95337

Αριθμός τεύχους

4776

Χρονική Περίοδος

Α' 1938

Ημερομηνία Έκδοσης

30/1/1938

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  ΚΑΘΗΜΕΡ1ΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
  ΣΥΝΔΡΟΜΑΣ
  Αιγυπτου
  έτησίη λίραι 'ά
  έ|ό μηνός ·«!
  Άμεριχ.ής
  ετήσιαι οολ. 15
  Τιμή
  κατά φύλλο
  Δραχ. 2
  30
  ΙΑΗΟΥΑΡΐΟΥ
  1938
  ΓΡΛΦΕΙΑ Τ ΥΠΟΓΡΑΦΉ Α
  ΟΛΟΣ ΜΙΝΟΙΛΥΙΌΥ
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ ΚΡΗΤΗΣ ■ Γ.ΤΟΕ 23ΟΝ
  ΑΡΙΘΜ. ΦΥΛΛΟΥ «776
  ϊΠΕΥβΐΒΟΣ ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΘΡ. Ν. ΣΤΑΥΡΑΚΗΣ
  ΔΙΕΥθΥΝΓΗΣ: ΑΝΔΡ. Μ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ
  Η
  ΚΑΙ Η ΑΥΞΗΣΙΣ ΤΗ Σ
  Σ
  Αί πληροφορίαι διά την
  πορείαν των καλλιέργειαν
  είς τόν νομόν μας είναι έ-
  ξαιρετικώς ίκανβποιητικαί ε¬
  φέτος. Αϊ αφθονοι πρώϊμοι
  βροχαί συνετέλεσαν είς τό
  νά επιτευχθή ενωρίς ή σπο-
  ρά των δημητριακών των ο¬
  ποίων ή ανάπτυξις βαίνει
  κανονικώς.
  Κατά τα αυγκεντρωθέντα
  δέ μέχρι τής στιγμής στοι-
  χεΐα αί σπαρεϊααι έκτάσεις
  είς τόν νομόν μας καθώς
  καί εις ολόκληρον την Κρή¬
  την είναι άν όχι μεγαλύτε-
  ραι πάντως ϊσαι των περυ-
  σινών. Επί πλέον εφέτος ε¬
  γένετο ευρεί» χρήσις λιπα-
  σμάτων, έφηρμόσθη δέ έπί-
  σης είς εΰρεϊαν κλίμακα τό
  σύστημκ τής σκαλιστικήςκαλ
  λιεργείας. Έκτός ομως των
  δημητριακών καί των άλ-
  λων γεωργικών εϊδών ή καλ-
  λιέργεια ήρχισε καί συνεχί-
  ζεται έντατικώς. Ά πό ημε¬
  ρών ήρχισε τό κλάδευμα των
  αμπέλων, μετ* ολίγον δέ
  πρόκειται νά αρχίση καί τό
  κλάδευμα των έλαιων, ενω
  έκ παραλλήλου ηρχισαν αί
  προκαταρτικαί εργασίαι διά
  τόν εμβολιασμόν καί την
  έξημέρωσιν μεγάλου άριθ-
  μοϋ άγρίων δένδρων. "Εται
  ή παραγωγή τού αρξαμένου
  έτους προμηνύεται έξαιρετι-
  κΐί, εάν δέ συνεχισθοΰν μέ¬
  χρι τέλους ευνοικαί αί και-
  ρικαί συνθήκαι, ή προσεχής
  έσοδεία των δημητριακών
  καί των άμπελουργικών ιδία,
  προβλέπεται ότι θά είναι α¬
  νωτέρα τής περυσινής. Είς
  τουτο δέ συντελοΰν αί άφθο-
  νοι άφ' ενός βροχαί, πού έ-
  πότισαν την γήν καί την έ-
  γονιμοποίησαν καί ό ζήλος
  μέ τόν οποίον επεδόθησαν
  μετά την ρύθμισιν των ά-
  γροτικων χρεών είς τα δη-
  μιουργικά έργά των, οί γε-
  ωργοί μας. Διότι πρέπει νά
  τονισθή καί τουτο: "Οτι ή
  ρύθμισις των χρεών έδημιούρ
  γησεν άφ' ενός την πεποί¬
  θησιν είς τούς αγρότας μας
  ότι αί περιουσίαι των δέν δι-
  ατρέχουν πλέον ουδένα κίν¬
  δυνον, δτ» είναι όντως ίδι-
  καί των καί δτι τα προϊόντα
  τοΰ μόχθβυ των θ' άνήκουν
  πλέον είς αύτούς, άφ' ετέρου
  <5έ έδοσεν είς αύτούς τα οί κονομικά μέσα πού εχρειά- ζοντο απαραιτήτως διά τάς καλλιεργείας των. Τό άντι- λαμβάνεται κανείς αύτό, 6- ταν ευρεθή την εποχήν αύ¬ την είς την ύπαιθρον, δπου Οί αγρόται μας σκυμμένοι είς την γήν, ,,τήν άνασκά- πτβυν, την περιποιοϋνται, την καλλιςργοΰν καί την γβνιμοποιο&Χ' μέ την εργα¬ σίαν καί τόν ίδρώτά των. Παρά ταυτα, λόγω τής με- γάλης εκτάσεως των έφετει- νών καλλιέργειαν καί λόγω τής βελτιώοεως των παλαιών καλλιέργειαν ό τόπος μας ε- χε» ανάγκην μεγάλων χρη- ματικών ποσών διά νά δυνη¬ θή ν' ανταποκριθή είς τάς ανάγκας τού καί νά φέρη είς πέρας τό άναδημιουργικόν έργον τού. "Εχουν δηλαδή ανάγκην οί αγρόται μας με¬ γάλων πιοτωτικών εύκολιών, διά νά δυνηθούν νά συνεχί- σουν τό δημιουργικήν έργον των μέ κάθε ανεσιν, μέχρι τέλους. Καί πιστεύομεν έτι τάς ευκολίας αύτάς θά παράσχη ή 'Αγροτική Τραπέζα, όπως έπραξε καί είς τό παρελθόν. "Αλλωστε ή 'Αγροτική τραπέζα μετά την άποκλεισπκήν ανάληψιν ύπ' αυτής τού δικαιώματος τής άσκήσεως τής αγροτικάς πίστεως, έπραξε πάν δ,τι τή? επέτρεπον αί οικονομικαί δυνάμεις της διά την ενί¬ σχυσιν τής γεωργίας καί την συνδρομήν τοΰ έργου των ά- γροτών μας. Καί ήσκηβε την πολιτικήν αυτήν μέ εύσυνει- δησίαν^ μέ πλήρη γνώσιν των σκοπών πού έπεδίωκε καί μέ επιτυχίαν, ©ά πράξη έπομένως καί είς την περί¬ πτωσιν αύτην τό χρέος της· Τό καθήκον δέ της 'Αγρο- τραπέζης σήμερον έγκειται είς την παροχήν μεγάλων πιστώσεων είς τούς αγρότας μας, χωρίς πολλάς διατυπώ- σεις καί καθυστερήσεκ. Την πολιτικήν δέ αυτήν ύ- πέδειξεν είς την Τράπεζαν καί ή κυβέρνησις. Διότι ή ενίσχυσις καί ή διευκόλυνοις της καλλιεργητικής προσπα¬ θείας, πού θά έχη ώς άποτέ- λεσμα την αύξησιν τής πα- ραγωγής» δέν πρόκειται νά ώφελήση τούς αγρότας μό¬ νον, ©ά ώφελήση τό σύνο¬ λον καί θά συμβάλη είς την βελτίωσιν καί τήξ ίδιωτικής καί τής δημοσίας οΐκο- νομίας. Διότι διά τής αυξή¬ σεως τής γεωργικής μας πα- ραγωγής θά επιτευχθή καί ή άνόρθωσις των οίκονομι- κών τοΰ Ιθνους. ΟΠΩΣ ΔΙΑΒΑΙΝΕΙ Η ΖΡΗ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΗΛΙΟΥ Ό Έλληνικός Ήλιος όνομάζε- ται κάπου ...γλεντζές. Νομίζετε άοικαιολογήτως; Κάθε άλλο. Ή λιακάδα εχει καί αυτή τίς φασι- ογνωμίες της. Τούς τύπους καί τό πνεΰμά της. "Ολα αύτά δέ συντε- λοΰν έν Ελλάδι, εις την διαπί- στωσιν ότι καί άν άκόμη ό ή'λιος δέν όμοιάζει πρός την παλαιάν εκείνην γελοιογραφίαν, οπου μει- δια... ήλιθίως, δημιουργεΐ γλέν- τια καί γλεντζέδες. —Άλλά πώς; Οά έρωτοΰσεν ε¬ ν α; δύσπιστος. Ό χν^ρωπος θά είχε λησμονή¬ ση τό λιτοδίαιτον τοϋ Έλληνος. Ό μυστικοπαθ^ς τής ταβέρνας μπορεΐ νά πίνη ώρες όλόκληρες μέ τόν άμφίβ,λο μεζέ δύο έλη- ών. Ό μυστικοπαθής τής λιακά- δας είνε κάτι παραπλήσιον. Σπά- ζει κέφι, άρκεΐ ή γωνιά τού νά εί νέ «ήλιακή». Ή θαλπωρή τοϋ η¬ λίου, μία θχλπωρή... εύθηνή καί διά πολλούς άλλους κουραστική, είνε δ,τι άπαιτεΐται διά νά τάν κάμη άλλον άνθρωπον. Άπό μεμψίμοιρον καί κατσούφην, τόν διαμορφώνει είς άληθινόν οπαδόν τοΰ Έπικούρου: Είρωνεύεται ή άκ,ριβέστερα αύτοειρωνεύεται δλες τίς άναποοιές τής ζωής. Μέ πρό¬ τυπον τόν εαυτόν τού, κριτικάρει εύθυμα, τίς τραγικές άντιθέσεις των άνθρωπίνων. Καί τό κάτω- κάτω αίσιοδοξεΐ άπόλυτα. —Λιακάδα σήμερα! Μπορεΐ νά μην είσαι ατόν καλό σου αγγε- λο ; Αύτό τοΰ παρατηρεΐ ό συμπα- ρακαθήμενος—άνικανοποίητος συν- ταξιοΰχος—πού άρκεΐται νά χα- ράσση σιβυλλικούς κύκλους μέ τό μπαστοΰνί τού στήν άμμο τής δενδροστοιχίας. Άλλά φυσικά, ή λιακάδα είνε γι' αυτόν άλλο πραγμα: Σάν Ρωμηός βεροζ θέλει ήλιον διά νά τραφή· διά νά εκ¬ δηλωθή κ*ί νά άποκαλυφθή μέ όλην την σπιρτάδα τής φυλής! Ό Όσβάλδο; τοΰ "Ιψεν οταν ζητα τόν ή'λιο, δέν είνε ενας δυστυ χισμένος τοΰ καιροΰ τού. Είνε καί Ινα; Σκανδιναυός, πού άρχίζη νά τρελλαίνεται μέ τίς συννεφιές των φιόρδ. Βά ξαναρωτήσουν πολλοί : Μά επί τέλους, γιατί τόση σημα- σία σΊ ενα φώς... κοινό; Άπλού- στατα, άπό τή στενή συνάφεια τής Έλληνικής ψυχή; μέ δλους τούς ξανθούς Απριλίου; τοθ Έλληνικοΰ ούρανοΰ—ποΰ συμβαίνει, άδιακρι- τως έποχής, νά είναι περισσότΐρο: στό δικό μας ήμερολόγιο. Ό Έλ¬ λην είνε τό ζωντανώτερον εκτυπον ΐης ηλιάκης σημασϊας. Καί τής σηΐιασίας τού... τί θά συνέβαινΐ άν μάς έ'λειπεν μιχ σπγμή αύτός ό εΰθηνός άλλά καί πλησιφαής ί]- λιος ! λ ■ Γλεντζές ό Έλληνικός "Ηλιος, πρό παντός" διότι διαπλάσσει γλεντζέδες. Μιά συντροφιά συμπο- λιτών—ή πρώτη, ή τυχοϋσχ—έκ¬ τός ελαχίστων εξαιρέσει»1/, απο¬ τελεί, κάτω άπό τό πλούσιον ήλι- ακόν φώς, έκεΐνο^ποθ λέμε: Χαρά ΗίοΟ. Τό πεζοδρόμιον άποβχίνει πηγή έμπνεύσεων. Ρίχνονται κά- τιο σχέδια έκδρομών καί διασκε- οίσεων μοναοικά. Ό εσωτερικάς τουρισμός ουδέποτε άλλοτε άπο- κτα τόσους σπουοαίους θιασώτας. Έκεϊνο τό λυπηρόν Ινίοτε, —ή βενζίνη γίνεται πολυτέλεια -:ΙΙα μ2 μέ αυτοκίνητον., φθάνει νά τί- θεϊα; αποφασιστικώς επί τάπητος. Άκόμη καί ή πριοτό^γαλτη δέ- σποινϊς Ιχει τολμηροτάτας πρωτο βουλίας. Ό ή'λιο; είνε γεμδτος άπό τό πνεΰμα τής ζωής άλλά καί τό πνεΰμα τής Ιποχής. Διά τόν Έλλη να τουλάχιστον, ουτε τα στοιχει- ώδες τοΰ άναγνωσματαρίου: «Ηλ θεν ό Άπρίλιος μιά χαρά ό ήλι- ος» είνε καί τόσον... στιιχειώ- 5ες, οσο νομίζουν μερικοί. ΑΣΜΟΔΑΙΟΣ Οί κίνδυνοι τοϋ πολέμου ΠΟΣ 8Α ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΘΗ Η ΠΡ0ΣΤΑΣ1Α ΕΞ ΑΕΡΟΣΤΟΥ ΑΜΑΧΟΥ ΠΑΗΒΥΣΜΟΥ Τοΰ Στρατηγοΰ κ. Κ. Μπακοπούλου. ΣΤ'. 2ον) Άραίωσις. Ή άπομάκρυν- σις έκ των μεγάλων κατωκημέ- νων Κέντρων, κατά των οποίων ό άντίπαλος θά έχη σ>μ.χίρο^
  νά κατευθύνη τάς έπιθέσεις τού
  είναι εν μέσον άσφαλοϋς σχεδόν
  προστασίας. Διά τουτο, οί [ΐή χρή
  σιμοι,λόγω υπηρεσίας, εργασίας,
  ή άλλων υποχρεώσεων συμφέρον
  είναι καί διά τούς λοιπούς παρα-
  μενοντας, νά άπομακρύνωντα:
  των κέντρων τούτων.
  Άλλά μία τοιαύτη άραίωσις
  των πληθυσμών των μεγάλων πό¬
  λεων, διά την οποίαν ώς πρω-
  ταρχικός 'όρος τίθεται ή αύστη-
  ρά τήρησις τής τάξεως καί τής
  πειθαρχίας," παρουσιάζη, ώ; εί¬
  νε επόμενον, μεγίστας ουσκολί-
  ας. ΕΌπως αί δυσκολίαι αυται
  μειωθοΰν είς τό ελάχιστον δυ¬
  νατόν, πρέπει τό μέτρον τούτο
  τής άραιώσεως νά έχη μελετη¬
  θή λεπτομερώς άπό τοΰ καιροϋ
  τής εΐρήνης καί κατά προτίμη¬
  σιν νά περιορίζηται είς τα πέ¬
  ριξ των πόλεων έξ ών θά λά-
  '^Ι χώραν αυτή. Τουτο θά διευ
  κολύνη καί την εϊχολον επικοι¬
  νωνίαν μεταξύ των άπομακρυνο
  μένων καί των παραμενόντων
  είς τάς οικίας των μελών των
  διαφόρων οίκογενειών.
  Συνεπώς δέν θά ήτο άσκοπον
  εάν, άπό τοΰ καιροΰ τής εΐρή¬
  νης, έκαστος οίκογενενειάρχης ί
  μελέτα τό ζήτημα τούτο τής απο¬
  μακρύνσεως ή τής άραιώσεως τής
  οικογενείας τού έκ των μή χρη-
  σίμοιν μελών της είς άλλο μέ-
  ρος μή απειλούμενον ή ολιγώτε¬
  ρον απειλούμενον έξ Ιναερίων ε¬
  πιθέσει^, α^μ^.οργού[ίζν
  ή άντοχή καί ή άνθεκτικότης τού¬
  των.
  Ό τρόπος καί οί τεχνικοί δροι
  τής κατασκευής ενός καταφυγί-
  ου ώ; καί ή έντός τούτον διαρ¬
  ρύθμισις, λειτουργία τού κ.λ.π.,
  άποτελοΰν ζήτημα τεχνικόν, τό
  οποίον δέν Ινδιαφέρει τόν σκο-
  πίν, δι' όν γράφεται τό παρόν
  δημοσίευμά μου.
  Ό σκοπός μου είναι όπως
  τονίσω την μεγίστην αξίαν των
  καταφυ,'ίων κατά τοΰ εναερίου κιν
  ούνο^ καί νά συστήσω πρόζ πάν
  τα; τούς κατοικοϋντας είς μέ-
  ρη άπειλούμενα έκ τοΰ κιν-
  δύνου τούτου, όπως, πάση θυ-
  σία, άποκτήσουν ή έξασφαλίσουν
  δι' αυτού; καί τα; οικογενείας
  τιον, άπό τοΰ καιροΰ τής ειρήνη;,
  Ιν καταφύγιον διά την περίοδον
  τοΰ πολέμου.
  Πρέπει νά νοηθή παρά πάντων
  ότι ή εξασφάλισις ενός καταφυγί-
  ου, δέν είναι ζήτημα δευτερευού¬
  σης σημασίας, άλλά ζήτημα υπάρ¬
  ξεώς διά τού; μέλλοντας νά χρη-
  σιμοποιήσουν τουτο. Ό εκ τοΰ
  εναερίου βομβαρδισμοθ κίνδυνος
  είναι μέν Ιντοπισμένος προκειμέ-
  νου περί έκρηκτικων βομβών καί
  δι'οσους θά εΰρζϋοθν έντός τής
  άκτϊνο; τή; ενεργεια; τούτων,
  είναι δμως πολύ εύρείας εκτάσε¬
  ως προκειμένου περί πολεμικών
  άερίων, έφ' όσον ή άκτί; ενεργεί¬
  ας τούτων έξικνεΐται πΰλλάκις
  κα'ι άναλόγο>ς τοΰ πνέοντος άνέμου
  καί τής άτμοσφαρική; καταστάσε¬
  ως, εί; απόστασιν πολλών χιλιο-
  μέτρων. Είναι συνεπώ; ενδεχόμε¬
  νον οί κάτοικοι μιας συνοικίας,
  μή βομβαροισθείσης, νά διατρέ-
  ξουν κίνδυνον έκ τοΰ βομβαρδι-
  σμοΰ διά πολεμικών άερίων άλ-
  λης συνοικίας έστω καί άπομε-
  μακρυσμένης. Έξ αϋτοΰ σαφώς
  προκύπτει δτι ουδέν άτομον καί
  ούδεμία οίκογένεια είναι επιτε¬
  τραμμένον νά μή έχη, άπό τοΰ
  καιροΰ τής ειρήνη; εξασφαλίση Ιν
  καταφύγιον, έντός τοΰ όποίου κα-
  ταφεύγουσα, νά προστατευθή κατά
  την ώραν των άερεπιθέσεων.
  "Ανευ καταφυγίου είναι, ουχί
  απλώς προβληματική, άλλά καί
  λίαν επικίνδυνον ή παραμονή παν
  τος έντός των μεγάλων πόλεων
  κατά την πολεμικήν περίοοον
  έκτός εάν είναι έφωοιασμένος μέ
  προσιοπίδα καί είδικά ένδύματα
  καί ήτις πάλιν ένδεχομενως νά μή
  παρέχη πλήρη ασφάλειαν είτε
  λόγω κακής χρησιμοποιήσεως ή
  καί βλάβης τινός, είτε καί κατά
  τυχόν νέου καί αγνώστου δραστι-·
  κωτέρου χερίου.
  Τα καταφύγια είναι: Δημοσία,
  Δημοτικά καί ίδιωτικά.
  ΐά Δημοσία καί Δημοτικά κα¬
  τασκευάζονται υπο τα Κτίρια
  τοΰ Δημοσίου ή τοΰ Δήμου, ή καί
  υπό το ελεύθερον Ιδαφος καί προ-
  ορίζονται (έκτός των προοριζομέ-
  νων αποκλειστικώς διά την προ¬
  στασίαν τοΰ προσιοπικοΰ των Κ'ρα-
  τικών καί Δημοτικών Άρχών και
  'Υπηρεσιών) διά τού; πολίτας, οί'|
  τίνες θά ευρεθοθν, κατά την ώραν
  τής άερεπιθέσεως, μακράν των οί¬
  κογενειών των καί πλησίωντούτων.
  (συνεχίζεται)
  Πεταχτά
  οημειώματα
  ΤΟ ΞΥΛΟ
  ΤΗΣ ΓΝΩΣΕΩΣ
  Αύτός ό κύριος καθηγητής
  τής παλαιοντολογίας είς τό
  πανεπιστήριον τής Νέας Υόρ¬
  κης, πού υπέβαλεν αίτησιν είς
  τα άμερικανικά δικαστήρια,
  καθώς άναφέρει σχετική είδη¬
  σις καί ζητεί διαζύγιον έπει-
  δή ή γυναΐκά τού, ώραιοτάτη,
  πολύ νεωτέρα τού, τόν έκα-
  κομεταχειρίζετο, τόν ΰβριζε
  τόν κατηγόρει δημοσία δτι
  παραμελεΐ τα συζυγικά καθή-
  κοντά τού καί είς στιγμάς
  νευρικών έκρήξεων τόν έξυ-
  λοκόπει, όμολογώ δτι δέν μοθ
  είναι διόλου συμπαθής. Καί
  άν ήμουν δικαστής θά άπέρ-
  ριπτα την αίτησίν τού καί θά
  τόν ύποχρέωνα νά μείνη μέ¬
  χρι θανάτου μέ τό ωραίον τού
  ήμισυ καί νά δέχεται άδια-
  μαρτυρήτως τα... ψιλοδω-
  ρήματα τής ράβδου τού μέ¬
  χρις ότου ή αποθάνη, άπό ά-
  πελπισίαν ή έπανέλθ[ΐ είς την
  ευθείαν. Θά διαμαρτυρηθή
  βεβαία πάλιν ό άνθρωπος
  τοΰ «παλαιοϋ καλοϋ καιροΰ»
  καί τής ίερας «παραδόσεως».
  Θά παρατήρησιν μέ ιεράν α¬
  γανάκτησιν δτι έχάλασεν ό
  ρυθμός τοθ κόσμου. Καί θά
  άπαγγείλτ] δριμύν φιλιππικόν
  κατά τοΰ φεμινισμοΰ πού ώ-
  πλισε την γυναΐκα μέ τό
  κατηραμένον ξύλον τής έκδι
  κήσεως. Άλλ' ό καλάς άν-
  θρωπος — λείψανον τοΰ πα-
  ρελθόντος, δέν θά έχη ουτε
  καί την φοράν αυτήν δίκαι¬
  ον. Βεβαία τό τρυφερό χέρι
  τής γυναίκας εΤναΐ' ιϊλ'ασμέ-
  νόν περισσότερον διά νά χαϊ-
  δεύη παρά διά νά κρατή τό
  ξύλον τής γνώσεως. Καί έγώ
  πρώτος καταδικάζω την χρή¬
  σιν τοΰ ξύλου ώς μέσον σω-
  φρονισμοΰ ή εκδικήσεως, είς
  κάθε περίπτωσιν. Τό θεωρώ
  μάλιστα ώς σημείον βαρβα-
  ρισμοΰ άπαισίου. Άλλά τί
  φταΐνε οί γυναΐκες άν έμα-
  θαν τή χρησί τού; Μήπως δέν
  την έδίδαξαν πρώτοιοΐ άνδρες;
  Αύτοι μέ την δεσποτικήν τυ-
  ραννίαν των, έ'καναν χρήσιν
  επί αίώνας τής ράβδου προ-
  κειμένου νά έπιβάλλουν τάς
  θελήσεις των είς την γυναΐκα
  ή όποία εδέχετο καρτερικώς
  τα κτυπήματα. Εάν λοιπόν
  άνεκάλυψαν επί τέλους καί
  οί γυναΐκες δτι τό ξθλο έχει
  δύο άκρες καί άρπαξαν την
  μίαν καί κτυπούν μέ την άλ¬
  λην τοΰς άνδρες δέν είναι α¬
  σφαλώς έκεΐνες περισσότερον
  άξιοκατάκριτες άπό αύτούς.
  Γνωστόν αλλωστε δτι ό μα-
  θητής μιμεΐται πάντοτε τόν
  διδάσκαλον, αδιάφορον άν
  δέν τόν φθάνη πάντοτε ή αν
  τόν ύπερβάλλη κάποτε.
  Σκεφθήτε, έ'πειτα, την ζω¬
  ήν τής ήρω'ίδος μας. ΤΗτο
  νέα, ώραία, γεμάτη ζωή, νεια-
  τα, δροσιά, όρμή, ώσάν κα-
  λόχυμο λουλοϋδι Έποθοΰ-
  σεν ενα άνδρα πού θά μεθοΰ·
  σε μέ τό άρωμά της, ποΰ θά
  τρυγοϋσε άτέλειωτα τή γΰρι
  της πού θά έστόλιζε τή ζωή
  της καί θά αϊσθανόταν την ά-
  ξία καί την άγάπη της. Κι'
  έξαφνα εύρέθηκε μέσα είς ε¬
  να παλαιοντολογικό έργα-
  στήριο. Στούς τοίχους ήταν
  είκόνες προκατακλυσμιαίων
  μαμούθ, άντί γιά πίνακες ζω-
  γραφικής. Άντί ντιβάνια υ¬
  πήρχαν πάγκοι μέ παλαιολι-
  θικά πετρώματα. Καί μέσα σ'
  δλα αύτά Μνας άνδρας, πού
  άντί νά στρέφεται ποΰ καί
  ποϋ είς την γυναΐκά τού καί
  νά τής χαρίζη ενα γλυκό λό-
  γο, ένα χάδι, £να λουλοϋδι,
  εΤχε άφιερωθή είς τούς σκε-
  λετούς νεκρών είς τούς όποί-
  ους κοί εΐχε δώση την ψυχή,
  την άγάπη καί τή σκέψι τού!
  Πώς θέλετε λοιπόν νά ύπο-
  ίΐ τό μαρτύριο αύτό ή 6υ-
  Ύπέρ τής Γεωργίας.
  Τό υπουργείον τής Γεωργί¬
  ας απεφάσισε την προκήρυ¬
  ξιν διαγωνισμοθ μεταξύ των
  φιλοπροόδων γεωργών καί
  την απονομήν βραβείον είς
  αύτούς. Τό Γεωργικόν Ταμεί¬
  ον τοΰ ΝομοΟ μας έπίσης πρό-
  κειται νά καθιερώσΓ) την απο¬
  νομήν χρηματικών ' βραβείων
  διά τούς καλυτέρους καλλιερ¬
  γητάς τοΰ τόπου μας. "Ετσι
  έκ παραλλήλου πρός την ηθι¬
  κήν ενίσχυσιν θά παρέχεταιείς
  τα εξής καί ή ύλική συνόρο-
  μή είς τούς γεωργούς πρός
  ανάπτυξιν των καλλιεργειών.
  Ή ίδέα εΤναι έπιτυχής. Θά
  συμβάλτ] δέ ασφαλώς κσί είς
  την συστηματοποίησιν επί έπι-
  στημονικών βάσεων, τής Γε¬
  ωργίας καί είς την αύξησιν
  τής παραγωγής.
  Αί μορφωτικαί ταινίαι
  Πρός τάς σχολικάς έπιτρο-
  πάς άπηυθύνθη έγκύκλιος τοϋ
  ύπουργείου τής Παιδείας δι'
  ής συνιστάται ή προμήθεια
  παρ' αυτών κινηματογραφικών
  ταινιών τάς οποίας θά χορη¬
  γή δωρεάν τό Κράτος. Ό κι-
  νηματογράφος, ώς μορφωτι-
  κόν μέσον, εχει είσαχθή είς
  τα σχολεΐα δλων των πολι-
  τισμένων χωρών καί έχει απο¬
  δώσει θαυμασία άποτελέσμα-
  τα. ■?Ητο λοιπόν καιρός νά
  είσαχθή καί είς τα σχολεΐα
  τής Ελλάδος. Τό υπουργεί¬
  ον τής Παιδείας ανέλαβε την
  πρωτοβουλίαν.^ Δέν ά-μφιβάλ-
  λομεν δτι αί σχολικαί έπιτρο-
  παί θά φιλοτιμηθοΰν νά προ-
  μηθευθαΰν τό συντομώτερον
  τα μηχανήματα προβολής, διά
  τα σχολειό των.
  Άντιπλημμυρικά.
  Έξ έγκύρου πηγής βεβαιού¬
  ται δτι προσεχώς θ' αρχίση
  ή εκτέλεσις μικρών άντιπλημ-
  μυρικών καί σρδευτικών έρ¬
  γων είς όλας τάς κοινότητος
  δπου ύπάρχει άνάγκη πρός
  τουτο. Έν τω μεταξύ ή άνα-
  δασωτική προσπαθεία συνεχί¬
  ζεται παντοΰ μέ ζήλον καί
  ενθουσιασμόν. "Ετσι χάρις είς
  τα κατασκευασθησόμενα εργα
  καί είς την δενδροφύτευσιν
  των λόφων καί των βουνών,
  αί πλημμυραι θά περιορισθούν
  διότι ή πίπτουσα βροχή άντί
  νά χόνεται είς χειμάρρους θά
  άπορροφδται άπό την γήν καί
  θ' άποβαΐνη ώφέλιμος. Τα τε-
  χνικά έ'ργα καί τα δάση θά
  προστατεύσουν την ύπαιθρον
  καί θά δώσουν πλοθτον, υγεί¬
  αν καί χαράν είς την χώραν.
  στυχής; Θάκαμε, εΐμαι βέβαι-
  ος, ο,τι είμποροθσε γιά νά
  προκαλέση τό ένδιοτφέρο καί
  την στοργή τοϋ άνδρά της.
  Άλλά έκεΐνος, δπως συνή-
  θως οί περισσότεροι άνδρες,
  δέν αντελήφθη ουτε τό χρέ¬
  ος τού, οϋτε τό δραμα πού
  εΐχε δημιουργήση, σέ μιά ά-
  θώα συμπαθητική ϋπαρξι. Καΐ
  τότε βεβαία έπαρουσιάσθηκε
  τό ξθλο ώς άπό μηχανής θε-
  ός. "Ίσως νά τό μεταχειρίσθη-
  κε πρώτος ό άνδρας—γιατί
  ε"τσι συνήθως γίνεται. Ή εί¬
  δησις δμως λέγει τό έναντίο.
  Καί τό δέχομαι. Μ' 8λο δέ
  πού καταδικάζω τό ξΰλο ώς
  βάρβαρο μέσο, όμολογώ δτι
  συμπαθώ έξαιρετικά αυτή την
  ι κυρία πού τό έχρησιμοποίησε.
  . Γιατί αυτή πιά δέν έσήκωσε
  ! απλώς τή ράβδο. Έσήκωσε
  1 τή σημαία τής γυναικείας
  έπαναστάσεωςΐκατά τής άνδρι
  ,κ^ς τυραννίας...
  Ι Μ.
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ. - Σήμερον τό ά-
  ριστούργημα: «ΠΟΡΤ ΑΡΘΟΥΡ».
  "Ωρα Π π. μ. Σινεάκ.
  «ΜΙΝΩΑ» Σήμερον «Ή πόλις
  τής άμαρτίας».
  "Ωρα 10 π. μ. έπεισοδιακόν.
  ηΟΥΛΑΚΑΚΗ
  Άπό τού ©ρόνου
  είς την λαιμητόμον.
  Μ1Α ΤΡΑΓΙΚΗ
  ΒΑΣΙΛΙΣΣΑ =
  όν
  ΣΗΜΕΡΟΝ
  ΑΡΘΟΥΡ
  "Ενα μεγάλο δνομα!
  Ένας θρθλος!
  Ή σύγκρουσις δύο(
  λαών, δύο θρησκει-1
  ών, δύο φύλων.
  —"Ενα δράμα έρωτος!
  —"Ενα δράμα μίσους!
  —"Ενα δράμα προδοσίας! >
  ι —"Ενα δράμα ήρωΐσμοΰ!
  ί —"Ενα δράμα αύτοδυσίας!
  —Τό δράμα μιάς μι-
  κρής γιαπωνέζας, συζύ-
  γου Ρώσσου άξιωματικοΰ,
  πού βρίσκεται ξαφνικά
  στό τρομερό δίλημμα
  ποίον νά προδώση τόν
  σύζυγο η τόν άδελφό!
  ΠΟΡΤ ΛΡΙΟΥΡ
  (Ρωσσοϊαπωνικός πολεμος)
  Μέ τβν
  ΑΝΤΟΑΦ ΒΟΑΜΠΡΥΚ
  χαι την
  ΝΤΛΝΙΕΛ ΝΤΑΡ1Ε1
  Αυριον Δευτέραν
  Νέον πρόγραμμα.
  Την Τετάρτην ΑΤΤΙΚ.
  ■■«■■■»■■■■■■■■■■■■■■■■
  ΕΚΤΟΣ ΤΡΑΣΤ
  Το θαλαμηγόν ά)π
  Αναχωρεί έξ Ηρα¬
  κλείου εκάστην ΚΥΡΙΑ¬
  ΚΗΝ βράδυ κατ' ευθεί¬
  αν ΠΕΙΡΑΙΑ.
  ΤΕΤΑΡΤΗΝ βράδυ κατ'
  ευθείαν ΠΕΙΡΑΙΑ, ΣΟρον,
  ΤΗΝΟΝ, Πάρον, Νάξον.
  Πρακτορείον
  ΛΙΝΑΡΔΑΚΗ
  Τπλίφ. 3—41
  ■■■■■■■■■
  ■■■■■■■■■■■■Μ
  ■■■■■■■■■
  ΝΑΥΤΙΚΟΝ ΓΡΑΦΕΙΟΝ
  Ε. Α. Χαμαράκη
  Τπλέφ. Μ 5-50
  ΤΟ ΑΤΜΟΠΛΟΙΟΝ:
  Νέ εξησφαλισμένην ιταχύ-
  14 μιλλιΌιν.
  Αναχωρεί εκάστην
  ΤΡΙΤΗΝ π. μ.
  διά Ρέθυμνον, Χανιά,
  ΠΕΙΡΑΙΑ, Χαλκίδα, ΑΙδη-
  ψόν, Βόλον, θεσσαλονί¬
  κην.
  ■■■■«■■■■■■■■■■■■■■■■Μ
  ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ μικρά οίκία
  ίδός Πεδιάδος (Τρεϊς Καμάρες).
  Πληροφορίαι Ντορέ.
  300ον
  "Υστερ' άπό όκτώ καί πλέ-
  μήνες χωρισμοΰ, αύτη καί
  'Άξελ ενοιωσαν τό άναπό-
  Ή στήλη τού ώραιόκοσμου.
  Δέν είσθε προσκεκλημένη;
  Δέν σδς ττροσκαλοϋν, κυρία μου,
  γιατί; Κάνετε τόν μικρό αύτό £-
  λεγχο στήν συνείδησιν σας, διά
  νά ξεύρετε εάν ύπάρχουν ή 6χι
  άφορμές ή οποίες επροκάλεσαν
  την καταναγκαστικήν σας μόνωσι.
  θά έξαγάγετε Ισως καποιο δ-
  φευκτο σάστισμα των πρωτων φελΟς. Μπορεΐτε ν" άπαντήσετε
  —....."■-· κ----- ■■'----------λ -*.·..~. ε[ς Κ£ίθε ερώτησιν διά τοϋ >·δχι»,
  δώση τελικώς 0. Διά
  στιγμών δπου μάτια πού άνα-
  ζητοϋν, χείλη μισάνοιχτα, χέ·
  ρια ετοιμα νά άπλωθοϋν, ά-
  γωνίζονται νά άποκαταστή-
  σουν την οίκειότητα τής έπα-
  φής. Εΐχαν τόσα πράγματα
  νά είπουν μυστικά ό ε'νας
  στόν άλλον, ώστε δέν ήξεραν
  άπό ποΰ νά άρχίσουν. 'Ως τό¬
  σο τα βλέμμα τοΰς εΐνωσαν
  άμέσως. Έδιάβασαν ό ε'νας
  στοθ άλλου τα μάτια μιά
  στοργή πού δέν εύρισκον λό-
  για γιά νά την είπουν. Τα
  δάχτυλά των μέ τό πρώτο αγ-
  γιγμα, έφεραν μίαν άκόμη έ-
  πικοινωνία δλου τοϋεΐναί των.
  Μέ το σφιχταγκάλιασμά τους
  έλαμψε πάλι στά μάτια τους
  ή άναμονή μιδς εύτυχίας ά-
  γνωστης, πιό μεγάλης καί άπό
  την ιδία την ευτυχία. Οί καρ-
  διές των έχτυποΰσαν δυνατά,
  τα χείλη των έπρόδιδαν μέγα·
  λείτερη λαχτάρα γιατί ήξεραν
  πώς, άπό στιγμή σέ στιγμή,
  κάποιος μποροϋσε νά είσορ-
  μήση καί ένοιωθαν μεστωμέ-
  νοι κα'ι οί δυό άπό τίς δυστυ-
  χίες καί τίς άγωνίες, δτι ή θυ-
  σία είνε μεγάλος νόμος τής
  άληθινής άγάπης.
  Ύπάρχουν γι' αυτή την ά-
  ξέχαστη συνάντησι δυό σημει-
  ώσεις γραμμένες άπό τόν
  Φέρσεν ποϋ διαφέρουν πολΰ
  ή μιά άπό την όλλη. Ή μιά
  είνε έπίσημη, ή άλλη απο¬
  κλειστικώς άτομική. Καί ακρι¬
  βώς ή διαφορά των μδς δια-
  φωτίζει πλήρως ποίος ήταν ό
  πραγματικάς χαρακτήρας των
  σχέσεων πού συνέδεαν τόν αί-
  σθηματικόν άφοβον Σουηδόν
  καί τή Μαρία- Άντουανέττα.
  Τό έπίσημο γραπτό είνε μιά
  έπιστολή πρός τόν βασιλέα
  τού, στόν οποίον άναφέρει
  δτι έφθασε στό Παρίσι στίς
  13 Φεβρουαρϊου καί ώρα 6 μ
  μ. και δτι εΐδε «τάς μεγαλει-
  ότητάς των» κ' έκουβέντιασε
  μαζί της τό ϊδιο βράδυ καί άλ¬
  λη μιά φορά τό βράδυ τής ε¬
  πομένης. Άλλά ή έπιστολή
  αυτή πρός τόν Γουσταϋον,
  τοϋ όποίου δ Φέρσεν ήξερε
  τή μεγάλη φλυαρία καί στόν
  οποίον δέν ήθελε νά έμπιστευ-
  θή την τιμή τής άγαπημένης
  τού, διαψεύδεται άπό μιά πο-
  λυσήμαντη σημείωσι στό μυ-
  στικό τού ημερολόγιον.
  (συνεχίζεται)
  ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ είς τό προάστει¬
  ον ΚαμΕνια κατάστημα μετ' ά-
  νωγείου οικίας καί συνεχομένης
  αμπέλου. Τα αύτά μετά δύο εισέ¬
  τι καταστημάτων πωλοΰνται καί
  μέ ευκολίας πληρωμάς.
  Πληροφορίαι παρ' ημίν.
  πού θά σδς
  τοΰ «κάποτε» πού θά σδς δώση 1.
  Διά τοθ «μετρίως», πού θά σας
  δώση 2. Διά τοϋ «γενικώς» πού
  θά σας δώση 3 θά προσθέσετε ε-
  πειτα, καί τό άθροισμα θά σας
  δείξη την γνώμην των άλλων γιά
  σδς. Είνε έν όλω 50 ερωτηθείς.
  Καί, είνε αδύνατον ν' άπαντήσε-
  είς δλες «δχι». Εάν άπαντή¬
  σετε "γενικώς» είς κάθε μίαν άπ'
  αύτάς, θά 6χετε 50 φορές τόν α¬
  ριθμόν 3, πού θά είνε πραγματι-
  κά θλιβερό.
  —Είς τόν χορό
  —Γεμίζετε μήπως τίς τσέπες
  τοϋ συνοδοΰ σας μέ τό χτένι σας,
  μέ την πουδριέρα σας, μέ τό ρούζ
  των χειλιών καί τόν μικρό σας
  πόρτ-μοννέ;
  — Κάνετε, χορεύοντας, μεγάλες
  χειρονομίες διά νά δώσετε μεγα-
  λυτέρα έπισημότητα είς αύτό
  ποϋ λέτε;
  — Μιλδτε μήπως πολύ δυνατά;
  —'Έχετε διαρκώς τό κεφάλι υ¬
  περάνω τοΰ ώμου τοΰ χορευτοϋ
  σας
  σδς
  χωρϊς νά
  λέγει;
  άκοΰτε αύτό πού
  —Είς την συζήτησι.
  — Σταματδτε είς τό μέσον μι·
  δς ίστορίας λέγοντας: «Είσθε
  βέβαιος δτι δέν σδς τό !χω ή¬
  δη διηγηθή;». «Λησμόνησα, πού ή-
  μουνα λοιπόν;·. «Δέν θυμδμαι πειά
  πολύ καλά»; κ. τ. λ...;
  — Όμιλήτε μέ φιλοφροσύνην διά
  τούς άνδρας οί όττοΐοι σδς έρω-
  τεύονται ¥[ σας έρωτεύθησαν;
  —Ψεύδεσθε κατά τρόπον άνάρ-
  μοστον διά νά Ίκανοποιήσετε τόν
  έγωισμό σας;
  —'Επαναλαμβάνετε τάς είς βά-
  ρος άλλων φλυαρίας;
  —Άπαντδτε είς τάς ερωτηθείς,
  διά των: « ε, καλά! ναί καί δχι,
  —Διακηρόττετε μέ προστατευ-
  τικό ϋφος δτι: «Οί άνδρες άγα-
  ποθν πολύ νά τούς όμιλοΰν γιά
  τούς εαυτούς των». «Διά νά άρέ-
  σετε είς τούς άνδρας, άρκεϊ νά. .>.
  «ΟΊ άνδρες είναι τόσο παιδία.-;
  —'Ρρωτδτε τούς άνδρας πόσο
  κερδίζουν;
  — Δίδετε δημοσίως μικρά φιλι-
  κά όνόματα, είς τους φίλους σας;
  — Κάνετε επίδειξιν των γνώσε-
  ών σας;
  —Όμιλεΐτε μέ ύπερβολική ά-
  φθονία διά τάς λεπτομερείας τής
  μόδας; Λιά τάς δεξιώσεις είς αΰ-
  τούς πο£ δέν παρέστησαν, ή γιά
  φϊλμ είς αΰτούς πού δέν τα εΐδαν
  άλλά πρόκειται νά τα ίδουν;
  Διά έπιχειρήσεις; Διά τις προσω-
  πικές σας φροντίδες ή γιά φρον-
  τ'ιδες τής οικογενείας σας;
  —Ύπενθυμίζετε είς £να κύρι¬
  ον 8τι γίνεται φαλακρός;
  . ...'Επιτρέψετε, κυρία μου, νά συ-
  νεχίσω καί αυριον.
  η Ντιστεγκέ
  Ό γολγοθος
  μιάς καρδίας
  ΕΛΙΣΑΒΕΤ = =
  Η ίΥΝΑΙΚΑΤΟΥ ΒΡΥΛΟΥ
  Ή ζωή της μελαγχολικώς
  ΚΟΙΜΩΜΙ ΚΡ
  Διά τάς άναγνωστρίας
  και τούς αναγνώστας μας.
  Σταυρόλεξον ύπ' άριδ. 57.
  2 3
  6 7 8 9 10 Π 12 13
  12
  13
  ΟΡΙΖΟΝΤΟΣ
  1) Ρωμαΐος ρήτωρ φονευθείς δ-
  πό των όπαδών τοϋ Μαριου.—Μία
  των όμοσπόνδων πολιτειών τήςΓερ
  μανικής Δημοκρατίας.
  2) Αί άδελφαΐ των γονέων μας.
  —Μέ τόν τόνον ατήν προπαραλή-
  γουσα σημαίνει Εκανός, τονιζόμε-
  νον στή λήγουσα γίνεταΐ ποταμός
  τής Ελλάδος.
  3) Άρχαία θεά.—Μέρος είς τό
  οποίον καλλιεργοΰνται λαχανικά
  —Χημικός τύπος τού Νατρίου.
  4) Φυτόν έκ τοΰ όποίου παρά-
  γεται φερ ώνυμον άρωματικόν έ"-
  ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■Μ
  Ό Ίατρός
  ΚΙΜΩΝ Α. ΕΥΓΕΝΗΣ
  ΔΙΔΑΚΤΩΡ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΤΗΣ ΛΥΩΝΟΣ
  Είδικευθείς επί έπταετίαν είς τα παθολογικα
  νοσήματα έν Παρισίοις καί Λυώνι.
  Εγκαθίσταται οριστικώς ενταύθα, θά δέχεται
  δέ τούς πάσχοντος είς τό Ιατρείον τού όδός Ά-
  μαλθείας (πάρσδος όδοϋ Κατεχάκη, πρώην Πλατύ
  σοκκάκι). ώραν 9—12 π. μ. καί 3—6 μ. μ.
  Ιί..
  Τάς Κυριακάς 10—12 η.
  τούς απόρους ύωρϊάν.
  Τηλέφωνον 6—63 ■
  ΧΙΟΣ"
  Τό ταχύτερον καί εύσταθέστερβν θαλαμηγόν
  τής γραμμής, αναχωρεί:
  Κάθε Κυριακήν άτιόγευμα
  ΚΑΤ' ΕΥΘΕΙΑΝ
  ΠΕΙΡΑΙΑ -, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΝ
  Ταξείδιον Ηρακλείου—Πειραιώς 12 ωρες.
  Πρακτορείον ΑΔΑΜΗ
  ΤηλέΦ. 5-40
  λαιον.—Πρώτη ΰλη τής υφαντουρ
  5) Μουσικόν όργανον—Γυναι¬
  κείον πρόσωπον τής Μυθολογίας
  μεταμορφωθέν εις Άγελάδα.
  0) Ό πατήρ τοϋ Προδρόμου.
  7) Τό κοινώς^λεγόμενον τσακά-
  λι—Τοίς όποίοις—Μέτρον επιφα¬
  νείας—Γάλλος άξιωματικός υπό
  τόν Μαιζώνα διατελέσας, άρχηγός
  τής έν "Αργει Γαλλικής φρουρας.
  8) Χρονικόν έπίρρημα της Άρ-
  χαίας,—Κατόπιν δημοψηφίσματος
  απεδόθη είς την Γερμανίαν.—Ιε¬
  ρόν όρος έν Κίνα.
  9) Χημικός τύπος τοϋ Άρσενι
  κου. — Άντωνυμία προσωπική
  (Αΐτ.)
  10) "Ονομα υπό τό οποίον
  προφήτης Ήσαΐας προανήγγειλε
  είς τόν βασιλέα των Ίουδαίων
  'Άχαζ, την γέννησιν παιδίου, τα
  οποίον Ιν γαστρί λήψεται ή παρ-
  θένος—Άρχαία φυλή, πρόγονοι
  των Ρώσσων.
  11) Άπό αύτά τα λουλούδια έ¬
  λαβον ίνα ωραίον επίθετον αί Α¬
  θήναι.—Γράμμα τοϋ Άλφαβήτου.
  —-Ιΐτωχά,^ένδεή.
  ί'2) Άνάθεμα, κατάρα.—Ό κά-
  ιοιχος μιας Έλληνικής Μεγαλο
  νήσου.—Έντόσθιον.
  13) Ή σύζυγος τοΰ Άγίου Ί-
  ωακείμ καί μάμμη τοΰ Χριστοΰ.
  —Βυγάτηρ*^τοΰ 'Αθάμαντος καί
  τής Νεφέλης, τής οποίας τό 2νο-
  μα φέρει μία θάλασσα.
  ΚΑΘΕΤΩΣ
  Εξήλθε έκ τής κεφαλής τοθ
  Διός πάλλουσα τό δόρυ, δι' 8 καί
  Παλλάς Ιπωνομάσθη.—Μία έκ των
  9 Μουσών.
  2) Τα χύνουν οί ποταμοί εις
  τάς θαλάσσας.—Πατήρ των Χάμ,
  Σήμ καί Ίάφεθ.—Είς των πρω-
  τεργατών τής Γαλλικής έπαναστά-
  σεως φονευθείς 5πό τής Σαρλότας
  Κορνταί.
  3) Την φοροΰν οί πάπαι.—Είς
  αύτό τό Κράτος εγεννήθησαν τό
  πρώτον οί ένωμένοι δίδυμοι άδελ-
  φοί καί έξ αύτοθ Ιλαβον καί τό
  δνομα.—Σύνδεσμος ύποθετ.
  4) Μαγειρεύονται καί ά λά κόκ
  — Όμοιωματικόν Μόριον τής δημο
  τικής.
  5) Ό Ποσε:δών τοΰ Χριστια-
  νισμοΰ, προστάτης των Ναυτικών.
  —Ή τρίτη έκ των τριών λέξε
  ών, τάς οποίας έν όράματι εί-
  86ον αϋτοκρατείρας.
  Τόν παράφορον χαρακτήρα τής
  Έλισάβετ είχε κληρονομήση καί
  6 διάδοχος, ό υΕός της Ροδόλ-
  φος. Αντιθέτως ή άγαπημένη της
  κόρη, ή Βαλερία, παρ' δλον 8τι
  σέ πολλά ϊμοιαζε τής μητέρας
  της καί Ιγραφεν δπως έκείνη,
  στίχους, συνεννοεϊτο καλλίτερα
  μέ τόν πατέρα της. Έκείνο πού
  κυρίως αϊσθάνεται ή Βαλερία νά
  την χωρίζη άπό την μητέρα της,
  αν ή συμπάθεια, ό φανατι-
  σμός τής αύτοκρατείρας γιά τούς
  Οΰγγρους καί γιά κάθε τι τό ουγ-
  γρικόν. Ή άδυναμία πού εΐχε
  γιά τούς Μαγυάρους, ή άγάπη
  της πρός την Ούγγαρία πού ά-
  νενεώνετο κάθε φορά "πού πή-
  γαινε στό Γκεντελλέ, στό ούγ-
  γρικόν τη; καταφύγιον, Ικανε
  την Έλισάβετ νά φθάνη στό υ¬
  περβολικόν σημείον νά επιβάλλη
  είς την κόρην της νά συνεννο-
  εΐται είς την ουγγρικήν καί μέ
  αυτόν τόν πατέρα της, τόν αύ-
  τοκράτορα, μέσα στά παλάτι.
  Κατά βάθος ή πριγκήπισσα Βα¬
  λερία είχε τόν έπιφυλακτικόν
  χαρακτήρα τοΰ πατέρα της.
  Ό διάδοχος δμως υιός της
  Έλισάβετ, εΐχε δλον τό παράφο¬
  ρον τής ιδιοσυγκρασίαν της. Ό
  Ροδόλφος είχε πιά ξεπεταχθη".
  Ήταν ϊνζζ ώραίος άνδρας. Καί
  ήταν πρό παντός Ινα ήφαίστειον
  ετοιμο γιά εκρηξιν. "Ηδη έκαυ-
  χατο γιά τίς πρώτές τού ερωτικές
  κατακτήσεις. Αύτός ό μανιώοης
  κυνηγός — είχε διά τό κυνήγι
  τό ΐδιο πάθος πού ή μητέρα
  τού είχε στήν ιππασία — κυνη-
  γοΰσε τώρα άλλου εϊδους θήρα-
  μα: Τί ιγυναΐκες. Νέες ή ώ-
  ριμες, ώμορφες ή άσχημες, δλες
  ήσαν καλές γιά τα φλογερά τού
  νειάτα.
  Ή κόμησσα Φεστέτικς, ή κυ¬
  ρία των τιμών πού άλλοτε έξε-
  φράζετο μέ φόβον γιά τό όρμητι-
  κόν αύτό παιδι, τώρα πού τόν
  είχε γνωρίση καλλίτερα είχεν
  αρχίση ν' άλλάζη γνώμην γι* αυ¬
  τόν. Ό διάδοχος τής άνοιγε κά>
  ποτε την καρδιά τού, καί ή κυ¬
  ρία των τιμών είς την οποίαν
  I-
  δειχνεν εμπιστοσύνην, εδέχετο τάς
  έξομολογήσεις τού. Έχουσα θάρ-
  ρος μαζί τού, τοΰ έπέστησε την
  προσοχήν τού γιά τάς σχέσεις
  πού ελέγετο πώς είχε τόν τελευ¬
  ταίον καιρό μέ την βαρώνη Βε-
  τσέρα, μιά γυναΐκα περασμένης
  ήλικίας.
  Ή άλήθεια είνε πώς δ άτυχής
  Ροδόλφος ύφίστατο άληθινήν πο-
  λιορκίαν άπό την γηραιάν βαρώ-
  νην μητέρα πολλών κοριτσιών,
  ή έποία περισσότερον παρά έ-
  ρωτευμένη, ήταν ματαιόδοξη. Έ-
  πλησίαζε τόν διάδοχον κυρίως
  γιά νά πλησιάση τό αύλικάν
  περιβάλλον. Ματαιόδοξος, ήλπιζεν
  δτι ό νεαρδς Ροδόλφος, είς τόν
  οποίον έφρόντιζε νά είνε μέ κά
  θε τρόπον ευχάριστος θά κατώρ-
  θωνε νά την επιβάλη είς την
  αύλήν! Ή μάνη σκέψις πού ε¬
  φαίνετο ν' άπασχολή την υπερ-
  ώριμον, δσον καί ·Λοΰγον βαρώ-
  νην, ήταν πώς θά εξησφάλιζε
  πρόσκλησιν είς τάς αύλικάς δεξι¬
  ώσεις. Προσπαθοΰσε νά καλλλιερ-
  γήση σχέσεις μέ τάς κυρίας των
  τιμών πού άποτελοΰααν τό στενώ-
  περιβάλλον τής αύτοκρατο-
  ΑΡΡΑΒΩΝΕΣ.- Ό κ. Δημοσθέ-
  νης Τσαμπουράκης, πολιτικός μη¬
  χανικάς καΐ ή Δνίς "Ελένη Έμμ.
  Βλασίου άγγέλλουν τούς άρρα-
  βώνάς των.
  ΘΑΝΑΤΟΙ.— Μετά πολυώδυνον
  νφσον καθ' ής δέν ίσχυσαν ουτε
  τής έπιστήμης τα μέσα οθτε των
  οίκείων αί περιποιήσεις καί ή
  στοργή, απέθανε προχθές είς την
  άκμήν τής ήλικίας τού καϊ εκηδεύ¬
  θη είς Χάρακα έν συρροή πλή-
  θους κόσμου έξ δλων των χω¬
  ρίων τοθ Μονοφατσίου ό Δημή¬
  τριος Ν. Αναγνωστάκης. Τούς οί-
  κείους τοϋ μεταστάντος συλλυ¬
  πούμεθα θερμώς εΰχόμενοι αθ·
  τοίς την έξ ϋψους παραμυθίαν.
  Γύρω στήν πόλι.
  (συνεχίζεται)
  δέ ό Μέγας Κωνσταντίνος.
  0) Γαλήνη, ή έλλειψις θο-
  ρί>'^Ο{).
  7) Είς των μεγαλειτέρων πο-
  ταμών τής Σιβηρίας λεγόμενος
  καί "Οβις—Τα φοροΰν οί ίερω-
  μένοι—Μόνον ή ψυχή, ό θεός
  και οί άγγελοι δέν Ιχουν γίνει
  άπό αυτήν.
  8) Τό βλέπομεν δταν κοιμώμε-
  θα (καθ.)—Τρέξιμον επί ΰγρών
  —Άντωνυμ. προσ. (Αίτ.).
  9) Κομμεορρητίνη Ιξαγομένη
  Ικ τοθ φυτοΰ Νάρθηξ καί χρησι-
  μοποιουμένη έν τ^ Φαρμακευτι-
  κή ώς έμμηναγωγόν καί άντι-
  σπασμωδικόν—Λέγονται καί βιο-
  λέττες—Μουσικός φθόγγος.
  10) Άριθμητικόν απόλυτον—
  Μολυσμένος, άνίερος — Διάσημος
  "Αγγλοςπολιτικός χρηματίσας δίς
  πρωθυπουργός.
  11) Έκεϊ ϊδωσε ό θεός τόν
  δεκάλογον εις τόν Μωϋσή—Τρα-
  γική βασίλισσα τής ΜεσσηνΕας
  σύζυγος τοΰ Κρεσφόντου.
  12) Ή κυριώτερα περιοχή
  τής Άβησσυνίας — Γράμμα τοΰ
  Άλφαβήτου—Χρονική μονάς.
  13) Άντωνυμία Άναφ.—Γυναι¬
  κείον χαιδευτικόν δνομα, ή φέ-
  ρουσα αύτό έορτάζει τα φώία
  Χωρίον επαρχίας Μεγαλοπόλβως
  νομοθ Άρκαδίας.
  Οί λιακάδες δέν φαίνεται δτι
  θά παραταθώσιν, άν κρίνωμεν ά¬
  πό την χθεσινήν ημέραν.
  —Πιθανώτερον είνε δτι θά πα¬
  ραταθή ή άστασία τοθ καιροθ.
  —Καί φυσκά καί τό ψΰχος...
  — Είς την σημερινήν εορτήν τοΰ
  Κατηχητικοΰ Σχολείου Αγ. Τρι-
  άδος, οδτινος είνε γνωστή καί
  έκ τού παρελθόντος ή δράσις.
  — θά συγκεντρωθή ασφαλώς
  πολύς κόσμος φιλανθρώπων.
  —Κατά την εορτήν αυτήν ώς
  γνωστόν θά διανεμηθώσιν ένδύ·
  ματα είς όρφανούς καί απόρους
  τού ίδίου Σχολείου.
  — Οί κυνηγο'ι θά £χουν κοΐ σή¬
  μερον... ευεργετικήν.
  —Είς την άλλην Έλλάδα του¬
  λάχιστον τα τελευταία χιόνια
  τούς ηύνόησαν, δχι μόνον στΐς
  τσίχλες άλλά καί τίς μπεκάτσες.
  —Καί είνε κρΐμα οί δικοί
  μας κυνηγοί μας νά μην έπωφε-
  ληθοθν τής εύκαιρίας καί τής
  σημερινής Κυριακής, άφοΰ αί και-
  ρικαί συνθήκαι είναι καί έδώ πα-
  ρομοίως ευνοικαί.
  —Κάθε πρωΐ ή πλατεϊα Νικηφό¬
  ρου Φωκδ, τό παληό Μεϊντάνι,
  διακρίνεται διά την ζωηράν κίνη¬
  σιν της.
  —Πρώτοι καί καλύτεροι έκεϊ εί¬
  ναι οί μεροκαματιάρηδες πού πε·
  ριμένουν δουλειά..
  — Καί κατά δεύτερον λόγον οί
  οίκογενειάρχαι πού τρέχουν βια-
  στικοί πρός την αγοράν διά τό
  ζεμπίλι τής ημέρας.
  — Είς τό χοροδιδασκαλείον
  Λούξ» διάσκονται κατ' αύτάς
  δλοι οί Εύρωπαικοί χοροί.
  —'Επίσης δλοι οί Κρητικοί καί
  Έλληνικοί. "Ηρχισεν άκόμη καίή
  διδασκαλία των τετραχόρων (καν-
  δριλλιών καί λανσιέδων) οί όποΐ-
  οι συνηθίζονται καί σήμερον.
  —Διατίθενται ώραι οι' οίκογε-
  νειακά γκρούπ καί γενικώς άντί
  μικράς άμοιβής έξυπηρετεΐται α¬
  ποτελεσματικώς ή άπαραίτητος
  χορευτική μάθησις των ημερών.
  — Οί τρείς Ίεράρχαι άποτελοϋν
  ωραίαν σχολικήν ανάμνησιν διά
  τούς παλαιοτέρους συμπολίτας.
  —Ή άνάμνησις αυτή άνταποκρί-
  νεται είς μίαν ώραιοτέραν άκό¬
  μη παράδοσιν.
  —Ή όποΐα καί συνεχίζεται πάν-
  τοτε είς τα σχολεΐα, ώς θά συμ¬
  βή καί μέ τόν σημερινόν πανη¬
  γυρισμόν τόν δφειλόμενον είς
  τούς τρείς αύτούς φωστήρας τής
  Έκκλησίας καί Κοινωνίας.
  — Είς τό κινηματοθέατρον Που¬
  λακάκη προβάλλεται σήμερον διά
  τελευταίαν φοράν τό πολύκροτον
  «Πόρτ-Άρθούρ». Δέν πρέπει νά
  τό χάση κανείς
  ό Ρέπορτερ
  ΔΙΑΚΗΡΥΞΙΣ
  ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ
  'Εκτίθεταιεϊς φανεράν πλει¬
  οδοτικήν δημοπρασίαν ή έκ-
  ποίησις 55 τεμαχίων παλαιών
  ξυλίνων στυλων τοϋ ήλεκτρι-
  κοΰ δικτύου υψους 5—9 μέ-
  τρων.
  Ή δημοπρασία θέλει λάβει
  χώραν είς τό Δημαρχιακόν Κα¬
  τάστημα καί ενώπιον τής 'Επι-
  τροπής Εκμεταλλεύσεως την
  3ην Φεβρουαρίου έ.έ. ημέραν
  Πέμπτην καί ώραν 11 —12 π.
  μ¬
  οί δροι συγγραφής είσΐ
  κατατεθειμένοι είς τό Γρα¬
  φείον τοϋ Διευθυντού των
  Ήλεκτρικών Έγκαταστάσεων
  "Ηρακλείου οπόθεν οί βουλό¬
  μενοι δύνανται νά λάβωσιν
  γνώσιν.
  Έν Ηρακλείω τή 23 Ία-
  νουαρίου 1938
  Ό πρόεδρος
  Τής Έπιτροπής "Εκμεταλ¬
  λεύσεως.
  Μηνάς Γεωργιάδης
  έ Δερματολόγος
  'Αφροίισιολόγο{
  ' Ι α τ ρ ό {
  Α. Χ. ΜΑΡΚΟΑΗΜΗΤΡΑΚΗΣ
  Επανελθών έκ τοΰ Έπι-
  στημονικοΰ ταξειδίου τού.
  Δέχεται 9—1π. μ. 4—7 μ. μ.
  Άλ. Γ. Στεφανίδης
  ΙΑΤΡΟΣ-ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ
  Τέως ίατρός ΕύαγγελισμοΟ
  στιουδασας επί πενταετίαν έν
  Ιταλία· Δέχεται έν τφ νέφ
  Ιατρείφ τού όδός (Πλατειά—
  Στράτα) έναντι φαρμακείου
  κ. Ζαχαριάδου. Ή εΐσοδος έκ
  τής δδοθ Καγιαμπή.
  ΤΩραι έπισκέψεων 9-12 4-6
  1
  Πενταφρι*
  Πλησίον τοθ
  μετ
  σκοτΐον»· Ητο
  καΙ πέντε έτών
  ζη ψ.-χάς πατέ
  ' Εσπέραν τι
  νευ τής Τιτίκα
  θέσιν τού υπ
  δ στιγμής/
  ς στιγμής
  σύνηθες,
  χήν δλως εσ
  πρός αυτόν εθ
  νήθη έλεημοσυ
  οφθαλμούς, π^
  μϋκτί, καί πά>
  κίνησις αυτή ι
  νης έσκίρτησεν
  Τού εφάνη
  ύ δι ^λέο^
  νού. δχι
  Τ0ο έπαίτου, < στήν. Ήσθάνθ φνιδίως εύρίσκ πρόσωπον μετ τρομος, έκπλτ δέ νά λαλήσΓ ρατηρών τόν ι κεφαλήν, περι φανή ώς μήΥ νος, δστις τον Μυστική τ πή τής αύτοο σαν τοϋ Αγ Ό έπαίτης ε ρά φορεματα στην. —Μπα! λάθηκα έγώ. Καί έπέστ Ουδέ νά σκε δτι είδεν, ήτ Την νύκκ δτι δέν άπηυΐ τησΐν τίνα, δ" δεύτερον την Την έπιοθ 9η είς τό αύι την θέσιν τοι Κλ Άγιάννης, Ό έπαίτη θη περιαλγώτ —Ό Θεόι "Ητον ό - γιάννης ήσύχ —Πώς διί Ίαβέρη! ελεγ βλέπουν άλ Καί πλέον Μετά τιν εσπερινή, δτι καΐ βάλλων φωνή άκούει σε την έξω διότι ή γραι εκοιμάτο π( λύχνον. Νει πήθΓ), έπειττ κλίμακα. Π νησε καί έτι ό Άγιάννη< ώς άνδρικόν καί ουδέν (2 δσον τό τί νης έφύσησι Έστειλε νην της, είι γαινε νά πϊ ταξΰ τούτω έμεινε σιγώ έχων έστρο δρας τού, ναπνοήν τι όν τίποτε, οφθαλμούς είδεν άπό σιον άστρ< τοΐχου. Βε πος δστις ώμενος. Έτι με λά δέν ή* νεται, ό (Ι ποδήματά ""■■■■■■•■Β ΑίΡΒΤΙΚΗ ΥΠΟΚ/ Κ ΤΑΜ ΟΤΕ8Ϊ ΠρΟ©Ε-ΜΐΑ •ίβεϊς^ϊίβ ύΛβ Ε5 ■■■■■■■ι
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  Τό μεγάλο έργον
  τού Βίκτωρος Ουγκώ.
  Οί Άθλιοι
  216ο ν
  Δ'.
  Πεντάφραγκον χαμαί πίπτβν βρβντβϊ
  Πλησίον τοθ ναοϋ τής ένορίας έκείνης έκάθητο
  πάντοτε επί τού στομίου ενός ζηροϋ φρεατος πτω
  χός τις, δν ό Άγιάννης έπροθυμοποιεϊτο νά έλεή,
  οσάκις διέβαι^εν εκείθεν ένίοτε δέ καΐ ίστάμενος
  αυνωμίλει μετ' αυτού. Οί φθονοϋντες τόν έπαίτην
  ιοΓτον έλεγον «ότι τόν είχεν ή άστυνομία κατά-
  σκοπον». "Ήτο δέ ούτος γέρων, έ'ως εβδομήκοντα
  καΐ πέντε έτών, μή παύων ουδέ στιγμήν νά άγιά
  ζή ψυχάς πατέρων τε καΐ μητέρων.
  Εσπέραν τινά διαβάς εκείθεν ό Άγιάννης ά¬
  νευ τής Τιτίκας εΐδε τόν έπαίτην είς την συνήθη
  θέσιν τού, υπό τόν φανόν τής όδοθ, μόλις πρό
  μιδς στιγμής άναφθέντα. Ό έπαίττ|ς ηΰχετο, κατά
  τό σύνηθες, υπέρ των διαβατών, έχων την κεφα¬
  λήν δλως έσκυμμένην. Ό Άγιάννης τ.ορευθείς
  πρός αυτόν εθηκεν έντός τής χειρός τού την συ¬
  νήθη έλεημοσύνην. Ό έπαίτης ήγειρεν αίφνης τούς
  οφθαλμούς, παρετήρησε τόν Άγιάννην άσκαρδα-
  μυκτΐ, καΐ πάλιν άμέσως έκυψε την κεφαλήν. Ή
  κίνησις αυτή εγινε ταχίστη ώς άστραπή' ό Άγιον
  νης έσκίρτησεν υπό φρίκης.
  Τοϋ εφάνη δτι διέκρινεν υπο τό ψέγγος τού φα
  νού, δχι πλέον τό εϊρηνοΐον πρόσωπον τοϋ γερόν
  τος έπαίτου, άλλά μορφήν τίνα φοβεράν καΐ γνω
  στήν. Ησθάνθη, δ,τι θά ησθάνετο πάς τις, άν αι¬
  φνιδίως ευρίσκετο έν τώ σκότει πρόσωπον πρός
  πρόσωπον μετά μιας τίγρεως. Ώπισθοχώρησεν έν-
  τρομος, εκπληκτος, ουδέ ν' άναπνεύσττ, τολμών, ού
  δέ νά λαλήσΓ), ουδέ νά μείνη, ουδέ νά φύγη, πά
  ρατηρών τόν έπαίτην. Άλλ' ούτος έκυψε πάλιν την
  κεφαλήν, περιτυλιγμένην οΰσαν διά ράκους καΐ ε¬
  φάνη ώς μή γινώσκων δτι ήτον εισέτι παρών έκεΐ-
  νος, δστις τόν έλέησε.
  Μυστική τις, παράδοξος νύξις, ή ένδιάθετος ρο-
  πή τής αυτοσυντηρήσεώς ϊσως έκράτησε την γλώσ
  σαν τού Άγιάννη τοθ νά προσφέρΐΊ λέξιν τινά.
  Ό έπαίτης εΐχε τό αύτό σχήμα, ιά αύτά ρυπα-
  ρά φορέματα την αύτην τέλος όψιν, ήν καθ" εκά¬
  στην.—Μπά! εΐπε καθ" εαυτόν ό Άγιάννης, έτρελ-
  λάθηκα έγώ; όναρεύομαι; Πρδγμα αδύνατον!
  Καΐ επέστρεψεν είς τα ϊδια λίαν τεταραγμένος.
  Ουδέ νά σκεφθή ετόλμα, δτι ή μορφή, ήν ενόμισεν
  δτι είδεν, ήτον ή τοϋ Ίσβέρη μορφή.
  Την νύκτα, άναπολών τό πράγμσ, μετενόει
  δτι δέν απηύθυνεν είς τόν άνθρωπον εκείνον έρώ
  τησίν τίνα, δπως τόν αναγκάση, να άνεγείρη καΐ
  δεύτερον την κεφολήν.
  Την έπιοθσαν, πάλιν περί λύχνων αφάς, έπορεΰ
  θη είς τό αύτό έκεΐνο μέρος. Ό έπαίτης ήτον είς
  την θέσιν τού.
  —Καλησπέρα, χριστιανέ, εΐπε θαρραλέως ό
  Άγιάννης, δώσας είς αυτόν έν σολδίον.
  Ό έπαίτης ανήγειρε την κεφαλήν καΐ άπεκρί-
  θη περιαλγώς.
  —Ό Θεός νά σοθ δώση καλό, αύθέντη μου,
  ΤΗτον 6 γέρων έπαίτης δν έγίνωσκεν. Ό Ά¬
  γιάννης ήσύχασεν εντελώς. Μάλιστα δ' έγέλα.
  —Πώς διάβολο μοΰ εΐχε φανή δτι εΐδα τόν
  Ίαβέρη! ελεγε κατά νούν. Τώρα τό έπαθαν να
  βλέπουν άλλον άντ" άλλου τα μάτια μου;
  Καΐ πλέον ουτε τό έσυλλογίσθη.
  Μετά τινάς ημέρας, ητον ώρα περίπου όγδόη
  εσπερινή, ότε ευρισκόμενος είς τόν θάλαμόν τού,
  καί βάλλων την Τιτίκαν νά συλλαβίζτι, ύψηλή τή
  φωνή άκούει δτι ήνοιξε τις, επειτα δέ πάλιν έκλει
  σε την έξω θύραν. Τουτο τού εφάνη παράδοξον,
  διότι ή γραΐα, ήτις μόνη ευρίσκετο είς την οικίαν,
  εκοιμάτο πάντοτε ομα εγίνετο νύξ 'ινα μή καίη
  λύχνον. Νεύει ό Άγιάννης είς την Τιτίκαν νά σιω
  πήσπ, επειτα δ' άκούει ν' άναβαίνη, άνθρωπος την
  κλίμακα. Πιθανόν, ήτον ή γραΐα" πιθανόν, ησθέ¬
  νησε καί έπήγεν είς τό φαρμακοπωλεΐον. Δίδει
  ό Άγιάννης ακρόασιν τό βήμα ήτο βαρΰ καί
  ώς άνδρικόν άλλ' ή γραΐα έφόρει πέδιλα χονδρά,
  καί ουδέν βήμα όμοιάζει τόσον πρός τό άνδρικόν
  δσον τό των γραιών. Όπωσδήποτε, ό Άγιάν¬
  νης έφΰσησε καΐ εσβεσε τόν λύχνον τού.
  'Έστειλεν έν ταϋτώ την Τιτίκαν είς την κλί-
  νην της, ειπών είς αυτήν χαμηλή τή φωνή.—Πή-
  γαινε νά πλαγιάσης, ήσυχα, ήσυχα. Έν τώ με
  ταξύ τούτω εστάθησαν τα βήματα, ό δέ Άγιάννης
  έμεινε σιγών, άκίνητος, τα νώτα πρός την θύραν
  έχων έστραμμένα, μή μετασαλεύων επί τής καθέ
  δρας τού, καΐ κρατών έντός τοϋ σκότους την ά-
  ναπνοήν τού. Μετά ικανήν ώραν, μή άκούων πλέ
  όν τίποτε, έστράφη άθορύβως καΐ έγείρας τούς
  οφθαλμούς πρός την θύραν τοϋ θαλάμου τού,
  είδεν άπό την κλειδαρότρυπαν φώς, ώς τι απαί¬
  σιον άστρον είς τό μέλαν σκότος τής θύρας τοϋ
  τοίχου. Βεβαίως ήτον άνθρωπος έξωθεν άνθρω¬
  πος δστις έκράτει λύχνον καί ίστατο άκρο-
  ώμενος.
  "Ετι μετά τίνα λεπτά τό φώς άνεχώρησενάλ
  λά δέν ήκούσθησαν πλέον βήματα, καί ώς φαί-
  νεται, ό ώτακουστής, αναχωρών άφήρεσε τα υ¬
  ποδήματα τού.
  (συνεχίζεται)
  ■ ■■ι
  >■■■■■■■ ■»■■■■■■■■■■■■■!
  ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗ_ ΕΛΛΑΔΟΣ
  ΥΠΟ ΚΑΤΑΣΤΗ Μ Α ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
  Δέχεται Καταθέσεις:
  ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟΥ πρός 3 3)4 ο)ο
  μέχρι δραχμών 125.000.—
  Ό τοκος ύπολβγίζιται άπβ της επομένης τήί *«τα·
  θέσεως. -Απ*ααι αί καταθέσεις είναι εξ ολοκλήρου ηγ¬
  γυημέναι υπο τβΰ Κράτους καΐ άπηλλαγμενοιι «λων χ«ρ·
  τοσήμου.
  ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΙΣ ΤΑΧΙΪΤΗ
  ' Εγκυκλοπα ιδ ε ία
  ΑΓ έκείνους ποθ δέλοιιν
  νά πλουτίζουν τάς γνώσεις των.
  Άπό δλα δι* ολους.
  ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΤΗΣ ΓΗΣ
  Β'.
  άστρονόμοι
  Είνε εις θέσιν οί
  νά προ,ίλέψουν μίαν τοιαύτην
  σύγκρουσιν τής γή; μέ εν* μι¬
  κρόν πλανήτην, καί να π,οοειδο-
  πο-ιήσουν εγκαίρως τούς άνθρώ-
  πους;
  "Επί των ημερών μας τουτο
  είνε αδύνατον, διότι μέχρι τής
  ήμζρ^/ έλαχίστους μόνον γνω¬
  ρίζομεν άπό τό μέγα ασφαλώς
  πλήθος των επικινούνων γειτό-
  νων μας, οΰτε δέ κατωρθώθη νά
  υολογίση έπακριβώς ή τροχιά
  των.
  Άλλά καί άν άκόμη εις άπώ-
  τατον μέλλον έπέπρωτο νά' προ·σ
  ού;τ] επί τής γής ενας παρό-
  μοιος μικρός πλανήτη;, οί δέ ά
  στρονίμοι εσπευοαν ολοκλήρους
  ίβδομάδας πρϊν νά οώσουν τό συν
  θημα τοθ πανικοΰ καί πάλιν
  θά ήταν αδύνατον είς τούς άν-
  Ηώπο·^ νά τεθοΰν έν άσφαλεία,
  άπαράλλακτα οποι; δέν μπορεί
  νά σωθή ενας όρειβάτη; πού ά-
  ναρριχώμενο; κατά μήκος μιάς
  άποτόμου κλιτύο-ς βλέπίΐ έξαφνα
  νά ξεφεύγη ϊνας λίθος καΐ νά έ
  πέρχεται κατ' αυτού.
  "Ολοι αύτοϊ οί κίνουνοι πού
  εςητάσαμεν ανωτέρω, είνε κίν
  δυνο: πού μποροΰν ν' άπειλήσουν
  την γήν καΐ τούς κατοίκαυ; της
  έξωθεν. Δέν πρέπει όμω; νά λη-
  σμονήται ό'τι καί εις τό εσωτε¬
  ρικόν τής γής ένεδρεύουν δυνά¬
  μει; πού θά μποροϋσαν κάθε στιγ
  μην νά καταστρέψουν την άνθροί
  πότητα.
  Δέν παρέρχεται ήμέρα χωρίς
  κχπου νά δονηθή τϊ εόαφος τής
  γής, οέν περνά χρόνος, χωρίς νά
  σημειωθή μία ϊσχυρά σεισμική
  δόνησις, πού θάπτει εκατοντάδας
  καί χιλιάδας άνθρώπων υπό τα
  έρείπια. Ύπάρχουν δέ περιπτώ¬
  σει; πού οί σεισμο'ι έπιφέρουν φο
  βέρας καταστροφάς, όπως οί με-
  γάλοι σεισμοί τής Μεσσήνης τό
  1908 καΐ οί μεγάλο; σεισμοί τής
  Ίαπωνίας τό 192ο πού μέσα είς
  ολίγα δευτερόλεπτΛ ήλάττωσαν
  κατά δεκάδας χιλιάδας τούς κα-
  τοικου; τής γής. Βΐοαίως αί
  τεράστιαι έξάρσεις, υφέσει; καί
  πτυχώσει; τού φλοιοθ τής γής
  πού όιεμόρφωσαν τάς όροσειράς
  /.αι έν.οίλαναν τού; άοοσσαλέους
  βυθούς των θαλασσών, εσημειώ¬
  θησαν εί; έ'να παρελθόν έκατομ-
  μκρίων έτών. Άλλ' όσον καΐ
  άν ήσύχασεν έκτοτε ή γή, α£ ύ-
  πΐχθόν;οι δυνάμεις, δπως μαρ-
  τυροΰν καί αί εκρήξεις των ή-
  φαιστείων καί χί κάθε τόσον
  σημειουμένη σεισμικαί οονή-
  σεςς, δέν ένεκρο'ιθησαν καΐ ου¬
  δείς δύναται νά γνωρίζη κατά
  πόσον μίαν ημέραν δέν θ' ά-
  ποσπασθοθν άπό την νάρκην κα-
  ταστρέφουσαι 5λα τα ζωντανά
  πλάσματα. Περισσότερον άπό τό
  σώμα κάθε άλλου ζώου, 6 όργα-
  νισμός τοΰ ά,νΗριάπου είνε ενας
  περίπλοχος, περίτεχνο; μηχανι-
  σμό; Έςωτερικα'ι Ιπιδράσεί.ς,
  έλλειψις άπαραιτήτων διά την
  ζιοήν ύλών, ανάμιξις έπιολα^δν
  όλών μέ την ατμόσφαιραν, μπο
  ροον νά έπιφέρουν, διά τόν άν¬
  θρωπον, σοβαράς παθήσεις, άν όχι
  καί τόν θάνατον. ΙΙαρ' όλον δτι ό
  άνθριοπος μπορεί, μέχρις ενός ώ
  ρισμένου σημείου, νά προσαρ-
  μόζεται εις τάς μεταβαλλομέ-
  νας συνθήκας, ή έλλειψις λ. χ.
  όςυγόνου, θά επέφερεν άναποτρέ-
  πτω; τόν εξ άσφυξίος θάνατον
  των άνθρώπων. Ένα παρόμοιον
  όμω; ενδεχόμενον μπορεί νά γεν
  νηθη" διά τόν άνθρΐοπότητα, μό¬
  νον μετά πάροδον πολλών έκα-
  τομμυρίων έτών...
  Έν πάση περιπτώσει παντα-
  χόθεν μπορεϊ νά προκύψουν κίν-
  ουνοι διά την γήν καΐ τα δύο δι-
  σεκατομμύρια των άνθρώπων ποΰ
  φέρει εί; την ράχιν της. Καΐ
  κάποτε τελικώς, ΰστερα άπό πολ
  λά έκατομμύρια ετών, ϊσω; καΐ
  ένωρίτερα, άλλά πολύ πιθανόν
  καΐ πολύ άργότερα ή γή δέν
  θά διαφύγη τόν κίνδυνον. Διό¬
  τι οπω; 8λα τα πράγματα, θά
  έχη κβι αυτή ίνα τέλος.
  Μία ώραία πρωτοβουλία
  διάτόδένδρον ειςΧανία.
  Χ\Ί Ία;;υ4ριο; (ανταπο-
  κριτοΰ μα,).—Τή τεχνική έπιβλέ-
  ψει τοϋ λοχαγοθ τοΰ μηχανικοΰ
  κ. Διακάκη, διατεθέντο; επί τού
  τω υπό τής Μεραρχίας Κρήτης
  ' κατηρτίσθη τοπογραφικός χάρτη;
  τοΰ γηπέοου παρά τού; -Άγίους
  ! Αποστόλου; Χανίων (Κ50 στρίμ-
  ματα) επί τοΰ οποίου /πρό^ειται
  νά τ«νεγερθώσ: τα μόνιμα κτίρια
  των Παιοικών Έξοχών δαπάναι;
  τής κυρίας "Ελενα; Βενιζέλου.
  Τό γήπεοον έχ'ορίσθ») εις 13
  όρθογώνια, μϊ άναλόγους ο~ρομί-
  σκου;, άνά εν των οποίων παρε-
  χιορήθη πρό; έκχέρσωσιν, φύτευ-
  σιν καί Ιπΐ|ΐελειαν είςενα έκαστον
  άπό τα έννέα δημοτικά σχολεΐα
  τή; πόλεω; Χανίων. Τα μεγαλύτε-
  ρα παρεχωρήθησαν διά τόν αύ-
  τϊ/ σκοπόν είς τα έκπαιδευΐή-
  ρια μέσης καί έπαγγελματικής έκ-
  παιδεύσεως, το Ίδιωτικάν, Γυμνά-
  σιον, τού; Προσκόπου; Χανίων
  καΐ τα σχολεΐα τοΰ Δαράτσου κχί
  Γαλατοΐ Τό μέγιστον τούτων πα·
  ν
  ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ι
  ΛΑΪΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
  ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
  Α. Ε,
  ■■■■■■■■■■■■■■■ι
  Ύποκαταστήματα καί ανταποκριταί
  είς τάς κυριωτέρας πόλεις τής Ελλά¬
  δος καί τοΰ Έξωτερικου.
  Ταμιευτηριον καταθέσεις έν όψει
  καΐ επί. προθεσμία.
  Δάνεια επί ενεχύρω έμπορευμάτων.
  Εκτέλεσις ,πάσης φύσεως τραπεζιτικής εργασίας υπό
  συμφέροντας δρους.
  δ:' άναδάσωσιν εις τό
  14ον Σύνταγμα.
  Εϊ; τούς έν λόγω χώρους έχουν
  ήδη φυτευθή ?.()00 δένδρχ, έντός
  τή; εβδομάδος δέ καΐ υπό των
  μάθη των των δημοτικών σχολεί¬
  ων θά φυτευθώσιν ϊτεοχ 5.000
  δενδρύλλια, πεύκων, εύκαλύπτων,
  άκακιών.
  Διά τοΰ τρόπου τούτου 'ίψ'
  ενός μέν έςυπηρετεΐται πρακτικώς
  ή άναδάσωσις καΐ οή δσον άφο-
  ρα τάς παιδικάς έξοχά; αΐτινες
  θά άποτελέσουν έν καιρφ σταθμόν
  άληθινής προόδου έν τή πόλει
  μας, άφ' ετέρου δέ ό αγών διά τό
  πράσινον έμψυχώνεται καί γενι-
  κεύεται. Σημειωτέον δτι ή Διοι-
  κητική Έπιτροπή των Παιδικών
  Έςοχών θέλει άπονείμει |ίραβεΐα
  καί έπαίνους εί; τα σχολεΐα 'εκεΐ-
  να τα όποΐα ήθελον διακριθή είς
  την πλέον επιτύχη καΐ έντατικήν
  καλλιέργειαν εί; τα γήπεδον των
  Άγίων Άποστόλων.
  ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ
  ΔΗΜΟΠΡΑΣ1Α
  Ή κοινότης Σωκαρδ Μονο¬
  φατσίου προκηρύσσει δτι έκ-
  τίθεται είς διαγωνισμόν φανε-
  ρδς έπαναληπτικής μειοδοτι-
  κής δημοπρασίας ή κατασκευή
  έξωτερικοΰ ύδραγωγείου Συ-
  νοικισμοΰ Άποΐνι Κοινότητος
  Σωκαρά την 4ην Φεβρουαρίου
  έ. έ. ημέραν Παρασκευήν καί
  ώραν 10—12 π. μ. έν τώ γρα¬
  φείω τής Μηχανικής υπηρεσί¬
  ας Κοινοτήτων νομοθ Ηρα¬
  κλείου, συμφώνως τή ύπ' αυ¬
  τής συνταχθείστ) μελέτη.
  Παράβολον συμμετοχής δρ.
  τρείς χιλιάδες (3.000) είς
  γραμμάτιον τού Ταμείου Πα-
  ρακαταθηκών καί Δανείων.
  Είς την δημοπρασίαν γίνον-
  ται δεκτοΐ έργολάβοι πάσης
  τάξεως δι" έργα οίκοδομικά
  καΐ ύδραυλικά. Τα σχετικά
  τής μελέτης εισί κατατεθειμέ¬
  να είς τό γραφείον τής Κοι¬
  νότητος Ν. Η. ένθα προσερχό-
  μενοι οί βουλόμενοι δύνανται
  νά λαμβάνωσιν γνώσιν καθ"
  εκάστην καΐ κατά τάς εργασί¬
  μους ώρας.
  Ό Πρόεδρος τής Κοινότη¬
  τος
  Η. Χαλκιαδάκης
  Ο ΣΤΟΜΑΧΟΛΟΓΟΣ ΙΑΤΡΟΣ
  Κων. Ε. ΠοΑυδάκης
  Είδικευθείς έν Γερμανία είς
  τα νοσήματα τού στομάχου
  έντέρων καί ί'ιπατος, δέχεται
  τούς πάσχοντοχς έκ τοθ ττειττι-
  κου συστήματας έν τφ ΙατρΕίφ
  τού (οΐκία κ. Χελιδώνη). Τρείς
  Καμάρες.
  ΘεραπΗΐα αΐμορροΐδων 4-
  νευ έγχΗΐρίσεως δι" ένάσεων.
  Άριθμ. τηλ. 7—92
  —Τα Έφεδρικά Ταμεία Κρή
  της.
  Ένεκρίθησοτν τελευταίως αί
  κάτωθι άιτοφάσεις των Έφεδρικών
  Ταμείων Κρήτης:
  Τοΰ Έφεδρικοΰ Ταμείου Ση¬
  τείας περί διαθέσεως 30.000 δρχ.
  πρός ανέγερσιν σχολικοΰ κτιρί-
  ου είς Παλαιόκαβτρον. Τοΰ Έ-
  φεδρτκοϋ Ταμείου Ρεθύμνης «ε-
  ρί καταβολης νοσηλείαν δι" έφέ-
  όρους, εις τό έκεϊ Νοσοκομείον
  καί διά την τριμπνίαν Όκτωβρί-
  ου—Δεκεμβριού 1937. Έιτίσης ε¬
  νεκρίθη απόφασις τοϋ Δ. Σ. τοΰ
  ϊδίου Ταμείοο, περϊ χορηγήσεωί
  οΐκβνομικής ένισχύσεω; είς διαφό¬
  ρους αναξιοπαθούντας έφέδροος.
  —Δόκιμος Άγρονόμος.
  Είς Χανία άφίχθη καί άνέλα-
  βεν υπηρεσίαν ό δόκιμος 'Α-
  γρονόμος γ' τάξεως Γεώργ. Ν.
  Λΐπουνιαλέτβς. Ό ανωτέρω άγρο¬
  νόμος ετοποθετήθη είς τό γρα¬
  φείον τοΰ έπόπτου 'Αγροφυλα-
  κης Χανίων.
  —Διάρρηξις είς Χανιά.
  'Τήν 3ην πρωϊνήν τής παρελ¬
  θούσης Τετάρτης συνελήφθη έπ'
  αΰτΌφώρω έν Χανίοις νεαρβ; σε-
  σημκσμένο; διαρρήκτης, ούτινος
  δέν ανεκοινώθη τβ ονομα, καθ"
  ην στιγμήν άπεπειράτο νά διαρ-
  ρήξη έντόξ τοΰ ζυθεστιατορίου
  «Καπρίς» τό γραφείον τού κατα-
  στηματάρχου έξ ού είχεν άφαιρέ
  ση ήδη 3.900 δρ. Τα κλοπιμαΐχ
  κατεσχέθησαν.
  —Αί λεωφορειακαί γραμμαί
  Ηρακλείου.
  Διά τής ΰπ' άρ. 2663 άποφά-
  σεωξ ό 'Υπουργός Γενικός Διοι-
  κητής Κρήτης, τή είσηγπαει τού
  Διευθυντού τοΰ Μηχανολβγικοΰ
  Γραφείου Κρήτης κ. Τσακίρη, κα-
  βώρισε τα τιμολόγια πασών των
  λεωφορειακών γραμμων τοΰ Νο-
  μοΰ Ηρακλείου.
  ΜΕΓΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΥΦΑΣΜΑΤΟΝ
  Μεγάλαι έκπτώσεις
  Μ Κατόπιν παρακλήτεων πολλών πελατών μή
  Β δυνη&έντων νά έπωφεληϋώσι των έκπτώσεων τοϋ
  Κ καταοεήματός μας, φέρομεν είς γνώσιν τής άξιοτί-
  ϊϊ μου πελατείας μας δτι παρατείνομεν αύτάς μέχρι
  §| τής 5ης Φεβρουαρίου. Επί τή εύκαιρία αυτή κα&ι-
  §| στώμεν γνωστόν δτι παρελάβομεν πλουσιωτάτην
  Μ συλλογήν μεταξωτών και μαλλίνων ύφασμάτων των
  Β καλλιτέρων Έλληνικών καί Εύρωπαϊκών Έργοστα·
  |§ σίων τα όποϊα ϋ'ά διαθέσωμεν είς τιμάς άσυναγω·
  5 νίστους.
  1 ΕΠΩΦΕΛΗΘΗΤΕ ΤΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΛΣ
  —Τριπλοΰς τραυματισμός εις
  Σέλινον.
  Ή ΰποδιοίκηαις χωροφυλα-
  κής Κανδάνου άνεφερε τηλε¬
  γραφικώς δτι πρβχθές Τετάρτην
  δι' ασήμαντον αφορμήν, ό Παν-
  τελής, Μβναχβγυιός έκ Κανδά-
  νβυ έτραυμάτιοε είς τάς έξοχάς
  τής Κανδάνου διά πιστολίου σο¬
  βαρώς τόν ομοχώριον τού Αναν¬
  δρον Φβγαγάκην καί έλαφρώς
  τόν Κωνστ. Γαλαγκαράκην. 'Ο
  ΐδιος έτραυμάτισε σοβαρώς είς
  τόν αΰχένα τόν γεροντα Γρη-
  γόριον Κονταδάκην έπεμβάντα
  ότως τοώς διωχωρίση. Έκ Χανίων
  έστάλη δύνοιμις χωροφυλοτκιϊς Ί'να
  περιστείλη ένδεχομενας άντεκδι-
  κησεις εί; Κάνδανον.
  —Τό εισαγωγικόν εξάμη¬
  νον.
  ΔΓ αποφάσεως τοθ ϋπουργεί-
  ου 'Εθνικης θίκονομίας, τό λήξαν
  εισαγωγικόν εξάμηνον παρετάθη
  μεχρι της 25ης προσεχούς Φεβρου
  αρίου.
  ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■Β
  ΙΑΒΕΔΙΣ
  ■ Νέαι παραλαβαί.
  ϊ Νέα ύφάσματα.
  ■ Νέοι μοδέρνοι χρωμα-
  ■ τισμοί.
  ϊ Αί τιμαί μας είνε αί
  ■ καλύτεραι.
  [ΑΒΕΔΙ ΣΙΑ Ν
  ϊ Όδέ>$ Άγίβυ Μην*.

  ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
  Π
  ■Λ '
  Μ
  ιΐ
  •Α
  Ηράκλειον—Κρήτης
  Γραφεΐα έναντι Παλ. Νομαρχίας
  ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΒΕΣΜΟΥΤΗΣ ΓΕΝΕΥΗΣ
  ΕΤΑΧΘΗΣΑΝ Η ΜΙΚΡΑ ΑΝΤΑΝΤ
  ΚΑΙ ΤΑ ΒΑΛΚΑΝΙΚΑ ΚΡΑΤΗ
  ΤΟΥ ΤΕΤΡΛΜΕΡΟΥΣ ΣΥΜΦΩΝΟΥ
  ΣΥΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΤΑ ΠΕΡΙ ΚΥΡΩΣΕΩΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 29 Ίανουαρίου (τού άν-
  ταποκριτού μας) .— Έκ Γενέυης τηλε
  γραφούν ότι συνεχιζομένων των συζη-
  τήσεων διά τόν θεσμόν τής Κοινωνίας
  των Εθνών, ή Μικρά Άντάντ έτάχθη
  ανεπιφυλάκτως υπέρ τής διατηρήσεως
  τού θεσμοΰ. Έπίσης υπέρ τού θεσμού
  έτάχθησαν καί τα κράτη τού τετραμε
  ροΰς Βαλκανικού συμφώνου.
  Ώς πρός τό ζήτημα των κυρώσεων,
  τούτο συζητεϊται ειδικώτερον καί υπό
  πνεΰμα ανάλογον πρός τα άποφασιζό-
  μενα διά την διατήρησιν τού Θεσμού
  τής Κοινωνίας των Εθνών.
  ΕΙΣ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑΝ ΤΟΝ ΕΘΝΩΝ
  ΣΥΝΕΖΗΤΗΣΑΝ ΤΑ ΑΦΟΡΟΝΤΑ
  ΤΟ ΣΙΝΟΪΑΠΟΝΙΚΟΝ ΖΗΤΗΜΑ
  ΑΘΗΝΑΙ 29 Ίανουαρίου (τού
  άνταποκριτού μας).— Πληροφορίαι έκ
  Γενέυης άγγέλλουν ότι συνεζητήθησαν
  έκεΐ ευρύτατα σήμερον τα Σινοϊαπωνι-
  κά. Επί τούτων έσχον καί ιδιαιτέ¬
  ρας συνομιλίας οί Γάλλοι, "Αγγλοι
  καί Ρώσσοι άντιπρόσωποι λαβόντες μά-
  λιστα καί ωρισμένας άποφάσεις.
  Γενικώτερον έν τή Κοινωνία των Ε¬
  θνών έπικρατεΐ πνεΰμα αντίθετον πρός
  τα Ίαπωνικά σχέδια είς την "Απω Ά
  νατολήν.
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  Ή Ελβετία και οί κινδυνοι πολέμου.
  Οί Γερμανοί διά τάς άποικιας.
  Πρωΐα Κυριακής
  30 Ίανουαρίου 1938
  ΡΩΜΗ (ραδιογρ.) Έκ Βερ-
  νης βεβαιούται ή πληροφορία
  δτι ή Έλβετική κυβέρνησις
  προτίθεται είς τόν νέον παγ¬
  κόσμιον πόλεμον τόν οποίον
  ήρχισεν καί αυτή θεωροθσα
  πλέον ή βέβαιον, νά τηρήση
  απόλυτον ούδετερότητα. Πρός
  τουτο θά ενισχύση την άμυν-
  τικήν οργάνωσιν των συνόρων
  της, ζητούσα προκαταβολικώς
  έγγυήσεις άπό τα μεγάλα κρά¬
  τη δτι ή ούδετερότης αυτή δέν
  πρόκειται έν ούδεμιά περιπτώ¬
  σει νά παραβιασθή.
  ΛΟΝΔΙΝΟΝ (ραδιογρ.) Κα¬
  τά τάς έκ Τόκιο πληροφορίας
  ό Ίαπωνικός στρατός θεωρεΐ-
  ται βέβαιον δτι θά ενισχυθή
  διά νέων ήλικιών καλουμέ-
  νων όσονοΰπω υπό τα δπλα.
  Αί Ίαπωνικαί έφήμερίδες γρά-
  φουσαι επί τοΰ σημείου τού¬
  του, ύπενθυμίζουν δτι ή Ία-
  πωνία διά νά φέρη είς πέρας |
  τό έργον της έν Κίνα έ'χει πρό
  παντός ανάγκην πολυαρίθ-
  μου στρατοΰ.
  ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ (ραδιογρ.).—
  Αί Γερμανικαί έφήμερίδες
  ίσχυρίζονται δτι τό 'άποικια-
  κόν ζήτημα τής ΓερμανΙας
  παρά την λυσσαλέσν αντί¬
  δρασιν Γαλλικών τίνων κύ¬
  κλων, κερδίζει εδαφος είς
  τό εξωτερικόν. Έξ άλλου οί
  Γερμανικοί πολιτικοί κύκλοι
  δέν άποκλείουν την περίπτω¬
  σιν νά πεισθοϋν καί αί Αγ¬
  γλικαί άποικίαι νά δεχθοϋν
  τάς ζητουμένας υπό τής Γερ-
  μανϊας έδαφικάς παραχωρή-
  σεις αΐτινες δέν πρόκειται νά
  ζημιώσουν τα κυριαρχικά καί
  οίκονομικά των συμφέροντα.
  Όργανοϋται συστηματικός αγών
  εναντίον των νόσον της άμπελου.
  Πληροφορούμεθα δτι τάς
  αρμοδίας γεωργικάς αρχάς
  τής πόλεωςήρχισεν άπασχολών
  άπό τούδε ό τρόπος τής οργα¬
  νώσεως τοθ αγώνος κατά των
  νόσων τής αμπέλου κσί ειδι¬
  κώτερον τής εύδεμίδος των
  σταφυλών, ήτις τόσας ζημίας
  επέφερεν καί έπιφέρει κατ' έ-
  τος είς τό σταφυλεμπόριον.
  Πρός τουτο συνήλθον χθές
  είς την Νομαρχίαν άσχοληθέν
  τα διά μακρών μέ τό ζήτημα
  τουτο τα μέλη τοθ Γεωργικοϋ
  Ταμείου. Σχετικώς είς την σύ
  σκέψιν ταύτην απεφασίσθη νά
  ζητηθώσιν εγκαίρως άπό τό
  υπουργείον τής Γεωργίας ίκα-
  ναί πιστώσεις διά την οργάνω¬
  σιν τοϋ αγώνος τούτου ώστε
  παραλλήλως πρός τα άπασχο
  λοθντα τάς αρμοδίας αρχάς
  συναφή μέ την εξαγωγήν των
  σταφυλών ζητήματα νά έξου
  δετερωθώσι κατά την προσέχη
  σταφυλικήν περίοδον καί οί
  κίνδυνοι τής τοπικής οίκονο-
  μίας έκ τής δυσφημήσεως των
  σταφυλών είς τό εξωτερικόν
  συνεπεία των προσβαλλουσών
  αύτάς άνέκαθεν νόσων.
  Η ΕΞΑΓΩΠΚΗ ΚΙΝΗΣΙΣ
  ΛΗΞΑΣΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ
  ΣΥΝΕΧΙΖΟΝΤΑΙ ΑΙ ΕΠΙΘΕΣΕΙΣ
  ΤΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟΝ ΕΙΣ ΑΡΑΓ11ΝΑ
  ΑΘΗΝΑΙ 29 Ίανουαρίου (τού
  άνταποκριτού μας).— Τηλεγραφοΰν έκ
  Παρισίων ότι είς τό μέτωπον τού Τε-
  ρουέλ καί έν γένει τής Άραγώνος συ-
  νεχίζονται υπό τού κυβερνητικόν» στρα¬
  τοΰ σφοδραί έπιθέσεις. Αί έπιθέσεις
  αυται καθ* ά άναφέρουν τα άνακοινω
  Θέντα «ής Βαρκελώνης σημειώνουν ε¬
  πιτυχίας.
  ΑΙ ΑΓΓΛΙΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ
  ΕΙΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΝ ΣΥΝΕΧΙΖΟΝΤΑΙ
  ΑΘΗΝΑΙ 29 Ίανουαρίου (τού άν-
  ταποκρ&τοΰ μας). — Καθ* ά τηλεγρα-
  φούν έκ Λονδίνου αί ένισχύσεις τού
  Άγγλικού ατόλου τής Μεσογείου συνε-
  χίζονται άδιαλλείπτως.
  Είς Μεσόγειον άποστέλλονται έκτός
  των βαρέων μονάδων καί πολυ-
  άριθμα έλαφρά βκάφη. Ένισχύονται ω¬
  σαύτως διά στρατού καί πυροβολικοΰ
  αί βάσεις τής Μίγάλης Βρεττανίας είς
  Αί'γυπτον καί αλλαχού.
  ΑΙ ΜΑΧΑΙ ΕΙΣ ΑΠΟ ΑΝΑΤΟΛΗΝ
  ΕΞΑΚΟΑΟΥΒΒΪΗ ΗΕΙΣΜΑΤ1ΔΕΙΣ
  ΑΘΗΝΑΙ »9 Ίανουαρίου (τοΰ
  άνταποκριτού μας).— Έκ τής "Απω
  * Ανατολάς ύπάρχουν πληροφορίαι ότι
  έξακολουθοΰν αίπεισματώοεις μάχαιΚι
  νέζων καί Ίαπώνων. Οί πρώτοι ίσ/υ-
  ρίζονται ότι έχουν άκινητήσει τούς Ί-
  άπωνας κυρίως διά τής διενεργείας έν-
  τατικοΰ κλεφτοπολέμου είς τα μετόπι-
  αθεν αυτών. Συγκεκριμένως αγγέλλε¬
  ται ότι οί περί την Σαγκάην δρώντες
  «έλεύθεροι σκοπευταί» προξενοΰν θραΰ-
  βιν είς τα μεμονωμένα Ίαπωνικά ά-
  ηοσπάσματα καί τάς έφοδιοπομπάς.
  ΔΕΚΑΤΡΙΑ ΑΓΓΛΙΚΑ
  ΗΟΛΕΜΙΧΑ ΠΛΕΟΥΗ ΟΡΟΣ ΤΗΝ ΜΕΣΟΓΕΙΟΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 29 Ίανουαρίου (τού
  άνταποκριτού μας).—Κατά τάς έκ τού
  έξωτερικοΰ πληροφορίας έκ Πόρτ-
  σμ ουθ ανεχώρησεν^ ίσχυρά μοϊρα τοΰ
  Άγγλικοΰ στόλου αποτελούμενη έκ 1;«
  μ εγάλων καί υ.ικρών πολεμικών. 'ΙΙ
  μοΐρα αύτη αυγκαταλέγβται είς τα τμή-
  ματα έκείνα τού ατόλου άτινα διετάχθη¬
  σαν νά συγκβντρωθώοιν είς Μεσόγειον.
  Έκυκλοφόρησε χθές τό έβδο
  μαδιαΐον δελτίον τιμών καί
  κινήσεως των εγχωρίων προϊ-
  όντων είς την αγοράν Ηρα¬
  κλείου. Είς τό δελτίον άναφέ-
  ρεται δτι κατά την λήξασαν
  έβδομάδα ή κίνησις των δια¬
  φόρων προϊόντων υπήρξε ζωη
  ρά καίδτιέπραγματοποιήθησαν
  κατ' αυτήν αί εξής έξαγω
  γαί: Σουλτανίναι183.0Ό0χιλγρ.
  ξανθαί 56.000, ελαια 450.000,
  πυρήναι 150.000, οΤνοι 13.000,
  καπνά 7.5ΟΟ, κίτρα 68.000,
  πυρηνέλαια 97.000.
  ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ
  ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΙΣ
  Δι* ΰγειονομικής άστυνομι-
  κής διατάξεως τιθεμένης προ¬
  σεχώς έν Ισχύϊ υπό τοϋ Ύγει-
  ονομικοΰ Κέντρου Ηρακλείου
  λαμβάνεται μέριμνα έξασφα-
  λίσεως των δρων ούς δέον νά
  πληροθν τα είς την κατανάλω¬
  σιν προσφερόμενα εϊδη. Πα¬
  ραλλήλως λαμβάνεται μέρι¬
  μνα διάτήν γενικήν καθαριότη
  τστής πόλεως καί τώνχωρίων.
  Η ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ
  ΓΕΩΠΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
  Δι" άγρονομικής διατάξεως
  απηγορεύθη είς Χανιά ή συλ-
  λογή των μετά την συγκομι¬
  δήν γεωργικών προϊόντων καί
  δή τού έλαιοκάρπου.
  ΟΙ ΚΥΝΗΓΟΙ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
  Ό Σύνδεσμος Κυνηγών Η¬
  ρακλείου ή «"Άρτεμις» υπέβα¬
  λεν είς την Γεν. Διοίκησιν
  Κρήτης αίτησιν διά τής οποίας
  παρακαλεΐ νά παρατηθή τό
  κυνήγιον μέχρι τής 15 Μαρτί-
  ου έ.έ. Ώς γνωστόν τό κυνή
  γιον λήγει αυριον 31 Ίανουα¬
  ρίου.
  ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ
  Δι" αποφάσεως τής Γεν. Δι¬
  οικήσεως Κρήτης έτοποθετή-
  θησαν οριστικώς είς τό ένταϋ
  θα Ταμείον οί Στυλ. Καρα¬
  κατσάνης, Ιω. Τερζάκης, Γ.
  Ζ. Πετράκης, δόκιμοι έπιμελη-
  ταΐ καί Ιω. Ματιάτος ταμεια-
  κός διευθυντής β' τάξεως. Έξ
  άλλου είς τό Τελωνείον Ηρα¬
  κλείου τοποθετοθντσι έπΐσης
  οριστικώς ό δεκάρχης Γ. Τσαν-
  τας καί ό τελωνοφΰλαξ Νικόλ.
  Τσιμπικάκης.
  ΤΑ ΧΡΕΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟΝ
  Διά διαταγάς τοΰ άρμοδίου
  ΰπουργείου παρετάθη μέχρι
  31 Μαρτίου έ.ε. τό δικαίωμα
  προσφύγων των καθυστερούν
  των δόσεις χρεών πρός τό δη¬
  μόσιον καί την επιτροπήν ά-
  ποκαταστάσεως. Ούτοι συνά-
  μα θά τύχουν καί τοϋ εύερ-
  γετικοϋ μέτρου μειώσεως των
  χρεών των κατά 40ο)ο.
  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ ΚΑΙ ΚΙΝΗΣΙΣ
  ΑΙ κυμανθεΐσαι χθές έν τη άγορςί μας τιμαί των κατωτέρω έγχω
  ρίων προϊόντων είχον ώς ακολούθως:
  Σταφίύες. Χαρούπια > 2.70
  Σουλτανίναι α' δρ. ) "Ελαια 5ο » 27.10
  » κοινά »
  Σάπωνες.
  Λευκο'ι α' τΐοιότητος δρ. 20.— 23
  » β' » 19.— 22
  Πράσινοι α' ττοιότ. » 19.— 22
  β' » » 18.50-20
  θΐνοι.
  Αρχανών τό μίστατ. » 45.
  Μαλεβυζίου κατ' οκάν δρ. 6.
  Καραμτΐ.
  "Ελεμέδες
  Ταχτάς
  Μαύραι
  α
  β'
  Υ'
  α'
  β'
  Υ'
  δρ. )
  ( 22. -23.
  ( 10.-11
  ( 8-9.
  7
  ΤΟ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ ΕΝ ΗΡΑΚΛΕΙΩ
  ΤΙΜΑΙ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
  29ης Ίανουαρίου 1938
  Ζυρίχη
  Παρίσιοι
  Λονδίνον
  Νέα Ύόρκη
  Άγορά Πώλησις
  25.30- 25.55
  3.54 3.64
  546 550
  109.10 110.10
  "Αμστερδαμ
  Στοκχόλμη
  Βρυξέλλαι
  Βαρσοβία
  Άγορά Πώλησις
  60.80 61.40
  28.10 23.35
  370 3.74
  20.75 21.70
  Η ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ
  ΤΟΥ ΕΝΙΠΟΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
  Σήμερον ώς ωρίσθη θά συ-
  νέλθουν είς Γεν. Συνέλευσιν
  είς τα γραφεΐα τοθ 'Εμπορι-
  κοϋ Έπιμελητηρίου τα μέλη
  τού Έμπορικοϋ Συλλόγου Η¬
  ρακλείου πρός διενέργειαν αρ¬
  χαιρεσιών καί συζήτησιν επί
  διαφόρων ύπηρεσιακών ζητη-
  μάτων. 'Επ' εύκαιρία τής συ
  νελεόσεως τοϋ Έμπορικοϋ
  Συλλόγου ό άντιπρόσωπος
  αύτοϋ παρά τή Λιμενική Έπι-
  τροπή καί πρόεδρος αυτής κ.
  Γεώργ. Μιτσοτάκης θά ομιλή¬
  ση περί τοΰ νέου λιμένος καί
  των υπό εκτέλεσιν έργων, διά
  την δλοκλήρωσιν τής κατα¬
  σκευάς αύτοΰ.
  ΚΑΤΑΔΙΚΗ ΦΟΝΕΩΣ
  Τό κακουργιοδικεΐον Ήρα
  κλείου περατώσαν την διαδι¬
  κασίαν επί τής υποθέσεως τοϋ
  Νικ. Ποντικάκι έκήρυξε τούτον
  ένοχονάναιρέσεωςπαραδεχθέν
  μετρίαν σύγχισιν. Διά τής έκ-
  δοθείσης οΰτως αποφάσεως
  ό Ποντικάκις κατεδικάσθη είς
  όκτώ έτών είρκτήν διά την α¬
  ναίρεσιν καί 1 μηνός φυλά¬
  κισιν διά την όπλοχρησΐαν.
  ΤΟ ΜΕΡΑΡΧΙΑΚΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ
  Λήξαντος τοΰ είς Χανιά
  συγκροτηθέντος Μεραρχιακοΰ
  Συμβουλίου έπανήλθον εκείθεν
  οί συμμετασχόντες είς τουτο
  έκ τής πόλεώς μας διοικητής
  τοΰ 43ου Συντάγματος κ. Δι-
  αμαντόπουλος καί διευθυντής
  τού στρατολογικου γραφείου
  Ηρακλείου κ. Δ. Τσικριτσής.
  ΤΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΝ ΒΑΜΒΑΚΟΣ
  Πρός τάς τελωνειακάς καί
  τάς άλλας αρμοδίας αρχάς έ·
  κοινοποιήθησαν οί μέχρι τοϋ-
  δε έκδοθέντες νόμοι οί διέπον-
  τες τόν οργανισμόν τοϋ ίνστι
  τούτου βάμβακος.
  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΙΣ
  ΤΟΥ ΓΕΩΡΠΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
  Συνελθούσα χθές ή Διοικοϋ
  σα Έπιτροπή τοΰ Γεωργικοϋ
  Έπιμελητηρίου εψήφισε τό
  προσχέδιον τού προυπολογι-
  σμοΰ αύτοΰχρήσεως 1938—39
  Η ΑΝΤΙΛΑΘΡΕΜΠΟΡΙΚΗ
  ΥΠΗΡΕΣΙΑ
  Πρός τάς τελωνειακάς καί
  λοιπάς αρμοδίας αρχάς εκοι¬
  νοποιήθη έγκύκλιος αναφερο¬
  μένη είς τόν τρόπον πσρα-
  λαβη"ς ύπ' αυτών δοχείων
  καί άχρήστων όρυκτελαίων
  χρησιμοποιηθέντων υπό των
  άντιλαθρεμπορικών 'πλοίων.
  ΝΕΑΙ ΔΙΑΤΙΜΗΣΕΙΣ
  "Αποφάσει τής 'Επιτροπής
  Διατιμήσεων Ηρακλείου αί τι¬
  μαί των αλεύρων καί τοΰ άρ-
  του καθωρίσθησαν ώς εξής:
  'Άλευρα λευκά κατ' όκδν 11.
  71, πιτυροθχα 10.381)2, άρτος
  λευκός 10.80, πιτυροϋχος 9.
  ΔΙΑ ΤΑ ΡΑΔΙΟΦΩΝΑ
  Υπεγράφη απόφασις, διά
  τής οποίας αύξάνεται ή είσα-
  κτέα ποσότης ραδιοφώνων κα¬
  τά 19.000 κιλά. Ή ποσότης
  αυτή θά διανεμηθή μεταξύ των
  είσαγωγέων, οί όποΐοι εχουν
  λάβη την μικροτέραν δυναμι-
  κότητα άπό την επιτροπήν
  τοθ οίκείου Έπιμελητηρίου.
  ΤΑ ΠΕΡΙΠΤΕΡΑ ΧΑΝΙΩΝ
  Τό έν Χανίοις Παράρτημα
  τοϋ Ταμείου Θυμάτων Πολέ¬
  μου απεφάσισε την αντικατά¬
  στασιν διά νέων των παλαι-
  ών^εριπτέρων άναπήρων τής ι
  πόλεως. '
  Η ΑΓΓΛΙΑ ΓΑΛΛΙΑ ΚΑΙ ΡΩΣΣΙΑ
  ΑΠΕΦΑΣΙΣΑΝ ΝΑ ΕΝΙΣΧΥΩΝ
  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΝ ΤΗΝ ΚΙΝΑΝ
  ΤΟΓΕΓΟΝΟΣΒΕΟΡΕΙΤΑΙ ΥΨΙΣΤΗΣ
  Π0ΛΙΤ1ΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 29 Ίανουαρίου (τού
  άνταποκριτοΰ μας).—Νεώτεραι πληρο¬
  φορίαι έκ Γενέυης βεβαιούν ότι κατά
  τάς γενομένας έκεΐ συνεννοήσεις μετα-
  ξΰ ΊΙντεν, Λίτελμπός καί Λιτβίνωφ ε¬
  λήφθησαν σοβαρώταται άποφάσεις διά
  τό Σινοϊαπωνικόν ζήτημα.
  Αί κυβερνήσεως Αγγλίας, Γαλλίας
  καί Ρωσσίας, έμειναν σύμφωνοι όπως
  συντρέξουν καί αί τρείς την δοκιμαζο-
  μένην Κίναν οικονομικώς, οϋτως ώστε
  οιϋτη νά δυνηθή νά άνθέξη είς την Ία-
  πωνικήν έπιδρομήν. Αί τρείς κυβερ-
  νήσεις άποβλέπουν καί είς τό νά άνα-
  κουφίσουν τόν Κινεζικόν λαόν έκ των δεί
  νών τοΰ πολέμου.
  Ή ανωτέρω απόφασις κρίνεται υπό
  των διεθνών κύκλων ώς ένέχουσα ύψί-
  στην σημασίαν διά την εξέλιξιν τής παγ
  κοσμίου καταστάσεως.
  Ο ΣΙΝΟΪΑΠΟΝΙΚΟΣ ΠΟΑΕΜΟΣ
  ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ ΜΑΚΡΟΤΑΤΟΣ
  ΚΑΙ ΕΞΑΝΤΛΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑ ΤΟΥΣ ΙΑΠΟΝΑΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 29 Ίανουαρίου (τού
  άνταποκριτοΰ μας).— Καθ* Χ τηλεγρα¬
  φείται έκ Παρισίων καί Λονδίνου,
  μετά τάς έν Γενεύη άποφάσεις επί τοΰ
  Σινοϊαπωνικοΰ άλλά καί έκ τής όλης
  διαμορφώσεως τής διεθνοΰς καταστά¬
  σεως, συνάγεται ότι ό Σινοϊαπωνικός
  πόλεμος θά διαρκέση επί μακρόν χρο¬
  νικόν διάστημα καί κατά τρόπον απο¬
  λύτως έξαντλητικόν διά τούς Ίάπωνας.
  ΑΠΕΚΡΟΥΣΘΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ
  ΕΠΙ&ΡΟΜΗ ΤΟΝ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΩΝ
  ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΗΣ ΣΑΑΑΜΑΝΚΑΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 29 Ίανουαρίου (τού άν¬
  ταποκριτοΰ μας). — Έκ Σαλαμάνκας
  τηλεγραφοΰν ότι νέα άεροπορική έπι-
  Βρομή εσημειώθη εναντίον τής πόλεως.
  Την έπιδρομήν ενήργησε σμήνος 6ομ-
  βαρδιστικών άεροπλάνων των Ίσπανών
  κυβερνητικήν. ΊΙ έπιδρομή όμως αυ¬
  τή απεκρούσθη αποτελεσματικώς υπό
  των άεροπλάνων των έθνικών καί τοΰ
  άντιαεροπορικού πυροβολικοΰ. Τα α¬
  ποπειραθέντα νά βομβαρδίσουν την πό¬
  λιν άεροπλάνα των κυβ&ρνητικών ηναγ¬
  κάσθησαν τελικώς νά άποχωρήσουν.
  ΚΑΙ Η ΑΜΕΡΙΚΗ ΟΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗ
  ΤΗΝ ΜΑΧΗΝ ΚΙΝΑΝ;
  ΑΘΗΝΑΙ 29 Ίανουαρίου (τοΰ
  άνταποκριτού μας).— Έν σχέσει μέ τα
  αποφασισβέντα υπό των τριών δυνάμε-
  ών Αγγλίας, Γαλλίας καί Ρωσιίας
  διά την οικονομικήν ενίσχυσιν τής Κί-
  νας, τηλεγραφείται ότι καί ή Άμε-
  {>ική φαίνεται διατεθειμένη κατόπιν τής
  αποφάσεως -έαύτης νά ενισχύση οικο¬
  νομικώς τούς Κινέζους.
  ΑΙ ΕΠΙΘΕΣΕΙΣ ΕΙΣ ΤΕΡΟΥΕΑ
  ΦΕΡΟΗΤΑΙ 1ΗΟΚΡΟΥΣΟΕΙΣΑΙ
  ΑΘΗΝΑΙ 29 Ίανουαρίου (τοΰ άν-
  ταποκριτοΰ μας).— Τό στρατηγεϊον τής
  Σαλαμάνκας ανεκοίνωσε σήμερον ότι
  αί ένεργηθεΐσαι είς τό μέτωπον τής Ά¬
  ραγώνος νέαι έπιθέσεις των κυβερνήτι·
  κων άπεκρούσθησαν άπασαι.
  ΔΙΑΓΓΕΛΜΑ ΤΟΥ ΡΟΥΣΒΕΛΤ
  ΑΙΑ ΤΟΥΣΕϋΑΙΣΜΟΪΣ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 29 Ίανουαρίου (τού
  άνταποκριτοΰ μας).— Τηλεγραφήματα
  έκ Νέας Υόρκης άγγέλλουν ότι ο πρό¬
  εδρος Ροΰσβελ είς διάγγελμά τού πρός
  τό Κθγκρέσσον καί τόν Αμερικανικόν
  συνιστά την έντατικήν αύξησιν των
  λαόν
  έξοπλισμών τής Άμερικ'ανική'ς'συμπο-
  λιςείας λόγω τής τελευταίας ιδίως δι¬
  αμορφώσεως τής παγκοσμίου καταστά¬
  σεως.
  1Β ΑΓΓΛ
  πάλιν την
  Μ«τ« τη'
  ουνβμΐλιβιβ
  1 ό
  εΥ:
  Ρ5 ,
  διατρ6'
  ίομφέρβντά της ι
  Εύρώπη έξ «»τίας
  Ά«ω Ανατολή έι
  τή: Ίαπωνικής δι< ,Ις την Κίναν, « τούς Κυβερνήτας τ© νού κ«> έκαμε να
  ίηειλητικός ό βρι
  λέων. Ήδη ε«» "".
  νέ«ν άποβάσεων
  οτρατευμάτων είς
  «ρέί ενίσχυσιν τοΰ
  χο ή Μβγάλη Βρε
  ίιείχξε την μετασ-
  τού χολοσσιαίου στ
  είς Μεσόγειον καί
  γειαν ναυτικης έ
  Έκ παραλλήλο
  τού στόλου τού
  τικβΰ απεφασίσθη ν
  οη είς τόν Είρηνικί
  νούμενος μετά τοί
  των Κτήσεων νά ε
  μοξ πρός δράσιν έ< ότι) άνάγκη. Μέρ< τοΰ στόλου τής 1 δάπλεύαΐι μετά ' τιχήν επίδειξιν ε Σαΐδ έν άναμονί λίξεως των γεγο την "Απω 'Ανατ< παρομοίας δέ πρός γλίαν ενεργείας π( ΐκάοτη είς τόν πιδανής δράσεώς τ Αμερική κ«Ί ή Γ Π Σοβιετική Ρωσ< νάμεις μάλιστα ι ββύμεναι ότι ό π< βίαταται πλέον χτβ; έπισπεύδουν πλισμούς των καΐ ζουν νά προβοΰ' οτίιχς ναυπηγήσεκ "βλεμικάς παρασ 'Αλλ' έκτός τοΰ χ« τβΰ Σινοϊαπω Φββους τοΰ πολϊ 5«νει καί ή κυκΐ Πληροφορ(ο{ ©τι ό λίΤ« επί τη σ «ενταετίας άπό ■ ™» είς την έξουσι 5 ρ "Ροοάρτησιν τή ««ι είς γενικωτέ Ει5 βλην την Κ εί Ρ αυτι ι παντελοΰς δέ έξϊ γ Αγγλίαν ργαοθή' μετα τι βέβ ευνόητον, < τ*15 Σοβιετ», 01 ^ των