95392

Αριθμός τεύχους

4787

Χρονική Περίοδος

Α' 1938

Ημερομηνία Έκδοσης

12/2/1938

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
  ΣΥΝΔΡΟΜΑΣ
  Αίγΐ'τττοιι
  έτησία ) ίοαι ?>
  έξάμηνης 2
  Άμερικής
  ι'τησία δολ. 15
  £ί(1μηνος > 8
  Τιμή
  κατη φύλλον
  Δςιαχ. 2
  ΣΑΒΒΑΤΟΝ
  12
  ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΝ
  1938
  Ι ΡΛΦΠΛ 1ΎΠΟΙ ΡΛΦΕ.1Λ
  ΟΛΟΣ
  ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΣΥ1ΤΑΚΤΙΙΣ ΘΡ. Ν. ΣΤ ΛΥΡΑΚΗΣ
  ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΑΝΔΡ. Μ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ ΚΡΗ1ΗΣ - 1.1Ο2. 23ΟΝ
  ΑΡΙΘΜ. ΦΥΛΛΟΥ +78*
  Ο ΕΑΕΓΧΟΣ ΚΑΙ Η ΜΕΙΟΣΙΣ
  ΤΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΤΗΣ ΖΟΗΣ
  Ή προσπαθεία την οποί¬
  αν άνέλαβεν ή κυβέρνησις
  διά την μείωσιν τού κόστους
  τήί ζ"Πς» συνεχίζεται εισέτι,
  φαίνεται δέ ότι θά αχθή τε-
  λικώς είς αΐσιον πέρας. "Η¬
  δη τό ύφυπουργεΐον τής Ά
  γορανομίας εξέδωκε διατα¬
  γήν διά τής οποίας υποχρε¬
  ούνται ολοι οί καταστημα¬
  τάρχαι άνεξαιρέτως, ν' ά-
  ναγράφουν επί των πωλου-
  μένων παρ' αυτών είδών την
  τιμήν πέραν τής οποίας ά-
  παγορεύεται νά πωλήσουν.
  Καί τό μέτρον αύτό εκρίθη
  ώς μία καλή άρχή, διά την
  προσπάθειαν άποφυγής των
  τάσεων αισχροκερδείας καί
  ώς πρώτη ένδειξις τής κυ-
  βερνητικής αποφάσεως νά
  προστατεύση την κατανάλω¬
  σιν, άπό αύθαιρέτους ύπερτι-
  μήσεις. Δέν πρόκειται δέ α¬
  σφαλώς νά περιορισθή είς
  τούτο μόνον ή κυβερνητική
  μέριμνα. "Ηδη αί καταρτι-
  σθεΤσαι ύποεπιτροπαί διά την
  μελέτην καί τόν έλεγχον
  τού κόστους των διαφόρων
  είδών, Ιδίως των βιομηχανι-
  κών, συνεχίζουν τό έργον
  των, πιστεύεται δέ ότι λίαν
  συντόμως θά ΰποβάλουν
  τάς έκθέσεις των είς την με¬
  γάλην επιτροπήν τής οποίας
  προεδρεύει αυτοπροσώπως ο
  πρωθυπουργός κ. Μεταξάς.
  Καί θεωρεΐται βέβαιον ότι αί
  ύποεπιτροπαί αυταί θά-ύπο*
  δείξουν την μείωσιν των τι-
  μών των περισσοτέρων του¬
  λάχιστον είδών τής έγχωρί-
  ου παραγωγής καί ιδία των
  ε'ιδών τής βιομηχανίας ύφα-
  σμάτων, δερμάτων καί άλ-
  λων. Διότι αναμφισβητήτως
  είς τα βιομηχανικά εϊδη ύ»
  πάρχουν σημαντικά περιθώ-
  ρια μεταξύ τοΰ κόστους αυ¬
  τών καί τής τιμής είς ήν
  πωλοΰνται σήμερον, ώστε
  νά είνε απολύτως δυνατή ή
  ύποτίμησίς των χωρίς νά ύ-
  ποστοΰν ζημίας ή κλονι-
  σμούς, αί βιομηχανίαι αυταί.
  Άπό πρόχειρον τουλάχιστον
  μελέτην αύτό έξάγεται. Αί
  έλληνικαί βιομηχανίαι άνα-
  πτυχθεΐσαι σημαντικά κατά
  τα τελευταία έτη χάρις είς
  την κρατικήν προστασίαν, ή
  όποία εξεδηλώθη διά τής μει
  ώσεως των φορων των άνω-
  νύμων έταιριών καί διά τής
  έπιβολής βαρυτάτων δασμών
  επί των εισαγομένων όμοει-
  δών πρός τα παραγόμενα
  ύπ' αυτών προϊόντα, τροφο-
  δοτοϋν σήμερον αποκλειστι¬
  κώς σχεδόν την εσωτερικήν
  μας αγοράν, πλείσται δέ έξ
  αυτών κατορθώνουν νά κά¬
  μνουν καί έξαγωγάς.
  Δυστυχώς ομως, μή άντι-
  λαμβανόμεναι τάς έναντι τοΰ
  τόπου ύποχρεώσεις των καί
  μή εκτελούσαι όσον πρεπει
  την παρεχομένην είς αύΐάς
  υπό τοΰ Κράτους προστασίαν,
  δεικνύουν τάσεις αλογίστου
  αισχροκερδείας είς πλείστας
  περιπτώσεις. Ούτω υπερτιμώ¬
  σαι συνεχώς τα ε'ίδη των, έ¬
  φθασαν σιγά-σιγά νά τα πω¬
  λούν είς την ιδίαν περίπου
  τιμήν πού πωλοΰνται καί τα
  έξωθεν είσαγόμενα των ο*
  ποίων τό κόστος έπιβαρύνε-
  ται, ώς είπωμεν, μέύπερβο-
  λικούς είσαγωγικούς δα-
  σμούς. Άλλά όσον μεγαλύ¬
  τερον καί άν είνε είς την
  χώραν μας τό κόστος των
  βιομηχανικήν είδών, άπό ότι
  είς τάς άλλας χώρας, λόγω
  τού δτι δέν έχει συστηματο-
  ποιηθή εισέτι τελείως ή βιο-
  μηχανία μας δέν είνε δυνα¬
  τόν έν πάση περιπτώσει νά
  είνε τόσον, ώστε νά δικαιο-
  λογήται τό ϋψος των σημε-
  ρινών τιμών. Αύτη είνε καί
  ή αντίληψις τής Κυβερνήσε¬
  ως. Καί άπό την αντίληψιν
  αυτήν έκκινοΰσα, απεφάσισε
  τόν έλεγχον επί των τιμών
  αυτών καί την ανάληψιν προ¬
  σπαθείας πρός μείωσιν των,
  ώστε νά μειωθη καί τό κό¬
  στος τής ζωής τού Έλληνι-
  κου λαοΰ.
  Δέν ϋπάρχει δέ άμφιβολία
  ότι ή Κυβερνητική αυτή προ¬
  σπαθεία, την οποίαν έπιδοκι-
  μάζει καί παρακολουθεϊ μέ
  συμπάθειαν καί ενισχύει ό¬
  λος ό κόσμος των καταναλω
  των, θάέπιτύχη απολύτως. "Η
  δή έγινεν ή πρώτη καλή άρ
  χή διά τώνφραγμών τούς όποί
  ούς έθεσε τό ύφυπουργεΐον'Α
  γορανομίας είς τάς διαθέσεΐς
  των αίσχροκερδών. Αύριον,
  μεθαύριον, θά καταστή δυνα¬
  τόν ασφαλώς νά καθορισθοΰν
  νέαι τιμαί πολύ κατώτεραι
  των σημερινών είς όλα τα
  βιομηχανικά ειδή· Καί είνε
  λογικόν τούτο. 'Η έλληνική
  βιομηχανία, είνε βεβαίως δί¬
  καιον καί ορθόν νά προο¬
  δεύση ν' άναπτυχθή καί νά
  εξασφαλίση απολύτως την αύ-
  τάρκειαν τής χώρας. Άλλά
  δέν είνε όμως δίκαιον ή βιο-
  μηχανική αυτή ανάπτυξις ν'
  αποβή είς βάρος τοΰ συνόλου,
  είς βάρος τοΰ καταναλωτικοΰ
  κοινοΰ. Διότι υπέρ πάν άλλο
  πρεπει νά τίθεται ή εξυπη¬
  ρέτησις καί ή διευκόλυνσις
  τής ζωής τής πλειονότητος
  τοΰ λαοϋ. Τότε άλλωστε έ¬
  χει αξίαν ί κράοδος καί ή ά
  νάπτυξις τής παραγωγής, εί¬
  τε τής βιομηχανικώς, είτε
  καί τής γεωργικής, όταν ά-
  ποβοονει, είς ©φελος τού λα¬
  οΰ καί όχι όταν συντελεΐται
  είς βάρος τής διατροφής τής
  ύγείας καί τής ζωής τού.
  ΟΠΩΣ ΔΙΑΒΑΙΝΕΙ Η ΖΩΗ
  Η ΧΑΡΙ
  της αλκυονιλοσ
  Ή άλκυών δέν είνε πουλί τής
  χαράς... Ό μΰθος δμως επλεςε
  τριγύρω της 2να έρωτικδ δνειρο
  καί άπό τα όνειρο αύτό έ,'ίγήκεν
  ή Άλκυονίς ήμέρα.
  —Τί τα θέλετε! εφώναζεν Ινας
  ά^ρωτιοί τής ημέρας αυτής ή
  τής παραπλησίας της, ή ό¬
  ποία χθές καί προχθές έπλαισίωσε
  τόν ουρανόν μας μερικές ώρες.
  "Οσο εχω τή στιγμή αυτή δέν ι-
  χω τούς αϊώνες!
  Είπε τίποτε το·3 σωροΰ ό συμ-
  πολίτης; Ασφαλώς δχι. 'Η διαύ-
  γεια τής Άλκυονίδος ημέρας είνε
  «ενα κ' Ινα» γ'.ά νά λέμε τή ζωή
  ζωή. "Υστερα άπό την κακοκαι-
  ρία την όποιαν ό εύσυνβίδητος
  χρονογράφος, ώνόμασε καί... σα-
  χλή, ή Άλκυονίς είνε ή άποκά-
  θαρσις καί ϊσορρόπησις. "Οχι κυ
  ρίως διότι 'ελειψε τό τούρτουρο
  καί συνεπώς ή κακοκεφιά δσον
  διότι τό περιβάλλον απέκτησε χα-
  ρακτήρα, έννοιαν καί οκοπόν. Μά
  την αλήθειαν άξίζει νά ζοΰμε γιά
  τίς Άλκυονίδες ήμέρες. "Η άν δέν
  άξίζει—άξίζει νά προσέχουμε στό
  φόντο της τό θαΰμα τής δημιουρ-
  γίας. Είνε απαράμιλλον όχι μόνον
  διά τόν καλλιτέχνην πού έμπνέε-
  ται άπό τα «πρότυπα» τή; Έλλη-
  νικής φύσεως. Χρησιμεύει καί εις
  τα νά πεισθοθμε δτι αυτή ή γή
  Ιγινε γιά την ευτυχία τοΰ άν'ίρώ-
  που.
  Οί άπαισιόδοξοι θά γελάσουν.
  Άλλά γιατί οχι; Ό πεσσιμισμάς
  είνε τής μόδας σήμερον. Τα πέρ-
  νομε δλα οί περισσότεροι άπό την
  ανάποδη. Ή συνείδησί μας, γιά νά
  δικαιολογήση ώρισμένες ήθικές
  άνωμαλίες τοΰ έαυτοΰ μας, έπι-
  μένει νά άπευθύνεται εις τόν φυ¬
  σικόν κόσμον. Ώστόσο δ,τι κΓ άν
  ποΰμε γιά τόν κόσμον αυτόν ή
  Άλκυονΐς ήμέρα τάν έξαγνίζει.
  Έμπρός είς την έπιπολαιότητα—
  γιατί νά άρνηθοΰμε την μορφή
  αυτή «πό τό πνεΰμα τής έποχής.
  — τοΰ μέν καί τοϋ δέ, ή Άλκυονίς
  τοποθετεΐ την ζωήν μέσα εις -ήν
  ψυχήν Καί επιμένει δτι ό κόσμος
  είνε καλάς. Άν ό ίνθρωπος δέν
  θέλει νά τόν θεωρή τέτ,οιον, είνε
  εντελώς άλλο ζήτημα. Τό φώς, τό
  ίουνό, ή θάλασσα, τό πράσινο, ή
  βιαστική άμυγδαλιά, δλη ή έπο-
  χή ώς έκδήλιοσις δημιουργική,
  παύει νά είνε απλώς ήμερολογι-
  ακή. Είνε κάτι τό άνάγλυφο καί
  σπαρταριστό Άποκτά... περιεχό¬
  μενον καί ή ψυχολογί* τοΰ άλή-
  τη ό οποίος —θά τό πιστέψετε;
  — καθιαμένος άναπαυτικά στό
  μπαγκάκ: τοθ Δήμου, μέ ολο τό
  φώς στό μοΰτρό τού, οιαοάζει Ινα
  κομμάτ: εφημερίδος.
  * *
  Η Δία φαίνεται στό γαλάζιο
  τελλάρο, όπως τό τέρας τοΰ Αόχ
  -Νές, πού τρέχει νά -/αταπιή
  τό Παξιμάδι! Είνε μιά χαρωπή
  σκιαγραφία ενός αρματο; τοΰ
  «Κομιτάτου». Συμβολίζει' την ψυ-
  χή πού τρέχει φαιδρή πρός τή
  ληθή τής μικρής φροντίδος κα!
  τή; μικρής Ιγνοιας, πού κάποτε
  φθάνει νά καταστρέψη δλη την έ-
  σωτερική καλωσύνη ενός άνθρώ-
  που. Ή Άλκυονίς άποκτδ τό βαθύ
  ιερο νάημά της στήν εκφρασι αυ¬
  τή των φωτεινών πραγμάτων τής
  στιγμής της. Ό θωμάς Μάν επι
  μένει δτι καί ό άνθρωπος καί δχι
  μόνον ό κόσμο; είνε καλάς. Άπο-
  μένει όμως νά πεισθοΰν οί... άν-
  θρωποι γιά τή δεύτερτ; αυτή κα¬
  λωσύνη! Ή Άλκυονίς ήμέρα καί
  δή ή Έλληνική, Ιχει τόν λόγον είς
  τό προκειμένον.
  ΑΣΜΟΔΑΙΟΣ
  ΠΟΥ Ο1ΗΓΕΙ Η ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΝ
  ΑΓΓΛΙΑΣ ΚΑΙ ΓΑΛΛΙΑ!
  Ή νέα διπλωματική δρα-
  στηριότης ή όποία εξεδηλώθη
  μέ την άναληφθεΐσαν πρωτο¬
  βουλίαν υπό τής Αγγλίας
  πρός τερματισμόν τοϋ Ίσπα-
  νικοΰ καί αποκατάστασιν τής
  ίσορροπΐας καί τής είρηνικής
  τάξεως είς την Ευρώπην, συ-
  νεχίζεται εισέτι, φαίνεται δέ
  δτι θά εξακολουθήση επί μα¬
  κρόν. Ή διάθεσις δέ ωρισμέ¬
  νων κύκλων, είς δλα γενικώς
  τα κράτη, όπως τα έθνη έπα-
  νέλθουν είς την οδόν τής συν-
  εργασίας καί άμοιβαίας κα-
  τανοήσεως καί συνδιαλλαγής,
  έσχεν ήδη τα πρώτα άποτελέ-
  σματα καί τάς έκδηλώσεις
  της. Τα γεγονότα τουλάχι¬
  στον τής Γερμανίας, των ο¬
  ποίων ή έκτασις καί ή σοβα-
  ρότης είνε αναμφισβητήτως
  σημαντική, υπήρξαν άποτέλε-
  σμα των ζυμώσεων αυτών
  καί τής εκδηλωθείσης διαθέ-
  σεως πρός εγκατάλειψιν τής
  στενής έθνικιστικής πολιτι-
  κής καί τής έγκαινιάσεως τα-
  κτικής συνεργασίας μέ τα άλ-
  λα έθνη. Καί ή παραίτησις
  τής Ρουμανικής κυβερνήσεως
  Γκόγκα όφείλεται έπίσης κα-
  θώς άναφέρουν αί σχετικαί
  πληροφορίαι, δχι μόνον είς έ-
  σωτερικούς λόγους', άλλά καί
  είς έξωτερικά γεγονότα. Κυ-
  ρίως δέ, όφείλεται είς την κα¬
  κήν εντύπωσιν την όποιαν
  προεκάλεσεν είς τό εξωτερι¬
  κόν ή αναγγελθείσα δίωξις
  τοθ έβροϊκοΰ στοιχείου καί
  είς "{ήν αντίδρασιν την όποι¬
  αν εξεδήλωσεν ή Κ. Τ. Ε.,
  κατά την πρόσφατον σύνοδον
  της, επί τού ζητήματος τού¬
  του, καθώς καί ή δυσπιστία
  την οποίαν εδημιούργησε τό
  κυβερνητικόν πρόγραμμα είς
  τούς παλαιούς φίλους καί συμ
  μάχους τής Ρουμανίας καί
  κυρίως είς την Γαλλίαν. Άλλ'
  αί διπλωματικαί ζυμώσεις των
  ημερών αυτών είχον καί άλ-
  λα σημαντικά έπίσης άποτε-
  λέσματα καί σπουδαίας έκ¬
  δηλώσεις. Καί πρώτον, σπου¬
  δαίον γεγονός θεωρεΐται ή
  αναγγελθείσα προσεχές με¬
  τάβασις τοθ 'Άγγλου Βασι¬
  λέως Γεωργίου Στ' είς Παρι¬
  σίους πρός επίσκεψιν τοϋ προ-
  έδρου τής Γαλλικής Δημοκρα¬
  τίας κ. Λεμπρέν καί ανταλ¬
  λαγήν μετ" αύτοΰ καί των
  Γάλλων κυβερνητών συνομι-
  λιών επί τής διεθνοΰς κατα¬
  στάσεως. Είς τό ταξίδιον δέ
  αύτό τοθ "Αγγλου ήγεμόνος,
  άποδίδεται μεγίστη σπουδαιό-
  της, διότι θεωρεΐται δτι συμ-
  βολίζει την στενωτάτην συνερ¬
  γασίαν καί την απολύτως κοι¬
  νήν πολιτικήν των δύο Μεγά-
  λων Δυνάμεων τής Λύσεως,
  έφ' δλων των διεθνών προβλη-
  μάτων.
  Τό γεγονός δέ δτι τό ταξί-
  διον αΰτό ανηγγέλθη την ίδι¬
  αν ακριβώς στιγμήν καθ" ήν
  ή Βρεττανική κυβέρνησις κατέ¬
  στησε γνωστήν την απόφασιν
  της νά έγκαινιάση είς τό εξής
  νέαν πολιτικήν δράσεώς πρός
  περιφρούρησιν τού γοήτρου
  καί των συμφερόντων τού Ή-
  νωμένου βασιλείου τόσον έν
  Εύρώπρ. δσον καΐ είς τάς άλ¬
  λας Ήπείρους, είνε πράγμα-
  τι ενδεικτικόν τής τεραστίας
  σημασίας την οποίαν ένέχει.
  "Επειτα, άλλο σημαντικόν γε¬
  γονός, είνε τό έξαγγελθέν
  προσεχές ταξίδιον τοθ Βασι¬
  λέως τής Αιγυπτου Φαρούκ
  είς Άγκυραν.
  Ό νεαρός ήγεμών τής χώ¬
  ρας τοϋ Νείλου, θά μεταβή
  είς την Τουρκικήν πρωτεύου¬
  σαν, ώς άναφέρουν αί γνω-
  σθεΐσαι πληροφορίαι διά νά
  επισκεφθή τόν πρόεδρον Κα-
  μάλ Άτατούρκ καί νά αντι¬
  ληφθή τάς προόδους πού συν-
  τελοθνται είς την νέαν Τουρ¬
  κίαν, αδελφόν έν θρησκεία έ'-
  θνος τής Αιγυπτου. Άλλά τό
  ταξίδιον αύτό δέν θά έχη α¬
  σφαλώς τόσον τυπικήν μόνον
  αξίαν. Θά έπιδιώκτ] εδρυτέ-
  ρου,ς σκοπούς καί έχει βαθύτε-
  ρα αϊτια. Καί έν πρώτοις πι·
  στεύεται δτι θά δώση την ευ¬
  καιρίαν άνανεώσεως των πα¬
  τροπαράδοτον δεσμών Τουρ-
  κίας καΐ Αιγυπτου. "Επειταθά
  χρησιμεύση είς την ανταλλα¬
  γήν γνωμών διά μίαν στενήν
  συνεργασίαν μεταξύ των δύο
  Μωαμεθανικών κρατών είς
  την ανατολικήν Μεσόγειον.
  Ύπάρχει μάλιστα ή πιθανό-
  της, δτι τό ταξίδιον αύτό α¬
  ποτελεί απάντησιν είς την
  αύτοανακήρυξιν τοΰ κ. Μου¬
  σολίνι είς 'προστάτην τού Ί-
  σλάμ, καί δτι αποβλέπει είς
  τό νά εκδηλώση την γνώμην
  τοθ μουσουλμανικοΰ στοιχεί¬
  ου δτι δέν εχει ανάγκην τής
  προστασίας αυτής. Ίσως δέ
  είς τό ταξίδιον αύτό νά συνε-
  τέλεσε καί ό δάκτυλος τής
  Βρεττανικής διπλωματίας. Δι¬
  ότι, είνε μέν ανεξάρτητον κρά-
  τος σήμερον ή Αϊγυπτος, άλλ'
  ή έπιρροή τής Βρεττανίας έπ'
  αύτοϋ ύπάρχει πάντοτε άμεΐ-
  ωτος. Άλλωστε, την ανεξαρ¬
  τησίαν, την παρεχώρησεν ή
  Αγγλία, ακριβώς διά νά α¬
  ναλάβη ή (δία ή Αϊγυπτος τα
  βάρη των έξοπλισμών καί
  τής οργανώσεως των άμυντι-
  κών της δυνάμεων καί διά νά
  δημιουργήση έν Κράτος ανε¬
  ξάρτητον, φύσει δέ καί θέσει
  αντίπαλον τής Ιταλίας, ώς
  άντάλλαγμα δέ τής άνεξαρ
  τησίας την όποιαν παρεχώρη¬
  σε, εξησφάλισε την επί μίαν
  ολόκληρον πεντηκονταετίαν,
  πολιτικήν, οικονομικήν καί
  στρατιωτικήν συμμαχίαν τού.
  Άλλ' αί διπλωματικαί ζυ¬
  μώσεις συντελοΰνται καί είς
  δλους τούς άλλους τομεΐς.
  'Η διπλωματία κινεΐται σή¬
  μερον μέ τόν "ίδιον γοργόν
  ρυθμόν, μέ τόν ίδιον πυρε-
  τώδη παλμόν, πού κινεΐται
  καί ή πολεμική βιομηχανία.
  Διότι εάν δέν προλάβη νά
  ματαιώση τόν πόλεμον πρέ-
  πει τουλάχιστον νά έχη προ-
  καταβολικώς έξασφαλίστι την
  νίκην τού.
  Ή Αγγλία καί ή Γαλλία,
  άντιλαμβανόμεναι δτι τό
  1938 θά είνε τό ετος τής
  αποφασιστικώς κρίσεως καΐ
  τής καθ" οιονδήποτε τρόπον
  εκκαθαρίσεως τής διεθνοΰς
  καταστάσεως, έντείνουν τάς
  προσπαθείας των είς δλους
  τούς τομεΐς διά νά γίνουν
  οί ρυθμιστσί τής καταστά¬
  σεως. Ποΰ δμως θά οδηγήση
  ή πολιτική καί έξοπλιστική
  δραοτηριότης των, είνε δΰσκο
  λον νά προείπομεν. Διότι ζώ
  μέν είς μίαν περίοδον καθ"
  ήν τίποτε δέν είνε οριστι¬
  κόν καί τίποτε δέν πρεπει νά
  φαίνεται απίθανον. Ζώμεν
  είς εποχήν των πλέον έκ-
  πληκτικών μεταβολών, [των
  άπροόπτων καί των συνε-
  χών μεταπτώσεων καί έναλ
  λαγών.
  Πεταχτά
  σημειωματα
  Η ΑΚΤΗ
  Συνήθεια παλτιά. Κάθε φο·
  ρά πού πλησιάζει ή άνοιξι,
  άνάβει ή συζήτησι γιά την ύ-
  παίθρια ζωή. Κήρυγμα φυσιο-
  λατρείας γίνεται παντοϋ. Καί
  πρίν μας λούση ό ήλιος μέ
  τούς ξανθούς, τούς φωτεινούς
  τού καταρράχτες, μάς κατα-
  κλύζει ή πλημμύρα των σχε-
  δίων καΐ των μελετών γιά τή
  δημιουργία κέντρων άναψυ-
  χής, λουτρών,- καταφυγίων
  στίς βουνοκορφές καί παρα-
  δείσων στίς άκτές. Τό ϊδιο ψυ
  σικά κι' εφέτος. Σχέδια έξω-
  ραϊσμών, σκέψεις Ιδρύσεως
  παραρτημάτων «τής ύπαιθρί·
  ου ζωής» κι' έδώ, μελέτες
  γιά νεώρια καί στάδια κο-
  λυμβήσεώς. Κι',άτέλειωτο κου
  βεντολόί γιά δημιουργία πα-
  ραλιακών κέντρων κι' έκμε-
  τάλλευσι των άκτών! Κι' δ¬
  μως νά τό θυμάστε, στό τέ-
  λος δέν θά γίνΓΐ πάλι τίποτε.
  Κι' ιδίως ώς πρός τίς άκτές.
  Θά μείνουν δπως έ"χουν καί
  σήμερο τα πράγματα. Άπέ-
  ραντες είναι οί άκτές. Καί
  κρύβουν ώμορφιές πού φέρνουν
  έκστασι καί μέθη. Άλλά πρός
  τί; Μάταια τό κΰμα παίζει
  μέ την άμμουδιά καί μέ τό
  βράχο κι' άφήνει τούς άφρούς
  τού ' σάν κρίνα κατάλευκα.
  Μάταια όλημερίς κι' όλονυ-
  χτίς μάς προσκαλεΐ ^έ γοη-
  τευτικά τραγοΰδια νά τό πλη-
  σιάσωμε. Μάταια ή θάλασσα
  δπου καθρεπτίζεται ό οϋρα-
  νός καί τάστρά "ου, άτλάζι
  κεντημένο μέ διαμάντια καΐ
  ρουμπίνια άπλώνεται άπέραν-
  τη, νωχελικά, έμπρός μας.
  Άπό τόν τόπο αΰτό έ'χουν
  χαθή οί φίλοι τής άκτής. Έ¬
  χομεν ενα άπό τα γραφικώτε-
  ρα άκρογιάλια τής Ελλάδος.
  Άλλά τ' άφήκαμε σέ τέτοιο
  χάλι, μέ τέτοια γρουσουζΐά
  πού ώνομάσθηκε στό τέλος
  πολύ σωστά: Τό «χάνι» τοΰ
  Κοκκίνη. Πέρυσι κάποιος χρι-
  στιανός ηθέλησε νά δώση κά-
  ποιο άλλο δνομα στό κέντρο
  πού άνοιξε έκεΐ κοντά. 'Έ-
  στυψε τό κεφάλι τού. Έπε-
  στράτευσεν δλες τού τίς γνώ-
  σεις, έδιάβασε ίστορία καί γε-
  ωγραφία καΐ τέλος κατέληξε
  νά δώση στό κέντρο τού τό δ¬
  νομα «Έρυθραία». 'Ηταν τό
  μόνο δνομα πού ταίριαζε
  στόν τόηο αύτό, δπου, γιά νά
  μην ευρεθή έ'νας Ρωμηός νά
  φυτέψΓ] λίγα δένδρα, είνε τό-
  ση ή ζέστη τοΰ καλοκαιριοΰ
  άπό την άκτινοβολία τής πυ-
  ρωμένης άμμου καί των βρά-
  χων, παρ' δλη τή δροσιά τής
  θαλασσίας αϋρας, οση περί¬
  που είνε καί είς τίς άκτές τής
  Έρυθράς θαλάσσης! Άλλά
  θαρρώ, δτι αποτελεί ένδειξι
  ελλείψεως πολιτισμοΰ, γιά την
  όποία πρεπει νά ντρεπόμαστε,
  αυτή ή άδιαφορία μας πρός
  τή θάλασσα καί τή ζωή καΐ
  τίς ώμορφιές τής άκτής. Καί
  είνε καιρός νά ιδρύθη κι' έδώ
  «'Όμιλος φίλων τής άκτής».
  Θά έχη νά έπιτελέοτ) έ'να με-
  γάλο έκπολιτιστικό σκοπό.
  Μ.—-
  Τό ηένθος.
  Μετά πολυώδυνον νόσον
  υπέκυψεν είς τό μοιραίον
  ό πρίγκηψ Νικόλαος, Θεΐος
  τής Α. Μ. τοΰ Βασιλέως
  Γεωργίου. Ό αποθανών γό
  νος τής Έλληνικής δυνα-
  στείας, διεκρίθη είς την ζω
  ήν τού ώς άνθρωπος έξαιρε
  τικής δράσεώς, υπήρξε δέ
  καί έξαίρετος καλλιτέχνης, ά
  σχοληθεΐς μέ την ζωγραφι-
  κήν, μέ την λογοτεχνίαν καΐ
  τό θέατρον. Ή κηδεία τού θά
  γίνη σήμερον είς την πρω
  τεύουσαν μέ Εξαιρετικήν έ-
  πιβλητικότητα καί βασιλικήν
  μεγαλοπρέπειαν. Ό Ελληνι¬
  κάς λαός αίσθάνεται βαθέως
  τό πλήγμα τό οποίον υπέ¬
  στη ή οίκογένεια τής Δυνα-
  στείσς διά τοΰ θανάτου τοθ
  Πρίγκηπος Νικολάου συμμε-
  τέχει δέ ολοψύχως είς τό βα-
  ρύ πένθος της.
  Ό νομός Λασηθίου.
  Ευχαρίστως πληροφορού¬
  μεθα δτι τό υπουργείον τής
  Συγκοινωνίας, εχει άπόφα-
  ριν νά χορηγήση δλας τάς
  απαιτουμένας πιστώσεις διά
  την αποπεράτωσιν δλων των
  υπό κατασκευήν όδών έν
  τώ νομώ Λασηθίου. Ίδιαιτέ
  ρως διά την οδόν Παχείας
  Άμμου — Σητείας λαμβάνε-
  ται πρόνοια ώστε ή αποπε¬
  ράτωσις της νά επιτευχθή
  είς τό συντομώτερον δυνατόν
  χρονικόν διάστημα, χωρίς νά
  παρσμελήται ή κατασκευή
  καί των άλλων όδών, Άγί-
  ου Νικολάου—Λασηθίου, Ιε¬
  ραπέτρας—Σητείας κ.λ.π. Άλ
  λά καί διά την οδόν Ιερα¬
  πέτρας—Μαλλών πιστεύομεν
  δτι θά δοθούν πιστώσεις. Πρό-
  κειται περί όδοϋ μεγίστης
  σπουδαιότητος, πού θά έξυ-
  πηρετήση. εν άπό τα πλουσιώ
  τερα, τα γραφικώτερα καί τα
  προοδευτικώτερα διαμερίσμα-
  τα τής άνατολικής Κρή¬
  της.
  Ό κ. Σφακιανάκης.
  Ή προαγγελθείσα περιο
  δεία τοΰ ύπουργοϋ Γενι-
  κου Διοικητοΰ κ. Σφακιανάκη
  είς τούς διαφόρους νομούς
  τής νήσου, άναβληθεΐσα λό
  γω τής ένσκηψάσης τελευ¬
  ταίως κακοκαιρίας, θά πραγ¬
  ματοποιηθή ευθύς ώς βελτιω¬
  θή ό καιρός. Ό κ. υπουρ-
  γός, καθώς ανεκοίνωσε είς
  τόν Νομάρχην κ. Μάρκελλον,
  θά περιοδεύσπ δλας τάς ε¬
  παρχίας τής Κρήτης, θά με¬
  λετήση επιτοπίως τάς ανάγ¬
  κας των καί θά μεριμνήση,
  διά την άμεσον θεραπείαν
  των. Δέν γεννάται δέ άαφι-
  βολία δτι ή περιοδεία αυτή
  τοΰ κ. Σφακιανάκη θ' άπο-
  βρ ιδιαιτέρως έπωφελής διά
  τόν τόπον. Τό ενδιαφέρον
  τού διά τα ζητήματα τής νή¬
  σου καί ή θέσις τού τταρά
  τή Κυβερνήσει, άποτελοθν έγ
  γύησιν δτι καί θά εισηγηθή
  την λύσιν δλων των ζητημά'·
  των καί θ' άκουσθοθν άπό τό
  κέντρον αί εϊσηγήσεις τού.
  Περί αίσθητικής.
  Κατά την προχθεσινήν συ-
  δρίασίν τού, τό Δημοτικόν
  Συμβούλιον απεφάσισεν έκτός
  των άλλων καί ~τήν συγκρό-
  τησιν έπιτροπής διά την κα·
  τάρτισιν προγράμματος έξω-
  ραίσμοΰ τής πόλεως καΐ τής
  οποίας θά μετέχη καΐ ό κ.
  Νομάρχης. Ή απόφασις εί¬
  νε θαυμασία. Χαίρομεν δέ
  ιδιαιτέρως διότι βλέπομεν έ-
  πικρατοΰσαν μίαν Ιδέαν την
  οποίαν άπό καιροΰ ύπεστηρί-
  ξαμεν. Άπομένει δμως άκό-
  μη έν σοβαρώτατον ζήτημα.
  Ή έκλογή των προσώπων
  πού θ' άποτελέσουν την ε¬
  πιτροπήν. Διότι πρεπει νά εί¬
  ναι άνθρωποι είδικοί, μέ εύ-
  ρεΐαν αντίληψιν, μέ γνώσιν
  τοΰ ώραίου, μέ αίσθητικήν
  διάθεσιν καί πρό παντός μέ
  έρωτα πρός την πόλιν.
  ή
  *
  Ι*
  γ ;
  «
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  ΕΗΜΡ,ΤΗ
  ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ (κινηματογράφος)
  — Σήμερον μεγάλη πρεμιέρα Ή
  "Λννα Στέν στήν μεγαλείτερη δη-
  μιουργία της, τό περίφημον έρ¬
  γον τού Δοστογιέφσκυ: «Άδελ-
  φοϊ Καραμάζωφ».
  ΜΙΝΩΑ.— Σήμερον ϊνα θαΰμα
  μουσικής καί τραγουδιοΰ: «Μπαλ-
  λάντα». Μέ τόν διάσημον Ζάν Κη-
  ποΰρα. Κατάλληλον και δι' άνη·
  λίκους.
  ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ
  ΣΗΜΕΡΟΝ
  Τό περίφημον έργον τβΰ
  Δοστογιέψσκυ:
  ΑΑΕΛΦΟΙ
  Άπό τού θρόνου
  είς την λαιμητόμον.
  ΜΙΑ ΤΡΛΓΙΚΗ
  ΒΛΣΙΛΙΣΣΑ —■
  ΚΑΡΑ ΜΑΖΟΦ
  Ή στήλη τού ώραιόκοσμου.
  Γίνετε τα ζωντανά λουλούδια
  τού σπιτιοθ Σας.
  Μέ την
  ΑΗΗΑ ΣΤΕΝ
  'Εκτός πρβγράμματβς:
  «Οί Κοζάκοι τού Ντόν».
  (μοναι κβν)
  Την Δευτέραν
  Ο
  ΤΩΝ ΒΙΓΚΟΙ ΑΙ
  Μέ την
  ΝΤΑΝΙΕΛ ΝΤΑΡΙΕ
  καί τόν
  ΑΛΜιΊΕΡ ΠΡΕΖΑΗ
  "Ενα Παριζιάνικ© κβμφο-
  τέχνπμ» γεμάτβ χάρι, χιοϋ-
  μορ δροσιά κοά άνεκύιήγητες
  κωμικες βκηνές.
  Την Δευτέραν
  στοΰ ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ
  ■ ■■■■■π
  ΕΚΤΟΣ ΤΡΑΣΤ
  Τ* Θαλαμηγόν ά)ιτ
  "Αναχωρεί έξ Ηρα¬
  κλείου εκάστην ΚΥΡΙΑ¬
  ΚΗΝ βράδυ κατ' ευθεί¬
  αν ΠΕΙΡΑΙΑ.
  ΤΕΤΑΡΤΗΝ βράδυ κατ'
  ευθείαν ΠΕΙΡΑΙΑ, Σθρον,
  ΤΗΝΟΝ, Πάρον, Νάξον.
  Πρακτορείον
  ΛΙΝΑΡΔΑΚΗ
  Τπλέφ. 5-41
  ■■■■■■■■■■■
  ΝΑΥΤΙΚΟΝ ΓΡΑΦΕΙΟΝ
  Ε. Α. Χαμαράκη
  Τηλέφ. Ν! 5-50
  ΤΟ ΑΤΜΟΠΛΟΙΟΝ:
  Μέ εξησφαλισμένην ταχό-
  τητκ 14 μιλλίων.
  Αναχωρεί εκάστην
  ΤΡΙΤΗΝ π. μ.
  διά Ρέθυμνον, Χανιά,
  ΠΕΙΡΑΙΑ, Χαλκίδα, Αίδη-
  ψόν, Βόλον, θεσσαλονί¬
  κην.
  {■·■■■■■■■■■»·■■■■■■■!
  310ον
  Τυλιγμένος στόν μανδύα
  τού, μέ την περροΰκα χωμένη
  καλά στό κεψάλι, ό Σουηδός
  έγλύστρησεν έξω. Ή Μαρία—
  Άντουανέττα έγύρισε τοϊχο—
  τοΐχο, στό δωμάτιό της. Δυό
  άγαπημένοι εΐχαν ΐδωθή γιά
  τελευταία φορά.
  Όκτώ ήμέρες επέρασαν έ'ως
  δτου ό Φέρσεν ξεκινήση πάλι
  !γιά τίς Βρυξέλλες. Στό διά-
  στημα αύτό έκρυβόταν μέσα
  στό Παρίσι μέ τίς μεγαλεΐτε-
  ρες προφυλάξεις. Ευρήκεν ά-
  συλο στό μέγσρο των Κράου-
  φορδ. Ή μόνη πού ήξερε τό
  μυστικό τοΰ ταξιδιοϋ τού καί
  τού παρέσχεν άσυλον ήταν ή
  Έλεωνόρα Σούλλιβσν, ή έλεύ
  θερη σύζυγος τοΰ Άγγλου εϋ
  πατρίδου. Άπέκρυψε τό γεγο
  νός κσί άπό τόν άνδρα της,
  γιατί τόν ήξερε φλύαρον καί
  έπιπόλαιον καί γιατί στήν πε-
  ρίστασι έκείνη, περισσότερο
  άπό κάθε άλλη φορά, έ'πρεπε
  όπωσδήποτε νά μή συλληφθή
  ό Φέρσεν. "Αν άπετύγχανε
  κι' αύτός, άν έπιανόταν δπως
  ό βασιληας στή Βαρέν, τότε
  δλα θά έπήγαιναν χαμένα—
  δχι μονάχα ή δική τού ζωή,
  άλλά καί ή ζωή ΙκεΙνης.
  "Ετσι έβγήκεν άπό τό Παρί
  σι, μέ μύριες προφυλάξεις, τή
  νύχτα τής 21ης Φεβρουαρίου
  —μιά νύχτα παγερή, δπου οί
  τροχοί τοΰ άμαξιοΰ «έφώνα-
  ζαν δπως στή Σουηδία». Εΐ-
  χ.αν κι' αύτός καί ό άκόλου-
  ιθός τού φορέση έπαναστατι·
  κές κονκάρδες. Κ'έστάθηκαν
  | πάλι τυχεροΐ. Στά σύνορα
  δέν έκύτταξαν διόλου τα χαρ
  τιά τους, ουτε έψαξαν τίς α¬
  ι ποσκευές των.
  Ι "Οταν δμως έφθασε στίς
  Βρυξέλλες έ'τοιμος γιά τή με-
  γάλη προσπαθεία, ή μιά θλΐ-
  ψις τόν άνέκοψε μετά την άλ¬
  λη. Διεπίστωσεν έν πρώτοις
  πώς εΐχε χάση την γερή ύ-
  γεία τοΰ παλτιοΰ καιροΰ. Πο¬
  λύν καιρό υπέφερεν άπό τό
  'στομάχι τού. Τα νόχια τού
  έατένευαν δπως των γέρων.
  | Ό Μερσΰ, ό Αύστριακός πρε-
  σβευτής. τοΰ έδωκε νά έννοή-
  ού] πώς ήταν ϋποπτος καί άνε
  πίθύμητος. Γύρω τού έσυναν-
  τοΰσεν άδιαφορία—δλο λόγια
  τίποτε πιό θετικό. "Οταν επή¬
  γαινε νά μιλήστι στοΰς άντι-
  προσώπους των δυνάμεων, ά-
  κόμη καί στούς Αΰστριακοΰς,
  αύτοι ή' έρριχναν άλλοΰ την
  κουβέντα ή τόν άπήλπιζαν. Κι'
  έν τώ μεταξύ τα γεγονότα
  άκολουθοΰσαν τή ραγδαΐα έ-
  ξέλιξί των.
  (συνεχίζεται)
  Δέν αίσθάνεσθε συχνά την διά·
  θέσι ν' άνανεωθήτε, νά άλλάξετε
  προσωπικότητα, νά παίξετε α' ί¬
  να φανταστικό ταξεΐδι σέ μυστη·
  ριώδεις τόπους; 'Αλλά ναί.. κα'ι
  >έν είσθε ή μόνη άφ' ου έδημιούρ
  γησαν τάς μεταμφιέσεις δια _νά ί·
  κανοποιοθν την ανάγκην τοΰ νά
  μεταπίπτωμεν είς μίαν άλλη ζωή
  καί είς έξωτικούς ορίζοντος.
  θά σας ύποδείξω σχετικάς ιδέ
  ες πού θά σας έπιτρέψουν ϋποβο-
  ηθώντας σας, νά λεπτολογήσετε
  αυτού τού είδους την διασκέδα-
  σιν. θά δοκιμάσετε κατ' αυτόν
  τόν τρόπον Μνα κοκτέιγ άπό μι·
  κρές τέρψεις' θά κάμετε μια
  μακρυνή σταυροφορία χωρίς νά
  έγ'καταλείψετε τόν διάκοσμο τοϋ
  σπιτιοθ σας Διότι, πρέπει νά έ'-
  χετε ύπ' δψιν σας, δτι αί άμφιέ-
  σεις αύτέο, έχουν μελετηθή απο¬
  κλειστικώς διά τό σπίτι, διά τό
  στενό οίκογενειακό περιβάλλον
  σας, δι' £να τέτ-ά·τέτ μέ τόν άν¬
  δρα σας.
  Σδς άναφέρω πρώτη την Ιδέαν
  τής μεταμφιέσεώς σας είς Ίαπω-
  νέζα γιά την όποία θά φορέσετε
  μιά μακρυά ρόμπ άπό κρέπ,^ μιά
  φαρδειά ζώνη καί £να κιμονό άπό
  μάλλινο ή μεταξωτό ϋφασμα.
  Γιά την μεταμφίεσίν σας είς Ί-
  σπανιόλα σδς χρειάζ&ται απλώς
  ενα μεγάλο κεντημένο σάλι, τό
  οποίον θά ντραπάρετε είς τό σώ
  μα σας, επάνω άπό μιά μακρυά
  έφαρμοστή τουαλέττα.
  Ό γοΑγο&ος
  μιάς καρδίας
  ο Δερματολόγος
  'Αφροδισιολόγος
  ' 1ατ ρ ό ς
  Α. Χ. ΜΑΡΚΟΔΗΜΗΤΡΑΚΗΣ
  Επανελθών έκ τοθ Έπι-
  στημονικοΰ ταξειδίου τού.
  Δέχεται 9—1π. μ. 4—7 μ. μ.
  (■■■■■■■■■ι
  'Ελευσ. Πηγάκης
  Ίατρός—Π αθολο γος
  Δέχεται έν τω ΙατρεΙφ τού
  όδός Τσακίρη (οίκία στρατη-
  γοΰ κ. Άλεξάκη) 10—12 π. μ.
  κα'ι 4—6 μ. μ.
  —Μία ώραιοτάτη κατά την γνώ-
  μη μου αμφίεσις είνε τής Περσί-
  δος. Δυο φορές τό μήκος ενός παν
  ταλονιοΰ άπό κρέπ μπλέ π. χ. και
  μία βέστα άπό βαμβακρρό βελου
  δο κόκκινο μέ χρυσά" κεντηματα.
  Μία τελευταία ίδέα. ή μεταμ
  φίεσίς σας είς Ίνδή, μέ έ'να φαρ-
  ού παννώ άπό κρέπ έμπριμε η
  κεντημένο τό οποίον θά ντραπα
  ρετε επάνω είς τό σώμα καλό-
  πτοντας την κεφαλήν.
  Μεταμψιέσπς θά σκεφθήτε αυ·
  τοσχέδιες. Ασφαλώς, άφοθ πρό-
  κείται για δνειρο Νά περιορι-
  σθήτε μέσα σέ ένδθματα είς τα
  όποϊα τό σώμα σας δέν είνε συνη-
  θισμένο, νά φορέσετε την μεγαλη
  καί αύστηρά πεταλοϋδα τής Ία-
  πωνέζας επάνω είς τα νεφρά, νά
  ύποταχθήτε είς άντιγεγραμμένας
  κινήσεις δλα αύτά θά έχαλοΰσαν
  την εύχαρίστησί σας. Έν' ω θά εί¬
  σθε έλεύθερη δττως μέ μία ρόμπ
  ντ' έντεριέρ, ένδυομένη μέ ίνα
  άπό τα ανωτέρω τραβεστί.
  Καί διά νά ένισχύσετε την αύ·
  ταπάτην θά τονίσετε έλαφρά τό
  βάψιμό σας καί θά άλλάξετε τό
  κτένισμά σας. Πάντως θα πρέ·
  πει νά μείνη πολύ άπό τόν ε¬
  αυτόν σας είς την μεταμφίεσί σας.
  Ό άνδρας σας θά είνε περισσό¬
  τερον γοήτευμένος έο.ν άνακαλύ-
  ψη είς έσας μίαν δψι άγνωστη
  καί νέα.
  ή Ντιστβγκέ
  ΚΟΙίΊΩίΊΙΚ/^
  την
  δέν
  μαι
  Διά τάς άναγνωστρίας
  καί τοϋς αναγνώστας μας.
  ΣταορόΑεξον ύπ' αριθ. 64.
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Π 12 13 14
  ΟΙΊΖΟλΊΊΩΣ
  1) Τύραννος των Συρακουσών.
  —Άρθρον (πληθυντ.)—Έορτή τοΰ
  χριστιανισμοθ.
  2) Γαλλίς συγγραφεύς περΕφη-
  μος διά τόν σκανδαλώδη βίον
  της.
  3) Πρωτεύουσα όμωνυμου νο-
  μοΰ τής Ιταλίας. — Προτάσσεται
  τής 6ποτακτικής.—Μία των 48
  πολιτειών τής Άμερικής.
  4) Πόλις τής Μικράς Άσίας
  έν τώ νομώ Μπαλούκεσερ.
  ό)'"Ορος τοΰ πόκερ.— Προτάσ¬
  σεται τοϋ δρκου.— Άσθένεια των
  παιδιών.
  6) Ευρίσκεται στό πρόσωπον.
  —"Αρθρον (πληθ.).
  7) Γράμμα τοΰ άλφαβήτου.—
  Καί Ιτερον γράμμα.
  8) Την ίδρυσεν ό Άδωνις Κύ¬
  ρου.—Μέτρον επιφανείας. —Πτη-
  νόν πού κλέπτει κοσμήματα.
  9) Πορτογαλλική νήσος τοΰ Ά-
  τλαντικοθ.
  10) Μέ τόν τόνον στή παραλή-
  γουσα μυθολογικόν τέρας, στή
  λήγουσα τονιζομένη,πόλις τής Ελ¬
  λάδος.— Σύνδεσμος ύποθέτικός.—
  Άνθος.
  11) ΆβαθεΓς έκτάαεις ύδατος
  (πληθ.).
  12) Παίζεται μέ πεσσούς.—'Υ-
  ποθετικόν.—Πότε την άνερχόμεθα
  καί πότε την κατερχόμεθα.
  ΙΙΙΙΙΙί
  ΚΑΘΕΤΩΣ
  1) Πόλις τής Νοτιοσλαυΐας έν
  τή παλαια'Σερβία.— Καθιστφ εύ-
  φορον την Αίγυπτον.
  2) Άρχαία θεά προσωποποίησις
  τής φιλονικίας.
  3) Είδος γλυκίσματος.— Ή-
  θική.
  4) Παράγεται έν Κίνα, Ίαπω-
  νία, Ίνδοκίνα, Κεϋλάνη καί πί
  νεται έν Αγγλία καί Ρωσσία ά-
  ζίθόνως.
  5) Στή χαρτοπαικτική ίεραρχία
  ανωτέρα τοϋ Φάντη καί κατωτέρα
  τού Ρήγα.—Διάσημος κατασκευα
  στής βιολίων.
  7) Κράτος τής Άσίας. —Πόλις
  τής Τουρκίας έν Κιλικία.
  8) Τα μέρη τοΰ πλοίου τα εύ
  ρισκόμενα είς την επιφάνειαν τής
  θαλάσσης. — Γάλλος φιλόλογος
  συγγενής τοΰ Τυχάρη,
  10) Φυσήματα, ριπαί. —Τοΰρ-
  κος δικαστής,.
  11) Τουρκόφιλος Γάλλος συγ¬
  γραφεύς.
  12)"Χωρίον τής Άττικής, —
  Την άπολαμβάνουν ο( βοιιλευταί.
  13) Ή πορεία τοθ πλοίου.
  14) Συστάς {) Ηορτογαλλικών
  νήσων τοΰ Άτλαντικοΰ. —Πρα¬
  κτορείον είδήσεων.
  ΕΛΙΣΛΒΕΤ = =
  1 ΠΙΙΙΙΙ _ΙΙΙ ΙΡΒΙΙ
  Ή ζωή τής μελαγχολικώς
  9")0ν αότοκρατείρας.
  Έγραψεν:
  «Βιέννη, !) Ίουνίου 18ΗΓ).
  ΊΑγαπητό κίτρινο ντόμινο.
  "Επεσα άπό τα σύννεφα! Αύτά
  -ά λόγια εκφράζουν, πίστευσέ
  με, δλην την άλήθεια γιά τό
  αΐσθημα τής καταπλήςεως πού
  I-
  δοκίμασα, δταν !λαβα την Ιπι-
  σιολήν σιυ. "Ενα γράμμα άπό
  την μυστηριώδη Γαβριέλλα, ΰστε-
  ρα άπό όλόκληρα ϊνδεκα χρόνια!
  Μοϋ ζητίίς την φωυογραφία μου.
  Δέν θέλω νά σέ άπογοητεύση μέ
  η Ιξέλιξίν μου καί γι' αύτό
  σοΰ την στέλλω. Περιορίζο-
  νά σοΰ πώ δτ: έν τώ μετα-
  ;ύ πανδρεύθηκα. Ή γυναίκά μου
  είνε καλή — εχει τό άνάστημά
  σιυ. Δέν εΓδα ποτέ τό πρόσω-
  πό σου πού εκρυβϊς κάτω άπό,
  -ήν μάσκα καί συνεπώς δέν
  νά σοΰ πώ άν σοΰ μοιά-
  η Μάθε άκόμη δτι είμαι πα-
  τέρα; ενός χαριτωμένου μικροίί
  κοριτσιοΰ. "Αν σέ ενδιαφέρη,
  πληροφορήσου άκόμα 5τ; άπέκτη-
  σα αΐσίως καί φα,λ,άχρα. Έσΰ 8-
  μως, αίνιγματικα κίτρινο ντόμινο,
  δέν άμφιβάλλω δτι θά διατηρής
  δλην την τυραννική γοητεία σου.
  Άλλά δέν θ' άποφασΕσης οϋτε τώ-
  ρα, έφ' δσον με θυμήθηκες, 0-
  ατερα άπό όλόκληρα ϊνδεκα χρό-
  νια, νά τραβήξης άπό τό πρό-
  σωπό σου την μάσκα, αινιγματι-
  κή Γαβριέλλα, καί νά μοΰ άπο-
  καλύψης ποία είααι;».
  "Υστερα άπό ολίγον καιρό, ό
  Φρΐτς Πάχερ λαμβάνει δευτέραν
  επιστολήν, είς την οποίαν ή Γα-
  βριέλλα έπαναλαμβάνει την αίτη¬
  σίν της νά τής στείλη; μιά φωτο-
  γραφία τής ΐαλάκρας τού «Ε?μαι
  —τοΰ γράφε;—τόση; περίεργη νά
  ίδώ τί φάτσα έ'χεις τώρα πού
  I-
  γινες πατέρας!».
  Ό παραλήπτης αυτήν την φο¬
  ράν ομως παρεξηγεΐ τό νόημα
  τής έπιστολής. Τόση έπιμονή γιά
  τή φωτογραφία τού; Δέν τοΰ μέ-
  νει καμμιά άμφιβολία: "Η τόν κο-
  ρο'ιδεύουν ή τίθεται έν άμφιβόλω
  ή καλή τού πίστις. Γιά νά ζηή
  μέ τόσην επιμονήν την φωτογρα
  φίαν τού, ένω αυτή έςακολουθεΐ
  νά παραμένη κατωχυρωμένη στό
  παλαιόν της μυστήριον, ή Γαβρι¬
  έλλα θά πή πώς άμφιβάλλει 8τι
  είνε αύ,τός πράγματι ό καβαλ-
  λιέρος της έκείνης τής τρελλής
  βραδυάς, πρό ε'νδεκα έτών,
  Καί χωρίς νά ξεύρη σ4 ποιά,ν
  άπετείνετο, κάθεχαι καί γράφει
  αυτήν την γ^ρόιν μιά λακωνικήν
  επιστολήν, ψυχράν, έπΐφυλακτι
  κήν, σχεδάν εχθρικήν, πάντως
  προσβλητικήν.
  "Οταν τή; παραδίδη την επι¬
  στολήν ή κυρία επί των τιμών
  "Ιντα Φερέντσι, ή αύτοκράτειρα
  ταράσσεται, θυμώνει, πικραίνεται,
  λησμονεϊ δτι δ άτυχής έπιστολο-
  γράφος, άγνοών μέ ποία είχε νά
  κάμη, άπετείνίτο σέ μιά... μά¬
  σκα !
  "Υστερα δμως ή Έλισάβετ άνα
  κτόί την ψυχραιμίαν της, ξαναν
  διαβάζες την επιστολήν καί ξε·
  κα.ρδίζεται στά γέλοια.
  Έν τοσούτψ, έξαιρετικά εύ,α,ί-
  σθητη, δπως πάντοτε, ταράχθηκε
  ά,πό τόν τόνον τής έπιατολής. Κα,Ι
  δπως τής συνέβαινε χάθ$ φοράν
  πού την πείραζε κδτι, τής ήταν
  άδύ,νατον νά συγχωρήση !
  (συνεχίξεται)
  ΙίίΙΙΙΙ
  ΙΙιίΙι
  ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΘΗΝΩΝ
  ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ-ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1893
  112 'Υποκαταστήματα έν Ελλάδι
  6 Καταστήματα έν τφ Εξωτερικώ
  (Έν Αγγλία, Αιγύπτω καί Κύπρω)
  Όργανισμός ίδρυθείς υπό τής ΤΡΑΠΕΖΗΣ! ΑΟΗΝΩΝ.
  ΝΕνν ΥΟΚΚ-ΤΗΕ ΒΑΝΚ ΟΡ ΑΤΗΕΝ3 ΤΚυβΤ ΟΟΜΠΑΝΥ 205,
  ννΕ8Τ 33ρσ 3ΤΚΕΕΤ.
  Καταθέσίΐς «ίς Δραχμάς έν δφβι «αί επί «ρβίεβμί*.
  Πάσης φύοεωί Τραπϊζιτικϊι έργαοίοο υπο τβύς μάλλον συμφέρβντας δρβυς.
  ΘΑΝΑΤΟΙ.— Απέθανε καί εκη¬
  δεύθη χθές έπιβλητικώς ό Π" Νι¬
  κόλαος Γκουζάνης οίκονόμος τοΰ
  ΜητροπολιτικοΟ ναοϋ κα'ι είς των
  άγαθωτέρων Λευιτών τής ένορι-
  ακης περιφερείας 'Αγίου Μηνά.
  Καί μεταξύ των συναδέλφων τού
  Κληρικών καί ιαεταξύ τής κοινω-
  νίας μας γενικώς ό μεταστάς έ-
  ξετιματο διά τα προτερήματά τού
  ταύτα, ό αίφνίδιος δέ θάνατός
  τού ηκούσθη μετά συγκινήσεως.
  Συλλυπούμεθα θερμώς τούς οϊκεί-
  ους τού.
  — Προχθές απεβίωσεν έν Αθή¬
  ναις αιφνιδίως, ό έκεΐ έγκατεστη·
  μένος Σταύρος Σ. Γιαλεράκης,
  αδελφάς τού έδώ έμπόρου ;κ. Νι-
  κολάου Γιαλεράκη.
  Την οικογένειαν τού κ. Νικολά-
  ου Γιαλεράκη συλλυπούμεθα θερ¬
  μώς.
  Π. Παπαδόττουλος
  Πτυχιοϋχος .τής ίατρικής
  Όίοντίατρος
  Δέχεται έν τφ Ίατρείφ τού
  παρά τόν "Αγιον Μηνάν καθ"
  έκαστην:
  9-12 καί 4-7
  Γύρω στήν πόλι.
  Χθές ό καιρός εφαίνετο άκόμη
  μαλακώτερος.
  — Καί οί πολλοί ήλπισαν είς
  την οριστικήν πλέον διακοπήν
  ~οΰ χειμώνος..
  —Δέν έλειψαν δμως, ουτε χθές,
  οί καιροσκόποι τής άπαισιοδοξί-
  άς: Φλεβάρη τόν είπαν, έπέμεναν.
  τόν μήνα πού διερχόμεθα.
  —Είς ημερησίαν διάταξιν άπό
  τόν ώραιόκοσμον αυτήν την επο¬
  χήν, τα βαρεία επανωφόρια καί
  οί γοΰνες.
  — Καί σχετική άγοραστική κίνητ
  σις είς τα ένδιαφερόμενα κατα-
  ατήματα.
  — Γύρω άπό τίς «ρενάρ» καί τα;
  άστρακάν»...
  —Ό Μασταμπδς τό ωραίον προ¬
  άστειον τού Ηρακλείου δέν παύει
  νά σημειώνη καί μέ τόν καιρόν
  αυτόν κίνησιν.
  — Φαντασθήτε τί έχη νά γίνη
  δταν ή άνοιξις πραγματοποιηθή
  καί περιζώση τούς γραφικούς δρα-
  μάκους τού τό άνθισμένο πράσι-
  νον.
  —Οί γλεντισταΐ δέν θά λείττοκν
  τα άπογεύματα καί τα βράδυα
  -Αυριον τΐρώτην τοϋ Τριωδίοα
  είς τα παληό χρόνια ενεφανίζετο-
  ή καμήλα, τό γαιτανάκι καί οί
  αίώνιοι μουτζουρωμένοι.
  —Τα 2θιμα ώστόσο αύτά έπή·
  γαν περίπατο τώρα καί πολύν
  καιρό .
  —Διά νά τα θυμούμεθα μόνον Λ-
  μυδρώς έμειναν οί μουτζουρωμένο»
  οί όποΐοι σποραδικώς έμφανίζον-
  ται κάθε £ναρξιν τοΰ Τριοδίου.
  —Ό ελεγχος ό οποίος καθιερώ-
  θη έν Αθήναις διά την τιοιότητα,
  των αλεύρων καί την καλήν πα¬
  ρασκευήν τοΰ όφταυ.
  —Προεκάλεσεν εύφήμους κρί-
  σεις άπό τόν τύπον τής πρωτευ¬
  ούσης
  —Πιστεύομεν δτι ό έλεγχος ο0·
  τος θά αποτελέση £να καλόν
  προηγούμενον διά νά ένοποιη-
  θώσιν είς δλην την χώραν τώ
  μέτρα διά τό σοβαρόν αύτό ζή-
  τημα τής ημέρας.
  —Ή εξέλιξις τοΰ καιροΰ θεω-
  ρεΐται εύνοίκή διά τάς άμπε-
  λοκαλλιεργείας.
  — "Εάν έννοεϊται συνεχισθή ή
  αίθρία ή όποία άπαιτεϊται δια
  τάς εΐδικάς καλλιεργητικάς άπα-
  σχολήσεις τής έποχης.
  —Όπως είνε τό κλάδευμα καί
  ή λίπανσις.'
  —Λέγονται πολλά διά χορούς
  καί έλπίζεται δτι κάτι θά γί·
  νΠ·
  —Τουλάχιστον οί κοσμικοί κύ·
  κλοι είναι αίσιόδοξοι είς τό ση¬
  μείον τουτο. 090
  —Προβλέποντες καί επιτυχίας
  άπό πάσης απόψεως είς τούς
  χορούς αύτούς.
  —Δέν λείπει μάλιστα άπό τάς
  προβλέψεις αύτάς οΰτε ή... κατα¬
  νάλωσις καμπανίτου,
  — Άρκετός κόσμος τταρηκολού-
  θησε την πρεμιέραν των άοελφών
  Καραμαζώφ είς τό θέατρον Που¬
  λακάκη.
  —Τό έργον αύτό άξίζει νά μή
  τό χάση κανβίς διότι είνε άρι-
  στουργηματικό τόσον διά την σκη-
  νοθεσίαν δσον καί τό δυνατό παι-
  ξιμο παύ έκδηλώνει πράγματ»
  δλην την βαθειά δραμςχτικότητοί
  τών' ήρωων τού Δοστογιέφσκη.
  έ Ρέπορτβρ
  Λύσις χδεσινοΰ
  ύπ'άρ. 65σταυρολέξου
  5Γ5ΗϊΐυΗ
  89
  ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ι
  ΛΑΪΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
  ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
  Α. Ε.
  ■■■■■■■■■■■■■■■Μ
  ■■■■■■■■■■■■■■Β
  Ύποκαταστήματσ κσί ανταποκριταί
  είς τάς κυριωτέρας πόλεις τής Ελλά¬
  δος καί τού Έξωτερικου.
  Ταμιευτηριον καταθέσεις έν δψει
  και επι προθεσμία.
  Λάνεια επί ενεχύρω έμπορευμάτων.
  Εκτέλεσις ,πάσης φύσεως τραπβζιτικής εργασίας ΰη·
  συμφέροντας δρους.
  ■■■■■■■■■■■■ι
  •■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ΒΒΜ
  ο
  ώμφότεροι
  ,ιν μετανοι
  ι
  πετήσ
  Τουτο ε
  ότι καί με
  οίκοδομή·
  τοίκητον.
  Διαρκο
  αποθέσει ^
  ον νύκτα,
  υεί πτερυ>
  Τώ έντός ι
  Αί λ
  κεσαν
  τ,η πόσην.
  Έπσνήλθί
  ί,ίς την 66
  οιελύθησα
  τα. 'ύ αί
  τίνα χόρ
  ήδύ.
  Ήγέρί
  Βτι ήτον
  μεσονύκτι
  Άγιάννηί
  έστήριξεν
  άπεκοιμήΐ
  εΐχε τούς
  ήθός τι κ(
  νήσαν είς
  -*Η |
  —Νυσ
  — Κρυ
  Μετά
  προστάττ
  — Ποΐ
  —Ή
  Ό ·*
  δι' ου ήν< — "Ά! τίποτε. Ή μιι τούδε τή Ή γΡ επί των σαν στι>
  έπενδύτη
  τΐκαν.
  —Τώ,
  "Ω! 4
  — Στ/
  Τώρα ε
  την μέγα
  καλλιτε,ρέ
  τής οίκ^'
  παράΡ
  δών γ*
  παρεττ
  1
  ΕΙΣ Τ
  Ή βαο
  ματος εΚ-ι
  ρας άπεδεί
  μέ λιπάσμ
  ΆφίχΙ
  «ελεφα:
  πωλβί
  Παρέ:
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  Τό μεγάλο έργον
  τού Βίκτωρος Ουγκώ.
  Οί Άθλιοι.
  Γ
  Έγκυκλοπαιδεία
  ΑΓ έκείνους πού δέλουν
  νά πλουτίζουν τάς γνώσεις των.
  227βν
  Ή Τιτίκα καΐ ό Άγιάννης έγονυπέτησαν. Ήγνό-
  ουν τί ήτον έκεΐνο" ήγνόουν ποϋ ευρίσκοντο, άλλ'
  αμφότεροι ήσθάνοντο, δ τε άνήρ καΐ ή παίς, ό μέν
  έν μετανοία, ή δέ έν άγνότητι, δτι έπρεπε νά γονυ-
  πετήσωσι.
  Τουτο είχον τό παράδοξον αί μολπαί έκεΐναι,
  δτι καί μετ" αυτών εφαίνετο έρήμη ή φαινομένη
  οϊκοδομή. Ήσαν ώς άσμα ύπερφυές είς τόπον άκα-
  τοίκητον.
  Διαρκούσης τής ΰμνωδίας, ό Άγιάννης είχεν
  άποθέσει πασάν βιωτικήν μέριμναν. Δέν έβλεπε πλέ'
  όν νύκτα, έβλεπεν ουρανόν κυανοΰν Ησθάνετο ώ- < οεί πτερυγίζον δ,ιι πάντες οί άνθρωποι έχομεν είς τα έντός ημών. Αί μολπαί έπαυσαν. Καί πολλήν μέν ϊσως διήρ- κεσαν ώραν, άλλ' ό Άγιάννης δέν ηδύνατο νά εί¬ πη πόσην. Αί ώραι τής έκστάσεως είνε μία στιγμή. Επανήλθε δέ ή άκρα σιγή ή προτέρα. Ουδέν πλέον είς την οδόν. καΐ ουδέν είς τόν κήπον. Τα πάντα διελύθησαν τα τε απειλήσαντα καί τα άναπτερώσαν- τα. Ό άήρ έκίνει επί τής άκμής τοΰ τοίχου ξηρά τίνα χόρτα, ψιθυρίζοντα λυπηρόν τι καί &μα ήδύ. ΣΤ'. « ΣΥΝΕΧΕ1Α ΤΟΥ ΑΙΝΙΓΜΑΤΟ2 Ηγέρθη έν τούτοις ή νυκτερινή αΰρα, σημείον δτι ή"τον ώρα μεταξύ τής μιδς καί δύο μετά τό μεσονύκτιον. Ή Τιτίκα δέν έλεγε τίποτε. Ίδών ό Άγιάννης δτι, καθώς έκάθητο ή μικρά πλησίον τού έστήριξεν έπ' αύτοΰ την κεφαλήν της, όπέλαβεν δτι άπεκοιμήθη. Κύπτει καΐ την παρατηρεϊ. Ή Τιτίκα εΐχε τούς οφθαλμούς της δλως άνεωγμένους, καί ήθός τι κατηψείας επί τοΰ προσώπου της, ήθος προξε- νήσαν είς τόν Άγιάννην πόνον ψυχής. , — Ή μικρά έτρεμεν εισέτι. —Νυστάζεις; την ηρώτησεν ό Άγιάννης. — Κρυώνω, άπεκρίθη ή Τιτίκα. Μετά δέ τινάς στιγμάς.—"Εφυγεν; ηρώτησε τόν προστάτην της. —Ποίος; έπηρώτησεν ό Άγιάννης. —Ή κυρία Θεναρδιέρου. Ό Άγιάννης είχεν ήδη λησμονήσει τό μέσον, δι" ου ηνάγκασε την Τιτίκαν νά σιωπα. —Ά! είπεν, έ'φυγεν, εφυγε, Πλέον μή φοβήσαι τίποτε. Ή μικρά άνεστέναξεν, ώς όν έπλάκωνε μάχρι τούδε την καρδίαν της μέγα βάρος. Ή γή ήτον ύγρά τό παράπηγμα έκεΐνο ανοικτόν επί των δύο πλευρών, ή αΰρα καθίστατο κατά πα¬ σάν στιγμήν ψυχροτέρα. Ό Άγιάννης άφήρεσε τόν επενδύτην τού καί έσκέπασε δι' αυτού την Τι¬ τίκαν. —Τώρα κρυώνεις; "Ω! ναΐ, πατέρα, κάμνει κρύο. — Στάσου λοιπόν έδώ μία στιγμή, καΐ περίμενε. Τώρα έρχομαι. Εξήλθεν έκ τοϋ έρειπίου, καί κατηυθύνθη πρός την μεγάλην εκείνην οικοδομήν, πρός αναζήτησιν καλλιτέρας τινός στέγης, άλλ' ευρεν δλας τάς θύρας τής οΐκοδομής κεκλεισμένας. Όλα δέ τα χαμηλά παράθυρα αυτής ήσαν προπεφυλαγμένα διά κιγκλί- δων σιδηρών. Άνυψωθείς επί τής άκμής των ποδών παρετήρησε δι' ενός των παραθύρων. (συνεχίζεται) 'Από 6λα δί' δλους. ΜΑΘΟΥΣΑΛΑ1 ΚΑΙ ΕΦΗΜΕΡΑ ΠΡΟΣΟΧΗ ΕΙΣ ΤΑ ΛΙΠΑΣΜ» ΤΑΣΑΣ Ή βάσις τοΰ πλουσίου καί άφθόνου είσοδή- ματος είνε ή καλή λίπανσις. Καί έκ τής πεί- ρας απεδείχθη ότι ή καλυτέρα λίπανσις γίνεται μέ λιπάσματα: «Έλέφας» Αφίχθησαν ολοι οί τύποι των λιπασμάτων «ΕΛΕΦΑΣ» δι' άμπέλους, έλαίας, σιτηρά κ.λ.π. καί πωλοΰνται παρά τοίς: ΚΩΝΣΤ. ΚΟΥΦΑΚΗ καί Σία ΑΔΕΛΦΟΙΣ ΜΠΟΥΡΝΕΛΟΥ Παρέχονται ευκολίαι πληρωμής ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ Ό έγκριτος Δικηγόρος Αθηνών κ. Νικόλαος Κωνσταντ. Στεφανίοης, (Γραφείον όδός Βαλα ωρήτου 6 Αθήνας) άσχολούμενος είς δικαστικάς, διοικητικάς, καί ύποθέσεις Άμερικής καί έξωτερι- κοθ μας παρακαλεΐ νά άνακοινωσωμεν, δτι ουδε¬ μίαν σχέσιν έχει μέ τόν Νικόλαον Γ. Στεφανίδην (Στοα Φέξη Αθήναι) μή δικηγόρον καί ασχολούμε¬ νον μέ ύποθέσεις συντάξεων. Οί έχοντες ύποθέσεις έξωτερικοθ—Άμερικής δύ¬ νανται ν'άπευθύνωνται είς τό δικηγορικόν γραφείον των κ. κ. Νικ. καί Ίω.Κρασαδάκη μεθ' ών ό κ.Νικ. ΣτεφανΙδης συνεργάζεται. Β'. μεγαλείτερ Οί εί; τό . τοΰν εί; τά Άνυπέρδλητο; οι Μαθουσάλαΐ βασίλειον άπαν ψυχρόαιμα ζώα. άπό αυτής τής μία άπόψΐω; φαίνεται νά είνε γιγαντιαία χελώνη τοΰ ζω^λο- γ;κοΰ κήπου τοΰ Λονδίνου, πού την επιασαν τό 1737, καί πού ήδη τότε θά ήταν ασφαλώς άρ- κετά μεγάλη την ηλικίαν, άν κρίνη κανεί; άπό τά; διαστά- σεις της. Ή ήλικία τής χελώ¬ νη; αϋιή; ύπολογίζεται τουλά¬ χιστον εί; τριακόσια Ιτη! Μα- κρίβια είνε καί ωρισμένα ψά- ρια, εκ των οποίων πολλά ζοΰν 150 ν-αί 250 χρόνια! Φαν- τασθήτε νά σας προαφίρονν ψά ρια πού εζησαν ένάμισυ ή δυό αίώνες καί νά αί; λέγουν δτι εί¬ ναι... φρέσκα! Τό περίεργον είνε ότι μικρό- βια είνε καΐ κατωτέρα τίνα ζώα: 'Υπάρχουν σκουλήκια πού ζοΰν δέκα χρόνια. Τό θαλάσσιον ρό- δον, έ"να ζώον τής θαλάσση; μέ άπλούστερον άκόμη, οργανισμόν, τά καταφέρνει καί ζή 25 καί κάποτε 50 χρόνια. Τό 1911 ευ ρέθη έ'να στρεϊδι είς τό όστρα· κον τοΰ όποίου ήταν χαραγμένη χρονολογία τό ετος 1X75. Τό είχαν πιάσει, έσκάλισαν την χρο νολογίαν εί; τό οστρακόν το·ο, καί ΰστερα, άγνωστον διά ποίον λό¬ γον, τό έρριψαν πάλιν είς θάλασσαν. Καί αύτό εζησεν. σφαλώ; τά μαλακόστρακα τά θά ζοΰν εως έκατό νια. Φυσικά, τό όριον τής ζωή; των διαφόρων ζώων, ιδίως < δέ τήν Ά- αΰ- των έντόμων, έξαρτάται καί άπό τάς συνθήκας τή; ζωή; των. Μία πεχαλουδίτσα πού ζή" την ήμέρα, άν μέν έκκολαφθή άπό την χρυσαλλίδα τη; είς τάς αρχάς τοΰ καλοκαιριοΰ, θά ζήση μόνον ολίγας έβδομάδας. Αί μεταγενέστερον £μως έκκολαπτό- μεναι γενεαί τή; ιδίας πεταλου- δίτσα;, πού πρέπει νά πζρί^ουν Ιτόν χειμώνα, ζοΰν πολλού; μή νας. ΙΙερνοΰν εί; Ινα άσφαλέ; καταφύγιον τούς ·ι^χροί)ζ μήνας, καί υστερα φτερουγίζουν είς τόν άνοιξιάτικον ήλιον. Είς μεγάλου; κόπου; φαίνεται νά υποβάλων- ται τά περισσότϊρα Ιντομα κα¬ τά την ώοτοκίαν. 1'Γ αύτό συ- χνά τά θηλυκά εντομα, ευθύς ώς γεννήσουν τά αύγά τού;—πε θαίνουν. "Ετσι έςηγείται γιατί ζή τόσον ολίγον τό εφήμερον. Εί; ωρισμένας περιπτώσει; ε¬ πετεύχθη ή παράτασι; τή; ζωής θηλυκών έντόμων, διά τή; πα- ρεμποδίσεώ; των νά γεννήσουν αύγά. Ρενικώ; δμω; ή έπιστήμη έ- ρωτωμένη περί τή; αίτία; τή; μεγάλης αυτής διαφοράς πού πά ρατηρεΐται είς τά ορια τής ζω¬ ή; των διαφόρων ζώων, δέν εί¬ νε είς θέσιν πρός τό παρον νά δώση μίαν απάντησιν. Είνε ά¬ γνωστον διατί ενας παπαγάλος ζή περισσότερον άπό Ινα άνθρω¬ πον, είνε άγνωστον διατί μζρ: κοί άνθρωποι ζοΰν πάνω άπό έκατό χρόνια, είνε άγνωστον ποΰ καλά-κχλά όφείλεται καί αύτό τό Ή έαρινή σττορά σίτου καί κριδής. γήρα ς! ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ι ΤΑ ΥΠΕΡΟΧΩΤΕΡΑ ΚΡΑΣΙΑ Μοναδική Εύκαιρία Τά ύπέροχα, τα έξαιρετικά, τα ίδεώδη, τα θερ- μαντικά, τά γνήσισ, τά άνόθεστ™ καί άθάνατα επι- τραπέζια κρασιά τής άποθήκης Αλεξ. Σκορδύλη, θά πωλοΰνται είς τό εξής είς τά πρατήρια των κ. κ. Έμμ. Κουμαντάκη είς την πλατείαν Βενιζέλου (Σανδριβάνι) καί Ζαχαριά Άνδρουλάκη, παρά την πλατείαν Βαρελτζίδικα είς χονδρικήν καί λισνι κήν ποσότητα καί τιμάς ασυναγωνίστους. Έμβλημα τής παραγωγής των ανωτέρω οΐνων είνε τό Κάτω ή Νοθεία, Κάτω ή αίσχροκέρδεια. Οί κ. κ. Οϊκογενειάρχαι καί Διευθυνταί κέντρων κλπ. άς έπωφεληθώσι τής μοναδικής ταύτης εύκαι- ρίας κατά τάς επικειμένας εορτάς των Απόκρεω. ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■πειειει*ειεΐΒεΐΒειειειειει· "Χ ΙΟ Σ" Τό ταχύτερον καί εύσταθέστερον θαλαμηγόν τής γραμμής, αναχωρεί: Κάθε Κυριακήν άπόγευμα ΚΑΤ' ΕΥΘΕΙΑΝ ΠΕΙΡΑΙΑ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΝ Ταξείδιον Ηρακλείου—Πειραιώς 12 ώρε;. Πρακτορείον ΑΔΑΜΗ Τηλέφ. 5—40 Κατ' έγκύρου; πληροφορίας έξ Αθηνών, αί ουσμενεί; καιρικαί συνθήκαι, αί έπικρατήσασαι είς πολλάς περιοχάς τή; χώρας κατά την λήξασαν περίοδον φθινοπωρι- νή; σπορ3ς, έσχον ώς άποτέλεσμα την μή σποράν άρκετών έ<αάσεων, προοριζομένων διά φθινοπωρινά ιδή (σϊτον, κριθήν κλπ.). ΊΙ εαρινή σπορχ των μικρών σιτηρών (σίτος, κριθή) θεωρείται Ιπισφαλή; καί όλιγο'περον άποδο- τική τής φθινοπωρινής, άκόμη καί διά τάς ειδικώς προσαρμοζομένας είς ταύτην ποικιλίας. Απεφασίσθη, ώς έκ τούτου, υ¬ πό τή; αρμοδίας υπηρεσίας, δπως επιδιωχθή ή συμπλήρωσις τής σπο ρας έν συνεργασία μετά τής Ά- γροτική; Τραπέζης, εί; ό μέτρον Ιπιτρέπουν τά υπάρχοντ,α δεδομέ- να, ώ; πρός την καλήν προσαρμο- γήν ποικιλιών τίνων, καί τά άπο- θεμχτα σπόρου τού:ων. Έπειδή δμω; αί περιωρισμένα: ποσότητε; των κατά τ' ανωτέρω σπόρων δέν θά Ιπαρκέσουν, ί'να καλύψουν έξ ολοκλήρου τά; έκ- τάσει;, αίτινες έμειναν άσπαρτοι, εκρίθη άπαραίτγ;τον δπω; αί κατά τόπους γεωργικαί υπηρεσίαι δι' έντόνου προπαγάνδας καί καταλ- λήλων ένεργειών κατευθύνουν τού; γεωργούς, κατόχου; άσπάρτων έκτάσεων, είς την έκμετάλλευίίν των διά τής σπορά; έαρινών είδών (άραβοσίτου, σισαμίου, βάμβακος, σόγια; κλπ). Συγχρόνως αί γεωργικαί υπη¬ ρεσίαι θά ενεργήσουν διά την τα¬ χίστην εξακρίβωσιν των άναγκών είς απόρους Ιαρινών φυτών καί θά φροντίσουν έπίσης δπως διατεθοΰν ούτοι εγκαίρως, μέσψ τής ^λ^ρο- τικής Τραπέζης, εί; τοΰ; γεωρ- γού;. ΠΡΟΚΗΡΥΞΙΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ Ό Δήμαρχος Ηρακλείου προκηρΰσσει δτι: Έκτίθεται είς φανεράν μειοδοτικήν δημοπρασίαν ε¬ νώπιον τής Δημαρχιακής Έ πιτροπής ή έπισκευή τής γε- φύρας χειμάρρου είς «Τσακι- ράκι Μετόχι» την 26ην Φε- βρουαρίου 1938 ημέραν Σάβ¬ βατον καί ώραν 11—12 π. μ. Τά σχετικά ευρίσκονται κα τατεθειμένα είς τά γραφεΐα τής Τεχνικάς "Υπηρεσίας τοθ Δήμου πρός γνώσιν των εν¬ διαφερομένων. Ηράκλειον 10 Φεβρουαρί- ου 1938. Ό Δήμσρχος Ηρακλείου _______Μηνάς Γεωργιάδης «5 νος ΠΡΟΚΗΡΥΞΙΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ Τό Γεωργικόν Ταμείον Ν. Ηρακλείου προκηρόσσει μει¬ οδοτικόν διαγωνισμόν δι' έν- σφραγίστων προσφορών διά την ενοικίασιν μιάς άποθήκης 150 τούλάχιστοντετραγωνικών μέτρων, ένόςπεριμανδρωμένου χώρου 2000 τετρ. μέτρων καΐ ενός περιμανδρωμένου χώ¬ ρου 250 τουλάχιστον τετρ. μέτρων. Πνονται δεκταί προσφο¬ ραί μέχρι τής 25 τρέχοντος μηνός ημέρας Παρασκευής καί ώραν 3 μ.μ. είς τά γρα¬ φεΐα αυτού κείμενα επί τής όδοθ «Ιωσήφ Χατζιδάκη» (ό¬ πισθεν Μουσείου). Οί δροι συγγραφής ύποχρε ώσεων ευρίσκονται κατατεθει μένοι είς τά γραφεΐα τού Ταμείου ένθα οί βουλόμενοι δύνανται νά λάβωσιν γνώσιν καθ" εκάστην προσερχόμενοι. (Έκ τοθ ΓεωργικοΟ Τσμείου) ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ι ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ Ή 12η Κοινή Διεύθυνσις φορ- τηγών αύτοκινήτων πρός εξυπηρέ¬ τησιν τοΰ κοινοΰ, μή φειδομένη έξόδων καί πρός αποφυγήν παρα- πόνων έκ μέρους των εχόντων με- ταφοράς πάσης φύσεως, έγ/.ατέ- στησε σταθμαρχεΐα έντός τής πό¬ λεως Ηρακλείου, εί; Χανίων Πάρταν (κατάστημα Γεωργ. Κα- πελλάκη) διά τά διαμερίσματα τοθ νομοΰ Μεσσαράς καί Μαλεβυ- ζίου καί εί; πλατείαν Βαλιόέ Τζα¬ μί διά τά διαμερίσματα Πεδιάδος Χερσονήσου καί Μονοφατσίου πρός τά όποία θ' άπευθύνωνται οί εν- διαφερόμενοι, εί; πάσαν ώραν. Ό Διευθυντής Μιχ. Τζουλάκης ■■■■■■■■■ι ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΙΔΡΥΘΕΙΣΑ ΤΩ Ή άρχαιοτέρα καί μεγαλυτέρου των Κεφάλαια Μετοχικά καί άποθεμάτων 1841. Έλληνικών Δραχ. Τραπεζών. 1.205.000.000 10.100.000.000 φ Καταθέσεις ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ είς δλην την Έλλάδα. ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΤΑΙ είς δλας τάς χώρας τοθ Έξωτερικοθ. Εκτελεί πάσης φύσεως τραπεζικάς εργασίας είς τό τό εξωτερικόν. είς πρώτην ζήτησιν ΤΑΜΙΕΥΤΗΡ1ΟΥ καί επί προθεσμία μέ λίαν εύνοϊκά έπιτόκια. εσωτερικόν καί ΔΕΧΕΤΑΙ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΗΕ^ΕΝΙΟ ΒΑΝΚΤΡυΒΤΟΟΜΡΑΝΥ,ΝΕννΥΟΚΚ 51 ΜΑΙΡΕΝ Ιδρυθείσα υπό τής Έθνικής Τραπέζης τής Ελλάδος συμφώνως μέ τούς νόμους τής Πολιτείας τής Νέας Υόρκης, πρός εξυπηρέτησιν των έν Άμε- ρική Έλλήνων. Κεφάλαια όλοσχερώς καταβεβλημένα δολλάρια 1.350.000 —Τό Κακουργιοδικεΐον Ρε¬ θύμνης. Ο Μιχ. Γ. Περπινάκη; έκ Νέ- Χώρας Χανίων κατπγούμε- .-ϊ, ί,ηϊ άποπείρα οτναιρέσεως η- θωο>θη υπό τοΰ Κακουργιοίικεί-
  ου Ρεθύμνης, των ένόρκων πα-
  ραδεχθέντων πλήρη σύγχυσιν.
  -Ή είσαγωγή άλιπάστων ί-
  χθύων.
  Δι' αποφάσεως των αρμοδίων
  ύπουργών επετράπη ή κατ' εξαί¬
  ρεσιν τού δρο« της άνταλλα-
  γής είσαγωγή άλιπάστων Ιχθύ-
  ων, ο'ιασδήπβτε πρβελεΰσεως, υ¬
  πό των εχόντων δικαίωμα ει¬
  σαγωγήν καΐ μέχρις έξ«ντλή-
  σεως τή; δυναμικότητος αυτών,
  άπό 1η; Ιουλίου 1937 μέχρι
  30 Ίουνίου 1938 της άξίας των
  εΐσαχθησομένων δικαιολογηθησο-
  μένης δι' έλευθέρου συναλλάγ-
  ματος. ΔΓ αποφάσεως των άρμο
  δίων ρπουργών κοτθωρίβθη ότι
  είς τό εξής η είσαγωγή παντός
  έμπορεΰματος, προελεύσεως Νορ
  βηγίας, ανεξαρτήτως τοϋ ετσά-
  γωγικοϋ ηίνακος είς όν ΰπάγβ-
  ται, έπιτρέπεται μόνον κατόπιν
  αδεία; τής 'Επιτρβπή; παθητ»
  κων ϋπολοίπων κλήριγκ.
  — Ή πώλησις χαρτοσήμου.
  ΔΓ άποφάαεως |τοϋ ϋφυπβυργβΰ
  των Οικονομικήν οί πωλητοτί
  χαρτοβήμου δέον ν* τηρβϋν ει¬
  δικόν βιβλίον είς τό οποίον
  θά έμφαίνεται. εάν βύτοι τη-
  ροΰν τάς διατάξςι; περί πωλή
  σεως χαρτοσήμου.
  —Έκτόπισις ζωοκλέπτου.
  Κατόπιν αποφάσεως τού Νο¬
  μάρχου Ρεθύμνης εξετοπίσθη ε¬
  πί οκτάμηνον εί; την νίίσον |"Ι·
  όν ό Ν. Κ. Χαιρέτη; κάτοικο;
  Ανωγείων ώ; ϋποπτο; ζωΰκλέ·
  πτη;. _______
  —Ή άεροπορική κίνησις.
  Κατ' άρμοδίαν ανακοίνωσιν
  ή άεροπορική κίνησις έν Ελλά¬
  δι παρουσιάζη πάντοτε συνεχη
  αύξησιν. Ή κίνησις αυτή μετά
  την έγκαινίασιν καί των νέων
  άεροδρομίων Κερκύρα; καί Η¬
  ρακλείου, θά αυξηθή έτι μάλ¬
  λον, ωρισμένων καί έκ των ξέ¬
  νον έταιρειών προτιθεμένων νά
  χρησιμοποιηθώσι τά νέα άερο-
  δρόμια.
  —Οί έπιλαχόντες φοιτηταί.
  Ή Πρυτανείκ τοϋ Πανεπιατη
  μίου, δι' άνακοινώσεώ; τη;, κα-
  λεί τού; έκ των έπιτυχόντων «ϊ;
  τά; είσιτηρίου; σχολάς τού ^ Πα¬
  νεπιστημίου τοϋ τρέχοντος έτου;
  καϊ μή εγγραφέντα;, όπως έγ-
  γραφοϋν μέχρι τή; 28ης «1>εβρου
  αρίου. 'Εντό; τή; αυτής προθί-
  σμίας καλοϋνται όπως ΰποβά-
  λουν αίτήσεις πρό; έγγραφήν
  καί οί έπιλαχόντε; κατά τα; εξε-
  τάβει;. Έξ όλων των ανωτέρω,
  θά γίνουν δεκτοί κατά σειράν
  επιτυχίας οσοι άρκοΰν διά νά
  πληρωθοϋν αί ΰπολειπόμεναι κε-
  ναΐ θέσεις, δι' ών συμπληρού¬
  ται ό καθορισθέν;/άριθμο; είαα-
  κτέων εί; τά; διαφόρους σχολάς.
  Β""
  ■■■■■■■■■■■■■■ι
  ΙΑΒΕΔΙΣ


  ■ Νέαι παραλαβαί.
  2 Νέα ύφάσματα.
  ■ Νέοι μοδερνοι χρωμα-
  ■ τισμοί.
  " ΑΙ τιμαί μας είνε αί
  ■ καλύτεραι.

  [αΒΕΔΙΣΙ ΑΝ
  Όδό$ Άγιον Μηνκ.
  ■ ■■■■■ ■—εΐ-ει---Μΐ-—----ενιέΐ
  ΕΝΟ1ΚΙΑΖΕΤΑΙ μαγαζείον
  κατάλληλον δι' άτελιέ υποοηματο-
  ποιείου, ραφείου ή οιουδήποτε ά"λ-
  λου τεχνικοΰ έπαγγέλματος καί
  είς κεντρικήν θέσιν. Πληροφορί¬
  αι παρ' ημίν.
  ι· ^
  ΙΙη
  Ηράκλειον- Κρήτης
  Γρσφεΐα έναντι Παλ. Νομαρχίας
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  Πρωΐα Σαββάτου
  12 Φεβρουαρίου 1938
  120 Ώρα
  Οί κυβερνητικαί άντεττ,ιτίσενται
  είς την περιοχήν τοΰ Άλφάμπρα.
  Ο ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΗΣ
  ΑΠΗΥΒΥΝΕ ΔΙ Α ΓΓΕΑΜ Α
  ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΡΟΥΜΑΝΙΚΟΝ ΛΑΟΝ
  ΔΙΑ ΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΗΝ
  ΟΙ ΓΚΟΓΚΑ ΚΑΙ ΜΑΗΙΟΥ ΗΡΝΗΟΗΣΑΝ
  ΜΕΤΑΣΧΟΥΝ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΙ!
  ΑΘΗΝΑΙ Π Φεβρουαρίου
  (τοϋ άνταττοκριτοΰ μας).—-
  Τηλεγραφήματα έκ Παρισί¬
  ων άγγέλλουν δτι οί κυβερ¬
  νητικόν ένισχυθέντες ένήργη
  σαν χ9ές σφοδροτάτην άντε-
  πίθεσιν καθ* όλην την γραμ¬
  μήν τοΰ παρά τόν ποταμόν
  Άλφάμπρα μετώπου.
  Ή άντεπίδεσις αυτή άπέ-
  ΑΘΗΝΑΙ 1 1 Φεβρουαρίου (τού
  άνταποκριτοΰ μας).— Τηλεγραφοΰν έκ
  Βουκουρεστίου ότι ο Βασιλεύς τής
  Ρουμανίας Κάρολος εξέδωκε διάγγελ-
  μα μετά την επελθούσαν κυβερνητικήν
  μεταβολήν, τής παραιτήσεως δηλ. τοΰ
  ύπουργείου Γκόγκα καί τής άναθέσε-
  ως τής κυβερνήσεως είς τόν Πατρι¬
  άρχην τής Ρουμανίας Μύρωνα.
  Είς τό διάγγελμα τούτο ο βασιλεύς
  τονίζει ότι τό νέον υπουργείον προέρ-
  χεται έξ όλων σχεδόν των κομμάτων
  καί έξηγεΐ διατί είς την νέαν κυβερ¬
  νητικήν μεταβολήν έγκειται ή σωτηρία
  τής πατρίδος.
  Κατά τάς ιδίας πληροφορίας τόσον
  ο Γκόγκα όσον καί ο άρχηγός τοΰ
  Άγροτικοΰ κόμματος κ.ΛΙανίου, ηρνή¬
  θησαν νά μετάσχουν τής νέας κυβερνή¬
  σεως.
  ΟΙ ΓΕΡΜΑΝΟΙΤΟΝΙΖΟΥΣΙΝ
  ΟΤΙ ΤΑ «ΕΡΙΑΝΟΜΑΛΙΩΝ ΕΙΣ ΤΟ ΡΑΪΧ
  ΕΙΝΑΙ ΕΗΊΝΟΗΜΑΤΑ ΤΟΝ ΕΧ8Ρ0Ν Υ1ΤΟΥ
  ΑΘΗΝΑΙ 1 1 Φεβρουαρίου (τοΰ
  άνταποκριτοΰ μας).— Σημ.ερινά τηλε¬
  γραφήματα έκ Βερολίνου άναφερόμενα
  είς τάς κυκλοφορησάσας φήμας περί ά-
  νωμαλιών έν τή Γερμανική κυβερνή¬
  σει καί γενικώτερον έν τή χο'ιρα, ίσχυ-
  ρίζονται ότι αυται είναι απολύτως ψευ-
  δεϊς.
  Πλήρης ήρεμία, προ&θέτουν τα τη¬
  λεγραφήματα, έπικρατεΐ "καθ* άπασαν
  την χώραν, ούδεμιάς άνωμαλίας ή τα-
  ραχής εκδηλωθείσης, ώς φαντάζονται
  οί έν τώ εξωτερικώ έχθροί τοΰ έθνικοσο-
  σιαλισμοΰ.
  Ο ΧΙΤΛΕΡΘΑ ΕΠΙΣΚΕΦΘΗ
  ΤΗΝ ΡΩΜΗΝ ΟΡΙΣΤΙΚΩΣ
  ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΕΧΟΥΣ ΜΑΐΟΥ
  ΑΘΗΝΑΙ 1 1 Φεβρουαρίου (τού
  άνταποκριτοΰ μας).-— Ό καγκελάριος
  Χίτλερ, άγγέλλουν νεώτεραι πληρο¬
  φορίαι έκ Βερολίνου προτίθεται,, νά
  πραγματοποιηθή τό προαγγελθέν ταξί
  διον τού είς Ρώμην. Τό ταξίδιον τοΰ
  το θά συμπέση πιθανώς μέ τό πρώτον
  ή δεύτερον δεκαήμερον τού προσεχούς
  μηνός Μαΐου.
  ΛΕΗ ΟΑ ΑΡΘΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ
  Ο ΣΤΡΑΤΙΩΤΑΣ ΝΟΜΟΣ ΕΙΣ ΡΟΥΜΑΝΙΑΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 1 1 Φεβρουαρίου (τοΰ
  άνταποκριτοΰ μας).— Καθ' ά αγγέλλε¬
  ται έκ τού έξωτερικοΰ ο νέος πρω-
  θυπουργός εής Ρουμανίας ΙΙ»τριάρ-
  χης Μύρων δέν προτίθεται νά άρη ε¬
  πί τού παρόντος τόν στρατιωτικόν νό¬
  μον όστις εχει έπεκταθή είς ολόκληρον
  την χώραν. Ή άρσις τού στ ατιωτι-
  κού νόμου θά πραγματοποιηθή μόνον
  εάν κρίνη τούτο εΰθετον ή κυβέρνησις
  καί όταν έπιστή ή κατάλληλος στιγμή
  ΕΠΕΚΡΟΤΗΘΗ Η ΜΕΡΙΜΝΑ
  ΤΑΣ ΕΡΓΑΤΙΚΑΣ ΤΑΞΕΙΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 1 1 Φεβρουαρίου (τού
  άνταποκριτού μας>.— Ό Βιομηχανικός
  καί Εμπορικάς κόσμος τής πρωτευού¬
  σης είς ειδικήν σύσκβψίν τού επεκρά¬
  τησε την μέριμναν τής κυβερνήσεως τοΰ
  κ* Μεταξά υπέρ ι ών έργατικών τάςεων.
  ΕΙΣ ΣΑΓΚΑΗΝ ΣΥΝΕΧΙΖΟΝΤΑΙ
  ΑΙ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΚΑΙ ΑΠΟΠΕΙΡΑΙ
  ΑΘΗΝΑΙ 1 1 «1>εβρουαρίου (τού
  άνταποκριτού μας).— Τηλεγραφοΰν έκ
  τής "Απω Άνατολής ότι εί; την πόλιν
  τής Σαγκάης έξακολουθοΰν έχδηλούμε-
  ναι τρομακτικαί ενέργειαι άπό μέρους
  των Κινέζων άτάκτων.
  βλεπεν είςτήν άνακατάληψιν ι
  ωρισμένων θέσεων κα'ι τήν'
  άΐτώθηβιν τοϋ στρ*τοϋ των |
  Έθνικών πέραν τού Τερουέλ
  καί τής όδοΰ Σαρχγώσσης.
  Κατά τα έκ Σαλχμάνκκς
  τηλεγραφιίματα ή άντεπίθε-
  σις των κυβερνητικήν απε¬
  κρούσθη μέ βαρεία; απωλεί¬
  ας. Τουτο δμως διαψεύδβυν
  οί κυβερνητικοί ίαχυριζόμε-
  νοι δτι επέτυχον τοΰς πρώ-
  του; αντικειμενικόν; σκο-
  πού; τής έπιθέσεως.
  "Αλλαι πληροφορίαι άνα-
  φέρουν ότι λόγω της φύσεως
  τοΰ έδάφου; αί παρά τόν πο¬
  ταμόν Άλφάμπρα επιχειρή¬
  σας φαίνεται δτι θά συνεχι-
  σθοΰν επί μακρόν.
  Ήεισαγωγική καί έξαγωγική κίνησις
  διά τοΰ Τελωνείου Ηρακλείου.
  Κατηρτίσθη υπό τοΰ άρμο
  δίου τμήματος τού τελωνείου
  Ηρακλείου, ή στατιστική τής
  εΐσαγωγικής καί έξαγωγικής
  κινήσεως των έμπορευμάτων
  κατά τόν μήνα Ιανουάριον.
  Ώς έξάγεται έκ των έν αυτή
  άναφερομένων στοιχείων κα¬
  τά τόν λήξαντα μήνα εισήχθη¬
  σαν διά τοϋ τελωνείου Ηρα¬
  κλείου έμπορεύματα βάρους
  3.363.110 χιλγρ., άξίας 23.981.
  1176 δρχ. καί εξήχθησαν άντι-
  Ι στοίχως έγχώρια προίόντα βά-
  Ιρους 1.680 959 χιλγρ. καί άξί¬
  ας 39.712.701 δρχ., ήτοι ή έμ-
  πορική κίνησις καί κατά τόν
  μήνα τούτον κατέλιπεν ένεργη
  τικόνύπόλοιπον ΰπέρήμώνάνερ
  χόμενον είς 15.731.525 δρχ.
  Άναλυτικώτερον ή έξαγω¬
  γική κίνησις έμφανίζεται ώς
  ακολούθως: Είς Ιταλίαν εξή¬
  χθησαν έμπορεύματα (έλαιόλα
  5ον) άξίας δρχ. 24 236 732.
  είς Γερμανίαν 7 736,900 δρχ.,
  είς Βόρειον Αμερικήν 2 049·
  600 δρχ., είς Πολωνίαν 1 106·
  800 δρχ. καί μικροτέρας άξί¬
  ας είς Αύστρίαν, Γιουγκο
  σλαυΐαν, Δανίαν Ούγγαρίσν
  Τσεχοσλοβακίαν, Έλβετίαν,
  Αίγυπτον, Φινλανδίαν,Άργεν
  τινήν καί "Ολλανδίαν.
  Η. Α. Μ. Ο ΒΑΣΙΛΕΥΣ
  ΠΡΟΣ ΤΟΝ κ. ΝΟΜΑΡΧΗΝ
  Ό Μέγας Αύλάρχης κ. Μερ-
  κάτης εξέφρασε τάς ευχαρι¬
  στίας τοΰ άνακτος πρός τόν
  κ. νομάρχην καί τούς δημοσί-
  ους ύπαλλήλους Ηρακλείου
  διά τα ύποβληθέντα συλλυπη-
  τήρια επί τώ θανάτω τοϋ πρϊγ
  κηπος Νικολάου.
  ΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΜΕΝΟΙ
  ΑΠΑΛΛΑΓΗ! ΣΤΡΑΤΣΥΧΙΜΟΙ
  Τό υπουργείον των Στρα¬
  τιωτικών απηύθυνεν εγκύκλι¬
  ον πρός τάς στρατιωτικάς αρ¬
  χάς ύπομιμνηστικήν των δια-
  τάξεων περί περιοδευόντων
  στρατιωτικών συμβουλίων. Ή
  έγκύκλιος άναφέρεται ιδίως
  είς την έγκαιρον υποβολήν
  των δικαιολογητικών άπαλ-
  λαγής καί άναβολής των
  στρατευσίμων κλάσεως 1938.
  Συμφώνως πρός την εγκύκλι¬
  ον ταύτην οί έχοντες λόγους
  άπαλλαγής δι' οίκογενειακούς
  τοιούτους καί άναβολής σπου-
  δών στρατεύσιμοι τής κλάσε¬
  ως 1938 (γεννηθέντες τό 1918)
  δέον νά υποβάλωσι τα δικαι-
  ολογητικά των αρμοδίως έν-
  τός των μηνών Μαρτίου καί
  Απριλίου άλλως ένδέχεται νά
  στερηθώσι τοΰ εύεργετήματος
  τής άπαλλαγής ή άνοβολής.
  ΤΟ ΦΙΛΟΛΟΠΚΟΝ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟΝ
  ΤΟΥ ΠΟΙΗΤΟΥ ΜΑΒΙΛΗ
  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ ΚΑΙ ΚΙΝΗΣΙΣ
  ΑΙ κυμανθεϊσαι χβές έν τή άγορ§ μας τιμαί των κατωτέρω έγχω
  ρίων προιόντων είχον ώς ακολούθως:
  Σταφίδϊς.
  Σουλτανίναι α'
  Καραμπ.
  Ελεμέδες
  Ταχτάς
  Μαύραι
  β
  Υ'
  α'
  δρ. )
  ( 22. -23.
  )
  ( 10.-11
  )
  (8-9.
  7
  Χαρούπια » 2 70
  "Ελαια 5ο » 29 50
  » κοινά »
  Σάπωνες.
  ΛευκοΙ α' ποιότητος δρ. 21.— 00
  • β' · » 20.- 00
  Πράσινοι α' ποιότ. » 18—00
  β' » » 12. -00
  θΐνοι.
  Αρχανών τό μίστατ. » 45
  Μαλεβυζίου κατ' οκάν δρ. 6
  ΤΟΥ
  ΕΠΕΚΤΑΣΙΣ
  ΠΡΟΣΚΟΠΙΣΜΟΥ
  Κατ' ανακοίνωσιν έκ τής
  Λέσχης Έπιστημόνων τό διά
  την εσπέραν τής σήμερον ά-
  ναγγελθέν φιλολογικόν μνη¬
  μόσυνον επί τή 25ετηρίδι άπό
  τοϋ θανάτου τοΰ ποιητοϋ Λ.
  Μαβίλη, άναβάλλεται διά την
  προσέχη Τρίτην 15 τρέχ. καί
  ώραν 10—12 μ. μ. λόγω τής
  κηδείας τής Α.Β.Υ. τού Πρίγ-
  κηπος Νικολάου. Τουτο θά
  γίνη έν τή μεγάλη αΐθούστ)
  των συνεδριάσεων τοϋ Δημ.
  Συμβουλίου ύπότοϋ Δήμου ευ¬
  γενώς παραχωρηθείστ).
  ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΑΓΡΟΝΟΜΟΥ
  Δι' αποφάσεως τοϋ Συμ¬
  βουλίου τοΰ ύπουργείου Έσω
  τερικών προήχθη είς έπόπτην
  άγροφυλακής καί τοποθε-
  τεΐται είς την περιφέρειαν Χαλ
  κιδικης ό άγρονόμος Μοιρών
  κ. Θεοχάρης Κολοκοτρώνης.
  ΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ
  ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΥ ΔΕΚΑΗΜΕΡΟΥ
  Αί είσπράξεις τού τελωνεί¬
  ου "Ηρακλείου κατά τό α' δε¬
  καήμερον τρέχ. μηνός άνήλ-
  θον είς δχρ. 2831.519.60.
  Ό Τοπικάς "Εφορος Προ-
  σκόπων Ηρακλείου κ Κ. Βαρ-
  βεράκης, κατόπιν αίτήσεως
  μελών τής κοινωνίας των συ-
  νοικισμών Νέας Σμύρνης, Ά-
  τσαλένιου καί Χρυσοστόμου,
  έκφραζόντων την επιθυμίαν δ-
  πως καί έκεϊ ιδρύθη προσκο-
  πική "Ομάς έπ' άγαθώ τής
  διαπαιδαγωγήσεως τής νεο-
  λαίσς, προέβη είς την "ίδρυσιν
  τοιαύτης ομάδος, ήτις θά ό-
  νομάζεται «9η "Ομάς Προσκό-
  πων Προαστείων Ηρακλείου».
  Ή διοίκησις τής ομάδος ανετέ¬
  θη είς τόν ύπαρχηγόν κ. Στ.
  Καρύπην, ήρχισαν δέ ή'δη αί
  εργασίαι πρός λειτουργίαν
  της.
  ΥΠΟΥΡΠΚΑΙ
  ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΑΙ
  Τό υπουργείον τής Άερο-
  πορίας εξέφρασε τάς ευχαρι¬
  στίας τού διά τάς ύπ' αυτών
  γενομένας είσφοράς διά την
  ενίσχυσιν των πολεμικών άε-
  ροπορικών μας δυνάμεων είς
  τάς κοινότητας καί τούς κα-
  τοίκους Συκολόγου, Πρινισ,
  Πύργου, Αγ. Θωμδ, Γαλλιάς
  καί Βασιλειών.
  ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΑΙ
  Κατά τάς άρχαιρεσίσς τοΰ
  ΔιοικητικοΟ Συμβουλίου τού
  Συμβολαι ογραφικοθ Συλλό-
  γου τοΰ έφετείου Κρήτης εξε¬
  λέγησαν: Πρόεδρος ό κ. Εμ¬
  μανουήλ Κ. Λασηθιωτάκης,
  άντιπρόεδρος ό κ. Κανάκης
  Φραγκιαδάκης, ταμίας ό κ.
  Θρασύβουλος Γαλάνης, γενι-
  κός γραμματεύς ό κ. Έμμ.
  Κονταδάκης καί είδικός γραμ¬
  ματεύς ό κ. Έμμ. Ζαχαριά-
  δης. _____________
  Η ΤΙΜΗ ΤΟΥ ΑΡΤΟΥ
  Κατ' απόφασιν τής Έπιτρο
  πής Διατιμήσεων αί τιμαί τοΰ
  λευκοΟ καί τοΟ πιτυρούχου
  άρτου θά παραμείνουν αί
  αυται, ώς καθωρίσθησαν ά¬
  πό τής παρελθούσης εβδομά¬
  δος ήτοι ό μέν λευκός άρ-
  τος θά τιμαται πρός 10.60
  δρχ. κατ' όκδν, ό δέ πιτυ-
  ροΰχος πρός 8.90. Έξ άλλου
  αί τιμαί των αλεύρων τροπο-
  ποιοΰνται ώς εξής: 'Άλευρα
  λευκά κατ' οκάν δρ. 11.51 1)2,
  πιτυροϋχα 10.22.
  ΤΑ ΟΡΙΑ
  ΘΕΜΙΤΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ
  Τό αστυνομικόν τμήμα Η¬
  ρακλείου έκοινοποίησεν αρμο¬
  δίως την ύπ. αριθ. 3)4—1 —
  1937 άγορανομικήν διάταξιν
  δι' ής καθορίζεται ανώτατον
  θεμιτόν Βριον κέρδους επί των
  είδών διατροφήν καί ωρισμέ¬
  νων είδών ϋψασμάτων. Ή πώ¬
  λησις των έν τή άγορανομική
  διατάξει άναφερομένων είδών
  είς τιμήν ανωτέραν τής διά
  ταύτης καθοριζομένης συνε-
  πάγεται ευθύνας διά τούς πω
  λητάς.
  ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΥΛΛΥΠΗΤΗΡΙΩΝ
  ΤΗΛΕΓΡΑΦΗΜΑΤΩΝ
  Επί τώ θανάτω τοϋ Πρίγ-
  κηπος Νικολάου απεστάλησαν
  εντεύθεν παρά τοϋ Γεωργικοϋ
  Έπιμελητηρίου συλλυπητήρια
  τηλεγραφήματα πρός την Α.
  Μ. τόν Βασιλέα καί τόν Πρίγ-
  κηπα Γεώργιον. Έπίσης συλ-
  λυπητήριον τηλεγράφημα απέ¬
  στειλε τό Έπιμελητήριον επί
  τώ θανάτω τοΰ ΰπουργοϋ
  Ρεδιάδη πρός τόν πρόεδρον
  τής Κυβερνήσεως κ. Ι. Μετα-
  ξαν.
  Η ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΦΕ
  ΚΑΤΑ ΤΟ ΠΡΩΤΟΝ ΕΞΑΜΗΝΟΝ
  "Υπό των αρμοδίων ύπουρ-
  γών υπεγράφη απόφασις διά
  τής οποίας καθορίζεται ό τρό-
  πος τής είσαγωγής καφέδων
  άπό 1ης Μαρτίου μέχρι τέ-
  λους Ίουνίου έ.έ.
  ΤΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΝ ΚΟΥΡΕΩΝ
  Γενομένων αρχαιρεσιών τού
  Συνδέσμου Κουρέων καΐ Κομ-
  μωτών "Ηρακλείου διά την ά-
  νάδειξιν τής νέας Διοικήσεως
  τοΰ Συνδέσμου τούτου εξελέ¬
  γησαν οί κάτωθι ώς ακολού¬
  θως: Εμμανουήλ Δ. Παρλα-
  μάς Πρόεδρος, Δημήτριος Καλ
  λιατάκης Άντιπρόεδρος, Ιω¬
  άννης Νιακάκης Ταμίας, Θεό-
  δωρος Καραχάλιος Γεν. Γραμ
  ματεύς, Ιωάννης Αντωνακά¬
  κης, Γεώργιος Κορωναΐος καί
  Γεώργιος Φανουράκης, σύμ-
  βουλοι.
  ΕΞΕΔΗΑΟΘΗΣΑΝΚΑΙΠΑΛΙΝ
  ΔΙΑΦΠΝΙΑΙ ΔΙΑ ΤΗΝ ΛΥΣΙΝ
  ΤΟΥ ΙΣΠΑΝΙΚΟΥ ΖΗΤΗΜΑΤΟΣ
  Η ΙΤΑΛΙΑ ΚΑΙ ΟΙ ΕΟΕΛΟΝΤΑΙ
  ΑΘΗΝΑΙ 1 1 Φεβρουαρίου (τού
  άνταποκριτοΰ μας).—Τηλεγραφοΰν έκ
  Αονδίνου ότι είς τάς συζητήσεις διά
  τήν'ζέπίλυσιν τοΰ Ίσπανικοΰ ένεφιλο-
  χώρηανν καί πάλιν σοβαραί Βιαφωνίαι.
  Αί διαφωνίαι αυται άφοροΰν την ά-
  νάκλησιν των έθελοντών διά την οποί¬
  αν ή Ιταλία ζητεί άνταλλάγματα ώς
  ή αναγνώρισις τοΰ έμπολέμου είς την
  κυβέρνησιν τοΰ Φράνκο κ. ά. Κατα¬
  βάλλονται ^ πάντως προσπάθειαι όπως
  άρθώσιν αί διαφωνίαι καί έπιλυθή ορι-
  στ·*κως την φοράν δαύτην τό ζήτημα
  των έθελοντών. Οί ΆγγλικοΙ πολιτι-
  κοί κύκλοι τονίζουν ότι αί έλπίδεβ διά
  την λύσιν τοΰ ζητήματος δέν έπαυσαν
  υφιστάμεναι.
  ΤΟ
  ΑΗΗΣΧΟΛΗΟΗ ΜΕ ΥΟΗΡΕΣΙΑΚΑ
  ΑΘΗΝΑΙ 1 1 Φεβρουαρίου (τού
  άνταποκριτού μας).— Τό συνελθόν σή¬
  μερον έβδομαδιαίον υπουργικόν συμ¬
  βούλιον άπησχολήθη μέ ύπηρεσ'.ακά καί
  νομοθετικά ζητήματα.
  ΗΡΧΙΣΕ ΤΟ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑ
  ΤΗΣ ΣΟΡΟΥ ΤΟΥ
  ΑΘΗΝΑΙ 1 1 Φεβρουαρίου (τοΰ
  άνταποκριτοΰ μας).—Είς την Μητρόπο-
  λιν εσημειώθη σήμερον συρροή κόσμου
  όστις καί παρήλασεν έν κατανύξει πρό
  τής σορού τού πρίγκηπος Νικολάου ή¬
  τις μετεφέρθη έκεΐ άπό τάς εσπερινάς
  ώρας τής προχθές.
  ΣΗΜΕΡΟΝ
  ΤΑ ΣΧΟΛΕΙΛ ΚΑΙ
  ΤΟ
  ΑΡΓΗΣΟΥΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 1 1 Φεβρουαρίου (τοΰ άν
  ταποκριτού μας).— Υπό τοΰ ύπουργεί¬
  ου διετάχθη όπως σήμερον, ημέραν τής
  κηδείας τού πρίγκηπος Νικολάου, άρ-
  γήσουν τό Ηανεπιστήμιον καί άπαντα
  τα έκπαιδευτήρια τοΰ Κράτους.
  ΕΦΘΑΣΕΝ ΧΟΕΣ ΕΙΣ ΑΘΗΝΑΣ
  Ο ΠΡΙΓΚΗΨ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 1 1 Φεβρουαρίου (τού
  άνταποκριτοΰ μας).— Είς Αθήνας άφί-
  χθη σήμερον ή Λ. Υ. ο πρίγκηψ Χρι-
  στόφορος όστις μετά των λοιπών πριγ-
  κήπον 0ά παρακολουθήση την κηδείαν
  τού πρίγκηπος Νικολάου.
  ΣΥΝΕΧΙΖΟΝΤΑΙ ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ
  ΤΟΥΣ ΙΑΠ0ΝΙΧΟΥΣ ΕΞΟΠΑΙΣΜΟΥΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 1 1 Φεβρουαρίου (τού
  άνταποκριτοΰ μας).— Τηλεγραφούν έξ
  Ούασιγκτώνος ότι έν Άμερική συνεχί-
  ζονται τα σχόλια τοΰ τύπου διά τούς
  Ίαπο>νικούς έξοπλισμούς. Αί έφημερί-
  δες άποδίοΌυν πολλήν κακοπιστίαν είς
  τάς Ίαπωνικάς δΐαβεβαιώσεις ότι οί έ-
  ςοπλισμοί ούτοι στρέφονται αποκλει¬
  στικώς είς άμυντικάς ανάγκας τής νησι-
  ωτικής Ίαπωνίας άπορρεούσας έκ τού
  σημερινοΰ πολέμου αυτής μέ την Κί-
  ναν.
  ΕΙΣ ΧΑΓΚΤΣΟΟΥ ΟΙ
  ΑΝΤΕΠΙΤΙ6ΕΝΤΑΙ ΣΦΟΔΡΩΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 1 1 «1>εβρουαρίου (τού
  άνταποκριτού μας).— Κατά τάς σημε¬
  ρινάς πληροφορίας έκ Κίνας, ο στρατός
  τού Τσάγκ·Κάϊ·Σέκ ενήργησε σφοδράς
  άντεπιθέσεις είς την περιοχήν τού Χαγ-
  κτσόου όπου οί Ίάπωνες υπεχώρησαν
  έκ των θέσεων τάς οποίας είχον άνακα*
  ταλάβη πρό τίνων ημερών.
  ?2Γ«ν εξξ
  06«ς έν Κυρωπ
  8ημεν να ασ;
  ν«τολής.
  περιβχπν
  μ«ς, διαδραμ
  βτιγμήν «υτην
  ί ή τελυ
  δι*μόρφ5
  τ«τα επί τής |
  θρωπότητος κ
  νού πολιτισμο1
  0»ι«ρχβ»ν σήμ
  βλίγοι νά πι
  βαρομετρικος < λιτικής ηΡΧ»ο πρός την Οφεο δέν ύπάρχει δεΐς κου ν* <χ βαρόμετρον Π| ον καί επέκτ< ληδ είς την Ή Ίαπωνία άηρόκλητον ηόλεμον κατ< Βομβαρδίζει ά λεις, καταστρί μώνει τα ηά τόν όλεθρον ι οεβεΐ καί π νόμιμα καί ι μαρτυρίας ά καί πρός τά< οτοιχειώδους 6 χιδέ μόνον τ ιντείνει τάς διά την κα£ κλήρον τής ρανίου κράτ ριαρχίαν της τής Άνατολ βτα άφίνει νό οί άπώτεροι κοσμοκρατορι Αποβλέπει μ πόταξιν τής 1 επί κεφαλής τ λής καί νά έ Ίμπεριαλιστικ πρός έπιτυχίί νίας έφ' όλο ομού, τόσον όσον καί τής πρός τόν σκ άφήνει ουδέν μοποίητον. των ύφισταμέ «νωμαλιών χ μεταξύ των £ Κρατών άντι ρεΐ εί; την οχεδίων της τάς διαμαρτυι φήνουσα ού πάντητα τα Συγχρόνως, των πρακτορι μ«τός της, ν! ρισμένου; Κ γβύς νά διχ κβν Έθνος, ^ "βλεμικάς δ νά επιτύχη **τάρρευσιν τΠς, ώστε νι Χερεστέραν χ«ΐ την έΓ Γ« τελευταϊ Κοιντώνος, «Ηδλώ 5 τοΰ Κι ?^ν«ς, άποτ δ«»1ιν καί ■ τ«Χί«ν της ««γάνδας. Έν τούτι ν« φα^ ε]5 , όσο ν κο νά δέ ώς λε(α ητβ5· Καί £8 άπ Τη ό '