95317

Αριθμός τεύχους

4772

Χρονική Περίοδος

Α' 1938

Ημερομηνία Έκδοσης

26/1/1938

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  Λΐγι'ιπτοι,
  ίτησία λίρυι
  II
  ίξάμηνος
  'Αιιερικής
  ίτησια δολ. 15
  ίξήμηνο; >
  ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ
  1958
  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
  ΓΓΆΦΕΙΑ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΛ
  1. ΜΙΝϋΙ
  ΗΡΚΛί.ΙΟΝ ΚΡΗΤΗΣ · Ι.ΓΟΪ. 23ΟΝ
  ΑΡΙΘΜ. ΦΥΛΛΟΥ *772
  ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΑΝΔΡ. Μ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ
  ΥΠΤΕΥβΥΝΟΣ ΣΥΝΤΑΚΤΗ2 ΘΡ Ν ΣΤΑΥΡΑΚΗΣ
  ΣΥΝΘΑΟΣ
  Τ Θ
  II
  ΤΗΣ ΓΕΝΕΥΗΣ
  Σήμερον πρόκειται νά συ-'
  νέλθη είς την Γενεύην ή
  Κοινωνία των Εθνών. Οί άν-
  τιπρόσωποι των διαφόρων
  Κρατών ανεχώρησαν ήδη
  διά τήνΈλβετικήν πόλινόπου
  έδρεύει ό διεθνής είρηνιστι-
  κός όργανισμός καί ό παγ¬
  κόσμιον τύπος άφιερώνει μα¬
  κρά σχόλια καί κρίσεις εις
  τό έργον τής συνερχομένης
  Συνόδου.Έν τούτοις, άν κρί¬
  νωμεν άπό τάς υπαρχούσας
  σχετικάς πληροφορίας,ή σύνο [
  δος αυτή δέν θά έχη σπουδαΐα
  άποτελέσματα οΰτε καί θά
  δυνηθή ν' ανταποκριθή είς
  τό μέγα χρέος πού τής δη-
  μιουργεΐ ή κρισιμότης τής
  παρούσης στιγμής. Τρία μέ¬
  γα λα Κράτη, ή Ιταλία, ή
  Γερμανία καί ή Ίαπωνία,
  πού άποτελοΰν καί πρωτα-
  γωνιστάς τοϋ παγκοσμίου
  δράματος, δέν μετέχουν πλέ¬
  ον τού θεσμοΰ, πολλά δέ
  άλλα μικρά Κράτη έπαυσαν
  νά τρέφουν πρός αυτόν με¬
  γάλην έμπιστοσύνην.Έξ άλ-
  λου καί ή Γαλλία καί Αγ¬
  γλία, αί δύο δηλαδή μεγά¬
  λαι χώραι πού άποτελοΰν τό
  ισχυρόν έρεισμα τού διεθνοΰς
  όργανισμοϋ, φαίνεται ότι δέν
  θά προβούν είς την δήλωσιν
  πίστεως πρός αυτόν, ώς εί¬
  χεν γνωσθή πρό καιροΰ. Τεί-
  νει λοιπόν νά πιστεύση κα-
  νείς ότι ό όργανισμός αύ-
  τός θά συνέλθη μονον καί
  μόνον διά νά φανή ότι ευ¬
  ρίσκεται έν ζωή ϊσως δέ καί
  διά νά προσπαθήση νά έξεύ-
  ρη τα μέσα τής άναζωογο-
  νήσεώς τού. Τό γεγονός άλ-
  λωστε ότι δέν έστάθη ίκανός
  νά επιβάλη τάς άπόψεις τού
  καί τό δίκαιον, οϋτε είς τό
  Ίταλοαβησσυνιακόν, οΰτε
  είς τό Κινεζοΐαπωνικόν, οΰ-
  τε είς τό Ίσπανικόν, οΰτε
  καί είς κανέν άλλο σοβα¬
  ρόν διεθνές ζήτημα, έκλό-
  νισε τόσον πολύ τό γόητρον
  καί την ισχύν τού ώστε πολ¬
  λαί νά σκέπτωνται άν δικαι-
  ολογήται πλέον νά συμμε-
  τέχουν είς τα εξοδα καί τάς
  δαπάνας της συντηρήσεως
  τού. Παρά ταυτα αί είρηνό-
  φιλοι χώραι θεωροϋν αναγ¬
  καίαν την ύπαρξιν τού θε¬
  σμοΰ αυτού καί πιστεύουν α¬
  πολύτως είς την χρησιμότη-
  τά τού.Καί έπωφελοΰνται τής
  σημερινάς εύκαιρίας διά νά
  μελετήσουν σοβαρώτερον τόν
  τρόπον καί τα μέσα τής το-
  νώσεως καί τής έκ νέου ίσχυ-
  ροποιήσεώς τού.
  Άπό τής απόψεως δέ αυ¬
  τής καί μόνον έχει ϊσως κά¬
  ποιαν σοβαράν σημασίαν ή
  συγκαλουμένη σήμερον έν
  Γενεύη Σύνοδος. Διότι πι-
  στεύεται ότι θ' αποτελέση
  την απαρχή ν νέας προσπα¬
  θείας αμοιβαίαν κατανοήσεως
  καί συνδιαλλαγής των εθνών
  υπό την σκέπην τού θεσμοΰ
  τής Γενευης.'Αλλά, συνδιαλ-
  λαγή μεταξύ των διαφόρων
  Κρατών δέν είναι νοητή,
  άνευ προηγουμένης επιλύσε¬
  ως των οικονομικήν ζητημά-
  των ποΰ χωρίζουν τα εθνη
  αύτά σήμερον.
  Φαίνεται όμως ότι καί άπό
  τής πλευράς αυτής καταβάλ¬
  λεται σοβαρά προσπαθεία, έκ
  μέρους τής Αγγλίας τής
  Γαλλίας καί τής 'Αμερικής.
  Ό πρώην πρωθυπουργός κ.
  ΒάνΖέελανδ, είς τόν οποί¬
  ον είχεν ανατεθή υπό των
  Κρατών αυτών ή μελέτη
  των παγκοσμίων οικονομι¬
  κήν προβλημάτων, υπέβαλεν
  ήδη την έκθεσιν των πορι-
  σμάτων τού, γίνεται δέ καί
  σκέψις όπως συγκληθή παγ¬
  κόσμιον οίκονομική συνδιά-
  σκεψις διά νά συζητήση έπ'
  αυτών. Ή σύγκλησις ομως
  μιάς τοιαύτης διασκέψεως πα-
  ρουσιάζει τόσας δυσκολίας
  καί θεωρεΐται τόσον πρόω-
  ρος σήμερον, ώστε νά καθί-
  σταται άδύνατος επί τού πα¬
  ρόντος.
  Έν τούτοις θά ήτο εύτύχη-
  μά εάν 'κατωρθοΰτο τούτο έ¬
  στω καί κάπως άργά. Μία
  συνεννόησις των Κρατών
  επί τού οίκονομικοΰ πεδίου
  θά είχεν ώς άμεσον άποτέ-
  λεσμα την διευκόλυνσιν τής
  συνεννοήσεως καί επί τού
  πολιτικού έπιπέδου. Καί θά
  ήνοιγεν ασφαλώς τόν δρό¬
  μον πρός τό ίδεώδες τής εί-
  ρηνεύσεως καί τής συναδελ-
  φώσεως τ,ών λαών δι' αρκε¬
  τόν διάστημα. Θ« ήτο δέ
  μεγάλη επιτυχία τής παρού¬
  σης συνόδου τής Κ.Τ.Ε. εάν
  κατ' αυτήν συνβζητεϊτο, έ¬
  στω καί άνεπισήμως, είς τα
  παρασκήνια, τό ζήτημα τού¬
  το καί άν κατωρθοϋτο νά
  ληφθούν θετικαΐ άποφάσεις.
  Θά έοημειοϋτο εν σοβαρόν
  βήμα πρός τα έμ πρός. Καί
  θά έδημιουργϋτο μία ελπίς
  πού θ' άνεκούφιζε την κου-
  ρασμένην άπό την αγωνίαν
  των πολεμικήν κινδύνων
  άνθρωπότητα.
  τρέχουν.
  Άλλ' είνε άραγε ή πραγματι¬
  κότης αύτη, Έγώ φαντάζομαι
  πώς ο,τι τρέχει στόν καθένα σή¬
  μερον κάθε άλλο παρά έ"χει τόν
  τόπον τού είς την ατμόσφαιραν
  τΰς όεισιδαιμονίας —ώς θέλουν
  τουλάχιστον νά έρμηνεύουν την
  τελευταίαν αυτήν, οί συστημα-
  τικοί θιασώται της. Συμβαίνει
  μάλ'.στα μία πλησμονη «κακών
  σημαδιών» νά είνε τελικώς πρός
  τό καλόν τού τριγυριζομένου άπό
  τα σημάδια αϋτά. Ή μεταφυσική
  τής εποχάς είνε καλή μέχρις έ
  νό; σημείου: Διά νά περνοϋν τόν
  καιρόν τους οί άνθρωποι των σα-
  λονιών. Διά νά χαριτολογοϋν, νά
  καλαμπουρίζουν ή νά παίζουν ει¬
  δικώτερον, μέ τάς λέςεις. "Αλλως
  τε αί σημεριναί Πυθίαι διακρίνον-
  ται σχεδόν πάντοτε καί διά την
  σπινθηροβολοΰσαν -Αο^ερί των "Ο¬
  ταν τό σημείον αύτό υπερβή ή
  οιαδήποτε ή ό οίοσδήποτε—πάει
  τελείωσε: Ή μεταφυσική είνε
  νομφορά. καί άς μή διατονίζεται
  άπό κακούς οιωνούς!
  * *
  *
  Άν ξανάλθωμεν είς τόν έπίμα-
  χον αριθμόν Ι.'ϊ θά πεισθοΰμε οτ;
  καί ο! μπερδεψοδουλειές ποΰ δη-
  μιουργεΐ πράγματι, εχουν ώς ά-1
  φορμήν μάλλον τό μΐσος πολλών
  πρός τόν αριθμόν αυτόν, παρά
  αυτόν καθ" εαυτόν τόν αριθμόν:
  Πολλά γκρούπ χορευτικά έχάλα-
  σαν άπλούσταχα διότι δέν ευρί¬
  σκετο ό δέκατος τέταρτος. Πολλοί
  την τελευταία στιγμή δέν επραγ¬
  ματοποιήθη/ έ'νχ ταξίδι ή εχα-
  σαν την άνεσι τοϋ ταξιδιοΰ αύ
  τοϋ διότι εις την τάδε θέσι ήσαν
  δέκα τρείς ή διότι δλοι οί επι
  ,ίάται ήσαν δεκατρεΐς. Καί αύτά
  2λα, ώς άπεδε<.κνύετο κατόπιν, ε'- βγαιναν πρός ζημίαν πραγματι¬ κήν των προληπτικών. Άλλά γι' αύτό ασφαλώς δέν Ιπταιεν τό Ι.'ί. "Επταιεν ή μωρία τής προλήψε ως—διότι αυτήν την δευτέραν ό¬ λως, διόλου εχει μέ τό μέρος της ή πρόληψις, δταν άρχίζη ά πό τό περιθώριον τής ζωής νά υπεισέρχεται καί εις κάθε κοινω νίκην σχέσιν. ΑΣΜΟΔΑΙΟΣ Η Οϊ κίνδυνοι τοϋ πολέμου ΠΟΣ ΘΑ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΘΗ ΗΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΞΑΕΡΟΣηΑΧΟΥΠΛΗΟΥΣΜΟΥ Τού Στρατηγοΰ κ. Κ. Μπακοπούλου. ΟΠΡ.Ζ ΔΙΑΒΑΙΝΕΙ Η ΖΕΗ Η ΜΩΡΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΛΗΨΕΩΣ Τελευταίως εγινε λόγος διά τούς άριθμούς... Καί μαντεύετε ποιούς: Τούς δυσοιώνους. Διόςι απεδείχθη ότι αύτοι ακριβώς οί δυσοίωνοι άριθμοί ...κερδίζουν. Τό ]Δ επί παραδείγματι έ'παιξε μεγάλον ρόλον είς τα κέρδη των ημερών. Πολλοί σχετιζόμενοι ά- μέσως ή έμμέσως μέ τόν αριθμόν αυτόν εκέρδισαν. Άφήνω δτι καί αύτός ούτος ό άριθμός, είτε ά- πλοθς, είτε σύνθετος, εξήλθεν τής κληρωτίδος πρός όφελος πολλών οί όποίοι φυσικά τόν κατεϊχον. —Άλλ' έν γνώσει τόν κατεϊχον; ηρώτησεν Ινας προληπτικός. —Μπορεΐ.Ώστόσο ούσιώοες είνε, δτι ό δυσοίωνος άριθμός τούς έκα¬ μεν πλουσίους ή άν δέν τούς I- καμεν δλως διόλου τούς Ιδωσεν την έλπίδα δζι άνατρέχοντες εις τό... 13 θά πλουτήσουν. Άλλ' άς αφήσωμεν τούς άριθ- μούς. Βεβαία καί αύτοι συμβαί- νει νά είναι σήμερον σημαντικοί είς την ιστορίαν των προφητειών καί των προλήψεων. Βεωροΰνται δμως έναλλάξ δυσοίωνο: καί ...πάρτ μπονέρ: Άλλοΰ τό 13 δι- αφημίζεται ώς φορεΰ; εύτυχίας. Καλύτερον λοιπόν είνε νά προσέ- ξωμεν γενικώτερον τ* γεγονότα των προλήψεων. Μιά στατιστική θά τα ιβγαζε... σκάρτα. θά τό πιστέψετε; Ένα άνδρό- γυνον εις την άλληνΈλλάόα έχώ- ρισε Ινεκα των προλήψεων. Ή κυρία ήτο τρομερά προληπτική. Ό σύζυγο; δμως δέν ήτο. Καί έ- πειδή δέν ήτο, δέν κατώρθωνε νά συγχρονισθη ποτέ μέ τάς άπαιτή- σεις τής συζύγου του' νά τηρή παν δ,τι δέν έκρίνετο — κατά πρόλη¬ ψιν έννοεϊται καί οεισιδαιμονίαν —εις βάρος της. "Οταν έχώρισε, έσπευσε νά σύνταξις καί έ'να φι- λιππικόν τόν οποίον καί έδημο- σίευσε, καθ' δ δημοσιολόγος: —Άποφίύγετε τίς προλήψεις δπως καί τίς... κακές γυναϊκες. Είναι συνώνυμες. Άλλά καί συ- νυπάρχουν πάντοτε. Αύτό ήτο τό άπάνθισμα τοδ φι- λιππικοθ. Καί δχι, δυσαναλόγως πρός τα πράγματα. Αί προλήψεις καί δεισιδαιμονίαι είναι μάλλον δεϊγμα... νευρολογικόν. Άφήνω δτι καί μία εμφυτος κακία έ'χει πολλάκις -' άγκιστρωθή σ' αύτές καί κατά τρόπον έλάχιστα έποι- κοδομητΐ»δ^ διά την κοινωνικήν ομόνοιαν. Μόλις διαπιστωθη κάτι τό συμβαόϊζον μέ την άρνητικήν πλευράν ΐής οιωνοσκοπίας, άρχί- ζουν τα σχόλια: —Τέτοιος ίίνε... Τέτοια «Ο Β'. Τό νά συζητηταί ^ ήθική καί άνθρωπιστική πλευρά, ώς κζί ή νομιμότης των πολεμικών τούτων μέσων, είναι καθαρά ούτοπία. Ό μέγας φυσικομαθηματικός Πα- σκάλ διεκι|ρυξεν ότι, «ή δύνα¬ μις νομίμοποιεΐται καί 'άν, οί άν- θρωποι μή δυνάμενοι νά καταστή- σουν ισχυρόν δ,τι είναι δίκαιον, κατέστησαν δίκαιον δ,τι είναι ι¬ σχυρόν.» Συνεπώς δέν πρέπει νά μένη ούδεμία άμφιβολία ότι είς μέλ- λοντα πόλεμον καί μεταξύ ίσχυρο- τέρων κρατιον θά γίνη ασφαλώς χρήσις καί εις μεγάλην μάλιστα κλίμακα καί τοΰ χημικοΰ πολέ¬ μου. "Αλλωστε τα μεγάλα σήμε¬ ρον κράτη, είτε φανερά είτε μυ στικά, παραακευάζοντα; έντατικώς δι" ενα τοιούτον πόλεμον Λόγω δέ τής μεγάλης σήμερον άκτΐνος ενεργείας τοϋ άεροπλά- νου έ πόλεμος δύναται νά μετα¬ φερθή καθ' όλην την έκτασιν των έμπολεμων χωρών. Τούτέστιν οί πόλεμοι πλέον δέν θά διεξάγων- ται, ώς άλλοτε, μεταςύ μόνον των άντιπάλων ένόπλων ουνάμειον άλλά καί μεταξύ των λαών των άντιπάλων Κρατών. Δηλαδή Οά είναι πλέον πόλεμοι όλοκληρωτι- κοί καί ουχί απλώς στρατιωτικοί καί έν τή ζώνη μόνον των πολεμι¬ κών έπιχειρήσεων. Συνεπώς καί οί έξ αυτών κίνδυνοι Οά στρέφων- ται έξ ίσου πρός τούς στρατιώτας τοΰ μετώπου 'ό^ον καί πρός τούς κατοίκους των μεγάλων κέντρων τοΰ έσωτερικοΰ. Τα άεροπλάνα κατά τοΰ έσωτε¬ ρικοΰ καί τοΰ άμάχου πληθυσμοΰ τής άντιπάλου Χώρας χρησιμοποι οΰν κυρίως βόμβας διαφόρο-υ κα- τασκευής καί βάρους καί αναλό¬ γως των έπιδιωκομένων άποτελε- σμάτων. Είναι αύται τριών εΐδών: —Αί εκρηκτικαί, ένεργοΰσαι κυρίως διά των θραυσμάτων των καί των συντριμμάτων των κτιρί· ών κ«ί λοιπών στόχων. —Αί εμπρηστικαί, ένεργοΰσαι διά τής πυρκα'ιας καί —Αί τοξικαί, ένεργοΰσαι διά των χημικών δηλητηριωδών ούσι- ών, άς περιέχουν καί αί'τινες, α¬ ναλόγως τής χημικής συγθέσεως τούτων, έπιφέρουν καί άναλόγους βλάβας επί τοϋ σώματος καί τοΰ όργανισμοϋ τοΰ άνθρώπου καί των ζώων. Αί ούσίαι αύται καλοΰνται καί «πολεμικά άέρια» ή δέ διά τούτων πολεμική ενεργεια «Χη- μικός πόλεμος,». Αί καταστρεπτικώτεραι δλων εί¬ ναι αί εκρηκτικαί, λόγω τής με¬ γάλης ίσχύο; καί καταστρεπτικής δυνάμεως τούτων καί ιδίως των τοϋ μεγάλου ^άρους, δυναμένου νά φθάση καί μέχρι 2000 χιλιογράμ- μων. Μία βόμβα των 1000 χιλ. μέ τάς νέας έκρηκτικάς υλας, I- χ«ι την δύναμιν νά προκαλέση την κατάρρευσιν ενός κτιρίου,εύρισκο- μένου είς απόστασιν Γ)0 μέτριον άπό τοΰ σημείου τής πτώσεως της καί μόνον έκ τής βιαίας καί ΐσχυ- ροτάτης μεταιοπίσεως τοΰ αέρος, τής δημιουργουμένης Ικ τής έ- κρήξεως αυτής. Τοιούτων 6μως βομβών ακα ως θέλει γίνει χρήσις καί κατά στόχων δλως εξαιρετικής σημασί- ας, λόγω τοΰ έλαχίστου άριθμοΰ τούτων, 3ν δύναται νά μεταφέρη έν ίεροτζλχνον. Σνμφερώτερον διά τδν έπιτιθέμενον είναι νά κάμη χρήσιν βομβών κάτω των ,'ίΟΟ χιλ. καί αί οποίαι ριπτόμεναι επί κα- τωκημένων κέντρων ή καί άλλων εύπαθών στόχων είναι είς θέσιν νά προκαλέσουν σημαντικάς ζή μίας. Ό κίνδυνος έκ των έμπρηστι- κών βομβών ριπτομένων κατά κα- τιοκημένων κέντρων, είναι μέγι- στος, εάν τα οίκοδομικά ύλικά;τών οίκιών είναι εΰφλεκτα ή καί α¬ πλώς έπιδεκτικά άναφλέξεως. Κα- θίσταται δέ ούτος μηδαμινός, εάν τα οίκοδομικά αύτά ϋλικά είναι ίφλεκτα. Λόγω δέ τοΰ μικροΰ βάρους των έμπρηστικών βομβών, (άπά 200 γραμ. 2ως Κ) κιλά συ- νήθως), εν άεροπλάνον δύναται νά μεταφέρη πολλάς δεκάοας ή καί εκατοντάδας έξ αυτών. Καί συνε¬ πώς είναι δυνατόν νά προκαλέση έντός ολίγων λεπτών μέγαν αριθ¬ μόν πυρκαϊών έντό; μια"; πόλεως. Ό έκ των πολεμικήν άερίων κίνδυνος έξαρτίται έκ των μέ- τρων άμύνη; κατά τούτων. "Οταν τό πρώτον, κατ' Απρί¬ λιον τοΰ 1915, εγένετο χρήσις τοιούτων αίφνιδιαστικώς υπό των Γερμανών, οί σύμμαχοι, ευρεθέν- τες άνευ ουδενός μέτρου προστα- σία; καί αμύνης, ύπέστη- σαν σοβαράς απωλείας. Τα δέ τμήματα άτινα έδέχθησαν την αίφνιδιαστικήν καί άγνωστον αυ¬ τήν επίθεσιν άπολέσαντα τό ήθι κόν των, σχεδόν διελύθησαν. Ακολούθως δμως, οργανωθείσης υπό των έμπολεμων τής αμύνης κατά τοΰ νέου τούτον ο'πλου, εις μεταγενεστέρας καί ευρυτέρας έ κτάσεως έπιθέσεις διά πολεμικών άερίων, αί απώλειαι ήλαττώθησα καταπληκτικώς, τό δέ ήθικό των στρατιωτών διετηρεΐτο άμείω τον. Αύτοι είναι καί έν μεγίστη συι τομία οί άπά τοΰ αέρος κίνδυνοι "Ας ίδωμεν τώρα καί είς γεν κωτέρας γραμμάς κατά ποΐαν τρό πον θά δυνηθώμεν νά προστατεύ σωμεν, έκ των κινδύνιον τούτων τόν άμαχον πληθυσμόν καί τό' οποίον άλλωστε άφίρα τό παρό' δημοσίίυμά μου. (συνεχίζεται) ΤΟΝ Γ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΝ Μας εδόθη καί άλλοτε ή εύκαιρία νά υποστηρίξωμεν καί ν' αποδείξωμεν δι' έπι- χειρημάτων καί βασίμων στοιχείον, ότι ή Ελλάς δέν είναι χώρα πτωχή, όσον του¬ λάχιστον νομίζεται, άλλ' ότι κυρίως ειναιάνεκμετάλλευτος καί ότι δέν εχει όργανώσει την παραγωγήν της· Καί δέν παρελείψαμεν νά τονίσωμεν την ανάγκην τής συστημα- τοποιήσεως των οικονομικήν μας δυνάμεων διά νά βελτι- ώσωμεν την θέσιν μας καί ώς άτομα καί ώς κοινωνία καί ώς κρατική οργάνωσις. Κυρίως, ύπεστηρίξαμεν ότι είναι άνάγκη νά έκμεταλ- λευθώμεν άφ' ενός τόν πλού¬ τον τοΰ ύπεδάφους μας, καί νά έντείνωμεν τάς καλλιερ- γητικάςπροσπαθείαςμαςκαίνά έκβιομηχανοποιήσωμεν την γεωργικήν μας παραγωγήν άφ' ετέρου. Διότι διά τού τρόπου αυτού θά έπετυγχά- νωμεν όχι μόνον ποσοτικήν αύξησιν τού έθνικού πλούτου μας άλλά καί ποΐοτικήν βελ¬ τίωσιν των προϊόντων μας. Επειτα, ή ίδρυσις καί ή α¬ νάπτυξις βιομηχανίαν έπε- ξεργασίας των γεωργικών εί- δών τα όποϊα παράγει έν ά- φθονία ή χώρα, έκτός τού δτι θά έδιδεν εργασίαν είς χιλιά¬ δας εργατικήν χειρών, θά ά- πέβαινεν έξαιρετικώς ώφέλι- μος καί διά την ιδιωτικήν καί διά την δημοσίαν οίκο- νομίαν. Ή ίδρυσις βιομηχα¬ νίαν έπεξεργασίας των έλαϊ- κών καί άμπελουργικών προ¬ ϊόντων, θά είχεν ώς άποτέ- λεσμα τόν έξευγενισμόν καί την τυποποίησιν των είδών αυτών, καί κατά συνέπειαν καί την ευκολωτέραν καί είς καλυτέρας τιμάς διάθεσιν των είς την διεθνή καταναλωτι- κήν αγοράν επί πλέον δέ θά καθίστα δυνατήν την πα¬ ραγωγήν διαφόρων βιομηχα¬ νικήν, χημικών προϊόντων έκ των ύπολειμμάτων αυτών, τα όποϊα είσάγομεν σήμερον έκ τού εξωτερικόν. Άπό τό χαροΰπι έπίσης θά ηδυνάμε¬ θα νά παράγωμεν κάλλιστα την ζάχαριν πού μάς χρειά- ζεται διά τάς ανάγκας τής έθνικής καταναλώσεως, άπό τα ύπολείμματά τού δέ θά κατεσκευάζοντο χαρουπόπη- τες πού άποτελοΰν θαυμασί¬ α ν τροφήν των κτηνών καί σιρόπι τό οποίον θά εχρησί¬ μευεν, άντί μελάσσης είς την καταπολέμησιν τοΰ δά- κου τής έλαίας. Έτσι θά ά- νεπτύσσετο νέα βιομηχανία, θά έκερδίζαμεν συνάλλαγμα τό οποίον έξάγομεν σήμερον διά την εισαγωγήν ζαχάρεως καί μελάσσης, θά έςησφαλί- ζετο δέ καί ή πώλησις των χαρουπιών είς καλάς τιμάς πάντοτε. Εύτυχώς, ή σημερινή κυ¬ βέρνησις αντιλαμβανομένη πλήρως τάς ανάγκας τής χώ¬ ρας καί μεριμνώσα διά την εξυπηρέτησιν των συμφερόν- των τού έθνους, στρέφεται ήδη πρός την κατεύθυνσιν αύτην. Άπό καιροΰ μελετά την "ίδρυσιν ζαχαροβιομηχα- νίας. Πρό ημερών δέ τό υ¬ πουργείον τής Γεωργίας ε¬ ζήτησε πληροφορίας άπό τάς ενταύθα υπηρεσίας τού εάν θά ήτο δυνατή ή παραγωγή σιροπίου έκ χαρουπίων τής Κρήτης, διά την χρησιμο¬ ποίησιν τού άντί μελάσσης είς τόν άγώνα κατά τοΰ δά- κου. Ύπάρχουν έπομένως ά- πταί αί άποδείξεις ότι τό Κρά τος ήρχισε νά μελετά σοβα¬ ρώς τό πρόβλημα τής οργα¬ νώσεως βιομηχανίας κατερ- γασίας των γεωργικών προϊ¬ όντων. Καί ύπάρχουν έπίσης βάσιμοι έλπίδες ότι δέν θά περιορισθή είς, Απλήν μελέ¬ την τοΰ ζητήματος μόνον, άλλά θά προχωρήση καί είς την εφαρμογήν των πορισμά- των τής μελέτης αυτής. Αί πρώται ύλαι διά την ίδρυσιν της βιομηχανίαν αυτής ύπάρ¬ χουν. Ή έπιστήμη συμφωνεΐ είς την επιτυχίαν της. Μέ- νουν βεβαία τα κεφάλαια. Άλλά καί αύτά θά έξευρε- θοΰν, άφοΰ ύπάρχουν. Ή κυ¬ βέρνησις αλλωστε διαθέτει τόσην δύναμιν ώστε ασφα¬ λώς θά δυνηθή νά τα έξεύ- ρη, νά τα κινητοποιήση καί νά τα καταστήση παραγω- γικά, ώφέλιμα διά την χώ¬ ραν. Τό εργοστάσιον Σουλ- τανοπσραγωγών. Ή "Ενωσις σουλτανοπαρα- γωγών προεκήρυξε διαγωνι¬ σμόν διά την έκπόνησιν σχε- δΐου κατασκευάς τοϋ έργο- στασΐου έπεξεργασίας τής στα φίδος της. Καί οί συμπολίται μηχανικοί, έργασθέντες μέ ζήλον καΐ δραστηριότητα έ- ξεπόνησαν καί υπέβαλον τα σχέδια των. Ελπίζομεν δτι έκ των σχεδιον αυτών τό Συμ¬ βούλιον τής Ενώσεως θά προ- κρίνη τό καλύτερον. Έπειδή δμως πρόκειται περί σχεδίων έργοστασίου έπεξεργασίας τοθ κυριωτέρου προϊόντος τοΰ τό· που μας καί έπειδή τό νέον εργοστάσιον τής Ενώσεως πρέπει νά κατασκευασθή βά¬ σει των πορισμάτων τής συγ¬ χρόνου έπιστήμης τής μηχα- νικής καΐ τής χημείας, ώστε μέ τό ελάχιστον κόστος νά επιτυγχάνεται τό μέγιστον τής ποσοτικής καΐ ποιοτικής αποδόσεως, καλόν θά ήτο τα σχέδια αύτά νά ήλέγχοντο ά¬ πό επιτροπήν είδικών, είτε τοθ ΰπουργείου Γεωργίας είτε τής Άγροτικής Τραπέζης πού εί¬ ναι αλλωστε καί συμμέτοχος καΐ χρηματοδότης τής Ενώ¬ σεως, ώστε νά προκριθή τό όντως καλύτερον έξ αυτών Τό Συμβουλιον τής Ενώσε¬ ως δέν πιστεύομεν νά έχη άν- τιρρήσεις έπ' αύτοΰ. Κύμα...λύσσης. Ώσάν νά μην έφθαναν τα τόσα άλλα κύματα, ψΰχους, χιόνων, βροχών κλπ. μας άνήγ- γειλαν αί αθηναϊκαί συνάδελ φοι την εμφάνισιν καΐ τού κύματος τής... λύσσης. Είς την Θεσσαλονίκην έλύσσαξαν τα σκυλλιά, οί γάτες, είς την Μακεδονίαν οί λύκοι, άλλοΰ έπίσης οί σκύλλοι. Άλλά τό πρδγμα δέν πρέπει νά ξενίζτ) τόν κόσμον. Μήπως έλύσσα- ξαν αλλωστε μόνον τα δυστυ χή ζώα, Καί οί άνθρωποι φρο¬ νούμεν τής έποχης μας κατε- λήφθησαν έπίσης άπό λύσσαν. Διότι τί άλλο είναι ή μανία τοϋ πολέμου πού κατέλαβε τοϋς πάντας; Δέν είναι μήπως μία μορφή λύσσης ό έμφύλιος Ίσπανικάς καί ό κινεζοίαπω- νικός πόλεμος; Καΐ ομως ομι¬ λούμεν άκόμη περΐ πολιτισμοϋ! Ώραΐος μά την άλήθ&ια,.λυσ- σοπολιτισμός Τό κλάδευμα. Υπό τής Γεωργικής Περιφε¬ ρείας κατήρτισθησαν τρία συν- εργεΐα ϋποδειγματικοΰ άμπε- λοκλαδεύματος, τα όποϊα καΐ ήρχισαν έργαζόμενα ήδη είς την Πεδιάδα, τό Μαλεβύζι καί τό Καινούριο. Μετ" ολίγον θά γίνουν καί συνεργεΐα έλαιο- κλαδεύματος καί θά σταλοΰν είς τάς περιφερείας δπου ύπάρ χούν έλαιώνες διά κλάδευμα. Καλόν καί επιβεβλημένον δ¬ μως θά είναι όπως τα συνερ¬ γεΐα αύτά, τόσον τού άμπε- λοκλαδεύματος δσον καΐ τοθ έλαιοκλαδεύματος νά άποστα- λοΰν καΐ είς τό Μονοφάτσι. Έκεΐ μάλιστα ύπάρχει περισ- σοτέρα ά^άγκη, διότι ή άμπε- λοκαλλιέργεια ιδίως εισήχθη εσχάτως καί οί γεωργοΐ δέν γνωρΐζουν άκόμη νά κλαδεύ- ουν επιστημονικώς.
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ

  Ν
  ι
  $!
  Ι
  Ι
  ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ. - Σήμερον τό α-
  ριστούργημα: 'ΠΟΡΤ ΑΡΘΟΥΡ».
  «Μ1ΝΩΑ» — Σήμερον «Μιά έ-
  πικίνδυνη γυναίκα».
  ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ
  ΣΗΜΕΡΟΝ
  Τ
  ΑΡΘΟΥΡ
  Ένα μεγάλο δνομα!
  "Ενας θρθλος!
  Ή σύγκρουσις δύο < λαών, δύο θρησκει-1 ών, δύο φύλων. —"Ενα δράμα έρωτος! —"Ενα δράμα μίσους! Κ —"Ενα δράμα προδοσίας! >
  ι —"Ενα δράμα ήρωϊσμοΰΤ
  ι —"Ενα δράμα αύτοθυσίας* '
  ι
  ι — Τό δράμα μιάς μι- ,
  ι κρής γιαπωνέζας, συζύ-
  ι γου Ρώσσου αξιωματικόν, ι
  πού βρίσκεται ξαφνικά (
  στό τρομερό δίλημμα < | ποίον νά προδώση τόν ) σύζυγο ή τόν άδελφό! ΠΠΡΤ ΑΡΒΟΥΡ (Ρωααοϊαπωνικος πόλεμος) ι Μέ τόν ΑΝΤΟΛΦ ΒΟΛΜΠΡΥΚ Άπό τού σρόνου είς την λαιμητόμον. ΜΙΑΤΡΛΠΚΗ ΒΑΣΙΜΣΣΑ = Ή στήλη τού ώραιόκοσμου. Ή δέκα έντολές τής καλλονής καί την ΝΤΑΝΙΕΛ ΝΤΛΡΙΕ Καθ' εκάστην άπογευ- ματινή ώρα 6.30 μ. μ. Την Δευτέραν ΑΤΤΙΚ. ■■■■•^■■■■■■■Η ■■■■■■■■ ΕΚΤΟΣΤΡΑΣΤ3 Τέ) θαλαμηγόν &)« 298ον ^εβ———Η Καί ό Φέρσεν φορώντάς τ μποροΰσε νά αισθανθή πώς τό ψυχρό μέταλλο είχε ζεστα θή άπό τό θερμό αΤμα έκεΙ νης. Τό μικρό έκεϊνο δώρ καί ή έπιγραφή τού εγινα μιά καθημερινή ύπόμνησυ πρός τή συνείδησί τού, μιά κ θημερινή πρόσκλησις νά τολ μήση τα πάντα γι' αυτήν τ γυναΐκα. Ό βίαιος τόνος άπελπισΐα πού έξεσποθσε μέσα στ. γράμματά της, ή άγρια ταρι χή τής γυναίκας πού έ'βλεπι νά την εχουν εγκαταλείψη δ λοι, ό βοϋρκος τοθ έξευτελι σμοθ μέσα στόν οποίον τή παρέσυρεν ή άβουλία τοϋ άν δρός της—δλα αΰτά έκέντρι· ζαν τόν Φέρσεν καί τόν έ σπρωχναν πρός μιά πρδξι ή ρωϊκή. Ή κατάστασις έκείν δέν μποροΰσε νά βαστάξη πι πολύ. Κάτι έ'πρεπε νά γίνη δσο ήταν άκόμη καιρός, πολί λίγος καιρός. Μέ τα γράμματά ήταν άδί νατον νά συνεννοηθοΰν πλή ρως καΐ νά προετοιμάσουνσχ δια. Δέν ύπήρχε παρά ε'ναι τρόπος. Καΐ ό Φέρσεν άπέφά σισε νά πάη κοντά της. Έλα- χταροϋσεν, άλλωστε, τόσο νά την Ιδή. "Αν στή Γαλλία τό εΤχαν έπικηρύξτ), άν βέβαιο θάνατος τόν ανέμενε μόλις θά άπεκαλύπτετο, τί τόν έ- νοιαζε. Τής διεμήνυσε την άπόφασ τού μέ τό ζεΰγος Κράουφορδ Ό άφωσιωμένος "Αγγλος καΐ ή γυναΐκά τού έ'φθασαν στό Παρίσι, εΤδαν τή βασίλισσα καΐ πρό παντός εΐδαν την κα τάστασιν άπό κοντά. Κι' δσα έγραψαν στόν Φέρσεν έπέ τειναν την άνυπομονησΐα τού. Ή Μαρία—Άντουανέττα δμως έφοβήθη. Όχι, δέν έδε χόταν αύτη την θυσία, τή με γαλείτερη πού Ιχει νά προ σφέρη ό άνθρωπος καί πού ήταν ό μόνος διατεθειμένος νά προσφέρη. Ή βαθειά της άγάπη την εκανε νά προτιμδ τή ζωή τοθ μόνου φΐλου της άπό τή δική της. Την έπροτι- μοΰσεν έπίσης άπό την γαλή- νευσι καί την άρρητη ευτυχία πού θά τής έφερεν ή παρου σία τού. Έτσι τού απήντησε βιαστικά, δταν τόν εΐδε νά ε¬ πιμένη: (συνεχίζεται) Αναχωρεί έξ Ήρα- ■ κλεΐβυ εκάστην ΚΥΡ1Α- ζ ΚΗΝ βράδυ κατ' εύθεϊ- ■ αν ΠΕΙΡΑΙΑ. ■ ΤΕΤΑΡΤΗΝ βράδυ κατ' | ΐύθεΐαν ΠΕΙΡΑΙΑ, ΣΟρον, ■ ΤΗΝΟΝ, Πάρον, Νάξον. . ■ Πρακτορείον ■ ΛΙΝΑΡΔΛΚΗ 2 Τπλίφ. 5-41 " ■ ■ ■ ■ ■«■■■■■■■■■■■■■■■■■■μ «ι ΝΑΥΤΙΚΟΝ ΓΡΑΦΕΙΟΝ: Ε. Α. Χαμαράκη Ζ Τπλέβ. Νι 5-50 ■ Ό οδοντίατρος • Έμμ. Ι. Αλεξάκης Ι δναντι "Αγ. Τίτου ■ ΈκτίαιδευθεΙς είς Παρισί- ■ ούς άναλαμβάνει οΐανδήττοτε • θεραπείαν νοσημάτων τοθ " στόματος (ούλίτιδος, κακοσμί ■ άς) συμφώνως μέ την τελευ- • ταίαν εξέλιξιν τής έπιστήμης. ΈπΙσης όδοντοστοιχίας καΐ ■ κορωνες έκ διαφόρων μετάλ ■ λων—κορωνες έκ πορσελά- " νης. Έτΐαναφορά τελείως ά- ■ νώ&υνος των στρεβλοφυών ό· ■ δόντων είς την κανονικήν αϋ· των θέσιν. ■ Τηλέφωνον 6—91, ι · ■ ■ ■ ι Ι II ■ ■ ■ Ι !■■■■■ ΤΟ ΑΤΜΟΠΛΟΙΟΝ: ΙΡΙΝΤ1ΝΊ Νέ εξησφαλισμένην ,ταχύ- ■ τπτα 14 μιλλίων. ■ Αναχωρεί εκάστην ■ ΤΡΙΤΗΝ π. μ. ■ διά Ρέθυμνον, Χανιά, ■ ΠΕΙΡΑΙΑ, ΧαλκΙδα, ΑΙδη- ψόν, Βόλον, θεσσαλονΐ- ■ κην. ■ ■ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■εί εί ΚΟΚΑΡΙ έξαιρεχιχής ποιότη¬ τος ψιλό θά εθρετε είς την κρεμ- μυδαποθήκην πλησίον Χανίων Ηίρτα ώς Χ«ί κρεμμύδια εϊ; δι- παρακαταθήκην. ; Π. Παπαδόπουλος ■ ■ Πτυχιοΰχος τής Ιατρικης ■ Όδοντίκτρος ■ ' Δέχεται έν τω Ίατρείφ τού ■ τιαρά τόν "Αγιον Μηναν καθ' • εκάστην: 9-12 καΐ 4-7 Ι Στεφ. Σαριδάκης ■ Μαιευτηρ-Γοναικολόγος " Εϊδικευθείς έν Παρισίοις. • Δέχεται έν τ$ Πολυκλινικη Τηλεφ. Κλινικής 490 » οικίας 608 ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΝ ΓΡΑΦΕΙΟΝ Έμμ. Ι. Λουλακάκη 'Αχοίθημίοις 70 'Αβήναι Τηλέφωνον 31411 θεμελιώδης νόμος τοθ ϊρωτος, νόμος τής χάριτος καί έπομένως τής εΰτυχίας διά τίς γυναΐκες, ή ίδεώδης περγαμηνή των <έντολών τής καλλονής», άπασχολεΐ την φαντασίαν δλων μας, δλων των γυναικών, άπό την έποχή τού πρώ- τού καθρέπτου— τό διαυγές ύδωρ — είς τόν οποίον ή πρώτη γυναΐ- κα έ'κλινε την κεφαλήν της μέ θαυμασμό. "Ωστε ύπάρχει αύτός ό μυστη- ριώδης δεκάλογος καί τόν γνω- ρίζετε ολες ένστικτωδώς... Άλλ' ίσως θά σδς εύχαριστϋ νά καθο- ρΐσετε μαζί μου διαοοχικώς τα άρθρά τού. Ύπενθυμίζοντάς σας τούς οΰσιώδεις κανόνας, δέν θά παραλείψω νά σας ύπογραμμίσω, διασκεδαστικές ή νέες λεπτομέ- ρειες άπό τίς οποίες μπορεΐτε νά έπωφεληθήτε... Ήέταδερμΐς σας θά Πεινα λοιπόν; Άλλά ναΐ κυρία μου' ί[ έσωτερική τροφή την όποί αν της προσφέρει τό αΐμα διά των τριχοειδών άγγείων έπαρκεΐ άναμφιβόλως διά τα κατωτέρα στρώματα τοΰ δέρματος,—αθτά πού δέν βλέπομε—άλλά είνε συ· χνά άνεπαρκής διά τα ανωτέρα στρώματα μόνα όρατά... Πρέπει λοιπόν, ν' άποδώσωμε είς τό δέρ- μα, διά τού έξωτερικοθ μία καθή· μερινή,προσαρμοσμένη πρός αύτό, τροφήν. Ή χημική έπιστήμη έκαμε με¬ γάλας προόδους· έπιτρέπει νά συγχωνεύωμε είς τάς φυσικά θυσίας, προιόντα. συνθέσεις προετοιμασμένα έκχυλίσματα, τ< όποΐα δεκαπλασιάζουν την «άνα ζωογονητική» ενεργεια μιδς κρέ μας ή ενός γάλακτος (διά τ οέρμα). "Εχετε ύπ' όψιν σας πάντοτε, δ τι ή θρεπτική κρέμα ττρέτΐει ν< είνε ή βάσις των φροντίδων τή καλλονής σας. Διά νά έκλέξετε την κρέμα σα είνε άπαραίτητο νά γνωρίίετ την φύσιτοϋ δέρματος σας: λιπαρέ ξηρά, ούδέτερο, εύερέθιστο... Κατι τρόπον πού τό περίφημο «γνώρι ζε τόν εαυτόν σου, έσυ ό ϊδιος μποροΰσε νά τεθή ώς τίτλος, _έ λων των έντολών πού άψοροθ την καλλονήν. "Ενας καλός είδικός θά σα συμβουλεύση έπ' αϋτοθ τοϋ ζητή ματος: καί' μπορεΐτε, κατόπιν, _έ· πί μακρόν, νά κάνετε χρήσιν τή( καταλλήλου κρέμας είς την ό ποίαν θά εχετε καρτερική έμπι στοσόνη. Ακριβώς δπως τό στομάχ_ι, τ, δέρμα ε"χει ανάγκην τροψων, α οποίαι νά τοθ άρμόζουν ώστί νά μπορή ν' άφομοιοΰται μετ' αυ¬ τών, όπότε γίνονται πραγματική τροφή τού. Ή συνέχεια είς τό επόμενον. η Ντιστεγκέ Διά τάς άναγνωστρίας καΐ τούς αναγνώστας μας. Σταυρόλεξον ύπ' αριθ. 55. 12 3 4 6 7 8 9 10 Π 12 13 ΟΡΙΖΟΝΤΟΣ 1) Ό πενθερός τής πριγκηπίσ- σης Μαρίνας—Μία έκ των 3 λέ- ξεων, τάς οποίας μυστηριώδης χείρ έγραψεν επί των τοίχων τής Αιθούσης, ένθα 6 Βασιλεύς των Βαβυλωνίων Βαλτάσαρ επεοίδετο είς τα τελευταία τού δργια, ένώ, ό Κύρος είσήρχετο είς την Βα- βυλώνα. 2) Αρχαίον νόμισμα— Οί Ά- πόγονοι τοΰ Άλεύα υΕοΟ τοθ θεσ σαλοΰ. !3) Μονάς ήλεκτρ. άντιστάσεως —Πόλις τής Νοτιοσλαυΐας έν Κερατία—Την μετεμόρφωσεν ό Ζεύς είς άγελάδα. 4) Μία των φυλών τοθ Ί- σραήλ—Ωραίον γυναικείον χαϊ δευτικόν ονομα—Ή δική σου. 5) Διεθνής γλώσσα δπως ή έ σπεράντο— Γραφικώτατος παρα :όταμος τοΰ Τι|ίέρεως (Αίχιατ). 6) Ό δυνάμενος νά είσχωρή είς την σκέψιν τού άλλου—Με ταφορικώς σημαίνει σκληρά, ά- ηλεής. 7) Ούκ Ιν τω πολλώ τό...—λε¬ πτόν νήμα—Πόλις τής ΠρωσσΕας επί τοΰ "Ελβα. 8) Γεννάρχης των Εβραίων έκ τοΰ όποίου καί Ιλαβον τό δνο¬ μα—Ή Βεοτόκος. 9) Πόλις τής Ελλάδος—Κωμό πόλις τής Κεφαλληνίας. 10) Πόλις τοΰ Τουρκικοΰ Κουρ 5ιστάν—Μονάς ήλεκτρ. άντιστά- εως. ^11) "Ονομα παρ' Έβραίοις οΰ Άποδοπομπαίου Τράγου πί τοΰ όποίου έρρίποντο τα άνο- μήματα τοθ λαοθ—Οίκιακόν ζώον ·—Μουσικός φθόγγος. 12) Ποταμός τής Ελβετίας— Άκολουθεί τάς εμπορικάς έπωνυ μίας —Άσχολεϊται μέ σταφιδι- ά ζητήματα. 13) Κράτος τής Άσίας —Ά ,γιος' ό πατήρ τοΰ Άσκητισμοΰ ΚΑΘΕΤΩΣ 1) Συνοδεύουν τόν Τοκετόν— Σύγχρονος Γερμανός φιλόλογος. 2) Βασιλεύς χής Πορτογαλλί- ας έπονομασθείς μέγας— Γάλ λος υπουργός επισκεφθείς Ισχά τως την Έλλάδα. 3) Ό 'Υπάρχων—Μουσικός φθόγγος —Ευχάριστον συναίσθη μα άλλά καί γυναικείον δνομα. 4) Τίτλος πού Ιμεινε μόνο στά Σταυρόλεζα — Ιερόν ϊρος έν Κίνα. 5) Στό Φρούριον αύτό έφυλα κίσθη ό Κόμης Μοντεχρήστος— Τέρπει την άκοήν—τής οποίας. Ι!) Πόλις Τής ΡουμανΕας— Βασίλισσα τής Ελλάδος. 7) Βασιλεύς τής Νορβηγίας οιαδώσας τόν Χριστιανισμόν καί κτίσας τόν πρώτον ναόν—Μέ γας ποταμδς τής Κεντρικής Άσίας καί έμώνυμον λεχανοπέδι- ον—'Υποθ. αύνδεσμ. Η) Ιταλός άστρονόμος (181Κ— 7Π)— Δικαστήριον τό οποίον έ- δίκασε τόν Σωκράτην. 9) Μία των κοινωνικών τάξεων παρ' Ίνδοίς.—Προσφέρω, έγχειρί ζω. 10) Ή μήτηρ τοΰ Έρμοΰ (Αΐτ.) —Γερμανός ποιητής γράψας θρη- σκευτικά άσματα, διά των οποίων υποστηρίζη την μεταρρύθμισιν τοΰ Λουθήρου. 11) Έπίρρημα τοπικόν—Έτε¬ ρα όνομασία τής Μικρίς Άσίας.— Άρθρον (πληθ.) 12) Σύνδεσμος— Χωρίον τής Μ. Άσίας—Ιταλός φυαιολόγος ά- νακαλύψας τόν σφυγμογράφον. 13) Έορτάζεται την 5 Μαΐου —Εκτελεί τάς θανατικάς άποφά- σεις. ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ Κρασιά άγνά, έκλεκτά, Μοσχάτα, λευκά, μαυρα Ρετσίνες έξαιρετικές, σουμες ΣτοΟ ΜΠΕΤΕΙΝΑΚΗ Πλατΐΐα 'Αρκκδίου (Σί'ίτάν—Όγλοϋ) Πώλησις λιανική καί χονδρική. ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ι Ό γολγοθάς μιάς καρδίας ΕΛΙΣΑΒΕΤ - = Η ΓΥΝΑΙΚΑ ΤΟΥ ΙΡΥΑΟΥ Ή ζωή τής μελαγχολική; 82ον αϋτοκρατείρας. "Οταν δέ ελειπε σέ τχςεΐοι, I- βγαινε διαρκώς σέ μακρυνοΰς πε- ριπάτους Ιφιππος. Μί τόν καιρά ηυζανεν, αντί νά ν.ατευνάζεται τό πάθος της γιά την Εππασία. «"Οταν ή αύτοκράτειρα δέν καδα- λικεύει άλογα ελεγαν στό π»ρι- βάλλον της —καβαλικεύει... βαπό- ρια καί διασχΕζει την θάλασσα..» Τα τελευταία χρόνια είχεν έπι- χειρήση έπανειλημμένα ταξίδια: Στήν Γαλλία, στήν Αγγλία, στήν Έλλάδα, στήν Ίρλανδία. Καί παντοΰ την παρακολουθοΰ- σεν ή μανία γιά τα ώραία, τα ά- χίθασσα άλογα. Τό πάθος της γιά την ίππασία παρ' ολίγον νά τής σχοιχίση κάποχε καΐ αυτή χή ζωή χης. Ήχαν χό 1875 στή Γαλ¬ λία. Έννοοθσε νά Εππεύη τα πειά άτίθασσα άλογα. Ένα άπό αΰτά την ερριςε χαχά χήν διάρκεια έ νός Ιξοχικοΰ περιπάχου. Τα μέλη τής άκολουθίας της δ¬ ταν διέκριναν τδ άλογο νά πλησιά ζή χωρίς άναβάτην, ωρμησαν πρός δλας τάς καχευθύνσεις. Ηύ- ραν χήν αύχοκράχειρα ξαπλωμένη χαχά γής άναίσθηχη. Σχό μέτωπό της έ'χρεχεν αίμα. Είχε κχυπήση σχό κεφάλι. Τής άνασήκωσαν χό ώραϊο κεφάλ:. Τα μάχια χης εΐ- χαν χάση χήν θεωρίαν των, ήσαν σάν νά Ιπλανώνχο σχό κενόν. —Γιά δνομα χοΰ θεοΰ, φω· νάξτε χον γιατρό! εφώναξεν ϊνας άπδ τούς συνοδούς~της. Ό Ίατρδς χής αύχοκρατείρας δόκτωρ Βινχερχόφερ, άπό χή βία χου Ιφθασε μισόνχυχος. Γονατιστές οί δυό κυρίες των χιμών, Ιχριβαν χά χέρικ χής αύ- χοκραχείρας καί χής έψιθύριζαν: —Μεγαλειοχάχη! Μεγαλειοτάτη! Άλλ' ή Έλισσάβετ δέν άκουε, δέν άπαντοθσεν. Ό ίατρός έφοβή¬ θη διάσεισιν τοΰ έγκεφάλου.Άλλ υστερα άπό όλίγην ώραν ή αύχο- κράτειρα μισάνοιξε τα μάχια. Έ- κύτχαξε παράξενα, σάν νά μή άνε- γνώριζε χούς άνθρώπους χής άκο¬ λουθίας της, πού την περιεστοίχι- ζαν. —Ποΰ είμαι; Τή; είπαν πώς είχε πέση άπό τό άλογο. —Τό άλογο; Μά έγώ δέν θυ- μοΰμαι νά ήμουν Ιφιππος. "Υσχερα ή αύχοκράτειρα είδε πώς φοροθσεν ενδυμασίαν άμαζό- νος καί ή άπορία χης ηύξησε. -—Ποΰ είνε τό &λογο; ρώτησε. Τής Ιφεραν τό άλογο, πού τή σχιγμή πού Ιρριξε χήν αύχοκρά¬ χειρα, είχε πέση καί αύχό. καί χό γόναχό χου ήχαν καχαμαχω- μένο. —Γιαχί είνε εχσι γδαρμένο; ρώχησε. —Άπό χό* πέσιμο μεγαλειοτάτη. — Περίεργον! Δέν θυμοΰμαι τί- ποτα. Δέν Ιχετε λίγα καράττα; 'Έκανε νά σηκωθή γιά νά τα- η τό άλογο, άλλά τής ήταν α¬ δύνατον νά κινηθή. Δέν είχε τή δύναμι ν' άπλώση τό χέρι, καί τότε άρχισε νά πιστεύη πώς πράγ- μαχι κάχι είχε συβη, καί ρώχησε: (συνεχίζεχαι) ■)■■ ■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■ ΑΒΕΔΙΣ Νέαι παραλαβαί. Νέα ύφάσματα. Νέοι μοδέρνοΐ χρωμα- τισμοί. Αί τιμαί μας είνε αί καλύτεραι. ΑΒΕΔΙΣΙΑΝ, Όδος 'Αγίου Μηνά. Κ0Ι ΜΩΜΙ ΚΡ ΕΟΡΤΑΙ.— Δέν έορτάζει οΰτε δέχεται έπισκέψεις σήμερον ό κ. ξενοφών Σπινθάκης έστιάτωρ. ΒΑΠΤΙΣΕΙΣ.—Ό κ.'Εμμαν. Βαρ δάκης Διευθυντής Ενώσεως Κι- τροπαραγωγών εβάπτισε την πα¬ ρελθούσαν Παρασκευήν τό άγο- ράκι τοθ κ. "Ιωάννου Μηλιδάκη ο¬ νομάσας αΰτό Άντωνάκην. Νά τοίς ζήση. ΘΑΝΑΤΟΙ.- Απέθανε προχθές κα'ι εκηδεύθη είς Πεζδ, χρηστή καί ένάρετος οίκοδέσποινα ή Μα¬ ρία Γ. Παναγιωτάκη. Τούς οίκεί- ούς τής μεταστάσης καί ιδιαιτέ¬ ρως τάν κ. ΣπΟρον Παναγιωτά¬ κην ϋποδηματοποιόν, συλλυπούμε¬ θα. ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟΝ. - Καθήκον μας θεωρούμεν έπιβεβλήαένον, δ¬ πως καί διά τού τύττου εκφράσω¬ μεν τάς θερμοτάτας μας ευχαρι¬ στίας πρός άπαντας τούς κατοί- κους τού χωρίου Λιθινών καί περι- χώρων, τούς συμμετασχόντας είς τό βαρύ πένθος μας κατά τόν έ- πισυμβάντα προχθές 1ό — 1— 38 πρόωρον θάνατον τής προσφιλρ- στάτης μας μητρός Μαριάνθης Έμμ. Λαραγκάκη. Λίαν δέ συγκε- κινημένοι έκ τής όμαδικής παρα- κολουθήσεως τής έκφορας αυτής καί τής ποικιλοτρόπως έκφράσε- ών των συμπαθειών των, άπευθϋνο μέν καί αύθις τάς θερμοτάτας μας ευχαριστίας. Λιθίνες 22--1-38 Τα τέκνα: Γεώργιος, *Όλγ«, Φοάύρα. Οί γαμβροί: Στοτΰρβς, Γβ ωργιβς, Έμμ. Μαραγκάκης. Γύρω οτήν πόλι. Ό νέος χειμών δέν φαίνεται νά χωρατεύΓ) καθόλου. —Άπό προχθές τουλάχιστον τό βράδυ ή κακοκαιρία είχεν ένταθη. — Άλλά καί χθές τό πρωί τό κρύο δέν ήτο διόλου εύκαταφρό- νητο. —Τό μόνον παρήγορον σημείον ήτο δτι είχε μετριασθή ή θαλασ- σοταραχή... —Μεταξύ των έρασιτεχνών ό- παλλήλων τής Έθνικής Τραπέ¬ ζης οΐτινες έζέθεσαν τα §ργα των είς ειδικήν έκθεσιν έν Αθή¬ ναις έπ' εύκαιρία τής τΐεντηκον- ταετηρίδος τοΰ κ. Δροσοπουλου. — Συγκαταλέγονται καΐ των Κρητών κ. Μαρίκας Γαλανάκη δο· κίμου ζωγράφου έκ Χανίων, Κ. Κουτοολάκη καΐ Τρικουράκη. —Τα Μργα ταύτα συγκεντρώ- νουν τα εϋφημα σχάλια άπά μέ· ρους τεχνοκριτικθν κύρους. — Καθ' & πληροφορούμεθα έκ τού γείτονος, τα ζήτημα τής άκτο- πλοικής συγκοινωνίας Άνατολι- κης Κρήτης άπησχόλησεν καΐ πά¬ λιν την Νομαρχίαν Λασηθίου. —Εγένοντο δέ νέα διαβήματα είς τό Ύφυπουργεΐον Έμπορικής Ναυτιλίας αφορώντα την παραλα¬ βήν των έμπορευμάτων υπό τής άκτοπλοΐας στίς διάφορες «σκά- λες». —Δεδομένου δτι αί σταθμεύσεις στ'ις σκάλες αύτές δέν γίνονται κανονικώς ώς τονίζουν οί άρμό- διοι. —Τό Υπουργείον τής Παιδείας άναγνωρΐζον την συντελουμένην είς Χανιά άθλητικήν εργασίαν 6- δωσεν εντολήν δωρεάν παραχωρή¬ σεως διαφόρων άθλητικών είδών είς την οργάνωσιν «Τάλως». —Κατά πάσαν πιθανότητα είς την ίδιαν οργάνωσιν θά παραχω· ρηθπ καί τό Γυμναστήριον Βενι¬ ζέλου. —Ημείς έδώ πρέπει νά ομολο¬ γήσωμεν, δτι κατά τούς τελευταί- ούς μήνας υστερουμεν αθλητικώς. — Άς ελπίσωμεν δτι οί διάφο- ροι σύλλογβι καί οί φίλαθλοι γε- νικώτερον θά τό άντιληφθοΰν άπό κοινοϋ ώστε νά δοθρ νέα δντως πνοή είς τα άθλητικά μας πράγ- ματα. _—Είς Αθήνας πωλοϋνται «αΰγά, τής ημέρας» μέ ειδικήν σφραγίδα τού άγορανομκοΰ έλέγχου. —Φρεσκότατα αύγά πωλοϋνται έπίσης καΐ έδώ. —Λέν λείπουν δμως κάποτε αί έξαιρέσεις. Άλλά δι' αθτάς εύθύ- νονται μάλλον οί όψωνισταί οΐτι¬ νες δέν έφαρμόζουν τόν κοινώς παραδεδεγμένον ατομικόν έλεγ¬ χον. —Είς τοΰ Πουλακάκη προχθές δέν. ύπήρχε κάθισμα μετά την δε¬ κάτην... Άλλά δικαΐως διότι έπαί- ζετο τό «Πόρτ—Άρθοΰρ» διά τό οποίον κάθε ρεκλάμα είνε περιτ- τή. β Ρεπορτκρ Λύσις χθεσινοϋ ύττ'άρ. 54σταυρολέξου ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ 'Ο έγκριτος Δικηγόρος Αθηνών κ. Νικόλαος Κωνσταντ. "ΣτεφανΙδης, (Γραφείον όδός Βαλα ωρήτου 6 Αθήνας) άσχολούμενος είς δικαστικάς, διοικητικάς, καΐ ύποθέσεις 'Αμερικής καί έξωτερι- κου μδς παρακαλεΐ νά άνακοινώσωμεν, δτι ουδε¬ μίαν σχέσιν έχει μέ τόν Νικόλαον Γ. ΣτεφανΙδην (Στοα Φέξη Αθήναι) μή δικηγόρον καί ασχολούμε¬ νον μέ ύποθέσεις συντάξεων. Οί έχοντες ύποθέσεις έξωτερικοϋ—-Άμερικής δύ¬ νανται ν'άπευθύνωνται είς τό δικηγορικόν γραφείον των κ. κ. Νικ. καί Ίω.Κρασαδάκη μεθ' ών 6 κ.Νικ. ΣτεφανΙδης συνεργάζεται. ^/νν>
  Φ« Ο Λ
  'Ητον έλεεινά
  εαυτήν
  τιιάσω
  ,όν
  Οϋτω παρήλ
  τοι
  τοι ήγ
  ,Τνεν άνησυχια'
  στάτην μ^αξύ ι
  η0ν δστις την ■»
  γήν έιταύρκ
  οκετο παρά τή
  ρίμενε νά έξυπ
  Νέον τι «ΐα
  ψοχήν. Ό Άγι
  σιπενταετΐσς ή
  6έν υπήρξε πά
  6έ φίλος- Έν ·
  συρός. άδαής ι
  τούτου δεσμώι
  Ή άδελφή τού
  λιπον είς αύτί
  άπωτάτην. ήτι
  νού. Κατέβαλι
  νεύρη μή δυν
  τη ή 'άνθρωπΐν
  σεις τής νεόττ
  θίσθησαν είς <5 "Οταν εΤδι επήρε κσΐ την χά άνέκφραστ άγάπη έξύπνη σε πρός το είς την κλ τρόμον άγαΚ: καΐ ήγνόει τί γλυκύ πραγι καρδίας τρετ Ή τσλαίι ζουσα'. Διατί άρί τα πέντε έτί Ερως ούτινος τού, άνελύθτ χιν ή&ευτέρα Μυριήλ ύπήί λήτοθ ηλίου τοθ ηλίου τί1 ΑΙ πρώτο βει τούτφ. Π ΕΙΠΑ Ή βάσις μ«τος είνε ή Αφίχδησ «ΕΛΕΦΑΣ» πωλούντ !"■■ "■«■■■■■■■ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΥΠΟΗ -«χεται ΤΑί » ■·■■■■ ■■■■■Β

  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  Τό μεγάλο έργον
  τού Βίκτωρος Ουγκώ.
  Οί "Αθλιοι.
  212ον
  Τα παιδία δέχονται άμέσως ώς οίκείαν την χα¬
  ράν καί την εϋφροσύνην, αύτόχρημα οντα εύφρο-
  σύνη καί χαρά. Ή Τιτίκα παρετήρησε την Κατερί-
  ναν είς τούς πόδας τής κλίνης της, την επήρεν ευ¬
  θύς, καί άμα παίζουσα μυρίας άπέτεινεν ερωτηθείς
  πρός τόν Άγιάννην. —Ποΰ ευρίσκοντο. "Αν τα Πα-
  ρίσια ήσαν μεγάλη πόλις. "Αν ή κυρία Θεναρδιέρου
  άπεϊχε πολύ. "Αν δέν θά έλθη πάλιν νά την παρα¬
  λάβη κ.τ.λ. κ τ.λ. Αίφνης δέ άνεφώνησεν—"Ω! τί ευ
  μορφα δπου είνε έδώ!
  Ήτον ελεεινάς έκεΐνος ό θάλαμος, άλλ' ή μικρά
  ησθάνετο εαυτήν ελευθέραν.
  —Νά πιάσω νά σκουπίσω; είπεν επί τέλους πρός
  τόν Άγιάννην
  —"Οχι, έσύ νά παΐζης καί νά μή σέ μέλλη, άπε-
  κρίθη ό Άγιάννης.
  Ούτω παρήλθεν ή ήμέρα έκείνη. Ή Τιτίκα καί¬
  τοι ήγνόει την μέλλουσαν τύχην της, ούδ' ελαχίστην
  είχεν ανησυχίαν, άλλ' ησθάνετο εαυτήν εύδαιμονε-
  στάτην μεταξύ τής κούκλας καί τοΰ άγαθοϋ άνθρώ-
  που δστις την παρέλαβε.
  Β'.
  Δύο δυστυχίαι ηνωμεναι άηοΐίλοΰν μίαν ευτυχίαν.
  Την επαύριον τό πρωΐ, πάλιν ό Άγιάννης ευρί¬
  σκετο παρά την κλίνην τής Τιτίκας, δπου την έπε-
  ρίμενε νά εξυπνήση, ίστάμενος άκίνητος.
  Νέον τι αϊσθημα εϊσέδυεν είς τοϋ άνθρώπου την
  ψυχήν. Ό Άγιάννης δέν ήγάπησε ποτέ. Άπό είκο-
  σιπενταετίας ήτο κατάμονος είς τόν κόσμον. Ποτέ
  δέν υπήρξε πατήρ, ούδ' έραστής, ουδέ σύζυγος. ού
  δέ φίλος. Έν τώ κατέργω ύπήρχε μοχθηρός, βλο·
  συρός, άδαής καί άγριος. Ή καρδία τοθ γηραιοΰ
  τούτου δεσμώτου τού κατέργου έ'βριθε παρθενιών.
  Ή άδελψή τού καί τα τέκνα τής αδελφής τού κατέ¬
  λιπόν είς αυτόν μόνην ανάμνησιν τίνα άμυδράν καί
  άπωτάτην, ήτις δλως σχεδόν έξηλείφθη υπό τοϋ χρό
  νού. Κατέβαλε πάσαν προσπάθειαν νά τούς επα¬
  νεύρη μή δυνηθείς τούτο, τούς έλησμόνησε. Τοιαύ¬
  τη ή ανθρωπίνη φύσις. Αί άλλαι τρυφεραΐ συγκινή-
  σεις τής νεότητός τού, εάν ησθάνετο τοιαύτας, έβυ
  θΐσθησαν είς άβυσσον.
  'Όταν εΐδε την Τιτίκαν, δταν την παρέλαβε, την
  επήρε καί την άπελύτρωσεν, ησθάνθη είς τα ένδόμυ-
  χα άνέκφραστον σεισμόν. Πάν δ,τι περιπάθεια καΐ
  άγάπη έξύπνησεν είς τα έντός τού καί έξώρμη
  σε πρός την παιδίσκην ταύτην. Προσήρχε-
  το είς την κλίνην δπου αυτή εκοιμάτο καί έτρεμε
  τρόμον άγαλλιάσεως" παλμοΐ τού ήρχοντο μητρός,
  καί ήγνόει τί ήτο' διότι πολύ άπόρρητον, πολύ
  γλυκύ πράγμα είνε ό μέγας κοί παράδοξος σάλος
  καρδίας τρεπομένης είς τό άγαπάν.
  Ή ταλαίπωρος γηραιά καρδία, ή δλως νεά¬
  ζουσαι
  Διατί αρά γέ; Έπειδη αύτός μέν ήτο πεντήκον¬
  τα πέντε έτών, ή δέ Τιτίκα μόλις όκταέτις, δλος ό
  Ερως οδτινος ήτον έπιδεκτικός καθ" δλην την ζωήν
  τού, άνελύθη είς άρρητόν τιφέγγος ψυχής.Αϋτη ΰπήρ
  χεν ήδευτέρα φαεινήσυναπάντησΐς τού. Ό έπίσκοπος
  Μυριήλ υπήρξεν είς τόν όρίζοντά τού πρώτη άνατο
  λήτοΰ ηλίου τής άρετής' ή Τιτίκα πρώτη ανατολή
  τοθ ηλίου τής άγάπης.
  Αί πρώται έκεΐναι ημέραι παρήλθον έν τώ θάμ
  βει τούτω.
  (συνεχίζεται)
  ,~»~
  ΠΡΟΣΟΧΗ
  ΕΙΣ ΤΑ ΑΙΠΑΣΜΙΤλ ΣΑΣ
  Ή βάσις τοΰ πλουσίου καί άφθόνου είσοδή-
  ματος είνε ή καλή λίπανσις. Καί έκ τής πεί-
  ρας απεδείχθη ©τι ή καλυτέρα λίπανσις γίνβται
  μέ λιπάσματα:
  «Έλέφας»
  Αφίχθησαν βλοι οί τύποι των λιπασμάτων
  «ΕΛΕΦΑΣ» δι' άμπέλους, έλαίας, σιτηρά κ.λ.π.
  καί πωλοΰνται παρά τοίς:
  ΚΩΝΣΤ. ΚΟΥΦΑΚΗ καί Σία
  ΑΔΕΛΦΟΙΣ ΜΠΟΥΡΝΕΛΟΥ
  Παρέχονται ευκολίαι πληρωμάς
  '!·■«■
  ■■■■■■■■■■■Β
  .■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ει>
  ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
  ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
  Δέχεται Καταθέσεις:
  ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟΥ πρός 3 3)4 β)β
  μέχρι δραχμών 125.000.-
  θ Ψ Ε Ο Χ ) υηώ ΤΦύ5 καλλιτέρου
  ΠΡΟΦΕΣΜΙΑΣ ) νη° *
  Ό τΛχος ύπολβγίζεται «π* τής ε««μ*νίΐ<ι βέσ.Μί. "Απασαι αί Χ««^««.εϊν«· εϊ^· γνημβναι υπο τβθ Κράτους κ«ΐ αππλλαγμεναι «βήμον». ΕΒΥΠΗρΕΤΗ-,ϊ ΤΑΧ1ΪΤΗ χίρ- χαρ Έγκυκλοπα ιδε ία ΑΓ έκείνους πού δέλουν νά πλουτίζουν τάς γνώοεις των. Άπό δλα δι' δλους. ΜΙΚΡΑΙ ΦΥΣΙΚΑΙ ΓΝΩΣΕΙΣ Εί; τ?(ν ελληνικήν αγοράν πρό πολλοθ προσφΐρονται αίγυ- ππαχέ; ντομάτες, Ξεύρετε δτι μιά τομαχιά μπορεϊ νά πετά- ξη εως 1427ιρίζες. Κατά πόσον £να φυτόν χρειάζεται περισσότε¬ ρον η" ολιγώτερον νερό, είνε Ινα έξαρταται μέχρι είσχωροΰν έντό; ρίζαι τού. "Αν ριζώ μέγα βάθος, τότε τό φυτόν πρέπει νά ποτίζε- ται συχνά, διότι τό άνω στρώ- μα τοθ έοάφους, ή έπιφάνεια -,ήτημα που ποίου βάθους τής γή; αί νη ϊχι εί; οα- ςηραινεται ταχύτερον τιον θυτέρων στρωμάτων. Τό βάθο; εί; τό οποίον πιά- νουν αί ρ'ζαι, έξαρτάται πολλά¬ κις καί άπό τα είδος τή; γής, διότι εί; πυκνόν, βαρΰ χώμα, αί ρίζα'. διαδίδονται περισσότερον όριζοντίως, ένώ εί; έλαφρόν, χα- λαρόν χώμα, φυτρώνουν μάλλον εί; βάθος. Μεταξύ των φυτών που ριζώνουν βχθειά, είνε καί οί ντομάτες. Αί ρίζαι μιά; ντομα- τιά; άπλώνονται είς άκτΐνα καί [ίάθο; 1.2<> εως 1.50 μ. έντό; τής
  γής. Διακλαδώνονται δέ αί ρί·
  ζαι τής ντοματιας τόσον πολύ, ώ-
  ϊ βάθ ά ό
  ή μ
  στε εϊ; βάθος
  πάντων υπό
  την γήν εμ,ετρήθησαν είς μίαν
  καί την αυτήν ντοματιά 1.427
  ρίζαι !Εί; ΐσονπερίπου βάθο; ριζώ¬
  νουν καί τα λάχανα.Αί ρίζαι των
  κουκιών φθάνουν μέχρι βάθου;
  1.10 μ., τοΰ σέλλινου έ'ω; 1. μ.
  καί των ρεβιθιών έ'ως 80 πόν-
  των.
  ΙΙοιό; δέν φροντίζει τό καλο-
  καΐρι νά βάζη ναφθαλίνην
  στά ντουλάπια, ατά μπαοθλα, δ¬
  που κρύ,3ονται μάλλινα καί γου
  ναρικά, καί ατά χαλιά, προ;
  προστασίαν άπό τόν σκώρον;
  Σήμερα, πού τα όλέθρια αύτά
  παράσιτα είνε τόσον οιαδεδομένα
  αί δ ό
  φαίνεται απίστευτον δτι πρό
  οιακοσίων έτών ό α^ώρος καί
  α!
  φθοραί
  πραξενοΰσαν ήσαν
  σχεδόν άσ^μαντοι εί; την Γαλλί¬
  αν. Εί; τό μέγα περί έντόμων
  Ιργον τοθ Ρεωμύρου—5έν ήταν
  ούτο; μό#ν σπουδαίο; φυσικός,
  άλλ' έξ ΐσου καλό; γνώστη; τή;
  Ι/τομολογία; — ύπάρχει ολόκλη¬
  ρον κεφάλαιον διά τόν σκώρον
  των γουναρικών, άλλ' ό σκώρο;
  ποό προσβάλλει τα μάλλινα
  φορέματα, ούτε κδν άναφέρεται.
  Καϊ τον τελευταίον καιρόν πα-
  ρατηροΰνται ωρισμέναι μεταβο¬
  λαί εί; την σύγκρουσιν τοΰ κό
  σμου των παρασίτων. Άπό μιά;
  τζερίηου όκταετία; έμφανίζονται
  ίλοέν άθροώτερα ώρισμέν* εϊοη
  κανθάρων πού τρώγουν τα χα¬
  λιά. Δέν πρόκειται περί νεοβι-
  σαχθέντων εί δών, άλλά περί
  τώνπρό πολλοΰγνωστών παρασίτων
  εί; τα όποια δμω; Ιω; τώρ*
  δέν απεδίδετο σημασία. Πώς
  έςηγεΐται ή περίεργος αυτή με-
  τα[ί5ολή ποΰ παριαηρεΐται καθ'
  όσον άφ&ρά την σημασίαν ωρισμέ¬
  νων είδιον έντόμων ώς κατα-
  στροφέων μαλλίνων εΐδών; Μέ
  αύτό τό ζήτημα ήσχολήθη εις
  ε'να ενδιαφέρον άρθρον τού εί;
  το γερμανικόν περιοδικόν «Επι¬
  θεώρησις τής Έπιστήμη; καί
  τής Τεχνικής» τής <1>ραγκφούρ
  τη; ό δόκτωρ Άδάλφος Χέρφ;
  τοΰ ζωολογικοΰ έργαστηρίου τής
  Ι.Οτοΰ Αεβερκοΰζεν. Κατ' αυτόν
  τό φαινόμενον όφείλεται είς
  τάς νέα; συνθήκας πού έδημιουρ
  γήθησαν εις τό εσωτερικόν των
  σπιτιών. Ή μοντέρνα κεντρική
  θέρμανσις, ή σταθερώς θερμή καί
  ξηρά άτμόσφαΐρα ποΰ χάρις είς
  την θέρμανσιν έπικρατεΐ εί; τό
  εσωτερικόν των σπιτιών, εύνο-
  οθν την εισβολήν καί ανάπτυξιν
  δλων αυτών των ζωϋφίων πού
  καταστρεφουντά μάλλινα ειδή. 'Ο
  ήπιος χειμών των τελευταίον; έ¬
  τών ηύνόησεν έπίσης τού; μι-
  κρού; αυτού; καταστροφεϊ; πού
  προξενοθν, άν άφεθοΰν άκαταπο-
  Μί^μεγάλας καταστροφάς.
  ΥΠΕΡίίΚΕΑΝΕΙΟΝ
  ..ΑΝΔΡΟΣ"
  Τό μεγαλύτερον, ταχύτερον, άσφαλέατερον,
  πολυτελέστερςν, άνετώτερον, εύσταθέστερον άτμ©
  πλοιον τής γραμμής ΚΡΗΤΗΣ—ΠΕΙΡΑΙΩΣ
  ΚΑΘΕ ΠΕΜΠΤΗΝ ΠΡΩΪ
  Καμπίναι ^πολυτελείας πρώτης καί δευτέρα;
  θέσεως ώς καί ή τρίτη θέσις μετά κλίνης.
  Πρακτορείον ΑΔΑΜΗ
  Τηλέφ. 5—40
  15*
  ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ι
  ■ «■■■■■■Ι
  Τεχνικόν Γραφείον
  Τσαμπουράκη—Παπαθεοδώρου
  Διπλωματούχων Μηχανικών
  Ηράκλειον— Κρήτης (Κάτω Δερμιτζίώικα)
  Άριο. τηλ. 70». ΜΕΛΕΤΑΙ-ΕΚΤΕΛΕΣΕ1Σ-
  Ή ίδρυσις είς επαρχίας
  μικρών βιομηχανιών.
  Μετεδόθη έξ Αθηνών ή πληρο¬
  φορίαι δτι εί; τα μελετώμενα υπό
  τής κυβερνήσεως μέτρα διά την
  επέκτασιν τής διοικητικής άπο-
  κεντρωσεως
  τα πρότασιν
  θά περιληφδοΰν κα-
  τοΰ υπουργείου Έ-
  θνικής Οίκονομίας καί μέτρα α¬
  φορώντα είς ζητήματα £ή; ιδικής
  τού άρμοδιόΐητο;.
  Συγκεκριμένως είς την έν γένει
  διεύρυνσιν τή; δικαιοδοσίχς των
  νομαρχών εί; δ,τι άφορά την ρύθ
  μισιν ύπ' αυτών των τοπικών ζη-
  τημάτΐιΐν των περιφερειών των, θά
  περιληφθοθν καί τα σχετιζόμε"!»
  μέ την ίδρυσιν τοπικών βιομηχα¬
  νιών μικροτέρα; έκτάσεω;, επί τή;
  όποία; σήμεραν άποφασίζει τό
  Συμβούλιον Βιομηχανίας τοΰ 6-
  πουργείου Έθνικής Οϊκονομίας.
  Σκοπός τοθ μέτρου τούτου, ή ί·
  φαρμογή τοΰ όποίου μελεταται υ¬
  πό τοΰ υπουργείου Έθνική; Οί¬
  κονομίας, είνε άφ' ενός μέν ή ά-
  ποσυμφόρησι; τοΰ Συμβουλίου Βιο
  ιιηχανίας, παρά τώ όποίφ σήμε¬
  ρον είνε συγκεντρωμένη απασα ή
  σχετική άκόμη καί μέ τα μικρό-
  τερα |ίιομγ)χΛνικά ζητήματα έρ-
  γασία, καί άφ' ετέρου ή διευκό-
  λυνσις των διοτεχνικών καί μι-
  ιομηχανικήν έπιχειρήσεων
  ΐίς τα τή; ιδρύσεως καί λβιτουρ-
  γίας αυτών, διά τή; άμεσωτέρας
  καΐ έπιμένω; συντομωτέρα; λήψε¬
  ως, άποφάσ;ων.
  Έφαρμοζομένου τοΰ έν λόγω
  μέτρου, θά δοθ^ συγκεκριμένη
  εί; τού; νομάρχα; δικαιοδοσίαν,
  δπω; χορηγοϋν αύτοι, άντί
  τοθ κεντρικοΰ Συμβουλίου Βιομη-
  χανίας, αδεία; δι* ί'ορυσιν καί ε¬
  πέκτασιν έλαιοτριδείων, υδρομύ
  λων, κεραμοποιείων, πλινθοποι-
  είων, πλακοποιείων, καφεκοπτεί-
  ων, σιδηρουργείων, όρειχαλκουρ-
  γείων κ. λ. π. Επί τούτοις, εί;
  εκάστην έδραν Νομαρχίαν θά
  συσταθή έπιτροπή μικρίς βιομη-
  χανίαί, άντικαθιστώσα τοπικω;
  τό Συμβούλιον Βιομηχανία; καί
  αποτελούμενη άπό τόν νομάρχην,
  ώ; πρόεδρον, τόν οικονομικόν
  I-
  φορον, τόν προϊστάμενον τή; Γε-
  ωργικής 'Ι'πηρεσία;, τόν διευθυν¬
  τήν τοθ υποκαταστήματος τής Τρα
  πέζης τής Ελλάδος καί τόν Ιπι-
  θειορ-ητήν ή έπόπτην εργασίας.
  Ή έπιτροπή αυτή θ' άποφαί-
  νεται επί των ύποβαλλομένων
  αιτήσεων, χορηγούσα, διά τοΰ
  νομάρχου, τάς αίτουμένα; αδείας.
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΙΣ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΗΣ
  ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ
  Ή Διευθύνουσα Έπιτροπή τής
  περιουσίας των άνηλίκων όρφα-
  νών τοθ άποβιώσαντο; εν ετει
  1933 Γεωργίου Αλμπαντίκη, γνω
  ρίζει δτι προκηρύσσει πλειοδοτι¬
  κόν διαγωνισμόν διά την πώλησιν
  των άκινήτων κτημάτωνάνηχόντων
  εί; τα κατωτέρω όρφανά Αικατε¬
  ρίνην, Σοφίαν καί Χαράλαμπον
  Γεωργίου Άλπαντάκη ήτοι: 1)
  Ύδρόμυλον 1)3 έξ άδιανεμήτου
  εί; θέσιν Μαυρομάτη. 2) Έσώχω-
  ροΊ 1 1)2 στρέμματος είς θέσιν
  Κολυμπάρα. )>) Έν ελαιόφυτον
  είς θέσιν «Κουδαριά» με έλαιόδεν
  δρα 20. 4) Είς θέσιν Άχελωνιά;
  έσώχωρον εκτάσεως 1 στρέμματο;
  καί 5) ελαιόφυτον είς θέσιν «Ά-
  γία Ελένη». "Άπαντα τα,κτήματα
  ευρίσκονται εί; την περιφέρειαν
  τή; Κοινότητος Ζαροΰ.
  ΊΙ οημοπρασία των ανωτέρω
  κτημάτων όρίζεται την ;]Οήν Ία-
  νουαρίου 1938, την 6ην Φεδρουα
  ρίου καί την 1.'{ην Φεβρουαρίου
  1938 ημέρας Κυριακάς καί ώραν
  10 π. μ. Άπαντα τα σχετικά δι-
  καιολογητικά καί οί δροι συμμε-
  τοχή; ευρίσκονται κατατεθειμένα
  εί; τό Κοινοτικόν Κατάστημα
  έξ ού όφείλουν οί βουλόμενοι νά
  λαμβάνωσιν πληροφορίας.
  Ηράκλειον τή 24)1)38
  Ή Διοικοΰσα Έπιτροπή τή; πε-
  ριουσία; των άνηλίκων τέκνων
  Γεωργ ίουΆλμπαντάκη:
  Λέανδρος Σταματάκης, Αλεξ.
  Αλεξάκης, Δημήτριος Καρανίι-
  νός. -αχ. 'Λλμπαντάκης, Εΰατάθ.
  Γααγγαράκης.
  ΠΡΟΣΚΛΗΣΙΣ
  Ηροσκαλοΰνται τα μέλη τοΰ Φι-
  λανθρωπικοΰ Συλλόγου Ηρακλεί¬
  ου, την προσέχη Κυριακήν καί ώ¬
  ραν 11 π. μ. είς γενικήν συνέ¬
  λευσιν γενησομένην είς τα γρα-
  φεϊα τοΰ Δήμου Ηρακλείου.
  Έν Ηρακλείω τή 24 Ίανουα-
  ρίου 1938.
  (Έκ τοΰ Γραφείου τοΰ Συλλόγου)
  ι ■■■·■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ εί* ■■■μ!
  ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■»■«■■■■■«■■
  ΕΝΟΙΚ1ΑΖΕΤΑΙ μικρά οίκία
  ίδός Πεδιάδος (Τρείς Καμάρες).
  Πληροφορίαι Ντορέ
  ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΑΟΣ
  ΙΔΡΥΘΕΙΣΑ Τίϊ 184 1.
  Ή άρχαιοτέρα καί μεγαλυτέρα των Έλληνικών Τραπεζών.
  Κεφάλαια Μετοχικά καί άποθεμάτων Δραχ. 1.205.000.000
  10.100.000.000
  εσωτερικόν καί
  Καταθέσεις
  ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ είς δλην την Έλλάδα.
  ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΤΑΙ είς δλας τάς χώρας τοθ Έξωτερικοΰ.
  Εκτελεί πάσης φύσεως τραπεζικάς εργασίας είς τό
  τό εξωτερικόν.
  ΑΡΥΡΤΑΙ ΙίΆΤΑΑΡΥΡΙΥ ε{ς ^Ρώτην ζήτησιν ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟΥ
  α£Λ_>1/11 Ι/Λ 1/*{/_<-<-Λ Δ καί επί προθεσμία μέ λίαν εύνοϊκά έπιτόκια. ΗΕΟ.ΕΝΙ0 ΒΑΝΚΤΡυΒΤΟΟΜΡΑΝΥ,ΝΕννΥΟΚΚ 61 ΜΑΙΡΕΝ Ι.ΑΝΕ Ιδρυθείσα υπό τής Έθνικής Τραπέζης τής Ελλάδος συμφώνως μέ Τούς νόμους τής Πολιτείας τής Νέας Υόρκης, πρός εξυπηρέτησιν των έν Άμε· ρική Έλλήνων. Κβφάλαια όλοβχερώς χαταβεβλημένκ δολλάρια 1.350.000 ■■ ιηιιιιιιιιιειιιιιιιειιειιιιιεειιιιειιιιιιιιιιιειιιιιιιιιιιειιιιιειιιΐΙΙ —Τα γραμμάτια τού Έθνι κου Λαχείου. Ή διοικοώσα έπιτρβπη των Κρατικών Λαχείων άκεφάσισί την αύξησιν τοΰ «ριθμοϋ των γραμματίων τού Έθνικοΰ Λαχεί- ου κατά 30.000 άκέραια γραμμά¬ τια. Ληλαδη ό άριθμός των γραμ¬ ματίων τα ό ποία θά κυκλοφορη- βώυν άπί> της β' έκδόσεω; θ' ά-
  νέρχετοα είς §0.000 γραμμάτια.
  Σημειωτέον ότι άνάλογος αύξη¬
  σις πρός τόν αριθμόν των γραμ-
  μκτίων θά γίνη καί τού ποβοΰ
  των κερδών.
  —Τοποθετήσεις Κρητών Δι¬
  δασκαλιών.
  Οί τελευταίως διοριαθέντες
  Κρήτες ύημοίιδάσκαλοι αμφοτέ¬
  ρων των φύλων εγνώσθη έ τι το-
  ιτοβετοΰνται ως εξής: Ι Σαρής βΐς
  'Αλώνες Ρεθύμνης, Ι. Δοξαστά-
  χης εΐ$ Αγ. Μάμαντα Ρεθύμνης,
  Έμμ. Καντιόάκης είς Ρουφά
  Γόρτυνος, Ι. Ζωγραφάκης είς Γω-
  νιές Πεδτάδος, Γ. Μηναίάκη; είς
  Χόντρον Πεδιάδος, Μ. Ψωμαώά-
  κης εί; 'Αετοΐτλαγιάν Καβάλλας,
  Ε. Παπαδάκης εί; Παηαίιανα
  Χανίων, Ν. Ψαρβυδάκης είς Μβ-
  ναατηράκι Ρεθύμνης, Στ. Χατζι¬
  δάκης εί; Λουτρόν Σερρών, Μ.
  Συκιανάκη; επί βαθμώ άκολούθβυ
  εις Πάνορμον Ρεθύμνης, Μαρία
  Σφακιανάκη εί; Βαααράν Λακε-
  ίαίμονος. Ειρήνη Λιουδάκη είς
  Μέγαρον Γρεβενών, Άθ. Λιανι-
  δάκη είς Ν. Σίΐρήνιον Γρεβενών
  Καλ. Βιλλαντζάκη είς -Ββρβινόν
  'Αλμωπείας, Εΰανθ. Ραπτάκη είς
  Μέσαν βτσαλτίας, Άρτεμ. Άργυ-
  ράκη είς Πλατανάκια Σιντικής,
  Μαρία Κουρμούλη εις Γεωργία¬
  ν ην Καβάλλας, Μαρ. Σπυριδάκη
  είς Παγονέρι Δράμας. .
  —Φιλάνθρωποι Δωρεαί.
  Είς τούς τροφίμους καϊ τό προ¬
  σωπικόν τοϋ Πτωχοκομείου αί
  Κυρίαι καί Δεοποινίόε; τού μορ-
  φωτικ«ΰ Συλλόγου «"Αγιος Παΰ-
  λο;» διένειμον δώρα καί επέδει¬
  ξαν γενικώς ενδιαφέρον διά τό
  φιλανθρωπικόν τούτο Ίδρυμα.
  — Προσκοπικά.
  Ώς γνωστοποιεϊ ό Γενικάς "Ε-
  φορος τοΰ Σώματος Ελλήνων
  Προσκόπων κ. Λβωνίδα; Πτερης
  πρός απάσας τάς Προσκοπικά; αρ¬
  χάς τής Νήσου, διωρίσθη αποφά¬
  σει τοΰ Διοικητικόν Συμβουλίου
  τοΰ Σώματος υπό την Προβδρί-
  οτν τή; Α. Β. Υ. τοΰ Διαδόχου,
  ώς Βοηθός Γενικοΰ 'Εφόρου παρά
  τή Γενική Διοικησει Κρήτης ο
  Περιφερειακός "Εφορος Προσκό¬
  πων 'Ηρακλείου κ. Στυλιανός Μ.
  Κατεχάκης.
  —Ή αύριανή διάλεξις.
  Αυριον Πέμιττηνπερϊ &ρχν 7.*0
  μ. μ. ακριβώς θά γίνη είς την αί¬
  θουσαν τής Λέσχης Έπιοτημόν«ν
  ή προαγγελθείσα διάλεξις υπό
  τοΰ ΐατροΰ κ. Εμμανουήλ Κα-
  νάκη μέ θέμα: «Πρόληψις χαί
  οργάνωσις πρός καταπολέμησιν
  τής φυματιώσεως». Εϊσοδος ελευ¬
  θέρα είς πάντας.
  ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ είς τό προάστει¬
  ον Καμίνια κατάστημα μετ' ά-
  νωγείου οικίας καί συνεχομένη;
  αμπέλου. Τα αύτά μετά δύο εισέ¬
  τι καταατημάτων πωλοθνται καί
  μέ ευκολίας πληρωμής.
  Πληροφορίαι παρ' ημίν.
  ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ μαγαζείον
  κατάλληλον δι' άτβλιέ ύποδηματο-
  ποιείου, ραφείου Τ) οιουδήποτε άλ¬
  λον τεχνικοθ έπαγγέλαατος καί
  βίς κεντρικήν θέσιν. Πληροφορί¬
  αι παρ' ημίν.
  £&
  Ηράκλειον —Κρήτης
  Γραφεΐσ έναντι Πσλ Νομαρχίας
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  Πρωΐα Τετάρτης
  26 Ίανουαρίου 1938
  120 Ώρα
  Σ ΑΠΕΒΙΒΑΣΑΝ
  ΣΤΡΑΤΕΥΜΑΤΑ ΕΙΣ Χ Α ϊ Ν Α Ν
  ΠΙ ΑΓΓΛΟΙ ΚΛΙΓΑΑΑΟΙ ΠΙΟΑΝΟΤΑΤΑ
  ΟΑ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΗΟΟΥΝ ΕΙΣ ΤΟΚΙΟ
  ΔΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΛΗΨΙΝ ΤΗΣ ΝΗΣΟΥ
  ΑΘΗΝΑΙ 25» Ίανουαρίου (τού
  άνταποκριτοΰ μας).— Σημερινά τηλε-
  γραφήματα έκ τής "Απω Άνατολής ά-
  ναφέρουν ότι οί Ίάπωνες κατώρθωσαν
  νά άποβιβάσουν στρατεύματα είς την
  νήσον Χαϊνάν.
  Ώς γνωστόν ή νήσος αυτή έχει μεγά¬
  λην στρατηγικήν σημασίαν δεδομένου
  ότι Πεσπόζει των θαλασσίων όδών ϋί-
  νας—Γαλλικής Ίνδοκίνας—Σιγκαπού¬
  ρης, συμφώνως δέ πρός παλαιάς συνθή¬
  κας μεταξϋ Γαλλίας καί Κίνας, άπε-
  κλείσθη ή χρησιμοποίησις τής νήσου
  διά πολεμικούς σκοπούς. Έκ τού λό·
  γου τούτου, Οεωρεΐται πιθανή ή δια-
  μαρτυρία τής Γαλλίας, ώς άμέσως έν-
  διαφερομένης καί τής Αγγλίας, διά
  την είς Χαϊνάν άπόβασιν, ήτις αποτε¬
  λεί παραβίασιν των ύποσχέσεων τής Ί-
  απωνίας των δοθεισών συγκεκριμένως
  μετά τα τελευταία έπεισόδια.
  Άνησυχίαι διά τό Ίσπανικόν.
  Πρός Πανευρωπαϊκήν διάσκεφιν;
  ΛΟΝΔΙΝΟΝ(ραδιογ.) Αί Αγ¬
  γλικαί έφημερίδες άναφερόμε-
  ναι είς τα τελευταία γεγονό-
  τα τού Ίσπανικοϋ πολέμου,
  έκφράζουν ανησυχίας. Οί άρ-
  θρογράφοι ειδικώς, ύπενθυμί-
  ζουν δτι ή έντασις τοΰ πολέ¬
  μου δέν είνε δυνατόν παρά
  νά οδηγήση την κατάστασιν
  είς διαμορφώσεις παρομοίας
  τής των μέσων τοϋ παρελθόν-
  τος έτους όπότε ήπειλήθη ή
  παγκόσμιος ειρήνη Αναφορι¬
  κώς μέ τό Ίσπανικόν ζητεΐται
  καί αύθις ή λήψις άποφασιστι-
  κών μέτρων υπό τής Αγγλίας
  καί Γαλλίας.
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ (ραδιογ ) Ό ήμιε-
  πίσημος Γαλλικός τύπος γρά¬
  φων επί των θρυλουμένων
  διά σΰγκλησιν διασκέψεως πα-
  νευρωπαικής, πολιτικοΰ καί οί
  κονομικοθ χαρακτήρος, ίσχυρί
  ζεται δτι αυτή είναι άδύνα-
  τος έφ' όσον αί άντιθέσεις
  καί διενέξεις των ϊδεολογι-
  κων ρευμάτων δέν περιορίζον
  ται. Είς τάς Γαλλικάς εφημε¬
  ρίδας ύπογραμμίζονται καί ω¬
  ρισμένα γεγονότα τείνοντα νά
  άποδείξουν δτι ή Ρωμη καί
  τό Βερολίνον δέν διατίθενται
  ευμενώς διά μίαν τοιαύτην
  διάσκεψιν.
  ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ (ραδιογ ) Αντι¬
  θέτως πρός δσα γράφονται
  αλλαχού, οί κΰκλοι τού Ράϊχ
  αγγέλλεται ήδη, δτι προτίθεν-
  ται νά συντελέσουν είς μίαν
  εϋρυτέραν ανταλλαγήν γνω-
  μών έν Εύρώπη, άποσκοπου-
  σών ιδίως είς την άρσιν των
  τελωνειακών φραγμών καί
  μίαν δικαιοτέραν κατανομήν
  των πρώτων ύλών συμφώνως
  πρός την έκθεσιν τοϋ κ.Βάν Ζέ
  ελανδ ή όποία άποκλείει συσ-
  χέτισιν τοΰ προβλήματος τού¬
  του μέ πολιτικοΰς όρους καί
  συνθήκας.
  ΡΩΜΗ (ραδιογρ.) Τό Πρα¬
  κτορείον Στέφανι αγγέλλει
  νέας επιτυχίας των στρατευμά-
  των των έθνικών είς την περιο¬
  χήν Τερουέλ. Κατά τα έκ Σα-
  λαμάνκας έξ άλλου διαβιβα-
  ζόμενα, τα έθνικά στρατεύμα¬
  τα φέρονται όλονέν περισφίγ-
  γοντα τό Τερουέλ.
  Ή μεταφορά καϊ έξαγωγή
  έξ Ηρακλείου έλαιολάδων.
  ΕΙΣ ΤΕΡΟΥΕΛ ΣΥΗΕΧΙΖΟ Ν Τ ΑΙ
  ΣΦΟΑΡΟΤΑΤΑΙΣΥΓΚΡΟΥΣΕΙΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 25 Ίανουαρίου (τού άν¬
  ταποκριτοΰ μας).— Πληροφορίαι τοΰ
  Ηρακτορείου Χαβάς άναφέρουν ότι τα
  έθνικά στρατεύματα συνεχίζουν τάς έπι-
  θέσεις αυτών είς την περιοχήν τοΰ Τε¬
  ρουέλ. Οί κυβερνητικοί άμύνονται πει-
  σματωδώς.
  Κατά τα έκ Σαλαμάνκας τελευταία
  ανακοινωθέντα, ή προέλασις τοΰ Ί3θνι-
  κού στρατοΰ είς τα όρεινά συγκροτήμα-
  τα τού Τερουέλ έξακολουθεί. Οί κυβερ¬
  νητικαί αντιθέτως ίσχυρίζονται ότι άνα-
  κατέλαβον κατόπιν αίφνιδιασμοΰ τινάς
  των άπολεσθεισών κατά τό λήξαν είκο-
  αιτετράωρον θέσεών των.
  ΟΕΑΤΙΟΥΤΑΙ ί ΚΑΙΡΟΣ ΕΙΣ ΕΛΛΑΔΙ
  ΑΙ ΟΕΡΜίΚΡΑΣΙΑΙ ίΑΝΤΟΣ ΕΙΝΑΙ ΧΑΜΗΑΑΙ
  ΑΘΗΝΑΙ 2ϊ» Ίανουαρίου (τού άν¬
  ταποκριτοΰ μας). — Κατ' άνακοινώ-
  σεις τής μετεωρολογικής υπηρεσίας πά-
  ρατηρείται βελτίωσις τού καιροΰ είς
  ολόκληρον την Έλλαδα.
  Πάντως αί θερμοκρασίαι σημειώνουν
  πτώσινείς πολλά μέρη τής χώρας, ιδίως
  είς Θεσσαλίαν, !%Ιακεδονίαν καί τα ό-
  ρεινά τής Πελοποννήσου.
  ηθΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΑΣ
  ΜΙΑΝΑΚΟΜΗΝΙΚΗΝ
  Η ΕΙ
  ΕΚΕΡΑΙΣΕ ΚΑΙ___________
  ΑΘΗΝΑΙ 2» Ίανουαρίου (τού άν
  ταποκριτού μας).— Καθ* α αγγέλλεται
  ή περιοδεύουσα Έλληνική ποδοσφαιρι-
  κή ομάς εκέρδισε καί μίαν εισέτι νί¬
  κην, επιβληθείσα τής μικτής ομάδος
  'Αλεξανδρείας διά τερμάτων δΰο έ¬
  ναντι μηοενός τής άντιπάλου της. ΊΙ
  νέα αυτή νίκη τής μικτής Αθηνών
  προεκάλεσαν ενθουσιασμόν μεταξύ των
  φιλάθλων τής πρωτευούσης. Σημειω¬
  τέον ότι επρόκειτο περί προσκλήσεως
  είς «ρεβάνς».
  Η ΚΙΝΕΖΙΚΗ ΑΝΤΕΠΙΘΕΣΙΣ
  ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΕΠΙΤΥΧΩΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 21» Ίανουαρίου (τού
  άνταποκριτοΰ μας).— Τηλεγραφήματα
  έκ Σαγκάης άγγέλλουν ότι οί Κινέζοι
  συνβχίζουν τάς άντεπιθέσεις αυτών επί
  μετώπων πολλών χιλιομέτρων καί μέ
  καταφανή ύπεροχήν των στρατευμάτων
  των. Οί Ίάπωνες υπεχώρησαν ήδη είς
  πολλά σημεΐα καί είς βάθος σημαντι¬
  κόν.
  ΙΣ Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ
  ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ ΕΙΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 2£» Ίανουαρίου (τού
  άνταποκριτού μας).—Κατά τινάς πλη¬
  ροφορίας έκ τού έξωτερικού ή πολιτική
  κατάστασις είς Βουλγαρίαν δέν «ραίνε-
  ται ομαλή μή διευθετηθέντος οριστι¬
  κώς τού άναφυέντος ζητήματος διά τάς
  πολεμι«άς πιστώσεις έξ αφορμής των ο-
  ποίων προεκλήθησαν διαφωνίαι μεταξυ
  τώνύπουργών Στρατιωτικών καί Οικο
  νομ&κών.
  Τό υπουργείον των Οίκονο-
  μικών έκοινοποίησε πρός τό
  Τελωνείον Ηρακλείου μακρο-
  σκελή εγκύκλιον περΐ των α¬
  παιτουμένων κατά τάς μετα-
  φοράς καί έξαγωγάς ελαίου
  έγγυήσεων καί λοιπών δικαι-
  ολογητικών.
  Τό υπουργείον γνωρίζει ει¬
  δικώς διά τα μεταφερόμενα
  είς τό εσωτερικόν καί προορι-
  , ζόμενα πρός έπιτόπιον κατα¬
  νάλωσιν ελαια δτι διά ταυτα
  δέον νά είσπράττωνται οί κά¬
  την ημέραν τής φορτώσεως
  τοΰ έμπορεύματος ανήκοντες
  έγγειος, δημόσιος καί πρόσθε-
  τοι φόροι.
  "Οσον άφορά τα άπ' εύθεί-
  ας είς τό εξωτερικόν έξαγόμε-
  να εντέυθεν ελαια, όρίζεται ό¬
  τι ή έξαγωγή τούτων θά έπι-
  τρέπεται μόνον επί τή κατα-
  θέσει χρηματικης ή τραπεζιτι-
  κής εγγυήσεως ΐσης μέ την
  διαφοράν τοΰ έγγείου φόρου
  μεταφοράς πρός τόν τοιούτον
  τής έξαγωγής.
  ΑΙ ΠΡΟΑΓΩΓΑΙ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ
  ΤΗΣ ΔΥΝΑΜΕΩΣ ΤΗΣ
  V
  ΜΕΡΑΡΧΙΑΣ
  "Υπό τής
  V
  Μεραρχίας Κρή¬
  της εκλήθησαν είς Χανιά προ-
  κειμένου νά μετάσχουν τοΰ
  συγκαλουμένου έκεΐ την προ¬
  σέχη Κυριακήν 30 τρέχ.Μεραρ-
  χιακοϋ Συμβουλίου πρός συζή
  τησιν επί των γενομένων προ-
  τάσεων προαγωγών αξιωμα¬
  τικών τής δυνάμεως τής ν
  Μεραρχίας, οί προΐστάμενοι
  δλων των στρατιωτικών ΰπη-
  ρεσιών τής νήσου. Έκ τής πό
  λεως μας ανεχώρησεν ήδη
  είς Χανιά ό Διοικητής τοϋ 43
  συντάγματος κ. Διαμαντόπου-
  λος.Έπίσης πρόκειται νά ανα¬
  χωρήση ό Διευθυντής τής
  στρατολογίας κ. Τσικριτσής
  Δημ.
  Η ΝΟΣΗΛΕΙΑ
  ΤΩΝ ΕΦΕΔΡΩΝ
  Συνελθόν είς συνεδρίασιν
  τό Άδελφάτον τοΰ Πανανείου
  Δημοτικοΰ Νοσοκομείου ενέ¬
  κρινε την δαπάναις τού Έφε-
  δρικοΰ Ταμείου Ηρακλείου
  ανέγερσιν είς τό θεραπεοτή-
  ριον τής πτέρυγος των έφέ-
  δρων. Πρός τόν σκοπόν τοϋ-
  τον θά διατεθώσιν 600.000
  δρχ. δι' έξοδα ανεγέρσεως καί
  60.000 δι" έπίπλωσιν. Έπίσης
  θά διατίθενται ετησίως 100.
  000 διά την συντήρησιν αυτής.
  Άντιστοίχως τό Άδελφάτον
  τού Πανανείου ανέλαβε την
  υποχρέωσιν δπως διατηρή 25
  κλίνας αποκλειστικώς δι' έφέ-
  δρους ή μέλη οικογένειαν
  των, νά χορηγή είς αύτούς τα
  άπαιτούμενα ψάρμακα καί νά
  προβαίνουνδωρεάν οίίατροίτοϋ
  ίδρΰματος είς την κλινικήν ε¬
  ξέτασιν αυτών. Είς την ίδιαν
  συνεδρίασιν ένεκρίθησαν καί
  τα σχέδια ανεγέρσεως τής πτέ
  ρυγος. _____________
  Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΦΙΛΏΝ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ
  Πληροφορούμεθα δτι υπό
  τού Πρωτοδικείου Ηρακλείου
  ενεκρίθη ή σύστασις τής έται-
  ρείας τοΰ «Φίλων τοϋ Μου-
  σείου». Σκοπός ταύτης είνε ή
  διά διαλέξεων καί άλλων <μέ- σων ύποκίνησις τοΰ ένδιαφέ- ροντος τοϋ κοινοΰ διά τάς αρ¬ χαιότητάς καί τόν πολιτισμόν των προγόνων μας έν γένει. ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΙΣ ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟΥ Συνεχίζονται εξακολουθητι¬ κώς αί εργασίαι ανεγέρσεως τοΰ συνοικισμοϋ είς «Πατέλ- λες» τοϋ προοριζομένου νά στεγάση. τοϋς πλημμυροπαθεϊς Ηρακλείου. ΎπολογΙζεται δτι αί εργασίαι θά άποπερατω- θοϋν έντός τοϋ μηνός Φεβρου- αρίου, ώστε νά καταστή δυνα τη ή στέγασις των πλημμυρο- παθών έντός τού συντομωτέ· Ι ρου χρονικοϋ διαστήματος. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ ΚΑΙ ΚΙΝΗΣΙΣ ΑΙ κυμανθεΐσαι χθές έν τη άγορα μας τιμαί των κατωτέρω έγχω ρΐων προίόντων είχον ώς ακολούθως: Χαρούπια » 2 70 "Ελαια 5ο » 27.30 _23. | * κοινά » Σάπωνες. ΛευκοΙ α' ποιότητος δρ. Σταφίδίς. Σουλτανίναι α' β' δρ. Καραμπ. "Ελεμέδες Ταχτάς Μαύραι α β' Υ' α' β' Υ' ) ( 22. ( ) ( 10.-11 ) ( 8-9 7 α' ττοιότ. β' » Πράσινοι >
  Οίνοι.
  "Αρχανών τό μίστατ. »
  Μαλεβυζίου κατ' οκάν δρ. 6
  20.- 23
  19- 22
  19.- 22
  18.50-20
  45
  Η ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ
  ΤΗΣΚΟΙΝΟΝΙΑΣ ΤΩΝ ΕΟΝΟΝ
  ΘΕΘΡ ΕΙΤ Α1 ΚΡΙΣΙΜΟΣ
  ΔΙΑ ΤΗΝ ΤΥΧΗΝ ΤΟΥ ΟΕΣΜΟΥ
  ΑΘΗΝΑΙ 2ϊ» Ίανουαρίου (τού
  άνταποκριτοΰ μας).— Τηλεγραφοΰν έκ
  Γενέυης ότι ή αυριανή (σημερινή) συ-
  δρίασις τής Κοινωνίας των Εθνών συγ-
  κεντρώνει τό ενδιαφέρον των πολιτικών
  κύκλων.
  Ή συνεδρίασις θεωρεΐται κρίσιμος
  διά την τύχην τοΰ θεσμοΰ, λαμβανομέ-
  νου ύπ' όψιν ότι κατ' αύτην θά συζητη¬
  θώσι τα αφορώντα την μεταρρύθμισίν
  τού επί τή βάσει ωρισμένων ύποδείξεων
  διατυπωθεισών τελευταίως.
  Η Α. Μ. Ο ΒΑΣΙΛΕΥΣ
  ΠΡΟΣ ΤΗΝ Ε.Γ.Ο.Η.
  Άπό μέρους τοΰ Πολιτικοΰ
  Γραφείου τής Α.Μ. τοΰ Βασι¬
  λέως απεστάλη πρός την "Ε¬
  νωσιν Γυμναστικών Όργανώ-
  σεων Ηρακλείου ευχαριστη¬
  ριον έγγραφον είς απάντησιν
  συγχαρητηρίου τοιούτου στα-
  λέντος επί τή τελέσει των
  γάμων τής Α. Β.Υ. τού Δια-
  δόχου Παύλου.
  ΔΙΑΝΟΜΗ ΕΝΔΥΜΑΣΙΩΝ
  ΕΙΣ ΑΠΟΡΑ ΠΑΙΔΙΑ
  Την προσέχη Κυριακήν πε¬
  ρί ώραν 11 π.μ. θά λάβη χώ¬
  ραν είς την εκκλησίαν Άγίας
  Τριάδος ή διανομή είς 85 ά-
  πορα καί όρφανά παιδάκια
  ένουμασιών αγορασθεισών έκ
  τοΰ προιόντος των καλάνδων
  των κατηχητικών σχολείων.
  ΧΡΗΜΑΤΙΚΑΙ ΑΜΟΙΒΑΙ
  ΕΙΣ ΟΡΓΑΝΑ ΑΓΡΟΦΥΛΑΚΗΣ
  Δι' αποφάσεως τοΰ Έπο-
  πτικοΰ Συμβουλίου άγρθφυλα
  κης έχορηγήθη άμοιβή έξ 800
  δρ. είς τόν άρχιφύλακα'Εμπά-
  ρου Θρ. Μαραυγάκην διότι
  ούτος επέτυχε την σύλληψιν ε¬
  πικινδύνου ζωοκλέπτου. Έπί¬
  σης έχορηγήθη πεντακοσιό-
  δραχμος άμοιβή διά προσφερ-
  θείσας είς το σώμα έξαιρετι-
  κάς υπηρεσίας είς τόν άγρο-
  φύλακα Βορριζίων Γεώργ. Κα
  ραμανιτάκην. "Ομοίως έχορη¬
  γήθη προσαύξησις 5ο)ο επί
  τοΰ μισθοΰ τού διά την ιδίαν
  αιτίαν είς τόν άγροφύλακα
  Αρχανών Άρ. Μαρνελάκην.
  ΚΑΤΑΠΛΟΥΣ
  ΠΟΛΕΜΙΚΟΝ ΕΙΣ ΣΟΥΛΑΝ
  Προχθές κατέπλευσεν είς
  Σοϋδαν τό αγγλικόν άντιτορ-
  πιλλικόν «Γκρεβίλ». Μεταξύ
  τοϋ πλοιάρχου τοϋ άντιτορπιλ-
  λικοΰ καί των άρχών Χανίων
  αντηλλάγησαν έπισκέψεις. Είς
  Σοϋδαν άναμένεται έπίσης νά
  καταπλεύση την 8 Φεβρουαρί-
  ου τό γερμανικόν καταδρομι-
  κόν «'Έμδεν» μέ 192 δοκί-
  μους έκτελοθντας έκπαιδευτι-
  κόν πλοϋν.
  Η ΝΥΚΤΕΡΙΝΗ
  ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
  Είς τό Φροντιστήριον τής
  Νυκτερινής Σχολής Έμπορο-
  υπαλλήλων θά αρχίση ή διδα-
  σκαλία τής Άγγλικής Γλώσ¬
  σης άπό 1ης Φεβρουαρίου έ.
  έ. υπό τού κ. Άθανασίου Ζα¬
  χαρίου. Αί εγγραφαί ήρχισαν.
  ΑΝΕΒΛΗΘΗ Η ΧΘΕΣΙΝΗ ΔΙΚΗ
  Λόγω μή προσελεύσεως ούσι
  ωδών μαρτύρων ή χθεσινή δίκη
  κατά των άδελφών Μανουσέ-
  λη ανεβλήθη. Την προσέχη Πά
  ρασκευήν τό κακουργιοδικεϊον
  Ηρακλείου θά επιληφθή τής
  υποθέσεως τοΰ κατηγορουμέ-
  νου επί φόνω Νικολ. Ποντικά-
  κη· ____________
  Ο ΑΓΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΔΑΚΟΥ
  Δι' έγγράφου τού τό υπουρ
  γεΐον τής Γεωργίας ζητεί νά
  πληροφορηθ,η άπό τό Γεωργι-
  κόν Ταμείον Ηρακλείου ποία
  τα άπαιτούμενα ύλικά καί δρ-
  γανα διά την καταπολέμησιν
  τοΰ δάκου έν τώ νομφ κατά
  τό έτος 1938.
  ΣΥΛΛΗΨΙΣ ΑΙΑΡΡΗΚΤΟΥ
  Συνελήφθη καί απεστάλη
  αρμοδίως ό Γεώργ. Έμμ. Ά-
  τσαρουδάκης διότι διέρρηξε
  προχθές τό παρά την πύλην
  Χανίων παράπηγμα τοΰ "Ιω.
  Σταυριανούδη άφαιρέσας κυ-
  τία σιγαρέττων άξίας 600
  δραχμών. ____________
  Ο ΠΙΘΑΝΟΣ ΚΑΙΡΟΣ
  Ό πιθανός καιρός προβλέ-
  πε,ται σήμερον έν γένει άστα-
  τος μετά τίνων βροχών κατά
  διαλείμματα είς τίνα μέρη τής
  νήσου. Οί άνεμοι, θά πνέουν
  ώς βόρειοι μέτριοι ένισχυόμε-
  νοι βραδύτερον. Ή θερμοκρα-
  σία θά σημειώση μικράν άνο-
  δον μέ μικράν πτώσιν τής ε¬
  λαχίστης. _____________
  Η ΣΤΟΙΧΕΙΩΑΗΣ ΕΚΠΑΙΑΕΥΣΙΣ
  Συνήλθε προχθές άσχοληθέν
  μέ ϋπηρεσιακά ζητήματα τό ε¬
  ποπτικόν Συμβούλιον Στοιχει-
  ώδους Έκπαιδεύσεως Ηρα¬
  κλείου.
  ΟΙ κκ ΗΝΤΕΝ ΚΑΙ ΝΤΕΛΜΠΟΣ
  ΑΠΟΒΛΕΠΟΥΝ ΝΑ ΙΣΧΥΡΟΠΟΙΗΣΟΥΝ
  ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΙΝ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 2ϊ» Ίανουαρίου (τού
  άνταποκριτού μας).— Νεώτεραι πληρο¬
  φορίαι έκ Γενέυης, βεβαιούν ότι αί με·
  ταρρυθμίσεις τού θεσμού τής Γενέυης
  όσον άφορά τουλάχιστον βασικάς διατά-
  Έεις αυτού, θά συναντήσουν στερράν άν-
  τίθεσ&ν άπό μέρους τής Γαλλίας καί
  Αγγλίας.
  Οί κ. κ. ΊΙντεν καί Ντελμπός άπο-
  βλέπουν είς την ίσχυροποίησιν τοΰ θε¬
  σμού τούτου καί ούχι την αδυναμίαν
  τού. Κατά την γνώμην των ή ίσχυρο-
  ποίησις αυτή θά επέλθη διά μεταρρυθ-
  μίσεως μέν διατάξεων τίνων άλλ* ου-
  το>ς ώστε νά δύνανται νά έπεμβαίνουν
  οΰτος τοΰ λοιπού, αποτελεσματικωτέ¬
  ραν ή πρότερον είς τάς διαφοράς των
  κρατών.
  ΤΑ ΜΙΚΡΑ ΚΡΑΤΗ ΕΠΙΔΙΩΚΟΥΝ
  ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΙΝ ΤΟΥ 16 ΑΡΘΡΟΥ
  ΑΘΗΝΑΙ 2» Ίανουαρίου (τού άν
  άνταποκριτοΰ μας).— Κατά τάς έ/ Γε¬
  νέυης είοήσεις τα μικρά κράτη προτί-
  Οενται νά ζητήσουν τροποποίησιν τού
  άρθρου 1 <> τοΰ Θεσμού της Γενέυης.
  Χό άρθρον τούτο ώς γνωστόν προβλέ-
  πει διά τα άναγόμενα είς την εφαρ¬
  μογήν κυρώσεων άπό μέρους τής Κοι-
  νωνίας των Εθνών.
  ΤΟ ΝΑΥΤΙΚΟΝ ΤΗΝ ΕΘΝΙΚΟΝ
  ΕΒΟΜΒΑΡΔΙΣΕ ΠΟΛΛΟΥΣ ΛΙΜΕΝΑ!
  ΑΘΗΝΑΙ 2£> Ίανουαρίου (τού
  άνταποκριτοΰ μας).—Καθ* α αγγέλλεται
  έκ τού έξωτερικοΰ ο ατόλος τοΰ «1>ράν·
  κο περιπλέει άπό τής χθεσινάς νυκτός τα
  άνατολικά παράλια τής Ίσπανίας. Ό
  σχόλος ούτος έχει βομβαρδίσει μέχρι
  της ώρας άρκετούς λιυ,ένας των κυβερ-
  νητικών.
  ΚΙΝΕΖΟΙ
  ΕΝΑΕΡΙΟΥΣ ΒΟΜΒΑΡΔΙΣΜΟΥΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 2£> Ίανουαρίου (τού
  άνταποκριτοΰ μας).— Έκ τής "Απω
  Άνατολής αγγέλλεται ότι ή Κινεζική
  άεροπορία έδρασεν επιτυχώς τάς τελευ¬
  ταίας ημέρας.
  Πολλαί Ίαπωνικιί θέσεις έβομβαρ-
  δίσθησαν άνηλεώς άπό τοΰς Κινέζους ά-
  εροπόρους, κατερρίφθησαν δέ καί τίνα
  άεροπλάνα των Ίαπώνων.
  ΕΟΝΙΚΟΝ ΥΠΟΒΡΥΧΙΟΝ ΕΤΟΡΠΙΛΑΙΣΕ
  ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟΝ ΠΟΛΕΜΙΚΟΝ;
  ΑΘΗΝΑΙ 25 Ίανουαρίου (τού
  άνταποκριτοΰ μας).— Αναφορικώς μβ
  την τελευταίαν επίθεσιν ύποβρυχίου ε¬
  ναντίον πολεμικού εξηκριβώθη ότι τό
  ύποβρύ ι ιον άνήκεν είς τόν^ στόλον τού
  Φράνκο,τό δέ πολεμικόν είς τόν κυβερ¬
  νητικόν. Γαλλικάπολεμικά προστρέξαντα
  είς τόν τόπον τής έπιθέσεως παρέσχον
  [ ώς λέγεται βοηθείας είς τό κυβερνητι-
  (κόν πολεμικόν τό οποίον υπέστη ση¬
  μαντικάς αβαρίας.
  Ι« 11-1
  ι>«
  υνετε
  κ«λλι«ΡΥηβι
  βίνβται βτι
  των καλλιει
  Η συγκβ
  " * ΐ(.# τβννου
  Π
  , Καί των α,
  γ"* ,ιαλ« ή παρ
  ΣΤ
  1»>."ουνθήχ«5· Έχτβς
  ννε1)ρΥ>καί υπηρεσίαι
  ώίβκν ότι κατά τό ί»
  ^χιθθοϋν μέχρ» τέλ< ιΑικί χαιρικοι» συνθη>
  8»Μΐγ«γη ««Ι των κα
  »»ί των δημητριακώ'
  ή άμπίλουργικών πρ
  πλουσκ
  .«ν ελαιών ύπβλογίςετι
  & ίίνβι ίκανβποιητικι
  « το βτι ή έφετεινη
  πβφβρί» ύπΓ,ρξεε έ|αιρ«
  «λβιχΐ»· Γενικώς δ^ ί
  ηχη ΐτροβλέπεται η απ·
  ± 5ενδρβκαλλ»εργεία
  η 4ι διότι εφέτος, λόγ
  »?9ονων ^ροχών. τα δ
  ίκβτίβθησαν άρκβυντω
  (βλίοτποίς των 8»
  ιθΜΜίβι, πβλύ περισσ< ΐιέλιβτα άφοΰ καί ή κι φύ των γίνεται μ» αύ «εί έκιατημονικήν μέ Ύηβ τ«ς προϋποβέσει ην αύτάς δικαιούμ« ϋπίζωμεν ότι ή εσοδε ν«ι>ργικΐιν είδών 9*
  μπκ τό ερχόμενον έ
  «χι μεγαλυτέρα τούλα
  ίοη ηρός την τού παρ
  :β$ ίτους. Καί βέβα
  κννάται άμφιβολία
  γιωργική παραγωγή μ
  >*νο αυνεχώς συν τω
  *τ«& έν τω μεταξύ κ
  Ιχτκαεις άποχερσοΰν
  «βξηραίνονται, άξιο
  τ» χαΐ δίδονται πρός
  «Ργϊΐαν κα'ι αί καλλι
  ίΜτημκτοποιούνται ι
  Ρ·ν, γίνονται μέ επ
  «χήν μέθοδον καί όρ
  μ έ ααφ
  μ ρ
  '«< ουμφωνα μ έ α«φ διβΥεγρ«μμένον πρό Πεταχτά ΚΟΥΤΣΟΜΓΚ την ό φίλτατ προ η κα ή ακτηρισεν ώ ε) μα «λθ πΡωτοστατήο >. Ίσχυσ
  τον
  τού.
  πρα-