95412

Αριθμός τεύχους

4791

Χρονική Περίοδος

Α' 1938

Ημερομηνία Έκδοσης

17/2/1938

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
  ΣΥΝΑΡΟΜΑΙ:
  Αίγνπτοΐ'
  Γΐησι« ?ιοαι 3
  εξάμηνός ί
  Άμιυικής
  έτησία δολ. 15
  ίξάιιηνος » 8
  Τιιιη
  ι/ ((Ί'λλ
  ογι(. 2
  ΦΕΒΡΟΥΑΡ1ΟΥ
  1938
  ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΥΠΟΙΡΑΦΕΙΑ
  ΟΛΟΣ Μ1ΝΩΤΑΥΡΟΥ
  ΐΠΙιβτΝΟΣ ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ θΡ. Ν. ΣΤΑΥΡΑΚΗ!
  ΔΙΕΥΘΥΝΤΉΝ ΑΝΔΡ. Μ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ
  ΗΡΛΚΛΠΟϋ ΚΡΗΤΗΣ · ΕΓΟ5; 23ΟΝ
  ΛΡΙβΜ. ΦΥΑΛΟΥ *790
  Η ΜΟΡΦΟΣΙΣ ΤΟΥ ΛΑΟΥ
  ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΖΗΤΗΜΑ ΕΟΝΙΚΟΝ
  Ήσχολήθημεν καί άλλοτε
  κατ' επανάληψιν μέ τό έκ-
  παιδευτικόν μας πρόβλημα
  καί την ανάγκην τής συστη-
  ματοποιήσεως τού αγώνος
  πρός έξάλειψιν τής άγραμ-
  ματωσύνης. Καί ετονίσαμεν
  την τεραστίαν σημασίαν πού
  έχει διά την ανύψωσιν τοΰ
  έκπολιτιστικοϋ έπιπέδου τοΰ
  λαοΰ μας ή πνευματική δι-
  απαιδαγώγησις καί ή ψυχική
  καλλιέργειά τού. Έν τούτοις
  δέν κρίνομεν άσκοπον νά
  επανέλθωμεν καί πάλιν επι
  τοϋ ίδίου ζητήματος. "Αλ-
  λωστε ή πνευματική διαπαι-
  δαγώγησις καί ή ψυχική έ-
  ξυγίανσις τοΰ λαοΰ, έχει α¬
  ναμφισβητήτως ϊσην άν έχι
  καί ανωτέραν αξίαν μέ την
  σωματικήν τού έξυγίανσιν.
  Καί δέν είνε δυνατόν Ινα
  έθνος νά προοδεύση, νά έξυ-
  ψωθη καί νά δημιουργήση
  πραγματικά ανώτερον πολι¬
  τισμόν, όσον ρωμαλέους καί
  ύγιεΐς πολίτας καί άν έχη,
  εάν συγχρόνως δέν είνε καί
  μορφωμένοι οί πολίται αύ-
  τοί. Πολύ περισσότερον μά·
  λιστα είς την εποχήν αυ¬
  τήν τής καταπληκτικής ά-'
  ναπτύξεως τής τεχνικής καί
  τής έπιστήμης καί τής είσό-
  δου τής μηχανής είς ολους
  τούς κλάδους της ανθρωπίνης
  ενεργείας καί τής έκδηλώσε-
  ωςπού άπαιτοΰν γραμματικάς
  γνώσεις καί τεχνικάς ίκανό-
  τητας σημαντικάς.
  Την αλήθειαν αύτην κατε
  νόησεν εύτυχώς ή σημε
  ρινή Κυβέρνησις καί έστρε¬
  ψεν ηδη την προσοχήν καί
  ■τό ενδιαφέρον της είς την
  οργάνωσιν καϊ την ενίσχυ¬
  σιν τής στοιχειώδους ιδία έκ-
  παιδεύσεως. Ώς πρώτη δέ εκ¬
  δήλωσις τής μερίμνης της,
  υπήρξεν ό διορισμός έκατον-
  τάδων νέων διδασκάλων πρός
  πληρώσιν των κενών θέσεων
  ώς καί ή ϊδρυσις νέων σχο¬
  λείων καθώς καί ή προαγω-
  γή πλείστων παλαιών. "Αλ-
  λη έπίσης απόδειξις τοϋ έν-
  διαφέροντός της υπήρξεν ή
  προσπαθεία οργανώσεως ένι-
  αίου έκπαιδευτικοΰ προγράμ-
  ματος. Δέν ύπάρχει δέ άμ-
  φιβολία δτι τό ενδιαφέρον
  της θά εκδηλωθή καί είς ο¬
  λους τούς άλλους τομεΐς, είς
  την απόκτησιν δλων των μέ-
  σων διά των οποίων θά δι-
  ευκολυνθή ή μόρφωσις τού
  λαοΰ καί ή έξάλειψις τής
  άγραμματωσύνης. Καί, δυστυ
  χώς, οί εντελώς άγράμματοι,
  οί τελείως άναλφάβητοι, πλη-
  σιάζουν τα 40 έκατοστά τοΰ
  δλου πληθυσμοΰ μας.
  Κυρίως δμως ή μέριμνα
  τής Κυβερνήσεως, καθώς
  τουλάχιστον πληροφορούμε¬
  θα, πιστεύομεν ότι θά εκδη¬
  λωθή είς την ανέγερσιν παν-
  τοΰ, είς όλας τάς πόλεις καί
  τα χωρία, έν συνεργασιαι με-
  τά των Δήμων καί Κοινο-
  τήτων, έχπαιδευτηρίων άνέ-
  των, ΰγιεινών, μέ εύρείας
  αιθούσας καί κήπους καί γυ-
  μναστήρια, ώστε παραλλή¬
  λως πρός την σχολικήν μόρ¬
  φωσιν νά διδάσκωνται τα
  παιδία καί την καλλιέργει¬
  αν τής γής καί ν' άθλοϋνται
  διά την καλυτέραν σωματι¬
  κήν των διάπλασιν, ©ά έκδη
  λωθή άκόμη διά τής ίδρύσε
  ως παντοΰ, είς όλας τάς ε¬
  παρχίας, επαγγελματικήν,
  γεωργικών, βιοτεχνικών, μη
  χανολογικών σχολών, ώστε
  οί νέοι νά μορφώνωνται τε¬
  χνικώς όπότε θά περιορισθή
  καί τό κακόν της έπιδόσεως
  δλων των νέων είς κλασσι-
  κάς σπουδάς.
  ©ά εκδηλωθή άκόμη διά
  τής ιδρύσεως καί τής λει-
  τουργίας τοϋ έκδοτικοΰ ©ρ-
  γανισμοΰ, ώστε τα βιβλία
  νά παρέχωνται είς χαμηλάς
  τιμάς, καθώς καί διά τής ι¬
  δρύσεως νυκτερινήν σχο¬
  λών διά τούς αγραμμάτους,
  παντοΰ δπου ύπάρχουν τοι¬
  ούτοι, καί ύπάρχουν δυστυ-
  χώς είς όλας τάς πόλεις κα¬
  θώς καί είς δλα τα χωρία,
  είς όλην δηλαδή την χώραν.
  Ό αγών διά την οργάνω¬
  σιν καί την σ.»στηματοποίη-
  σιν τής έκπαιδεύσεως, διά
  την εξύψωσιν τοϋ μορφωτι-
  κοΰ έπιπέδου τοΰ λαοΰ μας
  καί την καταπολέμησιν τής
  άγραμματωσύνης, είνε αγών
  έθνικός. ΔΓ αύτό καί πρέ-
  πει νά τίθεται είς την πρώ¬
  την γραμμήν. Καί νά ένι-
  σχύεται άπό δλους μας. Καί
  άπό τό Κράτος καί άπό τούς
  Δήμους καί τάς κοινότητας
  καί άπό την κοινωνίαν.
  ΑΝλΓΚΗ ΑΗΑΠΤΥΞΕΩΣ
  ΤΟΥ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΟΥ ΧΛΛ1ΟΥ
  Άπό μίαν έκθεσιν τής γε-
  ωργικής υπηρεσίας τοθ νομοΰ
  μας, πληροφορούμεθα δτι ένώ
  ή γεωργΐα εχει σημειώσει ση¬
  μαντικάς προόδους κατά τα
  τελευταία έ'τη, αντιθέτως ή
  κτηνοτροφία εχει περιορισθή
  συνεχώς έλαττουμένη. Ή ζω-
  οκλοπή άφ' ενός ποΰ ώργίασε
  κυριολεκτικώς κατά την τελευ¬
  ταίαν είκοσαετίαν καί ή ανά¬
  πτυξις των καλλιεργειών καί
  (δία τής αμπέλου καί των
  καρποφόρων δένδρων, άφ ε¬
  τέρου συνέτειναν είς την κα¬
  ταστροφήν των ποιμνίων καί
  είς σημαντικήν μείωσιν τής
  κτηνοτροφΐας. Ο,τι δέ συμ-
  βαίνει είς χον νομόν μας πά-
  ρατηρεΐται καί είς τα άλλα
  διαμερίσματα τής νήσου και
  (δία είς τάς άνατολικάς επαρ¬
  χίας. Είς την Σητείαν ειδικώς
  δπου υπήρχον άλλοτε δεκάδες
  χιλιάδες προβάτων καί αίγών,
  σήμερον δέν ύπάρχουν παρά
  έλάχιστα ποίμνια. Καΐ δμως
  ή κτηνοτροφία ώς επιχείρησις
  είνε έξαιρετικώς άποδοτική
  καί έπικερδής θά ειμπορούσε
  δέ ν' αποβή σπουδαΐος πλου-
  τοπαραγωγικός παράγων.
  Άκόμη δέ, έχομεν την αν¬
  τίληψιν, δτι είς τόν τόπον
  μας, ή ανάπτυξις τής κτηνο·
  τροφίας είνε απολύτως δυνα-
  τή μετά ιήν περιστολήν μάλι-
  στα τής ζωοκλοπής, καΐ παρά
  την τεραστίαν ανάπτυξιν των
  γεωργικών καλλιεργειών. Φρο
  νοθμεν μάλιστα δτι ή ανάπτυ¬
  ξις τής γεωργίας δχι μόνον
  δέν παρεμποδίζει άλλά ύπο-
  βοηθεΐ την παράλληλον ανά¬
  πτυξιν καί τής κτηνοτροφίας.
  Άρκεΐ ή δευτέρα νά προσαρ¬
  μοσθή πρός τάς συνθήκας πού
  εδημιούργησε ή πρόοδος τής
  πρώτης. Βεβαίως, ή ανάπτυξις
  των καλλιεργειών παρεμποδί¬
  ζει την ύπαρξιν μεγάλων ποι
  μνίων, ώς συνέβαινε άλλοτε.
  Ειμπορούν δμως κάλλιστα νά
  ύπάρχουν ποίμνια είς τάς ό-
  ρεινάς καΐ τάς παραθαλασσί
  σς περιοχάς δπου ύπάρχουν
  έκτάσεις άκατάλληλοι πρός
  καλλιέργειαν. Καί τα ποίμνια
  δμως αύτά πρέπει νά όργανω
  θοΰν κατά τρόπον έπιστημονι-
  κόν. Νά στεγάζωνται τόν χει-
  μώνα είς ύπόστεγα ώστε νά
  προψυλάσσωνται άπό τούς
  κινδύνους των χιόνων καϊ των
  θυελλών καΐ νά τρέφωνται
  μέ ξηρόν χόρτον, τό οποίον
  θά παράγεται έκ τής άναπτύ
  ξεως εΐδικών πρός τουτο καλ¬
  λιεργειών. Άκόμη ειμπορεί
  ν' άνσπτυχθή είς μεγάλον
  βαθμόν ή οίκόσιτος κτηνοτρο
  ψία, ποΰ είνε καΐ ή μάλλον
  συμφέρουσα.
  Είς την Μεσσαράν ιδιαιτέ¬
  ρως, δπου εύδοκιμεΐ τό τρι-
  φύλλι κα'ι τα άλλα κτηνο·
  τροφικά φυτά, ειμπορούν νά
  τραψοθν χιλιάδες έξευγενισμί-
  νων προβάτων καί γαλακτο-
  φόρων άγρλάδων καθώς καΐ
  πλείστα άλλα ειδή οίκοσί-
  των ζώων, πού θ' άπέδιδον
  είς τούς ιδιοκτήτας των ση
  μαντικώτατον είσόδημα κατ'
  £τος. Έκτός τούτου δμως θά
  είμποροόσαμεν άκόμη νά δη¬
  μιουργήσωμεν παντοΰ κτηνο-
  τροφικοΰς καί τυροκομικούς
  συνεταιρισμούς, πού θά συνέ-
  τεινον σοβαρώς είς την ανά¬
  πτυξιν τής κιηνοτροφίας καί
  τυροκομίας. Τέλος δέ θά είμ
  πορούσσμεν νά έκμεταλλευ-
  θώμεν καί τα σπήλαια των
  βουνών μας, οπου, κατά την
  γνώμην είδικοΰ αύστριακοΰ
  καθηγητού τής σπηλαιολογί
  άς, άναπτύσσονται μύκητες,
  καί προκαλοϋν ζυμώσεις είς
  τα τυριά, πού ειμπορούν νά
  τα καταστήσουν εφάμιλλα
  πρός τα τυριά ροκφόρ, τα ό-
  ποία ώς γνωστόν χαίρουν παγ¬
  κοσμίου φήμης καί πωλοΰνται
  είς έξαιρετικώς υψηλάς τιμάς.
  Όλα δμως αύτά, δέν ειμπο¬
  ρούν βεβαίως νά γίνουν ώς
  διά μαγείας άπό τούς αγρό¬
  τας μας.
  Δι" αύτό καί θά πρέπει ν'
  αναλάβη την σχετικήν πρωτο¬
  βουλίαν ή Άγροτική Τραπέζα
  διά των είδικών γεωπόνων
  καί τυροκόμων της. Τό Κρά¬
  τος θά ενισχύση ασφαλώς μί¬
  αν τοιαύτην προσπάθειαν."Ας
  μελετηθή λοιπόν τό ζήτημα.
  Ημείς τό θίγομεν απλώς. Οί
  είδικοί άς άναλάβουν νά τό
  έρευνήσουν λεπτομερώς κοτΐ
  νά έκπονήσουν εν πρόγραμμα
  πρός εφαρμογήν. Θά προσφέ-
  ρουν μίαν σημαντικήν υπηρε¬
  σίαν είς την οικονομικήν ανά¬
  πτυξιν τοϋ τόπου. Διότι ή
  κτηνοτροφία ειμπορεί ν' απο¬
  βή σπουδσΐος πλουτοπσραγω-
  γικός παράγων, σηυαντικώτα-
  τον κέρδος τής έθνικής οίκονο-
  μίας.
  ΟΠΟΣ ΛΙΑΒΑΙΝΕΙ Η ΖΡ.Η
  ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ
  ΤΗΣ ΚΟΝΣΟΜΑΣΙΟΝ
  Τοΰς λογαριασμούς των άνά τό
  Πανελλήνιον χορΐυτικών κέντρων
  ώνόμασαν λαιμητόμους. Παρέστη
  δέ άπό τινος άνάγκη νά εκδίδων-
  ται αστυνομικαί διατάξεις διά νά
  περισΐςλ'ου/ τα... άπευκταΐα.
  Άλλ' ανεξαρτήτως άν αί διατάξεις
  αυταί έπιβάλλωνται ή δχι είς την
  πόλιν μας, άνακινοΰν καί 1^ ζή¬
  τημα ατενοΰ κύκλου: Πώς πρέπει
  νά πληρώνωνται γενικώς οί λογα-
  ριασμοί είς τα κέντρα; "Η άκρι-
  βέστερα: Ποίον σύστημα πληρω
  μής πρέπει νά έφαρμόζεται άπό
  τοΰς κυρίους είς τα διάφορα τρα-
  πεζάκια των όμηγύρεων; Τα Γερ¬
  μανικόν ή τό άλλο έκεΐνο τό Ελ¬
  ληνικόν, πού έπιμένει είς τό κέ
  ρασμα δλης τής συντροφιάς άπά
  Ινα μόνον,
  Νομίζετε 'όχι τό ζήτημα αύτό
  στερείται έκτός τοΰ οικονομικόν»
  καί εύρυτέρου κοινωνικοϋ ένδια-
  φέροντος; Κάνετε λάθος. 'ϊπάρ-
  χουν πλήθος άνέκδοτα πού καθι-
  στοθν ίστορικάς τάς περιπτώσεις
  τής κονσομασιόν καί μάλιστα κατά
  τάς μεγάλας κοσμικάς όλονυκτίας.
  Χάρις είς αύτάς, πολλοί έγλεν-
  τοθσαν... άδαπάνως. Άρκεΐ νά ε-
  παΐρναν θέσιν είς ωρισμένας ό-
  μηγύρεις. Τή στιγμή^ πού Ιπαιρ-
  ναν αύτοι θέσι, έπλήρωνεν ή
  I-
  πρεπε νά πληρώση άλλος! Άφή-
  νω δτι καί άν άκόμη έδημιουρ-
  γείτο σειρά είς τό κέρασμα, οί
  έπιτήδειοι τοΰ «Έλληνικοΰ^ συ-
  στήματο; πληρωμής», 'τά εΐχαν
  καταφέρη ώστε νά στρίβουν κα¬
  νονικώς. Άλλος υποχρεωτικός
  φίλος τούς έφώναζε άπό άλλην πά
  ρέαν. Καί άλλοι είχαν την καλω¬
  σύνην νά πληρώνουν τό ποτό
  τους.
  —Θέλει; νά πή; 8τι έπιβάλλε-
  ται σήμερον ό λογαριασμός νά ά-
  ποτελη ζήτημα ατομικόν καΐ δχι
  γενικόν; μέ ηρώτησεν ό συμπολί¬
  ς πού ήκουσε τα
  —ΚαΙ σήμερον βεβαίως ιδιαι¬
  τέρως, άλλά καΐ πάνιοτε. ΊΙ εκ¬
  μετάλλευσις είνε αναποφεύκτως
  καί έδώ.
  —Ύπάρχει δμως κάποτε καί
  ή προϋπόθεσις ενός τάκτ πού
  πρέπει νά έξυπηρετηθή όπωσοή
  ποτε...
  Δέν άρνοΰμαι 2:ι ύπάρχει καί
  ή προϋπόθεσιν αυτή. Άλλ ακρι¬
  βώς διά νά μή δημιουργηθή πρέ·
  πει δλοι νά πληρώνουν χωριστά!
  Ηυμοΰμαι ενα καλόν Ηρακλειω-
  την ό ίκοϊος άλλοτε τα είχε μέ-
  ρες μέ τόν έζυτό τού. Έδέχθηκε
  νά πληρώση άλλος τα σουπέ μι-
  άς έσπερίδος καϊ ϋστερα άπό μί¬
  αν ή δυό μέρες ε'Όρέθηκεν άναγ-
  κασμένος νά το πληρώση αύτάς.
  Έν τώ μεταξύ ή όμήγυρις είχε
  πλουτισθή άπό άλλα μέλη κα! ή
  τιμή τοϋ σουπέ ήτο τριπλασία τής
  πρώτης.
  —Σωστή χρεωκοπία!.. έμουρ-
  μούριζε διαρκώς
  Καί δέν είχεν άδικον. Άρκεΐ
  ένίοτε καί Ινα Ελληνικόν «κόρα-
  σμα» διά νά χρ»ωκοπήσ·(] κανείς.
  Λ *
  *
  Δέν ύπάρχουν λοιπόν μόνον αί
  λαιμητόμοι των λογαριασμών τής
  Ιποχής. Ύπάρχουν καί αί λαιμη-
  τόμοι τοΰ συστήματος πληρωμής
  παρ' "Ελλησι. Ή_άγριότης μάλι¬
  στα των πρώτων συμβαίνει νά έ-
  ξκρτάτα: άπό τάς δευτέρχς. Διότι
  ύπάρχει καί τουτο τό έπιμύΘιον:
  Ένας πλεονέκτης τοΰ μπουφέ ό-
  πουδήποτΐ, νά ψυχολογή τόν πλη-
  ρώνοντα. Καί νά ζητή περισσότε-
  ρα δταν ό πληρώνων Ιχει δλην
  την... διάθεσιν νά πληρώση. Ή
  εύγένεια υποχρειόνει λέγουν οί
  Γάλλοι. Άλλά συνήθως δταν πλη¬
  ρώνη τοίς. μίτρητοίς! Διότι τότε"
  ό εύγενής είνε πού ύποχρεώνει
  πραγματικά. Αδιάφορον άν ή άν-
  ταπόδοσις τής υποχρεώσεως είνε
  ζήτημα .. χρόνου καϊ τρόπου.
  ΑΣΜΟΔΑΙΟΣ
  Πώς μάς βλέπουν οί ζένοι
  Η ΩΜΟΡΦΙΑ ΚΑΙ Η
  ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΙΣ ΤΗΝ
  Είς τό γερμανικόν περιοδι¬
  κόν «Έργατικός Κόσμος» εδη¬
  μοσιεύθη πρό τινος τό κάτωθι
  ενδιαφέρον άρθρον, σχετικόν
  μέ την επίσκεψιν τοϋ Γερμ,ανοΰ
  δημ&σιογράφου ΟβΓΓ 8βΟΙΐ8
  είς τό Εργοστάσιον Ηαπαστρά-
  του, καθ' ήν εποχήν όντος συν-
  ώδευεν τόν Γερμανόν Υπουρ¬
  γόν τής Παιδείας κ. Κΐιβτ: κα¬
  τά τό ταξίδιόν τού είς Έλλά-
  δα έπ' εύκαιρία των άναακα
  φών τής Όλυμπία;.
  Τα εν λόγφ περιοδικόν εκυ¬
  κλοφόρησεν είς 3 000.000 αν¬
  τίτυπον, τό δέ άρθρον αποτελεί
  δικαίαν αναγνώρισιν των προσ-
  παθειών καί των προό^ΐύν μιας
  άπό τάς μεγαλειτέρας βιομη-
  χανίας τοϋ τόπου μας.
  Τό πώς μπορεΐ νά φθάση
  α Εργοστάσιον είς οικονο¬
  μικήν άκμήν καί μ' δλα ταυ¬
  τα νά πληρώνη καλά τοΰς ερ¬
  γάτας τού συγχρόνως "δέ νά
  τοΰς παρέχη εύρυτάτην κοι
  νωνικήν υποστήριξιν, αύτό
  μας τό άποδεικνύει τό Εργο¬
  στάσιον Σιγαρέττων Παπα-
  στράτος. Τό Εργοστάσιον αύ
  τό αποτελεί πρότυπον δχι μό¬
  νον διά την Έλλάδα, άλλά
  καί δι" δλα τα Βαλκάνια, μέ
  την απόδοσιν τού καί τό εΐ-
  δος των έγκαταστάσεών τού,
  ώστε νά δύναται νά παρα-
  βληθή υπό πάσαν έποψιν μέ
  τα εύρωπαϊκά έργοστάσια.
  Κτυπητά μοδέρνο καί άρμο-
  νικό είς την έξωτερικήν τού έμ
  φάνισιν, προσεκτικά μελετημέ
  νόν είς την διαμόρφωσιν τού,
  τό Εργοστάσιον Παπαστρά-
  του προεξέχει ώσάν ύπερήφα-
  νος πυργος μέσα άπό τόν λα-
  βύρινθο των δρόμων, μέσα ά¬
  πό τα στενά σοκάκια, τα χα·
  μόσπιτα καΐ τα Έργοστάσια
  τοθ Πειραιώς—τοθ Λιμένος
  των Αθηνών.
  Ό Οΐκος Παπαστράτου, έ'-
  νας έκ των σπουδαιοτέρας είς
  τόν κλάδον τού καπνοΰ άπό
  μακροΰ, ήρχισε τάς εργασίας
  τού ώς μικράς καπνεμπορικός
  οΐκος είς την πόλιν τοθ Αγρι¬
  νίου πού είνε ή κοιτίς των κα¬
  πνών, διά νά εξελιχθή είς μί¬
  αν παγκοσμίους γνωστήν φίρ-
  μαν, διατηροΰσαν δχι ολιγώ¬
  τερα των 14 κέντρων συγ¬
  κεντρώσεως καί έπεξεργασίας
  καπνοΰ έν Ελλάδι. Επί σει¬
  ράν έτών ό οΐκος Παπαστρά¬
  του ήτο ό κυριώτερος προμη
  θευτής των καπνών των μέγα
  λειτέρων Βιομηχανιών Καπνοΰ
  καί ΜονοπωλΙων τοθ κόσμου,
  δπως τής Γερμανίας Τσεχο¬
  σλοβακίας, Ουγγαρίας, Πολω
  νίας, Αυστρίας, Ιταλίας, Γαλ-
  λίας, Σουηδίας, Ρουμανίας,
  Άμερικής, Φινλανδίας καί Αι
  γύπτου. Έν τέλει ό καπνεμ¬
  πορικός οΐκος Άδελφών Πα¬
  παστράτου Ίδρυσε τό έ'τος
  1930 τό Εργοστάσιον σιγα¬
  ρέττων τοϋ Πειραιώς, τοθ ό-
  ποίου ή εγκατάστασις εμελε¬
  τήθη άπό Γερμανούς, επί τή
  βάσει δλων των συγχρόνων
  τελειοποιήσεων, καί τό οποίον
  έγκαινιάσθη τόν Μάϊον τοθ
  1931.
  Ή Έλληνική Κυβέρνησις έ-
  δωσε την εύκαιρία είς τόν ει¬
  δικόν ανταποκριτήν μας νά ε¬
  πισκεφθή τάς αιθούσας, είς
  τάς οποίας κατασκευάζονται
  τα έκλεκτά έλληνικά σιγαρέτ-
  τα πού φέρουν τό ελληνικόν
  ψηφίον «Π» ώς παγκόσμιον σή
  μα.
  Περνοΰμε τή σιδερένια πόρ-
  τα καί μπαίνουμε είς τό κτί-
  ριο πού μάς φαίνεταμ σχεδόν
  ύπερβολικά καθαρό γιά Έρ·
  γοστάσιο. Είς όλόκληρη την
  οίκοδομή, άπό τό ύπόγειο ε-
  ως την ταράτσα, βασιλεύει
  μιά μοναδική τάξις καΐ ύπο-
  δειγματική καθαριότης, £νας
  βαρύς βόμβος περνάει άπό δ¬
  λα τα διαμερίσματα—είνε ό
  κτύπος των μηχανών.
  Άπό την Άποθήκη έτοίμου
  έμπορεόματος δπου περνοθν
  συνεχώς μεγάλα καρρότσια,
  μέσα στά όποΐα ευρίσκονται
  χιλιάδες σιγαρέττα, βλέπου-
  με την αύλή. "Ενα αύτοκίνη-
  το μετά τό άλλο φεύγει φορ-
  τωμένο. Είνε ή ώρα πού γί-
  νονται αί φορτώσεις. Άκού-
  ραστα χέρια ευρίσκονται σέ
  συνεχή κίνησι. Ένώ περνοΰμε
  άνάμεσα άπό τίς πανύψηλες
  στίβες των έναποθηκευμένων
  σιγαρέττων, άκούω νά μοΰ
  μιλοΰν διά τα καπνά. Μόνον
  καπνά Αγρινίου, δηλαδή προ¬
  ελεύσεως Παλαιάς Ελλάδος
  χρησιμοποιοθνται έδώ γιά την
  κατασκευή των σιγαρέττων
  πού κατά προτίμησιν καπνίζον
  ται στή χώρα. Καμμιά τριαν-
  ταριά διαφορετικές ποιότητες
  καπνοΰ χρειάζονται διά νά
  σχηματισθή τό χαρμάνι ενός
  σιγαρέττου. Καί ή ήμερησία
  παραγωγή, 6.000 κιλα κα-
  πνοΰ κόβονται καθημερινώς
  καί αί χιλιάδες χιλιάδων σι¬
  γαρέττων πού βγαίνουν άπό
  αύτά τραβοΰν γρήγορα τόν
  δρόμο πρός τόν καπνιστή.
  Επάνω άπό κατακάθαρες
  σκάλες ό δρόμος μάς όδηγεΐ
  σέ δλα τα διαμερίσματα, καΐ
  άπό την Άποθήκη Καπνοΰ £-
  ως την κατασκευή τού έτοίμου
  σιγαρέττου παρακολουθοΰμε
  μέσα σέ φωτεινές εύχάριστες
  αϊθουσες τή δημιουργία τοΰ
  σιγαρέτ·Γου. Περνώντας μέσα
  άπό τίς θορυβώδεις μηχανές
  τού διαμερίσματος κοπής κα
  πνοθ, δπου πρίν κοποθν προ
  ηγουμένως καθαρίζονται τα
  μυρωδάτα φύλλα τοΰ καπνοΰ
  μέσα σέ ίδεώδεις έγκαταστά
  σεις καθαρισμοΰ, φθάνομε είς
  την αϊθουσα δπου άναμιγνύε
  ται ό καπνός. Μηχανές πού
  γιά έναν άμύητον είνε δυσνό-
  ητες κατασκευάζουν κατόπιν
  τα σιγαρέττα—£ως 1300 τεμά
  χια τό λεπτό. "Ανθρωποι κα-
  θαροί μπροστά σέ καθαρές μη
  χσνές. (συνεχίζεται)
  Τό ηλεκτρικόν.
  Ή χορήγησις είς τόν Δή¬
  μον μας αδείας εκμεταλλεύ¬
  σεως των ήλεκτρικών έγκα¬
  ταστάσεών διά παροχήν φω-
  τιστικοθ καΐ βιομηχανικοθ ρεύ-
  ματος, αποτελεί ευχάριστον
  γεγονός, άποδεικνύει δέ την
  μέχρι τοθδε επιτύχη ύπ' αΰ-
  τοΰ διαχείρισιν των ηλεκτρι¬
  κόν έγκαταστάσεών. Τώρα
  μάλιστα πού θά τεθή είς κί
  νησιν καΐ τό τέταρτον συγ-
  κρότημα καί θ' αύξηθπή πα¬
  ραγωγή ρεύματος, θά κατα¬
  στή δυνατή καϊ ευκο-
  λος ή γενίκευσις τής παρο-
  χής βιομηχανικοΰ ρεύματος
  καϊ διά τάς οίκιακάς ά"άγ
  κάς. Καϊ αποτελεί τουτο ά-
  ιοσημείωτον γεγονός προ-
  όδου. Ή χρήσις τοϋ ήλίεκ-
  τρισμοΰ διά τάς οίκιακάς α¬
  νάγκας έξασφαλίζει καθα-
  ριότητα, οίκονομίαν, ταχύτη-
  τα καΐ άνεσιν, δ,τι δηλα¬
  δή αποτελεί ένδειξιν πολιτι-
  σμοΰ.
  "Εργα υδρεύσεως.
  Μέ αΐσθημα Ιδιαιτέρας ι¬
  κανοποιήσεως παρακολουθοθ-
  μέν τάς προσπαθείας τής κοι¬
  νότητος Βόρρων διά την λύ¬
  σιν τοΰ προβλήματος τής υ¬
  δρεύσεως, Μέ τό νέο μεγά¬
  λον ύδραγωγεΐον πού κατα-
  σκευάζει ή (ίδρευσις τοθ ώραί
  ου χωρίου έξασφαλίζεται πλή
  ρως. Παρόμοιον δμως ζήτημα
  υδρεύσεως, υφίσταται καί διά
  την κωμόπολιν τοθ Τυμπακί-
  ου. Καί θά έπρεπεν οί Κοι-
  νοτάρχαι τού νά φροντίσουν
  διά την λύσιν τού. Τό άνο-
  ρυχθέν άλλωστε άρτεσιανόν
  έχει αρκετόν νερό διά την ϋ
  δρευσιν τής κωμοπόλεως, άρ¬
  κεΐ νά τοποθετηθή μία άν-
  τλία καί νά γίνουν τα ερ¬
  γα διοχετεύσεως. Ή δαπάνη
  θά είνε βεβαία σημαντική,
  άλλά οχι έξαιρετικώς μεγά-
  λη έν συγκρίσει πρός τα ε-
  σοδα τής μεγάλης καϊ φιλο-
  προόδου Κοινότητος.
  Άκόμη νά έκκαθαρισθρ ή
  μεταξύ των ίδιωτών καΐ τοϋ
  Δήμου διαφορά ώς πρός την
  κυριότητα τοϋ δρόμου πού έ
  νώνει την Καινούργιαν Πόρ·
  ταν μέ την λεωφόρον Κνω-
  σοΰ. Καί έν τώ μεταξύ ή ό-
  δός μένει κατεστραμμένη καί
  ή συγκοινωνία, ιδία των τρο-
  χοφόρων έχει διακοπή. Καί
  δμως έπιβάλλεται φρονούμεν
  νά λήξη επί τέλους ή υπό¬
  θεσις αύτη. Πρόκειται περί
  μιάς όδοϋ σημαντικής σημα-
  σίας πού δέν έπιτρέπεται νά
  μένη άχρηστευμένη. Καί πρέ¬
  πει όπωσδήποτε νά λυθή ή
  διαφορά διά νά τεθή καϊ πά¬
  λιν είς την διάθεσιν τοΰ κό¬
  σμου ποΰ έξυπηρετεΐται δι'
  αυτής.
  Τό Λασήθι.
  ΈρρίφΘη ή ίδέα νά ιδρύθη
  είς Τζερμιάδω μικρόν μου¬
  σείον είς τό οποίον νά το-
  ποθετηθοΰν τα άρχαιολογικά
  εύρήματα τής επαρχίας. Του¬
  το δέ διά νά ενισχυθή ή του-
  ριστική κίνησις είς τό μαγευτι-
  κόν αύτό οροπέδιον. Δέν ά-
  ποκρούομεν την ιδέαν. Άλλ'
  ό τουρισμός θά σημειώση προ¬
  όδους είς τό Λασήθι καί οί
  ξένοι θά τό επισκέπτωνται
  κατά εκατοντάδας καΐ χιλι
  άδας ετησίως, μόνον δταν τό
  Τζερμιάδω καί κατά συνέπει¬
  αν καί δλο τό λεκανοπέδιον
  ένωθή δι' αμαξιτής όδοΟ μέ
  τό Ηράκλειον, πού αποτελεί
  καί τό τουριστικόν κέντρον
  τής Κρήτης. Καϊ κυρίως ί,ιά
  την αποπεράτωσιν τής οδοί)
  αύτΡΙς,πρέπει νά ένδιαφερθοϋν
  καΐ νά έργασθοθν ο£ συμ·
  1 παθεΤς Λασηθιώται.
  1
  Ν1
  Ρ *
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ (κινματογράφος)
  — Σήμερον «Ό Στρατηγός πε
  θανε την Αϋγή» μέ τόν Γκάρρυ
  Κοΰπερ, την Μαντελέν Καρόλ καΐ'
  τόν Άκίμ Τάμιρωφ.
  ΜΙΝΩΑ.— Σήμερον τό μουσικο
  χορευτικό θαϋμα' «Ό χορός εΐν' ή
  ζωή μου^ μέ την περίφημη χορευ·
  τρια "ΕλινορΠάουελ. Έκτος προ-
  γράμματος: Κηδεία Πρίγκηπος Νι·
  κολάου
  Άπό τού δρόνου
  είς την λαιμητόμον.
  ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ
  ΣΗΜΕΡΟΝ
  ΣΤΡΑΤΗΓΟ!
  ΤΗΝ ΑΥΤΗ
  'Ενα καταιτληκτικό άρι-
  στούργημα τραγικής έπικαι-
  ι ρότητος, ποΰ έκτυλίσοεται
  στπ μ«τωμένη ΣΑΓΚΑΗ.
  Μιά μεγαλειώδης δημιουρ¬
  γή τής κινηματογραφικής
  τέχνπς, γβμάτη άγωνία, ερω
  τα, ώράσι ποϋ την ένέπνευσβ
  ό άλληλοβπαραγμός της κι-
  τρίνης φυλπς.
  Πρωταγωνιστοϋν, ό
  ΓΚΑΡΡΥ ΚΟΥΠΕΡ
  καί ή ώραιοτάτπ
  ΜΑΝΤΕΛΕΝ ΚΑΡΟΛ
  | καί ό Ρώσσος κοτλλιτεχνης:
  ΑΚΙΜ ΤΑΜΙΡΩΦ
  ΣΗΜΕΡΟΝ
  ΣΤΟΥ
  ■■■■■■»■■■■■■■■■■■■■■■
  ΕΚΤΟΣ ΤΡΑΣΤ
  ΤΑ θαλαμηγόν
  Αναχωρεί έξ Ηρα¬
  κλείου εκάστην ΚΥΡΙΑ¬
  ΚΗΝ βράδυ κατ' ευθεί¬
  αν ΠΕΙΡΑΙΑ.
  ΤΕΤΑΡΤΗΝ βράδυ κατ'
  ευθείαν ΠΕΙΡΑΙΑ, Σθρον,
  ΤΗΝΟΝ, Πάρον, Νάξον.
  Πρακτορεΐβν
  ΑΙΝΑΡΔΑΚΗ
  Τηλέφ. 5-41
  ■•■■■■■■■■■■■■■■■■■■■α
  ΝΕΟΝ
  Κ0ΜΜΟΤΗΡΙ0Ν ΚΥΡΙΟΝ
  ΑΜΕΡίΟΑΝ
  ΒΕΑυΤΥ 5ΗΟΡ
  "Εναντι Αγ. Τίτου (
  Διά νά εξυπηρέτησιν
  ΚυρΙας καί ΔεσποινΙδας
  τής πόλεώς μας, άρχΐζει
  άπό αυριον λειτουργοϋν
  τό νέον Κομμωτήριον τής
  καλλιτέχνιδος:
  κ. ΔΩΡΟΘΕΑΣ ΣΚΑΛΑ
  μέ εξαιρετικήν εμφάνι¬
  σιν, άφθαστον περιποίησιν
  καί πρωτοφανές γοΰστο
  δι' δλα τα ειδή κομμώσε-
  ων καί καλλωπισμοϋ:
  Ρβϊτηβηοητ,
  ΡΙη&βΓ «τανβ
  8γιη—ροο
  ΜβηίονΐΓβ
  Αγοπ
  Ττβ&ί Μβατ.
  Μ1Α ΤΡΑΤΙΚΗ
  ΒΛΣΙΜΣΣΑ =
  3Ηον
  Τό πραγμα δέν έπιδέχεται
  άμφιβολία. Επρόκειτο περΐ
  καθσρής προδοσίας καί τα
  ώ
  Ή στήλη τού ώραιόκοσμου.
  Ή τεραστία μεταβολή
  είς τα γυναικεΐα ζητήματα.
  *Η Γυναϊκα πρό 58 έτών.
  Ό γολγοθάς
  μιάς καρδίας
  ΕΛΙΪΑΒΕΐ = =
  Ι ΙΙΙ1ΙΙΙ
  III
  ΙΡΙ1ΙΙ
  Ή ζωή τή; μελαγχολικής
  ΚΟΙΠΩΝΙΚ/λ
  ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΟΝ — Τόν φίλον
  κ. Μανώλη Πεδιαδίτην επαξίως
  προαχθέντα είς λοχαγόν συγχαί¬
  ρομεν θερμώς. Κ. Π.
  Γύρω στήν πόλι.
  Μεταξύ τοΰ 1900—την άοχήν τοθ
  καθσρής προδοσίας καί τα ,20οΟ αΐώνος-καϊ τοθ 1938 επήλθε
  " κ Γ" %. ;. _Λ,,' Λ ιιεγαλυτέρα χωρις άμφιβολία,
  δικαστηρια δλων των χωρών . 2/ανγβστο(σ£ ε1ς%α βθιμα, την έ-
  θά έτιμωροϋσαν αυτή τή στα-1 πιστήαην, την κοινωνική ίσοορο-
  σι ώς εγκληματικήν Άλλά | πία την οποίαν ό πολιτισμός μας
  δέν πρέπει νά λησμονοΰμεν έ'χει γνωρίσει. τΗταν περισσότε-
  „ . γΐ, - κα α ϊλα ρον ευχάριστον να ζή κανείς ει
  δ ή Ιδέ Ιθ ή ίδέ Ρ ^ ^
  ρ
  κανείς εις
  ί
  δ ρ ημμ έχει γνωρί
  „ . γΐ, - κα α ϊλα- ρον ευχάριστον να
  δτι ή Ιδέα τού Ιθνους, ή ίδέα Ρ έπ^ των φρ^οφροθ <αί τής πατρίδος δέν υπήρχεν ά- των βάλς, παρά είς την έποχή τού κόμη τόν 18ον αΐώνα Μονά-'ραδιοψωνου καί των πανδοχείων χά ή γαλλική έπανάστασις Ι τής νεότητος, Ή μητέρες μας λέ . -τ ' . - εί _*_„_, ν»»ι γουν άκομη κάποτε, αναστεναζον σρχιζε νά της δίνη σάρκα καΐ ^ ^^ & λό ό1ν'ΕΙ χ ή γή σρχιζε νά της δίνη σάρκα Εύώ Ο 1 κάποτε, αναστεναζον & καλός κοιρός1,,ν'ΕΙ δ ί δέ ί σρχιζε νά της δίνη σάρκα καΐ ^ ^^ & καλός κοιρός1,,ΕΙ όστά στήν Εύρώπη. Ο 18ος νε άχήθεια δτι τίποτε δέν είνε αίων μέ τίς ίδέες πού έζοθ- συγκινητικώτερο άπό την άνάμνη· σεν ή Μαρία—Άντουανέττα σι τής εύτυχίας καί τής νεότητος _, ', ,γ , χ ,_ Λ-νλπΜ Άλλά τό 1938 δεν είνε όλιγωτε- δέν εγνώριζε άκόμη άλλην φωτείνό, έλεύθερο καΐ έλκυ άποψι άπό την καθαρώς δυ- σηκο! Ζητω το 19381. ναστική. Ή χώροτ άνήκε στόν , Αί νωχελεΐς αύτές τού ή ζή δέ ή ηκο! Ζητω το 938. Αί νωχελεΐς αύτές τού 1900, διά ίς όττοιες ή ζωή δέν ήτο παρά ναστική. Ή χώροτ άνήκε στόν , Αί νωχελεΐς αύτές τού 1900, διά βασιληδ, τό δίκτιο ήταν πάν- τίς όττοιες ή ζωή _δέν ήτο παρά 1 , ' ' ,__.„ 1-γ, Κηη,ΐηΛ *βάτα», άτταλα φωτα, άνθη ψευτι τα μέ τό μέρος τού βασιληά, ^ έ έρωτκά οήα βη τα μέ τό μέρος τού Ο έλ άτα, άτταλα φωτα, άη ψευτι τέχνηε, έρωτικά ποιήαα ί ατσκευένα τα μ μρς βη ^ τέχνηε, έρωτικά ποιήαα "Οποίος έπολεμουσε για τόν . τα προχείρως κατεσκευασμένα, βασιληά καί την βασίλισσα,' Κα1 ήδονικές άνέσεις, εΐχαν ενα άγωνιζόταν αναμφισβητήτως αύστηρό φύλακα: Τόν νόμα Μέ τόΥν άγώνα τόν καλόν Όποι-'^Χη.^ ος έσηκωνόταν εναντίον της τ1ς πρ0στατεύση καί υπερασπισθή βασιλείας η*ταν άντάρτης, 6 κώδιξ, κρατοΰσε τίς γυναΐκεί-, στασιαστής, άκόμη καί άν ύ- είς μία σκοτεινή «ξυλακή. "Ω, εύ- Διά τάς άναγνωστρίας και τούς αναγνώστας μας. Σταυρόλεξον ύττ' αριθ. 67. περήσπιζε' τή χώρά τού. Έτσι Χα στόν πόλεμον αυτόν έσημειώ-1 κο^ α";ιώνι«" παιδία άνεύθυνα, ' αί θη τουτο τό έκπληκτικό πραγ- νωχελεϊς μας, αί πρωτότοκοι ά- μσ: πέρα άπό τα γαλλικά σύ- νορα οί καλλΐτεροι άπό τούς Γερμανούς επήραν στάσι άν- τιπατριωτική: ό Σίλλερ, ό Φί- χτε, ό Κλόπστοκ, ό Χέλντερλιν ηύχοντο, άπό άγάπη πρός την ίδέα τής ελευθερίας, νά νικη- θοΰν τα γερμανικά στρατεΰ- ματα ποΰ δέν ήσαν άκόμη τό- τε έθνικά στρατεύματα, άλλά όργανα τοθ δεσποτισμοϋ. 'Ε- χαΐροντο γιά την ϋποχώρησι των πρωσσικών δυνάμεων, έ- νώ στή Γαλλία ό βασιληάς καί ή βασίλισσα έχαιρετοϋσαν την ήττα τοθ γαλλικοϋ στρα- τοϋ σάν προσωπική τους νί¬ κη. Καί άπό τίς δυό μεριές δέν έγινόταν λόγος περί των συμφερόντων τής χώρας, έπο- λεμοΰσαν γιά μίαν Ιδέα—την Ιδέα τής δυναστεΐας ή' την ίδέα τής ελευθερίας. ■ Τίποτε δέν χαρακτηρίζει καλλίτερα τή διαφορά αντιλήψεων μεταξύ τής παληδς κάί τής νέας έπο- χής άπό τό γεγονός δτι ^να μήνα πρό τής κηρύξεως τοϋ πολέμου ό Γερμανός δοϋξτοϋ Μπρούνσβικ έξακολουθοϋσε νά διερωτάται σοβαρά μή δέν ήταν προτιμότερο νά αναλά¬ βη την διοίκησι των γαλλι- κ'ών στρατιών παρά των γερ- μανικών! Καί ακριβώς 6 πό- λεμος έκεΐνος πού εδημιούρ¬ γησε τούς έθνικούς στρατούς, την έθνική συνείδησι καί έγ- καινίασε τούς άδελφοκτόνους πολέμους μεταξύ τώνλαών, αύ τος έμελλε νά δημιουργήση, τόν πατριωτισμό καί νά τόν κλη- ροδοτήστ] στόν επόμενον α(- ώνα. (συνεχίζεται) Άλ. Γ. Ιτεφανίδης ΙΑΤΡΟΣ-ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ Τέως ίατρός ΕΰαγγελισμοΟ σπουδασας επί πενταετίαν έν Ιταλία. Δέχεται έν τω νέφ Ιατρείφ τού 6δός (Πλατειά— Στράτσ) έναντι φαρμακείου κ. Ζαχαριάδου. Ή εΐσοδος έκ τής όοοθ Καγιαμτιή. τΩραι έττισκέψεων 9-12 4-6 έ Δερματολόγο; 'ΑφροδιοΊβλέγος ' Ι«τρ ο ς Α. Χ. ΜΑΡΚΟ&ΗΜΗΤΡΑΚΗΣ Επανελθών έκ τοθ Έπι- στημονικοθ ταξειδίου τού. Δέχεται 9—1π. μ. 4—7 μ. μ. Μανώλης Γ. Κωνιός Νϊυρβλογος—Ψυχίοττρβς Τμημκτάρχης Ίατρός Δημοβ. Ψυχιατρείβυ Αθηνών Δέχεται έν τώ ίατριίφ τού δδός. Πειραιώς 175' ΑΘΗΝΑΙ. Τηλέφ. 52.379. ΨΑΡΙΚΑ Άφίχδησαν τα φρϊβκότατα ψα ρικκ είς τό κατάστημα Ε. Κρααά- χη, μέ τάς χαλ«τ*ρας τιμαί· δελφές μας—χωρίς-φροντίδες, ή¬ σαν στερημέναι δλων των δικαίω- μάτων. Ή ζωή παρηοχετο τόσο εύχάρι- στη, τόσο εϋκολη' "Ε, καλά' ή' ζωή,πρέπει νά τό όμολογήσωμε| ήτο, απολύτως, είς τό μέτρον, τής καλής θελήσεως των άνδρών. ι Τό 1900 ή έργάτρια δέν εΐχε κα νένα δικαίωμα είς τα κέρδη της Τό , χρήμα αύτό ό άνδρας της μπορεί νά τόθίξη καί νά τό διαθέστ) έΧευ θερως. νά τό πιή. νά τό παίξη, νά κάμη αναλόγως", καλή ή έλεεινή κερδοσκοπία «Άλλά τό χρήμα αύτό τό εκέρ¬ δισε έκείνη,» Τό εκέρδισε, Ίδέα αγνωστη την έποχή έκείνη. Μιά γυναϊκα έργά- ζεται καί τίποτε δέν τής άνήκει_. Ό σύζυγος καθίσταται υπό τοθ νόμου παντοδϋναμος διαχειριστής δλων των αγαθών. Δέν τής άνή- κει, ούσιαστικώς, παρα τό θάρρος της, ή εύθυμία της, ή άφοσίωσίς της και ή έμπιστοσύνη της, έαν ό σύντροφος τόν οποίον εξέλεξε, δείχνεται άντάξιος Ή έμπιστοσύ νή τής: Ιδού ή περιουσία της Αί άντιλήψεις της τουλάχιστον είναι ίδικές της. Καί τό άτομον της: τόδιαθέτει έλευθέρως; Τίποτε δέν είνε δικό της. Ή συνέχεια είς τό επόμενον ή Ντιβτεγκέ 6 7 8 9 10 11 12 10 11 12 13 14 ΟΡΙΖΟΝΤΟΣ I) Ό πενθερός τής Μηδείας.— Σωματική κάκωσις. 3) Σόι, φυλή, ράτσα. — Ήτο κάποτε νέος. 4) Σύνδεσμος τελικός. — Τα I- χοντα τάς αύτάς διαστάσεις. 5) Δέν είνε ουτε ύπόγειον ουτε άνώγειον. • 6) Παλληκαρας. — Πόλις τή; Τουρκίας έν Κιλικία. 7) Άντωνυμία άναφορική άλλά καί νήσος. 8) Συμπλεκτικός σύνδεσμος. 9) Προφήτης.—Τα πλάγια μέ- ρη τοΰ κορμοΰ. 10) Έκκρέει άπό τάς πληγάς καί τάς άποστήματα. II) Πρωτεύουσα Εύρωπαίκοΰ κράτους. — Τάν τοΰ Ηρακλείου τάν διοικεΐ ό κ. Μηνάς Γεωργιά¬ δης. 12) ή...ή επί τάς. — Τό εί¬ πεν ό Χριστός επί τοΰ Σταυροΰ 13) Άσχολεϊται μέ σταφιδικά ζητήματα—Μουσικός φθόγγος. 14) Περίφημος ψηφοθέτης τής Αρχαιότητος—Περίφημον Ιπος. ΚΑΘΕΤΩΣ 1) ΠόλιςτήςΠελοποννήσου—ΥΕός τοθ Πεισίστράτου. 2) Πρόθεσις—Λυώνω—"Αγγλος Συγγραφεύς 3) Βιβλιοθήκη την οποίαν δρυσε "Ελλην ΙΟνικός εύεργέτης ΰ δΆ φέρει καί τό δναμα τοΰ —Άθεράπευτος. 4) Μαλάκιον—Φ9όγγος μουσικής. Βοζ, ι « 5) Ποταμός τής Ελλάδος— "Ανδρας πούμεν έςοδεύει πεντάρα γιά ξυριστικά. (!) Κράτος Εύρωπαικόν. — Ά- ποικία τοΰ κράτους τούτοο. 9) Βρίσκεται είς τό στόμα.— θεός των Φοινίνων. 10) Μέρος τοΰ πλοίου (πληθ.). —Παιδί τοΰ δρόμου, άλάνι, μάγ- κας. 11) Σύνδεσμος τελικός.—Έντός αυτών γίνονται αι λειτουργίαι. —"Αρθρον (πληθ ). 12) Έπαρχία κής.—Εύοίωνος. Χαλκιδι¬ «Έρμίνα» Μεγάλαι έκπτώσεις είς δλα τ' άνδρικά εϊδη δι' ολίγας ημέρας. Υποκάμισα, γροφβάτες, μανδήλια; ζώνες, τιράντες κ. λ. π. Λόγω τοΰ 3τι τό κατάστημα «ΕΡΜΙΝΑ» πε- ριορίζεται μόνον είς τα γυναικεΐα ειδή καί τα καλλυντικά καί άρώματα, θά πωλήση όλα τα άν¬ δρικά ε'ίδη είς τιμάς κάτω τοϋ κόστους. ΜΕΓΑΛΑΙ ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ Τα κοστουμια τίς καπαρντίνες τα παλτά σας, είς τοθ ΜΑΡΟΥΔΑ, 99ον αϋτοκρατείρα;. Ή δυσάρεσχος είδησις συνετά- ραξε την Έλισάβετ. Ποτέ οί κό- ρες της δέν είχα 1% τόσο χλωμά τό πρόσωπον της. Έν τοσούτω μόλις συνέρχεται ή Έλισά|ίχτ πα- ραγγέλλει νά καταθέσουν έκ μέ- ρους της 2να κλαδί γιασεμιών στό στήθο; τοϋ νεκροΰ καί νά τό θάψουν μαζί τού! Ή τραγική μοϊρα τοθ έξαδέλ- φού της άνετάραξεν δλα τα άνή- συχα προαισθήματα πού την κα- τεδίωκαν πάντοτε. ΕΕχαν περιέλ- θει πρό πολλοΰ εϊς γνώσιν της αί φήμαι δτι κάποια λόξα κατεδίωκε τα περισσότερα των μελών τοΰ οΐ/.ου των Βιττελσβάχων, πού εί- χε βγάλτ^ βασιλείς καί πρίγκη- πες μέ έζαιρετικά άνεπτυγμένον τό καλλιτεχνικόν Ινστι,κτον, άλλά χαί πολλο,ύ; έκξήλως ανισορρό¬ πους. Έφοβεϊτο δτι στό τίλος τής επεφυλάσσετο καί αυτής ή τραγι¬ κή μοίρα τοΰ άτυχοΰς βασιλέως Λουδοβίκου. Έφοβεϊτο μήπως σά- λευε μιά ήμέρα καί τό δικό της λογικό. Τίς σκέψεις 2μως αύτές πού την τυραννοΰσαν, δέν τίς άνεκοίνωνε σέ κανένα. Τίς κρατουσε γιά τόν εαυτόν της Στούς ίλλους δέν έ- πέτρεπε μπροστά της τουλάχιστον ν' άναφέρουν δτι ό άτυχής Λου ^οίϊΐίος είχε πεθάνη τρελλός. Ή ταν—έλεγεν—απλώς Ενας άνθρω πος πού ξεχώριζεν άπό τούς άλ λους, έννοών νά κινήται στίς ύ ψηλές σφαΐρες των κόσμων πού Ιπλαθεν ή φαντασία τού. Οί άλ- λοι τόν παρεξηγοθσαν. Καί αύτό ποΰ Ιλεγε γιά τόν τραγικό της έξάδελφο, ώμοίαζεν κάπως καί μέ τή δική της άπο λογία! Έν τοσούτψ κατά βάθος, την τυραννοΰσε πάντοτε τό προαίσθη- μα καί ή σκέψις γιά την τρέλ λα πού κατεδίωκε σάν κατάρα των θεών, τούς Βιττελσβάχου; Καί μόλις τόν ιδία χρόνο, έπέ. στρεψεν εϊς την Βιέννη, ήρχισε ν' άφιερώνη τό ενδιαφέρον της καί πάλιν στά άσυλα των φρενοβλα- βών. Την Ιΐην Δεκεμβρί?υ 180(3 στά καλά καθούμενα, χωρΐς νά προηγηθη καμμιά προειδοποίησις ή αύτοκράτειρα Έλισάβετ, συνο δευομένη μόνον άπό την σύζυ γον τοθ άδελφοΰ της άρχιδουκό; Καρόλου θεοδώραν, επεσκέφθη 2να φρενοκομείον είς την Βιέν νην. Ή επίσκεψις τής αύτοκρατείρας ήταν τόσον άπρόοπτο; ώστε (' διευθαντής τοΰ άσύλου, άναγκά ζεται, γιά νά μή βραδύνη, νά εμφανισθή 8πω; ήταν, μέ την λευκήν καμιζόλα τοΰ ίατροΰ. Ή Έλιαάβετ θέλησε νά επισκεφθή άλλα τμήματα των τροφίμων τοΰ φρενοχομείου, άκόμη καί των πλέ¬ ον έπικινδύ/ων. "Υστερα όδηγεΐ- ται είς τό τμήμα των ήσύχων τρελλων. Έκεΐ ομω; τής έπιφυ- λάασεται ?να δραματικόν έπεισό διον. (συνεχίζεται) Π. Παπαδόπουλος Πτυχιοϋχος 'τπς Ιοιτρικής Όδοντίατρος Δέχεται έν τφ Ίατρείφ τού τταρά τόν "Αγιον Μηνάν καθ" έκαστην: 9-12 καί 4-7 ΕΝΟΙΚ1ΑΖΕΊΆΙ, παρεχομένη; άσφαλοΰς εγγυήσεως, ή έντός τής πόλεως Ηρακλείου καί παρά τα «Καρτέρια» κειμένη οίκία τοΰ Ίεροΰ Ναοΰ τοΰ Άγίου Γεωργίου Πόρου, άπαρτιζομένη έκ μεγάληι αύλής, άφοδευτηρίου, στερνοπηγα δίου, μαγειρείου, δύο θολωτώι μαγαράδων, δύο ισογείων αίθου σών καί έξ ενός άνωγείου δωμα τίου. Πληροφορίαι παρά τ^) Έ νοριακή Επιτροπεία Πόρου ή πά ρά τφ Μιχαήλ Ντίρλα Πλατειά Στράτα. Ό καιρός τρέτιεται πρός άνοι- ξιάτικον αν κρίνωμεν άπό την προχθεσινήν καί χθεσινήν αιθρίαν. —Έν πάση περιπτώσει δέν λεί· πει τό ψϋχος Ιδίως τάς πρωϊνάς καϊ νυκτερινάς ώρας — "Ωστε νά είνε άκόμη έπίφο· βος ή παραμονή είς τό ΰπαιθρον διά την όποιαν.. βιάζονται τα θε- ρινά κέντρα. —Άσφυκτική ή κοσμοσυγκέν- τρωσις προχθές είς την αίθουσαν τοΰ Δημαρχείου δπου Ιγινεν τ6 φιλολογικόν μνημόσυνον τοθ παι· ήτου Λορέντζου Μαβίλη —Έν άρχή τοθ μνημοαύνου ωμί¬ λησεν άπο μέραυς της Λέσχης Έ- πιστημόνων ό δικηγόρος καί δη- μοΐικός σΰμβουλος κ. Έμμ. Ξαν θάκης, επηκολούθησαν δέ αί άμ»· λΐαι των κ. κ Αλεξίου καί Δή- μοπούλου καί αί απαγγελίαι των Δίδων Πορταλάκη καί Παίζη. —Έξαιρετικά ένδιαφέρουσα υ¬ πήρξεν ή όμιλία τού κ. Αλεξίου ή περιστραφεΐσα ιδίως είς τόν χα.- ρακτήρα τού Μαβίλη, μεθοδική δέ καί διεξοδική η ανάλυσις τοθ κ. Δημοπούλου δσον άφορά τα φιλολογικόν τού 6ργον, την οποί¬ αν τόσον ώραΐα διετόνιζον αί ά· παγγελίαι των σοννέτων τού. —Ή σύνθεσις τοθ κ Αλεξίου γύρω άπό την άριστουργηματι- κήν «Λήθην», υπήρξε μία κατα- κλείς άνάλογος πρός την δλην αυτήν φιλολογικήν βραδυάν. — Διά τής Άστυνομικής διατά¬ ξεως την οποίαν έξέδωσε ή Δι¬ οίκησις Χωροφυλακής Ηρακλεί¬ ου. —Ρυθμίζονται καί είς τόν νομόν μας τα μέτρα έκεΐνα διά των οποίων διώκεται καί περιστέλλΒ· ται ή ζωοκλοπή. —Τα μέτρα ταύτα έφαρμρζόμε- να ήδη έν Κρήτη καί παρακολου- θούμενα συστηματικώς υπό των άστυνομικών μας άρχών. —Συντελοϋν είς την περιστο- λήν 6τι, τού άδικήματος αύτοθ, τό οποίον ήρκεσεν άλλοτε νά παρουσιάση τόν τόπον μας ώς α· ναρχούμενον. — Είς τό χθεσινόν ρεσιτάλ τοΰ μαθητικοθ τμήματος τής ΔνΙδος Παπαδοπούλου ανεμένετο συγκέν¬ τρωσις πολλών φίλων τής μουσι- κης. -Τό ρεσιτάλ άλλως τβ ανεμέ¬ νετο δτι θά Ιτίμα καί έκλεκτή γενικώς μερίς τής κοινωνίας μας λόγω τοϋ φιλανθρωπικοϋ τού σκο· ποΰ, —Έλπίζεται δτι άπό την άλ¬ λην έ,βδομάδα ό χορευτικός κό- σμος θά αρχίση συγκινούμενος κοιΐ .... κινούμενος — "Αλλως τε άρχίζει όσονούπω καί ή λειτουργία των χορευηκών κέντρων. —Των οποίων ή οργάνωσις άν λάβωμεν ΰπ' δψιν τα άναγγελλό- μενά δέν φαΐνεται άξιοκαταφρό- νητος. —Με την ρύθμισιν τοθ ζητήμα· τος τοΰ Γυμναστηρίου Βενιζέλου είς Χανιά περί τοϋ όιτοίου έγρά- φομεν χθές. —Ή άθλητική κίνησις Χανίων είνε βέβαιον δτι θά τονώθη καί οί άνά τό Πανελλήνιον φίλαθλοι θά ένδιαφερθοΰν δι" αύτην περισ¬ σότερον. —"Ας ελπίσωμεν δτι τό ζήτη- μα αύτό τοθ Γυμναστηρίου Χα¬ νίων θά χρησιμεύση ώς ύπενθύμι- σις διά την άθλητικήν πρόοδον καί είς την λοιπήν Κρήτην. —Σήμερον τό εσπέρας (ώρα 7 30" μ. μ) δίδεται ώς γνωστόν είς την Λέσχην Έπιστημόνων Ηρα¬ κλείου διάλεξις τοΰ κ. Χρ. Πέ¬ τρου Έπιμελητοΰ τοΰ Μουσείου μας περί των άρχαιολογικών έ· ρευνώ* έν Κρήτη ύ Ρίπορτβρ Λύσις χθεσινοΰ ύπ'άρ. όόσταυρολέξου ΓΑΤΝΤΕίΜΐΟ ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ μαγαζείον κατάλληλον δι' άτελιέ ύποδηματο- ποιείου, ραφείου ή οιουδήποτε άόλ- λου τεχνικοθ έπαγγέλματος καί είς κεντρικήν Θέσιν. Πληροφορί¬ αι παρ' ημίν. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ είς τό προάστει¬ ον Καμίνια κατάστημα μετ3 ά¬ νωγείου οικίας καί συνεχομένης αμπέλου. Τα αύτά μετά δύο εισέ¬ τι καταστημάτων πωλοΰνται καί μέ ευκολίας πληρωμής. Πληροφορίαι παρ' ημίν. >■■■■■·■■■■■■■■■■■■■■■
  Στεφ. Σαριδάκης
  Ναιβυτήρ-Γυναικολογος
  Εΐδικευθείς έν Παρισίοις.
  Δέχεται έν τ^ Πολυκλινικ^.
  Τηλεφ. Κλινικής 490
  » οικίας 608
  ι········
  Ελευθ. Πηγάκης
  Ίατρός—Παβολόγος
  Δέχεται έν τφ ΙατρεΙφ τού
  όδός Τσακίρη (οΐκΐα στρατη-
  γοΰ κ. Άλεξάκη) 10-12 π. μ.
  καί 4—6 μ. μ.
  ΚΟΚΑΡΙ έξαιρετικής ποιότη¬
  τος ψιλό Θά βθρετε είς την κρ«μι
  μυδαποθήκην πληοίον Χανίων
  Πόρτα ώς καί κριμμύδια ιίς δι*
  αρκή παρακαταθήκην.
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  Τό μεγάλο έργον
  τού Βίκτωρος Ουγκώ.
  Οί "Αθλιοι.
  νης
  231 όν
  —Καί τί κάμνεις έδώ μέσα; ηρώτησεν ό Άγιάν-
  —Τί νά κάμω! τα πεπόνια μου σκεπάζω άπό τό
  κρυο τής νυκτός.
  Πράγματι, ό γέρων Θερσανέμης, καθ' ήν στιγ¬
  μήν είχεν έλθει πλησίον τού ό Άγιάννης έκράΐει
  άπό τής άκρας ψίαθόν τίνα, ήν καί ένησχολεΐτο ν'.
  άπλωση επι των πεπόνων. Ούτω πως είχεν άΐτλώ-1
  σει ήδη Ικανάς, διότι σχεδόν μίαν ώραν κατεγίνετο
  είς την εργασίαν ταύτην. Ένόησε δέ τώρα ό Άγιάν¬
  νης διά ποίον αιτίαν ό Θερσανέμης εκυπτε συνεχώς
  καί άνηγείρετο.
  — Εΐδα, έξηκολούθησε λέγων ό Θερσανέμης, πώς
  τό φεγγάρι ήτο πολύ λαμπρόν καΐ πώς έ'χει νά πέ-
  ση παγονιά πολλή αυτήν την νύκτα καί ήλθα νά
  σκεπάσω τα πεπόνια μου. Γελάσας δέ καί βλέψας
  πρός τόν Άγιάννην—Άμ' τό ϊδιο έπρεπε νά συλ-
  λογισθής κ' ή αύθεντιά σου, τοθ είπεν δχι, ποθ μου
  βγήκες μέ τό ύποκάμισο! Είς την ζωήν σου, πώς
  εύρέθηκες έδώ μέσα δέν θά μοΰ είπής;
  Ίδών ό Άγιάννης δτι ό άνθρωπος ούτος τόν έ-
  γΐνωσκε τουλάχιστον υπό τα δνομα ό Μαγδαλη-
  νής, δέν έκρινεν ώς φρόνιμον νά έξηγηθή περί πάν¬
  των. Άπέφευγε λοιπόν τάς άποκρίσεις έρωτών άν-
  τί ν' άπαντδ.
  —Καί τί είνε αύτό τό κουδοθνι, δπου εχεις δε-
  μένο επάνω είς τό γόνυ σου;
  —Αύτό; άπεκρίθη ό Θερσανέμης· διά νά τό άκού
  σουν καί νά μέ φεύγουν.
  —Πώς! νά σέ φεύγουν;
  Ό γέρων Θερσανέμης έμισόκλεισε τόν έ"να ό-
  φθαλμόν τού άπορρήτως πως.—Αϊ, τα ξεύρει δα ή
  αύθεντιά σου! Έδώ μέσα είνε δλο γυναΐκες' £να
  σωρό κορίτσια. Ώς φαίνεται, θά ταίς ήμουν έπικίν-
  δυνος, άν μ' άπαντοΰσαν. Άκούουν τό λοιπόν τό
  κουδοθνι καϊ φεύγουν άμα καταλάβουν πώς έρ-
  χομαι.
  —Άλλά τί σπίτι είνε αύτό;
  —Τό ξεύρεις δα ή αύθεντιά σου. Ή αύθεντιά
  σου δέν ξεύρεις τί σπίτι είνε αύτό;
  — Άλλά δχι, σοΰ λέγω" δέν τό γνωρίζω.
  —Δέν τό γνωρΐζεις, ένώ μ' εβαλες έδώ μέσα
  κηπουρό;
  —Λέγε μου, σέ παρακεχλώ, ώς νά μην είξεύρω
  τίποτε.
  —Αϊ, καλά! δέν είνε αύτό τό γυναικεΐο μονα-
  στήρι τοθ Πίκπου;
  Τώρα μόλις ένεθυμήθη ό Άγιάννης. Ή τύχη,
  δηλαδή ή Θεία Πρόνοια, τόν έρριψεν είς αύτό έκεΐ-
  να τό μοναστήριον τοθ προαστείου Άγίου Άντω-
  νίου, δπου κατά την σύστασιν τού εΐχε γίνη δεκτός
  ό γέρων Θερσανέμης, άφοϋ πέσων υπό την άμαξάν
  τού έξήρθωσε τό γόνυ τού. Τουτο δέ πρόδύο έτών.
  —Τού Πίκτου! ά! ναί, είπεν ό Άγιάννης.
  — Τώρα, πώς τό κατώρθωσες καί έμβήκες έδώ
  μέσα; ηρώτησεν έκ νέου ό Θερσανέμης. Ότι ήσουν
  άγιος, τό ήξευρα, άλλά καί άγιος, πάλιν εΐσαι άν¬
  δρας καί άνδρες έδώ μέσα δέν πατοθν -τό πόδι
  τους.
  —Καλά" καί πώς άφίνουν έσένα;
  —Άλλος άπ' έμένα δέν είνε κανείς.
  —Όπως άν έχη, είπεν ό Άγιάννης, άνάγκη νά
  μείνω καί έγώ έδώ μέσα.
  — Κακό πώπαθα! Άμ' είνε νά γίνη, αύτό;
  Ό Άγιάννης πλησιάσας τότε πρός τόν γέρον-
  τα, τοθ ίΐπε σοβαρώς—Γέρο—Θερσανέμη, έγώ σοθ
  έ'σωσα τή ζωή' τό θυμάσαι;
  —Όσο γι' αύτό, έγώ πρώτος σοΰ τό εΐπα, ά-
  πεκρΐθη ό Θερσανέμης.
  — Ιδού ή ώρα λοιπόν νά κάμης καί ού δι' έμένα
  δ,τι έγώ έ'καμα άλλοτε διά σένα.
  (συνεχίζετοι)
  ' Εγκυκλοπ α ιδ ε ία
  Αι* έκείνους ποϋ θέλουν
  νά ττλουτίζουν τάς γνώσεις των.
  Άπό ολ« δι* όλους.
  Ο Δ1ΔΑΣΚΑΛΟΣ ΤΩΝ ΦΙΛΙΩΝ
  Β'.
  Όταν λ. χ. ήρχοντο Ιπισκέ-
  ψεις, καί άν άκόμη οί επισκέ¬
  πται δέν ήσαν γνωσταί, συγγε
  νεϊς ή φίλοι, αί γυναϊκες τοθ
  σπιτιοθ απαραιτήτως επρεπε νά
  τούς φιλήσουν. Διαφορετικά Θά
  Γ.ρ-^ε^ΪΊΐχο εις τόν έπισκέπτην
  φοβερά προσοολή καί ή οϊκοίέ
  σπο:να πού δέν θά ήταν πρόθο
  μος νά φιλήση, θά εθεωρείτο πώ;
  δέ/ ήξευρε νά φερθή. Σημειω¬
  τέον ότι καί εκείνην την επο¬
  χήν, καί επί μακρόν, άργότερα,
  συνήθιζαν νά φιλιώντχι καί οί
  ά'νδρε;, δπως φιλιώνται σήμε-
  ρα, οταν σ'ονχντώνται αί γυ¬
  ναϊκες. Οί άνδρες έφιλιώντο εις
  ένδειξιν φιλίας ή σεβασμοΰ. Ό
  ποιητής Γιάκομπι έγραφε λ. χ.
  είς τόν φίλον τού Γκλάίμ: «11ή
  ξεχνάτε νάρθήτε γιά έ'να φλυ-
  τζάνι καφέ καί γιά ενα φιλί».
  Ό δέ Γκλά'ιμ εγραφεν είς τόν
  φίλον
  XV):
  «"Εξαφνα ευρέθην κά
  τω άπό τό ^ίν^ρο^ μέ τα κόκκι
  να μήλα, καί τότε ενα πνεϋμα
  μοϋ εδωσεν ενα φιλί: Τ ό πνεθ-
  μα τοΰ άγαπημένου Γιάκομπι.
  Δέν μποροθσε παρά νά είνε αΰ
  τος. Διότι μέ φίληαεν, δπως φι-
  λεΐ ό Γιάκομπι». Άλλ' άς επα¬
  νέλθωμεν είς τάν Άγγλον διδά-
  σκαλον το3 φιλιοΰ, τόν μίστερ
  Έρρΐκον Ούάιτλοκ. Πώς ήταν ό
  άνδρας αύτός πού εκάλεσε μιά
  βασίλισσα γιά νά οιδάξη είς τάς
  γυναίκας τής αύλής της πώς νά
  φιλοΰν; Δέν διασώζεται εικών
  τού. Δέν άπομακρυνόμεθα δμως
  καί πολύ τής πραγματικότητος
  άν τόν περιγράψωμεν ώς Ινα
  ίππότην μέ μαύρην, μεταξωτήν
  άμφίεσιν, μέ ενα ξίφος κρεμα-
  σμένο εις τό πλευρόν τού, μέ
  τό δανχελλένιο κολλάρο τοΰ 30ε-
  τοθς πολέμου γύρω άπό τόν λαι¬
  μόν τού, καί μ' Ινα ύπογένει-
  ον ΜεφιστοφελοΟ; στό πηγοΰν:
  τού. Ό μίστερ Οϋάϊτλοκ περι-
  στοιχιζόμενος άπό τάς γοητευτι-
  κάς μαθητρ,;ας τουι τ*ς μάθχινε
  πώς νά γονατίζουν μέ τό δεξί
  πό5ι, πώς νά σκύδουν τό κεφά-
  λι [ίαθϊΐά πρό; τό εδαφος, πώς
  νά σηκώνουν έλαφρά την άκρη
  τοΰ μανδύου ή τής έσθήτος τής
  βασιλίσσης καί νά ' τό φέρουν
  είς τα χείλη. Τάς δίδασκεν
  δτι γιά ν' απόδειξις κανείς τόν
  σεβασμόν τού πρός Ινα πρόσω¬
  πον κχτέχον υψηλόν άξίιομα, Ι-
  πρεπε νά τοθ φιλή τό χέρι —
  ή μάλλον τό γάντι, καί ε! δυνα¬
  τόν τό πόδι, δηλ. τό ύπόδημα
  ή την παντόφλα. Καί φυσικά θά
  έδίΰασκε τάς μαθητρίας τού κχί
  πώς νά συμπεριφέρωνται, δταν τάς
  φιλοϋσαν.
  Διότι πολλάκις :ό πρόσωπον
  μέ τό υψηλόν άξίωμα πού θά εί
  χαν φιλήση εις Ινδειξιν σεβα¬
  σμοΰ, μποροΰσε νά θελήση νά
  τού; άνταποδώση τό φίλημα, όχι
  βεβαία σκύοον καί ταπεινούμε-
  νον μέχρις αυτών, άλλά βοηθοθν
  αύτάς , νά σηχωθοϋν γιά νά τάς
  φιλήση εις τό μέτωπον, τάς πα-
  ρειάς ή τα χείλη. Κατά πάσαν
  πιθανότητα ό ιιίστερ Ούάίτλοκ
  έδίδαξε καί είς την ϊδια την
  βασίλισσα Χρηστίνα την τέχνην
  των φιλιών. Σημειωτέον βτι
  την εποχήν εκείνην πολλαί τα-
  ξίδευαν εις την Αγγλίαν μό¬
  νον γιά νά μάθουν πώς Ιπρεπε
  κανείς νά φιλή.
  Ό κ. Γενικάς Διοικητής
  και αί εφεδρικαί άνάγκαι
  ΤΟτ€λβΙΟ76ρΟν
  εν ]<ρητη "ΕΘΝΙΚΟΝ" (Χορευτική περίοδος Απόκρεω) Τό «Εθνικόν» θέτει είς την διάθεσιν τοϋ χορευ τικοϋ κοινοϋ την άνώγειον αϊθοΐσαν αύτοϋ μετα- τρεπομένην είς αϊθοι,σαν χοροθ. 'Από τής Κυριακης 20 Φ)βρίου. Μέ ορχήστραν πλή ρη άπό άριστεΐς μου σικοΰς καί μέ τόν πανελληνίου φήμης καί αγαπητόν είς τό κοινόν τού "Ηρακλεί¬ ου, τενόρον τοϋ Έλ- ληνικοϋ Μελοδράμα- τος κ. Μ. ΘΩΜΑΚΟΝ "Χ ΙΟ Σ" Τό ταχύτερον καί εύσταθέστερον θαλαμηγόν τής γραμμής, αναχωρεί: Κάθε Κυριακήν άπόγευμα ΚΑΤ' ΕΥΟ-ΙΑΝ ΠΕΙΡΑΙΑ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΝ Π«.δί 12 ώΡ«ς ορϊ ΑΔΑΜΗ Τηλίφ. *-« ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ Ό Εγκριτος Δικηγόρος Αθηνών κ. Νικόλαος Κωνσταντ. Στεψανίδης, (Γραφείον όδός Βαλα ωρήτου 6 Αθήνας) άσχολούμενος είς δικαστικάς, διοικητικάς, καί ύποθέσεις Άμερικής καί έξωτερι- κοΰ μάς παρακαλεΐ νά άνακοινώσωμεν, 8τι ουδε¬ μίαν σχέσιν έ"χει μέ τόν Νικόλαον Γ. Στεφανίδην (Στοα Φέξη Αθήναι) μή δικηγόρον καί ασχολούμε¬ νον μέ ύποθέσεις συντάξεων. Οί έχοντες ύποθέσεις έξωτερικοθ—Άμερικής δύ¬ νανται ν'άπευθύνωνται είς τό δικηγορικόν γραφείον των κ. κ. Νικ. καί Ίω.Κρασαδάκη μεθ' ών ό κ.Νικ. ΣτεφανΙδης συνεργάζεται. •■■ι ΗΡΑΚΛΕΙΩΤΑΙ Τό άγαπημένο σας σαποθνΐ: Στεψανίδη θά εϋρετε άπό σήμερον είς τα γρα- φεΐα τής Έταιρείας ΠΡΕΒΕ-ΙΩΑΝΝΙ- ΔΗΣ όδός 25ης Αύγοοστου (έναντι Τρα¬ πέζης Ελλάδος). ΧΑΝΙΑ Φεβρουάριο; (διά τοΰ ταχυδρβμείβυ).— Πρός τα Ταμεϊα Έφέδρων· Πολεμιοτών Κρήτης α¬ πεστάλη τό κάτωθι έγγραφον υπό τής Γενική; Διοικήσεως Κρήτης περί λήψεως μέτρον διά την πε¬ ρίθαλψιν και ενίσχυσιν των Έφβ- όρων Πολεμιατών: (Μετά τόν υπό τοΰ 'Αναγκα- στικβΰ Νόμου 862)37 βαφή καθο¬ ρισμόν των σκοπών των Ταμείων Έφεδρων Πβλ)στών Κρήτης, εχο¬ μεν την τιμήν να παρακαλέσω¬ μεν όπως προελθητε είς την λη· |ιιν γενικών άπβφάσεων δι' ών θά έπιτυγχάνεται ή βν γένει πε· ρίδαλψις καί ενίσχυσις των 'Εφέ- ύρων Πολεμιστών, οϋτω; ωβτε ή πρός τόν σκοπόν τούτον τεταγ- μενη ίερά περιουσία νά έξυπη- ρετήσι.ΐ πράγματι τάς οί κβ γένει- ακάς καί κοινωνικάς ανάγκας αυτών. Ανακοινούμεν υμίν ένδεικτι- κως τα κάτωθι: 'Επιβάλλεται νά αποφασισθή) κατ' αρχήν ή δωρεάν παροχή φαρμάκων είς τούς "Εφέδρβυ; Πολεμιστάς καί τα μέλη των οΐκο γενειών αυτών. Το εύεργέτημα τούτο θα θεραπεύσο μίαν των οπβυδαιοτέρων άναγκών τβϋ 'Ε- φεδρου βΐκβγενειάρχου, την ο¬ ποίαν έν ούίεμιά περιπτώαει δύ¬ ναται νά πληρώαι,ι διά των πά- ρεχομένων αύτω μικροβοηθημά- των, τα ό ποία εύϊΰς ώ; ληφθώ¬ σιν £»π' αΰτοΰ έξατμίζονται ά¬ νευ άποτελεαματος ούσιαστικοΰ. Πρός τούτο διαβιβάζομεν υμίν συνημμένως άπόσπασμα συνεδρι¬ άσεως τοϋ Δ. Συμβουλίου _ Τ. 'Ε- φεδρων Χανίων, καθ' ήν απεφα¬ σίσθη υπό τοΰ Συμβουλίου τού¬ του η παροχή πορομοίου εΰερ- γετήματος καί καβωρίσθησαν οί οροι υφ' οϋς θά παρέχηται τού¬ το. Εί; τού; ορους τούτους δύ¬ ναται ή ΰμετέρα πρωτοβουλία κα'ι πείρα νά προβθέση καί άλ- λους, έξασφαλιβτικους ιδίως κα¬ τά των ενδεχόμενον καταστρα- τηγήσεων έκ μέρους ιατρών καί έφέδρων. Ήΐ ΐατρική περίδαλψις ! έπίσης των έφέδρων καί των οί· κογενβιών αυτών δέον νά σά; ά- πασχολήβη βοβαρω;. Τό μβΐζον μίρος των οίκονομιών τού βί- κογενειάρχου ύιατίθεται πολλά¬ κις ε!; ίατρικά; έπισκέψεις καί νοβηλΐίαν έν γένει άσθενούν- των οΐκείων τού. Ή συατηματοποίησι; καί ά πό τελεσματική παροχή τού εύβργε- τήματος τούτου έναπώκειταιΒείς υμάς. Μελετίύντες τούς τοπΐΜΚϋς παρ' υμίν ορβυς καί συνθήκας εί; τό ζήτημο: τουτο, δΰνασθε νά συνβννοηθητβ μετά νοσηλευ τικών !δρυμάτων (Νοαοκομείων, Γηροκομείων, κλπ.) δπως ταύτα, έπιδοτούμενα υπό τοΰ Ταμείου σας, άναλάβωσι την υποχρέωσιν τή; δωρεάν νοσηλείας Έφέδρων Πολεμιστών. Έν τω μεταξυ καί μέχρις ότου συστηματοποιηθή~ { δωρεάν ϊατρική περίθαλψιν δυνβτ- σθε επί ύπββεβλημένων αιτή¬ σεων χορηγήσεως μικροδανείων ή βοηθημάτων πρό; θεραπείαν, νά"προέρχησθε'εί; άπ' εΰθείας βυν εννοηβει; μετά Νοσοκομείων καί Κλινικήν καί νά εϊβάγετε άσθε νεί; πρό; εγχείρησιν ή θεραπεί¬ αν εί; αϋτά μέ προσυμφωνπμέ- να νοβήλεια καταβλητέα υπό τοϋ Ταμείου. Ή δωρεάν έπί¬ σης παροχή εί; τα τέκνα των άπόρων Έφέδρων Πολεμιστών φοιτώντοτ εί; τα Σχολεϊα βιβλί- ων, είδών γραφική; ΰλης, δι- δάκτρων άπ' εύθεία; εί; τάς Σχολικά; Έπιτροπά; καταβοτλ- λομένων υπό τού Ταμείου δύ¬ ναται νά είνατ έξυπηρετική των άναγκών τού οίκογενειάρχου ά- άπόρου Έφέώρου Πάν έν γένει, δ,τι δύναται νά εξυπηρετήση όμαδικώ; τού; Έφέδρου; νά άπασχολήστι υμάς καί ν' αποτελέση αντ" κείμενον ιδιαιτέραν συσκέψεων καί άηοφά σεων υμών. Ό Ύπουργο; Γεν. Δ)τή; Κρήτης Π. ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ». Αριθ. 12029 ΠΕΡΙΛΗ'ΠΣ ΙΙΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΥ Ό Συμβολαιογράφος Ηρακλεί¬ ου Εύστράτ'.ος θ. Γαρεφαλάκης έν Ηρακλείω έδρεύων καί κατοι- κών δηλοποιώ δτι: Εκτίθημι είς Δημόσιον Άνα γκαστικόν Πλειστηριασμάν τα έ- πόμενα άκίνητα των όφδΐλβτών Ραδαμάνθιος Ιωάννου Αουκαδά- κη κατοίκου Δαφνών "Αννης χή ρας Γεωργίου Παπαδάκη τό γέ νος Ιωάννου Λουκαδάκη καί Ελένης θυγατρός Ιωάννου Λουκα δάκη κατοίκων Ηρακλείου ώς κληρονόμων τοΰ άρχικοΰ απο¬ βιώσαντος δφειλέτου πατρός των Ιωάννου Άρτεμίου Αουκαδάκη, κείμενα έν τή περιφερεία Δα¬ φνών ήτοι·· 1) Είς θέσιν «Λαγκά¬ δα» άμπελον τής ποικιλίας σουλ- τανίνας εκτάσεως έξ στρεμμά- των μετά συνεχομένης Ανατο¬ λικώς άμπελον σουλτανίνας εκτά¬ σεως ενός στρέμματος ήτοι έν συνόλω αμπέλου σουλτανίνας ε¬ κτάσεως έπτά στρεμμάτων συ- ρευούσης κτήμασι Ανατολι¬ κώς κληρονόμων Χρυσάνθης Ί ωάννου Υουκαδάκη τα γένος Βα- λεροπούλας, ΣτεργίουΆποστολάκη καί Ιωάν. Μουλιανάκη, Νοτίως Ί ωάννου Λουκαδάκη καί Νικο- λάου Λουλουδάκη, Δυτικώς μέ ρύακα καί βορείως, Άντωνίου Χανιωτάκη καί Μιχαήλ Άμπαρ- τζάκη. 2) Είς θέσιν «Μαρίνο ή Αειβάδια» άμπελον τής ποικιλίας σουλτανίνας εκτάσεως τεσσάρων καί ημίσεως στρεμμάτων συνορεύ- ουσαν κτήμασι ανατολικώς μέ δρόμον άγροτικάν, νοτίως Εμμα¬ νουήλ Άμαργιωτάκη, δυτικώς Νικολάου Τσουδή καϊ Γεωργίου Πλούσου καί βορείως Γεωργίου Ααμπράκη, τή έπισπεύσει τής Ινυ- ποθήκου δανειστρίας Έθνικής Κτηματικής Τράπεζας τής Ελλά¬ δος πρός άπόληψιν των ένυπο- θήκων άπαιτήσεών της έκ λιρών στερλινών Αγγλίας εκατόν έξη- κοντα, σελλινίων τριών καί πεν- νών έπτά (£100—3—7) είς σύ· νάλλαγμα δψεως επί Λονδίνου ή τό ισότιμον αυτών είς δραχμάς κατά την ημέραν τής όριστική; καταψηφίσεως τής άπαιτήσεως τής Τραπέζης καί των έξόδων εκτελέσεως, των ώς άνω άπαιτή¬ σεών στηριζομένων είς τα υπ' άριθμού; 14131 καί 14151 έτους 1928 συμβόλαια τοΰ Συμβολαιο- γράφου Ηρακλείου Εμμανουήλ Μηλιαρά καί δι' άς άπαιτήσεις έπε ταγη ό αρχικώς όφειλέτης διά τής υπό χρονολογίαν ^ Φεβρουαρίου 1930 ώς δείκνυται έκ τού υπ' α¬ ριθμόν 894 τής 20 Μαρτίου 1030 άποδεικτικοΰ τοΰ δικαστικοθ κλη |τήρος τοθ Πρωτοδικείου Ήρακλεί- | ου Νικολάου Λασηθιωτάκη. Ό ι πλειστηριασμός γίνήσεται ενώπιον μου ή τοθ νομίμου άναπληρωτοθ μου την ΙΟην Απριλίου έν«στδ —Ή ίδρυσις Μουσείου είς Χανιά. Κατόπιν ένεργειών τη; Γενι κης Διοικήσεως Κρήτης τό Υ¬ πουργείον τής Πκιδείας δι' έγ· γράφου τού γνωρίζει ότι διετά¬ χθη ή Διεύθυνσις των Τεχνπτών ϋπηρεσιών τού ' Υπουργείου Παι- δείοις όπως έκπονήση σχέδιον α¬ νεγέρσεως Μουσείου έν Χανίοις εί; τό υπό τοΰ Δήμου Χανίων πά ραχωρηθέν οικόπεδον. —Σύλληψις φυγοποίνου. Υπό τής Χωροφυλακής Γα- ράζου συνελήφθη ο Μ. Κωστου- λάκης έξ Έπισκοπης Μυλοποτά¬ μου πρός εκτισιν ποινής φυλα- κίσεω; έπιβληθείσης αύτω υπό τοΰ Πλημμελειοδικείου Ρεθύμνης δι' άδικον επίθεσιν μετά βιαιοπρα- γιών. · —Συνταξιοδοτικά. Μεταξυ των αρμοδίων ύπηρίβι ών κράτει σκέψις όπως οί γενό¬ μενοι αυνταξιοΰχοι βάσει των παλαιών νόμων καί συγκεκριμέ¬ νως οί προσμετρήσαντε; τα ουν- τάξιμα έτη Ν. Χωρών έν διπλα- σιασμω νά εξακολουθή σου ν νά τα λαμβάνουν πλήν των 5)50 ε¬ πί πλέον τή; 35ε τί άς καί τού διπλασίου χρονικοϋ διαατημα- τος 1915-1916 άτινα προσετεθησαν διά τού δ)τος τής 31-10-35. —Μετατροπή ελαιουργείον Υπό τού ΰπουργείου Έθνικής ΟίκονομίΜ; εγένετο δεκτή ή αί¬ τησις των κ. κ. Τζαμαντάκη, Βου- ράκη έκ Κυδωνίας όπως μετα- τρέψουν τό ΰπ' αυτών ΰφιστάμε- νον χειροκίνητον ελαιουργείον είς ϋδροκίνητον. —Τό μαθητικόν συσσίτιον είς Νεάπολιν. Είς Νεάπολιν λειτουργεΐ άπό τινος μαθητικό.ν συσσίτιον εί; τό οποίον συσσιτοΰνται υπερπεντή¬ κοντα μαθηταί. Ή Γενική Δι¬ οίκησις εχει διαθέση διά τό συο- βίτιον τούτο 10.000 δρ., αί δέ κοι- νοτητές τής Νεαπόλεως ετέρας 10.000. Ή λειτουργία τού συσσι- τίου τούτου θά εξακολουθήση καθ' όλον τό σχολικόν έ τος. ς^ έτους ημέραν Κυριακήν καί ώραν 10—12 π. μ. καί έν τω Ινταθθα καί παρά την οδόν «Χάνδακος» ίδιοκτήτψ Συμβολαι- ογραφείψ μου ένθα καλοθνται οί βουλόμενοι νά πλειοδοτήσωσι. Έν Ηρακλείω τή 16 Φεβρουα¬ ρίου 1938 Ό Συμβολαιογράφος Ηρακλείου (Τ.Σ.) Ε. ®. Γαρεφαλάκης Ο 2ΤΟΜΑΧΟΛΟΓΟΣ ΙΑΤΡΟΣ Κων. Ε. Πολυδάκης ΕΙδικευθεΙς έν ΓερμανΙα είς τα νοσήματα τοΰ στομάχου έντέρων καί ήτιατος, δέχεται τούς πάσχοντος έκτοΰπεπτι- κου συστήματος έν τφ ΙατρεΙφ τού {οΐκία κ. Χελιδώνη). Τρείς Καμαρες. θερατΐεΐα αΐμορροΐδων α¬ νευ εγχειρίσεως δι" ένέσεων. Άριθμ. τηλ. 7—92 Ι» Ι!
  'Λ-
  ι*
  *
  Ηράκλειον—Κρήτης
  Γρσφεΐα έναντι Παλ. Νομσρχίας
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  Πρωΐα Πέμτττης
  17 Φεβρουαρίου 1938
  ΛΕΓΕΤΑΙ ΟΤΙ ΚΛΤΕΣΤΗ
  ΣΤΕΝ α Τ Ε Ρ Α Η ΟΙΚΟΝΟΜ!
  ΣΥΝΕΡΓΑΣΙλ ΤΗΣ ΑΥΣΤΡΙΑΣ
  ΜΕΤΑ ΤΗΣ [ΕΡΜΙΝΙΑΣ
  Ο ΑΝΑΣ11ΙΙΜΑΤΙΣΜ0Σ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡ1ΣΕΙΙΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 16 Φεβρουαρίου (τού
  άνταποκριτοΰ μας>. — Τηλεγραφοΰν έκ
  τού έξωτερικοΰ ότι ή οίκονομική συ-
  νεργασία Αυστρίας καί Γερμανίας κα¬
  τέστη στενωτέρα διά τής προχθεσινής
  συναντήσεως Σοΰσνιγκ—Χίτλερ.
  Ό άνααχηματισμός τής Αύστριακής
  κυβερνήσεως έν τώ μεταξύ ολοκληρώθη,
  ώστε αυτή νά περιέχη στοιχεΐα διακεί-
  μενα μετριοπαθώς πρός την Γερμα¬
  νίαν.
  ΤΗΝ ΠΡΟΣΕΧΗ ΤΡΙΤΗΝ
  ΑΝΑΧΩΡΕΙ ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΓΚΥΡΑΝ
  Ο
  Σ ι ΙΩΑΝ. ΜΕΤΑΞΑΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 16 Φεβρουαρίου (τοί
  άνταποκριτού μας). — Εγνώσθη σήμε¬
  ρον ότι την προσέχη Τρίτην αναχω¬
  ρεί διά την "Αγκυραν ο πρωθυπουρ-
  γός κ. Ί. Μεταξάς. Ώς γνωστόν είς
  "Αγκυραν θά πραγματοποιηθή ή ^_σύγ-
  κλησις τής Βαλκανικής Διασκέψεως τής
  οποίας την προεδρίαν άνέλαβδν ο "Ελ¬
  λην πρωθυπουργός άπό τίνων ημερών.
  Η ΒΑλΚΑΝΙΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΙΣ
  ΘΑ ΔΙΑΡΚΕΣΗ ΤΡΕΙΣ ΗΜΕΡΑΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 16 Φεβρουαρίου (τού
  άνταποκριτοΰ μας).— /Αναφορικώς μέ
  την Βαλκανικήν Διάσκεψιν έν Αγκύρα,
  ανακοινούται ότι αυτή θά διαρκέση
  τρείς ημέρας.
  ΕΤΕΛΕΣΘΗ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟΝ
  ΤΟΥ ΠΡΙΓΚΗΠΟΣ Ν1ΚΟΑΑΟΥ
  ΑΘΗΝΑΙ 16 Φεβρουαρίου (τού
  άνταποκριτοΰ μας).—Σήμερον αί πριγ-
  κήπισσαι Ελένη, Μαρίνα, "Ολγα, Έ-
  λισάβετ, σύζυγος καί Ουγατέρες τού α¬
  ποβιώσαντος προχθές πρίγκηπος Νι·
  κολάου, μετέβησαν είς Χατόϊ καί έτέ-
  λε σαν μνημόσυνον υπέρ ^ αναπαύσεως
  ■τής ψυχής τού έκεί ταφέντες πρίγκη
  πος. Είς τό μνημόσυνον παρέστη καί
  ή Α. Μ. ο Βασιλεύς.
  ΒΕΒΑΙΟΥΤΑΙ ΤΟ ΤΑΞΙΔΙΟΝ
  ΤΗΣ ΠΡΙΓΚΗΠΙΣΣΗΣ ΜΑΙΡΗΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 16 Φεβρουαρίου (τοΰ άντα¬
  ποκριτοΰ μας).— Σημερινόν τηλεγράφημα
  έκ Λονδίνου βεβαιοί επισήμως ότι κατά τα
  τέλη τοΰ μηνός Φεβρουαρίου κατέρχεται
  είς Έλλάδα ή πριγκήπισσα Μαίρη τής Αγ¬
  γλίας.
  ΕΙΣ ΟΛΟΚΛΗΡΟΝ ΤΗΝ ΕΛΑΑΔΑ
  ΕΠΙΚΡΑΤΕΙ ΚΑΛΟΚΛΙΡΙΑ
  ΑΘΗΝΑΙ 16 Φεβρουαρίου (τοΰ άνταπο¬
  κριτοΰ μας).—Έξ δλων των έπαρχιών τοΰ
  κράτους ύπάρχουν πληροφορίαι ότι ό και-
  ρός εβελτιώθη καί ότι έπικρχτεΐ κάλοκαι-
  ρία έπωφελής διά τάς καλλιεργείας.
  Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ ΚΡΙΝΕΤΑΙ ΠΑΛΙΝ
  ΑΝΗΣΥΧΗΤΙΚΗ
  ΑΘΗΝΑΙ 16 Φεβρουαρίου "(τοΰ
  άνταποκριτού 4μας).— Κατόπιν των τε-
  λευταίων συνομιλιών Χίτλερ καί Σοΰσ¬
  νιγκ^ οί διπλωματικοί κύκλοι τού Λ όν-
  δίνου καί των Παρισίων κρίνουν πάλιν
  χήν διεθνή κατάστασιν άπαισιοδόξως.
  Τούς ίδίους κύκλους άνησυχεϊ συγ¬
  κεκριμένως ή κυβερνητική μεταβολή έν
  Αυστρία ή οποία εύνοεί τα σχέδια τού
  Χίτλερ.'
  Αί Γερμανικαι προθέσειςκαι οιΓάλλοι. 5~η Πρ<ι>ΐνή
  Ή άϊλ ί ίς Λονδινον ""
  Ή άντιϊταλικπ κίνησις είς Λονδινον.
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ (ραδιογρ ) —Ό
  Γαλλικός τύπος συνεχίζει τα
  σχόλια επί τής προχθεσινής
  συναντήσεως Χίτλερ καί Σοΰ¬
  σνιγκ. Αί έφημερίδες τής ά-
  ριστεράς θεωρούσι την συνάν¬
  τησιν ταύτην ώς άποβλέπου-
  σαν είς την επικράτησιν ωρι¬
  σμένων άπόψεων τοθ Χίτλερ,
  άποσκοπουσών είς την ανακί¬
  νησιν διεθνών προβλημάτων
  ένδιαφερόντων την Γερμανίαν,
  επί ζημία ομως τής παγκοσμί¬
  ου είρήνης.
  ΛΟΝΔΙΝΟΝ (ραδιογρ )—Ή-
  μιεπίσημοι Άγγλικοί κύκλοι
  κρίνοντες τα της έκδηλουμέ-
  νης έν Λονδίνω άντιιταλικής
  κινήσεως, άποδίδουν ταυτα
  έξ ολοκλήρου είς κοινοβουλευ-
  τικούς καί δημοοιογραφικούς
  παράγοντος άνεξαρτήτους τής
  Βρεττανικής πολιτικής. Ούχ
  ήττον οί ϊδιοι κύκλοι, δέν θε
  ωροθν την κίνησιν ταύτην άδι- ι
  καιολόγητον, λαμβανομένης
  ύπ' όψιν τής εκστρατείας την
  όποιαν έγκαινίασαν τελευταί¬
  ως εναντίον τής Αγγλίας, ώ
  ρισμένα δργανα των πολιτι¬
  κών κύκλων τής Ρώμης καί δή
  των έπισημοτέρων.
  ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ (ραδιογρ ) —
  Είδήσεις έκ Τόκιο μεταδίδουν
  μεγάλας νίκας τού Ίαπωνι-
  κοΰ στρατοΰ είς την Βόρειον
  καί την Κεντρικήν Κίναν.
  Κατά τα αύτά τηλεγραφήμα-
  τα ή άντίστασις των Κινέζων
  είς τάς περιοχάς ταύτας εχει
  χαλαρωθή σχεδόν τελείως.
  ΡΩΜΗ'(ραδιογρ )— Αί Ιτα¬
  λικαι έφημερίδες γράφουσαι
  επί τής συναντήσεως Χίτλερ—
  Σοΰσνιγκ τονίζουν δτι τα
  κατ' αυτήν διαμειφθέντα ευ¬
  ρίσκονται έντός των κατευ-
  θύνσεων τοΰ άξονος Βερολί-
  νου—Ρώμης
  Ή τοποδέτησις Έλληνικών έλαιων
  είς την Έλβετικήν αγοράν.
  Τό υπουργείον των Εξωτε¬
  ρικών απηύθυνε πρός τό Εμ¬
  πορικόν Έπιμελητήριον Ήρα-
  ρακλείου έγγραφον διά τού
  όποίου γνωρίζει δτι καθ" άς
  έ'χει πληροφορίας διεπιστώθη
  δυνατότης τοποθετήσεως έλ-
  ληνικών έλαιολάδων είς την
  έλβετικήν αγοράν.
  "Ηδη ό έν Ζυρίχη ύφιστά-
  μενος όργανισμός «Γραφείον
  Έξαγωγικοϋ Έμπορίου» ένδι-
  αφερόμενος διά την ανάπτυ¬
  ξιν των πρός την Έλλάδα έλ-
  βετικών έξαγωγών, ήν παρα-
  κωλύει ή είς βάρος ημών παθη-
  τικότης τοΰ μεταξΰ των δύοχω-
  ρών συμψηφΐστικοΰ λογσρια-
  σμοΰ,ίάναζητεΐ έλληνικ* προι
  όντα δυνάμενα νά εισαχθώ¬
  σιν είς Έλβετίαν, 'ινα διά τής
  άξίας αυτών καλυφθή τό είς
  βάρος ημών παθητικόν υπό¬
  λοιπον καί διευκολυνθή ούτω
  έκ νέου.ή πρός την Έλλάδα
  έλβετικη έξαγωγή.
  Τό υπουργείον παρακαλεϊ
  σχετικώς νά εί&οποιηθώσι πε-
  ρί τούτου οί ένδιαφερόμενοι
  έξαγωγεΐς δπως έπιδιώξωσι
  την τοποθέιησιν των πσρ' αύ
  των έξαγομένων εϊδών καί
  είς την έλβετικήν αγοράν.
  Η ΑΓΓΛΙΑ ΚΑΙ Η ΓΑΛΛΙΑ
  ΑΠΕΦΑΣΙΣΑΝ ΝΑ ΕΝ8ΑΡΡΥΝ0ΥΝ
  ΤΟΝ ΚΑΓΚΕΑΑΡΙΟΝ ΣΟΥΣΝΙΓΚ
  ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ
  ΤΗΝ ΑΝΕΙΑΡΤΗΣΙΑΝ ΤΗΣ ΑΥΣΤΡΙΑΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 16 Φεβρουαρίου (τού
  άνταποκριτού μας). — Κατά τα έκ τοΰ
  έξωτερικοΰ τηλεγραφήματα, ή Αγγλι¬
  κη καί ή Γαλλική κυβέρνησις φέρονται
  άποφασισμέναι νά ένθαρρύνουν τόν καγ-
  κελάριον Σούσνιγκ προκβιμένου ούτος
  νά άγωνισθή διά την διατήρησιν τής
  άνεξαρτησίας τής Αυστρίας.
  Είς τόν Σούσνιγκ αμφότεραι αί κυ-
  βερνήσεις θά δηλώσουν ότι δύναται νά
  υπολογίση έν τοιαύτη περιπτώσει είς
  την ηθικήν καί ύλικήν υποστήριξίν των.
  Ο ΕΞΑΓΩΠΚΟΣ ΔΑΣΙΥ1ΟΣ
  ΤΗΣ ΚΡΗΤΙΚΗ! ΣΤΑΦΙΔΟΣ
  Διά χθεσινάς τηλεγραφικής
  τού άναφοράς πρός τα ύ-
  πουργεΐα Οικονομικήν καί
  Έθν. Οίκονομίας τό Γεωργι-
  κόν Έπιμελητήριον έπανέρχε
  ται καί αύθις επί προηγουμέ
  νων ένεργειών τού δπως α¬
  παλλαγή διά νόμου ή Κρητι¬
  κή σταφίς τοθ διπλοϋ έξαγω
  γικοΰ δασμοΰ ό οποίος κατα
  βάλλεται τόσον κατά την με¬
  ταφοράν της είς Πειραια δ-
  σον καί κατά την εκείθεν
  εξαγωγήν της. Των ένεργει¬
  ών τού αυτών τό ενταύθα
  Έπιμελητήριον κατέστησεν έ-
  νήμερα καί τα άλλα Έπιμε-
  λητήρια τής νήσου Ίνα καί αύ
  τα ένεργήσουν αναλόγως.
  ΜΕΙΩΣΙΣ
  ΤΩΝ ΚΟΝΙΙΣΤΡΩΝ ΚΑΙ ΝΑΥΛΩΝ
  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ ΚΑΙ ΚΙΝΗΣΙΣ
  ΑΙ κυμανθείσαι χθές έν ττ) άγορίςχ μας τιμαί των κατωτέρω έγχω
  ρίων τΐροιόντων είχον ώς ακολούθως:
  Σταφίδβς,
  Σουλτανίναι α'
  β'
  Υ'
  Καραμττ.
  "Ελεμέδες α
  Δι' έγκυκλίου τοΰ υπουργείου
  Έθν. Οίκονομίας ανακοινούται 8-
  τι ή Άνώνυμος Έλληνική Έται-
  ρεία Έμπορίου, Β-ομηχανίας καί
  Άνταλλαγών ηροΎΐλ^ είς συνεννο
  ήσεις μετά των διαφόρων επι¬
  σήμων άργανισμών μεταφορών
  Μεσευρώπης, έπιτυχοΰσα την πα¬
  ραχώρησιν εύνοικών κομίστρων
  καί ναύλων ούτως ώστε ή αποστό¬
  λη έμπορευμάτων άπ' εύθείας μέ-
  χρι τής πόλεως προορισμοϋ νά εί¬
  νε μελλοντικώς συμφερωτέρα τής
  μέσφ Τεργέστης καί ΆμΜρ^ου
  τοιαύτης. "Ηδη είς ά'παντας τούς
  λιμένας έξαγωγής έγκατεστάθη-
  σαν αρμοδίως είδικοΐ πράκτορες
  πρός εξυπηρέτησιν των έξαγω-
  γέων.
  ΤΑ ΛΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
  Έξουσιοδοτήθησαν δι' ύ-
  πουργικής αποφάσεως αί κα¬
  τά τόπους έπιτροπαί χορηγή¬
  σεως άδειών είσαγωγής άν-
  ταλλακτικών αϋτοκινήτων δ¬
  πως χορηγώσιν αδείας είσα¬
  γωγής εϊδών ϋπαγομένων είς
  την άρμοδιότητα αυτών υπό
  τούς έπιτρεπομένους δρους
  είσαγωγής τούτων είς πάντα
  έμπορον αύτοκινήτων, ποδηλά-
  των ή άνταλλακτικών καί έ-
  ξαρτημάτων τούτων, διατη-
  ροϋντα σχετικόν κατάστημα,
  άσχέτως τοϋ χρόνου καθ" δν
  Ίδρυσε τουτο.
  ΑΝΕΥΡΕΣΙΣ ΠΤΟΜΑΤΟΣ
  Έντός τοΰ λιμένος Ρεθύ¬
  μνης ανευρέθη τό πτώμα τοϋ
  έξαφανισθέντος άπό τής πα¬
  ρελθούσης Κυριακής λιμενερ-
  γάτου Τριάρχη. Ό Τριάρχης
  ώς απεδείχθη έκ τής γενομέ¬
  νης νεκροψίας, έπεσεν είς την
  θάλασσαν καί έπνΐγη συνε¬
  πεία μέθης.
  Ταχτας
  Μαύραι
  Υ'
  α'
  β'
  Υ'
  ( 22. -23
  ( 10-11
  ( 8-9.
  7
  Χαρούπια » 2 70
  "Ελαια 5ο · 29 80
  » κοινά »
  Σάπωνες.
  Λευκοί α' ποιότητος δρ.
  » Β' » »
  Πράσινοι α' ποιότ. »#
  » β' > >
  Οίνοι.
  "Αρχανών τό μίστατ. »
  21.- 00
  20.- 00
  18.— 00
  12 -00
  45.
  ΙΊΑΡΕΣΧΕ6Η ΓΕΝΙΚΗ ΑΜΝΗΣΤΕΙΑ
  ΕΙΣ ΠΟΛΙΜΣ_ΚΑΤΑΔΙΚΟΥΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 16 Φεβρουαρίου (τού
  άνταποκριτοΰ μας). — Άμέσως μετά
  τόν ανασχηματισμόν τής Αύστριακής
  κυβερνήσεως είς την οποίαν ώς γνωστόν
  αυμμετϊχει καί έθνικοσοσιαλεστής ύ-
  πουργός παρεσχεθη συνεννοήσει τοΰ καγ-
  γκελαρίου Σοΰσνιγκ μετά τού προέ-
  δρου τής Δημοκρατίας Μίκλας γενική
  άμνηστεία είς τοϋς πολιτικούς καταδί-
  κους έν Γερμανίαν έν θις πλεΐστοι έθνικο
  σοσιαλισταί.
  Μαλεβυζίου κατ' οκάν δρ. 6.
  Ο ΦΟΡΟΣ ΖΥΓΙΟΥ
  ΕΠΙ ΤΩΝ ΣΙΓΑΡΕΤΤΩΝ
  Τό "Υπουργείον των Έσω-
  τερικών δι' έγγράφου τού
  πρός την Γεν. Διοίκησιν Κρή¬
  της διαβιβάζει αναφοράν τής
  ενταύθα έφορείας καπνοΰ έξ
  ής προκϋπτει δτι ό Δήμος Η¬
  ρακλείου είσπράττει διά φόρον
  ή τέλη ζυγίου επί τοϋ είσαγω
  μένου μέν καπνοΰ είς φύλλα
  δρχ. 7 δι' έ'καστον δέμα κα¬
  πνοΰ βάρους μέχρι 50 όκ., λε
  πτά σέ 50 κατ' όκδν μικτοΰ
  βάρους επί των εισαγομένων
  σιγαρέττων, Έπειδή ή φορο-
  λογία αυτή άντίκειται πρός
  τα ίσχύοντα τό υπουργείον
  παρακαλεΐ την Γεν. Διοίκησιν
  νά προβή είς τάς δεούσας ε¬
  νεργείας διά την κατά νόμον
  ταχείαν διαρρύθμισιν αυτής.
  Έξ άφορμής τοϋ έγγράφου
  τούτου τοό υπουργείου καί
  σχετικών ένεργειών τής Νο·
  μαρχίας ό κ. Δήμαρχος υ¬
  πέβαλεν είς την Νομαρχίαν
  έγγραφον διά τοΰ όποίου δι-
  ατυπώνει την γνώμην δ¬
  τι τό υπουργείον ούχι ορ¬
  θώς άποφαίνεται επί τοΰ
  προκειμένου καί έκθέτει τούς
  λόγους οΐτινες έπιβάλ-
  λουν νά εξακολουθήση ή είσ¬
  πραξις τοθ φόρου όστις ση¬
  μειωτέον είνε καί ένυπόθηκος
  είς την κτηματικήν Τράπεζαν.
  ΟΙ ΠΑΝΤΟΠΩΛΑΙ
  ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ
  Γενομένων αρχαιρεσιών των
  μελών τοθ Συλλόγου Παντο-
  πωλών Νεαπόλεως, εξελέγη¬
  σαν: Πρόεδρος Στ. Βάττας,
  Άντ)δρος Κων. Μαστοράκης,
  Γραμματεύς Νικόλ. Χουρδά-
  κης, Ταμίας Γεώργ. Ζερβάκης.
  Τακτικά μέλη: Έμμ. Μαγκώ-
  νης, Ιωάν. Συλλιγαρδάκης,
  Στ. Κατσελάκης. Άναπληρω-
  ματικοί:Έμμαν. Πλευριτάκης,
  Γεώργ. Ί. Φαϊτάκης.
  ΚΑΤΑΜΗΝΥΣΕΙΣ
  Κατεμηνύθη επί παραβάσει
  τοϋ άγορανομικοϋ κώδικος ό
  Γεώργ. Β. Γεωργανιάς άν-
  θρακοπώλης.
  Η ΠΡΟΣΚΟΝΙΙΣΙΣ ΖΥΓΟΛΟΓΙΩΝ
  ΠΛΡΑ ΤΩΝ ΕΞΑΓΩΓΕΩΝ ΕΛΑΙΟΥ
  Κατ' άρμοδίαν ανακοίνω¬
  σιν οί ένδιαφερόμενοι έξαγω
  γεΐς όφείλουν κατά τάς εκά¬
  στοτε γενομένας ίξαγωγάς
  έλαιολάδου νά προσαγάγωσιν
  είς τό τελωνείον άκριβή ζυγο-
  λόγια τόσον ώς πρός τό μι¬
  κτόν όσον καί τό καθαρόν
  βάρος τοϋ έμπορεύματος.
  ΤΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟΝ
  ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
  Διά χθές την εσπέραν εί¬
  χον κληθή είς σύσκεψιν πρός
  ανταλλαγήν γνωμών επί δια
  φόρων έμπορικών ζητημάτων
  τα μέλη τοΰ Διοικητικοΰ
  Συμβουλίου τοΰ ΈμπορικοΟ
  καί ΒιομηχανικοΟ Έπιμελη-
  τηρΐου Ηρακλείου.
  ΑΛΛΗΛΟΑΠΑΓΩΓΗ
  Ό Έμμ. Άρ. Καλοριψά-
  κης καί ή Όλγα Έμμ.
  Μπαλταδάκη έκ Ρογδιάς κα¬
  τέφυγον είς τό χωρίον Μονή
  άλληλοαπαχθέντες. Μετήχθη-
  σαν ενταύθα καί παρεπέμ-
  φθησαν αρμοδίως.
  ΗΠΡΟΧΘΕΣΙΝΗΔΙΚΗ
  Τό κακουργιοδικεΐον Ηρα¬
  κλείου ήθώωσε τούς Ιω. Τσι
  μπουκάκην καί Μιχ. Λιλικά-
  κην έξ Άποκορώνου κατη-
  γορουμένους επί άποπείρα
  άναιρέσεως τοθ "Ιωάν. Μπαι'-
  λάκη.
  ΠΑΡΑΤΑΣΙΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ
  Παρετάθη μέχρι τής 31
  Μαρτίου έ. έ ή ίσχϋς τής Έλ-
  ληνογιουγκοσλαυικής συμφω¬
  νίας κλήριγκ.
  Η ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΘΕΙΟΥ
  Εκοινοποιήθη πρός τάς
  τελωνειακάς αρχάς έρμηνευ
  τική τής ύπ' αριθ. 108.897 π
  έ. ϋπουργική απόφασις διά
  τής οποίας μετατάσσεται είς
  τόν Α' πίνακα όμοΰ μετά τοθ
  θείου δασμ. κλ. 57η καί τό εί
  σαγόμενον διά βιομηχανικήν
  καΐ φαρμακευτικήν χρήσιν τοι-
  οθτον.
  ΠΑΠ0ΥΤΑ1 Η ΘΕΣΙΣ
  ΤΟΥ ΜΑΡΙΟΥ ΣΟΥΣΝΙίΚ;
  ΑΘΗΝΑΙ 16 Φεβρουαρίου (τού
  άνταποκριτοΰ μας).— Κατά τα έκ Βι¬
  έννης τηλεγραφήματα μετά την τελευ¬
  ταίαν κυβερνητικήν μεταβολήν ή θέσις
  τού καγκελαρίου Σοΰσνιγκ παγιοΰται.
  Ό καγκελάριος θά εφαρμόση ή'δη
  σειράν μεταρρυθμίσεων άφορωσών τόν
  τρόπον τής διοικήσεως καί τάς εμπορι¬
  κάς σχέσεις μέ την Γερμανίαν.
  ΤΑ ΙΙΟΑΙΤΙΚΑ (ΔΩΜΑΤΑ
  ΤΟΝ ΑΥΣΤΡΙΑΣ ΥΠΗΚΟΟΗ
  ΑΘΗΝΑΙ 16 Φεβρουαρίου (τοΰ άνταπο¬
  κριτοΰ μας).—Καθ* ά τηλεγραφοΰν έκ τοΰ
  έξωτερικοΰ τα πολιτικά άδικήματα Αΰστρι-
  ακών ύπηκόων διαμενόντων τυχόν είς Γερ¬
  μανίαν θά άμνηστευθώσι κατά τάς συνεν-
  νοήσεις Σοΰσνιγκ—Χίτλερ.
  ΤΑΣ ΙΑΠΗΣ ΝΙΚΑΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 16 «1>εβρουαρίου (τού
  άντοβποκριτοΰ μας).— Τηλεγραφήματα
  έκ τής "Απω Άνατολής Κινεζικής πη-
  γής παρουσιάζουν ώς άστηρίκτους τάς
  πληροφορίας περί νίκων των Ίαπώνων.
  * Αντιθέτως οί Κινέζοι ίσχυρίζονται ότι
  άπώθησαν τοΰς Ίάπωνας πρός βορράν
  τοΰ κιτρίνου ποταμοΰ. Έκ παραλλή-
  λου έδρασεν επιτυχώς καί ή Κινεςική
  άεροπορία.
  "Αλλαι πληροφορίαι Γ άναφέρουν ότι
  παρά τόν Κίτρινον ποταμόν συνεχί-
  ζονται εισέτι πεισματώδεις μαχαι.
  ΑΠΕΚΡΟΥΣΘΗ ΕΠΙΘΕΣΙΣ
  ΤΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟΝ ΕΙΣΤΕΡΟΥΕΑ
  ΑΘΗΝΑΙ 16 Φεβρουαρίου (τοΰ
  άνταποκριτοΰ μας).— Τηλεγραφοΰν έκ
  Σαλαμάνκας ότι παρά τό Τερουέλ απε¬
  κρούσθη σήμερον νέα άντεπίθεσις τού
  κυβερνητικοΰ στρατού εκδηλωθείσα με¬
  τά προπαρασκευήν πυροβολικοΰ. 'ΙΙ
  πολεμική κατάστασις είς τό μέτωπον
  τούτο φέρεται^ άνευ σημαντικών μετα-
  βολών όσον άφορα την γραμμήν των
  έθνικών στρατευμάτων.
  ΕΡΧΕΤΑΙ ΕΙΣ ΑΘΗΝΑΣ
  Ο ΔΙΑΣΗΜΟΣ ΗΟΟΗΩΙΩΣ ΜΙΟΥΝΙ
  ΑΘΗΝΑΙ 16 «1>εβρουαρίου (τοΰ
  άνταποκριτοΰ μας). — Καθ* ά αγγέλ¬
  λεται, είς τήν'Ελλάδα έρχεται ο διάση-
  μος Άμερικανός ήθοποιός τοΰ κινημα-
  τογράφου Πώλ Μιοΰνι.Ούτος θά φθάση
  είς Αθήνας έντός τού λΐαρτίου, θα πα¬
  ραμείνη δέ είς την Έλλάδα ολίγας η¬
  μέρας.
  ί πολιτικοί
  κύκλοι
  γνώμιΐ .
  δ
  νίαν
  Λ5 έκ τπ$ δξελ
  06«ν Γερμ«νίο
  ϋ«1 δικαίως. Γ
  νεγβνότων «β
  Ιχουν «ποφο
  δρασιν επί τής
  ήηδ «« Τ(
  ρήνηδ
  τήδ Εύρώπης.
  άηρβοπτος κα
  τάβασις τού Α
  κελαρίβυ £οικ
  χτεσγκάντεν,η
  «ί συνομιλίαι
  Χίτλερ, των ό
  τα αποτελέση
  Θησ«ν ηδη δ»ό
  λών πού έπήλί
  βέρνησιν τής
  μιβύργηοαν κ
  βποί«5 την τε^
  καί έκβασιν δ
  μέν άκόμη, ι
  μως νά μαντε
  Ή έπελθοΰσ
  μεταβολή, άπ< μαντικήν νίκ είς τό πεδίον πολιτικάς. Ύ» βτα πολλοί π< ό κ. Σοΰσνιγκ δοχής των ορο οεν ό Γερμαν τής άμνηστεύ< τικών άδικημ τοποθετήσεως αύστριακοϋ σμοΰ είς τό ί Εσωτερικήν, χώραν τού είς Γ' Ράϊχ, άς^| ελευθέραν™^ τής Γερμο στρίαν καίν ησιν τοΰ **^ σλους. Οί φο)* μιουργοϋν άς των Γάλλων 1^ ολων έν γ*, τής Εϋρώπης ρονται διά τ τής ίσορροπίοι ών καί την είρήνης έν τ Προσάρτησ 8ά έδημιούρ^ γαλυτέραν >
  Γερμανίαν ή
  θά ήρκήτο ο
  το μόνον. <ί έτι πρισσότε) πειράτο έν σ Ηαταβρόχθισ βακίας καθώ οάρτησιν το; τσιγκ. Άργό ρεν άναντιρ ξόδου κα'ι εί διά τής Τερ τελεί ώς ι «ύστριακήν σαν όμοΰ . Ρ*5 της είς κυριαρχίαν μόν χχ,χ τΟν Αύστροουγ^ τορίας. ΔΓ δυνάμεθα "ως είμπορι έ ί Υεται δτι , τελευταίας Γερμανοαυ , Άλλά ι δύσκολον οτεύσωμεν νάέξελιχθβ Λ'τλερ πό» ν*βιώση κ Τβ λ ιό ΥεΡμ«νισμ ««νάμεις ι «μέσον συι