95362

Αριθμός τεύχους

4781

Χρονική Περίοδος

Α' 1938

Ημερομηνία Έκδοσης

5/2/1938

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
  ΣΥΝΔΡΟΜΑΣ
  Αιγυπτου
  έτησια λίρηι 3
  έξάμηνος 2
  Άμι-ρικής
  έτησία όολ. 15
  εξάμηνος »
  Τιμΐ)
  κατιι φύλλον
  Δραχ. 2
  8
  5
  ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ
  1938
  ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΥΙΙΟΓΡΑΦΕΙΑ
  ΟΛΟ1. ΜΙΝΟΙΑνΐ'ΟΥ
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ ΚΡΗΤΗΣ ■ Ρ ΓΟΣ 23ΟΝ
  ΑΡΙΘΜ. ΦΥΛΛΟΥ *78Ι
  ΔΙΕθΥΝΤΗΣ: ΑΝΔΡ. Μ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ
  ΥΠΕΥΒΥΝΟΣ ΣΥΝΤ&ΚΤΗΣ ΘΡ. Ν. Σ Ι ΛΥΡΑΚΗΣ
  Σ
  ΚΑΙ Η ΑΙΕ9ΗΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ
  Φειδωλόν είς πληροφορί¬
  ας επί τής εξελίξεως της διε-
  θνοΰς καταστάσεως υπήρξε
  τάς δύο τελευταίας ημέρας
  τό εξωτερικόν δελτίον των
  εΐδήσεων. Ούτω ένω προχθές
  ό κόσμος κατεκλύζετο άπό
  τάς ραδιοφωνικάς έκπομπάς
  καί τα τηλβγραφήματα ποΰ
  μετέδιδαν παντοΰ τόν πυρε-
  τόν τής άγωνίας πού εδοκί¬
  μασαν τό Λονδίνον καί οί
  Παρίσιοι έκ τής επαναλήψε¬
  ως των τορπιλλισμών είς την
  Μεσόγειον καί άνήγγελλον
  τα μέτρα τα όποΐα έσκόπουν
  νά λάβουν αί δύο χώραι πρός
  αντιμετώπισιν τής καταστά¬
  σεως, ήδη παρατηρεΐται άπό-
  λυτος σχεδόν σιγή. Ή Αγ¬
  γλία άφοΰ διέταξε την συγ¬
  κέντρωσιν ολοκλήρου σχε¬
  δόν τοΰ στόλου της είς την
  Μεσόγειον καί έλαβεν έκ
  μέρους τής Γαλλίας την ρη-
  τήν διαβεβαίωσιν ότι ό Γαλ-
  λικός στόλος είνε ετοιμος
  νά συμπράξη μετά τοΰ 'Αγ-
  γλικοΰ πρός παγίωσιν
  τής Ασφαλείας έν τή Μεσό¬
  γειω συνεκάλεσεν έπειγόν-
  τως τό Συμβούλιον τής δια¬
  σκέψεως τής Νυόν διά την
  λήψιν σχετικών άποφάσεων.
  Προφανώς δέ ή άναμονή
  των άποφάσεων αυτών, συνε-
  τέλεσε καί είς την μή παρο¬
  χήν θετικών πληροφοριών
  καί έγκύρων άνακοινώσεων]
  ώς πρός την πορείαν των
  γεγονότων κατά τό τελευ¬
  ταίον διήμερον. Διότι προ¬
  φανώς εκρίθη απαραίτητον
  νά κρατηθή μυστικότης διά
  νά μή δημιουργηθοΰν δυ¬
  σχέρειαι είς τό έργον τοϋ
  Συμβουλίου τής Νυόν.
  'Λλλά, άπομένει ομως νά
  ίδωμεν: ©' απολήξη τό Συμ¬
  βούλιον είς θετικάς άποφά-
  σεις καί θά επέλθη κάν συμ-
  φωνία μεταξύ των μελών
  τού; Καί κυρίως είς την πε¬
  ρίπτωσιν άκόμη πού θά λη¬
  φθούν όμόφωνοι άποφάσεις,
  θά εφαρμοσθούν έξ ολοκλή¬
  ρου καί μέ ειλικρίνειάν, ώ-
  στε ν' άποτραπή είς τό μέλ-
  λον ή δημιουργία νέων θλι-
  βερών έπεισοδίων είς την
  Μεσόγειον; Δυστυχώς, είς τα
  έρωτήματα αύτά δέν δύνα¬
  ται κανεΐς νά δώση ικανο¬
  ποιητικόν απάντησιν. Τό
  πιθανώτερον δέ είναι ότι καΐ
  είς την περίπτωσιν άκόμη
  πού θά επέλθη συμφωνία,
  δέν θά εφαρμοσθή μέχρι τέ-
  λους μέ ειλικρίνειάν καί α¬
  κρίβειαν. Διότι ή άντίθεσις
  των συμφερόντων των κρα-
  τών πού θ' άναλάβουν την
  εφαρμογήν των άποφάσεων
  αυτών είναι απείρως μεγα-
  λυτέρα άπό την ειλικρίνειάν
  την οποίαν θά δείξουν τώ-
  ρα. Καί μοιραίως, έφόσον θά
  διαρκή ο έμφύλιος σπαραγ-
  μός έν τή Ίβηρική, θά λαμ-
  βάνουν χώραν πειρατικαί
  πράξεις έν τή Μεσογείω.*Άλ-
  λωστε ανεξαρτήτως τής σι-
  γής πού τηρεΐται τάς τελευ¬
  ταίας ημέρας, φαίνεται ότι
  ή κατάστασις έχει περιέλθει
  είς έξαιρετικώς κρίσιμον ση-
  μεϊον.Τοΰτο δέ συνάγεται έκ
  δύο κυρίως πληροφοριών. Ή
  μία άναφέρει ότι επήλθε
  κατ' αρχήν συμφωνία μετα-
  ξύ Αγγλίας, Άμερικής καί
  Γαλλίας διά την αύξησιν
  των ναυτικών καί των έν
  γένει πολεμικών δυνάμεών
  των καί την ναυπήγησιν
  πολεμικών σκαφών άνω
  των 40 χιλ. τόννων έκτοπί-
  οματος.
  Ή«λλη μεταδίδίΐοτι ό στρα
  ΡΧς καί ύπουργός τής έ-
  θνικής Αμύνης τής Γερ-
  μανίας Μπλόμπεργκ διαφω-
  νήσας πρός τόν Χίτλερ, υ¬
  πέβαλε την παραίτησιν τού.
  Είκάζεται δέ ότι ή διαφω-
  νία μεταξύ τοΰ στρατάρχου
  καί τού Φύρερ τής Γερμα-
  νίας όφείλεται είς άρνησιν
  τοΰ πρώτου νά έπιδοκιμά-
  ση καί νά εκτελέση τα σχέ
  δια τοϋ δευτέρου. Διαφωνία
  άλλωστε μεταξύ τοΰ άρχη-
  γοΰ τής Ράϊχσβερ καί τού
  άρχηγοϋ τής Έθνικοσοσια-
  λιστικής Γερμανίας είχεν έκ
  δηλωθή καί άλλοτε, οταν έξ
  άφορμής τού τορπιλλισμοΰ
  τοΰ «Ντόϋτσλαντ» είς τα Ί-
  σπανικά ύδατα, ό Χίτλερ ε¬
  σκέφθη νά έπιχειρήση πολε
  μικήν έξοδον καί τού άντε-
  τάχθη ό Μπλόμπεργκ.Ή τε
  λευταία δέ διαφωνία καί ή
  παραίτησιν τοΰ Μπλόμπεργκ
  πρέπει νά θεωρηθή ώς γε-
  γονός εξαιρετικήν 'σημασίας
  δΓ ολόκληρον την Ευρώπην
  καί διά την παγκόσμιον
  ειρήνην. Ό Μπλόμπεργκ,
  οποίος ώς έκ τής θέσεώς
  τού ήτο είς θέσιν καλύτερον
  παντός άλλου νά γνωρίζη
  την αξίαν τής Ράϊχσβερ
  καί την σύνθεσιν των πολε
  μικών δυνάμεών τής χώρας
  τού, εΐχε διατυπώσει άπό
  πολλοΰ την γνώμην ότι
  ή Γερμανία δέν είναι είς
  θέσιν ν' αποδυθή σήμερον
  είς νέαν πολεμικήν δράσιν
  ανευ σοβαρωτάτων κινδύ-
  νων. Καί την γνώμην αύ
  την διατηρεΐ άκόμη καί
  σήμερον. Ή παραίτησίς τού
  έπομένως δέν ειμπορεί πά
  ρά νά έχη σοβαράς συνε
  πείας επί τής περαιτέρω
  τακτικής τής Γερμανίας έ¬
  ναντι των διεθνών προβλη-
  μάτων.
  Πάντως, όσον καί άν φαί
  νεται βάσιμος ό φόβος πολ-
  λών, ότι ευρισκόμεθα είς
  τάς παραμονάς τής επεκτά¬
  σεως τής πολεμικής καταιγί-
  δος είς όλον τόν κόσμον, αί
  έλπίδες τής είρήνης δέν έ-
  ξέλιπον εισέτι τελείως, Καί
  τάς ελπίδας αύτάς τροφο-
  δοτεΐ ή σύνεσις των μεγά-
  λων ΔυΤικών Δυνάμεών καί
  ή σύμπραξις μετ' αυτών τό¬
  σον τής Άμερικής 'όαον
  καί ολων των άλλων είρη-
  νοφίλων Κρατών πού σχη-
  ματίζουν τό τεράστιον φράγ
  μα πού άνακόπτει την ορ¬
  μήν καί την έξάπλωσιν τοΰ
  πολεμικοΰ χειμάρρου.
  Πεταχτά
  σημειώματα
  ΚΑΡΑΒΑΝΙΑ
  Ευρισκόμεθα πλέον έν ό¬
  ψει τής ανοίξεως. Πίσω άπό
  τούς θυμούς καί τα κατσου-
  φιάσματα τοΰ χειμώνος δια-
  κρίνεται πλέον καθσρά τό μει¬
  δίαμα τής ανοίξεως. Οί μυ-
  γδαλιές έντύθηκαν τούς ά-
  σπρους νυμφικούς πέπλους
  των. Καί οί φράχτες των κή-
  πων καί οί κάμποι καί οί πλα-
  γιές στολίσθηκαν άπό πολύ-
  χρωμα λουλούδια, άπό μπουμ-
  πούκια πού έ'σκασαν σάν
  σαρκασμός πρός τό χιονιά
  πού^φεύγει, σάν θελκτικό μει¬
  δίαμα πρός την άνοιξι ποΰρ-
  χεται. Άνεμώνες εγέμισαν οί
  άγροί. Καί σέ λίγο θά ντυ-
  θή μέ τό κόκκινο τής τταηα-
  ροΰνας ή γρηά άμαρτωλή καί
  ξεμωραμένη γή. Θά στολισθή
  πάλι μέ χρώματα χτυπητά γιά
  νά δεχθή μέ ήδονή τίς θω-
  πεΐες των χρυσών άκτίνων
  τοϋ ξανθοΰ νυμφΐου πσύ θά
  κυριαρχήση στόν ούρανό.
  Καΐ θά καλέση τα χελιδό-
  νια γιά νά τής ψάλλουν ξα-
  νά τό τραγοΰδι τού έ'ρωτα,
  τής χαρούμενης ζωής καί τής
  γονιμότητος.
  Στή χώρα μας θά στηθή
  σέ λίγο τό τρελλό πανηγυρι
  των χρωμάτων των ήχων καί
  τοΰ φωτός πού όργανώνει κά-
  θε χρόνο ή άνοιξι. Καί σ'
  αύτό τό πανηγυρι θά σπεύ-
  σουν νά λάβουν μέρος άν-
  θρωποι άπ' δλη τή γή, έκπρό-
  σωποι δλων των χωρών, άν-
  τιπρόσωποι δλων των φυλθν
  καί των φύλων, άπό παντοϋ
  τοϋ κόσμου. Καραβάνια όλό-
  κληρα θά μας φθάσουν σέ λί¬
  γο. Καί στά τόσα χρώματα
  ποΰ συνθέτει ή φύσις μέ τα
  λουλούδια της, θά προστεθοθν
  καί τα χρώματα των άνθρω-
  πίνων λουλουδιών γιά νά δο¬
  θή έντονώτερη ή ,είκόνα αύ-
  τοϋ τοο ξεφαντώματος.
  Ξανθά λουλούδια τού Βο
  ρά, τριαντάφυλλα ά πό τα
  φιόρδ τής Νορβηγίας καί τή|ς
  Σουηδίας, γαρύφαλα μελαψά
  σγουρά άπό την Αϊγυπτό,
  άνθη άπό τίς δχθες των Έλ-
  βετικών κι' Αύστριακών λι-
  μνών, κι' άπό τούς κάμπους
  τής Νορμανδίας καί τοΰς Γερ-
  μανικούς δρυμούς, θάρθοΰν
  ξανά καί θά στολίσουν μέ τή
  χάρι των τόν τόπο μας καί θά
  γεμίσουν μέ τό άρωμά των
  τόν άέρα μας. Μεγάλη κο-
  σμούπολις θά γίνη πάλι τό Ή·
  ράκλειο. Θ' άλλάξη ό άργός
  άνατολίτικος ρυθμός τού. Έκ-
  πληκτο τό χαρέμι θά άποσυρ-
  θή έμπρός είς την παρέλασι
  τοΰ τολμηροΰ μαγιώ. Καί ή
  σεμνοτυφία θά δεχθή άγριο
  χτύπημα άπό τα σύγχρονα ή-
  θη κι' εθιμα των εύρωπαίων.
  Κι' άν κάμη νά διαμαρτυρη¬
  θή, ή ασθενική φωνή της θά
  πνιγή μέσα είς την βαβυλω-
  νίαν των γλωσσών καί θά
  παρασυρθή άπό τό κθμα τού
  μοντερνισμοθ πού θά μθς κα-
  τακλύστ]...
  "Ας έτοιμάσωμεν λοιπόν ύ-
  ποδοχή στούς ξένους πού έρ·
  χονται νά γνωρΐσουν τόν τό¬
  πο μας,νάθαυμάσουν τό παρελ
  θόν μας μέ τα λείψανα τού, νά
  πάρουν μέρος στό τρελλό αε-
  θΰσι των σίσθήσεων πού φέρ-
  νει ή άνοιξι στή χώρα μας.
  Κι' άς εύχηθοΰμε νάρθουν μέ
  τό καλό τα καραβάνια. Θά
  μας άφήσουν είς άντάλλαγμα
  των δσων θά τούς προσφέρου-
  με τό χρήμά τους καί μάλι-
  στα σέ συνάλλαγμα. Καΐ κυ¬
  ρίως θδ μδς φέρουν τόν άέρα
  τής Εύρώπης.
  Μ.—
  Οί κίνδυνοι τού πολέμου
  ΠΟΣ ΟΑ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΘΗ Η ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
  ΕΞ ΑΕΡΟΣ ΤΟΥ ΑΜΑΙΟΥ ΟΑΗΟΥΣΜΟΥ
  Τοΰ Στρατηγοΰ κ. Κ. Μπακοπούλου.
  Κ.'
  Αί δέ εκρυγνυόμεναι πυρκαϊαί,
  είς μεμονωμένας σχετικώς οικίας
  δυσκόλως θά μετίχδίδωνται καΐ
  θά εξαπλούνται είς μεγάλην έ¬
  κτασιν τής πόλεως. Επί πλέον
  θά διευκολύνεται κατά πολύ, μέ¬
  σω των άνοικτών χώρων, καί ή
  διάλυσις των δηλητηριωδών άε-
  ρίων υπό τοΟ πνέοντος άνέμου.
  Έπίσης δέν φαίνονται ευνοι¬
  καί, διά την άπό τοΟ έναερίου
  κινδύνου προστασίαν, αί πολύ με¬
  γάλαι οΐκοδομαί (πολυκατοικί-
  αι), λόγω τής συγκεντρώσεως έν
  αύταίς πολλών συγχρόνως άτό-
  μων. Μία έπιτυχία ίλοαώμοο
  . ίμδας θά δημιουργήση περισσό-
  τερα θύματα. Ή κατάρρευσις αυ¬
  τής θά δυσχεράνη περισσότερον,
  άπό δ,τι μιάς μικροτέρας οικίας,
  την έκ τοΰ καταφυγίου απελευ¬
  θέρωσιν καί Ιξοδον των ένοίκων
  της. Έκτός εάν αυτή είναι έφω-
  διασμένη διά καταφυγίου ίσχυρο-
  τάτου, άντέχοντος καί είς μεγα¬
  λυτέρου βάρους βόμβας καί έ-
  κτισμένη κατά τρόπον ώστε δυ¬
  σκόλως νά δύναται νά καταρρεύ¬
  ση έκ των έκρηκτικών βομβών.
  Άλλά καί διά τό εν καί καΐ διά
  τό άλλο θά άπαιτηθή μεγάλη
  δαπάνη. Διά τοθτο ημείς κλίνο-
  μεν, άπά απόψεως έννοεΐται,
  Άντιαεροπορικής Αμύνης, υπέρ
  των μικρών σχετικώς οίκοδομών
  μετά κήπων, τηρουμένας οίίτω
  καΐ σχετικής μεταξύ των απο¬
  στάσεως. Ταυτα βεβαίως δέν δύ¬
  νανται νά Εσχύσουν διά τάς υ¬
  φισταμένας ήδη οίκοδομάς, άλ¬
  λά θά ηδύνατο νά ληφθή σχε-
  τική πρόνοια, υπό των πολεοδο-
  μικών Επιτροπών, (είς τάς οποί¬
  ας σκόπιμον θά ήτο νά έζζ,προ-
  σωπεΐτο καί ή ύπηρεσία τής Ά-
  εραμύνης), διά τάς μελλούσας
  τοιαύτας καί ιδία διά τούς δη-
  μιουργουμένου; ήδη συνοικισμούς
  καΐ προάατεια.
  6ον) ΙΙροσωπίδες. ΑΣ προσωπί-
  δες είναι έπίσης Ιν μέσον ηρο-
  στασίας άσφαλές, εναντίον δλων
  των μέχρι τούδε γνωστών άερίων.
  Άλλά καί διά τα νέα άκόμη
  άέρια τό διηθητικόν της κυτίον,
  οι' ού άναπνέει ό άνθρωπος, θά
  παρέχη λόγω των έν αυτώ περιε-
  χομένων ούσιών, πάσαν πιθανό-
  τητα προστασίας. Ή προσωπίς
  δπως δι' έκαστον στρατιώτην α¬
  ποτελεί έξάρτημα τοΟ όπλισμοθ
  τού, οθτω είναι άπαραίτητο;, έν
  καιρφ πολέμου καί δι' έκαστον
  πολίτην, οίκοθντα έντός εύπαθών
  οτόχων (πόλεις, έργοστάοια κ. λ.
  π'.) 'ή και πλησίον τούτων. Τυγ¬
  χάνει δέ απολύτως άπαραίτητος
  δι5 δσους, λόγφ τής εργασίας των,
  ή τής έν τή άεραμύνη υπηρεσίας
  των (ένεργάν προσωπικόν Παθη-
  τικής καί ένζργοθ άεραμύνης) εί¬
  ναι ύποχρεωμένοι νά παραμένουν
  έκτός καταφυγίου. Δι' δσους θά
  καταφύγουν εις άσφαλή καταφύ-
  για θά ηδύνατο ή προσωπίς νά
  λείψη. Άλλά διά τό ενδεχόμενον
  μιάς βλάβη-ς τοΟ καταφυγίου, καί
  τόν κίνδυνον τής εΐσόδου δι' αυ¬
  τής μολυσμένου αέρος, ή καί τοΰ
  έξαναγκασμοΰ νά εξέλθουν τού¬
  του οί Ιντδς αύτοΰ (περίπτωσις
  σπανία), συμφέρον Ιχουν καΐ ού¬
  τοι νά έφοδιασθοΰν διά προσω-
  πίδων, ή τουλάχιστον οσοι τού¬
  των θά ηδύναντο, λόγψ τής οί-
  κονομικής των καταστάσεως, νά
  έφοδιασθοΰν.
  Έπομένως πάντες οί προοριζό-
  μενοι νά παραμίίνουν έκτός κα-
  ταφυγίων είναι απολύτως υπο-
  χρεωμένοι νά εφοοιασθοθν διά
  προσωπίδων. Διά τούς λοιπούς,
  οίτινες θά καταφύγουν είς κα-
  ταφύγια καί οί όποΐοι θά άπο-
  λ
  φ
  τελοΰν καί τόν
  χου πληθυομοΰ
  δ έδό
  τοΰ άμά-
  ό διά προσωπί¬
  δ
  χ μ ρ
  δων έφοδιασμός των δεν είνε
  άπαραίτητος. Ούτος θά εξαρτηθή
  πρός τούτοις καί έκ τοΰ βαθμοΰ
  ασφαλείας καί Εδία στεγανότη-
  τος τοΰ καταφυγίου. Τα νά έ¬
  φοδιασθοΰν δμως πάντες οί δυ-
  νάμενοι διά προσωπίδων, πλεονε-
  κτικόν καί συμφέρον θά είνε
  διά πάν ενδεχόμενον. Πάντως τα
  Άνεξάρτητα Ίορύματα (Βιομηχα-
  νίαι, Τράπεζαι καί λοιπαί έπι-
  χειρήσεις) οφείλουν νά Ιφοδιά·
  σουν τό προσωπικόν τούτων διά
  προσωπίδων.
  (συνεχίζεται)
  ΟΠΩΣ ΔΙΑΒΑΙΝΕΙ Η ΖΙΙΗ
  Η ΓΟΗΤΕΙΑ
  ΤΗΣ ΜΙΚΡΟΥΛΑΣ
  Ή «άκριδοφαγία» κατεδικάσθη
  άλλοτε άπό τάν ευσυνείδητον χρο-
  νογράφον. Αί προτιμήσεις πρός
  τάς... άώρους ύπάρξεις έκρίθησαν
  κοινωνικάς καί αίσθητικως άνάρ-
  μοστοι. Άλλά καί άβέβαιαι: ΤΙ
  νά άγαπήσης άπό τίς διάφανες
  Κινεζοΰλες, τα μημουαπτικά πλά-
  σματα των πρώτων νεανικών χρό-
  νων; Ανεξαρτήτως τής Φροϋοικής
  θεωρίας εμεσολάβει έδώ κα! κά
  ποία λογική!
  θά τδ πιστέψβτε; Ή
  αυτή απεστάλη ήδη εις τα χρονο-
  «τούλαπχ. Ή άκριοίτσα τή; κ«-
  ίημερινής ζιοής καί κινήσεως,
  απέκτησε σπουοχίαν θέσιν. Είς
  συζητήαεις μεγάλων καί μικρών
  πεμδαίνει, άπρόσκλητος σιλουετ-
  ίτσα, καί δημιουργεϊ έπιχειρήμα-
  % υπέρ καί εναντίον. Πρέπει αί-
  ονίως νά ένδιαφερώμεθα μέ τό
  ίίριμον;.. Καί γιατί; Ιδού ή άφε-
  τηρία καί τα θέματα των συζη-
  τήσεων. Άφήνω τώρα την εξέλι¬
  ξιν τους πού είνε σχεδόν έξ ό-
  Κογ.λ-ί]ρο) πρός τό μέρος τοΰ θεο-
  ώροι» ντέ Μπανβίλ κηρυχθέντος
  ;νεπιφυλάκτως υπέρ τής έφηβ'.κής
  ..ώριμότητος. Τό λυγερό κοτσάνι
  ΐ,ουλουδιοΰ πού συμβολίζει την
  ίιριμότητα αυτήν καί πού περι-
  (•ράφεται άριστοτεχνικά άπά τόν
  τελευταίον, άπετέλει τόν πειστικόν
  πίλογον.
  —Άλλ' είνε τό ζήτημα μορψο-
  λογικόν απλώς ή καί έσιοψυχικόν;
  Ηρώτησεν Ινας άπά τού; λεπτολό-
  (-ους τή; όμηγύρεως.
  Καί τοΰ απήντησεν έ'νας άλ-
  ος:
  —"Αν πάροιμεν ώς μοντέλο την
  νρητικοποΰλαν τοΰ ΆττΙκ, θά
  καταλάβωμεν γιατί καΐ πώς τό
  ζήτημα σχετίζεται καΐ μέ τό σώ-
  μα καί μέ την ψυχήν.
  Τποθέτω δτι δέν έχρειάζοντο
  πολλαί έπεξηγήσεις. Πράγματι ή
  μικρ'οΰλα σήμερον δεν συγκεντρώ-
  νει τα προσόντα μόνον τής έλκυ-
  στικότητος. Συγκεντρώνει καί
  τούς πνευματικούς εντελώς τρό-
  πους της: Ή άκριδίτσα, είτε είς
  τό θέατρον παρουσιάζεται είτε είς
  την ζωήν πού είνε ^καί αυτή
  θέατρον, είνε δλη ψυχή, αίσθη-
  μ* καί διανόησις. Μπορεΐ νά
  αγαπήση καί νά άγαπηθή. Δέν
  πρόκειται πλέον περί τοϋ εν-
  τροπαλοΰ έκείνου πλάσματος των
  παρωχημένων γενεών. Ή ώριμό-
  :ης τής μ,^ρψΫις συνδυάζεται ό-
  λόκληρος καί μέ την ώριμότητα
  τής γνώσεως. Κάτι ξίρουν οί
  Φάουστ πού δέν παύουν οίίτε την
  στιγμήν αυτήν, νά έκδηλώνουν ά-
  δυναμίες πρός τίς Μαργαρίτε; μέ
  τίς κοντές ποδίτσες. Τούς τέρ-
  πει καί ή πλατωνική άποψις
  τής υποθέσεως καί άς μή τό
  πιστεύουν μερικοί κακεντρεχεΐς.
  Οί δοκησισοφίες καί οί πονηριές
  τής άκριδίτσας γύρω άπό δλα
  σχεδόν τα κοινωνικά καί ψυχο-
  λογικά προβλήματα τοΰ αιώνος,
  είναι μοναδιχές. Καί αί έρωταπο-
  κρίσεις της άπροσοόκητες.
  —Οί μικροΰλες,μεθοΰνδπως καί
  τό παληό δυνατό κρασί, έσυνήθιζε
  νά υποστηρίζη ενας ντφί\.ος
  ..μπεκρής.
  "Αν έζοΰσε σήμερον θά τα έ-
  πεβεβαίωνεν διαπρυσίως. Δέν εί¬
  νε μόνον άληθινή γοητεία κάπο-
  τε τα κομψοτεχνήματα αύτά τοΰ
  καλοϋ παλαιοΰ καιροΰ. Είνε καί
  μία δικαιολογία τής γοητείας αυ¬
  τή; άπό τίς θετικώτερε;.
  * *
  Έπικαίρως μέ τό θέμχ, μοΰ
  ήλθε στό νοΰ καί μία πρόσφατος
  σκηνή άπό τίς πολλές τοΰ Βρόμοη
  μέ μικροσκοπικές ήρωίδες: Έπρό
  κειτο περί μικρογραφίας κοσμι-
  κής. Οί μικροΰλες αύτές, τελείως
  διαμορφωμένες μέσα στίς κομψέ;
  τουαλέττες των^ έοιδαν την έντύπω
  σιν άλοκληρωμένιον χαρίτων των σα
  λονιών. '<) πειστικός έπίλογο; ηλ θε μέ την κρίσιν τους, τή θαρ- ραλέα καί μεγαλόφωνη—3ταν οί άεικίνητες χάντρες των ματιών τους εσταμάτησαν είς τόν καλο- καμωμένον υπαλληλικον ενός έ- τοιμοπωλείου πού έχάζευεν «ίς τό πεζοδρόμιον. —Νόστιμος ό μικρούλης κορί- τσια! είπαν άπό κοινοΰ καί μέ ...κοινήν γελαστήν συγκατάβα- σιν. Τό ΐδιο υποθέτω θά έξέφραζον καΐ δι' 2να μεγάλον. Άρκεϊ ό μεγάλος αύτός νά συνεκέντρωνε άν δχι τα σοοματικά χαρίσματα τού «μικρούλη», τουλάχιστον την εύστροφίαν τοϋ πνεύματος καί τόν τρόπον διά τοΰ όποίου ή ά- πλή αίσθηματολογία γίνεται Ή έργατική άμιλλα. Διά νόμου καθιερώθη καί είς την χώραν μας ή έβδο- μάς τής έργατικής άμίλλης. Ή καινοτομία αυτή πού έχει είσαχθή ήδη άπό πολλοϋ είς άλλας χώρας μέ θαυμασία ά ποτελέσματα, αποβλέπει είς την δημιουργίαν εύγενοΰς συ ναγωνισμοθ μεταξύ των έργα- τών έν τή έργασία, είς την ανάπτυξιν τής είδικεΰσεως, είς την καλύτερον οργάνω¬ σιν τής βιομηχανικής παρα- γωγής καί είς την αύξησιν τής άποδοτικότητος τής ερ¬ γασίας των μισθωτών Δέν ύ πάρχει δέ άμψιβολία δτι θά έπιτύχπ τούς έπιδιωκομένους σκοπούς έφόσον καί τό Κρά τος καί αί διευθύνσεις των διαφόρων έπιχειρήσεων καΐ οί εργάται θά έργασθοϋν μέ ζήλον πρός τουτο. Οί γεωττόνοι. Είς την Γεωπονικήν σχο¬ λήν τοϋ Πανεπιστημίου Θεσ σαλονίκης εισήχθησαν πρός μετεκπαίδευσιν πτυχιοθχοι των φυσικών επιστήμων προοριζό μενοι, μετά την άποφοΐτησίν των διά τάς γεωργικάς σχολάς καί τάς διαφόρους γεωργικάς υπηρεσίας.Ή ΐδέατής μετεκπαι δεύσεως φυσικών είς τήνΓεωπο νΐαν είναι δντως αρίστη.Διότι έτθι θά καταρτισθούν γεω· πόνοι μέ εξαιρετικήν, πλήρη, μόρφωσιν, πού θά ειμπορούν νά βοηθήσουν είς την γεωρ- γικήν ανάπτυξιν τοΟ τόπου μας. Επί πλέον θ' αυξη¬ θή καί 6 άριθμός των ύ- παρχόντων ήδη έπιστημόνων γεωπόνων καί θά καταστή εθκολος ή τοποθέτησίς των είς δλα τα άγροτικά κέντρα πρός διαφώτισιν καί καθοδή- γησιν των γεωργών μας είς τό έργον των. 1 Περΐ τουρισμού. Δέν ■ ύπάρχει άμφιβολία δτι τόν τελευταίον καιρόν κα ταβάλλεται μία άξιόλογος προσπαθεία διά την καλυτέ- ραν οργάνωσιν τού τουρι- σμοθ. Άλλ' ύπολείπονται βεβαίως νά γίνουν εισέτι πολλά έφόσον ευρισκόμεθα είς την αρχήν τής άναληφθεί σης προσπαθείας. Κυρίως έ¬ χομεν ανάγκην άπό δρόμους —όμιλώμεν ιδιαιτέρως διά την Κρήτην—άπό ξενοδοχεΐα, άπό κέντρα άναψυχής. Καί προκειμένου μέν διά τάς πό¬ λεις δλα αύτά θά γίνουν α¬ σφαλώς μέ την ενίσχυσιν καί τοϋ ίδιωτικοθ κεφσλαί- ου. Προκειμένου δμως διά την ύπαιθρον, τό πράγμα παρουσιάζει δυσκολίας. Ύπάρ χει έν τούτοις τρόπος ν' απο¬ κτήση καί ή ϋπαιθρος ξε- νώνας εύπρεπεΐς. Νά μετα- τραποΰν είς ξενώνας, δπως είπομεν καί άλλοτε, αί υπό διάλυσιν μοναι, δπως τής Κρουσταλλένιας, τού Βροντη- σίου καί άλλαι. Τό πρδγμα δέν είναι δύσκολον πιστεύο¬ μεν. Η όδός Μοχού. Αί εργασίαι διά την κατα¬ σκευήν τής όδοΰ ΣταλΙδος— Μοχοΰ έχουν προχωρήσει άρ- κετά. Έπειτα καί οί κάτοι- κοι προσφέρονται νά έργα¬ σθοϋν διά την ταχυτέραν ά- ποπεράτωσίν της, δπως άλ¬ λωστε ειργάσθησαν καί κα¬ τά τό παρελθόν μέ άξιοθαύ μαστον ζήλον καί προθυμίαν. Δι' αύτό καΐ δέν αμφιβαλ¬ λομεν δτι θά χορηγηθοΰν καί νέαι πιστώσεις διά την πλή¬ ρη αποπεράτωσιν τής όδοΰ. Πρόκειται άλλωστε περί άρ- τηρίας πού θά εξυπηρετήση τάς συγκοινωνΐας ενός άπό τα πλουσιώτερα διαμερΐσματα τοΟ νομοΰ μας. Τό δέ ένδια φέρον πού 'έχουν έπιδείξει μέ χρι σήμερον τόσον ό κ. Νο- μάρχης δσον καΐ ό κ. Γεν. Διοικητής άποτελοΰν εγγύησιν διΛ τήν ταχυτέραν αποπερά¬ τωσιν τής όδοθ αυτής,
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  1
  13
  ΘΕΑΤΡΟΝ ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ (Μάν·
  δρα τοΰ Άττίκ) Μέ σπανίαν επι
  τυχίαν καί εξαιρετικήν κοσμοσυρ
  ροήν έξακολουθοΰν αί τταραστά
  σεις τής Μάνδρας τού "ΑττΊκ είς
  τό θέατρον Πουλακάκη Σήμερον
  δίδονται δύο παραστασεις ώρα
  6 μ μ. λαϊκή οίκογενειακή άπο-
  γευματινή μέ τιμάς θέσεων 10-
  15-20 καί ώρα 10 μ. μ. εσπερινή
  μέ τό αύτό πρόγραμμα.
  «ΜΙΝΩΑ» Σήμερον «Ή κυρία
  μέ τάς κααελίας». Μέ την Γκρέτ
  τα Γκάρμπο. Καθ" εκάστην άπο
  γευματινή είς τάς 6 μ. μ.
  Ε Η Ν Ι Κ Η
  ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
  Ύποκατώατημα Ηρακλείου
  Διαχ. Κτημ. έξ Άνταλλαγης
  ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΙΣ
  Κίδοποιοΰνται πάντες οί όφει
  λέται έκ χρεωλ. δανείων πωλη
  θέντων Ανταλλαξίμων Κτημάτω'
  γηγενείς καί πρόσφυγες δπως
  άμέσως καί τό βραδύτερον μέ-
  χρι τής είκοστής όγδόης προσε
  χ&Ος Μαρτίου 1938 προσκομί
  σωσιν εις την Εθνικήν Τράπε
  ζαν (Τμ. Ανταλλαξίμων) τάς
  απαιτουμένας καί κατωτέρω ση
  μείουμένας βεβαιώσεις υπο των
  άρθρων 4, 5, καί *> τής άπό 4
  10)37 Τροποποιητικής Συμβάσε¬
  ως τής χυρωθείσης διά τοθ υπ
  αριθ. 909)19:57 ΆναγκαστικοΟ
  Νόμου ί'να τύχωσι των εύεργετι
  κων διατάξεων τής Συμβάσεως
  μειώσεως έπιτοκίου, ένοποιήσεως
  καθυστερουμένων δόσεων κα
  έκπτώσεων δπου συντρέχουσι α
  νόμιμο: προϋποθέσεις.
  Μείωσις Έπιτοκίου.— Ταύτης
  έξαιροΰνται τα διά δημοπρασίας
  πωληθέντα άγροτικά κτήματα
  Διά τα άστικά μέχρι τιμήματος
  250.000 δραχ. άπαιτείται βεβαία)
  σις τής αρμοδίας Κοινοτικής
  Άστυνομικής Άρχής δτι κατά
  την 29)10—37 ίδιοεχρησιμοποιοΰν
  το πρός οικογενειακήν ή έπαγγελ
  ματικήν αυτών στέγασιν.
  Διά την ένοποίησιν, απαιτείται
  τα κτήμα νά είνε ελεύθερον υπο-
  θήκης, προσημειώαεως ή κατασχέ-
  σεως υπέρ τρίτου.
  Δ.ά την έ*κπτωσιν τοΰ 40 ο)ο των
  μέχρι 29—10—37 πωληθέντων
  κτηματων μέχρι τιμήματος των
  250 000 δραχμών άπαιτοθνται τα
  κάτωθι δικαιολογητικά.
  Α.') Διά τα Άγροτικά. 1) Βε-
  βαίωσις τής αρμοδίας υπηρεσίας
  τοθ Ύπουργείου Γεωργίας έμφαί
  νουσα 2τι εάν δέν είχον γίνη κύ-
  ριοι των κτηματων τούτων θά
  έδικαιοΰντο άγροτικής άποκατα-
  στάσεως κατά τόν Άγροτικόν νό
  μόν καί 2) Βεβαίωσις τής οίκείας
  Κοινοτικής ή Άστυνομικής Άρ¬
  χής δτι αύτοκαλλιεργοΰσιν ή ίδι-
  οχρησιμοποιοΰσιν έν δλψ ή Ιν μέ¬
  ρει τα έν λόγω κτήματα κατά
  την 29—10—37.
  Β ') Διά τα Άστικά: Οί μέν
  πράσφυγες 1) Βεβαίωσιν τής αρ¬
  μοδίας Υπηρεσίας τοΰ 'Υπουργεί
  ου Κρατικής 'Υγιεινής καί Αντι¬
  λήψεως Ιμφαίνουσαν 8τι τυγχά-
  νουσιν πρόσφυγες καί δτι δέν ί-
  τυχον οικογενειακάς ή έπαγγελ-
  ματικής στεγάσεως. 2) Βεβαίωσιν
  τής οίκείας Άστυνομικής ή Κοι¬
  νοτικής Άρχής δτι ίδιοχρησιμο-
  ποιοθσι εν ολφ ή έν μέρει τό
  άγορασθέν κτήμα. Οί δέ γηγενεΐς
  δίβαίωσιν τής οίκείας Νομαρχίας
  δτι τυγχάνουσι πολεμοπαθεΐς ή
  άνάπηροι ή θύματα πολέμου ή
  παλαιοί πολεμισται ή πολύτεκνοι
  καί 2ον) βεβαίωσιν Άστυνομικής
  ή Κοινοτικής Άρχής δτι ϊδιοχρη-
  σιμοποιοΰσιν έν δλψ ή έν μέρει τό
  άγορασθέν κτήμα.
  (Έκ τοΰ 'Υποκαταστήματος)
  ΔΙΑΚΗΡΥΞΙΣ
  Τό Αστυνομικόν Τμήμα Ηρα¬
  κλείου, οιακηρύττεΐ:
  "Οτι συνεπεία τής 6π' άριθμ.
  87)3)7 έ. ι. Διαταγής τοθ 'Υφυ-
  πουργείου Δημοσίας Ασφαλείας
  έν:ργηθήσεται έν τοίς γραφείοις
  αύχοΰ πρόχειρος πλειοδοτικός δι-
  αγωνισμός την 13ην Φεβρουαρί-
  έ.έ. ημέραν Κυριακήν καί άπό τής
  ώρας 10—12 π. μ. ενώπιον έπι-
  τροπής αποτελούμενης έξ αξιω¬
  ματικών Χωρ)κής, διά χήν εκποί¬
  ησιν τοΰ υπ' άριθμ. 1)!7 ϊππου
  κέλητος τής υπηρεσίας τού.
  Ηαρχκαλοΰνται δθεν οί βουλί-
  μενοι νά λάβωσι μέρος είς τόν δι¬
  αγωνισμόν τούτον, δπως προσέλ¬
  θωσι κατά χήν ανωτέρω ημέραν
  καί ώραν πρός συμμετοχήν των
  είς τόν διαγωνισμόν.
  Ηράκλειον τή 1η Φεβρουαρίου
  1938.
  Ό Διοικητήν τοθ Τμήματος
  Αθαν. Λαζαράτος
  Άνθ)ρχος
  Άπό τού θρόνου
  είς την λαιμητόμον.
  ΜΙΑΤΡΑΠΚΗ
  ΒΑΣΙΛΙΣΣΑ =
  Ή στήλη τού ώραιόκοσμου.
  Ό γολγοοάς
  μιάς καρδίας
  305ον
  —Μά τότε, διεμαρτυρήθη ό
  "Αξελ, θέλετε νά μείνετε γιά
  πάντα κάτω άπό τό λεπίδ
  των £παναστατΰ>ν; "Η φαν
  τάζεσθε πώς τα πνεΰμστα
  μέ τόν καιρό, θά κατευνα
  σθοθν;
  —Είνε στιγμές πού τό έλ
  πίζω. Είνε στιγμές πού άπελ
  πίζομαι. Οί περισσότερον χω
  ρίς νά ξέρουν τί θέλει τό £να
  καθεστώς καΐ τ( τό άλλο, έβα
  ρέθηκαν τίς άνωμαλίες κα
  τίς ταραχές καΐ ποθοΰν τή
  γαλήνη. Άλλά τί νά περιμέ
  νη, κανείς άπό έ'να έθνος τοΰ
  όποίου ή 'μειοψηφία κυβερνα
  μέσα σέ παραλήρημα,£να ε
  θνος ποΰ έχει υποδουλωθή ό
  λόκληρο άπό τόν φόβο καί δ
  που οί τίμιοι άνθρωποι είνε
  πιό έπικίνδυνοι άπό τούς κα
  κοϋργους;
  —"Ωστε δέν έχετε νά έλπί
  ζετε βοηθεία παρά μόνον άπό
  τό έξωτερικό.
  —Αύτό πιστεύουν δλοι δ
  σοι βλέπουν καθαρά τα πράγ
  μστα σάν καί σάς. Καταλα
  βαίνετε δμως καί σεΐς τό φρ
  κτό δίλημμσ: Άν αί δυνάμεις
  κινηθοϋν, άν μποϋν ξένα
  στρατεΰματα στή Γαλλία, μ
  δλον πού ό βασιληδς καί ό
  γυιός τού είνε πολύτιμοι δμη
  ροι, κινδυνεύομε νά σφαγοΟ
  με δλοι. Εάν δέν κάνουν τί-
  ποτε γιά μδς, θά έξουθενω-
  θοϋμε όλότελα, θά άνσγκα-
  σθοθμε νά συνθηκολογήσωμε
  μέ άνθρώπους έλεεινούς. Σάς
  βεβσιώ πώς χρειάζεται πολΰ
  περισσότερο κουράγιο γιά νά
  ύπομείντ] κανεΐς δσα ύποφέ-
  ρομε παρά γιά νά ζήση σ' έ'¬
  να πεδίον μάχης. Ξέρετε τόν
  χαρακτήρά μου. Τό αΐμα πού
  ρέει στίς ψλέβες μου έξανΐ
  σταται εναντίον των διφορου
  μένων καταστάσεων καί των
  ψευδών πού εΐμαι άναγκασμέ
  νη νά ΰποστηρΐζω. Τό είχεν
  δρά γε ή μοΐρα μου νά ζήσω
  σ' έναν τέτοιον αίώνα καί ά-
  νάμεσα σέ τέτοιους άνθρώ
  πους;
  (συνεχΐζεται)
  ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ
  ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ
  Μερικοίτίτλοι ται-
  νιών ποϋ θά προβλη-
  θοϋν προσεχώς:
  Γραμμή Μαζινώ.
  Άνοιξιάτικες
  άγάπες.
  Ό Στρατηγός
  πέθανε την αύγή.
  Κοντρολέρ
  Βαγκόν Λί.
  Δαίμονες
  θαλασσών.
  Την προσέχη ΠΕΜΠΤΗΝ
  ή "Αννα Στέν (
  Στήν μεγαλείτερη δημιουρ
  γία της, τό περίφημον έργον
  ) τού Δοοτογιεφσκυ:
  ΑΛΕΛΦΟΙ
  ΕΝΟΙΚ1ΑΖΕΤΑΙ μαγαζείον
  κατάλληλον δι' άτιλιί υποδηματο-
  ποιείου, ραφίίου ή οιουδήποτε αλ-
  λου τεχνικοθ έπαγγέλματος καί
  είς κεντρικήν θέσιν. Πληροφορί¬
  αι η«ρ' ημίν.
  «ΑΤΤΙΚ"
  Μείνατε νέες μέ τα μεγάλα σας παιδία.
  π ι
  Πρωτότοκος άδελφή ή μητέρα; !
  Ουδέποτε ή ερώτησις εΐχε τεθή |
  συχνώτερα. Μητέρα καί κόοη ντυ-
  μενες μέ τουαλέττες τοϋ ίδίου
  στυλ. δμοια κτενισμένες φαίνον·
  ται συγχρόνως, έξ ϊσου νέες ή
  μία καί ή άλλη Συμβαίνει συ-
  χνά, είς τόν χορό, ή μητέρα νά
  χορεύη καλυτέρα, νά είνε περισ
  σότερον πνεματώδης, καί συμβαί¬
  νει ένίοτε την νεαρά κόρη να
  προσκαλοΰν οί χορευταί άττό ευ¬
  γένειαν, δια να μην μένη είς τό
  περιθώριον. Άλλά συχνότερα, επι-
  στρέφουσαι άγκαλιασμένες άπό
  μιά δεξίωσι, ή μητέρα καί ή κό¬
  ρη άστειεύονται διά τάς ιδίας
  των επιτυχίας. Ή μητέρα δέν
  φαίνεται μητέρα ειμή μόνον διά
  την σύνεσι καί τάς καλάς συμ¬
  βουλάς της.
  Είς τό βαπόρι, είς τό όπλασκη·
  τήριον, είς τό στάδιον, δύο ά-
  θληταί πηγαίνουν μαζί, ό ενας
  εύρύς, μέ τετράγωνους ώμους, ό
  άλλος λεπτότερος' δύο σκιρ, συ-
  ναγωνιζόμενοι είς ταχύτητα, κα-
  τέρχονται μαζί την πίστα. Κα'ι εί¬
  ναι πατέρας καί υιός. Άνταγω-
  νίζονται, καί ό πατέρας άνακοι·
  νώνει γελών.
  — Ά! τό ζώον, είνε δυνατώ-
  τερος άπό έμένα.
  — ΓΥ αύτό τόν λόγο ή πραγ-
  ματική φιλαρέσκεια των γονέων
  δέν είνε νά ζητοϋν άπό τα 'παι-
  διά των νά τούς άποκαλοϋν μέ
  "Αλλοτε...καί τώρα.
  τα βαπτιστικά των όνόματα: ή
  μητέρες, ή άληθινα έπιτήδειες καί
  £υπειρες, ή άληθινά γυναΐκεο, οί
  νέοι πατέρες, ύπερήφανοι διότι
  είναι άκόμή νέοι δέν θά άπηρ-
  νοΰντο γιά τίποτε στόν κόσμο νά
  άκούουν ν' άποκαλοΰνται άπό τα
  παιδία των: μπαμπάς ή ιααμά.
  Μία κόρη πού φωνάζει Καίτη τή
  μητέρα της, όφείλει νά σκέπτε¬
  ται ότι δέν εχει διόλου μητέρα.
  Καί οί γονεΐς ποθ ύποθαλπουν
  αυτή την ίσοπέδωσι είνε σάν νά
  άφαιροθν άπό τα παιδία κάτι ά¬
  πό τό ίερό δικαίωαά των είς στορ¬
  γήν, τιθέμενοι ακριβώς είς τό ί-
  διο μέ αϋτά επίπεδον Ευτυχία
  των παιδιών μόνον είνε ή λαμττρά
  είσοδός των είς την ζωήν, πλάι
  σέ «άδελφικούς» γονεΐς.
  Άλλ' ή μεγαλυτέρα τύχη σέ πα·
  ρόμοιες περιστάσεις είνε γιά
  τούς γονεΐς. Ή θαυμασιωτέρα ά-
  ρετή της νεότήτος είνε δτι είνε
  μεταδοτική. Δέν είναι μόνον οί
  χυμο'ι των φροΰτων, τό κολύμβη-
  μα καί ή άσκήσεις πού συνε-
  κράτησαν τούς γονεΐς είς αυτήν
  την ύπέροχη φόρμα: οί £φηβοι αύ¬
  τοι πλησίον των οποίων ζοϋν, είς
  τούς όποίους έπανευρίσκουν τούς
  εαυτούς των μέ συμπάθεια. τούς
  έπαναδίδουν την δραστηριότητα
  καί την εύκινησίαν. Καί οί φω-
  τεινοί των όφθαλμοί καθαρίζουν
  τα πρόσωπα των γονέων άπό τίς
  έ'γνοιες καί τίς ρυτίδες.
  ή Ντιβτεγκέ
  ΕΛΙΣΑΒΕΤ = =
  Η ΓΥΗΑΙΚΑ ΤΟΥ ΟΡΥΑΟΥ
  Ή ζωη της μελαγχολικώς
  Διά τάς άναγνωστρίας
  καΐ. τούς αναγνώστας μας.
  Σταυρόλεξον ίιττ' αριθ. 60.
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
  ΟΡΙΖΟΝΤΟΣ
  I) Έπίρρημα τοπικόν άλλά
  καί συνοικία τής Κωνσταντινου¬
  πόλεως.—Είδος γραφικής άλλά
  καί υποδιαίρεσΐς ξένου νομίσμα-
  τος.
  3) Διακλαδίζονται σέ δλο τό
  σώμα.—"Υλη διαφανής καί ε5-
  θραυστος.
  4) Άθηναίος γλύπτης διδάσκα-
  λος τοΰ Φειδίου.
  5) Άπειρος, άτζαμής. — Γνω-
  στοτάτη δπερα.
  7) Επαρχίαι νομοΰ Εύβοίας.
  9) Αυτήν την λέξι λέμε στό
  πόκερ δταν δέν έχομεν άνοιγμα.
  —Σύνδεσμος αίτιολογικός.
  10) Κράτος τής Ευρώπην
  II) Ιΐοτόν όμοίάζον πρός τό
  κονιάκ.—Τέρμα.
  13) Μέρος τοί άρότρου.— Έ-
  θνικός εδεργέτης,
  ΚΑΗΕΤΩΣ
  1) Φτώχεια.—Κράτος τής Νο-
  τίου Άμερικής.
  3) Πρέπει νά τό άποφεύγωμεν
  διότι προκαλεΐ κρυολογήματα.
  —Αί κάτοικοί τού έχόρευαν τόν
  χορόν τοϋ Ζαλόγγου.
  4) Χωρίς αυτόν ζωή δέν θά
  υπάρχη είς τάν πλανήτην μας.
  .5) Παλληκαράς.— Σύνορον
  7) Είς έκ των 5 ώκεανών.
  9) "Ο,τι ήτο ή Τερψιχόρη.—
  Ό είς έκ των δύο άρχηγών τοΰ
  Περσικοΰ στρατοΰ, οΐτινες ήττή-
  θησαν εις την εν Μαραθώνι μά-
  Υ.Ψ-
  10) Χωρίον επαρχίας Μεγαλο-
  πόλεως νομοΰ Άρκαδίας
  11) Κάτοικος Βαλκανικοΰ κρά-
  τους.—Απαραίτητον είς τόν πο-
  λεμιστήν.
  13) Ή σύζυγος τοΰ Μωά¬
  μεθ.— Την ποθεί κάθει 5ρρω-
  στος.
  ΠΡΟΣΟΧΗ
  ΕΙΣ ΤΑ λΙ]ΙΑΣΜΑΤΑ ΣΑΣ
  Ή βάσις τού πλουσίου καί άφθόνου είσοδή-
  ματος είνε ή καλή λίπανσις. Καί έκ τής πεί-
  ρας απεδείχθη ότι ή καλυτέρα λίπανσις γίνεται
  μέ λιπάσματα:
  «Έλέφας»
  Αφίχθησαν δλοΓ οί τύποι των λιπασμάτων
  «ΕΛΕΦΑΣ» δι' άμπέλους, έλαίας, σιτηρά κ.λ.π.
  καί πωλοΰντα.ι παρά τοίς:
  ΚΩΝΣΤ, ΚΟΥΦΑΚΗ καΐ Σία
  ΑΔΕΛΦΟΙΣ ΜΠΟΥΡΝΕΛΟΥ
  Παρέχον ται ευκολίαν πληρωμής
  9Οον αϋτοκρατειρα;.
  Γιά νά την ευχαριστήση, τής
  Ιγραψε μιά τόσον θερμήν επιστο¬
  λήν, ώστε ή αύτοκράτειρα είς άν-
  ταπόδοσιν των φιλοφρονήσεων τοΰ
  στέλλει έ'να στεφάνι άπό τα ίδια
  λουλούδια καί μαζί μέ αύτό μιά
  φωτογραφία τής μικρής κόρης
  της, τής πριγκιπίσσης Βαλερίας
  γιά νά την ^νΐΰρίαι^ Ι βασιλεύς
  πού δέν την είχε ο^ ποτέ, τού·
  λάχιβτον άπό την είκόνα της.
  Ή πριγκήπισσα Βαλερία, χωρίς
  νά είνε ώραία ήταν συμπαθητι-
  κή. Ήταν έ'να παιδί μέ βαθείαν
  έσωτερικότητα, επιφυλακτικό,
  άλλ' είς τό άκρον εύαίσθητον.'Γ-
  πέφερε καΐ αυτή άπό την Ιδία
  οΐκογενειακήν'άρρώστεια, άπό την
  όποιαν δέν είχεν απαλλαγή οΰτε
  στά τελευταία χρόνια της ή μη¬
  τέρα της: Άπό μιά δειλίαν πού
  κάποτε έφθανε τα δρια τής άνθρω-
  ποφοβίας.' Στό ημερολόγιον της
  πού είχεν αρχίση νά κρατή άπό
  τό 1Η77—βρισκόμαατε στό 1880
  —άπό τότε δηλαδή πού ήταν έν-
  νέα έτών— ή πριγκήπισσα Βαλε-
  ρία μιλοΰσε γι' αυτήν την δει-
  λία της, σάν γιά μιά άρρώατεια...
  Στό ημερολόγιον της,μέ κόκκινο
  μελάν:—δπως συνήθιζεν ή μητέ¬
  ρα της, όταν Ιγραφε τούς νεανϊ-
  κούς στίχους της — ή μικρά
  πριγκήπισσα έσχολίαζε τώρα τού;
  άρραβώνας τοΰ άδελφοΰ της, πού
  άνέφερε μέ τό παρατσοΰκλι «Νά-
  τσι». Τής εφαίνετο τόσο περίερ¬
  γον πώς ό «Χάτσι, ό τρελλός
  Νάτσι, πούς έ'ως πρό ολίγων έ¬
  τών έ'τρωγε στό πρίγευμα τα που-
  λάκια πού σκότωνε μόνος τού,
  5 Νάχσι, τό πειραχτήριο πού δέν
  μέ άφινε σέ Ιχλωρό κλαρί» εί¬
  χε μνηστευθή. Ή μνηστεία, ό
  γάμος, έφαίνοντο είς την μικράν
  πριγκήπισσαν ώς πράςεις σοβαρές
  άπό τίς σοβαρώτερες πού έχει νά
  κάμη Ινας ίΊΒρ(ϋΚος είς την ζω¬
  ήν τού. Καΐ τής ήταν δύσκολον
  νά συνηθίση είς την ιδέαν, πώς
  ό αδελφάς της, ό «τρελλός Νά¬
  τσι», είχεν αποφασίση κάτι τόσον
  σοβαρά !
  Είς τό περιβάλλον της ή μικρά
  Βαλερία, λόγω ακριβώς τής μέγα-
  λης της έπιφυλάξεως, δέν ήταν
  ποτέ της συμπαθής. Ή «έπιφύλα-
  ξις» αυτή ήταν ή ά.ψορι.Ύΐ γιά τίς
  πεπλανημένες άντιλήψεις πού έ-
  πικρατοΰσαν γιά την «μοναδική»
  είς ' τούς αύλικούς κύκλους. Γι-
  ατί έ*τσι την Ιλεγαν, άπό κακεν-
  τρέχεια καΐ είρωνείαν. Έν τώ
  προσώπφ τής κόρης ίπανελαμβά-
  νετο ή ίστορία πού τόσα χρόνια
  είχεν υποστή ή μητέρα της, είς τό
  περιβάλλον τής Αύλής, δταν ά-
  κόμη μεσουρανοΰσεν ή άγέρωχος
  πεθερά της. Έως τα τελευταία
  χρόνια, καί μέχρι τοΰ θανάτου τής
  μητρός τοΰ Φραγκίσκου Ιωσήφ,
  τό αύλικόν περιβάλλον ήταν εχ-
  Ορικό είς την Έλισάβετ.
  (συνεχίζεται)
  ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■β
  ΕΚΤΟΣΤΡΑΣΤ
  Αναχωρεί έξ Ηρα¬
  κλείου εκάστην ΚΥΡΙΑ¬
  ΚΗΝ βράδυ κατ' ευθεί¬
  αν ΠΕΙΡΑΙΑ.
  ΤΕΤΑΡΤΗΝ βράδυ κατ'
  ευθείαν ΠΕΙΡΑΙΑ, ΣΟρον,
  ΤΗΝΟΝ, Πάρον, Νάξον.
  Πρακτορείον
  ΛΙΝΑΡΔΑΚΗ
  Τηλέφ. 5-41
  ■■■■■■■■■■■■»■■>■■■■■
  ♦ ■"·"·■■**"......■*■«
  Ο ΣΤΟΜΑΧΟΛΟΓΟΣ ΙΑΤΡΟΣ
  Κων. Ε. Πολυδάκης
  ΕΙ&ικευθείς έν Γερμανία είς
  τα νοσήματα τοθ στομάχου
  έντέρων καΐ ήπατος, δέχεται
  τοθς πάσχοντας έκτοθπβπτι·
  κου συστήματος έν τφ Ιατρείφ ,
  τού (οΐκία κ. Χελιδώνη). Τρείς ·
  Καμάρες, Ι
  θεραπεΐα αΐμσρροΐδων ά· .
  νΐυ εγχειρίσεως δι ένέσεων. ■
  Άριθμ. τηλ. 7-92 ;
  Κ01ΜΩΜΙ ΚΡ
  ΚΙΝΗΣΙΣ.—Αφίχθησαν προχθές
  ό κ. καί κ. Μ. Ίερεμιάδου.
  —Έπίσης αφίχθησαν οί τραπε·
  ζιτικοί κ. κ. Έμμ. Κοκκινίδης καί
  Γ. Μιχελιδάκης.
  —Αφιχθη έπίσης έξ Αθηνών ό
  γλύπτης κ. Ιωάν. Κανακάκης.
  Γύρω στήν πόλι.
  Βοοχή καί χθές καί γενικώτε-
  ρον ύποτροπή τής κακοκαιρΐας.
  — Φλεβάρη τόν είπαν τόν μήνα
  αυτόν, α'ς μή τό ξεχνοΰμε.
  — Συνεπώς άς μην περιμένωμεν
  βελτίωσιν τοϋ καιροϋ οΰτε μέ
  αυτόν.
  — Μέ την άγγελθεϊσαν ηδη ώς
  έπικειμένην, κυκλοφορίαν τωνιΐνέ-
  ων κερμάτων, έκεΐνοι πού κατέ-
  χούν πολλά άπό τα παλαιά ήρχι¬
  σαν νά τα., μετροΰν.
  —Βλεπετε τα κομποδέματα τής
  φτωχολογιάς, άρχίζουν καί τε-
  λειώνουν μέ την δεκάραν
  — Συνεπώς κα'ι δικαιολογημέ-
  νη ή άπασχόλησις διά νά γίνη
  έν καιρώ ή άνταλλαγή κα'ι συ¬
  νεχισθή άπροσκόπτως τό πατρο¬
  παράδοτον: «φασοΰλι τό φασοθλι».
  — Είς γείτονος πόλεις δέν λεί-
  πουν τα χορευτικσ τέια, άλά
  καί ή χορευτική κίνησις έν γένει
  φαίνεται πυκνοτέρα.
  —Έδώ τα πράγματα δέν. χο·
  ρεύουν καί τόσον άκόμη Γιατί;
  Άς έρωτηθοϋν οί κοσμικοί.
  —Καί μαζ'ι μέ τούς κοσμικούς
  οί οίκονομολόγοι.
  —Ετελείωσαν λοιπόν τάψέμμκ-
  τα: Οί Νεμρώδ παραδίδουν τα δ-
  πλα των συμφωνα μέ. κανονιστι-
  κήν ανακοίνωσιν τοΰ δασονομείου.
  —Τό κυνήγιον διακόπτεται ορι¬
  στικώς καί τελεσιδίκως.
  —ΟΊ κυνηγοί δέν εχουν παρά
  νά... έτοιμάζωνται γιά καινούργια
  τρόπαια άργότερα.
  —Ή διά των λεωφορείον αύχο-
  κινητών κίνησις θά υπαχθή είς
  ωρισμένους κανονιστικούς δρους
  καί δρους τάξεως γενκώτερα.
  —Μετά την ίδρυσιν τής είδικής
  διευθύνσεως (Υ. Κ.) είς την οποίαν
  ύπήχθησαν ταυτα.
  — Καί τουτο έπ' άγαθω τής κυ-
  κλοφορίας αυτών ή όποία άτΐοκτ^
  ρυθμόν ανάλογον πρός τούς ΰφι-
  σταμένους είς άλλας πολιτισμέ-
  νας χώρας.
  —Συνεχίζονται αί κατά τόπους
  έορταί τοϋ πρασίνου αί οποίαι
  τονώνουν τό φιλοδασικόν πνεϋμα.
  — Καί δημιουργοΰν ελπίδας διά
  μίαν δενδροφυτευμένην Κρήτην—
  καί εννοούμεν κυρίως έδώ τό δέν-
  δρον τής πόλεως καί τοϋ συνοικι·
  σμοΰ.
  —Τοιαύτη έορτή διωργανώθη
  προχθές είς Τύλισσον, πρωτοβου-
  λία τοϋ έκεΐ Σταθμάρχου, των
  διδασκάλων καί τής κοινοτικής
  άρχής τοϋ χωρίου.
  — Καί ή δευτέρα παράστασις
  τοΰ Άττίκ εσημείωσεν εξαιρετι¬
  κήν κοσμοσυγκέντρωσιν είς τό
  θέατρον Πουλακάκη.
  —Τό ίδιον ανεμένετο καΐ χθές
  μέ την πρεμιέράν ταΰ δευτέρου
  προγράμματος.
  — Είς την όποιαν θά έκτελοΰν-
  το νέα νοϋμερα άπό δλους τοΰς
  άξιολόγους συνεργάτας τής Μάν¬
  δρας.
  —Ή χ^θεσινή δίκη είς τό Κακουρ
  γιοδικειόν μας, συνεκέντρωσεν είς
  την αίθουσαν τού καί τούς αΐω-
  νίους ενδιαφερομένους μέ τάς δί·
  κάς
  — Εΐχε δηλαδή «ακροατήριον».
  — Άλλως τε ή παρακολουθήση
  μιάς δίκης είνε συχνά καί άνάγκη
  κοινωνική την όποιαν δέν παρα-
  βλέπει συνήθως οΰτε ό τελευταΐ-
  ος λαϊκάς τύπος.
  ό Ρέπορτβρ
  Λύσις χθεσινοϋ
  ύπ'άρ. 59σταυρολέξου
  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ
  ΐήν είκοστήν έβδόμην (27) Φβ-
  όρουαρίου ημέραν Κυριακήν καί
  ώραν 11—12 π. μ. διεξαχθήσε¬
  ται έν τώ Νομαρχιακώ Καταστή¬
  ματι δημοπρασία ενοικιάσεως φό-
  ρου διοοίων διά τό οικονομικόν
  ετος 1938—39.
  "Απαντα τα σχετικά εΰρηνται
  κατατεθειμένα έν τή Νομαρχία ο¬
  πόθεν οί βουλόμενοι δύνανται νά
  λαμβάνωσι γνώσιν καθ' εκάστην
  εργάσιμον καΐ ώραν 11—12 π.μ,
  Ό ΙΙρόεδρος Ε.Τ.Μ Ο.Η.
  Ά. Μάρκελλος
  Μανώλης Γ. Κωνιός
  Νευρβλβγβς—Ψυχίοττροί
  Τμηματάρχης Ίατρβς
  Λημβο. ΨνχΐΛτρίΙο» Άβηνβν
  Δέχεται έν τφ ίατρείφ τού
  ίδός Πειραιώς 178' ΑΘΗΝΑΙ.
  Τηλέφ. 52.379.
  μεγάλθ
  Βίκτωρος
  ■}5κ διαλι
  του, τΐροσέχ(
  νον μέρος τί
  θεΐα. Δίς η
  §κρα δέ οα
  οπίσω, ένόμι
  ώπόθεν αυτώ
  σκόιος· ιτρα
  λιν, ίλπίζων
  λγ ν ώ τραπ^·
  τού ενα τοι
  Άλλ' όμ< σδιόλου την σς σιενάς, μίαν την δι οεξιόθεν ή < ρατιηγμάτων λείετο, ήτον της' «Τζ ΜέΥ θεν. ΈντεΟΙ διακόσια πε τερον. Έκεΐ Ένώ διε ρεΐ είς' την νά άκολουθ μά τι μέλαν Βεβαίως 0ή έκεΐ, ϊνς νεν έκεΐ. Ό Άγιί χωρήση· Τό μέρο Άγιάννης κ "Αντώνιος κ σχερώς καί ΟΙ έκτελ το κατά Τΐν λους μετί πρόοδος. Αί φυτε κατοικίαν έ νέαι καί μ ρινά θέστρ δηροδρομικο Μαζάς' ώς τοϋντα. Πρό πεν αρρύθμισιν ταβολών έτ σ(ας, άκριβι Άγιάννης, πρός την π< ήλλαξαν δ τι τούς στα Ό Μικρ έτερον παρι κίας. είχεν νος πόλεως, είχον ολίγα Πλήν τώ πάσαι αί λς καί μοναξιά λις ποθ κοί μεμακρυσμέ ραιαί οΐκία Τοιαύτη θόντα αίών άλλην άλλ( τεΰθεν ή συ' τής άνεγέρι σχερώς έξη Ό Μικρ ρινών σχεδ ται είς τό χε δημοσιευ Ό Ιγκριτ Κωνσταντ. ωρήτου 6 Άθτ διοικητικάς, κο ΚοΟ μάς παραι μΐανσχέσιν έ'χ (Στοα Φέξη Ά νόν μέ ύποθέσι ΟΙ έχοντες νανται ν"άπευ 'δν κ. κ. Νικ Στεφανΐδης σι
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  Τό μεγάλο έργον
  τού Βίκτωρος Ουγκώ.
  Οί "Αθλιοι.
  221 όν
  Έκ διαλειμμάτων έστρέφετο καί έβλεπεν οπίσω
  τού, προσέχων νά ευρίσκεται πάντοτε είς τό σκότει
  νόν μέρος τής όδοΰ Ή όδός η*τον οπίσω τού εύ
  θεϊα. Δίς ή τρίς εΤχε στραφή· δέν έβλεπε τίποτε
  άκρα δέ σιωπή. Αίφνης, πάλιν στραφείς πρός τα
  οπίσω, ενόμισεν δτι διέκρινεν είς τό μέρος τής όδοϋ
  οπόθεν αϋτός ι,Ιχε διαβή, μακράν δμως καί είς τό
  οκόιος, πραγμά τι κινούμενον. "Ετρεχε λοιπόν πά¬
  λιν, έλπίζων νά εύρη πλαγίαν τινά στενωπόν, δι*
  ής νά τραπη είς φυγήν 6ρομαιως. Άπαντίτ ενώπιον
  τού έ'να τοϊχον
  Άλλ' δμως ό τοΐχος ούτος δέν έφραττεν όλω
  σδιόλου την οδόν άφινεν αμφοτέρωθεν δύο πορεί
  άς σίενάς, ών ώφειλε χωρΐς Λναβολήν νά λάβη την
  μίαν την δεξιόθεν, ή την άριστερόθεν. Παρατηρεΐ
  δεξιόθεν ή σιενωπός έκεΐνη επροχώρει μεταξύ πα-
  ραπηγμάτων τινών καί σιταποθηκών, καί έπειτα έκ-
  λεΐετο, ήτον άδιέξοδος. Διεκρίνετο καλώς τό βάθος
  της· είς μέγας τοΐχος λευκός. Πσρατηρεΐ άριστερό-
  θεν. Εντεύθεν ή στενωπός ητον άνοικτή, καί μετά
  διακόσια περίπου βήματσ, ήγεν Ινα δρόμον πλατύ-
  τρρον. Έκξΐθεν ή σωτηρία.
  Ένώ διετίθετο νά στραφρ άριστερόθεν, παρατη
  ρεΐ είς την άλλην άκραν τής στενωποθ, ήν έμελλε
  νά ακολουθήση, πλησίον τής μετ" αυτήν ώσάν άγαλ
  μά τι μέλαν καί άκΐνητον.
  Βεβαίως ήτον άνθρωπος, δν θά έβαλον νά στα
  θή έκεΐ, Ίνα κρατή την πορείαν, διό κοΐ παρέμει¬
  νεν έκεΐ.
  Ό Άγιάννης έστάθη' δέν ηθέλησε νά προ-
  χωρήση-
  Τό μέρος είς τό οποίον ευρίσκετο ό Γιάννης
  Άγιάννης κείμενον μεταξϋ τού προαστείου "Αγιος
  Αντώνιος καί τής Ραπέ, είνε σήμερον έκ των όλο-
  σχερώς καί άρδην μεταβληθέντων.
  Οί έκτ£λεσθέντες άνακαινισμοί είς τό μέρος του¬
  το κατά Τινάς μέν άσχήμισαν αύτό, ένώ κατ' άλ-
  λους μετέπλασαν επί τό έξωραϊστικώτερον
  πρόοδος.
  Αί φυτεΐαι, τα παραπήγματα καί αί παλαιαί
  κατοικίαι, έξηλείφθησαν. Σήμερον ύπάρχουσιν έκεΐ
  νέαι καΐ μεγάλαι οδοί, πλατείαι, ίπποδρόμια, θε-
  ρινά θέστρα, άποβάθραι παρά τόν ποταμόν καί σι
  δηροδρομικοί σταθμοί καί τέλος μία είρκτή, ή τοθ
  Μάζας' ώς βλέπει τις καί τα ταύτη συμπαρομαρ-
  τοϋντα.
  Πρό πεντηκονταετίας, καθ" ήν μετά των πρός δι¬
  αρρύθμισιν καί έξωραϊσμόν τοϋ μέρους τούτου με-
  ταβολών έπηνέχθησαν μεταβολαί καί είς τάς όνομα
  σίας, ακριβώς ή θέσις, έφ' ή"ς ευρίσκετο ό Γιάννης
  Άγιάννης, ώνομάζετο Μικρός Πίκπος. Όλαι αί
  πρός την πόλιν άγουσαι μεγάλαι άρτηρίαι' έπίσης
  ήλλαξαν δνομσ. Ή λαϊκή μνήμη άναπολεΐ εισέ¬
  τι τούς σταθμούς τούτους τοΰ παρελθόντος.
  Ό Μικράς Πίκπος, δστις μόλις έπέζησε μηδέν
  έτερον παρουσιάσας κατόπιν είμή έξάμβωλα συνοι¬
  κίας, είχεν σχεδόν δψιν μοναστικήν, ίσπανικής τι¬
  νος πόλεως. ΑΙ οδοί δέν ήσαν δλοι λιθόστρωτοι καί
  είχον ολίγας οίκοδομάς.
  Πλήν των δύο ή τριών, περί ών θά γίνη λόγος,
  πάσαι αί λοιπαί εκαλύπτοντο άπό περιτειχισμούς
  καϊ μοναξιάν. Οΰτε έργαστήριον οϋτε όχήματα μό¬
  λις ποΰ κοί ποϋ εφαίνετο φώς τι άπό παραθύρου
  μεμακρυσμένου. Κήποι πολλοί, (κριώματα, Ελη, ά-
  ραιαί οικίαι καί ύψηλοί τοΐχοι ώς αί οικίαι.
  Τοιαύτη ήτον ή συνοικία έκείνη κατά τόν παρελ
  θόντα αίώνα. Ή έπανάστασις έπήνεγκε καί αυτή
  άλλην άλλοίωσιν. Άλλ' άπό τριακονταετίας καϊ εν¬
  τεύθεν ή συνοικία έκείνη ήρχισεν άλλοιουμένη διά
  τής ανεγέρσεως νέων οίκοδομών καί σήμερον όλο-
  σχερώς έξηλείφθη.
  Ό Μικράς Πίκπος, τοθ όποίου ουδέν των σημε-
  ρινών σχεδιαγραμμάτων αφήκεν 'ίχνη, σαφώς όρίζε
  ται είς τό σχεδιάγραμμα τοΰ 1727, τό οποίον εί
  χε δημοσιευθή έν Παρισίοις.
  (συνεχίζεται)
  Έγκυκλοπα ιδε ία
  ΑΓ έκείνους πού θέλουν
  νά πλουτίζουν τάς γνώσεις των.
  Άπό δλα δι* δλους.
  ΚΑΠΝΟΣ ΚΑΙ ΜΝΗΜΗ
  Άπό τί
  Α'.
  συνίστατα:
  τοθ ταιγάρου σας;
  στήμονε; έρευνοΰν
  ο χαπνός
  Πολλοί έπι-
  αύτά τό ζή-
  τημα, προσπαθούντες νά χαθορί-
  σουν καί την έλάχιστα άκόμη
  γνωστήν επίδρασιν πού άσκεΐ
  επί τοΰ ζώου καϊ των άνθρώ-
  πων ό έκ τής καύσεως τής
  νικοτίνης παραγόμενος κΐπνός.
  Ό Άμερικανός Κόρμικ, άναλύ-
  σας τόν καπνόν ενός τσιγάρου,
  εϋρεν ίν.
  φορετικάς
  περιεχει
  ούσία;.
  εΐκοσ: δια-
  '() Γάλλος
  Ροβέρτος Χτουζαγιάζ, ποϋ άνέ-
  λυσε καί αύτός καπνόν, ξεχώρι-
  ξ δ ί
  σε
  οεκαέξ διαφορετικάς ούσί-
  "Οπω; καί άν έχη τα πράγ
  μα, τό βέβαιον είνε πώς ό
  καπνός δέν είνε τόσον άκίνδυνος
  ίσον γενικώς φαίνεται. Άπό
  διάφορα πειράματα προκύπτει
  δτι είς εν άτομον όμαλής κρά-
  σεως ό μεσος ορο^ τής ϋερμο
  κρασίας τού κατά τό διάστημα
  ενός εΐκοσιτετραώρου ήταν 36'
  κα! 7<> κα! οί σφυγμοΐ 72,9 3-
  ταν δέν έκάπνιζεν.
  "Οταν δμως έκάπνιζεν, ή μέν
  οερμοκρασία τού άνήρχετο είς
  .'!7.2, καί οί σφυγμοί τού εί;
  89.!<, πραγμα ποϋ σημαίνει ότι Ι μέν καπνός προκαλοΰσε αύξησιν τοΰ πυρετοΰ κατά 0,2(5 κα! έ- πετάχυνε τούς σφυγμούς κατά 17. Είς άτομα άσθενή ή αδ- ξησις τής θερμότητος ήτο 0,43. των δέ σφυγμών 11.1», είς ύ- γιά άτομα ή αύξησις ήτο 0.22 κα! 10,(5. Έκ τοΰ μέσου δρου δλων αυτών των δεδομένων συ- νάγεται δτι ό καπνό; αύξάνει την θερμοκρασ'.αν τοΰ σώματος κατά 0.2ί» κα! τούς παλμούς τής καρδίας κατά 12.7. Άν παρα στήσωμεν μέ 1000 την Οερμοκρα σίαν των μή καπνιζόντων, τότε ή θερμοκρασία των μετρίων κα- 17 πνιστών θά είνε 1008, ένώ δέ ό σφυγμός των πρώτων θά κτυ- πήστ/ 1000 φοράς, ό σφυγμός των καπνιστών—των μετρίων πάν- τοτε—θά κτυπήση 1180 φοράς. Ό καπνός έπενεργεΐ αναμφι¬ σβητήτως κα! επ! των νεύρων. Διαβάζοντας τάς «έντομολογικάς άναμνήσει;» τοΰ Φάμπρ, θά ίδη¬ τε ότι ή πυγολαμπί; δέν ά- γαπά διόλου τόν καπνόν τή; πί πά;, κα! δτι διαμαρτυρίαι μέ τόν τρόπον της, σβύνοντας τό ω¬ ραίον μικρόν φαναράκι της. ' Ι σω; πή κανεί; ότι αύτό δέν σημαίνει τίποτε, κα! 3τι πρόγ.ζ: ται άπλώ; περ! ενός ζητήματο; γούστου. Έν τοαούτψ άπό ενός τετάρτου τοΰ αιώνος, είνε τελεί¬ ως γνωστόν ότι ό καπνό; αύξά¬ νει την άρτηριακήν πίεσιν κα! έπιταχύνει τούς παλμούς τής καρδίας, έπερχομένης καί αυξή¬ σεως εις τό σάκχαρον πού περιέ- χει τό αίμα. Ό καπνός έπι- δρα κα! επί τής μνήμης. Πρός ά πόοειξιν τούτου έγιναν πειράμα¬ τα μέ ψάρια. Διότι τα ψάρια εχουν την ίκανότητα νά εχουν κάποιαν μνήμην. Μέ ε"να μικρά ψαράκι τοΰ γλυκοϋ νεροθ εγινε τό ακόλουθον πείραμα: Άφήστε νά πέση μέσα εις τό νερό τής γυάλας, έντός τής οποίας ίχομε τό ψαρά¬ κι, μιά κόκκινη κλωστή, κα! θά ίδητε άμέσως τό ψαράκι νά όρ μά κατ' επάνω της μέ την ιδέ¬ αν δτι πρόκειται γιά κανένα εΰγευστον γι' αύτό, κόκκινο σκου ληχάκι. Αντιθέτως τό ψαράκι θε μείνη αδιάφορον, άν μέσα είς τό νερό ρίψετε μιά κίτρινη κλωστή, ή βυθίσετε μιά κίτρι¬ νη τσιμπιδίτσα. 'Υπάρχει έν το- σούτφ ενας τρότιος πρός προσέλ κυσιν των ψαριών μέ άντικείμε να αύτοΰ τοΰ χρώματος. Οί συνεταιρισμόν είς τόν Νομόν Λασηθίου, (συνεχίζεται) :■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ι ι ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ Ό έγκριτος Δικηγόρος Αθηνών κ. Νικόλαος Κωνσταντ. Στεφανίοης, (Γραφείον όδός Βαλα ωρήτου 6 Αθήνας) άσχολούμενος είς δικαστικάς, διοικητικάς, καί ύποθέσεις Άμερικής καί έξωτερι- κοθ μάς παρακαλεΐ νά άνακοινώσωμεν, δτι ούδε- μίανσχέσιν Εχει μέ τόν Νικόλαον Γ. Στεφανίδην (Στοα Φέξη Αθήναι) μή δικηγόρον καί ασχολούμε¬ νον μέ ύποθέσεις συντάξεων. Οί έχοντες ύποθέσεις έξωτερικοΰ—Άμερικής δύ¬ νανται ν'άπευθύνωνται είς τό δικηγορικόν γραφείον των κ. κ. Νικ. καί Ίω.Κρασαδάκη μεθ' ών ό κ.Νικ. Στεφανίδης συνεργάζεται. "Χ ΙΟ Σ" Τό ταχύτερον καί εύσταθέστερον θαλαμηγόν τής γραμμής, αναχωρεί: Κάθε Κυριακήν άπόγευμα ΚΑΤ*^ ΕΥΘΕΙΑΝ ΠΕΙΡΑΙΑ -, ©ΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΝ Ταξείδιον Ήρ«κλεί(?υ-Πϊΐρ«ιύί 12 ώρες. Πρακτορείον ΑΔΑΜΗ Τπλέφ. 5-40 Ζυθεστιατόριον ~ "ΔΙΕΘΝΕΣ,, Σήμερον τό εσπέρας έναρξις. ■•■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■εί ■■■■■■■■■■■■■■Μ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΥΠΟ ΚΑΤΑΣΤΗ Μ Α ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Δέχεται Καταθέσεις: ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟΥ πρός 3 3 ) 4 ο)ο μέχρι δραχμών 125.000.— ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΝ ) τβύί Ό τόκβς ύπολογίζεται άπό της επομένης της κατα- θέσεως. Άπασαι αί καταθέβεις είναι έξ ολοκλήρου ηγ¬ γυημέναι ό πό τοΰ Κράτους καί άπηλλαγμέναι τελών χαρ· τοσήμβυ. ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΙΣ ΤΑΧΙΣΤΗ ■■■■■■■ι Τεχνικόν Γραφείον Τσαμπουράκη—Παπαθεοδώρου Διπλωματούχων Μηχανικών Ηράκλειον—Κρήτης (Κάτω Δερμιτζίύικα) Αριθ, τηλ. 704. ΜΕΛΕΤΑ1-ΕΚΤΕΛΕΣΕ1Σ. Νεάπολις Φεβρουάριος. — Έν σχέσει με την επέκτασιν τοΰ συ- νεταιριστικοΰ πνεύματος είς ολό¬ κληρον τόν νομόν μας, άξίζει νά σημειωθή, έπικαίρως κα! μέ τάς ί- δρύσεις νέων συνεταιρισμών έν Κρήτη, ή δλη πρόοδος αύτοΰ είς το κεφάλαιον τουτο. Έν πρώτοις ή ύπογράμμισις των άόκνων προσπαθειών τοΰ ύποκαταστήμχτος τής Άγροτικής Τραπέζης ε!ς Άγιον Νικόλαον έπιβάλλεται, αναφορικώς μέ -ήν συστηματικήν επέκτασιν τού συνε- ταιριστικοϋ πνεύματος. Επ! διευ¬ θύνσεως τοΰ κ. Χαριτοπούλου ι- δρύθησαν 4 Συνεταιρικά Έλαιουρ γεϊα είς τόν Νομόν μας: Τό Ίεραπέ τρας.Τά Κάτο} χωρίου*Ιεραπέτρας, Καββουσίου Ιεραπέτρας καί Βιάν¬ νου. (Τό τελευταίον μέ την άπό- σπχσιν τής Επαρχίας Βιάννου έκ τοΰ Νομοΰ Λασηθίου ύπήχθη είς τάν νομόν Ηρακλείου). Επί διευ¬ θύνσεως κ. Κρίτσα ιδρύθη τό Συ- νεταιρικόν Ελαιουργείον Μαλ- λών. Άπό τοΰ παρελθόντος Ιου¬ λίου άφ' ής ανέλαβε την Διεύθυν¬ σιν τοΰ Τποκαταστήματο; Άγίου Νικολάου ό κ. Κουρκουτάκης £- δρύθησαν άλλα τέσσαρα. Τό τοθ Σταυροχωρίου κα! Σφάκας Σητεί¬ ας, Κρηχνχς καί Βραχασιου Με¬ ραμβέλλου κα! ήδη πρόκειται νά συντελεσθή ή προκαταρκτική έρ- γασία διά την ίδρυσιν κα'. 5ου εις Καλαμαύκαν Ιεραπέτρας. 'Γ- πίργ^οαν δέ πιθανότηττς άνιορύ- σεως ενός ή δύο εισέτι. Ανεξαρτήτως των ανωτέρω ή συνεταιριστική πρόοδος είς τόν νομόν μας ένδείκνυται νά συνεχι¬ σθή επί των αύ:ών βάσεων καί θά συνεχισθή ασφαλώς, λαμβα- νομένης ύπ' δψιν καί τή; δράσεώς τοΰ 'Υποκαταστήματος τής Άγρο¬ τικής καί αυτής ταύτης των δια¬ φόρων συνεταιριστικών όργανώσε- ων. Ούτω έν συνδυασμώ μέ τα επί θύραι; Ιργα τής Γρα Αυγιίς μέ τα όποΐα άσχολεΐται ήδη ή τεχνική ύπηρεσία τής Άγροτική; Τραπέζης κα! μέ τάς φροντίδας τής ιδίας διά την καλλιέργειαν τή; πατάτας κα! την περιστολήν των καταστροφήν τής φθοριμαίας, ό νομό; μας έλπίζετα: δτι θά ά- ναζωογονηθή άγροτικώ; κα! έκ- πολιτιστικώς. Διότι άλήθεια είνε επί τοΰ προκειμένου, δτι «αγροτι¬ κάς πολιτισμός» δέν έννοεϊται άνευ άναπτύςεως τοΰ πνεύματος τοΰ συ- νεταιρίζεσθαι κα! συνεργάζεσθαι. Άλλά κα! ή Ιθνική οίκονομία κα! ή τοπική τοιαύτη δέν έςυπη- ρετεΐται, μέ ήμίμετρα, ώς εγένετο κατά τό παρελθόν άλλά μέ γενναίας πρωτοβουλίας κα! τού Κράτους, πρωτίστως, κα! των ά- γροτών, ώς άτόμων μέ συνείδησιν τής μεγάλης αποστόλη; των. ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΙΣ Είδοποιοθνται τα μέλη τοθ Συνδέσμου Έφέδρων Άξιω ματικών ΝομοΟ Ηρακλείου δτι ή προθεσμία τοθ Άναγ- κασηκοΰ Νόμου 833 (άρθρον 50) περί ΰποβολής είς την Άστυνομικήν Αρχήν ή τό Φρουραρχεΐον των στρατολο γικών των στοιχείων λήγει την 6ην αρξαμένου μηνός Φε βρουαρίου. Παρακαλοθνται δ θεν δπως δσοι των κ. κ. Έ¬ φέδρων Αξιωματικών ήμέλη- σαν μέχρι σήμερον νά συμ- μορφωθώσι μέ τόν είρημένον Νόμον, νά σπεύσωσι έμπρο- θέσμως καί πράξωσι τουτο διότι άλλως θέλουσι τιμω¬ ρηθή διά προστίμου. Έν Ηρακλείω τή 1 Φε- βρουαρΐου 1938. ' (Έκ των Γραφείων τοθ Συνδέσμου Έφ. Αξιωματικών Νομοϋ Ηρακλείου.) ΠΡΟΣΚΛΗΣΙΣ Έφέδρων Αξιωματικών Την προσέχη Κυριακήν (ίην τρέχοντος κα! <ϊ>ραν 11 ην πρωϊνήν
  καλοθνται πάντες ο£ Έφεδροι
  Άξιωματικοί δλων των δπλων
  κα! ύπηρεσιών, πασών των κλά-
  σεων, κάτοικοι τοΰ Νομοΰ Ηρα¬
  κλείου, εις την μεγάλην αίθου¬
  σαν τής ενταύθα Στρατιωτικής
  Λέσχης πρός ανταλλαγήν γνω-
  μών κα! σύμπηξιν Συλλόγου Έ¬
  φέδρων Αξιωματικών νομοΰ Η¬
  ρακλείου κατά τάς ύποδείξει; τοΰ
  Σεβαστοΰ 'ΧτΛ·^(ύο) Στρατιω¬
  τικών.
  ..ά
  ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ είς τό προάστει¬
  ον Καμίνια κατάστημα μετ' ά-
  νωγείου οικίας κα! συνεχομένης
  αμπέλου. Τα αύτά μετά δύο εισέ¬
  τι καταστημάτων πωλοΰνται κα!
  μέ ευκολίας πληρωμής.
  Πληροφορίαι παρ' ημίν.
  ΚΟΚΑΡΙ έξαιρετικής ποιότη¬
  τος ψιλό θά εθρετε είς την κρεμ-
  μυδαποθήκην πλησίον Χανίων
  Πόρτα ώς καί κριμμύδια είς δι-
  αρκή παρακαταθήκην.
  ■■■■■■■■■■■■■■■■■εί
  ιιιιιιιι
  ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΘΗΝΩΝ
  ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ-ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1893
  112 Ύποκαταστήματα έν Ελλάδι
  6 Καταστήματα έν τω Εξωτερικώ
  (Έν Αγγλία, Αίγύπτω καί Κύπρω)
  Όργαν.σμός ίδρυθείς υπό τής ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΑΦΗΝΩΝ.
  ΝΕνν ΥΟΡ?Κ-ΤΗΕ ΒΑΝΚ ΟΡ ΑΤΗΕΝ3 ΤΚυβΤ ΟΟΜΠΑΝΥ 205,
  ννΕ3Τ 33ΚΟ 3ΤΚΕΕΤ.
  Καταβέοίις είς Δραχμάς έν όψει καί επι προθεσμία.
  Πάσης φύοβως Τραπεζιτική έργασία υπό τούς μάλλον ουμφέροντας βρου;.
  ΙΜΤΝΤ
  — Ή άποζημίωσις των καρ-
  ραγωγέων.
  Κατ' ανακοίνωσιν τής αρμο¬
  δία; Υπηρεσίας τβΰ Ύφυιτουρ-
  γείου Εργασίας των πληττομέ-
  νων έξ άνεργίοος έπαγγελμάτων,
  οί υποβαλόντες αϊτήαεις ανα¬
  θεωρήσεως καρραγώγεΐς κατ' ά-
  πορριπτικών άποφάσεων τής πρω
  τοβαθμίρυ έκδικαστικής 'Επιτρο-
  πής, δέον ν' άποστείλωοιν είς
  την ειρημένην ύπηρεσίοτν τό
  ταχύτερον, τό υπο τού Νόμου
  όριζόμενον γραμμάτιον τού Δη¬
  μοσίου Ταμείου έκ δραχ, 100.
  "Αν«« τού γραμματίου τούτου,
  ούδεμία οί'ίτησις αναθεωρήσεως
  πρόκειται νά συζητηθή.
  —Τό Κακουργιοδικεΐον Ρε¬
  θύμνης.
  Σήμερον είς τό Κακουργιο¬
  δικεΐον Ρεθύμνης θά έκδικασαή
  ή υπόθεσις τοΰ Δημητρίου^Γ. Κα
  μαλεδάκι επί άντιστάσει καί βία
  κατά τής «Ρχης- ί'Γήν προαεχή
  Τρίτην είς τό «ΰτό Κακουργιο-
  δικεϊον θέλει έκδικασθή ή υπό
  θεοις εναντίον τοΰ Μιχ." Γ. Περ
  πινάκη επί άποπείριχ άναιρε-
  βεως.
  —Σύλληψις ζωοκλεπτών.
  Υπό τής Χωροφυλακής Ρου-
  στίκων Ρεθύμνης συνελήφθη β
  Χ. Ναρνιερακη; έκ Ρουστίκων
  κατηγορούμενο; επί ζωοκλβπή.
  'Επίσης συνελήφθη ό Γ. Κουτβλι-
  δάκης έκ Γερακαρι κατηγορού-
  μενος διά την αύτην αιτίαν.
  —©εΐον Κήρυγμα.
  Αυριον Κυριακήν 6ην τρέ¬
  χοντος, έν τω Ίερώ Ναώ τοΰ
  Άγίου Γεωργίου τού Προαστεί
  ου Πόρος, ό Πανοσιολογιώτατο;
  Άρχιμανδρίτης κ.Εΰγενιος Ψαλι
  δάκηο, ευγενώς προσφερθεϊς, θέλει
  ίερβυργήση κηρύττων καί άπό άμ
  βωνος.
  —Πρόσκλησις.
  Καλοΰνται τα μέλη τοϋ Συν
  δέβμου Τεχνιτών Κουρέων Ηρα¬
  κλείου εγγεγραμμένοι κοςΐ μή
  είς τα Γραφεϊα τού 'Εθνικοΰ 'Ερ
  γατοϋπαλληλικοΰ Κέντρου την
  προοεχή Δευτέραν 7 Φεβρβυαρί-
  βυ καί ώραν 9ην πρωϊνήν. Οέμα-
  τα: Λογοδοσία Προέδρου, διάφο-
  ροι άνακοινώσεις.
  Ό πρόεδρο;
  Γ. Κριμίλης
  Ό Άντιπρβίδρος
  £. Βακαλιάδης
  ίν^
  ΝΤΟΡΕ
  Απόκρεω;
  ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ μικρά οΣκία
  Πεδιάδος (Τρείς Καμάρες).
  Πληροφορίαι Ντορέ.
  ι
  εΓΐ
  1
  8
  Ηράκλειον—Κρήτης
  Γραφεΐα έναντι Πσλ Νομαρχιας
  Η ΠΑΡΑΙΤΗΣΙΣΤΟΥΜΠΛΟΜΠΕΡΓΚ
  ΘΕΩΡΕΙΤΑΙ ΣΥΝΕΠΕΙΑ
  ΤΗΣ ΠΑΡΑΙΤΗΣΕϋΣ_ ΤΟΥ ΦΡΙΤΣ
  ΕΠΕΡΧΟΝΤΑΙ ΓΕΝΙΚΩΤΕΡΑΙ
  ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΑΙ ΜΕΤΑΒΟΛΑΙ;
  ΑΘΗΝΑΙ Λ Φεβρουαρίου (τού
  άνταποκριτοΰ μας).— Πληροφορίαι έκ
  Παρισίων καί Λονδίνου αναφορικώς
  μέ την πιθανωτάτην αποχώρησιν τού
  στρατάρχου ΛΙπλόμπεργκ έκ τής άρ
  χηγόας τής Γερμανικής Έθνικής Αμύ¬
  νης, τονίζουν, ότι καθ* ά μεταδίδουν έγ
  κύρου πηγής είδήσεις έκ Βερολίνου, ή
  ησις τοΰ
  περγκ όφείλεται κυρίως είς την πά»
  παραίτησιν τού στρατάρχου Μπλόμ
  ραίτηαιν τοΰ άρχηγού τής Ράϊχσβερ
  Φρίτς, διαφωνήσαντος φαίνεται μέ τούς
  άρχηγούς τοΰ Ράϊχ.
  Κατά τάς ιδίας πληροφορίας είς
  Γερμανίαν έπίκεινται γενικώτεραι στρα¬
  τιωτικαί μεταβολαί, συνεπεία τής πά
  ραιτήσεως τοΰ Μπλόμπεργκ.
  Ι ΕΝΙΣΧΥΣΗ
  ΚΑΙ ΠΑΛΙΝ
  ΕΙΣ ΤΟΝ ΣΤΡΑΤΟΝ ΤΟΥ ΦΡΑΝΚΟ
  ΑΘΗΝΑΙ 4 Φεβρουαρίου (τού
  άνταποκριτού μας).—-Σημερινά τηλε
  γραφήματα έκ τοΰ έξωτερικού άγγέλ
  λουν ότι ύπάρχουν ενδείξεις ότι ή Ί
  ταλία Οά αποστείλη συντόμως μεγάλας
  στρατιωτικάς ένισχύσεις είς τόν στρατόν
  τού Φράνκο. Αί ένισχύσεις αύται θά
  σταλοΰν διά συνήθων έμπορικών σκα
  φών καί τούτο 'ινα αποφευχθή τυχόν έ
  πέμβασις τοΰ Άγγλογαλλικοΰ στόλου
  ΔΙΑ ΤΑ ΗΕΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΚΕίΜΔΤΑ
  ΑΘΗΝΑΙ 4 Φεβρουαρίου (τού
  άνταποκριτού μας).— Ανεκοινώθη σή¬
  μερον ή προκήρυξις διαγωνισμού διά
  την κοπήν των νέων μεταλλικών κερμά-
  των άτινα θά φέρουν την είκόνα τού
  'Άνακτος καί τάς παραστάσεις τού Έλ
  ληνικού Βασιλείου.
  ΤΟ
  ΛΠΗΣΧΟΑΗΒΗ ΜΕ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
  ΑΘΗΝΑΙ ,4 «»εβρουαρίου (τού
  άνταποκριτού μας).—Τό καθιερωμένον
  έβδομαθιαίον υπουργικόν συμβούλιον
  συνελθόν σήμερον υπό την προεδρ£αν
  τού πρωθυπουργοΰ κ. Ί. Μεταξά άπη-
  σχολήθη μέ ύπηρεσιακά καί νομοθετικά
  ζητήματα
  ΕΙΣ ΤΗΝ ΚΑΝΤΟΝΑ ΕΓΕΝΕΤΟ
  ΠΡΑ1ΟΟΗΜΑ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΤΣΑίΚ-ΚΑΪ-ΣΕΚ
  ΑΘΗΝΑΙ Α Φεβρουαρίου (τοΰ
  άνταποκριτοΰ μας).— Έαπερινά τηλε·
  γραφήματα έκ Σαγκάης άναφέραυν ότι
  εις την Καντώνα εξεδηλώθη άντίθεαις
  των τοπικών άρχών πρός τάς διαταγάς
  τοΰ Τσάγκ—Κάΐ—Σέκ. Εναντίον μά·
  λιστα τοΰ τελευταίου ώρισμένοι παρά·
  γοντες των Κινέζων προέβησαν είς πρα-
  ξικόπημα, κηρύξαντες αυτόν Εκπτωτον
  τού άξιώματός τού ώς άρχηγοΰ τής
  Κίνας.
  ΑΠΕΤΥΧΕΝ ΤΟ ΕΚΔΗΛΟΟΕΝ
  ΕΙΣ ΚΑΝΤΩΝΑ ΠΡΑΞΙΚΟΠΗΜΑ:
  ΑΘΗΝΑΙ 4 Φεβρουαρίου (τού
  άνταποκριτοΰ μας).—Νεώτεραι είο'ήσεις
  έκ Κίνας φέρουν ώς άποτυχόν τό έκδη-
  λο)0έν έκεϊ <«τΜ.σιαστι*όν πραξικόπημα. Οί πρωτεργάται τού συνελήφθησαν υπό των έκεϊ νομίμων Κινεζικών άρχών, πρόκειται δέ ήδη νά παραπεμφθούν είς στρατοδικείον. ΑΙ ΒΡΟΧΑΙ ΣΥΝΕΧΙΖΟΝΤΑΙ ΕΙΣ ΟΛΟΚΛΗΡΟΝ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΑΘΗΝΑΙ 4 «Φεβρουαρίου (τού άνταποκριτοΰ μας).— Κατ' άνακοινώ- σεις των αρμοδίων αί βροχαί συνεχί· ζονται είς ολόκληρον την "Ελλάδι*. Πάντως η Λΐετεωρολογική ύπηρεαία ά» άνοδον των Θβρμοκρασιών, ' ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ Ή πολιτική κατάστασις είς Αίγυπτον. Ή άντιαγγλική στάσις των Ίαπώνων. Πρωΐα Σαββάτου 5 Φεβρουαρίου 1938 ΛΟΝΔΙΝΟΝ (ραδιογρ) — Αί πληροφορίαι τού πρακτο- ρείου Ρώυτερ έξ Αιγυπτου, φέ¬ ρουν την έκεϊ ώς είσελθοΰσαν κατάστασιν είς στάδιον οξύτητος. Ή κυβέρνησις πα- ραμένει τελείως άδιάλλακτος άπέναντι τού κόμματος τής Οΰάφντ. Αί. αξιώσεις τοϋ Ναχάς δέν φαίνεται πιθανόν δτι θά τύχουν τής δεούσης προσοχής άπό μέρους τού στέμματος. ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙΟΝ (ραδιογ). —Αί έφημερίδες γράφουσαι ε¬ πί των έν τώ εξωτερικώ έ- νεργειών τοΰ ύπουργοΰ των Εξωτερικών Μιτσέσκο, τονί¬ ζουν δτι αδται επέφερον τα προσδοκώμενα άποτελέσματσ. Διηυκρινίσθη δέ πλήρως άπέ¬ ναντι των ξένων κυβερνήσε- ων ή πρόθεσις τής Ρουμα- νίας νά διατηρήση τάς πα¬ λαιάς της φιλίας. ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ (ραδιογο ).— Κατά τάς έκ Τόκιο πληροφο' ρίας ή έκστρατεία ωρισμένων Ίαπωνικών εφημερίδων εναν¬ τίον τής Αγγλίας συνεχίζε- ται. Λέγεται δτι ό αύτόθι πρε- σβευτής τής Αγγλίας έπέστη- σε την προσοχήν τοΰ ΰπουρ- γοΰ των Εξωτερικών κ. Χιρό- τα επί των δημοσιευομένων άτινα αντίκεινται πρός τάς εκδηλωθείσας φιλικάς προθέ- σεις τής Ίαπωνίας έναντι τής Μεγάλης Βρεττανίας. Ή δωρεά τού Δημοσίου υπέρ τοΰ Πανανείου Νοσοκομείον Ό Δήμαρχος "Ηρακλείου κ. Μηνάς Γεωργιάδης είσέπραξε χθές την διατεθεΐσαν ενεργεί¬ αις τού υπό τοΰ ύπουργείου Κρατικάς 'Υγιεινής καί Αντι¬ λήψεως, δωμεάν υπέρ τοΰ Πα- νανείου Δημοτικοΰ Νοσοκο- μείου άνερχομένην είς 1 000. 000. δραχμ<1'Λ Διά τής δωρεάς ταύτης γίνη εγκατάστασις είς τό μοτικόννοσηλευτήριον άκτίνων Έκ παραλλήλου ενεκρίθη ύ* συστήματος ρέντγκεν ώστε πό τοΰ άδελφάτου τοΰ νοσο τουτο νά δύναται νά άνταπο- κομείου ή καταρτισθείσα υπό κρίνεται πληρέστερον είς τόν τοΰ άρχιτέκτονος τοΰ Δήμου προορισμόν τού. Έπίσης θά | μελέτη διά την ανέγερσιν τής γίνη εγκατάστασις καί κεν- νέας πτέρυγος.Ή πτέρυξ αΰ- τρικής θερμάνσεως. "Ηδη προ- εκηρύχθη ή σχετική οη,^ >πρα
  αία ήας καί κατεκυρώθη εις Ι δέ
  τη προορίζεται ώς γνωστόν
  θά ιτόν τελευταίον μειοδότην
  δή-1 γολάβον.
  ί'3 7ΐοιχιση
  περι τάς 800 000 δρχ. έξ
  ών τάς 6ΟΟ.ΟΟΟ διαθέτει
  Εφεδρικόν Ταμείον.
  τό
  Ο ΗΝΤΕΝ ΘΑ ΠΡΟΒΗ ΕΙΣ ΔΗΑΟΣΕΙΣ
  ΕΙΣ ΤΗΝ ΒΟΥΛΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
  ΕΠΙ ΤΩΝ ΛΗΦΟΕΝΤΩΝ ΜΕΤΡΟΝ
  ΔΙΑ ΤΗΝ ΔΙΟΙΙΝ ΤΟΝ
  ΚΟΙΝΗ ΑΓΓΑΟΓΑΑΑΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙ1
  ΑΘΗΝΑΙ 4 «1>εβρουαρ£ου (τού άν
  ταποκριτοΰ μας).— Είς την Βουλήν
  των Κοινοτήτων αναμένονται έντός τής
  σήμερον δηλώσεις τοΰ Ύπουργοΰ των
  "Εξωτερικών τής Μ. Βρεττανίας κ.
  ΥΙΙντεν.
  Ό κ. Ήντεν θά άναφερθή είς τα μέ-
  τρα άτινα ελήφθησαν άπό κοινοΰ μετά
  τής Γαλλίας διά την δίωξιν των μυ-
  στηριωδών ύποβρυχίων. Αιά των μέ-
  τρών τούτων -ά υποβρύχια, πιστεύεται
  ότι θά παύσουν τελικ«ος την δράσιν των
  είς βάρος τής διεθνοΰς ναυσ-.πλοίας.
  ΟΝΕΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
  ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
  Αφίκετο άπό προχθές είς
  την πόλιν μας ό νέος Διευθυν
  τής τού ενταύθα ύποκαταστή-
  ματος τής Τραπέζης "Ελλάδος
  κ. Γεώργ. Λοΐζος είς άντικα
  τάστασιν τοΰ κ. Κωνστ. Μοΰ-
  τσελουτοποθετουμένου είς την
  διεύθυνσιν των ύποκαταστη-
  μάτων τού Κεντρικοΰ είς Α¬
  θήνας.
  Η ΥΔΡΕΥΣΙΣ
  ΤΟΥ ΛΙΜΕΝΟΣ ΜΑΣ
  Ύποδείξει των ενδιαφερο¬
  μένων απέστειλε προχθές ό
  Ζυρίχη
  Παρισιοι
  Λονδίνον
  Νέα Ύόρκη
  ΤΟ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ ΕΝ ΗΡΑΚΛΕΙΩ
  ΤΙΜΑΙ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
  4ης Φεβρουαρίου 1938
  -Αγορά Πώλησις
  25.30-
  3.54
  546
  109.00
  25.55
  3.64
  550
  110 80
  "Αμστερδαμ
  Στοκχόλμη
  Βρυξελλαι
  Βαρσοβία
  Άγορά Πώλησι
  60 80 61.41
  2810 28.3!
  3.70 3.74
  20.75 21. _
  Κ.
  ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ
  ΛΙΑ ΤΟΥΣ ΕΙΐΙΠΟΡΟΥΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
  Ό πρωθυπουργός κ. Ιω.
  Μεταξάς απηύθυνε θερμήν ε¬
  πιστολήν πρός τόν πρόεδρον
  τού 'Εμπορικοΰ Έπιμελητηρί-
  ου Ηρακλείου διά τής οποίας
  έκφράζει τάς βαθείας αύτοΰ
  ευχαριστίας πρός την οργά¬
  νωσιν καί τόν εμπορικόν κό¬
  σμον τής πόλεως δια την υπέρ
  Δήμαρχος κ. Γεωργιάδης εί-1 τής Βασιλικής Άεροπορίας
  δικούς πρός εξέτασιν τού ύ- ψηφισθεΐσαν έξ 150 000 δρχ.
  εΐσφοράν τής
  ΟΙ ΑΠΟΣΤΡΑΤΕΥΟΙϊΙΕΝΟΙ
  ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΙ
  Πρός τάς στρατιωτικάς άρ
  χάς καί τάς αρχάς τής Βασι
  λικής Χωροψυλακής έκοινοπο
  ήθη έγκυκλίως τό Β.Δ. περ
  άποστρατείας λόγω όρίου ήλι
  κίσς αξιωματικών τοϋ στρα
  τοΰ ξηράς καί τής Χωροφυλα
  κης.
  πάρχοντος παρά τόν λιμένα
  καί υπό τάς αποθήκας τοϋ
  Τελωνείου ύδατος, προκειμέ-
  νου νά διατάξη την σωλήνω-
  σιν τούτου πρός χρησιμοποίη¬
  σιν κατά τούς θερινούς ιδία
  μήνας υπό τε των λιμενεργα-
  τών καί των πληρωμάτων των
  καταπλεόντων είς τόν λιμένα
  μας ίστιοφόρων.
  Ή ποσότης των υδάτων
  τούτων είνε, κατά τάς πληρο-
  ρίας μας, άρκετά σημαντική.
  ΜΕΤΑΤΑΞΙΣ
  ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ
  Διά διατάγματος τοϋ υπουρ
  γείου των Στρατιωτικών είς
  τό σώμα τής Οικονομικήν Υ¬
  πηρεσίας μετετάχθησαν οί κά¬
  τωθι έξ Ηρακλείου άξιωματι-
  κοί έφεόροι έξ έφέδρων: Ταγ-
  ματάρχης κ. Γ. Κ. Αλεξάκης
  λοχαγός κ. Στ. Μανωλακά-
  κης, ϋπολοχαγοί κ. κ. Ιω. Γ-
  Βελέντζας ή Παπαδάκης Γ.
  Ν. Καλαϊτζάκης, Ε. Γ. Άπο-
  στολάκης, Γ. Δ.Κανάκης,.άνθ-
  υπολοχαγοί κ. κ. Γ. Ι. Χρονί
  δης καί Κ. Μ. Ρωμανάκης.
  ΑΙ ΝΕΑΙ ΤΙΜΑΙ
  ΤΩΝ ΑΛΕΥΡΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΡΤΟΥ
  ΑΙ
  οργανώσεως.
  ΑΙ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ
  ΕΠΙ ΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΙΚΟΝ ΜΙΣΘΩΝ
  ΕΓΓΡΑΦΑΙ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ
  ΕΙΣ ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΝ
  Κατ' άρμοδίαν άνακοίνωσι
  οί ύπάλληλοι των νομικών προ
  σώπων δημοσίου δικαίου οί
  μή κεκτημένοι την δημοσίου
  παλληλικήν ίδιότητα ύπόκειν
  ται είς κράτησιν 4ο)ο είς πε
  ρίπτωσιν καθ ήν συνταξιοδο
  τοΰνται έκ των δημοσίων τα
  μείων.
  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ
  ΠΡΟΣΗΥΙΗΜΕΝ&Ν ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤϋΝ
  Δι" αποφάσεως τής Έπιτρο
  πής Διατιμήσεων Ηρακλείου
  ή τιμή των αλεύρων καΐ τοΰ
  άρτου κανονίζεται άπά σήμε
  ρον ώς εξής: "Αλευρα λευκά
  κατ' οκάν δρχ. 11.49, πιτυροΰ·
  χά 10.19 1)2. Άρτος λευκός
  10.60, πιτυροΰχος 8.90.
  Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ
  ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΤΙΚΩΝ
  Κατά την γενομένην προ¬
  χθές τό εσπέρας συνεδρίασιν
  ου τό Διοικητικόν Συμβούλι¬
  ον τοϋ Έμπορικοϋ καί Βιομη-
  χανικοΰ Έπιμελητηρίου "Ηρα¬
  κλείου εξέλεξε τόν Διευθυν-
  ήν τού Έπιμελητηρίου κ. Ιω.
  Μεταξάν αντιπρόσωπον τού
  παρά τή έπιτροπή φορτοεκ-
  φορτωτικών λιμένος Ηρακλεί¬
  ου. Τό Έπιμελητήριον θά συ¬
  νεχίση την συνεδρίασιν τού
  την προσέχη Δευτέραν.
  "Υπό τής Ενώσεως των Έμ
  πορικων καί Βιομηχανικών Έ-
  πιμελητηρίων ανεκοινώθη άρ
  μοδίως ή νέα προσηυξημένη
  δυναμικότης των είσαγωγέων
  τεΐου τής περιφερείας Ηρα¬
  κλείου. Έπίσης ανεκοινώθη ή
  νέα προσηυξημένη δυναμικό¬
  της των είσαγωγέων των έχον
  των εισαγωγικόν δικαίωμαέπί
  μαλλίνων ύφασμάτων οΐτινες
  οικαιοΰνται τής καθ'ύπέρβασιν
  τής δυναμικότητός των είσα-
  γωγής έκ χωρών άνταλ-
  λαγής συμφώνως πρός την ύπ'
  αριθ. 122.661 ρυθμιστικήν α¬
  πόφασιν.
  ΑΠΟΝΟΜΗ ΕΠΙΔΟΙΥΊΑΤΟΣ
  Απενεμήθη τό κεκανονισμέ
  νόν λόγω πολυετούς υπηρε¬
  σίας έπίοομα είς τόν δημοδι-
  δάσκαλον Άνω Βιάννου κ.
  Ν. Ήγουμενίδην.
  ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ
  Διά διατάγματος μετατίθε-
  ται είς Αθήνας ό προιστάμε-
  νος τοϋ χημικοΰ παραρτήμα-
  τος "Ηρακλείου κ. Ιω. Μεγα-
  λοοικονόμου, άντί τού κ. Χαρ.
  Στεργιοπούλου τοποθετουμέ-
  νου ένταθθα.
  ΚΑΤΑΤΑΞΙΣ ΑΝΘΥΠΙΑΤΡΩΝ
  Τό υπουργείον των Στρα¬
  τιωτικών προεκήρυξε διαγωνι¬
  σμόν πρός κατάταξιν 25 άνθ-
  υπιάτρων καί 11 άνθυπιά-
  τρων όδοντοιατρών. Ό διαγω
  νισμός θά λάβη χώραν είς
  Αθήνας την 5 προσεχούς Μαΐ
  ου.
  Είς τό Πανεπιστήμιον Άθη
  νών κράτει σκέψις όπως οί έ
  πιτυχόντες κατά τάς είσαγωγι
  κάς έξετάσεις, οΐτινες δέν έ
  νεγράφησαν μέχρι τούδε
  άπολέσουν τό δικαίωμα τής
  έγγραφής των. Άντ* αυτών
  θά επιτραπή ή έγγραφή ίσα-
  ρίθμων έκ των λαβόντων την
  βάσιν καί μή είσαχθέντων, λό¬
  γω τοΰ δτι ήσαν ύπεράριθμοι.
  "Ηδη καταρτίζονται οί πίνακες
  των μή έγγραφέντ&ν εισέτι
  ώς καί έκείνων έκ των ϋπερα-
  ρίθμων, οΐτινες θά έγγραφώ
  σιν, δταν θά ληφθή όριστική
  απόφασις τής συγκλήτου, ή ό-
  ποία θά τεθή υπό την έγκρι¬
  σιν τοϋ κ. ΎπουργοΟ τής Παι-
  δείας.
  Η ΕΞΑΓΩΓΗ ΑΜΥΓΔΑΛΟΨΥΧΑΣ
  ΕΙΣ ΤΣΕΧΟΣΛΟΒΑΚΙΑΝ
  "Υπό τοΰ ύπουργείου τής
  Έθνικής Οίκονομίας, έξουσι
  οδοτήθη ή Τραπέζα της Ελ¬
  λάδος νά έγκρίνη την είς Τσε-
  χοσλοβακίαν εξαγωγήν άμυγ-
  δαλόψυχας μέχρις άξίας 1.000.
  000 κορωνών Τσεχοσλοβακί¬
  ας επί ίδιωτική άνταλλαγή ζα
  χάρεως.
  ΟΙ ΥΠΟΔΕΙΠνΐΑΤΙΚΟΙ ΑΓΡΟΙ
  ΚΑΙ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΝ ΓΕΩΡΓΙΑΣ
  'Ενετάλθησαν τα Γεωργικά
  Επιμελητήρια ,νά άναψέρωσιν
  είς τό υπουργείον Γεωργίας
  εάν ύφίστανται είς ,τάς περι¬
  φερείας των πρότυπα κτήμα-
  α, άγροτικοί σταθμοί καΐ φυ-
  τώρια ή ΰποδειγματικοί ά-
  γροί καλλιεργειών.
  ΤΟ ΓΕΩΡΠΚΟΝ ΤΑΜΕΙΟΝ
  Διά την προσέχη Τρίτην συ·
  ^εκλήθη είς συνεδρίασιν προ-
  κειμένου νά προβή είςτήν ψή¬
  φισιν των προθπολογισμών
  Ον ύπαχθέντων είς την δικαι
  οδοσίαν τού όργανισμών, τό
  "εωργικόν Ταμείον _ Ηρα¬
  κλείου.
  ΤΑ
  ΤΑ ΠΑΕΟΝΤΑ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΖΟΝΗΣ
  ΤΟΝ ΠΕΡΙΠΟΛΙΟΝ ΤΟΝ ΠΟΛΕΜΙΚΟΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 4 Φεβρουαρίου (τού άν
  ταποκριτού μας).— Αιά τα μέτρα τα
  ληφθέντα εναντίον των ύποβρυχίων, βε
  βαιοΰται ήδη ότι οί στόλοι οί άναλα-
  βόντες την εφαρμογήν αυτών διετάχθη¬
  σαν νά βυθίζουν κάθε ύποβρύχιον τό ο¬
  ποίον δέν θά άπήντα είς τα σήματά
  των, έντός τής ζώνης των περιπολιών
  των.
  ΑΙΕΟΝΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
  ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΩΝ ΒΟΜΒΛΡΑΙΣΜΩΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 4 «1>εβρουαρ(ου (τού
  άνταποκριτοΰ μας)— Τηλεγραφοΰν έκ
  Λονδίνου ότι πρωτοβουλίαν τής Αγγλί¬
  ας Θά επιδιωχθή διεθνής συνεργασία ε¬
  ναντίον των έναερίων βομβαρδισμών ά-
  νοχυρώτων πόλεων.
  Η
  ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΔΙΑ ΤΟΝ ΠΟΛΕΜΟΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 4 Φεβρουαρίου (τού
  άν^αποκριτοΰ μας). —Κατά τάς έκ
  Τόκιο πληροφορίας ή Ίαπωνίια πρύ-
  κειταινάλάβη σοβαράς άποφάσεις 5ι*
  την περαιτέρω συνέχισιν τοΰ πολέμου
  έν Κίνα. Πρός τουτο θά συνέλθη έντός
  τής σήμερον ειδική σύσκεψις ήτις καί θά
  λάβη τάς άποφάσεις ταύτας έξετά-
  ζ ούσα πρώτον διεξοδικώς την έν Κίνα
  κατάστασιν. '
  ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΦΟΒΟΙ ΔΙΑ ΝΕΑΝ
  ΠΟΛΙΤΙΚΗΝ Μ ΕΙΣ ΓΑΛΛΙΑΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 4 Φεβρουαρίου (τού άν¬
  ταποκριτού μας).—Ι4ατά τάς έκ Παρι¬
  σίων είδήσεις οί πολιτικοί κύκλοι τής
  Γαλλίας έκδηλώνουν φόβους π&ρί έκρή.
  ξβως νέας πολιτικήν κρίσεως. Οί φύδοι
  ούτοι περιστρέφονται είς ωρισμένας δι-
  αφωνίας μεταξύ κυβερνήσεως καί κομ¬
  μάτων, ένεκα των οποίων ένδέχεταινά
  δημιουργηθή άδιέξοδον είς την σταδ'.ο-
  δρομίαν τής νέας κυβερνήσεως.
  ΣΥΝΕΧΙΖΟΝΤΑΙ ΑΙ ΜΑΧΑΙ
  ΕΙΣ ΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΝ ΚΙΝΑΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 4 Φεβρουαρίου τοΰ
  αν
  ταποκριτοΰ μας)
  Τηλεγραφοΰν έκ
  ής "Απω Άνατολής ότι είς την κεν-
  ρικήν Κίναν συνεχίζονται πάντοτε αί
  λάχαι. Οί Κινέζοι άμύνονται άττεγνω-
  σμένως εναντίον των Ίαπώνων οΐτινες
  άποβλέπουν είς ολοχλήρωσιν τής κατα-
  λήψεως έπαρχιών τής κεντρικάς Κί-
  ινας.
  Λβν
  ;τρ
  Χ. Πβλύ ρ
  έΥνώσθπο«ν
  αϊ«« των
  να
  ν«
  προβλε«|
  μ«νί«5 *αι επι ,]
  τ* γεγβνβτα τή
  ,φοβιωνίςονται
  ίββολήν καΐ απ
  κης τού 1 ■ *
  λβυς τούς τομει;
  Ό Χ»τλερ εν
  την προκειμένΓ
  υπέδειξε, την πά
  οτρ*τάρχβυ Μπλ
  τβ» στρατηγβΰ «
  άρχηγοΰ της Ρ'
  άνέλαβεν β ϊδιο< την διοίκησιν < νόηλων δυνάμει Τ*ύτοχρβνως β 96 τβν ύπουργό τκρικών φόν Νβΐ μέχρι τούδε πι Λονδίνω φόν Ρί| άνεχάλεσε τού; τοο είς Ρώμη>
  Βιέννην. Φαίν
  8α προχωρήση ε
  χαίάλλων άναλ< καί άποφάσεων ριζικάς μεταβολ -ήν διοίκησιν τι βον καί είς τ των ένόπλων δυ διά τού τρόπ< Φύρερ συγκεντί ρας τού Ολας χαί τάς ύπευθ ποφασιστικάς θε θιατά δέ τα μετ χεΐα είς τα διά^ ίξιώματα, δι' ά απολύτου έμπι Άλλά πρός χκϊ χάριν ποίω λ» *ύτά; Έκ Ί ριχής τάξεως μ φΐοβητήτως όχι ύύαχολον νά ότι ό οτρατά η ό βαρ θά έσκέι κετβλμων νά σι τίον τοΰ Χΐτλε τερον λοιπόν «ντικαταοταθέ «ξιωματοΰχοι τ τίθεντο είς τί 1 τοΰ καί κ«ΐ εις τα α; 8Ρ«λουμένης Χ*ί κεραυνοβ ^Π9 Γερμανίας Κεντρικήν Ε Χ«ί πέραν ι ^5 άνάκτησ ^ν «ποικιών .Διότι είνε βώς κο( "Ρο τινος εκ ι τι}5 Έθνικής ι τΠς Δή δόκτω. 5ε ν £ ο είς τι Ι> δΡά0
  ν τοιβ
  πρέτ
  ι ή 4,
  νίβ« βά
  Χ °«νέπε»α,
  ίί?(1μογίίν
  ίϊ «αί ι
  τ,
  μβν