95347

Αριθμός τεύχους

4778

Χρονική Περίοδος

Α' 1938

Ημερομηνία Έκδοσης

2/2/1938

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  ΚΑΘΗΜΕΡ3ΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
  1ΡΑΦΕΙΑ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΑ
  ΟΛΟΣ ΜΙΝΩ1ΑΥ1ΌΥ
  ΤΠΕΥ8ΥΝ0Σ ΣΥΝΤ4.ΚΤΗΣ ΘΡ. Ν ΣΤΑΥΡΛΚΗΣ
  ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΑΝΔΡ. Μ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ
  Αιγυπτου
  ίτησίο ? ίοαι 3
  εξάμηνον
  Άμιρικής
  έτησιπ όολ. 15
  ΗΡλΚΛΠΙΟΝ ΚΡΗΤΗΣ- ΓΤΟΣ 23ΟΝ
  ΑΡΙΘ Μ. ΦΥΛΛΟΥ +778
  II
  ΔΙΑ ΤΑ ΠΑΡΑΓΟΠΚΑ ΕΡΓΑ
  Τά έξ Αθηνών τηλεγρα-
  φήματά μας άγγέλλουν δτι
  ό χ. Πρωθυπουργός συνεχί-
  ζει τάς συνεργασίας τού με-
  τά των αρμοδίων ύπουργών
  καΐ των ύπηρεσιών τού Γενι-
  κοΰ Λογιστηρίου διά την
  σύνταξιν τού νέου προϋπολο-
  γισμοϋ. Προσθέτουν δέ αί
  σχετικαί πληροφορίαι δτι κα¬
  ταβάλλεται φροντίς όχι μό¬
  νον νά επιτευχθή ή ίσοακέ-
  λισις τού προϋπολογισμόν—
  πράγμα τό οποίον θά εξα¬
  σφαλισθή όπωσδήποτε—άλλά
  καί νά' γίνη ή κατανομή
  των πιστώσεων εις τά διά-
  φορα ύπουργεΐα κατά τοιού¬
  τον τρόπον ώστε νά έξυπηρε-
  τηθοΰν αί άμεσώτεραι καΐ
  μεγαλύτεραι άνάγκα» τής
  χώρας καί ν' αποφευχθή κά-
  θε περιττή δαπάνη· Φυσικά,
  ή Κυβέρνησις θά διαθέση με¬
  γάλας πιστώσεις διά τόν πο¬
  λεμικόν έφοδιασμόν τής χώ¬
  ρας καί δικαίως. Διότι ή κρι-
  σιμότης των περιστάσεων ε¬
  πιβάλλει την πλήρη οργά¬
  νωσιν των άμυντικών μας
  δυνάμεων, πού είχον πα-
  ραμεληθή εντελώς άπό τάς
  Κυβερνήσει; τού παρελθόν-
  τος. Κατά δεύτερον δέ λόγον
  ή μέριμνα τής Κυβερνήσεως
  θά στραφή είς την εκτέλεσιν
  παραγωγικών καί συγκοινω-
  νιακών καθώς καί άλλων έκ-
  πολιτιστικών έργων, χωρΐς
  νά παραμελή συγχρόνως την
  θεραπείαν καί των άλλων ά-
  ναγκών. Τούτο δέ έξάγεται
  όχι μόνον έκ των γενομέ¬
  νων μέχρι της στιγμής σχε¬
  τικών άνακοινώσεων άλλά
  καί έκ τής έν γένει τακτι-
  κής την οποίαν εχάραξε καΐ
  ηκολούθησεν ή σημερινή
  Κυβέρνησις άφ' ής συνεκέν¬
  τρωσεν είς χείρας της όλας
  τάς έξουσίας. Διότι, ώς γνω¬
  στόν, τό σύνθημά της, υπήρ¬
  ξεν, οχύρωσις τής χώρας, ορ¬
  γάνωσις των άμυντικών της
  δυνάμεων καΐ τεχνικάς, οι¬
  κονομικάς έξοπλισμός της
  διά τής εκτελέσεως παραγω¬
  γικών έργων, διά τής οργα¬
  νώσεως των παραγωγικών
  κλάδων καί τής, κατά φυοι-
  κόν λόγον, αυξήσεως τού
  έθνικοΰ είσοδήματος. Καΐ εί¬
  ναι όντως εξ ϊσου μεγάλης
  σημαοίας ή προσπαθεία τού
  τεχνικοΰ έξοπλισμοϋ τής χώ¬
  ρας όσον καΐ ή μέριμνα υ¬
  πέρ τού πολεμικοΰ έξοπλι¬
  σμοϋ της. Διότι χωρΐς τόν
  τεχνικόν έξοπλισμόν δέν έν-
  νοεΐται αύξησ«ί τού έθνικοϋ
  είσοδήματος. Χωρΐς δέ πάλιν
  τό τελευταίον δεν έννοεΐται
  οίκονομική άνόρθωσις καΐ
  εύχέρεια διαθέσεως έπαρκών
  κεφαλαίων πρός κάλυψιν δ-
  λων των άλλων Κρατικών
  άναγκών.
  Αποτελεί τουτο μίαν α¬
  λήθειαν καί μίαν πραγματι-
  κότητα την οποίαν δέν άν-
  τελήφθησαν άλλαι κυβερνή-
  σεις καί την οποίαν κατανο-
  εΐ δμως φαίνεται πΛήρως ή
  ή
  ημερινή.
  Δυστυχώς, ή Ελλάς και
  λόγω τού δτι εχει παρέλθει
  ολίγον σχετικώς χρονικόν
  διάστημα «πό της απελευθε¬
  ρώσεως της καί λόγω τού ότι
  έν τώ μεταξύ άπερροφήθη ά¬
  πό αλλεπαλλήλους έθνικούς
  αγώνας πρός επέκτασιν των
  συνόρων της καί άπολύτρω-
  σιν των έν δουλεία τέκνων
  της έκ τοΰ ξενικοΰ ζυγοΰ,
  δέν κατώρθωσε καΐ οσάκις
  άκόμη έκυβερνάτο άπό άν-
  θρώπους με εύρεΐαν αντίλη¬
  ψιν καΐ δημ«ουργ»*ην διάθε¬
  σιν, νά εκτελέση τά εργα έ-
  κεΐνα πού θά συνετέλουν είς
  την αναδημιουργίαν τΓ>ς» ε^5
  την εκμετάλλευσιν των πλου-
  τοπαραγωγικών πηγών καΐ
  την αύξησιν τοΰ είσοδήματός
  της. Πολύ περισσότερον βε¬
  βαία δέν ηδυνήθη νά εκτε¬
  λέση τοιαΰτα εργα είς τάς
  νέας χώρας, φυσικά δέ καΐ είς
  την Κρήτην. ΔΓ αϋτό καΐ
  στερούμεθα άκόμη συγχρό¬
  νων συγκοινωνίαν. Δι' αΰτό
  καΐ άπέραντοι έκτάσεις καλύ
  πτονται άπό ελη καΐ τέλμα-
  τα καΐ παραμένουν χέρσαι
  καΐ άνεκμετάλλευτοι. Άλλά
  δέν πρόκειται βεβαίως νά α¬
  σχοληθώμεν τώρα μέ τό πα¬
  ρελθόν καί νά αναφέρωμεν
  τί ηδύνατο νά γίνη καΐ δέν
  έγινε. Διότι είπομεν δτι τό
  παρελθόν πρέπει νά λησμο¬
  νήση- Σήμερον ένδιαφερό-
  μεθα διά τό παρόν καΐ τό
  μελλον. Καί εύτυχώς τό πα¬
  ρόν μας δίδει την βάσιν νά
  ελπίζωμεν διά τό μελλον.
  Διότι μάς ύπόσχεται την έ¬
  ναρξιν μιάς νέας προσπαθεί¬
  ας δημιουργικής εργασίας.
  Τά παραγωγικά εργα πρό¬
  κειται νά συνεχισθοΰν δπου
  ήδη έχουν αρχίση, θ' άρχί-
  σουν δέ συντόμως καΐ δπου
  δέν ήρχισαν άκόμη, όπως
  είς την Μεσσαράν καΐ τάς
  άλλας επαρχίας τής Κρήτης.
  Καΐ τά συγκοινωνιακά εργα
  θά συνεχισθοΰν μέχρις όλο-
  κληρώσεως τού όδικοϋ δικτύ-
  ου τής χώρας.
  Δέν ύπάρχει δέ άμφιβολία
  ότι καΐ ή Κρήτη θά έχη την
  άναλογοΰσαν είς αυτήν
  μερίδα έκ των πιστώσεων
  τάς οποίας θά διαθέση ή κυ¬
  βέρνησις διά την εκτέλεσιν
  των συγκοινωνιακόν έργων.
  Τούτο δέ καί διότι ή Κρήτη
  έχει μεγάλας καί κατεπει-
  γούσας συγκοινωνιακάς άνάγ
  κάς άλλά καί διότι τό Κρά¬
  τος σήμερον περιβάλλει μέ
  αίσθήματα ίσότητος καί δι-
  καιοσύνης δλα τά διαμερί-
  σματά τού.
  Ειμπορούμεν λοιπόν νά πι
  στεύωμεν δτιμέ την σύνταξιν
  τοΰ νέου προϋπολογισμόν
  καΐ την έναρξιν τού νέου ε-
  τους θ' αρχίση καΐ νέα περί-
  οδος δημιουργικής εργασίας
  διά τόν τόπον μας. Ή μέχρι
  σήμερον άλλωστε δράσις τής
  Κυβερνήσεως, αποτελεί άρκε
  την περΐ τούτου εγγύησιν
  καΐ διά τό μελλον.
  τό τελευταίον άτοΰ ενός χειμω-
  νανθοθ ό οποίος δταν ετελείωνεν ή
  νύκτα τής τρίτης Κυριακής των
  Απόκρεω, έρριξε πρός μίαν διεό-
  | θυνσιν κάποιο συμβολικό ρόδο.
  Ό δράστης τής περιγραφής απέ¬
  δωκεν είς τό ρ^Λο έκεΐνο την
  σημασίαν τοΰ φινάλε μιάς πολυ-
  ταράχου αϊσθηματικής ζωής. Κχί
  ό'μως έπεσεν ϊςω: Ό χειμωνανθός
  έφιγούραρε καί τόν επόμενον καί
  τόν μεθεπόμενον χειμώνα! Έτσι
  εγενικεύθη τό ζήτημχ τής «αιω-
  νίας νεότητος» καΐ διετυπώθησαν
  άπορίαι διά την φρεσκάοα, 'κάθε
  κυρίΐος κοσμικήν εποχήν, τοϋ ώ
  ραίου- χειμοινανθοΰ ..
  Άλλ' αί άπορίαι αυταί δέν ε-
  χουν πλέον τόν τόπον τους. Ή αΐω
  νία νεότης δέν είνε μόνον ζήτημα
  μπουντουάρ. Άπαιτε'. καί πίστιν
  πρός την ζωήν. ΙΙολλοί ψυχολό-
  γοι έπιμένουν ότι ή πίστις αυτή
  είνε πού δημιουργεί τά θαύματα.
  Μπορεϊ νά επέμβη έδώ καί ή ά-
  διάκριτος περιέργεια περί ήλικίας.
  Ή κατέχουσα την πίστιν δέν τα-
  ράσσεται: Τί σημαίνουν λίγα χρό-
  νια ολιγώτερα ή περισσότερα ο'ταν
  ύπάρχει 6'λη ή άγάπη άλλά καί
  ολη ή πίστις πρός... τά χρόνια
  αύτά, τόσον τά άπελθόντα όσον καί
  τά έπερχόμενα;
  * *
  θά έ'λεγα ότι οί χειμωνανθοί
  ΟΠΩΣ ΔΙΑΒΑΙΝΕΙ Η ΖΩΗ
  ΚΟΣΜ1ΚΟΙ
  ΧΕΙΜΩΝΑΝΘΟΙ
  Έξ άφορμής των νέων τουαλετ-
  τών τής έποχής, έγινε... κάπου
  σούσουρο: Αύτό Οά φορέση ή τά-
  δε, αύτό ή δεΐνα. Οί επί θύραις
  χοροί θέλουν εμφάνισιν ανεξαρτή¬
  του άν τά ντόμινα είναι μία λύ
  σις, ένδιαφέρουσα καί την οίκονο-
  μολογίαν τής μόδας.
  Άλλά τό ζήτημα είνε άλλο:
  Μαζύ μέ τά ,βφυντανάκια» πού έ-
  τοιμάζουν κομψές τουαλέττες, τά
  ενδιαφέρον έδώ άνεκίνησαν καί οί
  αίώνιοι... χειμωνανθοί τής ζωής:
  Αί κυρίαι διά τάς οποίας ή κοινή
  γνώμη ή άκριβέστερα ή κακο-
  γλωσσιά τής. κοινής γνώμης, έπι-
  μένει νά λέη ότι εχουν τά χρόνιά
  τους, χωρΐς αύτό νά Ιμποοίζη νά
  νεάζουν άριστοτεχνικά.
  —Άπό έκεΐ φαίνεστε πώς ζήτε
  στήν έπαρχία... έλεγεν άλλοτε σ'
  έναν παρεπίδημον των Αθηνών,
  αυστηρόν «έκ παραδόσεως» πρός
  τό φαινόμενον αύτό, Ινα» βέρος
  α,νϋρΐύποζ τοΰ κόσμου.
  Καί δέν είχεν άδικον. Αί χο-
  ρευτικαί αΐθουσαι δέν είναι καί
  τόσον διά την νεότητα. Αΰτό δέν
  τό άποδεικνύουν μόνον οί άνδρικοί
  «ένδιαφέροντες τύποι». Τά άπο-
  δεικνύει έξαιρετικά καί ό τύπος
  τοΰ γυναικείου χειμωνανθοΰ. Άν
  πιστεύσωμεν είς ε"να επίκαιρον
  καρατίρίσταν, ή ζωή σήμερον είνε
  ζήτημα... χειμώνος. Γιατί, Ά-
  πλούστατα διότι τό παράδειγμα
  τής Σέσιλ Σορέλ ή τής Μιστεγκέτ
  δέν έμεινεν άνευ μιμητριών!..
  Κάποιος πίριέγραψί πρό έτών
  πού θά κάμουν μεθαύριον την εμ¬
  φάνισιν τοιν, είναι καί απαραί¬
  τητον παράγοντες _ διά την ζωήν
  καί την κίνησιν μιας χορευτι-
  κής αιθούσης: Διατονίζουν τό πε-
  ριβάλλον μέ τόν κόσμον των άνα-
  μνήσεων. Συγκρζτημένοι πάντοτε,
  ά,ίροΐ, σοβαροί καί ένίοτε μελαγ-
  χολικοί, χο)ρίς αϋτό νά έπηρεάζη
  τά άμάραντα ρόδα των φυσιογνω-
  μιών τού; καί την ρεγουλαρισμέ-
  νην τους ζωηρότητα, δίδουν ενα
  τόνον εΰγενείας καί λεπτότητος.
  Τά μελίσσια των νέων, τά τολμη
  ρά καί άσυλλόγιστα, χτιο-ιΐτούν
  πλά'ι τους... τάκτ' Ινα τρόπον
  προσαρμογής πρός τά πράγματα
  περισσότερϊν εύπρεπή άλλά καί βα
  θύτερα ψυχολογημένον.
  Συιιπέρασμα: Μόνον ενας έπαρ-
  χιωτισμός καί μάλιστα άπό τού;
  πολύ κακώς έννοουμένους, δέν έν-
  νοεΐ νά περιστείλη ποτέ τούς δπαι
  νιγμούς τού, άπέναντι τή; άξιο-
  προσέκτου αυτής κοσμικής εκδη¬
  λώσεως. "Αλλως τε ενας πράγματι
  ώραΐος χειμωνανθός, δικαιολογεϊ
  μίαν γνώμην παλαιοτέρου ή όποία
  κα'ι σήμερον δέν κρίνεται άστήρι-
  κτος: "Οτι κάτι τό ωραίον συμ^αί
  νει ένίοτε νά είνε καί ηθικόν....
  ΑΣΜΟΛΑΙΟΣ
  Οί κίνδυνοι τού πολέμου
  ηθΣΘΑΕΞΑΣΦΑΑΙΣΟΗΗΠΡΟΣΤΑΣΙ*
  ΕΞ ΑΕΡΟΣ ΤΟΥ ΑΜΛΧΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ
  Τού Στρατηγού κ. Κ. Μπακοπούλου.
  Η'.
  Πρός αποφυγήν δημιουργίας
  παραπόνων καί μέχρι πληρεστέ-
  ρας διαφωτίσεως καί κατανοήσε-
  ως τοθ μεγέθους τοΰ έναερίου κιν-
  δύνου παρά τοϋ ΈλληνικοΟ Αα-
  οθ, τό μέτρον τουτο έφηρμόσθη
  εν άρχή διά τάς άνω των δύο ό-
  ρόφων νέας οϊκοδομάς. Φυσικά θά
  έπεκταθή συν τφ χρόνω καί διά
  μικροτέρας οίκο5ομάς.
  Είναι φυσικόν οί μέλλοντες
  νά οικοοομήσουν, άν δχι δλοι,
  τουλάχιστον οί μή κατατοπισμέ-
  νοι επαρκώς μέ τό ζήτημα τής
  άεραμύνης, νά αϊσθάνωνται δυ¬
  σφορίαν διά την επιβαλλομένην
  αυτήν υποχρέωσιν τής κατασκευ-
  ής καταφυγίου καί ήτις συνε-
  πάγεται δαπάνην επί πλέον κα¬
  τά 7—10 ο)ο τής απαιτουμένης
  διά την οικοδομήν. Αύτό συνέβη
  καί μέ πολλοΰς των μέχρι τούδε
  οίκοδομησάντων καί υποχρεωθέν
  των εις κατασκευήν καταφυγίων.
  Άλλά 2τε έξηγήθησαν εις τού¬
  τους, παρά τής αρμοδίας Υπη¬
  ρεσίας ημών, οί λόγοι οί έπι-
  δάλλοντες την κατασκευήν τούτου
  ώς καί τό μέγα πλεονέκτημα τό
  δκοϊο·
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  ί
  ? *
  Β
  ΘΕΑΤΡΟΝ ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ(Μαν
  δρα Άττίκ)Άηόψε πανηγυρική έ¬
  ναρξις.
  «Μ1ΝΩΑ» Σήαερον -Ή κυρ'ια
  μέ τάς καμελίας». Λέ την Γκρέτ
  τα Γκάρμπο. Καθ" εκάστην άπο-
  γευματινή είς τάς 6 μ. μ
  ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ
  ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ
  Μερικοίτίτλοι ται-
  νιών ποΰ θά προβλη-
  θοθν ττροσεχώς:
  Γραμμή Μαζινώ.)
  'Ανοιξιάτικες 5
  άγάπες. )
  Ό Στρατηγός
  πέθανε την αύγή. ι
  Κοντρολέρ
  Βαγκόν Λί.
  Δαίμονες
  θαλασσών.
  Σερενάτα
  Σοϋμπερτ.
  Κρυπτογραφικος
  Δίσκος.
  "Ας χορεύσωμε.
  Πριγκήπισσα
  τής Ζούγκλας.
  Διαβολόπαιδο.
  κ. λ. π.
  ■■■■■ν■■■■■■■■■■■■■■■■
  ΕΚΤΟΣ ΤΡΑΣΤ
  Τβ θαλαμηγόν άχτ
  Αναχωρεί έξ Ηρα¬
  κλείου εκάστην ΚΥΡΙΑ¬
  ΚΗΝ βράδυ κατ' ευθεί¬
  αν ΠΕΙΡΑΙΑ.
  ΤΕΤΑΡΤΗΝ βράδυ κατ'
  ευθείαν ΠΕΙΡΑΙΑ, Σύρον,
  ΤΗΝΟΝ, Πάρον, Νάξον.
  Πρακτορείον
  ΛΙΝΑΡΔΑΚΗ
  Γπλίφ. 5-41
  •■■•■«■■■•υ«αι··■■■■■■
  ■ •■•■■■■■■■■■■■■■■■■■εί
  ΝΑΥΤΙΚΟΝ ΓΡΑΦΕΙΟΝ
  Ε. Α. Χαμαράκη
  Τηλέφ. Νβ 5-50
  ΤΟ ΑΤΜΟΠΛΟΙΟΝ:
  Νέ εξησφαλισμένην ταχό-
  τητα 14 μιλλίων.
  Αναχωρεί εκάστην
  ΤΡΙΤΗΝ π. μ.
  διά Ρέθυμνον, Χανιά,
  ΠΕΙΡΑΙΑ, ΧαλκΙδα, Αίδη-
  ψόν, Βόλον, θεσσαλονί¬
  κην.
  ..■■■-.■■■■■■■■■■■■■■Β
  5
  Από τού θρόνου
  είς την λαιμητόμον.
  ΜΙΑ ΤΡΑΓΙΚΗ
  ΒΑΣΙΜΣΣΑ ""-
  302 όν
  Γιά τίς ώρες έκεΐνες πού ε'-
  ζησαν οί δυό τους ό Φέρσεν
  ποΰ ήξερε τόσο καλά νά σιω
  πά, δέν εΐπε σέ κανέναν, δέν
  εσημείωσεν ουδέ στό άπόρρη-
  τον ήμερολόγιό τού λέξι. Βε¬
  βαία ό καθένας είνε έλεύθε-
  ρος νά πιστεύρ, πώς ή νύχτα
  έκεΐνη άφιερώθη άποκλειστικά
  στή ρωμαντική λατρεία καί
  στίς πολιτικές συνομιλίες.
  "Οποίος δμως αίσθάνεται
  τα άνθρώπινα μέ την καρδιά
  τού καί μέ τίς αίσθήσεις τού
  δποιος πιστεΰει πώς ή δύνα¬
  μις τοΰ α'ίματος είνε ένας ά-
  πό τούς αίωνίους νόμους, εί¬
  νε βέβσιος πώς άκόμη καί άν
  ό Φέρσεν δέν εΐχε γίνη πρό
  πολλοϋ έραστής τής Μαρίας
  — Άντουανέττας—άκόμη καί
  άν δέν ή"ταν άλήθεια πώς τό
  δεύτερο άγόρι, ό τωρινός διά
  δοχος, ήταν καρπός τού ερω-
  τός των—θά την έ"κανε δική
  τού τή νύχτα έκείνη καί ή κα
  τάκτησις αυτή θά ήταν ή άν
  ταμοιβή τού ώραιοτέρου άν-
  δρικοϋ θάρρους.
  Τό πρώτο είκοσιτετράωρο
  άνήκεν όλόκληρο στούς δυό
  έραστάς. Ή συνάντησίς των,
  τό άντΐκρυσμά των, έμοιαζε
  μ' Ινα διπλό θαθμα πού δέν
  μποροϋσαν άκόμη νά πιστέ
  ψουν. Έκεΐνος την έθεωροϋ-
  σεν άχόρταγα γιά νά συντο-
  νίση καλλίτερα την πραγμα-
  τικότητα μέ τίς άναμνήσεις
  τού. Στά μάτια έκείνης έ'λαμ-
  πεν ό θαυμασμός πρός τόν
  άνδρα τού όποίου τα χαρα-
  κτηριστικά έδειχναν δτι, μα-
  κρυά της, εΐχε περάση δλες
  τίς άγωνίες πού την εΐχαν βα
  σανίστ"], τόν άνδρα τοϋ όποί
  ου ή σοβαρή ώμορφιά έφωτι
  ζόταν άπό τό άφοβο καί άνε
  πίδεικτο θάρρος. Τα άπαλά
  τού χάδια την έζάλισαν, εγει-
  ρε στήν άγκαλιά τού μέ σιγα
  νά βογγητά ποΰ έδιωχναν
  θαρρεΐς, δλους τούς πόνους,
  δλες τίς άγωνίες γιά νά ά
  πλωθή ο' δλο της τό είναι ή
  θεία γαλήνη.
  Ό 'Άξελ άπέφευγε νά τής
  θυμίστ) τα περασμένα. Έπερί-
  μενε νά τού μιλήση πρώτη έ¬
  κείνη γιά τίς ήμέρες τής φυ-
  γής, γιά τό μσρτύριο τής
  συλλήψεως, γιά τα βάοανα
  καί τούς έξευτελισμούς τής έ-
  πιστροφής.
  (συνεχίζεται)
  Ή στήλη τού ώραιόκοσμου.
  Τό μυστικό μιας ωραίας ημέρας.
  Διά νά διοτηρήσετε
  την καλήν σας διάθεσιν.
  Ό γολγοοάς
  μιάς καρδίας
  ΕΛΙΣΑΒΕΤ = =
  Η ΓΥΝΑΙΚΑΠΙΥ 8ΡΥΛΘΥ
  ΚΟΙ ΜΩΜ Ι ΚγΛ
  Ή ζωή τής
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΙΣ
  Ό Αύτόνομος Οίκονομικός
  Όργανισμός Οίνοποιείων Κρή
  της κατόπιν τής ύπ' άαιθ. 48
  Πράξεως τοϋ Διοικητικοϋ Συμ-
  βουλίου αύτοΰ, γνωστοποιεΐ
  δτι την 18ην Μαρτίου έ. ε. η¬
  μέραν Παρασκευήν καί ώραν
  11 ην πρωϊνήν μέχρι τής 1ης
  μ. μ. ενεργηθήσεται έν τοίς
  Γραφείοις αυτού μειοδοτικός
  διαγωνισμός δι" ένσφραγίστων
  προσφορών διά' την προμήθει¬
  αν των κάτωθι:
  1ον) 4 (τεσσάρων) Ροηΐο-
  Ββρρββ ββΐββτία οοα. ή ό-
  μοίου τύπου Νο 2 μετ* Ισα-
  ρίθμων ήλεκτροκινητήρων.
  2ον) 3 (τριών) Ε^οιχίίοίΓβ
  Κοτατίΐβ ^β1β8^.^η οοα. Νο 2
  ή όμοίου τύπου ή άντ" αύ-
  τ£>ν 3 (τριών) Ε&οατίθΓδ Μα
  ΗΙΙβ Νο 3 ήόμοίου τύπου μετ"
  ίσαρΐθμων ήλεκτροκινητήρων.
  3ον) 3 (τριών) άντλιών γλεύ
  κους στεμφύλων ΟιπΙΙβΟββιΐά
  ή όμοίου τύπου έμβολοφόρων
  αποδόσεως 20 (εϊκοσι) τόννων
  γλεύκους ώριαΐως μετά των
  ήλεκτροκινητήρων.
  Συμφώνως τοίς δροις τής
  οίκείας συγγραφής υποχρεώ¬
  σεων κατατεθειμένης έν τοίς
  έν Χανίοις γραφείοις τοΰ Όρ-
  γανισμοθ ένθα οί βουλόμενοι
  δύνανται νά λάβωσι γνώσιν
  προσερχόμενοι καθ' εκάστην
  κατά τάς εργασίμους ώρας.
  Πνονται δεκταί προσφοραί
  διά μέρος των μηχανημάτων
  ή τό σύνολον αυτών.
  Έν Χανίοις τή 25η. Ίανουα-
  ρίου 1938.
  Ό Διευθυντής
  Κ. Στΐφανίδης
  ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ μαγαζείον
  κατάλληλον δι' άτελιέ δποδηματο-
  ποιείου, ραφείου ή οιουδήποτε δλ-
  λου τεχνικοΰ έπαγγέλματος καί
  είς κεντρικήν θέσιν. Πληροφορί¬
  αι παρ' ημίν.
  Λευκή, ή ήμέρα διαχωρίζει τα
  παραπετάσματά σας, είσδύει είς
  τό δωμάτιό σας. έκτείνεται κοντά
  σας, ένώ έσεΐς κοιμδσθε άκόμη.
  Προσποιεΐσθε γιά μιά στιγμή δτι
  δέν αίσθανθήκατε διόλου την πα-
  ροωσία της, ζητε άσαφώς αΰτό
  τό οΰσιώοες λεπτό τής ώρας τΐού
  θά αποφασίση γιά την χαρά ή
  την άνία ολοκλήρου τής ήυέρας
  σας. Εάν μειδιδτε δίπτοντας ί¬
  να πρώτο βλέμμα γύρω σας, μία
  φωτεινή ήμέρα, μέ ώρες εϋκολες
  σάς προαγγέλλεται. Εάν αντιθέ¬
  τως είσθε συνοφρυωμένη, γίνεσθε
  ή άναπόφευκτη λεία τοΰ έρεθι-
  σμοΰ, τής δυσαρεσκείας, των σκο-
  τεινών σκέψεων πού θά άναγ-
  κάσουν τό περιβάλλον σας νά
  πή: «Σηκώθηκε μέ τό άριστερό της
  πόδι σήμερα».
  Γιά νά μειδιδτε είς τό ξύπνημά
  σας— καΐ έπιβάλλεται νά μει¬
  διδτε, για νά μην κάνετε την η¬
  μέραν σας δυσάρεστη κα'ι συνε-
  πώς τοΰ περιβάλλοντός σας— άρ·
  κεϊ νά τηρήτε μερικές εόκολες
  τΐαραγγελίες.
  Έν πρώτοις, πρέπει νά άπομα·
  κρύνετε δλες τίς θλιβερές περι-
  πτώσεις των ήμικρανιών, τής βα
  θείας κοπώσεως, την βαρύτητα
  είς τό ξύπνημα, ή οποίες -προσδι·
  ορίζονται ακριβώς διά τής ίατρι-
  κής. Άλλ' εάν αί πρωιναί σας
  ταραχαί είναι έλαφραί, σκεφθή¬
  τε δτι είσθε ή μόνη ΰπεόθυνη τής
  εμφανίσεως των καϊ είσχωρήσετε
  είς την εξής αρχήν:
  Τό κακό ξύπνημα προέρχεται
  άπό £-<α κακόν ϋπνο. ~Ενας *α" κός ϋπνος, άπό ίνα κακώς κανο- νισμένο γεϋμα. Πάρετε λοιπόν τό κακό άπό την βάσι τού κα'ι διαγραψετε ά¬ πό την ζωήν σας δτι δέν πρέπει νά κάνετε τό βράδυ: Νά μή τρώγετε έν πρώτοις καρ- κευμενα φαγητά: τΐιπέρια, κα- νέλλες κλπ. τυρια σιτευμένα: ροκ- φόρ κ.τ.λ. Νά μή πίνετε λευκό κρασί, καί έν γένει ο'ινοπνεύματα. Νά μή πλαγιάζετε άμέσως μετά τό δεΐπνο. Άπέναντι των τριών αυτών κιν- δύνων, τοποθετήσετε αντιθέτως αθτά ποΰ πράγματι μπορεϊτε νά κάνετ*. Υϊοθετήσετε δσο τό δυνατόν είς τό δείπνον σας τό αμερικανικόν σύστημα τό οποίον συνίσταται είς ίνα μόνο φαγητό γιά τό βρά¬ δυ (χωρίς όρεκτικά ψητό κρέας τής έσχάρας καί αύτό εάν τό στο- μάχι σσς άνέχεται γενικώς τό κρέας). Τρώγετε πολλά φρουτα (το καλύτερο θά ήτο εάν μπορούσα- τε νά τρώγετε μόνο φροϋτα). Πίνετε νερό κοκκινισμένο μέ κρασί. Καί νά πέρνετε Μνα βραστό: Ί- εροβοτάνη, μέντα, χαμομήλι, κα¬ τά προτίμησι τύλιο ποΰ Ιχει την ίδιότητα νά φέρνη ϋπνο. Γιά τό κεφάλαιο τού ϋπνου καί λοιπά, θά σδς όμιλήσω είς τό επόμενον. ή Ντιστεγκέ Διά τάς άναγνωστρίας και τούς αναγνώστας μας. Σταυρόλεζον ΰπ' αριθ. 56. 123456789 10 11 1) Γυναικείον ονομα. — Νομός τής Ελλάδος. 2) Συμπλεκτικδς, σύνδεσμος. 3) Μέ αύτά άσφαλίζονται α£ θύραι των καταστημάτων. —Ή δουλειά τού είναι νά τρώγη, νά ή καί νά φτύνη. 4) Δέν πρέπει νά την χώνωμεν παντοϋ. 5) "Ενδοξος στρατηγάς τοΰ Βυ- ζαντίου καταστείλας την στάσιν τοϋ Νίκα. 6) Μουσικός φθόγγος. — "Αρ¬ θρον (πληθ.). 7) Περίεργον φυσικόν φαινόμε¬ νον (πληθ.), 8) Άρχαία πόλις τής Μικράς Άσίας. 9) Στρατιωτική μονάς.— Λέγε- ται καί θερμοκήπιον. 10) 'Όταν τό είπη ό πείσμων τότε άπελπισθήτε. 11) Μυθολογικός βασιλεύς τής Τροιζήνος τό 5νομα τοΰ όποίου I- λαβεν είς ελληνικάς κόλπος.—Γλυ- πτικόν έργαλεΐον. 1) Είς έκ των πρωτεργατών τής γαλλικής έπαναστάσεως δολο- φονηθείς υπό τής Σαρλόττας Κορνταί.—Άκαθαρσία, κηλίς. 2) Έξαναγκασμός. 3) Μέγας Γερμανός λυρικός ποι- ητής.—Ό συνθέτης τής γνωστής όπερέττας «Ευθυμη χήρα». 4) Ξένον νόμισμα. ό) Τάξις ζωϋφίων παρασιτούν- των στό σώμα ζώων. —Αύτό δέν κάνει τόν καλόγηρον. (5) Χωρίον επαρχίας Μεγαλο- πόλεως νομοΰ Άρκαδίας. 7) Τουρκικόν σύνηθες γυναι¬ κείον όνομα.—Τό λιμάνι τής έρή- μου. 8) Τα πάντα..... είπεν ό Ήρά- κλειτος. 9) "Οταν είσαι σφυρί κτύπα, κι' δταν είσαι..... βαστά λέγει μιά παροιμία.— Οί έχοντες λε- πτούς τρόπους. 10) Σύνδεσμος είδικός. 11) Φορεϊ ατέμμα καί κρατα σκήπτρον.—Είς αυτήν είναι τσάμ- πιον & Τζΐμ Αόντος. 88 όν αϋτοκρατΕίρα;."1 Επάνω σ' αύτά ή αύτοκρά- ■ τειρα αίσθάνεται πάλιν την νο- σταλγίαν των ξένων όριζόντων... ιΈτοιμάζεται γιά νέο ταξίδι, στό πράσινο νησΐ, την Ίρλανδί- αν. "Υστερα έπισκέπτεται τό Λον¬ δίνον. Την ΙΟην Μαρτίου ή κυ· Ι ρία των τιμών κόμησσα Φεστέ- | τικς ποΰ την εΐχε συνοδεύση Ι είς την Αγγλίαν, τής παραδίδει Ί Ινα τηλεγράφημα. 'Η αύτοκρά- | τειρα τό άνοίγει, τό διαβάζει, Ι καΐ τό πρόσωπον της γίνεται Ιΐξαιρετικά ώχρόν. Τρέμουσα ή ι κόμησσα Φεστέτικς έριοτά τί συμ- 'βαίνει... «Ό διάδοχος έμνηστεύθη μέ την πριγκήπισσαν Στεφανίαν τοΰ Βελγίου...». —Δίξα σοι δ Ηεός — λέγει ή κόμησσα—πού δέν έγινε κανένα δυστύχημα. Άπό την έκφρασιν πού εΐχε πάρη τδ πρόσωπον τής ^Ελιοχ- βετ, ή κυρΐα των τιμών εΐχε φοβηθή μήπως θά ήκουε καμμιά τραγικήν είδησιν. Ταραγμένη, ή αύτοκράτειρα ά¬ παντα : «Ό θεός νά δώση νά μή άπο- δειχθή έκ των ύστέρων δυστύχη- μα !». Ή άναγγελία των άρραβώνων τοϋ υίοΰ της έπήρχετο γ'.' αυτήν τόσον άπροόπτως! Τής ε¬ φαίνετο πώς 8λα αύτά είχαν γίνη μέ μεγάλην, μέ άσυγχώρη<:ον βίαν. Ό υ]ός της, ό διάδοχος Ροδόλ- φος, ήταν μόλις είκοσι ' δύο έτών κα'. ή νύφη πού τοΰ προώριζαν μόλις δέκα πέντε ! Κατά την , επιστροφήν ή αύτο¬ κράτειρα άποφασίζει νά περά¬ ση άπό τάς Βρυξέλλας γιά νά γνωρίση την μνηστήν τοΰ υίοΰ της. "Οπως συνήθιζε, παρεκάλεσε νά μή τής γίνη έπίσημος (ίτιο^ο- χή. Ξεκίνησε νύκτα, γιά νά είνε την άλλη ήμέρα τό πρωΐ, είς τάς όκτώ ακριβώς είς τάς Βρυξέλλας. Πρωΐ-πρωί είς τό καΐ τοΰ σιδη- ροδρομικοθ σταθμοΰ των Βρυξελ- λών, ό Ροδόλφος έπερίμενε μέ την μνηστήν τού καΐ μέ δλην την βα- αιλικήν οικογένειαν τοΰ Βελγίου. Ή Έλισάβετ έμφανίζεται μέ ϊ- να φουστάνι άπό βαθυκύανον 0- φασμα μέ γούνινη γαρνιτούρα. Άκτινο5ολεϊ άπό ώμορφιά. Μητέ- ρα καί υΣος δείχνουν εξαιρετικήν συγκίνησιν. Ό Ροδόλφος πέφτει στήν άγκαλιά τής μητέρας τού. "Υστερα έμφανίζεται ή νύφη, νε- αρά, δροσερή μέ Ινα χορμϊ πού δέν είχεν άκόμη άναπτυχθή, μέ έ'να φουστάνι πού δέν μαρτυροΰ- σεν έξαιρετικό ^οϋατο. Ή πριγ*' κήπισσα Στεφανία ήταν άκόμη Ινα παιδί μέ μάγουλα κατακ- κόκινα. "Ολοι θαυμάζουν την αύ- τοκράτειραν, την χάρι καΐ την ώμορφιά της, τα πλούσια κυματι- στά μαλλιά—στέμμα πού τής εΐ¬ χε φορέαη ή Φύβις. Ό Ροδόλφος κυττάζει ύπερήφανος την" μητέ- ρα τού, ίίστερα γυρίζει καΐ κυττά¬ ζει την μνηστήν τού. Ή σύγκρι¬ σις είνε τόσον συντριπτική γιά την άτυχή πριγκήπισσαν! Ένα νόσυιμον επεισόδιον είχε συμβή σχετικώς εις τό Παρίσι. (συνεχίζεται) Ρ" "Χ ΙΟ Σ" Τό ταχύτερον και εύαταθέστερον θαλαμηγόν τής γραμμής, αναχωρεί: Κάθε Κυριακήν άπόγευμα ΚΑΤ' ΕΥΘΕΙΑΝ ΠΕΙΡΑΙΑ -^ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΝ Ταξείδιον Ηρακλείου—Πειραιώς 12 ωρϊς. Πρακτορείον ΑΔΑΜΗ Τπλέφ. 5-40 Τα κοστουμια τις καπαρντίνες τα παλτά σας, είς τού ^ΜΑΡΟΥΔΑ, ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΝ ΓΡΑΦΕΙΟΝ Έμμ. Ι. Λουλακάκη 'Ακαδημίας 70 'Αδήναι Τηλέφωνον 31411 ΔΙΑΚΗΡΥΞΙΣ Ε11ΑΝΑΗΛ1ΙΤ. ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΝ ΚΛθίσταται γνωστόν είς τούς ενδιαφερομένους δτι την 1ί-}ην τοΰ μηνός Φεβρουαρίου έ. έ. ημέραν Κυριακήν καί ώραν 4—5 μ. μ. έκτίθεται είς φανεράν πλειοδοτι¬ κήν δημοπρασίαν ή πώλησις όϊ- κοπέδου ανήκοντος είς τδ Σχολι- κόν Ταμείον Άγίου θωμά εκτά¬ σεως μέτρων τετραγωνικών 89.60. Ή δημοπρασία γενησεται έν τω γραφείφ τοΰ Δημοτικοΰ σχο- λείου Άγίου θωμά. Διά νά γίνη τις οεκτδς είς την δημοπρασίαν δφείλει νά καταθέ¬ ση εγγύησιν (παράβολον) δραχμών -.000. Έντός πέντε ημερών άπδ τής κατακυρώσεως γίνονται δεκταί προσφοραί αίτινες δέν δύνανται νά είναι μικρδτεραι των 5 ο)ο. Έν Άγίψ θωμά τ% 23 Ίανουα- ρίου 1938 Ό Πρόίδρος τής Σχολικής Έ- φορΐίχς Φ. Λ. Τοιλίντάκηί ΑΡΡΑΒΩΝΕΣ.-Απόστολος Α¬ θανασιάδης Εΰγενία ΠαπανΕοφύ- του ϊδωσαν αμοιβαίαν υπόσχεσιν γάμου. Συγχαρητήρια. ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟΝ. - Ή βαρυ- πενθοθσα τεθλιμμένη ο'ικογένεια τού ΐστορικοΰ Πρωτοπαπδ έκ Μα- ρωνειδς Σητείας έκφράζει καί διά τού τύπου τάς ευχαριστίας της πρός άπασαν την κοινωνίαν τής κωμοπόλεως Σητείας, πρός τούς συγχωριανοθς μας, συγγενεϊς καί φίλους, καί πάντας τούς κατελ- θόντας έκ των πλησίον χωρίων τής κωμοπόλεως, καί παρακολου¬ θήσαντας την κηδείαν, τού απο¬ βιώσαντος προώρως καί αιφνιδί¬ ως, πολυκλαύστου άδελφοθ μας Νικολάου—Δικηγόρου Σητείας—, ιδίως τούς έκφωνήσαντας έπικη- δείους λόγους κ. κ. Έμμ. Ί. Άγ- γελάκήν καί Γεώργιον Ν. Πολυ- χρονίδην δικηγόρους Σητείας, τόν συγχωριανόν καί συγγενή μας κ. Μιχαήλ Μ. Χλουβεράκην ια¬ τρόν. Καί πάντας τούς καταθέ¬ σαντας στεφάνους καί άνθη έν τί) οίκία τού, καί έν τω Ίερωναφ τής κωμοπόλεως, τόν κ.Μιχ. Γ. Κο- λιβάκην τέως πρόεδρον τουσυνεται ρισμοθ Σταφιδικής Σητείας, τόν κ. Έμμ. Γ. Γαλανάκην δικηγόρον Σητείας καταθέσαντα στέφανον, έκ μέρους τοΰ Δικηγορικοΰ Συλ- λόγου Νεαπόλεως Μεραμβέλλου, τόν Σύλλογον Κυρίων Σητείας, την Κοινότητα 'τοθ χωρίου μας Μαρωνιδς, τόν κ. Γεώργ. Π. Πε- τράκην δικαστικόν κλητήρα, έκ μέρους τοϋ Συνδέσαου δικαστικών κλητήρων Σητείας, καί πάντας γενικώς τούς συμμερισθέντας τό βαρύ πένθος μας. Έν Μαρωνειδ ΣητείαςΊανουάρι- ος 1938. ' Ό έκ των τεθλιμμένων πρεσβύ- τερος αδελφάς τού. Μ. Χ" Γεώργιος ιερεύς. Γύρω στήν ττόλι. Χθές Την τοΰ «κουτσοφλέβαρου» οί καιροσκόποι τοΰ καφενείου ή¬ σαν δλοι στερεότυποι: —Τί νά περιμένωμε άπό τό Φλε- βάρη; Χειρότερα άπό τό Γενάρη! — Νά ποΰμε δτι θά άγγίξουν στό... φιλότιμο τού μηνός είς τόν οποίον εισήλθομεν άπό χθές, αί παρατηρήσεις αύται;.. —Ίστορικά μνημεΐα ώς γνω¬ στόν έκρίθησαν διά τό Ηράκλει¬ ον τό Χουνκιάρ Τζαμί, ή κρήνη Σ. Σαλβατώρ καί ή κρήνη Μορο- ζίνι. — Μαζί μέ την κρίσιν αύτην διά την όποιαν ένδιεφέρθη τό Κράτος, θά συμβαδίσπ βεβαίως δχι μόνον ή διατήρησις άλλά καί ό εύπρε- πισμός των μνημείων αυτών. —Πρός τουτο άλλως τε απεδεί¬ χθη κατά καιροϋς δτι ύπάρχει δλη ή καλή θέλησις των αρμοδί¬ ων. —Ή θερμάστρα μαγειρείου θά προπαγανδισθή υπό τού υπουρ· γείου Γεωργίας. —Τό μέτρον ελήφθη διότι σή¬ μερον τό μεγαλύτερον μέρος των ύλοτομουμένων δασών διατίθεται διά την θέρμανσιν των οίκιών των άγροτών καί τάς άλλας ανάγκας τοΰ μαγειρείου. —Προεκηρύχθησαν μάλιστα καί χρηματικά βραβεΐα δι" έκείνους οί όποΐοι θά ιΐαρουσιάσουν τόν καλύτερον τύπον θερμάστρας. —Άπό προχθές ήρχισαν οί «δια- γωνισμοί» είς τα έκπαιδευτήρια, οί άφορώντες τό α' τρίμηνον μάθη- μάτων. —Ώς έκ τούτου μαθηταί καί μα¬ θήτριαι ήσαν στίς φούργιες τους... —Δικαίως δέ, άφοΰ άπό τό τρί¬ μηνον αύτό άρχίζει νά διαμορ- φώνεται ή πρόοδος των μαθη- τών καί τα πιθανά τέρματα τής προόδου αυτής δι' ολόκληρον τό σχολικόν 6τος. —Ελπίζομεν δτι ή ζητηθεΐσα παράτασις τής θήρας θά δοθή, — Όπως εζήτησαν οί κυνηγοί Ηρακλείου άλλά κα'ι τής άλλης Κρήτης. έ Ρέπορτβρ —Ή σημερινή πρεμιέρα. Σήμερον Τετάρτην είς τό θέατρον Πουλακάκη ή άναμενομένη πρεμι¬ έρα τού Άττίκ καί τής Μάνδρας τού την όποιαν θά παρακολου¬ θήση όλόκληρος ή κοσμική κοινω- νία τού Ηρακλείου. Τό εφετεινόν συγκρότημα τής Μάνδρας περι- λαμβάνει άξιολογώτατα καλλι- τεχνικά στοιχεΐα έκ των οποίων τα περισσότερα έμφανίζονται διά πρώτην φοράν στό Ηράκλειον. Μιά έ"κπληξι θ' αποτελέση ή Ιΐέτις Κρητικοποθλα, Καλή Καλό, τό παιδί θαΰμα τής Μάντρας τοΰ 1938. Είσιτήρια ήριθμημένα άπό πρωΐας στό Ταμείον τοΰ θεά· τρου. Αυριον Πέμπτην ή πρώτη Λαική άπογευματινή ώρα 6 μ. μ. Λύσις χθεσινοϋ ύπ'άρ. 57σταυρολέξου Έλευθ. Πηγάκης Ίατρος—ΠαΒολόγος Δέχεται έν τφ Ιατρείφ τού όδός Τσακίρη (οΐκία στρατη- γοθ κ. Άλεξάκη) 10—12 π. μ. καΐ 4—6 μ. μ. ■ 11 ■ ι.....■ 1111 11 ι 111 11 ΕΙΣ Σί Ένταθθί ριν των δο( βραδύτερον ρκ θ Πρή Φεύς έξ άν έκ Παρισίω άφ' ής τοι μή τΐολλοϊς τ
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  Τό μεγάλο έργον
  τού Βίκτωρος Ουγκώ.
  Οί "Αθλιοι.
  218ον
  ΒΙΒΛΙΟΝ ΠΕΜΠΤΟΝ
  ΕΙΣ ΣΚΟΤΕΙΝΗΝ ΚΥΝΗΓΕΣΙΑΝ ΒΟΒΟ ΣΚΥΛΙ
  Α'.
  Αί λοξούρβμίαι της στρατηγικής
  Ενταύθα είνε άπαραίτητος μία παρατήρησίς χά¬
  ριν των δσων θά είπωμεν παρακατιόντες καί των
  βραδύτερον αλλαχού λεχθησομένων.
  Πηρήλθον ίκανά έτη, κατά τα όποΐα ό συγγρα¬
  φεύς έξ άνάγκης καί μετά λύπης τού άπουσίασεν
  έκ Παρισίων.
  Άφ' ής ημέρας έγκατέλειψε τούς Παρισίους, ού¬
  τοι μετήλλαξαν όψιν. Άνέκοψε πόλις, ή όποία έν
  πολλοΐς τώ είνε νόν άγνωστος.
  Περιττόν νά λεχθή δτι άγαπδ τούς Παρισίους.
  Ή πόλις αυτή είνε πνευματική τού γενέθλιος πόλις.
  "Ενεκα των κατεδαφισμών καί των άνακαινίσεων
  διά τής ανεγέρσεως νέων οίκοδομών, οί Παρίσιοι
  τής νεανικής τού ήλικίας, οί Παρίσιοι έκεΐνοι τούς
  όποΐους θρησκευτικώς άπεμνημόνευσεν αναχωρών,
  είνε τανθν οί Παρίσιοι άλλης έποχής.
  "Ας μοί επιτραπή νά κάμω λόγον περί τώνΠα-
  ρισίων τούτων, ώς νά ϋφίστανται άκόμη.
  Ενδεχόμενον νά μή ύπάρχωσι σήμερον ουτε οι¬
  κίαι, ουτε οδοί έκεϊ δπου, ώς συγγραφεύς, θά ό-
  δηγήσω τούς αναγνώστας μου, λέγων είς ρύτούς
  ή «δεΐνα οίκία».
  Οί αναγνώσται δύνανται νά προβώσιν είς την
  έξέλεγξιν των λεγομένων μου, άν στέργωσι νά
  λάβωσι τόν κόπον.
  Ό συγγραφεύς άγνοεΐ τούς νέους Παρισίους,
  γράφει δέ έχων υπ' όψιν τούς παλαιούς, οί όποΐοι
  ένετυττώθηοαν είς την φαντασίαν τού τόσον έναρ-
  γώς, &στε τώ είνε πολύτιμος ή άνάμνησίς των,
  Είνε άληθώς γλυκύ όνειρον, δταν τις καταλεί-
  πη όπισθεν τού έκ των δσων εβλεπε ευρισκόμενος
  είς τόν τόπον τού έλπίζων δτι τα πάντα δέν έξη-
  φανίσθησαν.
  'Εψ' δσον πηγαινοερχόμεθα είς τόν γενέθλιον
  τόπον μας, φανταζόμεθα δτι αί οδοί τού δέν μάς
  κινοθσι τό ενδιαφέρον τα παράθυρα έκεΐνα, αί
  στέγαι, αί θύραι δέν μάς έμπιοΰσιν αίσθησιν οί
  τοΐχοι είνε ξένοι, άσχετοι πρός ήμδς' τα δένδρα
  είνε ώς νά μή ήσαν, αί οικίαι είς άς δέν έμβαίνο-
  μέν μας είνε άχρηστοι καί τα λιθόστρωτα είνε ά-
  πλοΐ λίθοι.
  Άλλά βραδύτερον, δτον άπουσιάσωμεν επί πό
  λύν χρόνον, αισθανόμεθα δτι αί οδοί έκεΐναι μδς
  είνε ποθηταί' αισθανόμεθα ούτως ειπείν ψηλαφητήν
  την έλλειψιν τινός των στεγών καί των παραθύ-
  ρων καί των θυρών δτι μδς άναγκαιοϋσιν οί τοΐ¬
  χοι έκεΐνοι, τα δένδρα μάς είνε προσφιλή, είς
  τάς οικίας, είς τάς οποίας δέν είσηρχόμεθα, τώ-
  ρα θέλομεν νά είσέλθωμεν καί δτι επί των λι-
  θοστρώτων έκείνων άπέμεινε μέρος των σπλάγ-
  νων μας, τοθ αϊματός μας, τής καρδίας μας.
  Όλα έκεΐνα τα τοπία, των οποίων την θέαν
  στερούμεθα καί ϊσως θά στερηθώμεν διά παντός,ή
  δέ είκών ούτών είνε εγκεχαραγμένη είς την μνή¬
  μην μας, ηροσκτώοι πένθιμον θέλγητρον, τό άναπο
  λοϋμεν είς την φανταοίαν μελαγγολώντες, τα θεώ
  ροϋμεν ώς όρατήν τής έπαγγελίας γήν, είνε ού¬
  τως ειπείν αυτή ή μορφή τής πατρίδος· τα άγαπω
  μέν δέ καί τα φανταζόμεθα ώς είνε, ως ήσαν,
  πεισμόνως ποθοϋντες αύτά, ουδέν έξ αυτών νά με¬
  ταβληθή στέργοντες, διότι την μορφήν τής πατρί¬
  δος ποθοθμεν ώς την μορφήν τής μητρός ρας.
  "Ωστε πιστεύω, θά μάς επιτραπή νά ομιλήσω¬
  μεν περί τού παρελθόνος έν σχέσει πρός τό πα-
  ρόν Μετά ταυτα παρακαλούμεν τόν άναγνώστην
  νά κρατήση σημείωσιν καί ημείς έξακολουθοϋ-
  '1 ν' (συνεχίζετσι)
  Έγκυκλοπαιδεία
  ΑΓ έκείνους πού δέλουν
  νά πΑουτίζουν τάς γνώσεις των.
  'Από δλα δι* δλους.
  ΑΙ ΠΡΩΤΑΙ ΒΟΜΒΑΙ
  Β'.
  Άλλ'ολα αύτά, ίσιος δέν θά μάς
  Ιδιδαν τό οικαίωμα νά ομιλήσω¬
  μεν περί ενός «χεριπορ'.κοΰ δπλου
  τοΰ μεσαίωνος», άν δέν ξεύρχμε
  πώ; τα ζωντανά βομβαροιστικά
  άεροπλάνα έκ ΐοϋ ζωϊ'.οΰ βασιλεί-
  ου είχαν είς τό πεδίον τής πάλαι
  οτάτης, εντελώς έμπειρικής τότε
  άκόμη άεροστατ-.κής Ινα στενόν
  συγγενή, τόν λεγόμενον «πύρινον
  χαρταετόν» πού είχαν κατασκευί-
  ση τόν 14ιν καί 1 Γ»ον αΐώνα ο!
  πολεμικον νεχνικοί. Σύμφωνα μέ
  μίαν εΐκονογραφημένην περιγρα¬
  φήν το-0 Κίζερ φόν Άιχστέτ είς
  τό Ιργον τού «μπεττιφόρτ'.ς» δη-
  λαδή «πολεμική δύναμις», κατε-
  σκίυάζΌντο τέτοιοι πύρινο; χαρτα-
  ετοί άπό λινά τσουβάλια είς σχή-
  ;ια ψαρ;οΰ ή φιδιοΰ, έφωοιάζοντο
  είς τό εσωτερικόν των μέ μιά λά·
  μπα τοΰ πειτρελαίου ή μιά ρακέτα
  καί άφίνοντο νά ύψωθοΰν κατά τόν
  ίδιον τρόπον πού άργότερα, πολύ
  άργότερα, υψώνοντο τα φουσκω;ιέ-
  να μέ θερμόν άέρα άερόστατα των
  άδελφών Μογγολφ:έρων Είς τάς
  αρχάς οί πύρινοι χαρταετοί, τούς
  όποίου; περιγράφει ό παλαιάς
  χρονογράφος, ίχρησίμευαν γιά
  «σημαδοθρες» εις νυκτερινάς επι¬
  θέσει, ή απλώς εχρησιμοποιούντο
  πρός εκφοβισμόν τοϋ έχθροΰ. Τό
  ετος ομως 132ο ό ιερεύς καί τε-
  χνικός Ούώλτερ ντέ Μιλμέτε είχε
  την καταπληκτικήν Ιμπνευσιν νά
  στερεώση είς την κοιλιά ενός πυ-
  ρίνου χαρταετοΰ μιά μικράν βόμ-
  ,3αν καί νά χρησιμοποιήση το σα-
  τανικόν αύτό οπλον δ:ά πρώτην
  φοράν είς μίαν πολιορκίαν!
  Ό Ούώλτερ ντέ Μιλμέτε ή-
  ταν «κλέρικους ρέγκις» δηλαδή
  «άνακτορικός ιερεύς» των βασι¬
  λέων Έδουάροου τοθ Β' και Έ-
  δουάρδου τοΰ 1" τής Αγγλίας. Με
  ταξύ των έτών 1326 καί 1930
  ©ΕΑΤΡΟΝ ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ
  σονέγραψε τα συγγράμματα «ντέ
  οφίτσι'ις ρέγκουμ» «περί των κα-
  , θηκόντων των βασιλέων» καί
  «ντέ σεκρέτις σεκρετόρουμ Ά-
  , ριστοτέλις» δηλαδή «περί των
  μυστικών τοΰ Άριστοτέλους», πού
  θεωροΰνται ώς δύο άπό τα πο-
  λυτιμότερα δοκουμέντα τής πο-
  λί^ιικής τέχνης. Είς ενα των χει-
  ρογράφο)ν τούτων είκονίζεται Ινα
  μεσαιωνικόν φρούριον, υπεράνω
  τοΰ οποίου ύψοθται είς «πύρινος
  χαρταεχός», κάτωθι τοΰ όποίου
  είνε στερεωμένη μία πρωτόγονος
  μέν, άλλά πραγματ,ική «άεροπο-
  ρι/.ή βόμ[3α» προωρισμένη νά έ-
  ξαπολυθή άπό τής μιάς στιγμή;
  είς την άλλην κατά των στεγών
  τής πόλεως. Είς απόστασιν τίνα
  άπό τής πολιορκουμένης τοπο-
  θεσίας παρίσταντα: άπεικονιζόμε-
  νοι δύο πολεμισται ξετυλίγοντε;
  τό λεπτόν σχοινΐ, μέ τό ο¬
  ποίον συνεδέετο ό χαρταετός. Έ
  κτός των Εύρωπαίων χρονογρχ-
  φων, καί πολλοί Ίάπωνε; πολί-
  μικο'ι. συγγραφεϊς άναφέρουν ότι
  είς την χώραν αυτήν των θαυμα
  σίων πολεμιστών πρό όλοκλή-
  ρων αΐώνων οί άνθρωποι κα-
  τώρθωναν, πρός πολεμικούς σκο-
  πούς, νά ύψώνωνται είς τόν άέ
  ρα μέ μεγάλης επιφανείας χαρ-
  ταετούς άπό καλάμι μπαμποϋ,
  χαρτί, καί μετάςι. Καί ναΐ
  μέν τα πρωτόγονα αύτά πολεμι-
  κά άεροπλάνα παρέμεναν διά
  μακρών δεσμών δεμένα είς την
  επιφάνειαν τοϋ έδάφους, άλλ'
  όπωσοήποτε Ικαναν την οουλειά
  των, διευκολύνοντα την κατό-
  πτευσιν των κινήσεων τοΰ έχθροΰ.
  "Υστερα άπό δλα αΰτά πού εξετέ
  θησαν ανωτέρω πώς νά μή θυ¬
  μηθή κανείς, έμπρός καί εις
  τάς τολμηροτέρας άκόμη κατα-
  κτήσεις τής σήμερον, τό περί¬
  φημον: «ουδέν καινόν υπό τόν
  ήλιον;
  Ή έναρξις των έργων
  είςτήνπεδιάδαΜεσσαράς
  Κατ' έγκύρους πληροφορίας έξ
  Αθηνών αί άρμόδιαι υπηρεσίαι
  τοΰ υπουργείου Οικονομικών έπε-
  λήφθησαν τής μελέτης τοΰ καταρ-
  τισθέντος προσχεοίου συμβάσεως
  μεταξύ τοΰ Κράτου; καί τής Ά-
  γροτική; Τραπέζης διά την εκτέ¬
  λεσιν των παραγωγι/ών έργων είς
  τόν κάμπον τής Μεσσαράς.
  Ή καταρτισθείσα σύμβασις τής
  οποίας τό περιεχόμενον εδη¬
  μοσιεύθη έν γενικαίς γραμ¬
  μαίς, προβλέπει μετά πάσης λε¬
  πτομερείας την εκτέλεσιν των έρ¬
  γων Ιντός μιάς δεκαετίας υπό
  την εποπτείαν τεχνικής υπηρεσίας
  τής Άγροτικής Τραπέζης. Τό
  Υπουργείον των Οικονομικήν μετά
  την εξέτασιν τής, συμβάσεως άπό
  τής οϊκονομικής αυτή; πλευρας,
  θά την οιαβιβάση πρό; τόν Γενι¬
  κόν Διοικητήν Κρήτης '.'να λάβη
  γνώσιν τή; γνωματεύσεω; τοΰ Ύ-
  πουργείου, ακολούθως δέ θά μο-
  νογραφηθί) αυτή καί, κυρουμένη
  καί υπό τοθ ύπουργείου τής Συγ-
  κοινωνίας ώ; πρός τό τεχνικόν
  μϊρος, θά υπογραφή οριστικώς
  "Ολαι αί ανωτέρω όιατυπώσεος
  ΙπισπευΒόμεναι, ύπολογίζεται δτι
  θά Ιχουν τερματισθή έντό; μηνός
  τό πολύ, ούτως ώστε τα συνεργεΐα
  τής Άγροΐικής, τα όποΐα θά προ-
  βοΰν είς την τοπογράφησιν τοΰ
  κάμπου Μεσσαράς κα! τα όποϊα
  εχουνήδη καταρτισθή, νά άρχίσουν
  τάς εργασίας των έντός των άρ-
  χών τοΰ προαζχοΰζ Απριλίου.
  Ή λήψις των άναγκαίων στοι-
  χείων διά την πλήρη έκπόνησιν
  τοΰ σχεδίου των έκτελεσθησομέ-
  νων έργων, θά συντελεσθή μεθ' 5-
  λης τής δυνατής ταχύτητος, μολο¬
  νότι δέ είναι πρόΐΰρο; πάσα θε-
  τική πρό,ίίλεψις δύναται νά λεχθ^
  8τι ή προκήρυξις τής σχετικής
  μειοδοτικής δημοπρασίας θά γίνη
  μέχρι τοϋ ιτρο^εγ^ΰς φθινοπώρου,
  ή δέ Ιναρξις των εργασιών έντός
  τοΰ τρέχοντος ετους.
  —Καταστροφαί είς τάς ό-
  δούς τού Νομοΰ Χανίων.
  Κατά πληροφορίας έκ Χανί¬
  ων αί συνεχεϊς βροχαϊ των τε-
  λευταίων ημερών επέφερον ζη¬
  μίας τινάς είς τας συγκοινωνίας.
  θϋτω ή όδός Βουκολιών—Καν-
  όάνου έχει υποστή σημαντικήν
  βλάβην προ καΐ μετά την κω·
  μόπολιν Βουκολιών καί συγκε
  κριμενως ολίγον βορειότερον
  τοΰ συνοικιομοΰ Χαϊδερι «αί άπό
  Βουκολιών μέχρι Δρομονέρου.
  ΑΊ προξενηβεϊβαι προαχώσεις καϊ
  τα υπο της ροής των υδάτων κα-
  ταστραφέντα όίοοτρώματα καθ ι
  στοϋν λίαν προβληματικήν την
  διέλευσιν αΰτοκινήτων. Έπίσης
  ή όδό; 'Αποκορώνου είς τίνα
  σημεϊα κατέστη άδιάβατος λόγω
  των βροχών.
  ΕΝΟ1ΚΙΑΖΕΤΑΙ μικρά οίκία
  δδός Πεδιάδος (Τρείς Καμάρες).
  Πληροφορίαι Ντορέ.
  —ρ— —■
  ■■■...■■■■■■ι
  ΕΜΜ. Κ. ΣΧΙΖΑΚΗΣ
  ΙΑΤΡΟΣ -ΠΑ0ΟΛΟΓΟΣ
  Δέχεται είς τό Ιατρείον τού όδός Άγίου Τίτου—
  έναντι ΔημαρχεΙου. Καθ1 εκάστην 9—11 καί 3—7.
  Αριθ. τηλΒφώνου 300.
  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ
  Ό έγκριτος Δικηγόρος Αθηνών κ. Νικόλαος
  Κωνσταντ. ΣτεφανΙδης, (Γραφείον όδός Βαλα
  ωρήτου 6 Αθήνας) άσχολούμενος είς δικαστικάς,
  διοικητικάς, καΐ ύποθέοεις Άμερικής καί έξωτερι-
  κοθ μ,άς παρακαλεΐ νά άνακοινώσωμεν, ότι ουδε-
  μίανσχέσιν έχει μέ τόν Νικόλαον Γ. ΣτεφανΙδην
  (Στοα Φέξη Αθήναι) μή δικηγόρον καί ασχολούμε¬
  νον μέ ύποθέσεις συντάξεων.
  Οί έχοντες ύποθέσεις έξωτερικοΰ— Αμερικής δύ¬
  νανται ν'άπευθύνωνται είς τό δικηγορικόν γραφειον
  των κ. κ. Νικ. καί Ίω.Κρασαδάκη μεθ' ών ό κ.Νικ.
  Στεφανίδης συνεργάζεται.
  ..
  ......■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
  Κρασιά άγνά, έκλεκτά,
  Μοσχάτα, λευκσ, μαυρα
  Ρετσίνες έξαιρετικες, σουμες
  Στοϋ ΜΠΕΤΕΙΜΑΚΗ
  ·λ«τε!« ΆρΗαδίβ» (Ζεΐτάν-Όγλβΰ)
  Πώλησις λι«ν»κή καί χονδρική.
  .............................«-■«■■■■■""■"■
  Στοϋ Μάρκου Ανδρεαδάκη
  δλες οί ν*ες πλάκες γραμμοφώνων.
  Ή μεγάλη καλλι-
  τεχνική σομπάθεια
  τοϋ Ηρακλείου πού
  έμφανίζει άπόψε όλό
  κληρη τή Μάνδρα είς
  τό Θέατρο Πουλα¬
  κάκη.
  Α Τ ΤΙΚ
  ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΝ ΑΘΗΝΩΝ
  ..ΓΑΛΛΙΑ"
  2 Πλησίον τής Όμονοίας.

  ■ Διευθύνεται άπά τόν συμπολίτην κ, Έμμαν.
  2 Δαμιανάκην. Είνε τό εστιατόριον προτιμήσεως δ¬
  εί λων των "Ηρακλειωτών. "Εχει έξαιρετικάς τιμάς.
  ■ Κουζίνα τιερΐφημη.
  2 Ή περιποίησις τοΰ έστιατορίου «Γαλλία» είνε
  ■ άσύγκριτη.
  ■ Τό προτιμουν ολοι οί Κρήτες.
  5..■.....■..■..■■■...■■■...■■■■■■■■■■■■■■....ι
  ■εεεεει
  ι..
  ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
  ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
  ·
  Δέχεται Καταθέσεις:
  ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙβΥ πρός 3 3 ) 4 ©)©
  μέχρ» δραχμών 125.000.—
  "Ο τόκβς ύπβλογίζίται άπο της επομένης τής χοιτα-
  βέσεως. Άπασαι αί καταθέσβις είναι βξ ολοκλήρου πγ-
  γυημέναι υπό τβΰ Κράτβυς κ«1 απηλλαγμέναι τβλών χοτρ-
  τββημβυ' ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΙΣ ΤΑΧΙ2ΤΗ
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΙΣ
  Ό Αύτόνομος Οικονομικάς
  Όργανισμός Οίνοποιείων Κρή
  της κατόπιν τής ύπ' αριθ.
  48 Πράξεως τοθ ΔιοικητικοΟ
  Συμβουλίου τού, γνωστοποι-
  εΐ δτι την 19 Μαρτίου έ. ε.
  ημέραν Σάββατον καί ώραν
  Ιΐην πρωϊνήν μέχρι 1ης μ μ.
  ενεργηθήσεται έν τοίς Γρα¬
  φείοις αυτού μειοδοτικός δια-
  γωνισμός δι' ένσφραγίστων
  προσφορών διά την προμήθει¬
  αν τεσσάρων (4) ήλεκτροπσ-
  ραγωγών όμάδων ίσχύος
  35—45 ϊππων, συμφώνως τοίς
  δροις τής οίκείας συγγρα-
  φής υποχρεώσεων, κατστε-
  θειμένης έν τοίς έν Χανίοις
  Γραφείοις τοθ Όργανισμοΰ
  ένθα οί βουλόμενοι δύνανται
  νά λάβωσι γνώσιν προσερχό
  μενοι καθ' εκάστην κατά
  τάς εργασίμους ώρας.
  Έν Χανίοις τή 15 Ίανου-
  αρίου 1938.
  Ό Διευθυντής
  Κ. Στ&φανίδης
  ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ είς τα προάστει¬
  ον ΚαμΕνια κατάστημα μβτ' ά-
  νωγείου οϊκίχς καί συνεχομένης
  αμπέλου. Τα αύτά μετά δύο εισε¬
  τι καταστημάτων πωλοθνται καί
  μέ ευκολίας πληρωμήν
  Πληροφορίαι παρ' ημίν.
  — Ώ Τουριστικός σύνδ&σμος
  Χανίων.
  Ό έν Χανίοις Τουριστικός
  Σύνόεσμο; εξέλεξε διά παμψη¬
  φίας ώ; επίτιμον πρόεδρον αυτού
  τόν ' Υπουργόν Γενικόν Διοι¬
  κητήν Κρήτης κ. Νπ. Σφακια-
  νάκην. Ό κ. 'Υπβυργβς λαβών
  γνώσιν τού σχετικοϋ πρός αυτόν
  έγγράφου τοϋ Συνδέσμου, ηύχα-
  ρίστηαε τοΰτον καΐ τόν συνεχα-
  ρει διά την δράσιν τού.
  —Τοποθέτησις καί απόλυσις
  οίκονομικών.
  Ό τελωνειακός έλεγκτής κ.
  Έ. Οεοδωράκης ετέθη είς την
  διάθεσιν τής Γενικής Διοικήσε¬
  ως Κρήτης.
  —Λόγω όρίου ήλικίας άπε-
  λύθησαν οί τελωνοφύλακε; Χανί¬
  ων Ι. Λιγερός, Στ. Τζίνης καΐ
  Νικ. Χ·έμος.
  —Διορισμοί.
  Διωρίσθη φαρμακοποιός παρά
  τώ Λαΐκω φαρμακείω Χανίων ό
  κ. Στ. Παπαδάκης.
  —Διωρίσθη ΰπολογιστής των
  φυλακων Άγυιάς ό Ιωάννης Δα
  σκαλάκης.
  —Διωρίσθη έπόπτη; τοϋ Γυμνα
  στηρίου Χανίων ό κ. Αλεξ. Χαϊ-
  δεμενάκη;.
  —Τα άποξηραντικά εργα
  Κουρνά.
  Έντός ολίγων ημερών άρχίςΊπ
  ή εκτέλεσις των άποξηρκντικών
  έργων είς την λίμνην Κουρνά
  'Αποκορώνου, τα όποϊα θά ^ά-
  ποβλεπουν είς την οριστικήν α¬
  πελευθέρωσιν σημαντικών έκτά-
  αεων εδαφών άπό τα ΰπερχει-
  λίζοντα έκ τή; λίμνης ϋδατα
  κατά τόν χειμώνα καΐ την άνοι¬
  ξιν καΐ την άποξήρανβιν των
  πέριξ τής λίμνης έλών τα ό¬
  ποϊα άποτελοϋν φοβεράν έστί-
  αν έλωδών πυρετών οί όποΐοι
  μαστίζουν τούς κατοίκου; των
  πέριξ χωρίων. Διά την εκτέλε¬
  σιν των έργων τούτων εχει προ-
  βλεφθό αρχικώς δαπάνη 5.000.
  000 δραχμών, εχουν δέ άνατε-
  θή ως γνωστόν είς την Εται¬
  ρείαν Μποϋντ.
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΙΣ
  Ό Αύτόνομος Οικονομικάς
  Όργανισμός Οίνοποιείων Κρή¬
  της κατόπιν τής ΰπ' αριθ. 48
  Πράξεως τοϋ Διοικ. Συμβουλί¬
  ου αύτοΰ, γνωστοποιεΐ δτι την
  18ην Μαρτίου, έ.έ. ημέραν Πά
  ρασκευήν καΐ ώραν Πηνπρωϊ-
  νήν μέχρι τής 1ης μ.μ. ενεργη¬
  θήσεται έν τοίς Γραφείοις αύ¬
  τοΰ μειοδοτικός διαγωνισμός
  δι' ένσφραγίστων προσφορών
  διά την προμήθειαν τεσσάρων
  (4) ήλεκτραντλιών καί διαφό¬
  ρων ήλεκτροκινητήρων καΐ ή-
  λεκτρικών είδών συμφώνως
  τοίς δροις τής οίκείας συγγρα
  φής υποχρεώσεων, κατατεθει-
  μένης έν τοίς έν Χανίοις Γρα¬
  φείοις τοΰ Όργανισμοΰ ένθα
  οί βουλόμενοι δύνανται ν ά λά
  βωσι γνώσιν προσερχό μενοι
  καθ' εκάστην κατά τάς εργα¬
  σίμους ώρας.
  Έν Χανίοις τή 15 Ίανουαρί-
  ου 1938
  Ό Διευθυντής
  Κ.' Στεφανίδης
  Ο ΣΤΟΜΑΧΟΛΟΓΟΣ ΙΑΤΡΟϊ *
  Κων. Ε. Πολυδάκης
  ΕΙδικευθείς έν Γερμανία είς
  τα νοσήματα τοΰ στομαχου
  έντέρων καΐ ήπατος, δέχεται
  τούς πάσχοντας έκ τού πεπτι-
  κου συστήματος έν τφ Ιατρείω
  τού (οίκία κ. Χελιδώνη). Τρείς
  Καμάρες.
  θεραπεΐα αΐμορροΐδων ά¬
  νευ εγχειρίσεως δι ένέσεων.
  Άριθμ. τηλ. 7—92
  Β
  Ηράκλειον—Κρήτης
  Γραφεΐα έναντι Παλ Νομαρχίας
  Α Ν Ο Ρ Θ ΩΣ Ι Σ
  Πρωΐα Τετάρτης
  2 Φεβρουαρίου 1938
  Η ΑΜΕΡΙΚΗ, ΓΑΛΛΙΑ ΚΑΙ ΑΓΓΛΙΑ
  9Α ΣΥΝΕΡΓΑΣΘΟΥΝ ΣΤΕΝΩΣ
  ΔΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΑΣΙΝ ΤΩΝ ΕΝ ΓΕΝΕΙ
  ΕΞΟΠΛΙΣΜΩΝ ΚΑΤΑ
  ΗΡΧΙΣΑΝ ΑΙ ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΕΙΣ
  ΛΘ1ΙΝΛΙ 1 Φεβρουαρίου (τού άν¬
  τ αποκριτοΰ μας).— Σημερινά τηλεγρα¬
  φ ήματα έκ τοΰ εξωτερικόν άναφέρουν
  ότι ή Άμερική, ή Αγγλία καί ή Γαλ¬
  λία θά συνεργασθούν στενώς, ώστε ή έ'ν-
  τασις των έξοπλισμών κατ,ά θάλασσαν
  *-αί ειδικώτερον των νέων ναυπηγήσεων
  νά προσλάβη άπό μέρους καί των τρι>
  ο>ν μορφήν συντονισμένην καί ανάλο¬
  γον πρός την εξασφάλισιν υπό έκάστης
  τούτων των διαφόρων θαλασαίων οδών.
  Αναφορικώς πρός τό ζήτημα των
  ναυτικών έϊοπλισμών λέγεται ότι ήρχι¬
  σαν ήδη καί συνεννοήσεως άπό μέρους
  των τριών κυβερνήσεων καί επί τή βά-
  οει των έπικρατησασών ώς ανωτέρω αν¬
  τιλήψεων.
  ΒΕΒΑΙΟΥΤΑΙ Ο ΤΟΡΠΙΛΛΙΣΜΟΣ
  ΑΓΓΛ!ΚΟΥ ΑΤΜΟΠΛΟΙΟΥ
  ΑΓΑΝΑΚΤΗΣΙΣ ΕΙΣ ΛΟΝΔΙΝΟΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 1 Φεβρουαρίου (τού άν¬
  ταποκριτοΰ μας). —Έκ Αονδίνου τη·
  λεγραφοΰν ότι έπικρατεΐ έκεί μεγάλη
  νευρικότης έξ αίτίας τής βεβαιωθείσης
  οήμερον πληροφορίας περί τορπΐλλι-
  πμοΰ είς την Μεσόγειον Άγγλικού α¬
  τμοπλοίου υπό ύποβρυχίου «αγνώστου
  εθνικότητος». Έκ τοΰ πληρώματος τοΰ
  ατμοπλοίου τούτου έπνίγησαν ο πλοί-
  αρχος καί 1Ο άνδρες.
  ΑΠΟΦΑΣΙΣΤΙΚΗ ΜΑΧΗ
  ΕΙΣ ΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΝ ΚΙΝΑΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 1 Φεβρουαρίου (τού
  άνταποκριτοΰ μας).—Καθ* ά αγγέλλεται
  έκ τής "Απω Άνατολής, είς τό μέτω¬
  πον τής κεντρικάς Κίνας διεξάγεται ά-
  ποφασιστική μάχη. Ή μάχη αυτή προ-
  ώρισται νά κρίνη την περαιτέρω έκβασιν
  τής Ίαπωνικής έπιδρομής είς την περι¬
  οχήν ταύτην καί τό δυνατόν τής άναστο-
  λής αυτής υπό τοΰ Κινεζικοΰ στρατοΰ.
  ΤΕΣΣΑΡΕΣ ΚΙΝΕΖΟΙ ΣΤΡΑΤΗΓΟΙ
  ΚΑΤΕΔΙΚΑΣ6ΗΣΑΝ ΕΙΣ ΘΑΝΑΤΟΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 1 Φεβρουαρίου τοΰ άν
  ταποχριτοΰ μας) .— Κατά τάς υ¬
  παρχούσας πληροφορίας έκ Κίνας, είς
  τό Χανκεου όπου έδρεύει ή κυβέρνη¬
  σις Τσάγκ—Κάϊ—Σέκ, τέσσαρες σ:ραχη
  γοϊ κατεδικάσθησαν είς Θάνατον καθ' ότι
  απεδείχθη ότι έλιποψύχησαν έναντι
  τοΰ έχθροΰ ή υπεβοήθϊ^σαν έμμέσως την
  επικράτησιν τού, είς ωρισμένα διαμε-
  ρίσματα των έμπολέμων Κινεζικών πε
  ριφερειών.
  ΕΙΣ ΟΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΝ ΕΙΣ ΕΡΤΑΤΙΚΟΣ
  ΟΑΡΑΜΕΝΕΙ Α¥ΠΗΟΣ_ΑΒ0 ΕΟΤΑΕΤΙΑΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 1 Φεβρουαρέου (τοΰ
  άνταποκριτοΰ μας).— Έκ Θεσσαλο¬
  νίκης τηλεγραφείται ότι εις έργατικός
  Ονόματι Δαικόπουλος, παρουσιασθείς
  είς τόν έκεί Εισαγγελέα εδήλωσεν ότι
  «αραμένει άϋπνος άπό έπταετίας! Ό
  Δαικόπουλος παρεπέμφθη νά εξετασθή
  π»ρ' έπιστημόνων, πρός εξακρίβωσιν
  καί αίτιολογίαν τής" περιέργου ταύτης
  παθολογικής περιπτώσεω^.
  ΑΓΓΛΙΚΑ ΠΟΛΕΜΙΚΑ
  ΗΕΡΙΙΙΑΕΙΙΥΝ ΕΞΒβΙ ΤΗΣ ΚΑΡΟΑίΕΝΗΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 1 Φεβρουαρίου (τού άν¬
  ταποκριτοΰ μας).—Τηλεγραφοΰν έκ τού
  έξωτερικοΰ ότι έξωθι τής Καρθαγένης
  όπου έλαβε χώραν ο τορπιλλισμός τοΰ
  Άγγ'λικοΰ ατμοπλοίου περιπλέει ήδη
  μοϊρα ελαφρών Αγγλικών πολεμικών.
  ΎποτίΟεται ότι θά άσκηθή συστηματι-
  κή τοΰ λοιπού επίβλεψις υπό τοΰ Άγ·
  γλικού στόλου έξωθι απάντων των λιμέ-
  νων τής Ανατολικώς Ίσπανίας καί ω-
  ρίς νά γίνεται διάκρισις χωρικών υδά¬
  των καί μή·
  Αί συζητησεις τής Γενέυης.
  Ή Ρουμανικη πολιτικη άμετάβλητος;
  ΛΟΝΔΙΝΟΝ (ραδιογρ ) Αί
  ήμιεπίσημοι Αγγλικαί έφη·
  μερίδες συνεχίζουν τα σχόλια
  των επί των συζητήσεων τής
  Γενέυης ΑΊ σημειωθεΐσαι
  διαφωνίαι κρίνοντσι θλιβεραί
  6ιώ τα κράτη έκεΐνσ τα ό-
  ποΐα τείνουν νά έξασθενήσω
  σι τόν θεσιιόν Τελικώς αί ϊ-
  διαι έφημερίδες διατυπώνου-
  σι την γνώμην δτι τό 16ον
  άρθρον τού Καταστατικόν τής
  Γενέυης πρέπει νά διατηρηθή.
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ (ραδιογρ.) Ό
  Γαλλικός τΰπος άπασχολού-
  μενος μέ τάς φήμας περί
  οικονομικάς δικτατορίας τάς
  οποίας ώς γνωστόν εκυκλο¬
  φόρησαν κερδοσκόποι τοΰ
  Χρηματιστηρίου, έφιστθ την
  προσοχήν της κυβερνήσεως
  επί τής δλης έν τώ Χρηματι¬
  στήριον κινήσεως καί τής ά-
  νάγκης τής λήψεως συντό-
  νων μέτρων κστά των ΰπο-
  νομευόντων την εθνικήν πί¬
  στιν τής Γαλλίας.
  ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ (ραδιογρ.), Ό
  Γερμανικός τύπος σχολιά-
  ζει δυσμενώς τάς έν Γε-
  νεύη συζητησεις περί τής έπι-
  βολής κυρώσεων εναντίον τής
  Ίαπωνίας. Οί γράφοντες ί-
  σχυρίζονται δτι ή εκδηλω¬
  θείσα αντίδρασις πρός επι¬
  βολήν των κυρώσεων, είνε
  ιδίως άντιρωσσική, άποτελοΰ-
  σα ταυτοχρόνως καί διαμαρ¬
  τυρίαν εναντίον τής Γαλλί¬
  ας καί Αγγλίας διά την
  συνεργασίαν αυτής μετά τής
  Σοβιετικής Ρωσσίας.
  ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙΟΝ (ραδιο¬
  γρ ) Άπό μέρους των πολιτι¬
  κών κύκλων έπανεληφθησαν
  αί διαβεβαιώσεις δτι ή νέα
  πολιτικη τής Ρουμανίας, κα¬
  κώς έξελήψθη ώς στρεφομένη
  εναντίον των δημοκρατικόν
  δυνάμεων καΐ δτι αυτή, ά-
  σχέτως πρός τα μέτρα τα ό-
  ποία λαμβάνει πρός ένοποίη
  σιν τής έθνικής συνειδήσεως
  έν Ρουμανία, θά εξακολου¬
  θήση νά καλλιεργή φιλίας μέ
  δλα τα κράτη, χωρίς νά υ¬
  πάρχη άπό μέρους της καμ¬
  μιά έπιθετική πρόθεσις εναν¬
  τίον ουδενός.
  Ή συνταξιοδότησις των άτΐολυδέντων
  διά πολιτικούς λόγους ύπαλλήλων.
  Κατ' είδήσεις έξ Αθηνών
  ενεκρίθη υπό τοΰ ύπουργικοΰ
  Συμβουλίου ό καταρτισθείς
  συμπληρωματικός νόμος υπό
  τού ΰπουργείου των Οίκονομι-
  κών σχετικώς μέ τούς άπομα-
  κρυνθέντας πολιτικούς ϋπαλ
  λήλουςτής περιόδου 1922—24.
  Διά τού νόμου τούτου όρίζε-
  ται δτι οί άπομακρυνθέντες
  δημόσιοι ύπάλληλοι κατά τό
  ώς άνω διάστημα, των οποίων [
  τα όνόματα περιελήφθησαν
  είς τούς πίνακας των δικαι-
  ουμένων συντάξεως, δέον νά
  ύποβάλουν αίτησιν είς τό αρ¬
  μόδιον υπουργείον, είς δ άνή-
  κουν. Ή αίτησις θά συνοδεύε-
  ται καί υπό των σχετικών δι-
  καιολογητικών τοΰ χρόνου υ¬
  πηρεσίας των.
  Οί διωρισμένοι έκ νέου ύ¬
  πάλληλοι καί υπηρετούντες,
  υα ΰποβάλουν αίτησιν προσμε-
  τρήσεως τού χρόνου υπηρεσίας
  των, θά άποκτήσουν δέ τόν
  βαθμόν, τόν οποίον έδικαιοΰν-
  το.
  Τελος οί μή συμπεριληφθέν
  τες είς τούς πίνακας ύπάλλη-
  λοι καί δικαιούμενοι συντά¬
  ξεως, συμφώνως πρός τόν δη¬
  μοσιευθέντα νόμον, θά ύπο¬
  βάλουν αίτησιν άναγνωρίσε·
  ως τοΰ χρόνου συνταξίμου
  υπηρεσίας των.
  Η ΠΡΟΣΕΧΗΣ ΕΚΔΡΟΜΗ
  ΤΟΥ ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ
  Τό ενταύθα τμήμα τοϋ Έλ-
  ληνικοΰ Όρειβατικοΰ Συνδέ-
  σμου διοργανώνει την προσέχη1
  Κυριακήν την 72αν έκδρομήν
  τού είς Πρινιά—Κουδοΰνι. Ή
  άναχώρησις θά γίνη την 6ην
  πρωϊνήν άπό τα Γραφεΐα τοϋ
  Ε.Ο.Σ οι' αΰτοκινήτων είς τό
  χωρίον Πρινια. Εκείθεν θά
  γίνη πεζή άνοδος επί τής κο-
  ρυφής «Κουδοΰνι» άνωθεν τοΰ
  δάσους Ροΰβα καί εκείθεν
  κάθοδος είς Αγίαν Βαρβάραν
  καί δι' αύτοκινήτων έπιστρο-
  φή είς Ηράκλειον. Δεδομένου
  δτι ή πορεία θά πραγματο¬
  ποιηθή επί χιόνος ανεκοινώθη
  δτι οί έκδρομεΐς δέον νά έ-
  χουν έφοοιασθή μέ διπλούν
  ζεΰγος άρβυλλων. Δικαίωμα
  συμμετοχήν μελών όρίζεται
  είς δραχ. 50 καί των μή μελών
  είς δρχ. 65 Άρχηγός ό κ. Ι¬
  ωάννης Σούσαρης.
  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ ΚΑΙ ΚΙΝΗΣΙΣ
  ΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ
  ΤΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΡΑΤΟΥ
  Ένετάλθησαν αί στρατιωτι¬
  καί αρχαί νά υποβάλωσιν είς
  τό υπουργείον των Στρατιωτι¬
  κών ατομικάς δηλώσεις των
  αξιωματικών καί άνθυπασπι-
  στών προκειμένου προσεχώς
  νά ενεργηθώσιν αί κανονικαί
  τοποθετήσεις τούτων.
  Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ
  ΑΓΟΡΑΣ ΚΤΗΝΩΝ
  Ή έξ Αξιωματικών Έπι-
  τροπή άγορδς κτηνών θά εξα¬
  κολουθήση άγοράζουσα κτήνη
  μέχρι τής προσεχούς Κυριακής
  6ης Φεβρουαρίου. Οί κάτοχοι
  κτηνων ήλικίας 4 έ'ως 7 έτ&ν
  καί επιθυμούντες νά τα προσ-
  φέρωσι πρός πώλησιν, δύναν
  ται νά τα ό&ηγήσουν ενώπιον
  τής Έπιτροτιής ταύτης ήτις
  καθ' άς έχομεν πληροφορίας
  προσφέρει Ικανοποιητικάς τι
  μάς.
  ΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ
  Αί είσπράξεις τοϋ τελωνεί-
  ου Ηρακλείου άνήλθον κατά
  τόν λήξαντα μήνα Ιανουάρι¬
  ον είς δραχμάς 9.713.758.80.
  Η ΚΑΡΥΟΞΥΛΕΙΑ
  Υπό τοΰ ύπουργϊίου των Οΐκο-
  νομικών, εκοινοποιήθη πρός τάς
  αρμοδίας αρχάς, έγκύκλιος δ:ά τής
  οποίας γίνεται γνωστόν, 8τι συμ¬
  φώνως πρός απόφασιν τοθ υπουρ-
  γικοθ συμβουλίου άπαγορεύεται
  είς τό εξής καί είς οιανδήποτε
  χώραν ή έξαγωγή καρυοξυλίίας.
  Αί κυμανθεΐσαι χθές έν τη άγορφ μας τιμαί των κατωτέρω έγχω
  ρίων ιτροιόντων είχον ώς ακολούθως:
  Χαρούταα
  "Ελαια 5ο
  » κοινά »
  Σάπωνες.
  Λευκοί α' ποιότητος δρ.
  Σταφίύες.
  Σουλτανίναι α'
  δρ. )
  Καραμπ.
  Ελεμέδες
  Ταχτας
  Μαύραι
  α
  β'
  Υ'
  α'
  β'
  Υ'
  ( 22. -23.
  10-11
  8- 9.
  7
  2 70
  27.50
  Πράσινοι α' ιτοιότ.
  β' ·
  θΐνοι.
  "Αρχανών τό μίστατ._
  20.- 23
  19.— 22
  19.— 22
  18.50-20
  45.
  Μαλεβυζίου κατ' οκάν δρ. 6
  ΤΟ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ ΕΝ ΗΡΑΚΛΕΙΩ
  ΤΙΜΑΙ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
  1ης Φεβρουαρίου 1938
  Ζυρίχη
  Παρίσιοι
  Λονδίνον
  Νέα 'Υόρκη
  -Αγορά Πώλησις
  25.30- 25.55
  3.54 3.54
  546 550
  10900 110.-
  "Αμστερδαμ
  Στοκχόλμη
  Βρυξέλλαι
  Βαρσοβία
  Άγορά Πώλησις
  60.80 61.40
  28.10 28.35
  3 70 3.74
  20.75 21.—
  Η ΚΙΝΗΣΙΣ ΤΟΥ ΙΜΟΝΟΠΩΛΙΟΥ
  ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΛΗΞΑΝΤΑ ΜΗΝΑ
  Κατά τόν διαρρεύσαντα μή¬
  να ή κίνησις τοΰ μονοπωλίου
  Ηρακλείου παρουσιάσθη ώς
  ακολούθως: Εισήχθη αλας
  έκ των άλυκών Έλούντας
  117.960 χιλιόγραμμα άξίας
  δρχ. 294.900 καί εξήχθησαν
  82.305 χιλγρ. άξίας δρχ 205
  762.50. Έξ άλλου απεστάλη¬
  σαν είς Αρκαλοχωρι 3Ο.ΟΟΟ
  χιλγρ. καί είς Μοΐρες 10.000.
  Πυρεΐα εισήχθησαν 144 000
  κυτία άξίας δρχ. 217.200 καί
  εξήχθησαν 167.600 κυτία άξί¬
  ας δρχ. 217.880. Παραλλήλως
  απεστάλησαν είς Αρκαλοχω¬
  ρι 36.000 κυτία. Παιγνιόχαρτα
  εισήχθησαν 1500 δέσμαι β'
  κλάσεως καί εξήχθησαν ου-
  νολικώς 610 άξίας δρχ 26 371.
  Παρελήφθησαν χαρτόσημα ό-
  νομαστικής άξίας δρχ 400 000,
  ταινίαι καπνοΰ 93.ΟΟΟ δρχ.
  καί οίνοπνευματόσημα 320.
  000 δρχ. προοριζόμενα διά τό
  Ταμείον Ηρακλείου. Τέλος
  εξήχθησαν έπεξεργασθέντες
  υπό τής καπνοβιομηχανικής
  έταιρείας Φαιστού κύλινδροι
  σιγαροχάρτου άξίας δρχ. 864.
  Η ΠΑΡΑΛΑΒΗ
  ΕΛΕΥΘΕΡΟΝ ΕΝΙΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ
  Κατ' ανακοίνωσιν έκ τού
  τελωνείου Ηρακλείου ουδέν
  ελεύθερον έμπόρευμα θά πα-
  ραδίδεται εφεξής άνευ των
  σχετικών τελωνειακών εγγρά¬
  φων. Είς δλως έξαιρετικάς πε
  ριπτώσεις δύνανται οί παρα-
  λήπται νά ζητοΰν τηλεγραφι¬
  κώς την οίκείαν βεβαΐωσιν ά¬
  πό τοΰ τελωνείου άποστολής.
  Η ΚΛΗΡΩΣΙΣ
  ΤΟΥ ΛΑΧΕΙΟΥ ΤΟΥ ΣΤΟΛΟΥ
  Γενομένης τής κληρώσεως
  τοΰ λαχείου τοΰ στόλου οί κά¬
  τωθι άριθμοί εκέρδισαν τα ε¬
  ξής ποσά: 1751 σ. Γ'. δρχ
  5ΟΟ.ΟΟΟ, ο. Α'. δρ. 3ΟΟ.ΟΟΟ,
  σ. Β'. 2ΟΟ.ΟΟΟ. 13.829 σ. Γ'.
  δρχ. 100.000, σ. Α'. δρχ. 80.
  ΟΟΟ, σ. Β'. δρχ. 5Ο.ΟΟΟ. Άνά
  δρχ. 30 000 κερδίζουν οί αριθ-
  μοί 14.980, 11.677 καί 6.521.
  Άνά 10 000 οί άριθμοί 49.429,
  20 941, 42 715, 37.242, 40.
  750, 13,377 καΐ άνά 6.ΟΟΟ δρ.
  οί άριθμοί 659, 32.261, 1.340,
  24.689, 6.756, 19.964, 826, 38.
  934, 19.169, 22.995, 19 212,
  6 929, 21 503, 39.768 καί 29.
  017.
  ΚΕΝΑΙ
  ΘΕΣΕΙΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΩΝ
  Ό Έπιθεωρητής των δημο-
  τικών σχολείων Χανίων απηύ¬
  θυνε πρός τόν ενταύθα έπι-
  θεωρητήν των σχολείων επι¬
  στολήν διά της οποίας γνωρί-
  ζει δτι ' έκενώθησαν αύτόθι αί
  θέσεις δύο στρατευθέντων δη-
  μοδιδασκάλων καί δτι πρός
  αντικατάστασιν αυτών ζητεί
  προσωρινώς δύο δημοδιδασκα-
  λίσσας. Αί έπιθυμοΰσαι νά κα¬
  ταλάβωσι τάς κενωθείσας θέ-
  σδΐς δέον νά άποταθοΰν είς
  τόν έπιθεωρητήν των Δημ.
  Σχολείων Ηρακλείου κ. Δ.
  Βαλέργαν.
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
  Προεκηρΰχθη διαγωνισμός
  μεταξΰ λοχιών καί έπιλοχιών
  Ήλεκτροτεχνιτών πρός πλη¬
  ρώσιν θέσεων άρχιτεχνιτών ε'
  τάξεως ήλεκτρομηχανουργών.
  Η ΕΝΙΣΧΥΣΙΣ ΤΗΣ ΚΙΝΑΣ
  ΥΠΟ ΤΟΝ ΤΡΙΩΝ ΔΥΝΑΜΕΟΝ
  ΒΕΩΡΕΙΤΑΙ ΕΙΣ ΓΕΝΕΥΗΝ
  ΓΕΓΟΝΟΣ ΤΕΤΕΛΕΣΜΕΝΟΝ
  Η ΧΘΕΣΙΝΗ ΣΥΖΗΤΗΣΙΣ
  .^ι ΑΘΗΝΑΙ 1 Φεβρουαρίου (τού άν
  ταποκριτοΰ μας). — Νυκτερινά τηλε-
  γραφήματα έκ Γενέυης φερουν ώς άπο*
  φασισθεΐσαν τελικώς την οικονομικήν ε¬
  νίσχυσιν τής Κένας υπό των τριών δυ¬
  νάμεων, Γαλλίας, Αγγλίας καί Ρω«·
  σίας.
  Καοά τάς αύτάς πληροφορίας ή ση-
  μερινή σύσκεψις των .εκπροσωπών των
  τριών τούτων κρατών πρόκειται νά κα-
  ταναλωθή ολόκληρος είς την γενικωτέ-
  ραν συζήτησιν των άποφααισθέντων.
  ΘΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΘΗ ΚΟΙΝΟΝΣΧΕΔ10Η
  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ^ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 1 «Ι»5βρουαρίου (τού
  άνταποκριτοΰ μας).— Έν σχέσει πρός
  τα άγγελθέντα σήμερον διά ι τάς άποφά-
  σεις περί οίκονομικής ένισχύσεως τής
  Κίνας, νεώτεραι είδήαεις βεβαιούν ό¬
  τι σήμερον συζητεΐται κοινόν σχέδιον
  δράσεώς όσον άφορα την οικονομικήν
  ταύτην ενίσχυσιν άπό κοινοΰ υπό τής
  Γαλλίας, Αγγλίας καί Ρωσσίας.
  Η ΡΩΣΣΙΑ 8Α ΠΑΡΑΣΧΗ
  ΚΥΡΙδΣ ΠΟΛΕΜΟΦΟΔΙΑ
  ΑΘΗΝΑΙ 1 Φεβρουαρέου (τού
  άνταποκριτοΰ μας).—Καθ* ά συμπλη-
  ρωματικώς αγγέλλεται έκ Παρισίων,
  την οικονομικήν ενίσχυσιν, περί ής αί
  τελευταίαι πληροφορίαι έκ Γενέυης θά
  παράσχουν ή Αγγλία καί ή Γαλλία.
  Είς την Ρωσσίαν ανετέθη ή ελευθέρα πά
  ροχή πολεμικοΰ ύλικοΰ υπό ωρισμένας
  δΊευκολύνσε&ς καί δι* άσφαλών οδών με-
  ταφοράς.
  ΛΗΦΟΕΙΣΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙ!
  ΚΑΙ ΤΡ ΝΑΥΑΓΙΟΝ ΤΩΝ ΚΥΡΩΣΕΒΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 1 Φεβρουαρίου (τού
  άνταποκριτού μας).—Αί άποφάσεις διά
  την οικονομικήν ενίσχυσιν τής Κίνας
  καθ' α άφήνεται νά εννοηθή έκ τίνων τη-
  λεγραφημάτων όφείλεται είς την άποτυ-
  χίαν τής έπιβολής κυρώσεων έναντι τής
  Ίαπωνίας. 'ΙΙ Αγγλία δηλ. ή Γαλ¬
  λία καί ή Ρωσσία έκριναν ότι ζητήμα-
  τα ήθικής τάξεως καί άπέναντι τοΰ θε-
  σμοΰ τής Γενέυης έπιβάλλουν την οι¬
  κονομικήν ενίσχυσιν τής χειμαζομένης
  έκ τής Ίαπωνικής είσβολής Κίνας.
  ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑ) Η ΚΑΚΟΚΑΙΡΙΑ
  ΠΤΟΣΙΣ ΧΙΟΝΟΣ ΚΑΙ ΒΡΟΧΑΙ
  ΑΘΗΝΑΙ 1 Φεβρουάριον) (τού
  άνταποκριτοΰ μας).—Καθ* ά ανακοινού¬
  ται ή κακοκαιρία καθ* άπασαν σχβδόν την
  Έλλάδα συνεχίζεται. Είς την Μακε-
  δονίαν καί τινάς άλλας περιφερείας πί-
  πτει άπό τής προχθές χιών. Ραγδαίαι
  έπίσης βροχαί εσημειώθησαν είς Ηελο-
  πόννησον καί άλλαχοΰ. Ή μετεωρολο-
  γική ύπηρεσία εκ παραλλήλου αγγέλλει
  ότι συνεχίζεται πτώσις τής θερμοκρα-
  σίας.
  ΕΝΙΣΧΥΣΟΥΝ ΤΗΝ ΚΙΝΑΝ
  ΧΑΙ 1ΛΛΛ ΚΡΛΤΗ ΤΗΣ ΕΥΡΟΠΗΣ;
  ΑΘΗΝΑΙ 1 Φεβρουαρέου (τού
  άνταποκριτού μας). — Διά την οικονο¬
  μικήν ενίσχυσιν τής Κίνας ήτις φέρεται
  αποφασισθείσα οριστικώς θά συμβάλουν
  ώς λέγεται έκτός τής Αγγλίας καί Γαλ
  λίας καί άλλα κράτη τής Ευρώπης.
  Πάντως άνακοινώσεις επί τού σημεί-
  ου τούτου αναμένονται έντός τής αύρι¬
  ον όπότε θά έχει συζητηθή τό κοινόν
  σχέδιον ένισχύσεως τής Κίνας.
  έπιθεσεις
  «άγνώσΓ'
  ϊηχοζ. Προχθές ν
  αγγλικόν έμπορικι
  ϊέφερεν ανθρακα
  μ« είς την Καρθι
  τορπιλλισθή καί
  βθη αύτανδρον, ι
  γρόνως καί αλλα
  οταντο έπιθεσεις
  τών Ίσπανικών λι
  έν πλώ. Τα γε
  «ΰτά, άνηαύχησα
  φυσικόν καί επι
  Λβνδΐνον καί το
  ούς, έδημιούργηα
  χρόνως μέγαν ά
  τόσον είς την Ά^
  9βν καί είς την
  κοινήν γνώμην.
  χον υπουργικόν 3
  βυγκληθέν έκτ^|
  ζήτηοεν έπ^
  ήρ5 .
  σεως, ένετάλί -
  έξ
  ψς^
  πιδώση έ
  τυρίαν εί
  μερον
  Συμβούλιον τι,
  να λάβη άποφάν
  ίδίου ζητήματος,
  δέ άνησυχία καί
  ρατηρεΐται είς «
  οΰοας καί των ά
  των. Χαρακτηρι«
  τής άνηουχίας τ
  τεΐ είς τό Λονδϊ
  νέ τό γεγονός
  χΒη ή συγκέντρω
  ρου σχεδόν τοΰ 1
  ατόλου είς την
  διά νά περιφρ
  αυμφέροντα καί
  τής Κραταιάς Ά
  Αί φλόγες τοΰ
  πολέμου, οί άν
  βαρδισμοί, οί
  των ακαφών είς
  Υ«ον, ή οξύτης
  την οποίαν είσή
  βυ τό Ίσπανικ*
  *>ν άγωνία τόν
  δημιουργβΰν τ«
  τού πολέμου εΙ< λ»; Εΰρωπαϊκάς τ*ν πολεμικόν ο τόν μεταδίδουν τών τηλέγραφον τζιαν* κύματα Ρον την γήν. Ί- ϊ«βτασις είσήλβ «5 επικίνδυνον Π υπόθεσις τής Τ""*ει σοβαρωτό *5· Μία έσπευ ό παρχμιι Χειρισμός των *«κ1 ή έλαχίστι ΐκό , ε τόν σπινβ άν«φ; *τι