95417

Αριθμός τεύχους

4792

Χρονική Περίοδος

Α' 1938

Ημερομηνία Έκδοσης

18/2/1938

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ΑΝΟΡ
  ΩΣΙΣ
  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
  ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΑ
  ΟΛΟΣ ΜΙΝΩΤΑΥΡΟν
  ΣΥΝΔΡΟΜΑΙ:
  Αιγυπτου
  ίτησια λίςχη 3
  έξ« μηνός ·1
  "Αμερι-ίής
  Γΐησία δολ. 15
  ίςάμηνος » 8
  Τιμή
  νατά φύλλον
  Λραχ. 2
  ΡΑΡΑΣΚΕΥΗ
  18
  ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ
  1938
  ΥΠΕΥβΥΚΟί ΣΐίΤ»ΚΙ||Ζ ΘΡ. Μ. ΣΤλΥΡΑΚΗΣ
  ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΑΝΔΡ. Μ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ ΚΡΗΤΗΣ - ΕΓΟΣ 23ΟΝ
  ΑΡΙΘΜ. ΦΥΛΛΟΥ *791
  ΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΤΟΥ ΧΙΤΑΕΡ
  ΚΑΙ ΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΤΗΣ ΕΙΡ»
  ΟΊ πολιτικαί καί διπλωμα-
  τικοί κύκλοι καθώς καί ή
  κοινή γνώμη τής Εύρώπης
  δοκιμάζουν πάλιν νέαν αγω¬
  νίαν καί μεγάλας ανησυχί¬
  ας έκ τής εξελίξεως των σχέ¬
  σεων Γερμανίας — Αυστρίας.
  Καί δικαίως. Πρόκειται περί
  γεγονότων πού είμπορεϊ νά
  Ιχουν αποφασιστικήν επί¬
  δρασιν επί τής τύχης τής εί-
  ρήνης καί τοΰ πολιτισμοΰ
  τής Εύρώπης. Ή τελευταία
  άπρόοπτος καί αίφνιδία με¬
  τάβασις τού Αύστριακοΰ Καγ
  κελαρίου Σίοΰσνιγκ είς Μπερ
  χτεσγκάντεν,ήσυνάντησις καί
  αί συνομιλίαι τού μετά τού
  Χίτλερ, των οποίων τα πρώ-
  τα άποτελέσματα εξεδηλώ¬
  θη σα ν ήδη διά των μεταβο-
  λών πού έπήλθον είς την κυ¬
  βέρνησιν τής Βιέννης, εδη¬
  μιούργησαν κατάστασιν τής
  οποίας την τελικήν πορείαν
  καί έκβασιν δέν γνωρίζομεν
  μέν άκόμη, ειμπορούμεν ©-
  μως νά μαντεύσωμεν.
  'Η έπελθοΰσα έν Αυστρία
  μεταβολή, αποτελεί μίαν ση¬
  μαντικήν νίκην τού Χίτλερ
  είς τό πεδίον τής έξωτερικής
  πολιτικής. Ύπάρχουν μάλι-
  στα πολλοί πού φρονούν ότι
  ό κ. Σοΰσνιγκ, διά τής άπο-
  δοχής των ορων πού τοϋ έθε¬
  σεν ό Γερμανός Φϋρερ, διά
  τής αμνηστεύσεως των πολι¬
  τικών άδικημάτων καί τής
  τοποθετήσεως έπιτελοΰς τοΰ
  αύστριακοΰ έθνικοσοσιαλι-
  σμοΰ είς τό υπουργείον των
  Έσωτερικών, προσέδεσε την
  χώραν τού είς τό αρμα τοΰ
  Γ" Ράϊχ, αφήκεν ούσιαστικώς
  ελευθέραν την διείσδυσιν
  τής Γερμανίας είς την Αύ
  στρίαν καί την πραγματοποί
  ησιν τού περιφήμου Άν-
  σλους. Οί φόβοι δέ αύτοι δη-
  μιουργοΰν καί τάς ανησυχί¬
  ας των "Αγγλων καί των
  Γάλλων Ιδιαιτέρως άλλά καί
  δλων έν γένει των κρατών
  τής Εύρώπης πού ένδιαφέ-
  ρονται διά την διατήρησιν
  τής ίσορροπίας των δυνάμε-
  ων καί την διαφύλαξιν τής
  εΐρήνης έν τή Ήπείρω μας.
  Προσάρτησις τής Αυστρίας
  θά έδημιούργει μίαν έτι με¬
  γαλυτέραν καί ίσχυροτέραν
  Γερμανίαν ή όποία ομως δέν
  θά ήρκήτο ασφαλώς είς τού¬
  το μόνον. ©ά ένεθαρρύνετο
  έτι πρισσότερον καί θά άπε-
  πειράτο έν συνεχεία καί την
  καταβρόχθιοιν τής Τσεχοσλο¬
  βακίας καθώς καί την προ-
  σάρτησιν τοΰ διαδρόμου Δάν-
  τσιγκ. Αργότερον θά ήγει-
  ρεν άναντιρρήτως αξιώσεις έ-
  ξόδου καί είς την Μεσόγειον
  διά τής Τεργέστης, πού απο¬
  τελεί ώς γνωστόν παλαιάν
  αύστριακήν πόλιν ύπαχθεΐ-
  σαν όμοΰ μετά της ένδοχώ-
  ρας της είς την Ίταλικήν
  κυριαρχίαν μετά τόν πόλε¬
  μον καί τόν διαμελισμόν τής
  Αύστροουγγρικής αύτοκρα-
  τορίας. Δι' αύτό δέ καί δέν
  δυνάμεθα νά έννοήσωμεν
  πώς ειμπορεί νά είνείκανο-
  ποιημένη ή Ιταλία, ώς λέ-
  γεται δτι συμβαίνει, έκ τής
  τελευταίας εξελίξεως των
  Γερμανοαυστριακών οχέ-
  σεων. ,
  Άλλά τα πράγματα, είνε
  δύσκολον βεβαίως νά πι¬
  στεύσωμεν, ότι θ' άφεθοΰν
  νάέξελιχθοΰν σύμφωνα μέ τάς
  επιθυμίας καί τα σχέδια τού
  Χίτλερ πού προσπαθεϊ ν' α-
  ναβιώση καί νά πραγματώση
  τό παλαιόν όνειρον τοΰ παγ-
  γερμανισμοΰ. Αί μεγάλαι
  δυνάμεις τής Δύαεως εχουν
  άμεσον συμφέρον νά μή δι¬
  αταραχθή ή ίσορροπία των
  δυνάμεων έν Εύρώπη. Δι
  αύτό καί τόσον ή "Αγγλία
  όσον καί ή Γαλλία προέβη¬
  σαν είς έντονα διαβήμ«τα
  έν Βερολίνω, εξεδήλωσαν δέ
  αυγχρόνως πρός την Αύστρί-
  αν την διάθεσιν των νά την
  ένισχύσουν διά την διατήρη¬
  σιν καί την περιφρούρησιν
  τής άνεξαρτησίας της. Έξ
  άλλου αί ΐδιαι δυνάμεις έ-
  χουν εγγυηθή καί την ανε¬
  ξαρτησίαν καί την διατήρη¬
  σιν τής Τσεχοσλοβακίας, ή
  δέ Γαλλία καθώς καί ή Ρωσ¬
  σία συνδέονται μέ την κεν¬
  τρικήν αύτην δύναμιν τής
  Εύρώπης διά πολιτικών καί
  στρατιωτικών συμμαχιών έκ
  των οποίων υποχρεούνται
  νά σπεύσουν είς πολεμικήν
  ενίσχυσιν της έν περιπτώσει
  έπιθέσεως έκ μέρους τής Γερ¬
  μανίας. Άλλά καί αί άλλα
  χώραι, ή Πολωνία, ή Ρουμα
  νία καί ή Τσεχοσλοβακία
  δέν ειμπορούν νά μείνουν
  άσυγκίνητοι άπό μίαν μετα-
  βολήν πού θά έπήρχετο είς
  βάρος τής Αυστρίας καί τής
  Τσεχοσλοβακίας. Καί τουτο
  οχι μόνον διότι συνδέονται
  διά συμμαχίας μέ την δευ¬
  τέραν, άλλά καί διότι, οια¬
  δήποτε μεταβολή θ' άπέβαι
  νέ πρός ζημίαν τής ασφα¬
  λείας των καί θά έδημιούργει
  κιδύνους διά την ύπαρξιν
  καί την άκεραιότητά των.
  Άπόπειρα έπομένως άμέ
  σου πραγματοποιήσεως τοΰ
  Άνσλους θά είχεν ώς άπο-
  τέλεομα την άμεσον εξέγερ¬
  σιν των Δυνάμεων τής Δύ
  σεως, τής Κεντρικής καί Ά·
  νατολικής Εύρώπης κατά τής
  Γερμανίας. "Ισως δέ θά εγί¬
  νετο άφορμή χαλαρώσεως
  καί τοΰ αξονος Ρώμης—Βε-
  ρολίνου. Καί είναι δύσκολον
  νά φαντασθώμεν δτι ό Χί¬
  τλερ θά φθάση είς μίαν ε¬
  νέργειαν πού θά φανερώνη
  πλήρη άπελπισίαν. Δι' αύτό
  καί τό φρονιμώτερον είνε ν
  αναμείνωμεν τόν λόγον τού
  της Κυριακής διά τοϋ όποίου
  θά'εκθέση πρός τόν γερμα¬
  νικόν λαόν τάς νέας έπιδιώ-
  ξεις καί τάς τάσεις της έξω¬
  τερικής τού πολιτικής. Τότε
  θά είμπορέσωμεν άσφαλέστε-
  ρα καί μέ θετικώτερα στοι-
  χεΐα νά κρίνωμεν τάς πιθα-
  νότητας τής μελλοντικης ε¬
  ξελίξεως τής καταστάσεως είς
  την γεμάτην άπό αγωνίαν
  καί σύγχυσιν ήπειρον μας.
  ν.
  ΟΠΩΣ ΔΙΑΒΑΙΝΕΙ Η ΖΟΗ
  ΥΠΕΡ ΒΩΜΩΝ
  ΚΑΙ ΕΣΤΙΩΝ !
  Μέ τή θερμάστρα την οποίαν
  προπαγανδίζει τό 1)κουρχειον Γε¬
  ωργίας μεταξύ των άγροτών, έζω-
  ήρευσεν ή συζήτησις γύρω άπό
  τό τζάκι. Υπήρξε καί αύτό 2νας
  σταθμός εις την τοπικήν ζωήν.
  Ιδίως είς τα χωρία, τό τζάκι α¬
  πετέλεσε τό γραφικώτερο σημεΐο
  δχι μόνο τής λαϊκής άρχιτεκτο-
  νικής, άλλά καί τής χαρακτηρι-
  στικής έχείνης μορφής γύρω άπό
  την οΐκογενειακή κίνησι: Ήθο
  γραφική στιγμή δέν μποροΰσε Ι-
  σως νά εννοηθή χωρΐς τζάκι
  Οί παραστιές τού, στίς οποίες ή
  φωτία Ιλαμπε πάντοτε ζωηρή,
  Ιμοιαζαν μέ' μικροσκοπικά παλα-
  ΐάν.ια όνείρων. Γύρω άπό τή φω¬
  τία αυτή ό άγρότης δέν εγίνετο
  απλώς... πολυλογάς. Έρρέμβαζε
  συνήθως καί έφιλοσοφοΰσε.
  Νά ποΰμε την άλήθεια γιά τόν
  προορισμό αύτό τοΰ τζακιοΰ έ-
  δούλευεν άφειδώς τό πράσινο.
  ΤΙ νά γίνη ώστόσο! Δημιουργίες
  πολλές φορές δέν πραγματοποι-
  οΰνται χωρίς καταστροφή. Καί
  τό τζάκι μέσα στήν είκόνα τοθ
  ΕλληνικοΟ σπιτιοθ, μδς Ιδινβ χά-
  τι άπό τόν τόνο μ:*ς δημιουρ
  γ'·*ί·
  - "Ωστε λυπαααι μέ τή θερ-
  μάστρα ποΰ περιέλαβε τελευταί¬
  ως τό Κράτος στόν ώραΐο τού ά-
  γώνα γιά την άναδάσωσ;; .
  Αύτό θά μοΰ παρατηροΰσεν αυ¬
  στηρώς Ενας φίλος τοΰ πρααί-
  νου. Καί θάχε δί/.ηο. Αύπη δέν
  δ'.χαιολογεΐται είς τό π|»^ίμε-
  μενον. Σύμφωνα δμω; με^Β χϊ-
  τρον κρίσεως πού συνηθίζουν με-
  ρικοι νά έφαρμόζουν όχι μόνον
  σ:1ς μικρές άλλά καί τίς μεγάλε;
  άντιθέσεις τής ζωής — ύπάρχε:
  καί έδώ, κάποια συγκατάβασις:
  Τό τζάκι μπορεΐ νά αποτελέση
  διά τό μέλλον τό αντικείμενον
  ιιιας άλλης νοσταλγίας: Άς μεί¬
  νη έκεί ποθ είνε, ανεξαρτήτως άν
  τοΰ λοιπού θά καθιερωθή ή θερ-
  [ΐάστρα καί άργότερα ή ήλεκτρι-
  κή κουζίνα. Είνε Ινας σταθμός
  λαικής τέχνης άπό τούς άντιπρο-
  σωπευτικώτερους καί ώς τοιούτον
  είνε βέβαιον ότι θά τόν σεβασθοΰν
  οί έπερχόμενοι καιροί.
  —θά μείνουν τα παλαιά τζά
  κια δηλαδή καί μαζύ μέ αύτά καί
  οί., έλκοντες τό γένος άπό τα
  τζάκια αύτά!
  "Ενας ουμοριστής θά είχε τόν
  ανωτέρω έπίλογον ώς £νας συμ-
  πέρασμα Οστερα άπό την άνακινη-
  Οεϊααν βυζήτησιν.Απεδείχθη βλέ-
  πετε 3τι είνε άσχετον μέ τό τζά¬
  κι τό. . άν είσαι άν δέν είσαι άπό
  τζάκι! Έκεΐνοι ακριβώς πού είναι
  χπό τζάκι έλησμίνησαν τό σύμ-
  όολο 9ύτό τής εύγενείας καί αί-
  οθηματικότητος πολΰ ενωρίς Τό
  απίτι γι' αυτού; "απετέλεσε αντι¬
  κείμενον πολυτελείας. Δέν τό
  εΐδαν ποτέ μέ καλό μάτι είτε
  διότι τούς περιώριζε είς Ινα κύ¬
  κλον καθηκόντων δεσμευτικών τής
  προσωπικάς τους ελευθερίας, είτε
  διότι είδικώτερα καθώριζε γι'
  αύτούς ζητήματα ήθικής τάξεως
  άσυμβίβαστα πρός τούς άτομικιστι-
  κούς των ανί^π^ί. ΙΙαρακολουθή-
  ρή
  σατε τούς μεγάλους έργένηδες.
  Ε?νε δλοι «άπό τζάκι».
  * *
  *
  Δέν άντιτίθεμαι βεβαία είς τό
  φιλοπρόοδον μέτρον διά την καθι-
  έρωσι τής θερμάστρας. Δέν συμ
  φωνώ έν πάση περιπτώσει
  είς την κατάργησιν τής «έστίας»
  είτε ώς μ^ργϊ]ς, είτε ώ; έννοίας
  άπό την νεωτέραν Ελληνικήν κοι¬
  νωνίαν. Τό τζάκι πρέπει νά περι-
  λαμβάνεται άνέκαθεν άπό τούς
  δημιουργούς τής έλληνικής γραφι-
  κότητος καί άπό τούς ήθογράφους
  ηρο·Λ&ιμίνου νά διατονισθή ίνα.
  τοπικόν περιβάλλον σπιτιοθ ή χίχ
  εκφανσις οίκογενειακής καθαρώς
  κινήσεως καί ζωής.Άλλά καί άπό
  τοΰς άναμορφωτάς ώς σύμβολον
  άλτρουισμοΰ καί αλληλεγγύης.
  Διά τό τελευταίον μάλιστα, φαν-
  τάζομαι δτι είνε έπίκαιρος ή σύ
  στάσις.
  ΑΣΜΟΔΑΙΟΣ
  Πώς μάς βλέπουν οί ξένοι
  Η ΟΜΟΡΦΙΑ ΚΑΙ Η
  ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΙΣ ΤΗΝ
  β' (τελευταίον)
  Άλλά τί είνε αύτό; Έλλη-
  νικά λαικά τραγούδια φθά-
  νουν ώς τ' αύτιά μας. Ή με-
  γάλη βαρεία σιδερένια πόρτα
  ύποχωρεΐ μπροστά μας καΐ
  ευρισκόμεθα μέσα είς £να πα-
  ράδεισο άπό 600 ώμορφες Έλ
  ληνΐδες. ΤΙ θέαμα! Λαικά τρα-
  γούδια, σύγχρονοι χοροί, έμ-
  βατήρια, δλα άνάμικτα σαν
  τόν καπνό των σιγαρέττων,
  ξεχύνονται άπό 18 μεγάψω-
  να καί εύκολΰνουν την έργα-
  σία σιίς μαυρομάτες έργά-
  τριες τοΰ πακεταρΐσματος Θά
  ήθελε κανείς νά σταματήση,
  μπροστά άπό κάθε μπάγκο.
  Πώς γλυστράνε τα σιγαρέττα
  μέσα άπό τα καθαρά δάκτυ-
  λα... 10 σιγαρεττα μπαίνουν
  γρήγορα στό κουτΐ, άπό πά-
  νω ή ταινΐα, γύρω τό χαρτί
  πακεταρΐσματος, προχωροϋν...
  καΐ τα ώμορφα κορΐτσια ευρί¬
  σκουν άκόμη καιρό νά μας
  κυττάξουν.
  Μεταξύ των 600 ΈλληνΙδων
  πού φοροθσαν τίς λευκές
  Γιπλο0ζες καί τά νόστιμα σκου
  φάκια ήσαν ασφαλώς πάμπολ-
  λες πού θά μποροΰσε νά έκλά
  βη ό Παιώνιος γιά τή νίκη
  ου.
  «"Ισως ακριβώς γιά τόν λό¬
  γον αύτό τά σιγαρέττα μας
  :ΐνε καΐ τόσο νόστιμα» παρε¬
  χώρησεν ό όδηγός μας. Σχε-
  δόν τό πιστεύω.
  Άκολουθοΰμε τόν άτέρμο-
  'α μεταφορέα πού μδς συνο-
  δεύει παντοθ, έγκαταλείπου-
  με την αίθουσαν μέ τή μου-
  σική πού ώμορφαΐνει την έρ-
  γασΐα, φθάνομε στήν αΐθου-
  σα των μηχανών κυτοποιΐας
  καί τελειώνουμε την περιο-
  δεία μας είς τά τελευταΐο πά-
  :ωμα. Συνεχώς τροφοδοτοΰν-
  ται οί άνοικτόκαρδοι χώροι
  ιέ καθαρόν άέρα, ώστε κάπο-
  :ε νά μην ξέρη κανείς πλέον
  :άν ευρίσκεται πραγματικώς
  ;!ς "Εργοστάσιον σιγαρέττων.
  Ώσάν πρωσσικόν σύνταγ-
  μα στέκονται σέ μακρυές σει
  ρές οί σιδερένιες ντουλάπες,
  ή μ(α παραπλεύρωςστήν άλλη.
  Κάθε έβδομάδα ή ΈταιρεΙα
  δίδει μΐα καθαρή πετσέτα
  των χεριών, την όποιαν ό κά¬
  θε έργάτης ή ή κάθε έργάτρια
  μπορεΐ νά χρησιμοποιήσΐ] μα-
  ζί μέ την εγκατάστασιν θερ-
  μοΰ αέρος διά τό στέγνωμα
  πού λειτουργεΐ πλάϊ είς ώραί-
  ους νιπτήρας. Ρίχνω ίνα βλέμ
  μα είς την συγχρονισμένην αί¬
  θουσαν των λουτρών μέ τά
  ντοΰς καί τάς στεγνωτικάς έγ
  καταστάσεις διά θερμοΰ άέ
  ρος. Κάθε έργάτης ή έργά¬
  τρια κάνει τουλάχιστον ενα
  λουτρό την έβδομάδα. Διά
  τούς "Ελληνας εργάτας απο¬
  τελεί αύτό μία πρόοδον κολοσ
  σιαία ποΰ είνε δύσκολο νά
  έκτιμηθή επαρκώς άπό την
  εύρωπαική νοοτροπία.
  Έν συνεχεία πρός τάς έγ-
  καταστάσεις των λουτρών
  βλέπομεν τίς φωτεινές αϊθου-
  σες των έστιατορίων. Διάφο-
  ρες γυναΐκες πού βγαίνουν ά¬
  πό την ϋποδειγματική μεγάλη
  κουζίνα, ^ρχονται καί έτοιμά-
  ζουν τά μακρυά τραπέζια καΐ
  σέ λίγο βλέπομε μπροστά σέ
  κάθε θέσι £να πιάτο άπό ά-
  λουμίνιο, ^να σερβίτσιο καί'
  δίπλα τό ψωμί. Τό φαγητό ά-
  ποτελεϊται άπό θρεπτική τρο-
  φή έναντι μικράς πληρωμής,
  διά λόγους ύγείας, τουτο είνε
  υποχρεωτικόν δι' δλους τούς
  έργαζομένους. "Εξω είς την
  ταράτσα βλέπομε γύρω παν-
  τού γλάστρες μέ λουλούδια
  καί πρασινάδες. Μετά τό φα¬
  γητό τους οί εργάται καΐ αί
  έργάτριαι κάθονται στήν τα¬
  ράτσα κατά την ώραν τής με-
  σημβρινής διακοπής Ή θέα
  τοθ Πειραιώς, τής θαλάσσης
  καί δλων των γύρω λόφων ε¬
  πάνω άπό τίς στέγες των σπι
  τιών καΐ ΈργοστασΙων πά
  ρουσιάζει μία ποικιλία πού ξε
  κουράζει τό μάτι άπό την βα¬
  ρεία δουλειά. Τί γίνεται δμως
  άκόμη πέραν τούτου είς τό πε¬
  δίον τό κοινωνικόν;
  Ή μέριμνα τής Έταιρείας
  διά την ύγεία τοθ έργατικοΟ
  προσωπικού της δέν περιορί-
  ζεται £ως έκεΐ. Άπό τό πρώ¬
  τον έ'τος τής λειτουργίας τού,
  τό Εργοστάσιον Παπαστρά-
  τού έλαβε μέτρα προνοίας διά
  την υγείαν τού, μεταξϋ των
  οποίον είνε καί ή οργάνωσις
  έτησίων έκδρομών είς ώραΐα
  τοπεΐα παρά τάς ακτάς τοϋ
  Σαρωνικοΰ πρός άναψυχήν
  των εργαζομένων έπΐσης δέ
  καί ή παροχή έβδομαδιαίων
  καΐ δεκαπενθημέρων κατ' 'έ-
  τος άδειών είς 2.600 εργάτας
  καί έργατρίας τού μετά πλή-
  ρων άποδοχών. Πάντοτε εύρί
  σκεται ένας ίατρός είς τό Έρ
  γοστάσιον, ή δέ έσωτερική ύ
  πηρεσία τής ίατρικής περιθάλ
  ψεως είνε πάντοτε ετοίμη νά
  προσφέρη. την βοήθειαν της δω
  ρεάν πρό πάντων δι' έργατι
  κά άτυχήματα. Άλλά καί διά
  τούς άσθενεΐς οί όποϊοι εύρί
  σκονται είςτήν κατοικίαν των
  ϋπάρχει δέ δι' δλους ίατρική
  παρακολουθήση. —· "Εμείς ά
  ποβλέπομε κυρίως είς τό νά
  μεταχειριζώμεθα τόν εργάτην
  ώς άνθρωπον καί οχι αντικεί¬
  μενον, θέλομε νά μάθη καί νά
  κατανοήση δτι, έκτιμδμε την
  εργασίαν τού, καΐ προσπαθοΰ
  με μέ κάθε τρόπο νά τόν ίκα-
  νοποιήσωμε. 'Η έπιθυμία μας
  είνε ό κάθε έργάτης καί ή κά
  θε έργάτρια νά πηγαίνουν κά¬
  θε πρωΐ είς την έργασΐα τους.
  Άποδίδομε μεγάλη σημασΐα
  σέ μιά έργασία πού γίνεται
  μέ όρεξι καί εύδιαθεσία. Δέν
  άποκρύπτομε δτι, σέ πολλά
  σημεΐα μδς εχρησίμευσαν οί
  γερμανικές έγκαταστάσεις ώς
  ύπόδειγμα», μδς έξηγεΐ ένας
  έκ των ίδιοκτητών τοϋ Οί'κου
  Παπαστράτου. «Μή λησμονήτε
  δτι τό 1930 ευρίσκοντο έδώ
  πολλοί Γερμανοί μηχανι-
  κοί πολλούς μήνες μέ την
  συνεργασία των οποίων έγι¬
  ναν αί έγκαταστάσεις τοΰ Έρ
  γοστασίου. Άπό τοΰ ύπογεί-
  ου μέχρι τοϋ τελευταϊου όρό-
  φου μας έργάζονται μηχανές
  Γερμανικές, είτε έγκαταστά¬
  σεις είνε τεχνικές, είτε ύγειο
  νομικές. Καί έτσι τό Έργοστά
  σιόν μας αποτελεί δχι μόνον
  την έκφρασιν τής θελήσεως
  διά μίαν αναδημιουργίαν, ή
  όποία μέ την σημερινήν Κυ¬
  βέρνησιν λαμβάνει μορφήν
  καθημερινώς έντονωτέραν, άλ
  λά συγχρόνως καί ενα δεΐγ
  μα τοθ πνεύματος τής δυνά¬
  μεως καί τής ίκανότητος τής
  ωραίας πατρίδος σας». Ίκα-
  νοποιημένοι άλλά καί εκπλη
  κτοι ταυτοχρόνως άφίνομε τό
  ώραΐο κτίριο, μέσα είς τό όποΐ
  όν έγνωρίσαμε την εύσυνείδη-
  τη, καθαρή έπιστημονική έπε-
  ξεργασία των καπνών, καθώς
  καί την άπόλυτη τάξικαί τοϋς
  καλοΰς ύγιεινους καί κοινω-
  νικούς δρους των έργατών.
  Εάν δίδωμε είς τό Έργο
  στάσιο αύτό, τό οποίον έ'χει
  έγκαταστάσεις πού σέ μδς
  είνε σχεδόν αυτόν όητες, μίαν
  δλως ιδιαιτέραν θέσιν, τό κά-
  μνομε διότι ή απόδοσις τού
  είς την κατασκευήν των σι¬
  γαρέττων, καθώς καί είς δτι
  επέτυχε είς τό πεδίον τό ερ¬
  γατικόν, είνε μοναδική δχι μό
  νόν είς την Έλλάδα, άλλά ϊ-
  σως καί είς δλα τά Βαλκάνια.
  Δέν πρέπει νά λησμονηθή
  δτι, μέχρι τούδε δέν ύπήρχε
  είς την Έλλάδα κοινωνική
  πρόνοια διά τούς έργαζομέ¬
  νους, δτι ή άσφάλεια των έρ
  γαιών, τά Ταμεΐα των ασθε¬
  νών τραυματιών κ.λ.π. ή'σαν
  άγνωστα καί δτι μόνον άφ'
  η~ς στιγμής ανέλαβε τό νέον
  καθεστώς ήρχισαν νά συμπλη
  ροθνται αί διάφοροι έλλείψεις.
  Ευχάριστον είνε νά έξακρι-
  βώνη κανείς δτι, ή κοινωνική
  οργάνωσις τής Γερμανίας ή
  όποία ήνοιξε νέους δρόμους
  είς την Ευρώπην, φθάνει σιγά
  σιγά καί είς την Έλλάδα την
  χώραν αύτην, ή όποία δύνα¬
  ται νά θεωρηθή ώς τό Εύρω-
  παίκόν προπύργιον έναντι τοθ
  πολιτισμοΰ τής Άνατολής.
  Ό Οΐκος Παπαστράτου υπό
  την σώφρονα καθοδήγησιν των
  'δρυτών τού προηγήθη καί είς
  τό κεφάλαιον αύτό, τό δέ Έρ
  γοστάσιον τού αποτελεί £να
  πραγματικό κόσμημα ποΰ ε¬
  γεννήθη κάτω άπό τόν βαθυ·
  γάλανο ούρανό τής Έλληνι¬
  κής πρωτευούσης καί πού ζή
  καί άνθίζει υπό την σκιάν τής
  Άκροπόλεως.
  Τά μαθητικά συσσί-
  τια.
  Είς την Νεάπολιν ήρχισεν
  άπό ημερών ή λειτουργία
  τοϋ μαθητικοθ συσσιτίου καί
  έτσι οί πτωχοί μαθηταί ευ¬
  ρίσκουν άφθονον, ΰγιεινήν καί
  θρεπτικήν τροφήν. Τό υπουρ¬
  γείον τής Παιδείας δι' έγκυ-
  κλίου τού, είχεν ϋποδείξει σχε
  τικώς την λειτουργίαν μα-
  θητικών συσσιτίων παντοθ, είς
  δλα τά σχολεΐα τής χώρας.
  Δέν ύπάρχει λοιπόν άμφι-
  βολία δτι ή οργάνωσις καί ή
  λειτουργία των συσσιτίων αύ
  των θά γενικευθή συντόμως.
  Ή Νεάπολις, ή έν παντί καί
  πάντοτε πρωτοποροΰσα ώ-
  ραία πολιτειοθλα τοϋ Με¬
  ραμβέλλου, έδωκεν ήδη τό
  καλόν παράδειγμα. "Ας ελ¬
  πίσωμεν ότι θά την μιμη-
  θοΰν καΐ δλαι αί άλλαι πό¬
  λεις καΐ αί κωμοπόλεις τής
  νήσου μας.
  Απολύτως δίκαιον.
  Τό αί'τημα τοϋ Γεωργικοϋ
  Έπιμελητηρίου μας Βπως α¬
  παλλαγή ή Κρητική σουλτα-
  νίνα τού διπλασίου έξαγω-
  γικοΰ δασμοΰ, τόν οποίον
  αί Κυβερνήσεις τοθ παρελ-
  θόντος είχον έπιβάλει, εί¬
  νε απολύτως δίκαιον καί
  λογικόν. Ελπίζομεν λοιπόν
  δτι ή Κυβέρνησις θά τό υι¬
  οθετήση καί θά επανορθώση
  την υφισταμένην είς βάρος
  τής σταφιδοπαραγωγής τής
  Κρήτης αδικίαν. Διότι άδι·
  κια είνε νά πληρώνη ή κρη¬
  τική σουλτανίνα διπλάσιον
  δασμόν έκείνου τόν οποίον
  πλη^ώνουν αι σουλτανίναι
  των άλλων διαμερισμάτων.
  Καί ή σημερινή Κυβέρνησις
  υπεσχέθη, καί έργάζεται, νά
  επιφέρη την ίσότητα καί την
  δικαιοσύνην μεταξύ δλων
  των διαμερισμάτων τής χώ¬
  ρας.

  Τά ελαια.
  Ή ανατίμησις των έλαί-
  ων συνεχίζεται σταθερά, μέ
  καλάς προβλέψεις καί διά
  τό μέλλον. Τά ελαια μας'ζη-
  τοΰνται άπό την διεθνή κατα-
  ναλωτικήν αγοράν είς άρκε-
  τά ικανοποιητικάς τιμάς. Ι¬
  διαιτέρως έν Ιταλία ή ζή¬
  τησις έλληνικών έλαιων εί¬
  νε έξαιρετική. Άλλά καί άλ
  λη άγορά άνοίγεται ήδη διά
  τό προιόν μας αύτό, ή Έλ-
  βετική. "Ετσι παρά την · παγ¬
  κόσμιον υπερπαραγωγήν, τά
  ελαια μας θά πωληθοΰν έξ
  ολοκλήρου, χωρίς νά μεί¬
  νουν άποθέματα, καί μάλι¬
  στα είς άρκετά υψηλάς τι¬
  μάς. Τό γεγονός δέ τουτο
  είνε διττώς ευχάριστον. Πρώ
  τον διότι θά κερδίσΓ] καί ό
  κόσμος των παραγωγών καί
  ή έθνική οίκονομία έκ τής
  ϊσαγωγής συναλλάγματος.
  Καί δεύτερον διότι θ' άνοι-
  γοΰν νέαι άγοραί ποΰ ίσως
  ίμπορέσωμεν νά τάς κατα¬
  κτήσωμεν οριστικώς καί νά
  τάς κρατήσωμεν καί διά τό
  μέλλον.
  ***
  Μία άνάγκη.
  Ή έξαιρετική έπιτυχία την
  οποίαν εσημείωσε τό προ¬
  χθεσινόν φιλολογικόν μνημό¬
  συνον τού Μαβίλη καί ή ά
  θρόα συμμετοχή τοΰ κόσμου,
  άποδεικνύει ασφαλώς την
  καλλιτεχνικήν καΐ πνευματι¬
  κήν διάθεσιν πού ύπάρχει
  είς τόν τόπον μας. Απέδει¬
  ξεν δμως άκόμη καί πόσον
  είνε αίσθητή ή έλλειψις μιδς
  αιθούσης_ διαλέξεων, συναυ-
  λιών, πνευματικών συγκεν-
  τρώσεων καί πάση είνε ή ά¬
  νάγκη τής άποκτήσεώς της.
  Κάποτε εΐχε γίνει άν δέν ά-
  πατώμεθα σχετική πρότασις
  είς τό Δημοτικόν Συμβούλιον
  άλλ' απερρίφθη. Καί δμως
  τό ζήτημα είνε άξιον συζη¬
  τήσεως έκ νέου Έκτός εάν
  τό ζήτημα τουτο λυθή διά
  τής ανεγέρσεως τοθ Δημοτι-
  κοΰ Θεάτρου είς σύντομον
  σχετικώς χρονικόν διάστημα,
  ι υ
  ΑΝ0ΡΘΩ_1_
  ~4
  ■πϊττΐ
  *
  4
  ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ (κινματογράφος)
  — Σήμερον «Ό Στρατηγός ττέ-
  θανε την Αύγή» μέ τόν Γκάρρυ
  Κοΰπερ, την Μαντελέν Καρόλ καί
  τόν ΆκΙμ Τάμιρωφ.
  ΜΙΝΩΑ.— Σήμερον τό μουσικο-
  γορευτικό θαΰμα' «Ό χορός εΐν' ή
  ζωή μου» μέ την περίφημη χορεύ-
  τρια "Ελινορ Πάουελ. Έκτός προ-
  γράμματος: Κηδεία Πρίγκηπος Νι·
  κολάου.
  Άπό τού θρόνου
  είς την λαιμητόμον.
  ΜΙΑ ΤΡΛΤΙΚΗ
  ΒΛΣΙΜΣΣΑ =
  ΙΠΛΙΙΛΚ
  ΣΗΜΕΡΟΝ
  ΣΤΡΑΤΗ ΓΟΣ
  Ε
  ΤΗΝ ΑΥΓΗ
  Ένκ καταπληκτικό άρι-
  στούργημα τραγικης έπικαι-
  ρότητος, πού έκτυλίασεται
  ατη ματωμένη ΣΑΓΚΑΗ.
  Ντά μεγαλειώδης όημιουρ-
  γία τής κινηματογραφικής
  τέχνης, γεμάτη άγωνία, ερω
  τα, όράσι ποΰ την ένέπνευσε
  έ άλληλβσπαραγμός τής κι-
  τρίνης φυλής.
  Πρωταγωνιβτβΰν, έ
  ΓΚΑΡΡΥ ΚΟΥΠΕΡ
  ή ώραιοτάτη
  ΜΑΝΤΕΛΕΝ ΚΑΡΟΛ
  καί έ Ρώσσος καλλιτέχνην
  ΑΚΙΜ ΤΑΜΙΡΩΦ
  ΣΗΜΕΡΟΝ
  ΣΤΟΥ
  ΕΚΤΟΣ ΤΡΑΣΤ
  Τ« Βαλαμπγόν ά)«
  ΆναχωρζΙ έξ "Ηρα¬
  κλείου εκάστην ΚΥΡΙΑ¬
  ΚΗΝ βράδυ κατ' ευθεί¬
  αν ΠΕΙΡΑΙΑ.
  ΤΕΤΑΡΤΗΝ βράδυ κατ'
  ευθείαν ΠΕΙΡΑΙΑ, Σϋρον,
  ΤΗΝΟΝ, Πάρον, Νάξον.
  Πρακτορείον
  ΛΙΝΑΡΔΑΚΗ
  ϊ Τηλ··. 9-41


  ■■■■■■■■«■•■■■■■■■■■■■ι
  ΝΕΟΝ
  ΚΟΜΜΟ.ΤΗΡΙΟΝ. ΚΥΡΙΩΝ
  ΑΜΕΡΙΟΑΝ
  ΒΕΑυΤΥ 5ΗΟΡ
  "Εναντι Αγ. Τίτου
  Διά νά εξυπηρετήση τάς
  ΚυρΙας καί Δεσποινίδας
  τής πόλεώς μας, άρχΐζει 1
  Ι άπό αυριον λειτουργοϋν 1
  Ζ τό νέον Κομμωτήριον τής
  1 καλλιτέχνιδος:
  κ. ΔΩΡΟ0ΕΑΣ ΣΚΑΛΑ
  μέ εξαιρετικήν εμφάνι¬
  σιν, άφθαστον περιποίησιν
  καί πρωτοφανές γοΰστο
  δι' δλα τα ειδή κομμώοε-
  ων καί καλλωπισμοθ:
  Ρβπηβηβηΐ
  Ρίη^βΓ νβνβ
  8η8ΐηροο
  ΜβηΐοιΐΓβ
  ΔπΛ
  Ηβ.Γ. ΤΓββί Μβηί.
  315ον
  Οί έχθροΐ τοϋ θρόνου, στό
  ΠαρΙσι δέν εΐχαν άποδείξεις
  οΰτε δτι ή Μαρία-Άντουανέτ-
  τα έπιθυμοθσε τή νίκη των ξέ-
  νων δυνάμεων, οΰτε δτι εΐχε
  προδώσΓ). "Αν δμως ό λαός,
  ώς μαζα σκέπτεται ποτέ μέ
  λογική καί μέ συνέχεια, έχει
  ώστόσο έ'να αίσθητήριον όξύ-
  τερον άπό τό άτομον όδηγεΐ-
  ται άπό έ:να ένστικτο πού εΐ-
  νε σχεδόν πάντα άλάνθαστο.
  Άπό την πρώτη στιγμή ό λα¬
  ός αίσθάνθηκε μέσα στήν ά-
  τμόσφαιρα την έχθρότητα τοϋ
  Κεραμεικοΰ- χωρίς νά έχη
  φανερά στοιχεΐα ώσφράνθηκε
  την προδοσία τής Μαρίας-Άν-
  τουαννέττας είς βάρος τής έ-
  παναστάσεως καί τοΰ στρα-
  τοΰ της. Καί, έκατό βήματα
  είξω άπό τό παλάτι, στήν ε¬
  θνοσυνέλευσιν, £νας άπό τούς
  Γιρονδίνους, ό Βερνιώ, έξη-
  κόντισε τή φοβερή κατηγορία:
  —Άπό τουτο τό βήμα πού
  σδς μιλώ φαίνεται τό παλά¬
  τι, δπου διεστραμμένοι σΰμ-
  βουλοι παραπλανοθν καί γ έ-
  ξαπατοΰν τόν βασιληά, τόν
  οποίον μας έχει δώση τό
  σύνταγμα, σφυροκοποΰν τα
  σίδερα μέ τα όποϊα θέλουν
  νά μας άλυσσοδέσουν καί
  προετοιμάζουν τίς μανοΰβρες
  πού πρόκειται νά μας παρα-
  δώσουν στόν οΤκο τής ΑύστρΙ
  άς. Βλέπω τα παράθυρα τού
  παλατιοϋ δπου έξυφαίνεται ή
  άντεπανάστασις, δπου συν-
  δυάζονται τα μέσα γιά νά
  μάς ξανσβουλιάξουν στή φρΐ-
  κη τής σκλαβιάς.
  Καί γιά νά μάθη ό κόσμος
  δτι πραγματική ΰποκινήτρια
  των συνωμοσιών ήταν ή Μα-
  ρία-Άντουανέττα, ό Βερνιώ
  προσέθεσεν άπειλητικός:
  —"Ολοι δσοι κατοικοθν στό
  παλάτι αύτό άς μάθουν πώς
  τό σύνταγμά μας δέν χορηγεΐ
  τό απαραβίαστον παρά μόνον
  στόν βασιληδ. "Ας μάθουν
  πώς ό νόμος θά χτυπήστ) ά-
  κόμη κ' έκεΐ μέσα, χωρίς διά-
  κρισι τούς ένόχους καί πώς
  δέν ύπάρχει οΰτε £να κεφάλι
  πού θά αναγνωρισθή ή ένοχή
  τού καί θά μπορέση, νά γλυ¬
  τώση άπό την κσρμανιόλα.
  Οί έπαναστάτες πού ενόμι¬
  σαν δτι, προκαλώντας τόν πό-
  λεμο εναντίον τοϋ έξωτερικοΰ
  έχθροθ, θά έχτυποΰσαν τόν ε¬
  σωτερικόν εχθρά, άρχισαν τώ-
  ρα νά καταλαβαίνουν δτι δέν
  μποροΰσαν νά νικήσουν τούς
  ξένους χωρίς νά έλευθερώ-
  σουν τα χέρια τους άπό τό
  έσωτερικό πρόβλημα. Καί γιά
  νά κερδίσουν αύτό τό παιγνί¬
  δια επρεπε νά έκμηδενίσουν
  την έπιρροή πού ύφίστατο ό
  βασιληδς μέσα στό παλάτι.
  "Ολοι οί άδιάλλακτοι τώρα ύ-
  ποκινοθσαν τή μάζα γιά τόν
  νέον άγώνα.Πάλιν οί έφημερί-
  δες έβγήκαν κ' έζητοΰσαν μέ
  πάταγο την έκθρόνισι τού βα¬
  σιλέως.
  (συνεχίζεται)
  Η στήλη τού ώραιόκοσμου.
  Ή τεραστία μεταβολή
  είς τα γυναικεϊα ζητήματσ.
  Ή Γυναΐκα πρό 58 έτών.
  Ό γολγο&ός
  μιάς καρδίας
  ΕΛΙΣΑΒΕΪ = =
  Ι ΜΙΙΙΙ
  III
  ΙΠΜ
  ■Η ζωή τής μΕλαγχολικ_
  Τίποτε δέν άνήκει είς την γυ-
  ---------------■"■ ■>ηηη "-■' ......-" τής
  ναΐκα τοϋ 1900 Ή γυναΐκα
  άρχής τοΰ 20οϋ αιώνος, δέν 6χει
  κανένα δικαΐωμα..
  Μία υπόθεσις έκδικάζεται. Τί την
  ένδιαφέρει. Ό νόμος καθορίζει:
  δέν μπορεΐ «νά παρίσταται είς
  τό δικαστήριον».
  "Ενα παιδί γεννιέται, μία άδελ-
  φή πανδρεύεται. Είς καμμίαν πε
  ρίπτωσι δέν μπορεΐ νά χρησιμεύση
  ώς μάρτυς. "Ενα ταξεΐδι έπεΐγον
  την καλεΐ μακρυσ. Χρειάζεται ένα
  διαβατήριον μέ την έΎγραφο 8γ-
  κρισι καί υπογραφή τού συζύγου
  Ό σύζυγος συνέπεσε ακριβώς νά
  άπουσιάζη Ό καιρός έπείγει. "Ε-
  νας υιός πεθαίνει μακρυά, ερη
  μος, διότι ή μητέρα, άπελπισμένη,
  χωρίς διαβατήριον, περιμένει την
  έπιστροφή τού τιατέρα, τιροσωρι
  νώς απουσιάζοντος. Όσο διά
  την κοινωνική ή δηιιοσία ζωή, εί
  ναι ■πράγματα πού δέν θά ήξευ
  ρε νά ενδιαφερθή Γιατί άλλωστε
  θά ήταν 'ικανή, Γιατί νά φροντί¬
  ζη, έκτός άπό τοϋ νά ζή, Ύτΐάρχει
  ό κώδιξ, τό σκληρό αύτό προσκε-
  φάλαιο τής ασφαλείας: «Ό σύζυ
  γος όφείλει βοηθεία καί προστα
  σία είς την γυναΐκα τού·». Καί άν
  παραλείπει, δέν 6χει σημασία: ό
  νόμος μένει τουλάχιστον άκέραι-
  ος. Ή πρώτη ρήξις ϊγινε τό Δε·
  κέμβριο τοθ 1900· τό γυναικείον
  φΰλον εΐχε τό δικαίωμα νά εμ¬
  φανισθή είς την δικαστική κιγκλί·
  δα.
  Τό 1907 σημειοϋται μία οϋσιώ-
  δης ήμερομηνία: Μνα κείμενον κα-
  θορίζει την διατήρησι των αγα¬
  θών τής πανδρευμένης γυναίκας·
  Είς τό
  γυναΐκοτ μπορή
  της
  ΙΟΟον αϋτοκρατείρας.
  "Οταν ή αύτοκράτειρα μπήκε
  εις την αίθουσαν, ο! άσθενεΐς
  ^ οηκώνονται καί ύποκλίνοντα, Με-
  οΐκονομΐες πού έπραγματο-, ταξυ των άλλων ηταν καΐ κάποια
  ηε είς τό νοικοκυριό της δεσποινίς Βίντις, μιά συμπαθε-
  κα'ι άκόμη, δταν; είνε πανδρεμέ-1 στατη γυναΐκα εΐκοσι δκτώ έτών,
  νη σύμφωνα μέτόν κανονισαό , 0 ά ό £ ά - ,
  τίς
  ποίησε
  ' ά
  η_ σύμφωνα _μέ_
  χωρισμου των
  ρμ στατη γυνα
  κανονισαό , 0
  αγαθών των - "
  να άτυχί] Ιρωτα
  •ι"" χωρι^μ^^ ι^ν «Γ-^. >-' ^ποφίρεί απ0 διαλείψεις τοΰ λο-
  τη1^ς% νεΤράλπΧΡκΓ^ογ5ρί
  ης ■ - -· το ή αύτοκράτειρα, ή δεσποινΐς
  Βίντις, πού συνήθως ήταν τόσον
  έκβάλλει μιά φοβεράν
  ς η ρ
  φει τσέκ ή ιδία.
  Είς τριάντα χρόνια
  ώθ α
  ό νομοθέ-
  της
  ρ χρ μ
  ατώρθωσε να αντιληφθή ότι ό
  ϊ νά είνε άά
  πορεϊ νά είνε άρρωστος,ά,ημ > μ φρ
  άπών, σπάταλος καί ή γυ- κραυγήν, όρμά, ρίχνοντας δεξιά
  ναικα άδίκως καταπιεζομένη, ά-
  δίκως συνδεδεμένη
  Διαδοχικοί νόμοι τίς άνοίγουν
  δλες τίς θυρεο, τής άποδίδουν
  "ΕΘΝΙΚΟΝ"
  (Χορευτική περίοδος Απόκρεω)
  Τό «Εθνικόν» θέτει είς την διάθεσιν τοθ χορευ
  τικοΰ κοινοΰ την άνώγειον αίθουσαν αύτοϋ μετα-
  τρεπομένην είς αίθουσαν χοροϋ.
  Άπό τής Κυριακής 20 Φ)βρίου.
  Μέ ορχήστραν πλή
  ρη άπό άριστεΐς μου
  σικοΰς καί μέ τόν
  πανελληνίου φήμης
  καί αγαπητόν είς τό
  κοινόν τοθ Ηρακλεί¬
  ου, τενόρον τοϋ Έλ-
  ληνικοΰ Μελοδράμα-
  τος κ.
  Μ. ΘΩΜΑΚΟΝ
  Ό «δβντίκτρος
  Έμμ. Ι. Αλεξάκης
  Εναντι Αγ. Τίτου
  Έκπαιδευθείς είς Παρισί¬
  ους αναλαμβάνη οιανδήποτε
  θεραίΐεΐαν νοσημάτων τοϋ
  στόματος (οΰλίτιοος, κακοσμί
  άς) συμφώνως μέ την τελευ¬
  ταίαν εξέλιξιν τής ίπιστήμης.
  Έπίσης όδοντοστοιχίας καί
  κορώνες έκ διαφόρων μετάλ
  λων—κορώνες έκ πορσελά-
  νης. Έπαναφορά τελείως ά·
  νώδυνος των στρεβλοφυών ο¬
  δόντων είς την κανονικήν αυ¬
  τών θέσιν.
  Τηλέφωνον 6—91.
  και άριστερά τάς θλιδεράς συν
  τρόφου; της, κατά τής Έλισάβετ
  καί πρϊν προγΰχοη νά παρεντεθή
  την ήθική* έλΤΰθερία 'τ*ης, καί επί οίοσδήποτε, τής πειά τό μαϋρο
  ψάθινο καπέλλο άπό τό κεφάλι.
  Έ αύτον.ράτειρα γίνεται κάτωχρη
  όπισθοχωρεΐ, άλλ' έν τω μεταξΰ ό
  ίατρός εΐχε πέση επάνω είς την
  έκμανείσαν τρόφιμον τοΰ άσύλου
  καί κρατώντάς την σφιγκτά άπό τό
  χέρι, τής είπε: «Τί πάθατε, δέ
  σποινίς Βίντις, Έσεϊς είσθε τόσον
  ήσυχος. Έτσι φέρονται είς την
  αύτοκράτειραν;».
  —Τί!—φωνάζει ή άτυχής γυ·
  ναϊκα—αυτή περνα γιά αύτοκρά¬
  τειρα τής Αυστρίας, Πρέπει νά
  Ιχη πολλήν αναίδειαν! "Ολος ό κό-
  σμος ξέρει πώς ή αύτοκράτειρα
  είμαι έγώ!
  Ή Έλισάίετ Οστερα άπό τό
  δραματικόν επεισόδιον, σπεύδει
  νά εξέλθη καί ή νϋφη της, Ιξω,
  την βοηθεΐ νά φορέση τό καπέλλα
  της.
  Μέσα δμως είς τό διαμέρισμα
  ή οεσποινίς Βίντις ΙξακολουΊ'εί
  πάντοτε νά είνε .υπό τό
  τής μανίας της. Ώρύεται, είνε Ι¬
  ξω φρενών, ξεσχίζει τά ροϋχά
  της. Πώς τόλμησεν ή άναιδής έ
  πισκέπτις νά τής σφετερισθή τόν
  τίτλον της! Αύτοκράτειρα είνε μό¬
  νον αυτή! Ό Εατρός προσπαθεϊ
  νά την κατευνάσϊ).
  —Δέν ύπάρχει άμφιβολία —
  τή; λέγει — σεΐς είσθε ή αύτο¬
  κράτειρα. Άλλ' ακριβώς διότι εί-
  πλέον, την δικαστική τής έλευθε·
  ρία.
  Σήμερα, ή γυναΐκα χρήσιμεθ
  εί ώς μάρτυς λήξιαρχικών πρά-
  ξεων, προεδρεΰει σωματείων, με·
  τέχει είς τό συμβούλιο των πραγ·
  ματογνωμόνων, είς τα έμπορικά
  δικαστήρια, ίί άκόμη, ύπ' άνεπίση-
  μον μορφήν, είς τα δημοτικα συμ·
  βούλια ωρισμένων δήμων Καί, τε
  λευταία νίκη,—πρώτο γιγάντιο
  βήμα πρός την δικαστική ίκανό-
  τητα—έπιτυγχάνει είς τό εξής Ε¬
  να διαβατήριον άνευ τής συζυγι·
  κης αδείας.
  Περισσότερον έλεϋθερη άπό τό
  1900, περισσότερον έλεύθερη καθ'
  ήμέρα; Άσφαλώς.'Εκ παραλλήλου
  λαμβάνει μεγαλυτέρα αίσθησι των
  εύθυνών της. Ποία δμως γυναΐκα
  θά έλυπεΐτο γι' αύτό,
  ή Ντιστεγκέ
  ρ
  σθε ή αύτοκράτειρα,
  συνηθίση Ιως τώρα
  μας εϊχατε
  νά δέχεσθε
  η υέ
  Μανώλης Γ. Κωνιός
  Νευρολογος- Ψυχίατρβς
  Τμηματάρχης Ίατρος
  Δημοσ. Ψυχιατρβίβυ Αθηνών
  Δέχεται έν τώ !ατρε!φ τού
  δδβς Πειραιώς 17δ' ΑΘΗΝΑΙ.
  Τηλέφ. 52.379.
  ΧΙΟΣ"
  Τό ταχύτερον καί εύσταθέστερον θαλαμηγόν
  τής γραμμής, αναχωρεί:
  Κάθε Κυριακήν άπόνευμα
  ΚΑΤ' ΕΥΘΕΙΑΝ
  ΠΕΙΡΑΙΑ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΝ
  Ταξείδιον Ήρακλείβυ—Πειραιώς 12 ωρες.
  Πρακτορείον ΑΔΑΜΗ
  Τηλέφ. 5-40
  φιλοφρόνως καί μέ την ευγένει¬
  αν πού έμπρέπει είς την υψη¬
  λήν σας Εδιότητα, τούς επισκέ¬
  πτας...
  —Σ' αύτό ίέ'χετε δίκαιον! —
  άπαντα ή γυναΐκα μέ τό σαλεμέ-
  νο λογικό καί βυθίζεται άπό την
  στιγμήν εκείνην σέ βαθειά συλ-
  λογή.
  Παρά την ταραχήν της, ή αύ
  τοκράτειρα έπιμένει νά επισκεφθή
  τό τμήματών έπικινδύνων ασθενών,
  των μανιακών. "Υστερα ό ίατρδ
  καί τό ανώτερον προσωπικδ
  άσύλου την συνοδεύουν Ιως
  άμάξι της.Ήθελε νά βεβαιωθή 8τ
  δέν έκακομεταχειρίζοντο τούς τρο
  φίμους είς τό τμήμα των έπικιν
  δύνων τρελλών.
  Την τελευταίαν δμως στιγμήν ή
  αύτοκράτειρα άλλάσσει γνώμην
  "Οχι! Δέν θά φύγη άκόμη. θέλε
  νά ξαναγυρίση εις τό τμήμα, 2
  που την έπερίμενεν ή ε"κπληξι
  τοθ δραματικοθ έπεισοδίου, τοθ
  δποίου ήρωίς στάθηκεν ή δεσποι
  νίς Βίντις.
  (συνεχίζεται)
  Κ0ΙΙΊΩΜΙ Κγ
  ΓΑΜΟΙ.— Γεώργιος Ν Σηφά-
  κης, Φωφώ Χ. Σταυρακάκη ετέ¬
  λεσαν τούς γάμους των. Παρά-
  νυμφος παρέστη έξ ,όνόματος τοϋ
  κ. Δημάρχου ό κ Χριστόφ. Παν-
  τουβάκης.
  ΑΡΡΑΒΩΝΕΣ.— Ό κ. Ιωάννης
  Γραίκης, καί ή δνίς Ειρήνη Κοκο¬
  λάκη ηρραβωνίσθησαν.
  Γύρω στήν πόλι.
  θη
  Κα'ι χθές ή καλοκαιρία διετηρή-
  —"Ετσι δέν έ"λειψαν αί ύπαίθρι-
  οί συγκεντρώσεις καί έν γένει ή
  ζωή Ικαί ή κίνησις ήρχισε νά . ζω·
  ηρεϋη
  —Όπως συμβαίνει συντίθως
  τάς πρώτας ωραίας ημέρας της α¬
  νοίξεως.
  —Ό χορός των προσκόπων Η¬
  ρακλείου ό οποίος δίδεται την
  άλλην έβδομάδα.
  —θά αποτελέση ασφαλώς κο·
  σμικόν γεγονός των ημερών.
  — Καί τουτο λόγω της δλης δρά¬
  σεώς των ττροσκοπικών όργανώ-
  σεων Ηρακλείου, διά την όποιαν
  ή κοινωνία μας διατηρεΐ πάντοτε
  αίσθήματα εκτιμήσεως καί στορ-
  γης·
  —Ζωηραί συζητήσεις χθές είς
  τούς χύκλους των καθημερινών έ-
  ρευνητών τής διεθνοθς καταστά¬
  σεως.
  -Καί ό λόγος. ή Γερμανοαυστρι
  ακή "συνεννόησις, την όποιαν τα
  τελευταία τήλεγραφήματα Εφεραν
  ώς σπουδαιοτέρας σημασίας, παρ'
  δσον κατ' αρχήν παρεστάθη.
  — Συνεζητειτο δηλ. έδώ τό πε¬
  ρίφημον «άνσλους> καί τό ενδεχό¬
  μενον πραγματοποιήσεως των
  σχεδίων τής Γερμανίας είς βάρος
  τής Αύστριακής άνεξαρτησίας.
  — Δέν έμεινεν άνευ λόγου μετα·
  ξΰ των οΐκοκυρών τής πόλεως, ή
  φερομένη ώς νπροσεχής χρησιμο¬
  ποίησις τοϋ ήλεκτρικοΰ ρεύματος
  δι' οίκιακά έ"ργα.
  —Ή χρησιμοποίησις αυτή ώς
  καί χθές έγράφομεν αλλαχού, προ-
  ώρισται όμολογουμένως νά συν¬
  τελέση είς την οΐκιακήν άνεσιν.
  —Άπαλάττουσα έν πολλοϊς
  τόν κόσμον καί άπό άλλας γε-
  νικωτέρου χαρακτήρος άπασχο·
  λήσεις, άφορώσας την προμήθει¬
  αν καυσίμου ϋλης.
  —Οί Χανιώτες θά κάμουν, καί
  αύτοι Μουσείον είς τό οποίον
  θά περισυλλεγοϋν δλα τα εύ·
  ρήματα τής περιφερείας.
  —Τό ζήτημα ήτο παλαιόν μετά
  δέ την ανέγερσιν τοΰ Μουσείου
  Ηρακλείου ήρχισε φαίνεται νά
  γίνεται καί επίκαιρον.
  —Άλλως τε αί άρχαιότητες
  των Χανίων δέν στεροΰνται ση¬
  μασίας καί είνε άνάγκη καί ή
  πόλις αυτή παραλλήλως πρός
  την άλλην τουριστικήν ανάπτυξιν
  της, νά αποκτήση καί τό εΰπρόσω-
  πον Μουσείον της.
  —Τό προχθεσινόν
  ρεσιτάλ τοθ
  Β"1
  ■ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ι
  ΚΟΚΑΡΙ έξαιρετικής ποιότη¬
  τος ψιλό θά εθρετε είς την κρεμ-
  μυδαποθήκην πλησίον Χανίων
  Πόρτα ώς καί κρεμμύδια είς δι-
  αρκή" παρακαταθήκην.
  ΤΑ ΥΠΕΡΟΧΩΤΕΡΑ ΚΡΑΣΙΑ
  Μοναδική Εύκαιρία
  Τά ύπέροχα, τα έξαιρετικά, τα ίδεώδη, τα θερ-
  μαντικά, τά γνήσια, τά άνόθευτα καί άθάνατα έπι-
  ^τραπέζια κρασιά τής άποθήκης Αλεξ. Σκορδύλη,
  θά πωλοϋνται είς τό εξής είς τά πρατήρια των κ.
  κ. Έμμ. Κουμαντάκη είς την πλατείαν Βενιζέλου
  (Σανδριβάνι) καί ΖαχαρΙα Άνδρουλάκη, παρά
  την πλατείαν Βαρελτζίοικα είς χονδρικήν καί λισνι
  κήν ποσότητα καί τιμάς ασυναγωνίστους.
  "Εμβλημα τής παραγωγής των ανωτέρω οΐνων
  είνε τό Κάτω ή Νοθεία, Κάτω ή αίσχροκέρδεια.
  Οί κ. κ. Οίκογενειάρχαι καί Διευθυνταί κέντρων
  κλπ. άς έπωφεληθώσι τής μοναδικής ταύτης εύκαι-
  ρίας κατά τάς επικειμένας εορτάς των Απόκρεω.
  ■■■■■■■■■■■■■■■■Μ
  ΝΤΟΡΕ
  Παρασκευή 18 τρ.
  10
  ώρα
  μ. μ.
  "Εναρξις χορευτι-
  κής περιόδου μέ την
  τιμητικήν τής όρχή-
  στρας:
  Στου Μάρκου Ανδρεαδάκη
  δλες ο! νέες πλάκες γραμμοφώνων.
  ΑΠΩΛΕΣΘΗ ωρολόγιον χειρός
  άπό Τριών Καμάρων μέχρι πλα¬
  τειαι στράτας. Παρακαλεΐται ό
  ευρών νά τό παραδώση στό ύφα-
  σματοπωλεϊον Χριστοφόρου Παν¬
  τουβάκη (πλατειά στράτα) καί θέ¬
  λει άμειφθή.
  μαθητικοΰ ιτμήματος τής Δ^ίδος
  Παπαδοπούλου, τό δοθέν ώς γνω¬
  στόν είς τό θέατρον Πουλακάκη,
  επέτυχε πλήρως.
  — Τόσον άττό απόψεως πυκνής
  κοσμοσυγκεντρώσεως δσον καί έκ
  τελέσεως ίκανής ν ά καταδείξη
  τό Εργον τής καλής αυτής διδα-
  σκαλίσσης τής μουσικής.
  —Ή κοινωνία μας έξ δλλου ϋ-
  πεστήριξε την συναυλίαν καί διά
  τόν ωραίον πράγματι φιλανθρωπι¬
  κόν καϊ εκπολιτιστικόν της σκο¬
  πόν.
  — Είς τοϋ Πουλακάκη ανεμένε¬
  το χθές ή συνήθής κοσμοσυγκέν-
  τρωσις λόγω τής προβολής τοΰ
  φίλμ «Ό στρατηγός απέθανε την
  αύγή».
  —Ενός έ"ργου άπό τά νεώτερα
  καί τά μάλλον έπίκαιρα.'
  έ Ρβπορτ'ρ
  Λύσις χΒεσινοϋ
  ϋπ'άρ. 67σταυρολέξου
  Ο ΣΤΟΜΑΧΟΛΟΓΟΣ ΙΑΤΡΟΣ
  Κων. Ε. Πολυδάκης
  ΕΙδικευθείς εν Γερμανία είς
  τα νοσήματα τοϋ στοράχου
  έντέρων καί ήπατος, δέχεται
  τούς τιάσχοντας έκτοθπετττι-
  κου συστήματος έν τφ Ιατρείω
  τού (οΐκία κ. Χελιδώνη). Τρείς
  Καμάρες.
  θεραπεΐα αίμορροΐδων α¬
  νευ εγχειρίσεως δι' ένέσεων.
  Άριθμ. τηλ. 7—92
  Άλ. Γ. ΣτεφανΙδης :
  ΙΑΤΡΟΣ-ΠΑΘΟΑΟΓΟΣ ■
  Τέως ίατρός ΕύαγγελισμοΟ '
  σπουδάσας επί πενταετίαν έν ■
  Ιταλία. Δέχεται έν τφ νέω ■
  Ιατρείφ τού όδός (Πλατειά— ^
  Στράτα) έναντι φαρμακείου .
  κ. Ζαχαριάδου. Ή εΐσοδος έκ ■
  τής όδου Καγιαμπή. ■
  ΤΩραι έπισκέψεων 9-12 4-6 Ι
  ΜΑΡΙΚΑ
  Αφίχθησαν τα φρϊακότατα ψα
  ικά είς τό κατάστημα Ε. Κρασά-
  κη, μέ τάς καλυτίρας τιμάς.
  θά
  είς
  ■■«■ι
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  Τό μεγάλο ερνον
  τού Βίκτωρος Ουγκώ.
  Οί Άθλιοι.
  232ον
  Ό Θερσανέμης έλαβεν έντός των γηραιών χει¬
  ρών τού, των ρυτιδωμένων καί τρεμουσών τάς δύο
  σθεναράς χείρας τοθ Άγιάννη, καί επί τινάς στ.γ-
  μας εφάνη ως θέλων νά ομιλήση καί μή δυνάυε-
  νος. Τέλος δέ εΐπεν-"Ω! θά ήτον εύλογία έεο'θ
  άν ήμποροθσα νά σοϋ τό άνταπέδιδα Έγώ! νά
  σοθ σώσω τή ζωή! κύρ δήμαρχε, πρόσταξε τόν γέρο
  Θερσανέμη είς δ,τι θελήση.
  Τό πρόσωπον τοθ γέροντος ήκτινοβόλησεν υπό
  χαρας. μ '
  ' Εγκυκλοπα ιδ ε ία
  ΑΓ έκε.νους πού θέλουν
  νά ηλουτίζουν τάς γνώσεις των.
  Άτιό όλα δι' δλους.
  —-———— ■ - <■·» ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΟΥ ΦΥΛΟΥ «Έρμίνα» Μεγάλαι έκπτώσεις είς £λα τ' άνδρικά ειδή δι' ολίγας ημέρας. Υποκάμισα, γροφβάτες, μανδήλια, ζώνες, τιράντες κ. λ. π. Λόγω τοδ 2τι τό κατάστημα «ΕΡΜΙΝΑ» πε- ριορίζεται μόνον είς τα γυναικεΐα εϊδη καί τα καλλυντικά καί άρώματα, Θα πωλήση «λα τα αν- δρικά ειδή είς τιμάς κάτω τού κόστους. ΜΕΓΑΛΑΙ ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ !^ΓΓ«Γ1>^^ ................——.
  Κρασιά άγνά, έκλεκτά,
  Μοσχάτα, λευκά, μ«0ρα
  Ρετσίνες έξαιρετικές, σουμες
  ΣτοΟ ΜΠΕΤΕΙΜΑΚΗ
  Πωλήση λιανική *«» κ«νδρική.
  ■■«■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■..... , „
  Τ« κοστούμισ τίς "««"Ρ"™*.
  τά παλτά σας, είς «« ΜΑΡΟΥΔΑ.
  Άπό τινος οί επιστήμονας ά-
  πέκττ,σαν την βεβαιότητα 8τι τα
  δίάφορα κύτταρα τού ανθρωπί¬
  νου σώμχτος, τα κύτταρα των
  Ι μυών, των όστών, των νεύρων
  —11 θέλεις νά κάμω διά σένα; εΐπέ μου1 λέγε κ*ΐ τ* άναπαραγωγικά κύτταρα
  δέν είνε παρά ποικιλία: τού κυτ
  τάρου—τύπου, τοθ όποίου σημαν¬
  τικώτερον μέρος είνε ό πυρήν.
  Εί; τό έσοπερικόν κάθε πυρήνο;
  ανεκαλύφθησαν ίνες χρωματικαΐ,
  τα καλούμενα χρωμοσώματα. Τα
  χρωμοσώματα αΰτά ΰπίρχονν είς
  αριθμόν σταθερόν ε'; κάθε ζωι-
  κάν είδο;. Είς τόν άνθρωπον
  ύπάρχουν 48 χρωμοσώματα είς
  κάθε κύτταρον. Συνήθω; τα χρω-
  μοσιόματα αύτά είνε σωριασμέ-
  να σάν έ'να κου|ίάρι, κατά την
  ύποδιαίρεσιν δμως τοθ κυτττά-
  ρου χωρίζοντα: κατά ζεύγη. Ό
  καθορισμό; τού άριθμοΰ των χρω
  μοσωμάτων εί; τα κύτταρα ϋ
  πήρξεν έςαιρετικά δυσχερή;, δε-
  δομένου £τ: μόνον θ·.ά το3 μι-
  κροσκοπίου καί είς έγκαρσίους
  τομά; τα χρωμοσώμαχα είνε ό-
  ρατά. Έν τοσούτω οί βιολόγοι
  κατώρθωσαν κάτι πάρα πάνω: Ά-
  νεκάλυψαν δτ: τα κύτταρα των
  άρσεν.κών καί θηλυκών άτόμων
  ένό; καί τοΰ αύτο·3 εϊδους, άν
  καί παρουσιάζουν ίσον αριθμόν
  χρωμοσωμάτων, έμφανίζουν δια¬
  φοράν είς Ινα των είκοσιτεοσά
  ρων ζευγών των χρωμοσωμά¬
  των. Ένώ είς τό θηλυκόν κύττα
  ρον τό είκοστόν τέταρτον αύτό
  ζεΰγος άποτελείται άπό δύο δ-
  μοια χρωμοσώματα, είς τό άρ
  σενικόν κύτταρον βλέπει κανεί;
  δύο διαφορετικά μέρη. Οί βιολό¬
  γοι έκφράζουν τό φαινόμενον
  τοθτο διά τοθ εξής τύπου: Ό
  άριθμός χρωμοσωμάτων εί; τό
  κύτταρον μιας γυναικός είνε
  4()'ί'ΧΧ, είς τό κύτταρον ενός άν-
  Ιρό; 46+Χγ. Τα άναπαραγωγικά
  κύτταρα των φύλων εχουν συ-
  νεπώς έ'να πυρήνα διαφορετικής
  συγκροτήσεως. "Ετσι θίγομεν
  τό πρόβλημα τού καθορισμοΰ τού
  φύλου: Είς τα κύτταρα αύτά,
  κατά τό στάδιον τής γονιμο-
  ποιήσεως υφίσταται Ινα χρωμό-
  σωμα εκάστου ζεύγους. Οΰτω τό
  θηλυκόν κύτταρον, δηλ. τα ώά-
  ριον, Ιχει 23+Χ χρωμοσώματα,
  Ινώ τό άρσενικόν κύτταρον, τό
  σπερματοζωάριον, Ιχει 23+Χή
  23+γ. Έκ τούίου συνάγεται δτι
  είς την γυναΐκα ολα τα άνα
  παραγωγικά κύτταρα Ιχουν ίσην
  αξίαν, ένώ εί; τόν άνδρα Ιχουν
  δύο ποικιλίας. Μ* άλλα λόγια,
  τα σπερματοζ'θάρια δημιουργοΰν
  άλλα μέν τό άρσενικόν, καί άλ¬
  λα τα άσθενέ; φύλλον. Άν ή γονι-
  μοποίησι; είνε έργον ενός σπερ-
  μου
  Θά σοΰ είπω. Έχεις τώρα καμμιά καμάρα δι'
  έμένα;
  —Έκεΐ, οπίσω άπό τα χαλάσματα τού παληού
  μοναστηριοΰ, παράμερα είς μίαν άκρη δπου κανείς
  δέν βλέπει, έχω, δχι μΐα, τρείς κάμαραις.
  Καί όντως, τόσον καλώς άπεκρύπτετο όπισθεν
  τοϋ έρειπίου τό κατάλυμμα τοϋθερσανέμη, ώστε ου¬
  δόλως τό εΤχε παρατηρήσει ό Άγιάννης.
  —Καλά, εΐπε. Τώρα θά σοΰ ζητήσω άκόμη δύο
  πράγματα.
  —Λέγε μου, κύρ δήμαρχε, νά μοΟ είπής.
  —Τό πρώτο νά μην είπής είς κανένα δ,τι γνω-
  ρΐζεις δι" εμέ. Τό δεύτερο, μή ζητήσης, νά μάθης τί-
  ποτε περισσότερο.
  —Όπως άγαπάς. ΓνωρΙζω πώς δέν ήμπορεΐς
  νά κάμης τίποτε βπου νά μην είνε τιμημένου άν-
  θρώπου, καΐ πώς πάντοτε ύπήρξες Ι'νας άνθρωπος
  τοϋ ΘεοΟ. Καί τέλος πάντων, έδώ μέσα ποίος μ'
  έβαλε; ή αύθεντιά σου. Κάμε δ,τι άγαπας. 'Εγώ εί-
  μαι δικός σου άνθρωπος.
  —Καλά! Τώρα, §λα μαζί μου. Πδμε νά εΰρωμε
  τό παιδί.
  —Ά! είπεν ό Θερσανέμης, είνε καί κανένα
  παιδΙ;
  Άλλην δμως λέξιν δέν προσέθεσεν, άλλ' ηκολού¬
  θησε τόν Άγιάννην ώς κύων ακολούθων τόν κύ¬
  ριον τού.
  Μετά ήμίσειαν ώραν ή Τιτίκα άνακτήσασα τάς
  ροδινάς της οψεις πρό τής φλογός μιας καλής έστί-
  ας, εκοιμάτο είς την κλίνην τοθ γέροντος κηπουροθ.
  Ό Άγιάννης έφόρεσε πάλιν τόν λαιμοδέτην καΐ τόν
  έπενδύτην τού. Ό πϊλός τού, δν εΐχε ρίψει άνω¬
  θεν τοθ τοίχου, ευρέθη καί αύτός. Ό Θερσανέμης
  αφήρεσεν άπό τοθ γόνατός τού τό κωδώνιον, καί
  τό εκρέμασεν είς τόν τοΐχον. ΟΙ δύο άνδρες έθερ-
  μαίνοντο είς την φωτιάν, καθήμενοι πλησίον τρα¬
  πέζης δπου ό Θερσανέμης εΐχε παραθέσει τεμάχιον
  τυροθ, άρτον κρίθινον, μίαν φιάλην οίνου καί δύο
  ποτήρια' έλεγε δέ ό γέρων είς τόν Άγιάννην, έπι-
  θέτων την χείρα είς τό γόνυ του'— Ά! τόν κύρ
  Μαγδαληνή! δέν μ' έγνώρισες ευθύς καθώς μέ εί-
  δες ή αύθεντιά σου, αί! Γλυτώνεις την ζωή των άν-
  θρώπων καί ΰστερα τούς λησμονεΐς, αι; Ά! αύτό
  δέν είνε καλόν! νά μέ συμπαθάς· ένώ έκεΐνοι σ' έν-
  θυμοθνται! Άχαριστία τό λέν αύτό.
  θ'
  Πώς ό Ίαβέρης είχεν άποπλανηθ$.
  Τα πράγματα ών είδομεν τό αντίθετον, ώς εί
  πεΐν, συνέβησαν διά τρόπου άπλουστάτου.
  'Όταν ό Άγιάννης, την νύκτα τής αυτής ημέρας
  καθ' ήν ό Ίαβέρης τόν συνέλαβε πλησίον τής νε·
  κρικής κλίνης τής Φαντίνας, έδραπέτευσεν έκ τής
  φυλακάς τής πόλεως Μ. επί Μ... ή άστυνομία ύπέ-
  λαβεν δτι αύτός κατηυθύνθη είς Παρισίους. Οί Πά
  ρίσιοι είνε λαβύρινθος δπου δλα χάνονται' δλα τω-
  όντι καθίστανται άφαντα εις εκείνον τόν όμφαλόν
  τοϋ κόσμου, ώς είς όμφαλόν τής θαλάσσης. Δέν ύ-
  πάρχει δάσος κρύπτον έ'να άνθρωπον τόσον καλώς,
  δσον έκείνη ή πολυανθρωπία. Τουτο γινώσκει πάς
  δραπέτης, οιουδήποτε εϊδους καί άν ή. Προσφεύγει
  είς Παρισίους ώς είς βόθρον. Άληθώς δέ βόθροι
  τινές σώζουσι. Γινώσκει δμως τουτο καΐ ή άστυνο
  μία, καί ζητεί είς Παρισίους δ,τι έχασεν _ άλλαχοθ.
  (συνεχίζεται)
  ματοζωαρίου τή; πρώτη; κ.ατηγο-
  ρΕα;, τα γονιμοπιιηθέν ώάριον
  θά εμφανίζη τόν τύπον 4(5ΐΧγ,
  κα'. τότε θά γεννηθή άγόρι. Έν
  Ιναντία περιπτώσει ό τύπος θά
  είνε 4ΙΪ1-ΧΧ, καΐ τότε τό παιδί
  πού θά γεννηθή, θά είνε κο-
  ρίτσι. Ούτω τό φΰλον καθορίζε-
  ται κατ' αυτήν την στιγμήν τή;
  γονιμοποιήσεως καί άποδεικνύον
  ται αστήρικτοι δλα: αί θεω¬
  ρίαι χί αφορώσαι τόν τρίηον
  τή; έπιοράσεω; τοθ φύλου τοΰ
  έμβρύου κατά την περίοδον τή;
  κυοφορήσεω;. Δεδομένου δτι τα
  άρρενα κύτταρα τα καθορίζον-
  τα τό άρσενικόν φΰλον, καΐ τα
  θηλυχά τα καθορίζοντα τό άσθε-
  νέ; φΰλον, είναι ίαάριθμα συ¬
  νάγεται δτι καΐ ή κατανομή των
  δύο φύλων είνε σχεδόν ιση. Τοΰ
  το πράγματι συμβαίνει είς τό;
  άνθρωπον, ένψ εί; άλλα ζωϊ-
  κά εϊ5η τό εν των δύο φύλων
  είνε έπικρατέστερον.
  Έν πάσι;, περιπτώσει τό φΰλον
  είνε έ"ν κληρονομικόν χαρακτη-
  ριστικόν μεταβιβαζόμενον εί; τό
  μελλοντικόν πλάσμα υπό τοθ πά
  τρικοΰ κυττάρου, δηλ. τοΰ άναπα
  ραγωγικοΰ ζεύγου; των χρωμο¬
  σωμάτων. Ό συντελεστή; αύτός
  σχηματίζε: τα βασικά χαρακτη-
  ριστικά τοΰ φύλου, τόν σχηματι¬
  σμόν των γενετησίων άοένων είς
  τό όίρρζν καί τό θήλυ. Τα δευ-
  τερεύοντα γενετήσεα χαρακτηρι-
  στικά άναφαίνονται άργότερα υ
  πό την επίδρασιν των όρμωνών,
  των έκκρίσεων δηλ. των έν5ο-
  κρινών άδένων πού άρχίζουν νά
  χύνωνται μέσα εί; τό αΐμα την
  εποχήν τή; ήβη;. Έν τοσούτφ
  δεδομένου δτι ίώσιαστικώ; ή
  ενεργεια των όρμπ&ών τούτων
  πού είνε διαφορετική εί; τόν άν
  δρα καί την γυναΐκα προσδιο
  ρίζεται άπό τό άρχικόν χρωμό-
  σωμα^Χ η,γ, συνάγεται δτι εί;
  τούτο έμπεριέχονται 3λοι οί πά
  ράγοντε; οί άναπτύσσοντε; τα ί-
  δια εί; εκάτερον των δύο φύ
  λων χαρακτηριστικά.
  Τό άπειροελάχιστον τουτο μό-
  ριον τή; ίίλη;, τό αόρατον εί;
  τάν γυμνόν όφθαλμόν, περιέ-
  χει είτε τό σπέρμα τοΰ θάρ-
  ρους, τή; τόλμη;, τοΰ έπιχειρημα
  τικοΰ πνεύματο;, τή; πρωτοβου
  λίας, εΓτε τό σπέρμα τή; πραό-
  τητο;, τή; γοητεία; τοΰ μητρι-
  κοθ ένστίκτου κτλ. "Ετσι δι' άλ¬
  λην μίαν φοράν βλέπομεν δτι
  προκειμένου περΐ τοϋ θαύματο;
  τή; ζωής, ή λύσις ένό; προ-
  βλήματο; έγείρει άλλο πρόβλημ*-,
  βαθύτερον, άνησυχτ]τικώτερ3ν μυ
  στηριωδέστερον.
  *
  Ο ΧΟΡΟΣ
  ΤΩΝ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ
  Την προσέχη Τρίτην 10 μ. μ.
  ΣΤΟ «Ν Τ Ο Ρ Ε»
  Β"......
  ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΊΆΙ εί; τό προάστει¬
  ον Καμίνια κατάστημα μετ' ά-
  νωγείου οικίας καί συνεχομένης
  αμπέλου. Τα αύτά μετά δύο εισέ¬
  τι καταστημάτων πωλοΰνται καί
  μέ ευκολίας πληρωμής.
  Πληροφορίαι παρ' ημίν.
  ..........■■■■...■■■.■■■■■■■·■■.....■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
  Ή ορχήστρα τού ΒββΠ Γβη,-Διάκοσμος ^
  πρωτότυπος—Κοτιγιόν πλούσιον, *
  Τα έργα έξωραϊσμοΰ
  είς την Νεάπολιν.
  ΝΕΑΠΟΛΙΣ 10 Φίβρουαρίου
  (τοΰ άνταποκριτοΰ μχς).—Εις την
  πόλιν μας έξακολουθεί μέ ταχύν
  ρυθμόν, ή προσπαθεία διά την
  πρόοδον καΐ όλοκλήρωσιν τή;
  άναδασώσεως. Εί; την προακζ
  θείαν αυτήν συμμετέχουν ώ;
  γνωστόν οί πρόσκοποι ό πρόε-
  δρο; τή; κοινίτητο;, ό διχαστι-
  κό; κ. Γιαννουράκο;, οί γεωπό-
  νοι, οί μαθηταί τοϋ Γυμνασίου μέ
  επί κεφαλής τόν σύλλογον των
  φίλων τοΰ πρασίνου κ.λ.π.
  Εί; ςτά; κυριωτέρας όδού;
  τής πόλεως άνοίγονται λάκκοι
  πρό; φύτευσιν. Ήδη υπό των προ
  σκόπων έχει όλοκληρωθή ή
  φύτευσι; ιοΰ στρατώνο; καί ό
  έξωραισμό; τοΰ κήπου δπου τδ
  άγαλμα των πεσόντων. Έξ άλ-
  λου υπό των μαθητών τοΰ Γυ¬
  μνασίου καί ιδιαιτέρως των τής στ'
  τάξεως υπό τόν γυμναστήν κ.
  Δρακωνάκης, μεταβάλλεται ό πρό
  τοΰ Γυμνασίου χ&ρος εί; κήπον.
  Ηδη Ιχουν ανοιχθή καί οί
  λάκκοι καί Ιχει περιτριγυρι-
  σθη' τό μϊρο; αύτό μέ συρμα-
  τόπλεγμα.
  Έπίση; ό δρόμο; πρό; τάς φυ
  λακάς ίχει δενδροφυτευθή ώ; καί
  ή όδό; Πτ/γής, ήτοι πέραν τοΰ
  Μεγάρου Νεαπόλεω;. Γενικώ; έ-
  ξωραΐζετα: ή μεγάλη πλατεΐα.
  Γίνονται τα πεζοδρόμια όσονού-
  πω, ώστε έντό; τοΰ θέρου; ή
  πλατεΐα καί τα πέριξ νά είναι
  τελείω; διαμορφωμένα. Την προ
  σεχή Κυριακήν Οά έγκαινια-
  σθη" καί ή αΐθουσα τοϋ Καφε-
  νείου τοΰ Μεγάρου δπου θά δο¬
  θή δ πρ&τοζ χορο; υπό τοΰ Του-
  ριατικοϋ όμίλου Νεαπόλεω;.
  Έκ παραλλήλου έ πρόεορος
  τής Κοινότητο; διαπνέεται άπό
  φιλοπροόδους προθέσεις διά την
  ταχείαν διαρρύθμισιν τοΰ κήπου
  Νεαπόλεως, ήτις θά όλοκληρώση
  την όλην άξιόλογον καί άξιέπαι
  νόν προσπάθειαν υπέρ τοΰ το-
  πικοϋ έξωραισμοθ.
  Δύναται ούτω νά έλπίζη τις
  βασίμως δτι ή Νεάπολις θά απο¬
  βή συντόμως μοναδικόν τουριστι-
  κόν κέντρον καί τόπο; παραθε-
  ρισμοΰ άπό τούς μαγευτικωτέρου;
  τής Κρήτης.
  —Γεΰμα πρός τούς άξιωματι-
  κοΰς τοΰ «νΕμδεν».
  Προχθές τό εσπέρας παρετέθιι
  είς τό Δημαρχείον Χανίων γεϋ-
  μα πρός τιμήν των αξιωματικών
  τοΰ όρμοΰντος εί; Σούδαν Γερ¬
  μανικόν» καταύρβμικόϋ «"'Εμίεν».
  Είς τό γεΰμα παρεκάθπσαν έ Δι¬
  ευθυντάς της Γενικάς Διοικήσεως
  κ. Ο. Μάλλη;, ό Λιμενάρχης Χα¬
  νίων κ. Φωκά;, ό Δήμαρχος Χα¬
  νίων κ. Σκουλάς, έ Θεοφιλέστα¬
  τος έπίσκοπο; κ. Άγαθάγγελος, οί
  πρόξενοι Γαλλία;, Αγγλία;, Ιτα¬
  λία; καΐ αλλοι.
  ■ ■■■■■ ι
  Στεψ. Σαριδάκης
  Μαιευτηρ-Γυναικολόγο;
  Εΐδικευθεί; έν Παρισίοις.
  Δέχεται έν τή Πολυκλινικ^.
  Τηλεφ. Κλινικής 490
  » οικίας 608
  ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΊΆΙ, παρεχομένης
  άσφαλοΰς εγγυήσεως, ή έντό; τή;
  πόλεως Ηρακλείου καί παρά τα
  «Καρτέρια» κειμένη οίκία τοΰ
  Ίεροΰ Ναοΰ τοΰ Άγίου Γεωργίου
  Πόρου, άπαρτιζομένη έκ μεγάλη;
  αύλής, άφοδευτηρίου, στερνοπηγα-
  δίου, μαγειρείου, δύο θολωτών
  μαγαράδων, δύο ισογείων αίθου-
  σών καί έξ ενός άνωγείου δωμα-
  τίου. Πληροφορίαι παρά τή Έ-
  νοριακή Επιτροπεία Πόρου ή πα¬
  ρά τώ Μιχαήλ Ντίρλα Πλατειά
  Στράτα.
  —Αί ταχυδρομικαί μετα-
  φοραί.
  Παρά τού Ταχυόρομείου Ηρα¬
  κλείου ανακοινούται ϋτι κατό¬
  πιν τή; ΰπ' αριθ. 141450 έ. έ. δια-
  κηρύξεω; ύημοΐτρασία; τού Ύ-
  πβυργείου Συγκοινωνία; ενεργη¬
  θήσεται την 27ην τρέχ. μηνός, η¬
  μέραν Κυριακήν βί; τό Κεντρι¬
  κόν Κατάστημα τού Ταχυδρο-
  μείου Ηρακλείου καΐ περϊ ώραν
  ΙΟην πρωϊνήν, μειοδοτική δπμβ-
  πρασία πρό; άνάδϊΐξιν έργολά-
  ββ« ταχυδρομικων μεταφορών
  διά χρονικόν ίιάίτημα ύύο (2) έ-
  των ήτοι άπό 1)4)38 εω; 31)3)40
  των έξ αυτού εξαρτώμενον ταχυ-
  ώρομικών γραμμών:
  1) Ηρακλείου Μοιρών— Τυμ-
  πακίου δι' κΰτοκινήτων καθ' έ¬
  καστην, 2) Ηρακλείου— Καστελ-
  λίου Πεδιάδο;, 3) Ηρακλείου—
  Αρχανών, 4) Ηρακλείου—Πόρου
  —Χερσο νήσου— Νεαπόλεως—Αγ.
  Νικολάου, 5) Ηρακλείου — 'Αρ-
  καλοχωρίβυ—'Εμπάρου—Βιάννου
  6) Ηρακλείου—Τυλίσσου, 7) Η¬
  ρακλείου— Πεζών—Πύργου, 8) Η¬
  ρακλείου — Κανλϊ— Καστελλίου
  <5' έιρίππου καθ'Ιέγ'άστην, 9) Ηρα¬ κλείου — Πόρου διά πεζοΰ δι; τή; ημέρας, 10) Ηρακλείου—Πα· ραλίας—Πρκκτορείων— Παραρτή- ματο; άποστολών δι' άμάξη; ή αΰτοκινήτου. —Διάλεξις είς Ρέθυμνον. Εί; την αίθουσαν τοΰ Ώδείου Ρεθύμνης β "Εφβρο;Άρχαιοτήτων Δυτική; Κρήτης κ. &εοφανίδη; ωμίλησε προχθέ; μέ θέμα «τόν ανθρώπινον πόνον ώ; στοιχείον δημιουργία; καΐ παρηγορία;». Ή διάλεξις εγένετο υπέρ των σκο- πών τού Φιλανθρωπικβΰ Συλλό- γου Κυρίων Ρεθύμνης. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΊΆΙ μαγαζείον κατάλληλον δι' άτελιέ υποδηματο- ποιείου, ραφείου ή οιουδήποτε άλ¬ τεχνικοθ έπαγγέλματος καί είς κεντρικήν θέσιν. Πληροφορί- παρ' ημίν. αι ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΙΔΡΥΘΕΙΣΑ ΤΩ 1841. Ή άρχαιβτέρα καί μεγαλυτέρα των Έλληνικών Τραπίζών. Κεφάλαια Μετοχικά καί άποθεμάτων Δραχ. 1.205.000.000 10.100.000.000 Καταθέσεις ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ είς δλην την Έλλάδα. ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΤΑΙ είς όλας τάς χώρας τοθ ΈξωτερικοΟ. Εκτελεί πάσης φύσεως τραπεζικάς εργασίας είς τό τό εξωτερικόν. είς πρώτην ζήτησιν ΤΑΜ1ΕΥΤΗΡΙΟΥ καί επί προθεσμΐα μέ λίαν εύνοΐκά έπιτόκια. εσωτερικόν καί ΔΕΧΕΤΑΙ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΗΕΙ-1.ΕΝ1Ο ΒΑΝΚΤΡυβΤΟΟΜΡΑΝΥ,ΝΕννΥΟΚΚ 51 ΜΑΙΡΕΝ ι ΑΝ Ε ί— Ιδρυθείσα υπό τής 'Εθνικής Τραπέζης τής Ελλάδος συμφώνως μέ τούς νόμους τής ΠολιτεΙας τής Νέας Υόρκης, πρός εξυπηρέτησιν των έν Άμε- ρική Έλλήνων. Κεφάλαια όλοσχερώς καταβεβλημένα δολλάρια 1.350.000 *■■■■■■■■■.■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ —Προμήθεια οίνοπνεύματος. Ό συνεταιρισμόν ξυλουργών νομοΰ Χανίων πρό; εξυπηρέτησιν των μελων τού καί τοΰ κοινοΰ, προέβη εί; μεγάλην παραγγελίαν οίνοπνεΰματο; εί; Πειραια τό ο¬ ποίον καί θά όιανεμηθίϊ άπό τό κατάστημα αυτού έν Χανίοις. —Τό ύδατόφραγμα Κρητσάς. Κατόπιν ένεργειών τή; κοινό¬ τητος Κρητοά; ή Νομαρχία Λα¬ σηθίου διέταξε τόν Νομομηχανι¬ κόν Λασηθίου όπως προβή είς την μελέτην τοΰ υπό κατασκευ¬ ήν ύδατθφράγματος Κρητσάς. Π. Παπαδόπουλος Πτυχιοϋχο; ζτης ίατρικής Όδοντίατρο; Δέχεται έν τφ Ίατρείφ τού • τιαρά χον "Αγιον Μηνάν καθ" εκάστην: 9-12 καί 4-7 ■■■■■■■■■.■■■■■■■» 1ΑΒΕΔΙΣΙ ■ Νέαι παραλαβαί. ■ Ζ Νέα ύφάσματα. " ■ Νέοι μοδέρνοι χρωμα- ■ . τισμοί. ■ " ΑΙ τιμαί μας είνε αί" ■χά λύτεραι. ■ ■ ΑΒΕΔΙΣΙ ΑΝ; Άγί·υ Μην*. . Ι ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
  ί'·*
  ]
  ·
  Ηράκλειον—Κρήτης
  Γρσφεΐα έναντι Παλ. Νομαρχίας
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  Πρωΐα Παρασκευης
  18 Φεβρουαρίου 1938
  Ή Ιταλία κρατεΐται ένιίμερος
  των Γερμανικόν σχεδίων έν Αυστρία;
  ΤΟ ΔΙΑΒΗΜΑ ΤΟΥ ΠΡΕΣΒΕΟΣ
  ΤΗΣ ΑΓΓΛΙΑΣ ΕΙΣ ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ
  ΕΠΕΣΤΗΣΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΟΧΗΝ
  ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΡΑΪΧ
  ΕΠΙΤΩΝΦΗΐνΐΩΝΔΙΑΤΗΝ ΑΥΣΤΡΙΑΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 17 Φεβρουαρίου (τού
  άνταποκριτού μας).—· Τηλεγραφήι*.ατα
  έκ Αονοίνου βεβαιούν ότι ο έν Βερολί
  νω πρεσβευτάς τής Αγγλίας κ. Χέν-
  τερσον προέβη είς αυστηρόν διάβημα
  έν Βερολίνω.
  Ό "Αγγλος πρεββευτής έπέστησε
  την προσοχήν τής Γερμανικής κυβερνή¬
  σεως επί των φημών περί πραγματο¬
  ποιήσεως τού «'Άνσλους», τονίσας ότι
  τό ενδιαφέρον τής Μεγάλης Βρεττα¬
  νίας διά την άκεραιότητα τής Αυστρί¬
  ας παραμένει αμείωτον, ώστε νά μή γί-
  νεται άνεκτή οιαδήποτε έπιβουλή ε¬
  ναντίον τής Αυστριακής άνβξαρτη-
  οίας.
  ΑΘΗΝΑΙ 16 Φεβρουαρί¬
  ου (τού άνταποκριτοΰ μας).—
  Καθ'α αγγέλλεται έκ τοΰ έξω |
  τεριχοΰ, παρά τάς έκ Βερο-
  λίνου καθησυχαοτικάς άνα-
  κοινώσεις, τα Γερμανοαυ-
  στρικά γεγονότα πρόκειται
  νά άσκήσουν μεγίστη ν επιρ¬
  ροήν είς την εξέλιξιν των
  διεθνών πραγμάτων.
  Ή Ίταλική διπλωματία ά-
  ποδεικνύεται έκ των ύστέρων
  ©τι ήτο έν γνώσει απολύτως
  τής μυστικάς προσκλήσεως
  τού Σοΰσνιγκ είς Αύστρίαν.
  Ύπάρχουν άλλως τε καί σή¬
  μερον ενδείξεις πείθουοαι
  ότι ή Ιταλία κρατεΐται απο¬
  λύτως ένιίμερος των συνεν-
  νοήσεων μεταξύ Αυστρίας
  καί Γερμανίας καί δτι καί
  τοΰ λοιπού θά κρατηθή ένή-
  μερος πάσης ενεργείας άπέ)
  μέρους τής Γερμανίας. ι
  Όσον άφορχ την δοθείσαν
  είς τα Γερμανοαυστριακά ζη-
  τήματα λύσιν, τελευταίαι
  πληροφορίαι έκ Ρώμης άνα-|
  φέρουν ότι ό Μουσολίνι συμ- >
  φωνεί. Έκ τού λόγου τούτου ι
  προέρχονται καί αί έπικρατοΰ
  σαι είς Λονδίνον καί Παρι¬
  σίους σοβαραί άνησυχίαι περί
  τής μελλοντικήν τύχης τής
  Αυστρίας ώς ανεξαρτήτου
  κράτους.
  ΤΟΛΜΗΡΑΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΝ
  ΔΕΝ ΒΑ ΑΝΑΛΑΒΗ Η ΑΓΓΛΙΑ
  ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ
  ΑΝΑΜΕΝΕΙ ΤΑΣ ΔΗΛΟΣ ΕΙΣ
  ΤΟΥ ΚΑΓΚΕΛΑΡΙΟΥ ΧΙΤΛΕΡ
  Κοινοποίησιςτής διαταγης
  προσκλήσεως των κληρωτών 1958.
  Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΑΙΑΒΗΜΑΤΟΣ
  ΤΟΥ ΕΝ ΒΕΡΟΛΙΝΩ ΠΡΕΣΒΕΥΤΟΥ
  ΤΗΣ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 17 Φεβρουαρίου (τού
  άνταποκριτού μας). —Κατά τα έκ Πά
  ρισίων τηλεγραφήματα καί ο Γάλλος
  έν Βερολίνω πρεσβευτής κ. Πονσέ
  προέβη είς διάβημα διά τά| θρυλούμε
  να περί επεμβάσεως τής Γερμανίας είς
  τα έσωτερικά τής Αυστρίας. Τό διά¬
  βημα τούτο μολονότι φιλικόν, δέν έ-
  στερεΐτο κατηγορηματικότητος παρομοί
  άς μέ εκείνην τού Άγγλιχοΰ διαβή-
  ματος.
  Ο ΕΠΙΤΕΤΡΑΜΜΕΝΟΣΤΩΝΣΟΒΙΕΤ
  ΤΟΥ ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙΟΥ ϊ ΜΠΟΥΤΕΗΚΟ
  ΚΑΤΕΦΥΓΕΝ ΕΙΣ ΤΗΝ ΙΤΑΛΙΑΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 17 Φεβρουαρίου (τού
  άνταποκριτοΰ μας).— Τηλεγράφημα έκ
  Ρώμης επιβεβαιοί ότι ο έν Βουκου¬
  ρεστίω επιτετραμμένος των Σοβιέτ κ.
  Μπουτένχο κατέφυγεν είς Ρώμην. Ό
  τέως επιτετραμμένος περιέπεσεν ώς
  γνωστόν είς δυσμένειαν καί κατεδιώ-
  κετο έν αύτω τω Βουκουρεστίω, υπό
  οργάνων τής Γκεπεού. Διά νά αποφύ¬
  γη δέ ώς λέγεται βέβαιον θάνατον ο κ.
  ΑΪίπουτένκο κατέφυγεν είς την »1ταλι-
  κήν πρωτεύουσαν.
  Τό υπουργείον των Στρατι¬
  ωτικών έκοινοποίησεν αρμοδί¬
  ως τό κείμενον τής διαταγης
  διά τής οποίας καλοΰνταιπρός
  κατάταξιν οί κληρωτοί 1938 ή¬
  τοι οί γεννηθέντες τό 1917.
  Ώς γνωστόν οί κληρωτοί
  τής α' σειράς θά παρουσια-
  σθοσν άπό 1—3 Απριλίου
  τρέχ. έτους είς την μονάδα ή
  σχολήν δι* ήν καλοΰνται έ¬
  στω καί άν τα άνά χείρας
  των σημειώματα των περιο
  δευόντων στρατολογικών συμ-
  βουλΐων άναγράφωσι μονά-
  δας ή σχολήν κατατάξεως
  διάφορον.
  Οί ανήκοντες είς την β' σει¬
  ράν στρατεύσιμοι ώς καί οί
  ΰπαχθέντες είς αυτήν δι" οί-
  ονδήποτε λόγον θά προσέλ¬
  θουν πρός κατάταξιν άπό 18
  —20 Όκτωβρίου τρέχ έτους.
  Οί έκ τοϋ νομοϋ Ηρακλείου
  καί Λασηθίου κληρωτοί τοϋ
  πεζικοθ θά προσέλθουν είς
  τό ένταθθα 43ον Σύνταγμα,
  οί τοΰ τέως προτύπου τάγμα-
  τος εύζώνων έξ δλου τοϋ
  Κράτους είς τό έν Αθήναις
  σύνταγμα εύζώνων, καί είς
  τό α' σύνταγμα βαρέος πυρο-
  βολικοϋ οί τής πυροβολαρχί-
  ας έπισημάνσεως καί τού πε-
  δινοΰ πυροβολικοΰ.
  Διά τής ιδίας διαταγης κα·
  θορίζεται δτι οί ΰποψήφιοι έ-
  φεδροι άξιωματικοί τής
  V
  Με
  ραρχίας (Κρήτης) θά προσέλ
  θουν είς την έν Χαλκίδι σχο¬
  λήν έφέδρων αξιωματικών πυ
  ροβολικοΰ.
  Ο ΝΟΜΟΣ ΠΕΡΙ
  ΦΟΡΟΛΟΠΑΣ ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΟΣ
  Τό υπουργείον τής Συγκοι-
  νωνίας απηύθυνε πρός τοΰς
  Νομομηχανικούς καί μηχανι-
  κούς τοΰ Κράτους εγκύκλιον
  διά τής οποίας έρμηνεύει τάς
  διατάξεις τού περί φορολογί-
  ας επιτηδεύματος νόμου.
  ΗΣΧΟΛΗΕΥΕΛΠΙΔΩΝ
  Δι* έγκυκλίου τού ύπουρ-
  γείου Στρατιωτικών πρός τάς
  στρατιωτικάς αρχάς κοινοποι-
  εϊται πρόσκλησις διά την
  σχολήν εύελπίδων. ΟΙ επιθυ¬
  μούντες νά μετάσχωσι τού
  διαγωνισμοΰ δέον νά υποβά¬
  λωσιν είς την Σχολήν Εύελ¬
  πίδων μέχριτέλους προσεχούς
  Μαρτίου σχετικήν αίτησιν.
  ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΙΣ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΩΝ
  ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΝ
  'Εκοινοποιήθησαν αρμοδίως
  πρός τάς στρατιωτικάς αρχάς
  τα Βασιλικά Διατάγματα «πε¬
  ρί διαγρσφής έκ των στελε
  χών τής έφεδρείας λόγω όρί-
  ου ήλικίας έφέδρων καί μο
  νίμων καί έξ έφέδρων άξιω
  ματικών καί άνθυπασπιστών
  δπλων καί σωμάτων»,«περϊ ό-
  νομασίας έφέδρων άνθυπα-
  πασπιστών ΰπλων καί σωμά-
  των» καί «περί προαγωγής α¬
  ξιωματικών πρός πληρώσιν χη-
  ρευουσών θέσεων».
  ΕΞΕΥΡΕΘΗ ΤΡΟΠΟΣ
  ΙΙΡΟΜΗΟΕΙΑΣ ΕΪΒΗΗΟΗ ΕΝ1ΥΜΑ2ΙΟΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 17 Φεβρουαρίου (τού
  άνΐαποχριτοΰ μας).— Σήμερον συνήλ¬
  θεν ύτίουργική σύσκεψις άποβλέπουαα
  είς την εξεύρεσιν τρόπου έξασφαλίσεως
  εύθηνής ένδυμαβίας είς τάς λαϊκάς τα
  ξ·ις* Ή «ύσκεψις αυτή π&θανώτατα Ο£-
  λ επαναληφθή έντός των ημερών.
  ΙΥΝΟΜΙΜΑ ΤΟΥ κ. ΜΕΤΑΞΑ
  ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΡΙΓΚΗΠΙΣΣΗΣ ΕΙΡΗΝΗΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 17 Φεβρουαρίου (τοΰ
  άνταποκριτού μας). — Σήμερον ή Λ.
  Β. Υ. ή πριγκήπισσα Ειρήνη εδέχθη
  είς συνομιλίαν τόν πρωθυπουργόν/. Ί.
  ΛΙεταξάν.
  Ο ΠΡΟΘΥΠΟΥΡΓΟΣ ΣΥΝΕΙΡίΑΣΟΗ
  ΚΑΙΙΙΑΔΙΝ ΔΙΑΤΊΙΙΜΙΡΟΫΐΊΟλΟΤΙΣΜΟΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 17 Φεβρουαρίου (τού
  άνταποκριτού μας). — Ό πρωθυπουρ
  νός κ. "Ι. Μεταξάς συνειργάσθη καί πά
  λιν σνμερον μετά των οίκονομικώνκαί
  τελωνε'ιακών ύπηρεσιών. Ή συνεργασία
  αφεώρα τόν καταρτισμόν τοΰ προϋπολο
  γισμθύ.
  ΚΛΗΡΩΣΙΣ ΔΑΝΕΙΟΥ
  Γενομένης προχθές τής κληρώ
  σεως τοθ Δανείου τής 'Εθνι-
  κής Τραπέζης των 20 000 000
  πρός 2 1)2 ο)ο έκληρώθησαν
  οί κατωτέρω άριθμσΐ κερδί-
  ζοντες δκαστος τα έναντι ση*
  μειούμενα ποσά: Ό άριθμός
  44 754 δραχ. 50 000, οί άριθ-
  μοί 67 255, 138 904, 3 210 ά¬
  νά 4 ΟΟΟ δραχ. καί οί άριθμοί
  28.824, 27,531, 12 049, 133.
  610, 162.537, 73.158, 34.583,
  38,072, 201 910, 15 558 κσί
  151.308 άνά 2.000 δραχ.
  ΟΙ ΚΑΤΑΔΙΚΟΙ
  ΚΑΙ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΝ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
  Τό υπουργείον τής Δικαιο-
  σύνης δι' έγκυκλίου τού πρός
  τοϋς Είσαγγελεΐς καί Διευ¬
  θυντάς των φυλακών τοθ
  Κράτους εγνώρισε την ανάγ¬
  κην καταρτισμοΰ άτομικών
  φακέλλων των κρατουμένων.
  Είς τοΰς φακέΛλους τούτους
  θά περιέχωνται άπαντα τα
  στοιχεϊα τοθ καταδίκου, ώς
  έπίσης καί ή φωτογραφία των.
  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ ΚΑΙ ΚΙΝΗΣΙΣ
  ΑΙ κυμανθεΐσαι χθές έν τη άγορ^ μας τιμαί των κατωτέρω έγχω
  ρΐων τιροϊόντων είχον ώς ακολούθως:
  Σταφίίβς.
  Σουλτανίναι α
  β
  δρ. )
  Καραμπ.
  Ελεμέδες
  Γαχτάς
  Μαύραι
  Υ'
  Υ'
  α'
  β'
  Υ'
  ( 22. -23.
  )
  ( 10- — Π
  )
  ( 8-9.
  Χαρούπια » 270
  "Ελαια 5ο · 29 80
  » κοινά »
  Σάπωνες.
  Λευκοί α' ποιότητος δρ. 21.— 00
  » β1 » 20.- 00
  Πράσινοι α' ττοιότ. » 18.— 00
  β' » » 12. -00
  θΐνοι.
  Αρχανών τό μΐστατ. » 45.
  Μαλεβυζίου κατ' οκάν δρ. 6.
  ΤΟ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ ΕΝ ΗΡΑΚΛΕΙΩ
  ΤΙΜΑΙ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
  17ης Φεβρουαρίου 1928
  Ζυρίχη
  "ΓΛ
  V
  1/μΐΛ Ι
  25 30-
  ιυυ/ι )<-»ι, 25.55 "ΙαρΙσιοι 3.55 3.65 Λονδίνον 545 550 Μέα Ύόρκη 108 40 109 40 "Αμστερδαμ Στοκχόλμη Βρυξέλλαι Βαρσοβία Άγορά Πώλησι 60 80 61.94 2810 28 35 3 70 3.7( 20.75 2180 Η ΦΟΡΟΛΟΠΑ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΩΝ ΤΩΝ ΜΟΝ ΩΝ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΘΑΝΑΤΙΚΗΣ ΠΟΙΝΗΣ Σχετικώς μέ την φορολογί-| Διά διατάγματος, δημοσιευ αν των περιουσιών των μονών(θέντος είς την εφημερίδα τής εκοινοποιήθη υπό τοϋ ύπουρ- γεΐου των Οίκονομικών πρός τοΰς οίκονομικοΰς έφόρους) έγκύκλιος έν τή όποία πα- ρέχονται αί έν προκειμένω ο¬ δηγίαι τοϋ ύπουργείου. ΑΝΑΖΗΤΗΣΕΙΣ Ή Νομσρχία Ηρακλείου ά- ναζητεΐ τόν Χαρ. Χ. Καρα- τζδν έξ Έλασσώνος, διαμέ¬ νοντα κατά τινάς πληροφο¬ ρίας ενταύθα. ΤΟ ΓΕΩΡΠΚΟΝ ΤΑΜΕΙΟΝ Συνήλθε πρσχθές είς την Νομαρχίαν τό Διοικητικόν Συμβούλιον τοϋ Γεωργικοϋ Ταμείου Ηρακλείου άσχολη- θέν μέ διάφορα ζητήματα. ΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΑΙ ΣΥΜΦΩΝΙΑΙ Πρός τα Έμπορικά 'Επιμε- λητήρια εκοινοποιήθη έν έγκυ- κλίψ τό κείμενον των συνα- φθεισών έμπορικών συμφωνιών μεταξύ Ελλάδος καί Φινλαν- δίας. ^Ο.ΟΙΚΟ-ΟΜΙΚΟΣ ΚΑΝΟΜΣΜΟΣ Διά διατάγματος τοθ ύ¬ πουργείου Συγκοινωνίας ετρο¬ ποποιήθη τό αρθρον 95 τοϋ ΓενικοΟ ΟίκοδομικοΟ Κανονι- ομοθ τοθ Κράτους. Η ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ Ή Φιλοδασική Έπιτροπή Ηρακλείου δι' έγκυκλίου της πρός τούς προέδρους των κοι- νοτήτων τοϋ νομοϋ συνιστά την άναγραφήν είς τούς προ υπολογισμούς αυτών μικρών κονδύλιον επί τώ σκοπώ τής δσον ένεστι ευρυτέρας διαδό- σεως των δενδροφυτεύσεων καί άνά την ύπαιθρον. Πρός εύόδωσιν τούτου συνιστάται ή κατάρτισις φιλοδασικών επι τροπών είς δλα τα χωρία είς τάς οποίας θά μετάσχουν έ γνωσμένης ίκανότητος πρό- σωπα. Κυβερνήσεως, μετετράπη εί ίσόβια δεσμά ή ποινή τοϋ θανάτου των Κρητών καταδί κων Γ. Κιρτζάκη καί Ν. Φραγ κουδάκη. ΟΙ ΜΙΣΘΟΙ ΑΓΡΟΦΥΛΑΚΟΣ Αυριον θά συνεδριάσει, εί την Νομαρχίαν τό έποπτικό Συμβούλιον Άγροφυλακής Η¬ ρακλείου. Τό Συμβούλιον θά αποφασίση συν τοις άλλοις την αύξησιν τοθ μισθοϋ των άγροφυλάκων τής περιφερείας Ηρακλείου, άν αυτή ένδείκνυ- ται. ΑΘΗΝΑΙ 1 7 Φεβρουαρίου (τού άνταποκριτοΰ μας).— Νεώτεραι ^πληρο φορίαι έκ Αονδίνου άγγέλλουν ότι η Αγγλία δέν φαίνεται διατεθειμένη ε¬ πί τοΰ παρόντος νά αναλάβη τολμη- ράν ενέργειαν εναντίον τής Γερμα¬ νίας. ΊΙ Αγγλικη κυβέρνησις άναμένει προφανώς τάς δηλώσεις τού Καγκελα- ρίου Χίτλερ είς τό Ράϊχσταγ αί ο¬ ποίαι θά γίνουν την προσέχη Κυ¬ ριακήν. ΤΗΝ ΑΓΓΛΙΑΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΙ ΚΑΙ Η ΣΤΑΣΙΣ ΤΗΣ ΓΑΛΛΙΑΣ * Αναφορικώς μέ τάς Βρεττανικάς ενεργείας έν Γερμανία κατόπιν τής συ¬ νεννοήσεως Σοΰσνιγκ—Χίτλερ, άνακοι νούται συμπληρωματικώς ότι την Με γάλην Βρετταν£αν ένδιαφέρει καί ή στάσις τής Γαλλίας είς τό Γερμανο- αυστριακόν ζήτημα, ινα από κοινοΰ δια κανονισθή ή πορεία είς τό ζήτημα τού το, των δύο μεγάλων ουνάμεων. ΟΙ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟΙ ΕΠΕΤΕΘΗΣΑΝ ΕΚ ΗΕΟν ΕΙΣ ΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΑΑΦΑΜΠΡΑ ΑΘΗΝΑΙ 17 Φεβρουαρίου (τού άνταποκριτού μας). — Τηλεγραφοΰν έκ Παρισίων ότι αί δυνάμεις των κυβερ- νητικών ύποστηριζόμεναι υπό μηχανο· κινητών μέσων καί βαρέος πυροβολι κου ένήργησαν σήμερον σφοδροτάτην άντεπίθεσιν είς τόν τομέα τού ποτα- μοΰ Άλφάμπρα. Οί κυβερνητικοί άπο- βλέπουν είς τό νά άπωθήοουν τούς έ· θνικοϋς έξ όλων των θέσεων τάς οποί άς είχον καταλάβη τελευταίως είς τόν τομέα τοΰτον. Η ΣΑΛΑΜΑΝΚΑ ΑΓΓΕΛΛΕΙ ΟΤΙ ΑΜΕΚΡΟΥΣΟΗΣΑΝ ΟΙ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟΙ ΑΘΗΝΑΙ 1 7 Φεβρουαρίου (τού άνταποκριτού μας).— Κατά τάς έκ Σαλαμάνκας σημερινάς πληροφορίας οί έθνικοί κατώρθωσαν καί πάλιν νά ά- ποκρούσουν τάς έπιθέσεις των κυβερνη τικών καί νά διατηρήσουν τάς θέσεις των. ΤΟΥ ΤΟ ΔΕΛΤΙΟΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ Εξεδόθη καί έκυκλοφόρησε μεταξύ τού έμπορικοΰ κόσμου τό μηνιαίον δελτίον τοϋ Έμ- πορικοϋ 'Επιμελητηρίου τής πόλεώς μας περιλαμβάνον πε- ριληπτικήνέξιστόρησιν τής δρά σεώς τού καί άλλην χρήσιμον Ολην διάτήντοπικηνοίκονομίαν καί διά πάντας τούς άσχολου- μένους μέ την οικονομικήν ζω ήν τού τόπου μας. ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΑΙ ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ Κατεμηνύθησαν δι' άγορα- νομικάς παροβάσεις δύο ί- χθυοπώλαι, είς έστιάτωρ καί δϋο λαχανέμποροι. Έπίσης χθές κατεστράφησαν προλη- πτικώς 400 όκ. βακαλάου. Ο ΙΊΡΟΪΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Οί ΕΤΟΙΜΑΣΟΗ ΜΕΧΡΙ ΤΙΣ 1ΑΑΗΣ Ε8ΑΟΜΑΔΟΣ ΑΘΗΝΑΙ 17 Φεβρουαρίου (τού άνταποκριτού μας).— Συμ.πληρωματι>
  καί άνακοινώσβις διά τάς σημερινάς συ·
  νεργασίας τοΰ κ. ΙΙρωθυπουργοΰ μβτά
  των οίκονομικών ύπηρεσιών διά τόν
  καταρτισμόν τού προΰπολογισμοΰ, βε¬
  βαιούν ότι αυται ήσαν τελικαί καί ότι ο
  προϋπολογισμός Θά είνε έτοιμος πρός
  δημοσίευσιν μέχρι των πρώτων ημερών
  τής προσεχούς εβδομάδος.
  ΔΕΝ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΠΕΡΙ ΕΠΙΒΟΥΛΗΣ
  ΤΗΣ ΑΥΣΤΡΙΛΚΗΣ ΑΝΕΑΡΤΙΣΙΑΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 17 Φεβρουαρίου (τού
  άνταποκριτού μας). — Έκ Βερολίνου
  τηλεγραφείται ότι ο Γερμανικός τύπος
  διαψεύδει την πληροφορίαν ότι ή τελευ
  ταία συνεννόησις τής Γερμανίας μέ την
  Λύστρίαν αποβλέπει δήθεν είς ανάμι¬
  ξιν τής πρώτης είς τα έσωτερικά τής
  δευτέρας μέ απώτερον σκοπόν την ε¬
  φαρμογήν πλήρους Γερμανοαυστριακής
  ενώσεως.
  { ρ φ£:1 λ
  ΟΛΟΣ
  άπό τα , μ»
  που ε|
  κο
  ξεπονηί
  «ρ Ρ
  άντιμετωτι
  ϊν έν τώ μβταξ
  ής οίκονομικης >
  2 την λαίλαπα
  τιχδν άγωνων. Ι
  ε ^ωρ
  λ«« μ
  μίνβν συγκοινω·
  ίρΐς άνετα μετα
  βα. Τβ υλικόν τ;
  δρόμων είχε φθ»ρ
  νεούμενον. 1«
  «χτοηλβϊκών ου
  ευρίσκοντο είς «θ
  βταοιν. Τό άεροπ.
  νεν άχρηοφο"01
  ρεοει των γραμμϊ
  νίκης κ«· '1<"ανι «Ι δι' αύτοκινήτ< ν«νίαι ευρίσκοντο Λν κατάστασιν >
  ηήρχβν καί άπό ι
  μ«ν καί άπό άπ
  ιρορικών μέσων.
  τού—διατί νά τό
  -ή Ελλάς ήρχϊ
  τελευταίαν σειρ»
  ηαϊχών χωρών ά
  βυγχοινωνιών,
  πλοΰτος τού έδά< ή προνομιοΰχος ατιχής απόψεως πέβαλλε νά έχη χτυον συγκοιν» λβιπόν τής άθ>
  τερματισμόν ύηί
  μερινή κυβέρνηι
  οιίμων άνακοινα
  μερινόν κράτος
  κπολογισμόν τ
  βθέντος μέχρι
  «ύτοΰ έργου εί< των πάσης φύσες νιών. Καί ό κός ?ορήθη μέ χαρό 8ε οημαντική Τ«5 ουγκοινωνίΐ νεώσεως τοΰ ύλι χνώαεως των δια κατασκευής Χ*« ότι κατα "γΠρες λϋ γρ ϋοεως τού συ ίΐτήματος. Σχετικώς μο ςΧ-8>ι ή βεβο
  *τοί τής πλή
  «οιησεως καί ■
  «5 των σιδηρο
  »«λασσίων συγ
  ^βέρνησις Ι
  ««θε δυνατήν
  *"** διά την
  Το^ δικτύου τ
  τβώρόμων καθς
  «ένωσιν καί
  Εν«ερίων
  Ρητην.
  *
  ·?°»νωνίαν.

  δέν