95407

Αριθμός τεύχους

4790

Χρονική Περίοδος

Α' 1938

Ημερομηνία Έκδοσης

16/2/1938

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ΑΝΟ
  ΩΣΙΣ
  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
  ΓΡΛΦΕΙΑ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΑ
  ΟΛΟΣ ΜΙΝΩΤΑΥΡΟΥ
  ΣΥΝΔΡΟΜΑΙ
  Αιγυπτου
  Γΐησια Ηοσι '}
  έξ» μηνός 2
  Άμε,οική;
  ρτΐισια δολ. 1Λ
  έϊαιιηνος » 8
  Τιμη
  κατά φύλλον
  Λροχ. ·2
  ΤΕΤΑΡΤΗ
  16
  ΦΕΒΡΩΥΑΡΙΟΥ
  1938
  ΥΠΕΥΘΥΝ02 ΣΥΜΤΑΚΤΗΣ ΘΡ Μ ΣΤΛΥΡΑΚΗΣ
  ΟΙΛΙΓΓΟΣ ΤΩΝ ΕΞ
  Ο1ΗΓΕΙ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΟΑΕΒΡΟΝ
  Ό τέως πρωθυπουργός τού
  Βελγίου κ. Βάν Ζεελανδ,
  είς τόν οποίον είχεν άνατε-
  θΓι υπό τής Αγγλίας, τής
  Γαλλίας καί τής Άμερικής ή
  μελέτη τής παγκοσμίου ©ί-
  κονομικής καταστάσεως καί
  ή ύπόδειξις των μέτρων έκεί-
  νων διά των οποίων θά έπε-
  τυγχάνετο ή ύπερνίκησις τής
  κρίσεως καί ή επάνοδος είς
  τό καθεστώς τού οίκονομι-
  κοΰ φιλελευθερισμοΰ καί τής
  ελευθερίας των διεθνών συν-
  αλλαγών, συνέταξε καί υπέ¬
  βαλε την έκθεσιν τού εί;
  τάς ενδιαφερομένους κυβερνή-
  σεις. Ήλθεν δέ ή έκθεσις
  αυτή ώς μία άκτίς έλπίδος
  καί φωτός είς την σκοτισμέ-
  νην, άπό την μαινομένην
  είς την Άπω Ανατολήν καί
  την Ίβηρικήν θυελλαν καί
  «πό τούς καπνούς των πολε-
  μικών εργοστασιον πού ύψώ-
  νονται παντοϋ τής γής, διε-
  θνή ατμόσφαιραν. Δέν έχο¬
  μεν ύπ' όψιν μας ολόκλη¬
  ρον τό κείμενον τής εκθέ¬
  σεως αυτής, άφοΰ δέν περι¬
  ήλθεν είς την δημοσιότητα,
  γνωρίζομεν όμως τα κυριώτε
  ρα σημεϊα τοΰ περιεχομένου
  της. Καίεΐνε ιχαρακτηριστική
  ή φράσις: «Τό ούσιώδες είνε
  νά μην αφήσωμεν τάς δυνά¬
  μεις τοΰ |θανάτου νά νική-
  σουν την Ευρώπην». Ύπο-
  νοεϊ δέ ώς δυνάμεις τοΰ θα-
  νάτου, την μανίαν των έξο-
  πλισμών καί τό κήρυγμα τής
  οίκονομικής αύταρκείας τό
  οποίον άνήγαγον είς ευαγ¬
  γέλιον πολιτικής καί ίδεο-
  λογικής πίστεως ωρισμένα
  κράτη. Καί κυρίως τα κρά-
  τη έκεΐνα πού εθεσαν τό κή¬
  ρυγμα αύτό ώς βάσιν τής
  στενής καί κακώς έννοουμέ-
  νης έθνικιστικής πολιτικής
  των.Πράγματι δέ δένύπάρχει
  μεγαλύτερος έχθρός τοΰ πο-
  λιτισμοϋ καί τής είρήνης ά¬
  πό την έντασιν των έξοπλι-
  σμών καί άπό την συνέχισιν
  αυτής τής τακτικής τής άπο-
  μοώσεως καί τοϋ χωρ ι ο μ ου
  των κρατών μέ ύπερύψηλα
  τελωνειακά τείχη καί άπό
  την πολιτικήν τής αύταρκεί-
  ας, μέ κάθε τρόπον, έστω
  καί επί βλάβη των ορων δι-
  ατροφής καί διαβιώσεως των
  λαών. Καί ομως δυστυχώς ή
  τακτική αυτή συνεχίζεται μέ
  θρησκευτικόν φανατισμόν.
  Καί όχι μόνον συνεχίζεται
  άλλά καί λαμβάνει καθ' ήμέ
  ραν καί μεγαλυτέραν εκτα
  σιν.
  Ό τελευταΐος παγκόσμιοςπό
  λεμος τοΰ όποίου ή άνάμνη
  σιςπροκαλεί είς ολους τού$|λα
  βύς τής γής την φρίκην καί
  τόν αποτροπιασμόν, δέν ω¬
  φέλησε δυστυχώς είς τίποτε.
  Όσβι δέ επίστευσαν ότι διά
  τοΰ τερματισμβΰ τού θά ελη-
  γαν κλου
  σίου θείου πού ξεσποϋν σέ ύ-
  στερικούς θρήνους κατά τόν
  ένταφισσμό τού, ένώ δταν ε-
  ζοΰσε τόν ϋβριζαν τόν βλα-
  στημοΓσσν καί τόν καταριό-
  ταν γιατί δέν πέθαινε μιά ώ-
  ρα γρηγορώτερα.
  Θο πήΐε, βίβαια, δτι δέν
  είνε ι ύκολο νά κρίνωμεν τούς
  ζωντανοΰς, καί ν' άποδώσω
  μέν τιμές σ' έκείνους πού δι-
  καιωματικάτίς άξίζουν. Άλλά
  κι' αύτό δέν είνε άλήθεια. Δέν
  ξέρομε τάχα σήμερο έκείνους
  ποΰ άφιερώθησαν στήν υπηρε¬
  σίαν τοΰ έθνους κι' έδωκαν
  δλες τίς δυνάμεις των γι' αύ¬
  τό, Δέν ξέρομεν τούς μεγά¬
  λους έπιστήμονες, τούς δια-
  νοουμένους καί τούς καλλιτέ-
  χνες, Δέν ξέρομε μήπως δτι
  πολλοί άπ' αύτούς είνε έγκα-
  ταλελειμμένοι, παρηγκωνισμέ-
  νοι, είς τό περιθώριο τής ζωής
  κι" δτι παλέβουν μέ τή δυστυ-
  χία, Τάχα αγνοούμεν δτι ύ-
  πάρχουν άκΰμη στή ζωή λεί¬
  ψανα άπό τούς ήμιθέους των
  άγώνων γιά την λευτεριά καί
  την τιμή μας, πού μένουν μέ
  μόνο σύντροφο τό παράπονο
  τής έγκαταλείψεως καί τόν
  πόνον τής δυστυχίας, Δέν ή
  ξεραν μήπως οί Άθηναίοι που
  εξεδήλωσαν προχθές μ' αυτή
  την ύστερίατό πένθος των γιά
  τό θάνατο τής Παρασκευοπού
  λου—γιάν* άναφέρω έ'να πρό
  σφατοπαράδειγμα—δτιή"ταν με
  γάλη ήκαλλιτέχνις αυτή, δτι ή
  ταν τιμή καί δόξα γιά τήχώρα
  κι' δτι έπάλεβε μέ τό θάνατο
  καί μέ τή δυστυχία μέσα σέ
  μιά κατώγα, Καί πώς λοιπόν
  τό άνακάλυψαν μόλις έγνώ-
  σθηκεν ό θάνατός της, Έ! κύ-
  ριοι, τό ξαναλέω. Είνε βεβαία
  σωστό, είνε ίερό καθήκον μας
  νά τιμοθμε τούς μεγάλους
  μας νεκρούς.
  Άλλ' είναι έξ ϊσου επιβε¬
  βλημένον άν θέλωμε νά λέγω
  ΟΠΠΣ ΔΙΑΒΑΙΝΕΙ Η 20Η
  ΤΟ ΠΑΡΑΠΟΝΟ
  ΤΗΣ ΟΚΑΣ
  Ίίδημοσιεύθη πρό ημερών ενας
  ώραΐος επικήδειον τής όκας. Ό
  έπ:κή5ε:ος όφείλετα: είς Ινα Ά-
  θηναΐον δημοσιογράφον καί συγ-
  γραφέα, φημισμένον διά τό πνεΰ-
  μά τ,δυ. Ή τελευταία αυτή είδι-
  κότης, τοποθετέΊται συνήθως καί
  μέσα είς τό...θίνόπνευμα. Τα πα-
  ράπινα τοθ μπεκρή είναι αιωνίως
  ζήτημα πέννας! Ό Μητσάκης, ό
  Ταγκόπουλος, ό Βνντυρχί, ό Πορ-
  φύρας φέρονται, καθ' Ινας μέ τόν
  τρόπον τού, άντιπροσωπευτικώτα-
  τοι εί; τα παράπο"α αύτά. Άλλά
  καί ή έλαφρά φιλολογία, ή χρο-
  νογραφική νά ποΰμε, υπήρξεν έ-
  'δώ «αύτίπτης μάρτυς» καΐ έξομο-
  λογητής. Ό έπικήδειος τής όκάς
  άτ:οτελεΤ εμμετρον προ'ιόν τής τε
  λευταίας,άπό τα μάλλον χαριτω-
  μενά καί χαρακτηριστικά.
  "Ερχεται τα κιλό βλέπετε καί
  ό μπεκρής άνησυχεϊ, γιατί:
  τραγούδια εύτράπελα
  πώς νά στό πώ, ρέ κάπελα
  δέν παν ποτέ μέ τό κιλό'
  θέλουν οκάδες!
  Καί είνε ή άνησυχία τού αυτή
  οικαιολογημένη. Βεβαία καΐ γιά
  τόν κάπελα ή όκα ήτο τό «περί-
  που» τής τετραπέρατης Έλληνι-
  κής άγορας, κάτ: διά τό δκοΐον
  καΐ ή παροθσα στήλη ευρήκε
  καιρόν άλλοτε νά χαιρετίση-τήν
  καθιέρωσιν τοθ κίλοΰ. 'Ωστόσο είς
  τό περιβάλλον τής ταβέρνας, ή
  οκά άπομένει φύσει καί θέϊει...
  άρχόντισσα. Πώς νά πιή. ό μπε-
  κρή; χωρΐς έκατοσταράκι; Πώς
  νά λείψη ή «όκαδίτσα» ή όποί»
  κάθε βραδάκι αποτελεί γιά τίς μι-
  ζέριες καΐ τα σεκλίτια τού, φίρ-
  μαν ή σήμα κατατεθέν; Δέν πρό-
  κειται έδω περί λέξεως μόνον.
  ΙΙρόκειτα;ΐ περί... περιεχόμενον.
  Τύπος καΐ ούσία διαμορφώνουν
  κάτι τό άναπόσπασταν είς την ο¬
  κάν τοθ μ&στου τής ταβερνας. Ή
  οκά είνε μέσα είς τον Ελληνικόν
  τόπον καΐ χρόνον.
  —Τό κιλό βρέ είνε φράγκι-
  κο!.. έφώναζε πρό ολίγων ημε¬
  ρών μόλις, Ινα; γνωστάς θαμών
  των εγχωρίων ταβερνείων.
  Ήτο καΐ αύτός άνΊρωπος, τής
  όκα.ς. Δέν τόν έπείραζεν οεν στήν
  όκα αυτή έπενέβαινεν ή... πρόσ-
  θεσι τοθ οίνοπώλου:
  —"ΑνΗρΐύΚΐς είνε καΐ αύτός
  ναΐ κάτι θέλει νά βγάλη άπό μίαν
  ή δυό «οκαδίτσες» κρασί.
  Έτσ'. Ιλεγε προκειμένου· νά δι¬
  καιολογήση τό άφιλότιμο «περί-
  που»|τοΟ φιλοθρήσκου κκταστημα-
  τάρχου; ΤΙ πώς "έλησμονοϋσείό τε
  λευταϊος τόν Χριστό, δταν έλογά-
  ριαζε τίς μισές καΐ τα έκατοσι.ά-
  ρια; Αυτόν τόν ενδιέφερε ή κατάρ¬
  γησις τής όκας. Τα χρηστά—καί
  γραφικά—Έλληνικά τού ήθη έξε-
  γείροντο! Ή Έθνική τού συνείδη-
  σις ήτο μπροσΐά είς τό μέτρον,
  σωστός όγκόλιθος έπιχειρηματο-
  λογίας.
  * *
  Ό έπικήδειος τής όκάς εχει
  σήμερον τόν τόπον τού καΐ γενικώ-
  τερα: Δέν είνε δυνατόν νά μή τό
  πέρνωμεν κατάκαρδα όταν ή πρό-
  ο^ος έπεμβαίνει σέ μερικά οίκό-
  πεδα έκ παραδόσεως καί άτταβι-
  σμοδ ίδικά μας. Συμβαίνει μάλι¬
  στα μέ τάς μεταρρυθμίσει; τής
  έποχής, νά καθυστερ^) άντί νά
  ΔΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΣΤΟΑΗΝ ΤΗΣ Ζ0ΟΚΑΟΠΗΣ
  Είνε αναμφισβήτητον δσον
  καί ευχάριστον γεγονός, δτι
  ή ζωοκλοπή ποϋ άπετέλει άλ¬
  λοτε την φοβερωτέραν μάστι-
  γα τής κτηνοτροφΐας έν τή
  νήσω μας, έ'χει περιορισθή ε¬
  σχάτως σημαντικά. Έλάχιστα
  καί εντελώς σποραδικά κρού-
  σματα σημειούνται. Πρόκει-
  ται δέ συνήθως περί κλοπής
  ενός προβάτου, τό οποίον οί
  κακοποιοί κλέπτουν δχι διά
  νά πωλήσουν άλλά διά νά τό
  φάγουν. Καί είναι τόσον άσή-
  μαντα καί έλάχιστα τα κρού-
  σματα αΰτά, δσον ϊσως άρ·
  κοΰν, κατά προσφυά παλαιάν
  έκφρασιν τού κ. Νομάρχου,
  διά νά συνδέουν τό άθλιον
  παρελθόν μέ τό σημερινόν
  ευχάριστον παρόν.
  "Οφείλομεν δέ νά ομολογή¬
  σωμεν, δτι ή περιστολή καί ή
  παντελής σχεδόν έξαφάνισις
  τής ζωοκλοπής όφείλεται έξ
  ολοκλήρου είς τα άποτελε-
  σματικά—σκληρά ϊσως άλλ'
  απολύτως δικαιολογημένα —
  μέτρα, τα όποΐα έλαβον αί
  τοπικαί &ρχα καί είς την
  δρασιν τοΰ σώματος τής χω-
  ροφυλακής.
  Ή δραστηριότης την οποί¬
  αν άνέπτυξαν τα μεταβατικά
  άποσπάσματα, ή σύλληψις καί
  ή καταδίκη πλείστων ζωοκλε-
  πτών καί οί άθρόοι έκτοπι-
  σμοί ύπόπτων δραστών ζωο·
  κλοπών, συνετέλεσαν είς τό
  νά έμπνεύσουν τόν φόβον είς
  τούς κακοποιούς, είς τό νά
  έπιβάλουν τό Κράτος, . είς
  την συνείδησιν δλου τοθ κό¬
  σμου καί είς τό νά παγιώ-
  σουν την τάξιν καί την ασφά¬
  λειαν είς την ύπαιθρον. Ή
  ζωοκλοπή περιωρίσθη καί ή
  κτηνοτροφία άπαλλαγεϊσα
  αυτής τής φοβεράς μάστιγος
  ήρχισε ν" άναπτύσσεται έκ
  νέου.
  Άλλ' αί τοπικαί αρχαί δέν
  άρκοθνται είς τα ληφθέντα
  μέχρι τούδε μέτρα καί είς τα
  επιτευχθέντα άποτελέσματα.
  "Ηδη δι' άστυνομικής διατά¬
  ξεως λαμβάνονται νέα συμ
  πληρωματικά καΐ αύστηρότε-
  ρα μέτρα είς τρόπον ωστε ή
  ζωοκλοπή νά εκλείψη έξ ολο¬
  κλήρου καί νά μην μείνη, οΰτε
  ώς άνάμνησις.
  Καί δέν ύπάρχει άμφιβολία
  δτι τα μέτρα αύτά θά τελεσφο
  ρήσουν απολύτως. Όπως δέν
  ύπάρχει καί άμφιβολία δτι ή
  προσπαθεία αυτή των άρχών
  πρός πάταξιν τής ζωοκλοπής
  καΐ παγίωσιν τής ασφαλείας
  προκαλεΐ α'ίσθτ]μα ικανοποιή¬
  σεως καΐ εύγνωμοσύνης είς
  τόν φιλήσυχον καί εργατικόν
  κόσμον τής ύπαίθρου.
  Οί άνδριάντες.
  Απολύτως σύμφωνος πρός
  τό πνεϋμα καί· Την έπιθυμί;,
  αν τοϋ λαοϋ τοϋ νομοό μας
  ή έγκύκλιος τοϋ κ. Νομάρ¬
  χου πρός τάς κοινότητος νά
  διαθέσουν κονδύλια έκ των
  προϋπολογισμών των διά την
  χρηματικήν ενίσχυσιν τής ά-
  ναληφθείσης πρωτοβουλίας ά
  νεγέρσεως είς την πόλιν μας
  άνδριάντων είς έκείνους πού
  έτίμησαν την Κρήτην εϊτε
  διάτών υπέρ ελευθερίας ά¬
  γώνων καί θυσιών των, εί¬
  τε διά πνευματικοϋ ερ
  γου των. Ό Δασκαλογιάν-
  νης, ό Κόρακας, ό Θεοτο
  κόπουλος, ό Κονδυλάκης, ό
  Ξανθουδίδης, ό Χατζηδάκης
  άποτελοϋν καύχημα καί τι¬
  μήν διά την Κρήτην. Καί ή
  ανέγερσις των άνδριάντων
  των δέν αποτελεί παρά έλα
  χίστην απόδοσιν τής οφει¬
  λομένης έκ μέρους μας είς
  την μνήμην των τιμής καί
  εύγνωμοσύνης. Δέν ύπάρχει
  λοιπόν άμφιβολία δτι αί κοι-
  νότητες θά συμμορφωθοθν α¬
  πολύτως καΐ μέ προθυμίαν
  είς τάς ύποδείξεις τής έγκυ
  κλίου τοθ κ. Μαρκέλλου.
  Χάριν τής σταφίδος.
  Τό Γεωργικόν Έπιμελητήριο%·
  τής πόλεώς μας δι' ϋπομνή
  ματός τού ζητεί νά γίνη δε¬
  κτόν αϊτημα τοϋ συλλόγου
  σταφιδοεξαγωγέων περί αύξή
  σεως τοΰ όρίου έξαγωγής είς
  Γερμανίαν σταφίδος άξίας
  700—800 χιλ. μάρκων εισέτι
  διά νά καταστή δυνατή ή
  έξαγωγή των υπολειπομένου
  είσέτι σταφίδων έντός τού
  τρέχοντος μηνός. Προσθέτει
  δέ σχετικώς ότι ή αύξησις
  προοδεύη τό Ελληνικόν δαιμόνιον.
  Καΐ πολύ φοβοθμαι δτι αύτά τό
  δεύτερον καταντα μέ τόν επική¬
  δειον τής οκας, μέτρον καϊ σταθ-
  μός κάθε μεταρρυθμίσεως: Γιά την
  οκά δέν κτυπούν σήμερα λυπητε
  ρά μόνον οί μπαγλαμάδες. Κτυπα
  καί ή καρδιά τοΰ Ρωμηοΰ. Καΐ
  μαζί μέ την καρδιά τό ιστορικόν
  πεΐσμά τού Φαντασθήτε δέ τί ι-
  χει νά γίνη δταν οί... παλαιογ^με-
  ρολογΐται όλων των Έλληνικών Ι
  θίμων, συμπεριλά^ουν καΐ την ό
  κίν είς τό παθητικόν τους!
  αύτη είνε απολύτως σύμφω
  νος πρός την άρχικήν από¬
  φασιν πού όρίζει τάς έξα-
  γωγάς είς πέντε έκατομμύ-
  ρια μάρκων καί κατήλθον
  κατόπιν είς τέσσερα έκατομ-
  μύρια. Τό αϊτημα αύτό ά-
  φορα την τύχην ενός άπό τα
  κυριώτερα προίόντα μας καί
  δέν ύπάρχει άμφιβολία δτι
  θά γίνη δεκτόν καί άπά
  την Κυβέρνησιν καί άπό την
  Τράπεζαν τής Ελλάδος.
  Α£ΜΟΛΑΙΟ£
  Αί καλλιέργειαι.
  Τό υπουργείον τής Γεωρ¬
  γίας εξεδήλωσε καί πάλιν
  την μέριμνάν τού διά την διά
  δοοιν τής επιστημονικάς καλ-
  λιεργείας των δημητριακών.
  Απεφάσισε νά διαθέση, δ-
  λους τούς γεωπόνους τού διά
  την διδασκαλίαν τής μεθό-
  δου τής σκαλιστικής καλ-
  λιεργείας τοΰ σίτου, επί πλέ
  όν δέ απεφάσισεν έπίσης καΐ
  την διάθεσιν των άπαραιτή-
  των πρός τουτο έργαλε'ιων
  είς έξαιρετικώς χαμηλάς τι¬
  μάς. Δέν ύπάρχει δέ άμφιβο
  λία δτι θά λάβη καί δλα
  τα άλλα μέτρα πού θά κρι·
  θοΰν άπαραίτητα διά την α¬
  νάπτυξιν τής γεωργίας μας
  καί την αύξησιν τής παραγω
  γής. Τό πρδγμα είναι ευχά¬
  ριστον. Διότι προοιωνίζεται
  την έναρξιν νέας περιόδου
  διά την ελληνικήν γεωργίαν
  καί την έν γένει εθνικήν οίκο-
  νομΐαν μας.
  Ή όδόςΐ.Σκοινιά.
  Πέρυσι οί κάτοικοι τού ά-
  νατολικοϋ διαμερίσματος τής
  επαρχίας Μονοφατσίου είχον
  άρχίσει την κατασκευήν όδοΰ
  πού θά ήνωνε τό Αρκαλο¬
  χωρι μέ τόν Σκοινιά καί θά
  έξυπηρετοΰσε τάς συγκοινω-
  νιακάς ανάγκας των. Δέν ύ¬
  πάρχει δέ άμφιβολία δτι καΐ
  εφέτος θά έργασθοθν πρός
  τόν σκοπόν αυτόν. Άλλά τό
  γεγονός αύτό μας κάμνει νά
  πιστεύωμεν έπίσης δτι καί τό
  έπαρχιακόν ταμείον όδοποιΐ-
  ας θά ενισχύση, την ωραίαν
  αυτήν προσπάθειαν διά χορη¬
  γήσεως άρκετών πιστώσεων
  καΐ διά τής διαθέσεως των
  άπαραιτήτων έργοδηγών, μη-
  χανημάτων κλπ., ώστε τό έρ¬
  γον νά εκτελεσθή σύντομα
  καί σύμφωνα πρός τα δεδο-
  μένα τής μηχανικής.
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ (κινματογράφος).
  — Σήμερον «Ό Κοντρολέρ των
  Βαγκόν ΛΊ> μέ την Ντανιελ Ντα-
  ριέ καϊ τόν Άλαπέρ Πρεζάν.
  Μ1ΝΩΑ.— Σήμερον τό Γερμα-
  νικό άριστούργηγα «Βωβά χείλη·.
  Πέμτιτη: δ μουσικοχορευτικός κο-
  λοσσός «Ό χορός εΐν' ή ζωή μου».
  ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ
  ·«
  ΣΗΜΕΡΟΝ
  Ο
  ΤΩΝ ΒΙ1ΚΩΗ
  II
  Άπό τού θρόνου
  είς την λαιμητόμον.
  ΜΙΑ Ί Ρ Α ΓΙΚΗ
  ΒΑΣΙΑΙΣΣΑ =
  Η στήλη τού ώραιόκοσμου.
  Ό ρόλος σας είς τό σττίτι
  Μέ την
  ΙΙΑΗΙΕΑ ΚΤΑΡΙΕ
  καί τβν
  ΑΛΜΠΕΡ ΠΡΕΖΑΗ
  Την Πέμπτην
  ΣΤΡΑΤΗΓΟΣ
  ΤΗΝ ΑΥΓΗ
  Μέ
  ΓΚΑΡΡΥ ΚΟΥΠΕΡ
  κοτι την
  ΜΑΝΤΕΛΕΝ ΚΑΡΟΛ
  "Ενα καταπληκτικβ άρι-
  οτούργημα τραγικής έπικαι-
  ρότητος, που έκτυλίσσετοιι
  ατή ματωμμένη ΣΑΓΚΑΗ.
  Μιά μεγαλειώδης δημιουρ-
  γία γεμάτη άγωνία, έ'ρωτα,
  ύράσι.
  ■ ■■■■■·»■■ ■■■■■■■■■■·■■■
  ΕΚΤΟΣ ΤΡΑΣΤ
  Τέ) 0«λκμηγέ<ν Αναχωρεί έξ Ηρα¬ κλείου εκάστην ΚΥΡΙΑ¬ ΚΗΝ βράδυ κατ' ευθεί¬ αν ΠΕΙΡΑΙΑ. ΤΕΤΑΡΤΗΝ βράδυ κατ' ευθείαν ΠΕΙΡΑΙΑ, ΣΟρον, ΤΗΝΟΝ, Πάρον, Νάξον. Πρακτορείον ΛΙΝΑΡΔΑΚΗ Τηλέφ. $-41 ■ ■■■■■■■■■■εί ΝΑΥΤΙΚΟΝ ΓΡΑΦΕΙΟΝ Ε. Α. Χαμαράκη Τηλέφ. Νι 5-50 ΤΟ ΑΤΜΟΠΛΟΙΟΝ: Μέ εξησφαλισμένην ταχύ- τπτ« 14 μιλλΐβιν. Αναχωρεί εκάστην ΤΡΙΤΗΝ π. μ. δια Ρέθυμνον, Χανιά, ΠΕΙΡΑΙΑ, ΧαλκΙδα, ΑΙδη- φόν, Βόλον, θεσσαλονί¬ κην. !■»■■·!■■■■·■■·■■■■*■■■ 313ον ■«■ε—Βεκεη Δέν ύπήρχε πιά καιρός— τοΰ έπανελάμβανε. Γιατί, πραγματικά, στίς 20 Απριλί¬ ου, οί Γιρονδΐνοι κατώρθωσαν νά ύπερνικήσουν την άντίστα· σι τού Λουδοβίκου 16ου καΐ νά τόν άναγκάσουν νά υπο¬ γράψη—κλαίγοντας, λένε οί αυτόπται τής σκηνής—την κή- ρυξι τοθ πολέμου εναντίον τού «βασιλέως τής Ουγγαρί¬ ας», τοϋ ανεψιού τής Μαρίας — Άντουανέττας. Οί στρατι- ές έξεκινοθσαν, ή είμαρμένη άκολουθοθσε τόν δρόμο της. . Μέ τΐνος τό μέρος ήταν ή καρδιά τής βασιλίσσης σ' αΰ- ' τόν τόν πόλεμο, "Ήταν μέ 1 την παληά ή τή νέα της πα- [τρίδσ, Μέ τα γαλλικά στρα- I τεύματα ή μέ τα ξένα; Οί βα ' σιλόφρονες ίστορικοί, οί άνε- 1πιψύλακτοι συνήγοροι καΐ έγ- κωμιασταί της, παρέκαμψαν ι μέ φόβο αύτό τό κεφαλαιώ- δες ζήτημα. "Εφθασαν μάλι- στα μέχρι τοΰ νά πλαστογρα φήσουν όλόκληρα κομμάτια ύ | πομνημάτων καΐ έπιστολών ' γιά νά συγκαλύψουν τό φα νερό, όλοφάνερο γεγονός δτι ! στόν πόλεμο αυτόν ή Μαρία | —Άντουανέττα εύχόταν μέ δλη την ψυχή της τόν θρίαμ βο των συμμάχων ήγεμόνων καΐ την ήττον τοΰ γαλλικοΰ στρατοΰ. "Ενα τέτοιο γεγο¬ νός δέν μπορεΐ ουτε νά άπο- σιωπηθή ουτε νά διαψευσθή. , Γιατί ή Μαρία— Άντουανέτ Ι τα δέν ήρκέσθη μόνον στήν έ- ! χθρότητα εναντίον έκείνων πού περιώρισαν τή βασιλική της δύναμι; "Ενοιωθε πώς ή ταν πρώτα βασίλισσα κ" έ- I πειτα βασίλισσα τής Γαλλίας. Καί γι' αύτό έκανεν δ,τι μπο- ' ροθσε γιά νά επισπεύση την ήττα των Γάλλων καΐ νά υπο βοηθήση τή νίκη των ξένων ( πού ήθελαν νά έπιβάλουν τό πνεΰμα τοϋ μοναρχισμοθ . —Ό Θεός νά δώσρ δλοι οί έξευτελισμοί πού μδς ηλ θαν άπό τούτη έδώ τή χώρα νά πληρωθοϋν μιά μερά ε γραψε στόν Φέρσεν. Καί μολονότι εΐχε λησμονή στ) πρό πολλοϋ την μητρική της γλώσσα καΐ ήταν ύποχρε- ωμένη νά βάζη άλλους νά τής μεταφράζουν τα γερμανι κά γράμματα, εγραφεν: «Εΐμαι ύπερήφανη περισσό- τερο άπό κάθε άλλη φορά δτι ! έγεννήθην.Γερμανίδα». Τέσσερες ήμέρες πρίν κη¬ ρυχθή ό πόλεμος διεβίβασεν— ή μάλλον έπρόδωσε —τό σχέ¬ διον εκστρατείας των έπανα- στατικών στρατευμάτων στόν πρέσβυ τής Αυστρίας. Ή στά σις της ήταν όλοφάνερη: γιά τή Μαρία— Άντουανέττα φι λικές σημαΐες ήσαν τής Αυ¬ στρίας καΐ τής Πρωσσίας' ή τρίχρωμη σημαία τής Γαλλί¬ ας ήταν ή σημαία τοϋ έχθροϋ. (συνεχίζεται) & Δερματολογος Άφροδιβιολόγος ' Ι ατ ρ έ) $ Α. Χ. ΜΑΡΚΟΔΗΜΗΤΡΑΚΗΣ Επανελθών έκ τοθ Έπι- στημονικοθ ταξειδίου τού. Δέχεται 9—1π. μ. 4—7 μ. μ. Άλ. Γ. Στεφανίδης ΙΑΤΡΟΣ-ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ Τέως Ιατρός Εύαγγελισμοϋ σπουδάσας έπϊ πενταετίαν έν Ιταλία. Δέχεται έν τψ νέφ Ιατρείω τού όδός (Πλατειά— Στράτα) έναντι φαρμακείου κ. Ζαχαριάδου. Ή εΐσοδος έκ τής όοοϋ Καγιαμτιή. *Ωραι έτιισκέψεων 9-12 4-6 Ο ΖΤ0ΜΑΧ0Λ0Γ02 ΙΑΤΡ0Ι Κων. Ε. Πολυδάκης Εΐδικευθεΐς έν Γερμανία είς χά νοαήματα τοθ στομαχου έντέρων καΐ η"πατος, δέχεται τούς πάσχοντος έκτοθπεπτι· κου συοτήματος έν τφ Ιατρβιψ τού (οΐκία κ. Χελιδώνη). Τρείς Καμάρες. θεραπεία αίμορροΐδων ά¬ νευ ΙγχειρΙσεως δι" Ινισεων. 'Λριθμ. τηλ. 7—92 Άξιαγάπητη κατά τα άλλα δέ-1 σποινϊς ποΰ £χει τό έλάττωμα νά ομιλή αποκλειστικώς καΐ μόνον δια την εαυτήν της, άρέσκεται είς τάς συναναστοοφάς να άποκηρύσ- ση τις δουλειές τοθ νοικοκυριοΰ καί νά προβάλη μέ κάποιο κομ πασμό την άγνοιά της δι' δτι ά φορά την κουζίνα. ΕΙμαι βεβαία δτι αύτά ιτού λέ¬ γει ή καλή δεσποιν'ις οθτε τα πι- στεύει οϋτε τα έφαρμόζει. Διότι αλλοίμονον εάν είς την πράξιν ήτο πράγματι έκείνη ποΰ θέλει διαρ κώς νά παρουσιαζεται. Διά τα κορίτσια ποϋ άνειροπο- λοϋν μία θερμή καΐ διάχυτη άπό ευτυχία κατοικία, ποθ όνειροπο- λοθν Μνα γάμο εΰτυχισμένο κα'ι £να σύντροφο τής ζωής καθ' δλα άντάξιό των ή δουλειές τοϋ σπι- τιοϋ δέν μπορεϊ, δέν πρέπει ποτέ νά κατατάσσωνται στήν σειρά τής άγγαρείας. Άττ' εναντίας. Πρέπει νά τοποθετοΰνται είς την σειράν των ώραίων άσχολιών, ■πού γυμνάζουν τόν νούν καΐ τό σωμα καΐ έξευγενίζουν την ψυ- χήν· Φαντασθήτε την χαρά τού κορι· τσιοΰ ποϋ μόλις μεγαλώσει θά πρ στόν πατέρα _, τού, γιά πρώτη φορά: —Αύτό τό γλύκισμα είνε δικό μου. "Η πού θά δώση μιά είκόνα τού έσωτερικοθ της κόσμου δεί· χνοντας στούς επισκέπτας τοθ σπιτιοθ ϊνα έργόχειρο λέγοντάς τους· —Τό τελείωσα σήμερο τό άπό- γευμα. Είνε τού γούστου σας είς τα χρώματα.; Άλλά χωρ'ις αύτά ττάρετε μια εύτυχισμένη μητέρα ιδιαιτέρως καί θα δήτε δτι δέν έχει άλλο να σάς πή άπό τάς επιτυχίας τής κόρης της επάνω στίς δουλειές τού νοικοκυριοΰ της. Γιατί, Γιατί, τό κάθε κορίτσι γίνεται άληθινά άξιαγάπητο καί στούς δικούς τού καΐ στούς ζένους άκό- μη, δταν έπιτυγχάνει στά ζητή- ματα διακυβερνήσεως τοΰ νοικο- κυριοΰ. Καϊ γιά νά φθάση φυσικά έκεϊ απαραιτήτως πρέπει νά μπή στις δουλειές, νά τούς πάρη τόν άέρα, δπως συνηθίζομε νά λέμε, νά μάθη τό κάθε τι ποΰ £χει ά μεση σχέσι με τό νοικοκυριό. "Αλλως τε γιατί τα πολλά λό- για γιά ίνα τόσο άπλούστατο ζή¬ τημα, Ό ρόλος σας είς τό ρπίτι πρέπει νά είνε πάντοτε ό άρμό- ζων σέ κάθε καλοανατεθραμμένο κορίτσι. Άγαπδτε την εαυτήν σας, άγαπδτε τούς ίδικοΰς σας, δ¬ ταν. άγαπήσετε πρώτιστα δλων τό περιββάλλον ποΰ έγεννήθητε καί άνετράφητε. Κα'ι τό περιβάλλον Γαΰτό θά προσλάβη ιαία δονατή καΐ άξιο- πρόσεκτη φρεσκάδα δταν 'τό πε· ριποιηθοΰν νεόβγαλτα κα'ι παρθέ· να χέρια... ή Ντιστεγκέ Ο γολγοθάς μιάς καρδίας ΕΛΙΣΑΒΕΤ ι πιιιιι μ Ή ζωή της μελαγχολική; ΚΙΝΗΣΙΣ.—Αφιχθη προχθές είς την πόλιν μας ό μηχανικάς κ. Έμμ. Δερμιτζάκης. —Ανεχώρησε χθές δι"Αθήνας, ό κ. Άχιλλεύς Τζανάκης δερμο- τέμττορος *** Γιίρω στήν πόλι. Διά τάς άναγνωστρίας και τούς άναννώστας μας. Σταυρόλεξον ύπ' αριθ. 66. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ΟΡΙΖΟιΥΠΩΣ 1) "Οταν είνε δυνατάς λέγεται λαίλαψ, δταν είνε άδύνατος λέγε¬ ται α5ρα.—Επιστήμων. 2) Μουσιχός φθόγγος. —Δηλη¬ τήριον.—Γράμμα. 3) Δέν είνε άσχημον. —Προϊ- στορικόν δνομα τής Κύπρου. 4) "Αρθρον.—Κατάρα.—Μουοι- κός φθόγγος. 5) ΙΙρωτεύουσα Βαλκανικοΰ κρά- τους.—Άνάθεμα. 7) Στρατηγος τής έπαναστάσεως τοθ 1821. 8) Την όποιαν.—Σύνδεσμος. 9) Λίμνη τής Αίθιοπίας (γεν.). —Μοΰσα. 10) Ό χημικάς τύπος τού να- τρίου.— Τραγοθδι, άσμα.—Τό δ¬ νομα τοθ Καπόνε. 11) Στρατιωτικός πΐλος.—Λαϊ¬ κόν μουσικόν όργανον. 12) Μουσικός φθόγγος. —"Ιδε. —"Ονομα πλείστων ποταμών τής Εύρώπης. 13) Άνταρσία.—Πτηνόν. ΚΑΘΕΤΩΣ 1) Έκε! κοιμοΰνται οί ναϋται. —Ή εΰρεσίς τού ούτω είκονίζεταί στήν άριθμητίκή Κ. Ε Χ. 100 •2) ΕΙδος καθίσματος. 3) Δένδρον.—Άναπνοή. 4) Μην (αϊτ.). — Ή μιάς περιοχής τής Γερμανίας. Γ)) 'Η πρωτεύουσα τής Κούβας. (ί) Έτερα δνομασία των Κινέ- ζων.—ΙΙερίφημος ψηφοθέτης τής αρχαιότητος. 7) Άντωνυμία άναφορική (ούδ. πληθ.). .8) 1*£άς τοΰ 'Λβραάμ. —Νήσος των Κυκλάδων (γεν.). 9) Πόλις τής Τουρκίας έν Κι- λικία. 10) Ένωσις πολλών όμοειδών έπιχειρήσεων.—Πόλις τής Πελο- ποννήσου. 11) Εύρωπαίκόν κράτος.—Έ- κεΐ έξωρίσθη ό Ναπολέων την πρώτην φοράν (αίτ.). 12) Κάτοικοι ενός Εύρωπαικοΰ κράτους. 13) Την άναβαίνομεν ή την κα- ταβαίνομεν.·—Ό μή εμπειρος. "Οσο περνοΰν τα χρόνια καΐ γηράσκε: τό αύτοκρατορικόν ζεθ- γος, τόσον όξύτερον έκδηλώνον- ται αί διαφοραί πού άνέκαθεν υ¬ πήρχαν εις τού; χαρακτήρας κα'. τας ϊδιοσυγκρασία; τοϋ Φραγκί- σκου Ιωσήφ καί τής Έλισάβετ. Ό αύτοκράτωρ ήταν ϊνας άνθρω- πος θετικός, πού είχεν είς τό I- πακρον άνεπτυγμένον τό αίσθημα τοΰ καθήκοντος. Τό κυριώτεοον χαρακτηριστικόν τής Έλισάβίτ ήταν τό παράφορον πού υπήρχεν είς δλας τάς άφοσιώσεις της, καί πρό παντός ή διηνεκής πάλη μεταξύ τής φαντασίας της καί τής πραγματικότητος. Καί δσον περνοΰν τα χρόνια καί μαζί τους μεγαλώνει ή από¬ στασις πού άνέκαθεν χωρίζβι τούς δύο συζύγους, ή Έλισάβετ τόσον περισσότερον κλείνεται στόν εαυ¬ τόν της. Γίνεται έπιφυλακτική καί όλόκληρες ήμέρες περνοΰν χωρΐς νά βγάλη ουτε μιλιά άπό τό στό- μα της. Βαρειέται καΐ νά μιλήση άκόμα, τα βαρειέται δλα! Άπό τινος, δταν ό Φραγκϊσκος Ιωσήφ δέν καταλάβη μονομιίς κάτι πού θά τοΰ πή", κρίνει εντελώς περιτ¬ τόν νά τοΰ τό επαναλάβη. Σέ τέ- τοιες στιγμές έπεμβαίνει ή πριγ- κήπισσα Βαλερία. Είνε ή μόνη πού [ίΓ.ορει ν' άποσπάση κουβέντες τής μητέρας της. Ό Φραγκϊσκος Ιωσήφ, σέ τέτοιες στιγμές, πα- ραττΐρεΐ πώς είνε εύτύχημα πού υπάρχει καΐ ή Βαλερία. «Είνε—■ λέγει γιά την κόρην τού— ?να εί- δος στόματος γιά μας. Άν κάνη πώς μας λείπη, θα καθόμαστε χω¬ ρ'ις να λέμε τίποτε, σάν ουδ βω- βοί!». * * Τό Ιτος 1866 έπιφυλάσσει είς την αύτοκράτ,ιιραν μίαν όδυνηράν έκπληξιν. Ευρίσκετο είς την Βαυ¬ αρίαν μαζί με τίς κόρες της Ζι- ζέλα καΐ Βαλερία. "Οπως συνήθι- ζε κάθε φοράν πού ήταν περαστι κή άπό την ιδιαιτέραν πατρίδα της, ήταν ϊτοιμη νά επισκεφθή τόν έκκεντρικόν βασιλέα Αουδο- βΐκον, τόν έξάδελφόν της πού οί περισσότεροι ύπήκοοί τού θεωροΰ- σαν πλέον γιά 8λως διόλου τρελ- λό. "Ετσι είχεν έπαληθεύση ή φοβερά πρόρρησις, είς την οποίαν είχε προβή Ινας νευρολόγος τού Μονάχου ήδη άπό τοΰ 1871. 'Η πρόρρησις ήτο δτι ή συσ,κό τισις τοΰ πνεύματος, ή παραφρο- σύνη, θά ήταν ή αύλαία πού θά έπιπτεν είς την ζωήν τοθ έκκεν- τρικοΰ βασιλέως. Ή αύτοκράτίΐρα Έλισάβετ ε- τοιμαζόταν μέ την Βαλερία γιά την επίσκεψιν τοΰ βασιλέως, δ¬ ταν, ταραγμένη, εϊσέρχεται είς τό δωμάτιον ή πριγκήπισσα Ζιζέλα, ή μεγαλειτέρα κόρη, καί λέγει είς την μητέρα της δτι κάτι θέλει νά τής πή. "Εξω στόν διάδρομον τής ανα¬ κοινοί την φοβεράν είδησιν:. —Ό βασιλεύς ΛουδοβΤκος δπε- σε στή λίμνη καί πνίγηκε! (συνεχίζεται) Β"........" Ρ !!■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ΗΡΑΚΛΕΙΩΤΑΙ Τό άγαπημένο σας σαπουνι: Στεφανίδη θά ευρετε άπό σήμερον είς τα γρα- Φεΐα τής Έταιρείας ΠΡΕΒΕ—ΙΩΑΝΝΙ¬ ΔΗΣ όδός 25ης Αύγούστου (έναντι Τρα- ΐΐέζης Ελλάδος). ~ !_■■■■■■ ....... [■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■Ι «■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ι ΕΜΜ. Κ. ΣΧΙΖΑΚΗΣ ΙΑΤΡΟ2 - ΠΑΟΟΛΟΓΟ2 η Δέχεται είς τ.ό Ιατρείον τού δδός ΆγΙου Τίτου— ίνσντι Δημαρχείον. Καθ" εκάστην 9—Π καΐ 3—7. ■■■■ε Άρι8. τηλέφωνον» 300. ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■81 ι*... Τα κοστούμια τίς καπαρντίνες τα παλτά σας, είς τού ΜΑΡΟΥΔΑ, ■ ■■■■■ι ΑΒΕΔΙΣ Νέαι παραλαβαί. Νέα ύφάσματα. Νέοι μοδέρνοι χρωμα- τισμοί. , ΑΙ τιμαί μας είνε αί καλύτεραι. ΑΒΕΔΙΣΙΑΝ Όύος 'Αγίου Μην*. ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■Ν Ή χθεσινή λιακάδα Εκαμε νά άναθαρρήσουν οί συμπολίται —Άλλά νά δοϋμε! θά μείνη ή λιακάδα γιά μερικές ήμέρες ή 9ά ίχη την δλως διόλου έφήμε- ρον τύχην των προηγούμενον; — Διά τό ρεσιτάλ τής παρελθού¬ σης εβδομάδος τής κ. Εϊρήνης Μπίστη κα'ι τής καθηγητρίας τοΰ Ώδείου Αθηνών κ. Γρατσιέλλας Αδαμ. —Οί φιλόμουσοι δσον κα'ι οί έν τή πόλει μας δυνάμενοι νά έκφέ- ρ'ωσιν αύθεντικώς κρίσεις, έζε- φράσθησαν ένθουσιωδώς. —Δικαιώσαντες άλλως τε καί τάς έκφρασθείσας προκαταβολι- κώς κρίσεις διά τό εξαιρετικόν αΰτό ρεσιτάλ. —ΑΙ κυρίαι Ειρήνη Μτιίστη καΐ Άδάμσενεχίζουσαι την καλλιτεχνι κήν των τουρνέ έν Κρήτη, τΐρόκει- ται κατ' αύτάς νά δώσουν ρε- σιταλ καί είς Χανιά. — Με άρκετήν συγκίνησιν έπλη- ροφορήθησαν οί φιλάνθρωποι 6σον καΐ οί παλαιοΐ πολεμισται τής πόλεως, τόνθάνατον τής «Μάννας τοΰ Στρατιώτου> "Αννας Παπαδο·
  πούλου.
  —Τόσον γνωστής άπό τα πεδία
  των μαχών άλλα καΐ την δλην
  δράσιν της τελευταίως υπέρ των
  άναζιοιταθουντων καΐ των Κρη-
  των ιδιαιτέρως.
  —Ή «ΆΑάννα τοϋ Στρατιώτου»
  είχεν επισκεφθή ώς γνωστόν καΐ
  τό Ηράκλειον κα'ι είχεν ενδια¬
  φερθή ζωηρώς διά την φιλανθρω·
  πικήν τού κίνησιν.
  — Είς τό καφφενείον «Εθνικόν»
  (καί τό άνώγειον αυτού) άνοίγει
  κατ' αύτάς αίθουσα χοροϋ.
  — Έν συνδυασμώ μέ την μετα-
  κληθεΐσαν έξ Αθηνών έκλεκτήν
  ορχήστραν, ή αίθουσα αυτή προ-
  ώρισται νά εξυπηρετήση ϊκανθ»
  ποιητικώς την χορευτικήν κίνη*
  σιν.
  —Παρουσιαζεται δέ εύκαιρία
  διά τα σωματεϊα έκεϊνα χά όποΐα
  θά διοργανώσουν ^ορούς, νά μή
  κλείσουν συμφωνίας πρίν ε¬
  πισκεφθούν κα'ι αυτήν.
  —Ή χθεσινή ήμέρα ήτο δικάσι-
  μος επί μικροδιαφοραί, παρουσι-
  άσασα την συνήθη κίνησιν της ά-
  νά τόν περίβολον τής παλαιάς
  Νομαρχίας.
  —"Οπου ευρίσκεται έγκατεστη-
  μένον άκόμη τό Είρηνο&ικεΐον
  κα'ι Πταισματοδικεϊον,
  —Ελλείψει άλλου κατάλληλον
  τέρου οίκήματος.
  —Οϋτε άπό την τιροχθεσινήν
  κλήρωσιν τοθ "Εθνικου Λαχείου
  ίμεινε παραπονίμένον τό Ηρά¬
  κλειον.
  — "Αν λάβωμεν τουλάχιστον ύπ'
  όψιν την σημασίαν καί των κερδη
  θέντων μικροποσών διά τάς ση¬
  μερινάς ανάγκας.
  —"Αλλως τε και,ρός ήτο νά
  κερδίσουν καί άλλαι πόλεις τόν
  πρώτον αριθμόν διά νά επέλθη
  τό.. Ισοζύγιον'
  -Είς τό πιλοποιεΐον καΐ στιλ-
  βωτήριον τοΰ Πέτρου Μαστρακίνη
  παρά τό Κέντρον.
  —Κατασκευάζονται καλλιτβχν»
  κά «κοτιγιόν>, κα,ταλληλότατα
  διά τάς χορευτικάς έσπερίδας
  των ημερών.
  — "Ας τό £χοαν λοιπόν Οπ' δ-
  ψιν των οί ένδιαφερόμενοι.
  —Είς τοθ Πουλακάκη συνεχίζε-
  ται ή προβολή τοΰ «Κοντρολέρ
  των Βαγκόν Λί> ενός φίλμ ά.πό
  τα μάλλον χαριτωμένα,
  —Τό εστιατόριον «Διιθνές» υπό
  την νέαν Διεύθυνσιν τού λειτουρ
  γεΐ άπό τής παρελθούσης Κυρια-
  κης αρίστα καί ίκανοποιεϊ κάθε
  πελάτην μέ την άγνότητα των υ¬
  λικών τού καί την προθυμίαν
  τής υπηρεσίας τού.
  ό Ρέπορτβρ
  —«Άνθρώπινες Ίατορίες».
  Υπό τόν ανωτέρω τίτλον εξεδό¬
  θη είς καλλιτεχνικής εμφανίσεως
  τόμον σειρά διηγημάτων τής συμ-
  πολίτιδος δίδος Μαρίνας Μηλο¬
  λιδάκη. Ή δνίς Μηλολιδάκη ίεΤνε
  γνωστή είς τόν κόσμον των γραμ-
  μάτωυ καί άπό προηγουμένην
  έκδοσιν γόρω άπά τό κοινωνικό
  διήγημα, παρουσιάζει δέ άξιό-
  λογα προτερήματα είς τα θέμα-
  τά της τα όποΐα διακρίνει πά-
  ρατηρητικότης, ψυχολογία κα'ι αί-
  σθημα τής ζωής. Οί «Άνθρώπι-
  νες Ίστορίες» γενικά διαβάζον-
  ται εύχάριστα καί άξίζει νά ά-
  ποκτηθοΰν άπό κάθε βιβλιόφιλον.
  ΚΟΚΑΡΙ έξαιρετικής ποιότη¬
  τος ψιλό θα ευρετε είς την κρεμ-
  μυδαποθήκην πλησίον Χανίων
  Πόρτα ώς καί κρεμμύδια είς δι¬
  α ρκή παρακαταθήκην.
  ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ι
  ■■■■■■■■■■
  ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΝ ΑΘΗΝΩΝ
  .ΓΑΛΛΙΑ"
  Πλησίον τής Όμονοίας.
  Διευθύνεται άπό τόν συμπολίτην κ. Έμμαν.
  Δαμιανάκην. ΕΤνε τό εστιατόριον προτιμήσεως 6·
  λων των Ηρακλειωτών. Έχει ίξαιρετικάς τιμάς.
  Κουζίνα περΐφημη.
  Ή περιποίησις τοθ έστιατορίου «Γαλλία» είνε
  άσύγκριτη.
  Τό προτιμοθν δλοι οί Κρήτες.
  ρ
  θά
  ■■■■■■■,
  ΑΝΟΡΘΏΣΙΣ
  Τό μεγάλο έργον
  τού Βίκτωρος Ουγκώ.
  θΡΑθλιοι.
  230βν
  > Ή Τιτίκα εμενεν είς τοΰς πόδας τού ήπλωμένη,
  ωχρά, άκίνητος. Κύπτει άκροάται άν άνέπνεεν... Ά-
  νέπνεεν, άλλά τόσον άσθενώς, ώστε τοΰ εφάνη δτι
  ήγγιζε ν" άποσβεσθή ή άναπνοή της.
  Πώς νά την θερμάντ); πώς νά την εξυπνήση;
  Ι Ιδν δ,τι άλλο έξηλείφθη έκ τής διανοίας τού. Έ-
  ξώρμησε τοΟ έρειπίου έκείνου ώς παράφορος. Ά-
  νάγκη, ανυπερθέτος άνάγκη, νά εύρη. έντός δεκα-
  τιέντε λεπτών διά την Τιτίκαν κλίνην καί πθρ.
  Η'.
  Ο ΚίϊΔίΙΝΟΦΟΡΟΣ
  Τρέχει κατ' ευθείαν πρός τόν άνθρωπον, δν δι-
  έκρινεν έντός τοΰ κήπου. "Έλαβεν είς χείρας τα
  χρήματα δσα είχεν είς σχήμα κυλίνδρου έντός τοΰ
  έσωκαρδίου τού. Ό άνθρωπος έκεΐνος εΐχε σκυμ-
  μένην την κεφαλήν τού κατ" εκείνην την στιγμήν
  ώστε δέν τόν έβλεπεν ερχόμενον. "Ετι ολίγα βή-
  ματα καί ό Άγιάννης έπλησίασεν είς αυτόν.
  —Έκατό, έκατό φράγκα διά σένα, τοΰ λέγει.
  Ό άνθρωπος άνετινάχθη καί ήγειρε την κεφα¬
  λήν.
  —Έχεις έκατό φράγκα, έπαναλαμβάνει ό Άγι¬
  άννης, άν άπόψε μοθ δώσης ϊνα τόπο νά περάσω
  την νύκτα μου.
  Ή πανσέληνος ούρανοδρομοϋσα άπέναντι τοΟ
  Άγιάννη, κατεφώτιζεν δλην τού την έπτοημένην
  μορφήν.
  —Μπά, καλέ ό θειός Μαγδαληνής! άνέκραξεν ό
  άνθρωπος τοΟ κήπου.
  Ό Άγιάννης ώπισθοχώρησεν άκούσας αιφνι¬
  δίως προφερόμενον τό δνομα τουτο είς τόν άγνω¬
  στον εκείνον τόπον καΐ υπό τού αγνώστου έκείνου
  άνθρώπου. Παν άλλο περιέμενεν, άλλ' δχι τουτο
  Ό βαλών την έπιφώνησιν ήτο γέρων τις συγκύπτων
  καϊ χωλός έν ταύτώ, φορών ενδυμασίαν χωρικοθ
  καί έχων είς τό αριστεράν τού γόνυ έπίδεσμον
  σκύτινον, έξ ου έξήρτητο είς κωδωνίσκος. Τό πρό¬
  σωπον τού δέν διεκρίνετο καλώς, έπειδή ήτον έ-
  στραμμένον πρός τό σκότος.
  Ό άγαθός ούτος άνθρωπος αφήρεσεν έν τούτοις
  τόν σκοόφον τού καί άνέκραξε τρέμων—Κύριε έλέ-
  ησόν με τόν αμαρτωλόν! Καλέ, πώς εύρέθηκες έδώ
  μέσα θειέ Μαγδαληνή; Άπό πού είμπόρεσες κ' έμ-
  βήκες, Άπό τόν ούρανό έ'πεσες; Καΐ τωόντι, νά
  σοΰ είπω, άν τύχτ] καμμιά φορά νά πέση. ώσάν έσέ
  άνθρωπος, άπ' έκεΐ επάνω έχει νά πέση.. Μά πώς
  είς αυτήν την κατάστασιν! Χωρίς λαιμοδέτη, χωρίς
  τίποτε σκέπασμα είς την κεφαλήν, μέ τό ύποκά-
  μισο! Ξεύρεις πώς άν ή*ταν άλλος δπου νά μή σ'
  εγνώριζε, θά έφοβοΰνταν είς τα γεματα; Χωρίς κα-
  νένα φόρεμα! Θεέ μου, συγχώρει με! τώρα τώπαθαν
  οί άγιοι νά τρελλσίνουνται; Άλλά δέν μοΰ λές,
  πώς ήμπόρεσες κι' έμβήκες έδώ μέσα;
  —Άκουσε νά σοΰ είπω. Πρώτον δέν μοθ λές
  ποίος εΐσαι; Καί αυτή έδώ ή κατοικία τί είνε, δέν
  μοϋ κάμνεις την χάριν νά μου είπής, ηρώτησεν ό
  Άγιάννης.
  —Έμένα έρωτάς τί είνε αυτή ή κατοικία; Αύτό
  δα είνε καί άν είνε τό παράδοξον, είπεν ό γέρων.
  Άμ' δέν· εΤμαι έγώ έκεΐνος δπου εβαλες έδώ μέσσ,
  καί αυτή ή κατοικία δέν είνε έκείνη, δπου έσύστη
  σες νά μέ δεχθοΰν; Καλέ, άκόμη δέν μ' ενθυμηθή-
  κες;
  —Όχι, άπεκρίθη ό Άγιάννης. Καί σύ, πώς γί-
  νεται νά μέ γνωρΐζτνς!
  — Άμή δέν σοΰ χρεωστώ την ζωήν μου; είπεν ό
  γέρων.
  Έστράφη δέ ΐότε ολίγον, καί μία της σελήνης
  άκτΐς έ'πεσεν επί τοΟ προσώπου τού. Ό Άγιάννης
  άνεγνώρισε τόν γέρο—Θερσανέμην.
  —*Α! άνέκραξεν, εΤσαι σύ; Ναί, τώρα σ' έγνώ-
  Έγκυκλοπα ιδε ία
  ΑΓ έκείνους ποθ θέλουν
  νά πλουτίζουν τάς γνώσεις των.
  Άπό ολα δι' ολους.
  Ο ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΣ ΤΩΝ ΦΪΛΙΩΝ
  Α'.
  'Ομ'.λοΟνςες άλλοτε γιά την
  ( ιστορίαν τοΰ φιλ'.οΰ, άνεφέραμεν
  τόν Άγγλον .Μπνύλντροντ Ού·
  άιτλο/., πού ή πίρίφημος βασί-
  λισσα Χρηστίνα τής Σουηδίας,
  αρρενω^ κόρη τού Γουσταύ-
  Αδόλφου, είχε καλέση εις
  δ ά δδάξ
  ρισα
  —Καλά δα! είπεν ό γέρων έλεγκτικώς.
  (συνεχίζεται)
  "Χ ΙΟ Σ"
  Τό ταχύτερον καί εύσταθέστερον θαλαμηγόν
  τής γραμμής, αναχωρεί:
  Κάθε Κυριακήν άπόγευμα
  ΚΑΤ' ΕΥΘΕΙΑΝ
  ΠΕΙΡΑΙΑ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΝ
  Ταξείδιον Ήρακλβίβο—Πειραιδς 12 ϋρες.
  Πρακτορείον ΑΔΑΜΗ
  Τπλέφ. 5—40
  ,«■■■■■"·■■■■■■■■■■■■■■■■■"·
  «■!■■■ ■■■■■■■■■■>■>
  ΤΑ ΥΠΕΡΟΧΩΤΈΡΑ ΚΡΑΣΙΑ
  Μοναδική Εύκαιρία
  Τά ύπέροχα, τα έξαιρετικά τα ίδεώδη τα θερ-
  καΐ
  ο1νων
  ή
  ου
  την αύλήν τη; διά νά διδάξη
  είς τάς κυρίας των τιμών την τέ¬
  χνην τοΰ φιλεΐν. Ήταν τό ,1-
  τος 1ό'49—καΐ την εποχήν εκεί¬
  νην ή Αγγλία περνούσεν ώς
  μεγάλη σχολή των τρόπων
  καλής συμπεριφορας, εί
  ής μρφορας, είς
  ίποίθ[)ς περιελαμβάνετο έ-
  των άλλαν/ καί ή τέχνη
  στ
  ή
  τή;
  :ούς
  κτό;
  τοΰ φιλεΐν. Διδάσκαλος των φι
  λιών!
  Τό έπάγγελμα αύτό πού .. ου-
  .υχώς δέν ύπάρχει σήμερα,
  ήταν συνηθέστατον είς την Αγ¬
  γλίαν τοΰ 17οό αιώνος... Τό
  1(549 ή βασίλισσα τής Σουηδίας
  Χριστίνα πού ήταν τότϊ 2.'5 έ-
  τών, είχε καλίσιτ,, φιλόδοξος
  καθώς ήταν, πλείστους όσους έ-
  πιφανεΐς άνδρας είς την αύ¬
  λήν της είς την Στοκχόλμην:
  Άπό τό Άμστελλόδαμον εκά¬
  λεσε τόν περίφημον Γάλλον φι
  λόσοφον Καρτέαιον, τόν Ρενέ
  Ντεκάρτ ή όπως ό Γοιος είχεν
  έκλατινίσΥ; τό ονομά τού:
  IV
  νάτους Καρτέσιους τοΰ περιφή¬
  μου Ιργου τοΰ όιτοίο·Δ «άίβοοιΐΓβ
  ά& 1α ΓΠέ11ιοα.β» έωρτάσθη πρό
  τινος εν Γαλλία ή τριακοσιετη
  ρίς. Εκάλεσεν άπό τούς Πα¬
  ρισίους ενα των επΐφανεστέρων
  νομομαθών έκείνης τής έποχής,
  τόν Κλώντ Σωμαίζ, ή λατινι-
  σΐί: Κλάουντιου; Σαλμέζιους.
  Εκάλεσεν άπό την είδυλλιακήν
  Χαιδελ^έργην τής Γερμανί*; τόν
  μεγάλον Γερμανόν φιλόλογον Φός
  Ι —λατινιστί Φόσσιους. Κ^αί άπό
  | τά Λονδίνον τόν Έρρίκον Ούάϊ-
  τλοκ. Καΐ διαφόρους άλλους έπι-
  φανεΐς άνδρας έκείνης τής έπο-
  χής. Ό μίστερ Ούάιτλοκ τοΰ
  Λονδίνου ήταν ό μόνος έκ τής
  Ι χορείας αυτής πού δέν ε!χε
  1 μεταγλωττίση τό δνομά τού είς
  την λατινικήν, όπως συνήθιζαν οί
  πεπαιδευμένοι άπό τής έποχής
  τής Άναγεννήσεως. Δέν είχεν ά
  νάγκην άλλως τε τούτου ό Ού-
  Ιά'ιτλοκ, διότι δέν παρέδιδεν ου¬
  τε Λίβιον οΰτε Πλάτωνα, ο'ότε
  τό ΟοΓριΐδ Ταη». Ή είοικό-
  της τού ήταν άλλη: Ήταν διοά
  σκαλος των φιλιών, καί υπό αύ¬
  την την ίδιότητα τόν είχε κα¬
  λέση ή νεαρά βασίλισσα. Υ¬
  πήρχαν την εποχήν εκείνην είς
  την Αγγλίαν καί πολλαί άλλαι
  διδάσκαλοι των φιλιών, άλλ' ό
  Ούάϊτλοκ εχαιρεν έξαιρετικής
  φήμης. Την εποχήν τής βασιλίσ
  σής Χρηστ,ίνας τής Σουηδίας τό
  φιλί επαιζεν είς την κοινωνικήν
  ζοοήν τόν ίδιον ρόλον ποΰ παίζει
  σήμερα ή χειραψία ή δπόκλισις.
  Τό φιλί δέν ήταν μόνον σύμβο¬
  λον κα'. εκδήλωσις άγάπης ή τής
  φιλίας, άλλά καί τοΰ σεβασμοϋ.
  Είς κάθε ευκαιρίαν άνθρωποι
  τής έποχής έκείνης φιλοδσαν,
  καί θά ε"λεγε κανείς πώς έπινο-
  οΰσαν διαφόρους εύκαιρίας μόνον
  καΐ μόνον γιά νά τους δίδεται
  άφορμή νά φιλοΰν.
  (συνεχίζεται)
  Τό Γυμναστήριον Χανίων,
  Ρυδμίζεται τό ζπτημα.
  "ΕΘΝΙΚΟΝ"
  (Χορευτικη περίοδος Απόκρεω)
  Τό «Εθνικόν» θέτει ςίς την διάθεσιν τοθ χορευ
  τικοϋ κοινοθ την άνώγειον αίθουσαν αύτοΰ μετα
  τρεπομένην είς αίθουσαν χοροϋ.
  'Από τής Κυριακής 20 Φ)βρίου.
  Μέ ορχήστραν πλή
  ρη άπό άριστεΐς μου
  σικούς καί μέ τόν
  πανελληνίου φήμης
  καί αγαπητόν είς τό
  κοινόν τοΰ Ηρακλεί¬
  ου, τενόρον τοΰ Έλ-
  ληνικοΰ Μελοδράμα-
  τος κ.
  Μ. ΘΩΜΑΚΟΝ
  π·Β·ειε]ειειπβει»ε)β»ειειειπειειειβΜειειπειει«ε]Βε)ειειειειειβειειειειει·ει
  Κρσσιά άγνά, έκλεκτά,
  Μοσχάτσ, λευκά, μαυρα
  Ρετσίνες έξαιρετικές, σουμες
  ΣτοΟ ΜΠΕΤΕΙΝΑΚΗ
  Πλατίία Άρκαδίβυ (ϊβϊτάν— Όγλοΰ)
  Πώλησις λιανική καί χονδρική.
  (■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■Β
  ΣτοΟ Μάρκου Ανδρεαδάκη
  όλες οί νέες πλάκες γραμμοφώνων.
  ΧΑΝΙΑ Φεβρουάριος — Κατ'
  άνακοινώσε:; έξ Αθηνών απεφα¬
  σίσθη οριστικώς 8πω; ρυθμισθή
  τό έ*κρεμές ζήτημα τοΰ Γυμνα-
  στηρίου Βίνιζέλου. Ούτω 5Γ 6-
  πουργική; πράξε-υ; συνεκροτήθη
  επιτραπή αποτελούμενη έκ τοΰ
  Ρενικοΰ Γραμματέως τής Γενική;
  Διοικήσεως Κρήτης, τοΰ ΓενικοΟ
  Έπιθεωρητοΰ τή; Μέσης Έκπαι-
  δεύσεως Κρήτης καί ενός άντιπρο-
  σώπου τοΰ Δήμου, τή; Άθλητική;
  Ένώσεω; Χανίων, τοΟ Όμίλου
  Άντισφαιρίσεως Χανίων, ενός γυ-
  μναστοΰ οριζομένου υπό τού Γενι¬
  κοΟ Έπιθεωρηιοΰ καί τοΰ Γυμνα¬
  σιάρχου τοΰ Γυμνασίου χρρίνω^
  Χανίων. Ή έπιτροπή αυτή θά
  παραλάβη ύπευθύνως την διεύθυν¬
  σιν τοΰ 1'υμνχ(:-ΐΥ]ρίο^ Χανίων, έ-
  πιμελουμένη διά την καλήν συν¬
  τήρησιν αύτοΰ, την χρησιμοποίη¬
  σιν υπό των άθλητικών όργανώ
  σεων τής πόλεως καί την άκριβή
  τήρησιν των άθλητικών κανονι-
  σμών.
  Πρός όποβοήθησιν τής έπιτρο-
  πής, ή όποία θά Ιχη καθήκοντα
  άνάλογα πρός Ικεϊνα των σχο-
  λικ'ον επιτροπών διωρίσθη ό Γυ-
  μνασιής κ Χαϊδεμενάκηςέπόπτης
  τοΰ Γυμναστηρίου κα! υπ' αυτόν
  εί; κλητήρ. 05ζ<ύ τοΰ λοιπού τό Γυμναστήριον δέν θά μένη άχρη- σιμοποίητον, άλλά θά διατεθή διά τόν σκοπόν, τόν οποίον Ιταξε δι' αύτό ή Ίδρύτριά τού. Όσον άφορα την σύνθεσιν τή; έπιτροπή; ό άντιπρόσωπος τοΰ «Τάλω» εί; τόν Σ.Ε.Γ.Α.Σ. κ. Καραμπάτης, παρουσιασθεΐς εί; τόν υπουργόν τής Παιδείας κ. Γεωργακόπουλον παρεκάλε¬ σεν αυτόν δπω; συμπεριληφθ^ εί; την Διοικητικήν Επιτρο¬ πήν τοΰ Γυμναστηρίου καΐ άν¬ τιπρόσωπος τοΰ «Τάλω» έφό- σον κατά γενικήν έμολογίαν, ή οργάνωσις αυτή είνε ή καλλι - τέρα εί; την κατηγορίαν της έν Χανίοις. Ό κ. ^πουρχί^ς ύπεσχέ θη δτι θά μεριμνήση διά την [έ- πανόρθωσιν τή; γενομένη; παρα- λείψεω;. Προκήρυξιν Έπαναληπτικής Δημοπρα- σίας. Ό Δήμαρχος Ηρακλείου προκηρύσσει δτι, Έκτίθεται είς μυστικήν ε¬ παναληπτικήν δι' ένσφραγί- στων προσφορών δηαοπρα- σίαν ή προμήθεια είς τόν Δή¬ μον 6500 τεμαχίων όρειχαλκί- νων κρουνών διακοπής πρός εγκατάστασιν ύδρομετρητών ενώπιον τής Δημαρχιακής έπι- τροπής την 26ην ΜαρτΙου 1938 ημέραν Σάββατον καί ώραν 11—12 π μ. καί συμφώνως τοίς δροις τής έγκεκριμένης συγγραφής υποχρεώσεων ώς καί τής νέας συνταχθείσης δι- ακηρύξεως εύρισκομένης είς τα γραψεΐα τοΰ Τεχνικοΰ Έ- πιμελητηρίου τής Ελλάδος καί τής Τεχνικής Υπηρεσίας τοθ Δήμου. Έν Ηρακλείω τή 15η Φε- βρουαρίου 1938 Ό Δήμαρχος "Ηρακλείου Μηνάς Γεωργιάδης ΝΕΟΝ ΚΟΜΜΟΤΗΡΙΟΝ ΚΥΡΙΟΝ ΑΜΕΡΙΟΑΝ ) ΒΕΛυΤΥ 5ΗΟΡ [ "Εναντι Αγ. Τίτου , Διά νά εξυπηρετήση τάς ι Κυρίας καί Δεσποινίδος τής πόλεώς μας, άρχΐζει , άπό αυριον λειτουργοΰν τό νέον Κομμωτήριον τής *- καλλιτέχνιδος: κ. ΔΩΡΟ0ΕΑΣ ΣΚΑΛΑ μέ εξαιρετικήν εμφάνι¬ σιν, άφθαστον περιποίησιν καΐ πρωτοφανές γοθστο δι' δλα τά ειδή κομμώσε- ων καΐ καλλωπισμοΰ: — Ή παράτασις τού κυνηγί- ου καί τα έπιβλαβή ζώα. Τό Δασονομεΐον Ήρακλϊίου α¬ νεκοίνωσεν πρό; αποφυγήν νέ- ων τηλεγραφικήν έρωτημάτων. ότι 6Γ άποφάβεως της Γενικης Διοικήσεως Κρήτης παρετάθη τό κυνήγιον μέχρι τέλβυς Φεβρου αρίοο 1938 διά την μπεκάτσαν, τβ μπεκατσίνι καί την τσίχλαν. Κατά τό διάστημα τουτο φονεύ ονται καί τα έπιβλαβή (άσβός—άρ καλος, άαπροκόρακας, μποϋφβξ) υπό των μέ άδίίας κυνηγίου έφωδιασμενων κυνηγων. 8η8πιροο ΜβηΐοιΐΓβ Αγοπ ΤΓβατ Μβητ. ΕΝΟΙΚΊΑΖΕΊΆΙ είς τό προάστει¬ ον Καμίνια κατάστημα μετ' ά- νωγείου οικίας καί συνεχομένης αμπέλου. Τα αύτά μετά δύο εισέ¬ τι καταστημάτων πωλοΰνται καί μέ ευκολίας πληρωμής. Πληροφορίαι παρ' ημίν. ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ-ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1893 112 Ύποκαταστήματα έν Ελλάδι 6 Καταστήματα έν τω 'Εξωτερικφ (Έν Αγγλία, Αιγύπτω καΐ Κύπρω) Όργανισμός ίδρυθείς υπό τής ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΑΘΗΝΩΝ. ΝΕνν ΥΟΚΚ-ΤΗΕ ΒΑΝΚ ΟΡ ΑΤΗΕΝ5 ΤΚυδΤ ΟΟΜΓΓΑΝΥ 205, ννΕ3Τ 33κο 8ΤΚΕΕΤ. ..■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■- Κατοτθέσεις είς Δραχμάς έν όψει καΐ έ«1 πρβΒεσμία. Πάσης φύσεως Τραπίζιτική έργασία ύπβ τοϋς μάλλον συμφέροντας βρους. —Πρός τούς πολυτέκνους. Ή Α.Μ. ό Βαβιλεϋς απήντη¬ σεν ώ$ εξής είς τόν Σύλλο¬ γον Πολυτέκνων γονέων νομοΰ Ηρακλείου συλλυπηθέντα αυτόν διά τόν θάνατον τβϋ πρίγκηπος Νικολάου: «Εΰχαριβτω άπαντας έγκαρδίως» ΓΕΩΡΓΙΟΣ Β.» — Γεωργικά. Διά 11ασιλικοΰ''Διατάγματος 6 έκ Χανίων πτυχιοδχος τής Ά- νωτάτης Γεωπονικής Σχολής κ. Σ. Μινωτάκη; διωρίσθη μόνι- μο; Κοινοτικός γεωπόνβς καί ετέ¬ θη είς την διάθεσιν της Γενικής Διοικήσεως Κρήτης. —Λόγω βρίου ήλικίας. Ο Επιμελητάς βίσΐτράξεων Χοτ νίων κ. Έμμ. Φρουδάκης άπβ- λύθη λόγω όρίου ήλικίας. — Παρασημοφορίαι Κρητών Τριατατικών. Οί κ.κ. Κ. Καλλέργης Έπι- θεωρητίΐξ Τ. Τ. Τ. δυτικής Κρή¬ της κα'ι Ιωάννης Γάσπαρης Έ- πιθεωρητής Ταχ. Τηλ. Νομβΰ Χά νίων έπαρασημοφορήθησαν διά τοΰ άργυροΰ σταυροΰ τοΰ Σω¬ τήρος. —Τα τηλεφωνικά γραφεϊα Κρήτης. Άπό 9ης τρέχοντος έπανέλα- βον την λειτουργίαν των τα τη- λεφωνεΐκ Δρακώνα; καΐ Λι- βανιανών^ τής δυτική; Κρήτης. Διέκοψε έηίσης προσωρινώς άπό Ιης τρέχοντος τό Τηλεφωνείον Στερνών Μονβφατσίου καΐ την δ ϊδίου τό Δάφνης Σητείας. Π. Παπαδόπουλος Πτυχιοΰχος ^τής ϊατρική; Όδβντίατρθς Δέχεται έν τφ Ίατρείφ τού παρά τόν "Αγιον Μηνάν καθ" έκαστην: 9-12 κσΐ 4—7 ΕΝΟΙΚ1ΑΖΚΤΑΙ, παρεχομένης άσφαλοθς εγγυήσεως, ή έντός τή; πόλεως Ηρακλείου καΐ παρά τα «Καρτέρια» κειμένη οίκία τοθ Ίεροΰ ΝαοΟ τοθ Άγίου Γεωργίου Πόρου, άπαρτιζομένη έκ μεγάλης αύλής, άφοδευτηρίου, στερνοπηγα- δίου, μαγειρείου, δύο θολωτών μαγαράδων, δύο ίσογείων αίθου- σών καί έξ ενός άνωγείου δωμα- τίου. Πληροφορίαι παρά τή Έ- νοριακή Επιτροπεία Πόρου ή πα¬ ρά τώ Μιχαήλ Ντίρλα Πλατειά Στράτα. ΕΝΟΙΚΊΑΖΕΊΆΙ μαγαζείον κατάλληλον δι' άτελιέ Οποδηματο- ποιείου, ραφείου ή οιουδήποτε άλ- λου τεχνικοθ έπαγγέλματος καί είς κεντρικήν θέσιν. Πληροφορί¬ αι παρ' ημίν.
  Γ
  II
  π
  Ηράκλειον —Κρήτης
  Γραφεΐα έναντι Παλ. Νομαρχίσς
  ΑΓ4ΟΡΘΩΣΙΣ
  Πρωΐα Τετάρτης
  16 Φεβρουαρίου 1938
  ΕΓΙΝΑΝ ΧΟΕΣ ΤΑ Ε Γ Κ ΑΙ Νίϊ
  ΤΗΣ ΒΛΣΕΟΣ ΤΗΣ ΣΙΓΚΑΠΟΥΡΗΣ
  ΟΕΟΡΕΙΤΑΙ Η ΙΣΧΥΡΟΤΕΡΑ
  ΝΑΥΤΙΚΗ ΒΑΣΙΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ
  ΛϋΟΡΟΗΤΟΣ ΑΠ0_ Ζγ|ΡΑ5 ΚΑΙ ΒΑΑΑΣΣΗΣ
  ΑΘΗΝΑΙ
  II»
  Φεβρουαρίου (τού
  άνταποκριτοΰ μας).— Τηλεγραφήματα
  έκ Λονοίνου άναφέρουν λεπτομερείας
  τής σημερινάς έγκαινιάσεως τής ναυτι-
  κης βάσεως τής Σιγκαπούρης.
  Επ* εύκαιρία τονίζεται ότι ή βάσις
  αυτή είνε άπό τάς ίβχυροτάτας τοΰ
  κόσμου, ΐσως ή πρώτη, ώς άπέοειξαν
  Πέ τα τελευταία τελεσθέντα έκεΐ μέγα-
  λα γυμνάσια, κρίνεται άπόρθητος εν
  τελώς άπό ξηράς καί θαλάσσης.
  Οί Γάλλοι καί οί άμαχοι πληδυσμοί.
  Ή συνεννόησις Χίτλερ-Σοϋσνιγκ.
  Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΙΣ ΤΗΣ ΒΑΡΚΕΛΟΝΗΣ
  ΠΡΟΚΕΙΤΑΙΝΑ ΑΝΑΣΧΗΜΑΤΙΣΘΗ
  8Α ΠΕΡΙΛΑΒΗ ΚΑΙ 1ΛΑΑ ΚΟΜΜΑΤΑ
  ΑΘΗΝΑΙ 1» Φεβρουαρίου (τού
  άνταποκριτού μας).— Κατά τάς σημε¬
  ρινάς έκ Παρισίων πληροφορίας, ή κυ
  βέρνησις τής Ββρκελώνης πρόκειται νά
  παραιτηθή. Άφορμή είς την παραίτη¬
  σιν ταύτην φέρεται ή άνάγκη τοΰ άνα
  «χηματισμοΰ της κυβερνήσεως επί νέων
  βάσεων καί ούτως ώστε νά συμπεριλη-
  φθοΰν είς αυτήν έκπρόσωποι καί άλ
  λων δημοκρατικών κομμάτων, μή μετε
  χόντων αυτής μέχρι τούδε.
  ΗΙΑΠΩΝΙΑ ΔΕΝ Π Α Ρ Ε Χ ΕΙ
  ΟΥΔΕΜΙΑΝ ΣΑΦΗ [ΕΞΗΓΗΣΙΝ
  ΔΙΑ ΤΟΥΣ ΝΑΥΤΙΚΟΥΣ ΤΗΣ ΕΙ0ΠΑΙΣΜ9ΥΣ
  ΑΘΗΝΑΙ ΙΗ Φεβρουαρίου (τοΰ
  άνταποκριτοΰ μας). — Τηλεγραφοΰν έκ
  τού έξωτερικοΰ ότι ή Ίαπωνική κυβέρ
  νησίς απαντώσα είς νέα διαβήματα ά
  ποβλεποντα είς την αποσαφήνισιν των
  ναυτικών της έξοπλισμών, ηρνήθη καί
  πάλιν νά προβή είς οιανδήποτε εξήγη¬
  σιν επί των έξοπλισμών τούτων.
  ΕΡΧΕΤΑΙ ΕΙΣ ΤΑΣ ΑΘΗΝΑΣ
  Η ΑΓΓΛΙΣ ΠΡΙΓΚΗΠΙΣΣΑ ΜΑΡΙΑ
  ΑΘΗΝΑΙ ΐ:> Φεβρουαρίου (τοΰ
  άνταποκριτού μας).— Ανεκοινώθη σή
  μερον ότι την 28ην Φεβρουαρίου φθά
  νει εις Αθήνας ή Άγγλίς πριγκήπισ
  σαι Μαρία, άδελφή τοΰ Βασιλέως τής
  Μεγάλης Βρεττανίας. 'ΗΆγγλίς πριγ-
  κήπισσα θά παραμείνη επί τι διαατημα
  έν Ελλάδι διάνά επισκεφθή τα άξι
  οθέατα καί τάς αρχαιότητάς.
  ΑΑΣΜΟΛΟΓΙΧΛΙ
  ΔΙΑ
  ΤΙΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΙΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 1 :> Φεβρουαρίου (τού
  άνταποκριτού μας).— Δία δημοσιευομέ
  νού άναγκαστικοΰ νόμου τροποποιούν-
  ται διατάξεις τίνες τοΰ δασμολογίου
  αφορώσαι ωρισμένα ειδή τοΰ έμπορί-
  ου.
  ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΑΔΕΙΑ ΤΗΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗΣ
  ΔΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΓΟΓΗΗ ΞΗΡΡΗ ΚΑΡΟΟΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 1ϊ5 «Φεβρουαρίου (τού
  άνταποκριτοΰ μας).— Έν σχέσει μέ την
  εξαγωγήν ξηρών καρπών είς Γερμανίαν
  ανεκοινώθη ότι τοΰ λοιπού θά απαιτεϊ-
  ται δι* αύτην αδεία τής Τραπέζης τής
  Ελλάδος.
  ΕΙΣ ΤΗΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΝ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΝ
  ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ Η ΠΤΩΣΙΣ ΧΙΟΝΟΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 1£> Φεβρουαρίου (τοΰ
  άνταποκριτού μας). — Κα' ά τηλεφω-
  νοΰν έκ Θεσσαλονίκης,είς την Μακεδονί
  αν καί την δυτικήν Θράκην ή πτώσις
  χιόνος συνεχίζεται. Τό ψΰχος δέ καθ'
  όλην γενικώς την βόρειον Έλλάδα έξα-
  κολουθείνά είνε δριμύ.
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ (ραδιογρ ).— Οί
  Γαλλικοί ήμιεπίσημοι κύκλοι
  φαίνονται είς άκρον εύμενεΐς
  ώς πρός την πρωτοβουλίαν
  τής "Αγγλίας νά εξασφαλίση
  τοϋς άμάχους πληθυσμούς
  είς περίπτωσιν πολέμου Οί ΐ-
  διοι κύκλοι προσθέτουν δτιή
  Γαλλία είνε ετοίμη νά συζη¬
  τήση καί νά προσυπογράψΓ|
  διά τα μέτρα έκεΐνα περί
  των οποίων έκαμε λόγον είς
  την Αγγλικήν βουλήν προ-
  χθές ό ύπουργός των Εξω¬
  τερικών τής Μ. Βρεττανίας
  κ Ήντεν.
  ΛΟΝΔΙΝΟΝ (ραδιογρ ). —
  Αί έφημερίδες κρίνουν δυσμε-
  νέστστα τ*, θρυλούμενα περί
  συνεννοήσεως Χίτλερ—Σοΰσ-
  νιγκ μέ βάσιν την ενίσχυσιν
  τοΰ άξονος Βερολίνου—Ρώ-
  μης. Έφ' όσον, έπιλέγουν αί
  Αγγλικαί έφημερίδες, δέν ά-
  ποσαφηνίζονται οί σκοποί τής
  τοιαύτης συνεννοήσεως επαρ¬
  κώς διά τα συμφέροντα των
  άλλων κρατών τής κεντρικάς
  Εύρώπης καί τής είρήνης τής
  ηπείρου ταύτης, τό αποικια-
  κάν πρόβλημα θά έξακολου
  θήση νά παρουσιάζη «άκάν
  θας» διά τάς προθέσεις των
  Έθνικοσοσισλιστών
  ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ (ραδιογρ ). —
  Επί τή άναληψει των καθη-
  κόντων τού ό νέος ύπουργός
  των Εξωτερικών τής Γερμα
  νίας φόν Ρίμπεντροπ πρόκει
  ται νά προβή είς έκτενεΐς ά
  νακοινώσεις πρός τόν τύπον
  καθορίζων καί άποσαψηνίζων
  άπό πάσης απόψεως την έξω
  τερικήν πολιτικήν τής Γερμα
  νίας.
  Έπεκτείνεται ή εκμετάλλευσις
  των ηλεκτρικήν εγκαταστάσεως
  Εδημοσιεύθη Διάταγμα διά
  τού όποίου χορηγεΐται είς
  τόν Δήμον Ηρακλείου δε-
  καπενταετής άπλή αδεία ε¬
  πί τώ σκοπώ εκμεταλλεύσεως
  των ήλεκτρικών έγκαταστά-
  σεων τής πόλεως Ηρακλεί¬
  ου πρός παροχήν ήλεκτρικής
  ενεργείας διά πάσας τάς χρή
  σεις έν τή πόλει καί τή υπο
  λοίπω περιοχή τοϋ Δήμου Η¬
  ρακλείου.
  Ή περιοχή τής αδείας έπε-
  κτεΐνεται καί έκτός τοΰ Δήμου
  Ηρακλείου πρός ανατολάς
  είς την περιφέρειαν Νέας Ά-
  λικαρνασοϋ καί ειδικώς είς
  την χορήγησιν ρεύματος είς
  τούς στρατώνας, Σταθμόν Ά-
  συρμάτου καί Άγρ.'Φυλακάς.
  Έκτός τούτου όρίζεται δτι
  δύναται ή Έπιτροπή εκμεταλ¬
  λεύσεως νά χορηγήση ρεθμα
  καί είς άλλα Δημοτικά καί
  Κρατικά κτίρια ευρισκόμενα
  έντός τής ιδίας περιοχής
  Δι' άλλων διατάξεων όρί
  ζονται αί ϋποχρεώσεις των
  καταναλωτών δπως καταβάλ-
  λωσι κατά μήνα τό άντίτιμον
  τού παρ' αυτών καταναλισκο-
  μένου ρεύματος καί τα τή
  τηρήσεως ύπ' αυτών των κα-
  νονισμών τοϋ Κράτους των ά-
  ναφερομένων είς τα των ήλεκ
  τρικών έγκαταστάσεων.
  ΤΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ
  ΤΩΝ ΟΡΕΙΒΑΤΩΝ
  Πληροφορούμεθα δτι προκη-
  ρύσσεται άθλοθέτημα υπό δΰο
  φΐλων τί]ς όρειβασίας έπωνο-
  μαζόμενον «έπαθλον τακτικό-
  τητος τοϋ έτους 1938» Ή δι-
  άρκεια τοΰ άθλοθετήματος εΤ-
  νέ έτησία αρχομένη άπό τής
  1ης Ίανουαρίου καί
  την 31ην Δεκεμβριού
  πρώτος θά λάβη ώς
  μίαν φωτογραφικήν
  «Κοντάκ». Είς τόν
  σμόν θά λάβουν μέρος μόνον
  μέλη τοΰ ενταύθα τμήματος
  Όρειβασίας.
  ΑΙ ΕΝ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ
  ΔΕΣΜΕΥΜΕΝΑΙ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ
  λήγουσα
  έ.έ. Ό
  έπαθλον
  μηχανήν
  διαγωνι
  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ ΚΑΙ ΚΙΝΗΣΙΣ
  Αί κυμανθεϊσαι χθές έν τί) άγορό: μας τιμαί των κατωτέρω έγχω
  ρίων τιροιόντων είχον ώς ακολούθως
  Σταφίίες.
  Σουλτα(νίναι α'
  Διά διατάγματος παρατεί-
  νεται μέχριτέλους προσεχούς
  Μαίου ή προθεσμία διά την
  πραγματοποίησιν είσαγωγών
  έκ Βουλγαρίας πρός κάλυψιν
  δεσμευμένων έν τή χώρα ταύ¬
  τη, πιστώσεων.
  ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΑΙ
  Γενομένων αρχαιρεσιών ε¬
  ξελέγη τό κάτωθι Διοικητικόν
  Συμβουλιον τοϋ Όμίλου Φι-
  λάθλων Ηρακλείου: Πρόεδρος
  Μάρκος Άνδρεαδάκης, άντι-
  πρόεδρος Έμμ Μανδαλενά-
  κης γραμματεύς Γ. Μαρκό¬
  πουλος, ταμίας Παναγ. Πα-
  πατσαρδς, έ'φορος Έλευθ.
  Στεφανάκης.
  Σύμβουλοι: ΜηνάςΦωστιέρης
  Νικ Νυκτικάκης, Σπύρος Ά-
  ποστολάκης, Ιω. Λουκάκης,
  Γεώρ. Παναγιωτάκης, καί Γ.
  Νεραντζούλης.
  Η ΠΩΛΗΣΙΣ ΚΡΟΜΜΥΩΝ
  Δι' άγορανομικής διατάξε
  ως τοΰ άρμοδίου ύφυπουργεί-
  ου κανονίζονται ένιαΐαι καθ'
  δλον τό κράτος τιμαί χονδρι
  κης καί λιανικής πωλήσεως
  των κρομμύων.
  ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ ΠΑΝΤΟΠΩΛΩΝ
  Διά την προσέχη Κυριακήν
  2Οήν τρέχ εκλήθησαν είς ϊκτσ
  κτον Γεν. συνέλευσιν είς τό
  Έπαγγελματικόν Έπιμελητήρι
  όν τα μέλη τοϋ Συνδέσμου
  Παντοπωλών,προκειμένουνά ά
  ακοινωθώσιν αί καθορίζουσαι
  τα τής τοποθετήσεως πινακΐ-
  δων είς δλα τα εϊδη παντο-
  πωλείου διαταγαί τοϋ ΰφυ-
  πουργεΐου Άγορανομίας.
  ΤΟ ΤΑΜΕΙΟΝ ΝΟΜΙΚΩΝ
  Κατ' άρμοδίαν ανακοίνωσιν
  άπό σήμερον άρχεται ξένταΰ-
  θα ή επέκτασις τής έφαρμο-
  γής τής δι" ένσήμων είσπράξε-
  ως των πόρων τοϋ Ταμείου
  συντάξεως νομικών.
  Καραμπ.
  "Ελεμέδες
  Ταχτδς
  Μαύραι
  α
  β'
  Υ'
  σ'
  β'
  Υ'
  )
  ( 22
  (
  -23.
  ( 10—11
  ( 8-9.
  7
  Χαρουπια
  "Ελαια 5ο
  2 70
  29 80
  » κοινά »
  Σάπωνες.
  ΛευκοΙ α' ποιότητος δρ.
  » β' » >
  Πράσινοι α' τΐοιότ. »
  β· .
  θΐνοι.
  '/Κρχανών τό μίστατ.
  21.- 00
  20.— 00
  18.— 00
  12. -00
  45.
  ΜαλεβυζΙου κατ' όκδν δρ. 6.
  ΑΙ ΤΙΜΑΙ ΤΩΝ ΠΟΤΩΝ
  ΚΑΤΑ ΤΑΣ ΑΠΟΚΡΕΩ
  Δι' άγορανομικής διατάξε¬
  ως κοινοποιηθείσης χθές αρ¬
  μοδίως, καθορίζονται αί τι
  μαΐ των ποτών κατά την πε
  ρίοδον των Απόκρεω, είς τα
  χσρευτικά κέντρα Ηρακλείου.
  Η ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΙΣ
  ΤΗΣ ΖΩΟΚΛΟΠΗΣ
  Ενεκρίθη υπό τού Νομάρχου
  Ηρακλείου.κ. Ά. Μαρκέλλου
  άστυνομική διάταξις περί λή¬
  ψεως μέτρων πρός καταστολήν
  τής ζωοκλοπής. Διά ταύτης
  καθορίζονται λεπτομερώς αί
  ϋποχρεώσεις των κατόχων ζώ
  ών, των πανδοχέων, των ζω
  εμπόρων, κρεοπωλών, μεταφο
  ρέων, κτηνοτρόφων κ.λ.π. Κα¬
  τά των παραβατών των θε
  σπισθεισών διατάξεων προ-
  βλέπονΐαι αύστηρόταται κυρώ-
  σεις.
  Η
  ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΑΚΗ
  ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
  Είς την εφημερίδα τής Κυ¬
  βερνήσεως εδημοσιεύθη άναγ-
  καστικός νόμος διά τοΰ όποί¬
  ου καθορίζεται ό τρόπος δι-
  ορισμοϋ ύπαλλήλων είς τόν
  οργανισμόν Διοικήσεως Μονα-
  στηριακής Περιουσίας Κρήτης.
  ΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΙ Α&ΕΙΑΙ
  Έχορηγήθη μέχρι τής 20ής
  τρέχ. προθεσμία είς τοϋς δι¬
  ευθυντάς των ξενοδοχείων ϋ-
  πνου Ηρακλείου διά την τα-
  κτοποίησιν τού ζητήματος των
  έπαγγελματικών άδειών τοϋ
  προσωπικοΰ αυτών. Μετά ιήν
  παρέλευσιν τής προθεσμίας θά
  άπομακρυνθώσιν των ύπηρεσι
  ών των οί μή έφωδιασμένοι
  δια τοιούτων άδειών ύπάλλη-
  λοι.
  ΔΙΑΛΕΞΙΣ!
  Αυριον Πέμπην περϊ ώραν
  7.30' μ. μ θά ομιλήση έν τή
  αιθούση τής Λέσχης Έπιστη·
  μόνων ό έπιμελητής Άρχαιο-
  τήτων τοΰ Μουσείου Ήρακλεί
  ου κ. Χρ. Πέτρου, μέ θέμα:
  Ό άπολογισμός των άρχαι-
  ολογικών έρευνών είς την Κρή
  την κατά τό Ιτος 1937». Εΐ-
  σοδος ελευθέρα.
  ΔΕΞΙΩΣΙΣ
  ΕΠΙ ΤΟΥ «ΕΜΔΕΝ»
  Σήμερον επί τοΰ ναυλοχοϋν-
  τος είς Σούδαν Γερμανικοΰ
  καταδρομικοΰ «'Έμδεν» θά γί
  νη δεξίωσις των επισήμων κα
  των άρχών Χανίων καθώς κα
  μελών τής έκεΐ κοινωνίας
  Σήμερον θά γίνηκαΐ συνάντη
  σις της ποδοσφαιρικής ομάδος
  τοϋ «'Έμδεν» μέ όμάδα ποδο-
  σφαιριστών των σωματείων
  Χανίων.
  Η ΑΥΞΗΣΙΣ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ
  ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΕΙΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑΝ
  Λοβόν αφορμήν έκ τοΰ υπο¬
  βληθέντος έγγράφου των στα-
  φιδεξαγωγέων Ηρακλείου ώς
  πρός την αύξησιν τοϋ όρίου
  είσαγωγής είς Γερμανίαν κα¬
  τά 800 000 τουλάχιστον μάρ
  κα, τό Γεωργικόν Έπιμελητή
  ριον Ηρακλείου υπέβαλε χθές
  ύπόμνημα πρός τό υπουργείον
  Έθν. Οίκονομίας διά τοϋ ό
  ποίου συνηγορεΐ υπέρ των ά
  πόψεων τούτων των σταφιδε
  ξαγωγέων. Είς παραλλήλους
  ενεργείας θά προέβαινοντό'Εμ
  πορικόν Έπιμελητήριον καί ό
  Εμπορικάς Σΰλλογος.
  ΕΞΑΦΑΝΙΣΙΣ
  ΛΙΜΕΝΕΡΓΑΤΟΥ
  Κατά πληροφορίας έκ Ρε¬
  θύμνης τάς πρωϊνάς ώρας τής
  προχθές Κυριακάς εξηφανίσθη
  ό λιμενεργάτης Ρεθύμνης Βα-
  σίλ Γ. Τριάρχης. Τό σακκάκι
  τοΰ έξαψανισθέντος ευρέθη
  παρά τήνάποβάθραν τοθ λιμέ¬
  νος ύποτίθεται δέ δτι ό Τριάρ¬
  χης διατελών έν μέθη έπεσεν
  είς την θάλασσαν καί έπνίγη
  Η ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑ
  Αναφορικώς μέ την ετησίαν
  καταβολήν παρά τώνπάσης φύ
  σεως έργοδοτών έπ' ονόματι
  εκάστου παρ'αύτοΐς έργαζομέ-
  νου ύπαλλήλου καΐ έργάτου
  τού 5δράχμου δικαιώματος
  υ-
  Γ Λ ~ ν·'·»'»" μ^ ΐυ, ^
  πέρ τής εργατικάς έστίας, ά
  νακοινοΰται έκ τής επιθεωρή¬
  σεως εργασίας δτι κατ' αύτάς
  θά διεξαχθή σχετικός έλεγχος.
  Κατά των έπιχειρήσεων είς άς
  ήθελε διαπιστωθη παράλειψις
  τής υποχρεώσεως των ταύτης
  θα ύποβληθοΰν αρμοδίως*μη-
  νύσεις συμφώνως τώ άναγκα-
  στικφ νομώ 606.
  3ΠΠρωϊνή
  Σ0ΒΑΡΠΤΑΤΑ1ΑΝΗΣΥΧΙΑΙ
  ΔΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑ1ΤΗΣΙΝ ΤΟΥ ΧΙΤΑΕΡ
  ΝΑ ΠΡΟΣΛΗΦΘΗ ΕΙΣ ΑΥΣΤΡΙΑΝ
  Σ
  ΕΤΑΧΘΗ ΠΡΒ9ΕΣΜΙΑ ΕΙΣ ΤΟΝ ΣΟΥΣΝΙΙΚ
  ΑΘΗΝΑΙ 1Κ Φεβρουαρίου (τού
  άνταποκριτοΰ μας). — Κατά τα ε* τοΰ
  έξωτερικοΰ τηλεγραφήματα ο καγκελά-
  ριος Χί:λερ έταξεν είς τόν Σοΰσνιγκ ώ
  ρισμένην προθεσμίαν διά την πρόσλη-
  ψιν είς την Αύστριοικήν κυβέρνησιν ε¬
  νός έθνικοσοσιαλιστοΰ ώς ύπουργοΰ των
  Έσωτερικών. Αέγεται ότι ή προθεσμία
  αυτή λήγει αύριον (σήμερον) οπότε ο
  Σούανιγκ συμμορφούμενος πρός την
  εν λόγω συμφωνίαν θά αναθέση τό υ¬
  πουργείον των Έσωτερικών είς έθνικο-
  σοσιαλιστήν, αντικ»θιστών τόν ήδη υ¬
  πουργόν των Έσωτερικών.
  "Αλλαι πληροφορίαι φέρουν ώς
  πραγματοποιηθεΐσαν ήδη την αντικατά¬
  στασιν. '«ς έκ τούτου δέ αοβαρώτα-
  ται ανησυχίαι έπικρατοΰν διά την δι-
  εθνή κατάστασιν, Βεδομένου ότι ο Χί¬
  τλερ άπομένει ήδη έλεύθερος είς τάς
  βλέψεις τού έν Αυστρία καί είνε είς θέ¬
  σιν νά προβάλη άπ<οφασιστικώτεραν ϊήν αξίωσιν περί αποδόσεως των άποικιών εις την Γερμανίαν. ΕΙΣ ΤΟΝΤΟΜΕΑΤΟΥ ΜΠΑΝΤΑΧ08 ΑΙΕΣΠΑΣΘΗΣΑΝ ΟΙ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟΙ; ? ΑΘΗΝΑΙ 1 Σ> «1>εβρουαρίου (τού
  άνταποκριτοΰ μας)— Έκ Σαλαμάνκας
  αγγέλλεται ότι εις τόν τομέα τοΰ ϊΙΙπαν-
  ταχόθ αί κυβερνητικαί δυνάμεις διεσπά-
  σθησαν καί οί έθνικοί προελαύνουν πρός
  κατάληψιν των τελευταίων έρεισμάτων
  τής αμύνης των. Υπό τοΰ στρατηγεί-
  ου τής Σαλαμάνκας άποδίδεται σημα-
  σια εις την νίκην ταύτην ήτις έξ*σφα-
  λίςει από παντός κινδύνου τάς συγ-
  κοινωνίας των έθνικών πρός τα Ηορτο
  γαλλικά σύνορα.
  ΑΠΕΙΛΕΙΤΑΙ ΚΥΚΑΩΣΙΣ
  ΜΕΓΑΛΟΝ ΚΙΝΕΖΙΚΟΝ ΔΥΗΑΜΕΟΝ
  ? ΑΘΗΝΑΙ 1ί» 4>εβρουαρίου (τοΰ
  άνταποκριτοΰ μας}.— Τηλεγραφοΰν έκ
  Σαγκάης ότι οί Ίάπωνες άπειλοΰν διά
  κυκλωτικής κινήσεως μεγάλα τμήματα
  Κινεζικοΰ στρατοΰ. Σημειωτέον ότι
  οί Κινέζοι ύποχωροΰντες πρό τής Ί-
  απωνικής πιέσεως καί τοΰ κινδύνου αίχ-
  μαλωσίας των, καίουν τα πάντα.
  ΠΑΡΑΤΗΡΕΙΤΑ! ΕΙ
  ΕΙΔΟΝ ΙΊΡΟΤΗΣ ΑΜΑΓΚΗΙ ΕΙΣ ΡΟΣίΙΙΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 1Κ «1>εβρουαρίου (τού
  άνταποκριτοΰ μας). — Κατά τάς έκ Βε¬
  ρολίνου καί Βαρσοβίας πληροφορίας
  εις την Ρωσσίαν παρατηρεϊται τελευ¬
  ταίως μεγάλη έλλειψις είδών πρώτης
  ανάγκης.
  0 ΠΑΠΑΣ ΘΑ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ
  ΔΙΑ ΤΗΝ ΠΑΥΣΙΝ ΤΩΝ ΒΟΜΒΑΡΔίΣΜΩΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 1ϊ> Φεβρουαρίου (τοΰ
  άνταποκριτοΰ μας). — Είδήσεις έκ τής
  πόλεως τοΰ Βατικανοΰ άγγέλλουν ότι
  ο Πάπας προτίθεται νά επέμβη διά την
  κατάπαυσιν των βομβαρδισμών των άνο-
  χυρώτων πόλεων. Ύποτίθεται ότι ή έ-
  πέμοααις τοΰ Πάπα θά άφορα ιδιαι¬
  τέρως την Εθνικήν Ισπανίαν ή'ίες δέν
  απήντησε συγκεκριμένως είς τα δια-
  βήματα διά την κατάπαυσιν των βομ¬
  βαρδισμών τούτων.
  ΣΦΟΔΡΑΙ ΘΥΕΛΛΑΙ ΕΙΣ ΜΑΓΧΗΗ
  ΑΓΗΟΕΙΤΑΙ Η ΤΥΧΗ ΠΟΑΑΡΗ ΠΑΟΙΟΗ
  ΑΘΗΝΑΙ 1Κ «1>εβρουαρίου (τοΰ
  άνταποκριτοΰ μας).— Κ,αθ» ά τηλεγρα¬
  φοΰν εκ τοΰ έξωτερικοΰ σφοδραί Ού-
  ελλαι ένέσκηψαν τό λήξαν είκοσιτετράω-
  ρον εις την θάλασσαν τής Μάγχης. Είς
  τάς παραλίους πόλεις έπηνέχθησαν έκ
  τής τρικυμίας σημαντικαί καταατρο-
  φαί. Άγνοβϊται δέ ή τύχη άρκετών ά-
  τμοπλοίων.
  Τ
  Ιδΐυτ.κβν μ«
  την άνανκ
  ή
  έχ6ι
  ρ
  δ»ά την
  έχ6
  έϊπολιτιατικου
  δ 5 π
  ρ τβ
  ίέν κρίνομεν
  επανέλθωμεν
  Π «νευ
  5γγ
  ϊυγίανσις τού .
  φισβπτήτω
  νκμφισβπή
  Χ«ί ανωτέραν
  βωματικήν^ τι
  Καί δέν είνε
  εθνος νά προβ
  ^ νβ
  ψωθή
  «ραγματικά ά
  τιομόν, όσον {
  ύγιίίς πολίται
  εάν συγχρόνι
  μορφωμένοι
  τοί. Πολύ πε|
  λιστα είς τή< την τής κατ ναπτύξεως τήι τής έπιστήμπ) δου τής μπχ« τούς κλάδους ενεργείας καί »ςπού άπαιτοι γνώσεις καί τητας αημαντ Την άλήθεκ νόησεν εύτυ ρινή Κυβέρι ψεν ηδη την τό ενδιαφέρον οργάνωσιν κ σιν τής στοιχι παιδεύσεω;. 'ί δήλωσις τής υπήρξεν ό δι τάδων νέων 2 πληρώσιν τώ1 ώς καί ή ϊδρ λείων καθώς γή πλείστων λη έπίσης α διαφέροντός προσπαθεία < αίου έκπαιδ* ματος. Δέν φιβολία ότι της θά έκί λους τούς ο ΑΚ ΤΠ Άπό μΐα ωργικής ύπ μας, πληρο ή γεωργία μαντικάς τ τελευταία κτηνοτροφΐ συνεχώς έ) οκλοπή άφ κυριολεκτιι ταΐαν ε(κο< ξς (δία τής καρποφόρ< τέρου συνΙ ταστροφήν ε'ς σημα κτηνοτροφ βαΐνει είς Ρατηρεΐτο δ ξα έπικι ^ τοτιαραγ Άκόμτ λ