95357

Αριθμός τεύχους

4780

Χρονική Περίοδος

Α' 1938

Ημερομηνία Έκδοσης

4/2/1938

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ΑΝΟΡ
  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
  ΣΥΝΔΡΟΜΑΣ
  Αιγυπτου
  έπ]σιη λιοαι 3
  έξάμηΜ), Ι
  Άμερικής
  ίτησία 8ολ. 15
  εξάμηνον » 8
  Τιμΐ)
  κατιι φύλλον
  Λιια·<. 2 ΠΛΡΑΣΚΕΥΗ 4 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1938 ΙΜΦΕΙΑ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΑ ΟΛΟ5. ΜΙΝ^ΓΛΥΙΌΥ ΗΙ'ΛΚΛΙτΙΟΝ ΚΡΗΤΗΣ - Ι 101. 23ΟΝ ΑΡΙΘΜ. ΦΥΛΛΟΥ 4780 ΥΠΕΥΒΥΝΟΣ ΣΥβΤΑΚΤΗΣ ©Ρ. Ν ΣΤΛΥί'ΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΊΗΣ· ΑΝΔΡ. Μ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ Η ΣΥΝΕΡΧΟΜΕΝΗ ΕΙΣ ΑΓΚΥΡΑΝ ΒΑΛΚΑΝΙΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΙΣ Την 15ην αρξαμένου μη¬ νός πρόκειται νά συνέλθη είς "Αγκυραν ή διάσκεψις τού Συμβουλίου τής Βχλκα- νική; Συνεννοήσεως, ©ά λά- βουν μέρος οί υπουργοί των εξωτερικών τή; Τουρκίας, Ρουμανία; καί Σερβίας καί έκ μέρους τής Ελλάδος ό κ. Μεταξάς όστις καί θά προ- εδρεύση των εργασιών τής Συνδιασκέψεως. Τα θέματα τα όποΐα θ' άπασχολήσουν τούς άντιπροσώπους των τεσ- σάρων ςρίλων συμμάχων χω· ρών είς την "Αγκυραν δέ ν ανεκοινώθησαν εισέτι δημο- σίως. Έπομένως δέν είνε δυνατόν νά γίνουν προκα- ταβολικώς κρίσεις ή σχόλια επί τού έργου τής διασκέψε¬ ως. Βέβαιον όμως είνε ότι ή συνδιάσκεψις τής Άγκυ¬ ρας θ' άσχοληθή οχι μόνον μέ τα ζητήματα πού ένδια- φέρουν αυτήν την στιγμήν τα τέσσαρα σύμμαχα Κρά- τη, άλλά καί μέ ολα τα προβλήματα πού άπασχο- λοΰν καί κρατοϋν είς διαρ- κή αγωνίαν ολόκληρον την άνθρωπότητα. Δι' αύτό καί ή Συνδιάσκεψις αυτή προσελ- κύει τό ενδιαφέρον όχι μό¬ νον των Εύρωπαΐκών άλλά καί των Άσιατικών Κρατών καί προκαλεΐ άπό τούδε τα σχόλια τού διεθνοΰς τύπου. "Αλλωστε ή Βαλκανική Συ¬ νεννόησις, πραγματοποιηθεΐ- σα είς μίαν στιγμήν κατά την οποίαν τόσον εφαίνετο έπιβεβλημένη ή άνάγκη τής γαληνεύσεως είς την Χερσό¬ νησον τοϋ Αϊμου καί την Ανατολικήν Μεσόγειον, έ- πετέλεσεν είς τό διάστημα της υπάρξεώς της, σπουδαίον έργον. "Εφερεν είς στενήν ε¬ παφήν καί συνεργασίαν τα τέσσαρα Κράτη τής Βαλκα- νικής. 'Απεμάκρυνε κάθε κίνδυνον πολεμικής ρήξεως καί κατέστησε την Χερσό¬ νησον τοΰ Αΐμου άπό ήφαί- στειον πολέμου πού εθεω¬ ρείτο άλλοτε, τόπον γαλή- νης, συναδελφώσεως καί εί- ρηνικής συνεργασίαςτών λα- ών της. Επί πλέον δέ άπέ- βη σπουδαίον όργανον είρή- νης καί δι' αυτήν άκόμη την Ευρώπην. Πρώτον διότι απετέλεσε την πλέον ζωντα- νήν απόδειξιν τοΰ ότι 6- ταν ΰκάρχει ή καλή διάθε¬ σις, δύνανται καί οί πλέον άσπονδοι έχδροί νά γίνουν φίλοι καί στενοί συνεργά- ται είς την οδόν τής προό δου καί τού έκπολιτισμοΰ. ΚαΙ δεύτερον διότι ήνωσε τα τέσσαρα Κράτη ;καί εδη¬ μιούργησε μίαν νέαν εύρω παϊκήν δύναμιν άρκετά ύ- πολογίαιμον, της οποίας ή εμφάνισις είς τόν στίβον τής διεθνοΰς πολιτικάς καί διπλωματίας είχε καί εχει άρκετήν βαρύτητα. Τό σπου¬ δαιότερον δέ. Ή Βαλκανική Συνεννόησις κατώρθωσεν ό¬ χι μόνον νά επιζήση των τόσων άντιξοοτήτων, ν άλλά καί ίσχυροποιεΐται καθημέ ραν καί σφυρηλατ.ϊ συ νεχώς καί νέους ίσχυρούς δέ σμρύς μεταξΰ των Κρατών ποΰ την άποτελοΰν. Είνε λοιπόν έξ ολοκλή¬ ρου δικαιολογημένον τό εν¬ διαφέρον πού προκαλεΐ ή σύγκλησις τοΰ Συμβουλίου της. Καί είνε πολύ περισσό¬ τερον δικαιολογημένον τό ενδιαφέρον αύτό, διότι ή έ- φετεινή Διάσκεψις των Κρα¬ τών τοΰ Βαλκανικοϋ Συμβου λίου συμπίπτει είς μίαν πε¬ ρίοδον έξαιρετικώς κρίσιμον διά την ειρήνην καί τόν πολιτισμόν είς περίοδον κα¬ τά την οποίαν εχουν έντα- θή αί ζυμώσεις διά τόν ορι¬ στικόν σχηματισμόν των συγκροτημάτων των άντιπά- λων χωρών καί κατά την ο¬ ποίαν τέλος άναμένεται μέ μεγάλην αγωνίαν ή έκκα- θάρισις των διεθνών περι- πλοκών καθ' ένα οιονδήπο¬ τε τρόπον. 'Αλλ' ειμπορούμεν νά προ- δικάσωμεν άπό τοΰδε, ότι ή διάσκεψις τής Άγκυρας θά διακηρύξη την άναλλοίωτον πίστιν τώνΚρατών πού την ά παρτίζουν είς τό ίδεώδες τής είρήνης. Διότι αύτη είνε καΐ ή θέλησις των λκών της. Καί άπό τής απόψεως αυτής θά προσφέρη μίαν επί πλέον υ¬ πηρεσίαν είς την υπόθεσιν τής διαφυλάξεως τής παγκο¬ σμίου είρήνης. κων άφλέκτων. Συνεπώς οί μέλλοντες νά οί- κοδομήσουν εχουν παν συμφέ- Ι ρον νά άποφύγουν την χρησιμο¬ ποίησιν υλικών ξυλίνων καί ι¬ δίως την κατασκευήν κεραμο σκεπών σΐεγών επί ξυλίνων σκε λετών (ή έμπρηστική οόμβα διαπερνά τάς στέγα; ταύτας) προ τιμώντες τάς έκ σκυρροδέμαΐο; τοιαύτας (ταράτσα). ί έμπρη σΐικαί ,ίόμβαι, πίπχουσαι επί των στεγών, |ΐεταδίδουν δΓ αύ των, έφ" ίσον είναι άναφλέςιμοι, την πυρκαιάν καΐ είς την λοι πήν οικοδομήν. Οί έχοντες ήδη οΐκοδομήσει πρεπει πρός τί ίδιον αυτών συμφέρον, ώς καί τό γενικόν τοιούτον, νά μϊριμνήσουν νά με: ώσουν τα αιτια τής ε'οκόλου ά ναφλέξεω; των οίκοδομών τ'ον, άπομακρύνοντες έξ αυτών πάν εΰφλεκτον υλικόν κα'. πρό πάν των άντικαθιστώντε; καί έφ* δ σον θά ήτο δυνατόν, τα; κεραμ,ο σκεπεΐς στέγας, δι' έτέρων έξ υλικών άφλέκτων. Εάν δέ τοϋ το είναι άνέφικτον, νά λάόουν άπό τοθδε πάντα τα υπό των σχετικών έδηγιών όριζόμενα με τρα, πρός μετριασμόν των πιθα νοτήτων καί τοΰ κινδύνου τής πυρκαϊά;. 5ον) Κίνδυνος πολεοοομικά;. Ή πολεοδομική παίζει μέγα ρό λον σήμερον ώς πρός τόν έναέ ριον κίνδυνον. Ούτος είνε άν τιστρόφω; άνάλογος τής πυκνό τητος των οΐκοδομών καί τοΰ με γέθους των κοινών χώρων (πλα τειών, όδών, κήπων κλπ.) "Οσον άραιότεραι μεταςύ των είναι αί ο'κοδομαί, οί δέ κοινοΐ χώροι μεγαλύτεροι, επί τοσούτον καί ό έκ των έκρηκτικών, έμπρη- στικών και τοξικών (θηλητηριω- δών) βομοών κίνδυνος είναι μι- γ.ρόιερος. Δηλαδή, προκ&ιμένου περί τοϋ έναερίου κινδύνου, ίσχύ- ει καί διά τάς πόλεις ή άρχή τής άραιας τάξεως, δπως αυτή ίσχύει καί διά τούς μαχητά; είς τό πεδίον τής μάχης. Ήάραιά τά¬ ξις εξασφαλίζει μικράν τρωτότητα καί συνεπώς ολιγώτερα; απωλεί¬ ας των μαχητών, οϋτω καί εις τάς πόλεις εξασφαλίζει μικροτέ- ραν τρωτότητα των οΐκοδομών καί συνεπώς όλιγωτέρας απωλείας των έν αύταϊς οίκούντων. Τουτο είναι φανερόν, καθ' δσον, λόγφ τής άραιας τάξεως, ό μεγαλύτε- ρος άριθμάς των βομβών θά πί· πτη επί άνοικτών χώρων. (συνεχίζεται) Οί κίνδυνοι τού πολέμου ιΊΟΣ ΘΑ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΘΗ ΗΠΡΟΣΤΑΣ1Α ΕΞ ΑΕΡΟΣ ΤΟΥ ΑΜΛΧΟΥ ΠΛΗΟΥΣΜΟΥ Τοΰ Στρατηγοΰ κ. Κ. Μπακοπούλου. Γ. Πρέπει νά έ'χουν πάντε; ύπ' δψ«ι των ότι οταν θά έπιστή ή στιγμή τής άνάγκη; ΰπάρ- ξεω; καταφυγίου, τότε θά είναι αδύνατος ή έξεύρεσι; των ά- παραιτήτων τεχνητών καί ή προ- μήθεια των απαιτουμένων μέσων πρό; δημιουργίαν τώχου. Διά τουτο εχουν επιτακτικήν την υ ποχρέωσιν νά έξασφαλίσουν άπό τοΰδε, χάριν τής προστασίας των καί τής προστασίας τής οικο¬ γενείας των, όπωσδήποτε Ιν κα ταφύγιον, διασκευάζοντες τα τα¬ χύτερον πρός τουτο κατάλληλον χώρον τής οικίας των, ή τούτου μή όντος δυνατοΰ, προμηθευόμε- νοι, άπό τούδε έπίσης, πάντα τα μέσα έκεΤνα, άτινα θά τού; έπι- τρέψουν κατά την κρίσιμον εκεί¬ νην ώραν, νά συμπληρώσουν πλή- ριος την διασκίυήν τοΰ καταφυγί- ου των. 4ον) Κίνδυνος πυρκαϊών. Ό έκ των πυρκαϊών κίνδυνος, ώς ήδη ελέχθη, είνε ό μεγαλύτερος έξ δλων των άπό τοΰ αέρος κινδύνων, δταν ό δι' έμπρηστικών βομβών βομβαρδισμός (πυρκαϊά; έπίσης δύνανται νά προκαλέσουν καί εκρη¬ κτικαί βόμβαι) κατευθύνεται κατά οτόχων συγκειμένων έξ υλικών Ιύφλέκτων ή κ-αί απλώς έπιδϊκτι- κών άναφλέξεως. Διά τάς πόλεις, των οποίων αί οίκοδομαί περιλαμβάνουν ύλικά άναφλέςιμα, καθίσταται αύτόχρη μα τρομερός, λόγφ τοΰ δυνατοΰ τής δημιουργίας συγχρόνως με- γάλου άριθμοΰ πυρκαϊών έξ έ νά; καί μόνον έναερίου βομ- βαρδισμοΰ δι' έμπρηστικών βομ¬ β ν. Τάς πυρκαϊά; ταύτα; δέν εί¬ ναι ^ δυνατόν νά κατααβέση ό¬ λας ή ΙΙυροσβεστική Ύπηρεσία, όσονδήποτε καί άν αυτή είναι ένισχυμένη καί καλώς ώργανωμέ νη. Διά τούτο αί πυρκαϊαί αύ¬ ται πρέπει, κατά τό δυνατόν, νά προλαμβάνωνται έν τή γενέ¬ σει των, διά τής άμέσου κατασβέ σεως τής άναφλεγομένης έμπρη- στικής βόμβας. Τουτο έπιτυγχά- νεται υπό των Εδίων των κατοί κων (οικοπυροσβέσται) καί καθ' όν τρόπον διαλαμβάνουν αί ο¬ δηγίαι τής υπηρεσίας ημών. Άλλ' έπειδή είναι αδύνατον νά προ- ληφθούν δλαι αί πυρκαϊαί καί συνεπώς καί ή έξάπλωσις τού των, προ^άλλει πάντοτε μέγας καί τρομερός ό έκ των πυρκαϊ¬ ών κίνδυνος διά τάς πόλεις. Ό κίνδυνος δμως ούτος θά ηδύνα¬ το νά καταστή" άνύπαρκτος, εάν αί ο'κοδομαί άπετελοϋντο έξ υλι ΟΠΩΣ ΔΙΑΒΑΙΝΕΙ Η Ζ9Η ΤΑ ΔΙΕΓΕΡΤΙΚΑ ΤΩΝ Α ΛΟΓΩΝ Διεγερτικά λοιπόν καί είς τα άλογα τού Επποδρόμου τοΰ Φα- λήρου. Άλλά διατί όχι; Άφοΰ καί τα λογικά ζώα ηίρνα^ν κά- ποτε διεγερτικά γιατί νά μή πέρνουν καί τα... άλογα; "Εξ άλ- λου τό πραγμα δέν είνε πρωτο¬ φανές. Ό ίππόδρομος—θυμηθείτε τοΰς πράσινου; καί βενέτους τοϋ Βυζαντιναΰ ίπποορόμου—καταντά σήμερον έστία άντεγκλήσεων. Οί τζόχεύ είναι άνθρωποι τή; ημέ¬ ρας. Άλλά καί οί ίπποι... παρά- γοντες. Καί είς Ιΐαρισίους, οί αστυνομικον άναγκάζονται συχνά- κις νά τρέχουν κχί εί; τού; σταύλους. Ύπάρχουν είς Λονδίνον είδικοί ντέτεκτιβ διά τα άλογα. Ό Κόναν λ'τόυλ άφιερώνει άρκε- τές σελίδες γύρω άπό τόν άνύ- παρλτον Σέρλοκ Χόλμ; καΐ εί; ά- ποθέσεις άλόγων. Ή θεά Τύχη είνε συχνά, συχνότατα ζήτημα φάτνης άν όχι καί ζήτημα... ά- στυνομίας γενικώτερα: Ί'πάρχουν πολλοί «φίλιπποι» κοντά της, άλλά καί πολλά έκατομμύρια. Καί συνεπώς πολλά... μέσα. Οί φαρΌρί των «γκράν πρί» ακριβώς προτοϋ έλθουν γκανιάν, άπασχολοΰν τα ενδιαφέρον καί δη- μιουργοΰν τάς ύποθέσει;. Αί ύ- ποθέσεις 2μως αυταί είνε «λε- πταί». Καί μία λεπτή υπόθεσις σήμερον είνε ώς επί τό πλείστον ζήτημα... λεπτών. —Άλλά καί διά τα άλογα, νά πάρη ή κατάρα, αύτά τα εύγενή ζώα τής Έλληνικής αρχαιότητος; Ένας προγονόπληκτος αύτό θά υπεστήριζε προκειμένου νά χα¬ ρακτηρίση τόν συγχρονισμόν τής νεωτέρας Ελλάδος πρός τάς διε- Ονεΐς ίπποδρομιακάς άντιλήψεις. Καί θά ώμιλοΰσε σωστά. Ή εύ- γένεια τοϋ άλόγαυ άρχίζει άπό την Έλλάοα, σονεχίζεται εις την Ρώμην, διατονίζει τόν Ελλη¬ νικόν μεσαίωνα κα'ι τελειώνει εις τούς γ^ρόντν; της Άναγεννήσε- ως... Αι ώραιότεραι άνάγλυφοι παραστάσεις τό άπαθανατίζουν. Τό εξυψώνουν αί άρματοδρομίαι καί τό κονταροχτύπημα. Άν ή Ιννοια αυτή τής εύγενείας διεφθάρη εις δ λον τόν άλλον κόσμον, άς Ιμενεν ά λώβητος είς την Έλλάδα.Αύτό θά ήτο ϊσως κοινή εύχή Τό δτι μάς £φαγεν ή προγονοπληξία δέν είνε άληθές. *Αληθέ; είνε ότι οί Έλ- ληνες δέν κατωρθώσαμεν νά κά¬ μωμεν κάποιαν επιλογήν, κάποιο ξεκαθάρισμα είς την πρός τοΰς ηρο^(όνο>ί εκτίμησιν. Νά μή τοΰς
  άγαπώμεν φανατικά μόνο καί μό-
  νο διότι είναι...|πρόγονοί μας. Νά
  τοΰ; άγαπήσωμεν καί δσον ά,φορζ.
  τό άκριβές πνεΰμα τής δημιουρ-
  γία; καί τοΰ πολιτισμοΰ τΐον
  Τα άλογα συμοολίζουν κάτι τα
  τοιο.
  * -ί
  Βεβαία έμπρός είς τού; σημε-
  ρ^νοΰς «φιλίππους» ώχρια δ πα-
  λαιό; έμπαθής τής ίππασίας. Ποΰ
  νά έφαντάζοντο λ. χ. οί γραφικοί
  έκεϊνοι καβαλλάρηδε; τοϋ ιτροπα-
  λεμικοϋ Ηρακλείου 3ιι τα λαμ-
  πρά τού; άλογα μέ τ' άσημένια
  φάλαρα, θά εφθαναν σέ τέτοια κα
  ταισχύνη. Διαστχυριόσεις τόσων
  φυλών, άπό την Άραβική ώ; τή
  ντόπια, ετρεχαν περήφανα καί ε¬
  λευθέρα. Έσυνέχιζαν θά έλεγε
  κανείς, τό έθιμον μαζύ μέ την
  μακραίωνα ιστορίαν τοΰ τόπου.
  Ήτο τότε ή έποχή πού υπήρχε
  άκόμη κάποια οιάκρισι; αξιών.
  Σήμερον εί; τοΰς στχύλους των
  μεγάλων ίπποδρομιών τα εΰγενή
  άλογα κατήντησαν είδο; τοξικο-
  μανών! Αί έπιδόσει; των οφεί-
  λονται είς... κανθαρίνην. Ή άγά-
  πη πρό; τα ζώα έβγήκε καί αυ¬
  τή εί; τό ίνκάντο καί κατεκυρώ-
  (V;
  εί; τόν τελΐυταΐον πλειοδότην.
  Λογικά καί άλογα έγιναν τρά-
  πουλα καί ρουλέτα. Διαφορετικά
  βλέπετε δέν ήτο δυνατόν νά υ¬
  πάρξη «ενδιαφέρον» εί; την ζωήν.
  ΑΣΜΟΔΑΙΟΕ
  Τό έπαρχιακόν.
  Μετ1 ολίγον πρόκειται νά
  συνέλθτ| τό Συμβούλιον τοΰ
  Έπαρχιακοΰ ταμεΐου όδοποι-
  ΐας τού νομοΰ μας διά νά
  συντάξη τόν προϋπολογισμόν
  τοϋ νέου οίκονομικοϋ έ'τους
  καί νά προβή είς την κατα¬
  νομήν των πιστώσεων κατά
  επαρχίας διά την κατασκευ¬
  ήν διαφόρων όδικών έργων.
  Δέν ϋπάρχει δέ άμφιβολία ότι
  είς τάς άποφάσεις τού θά
  προβή τό συμβούλιον άφοΰ
  λάβη ύπ' όψιν τό μέγεθος των
  άναγκών εκάστου διαμερίσμα-
  τος. Δι" αύτό καί είμεθα βε¬
  βαιοί δτι ή έπαρχία Μονοφα¬
  τσίου πού στερεΐται παντελώς
  όδικοϋ δικτύου θά λάβη άνα-
  λόγους πιστώσεις ώστε νά
  προωθηθοϋν τα υπό των κα-
  τοίκων της έκτελούμενα όοι-
  κά εργα.
  Μέτρον δικαιοσύνης.
  Ή απόφασις τοϋ ύπουργεί-
  ου τής "Εργασίας όπως οί ύ-
  πάλληλοι των συνεταιρισμών
  ύπάγονται είς τάς διατάξεις
  τοϋ νόμου περί συλλογικών
  συμβάσεων, όπως συμβαίνει
  καί μέ τοΰς ύπαλλήλους άνω-
  νύμων έταιριών καί τραπε-
  ζών, ηκούσθη μέ χαράν, απο¬
  τελεί δέ πράξιν δικαιοσύνης.
  Διότι ήτο ορθόν καί επιβεβλη¬
  μένον νά μή μείνουν χωρΐς
  προστασίαν οί άνθρωποι αύ
  τοί οί όποΐοι άναλίσκουν τάς
  δυνάμεις των καΐ άφιερώνουν
  την ζωήν των είς την έξυπη
  ρέτησιν τής συνεταιρικής Ιδέ-
  Η ΕΞΑΓΟΓΗ ΤΩΝ ΟΪΝΩΝ ΜΑΣ
  ΕΙΣ ΤΗΝ
  Ή παραγωγή των άμπε-
  λουργικών προϊόντων υπήρ¬
  ξεν ώς γνωστόν, κατά τό πα¬
  ρελθόν έτος, πενιχρά. Αί ά-
  νομβρίαι των παρελθόντων
  έτών καί αί διάφοραι νόσοι
  τής άμπελου, συνετέλεσαν
  ώστε ή έσοδεία νά μειω&ή
  είς τό ήμισυ τής προβλέπο¬
  μεν^· Ή ποιότης ομως υ¬
  πήρξε σχετικώς καλή καί αί
  τιμαί έκρατήθησαν είς ίκα-
  νοποιητικά έπίπεδχ. Ιδιαι¬
  τέρως αί σταφίδες καί κυρί-
  ως αί σουλτανίναι, έπωλήθη-
  σαν είς τιμάς άρκετά υψη¬
  λάς. "Ετσι ή ζημία έκ τής
  μειώσεως τής παραγωγής ειμ¬
  πορεί κανείς νά είπη ότι
  εκαλύφθη έκ τής άνατιμή-
  σεως τοΰ εί δούς. Ότι δέ συ-
  νέβη μέ την σταφίδα, παρα-
  τηρεΐται καί μέ τούς οΐνους.
  Εφέτος ή τιμή των οΐνων έ¬
  φθασεν είς πρωτοφανή ΰψη.
  Οί οϊνοι Αρχανών πωλοΰν-
  ται πρός 45—50 δραχμάς τό
  μίστατον, δηλαδή άνω των
  5 δρ. κατ' οκάν. Άκόμη δέ
  ύψηλότεραι κατά πολύ είναι
  αί τιμαί των οΐνων Μαλεβυ-
  ζίου. Τό γεγονός δέ τουτο
  είχεν εύνοϊκήν επίδρασιν δ-
  χι μόνον επί τής οίκονομι
  κης καταστάσεως των άμπε-
  λουργών μας, άλλά καί επί
  τής έν γένει οικονομικάς ζω-
  ής τοΰ τόπου μας. Συνέτει¬
  νε δέ καί είς τό νά ένθαρ-
  ρυνθοΰν οί άμπελουργοί μας
  καί νά έπιδοθοΰν έκ νέου
  μέ ζήλον καί αφοσίωσιν είς
  τάς καλλιεργείας των, πραγ¬
  μα πού δημιουργεϊ βάσιμον
  την έλπίδα ότι ή πββσεχής
  έσοδεία τής άμπελου θά εί¬
  ναι πλουσία άφοΰ καί αί και-
  ρικαί συνθήκαι είναι εφέτος
  έξαιρετικά ευνοικαί.
  Δυστυχώς όμως, όλως ά-
  προόπτως, παρουσιάσθη τώρα
  έν ζήτημα πού ειμπορεί άν
  όχι νά έπιδράση δυσμενώς
  επί των τιμών των οΐνων τοΰ
  νομοΰ μας, τουλάχιστον νά
  άνακόψη την άνατιμητικήν
  τάσιν. Πρόκειται περί τοΰ ε¬
  ξής: Ή Γερμανία, πού απο¬
  τελεί σημαντικήν αγοράν
  καταναλώσεως οΐνων Ηρα¬
  κλείου, έπαυσε νά ζητά ίδι-
  κούς μας οΐνους προτιμώσα
  την εισαγωγήν οΐνων Ιτα¬
  λίας. Τό ζήτημα δέ τουτο
  άπησχόλησεν ήδη τό Γεωρ-
  γικόν Έπιμελητήριον τό ο¬
  ποίον καί άπηυθύνθη πρός
  την κυβέρνησιν καί εζήτησε
  την επέμβασιν καί την με¬
  σολάβησίν της παρά τή Γερ-
  μανική κυβερνήσει διά την
  επανάληψιν τής άγοράς των
  οΐνων μας υπό των Γερμα-
  νών. Δέν γεννάται δέ άμ¬
  φιβολία ότι ή κυβέρνησις
  μας, τώρα όπότε έλαβε γνώ¬
  σιν, θά επιληφθή άμέσως τοΰ
  ζητήματος καί θά επιτύχη
  την ίκανοποιητικήν διευθέ¬
  τησιν τού.
  Άλλωστε εχει έπιδείξει
  τόσον ενδιαφέρον διά την
  τόνωσιν καί διευκόλυνσιν
  των έξαγωγών μας καί έχει
  συμβάλει τόσον πολύ είς την
  εξασφάλισιν τής διαθέσεως
  των προϊόντων μας είς την
  διεθνή καταναλωτικήν αγο¬
  ράν ώστε νά δημιουργήται
  βάσιμος ή πεποίθησις ότι θά
  ενεργήση επιτυχώς καί είς
  την προκειμένην περίπτω¬
  σιν. Καί άκόμη, ευρισκόμε¬
  θα είς τόσον στενάς εμπορι¬
  κάς σχέσεις μέ την Γερμα¬
  νίαν, ώστε νά θεωρήται βέ¬
  βαιον ότι ή Γερμανική κυ¬
  βέρνησις θά επέμβη καί θά
  φροντίση νά μή χαλαρωθοΰν
  αί σχέσεις αύται έξ αίτίας
  των οΐνων μας.
  Οί ένδιαφερόμενοι έπομέ¬
  νως οίνοπαραγωγοί καθώς
  καί οί έξαγωγεΐς, ειμπορούν
  νά είναι ήσυχοι, ότι συντό¬
  μως, χάρις είς τάς ενεργείας
  τής Κυβερνήσεως μας, οί οΐ-
  νοί μας θά ζητοΰνται πάλιν
  όπως καί πρίν άπό την Γερ¬
  μανικήν αγοράν.
  άς καί είς την αναδημιουργί¬
  αν τής Έλληνικής γεωργίας.
  Τό ελαιον.
  Συνεχίζεται πάντοτε σταθε-
  ρά ή όνοδος των τιμών τού
  ελαίου. Πιστεύεται δέ δτι αί
  τιμαί τού θά κρατηθοΰν μέχρι
  τέλους είς ίκανοποιητικά έπί-
  πεδα. Τουτο δέ συνάγεται έκ
  τού ένδιαφέροντος τό οποίον
  δεικνύει ή κυβέρνησις πρός
  προστασίαν καί ενίσχυσιν τής
  έλαιοπαραγωγής. Καΐ θά εί¬
  ναι εύτυχές γεγονός ή πώλη¬
  σις τοϋ ελαίου είς υψηλάς τι¬
  μάς. Διότι δέν θά ώφεληθοϋν
  οί παραγωγοΐ μόνον. Θά ω¬
  φεληθή καΐ τό Κράτος καΐ ή
  έν γένει ίδιωτική καΐ δημο¬
  σία οίκονομία.
  σεις των. Την υπογραφήν δ-
  μως τής νέας Έλληνορουμα-
  νικής έμπορικής συμβάσεως
  άναμένει ιδιαιτέρως ό Κρη-
  τικός λαός, διότι δι' αυτής
  πρόκειται νά εξασφαλισθή ή
  έξαγωγή πλείστων προϊόν¬
  των τού είς Ρουμανίαν.
  Ή 'Ελληνορουμανική.
  Άπό προχθές ήρχισαν με-
  ταξύ των άντιπροσώπων Ελ¬
  λάδος καΐ Ρουμανίας συνεν-
  νοήσεις διά την σύναψιν νέ-
  ας έμπορικής συμβάσεως με-
  ταξύ των δΰο χωρών. Δέν
  γεννάται δέ άμφιβολία δτι αί
  συνεννοήσεις θά προχωρήσουν
  κανονικώς καί θ' απολήξουν
  είς αϊσια καί θετικά άποτελέ-
  σματα ταχέως. Αί δύο χώραι
  εχουν μεγάλα κοινά οίκονο-
  μικά συμφέροντα καθώς καί
  μεγάλας εμπορικάς συναλ¬
  λαγάς. Τό συμφέρον έπομέ¬
  νως αμφοτέρων άπαιτεϊ νά
  ευρίσκωνται είς καλάς έμπο-
  ρικάς σχέσεις, δπως είναι
  άρισται καί αί πολιτικαί σχέ
  Τα καπνά.
  Ή καπνική διάσκεψις τής
  Κωνσταντινουπόλεως, είς την
  όποιαν μετέσχον άντιπρόσω-
  ποι τής Ελλάδος, Τουρκίας
  καί Βουλγαρίας,--τής τελευ¬
  ταίας ό άντιπρόσωπος μετέ¬
  σχεν ώς άπλοθς παρατηρη-
  τής—απέδωκεν εύχάριστα ά-
  ποτελέσματα. Κατέληξεν είς
  πλήρη συνεννόησιν δπως ή
  Ελλάς καί ή Τουρκία ρυθ-
  μίζουν είς τό εξής άπό κοι-
  νοθ την καπνικήν των πολι¬
  τικήν, υπεγράφη δέ καΐ σχε-
  τική σύμβασις. Την συμφω¬
  νίαν δέ αυτήν ώς έβεβαιώθη
  θά υπογράψη συντόμως καί ή
  Βουλγαρία.
  "Ετσι τό ζήτημα των Άνα-
  τολικών λεγομένων καπνών
  ρυθμίζεται άπό κοινοΰ υπό
  των τριών παραγωγικών χω¬
  ρών καί έξασφαλίζεται ή είς
  ικανοποιητικάς τιμάς πώλησις
  των είς τό μέλλον. Καί δέν
  είνε μικρά έπιτυχία τουτο δ-
  ταν λάβωμεν ύπ' δψιν δτι τα
  καπνά άποτελοΰν τό κυριώ¬
  τερον εθνικόν μας προίόν,
  ΑΝ0ΡΘΩΣ1Σ
  1< Ί ι * ΘΕΑΤΡΟΝ ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ (Μόν δρα ί'Αττίκ) "Σήμερον ή πρεμιέρα τοϋ δευτέρου προγράμματος. Α Ο ριον δύο παραστάσεις. *** «ΜΙΝΩΑ» Σήμερον 'Ή κυρίαι μέ τάς καμελίας·. Μέ την Γκρετ- τα Γκάρμπο. Καθ" εκάστην άπο· ι γί,υματινή είς τας 6 μ. μ. Άπό τού βρόνου είς την λαιμητόμον. Ι1ΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟ,' Γρηγορίου Έ. Καλλιατάκη ξυ λεμπόρου κατοίκου Ηρακλείου Κατά 1) Γεωργίου Μ. Κοσμαδάκη ίε ρέως καί 2) Δέσποινας Γ. Κοσμα δάκη τό γένος Κωνστ. Σιγανάκη κατοίκων Βασιλικών Ανωγείων Καινουρίου. Έπειδή καίτοι έπέταξα τούς καθ' οΰς τό παράν άλληλεγγυο φειλέτας μου διά τής υπό χρονολ ό Ν&εμβρίου 1937 κατασχετηρίου έπιταγής μου κοινοποιηθείση; αύ τοίς νομίμως ώς δείκνυται έ* τώ ϋπ' αριθ. 2320 καί £327 τής 1; — Π —1937 έπιδοτηρίων τοϋ δι καστικοϋ κλητήρος των ένταϋθο Πρωτοδικών Μιχ. Ί. Μαράκη Γ να δυνάμει καί πρός εκτελέση τοΰ ύπ', αριθ. 10.923 τοΰ 1931 δανειστικοθ ενυποθήκου συμβο λαίου τοθ Συμβολαιογράφου Έ ρακλείου Μιχαήλ Γαλενιανού μοί πληρώσουν άλληλεγγύως καί άδι αιρέτως έντός τής νομίμοιι προθε σμίας διά κεφάλαιον, τόκους καί έ"ξοδα μέχρι τής ώς άνω έπιτα γής μου δραχ. 6(1810, έν τούτοις άπέσχον νά πράξωσι τουτο μέχρ σήμερον. Διά ταύτα Πρός είσπραξιν τοΰ ανωτέρω ποσοΰ των δρ.(!(ί810, οών άπά τής έπιταγής τόκων καί των έξόδων έν γένει εκτίθημι είς δημόσιον αναγκαστικόν πλειστηριασμάν τα έπόμενα ενυπάθηκα άκίνητα κτή ματα αυτών κείμενα άπαντα είς την κτηματικήν περιφέρειαν Βα σιλικών Ανωγείων τής Είρηνοδι- κειακής περιφερείας Μοιρών Καινουρίου άνήκοντα τα μέν τρία πρώτα είς τον πρώτον των καθ' ών τό παρό) Γεώργιον Μ. Κο- σμαοάκην ίερέα, τα δέ λοιπά είς την δευτέραν των καθ' ών ή πα- ροΰσα Δέαποιναν Γ. Κοσμαόάκη ήτοι 1) Είς θέσιν «Παρθιά» άμ¬ πελον εκτάσεως πέντε έργατών μέ δσα δένδρα έμπεριέχει συνο- ρεύουσαν κτήμασι Άρτεμίου Ρου¬ βάκη, Ιω. Ρουβάκη, Άγγελικής Ρουβάκη καί Γεωργ. Κοσμαδάκη. 2) Είς θέσιν «Μαυριανά ή ΙΙε τραντώντ} Σώχωρα» άγραν εκτά¬ σεως δύο μουζουρίων μέ 8 ελαι¬ όδενδρα καί μίαν συκήν συνορ κτήμασιν Έμμαν. Στεφανάκη, Γε- ωργιου Καραμπακάκη, Όλυμπι- άδος Παρθενάκη, άγωγώ καί δρό¬ μψ. 3) Είς θέσιν «Κεφάλα ή Ξε· ραμπελα» αγρόν εκτάσεως τριών πινακιών μέ 4 ελαιόδενδρα συνορ. κτήμασι Γεωργίας Βρελιανοΰ, Νικ. Πετράκη, Σζζρ-^ίου Καραμ¬ πακάκη καί δρόμω. 4) Είς θέσιν «Τροχάλους» άγραν τριών μου- ζουριων μέ οσα δένδρα έμπεριέ¬ χει βννορ. κτήμασιν Αΐκατ. Φραγ- κακάκη, Στυλιανού Σμαραγδάκη, Στυλιανοϋ Ααμπάκη καί δρόμψ άγροτικψ. δ) Είς θέσιν «Κεφά¬ λα» αγρόν ενός μουζουρίου μέ 9 ελαιόδενδρα συνορ. κτήμασιν Μιχ. Κωνιωτάκη, Βασιλείου Στε¬ φανάκη κα'ι κληρονόμων Παπα- δογεώργη. (>) Είς θέσιν «Σκαν-
  τάλη άχλάδα» αγρόν 4 μουζου¬
  ρίων συνορεύοντα κτήμασι Μα¬
  ρία; Σιγανοΰ, κλήρον. Εύφροσύνης
  Σιγανοΰ, Νικ. Άλεξάκη, Νικ.
  Σκανταλάκη. 7) Είς θέσιν «Άρ-
  καλιες» αγρόν 15 μουζουρίων μέ
  ϊσα δένδρα περιέχει συνορεύον¬
  τα κτήμασι Κιοκτητρίας, Δέσποι¬
  νας Γ. Κοσμαδάκη, κληρονόμων
  Εύφροσύνης Σιγανοΰ, Μαρίας Σι·
  γανοΰ, Έμμαν. Κουκουριτάκη καί
  δρόμψ. καί 8) Έντός τοΰ χωρίου
  Βασιλικά Άνώγεια καί κατά την
  συνοικίαν «Ληδάκι» μίαν οικίαν
  αποτελούμενον έκ τριών ΐαογείων
  δωματίων, ενός άνωγείου μέ κα-
  τώγειον, αύλήν, φοΰρνον καί εξώ¬
  στην συνορ. κτήμασι κληρονόμων
  Εύφροσύνης Σιγανοΰ, Μίνωος θεο¬
  δοσάκη καί δρόμψ.
  Ό πλειστηριασμός των ανωτέ¬
  ρω άκινήτων γενησεται την 2()ήν
  Μαρτίου 1938 ημέραν Κυριακήν
  καί ώραν 10—12 π. μ. ενώπιον1
  τοθ Συμβολαιογράφου Μοιρών Και Ι
  νουρίου Κωνσταντίνου Τζε'ιρανάκη ,
  ή τοΰ νομίμου αύτοΰ άναπληρω-
  τοθ καί έν τώ έν Μοίραις Συμβο-
  λαιογραφείψ τού ένθα καί δτε κα-
  λοθνται οί τίλειοδοτήσονιες. |
  Κλητήρ άρμόδιο; ένεργησάτω ι
  δσα χά άρθρα 300 καί έπόμενα
  τής Κ. Π. Δ. χοΰ 1880 όρίζου-
  σιν.
  Έν Ηρακλείω τη" 1η Φεδρουα-
  ρίου 193Η
  Ό χοθ έπισπεύδοντο; καί πα-
  ραγγέλλονχο; πληρεςούσιος δ;κη-
  γόρο;
  Δημ. ®. Χαλκιαίακτις
  ΜΙΑ ΤΡΑΓΙΚΗ
  ΒΑΣΙΛΙΣΣΑ =
  Ή στήλη τού ώραιόκοσμου.
  Μείνατε νέες μέ τα μεγάλα σας παιδία.
  304ον
  Διηγήθη κατόπιν την ίστο-
  ρία τοϋ έψημερίου τη"ς Βωσιέν
  τόν οποίον εΐχαν κουβαληθή
  δεμένον επάνω στό άλογο οί
  έπαναστάτες γιά νά τόν ξε-
  κοιλιάσουν μπροστά στόν βα-
  σιληδ καί τό βρωμόσογό τού.
  Την ΐστορία τοθ Πετιόν ποΰ έ-
  καυχιόταν πώςτάήξερενδλακαί
  ότι εΐχε κατάκτησις τήνκαρδιά
  τής Έλισάβετ Κ' έπειτα τίς
  φοβέρες, τίς βρισιές, τα αίσ-
  χρά καί άπάνθρωπα τραγοό-
  δια μέ τα όποΐα τούς ΰπεδέ-
  χοντο παντοΰ.
  Είκόνες σκληρές καί τόσο
  καταθλιπτικές, ώστε ό Φέρσεν
  αίσθάνθηκε πώς δέν θά μπο-
  ροϋσε νά ακούση την φρικτή
  ΐστορία ε"ως τό τέλος. "Οσο
  έπερνοϋσεν ή ώρα, τόν ένδιέ-
  φερε πολύ περισσότερο νά κα
  ταλάβη τί ήθελεν ή βασίλισ-
  σα καί αν ενέκρινε τα σχέδιά
  τού γιά την άπελευθέρωσί
  της. ^
  — Έμένα, έν πρώτοις, τού
  είπεν έκείνη, μή σκεφθήτε πο-
  τέ νά μέ σώσετε όλομόναχη.
  Θά έθεωροθσα έπονείδιστη
  δειλία νά έγκαταλεΐψω στόν
  κίνδυνο τόν βσσιληδ καί τα
  παιδία μου. Χωρίς αύτά
  τί θά ήταν μιά ζωή δυστυχι-
  σμένη σάν τή δική μου;
  —Τό ξέρω, τό ξέρω πολύ
  καλά, απήντησεν ό Φέρσεν.
  Άλλά λυπηθήτε τουλάχιστον
  τούς φίλους σας ποΰ πονοθν
  μαζϊ σας κσί θά ήθελον νά
  δώσουν καί τό αΤμά των γιά
  νά έξαοψαλίσουν τό κάθε τι
  πού σδς είνε προσφιλές. Τί
  λογσριάζετε νά.·.
  —"Ω! τόν διέκοψεν αυτή,
  πιάνοντας μέ ξαφνική παρα-
  φορά τα δυό τού χέρια άν
  θελήση ό Θεός καί βγοΰμε ά¬
  πό έδώ μέσα, τό θαθμα θά
  όφείλεται πάλι στήν φιλία
  σας, Άξελ. Άλλά άκοθστέ
  με καλά, δέν θέλω νά εκτεθή
  τε άνώφελα. Πρέπει νά λάβε-
  τε σοβαρά ΰπ' όψιν δλες τίς
  δυσκολίες. Μας παρακολου
  θοθν διαρκώς, μερά καί νύχτα
  Ό βασιληάς υπεσχέθη νά μεί
  νρ. Θά διστάση πολύ νά
  φύγη, άκόμη καί άν ^έχτ) τα
  μέσα.
  (συνεχίζεται)
  ι Πρό όλίγου άκόμη, τα παιδία
  μεγαλώνοντας, εγίνοντο τό μαρ-
  τύριο τής κοκκέτας μητέρας'
  ΆφοΟ ή γυναΐκα εθεωρείτο γρηά
  είς τα τριάντα της χρόνια καί
  , δέν ώμολογοΰσε ποτέ περισσότε
  ρον άπό είκοσι έννέα, πώς νά
  δείξη μιά κόρή μεγάλη δσο καϊ
  έκείνη η" ίνα υϊόν ό οποίος εί¬
  χεν ήδη ολίγον χνοθδι είς τα χεί-
  λη: Ασφαλώς λοπόν, έψεοδετο
  οσο μποοοΰσε.
  —Τί τα θέλετε, έπανδρεύθηκα
  δέκα πέντε έτών' "Εγινα άυέσως
  μητέρα. Ντρέπομαι γιά λογαρι
  Ι ασμό τού, είνε τόσο μεγάλο γιά
  ' την ηλικίαν τού ..
  Ή ΐστορία αυτή έπανελαμβάνε-
  το πάντοτε καί οί κακόγλωσσοι
  εϋρισκαν θέμα. "Εμεναν δύο δυ
  στυχεϊς' ή μητέρα ποθ ?ττρεπε
  νά ψεύδεται έμπρός είς τό παι-
  δι της. καί τα παιδί ποΰ εθεω¬
  ρούσε τόν εαυτόν τού ενοχο έπει¬
  δή ά-τλώς ϋπήρχε.
  — Μήπως μποροΰσε νά είνε νά-
  νος ή καχεκτικ,ό, διά νά τΐροζενίί
  όλιγώτερη ντροπή είς την μήτε
  ρα τού, Ή ολιγώτερον στοργικές
  (ΐητέρες εΐχαν βρή τό μέσον ν'
  άποφεύγουν τίς όχληρές συγκρί-
  σεκ· τα κορίτσια είς τό μοναστή·
  ρι, τ' άγόρια είς τό οίκοτροφεΐον.
  'Ερχόταν ή διακοπές; Άλλ' ή φι-
  λάρεσκες καί ζηλότυπες μήτε-
  ρες ίσχυρίζοντο ότι τα ταξίδια
  έκπαιδεύουν την νεότητα. Τέλος
  δμως, έτολμοϋσαν ύποχρεωτικώς
  δ,τι άπετέλει τα τελευταίο μαρτό·
  ριο τής φιλάρεσκης μητέρας: την
  παρουσίασιν τής κόρής των είςτόν
  κόσμο. ΑΊ πρώται προσρήσεις των
  "Αλλοτε...
  νέων. Είς τόν πρώτο χορό, ό ώ-
  ραΐος χορευτής έπροσκαλοθσε
  την δεσποινίδα πρώτα, την μητέ¬
  ρα £πειτα άπό εύγένεια. Ή μη¬
  τέρα τότε παραιτεΐτο· άποχαι-
  ρετοΰσε τα ντεκολτέ, άποχαιρε
  τοΰσε τίς ώραΐες τουαλέττες τοΰ
  χοροΰ. Πολύ στολισμένη πάντο
  τε, άλλα μέ ύψηλούς γιακάδες,
  υέ μακρυά μανίκια, μή θέλουσα
  πλέον νά έλκύΓ) τα βλέμματα παρά
  μέ τα διαμάντια κα'ι τα μαργαρι·
  τάρια της, μέ τό πρόσωπο κρυμ-
  μένο κάτω άπό τό καπέλλο μέ
  πτερά καί την βεντάγια της. ή
  δυστυχής μητέρα ήτο μόνον θεα·
  τής.
  Δυστυχισμένες γυναΐκες τού πε-
  ρασμένου αιώνος" Πρόωρα γηρα-
  σμένες άπό τόν άνυπόφοοο κορ
  σέ, πού συχέθλιβε τόν στόιααχό
  των καί τό σηκότι, στερηυένες
  των σπόρ, στερημένες τόν έλεύ
  θερο άέρα, μαραμένες ά-τό τό α-
  κό βάψιυο, καί προδομένες άπό
  τό σκληρό φώς τού γκαζιοϋ. φορ-
  τωμένες έπίσης μέ περιττά λίπη,
  διότι πρέπει δλα νά τα άναφέ
  ρωμε, δέν εΐχαν παρά δεκαπεντε
  έτών ζωή: όπό την άργοπορημέ-
  νη 6ξοδό των έκ τοΰ μοναστηρι
  ου £ως την πρόωρον είσοδον .των
  είς τόν ρόλον τής συνοδοΰ.
  Δέν είιιεθα πλέον έκεΐ σήμερα
  Ή ψυσική εξάσκησις κα'ι ή ύγι-
  εινη εδιπλασίασαν είς την γυ·
  ναΐκα την άκτινοβόλο περίοδο
  τής ζωής τητ Άγαπά να έχη
  παιδία νέα Κα'ι ή άληθινή νεο
  της είνε νά τα έκλαμβάνη ώς
  συντρόφους.
  η Ντιβτεγκέ
  ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ
  ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ
  Μερικοί τίτλοι ται-
  νιών ποΰ θά προβλη-
  θοϋν προσεχώς:
  Γραμμή Μαζινώ.
  Άνοιξιάτικες
  άγάπες.
  Ό Στρατηγός
  πέθανε την αύγή.
  Κοντρολέρ
  Βαγκόν Λί.
  Δαίμονες
  θαλασσών.
  Την προσέχη έβιϊομάδα
  ή "Αννα Στέν
  Στήν μεγαλείτερπ ίπμιβυρ ί
  γία τη;, τό περίφημον έργον
  τού Δοστβγιεφσκυ:
  ΑΔΕΛΦΟΙ
  ΚΑΡΑΜΑΖΟΦ
  Διά τάς άναγνωστρίας
  και τούς αναγνώστας μας.
  Σταυρόλεξον ύπ' αριθ. 59.
  ΟΡΙΖΟΝΤΟΣ
  1) Πόλις τής Κρήτης.—Διάσημος
  μουσικοσυνθένης Γαλλο-πολωνικής
  καταγωγής.
  2) Έπιφανής "Αγγλος λογοτέ-
  χνης οημιουργός τοΰ ίστορ μυθι-
  στορήματος.
  3) Τό αντίθετον τοΰ βάθους
  (γεν.).—Εύνοούμενος τής βασιλίσ-
  σης τής Αγγλίας Έλιαάβετ, κα-
  ρατομηθείς αργότερον τή διαταγή
  τΥ1ς·
  4) Υποδιαιρ^ΰνται είς άγχέμα-
  χα καί έκηβόλα.
  5) Τό κοινώς λεγόμενον σουρω-
  τήρι.—Ξενικί) λέξις σημαίνουσα
  τα έκ των χρεωγράφων Ισοοα.
  (») Άριθμητικόν απόλυτον.
  7) Μην.
  8) "Αρθρον (πληθ.).
  9) Στό κράτος αύτό έβασίλευη
  σεν ό Ίβάν ό τρομεράς.—Ό πο^
  λιοΰχος άγιος τοϋ Ηρακλείου.
  10) Κράτος τής Νοτίου Άμερι-
  κής.
  11) Χειμερινόν είδος άμφιέσε*
  ο^ς. — Νήσος των Κυκλάδων.
  12) Έ κάτοικος ενός Άσιατι·
  κου κράτους.
  ΐ:1,) Ρανίς (δημ.).—Ειδικόν μαύ¬
  ρον ονδυμα.
  Κ
  1) Γυναικείον όνομα άλλά καί
  άσθένεια.—Τραπουλόχαρτον.
  2) Προςενώ λύπην εΖς τίνα.
  3) Είς των προφητών.—Μέ αύ
  τα γίνονται αί άμαξιτοί οδοί.
  4) Τεμπέληδες.
  5) Καί έτερον τραπουλόχαρτον
  —Νομός τής ΙΙελοποννήσου.
  (>) Γυνή πού δέν εΐχε μητέρα.
  7) Μάλιστα.
  Η) ΊΙ πρώτη ΰλη των σπαρμα-
  τσέτων.—Προσφιλεστάτη ύπαρξις.
  9) Γεωργικόν έργαλείον.
  10) Τα κοινώς λεγόμενον μπι-
  ζέλι.—Πνευματικός συγγενής.
  11) Γνωστή όπερα.
  12) Έ νάτοικος τής μεγαλειτέ¬
  ρας νήσου των Κυκλάδων.—.......
  Κύριε τόν λαόν σου καί εύλόγη-
  σον την κληρονομίαν σου.
  Ε Η Ν 1 Κ'
  II
  ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ Ε ΑΔΟΣ
  Ύποκατάστιιμα Ηρακλείου
  Διαχ. Κτπμ- έξ Άνταλλαγης
  ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΙΣ
  ΚΟΙΜΩΜΙΚΗ
  Εΐδοποιοΰνται πάντες οί όφει
  λεται έκ χρεωλ. οανείων πιολη-
  θέντων Άνταλλαςίμων Κτημάτων
  γηγενεΐς κα'ι πρόσφυγες οπη>ς
  άμέσως καί τό βραδύτερον μί-
  χρι τής εϊκοστής όγδ,όης προσε¬
  χούς Μαρτίου 1938 προσκομί-
  αωσιν εις την Εθνικήν Τράπε¬
  ζαν (Τ;ι. Ανταλλαξίμων) τάς
  απαιτουμένας καί κατωτέρω ση-
  μειουμένας οεοαιώσεις υπό των
  άρθρων 4, Γ), κα; ι! τής άπό 4)
  10)37 Τροποποιητική> Συμβάσε¬
  ως τής κυρωθείσης διά τοΰ ύπ'
  αριθ. 909)1937 Αναγκαστικόν
  Νόμου ινα τύχωσι των εύεργετι-
  κών διατάξεων τής Συμβάσεως
  μειώσεως έπιτοκίου, ένοποιήσεως
  καθυστερουμένων δόσεων καί
  έκπιώσεων δπου συντρέχουσι αί
  νόμιμοι προϋποθέσεις.
  Μείωσις Έπιτοκίου.— Ταύτης
  έξαιροΰνται τα διά δημοπρασίας
  πωληθέντα άγροτικά κτήματα.
  Διά τα άστικά μέχρ; τιμήματος
  250.000 δραχ. άπαιτεϊται βεβαίο)
  σις τής αρμοδίας Κοινοτικής ή
  Άστυνομικής Άρχής δτι κατά
  την 29)10—37 ίδιοεχρησιμοποιοΰν
  το πρός οικογενειακήν ή έπαγγελ
  ματικήν αυτών στέγασιν.
  Διά την ένοποίησιν, άπαιτεϊται
  τό κτήμα νά.είνε ελεύθερον υπο-
  θήκης, προσημειώσεως ή κατασχέ-
  σεως υπέρ τρίτον.
  Διά την Ικπτωσιν τοΰ 40 ο)ο των
  μέχρι 29—10—37 πωλτ/Οέντων
  κτημάτων μέχρι τιμήματος των
  250 000 δραχμών άπαιτοΰνται τα
  κάτωθι οικαιολογητικά.
  Α.') Διά τα Άγροτικά. 1) Βε-
  ,ίαίωσις τής αρμοδίας υπηρεσίας
  τοΰ 'Υπουργείου Γεωργίας έμφαί-
  νουσα 2τι εάν δέν είχον γίνη κύ-
  ριοι των κτημάτων τούτων θά
  έδικαιοΰντο άγροτικής άποκατα-
  στάσεως κατά τόν Άγροτικόν νό¬
  μον καί 2) Βεβαίωσις τής οικείας
  Κοινοτικής ή Αστυνομικάς Άρ¬
  χής δτι αύτοκαλλιεργοΰσιν ή ίδι-
  οχρησιμοποιοϋσιν έν ίλψ ή έν μέ¬
  ρει τα έν λόγψ κτήματα κατά
  την 29—10—37.
  Β ') Διά τα Άστικά: Οί μέν
  πρόσφυγες 1) Βεβαίωσιν τής αρ¬
  μοδίας Υπηρεσίας τοΰ 'Υπουργεί¬
  ου Κρατικής Ύγιεινής καί Αντι¬
  λήψεως έμφαίνουσαν δτι τυγχά-
  νουσιν πρόσφυγες καί δτι δέν έ¬
  τυχον οικογενειακάς ή έπαγγελ-
  ματικής στεγάσεως. 2) Βεβαίωσιν
  τής οικείας Άστυνομικής ή Κοι-
  νοτικής Άρχής ότι ΐδιοχρησιμο-
  ποιοΰσι έν όλω ή έν μέρει τα
  άγορασθέν κτήμα. Οί δέ γηγενεΐς
  βεβαίωσιν τής οικείας Νομαρχίας
  δτι τυγχάνουσι πολεμοπαθεΐς ή
  άνάπηροι ή Ηύματα Τϊθίι<ίθ ή παλαιοί πολεμισται ή πολύτεκνοι καί 2ον) βεβαίωσιν Άστυνομικής ή Κοινοτικής Άρχής ότι ίδιοχρη- σιμοποιοΰσιν εν δλψ ή έν μέρει τό άγορασθέν κτήμα. (Έκ τοΰ 'Υποκαταστήματος) Β".......■"......' Ι ΤΟ ΖΥΟΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΝ ! ΕΥΤΥΧΕΙΣ ΓΑΜΟΙ. — Μίλτος Ι Ίερεμιάδής "Ελένη Άλεξανδράκή Ι ετέλεσαν τούς γάμους των είς Ι "Αθήνας την 31 Ίανουαρίου θερ- 1 μά συγχαρητήρια , ΑΡΡΑΒΩΝΕΣ— Κώστας Παηα- στεφάνου υηχανικός έξ Ήρακλεί- ■ ου δνίς Μαίρη Κατσούρη ηρρα¬ βωνίσθησαν έν "Αθήναις. Συγχα- ρητήρια. *** Γύρω στήν πόλι. ΔΙΕΒΝΕΣ ■ ■ααειι β.......■.......■ Ό Ίατρός ΚΙΜΩΝ Α. ΕΥΓΕΝΗΣ ΔΙΔΑΚΤΩΡ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΤΗΣ ΛΥΩΝΟΣ Είδικευθείς επί έπταετίαν είς τα παθολογικά νοσήματα έν Παρισίοις καί Λυώνι. Εγκαθίσταται οριστικώς ενταύθα, θά δέχεται δέ τοΰς πάσχοντος είς τό Ιατρείον τού όδός Ά- μαλθεΐας (πάροδος όδοΟ Κατεχάκη, πρώην Πλατύ σοκκάκι). ώραν 9—12 π. μ. καί 3—6 μ. μ. Τάς Κυριακάς 10—12 π. μ. τούς απόρους ώωρίάν. Τηλέφωνον 6—63 ■·■■■■■■■■■■■■>■■■■■■■β■■■■*■■■■■■■■■■■■■■■■«£
  Στου Μάρκου Ανδρεαδάκη
  6λες οί νέες πλάκες γρσμμοφύνυν,
  Τελείως άνακαινισθέν,
  μέ άρτι έξ Αθηνών αφι¬
  χθέντα μάγειρον, υπό νέ¬
  αν πεπειραμένην διεύθυν-
  ^ σιν έγκαινιάζει νέαν πε-
  ■ ρίοδον εργασίας άπό τό
  2 Σάββατον εσπέρας 5 τρ.
  ? ΕΚΤΟΣ ΤΡΑΣΤ
  Τό
  ά)π
  Αναχωρεί έξ Ήρα-
  κλείου εκάστην ΚΥΡΙΑ-
  ΚΗΝ βράδυ κ
  σμευε.
  Πάλιν
  κρά έστήί
  της άνθρο
  των (έξ τΐ|
  παθητικόν
  ούδ' αυτή
  τοθ άνθρο
  κοτα τής
  Δέχεται εί
  έναντι Δημα
  -
  ■■«••■■■ι
  ■·■
  ■■■■■■ι
  Τσαμ'
  ί».
  """•■«■■Ι
  ΛΝΟΡΘΩΣΙΣ
  Τό μεγάλο έργον
  τού Βίκτωρος Ουγκώ.
  Οί "Αθλιοι.
  Γ
  220ον
  Αφιχθη είς την γέφυραν την λεγομένην τής
  Άουστερλίτσης. Τότε έπλήρωνεν εισέτι διόδιον πας
  διαβάτης, έ'ν σολδίον Παρουσιάσθη είς τόν επί
  τούτω έπιστατοΰντα καΐ τού έ'δωσε τό σολδίον
  τού.
  — Δόο σολδίσ, είπεν ό έπιστατών. Τό παιδϊ
  δπου σηκώνεις ειμπορεί νά περιπατή. Θά πληρώ¬
  ση ς διά δύο άνθρώπους.
  Έπλήρωσε τα δύο, θλιβείς δτι έδωκεν αφορ¬
  μήν είς παρατήρησιν. Πάσα φιογή, χρεια νά γίνετσι
  ώς διολίσθημα. Συνέπεσε νά διαβαίνη συγχρόνως
  ΐήν γέφυραν τοθ Σηκουάνα μεγάλη τις άμαξα φορ
  ΐηγός, καί αυτή κατευθυνομένη πρός την δεξια
  ιοθ ποταμοΰ όχθην. Τουτο ήτο καλόν Ό Άγιάν
  νης έκρύπτετο έν τή σκια τής άμάξης, ένώ διέβαι-
  νέ την γέφυραν.
  Πρός τό μέσον αυτής, ή Τιτίκα αίσθανθεΐσα
  δα αίμωδίασαν οί πόδες της, ηθέλησε νά περιπα
  τήθΓ), Την απέθεσε λοιπόν χαμαί, καί την έλαβεν
  έκ τής χειρός
  ΆφοΟ διέβη την γέφυραν παρετήρησε πρός τα
  δεξιά μέρος τι δπου κατεσκευάζοντο λέμβοι. Κατηυ
  θύνθη πρός τό μέρος τουτο" άλλ' δττως φθάση έ'ως
  έκεΐ, επρεπε νά διατρέξτ) ικανόν διάστημσ, ανοι¬
  κτόν καί πεφωτισμένον υπό τής σελήνης. Προεχώ-
  ρησεν άδιστάκτως είς τό φώς Ύτιέθετεν δτι οί κυ-
  νηνοθντες αυτόν είχον χάσει πλέον τα ϊχνη τού,
  καί εθεώρει εαυτόν έκτός κινδύνου. Έζητεϊτο μέν,
  άλλά δέν παρηκολουθεΐτο.
  Μικρά τις όδός ήνοίγετο έκεΐ μεταξύ δύο ναυ·
  Τΐηγείων περιτετειχισμένων, όδός στενή καί σκοτει-
  νή, καί ώς άνοιχθεΐσα έπίτηδες δι* αυτόν. Πρίν
  είς αυτήν εισέλθη, παρετήρησεν οπίσω τού. Άπό
  τού τόπου ένθα 'ίστατο εβλεπε την γέφυραν τής
  Άουστερλίτσης καθ" δλον τό μήκός ΐης.
  Πάλιν τέσσαρες σκιαί εισήλθον είς την γέφυραν
  κατ' εκείνην την στιγμήν, ερχόμεναι καί αύται πρός
  την δεξιάν δχθην!
  Αί τέσσσρες ούται σκιαί ήσαν έκεΐνοι οί τέσσα¬
  ρες άνδρες.
  Ό Άγιάννης ησθάνθη την φρίκην τής δορκά-
  δος, ήτις, μόλις διαφυγοϋσα συνελήφθη έκ νέου υ¬
  πό των κυνηγών. Μία έλτιίς τοθ εμενεν δτι οί άν-
  θρωποι έκεΐνοι ί'σως δέν τόν είδον καθ" ήν στιγμήν
  διέβαινεν τό ανοικτόν καί καταφώτιστον έκεΐνο
  διάστημα, έπειδή δέν ήσαν έτι τότε επί τής γε-
  φύρας.
  Προέβη λοιπόν είς την ενώπιον τού στενήν ο¬
  δόν, έλπΐζων δτι θά έοώζετο, άν προέφθανε νά ε¬
  ξέλθη άπό των ναυπηγείων είς τα εκείθεν άκατοί-
  κητα μέρη, δπου κατ' εκείνον τόν καιρόν υπήρχον
  τέλματα πολλά καί καλλιεργημένα χωράφια.
  Γ.
  Τ» σχέδιον είχον οί Παρίσιοι τφ 1827
  Μετά τριακόσια βήματα, έφθασεν είς τι μέρος,
  δπου ή όδός ελάμβανε δύο διευθύνσεις, ώς τό
  γράμμα Υ. ΠοΙαν των δύο νά προκρίνη,
  "Ελαβεν την δεξιόθεν. Διατί αυτήν; Διότι ή άρι-
  στερόθεν ήγεν είς τό προάστειον, δηλοδη πρός τό-
  πους κατωκημένους, ή δέ δεξιόθεν πρός την εξοχήν,
  δηλαδή πρός τόπους έρήμους. Άλλ' δμως δέν έβά-
  διζε γοργώς. Τό βήμα τής ΤιτΙκας τόν έδέ-
  σμευε.
  Πάλιν την επήρεν είς τάς ώλένας του' ή δέ μι¬
  κρά έστήριξε την κεφαλήν είς τόν ώμον τοθ καλοΰ
  της άνθρώπου, καί λέξιν δέν έλεγε. Τα παθήματα
  των ε'ξ πρώτων έτών τής ζωής της εισήγαγον τι
  παθητικόν είς την φύσιν της, Άλλως συνείθισεν,
  ούδ' αυτή μή γινώσκουσα πώς, είς τα παράδοξα
  τού άνθρώπου τούτου δισβήματα, καΐ είς τα άλλό-
  κοτα τής τύχης της, καί τέλος ησθάνετο δτι μετ"
  αύτοθ ήτον άσφαλής.
  (συνεχίζεται)
  ΕΜΜ. Κ. ΣΧΙΖΑΚΗΣ
  ΙΑΤΡΟΣ — ΠΑΦΟΛΟΓΟΣ
  Δέχεται είς τό ιατρείον τού όδός Άγίου Τίτου—
  ϊναντι Δημαρχείου. Καθ1 εκάστην 9—11 καί 3—7.
  Αριθ. τηλΒφώνου 300.
  Ι-..
  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ
  Ό ϋγκριτος Δικηγόρος Αθηνών κ. Νικόλαος
  Κωνσταντ. Στεψανίδης, (Γραφείον όδός Βαλα
  ωρήτου 6 Αθήνας) άσχολούμενος είς δικαστικάς,
  διοικητικάς, καί ύποθέσεις Άμερικής καί έξωτερι-
  κοΰ μας παρακαλεϊ νά άνακοινωσωμεν, δτι ούδε-
  μίανσχέσιν έχει μέ τόν Νικόλαον Γ. Στεφανίδην
  (Στοα Φέξη Αθήναι) μή δικηγόρον καί ασχολούμε¬
  νον μέ ύποθέσεις συντάξεων.
  Οί έχοντες ύποθέσεις έξωτερικοΰ—Άμερικής δύ¬
  νανται ν'άπευθύνωνται είς τό δικηγορικόν γραφείον
  των κ. κ. Νικ. καί Ίω.Κρασαδάκη μεθ' ών ό κ.Νικ.
  Στεφανίδης συνεργάζεται.
  !■■■■■■■*■■■■■■■■■■■
  ■■■■■■■■■■■■»■■■■■■(
  Τεγνοκάν Γραφείον
  Τσαμπουράκη—-Παπαθεοδώρου
  Διπλωματούχων Μηχανικών
  Ήράκλίΐβν-ΚρήίΠί (Κάτο» Δ«ρμ·τζί5ικ«)
  'Αρι5. τηλ. 70*.
  ΜΕΛΕΤΑΙ-ΕΚΪΕΛΕΣΕΙΣ,,
  Έγκυκλοπα ιδε ία
  ΑΓ έκείνους ποϋ θέλουν
  νά πλουτϊζουν τάς γνώσεις των.
  'Από δλα δι1 δλους.
  ΑΕΡΙΑ, ΑΤΜΟΙ, ΟΜΙΧΛΗ
  Β'.
  "Αν βάλωμε στή φωτία νά βρά-
  ση μιά κατσαρόλα μέ νερό — δέν
  Θά ιδούμε τόν άτμό/ Έκεΐνο τό
  «τίποτε» άνάμεσα στά χείλη τής
  κατσαρόλας κα'ι των λεοκών νεφο
  δρίωνπού σχηματίζονται £ς αυτής,
  είναι υοραχμός, διότι ό υορατμός
  είναι ενα άέριον,τοΰ ΐοίου άπαράλ-
  λα/τα εϊόους πού είναι καί ό άέ¬
  ρας. "Ε/α σμήνος άπό μόρια.'Ό,τι
  χαρακτηρίσωμεν ώς άτμόν, δηλα¬
  δή τό λευκόν νεφύδριον, είνε ε'να
  πλήθος μικροσκοπικόν, αιωρουμέ
  νιον σταγονιδίων νεροΰ
  Ό άτμός, εϊπαμεν, είνε ενα άέ-
  ριον Τουτο άληθεύει. Τότε όμΐος
  διατί νά ύπάρχουν δύο διαφορετι
  κοί χαρχκτηρισμοί: Άτμός καί
  •ιϊρατμό;, Ό ύορατμός μεταοάλλε-
  ται εΰχολα είς ϋγρόν Δηλαδή συ-
  μπυχνοθται. Δέν είναι άνάγκη οΰ-
  τε κάν νά τόν πιέσωμεν. Μόλις
  συμπιεσϋ'ζ, προσλαμοάνει την μορ¬
  φήν τοΰ ύδατος Μην έπιχειρήσε-
  τε ομιος να τό κατορθώσετε μέ
  άέρα τής θερμοκρασίας τοΰ οωμα-
  τίοι». ^Τπορεΐτε νά συμπιέζετε τόν
  άίοα μέ την Εσχοροτέραν ΰ,οραυλ·.-
  κήν πίεσιν: Δέν θά συμπυκνωθη
  ποτέ: θά -*ραμένη άέρας. Δέν
  θά μεταβληθή ποτέ εις ύγρόν.
  Αύ,τά ομως οέν ερχονται είς άν-
  τίθεσιν μέ ό,τ: ίσχυ,ριζόμεθα ανω¬
  τέρω: "Οτι §ηλαδή ύπάρχε,ι
  ΰγρός χήρ Καί βμω; ίχι! Αιά
  τόν απλούστατον λόγον ότι, β-
  πως είπαμεν δέον νά ψυγή ό
  άέρας, διά νά μεταβληθή είς α¬
  γρόν. Διά κάθί άέριον υπάρχει
  μία ώρισμένη «κρίσιμος» θερμο-
  κρασία. Άν το άέριον είνε θερ¬
  μόν, τότε υπό καμμίαν, μακάρι
  καί την μεγαλειτέραν, πίεσιν,
  δέν ύγροποιεΐταΐ. Ευθύς ομως
  ώς είνε ψυχρότερον μιας «κριαί-
  μου» θερμοκρασίας, τότε ύγρο-
  ποιεΐται. Καΐ τότε τό άέριον
  τό χαρακτηρίζομεν ώς άτμόν.
  Άπό τόν κανόνα αυτόν δέν
  έξαιρεΐται οΰτε 6 ύορατμός.
  Είς τού; μο^τίρνοοζ ΰψιπύκνους
  λέοητας—καζάνια δηλαδή μέ με
  γάλην πίεσιν — παράγεται £»-
  δρατμός πολλών εκατοντάδων ι
  βαθμών καί πολλων εκατοντίοων ,
  άτμοσφα:ρών. Ή πίεσις θά μπο-|
  ροΰσ: ομως νά φθάση πολλάς
  χ-λιάδας άτμοσφαίρας, χωρίς ό'
  υ?ρα;μός νά σομπυκνωθή. "Διότι
  πάνω άπό ο74,2 βαθμούς Κελ|
  σίου—αυτή είνε ή «κρίσιμος»
  θΐρμοκραοία τού — ό ύορατμός
  κατ' ουδένα τρίτιοΊ 'ογροποιεΐται
  καί κυριολεκτικώτερον Οά ε¬
  πρεπε νά γίνεται λόγος όχι πε-
  ρί «άτμό», άλλά περΐ «άέριο»
  λέ,ίητος Καΐ διά νά μεταχει-
  ρισθοθμε πάλιν μίαν
  ζ
  Έξηγήσαμεν ανωτέρω δτι ό «ά-
  χνός», τό λευκόν νεφύδριον πού
  σχηματίζεται πάνω άπό τό δο¬
  χείον μέ τό νερό πού βράζει,
  δέν είνε άτμός. Έν τοιαύτη πε
  ριπτώσει τί είνε, Ιίρέπει νά τοΰ
  δώσωμεν ε'να όνομα. Τό έ'χουν
  βαπτίση: Όμίχλην. Κάθε '^ορίν
  πού είς ενα άέριον αϊωροΰ,νται
  μικρά ύγρά σταγονίοια, 8πο>ς
  είς τό λευκόν νέφος πάνο>, χτφ
  τό ταουκάλι ή το καζά-νι πού,
  βράζει σχηματΐζεται
  "Χ ΙΟ Σ"
  Τό τα-χύτερον καί εύσταθέατερον θαλαμηγόν
  τής γραμμής, αναχωρεί:
  Κάθε Κυριακήν άπόγευμα
  ΚΑΤ' ΕΥΘΕΙΑΝ
  ΠΕΙΡΑΙΑ — ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΝ
  Ταξείδιον Ηρακλείου—Πειραιώς 12 ωρες.
  Πρακτορείον ΑΔΑΜΗ
  Τηλέφ. 5-40
  Τοτελβιοτερον
  εν ]<ρητΓΐ ΓϊΡΓΟΖΤΔΣΙΟΜ Μ,Ε,ΦΡΔΓΚΙΔΔΔΚΗ Αί άνασκαφαι Τζερμιάδω Τι πρέπει νά γίνη. γρ σιν πρός ζφα: Πολλές φορίς οί μίλισσες μαζεΰονται, συμπυκνώ- νονται είς ?ν« «τσαμπ!» είς 2να σμάρι. Κάνετε όμως πώς άνά- βετε άπό κάτω τού; φωτία: Λ'ο-| μίζετε πώς οί μέλισσες θ,ά πα- ραμείνουν συμπυκνωμένες; Τό ίδιον συμβαίνει καί μΐ τό σμή¬ νος των μοριων ενός άερίου. "Οσον θερμότερον κ*θ;ίστατ«ι τό άέριον, τόσον άποφ,οίσιατ,ικω- τέρα καθίσταται ή κίνησις των μορίων τού. Ιΐάνΐα άπό την «ίίρίσιμον» θερμακραα'αν, ή κί¬ νησις είνε τόσον £ωηρά, ώστε τα άέρια επ.1 ουδενί λόγω συνέ- χονται, παραμένουν δηλαδή τό ϊνα κοντά εί; τό «λλο, είς τρόπον ώστε νά σχηματίζουν υ- γρόν, ΤΖΕΡΜΙΆΔΩ Φεβρουάριος (άν- ταποκριτοΰ μας).— Ές άφορμής τι7>ν άρχαιολογικών άνασκαφών
  Τζερμιάδω, ανακινειται ένταΰ-
  θα καί εις όλον τόν νομόν γε-
  νι/ώτερον, τό ζήτημα τής ϋ
  δρεύσεως τής περιφερείας. 'Υ-
  τΛρχοΜΊ ςλπίδες ότι ή κοινό-
  της τή; κω;ιοπόλεώς μας άνα-
  μετροΟ*α την σημασίαν των άνα
  σκαφών άπό ευρυτέρας τουριστι-
  κή; απόψεως, θά θελήση νά φρον
  τίση διά τό ζήτημα τουτο.. ΟΙ-
  τω συμπληρουμένη; καί τής συγ
  κοινωνίας, τό Τζερμιάδω δύναται
  νά καταστή άληθινόν κέντρον πα-
  ραθερισμοϋ, άσχέτο>;_ τή; άλλης
  κινήσεως ςένων άρ^αιυφίλων.
  Κατα καιρ^ύς εγένοντο προ¬
  σπάθειαι των, Εθυνόντΐιν; τα κοι-
  νοτικά π^άγματα πρό; την κα¬
  τεύθυνσιν τχύ,τ^ν Έν πάση πε¬
  ριπτώσει χαί %/ έμειναν αί ε¬
  νέργειαι ΐκεΐνχ'. (ϊνευ άποτελέ-
  ΐ3(Λατος, ΙπιδάλλετΛί νυν ή συ
  νέχιαίίς το>ν. Οί δυνόμενοι νά
  ϊ^ου,ν γνώμην παρ' ημίν όμι-
  λαΰν ήξη ν.χ[ περ'ι τοΰ επιβαλ-
  λαμένου τής ιδρύσεως μικροΰ
  ϋουσείου, μέλλοντος νά περιλά¬
  βη τα εύρεθέντα καί εύρεθν^σό-
  άρχαιολογικά άντικείμενα.
  ί ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
  ■ ΥΠΟ ΚΑΤΑΣΤΗ Μ Α ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
  ϊ Δέχεται Καταθέσεις:
  ! ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟΥ πρός 3 3 ) 4 ο)ο
  3 μέχρι δραχμών 125.000.-
  Ό Τόκβί ί»ηβλ·γ«5<ί«ι ά«ί> ι*ξ έπβμένπδ *Μ Χ*τ«
  θέσεως. "Απογοοη «ί καταβέσεΐί «ϊναι εξ ολοκλήρου ήγ·
  γυημβναι υπό τβΰ Κράτβυς καΐ απηλλαγμέναι τϊλών χ«ρ·
  τβοήμβν>· ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΙΣ ΤΑΧΙΪΤΗ
  ' "Αλλως τε την ίδρυσιν τοΰ Μου-
  I
  σείου τούτου υπέδειξαν καί ό έκ
  ένεργών τάς ένταΰθα ανα¬
  σκαφάς άρχαιολόγο; κ. ΙΙχντε-
  πλέρυ
  "Αλλη τοπική άπασχόλτ;σι; ή
  οποία κρίνεται απολύτω; επιβαλ-
  λομένη φέρεται τό ζήτημα τοΰ
  φωτισμοΰ. Διά την λύσιν καΐ
  τοΰ ζητήματο; τούτου άπαιτεΐ-
  ται, κατά τού; εΐοότας, ολίγη
  μόνον καλή θέλησις των κοινοτι¬
  κόν άρχόντων Έν συνδυασμώ
  μέ την λύσιν τοΰ προβλήματος
  τοΰ φωτισμοθ, τό ζήτημα τής
  καθαριότητος καί άλλαι τίνες
  φροντίδίς έξωραισμοΰ πραγμα-
  τοποιούμεναι θά άποδώσουν είς
  τα Τζερμιάδω σημασίαν παραθερι-
  στικοϋ καί άρχαιολογικοΰ κέν-
  τρου άπό τα κυριώτερα τοΰ Νο-
  μοΰ Λασηθίου. Πρός τουτο καΐ
  οί κοινοτικαί άρχοντε; έμφοροΰν-
  ται υπό των καλυτέρων προθέ-
  σεων, άρκεί νά συνυπάρξη γενικω-
  τέρα προθυμία καί έκ παραλλή
  λου ενδιαφέρον τοΰ Κράτου;, τό
  οποίον πιθανώτατα δέν θά λείψη
  κατόπιν ιδίως των έν Τζερμιάδω
  οοκιμαστικών άνασκαφών αΐτινες
  τόσα τα ένδιαφέροντα έφερον
  εί; φώς.
  ΠΡΟΣΚΛΗΣΙΣ
  Έφέδρων Αξιωματικών
  Την προσέχη Κυριακήν Ο'ην
  τρέχοντος καί ώραν Ιΐην πρωϊνήν
  καλοθνται πάντες οί Έφεδροι
  Άςιωματικοί ολων των δπλων
  καΐ ΰπηρεσιώΛ πασών των χλά-
  σεων, κάτοικοι τοΰ Νομοϋ Ηρα¬
  κλείου, εις την με,γίίλην αίθου¬
  σαν τής ενταύθα Στροιτιωτικής
  Λέσχης πρός ανταλλαγήν γνω-
  μών καί σύψιπηξιν Συ,λλόγου Έ-
  φδρω,ν Αξιωματικών νομοΰ Η¬
  ρακλείου, κατά τα; αποδείξεις τοΰ
  Σεβ,αστοΰ Ί'που,ργείου Στρατιω-
  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ
  Προκειμένου ν' αρχίση {) λει-
  τουργία τή; .'35ης Υ. Κ. Διευθύν¬
  σεως την 4ην Φεβ^ουαρίου έ. Ι
  φέρομεν είς γνώσιν τοΰ κοινοΰ,
  ότι τα αύ-οΐίίνητά μα; Λεΐώφο-
  ρεΐα θά σταθμεύωσι τα μέν είσερ-
  χάμεν* έκ Χανίων Ιΐό^τας είς την
  πλατείαν Άγία-ς Αικατερίνης τα
  δέ λοιπά ήτοι τα είσερχάμδνα
  διά Καινςΰργιας Πόρτας καί Ά-
  νατολικών Έπαρχιών εί; την
  πλατείαν Κορνάρου (Βαλιδέ Τζα¬
  μί). Έκεΐ δέον εί; τό Σταθμαχεΐ-
  ον νά προσέρχωνται οί έπιθυ-
  μοΰντε; νά ταξιδεάσωαι με τα
  αύτοκίνητά μα; τα; ωρισμένας ώ¬
  ρας άναχωρήσεω; καί 15 λεπτά
  τουλάχιστον προηγουμένως.
  Ό Διεαθυντή;
  Γρηγόριος Άύαμάκης
  —Προαγωγαι Κρητών.
  Διά Β. ΔιατάγμθΕΤβ; δημο¬
  σιευθέντος είς τό ΰπ' άρ. 8
  φύλλον τής εφημερίδος τής κυ¬
  βερνήσεως προβιβάζονται είς αυν
  ταγματάρχας οί κ. κ. Στυλ. Κυ
  τριλάκης άντισυνταγματάρχης μη
  χκνικοϋ, ΐΚωνστ. Μουκανάκης
  καί Έμ. Μινωτάκης άντισυνταγ-
  ματάρχαι πυροβολικοϋ. Έπίοης
  είς συνταγματάρχην ό άντισυν-
  ταγματάρχης πεζικοΰ κ. Ί. Μου-
  οτοράκης. Είς λοχαγον κατ' άρ-
  χαιότητα προβιβάζεται ό ίιπο-
  λοχαγός κ. Άντ. Βουρεξάκης.
  Είς κτηνίατρον κατ' άρχαιοτη-
  τα ό ύποκτηνίατρος κ. Έμμ.
  Ματθαιάκης.
  —Οί ξυλάνθρακες είς Χανία.
  Αί τιμαί των ξυλανθρακων ε¬
  κανονίσθησαν ώς ακολούθως υπο
  τής _ Άγορανομικής Υπηρεσίας
  Χανίων: Χονδρικώς (πρός τούς
  έμπορους) δρ. 3.30 κατ' οκάν.
  Λιανικώς (πρβς καταναλωτάς)
  3.70 χά» χονδρικώς 3.50.
  —Τα Έλληνικά προϊόντα
  είς Γερμανίαν.
  ΔΓάποφάαεως τού ΰπουργοΰ τής
  Έθν. Οίκονομίας παρϊταθη μεχρι
  τέλους Μαρτίου τό δικαίωμα τής
  είσαγωγής ελληνικήν προϊόντων
  είς Γερμανίαν, αδεία τής Τραπέ¬
  ζης τής Ελλάδος.
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΙΣ
  Μειοδοσΐας Κατασκευής Κι-
  τροβαρελίων.
  Ή" Ενωσις Κιτροπαραγωγών
  Κρήτης προκηρύσσει μειοδοσί-
  ,αν δια την άνάθεσιν τής κα¬
  τασκευής των άπαιτηθησομέ-
  νων διά τάς ανάγκας τού έν
  Καλύβαις Κέντρου της βαρε-
  λΐων, ύπολογιζομένων τούτων
  μέχρι 5.000.
  Τα ΰλικά παραδοθήσονται
  υπό τής Ενώσεως έκ των ά-
  ποθηκών τοθ ανωτέρω Κέν¬
  τρου της.
  Ή μειοδοσΐα γενησεται ε¬
  πί τή βάσει των δρων συγ-
  γραφής υποχρεώσεων, ών οί
  βουλόμενοι δύνανται νά λά-
  βουν γνώσιν έκ των έν Ηρα¬
  κλείω Γραφείων τής Ενώσε¬
  ως καί έκ των έν Κρήητ, Κέν-
  τρων της συσκευασΐας.
  Όρίζεται ήμέρα ύποβολής
  των προσφορών ή 18η Φεβρου-
  αρίου έ έ., ήμέρα Παρασκευή
  καί ώρα 12η μεσημβινή. Αυ¬
  ται δέον νά είναι Ισχυραί μέ¬
  χρι τής εσπέρας τής 21ης ίδί-
  ου, ημέρας Δευτέρας.
  Έν Ηρακλείω τή 2α Φε·
  βρουσρίου 1938.
  (Έκ των Γραφείων τής Ε¬
  νώσεως).
  ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΊΆΙ είς τό προάστει¬
  ον Καμίνια κατάστημα μετ' ά-
  νωγείου οικίας καΐ συνεχομένη;
  αμπέλου. Τα αύτά μετά 5ύο εισε¬
  τι καταστημάτων πωλοθνται καί
  μέ ευκολίας πληρωμής.
  Πληροφορίαι παρ' ημίν,
  —Αί συναλλαγαί μέ την "Ι¬
  σπανίαν.
  'Η Έθνική Έλληνική Έπιτρο
  πή τοΰ Διεθνους Έμπορικοΰ Έ-
  ττιμελητηρίου έλαβεν επιστολήν,
  διά τή; οποίας γνωστοποιεΐται ή
  έπανασύστασις τής Έθνικης Ί-
  σπανικής Έπιτροπής τοϋ Διε-
  θνοϋς Έμπορικοΰ Έπιμελητη-
  ρίου είς "Αγιον Σεβαστιανον. 'Η
  έπιτροπη αυτή τίθεται είς την
  διάθεσιν παντός ένδιαφερομένου
  δι' εμπορικάς ϋποθεσει; ' είς την
  έθνικιστικήν Ισπανίαν.
  — Ανάκλησις έκ διαθεσιμό-
  τη τος.
  Έκ τής διαθεσιμότητος άνεκλό
  θη ό παρά τή Νομαρχία Λεσβοι»
  είσηγητής έκ; Κρήτης κ. Εύατ.
  Φλαμουρακης.
  —Τα 27 ετη τής «Κρπτικης
  Ένότητος».
  'Η έν Αθήναις έκδιδομένη
  παλαιά εφημερίς «Κρητική Ένο-
  της» εισήλθεν είς τό είκοστόν
  έβδομον έ'τος άπό τής εκδόσεως
  της. Είς την τόσον συμπαθή συ¬
  νάδελφον την άγωνισθεϊσαν παν-
  τοτε υπέρ των δικαίω ν τής Με-
  γαλονησου ευχόμεθα όπως εορ¬
  τασ ιι και την έκατονταετηρίδκ
  της.
  Φιλανθρωπικόν Σύλλβγο;
  Ηρακλείου
  ΠΡΟΣΚΛΗΣΙΣ
  Προ3*αλοΰνται τα μέλη τοΰ
  Φιλανθρωπικόν Συλλόγου Ηρα¬
  κλείου την προσέχη Κυριακήν Οην
  Φεβρουαρίου καί ώραν 11 π. μ.
  είς γενικήν συνέλευσιν γενησομέ-
  νην είς τα γραφεία τοΰ Δήμου
  Ηρακλείου.
  Έν Ηρακλείω τή 1—2—Η8
  (Έκ τοΰ Γραφείου τοΰ Συλλό-
  Υου). ____________________
  ΕΝΟΙΚ1ΑΖΕΤΑΙ μαγαζείον
  κατάλληλον δι' άτελιέ υποδηματο-
  ποιείου, ραφείου ή οιουδήποτε ίλ-
  λου τεχνικοθ έπαγγέλματος καΐ
  ιΐς κεντρικήν θέσιν. Πληροφορί¬
  αι παρ' ημίν.
  Ι
  |4
  Β
  Ηράκλειον- Κρήτης
  Γρσφεΐα έναντι Πσλ Νομαρχίας
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  Πρωΐα Παρασκευής
  4 Φεβρουαρίου 1938
  ΕΙΣ ΑΙΓΥΠΤΟΝ ΑΠΕΙΛΟΥΝΤΑ!
  ΣΟΒΑΡΑΙ ΑΝΩΜΑΛΙΑΙ
  ΕΞ ΑΦΟΡΜΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΛΥΣΕΩΣ
  ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΝ ΤΗΣ Χ11ΡΑΣ
  Η "ΑΝΤΙΠΟΛΙΤΕΥΣΙΣ ΕΝ ΔΙΩΓΜΩ;
  ΑΘΗΝΑΙ 3 Φεβρουαρίου (τού
  άνταποκριτοΰ μας).—Σημερινά τηλε-
  γραφήματα εκ Κ<*?ρου άναφέρουν ότι ή κυβέρνησις τοΰ Λΐωχάμετ πασά διέλυ- σε την Αιγυπτιακήν βουλήν. Κατόπιν τής διαλύσεως της Αίγυ πτιακή^ βουλής άνεμέναντο ταραχαί. Αέγεται σχετικώς ότι ή αντιπολίτευσις Οά κηρύξη εαυτήν έν διωγμώ καί ότι θά ζητήοη από τόν λαόν νά επέμβη διά την αποκατάστασιν των ελευθεριών τού καί την κανονικήν λειτουργίαν των συνταγ ματικών θεσμών. ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΚΑ1ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΝ ΕΠΕΔΕ1ΧΟΗΣΛΝΤΑΝΕΑΚΕΡΜΑΤΛ ΑΘΗΝΑΙ 3 Φεβρουαρίου (τού άν ταποκριτού μας).— Σήμερον ο 'Υ φυπουργός των Οικονομικήν κ. Άπο στολίδης εγένετο δεκτός παρά τοΰ Βα σιλέως. Είς τόν "Ανακτα ο κ. *Απο στολίδης επέδειξε τα σχέδια των νέων κερμάτων. Τα *έρματα ταυτα φέρουν την είκόνα τοΰ Βασιλέως κ*ί γύρωθεν τάς λέξεις Βασίλειον τής Ελλάδος. ΣΤΑΣΙΜΟΣ Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ ΤΟΥ ΠΡΙΓΚΗΠΟΣ Ν1ΚΟΛΛΟΥ ΑΘΗΝΑΙ 3 Φεβρουαρίου (τοΰ άν ταποκριτοΰ μας).— Ή κατάστασις τοΰ ασθενούντος εισέτι πρίγκηπος Νικολά- ου φέρεται, κατά τό εκδοθέν ιατρικόν δελτίον στάσιμος. Ό /πρίγκηψ διήλθεν άνήσυχον νύκτα, ούχ' ήττον ή λειτουρ- γία των νεφρών καί τής καρδίας παρου- σιάζεται κανονική. ΕΙΣ ΣΟΥΤΣΟΥ ΣΥΝΕΧΙΖΟΝΤΑΙ ΠΟΛΥΝΕΚΡΟΙ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΙΣ ΑΘΗΝΑΙ 3 Φεβρουαρίου (τού άνταποκριτού μας).— Τηλεγραφήματα έκ τής "Απω Άνατολής άγγέλλουν συ¬ νέχισιν των παρά τό Σοΰ Τσοΰ μαχών. Αί απώλειαι είς τάς μάχας ταύτας τό¬ σον των Ίαπώνων όσον καί των Κινέ- ζων είναι μεγάλαι. 8Α ΕΦΑΡΜΟΣΘΟΥΝ ΑΙ ΑΗΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΔΙΑΣΚΕΨΕΩΣ ΤΗΣ ΝΥΟΝ ΑΘΗΝΑΙ 3 Φεβρουαρίου (τοΰ άνταποκριτοΰ μας). —Καθ' α αγγέλ¬ λεται έκ Αονδίνου αί ληφθεΐσαι άπο- φάσεις των δυνάμεων τής διασκέψεως τής Νυόν, αί άνακεφαλαιωθεΐσαι καί αύ¬ θις είς την χθεσινήν έκτακτον σύγκλησιν τής διασκέψεως, θά έφαρμοσθώσιν έκ νέου, θά έχουν δέ γε-νικώς αυστηρότε- ρον χαρακτήρα. ΛΑΜΒΑΝΗΤΑΙ ΕΝ ΑΙΓΥΠΤΩ ΙΚΤΑΚΤΑ ΜΕΤΡΑ ΤΑ1ΕΟΣ ΑΘΗΝΑΙ 3 Φεβρουαρίου τού άν ταποκρι-βοΰ μας) .— Νεώτεραι πληρο¬ φορίαι έξ Άλεξανδρείας βεβαιούν ό τικατόπιν των φημών περί ταραχών μελλουαών νά προκληθώσιν υπό τής αν¬ τιπολιτεύσεως, ή κυβέρνησις λαμβάνει έξαιρετικά μέτρα τάξεως. ΑΙ ΜΑΧΑΙ ΕΙΣ ΤΗΝ ΑτΊΜΑΧΙΑΙ ΚΑΙ ΒίΜΟΑΡΛΙΣΜΟΙ ΑΘΗΝΑΙ 3 Φεβρουάριον· (τού άν- ταποκριτοΰ μας).—Κατά τάς έκ τής Ί- σπανίας τελευταίας πληροφορίας εις τα μέτωπα παρουσιάζβται περιορεσμός των «ολεμικών έπιχειρήσεων. Μόνον τοπι¬ καί έπιχειρήββις λαμβάνουν χώραν καί βομβαρδισμοί υπό τού πυροβολικοΰ •ϊών άντΐίίάλων. Υπό των άεροπλάνων άναγνωρίσεις. Οί Γάλλοι διά τούς δομδαρδισμούς. Άνάγκη ρυθμίσεως τοΰ Ίσπανικοΰ. ΠΑΡΙΣΙΟΙ (ραδιογρ.) Αί έ- φημερίδες τής δεξιάς άσχο- λούμεναι μέ τό χθεσινόν υ¬ πουργικόν συμβούλιον έπι- κροτοΰν τα μέτρα τα όποΐα συνεζητήθησαν είς αύτό διά τό δυνατόν τοΰ περ^ορισμοΰ των βομβαρδισμών άνοχυρώ- των πόλεων είς "Ισπανίαν. Σημειωτέον δτι είς τό έν λόγω συμβουλιον φαινεται δ¬ τι ετέθησαν αί γενικαί γραμ¬ μαί διά τα μέτρα ταυτα τα όποΐα_ θάάποφασισθώσιν άπό κοινοΰ μετά τής Αγγλίας. ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ (ραδιογρ ) — Καθ' α βεβαιοί ή Σαλαμάνκα ' είνε απολύτως άκριβές τό ά- [ νακοινωθέν χθές περί αύτομο- ( λήσεων πολλών κυβερνητι- κών είς τάς γραμμάς των έ θνικών. Έπίσης δτι κατερρί- φθησαν τόν Ιανουάριον 67 κυβερνητικά άεροπλάνα. ΡΩΜΗ (ραδιογρ.). — Κατ' είδήσεις έκ Βερολίνου έξακο- λουθεΐ ή έκστρατεία τοΰ Γερ- μανικοΰ τύπου εναντίον τής ά- νοιγείσης είς Παρισίους εκ¬ θέσεως υπό τόν τίτλον «Πέντε ετη Χιτλερικοϋ καθεστώτος» τής οργανωθείσης υπό των έν Γαλλία Γερμσνικών πολιτικών φυγάδων. Έξ άλλου βεβαιού¬ ται τό έντονον ϋφος τής ύπο- βληθείσης διαμαρτυρίας τοϋ έν Παρισίοις Γερμανοΰ πρε¬ σβευτού διά την έκθεσιν ταύ¬ την. ΛΟΝΔΙΝΟΝ (ραδιογρ.) —Ό Άγγλικός τύπος έπανέφερεν επί τάπητος τό ζήτημα τής ταχίστης ρυθμίσεως τοϋ Ίσπα- νικοΰ προβληματος επί τή βά σειάποφάσεων ληφθησομένων κυρίως υπό τής Αγγλίας,Γαλ λίας καί "Ιταλίας. Σημειοΰται σταδερά ανατίμησις τού ελαίου εις τάς ξένας άγοράς. Κατά πληροφορίαςπαρεχομέ νας αρμοδίως ή άπό τινος πά ρατηρουμένηάνατιμητική τάσις έπίτώνέλαίων είς τάς άγοράς εξωτερικόν έξακολουθεΐ. Έκ παραλλήλου συνεχίζον- ται έξ Ελλάδος αί έξαγωγαί έλαιων είς Ιταλίαν μέ τιμάς όλονέν βελτιουμένας. Αί πραγ ματοποιούμεναι σήμερον τιμαί άνέρχονται διά ραφινέ παρα- δοτέα κατα τόν άρξάμενον μήνα είς Λ. Ά. 55—56 καί Ι διά τάπεντάβαθμα είς 50—51.1 Κατά τάς ιδίας πληροφορί-1 άς πλήν των γενομένων είς Ί ταλίαν έξαγωγών έλαιολά- δων, σημαντικόν ποσοστόν των οποίων έξάγεται ώς γνω¬ στόν καί έξ Ηρακλείου, πο- σότητες τίνες εξήχθησαν τε¬ λευταίως έναντι έλευθέρου συναλλάγματος καί είς την | Αργεντινήν. Έν τω μεταξΰ' νεώτεραι πληροφορίαι όμιλοϋν περί άνατιμήσεως των έ λαίων καϊ αλλαχού. Καθημερινάς έξ άλλου άνατι μήσεις σημειώνουν τα ελαια καί είς τάς άγοράς έσωτερι κου. Είς την πόλιν μας ή τιμή τού ελαίου άνήλθε χθές κατά 0,30 κατ' οκάν σημειώσαντος τιμήν ζητήσεως πρός δρχ. 28 ΕΚΛΗΘΗΣΑΝ ΠΡΟΣ ΚΑΤΑΤΑΞΙΝ ΟΙ ΚΛΗΡΩΤΟΊ ΤΗΣ ΚΛΑΣΕΩΣ 1938 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ ΚΑΙ ΚΙΝΗΣΙΣ "Υπό τοϋ ΰπουργείου των Στρατιωτικών εξεδόθη διατα γή διά τής οποίας καλοΰνται πρός κατάταξιν άπό 1—3 Α¬ πριλίου έ έ. οί κληρωτοί τής κλάσεως 1938 ήτοι οί γεννηθέν τες τό 1917 καί οί μετ" αυ¬ τών ύπόχρεοι καί ανήκοντες είς τάς 5 4,8 καΐ 13 Μεραρ- χίας. Την αυτήν ήμερομηνίαν θά προσέλθουν έξ δλης τής Ελλάδος οί ύπαγόμενοι είς τό έφιππον πυροβολικόν, είς τό σΰνταγμα σιδηρόδρομον καί γεφυροποιών, είς την Ί- λων ίππικοϋ καθώς καί ωρι¬ σμέναι κατηγορίαι έφέδρων αξιωματικών. ΜΗΝΙΑΙΟΝ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΠΚΟΝ ΔΕΛΤΙΟΝ Κατ' ανακοίνωσιν έκ τοϋ ΜετεωρολογικοΟ ΣταθμοΟ Η¬ ρακλείου κατά τόν λήξαντα μήνα Ιανουάριον ή μέση θερ- μοκρασία είς βαθμούς Κελ- σίου ανήλθεν είς 12, 3. Ή ά πολύτως μεγίστη άνελθοΰσα είς 19,8 εσημειώθη την 3 λή¬ ξαντος, ή δέ ελαχίστη (3,7) την 9 Ή μέση σχετική υ- γρασία είς ο)ο ανήλθεν είς 75,3. Οί έπικρατήσαντες άνε- μοι κατά τόν αυτόν μήνα ή¬ σαν οί βόρειοι. Κατά τόν μΓ(- να τούτον τό ποσοστόν τής πεσοόσης βροχής ανήλθεν είς 91,8 χιλιοστόμετρα καΐ άπ' άρχής τής χειμερινής περιό δου είς 589,7. ΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Είς την εφημερίδα τής Κυ βερνήσεως εδημοσιεύθη διά- ταγμα διά τού όποίου όρίζε- ται ό τρόπος τοΰ χσρακτηρι- σμοΰ των έπιχειρήσεων ώς τουριστικών. Ώς τουριστικαί έπιχειρήσεις δύνανται νά χα- ρακτηρισθοΰν ξενοδοχεΐα υ- πνου, έστιατόρια, ζαχαροπλα στεΐα καφενεΐα, κέντρα άνα· ψυχής καΐ διασκεδάσεως έπι¬ χειρήσεις λουτρών, δημοσία θεαματα καί παντός εϊδους μέσα σεγκοινωνίας. ΤΑ ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ Την εσπέραν χθές εκλήθη είς συνεδρίασιν άσχοληθέν μέ ύπηρεσιακής φύσεως ζητήματα τό Διοικητικόν Συμβούλιον τοϋ Έμπορικοϋ καΐ Βιομηχανικοϋ Έπιμελητηρίου "Ηρακλείου. ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ Χθές την εσπέραν θά συνήρ χετο είς συνεδρίασιν προκειμέ νόν νά ήσχολήτο μέ διάφορα τρεχούσης φύσεως δημοτικά ζητήματα τό δημοτικόν Συμ¬ βούλιον Ηρακλείου, ΑΙ κυμανθεΐσαι χθές έν τ{ΐ άγορς: μας τιμαί των κατωτέρω έγχω ρίων προιόντων είχον ώς ακολούθως: Σταψίδβς. Σουλτανίναι α' δρ. Καραμπ "Ελεμέδες Ταχτάς Μαθραι Υ' α' ( 22. ι -23. ) ( 10-11 28 00 Χαρούπια "Ελαια 5ο » κοινά » Σάπωνες. Λευκοί α' τΐοιότητος δρ. 20.— 23 • β' » 19.- 22 Πράσινοι α' ιτοιότ. » 19.— 22 β' » · 18 50—20 Οΐνοι. Αρχανών τό μίστατ. » 45. ΜαΑεβυζίου κατ' οκάν δρ. 6. Η ΕΒΔΟΜΑΣ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΑΜΙΛΛΗΣ "Υπό τού διοικητικοϋ συμ- βουλίου τής Έργατικής 'Εστί- ας έν συνεργασία μετά τής "Ενώσεως Βιομηχάνων τής Έλ λάδος, κατηρτίσθη ό πίναξ των έργοστασίων των διαφό¬ ρων πόλεων τής χώρας, είς τα όποΐα θά γίνη ή τ^αρακο- λούθησις τής έργατικής άπο- δοτικότητος, των τεχνικών έγ- καταστάσεων καθώς καΐ τής οίκοδομικής καΐ ύγιεινής εμ¬ φανίσεως αυτών. Είς τα έργο στάσια ταυτα καί τό προσωπι¬ κόν αυτών κατά την Έβδομά- δα της Έργατικής Άμίλλης, θά άπονεμηθοϋν υπό των συ- σταθεισών είδικων επιτροπών παρακολουθήσεως διάφορα έ- παθλα, βραβεΐα καί ηθικαι καί ΰλικαί άμοιβαί ΤΟ ΔΙΑΡΚΕΣ ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΙΚΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ Η ΕΝΟΙΚΙΑΣΙΣ ΤΟΥ ΦΟΡΟΥ ΣΦΑΖΟΜΕΝΩΝ ΖΩΩΝ Διά την 16 τρέχ. ωρίσθη συ νεδρίασις τοϋ Διαρκοϋς Στρα- τολογικοϋ Συμβουλίου Ηρα¬ κλείου πρός συζήτησιν αιτήσε¬ ων περί άπαλλαγής άνικάνων διορθώσεως ήλικιών κλπ. ΤΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑ Δι' έγγράφου τού πρός τα Γεωργικά Έπιμελητηρια τό υπουργείον τής Γεωργίας πα- ραγγέλλει νά υποβάλωσιν είς αΰτό άντίγραφα τού έ- σωτερικοΰ των όργανισμου μετά των τυχόν έπενεχθεισών είς αυτόν τροποποιήσεων καί τής σχετικής έγκριτικής αύτοΰ διαταγής. Η ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΔΙΚΗ Σήμερον την πρωίαν άρχί- ζει είς τό κακουργιοδικεΐον "Ηρακλείου ή κατά τοΰ Ήλία Λεδάκη επί άναιρέσει υπόθε¬ σις. ΤΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟΝ ΤΑΜΕΙΟΝ Συνήλθον χθές είς την Νο¬ μαρχίαν ασχοληθέντα μέ ύπη- ρεσιακά ζητήματα τα μέλη τοϋ Γεωργικοΰ ταμείου Ηρα¬ κλείου. Την προσέχη Κυριακήν 6ην τρέχ. καί ώραν 9—12 π μ. θά διεξαχθή έν τώ Έφοριακώ Κα¬ ταστήματι Ηρακλείου άρχική πλειοοοτική δημοπρασία ενοι¬ κιάσεως τοΰ φόρου επί των σφαζομένων ζώων οίκονομι- κοΰ έτους 1938 της πόλεως "Ηρακλείου, Αρχανών καί Κρουσώνος. Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΓΟΡΑΣ ΚΤΗΝΩΝ Αυριον θά μεταβή είς Αρ¬ καλοχωρι δπως προβή είς την αγοράν κτηνών ή συσταθεΐσα έξ αξιωματικών έπιτροπή Τα πρός πώλησιν όδηγούμενα ε¬ νώπιον αυτής πρός εξέτασιν κτήνη δέον νά ώσιν ήλικίας άπό 3—7 έτών: ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΙΚΑΙ ΠΑΡΑΒΑΣΕΙ "Υπό όργάνων τοΰ σταθμοΰ Χωροφυλακήν Μοιρών κατε¬ μηνύθη ό Έμμ. Ηλ. Αλεξαν¬ δράκης επί παραβάσει των περί αύτοκινήτων διατάξεων. Διά παρομοίαν παράβασιν κατεμηνύθη ό σωφέρ Μηνάς Έμμ. Πεδιαδιτάκης. ΚΑΤΑΜΗΝΥΣΕΙΣ Κατεμηνύθησαν επί παρα¬ βάσει τού περί τυχηρών παι- γνίων νόμου ο( Γεώργ. Ιω. Πιτσιδιανάκης κάτοικος Άρ- δάκτια καΐ Ιω. Γ. Λυμπρίτης έξ Αγ. Θωμά. ΕΠΑΝΗΛΘΕΝ Ο Κ. ΟΡΦΑΝΟΥΔΑΚΗΣ Επανήλθεν έκ Χανίων ό Διοικητής τής Χωροφυλακής "Ηρακλείου κ. Έμμ. Όρφα- νουδάκης. ΣΥΛΛΗΨΙΣ ΚΑΚΟΠΟΙΩΝ Συνελήφθησαν οί Μιχαήλ, Γεώργιος καί Νικόλαος Σχοι- ναράκης έξ Αγ. Βαρβάρας διότι κατέστρεψαν μίαν κυψέ λην άνήκουσαν είς τόν έκ Μεγάλης Βρύσεως Νικ. Δουλ- γεράκην, Πρωίνή ΕΤΑΧΟΚΣΑΝ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΟΙ ΔΙΑ ΤΑ ΝΑΥΤΙΚλ ΜΕΤΡΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΕΗΕΡΓΕΙΟΝ ΕΙΣ ΤΗΝ ΙΣΠΑΝΙΑΝ ΑΘΗΝΑΙ 3 Φεβρουαρίου (τού άνταποκριχοΰ μας).—Ανεξαρτήτως των ληφθειαών άποφάσεων είς την διάσκεψιν τής Νυόν, την αυγκληθεΐσαν χθές, τη¬ λεγραφείται ότι ή Αγγλία καί ή Γαλ¬ λία Θά έπιδιώξουν έντελή ένότηϊα είς τα ναυτικά μέτρα. Γενικώς ή άλληλεγ· γύη των δύο θυνάμεων θά διατηρηθή άπρόσκοπτος καί στενή είς όλα τα ζητή¬ ματα τα αφορώντα την παρακολούθησιν καί περιφρούρησιν τής ναυσιπλοΐας- Είς τα ϋδατα τής Ανατολικώς Ί· σπανίας θά έναλλάσσωνται τοΰ λοιπού αί μοΐραι τοΰ Άγγλικού καί Γαλλικοΰ στόλου καί κατά τρόπον τοιούτον ώστε νά παρεμ.ποδισθή καί νά κτυπηθή ή Βρά σις των μυστηριωδών ΰποβρυχίων. Ο ΦΡΑΝΚΟ ΕΙΣ ΔΙΑΓΓΕΛΜΑ ΤΟΥ ΥΠ ΟΣΧΕΤΑΙ ΩΑΑΙΝΟΡβΩΣΙΝ ΤΗΣ ΜΟΝΑΡΧΙΑΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΙΣΠΑΝΙΑΝ ΑΘΗΝΑΙ 3 Φεβρουαρίου (τού άνταποκριτοΰ μας).— 'Εκ Σαλαμάνκας αγγέλλεται ότι ό στρατηγός Φράνκο είς διάγγελμα αύτοΰ έπ' εύκαιρΐα τοΰ άνα- σχηΆατισμοΰ τής κυβερνήσεως τού τονί ζει ότι θά παλινορθώση βίςτήν Ισπανίαν την μοναρχίαν. ΚΑΙ ΑΛΛΑΙ ΝΑΥΤΙΚΑΙ ΜΟΝΛΔΕΣ ΕΝΙΣΧΥΟΥΝ ΤΑΣ ΜΟΙΡΑΣ ΤΟΥ ΑΓΓΛΟΓΑΑΛΙΚΟΥ ΣΤΟΛΟΥ ΑΘΗΝΑΙ 3 Φεβρουαρίου (τού άνταποκριτού μας).—Νεώτεραι είδήσκις έν σχέσει μέ τόν εφαρμοζόμενον είς την Μεσόγειον ναυτικόν έλεγχον, άγγέλ¬ λουν ότι οί στόλοι τόσον της Αγγλίας όσον καί τής Γαλλίας ένισχύθησαν ήδη διά νέων ίσχυρών μονάδων. Ιΐολυάριθ· μα ειδικώς σκάφη καταδιώξεως ύποβρυ- χίων πρόκειται νά διατεθοΰν είς συστη¬ ματικώς περιπολίας άνά τάς ακτάς τής Ανατολικώς Ίσπανίας. ΟΙ ΙΑΠΩΝΕΣ ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΝ ΤΗΝ ΚΑΤΑΛΗΨΙΝ ΠΟΛΕΩΝ ΑΘΗΝΑΙ 3 Φεβρουαρίου (τού άνταποκριτοΰ μας).—Κατά τα έκ Τό» κιο τηλεγραφήματα τα Ίαπωνικά στρα- τεύματα συνεχίζουν ήδη την προέλασιν αυτών είς την κεντρικήν Κίναν. Αγγέλ¬ λεται μάλιστα καί ή κατάληψις άλλων πόλεων τής Κίνας μετά στρατιωτικάς έπιχειρήσεις εύρυτάτου χαρακτήρος καί άπωθήσεως των Κινέζων είς ικανόν βά- θος. Η ΙΤΑΛΙΑ ΚΑΙ Η ΕΝΙΣΧΥΣΙΣ ΤΩΝ ΕΟΝΙΚΙΣΤΟΠΟΥ ΦΡΑΝΚΟ ΑΘΗΝΑΙ 3 Φεβρουαρίου (τού άνταποκριτοΰ μας).— Καθ' ά αγγέλλε¬ ται έκ Παρισίων αί Γαλλικαί έφημερί- δες τής άριστεράς γράφουσαι επί τής διαψεύσεως τής, Ιταλίας επί των ειδή- σεων ότι ένισχύεται παρ' αυτής ό Φράν¬ κο, τονίζουν ότι ή διάψευσις άντίκειται πρός τα πράγματα καί ότι ή ενίσχυσις πρός τόν Φράνκο δέν έπαυσε ουδέποτε υπό τής Ιταλίας. ΟΙ ΑΓΓΛΟΙ ΕΖΗΤΗΣΑΝ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΙΑΠΟΝΑΣ ΔΙΑ ΤΟ ΧΟΓΚ ΚΟΓΚ ΑΘΗΝΑΙ 3 Ίανουαρίου (τού άνταποκριτοΰ μας).— Τηλεγράφημα έκ τής "Απω Άνατολής άναφέρει ότι οί "Αγγλοι εζήτησαν νέας έγγυήσεις άπό τούς Ίάπωνας είς περίπτωσιν επεκτά¬ σεως των έπιχειρήσϊων είς Καντώνα καί γενικώς παρά τό Χόγκ-Κόγκ. Έξ άλλου είς Χόγκ-Κόγκ έφθασαν νέαι ένι« σχύτεις οτρατου· Χ*1 τα β«οι« '·-------■*- , όλοκληι 5έν τού στόλου της Μεοόγειον καί έ>
  μέρουςτής Γαλλίας
  Τήν διαβεβαίωσιν εν
  λιχός ατόλος είνε
  ν«ουμπρ«ξη μετα
  «λιχοΰ «Ρ«5
  τήί Ασφαλείας εν
  «ιίφ αυνεκάλεσεν
  τ»5τό Συμβούλιον
  υχέψεως τής Νυόν
  ) λήψιν σχετικών άη
  Προψανώς δέ η
  τΰν άποφάσεων αύτ
  τέλεαε καί είς την
  χήν θετικών πλϋ
  χαί έγκύρων άνα»
  ύζ πρός την πορ
  ι γίγονότων κατά
  τκΐον διήμερον. —
  ^ανώς εκρίθη άπο
  | νά χρατηθή μυστΐ)
  νά μή δημιουργή
  οχέρεικι είς τό έ{
  Συμβουλίου τής Ν
  Άλλά, άπομένει
  Ιίδωμεν: ©' άπολήξ
  §βώλιον είς θετικ< βΐις και θά επέλθη φωνία μεταξύ χι »υ; Καί κυρίως ε ρίπτωσιν άκόμη π ?8οΰν όμόφωνοι δ« εφαρμοσθούν ι Ρβι> χ«ί μέ είλ,κ
  °« ν' άποτραπή ι
  ^βνή δημιουργία
  Νρϋν έπεισοδίωχ
  Μϊαόγειον; Δυστν
  αύτά
  Τ«ι κκνείς να δι
  "*»ητικήν άπαν
  "ιδανώτερον δέ εί
  ί15 την περίπτω
  "?ύ 8* έπέλθι-ι
  δ|ν 9* έφαρμοσθι
  ^«5 μέ είλικρίν
  *Ρφει«ν. Λιότι ι
  Τ«ν συμφερόντων
  'δνπού θ1 άναλ
  '9«ρμογήν των
  «ύ εν«, άπε
  Ρ« άπό την ι
  «ποίαν θά
  Κ1
  «Τ
  ε.
  δέ
  διά
  ών
  μ»3
  την