95397

Αριθμός τεύχους

4788

Χρονική Περίοδος

Α' 1938

Ημερομηνία Έκδοσης

13/2/1938

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
  ΣΥΝΔΡΟΜΛΙ.
  Αίγόττου
  ετήσιαι λίροι 3
  ίξάμηνο; 2
  μρή
  ετήσιαι δολ. 15
  έξάμηνος » 8
  Τΐμτ)
  κ.ατά φύλλον
  Δραχ. 2
  ΚΥΡΙΑΚΗ
  13
  1938
  ΓΡΑΦΕ1Λ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΑ
  ΟΛΟΣ ΜΙΝΟΤΑΥΙΌΥ
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ ΚΡΗΤΗΣ ■ ΕΤΟΣ 23ΟΝ
  ΑΡΙθΜ. ΦΥΛΛΟΥ 1.787
  ΖΤΜΤΛΚΤΗΣ ΘΡ. Ν ΣΤΑΥΡΑΚΗ!
  ΑΝΔΡ. Μ. 7ΩΓΡΑΦΟΣ
  ΤΑ ΑΠΟΤΕΡΑ ΣΧΕΑΙΑ
  ΤΟΥ ΙΑΠΩΝΙΚΟΥ
  Απησχολημέναι μέ την
  σημειωθεϊσαν εσχάτως ραγ¬
  δαίαν εξέλιξιν τής καταστά¬
  σεως έν Εύρώπη, δέν ήδυνή-
  θημεν νά ασχοληθώμεν μέ
  τα πράγματα τής "Απω 'Α-
  νατολής. Καί δμως έκεϊ πέ¬
  ραν, είς την τόσον μακρυ-
  νήν περιοχήν τού πλανήτου
  μας, διαδραματίζονται την
  στιγμήν αύτην γεγονότα των
  οποίων ή τελική πορεία καί!
  διαμόρφωσις,θά κρίνη πιθανώ
  τατα επί τής μοίρας τής αν¬
  θρωπότητος καί τού σημερι-
  νοΰ πολιτισμοΰ της. Διότι άν
  ύπάρχουν σήμερον έστω καί
  ολίγοι νά πιστεύουν ότι ό
  βαρομετρικός δείκτης τής πο-
  λιτικής ήρχισε ν' άποκλίνη
  πρός την υφεσιν έν Εύρώπη,
  δέν ύπάρχει έν τούτοις ου¬
  δείς πού ν' άμφιβάλληοτι τό
  βαρόμετρον προμηνύει έντα¬
  σιν καί επέκτασιν τής θυέλ¬
  λης είς την "Ανατολήν.
  Ή Ίαπωνία συνεχίζει τόν
  άπρόκλητον καί άκήρυκτον
  πόλεμον κατά τής Κίνας.
  Βομβαρδίζει άνοχυρώτους πό¬
  λεις, καταστρέφει καί έρη-
  μώνει τα πάντα, σκορπίζει
  τόν όλεθρον παντοΰ καί ά-
  σεβεΐ καί πρός τα διεθνή
  νόμιμα καί πρός τάς δια¬
  μαρτυρίας άλλων κρατών
  καί πρός τάς αρχάς τού
  στοιχειώδους άνθρωπισμοΰ.Ό
  χι δέ μόνον τοϋτο.'Αλλά καί
  έντείνει τάς προσπαθίας της
  διά την καθυπόταξιν ολο¬
  κλήρου τής χώρας τού ού-
  ρανίου κράτους καί την κυ¬
  ριαρχίαν της έφ' ολοκλήρου
  τής "Ανατολής. "Ηδη μάλι-
  στα άφίνει νά διαφαίνωνται
  οί απώτεροι σκοποί καί τα
  κοσμοκρατορικά σχέδιά της.
  Αποβλέπει μετά την καθυ¬
  πόταξιν τής Κίνας νά τεθή
  επί κεφαλής τής κιτρίνης φυ-
  λής καΐ νά έπιχειρήση μίαν
  ίμπεριαλιστικήν έξόρμηοιν
  πρός επιτυχίαν τής ηγεμο-
  νίας έφ' ολοκλήρου τοϋ κό
  ομού, τόσον τής 'Ανατολής
  όσον καί τής Λύσεως. Καί
  πρός τόν σκοπόν αυτόν δέν
  άφήνει ουδέν μέσον άχρησι-
  μοποίητον. Επωφελουμένη
  των υφισταμένων έν Εύρώπη
  άνωμαλιών καθώς καί των
  μεταςύ των διαφόρων άλλων
  Κρατών άντιθέσεων, προχώ¬
  ρει εί; την εφαρμογήν των
  σχεδίων της, περιφρονοΰσα
  τάς διαμαρτυρίας των καί ά
  φήνουσα ούσιαστικώς άνα-
  πάντητα τα διαβήματά των.
  Συγχρόνως, προσπαθεΐ διά
  των πρακτόρων καί τού χρή-
  ματός της, νά έξαγοράση ω¬
  ρισμένου; Κινέζους στρατη-
  γούς νά διχάση τό κινεζι-
  κόν "Ε9ν©;, νά παραλύση τάς
  πολεμικάς δυνάμεις τού καί
  νά επιτύχη έκ των ενδον
  χατάρρευσιν τοΰ άντιπάλου
  της, ώσι*ε νά καταστήση εύ-
  χερεστέραν την επιβολήν
  καί την επικράτησιν της.
  Τα τελευταία γεγονότα τής
  Καντώνος, αί στασιαστικαί
  «κδηλώσεις είς τινάς μονά-
  δας τοΰ Κινεζικοΰ στρατοΰ
  αί σημειωθεΐσα διαφωνίαι είς
  τάς τάξεις τής μαχομένης
  Κίνας, άποτελοΰν μίαν από¬
  δειξιν καί την πρώτην επι¬
  τυχίαν τής Ίαπωνικής προ¬
  παγάνδας.
  Έν τούτοις, είνε δύσκο¬
  λον νά φαντασθώμεν ότι θά
  άφεθή ή 'Ιαπωνία νά επιτύ¬
  χη είς τα σχέδιά της. Ή Κί-
  να, όσον καί άν εΊνε πολε-
  μικώς άνοργάνωτος είνε δύ¬
  σκολον νά ύποταχθή. Είνε
  δέ ώς λεία έξαιρετικά δύσπε-
  πτος. Καί ύπάρχει μεγίστη
  πιθανότης νά προκαλέση τόν
  θάνατον άπό άσφυξίαν καί ε¬
  ξάντλησιν είς την Ιαπωνίαν
  πού έπιχειρεΐ την καταβρό-
  χθησίν της. Είναι άλλωστε
  γεγονός ότι οσονεκαί άν έκ-
  δηλοΰνται διαφωνίαι είς την
  χώραν τοΰ Ίσάγκ-Κάϊ-Σέκ,
  ή Ίαπωνική επίθεσις συνετέ-
  λεσεν είς την άφύπνισιν τοΰ
  έθνικοΰ φρονήματος, είς την
  χαλύβδωσιν τής έθνικής συ¬
  νειδήσεως καί είς την ίσχυρο-
  ποίησιν τίίς ένότητος τού κι-
  νεζικοΰ λαοΰ.
  Καί άν ή Γαλλία, ή Αγ¬
  γλία, ή Ρωσσία καί ή 'Αμε-
  ρική, φανοΰν συνεπεΐς πρός
  τάς ληφθείσας πρό τινος είς
  Γενεύην αποφάσει; καί πα¬
  ράσχουν οικονομικάς ένισχύ-
  σεις καί πολεμοφόδια είς τήν
  Κυβέρνησιν τοϋ Χάγκ-Τσό-
  ου, τότε ό πόλεμος θά πα¬
  ραταθή επί μακρόν καί θά
  φέρη τόσην εξάντλησιν είς
  την Ιαπωνίαν ώστε νά την
  αναγκάση τελικώς νά παραι¬
  τηθή της συνεχίσεώς τού έπ'
  άπειρον. Καί άν ομως δέν
  παραιτηθή οίκειοθελώς τής
  έπιχειρήσεως ή Ίαπωνία, πι-
  στεύεται ότι είς τό τέλος θά
  έπέμβουν αί δυνάμεις της
  Εύρώπης καί τής 'Αμερικης
  καί θά την έξαναγκάσουν
  είς άναδίπλωσιν καί περιορι¬
  σμόν τής είς τάς γραφικάς
  νήσους της. Ή "Αγγλία, με¬
  τά την οχύρωσιν καί τήν ά-
  ναδιοργάνωσιν των ναυτικών
  βάσεων της Σιγκαπούρης, πού
  κατέστη άπόρθητον φρούρι
  όν ώς άπέδειξαν τα τελευ¬
  ταία γυμνάσια, καί διαθέτει
  πλωτάς δεξαμενάς διά την
  ναυπήγησιν καί την έπισκευ
  ήν πολεμικών σκαφών καί
  πλέον των 50 χιλ. τόννων,
  τού Χόγκ-Κόγκ καί των άλ¬
  λων δευτερευούσης σημασίας
  πού διαθέτει είς τόν ειρηνι¬
  κόν, είναι άσφαλεΐς είς θε
  σιν ν' αναλάβη αποφασιστι¬
  κήν δρασιν πρός προστασίαν
  των συμφερόντων καί τού
  γοήτρου της είς την 'Ανα
  τολήν. Ή 'Αμερική έπίσης,
  μετά τήν ενίσχυσιν καί τήν
  άναδιοργάνωσιν των βάσεων
  της, τόσον των ναυτικών ό¬
  σον καί των άεροπορικών είς
  τάς νήσους Χαβάϊ: Τό ίδιον
  δέ ειμπορεί νά είπη κανείς
  καί διά τήν Γαλλίαν πού
  διαθέτει ασφαλώς βάσεις είς
  τήν Ίνδοκίναν καθώς καί
  διά την "Ολλανδίαν, ή ό¬
  ποία άν δέν ειμπορή νά δι¬
  αθέση μεγάλας ναυτικάς δυ¬
  νάμεις θά θέση ομως είς την
  διάθεσιν των δυτικών δυνά-
  μεων τούς λιμένα; καί τάς
  βάσεις της είς τάς Όλλανδι-
  κάς Ίνδίας. Καί ταύτα χω¬
  ρίς νά υπολογίσωμεν τόν
  Ρωσσικόν παράγοντα, πού δι
  αθέτει την κολοσσιαίαν στρα-
  τιάν τού Μπλΰχερ, τό γιγαν
  τιαΐον φρούριον, τό τελειό-
  τερον ϊσως τοΰ κόσμου, τού
  Βλαδιβοστόκ, μέ έκατοντά-
  δα ύποβρυχίων καί υπέρ τάς
  δύο χιλιάδας άεροπλάνα, δυ¬
  νάμεις μέ τάς οποίας ειμπο¬
  ρεί νά πλήξη οχι μόνον
  τάς έν Κίνα μαχομένας στρα
  τιάς καί τόν στόλον τής Ία-
  πωνίας άλλά κ*ί αυτήν την
  Μητρόπολιν. Δέν ύπάρχει
  δέ άμφιβολία, ότι εάν κα¬
  τορθωθή ή γαλήνευσις τής
  Εύρώπης διά τοΰ τερματι·»
  σμοΰ τοΰ Ίσπανικοϋ, τοΰΜε-
  σογειακοΰ καί των προβλη-
  μάτων πού θέτει ή Γερμανία,
  αί ένδιαφερόμεναι δυνάμεις
  τόσον τής Ηπείρου μας όσον
  καί τής Άμερικής, 8ά στρα-
  φοΰν άμέσως πρός την "Α¬
  πω "Ανατολήν καί θά δώ-
  σουν τέρμα είς την θυελλαν
  ποΰ έξαπέλυσεν ό Ίαπωνικός
  Ίμπεριαλισμός καί άπειλεΐ
  νά σαρώση τα πάντα καί νά
  φέρη άργότερα πλήρη ανα¬
  τροπήν καί αλλαγήν τής
  μορφής τοΰ κόσμου. Ή θύελ-
  λατης "Απω 'Ανατολής, άρ-
  χίζει νά φέρη την άφύπνι¬
  σιν είς τούς λαούς καί τούς
  ηγέτας τής λευκης φυλής.
  Ό κίτρινος χείμαρρος μυ-
  κάται ήδη άπειλητικός. Καί
  άν δέν χαλιναγωγηθή εγ¬
  καίρως, ύπάρχει φόβος νά
  έχχυλίίη αυριον καί νά κα-
  τακλΰαη τόν κόσμον. Μήκως
  Μ ίστορία τοΰ Ταμερλάνου'
  δέν είνε γνωατι'ι καί δέν εί¬
  νε ίκανή νά δώση είς τούς
  λαούς τής λευκής' φυλής τα
  ώφέλιμα διδάγματ» ποΰ επι¬
  βάλλει ή ίταροΰαα περίοδος;
  Καί δέν άποκλείεται ή ά-
  πειλή καί τό δέος πού προ-
  καλεϊ η θΰελλα τής "Απω
  'Ανατολής, νά έμπνεύση την
  σύνεσιν είς την Δύσιν, νά φέ
  ρουν την συνδιαλλαγήν καί
  την συνεργασίαν των λαών
  της καί νά δημιουργήσουν
  μακράν περίοδον είρηνικής
  ζωής. Ζώμεν επαναλαμβά¬
  νομεν είς την εποχήν των
  άπροόπτων καί αί πλέον ά-
  πίθανοι έξελίξεις δέν πρέπει
  νά έκλαμβάνωνται ώ; παρα-
  δβξότητες.
  ΟΠΟΣ ΔΙΑΒΑΙΝΕΙ Η ΖίΙΗ
  ΜΟΝΤΕΡΝΟΙ
  ΑΝΑΚΡΕΟΝΤΕΣ
  Τελευταίως αύξάνονται καί πλη-
  θύνονται τα κρούσματα καθυστε
  ρημένης Ιρωτοπληξίας. Οί εξη¬
  κοντούτιδος ή άκριβέστερον αί έ-
  ξηκοντούτιδες έρωτεύονται. Καί
  μάλιστα μέ... πΰρ καί μανίαν. Ό-
  μοιάζουν σωστούς χιονισμένους Βε-
  ζουβίους. Θά Ιλεγδ κανείς δτι
  χρειάζεταί νά έπιστρατευθοθν πά¬
  λιν αί «Έκχλησιάζουσαι» τού
  Άριστοφάνους, δια νά μίς οώσουν
  την... νομοθετικήν λύσιν τού προ-
  βλήματος Έννοειται ότι δι' αΰτό
  θά επρεπε νά συγκατατεθή καί ή
  νεότης διά την οποίαν κυρίως
  φλέγονται οί άνθρωπον των έξή-
  κοντα Μαΐων.
  ■—Δέν ύπάρχει μ' εν* λίγο. . ά-
  μοιβαιότης είς τάς ·όπίθέσει<ς αύ¬ τάς, Οά έλεγεν ί πρώτος θυμόσο- φος. Άλλά τό κάτω κάτω γιατί νά υπάρχη; Τα χΐονισμένα ρόδα τού Άνακρέοντο; είναι καί σήμερον άκόμη, κάτι τό ευχάριστον άν ίχι καί τό δικαιολογημενον. ΟΕ γηράσκοντες διδάσκονται... Ις άεί! Καί εις την δικασκαλίαν αυ¬ τήν συμπεριλαμβάνονται κάποτε μερικαί περιπτώσεις άναγόμεναι είς-την εκδοχήν τής λαί'/.ή; σο¬ φίας: Κάλλιο άργά παρά ποτέ! Άπο το σγ^μείον αύτό άρχίζει ή οικαιολογία (καί αργότερον ή ύ· ποβολή) δτι κ*1 οί γέροι Ιχουν τόΐϊον υπό τόν έρωτι/.όν ήλιον. Ό ποιότης άλλως τε τό κηρύττει καί συγκεκριμένως: .. κι' άν λίγες τρίχες κάτασπρες μοϋ Ρρή<ες στό κεφάλι, τα χρόνια φανερώνουνε ιτού μ' άρπαξες έσύ .. Δέν υπάρχει συνεπώς καί τόσο ή άνάγκη κατακραυγής, άμέσου ή Ιμμέσου, των οημοσιολόγων γύ- ρω άπό τούς γέρω—'ΐ'ηλορείτηδες πού χαίρονται ν.αί αύτοι... ν.άτα- σπροι, τό φώς! Καθώς εγραφα καί χθες καί ή φαλακρή Δία φαντά-! ζει μέσα στήν νεάζουσα φύσιν ώς τέρας. Άλλά δέν είνε! Άπλούατα- τα την πέρνομεν έτσι έκ συνη'ίεί- ας. Ο£ σημερινοί παλίμπαιδες Ι¬ χουν μ! τό μίρ'ίς τους δχι μόνο τή φυσιολογία άλλά καί τή λογι- κή. Είναι ϊσως Φάουστ .. μετά την επίσκεψιν τοΰ Μεφιστοφελή Είναι ο)3τόσο καί έκπρόσωποι πρ3£γμάτο)ν κοινωνικών πολύ τοΰ συρμοϋ Προσεξετε τό πεζοδρόμιον καί τής μεγαλουπόλεως χαί τής ε¬ παρχίας καί θά άνακαλύψετε είς... προ'ττη"1/ ζήτηα-ν τόν Άνακρέοντα μέ τό ρόδον είς την κομβιοδόχην. Καί είς τό Ηράκλειον άκόμη Ο πάρχουν γερουσίαι μέ τόν τύπον καί τής παλαιάς εύγενείας καί τής αΐωνίου θαλερότγ;τος. Τί σάς λέει άλλως τε ό σύλλογος «Ζάν -ζοθ ζάν»;.. * * Τό όγκώδες δαλάντιον γεϊ είς εύρεΐαν άκτίνα τούς κω- μικοτραγικούς έκείνους Ύμεναί- ου; άπό τούς όποίους πηγάζει πο- λύ ενωρίς τό Ίψενικόν τρίγώνον. Καί συμβαίνει μέν οί ίροπευό- μενοι σήμερον έξη/,ονταετείς νά Ιχουν κ«ί καρδίαν καί συγχρό¬ νως καλύβην καί βαλάντιον. Σ,ι ^αίνει 3μως καί νά μην Ιχουν ή νά μή χρησιμοποιοΰν τα... δεύ ■&ερ«6. ΚλΙ , εινα: κατά τούχο συμ- παθεΐς: Ότι έκδηλώνονται ερωτι- κώς μέ τήν άπαίτησιν ενός όλως διόλου έφημέρου κέρδους! Δέν δη- μιουργοΰν δηλ. κανένα κοινωνι¬ κόν πρόβλημα καί δέν άναγκάζουν πολλούς πατέρες νά παντρεύουν χωρίς νά προικίζουν τίς κόρες τους. 'Υποθέτω δέ 3τι διά τόν λόγον αυτόν θά είπρεπε νά τούς ό- φείλεται καί κάποια εύγνωμοσύ- νη. ΑΣΜΟΔΑΙΟΣ Τό Ίσπανικόν δραμα ΤΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΤΗΣ ΙΣΠΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙ ΒΟΜΒΑΡΔΙΣΜΟΙ ΤΩΝ ΑΜΑΧΩΝ ΛΟΝΔΙΝΟΝ Φεβρουάριος. Κυτά πληροφορίας των Άγγλων άνταποκριτών, είς τα έρείπια τοϋ άνατιναχθέν τος κτιρίου τοΰ ΰποκαταστή- ματος τής Τραπέζης τής Ί- σπανίας είς τό Τερουέλ, ανευρέθησαν χαρτονομίσμα- τα, νομίσματα καί κρατικό χρεώγραφα άξίας 1.000.000 λιρών στερλινών. Έξ αυ¬ τών, ποσόν 296.000 πεσετών επρόκειτο νά χρησιμοποιηθρ άπό την Τράπεζαν, άλλά δέν είχον άκόμη σφραγισθΡ). Κατά τάς πληροφορίας των ίδίων άνταποκριτών, ή βρετ- τανική «Ταξιαρχΐα "Ατλυ», ή όποία άνήκει είς την μι- κτήν πλέον Διεθνή Φάλαγ- γα, διεκρίθη ιδιαιτέρως είς τάς μάχας τοΰ Τερουέλ, δ· που επί 27 συνεχεϊς ημέρας ύπερήσπιζεν έ'να λόφον είς τόν τομέα τοϋ Κονκούδ. Την 31 ην Ίανουαρίου ή τα- ξιαρχία ηναγκάσθη νά έγ- καταλείψΓ| τύν λόφον καί νά άποσυρθΓ) είς μίαν έκτεθει- μένην κοιλάδα, δπου έχασε 19 νεκρούς καΐ έσχε 24 τραυ ματΐας. Την Ιην Φεβρουαρίου άνέκτησε ιόν λόφον. Ή τα- ξιαρχία, ή όποία διοικεΐται άπό τόν λοχαγόν, Μπίλλ Αλεξάντερ, άνεφέρθη έπ' άν δρεΐα είς την ημερησίαν δια¬ ταγήν άπό τόν στρατηγόν Μοδέστο. Κατά πληροφορίας, τάς ο¬ ποίας μεταδίδουν άτομα κα- ταφυγόντα έκ Γιβραλτάρ, ή εγκατάστασις Ίταλών καί Γερμανών άνέργων είς Άν- δαλουσίαν συνεχΐζεται ίκανο ποιητικώς. Ή εγκατάστασις γίνεται μερίμνη των ξένων στρατιωτικών άρχηγών είς τάς περιοχάς τής Μαλάγας, των Γαδεΐρων, τής Χουέλβας καί τής Σεβίλλης. Πρός τουτο ήρ¬ χισεν ή έφαρμογή τής νέας άγροτικής μεταρρυθμίσεως, ή όποία συνίσταται είς την δια¬ νομήν είς τούς άνέργους των γαιών των μικρών γαιοκτημό- νων, οί όποΐοι κρίνονται ώς διακείμενοι έχθρικώς πρός τό καθεστώς. 'Η έκταοις των ούτω διανεμομένων γαιών εί¬ νε ή εξής: 234.000 έκτάρια είς την επαρχίαν τής Μαλά¬ γας, 180.000 έκτάρια είς την επαρχίαν τής Κόρδοβας, 245. 000 έκτάρια είς την επαρχίαν τής Σεβίλλης καΐ 122.000 έκτά ρια είς την επαρχίαν τής Χου¬ έλβας. Είς την επαρχίαν των Γαδείρων τα άπαλλοτριωθέν τα κτήματα άνήλθον είς 45. 720 κλήρους άνήκοντας είς 20 354 άτομα, είς δέ την ε¬ παρχίαν τής Γρανάδας είς 331.533 κλήρους άνήκοντας είς 8 981 άτομα. Οί ηγέται τής αγγλικανικής έκκλησίας, εξέχουσαι φυσιο- γνωμίαι τοϋ δικαστικοϋ καί δικηγορικοϋ κόσμου, έπιστή- νες καί άνώτεροι άξιωματοΰ- χοι τής Αγγλίας, ώς καί γνω¬ σταί προσωπικότητες αμφοτέ¬ ρων των φύλων, υπέγραψαν καί απηύθυναν προχθές [έκ¬ κλησιν πρός την Βαρκελώ- νην καί την Σαλαμάνκαν, αί- τοθντες δπως έγκαταλειφθοθν τελείως οί άπό τού αέρος βομ- βαρδισμοί άμάχωνπληθυσμών. Άντίγραφα τής έκκλήσεως έ· Η Π. Άκαδημίσ. Τό υπουργείον τής Παιδεί άς συνεχίζει τήν ψήφισιν σο βαρών μέτρων πρός ενίσχυ¬ σιν καί άναδιοργάνωσιν τό¬ σον ιής κατωτέρας όσον καί τής μέσης έκπαιδεύσεως. Ί- δρύει νέα σχολεΐα, προάγει καί συμπληρώνει τα παλαιά βοηθεΐ τήν ανέγερσιν νέων έκπαιδευτηρίων καί διορίζει άθρόως νέους διδασκάλους ώστε νά συμπληρωθοθν δ- λαι αί. θέσεις τοθ διδακτι- κοΰ προσωπικού. "Ηδη κα¬ ταρτίζει τόν προϋπολογισμόν καί τό σχέδιον δράσεώς τού κατά τό αρχόμενον μετ" ολί¬ γον νέον οικονομικόν έ'τος. Πιστεύομεν λοιπόν δτι είς τόν νέον προϋπολογισμόν τού θ' άναγράψτ] πίστωσιν καΐ διά τήν αποπεράτωσιν τού ήμιτελοϋς μεγάρου τής Παι- δαγωγικής Άκαδημίας τής πό λεως μας. Διότι γνωρίζει α¬ σφαλώς είς ποίον έρείπιον στεγάζεται σήμερον ή Άκα δημία καί πόσον άναγκαία είνε ή αποπεράτωσις τοθ νέ- ου μεγάρου της. στ τής συνερχομένης συνδια σκέψεως τής Βαλκανικής συ¬ νεννοήσεως, ό πρωθυπουργός κ. Μεταξάς. Ή διάσκεψις τής Άγκυρας, ώς ετονίσα¬ μεν καί πρό ημερών ένέχει ύψίστην σημασίαν, θά συμβά- λη δέ αναμφισβητήτως είς την παγίωσιν καί τήν έξασφά λισιν τής είρήνης είς τα Βαλκάνια καΐ τήν Ανατολι¬ κήν Μεσόγειον. Δι" αΰτό καί ό Ελληνικάς λαός, προ- σηλωμένος είς τό ίδεώδες τής είρήνης, στρέφει ήδη τα βλέμ- ματα πρός τήν Τουρκικήν πρωτεύουσαν θά παρακολου θήση δέ μέ Ιδιαίτερον ενδια¬ φέρον τάς εργασίας τής συνερ χομένης έκεϊ συνδιασκέψεως. Ή όδός Βιάννου. Ή έγκαινιασθεΐσα κατά τό παρελθόν έ'τος συγκοινωνία μέ τήν επαρχίαν Βιάννου, διεκό πή ώς ήτο φυσικόν, λόγω τοΰ δτι ή όδός δέν έχει α¬ ποπερατωθή τελείως καϊ ή διάβασις των αυτοκίνητον κατά τόν χειμώνα καθίσταται άδύνατος. Άλλ' οί Βιαννΐται δέν πρέπει ν' άνησυχοθν. Ή Κυβέρνησις εΐνε βέβαιον δτι θά χορηγήση δλας τάς ά Αί εύχαί μας. Παραδώσας υπηρεσίαν είς τόν αφιχθέντα πρό ημερών νέ¬ ον Διευθυντήν τοΰ ενταύθα ύποκαταστήματος τής Τραπέ¬ ζης τής Ελλάδος κ. Γεώργ. Λοΐζον ανεχώρησε διά τήν νέαν τού θέσιν τής διευθύν¬ σεως ύπηρεσιών των ύποκα- ταστημάτων έν τφ Κεντρικώ, ό κ. Κωνστ. Μούτσελος. Έπ' εύκαιρία δίκαιον εΐνε νά έξαρθή δτι ό κ. Μούτσελος έλθών ένταΰθα είς αναπλή¬ ρωσιν διευθυντού δυσκόλως άντικαθιστωμένου, τοθ κ. Μιχ. [Φυτάκη, διότι είχεν οδτος ζυ¬ μωθή μέ τήν ίδρυσιν, τήν ύ¬ παρξιν καί τήν δλην σταδιο- δρομίαν τοΰ ύποκαταστήμα¬ τος, διότι εΐχε μοχθήση είς έ- πτά έτών ύπερανθρώπους α¬ γώνας διά τό γενικώτερον καλόν τοθ τόπου άλλά καί είς τό συντομώτερον δυνατόν | διάστημα αποπεράτωσιν τής όδοϋ των. Καί ύπάρχει βάσι- μος πλέον ή ελπίς δτι είς1 τό εξής ή συγκοινωνία Ή·| ρακλείου—Βιάννου θά έκτε- | λήται ανελλιπώς, καί τό θε ρος καί τόν χειμώνα. Περ. Ρεδιάδης. Μετά μακράν νόσον, συνε πεία έξαντλητικής εργασίας καί κοπώσεως, απέθανε καί εκηδεύθη έν Αθήναις ό ύ- πουργός των Οίκονομικών Περικλής Ρεδιάδης, ναύαρχος έ. ά. Ό μεταστάς, υπήρξεν ύπόδειγμα άνδρος μέ έξαιρε τικήν δράσιν ήτο δέ εις έκ των ένθερμοτέρων φίλων τής Κρήτης μετά τής οποίας καί συνεδέετο διά συγγενείας έκ καταγωγής. Διότι |ό Ρε¬ διάδης, κατήγετο έκ τής Ιστο- ρικής οικογενείας των Κουρ- μούληδων τής Μεσσαράς των οποίων έπίσης οί υπέρ τής Κρη τικής ελευθερίας άγώνες εί¬ ναι γνωστοί. Δι' αύτό καί ό θάνατός τού έπροξένησε παν τοϋ βαθείαν λύπην, ιδιαιτέρως δέ είς τήν Κρήτην δπου ό μεταστάς έχαιρε τόσων συμ- παθειών. Είς την "Αγκυραν. Αυριον αναχωρεί διά την τοϋ ίδρύματος φθά- σας μέχρι σοβαρωτάτου κλο- νισμοϋ τής ύγείας τού, είρ- γάσθη μέ σύνεσιν καί παρ' δλας τάς άντιξοότητας καί παρ' δλον ποΰ πρώτην φοράν ό κ. Μούτσελος ανελάμβανε διεύθυνσιν ύποκαταστήματος, τής σημασίας καί τής εύρύτη- τος των εργασιών τοθ έν τώ τόπω μας τοιούτου, προσανα- τολίσθη εύχερώς πρός τήν έδώ οικονομικήν καί εμπορικήν κα¬ τάστασιν έπιδείξας εύθικρι- σίαν, τραπεζιτικήν αντίληψιν καί πείραν διοικητικήν. Διά τούς λόγους τούτους δικαίως ήδη συνοδεΰουν αί εύχαί μας τόν κ. Μούτσελον θερμαί, Ί'να καί είς τήν νέθ'ν θέσιν του,καταδειχθϋ άντάξιος των προσδοκιών τής Διοικήσε ώς τού. Τό άσυλον τής γερόν- τισσας. Ό Μορφωτικός Σύλλογος Γυναικών, τοΰ όποίου ή εύ· ρεΐα κοινωνική δράσις εΐ¬ νε γνωστ1) είς δλους, εΐχε μίαν φωτεινήν ιδέαν. Απε¬ φάσισε νά Ιδρύση άσυλον διά τήν γερόντισσαν. Πρός τόν δέ αυτόν καΐ πεδόθησαν είς τόν πρωθυπουρ¬ γόν κ. Τσάμπερλαιν, είς τόν έν Λονδίνω Ίσπανόν πρεσβευ-1 την κ. Άθκαράτε καί είς τόν | πράκιορα τοϋ Φράνκο δοϋκα τοϋ Άμλπα. Αγγέλλεται έκ Μποϋργκος δτι διωρίσθησαν χθές τέσσα- ρες άκόμη ύφυπουργοί. Ό στρατηγός Έσπινόζα ντέ λός Μοντέρος διωρίσθη ύφυπουρ- γός των Εξωτερικών καί θά είνε σύνδεσμος μεταξύ των ύ¬ πηρεσιών τού ύπουργείου καί των ξένων πρεσβειών, αΐτι¬ νες εΐνε διαπεπιστευμέναι πα- ρά τώ στρατηγώ Φράνκο. Λέ- γεται δτι διάτό ζήτημα τής έγ καταλείψεως τοθ βομβαρδι σμοΰ άνοχυρώτων πόλεων έ τοιμάζεται είδική διακοίνωσις τής Σαλαμάνκας. νει έκκλησιν πρός τούς φι- λανθρώπους, πρός τήν κοινω¬ νίαν ολόκληρον καί ζητεί την συνδρομήν των. Τό ά¬ συλον αύτό θά φροντίση νά περιθάλψη τάς έγκαταλελειμ- μένας γηραιός γυναίκας, πού μένουν σήμερον χωρίς στέ- γην, χωρίς τροφήν, χωρίς θέρ- μανσιν μέ συντριμμένην την ψυχήν καί κατάκοπα τα έ- ξαντλημένα μέλη των. Έχη σκοπόν, όπως τονίζη, ή έκ¬ κλησις νά άρη τόν μαρτυρι¬ κόν σταύρον των άτυχών αυ¬ τών ύπάρξεων. Ή συνδρομή δι' έκείνους πού θέλουν νά ένισχύσουν τό έργον τοΰ ά- σύλου τής γερόντισσας,ωρίσθη είς 20 δρ. μηνιαίως, ποσόν τό οποίον εΐνε εΰκολο" είς τούς εύπορωτέρους τούλάχι- στον νά καταβάλλουν.
  Ι*
  14
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ (κινηματογράφος)
  — Σήμερον μεγαλη τιρεμιέρα Ή
  "Αννα Στέν στήν μεγαλείτερη 5η-
  μιουργία της, τό περίφημον Μρ
  γον τοΰ Δοστογιέψσκυ «Άδελ
  φοί Καραμάζωφ'.
  ΜΙΝΩΑ — Σήμερον ίνα θαΰμα
  μουσικής κα'ι τραγουδιοΰ· «Μπαλ-
  λάντα» Μέ τόν διάσημον Ζάν Κη-
  ποθρα. Κατάλληλον καί δι" άνη-
  λίκους.
  ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ
  ΣΗΜΕΡΟΝ
  Τό περίφημον Εργον τοΰ
  Δβοτογιέφοκυ:
  Α&ΕΑΦΟΙ
  ΚΑΡΑΜΑΖΟΦ
  Μέ την
  ΑΝΝΑ ΣΤΕΗ
  'Εκτός προγράμματος:
  «Οί Κοζάκοι τοΰ Ν τόν».
  (μουβικόν)
  Ο
  Αυριον
  ΤΩΝ ΒΛΓΚΟΝ ΛΙ
  Μέ την
  ΝΤΑΝΙΕΛ ΝΤΑΡΙΕ
  κα'ι τόν
  ΑΛΜΠΕΡ ΠΡΕΖΑΗ
  "Ενα Παριζιάνικο κομφο-
  τέχνημετ γεμάτβ χάρι, χιβΰ-
  μορ όροοιά καί άνεκδιήγητες (
  κωμικές οκηνές.
  ι
  Αύριον Δευτέραν ' (
  στοδ ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ |
  ■ ■«■■ι
  ΕΚΤΟΣ ΤΡΑΣΤ
  Τβ θαλαμηγον ά)ιτ
  Αναχωρεί έξ Ηρα¬
  κλείου εκάστην ΚΥΡΙΑ¬
  ΚΗΝ βράδυ κατ' ευθεί¬
  αν ΠΕΙΡΑΙΑ.
  ΤΕΤΑΡΤΗΝ βράδυ κατ'
  ευθείαν ΠΕΙΡΑΙΑ, ΣΟρον,
  ΤΗΝΟΝ, Πάρον, Νάξον.
  Πρακτορείον
  ΛΙΝΑΡΔΑΚΗ
  Τηλέν. 5-41
  ■■■■■■■■■■■■■■«■■■■■■■μ
  ΝΑΥΤΙΚΟΝ ΓΡΑΦΕΙΟΝ
  Ε. Α. Χαμαράκη
  Τηλέφ. ΛΓί 5-50
  ΤΟ ΑΤΜΟΠΛΟΙΟΝ:
  Νέ εξησφαλισμένην ταχύ-
  τπτα 14 μιλλίΝν.
  Αναχωρεί εκάστην
  ΤΡΙΤΗΝ π. μ.
  διά Ρέθυμνον, Χανιά,
  ΠΕΙΡΑΙΑ, ΧαλκΙδα, ΑΙδη-
  ψόν, Βόλον, θεσσαλονί¬
  κην.
  «««■■■■■■■■■■■■■■■■■■ι
  Άπό τού θρόνου
  είς την λαιμητόμον.
  ΜΙΑ ΤΡΑΓ1ΚΗ
  ΒΑΣΙΛΙΣΣΑ ~-
  310ο ν
  —«π—«ε—*
  ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 7ον
  ΠΑΝΤΟΥ ΣΚΟΤΑΔΙ
  Ύπάρχει στήν ίστορία έ'νας
  νόμος παληός δσο καΐ ό κό-
  σμος. "Οταν τά κράτη καί οί
  κυβερνήσεις δέν ήμποροϋν πιά
  νά ύπερνικήσουν τίς έσωτερι-
  κές κρίσεις, άναζητοϋν έ'ναν
  άντιπερισπασμό στό έξωτερι-
  κό. Σύμφωνα μέ τόν νόμον
  αυτόν, οί έκπρόσωποι τής έ-
  πανσστάσεως, γιά νά άποφύ-
  γουν τόν έμφύλιο πόλεμο πού
  επρόβαλλεν αμείλικτος καί
  άναπόφευκτος, έζητοΰσαν, μή
  νες τώρα, πόλεμο μέ την Αυ¬
  στρία. Στήν κίνησι αυτή έ-
  πρωτοστατοΰσαν οί Γιρονδίνοι
  άδιάλλακτοι δημοκρατικοί, οί
  όποΐοι ήσαν τά μαχητικά στοι
  χεΐα τής νέας συνελεύσεως.
  Γιά νά καταλύσουν την βασι-
  λεία δέν ύπήρχε καλλίτερο μέ
  σον άπό έναν πόλεμον πού
  θά έ'ψερνε μοιραίως τή βασι
  λική οίκογένεια είς σύγκρου¬
  σιν μέ τό έθνος—άφοΟ οί ά-
  δελφοΐ τοΰ βασιληα εύρισκον
  το στήν έμπροσθοφυλακή των
  ξένων στρατευμάτων καΐ ό
  αδελφάς τής βασιλίσσης θά
  ετίθετο επί κεφαλής τής έκ
  στρατείας εναντίον τής Γαλ
  λίας.
  Ή Μαρία—Άντουανέττα
  έκαταλάβαινε, στήν άρχή,δτι
  έ'νας τέτοιος πόλεμος μόνο
  κακό θά μποροϋσε νά τής κά
  μτ). Όποιαδήποτε καί άν ή
  ταν ή έκβασίς τού, αυτή θά
  έβγαινε ζημιωμένη. Εάν τά
  στρατεύματα τής έπαναστάσε
  ως ένικοΰσαν τούς φυγάδας,
  τούς αΰτοκράτορας καί τούς
  βασιλείς, ήταν σίγουρο πώς ή
  Γαλλία δέν θά έξακολουθοΰ
  σε νά ύπομέντ] έ'ναν τύραννο
  Εάν πάλι οί Γάλλοι ένικών
  το άπό τούς συγγενεϊς τοθ
  Λουδοβίκου καί τής Μαρίας
  — Άντουανέττας, ό λαός τού
  ΠαρισιοΟ θά έξερεθιζόταν ά
  πό τούς ενδιαφερομένους καί
  θά Ι'ρριχνε την εΰθύνη στούς
  δυό φυλακισμένους τοϋ Κερα
  μεικοΰ. Εάν ή Γαλλία ένΐκοϋ
  σε, θά ίχαναν τόν θρόνο.Έάν
  ένικοΰσαν οί ξένοι θά 'έχαναν
  τή ζωή τους. Π' σύτό ή Μα¬
  ρία—Άντουανέττα μέ πλήθος
  γράμματα έξώρκιζε τόν άδελ
  φό της καί τούς Γάλλους φυ¬
  γάδας νά καθίσουν ήσυχοι
  καί νά άποφύγουν κάθε εί-
  δούς πρόκλησι.
  (συνεχίζεται)
  ΝΕΟΝ
  ΚΟΜΝΙΩΤΗΡΙΟΝ ΚΥΡΙΩΝ
  ΑΜΕΡΙΟΑΝ
  ΒΕΑϋΤΥ 5Η0Ρ
  "Εναντι Αγ. Τίτου (
  Διά νά εξυπηρετήση τάς ι
  Κυρίας καί Δεσποινίδος
  τή"ς πόλεώς μας, άρχίζει < άπό αυριον λειτουργοΰν τό νέον Κομμωτήριον τής ' καλλιτέχνιδος: κ. ΔΩΡΟ0ΕΑΣ ΣΚΑΛΑ μέ εξαιρετικήν εμφάνι¬ σιν, άφθαστον περιποίησιν καί πρωτοφανές γοϋστο δι' δλα τά εϊδη κομμώσε- ων καί καλλωπισμοΰ: ννβνβ δηβηιροο ΙίβηΐοιΐΓβ ΑγοΙι ΗβΪΓ. ΤΓ68Γ. 'Ελειιθ. Πηγάκης Ίατρός— Παββλέγος Δέχεται έν τίρ ιατρείω τού όδός Τσακίρη (οΐκία στρατη- γοΰ κ. Άλεξάκη) 10—12 π. μ. καί 4—6 μ. μ. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΊΆΙ, παρεχομένης άσφαλοϋς εγγυήσεως, ή Ιντός τής πόλεως Ηρακλείου χαί παρά τα «Καρτέρια» κειμένη οίκία τοθ Ίεροΰ Ναοΰ τοθ Άγίου Γεωργίου Πόρου, άπαρτιζομένη έκ μεγάλης αύλής, άφοδευτηρίου, στερνοπηγα- δίου, μαγειρείου, δύο θολωτών μαγαράδων, δύο ϊσογείων αίθου- σών καί έξ ενός άνωγείου δωμα- τίου. Πληροφορίαι παρά τή Έ- νοριακή Επιτροπεία Πόρου ή πα¬ ρά τώ Μιχαήλ Ντίρλα Πλατειά Στράτα. Η στήλη τού ώραιόκοσμου. Συγκεφαλαίωσις των διαφόρων νεωτερισμών τής μόδας. Οί μεγάλοι διδάσκαλοι τής μό¬ δας δέν έπαρουσίασαν άκόμη τάς συλλογάς των, άλλά πολλοι έκ των ολιγώτερον γνωστών οί· κων, επέδειξαν ήδη τΐράγματα δ λων των είδών Είς την πληθώρα αυτήν των ίδεών, ύπάρχουν μερι- κές ύπέροχες. ΑΙ μέν είναι έπα- ναλήψεις μέ μικρές μεταλλαγές, άλλες είναι νεωτερισμοί, όπως συμβαίνει μέ τα θεατρικά Εργα, καί έκ των οποίων ώρισμένες εί¬ ναι τιολύ έπιτυχημένες. Είς τα επανωφόρια κλασσικής φόρμας οί μικρο'ι δημιουργοί έμ- πνέονται άπό την ζώνη Μία δι- πλή ζώνη ή όποία σχηματίζει αίχ- μή είς τό ανω καί τό κάτω μέρος, είς τό κοΐλον ΐών νεφρών, ύπεν- θυμίζει ενα άσσο καρρώ Μιά δι- πλή έπίσης ζώνη γίνεται ίνα μέ τίς μεγάλες τσέπες είς τα έμπρό- σθια μέρη καί σταματα. Μία δλ· λη ζώνη κλείεται έμπρός μέ δύο είδών άγκυρες ή οποίες κρέμον ται άπό Ενα χονδρό κορδόνι δ- λα αΰτά γίνονται άπό τό Ιδιο μέ τό έπανωφόρι ϋφασμα Πυκνά κεντήματα άττό πέολες ή παγιέττες γαρνίρουν τα άπλά φορεματα γιά νά τα κάμουν πε- ρισσότερο έπίσημες τουαλέττες. "Ενα φορεματάκι άπό κρέπ μαρίν, μέ ϊνα άπλό κλείσιμο στό λαιμό, παρουσιάζει μία διαβάθμισι μέ λινά άνάγλυφα γαρύφαλλα, άπό μικροσκοπικές παγιέττες "Ενα άλλο άπό μαϋρο κρέπ ρομαίν εχει είς δλο τό έμπροσθεν δτα· σκορπισμένα φύλλα σφενδάμνου άπό μικρές πέφλες σέ τερπνότα το ρόζ χρώμα. Τό μπολερό πού τό συνοδεύει £χει Ενα διπλό πλαί- σιο άπό τίς ίδιες αύτές πέρλες "Ενα φόρεμα, άπό λεττό μαρέν μάλλινο ϋψασμα 6χει όλόκληρο τό άμπιεσεμάν έσπαρμένο άπό μικρά άστρα μέ Εξ άκτϊνες, άπό πέρλες λευκής πορσελάνης. Τα πουά κα'ι ή παστίλλες φαί νονται τα περισσότερα διαδεδο- μενά μοτιφ. Βλέπομε κεντημένα πονά ή παστίλλες επάνω είς σκω τσέζικα, είς τρικό καί σέ βέστες- ταγιέρ. Βραδυνές τουαλέττες, φαρδειές καί μακρυές, έπιδιώκου- σαι την έμφάνισι των τουαλεττών τού δεκάτου όγδόου αιώνος, είναι κατασκευασμένες άπό λεπτα καί μαλακα ύφάσματα έμπριμέ μέ με· γάλες είς τό μέγεθος τής δραχ μής, παστίλλες. "Εχουσα ύπ' όψιν της τό δφελος ποϋ μπορεΐ νά έξαγαγρ κανείς άπό την ταντέλλα μία δημιουρ γός μόδας εΐχε την ίδέα νά σπεί- ρτ τό άνω καί τό ίμποοσθεν μιδς βέστας-ταγιέρ μπλέ μέ μοτιφ ντε- κουπέ άπό λευκό μάτ... Εΐχε με¬ γάλην έπιτυχία ' Ενα άλλο ταγι- έρ έχει λευκό ρεβέρ ούχι άπό πικέ, άλλά άπό πυκνή νταντέλλα Σχετικώς μέ τα ρεβέρ, εχω ν' άναφέρω έπίσης Ενα έπανωφόρι σπόρ, πολύ αύατϊρό κα'ι κλασ σικό, άπό χονδρό μάλλινο 6φα· σμα, σέ χρώμα πράσινο μία δεύ- τερη γαρνιτοθρα άπό ρεβέρ γού- νινα, γαρνίρει τό έμπροσθεν είς δλο τό ϋψος εως την τάγια. ή Ντιστεγκέ Ό γολγοθάς μιάς καρδίας ΕΛΙΣΑΒΕΤ = = Ι ΙΒΙΙΙΗ 111 ΙΠΙ1Ι Ή ζωη τή; μελαγχολικηί ΚΟΙ ΜΩΜΙ Κγ Διά τάς άναγνωστρίας καΐ τους αναγνώστας μας. Ιταυρόλεξον ύπ' αριθ. 65. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 'ΠΓΓ 13 ΟΡΙΖΟΝΤΙΩΣ 1) Ό ϊ^οΌμος βασιλεύς τής Σπάρτης ανεψιός τοΰ Λυκούργου —ο Συγγραφεύς των «Μποέμ». 2) Χρονική μονάς—Τά είπε ό Χριστός επί τοΰ σταυροΰ—ό- νομασία τοΰ άρχικοΰ ποσοΰ τό όποιαν έκαστος των παικΐών τοΰ πόκερ καταθέτει κατ' αρχάς. 3) "Επιπλον—"Ονομα 5 βα¬ σιλέων τής Νορβηγίας. 4) Ίερό; βοΰς των Άρχ. Αϊ- γυπτίιον—"Αγαλμα έκ ξύλου— Φθόγγος Βυζαντινή; μουσικής 5) Είς των εύαγγελιστών— Ποταμός τής Γαλλίας γνωστάς άπό την φερώνυμον μάχην τοΰ Εύρωπ. πολέμου. 6) Προ ι όν των δασών (πληθ.) μς 7) Αύτόνομος όργανισμός—Ί σπανικός ιίτλος εύγενείας—Προ¬ τάσσεται τοθ μέλλοντος. 8) Γυναικείον όνομα—ό τελευ ταΐος ψιλιΐ) ονόματι Λατΐνος Αύ- τοκράτωρ τοΰ Βυζαντίου. τό δνο- μα τού γαλλιστί σημαίνει ώ- ραΐος. 9) Τα υπέρτατον δν—οίκοδί- αιτον πτηνόν (Α'.τ:ατ)—Τα ίδικά σου. 10) Ή Άγγελιαφόρος τοθ Δι¬ ός—ό Συγγραφεύς «των Μυστη- ρίων των Παρισίων—Διάσημος Γάλλος Βυζαντιολόγος. 11) Γράμμα — Τής οποίας— Μονάς ήλεκτρικής άντιστάσεως —Γερμανός φιλόλογος γράψας τό πλατωνικόν λεξικόν. 12) Μέ την λέξιν αυτήν ερω¬ τώμεν διά νά μάθωμεν τόν τόπον — Ρυθμίζω, τακτοποιώ. 1.'{) Την οποίαν—Ό πατήρ τοΰ Ίάσονος— Διάσημος ψηφοθέ- της τής Αρχαιότητος. ΚΑΘΕΤϋΣί 1) Άπό αύτό έπλάσθη ό άν- θρωπος — Ή σύζυγος τοΰ Σω- κράτους. 2)Μέτρον επιφανείας—"Οργανον κινήσεως τοΰ άνθρώπου.—Μάς τό προμηθεύουν τα πρόβατα. 3) Οίνοπνευματώδες ποτόν— Ρήσεις. 4) "Ηπειρος—Μία των δμο- σπόνδων πολιτειών τής Γερμαν. Δημοκρατίας. 5) "Ηρως τοΰ Σαίξπηρ—Έρω μένη τοΰ Διός μεταμορφωθήσα είς άγελάδα — Σπόρ χειμερινόν. 0) Μέγας κατακτητής—Τοίς ο¬ ποίας. 7) Σπίτι (αίτ)—Ξενυχτώ. 8) Άλοιφή τοΰ δέρματος*— τό υπάρχον. 9) Μέρος τοΰ οπλου—Είδος άκοντίου των Ρωμαίων. 10) Προτάσσεται τοΰ όρκου— Εύρωπαική πρωτεύουσα—Τίτλος Καλλιστείων. 11) Καμπούρα (αίτ) — Όνομα πολλών Σουλτάνων τής Τουρ κίας—Εύρίσκομαι έν τή ζωή. 12) Γερμανός .ζωγράφος έκ- πονήσας τα σχέδια των τοιχο- γραφιών των προπυλαίων τοΰ έν Αθήνας πανεπιστημίου— Άντω- νυμία προσωπική — ώραιότατον πτηνόν. 13) Αυτή την στιγμήν την ϊχζ τε πρό όφθαλμών. 14) Άγία τής οποίας ή μνή μη έορτάζεται την Ιΐην Ιουλίου —"Ονομα τοθ Εεροΰ χώρ^υ, δστις είχεν άφιερωθη~ είς τόν Δία έν Όλυμπία. 9ιΐον αύτοκρατειρας. Είχεν έτοιμάση Ι'να ποιηματά- κι γιά νά τό στείλΐ(] στόν κα|5αλ- λιέρο τη; τή; τρελλής νύκτα; τή; Άποκρηδ;. Άλλ' ΰστερα άπό την επιστο¬ λήν τού—ίχι! Δίν θά τό στείλΐ!]! Σχίζει τό ποίημα. Τό κάνει κομ- μάτια. Ή ώραία άνάμνησις τό γοη- τευτικόν ίνειρον είχεν σβύση. Ή αύτοκράτειρα είνε 45 έτών. Έ διάβασις τοΰ χρόνου δέν §χει αφήση ίχνη στό ώραΐό της πρόσω¬ πον. Ή 6γε£α της δμως εχει κλονισθή. Τόν τελευταΐον,ί καιρό, δχι μόνον άπό* πόνους των πο- διών ύποφέρει, σέ σημείον πού νά υποχρεωθή ν' άραιώση τούς έ- φίππους περιπάτου; τη;, άλλά καί άπό πονοκεφάλους. Οί πονο- κέφαλοί, έπίμονοι, συχνοΐ, ρί- χνουν την αύτοκράτειραν σέ με- λαγχολίαν. Εί; τόν σύζυγόντη; λέγει 2χι ή ζωή αποτελεί γι' αυ¬ τήν ίνα ξ,ίρος. Καί ό Φραγκΐσκο; Ιωσήφ πού προσπαθοΰσε νά δια¬ βάζη μέσα στά μάτι τής συζύ- γου της κάθε τη; επιθυμίαν, ά- κούει συντετριμμένο; την λκο^οί- τευτικήν της έξομολόγησιν. Μέ τόν θεράποντα ιατρόν Δρα Βίν- χεργόψερ ό αύτοκράτωρ συζητεΐ τί επιβάλλει ή κατάστασι; τή; υ γεία; τής Έλισάβετ. Καΐ άπαρη- γόρητος, άναστενάζοντας συγκα- τατίθεται στί; συχνότερες απού σίες πού έπιβάλλουν είς την αύτο- κράτειρα πότε ή μία θεραπεία κα'ι πότε ή άλλη, σε λουτροπό- λει; τή; αυτοκρατορίας ή κάτω άπό ξενους ούρανούς. Έν τοσούτω παρά την κατά- στασιν^τής υγείας της, ή Έλι¬ σάβετ ίπαρίσταται είς τόν μέγα λον αύλικόν χορόν τής 28 Ία νουαρίου 189(3. Ό χορί>ς αυτόν
  τόν χρόνο, την ένδιαφέρει Εδιαι
  τέρως, γιατΐ ή Βαλέρια εχει πειά
  ξεπεταχθή, ευρίσκεται πάνω στήν
  άνθησιν των δέκχ όκτώ χρόνων
  της, κα'ι περιστοιχίζεται κΓ όλας
  άπό τού; πρώτους μνηστήρας.
  Ό άρχιδούξ Φραγκΐσκο; Σαλ-
  βατόρ, υίό; τοΰ Καρόλου Σαλβα-
  τόρ καί τής συζύγου τίο Μαρίας
  Ίμμακουλάτας, πριγκηπίσση; των
  Βουρβώνων καΐ τής Σικελίας χο-
  ρεύει την δευτέραν καντρίλλια μέ
  την κόρη τοΰ αύτοκρατορικοΰ
  ζεύγους. Ή Έλισάβετ πού παρα-
  γ.ο1ου%ύσε μέ τό ίδιον πάντοτε
  στοργικόν ενδιαφέρον την άγαπη
  μένη της κόρη, πρόσεςε πώ; ό
  νεαρά; άρχιδούξ την περιτριγύριζι
  μέ ιδιαιτέραν επιμονήν. ,
  (συνεχίζεται)
  ΕΠ1ΣΚΕΨΕΙΣ.-Ή κ. 'Εμμαν.
  Φουντουλάκη ίατροθ θά δέχεται ε¬
  κάστην 20ήν τοθ μηνός.
  ΓΑΜΟΙ.- Ό κ. Μιχ. Άθ Σκου¬
  λάς, τραπεζιτικός ύπάλληλος, κα'ι
  ή Δνίς Άσπασία Έμμ. Μοσχαπι·
  δάκη, ετέλεσαν τούς γάμους των.
  Παρανυμφος παρέστη ό Δήμαρ-
  χος Ηρακλείου ,κ. Μηνάς Γεωρ.
  γιάδης Νά ζήσουν εύτυχισμένοι,
  ΑΡΡΑΒΩΝΕΣ. - Νΐκος Ζεινάκης
  έκ των έκλεκτοτέρων νέων τοθ
  χωρίου Πέρι Καινουρίου, καί ή χα-
  ριτωμένη δνίς Ειρήνη Έμμ. Λου-
  καδάκη έκ Δαφνών Τεμένους ηρ¬
  ραβωνίσθησαν, θερμά συγχαρητή-
  ρια Άν. Ε. Άν.
  ■ ■ ■ ■ ■
  !■■■■■■■
  έ Δερματολόγος
  Άφροδισιολόγος
  ' Ιατρός
  Α. Χ. ΜΑΡΚΟΔΗΜΗΤΡΑΚΗΣ
  Επανελθών έκ τοΰ Έπι-
  στημονικοΰ ταξειδίου τού.
  Δέχεται 9—1π. μ. 4—7 μ. μ.
  Π. Παπαδόπουλος
  Πτυχιοϋχος "τής Ιατρικπς
  Όδβντίατρος
  Δέχεται έν τφ Ίατρείφ τού
  ■παρά τόν "Αγιον Μηνάν καθ"
  έκαστην:
  9-12 καί 4 -7
  «Έρμίνα»
  Μεγάλαι έκτΐτώσεις
  είς δλα τ' άνδρικά εϊδη
  δι' ολίγας ημέρας.
  Υποκάμισα, γροφβάτες, μανδήλια,
  ζώνες, τιράντες κ. λ. π.
  -
  Λόγω τοΰ δτι τό κατάστημα «ΕΡΜΙΝΑ» πε-
  ριορίζεται μόνον είς τα γυναικεϊα εϊδη καί τα
  καλλυντικά καί άρώματα, θά πωλήση δλα τα άν¬
  δρικά ειδή είς τιμάς κάτω τοΰ κόστόυς.
  ΜΕΓΑΛΑΙ ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ
  *%-»*%ι
  Γύρω στήν πόλι.
  Διά την εξέλιξιν τοΰ καιροΰ φαί-
  νεται δτι θά έπαληθειόσωσιν πά¬
  λιν οί άδιόρθωτοι οίωνβσκόποι.
  —Οί όποΐοι «καιροσκοπικώς»
  δέν έννοοΰν νά έξοφλήσουν άκό¬
  μη μέ τόν χειμώνα καί τό διαπε-
  ραστικόν τού ψΰχος.
  —Διότι δπως τουλάχιστον πα¬
  ρουσιάσθησαν τα καιρικά πράγμα-
  τα χθές, διά την εξόφλησιν αυ¬
  τήν δέν έπέστη άκόμη.. καιρός.
  —"Αν κρίνωμεν άπό ωρισμένας
  πληροφορίας αί επαρχίαι προηγή-
  θησαν &ίς την χορευτικήν κίνησιν.
  — Καΐ τό Ηράκλειον ϊμεινε τε¬
  λευταίον...
  —Έπ' εύκαιρία έν πάση περι¬
  πτώσει τής σημερινής ενάρξεως
  τοϋ Τριωδίου, δέν λείττουν καΐ
  πάλιν αί καλαί προβλέψεις των
  κοσμικών κύκλων.
  —Δια τάς τρείς τουλάχιστον έ-
  βδομάδας των Απόκρεω.
  — Είς τούς έπιλαχόντας φοιτη-
  τάς παρέχεται ήδη ή εύκαιρία εί-
  σαγωγής είς τό Πανεπιστήμιον.
  —Άρκεϊ μόνον νά σπευσουν
  ούτοι νά ϋποβάλουν (ώς έγρά-
  ψαμεν αλλαχού χθές) αίτήσεις
  πρός την Πρυτανείαν τοΰ Πανε¬
  πιστημίου.
  —Είς τούς έπιλαχόντας, συγ-
  καταλέγονται βεβαίως οί λαβόν¬
  τες την βάσιν φοιτηταί.
  —Χθές ήργησαν άπαντα γενι¬
  κώς τα σχολεϊα.
  — Λόγω τής τελεσθείσης έν Αθή¬
  ναις κηδείας τοΰ πρίγκηπος Νι·
  κολάου.
  —Έν τω μεταξύ εσυνεχίσθη καθ"
  όλην την ημέραν, ό πένθιμος ση·
  μαιοστολισμός τής πόλεως.
  — Μέ την παράτασιν τοΰ κυνηγί-
  ου δέν θά λείψουν φυσικά οθτε
  σήμερον, αί κυνηγετικαί Εξοδοι.
  — Καί συνεπώς καί αί έπιστρο-
  φαί μέ την πήραν «πλήρη>.
  —Έννοεΐται δτι διά τό τελευ¬
  ταίον αΰτό, συντρέχουν ή.. δέν
  συντρέχουν ωρισμέναι προυτΐο-
  θέσεις.
  —Αφορώσαι προσωπικώς τούς
  κυνηγούς.
  — Σήμερον προβάλλεται διά τε¬
  λευταίαν φοράν είς τοΰ Πουλακά¬
  κη τό κινηυατογραφικόν άριστούρ
  γημα: «Άοελφο'ι Καραμάζωφ».
  —Άξίζει δέ νά τό παρακολου-
  θήσουν δλοι.
  έ Ρέπορτερ
  Πρόσκλησις Γενικής Συνελεύ¬
  σεως Έφέδρων Αξιωματικών Νο-
  μοΰ Ηρακλείου.
  Παρακαλοΰνται τα μέλη τοΰ
  Συνδέσμου έφέδρων Άξ)κών Νο·
  μοΰ Ηρακλείου δπως προσέλθω¬
  σι είς Γενικήν Συνέλευσιν την
  προσέχη Κυριακήν 20ήν Φεβρου-
  αρίου έ. 'ί. έν τή ένταθθα καΐ πα¬
  ρά την οδόν "Έβανς Λέσχη Αξιω¬
  ματικών Φρουρας Ηρακλείου μέ
  τα εξής θέματα: ) Λογοδοσία
  Προεδρείου, 2) Ψήφισις Ίσολογι-
  σμοΰ, 3) Τροποποίησις καταστατι-
  κου καί λήψις αποφάσεως επί
  γενομένης προτάσεως συμμετο-
  χής κα'ι έγγραφής των νέων έφέ¬
  δρων Άξ)κών είς τόν Σύνδεσμον.
  4) Διάφοροι άνακοινώσεις καί 5)
  "Αρχαιρεσίαι καί έκλογή νέου Δι-
  οικητικοΰ Συμβουλίου.
  Έν Ηρακλείω τή 10 Φεβρουαρί-
  ου 1938.
  Ό Πρόεδρος
  Έμμ. Λ. Πετράκης
  Λύσις χθεσινοΰ
  ύπ'άρ. 64σταυρολέξου
  Ο ΣΤΟΜΑΧΟΛΟΓΟΣ ΙΑΤΡΟΖ
  Κων. Ε. Πολυδάκης
  ΕίδικευΘεΙς έν Γερμανία είς
  τα νοσήμοτα τού στομαχου
  έντέρων καί ήπατος, δέχεται
  τούς πάσχοντος έκτοθτιεπτι-
  κοΰ συστήματος έν τφ Ιατρείφ
  τού (οίκία κ. Χελιδώνη). Τρείς
  Καμάρες.
  θεραττεΐα αΐμορροΐδων ά¬
  νευ εγχειρίσεως δι' ένέσβων.
  Άριθμ. τηλ. 7-92
  'Αλ. Γ. ΣτεφανΙδης
  ΙΑΤΡΟΣ—ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ
  Τέως Ιατρός Εύαγγελισμοΰ
  σπουδάσας επί πενταετίαν έν
  Ιταλία. Δέχεται έν τω νέφ
  Ιατρείφ τού όδός (Πλατειά—
  Στράτα) έναντι φαρμακείου
  κ. Ζαχαριάδου. Ή εΐσοδος έκ
  τής όδου Καγιαμπή.
  "Ώραι έπισκέψεων 9-12 4-6
  Τά παρ
  θουσαν Ικ< καί διακοτ όλλο δ' έ- καί πολλά κροθ τινος τη ή αϊθοι αυτής· Α διέκρινεν < πραγμά τ καΐ ουτινο νον. Τά ^ χον τό μί έδάψους, νητον ώς λιγμένου ιοθτο σω νΐον. •Ο Ά^ ηκούσθη ί πί ζωής ι προξένησι έκεΐνο άν στήριον έ θρωπος ν παιος, πό •πος ζών. Έτόλ| επί τής ' νο θά έκι ούνεμίαν άτιόρρητο νά ΊδΓ) ό που άφήι φε τ.ρός · μα έκεΐνο πρός αύτ Έφθο νατά τοι ό ίδρώς. νά φαντι μέσω τώ δοξος! ΤΙ τό μέν κ< φωνής τδ των ψυχί κεΐνο θε τάς περιΐ σα την ί κσί τοΟτ( επί τής ι "Οπως τ τρας της Τό ψ χίαι τής τού σύστ αί Ιδέαι ΈπλησΙο κοιμηθή. Δέχεται ε ϊναντι Δημα ■ ■■ε Τό,τβλε ενΐ<{ Τό γρ«μ
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  Τό μεγάλο έργον
  τού Βίκτωρος Ουγκώ.
  Οί "Αθλιοι.
  228©ν
  Τα παράθυρα ταυτα έβλεπον ολα πρός μίαν αί¬
  θουσαν Ικανώς εύρύχωρον, έστρωμένην διά πλακών
  καί διακοπτομένην υπό στηλών καί τόξων, ουδέν
  αλλο δ έντάς αυτής διεκρίνετο, ειμή ολίγον τι φώς
  καί πολλά σκιερά μέρη. Τό φώς προήρχετο έκ μι-
  κρου τινος λύχνου, τεθειμένου είς μίαν γωνίαν. Αυ¬
  τή ή αϊθουσα ήτον έρήμη, καί ουδέν έκινεΐτο έντός
  αυτής. Άλλ' έπιμείνας νά παρατηρη, ό Άγιάννης
  διέκρινεν άμυδρώς είς τό έδαφος, επί των πλακών
  πράγμά τι ώς υπό λευκής σκεπασμένον σινδόνης,
  καί ούτινος τό σχήμα ώμοίαζε πρός σώμα ανθρώπι¬
  νον. Τό σώμα τουτο έ'κειτο έξηπλωμένον καί ώς έ¬
  χον τό μέν πρόσωπον πρανές επί των πετρών τοθ
  έδάφους, τάς δέ χείρας εσταυρωμένας, σώμα άκί-
  νητον ώς νεκρόν. Έκ τινος εΐδους δφεως έκτετυ-
  λιγμένου έκεΐ πλησίον, εφαίνετο δτι τό απαίσιον
  τουτο σώμα εΤχε περί τόν λαιμόν αύτοθ σνοι-
  νίον.
  Ό Άγιάννης έπάγωσεν υπό φρίκης. Πολλάκις
  ηκούσθη έπειτα διηγούμενος, δτι πολλά μέν είδεν ε¬
  πί ζωής τού φρικώδη Θεαματα, ουδέν δμως τοΰ έ-
  προξένησε τοσούτον τρόμον, όσον τό αίνιγματώδες
  έκεΐνο ανθρώπινον σχήμα, τελοθν άγνωστον τι μυ¬
  στήριον έντός τής σκιάς. Ή είκασία .,δτι ήτον άν-
  θρωπος νεκρός έν τοιαύτη θέσει, τού εφάνη άποτρό
  παιος, πολύ δέ μάλλον δτι ϊσως ήτο καί άνθρω-
  πος ζών.
  Έτόλμησεν δμως νά κολλήσΓ) τό πρόσωπον τού
  επί τής ύάλου καΐ νά προσέξη άν τό πρδγμα έκεΐ¬
  νο θά έκινεΐτο.Ικανήν ώραν έμεινεν οϋτω πως, άλλ'
  ούνεμίαν διέκρινε κίνησιν. Αίφνης τόν εκυρίευσεν
  άπόρρητος φόβος, καΐ έφυγεν ούδ' άπαξ στραφεΐς
  νά Ιδη οπίσω τού, άλλά τρέχων πρός τό μέρος δ-
  που αφήκε την Τιτίκαν. ΤοΟ εφάνη δτι, άν έστρε-
  φε τ.ρός τα οπίσω την κεφαλήν, θά έ'βλεπε τό σχή¬
  μα έκεΐνο ερχόμενον κατόπιν τού καί άνακινοΰν
  πρός αυτόν τάς χείρας.
  Έφθασεν είς τό παράπηγμα πνευστιών. Τα γό-
  νατά τού έκάμπτοντο' έρρεεν επί τοθ σώματός τού
  ό ίδρώς. ΠοΟ δρά γε ευρίσκετο; Τίς ποτε ηδύνατο
  νά φαντασθή τοιούτον τι πένθιμον ένδιαίτημα έν
  μέσω των Παρισίων, Τίς οΤκος ήτον αύτός ό παρά-
  δοξος! Τίς οίκοδομή πλήρης νυκτερινοϋ μυστηρίου,
  τό μέν καλοϋσα τάς ψυχάς έν τώ σκότει διά τής
  φωνής των άγγέλων, τό δέ, μετά την προσέλευσιν
  των ψυχών, προσφέρουσα είς αύτάς τό φοβερόν έ¬
  κεΐνο θέαμα! Τό μέν, ύποσχομένη ν' ανοίξη είς αύ¬
  τάς περιλαμπή τοΰ ούρανοϋ πύλην τό δέ άνοίγου-
  σα την ζοφώδη τοθ μνήματος! Όντως άρά γε ήτο
  καί τουτο οίκία, έχουσα καί αυτή τόν αριθμόν της
  επί τής όδοΰ, καθώς αί άλλαι, ή μή ήτον όνειρον;
  "Οπως τό πιστεύση εδέησε νά ψηλαφήση. τάς πέ¬
  τρας της διά των χειρών τού.
  Τό ψϋχος, ό φόβος, αί άλλεπάλληλοι άνησυ-
  χίαι τής νυκτός έκείνης, παρώξυναν τό νευρικόν
  τού σύστημα, ώστε τοΰ ήλθε πυρετός. Όλαι τού
  αί Ιδέαι συνεκρούοντο έντός τοθ έγκεφάλου τού
  Έπλησίασεν είς την Τιτίκαν. Ή μικρά είχεν άπο-
  κοιμηθή.
  (συνεχίζεται)
  ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■..α■■■■ββββηβι
  ΕΜΜ. Κ. ΣΧΙΖΑΚΗΣ
  1ΑΤΡΟΣ - ΠΑΟΟΛΟΓΟΣ
  Δέχεται είς τό ιατρείον τού όδός Άγίου Τίτου—
  έναντι Δημαρχείου. Καθ' εκάστην 9—11 καί 3—7.
  Αριθ, τηλέφωνον 300.
  ίί..........■..............................._-
  Έγκυκλοπα ιδε ία
  ΑΓ έκεΐνους πού βέλουν
  νά πλουτίζουν τάς γνώσεις των.
  'Από δλα δι' δλους.
  ΑΝΑΣΤΑΣΙΣ ΚΑΡΔΙΩΝ
  Τοτελβιότβρον
  εν]ρηΓ
  Τό ταχύτερον καΐ εύσταθέστερβν θαλαμηγόν
  τής γραμμπς, αναχωρεί:
  Κάθε Κυριακήν άπόγευμα
  ΚΑΤ' ΕΥΘΕΙΑΝ
  ΠΕΙΡΑΙΑ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΝ
  Τ«5«ί5ιον Ήρκκλείβυ-Πειραιδί 12 ώρες.
  Πρακτορείον ΑΔΑΜΗ
  Α'.
  Ό Άμερικανό; καθηγητή;
  Κάουντς άναφέρε; είς μίαν α¬
  νακοίνωσιν τού, δημοσιευθείσαν
  τελευταίως, περί 48 περιπτώσε-
  ο)ν, είς τας οποίας κατώρθω¬
  σε ν' άναστήσ/) την καροιά νε-
  κρών καί νά την κάμη νά
  πάλλη δύο ώρας. "Εω; τώρα
  δέν Ιλειπαν αί σχετικαί προ¬
  σπάθειαι, άλλ' ή ίπιστήμη ευ¬
  ρίσκετο είς τό στάδιον των ψη-
  λαφήσεων. Ό καθηγητή; Κά-
  ουντς έ/έχυψε συστηματικώς είς
  τό παμπάλαιον πρόβλημα τής
  άναστάσεως έκ νεκρά)/! Έν πρώ¬
  τοις έξηκρίβωσε πόσ^ν χρονι¬
  κόν διίστημα μετά τόν Βίντ,χον
  καί κατόπιν ποίων άσθενειών
  εχει πιθανότητας επιτυχίας ή
  άναζωογόνησι; Έπειραματίσθη
  127 φοράς.
  Είς 127 πτώμχτα έδοκίμα-
  σε τό μηχάνημά τού, μίαν αντλί¬
  αν πού δίοχετεύει είς την νε-
  κράν καρδίαν ενα ομοιον πρός
  τό αΐμα θερμόν ΰγρόν εις τό/
  ρυθμόν των παλμών τής καρ
  οίας. Καί (>."> φοράς επέτυχε,
  διά τής τεχνητής αυτής κυκλο
  φορίας, ν' άναστήση την νεκράν
  καρδίαν. Είς τάς αρχάς ή
  καρϊιά ετρεμε, ΰστερα ήρχιζε
  νά κινήται ζωηρότερον Είς 48
  περιπτώσει; ή όίζχγ,τος αυτή
  κίνησις τής καρδίας μετεβλή-
  θη εις κανονικού; παλμούς
  "Οσον κα! αν φανή απίστευτον,
  48 καρδιές πού είχαν παύση
  νά κτυπούν, ήρχισαν νά πάλλουν
  κανον.κά, οπιο; εί; τό στήθος
  Αριθ. 12001.
  ΠΕΡΙ ΥΗ*ΠΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
  ΙΙΥΕΙΣΊΉΡΙΑΣΜΟΥ
  Ό Συμβολαιογράφος Ηρακλεί¬
  ου Ευστράτιο; Η. Γαρεφαλάκης
  έν Ηρακλείω έδρεύων καί κατοι-
  κών δηλοποιώ ότι:
  Εκτίθημι είς δημόσιον αναγ¬
  καστικόν -^ειστηριασμόν,·£Οφ. επό¬
  μενον άκίνητον τοθ ό^ειλέτου Γε-
  ωργίου Δημ,ητρίου Δρίβα κατοί-
  κου Ηρακλείου κείμενον είς θέ¬
  σιν «Ξερόκαμπο» τής περιφερείας
  Ηρακλείου ήτοι άμπελον εΐδους
  σουλτανίνας εκτάσεως δέκα πέντε
  καΐ ημίσεως στρεμμάτων μετά συ-
  νεχομένης Νοτίως φυταμπέλου εκ¬
  τάσεως δύο στρεμμάτων καί συνε-
  χομένου Δυτικώς οψιγια εκτάσε¬
  ως ημίσεως στρέμματος συνορεύ-
  ονχος τοΰ δλου μέ κτήματα Βο-
  ρείως Ζαχαρίου Κακουδάκη, Δυ¬
  τικώς Ελευθερίας τό γένος Ιω¬
  άννου Φαλκωνάκη καί Έλληνικοΰ
  Δημοσίου, Νοτίως μέ άμαξιτήν
  οδόν καί Ανατολικώς μέ βάγκα
  τή έπισπεύσει τής ένυποθήκου δα-
  νειστρίας Έθνικής Κτηματικής
  Τραπέζης τής Ελλάδος έν Αθή¬
  ναις έδρευούσης πρός άπόληψιν
  τής ένυποθήκου άπαιτήσεώς της
  έκ λιρών στερλινών Αγγλίας είς
  συνάλλαγμα οψεως επί Λονδίνου
  εκατόν ένενήκοντα τρείς, σελλί-
  νια πέντε καί πέννας δέκα (£193
  —Γ) —10) έντόκως άπό πρώτης
  Νοεμβριού 1929 ή τό ισότιμον
  αυτών είς ο~ρ%χιά,ί κατά την ημέ¬
  ραν τής όριστικής καταψηφίσεως
  τής άπαιτήσεώς τής Τραπέ¬
  ζης ώς καί των έξόδων έκ
  τελέσεως, στηριζομένη;» τής ώ;
  άνω άπαιτήσεω; είς τα ύπ' άριθ-
  μούς 2625 καί 2677 Ιτου; 1928
  συμβόλαιά μου καί δι' ήν άπαί-
  τησιν έπετάγη ό είρημένος όφει-
  λέτης Γεώργιος Δρίβα; πρός πλη¬
  ρωμήν δυνάμει τή; υπό χρονολο¬
  γίαν 15 Μαρτίου 1930 έπιταγής
  τή; ειρημένη; Τραπέζη; ώς δεί-
  κνυται εκ τοΰ ύπ' αριθμόν 88Γ>
  τή; 19 Μαρτίου 1930 άποδεικτι
  κου τοΰ δικαστικοΰ χλΎμΫΐροζ τού
  Πρωτοδικείου Ηρακλείου Νικολά-
  ου Λασηθιωτάκη. Ό πλειστηρια-
  σμό; γενησεται ενώπιον μου ή
  τοΰ νομίμου άναπληρωτοϋ μου την
  27ην Μαρτίου ένεστώτος Ιτους η¬
  μέραν Κυριακήν καΐ ώραν 10—12
  π. μ. καί έν τώ ένταΰθα καί παρά
  την οδόν «Χάνδακος» ιδιόκτητον
  Συμβολαιογραφείψ μου, ένθα κα-
  λοΰνται οί βουλόμενοι νά πλειοδο¬
  τήσωσι.
  Έν Ηρακλείω τή 11η Φεβρου¬
  αρίου 1938
  Ό Συμβολαιοβράφος Ηρακλείου
  (Τ.Σ.) Ε. ©. Γαρεφαλάκης
  1 των 48 άνθρώπων εί; τού; ό-
  ποίους άνήκον, δταν ο£ ίνθρω-
  ποι αύτοι εζούσαν ΈτΙ δύο
  Ι ώρας άνεστή')ί)3χν οί καρδιές,
  ' ΰ-κερα έπαυσαν πάλιν νά κτυ¬
  πούν
  Δέν επρόκειτο δέ περί μηχα-
  νικής τινος συστολή; καί δια
  στολής, πού θά μποροΰσε νά
  γίνη καί είς οιονδήποτε άλλο άν
  τικείμενον. Ό Άμερικανός κα
  θίΐγητής είχε κατωρθώση διά
  δύο δύο ώρα; ν' αποδώση εί; νέ
  κράς καρδίας την ζωήν, την πα¬
  λαιάν ζωήν.
  Ή καροία άνθρώπ·ον πού εί-
  χε σοβαράν πάθησιν, ένεφάνισε
  την ιδίαν ανωμαλίαν καί μετά
  την τεχνητήν τη; άναζωογόνη-
  σιν. "Υστερα ή καροιά σταμά-
  τησε πάλιν, παρ' όλον 8τι ή
  άντλία εξηκολουθεί νά τή; διο
  χετεύη τό ψ-ύπκον αίμα καΐ
  νά προκαλή την τεχνητήν λει¬
  τουργίαν. Ή καρδία διά δευτέ¬
  ραν φοράν πίθανε συνεπεία τή;
  όργανικής της' πχθήσεως. Αν¬
  τιθέτως, άν ή καρδία ήτο ύ
  γιής, κα'ι ό θάνατο; ωφείλετο
  οχι εί; έλαττοοματικότητα αύτη;,
  άλλ' εί; μολυσματικήν τίνα α¬
  σθένειαν, τότε ή άναζωογό''ησις
  τής νεκρά; καρδίας κ*1 εύκο
  λώτερον έπετυγχάνετο καί πε¬
  ρισσότερον παρετείνετο Τέτοιες
  υγιεΐ; καρδιέ; θά ημπορούσαν
  νά ζήσουν άκόμη επί μακρόν,
  δεδομένου δτι ήταν άφθαρτον
  τό άπόθεμα των δυνάμεων καί
  τή; ζωτικής των ενεργείας.
  (συνεχίζεται)
  Ι1ΡΟΓΡΑΜΜΑ
  1ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΥ ΚΙΝΗΤΩΝ
  Ό ϋπογεγραμμένο; δικαστικός
  κλητήρ τής περιφερείας των έν
  Ηρακλείω Ηρωτοδικών Γεώργιος
  Γ. Παπαδάκης έν Χερσονήσω Πε
  διάδο; κατοικοεΐρεύων.
  Δηλοποιώ δτι:
  Κατά παραγγελίαν τοΰ έπισίτεύ
  οοντος δικαιούχου Δημητρίου Γ.
  Λ'εμπιοάκΐ^' "οΊκηγόρου" κατοίκου
  Λιμένος Χερσονήσου καΐ δυνάμει
  καί πρός εκτέλεσιν τής 6π' άριθμ.
  213)1933 αποφάσεως τοϋ κ. ΕΕ-
  ρηνοοίκου Χερσόνησον νομίμως
  κεκηρυγμένης εκτελεστής καί τοΰ
  ύπ' άριθμ. 1013 τής 21 Ίουνίου
  1935 έπιοοτηρίου τοΰ δικαστικοΰ
  κλητήρος των έν Ηρακλείω Πρω·
  τοδικών Άριστοδήμου Τυλλιανά-
  κη, εξ ών δείκνυται ότι νομίμως
  εκοινοποιήθη ή σχετική υπό χρο¬
  νολογίαν 21 Ίοννίου 1935 έπιτα-
  γή πρός πληρωμήν τοΰ ώς άνω
  έπισπεύδοντος κατά τής όφειλέτι-
  δος Άλεξάνορας Π. Παρλαμα συ-
  ζύγου Ξ. ΙΙαπουτσάκη κατοίκου
  Πισκοπιανοΰ Πεδιάδος δυνάμει καΐ
  πρός έκτέλε3ΐν τής ώ; άνω απο¬
  φάσεως εγένετο κατάσχεαις κατά
  την ύπ' άριθμ. 99 τής 1 Φεβρου¬
  αρίου 1938 Ικθεσίν μου των εξής
  κινητών πραγμάτων ανηκόντων τή
  άνω όφειλέτιδι ήτοι α'.) πεντή¬
  κοντα (50) οκάδων, ελαίου, καλής
  ποιότητος, άξίας δραχμών χι-
  λ£ων τριακοσίων (1300) συμφώ
  νως τή τρεχούση τότε τιμής
  ί'να πωληθώσι καΐ έκ τοΰ τιμή-
  ματος αυτών πληρωθή ό είρημέ-
  νος έπισπεύδων τό έν τή έπιταγή
  τού ποσόν των δρ. 392 80 μετά
  των άπά ταύτης τόκων καί τά 2-
  ξοδα τής γενομένης εκτελέσεως.
  Ό πλειστηριασμάς των κινητών
  τούτων πραγμάτων γενησεται την
  21ην Φεβρουαρίου 1938 ημέραν
  Δευτέραν καΐ ώραν 10—12 π μ.
  ενώπιον μου ή τινος των νομίμων
  άναπληρωτών μου, έν τω έν Πι.-
  σκοπιανω Πεδιάδος καφενείω τοΰ
  Γεωργίου Ε. Δανελάκη ώς δημο-
  σιώτερον μέρος τοΰ χωρίον τού
  τού καί ότε καλοΰνται οί βουλό¬
  μενοι νά πλειοδοτήσωσι καί ή
  μεσεγγυοΰχος όφειλέτι; Αλεξάν¬
  δρα
  II.
  Παρλαμα σύζυγος Ξ. ΙΙα¬
  πουτσάκη νά μοί παραδώση τό
  κατασχεθέν καί παραδοθέν Ιλαιον
  πρός εκποίησιν.
  Άρμόδιος δικαστικός κλητήρ
  ένεργησάτω τά νόμιμα.
  Έν Χερσονήσφ τή 5η Φεβρου¬
  αρίου 1938.
  Ό έκτελών Δικαστικός κλητήρ
  Γ. Παπαδάκης
  Οί παλαιοί άγωνισταί
  και τα ζητήματά των.
  ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ εί; τα προάστει¬
  ον Καμίνια κατάστημα μετ' ά-
  νωγείου οικίας καΐ συνεχομένης
  αμπέλου. Τα αϋτά μετά δύο εισέ¬
  τι καταστημάτων πωλοθνται καΐ
  μέ ευκολίας πληρωμής.
  Πληροφορίαι ηχρ ημίν.
  ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ μαγαζείον
  κατάλληλον δι' άτελιέ ϋποδηματο-
  ποιείου, ραφείου ή οιουδήποτε άλ-
  λου τεχνικοΰ έπαγγέλματος καΐ
  είς κεντρικήν θέσιν. Πληροφορί¬
  αι παρ' ήμϊν
  ΜΑΡΙΚΑ
  Αφίχθησαν τα φρεσκβτατα ψα
  ρικά εί; τό κατάστημα Ε. Κραοά-
  χη, μέ τάς καλυτβρας τιμάς.
  ΧΑΝΙΑ Φεβρουάριο; (
  κριτοϋ μας) — Έξ Αθηνών έπέ
  στρεψε προχθέ; ό άντιπρόεδρο;
  τοΰ Συνοέαμου Παλαιών Άγωνι-
  στώνΚρήτης κ.Λεωνίδας Λιονάκη;.
  Ό κ. Λιονάκης είχε μεταβή ώ;
  μέλο; Έπιτροπής Ικπροσωπούσης
  τόν Σύνδεσμον μέ σκοπόν νά ά-
  ναπτύξωσι προφορικώς ενώπιον
  τοΰ Πρωθυπουργοΰ καΐ τοΰ Βασι¬
  λέως δσα δι' υπομνήματο; αυ¬
  τών έξέθεσαν διά την ενίσχυσιν
  των παλαιών άγωνιστών Κρήτης
  οΐτινες πολλαχώς δέν έτυχον τής
  απαιτουμένη; καί δΓ αυτού; ήθι-
  κής καί υλικής συνδρομής.
  Καθ' ά έςέθεσεν ό κ. Λιονάκη;
  α: δοθείσαι πρό; την Επιτροπήν
  των άγωνιστών βεβαιώσει; πρό;
  επίλυσιν των ζητημάτων των
  είναι ένθαρρυντικαί. Πιστεύεται
  δέ δτι αύται πραγματοποιούμε-
  ναι έν καιρφ θά περιλάβουν
  δλα; τάς κατηγορία; των πα¬
  λαιών άγωνιστών, οίτινες θά δύ¬
  νανται εί; δλην την Κρήτην νά
  άπολαύσουν των πλεονεκτημάτων
  έ/είνων, καθ' δ έν τιολ^οϊς άναξι-
  οπαθοΰντες καί είς τα τελευταία
  έ*τη τή; ζωής των.
  Πάντως καί μετά τάς άνακοινώ-
  σεις τοΰ κ. Λιονάκη μεσολαβεϊ ή
  άνάγκη τής ταχυτέρας επιλύσεως
  καί των ζητημάτων των παλαιών
  άγωνιστών λαμβανομένων ώ; ενι¬
  αίον σύνολον έν δλη τή Κρήτη.
  Καί είνε βέβαιον, δτι καί διά την
  τελευταίαν ταύτην λεπτομέρειαν,
  τό Κράτο; θά προνοήση εύεργετι-
  κώς διά τού; εργάτας αυτού; τή;
  Κρητική; ελευθερίας καί τής ε¬
  νώσεως τής νήσου μετά τής Ελ¬
  λάδος
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΙΣ
  ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ
  Τό Γεωργικόν Ταμείον Ν.
  "Ηρακλείου προκηρυσσει μει¬
  οδοτικόν διαγωνισμόν δι* έν-
  σψραγίστων προσφορών διά
  την ενοικίασιν μιάς άποθήκης
  150 τούλάχιστοντετραγωνικών
  μέτρων, ένόςπεριμανδρωμένου
  χώρου 2000 τετρ. μέτρων καί
  ενός περιμανδρωμένου χώ¬
  ρου 250 τουλάχιστον τετρ.
  μέτρων.
  Πνονται δεκταί προσφο¬
  ραί μέχρι τής 25 τρέχοντος
  μηνός ημέρας Παρασκευήν
  καί ώραν 3 μ μ. είς τα γρα-
  φεΐα αύτοθ κείμενα επί τής
  όδοΰ «Ιωσηφ Χατζιδάκη» (ό¬
  πισθεν Μουσείου).
  Οί δροι συγγραφής ύποχρε
  ώσεων ευρίσκονται κατατεθει
  μένοι είς τα γραφεΐα τοθ
  Ταμείου ένθα οί βουλόμενοι
  δύνανται νά λάβωσιν γνώσιν
  καθ' εκάστην προσερχόμενοι.
  (Έκ τοΰ Γεωργικοΰ Ταμείου)
  Τό Εθνικόν "Ορφανοτροφείον
  Αρρενων Λασηθίου
  Διακηρύτει δτι
  Έκτίθεται είς φανεράν μει¬
  οδοτικήν δημοπρασίαν την
  13ην Μαρτίου 1938 ημέραν
  Κυριακήν καί ώραν 11 —12 π.
  μ. καί έντοΐς γραφείοις αυ¬
  τού ή προμήθεια διαφόρων εί-
  δών τροφίμων καί λοιπών υ¬
  λικών αναγκαιούντος είς τό
  "Ιδρυμα κατά τό λογιστικόν
  έτος 1938—39.
  Περισσότεραι πληροφορίαι
  παρέχονται τοίς βουλομένοις
  είς τά γραφεΐα τοΰ Όρφανο-
  τροφείου καθ' εκάστην άπό
  10—12 π. μ.
  Έν Νεαπόλει τή 5η Φεβρου
  αρίου 1938
  Ό Πρόεδρος τής Δ. Έπι-
  τροπής
  Ν. Τερέζης
  15—
  Ι..Η.Β·......ΒΙ
  ΑΒΕΔΙΣ
  Νέαι παραλαβαί.
  Νέα ύφάσματα.
  Νέοι μοδερνοι χρωμα-
  τιαμοί.
  Αί τιμαί μας είνε αί
  καλύτεραι.
  ΑΒΕΔΙΣΙΑΝ
  Όδ6ς Άγίου Μηνά.
  ««■■■■«■■■•«■■■■■■■■•ι
  — Ή 2α Φιλολογική βραδυχ
  τής Λέσχης Έπιστημόνων
  Ηρακλείου.
  Την προσέχη Τρίτην ώς γνω
  στόν 15 τρέχ. (καί ώρπν 10—12
  μ.μ.) είς την μεγάλην αίθουσαν
  τοΰ Δημαρχείου Ηρακλείου θά
  γίνη η 2α φιλολογική βραδυά τής
  Λέσχης 'Επιστημόνων μέ θέμα
  την ζωην καΐ τό έργβν τοΰ ηβιη
  τοΰ Λ. Ναβίλη. Τό πρόγραμμα
  κατηρτίσθη ώς εξής. 1) Ή ζωίι καί
  ό χαρακτήρ τού Μαβίλη» μέ έμ-
  λητήν τοΰ κ. Λευτέρην 'Αλβ
  ξίου. 2) «Τό λογοτεχνικό εργο τοΰ
  Μαβίλη» μέ όμιλητήν τβνκ.Στυλ.
  Δημόιτβυλβν. 3)Συγχρονωξ έκ των
  πβιημάτων τβΰ Μαβίληθάαπαγγελ
  θοΰν τα χκρακτηριστικώτερα άπό
  τάς Δεσποινίδας Κ. Πορταλάκη
  καί'Αλεξ. Παίζη. 4) ©ά εκτελεσθή
  μουσική σύνδεσις τοΰ κ. Λευτέρη
  "Αλεξίου έμπνευαμένη άπό την
  «Λήθην» τού Μαβίλη μέ εκτελε¬
  στής τού; καθηγητάς τοΰ Ώδεί-
  ου Ηρακλείου κ. 'κ. Γωργ. Πλά¬
  τωνα (πιάνο) καΐ Ν. Καρυστινόν
  (τραγοϋδι). - Εϊαοδος ελευθέρα.
  —Αί είσαγωγαί είς την Πο¬
  λωνίαν.
  ΔΓ αποφάσεως των ΰπουργών
  ΟΙκονομικών καί 'Εθν.Οϊκονομίας
  όρίζεται ότι εφεξής διά πάσας τας
  έξαγαγάς είς τάς χώρας Σουηύί-
  αν, Έβθονίαν, Φινλανδίαν καΐ
  Πολωνίαν άιταιτεΐται προηγουμέ-
  νη εΐδικη αδεία τής Τραπέζης
  τη; Ελλάδος.
  —Οί μισθοί των ύπαλλήλων.
  Ανεκοινώθη ότι ό μισθό; των
  δημοσίων ύπαλλήλων τοϋ μηνός
  Ναρτίου θά προκαταβληθή την
  19ην Φϊβρουαρίου.
  — Ή απαλλοτριώση κτημά-
  των.
  Κατόπιν αποφάσεως τού ΰπουρ-
  γείου Συγκοινωνίαν πληροφορού¬
  μεθα ότι εξεδόθησαν τα έντάλ-
  ματα των εχόντων έξ Ηρακλείου
  δικαιώματα κυριότητος επί κτη-
  μάτων άπαλλοτριωθέντων πρός
  λήψιν υλικών όδοστρωσίας.
  — Πρόσκλησις.
  Ματαιωθείσης ελλείψει άπαρ-
  τίας της Γενικης Συνελβύσβως τής
  έ Φεβρουαρίου 1938, καλοΰνται
  τα μέλη τής Λέσχης Ηρακλείου
  συιιφώνως με την σχετικήν διάτ«
  ξιν τοΰ καταστατικόν σημερον
  Κυριακην 13 Φεβρουαρίου 1938
  ώραν 10.30 π. μ. όποτε τό Διοι¬
  κητικόν Συμβούλιον θέλει λο-
  γοδοτήση κατά τό άρθρ. 19 τοΰ
  αΰτοΰ καταστατικόν καΐ 2) 3ε-
  λουν ενεργηθή αί αρχαιρεσίαι
  τοΰ Συμβουλιον διά την νέαν
  διετή περίοδον.
  Έν Ηρακλείω τή 9 Φεβρουα¬
  ί 1938.
  Ο Ποοεδρος
  Νικ. Βογιατζάκης
  Ό Γεν. Γραμματεύς
  Μιχ. Κουναλάκης
  ΚΟΚΑΡΙ έξαιρετικής ποιότη¬
  τος ψιλό θά ευρετε είς την κρεμ-
  μυδαποθήκην πλησίον Χανίων
  ΙΙόρτα ώς καί κρεμμύϊια εί; δι-
  αρκή παρακαταθήκην.
  Ι ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■>■■■■■■■■■■■■ 8ΙΙΙ|
  ΤΑ ΥΠΕΡΟΧΩΤΕΡΑ ΚΡΑΣΙΑ
  Μοναδική Εύκαιρία
  Τά ϋπέροχα, τα έξαιρετικά, τα ίδεώδη, τα θερ·
  μαντικά, τά γνήσισ, τά άνόθευτα καΐ άθάνατα έπι-
  τραπέζια κρασιά τής άποθήκης Αλεξ. Σκορδύλη,
  θά πωλοϋνται είς τό εξής είς τά πρατήρια των κ.
  κ. Έμμ. Κουμαντάκη είς την πλατείαν Βενιζέλου
  (Σανδριβάνι) καΐ Ζαχαριά Άνδρουλάκη, παρά
  την πλατείαν Βαρελτζίδικα είς χονδρικήν καί λιανι
  κήν ποσότητα καί τιμάς ασυναγωνίστους.
  Έμβλημα τής παραγωγής των ανωτέρω οΐνων
  είνε τό Κάτω ή Νοθεία, Κάτω ή αίσχροκέρδεια.
  Οί κ. κ. Οίκογενειάρχαι καί Διευθυνταί κέντρων
  κλπ. άς έπωφεληθώσι τής μοναδικής ταύτης εύκαι-
  ρ(ας κατά τάς επικειμένας εορτάς των Απόκρεω.
  ΪΒΒΒΒΒ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■·
  ■ν*
  Ι
  Ηράκλειον—Κρήτης
  Γραφεΐα έναντι Πσλ Νομσρχίας
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  Πρωΐα Κυριακής
  13 Φεβρουαρίου 1938
  ΕΝΜΕΣΟΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝΠΕΝΟΟΥΣ
  ΕΓΕΝΕΤΟ ΧΟΕΣ ΕΠΙΒΛΗΤΙΚΗ
  Η ΚΗΑΕΙΑ ΤΟΥ ΠΡΙΓΚΗΠΟΣ ΝΙΚ9ΑΑΟΥ
  ΤΑΦΕΝΤΟΣ ΕΙΣ Τί ΚΤΗΜΑ ΤΑΪΟΪΟΥ
  ΚΑΙ ΕΙΣ ΤΗΝ ΣΟΦΙΑΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 12 Φεβρουαρίου (τού
  άνταποκριτού μας).— Έν μέσω είλι-
  κρινών έκδηλώσεων πένθους τοΰ Άθη-
  ναϊκοΰ λαοΰ εκηδεύθη σήμερον την με¬
  σημβρίαν έπιβλητικώς ο πρίγκηψ Νικό¬
  λαος. Ή σορός τοΰ πρίγκηπος, μετά
  την νεκρώσιμον ακολουθίαν έν τή ΛΙητρο
  πόλει, μετεφέρθη κατά την κβκανονιαμέ-
  νην διά τού έκδαθέντος προγράμματος
  τάξιν,είς τό κτήμα Τατοΐου όπου καί ε¬
  τάφη παρά τούς έκεί βασιλικούς τάφους.
  Καθ' ά αγγέλλεται 'έκ Σόφιας κατά
  την ώραν τής κηδείας εγένετο έκεΐ μνη¬
  μόσυνον πρωτοβουλία τής Βασιλάκης
  αύλής. Είς τό μνημόσυνον παρέστησαν
  ο πρίγκηψ Κύριλλος άπό μέρους τοΰ
  Βασιλέως τής Βουλγαρίας, ο πρωθυ-
  πουργός κ. Κιοσεϊβάνωφ, άλλοι επίση-
  μοι, ο πρεσβευτής τής "Ελλάδος καί τό
  προσωπικόν τής πρεσβείας. Παρέστη έ-
  πίαης έν σώματι κοτί ή έν Σόφια _Έλλη·
  νίκη παροικία.
  ΑΝΕΒΛΗΒΗ Η ΔΙΑΣΚΕΨΙΣ
  ΤΗΣ ΟΑΛΚΑΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΝΝ1ΗΣΕΟΣ
  ΤΟ ΤΑΙΙΑΙΟΗ ΤΟΥ ». ΙΟΑΝ. ΜΕΤΑΙΑ
  ΑΘΗΝΑΙ 12 Φεβρουαρίου (τού
  άνταποκριτού μας).—Καθ» ά ανεκοινώ¬
  θη τό άπόγευμα σήμερον, ή Αιάσκεψις
  των κρατών τής Βαλκανικής Συνβννοήσε
  ως λόγω τής κυβερνητικής μεταβολής έν
  Ρουμανία ανεβλήθη. Ή άναβολή αυτή
  πιστεύεται ότι θά είνε όλιγοήμερος.
  Σχετικώς πρός την μετάβασιν τοΰ κ.
  Μεταξά είς "Αγκυραν ήτις Θά πραγ¬
  ματοποιηθή ολίγον πρό τοΰ καθορισμοΰ
  τής νέας ημέρας συγκλήσεως τής δια¬
  σκέψεως, ανεκοινώθη ότι ούτος έπιστρέ-
  φων θά επισκεφθή τάς πόλεις τής Μ«·
  κεδονίας καί Θράκης.
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΙΣ ΤΗΣ ΝΕΑΣ
  Ρ0ΥΜ1Α ΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
  ΡΑΡΑΜΕΝΕΙ ΦΙΛΗ ΤΗΣ ΚΟΙΗΟΝΙΑΣ ΕΘΝΟΗ
  ΑΘΗΝΑΙ 12 Φεβρουαρίου (τοΰ
  άνταποκριτού μας).— Ή νέα Ρουμα-
  νική κυβέρνησις διά προκηρύξεως αυ¬
  τής πρός τόν λαόν τονίζει«ότι ή Ρουμα
  νία θά παραμείνη πιστή είς την Κ.Τ.
  Ε. καί τάς υφισταμένας συμμαχίας».
  ΟΙ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟΙ ΕΠΕΤΕΘΗΣΑΝ
  ΕΙΣ ΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΤΗΣ ΜΑΔΡΙΤΗΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 12 Φεβρουαρίου (τοΰ άνταπο-
  κριτοΰ μας).— Τηλεγραφοΰν έκ Παρισίων
  ότι έγενικεύθησαν αί έπιθέσεις των κυ-
  βερνητικών εις τούς τομεΐς τής Μαδρίτης.
  Εκ Χαλαμάνκας τηλεγραφείται ότι αί επι-
  βέσεις αύται άπεκρούσθησαν υπό τοΰ Έθνι-
  χοΰ στρατοϋ.
  &ΗΜΙΟΥΡΓΕΙΤΑΙ ΙΣΧΥΡΟΤΑΤΟΣ
  ΑΜΕΡΙΚΛΝΙΚΟΣ ΣΤΟΑΟΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 12 Φεβρουαρίου (τού
  άνταποκριτού μας).— Τηλεγραφήυχατα
  έξ Ουασιγκτώνος βεβαιούν ότι διά των
  νέων ναυπηγήσεων τής Άμερικής δημι·
  ουργεϊται νέος ίσχυρότυιτος Άμβρικα-
  νικός στόλος μέ σκάφη τβλευταίου τύ·
  ηου καί όλων των κατηγοριών, ιδία δέ
  των βαρέων σκαφών.
  ΟΙ ΒΑΣΙΛΕΙΣ ΤΗΣ ΑΙΓΥΠΤΟΥ
  ΟΑ ΕΠΝΪΚΕΦΒΟΥΜ ΤΑΣ ΑΘΗΝΑΣ
  ΑΟΗΝΑΙ 12 Φεβρουαρίου (τοΰ άντοϊπο-
  κριτοΰ μας).—Καθ' α αγγέλλεται έκ Κοαρου
  οί Βασιλείς τής Αιγυπτου απεδέχθησαν
  πρόσκλησιν τοΰ Καμάλ Άτατούρκ όπως
  επισκεφθούν την "Αγκυραν έντός τοΰ προ¬
  σεχούς Μαΐου. Οί Βααιλείς θά διέλθουν έξ
  'Αίηνών.
  Ή συνάντησις "Ηντεν-Κορμπέν.
  Οί Άγγλοι καί η Ρουμανική μεταδολή.
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ (ραδιογρ.) — Ό
  Γαλλικός τϋπος αποδίδει ιδι¬
  αιτέραν σημασίαν είς την προ¬
  χθεσινήν συνάντησιν τοΰ Βρετ-
  τανοθ ύπουργοΰ των "Εξωτε¬
  ρικών κ. Ήντεν μετά τοθ έν
  Λονδίνω πρεσβευτού τής Γαλ-
  λίας κ. Κορμπέν. Λέγεται δτι
  είς την συνάντησιν ταύτην ε¬
  κανονίσθησαν Ιδιαιτέρας ση
  μασίας λεπτομέρειαι διά τό
  ζήτημα των έθελοντών καί την
  κοινήν στάσιν έναντι αύτοϋ
  τής Αγγλίας καί Γαλλίας.
  ΛΟΝΔΙΝΟΝ (ραδιογρ.).—ΑΙ
  Αγγλικαί έφημερίδες θεωροθν
  ώς καλήν την δοθείσαν λύσιν
  έν Ρουμανία διά τού σχηματι-
  σμοΰ τής κυβερνήσεως Κρι¬
  στέα. ΟΊ Άγγλοι άρθρογρά-
  φοι προσθέτουν δτι τα άδιάλ-
  λ,ακτα στοιχεΐσ καί ή άντιση-
  μιτική κίνησις δέν απετέλουν
  έχέγγυα διά την σταδιοδρομί-
  αν τής ^κυβερνήσεως Γκόγκα
  καλώς δέ αυτή παρητήθη έφ'
  δσον εστερήθη τής έμπιστοσΰ-
  νης την όποιαν θά επρεπε νά
  εμπνέη είς τό εξωτερικόν. Ή
  νυν κυβέρνησις έλπίζεται δτι
  θά επανέλθη είς την οδόν την
  όποιαν έχάρσξαν διά την Ρου-
  ! μανίαν οί κ. κ. Τιτουλέσκο
  καί Ταταρέσκο.
  ΑΓΚΥΡΑ (ραδιογρ.).— Είς
  την "Αγκυραν συνεχίζονται
  αί προετοιμασίαι διά την έ¬
  ναρξιν τής διασκέψεως τής
  ΒαλκανικήςΣυνεννοήσεως ήτις
  Θά αρχίση ώς γνωστόν την
  προσέχη Πέμπτην. Αί Τουρκι¬
  καί έφημερίδες έν τώ μεταξΰ
  τονίζουν την σημασίαν τής
  διασκέψεως όσον άφορδ την
  συνεργασίαν των Βαλκανικών
  κρατών ώς πρός τα έξωτερικά
  προβλήματα καί την στενήν
  αλληλεγγύην αυτών διά την
  ησυχίαν καί γαλήνην.
  Συγκροτοϋνται έπιτροπαι
  έλέγχου των βιβλίωντών άρτοποιών.
  Τό ύφυπουργεΐον τής Άγο-
  ρανομίας απηύθυνεν εγκύκλι¬
  ον πρός τούς Νομάρχας διά
  τής οποίας εντέλλεται την συγ
  κράτησιν είς δλας τάς πόλεις
  επιτροπών αΐτινες θά προβαί-
  νουν είς τόν έλεγχον των βι-
  βλίων παραγωγής άρτου καί
  καταβολής έργατικών ήμερο-
  μισθ1ων, τα όποΐα ύποχρεοϋν-
  ται νά τηρώσι πάντες οί άρ-
  τοποιοί.
  Αί έν λόγω έπιτροπαί θά
  άποτελεσθώσιν έξ ενός άξιω-
  ματικοθ τής Χωροφυλακήν, ε¬
  νός άντιπροσώπου των άρτο¬
  ποιών τής πόλεως έκλεγομέ-
  νού υπό τοθ άρμοδίου σωμα-
  τείου καί έξ ενός άντιπροσώ¬
  που των άρτεργατών^τής πό¬
  λεως έκλεγομένου υπό τοΰ
  σωματείου αυτών.Την συγκρό-
  τησιν των επιτροπών τούτων
  ένετάλθησαν νά άναφέρωσιν
  είς τό ύφυπουργεΐον Άγορα-
  νομίας οί νομάρχαι προκειμέ-
  νου τουτο νά παρακολουθήση
  την εφαρμογήν των κοινοποι-
  ηθεισών διατάξεων.
  ΤΟ ΖΗΤΗΜΑ ΤΗΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ
  ΤΟΥ ΟΙΝΟΠΟΙΕΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
  Έν σχέσει μέ την δημοσι¬
  ευθείσαν πληροφορίαν καθ' ήν
  έκ τοθ συναφθέντος παρά τοΰ
  Αΰτονόμου Όργανισμοΰ Κρή¬
  της δανείου των 10 έκατομμυ-
  ρίων δρχ., δέν πρόκειται νά
  διατεθή ουδέν ποσόν διά την
  Ίδρυσιν τοϋ Οίνοποιείου Ήρα
  κλείου, πληροφορούμεθα δτι
  τό Γεωργικόν Έπιμελητήριον
  Ηρακλείου απηύθυνε σχετικόν
  έγγραφον πρός την Γεν. Δι¬
  οίκησιν Κρήτης κοινοποιηθέν
  καί πρός τήνΝομαρχίαν Ήρα
  κλείου. Διά τρΰ έγγράφουτου
  τό Έπιμελητήριον παρακαλεΐ
  τόνκ. υπουργόν νά άνακαλέση,
  την απόφασιν ταύτην ώς θί-
  γουσαν τα συμψέροντα των
  άμπελουργών Ηρακλείου.
  ΤΑ ΕΙΣΑΓΟΜΕΝΑ
  ΕΚ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΙΔΗ
  Επετράπη δι" ΰπουργικής
  αποφάσεως ή καθ' υπέρβασιν
  καί άνευ συναλλαγματικών
  διατιμήσεων είσαγωγή παρά
  των πληρωμάτων πλοίων γραμ
  μών έξωτερικοθ καί κατά την
  κρίσιν τής εκάστοτε οίκείας
  τελωνειακής άρχής, είδών ά-
  τομικής χρήσεως είς μικράν
  ποσότητα καί αξίαν, πλήν ρα-
  διοφώνων, γραμμοφώνων καί
  ραπτομηχανών.
  Η ΕΠΑΝΕΞΑΓΩΓΗ
  ΚΑΦΑΣΙΩΝ ΣΤΑΦΥΛΩΝ
  Εκοινοποιήθη πρός τάς άρ
  μοδΐας αρχάς τροποποιητική
  ύπουργική απόφασις δι' ής έ-
  πιτρέπεται ή άνευ συναλλαγ¬
  ματικών διατυπώσεωνΐείσαγω
  γή έξ Αιγυπτου, παρά των έν
  Ελλάδι έξαγωγέων σταφυ·
  λών, κενών καλαθίων καί κα-
  φασίων επί τή κσταθέσει εγ¬
  γυήσεως 30ο)ο επί τής άξίας
  των διά την έντός ετους επα¬
  νεξαγωγήν των.
  Η ΣΤΑΦΙΔΛΓΟΡΑ ΛΟΝΑΙΝΟΥ
  Πρός τό Γεωργικόν Έπιμελη¬
  τήριον εκοινοποιήθη τό τελευταί¬
  ον δελτίον τιμών τής σταφιδαγο-
  ρας Λονδίνου Έν τψ δελτίω ά-
  ναφέρεται ότι ΙξακολουΟβΙ ή ά-
  πραξία είς την αγοράν Λονδίνου
  τόσον επί των σουλτανίναι |8σον
  καί επί των κορινθιακών. Σχετι
  κή ζήτησις εσημειώθη μόνον επί
  καρποΰ Καλλιφορνίας δι' ωρισμέ¬
  νας ποιότητας.
  ΟΙ ΟΔΗΓΟ|_ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
  Τό Ύφυπουργεΐον Εργασί¬
  ας έκοινοποίησε πρός εφαρ¬
  μογήν πρός τάς υφισταμένας
  αυτού καθ' δλον τό κράτος
  αρχάς την υπογραφείσαν αρ¬
  μοδίως συλλογικήν σύμβασιν
  εργασίας όδηγών φορτηγών
  αύτοκινήτων.
  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ ΚΑΙ ΚΙΝΗΣΙΣ
  ΑΙ κυμανθεϊσαι χθές έν τή άγορ§ μας τιμαί των κατωτέρω έγχω
  ρίων προϊόντων εΤχον ώς ακολούθως:
  Χαρούττια » 2 70
  "Ελαια 5ο » 29 50
  —23. | * κοινά ·
  Σάπωνες.
  ΛευκοΙ α' ποιότητος δρ.
  Σταφίύες.
  Σουλτανίναι α'
  δρ. )
  Καραμπ.
  "Ελεμέδες
  Ταχτας
  Μαύραι
  Υ'
  α'
  β'
  Υ'
  Ι 22.
  Ι
  )
  ( 10.-11
  )
  ( 8-9.
  7
  β
  Πράσινοι α' ποιότ.
  β' »
  θΐνοι.
  Αρχανών τό μίστατ.
  Μλβζί ' όδ
  21.— 00
  20.- 00
  18— 00
  12. -00
  45.
  ρχ μ
  Μαλεβυζίου κατ' όκδν δρ. 6.
  ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
  ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΤΙΜΗΣΕΩΝ
  Δι' αποφάσεως τής Έπιτροπής
  Διατιμήσεων /Ηρακλείου ήρθη ή
  υφισταμένη διατίμησις επί των
  σκληρών τυρών καί τοΰ κασερίου.
  Δι' έΐέρας αποφάσεως ή τιμή
  τοϋ γάλακτος καί τής γιαούρτης
  κανονίζεται ώς εξής: Γάλα προΐιί-
  του κατ' οκάν δρχ. 10, άγελίδος
  9, γιαούρτη πρόβειον δρχ. 12. Ή
  Έπιτροπή Διατιμήσεων απερριψε
  υπ οβληθεΐσαν αρμοδίως αίτησιν
  περί αυξήσεως τής τιμής των ξυ¬
  λανθρακων.
  ΑΙ ΔΙΑΤΥΠΩΣΕΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ
  ΕΙΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑΝ ΕΛΛΗΝ. ΕΙΔΩΝ
  Δι' αποφάσεως των ϋπουρ-
  γών Οίκονομικών καί Έθν.
  Οίκονομίας παρετάθη μέχρι
  τής 31 προσεχοΰς'μηνός Μαρ-
  τίου ή ίσχύς τής παρ. 1 τής ϋπ'
  αριθ. 123 002)38 προγενεστέ¬
  ρας αποφάσεως ήτις καθώρι-
  ζε τα τής έξαγωγής είς Γερ¬
  μανίαν Ελληνικόν προιόντων.
  Διά τής αποφάσεως ταύτης
  καθορίζεται δα ή έξαγωγή
  έλληνικών προϊόντων είς Γερ
  μανίαν θά γίνεται βάσει αδεί¬
  ας τής Τραπέζης τής Έλλά
  δος είς περίπτωσιν καθ' ήν ό
  έξαγωγεύς δέν πσρουσιάζει
  μέχρι τής ήμερομηνίας ταύτης
  άδειαν είσαγωγής είς Γερμα¬
  νίαν έκδιδομένην υπό τής άρ
  υοδίας γερμανικής άρχής.
  ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ
  ΚΑΙ ΤΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΟΛΕΩΣ
  Συνεχισθείσης τής συνεδριά
  σεως τοϋ Δημοτικοΰ Συμβουλί
  ου προχθές τό εσπέρας ελή¬
  φθη απόφασις νά άγορασθή γή
  πεδον εκτάσεως 1000 τ.μ διά
  νά χρησιμοποιηθη πρός ανέ¬
  γερσιν σχολείου διά τούς μα¬
  θητάς έξ Άτσαλένιο. Έπί-
  σης είς την ιδίαν συνεδρία¬
  σιν απεφασίσθη νά ανατεθή
  διά δημοπρασίαν είς τοπογρά
  φόν ή επί τού έδάφους χάρα¬
  ξις τοϋ νέου σχεδίου τής πό¬
  λεως.
  ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΑ
  Συνήλθον προχθές ασχολη¬
  θέντα μέ σωματειακά ζητήμα-
  τα τα μέλη τής Κυνηγετικής
  "Οργανώσεως Ηρακλείου.
  Η ΜΕΤΑΦΟΡΑ
  ΤΩΝ ΤΑΧ. ΣΑΚΚΟΝ
  Τό υπουργείον τής Συγκοι-
  νωνίας προεκήρυξε δημοπρα¬
  σίαν διά την μίσθωσιν τής με-
  ταφορδς των ταχυδρομικών
  σάκκων, φακέλλων καί δεμά
  των μεταξύ δλων των ταχυ-
  δρομικών γραφείων τοϋ" Κρά-
  τους. Κατά τοΰς δρους τής
  προκηρύξεως δέν γίνονται δε-
  κτοΐ ουτε άναγνωρίζονται ώς
  ταχυδρόμοι οί κάτω τής ήλι-
  κίας των 16 έτών ή ανωτέ¬
  ρας των 60, οί υπό άστυνομι-
  κήν έπιτήρησιν,οίμέθυσοι,οί μή
  γνωρίζοντες ανάγνωσιν καί
  γραφήν, πρώην έ'κιακτοι έρ-
  γολαβοι, μή όντες "Ελληνες
  ύπήκοοι, καταδικασθέντες
  κλπ.
  Η ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΙΣ
  ΕΛΛΑΔΟΣ—ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ
  Προχθές συνεκροτήθη σύ·
  σκέψις μεταξΰ τής έλληνικής
  καί ρουμανικής άντιπροσωπεΐ-
  άς διά την σύναψιν τής έλλη-
  νορουμανικής Έμπορικής συμ¬
  βάσεως. Ή τελευταία συνε-
  δρίασις θά εγένετο τό άπό¬
  γευμα, όπότε καί θά ύπεγρά-
  φετο ή σύμβασις. Έλπίζεται δ¬
  τι διά τής νέας συμβάσεως
  θά καθορισθή σταθερά σχέσις
  τής δραχμής πρός τό λέϊ,
  κατ' αναλογίαν 1 δραχμή —1
  λέϊ είς τρόπον, ώστε νά δι-
  ευκολυνθοΰν αί έλληνορουμα-
  νικαί συναλλαγαί.
  ΟΙ ΣΤΡΑΤΕΥΣΙΜΟΙ
  ΤΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ
  Εκοινοποιήθη ή δια ταγή
  τοϋ ύπουργείου Ναυτικών δι'
  ής καλοϋνται πρός κατάταξιν
  οί εργάται θαλάσσης τής κλά
  σεως 1938. Ούτοι δέον νά πα-
  ρουσιασθοϋν είς τό Κεντρικόν
  Προγυμναστήριον Πόρου ά¬
  πό 1—7 "Απριλίου.
  ΑΝΑΒΟΛΗ ΔΙΚΗΣ
  Λόγψ Ρ-ή προσελεύσεως ούσιω-
  οών μαρτύρων ανεβλήθη ή δίκη
  κατά τοθ Βασιλ. Χριστουλάκη κ.
  λ.π. ήτις επρόκειτο νά διεξαχθή"
  ενώπιον τοΰ χακουργιοδικείου Ή
  ρακλείου.
  ΕΙΣ ΛΟΝΔΙΝΟΝ ΗΡΧΙΣΕΝ
  ΔΙΑΣΚΕΨΙΣ ΔΕΚΑΕΝΝΕΑΚΡΑΤΟΝ
  ΠΡΟΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΙΝ
  ΤΗΣ ΕΙΡΗΝΗ! ΕΙΣ ΤΗΝ ΚΙΝΑΝ
  ΑΟΟΔΙΔΕΤΑΙ ΜΕΓΑΛΗ ΣΗΜΑΣΙΑ
  ΑΘΗΝΑΙ 12 Φεβρουαρίου (τού
  άνταποκριτοΰ μας).— Έκ τής Άγγλι-
  κης πρωτευούσης αγγέλλεται ότι ή'ρχι»
  σεν έκεί σήμερον ή διάσκεψις των άντι·
  προσώπων 19 κρατών άαινα πρόκειται
  νά άποφασίσουν επί τής τηρητέας πορε -
  άς διά την ταχυτέραν αποκατάστασιν
  τής είρήνης είς την "Απω * Ανατολήν.
  Ή διάσκεψις αυτή συγκεντρώνει την
  προσοχήν των διπλωματικαί κύκλων,
  θεωρείται δέ ώς υψίστης σημασίας διά
  τό Κινεζοϊαπωνικόν πρόβλημα καί την
  περιστολήν των έκ τοΰ Ίαπωνικού ίμπε·
  ριαλισμοΰ κινδύνων τής ανθρωπότητος.
  Η ΚΙΝΕΖΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ
  ΕΚΔΗΛΩΝΕΙ ΕΝΤΟΝΟΝ ΔΡΑΣΙΝ
  Β0Μ8ΑΡΑΙΖ0ΥΝ ΤΟΥΣ ΙΑΠΩΝΑΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 12 4>εβρουαρίου (τού
  άνταποκριτοΰμας).—Τελευταίαιείδήσεις
  έκ τής "Απω Άνατολής, βεβαιούν ότι
  ένετάθη αποτελεσματικώς ή δράσις τής
  Κινεζικής άεροπορίας. Οί Ίάπωνες ά-
  νηβυχούν έκ τής δράσεώς ταύτης την ά-
  ποδίδουν δέ είς έφοδιασμόν των Κινέ-
  ζων έκ Ρωσσίας καί Αγγλίας τό^σον δι*
  άεροπλάνων όσον καί έμψύχου ύλικού.
  ΣΥΝΕΧΙΖΟΝΤΑΙ ΕΠΙΤΥΧΙΑΙ
  ΤΩΝ ΚΙΝΕΖΩΝ ΕΙΣ ΧΟΥΕΐ
  ΟΙ ΙΑΠΩΝΕΣ ΑΝΕΧΑ1ΤΙΣΘΗΣΑΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 12 <^εβρουαρίου (τ«ΰ άναποκριτοΰ μας).—· Καθ* ά αγγέλλε¬ ται έκ Κίνας είς την περιοχήν Χουέΐ συνεχίζονται σφοδραί μαχαι. Αί μαχαι αυται κατά τινάς πληροφορίας άπο- βαίνουν υπέρ των Κινέζων. Ο ΑΓΩΝ ΠΑΡΑ ΤΟΝ ΑΛΦΑΜΠΡΑ ΕΞΑΚΟΑΟΥΘΕΙ ΑΜΦΙΡΡΟΠΟΣ ΑΘΗΝΑΙ 12 «Ι»ε6ρουαρ£ου (τοΰ άνταποκριτοΰ μας).—- Πληροφορίαι έκ Παρισίων φέρουν ώς συνβχιζόμενον τόν άγώνα παρά τόν ποταμόν Άλφάμπρα. ΊΙ έκβασις τοΰ αγώνος αύτοΰ δέν διηυ- κρινίσθη εισέτι καθ' ότι αί υπάρχουσαι είδήσεις είναι άντιφατικαί. Πάντως πι· θανώτερον είναι ότι αί μαχαι έξακολου- θοΰν νά μή δίδουν την νίκην ουτε είς τόν ένα ούτε είς τόν άλλον των άντιπά- λων στ .ατών. ΤΟ ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ ΔΙΑΨΕΥΔΑΙ ΧΑΙ ΠΑΛΙΝ ΤΑ ΠΕΡΙ ΤΑΡΑΧΟΗ ΑΘΗΝΑΙ 12 Φεβρουαρίου (τού άνταποκριτοΰ μας). — Έκ Βερολίνου αγγέλλεται ότι τα διαδιδόμενα εισέτι περί ταραχών καί συγκρούσεων έν Γερμανία είναι απολύτως φαντασιώδη. Λ ι ί'διαι πληροφορίαι προσθέτουν ότι οΰτε αί γενόμεναι πολιτικοστρατιωτι- καί μεταβολαί έχουν τόν χαρακτήρα όστις τούς απεδόθη έν σχέσει μέ τα έ- σωτερικά τοΰ Ράϊχ. ΕΙΣ ΤΟΝ ΑΤΛΑΝΤΙΚΟΝ ΕΝΙΣΧΥΕΤΑΙ Ο ΑΙΥΙΕΡΙΚΑΝΙΚΟΣ ΣΤΟΛΟΣ ΑΘΗΝΑΙ 12 Φεβρουαρίου (τού άνταποκριτοΰ μας). — Αναφορικώς μέ τοΰς νέους ναυτικούς έξοπλισμούς τής Άμερικής τονίζεται ότι καί είς τόν Ατλαντικόν ο στόλος τής Άμερικής έ- νισχύεται σημαντικώτατα. Η ΚλΤ Είς την >
  ιταΐ
  V
  «ρχί
  Άπρίλι
  έρΥ
  των
  ικών ,
  Χίιταΐ
  μΡ
  , όπως
  νΐκιάν, είς τό
  Σητείαν κα* ι
  θά γίνουν συ
  «βατραγγιστι*
  κ«. Τ«
  τής μΥς
  άηόψβως αυξη
  γωγήί κ*1 .
  τής γεωργίας Ι
  βτίαν σημασκ
  άηόψεως τής ι
  Κρητικής ύπβ
  έξαλείψεως τί
  Άλλα ή έ>
  γι>ν αυτών, μ
  ρβν ρυθμόν :
  ρήβη, θ' «ΡΥ
  χθή διά τε)
  Καί έν τώ με
  τα τέλματα Ε
  νοσογόνοι έσ
  έπωάσεως κο
  των κωνώπωχ
  δουν την έλο
  είναι γνωστόν
  ποτελβί τρομι
  βπικινδυνωδέ
  τοΰ άγροτικβ
  ομού. Διότι
  δυνάμεις τού
  ατά ανίκανον
  δημιουργικά
  μέν καταβάλη
  δηγεϊ είς τόν
  στους δέ προΐ
  άλλην έπάραι
  φυματίωσιν.
  στα τόσον δι»
  λονοσία καί
  νόσος διά την
  παλαιοτάτων
  νά καδιστα
  σχυρισμόν πι
  ότι ή άρχαίο
  πολιτισμός τ
  ουνεηεία τή< προξένησεν είς τόν τό· Δυστυχώς δι έξάπλωσίς τ κτική. Κατά τού Κράτους τοΰ σημε( μας πάσχει Φυσικά δέ περίπου ίσχι νήσόν μας Ή ηολιι ΕΓΙΙΙ ΚΑΙ