95387

Αριθμός τεύχους

4786

Χρονική Περίοδος

Α' 1938

Ημερομηνία Έκδοσης

11/2/1938

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
  ΣΥΝΛΡΟΜΑΙ.
  Αίγύπτοΐ'
  ΐτησία Λιρ(·ι 3
  έξάιιηνος '2
  Αμερικήν
  έτησία δολ, 1."3
  ίξάμηνος » 8
  Τιμη
  κατά φύλλον
  Λραχ. 2
  ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
  11
  ΦΕ8Ρ0ΥΑΡΙ0Υ
  1938
  Π'ΛΦΕΙΑ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΑ
  1 ΜΙ'<ΠΛνΡΟΥ ΥΠΕΥ8ΥΝ0-Σ ΣΎΗΤ&ΚΤΙΐΣ ΘΡ. Ν ΣΓΑΥΡΑΚΗΣ ΔΙΠΘΥΝΤΗΣ ΑΝΔΡ. Μ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ ΗΡΆΚΛΕΙΟΝ ΚΡΗΤΗΣ - ΕΤΟΣ 23ΟΝ ΑΡΙΘ Μ. ΦΥΛΛΟΥ «85 ΑΙ ΝΕΑΙ ΚΑΤΕΥθΥΝΣΕΙΣ ΤΗΣ ΙΤΑλΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΙ Ό τηλέγραφος μάς ανήγ¬ γειλε χθές μίαν είδησιν έ-] ξαιρετικής αημασίας καί σπου! ώαιότητος: Ή κυβέρνησις τής Ρώμης, λέγει, άποδέχεται γενικήν άνάκλησιν των έ- θελοντών εκ τής Ίσπανίας, πεισθεΐσα ότι ό κομμουνι¬ στικάς κίνδυνος έξέλιπεν πλέον εντελώς άπό την Ευ¬ ρώπην άρκεΐ νά τής δοθούν ωρισμένα λογικά άνταλλάγ- ματ« είς άλλους τομεΐς. Προ- στίθεται δέ χαρακτηριστικώς ότι ό κ. Μουσολίνι, απεφά¬ σισε νά επιδιώξη εΐλικρινή συνεννόησιν καί ουνδιαλλα- γήν μέ την Μεγάλην Βρετ- τανίαν. Φυσικά δέν ειμπο¬ ρούμεν νά είπωμεν μετά θε- τικότητος άν πρόκειται πράγ ματι περί στροφής τής Ίτα- λικής πολιτικής καί περί εί- λικρινοϋς προθέαεως τού κ. Μουσολίνι νά εκκαθάρισιν τάς μετά τής Μεγάλης Βρετ¬ τανίας διαφοράς τής χώρας τού καί νά εργασθή πρός α¬ ποκατάστασιν τής γαλήνης καί τής ήσυχίας έν Εύρώπη, ή περι νέου διπλωματικού τεχνάσματος τής Μακιαβελι- κής σχολής τής οποίας τάς αρχάς τόσον πιστώς άκολου- θεϊ καί έφαρμόζει ό Ιταλός Ντοΰτσε, μέ σκοπόν νά πα¬ ραπλανήση τάς κυβερνήσει; Λονδίνου καί Παρισίων διά νά κερδίση χρόνον πολύτι¬ μον διά την πραγματοποίη¬ σιν άγνώστων σχεδίων τού. Πάντως τό γεγονός ότι ή εκ¬ δήλωσις τής νέας αυτής έξω- τερικής πολιτικής τής Ιτα¬ λίας, εγένετο μετά τα γερ- μανικά γεγονότα και την σύγκλησιν τού ανωτάτου πο· λεμικοΰ συμβουλίου τού Ι¬ ταλικού Έθνους έν Ρωμη υ¬ πό την προεδρίαν τού κ. Μουσολίνι, δίδει την εντύ¬ πωσιν ότι είνε άπαύγασμα είλικρινών πράγματι διαθέ- σεων, αδιάφορον άν αί δια- θέσεις αυταί έξεπήγασαν έκ λόγων άναγκαίων ή έκ κα- λής θελήσεως. Άλλ' άς άνασκοπήσωμεν καλύτερον τα γεγονότα καί άς άναδράμωμεν ολίγον είς τό πρόσφατον παρελθόν. Εί¬ νε απαραίτητον διά νά συ- ναγάγωμεν συμπεράσματα διά τό παρόν καί τό μέλ- λον. Ή Ιταλία, ώς γνω¬ στόν, μετά την κατάκτη- σιν τής Αΐθιοπίας, ήγειρεν αξιώσεις μεγάλης δυνάμε¬ ως καί εξεδήλωσε την έγωϊ- στικήν πρόθεσιν νά ήγεμο- νεύση τής Μεσογείου καί τής Εύρώπης ολοκλήρου. Έ στηρίζετο δέ διά την έπιδίω ξιν των σχεδίων της αυ¬ τών, άφ' ενός μέν είς την δραστηριότητα τοΰ φασι- σμοΰ, είς την καταπληκτι¬ κήν αύξησιν των πολεμι- κων της δυνάμεων καί είς την συμμαχίαν της μετά τής Γερμανίας καί της 'Ια- πωνίας, μετά των οποίων θά διενέμετο την κυριαρχί¬ αν επί τής Λύσεως καί τής Άνατολής, άφ' ετέρου δέ είς την έξασθένησιν των ναυτικών δυνάμεων της Μ. Βρεττανίας καί είς την ά- ναποφασιστικότητα των κοι- νοβουλευτικών Κυβερνήσε- ων των άντιπάλων της δυ νάμεων, πού έφαίνοντο πρός στιγμήν ύπνωτισμέναι άπό την χίμαιραν τής διαρκοΰς είρήνης καί τοΰ άφοπλι- σμοΰ. Τα πράγματα ομως έν τώ μεταξύ μετεβλήθησαν άρ- δην. Ή Γαλλία δέν ήτο άπαράσκευος όσον ένομίζε- το. Διέθετε καί διαθέτει τόν τελειότερον στρατόν τοϋ κό- σμου, ε νέ ή δευτέρα ναυ- τική δύναμις της Εύρώπης, είς την άκροπορίαν δι έρχε ται πρώτη μετά την Ρωσ¬ σίαν Ή Αγγλία, άφυπνισθεΐσα άπό τόν κρότον τοΰ τηλεβό- λου εί; τα Αίθιοπικά ϋψίπε- δα, επεδόθη είς πρωτοφανεΐς διά την ιστορίαν τής ανθρω¬ πότητος έξοπλισμούς. Καί είς τό διάστημα της διαρρευσά- σης έκτοτε διετίας, κατώρθω¬ σε ν' άνακαινίση τόν τερά¬ στιον στόλον της, νά τόν ε¬ νισχύση μέ πολλάς δεκάδας μικρών καί μεγάλων σκα- φών—ήδη είς τα άγγλικά ναυπηγεϊα ευρίσκονται περί τα 140 νέα πολεμικά υπό κα¬ τασκευήν—καί νά πολλαπλα- αιάση τόν αριθμόν των πο- λεμικών άεροπλάνων της. Έκ παραλλήλου άναδιωργά- νωσε τάς ναυτικάς βάσεις της καί ΐδρυσε νέας τοιαύτας είς όλας τάς θαλάσσας, ©που απήντησεν άπόρθητα φρού- ρια. Επί πλέον καί ή Άμε- ρική ένίσχυσε τάς πολεμικάς της δυνάμεις, έγκατέλειψε την πολιτικήν τής ούδετερό- τητος καί σήμερον φαίνεται ότι είνε πρόθυμος νά συμ- πράξη μετά της Αγγλίας καί Γαλλία; πρός επιβολήν τής τάξεως καί τής ειρήνη;. Άλλ' έκτός , αυτών, ή δη- μιουργία τοΰ Ίσπκνικοΰ, ή άνευ λόγου επίθεσις τής Ί- απωνίας κατά της Κίνας καί ή υπογραφή τού άντικομ- μουνιστικοΰ συμφώνου Βερο- λίνου-—Ρώμης, Τόκιο, είχαν καί εν άλλο κολοσσιαίας αη- μασίας άποτέλεσμα. Διηυκό- λυναν την προσέγγισιν τής Αγγλίας μέ την Ρωσσίαν μέ την οποίαν μέχρι πρό- τινος δέν ήθελε κατ' ουδένα λόγον νά συμπράξη καί εδη¬ μιούργησαν τό τεράστιον συγκρότημα τής Αγγλίας, Ρωσσίας, Γαλλία;, Άμερικής καί των περισσοτέρων έκ των άλλων μικρών καί με¬ γάλων κρατών τοΰ κόσμου, των οποίων ή συμφωνία καί συνεργασία εξεδηλώθη προ- χθές όκόμη είς την Γενεύην, ότε συνεζητεΐτο τό σινοϊα- πωνικόν καί ή χρησιμότης τής διατηρήσεως τοΰ θεσμοΰ τής Κ.Τ.Ε.Έπί τή; αυνεργα- σίας δέ των κρατών αυτών καί επί τής άνανεωθείσης δυνά¬ μεως τοΰ ναυτικοϋ της στη¬ ριζομένη ή Αγγλία, ευρήκε την ευκαιρίαν έξ άφορμή; των τελευταίων τορπιλλι- αμών των πλοίων της είς την Μεσόγειον νά επιδείξη την ίσχύν της καί νά προ- χωρήση είς την λήψιν μέ- τρών πού έφανέρωναν ότι ή¬ το ετοίμη νά αποδυθή είς οι¬ ονδήποτε άγώνα διά νά πε¬ ριφρουρήση τα συμφέροντα καί τό γόητρόν της. Καί ό Βρεττανικός λέων πού έσιώ- πα μέχρι προχθές, έλισσόμε- νος συνεχώς είς την οδόν τής διπλωματίαν ηδη βρ»- χάται επί των πολεμικών έ- πάλξεων. "Έναντι της καταστάσεως λοιπόν αυτής διά την Ίτα λίαν δέν άπέμενεν άλλο πα¬ ρά, η νά αποδυθή είς πό¬ λεμον, διά την πραγμκτο ποίησιν των σχεδίων της» ή νά ζητήση μίαν συνεν¬ νόησιν. Καί καθώς άναφέ ρουν αί είδήσεις έπροτίμηβε τό δεύτερον. Είνε δέ πράγ¬ ματι πιθανόν νά άληθεύη απολύτως τουτο διά τού; έ ξής λόγους: Ή Ιδία είνε έ ξηντλημένη οίκονομικώς εί νέ δέ καί καταπεπονημένος ψυχικώς καί σωματικώς ό στρατός καί ό λαός της, έκ τοΰ Αίθιοπικοΰ καί τοϋ Ί- σπανικοΰ πολέμου. Ή συμ- μαχός της Ίαπωνία άναλί- σκει έπίσης τάς οίκονομι κάς καί πολεμικάς δυνά¬ μεις της είς τόν πόλεμον κα τα τής Κίνας. Τής ϊμβιν* ή Γερμανία. 'Αλλά τα τε¬ λευταία γεγονότα έφανέρω- σαν ότι ή Ράϊχσβερ δέν εί¬ νε ετοίμη ούτε καί δια- τεθειμένη διά πολεμικήν πε ριπέτειαν. Καί επί πλέον κατέστησαν έκδηλον την πρόθεσιν τής άδιαλλάκτου πτέρυγος τοΰ έθνικοσοσιαλι σμοϋ νά προσαρτήση την Αύστρίαν καί νά διεκδική- ση αργότερον έξοδον είς την Μεσόγειον διά τής 'Αδρια- τικής, δηλαδή διά τής Τερ- γέστης, ώστε ό σημερινός σύμμαχος τής Ιταλίας, θά έξεδηλώνετο αυριον ό ά- σπονδότερος έχθρός τη;. Παρά ταύτα, επαναλαμβά¬ νομεν, δέν άποκλείεται καί ή νέα αύτη δήλωσις τοΰ κ. Μουσολίνι καί ή εκδηλωθεί¬ σα πρόθεσις τού νά συνδιαλ λαγή μέ τό Λονδίνον, νά αποτελεί άπλοΰν έλιγμόν καί νά ϋποκρύπτη άλλους σκοπούς. Πάντως εάν έπέλ θη συμφωνία μεταξύ "Αγ¬ γλίας καί Ιταλίας ό σοβαρώ τερος κίνδυνος πολέμου έν Ευρώπη θά εκλείψη, θά κα¬ ταστή δέ εύκολος ή έξεύρε- σις τρόπου είρηνεύαεως καί τής "Απω Άνατολής. νέ μοντερνισμός καΐ πρόοδος ή έγκατάλειψίς των, 'Εγώ νο- μίζω τό άντίθετο. Κι' άν είνε δμως £τσι, συγχωρήστέ με, άλλά θά προτιμοθσα τόν κα- θοστερημένο ρωμαντισμό άπό τόν «προοδευτικό» μοντερνι- σμό σας. Μ.— Πεταχτά σημειώματο ΟΠΒΣ ΔΙΑΒΑΙΝΕΙ Η ΖΒΗ Η ΚΑΤΑΡΓΗΣΙΣ ΤΟΥ ΛΟΥΛΟΥΔΙΑ Διεθνής άνθοκομική έκθε¬ σις έτοιμάζεται είς τό Έσσεν τής Γερμανΐας. Καί εκλήθη καί ή Ελλάς νά στείλη λου- λούδια της, ν' άντιπροσωπευ- θή στήν έκθεσι. Δέν ξέρω άν είς τόν απέραντον κήπο των λουλουδιών τοϋ Έσσεν θά κάμουν την έμφάνισί των καί θά σκορπίσουν' τ' άρωμά των άνθη άπ' την Έλλάδα. Άλλά τί σημασΐα θάχη κι' άν βρε,θοΰν δυό—τρείς οΐκοι άνθοκομίας νά στείλουν δείγ- ματα των προίόντων των, σ' αυτή τή μυρωμένη, την αίθε- ρία έκθεσι, Έκεΐνο πουχει ση- μασία, είνε δτι τα άνθη κα¬ τήντησαν εΐδος σπάνιο στόν τόπο μας. Ή χώρα άπό την όποιαν καλλιεργήθηκε ή άγά- πη πρός τα άνθη κι' επήρε την έκτασι καί τη μορφή θρη- σκευτικής εκδηλώσεως, μέ τ' άνθεστήρια καί τίς άλλες έορ- τές, σήμερο είνε έρημη άπό λουλοΰδια. Στήν πόλιν μας δέν βρίσκεται οΰτε ενα άνθο- κομεΐο. Κι' είνε εύκολώτερο νά βρής φασιανούς νά παρα- θέσης γεϋμα, παρά νά βρής λΐγα λουλούδια νά στολίσης τό τραπέζΐ' ε'να μπουκέτο τρι- αντάφυλλα είνε άδύνατο νά ευρεθή κι' ενα ματσάκι μενε- ξέδες πού εύρίσκονταν άλλοτε στό πέτο τοϋ ταγιέρ κάθε κυ- ρίας ώς άπαραίτητο συμπλή- ρωμα τής τουαλέττας της αύ- ιή την έποχή, είναι ζήτημα άν υπάρχη σέ κανένα κήπο. Μάς έ'φαγε καί στό κεφά- λαιο αύτό ό μοντερνισμός, ή εύλογημένη ρεαλισπκή αντί¬ ληψις τής ζωής ή άρρυθμη ε¬ ξέλιξις κι' ή αθλιότης πού έ- κυριάρχησε τα τελευταία χρό- νια στή ζωή μας κι' ιδίως στή ζωή των πόλεων. Πρΐν ά¬ πό λίγα χρόνια άκόμα οί γεί¬ τονος τοΰ Κάστρου μας έμο- σχοβολοΰσαν άπό τα κάθε λο- γής λουλούδια. Κατάφυτες ή¬ σαν οί αύλές καί τα παρτέ- ρια άπό λουλούδια. Κι' αύτά τα παραθύρια κι' οί αΰλότοι- χοι ήσαν φορτωμένοι άπό γλά στρες μέ τριαντάφυλλα, βασι- λικοΰς, γαρύφαλλα, καί μενε- ξέδες, πού έκαλλιεργοΰσαν οί κοπέλλες τα δειλινά καί την αύγή. Σήμερο τίποτε άπ' αύ¬ τά, έρημα είναι τα παρτέρια. Κι' οί γλάστρες γκρεμΐστηκαν άπό τούς τοίχους καί τα πα¬ ραθύρια. Τα σΰγχρονα κορί- τσια, κι' άν δέν τα τρώει ή βιοπάλη, προτιμοθν τα σπόρ καΐ την έπΐδειξι, άπό τή καλλιέργεια των λουλουδιών. Κάτω ό ρωμαντισμός είνε τό σύνθημά των! Ζήτω τα σπόρ καί ό μοντερνισμός! Μά είναι λοιπόν ρωμαντισμός ή καλλι¬ έργεια των λουλουδιών κι' εί- Εί; τάς προσεχεί; Απόκρεω έκτός τή; σερπαντίνας, θά απαγο¬ ρευθή καί «τό πολύχρωμον κομ¬ φετί». Διά την άπαγόρευσιν αυτήν φανταζόμεθα ότι θά στενοχωρη- θοθν μόνον οί ρωμαντικοί. Οί άλ- λοι, οί μοντέρνοι, δέν θά μελαγ- χολήσουν οιόλου. Ό χαρτοπόλε- μος ούσιαστικώ; είχε καταργηθή άφ* ότου ελειψαν άπό τάς τρείς έόοομάδας τοΰ Τριφδίου οί πλα- τωνικοί χαρακτήρος. —θυμήσου τδν γαβρια τής έπο- χής μας, μοΰ _£λεγε προχθές ενα; παλαιότερος. Έξελαρυγγίζετο «μέ το χαρτί καί πόλεμος». Άλλά καί έπωλοΰσε κάθε στιγμή είτε χΰμα, είτε είς ιδιαιτέρα τιστά σακκουλάκια. Καί δέν μποροΰσε νά μή Τό κομφετί ήτο ενα πυροτέχνημα αϊϋθηματολογίας—αν μποροΰμε νά μεταχειρισθοθμε αύτη την είκόνα. ΙΙράσινο, κόκκινο, κίτρινο, μαβί ή ρόζ, κρατοθσε στά χρώματά τού την άλληλουχία μια; αίσθη- ματικής ίστορίας. Τό γαντοφορε- μένο χέρι τής πρώτη; αγνώστου τόν έπετοΰαε μέ οΊάκριαι. Τα χαρ¬ τάκια τού έκολλοΰσαν συγκινητι- κά στά πέτα τοϋ τ.ρά>το> σμόκιν
  καί ϊμεναν έκεΐ ώς σιβυλλικοί
  μαίανδροι Ό ^χορευτής άντελαμ-
  νβτο τή στ;μασία τού; άλλ' εϊχε
  συχνά πείσμα γιά την άγνωστο. .
  Εκείνη όμως έξακολαυθθΰσε νά
  πετα, μέ την πεποίθησι πού εχουν
  σ' αύτά τα πράγματα οί έςαιρετι-
  κοί τύποι. Ή Μαρία Ντυπλεσσίς
  είχε συγγένεια μέ τό δράμα της
  Δέν επρόκειτο έδώ περί μιάς έφη-
  μέρου περιπετείας άπό έκεΐνες
  τίς γνωστές των μοιραίων γυναι-
  κών τής εποχής μας. Ή ίστορία
  τή; αγνώστου θά είχεν ασφαλώς
  την παράτασιν της 6'ταν ό χορευ-
  τής θά έβαρύνετο τό πείσμα τού.
  Τα κίτρινα ή μώβ χαρτάκια το·3
  κομφετί θά έπλαισίωναν ενα έ-
  πίλογον άριστική; διακοπής σχέ¬
  σεων ή παθητική; υποταγή; εί;
  την μοίραν.
  —Ό Σαμφόρ πού είχεν υπ' ό¬
  ψιν τού μόνον την ανταλλαγήν
  των ίδιοτροπιών καί την επαφήν
  των επιδερμίδων, θά άπεχθάνετο
  τόν χαρτοπόλεμον, δέν είν' ετσι;
  Αύτό θά παρατηροθσεν ενα; πού
  θά είχεν αντιληφθή τό βάθο;
  των πραγμάτων. Διότι ■ οντω;
  τό κομφετί ήτο περισσότερον αϊ-
  αθημα παρά κίνητρον αϊσθησια-
  κόν. Έθύμιζε μάλλον καρναόάλι
  τή; Βενετία; παρά καρναόάλι τή;
  Νικαίας. Είχε συνταύτισι μέ τόν
  Ιρωτικόν θρΰλο παρά μέ τό σφύ
  ξιμο δύο κορμιών είς την πί-
  σταν μοντέρνου ντανσιγκ. Ό πι-
  ερρότος μέ τή σπασμένη κιθάρα
  έπαυσε νά είνε σήμερον άπασχό-
  λησις είς τάς σχέσεις των δύο
  φύλων. Κανεί; δέν σπάζει μαζύ
  μέ την κιθάραν καΐ την ψυχήν
  τού. Καί κανεί; δέν ένοιαφέρεται
  γιά τί; γνωριμίες μια; βραδυάς
  περισσότερον άπό τίς άλλες καθη-
  μερινές γνωριμίες: Περνοΰν, φΐύ
  γουν, κινοΰ/ται, χάνονΐαι χωρίς
  ούτ' Ινα «ενδιαφέρον» άπομεινάρι
  στό σακκάκι μας Τί; θυμούμεθα
  μόνον εάν ετυχε νά μάς άρέσου/
  αΐσθησιακώς.
  *
  * *
  Μέ πόση συγκίνησι οί παληοί
  οανδήδες ξεσκόνιζαν τα φράκα
  τους! Καί μέ πόση στοργή ξεχώ-
  ριζαν πάνω στό σμάλτο τής ταμπα-
  κέρας τους τα πολύχρωμα κομφετί
  παλαιών χορευτικών όλονυκτιων!
  "Ενα είδύλλιο ξεθωριασμένο, &-
  φηνεν γύρω τους σπαρακτικές νό-
  τες. Έδώ έκλειοΰσε Ινα ρομάν-
  τσο μέ μίαν μυστηριώδη πυργο-
  δέσποινα, έκεΐ μιά ςανθή Μίμη
  άφηνε τίς τελευταΐες άναλαμπές
  τοθ πάθους της. "Αριε; τή; Τρα·
  βιάτα; έσβυναν στά πολύχρωμα
  χαρτάκια. Ό [χαρτοπόλεμο; ήτο
  κάτι παραπάνω άπό άνάμνησις.
  Τα τοπικά μας ζητήματα
  Η ΕΠΑΝΑΑΗΨΙΣ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΠΑΣ
  Ν ΛΑΊ'ΙίΟΝ ΣΥΣΣΙΤΙΟΗ
  Ό Νομάρχης κ. Μάρκελ-
  λος προέβη χθές είς μίαν ευ¬
  χάριστον ανακοίνωσιν: Τα
  λαϊκά συσίτια, πού είχον δι-
  ακοπή εσχάτως, θά λειτουρ-
  γήσουν καί πάλιν έντός των
  ημερών. "Ηδη αί σχετικαί
  προετοιμασίαι συντελοΰνται.
  Τα άπαραίτητα διά την ά-
  πρόσκοπτον λειτουργίαν των
  συσσιτίων, χρήματα έξευρέ-
  θησαν. Καί ό κ. Νομάρχης έν
  συνεννοήσει καί μέ τούς λοι-
  πούς άρμοδίους φροντίζει ώ¬
  στε ή ήμέρα τής ενάρξεως
  παροχής είς τούς ένδεεΐς καί
  τοϋς απόρους νά έλθη γρή-
  γορα Τα συσσίτια θά λει-
  τουργήσουν δπως καΐ είς τό
  παρελθόν, πιστεύεται δέ δτι
  ή λειτουργΐα των δένθά προσ
  κρούση είς οικονομικάς δυ¬
  σχερείας καί δέν θά διακο-
  πή όπωσδήποτε, "διότι έκτός
  τής είσψορδς τοϋ Κράτους καί
  τοΰ Δήμου, πού είνε σημαν-
  τική, θά έλθουν συνεπίκουροι
  καί αί είσφοραί των εύπόρων
  συμπολιτών, των διαφόρων όρ·
  γανώσεων καί των φιλανθρώ-
  πων.
  Πόση είνε ή σημασία τής
  λειτουργίας των λαϊκών συσ¬
  σιτίων, είνε περιττόν νομίζο¬
  μεν νά τονίσωμεν, διότι είνε
  είς πάντας άντιληπτή. Χάρις
  είς τα συσσίτια αύτά έ'νας ό-
  λόκληρος κόσμος δυστυχών,
  πτωχών, άνικάνων πρός ερ¬
  γασίαν, άποκλήρων τής τύ-
  χης, θά ευρίσκη είς τό εξής
  τροφήν άφθονον, καθαράν
  θρεπτικήν.Χάρις είς τα συσσΐ-
  τια ή έπαιτεία θά περιορισθή
  καί ή κοινωνική δυστυχία θά
  περισταλή. Καί δέν είνε μι¬
  κρόν τουτο ουτε καΐ τό κέρ-
  δος πού θά προκύψη, θά είνε
  ασήμαντον. Διότι πρώτον, θά
  γίνη ίνα σοβαρόν βήμα πολιτι
  σμοϋ άληθοΰς άνθρωπισμου.
  Διότι άνθρωπισμός άνώτε-
  ρος είνε νά μην ύπάρχουν
  είς ίνα τόπον άνθρωποι πει-
  νώντες. Καί δεύτερον θά έκ-
  λείψουν τα παράπονα καί αί
  μεμψιμοιρΐαι τοϋ στρατοΰ των
  άποκλήρων κατά τοΰ Κρά¬
  τους. Διότι τό Κράτος δέν θά
  έμφανΐζεται είς τα όμματα
  των δπως άλλοτε, ώς άδιά-
  φορος, σκληρά μυτρυιά άλλά
  θά παρουσιάζεται ώς φιλό-
  στοργος μητέρα, πού παρέ-
  χει την στοργήν καί την μέ-
  ριμνάν της είς τα δυστυχοΰν-
  τα τέκνα της. Εύτυχώς, τό
  σημερινόν Κράτος άντιλαμβά-
  νεται πλήρως τάς αληθείας
  αύτάς καί φροντίζει να έπι-
  τελή είς τό ακέραιον τό καθή¬
  κον τού. Όργανώνει την κοι¬
  νωνικήν πρόνοιαν, ίδρύει λα-
  ικά συσσίτια, παραχωρεΐ ύ-
  πνωτήρια διά τούς άστέγους
  καί κάμνει δ,τι τού είνε δυ¬
  νατόν υπέρ των ένδεών. Την
  πολιτικήν αυτήν έφαρμόζει ή¬
  δη καί είς την πόλιν μας τό
  Κράτος χάρις είς τάς φρον¬
  τίδας καί τάς ενεργείας τοθ
  κ. Νομάρχου. Καθήκον δλων
  μας, των δυναμένων καί εύ-
  πορούντων, είνε νά ένισχύσω-
  μεν τό Κρατικόν αύτό έργον
  τής προστασίας των πτωχών,
  τής παροχής τροφής είς τούς
  ένδεεΐς καί τούς άνέργους,τής
  περιστολής τής κοινωνικής δυ
  στυχίας καί αθλιότητος.
  Η Σητεία.
  Φιλοπρόοδος είς δλα ή ώ-
  ραία κωμόπολις τοθ Λιμένος
  τής Σητείας φροντίζει τώρα
  καί διά την απόκτησιν με-
  γάλου, άνέτου καί ύγιεινοΰ
  οίκήματος διά την στέγασιν
  τοθ Γυμνασίου της. Οί Σητει-
  ακοί ήνοιξαν μεταξύ των έ¬
  ρανον, προσφέρουν δέ δλοι μέ
  συγκινητικήν προθυμίαν έ¬
  καστος αναλόγως των δυ¬
  νάμεων τού. "Ηδη έχει συγ-
  κεντρωθή αρκετόν ποσόν πι
  στεύεται δέ δτι συντόμως θά
  εξευρεθή ολόκληρον τό απαι¬
  τούμενον χρηματικόν ποσόν
  ώστε ή ανέγερσις τοθ οίκή¬
  ματος τοϋ Γυμνασίου νά επι
  τευχθή είς τό συντομώτερον
  δυνατόν χρονικόν διάστημα.
  Είνε καί τουτο μία απόδει¬
  ξις τής έκπολιτιστικής διαθέ-
  σεως των Σητειακών.
  Οί όρειβάται.
  Είς την Πάρνηθα άπεκλεί
  σθη μία ομάς όρειβατών άπό
  τα χιόνια συνεργεΐα δέ άγω
  νίζονται ήδη διά την διάνοι-
  ξιν όδοϋ καί την ανεύρεσιν
  των. Κάτι παρόμοιον έκιν-
  δύνευσαν νά πάθουν προ¬
  χθές καί οί ίδικοί μας ό-
  ρειβάται πού έπεχείρησαν α¬
  νάβασιν είς την κορυφήν
  Κουδοΰνι. Άλλ' οί κίνδυνοι
  αύτοι θά έξέλιπαν άν ϋ
  πήρχαν καταφύγια καί άν
  εΐχαν προηγουμένως έπιση-
  μανθη οί δρόμοι διαβάσε¬
  ως. Καλόν λοιπόν θά ήτο
  νά ληφθή φροντίς δι' δλα
  αύτά υπό των όρειβατικών
  όργανώσεων έν συνεννοήσει
  καί μέ την ενίσχυσιν τού
  ΤμήματοςΦυσικήςΆγωγής τοΰ
  ύπουργείου τής ΠαιοεΙας.
  Άλλ' οί άνΗρωπο: έκείνοι έπα-
  ναλαμόάνω ότι κατηργήθησαν.
  Ήςι πρέπ^ν Λοιποί νά καταρ¬
  γηθή τυπικώς τό σύμβολό τους,
  ϊσχω καΐ τό Άποκρηάτικο.
  ΛΣΜΟΔΑΙΟΣ
  Όϊ παλαιοημερολογϊ-
  ται.
  Έπεισόδια είς βάρος τής
  έκκλησιαστικής τάξεως καί
  τής θρησκευτικής ένότητος
  τοθ λαοΟ εδημιούργησαν πά
  λιν είς την άλλην Έλλάδα
  οί παλαιοημερολογΐται καί
  τό Κράτος απεφάσισε νά θέ¬
  ση τέρμα είς τάς άσχημίας
  των. Τό υπουργείον των Θρη-
  σκευμάτων ρυθμιζει ήδη κα¬
  τά τρόπον οριστικόν τό ήμε-
  ρολογιακόν. Καί δηλοί συγ¬
  χρόνως δτι δέν θά επιτρέ¬
  ψη είς τό εξής ουδεμίαν έκ-
  νομον εκδήλωσιν των πα-
  λαιοημερολογιτών. "Η προει-
  δοποίησις είνε σαφής. Καΐ
  πιστεύομεν δτι θά έκτιμήσουν
  δεόντως την αξίαν καί την
  σημασίαν της οί σχησματικοί
  τοϋ παλαιοΰ ήμερολογίου.
  ***
  Ο Λέντας.
  Τό υπουργείον Τύπου καί
  Τουρισμοϋ μελετά κσί πά¬
  λιν, ώς πληροφορούμεθα, τόν
  τρόπον τής οργανώσεως καΐ
  εκμεταλλεύσεως δλων των ί-
  αματικών πηγών καΐ των
  λουτροπόλεων τής χώρας. Είς
  τόν κατάλογον δέ των υπό
  εκμετάλλευσιν λουτροπόλεων,
  συμπεριέλαβε καί τόν Λέντα.
  Ελπίζομεν λοιπόν δτι θά
  ληφθή απόφασις οργανώσε¬
  ως καί εκμεταλλεύσεως καΐ
  τής λουτροηόλεως αυτής, τής
  οποίας τα ίαματικά υδατα
  είναι μοναδικά είς δλον τόν
  κόσμον. Θά δημιουργηθή κατ'
  αυτόν τόν τρόπον μία λου-
  τρόπολις πού θ' αποβή πηγή
  ΰγείας καί πλουτισμοΰ διά
  τόν τόπον. Καί επί πλέον
  θά λυθή διά τοϋ τρόπου αύ
  τοΰ καί τό ζήτηαα τής ά-
  ποκτήσεως λιμένος έν Μεσ-
  σαρά, καί τό κέρδος θά είνε
  ασυγκρίτως μεγαλύτερον άπά
  την δαπάνην πού θά γίνη,.
  Γ-
  311
  δι·.
  5η -
  1ΡΜ91 3Α13
  ϋΐί
  ιϋ.190011 λΙ,ιμ
  Ο131ΌΥ1Ι. λΙ,ΙΙ
  ΙΙΛ
  όν
  ο 91

  VI
  ■ ■■
  (μ ώμοΜο
  ΛΟΛ9Τ1109
  Ι
  ...3
  >ντιΙιφ.οογ£)
  ;>οο
  Ο13ΠΟΧΗ,
  )ΟΛ3© ί>1ΐ1
  11 913Γ1 ΟΙ
  ν. ο.
  •ΛΟ03Τ1
  5θ03ΐ1 ρΐ
  ζο Ι,ι 5ρχχ
  13 Λ31Ϊ ΟΙ
  οοο.
  )φ ΊθΧ
  ΟΙΛΟΛΙΟΧ
  ςρι
  Λ
  )Φ3 Π
  ιΧο 01
  ηοι
  ος9
  1οα,οχ]ο Ιιγ
  Γ
  €9-9
  ς ίηβοουκ 5«οι
  Ή ·« ζΐ—ΟΙ 5»κ»«ση5ΐ 3»ι
  •τ) τ) 9—£ 1ΟΜ τι ·υ. 21—6 Λοσσ}
  υ Λΐκρόιι 'Ιιχ9Χ3ΐο>| 3099 509009:1ο
  •V.
  :>Ρ99 οοι λοιβοΊοι, ςι ί>]3 5Ο1Λ0ΧΟ911
  1013X39 9θ
  39
  ·ΐΛ«ην Ι3014 5»ο)θΐσ»υ Λ3 χιχηιΙιοολ
  5 538
  ζοκΐσλν ζΗΐ ΑΟΐκΗΐζΐυΉΜνυ αοι «ΐσΐΜννΐν*
  ΣΗΝ3.ΙΛ3
  V
  ΝοΊΥΐΜ
  :>οσι»|, ο.
  ΗΒ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
  ΆθΑς>ώοι1ι1οσΑ
  (ο
  ■ ■■■■Ι
  5»]γ_οκο3
  Τ!
  λο
  όιι οί };» ΐνΧ3ΖνΊΉΙΟΜ3
  51ιγιν
  -ιο'3ΐι
  Λθλσ3
  ■ηο ίιΐιχ
  Ι
  ιι οί ιιρ Λ031
  ιιρ ίΙΧ
  01 ί)1
  91
  λΙ,ιι

  •■ν,»Μ μ,
  5ΙΙ< γ ιι ηιοιγοο ΐοιΗ ίιφ Λΐιιιφο1 ιι ^ V 3 . οοχιλΙι\3> ηοι
  ΰΐ
  91 ^Ρ ΛΟΙΟΟΛΛ
  ) οε'/!, Λπόθ} ι
  Λ9Χ11301Ο53
  0*310"θ1ί 3^1 5>
  ρ
  ΛΙιι 5)3
  λκ>ι
  -3130
  99
  ρφθΐΐρ ΧΏΛ,^^ΟΙΟη Ο1Λ0ΛΧ>ίΜ]0?
  ιρο οιοοι Α0Ληο9τΙίΐΛτ1 91 ιρΐν*—
  ΐ ^ ώ'Λ
  9|. ρ
  Χ3 ΛΟ1£>ΙΐΛΓΐ)39 ί>01Χ3Τΐ
  Χ ηοχΐΛίιγγ3θ3υ ηοι
  φ, Λ91 5ΐ3 ηοΛηοοτΙΙΐΛτΙ ηοχ
  -1Λ.ΟΥΟ1(1) Λ1Ο331 λ(ι1 513 013(1!
  ■> ηοι Ληι093οσιι
  -ΠΟ Ι Χ
  Λ3ς
  ]ο
  10
  οιιη
  ) ΛΙΙΙ
  91 ^?Θ
  9)5 91 γ£
  Λθν.Ο£)ΐ(ΙιΤΐ» Λ91 ΐρ
  Λ3 γ7 —
  ϋ 5
  Λ»0311Ο3 Λΐΐΐ
  ΠΟ! ΛΐΙΛ?;Ιίθ1ΛΟΛΧ3>13» Λϋΐ 513
  Ο ΐ 5Χ) φ
  91—
  »ι
  λΙ,ιι
  ηο»ηίι$ΐ)Γΐ ηοι
  Λ 5ϋ ϊλ
  9 $
  •ηη 5ίιιι»Λρ 5ϋι
  λΙιι ιίόχ
  α Ληοσ
  ι,ν—
  ,φρ ΙΒΧ ΛΟ53Λ ΛΒ
  ιβχ λο3ιιΙιμ Λξο
  Ι 5 ~
  ■ΠΟ Λ3 Π
  -)Λε)ηοιτ11ις
  ■οΧο Λορι ΛΐούϋΙιΐΛηο λΙ^ι 5ΐ3 59λ
  -3 ,Φθ ΛΠθφ3γ£|ΐ11| 503119 ΙΟΛ9Η
  Ρ33Α ]0 1Β1Λ0γ31Λ3 5Ώ54113Χ"
  Ι ϊοχιγοΧο 5ηοι
  ,ιβμ θς
  ί οοοΙιλ
  .0 1ΒΧΐΛΟΟ3λ
  IV
  —'
  •1ΒΙΛ91Χ »1 513 ΛΒΛ
  1010119 ιο ιοσϋτΐγοι 'ιο ιβχ
  3γ3 Λ30, 119 1Β113ΟΛΛ3.—
  9 Λ9Λ0σ"ΜΒΤΐ · ·Λ0Λ9Η 3Ο3Υ31
  -3ΐιρ ηο'θΌα, οοι ^(^!^^ηΛ ^ι οοΤ5ΐ—
  ·5»1Β£|
  -1309 5οοι Βΐς 5οΛης 5
  •ρ 1ΒΧ »ΥΥΒ Β131110Λ ^Λθυγ»
  ■?ιΐ8 Λίιχιιιν, λΙιι 5ΐ3 1191Χ οχ
  ■5θ13 ΒΛ^ Β13Τ1
  ΛΟθλΒγγΒΙΛρ Β@ ΒΙΟΙΙ9 χ
  •Β1ΠΒ1 Β1ΒΓΐθ3>Ι Β1 Βΐζ ΙΒΙΙϊΛθγ
  Β)ΧηοίΐΛρ ΒΐΓ)3ςηο ίϊγΐιιο
  Λ? λ3γ1ρ3Φβ^Λ 5ςρ ,'γγγ,—
  ·ογϊ»(
  -ΐφΗρ
  λΙ,ιιοβ
  Είς 59Χ
  530Χ —
  ηοι Λΐοη3οΐ3ΐ
  ' 5^
  •τί -τ) ι—γ -Α ·ΐί—6 ικΐ3Χ3- Ι
  •ηοι ηο)2ΐ35>:ι οοχιλοτΙΙιιο *
  ■ηοι ΑκιάχόΛοιοιά λ!λι
  λ 3ληάίΗ^ 'χοόχό) »η1!
  ηοι ίοο1^ 5^3 01353*^3
  «ικκ οΐ3ΐιιηί)κ3 «τί
  9ιΤ
  ητΐ 5!αι ί^γ_οΐβΐιΐ3 ψ-Λ '
  0
  5ρ;ο]τ :ο
  χ·όοώ
  ^' ηοι
  91 ηοι Ι4τ)!χλτ1 !4ΐβ ΐ3η3Λ'
  -ο 4
  9
  Ί
  ο'
  κά
  2 0γ ρ
  •XV.
  3Χ]3 ΟΛ53κ| ΛΟ52ΟΒ13113
  •ηοι
  -50 Λ^Ι 23ΐΙ«·5 Ο01 ι3551
  οί 1
  -ίηΛ»Ληβ ΛΓΟΐ ϊ
  -Γ)Λ 3| ^γ_
  -σ) ηο *ί.ιι 3X13
  κιχ
  5553X3111^311 ΛΪ,ΐκϊΙΛΧτΙσΐί) Λ!
  ηοι 5ρτ1θΛθ οί
  χκ '3β!λ9?Υ.οβ3τΙ ηοϋ
  θΐβ 'ΛΒΙΟΤΐηΟ 3κκ
  λϋ ηοι
  :ηοι
  ηοι
  ΟΛ23Χ3
  5[αι ηοιι ϊ
  -φ 9
  χ,\
  η&ι
  'Λ5'ιγ_3Ο1Χ1ί
  3ΐοι
  -κκ οί χιν.
  ]Ι 12 λοΉοο'2
  "(θβΐϋ γι 590Ί1 ϋϊχιιηκ κλ
  άκ 91 λ^,τΙΑιιο ίςόα Ιλφ
  Οχι
  53X3
  χνή
  ηοι
  0
  ϊηοΐϊΜ)^3ΐτ ϊηοΛηο'κχτΙ, ίη
  Μζ'/.γ Άϊ§οαγ.ο χΛ|Λ»κ ϊ;ΐ
  ί{ό<ηΥ. 'ΙιλοτΙ 3Λ13 κλ οΛΛ| ΐ!η χ;2'5χι ΧΛΧηβ ίητΐο, Κ(3ΐ3ΐ3:ϊκοιηχ λ^ι κ 9 <1<ιι »1 5)3 ^3 -9 )θ ΊΒΐιγοιιτΙηο ιο ■0)303 1Β» "5θΐγί[ 9 υ «ΒΐγίΐΟ 101011 οου1* 91 319119 ^ο^^ 5ΒΛΐίΛϋ^ λοιο -ιΧΒγροι 5Βΐφϋιι 5»ι Βΐ3·ν— •51ΟΒ1ΟΒ1ΒΜ Ι,ΙΝΐσ ■1ΒΜ Ιΐ 530Χ Βθ)31Π111^1 5Ρ511Β» 'ΐγου Αϋιο ο^ίη^ -χοιγ.3, ϋ -α)χ 3, ( 9 ϋ.βχο'άκ3 χ λτπο1 . χιοιι *_ ] ηοα κγ^ξΐτΐο Λιμ ^τί'555^x ■■■■■■■■■■■ ·!>3χΙλ«_ι>{ ]ο ιοχο Λοοτϊιιοόϋ 91
  ■ΙιπσχΛςιοιρ
  59x11301053 13Χ3Λ
  Ιιτ1ϋ.φ)σ13ΐι χ5
  , Λςρι
  , "χ Λίιΐ]γοϋτ1ηο Λ91
  91
  ιοΐ3Λη0Π3ΐ7
  , 5141 Λβ)οΙιγ;ι|
  ΝϋΝΗθν ΝΌΙαΌΐνΐ1£3
  ■ ■■■ΒΒΒΒΒΒΗΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΜΒΒΒΒΒΜΒΒΒΒΙΒΒΒΒΒΒΜΒΒ
  ηοι
  » (ΓΤ
  9Χ (Π
  (Οί
  002
  (]
  ·5ΟΛΤ1
  91 -!
  ηοι
  Λ«ρι
  ιο (9
  (Τ)Λίίΐ0
  ^} (<_; 3 (ΐ' ηοι 2 —·Λ011ΓΓ)β0ί3ΐ1 Λθθ*313 5θθΊί ·Ϊ5ο;ιιιηΧ3γ ο ηοι Ι 20 ( •(·ι»ιι;>5)
  ^)313Τ(ί —
  ·59Λ'Χ? 5θΛ3τ1ρλ3γ_ ϊιηΛΐοκ (^ (χ χ
  Λ'ιιη0(ο
  'ηο;3γ_3ΐ
  -οιι
  ηοι 5οο13ΐ(ηΛγς (β
  ■ηοο1θΛ»3γ ηοι 1>.^ι<ο03 }{, (# ·5ηοκ!λτ1 -53Χ 5* -οικχ χ (^ —·λ!λΧ (ε •«ΛΟΙΙ ς οιΐο -σ)ΐ3τ1 Λ9κιιη7 91 Λ?διϋΟ* ηο3Υ.9:9 Ο,— 'ΛθΛΪλΙΙΙ Λ05»%(3κ'Υ.Υ»)1 (Χ ■■■■■■■••■■•■■■■■«■■■■Μ Ιί. ■ειειειειεεεεεειεε ■■■■■■■■■■■&■■■■■■■■■■■ ΐ»-5 *?υ;«»ι Ηΐιννανκιν Ν V II Ι Ι» ·ι»σ3ΐηγ;βκ 5»Η )»Ηιι ,.ίϊ •ΛΟ59ΚΙ Άοσ9υ 'ΝΟΚΙΗΙ Άοσο" 'νΐν<1Ι3υ λοι30?3 ιηχ ηο.901^ ΜΗΙίίνΐΗΙ εί ιι οί 6 8 ε ζ ι *£9 ' .-Ο Ιμιο Λ3θ03φ Λςοι οΛο"ηιι Λ910 ίτΐ9Χ9 1Ο135φΟ—ΟΤ105ΜΟ3Υ ΟΛ3 ΐιι 109^03 ώ 9^9 Λ3χοΛ£|3 ,χ 353013 ΙΐΛ]3Μ3 3191 ]Ο}4 Ό1Ο1 91 ΛΟ1^ 9Θ Λ?9 ΟΛ13Μ3 91 ιιρ. ^39^9 λΙιι ί ί)ΠΟΧ ΒΛ 1ΒΧ Ιΐθίι^ 9Λ ·?σΌΧ Λΐΐΐ 3ΐ1 '5ί11Λ9ΐηΒ5 Λ01 Β19 Β1Βς)3(ρ] 3Λ13 11019 Ιιχιοηφ 5οΐ3γ3ΐ ·οσ30θ3ν3 5ίΐΊ ΒΠη3Λ11 91 3Γ| ΊΒ13ΧΟ3Ο13 ' '·5ϋι »ι1^3γξ) 91' 5ΐ3 ιφΗΒγ 13919 Ι10* ^Ι·1 ο^^οφ^'11 οί 135190ε1 5Ώ3£>Ιιιοια'ηΧρ3 '5ίιι
  ϋΛΟΓΐΒΛΒ 1/ Ιΐ9ΐ{ ·Β9)σ3ΐ,θ'3 ΙΐΧθΟ
  ·31ΐη ΒΧΙΙΒΓΐΑΒύϋ ΒΙΤΐ 9Λ23 Β©
  •31Ο1111 ΛΟ3γϋ 1Β131Η3ΧΟ Λ3§ 1ΒΧ
  •"3ΤΐΒΧ2 01 'Λ91ΒΛΠ9 ΛΒΐί,ι Ιΐ'θ,,
  Β1113Υ 31Λ311 3βΒΧ ΒΓΐθΐύΒ^ηθΟΙ
  0013X901: 3ΐηο ιίιιιΐ3σ0ΒΧ Λ91 513
  Β1ΒΤΐΠ3γ{) »ΧηοίΐΛΒ 31Π0 'ΛΒΟΟΙ^Υ
  -313 5310ΒΤΐΐ0130θΊ» Ιΐ 'Βϋφΐ 1Β>)
  • ΙιΑοβ λΙιι 5η3 'ησίΐίο^ 'Ληο^3φ λΙ,ιι
  ΒΛ ΒΛ3Γ)ΐ3031ϋΐς 31Ο1ΛΒ11 ΛΒ10Λ
  -Β0Ο1Β Βΐ '5ίιι Β19911· »ι ηοόοΧ
  ^ 1'
  ι :ικτ)Λμ;55
  "Β03Γ)οοιιογγηο
  ξρ ηοι 5ηο')3>ηο 5ηοχ 50330
  93Λ11Τ13 ΟΧ 51»λΧ31 ΒΛ3Τΐηθ0ΐ31Ο ΙίΓΐ
  'ηοι Βλ) '
  -ΑΒ113 ^
  ΟΟ119 ΛϋιΙμόχ 5ΐ3
  39 ΛθθΧοΒαι'ο 'ΒΗγ3λ
  ΐχιΛ λΙιι* ίΙ
  γγ ΛΓ)·1·£'Β^09 Λθϊθ
  ■ Ιιγΐ1 ίτοχιιΧΒσϋ Λ3οη3ΐΙΐ08Η3 ηοιίο
  5ΒΛΙ/0Υ, 513 ΙΐΓΐφΝρ 503Λ ϋξ]ϋ!3ΐϊ
  3Χΐ3 5Β1ΟΒ13Γ) Ο. "ΟΙΛθ'θΟΟΙΙ Β»
  -ΐΛΧ3ΐιγγΒ>ι 3τ1 οοιιιηγλ ποιιβγΙ
  -Υ3ΑΛβιι3 5ς? ΛΐηΙ; ,οβιι ποιο'ολΑ
  'αχοΊυ ΐ, ηοι 5οιβλ
  9 5ΐΓ
  Μ 510
  99
  χλ χχικλγ.,Ι Λκιε·
  ΐ| &υ|γ_9 χλ '·-3λΓ(
  3X33 '-ίχ^ίθΓ.γ ϊ%ι
  ίΐ οιΐΒκ^ό^ι
  ΥΧ χ·*.
  ·ΗθΛ
  > Ο.
  9 9υ
  ·~3ύΒ1ι Λ39 3101111 '3ι3θΙΐ>ΙΟ» 53Χ
  • ιοηφ '^βοοβι! '5391ιλοοΊ]»
  οσιι ηοι ιιΐ3 5σ>^γίΐΛ
  •ΛΒ 1ΒΜ Β9)θ'31Ι.Ο? ΒΙΤΐ ^
  -Ιις 'βλ βΐ9 5ιοιηοι Λ3 ΛηοχαΊρ 53
  10119
  V
  ("Υ^1 5οογ»χ) 5ΐ3"οίιγΧ3Λ3
  •ΟΟΧ1Γ) 511 130ΛΑρ 1Ο1-! ,ΙΧ ΛηθθΌθΧ
  -Ο31Ο Λίΐΐ ΛΐίΓΐ ΒΛ 31Ο1ΛΒ11
  -Λ9θ'φ 5ΐιι ΒΐοιηοιΐΌΐι _
  ΒΛΒ ΙΒΛρ 5ίΐ1 Β19911 η1 ')1ΒΐΑ 31
  '5 Βχ ·ΐαθΊΐ 91 5Ρ33, 'ΒϋφΒΥΙ
  ΐ3αΌΧ βλ 3θ3θ'9ΐΐΜ 5ίιι 9ϋ
  ΟΙ 3ΛΟΧΒγρΙΐ Λ39 5Ο30Γ51Ι·
  -οχ 5ολΧι βλ3, 3ΐηο '^οοΊοΙιΧε)9
  5ϋι 5ηοΧ^} 5ροι οιιη βιχπλ ' λΙ^ι
  Λϋγς ΙΪ0θΐγοί|οοΊο 3Χρ ηοφρ 'ιβχ
  Χ ΛΒΐζ 5ίιι οαηοοόη 91
  •Μη
  π λΙιι οι7 ■ ·
  ΛΟ1
  Β1ΐ1
  ηοι
  Β1ΟΛΟ110
  Βΐΐθ
  ΛΟ5ςΐσΒφ3γ{) ΛΟ1 1113
  ΐ 3γΐ1Γ1 ΆΟΙ910Φ ΛΡ31
  ξΙ 3^ ίγΧ βι 5ΐ3 ^
  οχιοοφ ΒΛ3 :ίιτ)θ56Χη0Βξ) Ιι'γγΒ
  1ΒΧ ΙΙΛ1310ΐφ ΒΙΤΐ ίΐ 0 'Ί
  φάιο οηγ 51ΐΛΒγ3οόοιι
  ιρΐΓΐ 300593 ηοι λοιοιι9 91
  •βτΙο1^ ηοι 5βιοο'Χ 51ιι Β
  13ΟΒΟ311 3Χΐ3 'Ο11ίΛΟ9'3'ΐ1 01 γ
  5ΐ3 .ηοόοΧ ηοι ΛΏΐφφ λοοοΙιο^ λοοι
  -50!
  5θίί
  3οϋΐ30θΐη οί ιβχ '5ο
  ΐφ) 01ΒΟΟΒ 91
  ΐ
  01
  1Β135111ΟΟΧ2
  βιοο'Χ Β)9ΐ λΙιι
  Υ
  5ϋι
  οχ
  Ι
  5ΐιι 9
  •Βτ1οι3οογίιιΐΒΧ 9
  -ΑΐΙΟ Β1Β1Π3γ31
  ·51ιι 51'
  513 Ογ
  ·η3γ 31^ο ^ ο
  -θΧ Λ051 ΒΤ1Ο9Λ3 91 ΛΟΟθς5ί3η3γΒ
  ΒΛ ΛΟΟ03ΛΠ9Λ1ΧΒ19 Λ39 531Ο119 ^
  531ΠΒ ,ϋρ ίι3τ1οιΐΒτΐώόΧ ϊοφ
  ·| Λ91Ο0γ Βΐί) 131301113 5ϋΓ Β
  9<ί> 91 Π ύυ Ι
  ΰΧ -Γΐ α ις-ργ 3Γ| 5ίΐΐ
  Φ
  9 γ
  5ΐ3 ηοόιηχ
  9
  οιοΧιοΊ
  Ο1Λ»1ι)Ι 91 ^13 ΒΟ
  ·Β130ίΐΛηθ 513
  || 531011Ο ^
  ΒΐΊθ3γ310ϋΒ 01 3Λ
  "Ι3 ,ΥΥν, 099°^ ΒΛ3 513 3Ο111Χ311
  ρ 91 Λ39 'Ιιιπβ βμιβλοΑ Ιι ΐ
  Β1ΊΟΙ39 3100γ3£| 1ΒΧ 013Υ 91 'ΒΐίΐΙ
  9'Β9η011·0 ΟΜ05090Ί1 91 ιη>ι λΟοο
  λοοΧ^ ιοιΐφ ιο '53Λ0ΐΧΒσ£| ιο 'ϋΧ
  ΒΟ1 ΙΪ '^ΐγοΧ31Λ ΟΥΒΑ3Γ) ΒΛ^
  ■51ιι
  ΑθνΑ·ΙΟ ΑθΓνΧΙϊΝΑ] Κ
  = = 138ΪΪΙ.]
  ισ
  ηοιι
  «—·
  οχ 9-νΐ3Χ0Μθ λοι 9^9 010911
  Λ3Ο039ΦΠ31ΟΧ
  κιοιύηΧν χύι
  91
  «■■«■■■■■■•■■■■■■■■■■■ι
  Άΐιχ
  Άογ99 'Λ9*
  '- ΜΗΧΙάΙ
  ΌΧ
  :ΝΟΙθνυθΙΝΐν ΟΙ
  05-5 «ΑΓ
  ·γ '3
  ΝΟΜΙΙΑΥΝ
  ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■Β
  -9, ιοΐΛηογοχοσΌιι '^ηοσ1
  -οΧ
  -13X0011 γ
  ?Ο 'ΚΗΖ
  ·??
  -ηοιΧ ' ΊΟκΧ 'οιμγΙ3Λ
  •οφΗοκ ^Ι
  Ο)ϋΐη3γ3ΐ Λΐμι ιοι—,.
  ηοι

  3191
  -10X03
  3τ1
  ^ 9Θ
  3θηοοΙοΛΙισοιι.
  ]τ1σοχ 9ΐ
  5ΐιι
  ϊηοι
  ΙιγΙ 9λ
  ηο ϋ.091 '
  λποοΙιχιλ
  5ο?ιι
  ηοιι
  ηοΐ], 5ηοόιοχ ί>οοι ηιΛ 3οηογ
  ηοι 51ιι 5ίΐΛ05φ 51χχ οχηγΛ
  Ιιι Ιιγο 3Η ισχ ηοι
  Ι^ιο Ιίο|ΐι Χ Ι
  ησχ 9ΐ 9Λ
  (109011000113, |
  90 Λ3ς 0111 31011 :
  ψ ^ Ι1Λ9Φ3
  πολ
  )^ι Ιιφσοχ
  ηφ 9η9 Λθλιτ1θ3
  9ΐι ΐϋΜ
  οΐΛ96Χ ΙχρηΛχηιιτΙηο ΛβΧρ ηοιι
  9, ϋ.Λ)3Μ3 ΙιΗΑηο Ιμχ -Λςηι οιο
  οοΊιτί Λογγ3τ1 91
  9ΥΥΥ, '
  φ ηοιι
  ΟΧΟ
  9
  ο 53Ο01 3τ1 ΰοοάοΛσ^ 9η9 3°
  ισχ ΛϋΧρ ηοιι ο;Χηιη3 Ι,ι ίί^
  9ΐοο{] ρΛ 3γγ3τΐ3 οΛ)γ
  φϋ ΙΐΛ)3Χ3 (Χ 5910Ο ,ΙΧ
  31Ο101 91 9Λ Λ»Υ3Θ^ Λ?ν7
  ΙΜΠΙ
  ΗιΙΙΪιΙΙ
  Αϋΐ
  ηοΑθο*ρ ηοχ οιιγ
  νΖ ιΙ3Ι1ι.ν,
  Λσί ι»κ
  ]Μ ΕΜ
  ΛΙΙΙ 5
  IV
  ΝΙΙΙ1ΗΟ1
  Ο
  Ν31Ι
  Φαζνη ν ϋ ν χ
  ■5ηοχ]γ
  ΒθηθΟΙ
  λοι
  ιβχ 51ι
  ^ ιοφ
  Υ39ν.>' -ηχοΦ^ιΑοιοον ηοι λοΑ
  -£σ3 ΛοιΊίιφισ3ΐι 91 '->1|ΐ »)Αϋηοιτ)
  -Ιι'ς Ιιο3ΐΐ3γΒΑ3τ1 λΙιιο Λ313
  ί ΙγΑ3Γ) Λ003ΐ
  Γ.Ι
  * ♦
  ν
  Ι,

  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  Τό μεγάλο έργον
  τού Βίκτωρος Ουγκώ.
  ■■■■ι
  Οί "Αθλιοι.
  Έγκυκλοπαιδεία
  ΑΓ έκείνους ποϋ θέλουν
  νά πλουτίζουν τάς γνώσεις των.
  226ον
  Ε'.
  ΑΡΧΗ ΑΙΝΙΓΜΑΤΟ5
  Ό Άγιάννης ευρέθη έντός κήπου τινός παραδό
  ξου, κη"που πενθίμου, <ϊτενοΟ καί μακροθ, μίαν έ χοντος δενδροστοιχίαν ϋψηλών λευκών πρός τό βά θος, καΐ έ'να τόπον ανοικτόν είς τό μέσον, δποι έν δένδρον διεκρίνετο μέγιστον Ό λοιπός τόπο κατείχετο υπό όπωροφόρων τινών δενδρυλλίων κα υπό πρσσιών, δπου ήσαν φυτευμένα δσιτρια καί πονες. Παρέκει εφαίνετο παλαιά τις άντλία φρέα τος Τήδε κάκεΐσε πέτρινα έδώλια μέλανα την δψι ώς έκ των βρύων ύφ" ών ήσαν οκεπασμένσ. Ό Άγιάννης εΐχε πλησίον τού τό κτίριον, ουτι νος ή στέγη τοΰ έχρησίμευσε πρός κατάβσσιν, ένα σωρόν δεμάτων κλαδίων, καί όπισθεν των δεμάτω είς τόν τοΐχον ε'ν άγαλμα πέτρινον, ούτινος ή μορ Φή ύπήρχε κολοβωμένη καί έντός τής σκιάς εφαίνετο άμυδρς?·ς πως ώς ήφανισμένον προσωπεΐον. Τό κτ ριον ή'τον είδος έρειπίου, δπου διεκρίνοντο κρημν σμένοι θάλαμοι. ΕΤς έξ αυτών εφαίνετο χρησιμεόων ώς παράπηγμα, προφυλάττων άπό τής βροχής τά δικέλλας καί τά πτυάρια τοϋ κηπουροΰ. Ή μέγα λη οίκοδομή, ής ή μία των πλευρών έξετείνετο επ τής όδοΰ τοΰ Δρουαμύρου, είχεν επί τοϋ κήπου τού τού τάς ετέρας δύο πλευράς της, αΐτινες παρίσταν το δχι ολιγώτερον έκείνης πένθιμοι. Όλα τά παρά θυρα τΐροεφυλάττοντο υπό σιδηρών κιγκλίδων ού δαμοϋ εφαίνετο φώς' τά ϋψηλότερα μάλιστα των πά ραθύρων ήσαν σκεπασμένα διά προτειχισμάτων, ώς έκεΐνα των φυλακών. "Αλλη οίκία δέν εφαίνετο. Τό βάθος τοθ κήπου άπηλείφετο είς τό νυκτερινόν σκότος, άλλ' δμως διε κρίνοντο πρός τά έκεΐ συγκεχυμένως πως έ'τεροι το χοι, ώσει περιφράττοντες ετέρους κήπους γεινονι κούς, ώς καί αί στέγαι των χαμηλών οϊκιών τής ό δοΰ Πολονσώ. Έν τώ κήπω τούτω δέν εφαίνετο ψυχή' καί τοθ το μέν είνε φυσικόν, διότι ήτο προχωρημένη τής νυ κτός ή ώρα" άλλ' οΰτε ύπήρχε σημείον, δτι εί τό μέρος τούτο έπάτει άνθρωπος, έστω καί την ή μέραν. Ό Άγιάννης εζήτησε πρώτον τάς άρβύλας τού άφοϋ δέ τάς έφόρεσεν, εισήλθεν είς τά παραπήγμα τα μετά τής Τιτίκας, ήτις κατεχομένη υπό τοϋ φόβου τής Θεναρδιέρου, ετρεμε κσΐ έσφίγγετο έπ' αύτοΰ Ηκούετο δέ εισέτι έξωθεν ό θόρυβος τού νυκτοπερι πόλου έξερευνώντος, δ κτύπος των τυφεκίων επί των πτερνών, αί φωναί τοϋ Ίαβέρη πρός τους κατασκό πους, οϋς εΐχε τοποθετημένους τήδε κακεΐσε, κσί α βλασφημίαι τού, μή άνακαλύπτοντος δν άνε- ζήτει. Μετά δεκαπέντε λεπτά, ηκούσθη άπομακρυνόμε- νος δλος ούτος ό θόρυβος. Ό Άγιάννης συνεΐχε καί αυτήν την άναπνοήν τού, εΐχε δέ καί την χείρα τού έπιτεθειμένην έλαφρώς είς το στόμα τής Τι¬ τίκας. Έκεΐ, έν τώ μέσω τής απελθούσης βαθυτάτης ήσυχίας καί άκρας γαλήνης, ηγέρθη άλλας τις θό- ρυβος" ουράνιος τις, θεΐος, άρρητος θόρυβος, τόσον θελξικάρδιος ούτος, δσον άπαίσιος ή'τον ό έτερος. Ύμνωδία άνεδόθη άπό τής σκοτιάς, γοητεία προ- σευχής καί άρμονίας άπό τής ζοφώδους σιγής τής νυκτός" μολπαί γυναικεΐαι, άλλα μολπαί συγκείμε ναι έκ καθαρών φωνών παρθένων καΐ έξ άφελών φωνών παίδων, μολπαί έκ των μή έπιγείων, άλλ' ό μοιαζουσών πρός άς άκούουν τά εισέτι νεογνά,καί ήδη οί ψυχορραγοθντες. Αί μολπαί αυται προήρχον το έκ τής μονήρους οίκοδομής, ήτις επεκράτει τοϋ κήπου. Καθ" ήν στιγμήν άπεμακρύνετο ό θροΰς των δαιμόνων, έπλησίαζεν ώς χορός τις άγγέλων έν τή σκοτΐα τής νυκτός. (συνεχίζεται) ■■■■•■^■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ι ΤΑ ΥΠΕΡΟΧΩΤΕΡΑ ΚΡΑΣΙΑ Μοναδική Εύκαιρίο; Τά ύπέροχα, τα έξαιρετικά, τα ίδεώδη, τα θερ- μαντικά, τά γνήσισ, τά άνόθευτα καί άθάνατα έπι- τραπέζια κρασιά τής άποθήκης Αλεξ. Σκορδύλη, θά πωλοϋνται είς τό εξής είς τά πρατήρια των κ. κ. Έμμ. Κουμαντάκη είς την πλατείαν Βενιζέλου (Σανδριβάνι) καί Ζαχαριά Άνδρουλάκη, παρά την πλατείαν Βαρελτζίδικα είς χονδρικήν καί λιανι κήν ποσότητα καί τιμάς ασυναγωνίστους. Έμβλημα τής παραγωγής των ανωτέρω οΐνων είνε τόΚάτω ή Νοθεία, Κάτω ή αίσχροκέρδεια. Οί κ. κ. Οίκογενειάρχαι καί Διευθυνταί κέντρων κλπ. άς έπωφεληθώσι τής μοναδικής ταύτης εύκαι- ρίας κατά τάς επικειμένας εορτάς των Απόκρεω. ■■■■■■■■ι !■■>■■■■■
  "ΧΙΟΣ
  Τό ταχύτερον καί εύσταθέστερον θαλαμηγόν
  τής γραμμής, αναχωρεί:
  Κάθε Κυριακήν άπόγευμα
  ΚΑΤ' ΕΥΘΕΙΑΝ
  ΠΕΙΡΑΙΑ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΝ
  Τ«$«ίοιον Ηρακλείου— Πειραιώς 12 ώρβς.
  Πρακτορείον ΑΔΑΜΗ
  Τηλίφ. 5-40
  δι* ολους
  ΜΑΘΟΥΣΑΛΑΙ ΚΑΙ ΕΦΗΜΕΡΑ
  Α'.
  Τά δρια τής ήλικίας κομαί-
  νονται άπό ζωικοθ είοους εις εί
  δος 'Υπάρχουν πλάσματα πού ή
  ζωή των μετραται μέ τας ή
  μέρας άν δχι καί μέ τάς ώρας.
  Καί, αντιθέτως άλλα, πού ή
  ζωή των μετράται μέ τάς δέ
  καετίας. Τό ζήιημα των λόγων
  πού προκιλοΰν την μεγάλην αύ
  -ήν διαφοράν εις τα δρια τής
  ζωής των διαφόρων είδ'ον, δέν
  εχει ά/.όμη διαφωτίση πλήρως
  άπά την επιστήμην, καί παρου¬
  σιάζη, μεγάλα κεν'ί Επί τοϋ πε-
  δίου τούτου ή επιστήμην άντιμε-
  τωπίζει προβλήματα, είς τά
  ίποΐα δέν εύρεν άκόμη την α¬
  πάντησιν.
  Τό μεγαλειτέρον των χερσαί-
  ων θηλχστικών, ό έλέφας, είνε,
  ώς γνωστόν, εξαιρετικά μχκρό-
  ,3ιος. Είνε άποδεδειγμένον ότι
  έν αΐχμαλωσία ζή ΗΟ χρόνια.
  Έλεύθερος έν τή φύσει ισως νά
  ζή περισσότερον, ΐσως νά φθά-
  νη καί τά 150 ή καί τά 200
  η. Ένας παρόμοιος γίγας
  χρειάζεται πολλάς δεκαετίαν διά
  ν' άναπτυχθή Μόνον είς ηλι¬
  κίαν 25 έτών έ'χει άνχπτυχθή
  τελείως ό έλέφας των Ίνδιών
  ό δ* άδελφός τού τής Άφρικής
  θέλει περισσότερον άκόμη χρονι¬
  κόν διάστημα διά νά φθάση
  είς χό στάδιον τής τελείας τού
  άναπτύςεως. Ρινόκερω, Επποπό
  ταμοι καί άλλα παρεμφερή ζώα
  ζοΰν δσον τουλάχιστον καί ό
  άνθρωπος.
  Διαφέρουν τά πράγματα ώς
  πρός τά κατοικίδια ζώά μας,
  περί τής διαρκείας τοΰ βίου
  των οποίων εχομεν άκριβεστέ-
  ρας πληροφορίας. "Ενα άλογο·,
  θεωρεΐται γηραλέον είς ήλικία'
  30 έτών. Σπανίως φθάνει κα
  ΰπερβαίνει τό 40όν Ιτος τής ή
  λικίας τού. ΔΓ Ινα άλογον, έν
  Αγγλία, άναφέρετα: ότι είς ή
  λικίχν 52 έτών ήταν άκόμη είς
  την Ινεργόν υπηρεσίαν. Ό όνος
  £ή Ιω; 50 χρόνια, κάποτε κα'
  περισσότερον. Βραχύβιον σχετ:
  κώς είνε τό βώδι, πού σπανίως
  ζή περισσότερον άπό τριάντα
  χρόνια, ζών ολιγώτερον καΐ άπό
  την γάτα! Διότι ϋπχρχουν άνε-
  πίδεκτοι αμφισβητήσεως πλη
  ροφορίαι γιά μιά γάτα πού ύ
  πήρχεν είς μίαν οικογένειαν άπό
  τοΰ ΙΗτΟ εως τό 187Η.
  Διαφέοουν τά ορια τής ζωής
  είς τά βασίλειον των πτηνών
  Ένα καναρικάκι ζή 18 2ως 22
  τό πολύ χρόνια. 'Η στρουθοκά-
  μηλος, τό μεγαλειτέρον των πτη-
  νων, δέν ζή πάνω άπό 48 χρό¬
  νια. Πόση διαφορά άπδ τόν πά
  παγάλο πού τυχόν ύπερβαίνει
  καΐ τά έκατό.
  Δεν είνε ό ψιττακό; ό μόνος
  Μαθουσάλας τοθ πτερωτοΰ κό-
  σμου: Τόν συναγωνίζονται είς
  μακροβιότητα κύκνοι, γΰπες ίί-
  ρακες κλπ. Τό δτι τά πτηνά κατά
  κανόνα είνε μακρό|ίια αχετίζε
  ται μέ τό γεγονός 'ότι καί τά
  μικρά άκόμη πτηνά, ώ; έκ των
  κόπων πού συνεπάγεται δι' αύ-
  τά η έκκόλαψις καί ή διατροφή
  των νεοασών, δέν φίρονν κατ'
  ετος είς τδν κόσμον ή ολίγους
  μόνον άπογόνους. Ή διαιώνισις
  τοθ εϊδους Ιξασφαλίζετα: διά
  μιας μεγαλειτέρας διαρκεία; τής
  ζωής τοΰ μεμονωμένου ζώου.
  (συνεχίζεται)
  ■■■■■■■■■■■■■■Ι
  ■ ■■■■■■■■■■■■■■■■εκ
  ΕΜΜ. Κ. ΣΧΙΖΑΚΗΣ
  ΙΑΤΡΟΣ —ΗΑΦΟΛΟΓΟΣ
  Δέχεται είς τό ιατρείον τού όδός Άγίου Τίτου—
  έναντι Δημαρχείου. Καθ" εκάστην 9—11 καΐ 3—7.
  Αριθ, τηλέφωνον 300.
  %*«»■■
  · ■■■■■■■■■■■■
  «Έρμίνα»
  Μεγάλαι έκπτώσεις
  είς δλα τ' άνδρικά ειδή
  δι' ολίγας ημέρας.
  Υποκάμισα, γραββάτες, μανδήλια>
  ζώνες, τιράντες κ. λ. π.
  Λόγω τοϋ δτι τό χατάστημα «ΕΡΜΙΝΑ» πε-
  ριορίζεται μόνον είς τά γυναικεΐα ειδή καί τα
  καλλυντικά καί άρώματα, θά πωλήση όλα τα άν¬
  δρικά ε'ίδη είς τιμάς κάτω τοΰ κόστους.
  ΜΕΓΑΛΑΙ ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ
  ΠΡΟΣΟΧΗ
  ΕΙΣ ΤΑ ΛΙΠΑΣΜΑ ΤΑΣΑΣ
  Ή βάσις τού πλουσίου καί άφθόνου εί3βδή-
  ματος είνε ή καλή λίπανσις. Καί έκ τής πεί-
  ρας απεδείχθη ότι ή καλυτέρα λίπανσις γίνεται
  μέ λιπάσματα:
  «Έλέφας»
  Αφίχθησαν ολοι οί τύποι των λιπασμάτων
  «ΕΛΕΦΑΣ» δι' άμπέλους, έλαίας, σιτηρχ κ.λ.π.
  κα. πωλοϋνται παρά τοίς:
  ΚΩΝΣΤ. ΚΟΥΦΑΚΗ καί Σία
  ΑΔΕΛΦΟΙΣ ΜΠΟΥΡΝΕΛΟΥ
  Παρέχονται ευκολίαι πληρωμάς Ν
  Ήάποπεράτωσιςτηςόδοΰ
  Παχείας "Αμμου Σητείας.
  ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Φεβρ.υ-
  άριος.—(τοΰ άνταποκριτοΰ μας).—
  Αναφορικώς μέ την αποπεράτω¬
  σιν των όδών ΙΙαχείας "Αμμου—
  Σητείας, Άγίου Ν'ικολάου—Όρο-
  πεδίου Λασηθίου, τμήματος τής ό¬
  δοΰ Σητείας — Ιεραπέτρας άπά
  Σητείας μέχρις Έπ'.σκοπής καί
  ολίγον τι πέραν ταύτης, άνακοι-
  νοΰται έξ Ιγτίύρου πηγής ο'τι θά
  πάσα σχετική πρόνρια υπό
  ί Σί
  τοϋ ύΐτουργείου Συγκοινωνίας.
  Έκτός των όοών τούτων, οί άρ-
  μόδιοι κύχλοι το3 νομο3 παρατη-
  ροθν δτι ύπάρχει ήμιτελής καί
  ή όδός Καλοΰ Χωρίου—Μαλλών.
  Πιστεύεται δέ ασφαλώς δτι τό
  οορ·(ίϊο^ Συγκοινωνίας θά με¬
  ριμνήση καί διά την οδόν ταύτην,
  δεδομέ/ου δτι αυτή έξυπηρετεΐ έ'να
  άπό τά μάλλον πλουτοπαραγωγι
  κά διαμερίσματα τοΰ νομοΰ Λα¬
  σηθίου.
  Έπίσης παρατηρεϊται 2τι είνε
  άνάγκη νά γίνη Ιγκαίρω; ή διά¬
  θεσις των υπολοιπόμενον πιστώ-
  σεων τής όδοΰ Σητείας καί τούτο
  διότι παρέρχεται όσονούπφ ή οΐ-
  κονομική χρήσις.
  Χάρις είς τάς ενεργείας τοθ Νο¬
  μομηχανικού Λασηθίου πληροφο-
  ροΰμζ: δτι έςευρέθησαν κα'. άλλο:
  εργάται οίτινες Ιργάζονται ήδη
  εις τά τμήμα Λάστρου πρός
  Σφάκαν. Έλπίζεται 2τι παραλ¬
  λήλως πρό; τά; ενεργείας ταύτας,
  ό ίργολάβο; θά φροντίση νά πυ¬
  κνώση τά συνεργεΐα τού. ΙΙαρέρ·
  χεται ήδη ή έποχή συγκομιδή;
  τοΰ έλαιοκάρπου καί ή πύκνωσις
  αυτή δέν θεωρεΐται δύσκολο;. Έ-
  πιβάλλεται άλλως τε νά πραγμα¬
  τοποιηθή όπωσδήποτε καθ' ήν
  στιγμήν αί πιστώσεις υπάρχουν
  καί ή άνάγκη τής δλοκληρώσεως
  τής όδοΰ καθίσταται πλέον ή έπι-
  τακτική.
  —Ή άθλητική έκθεσις καί
  αί επαρχίαι.
  Υπό την προεύρίαν τού κ.
  Κοτζιά συνεκροτήθη εις την Δι¬
  οίκησιν τή; Πρωτευούσης αύσκε
  ψις διά την οργάνωσιν τής 'Α-
  θλητικής 'Εκθέαεως, ίίτις καθ"
  ολαξ τάς ενδείξεις, θ' ανοίξη τό
  τελευταίον δεκαήμερον τοΰ Α¬
  πριλίου. Κατ' αυτήν καθωρίσθη
  όπως έκαστον επαρχιακήν άθλη
  τΐκον σωματείον έκπροσω,-τηθΓί
  ό τού προέδρου τού, δύο μελών
  καΐ άναλόγου άριθμοΰ άθλητών.
  'Επίσης συνεζητήθη ή περίπτωσις
  τή; προσκλήσεως, δαπάναις των
  άθλητικών όργανισμών, επί τριή¬
  μερον όλον των άθλητών καί
  ποδοσφατριστών των ανηκόντων
  είς άνεγνωρΐσμενα ή έπίσημα έ-
  παρχιακά άθλητικά σωματεΐα.
  Εάν πραγματοποιηθή ή σκέψις
  αυτή, 8ά συγκεντρωθοΰν είς τάς
  Αθήνας περί τάς 15 χιλιάδας ά¬
  θλητών.
  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ
  Ή 12η Κοινή Διεύθυνσις φορ-
  τηγών αύτοκινήτων πρός εξυπηρέ¬
  τησιν τοΰ κοινοθ, μή φειδομένη
  έξόδων καί πρός αποφυγήν παρα-
  πόνων έκ μέρου; των εχόντων με-
  φορχ; πάση; φύσεως, Ιγκατέ-
  στησε σταθμαρχεΐα έντός τή; πό¬
  λεως Ηρακλείου, είς Χανίων
  Πόρταν (κατάατημα Γεωργ. Κα-
  πελλάκη) διά τά διαμερίσματα
  τοΰ νομοΰ Μεσσαράς καί Μαλεβυ-
  ζίου καί είς πλατείαν Βαλιδέ Τζα¬
  μί διά τά διαμερίσματα Πεδιάδος
  Χερσονήσου καί Μονοφατσίου πρός
  τά όποΐα θ' άπευθύνωνται οί έν-
  διαφερόμενοι, εις πασάν ώραν.
  Ό Διευθυντής
  Μιχ. Τζουλάκης
  * Ο ΣΤΟΜΑΧΟΛΟΓΟΣ ΙΑΤΡΟΣ
  : Κων. Ε. Πολυδάκης
  ΕΙδικευθείς έν Γερμανίςι είς
  τά νοσήματα τοθ στομάχου
  έντέρων καί ήπατος, δέχεται
  τούς πάσχοντας έκτοθπετττι-
  κοϋ συστήματος έν τφ ιατρείω
  τού (οίκία κ. Χελιδώνη). Ί ρεϊς
  Καμάρες.
  θεραπεία αΐμορροΐδων ά¬
  νευ εγχειρίσεως δι" ένέσεων.
  Άριθμ. τηλ. 7—92
  Π. Παπαδόπουλος
  Πτυχιοΰχβς ίΐτής ϊατρικής
  Όώοντίατρος
  Δέχεται έν;τω Ίατρείφ τού
  παρά τόν "ΑγιονΙΜηνάν καθ"
  έκαστην:
  9-12 καί 4—7
  —Δι' άπόκρυψιν ξυλανθρα¬
  κων.
  Είς τό αΰτόφωρβν Πλημμε-
  λειοδικεΐον Χανίων ωδηγήθη ό
  Γεώργιος Α. Πκπουτσάκης άν-
  θρακεμπορο; επί άποκρυψει ξυ¬
  λανθρακων.
  —Τά κοινοτικά τηλεφωνικά
  γραφεΐα.
  Τό τηλεφωνικόν γραφείον
  Νυριοκεψάλου Ρεθύμνης έπανέ-
  λαβε την λειτουργίαν τού άπό
  τής 5ης τρέχοντος. Τό τηλεφω¬
  νικόν γραφείον Οερίσσου διέκο-
  ψεν άπό 1ης τρέχοντος λόγω βλά
  βηξ των μηχανημάτων τού 'Επί-
  σης διέκοψε διά την αύτην αι¬
  τίαν τό Τηλεφωνικόν Γραφείον
  Δρακώνας Κισσάμου. Τό τηλε¬
  φωνικόν γραφείον Άντισκάρι
  Καινουρίου έπανέλαβε την λει¬
  τουργίαν τού άπό 3η; τρέχοντος.
  Τό Τηλεφωνικόν Γραφείον Βρυ-
  βών Κυδωνίας διέκοψε προσω¬
  ρινώς άπό 3 τρέχοντος.
  —"Εναρξις πυρκαϊάς είς Χα¬
  νιά.
  Είς την όπισθεν τού Ναού
  Τριμάρτυρος Χανίων αποθήκην
  τοΰ κ. Γ. ΒαρδομάκηΙ ξυλεμπό-
  ρβυ άνεφλέγη προχθές βαρελι-
  ον θείου, < άπεΐλήσαν γενίκευ- οιν πυρκαϊάς είς όλην την απο¬ θήκην. Τρ έγκαίρω έπεμβάαει τής Άστυνομίας καί των πρβ- στρεξάντων πολιτών τό πΰρ κατβ σβέαθη. —Σύλληψις φυγοποίνων. "Υπό τή; χωρβφυλακής 'Ασή Γωνιάς συνελήφθη ό Ί. βρου- λιδακης έκ Μαρουλοϋ Ρεθύμνης πρό; εκτισιν ποινής φυλακί¬ σεις. - Αυθορμήτως προσήλθεν είς Ρεθυμνον ό φυγοδικών δι' άπρο μελέτητα τραύματα Β. Δ. Βααι- λομανωλάκης ή Πρινάρηςΐέξ Ό- ρους τού ΐδίου νομοΰ. —Πρόσκλησις. Ματαιωθείβης ελλείψει κπχρ τίας της Γενικής Συνελεύσεως τής 6 Φεβρουάριον 1938, καλούν ται τά μελη τής Λέσχης Ηρα¬ κλείου, συμφώνως μέ την σχετι¬ κήν διάταξιν τοϋ καταστατικοϋ την προσέχη Κυριακήν 13 Φε- βρουαρίου 1938 ώραν 10.30' π. μ, όπότε τό Διοικητικόν Συμβού λιον θέλει, λογοδοτήση κατά τό άρθρ 19 τοΰ αυτού καταστατικόν καί 2) θελουν ενεργηθή α! αρ¬ χαιρεσίαι τού Συμβουλιον διά την νεαν διετήΐ περίοδον. Έν'Ηρακλείω1τή9 Φεβρουαρίου 1938. _. μ___________________ Ό πρόεδρο; Νικολ. Βογιατζάκπς Ϊ9 δ * Μιχ. Κουναλάκης ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΊΆΙ μικρά οίκία όδός Πεδιάδος (Τρείς Καμάρες). Πληροφορίαι Ντορέ. Δισρκής παρακαταθήκη είς τά Καταστήματα: Μύρωνος Παπαδάκη, Χρήστ, Σπανούδη, Άδελ. Καπσρουνάκη.
  **
  ίίϊ
  Ηράκλειον—Κρήτης
  Γραφεΐα έναντι Πσλ. Νομσρχίας
  ΑΜΟΡΘΩΣΙΣ
  Πρωΐα Παρασκευής
  11 Φεβρουαρίου 1938
  ΤΗΗ ηΡΟΣΕΧΗΤΡΙΤΗΝ Ο ΜΕΤΑΞΑΣ
  ΦΟΑΝΕΙ ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΓΚΥΡΑΝ
  111 ΝΑ ΠΡΟΕΔΡΕΥΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΕΑΡΙΟΥ
  ΤΗΣ ΒΛΛΚΑΝΙΚΗΣ ΔΙΑΣΚΕΨΕΟΣ
  Η ΔΙΑΣΚΕΨΙΣ ΑΡΧΙΖΕΙ ΤΗΗ ΠΕΜΠΤΗΗ
  ΑΘΗΝΑΙ 1Ο Φεβρουαρίου (τοΰ
  άνταποκριτοΰ μας).— "Εγνώσθη σήμε¬
  ρον ότι ο πρωθυπουργός κ. Ι. Μετα¬
  ξάς αναχωρών έξ Αθηνών την Κυρια-
  κήν (μεθαύριον) θά ευρίσκεται είς "Αγ¬
  κυραν την προσέχη Τρίτην εσπέρας,προ
  κειμένου νά προεδρενύση τοΰ συνεδρίου
  τής Βαλκανικής διασκέψεως.
  Αί εργασίαι τοΰ συνεδρίου κατά τάς
  υπαρχούσας πληροφορίας θά άρχίσουν
  την προσέχη Πέμπτην, θά άπασχολη-
  θή δέ τούτο μέ, την άνασκόπησιν τής
  έν τή Βαλκανική καί Εύρώπη καταστά¬
  σεως.
  Μεγάλαι πολεμικαι παρασκευαι
  είς όληντπν Μεγάλην Βρεττανίαν.
  ΑΘΗΝΑΙ 10 Φεβρουαρίου
  (τοΰ άνταποκριτοΰ μας).—
  Καθ" α αγγέλλεται έχ Λον-
  δίνου είς την Βουλήν των
  Κοινοτήτων εγένοντο σοβα-
  ρώταται άνακοινώσεις έν σχέ
  σε» μέ την περίπτωσιν νέου
  πολέμου τοΰ όποίου οί κίνδυ-
  νοι δέν έπαυσαν ύφιστά-
  μενοι.
  Υπό τοΰ άρμοδίου ύπουρ-
  γοΰ ανεκοινώθη ότι έχει έξα
  σφαλισθη ειδή φ έπισιτιομός
  ής χώρας καί Ιδία τοΰ αμά-
  χου πληθυσμοΰ καί έν περι¬
  πτώσει άκόμη στενοΰ άπο-
  ΟΙ ΑΜΝΗΣΤΕΥΟΜΕΝΟΙ ΑΗΑΑΑΑΣΣΟΝΤΑΙ
  ΤΗΣ ΚΑΤΑΟΟΑΗΣ ΔΙΚΑΣΤ1ΚΟΝ ΕΙΟΔΟΝ
  ΒΑ ΕΠΙΐΤΡΑΦΟΥΗ ΤΑ ΚΑΤΑΒΔΗβΕΝΤΑ
  ΑΘΗΝΑΙ 1Ο Φεβρουαρίου (τού
  άνταποκριτοΰ μας). — Διά δημοσιευο-
  ομένου σχετικοΰ διατάγματος ορίζε-
  ται ότι οί άμνηστευόμενοι άπαλλάσσον
  ται τής καταβολής δικαστικών έςόδων.
  Οί καταδικααθέντ,βς διά τό κίνημα
  τοΰ Μαρτίου καί άμνηστευθέντες, οΐτι¬
  νες καί κατέβαλον τα δικαατικά έξοδα,
  δικαιοΰνται ή'δη έπιστροφής τούτων πα·
  ρά των αρμοδίων ταμείων.
  ΕΦΘΑΣΕΝ Ο ΑΝΤΙΒΑΣΙΛΕΥΣ
  Σ ΚΑΙ ΟΙ ΔΟΥΚΕΣ ΤΟΥ ΧΕΝΤ
  ΑΘΗΝΑΙ 1Ο Φεβρουαρίου (τού
  άνταποκριτοΰ μας).— Σήμερον . έφθα¬
  σαν ο άντιβασιλεύς τής Γιουγκοσλαυ-
  ί,ας πρίγκηψ Παΰλος καί οί δούκες τοΰ
  Κέντ.
  'Άμα τή αφίξει των κατηυθύνθησαν
  είς τό ξενοδοχείον τής Μ. Βρεττανίας
  όπου ευρίσκεται ή σορός τοΰ πρίγκηπος
  Νικολάουτήν οποίαν καί προσεκύνησαν.
  Ο ΝΕΚΡΟΣ ΤΟΥ ΠΡΙΓΚΗΠΟΣ ΝΊΧΟΛΑΟΥ
  ΜΕΤΕΦΕΡΘΗ ΕΙ! ΤΗΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 1Ο Φεβρουαρίου (τού
  άνταποκριτοΰ μας}.— Σήμερον τό εσπέ¬
  ρας ή σορός τού πρίγκηπος Νικολάου
  θά μεταφερθή έν πενθίμω πομπή είς τόν
  ναόν τής Μητροπόλεως όπου θά εκτε¬
  θή είς προσκύνημα.
  ΑΥΡΙΟΝ 8Α ΓΙΝΗ Η ΚΗ&ΕΙΑ
  £Κ ΤΟΥ ΝΑΟΥ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΡΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 1Ο Φεβρουαρίου (τού
  άνταποκριτοΰ μας).—Έκ τοΰ? Ναού τής
  Μητροπόλεως θά γίνη ώς απεφασίσθη
  αυριον την πρωΐαν ή κηδεία τοΰ πρίγ¬
  κηπος Νικολάου. Τό πρόγραμμα τής
  κηδείας καθώς καί τό τής στρατιωτικάς
  παρατάξεως,κατήρτισθησαν ήδη υπό τοΰ
  Αυλαρχείου καί τού Φρουραρχείου
  Αθηνών.
  Η
  ΝΕΟΝ ΣΚΑΦ11ΗΣΙΑΠΩΗΙΑΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 1Ο Φεβρουαρίου (τού
  άνταποκριτοΰ μας).— Τηλεγραφοΰν έκ
  Τόκιο ότι ή ναυπήγησις νέων σκαφών ύ-
  πό τής Ίαπωυίας|ή"ρχισεν έντατικώς.Αιά
  των νέων ναυπηγήσεων ή Ίαπωνία θά
  αποκτήση ώς βεβαιούται ισχυρόν στό¬
  λον] βαρέων σκαφών καί άεροπλανοφό-
  ρων.
  &ΥΣΑΡΕΣΚΕΙΑ ΕΝ ΑΓΓΛΙΑ
  ΕΚ ΤΟΝ ΙΑΗΟΝΙΚΟΝ ΕΞΟΠΑΙΣΜΒΜ
  ΑΘΗΝΑΙ 1Ο Φεβρουαρίου (τού
  άνταποκριτού μας).— Οί νέοι ναυτικοί
  έξοπλισμοί τής ς'Ιαπωνίας των οποίων
  εγνώσθη ήδη έκ θετικής «ηγής Ά
  εκτέλεσις, προεκάλεσαν ζωηροτάτην δυ¬
  σαρέσκειαν είς Λονδίνον καί γενικώς
  την Βρεττανικήν αυτοκραχορίαν.
  κλεισμοΰ των Βρεττανικόν |
  νήσων καί των άΐτοικιών.
  Έν τώ μεταξΰ συνεχίζεται
  δραστηρίως ή άποθήκευαις
  είδών τροφών καί φαρμάκων |
  Ύπολογίζεται ότι διά δύοέτη '
  ή Αγγλία δύναται νά σιτίζε- |
  ται έκ των ειδών τροφίμων
  άτινα άποθηκεύονται. Ή αΰ-
  τή φροντίς λαμβάνεται καί}
  διά τάς πρώτας ΰλας καί αλ-!
  λα ειδή απαιτούμεν» διά ι
  τάς βιομηχανικάς καί καθη-
  μερινάς ανάγκας.
  Ή άερνμυνα όργανώνει έξ
  άλλου πολυάριθμα καταφύ-
  για. Λαμβάνεται έπίσης πρό-
  νοια διά την συμπλήρωσιν
  τοΰ άτομικοϋ έφοδιχσμοΰ συ-
  σκευών άεραμΰνη;, οΰτως ώ-
  στε ολοι οί "Αγγλοι πολίται
  νά έφοδιασθοϋν διά τοιούτων
  συσκευών. Μελετάται έπίσης
  συατημα στρατολογίας δυνά-
  μενον νά πυκνώση έν δεδο-
  μένη στιγμή τάς τάξεις των
  έθελοντών, άντιμετωπίζεται
  δέ καί τό ζήτημα τής ύπο-
  χρεωτικης στρατολογίας των
  άστρατεύτων μέχρι τού 30οΰ
  έτους.
  Ή Γεωργική Ύπηρεσία Ηρακλείου
  διά την καπνοκαλλιέργειαν.
  Ή Γεωργική Ύπηρεσία Ήρα
  κλείου εξέδωκε χθές πρός τοΰς
  καπνοκαλλιεργητάς τού νομοϋ
  την κάτωθι ανακοίνωσιν:
  «Ώς τυγχάνει υμίν γνωστόν, ό
  καπνός, .κατ' εξοχήν εθνικόν προ-
  ιόν διέτρεξε πρό έτών σοβαρωεά-
  τους κινδύνους. Ή άμετρος επέ¬
  κτασις των καπνοκαλλιεργειών είς
  την Χώραν μας εδημιούργησεν υ¬
  περπαραγωγήν άνελθοΰσαν είς
  I-
  τη καλήί εσοδείας είς Γ>0—(30 έκ.
  οκάδας. Την ποσότητα ταύτην ήτο
  αδύνατον νά άπορροφήση ή έξω-
  τερική άγορά προεκλήθη δ' ώς έκ
  τούτου κρίσις τ,οΰ προιόνιος προ-
  σφερομένου υπό των καλλιεργη
  των είς έξευτελιστικάς τιμάς μή
  καλυπτούσας ουτε αύτά τα καλ-
  λιεργητικά έςοδα. Συνεπεία τού¬
  του τα Κράτος έλαβε προστατευτι
  κά μέτρα τοΰ προιόν.ος καί ώς
  πρώτιστον μέλημα αύτοΰ έθεσε
  τόν περιορισμόν τής καλλιεργου¬
  μένη εκτάσεως ί'να επέλθη ίσορ-
  ρόπησις τής προσφορ&ς πρός την
  ζήτησιν καί άπορρόφησις είς τι¬
  μάς ικανοποιητικάς ολης τής πα-
  ραχθείσης ποσότητος.
  Έκ παραλλήλου ή καπνοκαλ-
  λιέργεια περιωρίσθη είς τάς έξαι-
  ρετικάς καπνοπαραγωγούς περιφε¬
  ρείας τοΰ Κράτους όπου παράγον-
  ται έκλεκτά καπνά (Μακεδονία,
  Ηράκη, Αίτολωακαρνανία, Σάμος).
  Κατά τό τρέχον ετο; τό Κράτος
  συνεχίζον την προστατευτικήν πο¬
  λιτικήν τού διά τα καπνά, -ηροζ-
  βη είς τόν περιορισμόν είς μεγα¬
  λυτέραν κλίμακα τής καλ)μένης
  εκτάσεως. Συνεπεία των κυβερνη-
  τικών μέτρων ή άναλογοϋσα έκτα¬
  σις έν Κρήτη μή παράγουσαν ώς
  γνωστόν έκλεκτά καπνά, περιωρί¬
  σθη είς 5.000 στρέμματα καί έκ
  τούτων πάλιν τό μεγαλύτερον πο¬
  σοστόν, ήτοι 3 ·ί00 στρέμ. εδόθη¬
  σαν είς τόν Νομόν μας κατανεμη-
  θέντα διά τής ύπ'αριθ. 380)4.1.
  38 αποφάσεως τοΰ κ. 'Υπουργοΰ
  Γενικοΰ Διοικητοΰ Κρήτης είς
  10 Κοινότητας τοΰ Νομοΰ μας αί¬
  τινες παράγουσι την μεγαλυτέραν
  καί έκλεκτοτέραν ποιότητα.
  Τα καπνά τοΰ Νομοΰ μας είναι
  μετρίας ποιότητος μή έπιτυγχά-
  νοντα υπό τάς συνήθεις σημερι¬
  νάς συνθήκας τής άγοράς άνω των
  30 δρχ. κατά μέσον όρον καί κατ'
  οκάν. Ή τιμή αυτή μόλις καλύ-
  πτει τα καλλιεργητικά έςοδα τοΰ
  παραγωγοΰ καί ούϊεμία, κατά την
  γνώμην μας ζημία τής γεωργινής
  μας παραγωγής θά επέλθη έ*κ τής
  μικράς μειώσεως τής καλλιερ-
  γουμένης εκτάσεως.
  Κατά την τελευταίαν ΙΟετίαν
  κατά μέσον όρον Ικαλλιεργοϋντο
  έν τώ Νομώ μας κατ' Ιτος (> 000
  ατρέμματα. Ταυτα περιωρίσθησαν
  νυν είς 3.Τ00, ήτοι κατά τό τρί¬
  τον, έπομένως ουδεμίαν ούσιαστι-
  κήν ζημίαν ύφίστανται αί καλ-
  λιέργειαι τοΰ ΧομοΟ μας.
  Ιδιαιτέρως πρέπει νά λάβωμεν
  ΰπ' όψει δτι τό κλΐμά μας είνε
  προνομιούχον, έπιδεκτικόν πλεί¬
  στων καλλιέργειαν/ καί κατά την
  γνώμην μας δυνάμεθα νά καλλιερ-
  γήσωμεν τα ολίγα στρέμματα πού
  μας περικόπτονται ά πό την κα¬
  πνοκαλλιέργειαν μέ οσπρια (μα-
  γειροψήματα) καί άλλα φυτά άτι¬
  να θά άποοώσωσιν άχι μόνον με¬
  γαλύτερον γεωργικόν εϊσόδημα
  αλλά καί ώ; ειδή πρώτης άνάγ-
  κης θά πωληθώσιν ασφαλώς καί
  ταχέως εις την εσωτερικήν αγο¬
  ράν μας».
  30 Πρωΐνή
  ΔΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΕΝΌΗΣΙΝ
  Μ. ΒΡΕΤΤΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΙΤΑΛΙΑΣ
  ΤΙ ΦΡΟΝΟΥΝ ΟΙ ΓΑΑΛΙΚΟΙ ΚΥΚΑΟΙ
  ΑΘΗΝ ΑΙ 10 Φεβρουαρίου (τού
  άνταποκριτοΰ μας).— Καθ' ά τηλϊγρα
  φοΰν έκ Παρισίων οί πολιτικαί κύκλοι
  τής Γαλλικής πρωτευούσης, φρονούν ότι
  τα έμπόδια διά την συνεννόησιν τής Μ.
  Βρεττανίας μέ την Ιταλίαν είναι άκό
  μη πολυάριθμα.
  Κατά τάς ιδίας άντιλήψεις ή Αγ¬
  γλία δέν είνε δυνατόν νά δεχθή συ¬
  νεννόησιν μέ την Ιταλίαν επί τή βά¬
  σει άνταλλαγμάτων των οποίων ή πραγ
  ματοποίηαις θά ήτο δυνατόν νά απο¬
  τελέση κακόν προηγούμενον διά την έξέ
  λιξιν των δι&θνών πραγμάτων.
  ΣΥΝΕΧΙΞΟΝΤΑΙ ΠΑΝΤΟΤΕ
  ΑΙ ΑΓΓΛΟΓΑΛΛΙΚΑΙ ΣΥΝΟΜΙΛΙΑΙ
  Η ΠΕΡΙΟΔΕΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ
  ΓΕΝ. ΔΙΟΙΚΗΤΟΥ ΚΡΗΤΗΣ
  Ό Νομάρχης Ηρακλείου κ.
  Ά. Μάρκελλος έπεκοινώνη
  σε τηλεφωνικώς μετά τού ΰ-
  πουρ>οϋ Γενικοϋ Διοικητοΰ
  Κρήτης κ. Σφακιανάκη. Ό κ.
  ύπουργός κατά την συνομιλί-
  αν τού μέ τόν κ. Νομάρχην
  εθιξε καί τό ζήτημα τής άψί-
  ξεώς τού είς την πόλιν μας
  ήτις ανεβλήθη συνεπεία τής
  συνεχιζομένης κακοκαιρίας.
  Έν προκειμένω πληροφορού¬
  μεθα ότι ό κ. ύπουργός θά
  πραγματοποιηθή ώρισμένως
  την περιοδείαν τού άνά τοΰς
  νομοΰς Ρεθύμνης, Ηρακλεί¬
  ου καί Λασηθίου ευθύς ώς ό
  καιρός βελτιωθή.
  ΤΑ ΠΟΣΟΣΤΑ
  ΕΞ ΑΝΤΙΤΙΙΥΙΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ
  "Υπό τού ύπουργεΐου των
  Οίκονομικών κοινοποιεΐται έγ-
  κύκλιος σχετικώς μέ τόν τρό¬
  πον τής αποδόσεως των πο¬
  σοστόν υπέρ τρίτων δικαιού-
  χων έξ άντιτίμου ^εφημερίδων.
  ΤΟ.ΦΙΛΟΛΟΠΚΟΝ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟΝ
  ΤΟΥ ΙΩΑΝ. ΚΟΝΔΥΛΑΚΗ
  Χθές την εσπέραν συνεκρο¬
  τήθη είς την Νομαρχίαν σύ-
  σκεψις άφορώσα την καλυ-
  τέραν τέλεσιν φιλολογικου μνη
  μοσύνου τοθ αειμνήστου Ιω.
  Κονδυλακη. Τής συσκέψεως
  μετέσχον ό Νομάρχης Ηρα¬
  κλείου κ. Ανδρ. Μάρκελλος,
  ό Δημαρχος κ. Μ. Γεωργιά¬
  δης, ό κ. Μιχ. Ήλιάδης Πρό-
  ξενος τής Αγγλίας καί άλλοι
  μεταξύ των οποίων καθηγηταί,
  ίατροί, δικηγόρον δημοσιογρά-
  φοι κ. λ. π.
  Η ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ
  ΤΩΝ ΚΕΡΜΑΤΩΝ
  Κατ' άρμοδίαν ανακοίνωσιν
  τα υπό αντικατάστασιν κέρμα
  τα θά έξακολουθήσουν κυκλο-
  φοροΰντα μέχρι τοΰ Φεβρουαρί
  ου προσεχούς δτους 1939. Συ-
  νεπώς ουδείς λόγος συντρέ-
  χει επί τοΰ παρόντος τής προ-
  σκομίσεως τοιούτων προζ αν¬
  ταλλαγήν.
  ΤΑ ΛΑΤΚΑ ΣΥΣΣΙΤΙΑ
  ΕΙΣ ΤΗΝ ΠΟΛΙΝ ΜΑΣ
  Κατ' άρμοδίαν ανακοίνωσιν
  έντός των ημερών άρχεται ή
  λειτουργία καί είς την πόλιν
  μας των λαίκών συσσιτίων.
  Διά την δσον τό δυνατόν πα¬
  ράτασιν τής λειτουργίας των
  συσσιτίων, απεφασίσθη καί ε¬
  φέτος δπως εκάστη μερίς μετ"
  άρτου διανέμεται επί τή κατα-
  βολή διδράχμου.
  ΝΙΑΤΑΙΟΥΤΑΙ Η ΙΔΡΥΣΙΣ
  ΤΟΥ ΟΙΝΟΠΟΙΕΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
  Πληροφορούμεθα δτι τό λη¬
  φθέν πρό ημερών έκ τής Ά-
  γροτικής Τραπέζης υπό τοϋ
  Αύτονόμου Όργανισμοϋ Οίνο-
  ποιείων Κρήτης δάνειον έκ 10.
  ΟΟΟ.ΟΟΟ δρχ. κράτει σκέψις νά
  διατεθή έξ ολοκλήρου διά την
  επέκτασιν των οίνοποιητικών
  έγκαταστάσεων Μάλεμε, Κο
  λυμπσρίου, Σητείας καί'Αρχα
  νών τροποποιουμένης τήςάρχι
  κης αποφάσεως ήτις προέβλε
  πε την διάθεσιν έκ τοΰ δανεί-
  ου τούτου 3.ΟΟΟ.Ο0Ο δρχ. διά
  την ίδρυσιν οίνοποιείου καί έν
  Ηρακλείω προοριζομένου διά
  την οίνοτιοίησιν των λευκών Ι¬
  δίως σταφυλών.
  ΔΙΟΡΙΖΟΝΤΑΙ
  ΚΑΙ ΑΛΛΟΙ ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΙ
  ' Ανεκοινώθη ή υπογραφή
  υπό τού ύπουργοϋ τής Παιδεί-
  ας των διορισμών έντός τής
  εβδομάδος 40 εισέτι νέων δή-
  μοδιδασκάλων.
  ΤΟ ΘΕΙΑΦΙΣΜΑ ΤΩΝ ΑΜΠΕΛΟΝ
  Τό Γεωργικόν Έπιμελητή-
  ριον δι' έγγράφου τού πρός
  την Διοίκησιν τής Άγροτικής
  Τραπέζης παρακαλεΐ νά μερι¬
  μνήση, αυτή ώστε τό μέλλον
  νά αποσταλή ενταύθα προσε¬
  χώς θείον νά είνε απολύτως
  καθαρόν καθ' δσον πέρυσι
  ώς εξηκριβώθη ήτο νοθευμένον
  καί δέν έφερεν κατά την
  χρησιμοποίησιν τού είς τάς
  άμπέλους τα προσδοκώμενα
  άπρτελέσματα.
  ΑΠΌΦΑΣΕΙΣ
  ΤΟΥ ΑΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
  Τό Δημοτικόν Συμβούλιον
  Ηρακλείου ενέκρινε την με¬
  λέτην "επιδιορθώσεως ^τμήμα-
  τος τοΰ ύδραγωγείου παρά
  την Πύλην Χανίων. Έπίσης
  απεφάσισε την επανάληψιν
  τής δημοπρασίας διά την προ¬
  μήθειαν των κρουνών διακο-
  πής οΐτινες θά τοποθετηθώ-
  σιν είς τό ϋδραγωγεΐον. Α¬
  πεφάσισεν ωσαύτως την επέ¬
  κτασιν τοϋ νεκροταφείου δι'
  απαλλοτριώσεως 12.700 τ. μ.
  Έν συνεχεία τό Δημοτικόν
  Συμβούλιον Ηρακλείου ενέ¬
  κρινε την συγκρότησιν Έπι-
  τροπής διά την κατάρτισιν έ-
  ξωραίστικοΰ προγράμματος
  τής πόλεως. Είς ταύτην παρε-
  κλήθη νά μετάσχη, καί ό κ. Νο
  μάρχης. Κατ' απόφασιν λη¬
  φθείσαν είς την ίδιαν συνε¬
  δρίασιν ή όδός Δαιδάλου μετ-
  ονομάζεται είς οδόν Ιωάννου
  Μεταξδ οί δέ συνοικισμοί έ¬
  ξωθεν τής Πύλης Χανίων είς
  «Στάδιον», ό πρός τό νεκρο¬
  ταφείον «Χρυσόστομος» τό
  «Νέον Άτσαλένιο» είς «Κλα-
  ζομενάς», τό «Παλαιόν Ά-
  τσαλένιο» είς «Έρυθραίαν»
  οί «Πατέλλες», είς «Άμισσόν»
  καί ή «Τάμπια» είς «Ακρο¬
  πολιν».
  ΚΑΤΑΤΑΞΙΣ ΦΥΛΑΚΟ.Ν
  ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
  Αναφορικώς μέ την συνεννόησιν
  Αγγλίας καί Ιταλίας, πληροφορίαι έκ
  Αονδίνου βεβαιοΰν ότι συνεχίζονται πάν
  τοτε οί συνομιλίαι διά την ρύθμισιν
  των διαφόρων ζητημάτων των αφορών-
  των τάς σχέσβις των δύο χωρών.
  ΩΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΝ
  ΟΡΚΙΣΟΗ Ο κ ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 1Ο «1>εβρουαρίου (τού
  άνταποκριτοΰ μας).— Σήμερον ώρκίσθη
  ώς ύπουργός των Οίκονομικών ο μέχρι
  τοΰδε ύφυπουργός τοΰ ίδίου ύπουργεί-
  ου κ. Αποστολίδης, όστις καί ανέλα¬
  βε τα καθήκοντά τού.
  Ο ΓΑΛΛΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ ΕΞΑΙΡΕΙ
  ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΨΙΝ ΤΟΝ ΑΤΙΑΟΝ ΒΑΣΙΑΕΟΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 10 «Ι»εβρουαρίου (τού
  άνταποκριτού μας).—Τηλεγραφοΰν έκ
  τοΰ έξωτερικοΰ ότι ολόκληρος ο Γαλ-
  λικός τύπος χαιρετίζει την προσέχη ε¬
  πίσκεψιν των "Αγγλων Βασιλέων. Ή
  επίσκεψις αυτή χαρακτηρίζεται ώς ένα έκ
  των σημαντικώτεραι γεγονότων τοΰ έ¬
  τους τούτου των άφορώντων την απο¬
  κατάστασιν τής είρήνης έν Εύρώπη διά
  την οποίαν ή Άγγλογαλλική προσέγ¬
  γισις αποτελεί την καλυΐέραν εγγύησιν.
  Είς την «Εφημερίδα τής
  Κυβερνήσεως» εδημοσιεύθη νό
  μος, διά τοΰ όποίου κατανέ-
  μονται είς τρείς σωψρονιστι-
  κάς περιφερείας αί καθ' δλον
  τό Κράτος φυλακαί. Ή πρώ-
  τη περιλαμβάνει τάς φυλακάς
  τής περιφερείας των Έφετεί-
  ων Ναυπλίου, Πατρών καί
  Κρήτης. Ή δευτέρα τάς φυλα
  κάς τής περιφερείας των Έ-
  φετείων Αίγαίου Θράκης καί
  Κερκύρας καί ή τρίτη περιλαμ
  βάνει τάς φυλακάς τής περι¬
  φερείας των Έφετείων Αθη¬
  νών Λαρίσης καί Θεσσαλονί¬
  κης.
  ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΚΛΗΤΗΡΟΣ
  Διά Β. Δ. διωρίσθη δικα-
  στικός κλητήρ είς Πύργον ό
  Ιω. Γ. Μαρκομιχελάκης.
  Η
  ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
  ΚΑΘΙΣΤΑΤΑΙ ΣΤΕΝΠΤΕΡΑ
  ΑΘΗΝΑΙ 1Ο «1>εβρουαρίου(τοΰάν-
  ταποκριτού μας).— Καθ* ά τηλεγραφοΰν
  έκ τοΰ έξωτερικού καί λόγω τοΰ ταξιδί-
  ου των "Αγγλων βασιλέων άλλά καί άλ-
  λων ένδείξεων άτινα παρέχει ή δια-
  μόρφωσις τής παγκοσμίου καταστάσεως,
  ή άγγλογαλλική συνεργασιαι άποδεικνύ-
  εται ολονέν στενωτέρα καί σταθερά.
  ΚΡΙΣΙΜΟΣ Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ
  ΕΙΣ ΚΑΝΤΩΝΑ ΚΑΙ ΧΑΝΚΟΟΥ
  ΑΘΗΝΑΙ 10 Φεβρουαρίου (τού
  άνταποκριτοΰ μας).— Σημερινά τηλε-
  γραφήματα έκ τής "Απω Άνατολής πά
  ρουσιάζουν ώς κρίσιμον την ένΚαντώνι
  κατάστασιν συνεπεία ταραχών προκλη-
  Οεισών είς τόν στρατόν υπό πρακτόρων
  τής ήττοπαθοΰς προπαγάνδας. Ή ιδία
  κατάστασις έπικρατεϊ καί είς Χανκόου.
  ΕΣΤΑΣΙΑΣΕ ΜΙΑ ΜΕΡΑΡΧΙΑ
  ΚΙΝΕΖΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ
  ΑΘΗΝΑΙ 1Ο 4&εβρουαρίου (τού
  άνταποκριτοΰ μας).—Νεώτεραι ειδή-
  σεις έκ Σαγκάης άγγέλλουν ότι είς την
  Καντώνα έστασίασε μία μεραρχία Κινε
  ζιχοΰ στρα^ού καί ότι είς Χανκόου ά*
  π ειλείται πραξικόπημα εναντίον τού
  Τσάγκ—Κάϊ—Σέκ.
  ίΐν μείωσιν -
  έ βτ» θα»
  επί τω
  3Κ ρ
  ίμην πέραν
  ;νβρεύεται να ^
  ίαίτό μέτρον αυ
  Ι μί« καλη «ρχ«1
  «ά
  ίβΐ« «Ισχρβκϊ
  Ι ής «ρώτη Ινδειξΐζ
  δερνητικής ««οφι
  ηροστατεύση την .
  οίν, άίΐο αύθα»ρετ< μήοεις. Δέν προκϊ ί~λώς νά περΐι τβδτο μόνον ή κ; μέριμνα. "Ηδη α οίεϊααι ύπβεπιτροί μελέτην καί τό «δ κόστους των ίΐδών, Ιδίως τδν | χ»ν, συνεχί·*..... :νν, πιστεύ βυντόμως τάς έκθέσεις νβλην επιτροπήν προεδρεύει «ύτ Κ«1 Θεωρ? άτοβΐτιτροι ίείξουν την μδν των λκχιστον είδων ι>,
  ου παραγωγής *«
  ϊΐδδν της βιομηχ
  ομάτων, δερμάτων
  λ«ν. Διότι άναμ
  είς τα βιομηχανυ
  πάρχουν σημαντι
  ρια μεταξύ τού χ
  των καί τής τι>
  ιωλοΰνται στιμί
  νά είνε απολύτω
  ύποτίμησίς των
  ποοτοΰν ζημί«5
  αμούς, αί βιομη>
  'Α«ό πρόχειρον
  μελέτην αύτό έ
  έλληνικαί βιομι
  πτυχθεΐσαι σημα
  τ« τελευταία έτ
  την κρατικήν π
  όποία έξεδηλώθι
  ώοεως των φόρ&ι
  νύμων έταιριών
  έπιβολής βαρυτ
  επι των είσαγβ|
  δών πρός τα
  ύπ' αυτών προϊ
  δοτοϋν σήμερο
  *ΐώς σχεδόν τή
  Η«9 αγοράν, π]
  «ύτών κατορθώ
  μνουν καί έξαγ
  Δυστυχώς ομ< λ*μβανόμεναι τόπβυ ύποχρεο γ1*! εκτελούσαι ^ην παρέχομεν «ηο τοΰ Κράτοι δεικνύουν τάσι *ι«Χροκερδεία( "«Ρίΐττώσεις. (ί °«» ουνεχώς τ ?8«σαν σιγά-σ ϊβδν είς την πβύ πώλ είσαγέ τό κόσι Ι είπω μ α Άλλά καί αν βτι ,Γ «ν πάαη τό 5 Πά