95382

Αριθμός τεύχους

4785

Χρονική Περίοδος

Α' 1938

Ημερομηνία Έκδοσης

10/2/1938

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
  ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΑ
  Οι>>. Μΐν.'ΓΑΥΡΟΥ
  ΥΠΕΥ8ΥΝΟΣ ΣΥ»ΤΑΚΤΗΣ ΘΡ. Ν ΣΤΑΝΡΑΚιΙΣ
  ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΝ: ΑΝΔΡ. Μ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ
  ΣΥΝΔΡΟΜΑΣ
  ΠίΜΠΤΗ
  Α ίγΰπτ,οΐ'
  ιιιιιιιιιπ
  ίτηΛΐα λίοαι 3
  έξά μηνός Ί
  Άμεοικής
  έτησία ίΐολ, 15
  10
  έϊάμηνος » 8
  Τιμ.|
  ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΝ
  κατά φύλλον
  III
  1938
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ ΚΡΗΤΗΣ
  ΕΤΟΣ 230*
  ΑΡΙΘΜ. ΦΥΛΛΟΥ *78*
  ΤΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΤΟΝ ΑΗΤΑΑΑΑΓΟΗ
  ΕΙΣΕΡΧΟΗΤΑΙ ΕΙΣ ΚΛΑΟΗ ΔΡΟΜΟΝ
  "Εντός των ημερών πρό- |
  κείται ν' άρχίσουν είς Άθή-
  νας μεταξύ τής Έλληνικής [
  Κ β 1
  Κυβερνήσεως καί τής πρός
  τουτο άφικνουμένης άντι
  προσωπείας της Ρουμανι·
  κης τοιαύτης, διαπραγμα-
  τβύσεις διά την "ανανέω¬
  σιν τής Έλληνορουμανικής
  έμπορικής συμβάσεως. Έν-
  τός τής ανοίξεως έπίσης θά
  διεξαχθοΰν διαπραγματεύσεις
  καΐ με την Γιουγκοσλαυί¬
  α ν διά την σύναψιν νέας
  έμπορικής συμβάσεως, θά ε¬
  πακολουθήση δέ προσπαθεία
  διακανονισμόν των ζητημά-
  των των έμπορικών συναλ-
  λαγών μας μέ όλας έν γέ¬
  νει τάς χώρας είς τάς ο¬
  ποίας έξάγομεν προϊόντα
  ή άπό τάς οποίας είσάγο-
  μέν έμπορεύματα διά τάς
  ανάγκας τής χώρας καί τοΰ
  λαοΰ μας. Θά άναληφθη δη-
  λαδή μέριμνα διά την ρύθ¬
  μισιν των συναλλαγών μας
  μέ όλας γενικώς τάς χώ¬
  ρας κατά τρόπον οριστικόν
  καί ικανοποιητικόν καί διά
  την δημοσίαν καί διά την
  Ιδιωτικήν οίκονομίαν μας.
  Τό γεγονός, ένέχει ύψίστην
  σημασίαν καί πρέπει νά
  χαιρετισθή μέ ικανοποίη¬
  σιν.
  Ή συνεχώς αυξανομένη
  παραγωγή τής χώρας, ιδία
  ώς πρός τά γεωργικά προ¬
  ϊόντα, κατέστησεν έπιβε-
  βλημένην την μέριμναν
  διά την εξασφάλισιν άγο-
  ρών έν τώ εξωτερικώ διά
  την κατανάλωσιν των. Ή
  άδυναμία έπίσης τής χώ¬
  ρας νά καλύψη όλας τάς α¬
  νάγκας της, λόγω τού ότι
  δέν Ιχει έπιτύχει την αύτάρ
  κειάν της, κατέστησαν άνα
  πόφευκτον την είσαγωγήν
  πλείστων οβων είδών καί
  γεωργικών καΐ βιομηχανικήν
  έξωθεν.
  Πρέπει λοιπόν νά έχωμεν
  έξασφαλίσει την ευχέρειαν
  των έξαγωγών καί είσαγω-
  γών μας διά νά κινηται μέ
  ελευθερίαν τό εμπόριον καί
  νά διεξάγωνται άπροσκόπτως
  αί συναλλαγαί. Καί ώς πρός
  μέν τάς είσαγωγάς τό πράγ-
  μα δέν είνε δύσκολον. Διό¬
  τι άρκεϊ νά εχωμεν τό απα¬
  ραίτητον συνάλλαγμα κκί τό
  ζήτημα λύεται ευκόλως. Ώς
  πρός τάς έξαγωγάς όμω$ τό
  πρόβλημα καθίσταται δυσκο-
  λώτερον, σήμερον μάλιστα ό
  πότε ύφίστανται παντοΰ τε-
  ράστιοι τελωνειακόν φραγμοί,
  περιορισμόν συναλλάγματος,
  κλήριγκ καί τόσα άλλα έμπό-
  δι». Παρά ταύτα έν τούτοις
  καί τό ζήτημα των έξαγω¬
  γών ειμπορεί κάλλιστκ νά
  ρυθμισθή κατά τρόπον ικα¬
  νοποιητικόν. Πρώτον διότι
  αί έξαγωγαί μας είναι μι-
  κρότεραι πάντοτε των είσα-
  γωγών. Καί δεύτερον διότι
  τά έλληνικά προϊόντα έχουν
  μέγαν σύμμαχον των την
  ποιοτικήν των ύπεροχήν έ¬
  ναντι των όμοειδών προϊόν¬
  των ολων των άλλων χω-
  ρών. Ύπάρχουν μάλιστα
  πλείσται όσαι χώραι ο που τα
  προϊόντα μας, μολονότι χαί-
  ρουν ιδιαιτέρας προτιμήσεως
  δέν είσάγονται έν τούτοις
  σήμερον διά πολλούς καί δι
  αφόρους λόγους καί οπου θά
  ήτο εΰκολος ή είσαγωγή των
  μέ μίαν καλήν προσπάθειαν
  έκ μέρους μας.
  Άλλά όλα αύτά τά μελετα
  ήδη ή σημερινη Κυβέρνησις
  είς αύτό δέ αποβλέπει καί ή
  προσπαθεία της πρός ανανέ¬
  ωσιν ολων χώ,ν παλαιών έμ¬
  πορικών μας συμβάσεων καί
  ή συναψις νέων τοιούτων
  καί μέ άλλας άκόμη χώρας.
  Διότι άντιλαμβάνεται κα¬
  λώς, ότι ή αύξησις τής παρα-
  γωγής δέν θά έχη καμμίαν
  άξίχν άν δέν συνοδευθή καί
  άπό την αύξησιν των έξαγω¬
  γών. Καί πρέπει νά μείνω-
  μεν ήσυχοι ότι ή κυβερνη-
  τική προσπαθεία θά επιτύχη-
  Τά ζητήματα των μετά τοΰ
  έξωτερικοΰ έμπορικών συ¬
  ναλλαγών μας, εΐσέρχονται
  εύτυχώς είς καλόν δρόμον.
  κεΐ βεβαίως νά γίνη ή κα-
  τάλληλος εκμετάλλευσις. Ό¬
  πως έπΐσης άποτελοθν σπου
  δαίους πλουτοπαραγωγικοΰς
  παράγοντος, ή μελισσοκομία,
  ή πτηνοτροφία, ή κτηνοτρο-
  φία, πού εΐχαν έγκαταλειφθή
  είς την τύχην των καί εϊτε
  ώργανώθησαν χωρίς προ¬
  στασίαν καί ένίσχυσινεϊτε κα-
  τεστράφησαν σιγά—σιγά.
  Άλλά δέν αμφιβαλλομεν
  δτι δι' δλα αύτά θά εκδηλώση
  τό ενδιαφέρον τού τό ύπουρ-
  εϊον τής Γεωργίας καί ή Ά-
  ροτική Τραπέζα. Εύτυχώς, ή
  περίοδος κατά την όποιαν δ-
  θΐ έσυνηθίζαμεν νά λέγωμεν
  μέ έλαφράν καί ήσυχον
  ήν συνείδησιν, δτι είμεθα
  πτωχοί, τταρήλθε. Σήμερον, α¬
  πεδείχθη καί έγινε πιστευτόν
  δτι ή χώρα μας δέν είναι
  τόσον πτωχή δσον την ένόμι-
  ζαν άλλοτε, άλλ' δτι είναι ά-
  νεκμετάλλευτος. Καί άρχίζει
  καταβάλλεται προσπαθεία
  εκμεταλλεύσεως της. Δέν ύ-
  πάρχει δέ άμφΐβολία δτι μία
  οιαύτη προσπαθεία θά επι¬
  τύχη και ^ά αποδώση ^α
  μάσια άποτελέσματα. Ή πτω¬
  χή καί περιφρονημένη άλλοτε
  Ελλάς καί εάν δέν γίνη χώ¬
  ρα τής εύτυχίας, θά δύνατα1
  πάντως νά διατρέφη Μέ άνεσιν
  τά τέκνα της.
  ΕΠΙΚΑΙΡΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ
  Η ΕΥΡΥΤΕΡΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΙΣ
  ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΜΑΣ ΠΛΟΥΤΟΥ
  Παραλλήλως πρός την προσ¬
  πάθειαν την οποίαν κατσβάλ-
  λει τό υπουργείον τής Γεωρ¬
  γίας, διά την αύξησιν τής πα-
  ραγωγής, λαμβάνει ήδη μέρι¬
  μναν καί δι' έ'ν άλλο έξ ϊσου
  σπουδαίον ζήτημα. Διά την
  ποιοτικήν βελτίωσιν καί την
  τυποποίησιν διαφόρων γεωρ¬
  γίαν είδών. Καθώς τουλά¬
  χιστον ανεκοινώθη, ή μηχανι-
  κή ύπηρεσΐα τοϋ ύπουργείου
  μελετδ άπό τινος την εξεύρε¬
  σιν τρόπου διά τού όποίου θά
  κατορθωθή ή τυποποίησις καί
  ό καθορισμός τής ποιότητος
  των έλαίων κατά περιφερεί¬
  ας, ώστε καί ή ποιότης των νά
  εξασφαλισθή καί ή νοθεία των
  ν' αποκλεισθή καί ή τιμή των
  νά είναι σαφώς καθωρισμένη
  εκάστοτε. "Ο,τι δέ γίνεται στ
  μερον μέ τά ελαια, έπικρατεΐ
  σκέψις νά γίνη κσί μέ τούς
  οϊνους καί μέ τά διάφορα άλ¬
  λα προϊόντα τής γεωργίας
  μας.
  Έκτός δμως τοΰ έξευγενι-
  σμοϋ των προϊόντων αυτών
  διά βιομηχανικής κατεργασίας,
  έκτός τής καλής συσκευασίας
  καί τής τυποποιήσεώς των, τό
  υπουργείον μελετδ καί κάτι
  άλλο άκόμη, διά τό οποίον
  έγιναν μέν κατά καιρούς ά-
  νεπΐσημοι συζητήσεις, δέν ε¬
  λήφθη δμως ούδεμία φροντίς
  οΰτε απόφασις έκ μέρους τοΰ
  επισήμου κράΐους: Πρόκειται
  περί τής χρησιμοποιήσεως των
  διαφόρων άρωματικών φυτών
  πού καλύπτουν προνομιακώς
  την Ελληνικήν γήν, διά την
  ίδρυσιν βιομηχανίας αίθερίων
  έλαίων καί είδών άρωματο
  ποιΐας. Πρόκειται περί λαμ¬
  πράς ίδέας έκ τής πρακτικής
  έφαρμογής τής οποίας θά δη¬
  μιουργηθή είς νέος πλουτοπα-
  ραγωγικός πόρος διά την χώ¬
  ραν. Ή άξία δέ τής δημιουρ-
  γίας τοιαύτης βιομηχανίας δι-
  εφάνη καί απεδείχθη περισσό¬
  τερον άφ' ής έξερράγη ό έμ
  φύλιος Ίσπανικός πόλεμος
  πού παρεμποδίζει την κανο
  νίκην λειτουργίαν των βιομη
  χανιών έν "Ισπανία καί έλατ-
  τώνει την εξαγωγήν αίθερίων
  έλαίων εκείθεν. Διότι πρέπει
  νά σημειωθή δτι μόνη ή Ίσπα
  νία έχει τό προνόμιον τής Έλ
  λάδος ώς πρός τά άρωματικά
  φυτά, είχε δέ καί την εύφυΐ-
  αν νά έκμεταλλεύεται αυτόν
  τόν πλούτον της.
  Καί άπετέλει ή βιομηχα-
  νία των αίθερίων έλαίων δι
  αυτήν μίαν άστείρευτον πή
  γήν πλουτισμοθ. Αύτό λοι
  πόν τό προνόμιον, θά έπρε
  πε νά εκμεταλλευθή ή χώρα
  μας σήμερον, όπότε τής δί
  δεται ή εύκαιρία έξ αίτίας
  τής συμφοράς της Ίσπανί
  άς. Καί αύτό φροντίζει νά
  επιτύχη ή Κυβέρνησις.
  Άλλά, θά είπουν πολ
  λοί: Θά περιμένωμεν λοιπόν
  νά πλουτήσωμεν άπό τό θυ
  μάρι, άπό την ρίγανη, τόν
  λάβδανο, άπό την φασκομη
  λιά, τίς δάφνες καί τίς μυρ
  τιές καί άπό τά άλλα ά
  γρια φυτά των βουνών, Κα
  δμως! Άς μην φανή παρά·
  δοξον. Όλα αύτά άποτε·
  λοθν τεράστιον πλοθτον άρ-
  ΟΠΟΣ ΔΙΑΒΑΙΝΕΙ Η Ζ0.Η
  ΠΕΡΙ ΠΤΑΡΜΟΥ
  Ανεξαρτήτως άν μία κόρη είς
  την Καλλιφορνίαν έπταρνίσθη...
  360 ψορϊς—ό πταρμό; είνε ζήτη-
  τής ημέρας: Πταρνίζονται οί
  πάντες καΐ τά μαντήλια άνεβοκα-
  τε(3αίνουν δπω; καί τά σήματα
  στί; κεραίε; των πολεμικών. Α¬
  κούεται άπά παντ,οΰ τά πχτροπα-
  ράοοτο: «Γειά σου». Οί πταρνιζό-
  μενοι το άπευθύνουν προ; αλλή¬
  λους, διότι οέν είναι Ινα; καΐ δύο
  άλλά πολλοί. Ώστόσο τό πτάρνι¬
  σμα κάτι μπορεϊ νά προεικάση
  διά την εξέλιξιν τής υγεία; καί
  είνε άνάγκη νά έκφωνηθή ώ;
  εύχή τό «Γειά σου».
  —"Επρεπε νά ίχης δΐαβάση
  την Ελληνικήν μυθολογίαν, μοθ
  είπεν ό διπλανό; μου διά νά πει-
  σθής δτι ή εύχή τοΰ πταρμοΰ δέν
  είνε άπαραίτητος.
  —Δυστυχώ; εί; το σημείον αΰ-
  εχω ύπ' όψει μου μόνον τά
  ρεύματα...
  —Καί 2μως Ιπρεπε νά κατα¬
  φύγη; είς τόν έρανιστήν τή;
  ημέρας, διά νά μάθη; δτι ό
  πταρμό; δέν είνε καί τόοον προ-
  μήνυμα νόσου.
  Καΐ ό άνθρωπο; μέ παρέπεμψε
  ; τόν ...Προμηθέα. Ό κλέπτη;
  αύτά; τοΰ πυρός είχε κατασκευ-
  άση άνθρωπον έξ άργίλλου. ΙΙρο-
  στατευόμενο; δέ υπό τή; Αθηνά;
  έφθασε μέχρι τοΰ Ηλίου, επήρε
  μερικάς άκτϊνας τού, τάς έμφιά-
  λωσε καί 2ταν κατήλθεν εί; την
  γήν, έθεσε τό μπουκαλάκι υπό
  τού; ρώθωνα; τοΰ άνθρωπαρίου.
  Τρομερά; πταρμό; συνεκλόνισε τό
  άθυρμα έκείνο τή; ανθρωπίνη;
  ζωή;. Μ' ενα λόγο τό άνθρωπά
  ριον, χάρις είς τά; ήλιακάς άκτϊ-
  να; αί οποίαι εισήλθον εις τό
  σώμα τού, Ιγ:νε σωστός άνθρω-
  πος! Ό Προμηθεύς ένθουσιασθείς
  τοΰ εφώναξε «Ζήθι». ΚαΙ οί με-
  ταγενέστεροι απηύθυναν την ευ¬
  χήν αυτήν πρό; τούς όμοίους των
  οσάκις έπταρνίζοντο.
  —Δεϊγμα λοιπόν εύζωια; τό
  πτάρνισμα καί όχι νοσηρότητος,
  άνεφώνησα καταγοητευθεί; άπό
  την αποκαλύψιν εκείνην.
  —Τουλάχιστον αύτό μά"ς πλη-
  ροφορεί ό αύθεντικός Ιρανΐστής
  τής αρχαιότητος τόν οποίον πα-
  ρακολουθω τακτικά.
  Άλλά καΐ ανεξαρτήτως τής έκ-
  δοχή; αυτής, ί πταρμό; 2πω; άν-
  τηχεί εί; τα θέατρα καΐ τού; κι-
  νηματογράφους, είς τάς δημοσίας
  αιθούσας καί τα κέντρα τοΰ κλεί-
  στοϋ χώρου, ίχει αυτήν την στιγ-
  γμήν κάτ; τό... πανηγυρικόν.Άς-
  ταποκρίνεταί καί είς την Ελλη¬
  νικήν παράδοσιν. Διότι καί ή
  τελευταία αυτή αποδίδει είς τό
  πτάρν.σμα ίδίότητας αισίου οίω-
  νοΰ. 'Όταν πταρνίζεσαι σέ θυμα-
  ται κάποί,ο; ...καλό; θεός. Άφή-
  νω 8τι συμβαίνει μεταξύ μια;
  ωραίας ίδέας καί μιας άξιολόγου
  άνακοινώσεως, τάς ώρα; αύτάς,
  νά μεσολαβήσουν πταρνίσματα.
  Καί νά έπακολουθήσουν εύχαί...
  λατρείας «πρός την ανθρωπίνην
  κεφαλήν έξ ής τα πάντα άπέρ-
  ρευσαν». Διότι άν ανατρέξωμεν
  καί πάλιν εί; τόν Ιρανιστήν θά
  μάθωμεν 8τι τοιαύτην εκδήλωσιν
  εθεώρει την μετά τό πτάρνισμα
  ευχήν, 6 Άριστοτέλης.
  ■;■■
  * *
  "Α; παρηγορηθώμεν λοιπόν μέ
  τούς πταρμούς των ημερών. Άν
  τα σπίτιά μας δέν άπέκτησαν ά
  κόμη καλοριφέρ, δέν είνε λόγος
  νά λυπούμεθα.Έχομεντόσα; καλάς
  προύποθέσεις άπό την μυθολογίαν
  καί την παράδοσιν! Εκτό; εάν πα-
  ράσχωρεν ευήκοον ούς καί είς τόν
  πρ&το^ υποχρεωτικόν Άσκληπιά-
  δν;ν. Διότι καί εκεΐνος ασφαλώς
  εχει τόν λόγον έδω, ά'ν 5χι δλως
  οιόλου τό «βέτο»...
  ΑΖΜΟΔΑΙΟΣ
  Ωραία ίδέα.
  Θαυμασία άπό πάσης από¬
  ψεως ή ίδέα τής ανεγέρσεως
  μεγάρου πρός στέγασιν τού
  πατριωτικοΰ ίδρύματος. Τό
  αέγαρον θ' άνεγερθή παρα¬
  πλεύρως τής οικίας Μαυρά-
  <η είς τό άνατολικόν τμήμα που σήμερον ό λόφος «Ά- <ρόπολις», θά στεγάση δέ τό ΐχσυλον τοΰ «παιδιοΰ τής έρ- αζομένης μητέρας» καί τά άλλα τμήματα τοθ Πατριωτι- οΰ Ίδρύματος. Έτσι άφ' έ- ός μέν ή ωργανωμένη φιλαν- !ρωπία θ' αποκτήση μόνιμον αί εύπρεπή στέγην, άφ' ετέ¬ ρου δέ καί τό τμήμα αύτό ής πόλεως θά κοσμηθή ά¬ πό έν ωραίον μέγαρον. "Ελ¬ πίζομεν δέ δτι ή ίδέα θά πραγ¬ ματοποιηθή συντόμως, άφοθ ό Δήμος ηγόρασεν ήδη τό οικόπεδον καί τό προσέφερεν πρός τόν σκοπόν αυτόν. Πεταχτά σημειώματα ΤΑ ΚΑΛΑΘΑΚΙΑ Τά είδατε τα μπλέ συρμά- τινα καλαθάκια πούέτοποθέτη σεν ό Δήμος είς τούς δρόμους; ΤΩ! συγχωρήστέ με, άλλ' άμ- φιβάλλω άν τά έπρόσεξαν κάν οί περισσότεροι, παρ' δ- λο ποΰ είναι κρεμασμένα στούς στύλους των ήλεκτρι- κών. Κι' δσοι δμως τά έπρό¬ σεξαν, θά έκίνησαν μέ είρω- νεία τό κεφάλι, δπως κι' ό φί λος πού μοθ άνοιξε προχθές συζήτησι είς τό άντίκρυσμά των! —Μά δέν γελάς! Όλα τά χει ή Μαριωρή μόνο ό φερε- τζές τής έ'λειπε! 'ϋδώ δέν έ¬ χομε δρόμους, δέν έχομε πλα- τεΐες, δέν έχομε κήπους, δέν εχομεν οϋτε άέρα ουτε καΐ ά φθονο νερό, κι' έχομε καλα- θάκια, γιά νά ρίχνωμε τά πακέττα καΐ τίς πορτοκαλό- φλουδες ή τάχρηστα χαρτιά, τά φέϊγ βολάν καί τάλλα πε- ριττά, τάχα νά μή λερώση ό δρόμος. Μά είναι λοιπόν τά καλαθάκια αύτά ό φερετζές τής Μαριωρής ή οχι; Καί δέν γελάς, Πρέπει λοιπόν νά γελάσω με! Κι' δμως έγώ φρονώ δτι θά ταίριαζε καλυτέρα νά κλά ψωμε γιά την νοοτροπία μας Γιατί άναμφισβήτητα εϊμα- στε γιά κλάμα. Βλέπουν τά καλαθάκια αύ τά τοΰ Δήμου μέρες καί μέ- ρες τώρα, αδεία συνεχώς. Στόν πάτο μόνο ύπάρχουν τά χωνάκια μέ τό χρωματι στό χαρτί καί έ'να ή δύο παληό κουτιά τσιγάρου πού έρριξαν οί έργάτες τοθ Δή μου Βταν τα ετοποθέτησαν γιά νά δείξουν τό προορι σμό των! Ένώ κάτω οί δρό μοί είναι γεμάτοι άπό πά ληόχαρτα, άπό φλοθδες των μπανανών καί των πορτακαλ- λιών, άπόκουτιά, άπό κόκκαλ λα κι' δτι άλλο έθεώρησεν άχρηστο ό περίοικος ή ό δια βάτης καί τό πέταξε. Καί βεβαία, δέν λέω δτι αύτά τά καλαθάκια, ήταν τό μ νο ποϋ μάς έλειπε. Άκόμα , δέχομαι δ,τι θά ήταν ί'σω | τό τβλευταΐο πού θάχαμι νά σκεφτοθμε. Άλλ' δμω τάσχουν δλσι αί χώραι ά- ποστέλλουσαι έκθέματα. Ή Ίταλική κυβέρνησις διά νά προσελκύση περισσο τέρους έκθέτας καΐ επισκέπτας, πα- ρέχει πάσαν δυνατήν ευκο¬ λίαν τόσον ώς πρός την θεώρησιν των διαβατηρίων, δ¬ σον καΐ ώς πρός την έλάτ τω σιν των μεταφορικών. Θέ¬ λομεν νά πιστεύωμεν δτι θά έπωφεληθή καί ό νομός μας τής εύκαιρίας διά νά διαφημίση τα προϊόντα τού,δι' έκθεμάτων. Αί έκθέσεις άπε- δείχθησαν τό καλύτερον καί τό πρακτικώτερον μέσον δια- ψημίσεως. Καί δέν πρέπει νά άφήνωμεν άχρησιμοποίη- τον τό μέσον αύτό. Η «ίδρευσις. Ό κ. Δήμαρχος μάς μετέδω- κε μίαν ευχάριστον είδησιν: έ την μεταφοράν των υδά¬ των τής «Κρύας Βρύσης» καί μέ την αύξησιν των υδάτων των άλλων πηγών, πού επε¬ τεύχθη κατόπιν των σχετικών άνιχνεύσεων καί τής εκτελέ¬ σεως των συμπληρωματικών ύδραυλικών έργων, ή έπάρ κεια ϋδατος διά την πόλιν έ- ξασφαλίζεται απολύτως. Υπο λογίζεται ότι ή ϋδρευσις τής πόλεως θά είνε πλέον έξη σφαλισμένη καί κατά τά έτη των άνομβριών καί τής λειψυ- δρίας. Άς ελπίσωμεν λοιπόν δτι τό μαρτύριον τής λειψυδρί- ας πσρήλθε πλέον οριστικώς καί δτι είς τό μέλλον δέν θ' αντιμετωπίσαμεν πλέον τό πρόβλημα τής ελλείψεως ϋδα τος. Μία έκθεσις. Είς την Βερώνην τής Ι¬ ταλίας οργανούται διά τόν προσέχη Μάρτιον γεωργική καί ίππική έκθεσις είς την όποιαν δύνανται νά συμμε είνε κάτι κι' αύτά. Είνε έ'να δεϊγμα προσπάθειας νά έξα- σφαλισθή θαριότης, όπωσδήποτε ή κα νά επικρατήση ό πολιτισμός. Γιατί πολιτισμός δέν είνε βεβαία νά πετοθ- με τίς μπανανόφλουδες στό δρόμο, νά τής πατοΰν οί άλ- λοι, νά πέφτουν, νά τσακίζων ται καί να γελοϋμε γιά τό πάθημά των. πε νομίζω ν' Καί θά έπρε αφήσωμε επί Ή λεωψόρος Μπο¬ φώρ. Άπό προχθές ήρχισαν αί εργασίαι διά την ρυμοτόμη- σιν καί την οριστικήν δια- μόρφωσιν τής όπισθεν τοθ Μουσείου Λεωφόρου Δουκός τοϋ Μποφώρ. Πρόκειται περϊ μιάς άπό τάς ωραιοτέρας λεωφόρους τής οποίας ή διεύ ρυνσις, ό έξωραϊσμός καί ή δενδροφύτευσις, θ' αποτε¬ λέση άληθές κόσμημα διά την πόλιν καί θαυμάσιον τόπον περιπάτου. Άλλά πιστεύομεν δτι ή προσπαθεία τοΰ Δή¬ μου πρός έξωραϊσμόν τής πόλεως δέν θά περιορισθή είς τόν τομέα αυτόν μόνον. Θά έ πεκταθή ασφαλώς παντοΰ, γενικευομένης συν τώ χρό- φ τής έφαρμογής τοθ ρυμο- ,τομικοό σχεδίου πρός διάνοι ξιν όδών καί πλατειών είς ολα τά σημεΐσ τής πόλεως. Καί ελπίζομεν δτι συντόμως θά έξωραϊσθη καί ό δρόμος άπό Ελευθερίας είς τέ' ούς* κι' οί ρωμηοί αύτη την τρομερή μανία τής επι¬ δείξεως πνεύματος καΐ νά γίνωμε περισσότερο πρακτι- κοί καί συγκρατημένοι. Άλ λά τί λέω, Μήπως στόν τόπο αύτό τοθ άθανάτου κάλλους άπ' δπου έξεπήδησε τό φώς τοθ πολιτισμοΰ δέν κατήντη σαν δλα τά πράγιαατα εί'δη διακοσμητικά, Πώς νά ξεφύ γουν λοιπόν αυτή τή μοΐρα τά φτωχά καλαθάκια;'Έγιναν καί αύτά εΐδος διακοσμήσεως των δρόμων, δπως καί τό μαντήλι είνε εΐδος διακοσμή¬ σεως γιά τούς περισσοτέρους ρωμηοΰς, πού τό τοποθετοΰν μέ ιεράν εύλάβειαν είς τό τσεπάκι διά νά δείξουν την μεγαλύτερην άσέβεια πρός τό δρόμο, τό δάπεδο τοϋ κέντρου άκόμη καί πρός τό χαλί τοϋ σαλονιοΰ πολλές φορές πού βρίσκονται προσκαλεσμένοι. Έκτός άν πρέπει νάμαστε εύ· χαριστημένοι πού δέν δείχνουν τούλάχιστο την ιδίαν άσέβεια καί πρός τά πρόσωπα αλλή¬ πλατείας Μουσείον. Έπιτυχής πρωτοβουλία. Ασφαλώς δύναται νά θεω¬ ρηθή πλέον ή έπιτυχής ή πρω¬ τοβουλία τοθ Δήμου προκει- μένου νά άποτίση ή πόλις μας φόρον τιμής είς την μνή¬ μην τοϋ Στεφάνου Ξανθουδι¬ δου άμα τή συμπληρώσει τής δεκαετηρίδος άπό τοθ θανά- του τού. Τό έργον τοϋ αει¬ μνήστου άνδρός καί διά την Κρήτην ολόκληρον καί διά την πόλιν μαςείδικώτερον, υπήρξε σταθμός ίστορικής ερεύνης. Καί τοιαύτης, ,ώστε ή μακραί- ων καί παλυτάραχος ίστορία των νά πλουτισθή άπό νέας άγνώστους σελίδας φωτός καί δόξης, είς τάς οποίας ή λιτό- της τοθ ΰφους συνεδυάζετο μέ την ακρίβειαν καί την αύ- θεντίαν. "Αλλως τε καί αί καθαρώς άρχαιολογικαί έρευ- ναι έν τώ προσώπω τοΰ Στε¬ φάνου Ξανθουδιδου, πρώτου έφόρου άρχαιοτήτων καί Ιω¬ σήφ Χατζιδάκη ίδροτοΰ τοθ Μουσείου μας, κατέχουν τά έχέγγυα καί την δρδσιν εκεί¬ νην ήτις δημιουργεΐ ίεράς ύποχρεώσεις διά τούς μεταγε- νεστέρους. λων. Μ.— Οί εμποροι Ηρακλείου. Ή ένοποίησις των έμπορι- κων όργανώσεων τής πόλεως είς ήν άποβλέπουν οί έμπορι- κοί μας κύκλοι, άνταποκρίνε- ται όμολογουμένως είς την πραγματικότητα. Καί πιστεύ¬ ομεν δτι θά καρποφορήση ή πρωτοβουλία αυτή, λαμβανο- μένου ύπ' δψιν τοθ γενικοθ συμφέροντας των έμπόρων τό οποίον θά δύναται ούτω νά ρυθμίζετσι έξ ολοκλήρου υπέρ τής έμπορικής τάξεως την οποίαν ίβλαψαν άν δέν άπατώμεθα είς τό παρελθόν, αί συμφεροντολογικαί μάλλον άλλά καί άνευ πρακτικότητος διακρίσεις. Αυτήν την γνώ¬ μην άλλως τε έκφράζουν καί οί δυνόμενοι νά έχουν επί τής τάξεως ταύτης, έγκυρον γνώμην.
  Γ··3
  /■'
  Τ
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ (κινηματογράφος)
  — Σήμερον μεγάλή πρεμιέρα. Ή
  "Αννα Στέν στήν μεγαλείτερή δή-
  μιουργία τής, τό περίφημον έρ¬
  γον τοΰ Δοστογιέφσκυ: «Άδελ-
  φοί Καραμάζωφ».
  Μ1ΝΩΑ.— Σήμερον ίνα θαϋμα
  μουσικής καί τραγουδιοϋ: «Μπαλ-
  λάντα» Μέ τόν διάσηαον Ζάν Κη-
  ποϋρα. Κατάλληλον καί δι' άνη-
  λίκους.
  ί' ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ
  ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ
  1 ΣΗΜΕΡΟΝ Πέμπτην
  10 Φ)χρίου ώρα 10 μ. μ.
  ΜΕΓΑΛΗ ΠΡΕΜΙΕΡΑ
  ΑΝΝΑ
  ΣΤΕΝ
  Στήν μεγαλείτερή δημιβυρ
  γία της, τό περίφημον έργον
  τού Δοστογιέφσκυ:
  ΑΑΕΛΦΩΙ
  ΚΑΡΑΜΑΖΟΦ
  Ένα ρεαλιστικό έργο,
  Ρωσσικής υποθέσεως, πού
  τό μυστήριον, ή άγωνία,
  ό πόνος, τό μΐσος, ή ζή-
  1 λεια, ό έρως, ζωγραφί-
  1 ζονται σέ είκόνες ζωντα-
  νές άπό τβν μεγάλο σκη
  νοθέτη:
  ΦΕΝΤΩΡ ΟΤΕΠ
  Έκτος προγράμματος:
  «Οί Κοζάκοι τοΰ Ντόν».
  (μουσικόν)
  Άπό τού θρόνου
  είς την λαιμητόμον.
  Μ Λ
  Ή στήλη τοϋ ώραιόκοσμου.
  (
  •χ
  βΠΝ,
  Έναρξις
  13 Φεβρουαρίου
  ΣΗΜ. Οί κ.κ. Πρόεδροι
  Σωματείων κ.λ. π. προκει-
  μένου νά όργανώσουν χο-
  ρούς, παρακαλοθνται 8-
  1 πως συνενοηθώσιν ΕΓΚΑΙ-
  ι ΡΩΣ μετά τής Διευθύνσε¬
  ως τοϋ «ΝΤΟΡΕ».
  ■■■■■*■■■■■■■■■■■■■■■■
  ΕΚΤΟΣ ΤΡΑΣΤ
  Τό θαλαμηγόν ά)π
  Αναχωρεί έξ Ηρα¬
  κλείου εκάστην ΚΥΡΙΑ¬
  ΚΗΝ βράδυ κατ' ευθεί¬
  αν ΠΕΙΡΑΙΑ.
  ΤΕΤΑΡΤΗΝ βράδυ κατ'
  ευθείαν ΠΕΙΡΑΙΑ, ΣΟρον,
  ΤΗΝΟΝ, Πάρον, Νάξον.
  Πρακτορείον
  ΛΙΝΑΡΔΑΚΗ
  Τθλεφ.
  *«■·■·■■«■■··■■■■■■■'
  ή βασίλισσα τής βραδυας.
  Τώραποϋ φθάνουν αί Απόκρεω
  308ον_
  "Επειτα μοΰ είπεν:
  —"Ε, λοιπόν! εϊμαστε μετα
  τσξύ μας κσί μποροθμε νά μι-
  λήσωμε. Ξέρω πώς μέ κστηγο
  ροϋν ώς άνθρωπον αδύνατον
  καί άναποφάσιστον. Άλλά κα
  νε'ις δέν βρέθηκε ποτέ στή θε
  σι μου. Ξέρω πώς 'έχασα την
  κατάλληλη στιγμή γιά νά φύ
  γω την 14ην Ιουλίου καί τό
  ήθελα. Άλλό πως νά κάμω
  δταν ό ί'διος ό άδελφός μου
  έλεγε νά μή φύγω κσί ό στρα
  τσρχης ντέ Μπρέίγ μοΰ άπαν
  τοϋσε: «Ναί, μπορουμε νά πά
  με στο Μέτς' άλλά τί θά κά
  νωμε δταν φθάσωμε έκεΐ;»"Ε-
  χσσα την κατάλληλη στιγμή
  κσί άπό τότε δέν την έξσνα
  βρήκα. Μέ έγκστέλειψαν δ
  λοι».
  Τό τέλος τής συνομιλίσς
  τοΰ βασιλέως μέ τόν Φέρσεν
  διαφωτίζει άκόμη περισσότε¬
  ρον την αφελεία τού Λουδοβί¬
  κου, τό περιωρισμένο μυαλό
  τού, την άθεράπευτη άναπο-
  φασιστικότητά τού.
  «Μέ παρεκάλεσε—σημειώνει
  ό Φέρσεν—νά είδοποιήσω τίς
  δυνάμεις δτι δέν έπρεπε νά
  έκπλαγοϋν γιά δλα δσα θά
  ήταν ύποχρεωμένος νά κάμη.
  "Ο,τι έκανε, τό έκανεν υπό
  την πίεσιν τού καταναγκα-
  σμοϋ.
  —Πρέπει, εΐπε, νά μέ άφή-
  σουν όλότελα κατά μέρος καί
  νά μέ άφήσουν νά κάνω δτι
  μπορώ.
  ΜοΟ έξέφρασεν έπίσης την
  έπιθυμία νά έξηγήσω στίς δυ¬
  νάμεις δτι δέν εΐχε κυρώση
  τό διάταγμα περί κατασχέσε-,
  ως των περιουσιών των φυγά-
  δων, παρά γιά νά διαφυλαχ-
  θοϋν τα άγαθά των, γιατί άλ·
  λοιώς θά έλεηλατοϋντο καί θά
  έπυρπολοϋντο' άλλά δτι δέν
  θά έ'δινε την συγκατάθεσί τού
  νά πουληθοϋν ώς έθνικά κτή
  ματα.»
  Μέ λίγα λόγια ό Λουδοβΐ-
  κος, άβουλος καί άπελπισμέ-
  νος, έζητοθσεν άπό τούς άλ-
  λους μονάρχας νά κάνουν δ,τι
  ημπορούσαν γιά νά τόν σώ-
  σουν, γιατί ό ί'διος δέν μπο-
  ροθσε νά κάμη τίποτε'άπλώς
  ύπέκυπτε στήν πίεσι των έ-
  παναστατών προσπαθώντας
  νά κερδίση καιρό £ως δτου
  τρέξουν οί άλλοι άπ' έξω ν*
  τόν σώσουν.
  Αύτά εΐχε μονάχα νά είπη.
  Καί, άφοϋ ηύχαρΐστησε τόν
  Φέρσεν, απεσύρθη καί αφήκε
  πάλι μόνους τούς δύο έρα-
  στάς.'Έως ποίαν ωρα έμεινεν
  ό Φέρσεν στό διαμέρισμα τής
  Μαρίας— Άντουανέττας; Ή
  μιά έκδοχή είνε δτι έφυγεν έ-
  κεΐνο τό βράδυ' την επομένην
  έξαναπήγε κ' έμεινεν ε'ως τα
  μεσάνυχτα. Ή άλλη είνε 8τι
  έ'φυγε τα μεσάνυχτα τής δεύ-
  τερης νύχτας—τριάντα ώρες
  μετά τόν έρχομό τού. Πάντως
  ή ώρα τού χωρισμοϋ έκείνου
  ήταν ή πιό σκληρή στιγμή τής
  ζωής τους.
  (συνεχίζεται)
  αία κομψή γυναϊκα, ^.ε';ρετε καλα
  δτι ή θαυμασιωτέρα των τοιιαλετ·
  τόν, δέν είνε τίιτοτε χωρίς μια
  τελεία στάσι. Ή χάρις δέν είνε
  τιλεονέκτημα δλων των γυναικών,
  άλλ' δλες μποροϋν νά την άπο
  κτήσουν.
  Γνωρίζω μιά νέα γυναϊκα την
  όπο'ια καταλαμβάνει ό πανικός
  μόλις σκεφθεΐ δτι πρέπει νά δια¬
  σχίση £να σαλόνι. υπό τα βλέμμα-
  τα των προσκεκλημένων: «Ευθύς
  ζαλίζομαι, όαολογεϊ, καΐ δέν εΐμαι
  πειά ΐϊαρά χέρια καΐ πόδια». Καί
  τελειώνει πάντοτε μέ τό νά προσ
  κρούση είς κανενα £πιπλο ή νά
  μπερδεψη είς τό άκρον ενός τα-
  πέτου.
  Άπό την στήλη αυτή σας £χω
  ϋποδείξτ] πώς νά βαδίζετε, πώςνά
  μένετε δρθιες ;ιέ χάρι, -πώς νά
  καθίζετε. Γιατί νά φθονήσετε είς
  αύτην, ποϋ ήξευρε νά είνε ή βα·
  σίλισσα τοϋ χοροϋ, τό παράστη-
  μά της καί την άνεσιν είς τάς κι
  νήσεις της, Έργάσθηκε διά νά τίς
  αποκτήση Καθ' ημέραν εκανε μέ
  ζέσι δλες τίς άπαιτούμενες άσκή-
  σεις. Καί σεΐς, άρχίσετε άτό σή-
  μερα. Είς ίνα μήνα ρωτήσετε την
  καλυτέρα φίλη σας -μία φιλή χω·
  ρίς άδυναμιες—νά κρίνη τό άπο
  τελεσμα.
  Διά την άπλότητα τοϋ
  στυλ της.
  ΤΗσαν φυσικοί οί κυματισμοί
  καί ή μποϋκλες των μαλλιών; Ε¬
  άν την ρωτούσατε θά σόίς ώμολο-
  γοΰσε πολύ σιγά δτι είνε τό ά-
  ποτέλεσμα,μακράςέγκαρτερήσεως
  Κατ' αρχάς μία περμανάντ, φυσι-
  κά,ϊνα σαμτιονάν κα'ιμία μίζ-άν πλί
  κάθε τρείς έβδομάδες άπό τόν
  κομμωτή "Εως έδώ τίποτε τό έ-
  ■■■■■■■ι
  ■■■■■■
  ΝΑΥΤΙΚΟΝ ΓΡΑΦΕΙΟΝ
  Ε. Α. Χαμαράκη
  Τηλέφ. Ν! 5—50
  Νέ εξησφαλισμένην ταχό-
  τητα 14 μιλλίων.
  Αναχωρεί εκάστην
  ΤΡΙΤΗΝ π. μ.
  διά Ρέθυμνον, Χανιά,
  ΠΕΙΡΑΙΑ, Χαλκίδα, Αίδη-
  ψόν, Βόλον, Θεσσαλονί¬
  κην.
  ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ι
  ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ είς τό προάστει
  όν Καμίνια κατάστημα μετ' ά-
  νωγείου οικίας καί ουνεχομένηί
  αμπέλου. Τα αύτά μετά δύο είσέ
  τι καταστημάτων πωλοθνται καΐ
  μέ ευκολίας πληρωμής.
  Πληροφορίαι π«ρ* ημίν.
  Ό γολγοθάς
  μιάς καρδίας
  ΕΛΙΣΑΒΕΤ = =
  Η ΓΥΝΑΪΚΑ ΤΟΥ ΒΡΥΛΟΥ
  ΚΟΙΝΩΝΙΚΑΙ
  Ή ζ«ή τη; μελαγ^ολτκή;
  «ϋτοκρατΒίρας.
  II
  'ξαιρετικό Άλλ' έπειδή είνε ξαν-
  ... Διά τό παράστημά της θή, έπιαένει νά ιαένη ξανθή εως
  Άρκεϊ ενα ώραΐο φόρεαα είς ότου γίνη μία γλυκειά γηρα.ά κυ
  - - · ' ρία μέ λευκα μαλλια, τα πλυνει
  κάθε δέκα ήμέρες καί τα ξε·
  πλύνει μέ χαμομήλι. Μέ δύο στρογ-
  νυλά χτένια, δταν τα μιλλιά εί¬
  ναι άκόμη βρεγμένα, σχηματιζει
  μεγάλους άπαλούς κυματισμούς
  επάνω άιό τό μέτωπον. Είς τόν
  τράχηλο, τίς κοντήτερες άκρες τίς
  γυρίζει καί τίς ξαναγυρίζει σέ
  μικοούς δίσκους (μποϋκλες) τίς ο¬
  ποίες συγκρατεΐ μέ μικρές φουρ·
  κέττες. "Ενα φιλέ είς τό κεφάλι.
  Τα στεγνώνει άργά κι' έν τω με
  ταξύ περιποιεϊτάι τα νύχια τής
  γιά νά μην χάνη τόν καιρό της.
  'Επειδή ή μπουκλίτσες είναι κα-
  ποτε ίδιότροπες, τό βράδυ αύτό,
  τοό χοροθ, έκαμε τα μαλλιά της
  μιά έλαφρα καί νεφελώδη μδζα
  είς τόν τράχηλο, ή δποία άφησε
  την θαυμασιωτέρα έντύπωσι.
  Καί τα χερια της; Πώς τα δια-
  τηοεϊ τόσο λευκά καί τόσο λε-
  πιά;
  Είνε πολύ άπλό Την παραμονή
  τοΰ χοροΰ, τα εΐχε έπαλείψη μέ
  μια μαλακτική κρέμα καί επεσε
  είς τό κρεββάτι μέ γάντια.. Καί
  την ιδία ήμέρα τού χοροθ, δπως
  είς τίς μεγάλες εύκαιρίες, τα ε-
  βαλλε έν πρώτοις, επί πέντε λ ε-
  πτά, μέσα είς πολύ ζεστο έλαι·
  όλαδο, τα επλυνε μέ χλιαρό νερό
  καί μέ ίνα πολύ λιπαρό σαποΰ-
  νι "Ενα έλαφρό μασσαζ μέ μία
  κρέμα λεμονιοϋ, ολίγη ποΰδρα,
  ολίγο λευκό κάτω άπό τα επι¬
  μελώς βερνικωμένα νύχια. 'Εκτε·
  ταμένο είς την έξήγησι άλλά διά
  την πρδξι είναι άρκετά ολίγα
  μόνον λεπτά τής ώρας.
  θά συνεχίσω καί αυριον.
  ή Ντιοτεγκέ
  Άπό -ήν ανάγνωσιν της
  ΕΟΡΤΑΙ.— Σήμερον εορτήν τοϋ
  Άγίου Χαραλάμπους δέν έορτά-
  ζει ουτε δέχεται έπισκέψεις ό
  κ. Χαράλ. Κονταξάκης Διευθυν
  τής φυλακών.
  —Έπίσης σήμερον δέν έορτάζει
  οϋτε δέχεται έπισκέψεις ό κ. Χαρ.
  ξυλούρης.
  ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟΝ.- Μόλις συ¬
  νελθόντες έκ τής λύπης είς ήν μδς
  έβύθισεν ό θάνατος τοϋ ιτροσφι-
  λοΰς μαςσυζύγου, πατρός καί πάιΐ
  που, θεωρούμεν καθήκον νά έκ-
  τόσον ένθοκσιασθή γιά τόν Άχιλ- φράσωμεν τάς απείρους ημών εύ·
  ^%Λ
  «Έρμίνα»
  Μεγάλαι έκπτωσεις
  είς δλα τ' άνδρικά ειδή
  δι' ολίγας ημέρας.
  -
  Υποκάμισα, γραββάτες, μανδήλια;
  ζώνες, τιράντες κ. λ. π.
  Λόγω τοΰ ότι τό κατάστημα «ΕΡΜΙΝΑ» πε-
  ριορίζεται μόνον είς τα γυναικεϊα ειδή καί τα
  καλλυντικά καί «ρώματα, θά πωλήση δλ« τα άν-
  δρικά ειδή είς τιμάς κάτω τοΰ κόστους.
  ΜΕΓΑΛΑΙ ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ
  Τ6λβΙΟ7βρ
  εν 1<ρπτγι ΡΠΓΠ7ΊΔ7ΙΟΜ λέα, τόν ώραιότερον, τόν γενναιό- τερον καί ταχύτερον των Έλλήνων ήρώων τοΰ τρωϊκοΰ πολέμου, ώ- στε παρήγγειλεν Ινα αντίγραφον :οΰ άγάλματος τοΰ θνήσκοντος Άχιλλέως, καΐ τό Ιστησεν αρχι¬ κώς είς τόν κήπον τοΰ παραλια- άνακτόρου της «Μιραμάρ» είς την Τεργέστην. Την ίδιαν .εποχήν, τό 1885, ή Ελισάβετ είχε κάμη την πρώτην νωριμίαν της μέ την ποίησιν τοΰ Έρρίχου Χάίνε. Ο[ λυρικοΐ, οί εΐρωνικοΐ καΐ πικραμμένοι στίχοι το-υ, ήσαν γι' αυτήν μιά αποκά¬ λυψις. Αίσθανόταν τόσον κοντά στήν άριστοκρατική ψυχή της την ποίησιν τοΰ Γερμανοεβραίου ποι- ητοϋ, γεμάτην τρυφερότητα άφ' ενός καί άφ' ετέρου εϊρωνικά χα- μόγελα. Ή επίδρασις των στί- χων τοΰ Χάινε ήταν γι' αυτήν τέ- τοια, πού Οστερα άπά τρίάντα ενα όλόκληρα χρόνια, άποφασίζει νά ξαναγράψη καΐ ή ιδία στίχους. «ΟΕ ψαράοες, μέ τα κυριακάτι- κά τους, περνοδια^αίνουν στήν άμμουδιά — εγραφεν ή αύτοκρά- τειρα πού ξανάγινε ποιήτρια. Ά¬ πό τό μπράτσο τους είνε κρεμα- σμένες οί καλές των. Τίς κυττοΰν μέσα στά μάτια καΐ τούς γλυκο- μιλοΰν. Έγώ δμως δεν χρειάζο- μαι ένα 'ψαρα. Ό άγαπημένος μου στέκεται κοντά σιή θάλασ- σα. Ύπέροχος, θε'ικός, στέκεται κρατώντας την άσπίδα καΐ τό τόξον τού...». Ό «άγαπημένος» τη; 'ήταν Άχιλλεΰς, ό ήρως τοΰ όμηρικοΰ Ιπους, τό δίγαλμα τοΰ όποίου είχε στήση στό πάρκο τοΰ παρα- λιακοΰ άνακτόρου της. Ή αύτοκράτειρα είχε παραδο- θή στίς όνειροπολήσεις της. Ό παφλασμός τής θαλάσσης ήταν ή ύποβλητική ύπόκρουσις στά δνει- ρά της. Ή άγάπη της στήν θά¬ λασσαν πού τόσες φορές εΐχε διασχίση στά συχνά ταξίοια της μεγάλωνε. Στούς νέους στίχους της τραγουδεΐ τό αιωνίως άνή συχον πέλαγος: «Ήθελα, ώ θάλασσα, νά είχα [τόσα τραγούοια, δσα έσύ δχεις κύ- [ ματα Τότε θά σοΰ τα άφιέρωνα προσ [ φορά...» Σέ λίγο χαίρεται τό άγριεμμένι μεγαλείον τής βορείου θαλάσση γιατί, ταξιδιώτίς άκούραστη, βρέ· θηκε στίς Κάτω Χώρες: Είχεν έ πισκεφθή άλλη μιά την γραφική Όλλανδίαν. Έκεί, στό Άμστελ λόδαμον, τής συνέβη κάποιο έ πεισόοιον, πού δέν μπορεϊ κανείι νά ξέρη κατά πόσον δέν έκρυβε μιά δολοφονικήν απόπειραν: Ένφ περπατοΰσε στήν ποίος Όλλανδός άμμουδιά, κά την έπλησίασ; καΐ μέ τό μπαστοΰνι τού τής πέ ταξι την βεντάλια, πού κρατοΰσι μπροστά στό πρόσωπό της. Οί ά· στυνόμοι έσπευσαν νά τόν συλλά βουν. (συνεχίζεται) Ν. Ε,φΡΔΓΚΙΔΔΔΚ Μ ι— αρχοπ τοηοΜοτ ΠΛΑΤί;ΙΑ2. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ μαγαζεΐο κατάλληλον δι' άτελιέ υποδηματο ποιείου, ραφείου ή οιουδήποτε άλ λου τεχνικοΰ έπαγγέλματος καί είς κεντρικήν θέσιν. Πληροφορί αι παρ' ημίν. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ μικρά οΣκία όδός Πεδιάδος (Τρείς Καμάρες). Πληροφορίαι Ντορέ. .«■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■·■■■■■■■■■■■■■■■] ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΙΔΡΥΘΕΙΣΑ ΤΩ 184 ϊ. Ή άρχαιοτέρα καί μεγαλυτέρα των Έλληνικών Τραπεζών. Κεψάλαια Μετονικά καί άποθεμάτων Δραχ. 1.205.000.000 Καταθέσεις » 10.100.000.000 ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ είς δλην την Έλλάδα. ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΤΑΙ είς δλας τάς χώρας τοΰ Έξωτερικοΰ. Εκτελεί πάσης φύσεως τραπεζικάς εργασίας είς τό τό εξωτερικόν. είς πρώτην ζήτησιν ΤΑΜ1ΕΥΤΗΡΙΟΥ καί επί προθεσμία μέ λίαν εύνοϊκά έπιτόκια. εσωτερικόν καί ΔΕΧΕΤΑΙ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΗΕί-Ι-ΕΝΙΟ ΒΑΝΚΤΚυδΤΟΟΜΡΑΝΥ, ΝΕΝΛ/ΥΟΚΚ - 51 ΜΑΙΡΕΝ Ι.ΑΝΕ Ιδρυθείσα υπό τής 'Εθνικής Τραπέζης τής Ελλάδος συμφώνως μέ τούς νόμους τής Πολιτείας τής Νέας Υόρκης, πρός εξυπηρέτησιν των έν Άμε- ρική Έλλήνων. Κβφάλαια ολοβχϊρώς καταβεβλημένα δολλάρια 1.350.000 αριστίας πρός άπαντας τούς ό- ωσδήποτε συμμερισθέντας τό ένθος μας. Ή οίκογένεια Εμμανουήλ Καρύδη ύρω στήν πόλι. 'Εξαιρετική διά την Κρήτην ή ιονιά των ημερών αυτών: —Οί παλαιότεροι δέν την ενθυ¬ μούνται παρά μόνον άπό τό ά- ώτερον παρελθόν — Καί πρέπει νά τούς πιστεύσω- μεν' άν την κρίνωμεν καί άπό την ιάρκειαν καί άπό την χθεσινήν I- ίως ίντασίν της. — Καθ' ά γράφομεν είς άλλην 'τήλην είς Γερμανίαν οργανούται μεγάλη άνθοκομική έκθεσις. —Ανεξαρτήτως τής εκθέσεως αυτής είς ήν ώς ανακοινούται συμ- πληρωματικώς, θά γίνουν καί εί- δικά μαθήματα άνθοκομίας. — Οί έπιχώριοι άνθοκόμοι καΐ άνθοκαλλιεργηταί, θά άντιληφθοΰν την σημερινήν σημασίαν τοϋ άν- θους καί άλλαχοϋ καί θά περιποι- ηθούν ϊσως μέ περισσότερον ζήλον τα άνθοκήπιά των. Πράγμα διά τό οποίον άλλως τε διεκρίνετο είς τό παρελθόν τό Ηράκλειον. —Τα μαγκάλια £χουν έπιστρα- τευθί) παντού. —Καί συνεπώς καί οί περί τό μαγκάλι συντροφιές πού ζεσταΐ- νονται καί... δέν άφίνουν τό κου· βεντολόί. —Ή περίπτωσις αυτή ασφα¬ λώς είνε καλυτέρα τής άλλης, τής χρησιμοποιήσεως δηλ. τού μαγκα- λιοΰ είς την κρεββατοκΛμεραν, ό- πότε δέν εΤνε άπίθανος ή δηλη- τηρίασις έξ άνθρακικοϋ όξέος. —Ώς συνέβη πάλιν προσφάτως καθ' ά μανθάνομεν, είς συμπολί¬ την. Κατ' αύτάς τελειώνουν οί δι- αγωνισμοί τοΰ α'. εξαμήνου των μαθητών καί μαθητριών. — Φανταζόμεθα δέ δτι είς αύ¬ τό πρέπει νά αποδοθή ή ζωηρό¬ της πάλιν τής κινήσεως των μα¬ θητών άνά τάς όδούς. — "Ελλειψαν οί Εγνοιες βλέπετε, έλλειψαν καί οί σκοτούρες καί συνεπώς τό παιδί ξαναβρήκε τό στοιχείον τού. — Ύποστηρίζεται δτι τό Τριώ- διον πού αρχΐζει άπό την προσέ¬ χη Κυριακήν, μάς έπιφυλάσσει έκ- πλήξεις. —Ή πρόβλεψις άφορα τούς... καιροσκόπους: Οί Απόκρηες λέ¬ γουν θά περάσουν μέ λιακάδα. — "Α νά δοθμε "Αν καί γενι· κώτερα πιστεύομεν δτι θά τούς διακρίνει.. ψΰχος καί των γονέων. —Πληροφορούμεθα δτι ό Σύν- δεσμος Παντοπωλών Ηρακλείου θά έορτάση την επέτειον τής ιδρύ¬ σεως τού (23 Απριλίου) είς Άρ· κάδι. —Όπου θά έκδράμουν επί τού¬ τω τα μέλη τού την καθωρισμέ- νην ημέραν. —Ή έμπνευσις τής μεταβάσεως κατά την άνοιξιν είς Άρκάδι καί άλλων , συλλόγων, ασφαλώς δέν θά έστερεΐτο επιτυχίας καί άπό λόγους έσωτερικοΰ τουρισμοΰ καΐ άπό 'Εθνικής απόψεως. — Σήμερον είς τού Πουλακάκη ή πρεμιέρα των «Άδελφών Καρά- μάζωφ» θά συγκεντρώση ασφα¬ λώς όλον τόν κόσμον των φίλων τού κινηματογράφου. έ Ρέπορτβρ Λύσις χθεσινοΰ' ύπ'άρ. 62σταυρολέξου ....................- Ιαβεδισ ■ ■ ■ Νέαι παραλαβαί. 2 Νέα ύφάσματα. ■ Νέοι μοδερνοι χρωμα- ■ τισμοί. 5 ΑΙ τιμαί μας είνε αί ■ καλύτεραι. ■ |ΑΒΕΔΙΣΙ ΑΝ ■ Όδός Άγίβο Μηνά. ■ ■ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ι ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΝ ΓΡΑΦΕΙΟΝ Έμμ. Ι. Λουλακάκη 'Ακαύημίας 70 Άβήναι Τηλέφωνον 31411 ?Γμΐ«λΟ — Μην Άφες γ16 τώσω άπό ή Θεναρδι της- "ΕΡΧε Καΐ σι λαιμοδέτη υπό τάς μ κραν τοΟ τά πέδιλά βη επί τοί άναρριχάι τητος καΐ νσι τού κ παρήλθεν τοΟ τοίχοι "Η Τη ξιν προφί εΐχε παγό Άκούί Τήν μετά -Έλ£ νιν σου. Ή μικ — Μην θόλου. Ή Τιτ αισθανθή χου. Έκε ΰμόν τού άριστεράί επί τής ι μένου άγι ούτινος ή φής τοϋ ι Τουτο ήτι ήτο πολύ Μόλις τοΰ οίκιδί τοίχου δ' τοΰ νυκ« —Κυν ξοδον δρ ρου εχω την άλλην μα, πώς δρόμον. Καΐ ο ξοδον δρ< Άλλ' 1 τού είς τ< την Τιτίχ κατωτάττ] λίσθη, κα είτε υπό ελαχίστην χεΐρες τη< Τ ΕΙΣ ΤΑ Ή βάσκ ματος είνε Ρας άπεδείχΙ μέ λιπάσμαι «Έ Αφιχθη «ΕΛΕΦΑΣ» χ«ί πωλούν Παρέχον
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  Τό μεγάλο έργον
  τού Βίκτωρος Ουγκώ.
  Οί "Αθλιοι.
  225ον
  —Μην όμιλής καθόλου, προσέθεσεν ό Άγιάννης.
  Άφες με νά κάμω καθώς θά κάμω, διά νά σέ γλυ
  τώσω άπό τα νύχια της. Άν φωνάξη,ς, άν κλάψης,
  ή Θεναρδιέρου είνε έκεΐ καΐ εχει στημένον τό αύτί
  της. "Ερχεται νά σέ πάρη πάλιν μαζί της.
  Καί συγχρόνως, ένώ έλεγε ταυτα λύσας τόν
  λαιμοδέτην τού, τόν έδενε οτερεώς τιερί την Τιτίκαν,
  υπό τάς μσσχάλας της έδεσεν έπειτα την μίαν ά-
  κραν τού σχοινίου είς τούς οδόντας τού. Άφήρεσε
  τα πέδιλά τού, τα έρριψεν άνωθεν τοϋ τοίχου, άνέ-
  βη επί τοϋ μικροϋ τής γωνίας κτιρίου, καί ήρξατο ν"
  άναρριχάται έντός τής γωνίας μετά τόσης στερεό¬
  τητος καί ασφαλείας, ώστε ένόμιζέ τις δτι αί πτέρ
  ναι τού καί οί άγκώνες εύρισκον βαθμίδας. Δέν
  παρήλθεν ήμισυ λεπτόν, καί ευρέθη επί τής κορυψης
  τού τοίχου γονυκλινής.
  Ή Τιτίκα τόν έβλεπε μετά θαυμασμοθ, ουτε λέ¬
  ξιν προφέρουσα. Τό δνομα τής θεναρδιέρου την
  εΐχε παγώσει.
  Άκούει τότε τόν Άγιάννην κράζοντα πρός αυ¬
  τήν μετά φωνής κεκρατημένης.
  —'Έλα σιμά είς τόν τοϊχο' άκουμβησε την ρά-
  χιν σου.
  Ή μικρά ύπήκουσε.
  — Μην τυχη καί βάλης φωνή' μή φοβάσαι κα¬
  θόλου.
  Ή Τιτίκα ή'ρθη άπό τής γής' καί πρίν έ'τι νά τό
  αισθανθή, ευρέθη καί αύτη επί τής άκρας τοθ τοί¬
  χου. Έκεΐ πλέον ό Άγιάννης την επήρεν είς τόν
  ©μόν τού, έλαβε τάς μικράς της χείρας έντός τής
  άριστερδς τού, έπεσε πρηνής, καί ούτω πως πρρέβη
  επί τής τοθ τοίχου άκρας, έ'ρπων μέχρι τοϋ τετμη-
  μένου άγκώνος. Έκεΐ ύπήρχε χαμηλόν τι οίκίδιον,
  ούτινος ή στέγη, φθάνουσα σχεοόν μέχρι τής κορυ-
  φής τοϋ τοίχου, έκλινε βαθμηδόν πρός τόν κήπον.
  Τουτο ήτον εύτύχημα, διότι τό έδαφος τού κήπου
  ήτο πολύ χαμηλότερον τοΰ έδάφους τής όδοΰ.
  Μόλις ξΤχε πατήσει ό Άγιάννης επί τής στέγης
  τοϋ οίκιδίου έκείνου, μόλις εΐχε κρυφθή όπισθεν τοϋ
  τοίχου δν άνέβη, καί ήκουσεν εξω τόν θόρυβον
  τοΰ νυκτοπεριπόλου, καί τοθ Ίαβέρη την φωνήν.
  —Κυττάξατε καλά μέσα είς εκείνον τόν άδιέ-
  ξοδον δρόμον. Αυτήν έδώ την οδόν τοϋ Δρουσμύ
  ρου έχω βάλει άνθρωπον νά την κρατή, καθώς ; καί
  την άλλην τοϋ Πίκπου. Τό κεφάλι μου βάνω στοίχη
  μα, πώς είνε κρυμμένος μέσα είς τόν άδιέξοδον
  δρόμον.
  Καί οί στρατιώται είσώρμησαν είς τόν άδιέξο-
  ξοδον δρόμον.
  Άλλ' ήδη ό Άγιάννης εΐχε κατεβή άνευ κρό-
  του είς τα χαμηλότερα τής στέγης, ύποβαστάζων
  την Τιτίκαν. Τής φιλύρας ό κορμός ήγγιζεν είς την
  κατωτάτην άκραν τής στέγης ταύτης" τόν ένηγκα-
  λίσθη, καί δι" αΰτοϋ κατέβη μέχρι τής γής. Ή μικρά
  είτε υπό φόβου, είτε υπό εύψυχίας, δέν εβαλε την
  ελαχίστην φωνήν. Μόνον έξέσθησαν ολίγον τι αί
  χειρες της.
  (συνεχίζεται)
  ΤΤΡΟΣΟΧΗ
  ΕΙΣ ΤΑ ΛΙΗΑΣΜΑ ΤΑΣΑΣ
  Ή βάσις τοΰ πλουσίου καί άφθόνου είσοδή-
  ματος είνε ή καλή λίπανσις. Καί έκ τής πεί-
  ρας απεδείχθη δτι ή καλυτέρα λίπανσις γίνεται
  μέ λιπάσματα:
  «Έλέψας»
  "Αφίχθησαν δλοι οί τύποι των λιπασμάτων
  «ΕΛΕΦΑΣ» δΓ άμπέλους, έλαίας, σιτηρά κ.λ.π.
  καί πωλοΰνται παρά τοίς:
  ΚΩΝΣΤ. ΚΟΥΦΑΚΗ καί Σία
  ΑΔΕΛΦΟΙΣ ΜΠΟΥΡΝΕΛΟΥ
  Παρέχονται ευκολίαι πληρωμάς
  ΤΑ ΥΠΕΡΟΧΩΤΕΡΑ ΚΡΑΣΙΑ
  Μοναδική Εύκαιρία
  Τά ύπέροχα, τα έξαιρετικά, τα (δεώδη, τα θερ-
  μαντικά, τά γνήσισ, τά άνόθευτα καί άθάνατα έπι-
  τραπέζια κρασιά τής άποθήκης Αλεξ. Σκορδιΐλη,
  θά πωλοΰνται είς τό εξής είς τά πρατήρια των κ.
  κ. Έμμ. Κουμαντάκη είς την πλατείαν Βενιζέλου
  (Σανδριβάνι) καί Ζαχαρία Άνδρουλάκη, παρά
  την -πλατείαν Βαρελτζίδικα είς χονδρικήν καί λιανι
  κήν ποσότητα καί τιμάς ασυναγωνίστους.
  Έμβλημα τής παραγωγής των ανωτέρω οΐνων
  είνε τόΚάτω ή Νοθεία, Κάτω ή αίσχροκέρδεια.
  Οί κ. κ. Οίκογενειάρχαι καί Διευθυνταί κέντρων
  κλπ. άς έπωφεληθώσι τής μοναδικής ταύτης εύκαι-
  ρίας κατά τάς επικειμένας εορτάς των Απόκρεω.
  Έγκυκλοπα ιδε ία
  ΑΓ έκείνους .ποϋ θέλουν
  νά πλουτϊζουν τάς γνώσεις των.
  Άπό όλα δι' δλους.
  ΝΕΑ ΠΑ ΤΑ ΔΟΝΤΙΑ
  Ή βελτίωσις και αύξησις
  τώνγεωργικώνπροϊόντων
  Β'.
  Πώς έξηγείται λοιπίν ή Ιξαιρετι
  κή στερεότης των δοντιών, Ό ΰφη-
  γητή; δόκτωρ Ρ. Κλέμεντ τοΰ
  ινστιτούτου τής Φραγκφούρτης
  Ιλυσε τό αινιγμα: Τά άλλα κόκ-
  καλα περιέχουν '20 τοις έκατά
  όργανικά μίγματα καί 10 τοΐ;
  έκατό νερό. Έν συγκρίσει μέ
  αύτά ή άδαμαντίνη των δον¬
  τιών όμοιάζει μάλλον μέ Ινχ ό
  ρυκτόν, διότι ή χημική ανά¬
  λυσις άποδείκνύεί εν αύτ·5 την
  ύπαρξιν 2 έ"ως ;} τοίς έκατό μό¬
  νον, όργανικής θυσίας, καί μό¬
  νον 4 §ως 5 τοίς έκατό νεροΰ.
  Ή συντήρησις τής θυσίας
  των φυσικών δοντιών ίφεί-
  λεται κατά συνέπειαν είς τό
  γεγονός ότι άφ' ενός περιέχει
  είς ελαχίστην αναλογίαν ύδωρ,
  καί άφ' ετέρου ίχνη μόνον μιγ
  μάτων όργανικών ούσιών, υπο¬
  κείμενον εις άποσύνθεσιν.
  Μετά την διασάφησιν αύτην
  τή; εσωτερικάς συγκροτήσεως
  κα: συστάσεως τής θυσίας των
  δοντιών, ή έπιστήμη έχώρησε
  πρός τόν τολμηρόν άθλον τής
  διά τεχνητή; όδοΰ παραγωγής
  τής θαυμαστή; αυτής ΰλης τής
  φύσεως. Ό ύφηγητής Κλέμεντ
  έσχεν επί τοΰ προκειμένου την
  έ'μπνευσιν νά μιμηθη' πιστώς
  την φύσιν. Είς τό χημικον έρ-
  γαστήριον έμιμήθη τάς συνθή¬
  κας έκείνας, πού ίνερ^οϋ^ έν
  τω ζωντανώ οργανισμφ, κατά
  τόν σχηματισμόν των οστών.
  Καί τό πείραμε επέτυχε! Τε¬
  χνητή Ολη των όστών είς την
  χοάνην τοΰ χημικοΰ έργαστη
  ρίου! Δεκαπέντε ήμερυνύκτια
  διαρκεΐ ή απαιτουμένη έργα-
  σία. Διάφοροι περίπλοκοι χη-
  μικαί διαδικασίαν , μεσολαβοΰν
  καί Ιπενεργοΰν, καί ΰστερα εί¬
  νε ετοίμη ή χαλαρά, λεπτή
  κρυσταλλώδης σκόνη—ή πρώτη
  διά τεχνητών μ! 7ων παραγομέ-
  νη ίίλ,η των δοντιών! Δύναται
  δμω; τό τεχνητόν αύτά προιόν
  νά θεωρηθή ώς άληθινή άδα-
  μαντίνη των δοντιών; "Η μή-
  πως τό προϊόν τής χημική;
  χοάνης διαφέρει άπό τό φυσι¬
  κόν προ'ιάν τουλάχιστον ώς πρός
  την συγκρότησιν των κρυσταλ-
  λιδίων τού; Ή τεχνητή άδαμαν
  τίνη των δοντιών εξητάσθη μέ
  τά; νεωτάτας μεθόδους καθ1
  δσον άφορα την έσωτάτην ύφήν
  τού. Εξητάσθη μέ άκτϊνας Ραίν-
  τγκεν, διά των οποίων καταφαί
  νεται, δ,τι δέν δείχνει ουτε τό
  μικροσκόπιον: Ή διάταξις των
  μορίων. Τό διάγραμμα τής τε¬
  χνητής άοαμαντίνης πού ελή¬
  φθη μέ άκτϊνας Ραϊντγκεν, συ
  νικρ-ί'θη μέ τό διάγραμμα τής
  φυσικής άδαμαντίνης καί ευρέθη
  καθ' δλα όμοία. Ή τεχνητή
  άοαμαντίνη των δοντιών, είνε
  συνεπως ή ιδία μέ την γνηεί-
  αν. Χρειάζεται νά τονισθή ή
  άςία τής ανακαλύψεως; Βεβαί¬
  ως αι σχετικαί Ιρευναι εύρισκον
  ται άκόμη είς την αρχήν των,
  καί δέν έφθασαν άπό τό έρ-
  γαστήριον, ε"ως την αίθουσαν
  τοθ οδοντοϊατρός πρός πρακτι-
  κήν εφαρμογήν. Άλλά δύναται
  νά θεωρήται ώς βέβαιον δτι
  δέν άπέχει ή ήμέρα πού χιλιά-
  δες άνθρώπων θά πετάξουν τά
  ψεύτικα δόντια πού φιλοξενοΰν
  είς τό στόμα των: θά Ιχουν τε-
  χνητάς όδοντοστοιχίας, άλλά μέ
  δόντια άληθινά!
  "Χ ΙΟ Σ"
  Τό ταχύτερον καί εύσταθέστερον θαλαμηγόν
  τής γραμμάς, αναχωρεί:
  Κάθε Κυριακήν άπόγευμα
  ΚΑΤ' ΕΥΘΕΙΑΝ
  ΠΕΙΡΑΙΑ — ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΝ
  Ταξείδιον Ηρακλείου—Πειραιώς 12 ωρες.
  Πρακτορείον ΑΔΑΜΗ
  Τηλέφ. 5—40
  ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΝ ΑΘΗΝΩΝ
  .ΓΑΛΛΙΑ"
  Πλησίον τής Όμονοίας.
  Διευθύνεται άπό τόν συμπολίτην κ, Έμμαν.
  Δαμιανάκην. Είνε τό εστιατόριον προτιμήσεως δ-
  λων των Ηρακλειωτών. "Εχει έξαιρετικάς τιμάς.
  Κουζίνα περίφημη.
  Ή περιποίησις τοϋ έστιατορίου «Γαλλία» είνε
  άσύγκριτη.
  Τό προτιμοϋν ολοι οί Κρήτες.
  !■■■■■
  ΣτοΟ Μάρκου Ανδρεαδάκη
  δλες οί νέες πλάκες γραμμοφώνων.
  III
  Τά υπουργείον τής Γεωργίας
  I-
  κτός των μέτρων άμέσου εφαρμο¬
  γήν τ^οός βελτίωσιν καί αύξησιν
  των γεωργικών μας προ'ιόντων, έ¬
  λαβε καί σειράν νομοθετικόν μέ¬
  τρων πρός τόν σκοπόν τής καλλι-
  ερεύσεως -ών διαφόρων σπόρων
  άπό απόψεως ποσοτικής καί ποιο-
  τικής αποδόσεως. Δ.ά την επιτυ¬
  χίαν τοΰ έ*ργου τούτου ί'δρυσε
  διάφορα εργαστήρια μελετών, τά
  όποΐ* έπλούτησε μέ δλα τά έπι-
  στημονικά μέσα, είς τά όποία θά
  γίνωνται <χί πειραματικαΐ εργα¬ σίαι δΓ έκαστον των είδών μεγά- λη; καλλιεργείας. Απαρχή τής εργασίας εγένετο με την εξακρίβωσιν τοΰ καλλιτέ¬ ρου κουκουλοσπόρου διά την Ιτι μεγαλυτέραν ανάπτυξιν τής καλλι- εργείας αύτοΰ είς τά διαμερίσμα- τα τής χώρας, οπου μέχρι σήμε¬ ρον παρετηρήθη άρκετή δραστη- ριότης των ενδιαφερομένων. Πρός ενίσχυσιν των έπιστημονικών I- ρευνών, τό υπουργείον διά τής διευθύνσεως έρευνών απέστειλε εγκύκλιον πρός τάς γεωργικάς υπηρεσίας, διά τής οποίας ζητεί όπως συλλέξουν καί διαβιβάσουν εις τδ σηροτροφιχόν έργαστήριον τά έν αυτή ζητούμενα στοιχεΐα, ά'τινα κρίνονται άπαραίτητα διά την μελέτην το3 ζητήματος. Έκτός τοΰ άνωτεριι) ζητήματος, ή άναφερθείσχ υπηρεσία ήρχισεν ασχολουμένη διά τοϋ τεχνολογι- κοΰ τη; τμήματος μέ τό ζήτημα τή; περιεκτικότητος είς λιπαρά; θυσίας δλων των έλαιων των διαφό ρων περιφερειών τή; χώρας. Σκο- πό; τή; μελέτη; ταύτη; είνε ή ϊ· ξακρίβωσις τοΰ ποσοστοθ τής πε- ριεκτικότητος εί; λιπαράς ούσία; καί ή τυποποίησι; τοΰ ελαίου ε¬ κάστη; περιφερείας, ί'να τοΰ λοι- ποΰ άποκλείωνται αί νοθεΐαι καί αί διάφοροι παραποιήσεις άπό των διαφόρων έμπόρων. Έπίσης διά τοΰ ανωτέρω τμήματο; διε- ξάγοντα: μελέται των διαφόρων άρωματικών φυτών καί ή είσα- γωγή μελετημενου συστήματος καταψύξεω; των διαφόρων γεωρ¬ γικών προιόντων πρό; διατήρησιν είς καλήν κατάστασιν, είτε πρό; χρήσιν τή; βιομηχανίας δι' εμπορίαν αυτών είς τό εξωτερι¬ κόν. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ^ Ή 12η Κοινή Διεύθυνσις ίρορ- τηγών αύτοκινήτων πρό; εξυπηρέ¬ τησιν τοΰ κοινοϋ, μή φειδομένη έςόδων καί πρός αποφυγήν παρα- πόνων έκ μέρο^ς των εχόντων με- ταφοράς πάση; φύσεως, έγκατέ- στησε σταθμαρχεϊα εντός τής πό¬ λεως Ηρακλείου, εί; Χανίων Πόρταν (κατάστημα Γεωργ. Κα- πελλάκη) διά τά διαμερίσματα τοθ νομοΰ Μεσσαράς καί Μαλεβυ- ζίου καί είς πλατείαν Βαλιοέ Τζα¬ μί διά τά διαμερίσιι,ατα Πεδιάδος 'Άζροο^αοΜ κα'. Μονοφατσίου πρός τά έποΐα θ' άπευθύνωνται οί έν- διαφερόμενοι, εί; πασάν ώραν. Ό Διευθυντής Μιχ. Τζουλάκης ♦ "■·■""......*.....**^ * Ο ΣΤΟΜΑΧΟΛΟΓΟΣ ΙΑΤΡΟΖ Κων. Ε. Πολιιδάκης ΕΙδικευθεϊς έν ΓερμανΙςι είς τά νοσήματα τοθ στομάχου έντέρων καί ήπατος, δέχεται τοΰς πάσχοντος έκτοΰιΐεπτι- κου συστήματος έν τφ ΙατρεΙφ τού (οΐκία κ. Χελιδώνη). Τρείς Καμάρες. θεραπείσ αΐμορροίδων Λ- νευ έγχειρΐσίως δι' ένέσεων. Άριθμ. τηλ. 7—92 & Δϊρματολόγος Άφροδισιολόγος ' Ι α τ ρ ό ; Α. Χ. ΜΑΡΚΟΔΗΜΗΤΡΑΚΗΣ Επανελθών έκ τοΰ Έπι- στημονικοθ ταξειδίου τού. Δέχεται 9—1π. μ. 4—7 μ. μ. Π. Παπαδόπουλος Πτυχιοϋχος τής ϊατρΐκής Όδοντίατρο; Δέχεται έν τω Ίατρείφ τού παρά τόν "Αγιον Μηνδν καθ' έκαστην: 9-12 καί 4—7 -Προσωρινή άναπλήρωσις τοΰ κ. Ίππολύτου. Τοΰ άναπληρωτοϋ τοΰ Γενι κου Διοικητοϋ Κρήτης κ- Ίππο¬ λύτου εοριακομένου είς τόν «Εΰαγγελισμόν» κατόπιν τοΰ τε- λευταίου γνωστοΰ άτυχήματός τού, τά καθήκοντα τούτου άνέ- λαβεν προσωρινώς ο Διευθυντής της Διοικήσεως παρά τή Γενι- κή Διοικήσει κ. Ορ. Μάλης. —Ά γορανομικά. Κατεμηνύθηακν έν Χανίοις διά παράβασιν άγβρανβμικών διατάξεων οί Ιωάν. Δρακάκης, Σπύρ. Σταματάκης, Ήρακλή$ Κυριακόπουλος καί Παναγ. Σο- φιανός μάγειρβι. ΔΓ αίσχρβκέρ δεικν έμηνύδπσαν οί Ιωάν. Βα- βουράκης καί Ν. Λιοδάκης. —Ή σηροτροφική άνάπτυ- Ή Γενικη Διοίκησις Κρήτης, επί τω σκοπώ όπως βελτιώση καί αυξήση την παραγωγήν κου- κουλίων συνιστά την [εγκαιρον αγοράν μεταξοοπόρου φέροντος την επίσημον ταινίαν έλέγχου τού Ύπουργείου Γεωργίας καί προερχομένου έξ έργαατηρίων λεΐτουργούντων δι' αδεία; τοΰ Ύπουργείου. Ή παρασκευή με- ταξοσκόρου κατ' οίκον χαρακτη ρίζεται απολύτως άσύμφορος διά τοϋς παραγωγούς. —Ό κατάπλους τοΰ «νΕμ- δεν». Χθές ανεμένετο είς Σουδαν τό Γερμανικόν καταύρομικό«Έμ δεν». Τό καταδρομικόν τουτο θά παραμείνη είς Σούδαν επί οκταήμερον. ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ-ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1893 112 'Υποκαταστήματα έν Ελλάδι 6 Καταστήματι* έν τφ Εξωτερικώ (Έν Αγγλία, Αιγύπτω καί Κύπρω) Όργανισμός ίδρυθείς υπό τής ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΑΘΗΝΩΝ. ΝΕνν ΥΟΚΚ-ΤΗΕ ΒΑΝΚ ΟΡ ΑΤΗΕΝ3 Τί?υ8Τ ΟΟΜΠΑΝΥ 205, ννΕ8Τ 33κσ 3ΤΚΕΕΤ. Καταθέοίις είς Δραχμάς έν οψβι καί επί πρβθεσμία. Πάσης φύσεως Τραπεζιτική έργασία υπό τοΰς μάλλον συμφέροντας ορους. —Τραυματισμοί είς Ρέθυ¬ μνον. Ό Γεώργ. Μιχ. Καραγιαννά κης γεωργός έκ Μύρθου Ρεθύ¬ μνης έτραυμάτιβε # διά λίβων εί; την κεφαλήν ένεκα προη γουμένων άφορμών τού; άδελ φού; Ήρακλήν καί Δημήτριον Μπαγκάκην κατοίκου Πλατα- νέ τοΰ ΐδίου νομοΰ. Κατά την έπακολβυθήσασαν πάλην ό δρά ατης όλιαθήσας, έπεσεν έξ ϋψους 3μετρων καί έτραυματίββη καί ούτος είς διάφορα μερη τοΰ αώ- μοτο;. —'Ανθοκομική έκθεσις. Εί; τό υπουργείον τή; Γεωργίας εγνωστοποιήθη υπό τής έν Αθη¬ ναι; Γερμανική; πρεσβείας, ότι την Ιην Μαρτίου θά γίνη εί; τό 'Εσσεν διεθνής άνθοκομική καί κηπουρική έκθεσις, ήτις θά διαρ¬ κέση μέχρι τής 1ης Όκτωβρίου. Διά την τοποθετησιν των διαφό¬ ρων άνθοκομικών καί κηπουρι- κών εΐδών διετεθη χώρος 50 χι¬ λιάδων τετραγωνικών μέτρων, καθώς καΐ έτεραι 20 χιλιάδας τε- τραγωνικά μέτρα διά τά διάφο· ρα περίπτερα, εί; τά όποία θά στεγασθοΰν οπόροι καί άλλα αχε- τικά έκθέματα. Ό οδοντίατρος *· Εμμ. Ι. Αλεξάκης : έναντι Αγ. Τίτου Ι ΈκτταιδευθεΊς είς Παρισί- ; ούς άναλαμβάνει οΐανδήττοτε ■ θεραπείαν νοσημάτων τοϋ " στόματος (ούλΐτιδος, κακοσμί " άς) συμφώνως μέ την τελευ· ■ ταίαν εξέλιξιν τής έπιστήμης. ■ Έττίσης όδοντοστοιχίος κοΐ " κορωνες έκ διαφόρων μετάλ · λων—κορώνες έκ ττορσελά- ■ νης. Έπαναφορά τελείως ά· Ι νώουνος των στρεβλοφυών 6· ■ δόντων είς την κανονικήν αύ- * των θέσιν. 2 Τηλέφωνον 6—91. ·
  ,1
  Λ
  Ηράκλειον-Κρήτης
  Γ ραφεία έναντι Πσλ. Νομαρχίας
  ΑΜΟΡΘΩΣΙΣ
  Πρωΐα Πέμπτης
  10 Φεβρουαρίου 1938
  'Εσωτερικαί διενέξεις καί ταραχαι
  εις την εμπόλεμον ζώνην της Κίνας.
  Η ΙΤΑΛΙΑ ΠΡΟΤΙΘΕΤΑΙ
  ΝΑ ΑΝΑΚΛΛΕΣΗ ΓΕΝΙΚΩΣ
  ΟΛΟΥΣΤΟΥΙ ΕΘΕΛΟΝΤΑΣ ΑΥΤΗΣ
  ΤΟΥΣ ΜΑΧΟΜΕΜΟΥΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΙΣΠΑΝΙΑΝ
  ΖΗΤΕΙ ΟΡΠΑ_ΑΝΤΑΔΑΑΓΜΑΤΑ
  ΑΘΗΝΑΙ 9 ΦιβρουαριΌυ (τού
  άνταποκριτού μας).— Τηλεγραφοΰν έκ
  τού έξωτερικού ότι έξεδηλώθησαν τε¬
  λευταίως γενικώτεραι διαλλακτ:κ*ί προ.
  θέοεις τής Ιταλίας. Οϋτω ή κυβέρνη-
  αις τής Ρώμης φαίνεται διατεθειμένη
  νά άνακαλέση γενικώς όλους τ ούς εθε¬
  λοντάς αυτής έκ τής Ίσπβνίας.
  "Εναντι τής άνακλήσεως ταύτης ή Ι¬
  ταλία θά ζητήση ωρισμένα άνταλλάγ-
  ματα αφορώντα πιθανώτατα την ανα¬
  γνώρισιν τής Ίταλικής αύτοκρατορίας
  εν Αίθιοπία, οικονομικάς διευκολύνσεις
  καί ί'σως καί ωρισμένας αποικιακάς έκ-
  χωρήσεις είς την Γερμανίαν.
  ΑΘΗΝΑΙ 9 Φεβρουάριον
  (τοΰ ανταποκριτοΰ μας).—
  . Κατά σημερινάς πληρο-
  I
  φορίας έκ Σκγκάης, ή Κί-
  1 να χατατύρχεται υπό έσω-
  τερικών διενέξεων.
  Έκτός τής Καντώνος, αγ¬
  γέλλεται ήδη, ότι καί είς
  Χανκόου οπου έδρεύει προ
  σωρινώς ή Κινεζική Κυβέρ
  νησίς, έξερράγηααν ταρα¬
  χαί. Μεγάλη μερίς των Κι-
  νέζων πολιτικών καί στρα¬
  τηγόν, έπιθυμεΐ συνέχιαιν
  τοΰ πολέμου. "Αλλη ομως,
  είς Ην άνήκουν καί μέλη
  τής κυβερνήσεως ώ; λέγε-
  ται, έπιμένει όπως Π Κίνα
  συνθηκολογήβη μέ την Ια¬
  πωνίαν.
  Είς Καντώνα ή διαίρεσις
  αυτή παρουσιάζεται ριζικω
  τέρα. Άπειλεΐται δέ κ«ί έ-
  πικράτησις των έχθρών τοϋ
  Τσάγκ—Κάϊ—Σέκ τοΰς όποί
  ου; φαίνεται τροφοδοτεϊ ά-
  φ3όνω;, ή 'Ιαπωνική προ
  παγάνδα. Έν πάση περι¬
  πτώσει πληροφορίαι έκ Κι-
  νεζικής πηγής,φέρουν συσπει
  ρωθέντας περί τόν θρυλικόν
  στρατάρχην ολου; τούς Κινέ
  ζβυςπατριώτας, οΐτινες ώς ύ
  ποατηρίζουν δέν θά φεισθοΰν
  θυσιών αϊιιατο; κκί χρήμκ-
  τος, διά νά ανακόψουν την
  κατακτητικήν μανίαντής 'ία
  πωνία; εναντίον τής Κί-
  νας.
  Διά νά μήδιαφεύγουν ποσοστά φόρου
  έκ τής καταναλώσεως καπνοΰ.
  ΒΑΙΝΟΜΕΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΙΝ
  ΤΗΣ ΑΓίΛΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΙΤΑΛΙΑΝ;
  ΑΘΗΝΑΙ 9 Φεβρουαρίου (τοΰ
  άνταποκριτού μας).— Κατά νεωτέρας
  τηλεγραφικάς πληροφορίας μέσω Αον-
  Πίνου. έπικρατεί ή εντύπωσις ότι βαί-
  νομεν πρό;, συνεννόησιν τής Αγγλίας
  μέ την Ιταλίαν. Οί διεθνείς κύκλοι
  πιατεύουν ότι θά κατορθωθή νά λυθή
  τό Ίσπανικόν δι* άμοιβαίων ύποχω-
  ρήσεων καί νά βελτιωθώσιν αί σχέσεις
  τής Ιταλίας μέ την Αγγλίαν κατά τρό¬
  πον έξυπηρετοΰντα την ομαλήν εξέλι¬
  ξιν καί διά την όλην Εύρωπαϊκήν κατά¬
  στασιν.
  ΑΠΕΟΑΝΕΝ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
  ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΝ ΡΕ&ΙΑ&ΗΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 9 Φεβρουαρίου (τού
  ανταποκριτοΰ μας).— Σήμερον απεβί¬
  ωσεν ο ύπουργός των Οίκονομικών Ρε·
  διάδης, όστις ώς γνωστόν είχε προσβλη¬
  θή προχθές έκ δευτέρου έξ ήμιπληγί-
  ας. Ή κηδεία τού θά γίνη επισήμως έκ
  τού ναού τής Μητροπόλεως, τό άπόγευ-
  μα (χθές).
  Τό υπουργείον των ΟΙκονο
  μικών έν τη έκτελέσει των
  μέτρον τής καλυτέρας είσπρά-
  ξεως τοϋ φόρου καταναλώσε¬
  ως καπνοϋ, έκοινοποΐησε πρός
  απάσας τάς αρμοδίας αρχάς,
  εγκύκλιον διά τής οποίας συ¬
  νιστά νά συστηματοποιηθή αύ
  στηρότερον ή ερευνα κατά
  πάσαν έκ των καπνοθηκών ε-
  ξοδον των καπνεργατών. Πα¬
  ραλλήλως εντέλλεται νά δο¬
  θή μέχρι σχολαστικότητος προ
  σοχή είς τρόπον ώατε τα προ
  ερχόμενα έκ τοΰ καθαρισμοΰ
  των καπναποθηκών άπορίμμα-
  τα νά μή περιέχωσι την ελα¬
  χίστην χρησιμοποίησιν ϋ-
  λην καπνοΟ.
  Πάσαν τυχόν παρατηρηθη¬
  σομένην έν προκειμένω όλι-
  γωρίαν των αρμοδίων άρχών
  τό υπουργείον των ΟΙκονομι-
  κών θά ελέγχη αύστηρότατα
  θεωροΰν αύτάς ώς παρασκευ-
  αζοιόσας έν έπιγνώσει πλέον
  την γενεσιουργόν αιτίαν δια
  φυγής σημαντικοθ ποσοστοΰν
  ψόρου έκ τής καταναλώσεως
  καπνοϋ.
  Η ΧΟΡΗΓΗΣΙΣ
  ΔΑΝΕΙΟΝ ΕΙΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥΣ
  Τό υπουργείον των Οίκονο-
  μικών διεβίβασε διαταγήν
  πρός τα Μετοχικά Ταμεΐα Πό
  λιτικών Ύπαλλήλων καί Στρα
  τοϋ δπως διακόψουν προσω¬
  ρινώς την χορήγησιν δανείων
  πάσης φύσεως πρός τούς συν-
  ταξιούχους, καθώς καί τάς
  προεξοφλήσεις συντάξεων κσί
  μερισμάτων. Τό μέτρον λαμ-
  βάνεται επί τή προόψει τής
  παγιοποιήσεως των όφειλών
  των συνταξιούχων.
  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ ΚΑΙ ΚΙΝΗΣΙΣ
  ΑΙ κυμανθεϊσαι χθές έν τη άγορςί μας τιμαί των κατωτέρω έγχω
  ρΐων προΐόντων είχον ώς ακολούθως:
  Ο ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΗΣ ΑΓΓΛΙΑΣ
  Βλ ΕΠΙΣΚΕΦΘΗ Τ Ο ΘΕΡΟΣ
  ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟΝ ΤΗ! ΓΑΑΑΙΑΣ ΑΕΜΟΡΕΝ
  ΑΠΟΔΙΔΕΙ ΜΕΓΑΛΗ ΣΗΜΑΣΙΑ
  ΕΙΣ ΤΑΣ ΤΕΝΗΣΟΜΕΝΑΣ ΣΥΝΟΜΙΑΙΑΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 9 Φεβρουαρίου (τού άν-
  ταποκριτοΰ μας).— Τελευταίαι πληρο¬
  φορίαι έκ Λονοίνου άγγέλλουν ότι εί·
  νέ βέβαιον τό ταξίδιον κατά τό προσε¬
  χές θέρος τοΰ βασιλέως τής Αγγλίας
  Γεωργίου τοΰ Στ'. είς Παρισίους, ό-
  πο>υ θά επισκεφθή επισήμως τόν Πρόε¬
  δρον τής Γαλλικής Αημοκρατίας κ.
  Λεμπρέν.
  Είς τάς γενησομένας έν Παρισίοις
  συνομιλίας, κατά την επίσκεψιν τού "Αγ*
  γλου βασιλέως, άποδίδεται άπό τοΰδε
  μεγάλη πολιτική σημασία.
  ΓΕΝΙΚΗ Η ΙΚΑ Ν Ο Π ΟΙΗΣΙΣ
  ΕΚ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΔΙΑΟΕΣΕΩΚ
  ΤΟΥ ΜΠΕΝΙΤΟ ΜΟΥΣΟΛΙΝΙ
  Σταφίίις.
  Σουλτανίναι α'
  δρ. )
  ( 22.
  (
  Καραμπ.
  Ελεμέδες
  Ταχτσς
  Μαύραι
  α
  Ρ'
  γ'
  α'
  β'
  Υ'
  -23.
  )
  ( 10.-11
  )
  ( 8-9.
  7
  270
  29 60»
  Χαρούττια
  "Ελαια 5ο
  » κοινά »
  Σάπωνες.
  ΛευκοΙ α' ποιότητος δρ. 21.- 00
  20. — 00
  18.— 00
  Πράσινοι α' ηοιότ.
  Ρ'
  θΐνοι.
  α
  Ρ'
  Αρχανών τό μΐστατ. » 45.
  Μαλεβυζίου κατ' οκάν δρ. 6.
  12 -00
  45.
  ΑΘΗΝΑΙ 9 Φεβρουαρίου (τού άν
  ταποκριτοΰ μας).— Καθ' ά αγγέλλεται
  έκ τού^ έξωτερικοΰ παρατηρεϊται γενι¬
  κώς ίκανοποίησις παρά τοίς πολιτι-
  κοϊς καί δημοσιογραφικοΐς κύκλοις, έκ
  των νέων διαθέσεων τοΰ Ιταλού Δικτά-
  τορος άποκλίνοντος υπέρ τής συνεννο¬
  ήσεως είς τό Ίσπανικόν. Έν Εύρώπη
  πιστεύεται ταύτην την στιγμήν ότι Βεν
  έξέλιπον αί έλπίδες βελτιώσεως των δι-
  εθνών πραγμάτων καί άποφυγής νέου
  πολέμου.
  ΤΟ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ ΕΝ ΗΡΑΚΛΕΙΩ
  ΤΙΜΑΙ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
  9ης Φεβρουαρίου 1938
  ΗΣΟΡΟΣ ΤΟΥ
  ΜΕΓΑΦΕΡΕΤλΙ ΣΗΜΕΡΟΝ ΕΙΣ ΤΗΝ ΜΗΤΡΟΠΟΑΙΗ
  ΑΘΗΝΑΙ 9 Φεβρουαρίου (τού
  άνταποκριτού μας}.— Αύριον θέλει με¬
  ταφερθή είς τόν ναόν τής μητροπόλεως
  ή σορός τού πρίγκηπος Νικολάου. Ή
  αορός θέλει εκτεθή είς προσκύνημα.
  ΠΟΤΕ ΒΑ ΓΙΝΗ Η ΚΗ&ΕΙλ
  ΤΟΥ ΑΠΟΘΑΝΟΝΤΟΣ ΠΡΙΓΚΗΠΟΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 9 Φεβρουαρίου (τού
  άνταηοκριτοθ μας).— Σχετικώς μέ την
  κηδείαν τοΰ πρίγκηπος Νικολάου, ανε¬
  κοινώθη ότι δέν ωρίσθη εισέτι ή ήμέρα
  τής κηδείας τού. Πιθανόν είνε νά γί¬
  νη ή κηδεία τό Σάββατον η την Κυ¬
  ριακήν.
  ΧΟΕΣ ΑΝΕΜΕΝΟΝΤΟ ΕΙΣ «ΟΗΝΑΣ
  ΟΙ ΚΕΝΤ ΚΑΙ » ΗΑΥΑΟΣ ΤΗΣ ΣΕΡΒΙΑΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 9 Φεβρουαρίου (τού άν
  ταποκριτού μας).— Είς Αθήνας ανα¬
  μένονται την νύκτα σήμερον οί Δούκες
  τού Κέντ καί ο άντιβασΐλεύς τής Σερ·
  βίας Ηαύλος οΐτινες μετά των λοιπών
  συγγενών τού αποθανόντος πρίγκηπος,θά
  παρακολουθήσουν την κηδείαν τού.
  ΠΡΙΓΚΗΨ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΘΑ ΤΑΦΗ ΕΙΣ ΤΑΤΟΙ
  ΑΘΗΝΑΙ 9 Φεβρουαρίου (τού
  άνταποκριτού μας).— "Εγνώσθη ότι ή
  σορός τού πρίγκηπος Νικολάου θέλει
  μεταφερθή έκ τής Μητροπόλεως είς τόν
  ναίσκον τού Τατοΐου. Ιΐαρά τούς έν
  Τατοΐω βασιλικοΰί, τάφους, θά γίνη
  • ένταφοασμός τού πρίγκηπος.
  ΤΑ ΕΠ'ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ
  ΕΙΣΑΓΟΜΕΝΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ
  Διά συμπληρωματικήν ϋ-
  πουργικής αποφάσεως έπετρά
  πή ή κατά τό τρέχ. εισαγωγι¬
  κόν εξάμηνον είσαγωγή άνευ
  τοΰ δρου τής ανταλλαγήν έμ-
  πορευμάτων ύπαγομένων είς
  τούς είσαγωγικοΰς.πίνακας β.'
  καί στ.' προελεύσεως χωρών
  μεθ'ών συνδεόμεθα διά συμβά-
  σεων άνταλλαγής άξίας έν συ
  νόλω τσΐφ ελληνικόν λιμένα
  3.ΟΟΌ.ΟΌΟ. δρχ.
  ΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ
  ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΝ ΤΑΜΕΙΟΝ
  Πρός τούς διευθυντάς των
  τσμείων τοϋ κράτους καί τάς
  τελωνειακάς αρχάς έκοινο-
  ποιήθησαν οδηγίαι αφορώσαι
  τάς τηρητέας διατυπώσεις επι
  στροφής άχρησιμοποιήτων δια
  χειριστικών βιβλίον.
  Ζυρίχη
  Παρίσι
  Παρίσιοι
  Λονδίνον
  Νέα Ύόρκη
  ■Αγορά Πώλησις
  25.30— 25.55
  3.54 3.64
  545 550
  108 90 109 90
  "Αμστερδαμ
  Στοκχόλμη
  Βρυξέλλαι
  Βαρσοβία
  Άγορά Πώλησις
  60.80 61.90
  28.10 28.35
  3.70 3.74
  20.75 21.80
  ΔΑΣΜΟΛΟΠΚΑ
  Πρός τάς τελωνειακάς άρ
  χάς εκοινοποιήθη κωδικοποιη
  μένη, πρός εφαρμογήν, ή ύπ
  αριθ. 2 ύπουργική απόφασις
  ή έκδοθεΐσα κατ' έξουσιοδό
  ιησιν τοθ άναγκ. νόμου 317
  36 «περί ρυθμίσεως δασμολο
  γικών τίνων ζητημάτων».
  Ο ΓΕΝΙΚΟΣ
  ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΥΣ ΚΡΗΤΗΣ
  Είς Ρέθυμνον άφίχθη ό Εί
  σαγγελεύς Έφετών Κρήτης κ
  Χρ. Παπαλέκος πρός έπιθεώ
  ρήσιν των έκεΐ δικαστικών ύ
  πηρεσιών.
  Η ΕΙΣΑΓΩΓΗ
  ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΝ
  'Εξουσιοδοτήθησαν τα έμπο
  ρικά Έπιμελητήρια νά χορη
  γώσιν είς τοΰς είσαγωγεΐς τη"< περιφερείας των προσωρινά δελτία είσαγωγικοϋ δικαιώμα τος έπιβατικών αΰτοκινήτων διά ποσόν ίσον πρός τα 50ο)ο τοϋ είσαγωγικοϋ δικαιώματο επί των άδειών τούτων, δπερ είχον κατά τό εξάμηνον τό λήξαν την 31 Δεκεμβριού π.έ. ΤΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΑΤΕΛΗ Υπό τοθ ύπουργείου τής ΣυγκοινωνΙας εκοινοποιήθη πρός άπαντα τα ταχυδρομικά γραφεΐα τοΰ κράτους έγκΰκλι ος άφορώσα τα άεροπορικά καί ταχυδρομικά τέλη. Τα τέ¬ λη ταυτα διά τό εξωτερικόν όρΐζονται ώς ακολούθως: Εύ¬ ρώπη: (άνάΙΟγραμμάρια). Διά Αλβανίαν, Βουλγαρίαν, Ρου¬ μανίαν, Γιουγοσλαβίαν καί Τουρκίαν δρχ. 2. Διά Τσεχο- σλοβακίαν, Πολωνίαν,ΑΰστρΙ- αν, Οϋγγαρίαν καί Ιταλίαν δρ. 4. Λοιπάς χώρας Ευρώπης δρ. 7. Δωδεκάνησα δρ. 2. Άσία: Συρίαν Παλαιστίνην, ΎπεριορδανΙαν, Κύπρον (άνά 10 γραμ.) δρ. 5 Ίράκ, Ίράν (Περσίαν) (άνά 10 γραμ ) δρχ. 10. Βρεττανικαί Ίνδίαι, Άφγα νιστάν, Κεϋλάνη (άνά 10 γραμ. δρχ. 20. Σιάμ, Μαλάγα, Ίνδοκίνα, ΌλλανδικαΙ Ίνδί¬ αι (άνά 5 γρ.) δρ. 15. Χόγκ— Κόγκ, Νέαν Ζηλανδίαν, Φιλιπ- πίνας νήσους Αυστραλιαν (ά¬ νά 5 γραμ.) δρχ. 20 Κίναν Ί- αιτωνίαν (άνά 5 γρ.) δρχ. 25. ΠΑΡΕΤΑΘΗ ΤΟ ΚΥΝΗΓΙΟΝ Τό Δασονομεΐον ΉρακλεΙ ου ψέρει είς γνώσιν τοΰ κοι- νοΰ δτι κατόπιν τής ύπ' αριθ. 3068 έ έ. αποφάσεως τής Γενι κης Διοικήσεως Κρήτης παρε¬ τάθη τό κυνήγιον τής Τσίχλας Μπεκάτσας καί Μπεκατσινίου καθ' άπασαν την νήσον μέ¬ χρι τής 1ης Μαρτίου έ.ε. Κα τα τό διάστημα τουτο έπιτρέ- πεται καί ό φόνος των κορα- κοειδών καθώς καί τοϋ Άρκά λου καί ή πληρωμή άμοιβής, επί τή προσκομίσει των κεφα λών καί των δερμάτων παρά τοϋ ΤαμεΙου θήρας. Ο ΜΟΥΣΟΛΙΝΙ ΟΕΟΡΕΙ ΕΚΛΕΙΨΑΝΤΑ ΤΟΝ ΚΙΗΑΥΗΟΜ ΤΟΥ ΚΟΗΜΟΥΝΙΣΗίΥ ΑΘΗΝΑΙ 9 «1>εβρουαρίου (τού άν
  ταποκριτού μας). — Κατά τάς έκ τού
  έξωτερικοΰ είδήσεις ο πρωθυπουργός
  τής Ιταλίας κ. Μουσολίνι φέρεται έκ-
  δηλώσας την γνώμην, ότι ούσιαστικώς
  έςέλιπεν ο κίνδυνος επεκτάσεως τοΰ
  κομμουνισμού.
  ΚΑΤΑΠΛΟΥΣ
  ΤΟΥ «ΕΜΔΕΝ»
  Είς Σούδαν κατέπλευσεν
  τάς πρωϊνάς ώρας τής Τρί-
  της τό καταδρομικόν «'Έμ-
  δεν». 'Άμα τώ κατάπλφ τού
  τό καταδρομικόν έχαιρέτισε
  την Ελληνικήν σημαίαν διά
  των νενομισμένου βολων. Ό
  κυβερνήτης τοΰ «'Έμδεν» επε¬
  σκέφθη εϊΐα την Γενικήν Διοί
  κησινκαΐ τάς αρχάς Χανίων.
  Η ΑΥΡΙΑΝΗ ΔΙΚΗ
  Ενώπιον τοθ κακουργιοδι-
  κείου Ηρακλείου άρχίζει αϋρι
  όν την πρωΐαν ή δίκη κατά
  τού Βασιλείου Χριστουλάκη κ,
  λ.π. κατηγορουμένου επί φό·
  νφ.
  ΣΥΝΕΧΙ/ΕΤΑΙ ΠΡΟΤΟΦΛΝΗΣ
  ΚΑΚΟΚΑΙΡΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
  ΑΘΗΝΑΙ 9 Φεβρουαρίου (τοΰάν
  ταποκριτού μας). — Καθ' άπασαν την
  Έλλάδα συνεχίζεται ή ένσκήψασα άπό
  τής παρελθούσης εβδομάδος κακοκαι-
  ρία. Ή κακοναιρία βυνοδεύεται
  βροχών καί χιόνων.
  υπο
  ΕΞΕΔΟΘΗ
  ΔΙΑΒΑΛΚΑΜΚΟΝ ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΟΝ
  Έκ τοθ ύπουργείου Συγκοι-
  νωνίας ανεκοινώθη δτι εξεδό¬
  θη διαβαλκανικόν γραμματό-
  σημον μιάς κλάσεως των 6
  δραχμών φέρον τούς θυρεοΰς
  των κρατών τής Βαλκανικής
  Συνεννοήσεως, συμβολΐζον
  την φιλίαν καί συνεργασίαν
  αυτών. Τα γραμματόσημα έτέ
  θησαν είς κυκλοφορίαν άπό τής
  χθές 9ης τρέχοντος μηνός, καΐ
  θά άψοροΰν την άλληλογρα-
  φία των Βαλκανικών κρα¬
  τών.
  Ο ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΑΝΤΟΠΩΙ.Ν
  Δι' άποφάσεων τοϋ Εϊρηνο-
  δικείου καί τοθ ΠρωτοδικεΙου
  εΗρακλείου άπερρίφθησαν αί
  ύποβληθεΐσαι ένστάσεις κατά
  τού κΰρους τής έκλογής τοΰ
  Διοικητ. Συμβουλίοο τοθ Συν
  δέσμου Παντοπωλών Ηρα¬
  κλείου, ούτινος πρόεδρος εξε¬
  λέγη καί πάλιν ό κ. Γεώργιος
  Ψαρουδάκης.
  ΕΙΣ ΤΗΝ
  ΣΥΝΕΧΩΣ ΛΠΟ ΤΡΙΗΜΕΡΟΥ
  ΑΘΗΝΑΙ 9 4»εβρουαρίου (τού
  ανταποκριτοΰ μας).— Είς την Πάρνη-
  θα χιονίζει άπό χθές συνεχώς. Τρία έκ
  των εκεΐεκδρομικών καί τουριστικών κέν
  τρών έχουν αποκλεισθή τελείως έκ των
  χιόνων.
  ΟΙ Ε6ΝΙΚΟΙ ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΝ
  ΤΑΣ ΕΗΙΟΕΣΕΙΣ Τ1Ν ΕΙΣ ΑΡΑΓΟΝΑ
  ΑΘΗΝΑΙ 9 Φεβρουαρίου (τού
  άν.αποκριτού μας).—Τηλεγραφοΰν έκ
  Παρισίων ότι αί έπιθέαεις των έθνικών
  παρά την οδόν Τερουέλ—Σαραγώσσης
  συνεχίζονται πάντοτε.
  ΖΩΗΡΑ Η ΕΝΤΥΠΩΣΙΣ ΕΝ ΕΥΡΟΠΗ
  ΕΚ ΤΟΥ ΤΑΞ1ΑΙ0Υ ΤΟΥ ΑΓΓΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΩΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 8 «|>εβρουαρίου (τού
  ανταποκριτοΰ μας).— Είδήσεις έκ Πα¬
  ρισίων τονίζουν ότι ή άναγγελία τοΰ
  προσεχούς ταξιδίου τού 'Άγγλου βα¬
  σιλέως είς Γαλλίαν ένεποίησεν εντύπω¬
  σιν είς τούς διεθνείς δΊπλωματικούς κύ-
  κλους. Τό ταξίδιον τούτο ώς τονίζε-
  ται αποβλέπει είς την τελείαν ένοποί-
  ησιν τής Άγγλογαλλικής πολιτικής έφ'
  όλων των ζητημάτων των ένδιαφερόντων
  την ειρήνην τού κόσμου.
  ρ
  Ρί*
  ΐαα
  κίνδυνβς
  λβγικα **
  ς «λλβυί τβμΐ
  ίδέ χ«Ρ«*τη
  χ. Μβυοβλινι
  ί «ν
  5?νε*β «Ρ^
  α^Μλίνι ν« εκ
  Ρϊτ. τής Μεγ*Α
  %δι«φορ«5 τ«
  Μ καί ν« ίργοΌβί.
  ^κ^τχβτχσιν τής
  «Ι τής π^χίας «ν
  έ κιρι νέβυ δ·πλ
  ,-νββματβί τής Μ< £ αχολη, τής *ι ίΜ- τόοον πιβτως [Κβδτοε. μέ βχβπβ λή «Ρ>»
  »*&ίνου χαά
  νέ χερδί
  ϋ*τ&χ την
  κν άγνώοτων χ
  Ιέντως τβ γΐγβν*< ί!>σις τής νέας ι
  —«ής πολιτικαί
  άς, εγένετο ρετά
  ρανιχαι γβγονβτα
  βγκλπαιν τοΰ άν«
  ιφιχοΰ συμβουλίβ
  αλιχοϋ "Εβνβνς έν
  χ» την «ροεδρίαι
  Ηενβολίνι. δίδει
  Λκην ότι είνε ·
  ιίλιχρινών πράγμ
  . αδιάφορον ■
  ς αύται ε
  1·γι»ν «ναγχαι-
  «Κ Θελήσεως.
  'Αλλ" «> άν««ι
  χελύτερον τα γει
  «ί «ναδράμωμεν
  τ· πρόοφατον λ«|
  νΐ «παραίτητον ι
  ««γβΐγωμεν συ|ΐ
  5ά τό ηαρόν «
  «•ν. Ή Ιταλία
  βόν, μετ» την
  •ν της Αιβιοπια
  εξιύσεις μεγάλιι
  «5 χαί εξεδήλωσε
  »*Λ>«ην πρόθεσιν
  τής Μεο
  ώ
  «Πρίζετβ δέ διά
  5>ν των σχεδΐβ
  ϊώ *φ" ενός μι
  β»»βύ. είς την :
  *πν αύξησιν τι
  *ΐ»ν της δυχαμι
  την ουμμβχίαν
  ΤΠς Γερμανίαν
  ^νίας, μετα
  * ίίΐνέμετβ τή
  *ν επι τήί Δυ< την χαι των Άντ»» εφ αν χαί