95422

Αριθμός τεύχους

4793

Χρονική Περίοδος

Α' 1938

Ημερομηνία Έκδοσης

19/2/1938

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
  ΣΥΝΔΡΟΜΛΙ:
  Αιγυπτου
  ίτησια λίραι 3
  έξάμηνος 2
  "Αμερικής
  ετησια 8ολ. 15
  εςιίμηνοί » 8
  Τιμΐ)
  κατα φύλλον
  Λοοχ. 2
  ΣΑΒΒΑΤΟΝ
  19
  ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ
  1958
  ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΑ
  ΟΛΟΣ ΜΙΝΩΙΛΥΡθν
  ΥΙΪΕΥβΥΝΟΣ ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΘΡ. Ν. ΣΤΑΥΡΑΚΚΣ
  ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΑΝΔΡ. Μ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ ΚΡΗΤΗΣ ■ ΕΤΟϊ: 23ΟΝ
  ΑΡΙΘΜ. ΦΥΛΛΟΥ *792
  Η
  1ΕΛΤΙΟΣΕΟΣ ΤΟΝ ΣΥΓΚΟΙΗΟΝΙΟΝ
  "Εν άπό τα μεγαλύτερα πως ή Σητεία, ή Βιάννος,
  προβλήματα πού έμειναν ά- τό Μονοφάτσι, στεροΰνται
  λυτα καί έκκρεμή καί παρ- δρόμων καί ή συγκοινωνία
  εμποδίζουν την ανάπτυξιν δι' αύτοκινήτου μόνον τό
  τής οικονομικάς καί έκπολι-
  τιστικής ζωής τής χώρας μας,
  είνε και το συγκοινωνιακόν.
  καλοκαΐρι είνε δυνατή.
  Πλείστα δ' έπίσης άλλα
  πλούσια καί γραφικά διαμε
  Συζητήσεις μακραί έγιναν Ι ρίσματα τής νήσου μένουν
  κατά καιρούς. Σχέδια καί ι τελείως άπομεμονωμένα, χω-
  μελέται έξεπονήθησαν, έ-' ρίς συγκοινωνίας, διότι οί
  παγγελίαι ήκούοθησαν πολ- δρόμοι μένουν άκόμη ή-
  λαί καί μεγάλαι, άλλά συγ- μιτελεΐς παρά τάς καταβλη-
  κοινωνιακά έργα, Ίκανά νά θείσας εσχάτως προσπαθεί-
  έξυπηρετήσουν τάς ανάγκας
  τής χώρας δέν άπεκτήσαμεν.
  Πρό δεκαετίας μόνον ήρχισε
  μία σοβαρά προσπαθεία θαρ-
  ραλέας άντιμετωπίσεως καί
  ριζικής επιλύσεως τού συγ-
  κοινωνιακοΰ προβλήματος
  άλλά καί ή προσπαθεία αυτή
  άνεκόπη άπό την επελθού¬
  σαν έν τω μεταξύ θυελλαν
  τής οικονομικάς κρίσεως και
  άπό την λαίλαπα των πολι¬
  τικών άγώνων. Καί ή Ελ¬
  λάς έμεινε χωρίς ©λοκληρω-
  μένον συγκοινωνιακόν δί¬
  κτυον, χωρίς δρόμους καί
  χωρίς άνετα μεταφορικά μέ-
  σα. Τό υλικόν των σιδηρο-
  δρόμων εΐχε φθαρή μή άνα-
  νεούμενον. Τα σκάφη των
  άκτοπλοϊκών συγκοινωνιών
  ευρίσκοντο είς αθλίαν κατά¬
  στασιν. Τό άεροπλάνον έμει¬
  νεν άχρησιμοποίητον, εξαι¬
  ρέσει των γραμμών Θεσσαλο¬
  νίκης καί Ιωαννίνων. Καί
  αί δι' αύτοκινήτων συγκοι-
  νωνίαι ευρίσκοντο είς αθλί¬
  αν κατάστασιν καί οπου υ¬
  πήρχον καί άπό απόψεως δρό
  μων καί άπό απόψεως μετα-
  φορικών μέσων. Ώς εκ τού¬
  του—διατί νά τό κρύβωμεν;
  —ή Ελλάς ήρχετο είς την
  τελευταίαν σειράν των εύρω
  παϊκών χωρών άπό απόψεως
  συγκοινωνιών, ένω καί
  πλοΰτος τού έδάφους της καί
  ή προνομιοΰχος άπό τουρι-
  στικής απόψεως θέσις της, έ-
  πέβαλλε νά έχη άρτιον δί¬
  κτυον συγκοινωνιών. Αυτής
  λοιπόν της αθλιότητος τόν
  τερματισμόν ύπόσχεται ή ση-
  μερινή κυβέρνησις. Δι' επι¬
  σήμων άνακοινώσεων, τό ση¬
  μερινόν κράτος έκαμε τόν
  άπολογισμόν τοΰ συντελε-
  σθέντος μέχρι σήμερον ύπ'
  αυτού έργου είς τόν τομέα
  των πάσης φύσεως συγκοινω
  νιών. Καί ό κόσμος έπληρο-
  φορήθη μέ χαράν ότι επήλ
  θε σημαντικη βελτίωσις είς
  τάς συγκοινωνίας, δι' άνα
  νεώσεως τοΰ ύλικοϋ, διά πυ¬
  κνώσεως των γραμμών καί
  διά κατασκευάς νέων όδών
  καί ότι καταρτίζεται ήδη
  πλήρες πρόγραμμα ριζικής
  λύσεως τού συγκοινωνία κου
  ζητήματος.
  Σχετικώς μά<λιστα ί;ρ σχέθη ή βεβαίωΌις ότι έ- κτός τής πλήρους τακτο- ποιήσεως καί τής βελτιωσε- ως των σιδηροδρομικών και θαλασσίων συγκοινωνιών Κυβέρνησις 8« καταβάλη κάθε δυνατήν προσπάθειαν καί διά την ολοκλήρωσιν τοΰ δικτύου των αύτοκινη- τοδρόμων καθώς καί διά την πύκνωσιν καί επέκτασιν των έναερίων γραμμών. Καί το γεγονός αύτό έχει ιδιαιτε¬ ραν όλως σημασίαν διά την Κρήτην. Ή νήσος μας δυστυχως δέν ηύτύχησε μέχρι σήμε¬ ρον διά πολλούς καί διαφό¬ ρους λόγους, τούς οποίους άλλοτε άνεφέραμεν, ν' απο¬ κτήση σύγχρονον, άνετον ταχείαν καί άσφαλή συγ κοινωνίαν. Ή διά θαλάσση έπικοινωνία μέ την λοιπήν χώραν, δέν ειμπορεί κα νείς νά βεβαιωθή ότι οιεςτ γεται ίκανοποιητικώς. Ή δ συγκοινωνία των έ ά πόλεων συγκοινωνία των μέ τάς επαρχίας είς το ε σωτερικόν, ευρίσκεται α*β μη είς πρωτόγβνβν κατα στάσιν. Επαρχίαι «λβκληρο» ρον» τοΰ Σούτσου καί ε:; τού; αδύνατον νά μοΰ δώσουν τό" το¬ προωθήσεως καί αποπε¬ ρατώσεως των. Ή έλλειψις έ των συγκοινωνιών γίνε- αι άφορμή ώς είνε εύνόη- ον, νά καθυστερή ή γεωρ- >ική ανάπτυξις τοΰ τόπου
  αί νά άκριβαίνη σημαντι-
  [ά ή ζωή, άφοΰ τα προϊόν-
  α, μεταφερόμενα μέ πρωτό-
  ονα μέσα έπιβαρύνονται
  έ ύπέρογκα μεταφορικά.
  ιΐ' αύτό καί ή βεβαίωσις τής
  ιυβερνήσεως περί ταχείας
  ιαί ριζικής διευθετήσεως
  τοΰ συγκοινωνιακόν προβλή
  ματος ηκούσθη άπό τόν
  Κρητικόν λαόν μέ αΐσθημα
  ζαράς καί ανακουφίσεως.
  Διά τής όλοκληρώσεως τοΰ
  όδικβΰ δικτύου, [ή
  αποκτήση συγκοινωνίαν "ά-
  νετον, άσφαλή, ταχείαν καί
  ίύθηνήν θά εκμεταλλευθή
  όν πλούτον των εδαφών της
  ι' αύξήίη την γεωργικήν
  ής παραγωγήν καί θά επι¬
  τύχη την οικονομικήν της
  άνόρθωσιν καί αναδημιουρ¬
  γίαν. Διά τής άποκτήσεως δέ
  ου άεροδρομίου, τού όποίου
  ή κατασκευή προχώρει ίκα-
  νοποιητικώς, καί τής καθιε-
  ώσεως γραμμής μέ τάς Α¬
  θήνας καί την "Αλεξάνδρει¬
  αν θά λυθή καί τό πρόβλημα
  τού συντόμου ταξιδίου καί
  τής ταχείας άφίξεως καί άπο-
  στολής τής άλληλογραφίας
  καί ή νήσος μας, ίδιαίτατα
  δέ τό Ηράκλειον, θά έπι-
  κοινωνή μέ τόν λοιπόν κό¬
  σμον διά τοΰ ταχυτέρου συγ¬
  χρόνου μέσου, τοΰ άεροπλά-
  ου
  Δέν μένει μόνον παρά
  νά εύχηθώμεν όπως καταστή
  σύντομος ή πραγματοποίησις
  τού κυβερνητικόν προγράμ-
  ματος ώστε νά αποκτήση καί
  ή Κρήτη τα άγαθά των συγ¬
  χρόνων συγκοινωνιακόν μέ-
  σων τό ταχύτερον.
  «στόνου;» τοΰ Παράαχου. Είχεν
  άπά έκεϊ άνασύριτ, ώς φιλοσοφι-
  κόν άπάνθισμα τό αιώνιον βάνιτας
  βανιτάτουμ. «Οί γενικοί τού λό-
  γοι» ήσαν το τετρ'.μμένον έπιχεί-
  ρημα τής ματαιότητος των άν-
  θριοπίνων. Μία τοιαύτη ματαιότης
  διά νά έξουδετερωθή ώς σκέψις,
  ήθελε γλέντ:. Οί άποκρηάτικοι
  χοροι, τα φαντασμαγορικά φώτα,
  οί τσαχπίνες κολομπίνες, αί έκ-
  πυρσοκροτήσεις τοΰ καμπανίτου
  απετέλουν τή στιγμή αυτή, τό
  άντιφάρμακον. Δέν μποροΰσε δέ
  νά πή, κανείς καλής πίστεως συζη
  τητής, 8τι ή σύστασις τοΰ άντι-
  φαρμάκου αυτού δέν περ:ελάμβα¬
  νε καί ήθικά στοιχεία.
  Έν πάση περιπτοισει σήμερον
  οί γενικοί λόγο: πού κάνουν την
  ανάγκην τοθ'γλεντιοΰ ηθικήν, έ¬
  γιναν άκόμη γενικώτεροι. Τό
  κρανίον τοΰ νεκροΰ δέν θέλω νά
  πώ ότι δέν είνε άρμονικόν διά
  πολλάς λογοτεχνικάς καί ζωγρα-
  φικάς παραστάσείς. Άλλά δέν
  είνε τό μόνον πού καθιστα την
  Διονυσιακήν ορμήν ψυχικήν εκδή¬
  λωσιν άπορρέουσαν άπό τόν ηθι¬
  κόν κόσμον. Ό συμ,πατριώτη; ή-
  θοποιός .Μινωτής, μολονότι άξιο-
  πρόσεκτος τελευταία); έρμηνευτή;
  τοΰ "Άμλετ είς
  τοΰ κρανίου, μοϋ
  πρό έτών:
  την σκηνήν
  εξεδήλωνε
  —Τα μ,ακάβρια σύμβολα είνε
  νο τή; δημιουργίας.
  Τό γιατί δέν τό έλεγεν. Άλλά
  καθώ; αντελήφθην, τό γιατί αύτό
  έσχετίζετο όπωσδήποτε μέ τό θέ-
  μα τοΰ παρόντος Δέν εχει μόνο
  τό θάνατο ή ζωή ώς αφορμήν πό-
  νου. Έχει πολλούς άλλου; θα-
  νάτου; .. "Ας ρίξουμε Ινα βλέμμα
  στήν διαμορφώση τοθ κόσμου καί
  το πραγμα είνε αναμφισβήτητον.
  * *
  *
  Άμαρτάνατε διά νά μετανοήτε
  Ικήρυττεν ό Ρασπουτίν. Δέν θέλω
  νά καταλήξω είς τό ίδιον. 'Υπο-
  στηρίζω μόνον 8τι τό γλεντι 'όπως
  τό θέλουν οί καιροί μας, είνε
  κάτι το συμπαθητικό .. Διά νά
  ξαναβρη τόν έαυτό τού κανεϊς πρέ-
  πει νά μεταβή πρώτα έ1 κ εί καί
  επειτα δπου έπιθυμοΰν οί Λευΐ-
  ται. Άπό την εικόνα τοΰ κόσμου
  ώς ψ'^χής τρικυμιώδου; καί ένα-
  λασσομένης, έρχεται 5ποβλητ:κώ-
  τερη ή άξία τή; άσκητική; περι-
  συλλογής. Ό Έπίκουρος καί ό
  Σοπενάνουερ είναι δύο άκρα άντί-
  θετα, τα όποϊα ο'μως δέν είνε δύ¬
  σκολον νά συναντηθοΰν έξυψωτικά
  εί; τό σ-ωπηλάν ήμίφοο; μια;
  εκκλησίας.
  ΑΣΜΟΔΑΙΟΣ
  Η ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΣΦ1ΛΕΙΑ
  ΚΙΙ ΟΙ ΜΙΣΟΟΙ ΤΩΝ ΑΓΡΟΦΥΛΑΚΩΝ
  Πεταχτά
  σημειωματα
  ΑΠΟΚΡΗΑ
  Τό σύνθημα
  ψε άρχίζει ή
  εδόθη: Άπό-
  μεγάλη ζωή.
  έχει θέσι στούς ναούς τής
  Τερψιχόρης, δπου
  άκινητή ό νοθς
  πρέπει ν'
  καί νά κι-
  ΟΠΙΪΣ ΔΙΑΒΑΙΝΕΙ Η ΖΟΗ
  Τής θεδς Τερψιχόρης θ' ά-
  νοίξουν οί μεγάλοι ναοϊ κι'
  οί πιστοί προσκαλοϋνται είς]
  τα έγκαίνια. Τής τζάζ οί ή-
  χοι θ' άκουσθοθν σάν γοη-
  τευτικό τραγοΰδι Σειρήνων
  καί υπό την μαγείαν των τα
  βήματ,α τοΰ κόσμου θά κατευ
  θυνθοθν είς τα τεμένη τής λα-
  τρειάς τής θεάς των κά-
  τω σκρων. Άπόψε άς ξεχα-
  στοιν λοιπόν τα ντέρτια καί
  οί μιζέριες. "Ας βγοΰν τα
  σμόκιν καί τα φράκα άπό
  την ναφθαλίνη. Καί οί έξω-
  μες τουαλέττες άς φρεσκα-
  ρισθοθν. "Ας γίνουν χελιδό-
  νια της χαρδς μέ τίς μακρές
  ούρι ς των φράκων των οί άν-
  δρες Καί σεΐς ώραΐες μου κυ-
  ρίες κι' άβρές δεσποινιδοθλες
  γίνετε μέ πολύτιμες, μετα-
  ξωτΐι,, έξωμες τουαλέττες,
  οί πεταχτές ώραΐες πετα-
  λοθδες πού ώμορφαΐνουν τή
  ζωή.
  Στροβιλισθήτε στήν πιστα
  ΑΝΤΙΡΡΗΣΕΙΣ
  ΠΡΟΣ ΛΕΥΊ'ΤΗΝ
  Καθ' 8λα άξιος τοΰ όνόματος
  Λευΐτης, Ικστρατεύει άπά των
  στηλών έπαρχιακής εφημερίδος
  εναντίον τής έννοίας 8τι τό Τρι-
  ώοιον είνε αποκλειστικώς διασκε-
  οάσεις καί χαρά καί μετεμφιέσεις
  καί ελευθερία άκόλαστος... Ύπάρ-
  χουν νέοι κατανυκτικοί ίίμνοι α¬
  ναγόμενοι εις την εποχήν αυτήν,
  οί όποϊοι προσετέθησαν είς τάς
  άκολουθίας των έκκλησιών. Ύπάρ-
  χει άνάγκη νέου καθαρμοΰ μέσα
  είς τό ταπεινόφρον καί έξυψωτι-
  κόν περιβάλλον των ναών. Αυτή
  είνε, έπιλέγει, ό Λευίτης ή εννοια
  τοϋ Τριωδίου καί αυτήν πρέπει
  νά άκσλουθήσουν οί όρθόδοξοι χρι-
  στιανοί.
  Δέν άποσκοπώ νά κάμω πνεΰμα]
  εις βάρος τοΰ κηρύγματος. 'Ωστό-
  σο δέν μπορώ παρά νά θίσω υπό
  ενα έλεγχον άλλως τε
  τάς παρατηρήσεις τοΰ
  γλέντι είνε ήθική άνάγ-
  κη .. έσυνήθιζε νά υποστηρίζη ε-
  νας παλαιάς άνθρωπο; τού κό-
  τοΰ χοροΰ κάτω
  τονο φώς μέ τό
  σδς λούζουν οί
  άπό τό έν-
  όποϊο θά
  προβολεΐς
  έλεγχον,
  εύλαοή,
  Λευίτου
  —Τό
  σμ
  Καί δταν τόν ήρώτησαν γιατί,
  έξήγήσεν
  —'Υπάρχουν
  γενικοί λόγοι.
  Άρκεϊ ενα βλέμμα καί πρός τα
  καΐ πρός τα κάτω, διά νά
  θί έν έκτάσει
  άνω
  τού
  έν έκτάσει.
  ., πληρφρη,
  Ό παλαιός γλεντιστής, είχεν
  έγκύψΐ έμβριθώς είς τόν « Οδοιπό
  καί τα πολύψωτα καί μέ τούς
  όργιαστικοΰς ήχους τής ξέφρε-
  νης τζάζ. Λικνισθήτε άπαλά,
  ήδονικά, τα ξημερώματα, την
  ώρα ποΰ τό λυκαυγές θά χύ·
  νΓ) τ'όπάλλινό του|φώς καί θά
  σκορπίζουν τα βιολιά τούς
  μαγικούς ήχους ενός μεθυστι-
  κου βάλς. Λυτρώσετε τόν έ-
  αυτό σας άπό τό καθημερινό
  μαρτύριο τής ζωής, μέ ενα
  ξέσπασμα χαρδς καί κάμετε
  τον νά αισθανθή τό ήδονι-
  κό μεθΰσι ποΰ φέρνει ήό κου-
  ρασι κι' ή ρέμβη. Αυτή εί¬
  ναι ή άξία τής άποκρηδς καί
  τοΰ Καρναβαλιοΰ: Νά άφαιρή
  άπό τούς άνθρώπους τή μά-
  σκα πού φοροΰν δλο τόν άλ-
  λο χρόνο—τΐοΰ λέν δτι είναι
  άμασκάρευτοι—ένώ ή ζωή εΐ-
  νσι μία άθλία άδιάκοπη μα-
  σκαράτα—καί νά τούς κάνη,
  νά έκδηλώνωνται ελευθέρα
  καί νά κυνηγοΰν, μετημφιε¬
  σμένοι ή άμεταμφίεστοι, τή
  χαρά τής ζωής. Θά πήτε βε¬
  βαία δτι ή άπόκρηα δέν με-
  ταβάλλει τή ζωή, άλλά δημι-
  ουργεΐ απλώς. παραίσθησι.
  Θά πήτε άκόμη πως ^ δταν
  περάση ή παραίσθησι κι' έλθη
  ή γνώσι τής πραγματικότη¬
  τος, τότε ό πόνος είνε άκόμη
  πιό βαθύς. Άλλά αύτά δλα
  είνε λεπτολογΐες πού συνται-
  ριάζουν μόνο στούς φΐλοσό-
  φους. Καί ή φιλοσοφία δέν
  νοΰνται άενάως μοναχά τα
  κάτω άκρα. Ύπάρχει όλλωστε
  κι' ή άλλη φιλοσοψική αντίλη¬
  ψις: "Οτι ή ζωή είναι μία δι-
  αρκής άγρια θΰελλα πού
  προκαλοϋν ή άνάγκη τής αυ¬
  τοσυντηρήσεώς καί ή άνησυ-
  χίες τού νοΰ καί τής ψυχής.
  Καί δτι τό γλέντι, ή χαρά, τό
  κρασί είναι ή μόνη άνοιξις
  τής ζωής, μέ ευοσμο λεπτό
  λουλοΰδι τόν έρωτα καί μέ
  καρπό τόν γάμο καί την οίκο·
  γένεια. Κάμετε νά διακοπή
  λοιπόν αυτή ή άγρια θύελλα
  τής ζωής καί νάρθτι, ή άνοιξι
  μέ τούς άνθούς πού δένουν
  τούς γλυκόχυμους καρπούς.
  Οί απόκρηες δίδη·.." μιας πρώ-
  της τάξεως εύκαιρία πού
  πρέπει νά έπωΦεληθήτε.
  Θά ζήσετε ενα δεκα-
  πενθήμερο μέσα σέ μιά ά-
  πατηλή παραίσθησι, σέ μιά
  γλυκειά μεθυστική πλάνη. Καί
  θάναι ενα κέρδος κι' αύτό ση·
  μαντικό. Τό μόνο ϊσως πού
  μποροΰμε νάχωμε σ' αυτή την
  περίοδο πού μόνο ζημίες καί
  παθητικό άφήνει. Άκοθτε άλ-
  λωστε πόσο οί ήχοι των σα-
  ξοφόν μοιάζουνε μέ γλυκές
  φωνές σειρήνων καΐ μδς κα-
  λοΰν νά πάρωμε μέρος στό
  τρελλό μεθθσι τής άπόκρηας
  Απόψε άρχίζει ή «άνοιξι» τής
  ^ή "Ας σηκώσωμε τα πο-
  Άσχολούμενοι πρό ημε¬
  ρών μέ τό ζήτημα τής άγρο-
  τικής ασφαλείας διεπιστώσα-
  μεν μέ ιδιαιτέραν δλως χά
  ράν καί μέ αΐσθημα ικανο¬
  ποιήσεως δτι αί άγροζημίαι
  περιωρίσθησαν σημαντικά κα¬
  τά τό τελευταίον διάστημα
  καΐ δτι είς την ϋπαιθρον ή
  τάξις επαγιώθη. Αί καταγ¬
  γελίαι δι" άγροζημίας έμειώ-
  θησαν κατά τό παρελθόν έ'-
  τος είς τό έν τρίτον καί είς
  πολλάς περιφερείας είς τό
  Εν τέταρτον μόνον έν συγ-
  κρΐσει πρός τάς καταγγε-
  λίας τού 1934 καΐ *35. Καί
  τουτο νομίζομεν αποτελεί την
  άδιάψευστον απόδειξιν τοθ
  συντελεσθέντος έργου καί τοθ
  σεβασμοθ τόν οποίον ένέπνευ
  σαν τα δργανα τής χωρο-
  φυλακής είς τούς αγρότας μας
  διά τάς περιουσίας των άλ-
  λων.
  Είνε δέ έπίσης αναμφι¬
  σβήτητον δτι ή παγίωσις τής
  άγροτικής ασφαλείας καί ό
  περιορισμός των άγροζημιών,
  όφείλεται είς την άναδιοργά-
  νωσιν τού σώματος τής ά-
  γροφυλακής, ποΰ είχεν παρα
  λύσει έξ αίτίας τοΰ κομμα-
  τισμοΰ κατά τό πρόσφατον
  παρελθόν καί είς την δραστη-
  ριότητα την όποιαν άναπτύσ-
  σουν τόσον οί άνώτεροι ΰπάλ
  ληλοι, Έπόπτης, άγρονόμοι
  καί άρχιφύλακες, δσον καί τα
  κατωτέρα δργανα τοθ σώμα¬
  τος.
  Καί όφείλεται ή άναγνώρι-
  σις αυτή, ώς δικαία έκτίμησις
  ή
  των ύπηρεσιών των
  τόπον. Άλλά δέν
  πρός τόν
  άρκεϊ βε¬
  βαίως ή ήθική μόνον αναγνω¬
  ρίση. Έπιβάλλεται καί ή ύλι-
  κή έπιβράβευσις καί άνταμοι-
  βή. Καί τουτο πρόκειται ήδη
  νά πράξη τό εποπτικόν Συμ¬
  βούλιον τοΰ νομοΰ μας. Πρό¬
  κειται καθώς πληροφορούμεθα
  νά συνέλθη, έντός των ημερών
  καί ν' αποφασίση την αύξησιν
  των μισθών των όργάνων τής
  άγροφυλακής.Πράγματι δέεΐνε
  καί δικαία καί έπιβεβλημένη ή
  αύξησις των μισθών των, γλι-
  σχρότατα αμειβομένων, όργά¬
  νων τής άγροτικής ασφαλείας.
  Είνε δέ καί απολύτως δυνα¬
  τή, χωρίς ουδεμίαν επιβάρυν¬
  σιν τοΰ λαοϋ. Τό ταμείον Ά-
  γροφυλακής τού νομοθ μας,
  ευρίσκεται εΰτυχώς είς άνθη-
  ράν κατάστασιν. Ειμπορεί έ-
  πομένως ν' αυξήση τούς μι-
  σθούς των ύπαλλήλων τού μέ
  κάθε ευχέρειαν. Καί είνε ευ¬
  χάριστον δτι Τφόκειται νά
  λάβη μίαν τοιαύτην απόφα¬
  σιν.
  πλουσιώτερον καί τό μεγαλύ¬
  τερον διαμέρισμα τοΰ νομοΰ
  μας.
  τήρια. Έβίβα!..
  Μ.—
  Τό άντιφυλλοξηρικόν.
  Φαίνεται δτι ή υπόθεσις
  τής ιδρύσεως προτύπου άν-
  τιφυλλοξηρικοΰ φυτωρίου άμε
  ρικανικών κλημάτων είς την
  πόλιν μας, έλησμονήθη παν-
  τάπασιν. Καί δμως ή δημι-
  ουργία τοθ άντιφυλλοξηρι-
  κοΰ φυτωρίου είνε απολύ¬
  τως έπιβεβλημένη. Ή λήψις
  μέτρων πρός αποτροπήν πι-
  θανοϋ κινδύνου φυλλοξήρας
  αποτελεί στοιχειώδη πρόνοι-
  αν την οποίαν έχομεν χρέος
  νά λάβωμεν διά νά μην ευρε¬
  θώμεν ποτέ πρό όδυνηρών
  έκπλήξεων. Τό Γεωργικόν Έ-
  πιμελητήριον καΐ αί Γεωρ-
  γικαί υπηρεσίαι τοΰ νομοθ
  μας άς μελετήσουν τό ζήτη¬
  μα. Τό υπουργείον τής
  Γεωργίας, καθώς γνωρίζομεν,
  είνε πρόθυμον νά συντρέξη
  είς την ίδρυσιν τοθ άντιφυλ-
  λοξηρικοΰ φυτωρίου.
  αίσθητικής διααορφώσεως των
  πέριξ τοΰ Μουσείου χώρων,
  θά εϊχομεν νά κάμωμεν μί¬
  αν πρότασιν. Νά έξωραϊσθΡ|
  καί ή βορεία πλευρά τής πλα-
  τείας καΐ τοθ κήπου, πού έν-
  θυμίζει παληό τουρκοχώρι μέ
  τα πεπαλαιωμένα καί ήρειπω-
  μένα σπιτάκια της. Καί άκό¬
  μη, νά κατεδαφισθούν τό πε-
  ρίπτερον είσπράξεως των δη-
  μοτικών φόρων καθώς καί ό
  ήλεκτρικός ύπόσταθμος πού
  ευρίσκονται κατέναντι τής εί-
  σόδου τοΰ Μουσείου καί έμ-
  ποδίζουν την θέαν τού. Άπο-
  τελοΰν μίαν ασχημίαν πού ειμ¬
  πορεί καί πρέπει νά εκλείψη,
  τό ταχύτερον. Περίπτερον καί
  ύπόσταθμος θά πρέπει νά το-
  ποθετηθοΰν κάτω άπά τό τεΐ-
  χος διά ν' απαλλαγή ό χώ-
  ρος έκεϊνος άπό την άθλιότη-
  τα πού δημιουργοΰν.
  Ή όδός Μεσσαράς.
  Συνεπεία των τελευταίων
  άδιακόπων καταρρακτωδών
  βροχών ή όδός Μεσσαράς
  υπέστη βλάβας είς πλείστα
  σημεϊα, παρά τό χωρίον δέ
  Βουρβουλίτης, υπέστη καί κα
  θίζησιν ώς μας έπληροφό-
  ρησαν καί ή διάβασις καθί-
  σταται οχι μόνον προβλημα-
  τική άλλά καί έπικίνδυνος
  (δία διά τα μεγάλα αύτοκί-
  νητα. Δέν γνωρίζομεν άν εί
  ναι όντως σοβαραί αί κατα
  στροφαί τής όδοΰ αυτής, δ-
  πως άναφέρουν αί σχετικαί
  πληροφορίαι. Πάντως πιστεΰο
  μέν δτι ή Νομομηχανική ύ-
  πηρεσία θά ενεργήση σχετικώς
  καί θά φροντίση διά την τα¬
  χυτέραν επισκευήν τής όδοΰ
  αυτής πού έξυπηρετεΐ τό
  Ή όδός Κρουσώνος.
  Μία μεγάλη συγκοινωνια-
  κή άρτηρία τοΰ νομοθ μας,
  τής οποίας ή αποπεράτωσις
  έπείγει, είνε ή όδός Ηρα¬
  κλείου—Κρουσώνος. Εύτυχώς
  δέ χάρις είς τάς σημαντικάς
  πιστώσεις πού διέθεσεν ή
  σημερινή Κυβέρνησις κατά τό
  παρελθόν έτος, ή κατασκευή
  τής όδοΰ αυτής επροχώρησεν
  άρκετά. "Ηδη ύπολείπεται
  μικρόν εισέτι σχετικώς τμήμα
  πρός διάνοιξιν καί δένάμφΐβάλ
  λομεν δτι θά δοθή τό άπαιτού
  μενον κονδύλιον έκ τοϋ νέου
  προυπολογισμοΰ ώστε τόέργον
  νά τελειώση έντός τοΰ τρέχον¬
  τος έτους. Τό ενδιαφέρον τής
  Κυβερνήσεως πού εξεδηλώ¬
  θη μέχρι σήμερον αποτελεί μί
  αν εγγύησιν καί μίαν βάσι¬
  μον έλπΐδα δτι ή άποπεράτω
  σις τής όδοϋ Κρουσώνος θά
  συντελεσθή έντός τοθ προσε¬
  χούς θέρους.
  Μία άσχημία.
  Τώρα όπότε γίνονται τα σχέ
  δια τοθ εξωραίσμοθ καί τής
  Είς Άρχαναις.
  Ό Σύλλογος κυρίων καί δε-
  σποινίδων Αρχανών ή «Όμό-
  νοια» δίδει αυριον τό εσπέ¬
  ρας χορευτικήν έσπερίδα τής
  οποίας αί είσπράξεις θά δια-
  τεθοΰν υπέρ φιλανθρωπικών
  σκοπών. Ό καλός αύτός σύλ¬
  λογος έχει έπιδείξει μέχρι σή¬
  μερον άξιόλογον φΐλανθρω-
  πικήν δρασιν, ενισχύων τούς
  ένδεεΐς καί βοηθών τούς ά-
  ποκλήρους τής Μοίρας. Εφέ¬
  τος ένέδυσεν εκατόν τριάκον-
  τα άπορα παιδάκια κατά τάς
  εορτάς. Διένειμε δέ καί πλεί¬
  στα βοηθήματα είς τούς πτω¬
  χούς τής κωμοπόλεως. Ή ε¬
  νίσχυσις έπομένως τοΰ έργου
  τού έξυπηρετεΐ σκοπόν ιερόν.
  Δι' αύτό καί πιστεύομεν δτι
  οί συμπολίται θά ένισχύσουν
  την προσπάθειαν τοθ συλλό-
  γου δι' άθρόας προσελεύσε¬
  ως είς τόν χορόν των Αρχα¬
  νών. Θά έχουν άλλωστε μα-
  ζί μέ την χαράν ποΰ θά αί-
  σθανθοΰν έκ τής ένισχύσεως
  ενός ίεροΰ σκοποΰ, καί την
  τέρψιν πού θά άποκομίσουν
  άπό την χοροεσπερίδα, τής ύ-
  ηοίας ή έπιτυχία προμηνύεται
  έξαιρετική.
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  ι
  Άπό τού βρόνου
  ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ (κινματογράφος).
  — Σήμερον «Ό Στρατηγός πέ·
  θανε την Αΰγή> μέ τόν Γκάρρυ
  Κοΰπερι την Μαντελέν Καρόλ καί
  τόν Άκίμ Τάμιρωφ.
  ΜΙΝΩΑ.— Σήμερον τό μουσικο·
  χορευτικό θαϋμα' «Ό χορός εΤν' ή
  ζωή μου» μέ την περίφημη χορεύ-
  τρια "Ελινορ Πάουελ. Έκτός προ-
  γράμματος: Κηδεία Πρίγκηπος Νι·
  κολάου.
  βκΑΚΙΙ
  είς την λαιμητόμον.
  ΣΗΜΕΡΟΝ
  ΣΤΡΑΤΗΓΟΣ
  ****
  ΤΗΝ ΑΥΓΗ
  "Ενα κατοιΐτληκτικό άρι- ι
  ατούργημα τραγικής έπικαι-
  ρέτητος, πού έκτυλίσσεται
  στή ματωμένη ΣΑΓΚΑΗ.
  Μ»« μεγαλειώδη; δημιβυρ-
  γία τής κινπματβγραφικής
  τέχνης, γεμάτη άγωνία, ίρω
  τα, ύράσι πβώ την ένέπνευσβ
  β άλληλβσηαραγμός τής κι-
  1 τρίνης φυλης.
  Πρωταγωνιστοΰν, ό
  ΓΚΑΡΡΥ ΚΟΥΠΕΡ
  ή ώραιοτάτη
  ΜΑΝΤΕΛΕΝ ΚΑΡΟΛ
  καί β Ρώσσβς καλλιτέχνης:
  ΑΚΙΜ ΤΑΜΙΡΩΦ
  ΣΗΜΕΡΟΝ
  ΣΤΟΥ
  (
  ■ ■■■■■·>■■ ■■■■■■■■■■■■■■
  ΕΚΤΟΣ ΤΡΑΣΤ
  θαλαμηγόν ά)ιτ
  Αναχωρεί έξ Ηρα¬
  κλείου εκάστην ΚΥΡΙΑ¬
  ΚΗΝ βράδυ κατ' ευθεί¬
  αν ΠΕΙΡΑΙΑ.
  ΤΕΤΑΡΤΗΝ βράδυ κατ'
  ευθείαν ΠΕΙΡΑΙΑ, ΣΟρον,
  ΤΗΝΟΝ, Πάρον, Νάξον.
  ΠροΜτβριΐον
  ιΜΝΛΡΛΑΚΗ
  Τηλ!·. 5-41
  ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ι
  ΝΕΟΝ
  ΚΟΜΜΟΤΗΡΙΟΝ ΚΥΡΙΟΝ
  ΑΜΕΡΙΟΑΝ
  ΒΕΑυΤΥ 5ΗΟΡ
  "Εναντι Αγ. Τίτου
  Διά νά εξυπηρετήση τάς (
  Κυρίας καί Δεσποινίδος Ι
  τής πόλεώς μας, άρχΐζει (
  άπό αυριον λειτουργοΰν
  τό νέον Κομμωτήριον τής ι
  καλλιτέχνιδος:
  μέ εξαιρετικήν έμφάνι- ·,
  σιν, άφθαστον περιποίησιν (
  καί πρωτοφανές γοΰστο -
  δν' δλα τα ειδή κομμώσε- |
  ών καί καλλωπισμοθ:
  κ. ΔΩΡΟΘΕΑΣ ΣΚΑΛΑ)
  ΡβηηβηβηΙ
  ΡΐπβτβΓ νανβ
  δΗβηιροο
  ΜβηίοτΐΓβ
  Ηβϊγ.
  Μβατ.
  ΜΙΛΤΡΛΓΙΚΗ
  ΒΑΣΙΜΣΣΑ =
  Γιά νά άφυπνίσουν τό πα¬
  ληό μΐσος πού είχεν κάπως
  κατευνσσθή —μήπως πολλοί
  δεν εΐχαν πιστέψη πώς ή έ-
  πανάστασις εΐχε τελειώση,
  —άρχιζαν νά μοιράζουν στοΰς
  δρόμους νέες έκδόσεις τοϋ πε
  ριβοήτου λιβέλλου: «Ή σκαν
  δαλώδης ζωή τής Μαρίας-Άν
  τουαννέττας». Στήν έθνοσυνέ
  λευσι διάφοροι άντιπρόσωποι
  ύτΐέβαλλαν προτάσεις άπαρα-
  δέκτων ψηφισμάτων μέ την
  έλπίδα πώς θά άνάγκαζαν
  τόν βασιληδ νά χρησιμοποίη¬
  σις τό μόνον ,οΰσιαστικό
  δικαίωμα πού τοΰ άπέμενε,
  τό «βέτο». Καί τό κατώρθω¬
  σαν ^Γμέ την πρότασι νά έξο-
  ρισθοΰν _ι οί κληρικοί ποό δέν
  εΐχαν όρκισθή πίστι στό νέο
  πολιτικό σύνταγμα. Ή εθνο¬
  συνέλευσις την εδέχθη. Ό
  Λουδοβΐκος 16ος γιά πρώτη
  φορά άντιστάθηκε κ' έπρόβα
  λε τό «βέτο» τού. Όσον και
  ρό εΐχε τή δύναμι στά χέριά
  τού, δέν έχρησιμοποιοϋσε κα
  νένα άπό τα δικαιώματά τού
  Τώρα ποΰ εΐχε φθάση, στό
  χεΐλος τοϋ γκρεμοϋ, επάνω
  στήν τραγικώτερη στιγμή ό
  κακότυχος αύτός άνθρωπος έ
  πεχεΐρησε νά κάμη έπίδειξ
  θάρρους. Άλλά ό λαός δέν ή
  ταν πιά διατεθειμένος· νά πά
  ραδεχθή τίς άντιρρήσεις ενός
  νευρόσπαστου. Τό βέτο έκεΐνο
  έμελλε νά είνε ή τελευταία
  άρνησις τοΰ βασιληά πρός
  τόν λαόν τού.
  Γιά νά δώσουν τό σύνθη
  μα τοΰ αγώνος τρείς Γιρον
  δΐνοι ύπουργοί παρητήθησαν
  είς ένδειξιν διαμαρτυρίας. Ά
  μέσως οί έπαναστατικές έφη
  μερΐδες άρχιζαν νά έξερεθί
  ζουν τίς λαϊκές σονοικίες
  Κάτω άπό την Ιξαψι καί την
  άναταραχή ήταν εΰκολο νά
  διακρίνη κανείς καθαρά τό
  καταστρωμένο σχέδιο. την
  προετοιμασια καί των παραμι
  κροτέρων λεπτομερειών. Γιά
  νά δώσουν ε"να καλό μάθημα
  στάν βασιληά καί άκόμη πε
  ρισσότερο στήν άδάμαστη κα
  ύπερήφανη Αύστριακή, οί Ία
  κωβΐνοι—τα τμήματα έφόδου
  τήςέπαναστάσεως—έδιάλεξαν
  μιά συμβολικήν ήμέρα, την
  20ήν Ίουνίου. Σάν τέτοια ή
  μερά, τρία χρόνια προτήτερα
  οί άντιπρόσωποι τοΟ λαοΰ
  συνήλθον γιά πρώτη φορά σέ
  μίαν αίθουσαν των Βερσαλλι-
  ών καί ^ώρκίσθηκαν επισήμως
  νά μην ύποκύψουν στή βία
  των λογχών τής αύλής καί νά
  μή διαλυθοϋν πρίν δώσουν ε
  να σύνταγμα ελευθερίας στή
  Γαλλία. Την 20ήν Ίουνίου έ¬
  πίσης, έ'να χρόνο προτήτερα
  ό βασιληάς, μεταμφιεσμένο
  σέ ϋπηρέτη, έβγήκε άπό τ
  παλάτι τού κρυφά μέσα στί
  σκοτάδι—άπό τή σκάλα τή
  υπηρεσίας— γιά νά γλυτώση
  άπό τή δικτατορία τοΰ λαοϋ.
  (συνεχίζεται)
  : Μανώλης Γ. Κωνιός

  Ν·«ρ«λόγ©ς—Ψυχίατρος
  Τμημοττάρχηί '1<χτρέ)ί ■ Λημβα. Ψυχιατρβίβυ Αθηνών ■ ' Δέχεται έν τώ ϊατρείφ τού ■ δδός Πειραιώς 17δ' ΑΘΗΝΑΙ. " Τηλέφ. 52.379. ι · π ■ ■ ■ ι Η στήλη τοϋ ώραιόκοσμου. Άδιακρισίες επι της άνοιξιάτικης μόδσς. Ό Μάρτης κου γελά, παρ' 8- λες τίς άττρόοπτες βροχές τού, προετοιμάζει μυστικά την άνοιξι λέγει δ τιοιητής. Οί Παρισι- νοί ράπται καταπιάνωνται άπό πολθ ενωρίς. 'Εν' φ έαεΐς είμεθα άκόμη κρυμμένες Μως τό λαιμό μέσα- είς τίς γοθνες μας, μυστι- κά, όπως ή κυρά Φύσις, δημιουρ- νούν ^γιά μας τουαλέττες {αξιες νά πανηγυρίσουν την λαμπρή έπι- στροφή τοΟ θεοΰ Ηλίου. Άφοΰ ί- κανοποίησα την έπαγρυπνοΰσαν, ■πρός χάριν σας αλλωστε, τΐεριέρ- γειά μου, δέν τΐιστεύω νά χαλά- σω την ϊκπληξι δίδοντάς σας μιά 'πρόγευσι» αυτών τΐού θά γνωρί- σετε μετά ενα μήνα. Γιά την εποχήν αύτη τής άνανε- ώσεως ποΰ αίσθάνεσθε νά όνα- γεννιέσθε, ή μόδα θά είνε νεανι- κή Κατά την διάρκειαν τής η¬ μέρας, ή φοΰστες θά είνε άδιστά- κτως κοντές καί ή σιλουέττα σα- φής καί μετρία. Άντίο είς τα καπέλλα μέ τίς μυτερές καλόττες πού μδς έδιδον υφος σοφών τοΰ μεσαίωνος1 'Επανερχόμεθα είς τίς χαμηλώτερες, είς τίς περισσότε¬ ρον εθρύχορες καλόττες, είς τό άγαπητό παλαιό κανοτιέ μέ τα μικρά μπόρ, τα όποϊα θά στολί- σωμε μέ ανθη, πολύχρωμες κορ- δέλλες, άκόμη καί φτερά. Οί γάρ- νιτοϋρες αύτές θά είναι σέ ζωη ρά χρώματα, ιδίως ή άπό άν- θη γαρνιτοΰρες, έκτός εάν τελι- κώς θά προτιμήσωυε 'ένα καπελ- λο άπό ψάθα πολύχρωμη, γαρνι- ρισμένο μέ κορδέλλες, τιτηνα, το">λι..
  Τα ϊσια φορέματα, συχνα γαρ-
  νιρισμένα μέ πλισσέ ή' πιέτες εις
  την φοΰστα. θά διατηρήσουν ω¬
  ρισμένα χαοακτηριστικά τα όποία
  είχαμε ήδη συναντήση είς την
  μόδα αυτού τοϋ χειμώνος. 'Επί-
  σης ή τάγια θά είνε σπανίως
  καθωρισμένη διά ζώνης, άλλά,
  καταλαμβανομένη άπό δέν ξευρω
  ποία έπιθυμία μεταναστεΰσεως,
  θά περιπλανδται άπό τό ενα εις
  τό άλλο μέρος. "Αλλοτε ΰψηλη,
  θά καταλήγη είς μΐα ντεκούπ _ή
  όποία θά άνέρχεται £ως τό στη·
  θος, άλλοτε πάλι, δπως ενα σου-
  ώτερ, θά κατέρχεται εως εις
  τούς γόμφους. ,
  Πολλά φορέματα θά συνοδεύ¬
  ωνται μέ μικρά μπολερό είτε
  τοΰ ίδίου χρώματος, είτε χρώ-
  ματος άντιθέτου. θά έπανίδωμε
  τα ρόμπ-μαντώ, άλλά πόσο δια-
  φορετικά άπ' αύτά ποΰ ξεύρωμε.
  έπίσης καί έ'να εΐδος ψεύτικου
  ταγιέρ: τό έμπροσθεν τού φορε-
  ματος θά γαρνίρεται μέ μπάσκες
  ή οποίες θά σχηματίζουν τα πτερύ
  για τής ζακέττας.
  ή Ντιστεγκέ
  αιΐηπ = =
  η πωΐΛ_τη βρυαου
  •Η Γ^η τήΐ μελαν^ολικής
  Διά τάς άνσγνωστρίας
  καί τούς αναγνώστας μας.
  Σταυρόλεξον ύπ' αριθ. 66.
  1 2 3
  6 7 8 9 10 11 12
  ΟΡΙΖΟΝΤΚ2Σ
  1) ΣυνηΘέστατον γυναικείον ονο-
  μα — Ίππεύς τοΟ ΆποικιακοΟ
  Γαλλιχοΰ Στρατοΰ.
  2) Άντωνυμία προσωπική—Ά-
  ριθμητικόν απόλυτον—"Εγραψε τό
  βιβλίο «υπό τάς φιλύρας».
  3) Ή φέρουσα τό δνομα αύτό
  έορτάζει την 14 Σ)βρίου—Άντω
  νυμ. αόριστος.
  4) Λαχανικόν.
  5) Ανεκάλυψε την ηλεκτρι¬
  κήν Αυχνίαν—ΈορταΙ γενόμεναι
  πρός^ τιμήν τής "Ηρας.
  6) Φθόγγος μουσικής—Φιλό-
  τουρκος Γάλλος Συγγραφεύς—
  Τάς οποίας.
  7) Μέρος τοϋ Αύτοκινήτου—Κε
  ρασφόρον.
  8) Προτάσσεται τοΟ μέλλοντος
  —ΧρησιμοποιεΧται στό ξύρισμα
  —Μουσικ. φθόγγος.
  9) Ό κάτοικος των πόλεων
  (Αίτ). Ό είς των Τριών Μάγων
  πού εκόμισαν δωρα είς τόν Χρι-
  στόν.
  10) Μέγας βασιλίύς των Ίν-
  διών τοΰ γ'. π. χ. αιώνος
  11) Προηγεϊται τοΟ θέρους
  καί ϊπεται τοΰ χβιμώνος—Είχε
  σύζυγον την ωραιοτέρα·/ γυναΕ-
  κα τής Σπάρτης.
  12) Τα δξια — Άρθρον (πληθ).
  13) Άγώνισμα πού άφορά τα
  βάρη—Είδος Ίνδικοΰ δράματος,
  τοΰ δποίου ή υπόθεσις Ιχει λη-
  φθ^ άπό θεοϋς, ήμιθέους καί ή¬
  ρωας.
  ΚΑΘΕΤΩΣ
  1) Γερμανός φυσικοθεραπευτή
  έκ τοΰ όνόματος τοΟ όποίου π
  ρήχθη ό δρος «μεσμερισμός»—
  Μία τοΰ Μουσών καί μία των
  Χαρίτων.
  2) Γερμανός φιλόλογος καί φι
  λάαοψοζ γράψας χά πλάτων, λέξι
  κόν—Σύνδεσμος άντιθετικός—τά«
  οποίας—Παλαιάν μέτρον επιφα¬
  νείας.
  3) Μικρός ποχαμός (δημ)—
  II
  λις καί κόλπος τής Ιταλίας.
  4) "Ο,τι είναι ό Ρώσσος, Σέρ-
  βος άπό απόψεως καταγωγή;—
  Γράμμα.
  5) Έν έκ των έπιθέτων το(
  Έρμοΰ ώς προστάτου τοϋ έμπορ
  ου—Ό ζών βίον πλάνητα.
  0) Έπίρρημα τοπικόν—Διάση
  μος Γάλλος μεσαιωνοδίφης—Φθό
  γος Βυζαντινής Μουσικής.
  7) "Αρθρον (πληθ). Αέγεται κα
  Άθήρ.
  8) Μέρος τοΰ θεάτρου — ΙΙόλι
  τής Μικράς Άσίας έν Πόντψ
  9) Βυζαντ. μουσικός φθόγγο
  —Βασιλεύς της ήτο ό Πρίαμο
  (γεν.).
  10) Τα 7υγά—Πρωχεύουσα εύ
  ρωπαίκοϋ Κράτους.
  11) Τα αύτά, δχι άλλα
  Μουσικ. φθόγγος. α
  12) Πρόσωπον τοΰ θεατρικοί
  έ'ργου «Άμφιτρύων»—Τό λαμβά-
  νούν πολύ καλοί μαθηταί.
  ■ Ο ΣΤΟΜΑΧΟΛΟΓΟΣ ΙΑΤΡΟΣ
  : Κων. Ε. Πολυδάκης
  ■ ΕΙδικευθεΙς έν ΓερμονΙσ είς
  • τα νοσήματα τού στομάχου
  . έντέρων καί ήηατος, δέχεται
  ■ τούς πάσχοντος έκτοθτιε'πτι-
  * κου συστήματος έν τφ Ιατρείφ
  ■ τού (οΐκΐα κ. Χελιδώνη). Τρείς
  ■ Καμάρες.
  Γ θεραπεΐα αίμορροΐδων Α-
  ■ νευ εγχειρίσεως δι* ένέσεων.
  ί Άριθμ. τηλ. 7—92
  ΑΠΩΛΕΣΘΗ ωρολόγιον χειρός
  άπό Τριών Καμάρων μέχρι πλα-
  τειάς στράτας. Παρακαλεΐται ό
  εθρών νά τα παραδώση στό 6φα-
  σματοπωλεΐον Χριστοφόρου Παν¬
  τουβάκη (πλατε,ιά στράτα) καί θέ¬
  λει αμΐιφθή.
  Τάτβλειότβρον
  εν 1<ρπτρι Ρ0ΓΟ7ΤΔ7ΙΟΜ Ν.Ε.ΦΡΔΓΚΙΑ-ΑΚΗ αϋτοκρατείρα;. Ό διευθυντάς τοΰ άσύλου κα'. μόνον ποΰ άκούε·. την επιθυμίαν τίς αύτοκρατείρας, ταράσσεται. Δυστυχώς ή φύσις τής παθήσεως είνε τέτοια ώστε μέσα είς ενα φρενοκομείον κανείς δέν μπορεΐ νά εγγυηθή οΰτε γιά τούς πιδ νηφαλίους έκ των ασθενών.Άλλ όπως κάθε φορά πού βάζει κάτι στό κεφάλι της, ή αύτοκράτειρα είνε άμετάπειστος. Έπιμένει. Καί οί ίατροί ένδίδουν εις την επιθυμίαν της. Άνεβαίνουν τίς σκάλες. Σε λι- γο ή Έλισάβετ είσέρχεται είς τό τμήμα. Τότε έπαναλαμβάνεται ή ιδία σκηνή. Ή δεσποινίς Βίντις, μόλ;ςς την βλέπει, όρμά επάνω της, άλλ' αυ¬ τήν την φορά ήταν σάν τό κΰμα ποΰ ϊρχεται όρμητικό γιά νά σπάση στά πόδια τοΰ βράχου. Πέφτει στά πόδια τής αύτοκρατεί- ρας καί υψώνοντας τα χέρια τής ζητεί συγγνώμην γιά 8,τι τής έ¬ καμε πρό δλίγου. Καί μέ αγωνί¬ αν, πού είχε κάτι τό συγκλονι- στικδν, την έρωτά άν δέν θά ήταν λίγο έπιεικής, ώστε νά μή την τιμωρήση διά τής ποινής τοΰ θα- νάτου! Τα μάτια τής αύτοκρατείρας πλημμυροΰν άπό δάκρυα. Ηαραμε- ρίζει τοΰς ϊατρούς καί τούς φυ¬ λακάς, πού είχαν σπεύση νά πα- ρεντεθοθν ώς 2να ζωντανόν τεΐχος μεταξύ αυτής καί τής άσθενοΰς, βοηθεΐ την άτυχή δεσποινίδα Βίντις νά σηκωθή καί την παρη- γορεϊ, δπως μόνον αυτή ήξευρε νά παρηγορή. "Υστερα έφυγε. Καί δλη την ήμέρα ήταν μελαγ- χολινή... ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟΝ.— Βαθύτατα συγκεκινημένος άπό την πλήρη καί όλοσχερή θεραπείαν της σο· βαρωτάτης όφθαλμικής παθήσεως έκ τής οποίας προσεβλήθην καί ά¬ πό την δλην νοσηλείαν _μου υπό τού πράγματι λάμπρου έπιστή· μονος κ. Γεωργίου Φωτακη, σπεύ- δω νά διαδηλώσω καί δημοσία τάς πρός αυτόν θερμάς όλοψθ- χους ευχαριστίας. Είς τόν Μξοχον όφθαλμίατρον, δστις όντως άπο. τέλει διά τόν τόπον μας καύχημα θά εΐμαι πάντοτε εύγνώμων. Ηράκλειον 18 Φεβρουαρίου 1938. Γβώργιβς Άδάμης —Τόν έν Μοίραις διακεκριμέ¬ νον ιατρόν κ. Περικλήν Κουκουρι- τάκην σώσαντα τόν προσβληθέν¬ τα έκ τθφου υϊόν μου έκ βεβαί· ου θανάτου, θεωρώ ύποχοέωσίν μου νά εύχαριστήσω θερμώς καί διά τοΰ τύπου. Έπίσης εύχαριστώ τόν κ. Εύαγ. Κοϋκην είς την οικίαν τοΰ όποίου παρέμεινε ασθενών ό υιός μου διά τό πατρικόν ενδιαφέρον που επέδειξε. Άντισκάρι 17 Φεβρουαρίου 1938. ϊτυλιοτνος Κουρτικάκης Γίιρω στ ήν πόλι. * * * Ή μόνη διέξοδος γιά την θλιμ- μένη ψυχή της ήσαν ^τά ταξίδια. Ή μόνη παρηγοριά, τό μόνον της καταφύγιον ή φύσις. «Κάθε ωραίον τοπεϊον σ' αυτόν τόν κό¬ σμον—συνή'ίιζε νά λέγη—είνε Ι¬ να ποίημα τοΟ Ίεχω(«». 'Ταξί- οευσε στή Σινάϊα, δπου είχε την εύκαιρία νά συναντηθή μέ την άλλην έστεμμένη ποιήτρια, την Κάρμεν Σύλ,3α τής Ρουμανίας, επήγε μέ την κόρη της Βαλερία στήν Αγγλία, πέρασεν άπό . τό Άμδοδργο, γιά νά επισκεφθή την ■κυρία Έμντεν, την γηραιά άδελ- φή τοΰ άγαπημένου της ποιητοϋ, τοΰ Χάινε. Είχεν άληθινή λα- τρεία είς τόν Έρρΐκο Χάινε, καί δΐϊου καί νά επήγαινε είχε μαζί της τόμους τίδν ποιημάτων τού. Ή επίδρασις τού ήταν φα- νερά άκόμη καί στά ποιηματα πού Ιγραφεν άθρόα τόν τελευταίον και ρό. (συνεχίζεται) ΝΤΟΡΕ ΟΙ παρακολουθοΰντες την εξέ¬ λιξιν των καλλιεργειών, έκφράζον ται αίσιοδόξως διά την έφετεινή χρονιά. —Χωρίς νά έλέγχωμεν την α¬ κρίβειαν τής α'ισιοδοξίας των, οη· μειώνομεν τάς προβλέψεις των τάς οποίας ήκούσαμεν έκφερο- μένας δημοσία. —Καί τούτο διότι μέ μίαν ή δύο άκόμη «καλές χρονιές», ό τότΐος θά ανακύψη οίκονομικώς καί ίσως •ίσως θά επανίδη τάς άνέτους η¬ μέρας τοΟ άλλοτε. —Πληροφορούμεθα δτι είς την ιστορικήν Μονήν Τοπλοΰ Σητείας επραγματοποιήθη τελευταίως Λ εκτέλεσις πλείστων έργων. —Ή εκτέλεσις αυτή όφείλεται είς τό Ήγουμενοσυμβοϋλιον τής Μονής, άφορδ δέ κυρίως τό εύ· πρόσωπον αυτής καί γενικώς την άνακαίνισίν της. —Μαζύ μέ τάς τόσας άλλας προόδους τοϋ γείτονος τάς σχετι¬ κάς μέ τόν τουρισμόν καί την πνευματικήν τού εξύψωσιν, δύνα¬ ται ασφαλώς νά έπαινεθη κα'ι τό £ργον αύτό, πολϋ περισσότερον ίσως, διότι όφείλεται είς την πρωτουβουλίαν κληρικών. —Ή έξοχή σιγά-σιγάΒ άποκτ§ την άνοιξιάτικην όψιν της. —"Ετσι τα άνθισμένα περίχω- ρα ,τραβοθν πολλούς καί δέν ϋπάρχει άμφιβολία δτι θά τραβή¬ ξη μεθαύριον περισσοχέρους. '—Έπ' άγαθω φυσικά των υφι¬ σταμένων έκεΐ κέντρων άναψυ- χής «αί διασκεδάσεως. —Αρκετάς κόσμος τιαρηκολού· θησε χθές την διάλεξιν τοΰ "Επι- μελητοΰ τοΰ Μουσείου Ηρακλεί¬ ου κ. Πέτρου. —Ή διάλεξις αφεώρα ώς γνω¬ στόν τάς άρχαιολογικάς ερεύνας έν ΚρήτΓ) κατά τό 1937. Σάββατον 19ην τρίχ. ώρ« 7—1 Καθιερωμένον ουζο Δε· σποινΐδων. Κυριακή Χορός μέχρι πρωΐας με¬ τημφιεσμένων καί μή. Δευτέρα Χορός, τραγούδια.Εΐσο- ' δος ελευθέρα. Τρίτη Χορός Προσκόπων. Τετάρτη Χορός Ώδείου. Πέμπτη Χορός μέχρι πρωΐας μετημφιεσμένων καί μή. Σάββατον Χορός Τραπεζιτικών. Πέμπτη Χορός ΌρειβατικοΟ. συν τοίς άλλοις των προσπαθειών -Υπήρξε δέ καί ένδεικτική τής δλης άρχαιολογικής υπηρεσί¬ ας διά την συστηματοποίηριν καί επέκτασιν των έρευνών αυτών. —Ή μετατροπη τελευταίως άρ- κετών ποινών είς θάνατον, είς την των ίσοβίων δεσμών, δέν εί¬ νε κ«τά την γνώμην μας ανευ ένδιαφέροντος. —"Οχι διότι είς αυτήν συγκα· ταλέγονται κατάδικοι είς θάνα¬ τον έκ Κρήτης, άλλά διότι αποτε¬ λεί μέτρον κοινωνικής σημασίας. —Τουλάχιστον δι' έκείνους διά τούς όποίους συντρέχουν λόγοι έπιεικείας. —Άπό μεθαύριον άρχίζει τάς παραστάσεις τού ό θίασος Ξύδη είς τό Θέατρον Πουλακάκη. —Πρόκειται περί καλλιτεχνικοθ συγκροτήματος άπό τα καλυτέρα τού έλαφροΰ μουσικοΰ θεάτρου. — Είς τοΰ Πουλακάκη τό φίλμ <Ό στρατηγός πέθανε την αύγή» αποτελεί μίαν ρεολιστικήν άναπα- ράστασιν πολεμικής πραγματικό¬ τητος είς την Άπω Ανατολήν, ή όποία ένθυμίζει τοΰς σημερινούς πολυνέκρους αγώνας είς τό ίδιον αύτό σημείον τής ύφηλίου. ό Ρέπορτβρ Στεφ. Σαριδάκης Μαιευτίφ-Γυναικολόγος Εΐοικευθείς έν Παρισίοις. Δέχεται έν τ^ Πολυκλινικ^. Τηλεφ. Κλινικής 490 » οίκίας 608 Π. Παπαδόπουλος Πτυχιούχος ζτής Ιατρικής Όίοντίατρος Δέχεται έν τω Ιατρείω τού παρά τόν "Αγιον Μηναν καθ1 έκαστην: 9-12 καί 4-7 ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΝ ΓΡΑΦΕΙΟΝ Έμμ. Ι. Λουλακάκη Άχαδημίας 70 Άβήναι Τηλέφωνον 31411 • ■ · · ε · · ι ΨΑΡΙΚΑ Άφίχβησαν τα φρεακοτατα ψ« ρικά βίς τό κατάστπμα Ε. Κρ«ο«· μέ τ«ί καλυτίρα» τιμαί. βίκτωρος Οί "Η άστυνομΐα έ /^ επί Μ. είς την κληθή είς ΠαρισΙο κσΐ πραγματικώς πρός ανακάλυψιν Έκτοτε ή κενη ύπόληψιν πρός τό Παρισίοις πλησίον λά, καίτοι όμολογ ρου πάντοτε έντίμ •Ο Ίαβέρης εί] νην (διότι οί κυντ τόν χθεσινόν λύκο Δεκέμβριον τοΰ Κ απήντησεν έντός < εφημερίς άνήγγειί κατέργου, Γιάννη είς την θάλασσαν τουτο, ώστε ό Ία| Εΐπε μόνον. «Πά·) ον ουδέποτε τόν ι Μετά τίνα καΐι σις είς την άστυνι μείλιον ήρπάγη κ στου άνθρώπου ^ τηρ της είχεν έμ χου τού είρημένο καλουμένη Τιτίκ< μαζομένης Φαντί μεΐον άγνωστον ι αϋτη διήλθεν ύπ< Τόν κατέστησε πε Τό δνομα Φα' στότατον. Ένεθυ σας τόν Άγιάννι μερών προθεσμία εϋρεσιν τοΰ τέκν θη προσέτι δτι ό οις, καθ" ήν στιγ δχημα. τό ύπηρετ Μομφερμειλίου. Ε νην την εποχήν, είς έκεΐνο τό δχ τηυνθύνθη είς τα δέν τόν είδον κα τος είς ιό (^ομφι είκάστι. Νυν δμα Φαντίνας εύρΐσκ έπορεύετο έκεΐ πάγη παρ' ενός αύτός ό άγνωσι Άγιάννης άπέθο τι, άνέβη είς Μι φερμεΐλιον. "Ηλπιζεν έκι μάλλον. Κατά τ ώς έκ τοΰ θυμοι βωσι παρά τοϋ φλυαρήσει. Ή ά τό χωρίον άφ^ κλοπή, ώς άρπα ήλθεν ή άστυνο ό Θενσρδιέρος, Φθη τό πραγμα ώφελεΐ τό νά τι καί δτι αί κατσι ΤιτΙκας ένεδέχε δικαιοσύνης κα τορθώματά τού Πρώτον πρά κες, είνε ή παρ των. Καί επειτι τακόοια φράγκ< κτικήν εφραξε ξατο νά προσ' περί τής άρτιαγ νόει αυτήν την σεν την λύπην τχημένην τού έκ γίας τού έπεθύ>
  ρας πλησίον τι
  «πάππος της»·
  Ό Θεαρδιέρο< τουτο συνέφερε χ 5βν νΡ«Ημής' άνι Κάθε Κι κ, ■■■· ·■■··■..». Στου ■·, ■■•■■■•ε
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  Τό μεγάλο έργον
  τού Βίκτωρος Ουγκώ.
  Έγκυκλοπαιδεια
  Οί "Αθλιοι.
  233ον
  νά
  Αι* έκείνους πού θέλουν
  πλουτίζουν τάς
  γνωσεις των.
  Ή άστυνομία εζήτησε τόν πρώην δήμαρχον τής
  Μ. επί Μ. είς την πρωτεύουσαν. Ό Ίαβέρης προσε-
  κληθή είς Παρισίους ινα διαφωτίση τάς ερεύνας,
  καί πραγματικώς ό Ίαβέρης συνέπραξε τα μέγιστα
  πρός ανακάλυψιν τοΰ Ά γιάννη καί σύλληψιν αύτοθ
  Έκτοτε ή κεντρική άστυνομία συνέλαβεν άκραν
  ύπόληψιν πρός τόν Ίσβέρην, καί τόν διετήρησεν έν
  Παρισίοις πλησίον της. Τή έχρησίμευσε δέ κατά πολ
  λά, καίτοι όμολογητέον, ό άνθρωπος ούτος έξεπλή-
  ρου πάντοτε έντίμως τα τής υπηρεσίας τού.
  Ό Ίαβέρης είχε λησμονήσει πλέον τόν Άγιάν-
  νην (διότι οί κυνηγετικοί οθτοι κύνες λησμονοθν
  τόν χθεσινόν λΰκον διά τόν σημερινόν), δτε, τόν
  Δεκέμβριον τού 1823, άναγινώσκων εφημερίδα τινά,
  απήντησεν έντός αυτής τό τοΰ Άγιάννη δνομα. Ή
  εφημερίς άνήγγειλλεν, δτι είς των καταδίκων τοθ
  κατέργου, Γιάννης Άγιάννης καλούμενος, έττνίγη
  είς την θάλασσαν. Τόσον δέ θετικώς ανηγγέλλετο
  τουτο, ώστε ό Ίαβέρης τό επίστευσεν άδιστάκτως.
  ,Εΐπε μόνον- «Πάγει καΐ αύτός επί τέλους», καΐ πλέ¬
  ον ουδέποτε τόν άνεπόλησε.
  Μετά τίνα καιρόν, αφίνετο γραπτή γνωστοποίη-
  σις είς την αστυνομίαν, δτι είς τό χωρίον Μορφερ-
  μείλιον ήρπάγη κατά παράδοξον τρόπον υπό αγνώ¬
  στου άνθρώπου μικρά τις κόρη έπταέτις, ήν ή μή¬
  τηρ της εΤχεν έμπιστευθή είς χείρας ενός ξενοδό-
  χου τού είρημένου χωρίου" καΐ ότι ή μικρά αυτή,
  καλουμένη Τιτίκα, ήτο τέκνον μιας γυναικός ονο¬
  μαζομένης Φαντίνας, αποθανούσης είς τό νοσοκο¬
  μείον άγνωστον τίνος πόλεως. Ή γνωστοποίησις
  αυτή διήλθεν υπό τούς οφθαλμούς τοΰ Ίαβέρη καϊ
  τόν κατέστησε περίσκεπτον.
  Τό δνομα Φαντίνα ήτον είς τόν Ίαβέρην γνω-
  στότατον. Ενεθυμείτο δτι εΐχε γελάσει πολύ άκού-
  σας τόν Άγιάννην ζητήσαντα παρ' αύτοΰ τριών η¬
  μερών προθεσμίαν, Ίνα ύπάγη είς χωρίον τι πρός
  εΰρεσιν τοΰ τέκνου το'ύτης τής γυναικός. Ένεθυμή-
  θη προσέτι δτι ό Άγιάννης συνελήφθη έν Παρισί¬
  οις, καθ* ήν στιγμήν άνέβαινεν είς τό όδοιπορικόν
  δχημα, τό ύπηρετοθν τακτικώς μεταξύ Παρισίων καί
  Μομφερμειλίου. Είχεν ύποπτευθή μάλιστα κατ' εκεί¬
  νην την εποχήν, δτι καΐ άλλοτε άνέβη ό Άγιάννης
  είς έκεΐνο τό δχημα· δτι καί την προτεραίαν κα-
  τηυνθύνθη είς τα πέριξ τοΰ χωρίου έκείνου, καίτοι
  δέν τόν είδον καθήμενον έντός αυτού. ΤΙ ήθελεν αύ¬
  τός είς τό ^ιομφερμείλιον. Ουδείς τότε ηδύνατο νά
  είκάσΓ). Νυν δμως ό Ίαβέρης έννόησε. Τό παιδί τής
  Φαντίνας ευρίσκετο είς τό Μομφερμείλιον, καί αύτός
  έπορεύετο έκεΐ διά τουτο. Τό παιδί ακολούθως ήρ¬
  πάγη παρ' ενός αγνώστου. Τίς ηδύνατο νά είνε
  αύτός ό άγνωστος; Άρά γε ό Άγιάννης; Άλλ' ό
  Άγιάννης απέθανεν. Ό Ίαβέρης είς ουδένα ειπών
  τι, άνέβη είς έ'ν δχημα καί κατηυθύνθη είς Μομ-
  φερμείλιον.
  "Ηλπιζεν έκεΐ νά φωτισθή, άλλ' έσκοτίσθη έ'τι
  μάλλον. Κατά τάς πρώτας ημέρας, οί Θεναρδιέροι,
  ώς έκ τοΰ θυμοΰ των, δτι δέν κατώρθωσαν νά λά¬
  βωσι παρά τοϋ Άγιάννη πλειότερα χρήματα, είχον
  φλυαρήσει. Ή άπουσία τής Κορυδαλλίδος έγινεν είς
  τό χωρίον άφορμή λόγου πολλοϋ' εθεωρήθη ώς
  κλοπή, ώς άρπαγή τού παιδίου, καί έκ τούτου προ-
  ήλθεν ή άστυνομική γνωστοποίησις. "Επειτα δμως
  ό Θενσρδιέρος, ώς άνθρωπος προνοητικός, εσκέ¬
  φθη τό πρδγμα ώριμώτερον. 'Εννόησεν δτι ουδέποτε
  ώφελεϊ τό νά προβαίνη ό εισαγγελεύς είς ερεύνας,
  καί δτι αί κατακραυγαί τού διά την άρπαγήν τής
  Τιτίκας ένεδέχετο νά έπισύρωσι τόν όφθαλμόν τής
  δικαιοσύνης καί έπ' αύτοθ, διά πολλά θολερά κα-
  τορθώματά τού.
  Πρώτον πράγμα, πρός δ δέν άντέχουν αί γλαΰ-
  κες, είνε ή παρουσία λΰχνου ενώπιον των ομμάτων
  των. Καί έπεπα, τιώς θά εγίνετο διά τα χίλια πεν-
  τακόσια φράγκα, άτινα έλαβεν; "Ηλλαξε λοιπόν τα¬
  κτικήν έφραξε τής γυναικός τού τό στόμα καί ήρ¬
  ξατο νά προσποιήται απορίαν, δταν τοϋ έλεγον
  περΐ τής άρπαγείσης κόρης. Ύπεκρίνετο δτι δέν ην¬
  νόει αυτήν την όμιλίαν' νοί μέν, ώς έλεγεν, έξέφρα
  σεν την λύπην δτι τοΰ «επήραν» έξαφνα την άγα
  πημένην τού εκείνην μικράν, ήν ώς έκ τής φιλοστορ
  γίας τού επεθύμει νά άφιναν έ'τι δύο ή τρείς ημέ¬
  ρας πλησίον τού, άλλ' ήλθε καί την εζήτησεν ό
  «πάππος της»- ηδύνατο νά την αρνηθή είς αυτόν;
  Ό Θεναρδιέρος έλεγεν «ό πάππος της», έπειδή
  τουτο συνέφερεν είς αυτόν.
  (συνεχίζεται)
  Άπό δλα δι/ δλους.
  Ο ΒΟΡΟΝΩΦ ΣΤΙΣ ΠΕΤΡΕΣ
  Α'.
  καί οί λίθοι, ε-
  πετρε; τίς ίρρι'ύ-
  τού;
  κχί
  ιατρους των.
  φανή
  αν σας
  Γηράσκουν
  χούν καί οί
  στειες καί
  Καί όσον
  παράδοξον, προκειμένου περί νε-
  κράς άνοργάνου υλης, χρείάζον
  ται καμμιά φορά καΐ οί πέτρίς
  παλαιών κτιρίων νά δυναμώσουν!
  Καί τοΰς κάνουν δυναμωτικές
  ένέσεις, μέ τσιμέντο! Ή μέθοοο;
  αυτή τής ένισχύσεω; παλαιών
  κτιρίων δι' «ένέσεων» τσιμέν-
  του χρονολογεΐται άπά τοΰ τέ¬
  λους τοΰ παρελθόντος αιώνος.
  Άλλά τότε άκόμη ή αποτελεσμα¬
  τικότης της δ*ν ή:αν μεγάλη
  διά τόν λόγον δτι τό τσιμέντο
  νέ καϊ ό έπικλινή; πυργος τή;
  Ή πρόοδος των νέων
  λιμενικών έργων Χανίων
  ΧΑΝΙΑ 18 Φεβρουαρίου (τοθ
  άνταποκριτοθ μα;) — Αναφορικώς
  τά λιμενικά Ιργα Χανίων, ά-
  Πίζας. θά μποροΰσε κανείς νά | ξίζει νά σημειωθή ή τελευταία
  ϊ ό { ύό ύό ή όί ή
  εϊπή
  ότι
  | ξζ ημή ή
  αύτός πού' ηρίο^ός των, ή όποία ήρχισεν
  ά ί | έξ η
  ρ ρ ή ήχ
  γέρνει πρός την μιά πάντ», είνε | άποβαίνουσα έξυπηρετική διά την
  τό πρόζιικον τού κτιρίου πού
  προκαλεΐ ανησυχίας πώς μπορεΐ
  άπό τής,*: μιας στιγμή; είς την
  άλλην νά πέσττ;. Ή τάσις τού πρός
  τόν θάνατον, διά
  μέν πρός την αύτοκτον
  δηλώθη πρΐν
  Δι' αυτόν τόν
  είσήγετο υπό πίεσιν
  την. Σήμερα οί
  άσθενεστά
  άρχιτέκτ&νε;
  χρησιμοποιοΰν πρός τόν σκοπόν
  αυτόν μηχανήματα πού είσάγουν
  τσιμέντο καί ένισχύουν τα θεμέ·
  λια παλαιών οικοδομήν υπό πίε
  σιν μίχρις έκατά άτμοσφαιρών
  Υπό τόσον ισχυράν πίεσιν είνε
  απολύτως βέβαιον δτ: τό τσιμέν¬
  το θά φθάση ε'ω; τό παραμι-
  κρόν κενόν οιάσΐημα, σχημχτί-
  ζον ενα είδος σκελετοΰ είς τ1
  εσωτερικόν των λίθοον. ΊΙ θε-
  ραπεία αυτή διά των ένέσεων
  τοΰ τσιμέντου είνε έξαιρετικά
  άποτελεσματική ,'Ί'στερα άπό
  μίαν σειράν ένέσεων, άνάκτορα,
  μέγαρα, παλαιαΐ έκκλησίαι, ί-
  στορικά κτίρια, πού έκλόνισεν
  ό καιρός καί θεωροΰνται έτοιμόρ
  ροπα, δυναμώνουν, καθίστανται
  καί πάλιν στερεά, καί Γσως στε
  ρεώτερα άπό δ,τι ήσαν, δταν
  πρωτόγιναν.
  ΙΙερίφημα κτίρια, άληθεΐς άρ
  χιτεκτονικαί προσωπι/ότητες ύ
  πεβλήθησαν είς την μέθοδον αύ
  την πού έπενόησαν οί Βορονώφ
  τής Πέτρας: Καΐ ενα έκ των πε
  ριφημοτερων αυτών κτιρίων
  εί
  άκόμη
  λόγον
  ραντες αυτόν εκριναν ώς φρονι-
  μώτερον νά μή τόν τελειώσουν,
  σύμφωνα μέ τα άρχικά σχέδια.
  Καί άν ό πυργος αύτάς παρα
  μένγ, έκτοτε ώς άρχιτεκτονικόν
  φαινόμενον προσελν,ύον περιηγη-
  τα; άπό δλα τα μέρη τοΰ κό-
  σμου, ή γοητεία τού εχει κάτι
  άπό την γοητείαν πού άσ/οΰν
  α,ί «μοιραϊαι γυναΐκες»: Ό θαυ-
  μασμός πού αίσθάνονται πρός αύ
  τάν οί άνθρωποι, είνε άνάμικτο;
  μέ πολύν φόβον "Οσον άφορ*
  τού; σκλάβου; τού, δηλαδή τούς
  άρχιτέκτονα; πού είνε ειδικώς
  επιφορτισμένον μέ την συντήρη
  σιν τού, δέν παύει νά τού;
  τρομοκρατή μέ τάς ΐδιοτροπία;
  τού.
  Έπανειλημμέναι μετρήσει; άπό
  τό Ι'.ΠΙ έδείκνυαν ότι ή κλίσι;
  τοΰ πύργου είχεν τάσιν διαρ
  κώς ν' αυξάνη. Κατά εν περί-
  που χ'ιλιοστόμετρον κατ' Ιτος.
  Ή αύξησις αυτή ήταν άνεπαί-
  σθητος είς τόν γυμνόν δφθαλμόν,
  άλλ' άν αφίνετο νά εξακολουθήση
  άνεμπόδιστος, θά εσήμαινε τόν
  άσφαλή θάνατον τοΰ κτιρίου αύ¬
  τοΰ ποϋ θεωρεϊται άληθές κό-
  σμημα τής ιταλική; άρχιτεκτο-
  νικής. Δι' ολίγα κτίρια ίχει χυ
  θ^ τόση μελάνη, δση διά τόν
  περίφημον πύργον τή; Πίζα;.
  (συνεχίζεται)
  ναυσιπλοι'αν καΐ τό εμπόριον.
  Ήδη επερατώθη ή κατασκευή
  των κυματοθραύστου, προβλητών
  . -Γ--|καί ή διαμόρφωσις των κρηπιδω-
  νά μή είπω- , ' ,Γ Τ , „ , .
  ιτονίαν, |ϊ£ μ*των, εξυπηρετουμένης ούτω πλη-
  τελειώση.
  οί άνεγεί
  ρως τή; φορτοεκφορτωσεω; των
  ίστιοφόρων Άπομένει ήδη ή ε¬
  κτέλεσις τοΰ άσφαλιστικοΰ συ-
  στήματο; των καταστρωμάτων, ή
  κατασκευή τοΰ πρό; Ριβιέρε; κρη-
  πιδώματο;, ή πλακόστρωσις τής
  Νέα; Προκυμαίας (άπό Σταφιδι-
  κής μέχρις εργοστασίου Χαρτο-
  δτι θά Ικτελεσθοΰν
  Μχρτίου.
  ϋπολογίζεται
  μέχρι τέλου;
  Έπίση; εξετελέσθησαν τα προ-
  βλεφθεντα Ιργα έκβαθύνσεως είς
  Σούδαν, ή κατασκευή προβλήχος
  225 μ. μήκου;. Άπεπερατώθησαν
  έπίσηί διάφορα δευτερευούσης
  σημασία; Ιργα. Άπέναντι των
  προ^λεφθέντων είς Χανιά Ιργων,
  έδαπανήθησαν μέχρι τούδε 0.750.
  000 δρ. Έκ τοΰ ποαοθ δηλ. των
  10.500 000 τα όποΐα διετέθησαν
  Ιξ άρχή; παραμένει υπόλοιπον
  3.750.000 Καθ' δσον ίψορί τα ϊρ
  γα Σούδα; ή δαπάνη άνέρχεται
  εί; 15.000.000.
  Τα λιμενικά Ιργα Χανίων δλο-
  κληρούμενα ταχέω;, προώρισται
  νά προσοώσουν είς την πόλιν
  μα; νέαν ζωήν, ανάλογον πρός τάς
  βιομηχανίας). Αί εργασίαι αόται άλλα; αυτής τοπικάς προόδους.
  ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΙΣ
  "Χ ΙΟ Σ"
  Τό ταχύτερον καί εύσταθέστερον θαλαμηγόν
  τής γραμμής, αναχωρεί:
  Κάθε Κυριακήν άτιόγευμα
  ΚΑΤ' ΕΥΘΕΙΑΝ
  ΠΕΙΡΑΙΑ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΝ
  Ταξείδιον Ήρακλβίου-Πβιριχιώς 12 ώοβς.
  Πρακτορείον ΑΔΑΜΗ
  Τηλ*·· »-«
  ί
  "ΕΘΝΙΚΟΝ"
  ΙΑΝΟίΕΙΟΣ ΑΙΟΩΥΣΑ)
  Τό «Εθνικόν» κα¬
  τά την χορευτικήν
  περίοδον των από¬
  κρεω
  ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΕΙ
  Ένα άσύγκριτον
  μουσικόν συγκρό-
  τημα, μέ
  τόν πρώτον
  τενόρον τοθ Έ λ.
  Μελοδράματος.·
  Μιχ. θωμάκον
  Μέ τραγούδια κλασσικά καί νέα Έλ-
  ληνικά, Γαλλικά, Ίσπανικά, Ίταλικά, Άγ-
  γλικά Φόξ καί Τούρκικα Ταγκό.
  Πλήρη ορχήστραν άπό άριστεΐς μουσικούς
  (Πιάνβ-2 βιολιά-Σαξοφόν - Κλαρίνο-Άκορντεον-
  2 Μπατονεόν—Κιθάρα—Τζάζ).
  Τόν πρώτον κιθαρίσταν των Βαλκανίων
  καί άσύγκριτον Ντιζέρ των δίσκων ΟΩΕΟΝ
  Κ. ΓΟΥΝΑΡΗΝ
  Ή "Ενωσις Οίνοποιητικών
  Συνεταιρισμών Μάλεμε, Κυ·
  δωνίας, κατόπιν αποφάσεως
  τής γενικής Συνελεύσεως αυ¬
  τής.
  Γνωστοποιεΐ δτι,
  Την Κυριακήν 27ην τρέχον¬
  τος καΐ ώραν 11 ην πρωϊνήν
  διενεργηθήσεται πλειοδοτικός
  διαγωνισμός δι' ένσφραγίστων
  προσφορών είς τόν συνήθη
  τόπον δημοπρασιών καφφενεί¬
  ον «Κλώνος» διά την εκποί¬
  ησιν ενός αύτοκινήτου μάρ-
  κας «Φόρντ» φορτηγοΰ ώφελί-
  μου φορτίου 2 3)4 τόννων και-
  νουργοθς έν αρίστη καταστά-
  σει καί ενώπιον ορισθείσης
  Έπιτροπής.
  ΈνΧανίοις τή 15 Φ)ρίου 1938
  (Ή 'Επιτροπή)
  Ύιτό τοϋ μεταβατικοΰ άποσπά-
  σματος Ανωγείων κατεμηνύθη¬
  σαν οί Έμμ. Λυρώνη; έκ Κωστι-
  φάνη Μυλοποτάμου καΐ Ιωάν.
  Άρ. Παπαδάκης έκ Καμαριώτη.
  κατηγοροΰμενοι ότι κατεΐχον «α-
  ρανομως 6 πρώτος εν πιστόλιον
  μετά τριών σφαιρών καΐ ό <5εύτε- ρΰζ εν βραχύκανον οπλον Γκρά. Οί διορισμοί διδασκαλισαών Είς τό ύπ' άριθμ. 16 φύλλον της εφημερίδος τής κυβερνήσεως έίημοσιεύθησαν οί νέοι διορι- σμοϊ των δημοδιίασκαλισαίιν καΐ νηπιοτγωγών. —Ή Μηχανική καλλιέργεια. Κατά πληροφορίας έξ Αθηνών κατηρτίσθη ή επιτραπή ή όιτοία θά προβή είς την παραλαβήν των μηχανημάτων, άτινα παρηγγέλ¬ θησαν εις τό εξωτερικόν καί τα Οϊ θά δθΰ ί ύ ΥΠΕΧΘΥΜΙΣΙΣ Πρό; τούς κ. κ. Έφέδρους Ά- ξιωματικούς. 'Υπενθυμίζομεν δτι αυριον Κυ¬ ριακήν 2()ήν τρέχοντος μηνός καί ώραν» 10—12 π. μ. γενησεται είς την μεγάλην αίθουσαν δποδοχων τή; Λέσχη; Αξιωματικών φρου- ρά; Ηρακλείου (έδός "Εβανς) ή Γενική Συνέλευσι; τοθ Συνδέσμου Έφέδρων Αξιωματικών ίοχοΟ Η¬ ρακλείου ότε καΐ δπου παρακα- ^οΰνται νά προσέλθωσιν οί κ. κ. Έφεδροι Άξιωματικοί. Έν Ηρακλείω τή 19 Φεβρουα- ρίου 1938 (Έκ των γραφείων τοΰ Συνδέ- >μου).
  "Εναρξις Σάββατον 19 Φεβρουαρίου.
  ■■■■■■■
  ■■
  Κρασιά άννα, έκλεκτά,
  Μοσχάτα, λευκά, μαυρα
  Ρετσίνες έξαιρετικες, σουμες
  Στου ΜΠΕΤΕΙΝΑΚΗ
  Πλ«τεΙ« '
  Πώλησις
  ■■■■■■■■■■■■■■■■•■■τι·"
  Χ·νδρική.
  ———
  ■■■■■■»■■■■■
  ΤΑ ΥΠΕΡΟΧΩΤΕΡΑ ΚΡΑΣΙΑ
  Μοναδική Εύκαιρία
  Τά ύπέροχα, τα έξαιρετικά, τα ίδεώδη, τα θερ-
  μαντικά, τά γνήσισ, τά άνόθευτα καί άθάνατα έπι-
  τραπέζια κρασιά τής άποθήκης Αλεξ. Σκορδύλη,
  θά πωλοθνται είς τό εξής είς τά πρατήρια των κ.
  κ. Έμμ. Κουμαντάκη είς την πλατείαν Βενιζέλου
  (Σανδριβάνι) καί Ζσχαρία Άνδρουλάκη, παρά
  την πλατείαν Βαρελτζίδικα είς χονδρικήν καί λιανι
  κήν ποσότητα καΐ τιμάς ασυναγωνίστους.
  Έμβλημα τής παραγωγής των ανωτέρω οΐνων
  είνε τό Κάτω ή Νοθεία, Κάτω ή αίσχροκέρδεια.
  Οί κ. κ. Οίκογενειάρχαι καί Διευθυνταί κέντρων
  κλπ. άς έπωφεληθώσι τής μονσδικής ταύτης εύκαι-
  ρίας κστά τάς επικειμένας εορτάς των Απόκρεω.
  ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ, πίχρεχομένη;
  άσφαλοΰ; εγγυήσεως, ή έντό; τής
  πόλεως Ηρακλείου καί παρά τά
  «Καρτέρια» κειμένη οίκία τοΰ
  Ίεροΰ Ναού τοΰ Άγίου Γεωργίου
  ΙΙόρου, άπαρτιζομένη έκ μεγάλης
  αύλής, άφοδευτηρίου, στερνοπηγα
  δ£ου, μαγειρείου, δύο θολωτώι
  μαγαράδων, δύο ίσογείων αιθου
  σών καί έξ ενός άνωγείου δωμ«
  τ£ου. Πληροφορίαι παρά τή Έ
  νοριακή Επιτροπεία ΙΙόρου ή πα·
  ρά τώ Μιχαήλ
  Στράτα.
  Ντίρλα Πλατειά
  —Διά παράνομον
  οπλου.
  κατοχήν
  ς ξρ
  θά διατβθοΰν είς τούς γε-
  ωργοΰ; διά την ανάπτυξιν τής
  μηχανικάς καλλιεργείας.
  — Ό ένοριακός νόμος.
  Υπό τής Ίερας Συνόδου συνε-
  ηληρώθη ό ένοριακός νόμος, ό ο¬
  ποίος καί διεβιβάσθη είς τό υπουρ
  γεΐον της Παίδείας πρός έγκρι¬
  σιν. Είς τόν ένοριακόν νόμον έ-
  πέρχονται αί τροποποιησεις έ-
  κεϊναι, αί οποίαι έκ τή^ «είρας
  κρίνονται άναγκαΐαι δια την δι¬
  οίκησιν καί την διαχείρισιν των
  ναών καΐ την εκλογήν κβτΐ με·
  τάθεσιν των έφημερίων.
  —Ή παραγωγή έσπεριδοβι-
  δών.
  Καθ' άρμοδίαν άνακοίνωαιν, ή
  έφετεινή παραγωγή έβπεριδοει-
  δών υπερτερεϊ σημαντικώς την
  περυσινήν τοιαύτην. Τουτο όφεί-
  λεται είς την ένθάρρυνσιν των
  δενδροκαλλιεργητών, οί όττοίοι
  ηρχισαν τόν έμβολιαομύν των
  δένδρων καί γενικώς μεριμνούν
  διά την επέκτασιν τή; καλλιερ¬
  γείας. Ώς έκ τούτου άναμενεται
  μεγαλειτερα άκομη αύξησις τής
  παραγωγήν Ανεκοινώθη έπίσηξ
  ότι καί ή αποστόλη έσπεριδοβι-
  δών είς τό εξωτερικόν αΰξάνβι
  ουνεχώς.
  ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ είς τό προάστει¬
  ον Καμίνια κατάστημα μετ' ά¬
  νωγείου οικίας καί συνεχομένης
  αμπέλου. Τά αύτά μετά δύο εισέ¬
  τι καταστημάτων πωλοθνται καΐ
  μέ ευκολίας πληρωμής.
  Πληροφορίαι παρ' ημίν.
  *
  *
  4)
  Ο ΧΟΡΟΣ
  ΤΩΝ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ
  Την προσέχη Τρίτην 10 μ. μ.
  ΣΤΟ «Ν Τ Ο Ρ Ε»
  Ή όρχήστρα τοΰ Βα»1 Γαα.— Διάκοσμος
  -*
  * πρωτότυπος—Κοτιγιόν πλούσιον.
  ΙΓ
  ■■■■
  ■■■■■■■■■■■■■■■■
  ΗΡΑΚΛΕΙΩΤΑΙ
  Τό άγαπημένο σας σαπουνΐ:
  Στεψανίδη
  θά εϋρετε άπό σήμερον είς τά γρα-
  φεΐα τής Έταιρείας ΠΡΕΒΕ—ΙΩΑΝΝΙ¬
  ΔΗΣ όδός 25ης Αύγούστου (έναντι Τρα¬
  πέζης Ελλάδος).
  ΒΒηΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒ-ΒΒΒΒΒΒΒβΒΜ
  <■] Γ" Ηράκλειον—Κρήτης Γραφεΐα έναντι Παλ. Νομαρχίας ΒΑ ΑΝΑΣΧΗΜΑΤΙΣΘΗ ΠΑΛΙΝ ΗΑΥΣΤΡΙΑΚΗ ΚΥΒΕΡΝΗΣΙΣ; ΠΡΟΣΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙΚΑΙ ΑΛΑΟΙ Ε8ΝΙΚΟΣΟΣΙΑΑΙΣΤΑΙ ΚΑΤΑΡΓΟΥΝΤΑΙ ΟΙ ΦΡΑΓΜΟΙ ΑΘΗΝΑΙ 18 Φεβρουαρίου (τού άνταποκριτού μας).—■ Σημερινά τηλε- γραφήματα έκ Ββρολίνου άγγέλλουν ότι ή Λύστριακή κυβέρνησις πρόκειται νά ανασχηματισθή καί πάλιν προσλαμβανο- μένων καί άλλων έθνικοβοσιαλιστών ώς ύπουργών. "Εξ άλλου ή νέα κυβέρνησις αγγέλ¬ λεται ότι θά καταργήση τούς ύφιστα- μένους τελωνειακούς φραγμούς μετα¬ ξύ Αυστρίας καί Γερμανίας. Αί ανωτέρω έκ Βερολίνου πληρο¬ φορίαι γνωσθεϊσαι άνά την Ευρώπην καί ιδία είς Παρισίους καί Λονδίνον προύξένησαν κατάπληξιν. Η ΑΥΣΤΡΙΑ ΟΑ ΕΙΣ ΤΟ ΤΡΙΠΛΟΥΝ ΣΥΜΦΩΝΟΝ ΑΠΟΧΩΡΕΙ ΤΗΣ ΚΟ1ΝΩΝΙΑΣ ΕΘΝΩΝ ΑΘΗΝΑΙ 18 Φεβρουαρίου (τού άνταποκριτοΰ μας). — Κατά τάς υπαρ¬ χούσας έκ Βερολίνου πληροφορίας ή Αυστρία μετά την τελευταίαν συνεννόη¬ σιν μέ την Γερμανίαν, θά άποχωρήση τής Κοινωνίας των Εθνών. 'Β Αυστρία έπίσης θά προσχωρήση είς τό τριπλοΰν σύμφωνον Ιταλίας— Γερμανίας— Ίαπωνίας τό άποβλέπον ώς γνωστόν είς την καταπολέμησιν τού κομμουνισμού. Η Χ8ΕΣΙΝΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΜΕΤΑ ΤΟΥ κ. ΜΕΤΑΞΑ ΑΘΗΝΑΙ 18 Φεβρουαρίου (τού άνταποκριτοΰ μας).— Σήμερον ή Α. Μ. ο Βασιλεύς εδέχθη είς ακρόασιν τόν πρωθυπουργόν κ. Μεταξαν, όστις καί^τόν κατετόπισεν επί τής εξελίξεως τής^έσωτερικής καί έξωτερικής καταστά¬ σεως. ΤΟ ΕΞΗΤΑΣΕ ΗΟΜΟΒΕΤΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΑΘΗΝΑΙ 18 Φεβρουαρίβυ (τού άντα- ποκριτοΰ μας). — Τό συνελθόν σήμερον ε- βδομαδιαΐον υπουργικόν συμβούλιον εξή¬ τασε νομοθετικά καί ύπηρεσιακά ζητήματα. ΒΕΒΑΙΟΥΤΑΙ ΤΟ ΤΑΞΙΔΙΟΗ ΤΟΥ ΡίΥΜΑΝΟΥ ΪΠΟΥΡΓΟΥ ΤΑΤΑΡΕΣΚΟ ΑΘΗΝΑΙ 18 Φεβρουαρίου (τοΰ άνταποκριτοΰ μας).— Έκ Βουκουρε- στίου αγγέλλεται ότι είνε γεγονός τό ταξίδιον τού ύπουργού των εξωτερικών κ. Ταταρέσκο είς Παρισίους καί Λον¬ δίνον. Εις τό ταξίδιον τού Ρουμάνου πρωθυπουργοΰ άποδίδεται έξαιρετική πολιτική σημασία ιδίως μετά τα θρ-υλη- θέντα επί κυβερνήσεως Γκόγκα ότι ή Ρ ουμανία έστράφη ή πρόκειται νά στραφή πρός τόν άξονα Βερολίνου— Ρώμης. ΤΟΝ ΜΑΡΤΙΟΝ Ο - ΜΕΤΑΞΑΣ ΘΑ ΜΕΤΑΒΗ ΕΙΣ ΤΟΝ ΒΟΛΟΝ ΑΘΗΝΑΙ 18 Φεβρουαρίου (τού άνταποκριτοΰ μας).— Ανεκοινώθη σή¬ μερον έκ κυβερνητικής πηγής ότι έντός τού Μαρτίου ο πρωθυπουργός κ. Ί. Μεταξάς θά μεταβή είς τόν Βόλον ό- που θά κηρύξη την έναρξιν τοΰ άλιευ- τικοΰ συνεδρίου. Είς τόν κ. Μετα- ξάν έτοιμάζεται Θερμοτάτη ύποδοχή. ΣΗΜΕΙΟΥΤΑΙΠ1ΡΣΙΣ ΤΗΣ ΒΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΑΘΗΝΑΙ 18 Φεβρουαρίου ( άνταποκριτοΰ μας)· — Κατ' ανακοίνω σιν τής μετεωρολογικής υπηρεσίας ση μειούται πάλιν πτώβις των θερμοκρα ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ Πρωΐα Σαββάτου 19 Φεβρουαρίου 1938 Ό διεδνης τύπος καί ή πρόσφατος Γερμανοαυστριακή συνεννόησις. ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ (ραδιογρ.).— ' Αί Γερμανικαί έφημερΐδες συ- νεχίζουν την άρθρογραφίαν των επί τοΰ ζητήματος τής Γερμανοαυστριακής συνεννο¬ ήσεως, υποστηρίζουσαι δτι ού- δεμία σημασία ένυπάρχει είς την συνεννόησιν ταύτην άφο- ρώσα τα έσωτερικά τής Αυ¬ στρίας. Ουτε θίγεται διά τής έν λόγω συνεννοήσεως ή Αύ- στριακή άνεξαρτησϊα άλλ' ά- πεναντίας δίδονται έγγυή- σεις σεβασμοθ τής άκεραι- ότητος ταύτης. ΛΟΝΔΙΝΟΝ (ραδιογρ.).— Οί Άγγλικοί ήμιεπίσημοι κύ- κλοι τηροϋν έπιφυλακτικότη- τα δσον άφορά τάς γερμα- νίκας διαβεβαιώσεις περί τοΰ περιωρισμένου των γερμανο- αυστριακών συνεννοήσεων. Έφημερίδες τίνες της αντιπο¬ λιτεύσεως έπιμένουν δτι πρέ πει νά ζητηθώσιν σαψεΐς έ γυήσεις άπό την Γερμανίαν δσον άφορά την μελλοντικήν πορείαν της είς τα Αϋστρια- κά. Έπισης ζητοΰν νά καθο¬ ρισθή σαφώς ή θέσις τοΰ Έ- θνικοσοσιαλιστοΰ ύπουργοΰ είς την νέαν Αϋστριακήν κυ¬ βέρνησιν. ΠΑΡΙΣΙΟΙ (ραδιογρ.).— Καί ό Γαλλικός τύπος άπασχολεΐ- ται κατ' αύτάς μέ τό ζήτη- μα τής Γερμσνοαυστριακής συνεννοήσεως Ό τύπος τής άριστερας είνε βιαιότατος είς τό ζήτημα Έθνικοσοσιαλι- στοϋ ϋπουργοΰ. Επί τοΰ ση μείου μάλιστα τούτου αί έ¬ φημερίδες ζητοϋσιν ένεργοτέ | ραν επέμβασιν τής Γαλλικής κυβερνήσεως μέλλουσαν νά ά- ποσαφηνίσρ, κατά τρόπον μή έπιδεχόμενονάμφισβήτησιν τάς προθέσεις τοΰ Χίτλερ έν Αυ¬ στρία. ΡΩΜΗ (ραδιογρ.).— Αί Ι¬ ταλικαι έφημερίδες άπασχο- λούμεναι μέ τα Γερμανοαυ- στριακά, τονίζουσιν δτι αί προθέσεις τής Γερμανίας ά- ποτελοΰν απλήν επιθυμίαν ό- ριστικής διαρρυθμίσεως των Γερμανοαυστριακών σχέσεων καί δτι οΰδεμία διαφωνία ϋ- πάρχει ώς πρός την πολιτι¬ κήν τής Γερμανίας, μεταξύ τής χώρας ταύτης καί τής Ιταλίας. Ή διακοπή τού παρακρατήματος επί των μεταφερόμεναι τροφίμων. ί~Λαβόν αφορμήν έκ τής έ- πιβολής παρά των κατά τό- πους αρμοδίων άρχών τού άναλογοΰντος παρακρατήμα¬ τος επί των μεταφερόμεναι άντικειμένων τοΰ καθ' ημέ¬ ραν βΐου, ήτοι τροφίμων έν γένει, καυσίμουϋλης κ.λ π.τόύ- φυπουργεΐον τής ΆγορανομΙ- ας εξέδωκε εγκύκλιον πρός τούς Νομάρχας καί τάς άγο- ρανομικάς έπιτροπάς τοΰ Κρά τους διά τής οποίας συνιστά νά παύση είς τό εξής ή έπι- βολή τοΰ έν λόγω παρακρατή ματος έφ' δσον δέν χορηγή- θή προηγουμένως εΐδική έγ- κριτική αδεία αύτοΰ. "Επί τούτοις ίνα μή αΐέπαρ- χίαι στερηθώσι των βιωτικών άντικξΐμένων άτινα τοιουτο¬ τρόπως θά μεταφέρωνται είς την πρωτεύουσαν, παρεκλήθη- σαν διά τής ιδίας έγκυκλίου οί νομάρχαι, δπως πασάν τυ¬ χόν παρατηρουμένην έλλειψιν γνωρίζωσιν άμέσως πρός τό υπουργείον, δπερ έν τή ένασκή σει τής δλης άγορανομικής πολιτικής θέλει προβαίνει εκά¬ στοτε είς τόν καθορισμόν τοΰ άναγκαιοΰντος κατά τό- πους παρακρατήματος, ανα¬ λόγως των άναγκών τοΰ τε κέντρου καί των έπαρχιών. ΑΙ ΑΠΟΔΟΧΑΙ ΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΝ Κ. Λ. Π. ΚΕΝΤΡΟΝ Διά συλλαγικής συμβάσεως υ- πογραφείσης χθές μεταξύ των εν¬ διαφερομένων εκπροσωπών έργο· δοτών καί Οπαλλήλων των ενταύ¬ θα έστιατορίων, οίνομαγειρείων, οίνοπωλείων καί κέντρων διασκε οάσεως καθορίζονται τα των άπο- δοχών τοΰ τεχνικοθ προσωπικού των ανωτέρω καταστημάτων Κα¬ τά τάς διατάξεις τής συμβάσεως ταύτης τα ήμερομίοθια των μα- γείρων κατά κατηγορίας καθορί- ζονται είς δρχ. 100 διά τούς α' τάξεως, είς 80 διά τούς β' καί είς 50 διά τούς γ', είς δρχ. 55 διά τούς «παραμαγείρου;» α' τάξεως ανω των 25 έτών, είς δρχ. Γ>0 διά
  τούς β' καί είς δρχ. 40 διά τούς
  γ'. Διά τούς κάτω των 25 έτών
  βοηθούς μαγείρων καθορίζεται η¬
  μερομίσθιον κατά κατηγορίας
  πρός 50 δρχ., 4Γ> καί, 30."' Διά
  τούς μαθητευομένους κα,θορίζεται
  μηνιαΐος μισθός έκ δρχ. 750 καί
  (350 διά τούς β', άνά 300 δρχ.
  διά τούς είδικότητος «Λατζέρη»
  α' καί β' κατηγορίας καί 250 διά
  τούς γ', άνά 1200 διά τούς μαρ-
  καδόρους καί τέλος διά τούς
  «μπουφετζήδες» α' κατηγορίας
  πρός 1100 καί 900 διά τούς β'.
  Δι' έτέρων διατάξεων όρίζεται ώς
  άμοιβή διά τούς «σερβιτόρους»
  ποσοστόν 10ο)ο επί των πραγμα-
  τοποιουμένων καθ' εκάστην είσπρά
  ξϊων τό οποίον θά κατανέμεται
  κατ' ίσομερίαν μεταξύ τούτων.
  ΠΡΟΑΓΩΓΑΙ
  ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΓΡΟΦΥΛΑΚΗΣ
  Προαχθέντες είς δοκίμους
  άγρονόμος γ' τάξεως έτοπο-
  θετήθησαν είς την διάθεσιν τής
  Γεν. Διοικήσεως Κρήτης οί Γ.
  Τζωρτζάκης καί Έμμ. Στρα-
  τάκης. Έξ άλλου έτοποθετή-
  θησαν προαχθέντες έπίσης
  είς δοκίμους άγρονόμους γ'
  τάξεως οί Γ. Χαιρέτης είς
  Δράμαν καί Χρ. Κσμπουρά-
  κης είς Πιερροίαν Θεσσαλονί
  κης.
  ΑΓΡΟΝΟΙΚΙΙΚΑΙ ΔΙΚΛΣΙΜΟΙ
  Δικάσιμοι άγροζημιών έν τή
  περιφερεία τοϋ άγρονομείου
  Μοιρών προσδιωρίσθησαν διά
  τόν μήνα Μάρτιον αί εξής:
  Την 13 είς Γέργερη, την 15
  είς Ζαρό, την 16 είς Μοΐρες
  την 17 είς Πόμπιαν, την 18
  είς Αγ. Δέκα, την 21 είς Πλά
  τανον, την 22 είς Βασιλικά
  Άνώγεια καί την 23 είς Μια-
  μοϋ. Υπό τοϋ άγρονομείου
  Χερσονήσου καθωρίσθησαν έ
  πίσης διά τόν αυτόν μήνα αί
  άκόλουθοι δικάσιμοι: Την 11
  είς Χερσόνησον, την 12 είς Κό
  ξαρη, την 14 είς Ανώπολιν,
  την 16 είς Μοχόν καί την 17
  είς ΆβδοΟ.
  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ ΚΑΙ ΚΙΝΗΣΙΣ
  ΑΙ κυμανθεΐσαι χθές έν τη άγορς: μας τιμαί των κατωτέρω έγχω
  ρίων τφοΐόντων είχον ώς ακολούθως:
  Σταφίύίς.
  Σουλτανίναι α"
  δρ. )
  Καραμπ
  Ελεμέδες
  Ταχτδς
  Μαύραι
  α
  β'
  Υ'
  α'
  β'
  Υ'
  ( 22. —23.
  (
  ( 10.—11
  ( 8-9.
  7
  270
  29 80
  Χαρούιτια
  "Ελαια 5ο
  » κοινά »
  Σάπωνες.
  Λευκοϊ α' ποιότητος δρ. 21.— 00
  » β' » » 20.- 00
  Πράσινοι α' ττοιότ. » 18 — 00
  β' » » 12. -00
  Οΐνοι.
  Αρχανών τό μίστατ. » 45.
  Μαλεβυζίου κατ' οκάν δρ. 6.
  Η ΑΞΙΑ
  ΤΗΣ ΜΕΤΑΛΛ1ΚΗΣ ΔΡΑΧΜΗΣ
  Διά τοΰ δημοσιευθέντος προ
  χθές άναγκαστικοϋ νόμου διά
  τοΰόποίουέπιφέρονταιδιάφοροι
  τροπολογίαι είς τό ίσχϋον δα¬
  σμολόγιον καθορίζεται μετα-
  ξΰ άλλων δτι ή άξία τής με-
  ταλλικής δρχ. διά τόν ύπο-
  λογισμόν των είσαγωγικών τε-
  λων όρίζεται ϊση πρός 36 δρ.
  διά την εισαγωγήν έλαιωδών
  σπερμάτων καί καρπών, λινοϋ
  καννάβεως, ίούτης καί πάσης
  άλλης παρεμφεροΰς ϋλης.
  Δι' άλλου άρθρου όρίζεται
  δτι ή άξία τής μεταλλικής
  δραχμής όρίζεται πρός δραχ¬
  μάς 11 διά τα ειδή τής κλά¬
  σεως τοϋ τελωνειακοϋ δασμο-
  λογίου 177γ καί πρός δραχ¬
  μάς 18 διά τα ειδή τής κλά¬
  σεως 178, β, 1. Έπιτρέπεται
  δμως δπως διά κοινών άπο-
  φάσεων των Ύπουργών Οί-
  κονομικών καί Έθνικής Οίκο-
  νομίας μειοΰται κατ' εξαίρε¬
  σιν ή άξία τής μεταλλικής
  δραχμής διά τόν ΰπολογισμόν
  τοΰ είσαγωγικοΰ δασμοΰ καί
  των λοιπών συμπαρομαρτούν-
  των φόρων των τελών τής
  κλάσεως 177 καί 178.
  ΑΙ ΤΙΜΑΙ ΤΟΥ ΑΡΤΟΥ
  Κατ' απόφασιν τής Έπι-
  τροπη"ς Διατιμήσεων ή τιμή
  τοΰ άρτου καί των αλεύρων
  καθορίζεται άπό σήμερον ώς
  εξής: "Αλευρα λευκά δρχ. 11
  31 1)2 κατ' οκάν, πιτυροΰχα
  10.05. "Αρτος λευκός 10 50.
  πιτυροΰχος 8.80.
  ΤΑ ΦΟΡΤΗΓΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ
  Είς την εφημερίδα τής Κυ¬
  βερνήσεως εδημοσιεύθη διά-
  τάγμα διά τοΰ όποίου κανονί-
  ζονται αί ώραι εργασίας τοϋ
  προσωπικοΰ των φορτηγών αΰ
  τοκινήτων.
  Ο ΧΟΡΟΣ ΤΩΝ ΚΟΥΝΑΒΩΝ
  Υπο την προστασίαν τού κ.
  Δημάρχου Ηρακλείου δίδεται
  «ϋριον είς Κουνάβους ή προαγ¬
  γελθείσα χορευτικπ έσπερίς. Κα¬
  τά την διάρκειαν τής έσπερίδος
  ταύτης θα παιοτνίζη ή φιλαρμο-
  νική τού Δημβυ Ήρακλΐίον.
  ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΡΑΝΟΝ
  Ό Νομάρχης "Ηρακλείου κ.
  Ανδρέας Μάρκελλος απηύθυ¬
  νε πρός τάς υπηρεσίας Χωρο-
  φυλακής τοΰ Νομοΰ, τοΰς προ
  έδρους κοινοτήτων καΐ τούς
  διευθυντάς των σχολείων εγ¬
  κύκλιον, έν τή όποία παρέ-
  χονται οδηγίαι ώς πρός την
  διενέργειαν εφέτος των έτησί-
  ων έράνων υπέρ των τροφίμων
  τοΰ Όρφανοτροφείου καί τοΰ
  Έλληνικοΰ ΈρυθροΟΣταυροϋ.
  Πρός τούτοις συνιστάται ό
  κατσρτισμός είς απάσας τάς
  κοινότητος ίδίων επιτροπών
  αΐτινες θέλουσι κανονίση τα
  των έράνων τό προιόν των ό
  ποίων θά αποσταλή ακολού¬
  θως μερίμντ) των είς την Νο¬
  μαρχίαν.
  ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ
  Δι' αποφάσεως τής Γεν.
  Διοικήσεως Κρήτης δημοσιευ-
  θείσης είς την εφημερίδα τής
  Κυβερνήσεως έτοποθετήθησαν
  οί είς την διάθεσιν τής Γεν.
  Διοικήσεως Κρήτης τεθέντες
  ύπάλληλοι είσηγητής Μαρ.
  Καλλιγιάννης παρά τής Νο-
  μαρχία Ρεθύμνης, Είσηγητής
  Βασίλ. Πελεκάνος παρά τή
  Νομαρχία Ηρακλείου καΐ
  γραμματεϊς α' τάξεως Ιω. Ά
  ν-απλιώτης καί Νικ. Πεζιάνιας.
  ΚΑΤΑΣΚΕΥγΓγΕΦΥΡΑΣ
  Δι' έγγράφου της ή Νομαρ¬
  χία πρός τόν Δήμον Ήρακλεί
  ου ύποδεικνύει την ανάγκην
  τής κατασκευής γεφύρας ήτις
  νά συνδέτι την οδόν Βρεψοκο-
  μείου μέ την άγουσαν είς τόν
  συνοικισμόν «Πατέλλες».
  ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ ΚΟΥΡΕΩΝ
  Καθ' ά πληροφορούμεθα έντός
  των ημερών συνερχεται υπό τό
  νεον Προεδρείον τού γενική ου-
  νελβυοις τοΰ σωματείου κουρέων
  προκειμενου μεταξύ άλλων νά
  συζητηθή μικρά αύξησις τής κο-
  πής μαλλιων και ξυρίσματο; την
  οποίαν αύξησιν βπιβαλλουν αί
  άντιμετωπιζομεναι οικονομικαί
  δυσχέρειαι υπό των καταστημα-
  ταρχών κβυρεων.
  Η ΑΓΓΛΙΚΗ ΚΥΒΕΡΝΗΣΙΣ
  ΑΠΟΦΑΣΙΣΜΕΝΗ ΝΑ ΠΡΟΑΣΠΙΣΗ
  ΤΗ ΑΥΣΤΡΙΑ»! ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑΝ
  ΒΑ ΠΡΟΒΗ ΕΙΣ ΝΕΑ ΕΝΤΟΝΑ
  ΔΙΑΒΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΧΙΤΑΕΡ
  ΑΘΗΝΑΙ 18 Φεβρουαρίου (τού
  άνταποκριτοΰ μας). — Νυκτερινά τη-
  λεγραφήμα,τα έκ Αονδίνου άγγέλλουν
  ότι ή εϊδησις περί πιθανοΰ άνασχημα-
  τισμοΰ τής Αυστριακής Κυβερνήσεως
  μέ εύρυτέραν συμμετοχήν έθνικοσοαι-
  αλιστών ύπουργών καθώς καί ή θρυλου-
  μένη κατάργησις των τελωνειακών τει-
  χών μεταξύ των δύο χωρών τής Λύ-
  στρίας καί τής Γερμανίας, έπηύξησβν
  τάς ανησυχίας των επισήμων αγγλικών
  κύκλων διά την εξέλιξιν τής καταστάσε¬
  ως έν Εύρώπη. Σχετικώς εγνώσθη ότι
  ή Αγγλικη Κυβέρνησις, είνε άποφα-
  σισμ.ένη νά προασπίση μέ κάθε τρόπον
  καί νά διατηρήση την ανεξαρτησίαν τής
  Αυστρίας, πρός τουτο δέ θά προβή κα¬
  τά πάσαν πιθανότητα έν:ός τής σήμερον
  ή αύριον είς νέον έντονώτατον διάβημα
  πρός την Κυβέρνησιν τοΰ Ββρολίνου.
  ΟΙ
  ΤΗΝ ΙΑίΟΝΙΚΗΝ ΠΡΡΕΑΑΣΙΝ ΕΙΣ ΟΕΚΙΝΟΝ
  ΛΘΗΝΛΙ 18 «1>εβρουαρίου (τοΰ
  άνταποκριτοΰ μας).— Νεώτεραι είδή-
  σεις έκ Αονδίνου άναφέρουν ότι καθ*
  ά τηλεγραφοΰν οί έν Κίνα ανταποκρι¬
  ταί των αγγλικών εφημερίδων, τα κι·
  νεζικά στρατεύματα ενεργήσαντα σφο¬
  δροτάτην άνιβπίθεσιν κατώρθωσαν μετά
  σκληρόν άγώνα ν» ανακόψουν την προέ-
  λασιν των Ίαπωνικών ουνάμεων κατά
  μήκος τής γραμμής Πεκίνου—Χανκόου.
  Οί Ίάπωνες ύπεχρεώθησαν νά ύποχωρή
  σουν άφήσαντες επί τοΰ πεδίου τής μά
  χης μεγάλον αριθμόν νεκρών καί τραυ-
  ματιών.________________
  ΟΙ ΕΟΝΙΚΟΙ Ι&ΙΕΒΗΣΑΝ ΧΟΕΣ
  ΤΟΝ ΠΟΤΑΜΟΝ ΑΛΦΑΜΠΡΑ
  ΑΘΗΝΑΙ 18 Φεβρουαρίου (τού
  άνταποκριτοΰ μας). — Καθ' ά τηλε¬
  γραφοΰν έκ Σαλαμανκας τα έθνικά στρα-
  τεύματα διέβησαν τόν ποταμόν 'Αλ-
  φάμπρα προξενήσαντα μεγάλας ζημί¬
  ας είς τούς κυβερνητικούς.
  ΟΙ ΙΑΠΩΝΕΣ ΕΤΟΙΜΑΖΟΥΝ
  ΝΕΑΝ ΜΕΓΑΛΗΝ ΕΠΙ8ΕΣΙΝ
  ΠΑΡΑ ΤΟΗ ΚΙΤΡΙΗΟΗ ΠΟΤΑΜΟΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 1 8 Φεβρουαρίου (τού
  άνταποκριτοΰ μας).— Καθ* ά πληρο-
  φορεΐται τό πρακτορείον Ρώυτερ διά
  των έν Κίνα ανταποκριτήν τού, ή Ίαπω
  νία άποστέλλει μεγάλας στρατιωτι¬
  κάς δυνάμεις καθώς καί πολεμικόν υ¬
  λικόν είς ενίσχυσιν .τού μαχομ,ένου είς
  τό Βόρειον μέτωπον στρατοΰ της.
  Σχετικώς ύπάρχει ή πληροφορέα ότι
  τό Ίαπωνικόν επιτελείον έτοιμάζβι γε¬
  νικήν επίθεσιν κατά των Κ,ινέζων είς ό-
  λα τα μέτωπα. Ή επίθεσις θά εκδη¬
  λωθή κατά πρώτον είς τό κατά μήκος
  τοΰ κιτρίνου ποταμοΰ μέτωπον.
  ΚΑΙ ΕΙΣ ΤΗΝ ΤΣΕΧΟΣΛΟΒΑΚΙΑΣ
  ΔΡΑΟ ΕΘΝΙΚΟΣΟΣΙΑ ΛΙΣ Μ Ο Σ
  ΑΙΜΑΤΗΡΑΙ ΣΥίΚΡΟΥΣΕΙΣ ΕΙΣ ΠΡΑΓΑΝ Ι
  ΑΘΗΝΑΙ 18 Φεβρουαρίου (τού άντα¬
  ποκριτοΰ μας>—Τό Αθηναϊκον Πρακτορεί¬
  ον πληροφορεΐται ότι ό έθνικοσοσιαλι-
  σμός ήρχισε την δρασιν τού καί είς Τσε-
  χοσλοβακίαν. Ούτω καθ' ά άναφέρουν άπο-
  ψινά τηλεγραφήματα, οί γερμανικής κα-
  ταγωγής Τσεχοσλοβάκοι έθνικοσοσιαλισταί
  προέβησαν σήμερον είς εκδηλώσει; έν
  Πραγα, οπου καΐ συνεκρούσθησαν μέ όμά-
  δας σοσιαλδημοκρατών. Αί συγκροϋσεις έ¬
  λαβον μεγάλην έκτασιν, εσημειώθησαν δέ
  καί αίματηρά έπεισόδια μέ άποτέλεσμα τόν
  τραυματισμόν πολλών μεταξύ των οποίων
  και έν.; έθνικοσοσικλιστοΰ }βουλευτού. Ή
  άστυνομία επεμβάσα κατώρθωσε κατόπιν
  πολλών προσπάθειαν νά διαλύση τούς τα¬
  ραξίας καί νά επιβάλη την τάξιν.
  τού

  ϊν τή
  «έτερον η ο»
  των.
  εν
  94 δύνανται εις
  «βφασίζονν επί
  ίημάτων *9
  Χ«ί «νευ τη§ έ
  Εβντρου. Ούτω
  ΆΛβκεντρώσεωι

  5 φ
  -ρχίας καί πρ.
  δοχίας «ον> στ
  Το0 έ λαός της '
  Αργότερον δέ
  ωθό διά τής έ
  τβδ θεσμβΰ τής
  τοδιοικήοεως, ί
  τουργίας δηλβν
  μαρχιακών Συ|
  ιίτε θά έκλέγω
  6εί«ς υπό τού
  Ιπβδεικνύωνται
  ϊκδν οργανώσί
  ορίζωνται δι'
  τη; Κυβερνήσει
  Δημιουργεΐτ
  αιμος ή πεποίθι
  ηκρχία θ' άπο
  άπό την έξάρτ
  τρβυ. Ότι θά
  "Οτι θά έλευθε
  έφιαλτικην πί
  χεφάλου της
  Καί ότι θά μ«
  οτος, άνευ π
  Φραγμών ν' ά
  τόν δρόμον τί
  τής άναπτύξεώ
  ουργήση την 1
  μέλλον της.
  Διότι ή Αι
  υηοβοηθήση τ
  την ταχείαν
  πτον διεκπε
  των ύποθέσεω
  φορολογικών
  ροϋν τόν λαβ
  διαφερόμενοι
  Χρεωμένοι ν;
  εΐξ την πρωτι
  ύΐτοβάλλωνται
  "Ενώπιον τ
  νού σήμερον
  φωνήση τόν
  Ήρον 'άλλά
  ναμενόμενον
  ΓεΡμανός Φ<: νόν τού αύτ Καθορ(σΓΐ τα - 5συμβάλ δ0ν τής όμ ^εργασίας °« δώ τό μέσων έκκα£ τ«ξΰ των δι< Ισταμένων Γ έ άΐϊ1 ΐμ «Ρίνωμεν αι θβΐσ τάς