95312

Αριθμός τεύχους

4771

Χρονική Περίοδος

Α' 1938

Ημερομηνία Έκδοσης

25/1/1938

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
  ΣΥΝΑΡΟΜΑί-
  Αιγυπτου
  Γτησια λίραι 3
  ίξάμηνός 2
  ίολ. 1 Γ»
  είάμηνος » 8
  Τιμη
  •ατ« φύλλον
  Λοαχ. '2
  ΤΡΙΤΗ
  25
  ΙΑΗΟΥΑΡΙΟΥ
  1938
  ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΑ
  ΟΟ1 Μ1ΝΩ1ΛΥΓΟΥ
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ ΚΡΗΤΗΣ ■ Ι ΤΟΣ 23ΟΝ
  ΑΡ1ΘΜ. ΦΥΛΛΟΥ *771
  ΥΠΕΥΒΥΝΟΣ ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΘΡ Ν ΣΓΑΥΡΑΙ
  ΔΙΕΥθΥΝΤΗΣ: ΑΝΔΡ. Μ ΖΩΓΡΑΦΟΣ
  το
  &1ΑΡΚΗΣ ΑΠΕΙΛΗ ΠΟΛΕΜΟΥ
  Συνεπληρώθη ήδη την
  18ην λήγοντος μηνός εν
  καί ήμισυ έτος άπό τής έ-
  κρήξεως τού έμφυλίου πολέ
  μου είς την Ισπανίαν. Επί
  δεκαοκτώ μήνας ένας λα-
  ός 25 όλοκλήρων έκατομμυ-
  ρίων άνθρώπων, λαός εύγε-
  νής, Ίπποτικός, θρυλλικώς ή
  ρωϊκός, σπαράσσεται άπό τάς
  φλόγας πού ήναψαν τα πο-
  λιτικά μίση καί χύνει τ©
  αιμά τού κατά ποταμούς.
  Καί ομως τό διάστημα αύ-
  τό δέν έστάθη αρκετόν διά
  νά άμβλύνη τα πάθη, διά νά
  δημιουργήση την νηφαλιό
  τητα καί την σύνεσιν καί
  νά φέρη ««ι πάλιν την εί-
  ρήνευσίν καΐ την γαλήνην
  είς την ωραίαν χώραν των ι
  δαλγών.
  Καί ό αγών συνεχίζεται
  άκόμη αγριος, σκληρός, μέ
  πρωτοφανεϊς ώμότητας, άμ-
  φίρροπος πάντοτε, χωρΐς
  νά παρέχη ουδεμίαν έν¬
  δειξιν οΰτε διά σύντομον
  τερματισμόν ούτε διά την
  πιθανοτέραν τού έκβασιν.
  Ή Ίβηρική, τό απέραντον
  «ύτό «Μουσείον τής τέχνης
  καί τής ώραιότητος» τής
  Εύρώπης, όπως άπεκαλεΐτο,
  μετεβλήθη είς θέατρον άτε-
  λειώτου πολεμικοΰ δράμα-
  τος. Ίστορικαί πόλεις πο-
  λυάνθρωποι, μνημεΐα τέ¬
  χνης άπαράμιλλα, τεραστία
  εργα τού συγχρόνου πολιτι-
  σμοΰ, μετεβλήθησαν είς σω
  ρούς έρειπίων.
  Κάμποι καί χαράδραι, εί-
  δυλλιακής άλλοτε γαλή-
  νης καί ώμορφιάς έποτίσθη-
  σαν καί εβάφησαν άπό αν¬
  θρώπινον αίμα. Αί φλόγες
  τού πυρός καί τό καυτόν μέ¬
  ταλλον έρημώνουν τα πάν-
  τα καί σκορπίζουν παντοΰ
  τόν όλεθρον. Καί δέν είναι
  ύπερβολή άν λεχθή ότι ή
  ανθρωπότης δέν έγνώρισεν
  είς όλην την μακραίωνα ί-
  οτορίαν της παρομοίας εκτά¬
  σεως καί φρίκης τραγωδί-
  αν. Τό χειροτερον δέ είναι
  6τι ό έμφύλιος Ίσπανικός
  απαραγμός ύπάρχει καί πά
  λιν κίνδυνος νά εξελιχθή
  είς παγκόσμιον πόλεμον.
  Ή έπανάληψΐξ *«» Π έντα-
  σις των πολεμικών έπιχειρή-
  σεων είς τό Τερουέλ καί τα
  άλλα μέτωπα, ή ένεργός α¬
  νάμιξις είς αύτάς καί ξέ-
  νων δυνάμεων, ή έπανάλη-
  ψις των τβρπιλλισμών καί
  των έναερίων έπιθέσεων κα¬
  τά άτμοπλοίων είς την Δυ¬
  τικήν Μεσόγειον παρ' αγνώ¬
  στου εθνικότητος ύποβρυχί-
  ων καί άεροπλάνων κα'ι
  άλλα θλιβερά έπειαόδια, γεν¬
  νούν καί πάλιν τόν κίνδυ¬
  νον διεθνών περιπλοκών καί
  κρατοΰν είς αγωνίαν την διε
  θνή κοινήν γνώμην. ·Έ-
  τσι τό Ίσπανικόν άποβαίνει
  καί πάλιν πρωτεΰον πρόβλη-
  μα. διά την Ευρώπην καί έ-
  φελκύει την παγκόσμιον προ¬
  σοχήν καίτό ένδιχφέρον.'Καί
  αν δέν κατορθωθή ταχέως
  όχι μόνον ό έντοπισμός τού
  άλλά καί ή όριστική διευθέ¬
  τησις τού, ύπάρχει φόβος
  την φοράν αυτήν νά προ¬
  καλέση την διεθνίΐ ρήξιν καί
  νά μεταδώση τό πΰρ τού πο¬
  λέμου είς ολόκληρον τόν
  κόσμον. Καί σήμερον άλλω-
  στε ειμπορεί κανείς νά ει¬
  πή ότι επί τού Ίσπανικοΰ
  έδάφους διεξάγεται παγκό-
  σμιος σχεδόν πόλεμος άφοΰ
  μάχονται στρατιώται καί ά-
  ξιωματικοί σχεδόν έξ όλων
  των χωρών καί ότι έκεΐ είς
  την Ίβηρικήν γίνεται ή γε-
  νική δοκιμή τού προσεχούς
  παγκοσμίου πολέμου. Ή δι-
  ασταύρωσις δέ επί τής χώρας
  αυτής τόσων ζωτιχών καί άλ-
  ληλοσυγκρουομένων συμφε-
  ρόντων, οικονομικήν καί
  στρχτηγικών,__της Γαλλίας,
  τής * Αγγλίας, τ'ης Ιταλίας
  καί Γερμανίας, προοδίδουν
  είς αύτην εξαιρετικήν όλως
  σημασίαν, την όποιαν έκτι-
  μοΰν καί άντιλαμβάνονται
  βαθύτατα ολοι οί ένδιαφερό-
  μενοι.
  Άλλ' οί κίνδυνοι επεκτά¬
  σεως τού Ίσπανικοΰ πολέ¬
  μου είς ολόκληρον την Εύ
  ρώπην, θά καταστοΰν άμε-
  σότεροι, όταν πλέον ούτος
  θά ευρίσκεται είς τό τέρμα
  τού. Διότι τότε καί ή ε¬
  πέμβασις των ξένων υπέρ
  των Ίσπανών φίλων των, θά
  είναι μεγαλυτέρα καί πε¬
  ρισσότερον έμφανής. Φα-
  νερά όμως καί άποφασιστι-
  κή επέμβασις είς Ισπανίαν
  οιουδήποτε ξένου, είναι δύ¬
  σκολον νά εννοηθή» χωρίς
  νά σημάνη πρόκλησιν πα-
  νευρωπαϊκοΰ πολέμου.
  ΟΠ0.Σ ΔΙΑ8ΑΙΝΕΙ Η ΖΡ.Η
  ΑΙ ΑΡΤΕΜΙΔΕΣ
  ΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ
  Ύπάρχουν λοιπόν καί είς την
  κοσμικήν επαρχίαν θηλυκοΐ Νϊμ-
  ρώδ; Αύτό μας έπληροφόρει προ-
  χθές ή στήλη τοϋ Ρέπορτερ. Άλλ'
  ανεξαρτήτως άν ύπάρχουν ή δχι...
  άξίζει τον κόπο κάποια συζήτη¬
  σις. ,
  —Ή "Αρτεμις υπήρξε μια επι-
  ίλητΐκή γυναικεία προσωποποίη-
  αις. Αί γυναίκες πού την μιμοθν-
  ται σήμερον δέν είνε δυνατόν πα-
  ρά νά ένδιχφέρουν...
  Κάτι τέτοιο θά υπεστήριξαν οί
  άντικειμενίκοί κριταί. Καί λέγο-
  μεν «άντικειμενικοί», διότι ύπάρ¬
  χουν, άς μή λησμονοΰμεν, οί κυ-
  νηγοί. Καϊ αύτοι θά κρίνουν α¬
  σφαλώς... θερμότερον: Μία εκπρό-
  σωπος τού ώραίου φύλου είς τάς
  κυνηγετικάς έκορομάς δέν είνε
  παΐξε—γέλασε. Οί κυνηγοί θά
  συναισθανθοθν επί τέλους καί κά¬
  τι τό Ορυλικόν εις τό περιβάλλον
  των. Δέν θά βλέπουν μόνον άν¬
  δρας τριγύρω τους. θά ευτυχή-
  σουν νά βοηθήσουν είς την σκό-
  πευσιν καί ένα τρυφερά χέρι...
  Άφήνω δτι μπορεϊ νά όόηγηθοΰν
  καί αύτοι οί ϊδιοι! Άπό μερικάς
  παλαιάς περιγραφάς των «Κυνη-
  γετικών Νέων» έπείσθημεν 8τι οί
  θηλυκοί κυνηγοί θαυματουργοΰν
  κυριολεκτικώς. Αί νέαι, Άρχέμι-
  οες αί όρμηθεΐσαι άπό τα μεγά-
  λα Έλληνικά «τζάκια», αφήκαν έ
  ποχήν. Καί συνεπώς καί παράδο¬
  σιν. Αί νεώτεραι πού τείνουν νά
  πληθυνθοΰν καί εις τάς επαρχια¬
  κάς πόλεις, δέν είνε απίθανον νά
  άκολουθήσουν κατα πόδας τάς πρώ
  τας.
  - Ψαντάσου τή γυναΐκα σου με
  Οαύριο, νά σοϋ ζητήση 2να κυνη-
  γετικό κοστοΰμι, ε'να ζευγάρι ψη-
  λές μπότϊς, ενα δίκανον καί μία
  κυνηγετική τσάντα!
  Τα ανωτέρω ηκούσθη λέγων
  γνωστός έρασιτέχνης κυνηγός,
  πετών άκόμη «μέ τοΰ βορρά
  τα νέφη» πρός Ινα έπίσης γνω
  στόν άλλά μή... πετώντα πλέον,
  συνάδελφον τού. Τόν τελευταί¬
  ον είχεν άνησυχήσει κάπως ή
  πληροφορία περί έκμοντερνοποιή
  σεως καί τοΰ κυνηγίου καί ή'ρ-
  μοζεν μά την αλήθειαν ή παρα¬
  τήρησις.
  Ηά ελέγαμεν δτι τό κυνή¬
  γιον είνε κάτι τό αντίθετον μέ
  Χήν τόσον υμνηθεΐσαν καί ύ·
  μνουμενην γυναικείαν αίσθηματι-
  κότητα' άν λάβωμεν τουλάχιστον
  ύπ' όψιν τή στιγμή πού τα σκά
  για τής πρώτης κυνηγοΰ θά
  τρυπήσουν την καρδοΰλα ενός
  άθώου πουλιοθ, θά δή αύτά τό
  'πουλί (ή κυνηγός), νά σπαράζη
  στά πόδιά της καί θά τό σηκώ
  ση ΰστερα άπό τή ματωμένη
  τού φτεροϋγα νά τό πετάξη στήν
  τσάντα της. Καί άλλοτε ευρέθη.
  σαν ίϊνθρωποι νά καυτηριάσουν
  την σκληρότητα αυτήν. Ώς τό¬
  σο καί τώρα όπως καί τότε, θά
  ευρίσκετο, είμαι βεβαιος, άμέ
  σως ό άντιρρησίας.
  — Καί γιατί οχι; Μία...μοί·
  ραία γυναΐκα, οέν είνε κάτι χει-
  ρότερο άπό μίαν κυνηγόν,
  Άλλά καί ανεξαρτήτως αυτού,
  πείθομαι έκ των ύστέρων καί
  έγώ ότι ή σκληρότΤ/ί είνε πλέον
  σ' αυτή την εποχήν κάτι τό...
  χρήσιμον καί διά την γυναΐκα.
  "Αλλως τε καί αύτη καθ' εαυτήν
  ή ί0)ή Χωι^ί συγκινήσεις δέν
  έννοείται σήμι,ρο^. Άπό ποΰ
  πρέπει νά άρχίζουν καί ποΰ νά
  -ελειώνουν αί συγκινήσεις αύται
  δέν μπορϋ) νά καθορίσω έπακρι
  βώς. Ώστόσο καί τό κυνήγιον
  μπορεΐ νά είνε μία συγκίνησις ά
  πό τάς μάλλον σκοπίμους κάποτε.
  * 4
  Άλλά καί χωρίς συζητήσεις
  βαθυτέρου περιεχομένου, τα κ,υνή-
  γι δέν είνε τίποτε τό άναρμόδιον
  διά την γυναΐκα. Μέ την σημερι¬
  νήν επίδοσιν τής τελευταίας εις
  τα σπόρ, καί αύτό άποκτα θέσιν
  είς την γυναικείαν ζ'θήν καί κί¬
  νησιν. Καί διότι είνε ωραίον καί
  διά την γυναΐκα άλλά καί. διότι
  ή γυναίκα καί τα 2πλα
  είς όλον τόν κόσμον ευρίσκον¬
  ται αυτήν την στιγμήν είς άγαθο-
  τάτας σχέσεις. Ό υίδς τής Αφρο¬
  δίτης παλαιότερον είχε τόξον καί
  φαρέτραν. Διατί ΐϊ)).$.ρον νά μή
  τόν φανταζόμεθα^ επί παραδείγ¬
  ματι, μέ εμφάνισιν... κυνηγοΰ,
  Ή προσωποποίησις αυτή καί χα-
  ριτωμένη είνε καί όμολογουμένω;
  άνάλογος πρός τα πράγματα.
  ΑΣΜΟΔΑ1ΟΣ
  Οί κίνδυνοι τού πολέμου
  τ
  ΕΞΑΕΡΟΣΤΟΥ
  Τού Στρατηγοΰ κ. Κ. Μπακοπούλου.
  [Τό κατωτέρω δρθρον τού Άνω ] θέσεων. Οΰτω έξεχύνοντο, κατά
  τέρου Διοικηιοΰιης Παθητικής| Τήν ώραν τ^ς |κτεΧβοεως αυτών,
  Άεραμυνης της χώρας υποστρατή. ,«' ,Γ'· , 0 , , ,
  γου κ. Μττακοπούλου άναφερόμε" μ^λαι μάζαι ανθρωπων και εν
  νόν είς τούς έζ αέρος κινδΰνους Ι πανικω είς τάς όδούς καί τάς
  έν περιπτώσει πολέμου, έστάλη ι πλατείας, σπεύδουσαι δπως έξίλ-
  εϊς τήν«Άνόρθωσιν».Τό άρθροντοϋ Η ; χ ϊ 1 άδ
  τθ,οδτινοςαρχιζομενσήμερον τήνοη
  μοσίευσιν πραγματεύεται σοβαρώ
  τατα θέματα τής ττροστασίας τοΰ
  άμάχοη πληθυσμοΰ καί τής όργα
  νώσεως μιδς άξίας τού όνόματος Ι
  αυτής άεραμύνης:]
  Κατόπιν τής ενάρξεως της ;
  σειράς έκπαιδεύσεως τοΰ Κεντρι-
  κοΰ Σχολείου Παθητικής Άεραμύ¬
  νης καί τοίϊ δημοσιευθέντος άρ-
  θρου υπό το στοιχείον Κ. είς
  την ν Ι!ραδο/ή/» «"Α;ιυν* πλτ,
  σμοΰ», ή «Βραδύνη,» έν τή άξιε-
  παίνω προσπαθεία της, δπως συν
  τελέα'η καί αυτή είς ςήν διαφώτι¬
  σιν τού Έλληνικοΰ ΛαοΟ, περί
  των εκ τοθ αέρος κινδύνων καί
  των μέτρων προστασίας τού, άπε-
  τάθη καί πρός εμέ ινα, υπό την
  ίδιότητά μου ώς Άνωτερου Διοι-
  κητοΰ τής Άντιαεροπορικής Α¬
  μύνης τής Χώρας, έκθέσω την επί
  τοϋ σοβαρωτάτου τούτου ζητ/]μα-
  τος γνώμην μου.
  Καί πρώτον όφείλω νά οηλώ-
  σω δτι συμφωνώ απολύτως μέ τα
  έν ιω ανωτέρω άρθρω υπό τοθ κ.
  Κ. δηι·οσιευόμενα καί ιδίως, δσον
  άφορα την αδιαφορίαν «τοθ πολ-
  λοΰ κόσμου επί τοΰ σπουδαίου
  αύτοΰ ζητήματος». Δυστυχώς πα-
  ρά την προσπάθειαν την οποίαν
  κατέβαλε καί καταβάλλει άπό διε
  τίας σχεδόν ή ύπηρεσία ημών,
  διά διαλέξεων, δημοσιεύσεων, έν-
  τύπων όοηγιών, κλπ. δέν κατέστη
  δυνατόν νά κινηθή καί δσον θά ε-
  πρεπε τό ενδιαφέρον τοθ Έλληνι¬
  κοΰ Λαοΰ επί τού ζωτικοθ δι' αυ¬
  τόν τούτου ζητήματος, τής κατά
  τοθ έναερίου κινδύνου προστασίας
  τού.
  επρεπε ώς πολυ ορθώς γρά-
  φεται είς τό άναφερθέν άρθρον νά
  γίνουν γυμνάσια μέ πραγματικά
  πυρά διά ν' άποδειχθΫ] πράγματι
  έκ των άνθρωπίνων πλέον θυ,ιάτίον
  καί των καταστροφών τό μέγεθος
  τοθ έναερίου κινδύνου. Άλλά καί
  άνευ των γυμνασίων τούτων θά ώ¬
  φειλεν νομίζω έ Ελληνικάς Λαός
  κατόπιν τώνλαμβανόντων έν Ισπα¬
  νία καί Άπω Ανατολή χώραν,
  νά είχεν ήδη απολύτως πεισθή
  περί τοΰ σοβαρωτάτου τούτου κιν¬
  δύνου τού καί νά εδείκνυε μεγα¬
  λυτέραν προθυμίαν καί ενδιαφέρον
  τόσον πρός απόκτησιν των απα¬
  ραίτητον/ γνώσεων, δσον καί διά
  την λήψιν άπό τούδε των ένδεδει-
  νιι,ένων μέτρων αύτοπροστασίας
  γμενων
  τού.
  Αί μεγάλαι απώλειαι τού πλη¬
  θυσμοΰ των Κινέζων είς Σαγκάην,
  Νανκίν καί Ναντάο έκ των άερε-
  πιθέσεων οφείλονται κατά πρώτον
  βεβαίως λόγον είς έλλειψιν κρατι-
  κής οργανώσεως τής άεραμύνης,
  άλλά οφείλονται συγχρόνως καί
  είς την παντελή έλλειψιν των^ μέ-
  σων αύτοπροστασίας τοΰ άμάχου
  πληθυσμού καί ιδίως είς την πλή¬
  ρη άγνοιαν παρά τούτου καί αυ¬
  τών Ιτι των σιοιχειωδών. κανόνων
  τηρητέας στάσεως καί πειθαρχίας
  κατ,α την διάρκϊΐαν των ά
  κατίζοντο υπό των θραυσμάτων
  των ένρηκτικών βομβών καί των
  συντριμμάτων των οικιών.
  Υπό την καταθλιπτικήν πίεσιν
  τής άνάγκης ήρξατο υπό των Κρα-
  τικών Άρχών ή έοπευσμένη κα-
  τασκευή καταφυγίων κάτωθι κα-
  ταλλήλων δημοσίων κτιρίων καί
  ιδία κάτωθι των δδών.
  Ελλείψει οργανώσεως τής Πυ-
  ροαβεστικής Υπηρεσίας, ώ; καί έ-
  παρκών πυροσβεατικών μέσών, κα-
  τεστράφησαν υπο τοθ πυρός όλό-
  κληροι συνοικίαι καί έπυρπολή-
  θησαν αποθήκαι μεγάλων τζοοοτΫι-
  των βάμβακος άξίας δισεκατομ-
  μυρίων.
  Είς την Ισπανίαν κάτι άνάλο-
  λον συνέβη είς την αρχήν τοθ έμ¬
  φυλίου πολέμου. "Ηδη ομως, λό¬
  γω των έξαιρετικών μέτρων ένερ-
  γού καί Παθητικής Άεραμυνης,
  άτινα ελήφθησαν υπο των εμπολέ-
  μων, αί απώλειαι εχουν μειωθή
  κατά πολύ. Έν των ληφθέντων
  μέτρων Παθητικής Άεραμυνης
  καί είς μεγάλην μάλιστα κλίμακα
  είναι ή άπομάκρυνσις τοθ μή χρη
  σίμου πληθυσμοΰ έκ των βομβαρ-
  διζομένων μεγάλο>ν κατψκημένων
  κέντρον/.
  Καί έν τούτοις πρεπει νά ση-
  μειωθή δτι οί πόλεμοι ούτοι δέν έ
  παρουσίασαν τόν έναέριον κίνδυ
  νόν έν ολη αύτοΰ τή έκτάσει, οί
  ος πράγματι θά παρουσιασθή είς
  έ'να γενικώτερον πόλεμον καί με·
  ταξύ κρατών τελειό:ερον στρατιω-
  τικώς όργανωμένων καί διαθετόν-
  των ισχυράς άεροπορικάς δυνάμεις
  καί μέσα. Επί πλέον, δπερ καί
  τό σπουδαιότερον κατ' αύτούς καί
  μέχρι τής στιγμής δέν εγένετο, ή
  έλάχιστα εγένετο χρήσις των πο¬
  λεμικών άερίων. Καί έν μέν τή
  Ισπανία διότι, λόγω τής φύσεως
  τοθ πολέμου, πασά επίθεσις διά
  πολεμικών άερίων υφ' έκντέρου
  των άντιπάλων θά έπληττε καί
  τούς όπαδούς τούτου. Έν όϊ τή
  "Απω Ανατολή διότι, λόγω τής υ¬
  πάρξεως είς τα μεγάλα κέντρα
  πολλών ξένων ύπη/όων καί ιδίως
  είς την Σαγκάην όπου καί ξέναι
  διεθνεΐς ζώναι καί συνοικίαι υφί
  στανται, πά; διά πολεμικών άερί¬
  ων βομβαρδισμό; θά έπροκάλει
  την έχθρότητατών ενδιαφερομένων
  Κρατών. Είνε άλλωστε φυσικόν
  προκειμένου περί έντοπισμένων
  πολέμων, ώς οί σημερινοί διεξα-
  γόμενοι, οί άντιμαχόμενοι νά άπο-
  φεύγουν κατά τό δυνατόν την χρή¬
  σιν άπανθρώπων μέσων, ήτις θά
  εξήγειρε εναντίον των την Διεθνή
  Κοινήν γνώμην Άλλά προκειμέ¬
  νου περί ενός πολέμου γενικωτέ
  ρου καί μεταξύ μεγάλων καί ί-
  σχυρών κρατών ουδέν έμπόοιον
  είναι δυνατόν νά υπάρξη χρησιμο¬
  ποιήσεως καί των πλέον άκόμη £-
  ςοντωτικών κχί άπανθρώπων μέ¬
  σων, άρκεΐ ταυτα νά δύνανται νά
  συντελέσουν είς την επικράτησιν
  έκείνων οΐτινες θά τα χρησιμο-
  ποιήσουν.
  "Οσον διά τάς υφισταμένας ά-
  παγορευτικάς συμβάσεις είς ουδέν
  αύται θά ίσχύσου1-·, δπως δέν Ισχυ
  σαν άνέκαθεν κατά'τούς, έκάσΐοτδ
  πολεμους καί κατά τού; όποίους
  οί άντίπαλοι πάντοτε έχρησιμο-
  ποίησαν τα πλέον ίσχυρά καί κα-
  :αστρεπτικά τής έποχής των μέσ'χ.
  (συνεχίζεται)
  Πετοχτά
  σημειώμοτα
  Η ΣΑΜΠΙΧΑ
  Νέος θρίαμβος τής γυναί¬
  κας. Κατέκτησε τούς αιθέ¬
  ρας, άφοΰ έδάμασε τό άλ-
  λαζονικόν θηρίον πού λέγε-
  ται άνδρας. Άλκούσατε την
  τελευταίαν έκπομπήν τοθ ρα-
  διοφωνικοΰ σταθμοθ τής Άγ¬
  κυρας; Νά σδς την μεταδώ-
  σω: «Τόν προσέχη Μάϊον,
  λέγει, στολΐσκος εξ Τουρκι¬
  κών άεροπλάνων θά επισκε¬
  φθή τάς πρωτευούσης των
  Βαλκανικών χωρών, φυσικά
  δέ καί τάς Αθήνας. Τού στσ-
  λίσκου θά ήγεΐται ή άεροπό·
  ρος Σαμπιχά, θετή κόρη τοΰ
  προέδρου τής Τουρκικής Δη¬
  μοκρατίας». Επί κεφαλής λοι
  πόν πολεμικοθ άεροπορικοΰ
  στόλου μία νεαρά χανούμ, ή
  Σαμπιχά! Τ' άκοϋτε κύριοι
  ποϋ είσθε προσκολλημένοι
  σάν δστρακα στήν παράδοσι,
  Άλλά καί άν δέν θέλετε νά
  τ' άκούσετε, θά σάς ϋπενθυ-
  μίθΓ) τό γεγονός ό βόμβος
  των μοτέρ των Τουρκικών άε¬
  ροπλάνων, δταν τόν Μάϊον
  θά διασχίζουν ύπερήφανα
  τούς αιθέρας κάτω άπό τόν
  γαλάζιο Ελληνικόν ούρανό.
  Χαρέμι ύπάρχει στή σκέψι
  σας. Τόν φε^ετζέ ττο^εΐ ή
  καρδιά σας. Θέλετε τή γυναΐ¬
  κα κλεισμένη μέσα σέ σερά-
  για, πίσω άπό καφασωτά πα-
  ράθυρα, τριγυρισμένα μέ πα-
  νύψηλα τείχη! Την έννοεΐτε
  μονάχα σάν άναιμικό λουλοθ-
  δι τοθ κήπου τοθ Άλλάχ! Γι¬
  ατί ή σκέψις σας, κλεισμένη
  μέσα στά τείχη τής παληας
  άνατολίτικης σκλαβιας, δέν
  ειμπορεί νά ανοιχθή σ' εΰρύ-
  τερους όρίζοντες Δέν ειμπο¬
  ρεί νά άτενίση ώς έκεΐ πού έ-
  χουν φθάσει οί κατακτήσεις
  τής γυναίκας.
  Ήθέλατε τή γυναΐκα αϊχ-
  μάλωτη τού καφασιοΰ:Άμ'δέ!
  Πώς θά σάς γίνη ή χάρις. Αυ¬
  τή άπό καιρό έγκρέμισε τα
  καφάσια, έξέσχισε τό φερετζέ
  κατεδάφισε καί τα τείχη τής
  φυλακής καί μέ όρμή πού δέν
  την αίσθανθήκατε έσεΐς ποτέ
  σας, ξανοίχθηκε σένέους πλα
  τεΐς όρίζοντες δράσεώς καί ε¬
  νεργείας. Ύψώθηκε ώς τόν
  ούρανό μέ άνοιγμένα τα φτε-
  ρά τής ψυχής καί τής σκέψε¬
  ως κι' άπ' έκεΐ ψηλά μας σ»τέλ-
  νει τό τραγοθδι τής νίκης καί
  τοθ θριάμβου της, ένώ έσεΐς
  θρηνολογεΐτε, ϋμνωδοϋντες
  τό μουχλιασμένο παρελθόν
  πού καταρρέει. Μά πώς επι-
  μένετε κύριοι, νά κλείνετε τα
  μάτια καί τ' αύτιά γιά νά μή
  βλέπετε τάς κατακτήσεις τής
  σΰγχρονης γυναίκας καί νά
  μην άκοϋτε τό νικητήριο τρα-
  γοΰδΐ της, Προχθές οί νεαρές
  Έλληνοποϋλες κατέκτησαν τή
  φιλοσοφική σχολή τοϋ Πανεπι
  στημίου. Τώρα οί νέες Τουρ
  κοποϋλες, μαζί μέ την ελευθε¬
  ρία των κατακτοϋν την άερο-
  πορΐα καί γίνονται κυρίαρχοι
  των αίθέρων. Αυτή ή Σαμπι-
  χά, τό χανουμάκι των εϊκοσι
  χρονών, πού άλλοτε θά μα-
  ραινότανε κλεισμένο στό χα¬
  ρέμι, σήμερον δέν αποτελεί ά
  πλώς μία διάσημη άεροπόρο.
  Θεωρεΐται μιά έθνική ήρωϊδα
  τής νεώτερης ΤουρκΙας. Μέ
  τό άεροπλάνο της έβομβάρδι-
  σε τούς άντάρτες τής άντιδρα-
  στικής έπαναστάσεως πού έ-
  ξερράγη πρό καιροϋ στά βά-
  θη τής άνατολικής Τουρκίας.
  Τοΰς οιεσκόρπισε καί συνέτει¬
  νε στήν πλήρη συντριβή καί
  καθυπόταξ( τρυς. "Ετσ^ μέ την
  Ή γέφυρα Λαράνι.
  Έντός των ημερών καθώς
  πληροφορούμεθα θά μεταβή
  ό μηχανικάς των κοινοτήτων
  διά την θεμελίωσιν τής γε-
  φύρας τού μεταξύ Λαράνι καί
  Άκρίων ποταμοϋ. Συντόμως
  έπίσης πρόκειται νά έπανα
  λάβουν οί κάτοικοι των πέ¬
  ριξ χωρίων τάς εργασίας
  διά την διάνοιξιν τής έπαρ-
  χιακής όδοθ Άγίου Θωμά —
  Λαράνι—Άκρίων — Σταβιών.
  Έτσι έντός τοΰ αρξαμένου
  ετους ύπολογίζεται νά τελειώ
  ση ε'ν όδικόν έργον μεγί¬
  στης άξίας διά τό ^ορειοδυ·
  τικόν τμήμα τής επαρχίας
  Μονοφατσίου. Καί θ' απο¬
  περατωθή έφ' δσον καί αί το
  πικαί αρχαί, μεριμνοθν περί
  τούτου.
  Ή πατατοπαραγωγή.
  Ή πατατοπαραγωγή το'ΰ Λα¬
  σηθίου κινδυνεύει σοβαρώς,
  καθώς πληροφορούμεθα, έκ
  τής εξαπλώσεως τής νόσου
  πού προκαλεΐ την σαπΐλλαν
  είς τό προϊόν. Διά ΐήν εξου¬
  δετέρωσιν τοΰ κινδύνου αύ
  τοϋ, ή Άγροτική Τραπέζα
  είχεν άποφασίσει την έγκατά
  στάσιν άποστηρωτικών κλιβά-
  νων είς τα δύο μεγαλότερα
  κέντρα τοϋ όροπεδίου, τόν
  "Αγ. Γεώργιον καϊ τό Τζερ¬
  μιάδω. Ελπίζομεν ν' αποπε¬
  ρατωθή τό συντομώτερον ή
  κατασκευή των κλιβάνων αύ
  των καί ν' αρχίση άμέσως
  ή λειτουργία των, ώστε νά
  εξασφαλισθή ή διατήρησις
  των πατατών πού άποτελοΰν
  ε'ν άπό τα σημαντικώτερα προ
  ϊόντα τού γείτονος νομοθ.
  Τα συσσίτια.
  Κατόπιν ένεργειών τοΰ νο¬
  μάρχου Ρεθύμνης θ' αρχίση
  έντός των ημερών ή λειτουρ
  γία λαίκών συσσιτίων είς
  την πρωτεύουσαν τοθ γείτο¬
  νος. Οί άποροι καί οί ένδε
  είς τής Ρεθύμνης θά έξασφα-
  λίσουν έπαρκές, καθαρόν καί
  υγιεινόν φαγητόν καί ή κοι-
  νωνική δυστυχία θά περιστα-
  λή. Αποτελεί καί τουτο μίαν
  επί πλέον πρόοδον τής γεί¬
  τονος.
  Είς τόν Νομόν Λαση¬
  θίου.
  Οί κάτοικοι τοθ νομοϋ Λα
  σηθίου τονίζουν την ανάγ¬
  κην τής εκτελέσεως καί έκεΐ
  παραγωγικών καί (δία άντι-
  πλημμυρικών καί άρδευτικών
  έργων. Άλλά δέν ύπάρχει άμ
  φιβολία δτι ή Κυβέρνησις
  θά λάβη καί περί τούτου μέ
  ριμναν. "Αλλωστε είς τό πρό
  γραμμά της περιλαμβάνεται
  καί ή εκτέλεσις των έργων
  αυτών. Καί πρέπει νά θεω-
  ρη"ται βέβαιον δτι τό πρό-
  γραμμα αύτό θά πραγματο¬
  ποιηθή όπωσί^ήποτε. "Ηρχισε
  μάλιστα πραγματοποιούμενον
  διά τής ενάρξεως της κατα-
  σκευής των έργων Κουρνά
  Άποκορώνου.
  άξία της, μέσα στή φωτία τοΰ
  πολέμου, μέ τόν ήρωισμό της,
  επήρε τή θέσι της. Τή θέσι
  ποΰ τής άνήκει δικαιωματικά
  καί πού δέν την παραχωροθ-
  σεν δμως ή «παράδοσις» σας.
  Κατέκτησε μέ την καρδιά, μέ
  τή σκέψι καί μέ τό μπράτσο
  της, τούς ούρανούς τής δόξης.
  Σέ λίγους μήνες Θά μας επι¬
  σκεφθή επί κεφαλής, διοικητής,
  ενός ολοκλήρου άεροπορικοθ
  στολΐσκου. "Ας έλθη ^ε τό
  καλό. Κι' άς είναι εύλογημέ-
  νος ό έρχομός της. Θά φέρη
  μαζί της άπό έκεΐ ψηλά άπ'
  τοΰς αιθέρας, τόν άέρα τής
  λευτεριάς. Κι' έχομε τόση α-
  νάγκη άπό τόν άέρα αϋτό
  ποΰ θά μάς απαλλάξη άπό
  τή μούχλα τοθ παρελθόντος,
  άπ' τή σκουριά τοθ «παλαιβθ
  καλοθ καιροΰ».
  Α
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ - Σήμερον τό ά
  ριστούργημα· <ΠΟΡΤ ΑΡΘΟΥΡ» *ΜΙΝΩΑ» — Σήμερον «Μιά έ πικίνδυνη γυναίκα». ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ ΣΗΜΕΡΟΝ Ένα μεγάλο όνομα! Ένας θρΰλος! Ή σύγκρουσις δύο λαών, δύο θρησκει- ών, δύο φύλων. ι —"Ενα δράμα έρωτος! ί —"Ενα δράμα μίσους! # —"Ενα δράμα προδοσίας! —"Ενα δράμα ήρωϊσμοϋ! —"Ενα δράμα αύτοθυσίας- —Τό δράμα μιάς μι- κρής γιαπωνέζας, συζύ- γου Ρώσσου άξιωματικοΰ, πού· βρίσκεται ξαφνικά στό τρομερά δίλημμα ποίον νά προδώση τόν σύζυγο ή τόν άδελφό! ΠΟΡΤ ΛΡΒΟΥΡ (Ρωσαοΐκπωνικός πόλεμος) Μέ τόν 1ΝΤΟΑΦ ΒΟΛΜΠΡΥΚ καϊ την ; ΗΤΑΗΙΕΛ ΝΤΛΡΙΕ £~ ειειειεΐΒειν ■■■■■■■■■■■■■■■ ΕΚΤΟΣ ΤΡΑΣΤ Τ6 θαλαμηγόν ά)π Αναχωρεί έξ Ηρα¬ κλείου εκάστην ΚΥΡΙΑ¬ ΚΗΝ βράδυ κατ' ευθεί¬ αν ΠΕΙΡΑΙΑ. ΤΕΤΑΡΤΗΝ βράδυ κατ' ευθείαν ΠΕΙΡΑΙΑ, Σθρον, ΤΗΝΟΝ, Πάρον, Νάξον. Πρακτορείον ΛΙΝΑΡΔΑΚΗ Τηλέφ. 5-41 ■ ■■■■ !■■■■■■ ΝΑΥΤΙΚΟΝ ΓΡΑΦΕΙΟΝ Ε. Α. Χαμαράκη Τπλίφ. Νί 5-50 ΤΟ ΑΤΜΟΠΛΟΙΟΝ: ΦΡΙΗΤΟΝ Νέ εξησφαλισμένην ,τκχΰ· τη τα Η μιλλίων. Αναχωρεί εκάστην ΤΡΙΤΗΝ π. μ. διά Ρέθυμνον, Χανιά, ΠΕΙΡΑΙΑ, Χαλκίδα, ΑΙδη- ψόν, Βόλον, Θεσσαλονί¬ κην. Ξητεΐται,—Έσωτερικός Ίατρός είς τό Σανατόριον Άγία Ε'ιρή- νης μισθός ίκανοιΐοιητικός. Πλη¬ ροφορίαι καρά τω Διευθυντή "Εμ. Μανδαλενακη δδός Χάνδακος'Η' ράκλειον. Άπό τού θρόνου είς την λαιμητόμον. Μ1Α ΤΡΑΓΙΚΗ ΒΑΣΙΛΙΣΣΑ = 297ον ■—ΗΑΜ■— «Ή άδελφή μου— έγραφεν ή βασίλισσα—είνε τόσο άκρι- τόμυθη, περικυκλωμένη άπό ραδιοΰργους κσί πρό παντός ύποταγμένη στοΰς φεύγοντας άδελφούς της ώστε δέν ΰπάρ- χει τρόπος νά κουβεντιάσωμε γιατί άλλοιώς θά έμαλώναμε όλημερίς». Κσί πιό έντονα, πιό ώμά, μέ μίαν είλικρίνεια ποΰ έπήγαζεν άπό τα τρίσβα- θα τοΰ είναι της, έφώναζε: —«Τό σπίτι μου είνε κόλα- σις». Ό Φέρσεν, άπό μαρκυά, αί- σθανόταν δλο καί πιό καθα- ρά πώς έ'νας άνθρωπος μονά χά θά μποροΰσε τώρα νά την βοηθήση—κάποιος ποΰ είχεν άπόλυτη την εμπιστοσύνην της καί πού δέν ή"ταν οϋτε ό άν δράς της, ουτε ό άδελφός της, οΰτε κανείς άπό τοΰς συγγενεΐς της, άλλ' αύτάς ό ΐδιος. Μερικές έβδομάδες προτήτε- ρα, δταν έταξείδευε στή Βιέν¬ νη, εΐχε σταματήση νά τής γράψΓ|. Δέν είχεν άνθρωπον άσφαλή στόν οποίον νά έμπι στευθή τα γράμματά τού. Ή σιωπή τού δμως ήταν τό με- γαλεΐτερο βασανιστήριο γιά ε¬ κείνην. 'Ηταν τόση ή άγωνία της δταν τής έλειψε τό μόνο φώς ποΰ έφώτιζε την καρδιά της μέσα στό σκοτεινά περι- βάλλον της, &στε πολλές φο- ρές επιασε νά γράφη στήν ά¬ δελφή τού τή Σοφία, γιά νά μάθη πού ήταν καί τί εκανεν ό "Αξελ. "Εγραψεν δμως σ' έ' να παληό κοινό τους φίλο τόν κόμητα Έστερχάζυ, λΐγα λό- για ποΰ έπάλλοντο άπό βα- θειά στοργή: «Άν τού γράψετε, νά τοϋ είπήτε δτι κάμποι καί βουνά δέν μποροθν ποτέ νά χωρί- σουν τίς καρδιές. Αίσθάνομαι αυτή την άλήθεια κάθε ήμέρα περισσότερο». Καί ΰστερ' άπό λίγες ήμέ- ρες, έ'γραφε πάλι στόν ίδιον: «Δέν ξέρω ποϋ εΐσαι. Είνε φρικτό μαρτύριο νά μην έχη κανείς καμμιά εί'δησι καί νά μην ξέρη κάν πού κατοικοΰν οί άνθρωποι πού άγαπά». Αύτά τα τελευταία καί φλο γερά λόγια άγάπης συνωδεύ- οντο άπό ίνα δώρο, ε"να χρυ- σό δαχτυλίδι. «Είνε γι' αυ¬ τόν—Ιγραφε στόν Έστερχά¬ ζυ. Σάς παρακαλώ νά τοϋ τό δώσετε έκ μέρους μου. Είνε ακριβώς στά μέτρα τού. Τό έφόρεσα δυό ήμέρες πρίν τό τυλίξω». Επάνω στό δαχτυλί¬ δι ήταν χαραγμένοι τρείς κρί- νοι μέ την έπιγραφή: «Δειλός δποιος τούς έγκαταλε(ψτ)».ΤΗ- ταν ενα μικρό δαχτυλίδι—ά- νεκτίμητο γιά δποιον άγαποΰ- σεν. "Ωστε, άφοϋ τό εΐχε φο- ρέση κι' έκείνη, τα δάκτυλά τους ήταν δμοια. (συνεχίζεται) Ό οίοντίατρος Έμμ. Ι. Αλεξάκης Εναντι "Αγ. Τίτου ΈκπαιδευθεΙς είς Παρισί¬ ους άναλαμβάνει οιανδήποτε θεραπείαν νοσημάτων τοΰ στόματος (ούλίτιοος, κακοσμΐ άς) συμφώνως μέ την τελευ¬ ταίαν εξέλιξιν τής έττιστήμης. Έπίσης όδοντοστοιχίας καί κορώνες έκ διαφόρων μετάλ λων—κορώνες έκ πορσελά· νης. Έιταναφορά τελείως ά- νώδυνος των στρεβλοφυών ο¬ δόντων είς την κανονικήν αυ¬ τών θέσιν. Τηλέφωνον 6—91. Ή στήλη τού ώραιόκοσμου. Διά νά μην γηράσετε ποτέ. Ό γολγοσός μιάς καρδίας Π. Παπαδόπουλος Πτυχιοϋχος τής ίατρικής Όίοντίατροί Δέχεται έν τφ Ιατρείω τού παρά τόν "Αγιον Μηνάν καθ" εκάστην: 9—12 καί 4-7 ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ εί; τό προάστει- ον Καμίνια κατάστημα μετ' ά- νωγείου οικίας καί συνεχομένης αμπέλου. Τα αύτά μετά δύο εισέ¬ τι καΐαστημάτων πωλοϋνται καί μέ ευκολίας πληρωμής. Πληροφορίαι παρ' ημίν. Ή διατήρησις τής νεότητος, είνε χωρίς άμφιβολία ή ίσχυροτέρα των άνθρωπίνων προθέσεων καϊ έκ των πλέον ττοθητών όνείρων τοΰ άνθρώπου. "Οθεν, σφάλμα των άνθρώ· πων είνε νά σκέπτωνται μέ τό γνωμικόν, δτι «ή γυναΐκα είνε δ- σων έτών φαίνεται νά είνε καί ό άνδρας δσων χρόνων αϊσθάνεται». Ή άλήθεια είνε δτι δλοι έχομε την ηλικίαν πού σκεπτόμεθα. Ου τε περισσότερον οϋτε ολιγώτε¬ ρον. "Ενα έκλεκτό £ργο συντεταγμέ- νο υπό την διεύθυνσιν τού Μάκ Κήν κα'ι τού όποίου ή ψυχολογία είνε πολύ ανθρωπίνη, ίδρύει ώς δόγμα δτι, ή νεότης δπως καί ή καλλονή εΤνε είς τό βάθος τοϋ πνεύματος καΐ ούχι επί τής επι¬ φανείας τοϋ δέρματός. Είμε¬ θα μία ύπεροχη μηχανή τής ο¬ ποίας τούς τροχούς δέν πρέπει νά λυγίσωμε. ΑΙ καταστρεπτι κα'ι συγκινήσεις τής ψυχής παρό- μοιες τού μίσους, τού φθόνου, τοΰ θυμοϋ καί ή άπογοητεύσεις δέν πρέπει νά ευρίσκουν θέσιν είς την ψυχήν μας. "Ας μάθωμε νά κλείωμε τίς θύ· ρες τοϋ πνεύματος μας είς τίς δυσάρεστες σκέψεις, ακριβώς δ¬ πως κλείομε την πόρτα τοϋ σπι- τιοΰ μας είς τούς άνεπιθυμήτους επισκέπτας μας. "Ας σκεφθοΰμε δτι κάθε νέα ήμέρα είνε μία νέα έναρξις τής ζωής, μία έπανάλη- ψις των εϋτυχών έκπλήξεων, δι¬ ότι εΤνε καθαρα τρέλλα νά έπα· ναρχίζωμε τή ζωή κάθε πρωΐ ά¬ πό έκεΐ ακριβώς πού την άφίσαμε την προηγουμένη Ή πνευματική αυτή άνεσις πρέ- πει νά συνοδεύεται διά μιδς φυ- σικής έπίσής άνέσεως. "Ολίγη ώρα προτοϋ κοιμηθήτε άναπνεύσετε άργά καί βαθειά έμπρός είς ενα άνοικτό παράθυ- ρο συγκεντρώνοντας την προσο¬ χήν σας είς τό γεγονός δτι είς κάθε άναπνοή, είσπνέετε μίαν ά νοιξι ύγείας, μίαν άνοιξι ζωής, ά- νοιξι καλλονής, άνοιξι σθένους κα'ι εύτυχίας "Επειτα χαλαρωθή- πε! (τεντωθήτε). Είνε κατι, πού πολύ ολίγοι άν¬ θρωποι έκτελοΰν πλήρως. Νά_χα· λαρώσετε τό πνεΰμα καί τό σώμα £ως δτου αίσθανθήτε να κατα- λαμβάνεσθε άπό μία εύχάριστη αϊσθησι άναπαυτικής γσλήνης. Φέρετε την ζωή σας δπως θά έφέρατε 'ένα κομψό Μνδυμα, μέ φροντίδα καί έπιφύλαξι, βρίσκον- τας εύχαρίστησι είς την έργασία κα'ι κάνοντας διανοήτικώς τό παν διά νά άποκρούετε κάθε άτοπον άνησυχία. Καί, ώς συμπέρασμα: Διά νά μείνετε νέοι, πρέπει τό πνεϋμα νά μην παραδέχεται πο¬ τέ, οϋτε ώς Ιμακρυνή πιθανότη τα καί οΰτε άκόμη εάν αυτή ή συνταγή πρόκει- αι νά σδς φα¬ νή παράδοξη, ότι ΰπάρχει κατι ποϋ όνομάζεται}«γηράσκειν». ή Ντιοτεγκέ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ Ό έ'γκριτος Δικηγόρος Αθηνών κ. Νικόλαος Κωνσταντ. Στεφανίδης, (Γραφείον όδός Βαλα ωρήτου 6 Αθήνας) άσχολούμενος είς δικαστικάς, διοικητικάς, καί ϋποθέσεις Άμερικής καί έξωτερι- κοϋ μάς παρακαλεΐ νά άνακοινώσωμεν, δτι οΰδε- μίανσχέσιν έ'χει μέ τόν Νικόλαον Γ. Στεφανίδην (Στοα Φέξη Αθήναι) μή δικηγόρον καί ασχολούμε¬ νον μέ ύποθέσεις συντάξεων. Οί έχοντες ύποθέσεις έξωτερικοΰ—Άμερικής δύ¬ νανται ν'άπευθύνωνται είς τό δικηγορικόν γραφείον των κ. κ. Νικ. καί Ίω.Κρασαδάκη μεθ' όν ό κ.Νικ. Στεφανίδης συνεργάζεται. Ο^Ι^Ι»*·1·^»»*1 ■ «8 εΤ·^εΒ»^~^#·Ο ΤΤΡΟΣΟΧΗ ΕΙΣ ΤΑ ΑΙΠΑΣΜΑΤΑ ΣΑΣ Ή βάσις τοΰ πλουσίου καί άφθόνου είσοδή- ματος είνε ή καλή λίπανσις. Καί έκ τής πεί- ρας απεδείχθη ότι ή καλυτέρα λίπανσις γίνεται μέ λιπάσματα: «Έλέφας>>
  Αφίχθησαν όλαι οί τύποι των λιπασμάτων
  «ΕΛΕΦΑΣ» δι' άμπέλους, έλαίας, σιτηρά κ.λ.π.
  καί πωλοΰνται παρά τοίς:
  ΚΩΝΣΤ. ΚΟΥΦΑΚΗ καί Σία
  ΑΔΕΛΦΟΙΣ ΜΠΟΥΡΝΕΛΟΥ
  Παρεχονται ευκολίαι πληρωμής
  Τα κοστούμια τίς
  τα παλτά σας, είς
  καπαρντινες
  τού ΜΑΡΟΥΔΑ,
  ΕΑΙΣΑΒΕΤ = =
  Β ΓΥΝΑΙΚΑΠ1Υ ΟΡΥΑΟΥ
  Ή ζωϊι τής μελαγχβλικήί
  χ ι_ νί αυτοκρατΕΐρας.
  Είχε αφίση πίσι« της τα έλ-
  ληνικα νησιά. Τώρ» πιά ή Οαλα-
  μηγός της δέν εσχι^ε τίς θάλασ-
  σες τής Ελλάδος. Έπλησίαζεν
  είς την Τεργέστην. "Υστερα άπό
  όλίγες ήμέρες ή αύτοκράτειρα ευ¬
  ρίσκετο πάλιν είς την αγαπημέ¬
  νην της Οΰγγαρίαν, εις τό κτήμα
  πού τής εχρησίμευεν ώς καταφύ-
  γιον είς τα Γκεντελλέ. Ό Φραγ-
  κΐσκος Ιωσήφ την περίμενε πάν-
  τοτε μέ άνοικ-ές άγκάλες. Ή Έ-
  λισσάβίτ ξανάδε μέ εΰχαρίστησί
  τα δυό μικρότερα παιδία της, την
  πριγκήπισσα Βαλερία καί τόν διά-
  5οχο Ροδόλφο πού είχε π;ά ξεπε-
  ταχθή.
  Γιά τή Βαλερια ή αυτοκρατει-
  ρα είχε μιά νοαηρχ άγάπη.^Ε-
  τρεμε γι' αύτό της τό παιδί. Έ¬
  νας ξερόβηχας πού Ιπιανε καμ¬
  μιά φορά τή μικρή πριγκήπισσα
  την εκανε σάν τρελλή.
  "Οσο γιά τό Ροδόλφο, εγινε κι'
  αύτό; κάποτε άφορμή νά νοιώση
  άγριο καρδιοκτΰπι ή μητέρα τού.
  Ό νεαρός διάδοχος είχε μανία μέ
  χά δπλα καί μέ χό κυνήγι. Τό
  «γριον αύχό πάθος χου ένέπνεε
  χον άποχροπιασμό είς -ήν κυρίαν
  των χιμών τής αύχοκραχείρας, την
  κυρίαν Φεστίχικς. «Μήπως χον Ι-
  μαθαν—Ιλεγε— νά έπιδιώκη καί
  νά ευρίσκη καί άλλοΰ χήν χαρά;»
  Καί άληθινά· ή μόνη χαρά γιά
  τόν νεαρόν διάδοχον θά Ιλεγε
  κανείς πώς ήταν νά σκοχώνη ά-
  θώα πουλιά καί λαγούς. Ή νεα-
  ρά χου ψυχή, λές καί διψοΰσεν
  αίμα! Πόσες φορές δχαν ήταν μι¬
  κρά παιδία, ή άδελφοθλα χου, ή
  χριιφερή πριγκίπισσα Βαλερια,
  δέν εχυσε θερμά δάκρυα, βλέπον-
  τάς χον νά πυροβολή άπ' χό πα-
  ράθυρο, μικρά, άθώα πουλάκια,
  χό αΐμα χών οποίων δπλωνε μι-
  κρές, κόκκινες κηλίδες σχά χιό-
  νια!
  Καί μιά ήμέρα, έκεΐ πού έπαι-
  ζε μέσα ατό δωμάτιον τού μέ χά
  δπλον τού, δ διάδοΧος Ροοόλφος,
  Ιχραυμαχίσθτ). Δέν περιγράφεται
  ή άγωνία τής μητέρας χου. Ένό-
  μιζεν δχι τό παιδί χης είχε σκο-
  τωθή.καί δτι τής £κρυβχν χήν ά¬
  λήθεια. Επέρασαν στιγμές άγω-
  νίας πού είς χήν Έλισσάβεχ εφά¬
  νηκαν α'ιώνες. Άλλά τό χραΰμα
  τοθ νεαροθ διαδόχου ήταν έπιπό-
  λαιον. Καί ομως—πόσον όμοιάζει
  τό μικρόν αύχό επεισόδιον μέ χον
  πρόλογον τής αιματηράς τραγωδί-
  ας τοΰ Μάγιερλιγκ, είς την οποί¬
  αν ο υιός τοθ Φραγκίσκου Ιω¬
  σήφ καί τής.Έλισσάβετ, έπέπχω-
  το νά εύρη τόν θάνατον!
  "Έτσι σάν γυναΐκα καί ή Έ-
  λισσάβετ ήταν ύπερβολική, 3πως
  γενικά σ' δλα της την έχαρακτή-
  ριζεν ή ύπερβολή: Στούς ένθου-
  σιασμούς, στίς συμπάθειες, στίς
  άντιπάθειέ; της. Κ' επάνω άπό δ¬
  λα την έχαρακτήριζεν ή υπερβολι-
  κή της εύαισθησία. Σ* αυτήν την
  γυναΐκα δέν ήσαν μόνον τα ώραίά
  της μαλλιά σάν μεταξένια. Άπό
  λεπτότερο μετάξι ήταν τα νεΰρά
  της! Αύτά τα διαρκώς έρεθισμένα,
  τα διαρκώς άνήσυχα, έδημιουργοΰ-
  ααν γιά την Έλισσάβετ την άνάγ-
  κη νά αίσθάνεχαι χον έαυτό της
  σέ διαρκή κίνησι:
  (συνεχίζεται)
  ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ μαγαζείον
  κατάλληλον οι' άτελιέ υποδηματο-
  ποιείου, ραφείου ή οιουδήποτε άλ-
  λου τεχνικοΰ έπαγγέλματος καί
  είς κεντρικήν θέσιν. Πληροφορί¬
  αι παρ' ημίν.
  ρι
  ■ ■■■■■■■■■■■■■■■ειεΐειι
  ■■■■■■■■■ΒΜΜΒΒΙ
  ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ {
  Β
  ΙΔΡΥΘΕΙΣΑ Τϋ 1841. 2
  Β
  Ή άρχαιοτέρα καί μεγαλυτέρα των Έλληνικών Τραπεζών. 2
  εκ
  Κεφάλαια Μετοχικά καί άποθεμάτων —ραχ.
  1.205.000.000
  10.100.000.000
  φ
  Καταθέσεις
  ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ είς δλην την Έλλάδα.
  ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΤΑΙ είς δλας τάς χώρας τοϋ ΈξωτερικοΟ.
  Εκτελεί πάσης φύσεως τραπεζικάς εργασίας είς τό
  τό εξωτερικόν.
  είς πρώτην ζήτησιν ΤΑΜ1ΕΥΤΗΡΙΟΥ
  καί επί προθεσμία μέ λίαν εύνοϊκά
  έπιτόκια.
  εσωτερικόν καί
  ΔΕΧΕΤΑΙ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ
  ΒΑΝΚΤΡυδΤΟΟΜΡΑΝΥ, ΝΕΛ/ΥΟΚΚ
  51 ΜΑΙΡΕΝ ίΑΝΕ β
  --———--——————-—— Β
  Ιδρυθείσα υπό τής Έθνικής Τραπέζης τής Ελλάδος συμφώνως μέ τούς 2
  νόμους τής Πολιτείας τής Νέας Υόρκης, πρός εξυπηρέτησιν των έν Άμε- ■
  ρική Έλλήνων. ■
  Κεφάλαια όλοσχερώς καταβεβλημένα δολλάρια 1.350.000 2
  |ΒηΐΒΒΒΒΒΒΒ«ΒΒεΐΒΒΒΒΒΒΒΒ»«ΒΒΒΒΒΒΒ·ΒΒΒΒΒΒΒΒΒΙΙΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒ»ΒΒΒΒΒΒΒ·ΚΒΒΒΒΒΗν
  ΚΟΙΙΊΩΜΙ ΚΡ
  ΚΙΝΗΣΙΣ- 'Επανήλθον έξ Α¬
  θηνών οί κ κ Νικ. Κρασαδάκης
  δικηγόρος κα'ι Γεώργιος Πετρά¬
  κης.
  ΕΟΡΤΑΙ —Σήαερον εορτήν τού
  Αγ. Γρηγορίου δέν έορτάζει ό κ.
  Γρήγόριος Ζερβουδακης ϊατρός.
  —Δέν έορτάζει σήμερον οϋτε δέ
  χεται έπισκέψεις ό κ. Γρηγόριος
  Τσουβαλίδης.
  ΘΑΝΑΤΟΙ.- Προχθές 21ην Τα-
  νουαρίου 1938 είς Πεζά Πεδιάδος
  απέθανε κα'ι εκηδεύθη ό χρηστός
  καί ένάρετος συμπολίτης 'Εμμαν.
  Σΐτυρίδωνος Ρασιδάκης.
  1 ήν κηδείαν τού έκλιπόντος πα¬
  ρηκολούθησε πλήθος κόσμου έξ
  δλωντών χωρίων τοϋ τέως Δήμου
  Άγιών^Παρασκιών,έκτιμων τάς ά-
  ρετάς τοΰ μιακαρίτου τοϋ όποίου
  όλόκληρος ή ζωή υπήρξε πρότυ
  πον καλωσύνης, άγαθότητος καί
  άλτρουισμοΰ.
  Τούς οίκείους τού μεταστάν-
  τος καί ιδιαιτέρως τόν φίλον
  υϊόν τού κ.Ίωάννην Ρασιδάκην ΰ-
  πάλληλον Τ.Τ.Τ., ή «Άνόρθωσις»
  συλλυπεΐται θερμώς.
  —Μεταξύ των άποβιωσάντων έν
  Άμερικί) κατά τό παρελθόν £τος
  Κρητών,' των εϋδοκίμως έγκατε-
  στηθέντων έκεΐ, συγκαταλέγεται
  κα'ι ό έκ Σητείας Έμμ. Βλαχάκης
  υπέρ αναπαύσεως τής ψυχής τοΰ
  όποίου,έτελέσθη την παρελθούσαν
  Κυριακήν έν Σήτεία επιβλητικόν
  μνημόσυνον υπό τής συζύγου αύ-
  τοθ Είρήνης Βλαχάκη.
  —Απέθανε καί έκηδεύθηέν συρ-
  ροή πολλοϋ καί έκλεκτοΰ κόσμου
  είς Ρέθυμνον, ό Νικόλαος Καφφά-
  τος συνταξιοϋχος συμβολαιογρά-
  φός καί είς έκ των παλαιοτέρων
  καί εύδοκίμως δρασάντων δημο-
  σίων ϋπαλλήλων Κρήτης. Τούς
  οίκείους τοΰ μεταστάντος καί ι¬
  διαιτέρως τούς υίούς αύτοΰ κ.
  κ. Σόλωνα Καφφάτον συνταγμα¬
  τάρχην έν ά. καί Λυκοϋργον Καφ¬
  φάτον διευθυντήν τοΰ· «Βήματος>
  Ρεθύμνης συλλυπούμεθα θερ¬
  μώς.
  ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟΝ. - Πάντας
  τούς όπωσδήποτε συμμερισθέν-
  τας τοϋ πένθους μας επί τώ θα¬
  νάτω τού προσφιλοΰς ημών πα¬
  τρός, θερμότατα ευχαριστούμεν.
  Οίκογένεια
  Έμ. Σπ. Ρασιδάκη.
  νρ ^|ν ΤρΓ
  Γύρω στήν πόλι.
  ΑΙ μετεωρολογικαΐ προβλέψεις
  αί έπικρατοΰσαι άπό τού Σαββά-
  του, σχεδόν έπαλήθευσαν την Κυ¬
  ριακήν:
  —Ό καιρός άπό των πρωινών
  ώρών εφαίνετο άποκλίνων πρός
  νέαν χιονιάν.
  — Εύτυχώς ή κακοκαιρία δέν
  έπετάθή χθές καί υπήρχον οί έ-
  πιχώριοι καιροσκόποι οί όποΐοι
  υπεστήριζον άπό πρωίας δτι ό
  καιρός «έμαλάκωσε».
  —Έξακολουθουν μέ άξιόλογον
  δραστηριότητα αί εργασίαι επι-
  σκευής καί διαμορφώσεως τής
  παραλίας Μπεντενάκι.
  —ΑΊ εργασίαι ,αδται κατά τα
  φαινόμενα θά άποδώσουν είς τό
  Ηράκλειον μίαν παραλίαν άντα-
  ξίαν τής φήμης τού ώς πόλεως.
  — Καί διά τούς κατοίκους αυ¬
  τού £να περίπατον άπό τούς ω¬
  ραιοτέρους.
  —Ή προχθεσινή τηλεγραφική
  μας πληροφορίαι περί έπανεμφα-
  νίσεως των ϋποβρυχίων είς την
  Μεσόγειον.
  —Άνεκίνησε συζητήσεις είς τα
  καφενεΐα την πρωΐαν τής Κυρι·
  ακής, όπότε καί ύπήρχε διαθέσι-
  μος καιρός...
  — Είνε περιττόν νά σημειώσω¬
  μεν δτι ή επανεμφάνισις αυτή
  των ϋποβρυχίων έκρίνετο ώς δυ·
  σάρεστος καί Ίκανή νά άναίωπυ-
  ρώση πάλιν τάς προβλέψεις περί
  νέου παγκοσμίου πολέμου.
  —Ή μρυσική τοϋ Δήμου δέν
  έπαιάνισε προχθές ώς εΐχε άναγ-
  γελθή λόγω τοθ καιροϋ.
  —Καί τό γράφομεν αΰτό, διό¬
  τι ευρέθησαν τινές νά έρωτήσουν
  διατί δέν Μπαιξεν, ένώ ανηγγέλ¬
  θη 8τι θά έπαιζεν.
  — "Ας μην αίτιώνται λοιπόν κα-
  νένα άλλον παρά μόνον την βρο-
  χήν ή όποία ήμπόδισε τόν κ. Δε·
  ληβασίλην κα'ι τούς μουσικούς
  τοΰ Δήμου νά έκτελέσουν τό δν·
  τως ποικίλον μουσικόν πρόγραμ-
  ματα τής Κυριακής.
  —Παραλλήλως πρός τάς άλλας
  προόδους των τοπικών Μργων, συ-
  νεχίζονται έντατικώς αί εργασί¬
  αι τής ανοικοδομήσεως τοΰ Μου·
  σείου μας.
  —Έπλίζεται οΰτω δτι αί εργα¬
  σίαι αυται θά περατωθοΰν έντός
  τοΰ 2τους.
  — Παραδιδομένου τοΰ Μουσεί-
  ου είς χρήσιν, έπ' άγαθώ τοΰ
  τόπου καί τής δλης Τοϋριστι-
  κης κινήσεως.
  — Κοσμοσυγκέντρωσις πυκνή είς
  τού Πουλακάκη κατά την χθεσι¬
  νήν πρεμιέραν τοΰ ίστορικοΰ ά-
  ριστουργμήατος «Πόρτ Άρθούρ».
  ό Ρέπορτερ
  —Δάνεια Κτηματικης Τρα¬
  πέζης είς λίρας.
  Είδοποιοΰνται καί πάλιν ο Ε ό-
  φειλέται δτι ή χορηγηθεΐσα άνα-
  στολή πλειστηριαβμών λήγει τέλος
  Ίανουαρίου καί θ' άρχίσωσιν έκ-
  τελέσεις πλειστηριασμών άπό
  των άρχών έπομένου μηνός Φε-
  βρουαρίου.
  "Ολοι οί όφειλέται έχουσι την
  ευχέρειαν νά πληρώνωσι μικράς
  δόσεις ήλαττωμένας επι τή βάσει
  παρατάσεως τριακονταετίας καί
  Ικεϊνοι οίτινες δέν συνέταξαν
  σχετικά συμβολαιογραφικά δηλώ-
  τικά διά την τριακονταετίαν.
  (Έκ τού 'Υποκαταστήματος τής
  Έθνικής Τραπέζης τής Ελλάδος).
  Κστά τίνα πρ
  1Β45 είδομεν αι
  Ιαλκίνους λέβητ
  ίώρμησεν έκ τή
  -^ ΠσΡίσι°ι ί *
  Ατιί.να λο
  κσ έστάθη ό Ά
  κοιμημέ^! ]
  "ρνέων, ούτω κ(
  ,οθτο διά ψωλε,
  ου, έλαβεν έξ ο
  ρ£ την βύΡαν· εί
  ;ά ρ
  φθάσας εις
  κόλπου τού έτε«:
  Τό δωμα
  Εν
  μίαν ακραν,
  θύραν-
  ψανών τής
  ύαλων τού
  έτερον δωμάτιον
  νη. Ό Άγιάννη
  τής κλίνης ταύτ
  Έλαβε τότε
  καί ϋσκαν, καί ι
  τ,άντα εύρέθησα
  τε δρθιος πλησίι
  νε παρατηρών ε
  σεως, άγαθότητ
  τα δ" εκυψε κο
  Πρό έννέα
  τρός τοϋ αύτοθ
  μημένης οθσης.
  καί θρησκευτικό
  τού.
  Έγονάτισεν
  Τιτίκας.
  Άνέτειλεν ή
  εκοιμάτο εΐσέτι.
  σέδυε διά τοθ τ
  φός, δτε άμαξο
  σα την οδόν,
  νην έκ θεμελΐω'
  — Άμέσως,
  σασα είς την κ
  Καί κατέβη
  τοθσα τα βλέφ
  έκτείνουσα τά< τοίχου, —Ά! θεέ πά μου! Τότε δ' άνχ διώσαν ιαορφήν —Ά! έλησμ Η·ΜΒ·1Β·εΐ ■ ■ ■ ■ Β ΒΒ ·■ Κρασιά Μοσχάτο Ρετσίνες ι Στου Πλατεϊ« 'Λ Πώλησις ) ••■■■■■■■■■■■■■■■■ι 1 ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ μικρά οίκία όδός Πεδιάδος (Τρείς Καμάρες). Πληροφορίαι Ντορέ.
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  Τό μεγάλο έργον
  τού Βίκτωρος Ουγκώ.
  Οί Άθλιοι.
  Έγκυκλοπα ιδε ία
  ΑΓ έκείνους ποθ θέλουν
  νά πλουτϊζουν τάς γνώσεις των.
  211βν
  Κατά τίνα πρωΐαν άξιομνημόνευτον, Ιουλίου τοϋ
  1845, είδομεν αίφνης καπνίζοντας τούς μελανούς
  χαλκίνους λέβητας καί άπό τής ημέρας έκείνης εί-
  σώρμησεν έκ τής όδοθ Ούρνίνης ό πολιτισμός, οί
  δέ Παρίσιοι εισήλθον έντός τού προαστείου Σαιν-
  μαρσώ.
  Άπέναντι λοιπόν τής οικίας έκείνης τοθ Κόρα¬
  κα έστάθη ό Αγιάννης φέρων την Τιτίκαν άποκε-
  κοιμημένην επί τοΰ ώμου τού Καθώς τα άγρια των
  όρνέων, ούτω καί αύτός εξέλεξε τό έρημικόν μέρος
  τουτο διά φωλεάν. Ήρεύνησεν είς τό έσωκάρδιόνί
  τού, έλαβεν έξ αότοϋ πραγμά τι ώς κλειδίον, ήνοι¬
  ξε την θύραν, εισήλθε, την εκλεισε έπειτα πάλιν με¬
  τά προφυλάξεως καί άνέβη την κλίμακα.
  Φθάσας είς τα άνω αυτής, εξήγαγεν έκ τοθ
  κόλπου τού Ετερον κλειδίον, δι" οδ ήνοιξεν έτέραν
  θύραν. Τό δωμάτιον δπου εισήλθεν ήτον αρκούντως
  εϋρόχωρον. "Εν στρώμα εφαίνετο χαμαί ήπλωμένον
  είς μίαν άκραν, παρέκει μία τραπέζα, καί τίνες κα-
  θέδραι. Είς μίαν των γωνιών ύπήρχε θερμάστρα ά-
  νημμένη. Ό θάλαμος έφωτίζετο άμυδρώς έξ ενός
  των φανών τής όδοϋ, ούτινος τό φώς είσήρχρτο διά
  των ύάλων τοΰ παραθύρου Πρός τό βάθος υπήρχεν
  £τερον δωμάτιον μικρότερον, καί έντός αυτού κλί-
  νη. Ό Αγιάννης έφερε καΐ απέθεσε την μικράν επί
  τής κλίνης ταύτης, κοιμωμένην πάντοτε.
  "Ελαβε τότε πυρεΐα, λίθον δηλαδή καί χάλυβα
  καΐ ϋσκαν, καΐ ήναψεν εν άλειμμοτοκήριον Ταυτα
  πάντα ευρέθησαν επί τής τραπέζης. Έστάθη δέ τό¬
  τε δρθιος πλησίον τής καθευδούσης κόρης, καί εμει-
  νέ παρατηρών αυτήν, τό δμμα έ'μπλεον έχων έκστά-
  σεως, άγαθότητος καί φιλοστοργίας πατρικής' έπει¬
  τα δ' έ'κυψε καί έφίλησε την χείρα τοΰ παιδίου.
  Πρό έννέα μηνών ήσπάζετο την χείρα τής μη¬
  τρός τοϋ αύτοθ τούτου παιδίου, ωσαύτως άποκεκοι-
  μημένης ουσης. Καί τώρα τό αύτό έκεΐνο άλγεινόν
  καΐ θρησκευτικόν αϊσθημα έπλήρου την καρδίαν
  τού.
  Έγονάτισεν έ'πειτα παρά την κλίνην τής
  Τιτίκας.
  Άνέτειλεν ή πρωΐα τής έπιούσης, καί τό παιδίον
  εκοιμάτο εισέτι. Ώχρός ήλιος μηνός Δεκεμβριού εί-
  σέδυε διά τοϋ παραθύρου καί ήπλοθτο είς τό !δα-
  φος, δτε άμαξα πέτρας φορτωμένη βαρείας, διαβα-
  σα την οδόν, έσεισεν δλην την οικοδομήν εκεί¬
  νην έκ θεμελίων, ώς βροντή.
  — Άμέσως, κυρία! άνέκραξεν ή Τιτίκα άνακαθί-
  σασα είς την κλίνην της. "Ερχομαι! Έρχομαι!
  Καί κατέβη άπό τής κλίνης, ήμίκλειστα έτι κρα-
  τοϋσα τα βλέφαρα υπό τοϋ βάρους τοθ ίόπνου καί
  έκτείνουσα τάς χείρας πρός την γωνίαν τοΰ
  τοίχου,
  — Ά! Θεί μου! άνέκραξε' καί ποθ είνε ή σκοθ-
  πά μου!
  Τότε δ' άνοίξασα τούς οφθαλμούς, εΐδε την μει-
  διώσαν ιαορφήν τού Άγιάννη!
  —"Αί έλησμόνησα! εΐπε τό παιδίον. Καλημέρα.
  (συνεχίζεται)
  Άπό δλα δι* δλους.
  ΧΩΡΙΣ ΚΕΦΑΛΙ
  ■ ■■
  II
  Κρασιά άγνά, έκλεκτά,
  Μοσχάτα, λευκά, μαυρα
  Ρετσίνες έξαιρετικές, σουμες
  ΣτοΟ ΜΠΕΤΈΙΝΑΚΗ
  Πλατεϊα 'Αρκαύίου (Σβϊτάν— Όγλβΰ)
  Πώλησις λιανική καί χονδρική.
  ββηβββ·βββββββββββββκβββββββββββββββββμμβηββ
  Α'.
  Εί; πολλά ζώα ή άποχ.εφίλι-
  ις είνε μοιρχίχ: Μάλις τούς ν.ό-
  ετε το κεφάλι, στχμχτα ή ζωή
  των. Πειράματα έγιναν επί έν¬
  τόμων, διά νά πχρχτηρηθή τ:
  συμβαίνει είς αύτά, 3ταν τού;
  κόβουν τό κεφάλι. Παρετηρήθη
  δέ 5τ: δεν συμβαίνει τό ίδιον
  είς δλχ τα έντομα. Τα κολοό
  πτερά πέφτουν μέ την ράχιν, εϋ
  Ούς σχεοόν <ί)ς άποκ^πή τό κε¬ φάλι των. "Αλλα ομω; εντομα, ώ; ό πυρρόχορις (ήμίπτερον), παραμένουν όρθια στηριζόμενα εις τα πόδια των, καΐ τέλο; οί γρΰλοι παραμένουν εί; αύτ?]ν την στάσιν και άφοΰ, μετά την άποκοπήν τή; κεφαλής των, ε¬ πέλθη ό θάνατο;. Μερικά εντομα ζωηρά καί άνήσυχα, ώς οί μύρμη κες, αί μέλισσαι, ό βόμ^υξ πα¬ ραμένουν τελείως σχεοόν ακίνη- τα άφοΰ τού; άποκόψη κανεί; τό κεφάλι, καί μόνον πολύ άργότερα φαίνεται ότι αίσθάνονται τόν φο¬ βερόν άκρωτηριασμόν πού ύπέ- στησαν. Τα λεπιδόπτερα καί τα δίπτερα (άλογόμυιγες, μυϊγες) φαί νεται νά ύπομένουν την εγχεί¬ ρησιν αύτην μέ την μεγαλυτέραν αδιαφορίαν. Πεταλοΰδες έθεά- θησαν νά πετοΰν δέκα όκτώ η¬ μέρας μετά την άποκεφίλισίν των, καί γρϋλοι νά πηδοθν μετά δέκχ τρεϊ; δλας ημέρας. Παρετηρήθη δτι τό έντομον, μάντις ή ί)ρήσκος, τελεί κινή¬ σει; δέκα τέσσαρε; ήμέρα; με¬ τά την άποκοπήν τής κεφαλής τη;. Εί; ωρισμένα έντομα, ή εύ- αισθησίχ των δύο τμημάτων δια- τηρεϊται ζο^ηροτάτη μέχρι τή; τελευταία; στιγμή; τή; ζωής των. "Αν έγγίση κανείς έλαφρώς την άκρχν τοΰ ποοιοΰ ενός ά- ποκεφαλισθέντος ^ρ·Άο^ ή οι¬ ονδήποτε άλλο μέρος τοΰ σώ· ματο;, θά τόν δή νά έγείρεται άμέσΐος, πραγμα πού σημαίνει δτι ησθάνθη τό ίγγιγμα, άν δέ επιμείνη κανεί; ό γρθλος άρ χίζει νά πηοα. Τό κεφάλι έπ-ί- ση; διατηρεΐ επί μακράν μίαν θαυμασίαν ευαισθησίαν, εκδηλου¬ μένην διά τής κινήσει^; των κε- ραιων. Το ύγρόν πού έξέρχε- ται ένίοτε έν άφθονία εΓτε εκ τής κεφαλής, είτε έκ τοθ πρόσθεν μέρου; τοΰ σώματος των άποκε- φαλισμένων έντόμων — γρύλων, άκρίδων—οΰτε έπφραδύνει, οΰ- τε έπιταχύνει την ύποχώρησιν των κινήσεων. (συνεχίζειαι) Τεχνικόν Γραφείον ......ι I. Τσαμπουράκη—ΠατΕαθεοδώρου Διπλωματούχων Μηχανικών Ηράκλειον—Κρήτης (Κάτω Δερμιτζίδικκ) ■Αριθ, τηλ. 70*. ΜΕΛΕΤΑΙ-ΕΚΤΕΛΕΣΕΙΣ. ΗΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒεΐεΐΒΒΒΒΒΒεΐΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒ -.11 ΥΠΕΡΩΚΕΑΝΕΙΟΝ Ι.ΑΝΔΡΟΣ" Τό μεγαλύτερον, ταχύτερον, άσφαλέστερον, πολυτελέστερον, άνετώτερον, εύσταθέστερον άτμό πλοιον τής γραμμής ΚΡΗΤΗ2-ΠΕΙΡΑΙΩ_ ΚΑΘΕ ΠΕΜΠΤΗΝ ΠΡΩΪ Καμπίναι 'πολυτελείας πρώτης καί δευτέρας θέσεως ώς καί ή τρίτη θέσις μετά κλίνης. Πρακτορείον ΑΔΑΜΗ Τηλέφ. 5—40 Ή πορείατηςπαραγωγης είς τούς νομούς Κρήτης. Κατά τα δημοσιευθέν είς την εφημερίδα τν]ς κυ,ίερνή3εως δελ¬ τίον των γεωργικών πληροφορι¬ ών έξ δλου τοθ κράτους ή γεωρ γική κατάστασις κατά τόν Δεκέμ¬ βριον είχεν ακριβώς ώς εξής: Είς τόν Νομόν Λασηθίου: Μετεωρολογικαί συνθήκαι.—Με¬ τά τόν ξηρόν καιρόν τοΰ πρώτου ΙΟημέρουέπηκολΌύΟησεπτώσιςνέων έπαρκών βροχών μέ άποτελέσμΛτα εύνοΊ·/.ά|διά την γεωργίαν Ιν γένει. Σιτηρά.— Παρά την πολυομβρί- αν κατέστη ουνατή ή αποπε¬ ράτωσις τής σπορας των πρωί- μων. Ή σπαρεϊσα έκτασις ανήλ¬ θεν εις 42.000 στρέμματα, διά σίτου, ίίς 75.000 στρέμματα διά κριθής, είς 20 000 στρέμμα- τχ διά βρώμη;, είς 15 000 στρέμ ματα διά σμιγοΰ. Δεν εσημειώ¬ θη αύξησις τής σπαρείσης εκτά¬ σεως έναντι τή; περυσινής. Ή πορείχ δέ τούτων είναι έξαιρε- τική. Γεώμηλα.—Ή πορεία των χειμερινών γεωμήλων Ιπίσης έ- ξαιρετική. Ελαια — Εγένετο ή¬ δη ή συγκομιδή τοΰ έλαιοκάρ- που κατά τό ήμισυ Ή τιμή τοΰ ελαίου συνεκρατήθη είς τάς 22 δραχμάς κατ' οκάν. Ή απόδοσις έλαιοκάρπου είναι Εκανοποιητική καί δή άπό 25—80 ο)ο "Αμπε- λος.—Διενεργείται τό ξελάκκωμα καί καθάρισμα των αμπέλων. Όπωρόδενδρα.—Ή χαρουπέα ηύ- νοήθη 6πό τοΰ καιροΰ. Έγένο/ το έπίσης εμφυτεύσεις άμυγδά- λων καί άλλων όπωροφόρων δέν- δρων. Έσπεριοδοειδή.— Συντε λεϊται ή συγκομιδή μέ προβλε πομένην απόδοσιν κατά 30 ο)ο ά νωτέραν τής τοΰ παρελθόντος έ τ^υς. Μποστανικά.— Εγένετο φύ τευσις των πρωΐμων είς έκτασιν μεγαλιτέραν τής τοΰ παρελθόντος Ιτους κατά 20 ο)ο ή δέ προ ,ϊλεπομένη παραγωγή ένεκα των εΰνοικών συνθηχ'δν θά είναι δι πλασία τή; τοΰ π. Ι. Είς τόν Νομόν "Ηρακλεί¬ ου: Μετεωρολογικαί συνθήκαι — Ή καιρική κατάστασις τοθ Δέ γ.εμβρίου υπήρξεν αρίστη άπό ά πόψεως διευκολύνσεως τής σπο ράς καί τή; συλλογή; έλαιοκάρ που. Σύνολον [ίροχής 64 χιλιο στά. Σιτηρά.— Ή σπορά των σιτηρών Ιξηκολούθησε καθ' 2λον τόν μήνα. 'Υπολογίζεται δέ 3τι εγένετο αυτή είς τα περισσότερα διαμερίσματα τοθ ΝομοΟ. Ιΐαρε τηρήθη ζοιηρά ζήτησις λιπασμά των. Έλαία.—Εγένετο έντατική συλλογή τοΰ έλαιοκάρπου καθ' δ- λον τόν Νομόν. Ή ποιότης τοΰ ελαίου είναι έξαιρετική λόγω άρ¬ τια; οργανώσεως των έλαιοτρι- βείων καί αρίστης υγεία; τοΰ έ- λαιοκάρπου. Άμπίλος.—Ή όλική παραγιογή σταφίδος ανήλθεν εί; 11.000 τόννους. Ζήτησι; χαλαρά, αί δέ τιμαί φθάνουν τάς Η δραχ- μά; κατ' οκάν έναντι 11 τοΰ Σε- πτεμβρίου. Κτηνοτροφικά.— Ή κατάστασις τής Κτηνοτροφίας εί¬ νε μετρία. —Πρόσκλησις πρός άπαντα τα Σωματεϊα, Μέλη τής Ενώσεως Ποδοσφ, Σωμα¬ τείον Ηρακλείου. Ενταύθα "Εχομεν την τιμήν νά σάς γνω¬ ρίσωμεν δτι συγκαλοΰμεν Γενικήν Συνέλευσιν των Σωματείον/ μελών τή; Ε. II. Σ. Η. γενησομένην έν- ταΰθα καί έν τοίς Γραφείοις των «Κρητικών Νέων» την 2Κην Ίανουαρίου 1938 ν^μέραν Παρα¬ σκευήν καΐ ώραν ί) μ. μ. δτε πα¬ ρακαλούμεν τα Σωματεϊα ί'να πα- ραστώσιν 8Γ άντιπροσώπων αΐΛών δεόντως έξουσιοδοτημένων. Έπί- ση; παρακαλούμεν 2πω; προτεί- νητε έγκαίρω; τού; «'5 υποψηφί- ους έκαστον Σωματείον διά τό ά- ξίωμα τοθ Σαμβούλου συμφώνως πρός την διάταξιν τοΰ άρΒρ. 15 τοΰ Καταστατικοΰ. θέματα: 1) Λογοδοσία καί παραίτησι; Διοικ. Συμβουλίου, 2) Αρχαιρεσίαι νέου Διοικ. Συμβουλίου καί Έξϊλεγ- κτική; Έπιτροπής. Έν 'Πρακλεί(ι) τή 21 Ίανουα¬ ρίου 193Η. Ό Πρόεδρο; Δημ. Μαλκγαρδής "Ο Γ. Γραμματεύς ά. α. Γεώργ. Μαρκόπουλος — Ή λιμενική κίνησις Ρε¬ θύμνης. Κατά το παρελθόν ε'τος 1937 είς τόν λιμένα Ρεθύμνης κατέπλευ- σαν τα εξής άτμόπλοια. Μέ Ελ¬ ληνικήν σημαίαν 283 μέ ξένην σημαίαν 31 καΐ ίστιοφόρα 179. Κα8' ολους τού; μήνας τοΰ ε τους ή έπιβατική κίνησις Ατο'ώς ακο¬ λούθως: Έπεβιβάα9ησ«ν 5838. Ά πεβιβέσθησαν 5638. —Σύλληψις φυγοδίκου. Προσήλθεν εκουσίως καί παρε¬ δόθη εί; τα; αρχάς ο κ 'Εμμαν. Ι. Τσίχλη; έξ 'Λγκουσελιανών Ρ« θύμνη; προ; Ιέ'κτισιν βίκοσαημέ- ρου φυλακίσεις έπιβληθείσης αύ¬ τω υπό τοϋ Μονομελοϋ; πλημμι· λειούικείου Σύρου. —Δωρεά. Ό κ. Ιωάν. Χαλκιαδάκης έμιτβ ρβς, προσέφερε πρβχθέ; είς το πτι» χοκομεϊον, εκλεκτόν φαγητόν, βίνον, καϊ πορτοκάλλια, εις τούς τροφίμου;, άντϊ εξαμήνου μνημο συνου τής θανούαη; μητρός τού Ειρήνη; Χαλκικδάκη. — Διορισμόν γραφέως. Δυνάμει άποφααεω; τοΰ Υπουρ γείου Δικαιοσΰνη; διωρίσθη όικα- στικό; Γραφευς παρα τώ ΕΪρηνο- οικείω Ηρακλείου ό κ. ίΐολυχρό- νη; Μ. Κονταξάκης. IIIIII ΙΙΙΗ1ΙΙΙΙ ΙΙΙΙΙΙΙΙίΙΙΗΙΙΙί!,^ = Μέγα Κατάστημα ύφασμάτων: II Ο ϋ ^ —— Η-· = ι ι,ι . Λ —= =^ (· Πλατεια Στράτα ΜΕΓΑΛΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ Λόγφ τέλονς τής χειμερινής έποχής, πρωτοφανεΐς έκπτώσεις επί δλων των έκλεκτών είδών τοϋ Καταστήματός μας διά μίαν μόνον έβδομάδα άρχόμεναι άπό χ&ές Δευτέρας 24 Ιανουάριον. Επισκεφθήτε την πΐουαιωτάτην και ασυναγώνιστον έκθεσιν μας. ΙΙΩΛΗΣΕΙΣ ΜΟΝΟΝ ΤΟΙΣ ΜΕΤΡΗΤΟΙΣ. θά μείνετε έκπληκτοι.
  .4
  Ηράκλειον-Κρήτης
  Γραφεΐα έναντι Παλ. Νομαρχίας
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  Πρωΐα Τρίτης
  25 Ίανουαρίου 1938
  ΕΠΑΝΕΛΗΦΟΗΣΑΝ ΚΑΙ ΧβΕΣ
  ΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΙ ΤΟΥ κ. ΜΕΤΑΞΑ
  ΔΙΛΤΟΝ ΝΕΟΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΝ
  ΠΡΟΧΟΡΕΙ Ο ΚΑΤΑΡΤΙΣΜΟΣ ΑΥΤΟΥ
  ΑΘΗΝΑΙ
  Ίανουαρίου (τού
  ή
  άνταποκριτοΰ μας).—Σήμερον ο ΙΙρωΟ
  υπουργός κ. Ι- Μεταξάς συνειργάσθη
  έκ νέου μετά των αρμοδίων ύπηρεσιών
  τού ύπουργβίου Οίκονομικών άναφορι
  κώς μέ τόν καταρτισμόν τοΰ νεου προ
  υπολογισμού.
  Ό καταρτισμός τοΰ προΰπολογισμοΰ
  καθ* α ανακοινούται προχώρει συμφώ
  νως πρός τα προαποφασισθέντα υπό τής
  κυβερνήσεως καί άνευ ειδικώτερον, νέ-
  ών φορολογικών βαρών. Γίνονται μό
  νόν άλλαι οικονομικαί μεχαρρυθμίσεις
  περιστέλλουσαι τάς υφισταμένας δαπά
  νας καί δή χά έξοδα των υπουργείων
  ΣΥΝΕΧ1ΖΕΤΑΙ Η ΚΛΚΟΚΑΙΡΙΑ
  τί Μ.ΙΡΙΜΥ ΕΙΣ ΟΛΗΝ ΤΗΝ ΕΔΑΑΔΑ
  Ι 24 Ίανουαρίου (τού
  άνταποκριτού μας).—Κατά τα άναγγελ
  λόμενα έξ όλης τής Ελλάδος, ή κακο
  καιρία συνεχίζεται. Εις πολλάςέπαρχίας
  μάλιστα ο χειμών είνε βαρύτατος.
  Δριμύ ψύχος έπικρατεΐ άπό προχθές
  είς την Άττικήν καί την Παλαιάν Έλ
  λάδα έν γένει.
  Η ΕΑΑΗΝΙΧΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΑΣ
  ΕΝΙΚΗΣΕ ΚΑΙ ΕΙΣ ΠΑΑΑΙΣΤΙΝΗΝ
  ΑΘΗΝΑΙ . 24 Ίανουκρίου (τού
  άνταποκριτού μας). — Αγγέλλεται έκ
  ΙΙαλαιστίνης ότι ή μεταβάσα έκεί έξ
  Άλεξανδρείας Έλληνική ποδοσφαιρι·
  κή ομάς (μικτή Αθηνών) επεβλήθη τής
  άντιπάλου αυτής διά τριών τερμάτων
  έναντι ενός. 'Η Έλληνική ομάς κερδί-
  ζει ούτω δευτέραν σημαντικήν νίκην.
  ΑΓ Γ Ε Λ Λ Ο Υ ΣΙΝ
  ΑΝΑΚΟΠΗΝ ΤΗΣ ΠΡΟ ΕΛ ΑΣΕΩΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 24 Ίανουαρίου (τού άν
  ταποκριτού μας). — Τηλεγράφημα Ί
  απωνικής πηγής αγγέλλει ότι ή προέ-
  λασις εί; τό Χαγκτσόου τού Ίαπωνικού
  στρατοΰ άνεκόπη. Εις την ανακοπήν αύ
  την άποδίδεται υπό τού Ίαπωνικοΰ 'Ε-
  πιτελείου προσωρινός χαρακτήρ δεδο
  μένου ότι ώς άναφέρεται έν τω σχετι
  κώ τηλεγραφήματι ή άνακοπή τής προε
  λάσεως όφείλεται είς εκκαθάρισιν καί ό
  χύρωσιν τού έδάφους τοΰ καταληφθέν
  τος υπό των Ίαπώνων.
  Οί Κινέζοι διά τό προτεκτοράτον.
  Ό δεσμόςτης Γενέυης και οί Γάλλοι.
  ΛΟΝΔΙΝΟΝ (ραδιογρ ) Έ- [πρός γενικώτερον δφελος τής | τα τηλεγραφηθέντα έκ Λονδί
  Άντιθέ
  ' τως άλλοι κύκλοι τοΰ Σίτυ θε
  ωροΰν άκαίρους τάς συζητή-
  σεις ταύτας.
  ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ (ραδιογρ.)Κατ'
  ξακολουθοΰν τα σχόλια των | Εύρωπαϊκί)ς είρήνης.
  πολιτικών κύκλων τοΰ Λον
  δίνου αναφορικώς μέ την ά-
  ναγγελθεΐσαν ώς προσέχη α¬
  ναχώρησιν τοΰ μονίμου επί
  των Εξωτερικών συμβούλου
  τής άγγλικής κυβερνήσεως
  σέρ Ρομπέρ Βάνσιταρ είς Ρώ-
  μην. Αί έφημερίδες τής Αγ-
  γλικής πρωτευούσης γράφου-
  σαι επί τής αναχωρήσεως τσύ
  της δέν άποκρύπτουν τάς ελ¬
  πίδας των ότι είνε δυνατόν
  είς τό μέλλον νά προέλθη μία
  συνεννόησις μεταξύ Αγγλί¬
  ας, Ιταλίας καί Γερμανίας
  είδήσεις έκ τής "Απω Άνατο-
  λής Κινεζικής πηγής, ή πλη¬
  ροφορίαι περί έγκαθιδρύσεως
  Ίαπωνικοΰ προτεκτοράτου είς
  Κίναν έξηρέθισε τοιός Κινέζους
  οί όποΐοι τονίζουν δτι ή Ία-
  πωνία «λογσριάζει χωρίς τόν
  ξενοδόχον», δστις επί τοΰ προ
  νού, δτι είς την νήσον Φορμό-
  ζαν έξερράγησαν ταραχαί μέ
  έπαναστατικόν χαρακτήρα.
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ (ραδιογρ.) Αί
  Γαλλικαί έφημερίδες άσχολού-
  μεναι επί τεβροι>
  αρίου εξελέγησαν δικ^τό α' δω·
  δεχαήμεΡον τακτικο'ι ένορκοι οί
  κ.κ. Έμμ· Γ. Καρέλλης, Γ. Σ.
  Πετράκης, Ν.Γ. Μεταξάκη;, Δ.Γ.
  Σπυριδάκης, Κ. Σ. Μαρκατάτη;
  Στ. Γ. Μηλιαράς, Κ. Ν.Βογιατζά-
  κης, Ο. Έμμ. Χατζηδάκης Ιω.
  Ν. Κοκκινάκης, Ε. Κ. Λεοντίδη;,
  Α. Α. Καστελλάκη;, Γ. 'Αρ, Λια¬
  ναντωνάκης- Στ. Έμμ. Χατζηδά¬
  κης· Ν. Γ. Κεφαλογιάννης, Κ. Γ.
  Βρεττάκη;, Ι· Κ. Ξανθάκη;, Χ.Γ.
  Λιαπάκης, Εΰάγ.Περάκης Γρ.Εμμ.
  Χατζηδάκης, Στ. Χ. Πρατικάκης.
  'Αναπληρωμοιτικοΐ τού ΐδίβυ δω
  δεκαημέρου εξελέγησαν οί κ.κ.
  ©. Π. Ρασιδάκη;, 1. Σ. Μαρκατά¬
  κης, Γ. Α. Συλαμιανακη;, Ε. Ν.
  Παπαδούλης, 'Αρ. Κ. Γραμματι-
  κάκη;, Γ. Έμμ. Νικολουδάκη,
  Στ. Έμμ. Χελιδώνη;, Ε. Γ. Σπιν-
  Θακη;, Άλ. Γ. Μιατίλογλου. Μ.
  Γ. Μυλωνάκης. Κατα τό β' δωδε-
  καήμερον τοτκτικβΐ εξελέγησαν
  βΐ κ.χ. Ι.Μ,Μαυράκη;, Ε.Μ.Παπα-
  καλιατάκη;· Ά. Γ. Μωράκη;, Π.
  Α. Παλίδη;, Στ. Γ. Καταλαγαρια-
  νβς, Κ. Α. Φανουράκης, 'Αρ. Με¬
  τοχιανακη;, Γ.Ι. Εηρουχάκης Ε.
  Ι. Παπαδάκης, Α. Ν. Λαδιανός,
  Μ. Χ. Παπαγεωργίου, Ν. Γ. Μα-
  ράκη;, Σ. Κ. Κανά;, Στ. Ι. Περ¬
  δικογιάννη;, Γ.Δ. Καροφυλλάκης,
  Π. Κ. Κανά;, Ηλ. Έ. Ξανθάκη;
  Δρ. Ι. Κουβιδάκη; Έμμ. Ευβ. Γβ-
  μιτζάκης, Κ. Γ.4 Βακαλάκη; καΐ
  άναπληρωμοιτικοί οί κ. κ. Ε. Ν.
  Μπαμιεδάκη;, ΪΓ. ^Μ. Σβυργια;,
  Ε.Μ. Σακλαμπανη; Γ. Ν. Καστρι
  νάκη;, Κ. Μ. Φρβυζής, Ι.'Αρ. Τζβ
  βενής, Α. Ε. "Αρχοντάκης, Γ. Ν.
  Λβγιάδης, Ν.Ε, Κρασαδάκης καΐ
  Άλ.Σ. Σπαγουλίδης.
  ΤΑ ΔΑΝΕΙΑ
  ΤΩΝ ΚΑΠΝΟΠΑΡΑΓΩΓΩΝ
  Τό υπουργείον των Οίκονο·
  μικών εζήτησε νά πληροφορη-
  θή άπό τάς Νομαρχίας εάν
  καί ποΐαι άλλαι τράπεζαι
  πλήν τής Αγροτικάς προήλ¬
  θον είς χορηγήσεις πρός κα-
  πνοπαραγωγοϋς δανείων καλ
  λιεργητικων ή' καί τοιούτων
  Αί κυμανθεισαι χθές έν τη αγορ§ μας τιμαί των κατωτέρω
  ρΐων Τφοΐόντων είχον ώς ακολούθως:
  Σταφίδες.
  δρ. )
  ( 22. -23.
  Ι
  έγχω
  Σουλτανίναι α'
  β'
  Υ'
  Καραμπ
  "Ελεμέδες α
  Ταχτας
  Μαύραι
  Υ
  α'
  Ρ'
  Υ'
  )
  ( 14 50
  (7 50- 8.50
  7.80- 8.
  Χαρούπια
  "Ελαια 5ο
  » κοινά »
  Σάπωνες.
  ΛευκοΙ α' ποιότητος δρ.
  270
  27 20
  Πράσινοι α' τιοιότ.
  20.- 2·
  19.- 23
  21.50
  19.—
  θΐνοι.
  "Αρχανών τό μίοτατ. » 45.
  Μαλεβυζίου κατ' οκάν δρ. 5.
  ΤΟ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ ΕΝ ΗΡΑΚΛΕΙΩ
  ΤΙΜΑΙ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
  24ης Ίανουαρ'ιου 1938
  Ζυρίχη
  Παρίσιοι
  Λονδίνον
  Νέα Ύόρκη
  •Αγορά Πώλησις
  25.30 - 25.55
  3.62 3.72
  546 550
  109.30 110.30
  "Άμστερδαμ
  Στοκχόλμη
  Βρυξέλλαι
  Βαρσοβία
  Άγορά Πώλησις
  60.70 61.30
  28.10 28.35
  3 71 3.75
  20.75 21.75
  Η ΔΙΩΞΙΣ
  ΤΟΥ ΛΑΘΡΕΜΠΟΡΙΟΥ
  Διετάχθησαν α*, τελωνεια-
  καί αρχαί νά υποβάλωσιν είς
  τό υπουργείον Οίκονομικ&ν ά-
  ναφοράς έν αίς νά άνα-
  φέρωνται αί παρατηρήσεις
  των σχετικώς μέ τα λαμβανό¬
  μενα κατά περιφερείας μέτρα
  διώξεως τοΰ λαθρεμπορίου.
  Ο ηΡΟΎΠΟΛΟΠΣΜΟΣ
  ΤΟΥ ΓΕΩΡΠΚΟΥ ΕΠΙΝΙΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
  Διά τό προσεχές Σάββατον
  ωρίσθη συνεδρίασις τής Διοι-
  κούσης Έπιτροπής τοΰ Γεωρ-
  γικοΰ Έπιμελητηρίου Ηρα¬
  κλείου. Κατ' αυτήν θά εγκρι¬
  θή τό σχέδιον τοΰ ,,.προυπολο-
  γισμοΰ τού χρήσεως 1938—39
  καίάλλα ύπηρεσιακα ζητή
  ματα.
  ΑΓΟΡΑ ΚΤΗΝΩΝ
  Ή Έπιτροπή έξ Αξιωματι¬
  κών άγοράς κτηνών διά τάς
  ανάγκας τής Στρατιωτικής υ¬
  πηρεσίας θά συνέρχεται είς
  Καινοΰργιαν Πόρταν άπό σή¬
  μερον καί μέχρις τής 29ης Ία¬
  νουαρίου καί ώρας 10 π.μ.καί
  4 μ.μ. καθ" εκάστην. Την 29ην
  Ίανουαρίου θά συνεδριάση
  είς Μοϊρες. Οί κάτοχοι κτη-
  νων ήλικίας άπό 3 £ως 7 έτών
  καί έπιθυμοΰντες νά τα προ-
  σφέρωσιν πρός πώλησιν δύ¬
  νανται νά τα όδηγήσουν ένώ
  πλασματικών έτιΐ ένεχύρφ κα πιον τής Έπιτροπής ταύτης
  πνών εσοδείας 1937.
  πρός εξέτασιν.
  Η ΣΤΑΦΙΔΑΓΟΡΑ
  ΛΟΝΔΙΝΟΥ
  Είς τό Γεωργικόν Έπιμελη
  τήριον εκοινοποιήθη χθές τό
  τελευταίον δελτίον τιμών τής
  σταφιδαγορας Λονδίνου. Είς
  τό δελτίον άναφέρεται δτι είς
  τάς έκεΐ άγοράς εσημειώθη¬
  σαν τελευταίως διάφοροι πρά
  ξεις μικρομερίδων καρποΰ Αϋ
  στραλίας δλων των ποιοτή-
  των είςτιμάς πρός 39)—, 40)—-
  42)—. 45)—, 46) καί 50)—.
  Είς καρπόν Κρήτης κα'ι Πελο-
  ποννήσου ούδεμία πράξις έση
  μειώθη άκόμη.
  ΤΟΝ ΕΛΑΚΤΙΣΕΝ
  ΕΙΣ ΤΟΝ ΟΦΘΑΛΜΟΝ
  Ό έκ τοΰ χωρίου Λοΰλι
  Μονοφατσίου Στυλ. Ιω. Βιο-
  λάκης έν μέθη, διατελών έτραυ
  μάτισε προχθές είς τό καφε¬
  νειον τοΰ χωρίου, τόν ομοχώ¬
  ριον τού Μενέλ. Παπαδημητρί
  ου είς τόν όφθαλμόν διά λα-
  κτίσματος. Συνελήφθη καΐ α¬
  πεστάλη αρμοδίως.
  Η ΤΙΙΜΗ ΤΟΥ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ
  Υπό τοϋ ύφυπουργοΰ των Οίκο
  νομικων ανεκοινώθη ότι δέν προ-
  κείται νά γίνη ή παραμικρά αϋ-
  ξηοι; τής τιμή; τού χαρτοσήμου
  καΐ δτι έπομενω; αί φήμαι είνε
  απολύτω; άνακριβεΐ;. Τονίςεται
  έξ αλλου. «τι τβ κοινόν πρέπει
  νά προσέχη «ύτβϋ τβΰ ε'ίδβυ; τα;
  κακοβοΰλου; φημα;, αί οποίαι τί¬
  θενται διαρκώς εί; κυκλοφορίαν
  δια νά βμφανίζουν την κυβερνη¬
  σιν ώ; αύξανουσαν τα φορολογικά
  3άρη τού λαοϋ, ένω συμβαίνβι,
  λ τό αντίθετον.
  ΟΙ ΛΓΓΛΟΙ ΟΕΩΡΟΥΝ ΑΣΚΟΠΟΥΣ
  ΤΑΣ 0ΜΙΛΙΑ1ΜΠΗΝ ΡΩΜΗΝ
  ΥΠΟ ΤΑΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΣΥΝΘΗΚΑΣ
  Α&ΥΝΑΤΟΣΗΒΕΠΙΟΣΙΣ
  ΤΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΙΤΑΛΙΑΣ:ΑΓΓΛΙΑΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 24 Ίανουαρίου (τοΰ
  άνταποκριτοΰ μας).— Τηλεγραφήματα
  έκ Αονδίνου φέρουν ώς γενικευόμενα
  χά σχόλια επί των άγγελθεισών ώς πι·
  θανών Άγγλοϊταλικών συνομιλιών !μέ
  απώτερον σκοπόν την βελτίωσιν των
  σχέσεων "Αγγλίας καί Μεγάλης Βρετ¬
  τανίας.
  Τα σχόλια έν τούτοις ταυτα είναι
  ήδη «άθβ άλλο παρά εύνοϊκά, δεδο-
  μένου ότι ή μεγαλυτέρα μερίς τής δη¬
  μοσίας γνώμ.ηςτοΰ Αονδίνου, Οεωρεΐ
  άσκοπον κάθε ανακίνησιν τοΰ έν λόγω
  ζητήματος. Πολλαί έφημερίδες συγ¬
  κεκριμένως ύποστηρίζουν ότι υπό τάς
  παρούσαν συνθήκας ή βελτίωσις των
  σχέσεων Αγγλίας καί Ιταλίας δέν
  φαίνεται πραγματοποιήσιμος.
  ΜΛΤΑΙΟΥΤΑΙ ΤΟ ΤΑΞΙΔΙΟΝ
  ΤΟΥ ΣΕΡ ΒΑΝΣΙΤΑΡ ΕΙΣ ΙΤΑΛΙΑΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 24 Ίανουαρίου (τοΰ
  άνταποκριτοΰ μας).—Κατά τάς τελευ.
  ταίας έκ Αονδίνου πληροφορίας τό τα-
  ξίδιον τοΰ Σέρ Βάνσιταρ είς Ρώμην
  φαίνεται ματαιούμενον ϊιριστικώς. Καί
  τουτο, διότι καί οί έπίσημοι Άγγλι
  κοί κύκλοι, ήρχισαν πειθόμενοι ότι ή
  μετάβασις τοΰ μονίμου συμβούλου των
  έξωτερικώντής Μεγάλης Βρεττανίας αίς
  Ιταλίαν, δέν θά επέφερεν επί τοΰ πα¬
  ρόντος τα προδοκώμενα άποτελεσματα.
  ΣΦΟΑΡΟΣ ΒΟΜΒΑΡ&ΙΣΜΟΣ
  ΤΗΣ ΒΑΑΕΝΟΙΑΣ ΥΠΟ ΤΟΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 241 Ίανουαρίου (τοΰ άν¬
  ταποκριτοΰ μας).— Νυκτεριναί είδήσεις
  έκ τοΰ έξωτ&ρικοΰ άγγέλλουν ότι έθνι-
  κά άεροπλάνα έβομβάρδισαν σήμερον
  σφοδρώς την Βαλενθιαν. Αί ζημίαι
  έκ τοΰ βομβαρδισμοΰ φέρονται ώς ση¬
  μαντικαί.
  ΟΙ
  ΤΑΣ
  ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚ01
  ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΑΣ
  ΕΠΙΔΡΟΜΑΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 24 Ίανουαρίου (τού
  άνταποκριτοΰ μας).— Έκ- Παρισίων
  τηλεγραφοΰν ότι πολλά κυβερνητικά ά¬
  εροπλάνα έπέδραμον εναντίον των πό¬
  λεων τής κατεχομένης υπό το>» έθνικών
  Ίσπανίας τάς οποίας έβομβάρδισαν
  διά μεγάλου διαμετρήματος βομβών.
  Ύπάρχει σημαντικάς άριθμός νεκρών
  καί τραυματιών.
  ΕΒ0ΜΒΑΡΔΙΣ8Η ΚΑΙ ΠΑΛΙΝ
  Η ΣΑΑΑΜΑΝΚΑΚΑΙΗΣΕΒΙΛΛΗ
  ΑΘΗΝΑΙ 24 Ίανουαρίου (τοΰ άν
  ταποκριτοΰ μας).— Καθ* * αγγέλλεται
  ή Σαλαμάνκα υπέστη σήμερον καί νέον
  βομβαρδισμόν υπό σμήνους κυβερνήτι-
  κων άεροπλάνων. Κατά τάς πληροφο¬
  ρίας τού έθνικού σχρατηγείου τα κυβερ¬
  νητικά άεροπλάνα κατεδιώχθησαν υπό έ-
  θνικών τοιούτων.
  'Επίσης είς Σεβίλλην οί κυβερνήτι-
  κοί άεροπόροι έρριψαν πολλάς βόμβας.
  Τα άντιαεροπορικά πυροβολεία έβαλ-
  λον εναντίον των, άνευ όμως ώς λέγεται
  άποτελέαμαχος.
  Η ΜΕΤΑΒΑΣΙΣ ΤΟΥ ΧΙΤΛΕΡ ΕΙΣ ΡΩΜΗΝ
  8Α ΓΙΝΟΥΝ ΠΟΛΙΤΙΚΑΙ ΣΥΝΟΜΙΛΙΑΙ
  ΑΘΗΝΑΙ 24 Ίανουαρίου (τού
  άνταποκριτοΰ μας). — Σχετικώς μέ
  την μετάβασιν είς Ρώμην τοΰ καγκε-
  λαρίου Χίτλερ τονίζεται ότι αυτή έ-
  ;τός τοΰτύπου τήςάνταποδόσεως τής επι
  σκέψεως τοΰ Μουσολίνι, θά συνδυασθή
  καί μέ πολιτικάς συνομιλίας εΰρυτά-
  τού χαρακτήρος·
  ΚΑΘ
  II
  ΙίΙΙ
  πληροφ°Ρια$<·ι οϋτε κα . η Ιτ«λ και η Γίομανία και η 1*π ;«ύ«ηβτβλοΰν καΐ π 'νΜνιί«5 τβ0 ™ν*< Ιράματος. δέν μετέχου, ον τού θεσμου, πβλ; ίλλ«μ»«Ρ« Κράτηίπ ν« ίρέφβυν πρός αύτοι νάλην έμπιστβσύνην.Ί ίβ« χα'ι Π Γαλλία χαϊ γλί«» κ' ^υβ δηλαδή Ιαι νωραι πού ά πό τ ε Αι ίαχυρόν έρεισμα τοΰ διι βρν«νιβμβΰ, φαίνεται 2 • προβούν είς την δι1 πρός αυτόν, ώ Ι πρό καιροί νά πιστεύς ν«ίί ότι ό όργανισρϊ τβ; ϋ συν έλθη μβν μόνον διά νά φανή β ρΐίχεται έν ζωή 1ι"—· 5ι» Ίχ προσπαθή< ρ— τα μέαα τί· νήαεώς τού. Τό λ^στε ότι δέν έι ν» επιβάλη τάς η τό δίκαιον, . Ίτίκλοαβηαουνκχ} (ί; τό Κινεζοϊαι «είς τό "-— χοιί εί; χανι ρόν διεθνές νιβι τόοον π*, χ«| την Ισχύν λοί νά σχέπτωνται . ολογήται πλέον νά ϊίχβυν είς τα εξβδα ; Ιβπάνας τής ουντη Τ*ΐί. Παρά ταύτα αί ι ?ιλοι χώραι θεωρούν ι«ί«ν την ύπαρξιν τι «μβύ αυτού καί πιστε; «ολύτως είς την χρη Τ« τβυ.Καί έπωφελοΰν 'Πμερινής εύχαιρίας ΒΙ1..Α-------σοβαρώτε μ τη$ έχ νέ Ζ&Η Η ΜΩΡΙ Σ ΠΡΟΛΗ σχετ<·: Ι 7'δ» «τ. άνατρέ- Άλλ' «." "λ^τήσου·, μ