγωγικοΰ καΐ μορφωτικοΰ χαρακτήρος. —Δάνεια κτηματικπς Τρα¬ πέζης ε'ιςλίρας. ΕΕδοποιοΰνται καί πάλιν οί ί· φειλέται δτι ή χορηγεΐσα άνα- στολή πλειστηριασμών λήγει ύ- λο; Ίανουαρίου καί Ο' άρχίσω- σιν έκτελέσει; πλεισΐηριασμών άπά των άρχών έπομένου μηνός Φε,^ρουαρίου. "Ολοι ο£ όφειλέται έ'χο·ο3ΐ την ευχέρειαν νά πληρώνωσι μικράς δίσεις ήλαττωμένας επί τή βάσΐΐ παρατάσεως τριακονταετίας καί έκεϊνοι οί'τινες δέν συνέταξεν σχε- τικά συμβολαιογραφικά δηλωτι/ά διά την τριακονταετίαν. (Έκ τοΰ 'Υιΐο/αταστήματο; τή; Εθνικήν Τραπέζη; τής Ελλάδος). ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΝ ΓΡΑΦΕΙΟΝ Έμμ. Ι. Λουλακάκη 'Ακαδημίας 70 Αθήναι Τηλέφωνον 3)411 • ■ ■ ■ β ■ ι «β»» ■■■ εί ■■■■■■■■■■■■■■ ■ ■■ εί ■■■■■■ εί ■■εί ■■■■■«■·)·«< ψ «Ι 5 ΕΜΜ. Κ. ΣΧΙΖΑΚΗΣ ΙΑΤΡΟΣ - ΠΑΟΟΛΟΓΟΣ Δέχεται είς τό ιατρείον τού όόός Άγίου Τίτου— έναντι Δημαρχείου. Κσθ' εκάστην 9—11 καί 3—7. τπλεφώνοο 300. .» ΥΠΕΡίΙΚΕΑΝΕίΟΝ ..ΑΝΔΡΟΣ" Τό μεγαλύτερον, ταχύτερον, άσφαλέστερβν, πολυτελέστερον, άνετώτερον, εύσταθέστερον άτμό πλοιον τής γραμμής ΚΡΗΤΗΣ-ΠΕΙΡΑΙΩ2 ΚΑΘΕ ΠΕΜΠΤΗΝ ΠΡΩΪ Καμπίναι 'πολυτελείας πρώτης καί δευτέρας θέσεως ώς καί ή τρίτη θέσις μετά κλίνης. Πρακτορείον ΑΔΑΜΗ Τηλέφ. 5-40
  3
  ■:
  4
  1
  41
  4 "" '
  Ηράκλειον -Κρήτης
  Γραφεΐα έναντι Παλ. Νομαρχίσς
  ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΕΧΗ ΑΙΑΣΚΕψΤν
  ΤΗΣ ΤΕΤΡΑΜΕΡΟΥΣ ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΕΩΣ
  ΟΐΤΟΥΡΚΟΣ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ
  ΘΑ ΕΠΙΣΚΕΦΘΗ ΕΠΙΣΗΜΩΣ
  ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΝ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 21 Ίανουαρίου (τού
  άνταποκριτοΰ μας).— Τηλεγραφοΰν έ
  Άγκυρας ότι μετά την προσέχη σύγ
  κλήσιν τοΰ συμβουλίου τής Βαλκανική
  Συνεννοήσεως ό πρωθυπουργός τήςΤουρ
  κίας κ. Τζελάλ ΛΙπαγιάρ θά επισκεφθή
  τας Αθήνας.
  ΊΙ επίσκεψις αυτή θά έχη έπίσημο
  χαρακτήρα, θά γίνη δέ είς άνταπόΒοσι·
  τής επισκέψεως τοΰ κ. Μεταξά είς τή
  "Αγκυραν. Ό κ. Μπαγιάρ Ο* παραμεί
  νη επί τινάς ημέρας έν Αθήναις ώς φι
  λπξενούμενος τής Έλληνικής κυβερνή·
  σεως»
  ΑΝΕΧΩΡΗΣΑΝ ΑΤΜΟΠΛΟΪΚ0Σ
  Ο ΑΙΑΔΟΧΟΣ ΗΑΥΑΟΣ ΚΑΙ Η ΣΥΖΥίΟΣ ΤΟΥ
  ΠΡΙΓΚΗΠΙΣΣΛ ΦΡΕΙΔΕΡΙΚΗ
  ΑΘΗΝΑΙ 21 Ίανουαρίου (τού
  άνταποκριτοΰ μας).— Σήμερον τό άπό
  γευμα άναχωρούν άτμοπλοϊκώς δι» Λύ
  στρίανόπου θά παραμείνουν ώς γνω
  στόν επί μήνα αί Α. Α. Β- Β.Υ. Υ.< Διάδοχος πρίγκηψΠαύλοςκαί ήσύζυγος αυτού πριγκήπισσα Φρειοερίκη. Τού τους θάπροπέμψη ό Βασιλεύς, τα ένταύ θα «αρεπιδημοΰντα εισέτι μέλη τής Βα σιλικής οικογενείας, οί έπίσημοι κ.λ.π. ΕΙΣ ΟΑΗΝΤΗΝ ΕΑΛΑΔΑ ΕΠ1ΚΡΑΤΕΙ ΧΕΙΜΩΝ ΚΛΙΠΙΠΤΟΥΗ ΒΡΟΧΑΙ ΑΘΗΝΑΙ 2 1 Ίανουαρίου (τού άν ταποκριτού μας). — Κατά πληροφο ρίας των αρμοδίων άρχών είς όλην τή Έλλάδα έπικρατεϊ άπό χθές χειμών Βροχαί πίπτουν είς πολλά μέρη. Είς τήνΒόρειον'Ελλάδατό ψΰχος είνε αίσθη ιόν, είς τινάς δέ περιφερείας ταύτης ό καιρός Πέν άποκλείει καί νέαν πτώσι χιόνος. ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ ΣΥΝΕΖΗΤΗΣΕ ΝΟΜΟΒΕΤΙΚΛ ΑΘΗΝΑΙ 21 Ίανουαρίου (τού άν¬ ταποκριτού μας).—Τό συνελθόν σήμε¬ ρον υπουργικόν συμβούλιον τής εβδο¬ μάδος συνεζήτησεν ύπηρεσιακά ζητή- ματα έφ' ών προέβησαν είς είσηγήσβις οί ίιρμόδιοι ύπουργοί, προέβη δέ εί¬ τα είς λήψιν διαφόρων άποφάσεων καί την έγκρισιν άναγκαστικών νόμων. ΣΥΝΕΧΙΖΟΝΤΑΙ ΑΙ ΜΑΧΑΙ ΕΙΣ Τί ΙΡΕΙΝΑ ΤΟΥ ΤΕΡΟΥΕΑ ΑΘΗΝΑΙ »1 Ίανουαρίου (τού άνταποκριτού μας).— Τηλεγραφοΰν έκ Παρισίων ότι παρά τό Τερουέλ συνε- χίζονται πάντοτε σφοδραί μαχαι των ο¬ ποίων τα άποτελέσματα είνε μάλλον άμφίρροπα. Οί έθνικοί έξακολουθοΰν τάς έπιθέσεις εναντίον των όρεινών συγ- κροτημάτων τής περιοχάς, άλλά καί οί κυβερνητικόν τηροΰν ώς επί τό πλεί τό Τερουέλ οοοι εξακολουθοΰν να οαλ λωνται υπό τοΰ έθνικού πυροβολικοΰ ΑΙ ΠΡΟΟΑΕΊΈΙΣ ΔΙΑ ΤΗΝ ΧΒΕΪΙΗΗΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΙΝ ΤΗΣ ίΑΔΑΙΚΗΣ ΟΟΥΑΗΣ ΑΘΗΝΑΙ 21 Ίανουαρίου (τού άνταποκριτού μας).— Έκ Παρισίων αγ¬ γέλλεται ότι ζωηρά πολιτική κίνησις παρετηρήθη τόσον τάς πρωϊνάς όσον καί απογευματινάς ώρας τής σήμερον. Τό μέγαρον τής Βουλής έχουν κατα· Κλύση οί δημοσιογράφοι καί έκπρόσω- ποι των διαφόρων κομμάτων. Αί προ- βλέψεις δια την κυβέρνησιν Σωτάν ει· ευνοικαί. ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ Ή κυβέρνησις Σωτάν και οί άριστεροί. Οί "Αγγλοι καιτάδιεδνηπροβληματα. ΠΑΡΙΣΙΟΙ (ραδιογρ )— Αί έ φημερίδες τής άριστεράς έξα- κολουθοΰν νά τηροΰν έπιφυ- λακτικότητα διά την νέαν κυ¬ βέρνησιν Σωτάν καί τό έργον της. Πιστεύεται γενικώς δτι ή κατάστασις θά διευκρινισθή πλήρως μετά την αποψινήν συνεδρίασιν τής Γαλλικής Βουλής, ώς άφήνουν άλλως τε νά εννοηθή αί ϊδιαι έφη- μερίδες. ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ (ραδιογρ.)— Αί Γερμανικαί έφημερίοες γράφουν σήμερον δτι ό Γιου γκοσλαϋος πρωθυπουργός κ. Στογιαντίνοβιτς αναχωρών έκ Βερολίνου άποκομίζει τό αί σθημα τής έμπιστοσΰνης, μεθ' ής ή Γιουγκοσλαυία τοϋ λοιπού θά αποβλέπη πρός την Γερμανίαν. Αί δύο χώραι το- νίζεται δτι θά συνεργασθώσι έν πνεύματι. κοινής άμοιβαιό- τητος. ΛΟΝΔΙΝΟΝ (ραδιογρ.) Ό ήμιεπίσημος Άγγλικός τύπος γράφων επί τής διεθνοΰς κα¬ ταστάσεως, άναφέρει δτι ή ά ποκατάστασις ήρεμίας έν Γαλ , λία θά επιτρέψη είς την τε λευταίαν αύτην νά συνεχίση μετά τής Αγγλίας τάς προ¬ σπαθείας της πρός άποκατά στάσιν ενός παγίου είρηνικοΰ καθεστώτος έν ΕύρώπΓ) καί Ανατολή. Οί άρθρογράφοι ίσχυρίζονται δτι έν ΕϋρώπΓ) τουλάχιστον ή άτμόσφαιρα έ¬ παυσε νά παρουσιάζη τάς ά πειλητικάς διαμορφώσεις τοϋ άλλοτε καί δτι καί τοΰ Ίσπα νικοθ ή όριστική ρύθμισις δέν είνε πλέον δυσχερής. Απηγορεύθη ή ίδρυσις κέντρον πλησίον εκκλησίαν Εγκριθείσης υπό τοΰ κ. Νο¬ μάρχου εκοινοποιήθη χθές πρός εφαρμογήν ή κάτωθι ά- στυνομική διάταξις: Έν Ηρακλείω σήμερον την 12ην τσΰ μηνός Ίανουαρίου 1938 ημείς ό Διοικητής τής Διοικήσεως Χωροφυλακήν Η¬ ρακλείου Μοίραρχος Όρφα- νουδάκης Έμμ , έχοντες ύπ' δψει τό άρθρον 101 τοΰ άπό 7 Ίανουαρίου 1935 Άναγκα- στικοΰ νόμου «περί όργανι- σμοΰ Χωροφυλακην» καί την ύπ' αριθ. 5)202)21,23.937 δια¬ ταγήν τοθ Άρχηγείου Βασ. Χωροφυλακήν, αποφασίζομεν καί διατάσσομεν. "Αρθρον Τ όν Άπαγορεύο- μεν την ίδρυσιν οίνομαγειρεί- ων (ταβερνών, ντανσιγκ) είς χώρους έγγύτατα πρός έκκλη- σίας, καί κλινικάς κειμένους. Άρθρον 2ον.—Οί παραβά- ται τής παρούσης ίσχυούσης μόνον εν τή πόλει Ηρακλείου άπό τής έ'γκρίσεως καί δημο σιεύσεώς της, διωχθήσοντα καί τιμωρηθήσονται επί παρα βάσει τοΰ άρθρου 697 τού Ποινικοϋ Νόμου, ή δέ εκτέλε σις ταύτης άνατίθεται είς τα δργανα τής Χωροφυλακής. Ό Διοικητής Διοικήσεως Έμμ. Όρφανουδάκης Μοίραρχος Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥΡΙΣΡΛΟΥ ΚΑΙ ΤΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ Μερίμντ) τής τοπικής επι- τροπής ΤουρισμοΟ Ηρακλείου είς τάς αιθούσας δλων των ξενοδοχείων τής πόλεως άνηρ τήθησαν οδηγίαι διά τοΰς τιε- ριηγητάς καί τούς πελάτας των ξενοδοχείων έν γένει πα- ρακαλουμένους νά άπευθύ- νωνται διάπαν παράπονον των ή άτόπημα τό οποίον ήθελε | ϋποπέστ) είς την αντίληψιν αυ¬ τών είς τό ενταύθα γραφείον ΤουρισμοΟ. Αί οδηγίαι εί¬ ναι μετεφρασμέναι καί γαλλι- στί, άγγλιστί, γερμανιστί καί Ιταλιστί. ΑΙ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΙ ΕΝ ΤΟ ΝΟΜΩ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΟΪΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ ΚΑΙ ΚΙΝΗΣΙΣ Αί κυμανθεΐοαι χθές έν τη άγορφ μας τιμαί των κατωτέρω έγχω ρίων ττροιόντων είχον ώς ακολούθως: Σταφίύες. Σουλτα νίναι α' Ρ' δρ. ) Κατά τα συγκεντρωθέντα είς τό υπουργείον Γεωργίας στοιχεΐα ή καιρική καταστα στάσις έν τώ νομώ Ήρακλεί ου τόσον κατά τόν παρελθόν- τα μήνα δσον καί κατά τόν τρέχοντα υπήρξεν αρίστη άπό απόψεως διευκολύνσεως τής σποράς καί τής συλλογής έ- λαιοκάρπου. Σχετικώς μέ την ποιότητα τοϋ ελαίου αυτή χά ρακτηρίζεται ιδιαιτέρως ώς έ- ξαιρετικη λόγφ τής άρτιας όρ- γβνώσεως των έλαιοτριβείων καί τής αρίστης ύγείας τοθ έ- λαιοκάρπου. ΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΤΕΛΟ.ΝΕΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αί είσπράξεις τοΰ ενταύθα τελωνείου άνήλθον κατά τό λήξαν β' δεκαήμερον τρέχ. μηνός είς δρχ. 3.720 256.20. ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΠΚΟΝ ΔΕΛΤΙΟΝ Ό πιθανός καιρός σήμερον προβλέπεϊαι βροχερός καθ" ά¬ πασαν την νήσον. Οί άνεμοι θά πνέουν άπό νοτιοανατολι- κών διευθύνσεων κατ' αρχάς μετέπειτα δέ άπό διαφόρων ένισχυόμενοι. Ή θερμοκρασία θά παραμείνπ περίπου στάσι- μος. Θερμοκρασία τής χθές 8ης ώρας Π.Ο 14ης 14,7 έλαχί στη 9,6. ΚΑΤΑΜΗΝΥΣΕΙΣ Κατεμηνύθησαν οί Εύάγγ. Άνδρικάκης, καί Ιω. Μάρκου (χθυοπώλαι διότι επώλουν !- χθΰς υπέρ τήν.ίσχύουσαν δια¬ τίμησιν. ΈπΙσης κατεμηνύθη ό κρεοπώλης Νικ. Κριεζοθκος διότι εσφαξεν έ'να άμνόν γά λακτος εκτός των σφαγείων. Η ΧΘΕΣΙΝΗ ΔΙΚΗ Την πρωΐαν χθές ήρχισεν είς τό κακουργιοδικεΐον Ηρα¬ κλείου ή δίκη κατά τοΰ Ιω σήφ Νικολακάκη κατηγορου- μένου διά ληστείαν. Καραμπ. "Ελεμέδες Ταχτδς Μαύραι υ α β' Υ α' β' Υ' Ι 22. -23 ( 14 50 (7 50 8 50 7 80-8. Χαρούττια » 270 -Ελαια 5ο · 27 20 » κοινά » Σάπωνες. Λευκοι α' ποιότητος δρ. 20. - 2· > β' » »19-23
  Πράσινοι α' ττοιότ. » 2150
  β' · » 19.-
  θΐνοι.
  "Αρχανών τό μίστατ. » 45.
  Μαλεβυζίου κατ' οκάν δρ. 5.
  Η ΑΥΡΙΑΝΗ
  ΕΟΡΤΗ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ
  Είς Φορτέτσαν διοργανοΰ-
  ται αυριον Κυριακήν ή τελευ¬
  ταία τής σειράς των έορτών
  προστασίας τοΰ πρασίνου. Είς
  την εορτήν θά προσέλθουν αί
  δασικαί αρχαί "Ηρακλείου,
  ο>. μαθηταί Φορτέτσας καί οί
  κάτοικοι τής περιφερείας.
  ΤΑ ΥΠΟ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΝ
  ΤΕΛΟΥΝΤΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ
  ΑΙ ΝΕΑΙ ΤΙΜΑΙ
  ΤΩΝ ΑΛΕΥΡΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΡΤΟΥ
  Διά τηλεγραφήματός τού
  πρός την επιτροπήν διατιμή-
  σεων Ηρακλείου τό ϋφυπουρ-
  γεΐον Άγορανομίας καθορίζει
  την τιμήν των μέν λευκών α¬
  λεύρων είς δρχ. 11.69 κατ' ο¬
  κάν, των δέ πιτυρούχων είς
  δρχ. 10.37. Έπίσης καθώρισε
  την τιμήν τού λευκοΰ άρτου
  είς δρχ. ΙΟ.δΟκαΐ τοθ πιτυ-
  ρούχου είς 9.
  ΘΑΝΑΤΟΣ___ΑΓΩΝΙΣΤΟΥ
  Άπείβωσε προχθές είς Φουρ
  νήν είς ηλικίαν 88 έτων ό ά-
  γωνιστής των τουρκικών έπα-
  ναστάσεων Έμμ. Περοδασκα-
  λάκης. Είς την κηδείαν τού
  παρέστησαν ό κ. Νομάρχης
  καί ό κ. Δήμαρχος Λασηθίου
  καί οί πλεΐστοι έκ των κατοί-
  κων των πέριξ.
  ΤΑ ΠΡΟΣΦΥΠΚΑ ΖΗΤΗΜΛΤΑ
  Επανήλθεν είς την θέσιν
  τού ό πρό ημερών άναχωρή-
  σας είς Αθήνας διά την διευ
  θέτησιν διαφόρων προσφυγι-
  κών ζητημάτων ϋπάλληλος
  άρμοδιότητος τοΰ ϋπουργείου
  Προνοίας κ. Γεώργ. Ίατρίδης.
  ΟΔΙΑΓΟΝΙΣΜΟΣ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ
  Προεκηρύχθη διαγωνισμός
  διά την 23 Μαΐου 1938 πρός
  εισαγωγήν 8 λοχαγών καί ύ·
  πολοχαγών μηχανικοϋ είς τό
  «Τμήμα Τεχνικής Έκπαιδεύσε-
  ως» τής Σχολής Έφαρμογής
  ΜηχανικοΟ.
  ΤΑ ΓΕΟΡΠΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ
  Είς την Νομαρχίαν συνήλ¬
  θον χθές είς συνεδρίασιν α¬
  σχοληθέντα μέ διάφορα ύ¬
  πηρεσιακά ζητήματα τα μέλη
  τοθ Γεωργικοΰ Ταμείου "Ηρα¬
  κλείου.
  Δι' ύπουργικής αποφάσεως
  όρίζεται δτι είςάς περιπτώσεις
  ή κατανομή κατ' 'είσαγωγεΐς
  είδών τελοΰντων υπό περιο
  ρισμόν ένεργεΐται υπό μιάς
  μόνον πρωτοβαθμίου έπιτρο
  πής δι' άπαντας τούς είσα
  γωγεΐς τής "Ελλάδος, ώς δευ
  τεροβάθμιος έπιτροπή πρός
  την οποίαν δύνανται ούτοι νά
  προσφεύγουν, όρίζεται ή Ά
  νωτάτη άναθεωρητική έπιτρο¬
  πή υπό την σύνθεσιν αυτής
  ώς έπιτροπής κατανομής κατά
  Έπιμελητήρια.
  ΑΡΧΑΙΟΣ ΝΑΟΣ
  ΕΙΣ ΤΗΝ ΠΟΛΙΝ ΡΕΘΥΜΝΗΣ
  Κατ' είδήσεις έκ Ρεθύμνης
  είς τίνα αγρόν απεκαλύφθη
  σαν προχθές υπό έργατών καλ
  λιεργητών τα έρείπια άρχαίου
  ναοϋ. Πλησίον τοϋ ναού ά
  νευρέθη καί είς παλαιός τά-
  φος. Ειδοποιηθη δπως μεταβή
  επί τόπου πρός άρχαιολογι
  κήν εξέτασιν ό Έπιμελητής
  τοΰ μουσείου Ρεθύμνης κ. Γε-
  ωργουλάκης.
  ΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΑΠΟΝΟΜΗΣ
  ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ
  Δι' έγκυκλίου τού πρός τάς
  Στρατιωτικάς αρχάς τό υπουρ
  γεΐον των Στρατιωτικών γνω-
  ρίζει δτι τα πρός απονομήν
  στρατιωτικών συντάξεων εκ¬
  διδόμενα δικαιολογητικά δέον
  νά υποβάλλωνται είς την
  Διεύθυνσιν προσωπικού τοϋ
  ύπουργείου τμήμα
  III.
  ΤΑ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ ΠΕΡΙΟΑΙΚΑ
  Τό υπουργείον των Στρατι¬
  ωτικών ενέκρινε την δωρεάν
  διανομήν μεταξύ των στρα-
  τιωτών τοϋ μερίμνπ τής Ίερας
  Συνόδου τής έκκλησίας τής
  "Ελλάδος έκδιδομένου τιεριο-
  δικοϋ ό «Άμβων».
  Πρωΐα Σαββάτου
  22 Ίανουαρίου 1938
  ΤΟ ΝΕΟΝ ΓΑΛΛΙΚΟΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΝ
  ΕΧΕΙ ΗΔΗ ΕΞΗΣΦΑΛΙΣΜΕΝΗΝ
  ΤΗΝΠΛΕΙΟΨΗΦΗΒΟ'ΛΗΣ
  ΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑΙ ΔΗΑΟΣΕΙΣ
  ΕΣΥΝΕΧΙΖίΝΤί ΕΟΣ ΑΡίΑ ΤΗΝ ΝΥΚΤΑ
  ΑΘΗΝΑΙ 2 1 Ίανουαρίου (τοΰ άν
  ταποκριτοΰ μας).— Νεώτεραι πληρο¬
  φορίαι έκ Παρισίων τονίςουνότι ο πρω¬
  θυπουργός κ. Σωτάν έχει εξησφαλισμέ¬
  νην την πλειοψηφίαν τής Βουλής.
  Έν τώ μεταςΰ ή ανάπτυξις των προ-
  γραμματικών δηλώσεων ήτις θά ήρχι-
  ζε τό άπόγευμα, φαίνεται ό« διαρ-
  κεΐ εισέτι. Αί δηλώσεις τοΰ κ. Σωτάν
  ένδιατρίβουν ιδίως είς τα κοινωνικά ζη¬
  τήματα, την οικονομικήν πολιτικήν καί
  την εσωτερικήν ασφάλειαν τής Γαλλίας.
  Ο ΠΛΗ8ΥΣΜ0Σ ΤΗΣ ΣΑΓΚΑΗΣ
  ΕΥΡΙΣΚΕΤΑΙ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΩΣ
  ΕΝ ΕΟΑΝΛΣΤΛΣΕΙ ΚΑΤΑ ΤΟΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 21 Ίανουαρίου (τού
  άνταποκριτού μας).— Σημεριναί πλη¬
  ροφορίαι έκ Σαγκάης φέρουν τόν πλη¬
  θυσμόν αυτής ευρισκόμενον ούσιαστικώς
  έν έπαναστάσει εναντίον των Ίαπώνων.
  Έξ αλλου αί λεγόμεναι κινηταί Κινε-
  ζικαί φάλαγγες, αί άποτελούμεναι έξ
  άτάκτων καί προχείρως στρατολογηθέν-
  των έπιτίθενται κατ,ά των Ίαπώνων είς
  τα πρόθυρα τής πόλεως. ΊΙ πόλις τής
  Σαγκάης κρίνεται ώς έκ τούτου ώς ά-
  πειλουμένη διά μιάς πραγματικάς άνα-
  καταλήψεως αυτής άπό τοϋς Κινέζους.
  ΕΙΣ ΜΑΔΡΙΤΗΝ ΕΛΑΒΟΝ ΧΩΡΑΝ
  ΤΡΕΙΣ ΜΥΣΤΙΙΡΙΩ&ΕΙΣ ΕΚΡΗΊΕΙΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 2 1 Ίανουαρίου (τοΰ άν
  ταποκριτοΰ μας).— Έκ Παρισίων αγ¬
  γέλλεται ότι είς Μαδρίτην έλαβον χώ¬
  ραν σήμερον τρείς μυστηριώδεις έκρή-
  ξεις. ΙΙοσότητες 6ομβ«ον τοποθετημέ-
  ναι είς έπίκαιρα σημεία τής Μαδρί¬
  της εξερραγησαναιφνιδίως προκαλέσασαι
  σημαντικάς καταστροφάς.
  ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΑΤΑ ΘΥΜΑΤΑ
  ΕΚΤΟΝ ΕΚΡΗΞΕΟΝΤΗΣ ΜΑΔΡΙΤΗΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 21 Ίανουαρίου (τού άν¬
  ταποκριτού μας)— Τηλεγραφήματα έκ
  τοΰ έξωτερικοΰ άναφέρουν ότι τα Ούμα-
  τα έκ των σημερινών μυστηριωδών έκ·
  ρή'ξεων τής ΛΙαορίτης φθάνουν τα τε-
  τρακόσια άτομα.
  Αί αρχαί των κυβερνητικήν έχουν
  θορυβηθή. Διετάχθησαν δέ συλλήψεις
  καί έρευναι πρός θιαπίστωσιν το>ν ά-
  φορμών των εκρήξεων καί των σκοπών
  των προκαλεσάντων ταύτας.
  Η ΠΡΟΕΛΑΣΙΣ ΤΟΝ
  ΕΠΙΒΡΑΔΥΗΕΤΑί ΑΚΟΜΗ
  ΑΘΗΝΑΙ 2 1 Ίανουαρίου (τού
  άνταποκριτού^ μας). — Έκ Τόκιο τηλε¬
  γραφοΰν ότι ή προέλασις των Ίαπο>νων
  εις τό εσωτερικόν τής Κίνας έπιβραδύ-
  νεται λόγω τού καιρού. Κατά τα αύτά
  τηλεγραφήματα ή προέλασις των Ία¬
  πώνων θά συνεχισθή κανονικώς μετ" ο¬
  λίγας ημέρας.
  ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΑΙ ΚΑΙ ΟΙ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΑΙ
  ΟΑΨΗΦΙΣΟΥΝ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΣΟΤΑΝ:
  ΑΘΗΝΑΙ 2 1 Ίανουαρίου (τού άν
  ταποκρΐϊθΰ μας).—Αί έκ Παρισίωνπλη
  ροφορίαι φέρουν τόσοσιαλιστικόν κόμμα
  διατεθειμένον νά ψηφίση υπέρ τού Σω¬
  τάν. "Αλλαι πληροφορίαι τονίζουν ότι
  ή ψήφος τόσον των σοσιαλιστών όσον
  καί των κομμουνισταί θά εξαρτηθή έκ
  των προγραμματικαι δηλώσεων τής* νέ>-
  ας κυβερνήσεως.
  β τβν κ·
  &* άν.έφι
  εκ Παρισίων
  ΐ νέα Γαλλικη .
  "ρ,ζομένη είς την «
  }ΧηΡ7 των κομματ< 9ό Μετώπου κα ΓΜς, λόγω ._, της, καί ι των κομμάτ καί τής δεί βεβαίως χατί «.Γλόγον είς την οίν τής κοινωνικη νηί έν τώ «0Μτ·ρι3 1 ν«λ«βηβμς φ ηρωτοββυλιαν δρασϊ Τθν τομέα της ε§ωτε{ λιπκήξκ*^ 9* έπιδιώ? λβγ»ομένας ενεργειαι νίννόηα»ν μεταξύ τδ χ«ι την εΐρήνευσιν ι ρύπης- Τέ) γεγονός ι επ χαθ' * εγνώσθη χ. Σωτάν καί Ντελ^ βυναντηθοΰν συντό νέου μετά τοΰ "Αγ πβυργοό των έξωτερι Ήντεν πρός έπανασι τίν παγκοσμίων πρ ^ν καί τελικόν κα< τή} κοινής πολιτική< ναντι αυτών, παρέχι ίή ίνδβιξιν τβ>ν *
  «ν τής νέας Κυββ
  ΪΜτάν. Καί δέν π{
  κκοκλείωμεν τάς πι
  τ«ξ επιτυχίας των
  τή5 νέας αυτής
  κρω-οβουλίας δσον
  φκίνεται τούτο δύσχ
  Ένω ομως πανταχ
  ίηλοϋ'νται έλπίδεςδΐ'
  η; των μεταξύ τώ
  χρατων διαφορώ-
  ηροβφυγής είς τέ
  Είδησις έξαιρετΐλ
  "ητος, μεταδοθεΐο
  πρβκαλεΐ καί πάλ.
  χίκς. Πρόκειτοι περί
  ρβφορίας καθ* η%
  της Κίνας καί τώ>
  διεξάγονται συνενν
  οδούμεναι μάλιστα
  νή; αντιμετωπίσεω^
  πή έπιθέσεως
  Καί δέν
  β εάν ή πΐ
  «ύτή άνταποκρίνβ'
  τ« ηράγματα. Πάν
  *«ρ' όλον πού τοΰτ
  νβτοιι έξ όλβκλή(
  ?βν διά πολλούς λ
  <«·ν«κλείβται νά 1 "Ρ«γματι ή Ρωσ>
  λιμον κατά τής
  *χ της έπεκτάο
  β«βί«ς απειλούντα
  "«μφέροντά της εί
  λ» Ανατολήν. Α
  :Π9 Ρωσσίας είς τ< «««νικόν, θά ήι χβν νά μείνη άν «ρων συνεπείών. δέν είι χωρ1$ , προκαλέ< μόν. Έχει 5τβνκ ϊη*ν δυν«μέ νους τ«