95437

Αριθμός τεύχους

4795

Χρονική Περίοδος

Α' 1938

Ημερομηνία Έκδοσης

23/2/1938

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ΑΝΟΡ
  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
  ΓΡΑΦΕΙΛ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΑ
  ΟΛΟ1 ΜΙΝΒΤΑΥΡθν
  ΔΙΠΥθΥΝΤΗΣ- ΑΝΔΡ. Μ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ
  ίτηαια ήολ. 15
  ί'χαιιηνος » 8
  ΗΜΚΛΜΟΝ ΚΡΗΤΗΣ · ΡΤΟΣ 23ΟΝ
  ΑΡ1ΘΜ. ΦΥΛΛΟΥ
  ΠΟΥ ΘΑΗΓΕΙΤΟΝ ΚΟΣΜΟΝ
  Η
  Ή παραίτησις τοΰ "Αγγλο
  ύπβυργοΰ των εξωτερικών
  πού υπήρξε μοιραία συνε¬
  πεία τής στροφης τοΰ κ.
  Τσάμπερλαιν πρός την Ρώ-
  μην μετά τόν λόγον τοΰ
  Γερμανοΰ καγκελαρίου, απη¬
  σχόλησε την Βουλήν των
  Κοινοτήτων κατά την προ¬
  χθεσινήν συνεδρίασιν της.
  Ό κ. Ήντεν ανέπτυξεν ενώ¬
  πιον τής Βουλής τούς λό-
  γους της διαφωνίας τού πρός
  τόν κ.Τσάμπερλαιν,ύπεστήρι-
  ξε μέ θερμήν την Ιδικήν τού
  πολιτικήν, έκάκισε την νέ¬
  αν στροφήν τής 'Αγγλικής
  Κυβερνήσεως πρός την Ιτα¬
  λίαν καί ύπεγράμμισε τούς
  τεραστίους κινδύνους που
  δημιουργοΰνται διά την Αύ-
  τοκρατορίαν έκ τοΰ έναγ-
  καλισμοΰ της μέ τόν κ. Μου¬
  σολίνι, σχεδόν άνευ ορων
  καί άνταλλαγμάτων, έφόσον
  μάλιστα ό τελευταΐος δέν
  παρέχει ουδεμίαν θετικήν
  καί άσφαλη εγγύησιν ότι
  θά σεβασθή τα δικαιώματα
  της Αγγλίας. Καί ή συζή¬
  τησις λαβούσα δραματικήν
  όντως έκτασιν καί μορφήν
  εσυνεχίσθη γενικευθεΐσα. Ό
  άρχηγός της έργατικής αν¬
  τιπολιτεύσεως κ. "Ατλυ, έ-
  πίδοξος πρ,ωθυπουργός τής Μ.
  Βρεττανίας, ύπεστήριξεν έκ-
  θύμως την πολιτικήν τοΰ κ.
  Ήντεν, τοΰ όποίου ή παραί¬
  τησιν, ετόνισεν, αποτελεί
  πλήγμα διά την χώραν καί
  προξενεΐ την βαθείαν λύπην
  των. φίλων καί συμμάχων
  της, χαροποιεΐ δέ έξ άν-
  τιθέτου τούς έχθρούς της. Τέ-
  λος ίσχυρίσθη ότι ή Κυβέρ¬
  νησις δέν άπολαμβάνει τής
  έμπιστοσύνης τοΰ έθνους καί
  εζήτησε νά γενικευθή ^ ή συ¬
  ζήτησις πράγμα, τό ©ποίον
  καί απεφασίσθη νά γίνη οή-
  μερον, όπότε καί θά απο¬
  φανθή ή βουλή υπέρ τής
  παραμονης ή τής απομα¬
  κρύνσεως τοΰ κ. Τσάμπερ¬
  λαιν έκ τής έξουρίας. Ά-
  ποδεικνύεται λοιπόν ©τι εί¬
  χομεν απολύτως δίκαιον
  γράφοντες χθές ότι ή πά
  ραίτησις τ©ΰ κ. Ήντεν καί
  αί νέαι τάσεις της έξωτερι-
  κης πολιτικής τού κ. Τσάμ-
  ς
  περλαιν θά
  θετον μέγα
  ό
  εύρισκον αντί
  μέρος τουλά¬
  ή
  χιστον, τόσον τής κοινής
  γνώμης όσον καί τοΰ κοινο-
  βουλίου, ϊσως δέ απολήξουν
  καί είς δημιουργίαν πολιτι¬
  κής κρίσεως δι' έξαναγκα-
  σμοΰ τής Κυβερνήσεως είς
  παραίτησιν.
  'Αλλ' αί συνέπειαι τής
  εκδηλωθείσης ήδη κρίσεως
  έν Λονδίνω δέν περιορίζον-
  ται έντός των συνόρων τής
  Μεγάλης Βρεττανίας μόνον.
  Έχουν τεράστιον αντίκτυ¬
  πον είς όλον τόν κόσμον.
  Καί δημι«"ΡΥβυν Ρίαν νέα,ν
  εντελώς κατάστασιν τής ο¬
  ποίας ή εξέλιξις άγνωστος εί
  σέτι, 8ά είνε πάντως ρα-
  γδαία. "Ηδη έν Γαλλία άπει-
  λεΐται κυβερνήτι*»! κρίσις
  διά τής παραιτήσεως τοΰ υ¬
  πουργόν των Εξωτερικών κ.
  Ντελμπός καί αναθεωρήσεως
  τής έξωτερικής πολιτικής
  την όποιαν ούτος ηκολού¬
  θησε καί έφήρμοοεν έφόοον
  ή εξακολούθησιν της κρίνεται
  άδύνατος χωρίς την ενίσχυ¬
  σιν, την συγκατάθεσιν καί
  την έκ παραλλήλου δράσιν
  καί τής Αγγλίας. Είς την
  Αμερικήν έπίσης οπου ή πά
  ραίτησις «>« *· Ήντεν ε-
  ξέ
  πρβξένησε βαθυτάτην θλίψιν
  καί μεγίστην κατάπληξιν
  καί οπου θεωρεΐται ότι ή
  νέα στροφή τοΰ κ. Τσάμπερ¬
  λαιν αποτελεί αύτομολίαν
  ^ τής Αγγλίας είς την παρά¬
  ταξιν των μέχρι χθές έχθρων
  της συζητεΐται ή χ«Ρ«5»5
  νέας πολιτικής καί ή διακο-
  πή πάσης συνεργασίας τής
  Ούνσιγκτων μέ τό Λονδίνον.
  Άν«λογος δέ υπήρξεν ό άν-
  τί*τυπος των αγγλικών γε-
  γο*«των καί είς τάς πρω-
  τευευσας των άλλων μικρών
  κα'ι μεγάλων κρατών, πού
  άνέμεναν άποφασιστικωτέ-
  ραν δράσιν καί περισσότε¬
  ρον ανδρικήν στάσιν έκ
  μέρους τή; Αγγλίας κα'ι ό-
  χι πανικόβλητον φυγήν καί
  εγκατάλειψιν των παλαιών
  φίλων καί συμμάχων της.
  Την μεγαλυτέραν ομως α¬
  πογοήτευσιν έκ τής νέας εκ¬
  δηλώσεως τής πολιτικής τοΰ
  κ. Τσάμπερλαιν, εδοκίμα¬
  σαν οί φίλοι τής Κ.Τ.Ε., τής
  συλλογικής ασφαλείας των
  κρατών καβώς καί οί μικροί
  λαο'ι πού επίστευσαν είς τα
  ίδεώδη αύτά. Διότι είνε α¬
  ναμφισβήτητον ότι ή νέα π©·
  λιτική τοΰ "Αγγλβυ πρωθυ-
  πβυργοΰ, ή άναγνώρισις τής
  κατακτήσεως τής Αίβιβπίας
  καϊ ή μονομερής συνεννόη¬
  σις τής "Αγγλίας μετά τής
  Ιταλίας, σημαίνουν ούσια-
  στικήν εγκατάλειψιν τοΰ θε
  σμοΰ τής Γενέυης καί τοΰ
  συστήματος τής όμαδικής α¬
  σφαλείας έκ μέρβυς τής Μ.
  Βρεττανίας. Πράγματι δέ
  διά της παραιτήσεως τοΰ κ.
  Ήντεν ή Κ.Τ.Ε. εχασε τόν
  κομψόν ίππότην της, είς την
  αφοσίωσιν καί την δράσιν
  τοΰ όποίου ήλπιζε την δια¬
  τήρησιν της είς την ζωήν,
  την ανανέωσιν της καί την
  εκπλήρωσιν των ίδανικών
  της. Και τουτο αποτελεί μέ¬
  γα πληγμα καί διά τόν θε¬
  σμόν τής Γενέυης καί διά
  την ειρήνην τοΰ κόσμου καί
  διά τβύς κανόνας τοΰ διε-
  θνοΰς δικαίβυ καί διά την α¬
  σφάλειαν καί την ελευθερίαν
  των μικρών λαών. Διότι εί¬
  νε αναμφισβήτητον, ότι ή
  Κ. Τ. Ε. παρά τα τραύμ«-
  τα τα ©ποία της έιτήνεγ-
  κον ό Ίταλοαιθιοπικος, καί
  ό Ίαπωνοκινεζικός π·λε-
  μος καθώς καί αί
  πηιιατικαΊ ενέργειαι τής Γ*ρ
  μανίας, ©πως ή κατάλΠφις
  τής Ρηνανίας, έν τούτοις ά-
  πετέλει άκόμη ισχυράν δύ¬
  ναμιν, Ικανήν νά παρέχη έ¬
  στω καί άσθενή προστασίαν
  καΐ συνδρομήν είς τούς ά-
  δυνάτους.
  Ό θάνατος της δέ, θά έ¬
  χη ώς συνέπειαν καί τόν
  θάνατον τοΰ πνεύματος τής
  συλλογικης ασφαλείας καί
  την άναβίωαιν των μεθό-
  δων τής διπλωματίας τοΰ
  Μαίτερνιχ, τοΰ Μπίομαρκ
  καί τοΰ Μακιαβέλλι, τής δι-
  αιρέσεως δηλαδή των Κρα¬
  τών καί τής συγκροτήσεως
  θανασίμως άλληλοσυγκρουο-
  μένων πολεμικών αυνασπι-
  σμών. Καί ή άποτυχία ομως
  τής νέας πολιτικής τοΰ κ.
  Τσάμπερλαιν, πολιτικής ή
  όποία έξεπήγασε προφανώς
  έκ τής σκέψεως δτι ένας πό-
  λεμος πού Βά άπέληγεν είς
  ήτταν τή; Ιταλίας καί τής
  Γερμανίας 8ά είχεν πιθανώς
  ώς συνέπειαν την κατάρ-
  ρευσιν τοΰ καθεοτώτος τοΰ
  Χίτλερ καί τοΰ Μουσολί¬
  νι, καί την ενίσχυσιν τοΰ
  νελάκης, συνεχίζων την δρα¬
  σιν τού ώς έπίσκοπος πλί.-
  ,ον, θά άναδειχθή εΤς έκ των
  ίκανωτέρων ΐεραρχών καί θ'
  ανταποκριθή πλήρως είς την
  μεγάλην αποστολήν τού Ή
  «Ανάρθωσις» μετά τής οποί¬
  ας 6 Εύδόκιμος Συγγελάκης
  συνδέεται διά πολυετούς φι-
  λίας, αΐσθάνεται ιδιαιτέραν
  δλως χαράν διά την εκλο¬
  γήν τού ώς έπισκόπου Κισσά-
  που καί ύποβάλλουσα πρός
  αυτόν τα συγχαρητήριά της,
  έκφράζει την πεποίθησιν δτι
  θά λαμπρύνη τόν έπισκοπι-
  κόν θρόνον είς τόν οποίον
  επαξίως άνέρχεται
  κομμουνισμόν, πράγμα
  τό
  ©ποίον δέν έπιθυμεΐ βεβαί¬
  ως ή Αγγλία πού αποτελεί
  τόν προμαχώΛατοϋ άστιχοΰ
  καθεστώτος, μοιραίως 8ά ό
  δηγήοη είς πόλεμον, ©πως
  άλλωστε έμολβγεΐ καί ό ΐ-
  διβς ©"Αγγλβς πρωβυπουργβς,
  Έκτβς εάν επέλθη πολιτική
  μεταβολή έν Αγγλία συν
  τόμως καί άκολουθηθή νέα
  τακτική είς τόν άγϋνα
  περιφρούρησιν τής ευρωπα
  ΐκής καί τής παγκοσμίου
  έν γένει εΐρήνης· 'Αλλ' άς
  παρακολουθήσωμεν την κα¬
  τάστασιν ή εξέλιξις της εί¬
  νε γοργή καί ή λύσις δέν
  θά βραδύ η ασφαλώς επί πο-
  λύ.
  νν.
  Ή έκκλησία Κρήτης
  Ο ΝΕΟΣ ΕΠΙ2ΚΟΠΟΣ
  ΚΙΣΣΑΜΟΥ ΚΑΙ ΣΕΛΙΝΟΥ
  Μέ αϊσθημα ιδιαιτέρας χά-> άνεξαντλήτους δυνάμεις τού
  ράς επληροφορήθημεν δτι ή τούς πάσχοντος. Είς την Κων-
  κυβέρνησις προέκρινε μεταξύ ] σταντινούπολιν κατα τάς εύ-
  των τριών έψηφισμένων υπό' τυχεΐς διά τό "Εθνος ημέρας,
  τής Ίεράς συνόδου Κρήτης άλλά καί κατά την τραγικήν
  ής
  άρχιμανδριτών διά την πλήρω
  σιν τής χηρευούσης έπισκοπι
  Κ ί Σλί
  περίοδον τής μεγάλης συμφο
  ρδςάνέπτυξε δληντήν δραστη
  ά
  κης έ'δρας Κισσάμου καί Σελί-1 ριότητάτου, άφοσιωμένος πάν
  ής
  νου τόν συμπολίτην μας, πα-
  νοσιολογιώτατον κ. Εύδόκιμον
  Συγγελάκην. Δέν αμφιβαλλο¬
  τοτε είς τό μέγα έργον τού,
  τής διακονίας τοΰ θεοΰ καί
  τής εξυπηρετήσεως τής πατρί¬
  μέν δέ δτι την ιδίαν χαράν Ι ος; ,
  θ'ά αισθανθή καί όλόκληρος ό ^ ^"εκΓ^ς'.11 βαο'ί
  μένει άλησμόνητος ή
  Κρητικός λαός καί ιδιαιτέρως
  ό λαός Κισσάμου καί Σελί-
  νου πληροφορούμενος σήμε¬
  ρον δτι τό διάταγμα τοΰ διο-
  ρισμοΰ τού άρχιμανδρίτου κ
  Εύδοκίμου Συγγελάκη, είς
  την χηρεύουσαν Έπισκοπήν
  τής δυτικής Κρήτης, ύπογρα-
  φέν ύπώ τοΰ Βασιλέως εδημο¬
  σιεύθη είς την εφημερίδα τής
  Κυβερνήσεως.
  Ό νέος Έπίσκοπος, τού ό¬
  ποίου ή χειροτονία θά γίνη
  κατά πάσαν πιθανότητα μετ"
  ολίγας ημέρας είς την πόλιν
  μας, έ'χει νά επιδείξη έκτός
  τής εύρείας μορφώσεως, τής
  φωτεινής αντιλήψεως, τής άν-
  θρωπιστικής άνωτερότητος καί
  έξσιρετικά γόνιμον θρηοκευτι-
  κήν καί πατριωτικήν δράσιν.
  Ύπόδειγμα θεοσεβοΰς κληρι-
  κοΰ, υπήρξε συγχρόνως καί ύ¬
  πόδειγμα φλογεροΰ ιδεολόγου
  άνωτέρου πατριώτου. Λειτουρ-
  γός τοΰ υψίστου είς τόν στρα¬
  τόν, παρηκολούθησε τό μαχό-
  μενον τμήμα τού έθνους κατά
  τάς πολυετεΐς εκστρατείας
  καΐ τούς σκληρούς πολέμους.
  Έλαβε μέρος, ένεψύχωνε τόν
  μαχόμενον στρατόν, τόν ένε-
  θάρρυνε κσί περιέθαλπε μέ
  λόγους, μέ έργα, μέ δλας τάς
  ρ
  τόν έγνώρισαν ή παρηκολού¬
  θησαν καί άπό μακράν έστω
  τό έργον τού. Άλλά καΐ
  μετέπειτα, ό Εύδόκιμος Συγ¬
  γελάκης δέν έπαυσε μοχθών
  συνεχώς καΐ έργαζόμενος
  πρός τόνωσιν καΐ άναπτέρω-
  σιν τόσον τού θρησκευτικοϋ
  δσον καί τοΰ πατριωτικοΰ αί-
  σθήματος των πολιτών. Άπό
  τοΰ άμβωνος τής έκκλησίας
  ώς λειτουργός τού υψίστου,
  άπό τής έ'δρας τοϋ διδασκά¬
  λου, ώς καθηγητής των θρη-
  σκευτικών, άπό τοΰ βήματος
  τοϋ όμιλητοθ, ώς στρατιωτι-
  κός ιερεύς, έθέρμαινε πάντο-
  τε την πίστιν πρός τόν θεόν
  καί την πατρίδα κα'ι έκαλλιερ-
  γησε την αγάπην πρός τόν
  θεόν, πρόν τόν πλησίον καί
  πρός τα ίδεώδη τής φυλής.
  Άλτρουιστής, φιλάνθρωπος,
  βαθύτατα συναισθανόμενος
  την αποστολήν τού ώς χρι-
  στιανοΰ καί ώς πατριώτου,
  ανεδείχθη ό ίδεώδης πράγ¬
  ματι άνθρωπος, ό ίκανός καί
  κατάλληλος νά άνέλθΓ) είς
  τόν θρόνοντοΰ Έπισκόπου καΐ
  νά ποιμάντ] τόν λαόν είς την
  σημερινήν δύσκολον εποχήν
  μσς. Καί δέν ύπάρχει άμφι-
  βολία, δτι ό Εύδόκιμος Συγ-
  ΟΠΟΣ ΔΙΑΒΑ1ΝΕΙ Η ΖΒΗ
  ΚΛΑΔΑΚΙ
  ΑΜΥΓΔΑΛΙΑΣ
  Τποχρεωτική σύνοικος συμπο¬
  λίτου, μεταβάσα τελευταίως ζΐς
  την εξοχήν, διεμοόρασεν επιστρέ¬
  ψασα κλαδάκια άνθισμένης άμυγδα
  λιας.
  —Έγώ επήρα ε'να άπό αύτά
  τα κλαδάκια, νά έξηγούμεθα ! μοθ
  είπεν ό ένδιαφερόμενος.
  Ά)λά καί ξνα μόνον δπως τί
  είδα τοποθετημένο καλαίσθητα,
  στόν παλαιοΰ ρυθμοθ μπουφέ τοΰ
  συμπολίτου, ήξιζε τόν κόπον μιας
  σημειώσειος. Τό σύνολον έλαμπρύ-
  νετο κυριολεκτικώς άπά αύτό τό
  κλαδάκι. Ήτο έ"να μικροσκοπικό
  πυροτέχνημα Βίν5ροΌ πού καί έ-
  κεί άκόμη,'στάν κλειστό, σκοτεινό
  χώρο, μέ τίς εγνοιες καί τίς
  φροντίδες τοΰ πτωχοθ, Ιδιδεν 'όλη
  την εύγένεια άλλά καί δλϊ] την
  καλωσύντ] πού κράτει κάποτε ή
  ^ωή,
  II
  μικροθλα τοθ οίκογενει-
  άρχου, μέ τή ρυτίδα καί αυτή
  τής Ιγνοιας τοθ άβεβαίου μέλλον
  τος, έφωτίζετο κυριολεκτικά άπό
  αύτό τό κλαδάκι. Σκυμμένη στά
  τετράδιά της ώρες όλόκληρες έ-
  μουρμούριζε τό τραγουδάκι «τής
  άνθισμένης άμυγδαλιας».
  Άπό τό μονοπάτι τοθ άνώνυ-
  μου έξοχικοϋ δρόμου ή άμυγδαλιά
  Ιρραινε μέ τούς άνθούς της—τί
  άβρότης πλεκτικής καί χρώματος!
  —συναισθηματικούς κόσμους διά
  τούς όποίους οί πολλοί έλάχιστα
  ένδιεφέρθησαν. "Ηρκεσε τό τρα¬
  γουδάκι τής άμυγδαλιας άλλοτε
  σ' ενα θέατρο των Αθηνών γιά
  νά αυτοκτονήση κάποιος θεατής!
  Τόν άνθρωπον εκείνον άλλοι τόν
  είπαν ρωμαντικό, άλλοι έρωτευμέ-
  νο. Φαντάζομαι ομως δτι θά ε£χε
  άκόμη έναργεστέρα μιά τρίτη ύ-
  πόστασι: "Οταν παρακολουθήμε-
  ρικά έξαιρετικά φαινόμενα
  τοΰ φυσικοΰ κόσμου, δέν είνε
  δυνατόν παρά νά τα συνδυάζης μέ
  τόν έσωτερικό κόσμο τής ζωής
  Νά ξεχωρίζης τίς άντιθέσεις καΐ
  νά κλαΐς γιά μερικούς οραματι
  σμούς εύτυχίας πού 3σο δύσκολοι
  φαίνονται γιά τόν ά^Βρωπο, τό¬
  σο εΰκολοι είναι μέ τίς Ιννοιες
  καί τή γλώβσα γενικώτερα, των
  λουλουοιών, των πουλιών καί των
  δένδρων. 'Ένα κλαδάκι άμυγδαλι¬
  ας μάς θυμίζει τόν Ρουσσώ, μας
  θυμίζει δμως καί τόν Βολταΐρο,
  οταν τό περιτριγυρίση ή μιζέ-
  ρια των καθημερινών στοχασμών
  καί τοΰ κατά συνθηκην ψεύ·
  δούς.
  Άλλ' άς ίλθΐι)|ΐε στό ΐδιο τό
  κλαδάκι δπως τό ετοποθέτησαν τα
  χέρια τοΰ συμπολίτου στό άρχα'ι-
  κό επιπλο. Νομίζετε δτι καί μέ
  το συναίσθημα τής άντιθέσεως ά-
  όμη δέν έφώτιζε τό διαμέρισμα;
  Ό συμπολίτης δέν ήταν ουτε έκ
  συστήματος αϊσιόδοξος, ουτε άπαι-
  σιόδοξος. Έκπροσωποΰσε τή σκό-
  πιιιη έκείνη μοιρολατρεία ή όποία
  μεταξύ ενός όράματος ώμορφιάς
  καί μιας περιπτώσεως δυστυχίας
  κατορθώνει νά βρίσκη έ'να μέσον
  δρον: Νά παίρνη τα φαινόμενα ώς
  πράγματα καΐ αντιθέτως.
  —Αύτό τό κλαδάκι τής άμυ¬
  γδαλιας είνε ϊνα^σύμ,ίολο είρήνης
  καί αύιοσυγκρατημοϋ, μοΰ έλεγεν.
  Άλλά σύμβολο μόνο; Έγώ τό
  εθεώρησα κάτι πολύ περισσότε¬
  ρον: "Ενα άληθινό συναίσθημα
  πίστεως πρός την ζωήν.
  * *
  Είπαν την άμυγδαλιάβιαστική...
  Μας δίδει τή χαρά τής δημιουρ-
  γίας ή την έκδήλωσι τού τρελλοϊ
  πόθου πολΰ πρΐν όλοκληρωθή ό
  Τα έσπεριδοειδή.
  Διαπιστοΰται λοιπόν καί
  επισήμως ή συνεχής αύξησις
  των καλλιεργειών καί τής
  παραγωγής έσπεριδοειδών.
  Παντοΰ, είς δλας τάς έπαρ
  χίαςτήςΚρήτης κατά τα τελευ
  ταΐα £τη οί γεωργοί μας
  φυτεύουν καΐ καλλιεργοΰν
  κήπους κιτρεών, πορτοκα
  λεών λεμονεών. Καί ή
  παραγωγή των έσπεριδοει-
  δών αύξάνει συνεχώς άπό
  έτους είς £τος. Τό πράγμα
  είνε έξαιρετικώς ευχάριστον.
  Καί άποδεικνυει πόσον οί
  γεωργοί μας εχουν την τά¬
  σιν πρός ττ,ν πρόοδον, πόσον
  ε"χουν έκτιμήσει την αξίαν
  τής δενδροκαλλιεργείας. Ά-
  πομένει μόνον νά εξασφα¬
  λισθή καΐ ή έξαγωγή τοΰ έ-
  κλεκτοϋ προ ίό ν τος ώστε νά
  άμειφθοΰν διά τούς κόπους
  των οί αγρόται μας. Άλλά
  καί αύτό γϊνεται καί θά γί¬
  νη ασφαλώς μέ την ενίσχυ¬
  σιν τού Κράτους.
  Τό Μουσείον.
  Ή είδησις τής χορηγήσεως
  νέας πιστώσεως έκ τεσσάρων
  έκατομμυρίων δραχμών διά
  την συνέχισιν των εργασιών
  αποπερατώσεως τοΰ νέου
  Μουσείου τής πόλεώς μας
  ηκούσθη μέ ευχαρίστησιν καί
  έπροξένησεν αρίστην εντύπω¬
  σιν. Διά τής νέας πιστώσεως
  θά άνεγερθή καί άλλη μία ά¬
  κόμη πτέρυξ αργότερον δέ
  διά νέων πιστώσεων θά α¬
  ποπερατωθή έξ ολοκλήρου τό
  μέγαρον τοϋ Μσυσεϊου ποϋ
  προβλέπεται έξαιρετικά μεγα-
  λοπρεπές. 'Έτσι τό Μουσεί¬
  ον τοΰ "Ηρακλείου θά απο¬
  βή μοναδικόν πράγματι ϊδρυ-
  μα είς δλον τόν κόσμον καί
  θά συμβάλτ) τα μέγιστα είς
  την ανάπτυξιν της τουριστι
  κης κινήσεως είς τόν τόπον
  μας. Επί πλέον θά καταστή
  καί άληθές κόσμημα διά την
  πόλιν. Όφείλονται εύχαριστί-
  αι καί εύγνωμοσύνη είς τούς
  συντελέσαντας καί συντελοΰν
  τας είς την ανέγερσιν τού.
  Οί εμποροι.
  Μεθαύριον θά συνέλθη είς
  σύσκεψιν τό Συμβούλιον τοΰ
  Έμποροβιομηχανικοΰ Έπιμε-
  λητηρίου τής πόλεώς μας
  διά ν' άσχοληθή μέ διάφορα
  ζητήματα ένδιαφέροντα ζωτι
  κώς τόν εμπορικόν μας κό¬
  σμον. Δέν αμφιβαλλομεν δ¬
  τι αί άποφάσεις πού θά λη-
  φθοθν θά είναι έξυπηρετι-
  καΐ των συμφερόντων τόσον
  των έμπόρων δσον καί τοΰ
  τόπου γενικώτερον. "Οπως εί
  μεθα έπίσης βεβαιοί δτι καί
  ή Κυβέρνησις θ-α υιοθετήση
  τάς άηοφάσεις αύτάς καί θά
  ίκανοποιήση τα διατυπωθησό-
  μενα αίτήματα. Τό μέχρι σή
  μερον Κυβερνητικόν ενδιαφέ¬
  ρον διά τό εμπόριον, άποτε
  άνοιξιάτικος κόσμος μέ τό άρωμα
  τοΰ λεμονανθοΰ.Ή άμυγδαλιά είνε
  τό άνθρώπινο: ξεπεταροΰδι ή φιν
  τανάκι, πού είνε καί δέν είνε
  παιδί. Έν τούτοις καί είς τό πλαί
  σιον αύτό τοΰ βιαστικοθ καΐ ά?ι-
  αμόρφωτου, ή άμυγδαλιά είνε Ινα
  θαΰμα: ιΜέσα είς τούς άσχημάτι-
  στους, άόριστους, θαμπούς άκόμη
  κόσμους, σχηματίζει αυτή ενα
  τέλειο σταθμό δημιουργικής συμ-
  μετρίας Γιατί, Ρωιήσατε τό κλα¬
  δάκι της καθώς φαντάζε: στό πρώ
  το φτωχικό περιδάλλον. Διά νά
  πλουτισθη' ή ζωή, καί ή .. περι-
  πλοκώτερη, άπό §να τόνο εύεξί-
  ας καί έγκαρτερήσεως, άρκεϊ μιά
  ,τυχαία έ'κφανσι φυσικής ώραιό-
  | τητος. Ό Φε^ρουάριος είνε πάν-
  τοτε ό μήνας τής άναποδιας καΐ
  της κακίας Τόν έξαγνίζει ώστόσο
  ές όλοκλκίρου τό μετριόφρον αύτό
  άριστοτέχνημα τοΰ πρώτου έξοχι-
  κοΰ αΰλότοιχου.
  Α£ΜΟΔΑΙΟ£
  λεΐ άρκετήν περί τούτου
  γύησιν.
  εγ¬
  Ή αγονος γραμμή.
  Τάν προσέχη μήνα πρόκει-
  ται νά γίνη ή δημοπρασία
  διά την ανάληψιν τής εκτελέ¬
  σεως των θαλασσίων συγκοι-
  νωνιών τής άγόνου γραμμής
  Κρήτης. Ελπίζομεν δτι ή νέα
  ούμβασις θά διασφαλίσΓ] τα
  συμφέροντα τής νήσου μας
  καΐ θά προβλέψη ώστε τα ?»ρο
  μολόγια νά έκτελοθνται τακτι-
  κά, μέ όνεσιν καί ασφάλειαν
  καί νά γίνωνται αί προσεγ-
  γίσεις είς τούς λιμένος κατά
  τάς εργασίμους ημέρας καί
  δχι τας Κυριακάς ώς συμ-
  βαίνει τώρα, διά νά μην επι-
  βαρύνωνται τα έμπορεύματα
  μέ διπλά φορτοεκφορτωτικά.
  Πρόκειται περί ζωτικωτάτου
  ζητήματος διά την ανατολι¬
  κήν ιδία Κρήτην, τό οποίον
  δέν αμφιβαλλομεν δτι θά δι-
  ευθετήση κατά τόν καλύτε¬
  ρον τρόπον ή Κυβέρνησις.
  Τα παραγωγικά.
  "Ας εχτ) δόξαν ό θεός. Ή
  σύμβασις διά την εκτέλεσιν
  των παραγωγικών έργων τής
  Μεσσαράς καΐ των άλλων
  διαμερισμάτων τής Κρήτης
  κατηρτίσθη πλήρως, έντός των
  ημερών " δέ πρόκειται νά μο-
  νογραφηθή. Γεννάται λοιπόν
  βάσιμος πλέον ή ελπίς δτι ή
  εκτέλεσις των έργων αυτών θ'
  αρχίση έντός τής προσεχούς
  ανοίξεως. Ημείς πού ήγωνί-
  σθημεν επί σειράν έτών διά
  την κατασκευήν των έργων
  αυτών χαίρομεν ιδιαιτέρως
  διότι βλέπομεν καρποφοροΰν-
  τας τούς αγώνας μας. Ή Κυ¬
  βέρνησις δέ' πού έλαβε την
  απόφασιν τής εκτελέσεως των
  μεγάλων αυτών έργων, ή άξιο
  ποίησις των οποίων θά φέρη
  την έξυγίανσιν καί την οίκο
  νομικήν άνόρθωσιν τής νήσου,
  ειμπορεί νά είνε βεβαία διά
  την ευγνωμοσύνην τοθ λαοΰ
  πρός αύτην.
  Τα συσσίτια.
  Άπό τής παρελθούσης Κυ-
  ριακής ήρχισε είς την πόλιν
  μας ή λειτουργία των λαΐκών
  συσσιτίων διανεμομένων καθη¬
  μερινώς χιλίων τριακοσίων με-
  ρίδων καθαροΰ, ύγιεινοΰ, θρε-
  πτικοΰ φαγητοΰ καί άναλόγου
  άρτου, άντί δύο δραχμών δι"
  εκάστην μερίδα, έντός των η¬
  μερών δέ πρόκειται ν' αρχίση
  ή λειτουργία καί των μαθητι-
  κών συσσιτίων.Τα λαϊκά συσ
  σίτια άποτελοϋν θεσμόν μεγ(
  στής κοινωνικής άξίας καΐ
  εκδήλωσιν άνωτέρου άν-
  θρωπισμοΰ. Ή έναρξις τής
  λειτουργίας των μάλιστα, είς
  την περίοδον αυτήν τοΰ δριμυ-
  τάτου ψύχους καί τής εντά¬
  σεως τής κακοκαιρίας, ήλθεν
  ώς εύλογία θεοθ διά τοΰς α¬
  πόρους καί ένδεεΐς τής πόλε¬
  ώς μας Δέν αμφιβαλλομεν
  δέ δτι διά την άπρόσκοπτον
  λειτουργίαν των λαι'κών συσ-
  σιτίων, θά έλθουν άρωγοί καί
  οί εϋποροι συμπολίται ένισχύ-
  οντες διά τοθ τρόπου αύτοθ
  2ν ιερόν έργον τό οποίον άνέ-
  λαβεν ή Κυβέρνησις.
  Είς την "Αγκυραν.
  Χθές τό εσπέρας ανεχώρη¬
  σε διά την "Αγκυραν, δπου
  θά προεδρεύση ιτής συνερχο-
  μένης διασκέψεως τώνΚρατών
  τής Βαλκανικής συνεννοήσε¬
  ως ό πρωθυπουργός κ. Μετα
  ξάς. Τόν κ. Μεταξάν συνοδεύ
  ουν είς "Αγκυραν αί εύχαΐ
  των Έλλήνων δπως ή συνδιά
  σκέψις των Βαλκανίων, συντε
  λέση είς την περιφρούρησιν
  τής είρήνης καί είς την γαλή
  νευσιν τής τόσον ταραγμένης
  έκ των τελευταίων γεγονότων
  διεθνοΰς άτμοσφαΙρας.Πανελ-
  λήνιος είνε δέ ό πόθος δπως
  ή έπιτυχία τής διασκέψεως
  αυτής είνε άπό πάσης από¬
  ψεως πλήρης.
  1
  Λ
  )ϋι
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  ΘΕΑΤΡΟΝ ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ (όπε-
  ρέττα Γ. Ξύδη Δ)σις Λ Καβαφάκη)
  - Σήμερον ό θίασος δίδει την
  δραμματικήν ότΐερέτταν: «ΟΙ Λυο
  Μάγκες».
  ΜΙΝΩΑ.— Σήμερον τό άριστούρ
  γημα: *Περιπλανώμενος Νεκρός»
  μέ τόν Βόρις Καρλώφ (Φραγκε-
  στάιν). Πέμπτη έναρξις χορών.
  ΕΚΤΟΣ ΤΡΑΣΤ
  θαλαμηγον ά)ιτ
  Αναχωρεί έξ Ηρα¬
  κλείου εκάστην ΚΥΡΙΑ¬
  ΚΗΝ βράδυ κατ' ευθεί¬
  αν ΠΕΙΡΑΙΑ.
  ΤΕΤΑΡΤΗΝ βράδυ κατ'
  ευθείαν ΠΕΙΡΑΙΑ, Σθρον,
  ΤΗΝΟΝ, Πάρον, Νάξον.
  Πρακτορείον
  ΛΙΝΑΡΔΑΚΗ
  Τηλίφ. 5-*1
  ■ ■■■Β
  ΒΒΒΒ
  ■■■■■■■■•Ι
  ΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒ
  ί
  Άτιό 1 Μαρτίου
  έπανα λαμβά νέ ι
  κανονικώς
  δρομολόγιον
  Κρήτης
  θεσσαλονίκης.
  ■ ■ειει ■■■■■■■■■■■■■■■
  ■■■■■■■■■■■■■■■ι
  ΑΒΕΔΙΣ
  Νέαι παραλαβαί.
  Νέα ύφάσματα.
  Νέοι μοδέρνοι χρωμα-
  τισμοί.
  ΑΙ τιμαί μας είνε αί
  καλυτέρα*.
  ΑΒΕΔΙΣΙΑΝ
  Όύός 'Αγίου Μηνά.
  ■■•■■■■■■■■■■■■■■■■εί»
  Άπό τού δρόνου
  είς την λαιμητόμον.
  ΜΙΑ ΤΡΑΓΙΚΗ
  ΒΑΣΙλΙΣΣΛ =
  Ό γολγοσάς
  ιιάς καρδίας
  Ή στήλη τού ώραιόκοσμου.
  Τ6 σφάλμα τής έλευθεροστομιας.
  318ον
  —^_—_—|
  Ή πίεσις τοΰ πυκνοΰ πλή-
  θους ήταν τόσο δυνατή ώστε
  οί πρωτοι διαδηλωταί βρέθη¬
  καν, χωρίς νά πατοϋν σχεδόν
  τά πόδια χάμω, μέσα στό πα-
  λάτι. Τώρα πιά δέν ύπήρχε
  τρόπος νά τούς σταματήσουν.
  Μέ τσεκούρια.έσπασαν τίς πόρ
  τες, άλλοθ 'έσπασαν τίς κλει-
  δσριές καί, πρίν ή φρουρά
  προφθάση νά λάβη τό παρα-
  μικρόν μέτρον προστασίας, τό
  πρώτο κΰμα των έπανσστα-
  τών βρέθηκε κι' δλας μπροστά
  στόν βασιληα, τόν οποίον μιά
  ομάς έθνοφρουρών δέν μπο-
  ροΰσεν ασφαλώς νά γλυτώση
  άπό τό ενδεχόμενον μοιραίον.
  Νά λοιπόν ό Λουδοβΐκος
  16ος, ύποχρεωμένος νά έ-
  πιθεωρήσΓ) τόν έπαναστατη-
  μένο λαό τού μέσα στό
  ϊδιο σπίτι τού. Εύτυχώς,
  σέ τέτοιες περιστάσεις, ή άδι·
  ατάρακτη άπάθειά τού, ή ά-
  βουλη νωχέλειά τού τόν πα-
  ρουσίαζε γαλήνιον, ήρεμώτα-
  τον τοθ εδινε μιά δύναμιν άν-
  τιστάσεως, ή όποία έφθανε μέ¬
  χρις αξιοπρεπείας. Τόν εΐχαν
  κυκλώση άπό παντοΰ, τόν έ-
  βριζαν. «Τοϋ είπαν πολλές
  άνοησίες» όμολογεΐ £νας Ία-
  κωβΐνος βουλευτής. Μέσα ά¬
  πό την όχλοβοή άκούονταν έ-
  πιτακτικές φωνές:
  —Νά άνακαλέστι,ς τούς ύ-
  πουργούς πού έφυγαν!... Νά
  κυρώσης τά ψηφίσματα!... "Ο-
  χι βέτο!...
  'Εκεΐνος άπαντοΰσε μέ ευ¬
  γενικήν ύπομονή σ' δλες αύ·
  τές τίς προκλήσεις:
  —Δέν είνε κατάλληλη ή
  στιγμή γιά νά ληφθή απόφα¬
  σις περί σοβαρών μέτρων.
  Χρειάζεται σκέψις γι' αΰτά τά
  πράγματα, άνταλλαγή γνω-
  μών. "Οπως καί σεΐς έ'χω καρ-
  διά πατριώτου, άγαπώ την
  χώρα μου, άγαπώ τό λαό
  μου.
  Καί προχωρώντας πρός έναν
  άπό αύτ,ούς πού μέ λαιμό τεν-
  τωμένο, μέ μάτια γουρλωμέ-
  να, έξηκόντιζεν εναντίον τού
  βλέμματα μίσους, τοϋ επήρε
  τόν κόκκινο σκοθφό τού καί
  τόν έφόρεσεν.
  Ή ζέστη ήταν άποπνικτική.
  Επί τρισήμισυ ώρες ό Λουδο¬
  βΐκος ύπέμεινε χωρίς θυμό,
  χωρίς διαμαρτυρία την περι-
  έργεια καί την είρωνεία των
  έχθρικών έπίσκεπτών τού. Με-
  ρικοί εΐχαν ξετρυπώση, φιάλες
  κρασιοΰ κσί ποτήρια, επιναν
  έκερνοθσαν καί τούς πλαϊ-
  νούς. Ένας προσέφερε καί
  στόν βασιληά:
  —Πίνω είς υγείαν τού έ-
  θνους!—είπεν αΰτός.
  —Ό βασιληάς πίνει!... έφώ
  ναξαν μερικοί, έκστατικοί.
  Ή μανία τού λαοϋ σιγά-σι-
  γά έ'παιρνεν εΰθυμη δψι.
  (συνεχίζεται)
  ΚΟΚΑΡΙ έξαιρετικής ποιότη¬
  τος ψιλδ θά εθρετε είς την κρεμ-
  μυδαποθήκην πλησίον Χανίων
  Πδρτα ώς καί κρεμμύδια είς δι-
  αρκή παρακαταθήκην.
  ■ ΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΙΙΒΒΒΒΒΒΒΒΒεΐΒΒΒΒΒΒΒΒ
  ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΝ ΑΘΗΝΩΝ
  .ΓΑΛΛΙΑ"
  Πλησίον τής Όμονοίας.
  Διευθόνεται άπό τόν συμπολίτην κ. 'Εμμαν.
  Δαμιανάκην. Είνε τό εστιατόριον προτιμήσεως δ-
  λων των Ηρακλειωτών. Έχει έξαιρετικάς τιμάς.
  Κουζίνα περίφημη.
  Ή περιποίησις τοθ έστιατορίου «Γαλλία» είνε
  άσύγκριτη.
  Τ6 ττροτιμοθν δλοι οί Κρήτες.
  !■■■■■■■·«■■■■■■■■■·■■■
  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ
  ι
  Ό έ'γκριτος Δικηγόρος Αθηνών κ. Νικόλαος
  Κωνσταντ. ΣτεφανΙδης, (Γραφείον όδός Βαλα
  ωρήτου 6 Αθήνας) άσχολούμενος είς δικαστικάς,
  διοικητικάς, καί ύποθέσεις Άμερικής καί έξωτερι-
  κοθ μάς παρακαλεΐ νά άνακοινώσωμεν, δτι ουδε¬
  μίαν σχέσιν έχει μέ τόν Νικόλαον Γ. ΣτεφανΙδην
  (Στοα Φέξη Αθήναι) μή δικηγόρον καί ασχολούμε¬
  νον μέ ύποθέσεις συντάξεων.
  ΟΙ έχοντες ύποθέσεις έξωτερικοθ—Άμερικής δύ¬
  νανται ν'άπευθύνωνται είς τό δικηγορικόν γραφείον
  των κ. κ. Νικ. καί Ίω.Κρασαδάκη μεθ' ών ό κ.Νικ.
  ΣτεφανΙδης συνεργάζεται.
  "Άν ήξευραν μερικές νέρς τό
  κακό ττού προξενοΰν στόν ϊδιο
  τόν εαυτόν των μέ την άκράτητη
  φλυαρία είς την όποιαν παρασύ
  ρονται σέ μιά άπρόβλετΐτη συν-
  τροφιά, φλυαρία ποΰ καταντά
  πολλές φορές σωστή έλευθερο'-
  στομία, πόσο θά ήταν έπιφυλα
  κτικες καΐ είς την φρασεολογία
  καϊ είς την έπίδειξι πνεύματος
  Συνεπαρμένες συνηθέστατα ά¬
  πό τή χαρά καί τόν ένθουσιασμό
  μιάς νέας γνωριμίας, περιτριγυ-
  ρισμένες άπό νέες άδοκίμαστες
  φίλες ττού σάς βρίσκουνπικάντι-
  κη γιά τή φινέτσα πού σας δια
  κοίνει σδς συμβαίνει νά λησμο·
  νήτε καί τό περιβάλλον καί τούς
  άκροατάς. Καί άρχίζρχε νά πα-
  ραφέρεσθε είς την συζήτησι μέ
  τή σφαλερά σκέψιν δτι 8τσι θά
  προκαλέσετε τό ενδιαφέρον καί
  θά ύπερτερήσετε τούς άλλους
  πού σιωποϋν
  Καί όμιλεϊτε, όμιλεϊτε, καί λέ·
  τε γιά τή μήτέρα σας ι,πού είνε
  άνυπόφορη μέ τις σκουργιασμένες
  τής ίδέες, καί λέτε γιά τα άκριβά
  δώρα τιού σάς έκαμαν σέ μιά
  σας έορτή καί πού μ' δλα τοΰτα
  δέν σάς έκαμαν ουδέ την παρα-
  μικρά έντύπωσι, καί έκκοκίζετε
  τόν χαρακτήρα τοϋ νέου πού σάς
  πρόσεξε λιγώτερο στόν κθκλο
  σας έπειδή δήθενπετάει στά σύν-
  νεφα ένω ό πτωχός μπορεϊ νά μην
  έχη τα πτερά τής ιδικής σας φαν-
  τασίας γιά τέτοιου είδους πτήσεις,
  καί τέλος άφιεμένη όλοκληρωτικά
  στή μανία τού πάθους τής έλευ¬
  θεροστομιας αυτής έκκενώνετε τα
  πυρά δλης τής άγανακτήσεως ε¬
  ναντίον τής ντάμας πού χόρεψε
  κάποιο βάλς μέ τό καβαλλιέρο
  σας, κάμνοντες πνεθμα είς βά
  ρος τής δήθεν φλυαρίας της καί
  τής κάπως προχωρημένης ήλικί-
  ας της.
  Τό γέλιο τότε των άλλων πού
  σάς άκούουν, σάς συνεπαίρνει
  πειό πολύ καί κατρακυλάτε συζη
  τώντας άκόμη χαμ^λώτερα για·
  τί φαντάζεσθε ότι τούς ένθουσι-
  άζει καί τούς ξετρελλαίνει δ ά-
  νυπότακτος καί άφελής σας χά-
  ρακτήρ
  Όποΐον σφάλμα! Πράγματι ε-
  τσι σάς νόμισαν στήν άρχή οί
  άκροαταί σας. Άλλά μέ την κα¬
  κήν συνήθειαν τής άκράτητης έ-
  λευθεροστομίας σας τούς άπεκα-
  λύφθητε τόσο σύτοχα καί είς
  τόσον ολίγα λεπτά δτι δέν είσθε
  τίποτε τό ξεχωριστό, όπως σάς
  νόμιζαν, άλλά ένας συμπυκνωτήρ
  έλαττωμάτων πού έ'χει κυριώτε¬
  ρον χαρακτήριστικόν την άλλα
  ζονείαν.
  Εάν μποροϋσατε νά παρακο-
  λουθήσετε σέ τέτοιες στιγμές
  τοος άλλους θά βλέπατε δτι άκου-
  σίως σας τούς μετεφέρατε άπό
  εκπλήξεως είς έκπληξιν1. Καί ότι
  ή χαρούμενη περιέργεια ιτού|σάς
  δδειξαν στήν άρχή μετεβλήθη σέ
  άδιαφορία καί αυτή είς τΐλήξιν
  τόσον έκδηλωτικήν πού πολύ ό
  λίγον άπεΐχε τής περιφρονήσεως.
  Τα μάτια πού όλάνοΐχτα προ
  μιάς ώρας σάς χάιδευαν γιά τό
  άφελές σας στυλ, μισοκλείνουν
  τώρα γιά νά σάς ζυγίσουν μέ
  τή χαρακτηριστική γκριμάτσα τού
  ΰπολογισμοΰ καί τής αυστηράς εϊ-
  ρωνείας, γιά νά σάς κυττάξουν μέ
  τό μεγεθυντικό φακό καί νά σάς
  κρίνουν όπως πρέπει
  Αύτά τα μάτια σάς βρήκαν ήδη
  ζηλότυπη καί άδικη, σάς βρήκαν
  πρόθυμη νά ψιθυρίσετε στό αύτί
  τής φίλης σας κάτι κακό γιά δ-
  λους καί γιά τόν καθένα τους χω·
  ριστά.
  Καί τό κακόν συνετελέσθη. Τό
  σφάλμα τής έλευθεροστομιας σας
  επέφερε τάάντίθεταάποτελέσματα
  πού θά εΐχε μιά σεμνή καί συνε
  τή σας εμφάνισις.
  Νέες πού φείδεσθε τού έαυτοΰ
  σας όμιλεϊτε όλιγώτερονΐκαί πό
  τέ είς βάρος των άλλων. Ή σι-
  ωπή είναι άναμφισβήτητος άρε
  τή είς δλας τας περιστάσεις.
  Μία αλλη
  Διά τάς άναγνωστρίας
  καί τούς αναγνώστας μας.
  Ιταυρόλεξον ύπ' αριθ. 71.
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Π 12 13
  ΟΡΙΖΟΝΤΚ2Σ
  1) Πόλις τής ΠαλαιστΕνης κα-
  ταστραφεΐσα υπό των Μακκα-
  βαίων— Έποχή τοθ Ιτους.
  2) Έ άξία, ή δυναμένης νά φέ
  ρη εις πέρας έργον τι.
  3) Πεθαμμένη—Φαγητόν μέ βό-
  Ίον κρέας.
  4) Ιταλός Λυρικάς καί δρα-
  ματικός ποιητής.
  δ) Μολισμένη, άνίερη— Βασι¬
  λεύς τής Ελλάδος (Αίτ).
  6) ϊΐράξεις, κατασκευάσματα
  —Σύνδεσμος. Ι
  I) Άρχαία θεά προσωποποίησις
  τής Σελήνης—ό γεννήτωρ.
  8) 'Όταν είναι μελατα είναι
  πιό θρεπτικά — Μεγάλη Στρατ.
  μονάς.
  9) Ώραιοτάτη Ίουδαία κόρη
  τής οποίας τό όνομα φέρει ϊν
  βιβλίον τής Παλαιάς Διαθήκης
  — Ούράνιον σώμα.
  10) Τό σουρωτήρι στήν καθα-
  ρεύουσα.
  II) Μετραται μέ οκάδες, κι-
  λά, τόννους, στατήρας κλπ.—"Ο¬
  ίαν υπερβαίνη τό 9 ο)ο δέν εί¬
  νε νόμιμος.
  12) Ή αοθάδης.
  13) Ό κάτοικος Εύρωπ. Κρο
  τους—Ίππεύς τοΰ Γαλ. άποικια
  κοθ ΣτρατοΟ.
  ΚΑΘΕΤΩΣ
  1) Κράτος τής Άσίας—Τοΰρ
  κος στρατιωτικός καί πολιτικάς,
  φονεύσας, ίδιοχείρως κατά τούς
  Βαλκ. πολέμους τόν υπουργόν των
  Στρατιωτικών Ναζήμ Πασάν.
  2) Οϊκτος, εύσπλαγχνία.
  'ό) Άρχαία χώρα τής Εύρώ
  πης ύποταγεΐσα είς τόν Τραϊα
  νόν—Μή ρυπαρός.
  4) Ή μήτηρ τοΰ Διός.
  5) Γίνεται όταν τό γραμμάτιον
  ή ή Συναλλαγματική δέν πλη
  ρωθοϋν κατά την λήξιν των.
  Π) Πλανήτης.
  7) Γνωστή δπερα— Μέσον θερ
  μάνσεως.
  8) Πόλις τής Γαλλίας άλλά
  καί στρατάρχης της.
  V»)
  Δαμάζει τα θηρία.
  10) Πρακτορείον είδήσεων.
  11) Ανάπαυσις όκνηρία, τεμπε
  λιά—Παιδία, άπόγονοι.
  12) Βαθύς ΰπνος.
  13) Προηγιΐται τοθ θερισμοθ
  —Τρέξιμον, ροή (επί ύγρών).
  ΒΒΒΒΒΙ
  ■■■■■■■■■■■■■■■■Ι
  ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
  ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
  Δέχεται Καταθέαεις:
  ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟΥ πρός 3 3 ) 4 ο)ο
  μέχρι δραχμών 125.000.—
  ΠΤ?Ο©Ε2Μ1Α£ ! ^
  ΚΟΙΜΩΜΙΚΪλ
  ΕΑΙΣΛΒΕΤ = =
  Ι ΠΙίΙΙΓΜ ΙΠΙΙΙ
  Ή ζωή τή; μελαγχολιχή;
  1Ο4ον αΰτοκρατείρας.
  Στήν Κερκύρα κατα σύστασιν
  τοϋ έλληνομαθεστάτου πρΐ2ξίνου
  Βάσμπεργκ, προσέλαβεν ώς κα¬
  θηγητήν των Ιλληνικών κάποχον
  Ρ,ωμανόν. "Ηθελε νά μά(3η Ιλλη-
  νικά. Είς την Κέρκυραν ήταν εύ·
  τυχισμένη. Ό ήλιος τής Μεσημ¬
  βρίας ένεργοΰσε πάντα εύεργετι-
  κά επί τής ύγείας της. Ηήγαινε
  μακρυνούς περιπάτους κάτω άπό
  πορτοκαλιές καί λεμονιές. Περπα-
  τοΰσε πάντα γρήγορα, σάν να μή
  πατοΰσε στή γή. "Οσοι την Ιβλε-
  παν καί τύχαινε νά Ιχουν ποΐητι-
  κήν διάθεσιν, παρωμοίαζαν την
  περπατησιά της μέ τό βάδισμα
  μιας άρχαίας θεας, μιάς θεας τής
  Νίκης. Ό λαός δμως τής Κερκύ
  ρας την ελεγε «σιδηρόδρομο».
  Ε?ς την Κέρκυραν εύρε την αύ-
  τοκράτειραν μία δυσάρεστος είδη¬
  σις. Τα άπόγευμα τής 15ης Νο¬
  εμβριού τής παρέδιδον 2να τηλε-
  γράφημα τοθ Φραγκίσκου Ιωσήφ,
  δ οποίος τής τηλεγραφοΰσε: «Ό
  πατέρας απέθανε. Συμμερίζο[χαι
  τόν πόνον σου». Εις την ιδιαιτέ¬
  ραν πατρίδα της, την Βαυαρίαν
  είχεν άποθάνει ο πατέρας ΐης, ά¬
  πό τόν οποίον είχεν κληρονομήση
  πολλές πτυχές τοθ παραδοξολόγου
  χαρακτήρος της. Μέ βαρεία καρδιά
  ή^αύτοκράτειρα ηναγκάσθη νάΐγκα
  ταλείψη τό άγαπημένο νησ[ της...
  Μέ τόν σύζυγον της συνηντήθη
  εις Μιραμάρ Τό πρώτον πράγμα
  πού τοΰ είπεν ήταν πώς είχε λά¬
  βη την απόφασιν νά κτίαη μίαν
  επαυλιν εις την Κέρκυραν. Τό
  σχέδιον έτρόμαξε τόν Φραγκί¬
  σκον Ιωσήφ. "Ηξευρεν δτι ετσι
  θά Ιδημιουργεΐτο γιά την σύζυ¬
  γον τού τό πράσχημα γιά νά κα¬
  ταστήση συχνοτέρας τάς άποδη-
  μίας της. Άλλά ποτέ τού
  ,Φραγκίσκος Ιωσήφ δέν είχε τό
  θάρρος ν' αρνηθή δ,τι δήποτε είς
  τήνΈλισάβετε|καΐ ίτσι δέν μπόρεσε
  νά τής χαλάση ουτε αύτό τό χα-
  τήρι... Ευθύς ώς εξησφάλισε την
  συγκατάθεσιν τοΰ "'αύτοκράτορος,
  ή Έλισάβετ εκάλεσε τόν πρόξενον
  Βάσμπεργκ, καί τοΰ άνέθεσε ν
  αρχίση άμέσως υπό την επιστα¬
  σίαν τού ή ανέγερσις τής κατοι-
  κίας της εις την Κέρκυραν. Στά
  άγαπημένο της νησί, ή μελαγχο
  λική αύτοκράτειρα ήθελε νά α¬
  ποκτήση μιά φωλεά είς την οποίαν
  ν' άπομονώνεται κάθε φοράν πού
  θά ησθάνετο έξαιρετικά κουρασμέ
  νη την ψυχή της. Ό Βάσμπεργκ
  έκολακεύθη Ιξαιρετικά διά την
  εμπιστοσύνην αυτήν τής αύτοκρα
  τείρας. Άλλ' δ,τι έκέρδιζεν άπό
  τό ^να >.ίρος, τό Ιχανε άπό τό
  άλλο. Ό αύτοκράτωρ τοΰ φάνηκεν
  έξαιρετικά έπιφυλακτικός, σχεδόν
  ψυχρός. Ό πρόξενος κέρδιζε την
  εΰνοιαν τής αύτοκρατείρας, άλλ"
  εκινδύνευε νά περιπέση είς δυ-
  σμένειναν, καθ5 ίσον άφορα τάς
  διαθέσεις τοΰ αύτοκράτορος. Τό
  διησθάνετο καί τό Ιφοβείτο. Ό
  Φραγκΐσκος Ιωσήφ τόν έθεωροΰ-
  σεν ύπεύθυνον διά την «έλληνο-
  μανίαν» πού είχε κυριεύση τόν
  τελευταίον καιρόν την αύτοκρά-
  τειραν.
  (αυνεχίζεται)
  ΕΥΤΥΧΕΙΣ ΓΑΜΟΙ — Ιωάννης
  Αθανασιάδης ίατρός "Αννα Φακι-
  ολάκη ετέλεσαν τούς γάμους των.
  Παράνυμφος παρέστη ό Ιατρός κ.
  Μανδαλενάκης.
  θλΝΑΤΟΙ.— Τηλεγραφικώς ήγ'-
  γέλθη έξ Αθηνών δ θάνατος τής
  Ίωάννας Γ. Κασιμάτη, αδελφής
  τού έν τί) πόλει μας έγκατεστη-
  μένου παραγγελιοδόχου κ. Τζο·
  βάνι Καραμπότ.
  Είς τούς οϊκείους καί συγγενεϊς
  τής αεταστάσης, διαβιβάζομεν θερ
  μα συλλυιΐητήρια.
  ΕΘΝΙΚΟΝ ΛΑΧΕΙΟΝ
  Πρακτορκϊον Ηρακλείου
  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ
  Διά την Β.' έκδοσιν ηρχι
  σαν εγγραφαί συνδρομητήν
  είς τό Πρακτορείον.
  (Έκ τού Πρακτορείου)
  ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ είς τα προάστει
  όν Καμίνια κατάστημα μετ' ά
  νωγείου οικίας καί συνεχομένηι
  αμπέλου. Τά αύτά μετά δύο είσέ
  τι καταστημάτων πωλοΰνται κα
  μέ ευκολίας πληρωμής.
  Πληροφορίαι παρ' ημίν.
  Γύρο στήν πόλι.
  "Εξαιρετικήν επιτυχίαν μανθάνο¬
  μεν δτι εσημείωσε προχθές «καί ό
  χορός Κυρίων καί Δεσποινίδων
  Αρχανών.
  — ΠερΊ τοΰ όποίου καί έγράψα·
  μέν διατυπώσαντες τάς Ο
  παρχούσας τότε, αρίστα^ προ-
  βλέψεις διά την επιτυχίαν τού.
  — Αί προβλέψεις έκεϊναι έδικαι-
  ώθησαν κατά τας πληροφορίαςμας
  πλήρως, συμμετασχόντων είς τόν
  χορόν δχ·. μόνον δλης τής έκλε-
  κτής κοινωνίας των Άρχαν&ν άλ¬
  λά καί πολλών κοσμικών έξ Ή
  ρακλείου.
  -'Εντός τοΰ Απριλίου θά έχω¬
  μεν τό πρώτον καραβάνι ττερι-
  ηγητών.
  —Άλλά καί πρό τοΰ μηνός αυ¬
  τού ένδέχεται νά μή μάς λησμο·
  νήσουν.οί όμαδικώς ταξιδεύοντες
  'ένοιτουρισταί.
  —Έπ' άγαθφ τής δλης σχετικής
  κινήσεως ή όποία ώς γνωστόν έν-
  διαφέρει καί την τοπικήν οίκο·
  νομίαν.
  —Νέα χιονιά μάς έπεφυλάσσε·
  το πάλιν, παρά την έπικρατοθ-
  σαν αισιοδοξίαν των μετεωρολό·
  γων.
  — Νά πιστεύσωμεν τουλάχιστον
  δτι ή χιονια αύτη θά είνε ή τε¬
  λευταία; Πολύ αμφιβαλλομεν.
  —Μέ αρκετόν κόσμον δπως έ-
  σημειώσαμεν καί χθές άλλά καί
  μέ εξαιρετικήν επιτυχίαν εδόθη
  ή πρώτη τοΰ θιάσου Ξύδη: «Λευ-
  κή Σκλάβα».
  — Όλο τό συγκρότημα ϊπαιξε
  μέ εξαιρετικήν όρεξιν καί φιλο¬
  τιμίαν μέ επί κεφαλής τάς καλ-
  λιτέχνιδας Ν. Ροζιέ, Βούλαν Νι¬
  κολαΐδου, Μ. ΛαμπρινοΟ καί τούς
  κ. κ. Λ. Καβαφάκην, άπό τούς
  συμτταθεστέρους τενόρους τοΰ έ-
  λαφροϋ μουσικοΰ θεάτρου, τόν
  κωμικόν κ. Γ. Ξύδην, Ν. Λώρην,
  Σ. Γρηγοριάδην κ λ. π.
  —Άπόψε ό θίασος άναβιβάζει
  τούς «Δύο Μάγγες» άπό τό ,όμώ-
  νυμον δραμα πού Μπαιξεν ή Μα¬
  ρίκα Κοτοπούλη καί τιού ώς ό-
  περέττα έθριάμβευσεν συναρπά-
  σασα τό κοινόν παντοθ δπου ά-
  νεβιβάσθη άπό τόν ίδιον θίασον.
  —Άπό τα σημεΐα των καιρών
  κρίνομεν δτι ή αποκρηάτικη κί¬
  νησις θά ένταθή όσονοΰπω.
  — Είς δλα τάχοοευτικά κέντρα.
  —Έν τφ μεταξύ τα πρωτεΐα θα
  Ιχουν οί άναγγελλόμενοι έπίση-
  ιλοι χοροί των σωματείον.
  — Μέ την μεσολαβήσασαν άπό
  προχθές τρικυμίαν, ή έπιβατική
  κίνησις ήραιώθη.
  —Ποΰ νά ταξειδεύστ) κανείς
  μέ τέτοιο καιρό!..
  —Τό τελευταίον έν τούτοις
  αύτό εφάνη άσχετον μέ την εκτέ¬
  λεσιν των δρομολόγιον των ά
  τμοπλοίων τής γραμμής.
  —Τα όποία έκτελοθνται κανονι
  κώς ή σχεδόν.
  —Μέ τούς χορούς άρχίζει νά
  κινήται καί τό εμπόριον τού χαρ-
  τοπολέμου.
  — Κυρίως τόν λόγον έδώ έ"χουν
  οί σερπαντίνες 'διά τάς οποίας
  ή κατανάλωσις έπιβάλλεται καί
  χάριν ζωηρότητος τοΰ άποκρηά-
  τικου τόνου μιάς βραδυάς.
  —Άλλά καί χάριν μιάς άληθοθς
  ποικιλίας μέσα στούς... άκροβολι-
  σμούς καί τάς. έπιθέσεις μεταξύ
  των χορευόντων καί των χο-
  ρευουσών.
  ό Ρέπορτϊρ
  Λύσις χθεσινοϋ
  ύπ'άρ. 7Οσταυρολέξου
  ΑΠΩΛΕΣΘΗ ωρολόγιον χειρός
  άπό Τριών Καμάρων μέχρι πλα-
  τειάς ατράτας. Παρακαλεΐται δ
  ευρών νά τό παραδώση στό 6φα-
  σματοπωλεΤον Χριστοφόρου Παν¬
  τουβάκη (πλατειά στράτα) καί θέ¬
  λει άμειφθή.
  ΙΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΜαΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒ
  ΒΒΒΒΒΒΒΒΒ
  δρβυς
  Ό τβκβς ίιπολογίζεται άπλ της επομένης τής κ«τα·
  θέσεως. "Απασαι αί καταθέσϊΐς είναι έξ ολοκλήρου ηγ¬
  γυημέναι ϋη<> τοϋ Κράτουξ καί άπηλλαγμέναι τϊλων χαρ-
  τοβημβυ. ΕΒΥΠΗΡΕΤΗΣΙΣ ΤΑΧΙΪΤΗ
  ΒΒΒΒεΐΒΙΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΪ ΒΒΙΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΜΪ
  ΤΑ ΥΠΕΡΟΧΩΤΕΡΑ ΚΡΑΣΙΑ
  Μοναδική Εύκαιρία
  Τά ύπέροχα, τα έξαιρετικά, τα ίδεώδη, τα θερ-
  μαντικά, τά γνήσισ, τά άνόθευτα καί άθάνατα έπι-
  τραπέζια κρασιά τής άποθήκης Αλεξ. Σκορδύλη,
  θά πωλοθνται είς τό εξής είς τά πρατήρια των κ.
  κ. Έμμ. Κουμαντάκη είς την πλατείαν Βενιζέλου
  (Σανδριβάνι) καί ΖαχαρΙα Άνδρουλάκη, ·παρά
  την πλατείαν ΒαρελτζΙδικα είς χονδρικήν καί λιανι
  κήν ποσότητα καί τιμάς ασυναγωνίστους.
  "Εμβλημα τής παραγωγής των ανωτέρω οΐνων
  είνε τό Κάτω ή ΝοθεΙα, Κάτω ή αίσχροκέρδεια.
  Οί κ. κ. Οίκογενειάρχαι καί Διευθυνταί κέντρων
  κλπ. άς έπωφεληθώσι τής μοναδικής ταύτης εύκαι-
  ρΐας κατά τάς επικειμένας εορτάς των Απόκρεω.
  Ρ^~
  Είνε βέ|
  πολέμω
  λα(
  σσρ ρ
  κορρς λαθ
  6 Ίαβέρης
  τα τοθ Αγ
  περί τής τ< »τ νό τού, είς τί ■χήση. εύρι; μθθ Άλλ Τηγο1 τάς ΑΙ μεγ όγκώδη ■πρός λ νας τάς ·. συντρ'βεις νόν ήτο! νεταί τι φ Μαρκιανο τοθ πρός Καπύη· ΠερΙ ι &ύο άνθρ< τι καί έπ< ώς φύλαί Ή Πρό τ κράς όδο μοίσζε π μηδαμινο Άπό κώς ήμΐΰ είχον τι τειχισμέν το άναδι θυρωρός, "Υπέρ ξεΐχον ύ σέδυεν, θυρωρός Ένν< μενος ε^ κόμιζέ τ Καί Ι Ένώ καί έθριί Εάν ση μέχρ εΐσήρχει στενήν ναται ν( πό τοθ ών τά ι δ' Ιπειτ< είς έν ο λούθως έχουσι ι μακος. Κλΐμ ράθυρα κλΐσεώς εκείνην ρας τόσ άνοικτή Δι' λαμον, τιστοΰ δρον. Φώς ριστερ
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  Τό μεγάλο έργον
  τού Βίκτωρος Ουγκώ.
  Οί Άθλιοι.
  236βν
  Εΐνε βέβαιον, δπ ό Ναπολέων έπραξε λάθη έν
  τώ πολέμω κατά τής Ρωσσίας, καΐ 6 Άλέξανδρος
  έπραξε λάθη έν τώ πολέμφ τής Ίνδικής, καί ό Καί¬
  σαρ έπραξε λάθη έν τώ πολέμω τής Άφρικής, καί ό
  ΚΟρρς λάθη έπραξε έν τώ πολέμω τής Σκυθίας, καί
  ό Ίαβέρης λοιπόν ωσαύτως έπραξε λάθη έν τή κα¬
  τά τοθ Άγιάννη έκστρατεΐα τού. Έσφαλε διστάσας
  περί τής ταύτότητος τού πάλαι καταδίκου τοΰ κα-
  τέργου, δτσν τόν εΐδε μεταμορφωμένος είς έπαίτην
  έ'σφαλε νά μή τόν συλλάβττ, έντός τοΰ καταλύματός
  τού, είς την οικίαν Κόρακα" έ'σφαλε νά μή τόν κρα¬
  τήση, ευρισκόμενον πλησίον τού αστυνομικον σταθ-
  μοθ. Άλλ' έχουσιν, ώς βλέπετε, καΐ οί μεγάλοι στρα
  τηγοΐ τάς έλλείψεις των.
  Αί μεγάλαι μωρίαι συντίθενται πολλάκις ώς τα
  όγκώδη σχοινία, υπό πλήθους (νών. Λάβε κλωστήν
  πρός κλωστήν έν σχοινίον, καΐ λάβε άποκεχωρισμέ-
  νας τάς μικράς αίτΐας μεγάλου άποτελέσματος· τάς
  συντρίβεις μίαν πρός μίαν κσί λέγεις, δ! σϋτό μό¬
  νον ήτο! Πλέξε τας δμως καί κλώσέ τας όμοϋ· γί-
  νεταί τι φοβερόν.— ό Άττίλας άμφιρρέπει μεταξύ
  Μαρκιανοΰ, τοθ πρός ανατολάς, καί ΒαλεντινιανοΟ,
  τοθ πρός δυσμάς' ό Άννίβας χάνει τόν καιρόν έν
  Καπύη.
  Περί την αύγήν, άπελπισθείς ό Ίαβέρης, αφήκε
  δύο άνθρώπους νοήμονας νά φυλάττωσιν έκεΐ ε(σέ-
  τι καΐ επανήλθεν είς την αστυνομίαν κατησχυμένος
  ώς φΰλαξ Βν συνέλαβεν 6 κλέπτης.
  ΒΙΒΛΙΟΝ ΕΚΤΟΝ
  Ο ΜΙΚΡΟΣ ΠΙΚΠΟΣ
  Α'
  Ή ύπ' αριθ. 62 οΐκία τής όδοΰ Πίκπου.
  Πρό πεντηκονταετΐας ή ϋπ' αριθ. 62 οίκία τής μι¬
  κράς όδοθ ΠΙκπου είχεν αυλειον θύραν, ήτις δέν ώ-
  μοΐαζε πρός ουδεμίαν άλλην τοιαύτην, έστω καί την
  μηδαμινωτεραν.
  Άπό τής θύρας ταύτης, τής συνήθως προκλητι-
  κώς ήμιανοΐκτου, έφαίνοντο δύο τινά, τα όποΐα δέν
  είχον τι καί πολύ τό πένθιμον. Μία αύλή περιτε-
  τειχισμένη, είς τούς τοίχους τής οποίας άνερριχών-
  το άναδενδράδες, καί είς αδιακόπως περιδιαβάζων
  θυρωρός.
  Υπεράνω τοθ είς τό βάθος τής αύλής τοίχου έ-
  ξεΐχον ύψηλά δένδρα καί δταν ήλιακή τις άκτίς εί-
  σέδυεν, έφαιδρύνετο ή αύλή, ώς έφαιδρύνετο καί ό
  θυρωρός μ' £ν ποτήριον οίνου.
  Έννοεΐται ότι υπό τοιαύτας συνθήκας ό διερχό-
  μενος έμπροσθεν τής ύπ' αριθ. 62 θύρας ταύτης άπε-
  κόμιζέ τι τό ευχσρι, τό γελόεν.
  Καί δμως ήτο τόπος σκυθρωπός, ώς είδομεν.
  Ένώ τό κατώφλιον έγέλα, ή οίκία δλη έδέετο
  καί έθρήνει.
  Εάν άπεπειράτο τις, πράγμα εθκολον, νά είσδΰ-
  σ{ΐ μέχρι τοθ θυρωροϋ καΐ εντέυθεν είς την οικίαν,
  είσήρχετο είς στοάν άγουσαν είς κλίμακσ, τόσον
  στενήν μεταξύ δύο τοίχων, ώστε είς μόνος νά δύ¬
  ναται νά χωρέση καί τουτο άφοΰ θά έρρυπαίνετο ά¬
  πό τοθ κιτρινωποϋ άσβεστοχρίσματος των τοίχων,
  ών τα κράσπεδα ήσαν χρώματος σοκολάτας. Εάν
  δ' έπειτα ελάμβανε την τόλμην νά άνέλθτ), έ'φθανε
  είς £ν σκαλοκέφαλον, επειτα είς δεύτερον, καί ακο¬
  λούθως ευρίσκετο ενώπιον διαδρόμου, ου οί τοΐχοι
  έχουσι τόν αυτόν χρωματισμόν οίον καί οί τής κλί-
  μακος.
  Κλΐμαξ καί διάδρομος έφωτίζοντο άπό δύο πα-
  ράθυρα, άλλ' ό διάδρομος ένεκα γωνιώδους τινός
  κλίσεώς τού ήτο σκοτεινός. Κάμπτοντες την γωνίαν
  εκείνην φθάνομεν μετά τίνα βήμστα έμπροσθεν θύ
  ρας τόσον μυστηριώδους, καθ" όσον ευρίσκετο αυτή
  άνοικτή.
  Δι1 ώθήσεως έλαφράς εΐσέρχεσθε είς μικρόν θά-
  λαμον, έπεστρωμένον είς τούς τοίχους διά χρωμα-
  τιστοϋ ναστοχάρτου, δεκαπέντε σολδίων τόν κύλιν¬
  δρον.
  Φώς είσήρχετο άπό μέγα παράθυρον πρός τα ά-
  ριστερά. Άπό τοΰ παραθύρου έκείνου ουδέν διεκρί¬
  νετο, ουδέν ηκούετο, ουτε βηματισμός, οΰτε άνθρώ-
  πινος ψίθυρος.
  (συνεχίζεται)
  Γ
  ■ ■■■ι
  ■ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ι
  ΕΜΜ. Κ. ΣΧΙΖΑΚΗΣ
  1ΑΤΡΟΣ - ΠΑΙΡΟΛΟΓΟΣ
  Δέχεται είς τό ιατρείον τού όδός Άγίου Τίτου—
  έναντι Δημαρχείου. Καθ* εκάστην 9—11 καί 3—7.
  'Αριί. τηλεφώνου 300.
  «,,■■■■■<«■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■ «01* "Χ ΙΟ Σ" Τό ταχύτερον καί εύσταθέστερβν θαλαμηγόν τής γραμμής, αναχωρεί: Κάθε Κυριακήν άπόγευμα ΚΑΤ' ΕΥΘΕΙΑΝ ΠΕΙΡΑΙΑ - ©ΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΝ Ταξείδιον Ηραχλβίβυ-ΠειραΐΜς 12 ΰρε5. Πρακτορείον ΑΔΑΜΗ Τηλέφ. 8—·0 Η ΚΡΗΤΗ ΤΙΜΑ ΤΑ ΗΡΩΪΚΑ ΚΑΙ^ΜΕΓΑΛΑ!ΤΕΚΝΑίΞΤΗΣ Ή Κρήτη άποδίδουσα τόν όφειλόμενον φόρον τής τιμής καί τής εύγνώμοσύνης της πρός τα μεγάλα καί ήρωϊκά τέκνα της, ποΰ ήγωνίσθησαν διά την ελευθερίαν της, ή την έδόξασαν διά των πνευματικών δημιουργίαν των, απεφά¬ σισε ν' άνεγείρΓ) τούς άνδριάντάς των. Μετ" ολίγον θά στη- θή είς την πόλιν μας ή προτομή τού μεγάλου ήρωος καΐ πρωτομάρτυρος τής Κρητικής έποποιίας, χάριν τού ίδεώδους τής ελευθερίας, Ιωάννου Δσσκάλου ή Δασκαλογιάννη. Ή προτομή, έργον τοΰ Κρητός γλύπτου κ. Ί. Κανακάκη θά στηθή είς κεντρικόν μέρος τής πόλεως όρισθησόμενον κατ' αύτάς έν συνεργασία των κ. κ. Νομάρχου καί Δημάρχου μετά τοθ κ. Κανακάκη. Μέχρι τοθ Σεπτεμβρίου έπίσης θά στηθοΰν είς τό Μουσείον καί αί προτομαί των Στεφάνου Ξανθουδιδου καί Ιωσήφ Χατζηδάκη, των οποίων την κατα¬ σκευήν άνέλαβεν έπίσης ό κ. Κανακάκης. (Ανωτέρω, φωτογραφϊα τής προτομής τοΰ Δασκαλογιάννη ληφθεϊσα εί; τό έργαστήριον τοΰ κ. Κανακάκη). ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■Β Είς τό'ΑκτινολογικόνΈργαστήριον ΙΩ. ΕΜ. ΚΑΛΛΙΑΤΑΚΗ ΙΑΤΡΟΥ—ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΟΥ Εγένοντο νέαι συμπληρωματικαί έγ- καταστάσεις τελειοτάτων μηχανημάτων Άκτινοθεραπείας καί Ήλεκτροθερα- τί,είας. ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΑΙ: 'Ακτινοσκοπήσεις καί άκτινογραφίαι ολων των συστημάτων. Τηλακτινογραφήσεις θώρακος, όρθο- διαγράμματα καρδίας καί άορτής, άκτινογραφίαι κατά σειράν στομάχου καί δωδεκαδακτύλου, χο- λοκυστογραφίαι, πυελογραφίαι κ.τ.λ. Άκτινοθεραπεία (Έπιπολής, μέση καί κατά βάθος). Ήλεκτροθεραπεία ('Υπερβραχέα κύματα, ήλεκτροπηξία, γαλβα- νο—φαραδικόν ρεΰμα, ίοντισμός). * Αριθ. τηλεφ. Φ-16. ■■■■■■■■Ι Ιϊ' 'ΪΙ Ιί.. ΗΡΑΚΛΕΙΩΤΑΙ Τό άγαπημένο σας σαπουνΐ: Στεφανίδη θά εϋρετε άπό σήμερον είς τα γρα- φεΐα τής Έταιρείας ΠΡΕΒΕ—ΙΩΑΝΝΙ¬ ΔΗΣ όδός 25ης Αύγούστου (έναντι Τρα¬ πέζης Ελλάδος). ■ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■ειι ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ι -II Κρασιά άγνά, έκλεκτά, Μοσχάτα, λευκά, μαυρα Ρετσίνες έξαιρετικές, σουμες Στου ΜΠΕΤΕΙΝΑΚΗ Πλατεϊα 'Αρκαόίου (Σεϊτάν—Όγλοδ) Πώλησις λιανική καί χονδρική. Ή πορεία καλλιεργειών είς τόν Νομόν Λασηθίου. Κατά τό εκδοθέν ειδικόν δελ¬ τίον τοΰ υπουργείον τής Γεωρ γίας ή κατάστασις των καλλιερ γειών εϊ; τον νομόν Λασηθίου καϊά τόν λήξαντα μήνα Ι'χει ώς έςής: Μετεωρολογικαΐ συνθήκαι : Κατά τόν μήνα Ιανουάριον έπε- κράτησΐ καιρός μάλλον $ί>οχε-
  ρός, εΰνοιχός διά την Γεωργίαν
  καί Κτηνοτροφίαν. Σιτηρά: Ή
  πορεία των πρω'μων είνε
  έξαιρετι/.ή. Τελικώς έσπάρησαν
  διά σίτου 42 000 στρέμ., διά κρι-
  Οής Τή 000 καΐ διά σικάλεως
  150 στρέμματα. ·ΓυχανΟή: Επε¬
  ρατώθη ή σπορά τούτων πλήν
  τής ρό|ίης ή όποία σπείρετα'.
  εν μέρει μέν τό φθινόπωρον
  καί έν μέρει τόν Φεβρουάριον.
  Ή ανάπτυξις των σπαρέντων βαί-
  νει καλώς. Γεώμηλα: Τα χειμερι-
  νά (ξηρικά) γεώμηλα ευνοηθέντα
  υπό τοΰ καιροθ παρουσιάζουσι
  βλάστησιν εξαίρετον. Ή καλλιέρ
  γειά των δμως είνε περιωρισμέ
  νη ένεκα τής μικράς αποδόσε¬
  ως των.
  Ελαια: Μέχρι τέλους Ίανουα-
  ρίου συνεκομίσθησαν τα 2)3 τής
  ολης έσίδείας μέ κατάστασιν
  τοΰ έλαιοκάρπου άρ'στην. Προ-
  σοολή υπό Δά<ου δεν εσημειώ¬ θη. Ή τιμή τοΰ ελαίου ανήλθεν εις 27 δραχ. κατ' ΟΛαν. 'Οπω- ρόδενορα: Ή ολάστησις καΐ αύ¬ ξησις των καρπών των χαρου- ποοένδρων είνε έξαιρετική. Κη- πευτικά: Τα πρώ'ιμα τοιαθΐα διήλιιον υτά καλάς συνθήκας. Ή φοτευσις των πρωίμων τομα τιΐιν έν Ιεραπέτρα συνετελέσθη κατά 90 ο)ο. 'Υπολογίζεται 8τι θά καλλιεργηθή εφέτος είς έκτα σιν κατά 25 ο)ο μεγαλυτέραν τής τοΰ π. ετους. Εάν Ά καιρικαΐ συνθήκαι καταστοθν εύνοϊκαϊ, ή παραγωγή τοματών καί άλλιον λαχανικών θά ανέλθη εις 2 000. 000 οκάδας ήτοι είς τό διπλά- σιον τοΰ π. Ιτους. Κττ;νοιροφικά: Ή βλάστησις αύτοφυοΰς χάρτου υπήρξεν αφθονος καΐ ή κτηνο τροφία δι ετέλεσεν υπό άρίστας συνθήκας. — Ή έξαγωγή ελαίου είς Ά μερικήν. Κατά πληροφορίας τοΰ «θίκο- νομολόγου Αθηνών», μεγάλη Ά μερικανική 'Εταΐρεία άποστέλλει μετα μερικάς έβώομάόας εί; 'Ελ- λάόα ύύο ι'ί τρείς εϊδικοΰς γεωπο- νους, όπως έπιοκεφθοδν τάς δια¬ φόρους έλαιοπαραγωγικάς μας περιφερείας καί έξετάσουν κατά πόσον καδίσταται δυνατή ή συ- στηματικωτέρα έξαγωγή ελαίου είς Αμερικήν, υπό τούς γνωοτού; ό'ροος έλεγχου. ΕΘΝΙΚΟΝ ΑΑΧΕΙΟΝ Πρακτορείον "Ηρακλείου ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ Φέρεΐαι είς γνώσιν των κ. κ. συνδρομητών τοΰ Έθνικοΰ Λα- χείου ότι ήρχισεν ή ανανέωσις των γραμματίων διά την Ε.' τε¬ λευταίαν μεγάλην κλήρωσιν. Οί επιθυμούντες νά άνανεώσωσιν τα γραμμάτιά των όφείλουν νά προ¬ σέλθωσιν είς τα πρακτορείον τό βραδύτερον μέχρι τής 8ης Μαρ- τίου. Μετά την 8ην Μαρτίου ουδέν γραμμάτιον θά άνταλλαγή. (Έκ τοΰ Πρακτορείου) ΝΕΟΝ ΚΟΜΜΟΤΗΡΙΟΝ ΚΥΡΙΩΝ ΑΜΕΡίΟΑΝ ) ΒΕΑυΤΥ 5ΗΟΡ "Εναντι Αγ. Τίτου ( Διά νά εξυπηρετήση τάς ι Κυρίας καί Δεσποινίδος τής πόλεώς μας, άρχίζει άπό αυριον λειτουργοΰν τό νέον Κομμωτήριον τής ' καλλιτέχνιδος: κ. ΔΩΡΟ0ΕΑΣ ΣΚΑΛΑ μέ εξαιρετικήν εμφάνι¬ σιν, άφθαστον περιποίησιν καί πρωτοφανές γοθστο δι' δλα τα εϊδη κομμώσε- ων καί καλλωπισμοθ: ρ ΜβηίοχΐΓβ Αγογι Ηηϊγ. Μβηΐ. ΨΑΡΙΚΑ 'Λφίχθηβαν τα φρεακότατα ψα ρικά είς τό κατάστπμα Κ. Κρααά- κη. μέ τάς χαλυτέρας τιμάς. —Ή ανάμιξις έλαιολάδου καί. σπορελαίου. Τό ΰφυπβυργεϊβν Άγορανομί- άς ανακοινοί ότι συμφώνως πρός τόν νόμον 3755 άπαγορεώεται π πώλησις έλαιολάδου άναμεμιγμέ- νβυ μετά των σπορελαίων ή άλ- λων φυτικών έλαιων. Την ανωτέ¬ ρω ρπτήν διάταξιν τβΰ νόμου δέ¬ ον νά έχωσιν ύπ' βψιν οί έργο- στασιάρχαι, εμποροι καί λοιποί πωλη-ταϊ έλαιων, καθ' όσον ή πρά¬ ξις αυτή τιμωρεΐται συμφώνως τώ νομώ διά φυλακίσεως τριών μπ- νών μέχρι δόο έτών κο« χρπματι- χης ποινής εΐκοσι χιλιάδων δραχ- μών, τό δέ οϋτω άπαγορευόμενον έμπέρευμχ κατάσχεται καί έκποι- εΐται. — Ή Έπισκοπή Κισσάμου. Καθ" α άναγράφεται είς συ¬ νάδελφον των {Χανίων, προε¬ κλήθη Β. Διάταγμα διά τού ο- πβίου προκρίνεται Έπίσκοπος διά την χηρεΰουσαν θέσιν τής Έ πισκοπήξ Κισσάμου ό έκ των τριών ύποψηφίων άρχιμανδρίτπς Κ. Εύδόκιμος Συγγελάκης. — Ή καταπολέμησις των μο λυσματικών νόσων. Τό υπουργείον Κρατικής Ύγι εινής δι' έγκυκλίου τού πρός την Γενικήν Διοίκησιν καΐ τάς Νβμαρχίαςτήξ νήσου, παραγγέλ λει όπως οί προΐστάμενοι των υ- γειβνβμικών Κέντρων ά'μα τή δή λώσει αύτοι; κρουσμάτων μολυ- σματικών νόσων όπουδήπβτε, ά- νωχωροΰσι πάραυτα επί τόπβυ πρός λήψιν των ένδεικνυομέ- νων μέτρων άνευ εϊδικής διατα γής τού Ύπουργείβυ. —Οί άλητόπαιδες είς Ρέθυ¬ μνον. Κατόπιν διαταγής τού κ. Ει¬ σαγγελέως Ρεθύμνης ό άλητόποτις Ηλίας Δ. Τουρνάς έκ Λούτρας Ρεθύμνης απεστάλη είς τό'Υπουρ- γείον Δικαιοσΰνης, Ίνα τόν απο¬ στείλη τουτο είς τβ λειτουργοϋν έν Σύρω ειδικόν άναμορφωτικβν σχολείον. —Τα ίστορικά έγγραφα καί τα Κρατικά 'Αρχεΐα. Έπειδή είχε παρατηρηθό, ό'π διάφορα δημοσία έγγραφα ΐστορι- κης άξίας έξήγοντο είς τό εξωτε¬ ρικόν, απεφασίσθη όπως απαγο¬ ρευθή ή έξαγωγή τοιούτων μη δηλωθέντων εγγράφων. Καθ' όσον άφορά δέ τα δηλωθέντα, άπαι- τεϊται προηγουμένως έγκρισις τής 'Επιτρβπής των Κρατικήν Άρ- χείων. Ό κατά παράβασιν τής ά- παγορεΰοεως έξάγων έγγραφα, τι¬ μωρεΐται διά φυλακίσεις ενός μέχρι όΰο έτών, τα δέ έγγραφα κατάσχονται κα'ι εΐσάγονται είς τα Κρατικά 'Αρχεΐα. Ό καταγ- γέλλων τοιαύτην εξαγωγήν άμεί- βεται. Ο ΕΠΙΣΗΜΟΣ ΧΟΡΟΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΤΡΑΠΕΖΙΤΙΚΗΝ ΥΠΑΔΛΗΔ1Ν ΥΠΕΡ ΤΗΣ ΕΒΝΙΚΗΣ ΑΕΡίΗΟΡΙΑΣ Σάββατον, 26 Φεβρουαρίου έ. έ. ΑΙΘΟΥΣΑ «ΝΤΟΡΕ"
  Ι·*-»
  < * Ι Ηράκλειον—Κρήτης Γραφεΐα έναντι Παλ. Νομαρχίας ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ Πρωΐα Τετάρτης 23 Φεβρουαρίου 1938 Ο ΤΣΑΜΠΕΡΛΑΙΝ ΕΛΠΙΖΕΙ ΟΤΙ ΟΑ ΕΠΙΤΥΧΗ Σ ΤΗΝ ΕΓΚΡ1ΣΙΗΤΗΣ ΠΟΑ1ΤΙΚΗΣΤΟΥ ΥΠΟ ΤΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗ! Μετά την παραίτησιν τού ^Ηντεν κλονίζεταιή θέσις τοΰ Τσάμπερλαιν. ΒΑ ΠΑΡΑΙΤΗΘΗ Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΙΣ; ΑΘΗΝΑΙ 22 Φεβρουαρίου (τοΰ άνταποκριτοΰ μας).— Τηλεγραφοΰν έκ Αονδίνου ότι ο ΠρωΟυπουργός κ.Τσάμ περλαιν παρά την σφοδράν εναντίον αύ τού επίθεσιν τού έργατικοΰ κόμματος καί άλλων πολιτικών μερίδων, έλπίζει ότι θά επιτύχη είς την συζήτησιν τής Τετάρτης (σήμερον) την έγκρισιν τής πολιτικής αυτού υπό τοΰ κοινοβουλίου. Παρά τάς ανωτέρω ελπίδας τοΰ Βρεττανού πρωθυπουργού, άλλαι πλη¬ ροφορίαι έκ Αονδίνου φέρουν καίπάλιν ώς πιθανωτέραν την περίπτωσιν παραι τήσεωςτής Άγγλικής κυβερνήσεως. Σ. Σ. Κατά ραδιβφωνικάς πληροφορίας ή ου ζήτηβι; είς την Αγγλικήν βουλήν διά την πρό τάσιν "Ατλυ Θά πρχιζε χθές. ΑΘΗΝΑΙ 22 Φεβρουαρίου (τοΰ άνταποκριτοΰ μπς).—Νέ ώτεραι πληροφορίαι έκ Λον δίνου διά τόν λόγον τοΰ κ. ■Ήντεν είς την Βουλήν των Κοινοτήτων άναφέρουν δτι ό τέως Βρεττανός 'Υπουργός των Εξωτερικών έπανέλα- βεν δτι αί διαπραγματεύσεις μέ την Ιταλίαν είναι παρα- κεκινδυνευμέναι χωρίς την παροχήν έγγυήσεων περί έ- φαρμογής των συμφωνιών υπό τής τελευταίας δσον άφορδ τα Ίσπανικόν ζήτη- μα καί την ναυτικήν κυριαρ χίαν είς την Μεσόγειον. Έν τώ μεταξύ ό άρχηγός ΠΩΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡ1ΖΕΙ Ο ΤΥΠΟΣ ΤΩΝ ΗΝΟΜΕΝΟΝ ΠΟΛΙΤΕΙΩΝ ΤΗΝ ΠΑΡΑ1ΤΗΣΙΗ ΤΟΥ ΗΝΤΕΝ ΑΘΗΝΑΙ 22 Φεβρουαρίου (τού άνταποκριτοΰ μας).—Νυκτεριναί πληρο φορίαι έξ Ούασιγκτώνος άναφέρουν ότι ο τύπος των Ήνωμένων Πολιτειών κρί· νων την παραίτησιν τού νΙΙντεν θεωρεΐ ταύτην ώς προοίμιον τής παραδόσεως τής Αγγλίας είς τόν συνασπισμόν των Φασιστικών κρατών. ΑΝΕΧΟΡΗΣΕ ΧΟΕΣ ΤΗΝ ΝΥΚΤΑ : ο ηροογοονριθΣ ι. ιο. μεταξάς ΑΘΗΝΑΙ 22 Φεβρουαρίου (τοΰ άνταποκριτοΰ μας).—Ό πρωθυπουργός κ. Ι. Μεταξάς πρόκειται νά αναχωρή¬ ση την νύκτα τής σήμερον δι* "Αγκυραν, δι ερχόμενος καί παραμένων έπ' ολίγον είς Θεσσαλονίκην. ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΩΒΥΠΟΥΡΓΟΥ Κ ΑΙ ΥΠΟΥΡΓΟΝ ΕΣΟΤΕΡΙΚΡΝ-ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΑΘΗΝΑΙ 22 Φεβρουαρίου (τοΰ άνταποκριτού μας).—Σήμερον την πρωΐ αν ο πρωθυπουργός κ. *Ι. Μεταξάς συν- ειργάσθη μετά των ύπουργών Έσωτερι· κων καί Δικαιοσύνης επί ζητημάτων τρε¬ χούσης ύπηρεσιακής φύσεως. Ο ΥΠΟΥΡΙΟΣ ΤΗΣ ΑΙΚΑΙΟΣΥΝΗ! ΟΛ ΛΝΑΗΑΗΡΟΣΗ ΤΟΗ ΠΡΟΒΥΠΟΥΡΓΟΗ ΑΘΗΝΑΙ 22 Φεβρουαρίου (τού άνταποκριτοΰ μας).—Ό ύπουργός τής Δικαιοσύνης κ* Αογοθέτης πρόκειται V ά άναπληρώση κατά την άπουσίαν τού τόν κ* Πρωθυπουργόν, ώς προεδρεύων ΐής κυβερνήσεως. ΑΙΦΝΙΑΙΑ ΜΕΤΑΒΟΑΗ ΤΟΥ ΧΑΙΡΟΥ ΣΙΙΜΕΙΟΥΤΑΙ ΕΙΣ ΟΛΗΗ ΤΗΝ ΕΛΑ1ΛΑ ΑΘΗΝΑΙ 22 Φεβρουαρίου (τοΰ άνιαποκριτού μ.ας).— Αρμοδίως ανε¬ κοινώθη ότι καθ* όλην την Έλλάδα ση- μειούται αίφνιδία μεταβολή τού και- ροΰ είς ψυχρόν καί χιονώδη. Είς πολ¬ λάς πόλεις ή θερμοκρασία ε.νε υπό τό μηδέν. ΕΔΗΜΟΣΙΕΥΘΗ ΤΟ ΛΙΑΤΑΓΜΑ ΔΙ0ΡΙ1Μ0Υ ΤΟΥ ΕΟΙΣΚΟΟΟΥ ΚΙΣΣΑΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙ 22 Φεβρουαρίου (τού άνταποκριτοΰ μας).—Είς σημερινόν φύλ λον τής Εφημερίδος τής κυβερνήσεως εδημοσιεύθη τό διάταγμα διά τοΰ ο- ποίου διορίζεται υπό τοΰ Βασιλέως ώς Έπίσκοπος Κισσάμου ο έκ των τριών ύποψηφίων έψηφισμένος ώς τοιούτος άρ· χιμανδρίτης κ. Εύδόκιμος Συγγελάκης. των έργατικών κ. "Ατλυ προ¬ έβη είς δηλώσεις διά την πά ραίτησιν τού κ. ΤΗντεν το¬ νίσας δτι αυτή χαροποιεϊ τοΰς έχθρούς τής ΜεγάΧης' Βρεττανίας καί θλίβει τούς φίλους της. Αί χαρακτηρι- στικαί αύται δηλώσεις τοΰ κ. "Ατλυ προεκάλεσαν βα¬ θείαν εντύπωσιν είς τοΰς κοι νοβουλευτικούς κύκλους. Σημειωτέον δτι ό κ. Άτλυ έθεσεν είς την Βουλήν των Κοινοτήτων πρός συζήτησιν κατηγορηματικήν πρότασιν τοΰ Έργατικοΰ Κόμματος. διά τής οποίας εκδηλούται, ή έλλει¬ ψις έμπιστοσύνης πρός την Κυβέρνησιν. Κατ' θυσίαν ή πρότασις αυτή άνακινεϊ κυ βερνητικόν ζήτημα, δημιουρ- γουμένων πολλών πιθανοτή των δτι ό Τσάμπερλαιν δέν θά δυνηθή νά δικαιολογήση, επαρκώς την στάσιν τού καί ΰτι θά παραιτηθή μεθ' όλοκλή ρου τής κυβερνήσεως. Πάντως ούδεμία θετική πρό- βλεψις ΰπάρχει άκόμη, δεδο μένου δτι ή πρότασις τοθ κ. Άτλυ θά συζητηθή αυριον τό άπόγευμα,(σήμερον) ένδέχεται δέ μέχρι τής ώρας έκείνης νά μεσολαβήσουν πολλαί συνεν- νοήσεις των Αγγλικών πολιτι¬ κών κύκλων. Ή λειτουργία των συσσιτίων. Οί συνεισφέροντες είς τα συσσίτια. Άπό τής παρελθούσης Κυ- ριακής ήρχισαν είς την πόλιν μας ?^ειτουργοΰντα τα λαϊκά συσσίτια υπό την επίβλεψιν φιλανθρώπων κυρίων καί δε- σποινΐδων. Επί τοΰ παρόντος καί μέ¬ χρι πλήρους οργανώσεως τής λειτουργίας των συσσιτίων δι- ανέμονται περί τάς 1300 με¬ ρίδας έκλεκτοϋ φαγητοϋκαθ' εκάστην μετ" άναλόγου ποσό¬ τητος άρτου. Ούτω ύπολογίζε- ται δτιάνω τών300 οίκογενειών άπόρων καί ένδεών τής πόλε¬ ως ι σιτίζωνται καθ" έκά- 1 στην άντί διδράχμου καταβο- | λής δι* εκάστην μερίδα "μετ" 1 άρτου ανεξαρτήτως τής ποιό¬ τητος τού συσσιτίου. Παραλλήλως πρός την έ¬ ναρξιν των λαίκών συσσιτίων άρχίζουν όσωνούπω ενταύθα καί τα μαθητικά συσσίτια χά¬ ριν των άπόρων μαθητών οΐ¬ τινες τοιουτοτρόπως θά σιτίζωνται επαρκώς μέ καθα- ρόν καί εκλεκτόν φαγητόν. "Ηδη κατηρτίσθη ή οίκεία τοπι κή έπιτροπή ήτις καί ήρχισε κα ταβάλλουσα σχετικάς ενεργεί¬ ας παρά τω υπουργείω Έθν. Παιδείας τό οποίον θά έμβά- ση την ανάλογον πίστωσιν. Έν τώ μεταξύήρξατο καΐ συ· νεχίζεται ϊκανοποιητικώς ή κα- ταβολή των συνδρομών των εύπορούντων έπ' ονόματι τοΰ Πατριωτικοΰ Ίδρύματος καί χάριν τής ουνεχίσεως των λαϊκών συσσιτίων. Επί τή εύκαιρία ανεκοινώθη δτι έντός των ημερών θά δοθή πρός δή μοσίευσιν κατάλογος έμφαίνων τούς κληθέντας καί μή κατα- βαλόντας την άναλογοθσαν είς αύτοΰς συνδρ«μήνύπέρ των λαίκών συσσιτίων κατά τό λή ξαν έτος 1937. δΟΠρωϊνή Η ΠΑΡΑΙΤΗΣΙΣ ΤΟΥ ΗΝΤΕΝ ΠΡΟ Κ Α Α ΕΙ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟΝ Ι ΚΑΙ ΕΙΣ ΦΗΜΑΙ ΠΑΡΑΙΤΗΣΕΩΣ ΤΟΥ νΠΟΥΡΓΟΥ ΕΞΟΤΕΡΙΚΒΗ ΝΤΕΑΜΠΟΣ ΑΘΗΝΑΙ 22 «1»εβρουαρίου (τοΰ άνταποκριτοΰ μ*ς>.— Καθ* οί τηλεγρα¬
  φείται έκ Παρισίων ή παραίτησις τοΰ
  Βρεχτανοΰ ύπουργοΰ των Εξωτερικών
  κ. ΤΗντεν έξακολουθεΐ νά σχολιάζεται
  ευρύτατα μεταξΰ των κυβερνητικόν καί
  δημοσιογραφικών κύκλων τής Γαλλικής
  πρωτευούσης.
  Κατά τάς ιδίας πληροφορίας, έν
  Παρισίοις κυκλοφορούν φήμαι ότι συνε¬
  πεία τής άπηχήσεως τής παραιτήσεως
  τοΰ «Ήντεν μεταξύ της Γαλλικής κυβερ
  νήσεως καί εν σχέσει πρός την τηρουμέ-
  νην παρ' αυτής έξωτερικήν πολιτικήν,
  πρόκειται νάπαραιτηθή ο ύπουργός των
  Εξωτερικών τής Γαλλίας ^κ. Ντελμπός.
  Όπωσδήποτε αί φήμαι αυται δέν έπι-
  βεδαιοΰνται μέχρι τής στιγμής.
  ΟΙ ΜΑΘΗΤΑΙ
  ΚλΙ Η ΕθΝ. ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ
  Οί μαθηταί τοθ Δημοτικοϋ
  Σχολείου Μασταμπά διενήρ¬
  γησαν μεταξύ αυτών έρα¬
  νον τό προϊόν τοθ όποίου ά-
  νελθόν είς 400 δρχ. διετέθη υ¬
  πέρ τής Βασιλικής ΆεροπορΙ-
  ας.
  ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΙΣ
  ΥΠΟΥΡΓΙΚΟΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ
  Πρός απάσας τάς τελωνει-
  ακάς αρχάς έκοινοποιήθησαν
  πρός εφαρμογήν αί μέχρι τού¬
  δε έκδοθεϊσαι ύπουργικαί ά-
  ποφάσεις περί των είσακτέων
  ποσοτήτων σπορελαίων καί έ
  λαιωδων σπερμάτων διά τάς
  κατεπειγούσας ανάγκας τής
  καταναλώσεως, περί τοθ επί
  μειωμένω δασμώ έκτελωνισμοθ
  αυτών ώς καί των κενών βα-
  ρελίων καί δοχείων προελεύ-
  σεων έκ μή συμβατικών χω
  ρών.
  ΤΟ ΣΧΕΔΙΟΝ
  ΡΥπΙΟΤΟΜΙΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
  Διά Β.Δ. δημοσιευθέντος είς
  την εφημερίδα τής Κυβερνήσε¬
  ως καθορίζονται τα έμβαοά
  καί αί διαστάσεις των οίκοπέ-
  δων Ηρακλείου επί των οίκο
  δομικών τετραγώνων έφ' ών
  έπεξετάθη τό σχέδιον ρυμο-
  τομίας. Δι' ετέρου διατάγμα-
  τος ενεκρίθη ή τροποποίησις
  τοΰ σχεδίου ρυμοτομίας τής
  πόλεως Ηρακλείου.
  ΤΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΝ
  Διά τό προσεχές Σάββατον
  εκλήθη είς συνεδρίασιν ή Δι-
  οικοΰσα Έπιτροπή τοθ Γεωρ-
  γικοΰ Έπιμελητηρίου Ηρα¬
  κλείου πρός συζήτησιν επί ύ¬
  πηρεσιακής φύσεως ζητημά¬
  των.
  ΠΑΡΑΣΗΜΟΦΟΡΙΑ
  Διά Β. Διατάγματος απενε¬
  μήθη ό Άργυροΰς Σταύρος,
  τοϋ Β. Τάγματος Γεωργίου
  τοϋ Α', είς τόν Διευθυντήν
  τοϋ Τ.Τ. Κέντρου Ηρακλείου
  Τ.Τ.Τ. Διευθυντήν α'. τάξε¬
  ως Εμμανουήλ Γιανναδάκην.
  ΑΦΙΞΙΣ ΤΟΥ Χ. ΜΕΡΑΡΧΟΥ
  Αφίκετο χθές εί; την πόλιν μας
  Μέραρχος Κρήτης στρατηγάς κ.
  ΤΟ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ ΕΝ ΗΡΑΚΛΕΙΩ
  ΤΙΜΑΙ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
  22ας Φεβρουαρίου 1938
  ΖυρΙχη
  Παρίσιοι
  Λονδίνον
  Μέα Ύόρκη
  •Αγορά Πώλησις
  25.30- 25.55
  3.55 3.65
  545 550
  108.80 109.80
  "Αμστερδαμ
  Στοκχόλμη
  Βρυξέλλαι
  Βαρσοβία
  Άγορά Πώλησις
  60.80 61.94
  28.10 28.35
  3.70 3.70
  20 75 21 80
  ΟΙ ΕΝΟΡΚΟΙ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
  ΔΙΑ ΤΩΝ ΜΗΝΑ ΜΑΡΤΙΟΝ
  Γενομένης χθές τής κληρώσεως
  των ένόρκων εξελέγησαν τακτικόν
  διά τό α' δωδεκαήμερον μηνός
  Μαρτίου ο£ κ.κ. λ. Κ. Παχιαδά-
  κης, Μ 1. Άθητάκης, Α. Κ. Δα-
  νέλης, Ι. Γ. Βασιλάκης, Κ. Δ.
  Παΐζης, Ι. Ν. Καφετζάκης, Β. Κ.
  Βέργος, Σ.,Γ. Παπάζογλου, Ε. Σ.
  Ματζαπετάκης 1. Δ. Βραχασωτά-
  κης, Ε. Ν. Κακουδάκης, ]'. Γ.
  Όρφανουδάκης, Κ. Ε. Καρυωτά-
  κης, Γ. Ν, Καμπάνης, Θ. Ι. Κου
  φάκης Π. Σ. Κυρατζής, Ι Σ. Σα-
  καλάκης, Γ. Ά. Μειμάρογλου, Κ.
  Α. Πολυχρονάκη;, Ε. Κ. Καρα¬
  κατσάνης. Διά τό αύτό δωδεκαή¬
  μερον άναπληρωματικοί ένορκοι
  εξελέγησαν οί κ.κ. Μ. Ε. Λαγου-
  διανάκης, Ε. Δ. Άνωγειανάκης,
  Κ. Γ. Αναγνωστάκης, Στ. Ε.
  Λιναρδάκης, Μ. Ε. Καστρινάκη;
  Σπ. Δ.Άλεξίου, Ε. Γ. Άρχατζι-
  κάκης,Γ. Α.Σουλιατος, Ή. Μ. Όρ
  φανός, Άρ. Γ. Βλάσσης. Κατί*
  τό β' δωδεκαήμερον τακτικαί θά
  είναι οί κ. κ. Ε. Κ. Ξανθάκη;,
  Γ. Κ. Καρούζος, Στ. Δ. Δημόπου-
  λος, Ί. Έ. ΙΙαπαιωάννου, Ί. Ν.
  Λογιάδης, Κ. Α. Ζαχαριάοης, Ί.
  Ά. Λιοπυρακη;, Μ. Ν Παναγι¬
  ωτάκης, Ί. Γ. Παπαμαστοράκης,
  Γ. 1. Ίατράκης, Έ. Χ. ΐΐρινια-
  νάκης, Έ, Έμμ. Καλογερίδης,
  Ά. Ί. Μελισσείδης, Γ. Έ Αλη¬
  γιζάκης, Ν. Μ. Καλυβιανάκης,
  Σ Α. Λιναρδάκης, Έ. Ί. Στεια-
  κάκης, Κ. Ε. Δρετάκης, Κ. Ζ
  Χατζάκτ/ς, Έ. Κ. Λασηθιωτάκης
  καί άναπληρωματικοί οί κ. /.
  Ρ. Ί. Ιερεμία;, Έ. Π. Φραγκι-
  άδης, Έ. Ί. Δρακοντίοης, Γ. Ν
  Παναγιωτάκης, Ε. Γ. Άκράτος,
  Έ. Μ. Γαλενιανάς, Γ. Κ. Έρ
  γαζάκης, Στ. Ζ. Μηλιαρας, Ν.
  Άρ. Καζακίδης καί Μ. Γ. Κασι-
  μάτης.
  Η ΕΙΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑΝ ΕΞΑΓΩΓΗ
  ΞΗΡΩΝ ΚΑΡΠΩΝ
  Δι* έγκυκλίου τοϋ ύπουργεί-
  ου Έθν. Οίκονομίας καθίστα-
  ται γνωστόν δτι διά την έξα-
  γήν είς Γερμανίαν ξηρών καρ-
  πών έν γένει μετά καί άνευ
  φλοιοθ άπαιτεΐται είδική αδεία
  τής Τραπέζης τής Ελλάδος"
  Ο ΕΛΕΓΧΟΣ
  ΤΩΝ ΕΝ ΕΙΥ,ΠΟΡΙΑ ΣΠΟΡΟΝ
  Εδημοσιεύθη διάταγμα διά
  τοΰ όποίου καθορίζεται ό τρό-
  πος διενεργείας έλέγχου των
  έν έμπορία σπόρων μικρών σι-
  τηρών, κτηνοτροφικών φυτών
  καί όσπρίων.
  ΙΥΙΕΤΕΩΡΟΛΟΠΚΟΝ ΔΕΛΤΙΟΝ
  Ό πιθανό; καιρός σήμερον
  προβλέπεται βροχερός κατ' αρχάς
  άνά τα πεδινά καί χιονώδη; άνά
  τα όρεινά. Βραδύτερον έν γένει
  άστατος μετά τίνων ψεκάδων βρο-
  χής εί"; τίνα μέρη τής νήσου. Οί
  άνεμοι θά πνεύουν ώ; βόρειοι
  σφοδροΐ κατ' άρχά; μετέπειτα βο-
  ρειοδυτικοί Ιως μέτριοι. Ή θερ-
  μοκρααία θά σημειώση μικράν
  πτώσιν. Αί χθεσιναί ενδείξεις
  θερμοκρασίας: «ής ώρας 10.2,14ης
  9.1.
  ΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ
  Αί εΐσπράξεις τοϋ τελωνεί-
  ου Ηρακλείου κατά τό β' δε¬
  καήμερον τρέχ. μηνός άνήλθον
  είς δρχ. 3 603.611.
  Η ΕΓΧΩΡΙΟΣ ΣΙΤΟΠΑΡΑΓΩΓΗ
  Δι" άναγκαστικοΰ νόμου τρο
  ποτΐοιεΐται ή κειμένη νομοθε-
  θία περί προστασίας τής έγ-
  χωρίου σιτοπαραγωγής.
  ΣΥΛΛΗΨΙΣ ΛΑΘΡΕΜΠΟΡΩΝ
  Συνελήφθησαν παρ' όργά-
  νων άγροφυλακής καί απεστά¬
  λησαν αρμοδίως επί λαθρεμ-
  πορία σιγαροχάρτου τέσσα¬
  ρα άτομα.
  Η.ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΟΠΩΡΩΝ
  Καθ" ά ανακοινοί πρός τάς
  τελωνειακάς αρχάς τό υπουρ¬
  γείον Έθν. Οίκονομίας είνε
  ύποχρεωτική ή κατάθεσις πα¬
  ρά τή οίκεία τελωνειακή άρ-
  χή εγγυήσεως 30ο)ο επί τής ά-
  ξΐας εισαγομένων λαχανικών
  ή όπωρων,
  ΑΡΧΙΖΟΥΝ ΑΙ ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΕΙΣ
  ΙΤΑΛΙΑΣ ΚΛΙ Μ. ΒΡΕΤΤΑΝΙΑΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 22 Φεβρουαρίου (τού
  άνταποκριτοΰ μας).— Κατά τάς έκ Λον
  δίνου πληροφορίας αί συνεννοήσεις με
  ταξύ Ιταλίας καί Μεγάλης Βρεττα¬
  νίας διά την επίλυσιν των μεταξύ των
  δύο χωρών έκκρεμών ζητημάτων άρ
  χίζουν έντός των ημερών. Έννοεϊται
  ότι ή έναρξις των συνεννοήσεων τού¬
  των 0ά εξαρτηθή καί άπό την πορείαν
  τοΰ όλου κυβερνητικού ζητήματος έν
  Αγγλία τό οποίον δέν παύεί ύφιστά
  μενον έφ* όσον δέν διευκρινίςεται ή
  θέσις τής κυβερνήσεως Τσάμπερλαιν έ
  ναντι τοΰ κοινοβουλίου καί τής δημο
  σίας γνώμης.
  ΕΞΑΣ6ΕΝΕΙ Η ΑΝΤΙΣΤΑΣΙΣ
  ΤΟΝ ΚΥΒΕΡΗΗΤΙΚΟΗ ΕΙΣ ΤΕΡΟΥΕΑ
  ΑΘΗΝΑΙ 22 Φεβρουαρίου (τού
  άνταποκριτοΰ μας).—- Έκ Σαλαμάνκας
  τηλεγραφοΰν ότι τα έθνικά στρατεύμα-
  τα συνεπλήρωσαν την κύκλωσιν έξ όλων
  των σημείων τής πόλεως τοΰ Τερουέλ.
  Καχά τάς ιδίας πληροφορίας ή άντίστα-
  σις των κυβερνητικών έξασθενεί.
  Νεώτβρα τηλεγραφήματα άναφέρουν
  ότι τό Τερουέλ κατελήφη υπό των Έ-
  θνικών χθές την μεσημβρίαν (ώρα 12.
  Ε54).
  ΜΑΚΡΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
  ΒΑΣΙΛΕΩΣ ■ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ
  ΑΘΟΝΑΙ 22 Φεβρουαρίου (τού
  άνταποκριτοΰ μας).— Ό Πρωθυπουρ¬
  γός κ. Ί. Μεταξάς εγένετο δεκτός σή¬
  μερον είς μακράν συνεργασίαν παρά τής
  Α. Μ. τοΰ Βασιλέως. Ό πρωθυπουρ¬
  γός ένημέρωσε τόν Βασιλέα επί τής ε¬
  ξελίξεως τής εσωτερικάς καί έξωτερικής
  καταστάσεως, ιδία δέ επί των ζητημά¬
  των έκείνων μέ τα οποία θά άπααχολη-
  θή ή αύσκεψ'.ς των κρατών τής τετραμε-
  ροΰς Βαλκανι,κής συνεννοήσεως έν Αγ¬
  κύρα.
  ΕΥΡΥΤΕΡΟΣ ΑΝΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ
  ΤΗΣ ΙΑΑΛΙΚΗΣ ΚΥΟΕΡΝΗΣΕΟΣ
  ΑΘΙ1ΝΑΙ 22 Φεβρουορίου (τοΰ
  άνταποκριτού μας).— Νεώτεραι πλη¬
  ροφορίαι έκ Παρισίων φέρουν, κατά
  τάς κυκλοφορούσας πάντοτε άνεπιβεβαι
  ώτους φήμας, ώς ευρύτερον τόν επικεί¬
  μενον ανασχηματισμόν τής Γαλλικής
  Κυβερνήσεως κατόπιν τής παραιτήσεως
  τοΰ κ. Ήντεν καί τής θρυλουμένης πα¬
  ραιτήσεως τοΰ ύπουργοΰ των Έξωτε
  ρικών τής Γαλλίας κ. Ντελμπός.
  ΘΕΡΜΟΝ ΤΗΑΕΙΡΑΦΗΜΑ ΤΟΥ ΒΑΣΙΑΕΟΣ
  ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΔΗΜΑΡΧΟΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 22 Φεβρουαρίου (τού
  άνταποκριτοΰ μας)— Πρός τόν Δήμαρ
  χον Ιωαννίνων καί έπ' εύκαιρία τής έπε-
  τείου τής άλώσεως τού Μπιζανίου υπό
  τού Έλληνικού στρατοΰ ο Βασιλεύς α¬
  πέστειλε θερμόν τηλεγράφημα εύχόμε-
  νος ευτυχίαν καί διαρκή πρόοδον τής
  πόλεως.
  υΧν
  ευνόητον
  ηνΆ
  και Β «ο
  έπίδραο
  της.
  Τή5 Βαλκανικής
  βευς, ουνέρχεται
  ρίβδον έξ«»ρετ»κ
  χ«1 αποφασισθή
  «ερίοδβν κατα
  οί χίνδυνβι τού
  «««ξάνβυν καί α^
  ύ κάθε γωνίαν,
  οημεϊιχ τπς ΥΠ5·
  χην λβιπόν θ' αι
  μόνβν μ έ τα
  πβύ ένδιαφέρουν
  «οοαρα σύμμαχ
  Χ» καί μέ ολα 1
  χβύ άφοροΰν τή
  χα δημιουργοΰ»
  τητοις κοτί τάς β
  ίέου πολέμου.
  αότερον μάλιστο
  τα τα Αύστρογι
  γονβ'α, δημιου
  εντελώς κατάσι
  τατα ένδιαφέρο'
  βχολοΰσα τα δύ< μάχων κρατών, νίαν καί την Ι αν. Άλλά καΐ τα εύρωπαϊκά ι διαμορφώνωντα νέαν στροφήν ' πολιτικής καί μένας διπλωμ< οίΐ$, θ' άπασχ< λω;τάς συζητή προβώπων τη τής Άγκυρας. είναι αί αποφι νάμεδα νά γ α. , καΐ είνε έητε- έκτ«@ώμεν επι ■ κύτβΰ. Τό μόν μεθα μετά βε( ναμένωμεν ε τιπρόοωποι τώ λαών θά έργα φρρ τής τάξεωι «ύτόν πού άπ την πυριτιδαπι Ρώπης, ηφαίατ δΡ«σε». Καί ροΰμεν νά πι: Ψ>λία καί ή ο
  τεοαάρων κρ
  ««νίκης θά έϊ
  ««δκεψιν αί
  Ρον ένισχυμι
  ρβν στενή
  Ιουτο δέ μας
  τ® ««ρελθόν,
  των τε
  ί
  έπιπ
  υν κβιν
  Κ. Τ. Ε