95307

Αριθμός τεύχους

4770

Χρονική Περίοδος

Α' 1938

Ημερομηνία Έκδοσης

23/1/1938

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
  ΓΡΛΦί-ΙΑ ΤΥΠΟΙΡΑΦΠ
  ΟΛΟΪ. ΜΙ_ΊΛΙΌΥ
  1ΥΝΛΡΟΜΑΙ·
  ΚΥΡΙΑΧΗ
  Αίγΐ'τττοι,
  Ι'τηπία λίραι 'ί
  ,9άμηνο^ <ί ίτησια δολ. 15 23 ε-ξάμηνος · 8 Τιμη ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ κπτά φύλλον 1938 ΥΠΕΥ8ΥΜ0Σ ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ θΡ. Ν ΣίΥΡΑΚιίΣ ΔΙίΥΘ,ΝΙΗΣ ΑΝΔΡ. Μ ΖΩΓΡΑΦΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ ΚΡΗΤΗΣ · Ε.ΓΟ1 23ον ΑΡΙΘΜ. ΦΥΛΛΟΥ 4770 II ΝΕΑ ΓΑΛΛΙΚΗ ΚΥΒΕΡΝΗΣΙΣ ΚΑΙ ΤΑ 1ΙΕ1ΝΗ ΖΗΤΗΜΑΤΑ . ι εκ ύ- κ. Ή νέα υπό τόν κ. Σωτάν γαλλική Κυβέρνησις, εμφα¬ νισθείσα προχθές ενώπιον τής Βουλής, Ιτυχε τής έμπι- οτοσύνιιςτπς δι'άπολύτου πλει οψηφίας, καθώς άνέφερον τα σχετικά έκ Παρισίων τηλε- γραφήματα. Ούτω έξααφαλί- ζεται καί πάλιν ή Κυβερνη- τική εύστάθεια είς την Με¬ γάλην Δημοκρατίαν τής Λύσεως πράγμα τό οποίον θά έχη ασφαλώς μεγίστην επίδρασιν επί τής εξελίξεως τής διεθνοΰς καταστάσεως. Ή νέα Γαλλική Κυβέρνησις, στηριζομένη είς την εμπιστο¬ σύνην των κομμάτων τού Λαΐκοΰ Μετώπου καί έχου¬ σα συγχρόνως, λόγω τής με¬ τριοπαθείας της, καί την συμ¬ πάθειαν των κομμάτων τού κέντρου καί τής δεξιάς, θά επιδοθή βεβαίως κατά πρώτι- στον λόγον είς την παγίω¬ σιν τής κοινωνικάς είρή- νης έν τω εσωτερικώ. ©ά α¬ ναλάβη όμως ασφαλώς καί πρωτοβουλίαν δράσεώς είς τόν τομέα τής έξωτερικής πό λιτικήςκαί θά επιδιώξη με λε λογισμένας ενεργείας την συ ναννόησιν μεταξύ των εθνών καί την είρήνευσιν τής Εύ ρώπης. Τό γεγονός άλλωστε ότι καθ' α εγνώσθη, οί κ. κ. Σωτάν καί Ντελμπός, θά συναντηθοΰν συντόμως νέου μετά τού "Αγγλου πουργοΰ των εξωτερικών *Ηντεν πρός έπανασυζήτησιν των παγκοσμίων προβλημά- των καί τελ.κβν καθορισμόν τής κοινής πολιτικής των έ¬ ναντι αυτών, παρέχει άσφα- λή ένδειξιν των προβέσε- ων τής νέας Κυβερνήσεως Σωτάν. Καί δεν πρέπει ν' αποκλείομεν τάς πιθανότη- τας επιτυχίας των σκοπών τής νέας αυτής γαλλικής πρωτοβουλίας όσον καί αν φαίνεται τούτο δύσκολον. Ένώ όμως πανταχόθεν έκ- δηλοϋ'νται έλπίδεςδιευθετήσε ως των μεταξύ των διαφόρων κρατών διαφόρων, άνευ τής πρόσφυγας είς τα δπλα, μία είδησις έξαιρετικής σοβαρό- τητος, μεταδοθεΐσα προχθές, προκαλεΐ καί πάλιν ανησυ¬ χίας. Πρόκειτοι περί τής πλη¬ ροφορίας καθ' ήν μεταξύ τής Κίνας καί των Σοβιετ διεξάγονται συνεννοήσεις εύ- οδούμεναι μάλιστα περί κοι¬ νής άντιμετωπίσεως τής Ία- πωνικής έπιθέσεως κατά τής πρώτης. Καί δέν είναι μέν βέβαιον εάν ή πληροφορία αυτή άνταποκρίνεται ^Ρ^ί τα πράγματα. Πάντως δμως παρ' όλον πού τουτο δέν φαί- νεται έξ ολοκλήρου λογι¬ κόν διά πολλούς λόγους, δέν άποκλείεται νά παρασυρθή πράγματι ή Ρωσσία είς πό¬ λεμον κατά τής Ίαπωνίας έκ τής επεκτάσεως τής οποίας άπειλοΰνται τεραστία συμφέροντά της είς την Ά¬ πω Ανατολήν. Ανάμιξις δέ τής Ρωσσίας είς τό Κινεζοϊ- απωνικόν, θά ήτο δύσκο¬ λον νά μείνη άνευ,,γενικω- τέρων συνεπειών. Ίσως μά¬ λιστα καί δέν ειμπορεί νά εννοηθή, χωρίς τόν κίνδυ¬ νον νά προκαλέση άμεσως άνάφλεξιν είς όλον τόν κό¬ σμον. Έχει τονισθή άλλω¬ στε καί έχει όμολογηθή κατ' επανάληψιν καί άπό ολους τούς δυναμένους νά εχουν Ιγκυρον γνώμην, ότι Ινο- πλος επέμβασις οίασδήποτε Μεγάλης Δυνάμεως είς την Σινοϊαπωνικήν διένεξιν, θά έχη ώς άμεσον συνέπειαν την γενίκευσιν τοϋ πολέμου καί την επέκτασιν των φλο- γών τού είς ολόκληρον την γήν καί τουτο λόγω των ίδε- ολογικών άντιθέσεων άλλά καί των συγκρουομένων οί- κονομικών συμφερόντων των διαφόρων Κρατών. Άλλ' έκτός τής πιθανότη- Τβς Ρωσσικής έν Κ ίνα επεμ¬ βάσεως ύπάρχουν καί πλεΐ¬ στοι οσοι κίνδυνοι γενικεύ- σεως τού πολέμου έκ τής "Απω Άνατολής. Οί κίνδυ¬ νοι ομως αύτοι δέν φαίνον- ται τόσον άμεσοι, έφόσον ή Μεγάλη Βρεττανία δέν συ- νεπλήρωαεν εισέτι τό πρό- γραμμα των κολοσσιαίων ναυτικών έξοπλισμών της καί δέν είναι είς θέσιν νά παρα- τάξη είς τόν Ειρηνικόν τό¬ σας ναυτικάς δυνάμεις δσαι θά ήσαν ίκαναί νά έπιβάλ- λουν τάς θελήσεις της είς την Ιαπωνίαν, χωρΐς νά έξα- σθενήση τόν μητροπολιτικόν στόλον της καί νά κλονίση την Ισχύν τής ναυτικής κυ'- ριαρχίας της είς την Μεσό¬ γειον καί τόν Ατλαντικόν. Δι' αύτό καί δέν έπενέβη μέχρι σήμερον ή "Αγγλία έν Κίνα καί οϋτε φαίνεται πι¬ θανόν ότι θά επέμβη συντό¬ μως τουλάχιστον. Όπως έπί- σης δέν ύπάρχει καμμιά σο¬ βαρά ένδειξις προσεχούς ε¬ πεμβάσεως καί τής 'Αμερι- κής. 'Ακόμη, πιστεύεται ότι καί ή Ρωσσία δέν θ' άναμι- χθή ένεργώς καί διότι άπα- σχολεΐται άπό τα έσωτερικά της προβλήματα άλλά καί διότι θεωρεΐται βέβαιον ότι θά συγκρατηθή άπό την Γαλλικήν διπλωματίαν τής οποίας αί γνωμαι καί αί συμβουλαί έπιδροΰν σημαν¬ τικώς επί των άποφάσεων των σημερινήν άνθρώπων τοϋ Κρεμλίνου. Τό πιθανότερον λοιπόν εί¬ ναι ότι ή'Αγγλία καί ή Γαλ¬ λία θά έπιδιώξουν. έπ' εύ- καιρία μάλιστα τής προσε¬ χούς συνόδου τής Κ. Τ. Ε. την διευθέτησιν των διεθνών προβλημάτων δι' ειρηνικων μεθόδων. Καί θ' άναλάβουν την πρωτοβουλίαν έπανόδου τού κόσμου είς την οδόν τής είρήνης, έστω καί προσωρι¬ νώς. Κατά πόσον ομως θά ε¬ πιτύχουν είναι άγνωστον, 8- σον καί αμφίβολον. Αί χώ- ι ραι αυταί καθώς καί ή Ά- 1 μερική έχουν ανάγκην δύο ή τριών άκόμη έτών είρηνι- κής περιόδου διά νά όλο- κληρώσουν τούς έξοπλισμούς των. ©' άφήαουν όμως τα έμφανιζόμενα σήμερον ώς έπιθετικά κράτη νά διαρρεύ- ση τό διάστημα αύτό, χωρίς νά προκαλέσουν πολεμικήν ρήξιν; 'Κδού τό ουσιαστικώτε¬ ρον έρώτημα τής σημερινήν περιόδου, είς τό οποίον δέν ειμπορεί κανείς νά δώση με¬ τά θετικότητο; καί πεποιθή¬ σεως κατηγορηματικήν ά- πάντηοιν. Καί ομως έξ αυ¬ τού έξαρτάται ή τύχη τής αν¬ θρωπότητος καί τού σημερι- νοΰ πολιτισμοΰ της· Πάντως άς εύχηθώμεν όπως ή νέα μετριοπαθής κυβέρνησις τής Γαλλίας καί ή άναληφθησο- μένη ύπ' αυτής πρωτοβουλία διπλωματικών συνεννοή- σεων πρός την επάνοδον τοΰ κόσμου είς την οδόν τής ά- μοιβαίας κατανοήσεως καί τής είρηνικής συνεργασίας, ασκήση άμεσως αγαθήν επί¬ δρασιν παντοΰ καί επιτύχη είς τούς σκοπούς της. Διότι εάν δέν έκκαθαρισθοΰν συν¬ τόμως αί διεθνεΐς έπιπλοκαί καί άν δέν λυθοΰν είρηνι- κώς τα παγκόσμια πολιτικά καί οίκονομικά προβλήμα- τα, τότε ίσως καί έντός τοΰ έτους τό οποίον διανύομεν, θά καταστή άναπόφευκτος ή προσφύγη είς τό ξΐφος. Προσφύγη όμως είς τό ξΐφος την φοράν αυτήν θά σημά- νη πρόσκλησιν τοΰ θανάτου καί τοΰ ολέθρου καί πλήρη έρήμωσιν τής γής. Πεταχτά σημειώματα ΕΡΙΣ ΑΝΙΚΑΤρΧΑΗ... Έλδτε κόριοι δσοι άρνεΐ- σθε την άξία καί τή δΰναμι τοΰ έ'ρωτα—άν σάς βαστοθν τα κότσια σας—καί πήτε μου άν έπιμένετε άκόμη στίς άπό- ψεις σας. Θά συζητήσω μαζΐ σας μ' δλη την είλικρίνεια καί την καλή μου θέλησι Καί δέν θά σάς άναφέρω τούς στίχους τοΟ Μεγάλου Φλω- ρεντΐνου ποιητοΰ ποϋ λέγει «πώς ουτε δημιουργός ουτε καϊ δημιούργημα, χωρΐς τόν έρωτα» οΰτε καί τα έπιστη μονικά πορίσματα τοΟ Φρόϋντ πού ίσχυρίζεται δτι τό έρωτι- κό ένστικτο εΐναιό άπόλυτος κυρίαρχος στή ζωή,—γιά ν' άνατρέψω τα έπιχειρήματά σας. Θ' άφήσω νά μιλήσουν τα γεγονότα χωρΐς ποίησι κι' έ'ξαρσι, θ' άφήσω νά μιλήση ή ιδία ή ζωή. Ό έ'ρωτας! Πέ- ρυσι εΐχε δώση μάχη μέ τόν κραταιότερο θρόνο τοϋ κό¬ σμου κοΐ τόν νίκησε. Προχθές εδωσε άλλη μάχη μέ τή θρη- σκεΐα τοΰ Ίεχωβά κι' έβγήκε πάλι θριαμβευτής. "Ερως άνί κατε μάχαν... Δέν ξέρω άν ή νεαρά Ίσραηλΐτις πού έβα- πτίσθηκε προχθές στήν πόλι μας κι' ετέλεσεν άμεσως τούς γάμους της μέ τόν έκλεκτό τής καρδίας της συμπολίτη μας, εΐχε καί άλλους λόγους ν' άπαρνηθή την πίστη τοϋ Ί¬ εχωβά καί ν' άσπασθή τοϋ Ναζωραίου τή θρησκεία. Ξέ¬ ρω δμως δτι την εΐδα χθές, μετά τή βάφτιση καί τούς γά¬ μους της μέ εκδηλή την έ'κφρα- σι τής εύτυχίσς στά μεγάλα, όλόφωτα μάτια της. Κι' εΐχε την ϊδια χαρούμενη έκφρασι καί τό πρόσωπο τοΰ άνδρα, Ό έ'ρωτας θριαμβευτής τούς έστεφάνωνε καί τούς έφαΐ- δρυνε τα πρόσωπα καθώς περνοΰσαν σφιχτά άγκαλια· σμένοι, βγαΐνοντας άπό τό Ληξιαρχΐκό γραφεΐο, Παλτιός μας γνώριμος ό σύζυγος. Χρό νια όλόκληρα ό άνθρωπος αύτός πλανήθηκε σ' όλόκληρη την Εύρώπη, άναζητώντας τή φιλοσοφικήν άλήθεια. Χρό- νια είς την Μονμάρτρη καί τό Μονπαρνάς εζήτησε συζητών- τας μέ ιούς καλλιτέχνες, τούς φιλοσόφους καί τοΰς ποιητάς τοΟ Παρισιοΰ νά μυηθρ στά μυστήρια τής τέχνης νά λύοτ) τα έρωτήματα πού ώρθωνε μπροστά τού τό γλωσσολογι- κό πρόβλημα. Τέλος εΐχε νο- μίσει πώς εΐχε βρή έκεϊνο πού ζητοϋσε καί ποΰ τόν έβασάνι- σε σ' όλόκληρη τή ζωή τού. Εΐχε πιστέψτ) πώς κατενίκησε τόν κόσμο, δτι ϋψώθηκε πάνω άπ' αυτόν, δτι εΐχε συλλάβει την ίδέα καί τή λύσι τοΟ προ- βλήματος ώς-πρός τό δ ν τ ω ς δ ν! Δέν εΐχε βρή δμως την ευτυχία, μ' δλα αύτά. Καί ξαφνικά έκαμε τόν αΐώνιο γυ- ρισμό. Εύρέθηκεν αίχμάλωτος τοϋ έρωτα, αύτός πού πΐστευε στήν άπόλυτην ελευθερία Καί μέσα στά έρωτικά δεσμά έ'ν- νοιωσε τή χαρά τής ζωής. Ό έρως εΐχε νικήσει εΐχε θανα- τώσει τή φιλοσοφία. Κι' δμως δέν έκλαυσε την προσφιλή νε¬ κρά. Ποίος θά προτιμήση, τούς τριβόλους καί τίς άκάνθες τής φιλοσοφίας δταν μπροστά τού άνοίγεται ροδόσπαρτος ό δρό- μος τοΰ έρωτος, Κ' ή νεαρή νυφοΰλα, νΩ! ά ναμφΐσβήτητα ή μόρφωσί της θά την έκαμε νά σκεφθή πολλές φορές τό πρόβλημα τής θρησκευτικής προτιμήσε- ως. Άλλά άπόφασι δέν ε- παιρνεν, έφόσον δέν μιλοΰ- σεν ή καρδιά. Μόλις δμως έμίλησεν, ή σκέψις έκαμε φτε ρά κι' ή λογική έ'στραψε καί διέλυσε τα σκότη τής άμφιβο λίας. Ό Ναζωραΐος παρου- σιάσθηκε στό πρόσωπο τοϋ έκλεκτοΰ της, γλυκΰς, ώραΐ- ος, ύπέροχα γοητευτικός. Άρ νήθηκεν άμεσως τόν Ίεχωβά, χάριν έκείνου. Ό έ'ρωτας ένί κησε καί τή ) θρησκεία. Καί ποίος μπορεΐ νά πή δτι δέν συγκινεΐται άπό τό ν θρίαμ¬ βον αύτό, Ποίος θά τολμή-ι ση νά κατηγορήση τούς δυό νεους έπειδή περισσότερον ά¬ πό κάθε άλλο ήκουσαν τή φωνή τής καρδίας των, έπει- δή έγοητεύθησαν άπό τό τρα γοΰδι τοΰ ερωτσ; Κυρίως δ¬ μως ποίος ειμπορεί ν' αμφι¬ σβητήση τό δύναμι τοϋ έ'ρω¬ τα; Ό νέος τού θρίαμβος, έ¬ χει άφήσει «άλαλα τα χείλη των άσεβών!» Τό έρωτικό έμβατήριο άντή- χησε θριαμβικά γιά μιά ψο· ρά άκόμη. Άποκαλυφθήτε είς τό άνάκρουσμά τού. Μ. ΟΠΩΣ ΔΙΑΒΑΙΝΕΙ Η ΖΒΗ Ο ΕΡΧΟΜΟΣ ΤΟΥ ΚΑΡΝΑΒΑΛΟΥ Διά τόν έορτασμόν των Από¬ κρεω κινοθνται άπό τώρα εις την πρωτεύουσαν άρχοντες καί άρχό- μενοι: "Ανθρωπον των γρα|ΐμά- των, καλλιτέχναι, πρόεδροι έται- ριών καί έπιμελητηρίων, δημοσ:- γράφοι καί ούτω καθ' εξής. Ό Δήμος Άθηναίων ίχει τό πρό- σταγμα. Καί άκολουθοΰν επιτρο- παί καί λαϊκοί έκπρόσωποι. —Υπήρξαν χρόνια ποΰ καί στό Ήράκλειο ό καρνάβαλος ήρ¬ χετο μέ 8λας τάς τιμάς, υπενθύ¬ μισεν παλαιότερος συμπολίτης. Άλλ' ήρχετο ετσί, διότι υπήρ¬ χεν πρωτοβουλία. Καί σύμφωνα δχ: μόνον μέ τούς καιρού; άλλά καί την κοινήν ψυχολογίαν. Διότι καί δταν οί καιροί δέν εΣνα: καί τόσον εύχάριστοι διά τα ϊσχνά βαλάντια, ή κοινή ψυχολογία συμ- φωνεΐ διά τό γλέντι. Άρκεΐ τό γλέντι αύτό νά δημιουργήται άπό μίαν καλοπροαίρετον προσπάθειαν τού συνόλου. Τό καρναβάλ: τής Νικαίας δέν είνε μόνον εκδήλω¬ σις εύθυμογραφική ή εΰθυμολογι- κή. Κατέχει κάτι περισσότερον: Καλλ'.τεχνικα' «Ιφφέ», αρτιότητα αίσθητικήν, φαιδρότητα ολοκλη¬ ρωτικήν καί συνεπως βαθύν άλ- τρουϊσμόν! Μ' αύτό διασκεδάζουν δλοι: Καί πτ,ωχοί καί πλούσιοι. Πρό έτών ϊγινε μία άπόπειρα νά ξαναζωντανεύση τό ωραίον πα¬ ρελθόν. Ή σκοπιμότης, ψυχολο- γική καί κοινωνική, τοΰ καρνά- βαλου ετέθη είς τό επίπεδον τής δημοσίας συζητήσεως. Καί ελή¬ φθησαν αποφάσει; άξιαι σημειώ- σεως. Δέν επραγματοποιήθησαν δ¬ μως διά λόγους ανωτέρας βίας. Σήμερον καί κατόπιν μάλιστα τοΰ ώραίου παραδείγματος τής πρωτευούσης, ή άπόπειρα αυτή, κ* τα την ταπεινήν μου γνώμην, εί¬ νε δυνατόν νά άναζωογονηθή. Καί νά μή μείνη άπόπειρα. —Άλλ' . ή διασκέδασις, πρό παντός, δέν δημιουργεΐται άοαπά- νως, θά έπέμενεν ό αιώνιος... Δη- μοαθένης των τοπικών οϊκονομι- κών, ό οποίος παντοΰ βλέπει τό φάσμα τοΰ «χρυσοϋ στεφάνου». Ώστόσο καί τα χρήματα είνε δυνατόν νά έξευρεθώσι. Πώς; Ά- νήκει εις εκείνου; πού θά άναλά¬ βουν την πρωτοβουλίαν. Τό κομι- τάτον των Απόκρεω έκαμεν άλλο¬ τε καί είς το κεφάλαιον αύτό θαύ ματα: Κύρήκαν τόσα χρήματα 3- σα έχρειάζοντο διά νά παρουσια σθοΰν είς την παρέλασιν εκείνην των άρμάτων τοΰ καρνάβαλου έμ- πνεύσεις μοναδικαί! Ή έποχή οΐ- κονομινώς διέφερε τής σημερινής. Δέν ήτο ομως αύτά όλως διόλου ή αφορμη. Υπήρχεν δρεξις άσχετος με τό προσωπικόν συμφέρον. Υ¬ πήρχεν έπίσης καλή θέλησις. Θά ελέγαμεν ότι ύπήρχε καί καρδιά πολύ καλυτέρα τής σημερινάς. Ό- πωσδήποτε καί αυτή ή τελευταία είνε δυνατόν νά άποκτηθή δταν ό καρνάβαλος καταστή πρός στιγ¬ μήν κοινή συνείδησιν. Τό γέλιο λέγεται δτι είνε διά την φυλήν μας, αύτοφυές καί πηγαίο. Ά- παιτεϊ εν τούτοις καί μίαν... ορ¬ γάνωσιν διά νά αποκτήση την βι- βλικήν εκείνην «πληρότητα» καί άποτελεσματικότητα. * * » Ή Άπογ,ρ^Λ γιά την Άθήνα, έχει τελευταίως κ*ί μίαν κατεύ¬ θυνσιν, καθαρώς Ιθνογραφικήν: Ζωντανεύΐΐ τάς Εστορικάς εποχάς των Αθηνών. Ή παληά Άθήνα είνε ή άπασχόλησι; τίς ήμέρες I- κεΐνες, πολλων πού έχευν τό «βέ- το». Άπό την άποσχόλησιν αυ¬ τήν θά ϊλιγα κ«ρ$ίζει καί ή λα- Η Σ ΤΟΥ ΙΟΣΤΟΥΣ ΤΗ! Μ! Συνεχίζουσα τα υπέρ των λαικών τάξεων ενδιαφέρον της ή Κυβέρνησις, συντονίζει ήδη τάς προσπαθείας της διά νά επιτύχη μείωσιν τοΰ κό- στους τής ζωής. Ό κ. πρω- θυπουργός ένδιαφερθείς ιδιαι¬ τέρως, ετέθη επί κεφαλής τής συσταθείσης πρός τουτο έπιτροπής καϊ δίδει τόν ρυθ¬ μόν καί τάς κατευθύνσεις είς τάς καταβαλλομένας ενερ¬ γείας. Δημιουργεΐται λοιπόν βάσιμος ή ελπίς δτι ή προσ¬ παθεία θά επιτύχη καί δτι θά κατορθωθή συντόμως ή σημαν τική μείωσις τοϋ κόστους τής ζωής. Τουτο άλλωστε, άπο- δεικνύεται έκ των γενομένων μέχρι σήμερον σχετικών έρευ- νών, απολύτως δυνατόν. Αί τιμαί των είδών διατρο- φής είναι αναμφισβήτητον δτι ειμπορούν καί νά κρατηθοϋν είς λογικά έπίπεδα καί νά μειωθοϋν σημαντικά παραλλή¬ λως πρός την ανάπτυξιν τής γεωργικής μας παραγωγής ποΰ θά μδς επιτρέψη ν' άπαλ- λαγώμεν άπό την έξάρτησιν τής διεθνοθς άγοράς. Αί τιμαί έπίσης των βιομηχανικών προ- ϊόντων καί (δία των είδών ένδύσεως καί ΰποδύσεως, εί¬ ναι απολύτως εφικτόν νά μει- ωθοϋν κατά πολύ άπό τα σημερινά των έπίπεδα. Διότι τα ειδή αύτά παρά- γονται είς τόν τόπον, κατά τό μέγιστον τουλάχιστον μέ- ρος των, χάρις είς την γορ- γήν ανάπτυξιν τής βιομηχανί- ας, ανάπτυξιν οφειλομένην πρωτίστως είς τούς προστα- τευτικούς υπέρ αυτής δα- σμούς καί έπομένως είναι δυ¬ νατόν νά στοιχίζουν δσον καί τα βαρύτατα φορολογούμενα όμοειδή προίόντα πού είσά- γονται έξωθεν. Καί είναι λο¬ γικόν δτι πρέπει νά πωλοθν- ται τουλάχιστον είς την ίδιαν τιμήν πού στοιχίζουν καί τα ξένα, άφοΰ άφαιρεθή άπό αύ¬ τά ό είσαγωγικός δασμός. Είς τα συμπεράσματα δέ αύ¬ τά φαίνεται δτι κατέληξεν καί ή ύποεπιτροπή πού ήσχο- λήθη μέ την σχετικήν έρευ¬ ναν. Καί διεπίστωσεν άκόμη ή έ- πιτροπή αυτή δτι δέν είναι ουτε δίκαιον άλλ' οΰτε καί συμφέρον διά την χώραν, ν' άναπτύσσεται ή βιομηχανία, οίαδήποτε καί άν είναι είς βάρος τού έθνικοΰ συνόλου. Αύτη δέ είναι καί ή λογική καϊ δικαία άποψις τοΰ ζητή- ματος: Νά ενισχυθή μέν καί νά προοδεύση ή έθνικη βιομη¬ χανία. Άλλά καί νά μην ά- ποβαΐντ] ή πρόοδος αυτή είς βάρος τοΰ κοινωνικοΰ συνό¬ λου. Καί πρό παντός νά μην άφεθή ή βιομηχανία νά α[- σχροκερδή είς βάρος τής ζω¬ ής τοΰ λαοΰ. Άλλά δέν πρό- κειται νά έκταθώμεν σήμερον επί τοΰ ζητήματος αύτοΰ. Α¬ πλώς μόνον θέλομεν νά έκ- δηλώσωμεν την χαράν μας δι¬ ότι τό ζήτημα τής μειώσεως τοΰ κόστους τής ζωής εισήλ¬ θεν είς την οδόν τής επιλύσε¬ ως τού κσΐ νά εύχηθώμεν δ- πως ή καταβαλλομένη σχετι- κή προσπαθεία φέρη ταχέως τα άναμενόμενα εύχάριστα ά- ποτελέσματα. Τό Γεωργ. Ταμείον. Τό γεωργικόν Ταμείον τού νομοΰ μας, συγκροτηθέν πλή ρως είς σώμα καί άναλαβόν την διαχείρισιν των πόρων τό σον τοϋ καταργηθέντος έλαιο ταμείου δσον καί τοΟ Γεωργι- κου Έπιμελητηρίου καταρ¬ τίζει ήδη εύρύτατον πρό- γραμμα δράσεώς καί ενεργεί¬ ας πρός ενίσχυσιν τής γεωρ γίας τοΟ τόπου μας. Δέν αμ¬ φιβαλλομεν δέ δτι τό πρό- γραμμα αύτό θ' άνταπο¬ κρίνεται έξ ολοκλήρου πρός τάς ανάγκας καί τάς συνθή¬ κας τοΰ νομοθ μας καί δτι εφαρμοζόμενον θά συμβάλρ σοβαρώς είς την γεωργικήν αναδημιουργίαν. Ή τοποθέ- τησις άλλωστε τοΟ κ. Σπύ- ρου, έγνωσμένης ίκανότητος έπιστήμονος, είς την διεύθυν¬ σιν τοΰ Ταμείου, αποτελεί άρ κετήν περί τούτου εγγύησιν. Τα άνταλλάξιμα. Μετά την δημοσίευσιν τής τελευταίας συμβάσεως περΐ ανταλλαξίμου περιουσίας, τα άγροτικά κτήματα περιήλθον ογραφία. Καί ή μουσική. Καί ή άρχιτεκτονική: ΙΙαληοί σκοποί ά- ναοιπλώνονται σέ καινούργια τρα- γούδια. "Αγνωστες ιορφϊς καί αυνήθειες τής λαϊκής ζωήί καί τής λαϊκής τέχνης, ξαναφανε- ρώνονοαι είς ψυχολογημένα ίκτυ- πα. Τό σπιτάκι τής ΙΙλάκας καί ό Πυργος τής Βασιλίσσης, δημι- ουργοΰν κοινά σχέδια γιά πολε- οδομικούς τύπους, πού μέσα στόν μοντερνισμό τού;, κρατοΰν κάτι μεταξύ ίστορίας καί γραφικότητος. λομίζετε δτι καί τό Ήράκλειο, ό πολυτάραχος Χάνδαξ, δέν εχει 8- λες αύτές τίς χάρες, Ήμέρες λα¬ ϊκής εύθυμίας συντονισμένες είς μίαν έκφανσιν καλλιτεχνικήν ευ¬ ρυτέρας σημασίας, θά τί; παρου- σίαζαν καί αΰτές, άπαράμιλλες καί δημιουργικές. Ή φαντασμα- γορία τοΰ παληού Ηρακλείου μπορεΐ νά είνε—ά; μή γελάσουν οί πνευματώδεις—καί λιγάκι ζή¬ τημα,.. καρνάβαλου. ΑΧΜΟΔΑΙ02 ώς γνωστόν είς την δικαιο¬ δοσίαν των Γεωργικών ύπη- ρεσιών, παραχωροΰνται δέ είς τούς γηγενεΐς καϊ πρό¬ σφυγας, άνεξαιρέτως, άκτήμο νας ή εχοντας έλλειπεΐς κλή ρους άντί μικροΰ τιμήματος έξοφλητέου είς πολυετεΐς δό- σεις. Παρέχεται οϋτω ή εύχέρεια τής ρευστοποιήσεως άφ' ενός τής ανταλλαξί¬ μου περιουσίας καί τής ά- ποκαταστάσεως άφ' ετέρου, των άκτημόνων γηγενών καΐ προσφύγων. Καί θά πρέπει νά έπωφεληθοΰν τής εύκαι- ρίας οί ένδιαφερόμενοι. Εύτυ- χώς είς τόν νομόν μας ύπάρ¬ χουν άκόμη τεράστιαι ίκτά- σεις ανταλλαξίμων περιουσι- ών, ποΰ ειμπορούν κάλλιοτα νά λύσουν τό δημογραφικόν πρόβλημα τοΟ τόπου. Τό νοσοκομείον. Αί εργασίαι διά τόν πλή¬ ρη άνακαινισμόν τοΰ Πανα- νείου Δημοτικοϋ Νοσοκομεί- ου συνεχίζονται δραστηρίως χάρις είς τάς φροντίδας τού κ. Δημάρχου καί τής μη¬ χανικάς υπηρεσίας τού Δή- μου. Μετ" ολίγον, θ' άρχί ση, καί ή ανέγερσις τής πτέ ρυγος των έφέδρων ασθε¬ νών, διατεθέντος πρός τουτο ποσοΰ έξακοσίων χιλ. δραχ- μών υπό τού Έφεδρικοΰ Ταμείου. "Ετσι τό Πανάνειον Νοσοκομείον συμπληρούμε- νον καί άνακαινιζόμενον θ' αποβή έξαιρετικής κσινωνι- κης ωφελείας ϊδρυμα καί θ' άνταποκρίνεται είς δλας τάς ανάγκας τοΟ τόπου. Θά επρεπε δέ τό ϊδρυμα αύτό νά τύχη καί τής ένισχύσεως τό¬ σον των φιλανθρώπων δσον καί τής κοινωνίας γενικώτε- ρον. Ορθόν μέτρον. Όρθοτάτη ή απόφασις τοΟ νέου Διοικητοΰ τής χωρο- φυλακής, ή απαγορεύουσα την Ίδρυσιν κέντρων διασκε- δάσεως πλησίον των ναών τής πόλεως. Καί πιστεύομεν δτι θά εφαρμοσθή μέ ακρίβειαν. Διότι άπετέλει πράγματι δει¬ νήν προσβολήν καί ασέβειαν πρός την θρησκείαν ή γει- τνίασις των κέντρων αυτών πρός τούς ναούς.
  4
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ. - Σήμερον τό ά-
  ριστούργημα: «Άνήσυχες ψυχές»
  "Ωρα Π π. μ. Σινεάκ.
  «ΜΙΝΩΑ» — Σήμερον ώρα 10
  τι μ. Σινεάκ. "Ωρα 1 μ. μ. έπεισο-
  διακόν. "Ωρα 6 μ μ. 10 μ. μ. *Ήρω
  ικές καρδιές».
  'ΣΑΒΟ'Γ» πρώην «Πουπέ» — Σή
  μερον άπογευυατινή μέγας χορός.
  ΣΗΜΕΡΟΝ
  "ίΐρα 11 π. μ.
  ιΣΙΝΕΑΚ'
  Μέ εκλεκτόν πρόγραμ-
  μα:
  3 απογευματιναί
  3—5. 5-7. 7-9 μ. μ.
  Εσπερινή ώρα 10 μ. μ.
  Η ΑΝΝΑ ΣΤΕΝ
  Στό κορύφωμα τής καριέρ
  ρ<χς της: ΑΝΗΣΥΧΕΣ ΨΥΧΕΣ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑΝ Τό μεγαλύτερον κινημα- τβγραφικόν γεγονός άπό τή; συατάσεω; τού κινηματο- γράφου: Α Μέ τβν Άντόλφ Βόλ- μπρυκ, καί την Ντάνιελ Ντάριε. ι^~>ιΓΜ·ν_<·> <~> <~»ιΓι* Γ ■•■■■■σ■■■■■■■■■■■■■■■ ΕΚΤΟΣ ΤΡΑΣΤ Ιϊ Τβ θαλαμηγον ά)π Αναχωρεί έξ Ηρα¬ κλείου εκάστην ΚΥΡΙΑ¬ ΚΗΝ βράδυ κατ' ευθεί¬ αν ΠΕΙΡΑΙΑ. ΤΕΤΑΡΤΗΝ βράδυ κατ' ευθείαν ΠΕΙΡΑΙΑ, ΣΟρον, ΤΗΝΟΝ, Πάρον, Νάξον. Πρακτορείον ΛΙΝΑΡΔΑΚΗ Τηλέφ. 5-41 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ -■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■π ΝΑΥΤΙΚΟΝ ΓΡΑΦΕΙΟΝ Ε. Α. Χαμαράκη Τπλέφ. Νι 5-50 ΤΟ ΑΤΜΟΠΛΟΙΟΝ: ΦΙΊΝΤ1 Νέ εξησφαλισμένην ταχύ- τητ« Η μιλλίων. Αναχωρεί εκάστην ΤΡΙΤΗΝ π. μ. διά Ρέθυμνον, Χανιά, ΠΕΙΡΑΙΑ, Χαλκίδα, ΑΙδη- ψόν, Βόλον, Θεσσαλονί¬ κην. «■■■■■■■■■■■■■■■•■■■■■Ι Άπό τού Βρόνου είς την λαιμητόμον. ΜΙΑ ΤΡΑΓ1ΚΗ ΟΑΣΙΑΙΣΣΑ = 2%ον Τίποτε δέν εΐχε κλουίση, την άπόφασί τού νά βοηθήση τόν βασιληα καί την βασίλισσα. Άλλ' κι' έκεϊ δπου έγύρισε βρέθηκε στήν "ίδιαν άποπνι- κτικήν άτμοσφαΐρα. Τό πρώτο πού εφρόντισαν οί διάφοροι φυγάδες νά τού είπουν—άφοθ τό εΐχαν διαδώση παντοΟ— ήταν πώς ή ΜαρΙα-Άντουα- νέττα τόν εΐχε ξεχάση κσΐ δτι στήν καρδιά της έφώληαζεν άλλος τώρα, ό Μπαρνάβ. Ά- κουε μοχθηροϋς ύπαινιγμούς δτι τό ένδιαφέρο πού έδειχνεν, έλατήριο εΐχε τή διαφήμισι, τή φιλοδοξία. Έβλεπε γΰρω τού την γαλλική άριστοκρα- τία νά γλεντοκοπα ξένοιαστη καί άσυνείδητη. "Εβλεπεν άν- θρώπους πού χρεωρτοΰσαν τα πάντα στοΰς βασιλείς νά δι- αλαλοΰν την περιφρόνησί τους πρός τόν Λουδοβΐκο καί την «Αύστριακή». Ή έξανάστασις τής Μαρίας-Άντουανέττας ε¬ ναντίον τής στάσεως των ά- δελφών τού άνδρός της έγε- νόταν στήν ψυχή τού αγανά¬ κτησις καί άποτροπιασμός— γιατί αύτός εβλεπε άπό κον- τά. Δέν έχωροθσε πιά καμμιά αύταπάτη: ή βασιλεία είχεν εξευτελίση στά μάτια τού λα- οϋ ό οποίος δέν την έσεβόταν πιά, στά μάτια των εύγενών πού γιά νά έλαφρύνουν τή δική τους λιποψυχία έ'βριζαν δειλοΰς τό Λουδοβΐκο καί τή γυναϊκά τού, στά μάτια των ξένων δυνάμεων ποΰ έπερι- φρονοΰσαν μιά χώρα ρημαγ- μένη, έ'τοιμη νά διαλυθή. Τότε εκατάλαβε πιά τραγω δία, πιά άγωνία έκρυβόταν κάτω άπό τίς σπασμωδικές, τίς άδέξιες ένέργειες τής γυ- νωϊκας πού άγαποΰσε. Δέν εΐχε κανένα πλάϊ της — ουτε άνδρα, οΰτε γυναΐκα. Ό Λου- δοβΐκος μέτήν άναποφασιστικό τητά τού, δέν έ"μπαινε σέ λο- γαριασμό. Ή άνδραδέλφη της ή Έλισάβετ, δέν ή"ταν ή λατρευτή, ή άφωσιωμένη φιλή ποΰ μάς παρουσιάζει ό μοναρ χικός θρθλος. (συνεχίζεται) Ο ΣΤΟΜΑΧΟΛΟΓΟΣ ΙΑΤΡΟΣ Κων. Ε. Πολυδάκης Είδικευθεΐς έν Γερμανία είς τα νοσήματα τοΰ στομάχου έντέρων καί ήπατος, δέχεται τούς πάσχοντος έκ τοϋπειττι· κου συστήματος έν τω Ιατρείω τού (οΐκία κ. Χελιδώνη). Τρείς Καμάρες. θεραπεία αΐμορροίδων α¬ νευ εγχειρίσεως δι" ένέσεων. Άριθμ. τηλ. 7—92 Π. Παπαδόπουλος Πτυχιοΰχος τής Ιατρικής Όδοντίατρος Δέχετοιι έν τω Ιατρείω τού ■καρά τόν "Αγιον Μηνδν καθ" έκαστην: 9-12 καί 4-7 Ό όδοντίατρος Έμμ. Ι. Αλεξάκης ίναντι Αγ. Τίτου Έκπαιδευθείς είς Παρισί¬ ους άναλαμβάνει οιανδήποτε θεραπείαν νοσημάτων τοΰ στόματος (ούλίτιδος, κακοσμί άς) συμφώνως μέ την τελευ¬ ταίαν εξέλιξιν της έπιστήμης. Έπίσης δδοντοστοιχίας καί κορώνες έκ διαφόρων μετάλ λων—κορώνες έκ πορσελά- νης. Έπαναφορά τελείως ά- νώδυνος των στρεβλοφυών ο¬ δόντων είς την κανονικήν αυ¬ τών θέσιν. Τηλέφωνον 6—91. Μανώλης Γ. Κωνιός Νΐνρολογος—Ψυχίατρβς Τμηματάρχης Ίατρος Δημοσ. Ψυχτατρϊίου 'Αβην&ν Δέχεται έν τώ ιατρείω τού όδός Πειραιώς 17δ' ΑΘΗΝΑΙ. Τηλέφ. 52.379. } Ό γολγοθάς Ιμιάς καρδίας Η στήλη τού ώραιόκοομου. Γιά τό καρνέ κάθε κυρ'ιας. —Θά μπορούσατε νά σκε- φτήτε: "Οτι τό μικρό μαντηλάκι μπο- ροθσε έπίσης νά παίξη τόν ρόλο τού είς την γυναικείον κομψότη- τα, Άπό την τσέπη τοΰ ταγιέρ ή τοΰ έπανωφοριοΰ σας, θ' άφίσε- τε να ϋπερβάλλη άμελώς ή γω- νία ενός μικροΰ μαντηλίου άπό ζωρζέτ ή φίνο λινό, είς την άπό- χρωσι τής κορδέλλας ή όποία γαρνίρει τό καπέλλο σας, είς την άπόχρωσι τοΰ άνθους ποΰ είνε τοποθετημένο στό ρεβέρ σας, είς τό χρώμα των γαντιών σας ή ά- κόμη των παπουτσιών σας.. θά σκεφθήτε, πολύ μικρή λεπτο¬ μέρειαι Άλλά έκεϊ ακριβώς έ'γκει- ται ή λεπτότης τοΰ γούστου σας —Μπρασελέ. Ή γυναΐκες έλάτρευσαν πάντο- τε τα βραχιόλια. "'Αλλωατε τί περισσοτερο χαριτωμένο άπό Μναν λεπτό καί εΰθραστβ καρπό γυναι- κείας χειρός, έγκλεισμένο μέσα είς £να πλατύ καΐ βαρύ μπρασελέ, άκαμπτο, άπό μέταλλο λεπτοερ· γασμένο. Είτε είναι, είτε δέν είναι γαρ- νιρισμένα μέ χρωματιστές πέτρες, τα βραχιόλια αΰτά. ϊχουν δπωσ- δήποτε την γοητείαν των. —Ή Τσάντα. Μία τσάντα άπό μαύρη άντιλό πή ή ντέν, μέ φερμουάρ γαρνι- ρισμένο άπό στράς ή μαρκασίτ, θά είνε πάντοτε κομψή γιά βράδυ Ή μόδα εύνοεΐ έπίσης πολύ τίς λαμέ τσάντες. Διότι έ'χουν τό με- γάλο πλεονέκτημα νά μποροΰν νά χρησιμοποιοϋνται μέ τουαλέττα όποιουδήποτε χρώματος. —Διά τό ταξεΐδι. Εάν ταξιδεύετε συχνά είτε διά ξηρας, είτε διά θαλάσσης μην διστάζετε: πρέπει νά 6· χετε ενα έπανωφόρι ταξιδιω- τικό. Άπό χονδρό τουΐντ, σέ φόρ- μα βάγκ, μέ μεγάλες τσέπες κα'ι γιακά άπό καστόρ. εάν μπορεΐτε. Τό έπανωφόρι αΰτό θά φορέσε- τε επί σειράν έτών, θά ϊχετε πε¬ ρισσοτέραν άνεσιν είς τα ταζίδια σας ένώ προστατεύετε τό έπα- πωφόρι τουαλέττας.. —Άντιθέσεις. Μία κομψοτάτη τουαλέττα άπό λεπτό ζέρσευ μπορντώ γαρνίρε- ται μέ άμπιεσεμάν και μανίκια άπό μουσελίνα φρονσέ, σχηματί- ζουσα λωρίδες χωρισμένες μ<=τα- ξό των άπά στενές βελούδινες κορδέλλες. Ή ϊδια στενήβελούδινη κορδέλλα περιβάλλει τόν λαιμό καί τόν καρ¬ πό καΐ δένεται άπλούστατα. Μία πολύ φαρδειά ζώνη γίνεται έπί¬ σης άπό βελοΰδο. —Παγιέττες. Ή μόδα επιβάλλει τα μπιζοΰ, επιβάλλει καϊ τίς παγιέττες. ΟΊ μεγάλοι παρισινοί ράπχαι ηΰραν μία ώοαιοτάτη λύσι. Επί ενός φορέματος σκοτεινοΰ χρώματος, μία φαρδειά λωρίδα ά¬ πό παγιέττες σχηματίζει κολλιέ περισφίγγοντα τό λαιμό. Είς τοΰς καρπούς, είς τό κάτω μέρος των μανικιών, ή παγιέττες σχηματί- ζουν μπρασελέ. Ή ϊδέα ήταν πράγ- ματι Οπέροχη. ή Ντιστεγκέ Διά τάς άναγνωστρίας και τους αναγνώστας μας. Ζταυρόλεξον ΰπ' αριθ. 54. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ΟΡΙΖΟλΤΙΩΣ 1) Απαραίτητον έ'πιπλον τών κοιτώνων.—Χαϊδευτικόν γυναικεί¬ ον δνομα. 2) Ό καταστροφεύς τοθ πρα- σίνου είναι 2μως χρήσιμος.— Πρόθεσις.—Άρθρον (πληθ.) ,'}) Μουσικός φθόγγος.— 'Υψη- λότερον τοΰ λόφου. —βωπεΐαι. 4) Μεγάλη ευχαρίστησις.—Φυ- λή παιγνιοχάρτων. 5) Ό "Ομηρος την άποκαλεΐ Λευκοβραχίονα.— Ή Ιχουσα Ινα ωρισμένον χρω^ν..—Γάλλος άξιω- ματικός υπό τόν στρατηγόν Μα- μωνά διατελέσας άρχηγός τής έν "Αργει Γαλλικής φρουρας. (1) ΕΣδος τής γυναικείας άμφι- έσεως.— Μεγάλο κενόν, άβυσσος. 7) Πρόθεσις. 8) Άρχαία θεά μήτηρ τών Τι- τάνων.— Άρθρον (πληθ.).— Τα άνταλλάασουν οί ερωτευμένον 9) Δέ" είναι άθώος.— Αίγυπτ. θεότης.—Βιβλικάν πρόσωπον. 10) Ασθενει. — Καντόνιον τής Ελβετίας.— Όδός Έδουάρδοιι.... (Αθηνών). 11) Άντωνυμία άναφορική — Έτερα άντωνυμία άλλά κτητική. —Διάσημος πριγκηπική οϊκογέ- νεια τής Γαλλίας. 12) Μουσικός φθόγγος.—Έκεί- νη πού είναι ευχάριστος εϊς την δρασιν. 13) Όμηρικός ή'ρως.— Καί ή έρωμένη τούτου ήτις κατά την παράδοσιν Ικτισε την Καρχηδόνα. ΚΑΘΕΤΩΣ 1) Άγαθή, άκακη.— Ό Ιχων καλούς τρ&πους. 2) Σύγχρονος Έλλην μουσικο- συνθέτης.—·Άνίερα. 3) Απόλυτον άριθμητικόν. — Ρωμαΐος ποιητής. 4) Ένΰπνιον.—Ποταμδς τής Η¬ πείρου. 5) Αχθή, φορτία.— Βυζαντι- νός μουσικός φθόγγος. (1) Πρόθεσις.— Ή θυγάτηρ τού καίτοι κοινή θνητή Ιγινε βασί- λίσσα. — 'Όνομα τριών Γάλλων Ιλ6 7) Μελόδραμα. —Άόριστος άν¬ τωνυμία.— Μοιράζονται είς την Εκκλησίαν την πρό τοΰ ΙΙάσχχ Κυριακήν. 8) Άρνητικόν μόριον.—Γράμμα τοΰ άλφα'βήτου.—Τάς οποίας. 9) Τα τρώνε τα ζώα άλλά καί οί κουτοί μεταφορικώς. —Μουσι¬ κός φθόγγος. 10) Άλβανός κάτοικος μιάς ω¬ ρισμένης περιοχής.—Άκτοπλοϊκή έταιρεία. 11) Μόριον τής δημοτικής.— Χρόνος τοΰ ρήματος. 12) Ό χημικάς τύπος τοϋ να- τρίου.—Έρωμένη τοΰ Διός. 13) Αϊσθάνομαι στοργήν πρός ενα πρόσωπον.—Τα ϊδιο άλλά είς μεγαλυτέραν ποσότητα. (■■■■■■■■■■■■ΗΠΠΒΒΒΒΒΒ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ, ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΥΠΟ ΚΑΤΑΣΤΗ Μ Α ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Δέχεται Καταθέσεις: ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟΥ πρός 3 3 ) 4 ο)ο μέχρι δραχμών 125.000.— Ό Τέκβς ΰπολογίζβται άπβ τής επομένης τής κατα- θέσβως. "Απασαι αί καταθέβεις είναι έξ ολοκλήρου ηγ¬ γυημέναι υπό τοΰ Κράτους καΐ απηλλαγμένον τβλών χαρ- τοβήμβυ. ΕΕΥΠΗΡΕΤΗΣΙΣ ΤΑΧΙΣΤΗ !■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ΕΛΙΣΑΒΕΤ = = Η ΓΥΗΑΙΚΑ ΤΟΥ ΘΡΥΑΟΥ Ή ζωή τής μελαγχολικήί ΗΟον αϋτοκρατείρας. Τάν Σεπτέμβριον τοΰ 187(ί, ϋ- στερα άπδ δέκα τέσσαρα όλόκλη- ρα χρόνια, ή αύτοκράτειρα έπι- σκέπτεται έκ νέου την Κέρκυραν. Χαίρεται τόν ήλιο, τόν καταγά- λανο ούρανό. Ή ζωή στό εύωδια- στά νησί τής φαίνεται άληθινή μαγεία. Στόν γυρισμό άποφασίζει νά επισκεφθή τάς Αθήνας. Την ύποδέχεται, στόν «μώλο» τοθ Φαλήρου, ό γηραιός πρόξενος τής Αυστρίας, άνθρωπος άδέξιος πού άπό την συγκίνησιν τού τα χάνει, καί ύποκλίνετα: μπροστά σέ μιά άπό τίς κυρίες τής συνοοείας τής αύτίκρατείρας μέ την ϊδέαν πώς είνε ή ιδία! Επί τέλους φθάνει ό Αύστριακός πρέσβυς βαρώνος "Α- ϊζενστάϊν /.αί ή Ελαροτραγωδία τής ()κο^^γ^ τοΰ προξένου τε- λειώνει. Είς τάς Αθήνας τής κάνει εν¬ τύπωσιν ή άντίθεσις μεταξύ τοΰ μεγαλείου τής χθές καΐ τής κα- κομοιριας τής Ιλληνικής πραγμα¬ τικότητος Ικείνης τής έποχής. Πόσο φτωχό παρουσιάζεται τό σήμερα στάς μικράς Αθήνας τοΰ 1870! Αντιθέτως, άπά την σύγ¬ κρισιν ή χθές προβάλλει μέ δι- αστάσεις μεγαλείτερες. Τό δραμα των έρειπίων τής έλληνικής αρ¬ χαιότητος, τα λευκά μάρμαρα πού λάμπουν στόν ήλιο, άφίνουν την αύτοκράτειρα Ικθαμβον. Στέκεται προσκυνήτρια μπροστά στίς ώ- μορφιές τής έλληνικής τέχνης. Ι¬ δίως την ένθουσιάζουν τα άγάλ- ματα. Μόνον ή ώμορφιά τής έλληνι¬ κής τέχνης μπορεΐ νά συγκινηθή την Έλισάβετ, πού γενικώς δέν άγαποΰσε τή σκόνη καί τόν νε- κρό κόσμο των μουσείων. Ένα χρόνο πρίν ήταν στδ Παρίσι. Τό μόνο σχεδάν πού την συνεκί- νησεν άπό τα άριστουργήματα τοΰ Αο)ζροι> ήταν πάλιν ίνας θη-
  σαυρός τής άρχαίας Ελλάδος:
  Ή άκρωτηριασμένη ^Αγρο^ίτη τής
  Μήλου. Ή Έλισάβετ πού άντιπα-
  ρήρχετο βιαστική καί έπιπόλαια
  τούς θησαυρούς τοθ μουσίου στά-
  θηκε πολλήν ώρα μπροστά είς
  την θεά τής άρχαίας Ελλάδος.
  Στάθηκε μέ άνυπόκριτον θαυμα¬
  σμόν. Τό μόνον πού διαφωνοΰσε
  ήταν πώς οί αφθονες καμπυλότη-
  τες τήςθεάς, οέν άνταπεκρίνοντο
  στό δικό της ΐδεώδες περί τής
  γυναικείας ώμορφιάς.
  —Διαφωνώ μέ τούς άρχαίους
  "Ελληνας! — έλεγεν.
  Είς τάς Άβήνας δμως είχε λι-
  γώτερες άφορμές νά διαφωνή μέ
  τούς άρχαίους. "Εβλεπεν δλη την
  ώμορφιά τής έλληνικής τέχνης.
  Καί δέν άπέκρυπτεν την συγκί¬
  νησιν της.
  Δέν Ιμεινεν 8μως πολύ καιρά
  είς την πρωτεύουσαν τοΰ έλληνι-
  κοΰ βασιλείου. Μέ την θαλαμηγό
  της διέσχιζε σέ λίγο τίς έλληνι-
  κές θάλασσες. Ένα μέρος τοΰ τα-
  ξιδιοθ ήταν τρικυμιώδες. "Ολα
  σχεδάν τα μέλη τής ακολουθίαν
  της εΐχαν κλεισθή στίς καμπί-
  νες τους. Τα είχεν εξαφανίση ή
  θαλασσοταραχή. Μόνον ή Έλισά-
  βετ έμενεν ορθια, σάν ήρωας στό
  πεδίον πολύνεκρης μάχης. Καί
  εϊρωνεύειο τα «πτώματα» δπως
  άποκαλοΰσε τούς συνοδούς της
  πού εΐχε πειράξη ή θάλασσα.
  (συνεχίζεται)
  ...........
  ■■■■■■■
  ΑΒΕΔΙΣ
  Νέαι παραλαβαί.
  Νέα ύφάσματα.
  Νέοι μοδέρνοι χρωμκ-
  πιιλΓ
  τισμοί.
  σμοι.
  Αί τιμαί μας είνε αί
  καλύτεραι.
  ΑΒΕΔΙΣΙΑΝ
  Όδός 'Αγίου Μηνά.
  ■ ■■■■■■■■■«■■■■■«■Μει
  ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ είς τα προάστει
  όν Καμίνια κατάστημα μετ' ά
  νωγείου οικίας καί συνεχομένη;
  αμπέλου. Τα αύτά μετα δύο είσέ
  τι καταστημάτων πωλοθνται καί
  μέ ευκολίας πληρωμής.
  Πληροφορίαι παρ' ήμϊν.
  ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ μαγαζείον
  κατάλληλον δι' άτελιέ ύποοηματο-
  ποιείου, ραφείου ή οιουδήποτε άλ-
  λου τεχνικοθ έπαγγέλματος καί
  είς κεντρικήν θέσιν. Πληροφορί¬
  αι παρ' ήμϊν.
  ΚΟΙΙΊΩΝΙΚΗ
  ΓΑΜΟΙ.— Την παρελθούσαν Κυ¬
  ριακήν είς τό χωρίον Ρογδιά ετέ¬
  λεσαν τούς γάμους των ό κ. Γε¬
  ώργιος Καπετανάκης καί ή δνίς
  Ειρήνη Παπαδάκη. Παράνυμφος
  παοεστη ό κ. Λευτέρης Κανάκης
  έπιπλοποιός.
  Γιίρω στήν πόΑι.
  Τό πολύ κρϋο εμετριάσθη αύτές
  τίς ήμέρες.
  — Τό γεγονός έσημείωναν χθές
  ώς εύοίωνον μερικοί συμπολίται.
  —"Οπου νάνε καί θάχωμε την
  "Ανοιζι ελεγαν.. Είνε δμως κα-
  νονική ή άνοιξις άπό τόν Φεβρου¬
  άριον, άν λάβωμεν ύπ' όψιν καί
  τάς γεωργικάς ανάγκας;..
  —Οί «φιλοτελισταί·· ενδιαφέρον·
  ται καθ1 ά μανθάνομεν Ιδιαιτέ¬
  ρως μέ τα γραμματόσημα, τα άνα
  μνηστικά των διαδοχικών γάμων.
  — Καί τουτο διότι άποσύρονται
  συντόμως έκ τής κυκλοφορίας.
  —Μερικά έκ τούτων μάλιστα μέ
  είδικά χαρακτηριστικά, κυκλοφο-
  ρήσαντα την ημέραν των γάμων,
  δέν ευρίσκονται.
  — Σήμερον συνήθη ημέραν γενι-
  κης έξόδου των αματέρ κυνηγών
  δέν θά λείψουν φυσικά αί έξοδοι
  πολλών έξ αυτών.
  —Καί έξ αμφοτέρων των φΰ·
  λων ίσως.
  — Διότι όπως καί άπό έτών
  είς την πρωτεύουσαν, ήρχισε νά
  πιάνη τόπον καί είς την επαρχίαν
  ή μόδα των «θηλυκών Νεμρώδ».
  —Ή καθ' έκαστον Σάββατον
  σωστή έπιδρομή επαιτών, έχομεν
  παρατηρή^σει ευχαρίστως δτι έχει
  μετριασθη.
  —Έττίσης £χει μετριασθή ση¬
  μαντικώς ή γενικωτέρα άνα την
  πόλιν εμφάνισις χωλών, τυφλών,
  παραλυτικών κ.λ.π.
  —Ό μετριασμός αύτός όφειλό-
  μενος ασφαλώς είς άξιολόγους
  προσπαθείας των αρμοδίων άρ-
  χών, πιστεύομεν δτι θά διατηρη¬
  θή πρός δφελος τής εΰκοσμίας
  καί τοϋ πολιτισμοΰ τοϋ Ηρακλεί¬
  ου.
  —Οί φίλοι τής λιακάδας άς ελ¬
  πίσωμεν δτι θά εύεργετηθοΰν ά¬
  πό την σημερινήν ημέραν.
  —Ό ηλιος βλέπετε καθε Κυρι¬
  ακήν είνε χρησιμώτερος άπό κά¬
  θε άλλην ημέραν καί τουτο διότι
  φυσικά δλοι, δίκαιοι ή' άδικοι,
  έχουν τόπον υπό τόν ήλιον!
  —Ό καιρός δμως συνηθίζει νά
  μην είνε εύμενής είς τόν κανό-
  να αυτόν, κύριος οίδε διά ποί-
  ους λόγους.
  —Αύξάνονται καί πληθύνονται
  τα χοροδιδασκαλεΐα.
  —Έπ' ευκαιρία αναφέρομεν καί
  τό έγκαινιαζόμενον σήμερον νέον
  χοροδιδασκαλείον «Λούξ» (μέγα¬
  ρον ΌρφανοΟ) υπό τόν χοροδιδά¬
  σκαλον κ. Τριανταφυλλακην καί
  Σία.
  —Κατά τούς δυναμένους νά γνω
  ρίζουν τα πράγματα καί το χο¬
  ροδιδασκαλείον τουτο θά παίξη,
  καλόν ρόλον είς την προσέχη χο¬
  ρευτικήν κίνησιν.
  —Πληροφούμεθα 8τι είς τόν ρα·
  διοφωνικόν σταθμόν Καίρου θά
  παιχθοϋν κατ' αύτάς δλοι οί Κρη1·
  τικοί χοροί συνοδεία τραγου-
  διοϋ.
  —Έκτελεσταί είναι οί Κρήτες,
  λυριστής κ. Άλέκος Καραβίτης
  καί λαουτιέρης Ιωάννης Μπερ-
  ναδάκης.
  —Ό δεύτερος δστις καί διακρί-
  νεται διά την καλήν φωνήν τού
  θά τραγουδήσΓ) τίς κοντυλιές.
  —Ψάρι χθές καί προχθές άρκε-
  τό είς τα ίχθυοπωλεϊα.
  —Πωλούμενον πάντοτε έντός
  τής ύφισταμένης διατίμησεως.
  — Καί άγοραζόμενον άπό τούς
  φίλους τού κατ' ειδή βεβαίως καί
  τιμάς, αναλόγως τής οίκονομι-
  κής δυναμικότητος εκάστου.
  —Αυριον είς τό Κινηματοθέα-
  τρον Πουλακάκη προβάλλεται τό
  «Πόρτ-Άρθούρ».
  —Πρόκειται άπό τα φΐλμ έκεΐνα
  πού συνδυάζουν την ιστορικήν
  πραγματικότης μέ τό δυνατό
  παίξιμο καί πού πρέπει νά παρα-
  κολουθήσουν δλοι.
  ό Ρέιτορτερ
  —Δάνεια Κτηματικής Τρα¬
  πέζης είς λίρας.
  Είδοποιοΰνται καί πάλιν οί δ-
  φειλέται δτι ή χορηγηθείσα άν«-
  στολή πλε'.στηρια^μών λήγει τέλο;
  Ίανουαρίου καί θ' άρχίσωσιν έκ-
  τελέσεις πλειστηριασμών άπό
  των άρχών έπομένου μηνάς Φε-
  βρουαρίου.
  "Ολοι οί όφειλέται έχουσι την
  ευχέρειαν νά πληρώνωσι μικράς
  δόσεις ήλαττωμένας επί τή βάσει
  παρατάσεως τριακονταετίας καί
  έκεΐνοι οΓτινες δέν συνέταξ«ν
  σχετικά συμβολαιογραφικά δηλω-
  τικά διά την τριακονταετίαν.
  (Έκ τοθ 'Υποκαταστήματος τής
  Έθνικής Τραπέζης τής Ελλάδος).
  Στεφ. Σαριδάκης
  Μαιευτήρ-Γυνκικολόγος
  Εΐδικευθείς έν Παρισίοις.
  Δέχεται έν τ^ Πολυκλινικ^).
  Τηλεφ. Κλινικής 490
  » οικίας 608
  ΙΜΙΙΙΒβΒΚΒβΙ
  ΚΟΚΑΡΙ έξαιρετικής ποιότη¬
  τος ψιλό θά εθρετε είς την κρεμ-
  μυδαποθήκην πλησίον Χανίων
  Πόρτα ώς καί κρεμμύδια είς δι-
  αρκή παρακαταθήκην.
  ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ μικρά
  όδός Πεδιάδος (Τρείς Καμάρα).
  Πληροφορίαι Ντορέ.
  α( μαύραι γρ1
  είς τα σκότη,
  τοθ
  °'
  τό πένθιμον καΐ
  Τό θέρος κατ
  ηίζοντο γραΐδια,
  ? πτελεών επ
  τείαν.
  Άλλ' ή συνοι
  παρακμάζουσαν
  έποχής έκεΐνης έ
  θυμών νά την ιί
  σπεύση, διότι κα
  λεπτομερειών, ώ
  ζετο καΐ σήμερο
  ιοο σιδηροδρόμα
  σίον τοΰ άρχαίο
  ριξ Όπου ίδρύι
  «άθρα επί των -
  κταίνεται ό θάν^
  σκει μία πόλις.
  Φαίνεται δτι
  τών λαών κέντι
  κείνων μηχανών
  σιαίων τούτων
  ναλισκομένου τ
  καΐ καπνόν, ή ^
  γομένη καταβρ< θρώπων άναπλ κατοικίαι κατσί Άφ^ ής επ Όρλεάνης είσέ ρης, αί παλαιαι Άγίου Βίκτωρο άενάως, βιαίως καθ" εκάστην ό σων έντός ώριο καί ένθεν τών τηρήθη τό παριί είς τάς μεγάλο σόψεις τών οίκι αν, ούτω καΐ εύρύνει τάς ζωής. Είς την τέα ώτερον άπόκ&ν τα, καί πεζοδρ κυνόμενα έκεϊ Τσσμπουρο Διπλω| Ήράχλβιον- Αριθ, τηλ. 70*. ■!·■■■ ι υ* ■ 1 1 Ο
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  3
  Τό μεγάλο έργον
  τοϋ Βίκτωρος Ουγκώ.
  Οί Άθλιοι.
  210ο ν
  Αί μαύραι γραμμαί βυθίζονται καΐ έξαφανΐζον-
  ται είς τα σκότη, ώς λεπίδες ξιψών είς τό άπειρον.
  Τό μονήρες τοϋ μέρους έκείνου, ένθα τοσαϋτα έγ-
  κλήματα συνετελέσθησαν, έχει τί τό φρικώδες. Νο-
  μίζει δέ τις ότι άκόμη καί τώρα παρίστανται αί πά
  γίδες έν τή σκοτία πρός σύλληψιν σου, δτι πάντα
  τα συγκεχυμένα σχήματα τής σκιάς φαίνονται ΰπο-
  πτα, τα δ' έπιμήκη καί κοΐλα μεταζύ των δένδρων
  τετράγωνα έκλαμβάνεις ώς λάκκους. Την ημέραν
  παρουσιάζει τό όλον κάτι τό δυσειδές, την εσπέραν
  τό πένθιμον καί την νύκτα τό απαίσιον.
  Τό θέρος κατά την χαραυγήν έδώ κ' έκεΐ διεσκορ
  πίζοντο γραΐδια, τα ύποΐα καθήμενα είς τάς ρίζας
  των πτελεών επί ήμαυρωμένων έκ τοΰ χρόνου καί
  των βροχών θρανίων έπεδΐδοντο είς την έπαι-
  Έγκυκλοπα ιδε ία
  ΑΓ έκείνους ποϋ θέλουν
  νά πλουτϊζουν τάς γνώσεις των.
  Άπό δλα δι' δλους,
  τειαν.
  Άλλ' ή συνοικία αυτή, ήτις άλλως είχεν δψιν
  παρακμάζουσαν μάλλον, παρά παλαιάν, άπό τής
  έποχής έκεΐνης εδείκνυε σημεΐα μεταβολής, ό δ' επι
  Θυμών νά την Ιδη άπαξ όποία τής ήτο, ώφειλε νά
  σπεύση, διότι καθ" εκάστην τό σύνολον έκεϊνο των
  λεπτομερειών, άς ανωτέρω έσημειώσαμεν, εξηφανί¬
  ζετο καΐ σήμερον άπό είκοσιπενταετίας ό σταθμός
  τοΰ σιδηροδρόμου Όρλεάνης έγείρεται αύτόσε πλη¬
  σίον τοϋ άρχαίου προαστείου ύπονομεύων τα πέ¬
  ριξ. 'Όπου ίδρύεται σιδηροδρομικός σταθμός ή άπο-
  βάθρα επί των συνόρων μιας πρωτευούσης, έκεΐ τε-
  κταίνεται ό θάνατος τοϋ προαστεΐου καί άναθρώ-
  σκει μία πόλις.
  Φαίνεται δτι πέριξ των μεγάλων τής κινήσεως
  των λαών κέντρων, είς την άέναον των ίσχυρών έ-
  κεΐνων μηχανών στροφήν, είς την πνοήν των κολοσ
  σιαΐων τούτων ϊππων τού πολιτισμοθ, ένθα κατα-
  ναλισκομένου τοϋ άνθρακος έξημεΐτο τουτο είς πϋρ
  καί καπνόν, ή σπερματοβριθής γή τρέμει καί άνοι-
  γομένη καταβροχθίζει τα παλαιά οίκήματα των άν-
  θρώπων άναπλάττουσα νέα τοιαΰτα. Αί παλαιαί
  κατοικίαι καταρρέουσι πρός ανέγερσιν νέων.
  Άφ' ής έποχής ό σταθμός τοϋ σιδηροδρόμου
  Όρλεάνης είσέδυσεν είς τάς γαίας τής Σαλπετριέ-
  ρης, αί παλαιά! στενωποί παρά τας τάφρους τοϋ
  Άγίου Βίκτωρος καί Βοτανικοΰ Κήπου δονοθνται
  άενάως, βιαίως διασχιζόμεναι τρίς καί τετράκις
  καθ" εκάστην υπό των διαφόρων μεταγωγικών μέ-
  σων έντός ωρισμένου χρόνου έξωθουμένων ένθεν
  καί ένθεν των οίκιών διότι επανειλημμένας παρε¬
  τηρήθη τό παράδοξον τουτο φαινόμενον δτι, δπως
  είς τάς μεγάλας πόλεις ό ήλιος μεγενθύνει τάς προ-
  σόψεις των οίκιών, αΐτινες βλέπουν πρός μεσημβρί¬
  αν, οϋτω καΐ ή συχνή των όχημάτων παρέλασις
  εύρύνει τάς όδούς. Προφανές σύμπτωμα νέας
  ζωής.
  Είς την τέως επαρχιακήν συνοικίαν, είς τό άγρι
  ώτερον απόκεντρον μέρος, άναφαίνονται λιθόστρω-
  τα, καί πεζοδρόμια άρχονται άναρριχώμενα καί μη-
  κυνόμενα έκεΐ δπου ουδέ διαβάται υπάρχουσι.
  (συνεχίζεται)
  ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ι
  ""Ι
  Τεχνικόν Γραφείον
  Τσαμπουράκη—Παπαθεοδωρου
  Διπλωματούχων Μηχανικόν
  Ηράκλειον—Κρήτης (Κάτω Δερμιτζίδικα)
  •Αριθ, τηλ. 70». ΜΕ ΛΕΤΑΙ-ΕΚΤΕΛΕΣΡΙΣ.
  ΠΑΛΑΙΑ! ΣΥΝΤΑΓΑΙ
  Α'.
  Πρό καιροΰ ετελέσθησαν
  εις την Βιέννην τα έγκαί-
  νια ένίς ένδιαφέροντος μου-
  σείου: Όλόκληρος ή ίστορία
  τής θεραπευτικής τέχνης, τής
  ίατρικής έπιστήμ-ης, άπό τής έ¬
  ποχής τοΰ Παρακέλσου μέχρι
  των ημερών μας, Ιξετέθη είς
  μίαν σειράν φαρμακευτικών καΐ
  ίατρικών έργαλείων, συνταγών,
  πι νίκων.
  Τό μουσείον έστεγάσθη εί;
  τόν παλαιόν «οίκον των φαρμα-
  κοποιών» τής Σπιταλγκάσσε τής
  Βιέννης Τό παράοειγμα τής
  Αυστρίας πρόκειται ν' άκολου
  θήσουν καί πολλά αλλα κρά-
  τη. Χάρις είς την πρωτότυπον
  αυτήν έκθεσιν, θά καταστή δυ¬
  νατόν νά παρακολουθηθή ή ίστο-
  ρία τής ίατρικής καί τής φαρ-
  μακοποιίας μέχρι των άλχημι-
  στών τοΰ μεσαίωνος. Τα παλαιό-
  τερον φαρμακευτικον έργαλεΐον
  είς τό μουσείον,είνε έ'να γουδί τοΰ
  1,'ϊου αιώνος. Οί φαρμακοτρΐβαι
  τοΰ μεσαιώνος μετεχειρίζοντο
  ίγδία τοΰ είδους αύτοΰ διά την
  κονιορτοποίησιν διαφόρων ,'ίοτά-
  νων, είς τα όποΐα απεδίδοντο
  θεραπευτικαί ΐοιότητες. Τόν ΙΓ,ον
  αίώνα, δηλ. διακόσια χρόνια
  πρό τής θρυλικής δράσεώς τοϋ
  Παρακέλσου, Ιγινε διά πρώτην
  φοράν καί ό χωρισμός των
  φαρμακοποιών άπό τούς Εατρούς.
  "Εως τότε οί φαρμακοποιοί ή¬
  σαν καί ίατροί. Πόσον στενώς
  συνδεδεμένα ήσαν τα δύο έπαγ-
  γέλματα τοΰ φαρμακοποιοΰ καί
  ίατροΰ, άποδεικνύεται συν τοίς
  άλλοις καί άπό τόν θρύλον των
  προστατών άγίων των φαρμακο¬
  ποιών καΐ ιατρών: Των δύο
  οιδύμων άδελφών Κοσμα καί
  Δαμιανοΰ, οΐτινες άπεικονίζονται
  είς πολλάς'παλαιοτάτας επιγραφάς
  φαρμακείων. Αί επιγραφαί αυταί
  επετεθησαν είς τό νέον μουσείον.
  "Ιδιαίτερον ενδιαφέρον Ιχουν αί
  παλαιαί συνταγαί κζν _ έπίσης
  επετεθησαν είς τό μουσείον.Ή πά
  ι λαιοτέρα έξ αυτών χρονολογεΐ-
  |ται άπό τάς αρχάς τοΰ 10ου αί-
  | ώνο;. Άρκετά όγκώδης είναι ή
  συλλογή παλαιών συνταγών πού
  'λέγεται «τ&ϋαΐα 5ΓΠ&Γ8Γ3άίπΗ»
  καί πού κατηρτίσθη τό 172(5
  Έκ των περισσοτέρων έκ των
  συνταγών τούτων φαίνεται πόσον
  είχεν προοδεύει ή ίατρική τόν
  μεσαίωνα. Ένα μικρόν τεΰχος
  φέρει τόν τίτλον: «όμοιοπαθητι-
  κόν φαρμακείον τής τσεπης». "Η
  ξευρον άπό τόχε την λεγομένην
  όμοιοπαθητικήν μέθοδον. Ένα
  άπό τα περιεργότερα άντικείμε
  να τής εκθέσεως είναι καΐ
  μία παλαιά συλλογή πού έτυπώ
  θη τό 1673 καί εξηγεί πώς
  διάφοροι άκαθαρσίαι δύνανται
  νά χρησιμοποιώνται πρός θερα-
  πευτικούς ακοπούς! Ενδιαφέρον
  παρουσιάζουν καί τα παλαιά
  φαρμακευτικά δοχεΐα καί άλλα
  όργανα, πού θ' άποτελέσουν μέ
  ρος των συλλογών τοΰ μουσεί-
  ου, το οποίον προορίζεται νά
  είνε έ"να; πιστός καθρέπτης τής
  ίατρικής διά μέσου των αΐώνων.
  Μεταξύ των άλλων θά έκτίθεν-
  ται καί παλαιότατα μεγάλα δο¬
  χεΐα, ώς αύτά πού έκ παραδό
  σεως, έξακολουθοΰν έκτιθέμενα
  καί σήμερα άκόμη είς τάς προ¬
  θήκας πολλών φαρμακείων. Έ-
  νω ίίμως παλαιότερον νά μεγάλα
  αύτά δοχεΐα ήσαν έκ ξύλου καί
  πλουσίως έπιχρυσωμένα, σήμερον
  κατασκευάζονται έκ πορσελάνης.
  Πολλά, μεγάλης ίστορικής άξί
  άς, φαρμακευτικά άντικείμενα
  ευρίσκονται σήμερα είς πολλά μο
  ναστήρια, τα όποία προσφέρον
  ται νά συνεισφέρουν πρός πλου
  τισμον τοθ νέου ΐατρικοΰ φαρμα
  κολογικοΰ μο>αζίοι> τής Βιέννης.
  Ιδιαίτερον ενδιαφέρον μεταξύ
  των άντικειμένων τούτων παρου
  σιάζουν τεμάχια άποξηραμένης
  ανθρωπίνης Ιπιόερμίοος,Ίίαθώς καί
  κονιορτοποιημέναι μούμιαι Οί
  σκόνες αύτές έχρησιμοποιοΰντο είς
  παλαιοτέρας εποχάς άκόμη καί
  εσωτερικώς, άπ&οιδομένης εις αύ
  τάς θεραπευτικής ιδιότητος.
  ΒΒΒΒΒΒΙΙΒΒΒΒΒΒΒΒαΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΙ
  ■■■■■■■■Β
  Κρασιά άγνά, έκλεκτά,
  Μοσχάτα, λευκά, μαυρα
  Ρετσίνες έξαιρετικές, σουμες
  Στου ΜΠΕΤΕΙΝΑΚΗ
  Πλατεϊα 'Αρκκδίου (Σεϊτάν—Όγλοΰ)
  Πώλησις λιανική καί χονδρική.
  IIIIIIIIIIII
  ΗΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙϋΙ
  Τα άρδευτικά έργα
  τοΰ Νομοΰ Λασηθίου.
  ΑΠΟΣ ΧΙΚΟΥΑΟΣ Ίανουά-
  ριος (άνταποκριτοΰ μας). — Έ;
  σχέσει μέ τα άποξηραντικά καί
  άρδευΐικά εργα Μΐσσαράς διά τα
  όποία τόΚράτος Θά οχπανήση περΐ
  έκατομμύρια δραχμών, ανακινειται
  τα 100 ενταύθα (ανεξαρτήτως τής
  έθνικής καί παγκρητίου σημασίας
  τώνάνωτέρω έργων) ζήτημα ανάλο¬
  γον καί διά τόν Νομόν λασηθίου.
  Διότι καί ό λομός Λασηθίου,
  ώς εκάστοτε άνεφέρθη άπό τάς
  είδικάς υπηρεσίας, έ'χει ανάγκην
  παρομοίας μορφή; έργων. Επί
  παραδείγματι ή άρδευσις τοΰ κάμ-
  που τή; Σητείας—ΙΙισ^οκεφάλου
  ή διαρρύθμισις τοΰ Χώνου Λα¬
  σηθίου, ή κατασκευή των άρδευτι-
  κών έργων Γραί Λυγιάς, ή εκμε¬
  τάλλευσις τοΰ όροπεδίου Καθαροΰ
  άπό γενικωτέρας παραγωγικής
  απόψεως, ή άποξήρανσις των δια¬
  φόρων έλωδών εκτάσεων, άποτε-
  λοΰν συν τοίς άλλοις έ'ργα διά των
  οποίων ό Χομός Λασηθίου θά α¬
  ποβή παραγωγικώτατος καί σχε-
  δόν αύτάρ/.ης είς πολλά ειδή, έπ'
  άγαθώ αυτού καΐ τής έθνικής οί-
  κονομίας.
  "Εχει μάλιστα σημειωθή κατά
  κα:ρούς άπό διαφόρους δυναμέ¬
  νου; νά Ιχουν ϊγ·κι>ρον γνώμην δτι
  καί μέ μικρά εζοδα δύνανται νά
  πραγματοποιηθοΰν άρκετά έκ των
  σπουδαίων τούτων έργων, άρκεΐ νά
  νά υπάρξη μελέτη εκτελέσεως έμ-
  περιστατωμένη καί σύμφωνος
  πρός την πραγματικότητα. Φυσι-
  κά τα Ιργα ταύτα δέν Ιχουν την
  σοβαρότητα Ικείνων τής Μεσσα¬
  ράς .. Έν πάση περιπτώσει τουτο
  δέν έμποδίζει νά τεθοΰν ταχέως
  ύπ' ίψιν των αρμοδίων.
  Επί προκειμένου επαναλαμβά¬
  νομεν, )ττάρχουν ύποδείξεις των
  είδικών ύπηρεσιών. 'Υπάρχει 8-
  μ(ος κα! τό ενδιαφέρον τοΰ Κρά-
  τους διά τόν νομόν μας, ό δέ κ.
  Ύποοργός Γενικάς Διοικητή;
  εΓνε ασφαλώς διατεθειμένο; νά ε¬
  ξετάση εύμενέστατα άλλά καί μέ
  ιδιαιτέραν στοργήν κάθε σχετικήν
  πρότασιν άπευθυνομένην αύτφ έκ
  τοΰ νομοΰ μας. Καΐ διά τοΰζο ή
  κοινή γνώμη εύελπιστεϊ δτι μετά
  τα εργα Μεσσαράς θά μελετηθώ-
  σιν εύνο'ικώς καΐ τ,ά περιωρισμέ-
  νης εκτάσεως άλλά πολλής τοπ;-
  κής σημασίας, άρδευτικά καί πα-
  ραγωγικά Ιργα Λασηθίου.
  Ή "Ενωσις Κιτροπαραγωγών
  Κρήτης.
  Προκηρΰσσει μειοδοσίαν δι'
  ένσφραγίστων προσφορών διά
  την προμήθειαν των κάτωθι
  είδών:
  1) 100.000 τεμαχίων βαρε-
  λοσανίδων (δουγών).
  2) 25 000 χιλιογράμμων σι-
  δηροστεφάνων.
  3) 200 χιλιογράμμων περ-
  τσινίων.
  Αί προσφοραί κατατεθήσον-
  ται είς τα έν Ηρακλείω Κρή¬
  της Γραφεΐα τής Ενώσεως
  μέχρι τής μεσημβρίας τής 18ης
  Φεβρουαρίου έ. έ., ημέρας
  Παρασκευής, δέον δέ νά εί¬
  ναι ισχυραί μέχρι τής εσπέ¬
  ρας τής 21ης ίδίου, ημέρας
  Δευτέρας.
  Ή έγκρισις ή μή των προ¬
  σφορών γενησεται υπό τοθ
  ΔιοικητικοΟ Συμβουλίου τής
  Ενώσεως, άνευ ούδεμιας υ¬
  ποχρεώσεως έναντι τού τελευ-
  ταίου μειοδότου.
  Όροι καί ουγγραφή υπο¬
  χρεώσεων συμμετοχής καί εκ¬
  τελέσεως ευρίσκονται κατατε-
  θειμένοι είς τα έν Ήρακλείτ.ρ
  Κεντρικά Γραφεΐα τής Ενώ¬
  σεως, είς τα έν Χανίοις καί
  Ρεθύμνη κέντρα συσκευασίας
  αυτής, είς την έν Αθήναις
  Πανελλήνιον Συνομοσπονδίαν
  Ένώσεων Γεωργικών Συν)
  σμών, Παπαρηγοπούλου 9, ώς
  — Οί άπόστρατοι Κρήτης.
  Σήμερον συνερχονται έν Ρε-
  θύμνη καΐ έν τίί έκεΐ στρατιυτι
  κίϊ λεσχιι οί άποστρατοι τού νο¬
  μοΰ τούτου, προκειμένου νά λο-
  γοδοτήαη ή Διοικητική έπιτρο-
  πη αυτών κα'ι ν« ένεργηθοΰν αρ¬
  χαιρεσίαι.
  —Καταμήνυσις.
  Ό Μιχ. Κυριακάκης έκ Σκορ-
  ύύλο κατεμηνύθη επί βιααμφ
  τής Εΰαγγελιας Μαραβελακη έκ
  Δαμαβολου τού νομοϋ Ρεθύ¬
  μνης.
  —Ή Δημοτική Φιλαρμο-
  νική.
  Σήμερον (ωρα 11η π. μ.) εί;
  την Πλατείαν Τριών Καμάρων ή
  Λιιμοτικη Φΐλαρμονική θά έκτε
  λεση τό κάτωθι πρόγραμμα: Έμ
  βατήριον τής Στέψεως, Προφητης,
  Μαγερμπέρ, Κάμης τοΰ Λουξεμ-
  βοϋργ βάλς Λέχαρ, Τρείς Κοτν-
  τσονέτες καΐ τα έκατομμύρια
  τοΰ Άρλεκίνου Τρίγο, Πομπέ —
  Κϊζ όπερέτα Τουρκική Χαϊν-
  τάρ Μπέϊ Νπαλλάτβς καΐ
  Είδύλλια Κρητική Σουΐτα Ι. Δϊ-
  ληβασίλη, Τκγκό.
  καί είς τό έν Θεσσαλονίκη
  Ύποκατάστημα τής Άγροτι-
  κής Τραπέζης.
  Έν Ηρακλείω τή 21 η Ία-
  νουαρίου 1938.
  (Έκ των Γραφείων τής Ε¬
  νώσεως).
  Ι1Ϊ
  —- Μ} _=
  ΞΞΞ
  V·*
  5=5
  _ ιιι «εκ" «-/ Β»
  «■««•■■■ε· ^■π'^' «ι- -
  Μέγα Κατάστημα ύφασμάτων:
  = -10
  ϊ ■■■■)—·■»*,
  Πλατεϊα Στράτα
  ΜΕΓΑΛΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ
  Λόγφ τέλους της χειμερινής έποχής, τΐρωτοφανεϊς έκπτώσεις επί
  δλων των έκλεκτών είδών τοϋ Καταστήμιτός μας διά μίαν μόνον
  έβδομάδα άρχόμεναι άπό αυριον Δευτέρας 24 Ιανουάριον.
  Επισκεφθήτε την πλουαιωτάτην καί άαυναγώνυστον έκθεσιν μας,
  ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΜΟΝΟΝ ΤΟΙΣ ΜΕΤΡΗΤΟΙΣ.
  θά μεινετε έκπληκτοι.
  ίΙΙίΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙβ
  .4
  ί
  Ηράκλειον—Κρήτης
  Γραφεϊα έναντι Παλ Νομαρχίσς
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  Πρωΐα Κυριακ ής
  23 Ίανουαρίου 1938
  12Π Ήρα
  ΕΥΡΕΟΣ
  ΟΙ ΤΟΡΠΙΛΛΙΣΜΟΙ ΕΗ ΜΕΣΟΓΕΙΩ
  ΕΜΦΑΝΙΣΙΣ ΥΠΟ Β ΡΥΧΙΟΝ
  ΕΚΕΙΘΕΝ ΤΟΝ ΠΑΡΑΛΙΑΝ
  ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΆΣ ΙΣΠΑΝΙΑΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 2» Ίανουαρίου (το
  άνταποκριτοΰ μας).— Τηλεγραφούν έ
  τοΰ έξωτερικοΰ ότι οί τορπιλλισμοί οί
  τίνες έπανήρχισαν τελευταίως παρά τα
  Ισπανικαί, ακτάς φαίνεται ότι θά συνε
  χισθώσιν είς εύρείαν άκτΐνκ. άνά τή
  Μεσόγειον.
  Συγκεκριμένως πολλά μίλλια πέρα
  των άκτών τής ανατολικώς Ίσπανίας, ύ
  πάρχουν πληροφορίαι ότι έσημειώθησα
  ύποβρύχια αγνώστου εθνικότητος καί ό
  τι τα διάφορα πλοία είδοποιήθησαν νά
  τηροΰν ένημέρους περί τούτου τοΰς να
  τικούς σταθμούς.
  Οί ΑΗΜΙΟΥΡΓΗΒΟΥΗ ΝΕΑΙ ΠΕΡΙΟΛΟΚΑ
  ΕΚ ΤΗΣ ΥΒΟΟΡΥΧΙ1ΚΗΣ ΔΡΑΣΕΟΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 22 Ίανουαρίου (τού άν
  ταποκριτοΰ μας).— Νεώτεραι είδήσεΐι
  έκ Γαλλίας καί Αγγλίας βεβαιούν ότ
  οί αύτόθι ναυτικοί κύκλοι έπληροφθ'
  ρήθησαν την παρουσίαν είς Μεσόγειον
  ύποβρυχίων έξω των χωρικών Ίσπανι·
  κων υδάτων μέ έχθρικάς διαθέσεις διά
  την διεθνή ναυσιπλοίαν.
  Κατά τάς αύτάς είδήσεις δέν άπο-
  κλείεται ή δημιουργία νέων σοβαρών
  περιπλοκών έκ τής οράσεως των μυστη
  ριωδών ύποβρυχίων.
  Ο ΦΡΑΝΚΟ ΦΕΡΕΤΛΙ ΑΟΟΦΑΣΙΣΜΕΝΟΣ
  ΝΑ ΑΝΑΧΑΤΑλΑΘΙ ΤΟ ΤΕΡΟΥΕλ
  ΑΘΗΝΑΙ 22 Ίανουαρίου (τοΰ
  άνταποκριτού μας).— Τηλεγραφοΰν έκ
  Παρισίων ότι ο Φράνκο κατά τα αγ
  γελλόμενα έκ Σαλαμάνκας φέρεταΐ άπο-
  φασισμένος νά άνακαταλάβη πάση θυσία
  την πόλιν τοΰ Τερουέλ. Πρός τουτο α¬
  πεστάλησαν είς τάς μαχομένας πρό τοΰ
  Τερουέλ έθνικάς δυνάμεις νέαι ένισχύ
  σεις, λέγεται δέ ότι ολόκληρον τό επι
  τελείοντοΰ έθνικοΰ στρατού ευρίσκεται
  ήδη πρό τής περιμαχήτου πόλεως.
  ΣΥΗΕΧΙΖΟΗΤΑΙ ΑΥΣΣΩΔΕΙΣ
  ΕΠΙ8ΕΣΕΙΣ ΗΝ ΕΘΝΙΚΟΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 22 Ίανουαρίου (τού άν
  ταηοκριτού μας).— Καθ* ά αγγέλλεται
  έξ Ίσπανίας τα έθνικά στρατεύματα συ-
  νεχίζουν σφοδράς έπιθέσεις εναντίον των
  όρεινών συγκροτημάτων τοΰ Τερουέλ.
  Τό έδαφος εκατέρωθεν διεκδικεΐται σπι
  θαμήν πρός σπιθαμήν καί άνευ άξιολό-
  γων μέχρι τής στιγμής άποτελβσμάτων.
  Η ΑΜΕΡΙΚΗ 6Α
  ΕΚΑΤΟΝ ΝΕΑ ΠΟΛΕΜΙΚΑ
  ΑΘΗΝΑΙ 22 Ίανουαρίου (τοΰ άν
  ταποκριτοΰ μας). — Τηλεγραφούν έκ
  Νέας Υόρκης ότι θεωρούνται αημαν-
  τικοί οί νέοι ναυτικοί έξοπλισμοί των
  Ήνωμένων Πολιτειών, τούςόποίους ένέ
  κρινεν ή Άμερικανική Βουλή.
  Κατ' αύτούς, Θά ναυπηγηθώσιν συντό
  μως εκατόν νέα πολεμικά διαφόρου χω¬
  ρητικότητος καί τύπου συμφώνως πρός
  την τελευταίαν λέξιν τής συγχρόνου ναυ
  πηγικής έπιστήμης.
  ΕΝΤΕΙΝΕΤΑΙΗΚΑΚΟΚΑΙΡΙΑ
  ΕΙΣΟλΗΝ ΤΗΝ ΕΛΑΑΔΑ
  ΑΘΗΝΑΙ 22 Ίανουαρίου (τού
  άνταποκριτού μας).— Κατά σχετικάς ά-
  νακοινώσεις είς όλην την Έλλάδα έν-
  τείνεται ή κακοκαιρία. «Αγγέλλεται έκ
  παραλλήλου υπό τής μετεωρολογικής
  υπηρεσίας, σταθερά πτώσις των θερμο-
  κραβιών.
  Είς την Βόρειον Έλλαοα πίπτουν α-
  πό χθές χιόνες. Ραγδαϊαι βροχαί έπί-
  ««« εσημειώθησαν είς διάφορα μέρη
  ά τό τελευταίον εικοβιτετραωρον. καλοχώρι
  ΟΙ "Αγγλοι διά την πλειοψηφίαν Σωτάν
  Νέαι ένισχύσεις εις τούς Ίάπωνας.
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ (ραδιογρ.) Αί
  Γσλλικαί έφημερίδες έξαί-
  ρουν την δοθείσαν είς τόν
  κ. Σωτάν πλειοψηφίαν ήτις
  υπερέβη κάθε προσδοκίαν.
  Τα σοσιαλιστικά φύλλα άνα
  φέρονται είς την ένότητα
  τού λαίκοϋ μετώπου καί το
  νΐζουν δτι καλώς έπραξαν τα
  κόμματα τής άριστεράς ψη-
  φΐσαντα υπέρ τοΰ κ. Σω¬
  τάν.
  ΛΟΝΔΙΝΟΝ (ραδιογρ.) Οί ή
  μιεπΐσημοι κύκλοι τής Άγ-
  γλικής πρωτευούσης άναγνω-
  ρΐζουν ότι ή δοθεΐσα είς τόν
  κ. Σωτάν πλειοψηφία έχει
  εθνικόν χαρακτήρα. Δέν άπο-
  κλεΐουν ομως καί τό ενδεχό¬
  μενον διασπάσεως αργότε¬
  ρον των άριστερών κομμάτων
  έξ αίτίας των μέτρων τοϋ
  κ Σωτάν τα όποϊα πιθανώ-
  τατα θά στραφοΰν κατά
  τοϋ κύματος των· άπεργιών
  καί κατά δεύτερον λόγον ε¬
  ναντίον οιουδήποτε δστις
  προτίθεται νά διαταράξη την
  δημοσίαν τάξιν.
  ΡΩΜΗ (ραδιογρ.) Αί "Ιτα¬
  λικαι έφημερίδες γράφουσαι
  επί τής ρυθμίσεως τής Γαλ¬
  λικής κρίσεως καί των μελ-
  λουσών νά έπακολουθήσουν
  ταύτην Άγγλογαλλικών συ-
  νεννοήσεων, φρονούν δτι τα
  γεγονότα ταυτα είνε δυνα¬
  τόν νά μεταβάλλουν την κα¬
  τάστασιν καί νά προσεγγί-
  σοον τάς άπόψεις διά μίαν
  πανευρωπαίκήν διάσκεψιν
  ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ (ραδιογραφ
  Κατά πληροφορίας έκ Τόκιο
  νέαι έπιβιβάσεις στρατοθ είς
  μεταγωγικά έπραγματοποιή
  θησαν την παρελθοϋσαν έ
  βδομάδα είς διαφόρους λι
  μένας τής Ίαπωνίας. "Αλλα
  μεταγωγικά, μέλλοντα νά
  μεταφέρουν πολεμικόν υλικόν
  είς Σαγκάην, εύρίσκοντα
  ήδη υπό φόρτωσιν. Γενικώς ί
  Ίαπωνία φαίνεται προτιθε
  μένη νά συντονίση, τάς έν
  Κίνα πολεμικάς προσπαθείας
  αυτής οΰτω ώστε νά επιτύχη
  άποτελέσματα σημαντικά έν
  τος συντόμου χρονικοϋ δια
  στήματος.
  Προεκηρύχδη διαγωνισμός
  μετεκπαιδεύσεως δημοδιδασκάλου.
  Τό υπουργείον τής Παιδεί-
  άς προεκήρυξε μεταξΰ των δή
  μοδιδασκάλων διαγωνισμόν
  διά την χορήγησιν είς 40 έξ
  αυτών διετών έκπαιδευτικών
  άδειών μετ* άποδοχών. Έκ
  τούτων μέχρι τοΰ 1)3 δύναν-
  ταινάεΐναιδημοδιδασκάλισσαι.
  Οί διδάσκαλοι οΐτινες θά ε¬
  πιτύχουν είς αΰτά θά παρακο
  λουθήσουν άπό τοϋ προσεχούς
  σχολικοϋ έτους 1938—39 διε-
  τή κύκλον πσιδαγωγικών καί
  άλλων μαθημάτων είς τό πά
  νεπιστήμιον Αθηνών, δπως
  εγένετο καί κατά τό παρελθόν
  σχολικόν έτος.
  ΑΙ αίτήσεις των ύποψηφίων
  δημοδιδασκάλων δέον νά ύ
  ποβληθώσιν είς τό ϋπουργεΐ
  όν Παιδείας διά των κατά τό
  πους αρμοδίων Έπιθεωρητών
  τό βραδύτερον μέχρις 28 Φε
  βρουαρίου. Ό διαγωνισμός
  θά διεξαχθή είς τό ϋπουργεΐ
  όν Παιδείας την 29 Άπριλί
  ου έ ε.
  Ο Κ. ΔΡΟΣΟΠΟΥΛΟΣ
  ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΥΣ
  Πρός τόν κ. Πρόεδρον τοΟ
  Συλλόγου Πολυτέκνων γονέ-
  ων Νομοΰ Ηρακλείου έστά-
  λη τό κάτωθι άπαντητικόν είς
  συγχαρητήρια τηλεγράφημα,
  υπό τοΰ ΔιοικητοΟ τής Έθν.
  Τραπέζης κ. Δροσοποΰλου.
  «Ευχαριστώ άπό καρδίας ύ-
  μδς καί λοιπά 'μέλη Συμβου-
  λίου δι' έκδηλώσεις καί συγ¬
  χαρητήρια επί πεντηκονταε-
  τηρίοι μου παρ' Έθνική Τρα-
  πέζη τής Ελλάδος.
  Ι. Δροσόπουλος Διοικητής
  Εθνικής Τραπέζης τής "Ελλά¬
  δος».
  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ ΚΑΙ ΚΙΝΗΣΙΣ
  ΑΙ κυμανθεισαι χθές έν τη άγορςΙ μας τιμαί των κατωτέρω έγχω
  ρίων προίόντων είχον ώς ακολούθως:
  ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΑΙ ΤΟΥ ΔΙΑΔΟΧΟΥ
  ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΚΟΥΡΕΙΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
  Πρός τόν πρόεδρον τής Α¬
  δελφότητος κουρέων καί κομ-
  μωτών Ηρακλείου έστάληΰπό
  τής Α.Β.Υ. τού Διαδόχου Πρίγ
  κηπος Παύλου θερμόν ευχαρι¬
  στηριον τηλεγράφημα διά τάς
  ύποβληθείσας έπ' εύκαιρία
  των γάμων αύτοΰ μετά τής
  πριγκηπΐσσης Φρειδερίκης—
  Μαργαρίτας, ευχάς.
  ΜΕΤΑΒΟΛΑΙ ΓΕΟΠΟΝΩΝ
  Διά πράξεως τοΰ ΰπουργείου
  Γεωργίας ο ήδη παρά τω Γεωρ-
  γικφ Γραφείω Ρεθύμνης ΰπηρε
  των γεωπόνος είσηγητής κ. Διον.
  Ραζής ετοποθετήθη ώς επαρχια¬
  κάς γεωπόνο; εί; Καστέλλι Κισ
  σάμου άντί τοΰ έκεϊ γεωπόνου
  κ. 'Ανδρ. Σακελλαρίου μετατι
  θεμένου είς Σπήλι Αγ. Πάσι
  λείου.
  —ΟΙ γεωπόνοι κ.κ. Β. Μαυρο
  γένπς καί Ηλίας Σελοϋντος έτο-
  ποθετήθησαν ό μέν πρώτο; είς
  Χώραν Σφακίων ώς επαρχιακάς
  γεωπόνος, ό δέ δευτέρα; υπό την
  αύτην ίδιώτητα είς Βάμον. Διά
  πράξεως τβΰ Ύπουργοΰ τής Γε-
  ργίας ετέθη ομοίως εί; την διά¬
  θεσιν τήζ Γενικής Διοικήσεως
  Κρήτης ό γεωπένος επιμελητάς
  ~' κ. Ιϊαρθ. Σειραδάκη;.
  ΤΑ ΛΑΎΚΑ ΣΥΣΣΙΤΙΑ
  Κατόπιν ουατάσεων τοΰ Νο
  ιιάρχου κ. Κρεββατά θά έπανα-
  εθοΰν είς λειτουργίαν, ώς απε¬
  φασίσθη καί έν εΐδικη συσκέψει
  Ενομένη έκεϊ την παρελθοΰ-
  αν Τετάρτην, τα Λαΐκά συσοί-
  ια Ρεθύμνης. 'Ελπίζεται ότι πε-
  ί τα μέσα τής προσεχούς εβδο¬
  μάδος αί αποφάσει; διά την ε-
  'αρξιν των λαϊκών ουσβιτίων,
  ιά άρχίσουν έφαρμοζόμεναι, υπο
  ήν εποπτείαν τοΰ Διοικητικοΰ
  Συμβουλίου τοΰ τοπικοΰ παραρτή
  ματος Π. Ι. καί τριμελοΰ; δια-
  χβιριστικης έπιτροπής.
  Σταφίδϊς.
  Σουλτα νίναι α'
  β'
  Υ'
  Καραμπ.
  "Ελεμέδες α
  δρ.
  Ταχτάς
  Μαύραι
  Υ'
  α'
  β'
  Υ'
  )
  ( 22.
  (
  -23.
  )
  ( 14 50-
  )
  (7 50-8.50
  7.80-8.
  2 70
  27 20
  Χαρούτπα
  " Ελαια 5ο
  » κοινά »
  Σάπωνες.
  Λευκοΐ α' ποιότητος δρ.
  » β' »
  Πράσινοι α' ποιότ. »
  β' » ·
  θίνοι.
  "Αρχανών τό μΐστατ. » 45.
  Μαλεβυζίου κατ' οκάν δρ. 5.
  20— 2< 19.— 23 21.50 19.— ΘΑ ΕΠΙΤΡΑΠΟΥΝ ΑΙ ΙΑΙΩΤΙΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΙ ΤΩΝ, ΥΠΑΛΛΗΛΟΝ Δκχ δημοσιευομένου ώς ΚΑΤΗΡΤΙΣΘΗΣΑΝ ΣΧΟΛΕΙΑ ΑΜΠΕΛΟΚΛΑ&ΕΥΜΑΤΟΣ Πληροφορούμεθα ότι έν τώ γνωστόν άναγκαστικοθ νό- νομ