95352

Αριθμός τεύχους

4779

Χρονική Περίοδος

Α' 1938

Ημερομηνία Έκδοσης

3/2/1938

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  ΣΥΝΑΡΟΜΑΙ:
  Αϊγύττοιι
  Γτιισια λίοαι 3
  ρ;<ίμηο, 2 ΆμΕρικής έτησια δο?,. ΙΓ>
  ρέιίιιηνι>ς » 8
  ΚΑΘ&ΜΕΡΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
  ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ
  1938
  ΠΆΦγΖΙΑ ΤΥΠΟΓΓΆΦί:! λ
  ΟΛΟΪ. ΜΙΝ'.ΊΑΥΙ'θν
  ΪΠΕϊβτΙΙΟΣ ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΘΡ. Ν ΣΙΛτΡΑΚΗΣ
  ΔΙΕΥΘΥΝ7ΗΣ: ΑΝΔΡ. Μ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ
  ΗΡΑΚΛΠΟΝ ΚΡΗΤΗΣ ■ ΕΤΟΣ 23ΟΝ
  ΑΓΊΘΜ. ΦΥΛΛΟΥ *779
  ΪΟ
  ΑΗΕΙΛΕΙ ΠΑΛΙΝ ΤΗΝ ΕΥΡΟΠΗΝ
  'Όσοι επίστευσαν ότι οί
  κίνδυνοι επεκτάσεως τοϋ πο¬
  λέμου είς ολόκληρον την
  Ευρώπην, έξ αίτίας τού Ί-
  σπανικοΰ, είχον παρέλθει,
  θά δοκιμάσουν ασφαλώς νέ¬
  αν απογοήτευσιν έκ τής τρο-
  πής την οποίαν έλαβεν ε¬
  σχάτως ή κατάστασις. ΟΊ
  τορπιλλιαμοί σκαφών είς την
  Μεσόγειον, πού είχον στα-
  ματήσει μετά την διάσκε¬
  ψιν τής Νυόν, επανελήφθη.
  σαν καΐ πάλιν. Τα άγγλι-
  κά καί γαλλικά Ιδίως σκά-
  φη δέχονται καθημερινώς
  σχεδόν έπιθεσεις παρ' ϋπο-
  βρυχίων «αγνώστου» εθνικό¬
  τητος. Προχθές μάλιστα, εν
  αγγλικόν εμπορικόν πού με
  τέφερεν ανθρακα καί τρόφι
  μα είς την Καρθαγένην έ-
  τορπιλλισθή καί κατεβυθί¬
  σθη αύτανδρον, ένω ταυτο¬
  χρόνως καί άλλα σκάφη υφί¬
  σταντο έπιθέσεις είτε έντός
  των Ίσπανικών λιμένων είτε
  έν πλώ. Τα γεγονότα δέ
  αΰτά, άνησύχησαν ώς ήτο
  φυσικόν καί επόμενον τό
  Λονδίνον καί τούς Παρισί
  ούς, εδημιούργησαν δέ συγ¬
  χρόνως μέγαν άναβρασμόν
  τόσον είς την Αγγλικήν ό¬
  σον καί είς την Γαλλικήν
  κοινήν γνώμην. Τό Αγγλι¬
  κόν υπουργικόν Συμβούλιον
  συγκληθέν έκτάκτως συνε¬
  ζήτησεν επί ώρας ολο¬
  κλήρους επί τής. καταστά¬
  σεως, ένετάλθη δέ ό ,ύπουρ-
  γός των εξωτερικών νά ζη¬
  τήση την άμεσον σύγκλη-
  αιν. τοϋ συμβουλίου τής δια¬
  σκέψεως τής Νυόν καί νά ε¬
  πιδώση εντονωτάτην διαμαρ¬
  τυρίαν είς τόν Φράνκο. Σή¬
  μερον έπίσης πρόκειται νά
  συγκληθή καί τό υπουργικόν
  Συμβούλιον τής Γαλλίας διά
  νά λάβη άποφάσεις επί τοϋ
  ΐδίου ζητήματος, παρομοία
  δέ άνησυχία καί κίνησις πα-
  ρατηρεΐται είς τάς πρωτεύ¬
  ουσαν καί των άλλων Κρα-
  τών. Χαρακτηριστικόν ομως
  τής ανησυχίας πού έπικρα-
  τεί είς τό Λονδίνον ιδία εί¬
  νε τό γεγονός ότι διετά¬
  χθη ή συγκέντρωσις ολοκλή¬
  ρου σχεδόν τού Βρεττανικοΰ
  στόλου είς την Μεσόγειον
  διά νά περιφρουρήση τα
  συμφέροντα καί τό γόητρον
  τής Κραταιάς 'Αλβιόνος.
  Αί φλόγες τοϋ Ίσπανικοΰ
  πολέμου, οί άνηλεεΐς βομ-
  βαρδισμοί, οί τορπιλλισμοι
  των σκαφών είς την Μεσό¬
  γειον, ή οξύτης γενικώς είς
  την οποίαν εισήλθεν έκ νέ·
  ου τό Ίσπανικόν, κρχτοΰν
  έν άγωνία τόν κόσμον καί
  δημιουργοΰν τόν πυρετόν
  τού πολέμου είς τάς μεγά¬
  λας Εύρωπαΐκάς χώρας. Καί
  τόν πολεμικόν αυτόν πυρε¬
  τόν μεταδίδουν τα καλώδια
  των τηλεγράφων καί τα έρ-
  τζιανά κύμκτα είς ολόκλη¬
  ρον την γήν. Ή διεθνής κα¬
  τάστασις εισήλθεν έκ νέου
  είς επικίνδυνον φάσιν κ«ί
  ή υπόθεσις τής είρήνης δια-
  τρέχει οοβαρωτάτους κινδύ-
  νους. Μία έσπευσμένη ενερ¬
  γεια, ό παρχμικρός άδέξιος
  χειρισμός των πραγμάτων,
  καί ή ελαχίστη εκδήλωσις
  νευρικότητος, είμποροΰν νά
  προκαλέσουν την στιγμήν
  αυτήν τόν σπινθήρα τής παγ
  κοσμίου άναφλέξεως. Εάν
  μάλιστα ή άδεξιότης τοΰχει
  ρισμοΰ των πραγμάτων ση¬
  μειωθή έκ μέρους τής Αγ¬
  γλίας καί τής Γαλλίας, τότε
  ο πόλεμος θά καταστή άνα-
  πόφευκτος. Άλλά τοιούτος
  κίνδυνος δέν θά υπάρξη
  φανταζόμεθα. Διότι αί δύο
  αύται δυνάμεις διά τής μέ-
  χρι σήμερον τακτικής των:
  υπέδειξαν ότι γνωρίζουν νά
  περιφρουροϋν την ειρήνην
  έστω καί μέ ζημίας τού γοή-
  τρου των. Επομένως εάν
  ό πόλεμος έκραγή τότε ή
  εύθύνη θά πρέπει ν' άναζη-
  τηθή άλλοΰ. Δυστυχώς δέ ή
  πιθανότης τού πολέμου είνε
  μεγάλη. Ό Ίσπανικός πό¬
  λεμος φαίνεται ότι εισήλ¬
  θεν είς τόάποφασιστικόν στά¬
  διον. "Ισως μάλιστα δέν εί¬
  μεθα μακράν τού τερματι-
  ' σμοΰ τού. Καί τό γεγονός
  [αύτό, όΐτως ετονίσαμεν καί
  άλλοτε κατ' επανάληψιν δη-
  μιουργεϊ την κρίσιν πού έκ-
  δηλώνεται ήδη.
  Διότι είς την Ισπανίαν
  δέν μάχονται δύο άντίπα-
  [ λαι Ισπανικαί παρατάξεις.
  Έκεΐ διεξάγεται αγών παγ¬
  κοσμίου σημασίκς καί εκτά¬
  σεως. Καί διακυβεύονται υ-
  ! ψιστκ συμφέροντα, αυτή αύ¬
  τη ή μελλοντική τύχη καί
  ή ύπαρξις των μεγάλων δυ·
  νάμεων τή; Εύρώπηζ. Διότι
  ή Ίβηρική αποτελεί τό κλει-
  δί των στρατηγικών καί οί-
  κονομικών συμφερόντων αυ¬
  τών. Είναι φυσικόν λοιπόν ή
  έκβασις τού πολέμου καί ή
  μελλοντική μορφή τού Ί¬
  σπανικοΰ καθεστώτος νά
  προκαλή αμέριστον τό ενδι¬
  αφέρον των δυνάμεων αυ¬
  τών. Δι' αύτό, φρονούμεν—
  τό είπομεν άλλωστε ευθύς
  έξ άρχής—δτι θά είναι δύ¬
  σκολον νά τερματισθή ό πό¬
  λεμος αύτός χωρίς νά σημει-
  ωθοΰν έμφανεΤς έπεμβάσεις
  ξένων. Έμφανεΐς ομως έ¬
  πεμβάσεις θά σημειώσουν
  κατ' άναπόδραστον ανάγκην
  έναρξιν πανευρωπαΐκοϋ πο¬
  λέμου.
  Πάντως, την στιγμήν αυ¬
  τήν είναι πρόωρον νά ομι¬
  λήση κανείς μετά θετικότη-
  τος. Κα'ι πολύ περισσότερον
  θά είναι πκρακεκινδυνευμέ-
  νον νά διατυπωθοΰν προ-
  βλέψει;. Εάν ομω; η αύγ-
  κληζι; τής διασκέψεως τής
  Νυόν, την οποίαν εζήτησεν
  έπειγόντως ή Αγγλία, δέν
  πραγματοποιηθή ή δέν επι¬
  τύχη τοϋ σκοποϋ χάριν τού
  όποίου θά συγκληθη, τότε βε¬
  βαίως θά είναι μάταιον νά
  διατηρή πλέον κανείς ελπί¬
  δας καί νά διαπνέεται άπό
  αισιοδοξίαν ώς πρός την τύ¬
  χην τής εΐρήνης, τής αν¬
  θρωπότητος καί τοΰ πολιτι-
  σμοϋ. Διότι αί δυνάμεις αί
  οποίαι περιεφροΰρησαν μέχρι
  σήμερον την ειρήνην διά τής
  υποχωρητικότητος καί τής δι-
  αλλακτικότητός των, θά ά-
  ναγκασθοΰν τότε νά προσφύ-
  γουν είς μέτρα βία; διά νά
  περισώσουν όχι πλέον την
  ειρήνην άλλά εαυτάς, την
  άκεραιότητα, την ανεξαρτη¬
  σίαν, τό γόητρον καί τα
  συμφέροντα των.
  "Ισως ομως ή πραγματοποι-
  ηθεΐσα ήδη προσέγγισις καί
  ή συμφωνηθείσα συνεργασία
  των μεγάλων είρηνοφίλων
  Κρατών τής Εύρώπης καί τής
  Άμερικής, άκολουθουμένων
  χχι υπό των περισσοτέρων
  μικρών κρατών τοΰ κόσμου,
  καί ή κολοσσιαία πολεμική
  δύναμις την οποίαν διαθέ-
  τουν, νά έμπνεύσουν τό δέος
  είς τούς άντιπάλους των καί
  νά έπαναφέρουν την φρόνη¬
  σιν καί την λογικήν είς τούς
  έγκεφάλους έκείνων πού φαί-
  νονται σήμερον κατειλημ-
  μένοι άπό πολεμικόν μένος,
  όπότε καί θά σημειωθή επά¬
  νοδος είς την οδόν τής είρή¬
  νης.
  ΟΠΩΣ ΔΙΑΒΑ1ΝΕ1 Η Ζ°.Η
  ΑΠΟ ΜΗΧΑΝΗΪ ΟΕΟΙ
  Έ*είνη πού τρέχει πρός. μίαν
  οιανδήποτε γεφυραν,ένω τό φεγγά-
  ρι άσημώνει τα νερά κάποιου
  ποταμοϋ, δέν είνε μόνο Ινα συ-
  νηθισμένο σκηνοθετικδ «έφφέ».
  Είνε καί θέσις τής ζωή;ι "Αν
  δέν τρέχη πρός τή γέφυρα ή
  Εκείνη, άπομεινάρι ενός καθημε¬
  ρινού ειδυλλίου, με την κατάραν
  «τής έςωγάμου μητρότητος», τρέ-
  χει όπως καί ή Άννα Καρενί-
  να πρός τίς γραμμές τοΰ τραί-
  νου. Ό θάνατος Ιδώ παίζει τόν
  ρόλον μιας πραγματικής άπολυ-
  τρώσεως. "Ηρεμος ή βίαιος είνε
  άλογοζ πάντοτε πρός την σημα¬
  σίαν τής περιστάσεως !..
  Τόν προσέχει κανείς; Είνε ζή
  τημα. Τα φίλμ παρουσιάζουν
  κατά ν.ανόνα σχεδόν, τόν διαβά-
  την νά άντιλαμβάνεται τό δρα-
  μα, εις τό οποίον έπεμβαίνει
  «ώς άπό μηχανής θεός». Άλλά τό
  Χόλλυγουντ εχει άντιγράψη έδώ
  την ζωήν κατά τρόπον «πιθανώ¬
  τατον. Καθένας ανήμερον, είνε
  μάλλον πιστευτόν, Οστερα άπό την
  τελευταίαν τουλάχιστον οιαμόρ-
  φωοιν των χαρακτήρων, δτι διά
  ζει τό δήμά τού. Είτε δέν έπιθυ-
  μεΐ μπεροεψοδουλειές, εις την πε¬
  ρίπτωσιν πού όσφραίνεται δρα-
  μα, είτε άοιαφορεϊ.
  —Μεταξΰ κινηματογράφου λοι¬
  πόν καί ζωής ύπάρχουν αίσθη-
  ματικαΐ διαφοραί; θά ίρωτοϋσεν ό
  πρώτος ενοιαφερόμενος.
  Καί ύπάρχουν πράγματι Ή ά-
  ξία ώττόσο έδώ είνε, ό'ταν ό
  κινηματογράφος γίνεται ζωή
  Στήν Άθήνα λ. χ. πρό ημερών
  «μιά κατηραμένη κόρη», διά νά
  Ινθυμηθοΰμε τόν μυθιστοριογράφον
  τής παλαιάς σχολής, μιά Φαντί-
  να άν προτιμάτε, ετρεχε πρός τό
  τραίνο όπου ή ταχύτης είνε καί..
  ταχύτης λύσεως κοινωνικήν ηρο-
  βλημάτων: οί άνθρώπινες σάρκες
  περιμαζεύονται Οστερα εύκολα
  καί «άνώνυμα» !.. Έτρεχε λοι
  πάν ή κόρη έκείνη μέ την βεβαι-
  ότητα οτ: ό άπό μηχανής θεός ή
  το μόνον υπόθεσις κινηματογρα-
  φικής σκηνοθεσίας. Τό δραμά της
  ώδευεν άνευ έμποδίων πρός την
  έξάλειψιν—μίαν έξάλβιψιν σ/.όπι-
  μον τό κάτω-κάτω. Καί δμως ! .
  Ό κανών παρουσίασε μίαν εξαί¬
  ρεσιν, ίσως την πρώτην, ισως
  την τελευταίαν. Κατά τό αστυνο¬
  μικόν δελτίον ή ήρωΐ; ενός δρά-
  ματος, ποΰ κατά χίλιες πράγματι
  έκοόσεις καί ποικιλίε; συμβαίνει
  στήν Έλληνική κοινωνία, «εγέ¬
  νετο άντιληπτή υπό τής τυχαίως
  δ:ερχομένης την στιγμήν εκείνην
  κ. Β. Σταυροπούλου υπό τής ο¬
  ποίας καϊ παρελήφθη είς την οι¬
  κίαν της».
  Φαντάζομαι ότι εκατόν κτυπη-
  τέςς φιλανθρωπίε; είνε τίποτε
  μπροστά στήν πραξι αυτή τής δι¬
  ερχομένη; κυρίας. θά πήτε: για-
  τί; Διότι ακριβώς συμβαίνουν σή¬
  μερον μόν^ν εις ...τούς κινηματο-
  γράφους. Αί μεγαλουπόλεις μέ την
  τριβή, τριβί; εντελώς μηχανική,
  ψυχρή καί τυπική, τής καθημε-
  ρινής ζωής, είνε δύσκολον νά πα¬
  ρουσιάζουν τέτοιους άπό μηχανής
  θε ούς. 'Γό πράγμα καταντα απί¬
  στευτον!
  *
  * !
  Κάποιος διά τα ίδιον ζήτημα
  διετύπωσεν άντιρρήσεις: λϊία γυ-
  ναΐκα άπο,ίαίνει πολλές ψορϊζ,
  άληθινή άνΐϋτερότης γιά παρόμοι-
  ες άντιλήψεις. 'Η λεπτή της αί-
  σθημχτολογία έξεγείρεται έμπρός
  είς την άκαμ,ψίαν καί τόν σαρκα-
  σμόν των μηχανικών άνθρώπων—
  υπάρχουν τέτο,,οι αΫ]μερο^ καί
  χωρίς νά είναι κατεσκευασμένοι
  άπό τα υλικά των «ρομπότ». Δέν
  διαφωνούμεν. Έν πάση περιπτώ¬
  σει καί ή γυναΐκα πού άντιλαμ-
  βάνεται την όμόφυλόν της νά
  τρέχη πρός τα σίδερχ τοϋ τραί-
  νου, μπορεί νά σκεφθή καί κάτι
  άλλο: Την ιδικήν της φήμην!
  Διότι καϊ αυτή είνε δυνατόν νά
  κινδυνεύση μςθαύριον μέ τάς τοι¬
  ούτου εϊδους διασώσεις. Καί νά
  φροντίση, αντιθέτως πρός την ν.υ
  ρίαν των Αθηνών, νά .. διασωθή
  ή ιδία, άντ ι νά σώση την άλλην.
  ΛΣΜΟΛΑΙΟΣ
  Πεταχτά
  σημειώματα
  ΖΑΝ-ΖΟΥ-ΖΑΝ
  ΤΩ! μην έκπλαγητε, άγαπη-
  τοί μου, καΐ μην 'καταληφθή-
  τε άπό δέος οί άμύητοι, άπό
  τόν τίτλο τοΰ σημερινοΰ
  μας σημειώματος Πρόκειται
  άπλούστατα περΐ τού όνόμα-
  τος μιάς παρέας γλεντζέδων
  τής πόλεως. Τί σημαίνει δμως,
  μή ζητήσετε νά μάθετε Δέν
  θά βρεθή κανείς νά δώση σα-
  φή έξήγησι Κάποιος μονάχα
  έκαμε μία διευκρίνισΐ: Γλέντι,
  ευθυμία, κέφι άδιάλειπτο,
  προθποθέτει κάποια ζοΰρλα
  Στό δνομα λοιπόν μιδς παρέ
  άς γλεντζέδων, θάπρεπε νά
  κυριαχή τό Ζ: Κι' ισως ή
  διευκρΐνισις αυτή νά είναι έξ
  ολοκλήρου άρκετή.Άλλά τούς
  ξέρετε αύτούς τούς Ζάν — Ζοϋ
  —Ζάν, Νά τούς παρουσιά-
  σω λοιπόν δπως τοϋς εΐδα
  προχθίς είς £να συμπόσιο Β
  που καί μέ έμύησαν, είς τα
  μυοτήριά των. Κάμποσοι νέοι,
  έπιστήμονες, έμποροι, βιομή-
  χανοι, παραγγελειοδόχοι.Άν-
  θρωποι πού έ'χουν πάρει τή
  ζωή άπό την ευθυμη πλευρά
  της. Κρασί, τραγοθδι καί έ-
  ρωτας. Ένα εύχάριστο σπόρ
  είν' ή ζωή, σοΰ λέγουν. Γι'
  αΰτό κΓ ό πρόεδρός τού είνε
  ενας σπόρτμαν. Μόνο πού έ¬
  νώ ή παρέσ είναι δλοι νέοι,
  ό πρόεδρός της είναι ήλικιω-
  μένος. Μεσόκοπος εχει χιονιά
  είς τα μαλλιά, άλλ' άνοιξι είς
  την καρδιά τού. Τα σπόρ, ή
  ευθυμη διάθεσι καί ή καλή
  καρδιά τούχουν έξασφαλίσει
  την αίωνία νεότητα καΐ τόν
  κρατοϋν θαυμάσιο θαλερά
  πρεσβύτη. Καί μόνο αύτό;
  Τόν έ'χουν καταστήσει περιζή-
  τητο στά γλέντια, όξονα γύ-
  ρω άπό τόν όποΐο στρέφεται
  ή ευθυμη καί νελαστή νεότης.
  Είναι ,δέ όμολογουμένως άξι-
  ος τού έργου τού. Δίδει τόν
  τόνο τής ;χαρούμενης κι' άμέ-
  ριμνης ζωής. Πρώτος στά
  σπόρ, στή φυσιολατρεΐα, στό
  γλέντι, στό ξενύχτι, στό χο-
  ρό. Λίγοι νέοι τού παραβγαί-
  νουν.
  Άλλά τί νά σδς πώ! Κσ-
  θώς τόν έβλεπα προχθές, ά-
  κούραστο μέ νεανική φρεσκά-
  δα νά γλεντα καί νά χαίρε-
  ται τή ζωή, άθελα μοΰ δη-
  μιουργήθηκαν οί πλέον με-
  λαγχολικές σκέψεις γιά τή
  σημερινή νεότητα. Οί περισσό-
  τεροι άπό τούς νέους μας έ-
  χούν καταληφθή άαό μίαν ά-
  πίστευτη μελαγχολία. Πρΐν
  δοκιμάσοον τή χαρά, έγιναν
  ήρωες δράματος. Πρίν ν' άν-
  τικρύσουν θυρραλέα τή ζωή,
  προσβλέπουν μ' άπογοήτευσι
  τό θάνατο. Πόση άντίθεσι
  σ' αύτά τα γερασμένα νειδτα
  καί σ' έκεΐνα ι' άειθαλή γε-
  ράματα. Έδώ ε"νας κόσμος
  πού έρχεται μϊ. θρήνους γιά
  τή ζοή. Έκεΐ ενας κόσμος
  πού φεύγει κι' δμως τραγου-
  δεΐ τόν ΰμνο τής χαρδς, τής
  ώμορφιδς τοϋ κόσμου. Άπό
  τή μιά, νέοι πού δέν τολμοΰν
  ν' άγγΐξουν καί νά δοκιμά¬
  σουν τα θέλγητρα τής ζωής.
  Άπό την άλλη γέροντες πού¬
  χουν άρπαχθή γερά καί τρυ·
  γοΰν άχόρταγα τίς ήδονές.
  Άλλά νειατα πού όδηγοϋν-
  ται άπό τό γήρας άκόμη
  καΐ πρός την πηγή τής εύθυ-
  μίας, δέν είναι νειδτα αύ¬
  τά. Τα νειατα έχουν όρμή,
  έ'χουν φιλοδοξΐες, εχουνε δ-
  νειρα. Έχουν δικαίωμα νά
  προΐστανται τουλάχιστο στό
  γλέντι. "Οπως έχουν έπίσης
  καΐ καθήκον, παράλληλα πρός
  τό γλέντι νά πσσχίζουν καί
  γιά άνώτερες δημιουργικές έ-
  πιδιώξεις. Έμπρός λοιπόν οί
  νέοι. Ή ζωή είναι δική σας.
  Άνήκει οέ σας καί δχι στά
  γηρατειά έστω κι' άν είναι
  θαλερά. Κι' άν είναι γερά
  τα κότσια σας θά την άρπά-
  ξετε γερά, θά τή χαρήτε σή
  μερο μέ τό γλέντι καΐ θά
  την ώμορφήνεται αυριο καί
  θά την καταστήσετε εύχάρι-
  στη κι' ευκολη γιά τούς έπι-
  γενομένους μέ τή σκέψι καΐ
  την καρδιά.
  Μ.—
  Οί κίνδυνοι τού πολέμου
  ΠΟΣ ΒΑ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΘΗ Η ΠΡΟΙΤΑΣΙΑ
  ΕΞ ΑΕΡΟΣ ΤΟΥ ΑΜΑΧΟΥ ΠΛΗ8ΥΣΜ0Ϊ
  Τού Στρατηγοΰ κ. Κ. Μπακοπούλου.
  Άλλά έπειδ/; ύπάρχουν χιλιά-
  δες ήδη έκτισμέναι οικίαι καί
  δέν είναι δυνατόν νά τάς κρη-
  μνίσωμεν διά νά τάς κτίσωμεν
  έκ νέου μετά κανονικοΰ καταφυ-
  γίου είμεθα ύποχρεωμένοι νά
  δημιουργήσιομεν έντός αυτών
  καΐ ώς εχουν τ]δη καί είς
  χώρον προσφερόμενον Ιν κα-
  ταφύγιον. Τοιοϋτον χώρον
  θά άναζητήσωμευ κατά προτίμη¬
  σιν έντός τοΰ ύπογείου. Τόν
  χώρον τούτον καί αναλόγως των
  διαστάσεων καί οίκοδομικής κα
  ταστάσεώ; τού διασκευάζομεν είς
  καταφύγιον, είτε δι' ένισχύσεως
  καί αυξήσεως τής οροφής καί
  ένισχύσεως κατά τό δυνατόν,
  αυτής καί των άλλων στοιχεί-
  ων, είτε τέλο; εάν ή άνάγκη τό
  επιβάλλη καί δι' άπλής μόνον υ¬
  ποστηρίξεως (μέ ξυλίνους δοκοΰς)
  καί φράξεως των περιττών κου-
  φωμάτιον καί τής έςασφαλιζομέ
  νης τής στεγανότητος τούτου διά
  τής καλής καί πλήρους έφαρ-
  μογής των θυρών καί τής έμφρά
  ςεως (στουπί, γόμα, καουτσούκ,
  κλπ) σχισμών, ρωγμών καί έν
  γένει πάσης όπής οί1 ής θά
  ηδύνατο νά εισέλθη άήρ.
  Τό πώς έπιτυγχάνεται τβΰτο
  λεπτομερώς άναπτύσσεται είς τάς
  έκοοθείσας καί είς τάς προσε¬
  χώς έκδοθησομένας υπό τής υπη¬
  ρεσίας ημών όδηγίας.
  Ελλείψει ύπογείου έκλέγομεν
  πρός διασκευήν διά καταφύγιον
  ενα κατάλληλον χώρον είς τό
  ίσόγειον.
  Τα ούτω δημιουργούμενα, έντός
  των υφισταμένων οΐκοοομών κα-
  ταφύγια παρέχουν άσφαλή έπί¬
  σης προστασίαν έκ των πολεμι-
  κών άερίων, ήτοι έκ τού γενικω-
  τέρου καϊ πλέον πιθανοΰ κινδύ
  νού καί προστασίαν, ανάλογον
  μέ την άντοχήν αυτών καί τής
  ολης οίκοοΌμής, έκ των έκρη-
  κτικών βομβών. Πάντως ή στε-
  ρέωσις τή; ορογΐ^ς τούτων, δι"
  υποστηρίξεως κ.λ.π. πρίπει νά
  ίίναι τοιαύτη, ώστε νά δύν»-
  Ή όδός Ανωγείων.
  Μέ αΐσθημα γενικής Ικα¬
  νοποιήσεως καί χαράς ηκού¬
  σθη ή Τϊληροφορία τής δια-
  θέσεως πεντακοσίων χιλ,
  δραχμών υπό 5τής Κυβερνή¬
  σεως διά την συνέχισιν των
  εργασιών εκτελέσεως τής ό-
  δοΰ Ηρακλείου — Ανωγεί¬
  ων Μυλοποτάμου. Ή όδός
  αυτή πρόκειται νά συνδέση
  την μεγάλην κωμόπολιν τοΰ
  Μυλοποτάμου *μέ την πό¬
  λιν μας καί νά εξυπηρετήση,
  εν άπό τα ωραιοτέρα καί
  πλουσιώτερα διαμερίσματα
  τής νήσου. Ελπίζομεν δέ δτι
  θά συνεχισθή ή χορήγησις
  των άπαιραιτήτων πιστώσεων
  καί είς τό μέλλον, μέχρι πλή
  ρους καί ταχείας αποπερα¬
  τώσεως τής συγκοινωνιακής
  αυτής άρτηρίας.
  ται αυτή νά κρατήση τα, τυχόν,
  έρείπια τοϋ υπεράνω αυτής [ΐε-
  ροι>; τής οι-Λθθΐμ^ί.
  Συνεπώς, δι' ενός τοιούτου κα-
  ταφυγίου, έπιτυγχάνομεν προ¬
  στασίαν έκ των άερίων, των έ-
  ρειπίων, καί των θραυσμάτων
  των βομβών. Δέν έπιτυγχάνομεν
  δμως. προστασίαν έξ όλοσώμων
  δομβών έστω ναί μικροθ 6ίρου;,
  έκτός εάν ή δλη διασκευή τού
  καταστή στερεωτΐρα, ώς άνω
  τέρω ελέχθη. Άλλά, ώς είπομεν
  ήδη, ή σύμπτωσις τοΰ νά πέση
  όλόσωμος. βόμβα έπ' αύτοϋ τού-·
  τού τοΰ καταφυγίου δέον νά θεώ
  ρήται ελάχιστα πιθανή.
  Βλέπομεν ότι καί διά τής
  καλής καί προσεκτικής οιασκευής
  ενός καταλλήλου γβρου είς τάς
  6φισταμένα; οίκοδομάς ώς κατα¬
  φυγίου, δύναται νά επιτευχθή με
  γίστ») προστασία διά τούς έν αύ
  ταίς οίκοϋντας.
  Συμπέρασμα: Πάντες οί ιδιο¬
  κτήται υφισταμένων οικοδομήν ό-
  φείλουν νά κατασκευάσουν, ή νά
  δημιουργήσουν, είς τα ύπόγεια
  αυτών καταφύ/ια. Τα καταφύγια
  ταυτα, εφ' δσον ή οϊκοδομή προ-
  σφέρεται, δέον νά ώΐιν τύπιυ
  ένισχυμένου καταφυγίου, έκ δια-
  σκευής, (πριστασία άπό πολεμι-
  κών άερί(ον, θραυσμάτων 6ομ-
  ,3ών, συντριμμάτων Ικσφενδονιζο-
  μένων, βάρου; καί κρούσεως κα
  ταπιπτόντων έπ' αυτών έρειπίων
  τής οϊκοδομής). Εάν δέ τούτο
  είναι άνέφικτον, οφείλουν απα¬
  ραιτήτως νά προβλέψουν άπό
  τούδε, άφ' ενός διά την συμπλή-
  ρωσιν ωρισμένων έλλείψεων τοΰ
  έκλεγέντος χώρου καί άφ' ετέρου
  διά τόν εφοδιασμόν μέ 2λα τα
  άπαιτούμενα μέσα (μεσα υποστη¬
  ρίξεως καί έμφράξδως) διά - την,
  έν περιπτώσει ά^άγκης, ταχί¬
  στην διασκευήν τούτου, ώς προ-
  χείρου οΐκογενειακοΰ καταφυγί¬
  ου, (προστασία άπ' άερίων καί
  θραυσμάτων βομβών).
  (συνεχίςεται)
  Αί συγκοινωνίαι.
  Άπό τής αυριον τίθεται
  είς εφαρμογήν ό νόμος περΐ
  λεωψορειακών συγκοινωνιών
  ήδη δέ γίνεται ή σχετική τα-
  ξινόμησις καΐ ό έφοδιασμός
  των αύτοκινητιστών διά των
  άπαραιτήτων άδειών. Έπίσης
  ρυθμίζονται καί τα ζητήματα
  των φορτηγών αύτοκινήτων
  έγκριθέντων των τιμολογίων
  επί των μεταφερομένων έμ-
  πορευμάτων. Κατ' αυτόν τόν
  τρόπον γίνεται μία άρχή τα-
  κτοποιήσεως τοΰ συγκοινωνι-
  ακοΰ μας ζητήματος. Πιστεύο¬
  μεν δέ δτι έκ παραλλήλου θά
  καταβληθή προσπαθεία καί
  διά την αποπεράτωσιν τοϋ ό-
  σικοΰ μας δικτύου ώστε τό
  συγκοινωνιακόν μας πρόβλη-
  μα νά λυθή κατά τρόπον ο¬
  ριστικόν δσον καΐ * ικανοποιη¬
  τικόν.
  ***
  Είς τό Ρέθυμνον.
  Φίλος Ρεθύμνιος, παρεττιδη-
  μών είς την πόλιν μας, μάς
  παρεκάλεσε νά συνηγορήσω-
  μεν διά τόν καταρτισμόν καΐ
  έν τώ Νομώ Ρεθύμνης υπό
  των έκεΐ γεωργικών ύττηρεσν-
  ών, συνεργείων άμπελοκλα-
  δεύματος. Την ιδέαν αυτήν
  ευρίσκομεν απολύτως όρθήν.
  Διότι είς τό Ρέθυμνον,
  ή καλλιέργεια τής αμπέλου
  καί ιδία τής σουλτανίνας πού
  εύδοκιμεΐ έξαιρετικά, ήρχισε
  πρό ολίγων μόλις έτών καί οί
  γεωργοΐ δέν ίμαθαν άκόμη νά
  κλαδεύουν κατά τρόπον έξα-
  σφαλίζοντα πλουσίαν απόδο¬
  σιν είσοδήματος. Έπιβάλλεται
  επομένως ό καταρτισμός συν¬
  εργείων άμπελοκλαδεύματος
  δπως γίνωνται καί συνεργεΐα
  έλαιοκλαδεύματος. Καί πι¬
  στεύομεν δτι αί γεωργικαί υ¬
  πηρεσίαι τοΰ γείτονος θά λά-
  βουν άμέσως σχετικήν μέρι-
  μναν.
  Οί συνεταιρισμοί.
  Μέ ιδιαιτέραν ευχαρίστη¬
  σιν πληροφορούμεθα δτι ή συ-
  νεταιριστική ίδέα σημειώνει
  συνεχεΐς προόδους είς την
  Μεσσαρδν. Είς πλείστα χω¬
  ρία ίδρύθησαν ήδη συνεταιρι¬
  σμοί, τώρα δέ γίνεται κίνησις
  διά την "ίδρυσιν καΐ ενώσεως
  των συνεταιρισμών αυτών.
  Την πρωτοβουλίαν τής συνε-
  ταιρισπκής κινήσεως εχει τό
  πρακτορείον τής Άγροτραπέ-
  ζης έν Μοίραις καί τουτο α¬
  ποτελεί μίαν επί πλέον εγγύ¬
  ησιν περΐ τής επιτυχίας της.
  Άλλ' επί τή εύκαιρία δέν είμ-
  ποροθμεν παρά νά επαινέσω¬
  μεν την έν γένει δρασιν τοΟ
  ! Πρακτορείου. Άπέβη πραγ-
  , ματικός παραστάτης των γκ·
  | ωργών τής Μεσσαράς, πολύ-
  τιμος βοηθός των καί πρωτο·
  ι στατεί είς την αναδημιουργί¬
  αν τού μοναδικού είς έκτασιν
  καϊ πλούτον κάμπου μας.
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  Β
  ΘΕΑΤΡΟΝ ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ (Μάν-
  δρα Άττίκ) Σήμερον δύο τταρα-
  στάσεις μέ τό χθεσινόν πρόγραμ-
  μα "Ωρα 6 μ. μ. λαική ο'ικογε-
  νειακή άπογευιαατινή μέ τιμάς
  10—15-20 καίώρα 10 μ μ εσπερι¬
  νή.
  Άπό τού δρόνου
  είς την λαιμητόμον.
  ΜΙΑ ΤΡΑΓΙΚΐ
  1=9
  Ή στήλη τού ώραιόκοσμου.
  «ΜΙΝΠΑ· Σήμερον «Ή κυρία
  μέ τάς κααελίας». Μέ την Γκρέτ-
  τα Γκάρμπο. Καθ' εκάστην άπο-
  γευματινή είς τάς 6 μ. μ.
  Ε β Ν 1 Κ Η
  ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΔΑΔΟΣ
  Τό μυστικο μιάς ωραίας ημέρας.
  Ύποκατάστπμα Ηρακλείου
  Διαχ. Κτπμ. έξ Άνταλλαγής
  ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΙΣ
  Είδοποιοϋνται πάντες οί όφει-
  λέται εκ χρεωλ. δανείων πωλη¬
  θέντων Ανταλλαξίμων Κτημάτων
  γηγενείς καί πρόσφυγες δπως
  άμέσως καί τό βραδύτερον μέ¬
  χρι τής είκοστής όγδόης προσε-
  χοθς Μαρτίου 193* προσκομί-
  σωσιν είς την Εθνικήν Τράπε¬
  ζαν (Τμ. Ανταλλαξίμων) τάς
  απαιτουμένας καί κατωτέρω ση-
  μειουμένας βεβαιώσεις υπό των
  άρθρων 4, 5, καί (> τής άπό 4)
  10)37 Τροποποιητικής Συμβάσε¬
  ως τής κυρωθείσης διά τοΰ ύπ'
  αριθ. 909)1937 Άναγχαστικοϋ
  λ'όμου ίνα τύχωσι των εύεργετι-
  κών διατάξεων τής Συμβάσεως
  μειώσεως έπιτοκίου, ένοποιήσεως
  καθυστερουμένων δόσεων καϊ
  έκπ:ώσεων δπου συντρέχουσι αί
  νόμιμοι προϋποθέσεις.
  Μείωσις Έπιτοκίου — Ταύιης
  έξαιροθνται τα διά δημοπρασίας
  πωληθέντα άγροτικά κτήματα.
  Διά τα άστικά μέχρι τιμήματος
  250.000 δραχ. άπαιτεΐται βεβαίω
  σις τής αρμοδίας Κοινοτικής ή
  Άστυνομικής Άρχής δτι κατά
  την 29)10—37 ίδιοεχρησιμοποιοΰν
  το πρός οικογενειακήν ή έπαγγελ
  ματικήν αυτών στέγααιν.
  Διά την ένοποίησιν, άπαιτεΐται
  τό κτήμα νά είνε ελεύθερον υπο·
  θήκης, προσημειώσεως ή κατασχέ·
  σεω; υπέρ τρίτον.
  Διά την Ικπτωσιν τοΰ 40 ο)ο των
  μέχρι 29—10—37 πωληθέντων
  κτημάτων μέχρι τιμήματος τώ
  250.000 δραχμήν άπαιτοΰνται τα
  κάτωθι δικαιολογητικα.
  Α.') Διά τα Άγροτικά. 1) Βε
  [ίαίωσις τής αρμοδίας ύπηρεσία-
  τοθ 'Υπουργείου Γεωργίας έμφαί
  νουσα δτι εάν οέν είχον γίνη κύ-
  ριοι των κτημάτων τούτων θά
  έδικαιοΰντο άγροτικής άποκατα
  στάσεως κατά τόν Άγροτικόν νό¬
  μον καί 2) Βεβαίωσις τής οΐκείας
  Κοινοτικής ή Άστυνομικής Άρ
  χής 2τι αϋτακαλλιεργοΰσιν ή ίδι
  οχρησιμοποιοΰσιν έν δλφ ή έν μέ¬
  ρει τα έν λόγω κτήματα κατά
  την 29—10—37.
  Β.') Διά τα Άστικά: ΟΙ μέν
  πρόσφυγες 1) Βεβαίωσιν τής αρ¬
  μοδίας Υπηρεσίας τοϋ 'Υπουργεί
  ου Κρατικής 'Υγιεινής καί Αντι¬
  λήψεως έμφαίνουσαν ότι τυγχά-
  νουσιν πρόσφυγες καί δτι δέν
  I-
  τυχον οίκογενειακής ή έπαγγελ-
  ματικής στεγάσεως. 2) Βεβαίωσιν
  τής οίκείας Άστυνομικής ή Κοι¬
  νοτικής Άρχής £τι ίθιοχρησιμο-
  ποιοΰσι έν 8λψ ή έν μέρει τό
  άγορασθέν κτήμα. ΟΙ δέ γηγενείς
  βεβαίωσιν τής οίκείας Νομαρχίας
  δτι τυγχάνουσι πολεμοπαθεΐς ή
  άνάπηροι ή θύματα πολέμου ή
  παλαιοί πολεμισται ή πολύτεκνοι
  καί 2ον) βεβαίωσιν Άστυνομικής
  ή Κοινοτικής Άρχής ότι ϊδιοχρη-
  σιμοποιοϋσιν έν δλφ ή έν μέρει τό
  άγορασθέν κτήμα.
  (Έκ τβΰ 'Υποκαταστήματος)
  ■ ■■■■»-■■■■■
  ■ ■■■■
  ΕΚΤΟΣ ΤΡΑΣΤ
  Τβ βαλαμηγβν «)π
  Αναχωρεί έξ Ηρα¬
  κλείου εκάστην ΚΥΡΙΑ¬
  ΚΗΝ βράδυ κατ' ευθεί¬
  αν ΠΕΙΡΑΙΑ.
  ΤΕΤΑΡΤΗΝ βράδυ κατ'
  ευθείαν ΠΕΙΡΑΙΑ, Σϋρον,
  ΤΗΝΟΝ, Πάρον, Νάξον.
  ΠρακτορΐΙον
  ΛΙΝΑΡΔΑΚΗ
  Τηλίφ. 9-41
  ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ μικρά οίκία
  4δός Πεδιάδος (Τρείς Καμάρες).
  ί Ντορέ.
  303βν
  εαεΐεηεε—■■■(
  Κι' αυτή άρχισε νά τοϋ διη
  (γήται, μέ διακοττές, μέ στε-
  ναγμούς, χωρίς συνοχή, δπως
  τής τα έφερνεν ή κουβέντα
  στή μνήμη (στορίες—τόσες
  στορίες—έπεισόδια περιστατι-
  κά, ττότε άπαίσια καί πότε κω
  μικοτραγικά.
  —'Εμάθατε, τοθ εΐπε, ποία
  μάς έπρόδωσεν δταν έφύγα
  με, Ή Ροσερέτ, ή ύηηρέτρ;
  τής γκαρνταρόμπας μου, έκε
  νη ή εξυπνη καί νόστιμη πό
  εΐχα κοντά μου άπό τόν και
  1 ρό ποΰ ή*λθα στή Γαλλία. Φα
  νεται πώς μέ κατεσκόπευεν
  πό πολύν καιρό. Ήταν έρω
  μένη ενός βουλευτού, τοΰΓκο
  βίον. Άλλά δέν εΐχε παρά
  μόνον ϋποψίες. "Οίαν την ά-
  νέκριναν την άλλη μερά, διη
  γήθη φρικτά πράγματα είς β
  ρος μου.
  Καί σιγά—σιγά έξετύλιγ;
  την άτέλειωτη ταινία τοϋΓο
  γοθα της άπό την άλησμόνη
  τη νύχτα τού Βαρέν.
  —Στό Σαίντ— Μενεοϋλ, δ
  ταν έγυρίζαμε, ό κ. ντέ Ντα(.
  πιέρ ήλθε νά μάς ίδη. 'Έδω
  κε τό χέρι τού στήν γκουβερ-
  νάντα τοΰ δελφίνου γιά νά
  την βοηθήση νάνεβή στό άμά¬
  ξι. Αύτη τόν είδοποίησε νά
  φύγη γιατί θά έξωργιζόταν
  δχλος εναντίον τού. Αύτός άρ-
  'νήθηκεν. "Επειτα άνέβη στό
  άλογό τού. Πρίν κάμη πενήν-
  τα βήματα, τόν έ'ρριξαν κά
  τω σάν λαγό: "Οταν έπεσεν
  άπό τό άλογο, τόν έκαμαν
  κομμάτια. Οί φονηάδες έγϋρι
  σαν στό άμάξι γιά νά μοΰ δέ
  ξουν τό κομμένο κεφάλι πού
  έκρατοθσαν στά καταματωμέ
  να χέρια τους.
  Κ' έπειτα αλλο:
  —"Εδωκα σ' έ'ναν στρατιώ
  τη τής έθνοφρουράς £να κομ
  μάτι κρέας άπό έκεΐνο πού
  εϊχατε βάλη στό άμάξι. Κά
  ποίος τοΰ εφώναξε: «Μην τό
  τρώς' δέν βλέπεις δτι πδνε νά
  σέ δηλητηριάσουν;» Έγώ έ'φα
  γα άμέσως άπό τό ϊδιο κα
  έδωκα καί στόν Δελφινο.
  (συνεχίζεται)
  ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ
  ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ
  Μερικοίτίτλοι ται- /
  νιών ιχοΰ θά προβλη-
  θοΰν -προσεχώς:
  Γραμμή Μαζινώ.
  'Ανοιξιάτικες
  άγάπες.
  Ό Στρατηγός
  πέθανε την αύγή.
  Κοντρολέρ
  Βαγκόν Λί.
  Δαίμονες
  θαλασσών.
  Σερενάτα
  Σουμπερτ.
  ! Κρυπτογραφικός
  Δίσκος.
  ι
  Ι »/
  »"Ας χορευσωμε.
  Πριγκήπισσα
  ν τής Ζούγκλας.
  Διαβολόπαιδο.
  Κ. λ. ΤΙ,
  —Τό κεφάλαιον τού ΰπνου.
  Έπιβάλ) εται νά πλαγιάζωμε
  πρό τοΰ μεσονυκτίου καί, δταν ή
  ώρα είνε προχωοημένη, πρό των
  ϊνδεκα μέ σκοπό νά βοηθήσωμε
  | την σεληνιακήν έπίδρασι τού ϋ-
  I
  πνου Πρέπει νά κοιμώμεθα είς
  κρεββάτι άρκετά σκλήρό, μέ θερ
  μα άλλ' έλαφρά σκεπάσματα. Πρέ¬
  πει νά προσέξωμε είς τόν προ-
  σανατολισμό τοΰ κρεββατιοΰ μας:
  ή μαγνητική έτενέργεια έχουσα
  κατεύθυνσι άπό βορρα πρός νό¬
  τον, πρέπει νσ λούΓ| τό σώμα άπό
  την κεφαλήν είς τα πόδια. Τό κρεβ¬
  βάτι λοιπόν ποΰ άναπαύεσΘε θα
  είνε τοποθετηιιένο άπό βορρδ
  πρός νότον.
  ΟΙ νευρικοϊ κα'ι ύπερκουρασμέ-
  νοι όργανισμοί δέν θά έσώζον
  το μέ τάς προφυλάξεις αύτάς
  άπό τις άυπνίες. Γι' αύτο περισ¬
  σότερον κα'ι άπό τα φάρμακα τα
  όποΐα έ'χουν όλέθρια άποτελέ
  σματα επί των όργάνων τοθ σώ
  ματος καί "ιδιαιτέρως επι τής
  καρδίας, οί είδικοι συνιστοϋν πό
  λύ £να μπάνιο χλιαρό, οϋτε πο-
  λύ θερμό, οΰτε πολθ κρύο πρό
  τοΰ Οίνου.
  —Πώς νά εγείρεσθε.
  Ύπάρχουν δπαδοί τής «'έφόδου»
  (σόκ): αύτοι θέλουν, δι' ενός επι-
  νοητικοΰ μηχανισμοΰ ή μόνον διά
  τής θελήσεως, ευθύς μόλις ζυ
  πνήσουν νά έκτείνωνται κατά γής.
  Ή εφοδος αυτή άφυπνίζει. Ευθύς
  άμέσως ραντίζονται μέ τό ντοϋς
  Κα'ι ή δύσκολη στιγμή παρέρχε
  ται.
  Ύπάρχουν όπαδο'ι ήπιώτεροι
  τοΰ τανυσμοΰ: την στιγμήν πού ά-
  νοίγουν τα μάτια άρέσκονται νά
  έκτείνουν τό δάκτυλο, τό χέρι,
  τόν βραχίονα κα'ι ολίγον κατ' ο¬
  λίγον, νά τεντώνωνται όλόκλήροι
  δπως κάνουν οί γάτες. "Επειτα
  άτΐ' αυτήν την μικρή γυμναστική,
  είνε αδύνατον να μείνετε πλέον
  είς τό κρεββάτι: οί μΰς, έξ ΐδί-
  ων, θέλουν νά κινητοποιηθοΰν.
  Άλλ' όλος ό κόσμος, άφοΰ πε¬
  ράση τό ακροατήριον τής άφυπνί·
  σεως, πρέπει άκόμη νά φροντίση
  γιά ενα ώραΐο πρωινό. Μ(α τε¬
  λευταία, λοιπόν, Φυσική ταρά-
  γραφος: ίνα ποτήρι νερό, θερ¬
  μό ή κρύο, είνε ΰπέροχο, το πρωΐ
  διά νά παρασύρη δλες τίς άκα
  θαρσίες τοϋ σώματός.
  Ό γολγο&άς
  μιάς καρδίας
  ΕΛΙΣΑΒΕΤ
  Η ΓΥΝΑΙΚΑ ΤΟΥ
  Ή ξωή της μελαγχολική;
  Η9ον αύτοκρατείρα;.
  —·'Η κατάκτησις της ημέρας.
  θέλουν νά ΰπαινιχθοΰν, αΰτές
  ή συμβουλάς, ή οποίες δέν άπο
  βλέπουν παρά είς την οίκονο
  μίαν μόνον τ<:ΰ σώματος, δτι τό πρώτο μειδίαμα τής ημέρας ά- πέχει των άπολαόσεων τής καο- διας καί τοΰ πνεύαατος, Τα ώ- ραΐα τιρωινά δέν έξαρτώνται πα¬ ρά άπο ενα ποτήρι νερό; Όχι, ασφαλώς, άλλ' αύτές ή συμβου- λές είναι τόσο ολιγώτερον ά τομικές άπό τίς αλλες... "Ενα άνέκδοτο μπορεΐ έν τού τοις νά οδηγήση μερικά πνεύμα- τα είς τας άναζητήσεις των. "Ε· νας μεγάλος φιλόσοφος τοΰ δε- κάτου έννάτου αιώνος, μέ τόν σκοπό νά άρχίζη καλά την ήμέ ρα τού, απαιτούσε άπό τόν ύπη- ρέτη τού νά τόν ξυπνά μέ αϋτά τα λόγια· — Σηκωθήτε, κύριε. "Εχετε σπου δαΐες δουλειές νά άποτελειώσε τε. Καί, έπηδοϋσε άπό τό κρρββά· τι, εύτυχής νά τρέξη είς τό έρ¬ γον τού. Κάθε £νας άπό ημάς άς προ- ετοιμάση, κάθε βράδυ, μία έπαΰ ριον πού τοθ άρέσει, καί τής ο¬ ποίας ή γένεσις νά τόν καθιστά άνυπόμονον, τόσον ώστε νά προ σθέτη ώμορφιά είς την ζωήν τού, πάθος είς τίς άσχολίες τού καί θάρρος είς τα δνειρά τού. ή Ντιστεγκέ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ^ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΥΠΟ ΚΑΤΑΣΤΗ Μ Α ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Δέχεται Καταθέσεις: ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟΥ πρός 3 3 ) 4 ο)ο μέχρι δραχμών 125.000.— Ο ΨΕ »Σ ) ΠΡΟΟΕΣΜΙΑΣ ) υπό τοΰς καλλιτέρους ορους Ό τοκος ύπολογίζεται άπό τής επομένης τής κ«τα· θέοεως. "Απασαι αί καταθέσεις είναι έξ ολοκλήρου ηγ¬ γυημέναι υπό τοϋ Κράτους καί απηλλαγμένον τελίιν χαρ- τοοήμου. ' ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΙΣ ΤΑΧΙΣΤΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ Ό Ιγκριτος Δικηγόρος Αθηνών κ. Νικόλαος Κωνσταντ. Στεφανίδης, (Γραφείον ό&ός Βαλα ωρήτου 6 Αθήνας) άσχολούμενος είς δικαστικάς, διοικητικάς, καί ύποθέσεις Άμερικής καί έξωτερι- κοΟ μάς παρακαλεΐ νά άνακοινώσωμεν, δτι ούδε- μίανσχέσιν έχει μέ τόν Νικόλαον Γ. Στεφανίδην (Στοα Φέξη Αθήναι) μή δικηγόρον καί ασχολούμε¬ νον μέ ύποθέσεις συντάξεων. Οί έχοντες ύποθέσεις έξωτερικοΰ—Άμερικής δύ¬ νανται ν'άπευθύνωνται είς τό δικηγορικόν γραφείον των κ. κ. Νικ. καί Ίω.Κρα,σαδάκη μεθ' ών ό κ.Νικ. Στεφανίδης συνεργάζεται. ■ ■■■•■■■■■ειειεΐππεΐΒειειαιεπΒει Τεχνικόν Γραφείον Τσαμπουράκη—Παπαθεοδώρου Διπλωματούχων Ηράκλειον—Κρήτης (Κάτω Δερμιτζίύικα) Αριθ, τηλ. 70*. ΜΕΛΕΤΑ1-ΕΚΊΈΛΕΣΕΙΣ. ΜΜΠΒΒειειεΐπΐιειεΐΜεΐΒΒΐΐΒΒαβΒεΐΒεΐΒεΐΒειειππεΐειαεΐΒΠΐΐΒειεΐΒΜεΜ ■■■ ■■■■■■■■■■■■■ «βεΐΒβ ·εΐΒει«ειεΐΒβει«ει· ■■■■■■ ■■»■«■■ Ό πρόεδρος τής οημοκρατία Ζύλ Γκρεβύ έθεώρησε υποχρέωσιν τού νά επισκεφθή ςήν αύτοκράτειρα πού ήταν περαστική άπό την πρωτεύουσαν τής Γαλλίας. Ή ώμορφιά τής Έλισάβετ τόν έθάμ- οωσε. «θά Ιλεγε κανείς, μεγα- λειοτάτη—τής είπεν ώς φιλοφρό- νησιν, ύπαινισσόμενος τούς άναγ- γελθέντας άρραβώνας τοΰ υίοΰ της—πώς είσθε ή. . νύφη!». Φαντάζεται κανείς τι εντύπω¬ σιν έκαμεν ή άπρόοπτος αυτή φιλοφρόνησις. Ή Έλισάβετ έκοκ- κίνησεν εως τίς ρίζες των μαλ- λιών της! Ό πρόεδρος κατάλαβε την γκάφφα τού. Καί φοβούμενος μήπως εις Ινδειξιν διαμαρτυρίας διά την τολμηράν φιλοφρόνησιν πού άποτελοΰσε μιά οϊκειότητα α¬ παράδεκτον γιά μιάαύτοκράτειραν, ή Έλισάβετ άπεμακρύνΐτο, έσπευ- σεν αΰτός ν' άπομακρυνθή σάν τόν βρεγμένο γάτο ! Καί τώρα στόν σταθμόν τώ Βρυξελλών, ή αύτοκράτειρα είχι μπροστά της έκείνη πού χωρίς νά έρωτηθή, είχεν εκλεγή ώς σύντροφος τοϋ (ίίου γιά τόν υί όν της. Άπό την πρώτην έκεί νην επαφήν των Βρυξελλών έ λειπεν ή θερμότης. ΐό ταξίδ πρό; την Βιέννην ή Έλισάόετ τό εσυνέχισε μέ άνήσυχα συναι σθήματα. Τα πρώτο πού είπεν είς τάν άνδρά της, μόλις τόν εΐδε ήταν: «Ό θεός νά βάλη τό χέρ χου». Καί επεκαλείτο την βοή θείαν τοΰ Υψίστου γιά τό συνοι κέσιον τοΰ υίοΰ της. Ό Φραγ κΐσκος Ιωσήφ την καθησύχαζε: «Ό νοΰς σου — τής λέγει —πή γαίνει πάντα στόκακό...» Εις την Βιέννην έπακολουθοΰι δεξιώσεις, είς τάς οποίας ή Έ λισάβετ πάντοτε Ιπληττεν, έορ ταϊ, πού συνεχίζονται επί τα ένθουαιωδέστερον είς τήνθύγγαρί αν. Τό ωραίον της πρόσωπον σκιάζει ή άγωνία γιά την εκ βάσιν τοΰ συνοικεσίου τοΰ υίοΰ της. Ηά είνε εύτυχής αύτός ό γάμος; Άνήσυχα προαισθήματα τυραννοΰν την μητρική καρδιά Ή άγωνιώδης αυτή έπιφύλα- ξις τής Έλισάβετ καθίσταται αί- σθητή καί εις τόν διάδοχον. '( Ροδόλφος παραπονείται κάποτε 8τι ευρίσκει την μητέρα τού πά ραδόξως διαφορετική άπέναντ τού. Τό καλοκαΐρι ή Έλισάβετ τό περνά, 2πως συνήθιζε στά τελευ ταΐ-χ χρόνια, είς "Ισλ, καί ΰστε- ρα είς την ιδιαιτέραν πατρίδα της, κοντά στούς δικούς της, είς την Βαυαρίαν. Μιά ήμέρα άποφα- σίζει νά επισκεφθή τόν έκκεν- τρικόν βασιλέα Λουδοβΐκον τόν Β' είς τό άνάκτορόν τού ε"ξω στό Στάρνμπεργκερζε. Ό βασι¬ λεύς Ιτυχεν δμως ν' άπουσιάζη καί ή Έλισάβετ, άντί έπισκε- πτηρίου, τοΰ άφησεν Ινα άνθι- σμένο κλωνάρι γιασεμιά. Ό βασι¬ λεύς Λουδοβΐκος ένθουσιάσθηκε πού ή αύτοκράτειρα τόν θυμήθη- κε καί πήγε νά τόν επισκεφθή. (αυνεχίζεται) ΚΟΙ ΠΩΜ Ι Κγλ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ. - Σήμερον ή Δν'ις Άσημίνα Πανταζή δέν δέχε- ται έπισκέψεις. ΠΕΝΘΗ.— Τόν λατρευτόν μας υϊόν, αδελφόν καί ανεψιάν Μίνωα Καληωρακην τελειόφοιτον Ίατρι- κής, έτών 22, θανόντα έν Αθήναις την 29ην Ίανουαριου έ. ε. έκηδεύ- σαμεν αύτόθι την 3Οήν ίδίου μη¬ νός. Παρακαλούμεν τούς συγγρ- νεΐς κα'ι φίλους νά ένώσωσι μεθ' ημών τάς πρός τόν "Υψιστον δεή· σεις των υπέρ αναπαύσεως τής ψυχής τού, Οί γονεϊς: Έμμ. Κα- ληωρακής, Μαρία Ε. Καληωρά- κη. Οί άδελφοί: Γεώργιος, Μιχα¬ ήλ, Άννα, Ειρήνη καί Τιτίκα Ε. Καληωρακη Οί θεϊοι: Μιχαήλ Κα¬ ψάλης, Κατίνα Καψάλη. Γύρω στήν πόλι. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ είς τό προάστει όν Καμίνια κατάστημα μετ5 ά- νωγείου οικίας καί συνεχομένης άμπελου. Τα αύτά μετά δύο εισέ¬ τι καταστημάτων πωλοϋνται καί μέ ευκολίας πληρωμής. Πληροφορίαι παρ' ημίν. ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ε— ! ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΙΔΡΥΘΕΙΣΑ ΤΩ 1841. Ή άρχαιοτέρα καί μεγαλυτέρα των Έλληνικών Τραπεζών. Κεφάλαια Μετοχικά καί άποθεμάτων Δραχ. 1.205.000.000 10.100.000.000 Καταθέσεις ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ είς δλην την Έλλάδα. ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΤΑΙ είς δλας τάς χώρας τοΰ ΈξωτερικοΟ. "Εκτελεί πάσης φύσεως τραπεζικάς εργασίας είς τό τό εξωτερικόν. είς πρώτην ζήτησιν ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟΥ καί επί προθεσμΐα μέ λίαν εύνοϊκά έπιτόκια. εσωτερικόν καΐ ΔΕΧΕΤΑΙ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΗΕΙ-ί-ΕΝΙΟ ΒΑΝΚΤΡυΒΤΟΟΜΡΑΝΥ, ΝΕΛ/ΥΟΚΚ 51 ΜΑΙΡΕΝ ίΑΝΕ Ιδρυθείσα υπό τής Έθνικής Τραπέζης τής Ελλάδος συμφώνως μέ τούς νόμους τής Πολιτείας τής Νέας Υόρκης, πρός εξυπηρέτησιν των έν Άμε- ρική Έλλήνων. Κεφάλαια όλοσχερώς καταβεβλημένα δολλάρια 1.350.000 . Ό άσύρματος τηλέγραφος ό ο¬ ποίος ετέθη άπό προχθές είς χρή¬ σιν συγκεντρώνει τό ενδιαφέρον των τηλεγραφούντων. —Λόγω τής εύθηνίας των τελών μεταβιβάσεως έσωτερικοΰ έν γέ¬ νει. —Τα όποία έξυπηρετοΰν ιδία τάς συχνάς άνταλλαγάς τηλεγρα- φημάτων έμπορικής φύσεως. —Ό καιρός μετα την παρελθού¬ σαν νύκτα, όπότε είχεν αγριέψη γιά καλά, επανήλθεν χθές τό πρωΐ είς την νηνεμίαν. —Μας εχάρισε μαλιστα καί ήλιον κατά διαλείμματα... — Να-κοθμε δτι πρόκειται περί όριστικής πλέον καλωσύνης τοΰ καιροΰ, Αμφιβαλλομεν. —Αναφορικώς μέ την παράτα¬ σιν τοϋ κυνηγίου, την όποιαν εζή¬ τησαν αί κυνηγετικαί όργανώσεις Ηρακλείου. — Πληροφορούμεθα δτι οί κυνη- γοί μας έ'χουν την γνώμην δτι η παράτασις αυτή διδομένη δέν πρόκειται νά βλάψη *τήν τάξιν τής θήρας». —Διά την όποιαν ως γνωστόν είναι ύπεύθυνοι καί αί ϊδιαι αί όρ- γανώσεις. — Σήμερον καί περί ώρα" 7.30' μ. μ. ό μηχανικάς κ. Βαρκαράκης θά ομιλήση είς την Λέσχην Η¬ ρακλείου. —Μέ θέμα τούς σεισμούς καί τάς άντισεισμικας ο'ικοδομάς. — Τό θέμα όμολογουμένως πα· πουσιάζει ενδιαφέρον δι' δλους τούς κατοίκους Ηρακλείου. —Μέ εξαιρετικήν επιτυχίαν καί κοσμοσυρροήν εδόθη χθές τό βρά¬ δυ ή πρεμιέρα τής Μάνδρας τοΰ Άττίκ. —Τό κοινόν μας άπέδειξε καί πάλιν την εκτίμησιν μέ την όποι¬ αν άνέκαθεν περιέβαλλε τόν συμ- πάθη θιασάρχην. — Καί τό πρωτότυπον δσον καί άρτιον καλλιτεχνικόν τού συγκρότημα. —Στερεότυποι καί τάς ημέρας αύτάς αί συζητήσεις γύρω άπό τα διεθνή πράγματα: — θά έχωμεν ή δέν θά έχω¬ μεν πόλεμον; Ιδού τό αιώνιον πρόβλημα. —Άφήνομεν τώρα τάς άπαντή- σεις αί οποίαι καί αύται κατήν¬ τησαν στερεότυποι. —Άφοΰ Μλειψαν κατά τό πλεί¬ στον οί κομίζοντες διαρκώς τό σύμβολον τής είρήνης: τόν κλά¬ δον έλαίας καί επεκράτησαν πλέ¬ ον οί όραματιζόμενοι τόν πόλε¬ μον ώς προσεχές γεγονός. Καί μέ τό δίκηο τους φυσικά! —Όμολογουμένως ή σειρά των προσεχών ταινιών τάς οποί¬ ας προαναγγέλλει τό κινημα- τοθέατρον Πουλακάκη, συγκεν- τρώνει τό ενδιαφέρον των φίλων τοϋ κινηματογράφου —Πρόκειται περί έργων καί δ- λως οιόλου νέων καί μέ άσφα· λεϊς έγγυήσεις επιτυχίας καί με· ταξύ τοΰ Ίδικοΰ μας κοινοϋ. έ Ρέπορτϊρ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ Αρχομένης τής λειτουργίας τής 3δης Υ. Κοινής Διευθύνσεως των Λεωφορείων Αύτοκινήτων Ν. Η¬ ρακλείου άπό τής πρωίας τής 4ης Φεβρουαρίου 1938, είδοποι- οΰνται οί κ. κ. Ιδιοκτήται Λεω¬ φορείων όπως προσέλθωσι μέ¬ χρι τής μεσημβρίας τής 3ης Φε¬ βρουαρίου ανυπερθέτως ε!; τα Γραφεΐα Διευθύνσεως άδός "Εβανς παραπλεύρως τοΰ Φρουραρχείου μέ τοΰς όδηγούς καί είσπράκτο- ρας αυτών ίνα έφοδιασθώσι μ» την σχετικήν άδειαν κυκλοφορίας καί εΐσιτήρια, άλλως θά απαγο¬ ρευθή ή κυκλοφ&ρία είς τα μή εφωδιασμένα, δι' αδείας ημών. αύ- τοκϊνητα Αεωφορεΐα Τύπου Κ καί Β. Εν Ηρακλείω τή 1 Φεβρουα¬ ρίου 1938 Ό Διευθυντήί Γρηγ. 'Αδοιμάκηί ■■■■■■■■■■■■■Ι π—■*■! ■ ΤΟ ΖΥΟΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΝ &ΙΕΒΝΕΣ Τελείως άνακαινισθέν, ■ μέ άρτι έξ Αθηνών αφι¬ χθέντα μάγειρον, υπό νέ¬ αν πεπειραμένην διεύθυν- £ σιν έγκαινιάζει νέαν πε- ■ ρΐοδον εργασίας άπό τό Σάββατον εσπέρας 5 τρ. ■ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■« κ^τίκα ήρχετο „ ερώτησιν Η^ νοι"°σ ,νννόπ τούτο * στ1ην Ουδέν εΤχβ >'ι° , αάλιστα έντελ
  Ι άλΧά
  0 φό
  ϊίαν
  6 ό
  φρ
  ηιον
  ημαινεν ή ώρι
  λλάς στενάς
  άστυνομικοθ
  ησ ν 6λ'νον τταρ
  ρΤ1 Κατ' Εκείνην Ι
  ΐου Λ ό φανό
  ΐου
  τόν
  νομί
  ηκολούθουν &χ.
  Λ είσήλθεν
  ι 6 μ
  6 τιροπορευόμε
  λσ, κόρη.
  . καί εαπεα
  Τ
  0δ°'Ε.τράπη άλλην
  τότεείς τρΐοδόντ.
  λήνου. Έκεί. ό Α
  γάλης τινός θυρα
  ηκολούθουν οί ιρι
  Ιβλεηεν καλώς. 6ι
  ίλαΐου φωτός
  "Τφόντι. δέν εί
  ψάνησσν οί άνθρω
  ύψηλοΐ. μσκρους
  λούς είς την κεφ*
  ρεία;· Άνδρες ά·
  τσ ένδεδυμένα π< Είς τό μέσον ι σσρες. ώς συμβοι νων νά λάβωσιν έκείνος μέν όστι·; φνης καί έδειί,ε λος δέ τις έφαίνε την εναντίον διεί φη ό πρώτας, ή ο ηροσώπου τού. '( Ίοβέρην. Εύτυχής β βι Έπαυσε πάσ τυχώ^ έξηκολού( φεληθείς τούς Ι ρόν έξ αυτών, ί κρυμμένος καί ί πρός τόν Βοτα>
  ησθάνετο ήδη κ< είς τάς ώλένας κοί οί φανοί ί| Έδιπλασίασε τ< Προέβη, τψ( νικοΰ Κήπου, Ι< την όχθην τού λιν οπίσω τού. μοί. Κατόπιν τ< Ή βάσις τού Γ»«τος είνε ή κ< Ρ«9 «πεδείχθπ β Ηβ λιπάσματβ: » δι *** ηωλοΰνται ■ ■Ι
  ΑΓΝΟΡΘΩΣΙΣ
  Τό μεγάλο £ργον
  τοϋ Βίκτωρος Ουγκώ.
  Οί "Αθλιοι.
  Ό Άγιάννης εισήλθεν είς τόν λαβύρινθον των
  ό&ών τής συνοικίας έκείνης, έπίτηδες άποφεύγων
  τόν εϋθύτερον δρόμον καί πολλάκις έπανερχόμενος
  είς τα βήματά τού, ίνα βεβαιούται ότι ουδείς τόν η¬
  κολούθει.
  Ή Τιτίκα ήρχετο μετ" αυτού μηδεμίαν άποτεί-
  νουσα ερώτησιν. Ήγνόει ποθ άπήρχοντο, άλλ' ούχ
  ηττον ήγνόει τουτο καί ό Άγιάννης. ΕΙχε την πί¬
  στιν τού είς τόν Θεόν, καΡώς ή μικρά είς τόν Ά-
  γιάννην Ουδέν εΐχε προσχεδιασμένον καί οϋδ' ύ-
  πήρχε μάλιστα εντελώς βεβαιος, άν έκεΐνος ήτον ό
  Ίαβέρης, ή άλλος τις' ενδεχόμενον δμως καί νά ή¬
  τον έκεΐνος, άλλά νά ήγνόη δτι αύτός ήτον ό Ά¬
  γιάννης, άφοΰ έφόρει άλλα ένδύματα καί ένομίζε-
  το ώς τεθνεώς. Όπωσδήποτε είχεν απόφασιν νά
  μή επιστρέψη είς την οικίαν Κόρακα. Ώς τό ζώον
  δταν έκδιωχθίί έκ τής κοίτης τού, ζητεί πρός τό
  παρόν τρώγλην νά κρυβή, εως Ου εύρη τρώγλην
  δπου νά καταλΰση.
  Έσήμαινεν ή ώρα ένδεκάτη τής νυκτός, ότε με-
  τά πολλάς στενάς όδοϋς άς διέβη, ευρίσκετο ε¬
  νώπιον άστυνομικοθ τινος σταθμοΰ. Άφοΰ προύχώ-
  ρησεν ολίγον παρέκει, έστράφη καί είδεν οπίσω
  τού. Κατ' εκείνην δέ την στιγμήν καλώς διέκρινε,
  χάρις είς τόν φανόν τόν άνωθεν τής θύρας τοϋ
  αστυνομικον στσθμοΰ, τρείς άνθρώπους, οΐτινες
  τόν ηκολούθουν δχι έκ πολλής αποστάσεως, καί
  ών ό εις εισήλθεν είς τόν σταθμόν εκείνον οί ε'-
  τεροι δύο μετέβησαν πρός τό μέρος τής σκιάς.Τού¬
  των ό προπορευόμενος τοΰ εφάνη υποπτος.
  — "Ελα, κόρη, έλα, είπεν ό Άγιάννης πρός την
  Ταΐκαν, καί έσπευσε νά μακρυνθή άπ' έκείνης τής
  όδοϋ.
  Ετράπη άλλην, διέβη ετέρας τρείς καί ευρέθη
  τότε είς τρίοδόν τίνα φωτιζομένην υπό τής πανσε
  λήνου. Έκεΐ, ό Άγιάννης έκρύβη υπό τό τόξον με-
  γάλης τινός θύρας, σκεφθείς δτι, εάν εισέτι τόν
  ηκολούθουν οί τρείς άνθρωποι, αφεύκτως θά τούς
  έβλεπεν καλώς, δταν θά διήρχοντο δι' έκείνου τού
  σεληναΐου φωτός.
  Τωόντι, δέν είχον παρέλθει τρία λεπτά, καί ε¬
  φάνησαν οί άνθρωποι. Νυν δέ ήσαν τέσσσρες δλοι
  ύψηλοί, μακρούς φοροΰντες έπενδύτας, πίλους ύψη
  λοϋς είς την κεφαλήν, καί ράβδους κρατοΰντες βα-
  ρείας. "Ανδρες άπαίσιοι έντός τής σκιάς, ώς ψάσμα
  τα ένδεδυμένα πολιτικά φορέματσ.
  Είς τό μέσον τής τριόδου εστάθησαν καί οί τέσ-
  σαρες, ώς συμβουλευόμενοι ποίαν των όδών έκεί-
  νων νά λάβωσιν. Έφαίνοντο άμφιρρέποντες. Καί
  έκεΐνος μέν δστις ωδήγει τοΰς άλλους έστράφη αί¬
  φνης καί έδειξε πρός τό μέρος τοϋ Άγιάννη' άλ¬
  λος δέ τις εφαίνετο δεικνιων μετ" έπιμονής πρός
  την εναντίον διεύθυνσιν. Καθ" ήν στιγμήν εΐχε στρα
  φή ό πρώτος, ή σελήνη έπέχυσε τό ψώς της επί τού
  προσώπου τού. Ό Άγιάννης διέκρινε καλώς τόν
  Ίοβέρην.
  Β.'
  Ευτυχή; ό εύρισκεν «μοτξαν είς τίιν γέφυραν
  τής Άουστερλίτσης.
  "Επαυσε πασά έκτοτε άμφιβολία τού" άλλ' εύ-
  τυχΰκ εξηκολουθεί ϋπάρχουσα είς έκείνους. Έπω-
  φεληθείς τούς δισταγμούς των καί κερδίσας και¬
  ρόν έξ αυτών, εξήλθεν έκ τής θύρας δπου ήτο κε-
  κρυμμένος καί έξηκολούθησε την οδόν, ήπς ήγε
  πρός τόν Βοτανικόν Κήπον. Έπειδή δέ ή Τιτίκα
  ησθάνετο ήδη κόπωσιν είς τούς πόδας, την επήρεν
  είς τάς ώλένας τού. Διαβάτης δέν εφαίνετο άλλος,
  καί οί φανοί ήσαν έσβεσμένοι ένεκα τής σελήνης.
  Έδιπλασίσσε τότε τα βήματά τού.
  Προέβη, προέβη καθ" δλον τό μήκος τοϋ Βοτα
  νικοθ Κήπου, έ'σωθεν τοΰ τοίχου τού καί κατέβη είς
  την δχθην τοΰ ποταμοΰ. Έκεϊ έστράφη καί εΐδε πά
  λιν ότιίσω τού. Ή δχθη ήτον έ'ρημος. Αί οδοί ερη-
  μοί. Κατόπιν τού ουδείς. Έκεΐ άνέπνευσεν.
  (συνεχίζεται)
  ΠΡΟΣΟΧΗ
  ΕΙΣ ΤΑ ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ ΣΑΣ
  Ή βάσις τού πλουσίου καί άφθόνου είσοδή-
  ματος είνε ή καλή λίπανσις. Καί έκ τής πεί-
  ρας απεδείχθη ότι ή καλυτέρα λίπανσις γίνεται
  μέ λιπάσματα:
  «Έλέφας»
  Αφίχθησαν δλβι οί τύποι των λιπασμάτων
  «ΕΛΕΦΑΣ» δι' άμπέλους, έλαίας, σιτηρά κ.λ.π.
  καί πωλοΰνται παρά τοίς:
  ΚΩΝΣΤ. ΚΟΥΦΑΚΗ καί Σία
  ΑΔΕΛΦΟΙΣ ΜΠΟΥΡΝΕΛΟΥ
  Παρέχονται ευκολίαι πληρωμής
  ΕΜΜ. Κ. ΣΧΙΖΑΚΗΣ
  1ΑΤΡΟΣ - ΠΑΟΟΛΟΓΟΣ
  Δέχεται είς τό ιατρείον τού όδός ΆγΙου Τίτου·—
  έναντι Δημαρχείου. Καθ* εκάστην 9—11 καί 3 7.
  Αριθ, τηλίφώνου 300.
  ' Εγκυκλοπα ιδ ε ία
  ΑΓ έκείνους ποϋ 5έλουν
  νά πλουτίζουν τάς γνώσεις των.
  Άπό δλα δι' δλους.
  ΑΕΡΙΑ, ΑΤΜΟΙ, ΟΜΙΧΛΗ
  Α'.
  Οί άνθρωποι έφαντάζοντο άλ¬
  λοτε τα άέρια ώς έ*ν είοος λε-
  πτοθ ύγροθ πού τοΰς περιβάλ-
  λει, όπως λόγου χάριν τό νερό
  τα ψάρια μέσα εις την θάλασ¬
  σαν Έ φυσική ομιος παρέχε:
  εντελώς διαφορετικήν ειν.όνα.
  Κα:' αύτην, προκειμένου περί
  των άίρίων πού περιοάλλουν τόν
  άνθρωπον, ή πχρομοίωσις πρός
  τχ ψζρια μέσα είς τό νερό δέν
  ανταποκριται είς την πραγμα¬
  τικότης. Μία άλλη εικών α¬
  ποδίδει πιστότερον τό πράγμα:
  Ό ανθρωπος πού περιςίίλλεταί
  άπό την ατμόσφαιραν, εί; την
  όποιαν ευρίσκονται διάφορα άέ
  ρια, όμοιάζει μάλλον προ-ς ενα
  πουλί πού περιβάλλετοίΐ άπό ενα
  πυν.νόν σμήνος μικρών κουνου
  πιών.
  Τα άέρια άποτελοΰντα: άπό
  μικροσκοπικά κομματάκια, τα μό
  ρια, πού άπαράλλα/.τα όπως τα
  κουνούπια ποΰ συγκροτοΰν ενα
  πυκνόν σμήνος, ευρίσκονται" είς
  άδιάκοπον ταχείαν κίνησιν. Κι-
  νοΰνται διαρκώς καί κάνουν ά-
  τελείωτα ζίκ ζάκ. Τα μόρια
  είναι μικρά, καί ώς Ιπί τό
  πλείστον ή οιάμετρός των μόλις
  άνέρχετα: είς τό εν έκατομμυριο-
  στόν τοΰ χιλιοστομέτρου. Ώς έκ
  των μικροσκοπικήν των διαστά-
  σειον, είνε άπειροπληθή. Μέσα
  είς μίαν οακτυλήθραν χωροΰν
  27 τρισεκοβομμύρια! Επί τή ΰπο-
  θέσει ότι έπιχειροθμεν νά τα με-
  τρήσωμεν, θά χρειαζόμενα, άν
  τα καταφέρναμε νά μετροΰμε κάθε
  λεπτόν έκατό—πάνω άπό ενα έ-
  κατομμύριον χρόνια γ:ά νά με-
  τρήσωμεν δλα μέχρι τέλους.
  "Ενα έκατομμύριον χρίνια γιά
  νά μετρηθϋΰν τα μόρια τοΰ άε
  ρίου τΐού χωρν3ν μέια εις μίαν
  οαχτυλήθρα!
  Έιχ σμήνος μέ πολλά κουνού
  π:α, μποροΰμε νά κχτορθώσωμε
  νά τα κλείσωμε, τ:ρός πχρατή
  (ρήσιν, μίσχ είς ενα κουτί μέ
  ' διαφανές; σκέπασμα. Μόλις δ-
  μ<ος τρϊβήξω;χε τό κάλυμμα τ^ΰ κουποΰ, τα κουνούπια θά ϊ%- χυθοΰν καί θχ σκορπίσυυν άμέ- σως μέία εις ολόκληρον τό δω¬ μάτιον. Ι Κάπ ανάλογον συμίαίνει καί ] μέ τα άέρια, πού έ'χουν την - ! δικότητα ν' άπλώνωνται καί νά ! γεμίζουν ϊνα χώρον "Οταν κλίί- , νωμεν τα κουνούπια μεσα είς Ινα ικουτΐ, ΐά βλέπομεν νά πιέζωντχι τό Ινα πάνω είς τό άλλο, νά Ι πιέζωντκι εις τό καπάκι, ώσάν ! νά ύφίστανται πολύ μεγαλειτέ ραν πίεσιν, παρά δταν είνε έλεύ ί ι ρ Ι Οερα | εί ίς ρ μεγαλειτέρον εις Τ ίδ μ | δωμάτιον Τό ίδιον συμ- [ βαίνε. καί μέ τα άΐρια: Ή | πίεσ.ς, την οποίαν 6φίστανται έξαρΐαται άπό τόν χώρον, ενςός τ'>3 όποίου ευρίσκονται.
  'ίίς γνωστόν,
  αερας, οταν
  ■■■■■■■■■ι
  ψυγί)Τ άρκετά, συμπυκνοΰται καί
  μετχβ-άλλεται εί; αγρόν.
  IV
  αύτί, δταν κάνετε ζβστό μπά·
  νιο οί «τμοί πού άνεβαίνοαν
  άπέ τον λουτήρα πού γεμ,ίζουν
  τό διαμέρισμα τού λουτροθ, συ-
  μποκνώνονται, επί των ψυχρών
  τζαμιών των παραθύρων, είς
  ατκγ&νίδι» νεροθ. Καί τα τζαμι α
  θαήιπώνουν. "Απαξ καί άνεφέρα
  με/ την λέξιν άτμός, ά'ς την δια-
  σαρήσωμεν:
  (συνεχίζεται)
  ■ ■■■■■■■■•«■■■■■■■■■ΠεΐΒΜΒ
  ■ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΝ ΑΘΗΝΩΝ
  ! .ΓΑΛΛΙΑ"
  Πλησίον τής Όμονοίας.
  Διευθύνεται άπό τόν συμπολίτην κ, Έμμαν.
  Δαμιανάκην. Είνε τό εστιατόριον προτιμήσεως δ-
  λων των Ηρακλειωτών. "Εχει έξαιρετικάς τιμάς.
  Κουζίνα περίφημη.
  Ή περιποίησις τοΰ'έστιατορίου «Γαλλία» είνε
  άσύγκριτη
  Τό προτιμουν δλοι οί Κρήτες.
  ΟΣ"
  Τό ταχύτερον καί εύσταδέστερον θαλαμηγόν
  τής γραμμής, αναχωρεί:
  Κάθε Κυριακήν άπόγευμα
  ΚΑΤ' ΕΥΘΕΙΑΝ
  ΠΕΙΡΑΙΑ — ΘΕΣΣΑΟΝΙΚΗΝ
  Ταξείδιον Ήρακλίίου—Πειραιώς 12 ωρες.
  Πρακτορείον ΑΔΑΜΗ
  Τηλέφ. 5—40
  ΣτοΟ Μάρκου Ανδρεαδάκη
  δλες οί νέες πλάκες γραμμοφώνων.
  III
  Ή γεωργική απόδοσις
  είς τόν Νομόν Ρεθύμνης.
  ΡΕΘΥΜΝΟΝ Φεβρουάριος (4-
  ταποκριτοϋ μας).—Υπό τής Γεωρ-
  γικής υπηρεσίας Ρεθύμνης Ιςεδό-
  θη πρό ημερών λεπτομερής στα-
  τιστική τής αποδόσεως των καλ-
  λιεργειών τοΰ ετου; 1!·.'57 καθόις
  καί των προβλεπομένων κατά τό
  άρξάμενον ίτο;. Κατά την σταιι-
  στικήν αυτήν, σιτηρά έν γέ¬
  νει εφέτος εχουν σπαρή περί τα
  1.")2 000 στρέμματα. Ή παραγω-
  γή των οψίμων καί πρωΐμ«>ν γεω-
  μήλων ανήλθεν έν συνόλω είς 200.
  000 οκάδας.
  Διά την ελαιοπαραγωγήν επε¬
  κράτησαν αί εύνοικώτεραι συνθή¬
  και. Αί άποδόσεις τοθ έλαιοκάρ-
  που εις ελαιον κυμαίνονται άπό
  25—30 ο)ο, ποιοτικώς δέ τό
  I-
  λαιον είναι ανώτερον τοΰ περυσι-
  νοΰ, διότι ό έλαιόκαρπος δέν προ-
  σεβλήθη υπό τοϋ δάκου. Ή προ-
  βλεπομένη ώς έκ τούτου παρα,γω-
  γή ελαίου θά ύπερβν, τάς 8 000.
  ]000 οκάδας. Έπίσης πλουσία θά
  | είνε ή παραγωγή των έσπερι-
  δοειδών, ύπολογιζομένη εις 000.
  000 οκάδας κίτρων, 1:50.000 ο¬
  κάδας πορτοκαλλίων, 1<)5.000 όκ. λεμονίων καί 05.000 οκ. μαν- δαρινίων. Διά την απόδοσιν των ίπιορο- φόρων δένδρων αί προ^λέψεις εί¬ ναι έπίσης ίκανοποιητικαί. Ει¬ δικώς διά βύσινα ή παραγωγή θά φθάση τάς 100.000 οκάδας. Διά τα μήλα τάς 120.000, Διά ε* άπίδια τάς ϋΟΟ.000. Διά τα άμύγοαλα τάς 200.000 καί διά τα σΰκα τάς 300.000. Αναφορικώς μέ την κτηνοτρο- φίαν αυτή άπέδωσε περισσότερον παρά κάθε δλλο £τος και προ- ολέπεται 3τι ή παραγοίγή κτηνο- τροφικών πρΰΊόντων Οά ανέλθη είς 90.000 2κ. σκληροϋ κχί 100 χιλ. όκ. μαλακοΰ τυροθ; ."5000 όκ. βουτάρου καΐ 60.000 έρίων. ΕΙΔϋΠΟΙΗΣΙΣΑΧΑΒΛΗΒΕΝΤΟΣ ΙΙΛΕΙΣΤΠΡΙΑΣΜΟΥ Πέτρου Κ. Φού[»η Ιμπόρου κα- τ,οίκοιι Χανίων, Κατά Μιλτιάοου Ανδρεαδάκη κατοϊ- κου Ηρακλείου. Άναφερίμενος είς την προηγη- θεΐσαν τής παροΰση; υπό χρονολ. 2 Απριλίου 19.'>7 ειδοποίησιν
  μου περί τελέσεως άναβληθέντος
  πλειστηριασμοΰ καί έπιφυλάσσων
  παν νόμιμον οικαίωμά μου, είδο-
  ποιώ δτι κατά τοθ καθ' ού ή
  παροϋαα όφειλέτου μου διά τοΰ
  υπό χρονολογίαν 18 Μαΐου 1934
  προγράμματός μου, δημοσιευθέν¬
  τος είς τό ύπ' αριθ. 1234 φύλ¬
  λον τής ενταύθα άλλοτε εκδιδο¬
  μένης εφημερίδος «Ελευθέρα Σκέ¬
  ψις» προκηρυχθεΐς πλειστηρια-
  σμός τοΰ ?ν τώ προγράμματι τού
  τω άναφερομένου καί περιγραφο-
  μενιυ ακινήτου τοθ οφειλέτου μου
  τούτου, κατ' επανάληψιν ένεκα
  νομίμων λόγων άναβληθείς, γενη¬
  σεται την 27ην Φεορουαρίου 1938
  ημέραν Κυριακήν καί ώραν 10
  —12 π. μ. ενώπιον τοΰ συμβολαι-
  ογράφου Ηρακλείου Ευστρ. Γαρε-
  φαλάκη ή τοΰ νομίμου άναπλη-
  ρωτοΰ τού καί έν τώ κατά την
  οδόν Χάνδακος κειμένω γραφείφ
  τού, δπου καΐ ότε καλοΰνται οί
  προτιθέμενοι νά πλειοδοτήσουν.
  Παραγγέλλεται άρμόδιος δικα-
  στικός κλητήρ νά ενεργήση τάς
  νομίμους επιοόσεις κα'ι τοιχοκολ-
  λήσεις τής παρούσης.
  Έν Έρχκλεί(|) τί] 2 Φεβρουαρίου
  Ό πληρεξούσιοι δικηγόρος τοΰ
  έπισπεύδοντος
  Μιχαήλ Ε. Κουναλάκης
  ΝΤΟΡΕ
  Απόκρεω;
  Π
  ι —Τα προσφυγικά οίκή-
  ματα.
  Έντός τοΰ α> ΙΟημέρου τβΰ
  μηνόξΦεβρουαρίου πρόκειταικαθ'
  α μανθάνομεν νά γίνη εις Χανία
  ή ύιανομή των προοφυγικών οίκπ
  μάτων τοΰ συνοικισμοΰ Μπόλαρη
  βάσει των διατάξεων τοϋ 'Ανα-
  γκαστικοϋ Νόμου 900.
  —Μεταβολαί ταμειακών.
  Ανέλαβε καθήκοντα Έπιθεω·
  ρπτού Δημοβίων ΰπολόγων έ Τα
  μειακός Διευθυντής κ. Γεώργ.
  Γοβατζιδάκη;. Διευθυντης τοδ
  Ταμείον. Χανίων άνέλαβεν είς άν
  τικατάστασιν τοϋ πρώτου ο Έ-
  λεγκτής τοϋ Ταμείου κ. Νικό¬
  λαος Περάκης.
  —Διά ζωοκλοπήν.
  Υπό τής χ&ιρβφολακής Άμα-
  ρίου συνελήφθη ό Έμμ. Φβυρ-
  ναράκης έκ Λαμπΐωτων Ρεθύ¬
  μνης κατπγορούμενος διά ζωο¬
  κλοπήν.
  —Τα λαϊκά συσσίτια Ρεθύ¬
  μνης.
  ( Άπό τής σήμερον Πέμπτης
  αρχίζουν λειτουργοϋντα έν Ρε-
  θΰμνη τα έκεΐ λαϊκά συσσίτι»
  είς ; οίκημα των παλαιών ψυλα·
  κων, είς την συνοικίαν Λεμονές.
  —Ό φόνος τής Κανδάνου.
  Ό δράστης τού έν Κανδάν»
  γενομένου προχθές φόνου τού
  Λ. Φαγαδάκη καί τραυματι-
  σμβύ τού Κ. Φαλαγκάρη καΐ
  Ί. Κονταδάκη παραδοθεΐς είς
  τόν Διοικητήν της χωροφυλα-
  κης Χανίων κ. Π. Παπαδόπου-
  λον ωδηγήθη είς τό έν Χανίοις
  β'. αστυνομικόν τμήμα έν ' άνα-
  μονή της ένεργουμένης προανα-
  κρίσεως υπό τοϋ κ. Εϊρηνοδίκου
  Κανδάνου.
  — Ή λήξις τοΰ κυνηγίου.
  Άπό μέρου; τοϋ Δααονομβί-
  ου Ηρακλείου ανεκοινώθη ότι
  τό κυνήγιον έληξε άπό προχθές.
  Κατόπιν τούτου τα κυνηγετικά ό-
  πλα δέον νά μεταφερθοϋν λελυ-
  μένα είς τάς μονίμους κατοι-
  κίας των κυνηγών, καθ' οβον
  άπαγορεϋεται ή διατήρησις τού¬
  των είς τάς άγροικίας ή άλλας
  προσωρινάς έγκαταστάσεις.
  "β***
  ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΘΗΝΩΝ|
  ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ-ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1893 ||
  112 'Υποκοταστήματα έν Ελλάδι 8
  6 Καταστήματα έν τω Έξωτερικφ 8
  (Έν Αγγλία, Αιγύπτω καΐ Κύπρω) ^~
  Όργανισμός ίδρυθες υπό τής ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΑΟΗΝ12Ν. Μ
  ΝΕνΥ ΥΟΚΚ-ΤΗΕ Ε3ΑΝ< ΟΡ ΑΤΗΕΝ3 ΤΡυδΤ ΟΟΜΠΑΝΥ 205, Λ/Ε3Τ 33κο 3ΤΚΕΕΤ. Καταθεσεις είς Δραχμάς έν όψει καΐ επί προβεβμία. Πάσης φύσεως Τραπεζιτικη έργαοία υπό τβύς μάλλον συμφέροντας ό'ρβυς. «Ριλανθρωπικός Σΰλλογβς Ηρακλείου ΠΡΟΣΚΛΗΣΙΣ Ιΐροσκαλοΰνται τα μέλη τοθ Φιλανθρωπικοΰ Συλλόγου "Ηρα¬ κλείου την προσέχη Κυριακήν υ'ην Φεβρουαρίου καί ώραν 11 π. μ. είς γενικήν συνέλευσιν γενησομέ- νην είς τα γραφεΐα τού Δήμου Ηρακλείου. Έν Ηρακλείω τή 1—2—3Η (Έκ τοΰ Γραφείου τοΰ Συλλό- ) 'Όμιλος «Ι»ιλά9λων Ήρακλδίβυ» ΠΡΟΣΚΛΗΣΙΣ Ματεωθείσης ελλείψει άπαρ- τίας τής γενικής συνελεύσεως γ,χ- λοΰνται καί αύθις άπαντα τα μέ- λη τοΰ Όμίλου Φιλάθλων δπω4; προσέλθουν είς την γενησομένην γενικήν συνέλευσιν την προσέχη Κυριακήν 6ην Φεβρουαρίου καΐ ώραν 2 μ. μ. εις τό κατάστημα τοΰ κ. Νικ. Νυκτικάκη (παρά τόν "Αγιον Τίτον) μέ τα αΰτά θέματα τής ματαιωθείσης συνελεύσεως. Έν Ηρακλείω τή 2α Φεβρου¬ αρίου 1938. Ό Πρόεδρος Μ. Ανδρεαδάκη; Ό Γεν. Γραμματεύς Γ. Στ. Μαρκόπουλος ΕΝΟΙΚ1ΑΖΕΤΑΙ μβγαζεΖον κατάλληλον δι' άτελιί ΰποδηματο- ποιείου, ραφείου ή" οίουδήποτβ αλ- λου τεχνικοθ ίπαγγέλματος καΐ είς κεντρικήν θέσιν. Πληροφορί¬ αι παρ9 ημίν.
  Η
  1
  Μ
  Β
  Ήράκλειον-Κρήτης
  Γραφεΐα έναντι Παλ. Μομαρχισς
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  Πρωία Πέμπτης
  3 Φεβρουαρίου 1938
  ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΡΟΘΥΠΟΥΡΓΟΥ
  ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΗΣ
  ΘΕΩΡΕΙ ΒΕΒΑΙΑΝ ΤΗΝ ΝΙΚΗΝ
  ΧΑΤΑ ΤΟΝ Ε9ΝΊΚ01Τ0Υ ΦΡΑΝΚΟ
  ΑΘΗΝΑΙ 2 Φεβρουαρίου (τού άν
  ταποκριτοΰ μας).—Τηλεγραφοΰν έκ Πά
  ρισίων ότι τό Πρακτορείον Χαβάς
  μεταδίδει σημερινάς άνακοινώσεις επί
  ττ,ς έν Ισπανία καταστάσεως τοΰ Προ
  έδρου τής κυβερνήσεως τής Βαρκελώ-
  νης κ. Νεγχρίν.
  Είς τάς άνακοινώσεις ταύτας*γενομέ
  νας είς τό συμβούλιον των Κορτέζ τό
  οποίον συνήλθεν έκτάκτως, ό κ. Νεγκρίν
  ίσχυρίζεται ότι ο πόλεμος θα είνε μα-
  κρός άλλ* ή τελική νίκη κατά των έ-
  θνικιστών είναι πλέον ή βεβαία.
  ΑΔΥΝΑΤΟΣ ΑΠΟΛΥΤΩΣ
  ΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ ΣΥΜΒΙΒΑΣΜΟΝ
  Κατά τάς μεταδιδομένας σήμερον
  δηλώσεις τοΰ ΙΙρωθυπουργοΰ τής κυ
  δερνητικής Ίσπανίας κ. Ν&γκρίν οία
  δηποτε πρόθεσις συμβιβασμοΰ μέ τούς
  έθνικιστάς, άποκρούεται απολύτως υπό
  τής κυβερνήσεως του.
  Η ΧΟΕΣΙΝΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
  ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΚΑΙ κ ΜΕΤΑΞΑ
  ΑΘΗΝΑΙ 2 Φεβρουαρίου (τού άν*
  άνταποκριτοΰ μας).— Σήμερον ή Α.
  Μ. ό Βασιλεύς εδέχθη είς ιδιαιτέραν
  ακρόασιν τόν Πρωθυπουργόν κ. Ι. Με·
  ταςάν.
  Ό κ. Πρωθυπουργός ένημέρωσεν τόν
  'Άνακτα επί τής εξελίξεως τής εσωτε¬
  ρικάς καί έΐωτερικής καταστάσεως τής
  χώρας.
  ΝΑ ΑΝΑΚΟΨΟΥΝ ΤΗΝ ΟΡΟΕΛΑΣΙΝ ΤΟΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 2 Φεβρουαρίου (τοΰ άν
  ταποκριτού μας). — Τηλεγραφήμαχα
  έκ Σαγκάης άναφέρουν ότι οί Ίάπω-
  νες ηναγκάσθησαν νά ανακόψουν την
  προέλασιν είς την κεντρικήν Κίναν λό
  γω μεγάλης πιέσεως άπό μέρους των
  Κινέζων συγκεντρωσάντων πλέον των
  τετρακοσίων χιλιάδων στρατού είς τα
  στρατηγι*ώτερα σημεία τοΰ μετώ-
  που.
  ΝΕΑΙ ΚΙΝΕΜΑΙ ΕΠΙΤΥΧΙΑΙ
  ΕΙΣ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗΝ 2ΟΥ-Τ2ΟΥ
  ΑΘΗΝΑΙ 2 Φεβρουαρίου τοΰ άν
  ταποκριτοΰ μας) .— Νεώτεραι πληρο¬
  φορίαι έκ τής "Α«ω Άνατολής βε¬
  βαιούν ότι οί Κ&νέζοι εσημείωσαν νέας
  επιτυχίας« συγκεκριμένως είς την πε¬
  ριοχήν Χοΰ—Τβοΰ όπου οί Ίάπωνες
  ηναγκάσθησαν νά ύποχωρήσουν μ4 με¬
  γάλας απωλείας.
  Ή δράσις των πειρατικων ύποβρυχίων
  Οί Ιταλοί διά την διάσκεψιν τής Νυόν
  ΛΟΝΔΙΝΟΝ (ραδιογρ.). —
  Είς βιαία σρθρα δημοσιευό-
  μενα σήμερον είς τόν Αγ¬
  γλικόν τύπον, ζητεΐται ή λή-
  ψις τό ταχύτερον άποφάσε-
  ων έναντι τής συνεχιζομένης
  δράσεώς των πειρατικών ύπο¬
  βρυχίων. Έφημερίδες τινές
  ζητοθν την επέκτασιν των ά-
  ποφάσεων τούτων επί μέτρων
  μέ στρατιωτιικόν χαρακτήρα
  έφαρμοζομένων υπό τής Αγ¬
  γλίας καί Γαλλίας έν ού-
  χγ) τή "Ισπανία.
  ' ΠΑΡΙΣΙΟΙ (ραδιογρ.) — Αί
  έφημερίδες τής άριστερδς γρά-
  φουσαι επί τοΰ τορπιλλισμοΰ
  προχθές Άγγλικοΰ ατμοπλοί¬
  ου υπό ύποβρυχίου αγνώστου
  εθνικότητος, ίσχυρίζονται δτι
  δλαι αί ενδείξεις πείθουν δτι
  τό ύποβρύχιον τουτο ήτο έ-
  θνικιστικόν Ή «Ούμανιτέ»
  ζητεί κυρώσεις εναντίον τοΰ
  Φράνκο υπό τής Γαλλίας, Αγ¬
  γλίας καί Ρωσσίας
  ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ (ραδιογρ ). —
  Τηλεγραφοΰν έκ Τόκιο δτι ή
  Ίαπωνικη κυβέρνησις συνεσκέ¬
  φθη τάς τελευταίας ημέρας
  επανειλημμένας επί τής έν
  Κίνα καταστάσεως καί έλα¬
  βεν άποφάσεις σχετιζομένα
  ιδίως μέ τα άπαιτούμενα ο
  κονομικά μέτρα διά την συ
  νέχισιν τής εκστρατείας έ
  Κίνα.
  ΡΩΜΗ (ραδιογρ.).— Αί έ
  ψημερίδες περιορίζονται είι
  ειδησεογραφίαν επί τής συγ
  κλήσεως τοΰ συμβουλίου τη< Νυόν είς τό οποίον θά άν τιπροσωπεύση την Ιταλίαν έν Λονδίνω πρεσβευτής κό μης Γκράντι, κληθείς επί τού τω υπό τής Άγγλικής κυβερ νήσεως. Αι άποδοχαι των δημοσιοϋπαλλήλων Κοινοποίησις σχετικής έγκυκλίου. Πρός τάς οικονομικάς αρ¬ χάς τού Κράτους εκοινοποιή¬ θη υπό τοΰ Γενικοϋ Λογιστη- ρίου έρμηνευτική έγκύκλιος τοΰ εσχάτως δημοσιευθέντος νόμου «περΐ τροποποιήσεως διατάξεών τίνων άφορωσών τα τού χρόνου ενάρξεως καί παύσεως τοϋ μισθοΰ των διο¬ ριζομένων ή απολυομένων δη· μοσίων ύπαλλήλων» κλπ. Δι* αυτής παρέχεται ή πλη- ροφορία δτι ό μισθός των δι¬ οριζομένων δημοσίων ϊ,παλ- λήλων άρχεται άπό τής έγκα ταστάσεώς των, ή όποία γίνε- ται μετά την όρκωμοσίαν καί άφοθ πρότερον δημοσιευθή είς την "Εφημερίδα τής Κυβερνή¬ σεως ό διορισμός τοΰ ϋπαλλή- λου. "Οσον άφορα τόν μισθόν των προανομένων ΰπαλλήλων όρίζονται τα εξής: Ό μισθόξ των προαγομέ- νων ύπαλλήλων άρχεται άπό τής χρονολογίας δημοσιεύσε ως τής πράξεως προαγωγής. Των προαγομένων δμως καί μεταβαλλόντων καθήκοντα ή έκ τής προαγωγής μισθοδοσία άρχεται άπά τής έγκαταστάσε ως είς την ν&αν αυτών θέσιν, προσηκόντως βεβαιουμένης. "Οπου άπαραίτητος τυγχάνει ή καταβολή ϊρηματικής εγγυ¬ ήσεως ή συμπληρωματικήν τοι αυτής ή μισθοδοσία άρχεται άπό τής έκπληρώσεως καί τού δροο τούτου. Ό μισθάς των ύποβιβαζομέ νων ύπαλλήλων άρχεται άπό τής δημοσιεύσεως τής περί ύ ποβιβασμοΰ τοθ ύπαλλήλου πράξεως. Ό μισθός έξ άλλου των παραιτουμένων ή άπολυ ομένων ύπαλλήλων παΰει άφ ής παραδοθή είς αύτούς τό περί άποδοχής τής παραιτή σεως ή απολύσεως έγγραφον πλήν τής περιπτώσεως καθ ήν διαταχθώσι νά έξακολου θήσωσι τα καθήκοντα των, ό πότε<6 μισθός των θά έξακο λουθή νά καταβάλλεται. Η ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΚΥΒΕΡΝΗΣΙΣ ΚΑΙ ΟΙ ΟΙ Ν ΟΙ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Τό Γεωργικόν, Έπιμελητή- ριον απηύθυνε χθές πρός τα ϋπουργεΐα Έθν. Οίκονομίας καί Γεωργίας έγγραφον ,διά τού όποίου γνωρίζει δτι ή Γερ μανικη Κυβέρνησις δεικνύει εφέτος αδιαφορίαν διάϋτήν έκ δοσιν άδειών εισαγωγήν έκεΐ οΐνων έξ Ηρακλείου, ένώ άν τιθέτως χορηγεΐ τοιαύτας προ κειμένου περί είσαγωγής τοι¬ ούτων έξ Ιταλίας. Έπειδή ώς έκ τούτου κινδυνεύουν ϋ- ψιστα συμφέροντα τόσον τής ίδιωτικής όσον καί τής Έθνι¬ κής Οίκονομίας τό Έπιμελη- τήριον παρακαλεϊ νά προβή ή άρμοδίαν ύπηρεσία είς ένερ γείας παρά τή Γερμανική Κυ¬ βερνήσει διά την χορήγησιν των έν λόγω άδειών. Ο Κ. ΜΕΤΑΞΑΣ ΑΝΑΧΟΡΕΙ ίΝΤΟΣ ΤΟΥ ΦΕΒΡΟΥ1ΡΙΟΥ ε: ΑΘΗΝΑΙ 2 Φεβρουαρίου (τού άνταποκριτού μας).— Ό πρωθυπουρ¬ γός κ. Ί. Μεταξάς εγνώσθη σήμερον ό¬ τι αναχωρεί την 13ην Φεβρουαρίου 6ι* "Αγκυραν όπου ώς γνωστόν θά προ εδρε,ύση τοΰ έκεί συνερχομένου συμβου¬ λίου τής Βαλκανικής Διασκέψεως. ΠΡΟ ΤΗΣ ΑΝΑΧΟΡΗΣΕΟΣ ΤΟΥ, ΜΕΤΑΞΑ ΟΑ ΕίΚΡΙΒΗ Ο ίΡΟΫΡΟΔΟίΙΣΜΙΣ ΑΘΗΝΑΙ 2 Φεβρουαρίου (τοΰ άνταποκριτού μας).— Ανακοινούται ότι «ρό τής αναχωρήσεως τού κ. Ί. ΙΜεταξά είς "Αγκυραν θά εγκριθή υπό τοΰ ύπουργικοΰ συμβουλίου ο νέος ηροΰπολογισμός τής χώρας δημοαιευό- μενος είς την εφημερίδα τής κυβερνή- ΟΙ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΙ ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ Ανεχώρησεν είς Χανιά προ κειμένου νά μετάσχη, τοϋ συγ- κροτουμένου έκεΐ συμβουλίου προαγωγών αξιωματικών Χω- ίθφυλακής Κρήτης ό Διοικητής τής Χωροφυλακήν Ηρακλεί¬ ου κ. Έμμ. Όρφανουδάκης. Η ΑΓΟΡΑΙΑ ΤΙΜΗ ΤΟΝ ΕΑΑΙΩΛΩΝ ΠΡΟΤΟΝΤΩΝ Ή μέση άγοραία τιμή των έλαιωδών προίόντων των έξα- χθησομένων έκ Κρήτης κατά τόν άρξάμενον μήνα ωρίσθη είς δρχ. 24 κατ' οκάν διά τα ϊλαια καί χονδρέλαια καί είς δρχ. 19 διά τα μουργέλαια καί πυρηνέλαια. ΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ Τό ύπουργεΐον'Εργασίας ά πάντων είς έρώτημα εάν καί οί ύπάλληλοι των Ένώοεων συναιταιρισμών ΰπάγωνται είς τάς διατάξεις τοϋ άπό 19—9 —37 διατάγματος περί συλ- λογικών συμβάσεων, εγνώρι¬ σε πρός τάς αρμοδίας αρχάς δτι καί ούτοι συμπεριλαμβά- νονται είς τόν νόμον «περί ΰ¬ παλλήλων άνωνύμων έταιρι- ών ίδιωτικών έπιχειρήσεων γραφείων κ.τ.λ ». ΑΥΤΟΚΙΝγΗΤΙΚΟΝ Συνεπεία αύτοκινητιστικοΰ δυστυχήματος έτραυματίσθη θανασίμώς προχθές Ιξωθι τού Αγ. Νικολάου ό Μιχ. Άντ. Πάγκαλος έτών 50 έκ Κρη- τσάς, ύποκΰψας μετ" όλιγόω- ρον είς τα τραύματά του. Ό σωφέρ συνελήφθη. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ ΚΑΙ ΚΙΝΗΣΙΣ Αί κυμανθείσαι χθές έν τρ άγορςί μας τιμαί των κατωτέρω έγχω ρίων τιροιόντων είχον ώς ακολούθως: Σταφίίε;. Σουλτανίναι α' δρ. ) Καραμπ. Ελεμέδες Ταχτάς Μαύραι Υ' Υ' α' (22 -23. ( 10 -Π ) ( 8-9. 7 Χαρούτΐια » 2 70 "Ελαια 5ο » 27.70 » κοινά » Σάπωνες. ΛευκοΙ α' ποιότητος δρ. 20—23 » β' · > 19.- 22
  Πράσινοι α' ιτοιότ. » 19.— 22
  β' » » 18.50—20
  Οΐνοι.
  Αρχανών τό μίστατ. » 45.
  Μαλεβυζίου κατ' οκάν δρ. 6
  Ζυρίχη
  Παρίσιοι
  Λονδίνον
  Νέα Ύόρκη
  ΤΟ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ ΕΝ ΗΡΑΚΛΕΐρ
  ΤΙΜΑΙ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
  2ας Φεβρουαρίου 1938
  ■Αγορά Πώλησις
  25.30- 25.55 "Αμστερδαμ
  3.54 3.64 Στοκχόλμη
  546 550 Βρυξέλλαι
  108.80 109.80 Βαρσοβία
  Άγορά Πώλησι
  60.80 61.40
  28.10 28.35
  3.70 3.74
  20.75 21.-
  Η ΟΡΓΑΝΙΚΗ
  ΔΥΝΑΜΙί ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ
  Πρός τούς έπιθεωρητάς των
  σχολείων άπηυθύνθη υπό τοΰ
  υπουργείον Παιδείας έγκύκλι¬
  ος δια τής οποίας έντέλλον-
  ται οΰτοι, όπως τοΰ ύποβά-
  λουν κατάστασιν έμφαίνουσαν
  ποΐοι έκ τού διδακτικοΰ προ¬
  σωπικού ΐ^ς περιφερείας των
  διδάσκ§υν καί είς άλλα σχο
  λεΐα καί τοΐα (ίδιωτικά, κοι
  νωφελοΰς σκοποΰ κλπ) Επί
  σης πόσα σχολεϊα στοιχειώ-
  δους έκπίιδεύσεως καί ποίας
  όργανικής,δυνάμεως (μονοτά-
  ξια, διτάξα κλπ.) λειτουργοϋν
  είς την περιφέρειαν των.
  ΤΟ ΠΑΛΑ1ΙΗΜΕΡ0Λ0ΓΗΤΙΚ0Ν
  & ΤΟ ΥΠΟΥΡΙΕΙΟΝΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
  Τό ύπου(γεΐον των Θρησκευ
  μάτων δι' ίγκυκλίου διαταγής
  του πρός -ώς έκκλησιαστικάς
  αρχάς τονζει δτι οί παλαιοη-
  μερολογϊτα έψ' όσον έπιμέ-
  νουν είς τος κατά την κρατι¬
  κήν αντίληψιν εσφαλμένος πε
  ποιθήσεις τον, δύνανται νά
  έπιτελοΰν τα θρησκευτικά των
  καθήκοντα ·;ατά τό παλαιόν
  ημερολόγιον άλλά διά κανο-
  νικών ίερέων έξαρτωμένων έκ
  των Μητροπ·λιτών τής Έκκλη
  οίας τής Έΐλάδος.
  ΟΙ ΥΠΗΡΕΤιΓΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ
  Τό υπουργείον τής Έθνικής
  Παιδείας δι" έγκυκλίου τού
  πρός τούς ντμάρχας τοΰ Κρά¬
  τους γνωρίζ* δτι ή αληθής έν
  νοια τοΰ άρ?ρου 17 τού νό¬
  μου 770)37, είνε δτι άρμόδι-
  ος διά την έιτέλεσιν πράξεως
  τοθ έποπτικαο συμβουλίου πε¬
  ρί απολύσεως; τοΰ ύπηρετικοΰ
  προσωπικού :ών σχολείων εί¬
  νε ό οΐκεϊος νομάρχης.
  Ο ΦΟΡΟΣ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
  ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΙΔΟΝ ΠΡΩΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ
  Διά τηλεγραφήματος τοΰ ύ-
  πουργείου των Οίκονομικών
  πρός τάς τελωνειακάς αρχάς
  ή άξία των είδών πρώτης ά
  νάγκης πρός ύπολογισμόν τού
  φόρου κύκλου εργασιών κα-
  θορίζεται ώς εξής: Σϊτος 5.
  50 κατά χιλιόγραμμον κριθή
  4, βρώμη 3 90, άρσβόσιτος
  4 20, φασόλια κοινά 8.40, τσά
  λια πάσης προελεύσεως 10.80,
  χονδρά τύπων τέτοβας, για-
  κόβας, έλέφαντες καί λοιπά
  παρεμφερή εϊδη13.7Ο, ρεβύθια
  12, φακαί 9.50 πιπέρι 15, τέ-
  ϊον 95, καφές 26.50 ζάχαρις
  5.50 ορυζα καρολίνα καί λοι¬
  πά παρεμφερή εϊδη 9, λοιπά
  εϊδη όρυζης 7.80, βακαλάος
  ύγράλατος καί ξηρός 12.50.
  Η ΕΞΑΓΩΓΗ
  ΕΛΑΙΟΥ ΕΙΣ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΝ
  Κατ' ανακοίνωσιν τοϋ υπουρ
  γείου Έθνικής Οίκονομίας οί
  έξαγωγεΐς έλληνικών έλαιολά
  δών είς ουδεμίαν πώλησιν έ-
  λαιολάδου δέον νά προβαί-
  νουν πρός αγοραστάς χωρών
  άνταλλαγής εάν δέν κατέχουν
  σχετικήν άδειαν έξαγωγής τοϋ
  ύπουργείου Έθνικής Οίκονο¬
  μίας.
  Η ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΤΗΣ ΑΜΠΕΛΟΥ
  Δι' έγκυκλίου της πρός τόν
  Δήμαρχον Ηρακλείου καί τούς
  προέδρους των κοινοτήτων τοΰ
  νομοϋ ή Νομαρχία ζητεί νά
  πληροψορηθή την καλλιεργη-
  θεΐσαν εφέτος έκτασιν είς
  στρέμματα των διαφόρων ποι
  κιλιων σταφιδαμπέλων, οίνο-
  σταφυλών, αμπέλων διά στα·
  φυλάς φαγητοθ κ.λ.π.
  ΠΡΟΣ ΑΠΟΦΑΣΙΣΤΙΚΗΝ ΤΡΟΠΗΝ
  Η ΔΙΕΒΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ;
  Η ΣΥΓΚΛΗΣΙΣ ΤΗΣ ΝΑΥΤΙΚΗΣ
  ΔΙΑΣΚΕΨΕΩΣ ΤΗΣ ΝΥΟΝ
  ΚΑΙ ΑΙ ΠΡΟΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΓΓΛΙΑΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 2 Φεβρουαρίου (τού
  άνταποκριτού μας).— Τελευταίαι πλη¬
  ροφορίαι έκ Γενέυης φέρουν την διε
  θνή κατάστασιν βαίνουσαν πρός απο¬
  φασιστικήν τροπήν.
  Την γνώμην ταύτην ένισχύει ιδίως ή
  στάσις τής ΑΙ. Βρεττανίας ήτις μίτά τόν
  τορπιλλισμόν τού Άγγλικοΰ ατμοπλοί¬
  ου έξωθι τής Καρ^γεν.^. συνεκάλεσε
  διά τό απόγευμα τής χθές την διά¬
  σκεψιν τής Νυόν, προκειμένου νά κα-
  ταγγελθήτό γεγονός τοΰ τορπιλλισμοΰ
  καί νά ληφθούν άποφασιβτικά μέτρα.
  'Η Αγγλία άλλως τε προτίθεται νά
  μην αφήση επ* ούδενί λόγω είς άορι-
  στίαν την κατάστασιν, πε,όιφρουρού^α
  διά παντός τρόπου την ναυσ:πλοΐαν έν
  Μεσόγειω.
  ΜΕΓΑΛΑΙ ΝΑΥΤΙΚΑΙ ΔΥΝΑΜΕΙΣ
  ΣΥΓΚΕΝΤΡΟΟΟΣΙΝ ΕΙΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 2 Φεβρουαρίου (τού
  άνταποκριτοΰ μας). —Έκ τοΰ έξωτε-
  ρικοΰ αγγέλλεται ότι τάς συγκεντρώαεις
  των μεγαλυτέρων ναυτικών δυνάμεων
  τής Αγγλίας είς την Μεσόγειον έν-
  τείνουν καί νεώτεραι άποφάσεις τού
  Βρεττανικού Ναυαρχείου τό οποίον φέ-
  ρεται διατάξαν την αναχώρησιν καί άλ-
  λων πολεμικών πλοίων έκ Πόρτσμουθ
  διά τάς βάσεις τής Μεσογείου.
  ΕΙΣ ΤΟΝ ΛΙΜΕΝΑ ΚΑΡΘΑΓΕΝΗΣ
  ΝΑΥΛΟΧΟΥΝ ΑΓΓΛΙΚΑ ΠΟΛΕΜΙΚΑ
  ΑΘΗΝΑΙ 2 Φεβρουαρίου (τοΰ
  άνταποκριτοΰ μας).— Πληροφορίαι έκ
  Παρισίων άναφέρουν ότι ίσχυρά μοΐρα
  Αγγλικών πολεμικών ευρίσκεται άπό
  χθές ήγκυροβολημένη είς τόν λιμένα τής
  Καρθαγένης. Σκοπός τοΰ κατάπλου τής
  μοίρας κρίνεται άφ* ενός ή διενέργεια
  έλέγχου διά την εξακρίβωσιν τής εθνικό¬
  τητος τοΰ τορπιλλίσαντος τό Αγγλικόν
  ατμόπλοιον, άφ' ετέρου δέ ή περιφρού-
  ρήσις των αφικνούμενον καί άποπλεόν-
  των Αγγλικών έμπορικών πλοίων.
  ΑΠΟΣΥΡΟΝΤΑΙ ΤΗΣ ΚΥΚΑΟΦΟΡΙΛΣ
  ΤΑ ΜΕΤΑΛΛΙΝΑ ΚΕΡΜΑΤΑ
  ΑΘΗΝΑΙ 2 <1>εβρουαρίου (τού
  άνταποκριτοΰ μας).—Κατ' άμμοδίαν ά-
  ακοίνωιιν μέχρι τής ΙΟης Φεβρου-
  »ίου θά άποσυρθοΰν τής κυκλοψορίας
  όλα τα μετάλλινα κέρματα. Άντί των
  άποσυρομένων κερμάτων θά έκδοθούν
  νέα τοιαΰτα.
  ΕΚΛΗΘΗ ΕΚΤΑΚΤΟΣ ΤΟ ΑΓΓΛΙΚΟΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 2 Φεβρουαρίου (τού
  άνταποκριτού μας).— Τηλεγραφοΰν έκ
  Αονδίνου ότι εκλήθη έκτάκτως σήμερον
  τό Αγγλικόν "Υπουργικόν συμβούλι¬
  ον 'ινα εξετάση την έξωτ&ρικήν κατά-
  ιτασιν ήτις γενικώς εν τή ΛΙεγάλη Βρετ
  ανί α κρίνεται άνησυχητική καί χρήζου-
  α λύσεων μή επιδεχομένων άναβολήν.
  ΤΟ
  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ ΕΙΣ ΠΑΡΙΣΙΟΥΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 2 Φεβρουαρίου (τοΰ
  ,νταποκριτοΰ μας).— Έκ Παρισίων τη
  εγραφοΰν ότι τό αυριανόν Γαλλικόν
  πουργικόν συμβούλιον Οά άπασχολη-
  θή αποκλειστικώς μέ τα έξωτερικά ζη·
  τήματα.

  ΛΛΚΑΝΙΚΙ
  Λνί·
  αΐ -Ρ^.ί»
  τής 'Ελλβϊίβ
  Τ*
  ϊ
  α-
  Λην Άγκυραν
  ν ε »Λβηα«ν εισετι δι
  εΪ!Κ.
  ιί»>· . Λ γίνουν πρ
  &*1 ί Π α>
  *1
  *.51«
  1 3· «
  ;ητήμτα πβυ ε
  *ύτην την στι
  ό! άλλ* *°" »ίε ?*
  'η'«. .;..»*« που απ
  νοια»Λ*Ύ·* —■- ··· »'
  τό ενδιαφέρον β)
  τδν Εΰρωπαϊκών
  „, τ»ν 'Ασιατικών Κ
  ^ηροκαλεϊ άπό τού
  βχόλια τού διεθνους
  'Λλλυβτε Π Βαλκανο
  νίννόηοις, πραγματοπ
  Μ % μ»*ν στιγμήν
  1 ■ όποιαν τόσον Α"
  ή
  «ληνεύσεως είς την
  νηαον τβϋ Αϊμου κι
  Ανατολιχήν Μεαβγ
  «ξτέλεαεν είς τό δι
  τής υπάρξεώς της» <*■"' ίργον. "Εφερεν είς αι 8«<ρπν καί συνεργαί ίίοοαρα Κράτη τής ναής. Άπεμάχρυνε κίνδυνον πολεμικης χαί χατέοτηαε την νηοβν τού Αΐμου άτ βτιιον πολέμου π< ρεΐτο άλλοτε, τόπο νη;, αυναδελφώσεω ρηνιχής ουνδργασία δντης. Επί πλέον ίηοπουδαΐον όργα>
  νης χαί δι' αύτή'
  Οί κίνδυνοι Ύ€
  ΒίΡΟΠ
  Γ.
  ι νά Ιχουν
  ^ ίτι οταν
  τής άν
  °; χαταφυγίου, -Λ
  ή έξϊϋ5
  ^«ια των
  πΡ*ί δημιουργίαν
  10010 Ιχουν έπιχ
  ποΧρεωσιν νά '^χ
  Γ
  των, ο
  ον, διασ
  ν πρός
  έπί< Ρ , η ν·> των
  Κ π;
  οιιί<