95332

Αριθμός τεύχους

4775

Χρονική Περίοδος

Α' 1938

Ημερομηνία Έκδοσης

29/1/1938

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ΑΝΟΡ
  ΩΣΙΣ
  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
  1ΥΝΛΙΌΜΑΙ
  ΛίγιΊ.ττοιι
  ίτηηια λίοοι '<>
  έξάμηνος )!
  Άμερικής
  έτησιΰ δολ. 1'»
  έξάμιινος > 8
  Τιμή
  κατά φύλλον
  Αραχ. 2
  ΣΑΒΒΑΤΟΝ
  29
  ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ
  1956
  Π'ΑΦΕΙΑ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΑ
  ΟΛΟΙ ΜΙΝΡΙΛΥΙΌΥ
  ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΘΡ Ν ΣΤΑΥΡΛΚΗΣ
  ΔΙΕΥθΥΝΤΗΣ- ΑΝΔΡ. Μ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ ΚΡΗΤΗΣ · Γ-ΤΟΣ 21ΟΝ
  ΑΡΙΘΜ. ΦΥΛΛΟΥ *775
  ΤΑ
  ΚΑΙ Η ΕΒΝΙΚΗ ΑΜΥΝΑ
  Αί τελευταίαι έκ τού έξω-
  τερικοϋ διαβιβαζόμεναι εί-
  δησεις παρουοιάζουν την διε-
  θνή κατάστασιν έ^αιρετικώς
  κρίσιμον. Ή γή ολόκληρος
  έχει μεταβληθή είς ήφαί-
  στειον, τού όποίου ή κατα-
  στρεπτική έκρηξις φαίνεται
  πλέον άναπόφευκτος. Οί άν-
  τιπρόσωποι των είρηνοφίλων
  εθνών καταβάλλουν ύστάτην
  προσπάθειαν πρός περίσωσιν
  τού θεσμοΰ τής Γενέυης κα'ι
  περιφρούρησιν τής εΐρήνης.
  Έκ παραλλήλου ομως αί κυ-
  βερνήσεις των 'ίδίων αυτών
  Κρατών προβαίνουν είς τε¬
  ραστίας πολεμικάς παρασκευ
  άς, πράγμα πού άποδει-
  κνύει ότι ούτε αί ϊδιαι δέν
  πιστεύουν είς την άποτελε-
  σματικότητα των φιλειρπνί¬
  κων ένεργειών των. Οϋτω ή
  "Αγγλία, ή Γαλλία καί ή 'Α-
  μερική έπισπεύδουν την όλο-
  κλήρωσιν των έξοπλιστικών
  προγραμμάτων των, κινητο-
  ποιοΰν δέ όλας τάς πολεμι¬
  κάς δυνάμεις των δι' έπιδεί-
  ξεις καί τάς κρατοΰν έτοί-
  μους διά την αντιμετώπισιν
  κάθε ένδεχομένου.
  Έξ άλλου η Ίαπωνία συ-
  νεχίζει τόν πόλεμον κατά
  τής Κίνας καί τάς αυθαιρε¬
  σίας είς βάρος των Εύρωπαί-
  ων καί 'Αμερικανών. Ή Ι¬
  ταλία έτοιμάζεται έπίσης πυ
  ρετωδώς ποός δράσιν. Καί
  ό Χίτλερ άνέστειλε την έκ¬
  τακτον σύγκλησιν τοΰ Ράϊχ-
  ταγ ■ διά τόν προσέχη έορ-
  τασμόν τής πέμπτης έπετεί-
  ου άπό τής άνόδου τοΰ έ-
  θνικοσοσιαλισμοΰ είς την ε¬
  ξουσίαν καί τούτο διότι προ-
  βλέπονται έξαιρετικής σημα-
  σίας γεγονότα έν Εύρώπη.
  Ό πόλεμος δέν συζητεΐται
  πλέον ώς πιθανή υπόθεσις,
  άλλ' άντιμετωπίζεται ώς βέ¬
  βαιον καί προσεχές γεγο-
  νός. Όλα δέ τα Κράτη προ¬
  βαίνουν είς συντόνους πα-
  ρασκευάς πρός αντιμετώπι¬
  σιν των συνεπειών τού. Συμ-
  πληρώνουν τούς έξοπλισμούς
  των, διαφωτίζουν καί έκπαι-
  οεύουν τούς πληθυσμούς των
  ώστε νά ειμπορούν νά άμύ-
  νωνται, προβαίνουν είς μεγά¬
  λας προμηθείας πρώτων ύ-
  λών, τροφίμων, είδών πρώ-
  της άνάγκης κ.λ.π. Ή Αγ¬
  γλία μάλιστα, προβλέπουσα
  τάς δυσκολίας των θαλασ-
  σίων συγκοινωνιών *ατνα
  τόν μέλλοντα πόλεμον, έ-
  χει συγκεντρώσει ήδη είς
  τάς νήσους τής Μητροπόλε¬
  ως πετρέλαιον καί άλλας καυ-
  σίμους ϋλας, καθώςκαί τρό-
  φιμα δι' εν ολόκληρον έτος,
  παρά τό ότι ό κραταιός στό-
  λος της θά έξασφαλίζηβέβκια
  όπωσδήποτε τάς νηοπομπάς
  άπό έχθρικάς έπιθέσεις.
  θά. πρέπει λοιπόν κατόπιν
  ολων αυτών νά είναι κα-
  νείς ή μωρός η τυφλός διά
  νά μην βλέπη ότι ή ανθρω¬
  πότης είσέρχεται είς την
  πλέον κρίσιμον διά την τύ¬
  χην της ώραν.
  Καί είς αυτήν ακριβώς την
  ώραν αί κυβερνήσεις καί
  οί λαοί πού έχουν συναί¬
  σθησιν τής άποστολής των,
  εχουν ενα ύπέρτατον χρέος:
  Νά έργασθοϋν βεβαία κα¬
  τά πρώτιστον λόγον διά την
  ματαίωσιν τής έκρήξεως τής
  πολεμικής καταιγίδος. 'Αλ-
  λά καί νά έτοιμασθοϋν ταυ¬
  τοχρόνως διά την άντιμετώ-
  πισίν της, έφόσον παρά πά¬
  σαν προσπάθειαν θά έκ-
  σπάση.
  Εύτυχώς τό χρέος αύτό τό
  έπιτελεΐ ή χώρα μας σήμε¬
  ρον. Ή Κυβέρνησις μας έπως
  καί ό λκός, είναι προαηλω-
  μένη είς τ© ίδεώδες τής εί-
  ρήνης· Καί έργάζεται διά
  την διατήρησιν καί την προ-
  αγωγήν τού ίδεώδους αυ¬
  τού, δσον ειμπορεί. Συγχρό¬
  νως ομως, αντιλαμβανομέ¬
  νη την σκληράν πραγματικό
  τητα, τής οποίας ή δύναμις
  είναι κατάπολύ ύπερτέρα των
  αίσθημάτων δέν όκνεϊ καί
  ιΐξ*- την συμπλήρωσιν των πό
  λεμικών παρασκευών τής
  χώρας. Όπως έπίσης φρον-
  τίζει καί διά την εξασφάλι¬
  σιν τής έπαρκείας ολων
  των είδών. Ή προσπαθεία
  δέ όπως εξασφαλισθή ή αύ-
  τάρκεια τής χώρχς είς σιτη-
  ρά καί τράφΐμα διά τής αυ¬
  ξήσεως τής παραγωγής α¬
  ποτελεί μίαν σαφή απόδει¬
  ξιν τοΰ Κυβερνιιτικοϋ Ιρ-
  γου είς τόν τομέα αυτόν.
  Άλλά δέν άρκεϊ βεβαίως
  ή Κυβερνητική προσπαθεία
  μόνον. Χρειάζεται δηλαύή
  νά συναισθανθώμεν ολοι την
  κρισιμότητα των περιστάσε-
  ων καί νά έργασθώμεν διά
  την περιφρούρησιν τού έ-
  θνους άπό τούς κινδύνους
  της πιθανής πολεμικής θυέλ¬
  λης. 'Αλλά καί τούτο θά γί¬
  νη· Μήπως άλλωστε δέν έ-
  χει άποδείξη είς τό μάκρος
  των αίώνων τής μεγάλης ί-
  στορίας της, ότι ή είρηνική
  φυλή γνωρίζη νά ζή καί
  νά μεγαλουργή;
  ξελίχθη κ»ί είς μέσον ■/αί είς
  ι σκοπόν. Κυρίω; μέ τό αΰτοκίνη-
  | τ όν ή γυναίκα έξεμηδένιζε τάς
  άποστάσεις. "Ετρεχεν έδώ καί
  έκεί έντός μιά; ώρας. Καί είχε
  τόσα νά ν.άμγ, καί διά τόσα νά
  σκεφθή, ή μεταπολεμική γυναί¬
  κα, ώστε το αύτοκίνητο άπέβαι-
  νε κάτι πλέον τό απαραίτητον
  καί τό καθημερινόν. Ό σωφέρ
  I-
  πρεπε νά είνε εις την πόρταν της"
  ίπω'σδήποτε νά την Ιξυπηρετή.
  Κάποτε—τί κάποτε: συνηθέστατα!
  —ό σωφέρ την Ιπερνε πλάϊ εις
  τα κάθισμά τού καί έτρεχε μέ
  αυτήν μαζύ, παντοΰ καί πάνιοτε.
  Έξ άλλου τό αυτοκίνητον ώς
  τελειοπΐιημένον κυκλοφοριακον
  μέσον τή; έποχής, απησχόλησε
  πολύ την μοντέρναν γυναΐκα: Ή
  γυναίκα αύτη τί άλλο είνε παρά
  ενα μεγάλο άπόθεμα φιλομαθείας
  καί συγχρονισμοΰ; Ή μηχανοποί-
  ησις την ένδιαφέρει καί ώς τύπος
  καί ώς ούσία: Ταχύτης καί είς
  ΟΠΩΣ ΔΙΑΒΑ1ΝΕΙ Η ΖΩΗ
  ΑΠΟΛΟΠΣΜΟΣ
  ΣΩΦΕΡΙΝΩΝ
  Αί αύτοκινητίστριαι δέν είναι
  σήμερον μία ή δύο — εννοούμεν
  όλον τόν κόσμον —· άλλά πλήθο;
  άμέτρητον. Τό Ράλεύ Μόντϊ Κάρ¬
  λο, μίαν τέτοιαν εντύπωσιν μας
  άφήνει. Αί φωτογραφίαι αί δή-
  μοσιευόμεναι εί; τα; Αθηναϊκαί
  εφημερίδας είναι χαρακτηριστικαί
  τού άριθμοΰ των ...σωφερίνων:
  Φιγουράρουν έκεΐ άπό κάθε καρυ-
  διά; καρύδι, άν λάβωμεν τουλά¬
  χιστον 6π" όψιν τάς σιλουέττας
  χαί τάς ήλικίας. Δόν λείπει οΰτε
  ή νεαρά, οθτε ή πρεσβυτέρα—Ιφ'
  όσον μποροΰμε νά ονομάσωμεν ϊ-
  τσι την πρώτην χανουμοειδή κυ¬
  ρίαν.
  —Κατεκτήθ/} μ' ενα λόγο καί
  τό βολάν άπό την γυναίκα, θά έ¬
  λεγεν Ινα; μεμψίμοιρος... άντιφε-
  μινιστή;.
  Άλλά διατί δχι; Ή κυρία πού
  έρέμβαζεν άλλοτε, εί; τα μαλακά
  καναπεδάκια τής πρώτη; λιμουζί-
  νας, άρκουμένη πότε πότε νά
  προστάζη:
  —Άλόν σωφέρ! Πλύ βίτ
  άνκόρ !
  δέν ήτο λόγος νά μή πεταχθη"
  έξαφνα σβέλτη καί... έπαναστα-
  τι*ή πρός τό κάθισμα τοΰ σω·
  φέρ' νά μην τόν έκθρονίση όλό-
  τελα καί νά μην επιβληθή ορι¬
  στικώς αυτού ώ; σωφερίνα πλέον!
  Μέ τα μάτια ήμίκλειστα, σάν σέ
  μεθύσι δερβίσου, ήθελεν άλλοτε
  νά ονειρεύϊται ανέτως εις τάν ί¬
  λιγγον τής ταχύτητος. Τώρα τόν
  ίλιγγον αυτόν έπιμένει, τρόπον
  τινά, νά τόν διευθύνη αυτή. Νά
  συνδυάζη τό πάθος μέ την τέχνην
  τού—-διότι 'όπάρχει καί έκεΐ τέ-
  χνη καί... δεξιοστροφία. Νά τρέ-
  χη χωρίς νά... κόβη. Νά πετά
  χωρί; τα φτερά τής ρόδας της
  νά γίνωνται όλετήρες, σκληροί καί
  αδιάφορον, διά τα δένδρα, τίς 6ι·
  τρίνε; καί την ανθρωπίνη ζωή.
  "Αλλ' άς αφήσωμεν την αίσθημα-
  τικήν πλευράν τοθ ζητήματος. Καί
  άς έλθωμεν εί; την πρακτικήν ή
  ιστορικήν. Ή γυναΐκα άνέκαθεν
  απέβλεψεν είς τό αυτοκίνητον. '()
  ρόχΒοζ τού μοτέρ άφ' δτου έγινε
  παράγων καί τού γ,έντροΐ) καί τής
  συνοικίας, άντικαταστήσας καϊ
  τόν πλέον υποχρεωτικόν καντα-
  δόρον, θά Ιλεγε κανείς δτι απε¬
  τέλεσε διά την γυναΐκα... τρόπαι-
  ον. "Ετσι έ σύγχρονο; «φιλαρδ-
  κο;» πού διέθετίν αυτοκίνητον έ-
  | τα; κινήσει; καί είς τάς σκέψεις.'
  Ι Καί φυσικά καί εί; τα συγκοι-|
  | νωνιακά μέσα: Άπό τό αύτοκίνη-
  — έ'ο>ς τό άεροπλάνον.
  τον
  *
  Άς μην εκπληττώμεθα λοιπόν
  δ^ίτι είς τό εφετεινόν Ράλεϋ
  λβμβάνε: μέρο; καί ή κατ' εξο¬
  χήν νωχελή; έκτό; τής σβέλτα;...
  Ακριβώς αυτήν την γυναικείαν
  νωχέλειαν πρέπει νά φοβούμεθα.
  Είνε καιροσκοπική καί συχνά ί-
  λωσοιόλου επιτηδευμένη. Ή γυ¬
  ναΐκα δέν ξεχνά τόν φυσικόν ρό¬
  λον τη; ή Ιχει λόγους νά μή τόν
  ξεχν^... Είς τό Ινσταντανέ τοΰ
  φωτορέπορτερ είνε δυνατόν νά
  πθζχρη ήϊυπαθής ή προσφάτως έ-
  ξωραίσμένη. 'Ωστόσο είς το βολάν
  δέν θά την γνωρίσετε. Είνε ε¬
  τοίμη νά καταφάγγ; τάς άποστά-
  σει; κυριολεκτικώς. Καί χωρί;
  σταλιά αίμα (τό ρούζ είνε άλλο
  ζήτημα) εί; τό λάστιχο τοΰ αύτο-
  κινήτου τη; ! .
  ΑΣΜΟΔΑΙΟΣ
  ΟΙ κίνδονοι τοά πολέμου
  ΠΟΣ ΟΑ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΘΗ Η ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
  ΕΞ ΑΕΡΟΣΤΟΥΑΜΑΧΟΥ ΠΑΗΘΪΣΜΟΥ
  Τού Στρατηγοϋ κ. Κ. Μπακοπούλου.
  Ε'.
  Έπίσης τα διάφορα Ίδρύματα,
  έργοστάσια καί ιδίως αί μεγάλαι
  Βιομηχανίαι καί Τράπεζαι, όφεί-
  λουν δχι μόνον νά όργανώσουν
  άρτίως την Παθητικήν αυτών άε-
  ράμυναν καί συμφώνως μέ τάς
  έκδοθείσα; υπό τής υπηρεσίας ή
  μών όδηγίας «περί άνεξαρτήτων
  Ίδρυμάτων», άλλά καί νά διαθέ-
  ααυν άνάλογα χρηματικά ποσά,
  ώς καί αλλαχού συμβαίνει, διά
  την προμήθειαν πρό; προστασί¬
  αν τούτων καί ένεργών μεσων άε-
  ραμύνης, την Διεύθυνσιν καί τόν
  χειρισμόν των οποίων νά αναλά¬
  βη προσωπικόν τής Στρατιωτι¬
  κάς Άντιαεροπορικής Αμύνης.
  Οιανδήποτε θυσίαν καί αν ύπο-
  στοΰν, ουδέποτε θά είναι μεγά-
  λη έναντι τής άπειλουμένης, ά¬
  νευ αυτής, καταστροφής των.
  Δέν είναι βεβαίως δυνατόν νά 6-
  μιλήσω ένταθθα περί ολων των
  μέσων τής Ηαθητικής Άεραμύ-
  νης' τουτο θά απήτει καί χώ¬
  ρον καί χρόνον πολύν καί περί
  των οποίων άλλωστε λεπτομερώς
  πραγματεύονται τα υπό τής υπη
  ρεβίας ημών έκδοθέντα εντυπα.
  Διά τουτο θά άρκεσθώ νά εί¬
  πω ολίγα περί των κυριωτέρων
  τούτων καί εί; τα όποΐα άποδί-
  δω ιδιαιτέραν 8λω; σημασίαν.
  Καί.
  Ιον) Διαφώτισις" Όφείλω ευ¬
  θύς άμέσω; νά τονίσω ϊτι ή δια¬
  φώτισις καί ή έκπαίδευσι; τοθ ά-
  μάχου πληθυσμοΰ εί; τα τής αύ-
  τοπροστασία; τού, καί ήτις θά ε¬
  ξασφαλίση την τάξιν, την πειθαρ¬
  χίαν καί τα ηθικόν η(>ζο), είναι
  τό πρώτιστον.
  Όλόκληρος ό πληθυσμός πρέ¬
  πει νά αποκτήση γνώσει; απλάς,
  άλλά άκριβεΐς, επί τού κινδύνου,
  δν διατρέχει καί επί των ληπτέ-
  ων μέτρων πρός αντιμετώπισιν
  τούτου. Δέον λ.χ. νά γνωρίζη α¬
  παραιτήτως τό σημείον τής ενάρ¬
  ξεως καί πέρατος τοθ συναγερ-
  μοΰ, την τηρητέαν στάσιν κατά
  την εναέριον επίθεσιν, τάς όδη¬
  γίας τή; σβέσεω; των φώτων,
  τή; χρησιμοποιήσεω; των κατα-
  φυγίων, τή; προστασίας έκ των
  πολεμικήν άερίων, την καλήν
  καί ταχείαν χρησιμοποίησιν των
  προσωπίδων, τα; άμέσου; πρώ-
  τα; βοηθείας πρός τα θύμα-
  τα, την προστασίαν των τροφί-
  μων κλπ.
  Μεταξύ τοΰ άμάχου πληθυσμοΰ
  Ιν μέρος τούτον καί εξ αμφοτέ¬
  ρων των φύλων (έκ των άνδρών
  δσοι δεν θά ύπέχουν λόγψ ήλι¬
  κίας ή άλλων λόγων στρατιωτι-
  κήν υποχρέωσιν) θά εκλεγή ώς
  ένεργόν προσωπικόν τής Παθη-
  τική; Άεραμύνης. Τό προσωπι¬
  κόν τουτο, καλώς όργανωμένον
  καί ήσκημένον άπό τοΰ καιροΰ
  τής είρήνης, θά αναλάβη κατά
  τάς άεροεπιθέσεις την εκτέλεσιν
  των δι' ά"; προορίζεται εΐδικών
  υπηρεσιών (άνιχνευτικήν, ύγειονο-
  μικήν, άπολυμαντικήν, πυροββε-
  στικήν κλπ.), δν ύποχρεωμένον
  νά παραμένη έκτός των καταφυ-
  γίων καί νά φέρη ρ
  δας ή καί είδικά ένδύματα.
  Πασά δμω; θεωρητική διδασκα-
  λία τόσον τοθ άμάχου πληθυ
  σμ,οΰ, δσον καί ιδίως τοΰ ένερ
  γοΰ προσωπικού Παθητική; άε¬
  ραμύνης, θά ήτο άνεπαρκής άνευ
  συγχρόνως καί πρακτικών άσκή-
  σεων.
  Τοιαύται άσκήσεις συχνάκις έ-
  κτελοΰνται ήδη είς άλλα Κράτη
  καί ιδίως εί; Γερμανίαν, Ιταλί¬
  αν, Ρωσσίαν, Πολωνίαν, Ίαπω
  νί«ν κλπ.-
  Έν Ελλάδι, ή καθυστέρησις
  τής ενάρξεως τής οργανώσεως
  τής Παθητική; Άβραμύνης κα
  ή Ιλλειψι; ωρισμένων άπαραι
  τήτων μέσων, ώ; είναι αί σειρή*
  νέ;, ή διαρρύθμισις των δικτύω·
  ήλεκτροφωτισμοΰ καί άλλα, δέν
  έπέτρεψαν την έκτέλεσ:ν τοιού¬
  των άσκήσεων, ειμή είς περιω
  ρισμένην μόνον κλίμακα καί ιδία
  υπό των έχπαιδευομένων εί; τα
  Κεντρικόν Σχολείον καί λοιπά
  Σχολεΐα Παθητική; Άεραμύνη;
  Έγκαθισταμένων προσεχώ; σειρή
  νων είς τάς μεγαλυτέρας πόλει;
  τής Ελλάδος καί συμπληρουμέ
  νων καί ωρισμένων άλλων Ιλλεί-
  ψεων, θά αρχίσωμεν καί ένταΰ
  θα την εκτέλεσιν γενικοιτέρων
  άσκήσεων Παθητική; Άεραμύνης
  Έπίση; θά εκτελεσθώσιν καί ά
  σκήσει; συνδεδυασμέναι, ένεργοΰ
  καί Παθητικής Άεραμύνης. Διά
  τι,ν επιτυχίαν τούτων σπουδαίως
  θά συντελέση ό βαθμός τή; δια
  φωτίσεως καί έκπαιδεύσεως τοΰ
  άμάχου πληθυσμοθ καί έτι πε¬
  ρισσότερον ό βαθμός τής έκπαι-
  δεύσεω; τοΰ ένεργοΰ προσωπι¬
  κού τής Παθητικής Άεραμύ¬
  νης.
  (συνεχίζεται)
  ΤΑ ΕΞΩΡΑΪΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑ
  ΤΗΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ..ΜΠΕΝΤΈΝΑΚΓ
  Άπό ημερών ήρχισαν καί
  συνεχίζονται μέ τόν γοργόν
  ρυθμόν αί εργασίαι δια τόν
  έξωραϊσμόν τής παραλίας
  «Μπεντενάκι» συμφώνως πρός
  τα σχέδια τής μηχανικής υ¬
  πηρεσίας τής Λιμενικής Έπι-
  τροπής. "Ηδη άνασκάπτεται
  ό δρόμος καί κατεδαφΐζονται
  τα τεΐχη, ώστε τό κατάστρω·
  μα τής παραλιακής λεωφό-
  ρου νά κατέλθη, πολύ κάτω
  τοθ σημερινοθ έπιπέδου. Άρ-
  γότερα δέ θ' αρχίση, καί ή
  έργασία τής όριστικής διαμορ
  φώσεως των χώρων αυτών.
  Δέν γνωρίζομεν τάς λεπτο
  μερείας τοθ σχεδίου τής Λιμε
  νίκης. Έπίσης δέν γνωρίζο
  μέν τί σκέπτεται νά πράξη ό
  Δήμος άπό τής ιδικής τού πλευ
  ρας, ωστε νά έξωραϊσθή πράγ-
  ματι δλη έκείνη ή θαυμασία
  παραλία καΐ ή πλευρά τής πό¬
  λεως καί ν' αποβή τό κέν¬
  τρον τής θερινής ζωής καί
  κινήσεως.
  Έπειδή ομως πρόκειται πε¬
  ρί έ'ργων υψίστης σημασίας
  καΐ διά την αίσθητικήν εμ¬
  φάνισιν καΐ διά την υγείαν
  τής πόλεως, φρονούμεν δτι θά
  ήτο επιβεβλημένον νά κα-
  ταβληθή ιδιαιτέρα φρον¬
  τίς ώς πρός την εκτέλεσιν
  καΐ τούς σκοπούς των. Ή
  μεΐς μάλιστα θά είχομεν νά
  έπαναλάβωμεν καί πάλιν την
  σύστασιν δπως συνεργασθούν
  αί μηχανικαί υπηρεσίαι τοϋ
  Δήμου καί τής Λιμενικής καί
  νά συντονίσουν τα σχέδια
  καΐ τάς εργασίας των δύο όρ·
  γανισμών ευθύς έξ άρχής. Ά-
  κόμη θά ελέγαμεν καί τουτο:
  Ν' άπαλλοτριωθοΰν οί χώροι
  δπου τώρα τό παλαιόν Τουρ¬
  κικόν τέμενος καΐ. τα παρα¬
  πλεύρως των άποθηκών Καλο-
  καιρινοθ οίκόπεδα καΐ νά με-
  τατραποϋν είς μικρόν κήπον
  μέ έν κέντρον άναψυχής, χο-
  ροθ, ή θερινοΰ θεάτρου είς τό
  μέσον Νά διανοιχθή έπίσης
  είς τό μέρος έκεΐνο τό τεΐχος
  καί νά κατασκευασθή μία εύ-
  ρεΐα κλίμαξ πού νά έπιτρέπη
  την κάθοδον είς την θάλασ¬
  σαν. Είς την βάσιν δέ τής κλί-
  μακος νά σχηματισθή μικρά
  προβλής διά νά πλευρίζουν αί
  λέμβοι μέ τάς οποίας θά είμ-
  πορη ό κόσμος νά.κάμη. λεμ-
  βοδρομίας κατά τό θέρος. Ά-
  κάμη δέ θά πρέπει άπό τώρα,
  νά προβλρφθή ή ίδρυσις κέν-
  τρου άναψυχής, ή δενδροφύ-
  τευσις καί ή έν γένει αίσθη-
  τική διαμόρφωσις τής παραλί¬
  ας. Τό «Μπεντενάκι» ειμπο¬
  ρεί καί πρέπει ν' αποβή τό
  κατ' εξοχήν θερινόν κέντρον
  άναψυχής καΐ ό κυριώτερος
  πνεύμων ύγείας τής πόλεως.
  Διά τουτο καί έπιβάλλεται Ι¬
  διαίτερον περί αυτού ενδιαφέ¬
  ρον.
  Πεταχτά
  σημειόματα
  ΠΟΛΠΊΣΜΟΣ
  Συναγερμός συνειδήσεων.
  Ό πολιτισμός κινδυνεύει! Ό
  πολιτισμός διέρχεται κρίσιν!
  Πρέπει νά σώσωμεν τόν
  πολιτισμόν τής Εύρώπης! Πρέ¬
  πει νά κηρύξωμεν επιστρά¬
  τευσιν σωτηρίας τοθ πολιτι-
  σμοΰ, φωνάζουν οί σύγχρονοι
  άνθρωπισταί Καΐ είναι τόσον
  σπαρακτική καί έντονος ή
  κραυγή των! Κραυγή πού έ-
  πιτάσσει την εκπλήρωσιν ενός
  υπερτάτου πανανθρώπινου
  χρέους. Διότι χρέος ηανα·ν·
  θρώπινον είναι ή περιφρούρη-
  σις τοΰ πολιτισμοϋ. Άλλά
  ποίου πολιτισμοΰ παρακαλώ;
  Παίζομεν μέτάς λέξεις μήπως;
  Ό πολιτισμός! Άλλά πού εί¬
  ναι λοιπόν; Έγώ τουλάχιστον
  δέν τόν βλέπω. Μας λέγουν:
  Πολιτισμός είναι ό ήλεκτρι-
  σμός, τό ράδιον, τό άεροπλά-
  νον, ή φυσική, ή χημεία, ή
  τεχνική πού εσημείωσε τερά-
  στιες κατακτήσεις! Σύμφωνοι!
  Αύτά βεβαία είναι πολιτισμός
  δταν νρησιμοποιοΰνται γιά
  νά διευκολύνουν καί νά κα-
  θιστοθν άνετώτερη τή ζωή τού
  άνθρώπου. Άλλά δλα αύτά
  μποροΰν νά άποβοΰν καί μέ¬
  σα ολέθρου καί συμφοράς. Καΐ
  τότε βεβαία δέν ειμπορεί νά
  είναι πάλι πολιτισμός. Μάς
  λέγουν άκόμη: Πολιτισμός εί¬
  ναι τό δτι κατηργήθη ή δου-
  λεία, τό δτι ό £νας δέν είναι
  έλεύθερος νά σκοτώνη τόν
  άλλο, τό δτι καταδιώκεται τό
  έμπόριο τής λευκής σαρκός,
  τό δτι οί άνθρωποι έμορφώ-
  θησαν, τό δτι ή άλήθεια καΐ
  ή γνώσις οχι μόνον άναζη-
  τοθνται άλλά καΐ προστατεϋ-
  ονται! ΠοΟ γίνονται δμως ΰλα
  αύτά; Βεβαία κατηργήθη ή
  δουλεΐα' στίς περισσότερες δ
  μως χώρες διατηρεΐται ή πνευ
  ματική καί οίκονομική σκλα-
  βιά τής γυναικός. Κανεΐς δέν
  είναι έλεύθερος ν' άφαιρή τή
  ζωή τοϋ άλλου. Τα (σχυρά
  δμως £θνη δέν έμποδΐζονται
  νά έξολοθρεύουν κατά έκα-
  τομμύρια, τούς άνισχύρους
  λαούς. Τό έμπόριο τής
  λευκής σαρκός καταδιώκεται.
  Ό άγοραΐος δμως ερωτας
  αποτελεί επίσημον καθεστώς
  καί μόνο πού δέν είσήλθεν
  άκόμη είς τα χρηματιστήρια ά
  ξιών. Οί άνθρωποι βεβαία ά-
  πέκτησαν άπειρες τεχνικές
  γνώσεις. Άπέκτησαν δμως
  συγχρόνως καί τόσες κοινω-
  νικές προλήψεις πού δταν δέν
  τοΰς όδηγοΰν στό έ'γκλημα
  τούς κάμνουν καταγέλαστους
  καραγκιόζηδες!
  Δέν έμαθαν δμως τό βασικώ
  τερο καί στοιχειωδέστερο: Την
  αληθή αποστόλη των. Δέν έμα
  θαν νά συνεννοοΰνται μετα¬
  ξύ των. Δέν έμαθαν νά ζοΰν
  μέ γνώμονα τή λογική καί μέ
  ίδανικό τή γαληνη τής πραγμα
  τικής άδελφωσΰνης. "Ετσι συ-
  νεχώς «προδεύοντες κι' έκ-
  πολιτιζόμενοι» έφθασαν τώρα
  στό χεΐλος τοθ γκρεμοθ. Κι'
  έκεΐ πιά όμιλοΰν πάλι γιά την
  πρόοδο καί τή σωτηρία τοθ
  πολιτισμοϋ. Άλλά νομΐζω δτι
  δέν μδς χρειάζεται αυτή ή
  πρόοδος πού όδηγεΐ στόν δλε-
  θρο. Μδς χρειάζεται ή έπι-
  στροφή πρός την πηγή τής α¬
  ληθείας πού τόσο κακοποιεΐ-
  ται σήμερο. Καί γυρίζοντας,
  άς μή μιλοϋμε γιά πρόοδο
  καί σωτηρία τοΰ πολιτισμοϋ.
  Άς σκεφθοϋμε καλυτέρα γιά
  τή δημιουργία τοθ πολιτισμοϋ
  πού δυστυχώς δέν υπήρξεν ώς
  τώρα, Μ.—
  Αί φυλακαί.
  Δι' άγι/ώστους είς ημάς λό·
  γους αί εργασίαι πρός απο¬
  περάτωσιν των φυλακών τής
  Ν. Άλικαρνασσοϋ κσθυστε-
  ροϋν, ένώ γνωρίζομεν δτι ό
  ϊδιος ό κ. Πρωθυπουργός ε¬
  ξεδήλωσε τό ενδιαφέρον τού
  καί διέταξε την χορήγησιν
  των απαιτουμένων διά την ό-
  λοκλήρωσιν τοθ εργου πιστώ-
  σεων. Όπωσδήποτε δμως ελ¬
  πίζομεν δτι αί εργασίαι θά έ-
  παναληφθοΰν καί δτι αί φυ¬
  λακαί θά άποπερατωθοθν συν¬
  τόμως, ώστε νά έκκενωθοθν
  αί Κάτω φυλακαί καί νά χρη
  σιμοποιηθή ό κατεχόμενος ύπ'
  αύτώνχώρος καθώς καΐ τάοίκό
  πεδα τής παλαιάς νομαρχίας
  διά την δημιουργίαν τοθ κεν-
  τρικοθ πάρκου τής πόλεως.
  Ή Αγ. Αίκατερίνη.
  "Ελπίζομεν δτι θά λήξη συν¬
  τόμως ή υπόθεσις τοθ εξωραί-
  σμοΰ τής πλατείας καί τού
  Τεμένους τής Άγίας Αικατε¬
  ρίνης. Ή ένορία τής Μητρο¬
  πόλεως είς την οποίαν άνή-
  κουν είχεν άποφασίσει νά με¬
  τατρέψη τό τέμενος είς Βυζαν-
  τινόν Μουσείον. Μέχρι τής
  στιγμής δμως δέν έπραγμα-
  τοποίησε την απόφασιν της.
  Έν τώ μεταξύ καί ό Δήμος
  ζητεί νά τοθ έκχωρηθή τό τέ¬
  μενος διά νά τό μεταβάλη, είς
  βιβλιοθήκην καί ή πλα'τεΐα
  διά νά δημιουργήση μικρόν
  κήπον. Καί φρονούμεν δτι έφό¬
  σον ή ένοριακή έπιτροπή δέν
  πραγματοποιηθή τάς άποφά-
  σεις της θά πρέπει νά άφεθ?|
  τουλάχιστον ό Δήμος νά έξω-
  ραΐση τό μέρος έκεΐνο.
  ***
  Ο νέος Τελώνης.
  Άπό ημερών, την διεύθυν¬
  σιν τοθ Τελωνείου τής πόλε¬
  ώς μας άνέλαβεν όκ.Χρ Περά
  κης. Υπήρξε δέ ή ανάθεσις
  τού Τελωνείου μας είς αυτόν
  απολύτως δικαία άλλά καί έ-
  πιτυχής. Διότι ό κ. Περάκης
  συγκεντρώνει έξαιρετικά προ-
  σόντα δραστηριότητος, αντι¬
  λήψεως, μορφώσεως καΐ έργα-
  τικότητος πού τόν άναδεικνύ-
  ουν πρότυπον ύπαλλήλου καΐ
  ύπόδειγμα διοικητικής ίκανό-
  τητος. ΔΓ άύτό καί ή τοπο-
  θέτησίς τού είς την διεύθυν¬
  σιν τού Τελωνείου μας, ηκού¬
  σθη μέ αϊσθημα γενικής ίκανο
  ποιήσεως.
  ι χ
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ. - Σήμερον τό ά-
  ριστούργημα: «ΠΟΡΤ ΑΡΘΟΥΡ».
  «Μ1ΝΩΑ» Σήμερον «.'Η πόλις
  τής άμαρτίας'.
  ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ
  ΣΗΜΕΡΟΝ
  *****
  ΠΟΡΤ
  ΑΡΘΟΥΡ
  Ένα μεγάλο δνομα!
  Ένας θρΰλος!
  Ή σόγκρουσις δύο
  λαών, δύο θρησκει-
  ών, δύο φύλων.
  —"Ενα δράμα ερωτος!
  —"Ενα δράμα μίσους!
  —"Ενα δράμα προδοσίας! >
  —"Ενα δράμα ήρωϊομοϋ! ,
  —"Ενα δράμα αύτοθυσίας! '
  —Τό δράμα μιάς μι- ι
  κρής γιαπωνέζας, συζύ-
  γου Ρώσσου άξιωματικοΰ, (
  πού βρίσκεται ξαφνικά (
  στό τρομερά δίλημμα
  ποίον νά προδώση τόν
  σώζυγο η τόν άδελφό!
  ΠΟΡΤ ΑΡΘΟΥΡ
  Άπό τού δρόνου
  είς την λαιμητόμον.
  ιΊϊΤτΐΤιΉ
  ΒΑΣΙΛΙΣΣΑ =

  (Ρωσσοϊαπωνικός πόλεμος)
  Μέ τόν
  ΑΝΤΟΑΦ ΒΟΑΜΟΡΥΚ
  καΐ την
  ΝΤΑΝΙΕΛ ΝΤΛΡΙΕ
  Καθ' εκάστην άπογευ-
  ματινή ώρα 6.30 μ. μ.
  ' Την Τετάρτην ΑΤΤΙΚ.
  ΝΑΥΤΙΚΟΝ ΓΡΑΦΕΙΟΝ
  Ε. Α. Χαμαράκη
  Τηλέφ. Νί 5-50
  ΤΟ ΑΤΜΟΠΛΟΙΟΝ:
  Νέ εξησφαλισμένην «τκχύ-
  τητα 14 μιλλίων.
  Αναχωρεί εκάστην
  ΤΡΙΤΗΝ π. μ.
  διά Ρέθυμνον, Χανιά,
  ΠΕΙΡΑΙΑ, Χαλκίδα, Αίδη-
  ψόν, Βόλον, Θεσσαλονί¬
  κην.
  299ον_
  Εΐχε φίλους πιστοΰς Ίτοϋ
  θά ήσαν διατεθειμένοι νά
  τόν κρύψουν. Άλλ' αΰτός μό
  λις κατέβη άπό τό λεωφο-
  ρεΐο, ετράβηξεν όλόισσ πρός
  τό παλάτι. Τόν χειμώνα ή νύ
  χτα έρχεται γρήγορα. Αυτή
  επήρε τόν άφοβον ίππότη κά-
  τω άπό την φιλική προστασία
  της. Χίλιοι διακόσιοι φρουροί
  όλόγυρσ, δύο σχεδόν χιλιά-
  δες ένοικοι μέσα στό παλάτι,
  Κανείς δέν εΐδε. Μονάχα έ-
  κείνη, προειδοποιημένη, έπερί-
  μενεν άλαφΐασμένη.
  Ή κρυφή πόρτα πού άνοι-
  γε πρός τόν κήπο—εΐχε πάν-
  τοτε μαζί τού τό κλειδί της—
  εύτυχώς δέν έψρουρεΐτο. Ό
  Φέρσεν έμπήκε' καί βρέθηκε
  στό γνώριμο σαλονάκι.'Ύστερ'
  άπό όκτώ μήνες σκληροΰ χω-
  ρισμοϋ, γεγονότων πού δέν
  μποροΰσε νά διηγηθή άνθρώ-
  που στόμα—ε"νας όλόκληρος
  κόσμος εΐχε μεταμορφωθή—ό
  έραστής ξαναβρηκε την άγα
  πημένη τού, ό Φέρσεν έστά-
  θηκεν—ό ϊδιος, όλοζώντανος
  μπροστά στή Μαρία—Άντου
  ανέττα.
  "Αν καί ό ϊδιος δέν λέη τί-
  ποτε—πόσα μυστικά άπεσιώ-
  πησαν τα χείλη τού—είνε εΰ
  κολον νά φαντασθοθμε τή συγ-
  κίνησί τού καθώς την άντίκρυ
  σεν: Άδυνατισμένη, άλλαγ-
  μένη άπά τή δυστυχία. Τα
  μαλλιά της κάτασπρα—εΐχαν
  άσπρίση άπό την τραγική έ-
  κείνη νύχτα τής Βαρέν—κατέ
  βαιναν κυματιστά γύρω άπό
  τα χλωμά μάγουλά της καΐ
  έπεφταν επάνω στό λευκό
  της φόρεμα. Κάτω άπό τό
  ντελικάτο τόξο των φρυδιών
  πού εΐχαν μείνη ξανθά, τα
  μάτια της, κουρασμένα καί
  κομμένα, θαμπωμένα άπό τα
  τόσα δάκρυα, εΐχαν, θαρρεΐς,
  άποτυπωμένο στήν έκφρασί
  τους κατι σάν άλγεινή έκπλη
  ξι. Ή μΰτη της καί τό κλη
  ρονομικό πηγοΰνι της έφανέ-
  ρωναν οση δϋναμι έκρυβόταν
  άκόμη μέσα της. Στά χείλη
  της έζωγραφιζόταν μία άρρη
  τη γλιόκα, ένω οί άκρές των
  ήσαν σφιγμένες άπό κάτι σάν
  άξεδιάλυτη πίκρα ή σάν εί-
  ρωνεία έ'τοιμη νά ξεσπάση.
  Τό πρόσωπό της διατηροΰσεν
  άκόμη την άκτινοβολία τού
  άλλά ήταν δμοιο μ' έκεΐνα
  πού βλέπει κανείς σάν ζων-
  τανά στά δνειρά τού — μιά
  γυναΐκα πού ήταν όλοζών
  τανη καί δμως ευρισκόταν
  έξω άπό τή ζωή.
  (συνεχίζεται)
  Ο ΣΤΟΜΑΧΟΛΟΓΟΣ ΙΑΤΡΟΣ
  Κων. Ε. Πολυδάκης
  ΕΙδικευθείς έν Γερμανία είς
  τα νοσήματα τοθ στομάχου
  έντέρων καΐ {"πατος, δέχεται
  τούς πάσχοντος έκτοϋπεπτι-
  κου συστήματος έν τω Ιατρείφ
  τού (οΐκία κ. Χελιδώνη). Τρείς
  Καμάρες.
  θεραπεία αΐμορροΐδων &■
  νευ εγχειρίσεως δι* ένέσεων.
  Άριθμ. τηλ. 7—92
  ■ ■■■■■■■■■■■■εί
  Τα χέρια'. Στόλισμα τόσο γοη·'
  ευτικό, τόσο γυναικείον! Μην τα
  αμελήτε, νεαρά μου φιλάρεσκη:
  ό θελκτικό πρόσωπό σας θά ·ά-
  σχήμαινε» άπό τα κόκκινα κα'ι
  ακώς περιποιημένα χέρια σας.
  Ή Ίταλΐς τραγωδός Έλεωνό-
  ρα Βπ5β γνοστή Ο*τό τόν τΐ-
  λον, ή «καλλιτέχνις μέ τα ώ-
  ραϊα χέρια· ή όποία εθελξε τίς
  καρδιές τόσων καλλιτεχνών (με-
  αξύ των ένδοξωτέρων), δέν διε¬
  κρίνετο διά την ιδιαιτέραν καλ-
  λονήν των χαρακτηριστικών τοϋ
  προσώποο της Εΐχε, είνε γνωστόν,
  πέροχα μάτια καϊ ενα ταλέντο
  ττου ήξιζε δλες τις φυσικές τελει-
  ότητες.. άλλά άπέφυγε νά λησμο
  ήση τα χέρια της, ώστε επέτυχε
  τό ανώτατον δριον τής φήαης
  της άπό αύτά Κατά τρόπον τΐοϋ
  ή ώραιότης των χειρών της μένει
  συνοεδεμένη μέ τό δνομά της.
  Αΰτό θά ήξιζε νά τό σκεφθήτε.
  Κρέμες μέ βάσι τό λεμόνι κα'ι
  τα πυκραμύγδαλα, είδικές διά
  την λεύκανσι λοσιόν, μας παρέ
  χονται έν άφθονία καθ' ημέραν
  άπό την «κοσμητική» βιομηχανία
  ώστε τό περΐ χειρών θέμα νά
  προκαλή δλο καϊ περισότερον τό
  ενδιαφέρον.
  Ή άιοσχόλησις αυτή έζηγεΐ
  ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ
  ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ
  ΕΜΜ. Κ. ΣΧΙΖΑΚΗΣ
  ΙΑΤΡΟΣ - ΠΑΟΟΛΟΓΟΣ
  Δέχεται είς τό ιατρείον τού όδός Άγΐου Τίτου—
  έναντι Δημαρχείου. Καθ' εκάστην 9—11 καί 3—7.
  Αριθ, τηλεςρώνου 300.
  Ικ..
  ■Ό
  "ΧΙΟΣ"
  Τό ταχύτερον καί εύσταθέστερον θαλαμηγόν
  τής γραμμής, αναχωρεί:
  Κάθε Κυριακήν άπόγευμα
  ΚΑΤ' ΕΥΘΕΙΑΝ
  ΠΕΙΡΑΙΑ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΝ
  Ταξείδιον Ηρακλείου—Πειραιώς 12 ωρες.
  Πρακτορείον ΑΔΑΜΗ
  Τηλέφ. 5-40
  Η στήλη τού ώραιόκοσμου.
  Ή περιποίησις των χειρών.
  ται διά τής μόδας ή όποία άπαι-
  τεϊ νύχια βερνικωμένα κόκκινα τα
  όποϊα έφιστοϋν πολύ την προ¬
  σοχήν επι των χειρών
  "Ωστε, νά μην μποροΰμ.ε νά δια
  τηροθμε νύχια τελείως ώχρά .. Δι¬
  ότι κα'ι αύτό έπίσης θά ήτο μία
  πρόκλησις βλεαμάτων επι των χει¬
  ρών μας.
  Συμπέρασμα: πρεπει νσ περι-
  ποιήσθε δσον ποτέ τα χέρια σας,
  νά τα καταστήσετε δμοια μέ
  καθαρό έλεφαντόδοντο, μέ άλά-
  βαστρο χωρϊς έλάττωμα.
  Ό χώρος μοΰ άπαγοοεύει α
  έπεκταθώ περισσότερον είς τάς
  λεπτομερείας. Σδς ύπογραμμίζω
  έν τούτοις την τελευταίαν λέξι
  τής μόδας διά τούς χρωματι-
  σμούς των βερνικωμέν&··ν νυχι-
  ών: κρεβέτ (χρώμα τής καραβί-
  δας), μπρ'ικ-κλαίρ, κοραΐγ, ταγκό,
  φρέζ, έν όλίγοις, είς δλην την
  κλίαακα των ρόζ·ροΰ (τής πυρρδς)
  καϊ ολίγον θαμπά..
  Φαίνεται δτι τα πολύ κτυπητά
  ρόδινα χρώματα κα'ι πρό πάν·
  των τα ρόζ-ποΰρτρ (τής πορφύ·
  ρας) έγκατελείφθησαν προσωρι
  νώς χάριν των ήπιωτέρων άπο·
  χρώσεων.
  ή Ντιστεγκέ
  Ταμείον Έφέδρων Πολεμιστων
  Νομοΰ Ηρακλείου
  Ό γολγο&άς
  μιάς καρδίας
  ΕΛΙΣΑΒΕΤ = -
  Η [ΥΗΑΙΚΑ ΤΒΥ ΘΡΥΛΟΥ
  Ή ζωή τή; μελαγχολική;
  Ή κοινότης Σωκαρά Μονο¬
  φατσίου προκηρύσσει δτι έκ-
  τίθεται είς διαγωνισμόν φανε-
  ρας επαναληπτικήν μειοδοτι-
  κής δημοπρασίας ή κατασκευή
  έξωτερικοϋ ΰδραγωγείου Συ-
  νοικισμοϋ Άποΐνι Κοινότητος
  Σωκαρδ την 4ην Φεβροοαρίου
  έ. έ. ημέραν Παρασκευήν καί
  ώραν 10—12 π. μ. έν τω γρα¬
  φείω τής Μηχανικής υπηρεσί¬
  ας Κοινοτήτων νομοΰ Ηρα¬
  κλείου, συμφώνως τή ύπ' αυ¬
  τής συνταχθείση μελέτη.
  Παράβολον συμμετοχής δρ.
  τρείς χιλιάδες (3.000) είς
  γραμμάτιον τού Ταμείου Πα-
  ρακαταθηκών καί Δανείων.
  Είς την δημοπρασίαν γίνον-
  ται δεχτοί έργολάβοι πάσης
  τάξεως δι' έργα οίκοδομικά
  καί ύδραυλικά. Τα σχετικά
  τής μελέτης εισί κατατεθειμέ¬
  να είς τό γραφειον τής Κοι¬
  νότητος Ν Η. ένθα προσερχό-
  μενοι οί βουλόμενοι δύνανται
  νά λαμβάνωσιν γνώσιν καθ'
  εκάστην καί κατα τάς εργασί¬
  μους ώρας.
  Ό Πρόεδρος τής Κοινότη¬
  τος
  Η. Χαλκιαδάκης
  ΠροσκαλοΟνται αί βουλό¬
  μενοι νά τιόχωσι τοϋ δικαίω
  ματος προικοδοτήσεως όρψα-
  ναΐ πατρός καί άποροι κό-
  ραι Παλαιών Πολεμιστών Νο
  μοϋ Ηρακλείου αί συμπλη
  ρώσασαι τό 16ον έτος τής ή-
  λικίας των όπως μέχρι τής
  Μαρτίου 1938 υποβάλωσιν είς
  τό Ταμείον Έφέδρων Πολε¬
  μιστών Νομοΰ "Ηρακλείου
  τα κάτωθι δικαιολογητικά.
  1) Βεβαίωσιν τού οίκείου
  Δημάοχου ή Προέδρου τής
  Κοινότητος έμφαίνουσαν την
  ηλικίαν αυτών καί την περι
  ουσιακήν των κατάστασιν.
  2) Αντίγραφον φύλλου
  στρατολογικοΰ μητρώου τού
  πατρός ή τοϋ διπλωματος
  στρατιωτικής συντάξεως.
  3) Βεβαίωσιν τοϋ οίκείου
  έφημερίου περί τής καλής δια
  γωγής τής αίτούσης.
  Έν Ηρακλείω τή 27 Ίανου
  αρίου 1938.
  Ό Διευθυντής τοΰ Ταμείου
  Μιχ. Σκουντάκης
  ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΊΆΙ μικρά οίκία
  ίδός Πεδιάδος (Τρείς Καμάρες).
  Πληροφορίαι Ντορέ.
  ■■■■■■ι
  ΛΑΪΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Α^
  ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
  ■■■■■■■■■■■■■■■Β ■■■■■■■■■■■■!
  'Υποκαταστήματα καί ανταποκριταί
  είς τάς κυριωτέρας πόλεις τής Ελλά¬
  δος καί τοϋ Έξωτερικοΰ.
  Ταμιευτηριον καταθέσεις έν όψει
  καΐ. επι προθεσμία.
  Δάνεια επί ενεχύρω έμπορευμάτων.
  Β"
  "Εκτέλεσις ^πάσης φόοεως τραπϊζιτικής εργασίας υπο
  συμφέροντας δρους.
  ......."
  Τεχνικόν Γραφείον
  Τσαμπουράκη—Παπαθεοδώρου
  Διπλωματούχων Μηχανικών
  Ηράκλειον—Κρήτης (Κάτω Δερμιτζϊίικα)
  Αριθ, τηλ. 704. ΜΕΛΕΤΑΙ-ΕΚΤΕΛΕΣΕΙΣ.
  ■■■■■■■ι
  ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■Η
  .41
  ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
  ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
  Δέχεται Καταθέσεις:
  ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟΥ πρός 3 3 ) 4 ο)ο
  μέχρι δραχμών 125.000.—
  ΙΣ ύπ* τβύ5 **«λλ^έρβ«ς δρβυς
  Ό τόκος ΰπβλβγίζεται άπό τής επομένης της κατα-
  θέσεως. "Απασαι αί καταθέσεις είναι έξ ολοκλήρου ηγ¬
  γυημέναι υπό τοΰ Κράτους καΐ απηλλαγμεναι τελών χαρ·
  τοβήμου.
  ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΙΣ ΤΑΧΙΣΤΗ
  ■■■■■■■■■ι
  Τα κοστούμια τις καπαρντίνες
  τα παλτά σας, είς τού ^ΜΑΡΟΥΔΑ
  Κ0Ι ΜΩΜ Ι ΚγΛ
  *,.~>ον αυτοκρατειρας.
  Τα μουσεΐα τής εκαναν έντύ-1
  πωσιν κοιμητηρίων. Άγαποΰσε'
  την ζωή. Δέν ήθελε νά σταματα
  ;έ τάφους. Έν τοσούτω στό 11α-
  ρίσι, επεσκέφθη, σάν προσκυνή-
  τρια, δύο τάφους: Τόν τάφο τοϋ
  Μεγάλου Χαπολέοντος, στό μέγα¬
  ρον των Άπομάχων. Μέ συγκί-
  •ησιν εκλινε τό κεφάλι μτ.ροαζχ
  οτήν τελευταίαν κατοικίαν τοΰ
  /αντος. Τό δαιμονιακό πού ·ό-
  πήρχε στόν Μεγάλο λαπίλέοντ*
  κινοΰσε τόν θαυμασμό της.
  Ό άλλος τάφος ήταν τοΰ δια-
  δόχοο Φερδινάνδου Φιλίππου τής
  Ορλεάνης, υίοΰ τοΰ Δουοοβίκου
  Φιλίππου, πού πέθανεν εις ηλι¬
  κίαν 32 μόλις έτών, συνεπεία
  ενός δυστυχήματος κατά την δι¬
  άρκειαν ενός περιπάτου μέ τό ά-
  «Έδώ βλέπομε— είπεν ή Έλι¬
  σάβετ μπροστά στόν τάφο στού συ-
  νοδούς της—πώς γίνεται πάντοτε
  5,τι όρίζει ενας Βεός. Ό πρίγκηψ
  είχε βγτ) περίπατον. Ποίος θά
  ελεγε πώς δέν θά ξαναπερνοΰσε
  ζωντανός τό κατώφλι τοΰ σπιτιοΰ
  τού; Μοΰ λέτε νά παύσω νά βγαί
  νω Ιφιππος στόν περίπατο.Άλλ'
  είτε τό κάνω, είτε δχι, νά εί¬
  σθε (ϊέ^αιοι πώς δέν θ' άποφύγω
  τόν θάνατον πού μοΰ εχει ορι¬
  σθή!».
  Καί την ϊδια ήμέρα, έβγήκε
  περίπατο εφιππο; στό δάσος της
  Βουλώνης.
  * *
  Ό Φραγκΐσκος Ιωσήφ περίμε-
  νε την Έλισάβετ, όπως πάντοτε,
  μέ άνοικτάς άγκάλας. Την ά-
  γαποΰσε πάντοτε. Άλλ' δσον περ-
  νοΰσαν τα χρόνια, εγίνετο ποιό
  αισθητή ή διαφορά των χαραν.ιή-
  ρων των καΐ περισσότερον άκόμη
  ή διαφορά των ιδιοσυγκρασίαν
  των. Μαθημένος νά χαλιναγωγή-
  ται, ό Φραγκΐσκος Ιωσήφ, έπι-
  φυλακτικός, συντηρητικός στάς
  !οέας τού, δέν μποροΰσε νά παρα
  χολονϋΨι την γυναίκά τού, 8σο
  καί 5ν την άγαποΰσε, σ' δλες
  τίς ΰΐτερβολές της. Ή Έλισάβετ
  ήταν μιά φύσις αύθόρμητος καΐ
  παράφορος. Τό κάθε τι σ' αυτήν,
  άγάπη ή μΐσος, άκόμη καί τό
  πάθος γιά την Εππασίαν ήταν α¬
  πόλυτον, έφθανε μέχρι ΰπερβο-
  λής.
  Τό μέτρον τό άγνοοϋσε. Αντι¬
  θέτως μέτρον έν παντί εφαίνετο
  νά είνε ό κανών τοΰ βίου τοΰ
  αύτοκράτορος. 'Έτσι σιγά-σιγά
  συντελούντων καί των συχνών τα-
  ξιδιών τής Έλισάβετ, πού την
  άπεμάκρυναν άπό την Βιέννην,
  δημιουργοΰσαν, χωρίς ουτε οί ι
  διοι νά τό έννοοΰν καΐ νά
  θέλουν νά τό όμολογήσουν, την ά-
  ποξένο>σιν τών{ δύο συζύγων των
  οποίων έν τοσούτω ή συμ^ίωσις
  είχεν αρχίση υπό τόν άγαθόν
  στέρα μιάς τρυφεράς άγάπης/Ο
  καθένας τους άπεμονώνετο. Καί υ¬
  πό την ιδίαν στέγην κατώρθω-
  ναν ώστε ό καθείς νά ζή την
  ζωή την δική τού. Καΐ δμως ή
  άγάπη δέν είχε παύση νά συν-
  δέη αύτό τό άνδρόγυνον. Τό έ-
  χώριζε μόνον ή διαφορά τή; ίοι-
  οσυγκρασίας.
  (συνεχίζεται)
  ΚΙΝΗΣΙΣ— Επανήλθεν έξ Α¬
  θηνών ό κ Νικ. Πατμανίδης ύφα-
  σματέμπορος.
  ΒΑΠ ΓΙΣΕΙΣ.— Είς τό χωρίον
  Κοοφές ό ίατρός κ. Κ. Κουβίδης
  εβάπτισε προχθές τό θυγάτριον
  τού κ. Κωνστ. Καραβάκη ονομά¬
  σας αύτό 'Ελένην.
  Νά τοις ζήση.
  ΕΥΧΛΡΙΣΤΗΡΙΟΝ - Καθήκον έ·
  ττφεβλημένον θεωρώ δπως καϊ διά
  τοΰ τύττου εύχαριστήσω την κοι¬
  νωνίαν Νεαπόλεως κο'ι έν γένει
  τούς παρακολουθήσαντας την ίκ-
  φοράν τοθ άγαπητοϋ μου πατρός
  Ιωάννου Σαρακινάκη μέχρι τής
  τελευταίας τού κατοικίας. "Ιδιαι¬
  τέρως εθχαριστώ τόν θεοφιλεστα·
  τον Έτιίσκοπον Πέτρας κ. Διονυ
  σιον4διά τόν επικήδειον λόγον καί
  τούς κ. κ. Κορν. Μπαρμπουννα-
  κην και Μ.χ. Ντίρλαν έλθόντας
  έπίτηδες έξ Ηρακλείου,
  Ό ευχαριστών υιός
  Μηνάς Ι. Σαρακινάχης
  • ό Δερματολόγος
  ' Άφροδισιολόγος
  ! ' Ι ατ ρ ό ς
  ; Α. Χ. ΜΑΡΚΟΛΗΜΗΤΡΑΚΗΣ
  • Επανελθών έκ τοΰ Έπι-
  στημονικοΰ ταξειδίου τού.
  ί Δέχεται 9—1π. μ. 4—7 μ. μ.
  'Ελευδ. Πηγάκης
  Ίατρός—Παθολόγος
  Δέχεται έν τω Ιατρείφ τού
  όδός Τσακίρη (οίκία στρατη-
  γοθ κ. Άλεξακη) 10-12 τι. μ.
  καί 4—6 μ. μ.
  Άλ. Γ. Στεφανίδης
  ΙΑΤΡΟΣ-ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ
  Τέως Ιατρός Εύαγγελισμοϋ
  σπουδάσας έιτί πενταετίαν έν
  Ιταλία. Δέχεται έν τω νέφ
  Ιατρείφ τού όδός (Πλατεια¬
  Στράτά) Εναντι φαρμακείου
  κ. Ζαχαριάδου. Ή εΐσοδος έκ
  τής όδοϋ Καγιαμιτή.
  τΩραι έπισκέψεων 9-12 4-6
  Γύρω στήν πόλι.
  Συνεχίζονται οί λιακάδρς άλ,λά·
  ;αί τό διαπεραστικό κρύο.
  — Ιδίως τό πρωΐ-πρωΐ καΐ τάς
  υκτερινάς ώρας τό κρύο αότό
  είνε εξαιρετικόν διά την πόλιν
  μας.
  —Αί συζητήσεις είς τα καφε-
  όϊα, καθ' ά εσημείωσεν τελευταί¬
  ως ή κοινή παρατήρησις, £χουν
  γενικευθή...
  —Πολλοί δηλ. ίχουν εγκατα¬
  λείψη καί την πρέφαν κα'ι τό
  τάβλι κα'ι εχουν συσπειρωθό στΐς
  γωνιές δπου σοβαρώτατα συζη-
  τοϋν τα τής διεθνοΰς καταστά¬
  σεως.
  —"Ετσι είναι ώοες ποϋ τα κα-
  φενεΐα μας γίνονται άληθιναί...
  γερουσίαι άπό έκείνας τοϋ Ιστο-
  ρικοΰ Ζαχαοάτου.
  —ΟΊ αποβλέποντες σήμερον είς
  την θαλπωρήν τοΰ ηλίου, ώς μέ·
  σου άναζωογονήσεως καΐ κάπο·
  τε άποθεραπείας.
  —Δέν άπολείπουν νά έπωφε-
  λοΰνται των ήλιολουστων αυτών
  ημερών καταλαμβάνοντες θέσεις
  άναλόγους πρός την... κατεύθυν¬
  σιν των άκτίνων τοϋ ηλίου.
  — Δέν λείπουν έπίσης κα'ι οί
  καταστηματάρχαι έκεϊνοι οί όποΐ-
  Οί μή έχοντες τίποτε άλλο κα¬
  λύτερον νά κάμουν έγκαθιδρύον-
  ται είς τα ήλιακά τοϋ πεζοδρο-
  μίου, απολαμβάνοντες £τσι θερ-
  μότητα άντ'ι τής... ψυχρότητος τής
  πελατείαο
  —Άκόμη νά έκδηλωθοϋν σημεΐα
  των καιρών ίκανά νά προεικάσουν
  διά την επί θΰραις χορευτικήν
  κίνησιν.
  — Ενωρίς είνε άκόμη βεβαία...
  Έν πάση περιπτώσει άλλοτε
  άπό τίς ήμέρες αύτές προεμηνύ-
  ετο θετικά ή μέλλουσα κίνησις.
  —Άλλ' άλλοι καιρο'ι άλλοι τρό-
  ποι καί πρό παντός άλλη διάθε¬
  σις.
  —'Εξακολουθεΐ ή άφθονία των
  παλαμίδων είς δλην την 'Ελλάδα.
  — "Ωστε νά μή λείπουν οϋτε ά¬
  πό την πόλιν μας κα'ι νά άγο-
  ράζωνται άπό τάς λαϊκάς τάξεις.
  — ΑΊ οποίαι καί τάς προτιμοΰν
  συνήθως.
  —Ή χθεσινή συναυλία τοϋ Ώ-
  δείου προεμήνυεν εξαιρετικήν ε¬
  πιτυχίαν.
  —"Ωστε προκαταβολικώς νά 0ε-
  ωρήται εξησφαλισμένη ή κοσμο-
  συγκέντρωσις ώς συνέβη είς τό
  παρελθόν.
  —Έκ πλήρους εκάστοτε εκτι¬
  μήσεως τής κοινωνίας μας πρός
  τό συντελοόμενον είς τό "Ωδειον
  μας μουσικόν κα'ι άναμορφωτι-
  κόν Ιργον.
  — Είς τό θέατρον Πουλακάκη συ
  νεχίζεται άπόψε ή προβολή τοθ
  «Πόρ Άρθούρ».
  —Τής τόσον πολυκρότου δσον
  κα'ι συναρπαστικής ταινίας τής έ-
  ποχής.
  έ Ρέπορτϊρ
  Λύσις χδεοινοϋ
  ύπ'άρ. 56σταυρολέξου
  Μανώλης Γ. Κωνιός
  Νευρολόγβς—νυχίβιτρβς
  Τμπματάρχης Ίατρός
  Δημοσ. ΗΊιχιατρείου Άβηνίιν
  Δέχεται έν τψ Εατρείψ τού
  δδός Πειραιώς Πδ' ΑΘΗΝΑΙ.
  Τηλέφ. 52.379.

  «·
  ♦ .,.....··..........«
  Τό ύφασματοπωλεϊον
  ΝΙΚ. Γ. ΚΑΡΕΛΛΗ
  Μετεφέρθη είς την λεωφόρον
  Καλοκαιρινοΰ (πλατεια—στρατα)
  ϊναντι Καταβτημάτων κ. κ. Τα«-
  χάκη, Τζανάκη.
  ΕΝΟΙΚ1ΑΖΕΤΑΙ μαγαζείον
  κατάλληλον δι' άτελιέ υποδηματο-
  ποιειου, ραφείου ή οιουδήποτε άλ-
  λου τεχνικοΰ έπαγγέλματος καί
  είς κεντρικήν θέσιν. Πληροφορί¬
  αι παρ' ημίν.
  ΐό
  3ίκ^ρο5^
  μέλ
  τας 66ους
  νε νά στρέή
  κες κσι νά
  η ελάμβανε
  χύνέβαινε δέ '
  παίτην, και τό
  Τις επλησίασε
  την χείρα τού
  έν τάχει άπε·
  κακόν τού· ηρ
  σν υπό τό δν(
  Ή σύνοικο
  φθονερά, κατα
  μή στοχαζομέ>
  καΐ φλύαρος.
  της δύο όδόντ
  καταπαύστως
  έρωτήσεις έξε
  κρά, ώς διαΤ
  νηθη ν' άποκ
  μεΐλι.
  Μίαν πρα
  δτι ό Άγιάνν
  θαλάμων τής
  ηκολούθησε λ
  γάσθη άπό ι
  λως αυτή φα
  βεβαίως πρός
  πρός την θύ(
  τ6ν κόλπον
  λίδιον καΐ κ/
  έξηλώση τό
  ξήγαγε χαρτ
  Ή γραΐα άν
  ώς τράπεζαι
  τουτο τό δεί
  άφότου ήλθε
  καί έπτοημέν
  Μετά μία
  Τήν, καί την
  τοθ χιλιοφρό
  δτι ήτον ή ι
  λάβει χθές.
  —Πόθεν;
  βράδυ μόνο
  ταμείον βέ[
  , Ή γραΐ
  καί δέν
  Ένί λόγω
  σχολιάσθη,
  γραϊδίων ί
  λαΐς άπορί
  Μίαν τί
  νίοη ό Ά·)
  καΓ είχεν ί
  της τής έρ·
  το κρεμάμε
  εισήλθε νά
  γίνετο νά |
  μασμός. Ή
  Άγιάννη'
  μένον. Επ
  αίσθάνεται
  ύφάσματος
  λως χίλιοι
  Παρετή(
  λάκων τοΰ
  εϊδους πρό
  όν καί ή
  λά καί £ν
  χαιρα, »
  και διάφο
  τοθ ένδύμ
  σχηματισμ
  Ούτως
  διήλθον τ
  τοϋ ήμερώ
  Τ
  εισ τι
  Ή βάσν
  ματος είνε
  Ρ«5 «πεδείχ
  Ηε λιπάσμα
  Άφίχθι
  «ελεφασ
  πωλούν
  Παρέχ»
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  Τό μεγάλο έργον
  τού Βίκτωρος Ουγκώ.
  Γ
  Ι
  ί
  Οί "Αθλιοι
  215ον
  Έζων λιτώς όλίγην πάντοτε φωτιάν άνάπτον-
  τες, ώς μόλις ποριζόμενοι τα πρός ζωήν. Ό Ά-
  γιάννης ουδέν των έπίπλων έκείνων ήλλαξε' μόνον
  άντί τής ύαλοφράκτου θύρας τού κοιτώνος τής Τι
  τίκας έθηκεν άλλην, άνευ ύάλων.
  Έφόρει πάντοτε τόν κίτρινον εκείνον έπενδύτην
  την μέ,λαιναν περισκελίδα καί τόν παλαιόν πΐλον.
  Είς τας όδούς έξελαμβάνετο ώς πενητεύων. Συνέ-
  βαινε νά στρέφωνται πρός αυτόν άγαθαί τίνες γυ·
  ναΐκες καί νά τοΰ δίδωσιν εν σολδίον ό Άγιάν-
  νης ελάμβανε τό σολδίον καΐ προσεκύνει ταπεινώς.
  Συνέβαινε δέ ν' άπαντα καί αύτάς άθλιον τίνα έ-
  παίτην, κσί τότε, -άφοΰ παρετήρπ μή τόν έβλεπέ
  τις, έπλησίαζε λαθραίως πρός αυτόν, ένέθετεν είς
  την χείρα τού νόμισμά τι πολλάκις αργυρούν, καΐ
  έν τάχει άπεμακρύνετο. Τουτο δμως εΐχε καΐ τό
  κακόν του' ήρξατο νά γνωρίζεται είς την συνοικί-
  αν υπό τό δνομα «ό ζήτουλας δπου έλεεϊ».
  Ή σύνοικος γραΐα, πολυπράγμων φύσει καΐ
  φθονερά, κατώπτευε πολΰ τόν Άγιάννην, τούτου
  μή στοχαζομέν<-υ αύτην. Ήτον ολίγον τι κωφή, διό καΐ φλύαρος. Τής άπελείποντο έκ τοϋ παρελθόντος της δύο όδόντες, ό μέν άνω ό δέ κάτω, οΐτινες ά- καταπαύστως συνεκρούοντο. Πολλάκις απηύθυνεν ερωτηθείς έξεταστικάς πρός την Τιτίκαν άλλ' ή μι κρά, ώς διατελοϋσα έν πάστ άγνοία, ουδέν ηδυ¬ νήθη ν' άποκριθή, ειμή δτι ήλθεν άπο τό Μορφερ- μεϊλι. Μίαν πρωΐαν ή κατάσκοπος αυτή παρετήρει δτι ό Άγιάννης εισήλθεν είς 'ένα των άκατοικήτων θαλάμων τής οικίας, έχων ήθός τι άσύνηθες. Τόν ηκολούθησε λοιπόν ή γραΐα γαλή, καί τόν περιειρ- γάσθη άπό τινος όπής τής άπέναντι θύρας, ουδό¬ λως αυτή φαινομένη. "Ο Άγιάννης, πρός πλείονα βεβαίως προφύλαξιν, εΐχε τα νώτα έστραμμένα πρός την θύραν. Ή γραΐα τόν είδεν έρευνώντα είς τόν κόλπον τού, ένάγοντα μικράν τίνα πυξίδα, ψα λίδιον καί κλωστήν, καί καταγινόμενον έ'πειτα νά έξηλώσΓ] τό ένδοθεν τοϋ φορέματός τού, οπόθεν Α- ξήγαγε χαρτίον τι κίτρινον, καί τό έξεδΐπλωσεν. Ή γραΐα ανεγνώρισεν εμφοβος τό χαρτίον έκεΐνο, ώς τραπεζιτικήν γραμμάτιον χιλιόφραγκον' ήτο δέ τουτο τό δεύτερον ή τρίτον, δ είδεν ή γυνή αυτή, άφότου ήλθεν είς τόν κόσμον. 'Έφυγε τρέχουσα καί έπτοημένη. Μετά μίαν στιγμήν, ό Άγιάννης ήλθε πρός αύ¬ την, καί την παρεκάλεσε νά ύπάγΓ] πρός αλλαγήν τού χιλιοφράγκου γραμματίου έκείνου, προσθέσας δτι ήτον ή έξαμηνία τοΰ είσοδήματός τού, ήν εΐχε λάβει χθές. —Πόθεν; είπεν ή γραΐα κατά νοΰν. Αύτός, τό βράδυ μόνον έβγήκε είς τάς εξ ή ώρα, δταν τό ταμείον βεβαία δέν θά ήταν ανοικτόν. ( Ή -γραΐα απήλθε ν' άλλάξττ, τό γραμμάτιον, καί δέν έπαυσε μυρίας νά τεκταίνΓ) είκασίας. Ένΐ λόγω τό χιλιόφραγκον γραμμάτιον τουτο έ- σχολιάσθη, μάλιστα δέ έπολλαπλασιάσθη υπό των γραϊδίων δλης έκείνης τής συνοικίας έν πολ¬ λαίς άπορίαις. Μίαν τώ ακολούθων ημερών ετυχε νά πριο- νΐση ό Άγιάννης ξύλα έντος τοΰ διαδρόμου καί είχεν αφαιρέση τόν έπενδύτην τού επί ταύ¬ της τής εργασίας. Ή γραΐα εΐδε τό φόρεμα του¬ το κρεμάμενον είς έν καρφίον τοϋ θαλάμου, δν εισήλθε νά διευθετηθή. ΤΗτο μόνη' ή Τιτίκα κατε γίνετο νά βλέπη τα πριονιζόμενα ξύλα, δλη θαυ- μασμός. Ή γραΐα περιειργάσθη τό φόρεμα τοΰ Άγιάννη' τό μέρος ο είχεν έξηλωθή, είδεν έρραμ μένον. Έπιθέτει τάς χείρας της, τό ψηλαψα, καΐ αίσθάνεται δτι μεταξύ τοΰ έντός καί τοΰ εξω ύφάσματος υπήρχον χαρτία. Καΐ άλλα άναμφιβό λως χιλιόφραγκα γραμμάτια! Παρετήρησε πρός τούτοις, δτι έντός των θυ- λάκων τού ένδύματος υπήρχον καΐ άλλα παντός εϊδους πράγματα' δχι μόνον βελόναι, τό ψαλίδι- ον καΐ ή κλωστή, άτινα είχεν ίδη άλλοτε, άλ- λά καί έ'ν παχύ χαρτοφυλάκιον, μία μεγάλη μά- χαιρα, καί, πράγμα ύποπτον πολύ, φενά- και διάφοροι, παντοίων χρωμάτων. Πας θύλακος τοΰ ένδύματος τούτου εφαίνετο ώς έκ προνοίας σχηματισμένος πρός περιστάσεις άπροόπτους. Ούτως οί κάτοικοι τοϋ παλαιοσπίτου έκείνου διήλθον τόν χειμώνα, μέχρι των τελευταίων αύ- τοϋ ημερών. (συνεχίζεται) ΠΡΟΣΟΧΗ ΕΙΣ ΤΑ ΜΙΑίΜίϊί ΣΑΣ Ή βάσις Γθΰ πλουσίου καί άφθόνου εΐσοδή- ματος είνε ή καλή λίπανσις. Καί έκ τής πεί- ρας απεδείχθη «τι ή καλυτέρα λίπαναις γίνεται μέ λιπάσματα: «Έλέφας» Αφίχθησαν δλοι οί τύποι των λιπασμάτων «ΕΛΕΦΑΣ» δι' άμπέλους, έλαίας, σιτηρά κ.λ.π. καί πωλοΰνται παρά τοίς: ΚΩΝΣΤ. ΚΟΥΦΑΚΗ καί Σία ΑΔΕΛΦΟΙΣ ΜΠΟΥΡΝΕΛΟΥ Παρέχονται ευκολίαι πληρωμης Έγκυκλοπα ιδε ία ΑΓ έκείνους ποΰ θέλουν νά πλουτΐζουν τάς γνώσεις των. Άπό δλα δι' δλους. ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΤΗΣ ΓΗΣ Α'. Συχνά απησχόλησε καί καπο- τε έτρομοκράτησε τούς άνθρώπους ή ΐοέα μιάς φοβεράς συγ- κρούοεως τοΰ πλανήτου μας μέ ενα κομήτην, συγκρούσεως πού μποροΰσε νά σημάνη καί αύ-' τό τό τέλος τής γής. Πα- νικός είχεν ο·3τω κυ3ΐεύση τούς ανθρώπους τό 11)10, οταν είς την τροχιάν της ή γή πέρααε μέσα άπό την ουράν τοΰ κομήτου τοΰ Χάλλεϋ. Κατά τα πορίσματα δ¬ μως τής συγχρόνου άστρονομίας, παρόμοιαι καταστροφαί άνήκουν είς τό βασίλειον τής φαντασίας. Ή μάζα ενός κομήτοο παρά -ήν τεραστίαν έκτασιν ποΰ μπο- ρεΐ νά γνωρίστ] ενας άπό τοΰς πε ριπλανωμένους αύτούς των ούρα- νίων διαστημάτων είνε πολύ μι¬ κρά γιά νά μκορίΎβ νά πάθΥ) ζή μίαν έξ αυτής ή γή. Μεγαλείτε- ρος είνε ό κίνδυνος ποϋ διατρέ- χε: ή γή άπό μειεωρίτας πού εισ βάλλουν είς τό διάστημα καί άπό μικρούς πλανήτας ποΰ I- χουν διαρραγη". Είς την Άριζό- ναν της Β. Άμερικής χαίνει μία τεραστία όπή έντός τοϋ έοάφους βάθους οιακοσίων περίπου μέ- τρων, μέ μίαν διάμετρον ύπερ- βαίνουσαν τό χιλιόμετρον. Τό τραϋ μα αύτό ήνοιξεν είς τό σώμα τής γής ενας τεραστίας ούρανό- λιθος, πρό χιλιάδων έτών. Τό 11)08 έπεσεν εις την Σιβηρίαν, είς την πετρώδη Τουγκοΰακα ε¬ νας τεράστιος ούρανόλιθος, πού εις άκτΐνα πολλών έκατοντάδων χιλιομέτρων, σώρειασε καΐά γής τα δένδρα τοΰ δάσους ποΰ ή- πλοΰντο έκεϊ. Ή φυσική αυτή κα- ταστροφή' έγινεν αΐσθητή είς την Δυτικήν Ευρώπην διά μιας αίφνι- δίας λά;ιψεως είς τόν νυκτερινόν ουρανόν καί μέ μεγάλην πίεσιν εις τα στρωματα τή; άτμασφαι- Ρ*ς' Χιλιάδε; μικρών πλανητών Ικ- τελοΰν την τροχιάν μεταξύ Άρε- ω; καί Διός. Μερικοί ομως έξ αυτών ξέ/.οψαν άπό τό άλλο σμή- νος καί διασταυρώνοντα: μέ την τροχιάν τής γής. "Ετσι.πρό ε¬ νός ετους ανευρέθη Ινα; μικρο- σκοπικός πλανήτης μέ διάμετρον ενός χιλιομέτρου, πιύ πέρασε κον- τά άπό την γήν μέ ταχύτητα 37 χιλιομέτρων τό δευτερόλε¬ πτον εις απόστασιν πενταπλασί- αν μόλις τής αποστάσεως τής σελήνης. Ή περίπτωσις αυτή δέν είνε μεμονωμενη καΐ είνε λίαν ενδεχόμενον έν τή διαρκεία τοΰ χρόνοο, νά πλήξη θανασίμως τόν πλανήτην μας §ν των ούρα- νίων τούτων βλημάτων. Πάντως είς τό ζήτημα, αν ή σύγκρου- σις τής γής μέ ενα τοιούτον μικροσκοπικόν πλανήτην, οιαμέ- τρου ολίγων χιλιόμετρον/, άρ^εΐ πρός εξόντωσιν ολοκλήρου τοΰ ανθρωπίνου γένους, είνε δύσκολον νά δοθή απάντησις. Άν ή σύγ- κρουσις εγίνετο μέ ατερεόν μέ- ρο^ τοΰ πλανήτου μας, ή συνε¬ πεία θά ήτο ενας φοβεράς σει- σμός. "Αν ό μικροσκοπικός πλα- νήτης συγκρουόμενος μέ την γήν, έπιπτεν είς την θάλασσαν, τα νέ- ρά τοΰ ώκεανοΰ θ' άνεταράσσον- το είς σημείον, ώσςε νά κατα- κλύσουν τάς βαθείας τουλάχιστον υφέσεις τής επιφανείας τοΰ πλα¬ νήτου μας, τάς κοιλάδας. Κάτι α¬ νάλογον συνέβη πρό πενήντα έτών, οταν μέ την εκρηςιν τοΰ ήφαιστεί- ου Κρακουτάου τινάχθηκεν ενα πελώριον κΰμα επάνω άπά τάς γει τονικάς νήσους τής Σούνδας, είς τό όκοιο·/ 40.000 ίνθρωποι εύρον ενα ΰγρόν τάφον... (συνεχίζεται) ΙΓ ■■■■■■■■■■■■■ιβνμβπβι ~ Ό Ίατρός ΚΙΜΩΝ Α. ΕΥΓΕΝΗΣ ΔΙΔΑΚΤΩΡ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΤΗΣ ΛΥΩΝΟΣ Ε'ιδικευθείς επί έπταετίαν είς τα παθολογικά νοσήματα έν Παρισίοις καί Λυώνι. Εγκαθίσταται οριστικώς ενταύθα, θά δέχεται δέ τούς πάσχοντος είς τό Ιατρείον τού όδός 'Α- μαλθείας (πάροδος όδοθ Κατεχάκη, πρώην Πλατύ σοκκάκι). ώραν 9—12 π. μ. καί 3—6 μ. μ. Τάς Κυριακάς 10—12 π. μ. τούς απόρους δωρεάν. Τηλέφωνον 6—63 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ Ό έγκριτος Δικηγόρος Αθηνών κ. Νικόλαος Κωνσταντ. Στεφανίοης, (Γραφείον όδός Βαλα ωρήτου 6 Αθήνας) άσχολούμενος είς δικαστικάς, διοικητικάς, καΐ ϋποθέσεις Άμερικής καί έξωτερι- κου μας παρακαλεΐ νά άνακοινώσωμεν, δτι ούδε- μΐανσχέσιν εχει μέ τόν Νικόλαον Γ. Στεφανίδην (Στοα Φέξη Αθήναι) μή δικηγόρον καί ασχολούμε¬ νον μέ ύποθέσεις συντάξεων. Οί έχοντες ύποθέσεις έξωτερικοθ—Άμερικής δύ¬ νανται ν'άπευθύνωνται είς τό δικηγορικόν γραφείον των κ. κ. Νικ. καί Ίω.Κρασαδάκη μεθ' ών ό κ.Νικ. Στεφανίδης συνεργάζεται. Ή ένοποίησις των χρεών τώνσυνταξιούχωνέν γένει Αναφορικώς πρός τα όφειλόμε να σήμερον υπό των συνταςιού- χΐύν οάν::α ανεκοινώθησαν πρός γνώσιν των ενδιαφερομένων ότι: Τα δάνεια εχουν ληφθή μέ τό- ν.ον κυμαινόμενον άπό 7—9 ο)ο καΐ ί οποίος γενικώς θεωρεΐτα; •όπεροολικός, προκειμένου περί χρη μάτο>ν παρεχομένων είς τίύς συν-
  ταξιούχου; υπό των Μετοχικών
  ΐαμείων, των οποίων τα κεφάλαια
  καταβαλλόμενα υπό των δπαλλή-
  λ(ον στοιχίζουν μόνον 1 1)2—2
  ο)ο. Ό όψηλος ούτος τόκος δίκαι
  ολογεΐται έν μέρει μόνον διά τα
  ταμιευτήρια, ά'τινα, ώς γνωστόν
  δέχονται καταθέσεις πρός 4 ο)ο,
  καί συνεπώς τα κόσιος, των κε¬
  φαλαίων των, προστιθεμένΐον καί
  των έξόοων διοικήσεως, φθάνει
  τα 5 1)2—6 ο)ο.
  Τα δάνεια τα έποΐα Ιχουν λά-
  οί συνταξιοΰχοι έκ των α¬
  νωτέρω ταμείον/, είνε δλα μικρο-
  πρόθεσμα, οιαρκείας ενός, ενός
  καί ημίσεος, ή δύ:> τό πολΰ έ¬
  τών καί συνεπώς αί ξιά την έ-
  ξόφληςίίν των δόσίΐς είνε σημαν¬
  τικαί, έπιοαρύνουσαι δυσαναλό-
  γω; τού; συνταςιούχους. Διά την
  ανακούφισιν των συνταξιούχων
  προτείνεται ή παγιοποίησι; των
  πάσης φυσεω; χρεών των ή τζρο-
  καταβολών, τα όποία εχουν δημι¬
  ουργηθή ή θά δημιουργηθοΰν μέ¬
  χρι τής 31ης Μαρτίου έ. έ", είς
  Ιν μακροπρόθεσμον δάνειον, οιαρ¬
  κείας 7—Η έτών. Παραλλήλως θά
  ένοποιηθοΰν καί οί τόκοι των πά¬
  σης φύσεω; όφειλών, μειούμενοι
  είς τό ποοοαζόν τού 5 ο)ο ή
  Ο ο)ο.
  Άπό τής 1ης Απριλίου οί συν-
  ταξιοΰχοι, μέ την έν λόγω ρύθμι¬
  σιν, θά άρ·^ίαο·χ/ καταβάλλοντε;
  είς τα ταμεία των μόνον τάς δί-
  σεις τοϋ παγιοποιηθέντος χρέου;
  των κατά μήνα. Α£ δόσεις αυ¬
  ται θά είνε μικραί καί δέν θά
  φέρουν αύιοΰς είς οικονομικόν
  «διέξοδον οπω; συμβαίνει σήμε¬
  ρον.
  —Τό Λιμενικόν ζήτημα Ρε¬
  θύμνης.
  Είς Αθήνας πληροφορούμεθα
  ότι ευρίσκονται οί κ. κ. Γ. Πα¬
  παδάκη; πρόεδρος τοΰ Εργατι¬
  κόν Κέντρον Ρεθύμνης καΐ Νικ.
  Δασκαλάκης πρόεδρος της Όμο-
  σπονδϊας 'Επαγγελματιών Ρεθύ¬
  μνης, οί όποϊοι προέβησαν είς 5ι-
  αβήματα άπό μέρους τοϋ'Επαγγελ
  ματικοΰ καί 'Εργατΐκοΰ κόσμου
  Ρεθύμνης σχετικώς μέ τή ζητημα
  της ταχίστης διευθετήσεω; τοϋ ά-
  παβχολοϋντος τβύς Ρεθυμνίου;
  Λιμενικοΰ ζητήματο;.
  Π. Παπαδόπουλος ;

  Πτυχιοϋχο; τής ϊατρικής ·
  Όδοντίατρος ■

  ΔέχεΊαι ίν τω "Ιατρείω τού *'
  παρά τόν "Αγιον Μηνάν καθ"
  έκαστην:
  9-12 καΐ 4 - 7
  —Ή έορτή των Τριών Ίδ-
  ραρχών.
  Αυριον, εορτήν των Τριών Με·
  γάλων Ίεραρχών, προστατών των
  γραμμάτον ν, αί τή; παιδείας,
  τα σχολεΐα τή; πόλεως θέλουσιν
  έόρτάσει άπό κοινοΰ την καθιε-
  ρωμένην επέτειον εορτήν των
  διά πανηγυρική; κατά την ΙΟην
  π. μ. έν τω Μητροπολιτικώ
  Ναώ τοΰ Άγίβυ Μηνά λειτουρ-
  γίκ;, καθ' ην θά λάβη χώραν
  άρτοκλααία θά έκφωνήαη δέ τόν
  πανηγυρικόν τή; ημέρας ό ποι-
  νοσιβλογιώτ«το5 άρχιμανδρίτης
  κ. Εϋγένιο; Ψαλιδάκης καθηγη-
  τή; των ©ρηακευτικών έν τφ
  Παλλαδίω Λυκεΐω.
  Στεφ. Σαριδάκης
  Ναιευτήρ-Γυναικολόγος
  Είδικευθείς έν Παρισίοις.
  Δέχεται έν τή Πολυκλινική.
  Τηλεφ. Κλινικής 490
  » οικίας 608
  Ό όδοντίατρος ■
  Έμμ. Ι. Αλεξάκης
  έναντι "Αγ. Τίτου ■
  Έκιταιδευθε'ις είς Παρισί- "
  ούς άναλαμβάνει οιανδήποτε ■
  θεραπείαν νοσημάτων τοΰ ·
  στόματος (ούλίτιδος, κακοσμΐ *|
  άς) συμφώνως μέ την τελευ- ·
  ταΐαν εξέλιξιν της έτπστήμης. ■
  Έιΐίσης όδοντοστοιχίας καΐ "
  κορώνες έκ διαφόρων μετάλ ·
  λων—κορώνες έκ πορσελά- ■
  νης. Έιτανοφορά τελείως σ-
  νώδυνος των στρεβλοφυών ό- ·
  δόντων είς την κανονικήν αϋ· ·
  των θέσιν.
  Ίηλέφωνον 6—91. ■
  ΚΟΚΑΡΙ έξαιρετικής ποιότη¬
  τος ψιλό (Ιά εϋρετε είς. την κρεμ-
  μυδαποθήκην πλησίον Χανίων
  Πόρτα ώς καί κρεμμύοια είς δι-
  αρκή παρακαταθήκην.
  ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΑΟΣ
  ΙΔΡΥΘΕΙΣΑ ΤΩ 1841.
  Ή άρχαιοτέρα καί μεγαλυτέρου των Έλληνικών Τραπεζών.
  Κεφάλαια Μετοχικά καί άποθεμάτων Δραχ. 1.205.000.000
  Καταθέσεις » 10.100.000.000
  ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ είς δλην την Έλλάδα.
  ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΤΑΙ είς δλας τάς χώρας τοϋ Έξωτερικοθ.
  Εκτελεί πάσης φύσεως τραπεζικάς εργασίας είς τό εσωτερικόν καί
  τό εξωτερικόν.
  ΛΡΥΡΤΛϊ [ Α Τ ΑΛΡνΡΙ
  V
  ε^ς πΡ£οττΊν ζήτησιν ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟΥ
  Ζΐπ_ΛΙ_1Α1 ΙΛ 1 /Αν71~<_ι—ι!<£* και επί προθεσμία μέ λίαν εύνοϊκά έπιτόκια. ΗΕ^ΕΝΙΟ ΒΑΝΚΤΡυδΤΟΟΜΡΑΝΥ, ΝΕΛ/ΥΟΚΚ ΐη 51 ΜΑΙΡΕΝ Ι.ΑΝΕ Ιδρυθείσα υπό τής Έθνικής Τραπέζης νόμους τής Πολιτείας τής Νέας Υόρκης, ρική Έλλήνων. Κεφάλαια όλοσχερώς καταβεβλημένα τής Ελλάδος συμφώνως μέ τούς πρός εξυπηρέτησιν των έν Άμε- δολλάρια 1.350.000 —Ή ϋδρευσις Άποκορώνου. Ό Νομίατρο; Χανίων κ. Πα¬ παντωνάκη; έπελήφθη τή; μελέ- της τοϋ ζητήματο; ΰδροληψίκ; τής κοινότητος Γεωργιουπόλεω; Άποκορώνου καθώ; έπίση; καΐ τής Άση Γωνιά;. —Κρήτες είς τό σχολείον άξι ωματικών. Μεταξύ των έπιτυχόντων ίίς τόν διεξαχθέντα διαγωνισμόν πρό; εισαγωγήν εί; τό σχολείον αξιωματικών στρατιωτικών ύπη· ρεσιών συγκαταλέγονται οί έξη; Κρήτε;: Ε. Κατσαράκης, Δ. Πλα- τσάκης, Ν. Λιαπάκη; ΰπαξιωματι· κοϊ καΐ Ν. Χαριτακη;, Γ. Μαυ- ριδάκη; καί 'Ε. Ζαχαριουδάκη; ιδιώται. — Δωρεά. Ή οϊκογενεια τοΰ Ιω. Άνδρια- δάκη προσέφερεν χθέ; εις τούς τροφίμου; τοϋ Πτωχοκομείου εκ¬ λεκτον φαγητόν, ταιγάρα καί πορτοκάλλια εί; μνήμην τού ΐ- δίου, —Τό Κατηχητικόν σχολείον Αγ. Τριάδος. Την προσέχη Κυριακήν 30ήν Ίανουαρίου καϊ ώραν 11 π ν π. μ. έν τώ Ί. Ναώ τή; 'Αγίας Τριάδος θά γίνη ώ; γνωστόν τβλετή χον έ- κεΐ Κατηχητικοΰ Σχολείου καθ' ήνθέλουσι ύιανεμηθίί ένδΰματα είς τού; όρφανού; καΐ απόρους μα¬ θητάς τοΰ ίδίου Σχολείου. εί ■■*■ « β ■■■■■■■■■■■ μ ■■■ ΕΚΤΟΣ ΤΡΑΣΤ Τό θαλαμηγόν &)κ Αναχωρεί έξ Ηρα¬ κλείου εκάστην ΚΥΡΙΑ¬ ΚΗΝ βράδυ κατ' ευθεί¬ αν ΠΕΙΡΑΙΑ. ΤΕΤΑΡΤΗΝ βράδυ κατ' ευθείαν ΠΕΙΡΑΙΑ, ΣΟρον. ΤΗΝΟΝ, Πάρον, Νάξον. Πρακτοραΐον ΛΙΝΑΡΔΑΚΗ Τηλίφ. 5—41 ■ ■■ ■■■■■■■■ •■■■■■αειειειειει ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ είς τό προάστει¬ ον Καμίνια κατάστημα μετ' ά- νωγείου οικίας καί συνεχομένή; αμπέλου. Τα αύτά μετά δύο εισέ¬ τι καταστημάτων πωλοθνται καΐ μέ ευκολίας πληρωμης. Πληροφορίαι παρ' ημίν.
  Ηράκλειον—Κρήτης
  Γραφεΐα έναντι Πσλ. Νομαμχίας
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  Πρωΐα Σοφβάτου
  29 Ίανουαρίου 1938
  ΟΙΗΝΤΕΝ,ΝΤΕΛΜΠΟΣ&ΛΙΤΒΙΝΩΦ
  ΕΤΘΝΙΣΑΝ ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗΝ
  ΔΙΑΤΗΡΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΘΕΣΜΟΥ
  ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΝΙΑΜΩΝ ΕΟΝΩΝ
  ΕΞΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΑΙ ΣΥΖΗΤΗΣΕΙΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 28 Ίανουαρίου (τού άν-
  ταποκριτού μας). — Σ/,μερινά τηλε
  γραφήματα έκ Γενέυης άναφερουν ότι οί
  ύπουργοί των Εξωτερικών τής Αγγλί
  ας, τής Γαλλίας καί τής Ρωσσίας είς
  σημερινάς άνακοινώσεις αυτών έξεφρά
  σθησαν ανεπιφυλάκτως υπέρ τής διατη
  μήσεως τού θεσμοΰ τής Γενέυης. Οί
  κ. κ. Ίΐντεν, Ντελμπός καί Αιτβίνωφ
  έτόνισαν ότι ή Κοινωνία των Εθνών
  αποτελεί οργανισμόν χρησιμώτατον διά
  την διατήρησιν τής παγκοσμίου είρή
  νης καί τόν περιορισμόν των ίμπεριαλι-
  ατικών σκοπών είς βάρος των ελευθεριών
  τής ανθρωπότητος.
  ΊΙ συζήτησις είς την Κοινωνίαν των
  Εθνών επί των άφορώντων την μεταρ
  ρύθμισιν τού Θεσμού ζητημάτων, συνε
  χίζεται.
  ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΟΝ ΔΙΑ ΤΑ ΕΘΝΗ
  ΤΟΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΩΝ ΣΥΖΗΤΗΣΕΟΝ
  ΤΟΝ ΘΕΣΜΟΝ ΤΗΣ ΓΕΝΕΥΗΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 28 Ίανουαρίου (τού
  άνταποκριτοΰ μας).— Έσπεριναί πλη¬
  ροφορίαι έκ Γενέυης άναφερόμεναι είς
  την εξέλιξιν τώι συζητήσεων επί τοΰ
  όργανΐσυίθύ τής Κοινωνίας των Εθνών,
  τονίζουν ότι αυται βαίνουν ίκανοποιητι-
  κώς έν σχέσει μέ την διατήρησιν κάί απο¬
  τελεσματικήν λειτουργίαν τού θεσμοΰ
  τής Γενέυης.
  ΝΕΑ ΕΠΕΙΣΟ&ΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ ΚΙΝΑΝ
  ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΩΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 28 Ίανουαρίου (τοΰ
  άνταποκριτοΰ μας).—Κατά τάς έκ τής
  "Απω Άνατολής σημερινάς είδήσεις
  έν Κίνα εσημειώθησαν τελευταίως νέα
  έπεισόδια είς βάρος τού γοήτρου των
  ' ΙΙνωμένων πολιτειών μέ ήρωας Ίάπω-
  νας άξιωματικούς, στρατιώτας καί ναύ-
  τας.
  ΕΙΣ ΤΟ ΤΟΚΙΟ ΕΠΕΔΟΘΗ
  ΕΝΤΟΝΟΣ ΔΙΑΚΟΙΝΩΣΙΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 28 Ίανουαρίου (τού
  άνταποκριτού μας).— Τηλεγραφήματα
  έκ Σαγχάης βεβαιούν ότι ή Άμερικα-
  νίκη κυβέρνησις επέδωκεν έντονον δια¬
  κοίνωσιν είς Τόκιο* Διά τής διακοινώ¬
  σεως ταύτης ή Άμ.εριχή ύπενθυμίζει
  προηγουμένας ύποσχέσεις τής Ίαπωνί-
  ας αΐτινες κατόπιν των τελευταίων έ-
  πεισοδίων φαίνονται άθετούμεναι. Ή δι¬
  ακοίνωσις έν κατακλείδι τονίζει ότι ή
  Άμερικανική συμπολιτεία έπιφυλάσ-
  σεται νά λάβη όλα έκεΐνα τα μέτρα τα
  οποία θά είνε δυνατόν νά περκφρουρή-
  σουν τό γόητρόν της άπό πάσης νέας α¬
  ποπείρας εναντίον της καί εναντίον παν¬
  τός Άμερικανοΰ ύπηκόου.
  ΑΣΘΕΝΕΙ ΣΟΒΑΡΩΤΑΤΑ
  Η Α. Υ. Ο ΠΡΙΓΚΗΨ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
  Ή Γαλλία καί τό καδεστώς έν Αίδιοπία
  Οί "Αγγλοι διά την Έδνοκοινωνίαν.
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ (ραδιογρ.) Αί
  έφημερίδες τής άριστερθς γρά
  φουσαι επί ανακοινωθέντος
  τοθ Πρακτορείου Στέφανι κα¬
  τά τό οποίον ή Άμερική καί
  ή Αγγλία φσίνονται άπό κοι-
  νοΰ διατεθειμέναι νά άναγνω-
  ρίσουν υπό δρους τήν'Ιταλικήν
  αύτοκρατορίαν έν Αίθιοπία,
  I-
  σχυρίζονται δτι ούδεμία βάσι-
  μος πληροφορΐα ύπάρχει έκ
  Λονδίνου ή' Ούασιγκτώνος έ-
  πιβεβαιοθσα την φήμην ταύ¬
  την. Έξ άλλου καθ* δ: προσ-
  θέτουν αί ΐδιαι έφημερΐδες ού¬
  δεμία απόφασις είνε δυνατόν
  νά ληφθή υπό των δυο τού¬
  των δυνάμεων έρήμην τής
  Γαλλίας.
  ΛΟΝΔΙΝΟΝ (ραδιογρ.). —
  Αγγλικαί τίνες έφημερίδες ά-
  ναφερόμεναι είς πρόσφατα άρ·
  θρα εναντίον τής Κοινωνίσς
  των Εθνών μεταξΰ των οποί¬
  ων καί τοϋ κ. Στεφάν Λωζάν
  τής «Ματέν» παρατηροΰν δτι
  ταυτα δέν διαπνέονται υπό
  καλής πίστεως. Ιδιαιτέρως ό
  μυστηριστικός τόνος των Ίτα-
  λικών καί Γερμανικών έφημε-
  μερίδων εναντίον τής Κοινωνί¬
  ας των Εθνών, καταδικάζε-
  ται ώς άπρεπής άλλά καϊ
  όφειλόμενος είς παρεξήγησιν
  τής καταστάσεως έν Γενεύη
  ή όποία τείνει νά διαμορφωθη
  εναντίον των άπόψεων των
  πολεμίων τής Κοινωνίας των
  Εθνών καί δχι—ώς νομίζουν
  ούτοι—υπέρ αυτών.
  ΡΩΜΗ (ραδιογρ.). —Είς νε¬
  ωτέρας άνακοινώσεις τού τό
  πρακτορείον Στέφανι διαψευ-
  δει τα περί εξεγέρσεως των
  Αίθιόπων καί πάν άλλο σχε¬
  τικόν τό οποίον μετέδωκε τα
  Λονδίνον έκ πληροφοριών
  παρασχεθεισών άπό τοΰς έ-
  κεΐ φυγάδας Αΐθίοπας. Τό
  πρακτορείον έπιμένει δτι ή τά¬
  ξις αποκατεστάθη ένΑϊθιοπί α.
  προκηρυχδώσι διαγωνισμοι
  φιλοπροόδων σιτοκαλλιεργητών.
  Αποφάσει τού ύπουργείου]
  Γεωργίας κατά την καλλιερ-
  γητικήν περίοδον 1938—39 θά
  προκηρυχθοΰν μεταξΰ φιλο¬
  προόδων γεωργών των σιτο
  παραγωγικών περιφερειών
  τοΰ Κράτους διαγωνισμόν
  Είς τούς έπιδεικνύοντας ζή
  λον πρός ανάπτυξιν καί προ-
  ώθησιν τής σιτοκαλλιεργείας
  καί των φυτών έν γένει τής
  άμειψισποράςθά άπονέμωνται1
  χρηματικά ή άλλα βραβεϊα.
  Οί διαγωνισμοι οΰτοι θά
  λάβωσι χώραν μόνον είς
  τάς γεωργικάς έκείνας υπη¬
  ρεσίας αί οποίαι δύνανται νά
  διαθέσωσιν ανάλογον γεωπονι
  κόν προσωπικόν διά την συ·
  νεχή καί συστηματικήν παρα-
  ρακολούθησιν καί βαθμολο-
  γίαν των διαγωνιζομένων ώ-
  στε νά έπιτευχθώσι τα δι' αυ¬
  τών έπιδιωκόμενα άποτελέ-
  σματα καί είς ωρισμένον αριθ
  μόν συνεχομένων Κοινοτήτων,
  δστις δέον νά μην είνε άνώ-
  τερος των 10.
  Είς εκτέλεσιν τής διαταγάς
  ταύτης εκλήθησαν νά άνα-
  φέρωσιν εγκαίρως είς τό υπουρ
  γεΐον σχετικά στοιχεΐα αί
  γεωργικαί υπηρεσίαι τοΰ κρά¬
  τους προκειμένου οί διαγωνι-
  σμοΐ ούτοι νά προκηρυχθοΰν
  έντός τοϋ μηνός Μαρτίου.
  ΑΙ ΔΙΚΑΣΙΜΟΙ
  ΤΟΥ ΚΑΚΟΥΡΓΙΟΔΙΚΕΙΟΥΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
  Κατά τό κοινοποιηθέν χθές
  είς την εισαγγελίαν "Ηρακλεί¬
  ου πινάκιον των ενώπιον τοΰ
  κακουργιοδικείου Ηρακλείου
  δικασθησομένων άδικημάτων,
  κατά τόν μήνα Φεβρουάριον
  θά έκδικασθώσι τα εξής άδι-
  κήματα: Την 4 κατά τού Ή-
  λία Λεδάκη επί άναιρέσει, την
  8 κατά τοΰ Ηλ. Λαμπρ. Μαρ·
  νιεράκη επί απόπειραι φόνου
  την 11 κατά τού Βασιλ. Χρι¬
  στουλάκη κ.λ.π. επί φόνφ, την
  15 κατά τοΰ "Ιω. Τσιμπουκά-
  κη κ.λ.π. επί άποπείρα φό¬
  νου, την 18 κατά των 'Ιω.
  Βαρδάκη, Έμμ. Βαρδάκη, Ι¬
  ωάννου Βαρδάκη καί Γεωρ.
  Εμμ. Βαρδάκη επί φόνω.
  ΤΑ ΔΙΑ ΔΕΜΑΤΩΝ
  ΑΠΟΣΤΕΑΑΟΜΕΝΑ ΕΙΔΗ
  Τό υπουργείον τής Έθν.
  Οίκονομίας απηύθυνεν εγκύ¬
  κλιον πρός τάς τελωνειακάς
  αρχάς έντελλόμενον νάέπιτρέ-
  πωσιν αυται άνευ σχετικής α¬
  δείας τού την βάσει μόνον α¬
  δείας τής Τραπέζης τήςΈλλά-
  δος εξαγωγήν είς χώρας αν¬
  ταλλαγήν ωρισμένων είδών α¬
  ποστελλομένων έντός μικροδε-
  μάτων" ούχι πρός εμπορίαν άλ
  λά διά προσωπικήν χρήσιν
  των παραληπτων, ή ώς δε(γ
  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ ΚΑΙ ΚΙΝΗΣΙΣ
  ΑΙ κυμανθεϊσαι χθές έν τή άγορ§ μας τιμαί των κατωτέρω έγχω
  ρίων προϊόντων είχον ώς ακολούθως:
  Σταφίδες.
  Σουλτανίναι
  δρ. )
  μ.ατα.
  ΑΘΗΝΑΙ 28 Ίανουαρίου (τοΰ
  άνταποκριτού μας).— Ή κατάστασις τής
  Α. Β. Υ. τού Ηρίγκηπος Νικολάου α¬
  σθενούντος άπό ημερών σοβαρώς, φαί-
  νεται έπιδεινωθεΐσα σήμερον, εκφράζον¬
  τα ι δέ άνησυχίαι υπό των έπισκεφθέν-
  των αυτόν ιατρών.
  ΟΙ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟΙ ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΣΙ
  ΤΑΣ ΕΙΙΟΕΣΕΙΣ ΤΟΝ ΕΙΣ ΤΕΡΟΥΕΛ
  ΑΘΗΝΑΙ 28 Ίανουαρίου (τού
  άνταποκριτοΰ μας).—. ΊΓηλεγραφοΰν έκ
  Παρισίων ότι είς την περιοχήν τοΰ
  'Γερουέλ οί κυβερνητικοί ένισχυθέντες
  τελευταίως διά μεγάλων δυνάμεων, συ-
  νεχίζουν τάς σφοδράς έπιθέσεις αυτών
  εναντίον των καταληφθέντων υπό των
  έθνικών, ορεινών συγκροτημάτων τής πε-
  Ρ»οχής ταύτης.
  Ο, ΠΡΟΫΠΟΛΟΠΣΜΟΣ
  ΤΟΥ ΓΕΟΡΓΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
  Σήμερον την Μεσημβρίαν Θά
  συνέλθη προκειμένου νά προ¬
  βή είς την ψήφισιν τοθ προ-
  σχεδίου τοϋ προϋπολογισμοθ
  τοΰ Γεωργικοΰ Έπιμελητηρί-
  ή Διοικοΰσα αύτοΰ Έπιτροπή.
  Ώς πληροφορούμεθα έκτός
  άλλων είς τό καταρτισθέν
  σχέδιον τοϋ προϋπολογισμοΰ
  τό Έπιμελητήριον προβλέπει
  την διάθεσιν άναλόγων πι-
  στώσεων διά την μετεκπαί-
  δευσιν νέων είς πρακτικά γε-
  ωργικά σχολεϊα, εγκατάστα¬
  σιν ΰποδειγματικών κτηνοΐρο-
  φείων καί πτηνοτροφείων, λει¬
  τουργίαν κυριακών μεταβατι-
  κών γεωργοουνεταιριστικών
  σχολείων, εμβολιασμόν άγρί
  ών δένδρων, προμήθειαν δεν-
  δρυλλίων διά τοϋς σχολικοΰς
  κήπους κ.λ.π,
  Η ΣΤΑΦΙΔΑΓΟΡΑ ΛΟΝΔΙΝΟΥ
  Ή σταφιδαγορά Λονδίνου
  διετηρήθη καί κατά την πα-
  ρελθοθσαν έβδομάδα στάσι-
  μος. "Επί σουλτανίνων συγκε
  κριμένως πωλήσεις επραγμα¬
  τοποιήθησαν επί καρποΟ Αΰ-
  στραλίας πρός 40)—, 41)—,
  44)— καί 48 σελλίνια κατά
  στατήρα αγγλικόν, Περσίας
  πρός 25 καί Καλλιφορνίας
  πρός 34)—, 35)—, 40)— £
  44,
  Καραμπ.
  "Ελεμέδες
  Ταχτας
  Μαύραι
  α
  β'
  Υ'
  α'
  β'
  Υ'
  ( 22. -23.
  (
  )
  ( 10.-11
  )
  ( 8-9.
  7
  Χαρούπια » 2 70
  Ελαια 5ο · 27.10
  », κοινά »
  Σάπωνες.
  ΛευκοΙ α' ποιότητος δρ 20.— 23
  » β' » 19.- 22
  Πράσινοι α' ποιότ. » 19.— 22
  β' » » 18.50-20
  θΐνοι.
  Αρχανών τό μίστατ. » 45.
  Μαλεβυζίου κατ' οκάν δρ. 6
  ΤΟ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ ΕΝ ΗΡΑΚΛΕΙΩ
  ΤΙΜΑΙ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
  28ης Ίανουαρίου 1938
  Ζυρίχη
  Παρίσιοι
  Λονδίνον
  Νέα 'Υόρκη
  •Αγορά Πώλησις
  25.30— 25.55
  3.50 3.60
  546 550
  109.10 110.10
  "Αμστερδαμ
  Στοκχόλμη
  Βρυξέλλαι
  Βαρσοβία
  Άγορά Πώλησις
  60.80 6140
  2810 28.35
  3.70 3.74
  20.75 21.70
  Ο ΧΙΤΑΕΡ ΑΝΕΣΤΕΙΑΕΝ
  ΤΗΝ ΣΥίΚΛΗΚΠΟΥ ΡΑΪΧΣΤΑΓ
  Η ΑΝΑΚΛΗΣΙΣ ΟΕΩΡΕΙΤΑΙ
  ΑΠΟΤΕΑΕΣΜΑ ΝΕΩΤΕΡΟΝ
  ΤΟΥ ΚΑΓΚΕΑΑΡΙΟΥ
  ΑΘΗΝΑΙ 28 Ίανουαρίου (τού
  άνταποκριτοΰ μας). — "Εκ Βερολίνου
  άγγέλλεβαι ότι ή σύγκλησις τοΰ Ράϊχ¬
  σταγ ή οποία θά επραγματοποιείτο προ
  σεχώς ανεστάλη επ* άόριστον υπό τού
  καγκελαρίου Χίτλερ.
  ΊΙ ανάκλησις αποδίδει αι είς νεωτέ¬
  ρας σκέψεις τάς οποίας ο καγκελάριος
  Χίτλερ έμόρφωσεν έκ τής μελέτης τής
  έΐωτερικής καταστάσεως.
  Η ΑΝΑΒΟΑΗ Μ ΣΥΓΚΛΗΣΕΟΣ
  ΤΟΥ ΡΑΪΧΣΤΑΓ ΟΦΕΙΛΕΤΑΙ
  ΕΙΣ ΕΠΙΚΕΙΜΕΝΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ;
  ΑΘΗΝΑΙ 28 Ίανουαρίου (τού
  άνταποκριτοΰ μας).— Πληροφορίαι έκ
  τού έξωτερικοΰ άναφερόμεναι είς την
  αναβολήν τής συγκλήσεως τού Ράϊχσταγ
  τονίζουν ότι αυτή προήλθεν κυρίως έκ
  των φημών ότι έπίκεινται "έν Εύρώπη ά-
  ποφασιατικά γεγονότα. Ό καγκελάριος
  Χίτλερ έθεώρησε καλόν νά αναμείνη την
  άποσαφήνισιν των φημών τούτων, δεδο-
  μένου ότι έν έναντία περιπτώσει -ή Γερ-
  μανία ένδέχεται νά αναλάβη πρωτοβου¬
  λίαν δράσεώς, ανάλογον τής εξελίξεως
  των Έύρωπχ,ϊκών πραγμάτων.
  Η ΑΣΘΕΝΕΙΑ
  ΤΟΝ ΓΕΩΜΗΛΩΝ ΛΑΣΗΘΙΟΥ
  Διετάχθησαν ό Φυτοπαθο-
  λογικός Σταθμός Ηρακλείου
  καί ή Γεωργική Ύπηρεοία Λα-
  σηθίουνά ένεργώσιν αυστηρόν
  έλεγχον επί των πρός έξαγω
  γήν γεωμήλων Λασηθίου, άπα
  γορεύοντες ταύτην έν περιπτώ
  σει προσβολής τοϋ έμπορεύ-
  ματος υπό τής φυτονόσου φθο
  ριμαίας.
  Η 13η ΠΕΡΙΟΔΟΣ
  ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΚΘΕΣΕΩΣΘ)ΝΙΚΗΣ
  Δι" έγγράφου της πρός
  τοΰς Νομάρχας τοθ Κράτους
  ή Διεθνής "Εκθεσις Θεσσαλο¬
  νίκης γνωρίζει δτι ή 13η περί-
  οδος ταύτης απεφασίσθη νά
  τελεσθή άπό 11ης Σεπτεμβρί-
  ου μέχρι 2ας Όκτωβρίου έ.έ.
  ΤΟ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟΝ
  ΕΙΣ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΙΝ ΓΑΛΑ
  Πρός τοΰς Γεν. Διοικητάς,
  Νομάρχας καί λοιπάς αρχάς
  εκοινοποιήθη έγκύκλιος πρός
  εφαρμογήν αναφερομένη είς
  τοΰς δρους ούς δέον νά πλη-
  ροΐ τό είς την κατανάλωσιν
  προσφερομένον νωπόν γάλα.
  Η ΠΡΟΧΘΕΣΙΝΗ
  ΕΝΑΡΞΙΣ ΠΥΡΚΑΪΑΣ
  Τό μεσονύκτιον τής χθές ε¬
  σημειώθη έναρξις πυρκαϊάς
  είς την επί τής όδοΰ Κατεχά-
  κη οικίαν τοΰ Αδαμ Κανακά¬
  κη κατασβεοθεΐσα άνευ προ¬
  κλήσεως ζημιών,
  Η ΧΟΡΗΓΗΣΙΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΣ
  ΕΙΣ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ! ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ
  Υπό τοθ τελευταίου ΰ-
  πουργικοΰ συμβουλίου ένεκρί-
  θησαν οί νόμοι περί αυξήσε¬
  ως τοθ συνταξ,ίμου όρίου τής
  ήλικίας των δημοσίων ύπαλ-
  λήλων. Διά των νόμων τού¬
  των καθορίζεται δτι σύνταξις
  παρέχεται είς δημόσιον ύπάλ-
  ληλον άπομακρυνόμενον τής
  υπηρεσίας έφ' δσον ούτος ά-
  πομακρυνθή τής υπηρεσίας ά¬
  πό τοΰ 50οΰ καί εκείθεν έ-
  τους τής ήλικίας τού καί άν
  άκόμη νεώτερος κλείστ) τόν
  χρόνον σονταξίμου υπηρεσί¬
  ας. Έκτός εάν συντρέχουν εί-
  δικαί τίνες περιπτώσεις, δπως
  τής ασθενείας κλπ.
  Η ΧΘΕΣΙΝΗ ΔΙΚΗ
  ΕΝ ΤΩΚΑΚΟΥΡΠΟΔΙΚΕΙΩ
  Χθές την πρωΐαν ήρξατο
  είς τό κακουργιοδικεϊον ή δί-
  κη κατά τοθ Νικ. Ποντικάκι
  κατηγορουμένου διά δύο ' φό-
  νους. Ή δίκη προβλέπεται δ¬
  τι θά συνεχισθή καί σήμερον.
  ΑΤΥΧΗΜΑ ΕΙΣ ΕΡΓΑΤΗΝ
  Ό Έμμ. Καλαϊτζάκης έκ
  Φόδελε έργαζόμενος διά την
  έκβράχισιν ογκολίθων έτραυ-
  ματίσθη υφ' ενός τούτων σο¬
  βαρώς είς διάφορα μέρη τού
  σώματός τού.
  ΚΑΤΑΜΗΝΥΣΕΙΣ
  Κατεμηνύθη επί παραβάσει
  τοθ άγορανομικοϋ κώδικος ό
  κρεοπώλης Χρ. Ζαμπετάκης.
  Ο ΧΙΤΛΕΡ ΔΕΝ ΟΑ
  ΕΠΙ ΤΗΣ ΕΙΟΤΕΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 28 Ίανουαρίου (τού
  άνταποκριτού μας). — Τηλεγραφούν
  έκ Βερολίνου ότι συνεπεία τής άναβο-
  λής τ*ϊς συγκλήαεως τοΰ Ράϊχσταγ δύ¬
  ναται νά θεωρηθή ή μή έκφώνησις υπό
  τοΰ Χίτλερ οιουδήποτε λόγου άναγομέ
  νού είς την έξωτερικήν πολιτικήν τής
  Γερμανίας.
  ΠΡΟΕΚΛΗΘΗ ΕΝΤΥΠΩΣΙΣ
  ΕΚ ΤΗΣ ΑΝΑΒίΛΗΣ ΤΟΥ ΡΑΊ'ΧΪΤΑΓ
  ΑΘΗΝΑΙ 2 8 Ίανουαρίου (τού
  άνταποκριτού μας).— ΊΙ άναβολή τής
  συγκλήσεως τοΰ Ράϊχσταγ καί ή έν γένει
  έπιφυλβκτικότης τοΰ άρχηγοΰ τού Ι»ά-
  ϊχ έναντι τής διαμορφώσεως τής έν
  Εύρώπη καταστάσεως καί των συνομιλι
  ών τής> Γενέυης, προεκάλεσαν αίσθησιν
  είς τ ό εξωτερικόν. Οί πολιτικοί κύκλοι
  κρίνουν την τοιαύτην στάσιν τής Γερ-
  μανίας ώς μάλλον εχθρικήν πρός τόν
  αυνασπισμόν Αγγλίας, Γαλλίας, έν συ
  νεννοήσδΐ τού Χίτλερ μετά τήςΊταλίας.
  ΤΟ
  ΕΞΗΤΑΣΕ Ν0Μ08ΕΤΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ
  ΑΘΗΝΑΙ 28 Ίανουαρίου (τοΰ άν¬
  ταποκριτού μας).-— Τό συνελθόν σήμε¬
  ρον έβδομαδιαϊον υπουργικόν συμβού¬
  λιον εξήτασε νομοθετικά ζητήματα κα-
  θώς καί ύπηρεαιακά τοιαΰτα, έφ' ών ε¬
  λήφθησαν αποφάσεις κατόπιν είσηγήσεων
  των κ. κ. υπουργών.
  Η ΣΑΑΑΜΑΝΚΑ ΙΣΧΥΡΙ2ΕΤΑΙ
  ΟΤΙ ΑΗΕΚΡΟΥΣΟΜΣΑΝ ΟΙ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟΙ
  ΑΘΗΝΑΙ 28 Ίανουαρίου (τοΰ άν
  ταποκριτοΰ μας).— Τηλεγρ 'φημα τού
  Στρατηγείου της Σαλαμάνκας αγγέλλει
  ότι οί Έθνικοί άπέκρουσαν χθές καί σή¬
  μερον σειράν σκληρών άντεπιθέσεων των
  κυβερνητικών εναντίον των θέσεων των
  Έθνικών είς Τερουέλ.
  Κατά τό αύτό τηλεγράφημα οί Έθνι-
  κοί όχι μόνον διατηροΰν τάς θέσεις το>ν
  άλλά βάλλουν συνεχώς διά τοΰ πυρο·
  βολικοΰ των τάς όδοΰς διά των οποίων
  άν εφοδιάζεται ο κυβερνητικόν στρατός.
  ΚΑ€
  25
  ϊίργεια
  ένταηκώς
  £ηίλ«ν.
  ^
  μ ^
  ν« «ρχίαη
  των ελαιο
  ηρχ
  ρ
  εμβολιασμόν
  έ μεγα
  έξημέρωβιν μγ
  μούάγρίων δένδρων
  ήκ«ρ«γωγη τοΰ «ρ2
  ί«υς ηρομηνυεται ε
  χή,ϋν δέ συνεχισθ
  χριτέλους εΰνοϊκαί
  ριχχί συνδή^*». π ι*1
  5»δεία των δημη'
  αί των άμπελουργικΐ
  ιφοβλέπεται ότι θά ι
  νωτέρα τής πέρυσιν
  τουτο δέ συντελοΰν ε
  νβι άφ' ενός βρβχαί,
  ΐίβτισαν την γήν καί
  νονιμοποίησαν καί ι
  με τόν οποίον έπεί
  μετά την ρύθμισιν
  νροτικΰν χρεών είς
  μιουργικά έργά των,
  ι*ργοί μας. Διότι π(
  «νιοθή καί τουτο:
  ρόβμιοίς των χρεών έ
  νηοεν άφ' ενός την
  ίηοιν είς τούς άγρ< ότι αί περιουσίαι των «ρέχουν πλέον ούδι ίϋνον, δτι είναι όν Χαί των καί ότι τα ι τού μόχβου των θ' πλέον είς αύτούς, άς 5έ έδοοεν είς αύτούι ιονομικά μέσα πού ζοντο άπκραιτπτως Χαλλιεργείας των. ^μβά ί μβνεται κανείς Τ*ν εύρεδίι την έπ( ?^_Δ1ΑΒΑΙΝΕΙ Η ΖΩΗ Η ΣΗΜΑ ΤΟΥ ΗΛ