95427

Αριθμός τεύχους

4794

Χρονική Περίοδος

Α' 1938

Ημερομηνία Έκδοσης

20/2/1938

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕίΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
  ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΑ ϋ'
  ΟΛΟΣ ΜΙΝΩΤΑΥΡΟΥ
  ΣΥΝΑΡΟΜΑ1:
  Αιγυπτου
  έτησία λίραι 3
  ίξάμηνος 3
  ΆμΓρικής
  ίτησια δολ. 15
  Ιξάμηνος » 8
  Τιμή
  χατά φύλλον
  Δραχ. 2
  ΧΥΡΙΑΚΗ
  20
  ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ
  1956
  ΣΥΝΤΑΙΤΗΣ ΘΡ. Ν ΣΤΑΥΡΑΚΗ!
  ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΑΝΔΡ. Μ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ ΚΡΗΤΗΣ ■ ΕΤΟΣ 23ΟΝ
  ΑΡΙΘΜ. ΦΥΛΛΟΥ *793
  Η ΟΛΟΚΛΗΡΟΥΣ
  ΤΟΥΟΕΣΜΟΠΗΣ ΑΠΟΚΕΗΤΡΟΣΕΩΣ
  Πληροφορίαι έξ Αθηνών
  άναφέρβυν ότι αί άρμόδιαι
  υπηρεσίαι τού ύπουργείου
  των Έσωτερικών έτοιμάζουν
  την κωδικοποίησιν των νό-
  μων καί διαταγμάτων πού
  άφοροΰν την Αποκέντρωσιν.'
  Δια τής κωδικοποιήσεως αύ-'
  τής, θα κατοχυρωθοΰν τα
  δικαιώματα των Γενικών Δι-
  οικητών καί νομαρχών κα-
  θώς καί των άλλων λειτουρ-
  γών τής τοπικής αυτοδιοική¬
  σεως, θά εύρυνθή έτι περισ¬
  σότερον ή δικαιοδοσία των
  καί θ' άφεθή μεγαλυτέρα ε¬
  λευθερία είς την εύρυτέραν
  δρασίν των. Οί νομάρχαι θά
  περιβληθοΰν έν πολλοΐς μέ
  δικαιοδοσίαν ύπουργών καί
  θά δύνανται είς τό εξής ν' ά-
  ποφασίζουν επί πλείστων ζή-
  τημάτων κοΊ περιπτώσεων
  καί ανευ τής έγκρίσεως τού
  Κέντρου. Ούτω ό θεσμος τής
  Άποκεντρώσεως θά όλοκλη-
  ρωθή καί θα καταστή πράγ-
  ματι αξιος ν' ανταποκριθή
  καί πρός τάς ανάγκας τής ε¬
  παρχίας καί πρός τάς προσ-
  δοκίας πού στηρίζει έπ' αύ-
  τοΰ ό λαός τής ύπαίθρου Ιδία.
  Αργότερον δέ θά συμπλη¬
  ρωθή διά τής έφαρμογής καί
  τοΰ θεσμοΰ τής ευρυτέρας αυ¬
  τοδιοικήσεως, διά τής λει-
  τουργίας δηλονότι των Νο-
  μαρχιακών Συμβουλίων πού
  είτε θά έκλέγωνται άπ' εύ-
  θείας υπό τοΰ λαοϋ είτε θά
  ύποδεικνύωνται υπό των λα·
  ϊκών οργανώσεων καί θά δι-
  ορίζωνται δι' αποφάσεως
  τής Κυβερνήσεως.
  Δημιουργεΐται λοιπόν βά-
  σιμος ή πεποίθησις, ότι ή έ-
  παρχία θ' απαλλαγή πλέον
  άπό την έξάρτησιν τοΰ Κέν¬
  τρου. Ότι θά χειραφετηθή.
  Ότι θά έλευθερωθή άπό την
  έφιαλτικήν πίεσιν τοΰ ύδρο-
  κεφάλου τής πρωτευούσης.
  Καί ότι θά μείνη άπερίσπα-
  στος, ανευ περιορισμόν καί
  φραγμών ν' ανοίξη μόνη της
  τόν δρόμον τής προόδου καί
  τής άναπτυξεώς της, νά δημι¬
  ουργήση την Μοίραν καί τό
  μέλλον της.
  Διότι ή Αυτοδιοίκησιν, θά
  υποβοηθήση τα μέγιστα είς
  την ταχείαν καί άπρόσκο-
  πτον διεκπεραίωσιν ολων
  των ύποθέσεων, διοικητικών,
  φορολογικόν κ.λ.π. πού άφο¬
  ροΰν τόν λαόν, χωρΐς οί έν-
  διαφερόμενοι νά είναι ύπο-
  χρεωμένοι νά προσφεύγουν
  είς την πρωτεύουσαν καί νά
  υποβάλλωνται είς κόπους
  I-
  ξοδα καί ήμεραργίας. ©ά δι¬
  ευκολύνη την εκτέλεσιν δια¬
  φόρων μικρών καί μεγάλων
  τοπικων έργων, άφοϋ έπ' αυ¬
  τών θά δύναται ν' άποφασί-
  ζη οριστικώς έ νομάρχης ή ό
  Γεν. Διοικητής. Καί γενικώς
  θά καταστήση εύχερή καί δυ¬
  νατήν την ανάπτυξιν καί εκ¬
  δήλωσιν τής πρωτοβουλίας
  καί τής δραστηριότητος τής
  επαρχίας διά την πρόοδον
  της.
  Έν συνδυασμώ δέ καί πρός
  την ενίσχυσιν την οποίαν θά
  παράσχη τό Κράτος διά τής
  εκτελέσεως των μεγάλων πα·
  ραγωγικών καί έξυγιαντικών
  εργων_ καί τής ©λοκληρώσε-
  ως τοΰ όδικοΰ καί συγκοινω¬
  νιακόν έν γένει δικτύου, ή
  έπαρχία μέ την αυτοδιοίκη¬
  σιν, χειραφετημένη καί ε¬
  λευθέρα πλέον θά προχωρή-
  ση πρός την πραγματικήν
  πρόοδον, πρός τόν πλήρη
  έκπολιτισμόν καί την ανά¬
  πτυξιν ολων των ίκανοτήτων
  της.
  Ή άποκέντρωσις καί ή αύ
  τοδιοίκησις είνε έν άπό τα
  μ'εγαλύτερα άγαθά, έν άπό
  τα ώφελιμώτερα δώρα πού
  ειμπορούσε μία κυβέρνησις
  νά προσφέρη είς την επαρ¬
  χίαν, είς την ύπαιθρον χώ¬
  ραν. Τα εύχάριστα άποτελέ-
  σματα καί αί εύεργετικαί συ¬
  νέπειαι τής καθιερώσεως τοΰ
  θεσμοΰ αυτού, έξεδηλώθησαν
  ήδη καί εγένοντο άρκετά
  αισθήτα! άπο τόν λαόν, παρ'
  όλον πού Ιχει μεσολαβήση
  ελάχιστον σχετικώς διάστημα
  άπό τής λειτουργίας τού καί
  δένέχει τεθή έξ ολοκλήρου εί
  σέτι είς εφαρμογήν.
  Δι' αύτό καί ή έπαρχιακή
  Ελλάς ήκουσε μέ βαθείαν
  ευχαρίστησιν καί μέ αΐσθημα
  ανακουφίσεως την όλοκλήρω-
  σιν τοΰ θεσμοΰ αυτού. Καί
  προσδοκά την ταχείαν καί
  πιστήν εφαρμογήν τού. Ό
  θεσμος τής Άποκεντρώσεως
  καί αυτοδιοικήσεως, οταν μά-
  λιστα τα πρόσωπα πού θά τόν
  έφαρμόσουν, διαπνέονται ά¬
  πό τόν ζήλον καί τόν ένθου
  σιασμόν νά συνδέουν τό ο-
  νομά των μέ τόν τόπον πού
  θά διοικοΰν καί άφιε-
  ρώνουν όλας τάς ίκανότητάς
  των διά την προαγωγήν
  καί ανάπτυξιν τού, θά συν¬
  τελέση αναμφισβητήτως είς
  την αναδημιουργίαν τής
  Ελληνικάς επαρχίας καί είς
  την εθνικήν μας άνάπλασιν.
  χρεωμένος νά μην περιορισθή
  είς πλουσίους μόνον καί με-
  γαλοστόμους λόγους, άλλά
  νά προχωρήοτ) καί είς έργα,
  ακριβώς λόγω τής οξύτητος [
  των έσωτερικών προβλημάτων.
  Καί ύπάρχοον φόβοι δτι μετά
  τόν σημερινόν λόγον ό Χίτλερ
  θά διατάξη την πραξικοπημα-
  τικήν προσάρτησιν τής Αυστρί¬
  ας, την οποίαν άλλωστε πα¬
  ρεσκεύασε πλήρως τάς τε¬
  λευταίας ημέρας. Τούς φό-
  βους δέ αύτούς συμμερίζονται
  πλήρως καί οί έπίσημοι κύ-
  κλοι τόσον τοΰ Λονδίνου δ
  σον καί των Παρισίων. Έν
  δεικτικόν τούτου υπήρξαν καί
  αί συνεχεΐς άλλεπάλληλοι συ
  νεργασίαι των κ. κ. Τσάμπερ
  λαιν καί τΗντεν χθές καί προ
  χθές μετά των πρεσβευτών τής
  Γαλλίας καί Ιταλίας, καθώς
  καί ή εκδηλωθείσα έπιθυμία
  τού πρώτου νά έλθη ε^ζ άπ'
  εύθεΐας συνεννοήσεις μέ τόν
  Ίταλόν δικτάτορα 6ιά τή" δι
  ευθέτησιν των έκκρεμών ζητη
  μάτων κσί την περιφρούρησιν
  τής άνεξαρτησίας καί τής ά
  κεραιότητος τής Αυστρίας. Ό
  ϊδιος μάλιστα ό κ. Τσάμπερ
  λαιν, ομιλών τό εσπέρας προ
  χθές είς Μπίρμιγχαμ, ώμολό
  γησεν δτι ή κατάστασις είνε
  είς άκρον κρίσιμος κατέληξε
  δέ μέ την φράσιν:
  «Πάντως ελπίζομεν άκόμη
  δτι θά δυνηθώμεν έστω καί
  την τελευταίαν στιγμήν ν' ά
  ποφύγωμεν την κήρυξιν τοϋ
  πολέμου»·§Ή προσφύγη δηλα-
  δή είς πόλεμον κατέστη δχι
  απλώς πιθανή πλέον άλλά
  μάλλον βεβαία. Καΐ τό ενδε¬
  χόμενον τουτο άντιμετωπί-
  ζουν αυτήν την στιγμήν οί κυ
  βερνήται δλων των κρατών
  τής Εύρώπης. Ή κρίσις τής
  είρήνης εισήλθε πλέον είς
  αποφασιστικήν στάδιον. "1
  σως μάλιστα ή σημερινή ήμέ-
  ρα νά δείξη οριστικώς άν έ¬
  χωμεν βελτίωσιν ή έπιδείνω-
  σιν. Ό λόγος τοϋ Χίτλερ θά
  κρίνη· Θά έλθη ώς δρόσος είς
  την ξηραμένην άπό την αγω¬
  νίαν ψυχήν τής ανθρωπότητος
  ή θά πέση ώς κεραυνός πού
  θά προκαλέση την άνάφλεξιν
  καί την πολεμικήν πυρκαϊά ν
  είς δλον τόν κόσμον; Αύτό
  δέν ειμπορούμεν βεβαίως νά
  τό γνωρίζωμεν. Θά εξαρτηθή
  οχι μόνον άπό τον βαθμόν τής
  συνέσεως τού ΓερμανοΟ δικτά
  τορος άλλά καί άπό την δρα-
  στηριότητα καί την στάσιν
  πού θά έπιδείξουν αί Μεγάλαι
  δυνάμεις τής Λύσεως. Άλλ'
  ό λόγος θ' ακουσθή σήμερον.
  "Ας έχωμεν λοιπόν μικράν υ¬
  πομονήν.
  ΟΠΩΣ ΛΙΑΒΑΙΝΕΙ Η ΖΩΗ
  Ή κρίσιμος ήμέρα
  Η ΤΕΡΑΣΤΙΑ ΣΗΜΑΣΙΑ
  ΤΟΥ ΣΗΜΕΡΙΝΟΥ ΛΟΓΟΥ ΤΟΥ ΧΙΤλΕΡ
  Ενώπιον τοθ συγκαλουμέ-
  νου σήμερον Ράϊχσταγ θά έκ-
  φωνήση τόν μέ τόσον ενδια¬
  φέρον άλλά καί αγωνίαν, ά·
  ναμενόμενον λόγον τού ό
  Γερμανός Φύρερ. Μέ τόν λό¬
  γον τού αυτόν ό Χίτλερ θά
  καθορίση τάς νέας τάσεις τής
  έξωτερικής πολιτικής τού. Καί
  ή θά συμβάλη είς την επάνο¬
  δον τής ομαλότητος κσί τής
  συνεργασΐας των Κρατών ή
  θά δώση τό σύνθημα τοΰ πο¬
  λέμου ' καί τής διά βιαίων
  μέσων εκκαθαρίσεως των με-
  ταξύ των διαφόρων χωρών υ¬
  φισταμένων παλαιών καΐ νέ-
  ων έκκρεμών λογαριασμών.
  Δι* αύτό καί ό λόγος αύ¬
  τάς κρΐνεται έκ των προτέρων
  ότι θ' αποτελέση Ιστορικόν
  σταθμόν, δτι θά είνε άληθώς
  μνημειώδης. Δυστυχώς, εάν
  κρίνωμεν άπό τάς μέχρι τοθδε
  γνωσθείσας πληροφορίας καΐ
  άπό τάς τελευταίας ενεργεί¬
  ας τοΰ Χίτλερ, θά πρέπει ν'
  άπελπισθώμεν προκαταβολι-
  κώς καί δια τόν σημερινόν λό¬
  γον τού. Διότι ναί μέν, ό άρ·
  χηγός τού Γερμανικοΰ έθνικο-
  σοσιαλισμοΰ, γνωρίζομεν δτι
  ομιλεί συνήθως περισσότερον
  δι' εσωτερικήν κατανάλωσιν
  παρά διά ν' ακουσθή ή φω-
  νή τού είς τό εξωτερικόν.
  Καί πιστεύομεν δτι μέγα μέ-
  ρος καΐ τοϋ αύριανοϋ λόγου
  τού θά έχη αυτόν τόν σκοπόν,
  αυτόν τόν προορισμόν, πολλώ
  μάλλον διότι λόγω των μέγα
  λων προβλημάτων πού άντι-
  μετωπίζει εσχάτως είς τό έ
  σωτερικόν, είνε ϋποχρεωμέ-
  νος νά τροφοδοτήση την κοι-
  νήν γνώμην μέ την έλπίδα καί
  την προσδοκίαν ενός μεγάλου
  έξωτερικοΰ έθνικοθ γεγονότος
  οστε νά στρέψη την προσο¬
  χήν της πρός την κατεύθυνσιν
  αυτήν. Άλλά αυτήν την φο¬
  ράν δμως θά είνε 'ίσως υπο
  ΤΟ ΚΕΦΙ
  ΚΑΙ ΤΟ ΠΝΕΥΜΑ
  Ένα ζήΐημα πού τίθεται εύ-
  ρέω; τόν καιρόν αυτόν είνε τό
  κέφι. θά υπάρξη κέφι; έρωτοΰν
  ο£ πάντες καί ποίου εϊδους;
  —Άλλ' Ιχει καΐ τό κέφι τα εί
  δή τού; ηρώτησεν σαρκαστικώς Ι
  ναςθετικιστής.
  —Τα Ιχει καί τα παραέχει, ε-
  πέμενεν σοβαρώτατα ό τοποθετή-
  σας τό ζήτημα.
  Καί έξήγησε δτι τό κέφι δέν
  είνε μόνον ζήΐημα ώρας, άλλά
  καί ζήτημα χαρακτήρος. Καί δέν
  Ιλεγε νομίζω τίποτε τό άνακρι-
  βές. ΙΙαρακολουΟήσατε τον Έλλη·
  να εις τάς Διονυσιακάς τού εκ¬
  δηλώσει;. Νομίζετε δτι Ιχει πάν-
  τοτε κέφι, Διαβατικός προχθές
  άπό ά,πόμερο^ οίνοπωλεΐον έπρό-
  σεξα όλον τόν μελαγχολικόν μυ-
  στικισμόν τοθ κουτσοπίνοντος συ-
  νανθρώπου Άλλά δέν πρόκειται
  περϊ αυτού μόνον. Ό Έλλην διά
  νά σπάση κέφι—κυριολεκτικώς—
  χρειάζεται πολλές φορές νά χα¬
  λάση ό κόσμος. Γιατί; Έρωτή-
  σατε την ψυχολογίαν τής φυλής.
  —Φαντάζομαι δτι είνε πρός
  τιμήν τού "Ελληνος αύτό τό τε¬
  λευταίον, παρετήρησε1/ ενας τρί-
  τος συζητητής.
  —Έξαρτάται.
  —Άπό τί; Ζ Ζ
  —Άπά πολλά καί διάφορα.
  Ό τοποθετήσας αρχικώς τό θέ-
  μα είχεν ασφαλώς καί είς τό ση¬
  μείον αδτό δίκαιον, Διά νά δημι-
  ουρ'γηθή τό κέφι χρειάζονται πολ¬
  λαί προϋποθέσε:; Πρώτον κα;
  κύριον πρέπει νά συνυπάρξη έδώ
  τό πνεΰμα —τό άληθινόν έννοεΐται.
  Οί Γάλλοι γιατί είνε λαό; μέ κέ¬
  φι; Διότι τό πνεΰμα, κατά τούς
  δυναμένου; νά Ιχουν γνώμην, τρέ-
  χει είς τού; δρόμους τής χώρας
  των. Μιά Γαλλίδα, άνεξαρτήτοκ
  αν νεάζη ή .. ώριμάζη, είνε
  σχεοόν πάντοτε φ;νέτσα νειάτων
  καΐ πνεύματος. Έδώ συμβαίνει
  πολλές φορές νά στερήται πνεύμα-
  το; καί ό πλέον έπιμ,ελημένος μα
  οκέ. Άλλά καί γενικώτερα είς
  Ινα περιβάλλον πού πρέπει νά υ¬
  πάρξη πνεΰμα, δέν γίνεται κατορ-
  θωτόν νά υπάρξη.
  —Άλλ' άφοΰ δέν ύπάρχει...
  έφι; ξαναρώτησεν 6 άντιρρη-
  ίας.
  Άλλ' ό πρδίτος, επέμενε κα'.
  Ιοώ, δτι ακριβώς έπειδή δέν είνε
  αύτοφυές τό πνεθμα δέν μπορεΐ νά
  εξευρεθή *ή προΰπόθεσις διά τό
  νέφι. Φαντάζομαι λοιπόν δτι δ
  Έλλην διά δύο τινά δέν άγκυρο-
  βολεΐ ευκόλως είς τό κέφι. Πρώ¬
  τον διότι δέν Ιχει πεποίθησι είς
  τό κέφι τοΰ συμπαρακαθημένου
  τού. Καΐ δεύτερον διότι πιστεύει
  δτι δέν ύπάρχουν είς τόν τόπον
  μας οίπε τα ύλικά οϋτε τα ήθικά
  μέσα πού θά εξυπηρετήσουν θετι-
  κά μίαν εξυπνην ίδέα. Διά νά
  σπάση κέφι άρκεϊται συνήθως είς
  τα τεχνικά μέσα καί μόνον. 11ο-
  λυπίνει δηλαδή ή πολυχορεύει ή
  πολυτραγουδεΐ. Άλλά τό κέφι τού
  είνε βέβαιο τότε 8τι κουράζε-
  ται εΰκολα. Άπό τό σημεΐο μάλι-
  στα αύτό καί πέρα ι.πορζί ·
  χαλάση ριζικαί καΐ τό κέφι τοΰ
  ■σύνολον.
  * *
  Διά την έλλειψιν προϋποθεσε
  ών διά κέφι, τα ρίγνονν συνήθως
  δλα είς τόν οικονομικόν παρά-
  γοντα. Άλλ' οΰχε έδώ, υποθέτω,
  ορθώς. Τα οίκονομικά είνε τό
  <~ϊλευτχΐον πού Ιχει νά σκεφθή ε- ν«ς ποΰ πάει κάπου γιά νά γλεν- τήση... Διότι ώ; γνωστόν τό άλη- θινό κέφι Ιχει τούχο τό προσόν: Οτι μπορεΤ νά δημιουργηθή μέ λίγα λεφτά. Ή έξυπνάδα άλλως τε την οποίαν γυρεύει νυχτοήμερα στήν Έλλάδα τό κέφι, ηΐριοτρί φεται καί είς αύτό τό τελευταΐο. Κάτι Ιξυπνο [ίλέπετε δέν σχετίζε- ται καΐ τόσο μέ τή χορτασιά καί την καρηβαρία τοΰ πλουσίου. θέ¬ λει άδειο στομάχι. Ό Άμσουν γλεντοΰσε μέ την πεΐνα τού. Άλ¬ λά κα'. οί άληθινοί «κεφάτοι» 8- λου τοΰ κόσμου, οί άν'ιρωποι τής σοφίτας ή τοΰ καλλιτεχνικοΰ έρ- γαστηρίου, παρουσιάζουν κέφι, ακριβώς διότι είναι νηστικοί! Έν¬ νοεΐται 8τι τότε συμβαίνει νά τούς προσφέρεται γεϋμα, άλλ' είνε τό μικρότερο πού εχουν νά σκε φθοΰν έξ άρχής, προκειμένου νά διατυπώσουν Ινα χαριτολόγημα ή νά κάμουν μιά πρόποσι γεμά- τη χιοΰμορ καί γέλιο. ΑΣΜΟΔΑΙΟΣ Η ΑΥΡΙΑΝΗ ΕΠΕΤΕΙΟΣ ΤΗΣ ΑΑΟΣΕΩΣ ΤΟΥ Μίαν μεγάλην ιστορικήν έ- [ πέτειον θά έορτάση αυριον ό Ελληνικόν "Εθνος. Την <ατάληψιν τοθ ώς άπορθήτου θεωρουμένου ψρουρίου τού Ηπιζανίου, πού ήνοιξε τόν δρόμον διά την απελευθέρω¬ σιν τής πρωτευούσης τής Η¬ πείρου καί έστεφάνωσε τα λληνικά δπλα μέ την άμά- ραντον δάφνην τής δόξης. Πρό είκοσιπέντε ακριβώς έ- ών, την ημέραν αυτήν, τα έλληνικά στρατεύματα, μαχό- μενά είς την τραχεΐαν "Ηπει¬ ρον μέ τα χιονοσκεπή βουνά <αί τάς άποκρήμνους χαρά- δρας, εγραψαν μέ τόν ηρωϊ¬ σμόν, την αυτοθυσίαν καί τό αΐμά των, μίαν άπό τάς λαμ- προτέρας σελίδας τής έθνικής στορίας μας. Την ημέραν αυ¬ τήν συντελεΐτο ή έποποιΐα τοϋ Μπιζανίου πού εθεωρήθη ώς έ'ν άπό τα μεγαλύτερα στρατιωτικά κατορθώματα, ώς μία άπό τάς λαμπροτέ- ρας νίκας των Βαλκανικών πολέμων. Ό Ελληνικάς στρατός, μέ πυργωμένην είς την συνείδη¬ σιν τού την πίστιν επί την νί¬ κην καί τα πεπρωμένα τής φυλής, μέ παλλομένην την ψυ χήν άπό τόν ενθουσιασμόν διά την πραγμάτωσιν των έ- θνικών όνείρων καί των πα- τριωτικών ίδεωδών, έβάδισε πρός την νίκην. Καί την εκέρ¬ δισε. Τό μέγα Ιπαθλον τής πίστεως, τής καρτερίας, τής άνδρείας, των κακουχιών καί των θυσιών τού, τό νθρυλι· κόν Μπιζάνι έπιπτεν £ίς χεΐ ράς τού. Καί μετ* ολίγον, ώς άντάλλαγμα, ώς ωραίον λά- φυρον τοθ ήρωϊσμοΰ τού, κα- τελάμβανε την πόλιν των Ιω¬ αννίνων, την ωραίαν ήπειρω- τικήν νύμφην ποϋ την άντί- κρυσε μέ συγκίνησιν καί μέ ρίγη χαρας καίί άγαλλιάσεως νά καθρεπτίζεται είς τα νερά τής λίμνης της. ΤΗτο τότε ή έποχή καθ1 ήν τό Ελληνικόν "Εθνος, ηνωμέ¬ νον ψυχικώς καί ίδεολογικώς, μέ μόνον πόθον καί σκέψιν Αυο ερανοι. Ή Νομαρχία Ηρακλείου δι' έγκυκλίου της πρός τάς αρχάς, τούς προέδρους των κοινοτήτων καί τοΰς διευ¬ θυντάς των σχολείων δίδει εντολήν καΐ παρέχει όδηγΐ- ας διά την διενέργειαν έρά- νων υπέρ τού ΈρυθροΟ ΣταυροΟ καί των Όρφανοτρο φείων. Δέν ΰπάρχει δέ άμφι- βολία δτι τό περιεχόμενον τής έγκυκλίου αυτής θά έ κτιμηθή καί θά εφαρμοσθή ώς άξΐζη· Ή ενίσχυσις τοϋ έ'ργου τοθ ΈρυθροΟ Σταυ ροΰ καί των Όρφανοτροφεί- ων αποτελεί καθήκον ιερόν δι' δλους. Αποτελεί ένίσχυ σιν τοΰ έ'ργου τής όργανω- μένης φιλανθρωπΐας, άποτε λεΐ ένδειξιν άνωτέρου άνθρω πισμου. Ή ^έπιτυχία έπομέ νως των έράνων αυτών επι βάλλεται νά είνε έξαιρετι κή. Καί θά είνε ασφαλώς διότι δλοι θά συνεισφέρουν μέ προθυμίαν καί εύχαρί στησιν. Μία γέφυρα. Ευρίσκομεν καί ημείς ά ί πολύτως έπιβεβλημένην την κατασκευήν νεφύρας είς τόν τού την απελευθέρωσιν των ύ- ποδούλων τέκνων τού, έπεχεί- ρει την μεγάλην έξόρμησίν τού πρός πραγμάτωσιν των όνείρων καί των ίδανικών τού. "Εκτοτε, παρήλθεν μία ό- λόκληρος είκοσιπενταετία είς τό διάστημα τής οποίας εγνώ¬ ρισε νέας δόξας άλλά καί συμφοράς, άνόδους καί πτώ- σεις, μίση καί έ'ριδας καί διε- ξήγαγεν αγώνας έσωτερικούς καί έξωτερικούς. Εΐχε την υ¬ περτάτην ευτυχίαν νά ίδη την σημαίαν τού κυματίζουσαν ε¬ πί των άετωμάτων τής βασι¬ λίδος των πόλεων καί επί των τρούλλων τής Άγίας Σοφίας καΐ ύψωμένην επί των βουνο· κορυφών τής Μικράς ΆσΙας. Άλλ' έδοκίμασε καί την οδύ¬ νην νά ίδη τον ελληνισμόν τής Ίωνίας νά έκδιώκεται διά πυρός καί σιδήρου άπό τάς έστίας τού καί νά ρίπτεται είς την θάλασσαν. Καί πρός στιγμήν εφάνη καμπτόμενον άπό όλας αύτάς τάς μεταπτώ σεις τούς αγώνας καΐ τούς κλυδωνισμούς. Έν τούτοις, τό Ελληνικόν "Εθνος, εύρε καί πάλιν την δύναμιν ν' άνασυνταχθή, νά ένοποιηθή, νά σταθεροποιηθή καί νά συνεχίση τον δρόμον των μεγάλων πεπρωμένων τού. Καί σήμερον ηνωμένον καΐ πάλιν ψυχικώς έορτάζει την μεγάλην Ιστορικήν επέτει¬ ον, στρέφει την σκέψιν πρός τ,ό ωραίον παρελθόν κατά τό οποίον ήγωνΐ,ζετο διά την ελευθερίαν καΐ τόν άνθρωπι- σμόν, άντλεΤ/ διδάνματα άπό τα ώραϊα έκεΐνα κατορθώ¬ ματα χαλυβδώνει την ψυχήν καί όξύνει την σκέψιν, διά νά δυνηθή νά προχωρήση είς τόν δρόμον νέων ώραίων πραγματώσεων. Διότι τό Ελ¬ ληνικόν "Εθνος δέν λησμονεΐ δτι έχει νά έπιτελέση ^να με¬ γάλον προορισμόν. Ότι είνε προωρισμένον άπό την Μοί ραν ν' ανοίγη τόν δρόμον πρός την πρόοδον καΐ τόν πο¬ λιτισμόν. Ξηροπόταμον τής Χρυσοπη γής, ώστε νά καταστή δυ- νατή ή προσπέλασις τής ό- δοϋ Βρεφοκομείου πρός τόν νέον συνοικισμόν παρά τίς «Πατέλες» καί νά διευκολυν- θή ή συγκοινωνία. Είς Πατέ λες εδημιουργήθη ήδη είς νέος συνοικισμός μέ άρκε- τούς κατοΐκους. Μετ" ολί¬ γον δέ δταν θά άποπερα- τωθοΰν καί τα άνεγειρόμε να υπό τοθ Κράτους οίκή ματα καΐ παραπήγματα, ό συνοικισμός αύτός θ' αποβή άρκετά μεγάλος καΐ πολυ- άνθρωπος. Επιβεβλημένον λοι πόν είνε νά συνδεθή τό τα¬ χύτερον μέ την πόλιν κατα σκευαζομένων των άπαραι τήτων όδών καί γεφυρών. *** Οί κουρεϊς. Ή κρίσις την οποίαν διέρ- χεται τό έπάγγελμα των κουρέων είς την πόλιν μας, άναγκάζει τούς καταστημα- τάρχας ν' αύξήσουν την τι¬ μήν τοΰ ξυρίσματος κατά μί¬ αν δραχμήν. Εΐνε δέ όμο- λογουμένως δικαιολογημένη ή αύξησις αυτή διά ν' άν- τιμετωπίσουν την δύσκολον κατάστασιν την όποιαν δημι- ουργεϊ ή κρίσις τού έπαγ- γέλματος οί πτωχοί καταστη¬ ματάρχαι κουρεϊς. Καί εΐνε βέβαιον δτι τό κοινόν θά την δεχθή χωρΐς άντιρρήσεις καί μεμψιμοιρίας δπως θεωρεΐται βέβαιον δτι καί ή αρμοδία έπιτροπή των διατιμήσεων θά την έγκρίνη· Πρόκειται επαναλαμβάνομεν περΐ ζητή- ματος άνάγκης. * υπέρ ένισχύσεως τοθ φιλαν- θρωπικοΰ έργου τοθ Μορφω- τικοΰ συλλόγου Γυναικών τής κωμοπόλεως. Τό εσπέ¬ ρας έπίσης σήμερον θά δο¬ θούν χοροί είς Κουνάβους υπό την προστασίαν τοθ Δη· μάρχου "Ηρακλείου κ. Γεωρ- γιάδη καί είς Σίββαν Μαλε- βυζίου διά την ενίσχυσιν των σχολικών ταμείων των δύο χωρίων. Οί χοροί αύτοι ώς άντιλαμβάνωνται δλοι' δί¬ δονται δι' εύγενεΐς, ώραίους σκοπούς, καί δέν αμφιβαλ¬ λομεν διά την επιτυχίαν των την οποίαν θά καταστήσουν άκόμη μεγαλυτέραν καί οί αμμπολΐταί μας δι' άθρόας συμμετοχής των είς αύτούς. Χοροι. Είς Άρχαναις δπως έγρά ψαμεν καί χθές θά δοθή τό ε¬ σπέρας τής σήμερον χορός Ή νοσηρότης. Ή Ικθεσι; τοθ διευθυντού τοθ υγειονομικοΰ κέννρου, περίληψιν τή; οποίας δημοσιεύομεν είς άλλην στήλην, Ιρχεται νά έπαληθεύση δυστυχώς μίαν θλιβεράν διαπίστω- σιν: "Οτι ή νοσηρότης είς τόν νο¬ μόν μα; είναι μεγάλη. Τόσον μά¬ λιστα ώστε νά προκαλη ανησυχί¬ ας. Τουτο δέ, κυρίως έξ αίτία; τής μεγάλης εκτάσεως τής Ιλο- νοσία; πού προδιαθέτει την εμφά¬ νισιν, την ανάπτυξιν καί έξάπλω- σιν καί των άλλων νόσων καί ιδία τής φυματιώσεως. Εύτυχώ;, τό Κράτο; αντελήφθη την πραγ- ματικότητα καί έργάζεται διά την Ιξυγίανσιν τοΰ τόπου. Ή εκ¬ τέλεσις των παραγωγικών-έξυγι- αντικών Ιργων, ή επέκτασις καί συμπλήρωσις των νοσοκομειακών ίδρυμάτων, ή οργάνωσις τοθ άν- θελονοσιακοθ αγώνος καί ή βελ¬ τίωσις των 8ρων τής ζωής πού I- πιδιώκεται σήμερον, θά συμβά- λουν ασφαλώς είς την ελάττωσιν τής νοσηρότητος καΐ είς την ίξυ- γίανοιν τοθ τόπου μας. •'Ί
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  Α
  1
  Ι
  ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ (κινματογράφος)
  — Σήμερον «Ό Στρατηγός πέ-
  θανε την Αύγή» μέ τόν Γκάρρυ
  Κοΰπερ. την Μαντελέν Καρόλ καί
  τόν Άκΐμ Τάμιρωφ.
  Μ1ΝΩΑ.— Σήμερον ώρα 10 π.
  μ. τό έργον 'Μετα την Προδοσία»
  ώρα 1 μ. μ ολόκληρον τό έττει-
  σοδειακόν, ώρα 6 μ. μ. καί 10 μ
  μ «Ό χορός εΐν' ή ζωή μου». Αυ¬
  ριον: «Ό περιπλανώμενος νεκρός».
  Άριθμ. 21458.
  ΠΕΡΙΛΗΨΙΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
  ΆναγκαστικοΟ Πλειστηριασμοΰ
  Ό Συμβολαιογράφος Καστελλί-
  ου Πεδιάδος Εμμανουήλ Ιδομε¬
  νέως. Έν Καστελλίφ Πεδιάδος έ-
  δρεύων καί οίκών.
  Δηλοποιώ ο"τι,
  Εκτίθημι είς δημόσιον αναγ¬
  καστικόν πλειστηρΐαο-μόν τα έπό-
  μενα άκίνητα κτήματα τοΰ κατα-
  διωκομένου βφειλέτου Εμμανουήλ
  Πέτρου Κουναλάκη έμπορορράπτου
  καί κατοίκου Ηρακλείου κείμενα
  είς την κτηματικήν περιοχήν τού
  χωρίου Κουνάβων Πεδιάδος τέως
  Δήμου Άγιών Παρασκιών καί
  Είρηνοδικειακής περιφερείας Κα
  στελλίου Πεδιάδος ήτοι 1) Είς
  θέσιν «Καλούτστ)» άμπελον ειδους
  σουλτανί εκτάσεως τριών καί ήμί
  σεος στρεμμάτων ήτοι τριών χι¬
  λιάδων πεντακοσίων τετραγωνικών
  μέτρων μέ δύο ελαιόδενδρα συ
  νορεύουσαν κτήμασιν ανατολικώς
  κληρονόμων Ματθαίου Παπαδάκη
  Ιωάννου Παπαδάκη καί Ιωάννου
  Μουρέλλου, νοτίως Ιωάννου Μου
  ρέλλου καί κληρονόμων άδελφών
  Γιαννακάκη, δυτικώς Σπυρίδωνος
  Καμαράτου καί κληρονόμων ά¬
  δελφών Γιαννακάκη καί βορείως
  κληρονόμων άδελφών Γιαννακάκη
  καί Σπυρίδωνος Καμαράτου. 2)
  Είς θέσιν «Σκεντέρη» άμπελον
  εΐδους σουλτανίνας εκτάσεως δύο
  καί ήμίσεος στρεμμάτων ήτοιδύοχι
  λιάδων πεντακοσίων τετραγωνικών
  μέτρων συνορ. κτήμασιν ανατολι¬
  κώς άμαξα^ οδώ, νοτίως καί δυ
  τικώς ΈλληνικοΟ Δημοσίου καί
  βορρείως κληρονόμων Γ. Γιακου-
  μάκη. 3) Είς θέσιν «Πατέλα» άμ¬
  πελον είδους σουλτανίνας ήλικίας
  τριών έτών μέ μίαν συκήν εκτά¬
  σεως τριών στρεμμάτων ήτοι τριών
  χιλιάδων τετραγωνικών μέτρων
  συνορευουααν κτήμασιν άνατολι
  κώς καί βορείως δράμω άγροτικψΙ
  νοτίω; Δημητρίου Τζανάκη, δυτι¬
  κώς κληρονόμων άδελφών Γιαν¬
  νακάκη, ΓεωργΙΌυ Ηαπαστεφανά-
  κη καί Εμμανουήλ Γκιαουράκη,
  κα! 4) Είς θέσιν «Καλούτση»
  φυτάμπελον εϊδους σουλτανίνας
  εκτάσεως ενός καί ήμίσεος στρέμ-
  ματος ήτοι χιλίων πεντακοσίων
  τετραγωνικών μέτρων συνορεύου-
  σαν κτήμασιν ανατολικώς Ιωάννου
  Μουρέλλου, ' νοτίως Σπυρίοωνος
  Καμαράτου, δυτικώς δέτη καϊ
  βορρείως κληρονόμων Άδελφών
  Γιαννακάκη, έπισπεύσει τής ένυ-
  ποθήκου δανειστρίας Έθνικής
  Κτηματικής Τραπέζης τής Έλλά-
  δις έν Αθήναις έδρευούσης καί
  έκπροσωπουμένης υπό τοθ Διοι-
  κητοθ αυτής κ. Ιωάννου Άθανα-
  σίου Δροσοπούλου κατοίκου Αθη¬
  νών πρός άπόληψιν των ένυποθή-
  κων άπαιτήσεών της έν συνόλω
  λιρών στερλινών Αγγλίας εκατόν
  τεσσαράκοντα επτά(147) σελλινίων
  δέκα τριών καί πεννών (9) έννέα
  (£147—13—9) είς συνάλλαγμα
  δψεως επί Λονδίνου καί τα έ*ξοδα
  έκτϊλέσεως, στηριζομένων είς τα
  6π' άριθμούς 3Ο3ό' τής 20 Δεκεμ¬
  βριού 1928 καί 3051 τής 3 Ία-
  νουαρίου 1929 δανειστικά συμβό-
  λαια τοΰ Συμβολαιογράφου Ηρα¬
  κλείου Εΰστρατίου Γαρεφαλάκη
  6Υ αίς άπαιτήσεις έπετάγη 6 εί-
  ρημενος όφειλέτης Εμμανουήλ Π.
  Κουναλάκης διά τής άπό 7 Α¬
  πριλίου 1932 έπιταγής πρός.πλη
  ριομήν ώς δείκνυται έκ τ*0 ύπ
  αριθμόν 1)980 τής 2 δέν είνε απί¬
  θανον νό Ιδωμεν σήμερον μασκο-
  ράδες.
  —Άνά τάς όδοΰς τής πόλεως.
  —Άρκεϊ έννοεΐται τα πράγμα-
  τα νά τα εύνοήση καί ό καιρός...
  — Είς τοϋ Πουλακάκη οί φίλοι
  τοΰ κινηματογράφου άς μή ξε·
  χνοϋν την τελευταίαν προβολήν
  τοϋ έξαιρετικοΰ φίλμ: «Ό Στρα-
  τηγός πέθανε την Αΰγή».
  ό Ρέΐτορτϊρ
  ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΠΕΡΕΤΤΑΝ Γ. ΪΥΔΗ
  Ή δις Βοΰλα Νικολαΐδου (σουμ
  πρέττα άτιό τάς καλλιτέρας τής
  Έλληνικής όπερέττας), ή όποία
  έμφανίζεται διά πρώτην φοράν
  είς_ τό Ηράκλειον άπό τής σκηνής
  τού Πουλακάκη. Ό θίασος Ξύδη
  άρχίζει ώς γνωστόν άπό αυριον
  τάς παραστάσεις τού.
  ΜΑΡΙΚΑ
  'Αβίχβηοαν τ* φρ«σκβτατα ψ«
  ρικά είς το κατάστημ» Ε. Κραά
  μπ, με τ«$ καλντΐρας τιμά|.
  πος
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  Τό μεγσλο έργον
  τού Βίκτωρος Ουγκώ.
  Οί Άθλιοι.
  Ούτω λοιπόν έξιστοροθντο τα πράγματα δταν ό
  Ίαβέρης είχεν Ελθει είς τό Μομφερμεΐλιον. Ό πάπ-
  πος έξήλειφε τόν Γιάννην Άγιάννην.
  Άλλ' δμως ό Ίαβέρης δέν έλειψε τοθ ν' απευ¬
  θύνη έρωτήσεις τινάς πρός τόν Θεναρδιέρον, πρός
  σαφέστερον εξήγησιν τοθ πράγματος.
  —Ό πάππος αύτός πώς ώνομάζετο καί ποίου
  εΐδους άνθρωπος ήτο;
  Άλλ' ό Θεναρδιέρος άπεκρίνετο άπλούστατα.
  —Είνε 2νας πλούσιος άγρονόμος. Εΐχα Ιδή τό
  διαβατήριον τού" θαρρώ νά ώνομάζετο Γρηγόριος
  Λιμπέρης.
  Λιμπέρης είνε δνομα άγαθοΰ άνθρώπου "ίδιον.
  "Ονομα καθησυχαστικόν. Ό Ίαβέρης επέστρεψεν
  είς Παρισίους λέγων κατά νοΰν.
  —Ό Άγιάννης απέθανε κ' έσυγχωρέθηκε' εΐμαι
  £νας άνόητος νά τόν γυρεύω άκόμη μέσα είς τούς
  ζωντανούς.
  Πάλιν ό Ίαβέρης ήρξατο νά λησμονή ταύτην δ-
  λην την ιστορίαν ότε, κατά Μάρτιον τοΰ 1824 ήκου¬
  σε νά λέγωσι περί παραδόξου τινός άνθρώπου, κα-
  τοικοθντος είς την δεΐνα συνοικίαν των Παρισίων,
  δν έπωνόμαζον «ζήτουλα δπου έλεεΐ». Οί λέγοντες
  τουτο προσέθετον, δτι αύτός ό άνθρωπος πρέπει νά
  ήτον άρκετά πλούσιος, δτι ουδείς έγίνωσκεν ακριβώς
  τό δνομά τού, καΐ δτι έ'ζη μετά μικράς τινος κόρης
  όκταετοΰς, ήτις ούδ' αυτή έγίνωσκεν άλλο, ή δτι
  ήλθεν άπό τό Μομφερμεΐλι.
  Μομφερμεΐλι! τό δνομα τούτο έπανελαμβάνετο
  εστησε λοιπόν πάλιν ό Ίαβέρης τό ώτίον τού. Γέρων
  τις έπαίτης, κατάσκοπος ούτος, προσέθετε καί άλ¬
  λας λεπτομερείας. —Ό άνθρωπος αύτός ήτο πολΰ
  άκοινώνητος' ουδέποτε εξήρχετο τής οικίας τού διά
  νυκτός· ουτε συνωμίλει, ειμή μετά πτωχών ένίοτε'
  ουδένα δέ έΌτεργε νά τόν πλησιάσΓΐ. Έφόρει μίαν
  έλεεινήν ρεδιγκόταν κιτρΐνην, ήτις δμως ήξιζεν έκα
  τομμύρια, έπειδή ήτον δλη παραμεγισμένη μέ τρα-
  πεζιτικά γραμμάτια. Τουτο έκίνησεν οριστικώς την
  περιέργειαν τοθ Ίαβέρη. "Ινα Ίδη δέ δσον τό δυνα¬
  τόν πλησιέστατα τόν φανταστικόν τουτο μυριόπλου
  τον, άνευ τοθ νά τόν πτοήστ), έδανεΐσθη μίαν των
  ημερών τα ράκη τοθ έπαίτου καί την θέσιν δπου έ
  κεΐνος καθ" εσπέραν καθήμενος εψσλλεν έκ τής ρι-
  νός τό «6 Θεός νά συγχωρέστι, τή μάννα σου, τόν
  κύρη σου, τ' άτιεθαμένα σου», κατοπτεύων συγχρό¬
  νως τούς πσροδίτσς.
  Πράγματι, «ό Οποπτος μυριόπλουτος» ήλθε πρός
  τόν μεταμεμορφωμένον Ίοβέρην, καί τόν ήλέησε'
  κατ' εκείνην δέ την στιγμήν είχεν έγείρει ό Ίαβέ¬
  ρης την κεφαλήν, καί τόν αυτόν σεισμόν δν ησθάνθη
  ό Άγιάννης νομίσας δτι άνεγνώρισε τόν Ίαβέρην,
  ησθάνθη καΐ ό Ίαβέρης νομίσας δτι άνεγνώρισε τόν
  Άγιάννην.
  Άλλ' ήτο πιθανόν καΐ νά ήπατήθη ώς έκ τοϋ
  σκότους· ό θάνατος τοϋ Άγιάννη ύπήρχε κεκηρυγ-
  μένος επισήμως· άρα ό Ίαβέρης άμφέβαλλε, καί ό
  Ίαβέρης, έν άμφιβολΐα ευρισκόμενος, εΐχε τό ίδίω-
  μα ουδέποτε νά έπιθέτη έπ' άνθρώπου την χείρα.
  Ηκολούθησε μόνον τόν ύποπτον μέχρι τής οικίας
  Κόρακα, καΐ προσεπάθησε νά λάβη πληροφορίας
  παρά τής γραίας, ήτις, ώς άκριτόμυθος, έπεβεβαίω
  σεν είς αυτόν την Ιστορίαν τοϋ έπενδύτου, τού πα-
  ραγεμισμένου μέ έκατομμύρια, καί τό επεισόδιον
  των χιλίων φράγκων. «Εΐδε μέ τα ιδία της τα μά·
  τια, Ιπιασε μέ τα ιδία της τα χέρια! Τί άλλο θέλε-
  τε!» Ό Ίαβέρης έλαβεν ύπ' ενοίκιον έκεΐ £ν δωμά¬
  τιον καΐ κατ' εκείνην την εσπέραν κατέλυσεν είς
  την αυτήν οικίαν. ΤΗλθεν έξωθεν τής θύρας τοϋ μυ-
  στηριώδους ξένου, έλπίζων ν' ακούση την φωνήν
  τού, άλλ' ό Άγιάννης είχεν ίδεΐ τό φώς διά τής
  κλειδαριδς καί σιωπήσας έματαίωσε την απόπειραν
  τοϋ ώτακουστοϋ.
  (συνεχίζεται)
  Έγκυκλοπαιδεία
  ΑΓ έκείνους πού θέλουν
  νά πλουτίζουν τάς γνώσεις των.
  Αι έγκριδεΐσαι πιστώϋεις
  δι· όλους. διά τα σχολειό Κρήτης.
  Ο ΒΟΡΟΝΩΦ ΣΤΙΣ ΠΕΤΡΕΣ
  Β'.
  Δημοσιογράφοι,
  Ιπιστήμονες,
  ημπορεί νά άτενίζ·(] μΙ πλήρη
  ασφάλειαν είς τό μέλλον.
  Υπό πίεσιν Ιξαιρετικά ίσχυ-
  ράν, εΐσάγεται είς τίς πέτρες,
  ώς νέον τονωτικόν αΐμα, Ινα 6
  ΧΑΝΤΑ Φίβρουάριο;.— Έγκρι Ιροχωρίου δρ. 25.000.
  Θέντα υπό τής Ρενικής Διοική-1 Α'. Έκπαιδ. Περιφέρεια Χά
  σεως, Ιχορηγήθησαν τα κάτωθι' νίων: Δημ. Σχολεία Άγίας Ρου
  κονδύλια διά τάς ανάγκας των δι|μέλης δρ*χ. 5.000. Δαράτσου
  δακττ/ρίων Κρήτης: 10.000 Κατωχωρίου δρ. 15 000
  σχωρήσεως υδάτων. Άφοΰ έγινεν
  ή διπλή αυτή θεραπεία, οί ΐα-
  τροϊ απεφάνθησαν δτι ό έζασθε-
  νήσας άπό τα γηρατειά πυργος
  των έξασφαλίζεΐ νεαν στερεότη-[ 5·000;> Ίερχτική Σχολή Χανίων
  τα καί νέαν ζωήν. Τα νοστιμώ-
  τερον είνε δτι τό κοινόν, μή
  άντιλαμβανόμενον , τίποτε, διέρχε
  εχνικοί, βλοι διετύπωσαν την
  γνώμην των ύποδεικνύοντες διϊ-
  φορα φάρμακα. "Εως την ήμέ· . .
  ρα πού απεφασίσθη νά τεθή Ι γρόν παράδοξον καί δυνατόν πού |ν5υ>
  ϊς ενέργειαν ή σύριγξ των έ-
  'έσεων — των ένέσεων τοΰ τσιμέν
  :ου—πρός στερέωσιν τοΰ γηραι-
  οΰ κτιρίου. Γύρω άπό την βά¬
  σιν τοΰ έπικλινοϋς πύργου ή-
  οίχθησαν 3ι>1, οπαί, καί διά
  μέσου αυτών εισήχθησαν 932
  τόννοι τσιμέντου! Ταυτοχρόνως
  δι' είοικών έπαλείψεων καί άλ
  λων έργων, τα θεμέλια τοΰ πύρ¬
  γου είς δλην την περιοχήν των
  κατέστησαν άοιάβροχα είς τρό¬
  πον ώστε ν' αποκλεισθή ά'πας
  διά παντός ό κίνδυνος τής εί-
  δακτηρίων Κρήτη
  Μέσης έκπαιδεύσεως: Γυμνάσι
  όν Βάμου δρ. 50.000, " ν,νω Βίαν
  μ
  ται Ιξω άπό παλαιά κτίρια ποΰ
  ύπεβλήθησαν είς αυτήν την θε¬
  ραπείαν καί μέ θαυμασμόν άπο-
  φαίνεται: «ΤΙ γζροι τοΐχοι! ΙΙοΟ
  νά κτίσουν σήμερα τέτοια στερεά
  κτίρια. Πόσοι αίώνες επέρασαν
  καί άκόμη άντέχουν». Καί 8·
  μως αν άντέχουν πολλά άπό τα
  ενδοξα κτίρια τοθ παλαιοθ και-
  ροΰ τό όφείλουν είς τάς μεθό-
  δους τής άρχιτεκτονικής, είς τό
  γεγονός βτι τούς παρεσχέθη Ινας
  μοντέρνο; σκελετάς άπό στερεόν
  τσιμέντο.
  2...000.
  Στοιχειώοους έκπαιδεύσεως:
  Περιφερείας Μεραμβέλλου: Δημ.
  Σχολείον Άγίου Νικολάου δρ.
  15.000 κχί Κρητσάς δρ. 10.000.
  Έκπαιδευτική Περιφέρεια Σητεί¬
  ας: Δημοτ. Σχολείον Χανδρδ,
  Άρμένων,δρ. 25.000 καί Σταυ-
  ΗΡΩΕΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ
  κχί
  Κατωχωρίί
  7ον Χανίων
  δρ.
  δρ
  5.000.
  Β' Έκπαιδευτική Περιφέρεια Χα¬
  νίων: Δημ.. Σχολειον 5ον Χανί¬
  ων δρ. 30.000, κκί "Ελου; δρ.
  Κ.000.
  Α' Έκπαιδ. Περιφέρεια Ρε¬
  θύμνης. Δημ. Σχολειον Καλύβου
  δρ. 2.").000, ΒενΙ δρ. 15.000 καΐ
  Άλόϊδες δρ. 25.000. Έκπαιδ.
  Περιφέρεια Ρεθύμνης. Δημ. Σχο¬
  λείον Πλατανίων δρ. 25.000
  Πλατανέ δρ. 5.000 καί Μελά·
  μπων δρ. 25.000.
  ΚΥΛΙΝΔΡΟΜΥΛΟΙ
  Ά. καί Γ. Καστρινάκη Α.Ε.Ε.
  ΠΡΟΣΚΛΗΣΙΣ
  Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων
  —Αύτοκινητικόν.
  Την παρελθούσαν Τρίτην ώ "Α¬
  ριστείδης Λιονάκης, σωφέρ, κά-
  τοικος Κόκκινο Μετόχι Κυδωνί-
  ας, έτραυμάτισε έξ άμελείας διά
  τού αύτοκτνήτου τού έξωθι της
  Α'.
  Ένα τηλεγράφημα εκ Νέας
  Υόρκης ανήγγειλεν πρό καιροΰ δτι
  ό περΕφημοςΆμερικανός άκτινολό-
  γος καθηγητής Κόατς ευρέθη νε-
  κρός πλάϊ είς τό «κανόνι τού
  των άκτίνων Ραΐντγκεν». Ό ή-
  ρωϊκός επιστήμων έπιδιδόμενος
  είς τολμηρά πειράματα επί τοΰ
  Εδίου αύτοθ σώματος πρός μελέ-
  ην ωρισμένων νέων άκτίνων,
  προσέφερε την ζωήν τού θυσίαν
  είς τόν βωμόν τής έπιστήμης.
  Η περίπτωσις τοΰ Άμερικα-
  Όΰ έπιστήμονος άνακαλεΐ είς
  ήν μνήμην τούς ήρωας τής έ¬
  πιστήμης, οίτινες^ διεκινδύνευσαν
  την υγείαν καί αύτην την ζωήν
  των χάριν τής προόοου τής επι
  στήμης. Εύτυχώς τα περισσότε
  α των πειραμάτων τα όποία
  ^
  "ΕΘΝΙΚΟΝ":::
  ΙΑΝΟΓΕΙΟΣ ΑΙΟΟΥΣΑ)
  Τό «Εθνικόν» κα¬
  τά την χορευτικήν
  -περίοδον των από¬
  κρεω
  ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΕΙ
  Ένα άσύγκριτον
  μουσικόν συγκρό-
  τημα, μέ
  τόν πρώτον
  τενόρον τοΰ Έλ.
  Μελοδράματος:
  Μιχ. θωμάκον
  Μέ τραγοόδια κλασσικά καί νέα Έλ-
  ληνικά, Γαλλικά, Ίσπανικά, Ιταλικά, Αγ-
  γλικά Φόξ καί Τούρκικα Ταγκό.
  Πλήρη ορχήστραν άπό άριστεϊς μουσικούς
  (Π,άνο-2 β,ολ.ά-2«ξ*Φ«ν - Κλαρ^ο-'Ακορντεόν-
  2 Μπ«τονεον-Κιβ«Ρ«-Τζ«ζ)·
  Τόν πρώτον κιθαρίσταν των Βαλκανίων
  καΐ άσόγκΡ^ον Ντιζέρ των δίσκων ΟϋΕΟΝ
  Κ. ΓΟΥΝΑΡΗΝ
  Ανδρεαδάκη
  6Χ*ς οί νίες Πλάκες γραμμοφωνα.
  επάνω είς τόν ίδιον τόν εαυτόν
  των δέν είχαν δι' αύτούς μοι¬
  ραίαν έκβασιν. Έννοεϊται τουτο
  ουδόλως μειώνει τό μεγαλείον
  τοθ έπιστημονικοΰ των φανατι-
  σμοΰ καί τής αύτοθυσίας των.
  Τυχηρός είς τό μέχρις άνα-
  τριχιαστικοϋ σημείου τολμηρόν
  πείραμα τού υπήρξεν ό ίδρυτής
  τής νεωτέρας ύγιεινής καθηγη¬
  τής Πέντενκόφερ. Τό πείραμά
  τού Ιγινεν είς μίαν εποχήν
  πού ή μικροβιολογία, πού ήταν
  άκόμη τότε μία νεαρά έπιστή
  έώρταζε τούς πρώτους Ορι
  μ^υς της. Τότε μόλις, διά
  πρώτην φοράν, είχεν ανακαλυ¬
  φθή δτι φορεΓς διαφόρων άσθε-
  νειών ήσαν τα μικρόβια, διαλευ-
  χαθέντος τοιουτοτρόπως τοΰ μυ-
  στηρίου πολλών έπιδημιών
  (συνεχίζεται)
  μη,
  ά^
  ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
  ^ρωϊκοί έπιστήμονες εξετέλεσαν
  Ρ'..................
  Είςτό'Ακτινολογικόν'Ερναστήριον
  ΙΩ. ΕΜ. ΚΑΛΛΙΑΤΑΚΗ
  ΙΑΤΡΟΥ-ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΟΥ
  Εγένοντο νέαι συμπληρωματικαί έγ-
  καταστάσεις τελειοτάτων μηχανημάτων
  Άκτινοθεραπείας καί Ήλεκτροθερα-
  πείας.
  ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΑΙ:
  Ακτινοσκοπήσεις καΐ άκτινογραφίαι δλων των
  συστημάτων. Τηλακτινογραφήσεις θώρακος, όρθο-
  διαγράμματα καρδίας και άβρτής, άκπνογραφίαι
  κατά σειράν στομάχου και δωδεκαδακτύλου, χο-
  λοκυστογραφίαι, πυελογραφίαι κ.τ.λ.
  Άκτινοθεραπεία
  (Έπιπολής, μέση καί κατά βάθος).
  Ήλεκτροθεραπείο:
  ('Υπερβραχέα κύματα, ήλεκτροπηξία, γαλβα-
  νο—φαραδικόν ρεΰμα, ίοντισμός).
  Αριθ. τηλεφ. 4—16.
  Καλοΰνται ζΐς τακτικήν
  νίκην Συνέλευσιν οί κ. κ. Μέτο-
  χοι των Κυλινδρομύλων Α. καί
  Γ. Καστρινάκη Α.Ε.Ε. την 30ήν
  Απριλίου έ. Ι. 1938, ημέραν
  Σάββατον καί ώραν ΙΟην π.μ.
  είς τα έν Ηρακλείω Γρχφεΐα
  τής Έταιρείας.
  θέματα Ημερησίας Διατάξεως:
  1) Λογοδοσία Διοικητικοΰ
  Συμ^ουλίου καί Έκθεσις Έλεγ-
  κτών.
  2) "Εγκρισις Γ' ΊσολογισμοΟ
  τής Έταιρείας χρήσεως 1937
  καί διάθεσις έτησίων κερδών.
  3) Απαλλαγή εύθυνών Λιοι-
  κητικοΰ Συμβουλίου καί Έλεγ-
  κτών.
  4) Έκλογή -Έλεγκτών διά την
  επομένην χρήσιν.
  δ) Συζήτησις διαφόρων ζητη-
  μάτων άφορώντων τας εργασίας
  τής Έταιρείας.
  Οί επιθυμούντες έκ των κ.κ.
  Μετόχων νά μετάαχωσι τής Γβ-
  νικής Συνελεύσεως, κάτοχοι 10
  τουλάχιστον Μετοχών, δφείλουσιν
  δπως συμμορφωθώσι πρός τάς
  διατάξεις τοΰ άρθρου 28 τοΰ
  Νόμου 2190 περί Άνωνύμων
  Έταιρειών καί τοΰ άρθρου
  τοΰ Καταστατικοΰ τής Έταιρείας.
  Έν Ηρακλείω τή 20ή Φεβρουα-
  ρίου 1938.
  Τό Διοικητικόν Συμβούλιον
  Δημοτικής Άγοράς Χανίων τόν
  Γ/ε. Σταύρον Δρακάκην.
  —Συνεργασία διά τα κτημα-
  τικά καί άγροτικά ζητή-
  ματα.
  Καθ" εϊδήσεις έξ "Αθηνών ό ύ·
  πουργός τής Δικαιοαύνης κ. Λο-
  γοθέτης συνειργάσθη μετά των
  Δτοικπτών των Τραπβζών Έθνι-
  κής καΐ Άγροτικής κ. κ. Δροσο-
  ιοΰλου καί Λαμπροπουλου διά
  'ητπματα αφορώντα την κτημα-
  •ικήν καΐ άγρβτικήν πίστιν καΐ
  χετιζόμενα μέ τάς δΰβ Τραπέ-
  '*$■ ____________
  —Δειγματοληψίαι.
  Ή άγορανομικη ύπηρεσία Χα-
  ίων ενήργησε δβιγματοληψίας
  η διαφόρων εΐδών ΐκ τή; οϊγο-
  άς Χανίων πρός διαπίστωσιν εάν
  πληρβΰνται ίί βχι βΐ δρβι τής ά-
  γνότητος παραβκευής των εΐίών
  ούτων.
  —Τα μαθήματα 'Αεραμύνης.
  Άπό μέρβυς τής Γενικής Λι-
  βικήσεως Κρήτης ώρίσθηβαν διά
  νά παρακολουθήαουν τα μάθη-
  ματα 'Αεραμύνης οί κ. κ. Αθαν.
  Χολιόπουλος τής υπηρεσίας Δή-
  μββίων έργων, Β. Μαραγκουδά¬
  κης χημικάς, βοηθος έπόπτου 'Λ·
  ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΙΣ
  Ή "Ενωσις Οίνοποιητικών
  Συνεταιρισμών Μάλεμε, Κυ
  δωνίας, κατόπιν αποφάσεως
  τής γενικής Συνελεύσεως αύ
  τής.
  Γνωστοποιεϊ δτι,
  Την Κυριακήν 27ην τρέχον
  τος καΐ ώραν Ιΐην πρωϊνήν
  διενεργηθήσεται πλειοδοτικός
  διαγωνισμός δι' ένσφραγΐστων
  προσφορών είς τόν συνήθη
  τόπον δημοπρασιών καφφενεΐ
  όν «Κλώνος» διά την έκποί
  ησιν ενός αύτοκινήτου μάρ
  κάς «Φόρνι» φορτηγοθ ώφελί
  μου φορτΐου 2 3)4 τόννων και
  νουργοθς έν αρίστη καταστά
  σει καί ενώπιον όρισθείση
  Έπιτροπής.
  ΈνΧανίοις τή 15 Φ)ρίου 1938
  (Ή Έπιτροπή)
  Τα κοστούμια τίς καπαρντίνες
  τα παλτά σας, είς τοΰ ΜΑΡΟΥΔΑ.
  Ο ΕΠΙΣΗΜΟΣ ΧΟΡΟΣ
  ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
  ΤΡΑΠΕΖΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΔΛΗΛΩΝ
  ΥΠΕΡ ΤΙΣ Ε8ΝΙΚΗΣ ΑΕΡίΗίΡΙΑΣ
  Σάββατον, 26 Φεβρουαρίσυ έ. έ.
  ΑΙΘΟΥΣΑ «ΝΤΟΡΕ" .
  ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΊΆΙ είς τό προίατιι-
  όν Καμίνια κατάστημα μετ' ά·
  νωγείου οικίας καί συνεχομένη< αμπέλου. Τα αύτά μετά δύο βϊσέ τι καταστημάτων πωλοθνται κα μέ ευκολίας πληρωμής. Πληροφορίαι παρ' ημίν. ΚΟΚΑΡΙ έξαιρετιχής ποιότη τος ψιλό Οά εθρετε είς την κρεμ μυδαποθήκην πλησίον Χανίω Πόρτα ώς καΐ κρεμμύδια ιίς δ αρκή παρακαταθήκην. γορανομίας, κης λογιστής Γεώργιος Παπκδά- μηχανικής υπηρε¬ Δήμων καΐ Κοινοτήτων καί Στυλιανός -εϊμπεκάκης τεχνικός βοηθός παρά τώ Σχολικω Άρχι- τέκτονι Κρήτης. —Διά παράνομον όπλοφο- ρίαν. Υπό τοϋ μεταβατικοΰ άίτο- σπάσμοΐτος Ανωγείων συνελήφθη 6 Κ. Γ. Κλάδος ή Πρεσιμιτζής έκ Λειβαδίων κατηγορούμενος ότι έφερε μεθ' έαυτοΰ αίχμηράν μά¬ χαιραν. —Ή ύλοτομία δι' οΐκιακάς ανάγκας. Πρός αποφυγήν κόπων καΐ γραφειοκρατικών διατυπώαεων καί δαπανων κινήσεως κλπ. ανα¬ κοινούται αρμοδίως ότι τά/φυτευ- θέντα δένδρα (κυπαρίσσια, λεϋ- κες, ΐτέαι κλπ.) οταν ΰλοτομοΰν- ται μέ τόν σκοπόν νά θεραπευ- θοϋν άτομικαί τοϋ ΐδιοκτήτου των άνάγκαι άπό τό υλικόν ποϋ θά προκύψη έκ τής ύλοτομίας των, οΰδεμία δυσκολία δέον νά προβάλλεται. Αί τοιαύται ύλοτο- μίαι γίνονται άτελως καΐ άνευ α¬ δείας. ΕΝϋΙΚΙΑΖΕΤΑΙ, παρεχομένης άσφαλοθς εγγυήσεως, ή έντός τής πόλεως Ηρακλείου καί παρά τα «Καρτέρια» κειμένη οίκία τοθ Ίεροΰ Ναοΰ τοΰ Άγίου Γεωργίου Πόρου, άπαρτιζομένη έκ μεγάλης αύλής, άφοδευτηρίου, στερνοπηγα- δίου, μαγειρείου, δύο Οολωτών μαγαράδιον, δύο ίσογείων αίθου- σών καί έξ ένό; άνωγείώυ δωμα- τίου. Πληροφορίαι παρά τή Έ- νοριακή Επιτροπεία Πόρου ή πα¬ ρά τώ Μιχαήλ Ντίρλα Πλατειά Στρίτα. "Χ ΙΟ Σ" Τό ταχύτερον καί εύσταθέστερον θαλαμηγόν τής γραμμής, αναχωρεί: Κάθε Κυριακήν άτιόγευμο: ΚΑΤ' ΕΥΘΕΙΑΝ ΠΕΙΡΑΙΑ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΝ Ταίϊίδιον Ήρακλείβυ— Πειραιώς 12 ίίρβ$. ΠρακτβρεΤον ΑΔΑΜΗ Ίηλίφ. 5-40 ί'Ι
  Α
  Ηράκλειον—Κρήτης
  Γραφεΐα έναντι Παλ. Νομαρχίας
  Η ΓΑΛΛΙΑ ΕΖΗΤΗΣΕΝ
  ΟΠΩΣ ΛΗΦΘΟΥΝ ΜΕΤΡΑ
  ΚΟΙΝΗΣ ΕΝΤΟΝΟΥ ΔΡΑΣΕΩΣ
  ΕΙΣ ΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΝ ΕΥΡΩΠΗΝ
  ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΕΙΣ
  ΕΗΕΡΓΟΥ ΠΑΕΟΜ ΕίΕΜΟΑΣΕΟΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 19 Φεβρουαρίου (τού
  άνταποκριτού μας). — Καθ* 5. αγγέλ¬
  λεται έκ Παρισίων ή Γαλλία εζήτησεν
  άπό την Αγγλίαν όπως. ληφθούν άπό
  κοινοΰ υπό των δύο κυβερνήσεων μέτρα
  έντόνου δράσεώς εναντίον των σχεδίων
  τούΧίτλερ είς την Κεντρικήν Ευρώπην.
  Κατά τάςαύτάςπληροφορίας,ή'δη μεταξύ
  των δύο χωρών διεξάγονται σύντονοι
  συνεννοήσε-ις πρός ένεργόν πλέον επέμ¬
  βασιν άποσκοποΰσαν είς την ματαίωσιν
  πραγματοποιήσεως τοΰ "Ανσλους.
  Ο ΛΕΟΝ
  ΕΚ ΤΗΣ ΕΗΕΡΓΟΥ
  ΑΘΗΝΑΙ 19 Φεβρουαρίου (τού
  άνταποκριτοΰ μας}. — Κατά τηλεγρά.·
  φημα έκ Ρώμης ο Αεόν Μπλούμ α¬
  σθενήσας σοβαρώς πρόκειται νά άπο-
  χωρήση τής ένεργοΰ πολιτικής. ΊΙ εί¬
  δησις δέν έπεβεβαιώθη έκ Παρισίων.
  ΚΑΤΟΠΙΝ ΣΚΑΗΡΑΣ ΑΕΡΟΜΑΧΙΑΣ
  ΚΑΤΕΡΡΙΦ8ΗΪΑΗ ΚΙΝΕΖΙΚΑ ΑΕΡΟΟΛΑΝΑ
  ΑΘΗΝΑΙ 19 Φεβρουαρίου (τού
  άνταποκριτού μας).— Καθ* ά αγγέλ¬
  λεται έξ "Απω Άνατολής κατόπιν πει-
  σματώδους άερομαχίας οί Ίάπωνες κα¬
  τώρθωσαν νά καταρρίψουν 23^Κινεζι·
  κά άεροπλάνα. ΊΙ άερομαχία έλαβε
  χώραν υπεράνω τοΰ Χανκέου.
  ζ
  έλαβε
  ΕΨΗΦΙΣΘΗ Ο ΝΟΜΟΣ Ο
  ΤΑ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΙΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 19 Φεβρουαρίου (τού
  άνταποκριτοΰ μας).— Τηλεγραφοΰν έκ
  Παρισίων ότι ο νόμος ο καθορίζων τα
  τής εργασίας έν Γαλλία εψηφίσθη. 383
  βουλευταί εψήφισαν υπέρ καί 2Ο8 κα¬
  τά.
  ΕΚΛΗΘΗ ΕΚΤΑΚΤΩΣ ΧΟΕΣ
  ΤΟ ΑΙΤΑΙΚΟΝ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟΝ ίΣΪΜΒΟΥΛΙΟΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 19 φεβρουαρίου (τοΰ
  άνταποκριτοΰ μας). — Ό Βρ&ττανός
  πρωθυπουργός κ. Τσάμπερλαιν εκάλεσε
  διά σήμερον έκτάκτως τό υπουργικόν
  συμβούλιον 'ινα εξετάση τό Γερμανοαυ»
  στριακόν ζήτημα. Τό συμβούλιον Θά
  περιστραφή είς τα πορίσματα των τε-
  λευτιίων συνομιλιών Τσάμπερλαιν —
  Ήντεν—Γκράντι—Κορμπέν.
  ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ Η ΠΡΟΕΛΑΣΙΣ
  ΤΩΝ ΕΘΝΙΚΟΝ ΕΙΣ ΑΛΦΑΜΠΡΑ
  ΑΘΗΝΑΙ 19 Φεβρουαρίου (τού
  άνταποκριτοΰ μας). — Καθ* α, ανακοι¬
  νοί ή Σαλαμάνκα ή προέλασις χοΰ έ-
  θνικοΰ στρατοΰ είς τόν τομέα Άλ-
  φάμπρα έξακολουθεΐ.
  ΕΒΟΜΒΑΡΑΙΣΟΗΣΑΝ ΕΚ ΑΑΟΟΥΣ
  ΔΥΟ ΙΑΑΛΙΚΑ ΑΤΜΟΠΑΟΙΑ
  ΑΘΗΝΑΙ 19 Φεβρουαρίου (τού
  άνταποκριτού μας>. — Τηλεγραφούν έξ
  Ίσπανίας μέσω Ρώμης, ότι κυβερνήτι-
  κά άϊροπλάνα Θελήσαντα νά βομβαρδί-
  σθυν τόν Εθνικόν στόλον, έπληξαν διά
  των βομβών των καί έκ κακοΰ ύπολογι-
  σμοΰ έν Γαλλικόν πολεμικόν καί έν
  Γαλλικόν εμπορικόν σκάφος.
  ΟΙ ΙΑΠΩΝΕΣ ΚΑΤΕΛΑΒΟΝ
  ΚΙΝΕΖΙΚΟΝ ΟΧΥΡΟΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 19 Φεβρουαρίου (τοΏ
  άνταποκριτού μας).— Καθ' α τηλεγρα¬
  φοΰν έκ τής "Απω Άνατολής οί »Ιά·
  πωνες μετά μάχην κατέλαβον 'έν μέγα
  φρούριον επί τού ποταμοΰ Γι*γκϊ(?έ.
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  Πρωία Κυριακής
  20 Φεβρουαρίου 1938
  Σοβαραι δ ηλώσεις τοΰ Τσάμπερλαιν.
  Τό επεισόδιον Μπουτένκο καί ήΜόσχα
  ΛΟΝΔΙΝΟΝ 19 Φεβρουα¬
  ρίου (ραδιογραφικώς).— Ό
  Βρεττανός Πρωθυπουργός κ.
  Τσάμπερλαιν εκάλεσε χθές
  την πρωϊαν τόν έν Λονδί¬
  νω πρεσβευτήν της Ιταλίας
  κ.' Γκράντι τοΰ όποίου την
  προσοχήν έπέστησεν επί των
  φημών διά την πραγματο¬
  ποίησιν τοΰ«'Άνσλους», έζήτη
  σε δέ την ένεργόν επέμβασιν
  της Ιταλίας διά νά μή γίνη
  ή Γερμανοαυστριακή ένωσις,
  ήτις θά άπετέλει κίνδυνον
  διά την ειρήνην της Εύρώ-
  πης.
  Ό κ. Γκράντι εζήτησε δίω
  ρον προθεσμίαν "ίνα συννεν-
  νοηθή τηλεφωνικώς μέ τόν
  κ. Μουσολίνι. Μετά την πά¬
  ροδον δέ ταύτης, τό άπό-
  γευμα, επεσκέφθη τόν κ.
  Τσάμπερλαιν, είς τόν οποίον
  καί ανεκοίνωσεν δτι δυνάμει
  τοΰ συμφώνου της Στρέζας ή
  "Ιταλία δέν δύναται νά έμπο
  δίση οιανδήποτε προσέγγισιν
  μεταξύ Γερμανίας καί Αυ¬
  στρίας.
  Άμέσως μετά την συνάντη¬
  σιν μέ τόν κ. Γκράντι είς
  την οποίαν παρίστατο καί
  ό κ. ΤΗντεν, ό κ. Τσάμπερ¬
  λαιν εκάλεσε τόν Πρεσβευ¬
  τήν τής Γαλλίας κ. Κορμπέν
  μεθ' ου συνεζήτησεν επί μα¬
  κρόν επί της καταστάσεως.
  Είς δημοσιογράφους έρωτή-
  σαντας αυτόν περί τοΰ θέ-
  ματος της συζητήσεως μέ
  τόν κ. Κορμπέν, ό κ. Τσάμπερ
  λαιν ήρκέσθη νά απαντήση
  επί λέξει:
  — Ελπίζομεν νά αποφύγω¬
  μεν μίαν κήρυξιν πολέμου.
  ΡΩΜΗ 18 Φεβρουαρίου (ρα
  διογραφικώς). Ό τέως έν Βου
  κουρεστίω πρεσβευτάς των
  Σοβιέτ κ. Μπουτένκο πρόκει
  ται νά ομιλήση άπόψε άπό
  ραδιοφώνου επί τής κατα¬
  στάσεως έν Ρωσσία.
  Σ Σ. Την παρουσίαν τοΰ Μπου
  τένκο έν Ρώμτ| διαμφισβητεί επι-
  μόνως ή Μόσχα.
  ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙΟΝ 18 Φε¬
  βρουαρίου (ραδιογραφικώς).—
  Σήμερον θά συνέλθη, τό Υ¬
  πουργικόν Συμβούλιον προ-
  κειμένου νά εξετάση, την κα
  τάστασιν ώς διαμορφώθη αΰ
  τη μετά τάς τελευταίας τε-
  λεσιγραφΐκοΰ χαρακτήρος ά
  ξιώσεις της Ρωσσίας διά τό
  επεισόδιον Μπουτένκο.
  Ήύγειονομικήκατάστασιςτοΰ Νομοΰ
  κατά τό παρελθόν έτος 1937.
  Τό Ύγειονομικόν Κέντρον
  Ηρακλείου κατήρτισε καί υ¬
  πέβαλεν αρμοδίως έκθεσιν πε¬
  ρί της ύγειονομικης καταστά
  σεως τοϋ νομοΰ κατά τό πα¬
  ρελθόν έ'τος 1937.
  Ώς άναφέρεται έν τή έν λό
  γω εκθέσει κατάτό διαρρεΰσαν
  έ'τος εδηλώθησαν κρούσματσ
  τύφου, κοκκύτου, παρωτίτιδος,
  Ιλαρας,έπιδημιών έγκεφαλικης
  μηνιγγίτιδος, γρίππης, μελιταί
  ου, όστρακιάς, διφθερίτιδος,
  δυσεντερίας καί άνεμευλογιδς
  έν συνόλω 341 έν ών τα 6 ή"
  σαν θανατηφόρα.
  Τα σπουδαιότερα χρόνια νο
  σήματα έξ ών μαοτίζεται ό
  νομός Ηρακλείου θεωροθνται
  ή έλονοσΐα, ή φυματίωσις, τα
  άφροδίσια καΐ τό τράχωμα.
  Ώς περισσότερον έλογενη
  μέρη θεωροΰνται αί Κοινότη-
  τες Καβροχωρίου, ΜαλλΙων,
  Τυμπακίου,Πετροκεφάλι, Κασ·
  σάνων, "Ινι, Πραιτωρίων κ.
  λ.π. Γενικώς δμως ό κ. Νομί-
  ατρος έξηκρίβωσεν δτι τα
  3)5 των κοινοτήτων τοΟ νομοΰ
  μαστίζονται υπό έλονοσίας.
  Διά την φυματίωσιν αί υ¬
  πάρχουσαι μέχρι τοΰ 1934 στα
  τιστικαί άνέφερον δτι ή έκ ταύ
  της θνησιμότης είς τόν νομόν
  Ηρακλείου ώρίζετο είς 7,69
  επί 10 000 κατοίκων ήδη δμως
  θεωρεΐται δτι ή φυματίωσις
  είνε ευρύτερον διαοεδομένη
  άπό όσον νομίζεται.
  Όσον άφορδ την παρεχο-
  μένην ιατρικήν αντίληψιν αυτή
  παρουσιάζεται ώς ακολούθως:
  ΈνΉρακλείω λεαουργοΰν έν-
  νέα ίδιωτικαί κλινικαί καί £ν
  Δημοτικόν νοσοκομείον. ΟΙ
  έξασκοΰντες τό Ιατρικόν έπάγ
  γελμα έν τή πόλει "Ηρακλείου
  Ίατροί άνέρχονταιείς70έξ δν8
  δημοτικοί καί 66 είς τάς'Επαρ
  χίας έξ ών 29 είναι κοινοτι-
  κοί. Έπίσης ύπάρχουν 15 ό
  δοντοίατροί έν Ήρακλείφ καΐ
  21 φαρμακοποιοί έξ ών 5 έν
  ταίς επαρχίαις.
  Τέλος διά της εκθέσεως συ-
  νιστώνται τα ληπτέα έξυγιαν-
  τικά μέτρα καθ' δλον τόν νο
  μόν καί άναλύονται τα μέχρι.
  τοΰδε έφαρμοσθέντα ίκανο-
  ποιητικώς.
  ΟΙ ΠΑΝΤΟΠΩΛΑΙ
  ΚΑΙ Η ΕΘΝ. ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ
  Ό πρωθυπουργός κ. Ί. Με¬
  ταξάς απηύθυνε πρός τόν πρό
  εδρον των Παντοπωλών Ηρα¬
  κλείου θερμήν επιστολήν διά
  την γενομένην υπό τοΰ συν
  δέσμου των είσφοράν έκ 5000
  υπέρ τής Βασιλικής άεροπορΐ-
  ας.
  ΤΟ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ ΕΝ ΗΡΑΚΛΕΙΩ
  ΤΙΜΑΙ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
  19ης Φεβρουαρίου 1938
  ΟΙ ΕΝ ΔΙΑΘΕΣΙΓΥ10ΤΗΤΙ
  ΤΕΛΟΥΝΤΕΣ ΑΞΙΟΜΑΤΙΚΟΙ
  Δι" άναγκασπκοϋ νόμου ό
  ρίζεται δτι οί διατελούντες είς
  την κατάστασιν της πολεμικης
  διαθεσιμότητος λόγω τραυμά
  των άξιωματικοί καί άνθυπα
  σπισταΐ ξηρδς, θαλάσσης καί
  αέρος, δέν δύνανται νά θε
  ωροθνται εφεξής ώς έν ένερ
  γεία άξιωματικοί καΐ συνεπώς
  &έν δικαιοΰνται νά φέρωσι
  στρατιωτικήν στολήν. Έν επι
  στρατεύσει ή είς έξαιρετικάς
  περιπτώσεις έν ειρήνη, δύναν
  ται οί ύπουργοί των Πολεμι-
  κών υπουργείων νά άνακα-
  λοϋν είς την ενέργειαν άξιω-
  ματικούς της καταστάσεως
  ταύτης καί νά άναθέτουν είς
  αύτοϋς έλαφράς υπηρεσίας.
  ΤΟ ΠΑΝΑΝΕΙΟΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΝ
  ΚΑΙ ΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ
  Δι' έγκυκλΐου της ή Νομαρ-
  χία Ηρακλείου συνιστά είς
  τοΰς προέδρους των Κοινοτή¬
  των τοΰ νομοθ νά έγγράψωσιν
  είς τούς προϋπολογισυούς αυ¬
  τών πιστώσεις διά την ένίσχυ
  σιν των πόρων τού Πανανείου
  Δημοτικοΰ Νοσοκομείου. Δι'
  ετέρας έγκυκλΙ>>υ συνιστάται
  ή ψήφισις εισφορών αΐτινες θά
  διατεθώσι διά την πραγματο¬
  ποίησιν της ίδέας ανεγέρσε¬
  ως άνδριάντος είς τόν πυρπο-
  λητήν τοϋ Άρκαδίου ήρωα
  Γιαμπουδάκην.
  ΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ
  Υπό τοΰ ύπουργείου των
  Οίκονομικών εκοινοποιήθη έγ·
  κύκλιος πρός τάς τελωνειακάς
  αρχάς διά τής οποίας καθο-
  ρίζονταιτα τοΰ χρόνου μετα-
  φοράς των εΐσπράξεων των τε
  λωνείων είς τα Δημοσία Τα-
  μεΐα,
  Ζυρίχη
  Παρίσιοι
  λονδίνον
  Ύόρκη
  -Αγορά Πώλησις
  25.30— 25.55
  3.55 3.65
  545 550
  108 60 109 60
  Άγορά
  Πώλησις
  "Αμστερδαμ
  60.80
  61.94
  Στοκχόλμη
  28.10
  28.35
  Βρυξέλλαι
  3.70
  3.70
  Βαρσοβία
  20.75
  2180
  Η ΕΠΕΤΕΙΟΣ
  ΕΚΠΟΡΘΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΝΙΠΙΖΑΝΙΟΥ
  Διά τηλεγραφικης έγκυκλίου
  τοΰ ύπουργείου τής 'Εθν Παι-
  δείας ένετάλθησαν, οί επιθε¬
  ωρηταί των σχολείων νά μερι-
  μνήσουν ώστε την 21 τρέχ. νά
  γίνωσιν όμιλίαι είς δλα τα
  σχολεΐα δι' ών νά έξαίρεται
  ή σημαοία τής καταλήψεως
  τοΰΜπιζανίου καί της άλώσε
  ωςτών Ιωαννίνων. Αυριον έξ
  άλλου τελεΐται είς τοΰς στρα¬
  τώνας τοΰ 43ου συντάγμα-
  τος πολεμική έορτή επί τή έ-
  πετείω της άλώσεως των Ι¬
  ωαννίνων, εκλήθησαν δ' δπως
  παραστώσιν κατ' αυτήν ό κ.
  Νομάρχης, ό Μητροπολίτης, ό
  κ. Δήμαρχος, αί αρχαί καί αί
  διάφοροι όργανώσεις της πό¬
  λεως, τα σχολεΐα, οί πρήσκο
  ποι καί τό κοινόν.
  ΑΙ ΤΙΜΑΙ ΤΩΝ ΞΥΛΑΝΘΡΑΚΩΝ
  Πρός αντιμετώπισιν της πά
  ρατηρουμένης είς την πόλιν
  μας ελλείψεως ξυλανθρακων
  απεφασίσθη είς χθεσινήν έκ¬
  τακτον συνεδρίασιν της έπι-
  τροπης Διατιμήσεων Ήρακλεί
  ου έλσφρά υπερτίμησις των
  τιμών αυτών κανονισθεισών
  ώς εξής κατ' οκάν: Ξυλάν-
  θρακες έξ άγρίων ξύλων δρ.
  4.20 λιανικώς, 3.90 ήμιχον-
  δρικώς καί 3.80 χονδρικώς.
  Ξυλάνθρακες έξ ημερών ξύ¬
  λων: δρ. 4 λιανικώς, 3.70 ή-
  μιχονδρικώς καί 3,60 χονδρι¬
  κώς.
  ΤΟ ΕΘΝΙΚΟΝ ΛΑΧΕΙΟΝ
  Διά δημοσιευθείσα; είς την ε¬
  φημερίδα τής Κυβερνήσεως απο¬
  φάσεως τής έπιτροπήςτώνκρατικών
  λαχείων όρίζεται δτι ή δευτέρα
  -κδοσις τοΟ έθν.κοθ λαχείου θά
  περιλαμβάνη 80.000 γραμμάαα,
  έν των οποίων θά κερδίζουν είς
  τάς 5 κληρώοεις τα 30. 000. Τα
  κέρδη διά την δευτέραν έκδοσιν
  αύξάνονται είς 59.300.000 δραχ-
  ΑΙ ΤΙΜΑΙ
  ΤΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΙΔΟΝ
  Τό Γεωργικόν Έπιμελητήριον
  Άττικοβοιωτία εζήτησεν άπό τα
  κατά τόπους Γεωργικά Επιμελη¬
  τηρίω πληροφορίας περί των
  πραγματοποιουμένων είς εκάστην
  περιφέρειαν τιμών των διαφόρων
  γεωργικών προϊόντων προκειμέ-
  νου τοθτο νά προβή είς ενεργείας
  πρός την μελετώσαν τό κόστος
  τής ζωής επιτροπήν ώστε νά μην
  εισηγηθή τυχόν αυτή την είς χα¬
  μηλοτέρας τιμάς πώλησιν των γε-
  ωργικών είδών πρός ζημίαν των
  παραγωγών.
  Η ΠΡΟΧΘΕΣΙΝΗ ΚΑΤΑΔΙΚΗ
  'Υττά τού κακουργιοδικεΐου
  Ηρακλείου επερατώθη προ-
  χθές την νύκτα ή έκδίκασις
  της υποθέσεως κατά των "Ι¬
  ωάν. Θ. Βαρδάκη καί Γ. Έμμ.
  Βαρδάκη κατηγορουμένων δι'
  αναίρεσιν. Έκ τής διεξαχθεί
  σης διαδικασίας διεπιστώθη,
  ή ένοχή των κατηγορουμένων
  καταδικασθέντων ούτω άμφο
  τέρων επί μετρία συγχύσει
  είς έ'νδεκα έτών πρόσκαιρα
  δεσμά.
  Η ΕΞΑΓΩΠΚΗ ΚΙΝΗΣΙΣ
  Ή κίνησις τήςάγοραςΉρακλείου
  υπήρξε καί κατά την παρελθούσαν
  έβδομάδα αρκούντως ζωηρά. Σχε¬
  τικώς είς τό κυκλοφορήσαν χθές
  έβδομαδιαΐον δελτίον τού Έμπορι
  κου χαί Βιομηχανικοΰ Έπιμελη
  τηρίου άναφέρεται δτι έξαγωγή
  εγχωρίων προϊόντων κατά την
  έβδομάδα ταύτην ανήλθεν εί; 132.
  000 χιλγρ. σουλτανίναι, 35.000
  ξανθών, 438.000 έλαιων, 75.000
  καπνών καί 15.000 μαύρης στα
  φίδος.
  Η ΑΓΓΛΙΑ ΕΧΕΙ Π ΕΙΣ θ Η
  ΟΤΙ Ο ΧΙΤΛΕΡ ΕΠΙΔΙΩΚΕΙ
  ΝΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΗ ΙΣΧΥΡΑΝ
  ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑΝ
  Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ ΚΡΙΣΙΜΟΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 19 Φεβρουαρίου (τού
  άνταποκριτού μας).— Κατά τα έκ Αον-
  δίνου τηλεγραφήματα, οί Άγγλικοί ή·
  μιβπίσημοι κύκλοι έκφράζουν την πε¬
  ποίθησιν ότι ο Χίτλερ έπιδιώκει απρο¬
  καλύπτως νά ? πραγματοποιήση βύρύτα-
  τον σχέδιον άποβλέπον είς τήνδημιουρ-
  γίαν ισχυράς γερμανικήν αύτοκρατορίας
  ογδοήκοντα έκατομμυρίων κατοίκων.
  ΊΙ έκ των προθέσεων τού Χίτλερ ά-
  νησυχία παρά τή Αγγλικη δημοσίας
  γνώμη είνε μεγίστη * Κρίνεται δέ σο-
  βαρωτάτη ή διεθνής έν γένει κατάστασις,
  μή άποκλ&ιομένου οΰτε αυτού τού πο¬
  λέμου.
  ΣΥΝΗΛΘΕΝ Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ
  ΤΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ
  ΥΠΕΒΛΗΘΗΣΑΝ ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ
  ΑΘΗΝΑΙ 19 Φεβρουαρίου (τού
  άνταποκριτοΰ μας).— Σήμερον συνήλ¬
  θεν είς μακράν σύσκεψιν ή ολομέλεια
  τ/,ς Έπιτροπής διά την ελάττωσιν τού
  κόστο-υς τής ζωής. Πρός την Επιτρο¬
  πήν ύπεβλήθησαν τα πορίσματα τής ύ·
  ποεπιτροπής, διά την ελάττωσιν ειδικώς
  τοΰ κόστους τ/,ς ζωής των είδών δια-
  τροφής καί βιομηχανικών τοιούτων. Αί
  συνεδρι-άσεις τϊ,ς Έπιτροπής πιθανώτα
  τα θά έπαναληφθούν πρός λήψιν οριστι
  κων άποφάσεων.
  Ο ΜΠΟΥΤΕΝΚΟ ΦΕΡΕΤΑΙ
  ΕΞΑΦΑΝΙΣΘΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΡΩΜΗΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 19 Φεβρουαρίου (τού
  άνταποκριτοΰ μας).— Νεώτεραι πλη¬
  ροφορίαι έκ Παρ'ισίων φέρουν τόν
  Μπουτένκο ώς έξαφανισθέντα άπό την
  Ρώμην είς την οποίαν ώς ελέγετο ευ¬
  ρίσκετο άπό προχθές.
  ΟΑ ΓΙΝΟΥΝ ΜΕΤΑΒΟΛΑΙ
  ΕΙΣ ΤΑ ΕΣΡΤΕΡΙΚΑ ΤΗΣ ΑΥΣΤΡΙΑΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 19 Φεβρουο>ρίου (τού
  άνταποκριτοΰ μας).— Τηλεγραφούν έκ
  Αονδίνου ότι θεωρείται βέβαιον έκε!
  ότι έντός όλίγου θά άναγγελθώσιν αί νέ¬
  αι μεταβολαί αΐτινες Οά πραγματοποιη-
  θώσιν είς τα έαωτερικά τής Αυστρίας
  κατόπιν των συν&ννοήσεων Σούσνιγκ καί
  Χίτλερ.
  ΑΠΕΚΡΟΥΣΟΗΣΑΝ ΕΠΙΟΕΣΕΙΣ
  ΤΟΝ ΚΥΒΕΡΗΗΤΙΚΟΗ ΕΙΣ ΑΑΦΑΜΙΙΡλ
  ΑΘΗΝΑΙ 19 «1>εβρουαρίου (τού
  άνταποκριτού μ*ς).— Τηλεγραφούν έκ
  τού έξωτερικοΰ ότι οί κυβερνητικοΐ ε¬
  νήργησεν τρείς έπιθέσεις είς τόν τομέα
  τοβ Άλφάμπρα άλλ' άπεκρούσθησαν υ¬
  πό των έθνικών.
  ΣΥΝΕΧΙΖΟΝΤΑΙ ΑΙ ΕΠΙΘΕΣΕΙ!
  ΤΩΝ ΑΤΑΚΤΩΝ ΚΙΝΕΖΩΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 19 Φεβρουαρίου (τού
  άνταποκρΐΐθΰ μας).— Τηλεγραφούν έκ
  Σ αγκάης ότι^ συνεχίζονται έκεϊ αί έπι-
  ορομαί των άτάκτων Κινέζων. Οί Ίά¬
  πωνες έκ των έπιδρομών τούτων ύφί-
  στανται σημαντικάς απωλείας.
  ΤΑΡΑΧΑΙ
  ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 19 Φεβρουαρίου (τού
  άνταποκριτοΰ^ μας).— Μεταξύ των ό-
  παδών τής Ούάφντ καί |τών κυβερνήτι-
  κων εγένοντο ταραχαί είς Άλεξάνδρει
  αν. Ύπάρχουν 4Ο σοβαρώς τραυμα·
  τισμένοι»
  ? Ζ απειλών, ω
  ' «βννώαεως «λλα
  ως
  να
  τβ όνειρον τού :
  αηον Π ν' άπβθο
  '0 Γερμανός δι
  | λπο«5 έη τΡεϊ5
  ώρ*5 ένώ^ν
  ράϊχσταγ,
  ιφββλήμ«τ* κα*
  αεν τάς έπιδυμκ
  χαβμβύς καί τα
  Άνέλυσε τβ συν
  γρ» σήμερον ε>
  Χββοι3ΐαλισμβΰ ε
  οικον καί τό π
  οποίον θά άκολ< μέλλον. Άνέπτ νεχεία τό έξω: γρκμμά τού, έ ίνκντι τής Αύο «υ, επετέθη κι Ε. την όπβίαχ όργανον άδικίο ΐυναατκύσεως τί τού μεγάλου βφελος των ν φέρδη είς τάς φ μανί«ς μέ τή>
  την Ιαπωνίαν,
  τόσον την Ίι
  χρατορίαν έν
  χαί την θέσιν
  εί; τό προτεκτ< Μαντσουκουό, τοΰ κομμουνι Σοβιετικής Ρω< ως καί ένσα δέας αυτής κ βη είς την | βκρυοήμαντον "Οτι τό Γ ϊ τεΐ άπό τού< τελευταίου πο^ νιαχύσεις ή ο Χ^ρήσεις, άλλ επιστροφήν γερμανικών ί μόν νά προβί; τε ενέργειαν την πραγμάτο οκοποΰ. Ό λόγος 3 τλερ ήκούσ£ ^5 μυκηθμός "ρόκειται νο τοΰς Παρισίο βαθυτάτην έ βχι καί έκπλι οιν. Διότι τό Λονδινον ^ κεραυνός Κυβέρνησιν, *πέσπασεν τ< οτά5 τη5 έξω κης» τούς το] δημοφιλεστέ| της, τούς κ. ν τ *«ί την σύγ «έν γνωρίζί °Ρ«ματικάς ; Π«Ρ«ιτήσεως ^ Γά ^ χράμπ ειΧ» των όποΙ ίέ ό τάα ς η ^5 πολιτικι "Ρεττανίας. 2Ρ«ν ββ «εί ή διά ι 5 ί διεύθυ