95377

Αριθμός τεύχους

4784

Χρονική Περίοδος

Α' 1938

Ημερομηνία Έκδοσης

9/2/1938

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
  ΣΥΝΔΡΟΜΑΣ
  Αιγυπτου
  ίτησία λίοαι Γ)
  ΐςάμηνος 2
  Άμερικτις
  έτησία δολ. 10
  ΙΕάμηνος » 8
  Τιμη
  κατά φύλλον
  Λοαχ. 2
  ΤΕΤΑΡΤΗ
  9
  ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ
  1938
  ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕ1Α
  ΟΟ£ ΜΙΝ'ίΙΑΥΙΌΥ
  Η1ΆΚΛΕ1Ο.Μ ΚΡΗΙΗ^-ίΙΟΣ 23ΟΝ
  ΑΡΙΘΜ. ΦΥΛΛΟΥ *784
  ΥΠΕΥ9ΥΗ0Σ ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΘΡ. Ν. ΣΤΑΡΚΜΣ
  ΔΙΕΙΝΘΥΝΓΗΣ: ΑΝΔΡ. Μ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ
  Σ
  Ε
  ΤΗΣ ΔΙΕΟΝΟΥΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ:
  Άνασκοποΰντες την διε-
  θνή κατάστασιν εις τό πρω¬
  τοχρονιάτικον φύλλον μας,
  διετυπώσαμεν την γνώμην
  ότι τό 1938 θά είνε ετος εκ¬
  καθαρίσεως. Κα'ι έδικαιολο-
  γήσαμεν την γνώμην αύτην
  μέ τό γεγονός ότι ή έντα-
  σις των έξοπλισμών καί ή έξ
  αυτής δημιουργουμένη πολι-
  τική καί οίκονομική κρίσις,
  καθώς καί τό αίθιοπικόν, τό
  ίσπανικόν καί τό σινβϊαπω-
  νικόν εδημιούργησαν τόσα
  προβλήματα καί έφεραν τό¬
  σην άναταραχήν ά/λά καί
  αγωνίαν είς ολα τα έθνη
  καί τούς λαούς καί ιδία είς
  τα ίσχυρά Κράτη, πού κατέ¬
  στησαν αναπόφευκτον μίαν
  οίανδήποτε λύσιν, άλλως ό
  κόσμος θά έπνίγετο άπό ά-
  σφυξίαν. "Ηδη τα γεγονότα,
  έπαληθεύουν καί άποδεικνύ-
  ουν απολύτως όρθήν αυτήν
  την άποψιν. Τό Μεσογεια-
  κόν ζήτημα ενεφανίσθη καί
  πάλιν υπό την όξυτέραν μορ¬
  φήν τού. Οί άλλεπάλληλοι
  τορπιλλισμοί αγγλικών σκα-
  φών είς την Δυτικήν Μεσό¬
  γειον, άπέδειξαν δι' άλλην
  μίαν άκόμη φοράν πόσον έ-
  πισφαλής κατέστη ή θέσις
  τής Μ. Βρεττανίας είς την
  θάλασσαν αυτήν, έδικαίωσαν
  δέ απολύτως την αντίληψιν
  ότι έφόσον θά υφίσταται τό
  Ίσπανικόν πρόβλημα θά ύ¬
  πάρχουν πάντοτε καί οί κίν-
  δ^νοι τού πολέμου είς την
  Ευρώπην. Άλλ' έκτός τού
  Μεσογειακοΰ καί τα προβλή¬
  ματα τής Κεντρικης Εύρώ-
  πης πούάνέκυψαν έκ νέου ζή
  τοΰν μίαν άμεσον λύσιν. Αί
  έπελθοΰσαι έν Γερμανία με¬
  ταβολαί είς την διπλωματί¬
  αν καί τό στράτευμα, ή έ-
  «ικράτησις τής άδιαλλάκτου
  πτέρυγος τοϋ έθνικοσοσιαλι-
  σμοΰ, τής οποίας ώς γνωστόν
  βασικαί έπιδιώξεις είνε ή
  πλήρης αύτάρκεια τής χώρας,
  ή εντασις τού αγώνος πρός
  ανάκτησιν των παλαιών ά-
  ποικιών καί ή πραγματοποιη¬
  θή τοΰπεριφήμου«νΑνσλου5»
  ήτοι τής προσαρτήσεως τής
  Αυστρίας, εδημιούργησαν είς
  τόν τομέα αυτόν τής Ηπεί¬
  ρου μας νέαν κατάστασιν μή
  άποκλείουσαν ούτε τάς πλέ¬
  ον άπιθάνους καί θλιβεράς
  έξελίξεις. Έξ άλλου καί
  είς την Άπω Ανατολήν, ή
  κατάστασις περιεπλάκη έτι
  περισσότερον είσελθοΰσα είς
  νέαν κρίσιμον φάσιν.
  Ή Ίαπωνία, ένθαρρυνθεΐ-
  σα έκ τής άβουλίας, την ο¬
  ποίαν επέδειξαν μέχρι τούδε
  αί ένδιαφερόμεναι διά τόν
  τομέα αυτόν τής ύδρογείου
  δυνάμεις, Άμερική, Αγγλία
  Γαλλία καί Ρωσσία συνεχίζει
  άμείλικτον τόν πόλεμον κα¬
  τά τής Κίνας έγκαδιστά ιδί¬
  ας τελωνειακάς αρχάς είς τα
  καταλαμβανόμενα μέρη καί
  επί πλέον, άδιαφορεΐ διά τάς
  διεθνεΐς ύποχρεώσεις της, ά-
  θετεΐ τάς υπογραφάς της είς
  τα διεθνή ναυτικά σύμφωνα
  καί άγεται είς την απόφα¬
  σιν τής εντάσεως των ναυτι-
  κών της έξοπλισμών διά τής
  ναυπηγήσεως πολεμικων σκα
  φών άνω των 40 χιλ. τόν¬
  νων χωρητικότητος. Καί ε¬
  πιδεικνύει τόσην περιφρόνη¬
  σιν πρός τάς άλλας δυνάμεις,
  ώστε ν' αρνήται ν' απαντή¬
  ση είς τό κοινόν διάβημά
  των, έν σχέσει μέ τούς ναυ-
  τικούς έξοπλισμούς της. Ού¬
  τω, τα ζητήματα τής Εύρώ-
  πης καί τής Άπω Άνατο-
  λής, εισήλθον είς νέαν όξύ-
  τητα. καί εδημιούργησαν
  τοιαύτην κατάστασιν πού ά-
  παιτεΐ άμεσον πλέον καί ο¬
  ριστικήν λύσιν, είτε διά προ-
  σφυγής είς τα οπλα είτε δι'
  είλικρινοϋς καί πλήρους συ¬
  νεννοήσεως των άντιμαχο-
  μένων Μεγάλων Δυνάμεων
  τόσον επί τού πολιτικού
  5
  όσον καί επί τού οικονομικόν
  πεδίου. Ποία ομως έκ των
  δΰο τούτων λύσεωνθά δοθή;
  Καί ποίον μέσον θά χρησι-
  μοποιηθη; ©ά ομιλήση τό
  τηλεβόλον η θά ομιλήση ή
  λογική καί ή σύνεσις: Τό έ-
  ρώτημα είνε ώμόν άλλά
  καί ή απάντησις είνε δΰσκο-
  λος. Διότι πολλάκις όπισθεν
  τής προοόψεως καί τής επι¬
  φανείας των πραγμάτων ύ-
  πάρχει ή ούσία των πολύ
  διάφορος τής νομιζομένης.
  Έν τούτοις ύπάρχουν σή¬
  μερον ωρισμένα δεδομένα
  καί βάσει αυτών θά πρασπα¬
  θήσωμεν νά διατυπώαωμεν
  συλλογισμούς καί νά φθάσω¬
  μεν είς συμπεράσματα. Σήμε¬
  ρον λοιπόν είνε βέβαιον ό¬
  τι ή κρίσις τής διεθνοΰς κα¬
  ταστάσεως έχει όξυνθΓι. βέ¬
  βαιον έπίσης θεωρεΐται' ότι ή
  συμμαχία των κρατών τού
  άξονος Βερολίνου — Ρώμης
  —Τόκιο καθίσταται καθημέ¬
  ραν καί στενωτέρ. Όπως έ¬
  πίσης είνε άληθές ότι αί
  αξιώσεις των κρατών αυτών
  έκδηλοΰνται σήμερον κατά
  τρόπον έντονον, ύπάρχει δέ
  πιθανότης νά έκδηλωθοΰν αύ
  ριον διά πολεμικής έξόδου.
  Είνε όμως έξ ΐσου βέβαιον
  ότι καί τα αλλα κράτη, τα
  λεγόμενα είρηνόφιλα ευρί¬
  σκονται σήμερον είς στενω-
  τέραν παρά ποτέ άλλοτε ε¬
  παφήν καί ότι φαίνονται ά-
  ποφασι^μένα ν' άκολουθή-
  σουν άποφασιστικωτέραν τα¬
  κτικήν είς τό εξής· Ή Μ.
  Βρεττανία, ιδιαιτέρως πού
  εΐχε δεχθή εσχάτως άλλεπάλ-
  ληλα κτυπήματα είς βάρος
  των συμφερόντων καί τού
  γοήτρου της χωρίς ν' απαν¬
  τήση διά τής ιδίας μεθόδου,
  ήδη προέβη είς ρητήν δή¬
  λωσιν ότι δέν θά επιτρέψη
  πλέον είς ουδένα νά την θί¬
  ξη όπωσδήποτε.
  Ή κινητοποίηοις τού στό-
  λου της, ή συγκέντρωσις των
  μεγαλυτέραν καί των περισ¬
  σοτέρων σκαφών της είς την
  Μεσόγειον καί τα μεγάλα
  γυμνάσια τής Σιγκαπούρης,
  άποτελοΰν την καλύτερον
  περί τούτου προειδοποίησιν.
  Ό Βρεττανικός λέων, πού
  εφαίνετο μέχρι σήμερον κοι-
  μώμενος, τώρα βρυχάται ά-
  πειλητικός. Άλλ' είνε πλά¬
  νη νά νομίζωμεν ότι την
  άφύπνισίν τού έφερεν ό έκ-
  κωφαντικός κρότος των τορ-
  πιλλών καί των βομβών πού
  έβύθισαν τα άγγλικά σκάφη
  εί; την Μεσόγειον. Ό Βρετ-
  τανικός λέων βρυχάται σή¬
  μερον διότι έχει άναδιοργα-
  νώσει τάς ναυτικάς βάσεις
  τού είς τό Γιβραλτάρ, την
  Μαλταν, την Κύπρον, την
  Χάϊφαν, τό Σουέζ, είς τό 'Α-
  κρωτήριον τής Καλής Έλπί-
  δος, είς τό Άντεν, την
  Σιγκαπούρην, τό Χόγκ Κόγκ
  καί είς πλείστα άλλα έπίκαι-
  ρα σημεΐα των δύο ήμισφαι-
  ρίων καί διότι έχει ένισχύ-
  σει καταπληκτικά τάς ναυ-
  τικάς καί άεροπορικάς τού
  δυνάμεις. Άλλά τό σπουδαι¬
  ότερον, διότι έχει έξασφαλί
  σει την σύμπραξιν καί την
  συμμαχίαν της Γαλλίας, τής
  Αμερικήν της Ρωσσίας καΐ
  των περισσοτέρων μικρών
  Κρατών τοϋ κόσμου, έν πε¬
  ριπτώσει πολέμου. Καί φυ-
  σικά είνε σήμερον εϋκολον
  ν' άντιμετωπισθίί ο Γερμα-
  νικός στόλος εις την Βαλτι-
  κήν ή την λευκήν θάλασσαν
  καί νά έμφιαλωθη καί νά
  κτυπηθή είς την Μεσόγειον
  ό Ιταλικάς καί νά καταναυ-
  μαχηθί, συγχρόνως άπό τάς ή
  νωμένας μοίρας τού Βρεττα-
  νικοΰ καί ' Αμερικανικόν», ό
  Ίαπωνικός είςτόν Ειρηνικόν.
  Αυτή όμως ακριβώς ή ά-
  ποφασιστική στροφη τής Άγ-
  γλικής πολιτικής καί των
  συμμάχων της καί ή αύξησις
  των έξοπλισμών των, δημι-
  ουργεΐ καί την μόνην υπάρ¬
  χουσαν έλπίδα διαφυλάξε-
  ως τής είρήνης. Καί ύπάρ¬
  χει ή πιδανότης «τι καί άν,
  άκόμη ευρεθούν Κράτη νά
  έπιχειρήσουν πρός στιγμήν
  πολεμικήν έξοδον, συντό¬
  μως θά μετανοήσουν καί θά
  διατάξουν άναδίπλωσιν των
  πολεμικων των δυνάμεων.
  Έκτός εάν ύπάρχουν κυβερ-
  νήτ«ι πού κλονίζονται τό¬
  σον, ώστε νά προτιμήσουν
  έ'να ήρωϊκόν θάνατον διά
  πολεμικής έξόδου άπό μίαν
  ειρηνικήν κατάρρευσιν....
  τοί Έλληνικοΰ καφενείου έξελίσ-
  σονται ούτω εις παράγοντα; τής
  • διενΐνοθς πολιτικής. Δικαιολογοΰν
  τό καθισιό τους ώρες άλόκληρες
  έκεϊ καιρίαν φεύγουν συμβαίνη νά
  είναι σοφώΐεροι έαυτών.
  — Ιοοΐ) λο:πόν ότι τδ καφενει¬
  ον χάνει τόν χαρακτήρά τού, είπε
  κάποιος.
  Εννοοΰσε τό καφενειον έν Ελ¬
  λάδι. Υπήρξε παλαιότερα φυτώρι-
  ον τεμπελιας. Άλλά καί ρουτίνας
  καταστρεπτικής. Σήμερον καί οί
  Έλληνες τοΰ καφενείου βλέπουν...
  μακρύτερα. ΆρκεΤ έννοεΐται νά
  μή τό παρακάνουν καί παράλλη-
  λα πρός τίς ξένες εγνοιες νά το-
  ποθετοθν καί τίς καθημερινώς, τίς
  δικές τους.
  ΑΣΜΟΔΑΙΟΣ
  ΟΠΩΣ ΔΙΑΒΑΙΝΕΙ Η ΖΩΗ
  ΔΙΑΠΑΙΔΑΓΩΓΗΣΙΣ
  ΚΑΙ ΚΑΦΕΝΕΙΟΝ
  Είνε παληά ίστορία ότι τό κα
  φενεϊον δημιουργεΐ τάς καταστά-
  σεις. Τώρα μάλιστα μέ τόν βαρύν
  χειμώνα, ή γωνιά τού αποτελεί
  κάτι τό έξαιρετικώς... καταστα·
  σιακόν: Ή Αγγλία, ή Γαλλία, ή
  Ιταλία, ή Γερμανία, ο κίτρινος
  κίνδυνος κ.λ.π. Ιχουν τούς έκ-
  προσώπους των. Καί οί άνθρωποι
  αύτοι οέν είναι απλώς όμιληταί.
  Είναι... φυσιογνωμίαι. Κατέχουν
  εις βαθμόν καταπληκτικόν την
  συνείδησιν τής αποστόλη; των.
  Όμιλοΰν Ιξ όνόματος των εθνών
  καί κατά τρόπον άναλυτικόν. Δέν
  παίζει ρόλον έδώ, μόνον ή πολι-
  τική. ΙΙαίζει ρόλον καί ή ψυχο-
  λογία καί ή κοινωνιολογία. Γιατί
  ή Αγγλία τηρεί αυτήν την στά¬
  σιν; Διά τουτο καί δι' έκεΐνο.
  —Τέτοια είνε ή ϊδιοσυγκρασία
  τοΰ Έγγλέζου! Δέν Ιχετε ιδέαν
  άπό τό Βρεττανικόν φλέγμα; Κρΐ-
  μ«.«·- .....
  Η παρατήρησις γινεται με ό¬
  λην την αύστηρότητα—καί έγκυ-
  ρότητα—τοΰ πολυμαθοΰς: Τέτοιοι
  είναι οί βαθύτεροι 8ροι έδώ καί
  συνεπώς γι' αύτό καί ή πολιτική
  άκολουθεϊ αυτόν ή εκείνον τόν...
  άνάντην δρόμον: Άγωνίζεται μέ-
  ρ?.ς όλόκληρες γιά νά φθάση
  σ'"ενα τέρμα. Καί οέν φθάνει. Έ-
  νας Ρωμηό; είνε ϊσως ο' αύτά τα
  πράγματα ταχύτερος καί δέν μπο-
  ρεί παρά νά παρεξηγήση τόν άλ¬
  λον. Άνυπομονεί χωρίς νά μαν-
  τεύη γιατί καί πώς καί τό σπεΰδε
  βρα'δέως, γίνεται άρετή μεταπο-
  λεμική. Δέν είνε μορφωμένο;,
  βλέπίτε, ίστορικώ;!
  —Μας έφαγαν αί ξένες εγνοι-
  ες. . εσυνήθισαν νά λέγουν οί πα-
  λαιότεροι.
  Καί είχαν υπ' όψιν τους σχεδόν
  πάντοτε τό καφενειον. Φαντάζομαι
  ο'μως 8τι ή έποχή έκείνη παρήλ¬
  θεν άνεπιστρεπτεί. "Αν άλλοτε ή
  πολυθρύλητος Γερουσία τοΰ Ζαχα-
  ρίτου έπηρέαζε σημαντικώτατα
  την Ελληνικήν πολιτικήν, σήμε¬
  ρον συμβαίνει Ινα άλλο: Εις τό
  καφενειον υπάρχει διαπαιδαγώγη-
  σις. Ή μελέτη των εξωτερικών
  ζητημάτων—ό'πως άλλοτε των έ-
  σωτερικών — εξελιχθή είς σύστη-
  μα. Καί άπό τό σύστημα αύτο
  δέν Ιπήγασαν άρνητικά άποτελέ·
  σματα. ' Ισως εις αύτό συνετέλεσε
  καί ή μεθοδική άνάλυβις άπό
  τάς εφημερίδας, των εξωτερικών
  προβλημάτων. Άλλά καί ή στενή
  συνάφεια των προβλημάτων αυ¬
  τών με την τοπικήν οϊκονομίαν
  καί γενικώς τα ζητήματα τής
  καθημερινής ζωής.
  Τρέμετε τούς ταμπήοες καί τα
  γκαραόνια! έφώναζαν οί «άνα-
  μορφωταί» τής έποχής τοΰ Δελη-
  γιάννη. Σήμερον καί οί πρώτοι
  καί τα δευτέρα είναι τύποι έ-
  ξαιρετικώς συμπαθεΐς. "Οχι διότι
  απλώς έγιναν γλυκομίλητοι. Άλ¬
  λά καί διότι εί; τα; γενικά;
  καταστάαεις τοϋ καφενείου, πού
  είναι άντιγραφή συχνά διεθνοΰς
  συσκέψεως, έπεμβαίνουν κατά τρό¬
  πον έποικοδομητικόν:
  —Έδιαβάσατε τό αρ()ρο τοϋ
  Περτινάξ κύριε; Διαβάσατέ το καί
  μοΰ λέτε ϋστερα τή γνώμη σας.
  Κάτΐ ανάλογον συνέβη προχ^Βς
  καί εί; Ινα καφενειον τή; πόλεώς
  μας. Φαντάζομαι δέ, δτι δέν είνε
  ουτε τό πρώτον, οΰτε τό τελευ¬
  ταίον.
  * *
  Οί αίώνιοι «καρίκλοκίνταυροι»
  Πεταχτά
  σημειώματα
  ΠΟΙΟΣ ΦΤΑΙΕΙ;
  Τό άστυνομικό δελτίο—αύ
  τή ή άστείρευτη πηγή δρα
  ματικών ύποθέσεων—μδς ε-
  δωσε πάΛΐ μέ τή λακωνι-
  κή, λιτή τού γλώσσα μιά
  συγκλονιστική εϊοησι, πού ε¬
  πέρασεν έν τούτοις, ασφα¬
  λώς, άπαρατήρητη: «Συνελή¬
  φθη, λέγει, ή Ε. Ι. Σ. έτών τρι
  αντα κατηγορουμένη επί παι
  δοκτονία». Μία νέα λοιπόν
  γυναΐκα, άνύπανδρη, διέπρα
  ξε τό βαρύτερον έ'γκλημα.
  Έσκότωσε τό παιδί της. "Ε
  να δράμα πολύπλευρο, πβ-
  λυσύνθετο, άγριο, σπαρακτι-
  κό. Ρίγη άγανακτήσεως καί
  φρίκης, θά προκαλέση στοΰς
  πολλούς. Καί οί άπό καθέ-
  δρας ήθικολόγοι θά ζητή-
  σουν ασφαλώς την κεφαλήν
  τής ήρωΐδος επί πίνακι. Άλλ'
  είνε δραγε ή δυστυχής αΰ
  τή γυναΐκα ή μόνη ϋπεύ-
  θυνη γιά τό έγκλημά της;
  Καί πρέπει νά έπισύρη μαζί
  μέ την κατακραυγή δλου τού
  κόσμου τίς βαρειές κυρώσεις
  πού επιβάλλει ό νόμος; Βε¬
  βαία τό έγκλημα εΐνε βαρύ.
  Είναι άποτροπιαστικό. Καΐ
  δέν υπάρχει άντίρρησι, ουτε
  άπό μέρους μου, δτι πρέπει
  νά κολασθρ. Άλλά πρίν άπ'
  αύτό, προηγήθη άλλη σειρά
  έγκλημάτων.
  Δέν όμιλώ γιά την συγκε-
  κριμένη εϊδικά περίπτωσι. Σκέ-
  φτομαι δμως τί γίνεται πάντα
  σ' άνάλογες περιστάσεις. Καί
  δίδω στίς σκέψεις μου αύτές,
  ευρύτερη, καθολικώτερη έκτα-
  σι. Μιά νέα γυναΐκα, γεμάτη
  ώμορφιά, ζωή, αΐσθάνεται νά
  φλογίζεται άπό τούς χυμούς
  τής γονιμότητος. Τό έρωτικό
  ένστικτο κυριαρχεΐ στή σκέψι
  | καί την καρδιά της. Άγαπά
  τόν άνδρα πού βρίσκεται στό
  δρόμο της, πού έμφανίζεται
  στά μάτια της, νυμφίος γοη-
  τευτικός, πού θά την οδηγήση
  είς τού ύμεναίου τόν παράδει-
  σο είς τα εύτυχισμένα παλά-
  τια των όνείρων της. Τού έμ-
  πιστεύεται την καρδιά της.
  Πιστεύει στούς δρκους, στά
  φλογερά τού λόγια, στίς ύπο-
  σχέσεις τού. Τού δίδει τα
  χείλη της καί λυώνει άπό τή
  φλόγα των ψιλιών τού. Καί
  σέ στιγμή άδυναμίας τής ψυ-
  χής της τοϋ προσφέρει δτι
  τού έφύλαγε ώς γαμήλιο δώ-
  ρο. Άλλά ό άνδρας — όπως
  συμβαίνει συνήθως—έξέχασεν
  δσα έλεγεν, έποδοπάτησεν δρ¬
  κους έξέγραψε τίς ύποσχέσεις.
  Ή νέα γυναΐκα μένει μέ τόν
  καϋμό τοϋ χωρισμοϋ, μέ τόν
  πόνο τής έγκαταλείψεως καί
  μέ τόν καρπό τοϋ ερωτος είς
  τα σπλάγχνά της. Καί τώρα;
  Τί θά γίνη; "Αν ερωτικάς
  καρπός έλθη στό φώς; Ώ!
  αυτή θά είνε μιά στιγματι-
  σμένη. Θά διαγραφή άπ'
  τόν κατάλογο των τιμίων άν-
  θρώπων. Θά αντικρύση την
  γενική κατακραυγή καί περι-
  φρόνησι. "Ισως καί την όργή
  τοϋ άδελφοΰ, ή την κατάρα
  τοϋ πατέρα. Καί τό παιδί; Κι'
  αύτό θά εΐνε παντοΟ ό ά-
  ποδοπομπαΐος, σατανάς. Δέν
  θάχττ, δνομα ουτε θέσι. Θδναι
  τό μούλικο, τό περιφρονημένο.
  Ήφαίστειο κάνουν οί σκέ¬
  ψεις αύτές τό κεφάλι. Ό νοθς
  σκοτίζεται. Θολώνεται ή διά-
  νοια. Έπανάστασι συντελεΐ-
  ται στήν ψυχή. Άκούει άπό
  παντοΰ άγρια την κραυγήν τής1"
  καταδίκης. Μέσα σ' αυτή την
  έπανάστασι, σκοτώνεται τό
  αί'σθημα τής μητρότητος. Πε-
  θαίνει κάθε άνθρώπινο συναί-
  σθημα. Καί μένει μονάχω άπο-.
  θηριωμένο τό ένστικτο τής α¬
  μύνης καί τής αυτοσυντηρήσε¬
  ώς. Ή ίδέα τού έγκλήματος
  προβάλλει πλέον γοητευτική.
  ώς άπό μηχανής θεός. Θά
  σκοτωθή το παιδί γιά νά μην
  παραδοθή στήν κοινή περι-
  φρόνησι κι' αύτό κι' ή μητέ-
  ρα. Θά στραγγαλισθή ό καρ¬
  πός τοΟ ερωτος γιά νά μή
  στιγματισθή ή φτωχή πετα-
  λοΰδα πού επεσε στά δΐκτυα
  τού. Καί τό έγκλημα γίνεται.
  Μά ποίος φταίει γι* αύτό;
  Φταίει τάχα μόνο ή φτωχή γυ¬
  ναΐκα, ή φταίει δλος ό κό¬
  σμος,όλόκληρη ή κοινωνία,πού
  τής έσκότωσε τό αϊσθημα τής
  μητρότητος, πρίν γίνη μητέρα,
  πού τής θανάτωσε κάθε άν¬
  θρώπινο αϊσθημα καΐ την α¬
  φήκε ράκος άνθρώπινο, άπο-
  θηριωμένο ναυάγιο; Μ.—
  ΟΊ κίνδυνοι τού πολέμου
  ΠΩΣ ΟΑ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΘΗ ΗΟΡΟΣΤΑΣΙΑ
  ΕΞ ΑΕΡΟΣ ΤΟΥ ΑΜΑΧΟΥ ΠΑΗΒΥΣΜΟΪ
  Τού Στρατηγοΰ κ. Κ. Μπακοπούλου.
  ΙΔ' (τελευταίον)
  (ϊον) Πάντες οί μή δυνόμενοι νά
  διασκευάσουν άπό τοΰοε καταφυ-
  γιον νά προμηθευθοΰν εγκαί¬
  ρως τα άπαραίτητα μέσα διά
  την διασκευήν τοιούτου δταν θά
  παραστή άνάγκη.
  7ον) Πάντες οί υποχρεωμένοι
  νά παραμείνουν έκτό; καταφυγί-
  ου, λόγφ υπηρεσίας ή εργασίας,
  νά προμηθευθοΰν απαραιτήτως
  προσωπίδας. Έκ των λοιπών οί
  βουλόμενοι καί οί δυνόμενοι.
  8ον) Οί μέλλοντες νά οίκοδομή-
  σουν όφείλουν νά άποφύ-
  γουν την χρήσιν ξυλείας καί κυ-
  ρίω; διά τα; στέγας. Οί δέ έχον¬
  τες οίκοδομήσει νά μεριμνήσουν
  διά την ελάττωσιν των αΐτίων
  τής ευκόλου μεταδόσεως πυρ-
  καϊάς εί; τάς οικίας των.
  9ον) Οί Δήμοι, τα Άνεξάρτητα
  Ίδρύματα καί λοιποί Όργανι-
  σμοί, εύθύνονται διά την οργάνω¬
  σιν τής ΙΙ«θητικής Άεραμύνης αυ¬
  τών καί τόν έφοδιασμόν τοΰ προ¬
  σωπικού των οι' δλων των μέσων
  αύτοπροστασίας. Καί ΙΟον). Πάν
  τες οφείλομεν νά έργασθώμβν μ«-
  τά εύσυνειδησία; καί δραστηριό¬
  τητος καΐ ϊκαστος έν τω κύκλψ
  τής δικαιοδοσία; καί άρμοδιότη-
  τό; τού, διά την ταχυτέραν καί
  άρτιωτέραν οργάνωσιν τής Ιΐαθη-
  τικής Άεραμύνης τή; Χώρας η¬
  μών. Είς τουτο ιδιαιτέρως δύναν¬
  ται νά συντελέσουν: οί μηχανικαί,
  οί άρχιτέκτονες (καταφύγια), οί
  έκπαιδευτικοί λειτουργοί (διαφώ-
  τισις), οί άπόστρατοι καΐ εφεοροι
  Άξιωματικοί (οργάνωσις καί ά¬
  σκησις Διοικήσεως, μεταφοίτη-
  σις εις τό Κεντρικόν Σχολΐ,ϊο^
  Παθητ. Άεραμύνης), οί ίατροί,
  οί ίερείς καί υπέρ πάντας ό Τύ-
  πος καί οί κινηματογράφοι. Ό
  Τύπος ώς πρός την οργάνωσιν τής
  Παθητική; Άεραμύνης καί ιδίως
  είς την διαφώτισιν καΐ εκπαί¬
  δευσιν τοΰ κοινοΰ είνε τό Ισχυ¬
  ρότερον καί τό άποτελεσματικώ-
  ρον μέσον. Ό Έλληνικός Τύπος,
  ό 6ποιο; προκειμένου περί Έθνι-
  κών ζητημάτων έςήρθη πάντοτε
  είς τό ΰψος τής άποστολής τού,
  προσενεγκών πολυτίμους υπηρε¬
  σίας, δέν θά παραλίίψη ασφαλώς
  κ«1 ήδη, 5τε πρόκίΐτ»; π«ρΙ ενός
  Τα στηθαΐα.
  Αί έφετειναΐ άλλεπάλληλοι
  πλημμυραι κατέστρεψαν έκ¬
  τός των άλλων καί τα στη-
  Θαΐα των περισσοτέρων γε-
  φυρών, δπως τής «Ξεροκαμά-
  ρας» τής όδοΰ Μεσσαράς καί
  άλλων καί ή δι' αυτών διά¬
  βασις αύτοκινήτων, (δία τάς
  νυκτερινάς ώρας καθίσταται
  λίαν έπικΐνδυνος. Ή νσμομη-
  χανΐκή ύπηρεσία είχεν επιλη¬
  φθή τοϋ ζητήματος, δέν γνω¬
  ρίζομεν δμως διά ποίον λό¬
  γον καθυστερεΐ ή έκ νέου κα-
  τασκευή των στηθαΐων αυτών.
  Πάντως ελπίζομεν δτι θά
  φροντίση διά την άμεσον εκτέ¬
  λεσιν τής σχετικής εργασίας.
  Ή δαπάνη της είνε ελαχί¬
  στη άλλωστε, ή σπουδαιότης
  της δμως είνε μεγίστη.
  Η όδός Καρτεροϋ.
  Συνεπεία των έφετεινών
  συνεχών πλημμυρών καί τής
  μεγάλης κινήσεως τροχοφό-
  ρων ή όδός άπό Ηρακλείου
  είς Καρτερόν καί μέχρι Κοκ-
  κΐνι Χάνι εχει καταστραφή
  είς πλείστα σημεΐα καί οί
  σχηματισθέντες είς τό κατά-
  στρωμά της λάκκοι καθιστοΰν
  δύσκολον την διάβασιν της.
  Τό γεγονός δέν είνε ί'σως
  είς γνώσιν των αρμοδίων.
  Δι' αύτό καί πιστεύομεν δτι
  τό σημείωμα αύτό θά δώ¬
  ση την αφορμήν νά διατα-
  χθή ή άμεσος έπισκευή τής
  όδοΰ Τό πιστεύομεν πολύ
  περισσότερον διότι γνωρίζο¬
  μεν πόσον ενδιαφέρον δει¬
  κνύουν τόσον αί τοπικαί άρΐ
  χαί δσον καί ή Κυβέρνησις
  γενικώτερον διά τα όδικά μας
  ζητήματα.
  Ό Νομός Λασηθίου.
  Μέ ιδιαιτέραν δλως ευχα¬
  ρίστησιν παρακολουθούμεν την
  συντελουμένην εσχάτως πρό¬
  οδον είς τόν γείτονα νομόν.
  Αί τέσσαρες μικραί πόλεις
  τοΟ Λασηθίου, Νεάπολις, "Αγ.
  Νικόλαος, Ιεραπέτρα καί Ση-
  τεία, μέ την ευγενικήν δ-
  μιλλαν πού τάς κινεΐ, κατορ
  θώνουν τόν τελευταίον και¬
  ρόν άληθινά θαύματα είς
  δλους τούς τομεΐς. ΠαντοΟ
  έκτελοθνται έ'ργα έκπολιτι-
  στικά, έξυγιαντικά. έξωραϊ-
  στικά, άναψυχής καί μορ-
  φώσεως τοΟ λαοΰ. Τό παρά-
  δειγμα δέ των πόλεων άκο-
  λουθοϋν καί τα χωρία. Έ-
  τσι είς τόν Νομόν Λασηθίου
  συντελεΐται μία αληθής άνα-
  δημιουργία, ποϋ έμπνέει καί
  τόν ενθουσιασμόν καί την
  γενικήν συμπάθειαν.
  τ,όσον ΈθνικοΟ καί ζωτικοθ ζη¬
  τήματος, ώς είνε ή προστασία
  τοΰ Έλληνικοΰ Λαοΰ, νά προσφέ-
  τάς υπηρεσίας τού, συντρεχων
  τόσον ό τή; Πρωτευούσης, 2σον
  καί ό των Έπαρχιών τάς αρμοδί¬
  ας Αρχάς καί δημοσιεύων παν
  δ,τι θά διεφώτιζε τόν άμαχον
  πληθυσμόν καί θά συνετέλει είς
  την πρδοζον καί την πραγματο¬
  ποίησιν τής 8λης οργανώσεως τής
  Παθητικής Άεραμύνης τής Χώ¬
  ρας ημών.
  Τέλος άς εχωμεν δλοι υπ' δψίν
  μας, δτι οί έκ τ;0 αέρος κίνδυ¬
  νοι είναι τεράστιοι διά τα Κράτη
  τα μή ώργανωμένα άντιαεροπορι
  κώς καί διά τούς Λαοΰς τούς μή
  εχοντας διαφωτισθή καί έκπαιδευ-
  θή είς τα τής αύτοπροστασίας
  των. ΙΙεριορίζονται δέ είς τό ε¬
  λάχιστον, 8ταν συμβαίνη τό αντί¬
  θετον. "Ας φροντίσωμεν δθεν πάν¬
  τες Κράτος καί Ααός, νά φανώ¬
  μεν προμηθεΐς καί δχι έπιμηθεΐς,
  ίνα μή ύποστώμεν καί θρηνήσω-
  μεν συμφοράς ανεπανορθώτου;.
  Αθήναι Νοέμβριος 1937.
  Κ. ΜΠΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
  'Υποστράτηγος,
  *Υ.
  5 Η.
  ι Β
  1
  1ΊΧΧ*λ
  *«* 93.
  Ψ
  ■ν/^< 3Α13 ,4 ου «>η
  ►υ
  "ΟΥ
  ρι ηοι
  ιΐο, *>ηοφ
  ηο ,Φ9
  ΑΟΛ13Μ3
  9
  Ά0.Λ13Μ3
  ΑΐΐΛ)3>»3
  Α3 Ιίση3
  ι γ1
  ν. ο.
  3Χ)Ο1 Ο01
  >Α.ισι
  >ιόιιχ
  311
  Η.
  ,ρις
  ιλ
  19
  '__-ο
  3
  )θΌοα.Μ]9
  πό*
  τΓ9τιιι
  •ο, *3(«)3θ(ιτίιιοΟΗ
  3Λ1-
  ..νιννντ'
  Ν(3ΝΗθν Ν0Ι401ΥΙ1Π
  ΒΒΒΒΒΒΙ
  !■■■■■
  Ζ6-1 Ύΐιι Ήθ'σν.
  ■ ·λο33£>3<3 ,ις 5ο3θΐσΐ3Χλ3, Π3Λ όΌκΐΒ Β]3ΐι»03θ • 31301 "( Ι Α]301Β] Αί λ| ■ -1111311 Πθ"! Χ3 ΪΒΙΛθΧθΧρΐΙ ^ήθΐ ■ 1Β13Χ3ς '3Ο1Χ311^ 1(3)1 Ληο|1Λ3 " ηοΧΒτιοιο ηοι χ>ιβτ1^οολ βι
  ■ 5)3 Β1ΛΒΤ103^
  1>1ι*οο.ηγοι_ 3 *αο)|
  ΣΟαΐνΐ
  ηοΛΐθ3θ,Χ !>ιοηγ
  5
  ρΛ ιοφγ39ν.» :ηχοφ3ΐλοιοον
  ηοι ΒΐΙΙιΑο'ηοιοιΟΒ 91 ^ ^
  •χριοΒΟοιι ηοι ϊίρφό
  ϊοι ΐ3Λ^τ1»γοΛηιΐ3
  λοοΊβ30ΟιβτΙιιλι>ι 91
  Ϊβ] 3Τΐ 13ΛΡ313γ31
  ΐίοιΧσρ λ»ιο ιηχ
  ρ "·3Λ13 ΪΟΤΐθ ^ρκ1Λ3^ —
  ηοι Ϊ3η» ίηι'ιηχ 13X3 ϊίιό
  -3τ1
  ηοχ
  ρ γ9 9 ?9 Ι
  ^ϋαΓ Λΐφίιγΐ)Λ»ι:3 λΙτι ηις ιπμ ς
  -Ιϊϊκ Λζρΐ Λ013τίΐΐΟ 1331Ο1ΐν,—
  ■ΛΐιΧοσ^ λΙιο. ρόηιι ιειμ
  ηοι ^ηοΙςΛίρ ί>ηοι ^λ
  ■ος)ι·
  φ Λ3 ρθΥ
  ϊοιΙιιρΛΐοΜ ίιΐίΐ ιοκιοι
  ΛΧ)]Ο119 ^ ΐ
  0 111ίίθ? ΙΐΛ1Ο3θΧθ0)ΐΙ Η.—
  ■(ίοιι,ο
  6γ ρ 5Υρ 3113 'ΛΟΛ
  •03(13 ΛΐΙΛ|Τ1Οΐϋφ 3113 ίΌ]
  ί>ηοΛ9Υ ί^Φ
  -ίις '^3Λθτ11ιιοιιΐ3 1ΟΛ3.3 ρ
  •ΟΛΟΐΧ 9^0 Ι1051 ΙΒΙΛΤΟΙΛΟΛΟΟ 'Θ
  •ηοιΐοάιοόΐιγιι χ? ,0»>ι 'λΙ} ^13 —
  •ΛπάφΧ Λθόθΐπιιη λΙιι
  ΛΟΟΟ ^13Υ911 ί>ί?1 91Ι·Ρ Λ0Ο91
  ·Λ^ΐΧθ113 ΛΙΙΙ Λ^ΙΐςΐΒ Λη011)3γ Λ3Ο
  " )1|
  9
  51(1 Λ09Λ9Υ ΛζΟΜΐΗθΛθΧΙΟ
  • Ικΐ3ΐο ]»χ ·ιι ·γ · ς ρ
  •ο» 5»ς)ς) ί))ρι ΛΠΟΟ30Χ319 σ>λ ιολ
  -ΒΐΙίρΑης ιο ίζλ ;Λ
  -ηιι» ί>φ »ιχ3τ)ΙΙι"1οηΐϊ)>ι ησοφΐρισ, ιολ
  -3Π95ϊ3'<.0'3 1,0 ϊ |1 ΐο Ληοιιοφ ¥>θ
  ■Λθΐ3γ>ΐ9θΉ, 91
  ηοι Ϊΐ3γ9ΐι. ϊ ?
  ρθ 1X315» ιογοΧο ;ν—
  Χ 0
  -πλ λροχιο,Ρ ,ις '
  1"Ί» Λ
  Χ)0
  91 ^13 ί>0λησ3111 Λ1Ο
  Λ9°011 Λριο»ς|3ο 3Ο
  μ ^ί}Ο ,ΙΟ 'ΛΡ3Ο93<ί)3 Λ •ριιρ λγοι Λ>οΐ3γΙιοθΛ ΛΐιχιιχϊτΙΙιιοηο
  Λ 1^1 Οΐς ηθγγθΐΐ ΟΙΙΙΡ ΙΙΟΙΙΛΟθ'φ 13Χ
  -3 ηο^3γ>Γβϋΐ-|, ΛΡ3σς3ώ3( Λθΐ3τ1»χ
  91 ΆφιοθΛΑ. 5φ '^03ΐ3θΐΐΛν.—
  Λ ηορτΐειχ ηοι 9
  Ο,
  0ψΥ 9ξ| ζ
  -9 'ΛΟ(ί3ΐσ>Χ1Λ3λ 1X3» 110Ο1ΛΟ13
  ,ις 'Λ03ΐΛΧ3χ ίίηοός^φ^, ^οο1 ρ
  -ηφ κθο'ώξΐ Ιιΐ(3Χ3 ίηφγχ30ΐο'3ΐι η,—
  04 φύ
  ' ΛΙ>1
  Υ3 ΛΟ3]Λ1ΟΧ
  ΟΙ Ί3Ο1(ς)>1011Β1ΛΧ3 ΙΙ
  ·ΐ1Ο ί ί
  -Λ3
  Λ3
  3ξ)
  3,
  Λΐΐγ
  ο, -
  16—9 ΛΟΛ05φ3Υ.Ι»1
  •Λ1Ο30 ΛΡ31
  ■0X3 ΛΐίΧΙΛΟΛη* ΛΐΓΙ 513 ΛΡ31Λ99
  •9 Λ<51|Ί 5 -χ) 5 .χργ Υ.913Τ1 —Λ03Υ Ϊ3ΛΟΟΟΜ -03Υ31 Λΐΐΐ )τ)οοχ»>ι '
  Π01
  ΛΙ31Χ31
  (5X3
  ΛΧ3)311Χ3Ο30
  11ΛΒΛ3
  5«κ5ι»)ΐΛβο<Γ> ο.
  ρ ^ £
  3X33 ηοίΐίίΐτΐο, οοι 35ριγΐ= Η, [ηο-Ατ
  οα: οοκιπχίι οοι »3γγιΧγ=Λοι 'ηοο1
  ί1; 001 ΧΚΟΟΙκ "·»Λ &
  ·}(η("| ϊΐιι 59x13 9
  1 31011]! 3Χΐ3 Λ^2 '~
  α»ι^. »ο'ΐ3ΐ»ο'κοιο»
  ■5ίιι
  -3 0111
  ηοιΐ
  01 ?<< ίί.θ'03 Λ3Χ23 »ι -»ιι οοι §,3ί η>
  η» λ^ι φιλ Ικχ
  ιω ί«,Λ3τ1(ηιο<ηά» 1$. 'Μηιόν -3τ1 λ ΐλ 'οαοο'θ λοι -30 οο [ 1 λιο'31»^ ^ 'ϊογ_3ΐ οί 'ηο1 Ο01 ηοι -Γ0}ς ίοκβΐκλκο'φ 9 ? *^] -οκ οοι 501191 9 ' ' ^ ηοι οτ)οο'§ Λί;αβ γ.οιι 5ρ ^ ίοοι Λ3κίΐ0)ρΐβ '5!λΐ κο'ξΛΐρ λοι »λ ηθϋ Ϊ31Γ.Κ 5ί Κτί 0102 Λ32 ΐ -ιρ 0 κιλ»Λπο «Λ ϊ(αι λοβοιι ιχι 5-χ λ* 003η οοι •ηοι 5 -3Τ1 3Χΐ3 |2 3τ) Α32 ;ηοι Α9Ι »13Τ) ΛΚ130 Ο, λ!/.ι -ηγ Λ32 ? 91 ¥ 2 ηοι ^ 31011]! 30 91 'κ-,ο Ο, οιηγ ■'>ο
  !
  ^ οοι
  κχ Λ91
  -3ϊΙ:οΐ3,
  ΛΙ^Ι ΛΟ111ΟΧ319
  -Ι,ι ηοι 1
  ηοι
  ιχ»ι
  ■]Χ3ΛΠΟ3
  ΛΟ1Χ5ΛΠ9
  Χ
  Λ39
  ΐ
  οχ —
  1
  ίΐ 53
  'ΐγου Αϋχο
  νν οιη»
  9 ηοιχ>γιυ '
  ηοι ιχϋοιιςΐοϋ ί
  5ΐιι ΙΧ
  1X331 οΙιχχ39ΐγηχ3υ "Υ9Χ1Κ1 χ χ ιο
  ΐϋ ΛΧ3Ο
  ι κια κι ι
  } 9
  '5οΐβΐίΪ5ρΧη3
  ηοι «0
  «0 Ϊ9"'
  Λ91 ηοιΐ ΛοΐβΐΧ
  /.» ϊηοι
  ο -Ο0»
  ΑΟΪΑιΙΟ ίϋ

  II
  = = ϋΐηπι
  301900)1 3ΟΙΠ
  *3οςοΑγολ ο.
  λολοπ
  ** »τίΙιαο»Α»κ οί ιια ηοΑ
  _ "Υ Μ ί>31Λ3ρ011 'ί)3Λ»5
  ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■«■■■•■■■■■■■■■■■■Β
  "Λ—£ 1Χ3Μ
  II—
  6
  —ηοΐ] ι_ ηο)Λγ, ^999 η01
  00)3X0x31111x7
  1 ^]3 1013X37
  - ~ο«ιινΐ
  2Η).νΖΙΧ2 Χ ΙΛΙΙΑΙΒ
  λοτ1!/.Λ
  (χ χ
  ί (οί
  ΛωοΊχιΧηφ λοιι κι
  5!Λ3τΙοΛ»ιιη 5οι»τ)
  ηοι μλκΛο'^—5ηοκ
  (6
  (8

  ^—
  οοι »ΐβ»τ1οΛο
  1ο'«ΐ£ ιριτΐ
  9Χ— -ΪΘ
  (2,

  »Α-| ΛθΧ| 9Χ (Ι
  ιχκ
  »οοοιι
  κ]τ!πΛ(ηΐΛγ
  βμΙ

  (ΤΙ
  βΐο*
  (οί
  φ

  Α»ιο
  Λ9Χ— ■
  1
  3ο
  »ι
  ■(•Λ3λ)
  Λιμ. ^κ
  09 -!
  κια
  •Κ111
  ηοι
  υ
  Λΐριιο'κ ΛτηιοΊ

  II
  ΟΙ 6 9
  9 ς ϊ ε ε ι
  .-Ο
  5301 301
  V
  1
  Χ311311.3 3ΛΐΟΛ
  } ρ 3(1ιηγ/ν3 »ιο
  -ήοφ Η, ρ('Χ3οβσηολΐ'1)3 Λ39 ί>3ΥΥ?ι
  -5αιιΗ) .Ι/Λτΐηλ ΛΧ311). ΙιΧηο η, '?οοΌ>ι
  Χ3Λ§ οιιη ΙΐΛ3ΐ11ιιχ30>ιΛηο 310111190
  ■ 03119 3Λ13 9Λ 131^5 »ιΐ3ηογιο ΐΐτΐ
  ·9>υρ 11(3'31Ο1113Υ ^1 Ι
  -3λΊ/ ,ϋιι ίηοφτΐολ
  •311 υ.3αν 91Η3Υ 9Ρ
  ·Χ3ΤΐΓθύΧ θγγ» 30Ϊ»!
  911X3 Χ3σ3ΐηγχ3χ ΐ3ΛΐΧ3ΛΙιι: ίιίιι οχ
  ■ Π3γ 91 110 Ί,10^ '31011 1Χ3113λθγθΛ
  οσΧ Λ39 ΙιτΪΗχ3σΛ Ιιχιοοχ3γ>ι 1
  ί ΰφ
  13ΟΟ11Η ΟΧ1Χ3ΛΠΛ »1Γ) ΛΟΛρτ) 'Χ39
  "ΐΙΛΟ^Φ 1311X311X3 Χ3113γΧ3ΠΟ1 1/ 1,11
  -ηχ3 ιιο. "'^Ι-11 ί>9τ^£>1ι:')Οθ:ο>< 9 ^ΟΥ .0X03 0Ο91 3*13 ,ΥΥ>? '^ΓθγΧΧίΐθν,
  •Χ3113γθηθ1 ΙΙΧΠ3Υ 1^ 311{0γ!)3>ΙΟ Χ30
  ηοΧ
  -Χ3ΐοτ1φ
  ■9 5(ιι 'ί>1ιι Χ3ΐΐ3γχ3ηοι
  •Ιιφτιοχ ΛηιΙι
  ηι
  '313Ο
  μγ0 01 Χ33111Χ3ΤΐλΧ3συ. ΛΙ3| Ϊ>13Ο 130Χ
  •30Ο13 ρθ'χ3ηα>ιχ3τ1 οοοι 3ΐ»αΐ. ολ
  ό ηοι ΙιλΧ31» ΙΪ
  Ρ99
  ΛηοΧόοιιη
  *
  1 ^13 ΛΠΟΧΟ
  ηοσιίιλγ30 ηοι ;>3γοΧο
  1 ΙΪ ϊ
  1ΟΧ3ΛΤΐηΛ>Ι3 ΙΙΧ19Ο03ΓΙ Χ3)Τΐ 'Χ3)ΟΧ3ί1
  -10130011 (ΐΰΙΐγΜΟ Χ3ΐτ1 Χ3ΟΧ311 13Λ3Γ)
  Λ39 1Χ3Μ Χ3Τΐοισ'βΧ οιηφΗ^ '9»113εΙ
  -1β^3 Χ3Λ3. Χ3ΐΛ Ο113Χ9ε)ι1?' ^δ Οθ°
  ■Χ31ΛΧ3Φ 31X3X13 1Χ3Μ Ί0ητΙΧ3θ'Χ3Ε »Λ3,
  1303110 351X61,} ΠΟΤΐ Β1001Ο1 1^ .Λ9Λ
  9
  ]ρ ίιιηοιοι
  Χ3ΤΐλΧ3(3Ίΐ Χ)Λ. 3Ο30911Τ1 '< 11Ο :Ρ3Ο30ΟΟΟ11 »θ 1Χ3Μ 1ΟΟ31Ο1βγ •Χ311 1Ο ΛΧ3Λ3Υ3 '«β)Χ3σφ ΙΒΟρ Χ3Λ Χ31Λ. Ϊ>ΰθ)3φθ1ΐη Χ3Λ 13113ου» (
  ,11)0 3101111 3Λ13 Λ39 υ·8 313ΟΌ3Ξ
  ·Χ31
  -03φηγθ11 Χ31 9 9
  ■ηθΐθΐ ΰ0Ο1ιΜ3(Ι)Τΐ^ Χ3Λ Χ319—0^90011
  )Υ9 Ί γ9
  9>ιιιοοΐξ| Χ3Λ3—ΙιΧηι λΙιιο
  ηθΐΐ »113γΧ3ΠΟ1 ΛΙΙΙ Χ3Χ11ΟΧ31{) Ιϊθ
  90311 ΒΛ 3Ο3Μ01^ Ιΐβ 313031010
  ίΧ3Ο3φ3ΛΧ3 ί)Χ3Ο Π011
  .»γιι ί)39ζ>αΐ3Λ9 91 '9<"19Χ3άς) '3ΛΐΛ3 Ιαοχ3 όχιολπΛ Ι; Χ319 ϊς? '119 313Π31Οΐυ Βΐ ηοιι ■ηΐ ηγθΐΐ 3Λ13» •1ΥΘ ?^ Ψ ί ΐ 9 ^ , •■■Ιιο'3Χ ΐφ 9 10 .Λΐ,ΙΙΟΒ ί>
  ΛΒΧ13 Ε1»ϊ1τ13γ£) Β1
  Ί 5ΙΦ(
  ΛΙΙΙ
  ■γχ3τ1
  Β1ΟΒ1119
  9ΧΐΐίΑ
  ? Π0110
  Ϊ13 ί>ϋ.1 ΛΙΟΙΛβφ
  ' ^Χ Λ
  -1Β ΛΐΐγΒΛ3Γΐ
  -τΐ3 λΙιι 3τ1βχ
  -3Τ) ΒΛ^ Ϊ13 3λΙ}113 Β10119
  ■ΙΒΛΠλ Β3Λ ΒΙΓΐ θόθφ βΐτΐ
  Ο3θ>ιοιιγ. ιο
  ποιχ
  όνη
  «τ!
  ιι
  093
  Χ
  αο
  ΐ 523
  ■ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■εί
  Ι»-ί
  'ΜΟΗΗΙ
  'νΐΥ(3ΙΉυ
  ■13θςΐ3 ,υοχ
  λΙιιο»?>«?
  ιι(ΐρ
  ■■■■■■■■■■■■■■■■«■■■■Β
  53191ΟΧ5ΛΟ113 5Γ101 ?ΐ1 513ΟΠ31
  ΛΧ3 5οιΐ3ς)?ς| ιητΐρ Λ3ς 'λιολπο
  0ΧΡΘΛ3 Ι5χΧ3ΛΠΰ
  ]σοοΧ '5ιοιηοι
  91 ·λο)ιλολ3 9ΐ 051393119
  53 λΙιι ηοι Ιιγδ ΙϊοΙιιμ
  -ΟΛΧ5 9Λ ΛθΙΟΛΠ^Χρ 3Λ]_3 11β
  'ηοι 1 Ι
  -909
  13113Υ9 ■■■1θΙΐί,9ΥθΜΐΐθΛΟΟ Λ91ΤΙ
  ΛηοΧηιιιΐ3 9Λ 9ΐΛ- Ιιχλ,9Λ·9 Αηο^
  3 Λ91 53191·θ)0ΛΟ^3 ]0 μβΐλ
  31011·]! 13η3Λη9Α1ΜΧ519 Λ39 1Ο13.
  } 13Π31Οΐυ ·5ηθΛΟ9Α1Μ 5θθ1
  ΛηοοΙΪΑσ3Λ3
  0) θ
  -91ΟΟΑΟ11.3 ]θ Αν/,, "ί)0]ΛΡθφτ1ηθ
  (}1 ΙΟΟΟΟΠΜ Λΐ,ΙΙ ΐρΐΑ ^Ο03Τ1 ΟΛ
  3Τΐθ1θ'φ ΟΛ3. ,θ 1Ο]θΌυ 91 911·10
  χρΙιγιοος) 9 (1^·ίΙ 9Λ 3191
  -1113 9Λ 'ί>?1>»39 ΛΠ0Λ]λ ΛΧ? '
  ος?ι^9 οο1 ^ '
  -οιι 5Χ

  ■ηο
  919
  9Λ 501Ο01Ο 1ΟΛ35 10 ΛΙ)ΛΧ3θΦ3
  90 ΛΧ>19 'ΪΙΟΙΟΟΙ Λ3 Ίΐ03131
  Χ3ΜΛ0— ■■•130'θΙΙΓ) Λ39 ]Ι3Μ ΙΐΛ,θφ
  9Λ 13Υ3Θ Λ39 *}©ΙΐγΐΟΟί| Ο.»
  ^ υ.£)?Λ3θ)
  Ι
  -αιι
  γί| Λ91 ?τ! ]γ
  ■ηο Ιι Λ3σΙιυ.3 011909 ΙΟθ]113 ΙίΛ)Λ
  9Λ 3χ3θΙί Λ?9 1Ο>( ιο)αηυ 910
  9θ '19 Λ1θη3γ3ΛηθθΛΘ3
  ]οοτ)1ΐ9 ΰθ3Χοοιιη Λ3Χ
  -ρ Χ3ΐΐ3ΐΐ3 ,ιμ 1Ιθυ.ιοιΐ.οιητιλοο)ιι
  9Λ Λ91»ΛΠ9 ΛΟΐΙ^ ί>φ11 3η31Ο]11
  3 Λ39 μ»ιΛ 5ιοΐφθϋ
  3Γ19 Λ3φΐσ03119 91
  Ο9ΟΟ/ 9 'Λ3θ03φ 9 γ^
  ηοι ηοιι 5ΐ}λοφ οΐ9?Χο 91
  ·:><ϊ>ιογ
  Υ9 ΰτΐ9Μ ^α 3οηοσοιιτ1 Λ39
  ΐ οο
  Λ39 ηοι
  ]θ μηιλ
  ί ηοιι ]
  •ΙιΐΜ ΙχΐφΐΧσΌιΐ3 ΛογχοΓΐ λολΧ
  •1393 ηοι '
  φΐ
  Λ91
  9Λ 91Λ. ί>1ΐθ
  0ι39
  59x1110x019
  9 ΌΓΐη3Λ.9^9 91
  3,, ·Λ(ΠΛ35 ΛΓ?1
  τ1 3ΛυοΧηηιΐ3 9θ ζ?Υ9
  Λθΐοιιφ 91 '5π3θ9θ9θΐι» 019
  -3Χθ 0031039 ΟΛ^ ϋθΟ0π0θφ3
  9Λ 33130113 11£ θΜ1ί)θ9ηθ/ Λ91
  Ληοο)3ΐι 9Λ 9η9 1° Ι10*1 λποο
  ι>» ηοι
  9Λ0ΤΪ «
  -09)3
  -3
  ηοι 9? 9
  ϋοίιιοο'Μ
  γ2) Λ91 ΙΙοΙμιοιι
  31130113 5φ11 ϋ.0φ3>ΙΟ
  Η.
  = ΤΜΠΙ
  ΗΚΙΙΥιΙΙ .11»
  ■ΑθΗοχϋΓΐιογ Αϋχ ±>|3
  .<χιχ_ν" ■ ■ι ΙΒΒΒΒΒΒΒ ΐγχ Ύΐ ΆθΑτ1ηθ?α "ϊ' '* Α111Ο9Χ3 »1ΙΙ1 01 05-5 «ΛΓ ' γ 3 ΝΟΉΙ-.ΛΧΤΝ ι Ι -Ο -οΧ ' -13Μ00Ό1 "11. Ζϋα ί)ηοσ 9Λ ΛΓ)] 10 ' 11Ν υ_ιο ιικο ογ»Λ3ίΐ λοι ου» 5|Λ 5 '5 ' 5 5 | -ίΐ5 V '5οοιΗ οί 'δοΛοαι ο λ» 14 'ΛθΐϋΙιιοπΗ οί 5 ΦΠΖΥΗ V α V Χ ιθΦν.νν οηοιΗιι; υβ9ΐΐΒγ;»Λ3τι λιιι- Ν3ΙΙ ΥΝΝΥ Η •Η Ή ΟΙ »^ν? ηβ}^»(Φ ΟΙ ΚΟΜΑΥ πτπππ 5 1ΟΦί_ϋΟΐνΐΑΙΗΝΙΜ ηοογόΒχ Ιϋλ λΙιι 3γ) «Β9 ηοχ οιιγ. ηογΒΐ3ΐι ψχ ^ 'ΐ οί λοο3πΙι-—·<νϋΜΙνΛ/» *** ΪΒΥ 5ΓΙΟΧ1913 ?Ϊ1 ΛΟΛ3Τΐθ ·ηΧοΐΛ3 βτΙτΙβοΛοοΊι λοιιοι οί Ιϊθ -09 ?θ ■ί3θσ19Ληνν ^Ιί1 ^οισίιιοιΐ3ό -ιβΧοιιβ '¥ Λθο'3τ11;ι-·(>ίιιιν. οοι Β09
  ΜΟ1ν3θ
  ι .

  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  Τό μεγάλο έργον
  τού Βίκτωρος Ουγκώ.
  Ρ"
  ί
  Ι
  ί
  Ι
  Οί "Αθλιοι.
  22*©ν
  Ενθυμείται ό άναγνώστης, δτι ό Άγιάννης, κα¬
  τά τάς διαφόρους αύτοθ αποπείρας δπως δραπε-
  τεύση άπό τοϋ κατέργου τής Τουλώνος, άπέκτησεν
  είς την τελειότητα την τέχνην τοΰ ν' άναβαίνη τοί-
  χους άνευ κλίμακος, άνευ σχοινίων, άνευ άρπα-
  γών, διά μόνης τής δυνάμεως των μυώνων τού, στη
  ριζόμενος διά τοΰ αύχένος, των ώμων, των άγκώ-
  νων μεταξΰ των δύο πλευρών τής ύρθής γωνίας ό-
  ποιουδήποτε τοίχου, ήρκει νά εύρισκεν έλαχίστους
  τινάς προβόλους, υπό των πετρών τοΰ κτιρίου σχη-
  ματιζομένους. ΤΗτο δέ ίκανός νά άναρριχηθή οϋτω
  πως είς υψος έ'ως έκτης όροφής. Κατεμέτρησε'λοιπόν
  πρώτον διά τοϋ βλέμματος τόν τοϊχον εκείνον καί
  είδεν δτι είχεν £ως δεκαοκτώ ποδών υψος.
  Είς τό μέρος δπου ό τοΐχος ήνοϋτο μετά τής οΐ-
  κοδομής, έσχημάτιζε μετ" αυτής, γωνίαν είσέχουσαν.
  Ή γων(α αυτή, άπό τοθ έδάφους τής όδοϋ εως ϋ-
  ψους πέντε ποδών, επληρούτο υπό τριγωνικοϋ τι¬
  νος κτιρίου, έξ έκείνων άτινα συνήθως κτίζουσιν είς
  τάς γωνϊας, "ίνα μή προσέρχωνται οί διαβάται καί
  άποθέτωσιν άκαθαρσίας. "Ωστε άπό τής κορυφής
  τού τριγωνικοϋ κτιρίου τούτου μέχρι τής κορυφής
  τοθ τοίχου έμενεν ετι ΰψος δεκατεσσάρων μόνον
  ποδών.
  Ό Άγιάννης τό άνέβαινε, καί δχι δυσκόλως"
  άλλ' ή Τιτίκα; Νά την παραιτήση έκεΐ, ουτε κατ' ί-
  δέαν. Νά την φέρη έφ' έαυτοϋ, αδύνατον. Είς τοιαύ
  τας άναβάσεις μόλις έξαρκοΰν είς τόν άνθρωπον
  πάσαι αί δυνάμεις του' τό ελάχιστον φορτίον θά
  τόν έβίαζε νά χάση τό κέντρον τής βαρύτητος' θά
  έκρημνίζετο μετ" αύτοϋ.
  "Αν είχεν έ'ν σχοινίον! Άλλά δέν εΐχε. ΠοΟ νά
  εϋρΓ) ^ν &Ρα μεσονυκτίου σχοινίον είς την έρήμην
  εκείνην οδόν; "Αν εύρισκε τοιοΰτο κατά την στιγμήν
  εκείνην, καί είχεν Εν βασίλειον, βεβαίως θά έδιδε τό
  βασίλειον τού άνθ' ενός σχοινίου.
  Είς τα εσχατα τοΰ κινδύνου δταν ευρίσκεται ό
  άνθρωπος, ό νοΰς τού έ'χει ώσάν άστραπάς, αΐτι¬
  νες τώρα μέν τόν άποτυφλοΰν, τώρα δέ τόν φω
  τίζουν.
  Έν τή άπογνώσει τού έκείντι,, ό Άγιάννης παρε-
  τήρησεν £να φανόν, δστις έκρέματο είς τόν άλλον
  εκείνον δρόμον, τόν άδιέξοδον δέν τόν είχον δέ ά-
  νάψει £νεκα τής πανσελήνου. Δι' ενός άλματος, ό
  Άγιάννης ευρίσκεται είς τούς πόδας τοΰ στύλου,
  άφ' ου έκρέματο ό φανός, άναβαίνει μέχρι τοθ ϋ-
  ψους δπου ήτο δεδεμένον τό σχοινίον τού, τό λύει
  καταβιβάζει τόν φανόν, κόπτει δι* τοϋ μαχαιρίου
  τού τό σχοινίον, καί έπανέρχεται πλησίον τής
  Τιτίκας.
  Αυτή ήρξατο ν' άνησυχή, φυσικώ τώ λόγω, βλέ¬
  πουσα τα παράδοξα ταυτα τοΰ Άγιάννη δια-
  βήματα.
  —Πατέρα, τοθ λέγει, χαμηλή τή φωνή, συρουσα
  αυτόν έκ των κρασπέδων τοθ έπενδύτου τού, φοβοϋ-
  ααι. Ποίος έρχεται;
  Ήκούοντο ήδη πλησιέστερα τα βήματα των
  στρατιωτών.
  —Σιωπή! Σιωπή! άπεκρίθη ό δυστυχής άνθρωπος
  είνε ή Θεναρδιέρου.
  Τρόμος έκυρΐευσε την μικράν.
  (συνεχίζεται)
  ' Εγκυκλοπα ιδ ε ία
  ΑΓ έκείνους ποϋ θέλουν
  νά πλουτίζουν τάς γνώσεις των.
  Άπό δλα δι" όλους.
  ΝΕΑ ΠΑ ΤΑ ΔΟΝΤΙΑ
  Λλλο
  χνητόν»,
  Α'.
  πραγ;ια
  "Ενα ψεύτικο
  "Χ ΙΟ Σ"
  Τό ταχύτερον καί εύσταθέστερβν θαλαμηγόν
  τής γραμμής, αναχωρεί:
  Κάθε Κυριακήν άπόγευμα
  ΚΑΤ' ΕΥΘΕΙΑΝ
  ΠΕΙΡΑΙΑ — ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΝ
  Τοιξβίδιον Ήρακλείβυ-Πειραιώς 12 ώρβς.
  Πρακτορείον ΑΔΑΜΗ
  Τπλέφ. 5-40
  ί ΤΤΡΟΣΟΧΗ
  ΕΙΣ ΤΑ ΑΝΙΑΣΜλΤΑ ΣΑΣ
  Ή βάσις τού πλουσίου καί άφθόνου είσοδή-
  ματος είνε ή καλή λίπανσις. Καί έκ τής πεί-
  ρας απεδείχθη ότι ή καλυτέρα λίπανσις γίνεται
  μέ λιπάσματα:
  «Έλέφας»
  Αφίχθησαν ϊλοι οί τύποι των λιπασμάτων
  «ΕΛΕΦΑΣ» δι' άμπέλους, ίλαίας, οιτηρα κ.λ,π.
  καί πωλοϋνται παρά τοίς:
  ΚΩΝΣΤ. ΚΟΥΦΑΚΗ καί Σία
  ΑΔΕΛΦΟΙΣ ΜΠΟΥΡΝΕΛΟΥ
  Παρέχονται ευκολίαι πληρωμής
  είνε -ο «τε-
  καΐ αλλο τό «ψεύτικο».
  μαργαριτάρι λό-
  γου χάριν είνε Ενα υάλινον σφαι
  ρίοιον πού χρωαατίζεται μ»
  ενα χρώμα πού τοΰ προσδίδει
  όπαλλίνην άνταύγειαν. Εξωτερι¬
  κώς όμοιάζει μέ μαργαριτάρι, χω
  ρ'.ς δμως καί νά είνε. Μπορεΐ 8μως
  διά τεχνητών μέσων νά προκληθή
  ό σχηματισμός μαργαριταριών,εΐ-
  σαγομένου έντός τοΰ στρειδιοθ ε¬
  νός μικροσκοπικοΰ ξένου σωμα-
  τιδίου, γύρω άπό τό οποίον, μέ
  τό/ καιρόν, σχηματίζετα: Ινα
  μαργαριτάρι, ενα άληθινόν μαρ¬
  γαριτάρι. "Ομοίως πρέπε: νά γί¬
  νεται διάκρισις μεταξύ άληθι-
  νών καί ψεύτικων ; |πολυτίμων
  λίθων. Ένα κόκκινο κομματάκι
  γυαλιοθ είνε ψεύτικο ρουμπϊνι,
  ενα ομως ρουμπινί κρύσταλλον
  παραγόμενον εις τά μοντέρνα ερ-
  γαστήρια τής χημείας, δέον νά
  θεωρηθή ώς άληθινός πολύτιμος
  λίθος, ώς άληθινόν ρουμπίνι, ε-
  στιο, καί άν δέν παρήχθη υπο
  τής φύσεως, άλλά διά τεχνητών
  μέσων. Ή όδοντοστοιχία ομως
  πού μας βάζει ό οδοντοϊατρός,
  5έν είνε μόνον τεχνητή, άλλά
  καί ψεύτικη, διότι άποτελεΐται
  εΕτε άπό πορσελάνην, είτε άπό
  χρυσόν, είτε άλλην τινά 5λην,
  τελείως άσχετον μέ την άλη-
  θινήν Ολην των δοντιών. Μόνον
  τελευταία επετεύχθη νά παρα-
  χθή τεχνητώς είς τό έργαστή
  ριον ή άληθινή, ή γνησία ΰ-
  λη των δοντιών. ΠολυετεΤς
  I-
  ρευναι προηγήθησαν τής νεω-
  τάτης αυτής συνθέσεως, διότι έ-
  πρόκειτο ν' άποσπασθή άπό την
  φύσιν §να άπό τα μεγαλείτερα
  μυστικά της.
  Ή μοναδική άντοχή τή; «ά-
  δαμαντίνης», τής στερεωτέρας
  θυσίας άπό την όποιαν είνε κα-
  μωμένα τα δόντια, καί πού άν-
  τέχει είς τα διαβρωτικά όξέα
  είς τό παγωτόν δσον καί είς
  την καφτή σοΰπα, καί, άρκεΐ
  νά είνε γερή, σπάζει καρύδια
  καί τσακίζει κόκκαλα, άπετέ-
  λει επί ετη μακρά αίνιγμ* γιά
  την επιστημονικήν έρευναν. Ποΰ
  μποροΰσε νά όφείλεται ή έξαιρετι
  κή αυτή άντοχή των δοντιών; ίΐολ
  λαί θεωρίαι ύπεστηρίχθησαν επί
  τοΰ προκειμένου, άλλ' ή μία
  κατόπιν τής άλλην, άπερρίπτοντο.
  Περισσότερον άληθοφανής έκρί-
  νετο ή θεωρία, ή άποδίδουσα
  την στερεότητα τής άδαμαντίνη;
  των φυσικών δοντιών είς την
  περιεκτικότητά των είς φώσφο
  ρον Ή άντοχή των φυσικών
  δοντιών εΕς τόσον διαφορετι-
  κάς δσον καί έπιβαρυντικάς οι'
  αΰτό υλας, έξηγεϊται μέ τό
  δτι μέ την αδαμαντίνων ευρέ¬
  θη άναμεμιγμένον είς έλαφράς
  δόσεις φώσφορον. Άλλά καί αυ¬
  τή ή θεωρία εγκατελείφθη τε-
  λικώς. Έπίμονοι χημικαί έ"ρευ-
  ναι είς τό χημικόν ίνστιτοΰτον
  τοθ πανεπιστημίου τής Φραγκ-
  φούρτης άπέδειξαν ότι καί τα
  άλλα κόκκαλα, πού οϋτε πίρρω
  θεν εχουν την στερεότητα τοΰ
  σμάλτου των δοντιών, περιέχουν
  την αυτήν ποσότητα φωσφόρου!
  Περίπου 0,05 τοίς έκατό.
  (συνεχίζεται)
  Β
  «■■■■■■■■■■■■■■■■■■■>■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
  Ό Ίστρός
  ΚΙΜΩΝ Α. ΕΥΓΕΝΗΣ
  ΔΙΔΑΚΤΩΡ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΤΗΣ ΛΥΩΝΟΣ
  Είδικευθείς επί έπταετίαν είς τα παθολογικά
  νοσήματα έν Παρισίοις καί Λυώνι.
  Εγκαθίσταται οριστικώς ενταύθα, θά δέχεται
  δέ τούς πάσχοντος είς τό Ιατρείον τού όδός Ά-
  μαλθείας (πάροδος όδοΰ Κατεχάκη, πρώην Πλατύ
  σοκκάκι). ώραν 9—12 π. μ. καί 3—6 μ. μ.
  Τάς Κυριακάς 10—12 π. μ.
  τοΰς απόρους δωρεάν.
  Τηλέφωνον 6—63
  ■■■■■■■αι
  Μ
  ■ ■ι
  ■«■■■«■■■■■■■■■■■■■■■ι
  ΤΑ ΥΠΕΡΟΧΩΤΕΡΑ ΚΡΑΣΙΑ
  Μοναδική Εΰκαιρία
  Τά ϋπέροχα, τα έξαιρετικά, τα ίδεώδη, τα θερ-
  μαντικά, τά γνήσισ, τά άνόθευτα καί άθάνατα έπι-
  τραπέζια κρασιά τής άποθήκης Αλεξ. Σκορδύλη,
  θά πωλοϋνται είς τό εξής είς τά πρατήρια των κ.
  κ. Έμμ. Κουμαντάκη είς την πλατείαν Βενιζέλου
  (Σανδριβάνι) καί Ζαχαριά Άνδρουλάκη, παρά
  την πλατείαν Βαρελτζίδικα είς χονδρικήν καί λιανι
  κήν ποσότητα καί τιμάς ασυναγωνίστους.
  Έμβλημα τής παραγωγής των ανωτέρω οΐνων
  είνε τό Κάτω ή Νοθεία, Κάτω ή αίσχροκέρδεια.
  ΟΙ κ. κ. Οίκογενειάρχαι καί Διευθυνταί κέντρων
  κλπ. άς έπωφεληθώσι τής μοναδικής ταύτης εύκαι-
  ρίας κατά τάς επικειμένας εορτάς των Απόκρεω.
  Τά Έφεδρικά ζητήματα
  καί ήΓενική Διοίκησις.
  ΧΑΝΙΑ Φεβρουάριο; (άντχπο-
  /.ριτοΰ μας).—Παρά των έφεδρι-
  κών κύκλων Χανίων τονίζεται τό
  ενδιαφέρον τό οποίον πάντοτε επι
  δεικνύει ό 'Υπουργάς Γενικός Δι-
  οικητής Κρήτης υπέρ των Έφέ-
  δρων Ιϊολεμιστών.
  Διάφορα μέτρα πραγματοποιη-
  θέντα τελευταίως υπέρ των εφέ¬
  δρ ών όφείλονται είς τά προσωπι¬
  κόν ενδιαφέρον τοΰ Ύπουργοΰ Γε
  νικο9 Διοικητοΰ Κρήτης καί τή;
  Γενικής Διοικήσεως. Είς ταυτα
  συγκαταλέγονται αί προεξοφλήσεις
  παρά τοΰ έδώ Ταμείου Έφέ-
  δρων, των συντάξεων, αΐτινες
  δέν είνε δυνατόν παρά νά θεω-
  ρη-θώσιν ένισχυντικαί τής αΙ%α-
  νομικής καταστάσεως πολλών έφέ
  δρων πολεμιστών.
  "Ηδη τό Συμβούλιον τοθ Ταμεί
  ου Έφέδρων συνελθόν τιρογ%ϊς τό
  εσπέρας υπό την προεδρίαν τοΰ
  ΔιευθυντοΟ τής Γενικής Διοικήσε¬
  ως κ. Βρασυβ. Μάλη Ιλαβε την
  απόφασιν δπως είς τοΰς άσθενοΰν-
  τας ίφέδρους καί τά μέλη των οί-
  κογενειών αυτών παρέχωνται δωρε
  άν τα πρός νοσηλείαν τυχόν άσθε-
  νούντων ί-ρϊϋρω·^ άπαιτοόμενα
  φάρμακα.
  Τά μέτρα ταυτα οφείλονται
  είς Ιμπνευσιν τοΰ Ύπουργοΰ Γενι
  κου Διοικητοΰ κ. Π. Σφακιανάκη.
  Έν τω μεταξύ καθ' ά είμαι είς
  θέσιν νά γνωρίζω, μελετάται σοβα¬
  ρώς καί τό ζήτημα τής δωρεάν ία
  τρικής περιθάλψεως των Έφέδρων
  πολεμιστών. Πιστεύεται δέ δτι τό
  ενδιαφέρον τοΰ Γενικοϋ Διοικητοΰ
  θά εκδηλωθή αμέριστον καί επί
  τοθ σημείου τούτου άλλά καί επί
  παντός άλλου, ένδιαφέροντος τυχόν
  τοΰς έφέδρους τόσον τοΰ νομοθ Χά
  νίων δαον καί τής λοιπής Κρήτης.
  ■ ■■■^■■■■■■■■■■ει
  'Ανώνυμος Ήλεκτρική Έ-
  ταιρία Σητείας.
  ΠΡΟΣΚΛΗΣΙΣ
  Των μετόχων τής 'Ανων.
  Ήλεκτρικής Έταιρείας Ση¬
  τείας είς τακτικήν Γενικήν
  Συνέλευσιν.
  Κατ' απόφασιν τοθ Διοικ.
  Συμβουλίου καΐ συμφώνως
  τοίς άρθροις 10 καί 11 τοΰ
  ΚαταστατικοΟ, καλουνται οί
  κ. κ. Μέτοχοι πρός συγκρό-
  τησιν τής έτησίας τακτικής
  Γενικής Συνελεύσεως την
  27ην Μαρτίου 1938 ημέραν
  Κυριακήν καί ώραν ΙΟην
  π. μ. έν τή αιθούση των
  Γραφείων τής Έταιρίας έν Ση
  τεία.
  Θέματα ημερησίας διατά¬
  ξεως:
  Ιον) Ύποβολή τής επί τού
  Ίσολογισιιοϋ καί πεπραγμέ-
  νων 1937 εκθέσεως τοϋ Δι-
  οικ. Συμβουλίου, ώς καί τής
  εκθέσεως των έλεγκτών.
  2ον) "Εγκρισις τοϋ Ίσολο-
  γισμοΰ 1937 καί διάθεσις κερ-
  δών.
  3ον) Απόφασις περί άπαλ-
  λαγής των Μελών τού Δι¬
  οικ. Συμβουλίου καί των Έ·
  λεγκτών άπό τής ευθυνής δια¬
  χειρίσεως καί έλέγχου 1937.
  4ον) Έκλογή δύο Έλεγ¬
  κτών καί των άναπληρωτών
  αυτών διά τό έτος 1938 καί
  καθορισμός τής άμοιβής αυ¬
  τών.
  5ον) Έκλογή δύο Μελών
  τοϋ Διοικ. Συμβουλίου είς
  αντικατάστασιν των έξερχο-
  μένων λόγω λήξεως τής θητε[-
  ας των κ. κ. Έμμ. Καραβε-
  λάκη καί Νικολ. Λιναρ-
  δάκη.
  Οί επιθυμούντες νά μετά-
  σχωσι τής Γενικής Συνελεύσε¬
  ως κ. κ. Μέτοχοι ή άντι-
  πρόσωποι αυτών, υποχρεούν¬
  ται νά καταθέσωσι τούς τί-
  τλους των μετοχών των είς
  τό Ταμείον τής Έταιρίας ή
  παρά τώ Ταμείω Παρακατα-
  θηκών καί Δανείων ή παρά τι
  νι έν Ελλάδι Άνωνύμω Τρα-
  πεζιτική Έταιρία, προσκομί-
  σωσι δέ μέχρι τής 22ας Μαρ
  τίου έ. ε. είς τά Γραφεΐα τής
  Έταιρίας τας άποδείξεις κα
  ταθέσεως, καθώς καί τά έ'γ-
  γραφα τής άντιπροσωπείας
  των.
  Έν Σητεία τή 28 Ίανουα-
  ρίου 1938.
  Ό Πρόεδρος τοθ Διοικ.
  Συμβουλίου.
  Έμμ. Καραβελάκης
  ■■■■——-—■■■■■■■■■■
  ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
  ΙΔΡΥΘΕΙΣΑ ΤΩ 1841.
  Ή άρχαιοτέρα καί μεγαλυτέρα των Έλληνίκων Τραπεζών.
  Κεφάλαια Μετοχικά καί άποθεμάτων Δραχ. 1.205.000.000
  10.100.000.000
  Καταθέσεις
  ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ είς δλην την Έλλάδα.
  ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΤΑΙ είς όλας τάς χώρας τοϋ 'ΕξωτερικοΟ.
  "Εκτελεί πάσης φύσεως τραπεζικάς εργασίας είς τό
  τό εξωτερικόν.
  είς πρώτην ζήτησιν ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟΥ
  καί επί προθεσμίσ. μέ λίαν εύνοϊκά
  έπιτόκια.
  εσωτερικόν καί
  ΔΕΧΕΤΑΙ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ
  Ι-ΙΕΙ-ί-ΕΝΙΟ ΒΑΝΚΤΡυ3Τ00ΜΡΑΝΥ, ΝΕννΥΟΚΚ
  51 ΜΑΙΡΕΝ Ι_ΑΝΕ
  Ιδρυθείσα υπό τής Έθνικής Τραπέζης τής Ελλάδος συμφώνως μέ τούς
  νόμους τής Πολιτείας τής Νέας Υόρκης, πρός εξυπηρέτησιν των έν Άμε·
  ρική Έλλήνων.
  Κεφάλαια ολοσχερώς καταβββλημένα δολλάρια 1.350.000 '
  —Γεωργική έκθεσις είς Ι¬
  ταλίαν.
  Τό υπουργείον Γεωργίας δια
  σχετικός έγκυκλίου διαταγης τού
  πρός την Γεωργικην περιφέρει¬
  αν Ηρακλείου ανακοινοί δτι
  άπό τής ,13ης μέχρι τος 21ης Μαρ
  τίου έ. 'έ. θέλει λάβει χώραν έν
  Βερώνη τής Ιταλίας Γεωργική
  καί Ίππική Εμποροπανήγυρις.
  Είς τού; επιθυμούντας όπως συμ
  μετάαχωσιν είς ταύτην θέλουσι
  χορηγηθή παρά των Ίταλικών
  Άρχών άπασαι «ί Ευκολίαι.
  —Τά άρδευτικά έργα Κον-
  τομαρί.
  Υπό τού Προϊσταμένου της
  Μηχανικάς Υπηρεσίας Δήμων
  καϊ Κοινοτήτων Χανίων κ. Ν.
  Βαρδάκη, επερατώθη ή μελέτη
  τών-^Λρδευτικων έργων Κοντομα
  ρί Κυδωνία; καΐ υπεβλήθη πρός
  έγκρισιν είς τόν Νομομηχανι-
  κω ν,. Χά νίων. Ή δαπανη προϋ-
  λίθ είς δρ. 300.000.
  —Τά ζητήματα Μουρνιών.
  Ενώπιον τοΰ Ύπουργοΰ Γε-
  νικοΰ Διοικητοΰ κ. Π. Σφακια¬
  νάκη παρουσιάσθη προχθές πολυ-
  μελπς έπιτροπή κατοίκων τού χω
  ρίου Μουρνιών Κυδωνίας ήτις ε¬
  ζήτησε την επίλυσιν διαφόρων
  ζητήματι) ν ένδιαφερόντων τό
  χωρίον των, ήτοι υδρεύσεως, ό-
  δοποιίας κ.λ.π. Ό κ. Υπουρ-
  γός ήκουσε μετά προσοχής τ Ην
  ανωτέρω Επιτροπήν, ΰποοχεθεις
  ταχείαν μελέτην των ζητημάτων
  της-
  —Δωρεά.
  Ό κ. Γεώργιος Άνωγιανάκης
  καΐ ή κ. Μαρία Γαλανάκη κα-
  τέθησαν είς τό Ταμείον τού
  Πτωχοκομείου δραχ. (300) πρός
  παροχήν φαγητοϋ είς τους τρο-
  φίμους είς μνήμην τής Εύφροσύ
  νης Μποΐκαλμπασάκη τό γένος
  Γαλανάκη καί άντΐ έτησίου
  μνημοσΰνου αυτής.
  —Διάλεξις.
  Αυριον Πέμπτην ωραν7.30' θά ό
  μιλήση είς την αίθουσαν Τή5 Λέ-
  σχης Έπιστημόνων ό κ.Στυλ.*Φιο
  ράκης δικηγόρος. μέ θέμα: «Ή
  συμβολή τοΰ προσκοπισμοΰ είς
  την διαπαιδαγώγησιν τής νεο·
  λαίας». Ε'ίσοδο; ελευθέρα είς πάν
  τας.
  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ"
  Ή 12η Κοινή Διεύθυνσις φορ-
  τηγών αύτοκινήτων πρός εξυπηρέ¬
  τησιν τοΰ κοινοΰ, μή φειδομένη
  έξόδων καί πρός αποφυγήν παρα-
  πόνων έκ μέρους των εχόντων με-
  ταφοράς πάσης φύσεως, έγκατέ-
  στησε σταθμαρχεΐα έντός τής πό¬
  λεως Ηρακλείου, είς Χανίων
  Ιΐόρταν (κατάστημα Γεωργ. Κα-
  πελλάκη) διά τά διαμερίσματα
  τού ^ομοΰ Μεσσαράς καί Μαλεβυ-
  ζίου καί είς πλατείαν Βαλιδέ Τζα¬
  μί διά τα διαμερίσματα Πεδιάδος
  Χερσονήσου καί Μονοφατσίου πρός
  τά οποΐα θ' άπευθύνωνται οί έν-
  διαφερόμενοι, είς πασάν ώραν.
  Ό Διευθυντής
  Μιχ. Τζουλάκης
  !*■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■—
  Ιαβεδισ


  ■ Νέαι παραλαβαί.
  ■ Νέ» ύφάσματα.
  ■ Νέοι μοδέρνοι χρωμα-
  ■ τισμοί.
  ! ΑΙ τιμαί μας κινι «Ι
  ■ καλύτεραι.

  Ιαβεδισιαν
  ■ Όδέ>{ Άγίβυ Μηνά.
  ■■·■■■ ■■■■■■■■■■■■■ειειι·
  1
  ν*
  Ν
  Ηράκλειον—Κρήτης
  Γραφεΐα έναντι Παλ. Νομσρχίας
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  Πρωΐα Τετάρτης
  9 Φεβρουαρίου 1938
  ΑΙ ΧΘΕΣΙΝΑΙ ΔΗΛΩΣΕΙΣ
  ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΝ
  ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΒΡΕΤΤΑΝΙΑΣ
  ΔΙΑ ΤΑ ΝΑΥΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ
  ΕΙΣ ΤΗΝ ΔΥΤΙΚΗΗ ΜΕΣΟΓΕΙΟΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 8 Φδβρουαρίου (τού άν
  ταποκριτοΰ μας).— Χηλεγραφοΰν έκ
  Λονδίνου ότι ο ύπουργός των Εξωτε¬
  ρικών τής Μεγάλης ^Βρεττανίας κ. Ήν-
  τεν προέβη χθές είς τάς προαγγελ-
  Οείσας δηλώσεις είς την Βουλήν των
  Κοινοτήτων διά τα μέτρα τα ληφθέντα
  υπό τής Αγγλίας διά την δίωξιν τής
  πειρατείας είς την δυτικήν Μεσόγειον.
  Τα μέτρα ταυτα, ετόνισεν ο κ. *Ην-
  τεν, εκανονίσθησαν ήδη άπό κοινοΰ μετά
  τού Άγγλικοΰ ναυαρχείου, θεωροΰν-
  ται δέ πλέον ή έπαρκή πρός εξασφάλι¬
  σιν τής ναυσιπλοΐας καί αποτελεσματι¬
  κήν δίωξιν των πειρατικών έπιδρομών.
  Ο ΠΡΙΓΚΗΨ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
  ΥΠΕΚΥΨΕΝ ΕΙΣ ΤΟ ΜΟΙΡΑΙΟΝ
  ΧΘΕΣ ΤΗΝ ΜΕΣΗΜΒΡΙΑΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 8 Φεβρουαρίου (τοΰ άν
  ταποκριτού μας).—-Σήμερον την μεσημ¬
  βρίαν ο ασθενών άπό ημερών πρίγκηψ
  Νικόλαος, τού οποίου ή κατάστασις εν-
  χεν έπιδεινωθή άπό τής * χθές, υπέκυψεν
  είς τό μοιραίον.
  Ηαρά την κλίνην τοΰ πρίγκηπος ευ¬
  ρίσκοντο κατά τάς τελευταίας τού στιγ¬
  μάς ή Α. Μ. ο Βασιλεύς καί_ άλλοι
  συγγενείς τού.
  ΑΙ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΙ ΑΕΞΕΙΣ
  ΤΟΥ ΒΑΝΟΝΤΟΣ
  ΕΡΧΟΝΤΑΙ ΟΙ ΚΕΝΤ ΚΑΙ ΤΕΡΡΙΠί
  ΑΘΗΝΑΙ 8 Φεβρουαρίου (τού
  άναποκριτοΰ μ*ς)-—Αί^ τελευταίαι
  λέξειβ τοΰ θανόντος σήμερον πρίγκη-
  πος Λίικολάου ήσαν: «Πεθαίνω είς την
  γλυκείαν Πατρίδα».
  Είς Έλλάδα κατέρχονται ήδη ώς
  τηλεγραφείται, ο Δούξ καί ή Αούκισ-
  σα τού Κέντ καί οί κόμητες τοΰ Τέρ-
  ριγκ, τέκνα ώς γνωστόν καί γαμβροί τοΰ
  πρίγκηπος Νικολάου.
  Η ΣΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΡΙΓΚΗΠΟΣ
  ΘΑ ΕΚΤΕΘΗ ΕΙΣ ΤΗΝ ΜΗΤΡΟΠΟΑΙΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 8 Φεβρουαρίου (τού
  άνταποκριτού μας).— Ανεκοινώθη ότι
  ή σορός τού πρίγκηπος Νικολάου, θά
  μεταφερθή είς την Μητρόπολιν όπου
  καί θά εκτεθή είς λαϊκόν προσκύνημα.
  ΤΟ ΥΦΥΠΟΥΡΓΕΙΟΗ ΛΓΟΡΑΝΟΜΙΑΣ
  ΔΙΑ ΤΗΝ ΥΠΕΡΤΙΜΗΣΙΝ ΤΟΥ ΕΛΑΙΟΥ
  ΑΘΗΝΑΙ 8 Φεβρουαρίου (τοΰ
  άνταποκριτοΰ μας).— Αναφορικώς μέ
  τ ήν υπερτίμησιν τοΰ ελαίου ανεκοινώθη
  σήμερον υπό τού ύφυπουργείου τής Ά-
  γορανομίας ότι ή έλαφρά αυτή ύπερτί
  μησις είνε ευχάριστος καί ίκανοποιεϊ
  τό ν παραγωγόν.
  ΕΙΣ ΤΗΝ ΚΙΟΝΟΣΚΕΟΗ ΠΊΜΒΑ
  ΑΙΙΕΚΑΕΙΣ8ΗΣΑΝ_1ΡΚΕΤΙΙΙ ΕΚΑΡΟΜΕΙΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 8 Φεβρουαρίου (τού
  άνταποκριτού μας).—Εγνώσθη σήμε¬
  ρον ότι είς την χιονοσκεπή Ηάρνηθα α¬
  πεκλείσθησαν άρκετοί έκδρομείς.
  ΈίοΊκά συνεργεία μεταβάντα επί τό·
  που διανοίγουν οδόν πρός απελευθέρω¬
  σιν των έκδρομέων.
  ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΤΟ ΨΥΧΟΣ
  ΑΦΘΟΝΟΙ ΧΙΟΝΕΣ ΕΙΣ ΤΑ ΟΡΕΙΝΑ
  ΑΘΗΝΑΙ 8 Φεβρουαρίου (τού άν-
  ταποκριτοΰ μας).—Καί σήμερον εσυνε¬
  χίσθη δρΐμύ ψύχ_ος είς Άττικήν. Ή ι¬
  δία καιρική καταστασίς, μέ μικράς μό¬
  νον κατά τόπους μεταβολάς, έπικρατεί
  είς όλην την χώραν. Είς τα όρεινά συνε-
  χίζεται ή «τώβις άφθόνου χιόνος.
  Πεισματώδης αγών συνάπτεται
  παρά τόν ποταμόν Άλφάμττρα
  ΑΟΗΝΑΙ 8 Φεβρουαρίου
  (τοΰ άνταποκριτοΰ μας).—Τη
  λεγραφήματα έκ Παρισίων
  άναφέρουν δτι παρά τόν πο¬
  ταμόν Άλφάμπρα, πλησίον
  τοΰ Τερουέλ καΐ της όδοΰ
  Σαραγώσσης, συνεχίζονται
  πειαματώδεις μαχαι.
  Είς τάς μάχας ταύτας οί
  άντίπαλοι διαθέτουν μεγάλας
  δυνάμεις κα» μηχανοκίνητα
  μέσα. Αί μαχαι κατά τάς Ιδί
  άς πληροφορίαςέπεξετάθηοαν
  σήμερον, άποβάσαι λυσσωδέ-
  σταται. Σχετικώς λέγεται δτι
  θά όσκιίαουν αποφασιστικήν
  επιρροήν είς τόν τελευταίον
  πολύνεκρον άγώνα καί τάς
  όλας έπιχειρήσεις περΐ την
  οδόν Τερουέλ—Σαραγώσοηί-
  Κατά τάς έκ Σαλαμάνκας
  μεταδιδομένας πληροφορίας,
  οί έδνικοϊ κατέλαβον πολ¬
  λάς θέσεις και ουνεχίζουν
  την προέλασιν αυτών, των κυ
  βερνητικών ύποχωρούντων
  καθ" όλην την γραμμήν. Άν
  τιθέτως ή Βαρκελώνη ίοχυρί-
  ζεται δτι οί κυβερνητικαί σή
  μερον έβελτίωσαν τάςθέσεις
  των. Πάντως ό αγών έξακο-
  λουδεϊ πεισματώδης καΐ χω-
  ρΐς νά δύναται νά δημιουρ-
  γηθώσι θετικαί προβλέψεις
  διά την τελικήν έκβασιν των
  μαχών.
  "Ασκησις αύστηρου έλέγχου
  επί των τιμών των ειδών έμτχορίου.
  Άπό αυριον τίθεται εις εφαρ¬
  μογήν εις την πόλιν μα; άγορα-
  νομική διάταξις διά τής οποίας
  έκτός των επιβαλλομένας άλλων υ¬
  ποχρεώσεων εις τούς έμπόρους
  πρός ανάρτησιν σταθερών πινακί-
  δων κλπ. επί είδών βιωτικής ά-
  νάγκης, υποχρεοθται πάς διατη-
  ρών οιονδήποτε κατάστημα λιανι-
  κής πωλήσεως οίουδήποτε εϊδους
  Ιγχωρίου ή άλλοδαποΰ, όπως ά-
  ναγράψη είς τό έμφανέστερον μέ-
  ρος εκάστου των έν τώ καταστή¬
  ματι ευρισκομένων είδών, την τι¬
  μήν πωλήσεως τούτου κατά συνή-
  Θϊ) μονάδα, (βάρος, μέτρον, τεμά¬
  χιον) είς δραχμάς.
  Ή τιμή πωλήσεως θ' αναγρά¬
  φηται ή επί τοΰ περιβλήματος
  τοϋ άντικειμένου ή επί έτικέττας
  έπικολλημένης έπ' αύτοΰ ή επί
  πινακίδος συνδεομένη με^ τοΰ
  άντικειμένου διά σχοινίου. ΤοιαΟ-
  τα καταστήματαείναι τα εμπορικά
  καταστήματα πιολήσεως άνδρικών
  είδών, γυναικείον ειδών, ψιλι-
  Ικών, άσπρορρούχων,γάμων καί βα
  πτιστικών είδών, γυναικείων πί-
  λων, γουναρικών, δερματίνων εΐ-
  | δών, έπίπλίον ήλεκτρικών είδών,
  παιδικών εϊδών, ετοίμων ένδυμά-
  |των, είδών αύτοκινήτων, άρωμά-
  των, ανθέων, είκόνων, κλινών, δ-
  πλων, ταπήτων, ύποδημάτων, υε¬
  λίνων είδών, είδών ύγιεινής, φω-
  'τογραφικών είδών, βιβλίων, γρα-
  φικών]είδών, γραμμοφώνων, ραδι-
  οφώνων, κομβίων, ποτών, ίαματι-
  κών υδάτων, κοσμημάτων, ώρολο
  γίων, χρωμάτων, είδών οίκιακής
  χρήσεως, συρμάτων, σχοινίων,
  σπάγγων, σάκκων, είδών νομής,
  είδών παλαιοπωλείου, ορειχαλκί-
  νων είδών, είδών σιδηροπωλείου
  κλπ. Ή άπαίτησις τιμής ανωτέ¬
  ρας τής επί εκάστου εϊδους άνα-
  ,γεγραμμένης άπαγορεύεται.
  Παραλλήλως δέον πάντες οί βι-
  ομήχανοι όπως τηρώσιν ειδικόν
  βιβλίον, είς δ ύποχρεωτικώς
  ν' άναγράφωσι κατ' αϋςοντα αριθ¬
  μόν τα ύπ' αυτών παραγόμενα
  προ'ιόντα κατ' εΐδος, ποιότητα,
  μέγεθος ή βάρος, μετά περιληπτι-
  κής περιγραφάς τούτου καί μνεί-
  *ς τής τιμής χονδρικής πωλήσεως
  έν έργοστασίω.
  Έν τω βιβλίω τούτω θ" άναφέ-
  ρωνται ό αϋξων άριθμός, ή όνο-
  μασία τοΰ προιόντος, περιληπτική
  περιγραφή τού καί ή τιμή τούτου
  μετά τοΰ Φ. Κ. Εργασιών. Έν
  περιπτώσει αύςομειώσειως τής τι¬
  μής, θά γίνεται σχετική μνεία. Ή
  πώλησις προιόντος τινός είς τιμήν
  ανωτέραν τής έν τώ βιβλίω άνα-
  γραφομένης άπαγορεύεται.
  Τέλος οί βιομήχανοι καί οί εμ-
  ποροι Ιν γένει εγχωρίων ή έκ τού
  Ιξωτερικοϋ εισαγομένων είδών υ¬
  ποχρεούνται οπω; έν τοίς τιμο-
  λογίοις άναγράφωσι την τυχόν γε¬
  νομένην υπ' αύϊών είς τόν πελά¬
  την εκπτωσιν υπό τύπον προμη¬
  θείας ή υφ' οιανδήποτε άλλην αι¬
  τίαν.
  ΑΙ ΑΝΕΥ ΘΕΣΕΩΝ
  ΔΗΜΟΔΙΔΑΣΚΑΛΙΣΣΑΙ
  Κατ' ανακοίνωσιν έκ τοΰ
  ΰπουργείου Παιδείας καθίστα
  τσι γνωστόν είς τάς άνευ
  θέσεων δημοδιδασκαλίσσας
  τάς έπιθυμούσας νά διορι-
  σθοΰν είς θέσεις Κοινοτικάς
  ή είς αναπλήρωσιν στρατευ-
  θέντων δημοδιδασκάλου δ¬
  πως ύποβάλουν αίτήσεις καί
  τα σχετικά δικαιοΧογητικά
  είς τάς γενικάς έπιθεωρήσεις
  τής Γ' καί Δ' περιφερείας (Κο
  μοτηνης).
  Η ΑΓΙΑ ΓΡΑΦΗ
  ΕΙΣ ΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ
  Τό υπουργείον τής Παι¬
  δείας ενέκρινε την χρησι¬
  μοποίησιν των κειμένων ζτής
  Άγίας Γραφής των έκδοθέν-
  των υπό τής αδελφότητος
  «Ζωή». Την έν προκειμένω
  έγκριτικήν διαταγήν απηύ¬
  θυνεν ήδη πρός τοΰς γεν. έ-
  πιθεωρητάς των σχολείων,
  τούς διευθυντάς των παιδαγω
  γικών άκαδημιών καί τούς
  έπιθεωρητάς μέσης καί δημο
  τικής έκπαιδεύσεως.
  ΟΙ ΠΡΟΣ
  ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΣΙΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΙ
  Ό Έπιθεωρητής των Δή
  μοτικών Σχολείων Ήρακλεί
  ου κ. Δ. Βαλέργας έκοινο
  ποίησε πρός τούς διδασκά·
  λους τής πρριφερείας τού
  την ΰπουργικήν πράξιν δι"
  ής καλοΰνται δπως διαγωνι-
  σθώσι πρός μετεκπαίδευσιν
  είς τό Πανεπιστήμιον οί επι¬
  θυμούντες τουτο δημοδιδα¬
  σκάλου
  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
  Τόύπουργεΐον τής Δικαιοσύ-
  νης προεκήρυξε διαγωνισμόν
  διά την 15ην ΦεβρουαρΙου έ.
  έ. πρός πληρώσιν μιδς θέσεως
  ύπολογιστοΰ φυλακών, επί
  βαθμώ γραφέως α' τάξεως μέ
  προσόν απολυτήριον 'Εμπορι-
  κής Σχολής ή Γυμνασίου καί
  διετή λογιστικήν υπηρεσίαν. Ό
  μοίως διά την 2αν Μαρτίου έ
  έ. προεκήρυξε διαγωνισμόν διά
  την κατάληψιν τεσσάρων θέ¬
  σεων γραμματέων φυλακών ε¬
  πί βαθμώ ύπουργικοϋ γραμ-
  ματέως β' τάξεως μέ προσόν
  πτυχίον Νομικής Σχολής Πα¬
  νεπιστημίου,
  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ ΚΑΙ ΚΙΝΗΣΙΣ
  ΑΙ κυμανθεΐσαι χθές έν τή αγορ^ μας τιμαί των κατωτέρω έγχω
  ρίων προιόντων είχον ώς ακολούθως:
  Σταφίδος.
  Σουλτανίναι α'
  β'
  Υ
  Καραμπ.
  Ελεμέδες α
  Ταχτδς
  Μαύραι
  ν'
  α'
  β'
  δρ. )
  ( 22. -23.
  (
  ( 10.-11
  ( 8.-9.
  7
  Χαρούπια » 2 70
  "Ελαια 5ο · 2960
  » κοινά »
  Σάπωνες.
  Λευκο'ι α' ποιότητος δρ.
  » β' » »
  Πράσινοι α' ποιότ. »
  » β' » »
  θΐνοι.
  "Αρχανών τ.6 μ'ιστατ.
  21.- 00
  20.— 00
  18— 00
  12. -00
  45.
  Αρχ τ6 μιστοιτ. 45.
  Μαλεβυζίου κατ' οκάν δρ. 6
  Η ΚΑΤΑΒΟΛΗ
  Ώς πληροφορούμεθα, ό τό-
  κος των όμολογιών των έντό
  κων γραμματίων των οποίων
  έ'χουν έξαντληθή τα κουπόνια.
  θά καταβληθή κατά τό τρέ¬
  χον έ'τος καί είς την καθωρι-
  σμένην προθεσμίαν διά τής
  προσαγωγής τοϋ σώματος τής
  όμολογΐας, τό οποίον καί θά
  σφραγίζεται υπό τής Τραπέ¬
  ζης τής Ελλάδος, διά την μή
  έκ νέου είσπραξιν τοϋ τόκου.
  Διά τάς όμολογίας τού είς
  χρυσόν δανείου τοϋ 1910, των
  οποίων έπίσης έξηντλήθησαν
  τα κουπόνια, έκτυποϋνται ήδη
  νέα φύλλα τοκομεριδίων, τα
  όποϊα θά διανεμηθούν είς τούς
  κατόχους όμολογιών προσε¬
  χώς. Οί κάτοχοι όμολογιών
  θά είδοποιηθοΰν δπως προσέλ
  θουν διά την παραλαβήν των
  νέων φύλλων τοκομεριδίων
  διά προσκλήσεως τού υπουρ
  γοΰ των Οίκονομικών.
  ΤΟ ΕΛΛΗΝΟΒΟΥΛΓΑΡΙΚΟΝ ΚΛΗΡΙΓΚ
  Είς την Εφημερίδα τήςΚυβερ
  νήσεως δημοσιεύεται νόμος διά
  τού όποίου είς εκτέλεσιν τής
  έλληνοβουλγαρικής συμβάσε¬
  ως περί κλήριγκ καθιεροθται
  ό εΰνοικώτερος συμβατικός δα
  σμός κατ' εξαίρεσιν τού νό-
  μου 5312 δι' ωρισμένα ε'ίδη
  είσαγόμενα έκ Βουλγαρίας,
  &.ΕΚΑΕΤΗΡΙΙ ΤΟΥ Θ&Ν&ΤΟΥ
  ΤΟΥ ΣΤΕΦ. ΞΑΝΘΟΥΛΙΛΟΥ
  ΑΓΡΟΝΟΜΙΚΑΙ ΔΙΚΑΣΙΜΟΙ
  Δικάσιμοι άγροζημιών έν
  τή περιφερεία τοΰ Άγρονο-
  μείου Τυμπακίου καθωρίσθη-
  σαν διά τόν τρέχοντα μή-
  να αί κάτωθι; Την 14ην είς
  Βόρρους, την 15 είς Πετροκε-
  φάλι, την 16 είς Σίββα, την
  18 είς Τυμπάκι καί την 21
  είς Μαγαρικάρι,
  Πρωτοβουλία τοΰ Δημάρχου
  Ηρακλείου κ. Μ. Γεωργιάδη
  συνεκροτήθη χθές τό εσπέρας
  είς τό Δημαρχείον σύσκεψις
  είς ήν κληθέντες παρέστησαν
  άντιπρόσωποι τού ίατρικοΰ
  κόσμου, τού δικηγορικοϋ, τής
  Λέσχης Έπιστημόνων, τού τύ-
  που, των Έπιμελητηρίων κ. ά.
  Αντικείμενον τής συσκέψεως
  άπετέλεσεν ή άνταλλαγή γνω-
  μών διά τόν προσέχη έορ-
  τασμόν τής δεκαετηρίδος άπό
  τοΰ θανάτου τοΟ α' έφόρου
  άρχαιοτήτων Κρήτης Στ. Ξαν¬
  θουδιδου δστις συμπίπτει τάν
  προσέχη Σεπτέμβριον.
  Σχετικώς απεφασίσθη ή
  κατασκευή τής προτομής τοϋ
  πρώτου έφόρου άρχαιοτήτων
  Στεφ. Ξανθουδιδου καί τού ί-
  δρυτοΰ τού Μουσείου Ιωσήφ
  Χατζηδάκη αΐτινες θά τοπο-
  θετηθώσιν είς τό Μουσείον.
  Πρός τουτο συνεστήθη έπιτρο-
  πη έκ των κ. κ. Γ. Ρασιδάκη
  προέδρου τοΰ Δημοτικοϋ Συμ-
  βουλίου, Νικ. Βογιατζάκη καί
  Άλ. Γεωργιάδου Προέδρου
  Έμπορικοΰ Έπιμελητηρίου.
  Έπίσης συνεστήθη έτερα έπι-
  τροπή ήτις θά μεριμνήση διά
  την τέλεσιν φιλολογικοΰ μνη-
  μοσΰνου είς τόν Στέφ. Ξαν-
  θουδίδην αποτελεσθείσα έκ
  των κ. κ. Έμμ. Πετράκη, Μ.
  Πλεύρη, Ί. Λογιάδου καΐ Μί¬
  νωος Μουντράκη.
  ΣΥΝΕΔΡΙΟΝ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ
  Υπό τού διεθνοϋς όργανι-
  σμοϋ έγκληματολογίας ό όποΐ
  ος Ιδρύθη κατά τό παρελθόν έ'¬
  τος είς την Ιταλίαν συγκαλεΐ-
  ται έντός τοϋ Ιτους πιθανώς
  είς την Ρώμην διεθνές έγκλη-
  ματολογικόν συνέδριον. Είς
  τό συνέδριον τουτο εκλήθη νά
  συμμετάσχη καΐ ή Ελλάς, έ-
  κοινοποιήθησαν δέ ήδη είς την
  ελληνικήν Κυβέρνησιν τα θέ-
  ματα, μέ τα όποΐα πρόκειται
  νά άσχοληθη το συνέδριον.
  8Α ΤΗΡ0ΥΝΤΑ1 ΤΟΥ ΛΟΙΠΟΥ
  ΑΠΟΛΥΤΩΣ ΜΥΣΤ.ΚΑΙ
  ΑΙ ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΤΟΛΟΥ
  ΤΗΣ ΑΓΓΛΙΑΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΜΕΣΟΓΕΙΟΝ
  ΤΑ ΥΠΟΒΡΥΧ1Α ΘΑ ΒΥΘΙΖΩΝΤΑΙ
  ΑΘΗΝΑΙ 8 Φεβρουαρίου (τού
  άνταποκριτού μας).—Αναφορικώς μέ
  τάς χθεσινάς δηλώσεις τοΰ 'Ήντεν είς
  την Βουλήν των Κοινοτήτων, εγνώσθη
  ότι ούτος ανέφερεν τα των ένισχύσεων
  τοΰ Άγγλικοΰ στόλου ε.ίδ την Μεσό¬
  γειον. Τα των κινήσεων τοΰ στόλου, ε¬
  λήφθη απόφασις, όπως τηροΰνται έξ ο¬
  λοκλήρου μυστικά.
  Τα υποβρύχια αγνώστου εθνικότητος
  θά βυθίςωνται μετά προειδοποίησιν καί
  έφ* όσον ευρίσκονται έξωθι των χωρικών
  Ίσπανικών υδάτων.
  Ο ΓΕΡΜΑΝΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ ΕΠΊΧΡΙΝΕΙ
  ΤΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΟΣΕΙΣ ΤΟΥ ΝΝΤΕΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 8 Φεβρουαρίου (τού
  άνταποκριτοΰ μας).— Σημερινά τηλε-
  γραφήματα έκ Βερολίνου άγγέλλουν ό¬
  τι έπροξένησβν έκεί δυσμενή εντύπωσιν
  ο λόγος τοΰ Ήντεν. Ό Γερμανικός
  τύπος έπικρίνει τόν λόγον αυτόν ώς ά-
  καιρον καί μή άνταποκρινόμενον είς τα
  γεγονότα.
  Ο ΤΣΑΓΚ-ΚΑΪ-ΣΕΚ ΑΝΕΛΑΒΕ
  ΤΗΝ ΑΡΧΗΠΑΝ Τ1Ν
  ΑΘΗΝΑΙ 8 Φεβρουαρίου (τοΰ
  άνταποκριτού μας).— Τηλεγραφοΰν έκ
  τής "Απω Ανατολάς ότι ο στρατάρ-
  χης Τσάγκ— Κάϊ— Σέκ ανέλαβε πρόσω-
  πικώς την διοίκησιν τοΰ Κινεζικού στρα
  τοΰ.
  ΑΓΩΗΙΖΕΤΑΙ ΝΑ ΑΝΑΚΟΨΗ
  ΤΗΝ ΠΡΟΕΛ«Ν ΜΟΝΟΝ
  > ΑΘΗΝΑΙ 8 4>ββρουαριου (τοΟ
  άνταποκριτοΰ μας).—Έκ Σαγκάης τη¬
  λεγραφοΰν ότι ο Τσάγκ—Κάϊ— Σέκ α¬
  ναλαβών την άρχηγίαν τοΰ Κινεζικού
  στρατοΰ αγωνίζεται νά άνακόψη την προ
  έλασιν των Ίαπώνων είς την κεντρικήν
  Κίναν.
  ΚΡΙΣΙΜΟΣ Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ
  ΤΟΥ ΥΟΟΥΡίΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 8 Φεβρουαρίου (τοΰ άν
  ταποκριτού μας).— Ό ύπουργός των
  Οίκονομικών κ. Ρεδιάδης υπέστη χθές
  νέαν προσβολήν ήμιπληγίας. ΊΙ κατά¬
  στασις αυτού είνε κρίσιμος.
  Ο ΑΓΜΙΧΟΣ ΤΥΗΟΣ ΛΝΑΣΚΕΥΑΖΕΙ
  ΤΑΣ ΔΗΑΟΣΕΙΣ ΤΟΥ ΦΡΑΝΚΟ
  ϊ ΑΘΗΝΑΙ 8 Ο»εβρουαρίου (τού
  άνταποκριτοΰ μας).— Νεώτεραι πλη¬
  ροφορίαι έκ Λονδίνου άναφέρουν ότι ο
  'Αγγλικός τύπος άνασκευάζει τάς δη¬
  λώσεις τοΰ στρατηγοΰ Φράνκο άποδώ-
  σαντος τούς τορπιλλισμούς Αγγλικών
  ατμοπλοίων είς τούς κυβερνητικούς πρός
  δημιουργίαν περιπλοκών. Αί έφημερί-
  δες τονίζουν ότι ή κυβέρνησις τής Βα-
  λενθίας συνεμορφώθη άμέσως εις τάς
  Άγγλικάς ύποδείξεις όπως καταπαύση
  τούς βομβαρδισμούς άνοχυρώτων πό¬
  λεων καί ότι τουτο έκδηλοί την καλήν
  Θέλησιν αυτής καί δέν δικαιολογεί αρ¬
  κούντως τάς καταγγελίας τοΰ Φράνκο.
  ΕΙΣ ΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΗΝ ΙΣΠΑΝΙΑΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 8 Φεβρουαρίου (τού
  άνταποκριτοΰ μας}.— Ειδήσεις έκ Βε¬
  ρολίνου άναφέρουν ότι εφορτώθησαν έκ
  Ρωσσίας τελευταίως μεγάλαι ποσότη-
  τες πολεμοφοΒίων προοριζομένων δι*
  τούς κυβερνητικούς τής Ίσπανίας.
  •Εντός των π
  «φ»κνο,
  τοιαύτης,
  β,ν
  ά τής «νοίξει
  ίι6ξ«χθοϋν διαπ'
  *«. μέ την 1
  βν διά την σι
  εμπορικάς ουμβ
  ^ακολουθήση δί
  διοικανβνισμοΰ τ
  ΤΜν των έμπορι
  λαγών μας μ έ
  νει τάς χώρας
  ιτοίας έξάγομί
  ή άπό τας όπ·
  μέν έμπβρεύμβ
  ανάγκας τής χ(
  λαβΰ μ«5· 0ά «ν
  λ«δή μέριμνα < μισιν των συν< μέ βλας γενικ ρας κατά τρόπ< χαί ίκανοποιητι την δημοσίαν ιδιωτικήν οίκο' Τό γεγονός, ένί —μααίαν καί χαιρετισθή μέ βιν. Ή συνεχώς «αραγωγή τής ώς πρός τα γ£ ϊόντα, κατέστΓ] βλημένην τή δια την έξασφ ρ&ν ϊν τω έξ την κατανάλωο άόυναμία έπίστ ρας νά καλύψη νάγκας της, λβ δίν Ιχει εππύχί χειάν της, κατ πβφευκτβν την πλείστων «ο« γεωργικών καΐ βι Πρέπει λοιπό αξκσφαλίσει τί τ»ν έξαγωγών ώ μας διά νβ ΕΠ1ΚΑ1ΡΑ ΖΙ Η ΕΥΡΥ ΤΟΥ ΓΕί Παραλλήλως τ βαθείαν την όπο λει τό ύπουργεΐι Υΐας, διά την αί ραγωγής, λαμβό μναν καΐ δι' ε'ν σπουδαίον ζήτη ΐοιοτικήν βελτΙ τυιτοποΐησιν δια >ικών είδών. 1-
  χιστον άνεκοινώ
  κή ϋπηρεσία το
  μελετδ άπό τιν< οιν τρόπου διά κατορθωθή ή Τί ο καθορισμός ι τών έλαίων κα "<;. ώστε καΐ ή τ ^ασφαλισθή κα ν οποκλεΐσθή κ ^« είναι σαφως ^άστοτε. "Ο τι μεΡ°ν μέ τα ελ °^ νά γίνη καί μέ 'ί ό ς. 'Εκτός Ιή»