95327

Αριθμός τεύχους

4774

Χρονική Περίοδος

Α' 1938

Ημερομηνία Έκδοσης

28/1/1938

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
  ΣΥΝ_ΡΟΜΑΙ:
  ΑίγιΊττι»!
  ίτησία λιραι 3
  μ
  'Αμερικής
  έτησία δολ. 15
  ίξάμηνος » 8
  Τιμη
  κατά φύλλον
  Δηαχ. 2
  ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
  28
  ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΝ
  1938
  ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΑ
  ΟΛΟί. ΜΙΝΩΤΑΝΡθν
  ΪΚΐβΚΙΙΟΣ ΣτΙΗΚΤΗΣ ΘΡ Ν. ΣΤΑΥΡΑΚΗ:
  ΔΙΕΥΘΥΝΓΗΣ: ΑΝΔΡ. Μ ΖΩΓΡΑΦΟΣ
  ΗΙΆΚΛγΙΟ.Ν ΚΡΗΤΗΣ · ΠΟ! 23ΟΝ
  ΑΡΙΘΜ. ΦΥΛΛΟΥ
  ΕΙΣ ΝΕΑΝ ΚΡΙΣΙΜΟΝ ΦΑΣΙΝ
  Κ ΔΙΕ8ΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ
  Πλούσιον είς γεγονότα έ-
  ξαΐρετικής διά την άνθρωπό-
  τητα σοβαρότητος υπήρξε
  τό διεθνές δελτίον των τε-
  λευταίων ημερών. Ή Κ. Τ.
  £. συνήλθεν είς έκατοστήν
  τακτικήν σύνοδον, προκει-
  μένου νά συζητήση ολα τα
  διεθνή προβλήματα τής στιγ-
  μής. Ταυτοχρόνως, ό πόλε-
  μος έντείνεται είς την "Άπω
  Ανατολήν έπου η Ίαπωνία
  έπιτίθεται κατά τής Κίνας,
  καθώς καί είς την Ευρώπην
  οπου ό έμφύλιος Ίσπανικός
  σπαραγμός προσέλαβε την α¬
  γριωτέραν καί πλέον, αποφα¬
  σιστικήν τροπήν. Έξ αΐτίας
  δέ των δύο αυτών πολέ-
  μων, ό κόσμος όλόκληρος
  ευρίσκεται έν άναβρασμώ,
  πλείστα δέ οσα έπεισόδια
  λαμβάνουν χώραν ώς μοι-
  ραία συνεπεία των. Ούτω
  καθ' α αγγέλλεται οί τορπιλ
  λισμοί καί αί άπόάέρος έπιθέ
  σεις κατά Αγγλικών, Γαλλι-
  κων καί άλλων χωρών, σκα-
  φών έπανελήφθησαν είς την
  Δυτικήν Μεσόγειον κατά
  τάς τελευταίας ημέρας. Είς
  την "Απω Ανατολήν έπίσης
  ή Ίαπωνία παραβιάζει τα
  Άγγλικά ΰδατα είς Χόγκ—
  Κόγκ καί άποβιβάζει άγή-
  ματα είς την υπό Γαλλικήν
  προστασίαν διατελοΰσαν νή-
  σον Χαϊνάν. Έπίσης κυκλο¬
  φορούν φήμαι καθ' άς ή Ιτα¬
  λία προτίθεται ν' αποστεί¬
  λη νέας τεραστίας πολεμικάς
  ένισχύσεις είς τόν στρατη¬
  γόν Φράνκο, είς απάντησιν
  δέ των Ίταλικώναύτών ένερ
  γειών, ή Αγγλία φέρεται ά-
  ποφασισμένη νά προβή είς
  Μεγάλην ναυτικήν επίδει¬
  ξιν έν τή Μεσόγειω, ένώ συγ
  χρόνως καί ή Γαλλία μέλε¬
  ι» την λήψιν άναλόγων μέ-
  τρων. Ή "Αγγλία έπίσης έ-
  νισχύει κατεσπευσμένως τάς
  ναυτικάς βάσεις της καί τόν
  στόλον της έν τη "Απω "Α¬
  νατολή, συγχρόνως δέ ή 'Α-
  μερική απεφάσισε την εκτέ¬
  λεσιν μεγάΛων έπιδεικτικών
  ναϋτικών γυμνασίων εις τόν
  Ειρηνικόν καί ή Ρωσσία των
  _οβιέτ έτοιμάζεται νά επέμ¬
  βη σχεδόν έκ τοΰ έμφανοΰς
  είς τό σινοϊαπωνικόν παρέ-
  χουσκ όλην την συνδρομήν
  της είς την Κίναν. "Ετσι,
  ηδιεθνής κατάστασις, εισήλθε
  καί πάλιν εις νέαν οξυτάτην
  φάσιν, μή άποκλείουσαν ©ύ-
  τε τάς πλέον δυσαρέστους έ-
  ξελίξεις.
  Εύτυχώς, είς αυτήν την
  κρίσιμον διά την τύχην τής
  ανθρωπότητος ώραν, εκδη¬
  λούται καί πάλιν στενή κα'ι
  έγκάρδιος ή συνεργασία τής
  "Αγγλίας καί τής Γαλλίας έ-
  νισχυομένων είς τάς είρηνι-
  στικάς προσπαθείας των καί
  υπό των Ήνωμένων Πολι-
  τειων. Ή άπό κοινοΰ δέ εμ¬
  φάνισις καί δράσις των τρι¬
  ών αυτών μεγάλον δυνάμεων
  αποτελεί καί τό μόνον πα-
  ρήγορον σημείον, την μονα¬
  δικόν εγγύησιν περιφρουρή¬
  σεως τής είρήνης.
  Αί συνομιλίαι τάς οποίας
  «Ίχβν ό κ. Ήντεν μετά των
  κ. κ. £ωτάν καί Ντελμπός
  είς Παρισίους καθώρισαν
  την κοινήν άγγλογαλλικήν
  έξωτερικήν πολιτικήν καί
  I-
  θεσαν τάς βάσεις τής κοι-
  νής εμφανίσεως των δύο
  χωρών είς την Γενεύην. Τό
  γεγονός δέ ότι αί δύο χώ-
  ραι απεφάσισαν νά έμμεί-
  νουν είς την μή αναγνώ¬
  ρισιν τής Ίταλικής Αύτο-
  κρατορίας έν ΑΊθιοπία καί
  νά άσκήσουν όλην την επι¬
  βολήν καί την δύναμίν των
  πρός περιφρούρησιν τοΰ θε-
  σμοΰ τής Γενέυης είναι χά
  ρακτηριστικόν νομίζομεν τής
  αποφάσεως τοΰ Λονδίνου
  καί των Παρισίων όπως ά-
  κολουθήσουν είς τό εξής πε¬
  ρισσότερον αποφασιστικήν
  πολιτικήν. "Αλλωστε ή άπό-
  φασίς των ώς πρός τό Αίθιο
  πικόν, δικαιολογεΐται όχι
  μόνον άπό λόγους υποχρε¬
  ώσεων πρός τα διεθνή καί
  τα άνθρωπιστικά νόμιμα,
  άλλά καί έκ τού γεγονότος
  ότι ό Αίθιοπικός λαός δέν
  άναγνωρίζει την Ίταλικήν
  κυριαρχίαν καΐ ήρχισεν έκ
  νέου άγωνιζόμενος πρός α¬
  νάκτησιν τής ελευθερίας τού
  ώς άναφέρουν αί τελευταί¬
  αι σχετικαί είδησις, 'βς
  πρός δέ την διατήρησιν καί
  την ίσχυροποίησιν τοΰ θε-
  σμοΰ της Γενέυης, ή πολι-
  τική της "Αγγλίας καί Γαλ¬
  λίας δικαιολογεΐται απολύ¬
  έκ τής γενικωτέρας α¬
  ποφάσεως των νά περιφρουρή
  σουν την παγκόσμιον ειρή¬
  νην. Καί επί τού σιιμείου
  αυτού πιστεύεται ότι θά φα-
  νοΰν την φοράν αυτήν πε¬
  ρισσότερον άποφασιστικαί.
  | Τούτο δέ καί διότι οί έξο-
  πλισμοί των έχουν ενισχυ¬
  θή είς σημείον πού νά ει¬
  μπορούν νά ύπολογίζουν μέ
  ασφάλειαν επί των δυνάμε-
  ών των άλλά καί διότι άκό-
  μη τα πράγματα έχουν φθά
  ση είς τοιούτον σημείον ώ-
  στε νά μην είναι έπιτετραμ-
  μένη ούδϊμία πλέον υπο¬
  χώρησις. Τούτο έπίσης είκά-
  ζεται καί έκ τοΰ ότι κατά
  τάς άγγλογαλλικάς συνομι-
  λί&,ς των Παρισίων συνεζητή
  θησαν τα προβλήματα πού έ-
  δημιουργήθησαν τόαον έν
  Ανατολή όσον καί έν τη
  Μεσόγειω μετά τόν σχημα¬
  τισμόν τού τριγώνου Ρώμης
  —Βερολίνου—Τόκιο, διά τής
  προσχωρήσεως καί της "Ιτα¬
  λίας είς τό άντικομμουνιστι
  κόν σύμφωνον των δύο τε-
  λευταίων.
  Όπωσδήποτε, δύναται πλέ¬
  ον νά θεωρήται ώς βέβαιον
  οη ή παροΰσα σύνοδος της
  Κ.Τ.Ε. καί τα τόσα άλλα
  σύγχρονα γεγονότα, θά δώ-
  σουν οχι μόνον την ευκαι¬
  ρίαν άλλά καί την αφορμήν
  διά την προσέχη εκκαθάρισιν
  της διεθνούς καταστάσεως.
  Ποία έμως θά είναι ή πε-
  ρεταίρω πορεία των διεθνών
  πραγμάτων δέν ειμπορεί νά
  είπη κανείς μετά βεβαιότη-
  τος άκόμη. Διότι ή μελλον-
  τική εξέλιξις θά εξαρτηθή
  άπό πλείστους όσους παράγον
  τας άσταθμήτους καί έν πολ-
  λοϊς άσχηματίστους εισέτι.
  ΟΙ κίνδυνοι τού πολέμου
  ΠΟΣΟΑΕΞΑΣΦΑΑΙΣΟΗΗΟΡΟΣΤΑΣΙΑ
  ΕΞ ΑΕΡΟΣ ΤΟΥΑΜΑΧΟΥ ΠΑΗΒΥΣΜΟΥ
  Τοΰ Στρατηγοΰ κ. Κ. Μπακοπούλου.
  ΟΠΩΣ ΔΙΑΒΑΙΝΕΙ Η ΖΩΗ
  ,ιΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΕΣ
  ΤΥΠΟΓ
  Ύπάρχουν ένδιαφέροντες τύ-
  ποι;.. Δέν υφίσταται καμμία άμ-
  φιβολία. Ειδικώς είς την πόλιν
  μας, άδιαφόρως άν οί τύποι αύ¬
  τοι, άνήκουν είς φυσιογνωμίας...
  παρεπιοήμους ή έντοπίας, υπάρ-
  χουν κάθε στιγμή. Ή γνώμη τοΰ
  ώραιοκόσμου επι τοΰ ζητήματος
  τούτου, είνε ένίοΐε ή άρμοδιωτέ-
  ρα άλλά καί έγκυροτέρα. Έροπα-
  ται ώστόσο: Ηοίοι είναι οί άνδρι-
  κο'ι αύτοι τύποι—διότι περί τοι¬
  ούτων πρόκειται — ποία είναι ά-
  κριβέστερον τα ,χαρακτηριστικά,
  τα φυσιογνωμικά των έκείνα ση-
  μεΐα, πού προκαλοΰν τό ενδιαφέ¬
  ρον, Ένας λεπτολόγος, πού δέν
  κουτσομπολέύει πρό παντός, άλλά
  μελετά τα φαινόμενα καί τα πράγ¬
  ματα, δι' αύτό θά ένδιεφέρετο πε¬
  ρισσότερον.
  —Ύπάρχουν δηλ. διαφοραί εις
  τούς ένδιαφέροντας τύπους; ηρώ¬
  τησεν κάποιος είς την όμήγυριν
  πού ένδιεφέρθη δια τα ζήτημα.
  —Άπειροι! Καί ίστορικής ση-
  μασίας, άν αρχίσωμεν άπό τόν...
  λ'απολέοντα καί τελειώσωμεν είς
  χον Δόν Ζ*άν, τόν Καζανόβαν ή
  τόν Μπρύμμελ.
  —Άλλά θά ύπάρχουν έν τοιαύ¬
  τη περιπτώσει ^α| άνάλογα γοΰ-
  στα διά τούς τύπους αύτούς.
  —Φυσικά! Χό. ενδιαφέρον είς
  την εποχήν μας, δέν είνε τό τυπι-
  κόν ενδιαφέρον πού όρίζει ή
  γραμματολογία ,τής λέξεως. Είνε
  πολύ διάφορον! Άνταποκρίνεται
  εί» ψυχοσυνοβσεις Εδιαζούσας καί
  κοινωνικάς καταστάσεις περιπλό-
  κους.
  Εί; τό τελευταίον φαντάζομαι
  τής στιχομυθίας, δέν θά ύπήρχε
  καμμία σοβαρά αντίρρησις. Οί έν
  διαφέροντες τύποι είναι πολλοί
  καί ποικίλοι. Πρωτίστως είς αύ¬
  τούς δέν παΚ,'βι ρόλον ή ήλικία.
  Τα τριαντάφυλλα τής νεότητος
  μπορεΐ νά θεωροθνται είς άλλας
  στιγμάς... ενδιαφέρον^. Συνηθέ-
  στερον ο'μω; έλλίίπουν άπό τούς
  ένδιαφέροντα; τύπους. Μέ τόν
  Ντελακρουά καΐ τόν Μπωντελαίρ,
  ό Νίτσε ίσχυρίζεται δτι οί «ντε-
  καντάνς τύποι» έξέλιπον. Άλλ'
  αύτό είνε μία γνώμη. "Αλλως
  τε οί «ντεκαντάν; τύποι» είναι ζή-
  τημα £δώ μάλλον περιεχομένου
  παρά έκφράσεως. Καί τό κοσμικόν
  ενδιαφέρον, άπαβχολείται κυρίως
  μέ την έκφρασιν, κατά πρώτον.
  —θέλεις νά πή;, μέ ξαναρώ-
  τησαν, ότι αύτοι ακριβώς οί5
  «ντεκαντάνς τύποι» συμβαίνει νά
  ύπάρχουν καί σήμερον καί νά
  συγκεντρώνουν τό ενδιαφέρον;..
  Ναί, είμαι βέβαιος. Μεγάλα
  κουρασμένα μάτια. Πρόαωπα «φα-
  νό» Στυλ γενικά.. καταπεπτωκός
  άλλά διατηροΰν περίεργα, μίαν
  γενικήν σπινθηροβολίαν καί * εις
  τα δλα χχρακτηριστικά καί είς
  τόν τρόπον τοΰ όμιλεΐν. Ή συνο-
  μιλία σ' αύτούς τούς άνθρώπους
  άποδεικνύει κάτι τό καλοζωίσμέ-
  νο καί τό φαιδρό. Ή «ντεκαν-
  'τάς» καί αυτών, είνε δημιουργική
  καί άς μην είναι οί άνθρωποι με-
  γάλοι καλλιτεχναι. Ξέρουν πως
  νά μεταχειρισθοθν έκεϊνες πού
  τούς τριγυρίζουν όπως οί μέλισσες
  τό έξωτικόν άνθο;...
  — Καί είναι έπικρατέστεροι οί
  ένδιαφέροντες αύτοι τύποι;
  "Ιαως. Τό περιβόητον πάντω;
  «σέξ-απήλ» τούς διακρίνει. Ή
  γοητεία διά την όποιαν οί νέοι
  οιαποροΰν πώς δέν... παραμερί-
  ζη δταν περνοΰν μέ τα λουστρα-
  ρισμενα μαλλιά καί τό άψογο
  κοστοΰμι τους, είνε διά τούς τύ¬
  πους αύτούς—τούς μεταξύ έφήβου
  καί ώρίμου άνδρός—πράγμα συ-
  νηθισμένο καί καθημερινό. Συμ-
  βαίνει έν τούτοις οί ϊδιοι νά μην
  είναι μονοκόμματοι.Νά Ιχουν καί
  τούς σωσίας των μεταξύ τής κυ¬
  ρίως νεότητος. Ύπάρχουν Ιϊλέπβ-
  τε καί είς τό σημείον αύτό αί
  προτιμήσεις. Άρκεί δμως οί έν-
  διαφέροντες νέοι νά μην είναι
  πολύ ώραιοι. Νά καχέχουν δύο
  τινά: Την έφηβική φρεσκάοα καί!
  συγχρόνως την διανοητικήν ώρι-'
  Δ',
  Είνε φανερόν δτι, λόγω τοΰ
  απεριορίστου τοΰ διαστήματος, ή
  Ινεργό; άεράμυνα, όσαδήποτε είς
  αριθμόν καί τελειότητα μέσα ν.αί
  άν μεταχειρισθή, δέν θά κατορ¬
  θώση νά παρεμποδίση πάντ,α τα
  άεροπλάνα ενός έχθρικοΰ σμή
  νους όπως, τινά τούτων, φθάσουν
  μέχρι των στόχων εναντίον των ο¬
  ποίων κατηυθύνοντα!.
  Έξ ού προκύπτει ή άναπόδρα-
  στος καί έπιτακτική άνάγκη τής
  έμμέσου αμύνης τούτων οηλαοή
  ΐίχθητικής Άεραμύνης των.
  Άλλά όπως ή ένεργός δέν δύ¬
  ναται νά εξασφαλίση μόνη της
  την προστασίαν τοθ άμάχου πλη-
  θυσμοΰ, οϋτω καί ή Παθητική
  άεράμυνα δέν δύναται μόνη της
  κα'. άνευ τής ένεργοΰ νά εξασφα¬
  λίση ταύτην. Συνεπώς είναι απα¬
  ραίτητον δπως αμφότεραι συνυ-
  π»ρχοι>'/ καί ή μία νά αυμπληρώ-
  νη την άλλην. Όσονδήποτε δέ
  καί άν είμεθα ώργανωμένοι καί
  ίσχυροί ουδέποτε θά είναι πολύ
  διά την άπό τοΰ αέρος προστα¬
  σίαν μας.
  Ή άσφαλεστέρα εγγύησις τοϋ
  άμάχου πληθυσμοΰ εναντίον των
  έναερίων εχθρικήν έπιθέαεων
  είναι τό νά γνωρίζη ό άντίπαλος
  ότι θά υποστή άμεσα καί σκληρά
  άντίπβινα. Έξ ού καί ή άνάγκη
  υπάρξεως ισχυράς άεροπορίας
  βομβαρδισμοΰ καί ίκανής νά άν-
  ταποδώση αύθωρεί οφθαλμόν άντί
  οφθαλμού καΐ οδόντα άντί όδόν-
  τος.
  Καί δσον άφορά την οργάνω¬
  σιν καί την διεξαγωγήν τή; ένερ¬
  γοΰ άεραμύνης, αρμόδιον καί ύ-
  πεύθυνον είναι τό Κράτος. "Οσον
  δμως άφορά την Παθητικήν άερά-
  μυναν, τα Κράτος είναι αρμόδιον
  μόνον διά την γενικήν οργάνωσιν
  καί κατεύθυνσιν αυτής καΐ διά
  την λήψιν μέτρων προστασία;
  των Κρατικών στόχων, Άρχών
  καί Ύπηρεσιών. Δι' δλον τό άλλο
  μίροζ αυτής άρμόδιοι καί υπεύ-
  θυνοι είναι, οί Δήμοι, αί Κοινό-
  τητες, αί οιάφοροι όργανώσεις,
  Έπιχειρήσεις, Ίδρύματα καί τέ-
  λος αύτά τα άτομα καί είς δ,τι
  άφορα την προστασίαν αυτών καί
  των οίκογενειών των.
  "Ινα ή Παθητική Άεράμυνα
  δυνηθή νά λειτουργήση έν πολέ¬
  μω, πρέπει απαραιτήτως νά ορ¬
  γανωθή καί 2σον τό δυνατόν άρτι-
  ώτζρον άπό τοΰ καιροΰ τής βίρή-
  Ή οργάνωσις τής Παθητική;
  Άεραμύνης περιλαμβάνει:
  —Μέτρα γενικής ασφαλείας
  (διαφώτισις καί έκπαίδευσις τοΰ
  μόχητα καί την πείραν τής ζωής.
  Διά τα χαρακτηριστικά τους είνε
  άρκϊτή μία άναλογία χωρίς ίμ«κς
  τάς αυστηράς άπαιτήσεις τής
  κομψότητο; καί τή; ουμμετρία;.
  ή
  * *
  *
  έθ
  *
  Κάποιος μί; έθεσεν εί; δίλημ-
  μα: Οί ένδιαφέροντε; τύποι είναι
  ζήτημα έσωτερικοθ ή έξωτερι-
  κοΰ;.. Δέν γνωρίζη) τί νά άπαντή-
  σω.. Τό Έράκλειο δέν μπορίί νά
  πή κανείς ότι στερείται άπό έν¬
  διαφέροντα; τύπου;, Ώστόσο εί;
  τού; έκ τής άλλη; χώρα; ή τοΰ
  έξωτερικοΰ καταπλέοντα;—καί εί¬
  νε αύτην την έποχή συχνοί οί κα
  ταπλέοντε; ούτοι—άνακαλύπτομεν
  ταύς σπανιωτέρους ιδίως «των
  ντεκαντάνς τύπων». Έξ ά'λλου
  οί τύποι αύτοι πρέπει νά είναι
  «πολύπλαγκτοι»· ταξιδεμένοι, κο-
  σμογυρισμένοι. Ή έσωτερική των
  διαμόρφωσι; αύτό άπαιτεϊ. Καί
  δέν είνε παράξενον 8τι αί άπαι-
  τητικαί συμπολίτιδες τούς σημει-
  ώνουν συχνά μεταξύ τοθ κόσμου
  των διαβατικών ή των παρεπιδή-
  μων. "Εχουν Ιτσι πρός τό μίρος
  τους κα'. τα τυπικά καί τα ού-
  σιαστικά Ιπιχειρήματα καί θά
  Ιλεγα, την... ίίφεσιν των άμαρτι-
  ών.
  Α£ΜΟΔΛΙΟ£
  κοινοΰ, έπιτήρησι; τοΰ αέρος, μέ¬
  σα συναγερμοΰ, σβέαι; φώτων, τε-
  χνητή άπόκρυψις, εξασφάλισις Ί·
  δατος, τροφίμων κλπ).
  —Μέτρα πρός ελάττωσιν τής
  τρωτότητο; (καταφύγια καί όρύγ-
  ματα, πρόληψις πυρκαϊών, τζρο-
  στασία άπό των πολεμικήν άε-
  ρίων, άραίωσις κατοίκων, έκκε-
  νώσεις έπικινδύνων χώρων κ.λ.π.).
  —Μέτρα θεραπευτι/ά καί έπα-
  νορθωτικά (πρώτη περίθαλψις
  των θυμάτων, διακομιδή και νο-
  σηλεία αυτών,άπολύμανσις μολυν-
  θέντων χώρων, κατάσβεσις πυρ-
  καΐ'ών, καταστροφή μή έκραγέν-
  τιον βλημάτων, αποκατάστασις
  τής κυκλοφορίας κ.λ.π ).
  Ώς βλέπομεν ή προπαρασκευή
  των ΙΙαθητικών μέσων προστασίας
  πΐριλαμβίνει την πρόβλεψιν ά·
  πεΐρία; λεπτομερειών, εκάστη
  των οποίων δέν παρουσιάζει βε¬
  βαίως δυσκολίας, άλλά τό σύνο¬
  λον τούτο>ν, λίαν περίπλοκον, ά¬
  παιτεϊ συστηματικήν, ευσυνείδη¬
  τον καί λεπτομερή μελέτην, εξέ¬
  τασιν καί οργάνωσιν άπό τοθ και-
  ροθ τής είρήνης, ί'να ό δ'λος μη-
  χανισμό; τής Ηαθητικής άεραμύ¬
  νης δυνηθή νά τεθή κατά την ώ¬
  ραν τοθ κινδύνου είς λειτουργίαν
  άπροσκόπτως καί επιτυχώς. Άνευ
  τής μελέτη; καί τή; όργανώσεω;
  ταύτη; έν καιρώ είρήνης ουδέν
  δύναται νά λειτουργήση εν ώρα
  πολέμου.
  Πρέπει συνεπώς έκαστος έν τω
  κύκλω τής άρμοδιότητό; τού, νά
  έθ άύδί
  ργγ μηί5ς κ
  δραστηριότητος διά την οργάνω¬
  σιν καί την εξασφάλισιν τής Πα¬
  θητικής Άεραμύνης. Καί πρώτοι
  ο£ όποίοι όφείλουν νά δώσουν τό
  παράδειγμα είναι οί Δήμοι, οί
  όποίοι, έκτό; ολίγων, έλάχιστα
  άν μή καί κ*θόλου μέχρι τοΰδε
  ένδιεφέρθησαν, ψηφίζοντε; καί ά-
  ναλόγου; χρηματικάς πιστώσεις
  διά την λήψιν των άφορώντων
  τούτους μέτρων ΙΙαθηχικής Άερα¬
  μύνης ώς είναι ή διαρρύθμισις
  τοΰ δικτύου τοΰ ήλεκτροφωτισμοΰ
  διά την εϋκολον καί ταχείαν σβέ-
  σιν των φώτων, ή ενίσχυσις τής
  Πυροα,ίεστικής Υπηρεσίας τού¬
  των, ή κατασκευή Δημοτικών
  καταφυγίων κλπ. Πρός τούτο α¬
  παραίτητον τυγχάνει δπως, οί με-
  γαλύχεροι τουλάχιστον Δήμοι συ-
  στήσουν καί ιδιαιτέρα Γραφεΐα
  Παθητικής Άεραμύνης άπό ίκα-
  νούς υπαλλήλους ν.αί είς τα όποία
  νά άναθέσουν την οργάνωσιν αυ¬
  τής, χορηγοθντες συγχρόνως εί;
  ταυτα τα άπαραιτήτω; καί τ"1 ά-
  ναγκαία χρηματικά καί άλλα μέ¬
  σα. Δέον νά Ιχουν ύπ' όψιν των
  Κτι φέρουν έναντι των Δημοτών
  των μεγίστην την ευθύνην διά την
  έ'γκαιρον λήψιν των μέτρων προ-
  στασία; αυτών.
  (συνεχίζεται)
  Η ΕΘΝΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ
  Ώς εγράψαμεν χθές υπό τοΰ
  υποστρατήγου κ. Α. Φραντζή έ-
  στιχουργήθη ποίημα διά την άπο
  στολήν τοΰ Έλληνος άεροπόρου
  μελοποιηθέν υπό τοΰ κ. Καίσαρη.
  Τό ποίημα τουτο άφιερωμένον εί;
  τόν Πρωθυπουργόν ■/.. .Μεταξάν
  έχει ώς εξής:
  ΠΑΛΛΗΚΑΡΙΟΥ ΤΡΑΓΟΥΔΙ
  Άεροπόρος θά γενώ
  τήγή νά μην άγγίζω,
  νδμαι ψηλά στόν ούρανό,
  τα σύννεφα νά σχίζω.
  Ψυχή καί σώμα δυνατάς
  σάν πιάνω τό τιμόνι,
  νά γίνωμαι πότε αητός
  καί πότε χελιδόνι.
  Και αν ή μοΐρα τό καλεί
  μιά μερά νά πεθάνω.
  θέλω τοθ χάρου τό φιλί
  μϊσ' στό άεροπλάνο.
  Ό τουρισμός.
  Έξαιρετική προβλέπεται ε¬
  φέτος ή τουριστικη κίνησις είς
  την χώραν μας. Κατά τάς υ¬
  παρχούσας πληροφορίας άρ-
  κετά τουριστικά σκάφη θά-
  καταπλεύσουν την προσέχη ά¬
  νοιξιν είς τούς έλληνικούς
  λιμένας, μέ χιλιάδας πβριη-
  γητών έξ δλων των μερών τής
  γής. Τα πλείστα δέ των
  σκαφών αυτών θά καταπλεύ-
  σουν καΐ είς τόν λιμένα μας.
  Τό Μουσείον καί αί άρχαι-
  ότητες τής Μινωϊκής Κρήτης
  τούς έλκύουν ώς μαγνήτης.
  Θά επρεπε μόνον νά ύπάρ¬
  χουν καί σύγχρονα μέσα, ξε-
  νοδοχεΐα, κέντρα άνέσεως καί
  άναψυχής πού νά ειμπορούν
  νά κρατοϋν τούς ξένους αύ¬
  τούς είς τόν τόπον/ μας πε¬
  ρισσότερον των ολίγων ώρών
  πού μένουν τώρα. Τότε τό
  κέρδος θά ήτο άφαντάστως
  μεγαλύτερον.
  Τό άκτοπλοϊκόν.
  Πληροφορίαι έξ Αθηνών
  άναφέρουν δτι τό άκτοπλο
  ι'κόν ζήτημα μελεταται άκό¬
  μη άπό την άρμοδίαν πρός
  τουτο επιτροπήν. Κυρίως με-
  λετδται ή ρύθμισις των δρο-
  μολογίων των άγόνων γραμ
  μών κατά τρόπον πραγμα
  τικά έξυπηρετικόν τού κοι¬
  νοΰ καί των συμφερόντων
  τού. Ελπίζομεν λοιπόν δτι
  θά διευθετηθή την φοράν αυ¬
  τήν καί τα ζήτημα τής άγό-
  νού γραμμής Κρήτης κατά
  τρόπον ^οριστικόν, μόνιμον,
  άλλά καί συμφέροντα διά
  τόν τόπον μας. Ή Κυβέρνη¬
  σις γνωρίζει άλλωστε κα¬
  λώς δτι τό άκτοπλοϊκόν απο¬
  τελεί ζήτημα ζωτικώτατον
  διά τόν νομόν Λασηθίου ι¬
  δία. Καί θά δείξη ασφαλώς
  δλον τό ενδιαφέρον της πρός
  ίκανοποιητικήν καί δικαίαν
  ρύθμισιν τού.
  Τό Μουσείον.
  Άπό προχθές ήρχισεν ή
  μεταφορά των άρχαιοτήτων
  τοθ μουσείου μας είς τό νέον
  μέγαρον. Τό νέον Μουσείον,
  άνεγειρόμενον σύμφωνα μέ
  την τελευταίαν λέξιν τής άρ-
  χιτεκτονικής καί των μουσει-
  ακών άναγκών καθίσταται
  τό μεγαλύτερον καί τό καλύ¬
  τερον ϊδρυμα είς τό εΐδός
  τού καθ' δλην την χώραν.
  Όταν μάλιστα αποπερατω¬
  θή έξ ολοκλήρου, άνεγειρο-
  μένων καΐ των ύπολειπομέ-
  νων πτερύγων καί αίθουσών,
  θά καταστή £ν άπό τα καλυ¬
  τέρα Μουσειακά μέγαρα τοθ
  κόσμου, ανάλογον τελείως
  καΐ πρός τούς μοναδικούς έ¬
  πίσης είς δλον τόν κόσμον
  άρχαιολογικοΰς θησαυρούς
  τοϋ Μινωϊκοϋ πολιτισμοθ, πού
  θά στεγάζη. Καί δέν όηάρ-
  χει άμφιβολία δτι ή κυβέρ¬
  νησις θά χορηγήση όλας τάς
  απαιτουμένας άκόμη πιστώ-
  σεις διά την πλήρη αποπερά¬
  τωσιν τού Μουσείου αύτοθ.
  Χημεΐα καΐ...τέρατα.
  Πρό ημερών, καθώς τούλα
  χιστον άνεκοίνωσαν οί άστρο-
  νόμοι, παρ' ολίγον νά κα-
  ταστραφή ή γή μας άΐτό
  σύγκρουσιν μέ έ'να άλήτην
  των ούρανών. Προχθές τό
  βράδυ πάλιν, έντρομοι οί κά
  τοικοι τής Θεσσαλονίκης, τής
  Πελοποννήσου, τής Αγγλίας
  καί Γερμανίας, παρετήρησαν
  έ'να τεράστιον φωτεινόν πά
  ραπέτασμα είς τόν όρίζον-
  τα. Ό ούρανός έφλέγετο
  καί οί άστρονόμοι απεφάν¬
  θησαν δτι πρόκειται περί τοΰ
  Βορείου Σέλαος. Οί γυναι-
  κοθλες δμως καί οί προλη-
  πτικοί έχουν άλλην γνώμην.
  Καΐ σταυροκοποθνται επί τώ
  άκούσματι τής είδήσεως. Ση-
  μεΐα των καιρών, άποφαίνον-
  ται. "Η πόλεμος θά γίνη ή
  θανατικό θά πέστ1! Ό Θεός
  άς μας προφυλάξη καί άπό
  τα εν καΐ άπό τύ άλλο,
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ - Σήμερον τώ ά-
  ριστούργημα· «ΠΟΡΤ ΑΡΘΟΥΡ»
  11
  «ΜΙΝΩΑ> Σήμερον «Ή πόλις
  τής άμαρτίας>.
  Ι
  Γ Α
  πουαακακηΙ
  ΡΡΠΝΙ (
  Άπό τού Λρόνου
  είς την λαιμητόμον.
  ΜΙΑΤΡΑΠΚΗ
  ΒΑΣΙΛΙΣΣΑ ==
  ΣΗΜΕΡΟΝ
  *****
  ΠΟΡΤ
  ΑΡΘΟΥΡ
  Ένα μεγάλο δνομα!
  Ένσς θρθλος!
  Ή σύγκρουσις δύο(
  λαών, δύο θρησκει-1
  ών, δύο φύλων.
  —"Ενα δράμα έρωτος!
  —"Ενα δράμα μίσους!
  —"Ενα δράμα προδοσίας! 5
  —"Ενα δράμα ηρωϊσμόν! (
  —"Ενα δράμα αύτβθυσίας! !
  —Τό δράμα μιάς μι- ι
  κρής γιαπωνέζας, συζύ-
  γου Ρώσσου άξιωματικοΰ,!
  πού βρίσκεται ξαφνικά '
  στό τρομερό δίλημμα '
  ποίον νά προδώση τόν < σύζυγο ή τόν άδελφό! ) ΙΐΟΡΤ ΑΡΙΟΥΡ (Ρωσσοϊαπωνικός πόλεμος) ' ι Μέ τόν ΑΝΤΟΑΦ ΒΟΑΜΠΡΥΚ καΐ την ΝΤΛΝΙΕΑ ΝΤΑΡΙΕ Καθ* εκάστην άπογευ- ματινή ώρα 6.30 μ. μ. Την Δευτέραν ΑΤΤΙΚ. »■■■■■■■■■■■■■■■■ ΕΚΤΟΣ ΤΡΑΣΤ Τ· Βκλαμηγόν ά)π Αναχωρεί έξ Ηρα¬ κλείου εκάστην ΚΥΡΙΑ¬ ΚΗΝ βράδυ κατ' ευθεί¬ αν ΠΕΙΡΑΙΑ. ΤΕΤΑΡΤΗΝ βράδυ κατ' βόθεΤαν ΠΕΙΡΑΙΑ, Σθρον, ΤΗΝΟΝ, Πάρον, Νάξον. Πρακτορείον Λ1ΝΑΡΔΑΚΗ Τπλέφ. 5-41 ■■■■■■■■■•ι ΝΑΥΤΙΚΟΝ ΓΡΑΦΕΙΟΝ Ε. Α. Χαμαράκη Τηλβφ. Νί 5-50 ΤΟ ΑΤΜΟΠΛΟΙΟΝ: Νέ εξησφαλισμένην ,τκχύ- τητα Η μιλλίων. Αναχωρεί εκάστην ΤΡΙΤΗΝ π. μ. διά Ρέθυμνον, Χανιά, ΠΕΙΡΑΙΑ, ΧαλκΙδα, ΑΙδη- ψόν, Βόλον, θεσσαλονί¬ κην. ■ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■εί Ι. ΠΟΡΤ ΑΡΟΟΥΡ' 29δβν ΚαΙ δμως ό Φέρσεν—αύτό δέ ακριβώς κάνει τόν ήρωΐ- σμό τού χΐλιες φορές μεγαλεί τερον—δέν ήθελε νά πάη στό Παρίσι γιά νά χωθή κάπου καί νά μείνη κρυμμένος, άλλ' άπεναντίας γιά νά πάη κατ' ευθείαν στό μέρος τό άπρο- σπέλαστο — στόν Κεραμεικό πού έφρουρεΐτο μερά καί νύ- χτα άπό χιλίους διακόσους έθνοφρουρούς καί δπου ό κά- θε ύπηρέτης, ή κάθε καμαριέ- ρα, οί άμαξηλάτες δλοι τόν εγνώριζον προσωπικάς" καί πόσοι άπό αύτούς δέν ήσαν, κάτω άπό την άνακτορική λι- βρέα, κατάσκοποι τής έπανα- στάσεως! Άλλ' αυτή τή φο- ρά ήταν ή μόνη εύκαιρία πού εδίδετο στόν σεμνόν καί λιγό λόγον 'Άξελ νά άποδεΐξη δτι ήταν άληθινός ό δρκος άγά- πης πού εΐχε δώση σ' εκεί¬ νην: —Δέν ζώ παρά γιά νά σάς ύπηρετώ. Ή 11η ΦεβρουαρΙου τόν εύ ρήκεν έτοιμον νά εκτελέση τόν δρκό τού καί νά αποδυθή σ' Ινα άπό τα πιό παράτολ- μα έγχειρήματα πού άναφέ- ρει ή ίστορΐα τής έπαναστά- σεως. Μεταμφιεσμένος μέ τή βοηθεία μιδς περρούκας, έφω διασμένος, καθώς καί ό ύπη¬ ρέτης τού, μέ πλαστά διαβα- τήρια διπλωματικών ταχυδρό- μων, δέν εΐχε διστάστ] νά πλα στογραφήστ) άκόμη καί την υπογραφή τού βασιλέως τού κάτω άπό γράμματα πού έστελνε δήθεν ό Γου- σταϋος ό 3ος πρός τόν βα σιλέα τής Πορτογαλλίας. Οί ρόλοι εΐχαν άντιστραφή: Κύ- ριος άπεσταλμένος ήταν ύπη¬ ρέτης. Καί ό Φέρσεν ήταν ό άκόλουθός τού. Έπιφορτισμέ- νοι δήθεν μέ διπλωματική ά- ποστολή, θά έπερνοϋσαν τά- χα άπό τό γαλλικόν έδαφος γιά νά πάνε στήν Πορτογαλ- λία. "Ετσι θά έδικαιολογοθν- το, άν τούς έσταματοΰσαν καί τούς έρευνοΰσαν. * * Τό θαϋμα δμως έ'γινε. Καί στά σύνορα καί στούς ένδια- μέσους σταθμούς κανείς δέν εξέτασε προσεκτικά τα πρό- σωπα καί τα χαρτιά τους. "Ετσι ό Φέρσεν, ό οποίος έ- προσπαθοϋσε νά έμφανίζεται δσο τό δυνατόν λιγώτερο έ¬ φθασε τή Δευτέρα 13 Φεβρου αρίου,—ήμέρα πολΰ ώμορφη καί γλυκειά, σημειώνει ό ΐδι- ος—καί κατά τίς πεντέμισυ τό άπήγευμα, έμπήκε στό Πά ρίσι «χωρίς κανείς νά τοθ εί¬ πη τΐποτε». (συνεχίζεται) Π. Παπαδόπουλος Πτυχιαΰχος της ίκτριχης Όύοντίατρος Δέχεται έν τω Ίατρείφ τού παρά τόν "Αγιον Μηνάν καθ" έκαστην: 9-12 καί 4-7 Στεφ. Σαριδάκης Μαιευτήρ-Γυνοιιχολογβς Εΐδικευθείς έν Παρισίοις. Δέχεται έν τή Πολυκλινική. Τηλεφ. Κλινικής 490 » οικίας 608 Ό όίβντίατρος Έμμ. Ι. Αλεξάκης Εναντι "Αγ. Τίτου ΈκτιαιδευθεΙς είς Παρισί¬ ους άναλαμβάνει οιανδήποτε θεραττείαν νοσημάτων τοϋ στόματος (ούλίτιοος, κακοσμΐ άς) συμφώνως μέ την τελευ¬ ταίαν εξέλιξιν τής έτιιστήμης. ΈτιΙσης όδοντοστοιχίας καί κορώνες έκ διαφόρων μετάλ λων—κορώνες έκ πορσελά- νης. Έπαναφορά τελείως ά- νώδυνος των στρεβλοφυων ο¬ δόντων είς την κανονικήν αυ¬ τών θέσιν. Τηλέφωνον 6—91. Ή στήλη τού ώραιόκοσμου. Ή ώραιότης των μαλλιών σσς. Δέν ιτρόκειται ν' άπασχοληθώ- με οτμερα μέ τις φροντίδες ϋγι- εινής των μαλλιών: περί αυτών σδς ώμίλησα, εάν ενθυμείσθε είς παλαιοτέραν αρθρό μου. Άλλά θά δοϋμε πώς έπιτρέ- πεται νά «καλλωπίσετε» μιά κό- μη, δηλαδή νά την χρωματίσετε μέ τέχνη Ή τελευταία λέξις τής μόδας είνε είς τάς φωτεινάς ΐ χρωματι- στάς «άποπλύσεις> ή οποίες έ-
  φαρμόζονται μέ την ιδία άττλότη-
  τα δπως Ενα σαμττουάν καί έ-
  ξαλείφονται μέ ε"να πλύσιμο δ-
  ταν τό άποκτηθέν χρώμα παύει
  νά μας άρέσει.
  Τα ολίγον άχρωμάτιστα μαλ·
  λιά μτίθροΰν νά ώφεληθοΰν μέ
  τίς «φωτεινές» άποπλύσεις ή ο¬
  ποίες τα χρυσώνουν, τούς δίδουν
  χρώμα χάλοανο, τα κάνουν νά
  λάμιΐουν μέ μιά μεταλλική λάμ-
  ψι (χωρ'ις καμμίαν ύπερβολή, άλ-
  λωστε). Μπλόν-ντορέ, μπλόν βενι-
  σιέν, ώμπέρν, κόκ-ντέ·ρός, ιδού
  διά τίς φωτεινές χροιές...
  Αντιθέτως, ωρισμένα γυναικεϊα
  μαλλιά Ιχουν συμφέρον νά πέρ-
  νούν τό χρώμα τής τέφρας είς
  την άπόχρωσίν των έξ' οθ καί ή
  δημιουργία των άποπλύσ^ων χρω·
  ματικών μπλέ, ρόζ, μώβ, άρζαντέ,
  ν οποίες έφαρμόζονται διά τα
  ξανθά μαλλιά δσον κο'ι διά τα
  προώρως λευκανθέντα. Τό μπλέ
  καί τό μώβ είναι φυσικά τα πλέ¬
  ον ένδεδειγμένα διά τίς λευκές
  ή γκρίζες κόμες^
  Ωρισμένα μαυρα μαλλιά, ολι¬
  γον άχρωμάτιστα. έξωραΐζονται
  διά μιδς «κυανής» άνταύγειας, ή
  δποία ένισχύει την φυσική άνταύ-
  γεια των σκοτεινών μαλλιών.
  η Ντιστεγκέ
  ^■^>^Ν^*ν
  Διά τάς άναγνωστρίας
  και τούς αναγνώστας μας.
  Σταυρόλεξον ΰπ' αριθ. 56.
  123456789 10 11
  ΟΡΙΖΟΝΤΟΣ
  1) Ήφαιστειογενές δρος.—Νή¬
  σος τοθ βορείου Αίγαίου.
  2) Την διοικεΐ ίλαρχος.
  3) Σημείον τοθ ορίζοντος.—Πό
  λις των Βρεττανικών Ίνδιών έν
  Μαντράς.
  4) Βλέπε, κύτταξε.
  5) ΆσΘένεια των παιδιων.—
  "Επαινοι.
  6) Μουσικός φθόγγος. — Συνέ-
  δεσα.—Αϊγυπτιακή θεότης.
  7) "Ορος τοθ Ζατρικίου.—Σύν-
  δεσμος τελικός.
  8) Πόλις τής δορείου Γαλλίας.
  —Έκεΐ τοποθετεΐται ή τροφ^ι των
  ζώων.
  9) Πρόθεσις.
  10) Καρποφόρον δένδρον (γεν.).
  —Πρωτεύουσα ίύρωπαϊκοΰ κρά-
  τους.
  11) ΚαΙ Ετερος δρος τοΰ Ζα-
  τρικίου.
  12) Ό θεός είναι τό υπέρτα-
  τον.....—Έτερα όνομασϊα των Κι-
  νέζων.—Φθόγγος βυζαντινής μου-
  σικής.
  13) Άσιατικός τίτλος.—Έμψυ¬
  χον χαλκοθν άγαλμα, κατασκευ¬
  ασθέν 6πό τοΰ Ήφαίστου καί δω-
  ρηθέν υπ' αύτοΰ είς τόν Βασιλέα
  τής Κρήτης Μίνωα.
  ΚΑΘΕΤΩΣ
  1) μεγαλειτερα όροαειρά τής
  15"
  Άμερικής.— Πτηνόν, άλλά καί 5
  πρώτος οιευθυντής τής Έμπορι-
  κής σχολής Ηρακλείου χρηματί¬
  σας αργότερον ίιπουργός τής Προ¬
  νοίας.
  2) Ή πρωτεύουσα τοΰ Περοϋ.
  —Προτάσσεται τής υποτακτικής.
  Β) "Οπερα γνωστοτάτη. —Όνο-
  μασία τοθ ίεροθ χώρου, δστις εί
  χεν άφιερωθή είς τόν Δία έν Ό-
  λυμπία.
  4) Άποφθέγματα. — Ή Εδ-κή
  σου.
  5) Ή εύοίωνος, ή εύτυχής
  (αιτ.).—Λέγετ,ίίΐ καί Χαλαζίας.
  6) Σύνδεσμος.— Έτερος σύνδε-
  σμος.
  7) Έφόνευσε τόν Μινώταυρον.
  —Μεσαιωνική πόλις τής Αίγυ¬
  πτον κειμένη ϊναντι τής νησϊδος
  Ρόδας.
  8) Γυναικείον έπάγγελμα άλλά
  καί μήτηρ τοΰ ΈρμοΟ.—Μυρίζουν
  άλλά δέν φαίνονται, καλυπτόμενα
  άπό τα φύλλα των.
  9) Σοφός νομοθέτης τής αρχαι¬
  ότητος.—Λαϊκόν μουσικόν όργα¬
  νον.
  10) Πόλις τής Άλγερία;.—Πό¬
  λις τής Γαλλίας άλλά καί Στρα-
  τάρχης της.
  11) Πρέπει νά την υπερασπί¬
  ζωμεν μέχρι τελευταίας ρανίδος
  τοΰ αί'ματός μας.— Είς έκ των
  μεγάλων προφητών.
  ~
  ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■Β
  Ό Ίατρός
  ΚΙΜΩΝ Α. ΕΥΓΕΝΗΣ
  ΔΙΔΑΚΤΩΡ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΤΗΣ ΛΥΩΝΟΣ
  Είδικευθείς επί έπταετίαν είς τα παθολογικά
  νοσήματα έν Παρισίοις καί Λυώνι.
  Εγκαθίσταται οριστικώς ενταύθα, θά δέχεται
  δέ τούς πάσχοντας είς τό Ιατρείον τού όδός Ά-
  μαλθείας (πάροδος όδοΟ Κατεχάκη, πρώην Πλατύ
  σοκκάκι). ώραν 9—12 π. μ. καί 3—6 μ. μ.
  Τάς Κυριακάς 10-12 π. μ.
  τούς απόρους δωρεαι ν.
  Τηλέφωνον 6—63 =
  «■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■Β
  ■ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■εί
  Κρασιά άγνά, έκλεκτά,
  Μοσχάτα, λευκά, μαυρα
  Ρετσίνες έξαιρετικές, σοθμες
  Στου ΜΠΕΤΕΙΝΑΚΗ
  ΠλατΕϊα 'Αρκαίίου (Σβϊτάν-Όγλοΰ)
  Πώλησις λιανική καί χονδρική.
  ■■■■■■■■■■■■■■■■■■•■■■■■■■■■■■■•■■•■■■■■■■■■■Β
  Ιί.
  Ό γολγο&άς
  μιάς καρδίας
  ΕΛΙΣΑΒΕΤ = =
  Η ί¥ΗΑΙΚΑ_ΤΟΥ ΟΡΥΑΟΥ
  Ή ζωή τής μελαγχολικώς
  «ύτοκρατείρας.
  Μόλις τής τό έπέτρεψεν ή κα¬
  τάστασις, έγραψεν είς τόν αύτο-
  κράτορα:
  «Αυποΰμαι πού εγινα άφορμή
  νά τρομάξι^ς. Άλλά γιά τέτοιες
  μικροεκπλήξεις πρέπει καί οί δυό
  μας νά τίς περιμέναμε. Πάντως
  αίσθάνομαι ήδη* πολύ καλά Ό
  Βίντερχόφεν (ό ίατρός) είνε πολύ
  αύστηρός. Μόλις μοΰ τό επιτρέψη
  θ' άναχωρήσω».
  Καί ό νοϋς της ταςίδευε κι' δ-
  λας στά άγαπημένο της ούγγρικόν
  καταφύγιον, στό κτήμα Γκεντε-
  λέ. ΕΕχε ξεχάση τό επεισόδιον τής
  ίππασίας πού παρ' ολίγον νά τής
  στοιχίση την ζωή της καί δέν ώ·
  νειρευόταν πάλιν παρά ώραΐα ά-
  λογα! "Εγραφε:
  «Πόσο μέ χαροποιε! ή ίδέα
  πώς σέ λίγο θά είμαι πάλιν στό
  Γκεντελέ, δπου ξέρω πώς θά ε!>-
  ρω πολλά καί ώραΐα άλογα. Έδώ
  δέν είχε είς την διάθεσιν μου
  παρά έλάχιστα καί είμαι βεβαία
  πώς καί ό «Ζουάβος», τό άλογο
  πού μέ ερριξε, δέν τό εκανε παρά
  μόνον άπό την γ.οχιρχιν/. Γιατί 6-
  μολογουμένως τό είχα πολύ κου-
  ράσει...»
  Καί άνεκοίνωνεν είς τόν αΰτο-
  κράτορα δτι άνυπομονοΰσε νά Ιπι-
  δειχθ·ζ έκ νέου δημοσία ϊφιππος
  γιά νά δείξη πώς «δέν ίδρώνει τό
  αύτί της άπό τέτοια μικροεπει
  σόδια σάν την πτώσιν άπό έ'να ά
  φηνιάσαντα ί'ππον!».
  "Υστερα άπό την προειδοποίη¬
  σιν αυτήν, ό Φραγκΐσκος Ιωσήφ
  έξαποστελλει ενα υπασπιστήν τού
  μέ την εντολήν νά παρακολου¬
  θή την αύτοκράτειρα σάν νά ήταν
  ή σκιά της! Τό πάθος τής Έλι-
  σάβετ γιά την ίππασία, ήταν δυ-
  νατώτερο καί άπό τάν φόβον τοΰ
  θανάτου!
  Την 26ην Σεπτεμβρίου τοΰ 1875
  ή υγεία τής αύτοκρατείρας είχε
  τελείως αποκατασταθή καί 2τσι ή
  Έλισάβετ ηδυνήθη νά ταξιδεύση
  είς τό Ηαρίσ:. Ό πρόε^ς τής
  Γαλλικής δημοκρατίας, δ πρώτος
  πρόεδρος στρατηγός Μάκ Μαόν,
  θέλει νά χαιρετήαη αυτοπροσώ¬
  πως την αύτοκράτειρα είς Βερ-
  νόν, δπου θά περνοΰσε. Έπειδή
  δμως την ώραν εκείνην ή Έλι-
  σάβετ έκοιμίϊτο, ό πρόεδρος ανε¬
  χώρησε γιά νά μή την ένο-
  χλήση.
  Στό Παρίσι, 3πως σςνήθιζε
  κάθε φοράν πού ευρίσκετο είς μίαν
  ξένην πόλιν, ή αύτοκράτειρα θε
  λησε νά δή τα άξιοθέατα, έπιπο-
  λαίως έστω, άλλ' δλα! Δέν τής ά-
  ρεζε κάθε τι πού ήταν σκόνη,
  σκώρος, μοΰχλα, νεκρόν παρελθόν.
  Άγαποΰσε τό φώς, τόν ήλιο, τα
  νειάτα, τή ζωή. Άγαποΰσε κάθε
  τι πού ήταν αντίθετον πρός τό
  γήρας. Καί ή μανία της γιά την
  Εππασία καί την διαρκή κίνησιν,
  ασφαλώς ωφείλετο έν μέρει στό
  ενδιαφέρον της νά διατηρήση την
  νεανικήν εύκαμψία τοΰ κορμιοΰ
  της! Ένα δροσερό τριαντάφυλλο
  ήγωνίζετο νά μαραθή...
  (συνεχίζεται)
  ^■••■•■••••■••••■••■^
  * Ο ΣΤΟΜΑΧΟΛΟΓΟΣ ΙΑΤΡΟΣ
  Κων. Ε. Πολυδάκης
  Εΐδικευθείς έν ΓερμανΙα είς
  τα νοσήματα τοθ στοιιαχου
  έντέρων καί ήπατος, δέχεται
  τοΰς πάσχοντας έκτοθιιεπτι-
  κοΰ συστήματος έν τω ίατρείφ
  τού (οΐκία κ. Χελιδώνη). Τρείς
  Καμάρες.
  θεραπεία αΐμορροΐδων α¬
  νευ εγχειρίσεως- δι' ένέσεων.
  Άριθμ. ττνλ. 7-92
  ό Δ£ρματολόγβί>
  Άφροδισιολόγος
  ' Ι«τ ρ ο $
  Α. Χ. ΜΑΡΚΟΔΗΜΗΤΡΑΚΗΣ
  Επανελθών ίκ τοΰ Έττι-
  οτημονικοΰ ταξειδίου τού.
  Δέχεται 9—1π. μ. 4—7 μ. μ.
  Άλ. Γ. ΣτεφανΙδης
  ΙΑΤΡΟΣ-ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ
  Τέως ίατρός ΕϋαγγελισμοΟ
  σπουδάσας επί πενταετίαν έν
  Ιταλία. Δέχεται έν τφ νέφ
  Ιατρείφ τού όδός (Πλατειά —
  Στράτα) έναντι φαρμακείου
  κ. Ζαχαριάδου. Ή εΐσοδος έκ
  τής όοου Καγιοιμπή.
  *Ωραι έτιισκέψεων 9-12 4-6
  ΚΙΝΗΣΙΣ —Επανήλθε έξ Αθη¬
  νών μετά τής κυρίας τουόΔιευθυν
  τής υτοθ Ύποκαταστήματος τής
  Άγροτικής Τραπέζης Άγίου Νι-
  κολάου κ. Έμμ Κουρκουτάκης.
  —Μετά πολυετή άπουσίαν αφί¬
  κετο έπ' αδεία ό ταγματάρχης
  μηχανικοϋ κ. "Αδαμ Πετράκης.
  —Αφιχθη διά τής 'Άκροπόλε-
  ως» ό χημικάς κ Μ Βούρβουλης.
  ΒΑΠΤΙΣΕΣ—Την παρελθούσαν
  Τετάρτην ό κ. "Ιωάν Δ Παπαδά¬
  κης έκ Πύργου εβάπτισε τό κορι·
  τσάκι τοΰ κ Γεωργ. Μπιτζαράκη
  ονομάσας αύτό Άνθοϋλαν.
  Νά τοίς ζήση.
  —Ό έξ 'Επισκοπής Πεδιάδος κ.
  Μηνάς Ν. Φανουράκης £μπορος
  εβάπτισεν είς "Αγιον Γεώργιον
  Λασηθίου τό χαριτωμένο άγοράκι
  τοΰ κ. Έμμ Τσουκάκη ονομάσας
  αύτό Νικόλαον. Νά τεΐς ζήση.
  —Όμοίως ό κ.Έμμ.Νικολιδάκης
  έκ Βόρρων εβάπτισε την παρελ¬
  θούσαν έβδομάδα τόν υϊόν τοϋ κ.
  Κωνστ. Δασκαλάκη ονομάσας αυ¬
  τόν Σταύρον. Νά τοίς ζήση.
  ΓΑΜΟΙ.— Την παρελθούσαν Κυ¬
  ριακήν ετελέσθησαν είς Αύγενι-
  κήν οί γάμοι τοϋ Χαρ. Γ. .λερμι·
  τζάκι μετά τής Δίδος Κυριακής
  Μαστραντωνάκι. Παράνυμφος πα¬
  ρέστη ή κ. Μαρίτσα Κατσαρά-
  κι. Μετά την στέψιν έπηκολούθη
  σε γλέντι όλονύκτιον. Ευχόμεθα
  κάθε ευτυχίαν.
  Ν Ν .
  ΘΑΝΑΤΟΙ.— Προχθές 24 Ίανου-
  αρίου 1938 απέθανεν είς Γέργε-
  ρην Καινουρίου ό Νικόλαος Μι¬
  χαήλ Βοζικάκης έκ των χρηστών
  οίκογενειαρχών τής περιφερείας
  άπόγονος πατριαρχικής οικογε¬
  νείας τής Γέργερης. Οί κάτοικοι
  Γέργερης τιμώντες τόν μεταστάν-
  τα καϊ την οικογένειαν τού συ-
  νώδευσαν την σορόν τού μέχρι
  τής τελευταίας τού κατοικίας. βερ
  μά συλλυπητήρια.
  ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟΝ.- Ή Σχολι-
  κή Έφορεία "Ανω Καστελλιανών
  αίσθάνεται την ιεράν υποχρέω¬
  σιν δπως καί δημοσία ευχαρι¬
  στήση θερμώς τόν ϊεροδιάκονον
  —Οίκονόμον—τής Σιναίτικης ΑτΌ-
  νής Άγίων Άποστόλων, Μονοφα¬
  τσίου κ. Άγαθάγγελον Ί. Άδατμί-
  δην, δστις ευγενώς προσφερο¬
  μένας, έδώρησεν 500 (πεντακοσί-
  ας) δραχμάς είς μετρητά, είς τό
  Δημοτικόν 5Σχολεΐον "Άνω Κα·
  στελλιανών.
  "Ανω Καστελλιανά 23-1-1938.
  Ό Πρόεδρος τής Σχολικής Έφο-
  ρείας.
  Ί. Άγγελάκης
  Τα Μέλη
  Μιχ. Μανιτάκης, Χριστ. Καραν-
  τινάκπς, Έμμαν. Ζορμπαδάκη;,
  Γεώργ. Τζανάκης.
  — Καθήκον επιβεβλημένον θεω¬
  ρούμεν δπως κα'ι διά ,τοΰ τύπου
  ευχαριστήσωμεν θερμώς πάντας
  τούς παρακολουθήσαντας την κη¬
  δείαν καί γενικώς ένδιαφερθέν-
  τας καί όπωσδήποτε συμμετα¬
  σχόντας είς τό πένθος μας επί
  τώ θανάτω τού προσφιλοθς μας
  συζύγου καί πατρός Νικολάου Βο-
  ζικάκη.
  Οί ευχαριστούντες;
  Ή σύζυγος Ειρήνη Ββζικάκη
  Τα τέκνα: ©βονύμφη. Μαρία,
  ΕϋαγγελΙα, Άγλαΐα, Σβφία.
  Σταύρος.
  Οϊ ϊγγονοι
  ***
  Γύρω στήν πόλι.
  Ή χθεσινή θαυμασία λιακάδα ηύ
  χαρίστησε τούς συμπολίτας οΐτι¬
  νες καί επίστευσαν είς ριζικήν
  μεταβολήν τού καιρού
  — "Αλλως τε είνε καιρός πλέον
  νά πραγματοποιηθή ή μεταβολή
  αυτή.
  —Ό Ίανουάριος καλά τα έκα-
  τάφερε. Άς μή τα καταφέρη...
  χειρότερα ό Φεβρουάριος, καίτοι
  κουτσόςκαί <μισμιτζής» καθ" α λέ· γεται υπό τοθ λαοϋ. —Αρκετάς κόσμος παρηκολού¬ θησε καί την χθεσινήν διάλεξιν τής λέσχης έττιστημόνων. —Όμιλητής ώς γνωστόν ήτο ό Ίατρός κ. Έμμ. Κανάκης. — Μέ θέμα διαλέξεωο: «την ορ¬ γάνωσιν πρός καταπολέμησιν τής φυματιώσεως». —Ωρισμέναι συνοικιακοί οδοί τής πόλεώς μας, δέν δυνάμεθα παρά νά ομολογήσωμεν καί ή· μεΐς, δτι έ"χουν τρικούβερτα χά- λια. — Είς οϊουσδήποτε δέ λόγους καί άν όφείλεται ή κατάστασις αύτη, ή Μηχανική ϋπηρεσία τού Δήμου πρέπει νά εκδηλώση, επι τέλους κάποιο ενδιαφέρον. —Είς τα τόσα αλλα φιλοπρό· οδα τη άληθεία τού Δήμου μας, ή έλλειψις τού ένδιαφέροντος αυ¬ τού κα'ι κατά τοϋς παραπο- νουμένους δημότας, αποτελεί μί¬ αν άνορθογραφίαν, ανεξήγητον έν πολλοϊς. —Τό σωφρονιστήριον κληρικών τό οποίον ίδρύει ή Ίερά Σύνο- δος. —Συμπληρώνει μίαν ϊλλειψιν έν τ?) χώρα μας ανεξαρτήτως βε¬ βαία πρός την ποιότητσ τού ,Κλή- ρου μας δστις εΤνε παντοϋ καί πάντοτε αξιος τής άποστολής τού. —Άλλά ώς άπέδειξε τό πρό¬ σφατον παρελθόν τούτο δέν έμ- ποδίζει νά παρουσιάζωνται ένί- οτε πράγματα άντίθετα δυστυ- χώς πρός την Ιερότητα τού Κλή· ρου, διά τα όποΐα ή ύπαρξις έξ άρχής είδικού σωφρονιστηρίου θά έξυπηρετήστ) την Ελληνικήν εκ¬ κλησίαν καί την κοινωνίαν. —Ή σημερινή συναυλία τοθ Ώδείου θά συγκεντρώση καί πά¬ λιν εκλεκτόν κόσμον είς τό θέα¬ τρον Πουλακάκη. —Καί δικαίως, διότι ή έντω Ώ- δείφ Ηρακλείου συντελουμένη έρ- γασία είνε άξιόλογος άπό πά¬ σης απόψεως, καί διότι τό πρό- γραμμα τής συναυλίας,καίή συμμβ τοχή είς αυτήν των μαθητών καί μαθητριών των ανωτέρων τάξεων θά δώσουν μίαν άληθινήν καλλι- τεχνικήν απόλαυσιν είς τό κοινόν, β Ρ4η·ρτεβ γνόει Συνέβαινεν ράν της Χ^ τας Χ^ κόρη, ώς ΠΤ ί τουτο "Αλλοτε β συν V άναγιν ένεθυμειτ τώ κ ρμ_ ^σιδίο. Τοθτο κατέργου, έμει •Όλη τού < διδάσκη την 1 πσζ Κσ1 τής μ Ή μικρά τ δνΟμά τού. Εί καλή καί χρη< ούδ" έμνησικά διατί νά μή π ήγάττα τό παι τδ μέλλον, μέ υπό έρασμΐου τών άνθρώπω τΐας, πολλάκι ράς, δτι ή μι» Τουτο λέγ την ημετέραν Γιάννης Άγι
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  3
  Τό μεγάλο έργον
  τοθ Βίκτωρος Ουγκώ.
  Οί "Αθλιοι
  21*ο ν
  Παρήλθον έβδομάδες. Τα δυό ταυτα δντα διή-
  γον είς τό άθλιον έκεΐνο στέγασμα βίον εύδαίμονα.
  Ή Τιτίκα άπό τής αύγής τού ΘεοΟ έγέλα, έκελά-
  δει, εμελπε. Τα παιδία έχουσι τα έωθινά των ά-
  σματα ώς τα πτηνά.
  Συνέβαινεν ένίοτε νά λαμβάνη ό Άγιάννης την
  μικράν της χείρα, την έρυθρδν καί πληγωμένην ά¬
  πό τάς χιονίστρας, καΐ νά την ασπάζεται. Ή πτω-
  χή κόρη, ώς ήτο συνειθισμένη μόνον νά δέρεται, ή-
  γνόει τί τουτο εσήμαινε, καί συνεχωρει συστελλομέ-
  νη. "Αλλοτε βλέπουσα τα πένθιμα φορέματά της,
  καθίστατο σύννους Ό Άγιάννης ήσχολήθη νά την
  μάθη ν' άναγινώσκΓ). Διδάσκων αυτήν τάς συλλα-
  βάς, ενεθυμείτο ένίοτε δτι αύτός έ'μαθε ν' άναγι-
  νώσκη έν τώ κατέργω, έχων κατά νοθν νά κακο-
  ποιή έ"τι μάλλον. Πώς έφερεν ό Θεός τα πράγματα!
  τα γράμματα τοΰ έχρησίμευον νά τα διδάξτ) είς εν
  παιδίον. Τουτο σκεπτόμενος ό πρώην κακοΰργος τού
  κατέργου, έμειδία τό σύννουν των άγγέλων μει¬
  δίαμα.
  Όλη τού σχεδόν ή ζωή περιωρίσθη είς τό νά
  διδάσκη την Τιτίκαν ανάγνωσιν, καί νά την βλέπη
  παίζουσαν. Έπειτα τής ωμίλει περ'ι τής μητρός της
  καί τής έμάνθανε νά προσεύχηται.
  Ή μικρά τόν έκάλει πατέρα ήγνόει πάν άλλο
  δνομά τού. Είς αυτόν ή ζωή εφαίνετο τοΰ λοιπού
  καλή καί χρήσιμος, οί άνθρωποι άγαθοί καί δίκαιοι
  ούδ' έμνησικάκει πλέον κατ' αυτών, ούδ' έβλεπε
  διατί νά μή προβή είς γήρας βαθύ, τώρα δτε τόν
  ήγάπα τό παιδίον τούτο Ήνοίχθη είς αυτόν δλον
  τό μέλλον, μέλλον φωτιζόμενον υπό τής Τιτίκας ώς
  υπό έρασμίου φωτός. Έπειδή δέ καί οί βέλτιστοι
  των άνθρώπων δέν είνε δλως άπηλλαγμένοι ψιλαυ-
  τίας, πολλάκις έσκέπτετο μετά μυστικής τινος χα-
  ράς, δτι ή μικρά έμελλε νά γίνη άσχημος.
  Τουτο λέγομεν ώς ατομικήν τού γνώμην" ώςπρός
  την ημετέραν γνώμην, είς δ σημείον ευρίσκετο ό
  Γιάννης Άγιάνης, δτε ήρχισε άγαπών την Τιτίκαν,
  δέν παρέσχεν άπτάς, ούτως ειπείν, άποδείξεις δτι
  6έν εΐχε πλέον ανάγκην τής ένισχύσεως έκείνης,έξ
  ής νά έμμείνη είς τό άγαθόν.
  Είχεν ίδη πλέον υπό νέα πρίσματα την κακίαν
  των άνθρώπων καί την άθλιότητα τής κοινωνίας,
  πρίσματα δι" αυτόν άτελή ετι, τα όποΐα μοιραίως
  μόνον τα £ν μέρος τοθ κακοΰ παρουσΐαζον, την τύ¬
  χην δηλονότι τής γυναικός συνοψιζομένην είς την
  Φαντίναν, την δημοσίαν εξουσίαν προσωποποιουμέ-
  νην έν τώ Ίαβέρ]]. Είχεν εισέλθει είς τό κάτεργον
  την πρώτην φοράν, διότι εύηργέτησεν εΐχε ποτισθή
  νέων πικριών, ή δέ άπογοήτευσις καί ό κάματος εΐ
  χον άρχίσει νά τόν καταλαμβάνωσιν έκ νέου, καΐ
  αυτή 'έτι ή άνάμνησις τοθ έπισκόπου είχεν έξασθε-
  νήσει, έκτός άν υποτεθή, δπερ καΐ πιθανόν, δτι θά
  ενεφανίζετο βραδύτερον άπαυγάζουσα καί θριαμ-
  βευτική.
  Τίς οίδεν άν ό Άγιάννης, άνευ τής μικράς ταύ¬
  της, δήν θά έχανε τό θάρρσς καί "6έν θά έξέπιπτεν
  αύθις! Ήγάπησεν, άρα ενισχυθή. Διότι καΐ αύτός,
  φεθ! έκλονεΐτο δχι ολιγώτερον τής Τιτίκας. Αύ¬
  τός μέν την έπροστάτευσεν, αυτή δέ τόν έστε-
  ρέωσε.
  Χάρις είς αυτόν, ή μικρά ηδυνήθη νά προβή είς
  την ζωήν χάρις είς αυτήν, ό Άγιάννης ηδυνήθη
  νά έμμείνΓ) είς την αρετήν, Κατέστη ερεισμα τής
  παιδός ταύτης, καί ή παίς αυτή κατέστη βακτηρία
  τού. "Ω θείον καί άνεξιχνίαστον μυστήριον των
  τής τύχης ίσορροπιών!
  Γ'.
  Αί παρατήρησις τής γραίας συνοίκβυ
  Ό Άγιάννης προσεΐχε νά μή έξέρχεται τής οίκί
  άς, εΐμή καθ" εσπέραν καΐ αύγήν, δτε περιεπάτει μί
  αν ίοραν ή δύο, άλλοτε μέν μόνος, άλλοτε δέ μετά
  τής μικράς, προκρίνων τα έρημικώτερα μέρη, υπό
  τάς δενδροστοιχίας, καί έκκλησιαζόμενος περΐ λύ-
  χνων αφάς. Όσάκις δέν παρελάμβανε την Τιτίκαν,
  αυτή έμενε μετά τής γραίας· άλλ' ή χαρά τής κό-
  ρης ήτο νά έξέρχεται μετά τοθ καλοΟ άνθρώπου,
  δστις τότε έκράτει αυτήν έκ τής χειρός καί μυρίους
  πρός αυτήν έλεγεν εΰχσρίστους λόγους.
  Ή Τιτίκα υπήρχεν εύθυμοτάτη. Ή γραϊα έξετέ-
  λει πάσαν υπηρεσίαν τής οικίας· έΌτρωνε τάς κλί-
  νας, έσάρωνεν, έμαγείρευε καί εξήρχετο πρός άγο
  ράν των εδωδίμων.
  (συνεχίζεται)
  ΠΡΟΣΟΧΗ
  ΕΙΣ ΤΑ ΛΙΙΙΑΣΜΛΤΑ ΣΑΣ
  *Η βάσις τού πλουσίου καί άφθόνου είσοδή-
  ματος είνε ή καλή λίπανσις. Καί εκ τής πεί-
  ρας απεδείχθη ότι ή καλυτέρα λίπανσις γίνεται
  μέ λιπάσματα:
  «Έλέψας»
  Αφίχθησαν δλοι οί τύποι των λιπασμάτων
  «ΕΛΕΦΑΣ» δι' άμπέλους, έλαίας, βιτηρά κ.λ.π.
  καί πωλοδνται παρά τοίς:
  ΚΩΝΣΤ. ΚΟΥΦΑΚΗ καί Σία
  ΑΔΕΛΦΟΙΣ ΜΠΟΥΡΝΕΛΟΥ
  Παρέχονται ευκολίαι πληρωμής
  ' Εγκυκλοπα ιδ ε ία
  ΑΓ έκείνους ποϋ θέλουν
  νά ττλουτίζουν τάς γνώσεις των.
  Άπό ολα δι' δλους.
  ΟΙ ΝΟΜΟΙ ΤΗΣ ΙΔΙΟΦΥΪΑΣ
  Β'
  Τόν τελευταίον καιρόν ευρέθη
  Ινα; είοΊκός «νόμος τή; ΐδιο-
  φυίας, ίσχύων καθ' όσον άφο
  ρά την κληρονομικότητα τής εύ¬
  φυΐας. Απεδείχθη δτι υπό όμα
  λάς συνθήκας ό βαθμός τής
  εύφυίας κληρονομεΐται άπό τα
  παιδία 2ξ ϊσου καί άπό τού;
  ούϊ γεννήτορας, είς περιπτώ-
  σεις 2μως πού υφίσταται μέγα-
  λη διαφορά εις τάς πνευματι¬
  κάς ίκανότητα; των γονέων τότε
  είς την κληρονομικότητα των
  παιδιών επικρατεί ή έπιρροή εί
  τε τοΰ πατρός είτε τής μη¬
  τρός. Άν λοιπόν έ'νας πνευμα
  τικώς δχι καΐ τόσον προικι-
  σμένος άνδρας πανδρευθή μιά
  γυναϊκα μέ εξαιρετικόν τάλαντον
  —ή αντιθέτως—τότε τα παιδία
  τοθ άνίσου αυτού άπό πνευματι-
  κής απόψεως ζεύγους 3έν θά
  έμφανίζουν ενα μέσον όρον πνευ
  ματικών ίκανοτήτων, άλλ' 2ν εκ
  των δύο. "Η θά είνε και αύτά
  προικισμένα εχοντα πάρη την ί-
  διοφυιαν τού ενός των γεννη-
  τόρων των, ή θά είνε κουτά, έχον
  τα ■χ.Χ-ηρο'/ομήνη άπό τόν ίτε-
  ρον γεννήτορα. Κάθε τόσον συμ-
  βαίνει ώστε ε"νας &νΰρυ>ποζ μέ
  ιδιαιτέραν ίδιοφυΐαν νά καθιστό^
  ενδοξον τό μέχρις αΰτοΰ άγνω¬
  στον ξνομα μι5ς οικογενείας. Ή
  μεγαλοφυία πέφτει καμμιά φο-
  ρά σάν τό μετέωρον άπό τόν ού
  ρανόν. "Ετσι τουλάχιστον φαίνε-
  ται ώς κλασσικόν επί τοΰ προ¬
  κειμένου παράδειγμα άναφέρετον
  ό περίφημος ποιητής των άθα¬
  νάτων παραμυθιών, ό Άντερ·
  σεν Υιός ενός ταπεινοΰ τσαγγά-
  ρη εγινε μέγας ποιητής. Ή
  βιογραφία τού παραγεμίσθηκε μέ
  λογής-λογή; έξωραϊσμού;, άλλά
  καΐ αύτό είνε ενα παραμΰθι
  ■■■■■ΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΙ
  ΕΜΜ. Κ.
  ΙΑΤΡΟΣ —
  πού εδημιουργήθη γύρω άπό τόν
  ποιητήν των άθανάτων παραμυ¬
  θιών Εις την πραγματικότητα
  τα πράγματα είχαν κάπως δια
  φιρετικά. Ναί μέν ό πατέρας
  τοΰ "Αντερσεν ήταν Ινα; ταπει-
  νός τσαγγάρης, άλλ' αύτά δέν ή
  μπόοιζε νά είνε έ'νας έξαιρετικά
  καλλιεργημένος άνθρωπος μέ φαν
  τασίαν καί άνήσυχον πνεϋμα,
  πίύ είς 5λην τού την ζωήν
  I-
  δειχνεν εξαιρετικόν ενδιαφέρον
  γιά την ποίησιν καί τα παραμύ-
  θια. Έ φύσις δέν άρέσκεται είς
  άλματα! Ό παλαιός αύτός κανών
  ΐσχύει καΐ επί τοΰ προκειμένου
  καί διδάσκει ότι καΐ ή ανάδει¬
  ξις τής έξαιρετικής ανθρωπίνης
  ϊδιοφυίας, τής μεγαλοφυίας, άκο-
  λουθεΤ ομοίως τού; ν6μη^; τής
  κληρονομικότηΐος, έστω κα'. άν
  οί νόμο: αύτοι £ως τώρα Ιλάχι-
  στα έπλανήθησαν. Άλλά τό θέμα
  παρουσιάζει τόσον ενδιαφέρον, ώ¬
  στε άςίζει νά επανέλθωμεν εις
  αύτό, μέ Ινα δεύτερον σημείωμα άρ
  γότερον, ειδικώτερον άφιερωμένον
  είς την έρευναν τής μεγαλοφυίας
  σύμφο>να μέ τα νεώτατα πορίσμα-
  τα τής ερεύνης. (Σημείωσις. Διά
  τούς ειδικώτερον ενδιαφερομένους
  διά τάς ερεύνας αύτάς σημειώνω¬
  μεν δτι Γερμανοί καί Σκανδιναυ-
  οί ιδίως έπιστήμονες έπιδίδονται
  τόν τελευταίον καιρόν ειδικώτερον
  είς τάς ερεύνας αύτάς, προσπαθοΰν
  τες νά θέσουν τα θεμέλια μιας
  «κληρονομικο-βιολογικής ερεύνης
  τής ϊδιοφυίας». Ενδιαφέρον επί
  τοΰ προκειμένου είνε πρόσφατον
  σύγγραμμα τοΰ Γερμανοΰ οόκτο-
  ρο; Κλόους υπό τόν τίτλον «Ή
  προσωπικότης είς τό φώς τής θεώ
  ρίας τής κληρονομικότητος», Ικ-
  δοσις Τόύμπνερ).
  ΙΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΜ
  ΣΧΙΖΑΚΗΣ
  ΠΑΟΟΛΟΓΟΣ
  Ή άνέργεσιςεϊςΡέδυμνον
  Δικαστικοΰ μεγάρου.
  Δέχεται είς τό ιατρείον τού όδός Άγίου Τίτου—
  έναντι Δημαρχείου. Καθ" εκάστην 9—11 καί 3—7.
  Αριθ. τηλΒφώνου 300.
  εΐεΐΜεΐ·εΐε)εΐεΐΒΒΒεΐεΐΒ·ΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒεΐΒεΐΒΒΙ
  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ
  ΒΗΒΡ
  1
  Ό εγκριτος Δικηγόρος Αθηνών κ. Νικόλαος
  Κωνσταντ. ΣτεψανΙοης, (Γραφείον όδός Βαλα
  ωρήτου 6 Αθήνας) άσχολούμενος είς δικαστικάς,
  διοικητικάς, καΐ ύποθίαεις Άμΐ-ρικής καί έξωτερι¬
  κοΰ μδς παρακαλεϊ νά άνακοινώσωμεν, δτι ουδε¬
  μίαν σχέσιν εχει μέ τόν Νικόλαον Γ. Στεφανίδην
  (Στοα Φέξη Αθήναι) μή δικηγόρον καί ασχολούμε¬
  νον μέ ύποθέσεις συντάξεων.
  Οί έχοντες ύποθέσεις έξωτερικοΰ—Άμερικής δύ¬
  νανται ν'άπευθύνωνται είς τό δικηγορικόν γραφείον
  των κ. κ. Νικ. καΐ Ίω.Κραααδάκη μεθ' ών ό κ.Νικ.
  Στεφανΐδης συνεργάζεται.
  ■ΒεΐεΐΒΒεΐΒΒεΐΒΒεΐΒεΐΒΒΒΒΒΒεΐΒΒεΐΒεΙΗΒΒΒΒΒΒΒΒΒ
  ΛΑΪΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
  ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
  ■■■■■■ΒΗ|
  Α, Ε.
  ιιιι
  'Υποκαταστήμστα καί ανταποκριταί
  είς τάς κυριωτέρας πόλεις τής Ελλά¬
  δος καί τοΰ Έξωτερικοΰ.
  Ταμιευτηριον κστσθέσεις έν δψει
  και επί προθεσμίσ.
  Δάνεια επί ενεχύρω έμπορευμάτων.
  Εκτέλεσις ,πάσης φύσεως τραπεζιτικής εργασίας υπο
  Ουμ φέροντα; οροος.
  ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ΒβειειββΒΒβΒΒεΐΒΒει
  ■ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ειειειειιιει
  ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑΙ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
  ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
  Δέχεται Καταθέσεις:
  ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟΥ πρός 3 3 ) 4 ο)ο
  μέχρι δραχμών 125X00.—
  ΠΡΟΦΕΣΜ1ΑΣ ) Οπ4> τβ°! "«^"ερβυς «Ρ*»«
  Ό τοκο; ύπβλβγίζϊται άπό της επομένης τής κατα-
  θέσεως. "Απασαι αί καταθϊσβις είναι ίξ ολοκλήρου ήγ-
  γοημβναι υπό τβΰ Κράτους καί άπηλλαγμέναι τβλών χαρ-
  ή
  ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΙΣ ΤΑΧ1ΣΤΗ
  ΡΕΘΥΜΝΟΝ 'Γι Ίανουαρίου
  (άνταποκρι ϊοΟ μας). -Τα εσπέρας
  τής χθές Τετάρτης, τό Δημοτι¬
  κόν Συμίίόλιον Ρεθύμνης θά έ-
  πελαμβάνετο τής αίτήσεως τής
  αρμοδίας Έπιτροπή; πρό; πα-
  ραχώρησιν τοθ ημίσεως τοθ
  I-
  ναντι τοο Δημοτικοΰ κήπου Ρε¬
  θύμνης, γηπέοου τοΰ Δήμου, διά
  την ανέγερσιν έκεί τοΰ νέου Αι-
  καστικοΰ μεγάρου τής πόλεώς
  μας.
  Μολονότι την στιγμήν ταύτην
  δέν είνε γνωστόν τό άποτέλεσμα
  τής συζητήσεως, ή δημοσία γνώ-
  μη τής πόλεώς μας Ιχει ταχθή
  άμερίστω; πρός την αίτησιν
  ταύτην. Καί τουτο διότι τό
  νέον Δικαστικόν μέγαρον δέν
  κρίνεται μόνον έργον προόδου
  καί εξωραισμοθ διά την πόλιν
  μας άλλά έςυπγ^ρετικδν μιας πραγ
  ματικής άνάγκης τής Δικαιοσύνη;
  άπά ήθικής καΐ ύλική; από¬
  ψεως.
  Άλλως τε διά την δλην ο?-
  κοδομικήν άναρχίαν ή όποία κα¬
  τά τό μάλλον καί ήττον υφίστα¬
  ται εις τάς πόλεις τής νήσου
  μας, καί τό Ρέθυμνον ειδικώτε¬
  ρον, άπησχ^λήθησαν τελευταίως
  οί ζυνάμενοι νά Ιχουν τόν λό¬
  γον, οί οποΓοι καΐ ^έτόνισαν την
  τοπικήν ανάγκην μιας κτιριακής
  εύρυθμίας άλλά καί πλουτισμοϋ
  τής πόλεως διά κτιρίων συγ-
  χρονισμένων καί εύπροσώπων.
  Πρό; την άποψιν δέ ταύτην, έ¬
  κτός των ά'λλων, ανταποκριται
  άσφαλώ; καί ή ανέγερσις τοθ
  νέου Δικαστικοΰ μεγάρου Ρε¬
  θύμνης, δεδομένου μάλιστα 6τι
  τούτο πρόκειται νά άνεγερθή είς
  τα ώραιότερον καί κεντρικόν &·
  πωσδήποτε τμήαα τής Ρεθύμνης.
  Είνε βέβαιον ώς έκ τούτου δτι
  ό Δήμός μας εγκρίνων την παρα
  χώρησιν τοθ γηπέδου, θά συντε¬
  λέση είς την δσον Ινεστι συν-
  τομωτέραν έναρξιν των εργασιών
  ανοικοδομήσεως τοΰ μεγάρου
  πρός τιμήν τούτου καί γενικώτε-
  ρον δφελο; τής πόλεώς μας.
  — Ή κίνησις των έμπορευμά
  των είς Ρεθυμνον.
  Κατά στατιστικήν τού λιμε-
  ναρχείου κατά τό «ϊιαρρεΰσαν ε-
  τος 1937 εκομίσθησαν υπό έλ-
  ληνικων άτμοπλοίων είς Ρεθυ¬
  μνον 5684 τόννοι έμπορευμάτων
  καΐ ΰπ©> ξενων 739. Έφορτώθη·
  ααν δέ εκείθεν διά τας άγοράς
  έαωτερικοΰ καΐ έξωτερικοΰ 5324
  τόννοι δι' άτμοπλοίων καΐ 4-287
  δι* ίστιοφόρων έναντι 6126 τόν¬
  νων κομισθέντων ϋπ' αυτών.
  —Νέα τηλεφωνικά γραφεΐα.
  Είς Κεφαλιανά καί Ρεπανια-
  νά Κισσάμου. συνιστώνται νεα
  τηλεφωνικά γραφεϊα.
  —Έκκλησιαστικά.
  Είς την έδραν τού επανήλθε
  προχθές εξ'Αθηνών ό ©εοφιλεστα
  τος 'Επίακοπος Λάμπης και Σφα¬
  κίων κ. Εΰμενιος.
  : Μονώλης Γ. Κωνιός
  ; Τμηματάρχης Ί*τρος
  Β
  ■ Δημοσ. Ψυχιατρβίου Αθηνών
  • Δέχεται έν τω ϊατρείψ τού
  ■ δδός Πειραιώς Πδ' ΑΘΗΝΑΙ.
  " Τηλέφ. 52.379.
  ΚΟΚΑΡΙ έξαιρετικής ποιότη¬
  τος ψιλό θά είίρετε είς την κρεμ-
  μυδαποθήκην πλησίον Χανίων
  Ηόρτα ώς καΐ κρεμμύϊια είς δι-
  ■χρκή παρ-χκαταθήκην.
  —Ό αγών διά τό πράσινον,
  Είς την Φαιοτόν εξέδραμον
  προχθές οί μαθηταί τοο Δημοτι¬
  κόν Σχολείου Πιτσιδίων. Οϊ μα¬
  θηταί διεκόμισαν δενδρϋλλιοτ τα
  όπβϊα παρεδωκεν είς αϋτους ή
  Γβωργική Σχολή Μεσσαράς, άτι¬
  να καΐ εφύτευσαν είς τόν λό·
  φόν τής Έκκλησία; καΐ την αύ·
  λήν τού Σχολείου των.Ήέκδρομή
  γενικώς τού ανωτέρω σχολβίου
  εσχετίζετβ μέ τόν άγώνα υπέρ
  τού πρασίνου διά τόν οποίον καί
  συνετάχθησαν ώραίαι έκθέσεις
  υπό των μαθητών καί μαθητριών
  αυτού.
  —Διά τόν περιορισμόν των
  χειμάρρων.
  Τό υπουργείον Γεωργίας πρός
  μετριασμόν καί αποσόβησιν των
  καταστροφών, αί οποίαι έπέρχον
  ται εί; τάς γεωργικάς καλλιέρ¬
  γειαν, γεφύρας, συγκοινωνίας, ου
  νοικισμοΰ; κλπ. μετά πάσαν ρα¬
  γδαίαν βροχήν άπό τους σχημκ-
  τιζομενου; έν ττί χώρα «ολυα-
  ρίθμους χειμάρρους, διέταξε νά
  ληφθούν αϋβτηρά μβτροτ προστα-
  σίας τής δασικής βλαστήσϊω; είς
  τάς όρβινάς λεκάνας σχηματισμόν
  των χειμάρρων τούτων.|
  — Ή εΐσαγωγή ξυλανθρα¬
  κων.
  Διά κοινης άποφάσβως των
  Ύπουργών 'Εθνικής Οϊκονομίας
  καΐ Οικονομικήν όρίζεται δτι ξυ·
  λάνθρακες προελεύσεως Γαλλι-
  κών Άπβικιών, εϊσάγονται κατ' έ
  ξαίρεσιν τοΰορου-τής άνταλλα-
  γίϊςΐ άνταλλαγής επί καταβάλη
  τής άξίας αυτών δΓ έλευθερου
  συναλλάγμχτος.
  ΕχΝΟΓΚΙΑΖΕΊΆΙ μικρά οίκία
  όδός Πεδιάδος (Τρείς Καμάρ?ς).
  ΙΙληροφορΕαι Ντορέ.
  "Χ ΙΟ Σ"
  Τό ταχύτερον καί εϋσταθέστερον θαλαμηγόν
  τής γραμμής, αναχωρεί:
  Κάθε Κυριακήν άπόγευμα
  ΚΑΤ' ΕΥΘΕΙΑΝ
  ΠΕΙΡΑΙΑ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΝ
  Ταξείδιον Ηρακλείου—Πειραιώς 12 ωρες.
  Πρακτορείον ΑΔΑΜΗ
  Τηλέφ. 5-40
  Διαρκής παρακαΤ30ήκη είς τα Καταστήματα: Μύρωνος
  ΐΒΒΒΒΒΒΐ·ΒΒΒ.ι·ΒΒΒΒΒΒβΒΒε·ΒβΒΒΒ·Βΐ·βΐ·)·»Β··ι·«ΐβ Παπαδάκη, Χρ,οτ, Σπανούδη, Άδελ. Καπσρουνάκη
  ί
  Ηράκλειον —Κρήτης
  Γραφεϊα έναντι Παλ. Νομαρχίας
  ΒΕΒΑΙΟΥΤΑΙ ΟΤΙ ΕΙΣ ΤΕΣΣΑΡΑΣ
  ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΤΗΣ ΑΙ8Ι0ΠΙΑΣ
  ΔΙΕΞΗΧΘΗΣΑΝ ΣΦΟΔΡΑΙ ΜΑΧΑΙ
  ΙΤΑΛΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ&ΙΒΑΓΕΝΟΝ
  ΕΞΗΓΕΡΘΗΣΑΝ ΠΟΛΛΑΙ ΦΥΛΑΙ
  ΑΘΗΝΑΙ 27 Ίανουαρίου (τού άν-
  ταποκριτοΰ μας). — Σημερινά τηλε-
  γραφήματα έκ τού έξωτερικοΰ βεβαι-
  ούσινότι είς τέσσαρας επαρχίας τής Αι
  θιοπίας διεξήχθησαν τάς τελευταίας η¬
  μέρας σφοδραί μαχαι μεταξϋ Ιταλι¬
  κού στρατού καί ίθαγενών.
  Είς τάς επαρχίας ταύτας φαίνεται ό¬
  τι εσημειώθη εξέγερσις εύρβίας μορφής
  ωρισμένων φυλών μεθ' ών καί αυν&πλά-
  κησαν τα Ίταλικά άποσπάσματα.
  ΊΙ κεντρική Ίταλική Διοίκησις τής
  Αίθιοπίας λαμβάνει έκτακταμέτρα πρός
  αποκατάστασιν τής τάξεως.
  ΕΠ ΑΝ ΕΛΗΦΘΗΣΑ Η ΧΟΕΣ
  ΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΙ ΤΟΥ κ. ΜΕΤΑΞΑ
  ΔΙΑ ΤΟΝ ΠΡθνΠΟΛΟΠΣΜΟΝ ΤΗΣ ΧΟΡΑΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 27 Ίανουαρίου (τού άν
  ταποκριτού μας).— Καί σήμερον έπα-
  νελήφθησαν αί συνεργασιαι τού πρωθυ-
  πουργοΰ κ. Ί. Μεταξά μετά των αρ¬
  μοδίων ύπηρεσιών διά τόν καταρτισμόν
  τού προΰπολογισμοΰ τής νέας χρήσεως.
  Υπό τού κ. Πρωθυπουργού εζητήθη¬
  σαν διευκρινίσεις επί ωρισμένων κεφα¬
  λαίων τού προΰπολογισμοΰ καί έμελε-
  τήθησαν άπό κοινού μέ τάς οικονομι¬
  κάς υπηρεσίας διάφοροι τροποποιήσεως
  είς τό σύνολον τού προΰλογισμού.
  ΤΟ 34ον ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΠΕΖΙΚΟΥ
  ΕΠΕΘΕαΡΗΘΗ_ΑΠΟΤΟΝ κ.ΜΕΤΑΞΑΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 27 Ίανουαρίου (τού άν-
  ταποκριτοΰ μας).— Σήμερον ο πρωθυ¬
  πουργόν κ. Μεταξάς συνοδευόμενος ά¬
  πό τόν υπααπιστήν τού μετέβη είς τούς
  στρατώνας τού 34ου Συντάγματος Πε·
  ζικοΰ τό οποίον καί έπεθεώρησεν ώμι-
  λήσας δι* ολίγων πρός την Διοίκησιν
  τού Συντάγματος καί τούς άξιωματι-
  κούς τού.
  Η ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΤΟΝ ΕΘΝΙΚΟΝ
  ΕΔΡΑΣΕΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΠΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 27 Ίανουαρίου (τού
  άνταποκριτού μας).—Κατά τάς πληρο·
  φορίαςτοΰ Πρακτορείου Χαβάς ή άερο-
  πορία ςών έθνικών εορασεν είς πολλά
  ιημεία τού Ίσπανικού μετώπου κατά
  τό λήξαν είκοσιτετράωρον.
  Αναφορικώς μέ τόν τελευταίον βομ-
  βαρδισμόν τής Βαλενθίας λέγεται ότι
  ούτος ήτο καταστρεπτικώτατος. Τόν
  βομβαρδισμόν σημειωτέον τής πόλεως
  ταύτης καί των όχυρώσεών της ένήργη-
  σαν ισχυραί άεροηορικαί δυνάμεις των
  Ιθνικών
  ΥΠΑΡΧΟΥΗ ΠΟΛΛΑ ΟΥΜΑΤΑ
  ΕΚ ΤΟΝ ΣΥΓΧΡΟΥΣΕΟΝ ΤΗΣ ΟΑΑΕΝΟΙΑΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 27 Ίανουαρίου (τού
  άνταποκριτοΰ μας).— Τηλεγραφοΰν έκ
  τού έξωτερικού ότι έκ των σημειωθει-
  σών είς Βαλένθιαν συγκρούσεων ύπάρ-
  χούν πολλά θύματα. Διά τάς συγκρού-
  σεις ταύτας μεταδίδονται άντιφατικαί
  πληροφορίαι. Πάντως πληροφορίαι τι¬
  νές ομιλοΰν περί ταραχών προκληθει-
  σών έκ οΊενέ£εων είς τόν στρατόν.
  _ΤΑ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ
  ΣΥίΚΕΗΤΡΙΗΟΥΝ ΤΗΝ ΑΙΕΒΝΗ ΠΡΟΣΟΧΗΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 27 Ίανουαρίου (τού άν-
  ταποκριτού μας) .— Την προσοχήν τής
  Γαλλίας καί Αγγλίας καθ* ά αγγέλλε¬
  ται έκ Παρισίων, αυγκεντρώνουν την
  στιγμήν ταύτην τα μεαογειακά ζητήμα-
  τα. Επί των ζητημάτων τούτων ύπο-
  στηρίζεται ότι καθωρίσθησαν κοιναί
  γραμμαί ενεργείας κατά την τελευταίαν
  συνάντησιν Ήντεν, Σωτάν καί Ντελ-
  Ο
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  Τα περι κινήματοςειςΠορτογαλλίαν.
  Συνομιλία ΛιτβίνωφΊΗΙντεν Ντελμτχός.
  Πρωΐα Παρασκευής
  28 Ίανουαρίου 1938
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ (ραδιογρ.) —Πλη¬
  ροφορίαι έκ Πορτογαλλίας μέ
  σω Λονδίνου έπιβεβαιοΰν δτι
  τό' άναγγελθέν πρό τινος κΐ-
  νημα έν Πορτογαλλία όφείλε-
  ται απλώς είς κομμουνιστικήν
  απόπειραν, ήτις επρόκειτο νά
  εκδηλωθή είς τα Ίσπανοπορ-
  τογαλλικά σύνορα, μέ αντι¬
  κειμενικόν )σκοπόν νά προκα¬
  λέση άνωμαλίας είς βάρος
  των έθνικιστικών άρχων τής
  δυτικής Ίσπανίας. Τό κίνημα
  τουτο ανεκαλύφθη εγκαίρως
  ώστε νά περισταλή ή οργάνω¬
  σις τού καί νά ματαιωθή ή
  (γενικωτέρα αύτοϋ εκδήλωσις
  , έν Πορτογαλλία.
  1 ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ1 (ραδιογρ.). —
  Αί Γερμανικαί έφημερίδες σχο-
  λιάζουσαι τα περί παρασκευ-
  ών υπό την αίγΐδα τής Σοβιε¬
  τικάς Ρωσσίσς τής έξωτερικής
  Μογγολίας, έπιμένουν ότι διά
  τοθ τρόπου τούτου τα Σοβιέτ
  έπιδιώκουν νά προκαλέσουν
  πράγματα είς βάρος τής Ία-
  πωνίας, χωρίς δμως νά άνα-
  λαμβάνουν άμεσον ευθύνην
  έν τή "Απω Ανατολή.
  ΡΩΜΗ (ραδιογρ ) —Οί Ίτα-
  λικοί ήμιεπίσημοι κϋκλοι δει¬
  κνύουν έπιφυλακτικότητα διά
  τα έκ Γενέυης άναγγελλόμε-
  (να Πάντως ό τύπος προεξο-
  I
  φλεΐ την γνώμην ότι ή Κοινω-
  νΐα των Εθνών τείνει πρός
  χρεωκοπίαν.
  ΓΕΝΕΥΗ (ραδιογρ ). -Σημε¬
  ρον την πρωΐαν αφιχθη είς Γε¬
  νεύην ό Ρωσσος άντιπρόσω-
  πος έν τή Κοινωνίσ. των "Ε¬
  θνών κ. Λιτβίνωφ. Ό κ. Λιτ-
  βίνωφ πιθανώτατα θά συνο¬
  μίλησε σήμερον μετά των κ.
  κ. Ντελμπός καί "Ήντεν επί
  τής πορείας των συζητήσεων
  διά την μεταρρύθμισιν τού θε-
  σμοϋ τής Γενέυης
  Ή εϊσαγωγή έμπορευμάτων
  άνευ τού όρου της άνταλλαγης.
  "Υπό των ΰπουργών Οίκο-
  νομικών καί 'Εθνικής Οίκο-
  νομίας υπεγράφη απόφασις
  διά τής οποίας όρίζεται δτι
  μέχρι τής 30 Ίουνίου έ. έ. ή
  είσαγωγή καρύων κοκοφοινΐ-
  κων θά είνε ελευθέρα.
  Δι" άλλης αποφάσεως όρί¬
  ζεται διά τάς ποσότητας ξυ-
  λείας άμερικανικής προελεύ-
  σεως αΐτινες έ'χουν αφιχθή
  πρό τής 1ης Ίανουαρίου 1938
  προθεσμία έκτελωνισμοΰ εί-
  κοσαήμερος άπό τής εκδόσε¬
  ως τής σχετικής αδείας είσα-
  γωγής παρά τοΰ ύπουργοΰ
  τής 'Εθνικής Οίκονομίας. Έξ
  άλλου έπιτρέπεται κατά τό
  τρέχον εισαγωγικόν εξάμηνον
  ή είσαγωγή καθ" υπέρβασιν
  των είσακτέων ποσοτήτων 1)
  10 τόννων νημάτων καί κλω-
  στών έξ έρίου 2) 10 τόννων
  νημάτων μονοκλώστων έκ
  βάμβακος καί νημάτων καί
  κλωστών έκ βάμβακος μή προ
  οριζομένων διά ράψιμον.
  Έπίσης έπιτρέπεται κατά
  τό τρέχον εισαγωγικόν εξά¬
  μηνον ή εϊσαγωγή άνευ τοΰ 8-
  ρου τής άνταλλαγίϊς έμπορευ¬
  μάτων ΰπαγομένων είς τούς
  είσαγωγικοΰς πίνακας Β καί
  ΣΤ, προελεύσεως χωρών, μεθ'
  ών δέν συνδεόμεθα διά ρυμ-
  βάσεων άνταλλαγής,άξίας έν
  συνόλω τριών έκατομμυρίων
  δραχμών.
  Η ΣΑΤΙΣΤΙΚΗ
  ΤΗΣ ΕΓΚΑΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΟΣ
  Τό υπουργείον τής Δικαιο-
  σύνης απηύθυνεν εγκύκλιον
  πρός τοΰς είσαγγελεΐς τοΰ
  Κράτους, διά τής οποίας ζη¬
  τεί δπως τώ ΰποβληθοΰν τό
  ταχύτερον αί στατιστικαί τής
  έγκληματικότητος τοϋ τελευ-
  ταΐου εξαμήνου έν ;συγκρίσει
  πρός τάς των προηγουμένων
  έτών.
  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΙΣ
  ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
  Διά την προσέχη Πέμπτην
  εκλήθη είς συνεδρίασιν τό Δη¬
  μοτικόν Συμβούλιον Ηρακλεί¬
  ου.
  ΑΓΡΟΝΟΜΙΚΑΙ ΔΙΚΑΣΙΜΟΙ
  "Υπό των κατωτέρω άγρο
  νομεΐων ωρίσθησαν ώς εξής
  αί δικάσιμοι αυτών κατά τόν
  μήνα Φεβρουάριον. Άγρονο-
  μεϊον Καστελλίου: Την 7 είς
  Θραψανό, την 8 είς Άποστό-
  λους, την 9 είς Αγ. Παρα-
  σκές, την 11 είς 'Έμπαρον,
  την 14 είς Παναγιά, την 15
  είς Άμαριανό, την 16 είς
  Καστέλλι, την 17 είς Ξυδά,
  την 18 είς Γεράκι. Άγρονο-
  μείου Πύργου: Την 16 είς Πύρ
  γον, την 17 είς Χάρακα, την
  18 είς Μεσοχωριό, την 19 είς
  Λιγόρτυνον, την 21 είς Σωκα-
  ρά, την 22 είς Λαράνι, την
  23 είς "Αγ. Θωμά ν, την 24
  είς Αγ. Βαρβάραν, την 25
  είς Στάβιες. Άγρονομείου
  Μοιρών: Την 7 είς Γέργερην
  την 8 είς Ζαρόν, την 9 είς
  Μοϊρες, την 10 είς Πόμπιαν,
  την 11 είς Αγ. Δέκα, την 14
  είς Πλάτανον, την 15 είς Βα-
  σιλικά Άνώγεια καί την 16
  είς Μιαμοΰ.
  ΣΙΤΟΣ ΚΑΘ1 ΥΠΕΡΒΑΣΙΝ
  Δι' αποφάσεως των κ.κ. ύ-
  πουργών Έθνικής Οίκονομί¬
  ας καΐ Οίκονομικών, έπιτρέ¬
  πεται, κατ' εξαίρεσιν τοΰ ί-
  σχύοντος δεκαπλασίου δα-
  σμοϋ, ή επί τώ έλαχΐστω δα-
  σμώ είσαγωγή διά τάς ανάγ¬
  κας τής χώρας μέχρις εκατόν
  χιλιάδων (1ΟΟ.ΟΟΟ) τόννων σΐ-
  του (10 ο)ο επί πλέον ή έλατ¬
  τον) προελεύσεως ΑύστραλΙας
  ή Άργεντινής.
  Η ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΘΕΙΟΥ
  Δι' αποφάσεως των ύπουρ-
  γών Οίκονομικών καί έθν.
  ΟίκονομΙας ή είσαγωγή θεί-
  ου έπιτρέπεται έλευθέρως
  έξ οΐασδήποτε χώρας. Δι' ε¬
  τέρας αποφάσεως απηγορεύθη
  ή έκ τοϋ έξωτερικοϋ είσαγω¬
  γή ίχθυελαίου.
  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ ΚΑΙ ΚΙΝΗΣΙΣ
  ΑΙ κυμανθεϊσαι χθές έν τη άγορφ μας τιμαί των κατωτέρω έγχω
  ρίων τΐροΐόντων είχον ώς ακολούθως:
  Σταφίδϊς.
  Σουλτανίναι α'
  β"
  δρ. )
  Καραμπ.
  Ελεμέδες
  Ταχτας
  Μαθραι
  α
  β'
  Υ'
  α'
  β'
  Υ'
  ( 22 -23
  (
  ( 10-11
  ( 8-9
  7
  Χαρούπια » 2 70
  "Ελαια 5ο · 27 10
  » κοινά »
  Σάπωνες.
  ΛευκοΙ α' ποιότητος δρ. 20.— 23
  » β' » 19 - 22
  Πράσινοι α' ττοιότ. » 19.— 22
  β' » » 13.50-20
  θΐνοι.
  "Αρχανών τό μΐστατ. » 45
  ΜαλεβυζΙου κατ' οκάν δρ. 6.
  ΤΟ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ ΕΝ ΗΡΑΚΛΕΐρ
  ΤΙΜΑΙ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
  27ης Ίανουαρίου 1938
  Ζυρίχη
  Παρίσιοι
  Λονδίνον
  Νέα Ύόρκη
  •Αγορά Πώλησις
  25.30— 25.55
  3.57 3.67
  546 550
  109.30 110.30
  "Αμστερδαμ
  Στοκχόλμη
  Βρυξέλλαι
  Βαρσοβία
  Άγορά Πώλησις
  60.80 61 40
  2810 28.35
  3.70 3.74
  20.75 2170
  ΟΙ ΒΑΣΙΛΕΙΣ ΤΗΣ ΑΙΓΥΠΤΟΥ
  ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
  Πρός τόν Δήμαρχον Ηρα¬
  κλείου κ. Μ. Γεωργιάδην συγ
  χαρέντα έκ μέρους τής πόλε
  ως τοΰς τελέσαντας τούς γά
  μους των βασιλείς τής Αιγυ¬
  πτου απεστάλη τό κάτωθι ευ¬
  χαριστηριον τηλεγράφημα:
  «Μηνάν Γεωργιάδην
  Δήμαρχον Ηρακλείου Κρήτης
  Συγκεκινημένος έκ των φι-
  λικών συγχαρητηρίων σας επι
  τφ εύτυχεΐ γεγονότι των γά-
  μων τού, ή Αυτού Μεγαλειό-
  της 6 Βασιλεύς, ό σεπτός μας
  Κύριος μοί έ'δωσεν εντολήν δ¬
  πως σάς μεταβιβάσω τάς θερ¬
  μάς ευχαριστίας τού.
  'Ο Μέγας Αύλάρχης»
  ΕΠΑΙΝΟΣ
  ΕΙΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥΣ
  Δι' ύπουργικής αποφάσεως
  δημοσιευθείσης είς την εφημε¬
  ρίδα τής Κυβερνήσεως χορη-
  γεΐται έ'παινος καί τιμητική
  διάκρισις μετά 80Οδράχμου
  γέρατος είς τούς κάτωθι δι¬
  δασκάλους τοΰ νομοϋ Ρεθύ¬
  μνης: Γεώργ. Μανουσάκην Δή
  μοτικοϋ σχολείου Λειβαδίων,
  Έμμαν Κουδουμνάκην Δ Σ
  Μέσης, Γρηγ. Ζευγαλάκην
  Πλατάνου καί Αντώνιον Πε-
  λεκανάκην σχολείου Βάτου.
  ΤΑ ΒΙΒΑΙΑΡΙΑ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ
  ΤΟΥ ΙΜΕΤΟΧ- ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ
  ΚΑΤΑΔΙΚΗ
  ΕΙΣ ΦΥΛΑΚΙΣΙΝ
  Τό κακουργιοδικεΐον Ρεθύ¬
  μνης κατά την προχθεσινήν
  τού συνεδρίασιν κατεδίκασεν
  είς φυλάκισιν 3 1)2 έτών τούς
  Έμμ. Στυλιανομανωλάκην καί
  Στέφ. Κουτσουπάκην έξ Άρ-
  μένων κατηγορουμένους δι'
  άπρομελέτητα τραύματα άτι¬
  να επέφερον κατά τοϋ όμο-
  χωρΐου των Σπ. Παπαγιαννά-
  κη.
  Υπό τοΰ ΜετοχικοΟ ΤαμεΙ
  ου Στρατοΰ απεστάλησαν είς
  την Διοίκησιν Χωροφυλακής
  Ηρακλείου τα βιβλιάρια με-
  ρίσματος των Στρατιωτικών
  συνταξιούχων. Οί ένδιαφερό-
  μενοι δύνανται προσερχόμενοι
  νά παραλαμβάνωσι ταυτα.
  ΔΙΑΡΡΗΞΙΣ
  ΕΙΣ ΚΑΣΤΕΛΛΙ
  Συνελήφθησαν οί Έμμαν.
  Μιχ Καργιαντουλάκης καί
  Άθ. Νικ. Φερετζάκης αμφότε¬
  ροι μαθηταί διότι διέρρηξαν
  καΐ αφήρεσαν έκ τής οικίας
  τής Ελένης Γ. Βαίλάκη έκ
  Καστελλίου τρία χρηματοφυ-
  λάκια περιέχοντα μικρά χρη-
  ματικά ποσά καί διάφορα τι-
  μαλφή; άντικείμενα. Παρεπέμ-
  φθησαν αρμοδίως.
  ΔΙΑ ΖΩΟΚΛΟΠΗΝ
  Παρ' όργάνων τοϋ Σταθ-
  μοΰ Έμπάρου συνελήφθησαν
  οί Ιω. Γ. Μηλάκης έξ Άβρα-
  κόντε καί Γ. Μ. Βισκαδουρά
  κης έκ Κουδουμαλιά διά κλο¬
  πήν τριών άρνίων ανηκόντων
  είς τούς Έμμ. καί Γεώργ.
  Κεντριστάκην κατοίκους Θω-
  ιιαδιανοϋ
  Ο ΝΟΜΟΣ ΠΕΡΙ ΤΥΠΟΥ
  Είς την Εφημερίδα τής Κυ¬
  βερνήσεως εδημοσιεύθη ό ά-
  ναγκαστικός νόμος περί τύ-
  που καί δημοσιογραφικήν όρ-
  γανώσεων.
  ΜΕΤΕΟΡΟΛΟΓΙΚΟΝ ΔΕΛΤΙΟΝ
  Ό πιθανός καιρός σήμερον
  προβλέπεται έν γένει άστα-
  τος. Οί άνεμοι θά πνέουν άπά
  Ν. Δ. διεθύνσεων ώς μέτριοι.
  Ή θερμοκρασία θά σημειώση
  μικράν άνοδον.
  Η ΑΓΓΛΙΑ ΕΝΙΣΧΥΕΙ ΔΙΑΡΚΟΣ
  ΤΑΣ ΝΑΥΤΙΚΑΣ ΠΕΡΙΠΟΛΙΑΣ
  ΕΙΣ ΤΗΝ ΔΥΤΙΚΗΝ ΜΕΣΟΓΕΙΟΗ
  ΜΕΓΑΛΑΙ ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΟΥ ΣΤΟΛΟΥ
  ΣΥΓΚΕΝΤΡΟΥΝΤΑ» ΕΙΣ ΜΑΛΤΑΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 27 Ίανουαρίου (τού
  άνταποκριτοΰ μας).— Λόγω των τελευ»
  ταίων έπιθέσεων ύποβρυχίων παρά την
  ανατολικήν Ισπανίαν, ή Αγγλία λαμ-
  βάνει διαρκώς μέτρα προκειμένου νά
  ενισχύση τάς πβριπολίας αυτής.
  Έν τώ μεταξύ αί μεγάλαι μονάδες
  τού Άγγλικοΰ στόλου συγκεντροΰνται
  είς Λΐάλταν καί αλλαχού προκειμένου ε¬
  κείθεν νά περιπλεύσουν την Μεσόγειον.
  Έν γένει διαπιστούται έξαιρετική ναυ-
  τική δραστηριότης -ής Αγγλίας ήτις
  δέν θεωρείται άσχετος μέ τα τελευταία
  γεγονότα έν τή Μεσόγειω καθώς καί τάς
  Άγγλογαλλικάς συνεννοήσεως.
  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΟΝ ΕΊΟΤΕΡΙΚΟΝ
  ΤΗΣ ΓΑΛΛΙΑΣ ■ ΝΤΕΛΜΠΟΣ
  ΟΑ ΟΜΙΛΗΣΗ ΣΗΜΕΡΟΝ1 ΕΙΣ ΤΗΝ Κ.Τ.Ε.
  ΛΘΙΙΝΛΙ 27 Ίανουαρίου (τού
  άνταποκριτού μας).— Σήμερον ό 'Υ-
  πουργός των Εξωτερικών τής 1'αλλί-
  άς κ. Ντελμπός θά ομιλήση είς την
  Κοινωνίαν των Εθνών επί των συζητή¬
  σεων .διά την μεταρρύθμισιν τού θε-
  σμού.
  ' Η ομιλία τού κ. Ντελμπός προκρί*
  νεται^ ώς άποφασιστική διά την πορείαν
  των έν λόγω συζητήσεων.
  ΟΑ ΔΙΑΔΗΑΟΘΗ Η ΠΙΣΤΙΣ
  ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΟΕΣΜΟΝ ΤΗΣ ΓΕΝΕΥΗ!
  ΑΘΗΝΑΙ 27 Ίανουαρίου (τού
  άνταποκριτού μας). — Νεώτεραι πλη¬
  ροφορίαι έν σχέσει μέ την σημερινήν α¬
  γόρευσιν τού 'Υπουργοΰ των "Εξωτε¬
  ρικών κ. Ντελμπός είς Γενεύην, τονί-
  ζουν ότι ούτος θά διαδηλώση την πί¬
  στιν τής Γαλλικής Αημοκράτίας πρός
  τόν Θεσμόν τοΰτον καί θά αποκρούση
  κάθε προσπάθειαν πρός ηθικήν άχρή-
  στευσίν τού.
  ΕΙΣ ΤΟ ΜΕΤΟΠΟΝ Π1ΓΧΤΣΕ
  ΣΥΝΑΠΤΟΝΤΑΙΑΙΜΑΤΗΡΟΤΑΤΑΙ ΜΑΧΑΙ
  ΑΘΗΝΑΙ 27 Ίανουαρίου (τού
  άνταποκριτοΰ μας)— Τηλεγραφοΰν έκ
  τού εξωτερικοΰ ότι παρά τόν ποταμόν
  Γιαγκτσέ συνάπτονται αιματηραί μα¬
  χαι. Κατά τα αύτά τηλεγραφήματα οί
  Κινέζοι έχουν καί είς τάς μάχας ταύ¬
  τας την στρατιωτικήν πρωτοβουλίαν.
  ΑΠΕΒΗ ΔΥΣΧΕΡΕΣΤΑΤΗ
  Η ΘΕΣΙΣ ΤΩΝ ΙΑΠΩΝΩΝ:
  ΑΘΗΝΑΙ 27 Ίανουαρίου (τού
  άνταποκριτοΰ μας).— Καθ" ά αγγέλλε¬
  ται έκ τής 'Άπω Άνατολής ή θέσις των
  Ίαπώνων είς Γιαγκτοέ άπέβη δυσχερε-
  στάτη. Εις τό Τόκιο λέγεται ότι
  συ·
  νήλθε τό Μέγα Επιτελείον ϊνα εξετάση
  την κατάστασιν.
  ΗΡΟΚΑΑΕΙ ΤΗΝ ΓΕΝΙΚΗΝ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΙΝ
  Η ΓΑΑΛΟΟΡΕΤΤΑΝΙΚΗ ΣΥΜΦΟΝΙΛ
  ΑΘΗΝΑΙ 27 Ίανουαρίου (τού
  άνταποκριτού μας). — Έκ Παρισίων
  καί Λονδίνου αγγέλλεται ότι ή Γαλλο-
  βρεττανική συμφωνία ή διαπιστωθείσα
  κατά την έναρξιν των έν Γενεύη εργα¬
  σιών τής Κ. Τ. Ε., προκαλεί την γενι¬
  κήν ικανοποίησιν τόσον έκεί όσον καί είς
  άλλας Εύρωπαϊκάς πρωτευούσης. 'Γήν
  ιδίαν ικανοποίησιν κατά τάς ιδίας πληρο
  φορίας προκαλεί ή συνεννόησις αυτή έν
  Άμερική.
  ΑΙ ΙΤΑΛΙΚΑΙ ΣΥΓΚΕΝΤΡΟΣΕΙΣ
  ΕΙΣ ΤΑΣ ΟΑΛΕΑΡΙΛΑΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 27 Ίανουαρίου (τού
  άνταποκριτού μας).—· Πληροφορίαι έκ
  Παρισίων άναφέρουν ότι είς τάς Βαλε«
  αρίδας νήσους παρατηροΰνται ΰποπτοι
  συγκεντρώσεως Ίταλικών ναυτικών δυνά-
  μεων. Αντιθέτως πληροφορίαι έκ Ρώ«
  μής διαψεύδουν ταύτας. Πάντως αί τε¬
  λευταίαι ναυτικαι συγκεντρώαεις τής
  Αγγλίας έν Μεσόγειω θεωρούνται σχε·
  τιχαΐ χαΐ πρός τάς φήμας ταύτας.
  ΚΑΘ
  Ι ΛΙΕΒΜ
  ΟΙ Ι Μ
  κρατουν
  1 μ
  81 χ«1 τάς
  Εί δι* την
  5«8ε ένδεχβμενου
  •Κάλλου Π Ί
  νΕχΤζ5ι τόν
  Τή5 Κίν«ς καί τας α
  ι»,
  Ει
  «ν χ«. Άμερικανών
  ταιλία έτοιμάζεται επί
  ρίΛΐίώς ποός δρασι
  ο Χίτλερ άνέστειλε _
  «χτον σύγκλησιν τον
  Γ«γ δι* τόν προσε)
  !«ομον τής πέμπτης
  ου «πό τής άνοδου
  ίνιχοαοσιαλισμοΰ εί< {««οίαν καί τουτο διό ρλέηονται εξαιρετικήν σΐ(χς γεγονότα έν Ι Ό πόλεμος δέν ουί πλέον ώς πιθανή ύ 4λλ' άντιμετωπίζετα βχιον καί προσεχές νβς. "Ολα δέ τα Κρο γίνουν είς συντόνι ρκβκευκς πρός άντ οιν των συνεπειών τ>
  ηληρώνουν τοΰς έξο·
  ?»ν, δικφωτίζουν κο
  ίεώβυν τούς πληθυσ{
  «ότε νά ειμπορούν 1
  νωνται, προβαίνουν ι
  λας προμηθείας πρ;
  λών, τροφίμων, εί»
  "15 άνάγκης κ.λ.π.
  νλι« μάλιστα, προ|
  ϋ; δυακολίας τώλ
  Τ«ν μέλλοντα πόλ
  χει συγκεντρώσει
  Τ«5 νήσους τής Μη
  "5 πετρέλαι* καί άΐ
  ^ Η ΖΒΙ
  ΑΠΟΛΟΠΣ
  ΣΩΦΕΡΙΝ'
  ,Αί αύτοκινητίστριαι
  ^ερον μίχ ή 56ο -
  }^ τόν κόσμον — ί
  *μετρητον. Τό ΡάΧευ !
  ,9- μι«^ τέτοιαν έντ
  *τήν·ι. Αί φ
  είς ;
  δας είναι χαρο
  ?Ρ'βμοα των .
  *ιΥο«ράρουν έχεΐ άπ'
  5ιαί **ρ63ι. άν λάβι
  νά
  ρίαν.