95372

Αριθμός τεύχους

4783

Χρονική Περίοδος

Α' 1938

Ημερομηνία Έκδοσης

8/2/1938

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  ΚΑΘΗΜΕΡ1ΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
  ΙΡΛΦΕΙΑ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΛ
  ΟΛΟΣ. ΜΙΝβΙΛΥΡΟΥ
  ΣΥΝΔΡΟΜΑΙ.
  Αΐγΐ'πιιιΐ'
  ρτησία λιοαι Ι!
  ίξάμιινος 2
  Άμερικής
  ετήσιαι δολ. 1ό
  ίίάμηνος » 8
  Τιμη
  κιιτά φύλλον
  Δρηχ. 2
  ΤΡΙΤΗ
  8
  ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ
  1938
  ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ: ΑΝΔΡ. Μ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ
  ΗΡΚΜ·ΙΟ ΚΡΗΤΗΣ · Ε ΓΟΣ 2!ον
  ΑΡΙΘΜ. ΦΥΛΛΟΥ *783
  ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΙΑΙΑΠΙΣΤΟΣΕΙΣ
  ΔΙΑ ΤΗΝ [ΕϋΡΠΚΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΝ
  Μάς εδόθη καί άλλοτε Λ ι
  εύκαιρία νά διαπιστώσωμεν'
  την τεραστίαν πρόοδον πού
  έπετέλεσεν ή γεωργία εις
  τόν νομόν μας εσχάτως. Καί
  έσημειώσαμεν τότε μέ ιδιαι¬
  τέραν όλως ικανοποίησιν ότι
  ή πρόοδος αύτη συνεχίζεται
  δημιουργούσα πολλάς καΐ βα
  σίμους ελπίδας διά την α¬
  νάπτυξιν τής ύπαίθρου καΐ
  την εν γένει προαγωγήν
  τής οίκονομικής ζωής τού
  τόπου μας.
  Ιδού ομως, ότι αί διαπι-
  ατώσεις μας, πιστοποιοΰνται
  ήδη κατα τον έπιαημότερον
  τρόπον κα'ι άπό την άρμοδί-
  «ν γεωργικήν υπηρεσίαν τού
  νομοΰ μας.
  Σύμφωνα μέ τα δεδομένα
  της Γεωργικής Υπηρεσίας ή
  πορεία των καλλιεργειών
  παρουσιάζεται έξαιρετικώς ί-
  κανοποιητική. Αί σπαρεΐσαι
  διά σιτηρών έκτάσεις είναι
  μεγαλύτεραι των περυσινών.
  Επί πλέον δέ έγενικεύθη
  ή έίτιστημονική μέθοδος των
  καλλιεργειών. Τούτο άποδει-
  κνύεται καϊ έκ τής έφαρ-
  μογής τού συστήματος τής
  σκαλιστικής καλλιεργείας είς
  εύρεΐαν κλίμακα άλλά καΐ,
  κυρίως έξ αυτού, έκ τής εύ-
  ρυτάτης χρήσεως λιπασμά¬
  των. Ούτω εφέτος εχρησιμο¬
  ποιήθησαν 126 χιλιάδες πε-
  ρίπου σάκκοι λιπασμάτων διά
  τάς καλλιεργείας των δημη-
  τριακών έναντι 95 χιλιάδων
  μόνον τού παρελθόντος
  I-
  τους. Εχρησιμοποιήθησαν
  δηλαδή εφέτος περΐ τάς 35
  χιλιάδες σάκκοι λιπάσματα
  επί πλέον των χρησιμοποι-
  ηθέντων πέρυσι. Άνάλογος
  δέ είνε ή σημειωθεΐσα
  πρόοδοςκαΐ ώς πρός τάς καλ¬
  λιεργείας των άλλων γεωρ-
  γικών ειδών, τής άμπελου,
  τής έλαίας, των καρποφό-
  ρων δένδρων. Καΐ επί πλέον
  εφέτος προβλέπεται μεγάλη
  καλλιέργεια κηπουρικών,
  μποστανικών, σισαμίου βάμ
  βακος κ.λ.π. λόγω των εύνο-
  ϊκών συνθηκών πού δημι-
  ουργοΰν αί πεσοΰσαι καΐ πί-
  πτουσαι εισέτι άφθονοι βρο-
  χαί. Έκτός δμως της σημαν-
  τικής αυτής επεκτάσεως καί
  συστηματοποιήσεως των καλ¬
  λιεργειών καί ή ανάπτυξις
  των βαίνει απολύτως ίχανο-
  ποιητικη.
  Κατ' αυτόν τόν τρόπον
  δημιουργούνται αί προϋπο.
  θέσεις και αί έλπίδες^ ότι
  καί ή έσοδεία τού αρξα¬
  μένου ήδη έτους θά είνε
  έξ ολοκλήρου ίκανοποιητική
  καΐ ώς πρός ωρισμένα του¬
  λάχιστον είδη κατά πολύ
  ανωτέρα τής περυσινής. Τού¬
  το δέ ώς είνε φυσικόν,
  θά έχη εύμενεστάτην επί¬
  δρασιν επί τής καθόλου οΐκο
  νομικής εξελίξεως τού τόπου
  μας. Διότι αί πλούσιαι έ-
  μοδεΐαι θά άνακουφίσουν
  τόν γεωργικόν κόσμον, θά
  αΰξήσουν την καταναλωτι-
  κήν τού δύναμιν καΐ θά τού
  παράσχουν την ευχέρειαν
  νά ίκανοποιήση τάς περισ¬
  σοτέρας έκ των άναγκών
  τού. "Έτσι δέ θά άναζωογο-
  νηθή ή άγορά μας, θά το¬
  νώθη τό εμπόριον, θά έρ-
  γασθοΰν καΐ οί επαγγελμα¬
  τιαι καΐ οί βιοτέχναι καΐ
  τόν μαρασμόν πού επεκρά¬
  τησε μέχρι τούδε θά διαδε¬
  χθή ή άναζωογόνησις κα
  ή ζωηρότης των συναλλα
  γών.
  Είνε αλλωστε γνωστόν
  καί έκ τής πείρας καί α¬
  ποτελεί νόμον τής οικονο¬
  μ ί άς, ότι οταν είς ίνα γε¬
  ωργικόν τόπον, εύημεροΰν
  οί αγρόται, εύημερούν και
  βλοι οί άλλοι κάτοικοί τού,
  ολων έν γένει των έπαγγελ
  μάτων.
  Άλλά τό γκγονός αύτό α¬
  κριβώς των ενθαρρυντικόν
  διαπιστώαεων διά την προ¬
  σέχη γεωργικήν εσοδείαν,
  μας επιβάλλει καΐ ωρισμέ¬
  να καθήκοντα τα όποϊα Οέν
  πρέπει, νά παραλείψωμεν νά
  έπιτελέσωμεν. Καΐ έν πρώ¬
  τοις, επιβάλλει είς τού; γε¬
  ωργούς μας νά έντείνουν
  ετι περισσότερον τάς προ¬
  σπαθείας των διά την ό¬
  σον τό δυνατόν καλυτέραν
  καλλιέργειαν όλης γενικώς
  τής γήςτήν οποίαν διαθέτουν.
  Έπειτα επιβάλλει είς την
  Άγροτράπεζαν, πού άσκεϊ
  την άγροτικήν πίστιν νά
  ενισχύση διά παροχής δανεί
  ών, λιπασμάτων καΐ άλλων
  μέαων, τούς αγρότας. Καΐ
  τέλος επιβάλλει είς τάς γε-
  ωργικάς υπηρεσίας καΐ ιδία
  είς τούς έπαρχιακούς γεω-
  πόνους νά έπιδοθοΰν μέ
  μεγαλύτερον άκόμη ζήλον
  καΐ αφοσίωσιν είς τό έργον
  τής διαφωτίσεως τής καθο·
  δηγήβεως καΐ τής ένθαρρύν-
  σεως των γεωργών μας είς
  τό μέγα όσον καΐ εύγε-
  νές έργον των. Καΐ ώς πρός
  μέν τούς γεωργούς μας δέν
  αμφιβαλλομεν ότι θά κατα-
  βάλουν όλας τάς προσπα¬
  θείας των διά νά καταστή-
  σουν γόνιμον καΐ άποδοτι-
  κήν την γήν, διότι γνωρίζο¬
  μεν την έργατικότητα, τό
  φιλοπρόοδον καΐ την προσή
  λωσίν των είς τα δημιουρ
  γικά έργά των. Ώς πρός δέ
  την Άγροτικήν Τράπεζαν
  κ»ί Τάς Γεωργικάς Υπηρε¬
  σίας, πιστεύομεν έπίσης ότι
  θά πράξουν είς τό ακέραιον
  τό καθήκον των.
  "Αλλωστε καΐ οί δύο αύτοι
  όργανισμοΐ έξαρτώνται άπό
  την κυβέρηαιν. Είνε δέ
  γνωστόν τό άληθώς μέγα
  ενδιαφέρον τό οποίον δει¬
  κνύει ή κυβέρνησις διά την
  προαγωγήν τής ύπαίθρου καΐ
  την ανάπτυξιν τής γεωργίας.
  Μένει όμως καί μία δυσά-
  ρεστος διαπίστωσις: Ή κτη-
  νοτροφία, φθίνει συνεχώς είς
  τόν τόπον μας καθώς άναφέ-
  ρει καΐ ή έκθεσις τής γεωρ¬
  γικής υπηρεσίας. Καΐ ύιτάρ-
  χει μέν ή αντίληψις ότι ή
  ελάττωσις τής κτηνοτροφί-
  ας, είνε μοιραία συνεπεία
  τής άναπτύξεως τής γεωρ¬
  γίας καΐ ιδία τής άμπελουρ-
  γίας καΐδενδρο καλλιεργείας.
  'Αλλ' ή αντίληψις αύτη δέν
  είναι απολύτως όρθή. Αντι¬
  θέτως μάλιστα, ή ανάπτυξις
  της γεωργίας ειμπορεί νά
  βοηθήση κάλλιστα άντΐ νά
  βλάψη την ανάπτυξιν καΐ
  τής κτηνοτροφίας. 'Αρκεϊ
  νά μελετηθή καλώς ή οργά¬
  νωσις τής δευτέρας επί νέων
  βάσεων. Φαίνεται δέ ©τι τό
  ζητημα τούτο άπασχολεΐ ήδη
  τάς γεωργικάς υπηρεσίας.
  'Αλλ' έπ' αυτού ΐσως ασχο¬
  ληθώμεν καί ημείς εκτενέ¬
  στερον άλλοτε.
  ΟΠΒΣ ΔΙΑΒΑΙΝΕΙ Η ΖΒΗ
  ιΤχρεωκοπια
  τησ μασκασ
  Εί; μίαν επαρχιακήν εφημερίδα
  φιγουράρει άγγελία διά ντόμινα
  Τό ενδιαφέρον είνε, ότι τα ένοι
  κιαζόμενα ή πωλούμενα ντόμιν:
  δίδονται ...υπό πασάν έχεμύθει-
  αν καί άπό διαφόρου; διευθύνσει;
  ώ; αφήνη νά εννοηθή ή πρω
  τότυπος άγγελία.
  Εί; Ηράκλειον πού δέν εθεά
  θησαν άκόμη σέ καμμίαν βιτρίν:
  μασκέ; καί αποκρηάτικα κοστού
  μια, ή άγγελία θά ελεγα £χε
  κάποια έπικαιρότητα. Άλλά καί
  γενικώτερα, ή επικαιρότης αύτη
  βϊνβ δι-χαιολογημένη: Ό Ηέσπι;
  Ο οποίος ώ; γνωστόν έφεΰρε τό
  τεροσωπεΐον, ούοίποτ:ε. θά έφαντά-
  ζετο τόσην διώδοσιν τή; μά&κας.
  Τί εκέρδισαν ώστόσο ή
  άπό την οιάδοσιν αυτήν; 'Υ-
  ποθέχω κάχι τό όλως οιόλου άντί-
  ΐίτον πρός το-ύς σκοπούς της. Ό-
  χι διότι δέν συγκινεΐ ατ,ιχζραν ή
  ραγική ή κωμική γριμάτσα τοϋ
  άρχαίο,υ προσωπείου — ή δευτέρα
  νο;ιίζω ότι σογκινεΐ μεταπολεμι
  κως πολύ περισσότερον άπό την
  πρώτην—άλλά διότι ή χρήσις τή;
  μάσκα; ίγινε καθημερινή. Καί
  σ'ΐνεπώς έγιναν... καθημερινοί καΐ
  οί τρόποι άποκαλύψεω; τοϋ μυ·
  β της
  θέλω νά πώ ότι ή άγγελία ή
  έγγυωμένη έχεμύθειαν εις τού;
  τρομηθευομενους ντόμινα, εχει
  τόν ^ τόπον' της: Ε/.εΐνο πΐύ
  άλλοτε έχρειάζετο τέχνη καΐ πο-
  νηρία διά νά διαπιστωθη, σήμε¬
  ρον είνε πολύ εΰκολον. Διά νά
  μεταμφιεσθήτε μέ έγγυήσει; ότι
  δέν θά άναγνωρισθήτε, πρέπει νά
  εςασφαλίαετε ορου; πολλού; καί
  ποικίλους. Ένα; άπό αυτού; είνε
  ϊσω; κα'ι ή προέλευσιν τής μά-
  σ/,ας καί τοΰ ντίμινου σα;.
  -βυμοΰμαι πώς την εγνώρισε
  έκεΐνο τό βράδυ. Άπό τό κολλιέ
  της πού τό ςέχασε στό τσεπάκι
  τοΰ ντόμινου καί τα έ"παιζεν ά-
  φηρημένη σάν κομπολογάκι καί
  άπό μίαν έσάρπα πού δέν ήτο δυ¬
  νατόν παρά νά είνε μιάς γνιο-
  στής τη; καί γνωστής μου...
  Την αποκαλύψιν αυτήν έκαμεν
  άλλοτε έ'να; Έρακλειώτη; κο-
  σμικός εί; ζίρος τή; άνωνυμία;
  μιά; ωραίας αγνώστου. "Οπως
  έκαμεν έκεϊνος, Ικαμαν καί άλ¬
  λοι. Χάρις είς την προέλευσιν
  των εΐδών τή; μεταμφιέσεω; έν
  συνδυασμώ μέ μερικέ; άτομι-
  Αέ; άπροσεξίε;, τό επικίνδυνον
  «Σά; έγνωρίσαμε», άντήχησε
  παταγωδώ;. Ή μάσκα είτε έ'-
  φευγεν άπό την θέσιν τη;, εί¬
  τε δχι, ήτο κάτι τό μάταιον άν
  δχι καί ·τό ίλαροτραγικόν: "Ο,τι
  ένδιέφερεν έδώ, έμεινεν τό...άλη-
  θινόν πρόσωπον τοΰ μετημφιε-
  σμέννο. Ό θέσπι; δέν θά ήθε-
  λε ίσω; άλλο καλύτερον, διά τό
  προσο^πεΐον τή; τραγωδία; τού!
  * *
  *
  Βεβαία δέν έννοώ μόνον την
  αποκρηάτικη μεταμφίεσι. Πέρνω
  ολόκληρον την ζωήν υπό μα¬
  σκαν. Άς μοϋ ποΰν: Χάνει ή
  κοινωνική ύποκρισίχ όσο προχώ¬
  ρει ό είκοστό; αΐών ή δχι; .
  Καταντα ή πονηρία «κοινόν ά-
  γαθόν» ή παραμένει άκόμη ώς
  φίρμα ό Μακκιαβέλι; Φαντάζο-
  μαι ότι αυτήν την στιγμήν καί
  ό Λεμπόν θά ώμολόγει δτι ε¬
  πήγε περίπατο καί ή περίφημή
  τού έκείνη: «Ψυχολογία των 2-
  χλων»: Καί είς την ζωήν των
  άτόμων καί εί; την ζωήν ίών
  Εθνών ή μάσκα είνε πλέον 3ύ
  σκολον νά καρποφορήση. Όλοι
  σχε5όν γνωρίζομεν σήμερον τα
  «άληθινον πρόσωπον» τής διπλω-
  ματίας, είτε τή; διεθνοΰ;, είτε
  έκείνη τού πλησίον. Οί οίοσδή-
  ποτε σκοποί είνε δυσ/.ολώτατον
  νά παραμένουν υπό μασκαν.
  Γιατί αί σημεριναί συζητήσει;
  διά νά δημιουργοΰν όπαδνός, ά
  παιτοθν φώ; καί διά την τελευ¬
  ταίαν σκιάν; Διότι είναι μάλλον
  παιγνίδι άποκαλύψεων παρά συγ-
  καλύψεων. Βεβαία εξαιρέσει; τοΰ
  κανόνο; υπάρχουν. Ώστόσο καί
  αί εξαιρέσει; αύται είνε γεγο-
  νό; δτι όφείλωνται είς... έςαι-
  ρετικά αίτια καί ότι, έν πάση
  περιπτώσει, ή μάσκα είς τόν αϊ-
  ωνά μας, διέρχεται κρίσιν.
  ΑΣΜΟΔΑΙΟΣ
  Οί κίνδυνοι τού πολέμου
  σημειωματα
  ΕΚΟΙΜΗΘΗΙ
  ΠΟΣΘΑ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΘΗ ΗΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
  ΕΞ ΑΕΡΟΣ ΤΟΥ ΑΜΑΜ ΠΑΙ8ΪΣΜΟ»
  Τού Στρατηγοΰ κ. Κ. Μπακοπούλου.
  ΙΓ.'
  Τα έπιχείρημα μερικών, πρός
  δικαιολογίαν τής άδιαφορία; καί
  τής άδρανείας των, «ώχ άδελφέ
  δέν ϋά γίνη πόλεμος, ή ϊεν πι·
  στεύω νά γίνη πόλεμος», ουδόλως
  δύναται νά εΰσταθήση. Πρώτον
  διότι, οί πόλεμοι, δυστυχώς, πολυ
  δύσκολον, άν μή αδύνατον εΐνα:
  νά λείψουν μεταξύ των άνθρώ-
  πων, είτε υπό την σημερινήν
  μορφήν των Εθνών καί των Κρα-
  τών τούτων, είτε καί υπό οιαν¬
  δήποτε άλλην καί οζύτερον εάν
  θέσωμεν ώς βάσιν τό ότι «δέν
  γίνεΐαι πόλεμος», τάτε περιτή θά
  ήτο καί πασά άλλη πολεμική
  προετοιμασία ή άμυντική οργάνω¬
  σις. Καί συνεπώ; καί οί Στρα-
  τοί τής ςηρας, τή; θαλάσση;
  καί τοΰ αέρος θά ήσαν περιττοί.
  Έν τούτοις δλα τα Κράτη δια¬
  θέτουν ουσεκατομμύρια όλόκληρα
  διά την οργάνωσιν καί την ενί¬
  σχυσιν τούτων. Τοθτο δηλοί δτι
  ό πόλεμο; είνε πάντοτε πιθα-
  νός. Συνεπώ; καί ήμεΐ; πρέπει
  νά τόν θεωρούμεν ώς τοιούτον
  καί μάλιστα Ιτι περισσότερον,
  ώς επικείμενον, διότι τότε καί
  μόνον θά ουνηθώμεν νά ευρεθώ¬
  μεν εγκαίρως ετοιμοι καί νά α¬
  μυνθώμεν κατά των κινδύνων τού¬
  του
  Εάν αποφύγωμεν τον πόλε¬
  μον, τοΰθ' δπερ πάντες ευχόμε¬
  θα, τουτο δέν σημαίνει ότι εϊρ-
  γάσθημεν ή ότι διεθέσαμεν με-
  γάλα χρηματικά ποσά επί μα
  ταίω, χάριν τή; Παθητική;
  Άεραμύνης. Τουναντίον μάλιστα
  πρέπει νά έχωμεν υπ' δψίν μας
  δτι ή πολεμική προπαρασκευή
  εί; την οποίαν ύπάγεται καί ή
  όργάνωσι; τής Ηαθητικής Άερα
  μύνης, είνε έκείνη ή όποία κυ
  ρίως θά εξασφαλίση την ησυχίαν
  καί την ειρήνην έν τή χώρα η¬
  μών, δεδομένου δτι οί πιθανοί
  ή καί οί τυχόν άντίπαλοί μας
  μετά σπουδή; καί δραστηριότη
  τος έξοπλίζοντ,αι. Εάν δλα τα
  Κράτη συμφωνήσουν νά κατα-
  θέσουν τα δπλα τότε είνε άλλο ζή-
  τημα. Άλλά ούδε'ι; λόγο; ύ-
  πάρχει ή Ελλάς «μόνη» τη; νά
  αυτοκτονήση.
  Αλλωστε ή οργάνωσις τής
  Ιΐαθητικής Άεραμύνη; δέν άφο-
  ρα μόνον τα παράν άλλά καί τό
  μέλλον καί μάλιστα τό διηνε-
  κές μέλλον, καί συνεπώ; παν
  ότι συντελεΐται υπέρ τή; Πα¬
  θητική; Άεραμύνης, θά ίσχύη καί
  διά τώρα καί διά πάντοτε. Διά
  δέ των λαμόανομένων καί συνε-
  χώ; συμπληρουμένων μέτρων Πά
  θητικής Άεραμύνης, έξασφαλίζο-
  μεν δχι μόνον την ιδικήν μα;
  προστασίαν, άλλά καί των μελ-
  λουσών Έλληνικών γενεών καί
  πρό παντό; τούτων, λαμβανομίνου
  ύπ' όψιν ότι ό έναέριος κίνδυ-
  νος άρξάμενος μόλις πρό ολί¬
  γων, βαίνει καί θά |3α£ντ/ συνε
  χώς αύξανόμενος. Ή δέ οργά¬
  νωσις τή; Παθητικής Άεραμύ¬
  νης δέν είνε ζήτημα όλίγου μό
  νόν χρόνου, άλλά ζήτημα γ^ρί^ου
  μακροΰ καί οαπανών κολοσ¬
  σιαίας.
  Γενικόν ΣυμπΙρασμα: — 1ο·ν)
  ΙΙα; Έλλην οφείλει νά διαφωτι-
  σθή καί νά κατατοπισθή :πί των
  άπό τού αέρος κινδύνων έν πε¬
  ριπτώσει πο1ίιο).
  2ον) Πάντε; οί πολίται άφεί-
  λουν νά διδαχθοΰν καί νά λάο,υν
  εγκαίρως πάντα τα μέτρα αύτό-
  προστασία; των.
  3ον) Πά; οίκογενειάρχη; οφεί¬
  λει νά σκεφθή καί νά μελετήση
  άπό τοΰδε την απομάκρυνσιν κα¬
  τά τό δυνατόν των μή χρησίμων
  μελών τή; οικογενείας τού, έκ
  των μεγάλων πόλεων ή έκ
  των επικινδύνου τόπων είς
  μέρος άσφαλέστερον καί ουχί
  πολύ μακράν τούτων καί επί τή
  ,ίάσει σχετικών όδηγιών καί έν-
  τολών καί άνευ τής ελαχίστης
  διαταραχής τής τάξεως.
  4ον) Πας οίκοοομών όφείλει,
  είτε υποχρεούμενος είτε καί
  μή, νά κατασκευάση έντό; τοΰ
  ύπογείου τής οικίας τού κανο¬
  νικόν καταφύγιον.
  5ον) Πας ίδιοκτήτης ύφιστα-
  μένης οικίας όφείλει νά διασκευ-
  άση κατάλληλον χώρον έντός τού
  ύπογείου ή καΐ Ιν άνάγκη έντός
  τού ίσογείου τή; οικίας τού, ώς
  καταφύγιον. ΟΕ ενοικιασταί, έρ
  χόμενοι τό ταχύτερον εί; συνεν¬
  νόησιν μέ τούς ιδιοκτήτας των, νά
  μεριμνήσουν κατά τόν ίδιον τρό¬
  πον περί τής δημιουργίας κατα·
  ί (ίζ)
  Ζήτημα μέγα* καί θόρυβος
  πολύς. Άνάστατο τό πανελ-
  λήνιο. Έκοιμήθη ό Δαϊκόπου-
  λος, ποΰ έμενεν άπό έπταετΐ-
  ας άθπνος, ή συνεχίζει τό
  ρεκορ τής άύπνίας; Ή νοσο-
  κόμος πού είχεν όρισθΡ) νά
  τόν περιποιήται καί νά τόν
  παρακολουθή, έπιμένει δτι τόν
  εΐδε κοιμώμενον. Αύτός τ' άρ-
  νεΐται μέ άγανάκτησι, λέγον-
  τας δτι απλώς ώραματίζετο.
  Καί οί γιατροί, κομπιάζουν,
  σκέφτονται, δέν έχουν τί νά
  ποϋν, δέν ξέρουν ποιάν έξή-
  γησι νά δώσουν καί προτι-
  μοθν νά σιωποΰν. 'Έτσι, ή συ¬
  ζήτησις συνεχίζεται ατελεύ¬
  τητος καί τό έρώτημα όρθώ-
  νεται άλυτον. Έκοιμήθη ή δέ.ν
  έκοιμήθη, Άλλά νομίζω δτι
  δέν θάπρεπε νά μένη πιά
  καμμιά άμφΐβολία δτι ή νοσο-
  κόμος λέγει την άλήθεια. Λί-
  γο σλλωστε άν έρευνήσωμε
  την ίστορία τής ζωής τοϋ άν-
  θρώπου αύτοϋ ποΰ κατήντη¬
  σε φαινόμενον μέ τό οποίον
  άσχολεΐται δλος ό κόσμος
  θά βροΰμε άμέσως την έξήγη-
  σι καί τής μακρόχρονης άϋπνί-
  ας τού καί τοΰ τελευταΐου ϋ-
  πνου τού.
  Ό Δαϊκόπουλος ήταν ενας
  ρωμηός, βέρος άνατολίτης,
  φτωχός, άνθρωπος πού έπέ
  ρασε τα χρόνια τής νεανι-
  κής ζωής τού στό χωριό τού,
  σέ ενα περιβάλλον είδυλλια-
  κό, πού τό ελουζαν καταρρά-
  χτες φωτός καί τό έστόλιζαν
  τα ωραιοτέρα λουλούδια, δ
  πως τα περισσότερα μέρη τής
  Άγροτικής Ελλάδος, Κι' ϋστε
  ρα σάν μεγάλωσε, έφυγε στήν
  Άμερική είς άναζήτησι τύχης.
  Έκεΐ βρέθηκε μέσα είς τίς
  πολύβοες πολιτεΐες μέ την ί-
  λιγγιώδη κίνησι στούςδρόμους,
  μέ την νευρώδη ζωή, δπου ό
  ρυθμός κινεΐται μέ ταχύτη-
  τα ήλεκτρισμοΰ. Ευρήκεν έρ-
  γασία σέ μιά άπέραντη φάμ
  μπρικα, δπου ή σβελτάδα
  των άνθρώπων έ'πρεπε ναναι
  άνάλογη μέ την σατανική τα
  χύτητα των μηχανών της. Κι'
  αύτός ήταν άνατολίτης, ράθυ
  μος, άργός, δυσκολοκίνητος.
  Δέν μπόρεσε νά προσαρμο¬
  σθή στό νέο περιβάλλον. Ό
  θόρυβος των ήχων καΐ ό ΐλιγ-
  γος τής ταχύτητος, τοϋ κτύ-
  πησαν στά νεΰρα. Τού έδη
  μιούργησαν μίαν άναστάτωσι
  κι' άνωμαλία στόν όργανισμό.
  Τοΰ αφήρεσαν τό ΰπνο. Έτσι
  επί έπτά χρόνια έμεινεν άϋ-
  πνος. Τώρα έγύρισε πάλι είς
  τόν εύλογημένο τόπο μας
  Θερμός ό ήλιος" άργός ό ρυθ
  μός. Άπαλοί οί χρωματισμοΐ.
  Μεθυστικό τό εκπαγλο φώς.
  Στό πράσινο βελοΰδο ντυμένη
  ή γή. Ήμέρωσαν τα νεθρα
  τοΰ Δαικοπούλου ξανά. Χυ
  μοί νάρκης εκυκλοφόρησαν πά
  στό σώμά τού.Καί τό γλυκό
  τραγοθδι ποΰ διατονίζουν
  οί ώμορφιές τής Έλληνικής
  φύσεως τοΰ ήλθε σάν νανού
  ρισμα καί τοϋφερε τόν ΰπνο
  έκεΐ στό άναπαυτικό κρεββά
  τι τοΰ Παπαφείου—καί μόνο
  τόνομα τοΰ νοσοκομείου άλ
  λωστε φέρνει άμέσως τό χά
  σμουρητό. Ό Δαϊκόπουλος
  λοιπόν έκοιμήθη, ξαναϋρε την
  ήρεμία—κι' άς τ' άρνεΐται
  Καί δέν μποροΰσε νά γίνη
  διαφορετικά, άφοθ εύρέθηκε
  ξανά είς την Έλλάδα. Μή
  πως αλλωστε δέν είναι γε
  γονός δτι αύτό τό κλϊμα
  πού βοηθεΐ είς την άνάπτυξ
  τής καλλιτεχνικής διαθέσεω
  δέν εΐντΐι έπίσης έκεΐνο ποθ
  έκτρέφει την τεμπελιά, τό χου
  ζουρλίκι, την δρεξι γιά τό
  ΰπνο κι' αποτελεί τό μέγα
  λύτερο έμπόδιο γιά την έπιτά
  χυνσι τοϋ ρυθμοΰ τής δημι
  ουργικότητός μας;
  Μ.-
  Οί πρότυποι άγροί.
  Τό υπουργείον τής Γεωρ-
  'ίας εξεδήλωσε καΐ πάλιν τό
  νδιαφέρον τού διά την "ίδρυ¬
  σιν καί οργάνωσιν προτύ-
  πων άγρών ύποδειγματικής
  αλλιεργείας καθ'δλον τό Κρά
  ος. Πράγματι δέ είνε άνάγκη
  'ά ύπάρξουν παντοΰ τοιού¬
  οι άγροί. Διότι είς αύτούς
  θά γίνη έμπρακτος ή διδα-
  καλ'α τής έπιστημονικής καλ
  ;ιεργε(ας, είς τούς γεωργούς
  μας. Καΐ διά των άγρών αύ
  ων θ* άποδειχθή ή άξία
  ής γεωπονικής έπιστήμης
  ίς την πράξιν. Δι" αύτό καί
  πιστεύομεν δτι τοιοθτοι ά-
  ροί θά ίδρυθοϋν καί είς δ-
  ιας τάς επαρχίας τοΰ νομοΰ
  μας, δπου δέν υπάρχουν
  ήδη
  Τα άντιτορπΐλλικά.
  Τόν προσέχη Μάρτιον θά
  ;αθελκυσθή τό πρώτον έκ των
  :εσσάρων παραγγελθέντων
  :ίς Αγγλίαν άντιτορπιλλικών
  μας, τόν Απρίλιον δέ θά καθ-
  λκυσθή τό δεύτερον. Οΰτω
  ή χώρα μας ένισχύει τάς ναυ-
  ικάς της δυνάμεις καί είς τόν
  στόλον μας θά προστεθοϋν
  συντόμως δύο θαυμασία άν-
  τιτορπιλλικά, αργότερον δέ
  θά προστεθοϋν έ'τερα δύο. Ό
  πολεμικός άνεφοδιασμός μας
  συντελεΐται. Αί ναυτικαι κα-
  θώς καί αί έν γένει άμυντικαί
  μας δυνάμεις ένισχύονται ση-
  μαντικά. Καί είνε τόσον ευ¬
  χάριστον τα. γεγονός αύτό,
  δταν λάβωμεν ύπ' όψιν πόσον
  κρίσιμον καί επικίνδυνον πε¬
  ρίοδον διέρχεται ή ειρήνη τοϋ
  κόσμου...
  ***
  Τό Πατριωτικόν
  "Ιδρυμα.
  Πλούσιος είς έργα ό άπο-
  λογισμός τού Πατριωτικοΰ ί-
  δρύματος. Ή καλή αυτή κοι¬
  νωνική οργάνωσις κατώρθω¬
  σε νά δώση ιατρικήν περίθαλ¬
  ψιν είς χιλιάδας πτωχά παι-
  δάκια νά εξασφαλίση άφθο¬
  νον καί θρεπτικόν φαγητόν
  είς χιλιάδας απόρους καί έν-
  δεεΐς καί νά περιστείλη την έν
  γένει κοινωνικήν δυστυχίαν.
  Αί κυρίαι τοϋ ίδρύματος είναι
  άξιαι δχι μόνον έπαίνου άλ¬
  λά καί γενικής εύγνωμοσύ-
  νης διά τό έργον των. Άλ¬
  λά καί ή κοινωνία μας έχει
  χρέος νά βοηθή τό ί'δρυμα
  τουτο καί ήθικώς καί ύλικώς
  διά νά δύναται καί είς τό μέλ¬
  λον νά έκπληροΐ τούς μεγά-
  λους κοινωνικούς σκοπούς
  τού.
  Αί Αρχαναι.
  Όργασμός προόδου παρα-
  τηρεΐται τόν τελευταίον και¬
  ρόν είς Άρχαναις. Ή ώραία
  κωμόπολις πού έΐτρωτοστάτη-
  σε πάντοτε είς κάθε εύγενή
  καί εκπολιτιστικήν κίνησιν δί¬
  δει τώρα πρώτη τό συνθημα
  καί διά την ψυχικήν καί πνευ¬
  ματικήν εξύψωσιν τοΰ λαοΟ.
  Χάρις είς την πρωτοβουλίαν
  τοΰ συνεργάτου μας κ. Γιάννη
  Μαρκοδημητράκη, ίδρύεται μορ
  φωτικός σύλλογος μέ εύρύτα-
  τον κοινωνικόν καί άνθρωπι-
  στικόν πρόγραμμα. Καί ό σύλ¬
  λογος καλεΐ τούς άπανταχοΰ
  Άρχανιώτας νά ένισχύσουν
  τό έργον τού. Δέν γεννάται
  δέ άμφιβολία δτι ή ζητουμέ·
  νη ενίσχυσις θά δοθή. Διότι
  ό σκοπός πού έπιδιώκεται εί¬
  νε εύγενής. Καί οί Άρχανι·
  ώται διεκρίθησαν πάντοτε είς
  την εκπλήρωσιν τοΰ καθήκον-
  τος των προκειμένου περϊ εύ-
  γενών σκοπών καΐ έπιδιώξε-
  ων.
  4
  ι1
  11
  ί
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  ΘΕΑΤΡΟΝ ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ (Μάν-
  δρα τού Άττίκ) Σήμερον είς τό
  θέατρονΠουλακάκη αί δύο προτε-
  λευταΐσι παραστάσεις τής Μάν-
  δρας. Ώρα 3 μ. μ. ή τελευταία
  λαική οίκογενειακή άπογευματι
  νή μέ τό τρίτον πρόγραμμα και
  μιμάς δρχ 1015 20 καί ώρα 10 μ
  μ. ή τιμητική τού συμπαθούς θια-
  σάρχου κ. Άττίκ Α5ριον ή άποχαι
  ρετιστήριος τής Μάνδρας θά δο¬
  θή τώ τρίτον ιτρόγραμμα ένισχυ-
  όμενον μέ είδικοϋς έκτελεστάς.
  «ΜΙΝΩΑ».—Σήμερον τό μουσικό
  ρομάντζο· «Κυνηγηυένη πεταλοϋ-
  δα· μέ την Τζίν Χάρλοου.
  ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ
  ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ
  ΜΕΘΑΥΡΙΟΝ Πέμπτην
  10 Φ)«ρίου ώρα 10 μ. μ.
  ΜΕΓΑΛΗ ΠΡΕΜΙΕΡΑ
  ΑΝΝΑ
  ΣΤΕΝ
  Στην μεγαλείτβρη δημιουρ
  γία της, τό περίφημον έργον
  τού Δοατογιίφσκυ:
  ΑΔΕΛΦΟΙ
  ΚΛΡΑΜΑΖΟΦ
  "Ενα ρεαλιστικό έργο,
  Ρωσσικής υποθέσεως, πού
  τό μυστήριον, ή άγωνία,
  ό πόνος, τό μΐσος, ή ζή-
  λεια, ό έρως, ζωγραφί-
  ζονται σέ είκόνες ζωντα-
  ^ νές άπό τόν μεγάλο σκη
  νοθέτη:
  ΦΕΝΤΩΡ ΟΤΕΠ
  Άπό τού βρόνου
  είς την λσιμητόμον
  ΜΙΛΤ
  1
  ΑΓΙΚΗ
  λ
  ΝΤΟΡΕ
  Έναρξις
  13 Φεβρουαρίου
  ΣΗΜ. ΟΙ κ.κ. Πρόεδροι
  Σωματεΐων κ.λ. π. προκει-
  μένου νά όργανώσσυν χο-
  ρούς, παρακαλοΰνται 8-
  πως συνενοηθώσιν ΕΓΚΑΙ¬
  ΡΩΣ μετά τής Διευθύνσε¬
  ως τοθ «ΝΤΟΡΕ».
  Ψ'
  ΑΒΕΔΙΣ
  Νέαι παραλαβαί.
  Νέα ύφάσματα.
  Νέοι μοδέρνοι χρωμα-
  τισμοί.
  ΑΙ τιμαί μας είνε αί
  καλυτέρα».
  ΑΒΕΔΙΣ1ΑΝ
  Όδέ·( Άγί«υ Μην».
  ϊ
  £■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
  ΚΟΚΑΡ1 εξαιρετικήν, ποιότη¬
  τος ψιλό θά εΰρβτε είς την κρεμ-
  μυδαποθήκην πλησίον Χανίων
  Πόρτα ώς και κρεμμύδια είς δι-
  •ρχή παρακαταθήκην.
  307ον
  Άπό τίς ξένες δυνάμεις, ε¬
  βεβαίωσεν ό Άξελ, ή Ισπα¬
  νία, ή Σουηδία, ή Ρωσσία εί¬
  ναι ή περισσότερο άποφασισμέ
  νες νά βοηθήσουν τόν βασι-
  ληδ. Πρέπει νά δυσπιστοΰμε
  πρός την Πρωσσία. Δέν θέλει
  νά ενεργήση χωρίς τόν αύτο-
  κράτορα τής Αυστρίας. Θέλει
  άνταλλάγματα. Είνε ίκανή, έ-
  νθ θά κάνη πώς μας ΰποστη-
  ρΐζει, νά ιδιαπραγματεύεται
  κρυφά μέ τούς έχθρσύς μας.
  Ό αύτοκράτωρ καί αδελφάς
  σσς σάς έπρόδωσε. Τόν έ'χουν
  εξαπατήση είς βάρος σας. Άρ
  νεΐται νά σάς εύνοήση, θέλει
  άλλωστε, κι' αύτος νά μέγα
  λώση, τό βασίλειό τού μέ ζη-
  μία δική σας. Μην περιμένετε
  τή σωτηρία σας άπό την κάθε
  μιά δόναμι χωριστά, γιατί τό
  κάθε κράτος"'έχει τίς βλέψεις
  τού...
  —Ναί, τό καταλαβαΐνω κ'
  έγώ, "Αξελ, ή σωτηρία έγκει¬
  ται σ' £να «συνίδριο» των δυ
  νάμεων. Μέ μόνη τή συγκρό
  τησί τού θά επιβληθή στοΰς
  έπαναστάτες,καθως καί στούς
  φυγάδες τής άριστοκρατίας.
  Καί δταν άναγκασθοΰν νά έ-
  ξηγηθοΰν μεταξύ των, τα κρά-
  τη θά περιορίσουν τίς πλεονε-
  ξίες των, οί οποίες θά έξουδε
  τερωθοΰν άμοιβαίως...
  Ό Φέρσεν ήταν ένθουσιοτ
  σμένος πού άκουε τή Μαρία
  —Άντουανέττα νά ύποστηρΐ
  ζ{] μέ δΰναμι, σάν νά ήταν δι
  κή της έμπνευσις, τό σχέδιο
  πού σύτός τής είχεν υποβάλη
  μήνες προτήτερα. "Ήταν κι'
  αύτός πεπεισμένος ΰτι τό θρά-
  σος των έπαναστατών ώφειλε
  το είς υπερβολικόν φόβον κσί
  στήν άντίληψί τους δτι δέν θά
  κάμουν τίποτε οί ξένοι.
  Εάν οί ξένοι έβοηθοΰσαν,
  ή μεγάλη μάζα τού έθνους θά
  έξαναγύριζε στόν βασιληά.
  Έπομένως ό Φέρσεν θά α¬
  νελάμβανε τή μεγάλη και δύ-
  σκολη αποστόλη νά δικαιολο¬
  γήση στίς αύλές των διαφό¬
  ρων μοναρχιών την καταπλη-
  κτική διαγωγή τοΰ βασιλέως
  τής Γαλλίας γιά νά έπισπευ-
  σθή ή σϋγκλησις τοθ συνεδρί-
  ου ποΰ θά έμπόδιζε την έξά-
  πλωσι τής έπαναστατικής κρ(
  σεως σέ δλα τα βασίλεια.
  'Εβράδυαζεν. "Οπως ή νύ-
  χτα, έτσι καί ή ήμέρα έκείνη
  θά έΌβυνε σέ λίγο. Εΐκοσιτέ-
  σερες ώρες εΐχαν περάση άφ'
  δτου ό Φέρσεν καί ή Μαρία
  — Άντουανέττα εΌμιξαν κι' έ-
  ξανάζησαν τίς τόσο σΰντομες
  στιγμές τής αίωνιότητος. Μέ
  κατάπληξι εΐδαν καί οί δυό
  τόν ήλιο νά ψεύγη, τό μούχρω-
  μα νά σκεπάζη τα πάντα.Δέν
  έψαντάζοντο πώς τόσο γρήγο-
  ρα θά έ'φευγεν ό καιρός τώρα
  πού έκείνη εΐχε ξαναβρή τή
  γαλήνη της καί την αύτοπεποΐ
  θησί της καί αΰτός εΐχε πιστέ-
  ψτι πώς ή νίκη δέν ή"ταν άκό-
  μη τίλειωτικά χαμένη.
  (συνεχίζεται)
  Ο ΣΤΟΜΑΧΟΛΟΓΟΣ ΙΑΤΡΟΣ
  Κων. Ε. Πολυδάκης
  ΕΙδικευθεΙς έν Γερμανία είς
  τα νοσήματα τοθ στομάχου
  έντέρων καί ήΊΐατος, δεχεται
  τούς πάσχοντος έκ τοθττετιτι·
  κου συστήματος έν τφ ιατρείω
  τού (οΐκΐα κ. Χελιδώνη). Τρείς
  Καμαρες.
  θεραπεία αΐμορροΐδων α¬
  νευ εγχειρίσεως δι' ένέσεων. ■
  Άριθμ. τηλ. 7-92 ;
  Ή στήλη τού ώραιόκοσμου.
  Εάν είσθε Ίνδή.
  Πώς θά έσκέπτετο γιά σάς ό άνδρας σας
  καί ποία θα ήτο π ζωή σας.
  Ό γολγο&άς
  μιάς καρδίας
  Κ0 ί ΓΊΩΜ Ι ΚγΛ
  ΕΜΣΑΙΕΤ = =
  Η ΓΥΝΑΙΚΑ ΤΟΥ ΒΡΥΛΟΥ
  Αί Ίνδίαι είνε !νας τόπος ρυ
  παρός κα'ι ·πομπώδης, άλλά είς
  τόν οποίον τό πάν λούεται μέσα
  είς ίνα άτελεύτητο ποίημα Έκεΐ
  κάτω δέν λέγουν γιά ϊναν ανδρα
  καί μιά γυναΐκα ·δτι άρεσαν ό £·
  νας είς τόν άλλον», άλλ' 5<π: «τού έξετόξευσε τα βέλη των βλεμμά- των της μέ τό τόξον των φρυδιών της καί ϊ,'πεσε άναίσθητος». Είς τόν τόπον αυτόν οί κανόνες τής ήθικής είναι τρομεροί' μία χήρα δέν όφείλει ποτέ νά ξαναπανδρευ- 9ή δποια κα'ι άν είνε ή ήλικία της Άκοΰτε συχνά νά λέγουν: Αυτή είνε μιά γρηά χήρα, δεκα- τριών έτών (') Καί ή χήρα «όφεί- λει νά ξυριση την κεφαλήν, νά φορέση ίνα λευκό ·σαρίκι»,νά μην κυττάξη πλέον κανένα καί νά συ- χνάζΓ] είς τίς έκκλησίες». Σήμερ» άκόμη —παρά την Αγγλικήν κατο χήν—δταν Ι'νας σύζυγος πεθάνει, ή γυναΐκες έπιδιώκουν μεταξύ των την τιμήν να καοΰν ζωντανές ειςτήν πυράν τού· ι'Είχω τό δικαίωμα νά ριφθώ είς την φωτία, λέγει ή μία, είμαι ή πρώτη τού γυναΐκα». ."Ο- χι έγώ, λέγει ή άλλη, ήμουν ή εύ νοουμένη τού!» Ιδού λοιπόν ή έντολές ττοΟ ή Ίνδική θρησκεία δίδει δσον άφο- ρά τίς γυναΐκες. Δέν στεροΰνται φρονήσεως .. καί άξίζουν νά μελε- τηθοϋν. Λέγουν: "Οτι μία γυναΐκα πρέ πει νά τρώγη δυό φορές περισσό¬ τερον άπό τόν άνδρα' νά είνε τέσ- σαρες φορές έξυπνώτερη' £ξ φο· ρές θαραλεώτερη έμπρός είς την ζωή καί όκτώ φορές στοργικώτε- ρη. Γά ε'ξ καθήκοντα τής Ίνδής γυ¬ ναικός. Όφείλει νά είνε: ώραία είς τό άντίκρυσμά της δπως ή ή¬ μέρα: 'Υπομονετική δσον ή γή' έρ γατική δπως μία ϋπηρέτρια συνε τή είς τάς συμβουλάς της όπως Μ- νας πρωθυπουργός' θελκτική δ¬ πως μιά χορεύτρια' πιστή είς την αϊωνιότητα, ■ ] ΟΙ Ίνδοι όφείλουν ν" άποφρύ- ] γουν.νά Αρχωνται είς γάμο: μέ γυναΐκα ή όποία έχει κακόηχο δνομα, μέτωπο φαλακρό, ή όποια δέν έχρι Ίσια κορκοστασιά, ή ό- ποία δέν άγαπα την καθαριότητα, ή όποία £χει πολλές φιλιρς, ή ό¬ ποία αποκαλύπτει μυστικά, ποθ είνε ίδιότροπη, ποΰ είνε γιά σάς νΐ.(ύτίί>α άδελφή, ή όποία φρονεί
  δτι δέν έ'χει άξία καί ή όποία
  ζή πολύ άσκητικά.
  Καλο'ι σύζυγοι θεωροθνται δσοι
  είναι ίκανοι να διηγοΰνται ίστο-
  ρίες' δσοι έχουν χαιδευτική φωνή,
  οί όποϊοι γνωρίζουν την αδυνα¬
  μίαν των γυναικών, ποθ άγαποθν
  τα πίκ-νίκ (σικ), οί όποϊοι είναι έ-
  πιχειρηαατικοί καί γενναΐοΓ οί ό¬
  ποϊοι εχουν ένδύματα κα'ι ωραί¬
  ον τρόπον ζωής.
  — Τέλος—τό πάν ίχει προβλε-
  φθή άπό Γήν Ινδικήν θρησκείαν—
  ιδού πώς όφείλει νά συμπεριφέ-
  ρεται μία γυναΐκα είς μίαν οί·
  κογενειακή σκηνή.
  «Ή γυναΐκα έχει το δικαίωμα
  νά κλάψη, μπορεΐ νά θυμώσΓ| ν'
  άναστατωση τα μαλλιά τής' νά
  κτυπήσΓ) τόν άνδρά της ρίχνοντας
  δεξιά καί άριστερα στεφάνια καί
  στολίδια κα'ι να έξαπλώση όλό-
  κληρή κατά γής.
  «-Εκεΐνος όφείλει νά προσπαθή·
  ση νά την κατευνάση μέ συμβι-
  βαστικώ λόγια. Άλλ' έκείνη χω-
  ρις ν' απαντήση είς τάς ερωτηθείς
  τού, μέ θυμο πάντοτε αϋξανόμε-
  νο, θά τοΰ τραβήξη τα μαλλιά
  καί άφοϋ κτυπήστ) μια. δυο, τρείς
  φορές επί τής κεφαλής, είς τα
  χέρια καί είς τό στήθος, θά κα¬
  τευθυνθή πρός την πόρτα τοΰ δια-
  μερίσματος. Όφείλει τότε νά κα-
  θήση, μέ έξαγριωμένο ϋφος, πλη¬
  σίον τής πόρτας καί νά χύσΐ) δά-
  κρυα.. Άλλα θ' αποφύγη να βγή
  &ξω διά νά μην ϊχη το άδικον
  μέ τό μέρος της » (σικ).
  Τί σκέπτεσθε;
  Π Ντιστεγκε
  92 νν
  Ή ζωή της μελαγχολικώς
  αύτοκρατείρας.
  ■■■■■■■■■ι
  «■■■■■■■■■ι
  ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΝ ΑΘΗΝΩΝ
  .ΓΑΛΛΙΑ"
  Πλησίον τής Όμονοίας.
  Διευθΰνεται άπό τόν συμπολίτην κ, Έμμαν.
  Δαμιανάκην. Είνε τό εστιατόριον προτιμήσεως δ-
  λων των Ηρακλειωτών. "Εχει έξαιρετικάς τιμάς.
  Κουζίνα περίφημη.
  Ή περιποίησις τού έστιατορίου «Γαλλία» είνε
  άσύγκριτη.
  Τό τίροτιμοθν δλοι οί Κρήτες.
  !■■■■■■■■■■■■■■*■■■■■■■■■■■■■■
  ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
  ΥΠΟ ΚΑΤΑΣΤΗ Μ Α ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
  Δέχεται Καταθέσεις:
  ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟΥ πρός 3 3 ) 4 ο)ο
  μέχρι δραχμών 125.000.—
  ΟΨΕΒΪ )
  ΠΡΟΦΕΣΜΙΑΣ )
  τού; καλλιτέρους βρους
  Ό τόκος ίιπολβγίζεται άπό της επομένης τής κατα-
  θέσεως. -Απασαι αί καταθέσεις είναι έξ ολοκλήρου ηγ¬
  γυημέναι υπό τοΰ Κράτους καί άπηλλαγμέναι τελών χαρ-
  τοαήμου.
  ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΙΣ ΤΑΧΙΣΤΗ
  ■■■■■■ι
  ■ ■■
  Κρασιά άννα, έκλεκτά,
  Μοσχάτα, λευκά, μαθρα
  Ρετσίνες εξαιρετικες, σουμες
  Στου ΜΠΕΤΕΙΝΑΚΗ
  Πλατεϊα Άρκαδίβυ (Σβϊτάν—Όγλοΰ)
  Πώλησις λιανική καί χονδρική.
  ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■εί"" ■■■■■■■■■■ ■■■
  Καί ομως τίς περισσότερες φο-
  ρές ή εντύπωσις αυτή ωφείλετο
  είς παρεξήγησιν, ήταν έσσφαλμέ-
  νη καΐ αδικος. Ή εΐθιξία τής
  Ι αύτοκρατει'ρας α' αοτά τα ζητή-
  ' ματα, καταντοΰσεν άληθινή μανία
  ' καταδιώξεως. Σέ κάθε στιγμή
  ' δυσπιστίας πρός δλους καί ολα,
  ,ή αύτοκράτειρα γύρευε καταφύ-
  ιγιον στή μικρή πριγκήπισσα. Ή
  'άγάπητης γιά την μικρή Βαλε-
  ρ!α, είχε την πηγή της στά Ισώ-
  τερα βάθη τής ψυχής και τής
  καρδίας της. Έστερεΐτο δμως, δ¬
  πως κάθε αΐσθηματική εκδήλω¬
  σις τής αύτοκρατείρα; μέτρου
  καί άρμονίας.
  Άλλ' δπως καί άν φέρεται, 8,τι
  καί άν κάμη καί 2που καί άν ευ¬
  ρεθή, ή Έλισάβετ περιβάλλεται,
  σάν άπό φωτοστέφανον, άπό την
  ιδία γοητευτική ώμορφιά. Είτε εις
  τόν θρόνον είνε καθισμένη, πλά'ι
  είς τόν αύτοκράτορα, είτε κλίνει
  τό γόνυ έμπρός είς τα αγια των
  άγίων, είτε σέρνει ~ίσω της μα-
  κρυάν ούρά, είτε στόν κήπο βα-
  δίζει, είτε είνε εφιππος, είτε
  τό γάλα της πίνει, είτε συνομι-
  λεί καί άστειεύεται, παντοϋ καί
  πάντοτε εχει κάτι τό επιβλητικόν,
  είνε ή αύτοκράτειρα.
  * *
  Εις την Αύλήν δλοι όμιλοΰν
  γιά τούς έπικειμένους γάμους τοΰ
  διαδόχου Ροδόλφου. Άλλ' ή νύφη
  δέν είνε άκόμη ε'τοΐμη. Τό συνοι-
  κέσιον έκλεισε μέ τόσον κεραυ-
  νοβόλον ταχύτητα! Παρέστη ά
  νάγκη ν' άναβληθοΰν οί γάμοι.
  Επί τέλους ό Φραγκΐσκος Ιωσήφ
  άποφασίζει δτι οί γάμοι τοΰ
  υίοΰ τού μέ την πριγκήπισσαν
  τοΰ Βελγίου θά έτελοΰντο την
  16ην Μαΐου. Γιά την αύτοκράτει-
  ραν είνε ώσάν ό υιός της νά έ
  τοιμάζεται νά φύγη γιά κάποιο
  ταξεΐοι, μακρυά της Τώρα πού
  ό Ροδόλφος θά έχη γυναΐκα, θ'
  ' άποξενωθή άκάμη περισσότερον ά-
  ' πό την μητέρα τού.
  Ό οιάδοχος έξακολουθεΐ πάντο-'
  τε νά είνε Ινα ήφαίστειον, έτοι¬
  μον γιά Ικρηξιν, κάθε στιγμήν.
  Ύπερβολικός, δπως ή μητέρα
  τού, φθάνει καί στίς πολιτικάς
  πεποιθήσεις τού στά άκρα. "Εχει
  άγκαλιάσει τίς φιλελεύθερες ϊ-
  οέες καί κατακρίνει κάθε τι τό
  συντηρητικόν καί παλαιόν. Κατ'
  αυτόν τόν τρόπον 8μως ούσιαστι-
  κώς κρίνει καί έπικρίνει τόν αύ¬
  τοκράτορα, τόν πατέρα τού.
  (συνεχίζεται)
  ■■■■■■»■■■■■■■■■■■■■■■■
  ΕΚΤΟΣΤΡΑΣΤϊ
  Τό θαλαμηγόν ά)π
  ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΘΗΝΩΝ
  ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ-ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1893
  112 'Υποκαταστήματα έν Ελλάδι
  6 Καταστήματα έν τφ Εξωτερικώ
  (Έν Αγγλία, Αιγύπτω καί Κύπρω)
  Όργανισμός ίδρυθείς υπό τής ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΑΘΗΝΩΝ.
  ΝΕνν ΥΟΡΚ-ΤΗΕ ΒΑΝΚ ΟΡ ΑΤΗΕΝ3 ΤΚυδΤ ΟΟΜΠΑΝΥ 205,
  ννεδτ 33κσ δτκεετ.
  Καΐαθεσεις ϊίί Δραχμάς έν όψει χαί επί προβεσμία.
  Πάσης φύθβως Τραπϊζιτικπ έργασί« υπό τους μάλλον συμφέροντας βρβυς,
  Αναχωρεί έξ Ήρα- ■
  κλείου εκάστην ΚΥΡΙΑ· ζ
  ΚΗΝ βράδυ κατ' εύθεΐ- ■
  αν ΠΕΙΡΑΙΑ. ■
  ΤΕΤΑΡΤΗΝ βράδυ κατ' !
  ευθείαν ΠΕΙΡΑΙΑ, Σθρον, ■
  ΤΗΝΟΝ, Πάρον, Νάξον. ϊ
  Πρακτορείον ■
  ΛΙΝΑΡΔΑΚΗ ■
  Τπλίφ. 5-41 ϊ
  ■ ■■■
  ΘΑΝΑΤΟΙ.— Απέθανε καί εκη¬
  δεύθη είς Μέσα Λασηθάκι ό Έμμ.
  Καρύδης πατήρ τοΰ φίλου διευθυν¬
  τού τοθ Έπαγγελ. Έπιμελητηρί-
  ου Ηρακλείου—Λασηθίου. Ό 4 με
  ταστάς, γόνος ίστορικής οικογε¬
  νείας άπελάμβανε μεγίστης έκτι
  μήσεως έκ μέρους δλων των γνω
  στών τού. Την βαρυπενθοΰσαν οί
  κογένειάν τού συλλυπούμεθα θερ
  μώς.
  ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟΝ.— θεωρώ υ¬
  ποχρέωσιν μου δπως κα'ι διά τοΰ
  τύπου έκφράσω τάς απείρους ευ¬
  χαριστίας μου είς την μαΐαν Στυ-
  λιανήν Γροπατσάκή, ήτις διά τής
  ψυχραιμίας καί απαραμίλλου πεί-
  ρας της, έσωσε την σύζυγον μου
  κατά τόν τοκετόν της, έκ βεβαίου
  θανάτου.
  Χρυσοπηγή 7 Φεβρουαρίου 1938.
  Ό ευχαριστών
  Γεώργιος Καρπαθιωτάκης
  Γύρω στήν ττόλι.
  Αί υπάρχουσαι άπό τοθ Σαββά-
  του δυσμενεϊς μετεωρολογικαί
  προβλέψεις
  —Έπαλήθευσαν κατά γράμμα
  την Κυριακήν.
  —Ό «βαρύς χειμών» δστις ϋπε-
  κράτει καί έπεξετείνετο είς δλην
  την Έλλάδα ήτο καί έδώ γεγο-
  νός άπο τάς απογευματινάς ώ¬
  ρας τής ιδίας ημέρας.
  —Οί κυνηγοί, καθ" εί πληροφο¬
  ρούμεθα, ήσαν ϊτοιμοι νά έκστρα-
  τεύσουν προχθές.
  — Συνεπεία των πληροφοριών
  δτι παρετάθη τό κυνήγιον μεχρι
  Μαρτίου.
  —Ή έκστρατεία πάντως αυτή
  ανεστάλη έξ άιλλης πληροφορί¬
  ας, δτι τοιαύτη διαταγή δέν ε¬
  κοινοποιήθη άκόμη ενταύθα.
  — "Αλλη έορτή υπέρ τοΰ πρασί·
  νού επρόκειτο νά γίνη την πά-
  ρεθοθσαν Κυριακήν:
  — Είς θέσιν «"Αγιοι Πάντες»
  μετά την λειτουργίαν, είς τα έ¬
  κεΐ «Δύο Άοράκια» θά εγένετο
  πανηγυρική φύτευσις δένδρων.
  — Καί ή έόρτή αυτή δέν είναι
  δυνατόν παρά νά αποδεικνύη την
  επέκτασιν τοθ πνεύματος υπέρ
  τού πρασίνου καί νά τιμδ τούς
  σχόντας την ποωτοβουλίαν άξιω-
  ματικούς, τΐροσκόπους κ. λ. π.
  — Οί πρωινο'ι των καφενείων συ·
  νεζήτουν διά μακρών προχθές ε¬
  πί τής εξελίξεως τής διεθνοθς κα¬
  ταστάσεως.
  —Άφοραή των Κυριακάτικων
  αυτών συζητήσεων ήτο, ώς είνε
  ευνόητον, αί άνησυχητικαί πλη¬
  ροφορίαι των εφημερίδων.
  —Αί οποίαι πληθωρικώς .τρόπον
  τίνα ένίσχυοντούς.. φιλοπολέμους,
  άν τους κρίνωμεν ετσι καί άπό
  την κατηγορηματικόιητα καί δρ-
  μητικότητα των έπιχειρημάτων
  των.
  — Ή βροχή, εσυνεχίσθη χθές.
  "Ετσι δέν έλλειψαν τα μακροβού-
  τια των συμπολιτών.
  — Πρδγμα ποΰ συνέβη καί τό
  άπόγευμα τής Κυριακής, όπότε
  ή βροχή καί συνεχής ήτο καί
  μερικές ώρες σχεδόν καταρρα-
  κτώδης.
  — "Ωστε νά στάξουν πάλιν πολ-
  λά σπίτια καί )νά πλημμυρήσουν
  οί δρόαοι τής πόλεως.
  —Συνεχίζονται μέ εξαιρετικήν
  επιτυχίαν αί παραστάσεις τοΰ
  «Άττίκ» είς τό θέατρον Πουλα¬
  κάκη.
  — Αί παραστάσεις αύται ώς
  γνωστόν θά συνεχισθοΰν ,καί σή¬
  μερον μέ την ίδιαν ώς πιστεύωμεν
  κοσμοσυγκέντρωσιν.
  ο Ρέπορτβρ
  —Ό «φίλος των ζώων».
  "Εκυκλοφόρησεν τό 31ον τεΰχος
  τοΰ «Φίλου των Ζώων» (Βουκουρε
  στίου 23 Αθήναι), μέ καλλιτεχνι-
  κήν ώς πάντοτε εμφάνισιν καί
  έκλεκτήν συνεργασίαν. Τό εκπο¬
  λιτιστικόν αύτό όργανον τής Έ-
  ταιρείας Προστασίας των Ζώων
  συμπληρώνει μίαν πενταετίαν συ·
  νεχοΰς εκδόσεως. Κατά την χρο-
  νικήν ταύτην περίοδον ό «Φιλος
  των Ζώων» ήρμήνευσε την παρε-
  ξηγημένην ζωοφιλίαν καί μέ τόν
  τρόπον αυτόν προεκάλεσε, τό εν¬
  διαφέρον πολλών οί όποϊοι την
  έπολέμουν ή ήσαν άδιάφοροι, συ-
  νήνωσε τάς προσπαθείας δλων
  των έν Ελλάδι ζωοφίλων καί έ-
  βοήθησε σημαντικώς είς την δημι¬
  ουργίαν εΰνοικής κοινής γνώμης.
  Μέ την ευκαιρίαν τοΰ νέου ϊτους
  ό «Φίλος των Ζώων» κάμνει εκκλη
  σιν πρός τοΰς ενδιαφερομένους δ¬
  πως ΰποστηρίξουν την προσπά¬
  θειαν τού.
  ΕΝΟΙΚ1ΑΖΕΊΆΙ μαγαζείον
  κατάλληλον δι' άτελιέ υποδηματο-
  ποιείου, ραφείου ή οιουδήποτε άλ-
  λου τεχνικοθ έπαγγέλματος καί
  είς κεντρικήν θέσιν. Πληροφορί¬
  αι παρ' ημίν.
  Διαρκής παρακαταθήκη είς τα Καταστήματα: Μύρωνος
  Παπαδάκη, Χρήστ. Σπανούδη, Άδελ. Καπαρουνάκη.
  κλώνες μι< τής δ&οθ αοΰ. Ό Ά>
  μίαν των
  <1Τ οτον τό ι Παρήρ άμαξιτή ρεώς κεκ? 5έ άτιέσ«< όθεν αύτί διαστάσε· τούτων. Είς τή βήματα τ λόξεως *» την δ&όν στρατιωκ τό Φ-ζ Τί Προπορει θρωπον έηΧησίαζ Πολλάκις σαν γων( λοι συνέι στρατιωτι Ό '/· ρης άπην τόν συμκ ίστάμενο ως ού Ιλ μή ύκτΚ ΌλΙγ άπό τού τού, τρίι τεργον,( τος. Μία νην, θχι Περί ι δισάκκιο εΤχε στο ράς πον άνθρώπο σεις. ε( των «Ί είς 'Υττοκά Λόγω το; ριορίζεται μ χαλλυντικαι δρικά είδη ΜΕΙ ΕΙΣ Τ Η Ρ«5 απεδι με λιπ«α| Άφί, Π «Μ
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  Τό
  ΙΤ'
  έργον
  τού Βίκτωρος Ουγκώ.
  Οί "Αθλιοι.
  223βν
  Επί τοϋ τετμημένου άγκώνος τοΰ περιτειχίσμα-
  τος υπήρχεν εΐδος θύρας κολοσσιαίας καί παμπα-
  λαΐας' οέν ήτον ΰμως θύρα, άλλ' άθροισμα σανίδων
  άθλίων, στημένον κατα κάθετον, καΐ συνδεδεμένων
  διά μακρών έλασμάτων έκ σιδηρου, τεθειμένων 6-
  ριζοντίως. Πλησίον τοΰ φράγματος τούτου υπήρχεν
  άλλη τις θύρα, αρκούντως πλατεΐα, ώστε νά διέλ¬
  θη δχημα δι" αυτής άλλ' αυτή ήτο καλώς κεκλει-
  σμί,νη ένδοθεν.
  "Ανωθεν τοϋ τετμημένου άγκώνος έφαίνοντο οί
  κλώνες μιας φιλύρας, ό δέ τοΐχος πρός τύ μέρος
  τής όδοΰ Πολονσώ ήτο σκεπασμένος υπό κισ-
  σοΰ.
  Ό Άγιάννης έπειράθη μήπως ηδύνατο νά βιάση
  μίαν των δύο τούτων θυρών, φρον&ν δτι ένδοθεν ύ·
  πήρχι^ κήπος, όπου νά κρυβί] καί νά διέλθη τούλάχι
  στον τό υπόλοιπον τής νυκτός έκείνης.
  Παρήρχετο έν τούτοις ή ώρα. Έβεβαιώθη δτι ή
  άμαξιτή θύρα ήτον αδύνατον νά βιασθή, ώς στε-
  ρεώς κεκλεισμένη. Ή άλλη δέν ήτο θύρα" καί άν
  δέ άπέσπα μίαν των σανίδων της, θά εύρισκεν όπι¬
  σθεν αυτής πάλιν τοΐχον, δν καΐ διέκρινε διά των
  διαστάσεων των κακώς συνηρμοσμέ,νων σανίδων
  τούτων.
  Είς την αμηχανίαν τού εκείνην ήκουσε μακρόθεν
  βήματα πλησιάζοντα ρυθμικώς. Κύπτει μετά προφυ
  λάξεως έκ τοΰ άγκώνος τοΰ το(χου, βλέπει πρός
  την οδόν τοΰ Πολονσώ καΐ διακρίνει έπτά ή όκτώ
  στρατιώτας έρχομένους. Διακρίνει στιλβούσας είς
  τό φώς τής σελήνης τάς λόγχας των τυφεκίων των.
  Προπορευόμενον αυτών διακρίνει ένα υψηλόν άν¬
  θρωπον τό άνάστημα τοϋ Ίαβέρη. Οί στρατιώται
  έπλησίαζαν βραδέως, καΐ οϋτοι μετά προφυλάξεως.
  Πολλάκις ϊσταντο άκίνητοι. Προφανώς έξήταζαν πά
  σαν γωνίαν τής όδοϋ καί πάσαν θύραν. Οί δύο άλ-
  λοι συνέταιροι τού Ίαβέρη έβάδιζαν μεταξύ των
  στρατιωτών.
  Ό Άγιάννης ορθώς συνεπέρανεν, δτι ό Ίαβέ-
  ρης απήντησε καθ" οδόν τόν νυκτοπερίπολον καΐ
  τόν συμπαρέλαβε. Καθ" δ βήμα ήρχοντο, συνεχώς
  ϊστάμενοι, έχρειάζοντο περί τα δεκαπέντε λεπτά δ-
  ως ου ελθωσιν δπου ευρίσκετο ό Άγιάννης.Ή στιγ-
  μή υπήρχεν άγωνιωδεστάτη.
  "Ολίγα τινά λεπτά διεχώριζον τόν Άγιάννην
  άπό τοϋ φρικτοϋ βαράθρου, δ ήνοίγετο ενώπιον
  τού, τρίτον τουτο. Καί τώρα δέν ήτο μόνον τό κά-
  τεργον, άλλά καί ή Τιτίκα έχάνετο διά παν¬
  τός.
  Μία μόνη όδός σωτηρίας έμενεν είς τόν Άγιάν¬
  νην, δχι διόλου άνέφικτος.
  Περί τού Άγιάννη ηδύνατο τις νά εί'πη δτι έ'φερε
  δισάκκιον καΐ δτι είς τόν μέν έ'να των θυλάκων τού
  εΐχε στοχασμούς άγίου, είς δέ τόν έ'τερον τάς φοβε
  ράς πονηρΐας των άλιτηρίων εκείνον τοϋ κατέργου
  άνθρώπων. Ήρεύνα λοιπόν, κατά τάς περιστά-
  σεις, είς τόν ένα ή είς τόν άλλον έξ αυ¬
  τών.
  ' (συνεχίζεται)
  «Έρμίνα»
  Μεγάλαι έκπτώσεις
  εις δλσ τ' άνδρικά ε'ίδη
  δι' ολίγας ημέρας.
  Υποκάμισα, γραββάτες, μανδήλια,
  ζώνες, τιράντες κ. λ. τγ.
  -
  Λόγω τοΰ ότι τό κατάστημα «ΕΡΜΙΝΑ» πε-
  ριορίζεται μόνον εις τα γυναικεΐα ε'ίδη **ί τα
  καλλυντικά καί άρώματα, θά πωλήση ολα τα άν¬
  δρικά ειδή είς τιμάς κάτω τού κόστους.
  ΜΕΓΑΛΑΙ ΕΚΠΤβΣΕΙΣ
  ΤΤΡΟΣΟΧΗ
  ΕΙΣ Τί ΑΙΠΑΣΜΑ ΤΑΣΑΣ
  Ή βάσις τοΰ πλουσίου καί άφθόνου είσοδή-
  ματος είνε ή καλή λίπανσις. Καΐ έκ τής πεί-
  ρας απεδείχθη δτι ή καλυτέρα λίπανσις γίνεται
  μέ λιπάσματα:
  Ι 1 «Έλέφας»
  Αφίχθησαν ολοι οί τύποι των λιπασμάτων
  «ΕΛΕΦΑ£» δι' «μπέλους, έλαίας, σιτηρά κ.λ.π.
  κκί πωλοΰνται παρά τοίς:
  ΚίίΝΣΤ. ΚΟΥΦΑΚΗ καΐ _ί«
  ΑΔΕΛΦΟΙΣ ΜΠΟΥΡΝΕΛΟΥ
  Παρέχονται ευκολίαι «ληρωμής
  Έγκυκλοπα ιδε ία
  ΑΓ έκεΐνους ποϊι θέλουν
  νά ηλουτϊζουν τάς γνώσεις των.
  Άπό όλα δι* όλους.
  ΚΑΠΝΟΣ ΚΑΙ ΜΝΗΜΗ
  Β'.
  Άρν.εϊ νά τοΰ παρουσίασεν κόκ
  κινα σκουληκάκια
  πιδίτσχ κίτρινη
  μέ μιά τσιμ-
  "Ι'ατερα «πό
  δοκιμάς όκτώ περίπου ημερών,
  καί μόνη ή κίτρινη τσιμπιδίτσα
  είααγομένη είς τό νερό άσκεΐ την
  ίλξίν της. Μόλις δ'μως κάμετε
  «τι σταματατε, οχι πολύ, μίαν
  μόνον ημέραν αυτήν την ασκή-
  σιν, τί ψαράκι θά παύσ^ νά
  συσχειίζτ] μ: τόν μικροσκοπικόν
  τού εγκέφαλον τα δύα αύτά πράγ-
  μα:α: Κόκκινο σκουληκάκι καί
  τσιμπιδίτσα κίτρινη Τώρα άς
  δοθμε την επίδρασιν τού καπνοΰ:
  Μέσα είς τό νερό, δπου έχομε τό
  ψαράκι
  κοτίνης
  εισαγομεν
  Μέσα είς
  οί «Λύσιν νι-
  τήν διάλυ¬
  σιν αυτήν αφίνομεν τό ψαράκι 24
  ώρας. "Υστ,ερα άπό ολίγον τό
  ψαράκι δέν συσχετίζει πλέον
  καθόλου τα δύί άντικείμενα:
  τό κόκκινο σκουληκάκι /.αί την
  κίτρινη τσιμπίδα. Καί
  μέν
  κόκκινο
  σκο'οληκάκι
  γιά τό
  τό
  ψάρι οείχνει πάντοτε έξαιρετι-
  κή βουλιμίαν. την κίτρινη ό-
  μως τσιμπιδίτσα την εχει λη¬
  σμονήση πλέον τελείως, -μή κα-
  τορθώνον νά ενθυμηθή την σχέ¬
  σιν πού ΰπήρχε μεταξΰ αυτής
  κα'. τοΰ κοκκίνου σκουληκιοΰ.
  Υπό την επίδρασιν τής νικοτίνης
  ή μνήμη τοϋ ψαριοΰ έξησθένησε.
  Μόλις 8μως τό ψάρι ευρεθή καί
  πάλιν είς τό καθαρό
  χίζει νά ενθυμήται.
  νερο,
  Ευθύς
  αρ-
  ώς
  άπομακρυνθή ή νικοτίνη, ή μνή-
  μη- έπανέρχεται. Δέν ύπάρχει
  καπνιστής πού νά μην ίσχυρί·
  ζεται πώς χωρίς τσιγάρο τοΰ
  είνε αδύνατον νά δουλέψη. Χα-
  ρακτηρίζουν τάν καπνάν ώς κά-
  τι απαραίτητον γιά την δου-
  λειάν των.
  Καί δμω; δέν φαίνεται νά Ι-
  Β"
  χούν καί τόσον δίκαιον, άν κρί¬
  νωμεν άπό τα πειράματα των
  Ματιέ καί Μερκλώ επί λευκών
  ποντ-.κών. θά μποροϋσε κανείς
  νά φέρη την άντίρρτ,σιν ϊτι
  τα λευκά ποντίκια δέν μποροΰν
  νά συγκριθοΰν μέ τόν άνθρωπον.
  Καΐ δμως. Γιά νά έξακριβώσουν
  τί επίδρασιν άσκεΐ ό καπνός ε¬
  πί των νευρικών κέντρων των
  μικρών τρωκτικών, υπολογίζουν
  πόσον χρόνον χρειάζονται τα
  ποντίκια γιά νά φθάσουν την τρο¬
  φήν των υποχρεούμενα νά δια-
  σχίσουν Ινα πολύπλοκον λαβύ-
  ρινθον, πού ό στίβος τού εχει
  μήκο; ενός μέτρου καί 25 πάν¬
  των. Άφίνουν τα μικρά ζώα νά
  διασχίσουν κατ' επανάληψιν τόν
  λαβίρινθον. "Ολες τίς φορες χρει
  άζονται τό ϊδιο περίπου χρονι¬
  κόν διάστημα. "Ι'στερα άνάβουν
  ενα τσιγάρο καί τό άφίνουν νά
  έ λαβύρινθον ε¬
  τής ώρας. Είς
  ποντικάκια δέν
  μέσα είς τόν
  πί δέκα λεπτά
  την αρχήν νά
  φαίνονται νά υπέστησαν καμ¬
  μίαν φυσιολογικήν βλάβην. Ή
  όρεξις των, ή ίκανότης των είς
  τό νά διανύουν τόν Ζρόμον των,
  ουδόλως φαίνεται νά εχουν με¬
  ταβληθή. Μόλις έμφανίζουν μίαν
  μικράν ύπερδιέγερσιν, χαραν.τη-
  ριζομένην άπό αύξησιν τής τα¬
  χύτητος. Δέν αυμβαίνει δμως
  τό ίδιον μετά τινάς ώρας: Υπό την
  επίδρασιν τοΰ καπνοϋ τα ποντικά-
  κια άρχίζουν νά φανερώνουν δι-
  σταγμόν καί νά κάνουν λάθη είς
  την εκλογήν των δρομολογίων
  των. Συνεπεία τούτου φθάνουν μέ
  καθυστέρησιν είς τό τέρμα των.
  Διά νά έπανέλθουν άργάτερα είς
  την φυσιολογικήν των κατάστα¬
  σιν χρειάζονται δύο ή τρείς ή-
  ρας. Τί άλλο χρειάζεται διά νά
  άποδειχθή 3τι ό καπνός έπιδρα
  επί τής μνήμης;
  ■■■■■■
  ΤΑ ΥΠΕΡΟΧΩΤΕΡΑ ΚΡΑΣΙΑ
  Μοναδική Εύκαιρία
  Τά ύπέροχα, τα έξαιρετικά, τα ίδεώδη, τα θερ-
  μαντικά, τά γνήσισ, τά άνόθευτα καί άθάνατα έπι-
  τραπέζια κρασιά τής άποθήκης Αλεξ. Σκορδύλη,
  θά πωλοΰνται είς τό εξής είς τά πρατήρια των κ.
  κ. Έμμ. Κουμαντάκη είς την πλατείαν Βενιζέλου
  (Σανδριβάνι) καί Ζαχαριά Άνδρουλάκη, παρά
  την πλατείαν Βαρελτζίδικα είς χονδρικήν καί λιανι
  κήν ποσότητα καί τιμάς ασυναγωνίστους.
  "Εμβλημα τής παραγωγής των ανωτέρω οΐνων
  είνε τόΚάτω ή Νοθεία, Κάτω ή αίσχροκέρδεια.
  Οί κ. κ. Οίκογενειάρχαι καί Διευθυνταί κέντρων
  κλπ. άς έπωφεληθώσι τής μοναδικής ταύτης εύκαι-
  ρίας κατά τάς επικειμένας εορτάς των Απόκρεω.

  ■■■■■ι
  Το τβλβιοτβρον
  εν ]<ρπτγι ΡΡΓΟΖΤΔΣΙΟ ΟΛΟΣ ΑΡΧΟΝ¬ ΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ Ό έγκριτος Δικηγόρος Αθηνών κ. Νικόλαος Κωνσταντ. ΣτεφανΙδης, (Γραφείον όδός Βαλα ωρήτου 6 Αθήνας) άσχολούμενος είς δικαστικάς, διοικητικάς, καί ύποθέσεις Άμερικής καί έξωτερι- κοθ μάς παρακαλεΐ νά άνακοινώσωμεν, δτι ουδε¬ μίαν σχέσιν έχει μέ τόν Νικόλαον Γ. Στεφανίδην (Στοα Φέξη Αθήναι) μή δικηγόρον καί ασχολούμε¬ νον μέ ύποθέσεις συντάξεων. Οί έχοντες ύποθέσεις έξωτερικοθ—Άμερικής δύ¬ νανται ν'άπευθύνωνται είς τό δικηγορικόν γραφείον των κ. κ. Νικ. καί Ίω.Κρασαδάκη μεθ' ών ό κ.Νικ. Στεφανίδης συνεργάζεται. Τά κοστούμια τις καπαρντίνες παλτά σας, είς τού ΜΑΡΟΥΔΑ Τά Ααϊκά Συσσίτια είς την πόλιν Ρεθύμνης. ΡΕΘΥΜΝΟΝ Φεβρουίριος.— Εις τόν περίβολον των παλαιών φυλαχών Λεμονές ήρχισεν ή λει- τουργία τοθ Λαικοϋ συσσιτίου Ρεθύμνης. Έκ παραλλήλου έλει- τούργτρε καΐ τό Μαθητικόν Συσ- σίτιον διά τούς απόρους των Δη- μοτικών σχολείων, εις τόν περί- λον τοΰ Α ' Δημοτικοΰ σχολεί- ου Ρεθύμνης καί είς τό Ικεϊ πα¬ λαιόν Ένετικόν οίκημα. ΙΙαρετηρήθτ; 3τι οί μετέχοντβς εις τό συσσίτιον είναι ολιγώτεροι των περυσινών. Πάντως αί έν προκει- μένφ οικομικαί άνάγκαι έξακο- λουθοΰν νά είναι δυσανάλογοι ρός τούς υπάρχοντας πόρους τοϋ Πατριωτικόν;) Ίδρύματος. ΙΙρέπει συνεπώς, τόσον ή ίδιωτική φι- λανθρωπία 8σον καί τά Νομικά πρόσωπα καί οί Αύτόνομοι όργα- νισμοί νά ενισχύσωσι έν καιρώ τό Πατριωτικόν Ίδρυμα διά νά δυ¬ νηθή τουτο νά ανταποκριθή είς τά δαπάνας τοϋ λ,αικοΰ συσσιτίου. Άλλως τε μόνον Ο Δήμο; Ρεθύμνης, έκτό; τοΰ Ηατριωτι- κου Ίδρύματος, Ιχει οαπανήσει αήμζρον διά τά συσσίτια. Παρί- σταται δέ άνάγ/.η νά ένδια φερθώσιν καί οί λοιποί οργανι¬ σμόν καί γενικώτερον Ζλοι γε¬ νικώς οί δυνάμενοι νά συνεισφέ- ρουν διά νά κατορθωθή νά συνε¬ χισθή τό Λαϊκόν Συσσίτιον Ρε¬ θύμνης. Ιδίως είς τούς παρόν- τας χειμερινούς μήνας ή διατή¬ ρησις τοθ συσσιτίου τούτου έπι- δάλλεται. διά στο'.χειώδεις λό- γους ώστε νά καθίστατχι μία των έπιτακτικών δλως, τοπικών άναγκών. Διά τό Μαθητικόν Συσσίτιον, τά λαμβανόμενα καί ληφθησόμε- να άπό τό Κράτος μέτρα πι· στεύεται δτι καί είς την Ρε- θύμνην ι<1 καθιερώσουν καί γενικώτερον τάν θεσμόν τούζον, διά νά έξυπηρετηθή τοπικώς καί ή τόσης σημασίας σχολική καί κοινωνική αδτη κατεύθυνσις. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 1ΙΕΙΣΊΉΡΙΑΣΜΟΥ Νικολάου Γ. Καρυωτάκη κατοί- κου Καστελλίου Πεδιάδος Κατά Α'. Άλεμαντίνης συζύγου Εμ¬ μανουήλ » Χ" Φαρσάρη οίκιακά άσχολουμένης κατοίκου Γαλενΐα- νοϋ Πεδιάδος, Β'. Είρήνης Ν. Πα¬ παδάκη οίκιακά ασχολουμένη κατοίκου Καστελλίου Πεδιά¬ δος, Γ.' των έξ άδιαθέτου κλη- ρονόμων τής αποβιωσάσης Μα¬ ρίας Ν. Παπαδάκη συζύγου Ιωάν. Σγουροβασιλάκη Ιον) Ιωάννου Σγουροβασιλάκη, 2ον) Αίκατερί¬ νη; 'Ι. Σγουροβασιλάκη συζύγου Δημ. Ν. Ξυδάκη, 3ον) Ζαχαρένι- ας 'Ι. Σγουροδασιλάκη, 4ον) Χα- ρ:δήμου Ιωάννου 'Ι. Σγουροβασι¬ λάκη, δόν) Άντωνίου Ί. Σγουρο- βασιλάκη κατοίκων Καστελλίου Πεδιάδος, ϋον) Γεωργίου Ι. Σγου¬ ροβασιλάκη κατοίκου Πολυθέας Πεδιάδος καί Τον) Άθανασίου Ί. Σγουροβασιλάκη κατοίκου Μάριον 'ίνδιάνας Ήνωμένων Πολιτειών Β. Άμερικής. Δυνάμει καί πρός εκτέλεσιν τής ύπ' αριθ. 137 τοΰ 1930 δριατι- κής καί τελεσιδίκου αποφάσεως τοϋ Πρωτοδικείου Ηρακλείου νομίμως κεκηρυγμένης εκτελεστής, δι' ής εκηρύχθη άνέφικτος ή φυσική διανομή καί διετάχη ή διά δημοσίου πλειστηριασμοΰ έκποίηοις τής έν τοίς έ- πομένοις περιγραφομένης οικίας άνηκούσης κατά συγκυριότητα είς εμέ καί τούς καθ' ών τό παρόν κατά διάφορα ποσοστά, εκτίθημι είς δημόσιον πλειστηριασμόν την οικίαν ταύτην κειμένην έντός τοΰ γ^ωρίοο Καστελλίου Πεδιάδος τής όμωνύμου Κοινότητος καί Είρη- νοοικείου καί παρά την συνοι- κίαν «Παπαδιανό» άποτελουμένην έξ ενός πορτεγου μετ1 άνωγείου, μιίς καμάρας, ααλής περιτετειχι- σμένης μέ αύλόπορταν καί εξώ¬ στην καταλαμβανούσης οικόπεδον εκτάσεως 100 περίπου τ. μ. καί συνορευομένης κτήμασιν Αικατε¬ ρίνης Σγουροβασιλάκη, Κωνσταν¬ τίνου Δαιλάκη, Άντωνίου Παπα¬ δάκη, Έλληνικοΰ Δημοσίου, κλη- ρονόμων Μάρκου Παπαδάκη καί δρόμψ έκτιμηθείσης τής άξίας αυτής είς δραχ. 10.000. Ό πλειστηριασμός τής οικίας ταύτης γενησεται την 20 Μαρτί- ου 193Η ημέραν Κυριακήν καί ώ¬ ραν 10—12 π. μ. ενώπιον τοΰ δι- ορισθέντος ύπαλλήλου επί τοϋ πλειστηριασμοϋ συμβολαιογράφου Καστελλίου Πεδιάδος Έμμαν. Ι¬ δομενέως ή τοΰ νομίμου αύτοθ άναπληρωτοΰ καί έν τψ έν Κα- στελλίφ Πεδιάδος κειμένψ δημο- σίφ γραφείψ τού Ινθα καί δτε καλοΰνται οί βουλόμενοι νά πλει¬ οδοτήσωσιν. Άρμόδιος δικαστικός ένεργη- σάτω τά νόμιμα. Έν 'Ηρακλείιρ τή 31 Ίανουαρίου 1938 Ό τοΰ έπισπεύδοντος καί πα- ραγγέλλοντος πληρεξούσιος δικη¬ γόρος Έμμ. Κ. Καρυωτάκης —Οί κοινοτικοί προΰπολογι- σμοί. Δι' εγκύκλιον της ή Νβμ«ρ- χία Ηρακλείου εντέλλεται την άναγραφήν είς τούς καταρτιζομέ νους κοινοτικούς προΰπολογι- σμους, διαφόρων υποχρεωτικών ώαπανών συμφώνως πρός σχετι¬ κήν διαταγήν τού ύπβυργείου Έ αωτερικών. Δι' ετέρας έγκυκλί- βυ της παρέχει οδηγίας δσβν άφορό]: την σύνταξιν των πρβυ- πολογιαμών. —Νέα συγγράμματα. Ή Νομαρχία Ηρακλείου συ¬ νέστησε δι' εγκύκλιον της την προμήθειαν υπό των πρόεδρον των κοινοτητων τή; άρτι έκδο- 8είσπς μελέτης υπό τοΰ είσηγη- τβϋ ΰπουργείου Έαωτερικών κ. Σπ. Τριανταφύλλου υπό τόν τί¬ τλον «Προϋπολογισμόν Δήμων καί Κβινοτήτων. Λογιστικπ καί Ταμειακπ ύπηρεσία των όργα- νιβμών Αυτοδιοικήσεως)).! —Αύξάνονται αί συντάξεις των ίερέων. Εδημοσιεύθη είς τό ύπ' α¬ ριθ. 16 φύλλον της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως ή απόφασις τού Συμβουλιον τού «Ταμείον 'Ασφαλίσεως Κλήρον Ελλάδος περί τροποποιήσεως τοΰ Κατα¬ στατικόν τού Ταμείον, διά -τής οποίας αΰξάνονται άπό τής 1ης Ιανουάριον μ! παρεχόμενοτι υπό τον Τ.Α.Κ.Ε. ανντάξεις. —Ό Έμπορικός Σύλλογος Ηρακλείου. Ό Έμπορικός Σύλλογος Η¬ ρακλείου εκέρδισε δραχ. 200.000 έκ κληρώσεως μιάς έκ των όμο λογιών τού Έθν. δανεί&υ των 300 έκατομμυρίων. Δωδβκάτη κοινή Διεύθυνσις φβρτπγών «ΰτοκινήτων Καθίσταται γνωστόν είς τό κοι¬ νόν δτι τά γραφεία τής 12ης Κοι- νής Διευθύνσεως φορτ-τιγ&ν αύτο- κινήτων έγκατεστάθησαν επί τής πλατείας Καλλεργών δπου δύναν¬ ται ν' άπευθύνωνται οί έχοντες φορτίον πρός μεταφοράν. Άριθμός τηλεφώνου 288. (Έκ τής Διευθύνσιως). -Νέαι προσκοπικαί όμάδες. Κατόπιν αΐτηβεω; έγκρίτων μελών τής κοινωνίας Χρυσοπη¬ γής Ηρακλείου ό κ. Τοπικό; "Εφορος Προσκόπων τή; πόλεώς μας, προέβη είς την ίδρυσιν προσκοπικής 'Ομάδος είς τό προ- οόευτικόν τουτο προάστειον. Ή διοίκησις τής 'Ομάδος ταύτης ά νετέθη είς τόν Αρχηγόν κ. Κων. Λεμπιδάκη ν. Πληροφορούμεθα ότι ή Ένοριακή Επιτροπεία τού Ίεροΰ Ναού τής Κοιμήαεως θεο¬ τόκου Χρυσοπηγής, παρεχώρησε προθυμοτατα κατάλληλον οίκη¬ μα το οποίον θά χρησιμεύση ω; Λεσχη τής νεοϊδρνθείσης "Ομά¬ δος. Την Επιτροπήν Ομάδος Χρυσοπηγής θ' άποτελεσουν οί κ. κ. Γ. Ίεραπετριτάκης Δ)τής τού Δημοτικοϋ Σχολείου, Κ. Γαλανάκης έργολάβος και Ν. Παπαδάκης, Ν. Μυλωνάκης καΐ Ν. Παναγιωτάκης έμποροι, οΐ¬ τινες καΐ έκαμαν την πρότασιν τής Ιδρύσεως ταύτης. Αγγέλλεται έπίσης ώς προσεχής ή ίδρυσις προσκοπικής Όμάδος είς τόν συνοικισμόν Ν. Σμύρνης. Μανώλης Γ. Κωνιός Νκνρολόγος— Ψυχίατρος Τμηματάρχης Ίατρός Δημοσ. Ψυχιατρβίου 'ΑΒην&ν Δέχεται έν τφ ίατρείφ τού όδός ΙΙΐιραιίός 175' ΑΗΗΝΑΙ. Τηλέφ. 52.379. Ι ···■·■ ····■·· ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ είς τό προάστει- Καμίνια κατάστημα μβτ' ά- ον μ ημ μ νωγείου οικίας καί συνεχομένης αμπέλου. Τά αΰτά μετά δύο εισέ¬ τι καταστημάτων πωλοΰνται καΐ μέ ευκολίας πληρωμής. Πληροφορίαι παρ' ή
  ί
  ι
  Ι
  ί·ι
  Ηράκλειον—Κρήτης
  Γραφεϊα έναντι Παλ. Νομσρχίας
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  Πρωία Τρίτης
  8 Φεβρουαρίου 1938
  #·- ^^^^ ~^τ^ —ε» «εν —^ -—* —' —— —^ — —' — — -
  ΔΡΙΜΥ ΚΑΤΗΓΟΡΗΤΗΡΙΟΝ
  ΤΩ» ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ
  ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΟΥ ΦΡΑΝΚΟ
  ΤΟΝ ΘΕΟΡΟΥΝ ΥΠΕΥ8ΥΝ0Ν
  ΔΙΑ ΤΟΥΣ ΤΟΡΠΙΛΛΙΣΜΟΥΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 7 Φεβρουαρίου (τοΰ
  άνταποκριτοΰ μας).—Σημβρινά τηλε-
  γραφήματα έκ Αονδίνου άναφέρουν ότι
  ολόκληρος σχεδόν ο Άγγλικός τύπος,
  έπιτίθεται εναντίον τοΰ στρατηγοΰ Φράν
  κο, όστις ώς λέγεται, διά τοΰάποκλει-
  σμοΰ των Ίσπανικών λιμένων άλλά καί
  διά τής χρησιμοποιήσεως, πιθανώτατα,
  άρκετών ύποβρυχίων, άτινα επρομηθεύ¬
  θη έξωθεν, καθίσταται κίνδυνος διά την
  ελευθέραν ναυσιπλοΐαν είς την δυτικήν
  Μεσόγειον καί τόν πορθμόν τοΰ Γι¬
  βραλτάρ.
  Αί Αγγλικαί έφημερίδες έπιλέγουν
  ότι ή κυβέρνησις τοΰ Φράνκο, έν τοιαύ
  τη περιπτώσει, φέρει ακεραίαν την εύ
  θύνην διά τούς τελευταίους τορπιλλι¬
  σμούς καί βομβαρδισμούς Αγγλικών
  άτμοπλοίων.
  Άπαισιοδοξία των Αγγλικών κύκλων
  διά τόνδιορισμόν τού Ρίμπεντροπ.
  ΑΘΗΝΑΙ 7 Φεβρουχρίου
  (τοΰ άνταποκριτοΰ μας;).—Τη-
  λεγραφοΰν έκ Λονδίνου δή
  αί Αγγλικαί έφημερίδες έκ-
  φράζονται άΐτοασιοδόξως διά
  τόν διορισμόν τοΰ Ρίμπεν-
  τροπ ώς υπουργοΰ των Ε¬
  ξωτερικών τοΰ Ράϊχ.
  Οί "Αγγλοι φοβοΰνται ζω-
  ρώς, δπ ό Ρίμπεντροπ θά ά-
  νακινήση τό πρόγραμμα των
  άποικιακών διεκδικήαεων
  τής Γερμανίαν συντονίζων
  μέ την ανακίνησιν ταύτην
  ΑΠΗΥΘΥΝΘΗ ΔΙΑΚΟΙΝΩΣΙΣ
  ΤΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
  ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΣΑΛΑΜΑΝΚΑΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 7 Φεβρουαρίου (τού
  άνταποκριτοΰ μας).—Νεώτεραι είδήσεις
  έκ Αονδίνου άγγέλλουν ότι ή Αγγλι¬
  κη κυβέρνησις απηύθυνε πρός την κυ¬
  βέρνησιν τής Σαλαμάνκας διακοίνωσιν.
  Είς την διακοίνωσιν ταύτην γίνεται λό-
  γος περί των τελευταίων τορπιλλιαμών
  καί βομβαρδισμών καί των δημιουρ-
  γουμένων προΰποθέσεων ^ είς βάρος τής
  οράσεως των Έθνικών έφιστάται δέ ή
  προσοχή τής ^ κυβερνήσεως τής Σαλα¬
  μάνκας πρός αποφυγήν σοβαρωτάτων άν
  τιποίνων, τα οποΐα ώς άφήνεται νά εν¬
  νοηθή, ε νβ διατεθειμενη νά λάβη εναν¬
  τίον αυτής, ή Μ. Βρεττανία.
  Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ
  ΤΟΥ ΠΡΙΓΚΗΠΟΣ ΝΙΚΟΑΑΟΥ
  ΜΕΓΑΛΑΙ ΑΝΗΣΥΧΙΑΙ ΤΗΝ ΙΑΤΡΟΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 7 Φεβρουαρίου (τού
  άνταποκριτού μας).— Κατά τό εκδοθέν
  σήμερον δελτίον των ιατρών τής Α.Β.
  Υ. τού πρίγκηπος Νικολάου, ή κατά¬
  στασις τοΰ Ασθενούς έπεδεινώθη κατά
  τό τελευταίον είκοσιτετράωρον. Οί ία·
  τροί έκφράζουν μεγάλας ανησυχίας.
  ΓΕΥΜΑ ΤΟΥ ΓΕΡΜΑΗΟΥ ΠΡΕΣΒΕΥΤΟΥ
  ΠΡΟΣ ΤΟΝ Κ.
  ΑΘΗΝΑΙ 7 Φεβρουαρίου (τοΰ
  άνταποκριτού μας).— Σήμερον ο πρε
  σβευτής τής Γερμανίας παρέθεσεν επί¬
  σημον γεΰμα πρός τιμήν τοΰ κ. Πρω-
  θυπουργοΰ. Κατά τό γεΰμα αντηλλά¬
  γησαν θερμαί προπόσεις μεταξύ τοΰ κ.
  Ί. Λΐεταξά καί τού πρεββευτοΰ, έπε-
  χρ άτησε δέ γενικώς έγκαρδιότης.
  ΤΑ
  ΣΧΕΔΙΑ ΤΟΝ ΝΕΟΝ
  ΚΑΙ Η ΙΑΠΟΝΙΚΗ ΚΥΒΕΡΝΗΣΙΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 7 Φεβρουαρίου (τοΰ άν
  ταποκριτού μας) . —Κατά τα έκ τοΰ
  έξωτερικοΰ τηλεγραφήματα, πολύς λό-
  γος γίνεται εισέτι είς τόν ξένον ΐύπον
  διά τα σχέδια των νέων ναυπηγήσεων
  καί ειδικώς ώ;, πρός την Ιαπωνίαν ήτις
  καθ* α έπαναλαμβάνεται, εκτελεί νέον
  πρόγραμμα ναυπηγήσεων διά τοΰ οποί-
  ου ή ναυτική αυτής δύναμις αύξάνεται
  σημαντικώς δημιουργουμένου ολοκλή¬
  ρου νέου στόλου. Χαρακτηριστικόν τοΰ
  ατόλου τούτου θά είνε τα βαρέα σκάφη,
  έκτοπίσματος πολύ άνωτέρου των υφι¬
  σταμένων σήμερον είς τούς στόλους των
  ναυτικών δυνάμεων.
  ΕΞΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΧΙΟΝΩΔΗΣ
  ΚΑΙ ΒΡΟΧΕΡΟΣ ΚΑΙΡΟΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 7 Φεβρουαρίου (τού
  άνταποκριτοΰ μας).— Είς άπασαν την
  χώραν αυνεχίζεται καιρός χιονώδης καί
  βροχερός. Είς τα ορεινά τής Μακεδο-
  νίας, τής Θεσσ«λίας καί τής Πελοποννή
  «ου διεκόπησκν πολλαί συγκοινωνίαν.
  καί τάς προθέσεις τής Γερμχ-
  νί«ς νά άναμιχθή ένεργβτε-
  ρον είς τό Ίσττανικόν η — ι-
  νοϊαπωνικόν.
  Ώς πρός τάς έν Γερμανία
  γενικωτέρας μεταβολάς» Π*'
  ρ» τάς καβησυχαατικά^ έκ
  Βερολίνου άνακοινώσεις, έ-
  πιβεβαιοΰται καΐ έκ νεωτέ-
  ρων τηλεγραφικών πληροφο¬
  ριών ότι αύται άποτελοΰν
  σταθμόν είς την ιστορίαν
  τοΰ Γ.' Ράϊχ. Άποσκοπεϊται
  δηλ. δι' αυτών ή συστηματι-
  «των βρθοδόξων
  άρχϋν τοΰ Έθνικοσοσιαλι-
  βμοΰ».
  Ή έφαρμογη αυτή δέν α¬
  ποβλέπει μόνον τό εσωτερι¬
  κόν, ώ; ενομίσθη κατ' αρ¬
  χήν, άλλά καΐ τό εξωτερικόν
  έν γένει. "Αλλως τε ώς^πρός
  τό δεύτερον, φαίνεται δτι ε¬
  ξεδηλώθη κυρίως ή διάστα¬
  σις μεταξύ Χίτλερ — Μπλό-
  μπεργκ — Φρίτς καί των έν
  Βιέννη, Ρωμη Χ«ί Τόκιο
  πρεσβευτήν τής Γερμανίας.
  Μελετάται ή ένοποίησις
  των εμπορικον σωματείον Ηρακλείου
  Καθ" δ; αρμοδίως πληροφο¬
  ρούμεθα, πρωτοβουλία τοθ Έμ
  πορικοϋ Συλλόγου Ηρακλεί¬
  ου συγκαλεϊτσι όσωνοΰπω
  σύσκεψις των εκπροσωπών των
  διαφόρων κλαδικών έμπορικών
  σωματείον τής πόλεως, επί τω,
  σκοπώ δπως επέλθη συνεννόη-
  σις μεταξΰ των ώς πρός τόν
  τρόπον καθ" δν θά ήτο έφι-
  κτή συσπείρωσις τοΰ έμπορι-
  κοϋ κόσμου Ηρακλείου υπό
  τόν άρχαιότερον εμπορικόν
  σύλλογον.
  Έκ τής συσπειρώσεως των
  σωματείων τούτων ύπάρχει ή
  πεποίθησις δτι θά καταστή δυ
  νατή ή λυσιτελεστέρα εξυπη¬
  ρέτησις των έμπορικών συμφε-
  ρόντων τα όποΐα ποικιλοτρό-
  πως θίγονται πολλαχόθεν σήμε
  ρον.
  Ή σύσκεψις αυτή τού Έμ-
  πορικοϋ Συλλόγου ευρίσκει
  σύμφωνα κατά τάς ιδίας πλη¬
  ροφορίας, άπαντα τα ένδιαφε-
  ρόμενα σωματεΐα.
  Ο
  ΤΗΣΒΑΛΚΑΝΙΚΗΣΣΥΝΕΝΝΟΗΣΕΩΣ
  ΤΙ ΓΡΑΦ9ΥΝ ΑΙ ΤΟΥΡΚΙΚΑΙ ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ
  ΔΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΚΕΙΜΕΝΗΣ ΔΙΑΣΚΕΨΙΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 7 Φεβρουαρίου (τοΰ άν
  ταποκριτοΰ μας).— Αναφορικώς μέ
  την προσέχη διάσκεψιν τής Βαλκανικής
  Διασκέψεως, τονίζεται ότι αυτή θά άπο-
  βλέψη είς την ενίσχυσιν τοΰ αυνασπισμού
  των Κρατών τής Βαλκανικής συνεννοή¬
  σεως. Επί τοΰ σημείου τούτου καί καΟ'
  ά τηλεγραφείται έ* Πέραν, άρθρογρα-
  φεΐ ευρύτατα κατ' αύτάς ο Τουρκικός
  τύπος, υπενθυμίζων ότι ή τετραμερής
  συνεννόησις άπέβη παράγων είρήνης κ» Ι
  προόδου έν τή Βαλκανική Χερσονήσω
  καί ότι ώς τοιούτη θά ενισχυθή καί διά
  των άποφασισθησομένων κατά την προ¬
  σέχη διάσκεψιν τής Άγκυρας.
  Η ΚΙΝΗΣΙΣ
  ΤΟΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡ0Τ0ΝΤΟΝ
  Τό Τελωνείον Ηρακλείου
  εγνώρισε δι' έγγράφου τού
  πρός τό Γεωργικόν Έπιμελη-
  τήριον δτι κατά τόν λήξαντα
  μήνα εισήχθησαν ενταύθα τα
  κάτωθι γεωργικά προίόντα:
  Σϊτος είς χιλιόγραμμα 595.
  000, δρυζα 125.046, ζάχαρις
  141.684. Άντιστοίχως εξήχθη¬
  σαν: Κίτρα έν άλμττ, 54.250
  χιλ., σταφίς σουλτανίνα 384.
  521 καί ξανθαί 290.353. Δι'
  ετέρου έγγράφου τού γνωρί-
  ζει δτι αί υπέρ αύτοΟ ένεργη-
  θεΐσαι κατά τόν ίδιον μήνα
  είσπράξεις άνήλθον είς δρχ.
  76.986.20.
  ΤΟ ΒΑΡΟΣ
  ΤΟΝ ΚΙΒΩΤΙΟΝ ΣΤΑΦΙΔΟΣ
  Διά διατάγματος καθωρίσθη
  σαν τό βάρος καί αί διαστά-
  σεις των άκεραίων καί δεκά-
  των ϊκτων κιβώτιων σταφίδος
  ώς εξής: Διαστάσεις εσωτερι¬
  κώς των άκεραίων σταφιδοκι-
  βωτίων: Μήκος 0,80 μ., ϋψος
  0.«(29 μ.,πλάτος 0,31 1)2 μ.,
  βάρος ελάχιστον 14 ένετ. λί-
  τραι, μέγιστον 14 1)2 ενετικά!
  λίτραι. Διαστάσεις εσωτερι¬
  κώς των δεκάτων εκτων στα
  φιδοκιβωτίων. Μήκος 0.30 μ.,
  ΰψος 0.10 μ. πλάτος 0,25 1)2
  μ , βάρος ελάχιστον 2 1)2 ένετ.
  λίτραι, μέγιστον 3 ενετικά! λί-
  τραι.
  Ο ΝΟΜΟΣ
  ΑΙΑΘΕΣΕΩΣ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΝ
  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ ΚΑΙ ΚΙΝΗΣΙΣ
  ΑΙ κυμανθεΐσαι χθές έν τί) άγορ$ μας τιμαί των κατωτέρω έγχω
  ρίων ττρο'ιόντων είχον ώς ακολούθως:
  Σταφίδες.
  Σουλτανίναι α
  δρ.
  Καραμπ.
  Ελεμέδες
  Ταχτδς
  Μαύραι
  α
  β'
  Υ'
  α'
  β
  Υ'
  )
  ( 22.
  -23.
  ( 10.-11
  )
  ( 8-9.
  7
  Χαρούπια * 2 70
  "Ελαια 5ο » 28 20
  » κοινά »
  Σάπωνες.
  ΛευκοΊ α' ποιότητος δρ
  > β' » »
  Πράσινοι α' ιτοιότ. »
  » β' » »
  θΐνοι.
  Αρχανών τό μίστατ. » 45.
  Μαλεβυζίου κατ' οκάν δρ. 6
  ?!.- 00
  20-00
  18.— 00
  12. -00
  Δι' άναγκαστικοϋ νόμου έ-
  πιφέρονται διάφοροι τροπο-
  ποιήσεις είς τάς διατάξεις
  περί κληροδοτημάτων. Δι' αύ-
  τοϋ όρίζεται δτι δύναται ή
  κυβέρνησις νά διαθέττ] είς την
  εκπλήρωσιν καί άλλων σκοπών
  τό υπόλοιπον ενός κληροδοτή-
  ματος, έφ' δσον έξεπληρώθη
  ό σκοπός δι' δν κατέλιπε του¬
  το ό δαθέτης. Έπίσης όρίζε¬
  ται δτι κληροδότημα δύναται
  νά διατεθή είς την εκπλήρωσιν
  καί σλλοο σκοποΰ έφ' δσον ή
  έκπλήρωσις έκείνου δν ώρισεν
  ό διαθέτης καθίστοται άδύνα-
  τος ή άσκοπος.
  ΙΥΙΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΟΝ ΔΕΛΤΙΟΝ
  Ό πιθανός καιρός σήμερον
  προβλέπεται βροχερός κατ'
  αρχάς σχεδόν πανταχοϋ. Με-
  τέπειτα ε'ίς τίνα μέρη τής νή¬
  σου βροχή έκ ψεκάδων.Οί άνε-
  μοι θά πνέουν ώς βόρειοι ίσχυ-
  ροί έ'ως μέτριοι. 'Η θερμοκρα-
  σία θά παραμείνη, περίπου στά
  σιμος, μέ μικράν πτώσιν τής
  ελαχίστης. Θερμοκρασία τής
  χθές: 8ης ώρας 11.37, 19ης
  10.8, ελαχίστη 8 4.
  ΤΑ ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ
  Χθές την εσπέραν θά έσυ-
  νέχιζε την διακοπείσαν προ-
  χθές συνεδρίασιν τού τό Δι¬
  οικητικόν Συμβούλιον τού Έμ
  πορικοϋ καί Βιομηχανικοϋ 'Ε
  πιμελητηρίουΉρακλείου.
  ΤΟ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ ΕΝ ΗΡΑΚΛΕΙΩ
  ΤΙΜΑΙ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
  7ης Φεβρουαρίου 1938
  Ζυρίχη
  Παρίσιοι
  Λονδίνον
  Νέα Ύόρκη
  ■Αγορά Πώλησις
  25.30- 25.55
  3.54 3.54
  545 550
  108.90 109 90
  "Αμστερδαμ
  Στοκχόλμη
  Βρυξέλλαι
  Βαρσοβίο
  Άγορά Πώλησις
  60.80 61.90
  28.10 23.35
  3.70 3.74
  20.75 21.—
  Η ΠΡΟΣΛΗΨΙΣ
  ΟΡΓΑΝΟΝ ΤΗΣ ΑΓΡΟΦΥΛΑΚΗΣ
  Τό υπουργείον των Έσω-
  τερικών απηύθυνε πρός τοΰς
  Επόπτας Άγροφυλακής εγ¬
  κύκλιον διά τής οποίας παρέ-
  χει όδηγίας δσον άφορα τόν
  τρόπον προσλήψεως είς τό
  σώμα άγροφυλακής άρχιφυλά-
  κων καί άγροφυλάκων.
  ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΑΙ
  Κατά τάς διεξαχθείσσς άρ-
  χαιρεσίσς τοΰ έμπορικοΰ Συλ¬
  λόγου Ηρακλείου κσί την έ-
  πακολουθήσασαν συνεδρίασιν
  τού έκλεγέντος Συμβουλίου, ή
  σύνθεσις τής Διοικήσεως αύτοϋ
  διά την διετίαν 1938—40 ά-
  πετελέσθη ώςάκολούθως: Πρό-
  εδρος Νικ. Γιαλεράκης, άντι-
  πρόεδρος Παναγ. Πρατικά¬
  κης, Γεν. Γραμματεύς Έμμ.
  Ε. Περάκης, Ταμίας Δημ.
  Μπλσβάκης, Σύμβουλον Έμμ.
  Θ. Χαλκιαδάκης, Γ. Φλώρος,
  Γ. Πολυχρονίδης, Άρ. Γραί¬
  κης, Στ. Μπλσβάκης.
  Η ΕΝΙΣΧΥΣΙΣ ΤΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ
  Τό υπουργείον Άεροπορίας
  ηΰχαρίστησε δι' έγγράφου τού
  τα Κοινοτικά Συμβούλια καί
  τούς κατοίκους Πετροκεφά-
  λου Μαλεβυζίου καί Πετροκε-
  φάλι Καινουρίου διά τάς ψη
  φισθείσας υπέρ τής άεροπορί¬
  ας είσφοράς έκ 3000 δρχ. τής
  πρώτης κοινότητος καί 2.000
  δευτέρας.
  ΔΩΡΕΑ
  Ή οίκογένεια Λ. Λουκά-
  κη κατέθεσεν είς τό Ταμείον
  τοθ Φιλανθρωπικοΰ συλλόγου
  των Κυρίων δρχ. 300 πρός πα¬
  ροχήν μερίδων φαγητοϋ, σή¬
  μερον 8 τρέχοντος, είς από¬
  ρους, διά τό έννεάμηνον
  μνημόσυνον τοϋ αειμνήστου
  συζύγου καί πατρός των Λου-
  κά Λουκάκη.
  ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ
  ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
  Άντιπρόσωπος τοθ Έμπο
  ρικοΰ Συλλόγου παρά τή Λιμε
  νίκη Έπιτροπή έπανεξελέγη
  ομοφώνως ό κ.Γ. Μιτσοτάκης
  Έπίσηςάντιπρόσωποι τοθΣυλ-
  λόγου παρά τώ Συμβουλίφ
  τοθ Έμπορικοΰ Έπιμελητηρί
  ου εξελέγησαν οί κ.κ. Έμμ
  Ε. Περάκης,καί Έμμ. Χαλκι¬
  αδάκης.
  ΑΙ ΑΔΕΙΑΙ ΚΑΠΝΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ
  Κατ' ανακοίνωσιν έκ τοΰ
  ενταύθα καπνεργοστασίου την
  15 τρέχ. λήγει ή προθεσμία ύ
  ποβολής αιτήσεων διά την χο
  ρήγησιν άδειών καπνοκαλλιερ
  γείας. Συνεπώς οί ένδιαφερό
  μενοι δέον νά μεριμνήσουν έγ
  καίρως διά την έκδοσιν των ά
  δειών τούτων.
  ΕΠΑΞΙΑ ΠΡΟΑΓΩΓΗ
  Δι' ύπουργικής αποφάσεως
  προήχθη είς τόν βαθμόν τοΰ
  τμηματάρχου Β'τάξεως ό έπό
  π της Άγροφυλακής τοϋ νομοΰ
  ' Ηρακλείου κ. Ελευθέριος Πά
  παγιαννάκης.
  ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΣ
  Ό Β. Δ. Βασιλομανωλάκη-
  ή Πρινάρης έκ τοΰ χωρίου
  "Ορος Ρεθύμνης έτραυμάτισε
  προχθές διά προηγουμένας ά
  φορμάς τόν θείον .τού Έμμ
  Βασιλομανωλάκην μέ ράβδον
  καί λίθους. Μετά την πράξιν
  τού ό δράστης έξηψανίσήη.
  Η ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΔΙΚΗ
  Σήμερον την πρωίαν άρχί
  ζει ενώπιον τοθ κακουργιοδι-
  κείου Ηρακλείου ή κατά τοΰ
  Ηλ. Λάμπρου Μαρνιεράκη υ¬
  πόθεσις κατηγορουμένου επί
  άτΐοπείρα φόνου.
  5 Πρωΐνή
  ΕΚ ΝΕΟΥ
  ΟΙ ΕΟΝΙΚΟΙ ΙΣΧΥΡΙΖΟΝΤΑΙ
  ΟΤΙ ΓΕΝΙΚΩΣ ΟΙ ΤΟΡΠΙΑΛΙΣΜΟΙ
  ΟΦΕΙΑΟΝΤΑΙ ΕΙΣ_ΓΟι"Σ_ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟ¥Σ
  ΑΘΗΝΑΙ 7 «Ι»εβρουαρίου (τού άν
  ταποκριτοΰ μας).—Έκ Σαλαμάνκας αγ¬
  γέλλεται ότι εξεδόθη ζέκεΐ ανακοινωθέν
  άπό μέρους τοΰ στρατηγείου τοΰ Φράν
  κο διά τοΰ οποίου οί τορπιλλισμοί καί
  βομδαρδισμοί των Αγγλικών άτμο¬
  πλοίων άποδίδονται είς τοΰς κυβερνη-
  τικους.
  ΒΟΡΕΙ8Σ ΤΟΥ ΤΕΡΟΥΕΑ
  ΛΕΓΕΤΑΙ ΟΤΙ ΔΙΕΣΠΑΣΒΗΣΑΝ
  ΑΙ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΙ
  ΑΘΗΝΑΙ 7 Φεβρουαρέου (τού
  άνταποκριτοΰ μας). —Κατά τάς ά-
  νακοινώσεις των στρατιωτικών άρχών
  των Έθνικών, αί γραμμαί των κυβερνη-
  τικών βορείως τοΰ Τερουέλ διεσπάσθη-
  σαν υπό των στρατευμάτων τοΰ Φράν¬
  κο. 'Επιβεβαίωσις τής είδήσεως έξ άλ-
  λης πηγής δέν ύπάρχςι μέχρι τής στιγ-
  μής.
  ΑΓΡΙΟΣ ΑΓΩΝ ΣΥΝΕΧΙ2ΕΤΑΙ
  ΕΙΣ ΣΙΕΡΑ ΚΑΡΜΠΟΝΕΡΑ
  ΑΘΗΝΑΙ 7 «1>εβρουαρίου (τοΰ
  άνταποκριτοΰ μας).— Αγγέλλεται έκ
  Παρισίων ότι είς την περιοχήν τής Σιέ-
  ρα Καρμπονέρα συνεχίζεται αύτόχρη-
  μα άγριος αγών μεταξύ έθνικών καί κυ-
  βερνητικών.
  ΕΗΑΝΕΑΗΦΒΗΣΑΝ ΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΙ
  ΑΙΑ ΤΟΝ ΗΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 7 Φββρουαρίου (τού
  άνταποκριτού μας).—· Ό πρωθυπουρ-
  γός κ. Ί. Μεταξάς έπανέλαβε σήμερον
  τάς συνεργασίας αυτού διά τόν καταρ¬
  τισμόν τοΰ προΰπολογισμοΰ. Αί συν¬
  εργασιαι τοΰ κ. Μετα'ςά. καί των οίκονο-
  μ^ικών ύπηρεσιών διά τό ίδιον ζήτημα
  είνε πιθανόν ότι θά συνεχιαθώσι καί την
  έβδομάδα ταύτην, οϋτοίς ώστε πρό τής
  αναχωρήσεως τοΰ κ. Μετάξια νά είνε
  έτοιμος ο προΰπολογισμός.
  ΗΙΑΠΟΝΙΑ ΔΕΝ ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΕΙ
  ΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΤΟΝ ΜΑΥΠΗΓΗΣΕΡΗ
  ΑΘΗΝΑΙ 7 «1»εβρουαρίου (τοΰ άν¬
  ταποκριτοΰ μας). —Τελευταίαι πληρο¬
  φορίαι σχετιζόμεναι μέ τούς ναυτικούς
  εξοπλισμούς, άναφέρουν ότι ή Ίαπω-
  νική κυβέρνησις 5έν φαίνεται διατεθει-
  μένη νά άποκαλύψη τα σχεδιά της περί
  νέων ναυπηγήσεων.
  ΟΙ ΕΞΟΠΛΙ-ΜΟΙΒΑ ΣΥΝΕΧΙΣΘΟΣΙ
  ΤΗΣ ΑΓΓΛΙΑΣ ΚΛΙ ΑΜΕΡΙΚΗΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 7 Φεβρουαρίου (τού
  άνταποκριτοΰ μας).—»Εν σχέσει μέ την
  |έπιφυλακτικότηται τής Ίαπωνίας όσον ά¬
  φορα τούς νέους αυτής ναυτικούς έξο-
  ηλισμούς, τηλεγραφείται ότι αυτή θά
  προκαλέση αυντονισμένην συνέχισιν τού
  ναυτικού προγράμματος τής Αγγλίας
  ι καί Άιι.εαικλβ. 7
  βηνάρ
  4««νίαν εις
  ΧΚ1 τβύς λαους
  ΚΡ*
  τί ΐοχυΡ Ρ
  οτηβαν άναποφι
  οιανδήποτε λυσι
  χέομο5 β* ««ν
  οφυξίαν. Ηοη ι
  έηαληθδύουν κα
  βυν απολύτως β
  Τήν άποψιν. Τ
  χον ζήτημα ένι
  πάλιν υπό την ©ι
  φήν τού. Οί ά
  τορπιλλισμοί αγ
  φών είς την —υ
  γειον, άπεδειξαν
  μίαν άκόμη φορ
  «,οφαλής κατέο
  τής Μ. Βρεττα
  Βάλασσαν αύτην.
  δέ απολύτως τή
  δτι έφόσον 9« '
  Ίοπανικόν πρββ
  πάρχουν πάντοτ
  δ^νοι τ*«" '
  Εύρώρ
  Μέσον,
  ματα
  τουν
  έπελθοΰσαι«.
  ταβολαί είς .
  αν καί τό οτρ
  κυψάτησις της
  πτέρυγος τού έ!
  ομού, τής βποία
  βασικαί έπιδιώξ
  «λήρης αύτάρκε
  η έντασις τοΰ
  ανάκτησιν των
  ηοικιών καί ή π|
  βις τοΰ περιφήμ«
  ήτοι τής προσοι
  Αυστρίας, έδρμ
  τόν τομέα αύτ<: ρου μας νέαν >
  άποκλείουσαν <■ αν άπιθάνους έξελίξεις. Έ{ ϊίς την "Απω κατάστασις πε περισσότερον ε νέαν κρίσιμον, Ή Ίαπωνία, ο« έκ τής άββ «οίαν έπέδειξα «ί ένδιαφερόμ τομέ« αυτόν δυνάμεις, Άμι Γαλλία καί Ρ& άμείλικτον τό τ* τής Κίνας «5 τελωνειακα ««ταλαμβανόι; ει1 πλέον, άδ< οιεβνεϊς ύποχί 9ετε1 τάς ύπο^ τ* διεθνή να Η*« «γεται εί «ιν τής έντασι έξοπ, «νω των Χ "δεικνύει Οιν πρός ^« ' ά τβ κ σχέσϊ έξ "* καί