95367

Αριθμός τεύχους

4782

Χρονική Περίοδος

Α' 1938

Ημερομηνία Έκδοσης

6/2/1938

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
  1ΙΆΦΕ1Α- ΤΥΠΟΙΡΛΦΕΙΑ
  Ο4Ο£ ΜΙΝΩΙΑΥΙ'υΥ
  ΥΠΕΥ8ΥΚ0Σ ΣΥΝΤΛΚΤΗΣ ΘΡ Ν ΣΤΑΥΡΑΚΗ!
  ΔΙΓΥθΥΝΓΗΣ: ΑΝΔΡ. Μ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ
  ΣΥΝΔΡΟΜΑΣ
  ΚΥΡΙΔΚΙ. Μ
  Αιγυπτου
  ΛΙΓΙΗΛΠ
  ίτησιΐί ?ιραι "ι
  έΈι'ιμηνος 2
  Άμερικής
  έτησία δολ. 1 ">
  έϋάμηνθΓ » 8
  ϊ'ιμιϊ
  ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ
  χΐίτά φύλλον
  '.", ..«-,... ι.....
  Αααχ 2
  1930
  ΗΡΑΚΛΙΙΟΝ ΚΡΗΠ1Σ
  Ε ΓΟΪ. ηοΝ
  ΑΡΙΘ Μ. ΦΥΛΛΟΥ +782
  ΠΡΟΣ ΑΠΟΦΑΣΙΣΤΙΚΗΝ ΣΤΡΟΦΗΝ
  ΤΗΣ «ΝΊΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΑΣ
  Δέν έχομεν άκόμη λε¬
  πτομερείς πληροφορίας περί
  τής άκριβοΰζ εκτάσεως των
  μεταβολήν πού συντελοΰν-
  ται είς την διοίκησιν καί
  τό στράτευμα τής Γερμα-
  νίας. Πολύ περισσότερον δέ,
  δέν εγνώσθησαν τα βαθυτε-
  ρα αϊτια των μεταβολήν
  αυτών. Έπομένως δέν εί¬
  νε εΰκολον νά κρίνωμεν
  καί νά προβλέψωμεν τάς
  συνεπείας των επί τής έξω-
  τερικής πολιτικής τής Γερ
  μανίας καί επί τής διεθνοϋ;
  καταστάσεως. Όπωσδήποτε
  ομως, ειμπορούμεν νά δια-
  πιστώσωμεν την γνώμην ότι
  τα γεγονότα τής Γερμανίας
  προοιωνίζονται πλήρη με¬
  ταβολήν καί άποφασιστικω-
  τέραν τροπήν τής πολιτι¬
  κής τού Γ' Ράϊχ, είς δ-
  λους τούς τομεΐς.
  Ό Χίτλερ ενήργησεν είς
  την προκειμένην περίπτω¬
  σιν μέ ραγδαίαν ταχύτητα-
  υπέδειξε την παραίτησιν τού
  στρατάρχου Μπλόμπεργκ καί
  τού στρατηγοΰ Φόν Φρίτς,
  άρχηγοΰ τής Ράϊχσβερ καί
  άνέλαβεν ό ϊδιος την άνωτά
  την διοίκησιν ολων των έ-
  νόπλων δυνάμεων τού Ράϊχ.
  Ταυτοχρόνως άντικατέστη-
  σε τόν υπουργόν των Εξω¬
  τερικών φόν Νοϋρατ διά τοϋ
  μέχρι τούδε πρεσβευτού έν
  Λονδίνω φόν Ρίμπεντροπ καί
  άνεκάλέσε τούς πρεσβευτάς
  τού είς Ρώμην, Τόκιο καί
  Βιέννην. Φαίνεται δέ ότι
  θά προχωρήση είς την λήψιν
  καίαλλων άναλόγων μέτρων
  καί άποφάσεων, έπιφέρων
  ριζικάς μεταβολάς τόσον είς
  την διοίκησιν τής χώρας ό¬
  σον καί είς την διοίκησιν
  των ένόπλων δυνάμεων. Και
  διά τοΰ τρόπου αύτοΰ ό
  Φύρερ συγκεντρώνει είς χεί¬
  ρας τού όλας τάς έξουσίας
  καί τάς ύπευθύνους καί ά-
  ποφασιστικάς θέσεις, άντικα-
  θιστι* δέ τα μετριοπαθή στοι-
  χεΐα είς τα διάφορα άνώτατα
  άξιώματα, δι' άνθρώπων τής
  απολύτου έμπιστοσύνης τού.
  Άλλά πρός ποίον σκοπόν
  καί χάριν ποίων βλέψεων ο-
  λα αύτά; Έκ λόγων έσωτε-
  ρικής τάξεως μόνον; Αναμ¬
  φισβητήτως έχι. Διότι είνε
  δύσκολον νά φαντασθώμεν
  ότι ό στρατάρχης Μπλόμ¬
  περγκ ή ό βαρώνος φόν Νό¬
  ϋρατ θά εσκέπτοντο ή 8' «-
  πετόλμων νά στραφοΰν εναν¬
  τίον τοΰ Χίτλερ.? Τό πιθανώ-
  τερον λοιπόν είνε ότι οί
  άντικατασταθέντες άνώτατοι
  άξιωματοΰχοι τοΰ Ράϊχ άντε
  τίθεντο είς την έξωτερικήν
  πολιτικήν τοΰ Χίτλερ, τοΰ
  Γκαΐριγκ καί τοΰ Γκαΐμπελς
  καί είς τα σχέδιά των τής
  θρυλουμένης άποφασιστικής
  καί κεραυνοβόλου δράσεώς
  τής Γερμανίας τόσον είς την
  Κεντρικήν Ευρώπην όσον
  καί πέραν των θαλασσών
  πρός ανάκτησιν των παλαι¬
  ών άποικιών της.
  Διότι είνε γνωστόν ότι οί
  Μπλόμπεργκ, Φρΐτς καί Νό¬
  ϋρατ καθώς καί ό παραιτηθείς
  πρό τινος έκ τοΰ ύπουργείου
  τής Έθνικής ΟΙκονομίας καί
  τής Διοικήσεως τής Ράϊχσ-
  μπαγκ δόκτωρ Σάχτ, απετέ¬
  λουν τούς έκπροσώπους τής
  μετριοπαθοΰς πτέρυγος τοΰ
  έθνικοσοσιαλισμοΰ καί άντε-
  τίθεντο είς την σκέψιν πο-
  λεμικής δράσεώς τής Γερμα¬
  νίας. Έν τοιαύτη λοιπόν πε¬
  ριπτώσει πρέπει νά πιστεύσω¬
  μεν ότι ή έπικράτησις των
  αδιάλλακτων στοιχείων έν
  Γερμανία θά έχη ώς μοιραί¬
  αν συνέπειαν την σύντομον
  εφαρμογήν των τολμηρών
  σχεδίων των. Καί τότε ανα¬
  ποφεύκτως, ό πόλεμος θά
  έκραγή καί θά γενικευθή είς
  ολόκληρον τόν κόσμον.
  Μένει μόνον Ινα σημείον
  σκοτεινόν. Αί διπλωματικαί
  μεταβολαί: Διατί ν' άνα-
  κληθοΰν οί πρεσβευταί Ρώ-
  μης καί Τόκιο, άφοϋ μέ
  την Ιταλίαν καί την Ια¬
  πωνίαν ή Γερμανία συν-
  δέεται διά συμμαχίας; Διά
  νά τοιτοθετηθοΰν μήπως άλ-
  λοι περισσότερον εμπιστοι
  καί δραστήριοι εις τάς πρε¬
  σβείας αύτάς; Καί άκόμη,
  τί σημαίνει ή τοποθέτη-
  σις τοΰ Φόν Ρίμπεντροπ
  είς τό υπουργείον των εξω¬
  τερικών; Ό ίκανώτατος αύ-
  τός διπλωμάτην, είναι μέν
  κεκηρυγμένος άναφανδόν υ¬
  πέρ τής άμέσου έπιστρο-
  φής είς την Γερμανίαν των
  παλαιών άποικιών της. Εί¬
  ναι ομως γνωστόν ότι αΰτός
  προσωπίκώς ήμπόδισε τόν πά
  ρελθόντα'Ιούνιον τόν Χίτλερ
  νά κηρύξη τόν πόλεμον έξ ά
  φορμής τοΰ βομβαρδισμοΰ τοΰ
  «Ντόϋτσλαντ» μεταβάς άε-
  ροπορικώς έκ Λονδίνου είς
  Βερολίνον, "ίίστε αί διπλω¬
  ματικαί μεταβολαί άντί νά
  μάς βοηθοΰν είς την διά¬
  γνωσιν των άκριβών τάσεων
  τής νέας έξωτερικής πολιτι¬
  κής τοΰ Φύρερ, συσκοτίζουν
  ετι περισσότερον τα πράγμα-
  τα. Πάντως, πιστεύομεν ότι
  ή έκκαθάρισις τής καταστά¬
  σεως θά πραγματοποιηθή
  συντόμως. Διότι ασφαλώς
  καί αί τάσεις τής νέας Γερ-
  μαν%κή£~Μχλιτ4χής θά έκδη-
  λωθοΰν έντός των ημε¬
  ρών.
  Ή αντίληψις αύτη άλλω-
  στε έπικρατεΐ παντοΰ καί με
  ταξύ των -πολιτικών καί δι
  πλωματικών κύκλων τής
  Εύρώπης είς τούς όττοίους
  καί έπροξένησαν βαθυτάτην
  εντύπωσιν καί μεγίατην συγ
  κίνησιν αί συντελούμεναι
  είς την Γερμανίαν μετα¬
  βολαί.
  Τό Βερολΐνον,κατέστη και
  πάλιν τό κέντρον πρός τό ο¬
  ποίον στρέφονται τα βλέμ-
  ματα ολου τοΰ κόσμου πού
  άναμένει μέ αγωνίαν τάς ά-
  ποφάσεις τοΰ Γερμανοΰ Φύ¬
  ρερ. Δέν άπομένει λοιπόν
  παρά νά παρακολουθήσωμεν
  την κατάστασιν μέ όσον προ-
  καλεΐ ενδιαφέρον. Κα'ι νά
  εύχηθώμεν £πως τό πνεΰμα
  τής λογικής καί τής συνέσε¬
  ως ύπαγορεύση τάς αποφά¬
  σει; των ηγετών τής Γερμα-
  νί»ς.
  ΟΠΒΣ ΔΙΑΒΑΙΝΕΙ Η ΖΡ.Η
  ΛΟΓΙΚΑΙ
  ΚΑΤΑΡΓΗΣΕΙΣ
  Ό Ούέλλς είς ε"να τελευταίον εν¬
  διαφέρον άρθρον τού, μάς πληρο-
  φορεΐ 2τι ή έξαφάνισις τή; οίκογε
  νειακής ζωής είνε γεγονός... "Οσο
  βαδίζομεν πρός τό ]988(άφετηρία
  θεωρεΐται διά τόν γράφοντα τό
  18Κ8) έ συνήθης άνθρωπος παύει
  πρό παντός νά είνε οίκογενειάρ-
  —Τί σας έ*λεγα;.. εφώναξεν
  Ινα; έργένης Ή πρόοδος δέν
  είνε δυνατόν νά μείνη... οίκογενεια
  κή. Οί πολύτεκνοι μπορεΐ νά
  I-
  χουν μέ τό μέρος των τάς θεώ
  ρίας τοϋ Άβραάμ. Ό ήλεκτρισμός
  διαφωνεϊ!..
  Νά δικαιολογήσωμεν τόν εργε-
  νην; Νά μή τόν δικαιολογήσωμεν,
  Καί είς τάς δύο περιπτώσει; ϋά
  ευρεθώμεν είς δύσκολον θέσιν
  Ώστόσο είνε γεγονός ότι ό άν-
  θρωπο; τοθ 1X88, ώς οϊκογενει-
  άρχης ειδικώς, άπέχει πολύ τοΰ
  σημερινοθ καί πολύ περισσότερον
  τοΰ μεθαυριανού. Ή πολυκατοι-
  κία άρχίζει νά καταργή τό σπί-
  τι... 'Ο,τι χρειάζεται οι' Ινα άν-
  δρόγυνον με συνείδησιν των άπαι-
  τήσε'ων τοΰ αιώνος, είνε 2να κου-
  κλίστικο άπαρτμάν. Διά τό φαγη¬
  τόν 6πάρχει οήμιρον καί διά
  πολλούς οΐκογενειάρχας, τό εστι¬
  ατόριον Διά τα πλυστικά λείπουν
  αί φλύαροι έκείναι μεροκαματάρι-
  σες, πού σώνει καί κχλά, ίκί-
  μεναν κατά τό οιάστημα μια'ς
  μπουγάοας, ότι ήσαν άπό «τζάκι»,
  άλλ' ήτύχησαν .. Τώρα ΰπάρχουν
  τα πλυντήρια. Διά τό ξεοκόνισμα
  των ολίγων Ιπίπλων—καί αύτά έ-
  λαττώνονται καταπληκτικά—άρκεΐ
  Ινα «ρεπώ» τής οί/οδεσποίνης:
  Συνήθως έργάζεται καί αυτή είς
  τό πεδίον τής βιοπάλης κι' α;
  επιμένουν τα δικόγραφα, ότι ά-
  σχολεΐται μέ τα οΐκιακά.
  —Αύτά βμως δέν συμβαίνουν
  κα! τόσο έδώ .. παρετήρησεν ό
  παρατοχών αντίρρησις.
  Σύμφωνοι. Καί ό Ούέλλς δέν
  έχει ϋπ' δψίν τ^υ τό παρόν γε
  νικώς. ΈννοεΙ τό μέλλον. 'Π κα-
  λύβν, των Ιρωτευμένων, μπορεΐ νά
  είνε είς τόν τόπον μας άκόμη τό
  απχντον τής κοινίονικής ζωής. Τα
  έκπολιτιστικχ έν πάση περιπτ'ό
  σει γ.οχ^ρ, πού τείνουν νά έξυ-
  πηρετοϋ/ την όμάδα ή τό οόίοΧοί
  κα'ι οχι τό άτομον έν τή στενή
  σημασία τού, ερχονται είς άν-
  τίθεσιν μέ την καλύβην. Ή καρ-
  δία μπορεΐ νά σας ανήκη έξ ο¬
  λοκλήρου. Ή καλύβη, καί άν άκό¬
  μη, την έκληρονομήσατε, κα-
  ταντί φορεύ; ζημίας. Έκτός άν
  είσθε κεφχλαιοΰχος καί την έκμε-
  ταλλευθήτε. Διά σας άρκεΐ μϊα
  γωνία κόμμοδη κα'ι άσφαλής.
  —"Η καί μία... γκαρσονιέρα,
  δέν ε?ν" Ιτσι; εσυνέχισεν θυμωμέ-
  νος ό άνθρο^πος τής παραδόσεως.
  ■—Δέν πρόκειται νά καθορίσω¬
  μεν τό είοος τής χρησιμοποιήσε¬
  ως τής γωνίας. Ούσιώδες είνε ότι
  καταργεϊται ή καλύβη, υπό την
  εύρυτέραν έννοεΐται σημασίαν τής
  λέξεως καί την στενήν τοΰ νοι-
  κΛ^υριοΰ καί τοθ μαγειρίύμα:ος.
  "Ε:σι τοΰ απήντησαν. Άλλίνο-
  μίζετε δτι ή απάντησις ήτο άνε-
  ξάρτητος τής πρακτική; καί ήθι-
  κής σημασίας τής προόοου, Τίπο-
  τε άναληθέστερον! Ό άνθρωπος
  τοΰ Ούέλλς δέν θά είνε μόνον οϊ-
  κονομικώτερος τοΰ παρελθόντος.
  βά είνε καί ήθικώτερος. θά ϊ-
  χη την σαφή έννοιαν μεταξύ κα-
  λοΰ κα'ι κα/οΰ- θά τηρή μίαν φω-
  τεινήν κρίσιν μεταξύ σχετικό-
  τητος καί ύπερβολής, Ή ήθική
  τού θά είνε ανθρωπίνη. Αΰτό
  τουλάχιστον ύποστηρίζει ά Ούέλλς.
  Καί δέν εχομεν ΐσως κανένα
  λόγον νά τό άπορί
  * *
  Μα/αριοι λοιπόν οί πολίται τοΰ
  1988 ΆλλάγιατΙ δχι καί οί τοϋ
  1!·;{Κ, Άφοϋ βαδίζομεν πρός τα
  έκεΐ γιατί νά μή προετοιμάζω
  μέν τό φωτεινόν κορύφωμα τοΰ
  πολιτισμοΰ; Ή μηχανική επιστή-
  μη τό ήρχισεν ήδη μέ την κατάρ¬
  γησιν τοΰ παλαιοΰ, ιχεσαιωνικοΰ,
  κελλιοΰ, καί την ανέγερσιν των
  γεμάτων άπό άίρα οιγ.οθομών.
  Τότε. οί οικογενειάρχαι θά μπο¬
  ρεΐ ντ« σκεφθοΰν καί διά τα πολ-
  λά παιδία, θά ϋπάρχουν άλλωστε
  θέσεις καί γιά τα παιδία αύτά.
  Τώρα ή παράδοσις δφείλει άδηρί-
  τως νά υποστή είς τό κεφάλαιον
  αΰτό, κάποιες άβαρίες. Οί δρόμοι
  χωροΰν έφΊ δσον οί άνί)ρο)ποι βα-
  δίζουν κατά δυάδας τό πολύ...
  ΊΙ ταχύτης τής σκέψεως σημαίνει
  περιστολήν των άπαιτήσεων. Δέν
  καταργεΐται τό οικογενειακήν Ε-
  δανικόν. Καταργεΐται απλώς ή
  ...εύρυχωρία τού.
  ΑΣΜΟΔΑΙΟΣ
  ΟΙ κίνδυνοι τού πολέμου
  ΠΟΣΒλΒΣΦΑΑΙΣΟΗΗΟΡΟΣΤΑΣΙΑ
  ΕΞΛΕΡίΣΤΟΥΑΜΛΧΟΥΠΛΙΒΥΣΜίΥ
  Τοΰ Στρατηγοΰ κ. Κ. Μπακοπούλου.
  ΙΒ.'
  Αί προσωιτίδες είνε δύο είδών:
  Στρατκοτικαί καί πολιτικαί, δι-
  αφέρουσαι μεταξύ των κυρίως κα¬
  τά την διάρκειαν τής ενεργείας
  των. Αί πολιτικαί, αί οποίαι καί
  ενοιαφέρουν τό παρόν δημοσίευ-
  μα, είναι άιτλούστεραι καί ευθη¬
  νοτερα:. Μέχρι τούδε αύται είσή-
  γοντο έκ τοΰ έξωτερικοΰ. Άπό
  τίνων ημερών ήρχισε καί ή κα-
  τασκευή τούτων έν Ελλάδι υπό
  τοΰ έν Καλλιθέα έργοστασίου τής
  Άνωνύμου Έλληνικής Έταιρείας
  «Ε. Κ. Α.
  II.»
  Έπίσης μελετά την ίδρυσιν πα-
  ρομοίου εργοστασίου καί τό Μετο-
  χικόν ταμεΐονΣτρατοΰ καί πιθανώς
  καί άλλαι Εταιρείαι. Ούτω ελπί¬
  ζομεν ότι συντόμως θά εξασφα¬
  λισθή έν Ελλάδι ί/ανή παραγω-
  γή προσιοπίδων, ώστε νά δύνα¬
  ται νά έφοδιασθτ; ό άμαχος πλη-
  θυσμός. Εκάστη τούτων θά τιμά-
  ται περί τάς (ίΟΟ δραχμάς.
  Ουδέν είδος ΙΙαθητικής Άερα-
  μύνης, συνεπώς καί αί προσωπί-
  δες, θά έκτίθενται πρός πώλη¬
  σιν, ανευ προηγουμένου αύστη-
  ροΰ άεροχημικοΰ έλέγχου, συμ¬
  φώνως τω σχετικφ Νόμψ, παρά
  είδικής έξ Αξιωματικών Έπι-
  τροπής καί φέρον την σφραγίδα
  «Έπιτροπή Έλέγχου 'Υλικοΰ
  Ιΐροστασίας».
  Επί τοϋ σημείου τούτου έφι-
  στώ ιδιαιτέρως την προοσοχήν
  τοΰ κοινοΰ. Ουδέν είδος ΙΙαθη¬
  τικής Άεραμύνης νά προμηθεύ-
  εται, χωρίς τουτο νά φέρη την
  ανωτέρω σφραγίδα. Προκειμένου
  περί προσωπίδων οί προμηθευταί
  Οά υποχρεωθούν νά διδάσκουν
  συγχρόνως εις τούς προμηθευομέ·
  νους, διά καταλλήλου καί ήσκη-
  μένου προσωπικού των καί την
  καλή/χρησιμοποίησιν τούτων.
  Έπίσης, δι' ωρισμένον προσω¬
  πικόν τής ένεργοΰ Παθητικής Ά¬
  εραμύνης, θά χρειασθούν καί εί-
  δικά προστατευτικά ένδύματα,
  πρός προστασίαν τοϋ σώματος,
  εναντίον των χημικών καυστι-
  κών ούσιών και κυρίως τοΰ ύπε
  ρίτου.
  7ον) Έφοδιασμός διά των ά-
  παραιτήτων φαρμάκων, χλωρασβέ
  στου, έργαλείων κλπ.
  1 Απαραίτητον έπίσης τυγχάνει,
  δπως εκάστη οίκογενεια εχει έφο
  διασθή άπά τού καιροΰ τής εί
  ρήνης μέ ωρισμένα φάρμακα, έρ
  γαλεϊα, καί άλλα προστατευτικά
  μέσα, τα όποΐα όρίζουν αί έκ-
  δοθείσαι οδηγίαι.
  Τα φάρμακα τοποθετούμενα είς
  μικρόν κιβώτιον καί έξηλεγμένα
  υπό τής αρμοδίας Έπιτροπής, θά
  άποιελοΰν εν μικρόν καί στοι
  χειώδες φαρμακείον δι' εκάστην
  οικογένειαν καί ήτις δέν πρέπει
  νά τα χρησιμοποιή εν καιρώ εί
  ρήνης δι' ουδεμίαν ανάγκην, έκτός
  ϋν πρόκειται νά άντικαταστήση
  ωρισμένα φάρμακα διά νέων τοι
  ούτων.
  Έπίσης άπαραίτητος είνε ο έ-
  φοδιασμός εκάστη; οικογενείας
  διά μικράς ποσότητος, χλωρασβέ
  ότου, μοναδικοΰ προσιτοΰ μέσου
  άμέσου θεραπείας καί άπολυμάν
  σεως τοΰ ύπερίτου.
  ΊΙ παραγωγή ταύτης θά άρχί
  ση προσεχώς καί έν Ελλάδι καί
  εις μεγάλας ποσότητας υπό ερ
  γοστασίου, Ελληνικάς Έταιρεί
  άς, Εδρυομένου είς τόν κόλπον τής
  "Ελευσίνος.
  8.ον) Όσοι θά ευρεθούν εκτός
  των πόλεων, μακράν καταφυγί-
  ων καί άνευ προσωπίόων, διά
  την έκ των πολεμικών άερίων
  προστασίαν τιον πρέπει νά κα
  ταφεύγουν πρός τα ύψηλότερα
  σημεΐα τοΰ έδάφους (τα δηλητη
  ριώδη άέρια ώς βαρύτερα κα
  τέρχονται είς τα χαμηλώτερα)
  καί αντιθέτως τής διευθύνσεως
  τού πνέοντος άνέμου, έν άνάγ
  κη καλύπτοντες κ«ί την μύτην
  τούτων μέ τό μανοήλί των καί
  εί δυνατόν ,ϊεβρεγμένον. Πρός
  προφύλαξιν καί έξ έκρηκτι
  κων βομβών νά κατακλίνωνται
  κατά γής καί κατά προτίμησιν
  πλησίον βράχων ή έντός τάφρων
  καί έκσκαφών τοΰ έδάφους.
  Αύτά είναι τα κυριώτερα μέ
  τρα καί μέσα Παθητικής Άερα
  μύνης, τα όποϊα απαραιτήτως
  έκαστος καί έν τώ κύκλω τή; άρ
  μοδιότητός τού, οφείλει άπό
  τοθδε νά λάβη.
  (συνεχίζίΐαι)
  Ό έξω ελΑηνισμός
  ΟΙ ΚΡΗΤΕΣ ΤΗΣ
  ΣΥΝΕΙΙΖΟΥΝ ΤΟΝ
  Άπό την πέραν τού Άτλαν-
  τικοθ χώραν των Ήνωμένων
  Πολιτειών μδς γράψουν δτι
  ό ερανος μεταξύ των έκεΐ έγ-
  κατεστημένων όμογενών διά
  την ανέγερσιν έν Κρήττ} σα-
  νατορίου συνεχίζεται μέ
  τόν αυτόν πάντοτε ζήλον καΐ
  ενθουσιασμόν καί μέ έξαιρε-
  τικώς ίκανοποιητικά άποτελέ-
  σματα. Ό Πρόεδρος τής Παγ-
  κρητικής Ενώσεως κ. Ν. Κα-
  λημεράκης, έπεράτωσεν ήδη
  την περιοδείαν τού είς δλην
  την συμπολιτείαν άφοϋ επε¬
  σκέφθη δλα τα τμήματα τής
  Ενώσεως καί ωμίλησε πρός
  τα μέλη των καί ανέπτυξε
  τόν σκοπόν τοθ έράνου καί
  μετέδωσε τόν ενθουσιασμόν
  είς δλους τούς Κρήτας τής
  Άμερικής. Έκθέτων δέ τάς
  έντυπώσεις τού έκ τής περιο-
  δεΐας τού έκφράζει τόν ενθου¬
  σιασμόν καί τάς ευχαριστίας
  τού διά την προθυμίαν την
  οποίαν συνήντησε παντοΰ καΐ
  διά τα μέχρι τούδε άποτελέ-
  σματα τού έράνου.
  Όλα γενικώς τα τμήματα
  τής ενώσεως ενεγράφησαν
  είς τόν έρανον, προσεφέρον
  δέ ήδη καί τάς πρώτας δό-
  σεις των. Καί δλοι γενικώς
  οί Κρήτες, πλούσιοι καί πτω-
  χοί, προσεφέρον έκαστος κα¬
  τά δύναμιν, μέ συγκινητικόν
  Ο[ύθορμητισμόν. Δι' εκατόν
  καΐ πλέον χιλιάδας δο'λλάρια
  ενεγράφησαν τα διάφορα τμή¬
  ματα, ήδη δέ έχουν προσφερ-
  θή περί τάς έξήκοντα χιλιά¬
  δας. Καί ύπολογίζεται δτι
  μέχρι τής ανοίξεως θά έχουν
  συγκεντρωθή καί αί εκατόν
  Διά τα Σανατόριον.
  χιλ. δολλαρίων. Τό ποσόν
  δέ τουτο ύπολογίζεται δτι έ-
  παρκεΐ απολύτως διά την ϊ-
  δρθσιν καί λειτουργίαν μέγα-
  λου, συγχρόνου σανατορίου,
  ίκανοϋ ν' ανταποκριθή είς
  τούς σκοπούς τού. Δέκα καί
  πλέον έκατομμύρια δραχμαί
  είνε αναμφισβητήτως ποσόν
  αρκετόν διά τόν σκοπόν αυ¬
  τόν. Είναι δμως συγχρόνως
  κσί μέγα, έν συγκρΐσει πρός
  τόν αριθμόν καί την οικονο¬
  μικήν άντοχήν των έν Άμερι-
  κή Κρητών. Καί δμως τό
  μέγα αϋτό ποσόν θά συλλε-
  γή. Διότι μέγας είνε καί ό
  πατριωτισμός των άποδήμων
  άδελφών, διότι μεγάλη είναι
  καί ή άγάπη των ξενητευμέ-
  νων τέκνων τής Κρήτης πρός
  την γενέτειράν των.
  Άλλά μεγάλη πρέπει νά εί¬
  νε καί τής Κρήτης ή εύγνω-
  μοσόνη πρός τα τέκνα της
  αύτά. Άπέ,δειξαν δτι γνωρί-
  ζουν νά πράττουν πάντοτε τό
  πατριωτικόν των καθήκον. Ά-
  πέδειξαν πόσην στοργήν αΐ-
  σθάνοναι πρός τοΰς πάσχον-
  τας άδελφούς των, εδειξαν
  δλην την ευγένειαν των αί-
  σθημάτων των. Καί έ'δωκαν
  είς την ξένην τό λαμπρότε-
  ρον δεΐγμα, την πλέον φωτει-
  νήν απόδειξιν τής άκαταλύτου
  δυνάμεως τής φυλής, τής άνε-
  ξαντλήτου εύγενϊίας τής Κρη-
  τικής ψυχής. Έξύψωσαν οί
  Κρήτες τής Άμερικής εαυ¬
  τούς. Καί συγχρόνως έξύψω¬
  σαν καΐ την Κρήτην είς την
  συνείδησιν των λαών τής Ά-
  μερικανικής Συμπολιτείας.
  δέν απησχόλησε ποτέ τάς
  προηγηθείσας.
  "Ας έλθουν μέ τό
  καλό.
  Οί έν Άμερική όμογενεΐς
  έτοιμάζουν μεγάλην έκδρο-
  μήν διά την Κρήτην, κατά
  την προσέχη Άνοιξιν. "Ας
  έλθουν μέ τό καλό τα ξενη-
  τευμένα Κρητικόπουλα. Ή
  γενέτειρά των θά τα ύποδε-
  χθή μέ αίσθήματα άνυπο-
  κρίτου χαρθς καί εύγνωμο-
  σύνης. Θά τα δεχθΡ| μέ στορ
  γήν καΐ συγκίνησιν. Καΐ θά
  εύρη την ευκαιρίαν νά δείξη,
  πόσον συγκινεΐται καί ύπε
  ρηφανεύεται διά τα ξενητευ
  μενά τέκνα της, πού τόσον
  την τιμοΰν είς τόν νέον κό¬
  σμον άλλά καί την εύεργε
  τοΰν συγχρόνως. Ή είδησις
  τού έρχομοΰ των ηκούσθη μέ
  αγαλλίασιν. Καΐ γενική είνε
  ή εύχή νά έλθουν μέ τό καλό.
  Επί τέλους!
  Ό Δήμός μας εξεδήλωσε
  τό ενδιαφέρον τού διά τάς
  ύπογείους πηγάς τού Τελω
  νείου των οποίων τό νερό,
  θαυμάσιον άπό πάσης από¬
  ψεως, έχύνετο έν τούτοις είς
  την θάλασσαν μέχρι σήμε¬
  ρον. Τό νερό θά σωληνω-
  θη καί θά διοχετευθή είς μέ
  ρος άπό δπου νά ειμπορούν
  νά ύδρεύωνται αί υπηρεσίαι
  τοθ λιμένος καί τα κατα-
  πλέοντα είς τόν λιμένα μας
  άτμόπλοια. ΤΗτο δέ καιρός
  νά γίνη καί τουτο πλέον.
  Διότι ήτο εξωφρενικόν, είς
  τόν τόπον αυτόν τής τρομε¬
  ράς λειψυδρίας, ν' άφήνεται
  τό νερό ολοκλήρου πηγής
  νά χύνεται είς την θάλασσαν,
  άχρησιμοποίητον. Άλλ' έπρε-
  πε νά έλθη ή σημερινή Δή-
  μοτική άρχή νά ενδιαφερθή
  καί διά τό ζήτημα αύτό πού
  Τα άνταλλάξιμα.
  Πληροφορούμεθα δτι οί ά-
  πότακτοι καί άπόστρατοι ά-
  ξιωματικοί δέν άπολαμβά-
  νουν των εύεργετημάτων πού
  παρέχει ή τελευταία σύμ¬
  βασις περί ανταλλαξίμων είς
  τούς παλαιούς πολεμιστάς
  καί τουτο έκ στενής προ-
  φανώς έρμηνείας τού νόμου.
  Έπειδή δμως ό νομοθέτης
  δέν εΐχε προφανώς σκοπόν
  ν' αδικήση την τάξιν αυτήν,
  ουτε καί θά είχεν ύπ' δψει
  τού δτι θά εδίδετο έρμηνεία
  τοιαύτη ώστε νά θεωροΰνται
  μή πολεμισται άξιωμστικοί
  ποΰ άφιέρωσαν ολόκληρον
  την ζωήν των είς την υπη¬
  ρεσίαν τής Πατρίδος, πιστεύο¬
  μεν δτι ή Κυβέρνησις θά δώ¬
  ση την όρθήν έρμηνείαν ι·[ς
  τόν νόμον, ώστε ν' άρθρ ή ά·
  δικία αύτη.
  ***
  Τό Πανάνειον.
  Υπό τής άρχιτεκτονικής υ¬
  πηρεσίας τοϋ Δήμου έξεπο-
  νήθησαν τα σχέδια τής νέας
  πτέρυγος τοϋ Πανανείου Νο-
  σοκομείου τής οποίας καί θ'
  αρχίση άμέσοος ή ανέγερσις.
  Προχθές έπίσης άνελήφθη έκ
  μέρους τοθ Δημάρχου κ.
  Γεωργιάδη τα ποσόν τοΰ έ
  νός έκατομμυρίου δραχμών
  τό οποίον προσέφερε τό υ¬
  πουργείον τής Προνοίας πρός
  συμπλήρωσιν των άναγκών
  τού νοσοκομείου μας. "Ετσι
  χάρις είς τάς άόκνους προ-
  σααθείας τοθ Δημάρχου κ.
  Γεωργιάδη τό Πανάνειον Νο
  σοκομεΐον θά καταστή έν¬
  τός όλίγου £ν άπό τα μεγα-
  λύτερα καί καλυτέρα νοσο-
  κομ&ιακά ίδρύματα τής χώ¬
  ρας. Είνε καί τουτο μία επί
  επί πλέον απόδειξις τής γο
  νίμου δράσεώς τού κ. Δημάρ
  χου υπέρ τής πόλεως.
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  Η
  ΘΕΑΤΡΟΝ ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ (Μάν-
  δρα τοΰ Άττίκ) Σήμερον Κυρια¬
  κήν δύο παραστάσεις. "Ωρα 6
  μ. μ. άπογευαατιιή και ώρα |!0 μ.
  κ. εσπερινή.
  ***
  «ΜΙΝΩΑ» Σήμερον ώρα 10 π.
  μ. οίκογενειακή παράστασις «Σι-
  νεάκ>. "Ωρα 3 1)2 μ. μ, ώρα 6
  μ. μ. και ώρα 10 μ. μ. τό άριστούρ-
  γημα «Ή κυρία μέ τάς καμελίας».
  Αυριον: «Κυνηγημένη πεταλοΰ
  δα».
  Έπαναληπτική τελειωτιχή
  δημοπρασία πωλήσεως Ά-1
  γροτικών των «Φιλανθρωπι-!
  κων Ίδρυμάτων Άνδρέου
  καί Μαρίας Καλοκαιρινοϋ».
  Έκτίθενται πρός πώλησιν
  διά φανεράς έπσναληπτικής
  τελειωτικής δημοπρασίας, γε-
  νησομένης την 20ήν Φεβρου
  αρίου ημέραν Κυριακήν καί ι
  ώραν 10—12 π. μ. είς τα
  Γρσφεϊα των Ίδρυμάτων,τ*
  έπόμενα άγροτικά κτήματσ:
  1) Είς την περιφέρειαν Ή
  ρακλείου καί είς θέσιν «Κα-
  μήνια» άγρός.
  2) Είς την περιφέρειαν Γά
  ζι είς θέσιν «Μπίκου τα Λει-
  βάδια» άγρός.
  3) Είς την περιφέρειαν
  ΚαρτεροΟ καί είς θέσεις
  «Κοΰμπελη Μθλος» καί «Δι-
  μήλιες» ή «Κατεργιανά» ά-
  γροϊ καλλιεργημένοι καί ά-
  καλλιέργητοι.
  4) Είς την περιφέρειαν
  «Φοινικιάς» καί είς θέσεις.
  α) «Άμπελα» σμπελος εί
  δούς σουλτανί μέ ποταμί-
  δα", κυπαρίσσους άμυγδαλέ-
  ας καί ελαιόδενδρα.
  β) «Λάκκος Φοινικιδς» ά-
  μπελος εϊδους σουλτανί.
  γ) «Κεραληδς» ή «Άνωγιαν
  νάκη» άμπελος εϊδους τακτά.
  5) Είς την περιφέρειαν «Έ-
  σταυρωμένου» άμπελος εϊ¬
  δους σουλτανί.
  6) Είς την περιφέρειαν «Σπη
  λιών» άγρός μετά συνεχο-
  μένης άγριάδος.
  7) Είς την περιφέρειαν Σκα
  λανίου καί είς θέσιν «Κά-
  μπος» άμπελος εϊδους σουλ¬
  τανί.
  8) Είς την περιφέρειαν τοΰ
  χωρίου Άϊτάνια καί είς θέ¬
  σιν «Αίτανιώτικα» άγρός υε-
  τά συνεχομένου ελαιοφύτου.
  Έν Ηρακλείω τή 5 Φε-
  βρουαρίου 1938.
  (Έκ τοΰ Γραφείου)
  ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ }
  ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ
  Μερικοίτίτλοι ται-
  νιών ποΰ θά προβλη- ,
  θοθν προσεχώς:
  Γραμμή Μαζινώ.
  Άνοιξιάτικες
  άγάπες.
  Ό Στρατηγός
  πέθανε την αύγή.
  Κοντρολέρ
  Βαγκόν Λί.
  Δαίμονες
  θαλασσών.
  Ό γολγοθάς
  μιάς καρδίας
  ΕΑΙΣΑΒΕΤ = =
  Η ΓΥΝΑΙΚί_ΤΟΥ ΒΡΥΛΟΥ
  Ή ζωή τή; μελαγχολικής
  91ον αΰτοκρατείρας.
  Τώρα ή άσυνεννοησία μέ χο πε-
  ριβάλλον χυραννοΰσε την κόρη,
  την νεαράν άρχιδούκισσαν Βαλε-
  ρία. Μέ την μητέρα της 8μως ποΰ
  τής είχεν άληθινή λατρείαν, ή
  πριγκήπισσα συνεννοεΐτο θαυμα¬
  σία. Μόνον ή Έλισάβετ ήξερε */.α
  λά την κόρη της, μόνον αυτή την
  ήξευρε κατά βάθος. Καί Ιοοί
  περνούσεν δ καιρός, ή Έλισάβετ
  δέν αισθανόταν πραγματικά εύτυ-
  χισμένη παρά μόνον παρά τό πλευ
  ρόν τής κόρης της. Αί άντιλή
  ψεις τοΰ υίοΰ της, επί τοΰ όποί-
  ου ποτέ της δέν μπόρεσε ν' ασκή¬
  ση μεγάλη έπιρροή, την άνησυ-
  χοϋσαν εξακολουθητικώς. Κανένας
  άλλος δμως δέν εφαίνετο ν' άνη-
  συχή, κανένας δέν Ιλεγε λέξιν.
  Ό διάδοχος εΐχε πιά μεγαλώση
  καί ή άποψις των άλλων ήταν
  πώς ίπρεπε νά είνε είς θέσιν νά
  ξέρη καί νά κρίνη μόν^ς τού τούς
  λόγους τού καί τάς πράξεις τού
  Ό υιός τοΰ Φραγκίσκου καϊ τής
  Έλισάβετ ήταν μιά φύσις άδάμα·
  στος. 'Έφθανε νά κρίνη τοϋς γο-
  νεΐς τού. Γιά την μητερχ τού έ¬
  λεγεν: «Είνε μιά άργόσχολος, άλ-
  λά ταπεινόφρων γυναΐκα!»
  Τό αύτοκρατορικόν ζεΰγος ή
  ταν πιό εύχαριστημένο κοντά στήν
  κόρη, την άρχιδούκισσα Βαλερία.
  Μέ τό παιδί τους αύτό, ό αύχοκρά
  τωρ καί ή αύτακράτειρα εγίνον¬
  το καί χΐ>τοΙ παιδία: Έφθαναν νά
  παίζουν μαζί της, άκόμη καί την
  τυφλόμυιγα. Ή Έλισάβετ Ιδενε
  τα μάτια της καί άφινε, παίζον-
  τας την τυφλόμυιγα, νά την κα-
  θοδηγή τό παιδί της. Μέ δεμένα
  μάτΐ'Χ, θά τα άκολουθοΰσε παντοϋ,
  άκόμη καί σΐόν κρημνό, στήν
  άβυσσον! Σέ τέτοιες στιγμές, μέσα
  στό άνάκτορον έπικρατοΰσεν άτμό-
  σφαιρα άληθινής οϊκογενειακής
  ζωής "Εξω ίμως άπό τόν στενόν
  αυτόν οίκογενειακόν κύκλον ή Έ
  λισάβετ ήταν πάντοτε έπιφυλακτι-
  κή καί ψυχρά. Μπρός σέ κάθε
  ξένο, ήταν κατ' αρχήν καχύπο-
  πτος. Ποτέ της δέν έπέτρεπε
  στάν εαυτόν της νά κακολογήση
  ή νά^είρωνευθή οιονδήποτε, άλλ'
  Ικλινε πάντοτε νά φέρεται μέ πα-
  γεράν αδιαφορίαν, άκόμη καί μέ
  περιφρόνησιν, πρός δλους έκεί
  νους, γιά ιούς όποίους είχε την
  εντύπωσιν πώς δέν διέκειντο συμ-
  παθώς πρός αυτήν.
  (συνεχίζεται)
  ~>
  Ή στήλη τού ώραιόκοσμου.
  Ή ώμορφιά δέν εχει ήλικία.
  Την προσέχη ΠΕΜΠΤΗΝ
  ή "Αννα Ζτέν
  Στήν μεγαλείτερη δημιουρ
  γία της, τό περίφημον έργον
  τού Δβατογιεφβκυ:
  Α&ΕΛΦΟΙ
  ΚΑΡΑ ΜΑΖΟΦ
  ΚΟΚΑΡΙ έξαιρετικής ποιότη¬
  τος ψιλό θά είίρετε είς την κρεμ-
  Κυδαποθήκην πλησίον Χανίων
  όρτα ώς καί κρεμμύδια είς δι-
  Λβχή παρακαταθήκην.
  Απόκρεω;
  ■•■■■νειει ■■■■■■■■■■■■■■
  ΕΚΤΟΣ ΤΡΑΣΤ
  Ί6 θαλαμηγόν ά)π
  Αναχωρεί έξ Ηρα¬
  κλείου εκάστην ΚΥΡΙΑ¬
  ΚΗΝ βράδυ κατ' ευθεί¬
  αν ΠΕΙΡΑΙΑ.
  ΤΕΤΑΡΤΗΝ βράδυ κατ'
  ευθείαν ΠΕΙΡΑΙΑ, ΣΟρον,
  ΤΗΝΟΝ, Πάρον, Νάξον.
  Πρακτορείον
  ΛΙΝΑΡΔΑΚΗ
  Τηλέφ. 5-41
  ■■■■■■■■■■■•■■■■■■■■■Μ
  ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ μικρά ο!κία
  ίδδς Πεδιάδος (Τρείς Καμάρις).
  Πληροφορίαι Ντορέ,
  Μακρόβιος νεότης, δραστηριό-
  της μακρόβιος: Αύτό ασφαλώς
  είνε τό γνωμικόν των γυναικών
  ή οποίες διατηροϋνται ώραΐες
  διά φροντίδων έκ των οποίων
  σάς ύποδεικνύω τίς κυριώτερες
  Άποβάλετε, ιδίως, την μαλθακό
  τητα ...
  Τό διπλό πηγοΰνι.
  Νά κτυπάτε δυνατά τόν λαιμό,
  ή άκριβέστερα τό κατω μέρος
  τοϋ πώγωνος καί την περιοχή
  τού προσώπου, μέ έ'να τετραγω
  νισμένο λεπτό ϋΐασμα 80 έκατ
  διπλωμένο είς £ξ ή είς όκτώ,
  ούτως ώστε νά σχηυατίζ>/| μιά-
  πυκνή λωρίδα 20 επί 12 'έκατο
  στών τού μέτρου περίπου, έμπο-
  τισμένη έντάς τού κατωτέρω μίγ-
  ματος: ξύδι τό 1)3 ενός μεγάλου
  φλυτζανιοθ' χονδρό άλάτι, δύο
  κουταλιές τής σοθπας οίνόπνευ-
  μα είς 90ο, δύο κουταλιές τής σοΰ
  πας.
  — Στρίψετε τα ϋφασμα γιά νά
  μην σας άηδιάζει. Έαν τό δέρ·
  μα σας ώνέχεται δϋσκολα αύτό
  τό μϊγμα (τό οποίον θά διατηρή-
  σετε είς ενα φλυτζάνι καί θα
  μπορήτε νά τό χρησιμοποιήσετε
  πολλές φορές), έλαττώσετε την
  δόσι τοϋ άλατος καί τοΰ οίνοπνεύ-
  ματος. Τό τελευταϊο μάλιστα μπο-
  ρεΐ ν' άντικατασταθή διά καμφο·
  ροΰχου οίνοπνεύματος.
  Νά γυρίζετε πολϋ άργά την κε¬
  φαλήν έκ δεξιών πρός τα άριστε
  ρα καί έξ άριστερών πρός τα δε·
  ζιά, δέκα περίπου φοράς σηκώ-
  νοντας καλά τό πηγοϋνι. Τέλοο,
  νά συστέλλετε τούς μυώνας τοθ
  λαιμοΰ συσπώντας τάς σιαγόνας.
  Είνε έξ ϊσου καλόν νά ρίπτετε τό
  κεφάλι πρός τα οπίσω καί είς
  αύτην την στάσιν ν' άνοίγετε καϊ
  νά κλείετε τό στόμα, δέκα φο¬
  ρές.
  Μαρασμός των βλεφαρίδων.
  Είνε καλόν είς την περίπτωσιν
  αυτήν, νά χρησιμοποιήτε λιπαρά
  ψιμμύθια άντί των ξηρών Τό βρά¬
  δυ νά έπαλείφετε τίς βλεφαρί-
  δεο, μέ μίαν θρεπτικήν κρέμα
  Νά φροντίσετε νά έππΰχετε την
  εξής κίνησιν, φαινομενικώς εΰ^ο-
  λη: νά σήκώνετε καϊ νά καταβι-
  βάζετε τίς βλεφαρίδες βαθμηδόν
  καί δσο τό δυνατόν βραδυτερα.
  Ή σφαΐρα ,τοϋ τραχήλου.
  Τό ένεργήτικό βούρτσισμα, τό
  μασσάζ, προλαυβάνουν καί έξα-
  σφαλίζουν τό λιπαρό άθροισμα
  τό οποίον συσσωρεύεται συχνά;
  γύρω άπό τόν πρώτο νωτιαίο σπόν-,
  δυλο. Έξ αλλου αί κινήσειςποΰ'
  σδς ΰπέδειξα διά τό διπλό τΐή- >
  γοΰνι είναι έξ ϊσου καλές καί |
  διά τό περιττόν επί τοϋ τραχή¬
  λου λιπος.
  Ή χαλσρότης των βραχιό-
  νων.
  Συμβαίνει συχνά νά χαλαρώντ)
  τό άνω μέρος των βιαχιόνων:
  κτυπατε είς την περίπτωσιν αυ¬
  τήν τό άνω μέρος των βραχι·
  όνων μέ κρυο νερό μέ τόν ϊδιο
  τρόπο δ'τως τάν λαιμό κα'ι έκτός
  των καθημερινών άσκήσεων σχετι-
  κές μέ τα ίχνω άκρα, θά κάνε-
  τε καί την εξής: όρθία, μέ τούς
  βραχίονας όριζοντίως θά τούς
  συστρεφετε άργα επί των έαυτών
  των ε'ως την βάσι. Αυτή ή κίνη¬
  σις πρεπει να έκτελήται μέ μεγά¬
  λην ακρίβειαν διά νά είνε άποτε-
  λεσματική.
  Ή χαλσρότης των μηρών.
  Ή ιδία θεραπεία διά ψυχρού
  ύδατος δπως διά τόν λαιμό καί
  τούς βραχίονας. Καθισμένη είς τό
  έδαφος, κατά τόν τούρκικα τρό¬
  πο, άλλά μέ τα πέλματα των πο·
  διών τό ενα άπέναντι τοΰ άλλου,
  προσπαθήσετε νά άγγίσετε την
  γήν μέ τα γόνατα (άττό τα πλά·
  γιά) Κάνετε έπίσης κινήσεις ξι_-
  φασκίας, φέροντας τό βάρος τοϋ
  σώματος οιαδοχικώς επί της μι·
  άς κνήμης, επειτα επί τής άλλης.
  Ή κίνησις είνε πολύ γνωστή: άρ·
  κεΐ νσξφαντασθήτε ότι ό τεντωμέ
  νος βραχίονας κράτει ενα σπα-
  ΘΊ μέ τό οποίον, μέ τίς κνήμρς
  διανοιγμένες κα'ι λυγίζοντας την
  μίαν, επειτα την άλ>η, κτυπδ
  τε ίνα άντίπαλο .
  ή Ντιστεγκέ
  Άπό τού δρόνου
  είς την λαιμητάμον.
  ΜΙΑ ΤΡ Α ΓΙΚ Η
  ΒΑΣΙΛΙΪΣΑ ^
  ΚΟΙίΊΩίΊΙ ΚΡ
  Διά τάς άναγνωστρίας
  και τούς αναγνώστας μας.
  Ζταυρόλεξον ύπ' αριθ. 61.
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Π 12 13
  12
  ΟΡΙΖΟΝΤΟΣ
  1) Τό ο^ομα. αύτό φέρουν α) Εν
  φυτόν β) ελληνικόν τορπιλλοβόλον
  γ') μία των έσπερίδων δ') μία κό
  ρη τοΰ Άσκληπιοΰ ε') ή μήτηρ
  των χαρίτων, ή δέ λέξις αημαίνει
  «λάμψις.»—Πρωτεύουσα τής Κου-
  βας.
  2) Είδος μεγαλοσώμου βοός τοΰ
  Θιβέτ.
  3) Νόαοι, άσθένειαι—δρο^ των
  Βαλκανίων (αίτ).
  4) Έκεϊνοι πού φα-ίνονται.
  δ) Τεμάχιον ξύλου—τραπουλό-
  χαρτον.
  8) Άσθένεια των ίππων—άλγος
  !Ι) Δύο χωρία μέ τό όνομα αύ
  τό, το μέν είς τόν Νομόν Ιωαννί¬
  νων, τό δέ είς τόν ΔήμονΙΙειραιώς.
  10) Άδελφή τοΰ Λαζάρου, άλ¬
  λά καί χωρίον επαρχίας Πεδιά¬
  δος Νομοΰ Ηρακλείου—Μικρά πό
  σότης υγροΰ.
  11) Ρόφημα.
  2) Δέν είνε λελανθασμένα.—
  Έξάρτημα τοΰ έργαλείου.
  ΚΑΘΕΤΩΣ
  1) Μουσικόν όργανον—μομφή
  κοροιοία.
  2) "Ετερον μουσικόν όργανον.
  15) Μυστήριον (Αίτ.)—Δωδεχά-
  νησος.
  4) Ιταλός φιλόλογος καταδιω¬
  χθείς υπό τής παπικής έκκλησία;
  διά τάς ριζοσπαστικάς καί επανα
  στατικάς ίδέας τού.
  5) Διοάσκαλος τοΰ Φειδίου —
  χωρίον τής Άττικής.
  8) Φαινόμενον ψυχοφυσικόν,
  καθ5 8 τό πϋρ δέν έπιδρά κατα-
  σι·ρεππκώς επί τοΰ ανθρωπίνου σώ
  ματος (όρα περιοδικόν ψυχικών
  έρευνών κ. Τανάγρα)—ό Δόν Ζου-
  άν τής.,.Ίλιάδος!
  9) Άρχαία πόλις τής Παλαιστί
  νης καταστραφεΐσα υπό τοΰ Ίεχω
  βά διά την άκολασίαν της.
  10) Ευρίσκεται είς τάς παρα-
  λίας—τέτοιοι είναι οί Πυγμαϊοι.
  11) Ελέγετο Χριστιανία.
  Ϋ2) "1'μνος, Ιπαινος—Ή τελευ¬
  ταία ποσότης οίνου τοΰ βαρελίου.
  ΟΣ"
  Τό ταχύτερον καί εύσταθέατερον θαλαμηγόν
  τής γραμμής, αναχωρεί:
  Κάθε Κυριακήν άπόγευμα
  ΚΑΤ' ΕΥΘΕΙΑΝ
  ΠΕΙΡΑΙΑ — ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΝ
  Ταξείδιον Ηρακλείου—Πειραιώς 12 ωρες.
  Πρακτορείον ΑΔΑΜΗ
  Τπλίφ. 5-40
  306ον
  —Τό χειρότερο είνε δτι
  έμφανίζομαι σάν γυναΐκα μι-
  κρόψυχη στά μάτια των δει-
  λών πού μδς έγκατέλειψαν
  καί τώρα μδς οχολιάζουν έκ
  τοΰ άσφαλοϋς. θά ήθελα νά
  τούς ίδώ στή θέσι μσς! "Αν
  είχαμε πέσει στά χέρια τους,
  θά ήσαν χειρότεροι τύραννοι
  άπό τούς Ίακωβίνους. Λυπη-
  θήτέ με, "Αξελ, μέ καταλαβαί
  νετε. Δέν βαστώ πιά...
  Δακρυσμένος ό 'Άξελ βρεθή
  κε μονομιάς κοντά της, εγει-
  ρεν επάνω στό μέτωπό της.
  Αύτη εκλεισε τα μάτια κ' έ-
  κεΐνος έγονάτισε κ' έψίλησε
  τα βλέφαρά της· Τό κεφάλι
  της έ'γειρε στόν ώμό τού.
  Εμοιαζε σάν νά εΐχε φύγη
  ή πνοή τής ζωής άπό μέσα
  της μαζί μέ τα τελευταία
  της λόγια. Έκεΐνος ήταν, θαρ-
  ρεΐς, παραδομένος σέ μιά μυ-
  στηριώδη εκστασι:
  — Είσθε ύπέροχη. Σδς άγα-
  πώ έ'ως τό θάνατο.
  Τότε αυτή άνασηκώθηκε
  καί μέ βλέμμα πού ελαμπε ά¬
  πό ύπερηφάνεια:
  —Μή νομίσετε πώς χάνω
  ποτέ τό θάρρος μου, εΐπε. Θά
  προχωρήσω έ'ως τό τέλος τοθ
  δρόμου τού μαρτυρίου μου.Ή
  μητέρα μου, άν μ' έβλεπε, δέν
  θά μέ άπεκήρυσσε. Καί, δπως
  έγραψα στόν Μερσιό, τό αΤ-
  μά μου επέρασε στΐς φλέβες
  τοθ γυιοΰ μου. Γι' αυτόν πο¬
  λέμω. Θέλω νά φανή μιά με¬
  ρά άντάξιος έγγονος τής Μα
  ρίας—Θηρεσίας. Άλλά είνε
  καιρός νά τελειώνωμε. "Ο,τι-
  δήποτε άλλο είνε καλλίτερο
  άπό την άφόρητη κατάστασι
  στήν όποιαν έχομεν βουλιάξη..
  Ό Φέρσεν έξανακάθησεν
  άντίκρυ στήν βασίλισσα. Τώ¬
  ρα έξήταζαν καί δυό ψύχραι-
  μα καΐ άντικειμενικά τίς πι-
  θανότητες ποΰ άπέμεναν στή
  γαλλική μοναρχία -νά σφθή ά¬
  πό την Εύρώπη. Βρέθηκαν συμ
  φωνοι δτι τό συμφέρον δλων
  των θρόνων, ή άσφάλειά των,
  ή τιμή των επέβαλλον νά μην
  άφήσουν τή βασιλεία στή Γαλ¬
  λία νά γκρεμισθή. Τό παρά-
  δειγμα τής έπαναστάσεως ^
  ήταν πολΰ έπικίνδυνο άν έμε-
  νεν άτιμώρητο. Άλλά ε'ως
  ποιό σημεΐο ήταν διατεθειμέ-
  νος νά φθάση ό κάθε ήγε-
  μών; Ποιές όπισθοβουλίες έ-
  κρυβεν ό καθένας.
  (συνεχίζεται)
  ■ ■■■■■■■■■■ εί ■■■>·■■■■
  ΝΑΥΤΙΚΟΝ ΓΡΑΦΕΙΟΝ
  Ε. Α. Χαμαράκη
  Τηλέφ. Νί 5-50
  ΓΑΜΟΙ.— Την παρ Κυριακήν ε¬
  τελέσθησαν είς Δαμαβόλου Μυ¬
  λοποτάμου οί γάμοι τοϋ έκ Ρε¬
  θύμνης κ. Μιχ. Κ. Κυριακάκη μετά
  τής δος Εύαγγελίας Γρ. Μαραβε-
  λακη Παράνυμφος παρέστη δ έκ
  Ρεθύμνης κ. Έμμ. Σταματάκης.
  θερμά συγχαρητήρια.
  ***
  Γύρω στήν πόλι.
  Νέ εξησφαλισμένην ταχύ-
  τητα 14 μιλλίων.
  Αναχωρεί εκάστην
  ΤΡΙΤΗΝ π. μ.
  διά Ρέθυμνον, Χανιά,
  ΠΕΙΡΑΙΑ, Χαλκίδα, Αίδη-
  ψόν, Βόλον, Θεσσαλονί¬
  κην.
  ■■■■■■■■■■■■■■■■■■Μ
  ■■■■■■■■■■■■■■■■■■Μ
  ΙΑΒΕΔΙΣ

  Νέαι παραλαβαί.
  Νέα ύφάσματα.
  Β Νέοι μοδέρνοι χρωμα-
  ■ τισμοί.
  ! Αί τιμαί μας είνε αί
  ■ καλύτεραι.

  [ΑΒΕΔΙΣΙΑΝ
  Όδβ$ Άγίβυ Μπνά.
  ■■■■■«■■■·■■■■■■«■■■■■■
  Τσακώνοντται οί ούρανοσκόποι
  τοϋ καφενεΐου διά την καιρικήν
  εξέλιξιν.
  — "Αλλοι ϋτοστηρίζουν τό γνω¬
  στόν γνωμικόν τό σχετικόν μέ τή .
  φλέβισμα τοΰ Φλεβάρη καί άλλοι
  άλλα.
  —Έν τω μεταξυ οΰτε ή αΐσι-
  οδοξία δικαιολογεΐται είς τό προ¬
  κειμένον οϋτε ή. άπαισιοδοξία,
  άν κρίνωμεν άπό τάς καιρικάς
  μεταβολάς, ποϋ κλίνουν πότε έ
  δώ καί πότε έκεΐ
  — Είς άλλην στήλην γράφομεν
  διά την παράτασιν τής θήρας τής
  μπεκάτσας την όποιαν έπέτρεψεν
  ή Γενική Διοίκησις
  — Έλαβεν άραγε σχετικήν ει¬
  δοποίησιν τό Δασονομεΐον;
  —Έαν την έλαβε, άς έτοιμάσουν
  τάς., πήρας των οί κυνηγοί, κατά
  πρώτον λόγον φυσικά!
  —'Αλλοϋ ή έγκληματικότης πε¬
  ριωρίσθη τόσον ώστε νά ΰψώσουν
  λευκήν σηιααίαν αί φυλακαί καί
  νά μή συνεδριάζη ουδόλως τό
  κακουργιοδικεΐον τής περιφερεί¬
  ας.
  — Ευχαρίστως διαπιστώνομεν δ-
  τι καί είς Κρήτην τείνει νά δη¬
  μιουργηθή τό ίδιον.
  —Μέ τόν βαθμιαϊον περιορισμόν
  των άδικημάτων είς ολόκληρον
  την νήσον καί ιδία τής ζωοκλο-
  πής
  — Συνεχίζονται αί έξετάσεις είς
  τα διάφορα έκπαιδευτήρια αί α¬
  φορώσαι την τμηματικήν πρόοδον
  των μαθητών.
  —Μαθηταί κα'ι μαθήτριαι είναι
  έ'τσι απησχολημέναι μέ την με¬
  λέτην καί συνεπώς τούς κόπους
  αυτής.,
  —Άλλά τα καλά κόποις κτών-
  ται, τονίζει τό γνωστόν άξίωμα
  των παλαιοτέρων
  —ΑΊ παραστάσεις τοΰ Άττ'ικ
  συνεχίζονται πάντοτε μέ πυκνήν
  κοσμοσυγκέντρωσιν.
  — Σήμερον Κυριακήν θά δοθούν
  δύο απογευματιναί μέ εξαιρετι¬
  κόν πρόγραμμα, διαγωνισμους,
  .. χεροϋλι κ. λ. π,
  — Τό κοινόν άς εξασφαλίση εγ¬
  καίρως τάς θέσεις τού.
  —Όρθή ή άγορανομική απόφα¬
  σις ή δημοσιευθείσα είς την εφη¬
  μερίδα τής κυβερνήσεως ή άφο-
  ρώσα την διαπίστωσιν τής προε¬
  λεύσεως των ύφασμάτων καί νη-
  μάτων.
  — Μέ την διαφήμισιν ωρισμένων
  ύφασμάτων των κ. λ π. ώς Έγγλέ-
  ζικων καί δέν γνωρίζομεν τί άλ¬
  λο, μποροϋσαν οί έπιτήδειοι νά
  κάνουν χρυσές δουλειές.
  — "Αν δχι έδώ, είς την άλλην
  χώοαν καί ειδικώς είς Αθήνας
  καί θεσσαλονίκην άπό δπου ύπάρ-
  χούν πολλοΐ «παθόντες» Ηρακλει¬
  ώται.
  .— Είςτό «Ντορέ» μδς πλήροφο-
  ροϋν δτι έτοιμάζονται έκπλήξεις
  διά την χορευτικήν σαιζόν.
  — "Ωστε τό κέντρον τουτο, έ'να
  άπό τα κοσμικώτερα τής πόλε¬
  ώς μας κα'ι κατά τό παρελθόν,
  νά ανταποκριθή είς τάς άπαιτή-
  σεις τοΰ έκλεκτοΰ κόσμου πού
  θα τό προτιμήση καί εφέτος.
  έ Ρέπορτβρ
  Λύσις χθεσινοΰ
  ΰπ'άρ. όθσταυρολέξου
  ΠΡΟΣΚΛΗΣΙΣ
  Έφέδρων Αξιωματικών
  Την προσέχη Κυριακήν Οην
  τρέχοντος κα! ώραν Ιΐην πρωϊνήν
  καλοθνται πάντες οί Έφεδροι
  Άξιωματικοί δλων , των δπλων
  καί ύπηρεσιών, πασών των κλά-
  σεων, κάτοικοι τοΰ Νομοΰ Ηρα¬
  κλείου, είς την μεγάλην αίθου¬
  σαν τής ενταύθα Στρατιωτικής
  Λέσχης πρός ανταλλαγήν γνω-
  μών καί σύμπηξιν Συλλόγου Έ¬
  φέδρων Αξιωματικών νομοθ Η¬
  ρακλείου κατά τάς ύποδείξεις τοΰ
  Σεβαστοΰ Ί'πουργείου Στρατιω¬
  τικών.
  Μανώλης Γ. Κωνιός
  Νέ υρολό γος— Ψυχί «τρβς
  Τμηματοφχης Ίατρος
  Δημοο. Ψυχιατρείβυ 'ΑΟην&ν
  Δέχιται έν τφ ίατρείψ τού
  όδος Πιιραιως 17δ' ΑΘΗΝΑΙ.
  Τηλέφ. 52.379.
  »β.....·ε«·ε«ε··...·*
  <ΑΤΤΙΚ" •Ο Μ μάσσμεν Άγίου 'Ρ όδούς, ο1 καΐ ή ά>
  χίονες είς
  μοθ, ου χ
  όδός Ποί
  πυς διές
  ρσν Λενι
  Ό έκ
  ίσχατιάν
  ρά αύτοι
  Έκεΐ
  Τί ποι
  σθοδρομή
  ρον είχεν
  βαίως ό
  εκείνην τι
  την άρχτ1
  λος εύρϊα
  νσ, ό '€
  λάβει τάι
  άνθρώπω
  ται αί εί
  τοΰ Άγι
  ος άνεμο
  θεν, άδιέι
  ται καί τ
  τοθ άνθί
  ριήρχετο
  είς σαγήν
  καΐ είδει
  Άο.ύν*ι
  "Οπω< τέρω, άν< τα όνόμ< νης "ίνα ε Πολονσώ οποίας ε το τοθ ί Ή στενώ ράν οίκιδ Πίκπου" ι νήρη, Γ)τ πρός δέ ■ ώστε είς άπέληγεν μα. Τοθ ■ ώστε, άν όδοΰ Ποΐ τής στενο Είς τι γιάννι προείι φαίνει φυγήν| ιώρθς συμικ Γ ■■■■·■■■■■■ ΤΑ V Τά ϋπέρο μαντικά, τά τραπέζια κρ θά πωλοΰντι κ. Έμμ. Κου (Σανδριβάνι) παρά την π/ λιανικήν πο< "Εμβλημο είνε τό Κάτ Οί κ. κ. κλπ. άς έπω ρίας κατά τ •■■■■■ι ΙΠ '■■■■·.■. •■ι
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  | Τό μεγάλο έργον
  τοϋ Βίκτωρος Ουγκώ.
  δΓΆΘλιοι.
  222*ν
  Η ΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΙΣ
  ΕΙΣ ΤΗΝ ΚΩΜΟΠΟΛΙΝ ΑΡΧΑΝΩΝ
  Ό Μικρός Πίκπος είχεν δ,τι πρό μικροϋ ώνο-
  μάσσμεν έν Υ όδών σχηματιζομένων έκ τής όδοϋ
  Άγίου Άντωνίου, χωριζομένης καί ταύτης είς δύο
  όδούς, ών ή μία εκαλείτο δρομίσκος τοθ Πίκπου
  καί ή άλλη δεξιόθεν όδός Πολονσώ. Οί δύο βρα-
  χιονες είς την έσχατιάν των έκλείοντο δι" ενός φραγ
  μοΰ, ούτως ειπείν, καλουμένου Δρουαμύρου. Ή
  όδός Πολονσώ έκεϊ κατέληγεν. Ό δρομίσκος Πίκ¬
  πος διέσχιζεν αυτήν άνερχόμενος πρός την αγο¬
  ράν Λενοάρ.
  Ό έκ τοΰ Σηκουάνα άνερχόμενος έφθανεν είς την
  έσχατιάν τής δδού Πολονσώ έχων πρός τα άριστε-
  ρά αύτοΰ την οδόν Δρουαμύρου.
  Έκεΐ ευρίσκετο ό Γιάννης Άγιάννης.
  Τί ποιητέον; Δέν ή"το πλέον καιρός καί νά όπι-
  σθοδρομήσΓ)· τό άλλο έκεϊνο πράγμα, δπερ πρότε¬
  ρον είχεν ιδή σαλεΰον έντός τής σκιάς, θά ήτο βε¬
  βαίως ό Ίσβέρης μετά των ακολούθων τού. Κατ'
  εκείνην την στιγμήν ό Ίαβέρης θά ευρίσκετο είς
  την αρχήν τής αυτής όδοϋ, είς τής οποίας τό τέ-
  λος ευρίσκετο ό Άγιάννης. Καθ" δλα τα φαινόμε-
  να, ό Ίαβέρης εγνώριζε τα μέρη έκεΐνα καί εΐχε
  λάβει τάς προφυλάξεις του' έστειλε δέ καί έ'να των
  άνθρώπων τού νά κρατήση την Ιξοδον. "Ολαι αυ¬
  ται αί είκασίαι περιεδινήθησαν είς τόν εγκέφαλον
  τοθ Άγιάννη ώς δράξ τού κονιορτού, ήν αίφνίδι-
  ος άνεμοστρόβιλος οΐρει άπό τής γής. Βλέπει δεξιό
  θεν, άδιέξοδος. Βλέπει άριστερόθεν, ό σκοπός ϊστα
  ται καί τόν περιμένει. Νά προχωρήση, θά πέση επί
  τοϋ άνθρώπου έκείνου' άν όπισθοδρομήση, θά πε-
  ριήρχετο είς τάς χείρας τού Ίοβέρη. Συνελήφθη ώς
  είς σαγήνην, ήτις βαθμηδόν συνεστέλλετο. Έστράφη
  καί είδεν άπελπις τόν ουρανόν.
  Δ'.
  Αδύνατον άν τότε υπήρχεν έφευρημένος ό άτμος.
  "Οπως εύκρινώς νοήσΓ) ό άναγνώστης τα περαι¬
  τέρω, άνάγκη νά δώσωμεν είς τάς όδούς ταύτας
  τα όνόματά των. Ή όδός ήν ηκολούθησεν ό'Αγιάν
  νης Ίνα έλθη Εως έκεΐ δπου ίστατο, εκαλείτο τοθ
  Πολονσώ. Ή στενωπός είς την1 άλλην άκραν τής
  οποίας εΐδε τό άγαλμα έκεϊνο ίστάμενον, εκαλεί¬
  το τοθ Δρουαμύρου καί ήγεν είς την οδόν Πίκπου.
  Ή στενωπός τοϋ Δρουαμύρου εΤχε δεξιόθεν μέν σει
  ράν οίκιών πενιχρών, έκτεινομένην μέχρι τής όδοϋ
  Πίκπου' άριστερόθεν δέ μίαν μόνην οικοδομήν μο¬
  νήρη, ήτις πρός μέν την οδόν Πίκπου ήτον ύψηλή,
  πρός δέ την τοθ Πολονσώ βαθμηδόν έχαμηλοΰτο,
  ωστε είς την γωνίαν δπου άφήσαμεν τόν Άγιάννην
  άπέληγεν είς τοΐχον χρησιμεύοντα ώς περίφραγ-
  μα. Τοθ τοίχου ό άγκών ήτο τετμημένος είς τρόπον,
  ώστε, άν ίστατο τις πλησίον ούτοϋ, ουτε άπό τής
  όδοΰ Πολονσώ ηδύναντο νά τδ'ν ΐδωσιν, ουτε άπό
  τής στενωποθ τοϋ Δρουαμύρου.
  Είς τόν κατεπεΐγοντα εκείνον κίνδυνον, ό Ά-
  γιάννης ήτένισε πρός την μονήρη οικοδομήν, περί ής
  προείπομεν, καί ήτις, σιγηλή ούσα καί σκοτεινή, ε¬
  φαίνετο ώς άκατοίκητος καί έπιτηδεία πρός κατα-
  φυγήν. Άλλά τιώς νά εισέλθη; καί άν αύτάς κα·
  τώρθωνε νά είσ-πηδ^ση,, πώς νά εισπηδήση,, πώς νά
  Ό Ιν Άρχαναις Ικλεκτός λό-
  γιο; καί συνεργάτης μας κ. Γιάν¬
  νη; Μζρκοδημητράκης μί; απέ¬
  στειλε την κάτωθι προκήρξίν τού
  πρός τού; νέου; των Αρχανών,
  την οποίαν καί ευχαρίστως δημο¬
  σιεύομεν ερχόμενοι την επιτυχίαν
  των δι' αυτής έπιδιωκομένων σκο
  πών.
  ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΝΕΟΛΑΙΑΝ ΑΡΧΑΝΩΝ
  Δέν θά σχ; βΐβαίω; άγνωστον
  8 τί ή ώμορφη καί Εστορική
  μα; Κωμόπολι; ποτέ δέν ύστέ-
  ρησί είς πατριωτικάς εκδηλώ¬
  σει;, άλλά πάντα μέ την ση¬
  μαίαν τής προποπορίχς άναπι-
  πταμένην έβάοισίν ίσιχ έμπρός
  πρό; τά Έθνΐκά ϊδεώοη. Τό δέν-
  ορον τής ελευθερίας υπό την
  σκιάν τοΰ όποίου άναπαυόμεθα
  σήμερα οχι πλέον ώς σκλάβοι
  καί εί'λωτε; ραγιάδες, άλλ' ώς
  έλεύθεροι πολίται, άφθόνως εχει
  ποτισθή μέ τό τ'μιον καί κχ-
  θηγιασμένον αΐμα των συγχω-
  ριανών
  καί τούς γεραίρει, ή Έλληνική
  κοινωνία — μετά λύπης μου τό
  λέγω—κατά μεγίστην αναλογίαν
  τελείως τούς άγνοεΐ.
  Αυτού; τού; ορους λοιπόν, ποΰ
  είναι ίδιον άπολιτίστων άνθρώ-
  πων, οφείλομεν καί Ιχομεν υπο¬
  χρέωσιν πάση θυσία νά άντιστρέ-
  ψωμεν, γΓ αύτό ωρισμέναι μορ-
  φωμένοι νέοι καί δεσποινίδε;
  τή; Κωμοπόλεώ; μας, προέβημεν
  εί; την ίδρυσιν ενός καθαρώ; Έ-
  θνικοΰ πνευματικοΰ σωματείου.
  Ό Σύλλογο; αύτός,' ϊατις θά
  τεθή υπό την αίγιδα τή; Κοινό-
  τητο;, σκοπόν θά έχη την κοινω¬
  νικήν πρόοδον καί πνευματικήν
  μόρφωσιν τή; νεολαία; μα;.
  θά καταπολέμησιν τά κοινωνι-
  κά καρκινώματα τή; βλασφημίας
  των θείων, τή; ραδιουργία; τής
  συκοφαντίας, τής χαρτοπαιξία;
  καί τοΰ μίσου; θά συστήση την
  άλληλοεκτίμησιν καί τόν άλληλο-
  σεβασμόν μεταξύ των κατοίκων,
  θά ιδρύση πλουδίαν βιβλιοθήκην
  καί θά προσκαλή έξ Ηρακλείου
  διαφόρους λογίου; καί έπιστήμο-
  Ή τουριστική ανάπτυξις
  καί πρόοδος των Χανίων.
  να; νά δίδουν χρησίμου;καί μορ
  ΧΑΝΙΑ 5 Φίόρουαρίου (άν-
  ταποκριτοΰ μας).— Άξία πολλοΰ
  λόγου θεωρείται ενταύθα ή προ-
  χθεσινή σύσκεψις υπό την ηρο·
  εδρίαν τοΰ Ύπουργοΰ Γενικοΰ
  Διοικητοΰ Ινρήτης κ. Σφακια¬
  νάκη διά τα τουριστικά ζητήματα
  τοΰ νομοΰ μα;.
  Παρέστησαν κατ' αυτήν τό Δ.
  Σ. τοϋ Τουριστικοΰ Συνδέσμου
  Χανίων, ό Δήμαρχο; κ. Σκουλα;
  ό ΙΙρόεδρο; τή; Λιμενική; Έπι-
  τροπής κ. Ά. Ησυχάκη;, ό Έ-
  πιθεωρητή; Δημ. ' Εργων κ.
  Ξανθόπουλο; καί ό Νομομηχα-
  νικο; κ. Χρυσικόπουλος.
  Μετά συζήτησιν έν σχέσει μέ
  τα; χαραχθείσα; Ιν Χανίοι; κα·
  τευθύνσει; πρό; τουριστικήν άνά-
  κεραίαν, άλλά καί νά άγωνισθώ-
  μεν εί; τόν ειρηνικόν πνευματι¬
  κόν στίβον, γιά νά φανώμεν άν-
  τάξιοι των -ρογόνω·/ μα; οί ό-
  ποΐοι έφθασαν εί; τόν κ.ολοφΰ}-
  να τής σκέψεως, δημιουργήσαν¬
  τες ινα Υπέροχον καί άπαράμιλ
  λον πολιτισμόν. Ήμεϊ; δέ απο¬
  τελούντες Ινα σημαντικόν μέρος
  τής όλότητος έχομεν ύποχρέιοσιν
  καί άπέναντι τής ίστορίας μας
  καί άπέναντι τής πνευματικής
  μορφώσεως, ή όποία αποτελεί τό
  κριτήριον τοΰ πολιτισμοΰ ενός
  Ιθνους, νά
  τάς ασθενει;
  συντίλέσωμεν
  μα; δυνάμει;
  μέ
  συμπαραλάβη. την Τιτϊκαν;
  (συνεχίζεται)
  {■■■■■■■■■■■■■■■■■■•■■■■■■■■■■■«■■■■■■■■■■■■ι
  ΤΑ ΥΠΕΡΟΧΩΤΕΡΑ ΚΡΑΣΙΑ
  Μοναδική Εύκαιρία
  Τά ύπέροχα, τα έξαιρετικά, τα ίδεώδη, τα θερ-
  μαντικά, τά γνήσισ, τά άνόθευτα καί άθάνατα έιτι-
  τραπέζια κρασιά τής άποθήκης Αλεξ. Σκορδύλη,
  θά πωλοΰνται είς τό εξής είς τά πρατήρια των κ.
  κ. Έμμ. Κουμαντάκη είς την πλατείαν Βενιζέλου
  (Σανδριβάνι) καί Ζαχαροπλαστείον Άνδρουλάκη,
  παρά την πλατείαν Βαρελτζίδικα είς χονδρικήν καί
  λισνικήν ποσότητα καί τιμάς ασυναγωνίστους.
  "Εμβλημα τής πσραγωγής των ανωτέρω οΐνων
  είνε τό Κάτω ή Νοθεία, Κάτω ή αίσχροκέρδεια.
  Οί κ. κ. Οίκογενειάρχαι καί Διευθυνταί κέντρων
  κλπ. άς έπωφεληθώσι τής μοναδικής ταύτης εύκαι-
  ρίας κατά τάς επικειμένας εορτάς των Απόκρεω.
  ■■■■■■■■■■■■■■■■■■•«■■■■■■■■■■■■■■■■■■ι
  την ανάπτυξιν τή; πνευματική;
  καί μορφωτική; κινήσεω; τοΰ
  χωρίου μα;.
  Καθώς βεβαία θά γνωρίζετε
  ό πολιτισμό; καί ή πρόοοΌς έ-
  νό; Ιθνου; κρίνεται άπό τό πό
  σόν των καταναλισκόμεναι βι-
  βλίιυν καί άπό την κυκλοφορί¬
  αν τοϋ Ιντύκο^ χάρτου, ποΰ
  I-
  χει Ικαστον. Οιονδήποτε καί αν
  έρωτήσετε ποίον είναι τό πλέον
  καθυστερημένον γ,ρίτος τή; Εύ-
  ρώπης, άδιστάκτω; θά σας
  παντήση ή Άλβανία διότι
  τη ίχει τούς περισσοτέρου; ά-
  γραμμάτου;, ό δέ ήμερήσιο; τύ-
  πο; της μίαν μοναχά εφημερίδα
  ά-
  αΰ-
  άριθμεϊ.
  Άντιθίτω; δέ
  ή Γαλλία καί
  ειδικώτερον τά Παρίσι, ποΰ ά-
  ποκαλεΐται πόλι; τοθ φωτό; μέ
  τό πλήθο; των αυγγραφέων της,
  μέ την σωρείαν των ποιητών
  της μέ τού; άναριθμήτου; φι-
  λοσόφου; τη; δικαίω; θεωρείται
  ώ; ή πλέον προηγμένη χώρα
  κέντρον παντός επι-
  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ
  Ό έγκριτος Δικηγόρος Αθηνών κ. Νικόλαος
  Κωνσταντ. Στεφανίδης, (Γραφείον όδός 3αλα
  ωρήτου 6 Αθήνας) άσχολούμενος είς δικαστικάς,
  διοικητικάς, καί ϋποθέσεις Άμερικής καί έξωτερι-
  κοθ μας παρακαλεΐ νά άνακοινώσωμεν, δτι ούοε-
  μΐανσχέσιν έ'χει μέ τόν Νικόλαον Γ. Στεφανίδην
  (Στοα Φέξη Αθήναι) μή δικηγόρον καί ασχολούμε¬
  νον μέ ύποθέσεις συντάξεων.
  Οί έχοντες ύποθέσεις έξωτερικοΰ—Άμερικής δύ¬
  νανται ν'άπευθύνωνται είς τό δικηγορικόν γραφείον
  των κ. κ. Νικ. καί Ίω.Κρασαδάκη μεθ' ών ό κ.Νικ.
  Στεφανίδης συνεργάζεται.
  καί τό
  στητοΰ.
  "Ημείς
  ών καί ήμιθέων, καί μέ πχτρί-
  δέ οί άπόγονοι ήρώ·
  δα ποΰ υπήρξε τό λίκνον καί
  ή κοιτί; τοΰ πολιτισμοΰ μοΰ
  φαίνεται δτι δέν πρέπει νά υ
  στερήσωμεν είς τό κεφάλαιον
  τούτο τό τόσον σημαντικόν.
  "Α; μή λησμονήτε δτι ό άσύγ
  εί ■■■■■■■■■■ ι
  Κρασιά άγνά, έκλεκτά,
  Μοσχάτα, λευκά, μαθρα
  Ρετσίνες έξαιρετικές, σουμες
  Στου ΜΠΕΤΕΙΝΑΚΗ
  Πλατεία Άρκαδίου (Σεϊτάν—Όγλοΰ)
  Πώλησις λιανική καί χονδρική.
  κριτο; ποιητή; Όμηρο;, οί με-
  γαλοι ίστορικοί ΙΙολύοιος, Ήρό-
  οΌτος καί θουκυδίδη;, οί κο-
  ρυφαΐοι των φιλοσόφων Σωκρά-
  της, Πλάτων καί Άριστοτέλης,
  ό διάσημο; γεωγράφο; Στράβων,
  οί πατέρες τής Ίατρικής Ίππο-
  κράτη; καί Γαληνός, οί άσυνα
  γώνιστοι τραγωδοί Έσχύλο;, Σο
  φοκλής, Εύριπίδης, ό άμίμητο;
  κωμοδιογράφος 'Αριστοφάνης ό θε
  μελιωτής των μαθηματικών Πυ
  θαγόρας, ό άπαράμιλλο; φυσι-
  κό; Άρχιμήδης, ό άήττητος Ά-
  λέξανδρο;, ό ήμίθεο; Λεωνίδας,
  ό άριστο; πολιτ:κός Περικλής,
  τό ψόξητρον των Περσών Μιλ¬
  τιαδησ ό σώφρων θεμιστοκλής,
  ό ΰπίροχος άρχιτέκτων Ίκτϊνος
  ό ()εΙος ζωγράφος Άπελλής, οί
  Ιξοχοι γλύπται Φειδίας καί
  Πραξιτέλης, οί δαφνοστεφείς Αύ-
  τογ,ρχτορζ; τοθ Βυζαντίου, τά ά-
  τρόμητα λιοντάρια τοθ 21, καί
  άναρίθμητοι άλλοι τιτάνε; καί
  . γίγαντε; παληκαριάς, ρώμης,
  /! αύτοθυσίας, φιλοπατρίας, άλτρου-
  ^ ισμοΰ, σκέψεως καί διανοήσεως,
  ή μικρή μά ίνδοξος, Ελλάς τούς
  ι έγέννησε καί στά δαντελλωτά μα
  γεμμένα*} άχρογιάλια της ή στίς
  περήφανες ^ουνοκορφές της είδαν
  ' τό πρώτον τό γλυκύ φώς τοθ ή-
  ! λίου.
  Αύτούς λοιπόν τούς κολοσσούς
  μέ τό σπινθηροβόλον πνεΰμα, καί
  την άκένωτον πηγήν των ψυχικών
  Ι άρετών πού δύνανται νά συγκρι·
  θοθν μέ τοθ Νίτσβ τόν ύπεράνθρω-
  πον ένώ ή πεπολιτισμένη ανθρω¬
  πότης τού; θαυμάζει, τού; τιμ*
  ι ι--------ιι —Γ-|··|ΐ· ;
  λεοι των Αρχανών, κορίτσια
  καί άγίρια.
  Μή κωφεύσετε στό άγγελτήριον
  αΰτά σάλπισμά μας. Κανείς σα
  δέν πρέπει νά λείψη άπό τή.
  πνευματικήν αυτήν συντροφιάν καί
  κανείς σα; δέν πρέπει νά άγνοή-
  ση τά καθήκοντα καί τά; ύποχρε
  ώσει; πού ό πολιτισμό; καί ή πρό
  οοΌς σάς έπιβάλλουν. Τιμήσατε
  τό υπερήφανον χωριό σας στήν
  πνευματικήν κονίστρα, ακριβώς β-
  πω; οί γενναϊοί μα; πρόγονοι τό
  έτίμησαν στά καθηγιασμένα πε-
  δ£α των μαχών. Τιμώντα; δέ αύ¬
  τό ύμά; τού"; Γδιου; τιματεγιατί ή
  τιμή ή ή καταφρόνια ενός κράτους,
  ή βαρβαρότη; ή ό πολιτισμό; τού,
  ή αΐγλη ή ή άφάνειά τού, ή πρό
  οδος ή ή όπισθοδρομικότης τού, ή
  μόρφωσις ή ή άμάθειά τού, ίξ ο¬
  λοκλήρου καί είς αύτά τά παι¬
  δία τού άντανακλα.
  Μέ Ιμβλημά μας λοιπόν την
  τρισυπόστατον καί άδιαίρετον τρι-
  άδα «θρησκεία, Πατρίς,μόρφωσις»
  άς προχωρήσωμεν δλοι μαζί συν-
  τροφιασμένοι καί άγαπημένοι δί-
  χως κενοδοξίες καί έπιδείξεις ϊσια
  έμπρός πρός τόν ωραίον δρόμον
  πού έχαράξαμεν.
  θά εχωμεν τάς εύλογίας τής
  Έκκλησίας την υποστήριξιν τή;
  Κοινότητο; την προστασίαν τοΰ
  Κράτου; καί την συνδρομήν παν¬
  τός Έλληνος, γιατί ώ; ποδηγέτα;
  καί καθοδηγητάς θά εχωμεν, την
  θρησκείαν, την φιλοπατρίαν, την
  ηθικήν καί τόν Ιρωτα πρός τά
  γράμματα.
  Πρός αποφυγήν φιλοδοξιών 6
  Σύλλογός μας θά διοικήται άπό
  5 έντιμα σεβαστά καί ήλικιωμένα
  πρόσωπα υπό τής Νομαρχίας διο-
  ριζ-όμενα. Τά πρόσωπα αύτά μέ
  την πείραν τή; ζωή; καί τόν πλοΓ-
  τον των γνώσεών των θά άποτε-
  λεσουν τού; συνετού; καί σοφούς
  Νέστορας, ημείς δέ οί αόλλοι ϊσοι
  στά δικαιώματα κα'ι στά καθήκον¬
  τα μέ τό αψρϊ·{θί τής νειότης μα;
  θά ήμεθα οί γενναϊοί Έκτορε;
  καί οί άτρόμητοι Άχιλλεϊς.
  Άρχαναις Ίανουάριος
  Μετά άδελφικών χαιρετισμών
  Γιάννης Χ. Μαρκοδημητράκης
  πτυξιν τής περιφερείας, είς τρό¬
  πον ώστε τά Χανιά νά διευκο-
  λυνθοΰν κυκλοφοριακώ; άλλά καί
  ξένου; νά προσελκύσουν, ελή¬
  φθησαν αί εξής αποφάσει; :
  Νά Μ άέ
  η ξής ποφάσει; :
  Νά ρ^μοτομΎΐΜι άμέσως ή όοός
  Ποττιέ προσφερθέντος τοΰ Δήμου
  νά καταβάλη τό απαιτούμενον πο¬
  σόν καί τής Αιμενικής Έπιτρο-
  πής, άναλαβούσης νά έπιστρώση
  την ιδίαν οδόν διά μονίμου όδο-
  στρώματος.
  Νά διαρρυθμισθώσιν επί τό εύ-
  πρΐπέστερον καί νά έπιστρωθοΰν ή
  πλατεΐα Σανδριβανίου καί ή πλα-
  τεϊα Αουμπάνσκο, τής σχετική;
  φροντίδος καί εργασίας άναλητθεί
  σης υπό τή; Αιμενικής Επιτρα¬
  πή; Χανίων.
  Νά ρυμοτομηθή ή όδό; Κισσά-
  μου παρά την παλαιάν πόλιν τοΰ
  Φρούριον καί νά έπισκευασθη' ή
  γέφυρα Φακωθιανών. Νά απαγο¬
  ρευθή ή στάθμευσις φορτηγ&ν αύ-
  τοκινήτων καί κάρρων Ιντός τής
  πόλεως καί νά εφαρμοσθή δ κανο
  νισμός περί Δημοτικής Άγορας.
  Είτα υπό των συμμετασχόντων
  είς την σύσκεψιν ανεκλήθησαν
  άλλα ζητήματα ένδιαφέροντα ζω·
  τικώς τά Χανιά, δπως ή ανέγερ¬
  σις Μουσείου, ή έπισκευή καί δι¬
  αρρύθμισις των γραφείων τοθ Ι-
  στορικοΰ Άρχϊίου, ή προέκτασις
  τής δδοθ έβραϊκής, ή απαγόρευ¬
  σις διατηρήσεως σταύλων καί κα-
  τοικιδίων ζώων έντός τής πόλεως,
  ή κατεδάφισις διαφόρων οίκο-
  δομών προσβαλλουσών την αίσθη-
  τικήν καί την εύρυθμίαν τής πό¬
  λεως κ.λ.π. Έπίσης συνεζητήθη
  τό δυνατόν τής κατασκευής αμα¬
  ξιτής όδοΰ πρός Όμαλόν διά δια-
  κλαδώσεως τής όδοΰ Χλιαροΰ—
  Καμανοΰ. Επί τοΰ ζητήματος
  τούτον ελήφθησαν όριστικαί άπο-
  φάσεις, διαταχθείσης τής έκπονή-
  σεως τής σχετικής μελέτης.
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΙΣ
  ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ
  Έκτίθεται είς πρόχειρον
  μειοδοτικήν δημοπρασίαν ή
  εκτέλεσις τού τοίχου άντι-
  στηρίξεως τής προσόψεως τοΰ
  Γυμναστηρίου (έξωθι τής Πΰ·
  λης Χανίων).
  Ή δημοπρασία διεξαχθήσε¬
  ται έν τώ Δημοτικώ καταστή¬
  ματι Ηρακλείου καί ενώπιον
  τής αρμοδίας έπιτροπής την
  9ην Φεβρουαρίου 1938 ημέ¬
  ραν Τετάρτην καί ώραν 11 —
  12 π. μ.
  Οί δροι συγγραφής υποχρε¬
  ώσεων εισί κατατεθειμένοι
  παρά τή μηχανική ΰπηρεσία
  τοθ Δήμου Ηρακλείου Ι'νθα
  οί βουλόμενοι προσερχόμενοι
  δύνανται νά λάβωσι γνώσιν.
  Έν Ηρακλείω τή 1η. Φε¬
  βρουαρίου 1938.
  Ό Πρόεδρος τής Έφορείας
  ανεγέρσεως τοϋ ΔημοτικοΟ
  ΣχολικοΟ Γυμναστηρίου
  Δήμαρχος Ηρακλείου
  Μηνάς Γεωργιάδης
  Δωδεκάτη κοινή Διεύθυνσις
  φορτηγών αύτοκινήτων
  Καθίσταται γνωστόν είς τό κοι¬
  νόν δΐι τά γραφεία τής 12ης Κοι-
  νής Διευθύνσεως φορτηγδ>ν αύτο¬
  κινήτων έγκατεστάθησαν επί τής
  πλατείας Καλλεργών δπου δύναν-
  εχονιε
  ται ν' άπευθύνωνται οί
  φορτίον πρό; μεταφοράν.
  Άριθμός τηλεφώνου 28Η.
  (Έκ τής Διευθύνσεως).
  ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΆ1 μαγαζείον
  κατάλληλον δι' άτελιέ ύποδηματο-
  ποιείου, ραφείου ή οιουδήποτε άλ-
  λου τεχνικοΰ έπαγγέλματος καί
  είς κεντρικήν θέσιν. Πληροφορί-
  παρ' ημίν.
  «Έρμίνα»
  Μεγάλαι έκπτώσεις
  εις δλα τ' άνδρικά ειδή
  δι' όλίνο:ς ημέρας.
  Υποκάμισα, γραββάτες, μανδήλια,
  ζώνες, τιράντες κ. λ. π.
  Λόγω τού ότι τό κατάστημα «ΕΡΜΙΝΑ» πε-
  ριορίζεται μόνον είς τά γυναικεϊα ειδή καί τά
  καλλυντικά καί άρώματα, θά πωλήση ολα τα άν¬
  δρικά ειδή είς τιμάς κάτω τοΰ κόστόυς.
  ΜΕΓΑΛΑΙ ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ

  ■ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■εί
  ΕΜΜ. Κ. ΣΧΙΖΑΚΗΣ
  1ΑΤΡΟΣ - ΠΑΟΟΛΟΓΟΣ
  Δέχεται είς τό Ιατρείον τού όδός Άγίου Τίτου—
  έναντι Δημαρχείου. Καθ' εκάστην 9—11 καί 3—-7.
  Αριθ, τηλεφώνου 300.
  βΜ»Β9ΛΒ»ΒΒΒΒΒΒΒ»»»ΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒ»ΒΙΙΙΒΒΒΛΒΒΒΒΒΒΒΒΒΜ
  — Παρατείνεται ή θήρα τής
  μπεκάτσας.
  Πληροφορούμεθα 8τι δι' απο¬
  φάσεως τοΰ Γενικοΰ Διοικητοΰ
  Κρήτης κοινοποιηθείσης είς τόν
  έν Ρεθύμνη κυνηγετικόν σύλλο¬
  γον ό κΒρύσινας» επετράπη ή
  θήρα τής μπεκάτσας, μπεκατσι-
  νιού καϊ ταίχλας είς ολόκληρον
  την νπσον μέχρι τέλβος Φε·
  βρουαρίου.
  —Σύλληψις φυγοποίνου.
  Υπό τη; Χωροφυλακή; Σελ-
  λιών Ρεθύμνης συνελήφθη ο Β.
  Μ. Σπιταδάκης έκ Γικννιοΰ τοΰ
  ίδίου νομοΰ, πρός εκτισιν ποι-
  νής φυλακίσεως διά παράβασιν
  τής διατάξεως περι μέτρων κατά
  τής ζωοκλοπής.
  —Αί δαπάναι των Έφεδρι-
  κών Ταμείων.
  ΔΓ αποφάσεως της Γενικής
  Διοικήσεως Κρήτης καθωρίσθη
  ότι επί των δαπανών των Τα¬
  μείων Έφέδρων Κρήτης θά ά-
  σκήται τοΰ λοιποΰ) πλήρης προ-
  ληπτικό; έλεγχος, θεωρουμένου
  παντός έντάλματος έκδοθησομέ-
  νου ύπ' αυτών πρό τής πληρω
  μής τού.
  —Αί είσφοραί υπέρ τής 'Αε-
  ροπορίας.
  Πρός τόν ©εβφιλέβτατον 'Ε-
  πίακοπον Χανίων απεστάλη λχ-
  τού κ.
  'Υπουργοΰ
  Κρήτης
  Γενικοΰ
  Διοικητοΰ ..,.....„ —Λ~,,.ν..ι-
  ριον έγγραφον διά τάς εϊαφο-
  ράς των ένοριακων επιτροπών
  τής περιφερείας τής 'Επιοκοπής,
  υπέρ ττής 'Αεροπορίας. Αί εΐσφο-
  ραί αυται άνήλθον είς τό ποσόν
  των 13.143.85 δραχμών.
  — Παιδοκτονία.
  "Υπό των όργάνοαν τής Χ«Ρ«-
  φυλακής Καστελλίου Πεδιάδος
  αυνελήφθη ή Ελένη Ι. Στεφανά·
  κη έτών 30 κατηγορουμένη επί
  παιδοκτονία.
  — Ό Έπιθεωρητής Εργασίας
  Κρήτης.
  Είς Καστέλλι Κισσάμου ευ¬
  ρίσκεται άπό κροχθές ό 'Επιθεω-
  ρητής Εργασίας Κρήτης κ. Γ.
  Παπανικολάου πρός επίλυσιν
  διαφόρων εργατικήν ζητημάτων
  τή; κωμοπόλεως ταύτης.
  —Διάλεξις.
  Την προβεχη Πέμπτην, 7.30'
  μ. μ. θά ομιλήση είς την Λέ-
  σχην 'ΕΛΐστημόνων τής πόλεώς
  μας ό κ. Στυλ. «Ριοράκης δικη-
  γόρος, μέ θέμα: «Ή συμβολή
  τοΰ Προσκοπισμοΰ είς την ώια-
  παιδαγώγησιν τής νεολαίας». Ε'ί
  — «·" ελευθέρα».
  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ
  Την εΖκοστήν έβδόμην (27) Φε-
  ορουαρίου ημέραν Κυριακήν καί
  ώραν 11 —12 π. μ. διεξαχθήσε¬
  ται έν τώ Νομαρχιακώ Καταστή¬
  ματι δημοπρασία ενοικιάσεως φό-
  ρου οιοδίων διά τό οικονομικόν
  2τος 1938—39.
  "Απαντα τά σχετικά εΓίρηνται
  καταΐίθειμένα έν τή Νομαρχία ο¬
  πόθεν οί βουλόμβνοι δύνανται νά
  λαμβάνωσι γνώσιν καθ' εκάστην
  εργάσιμον καί ώραν 11—12 π.μ.
  Ό Πρόίδρος Ε.Τ.Μ Ο.Η.
  Ά. Μάρκ«λλβί
  Ηράκλειον-Κρήτης
  Γραφεΐα έναντι Παλ Νομαρχίας
  ΖΩΗΡΟΤΑΤΗ
  ΕΚ ΤΩΝ
  Η ΑΠΗΧΗΣΙΣ
  Τ0Υ ΡΑΙΧ
  ΘΕΩΡΕΙΤΑΙΠΙΘΑΝΩΤΑΤΗ
  ΗΑΝΑΛΗΨΙΣΕΥΡΥΤΑΤΗΣ
  ΠΡ11ΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΧΙΤΛΕΡ
  ΑΘΗΝΑΙ :» Φεβρουαρίου (τοΰ
  άνταποκριτοΰ μας).—Σημερινά τηλε-
  γραφτόματα έκ τοΰ έξωτερικοΰ άναφέ-
  ρουν ότι είς την διεθνή γνώμην προε¬
  κάλεσαν ζο>ηροτάτην απήχησιν αί μεταβο
  λαί είς την Γερμανικήν Διοίκησιν τής
  Έθνικής Αμύνης διά τής άποχωρήσε-
  ως τοΰ στρατάρχου ΛΙπλόμπεργ* καί
  τοΰ άρχηγοΰ τής Ράϊχσ^ερ στρατηγοΰ
  Φρίτς. Αί μεταβολαί αυται ώς λέγε-
  ται οφείλονται είς ριζικάς διαφωνίας
  των άποχωρησάντων άνωτάτων στρατιω¬
  τικών μέ τόν Χίτλερ καί τοΰς δύο συν-
  εργάτας τού Γκαΐριγκ καί Γκαϊμπελς.
  Αί άνά τό εξωτερικόν κυκλοφορού¬
  σαι φήμαι φέρουν την κατάστασιν έν
  Γερμανία ώς λαμβάνουσαν αποφασι¬
  στικήν τρόπήν καί ώς πρός την τηρητέ
  αν τοΰ λοιπού Γερμανικήν πολιτικήν εις
  τα έξωτερικά ζητήματα καί ίοία τό Αάν-
  τσιγκ καί τό άποικιακόν.
  ΕΓΕΝΟΝΤΟ ΑΠΟΔΕΚΤΑΙ
  ΑΙΠΑΡΑΙΤΗΣΕΙΣΤΩΝΔΥΟ
  ΑΝΩΤΕΡΩΝ ΣΤΡΑΤΙ Ω Τ Ι Κ Ω Ν
  ΑΘΗΝΑΙ ϊ» Φεβρουαρίου (τού
  άνταποκριτού μας).—-Νεώτεραι πληρο¬
  φορίαι έκ Βερολίνου, μέσω Παρισίων
  καί Λονδίνον), φέρουν ώς οριστικάς πλέ¬
  ον τάς παραιτήσεις των Γερμαν&ν άρ·
  χηγών των πολεμικών δυνάμεων Μπλό-
  μπεργκ καί Φρίτς. Τόσον τοΰ πρώτου
  όσον καί τοΰ δευτέρου ή παραίτησις ε¬
  γένετο άποδεκτή υπό τής κυβερνήσεως
  τού Ράϊχ, έκδοθέντος καί είδικοΰ πρός
  τουτο διατάγματος.
  ΑΙ ΔΙΠΛΟΜΑΤΙΚΑΙ ΜΕΤΑΒΟΛΑΙ
  ΣΥΝΕΠΕΙΑ ΤΟΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΝ
  ΑΘΗΝΑΙ Ε» Φεβρουαρίου (τού
  άνταποκριτοΰ μας).— Καθ' ά αγγέλ¬
  λεται ή άπό χθές γνωστοποιηθεΐσα ώς
  βεβαία, ανάκλησις καί αντικατάστασις
  των πρεσβευτών τής Γ&ρμανίας έν Βιέν¬
  νη, Ρωμη καί 'Τόκιο Οεωρεΐται^ συνε¬
  πεία των στρατιωτικών μεταβολών. 'Υ-
  ποστηρίζεται δηλ. ότι ή αντικατάστασις
  ηών πρεαβευτών τούτων εγένετο δι' οϋς
  λόγους καί ή των στρατιωτικών καί πρός
  τόν σκοπόν τής άπροσκόπτου έφαρμο-
  γής των ληφθεισών άποφάσεων διά την
  ίΐιαχείριαιν των εξωτερικών ζητημάτων
  τοΰ Ράϊχ.
  Ο
  ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΝ ΤΟΝ ΕΞϋΤΕΡΙΚίΙΝ
  ΑΘΗΝΑΙ ϊί Φεβρουαρίου (τού άν
  ταποκριτοΰ μας) . — Τηλβγραφούν έκ
  Ιΐερολίνου ότι ο φόν Ρίμ-πεντροπ τέως
  πρεσβευτής τού Ράϊχ είς Λονδίνον, πρό
  κείται νά αναλάβη έντό; τήβ σήμερον τό
  χαρτοφυλάκιον τοΰ ύπουργ&έου των Έ-
  'ξωτερικων. Ό φόν Νώΰρατ απεχώρησε
  λόγω τής έκδηλο>θ&ίσης άντιθεσεώς τού
  κρός τόν Χίτλερ έν σχέσει μέ τα νέα μέ
  τρα τα οποΐα ούτος φέρεται άποφασι-
  σμένος νά εφαρμόση είς την όλην πολι¬
  τικήν τής Γερμανίας.
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  Πρωία Κυριακής
  6 Φεβρουαρίου 1938
  'Εκδηλοΰνται σοβαραι άνησυχίαι
  διά την εξέλιξιν της καταστάσεως.
  ΑΟΗΝΑΙ 5 Φεβρουαρίου
  (τοΰ άνταποκριτοΰ μας). —
  Πληροφορίαι έκ Παρισίων
  καί Λονδίνου φέρουν ώς έ-
  πιδεινωθεΐσαν άνησυχητικώς
  την διεθνή κατάστασιν.
  Ή έπιδείνωσις αυτή άπο-
  δίδεται είς τούς τελευταίους
  τορπιλλισμούς "Αγγλικών ά¬
  τμοπλοίων καί την απόφασιν
  τής Γαλλίας καί Αγγλίας
  νά έπέμβουν αποφασιστικώς
  έν Ισπανία.
  Η ΣΤΑΣΙΣ
  ΤΗΣ ΙΤΑΛΙΑΣ
  Παρά των διεθνών κύ¬
  κλων, σχολιάζεται εύνοϊκώς
  ώς τηλεγραφείται, η απόφα¬
  σις τής Ιταλίας νά προσχω-
  ρήση είς τα λαμβανόμενα
  μέτρα διά την αποτελεσμα¬
  τικήν δίωξιν τής πειρατεία;
  εί; την δυτικήν Μεσόγειον.
  Πάντως άγνοεϊται ποία θά
  είνε ή περαιτέρω στάσις τής
  Ιταλία; είς περίπτωσιν άπο-
  , φαοιστική; τροπή; τή; Γερ-
  I
  μανική; πολιτικης έναντι
  | των διεθνών προβλημάτων
  | καΐ κατά συνέπειαν καί τού
  ! Ίσπανικοΰ.
  Αι καλλιέργειαι έν τώ νομώ
  κατά τόν λήξαντα μηνα.
  Έ Γεωργική Ύπηρεσία Ηρα¬
  κλείου υπέβαλεν εις την Νομαρχί¬
  αν λεπτομερή έκθεσιν των γεωρ-
  γικών συνθηκών καί τής καταστά¬
  σεως καλλιέργειαν μέχρι τέλους
  Ίανουαρίοο 1.1
  Κατα ταύτην αί καιρικαΐ συν¬
  θήκαι υπήρξαν κατά τι δυσμενεϊς
  εις την εκτέλεσιν των διαφόρων
  καλλιεργητικών εργασιών άφοΰ
  πλέον τοΰ ήμίσεος τοΰ μηνός καί
  ακριβώς 14 ϊως 17 ημέραι ήσαν
  ημέραι βροχής. Τα ΰψος τής πε-
  σούσης ζρογτ^ κατά τόν μήνα
  τούτον ανήλθεν εις μέν την πόλιν
  Ηρακλείου εις 91,8 χιλ . είς την
  Γεωργικήν Σχολήν Μεσσαράς 182,
  Η καί είς τόν Άγιον Μύρωνα
  Μαλεβυζίου 248,8 ήτοι παρετη¬
  ρήθησαν μεγάλαι διακυμάνσεις
  είς τα άτμοσφαιρΐκά κατακρημνί-
  σματα. 'Η μέση ύι'ρασία -ού μη¬
  νός υπήρξεν 7,"> ο)ο καί ή μέση
  θερμοκρασία 12,3.
  Ειδικώτερον διά την κατάστα
  σιντώνκαλλιεργειών άναφέρεταιότι
  ή πορεία τής βλαστήσεως τώνσιτη-
  ρών ύπήρξενάρίστη πλήν τής πρωΐ
  μου κριθής ν]τις υπέφερεν έκ τής
  οπερβολικής ύγρασίας κα'ι ϊν.
  τοΰ Ιντόμου χλώρωπος Άξιοση-
  μείωτος χαρακτηρίζεται έξ &λλο^
  ή μεγίστη χρήσις λιπασμάτων κα¬
  τά την εφετεινήν ^■αορχν τω/ δή
  μητριακών, ύπολογίζομένη είς
  120.000 τιζρίκο^ σάκκκους απο¬
  κλειστικώς διά απορχν έναντι
  95 000 πέρυσι.
  Είς την έλαιοκομίαν εσημειώ¬
  θη κατά τόν μήνα ιοΰιον μεγάλη
  δραστηριότης περϊ την συλλογήν
  καί κατεργασίαν τοΰ ελαιόκαρπόν
  Κατά τούς υπολογισμούς τής Γε
  ωργικής Υπηρεσίας ή παραγωγή
  τοϋ Χομοΰ θέλει άνέλθει κατά
  τούς μετριωτέρους υπολογισμούς
  είς 15,000 τόννους κατανεμομένη
  ώς Ιπεται κατ' επαρχίας:
  Έπαρχία Πυργιωτίσσης 1.000.
  000 όκ. Καινουρίου 2.500 000.
  Μονοφατσίου 1.000 000. Βιάννου
  1.000 ΟΟΟ Τεμένους 500 000 Μα
  λεβυζίου 1 500 000 καί Πεδιάδος
  4.500 000.
  "Οσον άφορά την κτηνοτροφίαν
  κρίνεται άναγκαίον ή συστηματι-
  κή μελέτη τοΰ κτηνοτροφικοΰ ζη-
  τήματος καί ή λήψις σειράς μέ-
  ' τριον προστατευτικών.
  ΕΚΟΡΥΦΩΘΗ ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΓΓΛΙΑΝ
  Η ΑΓΑΝΑΚΤΗΣΙΣ ΤΟΥ ΑΑΟΥ
  ΔΙΑ ΤΟΥΣ ΤΟΡΠΙΛΛΙΣΜΟΥΣ
  ΚΑΙ ΤΑΣ ΚΑΤΑΒΥΟΙΣΕΙΣ ΑΤΜΟΠΑΟΙΟΗ
  ΣΥΤΚΕΝΤΡΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΙ
  ΑΘΗΝΑΙ Ι» Φεβρουαρίου (τού άν
  ταποκριτοΰ μας).—Νυκτερινά τηλεγρα
  φηματα έκ Αονδίνου άγγέλλουν ότι ή α¬
  γανάκτησις διά τούς τορπιλλισμούς καί
  καταβυθίσεις Αγγλικών άτμοπλαίων έ-
  πεξετάθη είς τάς λαϊκάς τάξεις τής Αγ¬
  γλίας ώστε νά σχηματισθοΰν μικροδια-
  δηλώσεις καί νά διατυπωθοΰν ομαδικαί
  καί θορ'-8ώδε'.ς διαμαρτυρίαι έξωθι τοΰ
  μεγάρου τής Ντάουνιγκ Στρήτ.
  ΕΚΤΑΚΤΟΣ ΣΥίΚΑΙΙΣΙΣΤΗΣΑίίΑΙΚΙΙΣΟίΥΛΗΣ
  Ή συνεδρίασις τής Αευτέρας (αύρι¬
  ον) τΛ,ς Βουλής των Κοινοςήτων βεβαι¬
  ούται ότι θά έχη χαρακτ*ρ* έκτάκτου
  συγκλήσεως τής Ιίουλής, προκληθ&ίβης
  έξ αίτίας των τορπιλλισμών καί των άε-
  ροπορικών έπιθέσεων εναντίον Αγγλι¬
  κών αποκλειστικώς άτμοπλοίων είς τα
  Ίσπανικά ϋδατα. Είς την συνεδρίασιν
  ταύτην θά συζητηθώσιν επερωτήσεως 6ου-
  λευτών, ο υπουργός δέ των Εξωτερι¬
  κών κ. ΤΙΙντεν Οά προβή είς δηλώσεις
  διά τα ληφθέντα δραστ,ικά μέτρα.
  Ή φιλανδρωπική δράσις
  τοϋ πατριωτικοϋ Ίδρύματος.
  Κατηρτίσθη ή έκθεσις πεπραγ-
  μένων λήξαντος ϊτους τοΰ ένταΰθα
  Παραρτήματος τοΰ Πατριωτικοϋ
  Ί5ρύματος Κοινωνικής Προνοίας
  καϊ Αντιλήψεως. Συμφώνως πρός
  τα έν αύτη παρεχάμενα στοιχεΐα
  ή σημειωθεϊσα φιλανθρωπική κί¬
  νησις έμφανίζεται ώς εξής:
  Α'. Τμήμα προστασίας τής μη
  τρότητος καί τοΰ παιδιοΰ.— Καθ'
  δλην την διάρκειαν τοΰ ετιυς 1937
  ί ίατρικαί έπισκέ-
  ψεις. Εξητάσθησαν δέ διά πρώτην
  φοράν 1164 βρέφη καί κατ' επα¬
  νάληψιν 1980. Είς μητέρα; εχού¬
  σας ανάγκην βοηθείας έχορηγήθη
  σαν 1712 κυτία γάλακτος, (ι κυ
  τία φαρίνας καί 750 πήχεις ύφί
  σματος διά την κατασκευήν ψορε
  μάτων των παιδιών. Έξ άλλου
  κατά την διοργανωθεϊσαν έβ3ομά
  οα τοΰ παιδιοθ έχορηγήθησαν 391
  ενδυμασίαι εις άγόρια, 280 είς
  κορίτσια καί 107 ζεύγη ύποδημά
  των.
  IV.
  Τμήμα λαίκών συσσιτίων.
  Κατά τό λήξαν Ιτος εχοργήθη
  σαν 217 958 μερίδες συσσιτίου
  μετ' άρτου επί πληρωμή δύο δρχ
  κατά μερίδα καί ίσάριθμοι μερί
  δες άρτον, είς τό γηροκομεΐον
  τής πόλεως 10 :?80, είς χρατουμέ
  νους είς τάς φυλακάς καί λοιπούς
  ένδεεΐς 5000 καί τέλος είς πλημ
  μυροπαθεΐς τής πόλεως 13 050.
  ΔΙΑΒΗ1Υ1Α ΤΟΝ ΕΜΠΟΡΟΝ
  ΠΑΡΑΤΩ ΟΙΚΟΝΟΙΥΙΙΚα ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗ
  Έξουσιοδοτηθεΐσα έπιτρο-
  πή παρά τοϋ Έμπορικοΰ καΐ
  ΒιομηχανικοΟ Έπιμελητηρίου
  επεσκέφθη χθές την πρωΐαν
  τόν παρά τή ΟΪκονομική Έ-
  φορεία Ηρακλείου Οικονομι¬
  κόν Έπιθεωρητήν Κρήτης κ.
  Παπαδόπουλον καΐ εξέθεσε
  τάς άπόψεις τοϋ έμπορικοϋ
  κόσμου τής πόλεως επί διαφό¬
  ρων φορολογικών ζητημάτων.
  Καθ' άς έχομεν πληροφορίας
  ή έπιτροπή ανεχώρησεν ίκανο-
  ποιημένη έκ των συνομιλιών
  αυτής μετά τοϋ κ. Οίκονομι-
  κοϋ ΈπιθεωρητοΟ.
  ΑΦΙΞΙΣ
  ΚΑΠΝΟΒΙΟΜΗΧΑΝΟΥ
  Κατά χθεσινόν τηλεγράφημα
  πρός την ενταύθα αντιπροσω¬
  πείαν των σιγαρέττων Σιγάλα
  σήμερον αφικνείται ό διευθυν-
  τής τής έν λόγω μεγάλης κα-
  πνοβιομηχανίας κ. Άνάργ Σι-
  γάλας.
  II
  ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ ΤΩΝ ΕΝΟΠΛΩΝ
  ΔΥΝΑΜΕΟ.Ν ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ
  ΑΘΗΝΑΙ Εί Φεβρουαρίου (τού άν-
  ταποκριτού μας). — Τηλέγραφον έκ
  Αονδίνου ότι ή άναληφθεϊσα υπό τού
  Χίτλερ διοίκησις άπασών των ένόπλων
  ϊϊυνάμε<ι»ν τής Γερμανίας, καθιστοΰν ϊθΰτον απόλυτον δικτάτορα, των κινή- σεων καί προπαρασκευών τοΰ στρατοΰ έξαρτωμένων τοΰ λοιπού απολύτως άπό αυτόν καί τούς δύο κυριωτέρους συνερ-' γάτας τού Γκαΐριγκ καί Γκαΐμπελς. ΣΥΝΕΧΙ2ΕΤΑΙ ΣΤΑΣΙΜΟΣ Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ ΤΟΠΠΗΟΟΣ ΝΙΚΟΑΑΟΥ ΑΘΗΝΑΙ Κ Φεβρουαρίου (τού άνταποκριτοΰ μας). —Κατά τό εκ¬ δοθέν δελτίον των θεραπόντων ιατρών τής Α.Υ. τού Πρίγκηπος Νικολάου, ή κατάστασις τής ύγείας τού συνεχίζεται «τάβιμος* ΑΦΙΞΙΣ ΠΟΛΩΝΙΔΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΥ Αφίκετο είς την πόλιν μας προερχομένη έκ των Βαλκα- νίων μέσω Αθηνών, ή Πολω νίς δημοσιογράφος κ. Γιανίνα Άλσιέβσά τής «Συντάξεως Περιοδικών της Πολωνικής Έ νώσεως έν τω έξωτερικφ». Σκοπός τής άφίξεως ένταΰ θα τής Πολωνίδος δημοσιο- γράφου είνε ή επίσκεψις των άρχαιοτήτων προκειμένου νά άποστείλτ] σχετικάς περί τοΰ ΜινωϊκοΟ πολιτισμοθ άνταπο- κρίσεις είς Πολωνίαν. ΡΕΣΙΤΑΛ ΒΙΟΛΙΟΥ Την προσέχη Παρασκευήν καί ώραν 7. 30 μ.μ. θά δοθή είς τό θέατρον Πουλακάκη ρεσιτάλ βιολιοϋ τής καλλιτέ- χνιδος κ. Είρήνης Μπίστη τή συνοδείςι είς τό πιάνο τής κ. Γρατσιέλλας Αδαμ τού Ώ- δείου Αθηνών, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ ΚΑΙ ΚΙΝΗΣΙΣ Αί κυμανθεΐσαι χθές έν τί) άγορ§ μας τιμαί των κατωτέρω έγχω ρίων προιόντων εΤχον ώς ακολούθως: Σταφίύϊ;. Σουλτανίναι α' Καραμπ Ελεμέδες Ταχτάς Μαύραι α β' Υ' α' β' Υ' ( 22 -23. ) ( 10.-11 ) ( 8-9 7 Χαροΰπια » 2 70 "Ελαια 5ο » 29ΟΟ » κοινά » Σάπωνες. Λευκοί α' ποιότητος δρ. 21.— 00 » β' » 20.— 00 Πράσινοι α' ιτοιότ. » 18—00 β' » 12 —ζ.0 θΐνβ». "Αρχανών τό μίστατ. » 45 Μαλεβυζίου κατ' οκάν δρ. 6 ΑΙ ΖΩΟΝΟΣΟΙ ΚΑΙ ΤΟ ΓΕΩΡΓ. ΕΠΙΓΥΙΕΛΗΤΗΡΙΟΝ Τό Γεωργικόν Έπιμελητή- ριον δι' έγγράφου τού πρός τόν κ. Νομοκτηνίατρον παρα- καλεΐ 'ινα ούτος συγγράψτ) ό δηγίας άφορώσας τα τής κα¬ ταπολεμήσεως των σπουδαιό¬ τερον καί συνειθεστέρων ζωο- νόσων προκειμένου νά τάς κοινοποιηθή πρός τόν άγροτι- κόν κόσμον τοϋ νομοΰ όστις τοσάκις έχει ζημιωθή έκ θα- νατηφόρων νόσων των οίκοσί- των ίδία ζώων. Ο ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΟΝ ΕΝΟΡΚΩΝ Είς τό πρωτοδικεΐον Ηρα¬ κλειον άνηρτήθη ό συνταχθείς κατάλογος των έπιλεγέντων διά τάς κληρώσεις τβν ένόρ- κων τοϋ κακουργιοδικεΐου κατά την δικαστικήν περί¬ οδον 1938—39. Ένστάσεις δπως έξαιρεθώσι δύνανται οί ένδιαφερόμενοι νά ύποβάλουν μέχρι τέλους Φεβρουαρίου ΑΙ ΕΟΡΤΑΙ ΤΟΤ ΠΡΑΣΙΝΟΥ Είς τούς άνωθεν των Στρα- τώνων τοϋ 43ου Συντάγματος λόφους «Δυό Άοράκια» θά φυτευθούν σήμερον διάφορα δένδρα τη συμμετοχή όπλι- τών τοϋ στρατοϋ, προσκόπων καΐ των κατοίκων Κατσαμπά καί ΆλικαρνασσοΟ. Είς την εορτήν προσεκλήθησαν καί αί αρχαί τής πόλεως. ΔΕΝ ΕΚΟΙΝΟΠΟΙΗΘΗ Η ΠΑΡΑΤΑΣΙΣ ΤΟΥ ΚΥΝΗΓΙΟΥ Ή παράτασις τοΰ κυνηγίου τής μπεκάτσας ή όποία άνα- γράφεται είς άλλην στήλην ώς κοινοποιηθεΐσα έν Ρεθύμνη ώς μανθάνωμεν δέν έκοινοποιή θη εισέτι ένταΰθα καί συνε- πώς ίσχύει ή προηγουμένη α¬ παγόρευσις τοϋ Δασονομείου Ηρακλείου. ΔΙΟΡΙΣΜΟΙ Αποφάσει τής Νομαρχίας "Ηρακλείου διορίζονται παρά τή 12 κοινή διευθύνσει Αύτο- κινήτων οί κάτωθι ώς εξής. Στοθμάρχαι: Πύργου Π. Τζερ- μιάς, Καστελλίου Πεδιάδος Ζαχ. Μαλεγιανεάκης, Έμπά- ρου, Παναγίας κσί Άρκαλο χωρίου Γ. Χουζουράκης, Ηρα¬ κλείου Ιω. Ι. Λουκάκης, Μοι¬ ρών Έμμ. 1. Χατζάκης. Έ- λεγκταί: Ιω. Αντωνακάκης, Δημ Πρπνάκης καΐ Νικ. Μα- χαιριανάκης. ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΟΙ ΔΩΡΕΑ Ό κ.Έμμ. Καληωράκης κα¬ τέθεσεν είς τό Πατριωτικόν "I- δρυμα χιλίας δραχμάς είς μνή μην τοϋ έν Αθήναις θανόντος υΐοθ τού Μίνωος. ΕΒ6ΜΒΑΡΔΙΣΟΗ ΚΑΙ ΕΤΕΡΟΝ ΑΓΓΛΙΚΟΝ ΑΤΜΟΠΛΟΙΟΝ ΑΘΗΝΑΙ 15 Φεβρουαρίου (τοΰ άν ταποκριτοΰ μας).— Βεβαιούται έκ Αον¬ δίνου ότι έκτός τοΰ βομβαρδισμοΰ υπό ΰδροπλάνων καί καταβυθίσεω; τοΰ Άγ- γλικοΰ ατμοπλοίου «Άλσίρα» καί έτε¬ ρον τοιούτον έβομβαρδίσθη χθές καί κα τεδιώχθη υπό αγνώστου εθνικότητος ύ- δρθπλάνων. Τό ατμόπλοιον τούτο κα¬ τώρθωσε μετά πολλοΰ κόπου νά διαφύγη την τύχην τής «Άλσίρας». Θύμαοα δέν ύπάρχουν. ΕΓΕΝΟΝΤΟ Α8Ρ0ΑΙ ΣΥΛΛΗΨΕΙΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΙΚΟΝ ΕΙΣ ΚΑΝΤΟΝΑ ΑΘΗΝΑΙ £5 Φεβρουαρίου (τού άνταποκριτοΰ μας).— Τηλεγραφείται έκ τού έξωτερικοΰ ότι ή τάξις είς την Καν τώνα αποκατεστάθη κατόπιν άθρόων συλ λήψεων άντιδραστικών, είς οϋς όνείλεται τό καταπνιγέν προχθές κίνημα εναντίον τού Τσάγκ—Κάϊ—Σέκ. Τό κίνημα καθ* α βεβαιούται ύπεκινήθη καί έχρηματο- δοτήθη υπό Ίαπώνων πρακτόρων. ΙΐϊΤΫΧΗΣ Η ΑΝΤΙΣΤΑΣΙΣ ΤΟΥ ΚΙΝΕΖΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΑΘΗΝΑΙ ϊ* «1>εβρουαρίου (τού
  άνταποκριτού μας).— Κατά τάς έξ "Α¬
  πω Άνατολής πληροφορίας ή άντίστα-
  σις των Κινέζων είς πολλά σημεΐα τοΰ
  μετώπου τής Κίνας συνεχίζεται αποτε¬
  λεσματικώς.
  ΕΠΙΚΡΑΤΗ ΒΑΡΥΣ ΧΕΙΜΩΝ
  ΚΑΙ ΧΙΟΝΕΣ ΕΙΣ ΤΑ ΟΡΕΙΝΑ
  ΑΘΗΝΑΙ ϊ> «1>ε6ρουαρίου (τοΰ
  άνταποκριτοΰ μας).— Καθ* όλην την
  χώραν καί κατά τάς υπαρχούσας πληρο¬
  φορίας, έπικρατεΐ χειμ,ών κατά τό μάλ¬
  λον καί ήττον βαρύς. Είς τα όρεινά ή
  πτώσις χιύνων είναι συνεχής άπό ςριη-
  μέρου σχεδόν.
  Η ΚΑ8ΕΛΚΥΣΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ
  ΕΙΣ ΤΗΝ
  ΑΘΗΝΑΙ ϊ> «1>&βρουαρίου (τοΰ
  άνταποκριτοΰ μας).— Τηλεγραφοΰν έκ
  Αονδίνου ότι τό είς τα 'Αγγλικά ναυ-
  πηγεΐα παραγγελθέν Ελληνικόν άντι-
  τορπιλλικόν θά καθελκυσθή τόν Μάρτι¬
  ον. Τό άντιτορπιλλικόν τούτο είνε τό
  πρώτον έκ σειράς τεσσάρων τοιούτων
  πρό πολλοΰ παραγγελθέντων. "Ετερον
  άντιτορπιλλικόν παρομοίου τύπου καΐ
  τούτο έκ των παραγγελθέντων, θά καθελ-
  κυσθή τόν Απρίλιον.
  νά δι««ι
  τοτε
  ς αυτή α
  πβλ-
  λπίδς, δ.
  τής υπα
  Υενει-
  «1

  / γεω
  καί άπβ_ τη
  μο μ5
  £ύμφωνα με τα
  ής Υ:
  των
  χανοποιητική. Αί
  ίιά οιτηρών έκτάι
  μίγαλύτεραι των >
  >£Βί πλέον δέ ε
  ή επιατημονική μι
  χβλλιεργειών. Τού
  χνύεται καί εκ
  μογής τού συστή^
  οκκλιοτικής καλλι
  ι«ρ&ΐαν κλίμακα
  χυρίως έξ αυτού,
  ροτάτη; χρήαεως
  τ»ν. Ούτω εφέτος
  αοιήθπβαν 120 χι
  ρίπβυ σάκκοι λιπαο
  τ»; χαλλιεργείας
  τριβχών έναντι 9'
  μόνον τοΰ παρε
  χρ
  η εφέτος π
  χιλιάδες σάκκοι
  επι πλέον των χ
  ηθέντων πέρυσι.
  ίέ είνε ή αι
  κρόούοςκα'ι ώς προ
  λιεργείας των άλ
  νίκων εΐύών, της
  τής έλκϊας, των
  ριιν δένδρων. Καί
  εφέτος προβλέΐΐδΐ
  χαλλιέργεια κι
  μποοτανικών, σι:
  βαχο; κ.λ.π. λόγω
  ϊχών συνβηκών
  ουργοΰν αί πεσοί
  κτουααι εισέτι ά;
  Χ«ί. Έκτός ομως
  ή αυτής έπεχ
  ή
  ημήε
  λεργειών καί ή
  «>ν βαίνει άπολ;
  ϊοιητιχή.
  Κατ' αυτόν τ
  οημιουργοΰνται
  «οεις και αί £
  κβ'ι η έσοδεία
  Ι«νο« ήύη έχ
  «5 ολοκλήρου ί
  Χ«ι ώς πρός ώρ
  «χιστον ε» δή .
  *ν«τέρα τής πκρν,
  » δέ ώς είνε
  Τ" έχη εύμενε< °Ρ«αιν επί τής κ »*η έξλξ ς ξξ Διότι «ί ^.ργ «ξιΐαουν την . 5^ ρ οί