95432

Αριθμός τεύχους

4795

Χρονική Περίοδος

Α' 1938

Ημερομηνία Έκδοσης

22/2/1938

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
  ΣΥΝΔΡΟΜΑ1.
  Αίγυπτον
  ε'τησία 71 μοί 3
  ε'ξάμηνος 2
  '.Λμίριχης
  ι'τησία δολ. 15
  ίξαμηνος » 8
  Τιαη
  χατα φύλλον
  Λραχ. Ι
  ΤΡΙΤΗ
  22
  ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ
  1956
  ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΑ
  ΟΔΟΙ ΜΙΝΩΓΑΥΡΟΥ
  ΥΠΕΥΒνϋΟΣ ΣτΙΤΑΚΤΗΣ ΘΡ· Ν ΣΓΑΝΡΑΚΗΣ
  ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΑΝΔΡ. Μ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ ΚΡΗΤΗΣ · ΕΓΟΣ 23Ον
  ΑΡΙΘΜ. ΦΥΛΛΟΥ *794
  ΑΙ ΑΠΕΙΛΑΙ ΤΟΥ ΧΙΤΛΕΡ
  ΚΑΙ Ο ΠΙΝΙΚΟΣ ΤΟΥ ΤΣΑΜΠΕΡΛΑΙΝ
  Ό αναμενόμενος μέ τόσην
  αγωνίαν άπό την παγκόσμι¬
  ον κοινήν γνώμην ίστορικός
  λόγος τού Γερμανοΰ Φύρερ,
  ηκούσθη την παρελθούσαν
  Κυριακήν. Πλατύστομος, ώ-
  μός, άπειλητικός, χωρίς περι-
  στροφάς καί ύπονοούμενα,
  μέ σαφες περιεχόμενον περι-
  εστράφη είς ολα τα φλέγον-
  τα ζητήματα καί πρός όλας
  τάς κατευθύνσεις, ώς χείμαρ-
  ρος απειλών, ώς κραυγή ά-
  πογνώσεως άλλά καί ώς άπο-
  φασιστική προειδοποίησις τού
  Γ' Ράϊχ νά πραγματοποιηθή
  τό όνειρον τού παγγερμανι-
  σμοΰ η ν' αποθάνη ένδόξως.
  Ό Γερμανός δικτάτωρ ομι¬
  λήσας επί τρείς ολοκλήρους
  ώρας ενώπιον τού ειδικώς
  πρός τουτο συγκληθέντος
  Ράϊχσταγ, έθιξεν βλα τα
  προβλήματα καί έξωτερίκευ-
  σεν τάς επιθυμίας, τούς στο-
  χασμούς καί τα σχέδιά τού.
  Άνέλυσε τό συντελεσθέν με-
  χρι σήμερον έργον τού έθνι-
  κοσοσιαλισμοΰ είς τό εσωτε¬
  ρικόν καί τό πρόγραμμα τό
  οποίον θά ακολουθήση είς τό
  μέλλον. Ανέπτυξεν έν συ-
  νεχεία τό εξωτερικόν πρό-
  γραμμά τού, έπεξήγησε την
  έναντι τής Αυστρίας στάσιν
  τού, επετέθη καπά τής Κ. Τ.
  Ε. την οποίαν άπεκάλεσεν
  όργανον άδικίας καί κατα-
  δυναστεύσεως των ήττημένων
  τού μεγάλου πολέμου, είς
  όφελος των νικητών, άνε-
  φέρθη είς τάς φιλίας τής Γερ-
  μανίας μέ την Ιταλίαν καί
  την Ιαπωνίαν, άναγνωρίσας
  τόσον την Ίταλικήν αύτο-
  κρατορίαν έν Αίθιοπία όσον
  καί την θέσιν τής Ίαπωνίας
  είς τό προτεκτοράτον της τού
  Μαντσουκουό, επετέθη κατά
  τού κομμουνισμοΰ καί τής
  Σοβιετικάς Ρωσσίας ώς φορέ-
  ως καί ένσαρκωτοΰ τής ί-
  δέας αυτής κα'ι τέλος προέ
  βη είς την μεγάλην, την
  βαρυσήμαντον δήλωσιν:
  Ότι τό Γ Ράϊχ δέν έπαι-
  τεΐ άπό τούς νικητάς τού
  τελευταίου πολέμου υλικάς έ-
  νισχύσεις η οικονομικάς έκ-
  χωρήσεις, άλλ' άπαιτεϊ την
  επιστροφήν των παλαιών
  γερμανικών άποικιών, έτοι¬
  μον νά προβή είς οιανδήπο¬
  τε ενέργειαν καί θυσίαν διά
  την πραγμάτωσιν αυτού τού
  σκοποΰ.
  Ό λόγος λοιπόν τού Χί-
  τλερ ηκούσθη. Έξαπελύθη
  ώς μυκηθμός θυέλλης πού
  πρόκειται νά έκσπάση· Είς
  τούς Παρισίους έπροξένησε
  βαθυτάτην εντύπωσιν. Άλλ'
  όχι καί έκπληξιν, ούτε σύγχυ
  σιν. Διότι ανεμένετο. Είς
  τό Λονδίνον δμως, έφθασεν
  ώς κεραυνός. Διεμέλισε την
  Κυβέρνηοιν, άπό την οποίαν
  άπέσπασεν τούς πρωταγωνι-
  στάς τής έξωτερικής πολιτι-
  κής, τούς τολμηροτέρους καί
  δημοφιλεστέρους ύπουργούς
  της, τούς κ. κ. Ήντΐν καί
  Γκράμπορν υπουργόν καιυ-
  φυπουργόν των εξωτερικών,
  καί ένέσπειρε τόν πανικόν
  καί την σύγχυσιν. Φυσικά,
  δέν γνωρίζομεν άκόμη τάς
  δραματικάς λεπτομερείας τής
  παραιτήσεωςΐτών κ.κ. ΤΗντεν
  καί Γκράμπορν, τα σημεΐα
  επί των οποίων διεφώνηοαν
  μέ τόν πρωθυπουργόν κ
  Τσάμπερλαιν ούτε καί τάς ά
  κριβεΐς τάσεις της έγκαινια-
  ζομένης ήδη νέας έξωτερι¬
  κής πολιτικάς τής Μεγαλης
  Βρεττανίας. Πολύ περισσό¬
  τερον βεβαία δέν δυνάμεθα
  νά ομιλήσωμεν μετά θετικο-
  τητος διά τάς τεραστίας συ¬
  νεπείας ποΰ θά έχη τόσον
  έν τω εξωτερικώ όσον και εν
  τω εσωτερικώ ή άπομά-
  κρυνσις τού κ.
  *Ηντεν άπό
  την διεύθυνσιν τού Φορείν
  Όφφις.Έγνώαθη δμως ©τι ό
  πρωταγωνιστής τής μέχρι οη-
  μερον έξωτερικής πολιτικης
  τής Μ. Βρεττανίας παρητή¬
  θη, άκολουθηθεις καί υπό
  τού ύφυπουργοΰ τού, διότι
  άντετάχθη είς την προσέγγι¬
  σιν μέ την Ιταλίαν πού κα¬
  τέστη έμμονος ιδία διά τόν
  κ. Τσάμπερλαιν, διά τής ά-
  ναγνωρίσεως εις αυτήν τής
  προσαρτήσεως τής Αίθιο-
  πίας καί διότι εϊχε την
  αντίληψιν ότι ή Μεγάλη
  Βρεττανία θά έπρεπεν επί
  τέλους νά αφήση την πολι¬
  τικήν τής παθητικής άποδο-
  χής των «τετελεσμένον γε-
  γονότων» καί νά δράση είς
  δλους τούς τομεΐς έν στενή
  συνεργασία μετά τής Γαλλί-
  ας καί των άλλων χωρών πού
  θά την ηκολούθουν, όπως
  τής επέβαλλον τα συμφέρον-
  τά της, ή κρισιμότης τής
  παρούσης στιγμής, ή μεγά-
  λη ίστορία της, τό τεράστι¬
  ον γόητρόν της πού ήρχισε
  νά κλονίζεται καί ή απο¬
  στόλη της ώς φρουροΰ τής
  άνεξαρτηβίας καί τής ελευ¬
  θερίας των μικρών λαών. Ε¬
  γνώσθη άκόμη ότι ή παραί-
  τηοις τού κ. ΤΗντεν έπροξέ-
  νησε βαθυτάτην θλίψιν έν
  Παρισίοις, ένω αντιθέτως είς
  τό Βερολίνον ηκούσθη μέ
  αγαλλίασιν καί πανηγυρίζε-
  ται ώς ή πρώτη μεγάλη νί¬
  κη τοΰ Χίτλερ. Καί είναι
  νομίζομεν άρκετά επί τού
  παρόντος τα γεγονότα αύ-
  τά διά νά σχηματίσωμεν σα-
  φή αντίληψιν τής τεραστίας
  μεταβολης πού συντελείται
  ήδη είς την Ευρώπην ολό¬
  κληρον μετά τόν λόγον τοΰ
  Γερμανοΰ Δικτάτορος.
  Ό Χίτλερ έστρεψε τούς
  μύδρους τού κατ' ευθείαν
  πρός τό Λονδίνον. Καί ό
  Άγγλος πρωθυπουργός πα-
  νικοβληθεΐς έστράφη πρός
  την Ρώμην, άντί νά στρα¬
  φή πρός τάς δυνάμεις τής
  χώρας τού, καί τής προσέφερε
  τήνΑίθιοπίαν καί πολλά ΐσως
  άλλαάνταλλάγματαδιάνάτήν
  άποσπάοη άπό τό Βερολίνον,
  φρονών ότι διά τοΰ τρόπου
  αυτού θά εξουδετερώση την
  Γερμανικήν απειλήν καί θ'
  άπομακρύνη τόν κίνδυνον
  πολεμικής ρήξεως. Άλλ' εί¬
  νε αμφίβολον άν θά επι¬
  τύχη ό έλιγμός αύτάς, ένω
  είνε βέβαιον ότι δι' αυτού
  ή Αγγλία χάνει είς την
  διεθνή κοινήν συνείδησιν
  καί ώς δύναμις καί ώς παρά-
  γων δικαίου. Θά είπη βεβαία
  ό Άγγλος πρωθυπουργός ότι
  εθυσίασε τόν καλύτερον υ¬
  πουργόν καί την Άβησσυνί-
  αν και άλλα πολλά άκόμη
  άτού διά νά σώση την είρή.
  νην, καί τάς άποικίας καί
  διά νά ματαιώση τα ΐμ-
  περιαλιστικά σχέδια τού Χί¬
  τλερ. Άλλά θά ήτο περισ¬
  σότερον έντός τής πραγμα¬
  τικότητος καί τής αληθείας
  εάν ώμολόγει ότι εθυσίασε
  καί τόν κ. ΤΗντεν καί την
  Αίθιοπίαν καί τό δίκαιον καί
  τό γόητρον τής Αγγλίας
  καί τα συμφέροντά της και
  τα πάντα, διά νά κερδίση
  την φιλίαν τοΰ κ. Μουσολί¬
  νι, μετά τού όποίου αίσθάνε-
  ται φαίνεται υπερτάτην ευ¬
  τυχίαν νά ευρίσκεται είς έγ-
  καρδίους σχέσεις.
  Είνε όμως λίαν αμφίβο¬
  λον εάν την πολιτικήν αυ¬
  τήν τοΰ κ. Τσάμπερλαιν θά
  δεχθή ό Άγγλικός λαός. Τα
  άποτ'ελέσματα μάλιστα τής
  τελευταίας άναπληρωματικης
  έκλογής είς την περιφέρειαν
  τού "Ιπσουϊτς όπου ό λαός
  εκλήθη νά ψηφίοη όχι τα πρό
  σωπα,άλλά την έξωτερικήνπο
  λιτικήνπούέξεπροσώπουν, καί
  όπου ό εργατικάς ΰποψήφιος
  πού έξεπροσώπει την άποψιν
  τη5 άμέσου, τής έντόνου
  καί άποφασιστικής δράσεώς
  τής Αγγλίας είς όλους τούς
  τομεΐς τή; ύδρογείου πρός
  διατήρησιν τοΰ γοιίτρου
  της καί περιφρούρησιν τής
  είρήνης έπέτυχεν μέ πλειο¬
  ψηφίαν τριών καί πλέον χι¬
  λιάδων είς βάρος τοΰ κυβερ-ί
  νητικοΰ ύποψηφίου, είναι χά
  ρακτηριστικά νομίζομεν τής
  ψυχολογίαν άλλά καί τής θε¬
  λήσεως τού Άγγλικοΰ λα-'
  ού. Άλλ' έκτός αυτού καί
  αυτή ή κοινοβουλευτική ομάς
  τοΰ Συντηρητικοΰ κόμμα-
  τος, τοΰ κυβερνώντας ύηλα-
  δή κόμματος, έχει ταχθή υπέρ
  τής έγκαταλείψεως τής πα-
  θητικότητος καί τής έγκαι-
  νιάσεως πολιτικήν δράσεώς
  έκ μέρουςτής Αγγλικη; κυ¬
  βερνήσεως.
  Δέν θά πρέπει έπομένως
  νά φανή ούτε περίεργον
  ούτε καί έκπληκτικόν εάν
  αύριον, μεθαύριον ευρεθώ¬
  μεν πρό νέας πολιτικής κα¬
  ταστάσεως έν Αγγλία. Τίπο-
  τε πλέον δέν πρέπει νά φαί
  νετκι απίθανον οϋτε έκπλη¬
  κτικόν. Ευρισκόμεθα είς τάς
  παραμονάς γεγονότων πού θ'
  άσκήσουν αποφασιστικήν ε¬
  πίδρασιν επί τής τύχης τής
  είρήνης καί τής ανθρωπό¬
  τητος. Μέ τόν λόγον τοΰ
  Γερμανοΰ Φύρερ έτερματί-
  σθη ό πρόλογος τού δράμα-
  τος πού κράτει άπό μακροΰ
  είς αγωνίαν τόν κόσμον όλό
  κλήρον. Μέ την παραίτησιν
  τοΰ Άγγλου ΰπουργοΰ των
  Εξωτερικών κ. ΤΗντεν άρχί
  ζει νέα φάσις μέ γοργην ε¬
  ξέλιξιν. Άς την παρακολου¬
  θήσωμεν λοιπόν. Ή λύσις
  καί ή κάθαρσις δα έλθη α¬
  σφαλώς συντόμως δι' εμφανί¬
  σεως τοΰ άπό μηχανής θεοΰ.
  Άς εύχηθώμεν μόνον νά
  μην εμφανισθή ό θεός τού
  πολέμου.
  ν7.
  ΟΠΒΣ ΔΙΑΒΑΙΝΕΙ Η ΖΩΗ
  ΤΟ ΕΠΙΣΗΜΟΝ
  ΕΝΔΥΜΑ
  Έ μέριμν» τοΰ Κράτους διά
  την εύθηνήν ενδυμασίαν είνε άξιό-
  λογος. Ιίϊς τό κεφάλαιον αύτό αί
  λαι'καί τάξεις δέν έςυπηρετήθησαν
  είς τό παρελθόν. "Η άν έξυπηρε·
  τήθησχν με τα ε*τοιμα τοΰ Ρετσί-
  να, δέ/ διέφυγαν καί την αφαί¬
  μαξιν. Διότι κα! αύτά έπληρώθη-
  σαν καχά καιροΰς εις... χρυσόν.
  Άλλ' 6 λόγος έδώ δέν είνε δλως
  διόλου διά την εύθηνήν ενδυμα¬
  σίαν. Είνε καί διά την επίσημον.
  Διότι καί αυτή άρχίζει άπό την
  εύθηνήν.
  Κάθε Τριώδιον τα φράκα καί
  τα σμόκιν, άν λάβωμεν &π* όψιν
  μας καί παλαιοτέρας εποχάς, δέν
  μετροΰνται είς τα δά/.τυλα. Οί έ-
  πίσημοι είναι πολλοί. Καί καταν-
  τα νά διερωταται κανείς είς τούς
  χορούς δπου τα επίσημον ενδυμα
  είνε αυστηρώς επιβεβλημένον:
  —Ποΰ ευρέθησαν τόσα σμόκιν
  τοΰ κουτιοϋ; Πώς τα έπλήρωααν
  αύτοι οί κομψοί καί άψογοι χορευ
  :ί;
  "Ενας πού ήξευρεν έδώ τα πράγ-
  ματα δεν θά άπαντοΰσε με άορι-
  στίες. Διότι δπάρχουν συγκεκριμέ-
  να γεγονότα. Έ κοινωνική ί-
  στορία των ημερών αυτών, είνε
  γεμάτη... αποδείξει; πληρωμής.
  Τό επίσημον ενδυμα είτε δανείζε-
  ται επί ενεχύρω, είτε ενοικιάζε-
  :«ι, σπανιώτατα δέ παραγγέλλε-
  ται καί άγοράζεται. Τό δανεικόν
  φράκο άλλως τε είνε παληά δου
  λειά, άπό την εποχήν άκόμη πού
  είς τόν τόπον μ,ας έπεκράτησεν ό
  έπίσημος κοινωνικός τύπος Ό
  μακαρίτης Άξελός των Χανίων ε-
  μεινε παροιμιώοης διά τδ αιω¬
  νίως δανεικό φράκο τού. Άλ¬
  λά καί οί κομψευόμενοι τοΰ και-
  ροΰ έκείνου.
  Καί σήμερον άντιγράφονται οί
  αίώνες.Οί έπίσημοι των άνά τό Πά
  νελλήνιον χορευτικήν έσπερίδων
  είναι έπίσημοι... εκ των ενόντων.
  Άλλοΰ μάλιστα Οπάρχουν καί ίί-
  διν.ά έτοιμοπωλεϊα δ.ά τό ενδυμα
  αύ:ό ' ν όχι καί παλαιοπωλεϊα.
  Εις τό κλεινόν άστυ θυμοθμαι ό-
  μάδα διασκεδαστικών νέων ή ό-
  ποία διά νά εισέλθη έλευθέρως
  εις ενα χορόν, εδέησε νά καταφύ¬
  γη καί εις τα τελευταία αύτά.
  Αμφιβόλου προελεύσεως έπίσημα
  Ινδύματα επεστρατεύθησαν — τα
  είχον μεταχειρισθή ϊσως καί νε-
  κροφορεΐς. Ό παλαιοπώλην πάν-
  τιος εϊχε καί άρωμα διά νά Ιξου-
  δετερωθή ή οσμή τής ναφθαλίνης
  καί . . μονόκλ διά νά συμπληρω¬
  θή «παραπειστικώς» τό σύνολον.
  Καί θά τό πιστέψετε, Οί έπίση-
  μοι έκεΐνοι έκαμαν χρυσές 2ου-
  λειές είς τόν χορόν.Άνεφέρθησαν
  δέ μετά πολλών έπαίνων καί είς
  την κοσμικήν κίνησιν.
  *
  Αί λαίκαί τάςεις έ'χουν αυτήν
  την στιγμήν ανάγκην καί εύθηνων
  επισήμων ένδυμασιών Εύτυχώς οί
  επιχειρηματίαι δέν ελειψαν ουδέ¬
  ποτε εις τό κεφάλαιον αύτό.
  Δέν ελειψεν έπίσης ουτε ή εύαυ·
  νειδησία των είς τα ζήτημα τή;
  έφαρμογής καί τής μεταρρυθμίσε-
  ιος τοΰ επισήμου ένδύματος ώστε
  νά κάνη δι' 2λα σχεδόν τα ά-
  νασχήματα καί τάς ύποφερτάς
  διαστάσεις. Κάποτε μάλιστα άπό
  τό επίσημον ενδυμα λείπει καί τό
  ελάχιστον ΐχνος μεταμφιέσεως.
  Τόσο είνε δεμένο μέ τό άτομον
  καί την όλην εμφάνισιν τού. Πα¬
  ραπλεύρως άπό την κομψοτέραν
  συλφίοα τής βραδυας, φιγουράρει
  άρμονικώτατα. Διά τουτο καί πολ¬
  λοί άπό τούς χορευτάς τό έπανα-
  δίοουν την επομένην είς τόν ένοι-
  κιαστήν ή δανειστήν τού μέ »ϊ-
  σθτ/μα βαθυτάτης μελαγχολίας.
  Καί τοΰ άξίζει ασφαλώς τό αί-
  σθημα αύτό, άν λάβωμεν ύπ' δψιν
  τό τί έπετέλεσεν εις τόν κύκλον
  των κοινωνικών σχέσεων άλλά καί
  των ίδιαιτέρων έκείνων μιάς «ε¬
  πισήμου» έσπερίδο;!
  ΛΣΜΟΔΛΙΟΣ
  Πεταχτά
  οημειωματα
  ΗΠΑΡΑΦΡΟΣΥΝΗ
  ΤΗΣΖΗΛΟΤΥΠΙΑΣ
  Ιδού λοιπόν δτι ή ζωή άν
  τιγράφει τό θέατρον. Ότι δέν
  κατώρθωσαν τόσα χρόνια νά
  επιτύχουν οί φΐλοι τοϋ άρ-
  χαίου Έλληνικοϋ θεάτρου, ή
  διεθνής ένωσις των θεατρικών
  συγγραφέων καί οί λάτραι
  τοϋ άρχσΐου έλληνικοϋ πνεύ
  ματος, τό εδημιούργησεν είς
  την Μακεδονίαν μία έκδήλω
  σις τής ζωής, ή ζήλεια. Ή άρ
  χαία τραγωδία άνεβίωσεν καί
  μάλιστα κατά πιστήν άντι-
  γραφήν, 'ίσως μάλιστα καί μέ
  έπηυξημένην, είς συγκλονιστι-
  κά έπεισόδια έκδοσιν. Έκεΐ
  είς ενα χωριό τής βορείου Ελ¬
  λάδος, δπου οί άνθρωποι ζοϋν
  φαίνεται άκόμη δπως καί είς
  την παλαιάν εποχήν μέ βου
  κολικά είδύλλια καί μέ άγρια
  φλογερά πάθη, είς τό Πολΰ-
  καστρον, έγραφη μέ τό αιμα
  μιάς άθώας παιδίσκης μία νέα
  συνταρακτική τραγωγία: Ό
  Δ. Γκαίτατζίδης, λέγει ή σχε-
  τική είδησις τού άστυνομικοΰ
  δελτίου μέ την λιτήν, ώμήν
  γλώσσαν τού, έφόνευσε διά
  μαχαίρας τό τριετές θυγάτριον
  τού Γιαννοΰλαν. Άνακρινό
  μενος κατέθεσεν δτι προέβη
  είς τό έγκλημα, διότι έπληρο
  φορήθη διι ή μικρά δέν ήτο ί
  δική τού άλλ' ήτο τέκνον τοϋ
  ποιμένος τού, ή τοϋ προέδροο
  τής κοινότητος μετά τοϋ ό
  ποίου ή γυναΐκά τού διετήρει
  άπό έτών άθεμίτους σχέσεις.
  Καί προσθέτει ή είδησις: Ό
  δράστης δεικνύει έκδηλα ση
  μεΐα παραφροσύνης». Θέλετε
  ) τώρα καί τάς λεπτομερείας,
  , Ό Γκαϊτατζίδης, ήταν άγρό-
  της δυνατός, πρωτόγονος, μέ
  ύπερτροφικό τό αϊσθημα τής
  τιμής καί τής ζηλοτυπίας.
  Εζοθσε στόν ανοικτόν άέρα,
  μέσα στά κτήματά τού ποΰ
  τα έκαλλιεργοθσε, μέσα είς
  τα κοπαδιά τού, στό «βιό»
  τού. Εΐχε μιά γυναικοΰλα πού
  την άγαποϋσε. Πού ήταν κύ-
  ριος καί άφέντης της. Κι' υ-
  στερα, απέκτησε κι' έ'να κορι-
  τσάκι, ζωηρά, ώραΐο μέ γα-
  λανά άθώα μάτια, μέ παχου-
  λά χεράκια καί μέ σγουρά
  μαλλια πού έπεφταν σχό προ-
  σωπάκι τού καί τό στεφάνω-
  ναν μέ πλοΰσιες μπουκλΐ-
  τσες. Έζοθσε μέ τίς πατριαρ-
  χικές τού άντιλήψεις, μέ τίς
  αΰστηρότητες, μέ τή ζήλεια,
  μέ τα πάθη καί μέ τίς χαρές
  τού. Κι' ήταν εύτυχισμένος,
  Κι' άξαφνα ήλθε ό κεραυνός.
  Σέ μιά λογομαχία πού εΐχε
  μέ χωριανούς τού στό καφε-
  νεΐο, έδέχθηκε κοαάμουτρα
  την προσβολή: Ή γυναΐκά
  τού τόν άπατοΰσε. Τό κορι-
  τσάκι τού, τό καμάρι τού, ή
  έλπίδες, τό μέλλον, ό θησαυ-
  ρός τού, δέν τοθ άνήκεν! ΤΗ·
  ταν καρπός τής άνομίας καί
  τόν νόμιζε καρπό τής ιδικής
  τού άγάπης.
  ■'Ήταν τό μεγαλύτερο παθη-
  τικό ποΰ τού εδημιούργησαν
  ή άπάτη, ή προστυχιά καί οί
  τρέλλες τής γυναίκας τού,
  πού την ένόμιζε δική τού, ά-
  ποκλειστικότητά τού, Ιδιοκτη-
  σία 'του, πού δέν μποροΰσε ου
  τε νά τοΰ φύγη, ουτε νά τόν
  δολιευθή καί πού δέν εΐχε δι-
  καίωμα κανείς νά την θίξη..
  Οϋτε νά ττ,ν κυττάξη κάν δ-
  χι νά την άγγίξτι! Καί τώρα;
  Θυελλα έξέσπασε στό κεφά-
  λι του' άγρια φουρτοϋνα ε-
  δερνε την ψυχή τού. Ό ΐλιγ-
  γος των συγκρουομένων σκέ-
  ψεων καΐ αίσθημάτων τόν
  έσπρωχνε άσυγκράτητα πρός
  την καταστροφή. Ή ζήλεια
  κι' ή όργή εΐχαν κυριαρχήσει
  έντός τού. Όλη την νύχτα,
  αΰπνος στό κρεββάτι, πλάί
  στή γυναΐκά τού πού κοιμό-
  ταν άμέριμνη, έπάλαιψε χω-
  ρίς νά πή λέξι, χωρίς νά πά¬
  ρη μιά άπόφασι. Καί τό πρωΐ
  σηκώθηκε μέ τα ιδία συναι-
  σθήματα. Κατεβαίνει στήν αύ-
  λή. Ή Γιαννοΰλα, τό άθώο
  κοριτσάκι, τρέχει κοντά τού
  μέ άνοιχτά τα χεράκια, μέ τα
  σγουρά μαλλάκια χρυσωμέ-
  να άπό τίς άκτΐνες τού πρωϊ-
  νοθ ηλίου, μέ όλόφωτα τα με-
  γάλα γαλανά μάτια. Τρέχει
  κοντά τού καί φωνάζει:
  Μπαμπα! Μπαμπά...
  Ή φωνή δμως τής μικροΰ-
  λας φθάνει σ' αύτιά τού ώς
  τραγική είρωνεία, ώς άγριος
  σαρκασμός. Γιατί δέν είνε
  αύτάς μπαμπάς. Καί ή Γιαν¬
  νοΰλα δέν αποτελεί πιά τόν
  άκριβό τού θησαυρό. Έμφα-
  νΐζεται στά μάτια τού, ώς σα-
  τανικό πλάσμα, ώς άπαίσιος
  καρπός, ώς σώμα τοΰ έγκλή-
  ματος, ώς πειστήριο τής άπι-
  στίας τής γυναίκας τού. Είνε
  τό παιδί τοΰ τσομπάνη τού.
  Δέν είνε δικό τού. Ή θύελ-
  λα άγριεύει έντός τού. Τό
  μυαλό τού θολώνει. Κάθε άλ-
  λο αϊσθημα ύποχωρεΐ καθώς
  φουσκώνει τό κΰμα τής ζήλει
  άς καί κυρισρχεΐ τό αϊσθη¬
  μα τής εκδικήσεως. Καί τότε
  έκδηλώνεται ή παραφροσΰνη
  τοΰ έγκλήματος. Ό καρπός
  τής άνομίας πρέπει νά πεθά¬
  νη άφοΰ ό έρωτας ζή άκόμη
  στήν καρδιά τού.
  Καί ή άθώα μικροθλα γίνε
  ται τό τραγικό θΰμα των
  παθών τοΰ μαινομένου πατέ
  ρα. Ή τραγωδία συνετελέσθη
  Μιά τραγωδία πού έχει την
  αίοία της είς ενα άγριο αι
  σθημα, τή ζήλεια, πού φέρ
  νει την παραφορά καί την
  παραφροσύνη. Μία τραγωδία
  πού δείχνει τόν πρωτογονισμό
  μας, τή διατήρησι των άγρι
  ών παθών μας. Καί θαρρώ δτι
  είνε καιρός νά μελετήσωμε
  το θέμα κάτως σοβαρώτερα
  Μ.
  Τό κόστος τής ζωής.
  Είς τάς Αθήνας συνήλθε
  προχθές ή έπιτροπή πρός
  μείωσιν τοθ κόστους τής ζω¬
  ής καί εξήτασε τα πορίσμα
  τα είς τα όποΐα κατέλη-
  ξαν αί άρμόδιαι ύποεπιτρο
  παί. ΑΙ συνεδριάσεις τής
  έπιτροπής θά συνεχισθοΰν, αί
  τελικαί δέ άποφάσεις θά
  καθυστερήσουν κατά πάσαν
  πιθανότητα έπ' ολίγον, διότι
  τό ζήτημα είνε σοβαρόν καί
  χρήζει μεγάλης μελέτης. Πάν
  τως πιστεύομεν δτι ή μείω-
  σις τοΰ κόστους . τής ζωής
  θά επιτευχθή, διότι ή Κυ¬
  βέρνησις επιδεικνύει διά τό ζή¬
  τημα τουτο δλον τό ενδια¬
  φέρον της.
  Η Νεάπολις.
  Άποπερατοϋται ήδη ό πρώ-
  τος δροφος τοΰ ΤουριστικοΟ
  μεγάρου τής Νεαπόλεως καί
  έντός των ημερών θά γίνουν
  τα έγκαίνια τοϋ κέντρου ά-
  ναψυχής πού θά στεγασθή
  καί θά λειτουργήοτ) έκεΐ.
  Έν τώ μεταξύ μέ την ενίσχυ¬
  σιν τής Κοινότητος, των προ-
  σκόπων, τοϋ τουριστικοΰ όμ(-
  λου καί τοθ όρφανοτροφεΐ-
  ου, ή ώραΐα πολιτειοΰλα τοΰ
  Μεραμβέλλου συνεχίζει τα
  έξωραϊστικά καί έκπολιτιστι
  κά έργά της. Καί έλπίζεται
  δτι θά έ'χουν γίνει τόσα
  πολλά μέχρι τού προσεχούς
  θέρους οστε νά καταστή ή
  Νεάπολις ό ίδεωδέστερος τό-
  πος διαμονής.
  Ή όδός Καρτεροΰ.
  Είς αθλίαν κατάστασιν ευ¬
  ρίσκεται ή όδός "Ηρακλείου
  —Καρτεροΰ Ιδία άπό τής
  πλατείας Ελευθερίας μέχρι
  των στρατώνων εχει καταστή
  πάλιν άδιάβατος. Λάκκοι τε-
  ράστιοι έ'χουν ανοιχθή, τό κα
  τάστρωμα έχει καταστραφή,
  τα σκΰρα έ'χουν φύγει είς τα
  περισσότερα σημεΐα καΐ "ή
  διάβασις καθίσταται μαρτυ-
  ρική. Καί δμως πρόκειται πε
  ρί όδοϋ πολυουχνάστου, έξυ-
  πηρετούσης τούς μεγαλυτέ-
  ρους συνοικισμούς τής πόλε¬
  ως καί ολόκληρον την Α¬
  νατολικήν Κρήτην. Καί έλπί
  ζομεν δτι ό Δήμος θά εν¬
  διαφερθή δια την άμεσον ε¬
  πισκευήν τοΰ τμήματος πού
  ύπάγεται είς την άρμοδιότητά
  τοο, όπότε ασφαλώς θά συ¬
  νεχίση τό Δημόσιον την επι¬
  σκευήν καΐ τοϋ ύπολοίπου
  τμήματος.
  "Ενας έρανος.
  Ό έρανος πρός ενίσχυσιν
  τοΰ Πανανείου Δημοτικοΰ
  ΝοσοκομεΙου συνεχίζεται είς
  την ύπαιθρον. Πλείσται κοι
  νότητες απέστειλαν μέχρι σή
  μερον, σημαντικάς ποσότη¬
  τας ελαίου ώς είσφοράν τω*1.
  Αλλαι δ' έπίσης κοινότητος έ
  ζήτησαν την αποστολήν δο
  χείων διά ττΊν συλλογήν καί
  αποστολήν ελαίου, διά τόν ί¬
  διον σκοπόν. Δέν αμφιβαλ¬
  λομεν, δτι δλαι αί κοινότητες
  καί δλοι οί έλαιοπαραγωγοί
  τοΰ νομοΰ μας θά συνεισ-
  φέρουν προθύμως είς τόν
  έρανον αυτόν. Τό Πανάνειον
  Νοσοκομείον έπιτελεΐ ενα Ιε¬
  ρόν σκοπόν. Περιθάλπει καί
  νοσηλεύει τούς απόρους ά-
  σθενεΐς δωρεάν καί συμβάλ-
  λει είς την έξυγΐανσιν τοθ
  τόπου καί είς την ανακούφι¬
  σιν των πασχόντων. Ή ένί-
  σχυσίς τού έπομένως άποτε
  λεΐ την ώραιοτέραν άνθρωπι-
  στικήν εκδήλωσιν,
  Ι
  < ν« ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ ΘΕΑΤΡΟΝ ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ (όπε- ρέττοι Γ. Ξύδη Δ)σις Λ. Καβαφάκη) — Σήμερον .διά πρώτην φοράν στό Ηράκλειον ήόπερέττα των κ. κ Λώρη—Καρακάση: 'Ύπουργός καΐ Προεδρίνα», Άπογευματινή λαίκή ώρα 6 1)2 χάριν , των οίκο- γενειών έπαναλαμβάνεται ή χθε- σινή έπιτυχία ή «Λευκή Σκλάβα* μέ γενικήν είσοδον δρχ. 15. ΜΙΝΩΑ.— Σήμερον τό άριστούρ γημα: «Περιπλανώμενος Νεκρός* μέ τόν Βόρις Καρλώφ (Φραγκε- στάιν). Πέμπτη έναρξις χορών. Άρ-.θμ. 21459. ΠΕΡΙΛΗΨΙΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Άναγκαστικοΰ Πλειστηριασμοϋ Ό Συμβολαιογράφος Καστέλλι ου Πεδιάδος "Εμμανουήλ Ίδομε νέως. Έν Καστελλίψ Πεδιάδος έ- δρεύων καΐ οίκών. Δηλοποιώ δτι, Εκτίθημι είς δημόσιον αναγ¬ καστικόν πλειόχηριασμόν τό Ιπό- μενα άκίνητα κτήματα τοΰ άρχικοΰ όφειλέτου Γεωργίου Εμμανουήλ Αντωνακάκη καί ήδη αποβιώσαν¬ τος των κληρονόμων αύτοΰ 1) Ί ωάννου Γεωργίου Αντωνακάκη κα- τοίκου Ξενιάκου Έμπάρου Πεδιά¬ δος, 2) Μαρίας συζύγου Άντωνί- ου Σφακιανάκη τα γένος Γεωργίου Αντωνακάκη κατοίκου', Σχοινιά Μονοφατσίου, 3) Χρυσάνθης συζύ¬ γου Γεωργίου Φραγκάκη τό γέ¬ νος Γεωργίου Αντωνακάκη κατοί- κου Ξενιάκου Πεδιάδος, 4) Μι χαήλ Γεωργίου Μηλιαρα κατοίκου Έμπάρου (Πεδιάδος ώς ένασκοθν- τος πατρικήν εξουσίαν επί των άνηλίκων τέκνων τού (όρφανών μητρός) Εμμανουήλ κα'. Άπο στόλου 5) Σοφίας συζύγου Γεωρ¬ γίου Α. Σταματάκη τό γένος Μι¬ χαήλ Μηλιαρά κατοίκου Έμπά¬ ρου Πεδιάδος, 6) θεονύμφης χή- ρας Γεωργίου Μιζεράκη κατοίκου Έμπάρου Πεδιάδος ώς έπιτρόπου των άνηλίκων τέκνων της (ίρφα- νών πατρός) ΑΕμιλίας, Αικατερί¬ νης, Μαρίας καί Νικολάου Γ. Μι¬ ζεράκη καί 7) Μαρίας συζύγου Γεωργίου Μ. Σταματάκη τό γένος Μιζεράκη κατοίκου Θωμαδιανοΰ Πεδιάδος, τοθ ετέρου κληρονόμου Εμμανουήλ Γ. Αντωνακάκη κα¬ τοίκου Έπισκοπής Πεδιάδος ά- ποποιηθέντος την κληρονομίαν κεί μενά είς θέσιν «Δρακώνα» τής κτηματικής περιοχής Έμπάρου Πεδιάδος τέως Δήμου Παναγίας καί Είρηνοδικειακής περιφερείας Καστελλίου Πεδιάδος άποτελούμε να έκ δύο τμημάτων, ού τό πρώ¬ τον τμήμα άποτελεϊται άπό α¬ γρόν εκτάσεως δέκα στρεμμάτων (άγρός ποτιστικός) μέ έξήκοντα ελαιόδενδρα, δώδεκα χαρουπέας καί συνεχόμενον τοιούτον ενός στρέμματος μέ τριάκοντα πέντε κι- τρέας πρώτης τάξεως καί πέντε ίσόγεια οίκήματα μέτρων εκατόν είκοσ: (120) συνορευομένου ανατο¬ λικώς μέ κτήματα Νικολάου Στι- βακτάκη, νοτίως ποταμω, δυτικώς κληρονόμων "Ιωάννου Περογιαννά- κη καί 6ορζίως όδραγωγώ. Τα δέ δεύτερον τμήμα άπό αγρόν εκτάσεως δύο στρεμμάτων μέ δέ¬ κα έκ τώ ελαιόδενδρα συνορευόμε- νον ανατολικώς Νι%ολάου Στιβα- χτάχη, νοτίως κα! δυπκώς δρόμψ Βημοβϊφ καΐ περιβόλω ναού Με- χαμ,βρφώσεως καί βορείως κλη¬ ρονόμων Κωνσταντίνου Ζερβάκη τί) έπισπεύαει τής ένυποθή- κου δανειστρίας Έθνικής Κτη¬ ματικής . Τραπέζης τής Ελλά¬ δος έν Αθήναις έδρευούσης καί έκπροσωπουμένης υπό τοΰ Διοι- κητοθ αυτής κ. Ιωάννου Άθανα- σίου Λροσοπούλου κατοίκου Αθη¬ νών πρός άπόληψιν των ένυποθή- κων άπαιτήσεών της έν συνόλφ λιρών στερλινών Αγγλίας εκατόν τεσσαράκοντα δύο (142) σελλι νίων ϊνδεκα καί ιτεννών £ξ — (£142—11—6) είς συνάλλαγμα δψεως επί Αονδίνου χόκων καί έξό- δωνέκτελέσεως, στηριζομένων εις τα ολ' άριθμούς 12321 τής 8 Ί- βυνίου 1928 καΐ 12327 τής 11 Ίουνίου 192Η δανειστικά συμβό- λαια τοθ Συμβολαιογράφου Ηρα¬ κλείου Εμμανουήλ Λασσηθιωτάκη δι' &ς άπαιτήσεις έπετάγησαν οί Άπό τού θρόνου είς την Ααιμητόμον. ΜΙΑ ΤΡΑΓΙΚΗ ΟΑΣΙΑΙΣΣΑ = .Ό γολγοθάς μιάς καρδίας ΚΟΙΜΩΙΊΙΚΗ 317βν ■εη^πΜθΗ— Δεκαπέντε χιλιάδες άνθρω- ποι, είς πυκνήν τάξιν τραγου- δώντας μέ άγριες φωνές τό φοβερό_«σά ίρά», κρατώντας μεγάλες πινακίδες μέ έπιγρσ- φές: «Κάτω τό βέτο!»—«Ε¬ λευθερία ή θάνατος!», άρχι- σαν νά προελαΰνουν μπροστά στήν ίππευτική σχολή, δπου συνεδρίαζεν ή εθνοσυνέλευσις Οί άντιπρόσωποι τοθ λαοϋ ήσαν συναγμένοι στήν εϊσοδο καί μέ ζητωκραυγές καί χει ρονομίες άπαντοΰσαν στούς άλαλαγμούς καί την άλλο- φροσύνη τοϋ δχλου. Ό πρόε- δρος τοϋ σώματος έφερε τό χέρι στήν καρδιά γιά νά δια¬ κηρύξη στόν λαό πώς μπο ροΰσε νά έχη έμπιστοσσΰνη στό άγρυπνο κΰρος τής εθνο¬ συνελεύσεως, ή όποία εΤχε τή δύναμι νά άναχαιτίση καΐ νά καταστείλτ) «τα έγκλήματα των συνωμοτών». Ή παρέλασις αυτή έβάστα- ξεν άπό τό μεσημέρι έ'ως τίς τρείς τό άπόγευμα. Κατά τίς τρισήμισυ δλα έφαίνοντο τε- λειωμένα. Άλλά τότε μόλις άρχισεν ή πραγματική διαδή¬ λωσις. Άντί νά διαλυθή ήσυ- χα ή τεραστία λαϊκή μδζα σάν νά την ώδηγοΰσε κάποιο άόρατο χέρι ώρμτισε πρός τό παλάτι. Ή βασιλική οίκογέ- νεια ήταν συγκεντρωμένη σ' έ'να σαλόνι, δταν ενας συγ- κεχυμένος θόρυβος, μιά φοβε ρή βοή, σάν άπό μανιασμένο πέλαγος, άκούσθηκεν άπό μα- κρυά καί δλο κ' έδυνάμωνε. Μιά βοή σάν μακρυνή βροντή, την όποιαν διέκοπταν στριγ- γές κραυγές άνθρώπων. Οί έθνοφρουροί καΐ οί χωροφύ- λακες ήσαν στήν εϊσοδο μέ έφ' δπλου λόγχην. Άλλά ή αύλή, άναποφάσιστη δπως πάντα, δέν εΐχε δώση καμμιά διαταγή, ένώ αύτό πού συνέ¬ βαινεν ήταν ευκολο νά προ- βλεφθή. "Ετσι οί στρατιώτες δέν έπρόβαλαν καμμίαν άντί στασι καί ό δχλος είσώρμησε σάν χείμαρρος άπό τίς άνοι- χτές καγκελλόπορτες, οϋρλιά- ζοντας: — Θάνατος! Θάνατος! (συνεχίζεται) ειρημένοι δφειλέται διά τής άπό 7 Αύγούατου 1934 έπιταγής πρός πληρωμήν ώς δείκνυται έκ των ύπ' άριθμούς 12583 τής 30 Όκτωβρί- ου 1934, 12586, 12587, 12588, 12589, 12590 καΐ 12591 τής 31 Όκτωβρίου 1934 έπιδοτηρίων τοϋ δικαστικοΰ κλητήρος τής πε¬ ριφερείας τοΰ Ηρωχοδικείου Ηρα¬ κλείου Εμμανουήλ Άρκου- λάκη. Ό ιτ,λειαχηριασμ,δς χων άνωχέρω άκινήχων κχιτ.ο.άχων γενησεται ενώπιον μου ή τοΰ νο- μίμου άναπληρωτοΰ μου καί Ιν τώ έκ Καστελλίφ Πεδιάδος καΐ κατά την συνοικίαν «Πολεμάρχη» δη- μοσίφ γραφείφ μου ίδιοκτησία τέκνων Γεωργίου Λαγουδιανάκη την δεκάτην έβδόμην (17) Απρι¬ λίου 1938 ημέραν Κυριακήν καί ώραν 10—12 π. μ. δτε καΐ δπου καλοθνται οί βουλόμενοι πλειοδο- τήσαι. Έν Καστελλίφ Πεδιάδος τή 18 Φεβρουαρίου 1938 Ό Συμβολαιογράφος Καστελλίου Πεδιάδος Έμμαν. ' Ή στήλη τού ώραΐόκοσμου. Μιά απάντησις. ΚΟΚΑΡΙ έξαιρετικής ποιότη¬ τος ψιλό θά ευρετε είς την κρεμ- μυδ*ποθήκϊ^ν πλησίον Χανίων Πόρτα ώς καί κρεμμύδια είς δι- αρκή παρακαταθήκην. ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΝ Μ,Ε,ΦΡΔΓΚΙΔΔΔΚΜ «ΕΤμαι γοητευτική' Μοΰ γράφει νεαρά μου άναγνώστρια. Τό νοιώθω. Τό διαβάζω στά βλέμματα των άνδρών ιτοϋ στρέ- φονται μέ θαυμασμό επάνω μου. 1 ΕΙμαι τόσο βεβαία γι' αύτό, ώ- ' στε νά τολμώ νά σας τό πώ. Μή φαντασθήτε δμως δτι εχε- τε νά κάνετε μέ καμμιά όνειρο- παρμένη νεαρή ϋπαρξι, ποϋ μέ ξυ- ρισαένα τα τόξα των φρυδιών κι' 1 άγέλαστα χείλη προσποιεΐται τή 'σωσ'ια τής Γκρέτα Γκάρμπο. Μή νομίσετε άκόμη δτι μιά έζαιρετι- κά λεπτή τάγια χωρίς καμμιά καμπΰλη δμοια μέ φουτουριστι- κό σχέδιο είνε ή σιλουέττα μου. Αντιθέτως, εΐμαι γελαστή' πάν- τα γελαστή, μέ σχεδόν φυσικό πρόσωπο, μέ πολΰ περιποιημένο κτένισμα καί επί πλέον εΐμαι πά- χουλή, σχεδόν γεμάτη. Καΐ ιδού ή άδυναμία μου: τό ό λίγο πάχος μου. ΟΊ φίλες μου μέ βεβαιώνουν δτι θά εΐμαι κατά πολύ γοητευτικώτερη άν άδυνα· τίσω μέ μιά συστηματκή, έπίμονη δίατα. Κα'ι σας έρωτώ: θά έπιτύχω 3- ραγε κάτι καλλίτερο; Μέ συμβου- λεύετε καί σεΐς τό ίδιο;» "Ε, λοιτιόν δχι μόνο δέν σδς συμβουλεύω άλλά καί σάςάποτρέ- Φαντασθήτε αύτό τό γελαστό πρόσωπο μέ τα φυσικά χρώματα' νά χάση τή φρεσκάδα τού. Γιατί θά την χάση δταν χάσετε μερικά κιλά. ' , Κι' αύτό τό χαμόγελο που αν- τανακλδ τό φως τού τό χαρούμε- νο σ' δλο σας τό πρόσωπο, νά καταντήση σάν γκριμάτσα γελω- τοποιοΰ. Γιατί τέτοιο θά μοιάζη δταν τα όόδινα μάγουλα χλω- μιάσουν καί τσαλακώσουν. Μείνετε δτι είσθε και δπως εί¬ σθε άν δέν θέλετε νά χάσετε τή γοητεία σας. —ΔιαφυλάξΕτε τή φρεσκάδα σας, τόν άνεκτίμητο αύτό θησαυ- ρό πού χαρ'ιζουν τα νειδτα. Κα- νένα μακιγιάζ δέν θά δώση στό πρόσωπο σας τα ζωηρά τού χρώ· ματα, καί κανένα ίνστιτοθτο δέν θά εξάλειψη τίς ρυτίδες πού θά σδς μείνουν άπ' αυτή την άνόη- τη δίαιτα. Γιατί σδς τό λέω μέ την πε¬ ποίθησι τής πείρας, δτι δλη σας ή γοητεία, έγκειται στό παχουλό καί άρυτίδωτο προσωπάκι σας μέ τα όόδινα χρώματα πού τόσο σπάταλα χσριζει ή φύσις στή νεότητα. ίΐ Ντιστεγκέ ΕΜΪΑΘΕΤ = = ι ιηιιιι ■§ ικιιι Ή ζωή τή; μελανχολικης Διά τάς άναγνωστρίας και τους άναννώστας μας. Ζταυρόλεξον ύπ' αριθ. 70. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ΟΡΓΟΝΤΙΩΣ 1) Άνχιδιασχέλλεχαι πρός τό Χργΐοιίθζ είς την άσφαλ- τόστρωσιν των όδών. 2) Πρόθεσις— ό Μεγαλειτέρας ποταμός τής Ελβετίας. 3) Διάσημος Γάλλος τραγωδός —Δοχείον ύδατος. 4) Κατά την μυθολογίαν εΐχε ώτα δνου. δ) Λ-άφος τής Ίερουσαλήμ έν¬ θα ό ναάς τοΰ Σολομώντος— όμοι- ωτικόν—άγώνισμα. (λ) "Αρθρον — Μουσικος φθόγ- 7) Ιΐερίφημος τραγωδία χοΰ Ίαίξπηρ. 8) Μουσικός φθόγγος—Τα Εδι κά σου. 9) Χαρτοπαίγνιον — Μέγας Αγγλο; θαλασσοπόρος—Ή... ταίς 'υναιξΐ κόσμον φέρει. 10) Στήριγμα, Ιρεισμα. 11) Τα μή εχοντα ισχύν— ΟΕ κάτοικοι των πόλεων. 12) Διότι—Σύνδεσμος τελικός. 13) Φημίζεται διά τα ποΰρα της—Τό μή έχον πείραν. ΚΑΘΕΤΩΣ 1) θάμνος άκανθωτός— Εύρω- παϊκή πρωτεύουσα. 2) Πρόθεσις— Τρία γράμματα έν συνεχεία άπό την λέξιν «Κα- βάφης. 3) Ή μία άπά τάς τρείς ώ¬ ρας, αί δύο άλλαι ήσαν ή Αύ ξώ καΐ ή Καρπώ—Την όφίστανται οί νεοσύλλεκτοι καΐ οί μοναχοί. 4) Τραπουλόχαρτον. 5) Άσιατικόν Κράτος—Ιερόν δρος έν Κίνα.—Μοιράζονται είς την εκκλησίαν την τελευταίαν Κυριακήν τής Μεγάλης Σαρακο¬ στήν 6) Αεπτή Κλωστή — ΑΣγυπτ. θεόχης. 7) Ό Χυζυγος τής ΙΙχριαάτι- δος καί^ πατήρ των \ρτχξίρξου καί Κύρου. 8)Σύνδεσμος ύποθετικός—Μουσ. φθόγγος. 9) "Οργανον κινήσεως των ζώ- ων—Γάλλος αποθανών Στρατάρ χης. — Δωμάτιον δποδοχής. 10) Τίτλος Τουρκικός. 11) Ή μήτηρ τοθ Ίσαάκ— ή κινητήριος δύναμις των Εστιοφό- ρων (πληθ.) 12) ονομα 3 Γάλλων οίκονο- μολόγων—ό Συγγραφεύς τοΰ «Άρ χισιδηρουργοΰ». 13) Λίμνη τής Άσίας— Διδά- σκαλος τοΰ Φειδίου. ) ΧΙΟ Σ" Τό ταχύτερον χαί εύοταΒέστερον Εαλαμηγόν τής γραμμής, αναχωρεί: Κάθε Κυριακήν άπόγευμα ΚΑΤ'^, ΕΥΘΕΙΑΝ ΠΕΙΡΑΙΑ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΝ Ταξείδιον Ηρακλείου—Ποραιώς 12 ώρβς. Πρακτορείον ΑΔΑΜΗ Τηλίφ. 5-40 Τα κοστούμια τίς καπαρντίνες παλτά σας, είς τοθ ΜΑΡΟΥΔΑ. 1Ο3ον αϋτοχρατείρα;. Περισσότερον δμως καΐ άπό χον Φραγκίσκον, πού ήξευρε πώς γιά χατήρί της, αί έπιφυλάξεις καΐ οί ένδοιασμοί τθυ στό τέλος θά έ- κάμπτοντο, την Έλισάβετ την ά- νησυχοΰσε στό κεφάλαιον αύτό ή στάσις τοϋ υίοΰ της. Ό διάδοχος ι Ροδόλφος δλο καΐ άπεξενώνετο πε- ' ρισσότερο άπό την οικογένειαν Ι τού. Καί την αύτοκράτειρα την τρόμαζεν ή ίδέα πώς μιά ήμέρα, ή άγαπημένη της Βαλερία, θά έ· ξηρτχτο άπό τόν έπιφυλακτικό, άπό τόν ψυχρόν εκείνον άν- 'θρωπο. Γιατί μιά ήμέρα αύτοκράτωρ τής Αυστρίας θά ήταν ό Ροδόλφος. Καί μάλιστα, δπως έφοβεΐτο ή μη¬ τέρα τού, ό τελευταίον αύτοκρά¬ τωρ. Γιατί, αντιθέτως πρός την κόρη της, πού οσάκις συζητοΰσαν αύτό τό ζήτημα ϊδειχνεν αΐσιοδο- ξία γιά τό μέλλον τής Αυστρίας, ή Έλισάβετ δέν είχε καμμιά εμ¬ πιστοσύνην στό μέλλον τοΰ μω- σαϊκοΰ των εθνών καΐ των γλωσ- σών πού ήταν ή αυτοκρατορία. «θά δής—ελεγε στήν κόρη της —πώς θά έπαληθεύση 8,τι άνα- φέρει ό θρΰλος: Μ' Ινα Ροδόλφο άρχισε καΐ μ' Ινα Ροδόλφο θά τελειώση!», Καί ό υιός της, ό διάδοχος τοΰ Φραγκίσκου Ιωσήφ, ώνομάζετο Ροδόλφος. Έφοβεϊτο σχετικώς μέ τάς τύχας τοΰ κρά- τους, καί αυτόν άκόμη τόν χαρα- κτήρα τοΰ υΕοΰ της, δταν μιά ή¬ μέρα θά αίσθανόταν τόν έαυτό τού απόλυτον κύριον. Καΐ κυρίως τόν έφοβείτο γιά την Βαλερία. Μιά ήμέρα τόν εκάλεσε καΐ χωρ'.ς μα- ταίους προλόχους χοΰ είπε: —Μιά ήμέρα ή Βαλερία θά έ- ξαρτάται άπό σένα! θά εΓσαι κα- λός μαζί της; θέλω νά μοΰ τό 5- ποσχεθής. Ό διάδοχος κύτταξε Ικπληκτος την μητέρα τού. Τό βλέμμα τού ήταν τόσον μελαγχολικόν. —Γιατί μοθ λες αύτά, μητέρα! Τό ξέρεις πώ; άγαπώ την Βαλε- ρία. —"Εχιο γεννηθή Κυριακή !— τοΰ εΐπε. Καί γι' αύτό [ΐτζορ& νά φέρω την ευτυχία ή την δυστυχία. Είσαι παιδί μου καί ξέρεις πόσο σέ άγαπώ. θέλω νά μοΰ δποσχε- θής πώς δταν δέν θά υπάρχω έγώ καΐ 6 πατέρας σου, θά εΐσαι γιά την άδελφή σου 2νας παοαχί- της! Ή Έλισάβετ ήξευρε πώς δ υιός της ήταν δεισιδαίμων κα'. πώς δ- σα τοΰ είπε θά τοϋ Ικανχν μεγά¬ λην εντύπωσιν. Όπωσδήποτε μετά τάς διαβεβαιώσεις πού τής ίδωσεν ό υιός της, ήταν πιό ήσυχη. Καί παρ' δλον 8τι την άπασχολοθσεν ιδέα τής μνηστείας τής κόρης χης, δεν μ,πόρεσε ν» ν'.·Αησ·ζ| χή νοσταλγία της γιά τό «ώμορφότε- ρο μέρος τής γή{», την Κέρχυρχ. ΚχΙ ΰστερα άπό ολίγον καϊρό πήγε νά ήλιασθή στά ζεστό καί καταπράσινο νησί τής Ελλάδος. Πέρασε άπό την Λευκάδα, επεσκέ¬ φθη καΐ την Ίθάκη, κι' άπό τό νησί τοΰ Όδυσσέως ?στειλε λου- λούδια στούς δικούς της. (συνεχίζεται) ΝΕΟΝ ΚΟΜΜΟΤΗΡΙΟΝ ΚΥΡΙΟΝ ΑΜΕΡΙΟΑΝ ΒΕΑϋΤΥ 5ΗΟΡ "Εναντι Αγ. Τίτου Διά νά εξυπηρετήση, τάς ΚυρΙας καί Δεσποινίδος τής πόλεώς μας, άρχΐζει άπό αυριον λειτουργοΰν τό νέον Κομμωτήριον τής καλλιτέχνιδος: κ. ΔΩΡΟΟΕΑΣ ΣΚΑΛΑ μέ εξαιρετικήν εμφάνι¬ σιν, άφθαστον περιποίησιν καΐ πρωτοφανές γοϋστο δι' δλα τα ε'ίδη κομμώσε- ων καΐ καλλωπισμοθ: ^ ννανβ 8η&πιροο Μ βπΐοχΐΓβ Αγογι ΤΓβ&Ι ΜβΠΓ. ΑΠΩΛΕΣΘΗ ώρολόγ(ον χειρός άπό Τριών Καμάρων μέχρι πλα- ιΛς στράτας. Ηαρακαλεΐται 6 ευρών νά τό παραδώση στό ύφα- οματοπωλεϊον Χριστοφόρου Παν¬ τουβάκη (πλατειά στράτα) καΐ θέ· λΐι άμΐιφθή. ΚΙΝΗΣΙΣ.— Διήλθε τής πόλεώς μας μεταβαίνων είς Χανιά ό έκ Σητείας φίλος κ. Γεώργ. Ι. Φραγ- κοΰλης. ΓΑΜΟΙ.— Έν μέσω έκλεκτοΰ κύκλου προσκεκλημένων ετελέ¬ σθησαν έν Άνωπόλει οί γάμοι τής συμπαθεστάτης δίδος Μαρί¬ ας Ν. Κανάκη καί τοϋ κ. Ιωάννου Δασκαλάκη πρωτανεψιοθ τοΰ προ- ηγουμένου τής Μονης Άνωπόλε- ως κ. Καλλινίκου. Παράνυμφος πά ρέστη ό διευθυντής τής «Ανορθώ¬ σεως» κ. Ανδρ. Ζωγράφος. Τους νεονΰμφους συγχαίρομεν. ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟΝ.- Ό Φιλαν θρωπικός Σΰλλογος κυρίων καί Δεσποινίδων Σητείας εύχαριστεΐ θερμώς την οικογένειαν τοθ αει¬ μνήστου Νικολάου Παπαδάκη διά την δωρεάν της έκ δρχ. (500) πεν- τακοσίων είς μνήμην τού αποβι¬ ώσαντος συζύγου καί πατρός των. Ή Πρόεδρος Αί κ. 'Ελευθεράκη Ή Γραμματεύς Ε. Λυδάκη Γύρω στήν πόλι. Ό καιρός έξακολουθεϊ άστοτος. — "Αστατος εΤνε καί ό μην αύ¬ τάς, ό Φλεβάρης δηλ., άλλ' ή ά- στασία τού γνωρίζει καί κάποια. δρια. —Εφέτος οίκαιροσκόποι θέλουν νά ποΰν δτι τα δρια αύτά, δέν τα εγνώρισε ό δύστροπος μην. "Ας ελπίσωμεν δτι ό Μάρτης μο¬ λονότι καΐ αύτός «πεντάγνωμος» θά τα γνωρίση. —Κατά τό παρελθόν Σαββατο- κύριακο ή χορευτική κίνησις δΐν υπήρξεν άναξία λόγου. —Ό χορός των Δεσποινίδων ι¬ δίως, επέτυχε πλήρως κατά τούς κοσμικούς, σημειώσας καί κέφι καΐ έκλεκτάς έμφανίσεις. —Έπίσης καί είς τα »χορευτικά κέντρα έν γένει μεταξύ των οποί¬ ων συγκαταλέγεται ώς γνωστόν εφέτος καί τό... άνώγειον τοϋ «Έ- θνικσΰ», ή χορευτική ^κίνησις δέν υπήρξε μικρά. —Οί κυνηγοί μας δέν ' έλησμό· νησαν, οθτε την τταρελθοθσαν Κυ¬ ριακήν, την καθιερωμένην των 6- ξοδον. —Μολονότι τα θηράματα τής έποχής αυτής ήρχισαν καθ" α υπο- στηρίζουν οί Ιδιοι νά σπανίζουν. — Καί συνεπώς ή έξοδός των νά άντατιοκρίνεται μάλλον ΙεΙς τό σπόρ, παρά τό τραγματικόν κυνήγιον. — Και ό προχθεσινάς χορός των Κουνάβων υπήρξε καθ' α α- ναφέρουν οί μετασχόντες έπιτυ- —Κατ' ούτον διεκρίθησαν τιολ- λβί καί πολλαί. —Τόσον έξ Ηρακλείου δσον καί έκ τοϋ κόσμου τής ,,περιοχής τού" χωρίου ή όποία διακρίνεται διά την κοσμικότητα καί τό φιλοπρό¬ οδον της. —ΆραιοΙ οί μασκέ τής παρελ¬ θούσης Κυριακής καίτοι θά £ ττρεπε νά είναι περισσότεροι. —'Λφοϋ επετράπη ή χρησιμο¬ ποίησις τής μάσκας είς τό Ηρά¬ κλειον. — ΚαΙ δεδομένης κα'ι τής συμ- βολής τής πόλεώς μας είς τάς καλάς κα'ι έξύπνους αεταμφιέσεις, πρδγμα πού συνέβαινεν εύρέως είς τό παρελθόν. —Τό κοσμικόν γεγονός τής η¬ μέρας είνε ό άποψινός χορός των Προσκόπων Ηρακλείου , είς τό «Ντορέ». —Ή καλυτέρα κοινωνία θά πα¬ ρευρέθη κατ' αυτόν καί γενικώς ή έπιτυχίαι τού θά είναι σημαν- τική. —"Αν λάβωμεν ϋπ' όψιν μας τα προαγγελλύμενα άπό θετικάς πτγάς. —Μέ κοσμοσυρροήν ήρχισε τάς τταραστάσεις της είς τό θέατρον Πουλακάκη ή όπερέττα Ξύδι·). —Πρόκειται ττερΐ καλοθ ττρά·γ· ματι συγκροτήματος τού έλα- φροΰ μουσικοϋ (^θεάτρου διά τό οποίον άξίζει κάθε ύποστήριξις. έ Ρβπορτϊρ Λύσις χθεσινοΰ ϋπ'άρ. 69σταυρολέξου Δημοπρασία πωλήσεως άστικοΰ Τα «Φιλανθρωπικά Ίδρύμα- τα Άνδρέου καί Μαρίας Κα- λοκαιρινοϋ» || εκθέτουσιν είς φανεράν πλειοδοτικήν δημο¬ πρασίαν, γενησομένην την 6ην Μσρτίου ημέραν Κυριακήν καί ώραν 11—12 π. μ. είς τα γραφεΐα αυτών, την πώλησιν ενός μικροθ καταστήματος αυτών κειμένου είς την λεω- φόρον Άνδρέου Καλοκαιρι- νοΰ. Έν Ήρακλείφ τή 19 Φεβρου¬ αρίου 1938 (Έκ τού Γραφείου) ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ είς τό προάοτΐι- ον Καμίνια κατάστημα μετ3 ά- νωγείου οικίας καί συνεχομένης αμπέλου. Τα αύτά μετά δύο εισέ¬ τι καχαστημάτων πωλοθνχαι καΐ μέ «υκολίας πληρωμής. Πληροφορίαι παρ' ημίν. Ιμ>μ
  '*
  ών,
  ι ^ πρωτότυπος
  {(("■•••■■■■■Ι
  Ε
  Δέχεται
  έναντι Δή,,
  Τό
  -'■■■...
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  Τό μεγάλο έργον
  τού Βίκτωρος Ουγκώ.
  Οί "Αθλιοι.
  235ον
  Την επαύριον ό Άγιάννης εΤχε παραιτήσει τό
  κατάλυμά τού έκεΐνο. Άλλ' ό κρότος τοθ πεσόν-
  τος πενταφράγκου τού είχεν ακουσθή υπό τής γραί-
  άς, ήτις ύποπτευθεϊσα έκ τούτου την έτοιμασΐαν
  τού πρός φυγήν, εΤχε τρέξει πάραυτα καί εΐδοποιή-
  σει τόν Ίαβίρτν. Την δέ νύκτα, δταν ό Άγιάννης
  εξήλθεν, ό Ίαβέρης τόν περιέμενεν όπισθεν των δέν-
  δρων τής όδοθ, μετά δύο κλητήρων τής άστυνομίας.
  Τόν είχεν άκολουθήσει λοιπόν μετ" αυτών άπό δρό-
  μου είς δρόμον.
  Διατί δέν τόν συνελάμβανεν άμέσως; Διότι άκό-
  μη ή*τον άμφίβολος περί τής ταύτότητός τού. Ση¬
  μειωτέον δέ, δτι κατ' εκείνην την εποχήν υπήρχεν
  έλεύθερος ό τύπος. Ή άστυνομία εΤχε συλλάβει
  πρό μικροθ αύθαιρέτως πρόσωπά τίνα, καί τόσον
  εΤχον κατακραυγάσει αί έφημερΐδες διά τουτο, ώστε
  τό πραγμα άντήχησε μέχρι των Βουλών καί ή άστυ-
  νομΐα άπεδειλΐασεν. "Ωστε οί άνθρωποί της έφο-
  βοϋντο πολύ μή άπατηθώσιν. Ό άρχιαστυνόμος έ-
  ξεθύμαινε κατ' αυτών έχαναν άμέσως την θέσιν
  των.
  Όπωσδήποτε, ό Ίαβέρης ήτο βέβαιος δτι τό θή-
  ραμά τού δέν θά τοϋ διέφευγεν. Εΐχε προσλάβει έν
  τούτοις καί τέταρτον συμβοηθόν έκ τοθ πρώτου ά-
  στυνομικοϋ σταθμοΰ, δν απήντησε καθ" οδόν.
  Καταβαίνων είς την γέφυραν τής Άουστερλί-
  τσης, παρ' ολίγον έχανε τόν Άγιάννην.—"Ακουσε
  νά σοΰ είπω, ηρώτησε τόν επί των διοδίων τής γε-
  φύρας' μην εΐδες νά περάση, £νας άνθρωπος μέ μιά
  κόρη μικρή;
  —ΝαΙ, άπεκρίθη ό επί των διοδίων, καϊ τοϋ εΐ-
  πα καί μοθ πλήρωσε δύο σολδιά. Ό Ίαβέρης εΐχε
  φθάσει επί τής γεφύρας καθ" ήν στιγμήν ό Άγιάν·
  νης, ευρισκόμενος ήδη είς την άντιπέραν όχθην, δι¬
  ήρχετο τό υπό τής πανσελήνου φωτιζόμενον ανοι¬
  κτόν διάστημσ. Τόν είδεν είσχωρήσαντα είς την ο¬
  δόν Άγίου Άντωνίου, καί έΌτειλεν άμέσως έ'να των
  κλητήρων νά προφθάστ) καί νά τοποθετηθή είς την
  μόνην έξοδον τής 66οΰ Δρουαμύρου επί τής όδοΰ
  Πίκπου. Παρέκει απήντησεν έ'να νυκτοπερίπολον, δν
  καί συμπαρέλαβεν.
  Οΰτω διατάξας τα πράγματα ό Ίαβέρης, γινώ-
  σκων τόν δεξιόθεν άδιέξοδον δρόμον, δπου ό Άγι¬
  άννης έμελλε αφεύκτως νά έμπέση ώς είς παγίδα,
  εάν δέν έτρέπετο την άριστερόθεν οδόν, ένθα έ'στει-
  λεν άνθρωπον νά παραμένη, ευρισκόμενος δέ καί
  αύτάς ούτος είς τα οπίσω τού, ήνοιξε την ταμπα-
  κοθήκην τού καί έλαβεν έξ αυτής.
  "Ησυχος, δτι ό λαγωός δέν ηδύνατο εκείθεν νά
  τοθ φύγη, προεχώρει βραδέως, άνερευνών πασάν
  γωνίαν τής όδοΰ, ώς τούς θύλακας κλέπτου ύπ'
  αύτοΰ συλληφθέντος.
  Άλλ' δταν έφασεν είς τόν σάκκον τής σαγήνης,
  είς τόν όμφαλόν τής άράχνης, καί δέν εθρεν έκεΐσε
  την μυϊαν, φαντάζεται Εκαστος την λύσσαν τού.
  Έρωτφ τόν κατάσκοπόν τού, τόν είς τόν άγκώνα
  των όδών Δρουαμύρου καί Πίκπου' ο5τος ουδένα
  είχεν Ιδή νά διαβή εκείθεν. Φέρει άνω κάτω τόν δε¬
  ξιόθεν δρόμον, τόν άδιέξοδον, καί πρώτον πάντων
  παρατηρεΐ την αταξίαν τοθ φανοϋ, τό κομμένον
  σχοινΐον τού. Τουτο έπισπά δλην την προσοχήν τού
  έν τή οδώ ταύτη, ένθα υπήρχον τοΐχοί τίνες αρ¬
  κούντως χαμηλοί, καί όπισθεν αυτών κήποι καί χέρ-
  σοι άπέραντοι. Ενδεχόμενον ήτο νά έψυγεν ό Ά¬
  γιάννης εκείθεν. Άληθώς, άν ό Άγιάννης προεχώ¬
  ρει έτι ολίγον είς την άδιέξοδον ταύτην οδόν, ϊσως
  θά εζήτει εκείθεν την σωτηρίαν τού, καί τότε θά
  ήτον ήψανισμένος- διότι ό Ίαβέρης ήρεύνησε τόσον
  έντός των κήπων έκείνων καί των χέρσων χωραφί-
  ών, ώστε καί βελόνην θά την εύρισκε.
  (συνεχίζεται)
  ' Εγκυκλοπ α ιδ ε ία
  Αι' έκείνους πομ θέλουν
  νά πλουτίζουν τάς γνώσεις των.
  Άπό δλα δι' ολους.
  ΗΡΩΕΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ
  θόλου νά διστάση, ό ήρωϊκος ε¬
  πιστήμων επήρε έ'να κακοήθη δγ
  κον πού είχε αφαιρέση άπό '£■
  ναν άσθενή τόν οποίον είχεν
  έγχειρήση, ξάπλωσεν έ ΐδιος
  εις τό μάρμαρον τής χειρουρ-
  γική; τραπέζης κχί διέταξε
  τόν βοηθόν τού νά τοΰ μετα-
  φυτεύση είς τόν μηρόν σπαρτα
  ρ:στόν τρόπον τινά τόν κακοήθη
  όγκον, πού μόλι; είχεν αφαι¬
  ρέση άπό τό σώμα τοΰ άσθενοΰς!
  Ό ήρωιχός επιστήμων δίέτρεχε
  τόν Ισχατον κίνδυνον. Εύτυχώς
  ό ήρωίκός χειροΰργος στάθηκε
  Ό ξένος κακοήθης βγ
  όν τού Ιδαφος. Διελύθη. Ό χει
  ροθργος εσώθη καί είχε ταυ¬
  τοχρόνως την λύσιν τοΰ προολή-
  ματος.
  *
  Ο ΧΟΡΟΣ
  ΤΩΝ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ
  Σήμερον Τρίτην ώρα 10 μ. μ.
  Σ,ΎΟ «Ν Τ Ο Ρ Ε»
  Ή ©ρχήστρα τού ΒββίΙ Γ&η.—Διάκοσμος
  πρωτότυπος—Κοτιγιόν πλούσιον.
  ΕΜΜ. Κ. ΣΧΙΖΑΚΗΣ
  ΙΑΤΡΟΣ — ΠΑΦΟΛΟΓΟΣ
  Δέχεται είς τό Ιατρείον τού όδός Άγίου Τίτου—
  έναντι Δημαρχείου. Καθ" εκάστην 9—11 καί 3—7.
  ΆριΒ. τηλεςρώνου 300.
  ρ
  τπΙΒΙβ β ■■■ββ«>»βπ·*-Γ""* "■■■■εε
  -—...
  ---
  Τό
  ΗΡΑΚΛΕΙΩΤΑΙ
  ένο σας σαποθνΐ:
  θά ευρετε άπδ σήμερον είς τα γρα-
  φεΐα τής Έταιρείας ΠΡΕΒΕ-ΙΩΑΝΝΙ-
  ΔΗΣ όδός 25ης Αύγοόστου (έναντι Τρα-
  ττέζης Ελλάδος).
  !!■·■■■■■■■·■»·■■*■.....■·»■■■■■■■■■■■■·
  Β'.
  Ό Πέττενκόφερ δμως, παρά την
  ανακάλυψιν αυτήν, εξηκολουθεί
  νά υποστηρίζη την άποψιν £τι
  αίτία προκαλοΰσα τάς έπιδη-
  μίας ήσαν οιάφορ* μιάσματα
  καί τοπικαί έοαφικαί συνθήκαι,
  ό'πως π. χ. ή ΰπαρςις ύπογείων
  υδάτων. Σήμερα ξεύρομεν δτι ή
  άποψις πού υπεστήριζε μέ φα¬
  νατισμόν ό Πέττενκόφερ ήταν πε·
  πλανημένη. Πλήρης βμω; πεποι¬
  θήσεως διά την θεωρίαν τού, ό
  Πέττενκόφερ υπεστήριζε λόγου
  χάριν δτι οί βάκιλλοι τής χολέ
  ρ*ς ήσαν τα πλέον άκίνουνα
  πράγματα τοΰ κόσμου! Διά νά
  τό άποδείξη δέ δέν εδίστασε νά
  καταπιή ενώπιον διαφόρων σο
  φών έπιστημόνων μιά όλόκληρη
  κουταλιά άπό μικρόβια τής χο
  λέρας! Πώς ό Πέττενκόφερ την
  γλύτωσε καί δέν απέθανε τότε,
  παραμένει Ινα αΐνιγμα. Καί ό μέν
  Πέττενκόφερ, την στιγμήν πού
  κατέπινε τα μικρόβια τής χολέ-
  ρας ήταν πεπεισμένοι 2τι δέν
  διέτρεχε τόν παραμικρόν κίνδυ¬
  νον. Τί νά πή ομως κανεΐς διά
  τδ ήρωϊκόν πείραμα τοΰ χειρούρ
  γου Κουρτσαν; Κάθε ίατρός κα!
  ιδιαιτέρως κάθε χειροΰργος ξέ-
  ρει τί θά πή καρκϊνος, τί
  ψριγ,τους πόνου; συνεπάγεται ή
  φοβερά αύΐή άσθένεια. Κάθε χει
  ροΰργος ξέρει ότι έ'νας κακοήθης
  ογκος μπορεϊ νά μεταφυτευθή ά-
  πά Ινα ζώον εις τό άλλο, ριζο-
  βολών είς τό νέον Ιδαφος. Ό
  Κουρτσαν ήθελε νά εξακριβωθή
  άν τα ίδια άποτελέσματα ΐσχύ
  ουν ώς πρός την μεταφύτευσιν
  ενός κακοήθους ο'γκου άπό ενός
  άνθρώπου είς άλλον. Χωρίς κα-
  15"
  ΕΙςτό'ΑκτινΌλογικόνΈρναστήριον
  ΙΩ. ΕΜ. ΚΑΛΛΙΑΤΑΚΗ
  ΙΑΤΡΟΥ-ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΟΥ
  Εγένοντο νέαι συμπληρωματικαί έγ-
  καταστάσεις τελειοτάτων μηχανημάτων
  Άκτινοθεραπείας καί Ήλεκτροθερα-
  πείας.
  ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΑΙ:
  'Ακτινοσκοπήσεις καί άκτινογραφίαι δλων των
  αυστημάτων. Τηλακτινογραφήσεις θώρακος, όρθο-
  διαγράμματα καρδίας καί άορτής, άκτινογραφίαι
  κατά σειράν στομάχου καί δωδεκαδακτύλου, χο-
  λοκυστογραφίαι, πυελογραφίαι κ.τ.λ.
  Άκτινοθεραπεία
  (Έπιπολής, μέση καί κατά βάθος).
  Ήλεκτροθεραπεία
  ('Υπερβραχ*α κύματα, ήλεκτροπηξία, γαλβα-
  νο—φαραδικόν ρεΰμα, ίοντισμός).
  Αριθ. τηλεφ. ♦—16.
  Τα έργα Μεσσαράς.
  'Υπογράφεται ή σύμβασις
  ΧΑΝΙΑ Φεβρουάριας (άνταπο-
  'κριτοΰμας).— Κατ' 1"(γ<.ύρα}; έξ Αθηνών πληροφορίας ή σύμβα αίς μεταςύ Δημοσίου καί Ά- γροτική; Τραπέζης διά τχ ερ- |γα τής Μεσσαράς καί Άργυρου πόλεως κατηρτίσθη. } Ή σύμβασις αυτή εξητάσθη είς ειδικήν σύσκεψιν υπό την προεδρίαν τοΰ πρωθυπουργόν κ. | Ί. Μεταξά την παρελθούσαν έ- βοομάδα, είς την οποίαν μετέ¬ σχον ό Τπουργός τής Γεωργίας κ. Κυριακάς, ό (ίκουρ^ίς των Ι Έσωτερικών κ. Δουρέντης, δ Δι . οικητής τής Άγροτικής Τραπέ κος δέν ηύδοκίμησεν είς τό νέ ζή; χ. Λαμπρόπουλο; καϊ οί γε νικοί γραμματεΐς των Υπουρ¬ γείων Εσωτερικήν καϊ Γεωρ- Τό νά εΐσάγεται Ινα; σο>λήν
  είς τόν στόμαχον καί είς τάς
  δωδεκαδάκτυλον δέν είνε τίποτε
  τό εξαιρετικόν. Ποιό; 2μως θ'
  άπεφάσιζε νά βυθίση ενα σω-
  λήνα είς την ϊδ:α την καρδιά
  τού καί νά τεθή ίτσι υπό πα¬
  ρατήρησιν υπό τάς άκτΐνας Ραίν
  τγκεν; Καί δμως εί; τό πείρα
  μα αύτό προέβη ενας άλλος ή
  ρωϊκός επιστήμων, δ ίατρός
  δρ. Φόρεμαν. Δέν τό έκαμε βε¬
  βαία άπό φθηνήν επίδειξιν ήρω
  ισμοΰ ή άπό ματαιοδοξίαν. Τό
  έκαμεν άγωνιζόμενος νά σώση
  κινδυνεύοντας άσθενεΐς άπό τα νύ
  χια τοΰ θανάτου. Συχνά σχηματί-
  ζεται είς την καρδίαν ενα φύση-
  μα ή Ινα οιονδήποτε άλλο έμπό-
  διον πού εμποδίζε: τούς παλμούς
  τής καρδίας καί άπειλεΐ αυτήν
  την ζωήν τοΰ άνθρώπου.
  (συνεχίζεται)
  γίας.
  Κατά τάς ιδίας πληροφορίας
  ή μονογράφυσις τής έν λόγω
  συμβάσεως είνε ζήτημα ολίγων
  ημερών. Έν τώ μεταξύ λαμβά-
  νεται πρόνοια καί διά τα μι-
  κρότερα άρδευτικά Ιργα τόσον
  εν άλλη Ελλάδι δσον καϊ έν
  Κρήτη. Διά τα εργχ ταυτα διε
  ςάγονται συνεννοησειν μεταξύ
  των υπουργείων Γεωργίας, Συγ-
  κοινο>νίας καϊ Άγροτική; Τραπέ¬
  ζης. Κυρίως έπιζητεΐται ή δρ
  γάνωσις συνεργείων διά την κα¬
  τασκευήν εΐδικών φραγμών (μπα
  ράζ) πρός συγκράτησιν των όμ
  βρίων υδάτων καί χρησιμοποίησιν
  αυτών διά τάς θερινάς καλλιερ-
  γείας.
  —Φιλάνθρωπος δωρεά.
  Ό Νομάρχης Ηρακλείου κ.
  Ανδρέας Μάρκελλος κατεθεσβν
  υπέρ τού Γηροκομείου Ήρακλεί-,
  ου καί υπέρ τοΰ Άοΰλου Γυναι-
  κών άνά_ δραχμάς πεντοτκοσίας
  (500) είς έκαστον είς μνήμην τοΰ
  άδελφβΰ τού Κωνσταντίνου άντί
  μνημοσύνου.
  «!
  —Ή σύμβασις διά τα άνταλ-
  λάς'ιμα.
  Σχετικώς πρός οσα άνεγράψα-
  μεν διά την σΰμβαοιν των ανταλ¬
  λαξίμων καί αναφορικώς πρός την
  ' επέκτασιν αυτής καί εί; τους ά-
  | ποστράτους αξιωματικόν;, τό Ύ-
  φυπουργεϊον παρά τω κ. Προέ
  δρω τής κυβερνήσεως γνωρίζει ο
  τι απέστειλε τα γραφέντα είς τό
  υπουργείον Κρατικης Ύγιεινής
  καί Αντιλήψεως ινα τα μελετή
  ι ση καί έκφεριι την γνώμην τού
  έν καιρώ.
  ■ ■■■■^■■■■■■■■αειεΐΜειειι·.·)
  ΕΚΤΟΣ ΤΡΑΣΤ
  Ο ΕΠ1ΣΗΜΟΣ ΧΟΡΟΣ
  ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
  ΤΡΑΠΕΖΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΑΑΗΑΟΝ
  ΥΠΕΡ ΤΗΣ ΕΟΝΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ
  Σάββατον, 26 Φεβρουαρίου έ. έ.
  ΑΙΘΟΥΣΑ «ΝΤΟΡΕ"
  ΒΒΒ
  Κρασιά άννα, έκλεκτά,
  Μοσχάτα, λευκά, μαϋρα
  Ρετσίνες έξαιρετικές, σουμες
  Στου ΜΠΕΤΕΙΝΑΚΗ
  Πλατεϊα Άρκαδίου (Σεϊτάν—Όγλοΰ)
  Πώλησις λιανική καί χονδρική.
  ■ ■ΒΒΒΒΒΒΒΒΒ·ΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒ·ΙίΙΒΒΪ
  Τό θαλαμηγόν χ)η
  Αναχωρεί έξ Ηρα¬
  κλείου εκάστην ΚΥΡΙΑ¬
  ΚΗΝ βράδυ κατ' ευθεί¬
  αν ΠΕΙΡΑΙΧΓ
  ΤΕΤΑΡΤΗΝ βράδυ κατ'
  ευθείαν ΠΕΙΡΑΙΑ, Σθρον,
  ΤΗΝΟΝ, Πάρον, Νάξον.
  Πρακτορ«ΐον
  ΛΙΝΑΡΔΑΚΗ
  Τηλέφ. 5—11
  "
  ΑΒΕΔΙΣ
  Νέαι παραλαβαί.
  Νεα ύφάσματα.
  Νέοι μοδέρνοι χρωμα*
  τισμοί.
  ΑΙ τιμαί μας είνε αί
  χαλύτεραι.
  ΑΒΕΔΙΣΙΑΝ
  Όδός 'Αγίβν Μην».
  '■■■■■■■■
  — Ή όδός Καρτερβϋ.
  Διά την ανάγκην τής άμέσου
  επιακευής τής βδβϋ Καρτερβϋ τό
  Ύφυπβυργεϊβν παρά τω κ. Προέ¬
  δρω τής κυβερνήσεως γνωρίζει η¬
  μίν ότι άπηυθύνθη έξ άφορμής
  των γραφέντων υπό τής «Ανορ¬
  θώσεως» εί; τόν κ. Νομάρχην Η¬
  ρακλείου.
  —Τό Κακοργιοδικεΐον Ρε¬
  θύμνης.
  Υπό τοΰ Κακβυργιοδικείου
  Ρεθύμνης κατεδικάσθη προχθές δ
  έκ Κεραμωτής Κισσάμβυ Β. Ν.
  Στρατάκη; είς φυλάκισιν ενός
  I-
  τους. Ό καταδικοτσθβϊς κατηγο-
  ρήθη δι' άπρομελέτητα τραύμα-
  τα εναντίον τοΰ έξαδέλφου τού
  Δ. Στρατάκη.
  —Τα μέτρα διά την ζωβκλο-
  πήν.
  Υπό τής Χωροφυλακήν Κ«β-
  βοΰσι Ρεθύμνης συνελήφθη ό Κ.
  Άντ. Πανταγιάς πρός εκτισιν
  ποινπς φυλακίσεως έπιβληθείσης
  αύτω υπό τοΰ Πλημμελειοδικείου
  Ρεθύμνης επί παραβάσει άστυνο-
  μική; διαταγής άφορώση; τα προ-
  ληπτικά μέτρα εναντίον 'τής ζωο-
  κλοπή$.
  -—Επανήλθεν ό κ. Ίππόλυ-
  τος.
  Έξβλθών τβΰ «Εΰαγγελισμοΰ»
  βπβυ ένοσηλεώετο κατόπιν τοΰ
  τελευταίου άτυχήματός τού, β Γβ
  νικός Γραμματεύς τής Γενικής
  Διοικήσεως Κρήτης κ. Ίππόλυτβς
  επέστρεψεν είς την έν Χανίοις
  θέσιν τού πρβχθές καί ανέλαβε
  τα καθήκον τα τού.
  —Αί αγονοι γραμμαί Κρήτης
  Τό ΰφυπουργεΐον Εμπορικάς
  Ναυτιλίας προεκήρυξε μειοδοτι¬
  κήν δημοπρασίαν διά την μίσθω-
  σιν των άγόνων άτμοπλοΐκών
  γραμμών, ή οποία θά ενεργηθή
  την 22αν Μαρτίου εί; τό κατά-
  στημα τοΰ ΰπουργείου καί άπό
  11—12 π. μ. ώρας. Αί άγονοι γραμ
  μαί Κρήτης αί οποίαι πρόκειται
  νά έξυπηρετηθοΰν, είναι αί εξής:
  1) Πειραιώς, Χανίων, Ρεθύμνου,
  Ηρακλείου, Χερσονήσου, Άγίου
  Νικολάου, Σητείας, Παχεία; "Αμ
  μου. 2) Πειραιώς, Χανίων, Καστελ
  λίου, Παλαιοχώρας, Σούγιας,Πλα-
  κιάς, 'Αγίας Γαλήνης, Κοκκίνου
  Πύργου, Κερατοκάμπου, Άρβης,
  Μύρτου, Ιεραπέτρας, Σημνης,
  Καλυβων, Χανίων, Πειραιώς.
  Μανώλης Γ. Κωνιός
  Νβ υρβλό γβς—ψ»χί «τρβς
  Τμηματάρχης Ίατρός
  Δημοσ. Ψυχιατρϊίβυ ΆΒηνβν
  Δέχεται έν τφ (ατρείφ τού
  όδός Πΐιραιως 17δ' ΑΘΗΝΑΙ.
  Τηλέφ. 52.379.
  «Έρμίνα»
  Μεγάλαι έκπτώσεις
  είς δλα τ' άνδρικά ειδή
  δι' ολίγας ημέρας.
  Υποκάμισα, γραββάτες, μανδήλια
  ζώνες, τιράντες κ. λ. π.
  ~
  Λόγω τού ότι τό κατάστημα «ΕΡΜΙΝΑ» πε-
  ριορίζεται μόνον είς τα γυναικεϊα εϊδη καί τα
  καλλυντικά καί άρώματα, θά πωλήση ολα τα άν-
  δρικά ειδή είς τιμάς κάτω τοΰ κοστόυς.
  ΜΕΓΑΛΑΙ ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ
  ι
  ί
  Ιΐ'
  Ηράκλειον—Κρήτης
  Γραφεΐα έ'ναντι Παλ. ΓΗομαρχίας
  ΑΝΟΡΘΩ.ΣΙΣ
  12ϋ Ώρα
  Πρωΐσ Τρίτης
  22 Φεβρουαρίου 1938
  Ό προχθεσινάς λόγος τού Χίτλερ
  αποτελεί κηρυγμα πολέμου.
  Ο ΧΟΕΣΪΝ8ΪΐΙϋΙΟΠΟΥ ΧΙΤΛΕΡ
  ΑΝΕΛΥΣΕ ΤΗΝ Ε
  ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΝ
  Η ΓΕΡΜΑΝΙΑ ΘΕΛΕΙ ΑΠΟΙΚΙΑΣ
  ΚΑΙ ΟΧΙ ΧΡΗΡΛΑΤΙΚΑΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 21 Φεβρουαρίου (τοΰ
  άνταποκριτοΰ μας).— Τηλ&γραφούν έκ
  Βερολίνου ότι ο εκφωνηθείς υπό τού
  Χίτλερ πολιτικός λόγος τής παρελθού¬
  σης Κυροακής υπήρξεν άπερίφραστος
  καί έπιθετικός.
  Ό Χίτλερ άφοΰ άνέλυσε την εσωτε¬
  ρικήν καί έξωτερικήν κατάστασιν, έκα¬
  με λόγον διά τό ζήτημα των άποικιών.
  —ΊΙ Γερμανία ετόνισεν θέλει άποι-
  κίας καί ό'χι πιστώσεις.
  Ακολούθως ο Χίτλερ επετέθη εναν¬
  τίον τής Κοινωνίας των Εθνών, τής ο¬
  ποίας ο θεσμός, ώς είπεν, έξακολουθεί
  ν"ά διατηρή την αδικίαν τής συνθήκης
  των Βερααλλιών.
  ΑΘΗΝΑΙ 21 Φεβρουαρίου
  (τοΰ άνταποκριτοΰ μας).—
  Είς τόν τρίωρον λόγον τόν ό-
  προχθές ό
  άλλοις ύ·
  ----,,------- . Γερμανο-
  συστριακάς συνεννοήσεις, ί-
  σχυρίσθη δέ δτι αί συνομιλί
  αι τού μετά τού Σοΰσνιγκ
  άπέβλεπον είς την χαλάρωσιν
  των σχέσεων
  τίνες ούσιαστικώς άποβλέπουν κλων των δυο δυτικών δυνά
  είς την ΒαθμιαΙαν άππορρό- μεων δυσμενέστατος διά την
  ψησιν της Αυστρίας είςτό',έν Εΰρώπη ίσορροπίαν καί
  ποίον εξεφώνησε
  Χίτλερ συν τοίς
  πεσημείωσε τάς
  τής εντάσεως
  Γερμανίας καί
  Αυστρίας.
  Οί κΰκλοι των Παρισίων
  καί τοϋ Λονδίνου κρίνον-
  τες τα λεχθέντα είς τό ση
  μεΐον τουτο υπό τοΰ Χίτλερ
  άποδίδουν ταυτα είς την
  πρόθεσιν νά περιορίση την κα¬
  κήν εντύπωσιν την οποίαν
  παρήγαγον αί εύρεΐαι παρα-
  χωρήσεις έν Αυστρία πρός
  Πρωΐνή
  έθνικοσοσιαλιστικόν κράτος.
  Αναφορικώς μέ την άνα
  γνώρισιν τοΰ κράτους τοΰ
  Μαντζουκουό την όποιαν διε-
  κήρυξεν ό Χίτλερ καί τάς
  Ιπιθέσεις εναντίον της Ρωσ-
  οίας, οί Εύρωπαϊκοί κύκλοι
  φρονούν δτι ώφείλοντο καί
  αυται είς την στενωτέραν ε¬
  παφήν μέ την Ιαπωνίαν είς
  την όποιαν αποβλέπει ήδη
  ή κυβέρνησις τοΰ Ράϊχ έν συν
  δυασμω μέ τάς άπαιτήσεις
  διά τάς άποικίας τάς οποίας
  ψαίνεται ανέλαβε νά υπο¬
  στηρίξη ένεργώς ή Ίαπωνία.
  Κατά γενικόν κανόνα ό
  λόγος τοϋ Χίτλερ κρίνεται
  τους
  έθνικοσοσιαλιστάς α'ί-' μεταξύ των πολιτικών
  κ υ-
  την διατήρησιν τής παγκοσμί¬
  ου εΐρήνης είς τό έγγϋςμέλλον.
  Παρά τίνων μάλιστα Γαλλι-
  κών εφημερίδων όνομάζεται
  καθαρώς, κήρυγμα πολέμου.
  ΔΥΣΦΟΡΙΑ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΤΣΑΜΠΕΡΛΑΙΝ
  Τελευταίαι είδήσεις έκ τής
  1 Αγγλικής πρωτευούσης πα-
  ρουσιάζουν ώς σοβαράν την
  κατάστασιν έν Αγγλία, τής
  δημοσίας γνώμης κεκηρυγμέ-
  νης εναντίον των προθέσε-
  ων τοΰ Τσάμπερλαιν νά μετα-
  Άγγλικήν πο-
  τής Γερμανίας
  στρέψη
  λαϊκήν
  την
  υπέρ
  καί Ιταλίας.
  Ή έποποιΐα τοΰ Μπιζανίου.
  Ήχδεσινίϊ έορτή είςτούς στρατώνας.
  ΣΗΜΕΡΟΝ ΑΝΑΧΩΡΕΙ
  Ο ΠΡΟΘΥΙΙΟΥΡΓΟΣ
  Κ·
  Ι.
  ΑΓΚΥΡΑΝ
  ΜΕΤΑΞΑΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 21 Φεβρουαρίου (τοΰ
  άνταποκριτού μας).—Αυριον (σήμερον)
  την νύκτα ο πρωθυπουργός κ. »Ι. Με¬
  ταξάς αναχωρεί μέσω Θεσσαλονίκης είς
  την "Αγκυραν, προκειμένου ώς γνωστόν
  νά συνέλθη έκεΐ την 2ϊίην Φεβρουαρί¬
  ου τό συνέδριον των κρατών τής τετρα-
  μεροΰς συνεννοήσεως τού οποίου προε-
  δρεύει.
  Μετά πάσης έπιβλητικότη-
  τος έλαβε χώραν χθές είς
  τούς στρατώνας ολίγον πρό
  μεσημβρίας ή στρατιωτική τε
  λετή επί τή 25η έπετείω άπό
  έποποιΐας τού Μπιζανί-
  καί τής άλώσεως των Ιω
  τής
  ου
  σννίνων.
  Είς την τελετήν
  παρέστη
  σαν ό Νομάρχης Ηρακλείου
  κ. Α. Μάρκελλος, ό Μητροπο-
  ό Δήμσρχος κ. Μ. Γεωργιά¬
  δης, ό κ. Φρούραρχος καί ό
  κ. Διοικητής τοΰ 43ου Συν-
  τάγματος, ό Διοικητής τής
  χωροφυλακής Ηρακλείου κ.
  Όρφανουδάκης μετά των κ.κ.
  Στεφανάκη Διοικητοΰ τοϋ τμή
  ματος Ασφαλείας Ηρα¬
  κλείου, Όρφανοΰ διοικητοΰ
  τής ύποδιοικήσεως καί Λαζα-
  ράτου Διοικητοΰ τού Άστυ
  πολίτης Κρήτης κ. Τιμόθεος,' νομικοΰ τμήματος κα'ι αί
  λοιπαί στρατιωτικαί καί πο¬
  λιτικαί αρχαί τής πόλεως.
  Έπίσης παρέστησαν τα σχο-
  λεΐα, οί πρόσκοποι καί άρκε
  τος κόσμος.
  Ή σημασία τοΰ θριάμβου
  των Έλληνικών δπλων είς
  τάς μάχας ταύτας έξήρθη
  δι' αναγνώσεως σχετικής ήμε
  ρησίας διατσγής μεθ' δ επη¬
  κολούθησε δεξίωσις είς τό
  Διοικητήριον.
  Η ΕΙ
  ΔΙΑ ΤΑΣ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ
  Τ6Ν ΗΝΤΕΝ ΚΑΙ ΓΚΡΑΜΠΟΡΝ
  ΕΙΣΤΗΝ ΓΑΛΛίΚΗΗ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑΝ
  ΕΓΕΝΟΝΤΟ ΔΕΚΤΑΙ ΑΙ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ
  ΑΘΗΝΑΙ 21 Φεβρουαρίου (τού
  άνταποκριτοΰ μας).— Είς Παρισίους
  καθ* ά τηλεγραφείται υπήρξεν αύτόχρη-
  μα άλγεινή ή εντύπωσις έκ τής άγγελ-
  θείσης παραιτήσεως τοΰ ύπουργοΰ των
  Εξωτερικών τής ΛΙεγάλης Βρεττανίας
  κ. *Ηντεν καί τοΰ μονίμου υφυπουργθύ
  κ. Γκράμπορν.
  Αί παραιτήσεις σημειωτέον αυται ε¬
  γένοντο δεκταί υπό τοΰ Βασιλέως κα¬
  τήρτισθησαν δ' ώς λέγεται καί τα δια-
  τάγματα τής αντικαταστάσεώς των. *Αν-
  τικαταστάτης τοΰ κ. *ΙΙντεν ώς βεβαιοί
  τό Λονδίνον άναλαμβάνει ο λόρδος Χά
  λιφαξ.
  ΑΥΡΙΟΝ Ο κ. ΠΡΩΒΥΠΟΥΡΓΟΣ
  ΟΑ ΜΕΙΝΗ ΕΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 21 Φεβρουαρίου (τοΰ
  άνταποκριτού μας).—Ό κ. Μεταξάς ά-
  φικνούμενος την πρωΐαν τής Τετάρτης
  (αυριον) είς Θεσσαλονίκην, θά παρα¬
  μείνη έκεί καθ* όλην την ημέραν, συνε¬
  χίζων είτα τό ταξίδιόν τού δι' "Αγκυ¬
  ραν.
  Ο ΜΕΤΑΞΑΣ ΕΠΊΣΤΡΕΦΟΝ Ε': ΑΓΚΥΡΑΣ
  ΒΑ ΕΗΙΣΚΕΦΟΗ ΤΗΝ ΔΥΤΙΚΗΝ ΒΡΑΚΗΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 21 Φεβρουαρίου (τού
  άνταποκριτού μας).— Εγνώσθη ότι ο
  πρωθυπουργός κ. Ί» Μεταξάς έπιστρέ-
  φων έκ τής Άγκυρας θέλει επισκεφθή
  επισήμως τάς πόλεις τής δυτικής Θρά-
  κης Άλε-ξανθρούπολιν, Κομοτινήν καί
  &άνθην. Έπίσης θά επισκεφθή έν τή Ά»·
  νατολική Μακεοονία, * "' ·»'■>*---
  τί "
  ΕΞΗΤΑΣΕ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΑ
  ΑΘΗΝΑΙ 21 Φεβρουοτρίου (τού
  άνταποκρβτοΰ μας).— Τό υπουργικόν
  συμβούλιον συνελθόν σήμερον εξήτασε
  νομοθετικά καί ύπηρεβιακά ζητήματα.
  ΑΙ ΔΙΚΑΣΙΜΟΙ
  ΤΩΝ ΑΓΡΟΝΟΜΕΙΩΝ
  Υπό τοΰ άγρονομείου Κα-
  - - ο, _Λ____
  στελλίου προσδιωρΐσθησαν,' 3τ«φΙδβς.
  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ ΚΑΙ ΚΙΝΗΣΙΣ
  ΑΙ κυμανθεΐσαι χθές έν τρ άγορςί μας τιμαί των κατωτέρω έγχω
  ρΐων προιόντων είχον ώς ακολούθως:
  διά τόν ερχόμενον μήνα αί
  κάτωθι δικάσιμοι άγροζημιών:
  Την 8 είς Γεράκι, την 9 είς
  Θραψανό, την 10 είς Άποστό-
  λους, την 11 είς Αγ. Παρα-
  σκές, την 14 είς Άμαριανό,
  την 15 είς Ξειδά, την 16 είς
  Καστέλλι, την 17 είς Πανα-
  γιά, καί την 18 είς Έμπορον.
  Αί Δικάσιμοι τοΰ άγρονομεί¬
  ου Άρκαλοχωρίου διά τόν αΰ
  τόν μήνα ωρίσθησαν ώς ακο¬
  λούθως: Την 11 είς Αρκα¬
  λοχωρι, την 14 είς Πάρτηρα,
  την 15 είς Τεφέλι, την 16 είς
  Γαρύπαν, την 17 *είς Καστελ-
  λιανά καί την 18 είς Σχοινιά.
  Υπό τοϋ Άγρονομείου Τυμ-
  Σουλτανίναι α' δρ.
  Καραμπ.
  Ελεμέδες
  Ταχτδς
  ιαΰραι
  αι
  φθή έν τή
  την Καβάλλαν.
  πακίου ωρίσθησαν έπίσης
  κατωτέρω δικάσιμοι διά τόν
  αυτόν μήνα: Την 4 είς Τυμπάκι,
  την 8 είς Μαγαρικάρι, την 9
  είς Βόρρους, την 10 είς Πε-
  τροκεφάλι καί την 11 είς Σίβ-
  βα.
  _!υρίχη
  Παρίσιοι
  ονδΐνον
  α Ύόρκη
  ΣΥΝΟΜΙΑΙλ ΤΗΣ Α.Μ. ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΩΣ
  ΚΑΙ ΤΟΥ ΒΡΒΒΪΙ10ΥΡΓ0Υ κ ΜΕΤΑΞΑ
  ΑΘΗΝΑΙ 91 Φεβρουαρίου (τού
  άνταποκριτοΰ μας).— Σήμερον ο πρω¬
  θυπουργόν κ. Ί. Μεταξάς ανήλθεν είς
  τα Άνάκτορα γενόμενος δεκτός υπό
  τοΰ Βασιλέως. Μετά τής Α. ΑΙ. ο κ.
  πρωθυπουργός συνειργάσθη επ* αρκετόν.
  ΤΟ ΒΡΑΒΕΙΟΝ
  ΕΙΡΗΝΗΣ ΔΙΑ ΤΟ
  Πληροφορούμεθα ότι τό Βραβείον
  ν<ϊ*£ΐεΓ διά τό 1937 απενεμήθη άπό τ© Συμβουλιον τοΰ Ίνστιτού τού Κάρνεζι είς τόν γνωστόν Π αγ κοσμίως Γενικόν Αρχηγόν των Προσκόπων όλον τού Κόσμου Λόρ δόν Μπάντεν Πάουελ. Οί πρό σκοποι Ηρακλείου επί τή αημερι- νή ταύτη παγκοομίω Προσκοπικτί έορτή δίδουν άπβψε την Χοροε- σπερίδα των εΐςτήν αίθουσαν Ντο ρέ Ητις προβλεπεται «τι θά έχη εξαιρετικήν την επιτυχίαν λόγω των πρό; τουτο καταβληθεισών προσπάθειαν ώς καϊ τής αθρόαν ζητήσεως είαιτηρίων. Η ΕΛΛΗΝ ΙΚΗ ΟΜΑΣ ΕΝΙΚΗΣΕ ΤΗΝ ΟίνΐΑΔΑ ΤΗΣ ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΗΣ ΑΘΗΝΑΙ 21 Φεβρουαρίου (τού άνταποκριτοΰ μας).— Είς τό μάτς με¬ ταξύ τής Ελληνικάς ομάδος καί έκεί- νης τής Παλαιστίνης ή πρώτη ένίκησε την δευτέραν διά τερμάτων ενός έναντι μηδενός. Α ΓΡ1Α1 ΜΑΧΑΙ ΔΙΕΞΑΙΟΝΤΑ ΕΙΣ ΤΑ ΠΕΡΙΧΩΡΑΤΟΥ ΑΘΗΝΑΙ 21 Φεβρουαρίου (τού Η ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΔΙΑΛΕΞΙΣ Σήμερον καί ώραν 7.,10 θά έ μιλήση έν τη Λέσχη Έπιστημό νων ό Καθηγητής τής Έμπαρική; Σχολής κ. Κροθγερ μέ θέμα «Τό προβλημα τής άγωγής εί την σημερινήν Γερμανίαν». Έ διάλεξις αυτή διοργανοΰται ύπ τοΰ ΈλληνογερμανικοΟ Συνδέσμου Ή είσοδος είνε ελευθέρα. ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΙΣ Την 20ήν Απριλίου καταπλέ εί είς τόν λιμένα μας τό περ1 ηγιτικόν «Πριγκήπισσα'Όλγα μέ 300 Γάλλους καί Βέλγου περιηγητάς μεταξύ των όποΐ ΑΘΗΝΑ.* "χ μ. «πτ»μμν·>α.μι,νι» ν»«« ών συγκαταλέγονται πλεΐστο
  άνταποκριτοΰ μας). —Τηλεγραφούν έκ , διανοούμενοι καί έπιστήμονε'
  Η»Ριί5ίων ότι άγριώταται μαχαι λαμβά- οΐτινες θά έπισκεφθώσι τή
  νούν χώραν είς τα περίχωρα τοΰ Τερου- Κνωσόν καί τάς άρχαιότητα
  «λ μεταξύ έθνικών καί κυβερνητικαί. τοϋ Μουσείου,
  α
  β'
  Υ'
  α'
  β'
  Υ'
  -23.
  )
  ( 22.
  Ι
  ( 10.- 11
  )
  ( 8.-9.
  Χαροΰιΐια » 2.70
  "Ελαια 5ο » 28.—
  » κοινά »
  Σάπωνες.
  ΛευκοΙ α' ποιότητος δρ. 21.— 00
  » β' » 20.— 00
  Πράσινοι α' ττοιότ. » 18.— 00
  12
  -ΟΟ
  οί
  ίνοι.
  "Αρχανών τό μίστατ. » 45.
  ΜαλεβυζΙου κατ' οκάν δρ. 6.
  ΤΟ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ ΕΝ ΗΡΑΚΛΕΙΩ
  ΤΙΜΑΙ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
  21ης Φεβρουαρίου 1938
  ■Αγορά Πώλησις
  25.30- 25.55
  3.55 3.65
  545 550
  108 60 109 60 ι
  "Αμστερδαμ
  Στοκχόλμη
  Βρυζέλλαι
  Βαρσοβία
  Άγορά Πώλησις
  60.80
  28.10
  3.70
  20.75
  61.94
  28.35
  3.70
  21.80
  Ο ΤΣΑΜΠΕΡΛΑΙΝ ΠΡΟΤΙΒΕΤΑΙ
  ΝΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΝΤΕ ΠΟΥΡΕ
  ΤΗΝ 1ΤΑΛ1ΚΗΝ ΑΙΘΙΟΠΙΑΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 21 Φεβρουαρίου (τού
  άνταποκριτού μας).—Κατά τάς έκ Λον¬
  δίνου νυκτερινάς πληροφορίας ο πρωθυ*
  πουργός κ. Τσάμπερλαιν προτίθεται νά
  αναγνωρίση επισήμως την 'Ιταλικήν αύ-
  τοκρατορίαν τής Αιθιοπίας. Κατόπιν
  τούτου είς Ρώμην θέλει διορισθή πρε-
  σβευτής τής Αγγλίας έπιδίοων θιαπι-
  στευτήρια πρός τόν Βασιλέα τής Ιτα¬
  λίας ώς αύτοκράτορα καί τής Αιθιο¬
  πίας.
  ΕΙΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑΝ Η ΠΑΡΑΙΤΗΣΙΝ
  ΤΟΥ ΗΝΤΕΗ_ηΡΟΚΑΑεΐ ΧΑΡΑΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 21 Φεβρουαρίου (τού
  άνταποκριτοΰ μας).— Έ* Βερολίνου
  τηλεγραφοΰν ότι ή είδησις τής παραι¬
  τήσεως τού ΤΗντεν προεκάλεσεν έν Γερ¬
  μανία ενθουσιασμόν '■ θεωρεΐται δέ ώς
  διπλωματική νίκη τοΰ άξονος Βερολί¬
  νου—Ρώμης, εύνοοΰσα τα σχέδια καί
  τάς έπιδιώξεις τοΰ τελευταίου.
  Η ΛΕΙΤΟΥΡΠΑ
  ΤΩΝ ΛΑΊΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ
  Διά κρινής αποφάσεως των
  ύπουργών Οικονομικόν καί
  Έθν. Οίκονομίας καθωρίσθη
  δπως αί καθ" άπαν τό κράτος
  κατά Κυριακήν λειτουργοθσαι
  λαϊκαί άγοραί άρχίζουν την 9
  π. μ. ήτοι μετά τό πέρας τής
  ,ειτουργίας.
  ΟΙ ΟΡΟΙ ΥΠΕΙΝΗΣ
  ΤΩΝ "ΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ
  Υπό τοΰ ύπουργείου Τύπου
  καί Τουρισμοΰ απεφασίσθη τό
  κλείσιμον των μή πληρούντων
  τούς δρους ύγιεινής ξενοδο-
  χείων. "Ηδη διετάχθη τό κλεί¬
  σιμον ενός τοιούτου ξενοδο-
  χείου έν τή πόλει μας.
  ΑΙ ΠΡΟΤΟΜΑΙ
  ΞΑΝΘΟΥΔΙΔΗ ΚΑΙ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗ
  Ή έπιτροπή διενεργείας έ-
  ράνων διά την κατασκευήν
  προτομών είς τόν Άρχαιολό-
  γον Στέφ. Ξανθουδίδην καί
  τόν πρώτον διευθυντήν τοΰ
  Μουσείου "Ηρακλείου Ιωσήφ
  Χατζηδάκην απηύθυνε πρής
  ολους τούς δυναμένους νά συ
  νειφέρωσιν πρός τόν σκοπόν
  τούτον επιστολάς δι' ών πα·
  >ακαλεΐ νά έμβάσωσι την συν
  ίρομήν των πρός τόν ί
  ής έπιτροπής ιατρόν
  ;όλ. Βογιατζάκην.
  ΤΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ
  ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΟΣΜΟΥ
  Διά τό εσπέρας τής προσε¬
  χούς Παρασκευής εκλήθη είς
  συνεδρίασιν προκειμένου νά
  άσχοληθή μέ τρεχούσης φύσε¬
  ως ζητήματα τό Διοικητικόν
  Συμβούλιον τοΰ ΈμπορικοΟ
  κα'ι Βιομηχανικοΰ Έπιμελητη
  ρίου.
  ΟΙ ΑΣΘΕΝΕΙ! ΤΩΝ ΦΥΑΑΚΩΝ
  Τό υπουργείον τής Δικαιο
  σύνης δι' έγκυκλίου τού πρός
  τούς είσαγγελεΐς έντέλλετα
  δπως μή άνατίθεται είς ίδιώ
  τας ίατρούς ή έντολή πρός έ
  πίσκεψιν κρατουμένων είς τάς
  λά ό τοΰ διορι
  πίσκεψν ρμ
  φυλακάς, κατόπιν τοΰ
  σμοθ Ιατρών έπ' ά
  διορι
  η
  ταμίαν
  κ. Νι-
  Ο ΗΝΤΕΝ ΒΑ ._.......
  ΣΗΜΕΡΟΝ ΕΙΣ ΤΗΝ ΒΟΥΛΗΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 21 Φεβρουαρίου (τού
  άνταποκριτοΰ μας).— Καθ' Ά άγγβλ·
  λεται έκ Αονδίνο,υ ο κ. Ήντεν θά ομι¬
  λήση αύριον (σήμερον) δία μακρών είς
  την Βουλήν των Κοινοτήτων επί των ά*
  φορμών τής παραιτήσεως τού. Ή συνε-
  δρίασις τής Βουλής των Κοινοτήτων
  προβλέπεται θυελλώδης^ διότι πολλοί
  βουλευταί καί τής συμπολιτεύσεως καί
  τής αντιπολιτεύσεως λέγεται ότι θά επι-
  τεθοΰν εναντίον τής κυβερνήσεως
  ΠΡΟΑΓΩΓΑΙ ΚΡΗΤΩΝ
  ΕΝΩΜΟΤΑΡΧΩΝ
  Είς τάς γενομένας τελευταί
  ως προαγωγάς προήχθησαν
  είς άνθυπασπιστάς οί εξής
  Κρήτες ένωμοτάρχαι: Μετσαν-
  τωνάκης, Μπακάκης, Άλεξά
  κης, Χατζηδάκης, Κουκάκης,
  Κουλακάκης, Άγκιναροστα-
  χάκης, Μαθιουδάκης, Ι. Φραγ¬
  κιαδάκης, Κατσαράκης, Άγο-
  ράκης, Τερεζάκης Κ., Άγγε-
  λάκης, Ι. Ναλουλάκης καΊΜπο
  ζοτάκης..
  το μουσειοΙΓηρακλειου
  Υπό τοϋ ύπουργείου Έθν.
  Παιδείας ενεκρίθη ή διάθεσις
  4 000.000 δρχ. εισέτι διά την
  αποπεράτωσιν τοΰ Μουσείου
  Ηρακλείου.
  ΟΙ ΑΑ ΝΕΙΖεΐνΐΓΝθΓΥΠΑΛΛΗΛΟΙ
  Τό υπουργείον τής Δικαιο-
  σύνης δι' έγκυκλίου τού συνι¬
  στά είς τούς κοτωτέρους δι-
  καστικούς νά άποφεύγουν την Ι
  ΤΟ ΤΕΡΟΥΕΛ ΠΟΛΙΟΡΚΕΙΤΑΙ
  ΠΑΛΙΝ ιΓιΟ ΤΟΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 21 Φεδρουαρίαυ (τού
  άνταποκριτο,ΰ μας). —Ιοΐατά τάς έκ Σα·
  λαμάνκας άνακοινώσεις οί έθνικοί «βρι-
  σφίγγουν ολοέν τό Τερουέλ τού οποίου
  ή θέσις καθίσταται κρίσιμος. ΊΙ φρουρά
  τοΰ Τερουέλ συνεχίζει τάς έκκλήσεις αυ¬
  τής περί άποστολής ενισχύσεων ινα δυ¬
  νηθή νά άνθέξη είς την πολιορκίαν.
  σύναψιν
  τας.
  δανείων
  Ο ΚΝΤΕΝ ΚΑΤΕΔΕΙΙΕ ΤΟ ΣΦΑΑΕΡΟΝ
  ΤΗΣ ΗΡ0ΣΕΙΝΣΕ8Σ ΜΕ ΤΗΝ ΙΤΑΛΙΑΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 21 Φεβρουαρίου (τού
  άνταποκριτού μας). — Συμπληρωματι-
  καί πληροφορίαι έκ Λονδίνου διά την
  παραίτησιν τού κ. ΊΙντεν άναφέρουν ό¬
  τι ούτος παραιτούμενος κατέδειξεν ότι
  προσέγγισις μέ την Ιταλίαν άνευ όρων
  επιλύσεως τοΰ'Ισπανικού ζητήματος, θά
  υγουν ιηνι ήτο ύποδουλωτική διά την Αγγλίαν
  άπό ίδιώ- δέν θά έξυπηρέτει δέ ούσιαστικώς ουτε
  ι την παγκόσμιον ειρήνην.
  Η μέ ρμ ^
  «βλιτικην, εκακι
  αν στροφήν της
  ήσεως πρ
  Κ
  λίαν κ*1-
  «ραστίους
  υργβ«
  5ημργ
  τοκρατορίαν εκ
  λβ« ΤΠ5 με
  9θλίνΐ, Χ
  Μ άνταλλαγμο
  μάλιοτα ό τελ
  ^ει
  χ
  χαί ασφαλη *
  8ά σεβ«σθή τα
  ΐήί Αγγλίας·
  τηοις λαβούσα
  όντως έκτασιν
  ίθ γενι
  ρχ τής έ
  ϊ,ηολιτεύσεως :
  «Ιδοξβς πρωθυπβ
  Βρεττανίας, ύπι
  8ύμ«ς την πολι
  Ήντεν, τοϋ όπ
  τηοΐξ, ετόνισεν
  ήν β
  των* φίλων κ»
  της, χαροποιεΐ
  ηδέτου τούς έχί
  λος Ίσχυρίσθη
  νησίς δέν άπ< έμηιστοσύνης τ ΐζητησε νά γεν ζήτησις πραγμι χαί απεφασίσθη μερον, όπότε φκνθή ή βου] παραμονάς ή κρύνσεως τοΰ λαιν έκ τής ποδεικνΰετα» χομεν άπολι γράφοντες χθέ ραίτησις τού χ «ί νέαι τάσεις κης πολιτικής περλκιν θά ι θετον μέγα χιοτον, τόσον γνώμης «σον Ρουλίου, ΐσως καί είς ύημιο χής κρίαεως ομού τής Κυ| παραίτησιν. Άλλ' αί εκδηλωθείσης έν Λονδίνω » τ«ι έντός των Μεγάλης Βρε Εχουν τερά< «βν είς έλο>
  Κ«ΐ δημιουργ
  εντελώς κατο
  πβίοις Π εξέλι
  °«τι, 6ά ειν
  Υδκία. "Ηδη έ
  κυβε
  της παρο
  ^βΰ των
  μπός χά
  ΤΠ5 έξωτερι
  τΠν οποίαν
  εξακολουθή
  την
  έ
  παρο
  -?1 τΠς Άν
  ^Μερικήν έ,
  β,
  τ
  θε
  ιν
  ί νγ
  5'ν των
  άποτε
  ζ
  πολιτι>(