95342

Αριθμός τεύχους

4777

Χρονική Περίοδος

Α' 1938

Ημερομηνία Έκδοσης

1/2/1938

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ΑΝΟΡ
  '—
  V
  ΩΣΙΣ
  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
  ΣΥΝΔΡΟΜΑΣ
  Αιγυπτου
  έτησια λίοαι 3
  έξάμηνος 'ί
  Άμερικής
  έτησία δο*. 15
  έξάμηνος » 8
  Τιμη
  κατά φύλλον
  Δραχ. 2
  1938
  ΙΡΑΦΕΙΑ ΤΥΠΟΓΡΑΦ&ΙΑ
  ΟΛΟΣ ΜΙΝΟΤΑΥΡΟν
  ΪΙΕΥίΚΙίΣ ΣΪΙΤΑΪΤΜΣ ΘΡ. Ν. ΣΓΑΥΡΑΚΠΣ
  ΙΝΕΑ ΣΤΡΟΦΗ
  ΤΗΣ ΑΓΓΑΙΚΗΣ ΠΟΑΙΤΙΚΗΣ
  Αί έκ τού εξωτερικόν διαβι-
  βαζόμεναι είφήσεις παρουαιά-
  ζουν καΐ πάλιν την διεθνή
  κατάστασιν ώς έξαιρετικώς
  εκρυθμον. Μετά την σχετι¬
  κήν ϋφεσιν πού έπηκουλού-
  θησε τάς συνομιλία; Χάλι-
  φαξ—Χίτλερ καΐ τό ταξίδι-
  όν τού κ. Ντελμπός είς την
  Πολωνίαν καί τα Κράτη τής
  Μ. Άντάντ, αί σχέσεις των
  αντίπαλον ΐίρατών «πεδεινώ-
  θησαν καΐ πάλιν επικινδύ¬
  νως καΐ η κρίσις τής είρή-
  νης είσέρχεται έκ νεον είς
  επικίνδυνον στάδιον. *Η 'Αγ-
  γλία πού ηκολούθει μέχρι
  σήμερον εντελώς διαλλακτι¬
  κήν πολιτικήν, φαίνεται ά-
  ποφασισμένη νά έγκαινιάση
  νέαν αποφασιστικήν τακτι¬
  κήν. Ό σοβαράς κίνδυνος
  τόν οποίον διατρέχουν τα
  οίκονομικά καΐ στρατηγικά
  ουμφέροντά της τόσον έν
  Εύρώπη έξ αΐτίας τού Ί-
  σπανικ'οΰ, »οον καΐ έν τί»
  Άπω Ανατολή έξ αΐτίας
  τής Ίαπωνικής διεισδύσεως
  είς την Κίναν, άφύπνισεν
  τούς Κυβερνήτας τοΰ Λονδί·
  νού καΐ έκαμε νά όρθωθή
  άπειλητικός ό βρεττανικός
  λέων. "Ηδη επι τή προόψει
  νέων άπββάσεων Ίταλικών
  στρατευμάτων είς Ισπανίαν
  πρός ενίσχυσιν τοΰ Φράν¬
  κο ή Μΐγάλη Βρεττανία έ-
  κινητοποίησεν όλας τάς
  δά έ
  ναυτιΚΛ) ΐ5 |5
  διέταξε την μεταστάθμευσιν
  τοΰ κολοσσιαίου στόλου της
  είς Μεσόγειον καί την ενέρ¬
  γειαν ναυτικής επιδείξεως.
  Έκ παράλληλον μέρος
  τοΰ στόλου τοΰ 'Ατλαν-
  τικοΰ απεφασίσθη νά πλεύ-
  ση είς τόν Ειρηνικόν καΐ έ-
  νούμενος μετά τοΰ στόλου
  των Κτήσεων νά είναι ετοι
  μος πρός δράσιν εάν παρα-
  στή κνάγκη. Μέρος έπίσης
  τού στόλου τής Μεσογείου
  θά πλεύση μετά την ναυ-
  τικήν επίδειξιν είς Πόρτ-
  23άϊδ έν άναμονή τής εξε¬
  λίξεως των γεγονότων είς
  την "Απω Ανατολήν. Είς
  παρομοίας δέ πρός την Αγ¬
  γλίαν ενεργείας πρββαίνουν,
  εκάστη είς τόν τομέα τής
  πιθανής δράσεώς της, καΐ ή
  'Αμερική καί ή Γαλλία καΐ
  ή Σοβιετική Ρωσσία. Αί δυ¬
  νάμεις μάλιστα αύται φο-
  βούμεναι ότι ό πόλεμος κα-
  θίσταται πλέον άναπόφευ-
  κτος έπισπεύδουν τούς έξο-
  πλισμούς των καΐ άποφασί-
  ζουν νά προβούν είς τερα¬
  στίας ναυπηγήοεις καΐ άλλας
  πολεμικάς παρασκευάς.
  'Αλλ' έκτός τοΰ Ίσπανικοϋ
  καΐ τοΰ Σινοϊαπωνικοΰ τούς
  φόβους τοΰ πολέμου έπαυ-
  ξάνει καΐ ή κυκλοφορήσασα
  πληροφορίαι «τι ό Χίτλερ με-
  λετά επί τή ουμπληρώσει
  πενταετίας άπό τής άνόδου
  τού είς την εξουσίαν νά προ¬
  βή είς πραξικοπηματικήν
  προσάρτησιν τής Αυστρίας
  καΐ είς γενικωτέραν δράσιν
  είς όλην την Κεντρικήν Ευ¬
  ρώπην. Φαίνεται δέ ότι ή
  πληροφορίαι αυτή δέν στε-
  ρεΐται παντελοΰς βάσεως. Έ-
  τοι δέ έξηγεΐται καΐ ή στρο-
  φή τής Αγγλίας δεχθείσης
  νά συνεργασθή στενώς όχι
  μόνον μετά τής Γαλλίας,
  πού είναι βεβαία φυσικόν
  καΐ ευνόητον, άλλά καί με¬
  τά τής Σοβιετικης Ρωσσίας.
  Έτσι έξηγεΐται καΐ ή κοινή
  εμφάνισις των τριών αυτών
  μεγάλων δυνάμεων είς την
  Γενεύην καΐ ή κατ' αρχήν
  συμφωνία των νά δώσουν οι¬
  κονομικάς ένισχνσεις είς την
  Κίναν διά νά δυνηθή νά δι¬
  εξαγάγη νικηφόρως τόν ά-
  γώνα κατά τής Ίαπωνικής
  είσβολής. Ετσι δέ άκόμη
  έξηγεΐται καΐ ή στάσις τής
  Πολωνίας, τής Μικράς 'Αν-
  ταντ καΐ των λοιπών μικρών
  κρατδν είς την Γενεύην,
  π©£ έτάχθηααν ανεπιφυλά¬
  κτως υπέρ τής διατηρήσε¬
  ως, τής άναδιοργανώσεως
  καί τής ένισχύσεως τής Κοι-
  ν«νίας των Εθνών.
  Αυτή δέ ή ονμφωνία πού
  επετεύχθη είς την Γενεύην
  αποτελεί την μεγαλυτέραν
  'ίσως διπλωματικήν επιτυχί¬
  αν τού τελευταίον καιροϋ ϊ·
  σως δέ πρέπει νά θεωρήται
  και ή σοβαρωτέρα ενεργεια
  καΐ πράξις πρός περιφρούρη¬
  σιν τής είρήνης. "Εάν μάλι¬
  στα, ώς άναμένεται έπικρο-
  τηση την συμφωνίαν αυτήν
  καί ή 'Αμερική κκΐ δεχθή
  νώ προσχωρήση είς αυτήν,
  τότε θά ειμπορούμεν νά ελ¬
  πίζωμεν ότι τίθεται είς ά-
  νυπέρβλητος φραγμός πού
  θά εμποδίση την επέκτασιν
  τού πολεμικον χειμάρρου έ-
  ξω των Πυρηναίων καί των
  συνόρων τού ούρανίου κρά-
  τονς. Διότι είναι δύσκολον
  νά πιστεύσωμεν ότι αί άν-
  τίπαλοι δυνάμεις θά διακιν-
  δυνεύσουν πολεμικήν έξοδον
  οταν γνωρίζουν δτι θά εχουν
  άντιμετώπους, ήνωμένα ολα
  τα μεγάλα κράτη τής Εύρώ-
  ππς καΐ τής Άμερικής καΐ
  τα περισσότερον τουλάχιστον
  έκ των μικρών.
  Όπωσδήποτε ομω;, ή εξέ¬
  λιξις τής καταστάσεως θά ε¬
  ξαρτηθή έκ τής τροπή; την
  οποίαν θά λάβονν αί έπιχει-
  ρήσεις έν Ισπανία καΐ έν
  Κίνα καθώς καί των άποφά-
  σεων τάς οποίας θά λάβη ό
  Χίτλερ. Έπειδή δέ πιστεύε-
  |ται ότι τόσον τα αποτελε¬
  ί σματα των έπιχειρήσεων των
  | δύο πολέμων, όσον καΐ αί
  Ι αποφάσει; τοΰ Γερμανοΰ
  !καγκελαρίον θά έκδηλωθοΰν
  συντόμως, πρέπει νά αναμεί¬
  νωμεν ταχέως καΐ την οριστι¬
  κήν διαμόρφωσιν τής διε-
  θνοΰς καταστάσεως. Εάν δέ
  ή άποφασιατική πολιτική την
  οποίαν έγκαινιάζει ηδη ή
  "Αγγλία καί ή κοινή μετ"
  αυτής σύμπραξις τής Γαλλί¬
  ας, Ρωσσία; καΐ Άμερικής
  βοηθήσονν είς τόν σύντο-
  μον τερματισμόν τού Ίσπα-
  νικοΰ, είς τόν έντοπισμόν
  τοΰ σινο'ίαπωνικοΰ καΐ είς
  την ματκίωσιν των θρνλον-
  μένων σχεδίων τοΰ Χίτλερ.'
  Καΐ άν έν τω μεταξΰ επιτευ¬
  χθή μία συνεννόησις των με¬
  γάλων δυνάμεων τοΰ κόσμον
  επί τής κατανομής των οί-
  κονομικών αγαθών τής νής,
  τότε ό πόλεμος θά αποφευ¬
  χθή ασφαλώς καΐ ή ειρήνη θά
  διατηρηθή επι μακρόν. Οά
  έπιτευχθοΰν ομως ολα αύτά:
  Δυστυχώς ή διεθνής κατά¬
  στασις λαμβάνει τόν τελευ¬
  ταίον καιρόν τόσον άπιθά-
  νονς καΐ άπροόπτονς έξελί-
  ξεις ώστε νά μην είναι ά-
  σφαλής ονδεμία θετική πρό-
  βλεψΐξ. Ή είρηνική έπομέ-
  νως εξέλιξις των πρκγμάτων,
  μόνον ώς εύχή καΐ ώς πα-
  νανθρώπινος πόθος δύναται
  νά εννοηθή σήμερον.
  σημειωματα
  Σ
  Ή συνοικία πρωτοπορεϊ καΐ
  πάλιν. Έκεΐ ήνοιξαν άπό ημε¬
  ρών οί ναοί τής Τερψιχόρης
  καΐ καλοθν τούς πιστούς είς
  την λατρείαν τής θεας των
  κάτω άκρων. Καί τό κέντρον,
  έτοιμάζεται νά ακολουθήση
  τό παράδειγμα τής γειτονιάς
  Σχέδια καταστρώνονται, α'ί-
  θουσες χομοΰ έτοιμάζονται
  καΐ τα χείλη των έπιχειρημα
  τιών ψιθυρίζουν όνόματα γνω-
  στών καϊ άγνώστων μαέστρων
  πού πρόκειται νά μετακλη-
  θοΰν. Ευρισκόμεθα βλέπετε
  έγγύς τής Άπόκρηας καΐ ό
  καρνάβαλος άνεπήδησε είς
  την σκέψιν κα'ι την ψυχήν
  μας. Πνεται μάλιστα καΐ
  σκέψις νά οργανωθή καΐ κο
  μιτάτον τοθ Καρναβαλιοΰ καί
  νά όργανωθοΰν καί έδώ έ-
  ορτές κατ' άπομίμησιν τής
  πρωτευούσης. Καί κατά πόσον
  μέν θά γίνουν δλα αύτά τα
  μεγάλα καί θαυμασία ποΰ
  θρυλοΰνται, δέν γνωρίζω
  Άλλ' εάν επρόκειτο νά ζητη-
  θή ή γνώμη μου δέν θά έδΐ-
  οταζα νά διαφωνήσω ριζι-
  κώς. Νά γίνη κομιτέχτον καί
  νά εχωμεν κα(. . κομιτατζήδες!
  Άλλά διατί; Μήπως δέν εί'με
  θα ολοι κομιτατζήδες ποϋ βα-
  σανίζομεν εαυτούς καί αλλή¬
  λους μέ τόν καθημερινόν ά-
  έναον καί σκληρόν άγώνα τής
  ζωής, Νά όργανώσωμεν καρ-
  ναβάλι; Άλλά γιά ποιό σκο-
  πό καί μέ ποία έφόδια, Άλ-
  λωστε, δλη ή ζωή μας έ'χει
  καταντήσει ε'να καρναβάλι.
  Μέ μόνη τή διαφορά δτι άντί
  νά είναι ευθυμο καΐ νά μάς
  προξενή τό γέλιο μοιάζει
  μέ πένθιμη πομπή ποΰ προ-
  καλεΐ τα δάκρυα καί τόν οΤ-
  κτο! Καΐ είναι φυσικό αύτό.
  Έπεράσαμε μίαν άγρια κα-
  ταιγίδα. Κι' δταν συνήλθαμε
  άπό την άναταραχή, αύτη άν¬
  τί ν' άναζητήσωμε την έπιτυ-
  χία είς την συναδέλφωσι καί
  τή συνεργασία, εγίναμεν έ-
  γωίστές, ντυθήκαμε τό παρ-
  δαλό φόρεμα των ήρώων τοθ
  Καρλάυλ κι' οί πλέον άσήμαν-
  τοι καΐ ταπεινοί κι' άναζη-
  τοθμε την ευτυχία είς την ίκα-
  νοποίησι τής έγωπαθείας μας.
  Καί δέν τό λέω αύτό είδ^ά
  γιά τόν τόπον μας. Τό ΐδιο
  γίνεται παντοϋ τοϋ κόσμου σή·
  μερο. Είναι φαινόμενο πού
  παρατηρεΐται σ' δλα τα πλά-,
  τη καί τα μήκη των λεγομέ¬
  νων πολιτισμένον χωρών
  'Έπειτα πώς μπορεΐ τό άνδρεί-
  κελλο τοΰ Καρναβάλου νά φέ¬
  ρη στά χείλη μας τή διαστο-
  λή τοϋ γέλιου καί στίς
  καρδιές μας τή χαρά τής ά-
  μεριμνησίας καί τοθ γλεντιοθ,
  δταν τό φάσμα τοΰ πολέμου
  στυγνό κι' άπαίσιο δσο καί
  άπειλητικό μδς κάνει νά μέ-
  νωμε μέ σφιγμένα τα δόντια
  καί κλεισμένη την ψυχή άπό
  τό δέος, Καί πώς νά ψάλλω-
  με τό τραγοΰδι τής χσρούμε-
  νης ζωής, δταν στ' αύτιά μας
  άντηχεΐ τό τό έμβατήριον τοΰ
  θανάτου; Θά πήτε, βεβαία, δτι
  ακριβώς γι' αύτούς τούς λό-
  γους κι' έπιβάλλεται περισσό-
  τερο νά κάμωμε προσπαθεία
  οργανώσεως τής εύθυμίας.
  Άλλ' άμφιβάλλω άν ή εύθυ-
  μία καΐ ή χαρά δημιουργοΰν-
  τσι άπό τεχνητά, έξωτερικά
  φαινόμενα. Ίσως νά προκα-
  λήται ενα έπίπλαστο καί πε-
  ριοδικό, δσο καί άσυνείδητο
  κεφι. Άλλ' δταν περάση τό
  μεθύσι τοϋ τεχνητοϋ αύτοϋ
  παραδείσου, τότε έρχεται βα-
  ρύτερο τό μαρτύριο τής ζωής
  πού γίνεται κόλαυις σωστή.
  Τό γέλιο καί ή χαρά καί ή
  ευθυμη διάθεσι θάρθοΰν, σάν
  ήρεμήστ) ή ζωή μας, δταν ξα-
  νάβρη τό χαμένο σήμερα ρυθ-
  μό της. Θάρθοΰν δταν οί άν-
  θρωποι θά βροΰν τό έαυτό
  τους, σάν ή ψυχή των λυτρω-
  θή άπό τούς έφιάλτες τής μι-
  ζέριας καί τοΰ πολέμου. Μά
  ώς τότε βεβαία θά χρειασθή
  'ίσως νά μεσολαβήση χρόνος
  πολύς. Καΐ έν τώ μεταξύ θά
  συνεχίζεται αύτη ή πένθιμος
  πορεία τής ζωής, ποΰ δέν θά
  μεταβάλλεται δυστυχώς μέ
  την όργάνωσι κομιτάτων καί
  κσρναβαλιών. Πολύ φοβούμε-
  θα μάλιστα ό κσρνάβαλος
  άντί νά κάντ] ευθυμη τή ζωή
  μας νά την παρουσιάζη αυτήν
  καθ" εαυτήν ώς έ'να κυρναβά-
  λι μέ τό όποΐο θά γελοΰν οί
  έπιγενόμενοι.
  Μ.
  Δ1ΕΥΟΥΝΤΗΣ: ΑΝΔΡ. Μ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ
  Οί κίνδυνοι τού πολέμου
  ϋΟΣ ΘΑ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣ8Η Η ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
  ΕΞΑΕΡΟΣΤΟΪΑΜΑΧΟΥ ΠΛΚΒΥΪΜΟΪ
  Τού Στρατηγόν κ. Κ. Μπακοπούλου.
  ΗΙ'ΧΚΛΪΙΟΝ ΚΡΗΤΗΣ- Γ ΙΟ^ 210Ν
  ΑΡΙΘΜ. ΦΥΛΛΟΥ *777
  Ζ'.
  Τα Εδιωτικά κατασκευάζονται,
  κατά προτίμησιν, υπό τάς οίκοδο-
  μάς καί προορίζονται διά την προ¬
  στασίαν των εν αύται;, ένοικούν-
  :ιον, είτε ούτοι άνήκουν είς μίαν
  οικογένειαν, είτε άνήκουν είς περισ
  σοτέρας, προκειμένου περί πολυ-
  κατοικιών. Έν καταφύγιον μιάς
  οίκοδομής δύναται νά προορίζεται
  καΐ διά την προστασίαν των ένοί-
  κων των γειχονικών οίκιών, εφ'
  όσον οεν κατέστη δυνατόν, διά τε-
  χνικοΰς ή οίκονομικούς λόγους,
  νά -χατασκευασθοΰν καί υπ' αύτάς
  καταφύγια. Ή χρησιμοποίησις
  ομω; καταφυγίου υπό των ενοί¬
  κιον μιάς οικίας, ευρισκόμενος,
  κατά τό μάλλον καί ήττον, μακράν
  τούτου, παρουσιάζη σοβαράς 8υ-
  σκολίας, κα'ι αναλόγως τής άποστά
  σεως τοΰ καταφυγίου, καΐ αί'τινες
  αύξάνονται ετι περισσότερον προ¬
  κειμένον περί νυκτερινήν άερεπι-
  θέσεων αί οποίαι θά είναι, καί αί-
  συνηθέστεραι, άλλά καΐ αίφνιδια-
  στ'.κώτεραι, καί κατά τάς οποίας,
  ώ; είναι ευνόητον, θά είναι,άν μή
  αδύνατον, πάντως πολύ δύσκολον
  είς τούς την ώραν εκείνην κοιμω-
  μένους, νά ευρεθούν εγκαίρως υπό
  ξένον καταφύγιον έστω καί γειτο-
  νικόν καΐ άφοΰ προηγουμένως έξα-
  σφαλίσουν κα'ι διευθετήσουν τα
  τής κατοικίας των, συναποκομί¬
  ζοντες καί ωρισμένα άπαραίτητα
  ειδή διά την έντός τοΰ καταφυ¬
  γίου παραμονήν. Δι' δλα δέ ταυ¬
  τα δέν θά διατίθενται συνήθως
  παρά ολίγα μόνον λεπτ* Τής &
  ρας, μέχρι τής ενάρξεως τοΰ έχθρι
  κου βομβαρδισμοΰ.
  Διά τουτο, ημείς πιστεύομεν, ό¬
  τι τό προτιμότερον κα'ι συμφε-
  ρώτερον είνε, δπως πας κάτοικος
  καί πάσα οίκογένεια εξασφαλίση
  καταφύγιον έντός τής οικίας, είς
  την όποιαν κατοικεΐ. Επί πλέον
  διά τοΰ μέτρου τούτου έπςτυγχά-
  νεται καί ή διασπορά τοΰ πληθυ-
  σμοΰ κατά μικράς όμάδας, τοΰθ'
  δπερ μειώνει τάς απωλείας είς
  περίπτωσιν πτώσεως όλοοώμου
  βόμβα; επί τοΰ καταφυγίου. Συνε-
  πώς τα μικρά καταφύγια, τα ό-
  ποΐα είναι κα'ι τα οίκογενειακά,
  πρέπει νά άποτελοΰν τόν κανόνα
  καί τα μεγάλα την εξαίρεσιν. Τα
  τελευταία ταυτα πρέπει πάντως
  νά υπάρχουν είς διάφορα κεντρι-
  •/ά σημεΐα των πόλεων καΐ είναι
  άπαραίτητα δι' δσους κατά την
  ιύραν τοΰ βομβαρδισμοΰ, θά ευρε¬
  θούν έκτάς καΐ μακράν των οίκι¬
  ών των, όπως είναι άπαραίτητα
  έννοείται καί διά τα μεγάλα ίρ-
  γοστάσια καί λοιπάς έπιχειρή-
  σει; διά την προστασίαν τοΰ πο-
  λυαρίθμου έργατικοΰ προσωπικού
  των.
  Γεννάται τώρα τό ζήτημα κα¬
  τά ποίον τρόπον οί κάτοικοι θά
  άποκτήσουν καταφύγια έντός των
  οίκιών των
  Αί νέαι μεγάλαι οίκοδομαί
  καί δι' (ορισμένας πρός τό πα-
  ρόν μεγάλας πόλεις, είναι υπο-
  χρεωμέναι, δι' αποφάσεως τοΰ
  Κεντρικοΰ Συμβουλίου Παθητικής
  Άεραμύνη.; συμφώνως τώ σχετι-
  κω Χόμφ, νά κατασκευάζουν Ιν-
  τός των ύπογΐίων τούτων κα-
  τ,ίχφύγια καθ' βλους τούς τεχνι-
  κούς κανόνας καί παρέχοντα
  πλήρη ασφάλειαν έκ των πολε-
  μικών άερίων, των Ιρειπίων
  των οίκιών, των θραυσμάτων
  των βομβών καί εκ των όλο-
  σώμων βομβών μέχρι τοΰ βά-
  ρους των 50 χιλιογράμμων του¬
  λάχιστον. Μεγαλυτέραν άντοχήν
  των καταφυγίων διά τάς οίκοδο-
  μάς, πέραν τή; άντοχής ταύτης,
  δέν ζητούμεν, ειμή δι' είδι-
  κάς τινάς περιπτώσεις. Πρώτον
  διότι τα έχθρικά άεροπλάνα σπα
  νίως θά χρησιμοποιήσουν βόμβας
  μεγαλυτέρου ^άρους διά βομβαρ
  δισμούς κατά κατωκημένου χώ
  ση ή βόμβα έπ,' αΰτοΰ ΤώΟ κατα
  φυγίου είναι ελαχίστη, καί δεύ¬
  τερον διότι ή έπιζήτησςς μεγα¬
  λυτέρας άντοχής συνεπάγεται με¬
  γαλυτέρας δαΛάνας.
  Έκ τή; έφαρμογή; τοΰ υποχρε
  ωτικοΰ τούτου μέτρου, κατεσκευ-
  άσθησαν ήδη άρκετά καταφύγια
  είς τάς ώς άνω πόλεις. Έντός
  των Αθηνών ό άρ.θμός των κατα-
  σκευασθέντων καταφυγίων άνερ-
  χεται ήδη είς 300 περίπου καί
  συνεχώς βαίνει αύςανόμενος. Λί¬
  αν προσεχώς τό υποχρεωτικόν
  τουτο μέτρον τής κατασκευήν κα¬
  ταφυγίων είς τάς νέας οΙγ.οοο[χά.ί
  θά έπεκταθή καί είς τάς υπολοί¬
  πους μεγάλας πόλεις τής Ελλά¬
  δος.
  (συνεχίζεται)
  ΟΠΡ.Σ ΔΙΑΒΑΙΝΕΙ Η ΖΟΗ
  ΤΑ ΞΕΗΑ
  Τελευταίως συνελήφθησαν άπα-
  τεώνες οί όποΐοι επώλουν δήθεν
  οίκόπεδα. Είς τό συνοικιακόν κα¬
  φενειον είς τό οποίον καΐ άνεγνώ-
  αθη μεγαλοφώνως ή πληροφορία,
  ευρέθη άπό τό βάθος, ε"νας Ιργα-
  τικός νά φωνάξη :
  —Αύτά τα οίκόπεδα είνε πα-
  ληά δουλειά. Έγώ έπλήρωσα
  πρόπερσυ κα'ι ...συμβολαιογραφι-
  κά γιά ενα οΙγ.6πίοΌ πού δέν έ-
  Άλλ' ανεξαρτήτως τοΰ οϊκοπέ-
  οου τοΰ έργατικοΰ, πού ήτο...
  δώρον ΐφημερίδο;, ή ματσαράγ-
  γα κατέχει πολλήν ψυχολογίαν.
  Άνέκαθεν στήν Έλλάδα τό οικό¬
  πεδον ήτο διά την φτωχολογιάν
  «ενα κ" ε'να».
  —Τί τό θέλεις τό σπίτι δταν
  εχεις τό οίκόπεδο καΐ μάλιστα σέ
  τέτοια θέσι !..
  Ή βυμβουλή αυτή εδίδετο στε-
  ρεοτύπω; εί; τόν οίκογενειάρχην
  μέ τίς μικρές οίκονομίες ή είς
  την γυναικοΰλαν τοΰ λαοθ. Μέ το
  οίκόπεδο ύπήρχε φαίνεται εύχε-
  ρεστέρα ...διαχείρισι; καΐ τής ά-
  πάτης καί τοΰ γ,ίροΌυι της. Διότι
  καΐ διά τα μέτρα καί διά την
  αξίαν των τετραγωνικών πήχεων
  άλλά καί διά την θέσιν τοΰ οίκο-
  πέδου άπό οίκοδομική; ή άλλης
  απόψεως, εμεσολάβει διά τόν αγο¬
  ραστήν κλασσική άγνοια. Άφήνω
  δτι καί είς τό παρελθόν, δπως
  είς τό παρόν, τα οικόπεδον δέν
  ήτο άσύνηθες, νά μην υπάρχη
  πουθενά ! Ό διαπραγματευόμενος
  την αγοράν έλάμβανεν απλώς τα
  «εξοοά τού» διά τάς έξερευνήσεις
  —καί τάς ύποθετικάς διαπραγ-
  ματεύσεις—τής ημέρας.
  Αυτή ή εύκολία περί τα οίκό¬
  πεδα δέν όίκίρρζζ μόνον έκ τοΰ
  γεγονότος ότι αΰτά δέν ήσαν.,
  σπίτι, όπότε παρεμπόοισι; μετα-
  βάσεω; έκεΐ τοΰ άμέσως ένδια-
  φερομένου, έκρίνετο ζήτημα
  πί.ρίπλογ.ον διά τόν μεσάζον-
  τα. Φαντάζομαι δτι προ-ήρ
  χετο καί άπό κάτι ά"λλοί Ά¬
  πό την ιστορίαν των οίκοπεδο-
  φάγων. Διότι απεδείχθη δτι ό
  Ρωμηός είνε άριστοΰχος προκει¬
  μένου νά καταφάγη τα - οίκόπεδα
  τοΰ πλησίον. Ειδικώς πρός τα
  οίκόπεδα έκείνα, τα όπαϊα ήσαν
  μπερδεμένα άπό τούς πραγματι-
  κούς ιδιοκτήτας ή είχον έγκατα-
  λειφθι/) άδέσποτα διά τόν ίνα ή
  τόν άλλον λόγον. Άλλά καί διά
  τα άλλα τα ελευθέρα, ή τα φέ-
  ροντα κάθε νόμιμον υπόστασιν
  διακατοχής, δέν Ιλειπαν αί'περι-
  πτώσεις άρπαγής. Τό συνηθέστχ-
  τον έν Ελλάδι: «Μην επεμβαίνεις
  είς ξένα οίκόπεδα», είνε νομίζετε
  δρος άπλής φρασεολογίας μόνον,
  'Υπάρχει εί; αύτό πολύ βάθο; ί-
  στορικάν άλλά καί καθ' έαυτό
  .. πραγματιστικόν.
  Ηά ελεγε κανείς δτι άπό την
  ιστορίαν των οίκοπέδων με-
  ρικών οίκοδομικών συνεταιρισμών
  τοΰ παρελθόντος, ένεπνεύσθησαν
  οί προχθεσινοί άπατεώνες. Εύτυ-
  χώς συνελήφθησαν καϊ ετσι υπάρ-
  χει ελπίς ό εϋπιστος των λαικών
  τάξεων νά μην άποτελή τοΰ λοι
  ποΰ αντικείμενον Ικμεταλλεύσεω,
  χάρις είς τό οικόπεδον. ΆλλάκαΙ
  ό οϊκοπεδοφάγος γενικώτερον νά
  εκλείψη οριστικώς άπό τόν κό-
  Αίφυτονόσοι.
  Είναι έξαιρετικώς ευχάρι¬
  στον τό δτι αί γεωργικσί
  υπηρεσίαι τής πόλεώς μας
  απεφάσισαν νά όργανώσουν
  συστηματικώτερον τόν άγώ-
  να πρός καταπολέμησιν των
  διαφόρων φυτονόσων τοΰ ν ο¬
  μού καί ιδία των νόσων τής
  αμπέλου καί τής κορυφοξήρας
  των έσπεριδοειδών. Αί φυτο-
  νόσοι αύται έπιφέρουν κατ'
  έ'τος τεραστίας ζημίας είς
  την παραγωγήν καί άνυπολο-
  γίστους καταστροφάς είς τάς
  άμπέλους καί τα διάφορα δέν
  δρα. "Επρεπε λοιπόν νά ου-
  στηματοποιηθή ή καταπολέ-
  μησίς των. Κάθε δαπάνη δέ
  ή προσπαθεία διά την επιτυ¬
  χίαν τοθ αγώνος αύτοΰ, εΐ-
  ναι απολύτως δικαιολογη-
  μένη.
  Αί Αρχαναι.
  Μέ εξαιρετικήν έπισημότητα
  έτελέσθη χθές είς Άρχαναις
  ή έορτή τής όρκωμοσίας των
  προσκόπων τής ωραίας κωμο¬
  πόλεως. Αί Αρχαναι, προο-
  δευτικαί είς δλα, άποκτοϋν
  ήδη καί όμάδας προσκόπων,
  όπως εχουν καί διάφορα άλ¬
  λα σωματεΐα κοινωνικον καί
  φιλανθρωπικόν σκοπών. Καί
  άξίζουν κάθε έπαίνου καί κά
  θε υποστηρίξεως έκ μέρους
  δλων διά νά συνεγίσουν την
  εκπολιτιστικήν έξέλιξίν των.
  Ό έξελληνισμός.
  Όρθοτάτη ή απόφασις τοϋ
  πόλεώς μας όπως μετο-
  νομασθοΰν οί συνοικισμοί. Τα
  τούρκικα όνόματα των έν-
  θυμίζουν την δουλείαν καί
  είναι ορθόν καί επιβεβλημέ¬
  νον ν' άντικατασταθοΰν μέ
  όνόματα έλληνικά. Τό ίδιον
  δέ πρέπει νά γίνη προκειμέ¬
  νου καί περί των όδών καί
  συνοικιών τής πόλεως. Πι¬
  στεύομεν δέ ότι θά καταβλη
  θή προσπαθεία δπως τα
  νέα όνόματα των συνοικι¬
  σμόν είναι σύμφωνα μέ την
  ιστορίαν τοΰ τόπου άλλά
  συγχρόνως καί εϋληπτα, ευη
  χά καί εί δυνατόν μονόλεξα.
  Πρό πάντων δέ πιστεύομεν
  δτι δέν θ' άνασυρθή άπό τα
  χρονοντούλαπα ή άρχαιολο-
  γία.
  ***
  Αί παρόγκες.
  Άπό προχθές ήρχισεν ή
  κατεδάψισις των ξυλίνων πά
  ραπηγμάτων πού είχον στη-
  είς την παραλίαν τοϋ νέ-
  ου λιμένος καΐ έχρησιμοποι-
  οΰνΐο ώς... καταστήματα δή
  θεν. Άργότερα θά κατεδα-
  φισθοΰν καί τα πανάθλια πα-
  ραπήγματα τοΰ «τενεκέ μα-
  χαλα» έν συνεχεία δέ θά δια-
  ταχθή ή έκκένωσις καί των
  τρωγλών τής τρυπητής, "Ετσι
  άρχίζει ό έξωραϊσμός τής
  παραλίας, συνδυαζόμενος καί
  μέ την ανθρωπίνην στέγασιν
  των δυστυχών ύπάρξεων πού
  εΐχαν ζητήσει καταφύγιον είς
  τάς τρώγλας καί τίς παράγ-
  κες. Καί τουτο αποτελεί ε'να
  αναμφισβήτητον δσον καί σο¬
  βαρόν βήμα πρός τόν πολι¬
  τισμόν καΐ την πρόοδον.
  σμόν των Έλληνικών κοινωνικών
  συμβόλων. Διότι άπό τό οικόπεδον
  θά ελεγε κανείς 8τι ήρχιζεν ή
  οιαμόρφωσίς τού είς άνθρωπον
  διά τόν οποίον κάθε ξένη περι-
  ουσία ήτο χάρφος διά τόν ιδικόν
  τού όφθαλμόν. Τα οϊκόπεδά τού
  ουδέποτε ήσαν άρκετά νά τόν χω-
  ρέσουν, είτε ώς ίδιοκτήτην, είτε
  ώ; πνευματικόν δημιουργάν ή
  κοινωνικόν παράγοντα.
  1*%
  3
  ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ. - Σήμερον τ
  περιπετειώδες έργον: «Ή νήσο
  τοθ δόκτωρος Μορώ».
  «ΜΙΝΩΑ» Σήμερον «Ή κυρίι
  μέ τάς καμελίας*. Μέ την Γκρέτ
  τα Γκάρμπο. Καθ εκάστην άπο
  γευματινή είς τάς 6 μ. μ.
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΙΣ
  Ό Αύτόνομος Οίκονομικό
  Όργανισμός Οίνοποιείων Κρ
  της κατόπιν τής ύπ' άσιθ. 41
  Πράξεως τού Διοικητικοϋ Συμ
  βουλίου σύτοΰ, γνωστοποιε'
  δτι την 18ην Μαρτίου έ. ε. ή
  μέραν Παρασκευήν καί ώρα
  Ιΐην πρωϊνήν μέχρι τής 1η
  μ. μ. ενεργηθήσεται έν τοΐ
  Γραφείοις αυτού μειοδοτικό
  διαγωνισμός δι* ένσφραγίστω
  προσφορών διά την προμήθει
  αν των κάτωθι:
  Ιον) 4 (τεσσάρων) Ροαΐο
  ^Γαρρβδ οθΐβδΐία οοα. ή ό
  μοίου τΰπου Νο 2 μετ" ίσα
  ρίθμων ήλεκτροκινητήρων.
  2ον) 3 (τριών) ΕβΌΐιΙΙοΪ
  ΚοταΕΪίβ Οβΐβδΐίη οος Νο
  ή όμοίου τύπου ή άντ1 αύ
  των 3 (τριών) Ε£θΐιτίοΓ5 Μί
  1}ί11β Νο 3 ήόμοίου τύπου μετ
  ίσαρίθμων ήλεκτροκινητήρων
  3ον) 3 (τριών) άντλιών'γλει!
  κους στεμφύλων Οηΐΐΐεοβαικΐ
  ή όμοίου τύπου έμβολοφόρω
  αποδόσεως 20 (εϊκοσι) τόννω
  γλεύκους ώριαίως μετά τώ
  ήλεκτροκινητήρων.
  Συμφώνως τοίς δροις τή
  οίκεΐας συγγραφής ΰποχρεώ
  σεων κατατεθειμένης έν τοΐ< έν Χανίοις γραφείοις τοϋ Όρ γανισμοΰ ένθα οί βουλόμενο δύνανται νά λάβωσι γνώσι προσερχόμενοι καθ" εκάστη κατά τάς εργασίμους ώρας. Γίνονται δεκταί προσφορα διά μέρος των μηχανημάτωι ή τό σύνολον αυτών. Έν Χανίοις τή 25τ Ίανουα ρίου 1938. Ό Διευθυντής Κ. Στεφανίδης ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΙΣ Συμφώνως Διαταγή τοΰ 'Υ πουργείου Εσωτερικήν ουδε¬ μίαν ανάμιξιν είς την εί'σπρα ξιν των δημοτικών φόρων δύναται νά έχη ό Δήμαρχος Ύπεύθυνοι διά την εΐσπρα ξιν είναι μόνον ό Διευθυντής των Οικονομικήν Ύιτηρεσιών καί δ Ταμίας τού Δήμου οΐτινες έν περιπτώσει άμελεί άς περί την είσπραξιν τιμω- ροΰνται. Κατόπιν τούτου καλοϋνται οί όψείλοντες είς τόν Δήμον φόρους νά κανονίσωσι τού¬ τους συνολικώς ή τμηματι- κώς διότι ούδεμία είναι δυ¬ νατόν νά παρασχεθή εύκο- λία έν περιπτώσει εκτελέσεως ένταλμάτων κατά όφειλετών Ό Δήμαρχος Ηρακλείου Μηνάς Γεωργιάδης Ό Εισαγγελεύς των ΙΙλημμε- λειοδικών Ηρακλείου Διακηρύττει 8τι, Συνεπεία τής Ειπ'αριθ. 119541 π. ε (Έγκ'. 114) 3)—1—38 δια- ΐαγής τοθ κ. Ύπουργοδ Δικαιο- σύνης. Την 20 Φεβρουαρίου 1938 η¬ μέραν τής εβδομάδος Κυριακήν καί ώραν 10—12 π. μ. ένεργη- θήσίται έν τω Είσαγγελικώ Κα¬ ταστήματι Ηρακλείου φανερά μει- οδοτΐκή δημοπρασία διά την άνά- δειξιν χορηγητών ΐών κάτωθι τρο· φίμιον κ.λ.π. 1) ΕΕδών πανΐοπωλείου, '2) ΕΕδών κρεοπωλείου. υ) Είδών λαχανοπωλείου, ώών, ίίουλερικων, ίχθύων καί πάγ&υ. 4) Είδων γαλακτοπωλϊίου. 5) Είδών καυσοξύλων. (ί) Είδών ίρτου. 7) ύδατος πο¬ σίμου, πρός διατροφήν των κρα- τουμένων καί τοΰ προσωπικού τής φυλάςεω; των Κινητών άγροτι- κων* Φυλακών Νέα; Άλικαρνχσ- σοΰ κατά τό οικονομικόν έ"τος 1938—1939. Οί δροι τής μειοδοσίας είναι κα τατεθειμένοι εν τοίς γραφείοις τΛν Φυλακών. Έν Ηρακλείω τη "28 Ίανουαρίου 1ι.)38 Ό ΕΙοχγγελίϋς των \λημμε- ιο^ικθϊν "Αρανλεί&υ. Δ, Βελίνης Κων. Ε. Πό λυδάκης ΕίδικευθεΙς έν Γερμανίσ είς τα νοσήματα τοθ στομάχου έντέρων καΐ ηΊιατος, δεχεται τούς πάσχοντος έκτοΰπεπτι- κου συστήμαχος έν τω Ιατρείω τού (οΐκία κ. Χελιδώνη). Τρείς Καμάρες. θεραπεία αΐμορροΐδων ά¬ νευ εγχειρίσεως δι" ένέσεων. Άριθμ. τηλ. 7—92 Άπό τού δρόνου είς την λαιμητόμον ΜΙΑ ΤΡΑΓΙΚΗ ΒΑΣΙΛΙΣΣΑ = 30 Ιον «Έπήγα στό διαμέρισμάτης έπέρασα άπό τόν συνειθισμέ νο μου δρόμο, έφοβήθηκατού· έθνοφρουρούς» — σημειώνει ό Φέρσεν στό ήμερολόγιό τού Άκολουθοθν δυό λέξεις σβυ σμένες μέ μελάνι άπό τό σε μνότυφο χέρι τοΰ περιφήμου ά πογόνου τού ό οποίος κατέ στρεψε τό άρχεΐο τοϋ Φέρσεν γιά νά σώση την ύπόληψι τή οικογενείας! Εύτυχώς δμως ο ερευνηταί κατώρθωσαν νά ά ποκαλύψουν τα σβυσμένα λό για πού είνε περισσότερο ά πό 8,τι θά έπερίμενε κανείς άποκαλυπτικά: «"Εμεινα έκεϊ». Οί δυό αύτές λέξεις διαφοο τίζουν πλήρως την κατάστα σι: ώστε ό Φέρσεν δέν έγινε δεκτός έκεΐνο τό βράδυ άπό τόν βασιληά καί τή βασίλισ σα μαζί, δπως όφηνε νά έν νοηθή στό γράμμα τού πρός τόν Γουσταΰο τόν 3ο, άλλά μονάχα άπό τή Μαρία—Άν τουανέττα. Καί—δέν μπορε' νά χωρέση καμμιά άμφιβολία —επέρασε τή νύχτα στό διαμέ ρισμα τής βασιλίσσης. "Αν έ φευγε νύχτα, γιά νά ξαναγυ ρίσΓ) καί νά ξαναφύγη. πάλι νύχτα, οί κίνδυνοι θά έπολλα πλασιάζοντο χωρίς λόγο καί αΐτία, γιατί στό διάδρομο ο έθνοφρουροί έπεριπολοϋσαν μερά—νύχτα. Τό διαμέρισμα δμως τής Μαρίας — Άντουα νέττας στό 'ίσόγειο, δέν περιε λάμβανεν, ώς γνωστόν, παρά μιά κρεββατοκάμαρη κ' 'ένα μ κροσκοπικό καλλωπιστήριο.Έ πομένως δέν χωρεϊ παρά μιά έξήγησις, άλγεινή ασφαλώς γιά τούς προμάχους τής άρε τής—δτι ό Φέρσεν εμεινε τή νύχτα καί την άλλη ήμέρα Ε· ως τα μεσάνυχτα στόν κοιτώ να τής βασιλίσσης, τό μοναδι κό δωμάτιο μέσα σ' δλο τό παλάτι πού ή"ταν προφυλαγ μένο άπό την άγρυπνη έπιτή ΟΠσΐ τΦν έθνοφραορών κ<χί ά πό τα βλέμματα των ΰπηρε- τών. ^ (συνεχίζεται) ΣΗΜΕΡΟΝ Ένα συναρπαστι- κόιτεριπετειώδες έργον: Η ΤΟΥ ΜΟΡΩ Πρωταγωνιατοΰν! } Σάρλ Λώτον καί Μπέλλα Λούγκοζυ ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ 'Εκτός,προγράμματος: Μέρρυ Μέλλοντι* (εγχρωμον) ΑΤΤΙΚ ΚΑΙ Η ΜΑΝΔΡΑ ΤΟΥ Ή οτήλη τού ώραιόκοσμου. Δέν είσθε προσκεκλημένη; Ό γολγοθάς μιάς καρδίας ΕΛΙΣΑΙΕΤ = = Ι «Η ΤΗ ΙΡΜΙΙ Συνεχίζω καί σήμερον μία σει- ρά έρωτημάτων διά τάς άναγνω- στρίας μου ποθ ϊχουν την διά¬ θεσιν νά αύτοελεγχθοϋν γιά δτι ειμπορούν νά ά^οφεύγουν εάν θέλουν νά μή κουράζουν τούς άλλους μέ ύπερβολάς καί πΐτρα- λείψεις ποΰ δέν συγχοιροΰνται. Είς τό τηλέφωνον "Οταν σδς προσκαλοθν, μήιτως άναβάλλετε την απόφασιν σας μέ τό: «'Υπενθυμίσατέ μου άργότε- ρα..» «"Εχω μίαν άλλην πρόσκλη- σι, άλλά θώ προσπαθήση νά ά παλλαχθάΚ »Δέν ξεύρω άκόμη ε¬ άν εΐμαι έλεύθερη»; — Είσθε άπ' αύτές τίς γυναϊκες πού μένουν άόριστα είς τό άκου- στικό; —Τηλεφωνήτε είς τίς φίλες σας πολΰ ενωρίς, την Κυριακή τό πρωΐ; —Πέρνετε συχνά είς τό γρα¬ φείον των αύτούς ποΰ έργάζον- ται; —Άπεχθάνεσθε νά άπαντήσετε δτι είσθε ελευθέρα δταν σάς προ· σκαλοθν την τελευταία στιγμή; — ΠροτοΟ άπαντήσετε, είσέρχε- σθε είς τάς λεπτομερείας των άλλων σας σχεδίων: «Την Τρίτην, θά γευματίσω είς τό ρεστωράν την Τετάρτη, θά τιαίξω μπρίτζ κλπ.·; —Ζητεΐτε νά ξεΰρετε έκ των προτέρων πού θά σάς όδηγήσουν: Είς τό ρεστωράν. Καθυστερεϊτε μήπως πολύ νά έκλέξετε φαγητόν, άλλάσσοντας διαρκώς γνώμη; — Φλυαρεΐτε κατά τρόπον άτε- λείωτον ώστε οί συνδαιτημόνες σας, νά περιμένουν γιά ν' άρχί- σουν νά γευματίζουν; —Έκλέγετε δ,τι ακριβώτερον ύ· πάρχει; —Άφήσετε ϊχνη τού ρούζ των χειλιών είς τίς πεσσέτες, ί] είς τό χεΐλος τοΰ ποτη^ριοθ σας; — Μιλατε διαρκώς γιά την ^γραμ- μήν> σας καί γιά δτι τής είνε κα·
  ταστρεπτικό;
  —Διακόπτετε την συζήτησι γιά
  νά διατάζετε άπ' εύθείας τόν μαίτρ
  -ντ' ότέλ;
  Μέ τόν μνηστήρα σας.
  —Έξελέγχετε τόν τρόπον πού
  διαθέτει τόν καιρόν τού;
  — Κάμνετε πολλές έκμυστηρεύ
  σεις είς τίς φίλες σας;
  —Άπαιτεΐτε νά σδς έπαναλαμ
  βάνπ διαρκώς δτι σάς άγαπδ,
  —Όμιλεΐτε μέ Οποπτο Οφος γισ
  τίς γυναϊκες, μέ τίς οποίες τό
  φέρνει είς έπαφή ή έργασ'ια τού,
  —Λέτε: «εάν μέ άγαπούσατε, θά
  τό έκάνατε», ώς τελευταίον επι
  χρίρημα μιδς συζητήσεως;
  Κατά Ινα γενικόν τρόπο.
  "Εχετε την συνήθειαν νά κα
  ταργήτε δτι άποφασίσατε, δταν
  σας προτείνουν κάτι περισσότε
  ρον ευχάριστον;
  — Κάετε νά σδς περιμένουν;
  — Έκφράζετε τίς σκεψεις ή τίς
  άπορίες σας δυνατά, έν' ω είσθε
  είς τόν δρόμον;
  —Παίζετε πάντοτε τόν ρόλο
  τοΰ μικροθ άνυπεράσπιστου κο
  ριτσιοθ;
  — Πέρνετε μαρτυρικό ϋφος δτα
  τό θεατρικόν 2ργο ή ή συγκέντρω
  σις είς την όποιαν παρευρίσκε
  σθε σάς είνε όχληρά;
  —Άγωνίζεσθε πολύ γιά νά πε'ι
  σετε τούς άλλους, δτι εχετε τρελ
  λό σουζέ;
  — "Εχετε τό ϋφος τού σκέπτε
  σθαι δτι ό,τιδήποτε σας κάνουν ο'
  άλλοι γιά νά σας είναι εθχάρι
  στοι, τό άξίζετε;
  —Φορδτε μήπως μεγάλα καπέλ
  λα είς τόν κινηματογράφο;
  —Περνάτε τόν καιρό σας είς
  τό νά φρεσκάρετε τό βάψιμο ¥
  νά τακτοποιήτε τα μαλλιά ή τό
  καπέλλο σας;
  —"Εάν συναντήσετε ίδικούς σας
  φίλους, τούς προσκαλήτε «νά ττά
  ρουν κάτι...»;
  ή Ντιστεγκέ
  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ
  Ό εγκριτος Δικηγόρος Αθηνών κ. Νικόλαος
  Κωνσταντ. Στεφανίοης, (Γραφείον όδός Βαλα
  ωρήτου 6 Αθήνας) άσχολούμενος είς δικαστικάς,
  διοικητικάς, καί ΰποθέσεις Άμερικής καί έξωτερι-
  κοϋ μας παρακαλεΐ νά άναχοινώσωμεν, δτι ουδε¬
  μίαν σχέσιν έχει μέ τόν Γ^Ι-'κόλαον Γ. Στεφανίδην
  (Στοα Φέξη Αθήναι) μή δικηγόρον καί ασχολούμε¬
  νον μέ ύποθέσεις συντάξεων.
  Οί έχοντες ύποθέσεις έξωτερικοΰ—Άμερικής δύ¬
  νανται ν'άπευθύνωνται είς τό δικηγορικόν γραφείον
  των κ. κ. Νικ. καί Ίω.Κρασαδάκη μεθ' ών ό κ.Νικ.
  Στεφανίδης συνεργάζεται.
  Ό Ίατρός
  ΚΙΜΩΝ Α. ΕΥΓΕΝΗΣ
  ΔΙΔΑΚΤΩΡ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΤΗΣ ΛΥΩΝΟΣ
  Είδικευθείς επί έπταετίαν είς τα παθολογικά
  νοσήματα έν Παρισίοις καί Λυώνι.
  "Εγκαθίσταται οριστικώς ενταύθα, θά δέχεται
  δέ τοΰς πάσχοντος είς τό Ιατρείον τού όδός Ά-
  μαλθείας (πάροδος όδοθ Κατεχάκη, πρώην Πλατύ
  σοκκάκι). ώραν 9—12 π. μ. καί 3—6 μ. μ.
  Τάς Κυριακάς 10—12 π. μ.
  τούς απόρους δωρεάν.
  = Τηλέφωνον 6—63 ^
  ΝΜΒ ■■■ΒΒ ■■■■■ΒΒΒΜΒεΐΜΙΜΜΠΠ ■!■■■■■ Π ■■■■■■■■ΠΒΒΒεΜεΙ
  ■ιιιιιιιιιιειιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιι
  ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ.ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
  ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
  Δέχεται Καταδέοεις:
  ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟΥ πρός 3 3)4 ο)ο
  μέχρι δραχμών 125.000.—
  Ό τόκος ΰπολογίζβται άπό τής επομένης της κατα-
  θέσεως. "Απασαι αί καταθέσεις είναι έξ ολοκλήρου ηγ¬
  γυημέναι υπό τοϋ Κράτους καΐ απηλλαγμένον τίλών χαρ-
  τοσημου.
  ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΙΣ ΤΑΧΙΣΤΗ
  ■■■■ΒΒΒΗΒΜΜΒΒΒΒΐεΐΒεΐΒεΐΒΒΜΜΒΒΙ
  ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΊΆΙ μικρά οίκία
  δός Πεδιάδος (Τρείς Καμάρες).
  Πληροφορίαι Ντορέ.
  Τα κοστούμια τίς κατιαρντνΛΐες
  παλτά σας, είς τοϋ ΜΑΡΟΥΔΑ,
  «■■■■■ειΙΐΗΐιιιι·ιΐΗ·····ιι*«·*ειιε·ΐ»·ε'η|
  Ι* Μ
  ■ Τεχνικόν Γραφείον
  ! Τσαμττουράκη—Παπαθεοδώρου
  2 Διπλωματούχων Μηχανικών
  ■ Ήράκλειβν—Κρήτης (Κάτω Δερμιτζίδικα)
  Β Αριθ, τηλ. 704. ΜΕΛΕΤΑΙ-ΕΚΤΕΛΕΣΕΙΣ.
  ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■·■*■■■■■■■■■■■■■■ΛΒΜ
  'Η ζωή τής μελαγχολικής
  87ον αΰτοκρατΕίρας.
  Άλλ' όλαι αί προσπάθειαι της
  νά πλησιάση -ήν κόμησσαν Φεστε-
  τικς είχαν άποτύχη. Ή κόμησσα
  δέν εβλεπε καθόλου μέ βλέμμα
  συμπαθές την ήλικιωμένην βαρώ-
  νην, ποί» εφέρετο πολιορκοΰσα
  τόν διάδοχον. Τότε ή βαρώνη η¬
  ναγκάσθη νά καταφύγη είς τόν
  προστάτην της. Μιά ήμέρα, στά
  καλά καθούμενα, ό Ροδόλφος εί¬
  πεν είς την κόμησσαν Φεστέ-
  τικς:
  «Ή βαρώνη Βετσέρα, μέ την
  άδειαν σας, θά έλθη αυριον τό
  βράδυ νά σας επισκεφθή εις το
  διαμέρισμα σας!».
  —Ά δχι, υψηλότατε—απήντη¬
  σεν ή κυρία των τιμών. Ή βα¬
  ρώνη δέν εχει καθόλου την ά¬
  δειαν μου! "Ας φροντίζη νά δίδη
  εις την ΰψηλότητά σας άλλοΰ τό
  ραντεβοΰ της. "Οχι εις τό δωμά¬
  τιον μου!
  Ό διάδοχος γέλασε χωρίς νά
  επιμείνη. Ή βαρώνη δμως δέν
  έτεραν των κυρίων των τιμών, η
  πιό ευκολη "Ιντα Φερέντσ:. Ή
  κόμησσα Φεστέτικς παρέμεινε ά-
  πρόσιτος. Καί ή βαρώνη, δός τού
  ί πολιορκοΰσε τόν νεαρόν διά-
  Ή αύτοκράτειρα δέν έ'όλεπε
  διόλου ευχαρίστως δλη αυτή
  την [στορία των σχέσεων τής υ-
  περωρίμου βαρώνης μέ τόν υϊόν
  της, καί ό αύτοκράτωρ, την .'}ην
  Δεκεμβριού ένω έκάθητο στό τρα-
  πέζι, είπεν, έξαφνα, φανερώ-
  νοντας πώς καί αυτόν τόν άπα-
  σχολοΰσε τό ίδιο ζήτημα.
  —Δέν μπορώ νά καταλάβω τί
  θέλει ή βαρώνη άπό τόν Ροδόλφο
  Δέν τόν άφίνει σε ήσυχία. Τόν
  παίρνει διαρκώς άπό πίσω. Σή-
  μερα μάλιστα Ιμαθα πώς τοθ ί-
  στειλε καί κάποιο ζ&
  Κ0ΙΙΊΩΜ Ι ΚΡ
  ΚΊΝΗΣΙΣ— Ανεχώρησε δι* "Α¬
  θήνας ό κ. Γεώργ. Νερατζουλης.
  ΕΚΛΕΚΤΟΙ ΑΡΡΑΒΩΝΕΣ. -
  Τσαμπουράκης Δηυοσθένης πολι¬
  τικάς μηχανικάς, Ελένη 'Εμμαν.
  Βλαστοΰ ηρραβωνίσθησαν.
  θερμά συγχαρητήρια.
  ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟΝ. — Τόν δια-
  πρεπή όφθαλμίατρον τής πόλεώς
  μας κ. Γεώργιον Φωτάκην αίσθά-
  νομαι βαθύτατα την υποχρέωσιν
  δπως καί διά τοΰ τύπου εύχαρι-
  στήσω δια την λίαν επιτύχη καΐ
  όντως μεγάλης έπιστηαονικής ά-
  ξίας επέμβασιν τού, χάρις είς την
  οποίαν ή σύζυγός μου Αίκατερί¬
  νη πάσχουσα έξ ε'λκους τού ο¬
  φθαλμού εθεραπεύθη τελείως ά-
  ποκτήσασα την δρασιν της. Τ οι-
  οθτοι έπιστήμονες' άποβαίνουν ά-
  ληθινοί παράγοντες άλτρουισμοΰ
  καί έπιστημονικής προόδου, τι¬
  μώντες άληθώς τόν τόπον οΰτών
  καί την Επιστήμην έν γένει.
  Έν Ξειδά 31 Ίανουαρίου 1938.
  Ό Ευχαριστών
  Δράκος Ιωάν. Μανιατάκιις
  Γϋρω στήν πόλι.
  Καί αποτεινόμενος πρός την
  κόμησσαν Φεστέτικς τής είπε:
  —Έσεΐς μοΰ φαίνετχι πΐ'^ς δ|ν
  την συμπαθεΐτε καθόλου, την
  βαρώνην. Δέν είνε Ιτσι κόμησσα;
  —Μάλιστα, Μεγαλειότατε! α¬
  πήντησεν ή Μαρία Φεστέτικς.
  (συνεχίζεται)
  ■■■(■ΠΙΙΙΙ
  ΕΚΤΟΣΤΡΑΣΤ
  Το θαλαμηγόν ά)π
  Αναχωρεί έξ Ηρα¬
  κλείου εκάστην ΚΥΡΙΑ¬
  ΚΗΝ βράδυ κατ' ευθεί¬
  αν ΠΕΙΡΑΙΑ.
  ΤΕΤΑΡΤΗΝ βράδυ κατ'
  ευθείαν ΠΕΙΡΑΙΑ, Σΰρον,
  ΤΗΝΟΝ, Πάρον, Νάξον.
  Πρακτορείον
  Λ1ΝΑΡΔΑΚΗ
  Τηλέφ. 5-41
  ειειιιειεειιιιιιιειιι
  ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ι
  ΝΑΥΤΙΚΟΝ ΓΡΑΦΕΙΟΝ
  Ε. Α. Χαμαράκη
  Τηλέφ. Νΐ 5—50
  ΤΟ ΑΤΜΟΠΛΟΙΟΝ:
  Νέ εξησφαλισμένην ,ταχύ-
  τητκ Η μιλλίων.
  Αναχωρεί εκάστην
  ΤΡΙΤΗΝ π. μ.
  διά Ρέθυμνον, Χανιά,
  ΠΕΙΡΑΙΑ, Χαλκίδα, Αίδη-
  ψόν, Βόλον, Θεσσαλονί¬
  κην.
  ■■■■■■■■■■■■■•■■■■■■■■ϊ
  Συνεχίζεται ή άστασία τού και-
  ροΰ.
  —Συγκεκριμένως τό βράδυ τής
  Κυριακής, πολλοί επερίμεναν νέ¬
  αν χιονιάν καί λόγω τής αίψνι·
  δίας βροχής καί λόγω τοΰ τσου-
  χΐεροθ ψύχους.
  — Καί τα καιρικά ιτράγματα
  χθές δέν έφαίνοντο άμέτοχα των
  προβλέψεων αυτών.
  — Στάσιμοι αί άντιλήψεις των
  οίωνοσκόπων διά τα «γλέντια»
  τοθ Τριωδίου.
  — Καί δικαίως, άφοϋ ή οίκονο-
  μική ζωή κατά τό μάλλον καί ήτ¬
  τον χωλαίνει.
  — Μή ΰπάρχοντος ούτω άναλό-
  γου ψυχικοϋ άποθέματος.
  —Ή κίνησις εφέτος των ζένων
  Τουριστών ήρχισεν ενωρίς.
  — Πάντως τα... άνθρώπινα αότά
  χελιδόνια—Ιρχονται ώς γνωστόν
  κάθε άνοιξιν—θά εΤνε καθ" α άγ·
  γέλλουν οί γνωρίζοντες τα πράγ·
  ματα, ^έξαιρετικώς ττολυάριθμα
  εφέτος.
  —Κα'ι διά την άλλην Έλλάδα
  καί διά τό Ηράκλειον καί την
  Κνωσόν φυσικά.
  —Μέτην έφήμερον λιακάδαν
  τής παρελθούσης Κυριακής, ή
  πρω'ίνή κίνησις ήτο πυκνή.
  —Ό κόσμος σά νά έμάντευε
  τό έφήμερον αυτής καί δσπευδε
  είς τα κέντρα καί τό ύπαιθρον
  διά νά χουζουρέψπ. μερικές ώρες.
  — Διά τό άπόγευμα είχε
  τόν λόγον τού ό κλειστός χώρος
  καί οί κινηματογράφοι.
  —Ή άφιξις τοΰ 'Αττίκ προώ-
  ρισται νά.. ταράξη την θεατρικήν
  μας άποτελμάτωσιν.
  —Κάτι θά δοΰμε, κάτι θά άκού-
  σωμε άπό τόν δαιμόνιον θιασάρ-
  χην τής Μάνδρας. /
  —Διά νά νοσταλγήβωμε γενι-
  κώτερα θέατρο είτε πρόζας εί¬
  τε έλαφροΰ μουσικοϋ θεάτρου,
  είτε καί... βαριετέ, άφοΰ ό Άττίκ
  κάτι λιγ' άπ' δλα,,έκπροσωπεΐ μέ
  τό συγκρότημά τού.
  —Πολλοί φιλόχριστοι καί φι-
  λέορτοι παρηκολούθησαν την πα¬
  νηγυρικήν λειτουργίαν των Τρι¬
  ών Μεραρχών.
  — Είς την όποιαν παρέστησαν
  έν σώματι τα έκπαιδευτήρια τής
  πόλεως.
  —Άπό ίστορικής απόψεως υ¬
  πήρξεν άξιόλογος ή όμιλία τοΰ
  άρχιμανδρίτου κ. Ε. Ψαλιδάκη.
  —Ή προχθεσινή συναυλία τοΰ
  Ώδείου μας απέδειξεν πάλιν δτι
  τό ϊδρυμα τουτο έργάζεται πραγ-
  ματικά.
  — Οί καθηγηταί τού υπό την
  πεφωτισμένην διεύθυνσιν τού κ.
  Γ. Πλάτωνος ϊχΐίυν έπίγνωσιν τού
  ώραίου σκοπου των.
  — Κατορθώνοντες ούτω πάντο¬
  τε νά παρουσιάζουν επιδοθείς ά-
  ξιοσημειώτους μεταξύ των μαθη-
  τών τού, αί οποίαι θά έτίμων
  καί πόλεις δπου ή μουσική μόρ¬
  φωσις αποτελεί κάτι τό ευρύτε¬
  ρον καί συστηματικώτερον.
  —Είς τό κινηματοθέατρον Που¬
  λακάκη προεβλήθη χθές τό φίλμ
  <Ή νήσος τοΰ Δόκτωρος Μορώ» άπό τα μάλλον ένδιαφέροντα τής έποχής. ο Ρέπορτβρ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤ1ΚΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ Ή κοινότης Σωκαρά Μονο¬ φατσίου προκηρύσσει δτι έκ- τίθεται είς διαγωνισμόν φανε- ρας έπαναληπτικής μειοδοτι- κής δημοπρασίας ή κατασκευή έξωτερικοϋ ϋδραγωγείου Συ· νοικισμοϋ Άποΐνι Κοινότητος Σωκαρδ την 4ην Φεβρουαρίου έ. έ. ημέραν Παρασκευήν καί ώραν ίθ—12 π. μ. έν τώ γρα¬ φείω τής Μηχανικής υπηρεσί¬ ας ' Κοινοτήτων νομοϋ Ηρα¬ κλείου, συμφώνως τή ύπ' αυ¬ τής συνταχθείσπ μελέται. Παράβολον συμμετοχής δρ. τρείς χιλιάδες (3.000) είς γραμμάηον τού Ταμείον Πά- ραν<ατ.αΘη>(;> καί Λανε'ιων.
  Είς την δημοπρασίαν γίνον-
  ται δεκτοΐ έργολάβοι πάσης
  τΑξεως ΐιν' ϊ.ργα οΐκοϊιομικώι
  καί ύδραυλ'κά. Τα σχετ,νκά
  τής μελέτης είσί κατατεθειμέ¬
  να είς τό γραφείον τής Κοι¬
  νότητος Ν. Η. ένθα προσερχό¬
  μενοι οί βουλόμενοι δύνανται
  νά λαμβάνωσιν γνώσιν καθ*
  εκάστην καί κατά τάς εργασί¬
  μους ώρας.
  Ό Πρόεδρος τής Κοινότη¬
  τος
  Η. Χαλκιαδάκης
  «***»■■...■■..,
  δ,σβαίνοντα τ(
  νύκτα είς την
  Κοι»στήσει ε^ω^
  δτι τωόντι ήκ
  ΐ άλλ
  εί
  τού.
  ταν ΰ
  ασκσ
  ,α νώτά
  μακράν
  Του ρ
  α σ>.'μτ(ερΐΦοΡ£
  Ό Άγιάν
  βιορόν τού, ΐν(
  άλλ' έδει ν' ί
  γίνετο κρότος
  Πφσνύδς
  ρ
  κλειδΐου ώς £
  κλειδίον; τοϋτ
  βδόμην ττρωϊν
  •ίύν θάλαμον,
  μα διαπεραστ
  λαχίστην έρώ
  πάντοτε ήτο.
  —Άπόψε,
  κε στά σπίτι
  — Τωόντι,
  ΤΙ ήτον;.
  —Ένας
  κ' δπιασεν εί
  —Καί πώ
  —Δέν θυι
  μόντης, Δωμ
  —Καί σάν
  —"Ενας ί
  ποΰ, άλλ' ό
  άφοϋ άνεχώρ
  ιίον μίαν έκ
  ερμάριον, κα
  λά καίτοι έτ
  ήχος τού άρ
  πεντάφραγκο
  κρότου.
  Ώς δέ έι
  ρετήρησε καϊ
  εΐδε ψυχήν
  δέχετο νά ή
  των κορμών
  Όπωσδήι
  του καί λαβ
  πηγαίνωμε,
  Καί άνεχ< π ΕΙΣ Τ Λ Ή βάσι; ι ματος είνε ή ρας απεδείχθη μέ λιπάσματα: «Έ Άφίχθησο «ΕΛΕΦΑΕ» πωλοΰντο ΒΜΒΙ ΛΑΪΚ τάς κυ καί τς μευι κ«1 επι π Δάνεια έ "•Μ ■■·■ -.....
  ΑΙΝΟΡΘΩΣΙΣ
  3
  Τό μεγάλο έργον
  τού Βίκτωρος Ουγκώ.
  ί
  Οί "Αθλιοι.
  217βν
  Ό Άγιάννης έξηπλώθη είς την κλίνην τού μή
  ίκδυθείς, όλην δ' εκείνην την νύκτα δέν έ'κλεισεν
  όφθαλμόν. Την αύγήν μόλις καταληφθεΐς υπό τού
  ΰπνου, έξύπνησεν έκ τοΰ κρότου κλειδωνιάς άνοιγο·
  μένης. Είχεν ανοιχθή ή θόρα ενός των πρός τό
  βάθος τοθ δισδρόμου κενών θαλάμων. "Ηκουσε' δ'
  επειτα τό αύτό βημα τού άνθρώπου, όστις είχεν ά-
  ναβί) χθές την νύκτα. Τό βημα έπλησΐαζεν. Έγεί-
  ρρται άμέσως έκ τής κλίνης, βλέπει διά τής κλειδό
  τρυπσς, αρκούντως μεγάλης οόσης, μήπως διακρίνη
  διαβαίνοντα τόν άνθρωπον, όστις εισήλθε χ3ές"τήν
  νύκτα είς την οικίαν ταύτην, καί δστις είχεν ώτα-
  κουστήσει έξωθεν τής θύρας τού, καί βεβαιούται
  δτι τωόντι ήτον άνήρ. Ούτος νυν επέρασε μηοόλως
  σταθεΐς, άλλ έπειδη δέν είχεν επ έξημερώσει εντε¬
  λώς, ό Άγιάννης δέν διέκρινε την μορφήν τού.Ό-
  ταν ομως ό άνθρωπος έκεΐνος έφθασεν είς την κλί-
  μσκσ, δπου είσέδυε πλειότερόν τι φώς, εΤδε καλώς
  τα νώτά τού. ΤΗτον ΰψηλοθ άναστήματος, έφόρει
  μακράν ρεδιγκόταν, καί έκράτει υπό τόν/ βραχίονά
  τού ράβδον βαρείαν. "Ολον καί δλον τό σχήμα καί
  ή συμπεριφορά τού φοβεροΰ εκείνου Ίαβέρη.
  'Ο Άγιάννης ηθέλησε νά τρέξη πρός τό παρά¬
  θυρον τού, 'ινα ίδη αυτόν κάλ>ιον είς τόν δρόμον
  άλλ' έδει ν' ανοίξη τό παράθυρον, καί τότε θά ε¬
  γίνετο κρότος' δέν ετόλμησε λοιπόν.
  Προφανόδς 6 άνθρωπος ούτος είχεν εισέλθει διά
  κλειΜου ώς είς την οικίαν τού. Τίς τοΰ £δωσε τό
  κλειδΐον; τουτο δέ τί εσήμαινε; "Οταν περί την έ-
  βοόμην πρωϊνήν ώραν ήλθεν ή γραϊα νά εύτρεπίοη
  τύν θάλαμον, ό Άγιάννης έρριψε πρός αυτήν βλέ,μ
  μα διαπεραστικόν, άλλά δέν τής απηύθυνεν ούδ' ε¬
  λαχίστην ερώτησιν Τό άγαθόν γραίδιον εφάνη ώς
  πάντοτε ήτο. Ένώ δ' έσάρωνεν.
  —Άπόψε, είπε, θά ήκούσατε πώς κάποιος έμβη-
  κε στό σπίτι διά νυκτός:
  —Τωόντι, άπεκρίθη ό Άγιάννης άδιαφόρως πως
  Τί ή"τον;.
  —Ένας νέος νοιΚάτορας, είπεν ή γραΐσ, ήλθε
  κ' έ'πιασεν είς τό σπίτι μιά καμάρα.
  —Καί πώς όνομάζεται;
  —Δέν θυυοΰμαι καλά, καλά νά σάς πώ. Δου
  μόντης, Δωμόντης, έ'να τέτοιο δνομα.
  —Καί σάν ποίος νά είνε αύτάς ,ό κύριος;
  —Ένας δπου ζή, «σάν έλόγου σας» άνευ σκο-
  ποθ, άλλ' ό Άγιάννης ύπωπτεύθη τό εναντίον,καί
  άφοΰ ανεχώρησεν ή γραΐα, έτύλιξεν αϋτος είς χαρ
  τΐον μίαν έκατοντάδα φράγκων, άτινα είχεν είς έ'ν
  ερμάριον, καί τα ένέβαλεν είς τόν κόλπον τού, άλ¬
  λά καίτοι έπραξε τουτο προσέχων μή ακουσθή ό
  ήχος τοθ άργυρίου, έπεσεν άπό των χειρών τού εν
  πεντάφραγκον, καί έκυλίσθη επί τοθ έδάφους μετά
  κρότου.
  Ώς δέ ένύκτωσε, κατέβη είς την οδόν, καί πα¬
  ρετήρησε καλάς πανταχοΰ, μή τις παρεμόνευε. Δέν
  εΐδε ψυχήν ό δρόμος εφαίνετο έ'ρημος, · καίτοι ένε-
  δέχετο νά ήτον σνθρωπός τις κεκρυμμένος όπισθεν
  των κορ'μών των δένδρων.
  Όπωσδήποτε, άνέβη πάλιν είς τόν θάλαμόν
  τού καΐ λαβών διά χειρός την Τιτίκαν.— 'Έλα νά
  πηγαίνωμε, τής εΐπε.
  Καί ανεχώρησαν αμφότεροι.
  (συνεχίζεται)
  ΠΡΟΣΟΧΗ
  ΕΙΣ ΤΑ ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ ΣΛΣ
  Ή βάσις τού πλουσίου καί άφθόνου είσοδή-
  ματος είνε ή καλή λίπανσις. Καί έκ τής πεί-
  ρας απεδείχθη ότι η καλυτέρα λίπανσις γίνεται (
  μέ λιπάσματα:
  «Έλέφας»
  Αφίχθησαν ολοι οί τύποι των λιπασμάτων
  «ΕΛΕΦΑΣ» δι' άμπέλους, έλαίας, σιτηρά κ.λ.π.
  καί πωλοϋνται παρά τοίς:
  ΚΩΝΣΤ. ΚΟΥΦΑΚΗ καί Σία
  ΑΔΕΛΦΟΙΣ ΜΠΟΥΡΝΕΛΟΥ
  Παρεχονται ευκολίαι πληρωμής
  ΙΓ
  ■ ■■■■«■■■■■■πειειβειειειειειεΐΜειπειβειειειειειειειεΐΒειεΐΒΠ»!
  ■■■■■■■■■■■■■■■Β
  ΛΑΪΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
  ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
  Α, Ε.
  ■■■■■■■■■■■■■■■Β
  'Υποκαταστήματα καί ανταποκριταί
  είς τάς κυριωτέρας πόλεις της Ελλά¬
  δος καί τοΰ Έξωτερικοΰ.
  Ταμιευτηριον καταθέσεις έν όψει
  και επι προθεσμία.
  Δάνεια επί ενεχύρω έμπορευμάτων.
  Εκτέλεσις ,ηάση; φύσεως τραπβζιτικής εργασίας ««»
  συμφέροντας δρους.
  :■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
  ' Εγκυκλοπ α ιδ ε ί α
  ΑΓ έκείνους ποΰ θέλουν
  νά πλουτίζουν τάς γνόσεις των.
  Άπό όλα δι' δλους.
  ΑΙ ΠΡΩΤΑΙ ΒΟΜΒΑΙ
  Α'.
  Άεροπλίνα, βόμβαι, βομβαρ-
  θ'.σμοί—ολα αϋτά δέν Θεωροϋν-
  τχι ή νεωτάτη μορφή τοΰ· πολέ-
  [ΐου; Κα'ι δμως, καί είς τό πα¬
  ρελθόν, κατά τόν μεσαίωνα λ. χ.
  εχρησιμοποιήθησαν μέσα δυνάμε¬
  να νά θεωρηθοΰν ώς πρόορομο:
  των μέσων τής πολεμικής εξον¬
  τώσεως, διά τα όποΐα τόσον φο¬
  βείται ή έποχή μας. Ιδού λ. χ.
  τί άναφέρει είς την «χο^μο-
  γραφίαν» τού ό παλαιός Γερμα-
  νός χρονο'ίρχψις Σεβχστιανός Μύν-
  σΐερ. Όμιλών πϊρί ενός μεσαιων:-
  κοΰ βασιλέως τής Δανίας τοΰ
  Χαντιγκούγκ, γράφει:
  «Εΐχε πολιορκήσγ) μίαν πόλιν
  ονόματι λ'τουνάμ, καί μή δυνάμε
  νος νά την κυριεύση έξ εφόδου,έμη
  χανεύ'Ιη τό εξής: Είχεν ενα πεπει¬
  ραμένον πτηνολόγον, ό όποΐο; τοϋ
  εφερε πλήθο; χελ:2ονΐκόν ποΰ εί
  χαν ατήση την φωλεάν των είς
  τάς στέγ·*; των οΐκιων τής πό¬
  λεως. Ό Δανό; βχσιλίύς διέταξί
  νά προσδέσουν είς κάθε χελιδό-
  νι άπό Ινα άναμμένο σφουγγάρι
  καϊ ΰΐΐερα ν' άφήσουν τα πουλιά
  ελευθέρα.
  Τα χελ'.οόνια έπέταξαν πίσω
  εις τάς φωλείς των, καί' ζωντανά
  πυροτεχνήματα τα ϊοια, μετέδω-
  σαν τό πΰρ εις τάς ςυλίνας στέ-
  γας. Μέσα εις την πόλιν έ^ςερρά-
  γη μεγάλϊ} πυρκαϊά». Άναμμέ-
  να χελιδόνια: Ιδού Ινας πρω·
  τόγονος συνδυασμός άεροπλά-
  ν«υ καί ρΌμβών! Τα πουλάκια
  πού πετοΰσαν επαιςαν διά τόν
  Δανόν βασιλέα τόν ίδιον ρόλον
  ποθ παίζουν αή^ιερο^ τα βομβαρ-
  οισΐ'.κά άεροπλάνα. Τα άναμμέ
  να σφουγγάρια διά των οποίων
  εναερίως μετεοόθη τό πΰρ εις
  την πολ'.ορκουμένϊ,ν πόλιν, επαι-
  ζαν χον ρόλον των βομβών πού
  ρίπτουν λ.χ. σήμερον έν Ισπα¬
  νία χά άεροπλάνχ τού στρατηγοΰ
  Φράνκο είς τάς υπό των κυβερ¬
  νητικήν κατεχομένας πόλεις. Άλ
  λοι παλαιοί χρονογράφοι, ό Ό-
  λάους Μάγκνου; είς τό βιβλίον
  τού περί βορείων λχών, καί βρα
  ούτερον ό Ζάκ Αανφάν είς την
  ιστορίαν τού τοΰ τζολίχου των
  Ούσσιτών, άναφέρουν άναλόγους
  περίπτωσις. Είς Ινα σύγγραμμα
  έπιγραφόμενον «βιβλίον πυρός
  υπό ενός σογοΰ έμπειρογνώμονοί
  τής πολεμικής τέχνης», γ^ρονολο-
  γούμενον άπό τοΰ ετους 1584
  παρέχει την «συνταγήν» Οά μπο-
  ροϋσε κανείς νά ειπή, περί τοΰ
  πώς «δύναται νά καή διά μιάς
  περιστεράς, εί; πόρχοζ ή μία ό-
  λόκληρος πόλις, δπου δέν είνε
  δυνατόν νά εισέλθη κανείς». Καί
  •δίδει τάς έςής όον,γίας: Επά¬
  νω είς την ράχιν μιάς περιστε¬
  ράς, ή ίποία νά προέρχεται
  άπό τον πολιορκούμενον πύργον
  ή την πολιορκουμένην πόλιν προσ-
  οένετα: μία μακρουλή αακ-
  κουλίτσα γεμάτη πυρίτιδα Ό μι
  κρός σάκ/ος θά ευρίσκεται εις
  επαφήν μέ ενα μακρύ, εν ειδε φυ
  τιλιοΰ, σφουγγάρι. Άφοΰ άνα-
  φθη' τό σφουγγάρι, θά Ιξαπο-
  λύεται ή περιστερά. Τό πΐηνόν
  θά κατευθυνθή ασφαλώς είς την
  φωλεάν τ*ου, έντός τοΰ πύργου
  ή τής πόλεως, δπου μετ' ολί¬
  γον θά Ικραγή μεταδίδον, ολί¬
  γον νά κάνουν πώς συντρέχουν αί
  περιστάσεις, την πυρκα'ιάν.
  Μέ άλλα λόγια: Τα «μα-
  γ.ρουλ·χ σακκουλάκια» μέ την
  μπαρούχη καί τό φυτίλι, έξεπλή-
  ρων»ν τόν ίδιον σκοπόν μέ τάς
  βομβας πού ρίπτουν τα μοντέρνα
  βομ|ίαρδιστικά άεροπλάνα.
  (συνεχίζεται)
  Προχθέ; τό άπόγευμα εγένετο
  έν "Αρχαναι; ή όρκΐίμοσία των
  αύτόθι προσκοπικων Όμάδυν.
  ^Άπό ενωρίς πλήθο; κόσμβο
  είχε πλημμυρίσει την πλατείαν
  Βενιζέλου οπβυ κκΐ θά έτελείτο
  ή όρκωμοσία. Έκεϊ είχεν έπίση;
  παραταχθίί δύνανιις πρβσκόπων
  καΐ ναυτοπροσκόπων τοΰ Ηρα¬
  κλείου υπό του{ Άρχπγβύς κ.
  κ. Στυλ. Καρακχτσάνπν, Α. Β«-
  βιλειάδην, Σ. "Αλεξίου, Κ. Λεμ-
  πιδάκην κλπ., ώ; καί ή Φιλαρμο-
  νική τοΰ Δήμου Ηρακλείου πρό;
  απόδοσιν τιμών.
  Την 3.33' μ. μ. μετά την άφιξιν
  των επισήμων, εγένετο έπαρσις
  σπμαίας, μεθ' ο προσήλθον αί
  προσκοπικαί όμάδες των Αρχα¬
  νών, παραταχθεΐσαι εις τόν πρός
  όρκωμοσίαν χώρον. Μετά τι'ιν ά-
  πχγγελίαν των έκκλησιαστικών
  εύχών, οί πρόσκοποι Αρχανών
  έν μέσω συγκινητικής οιγης, μέ
  ύφωμένα; τάς χείρα;, άπήγγει-
  λαν την προσκοπικήν ΰπόσχε-
  οιν: «Ύπόσχβμαι εις την τιμήν
  μβυ νά έκτελώ τό καθήκον μου
  πρό; τβν ©εόν, τίιν Πατρίδα
  καί τόν 1(ασιλέα, νά βοηθω κάθε
  άνθρωπον καί εί; κάθε περίστα¬
  σιν καί νά εΐμαι πιστό; εί;
  των νόμον των Προσκόπων».
  Ό Τοπικό; "Εφορο; Αρχανών
  κ. Ξ. Χοχλιδάκης ωμίλησε μετά
  ταύτα εί; τού; Προσκόπου;, έν
  συνεχείι* δέ καί ό Περιφ. ΡΈφο-
  ρο; Ηρακλείου κ. Στυλ. Κατε¬
  χάκης. Ό Νομάρχη; Ηρακλεί¬
  ου κ. Ανδρ. Μάρκελλο;, μέ θερ¬
  μήν καί έμΐτνευσ^ένην προσλα-
  λιάν, ετόνισεν είτα πρός τού;
  νέου; ηροσκόπου; τα καθήκοντα
  των πρό; την Πατρίδα καί την
  Κοινωνίαν καί τα; ΰποχρεώσεις
  των έναντι _ τή; προγονική; ί-
  στορίας. ώ; έπίση; καί ότι θεσμοΐ
  όπως ό προσκοπισμό;, δέον νά
  τυγχάνβυν έκ μέρου; πάντων
  ένθουσιώδου; καί άφειδοΰ; ΰΐτο-
  στηρίξεω;.
  Επηκολούθησε πρό των έπισή-
  σήμων ιταρελασις των Προσκο-
  πικών Όμάδων Ηρακλείου καί
  «■■■«■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■«■■Β
  ΕΜΜ. Κ. ΣΧΙΖΑΚΗΣ
  ΙΑΤΡΟΣ - ΠΑΟΟΛΟΓΟΣ
  Δέχεται είς τό ιατρείον τού όδός Άγίου Τίτου—
  έναντι Δημαρχείου. Καθ" εκάστην 9—11 καί 3—7.
  Αριθ, τηλεφώνου 300.
  ■ ■■■■ηηΙ
  ■ ■■■■■Ηειι
  ■■■■■■«■■■■■■■«■■■■■■■Μ
  • ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΝ ΑΘΗΝΩΝ
  ! ..ΓΑΛΛΙΑ"
  Πλησίον τής Όμονοίας.
  Διευθύνεται άπό τόν συμπολίτην κ. Έμμαν.
  Δαμιανάκην. Είνε τό εστιατόριον προτιμήσεως δ-
  λων των "Ηρακλειωτών. "Εχει έξαιρετικάς τιμάς.
  Κουζίνα περίφημη.
  Ή περιποίησις τοϋ έστιατορίου «Γαλλία» είνε
  άσύγκριτη.
  Τό προτιμουν δλοι οί Κρήτες.
  ■■•(■■■■■■■■■■■■■•■■■■■■■■■■■■Ι
  "ΧΙΟΣ"
  Τό ταχύτερον καΐ εύσταθέστερβν θαλαμηγόν
  τής γραμμής, αναχωρεί:
  Κάθε Κυριακήν άπόγευμα
  ΚΑΤ' ΕΥΘΕΙΑΝ
  ΠΕΙΡΑΙΑ -|'©ΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΝ
  Ταξείδιον Ηρακλείου—Πειραιώς 12 ωρες.
  Πρακτορείον ΑΔΑΜΗ
  Τηλέφ. 5-40
  Κρασιά άννα, έκλεκτά,
  Μοσχάτα, λευκά, μαυρα
  Ρετσίνες έξαιρετικες, σουμες
  Στου ΜΠΕΤΕΙΝΑΚΗ
  Πλατεϊα 'Αρκαδίβυ ιΣεϊτάν—Όγλοΰ)
  Πώλησις λιανική καί χονδρικιί.
  ■■■■■■■■ι
  ■■■■■■■■■■Β
  Στου Μάρκου Ανδρεαδάκη
  δλες οί νέες πΛάκες γραμμοφώνων.
  Ή τελετή όρκωμοσίας
  των προσκόπων1 Αρχανών
  Αρχανών, αΐτινες χχΐ χατεχειρο
  κροτήθησαν διάτιιν ωραίαν καί
  πειθαρχημενην εμφάνισιν των. Π α
  ρήλασαν έπίση; καί τα Δπμοτικά
  σχολεϊχ τή; κωμοπόλεως.
  Εί; τάς ευρυχώρους αιθούσας
  τή; Λέσχη; Προσκόπων Αρχανών
  (οίκημα τεω; Ήμιγυμνασίου), ε¬
  γένετο μετά ταυτα δεξίωσΐ;
  καί προΐεφέρθησαν άναψυκτικ».
  Κχτά την διάρκειαν τή; δεξιώ-
  σεως, οί πρόσκοπβι Αρχανών έ-
  τραγούδηβαν πατριωτικά ασματα
  καί ή φΐλαρμονική τοΰ Δήμου έ-
  παιάνισε διάφβρχ τεμάχια.
  Είς την ώρκωμβσίαν παρέβτη-
  σαν, μεταβάντες εντεύθεν, ό Νο¬
  μάρχη; κ. Α. Μάρκελλος, έ Δή-
  μαρχο; κ. Ν. Γεωργιάδης ό Πε-
  ρΐφερειακός "Εφορο; Προσκόπων
  Ηρακλείου κ. Στυλ. Κατεχάκης
  μετά τοΰ βοηθοΰ τού κ. Στυλ.
  Φιοράκη, ό Τοπικάς "Εφορος
  Ηρακλείου κ. Κ. Βαρβεράκης,
  πολλοί Ηρακλειώται καί οί πε-
  ρισσότεροι των έν Ηρακλείω έγ-
  κατεστημένων Άρχανιωτώνΐ
  Έκ των τοπικών άρχών παρέ¬
  στησαν οί κ. κ. Κ. Δεδόπουλο;
  Είρηνοδίκπ;, Β. Ξενάκη; άγρο-
  νόμο;, Εΰάγγελο; Παπαδογιάν-
  νη; σταθμάρχης, αί διδασκάλισ-
  σαι καί οί διδάακαλοι των 2 μι-
  κτών σχολείων Αρχανών κοεθΐ>;
  καί τό Διοικητικόν Συμβουλιον
  τού ενταύθα Φιλανθρωπικόν Συλ-
  λογου κυρίων καί δεσποινίδών ή
  «Όμόνοια».
  ΑΙ προακοπικαί όμάδε; Αρχα¬
  νών, άποτελούμεναι άπό 54 προ¬
  σκόπου;, τελοΰν υπό την διοίκη¬
  σιν τοΰ άρχηγού κ. Ανδρ. Χα·
  τζηκώνστα καί των ΰπαρχηγών κ.
  Στρατιδάκη, Δουνδουλάκη καί
  Κουτουλάκη.
  Διά τί»ν όλην οργάνωσιν της
  αλησμονήτου ταύτης εορτής ώφβί
  λονται όμαλογουμενως συγχαρη-
  τήρια εί; τον προοδευτικόν πρό¬
  εδρον τής Κοινότητος κ. Ξε-
  νοφ. Χοχλιδάκην καΐ τόν διδά-
  σκαλον κ. "Ανδρ. Χατζηκώσταν
  είς τοϋς όποίους κυρίω; οφείλεται
  ή σύστασ:; Προσκοπισμού είς την
  κωμόπολίν των.
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΙΣ
  Ό Αύτόνομος Οικονομικάς
  Όργανισμός Οίνοποιείων Κρή
  της κατόπιν τής ύπ' αριθ.
  48 Πράξεως τού Διοικητικοϋ
  Συμβουλίου τού, γνωστοποι-
  εί δτι την 19 Μαρτίου έ. ε.
  ημέραν Σάββατον καί ώραν
  Π ην πρωϊνήν μέχρι 1ης μ. μ.
  ενεργηθήσεται έν τοίς Γρα¬
  φείοις αύτοϋ μειοδοτικός δια-
  γωνισμός δι' ένσψραγίστων
  προσφορών διά την προμήθει¬
  αν τεσσάρων (4) ήλεκτροπα-
  ραγωγών όμάδων ίσχύος
  35—45 Ίππων, συμφώνως τοίς
  δροις τής οίκείας συγγρα-
  φής υποχρεώσεων, κατατε-
  θειμένης έν τοίς έν Χανίοις
  Γραφείοις τοΰ Όργανισμοΰ
  ένθα οί βουλόμενοι δύνανται
  νά λάβωσι γνώσιν προσερχό
  μενοι καθ" εκάστην κατά
  τάς εργασίμους ώρας.
  Έν Χανίοις τή 15 Ίανου-
  αρίου 1938.
  Ό Διευθυντής
  Κ. Στεφανίδης
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΙΣ
  Ό Αύτόνομος Οικονομικάς
  Όργανισμός Οίνοποιείων Κρή¬
  της κατόπιν τής ύπ' αριθ. 48
  Πράξεως τοϋ Διοικ. Συμβουλί¬
  ου αυτού, γνωστοποιεΐ δτι την
  18ην Μαρτίου, έ.ε. ημέραν Πά
  ρασκευήν καί ώραν Ιΐηνπρωϊ-
  νήν μέχρι της 1ης μ.μ. ενεργη¬
  θήσεται έν τοίς Γραφείοις αύ¬
  τοϋ μειοδοτικός διαγωνισμός
  δι' ένσφραγίστων προσφορών
  διά την προμήθειαν τεσσάρων
  (4) ήλεκτραντλιών καί διαφό¬
  ρων ήλεκτροκινητήρων καί ή-
  λεκτρικών είδών συμφώνως
  τοίς δροις τής οίκείας συγγρα
  φής υποχρεώσεων, κατατεθει-
  μένης έν τοίς έν Χανίοις Γρα¬
  φείοις τοϋ Όργανισμοΰ ένθα
  οί βουλόμενοι δύνανται ν ά λά
  βωσι γνώσιν προσερχό μενοι
  καθ" εκάστην κατά τάς εργα¬
  σίμους ώρας.
  Έν Χανίοις τή 15 Ίανουαρί-
  ου 1938
  Ό Διευθυντής
  Κ. Στεφανίδης
  Μανώλης Γ. Κωνιός
  Νευρολόγος—Τυχίατρος
  Τμπματάρχη; Ίατρό;
  Δπμοα. Ψυχιατρείου Αθηνών
  Δέχεται έν τφ ίατρείφ τού
  όδός Πειραιώς Πδ' ΑΘΗΝΑΙ.
  Τηλέφ. 52.379.
  —Συναυλία είς Ιεραπέτρα ν.
  Την παρελθούσαν Κυριακην
  ωροςν 6 μ. μ. εγένετο είς την αί¬
  θουσαν τού Α. Δημοτ. Σχολειό»
  Ιεραπέτρας συναυλία. Τό πρό-
  γραμμα ποικίλον, περιελάμβανε
  έργα τοΰ Σούμαν, τοΰ Βάγνερ
  τοΰ Ρισάρ. τοΰ Χέντελ κ.λ. π. έ-
  ξετελέσθη δέ μέ πολλήν επιτυ¬
  χίαν υπό τοϋ κ. Ιωαν. Μχνιου-
  δάκη (βιολοντσέλλο) τη συμπρά-
  ξει τής Δίδος Σ. Δασενάκη (θιο-
  λί) καί των κ.κ. Ε. Παπαδογιάννη
  (βιολί) Γ. Λαμπράκη (βιολί).
  Καί Σ. Κατροτζάνη (βιολα).
  Τή; συναυλίας προηγήθη διάλε¬
  ξις τού Διευθυντού τού Ώδείου
  κ. Ι. Μανιουδάκη μέ θέμα: «Ή
  έπίδρασι; τής μβυσικής επί των
  άρχαίων Έλλήνων».Έκάστης μβυ¬
  σικής εκτελέσεως προηγηθη έπί-
  σης μικρά εισήγησις περί των Ερ¬
  γων καί τη; ζωης εκάστου μου-
  σουργοΰ, έκ των άναφερομένων
  έν τώ προγράμματι υπό των Δί-
  δων Παπαδάκη Νανδουραράκη
  καί Τσαγκατάκη. Την συναυ¬
  λίαν παρηκολούθησαν πολύς καί
  έκλεκτό; κόσμο;.
  —Τό Δημόσιον Ταμείον Ά¬
  γίου Νικολάου-
  ΕΙς τό Δημόσιον Ταμείον Ι'Α-
  γίου Νικολάου διεκόπησαν χθές
  αί συναλλαγαί λέγω παραδόσεως
  τοϋ Ταμείου εί; τόν τοποθετη-
  θέντα έκεϊ ειδικόν ΰπάλληλον
  τής Τραπέζης της Ελλάδος δστις
  κα'ι εγκαθίσταται είς τό Ταμεί¬
  ον άπό τής 1ης Φεβρουαρίου
  1938.
  —'Αγορά καταβρεκτήρος.
  Υπό τής Νομαρχία; Λααη-
  θίου ενεκρίθη απόφασις τοΰ Δή¬
  μου 'Αγ. Νικολάου διά τρ; «-
  ποίας ό Δήμος θά προβή εί; την
  αγοράν καταβρεκτήρα; άντ! δρ.
  345.000,
  —Προαγωγή.
  Ό άντισυνταγματάρχης κ.
  Νικόλ. Κακαβέλας Διοικητής τοΰ
  έν Ρεθύμνη 44ου Συντάγματο;
  προήχθη είς συνταγματάρχην.
  —Τα τεχνικά παίγνια.
  Κατεμηνύθη ό Νικόλ. Δημ.
  Βαρούχας έκ Πετροχωρίου Ρε¬
  θύμνης διότι την νύκτα τή;
  27ης Ίανουαρίου επέτρεψε νά
  παίζωνται είς τό καφενειον τού
  άπη#ορευμένα τεχνικά παίγνια.
  —Τό κακουργιοδικεΐον Ρε¬
  θύμνης.
  ' Υπό τού Κακουργιοδικε'ιου
  Ρεθύμνης επεβλήθη είς τόν Εΰ-
  στράτιον Ρούσου Πατζελιουδά-
  κην κάτοικον Χωραφακών Κυ-
  ύωνία; φυλάκισις δύο έτών, δύο
  μηνών καί 10 ημερών δι' άπρο-
  μελέτήτα τραύματα.
  —Ζωοκλοπή.
  Κατεμηνύθησαν οί Ιωάννης
  Έμμ. Καστελλιανάκης καί Γρη-
  γορ. Δασκαλάκης έκ Δοςμαβόλω
  ό πρώτος καί ό δεύτερος έκ Σελ-
  λιών Ρεθύμνης διότι είχον τα
  ποίμνια αυτών άφρούρητα, παρα
  τα διατεταγμένα πρός καταηβλέ-
  , ♦ ' μησιν τής ζωοκλοπή|.
  "1
  1
  4
  4
  Ηράκλειον- Κρήτης
  Γρσφεϊα έναντι Παλ Νομαρχιας
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  Πρωΐα Τρίτης
  1 Φεβρουαρίου 1938
  ΕΠΕΤΥΧΟΝ ΤΑ ΓΥΜΝΑΣΙα
  ΑΝΤΙΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗΣ ΑΜΥΝΗΣ
  ΕΙΣ ΤΗΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΝ
  ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΟΥ κ. ΠΑΠΑΔΗΜΑ
  ΑΘΗΝΑΙ 31 Ίανουαρίου (τοΰ
  άντχποκριτοΰ μας>.—Σήμερον επανήλ¬
  θεν έκ Θεσσαλονίκης ο ' Υφυπουργός των
  Στρατιωτικών κ- ΐϊαπαδήμας.
  Ό κ. Ιΐαπαδήμας ειχε παρακολου
  Οήσει τα τελεσθέντα έκεΐ γυμνάβΐα άντι
  α.εροπορικής αμύνης. Τα γυυ.νάσια ταυ¬
  τα, καθ' ά εδήλωσεν, ό ί'διος Ύφυπουρ.
  γός, επέτυχον πλήρως, ώστε νά διαπι¬
  στωθη1 ή καλή οργάνωσις τής άντιαερο-
  πορικής αμύνης αίς τάς μεγάλαι Ελλη¬
  νικάς πόλεις καί ή άσφάλεια αυτών είς
  περίπτωσιν άεροπορικής έπιδρομής.
  ΟΙ ΕίΝΙΚΙΣΤΑΙ ΜΕΛΛΟΥΝ ΕΙΙΙΐΥΧΙΑΣ
  ΕΙΣ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗΝ ΤΟΥ ΤΕΡΟΥΕΑ
  ΑΘΗΝΑΙ 31 Ίανουαρίου (τού άν
  ταποκριτοΰ μας) .— Κατά τάς έκ Σα
  λαμάνκας τελευταίας πληροφορίας, τα
  ιτρατεύματα των έθνικιστών εσημείω¬
  σαν επιτυχίας είς τάς τελευταίας μάχιας
  παρά τό Τερουέλ. Πάντως καθ" ά άφή
  νούν νά εννοηθή τα αύτά τηλεγραφήμα
  τα, αί μαχαι συνεχίζονται.
  Ο ΑΝΑΣΜΑΪΙίΜΟΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ
  ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΟΥ ΦΡΑΝΚΟ
  ΑΘΗΝΑΙ 31 Ίανουαρίου (τοΰ
  άνταποκριτοΰ μας).—„ Έκ Ηαρισίων
  αγγέλλεται ότι ο άνασχηματισμός τοΰ υ
  πουργείου Φράνκο όφείλεται είς έβωτε
  ρικούς καί διοικητικούς λόγους. Ό
  Φράνκο απέβλεψεν είς τόν διορισμόν ι
  κανωτέρων ύπουργών καί είς την άπο
  κατάστασιν ένιαίας διοικήσεως είς τα
  πολεμικά
  ΟΙ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟΙΕΠΙΤΙΟΕΝΤΑΙ
  ΠΛΝΤΟΤΕ ΕΙΣ ΤΗΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 31 Ίανουαρίου (τού
  άνταποκριτοΰ μας).— Έκ τού έξωτε-
  ρί.κοΰ αγγέλλεται ότι αί έπιθέσεις των
  κυβερνητικήν αί τείνουσαν είς άποκο
  πήντών συγκοινωνίαν τώνεθνικιστικώνδιά
  τής όδοΰ Σαραγώαης— Τερουέλ συνε¬
  χίζονται πάντοτε. Καθ* ά όμως ίαχυρί-
  ζεται καί επί τοΰ σημείου τούτου τό
  σημερινόν ανακοινωθέν τοΰ Στρατηγεί-
  ου τοΰ «1>ράνκο, «ι έπιθΐαεις αυται ά-
  ποκρούονται υπό των έθνικιστών.
  ΒΕΑΤΙΟΥΤΑΙΗ ΥΓΕΙΑ
  ΤΟΥ ΠΡΙΓΚΗΠΟΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 31 Ίανουαρίου (τού
  άνταποκριτοΰ μας).—Ή ύγεία τής Α.
  Β. Υ- τοΰ πρίγκηπος Νικολάου, ά-
  σθκνοΰ°ντος ώς γνωστόν άπό ημερών σο¬
  βαρώς, παρουσίασε σήμερον ποιάν τίνα
  βελτίωσιν.
  ΑΦΙΧΘΗ Η ΑΝΤΙΒΑΣΙΑΙΣΣΑ
  ΤΗΣ Γ1ΟΥΓΚΟΣΛΑΥΪΑΣ ΟΑΓΑ
  ΑΘΗΝΑΙ 31 Ίανουαρίου (τού
  άνταποκριτοΰ μας).— Σήμερον αφιχθη
  έκ ϊιελιγραδίου ή κόρη τού Πρίγκη¬
  πος Νικολάου πριγκήπισσα "Ολγα, σύ
  ζυγος τοΰ άντιβασιλέως τής Σερβίας
  Ηαύλου. Την πριγκήπισσαν ύπεδέχθη-
  σ*ν ο αύλάρχης καί άλλοι έπίσημοι.
  Ο ΜΕΤΑΚΛΗΘΕΙΣ ΙΑΤΡΟΣ ΜΟΕΡΓΚΜΑΝ
  ΕΦΟΑΣΕΝ ΕΙΣ ΤΑΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 31 Ίανουαρίου (τού
  άνταποκριτού μας).— Ώς γνωσ:όν με-
  τεκλήθη εξ Ευρώπης ο καρδιολόγος
  Μπέργκμαν διά νά επισκεφθή τόν άσθε-
  νοΰντα πρίγκηπ* Νικόλαον. Ό ίατρός
  Μπέργκμαν αφιχθη σήμερον είς Αθή¬
  νας καί μετέβη άμέσως πρός εξέτασιν
  τφίγκητϊος. Ι
  Τα περί δικτατορίας έν Γαλλία. _
  Ή οίκονομική ενίσχυσις της Κίνας.
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ (ραδιογρ.). —Τό
  Γραφείον τοΰ πρωθυπουργοΰ
  κ. Σωτάν εξέδωκε εΐδικόν α¬
  νακοινωθέν διά τοΰ όποίου
  δισψειόδει τα αναγραφέντα
  σήμερον είς πρωϊνήν εφημερί¬
  δα των Παρισίων.
  Ή εφημερίς αυτή μετέδωκεν
  ώς δήθεν συνέντευξιν μετά
  τοθ κ. Σωτάν, άνακοινώσεις
  συντάκτου της, καθ' άς ό Γάλ
  λος πρωθυπουργός εξεδήλωσε
  προθέσεις διαλύσεως τής Γαλ¬
  λικής Βουλής καί άσκήσεως
  πλήρους οικονομικήν δικτατο·
  ρίας. Ταυτα, κατά τόν συντά¬
  κτην πάντοτε τής έν λόγω
  Γαλλικής εφημερίδος, ελέχθη¬
  σαν είς αυτόν υπό τού κ
  Σωτάν είς συνομιλίαν κατ' ί¬
  διαν έν τώ μεγάρω τής Άγ-
  γλικής πρεσβείας δπου ό κ.
  Σωτάν συνηντήθη μέ τόν κ.Κα
  γιώ, πρόεδρον ώς γνωστόν τής
  οίκονομικής έπιτροπής τής Γε
  ρουσίας.
  Είς τό ανακοινωθέν τοΰ
  Γραφείου Τύΐτου τοΰ πρωθυ¬
  πουργοΰ τα ανωτέρω χαρα-
  κτηρίζονται ώς κακόβουλα
  ψευδη όφειλόμενα είς κερδο-
  σκόπους τοΰ Χρηματιστηρίου,
  ουδεμίαν δέ σχέσιν εχοντα μέ
  σκέψεις, ίά'τε τοΰ παρόντος,
  είτε τοΰ μέλλοντος, τής σημε-
  ρινής Γαλλικής κυβερνήσεως.
  ΡΩΜΗ (ραδιογρ ) —Ό 'Ιτα-
  λικός τύπος έξακολουθεϊ νά
  σχολιάζη ύ'πό έπιτιμητικόν καί
  είρωνικόν πνεϋμα «τα συμ-
  βαίνοντα έν Γενεύη» ϊσχυρι-
  ζόμενος ότι καί τό τελευταίον
  ηθικόν κΰρος τοΰ θεσμοΰ τής
  Γενέυης οΰσιαστικως έξέλιπε
  καί μεταξύ άκόμη των κρα-
  των τα όποΐα πειρώνται νά
  τόν περισώσουν ήδη
  ΛΟΝΔΙΝΟΝ (ραδιογρ.). .—
  Ήμιεπίσημοι Άγγλικοί έφη-
  μερίδες γράφουσαι επί τοΰ
  ζητήματος των κυρώσεων ε¬
  ναντίον τής Ίαπωνίας τονί-
  ζουν δτι άσχέτως τής έπιβολης
  |ή μή των κυρώσεων τούτων,
  ή Κ Τ. Ε. όφείλει νά προβή
  έκ νέου είς αυστηράς συστά-
  σεις πρός την Ιαπωνίαν διά
  την εξακολούθησιν τοθ πολέ¬
  μου. Τινές των ίδίων εφημε¬
  ρίδων ύπερμαχοθν έκ παραλ-
  λήλου, υπέρ τής οικονομικάς
  ένισχύσεως τής δοκιμαζομέ-
  νης 1ίνας.
  Τό εγκριθέν τιμολόγιον
  των ύπεραστικών συγκοινωνίαν.
  Είς την Νομαρχίαν εκοινοποιή¬
  θη χθές τό εγκριθέν τιμολόγιον
  είσιτηρίων των ύπεραστικών συγ-
  κοινωνιών νομοϋ Ηρακλείου.
  Συμφώνως πρός τό τιμολόγιον
  τούτο τα είσιτήρια όρίζονται είς
  δρχ. 10 διά τάς διαδρομάς τάς
  εχούσας αφετηρίαν το Ηράκλει¬
  ον καί προορισμόν εν των χωρί¬
  ων Σκαλάνι, Σταυρακ'.ανή Γέφυ-
  ρα, Καλέσσα,Καβροχώρι,Φοινικιά
  καί Μαλάδες. Εις δρχ. 1ό διά τάς
  διχορομάς μέχρι Κάτω Αρχανών
  Άνω Αρχανών, Κουνάβων, Έ
  λι^άς, Γουρνών, Βουτών, Πετροκε-
  φάλου, Ιΐενταμοδίου, Τυλίσσου,
  Μονής, Αγ. Σύλλα, Τσαγκαράκι. ι
  Είς δρχ. 20, διά τάς δικδρομάςΙ
  μέχρι Πεζών, Καλλονής, Αγ. Βα-'
  σιλείου, Μελεσσών, Αγ. Παρα-
  σκιών, Σταμνών, Έπισκοπής, Γου
  βών ΙΙεδ., Σίββα, Δαφνών,Βενερά-
  του, Αόγενικής, Κιθαρίδας, Αγ.
  Μύρωνος, Πυργοθς, Κανλί Καστελ
  λίου. Εις δρχ. 25 διά τάς δια-
  δρομάς μέχρι των χωρίων Χου-
  δετσίου, Παρθένι, Άλάγνι, Βώνης,
  Βαρβάρων, Καλοΰ Χωρίου, Χερ-
  σονήσου, Σχρχο), Κρουσώνος, Κά-
  των Ασιτών, Άνω Ασιτών, Γω-
  νιών, Καμαράκι·. Είς δρχ. .'50 διά
  τάς διαδρομάς μέχρι των χωρίων
  Άρμανώγεια, Χουμέρ*., Άρκαλο-
  χωρίου, Ηραψανοΰ, Άποστόλων,
  Αγ. Βαρβάρας, Αγ. θωμά, Μεγ.
  Βρύσεως, Σείσαρχα. Είς δραχμάς
  35 διά τάς διαδρομάς μέχρι Τε-
  φελίου, Ρουσοχωρίων, Καστελλί-
  ου Ιίεδ., Ποταμιών, Πανασσοϋ.
  Είς δρχ. 40 διά τάς διαδρομάς
  μέχρι Λιγορΐύνου, Νιπηδητοΰ, 11α
  να(Ίάς, Ξειδά, Κασταμονίτσης.
  ΜοχοΟ, Άβδοΰ, Γωνιών ΙΙεδ., Γέρ-
  γερης, λιβρήτου. Είς δρχ. 45 διά
  τάς διαδρομάς μέχρι Πραιτωρίων
  Ζαρού, Αγ. Δέκα, Μητροπόλεως.
  Είς δρχ. 50 διά τάς διαδρόμάς
  μέχρις Άσήμι, Χάρακα, Πύργου1
  Έμπάρου, ΗωμαδινοΟ, Βαγιωνιάς,
  Χουστουλλιανών, Πλατάνου, Μοι¬
  ρών. Εις δρχ. 55 διά τάς διαδρο¬
  μάς μέχρι Μάρθας, Στα[5ιών, Πό
  μπηας. Είς δρχ. 00 διά τάς δια¬
  δρομάς μέχρι Πετροκεφάλι καί
  Βόρρων. Κΐς δραχ. (">,") διά τάς
  διαδρομάς μέχρι Πιτσιδίων, Κα-
  λοχωραφίτη καί ΐυμπακίου. Είς
  δρχ. 70 διά τάς διαδρομάς μέχρι
  Κάτω Βιάννου καί Μαγαρικάρι
  κα'ι είς δρχ. 75 διά την διαδρομήν
  μέχρ: Γρηγοριας. ·
  Έπίσης ενεκρίθη τό τιμολόγιον
  των κομίστρων φορτηγών αύτοκι-
  νΐ^των καθορισθέν οΰτω:
  Διά διαδρομήν μέχρ: ί> χιλιο-
  μέτρων δρχ. 100 διά φορτία μέ-
  χριςΐ 1)2 τόννων. Διά μεγαλύτερα
  φορτία θά καταβάλλεται επί πλέ¬
  ον τό ανάλογον ποαοιτϊν των 1001
  δρχ. Διά διαδρομάς μέχρις 20 {
  χιλιομέτρων ·θάκαταβάλλωνται κό
  μιστρα διά μέν τα πρώτα 5 χι-
  λιόμετρα ώς ανωτέρω καθορίζεται
  διάδέ τα έπίλοιπα.χιλιό(ΐετρα11)·2
  λεπτόν κατ' οκάν καί χιλιόμε¬
  τρον. Διά διαδρομάς άνω των 20
  χιλιομέτρων θά καταβάλλονται
  κόμιστρα διά μέν τα πρώτα 5 χι-
  λιόμετρα ώς ανωτέρω καθορίζε¬
  ται διά δέ τα Ιπίλοιπα 1 λεπτόν
  κατ' οκάν καί χιλιόμετρον.
  Τέλος καθορίζεται δτι διά τάς
  άποστάσίΐς των ήμιτελών τμημά-
  των των όοών τα κόμιστρχ θά δι-
  πλααιάζωνται κατά τούς ανωτέρω
  όρισθέντας αυντελεστάς.
  50Πρωϊνή
  Η
  ΒΑ ΕΞΕΤΑΣΗ ΕΥΡΥΤΕΡΟΝ
  ΤΟ ΣΙΝΟΪΑΠΩΝΡ ΖΗΤΗΜΑ
  ΟΑ ΖΗΤΗ8Η Η Ε Π18 Ο Λ Η
  ΚΥΡΩΣΕΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΙΑΠΟΝΙΑΣ;
  ΑβΙΙΝΛΙ 31 .Ίανουαρίου (τού
  άνταποκριτοΰ μας).— Καθ' ά τηλεγρα-
  φοΰν έκ Γενέυης αυριον (σήμερον> έν*
  δημοσία συνεδριάσει τής Κοινωνίαν
  των Εθνών θά συζητηθή τό Σ'.νοϊ*·*.
  «ωνικόν ζήτημα.
  Αέγεται ότι κατά την συνεδρίασιν
  ταύτην πρωτοστατούσηςτήςΡωσσίας πρό
  κείται νά ζητηθή ή έπιβολή κυρώσε¬
  ων εναντίον τής Ίαπωνίας.
  ΑΙ ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΤΗΡΟΥΝ ΕΙΣΕΤΙ
  ΕΗΙΦΥΑΑΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΙΣ ΤΟ ΖΗΤΗΜΑ
  ΤΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΟΣ ΤΗΣ ΚΙΝΑΣ -.
  ΑΘΗΝΑΙ 31 Ίανουαρίου (τού άν¬
  ταποκριτού μας). — Νεώτεραι ειδή-
  σ&ις έκ Γενέυης φέρόυν τάς διαφό¬
  ρους δυνάμεις μή άποκρυσταλλωσάσας
  εισέτι οριστικάς άποφάσεις όσον άφο-
  ρα τήν οικονομικήν ενίσχυσιν τής Κί¬
  νας. Αί έπιφυλάξεις των δυνάμεων ό*
  φείλονται πιθανώτατα είς τήν στάσιν
  τ?/ς Άμερικής ήτις δέν εδήλωσεν ακό-
  μη άν προτίθβται νά ενισχύση ή όχι
  οικονομικάς τήν Κίναν.
  ΕΤΕΘΗ ΕΙΣ ΚΟΙΝΗΝ ΧΡΗΣΙΝ
  Ο ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΥ
  Κατ' ανακοίνωσιν έκ τοΰ
  Ταχυδρομείου άπό σήμερον
  τίθεται είς κοινήν χρήσιν ό
  ραδιοτηλεγραφικόςσταθμόςΉ-
  ρακλεΐου. Διευκρινίζεται δμως
  δτι δεκτά θά γίνωνται τηλε-
  γραψήματα προοριζόμενα διά
  την λοιπήν Έλλάδα μέ τέλος
  μιδς δραχμής κατά λέξιν καί
  άπό τής 8ης ώρας μέχρι τής
  19ης καθ' εκάστην. Κατά τάς
  λοιπάς ώρας τα τηλεγραφήμα-
  τα θά διαβιβάζωνται διά τής
  έταιρείας 'Ήστερν επί τή
  κσταβολή των μέχρι τούδε ί-
  σχυσάντων τελών.
  Η ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΗΣ ΟΔΟΥ
  ΤΥΛΙΣΣΟΥ-ΑΝΩΓΕΙΩΝ
  ΟΙ ΛΙΠΟΜΑΡΤΥΡΕΣ
  ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ
  Ό ύπουργός Συγκοινωνίας
  κ. Οίκονόμου δι'έγγράφου τού
  πρός τήν Νομαρχίαν διεβίβα-
  σε χθές πίνακα χορηγήσεως
  συμπληρωματικής πιστώσεως
  έκ δρχ. 500.000 είς τήν εργο¬
  λαβίαν κατασκευής τής όδοΰ
  Τυλίσσου—Ανωγείων. Ή
  κατασκευή τής όδοΟ ταύτης ε-
  χει ανατεθή είς τήν εταιρείαν
  Διαμαντοπούλου μέχρι τοθδε
  δέ έχουν χορηγηθή συνολικώς
  πιστώσεις έκ δρχ. 1.650.000.
  ΤΟ ΤΑΜΕΙΟΝ ΝΟΜΙΚΩΝ
  Πρός απάσας τάς δικαστι·
  κάς αρχάς εκοινοποιήθη έγκύ-
  κλιος δι' ής καθορίζονται αί
  ύποχρεώσεις των διαδίκων
  καί των δικαστικών άρχών διά
  τήν κανονικήν είσπραξιν των
  πόρων τοΰ ταμείου Συντάξε¬
  ως Νομικών.
  Διά δημοσιευομένου είς τήν
  εφημερίδα τής κυβερνήσεως
  άναγκαστικοΰ νόμου καθιε-
  ροΰνται αύστηρόταται ποιναί
  Ι είς τοϋς δημοσίους ύπαλλή-
  Ι λους οΐτινες καίτοι προτείνον-
  ται ώς μάρτυρες υπό τοΰ δη¬
  μοσίου είς άγωγάς ίδιωτών
  κατ' αύτοϋ δέν προσέρχονται
  κατά τάς διεξαγωγάς των δι-
  κων.
  Η ΕΟΡΤΗ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΙΕΡΑΡΧΩΝ
  Μετά πάσης λαμπρότητος
  καί έπιβλητικότητος έτελέσθη
  καί εφέτος υπό των σχολείων
  τής πόλεώς μας ή έορΐή των
  Τριών Ίεραρχών. Τήν 10 π.μ.
  τής παρελθούσης Κυριακής ε¬
  γένετο είς τόν Μητροπολιτι¬
  κόν ναόν τοΰ Αγ. Μηνά έ-
  πΐσημος λειτουργία έκτελε-
  σθεΐσα υπό τής ύπάτόν κ.Συλα
  μιανάκην χορωδίας τής Παιδα-
  γωγικής Άκαδημίας μεθ' ήν
  οί μαθηταί έπέστρεψαν συν-
  τεταγμένοι είς τα σχολειό
  των ένθα επηκολούθησαν σχο-
  λικαί έορταί καί εγένοντο σχε¬
  τικαί όμιλίαι είς τούς μαθη¬
  τάς. Περΐ τής σημασίας τής
  εορτής είς τόν Μητροπολιτι¬
  κόν ναόν ωμίλησεν όάρχιμαν-
  δρίτης κ. Εύμ. Ψαλιδάκης.
  Έν τώ Γυμνασίφ αρρενων
  καί τή Έμπορική Σχολή τόν
  πανηγυρικόν τής ημέρας εξε¬
  φώνησεν ό Θεολόγος καθη-
  γητής κ. Ζευγαδάκης, είς δέ
  τό Πρακτικόν Λύκειον ό Φιλό-
  λογος κ. Ιω. Παπανικολάου.
  Η ΕΞΑΓΩΓΗ ΤΟΜΑΤΑΣ
  Επετράπη ή έξαγωγή 1000
  τόννων πρωΐμου τομάτας είς
  τάς χώρας αί οποίαι πληρώ-
  νουν είς ελεύθερον συνάλλαγ-
  μα,
  ΔΙΑΛΕΞΙΣ
  Μεθαύριον Πέμπτην 3ην
  τρέχ. καΐ ώραν 7.30' μ. μ. θά
  όμιλήσΓ) είς τήν αίθουσαν τής
  Λέσχης Έπιστημόνων ό
  λιτικός μηχανικάς κ.
  άννης Βαρκαράκης, μέ
  μα: «Σεισμοΐ καΐ άντισεισμι
  καί οΐκοδομαί». Εϊσοδος έ
  λευθέρα.
  πο-
  Ίω-
  θέ-
  Η ΑΤΕΛΗΣ
  ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΖΑΧΑΡΕΩΣ
  "Εκοινοποιήθη πρός τάς τε-
  λωνειακάς αρχάς τό διάταγ-
  μα, διά τοΰ όποίου έπιτρέπε-
  ται ή παραλάβη άτελοΰς ζα-
  χάρεως υπό έργοστασιαρχών
  πρός παρασκευήν συμπεπυ-
  κνωμένων όπών έσπεριδοειδών
  καί εξαγωγήν αυτών είς τό
  εξωτερικόν ή άποταμίευσιν είς
  αποθήκας τοΰ Δημοσίου ή τής
  Έταιρείας Γεν. Άποθηκών
  έντός έ'τους άπό τής παρα-
  λαβής τής ζαχάρεως.
  Ο ΕΛΕΓΧΟΣΤΩΝ ΚΑΠΝΩΝ
  Τό υπουργείον Οϊκονομικών
  διέταξε τοΰς διευθυντάς των
  καπνεργοστασΐων Βπως, ανε¬
  ξαρτήτως τοθ έλέγχου, τόν
  οποίον ένεργοΰν, οσάκις κρί·
  νούν τουτο εϋλογον, προβαί-
  νούν είς έλεγχον των διαμε-
  ρισμάτων των καπνοβιομη-
  χανιών, κατά τήν τελευταίαν
  ημέραν τοϋ μηνός, Ίνα διαπι-
  στοΰν τα άποτελέσματα τής
  συντελεσθείσης είς αύτά κατά
  μήνα εργασίας, Δι' ετέρας
  έγκυκλίου παραγγέλλονται αί
  οικονομικαί έφορίαι νά έφαρ-
  μόσουν υφισταμένην ύπουργι-
  κήν απόφασιν δι' ής δίδεται
  είς αύτάς τό δικαίωμα νά προ-
  βαίνοον είς τήν δαπάναις τοΰ
  παραγωγοΰ καταστροφήν ά-
  καταλλήλων πρός έμπορείαν
  καπνών.
  ΑΙ ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ
  Διηυκρινίσθη χθές αρμοδί¬
  ως δτι ή αίτηθεϊσα παράτα¬
  σις τής θήρας είς τήν περιφέ¬
  ρειαν Ηρακλείου δέν προέρχε-
  ται έκ τού μή ύφισταμένου
  πλέον συνδέσμου ή «Άρτεμις»
  άλλ' έκ των «Κυνηγεπκών Όρ
  γανώσεων» είς δς άνήκουν
  σωματειακώς οί κυνηγοϊ Η¬
  ρακλείου.
  &ΕΝΠΡΟΚΕΙΤΑΙΝΑΕΠΙΒΑΗ8ΟΥΝ
  ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΙΑΠΩΝΙΑΝ
  ΑΘΗΝΑΙ »1 Ίανουαρίου (τού
  άνταποκριτού μας).— Κατά τάς έκ Γε¬
  νέυης νεωτέρας πληροφορίας, ή έπιβο-
  λή κυρώσεων εναντίον τής Ίαπωνίας
  να'^αγεΐ, λόγω αντιδράσεως ωρισμένων
  κρατών.
  ΕΣΥΝΕΧΙΣΘΗΣΑΝ ΧΘΕΣ
  ΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΙ ΤΟΥ κ. ΜΕΤΑΞΑ
  ΑΘΗΝΑΙ :ΐ1 Ίανουαρίου (τοΰ άν¬
  ταποκριτοΰ μας).— Σήμερον έπανελή-
  φθησαν αί συνεργασιαι τοΰ πρωθυπουρ
  γοΰ κ. Ί. Μεταξά μετά των αρμοδίων
  υπηρεσιών τοΰ ύπουργείου θίκονομι-
  κών επί _τοΰ καταρτισμοΰ τού νέου
  προϋπολογισμοΰ. Αί συνεργασιαι πι¬
  θανώς θά συνεχισθώσιν.
  ΠΟΛΥΝΕΚΡΟΣ Ο ΧΟΕΣΙΝΟΣ
  ΒΟΜΟΑΡΔΙΣΜΟ! ΤΗΣ Β1ΡΚΕΛΟΝΗΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 31 Ίανουαρίου (τού
  άνταποκριτοΰ μας).— Πληροφορίαι έκ
  Παρισίων άγγέλλουν ότι ο ενεργηθείς
  χθές υπό των άεροπλάνων των έθνικών
  βομβαρδισμός τής Βαρκελώνης υπήρ¬
  ξε κατ' εξοχήν καιταστρεπτικός. Ύπάρ
  χούν πολυάριθμα άνθρώπινα θύματα.
  ΟΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΟΣΑΓΩΝ
  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ-ΠΕΙΡΑΙϋΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 3 1 Ίανουαρίου (τοθ άν¬
  ταποκριτού μας). — Κατά τόν λαβόν-
  τα χώραν ποδοσφαιρικόν άγώνα των ο-
  μάδων Θεσσαλονίκης—Πειραιώς ή πρώ-
  τη ομάς ένίκησε τήν δευτέραν διά τερ-
  μάτων τριών έναντι δύο.
  ΝΕΑ ΚΑΚΟΚΑΙΡΙΑ ΣΗΜΕΙΟΥΤΑΙ
  ΠΑΛΙΝ ΑΝΑΜΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
  ΑΘΗΝΑΙ 31 Ίανουαρίου τού άν
  ταποκριτού μας).— Κατ' αρμοδίας ά-
  νακοινώσεις παρατηρείται μεταβάλη
  τού καιρού επί τό ψυχρότερον. Γενι¬
  κώς καθ' άπασαν τήν χώραν έπικρατεΐ
  νέα κακοκαιρία.
  • -*ιναι ίν*.·ΐϊ-- * ·
  ίΧ« Γλεται φροντίς
  γναΤπΐτ^χθήή
  , £" τοΰ πΡ?ΰπολο·
  Τναβ *° οποίον
  ΛΡ!& όπωσδήποτ
  εις
  ϊβν τρόπον ωστε να
  χηθοΰν «ί «μεαώτϊ
  μεγαλύτεραι άνάγ
  χώρ«5 *α'ι ν' άηβΦε
  8ε περιττη δαπάνη.
  ή Κυβέρνηαις 9« δι*
  γάλοτς ηιστώσεις διά
  λεμικόν έφοδιασμβν
  ρ«5 κ«ί δικαίως. Δι< βιμότης των περιστα η»βάλλει την πλήρ νωαιν των άμυντ»^ δυνάμεων, πού εί -μεληθή εντελώς Κνβερνήσεις τοΰ π τος. Κ«τά δεύτερον ή μέριμνα τής Κυβ 3* στραφή είς τήν ι πκραγωγικών καί α ννακών καθώς καί ά πολ«»στικών εργ» νά παραμελίί συγχ ίίραπείαν καί τώιΜ ννγκών. Τούτο 5αι όχι μόνον έκ των ν«ν μέχρι τής ατν τικών άνανΛΐνώσει χαί έκ τή' 4ν χή; την ι ηκολούθη^ Κυβέρνησις τρωαεν είς τάς έξουσίας. οτόν, τό σύνθηί ξεν, οχύρωσις τή γανωσις των άμν ίυνάμεων καί τεχ χονομικός έξοπλκ διά της εκτελέσεως γιχών έργων, διά τ νώοεως των παρ χλάδων καί τής* κ χον λόγον, αύξΓ έδνιχοΰ είσοδήματϋ ν«ι όντως έξ 'ίσου οημασίας ή προοη τεχνικοΰ έ^' " Ρ*5 όσον ιέρ τοΰ της. νβεΐται αΰξηοις τ». ΐδή Χ ήμς τελευταίον δέν βίχβνομική άνόρ ίύχέ διαθέσεω< πρός άλλων των γ Αποτελεί τοΰτ< λήθειαν καί μίαν *°τητα την όποί ελήφθησαν άλλα °5ι| χ«1 την όποί ει ομως φαίνεται °Πμερινή. Δυοτυχώς, ή £«ν¥ τοϋ δτι έχ« ν σχετικώς α- άπό τη της και >
  μεταξύ άπ
  λλλήλ
  Π5 έκ
  ^η5
  έν δου>
  τβϋ ξεν
  κατώρθωσε
  έκυδε
  πού
  τού
  ήδυνήϊ
  __